The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Español de pe a pa 1 - Język hiszpański dla początkujących [A1/A2 -> B1]

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by matthagen67, 2019-12-20 04:45:51

Español de pe a pa 1 - Język hiszpański dla początkujących [A1/A2 -> B1]

Español de pe a pa 1 - Język hiszpański dla początkujących [A1/A2 -> B1]

h .=

. \O E

\ EE €T

o E4 . 59 s

" -?e'!

o ;-:
(/
.j
-
=3 E
ct v= 9=
o
6 €E

6t go
6E
J
o

o
:

o
s

;
o
(5

gJO

;.:

C-
B_

E

@r') ocEt)

\E,

Il rbsit. Et '
1l
o

?

E._(9 E'

u CD

o).O

vl E
vl gE t

l( \El

I oF _o=

) =E
E
Ir EI lt
E/a
t- € i-oLb (D
E
?\> 3t v€lo^>, E io o
(I rLL o

,r ovl \ 4osE E

EE F

1E^((I .O

'\- - .!!

=\\E.t ,

lrr It

ttr

o

L

trt)

o laEr'

Wstqp

Ksiq2koEspofiol de pe o pq iest przeznoczondolo os6b,kt6rerozpoczynoiqnoukgigzykohiszpofskiegoo, tok2edlo tych,
kt6zyznoiqiu2podstowowkeonstrukcjgeromotyczneC.elempodrgcznikioestoponowonieczterechsprowno6ciqi zykowych:
m6wieniop, isonioc, zytonioi rozumienizoe sluchuo, tok2ezopoznonizenoiwo2nieiszyzmogi odnieniomgiromotykiiqzyko
hiszpofskiego.
Czq6e1. podrgcznikoEsporiolde pe q po sktodosiqz 16 iednosteklekcyjnyczhorgonizowonycwhedlugponi2szegsochemotu
(zwyiqtkiemUnidod0 - lekciiwstqpnei):

1.Trzykr6tkiediologi(o, b, c)zestowniczkiemno, gronenoto5mien, opisonewsp6lczesnypmotocznymigzykiem,
uwzglqdnioinqoiwo2nieiszweyrozyi zwroty(bezwyro2eriiorgonowychp) otaebneno pierwszymetopienouki.
lchtemotykozwiqzonojestz sytuociom2iyciocodziennegwo Hiszponii.

2. Grcmotyko - wyio6niono payktodochw, igzykupolskim,wszystkineoweziowiskogromotycznek,t6rewcze5niei
poiowilysiqw diologoch.

3. Bolso de polobros (WorekslOw-) zowierododotkowestownictwoi wyro2eniozwiqzoneztemotykqdiolog6w.
TowoaysziyeiczqsiPoro procticor (Abypoiwiczye)k, t6rosktodosigz izech iwiczerije utrwoloiqcych.

4. Eiercicios(Cwiczeni-o)pozwoloioqponowoizogodnienigoromotycznoemowionew doneiiednostcleekcyinei.

5. Hoblq y/o escribe(Powiedi/zlubnopisz-) zowierozodoniozwiqzonzeouteniycznydmoi kumentom- idrukomi,
folderomiu, lotkomrieklomowymUi.mo2liwioioqneoponowoniuemieiqtno6mci6wienioi pisonio.

6. Lecturo (Lekturo-) pomogow rozumieniutekstu,wzbogocostownictwoi zopoznoei z {yciemcodziennym
Hiszpon6w.

7. Al oido (Noucho)- znoiduiqsiqtu 3 typyiwicze6,kt6renole2ywykonoipo wysluchonituodmy.

8. Repile (Powt6rz- )Cwiczenifoonetycznwe formiezobownycwh ierszyk6wi uklodoneki;chcelemiestoponowonie
prowidtowewi ymowytrudniejszycghtosek.Cwiczeniooznoczonegwiozdkq(-) to oryginolnehiszpofskie
t r o b o l e n g u o-s, , t o m o r i c ei g z y k o w e "p,o z o s t o l es q m o i e g oo u t o r s t w o .

9. A iugor (Pobowmsyie)- proponuiezobowyiqzykowepozwoloiqcuetn,roliipoznonestowo.

Dodotkowqpomocstonowki osetomognetofonowzonogronymdi iologomiorozwszystkimiwi iczeniomzi Al oido i Repite.
Nogrohdokonolri odowicHi iszponi-e In6sPugoAlcoldeJ, os6LuisLosodoPolenzuelMo,orfoEugenioSonzBozdnorozAno
FuenteBs onmoti.
No koficu podrgcznikoznoiduiqsiq: spisokt6w mowyz poszczeg6lnyclhekcii,tobelegromotycznek,luczdo iwiczefi
z tronskrypcinqogro6orozslownikhiszporisko-polski.
Espofiolde pe o po iestpaeznoczondy lo uczni6wszk6tSrednich(czg5iI . zowieromoteriotpaewidzionyw progromie
nouczonioiqzykohiszporiskiegwo klosochl-ll liceumog6lnoksztotcqcegoo,czqsi 2. - moteriotklosylll). Mogq z niego
kozystodstudencio, tok2eosobyuczqcesigno kursochlub somodzielnie.

Autorko

ilf

Spistre5ci -2%4--

UNIDAD(il Repile:cV&- 25
Ajugqr-- 25
ili;t"*;Xttown ictwo,zosodywymowyhiszpofiskiei

olfobet ---------T i
okcent
u UNIDAM)
--licz-bo-m-nogo
tz-e-lowrlik6w -- --T Prowodzenj-5rozmowy telefo nicznei, opowi odo nie
o zoiqcioch i zointeresowonioch,okre5lonieczosuw spos6b
d-_zdu-eilliae-czownikow 5 og6lny, wyroionie pftyczyny,wyro2onie vczv( zochwyfu,
zdumienio, wyro2onieilo6ciw spos6b og6lny, zwroconie
Bofso de polobros: podstowowezwroly 5 czyielSuwogi, wyro2oniezgody, uzyskiwonieszczeg6lowych
- - - C5 informocii
Eierciaios --
------6 6
HqEIq-7oe=AiEe-

Af oiildNdnbres y opemao; llomodo -- -26 *-

neF6te- @i -ido iRi-dAn-wa; d-O&tT0-- T*

Lecluro: Defodounpoco -=doiln'oiowvk;tknlffi*-*T-

__- ____Lc._ydt"ar!;fefioi"p,t;[email protected]_
czosteroinieiszyp- re-s_enfe de indic*o-t*i-v*o282-8
TEmik6sobowy

Diologi: Porfin en Mqdrid e"[email protected]_zqojweioaf."trL-----*T*

---Aokyonlinczonsike-ici(z.ro:sTu__-

-Aocnz'roosownikniieregulornseer i eslor 9 Eioproct-icd7EleicEioa re __----B --
pytohceI przeczqce---m
Ho6loytescribe -- - --_--__3t-__

Lecturo;6;]AlidetEsdfr; --- __--34--

Al-oilo-:-Zlomoi,doo-loffiorn;aJili - ----34--
ZSt6EoC;;6s Am-,-'soa-d;-J.tlioT-- - ---94---
fo kiilio dePoco - ---
ffi#-1_=:_:=l€:1 4 Hobloidodel#obqb ----34--

HqbIAtlo eseiiEC --

-E--gLtuoiso?:ofGostGfreros ewolio,e-l
pArsonold-- -7174
Afoflo: fi;oso,JAFd;-

--- NF;;nv;men'AE-b-AnA --T511 54 UNIDAD 4
mFiie:r Pytonieo drogg, dziqkowonie,opisywoniemieszkonio,
Fins* l5 wyro2onienegocii, okre5loniepolo2enioos6b i pzedmiot6w,
wyro2oniekoleinoSciw, yro2onie2olu, proponowonie,

okceptowonie,zoczynonierozmowy,okreSloniepory roku,

UNtDAtUA, .L) okreSlonieczosu

Wyro2onieilo6ciw spos6bnieprecyzyinwyy, ro2onie Diologi: &D6ndevives? 36
posiodonioo, kre5loniepotoZenio s6bi pzedmiot6w,
opisywonieos6bi pzedmiot6ww, yro2onieuczuezochwytu, @t ffi_---____

zdumienio, uzyskiwoniepotwierdzenio,wyro2onie [email protected]*o*s-o-wTn-ikni ieregulornedqr iver 37

oburzenio

--doniofzeiiqieGdf- -- T-

Diologi: iCu6ntos cosos! 1 6 ____%wb-6rnikt -

qromoFh: czo I B Wb-o czynno6ci(cz.2), nopoie
u2ycime uchoi poco
uttaiea-6niowidonffi *GtyAp6yldeoTm6w,pory roku

----3e--
@
Hoblo y/o escribe 41

Fecurcr Los-GFaos 42

Af oido: 2C6moesfu coso? 43

pzyimki 20 Vcenfe visito o Julio 43

rodzolnikSciqgniEtyde * el : del 20 mRepite: b/v TT-

Bolsode polobros: pzymiotnikoi pisulqceosoby 20 44

mioty,rodzino,dom ---T 44

Hoblo y/o escribe ----*-r2{3
-------_- -
t"[email protected]

U N I D A D5 Hobl_oy/o escribe 72
teciu;o:' tos Compiosen Espono 73
W y r o 2 o n i ei y c z e n ,d z i q k o w o n i e ,p l o n o w o n i e ,w y r o 2 o n i e

g u s t 6 w ,z o m o w i o n i ep o s i t k u ,s u g e r o w o n i e ,p o d o w o n i e Al oldo: Enunozopoftelio 73
74
godziny,wyro2oniezgody,pytonieo opiniq, proponowonie, Ei Jno foimocto

wyro2onie ston6w fizycznych, podowonie czego6, Loattoieade M;iiioio 74
por6wnywonie, okre6lonieczosu 74
Repite:dyftongi 74
Diologi: En un resfouronle
45 A itsot

Gromotyko, liCiebnikgi l6wneod 10 do 30 46

czosownikniieiegaloiniei iiioei 47 UNIDAD 8
OpisywonieczynnoScwi trokcieiei trwonio,wyroZonie
doaotniki t oboainosaiqC:ie 47 czosutrwonio czynnp5ci,proszenieo povrt6rzenie,
w y r o 2 o n i ez o m i o r u ,w y s u w o n i ep r o p o z y c i i ,w y r o 2 o n i e
zoimkioiob;owet aebtniku 48
lekcewo2eniow, yro2onieobowy,wyro2onieupodobo6,
cioiownikguiiqr 48 o k c e p t o w o n i e ,w y r o 2 o n i ez o k o z u ,w y r o 2 o n i e2 o l u ,
krytykowonie
toimki'oaobowoekCentowone 4€t

Bol- de polqb,iqaoi toce, noktCioaiotowep;zipiowv

wozywop, iodukiyd,onios, todtcze49

Poio pioitiao;lEiCiaiCioi 50

Hoblo t/o eiCribe - 5523 Diologi: iQu6 esl6shociendo? 75
teciuio: lo Coiinoespono/o -54 76
-54 Giomotykol zdiobnionie neaiownil<dw -77
Al oido: Qtteio aomeio/go
En/o of,tino de luiiCmo 54 - gerundio - - 7777
55 - --ppe"rwyff.rzooio eslor + geru-dio
Pi/oi/ Coilosvon o aomei 55 77
R e p i t CCii k llenoi + geiundio
A iugoi
__ aeryfi";iii;i + q +bAtokoliatnik
czosownik-nieieguIoint dCaii

czoaownikio-ib-ocznosaioum:ui C;e:i, dta ZB

)h' U N I D A D5 Boiio d; polobioi: iiw2iiAuzkQoi-oi ow,o'di _ 78
Po;odocriio;/Eiaitaoibcoiowstl'zobo-w. ki 79
U m o w i o n i es i q ,p r o p o n o w o n i ew, y r o 2 o n i ec e l u ,
okceptowonie,wyro2onieopnii, wyro2onie2olu,wyro2onie

zdziwienio,wyroZoniezochqtyw, yro2onieprzymusu, Hobloi/o eiiilbe BI
B3
' w y r o 2 o n i es k u t k u ,o k r e S l o n i ep o g o d y , o k r e S l o n i ec z o s u , teiiuio:' toaesponole/ssusonimo/ei B4
o k r e 5 l o n i ei l o 6 c i ,p o r 6 w n y w o h i e
Al oldo: En uno tiendode onimoles

Diologi: Lo primero citq Losmuseosde Espofro Bi,4
Giomotyko: czoaownikttiioine 56 Loscuotroomigos 84
57 B5
czosownikzioboatnosciqo:Ue 58 Repife: i/g 85
azoiownikni ieieguloinetenii i solii 58 A lugor

u2ycietqn itontb 5B

BoiaodC polobios: pogodo 58 UNIDAD 9
W yro2oniuepodobo6p, roponow onipey, toni eo opi ni g,
kierunkSi wioiok, ontnenty krytykowoniwe,yro2oniweorunkuu, zyskiwoniineformocii,
okre5lonicezosuo, kcepiowonie
mieaiqciednitgodnio, doto.higieno
Poiopro-ilcoi/Eia;aiaioa
59

Hobloi/o eicribe - 66 23
Laaiuio:Elhoroirbeiponol
Diologi: Afic-icoznoes - 86
Al oido:ZQt6iiAmpoho-e? 63 Giomoty-k-oi-toimiokwinniiekonkieieie6gluoInoient ponCi/poneiCe- 87

PloneaDoio lo ioide -- 63 -- -B87B:
64 tdonio piioiqaetoletne --
eQt6 Iegustoo Bel6;.e

Repiie:n i n 64 toimekniiokilo ----BBBB

A iugor 64 BolCodC polobtoi: kino;teoli;sport

Poio piociiioilElercicios 89

UNIDAD 7 Hqb-lot/o;acilbC - - 9T-
taaiu;of Ffcineeiponol - 92
Wyro2oniekonieczno5ciw, yro2oniepotaeby, pytonieo Al oido: Fnefatne 94
ceng, pytonieo plotno$c,opisywonieprzedmiot6w,pytonie 94
o pozwolenie,pytonieo opinig, wyro2onieniepewno5ci, ZVomosolportidodefii5ol? 94
podowonie rozmioru,por6wnywonie,wyro2onieston6w Hoatendodeporte 95
fizycznychw, yro2oniegotowoSci,okre6lonieczosu Repiie: dlgli
95
ni l'-"

Diologi: De compros 65
Giomqtknoo, t:S*l,|*i" ttnfrl.?*000000
--_-." 6qt UNIDAD I O
ienai que + b-etokotictnik- . 67 Opisywonie czynno5cipayszlych,wyro2onie plonow,
proponowonie, okcepiowonie, wyro2onie oboiqtno5ci,
Ciosotnikdolei - 67
siopniowonipeaymiotniko - -6687 wyroZonieworunku,wyroionie przyczynyo,kreSlonieczosu,
w y r o 2 o n i eu c z u (
aiopniotoniepztaf6tko
--68
Bolsq de polqbroaa odz're2(kotoryD, ory, moieiiolil
Diologi: Vomos de vocociones 96
podito, iodtoie aklep6w-idrowiem G;qmqtkol -tos pztattt - fuiuio imperfeaio
CzQ6ciolo; piobTemy-ie 97

Poro procti-oi/ElerCiiloi 7A zdoniowoiunkoweI iypu 98

98

Bolsode polobros:wokocie 99 i tordor en + bezokolicznik
wyrolonie p;tbuszczenio
Poro procticor/Eieiiiiios 100 folCo de poiobroi, innowgcifeeChniczne
Hoblo t/o eiiribe - horoskopi 102
[eituio: toaatefroadelos eapofio/ea T04 aomoch6d

Ai oado:'E;unooge;;rb de tioiea znokidiogote r30
toi plo;eadelo; t6pAt 133
eAd6;deton ilevoioCionei? Poio pioctiior/EiCiiicios I34
T36
ik._"la" lro4tiily. liFq.r . . . Hoblo y/o Csciibe I36
[eCtuiq, Losvioiesde ontono
Al oido: Lo infontiode Moriond

toatoaoeiond&eJua;

En eltollerde meiaiiiao 136
T36
U N I D A D1 I

Opisywonicezynno6cpizesztychp,roszenioe pomoc,

oponowonie, protestownoie,wyro2noie posiodonio,

wy r oioni eu l g i UNIDAD I4

Diologi: iQu6 hoshechohoy? Wyro2onie2yczen,wyro2oniepzypuszczeniop, ytonieo ston

Gi__o.inotyk-Iaopg:rsepit6eiaiiaoptdyeitrkfoeniiogdlte indiaAiino r 0 6 z d r o w i o ,w y r o 2 o n i en o d z i e ii u c z v ( ,w y r o 2 o n i ek o n i e c z n o 6 c i ,

1 0 7 u d z i e l o n i er o d , o k r e 6 l o n i ec e n y ,w y r o z o n i ep r o S b y

ioimkidtierZowatoekCeniowone 1 0 8 Diologi: iOiol6 no seo grove! t37

uttcletoimkomiamo T 0 8 GromqtykA: aoa iaioZnieiwtyryb-luqCiqcegi;
iF_talantedeiub,iun-iivo
golso _de_po[oblo s..dwo_t_.g\o_lC.gojwy,pt a:1e.p.."se..T08 _. . czosowni koib'ocino6aiowmcitoaie
;cizgdtio

PoiopioaiiaorlEieiCiCioa 10e

Hobloy/o eiciibe TT2 u lekozo (obiowtchoiobowe;
teciuio, Woiopi oifi io;no
r-r4

Al 6ido: Enlo oftcinode obieioi peididoi il5 Tekoistwo)

El diode Juon r i 5 tokupt

2At6 h_noh_eah.oot_?. i t 5 Poiopio-iiioi/EieiiiiioC t4t

Hobloy/o eiiribe 143

Leituio.r loi lieiios eipono/os 143

Al oadoiEne/ m6diao T45

U N I D A DI 2 Not,dod en Espono 145

Opisywonieczynno6cpi rzesztychp,zedstowionieos6b, Reoo/osnovidenos 145

w z n o s z e n i et o o s t 6 w ,w y r o Z o n i es u g e s t i i ,w y r o 2 o n i e t4s

koniecznoSciw, yro2onieuczui, wyro2oniepro5by

Diologi: Enlo CosfoBrovo il6 UNIDAD I5
i l 8 Proponowonie, wyro2onie polecefi,wyro2onie przyczny y,
Giomotko atoimkiwtgladne I r B p r o w i e n i ek o m p l e m e n i uw, y r o 2 o n i ew o r u n k u ,w y r o 2 o n i e
I T B o p i n i i ,o p o w i o d o n i eo c z y n n o 5 ctir w o i q c e io d p e w n e g o
hobei qUe + bezokoliatnik
I I B c z o s u ,w y r o z o n i ec e l u , u d z i e l o n i er o d y
'cczzocsj ao.wp znei ktsizofbyo a t n o s C i q: y
dokonont
.. . . , ._ -..... tptamiiioindefinido
_ .
czosowriikt ioboctnoscimo i Diologi: iAy0dome! 146
l'l e Gromoryko: trybroikoiuiqC-y lmperoiiVo 147
w atoaiepiei6iito indCfinido

Poiopio-iaaoi/EiCiCiaioa "'-
T48
Hobiqt/o esa;ibe petfiozoaeguii + geiundio
't'54
teiiuro: 1oobiodehionlo-Goudi- no gronrcy t54
dokumenl/ I54
Al oadofEnun'hoie/" ' 154
EIdio de Alioro Poiopioiiiioi/Eieriiiioi
HoblAt/o eCiiibC
UNIDAD I3 leifurol Te;/oe; ctento
Opisywonieczynno$cpi rzeszlychpowtozoiqcychsiq, Al oid"o:- ZPo;itti oI oeiopuerto?
pytonieo czostrwonio czynno6ciw, yro2oniezochgty,
wyro2onie zodowolenio, wyro2onie niedowierzonio, Uniuiiito olda'DIoimoc;6;
opisywoniew pzeszloSciw, yroionie pzypuszczenio, Ioieos dom6sticos
powtorzoniesiq czynno6cip, odowonieilo5ciczosu A iugor
potrzebnegodlo wykononioczynno6ciw, yro2oniepro6by
EnHisponoqm6rico

Diologi: 0C6mo vivios ontes? 126 Akty mowy/Actosde hoblo r63

G_iqmo_tk_-aaoziptoiar.eacipepl'tAo6-tiiaeeoii.saodtUoitment-ipetredifaoClto-<rwoonideoanitiiintediaqiin"o' -1T1222988 T o b C l eg i q m o t - t n a l E a q U e m o a s i d m o i i a q i C J1 6 7

KluailelqtC 174

Stownikhiatpofiiko r polCki/VoaAbuioiio 186
aapofioir poioco
perylio?nt dltei * o * betokoliatnikl'29

[JhIiD,Aj D

N o w e ti e 5 l in i g d yn i e u c z y t es6i q W iqzykuhiszpor'rskismq r6wniezwYrozmYniei
i q z y k oh i s z p o i s k i e g on,o p e w n o p o d o b n ed o p o l s k i c ho, l e i c h z n o c z e n ifeo t w o
rozumiestze sfowo:
i e s to d g o d n q i :

bor profesor vtno bonco kilo quiosco
hotel bibliofeco potio leotro circo outob0s
rodio corrido flqmenco televisor melro tel6fono
guitorro siesto close

JeSloi glqdoszwesternyn, o pewno spotkole6siq z nosigpuiqcymsitowomi(sqto nozwygeogroticzne,
ktoryclrnigdynietlumoczysiqno iqzykpolski-w nozwochtychpzymiotnikczqsiostoipo zeczowniku):

Rio Brqvo Sierro Nevqdo PuerfoRico
D z i k oR z e k o OSniezonGe 6ry BogotyPort

Rio Gronde Sqnto Domingo B u e n o sA i r e s
W i e l k oR z e k o S w i e t oNi e d z i e l o D o b r eP o w i e i z o

I tok oto znosziu2kilkonoScierzeczownikoiwprzymiotnikow.
Wyrozyte styszotew6ielerozy.Czypotrofiszie poprowniewymowioi?
JeSlni ie,zopoznosi iqz zosodomwi ymowy(gdyniemo zodnychobio6nierio, znaczolo,ie gtoskqwymowio
sigtok somow obu iqzykoch).

AIJg,ber

- o un qmigo (przyiociel) t
o mo wymowqtylnoiqzykowpqzed o, u, i i przedI w sylobiezokoriczonesipolgtoskq:
lo sol (sol) {

- b un boligrofo (dtugopis) I
b wymowiosig iok/b/ no poczqtkuwyrozuwystQpuiqcegpoo pouzielub oddzielniel,ub po
literochm i n: un lrqnvio (tromwoi)io; ko gtoskqpoSrednimq iqdzyb iw w pozostotych ii
pozyciochn:uevo (nowy)
li"
- c p z e d e , i w y m o w i os i qi o k/ o /, p o d o b n i ei o kt h w l q z y k uo n g i e l s k i mn;o p o t u d n i uH i s z p o n i i
i w AmerycePoludniowweiymowiosiqiok/s/: un cine (kino)
c pzed Q, o, u wymowiosiqiok/k/: uno coso (dom)
w grupiecc pierwszce wymowiosiqiok/k/, o drugieiak/e/: uno lecci6n (lekcio)

-ch wymowiosigiokzmiqkczonpeolskie/cz/: un chico (chtopiec)
- d uno pqred (Scionou),n podre (oiciec)w; Srodkuwyrozuwymowiosigstobielo, no kor'rcu

i e s tp r o w i en i e s t y s z o l n e
--- e uno escuelo(szkoto)
" uno flor (kwiot)

2

- g przede, iwymowiosigiok/h/: un ingeniero (in2ynier)
g pzed e, o,u wymowiosigiok/g/: un gqlo (kot)

w grupochgui, gue niewymowiosiqu: uno guitorrq

- h zowszeiestnieme:un hospitol (szpitol)
- i un libro (ksiq2kow); grupochztozonyczhdw6chlubtaechsomogtosewk ymowiosigiok/i/:

un pqtio; ie6lii mo okcentw, ymowiosiqie oddzielnieu: n dio (dzien)
- i wymowiosiqiok /h/: vn iordin (ogrod)
- k un kil6melro (kilometr)w; ystgpuietylkow wyrozochzopo2yczonych

- | un qnimol (zwiezq)

- ff unq colle (ulico)w; ymowiosigiok migkkieI w wyroziekolio,lecz w prowiecoleiHiszponii

i w AmerycePotudnioweip, ozo Argentynqw, ymowiosig lok polskie/i/; obecnienie mo

r62nicyw wymowiell i y, kt6rewymowiosigiok polskie/i /
- m unq mesq (stol);no kofcu wyroz6wzopohyczonycwhymowiosigiok /n/: vn 6lbum
- n un cuqderno (zeszytp);zed b, v, p wymowiosiqiok/m/
- n iok polskie/ft/: un nifio (dzieckoplcimgskiei)
- o un enfermero (pielqgnioz)

- p uno plumo (pioro)w; potqczeniupt, ps izgstoniewymowiosigp: un psic6logo (psycholog)

- q /k/ vn peluquero (fryzierw); potqczeniquui, que niewymowiosiqu: que (.o),quien (kto)

wymowiosiqiok polskie/r/, olemocniei:un rot6n (mysz)
-r.r iestzowszewibruiqce:un perro (pies)
- s un sombrero (kopelusz)p;rzywymowies iqzykdotykodziqselo, niezqb6w(iokpzy wymowie

polskiegos). Przedci orozce czQstopomiio siQs w mowiepotoczneiu: n qscensor (windo)

- l uno puerto (dzwi)

- U unq universidqd (uniwersyteite)S; lni odu iestdierezo('),u wymowiosiqtokZew zestowieniu
giie i giii: uno cigiiefio (bocion)

- v wymowiosiglok/b/: vno venlono (okno)
- w wymowiosiqiok/b/: vn w6ter (ubikocio)l;iteroto wystqpuiteylkow wyrozochobcego

pochodzenio

- x /s/ vn exlroniero (obcokroiowiecp);zed somogtoskqwymowiosiglok/gz/: un exqmen
(egzomin)

-y somodzielnweymowiosigiok/i /: y (i,o);w innychpozyciochiok/i/: muy (bordzo)

-z /e/ vn zumo (sok);zowszewystgpuieptzedct,o, u i no koficuwyrozu ^

lNrcenl

W iqzykuhiszpofiskimokcentpodo no przedostotniqsylobq(iokw polskim),kiedywyroizkoficzysig no
somogloskglub no sp6tgtoskni is: uno coso (dom),un poroguos (porosol).

Gdy wyroz koficzysig no innq spotgloskqni2 n i s, okcent podo no ostotniqsylobq:un profesor

(nouczyciel)u,no pored (Sciono)

lstnieiqwyrozy,kt6re moiq okcent no innei sylobie,ni2 to wskozywolybypowy2szezosody:wtedy toki

wyrozmookcentgroficzn(y')' un iordin (ogr6d),un l6piz(otowek).W liczbiemnogieiokcentpozostoie,
gdy iest potzebny: l6pices, o zniko, gdy paestoie byi potaebny: iordines (sylobodi nodol iest
okcentowono)

Gdy wyrozmo dwo znoczenio,rozro2niosiq ie okcentem,flp.:

Grcimalyka

ol Rodzoinikoi kre5loiqrodzoii liczbgrzeczownikoW. igzykuhiszpofrskimsq dwo rodzolerodzoinik6w:
s*
- nieokre5lonuen i uno, kt6reoznoczoiqosobyi paedmiotynieznoneb, liZelnieokre5lone,
o kt6rychm6wi siq po roz pierwszyk, t6re nole2qdo pewnegogotunku. Un oznoczorodzoi mqski,
N o uno - rodzoize6ski.W liczbiemnogieiczqstonie wystqpuiq.

!
tor - okre5loneel i lo, oznoczoiqceosoby i pzedmioty znone,o kt6rychbylo iu2 mowo i okre6lonedonq
sytuociqlub kontekstemE. l oznoczorodzoimqskiliczbypoiedynczeiw; liczbiemnogieimo formq los;

lo oznoczorodzoj2eriskliiczbypoiedynczelw; liczbiemnogieimo formq los.

Nozwywlosnenie molq rodzoinik6wn, p.: Mqdrid, Espofio. .|6.

Towoayszyim rodzoinikokreSlonyg, dy wystqpuiqz pzydowkq. Por.Unidod

! W iqzykuhiszpofiskimliczbqmnogq rzeczownik6wtwoay siq paez dodonie:

\!oUI -s, ieSlirzeczownikoficzysiq -es, ie5lirzeczownikoficzysig no
no somogtoskq somogloskgokcentowonqIub spotgtoskq
oE sE .-* unq cosq - cqsqs unq flor - flores
e o! un libro - libros
N un ioboli - iobolies

)l oI - Wyro4dywu-itaysylobowzeokofczonneo -s niezmieniolsqiqw liczbiemnogiei:

oIl N unq crisis- crisis
{
\

un mi6rcoles- mi6rcoles

ol W iqzykuhiszpofiskimistnieiqtylkodwo rodzoie:mqskii 2eriskiN. iekt6rezeczownikimogq wystqpowoi
\{aS \!o w obu rodzoloch,zmienioiqcznoczenieA. by utwonyc rodzoi2e6ski,wystorczy:

'too|1 * - dodoi do formymgskieoi
un profesor (nouczyciel)
E un sefior (pon)
oi uns profesoro (nouczycielko)
N N unq sefiorq (poni)

!tor oI - zomieniikoricoweo no q unq gqtq (kotko)
un gqto (kot) unq chico (dziewczynko)
N un chico (chtopiec)

\

- zomieniti ylkorodzoini(kie5lrizeczownikoriczysiq no e lub o)

un esludiqnfe (student) unq estudiqnfe (studentko)

un qrlisfo (ortysto) unq qrtistq (ortystko)

- w tei grupieistnieiqwyiqtkin, p.: uno dependiento (sprzedowczyni)
un dependienfe (sprzedowco)

- pewnoliczborzeczownik6mwo nieregulornqformgzefiskq:

un pqdre (oiciec) uno modre (motko)

un hombre (mg2czyzno) uno muier (kobieto)

un yerno (zigi) unq nuers (synowo)
un qctor (oktod unq qctriz (oktorko)

- Zawodydownieiuwozonezo meskiemogq zochowoeformqmqskqlub zmienii kof c6wkg

2efskq,gdy okre6lolqkobietq:
Mqriq es m6dico/m6dico. - Morio iestlekoaem.

Abecedarlo

Od niedownoliterych orozll niewystqpuisqomodzielnwie stownikuw; yroz6wzoczynoiqcycshigno te
literynole2yszukoipodc i pod l.

Bolss de Polobrss

iC6msoedice.e.n. espofi-olJ?oksigmdwip..o.hiszporislu? deletre-olriterowo(
iC6msoeescrib"ehotele" nespono- l?Joksigpisz,e,hotel"hpioszporisku? unnomb-reimig
SeesaibceonH(hoche- )P. iszseigprzehz. unopellid-onozwisko
Repitpoo, rfovd-r. Prospzoqwtdrzyd.
Hoblme dsdespoc-ioP.rosmzgdwwidolniei.
Noentiend- oN. ierozumiem.

Ejercicios

Zomieh no liczbe mnogq llZomieri no liczbgpoiedynczq
wg wzoru: uno coso - cosgs
wg wzoru: gotos - un gofo
I . un profesor
I . m6dicos '

2. unoflor 2. enfermeros

3. un bolfgrofo 3. estudiontes

4. unestudionte 4. hoteles

5. unomodre 5. rodios

6. unosefroro 6. televisores

7. vn perro 7. closes

8. unbor 8. guitorros

9. unoescuelo 9. tel6fonos

10.uniordfn 10.bibliotecos

lll Zomie6 no rodzoi ieriski wg wzoru: un gqlo -,unq golq. Uwo2oino wyiqtki:

l. untio 6. unobuelo

2. unpodre 7. vn extroniero

3. unestudionte 8. unpeluquero

4. vn enfermero 9. unortisto
5. unoctor .|0.

unturisto

Hsblo ylo escribe

1. Deletreotu nombrey opellido(Pzeliterusiwoieimiqi nozwisko).
2. Deletreoel nombrey e.lopellidode uno de tusomigos.

I Escuchqlq cintq y escribe (Wystuchotoi 5myi nopisz):
Nombres:

Apellidos:

ll Deletreol,os nombresy opellidosdel eierciciol.

Repite

*l Copuchin, chln, chin,

copuchin,chin, chfn,

que esfo noche vq,ollover;Dzi6 w nocybqdziepodotdeszcz'

copuchfn,chin, chin-,'

ontes del4monecer. przedSwitem.

*ll Aserrin, gserrdn,
los moderos de Son Juon,
los de Roque,olfondogu€,
los de Rique,olfefiique,
los de Trique,lriqui-fron,
triqui, lriqui, triqui, tron.

*lll Dofiq Dirogo, Ddrogo, D6rigo,
Zirrigo, 26rro9o, Z6r rigo.

De fodo un poco

,..) ,, ,l1'

I Agrupo gqtggpolobros en tres columnas (Zgruputie stowow trzechkolumnoch):
::

Toledor,fbro, Pirineos, Solornoncq, Sierrq Nevqdq, Guqdiqno, Volencio, Guodqrromo
GuqdolqUiviri Toio, Picosde Europo, Sontiogo de Compostelo

ciudod - miosro montofro - 96ro Ef

I

1

I

I

a
nt o - z e Kl o

ll Relocionolos nombres lll 0Cu6lesde estosnombres son femeninos?

(Potqcizmionoz ichformomzi drobniotymi)(:Ktorez tychimionsq zeiskie?):

Froncisco Merche

Amporo, Bel6n,Consuelo,Vicente,Choro,

Dolores Monolo Asunci6n, Pilor,Nieves, Begofro,Jovier,
Uboldo, Joime, Sontiogo,Reyes,Crist6bol.

Jos6 Poco

Mercedes Lolo

Cormen Pepe

Jesfs Quique

Monuel Menchu

Enrique Chuchi

Concepci6n Tino

Agustino Concho

7

Por Jin en Modrid

o' - Buenosdios, Alicio.Bienvenidoo Esporio.

Holo, tfa.|Como esfds?
- Bien.Y f0, ?esfdsconsodo?
- Si un poco. Peroesfoymuy contenta.
- Cloro. Porfin esfdsen Madrid.

Vocabulariot iC6moesttis-?Joksigmosz/czu;esz?unpoc-o trochg clor-o oczywi(cie

bienvenid-o/mo ilewidzionyw/oit;oi bien- dobrze pero- olel,ecz porfin- wreszcie
holo- ue((tylknoopowitonie)
unotio- ciocio consodo- /zomgczony/o contento- /ozodowolonv/oen- tnln,o
untfo- wuis,tryi

. Cen]]o de ldiomas

b ' - P e r d o n a .l E s6 s f oe / a u l a2 ( d o s ) ?

- No, esoqu6//o.

- Gracias.Yosoy esfudionfede esponol. Tu no eres esfudionfede esporio/,|verdod?

- No, yo soy estudionfede ing/es.Me llomo Carmen.Y f0, zcomo fe llamos?

t - Me llamo Alicio.Soy po/oco.

- Mucho gusfo,Alicio.

- Enconfodo. o q u 6 l-l ot o m t o t el l o m o-sn o z y wsoisqz

Vocahulario: g r o c i -o sd z i q k u i g p o l o c-op o l s kPi ;o l o k

perdon- oprzepr0s(zowmrocosiqgdcoosobpyetry) espono- l hiszporisHkis; zpon muchgoust-o bordzmoimilo

6sto- to i v e r d o -d ?p r o w d o ? ( f o ruml ogr z e c z n o ( c i o w o )

unoulo- solo(1e$rodzoileuriskiegool,emorodzoinmikgski,ingl6-songielAsknig; lik encontod-ob/oordmzoimito

boslowzo0czysni0godokcentowoon)ego mellomo- nozywsoimg (doszl.ochwycon-yf/oormutgorzeczno(ciowo)

c. - Buenosdios. Me llomo Mario Gutierrez.Soy profesorde esporioi.

n n n " u ' rot I ) t A o t , t s o L o P A R AT I - Buenosdios.
I
- Oy", |como te llomos?
F O T OC O P I A S o . r o .t l s o
ioor.ioef - Me llomo AlicioNowok. Soy de Polonio.

ENTRE NT - dQu6 hocesen Madrid? lEsfudioso fraboias?
F E R N A N D O E L C A T O L I C O8. 6 . 8 4
- Losdos cosos.
SAJAIOO ESCALETAS A CENTRO OALAXIA
Vocabulll,rio:
MUY CERQUITA DE AQUI
FOTOCOPIAS D;30: Stzo Oye- Slucho(ui iywosigo, byzwrdcuiiwogg) iTroboi-oPs?rocuiesz?
SoydePoloni-oJ. estezmPolski. losdos(oso-sobierzec(znyoroz)
; . i . :, ' , r j i ; i 'l l ' . , ^ . { :Y i i n t - i t ) i , '
iQu6hocesnModri-dC? orobiwsMz odrycie?
I S A A_ PU$ f , 1 . 3 6
tEstudi-oSs?tudiuiesz?

o- lubo, lbow; pytoniocczhy(:nigdnyiestoni opoczqtpkyutonio)

8

Grarmalyka

w iqzykupolskim)U. 2ywomyich gl6wniedlo podkre6leniok,to wykonuiedonq czynno6liub gdy
odpowiodomzywig1lneo pytonie,,kIo?"

nosotros my (somimqilczyZnlui b towoaystwomieszone) N

yo - io nosofrqs my (somekobiety) !
f0 - ty
6l - on vosotros wy (somimq2czylnliub towoaystwomieszone) ra
eltq - ono
usted - pon/i vosolros wy (somekobiety) 3
d
(wskr6cUied.lubVd.) ellos oni
oco
ellos one ct

uStedeS ponowie,ponie,pofistwo (

( U d s .l u bV d s . ) o

iQui6n estudio espofiol? - Yo.
i,Qui6n est6 en el potio? - Ellq. (Zoktodosiq,2ez kontekstuwiodomo,o kogo chodzi.)
tEs usted Jos6 P6rez?- Si, soy yo. (ZwrocuwogQno szykwyroz6ww tokimzdoniu.)

Uwogo! W iqzykuhiszpofiskizmdoniepytoiqcerozpoczynsoiqpytoinikiempostowionymodwrotnie,
tzn.,,dog6rynogomi",i koficzysiqpytoinikiemstowionymnormolnieP. odobniezdoniewykayknikowe

mo dwowykayknikzi:paodu,,dog6rynogomi"inormolnyno koficuzdonio

Te3 czosowniksi q colkowicienieregulorne. C
U2ycieczosownikohqber zostonieobio6nionew nostqpnymrozdziole.
flr
Czosownisker okre6locechystole,tzn.:
o
- zow6d Soy profesor. - Jestemnouczycielem.
Es poloco. - JestPolokiem. 6'
- norodowo5i Somos cqt6licos.- Jeste6mkyotolikomi.
onrt
- wyznonie , _ Es simp6tico. - Jestsympotyczny.
Son grqndes. - Sqdu2e.
- cechyfizycznelub chorokterunierozerwolnie

zwiqzonez donq osobqlub pzedmiotem

Czosownikeslqr wyrozocechyprzei6ciowelub nobyte: c

Czosowniktoegouzywompyzy okre6loniu Oto odmiono czosownik6wser i estor ]lr
s t o n uc y w i l n e g o : w czosietero2nieiszympresenle. e
Est6 cqsqdo. - Jestzonoty.
Est6 cosodq. - Jestzomq2no. d'
Est6ndivorciqdos. - Sqrozwiedzeni.
Est6 sohero. - Jestkowolerem. nort
Esl6 soherq. - Jestponnq.
Ale: Esviudo. - Jestwdowq. !

Pozotymczosowniekstor okre6lopotozenieos6b t
i paedmiot6wm, ieiscew, kt6rymsiqznoiduiqb, ez
wzglqduno to, czymogqonezmienioipoto2enie. ser eslqr

(vo) soy estoy

(16) eres est6s

(6l,ello,usfed) es est6

(nosofros/os) somos eslqmos

(vosotros/os) sois est6is

(ellos/os,ustedes) son est6n

U w o g c ! P z e dw y r o 2 e n i eemn c o s o( g d ym o m yn o m y 5 ldi o m m i e s z k o l noy ,n i en p .l o k o lg o s t r o n o m i c z n y ,
t o k 2 ec z o s e mo k r e 6 l o niyo k oc o s o )i r z e c z o w n i k o m- in o z w o mwi t o s n y mni i e u z y w os i qr o d z o i n i k o .

o Z d a n i e p y t o i q c em o i n n y s z y kw y r o z 6 wn i i z d o n i et w i e r d z q c ep: o d m i o t z o m i e n i os i Qm i e i s c e m
I z orzeczeniemc,zylirzeczownisktowiosig po czosownikuC. zqstoszykzdoniopyioiqcegojestpozornie
t o k i ,i o k w z d o n i ut w i e r d z q c y m( g d yp o d m i o tm o 2 n ob y w y r a z i cz o i m k i e mo s o b o w y m ) .
B

!l
oI

lr E s t 6 s c o n s o d o . i E s t 6 s ( 1 0 )c o n s o d o ?
g\ A l i c i o e s t 6 e n M q d r i d . 0 E s t 6 A l i c i o e n M o d r i d ?
ol N o t o k i ep y t o n i eo d p o w i o d o m yn o s t q p u l q c o :

o Si, Alicio est6 en Modrid. No, Alicio no est6 en Modrid.
I

Bo\ Zdanieprzeczqceroznisiqod twierdzqcegopoiowieniemsiqportykuty , kt6rostoiprzedczosownikiem.
U
Pytonioszczegotowzeaczynoiqsigod zoimkowpytoinych:
rh

a\ i c 6 m o ? - i o k ?p o k i ?
0cu6ndo?- kiedy?
U cqu6? - co? ioki?ktory? 0cu6nto/o/os/os? - ile?
.l cqui6n? - kto?
cQui6nes Alicio?
E
! cqui6nes?- kto?
!
N ( g d yc z y n n o 5wiy k o n u icqo n o j m n i e2i osoby)

cd6nde?- gdzie?

iod6nde? - dokqd? c D 6 n d e e s t dA l i c i o ?

o W i g z y k uh i s z p o f r s k izmo i m k i w s k o z u i q cdez i e l qs i qn o 3 g r u p y :I

a\ B

I
N
.UlE
a
l {,t€ ,L,fqe-
I

o-
.lE
E ]'
.l
fi it \"-V) :i
t 7
/., ' rL,/)\
Z
t/

tJ

Z o i m k o w i t d . u 2 y w o m yg,d y z n o i d u i e m ys i q b l i 2 e io s o b yl u b p r z e d m i o t uo, k t o r y mm 6 w i m y ,n i z
osobo,do ktoreisiqzwrocomy.

Zoimkow i t d . u z y w o r y ,g d y o s o b ol u b p r z e d m i o to, k t o r y c hm 6 w i m yz, n o i d r i qs i q b l i 2 eoi s o b y ,d o
k t o r e is i q z w r o c o m y .

O s o b yi p r z e d m i o toyk r e 6 l o n ez o i m k o m i i t d .s q i e d n o k o w oo d d o l o n eo d o s o b r o z m o w i o i q c y c h .

Zaimkite wystQpuiqprzedrzeczownikiemie; 6liw y s t q piuq s om o d z i enli e ,m oi q ok c e n tgr o f i c z n(yz n o c z ei en

n i eu l e g oz m i o n i e ) .

Estechico es poloco y 6se es espofiol.
T e nc h f o p i eice s tP o l o k i e mo,t e n( d o l e ii)e s tH i s z p o n e m .

Estochicq es estudiontede espofroly oqu6llos son estudionfesde ingl6s.
Todziewczynieoststudentkhqiszpoiskiego,tomtesq studentkomoingielskiego.

r0

,'.'*<ii:.i,( , ' ---ToiorEffi!- BoIsg.

de1 solud(opowitonie)

*ll desped(ipdoiegnonie)

palabrssodi6-sdowidzenio

hostmo onon- odoiutro f - rodzoi2e6ski
hostlouego- dozobouenio m - rodzoimqski
pl - liczbomnogo
buenodsios(dogodzl3. ) buenofosrde(sdogodz2.2) -bduoebnrwonysioecchzde6osr,bronohchoossttlopoorvoisntto--o dozobouenio
- dziedroi bry - dziedfoi bry dozobouenio

colle/-f ulico museo/-mmuzeum plozo/-f ploc iglesio-/fkoicidf poso/mdepeoton-esprzel5cie

dlopieszych
cenlro/mcomerc-iocl entrum

hondlowb
puente-/mmost

t, t/' :

=,-r-rn[{-. .r'"lr' {

hospitol-/mvpitol cine/m- kino t"
,l,0\

formocio-/fopteko oficino-/fbiuro mercodo-/mtorg

oficindoeCorreos coso/f-dom peluquer-of/royzle/rko torero/-otoneodor/ko
(: Correo- sploczto
)@ obogodo- /oodwokot
dependiente/o ingenier-o/ionzynier
Sr:Y; orquitect-oo/orchitekt
- sprzeeeeedowco/g4!ni ozofo-tostewordeso
t)i moestro- /noouuyde/ko
periodis-todziennikorz/rko
ej conducfo*r/koierowco
bombe-rostroiok
empleodo/o mnton-tepi*rnot r/tft'

- urzqdnily'upkroc, ownily'ico

ll

Palrs pro,clicoir

I Relocionolos dos columnos (Doposuei lementzydwochkolumn):

Ingenrero tiendo
profesor t r i b un oI
torero f6brico
enfermero escuelo
dependiente plozode toros
obogodo hospitoI

ll 0Cu6l de los polobros no se relqciono con los dem6s? (KtOrseiowonieqosupdeo
pozostotych?):

espqfrol- ingl6s - chino - itoliqno - olem6n - fronc6s

lll 0Esfolso o verdodero?
I . Locopitodl e ltolioesVenecio.
2 . L o se s p o f r o l esso ns i m p 6 t i c o s .
3. Toledoestden Espofro.
4. ElrloToioest6en Froncio.
5 . D o nJ u o nC o r l o se se l r e yd e E s p o f r o .

Ejercicios

I ( Z a m i e hn o l i c z b gm n o g q )
t . E lp r o f e s oersi n g l 6 s .
2 Eltoreroesesporiol.
3 . E lm e d i c oe sc h e c o .
4 . L o p e l u q u e r oe s p o r t u g u e s o .
5 . Lo orofesoroes fronceso.
6 . L o m e d i c oe s i t o l i o n o .
7 . E l c o n t o n t ee s p o l o c o .
B .L o o z o f o t oe s o l e m o n o .
9 L o e m o l e o d oe s s u i z o .

r 0 E ld e o e n d i e net esh o l o n d 6 s .

12

frfto-pleto losfrqsesconel verbo @Co-plefo lqs frosescon el verbo ser:

Ettor (Uzupetnziidonioczosownikieemstor): I . Cormen espofiolo.

I . Elm6dico enel hospitol. 2. (nosotros) polocos.

2. Losoctrices en el teotro. 3. Aliciono estudiontdee olem6n.

3. Aliciono en el cine. 4. (t,i) m6dico.
en coso.
a.(rro) 5. (vosotros) ingenier:os.

5. Lotfo de Juono enel iordfn. 6. Alicioy Cormen estudiontes.
6. (nosotros) en Correos.
7. (vo) peluquero.

7. Loschicos' en el museo. 8. (nosotros) orquitectos.

8. (vosotros) en lo oficino. 9. Poblo torero.
en lo estoci6n'
e. (16) ro. (t6) itoliono.
enel potio.
.|0. Losperros

lV Contesfoo los preguntos V Completo los frosescon eslor o ser:
(Odpowiedzno pytonio):
l. aEst6Alicioen Polonio? l. Pilor en Boreelono.
2.ZEstoAlicioen Espofio?
3. 2D6ndeest6nAlicioy sutfo? 2. (nosotros) contentos.
4. 2Qu6esAlicio?
5. 2Qui6nesCormen? 3. Juony Tereso omedconos.
6. ZEsCormeningleso?
7. ZSonfroncesoAs licioy sutfo? 4. Esteprofesorno consodo.
8. 2Est6Cormenen coso?
.l90.. 2EstdnAlicioy sutfo en el teotro? 5. (rro) en lo oficinode Correos.

eEst6Alicioen lo escuelo? 6. Lostoreros en lo plozo.

7. Estosobogodos itoliohos"

8. Estochicono estudiontdee holond6s.

9. Aquelingeniero en lo oficino.

10. (vosotros) en el mercodo.

Vll Relociono(Doposui):

Vl Completoel d i d l o g o : 2EresSoffo? Ano Fern6ndez.
- H o l o ,2 q u 6t o l ?(Co stychot?l H o l o ,J u o n .
Buenons oches, Sf,soyde Froncio.
- ZComote llomos? 2Est6csonsodo?
2C6mote llomos? Sf,un poco.
- Me llomoMorisol. 2Eresfronceso?
No, no soyyo.
- Muchogusto.
I

Holo.
Buenosnoches'.

Hoblo ylo escribe 4. 2C6moest6s?2C6moest6ntus podres?
5. Enlo escuelode idiomos(undi6logocon
l. 2Qui6neres?2Qui6nessontuspodres?
2. 2Qui6nestu omigo?2Qu6hoce? unomigo).
3. 2D6ndeest6s?

Lecfurs

I Lee los letreros (Przecaftnooi pisy): ceimbio- wymionowolut
no locsr - niedotykoi
crbierto - otworte habitociones - pokoie
cerrrrdo - zomknigie obreis - robotydrogowe
tirar - ciqgnqi reboias - obni2ki
empuiar - pchoi proh:bido el prrso- przei6ciwe zbronione
prohibido funerr - poleniewzbronione

Contesto o los pregunlos:
1. 2Donde podemos leer eslos letreros?(Gdziemozemypzeczytoite nopisy?)
2. 2Poroqui6n son esfosletreros?(Poroqui6n - Dlo kogo?)

3. ZQue letreroshoy en los collesen Polonio?

ll Estosson los dotospersonoles Escribefus dotos personoles
(Nopiszswoiedoneosobowe):
(doneosobowdeet Alicio: nombre:

Cenfrode ldiomos"Don Quiiote"en Modrid opellido:
NoMofriculo:34 580 Curso:1999o 2000
N o m b r e :A l i c i o n o c i o n ol i d o d :

A p e l l i d o :N o w o k noposoporte:
Nocionolidodp: oloco
N" posoporte:PNY547890 domicilio:
Domicilioen Modrid:colleGoyo2,3 A notel6fono:
N'tef6fono:965 43 20

AI oido ,.rFn,{Frt,, r{'i&ss.M

I Escuchqlo cintq (wystuchotoi smy) ll tEs fqlso o verdqdero?Julio est6
y complefq el di6logo: En cqsq en Espofio
de lrene
- Buenostordes.2Est6lreneen coso? I . Julioessuizo. rI
2. Julioesde Estocolmo.
- 2D6ndeest6? 3. Esestudiontdee ingl6s. J
: 4. Ahoroestden su coso.
- 2Yd6ndeest6nsushermonos? 5. Est6consodo. t

I

I

f

,-J--l

lll Escucholq cintq y escribe: 2 D ed 6 n d ee s ? 2 D 6 n d ee s t d ?
2C6mose llomo?

*l Curro corre lros un cqrro. Repltes r
Currobiegniezo wozem.
*lll El perro de Son Roque
,#' no tiene colo
porque se lo hq comido
ffi lq corocolq.

fl Pies5w.Rocho
niemo ogono/
*ll Treslristes figres bo mu go ziodl
comieronlrigo en Slimok.
un lrigol, un tigre,
dos figres, lres El perro de-Ssn Roque
ligres. no liene robo
porque Romon Romirez
Tay smutnetygrysy se lo ho corlodo.
ziodtyzbole Pies5w.Rocho
w toniepszenicy, niemo ogono,
ledentygrys, bo Rom6nRomirez
dwo tygrysy, mugo obciqt.
tay tygrysy.

VI

A i u gA } I I "c - '

t_/ I

Oto hiszpofiskgoro w poroch.Jedeni vczni6wpyto,o drugiodpowiodowedtugwzoru:

- Veo, veo. - Widzq,widzq. I - Toblico.
- Co widzisz?
- 0Qu6 ves? - Rzecz. - Unq pizorro. - Nie.
- Unq cos:lq. - No iokqliter:q? - No.
- &Conqu6 letritq? - No p lub innqlitergolfobetu. - Uno puerlo. - Dravi.

- Con lo P. - si. - Tok.

UNINA3M

Mira, Alicia.Fsfomosen /o Puertade/ So/.

Es uno plaza madrilenamuy fomoso.
iQu6 bonifa!iCudntos farolas!Y eso, 2qu6 es?
E se / m o n u m e n f od e l o s o y e l m a d r o f i o .

lQu6 diverfidoldQu6 hay detrasde el?
- Fs uno de /os grondes almacenesde Madrid.Se //omo "El Corfelngles".Alli

puedes comprarmuchoscosos: libros,ropo,cosm6ficosp, /onfos,mueb/es.
- iCuantoscosos/iVomos,Carmen!

Hogcr Textil. Mantelt: -- miro- spdirpzo, tr(zuiywsoigb, yzwrdcaiyi iqu( wogg)
PuertdoelSo-l gtdwnpyloMc odrytu
iias. Toattos. Visillos. Al ;:""t1+"Gnr",". E"r,jil;; modrile-nmo odrycki
fomos-oslowny
{ornbras. Moquetas. Corti i]H iQu6bonito- lJoktoodno(d! otyupylocu)
ffi Nifros-Hiturs{d-l{ amoel. i C u d n tfo sr o l o-s !l l el o t o r r i !
nc-rs. f,dreclones. Rog:a de Yesoi,qu6es?- Ato,cotoiest?
ffia;c'"i"p;*"*"lFa"M*# Conleccion. Boutiques. elmonumendtoelosoy elmodron-o pomninkiediwiedzio
- Ml r*ailCnear i a y Inesa. Teiidos.
. Sedas. Lanas. obokrzewmuqczn(itcoyherMb odrytu)
iQu6divertid-oJ! okziobowny!
@ SERVICIOS; Complementos. Beb6e- cQuh6oydetrddse6l?- Colesztonim?
lerid. Conlecci6n. Carrocr+rfa EsunodelosgrondeoslmocendeeMs odrid.
- Je$toiedeznduzydchomdtwoworowMycohdrytu.
SERVICIOS: C a n a s t i l l a s .R e g a l o sB e b A . o l m o c 6 n-/ md o mf o w o r o w y
7ap.:teria Beb6. lugu*te- S el l o m o" E lC o r tIen g l 6 s " .
Lista de Bodas. r'4Ji,',,i.1.l",t.,.l:1*: -],--:,- i,_-,=l9r ly1\*."' r ares Ur,,l,.,,f ncl. - Nozywsiog,,EClorItnegl6s(d".osol.ngielksrkdi i)
ollf- tom
l;;;1-;'!i\ i trrqlrilel;tr,'lJ,(l.i"- ' puede- smoze(smzd-cpoder)
"i:_t.'".t* iiorEr (ompro- rkupi(
;i-i:=.
i;!i:9Yu-:t:r'I,;v;F; coso-/f tzacz
$ERYICIOS; libro/m- ksiqiko
ffitr ropo/-f odziez
*::t*fi:.,:,t%. --*" iT*;,;; E s t u d i oFo t c x l r a i i c o .i l e , r Ir cosm6tico- /kmosmetyk
* p l o n t o-/ fr o i l i n o
:::l*lg:: :*sgta9Jl-tfsE:-"--*-* m u e b l e-/ mm e b e l
*%%* i C u d n tcooss o-s !l l er z e c z y l
iVomo-slChodlrn(wy!yrotzeugouzywsoigfolaedo
*'*--
uryrozoznoicohgty)
ffi fi

Puntro,Peleteria. B*uli" \
ques Internacionales.Len"
Mamd. Tallas Especiales. rxaFffif4iilnVdi
Complemantos de Mada.
W
SERUICIO$:
Hogctr l|len<ria. Artesan fa
C"" ie.ri.-i "r 4". lt""f"-r.*.dr'j,t Ceramica. Cristalerfa.
Cuberteria. Accesorir:s
ffi de] Autamnvil. Bricolaie.
Loza. Orlebreria. Porcela'
ffi na {Liadrd, Capodimonte}.
Platerfa. Reqalos. Vajillas.
16 $aneamiento. Electrodo"
mdslicr-rs.Muebles de Co"
c i n a . P l d s t i c o .A r l i c u l o s d e
limpieza

,h ****arfur*

b. $- Porfinen coso.Cormen,6sfoes mi hobitoci6n. ***esffi#tr

***-#- No estd mol.iCudnfosfofoslSon /osfofosde tu fomilio,lverdod? $nfiffw/m
*taH*m/m
- si. ,

- dQui6nes esfe sefior?

- Esmi tfo.A lo derechoesfdmi modrey o lo izquierdomi podre.

- iQu6 guopoes fu podre!Esfonsiriossonfus hermonosl,no?

- iQu6 vo/ Sonhiiosde mis tios.Mifio es oqu6llo.

- iQu6 simpdficoT/ renesuna familioesfupendoc, hico.

rfu + # ri.i+ ;ig ;rr,j+, ,r iQu6guopeostupodre-!Jokpi rzy$oiiensyttwdoi iciec! hiio/m- syn
hiio/-f c6rko
mi- m6mi, oio nino/-mdziecpklocmi qsk(ineiiedorosty)
hobitoci6- np/of k6i
Noe$dm0l-. Niezl(yd.osnl.ieie$zle) hermonopsl/-mrodzefisbtrwooc;io iQu6simpdtic-oJ! oksoympotyczno!
iCudnftolsos-!llezi dief!
foto/-f zdiecfioet,ogrofio hermon-os/fiostro tiene-smos(mz ie- ttener)
tu- tw6tiw, ojo
oloderech- on0pr0wp00,prowsetironie hermono- /bmrot fomilio-/frodzi'no
oloizquier-dnoolewop,olew$eri onie
tu- twdtiw, oio ino?- Prowd(doo?snli.e?) estupen-dwosponioly

hiios/mpl- dzie(cziewzglgndoupokrewieristwo) chico-/fdziewczyno

iQuv6o!- Skqd2e! chico-/mchtopiec

lhruogo!Wigzykhuiszpofisckzigms$tosusieiqtokive'/yroizoyk,hombrme,uiehr,iio/oc,hicod/oouryrozozndizoiwiernoiod,oicroi,zczdrowitpo.nio

Alicio,Zesfdcsontentocon tusc/osesde espofiol? guop-opr'zy$oiny
- Si tio, mucho.Nuesfroprofesores muy simp6ticoA. demds,es guopo.
olto- wysoki
Esoho, de/godoy tienebigofe. delgo-doszczupty
- lEsioven? bigote/-mwqsy
- Si,fiene3I (treintoy un)orios.Esfdcosodo y fienedos hiios. iove-n mlody
- |De d6ndees?|De Modrid? ofio/m- rok
- No, esde So/omonco. iDed6ndes?- Skqidest?

. - : : . '.,, ' . 1 :l::.. .:., ! : , 1 ' : r ' . r ' . : :

iE$dscontencto ntusclosedseespono- l?Je$eziodowolzotnwooiclehkchiiiszpoiiskiego?
much- oduiotu; :bordzo
nuest-ronosz
simp6t-icsoympotyczny
odem-dsponodto

[email protected]

W iqzykuhiszpofskim,iok iuz wiemy,istnieiq3 czosownik,i,byi": ser, eslctr i hsber. Wszystkiseq :
nieregulorne.W poprzednielekcii poznoliSmyodmionq czosownik6wser i €$tor; terazzoimiemysig F
c z o s o w n i k i e mh s b e r .
X

W czosieteroZniejszym(presente'deind-icotivoc)zosownikhcber (,,byc")iestnieodmienny:rno formg f-fEi
hsy. Ponodtoczosownikhsber wystgpuiew czosochzlo2onychloko czosownikpositkowy(odmieniosiq

wtedyprzezwszystkieosobyobu liczb- por-Unidod I l). . , ., ry

-t,

Oto zosodyu2ycioestur i hs'bsr (uzycieczosownikoser zostotooblo6nionew Unidod I w zestowieniu
z czosownikiemestmn)
Estsr i hsber wyrozoiqpolozenieos6b i pzedmiot6w
Je6lim6wimyo osobielub pzedmiocienieznonymu, zywomyhaber izdonie rozpoczynomoyd podonio

r

o mieiscog, dzieznoiduiesiqdonoosobo czypzedmiot.Poirl..ri.::u+zry' womytylkorodzoinik6wnieokre6lonych

.l (mo2notok2eu2ycliczebnikowlub zoimkownieokre5lonych).

I En lq close hoy un profesor. - W klosieiestnouczyciel.
o\N E n l o c q l l e h q y ( u n o s ) c o c h e s . - N o u l i c ys q s o m o c h o d y .

T JeSlmi 6wimyo osobielub przedmiocieokre6lonymz,nonym,uzywomy*Eiii#.t=Z'daniemozezoczynoisiq
.l od rzeczownikooznoczoiqcegtoq osobglvb rzeczo, letok2eod mieiscow, kt6rymsiqznoiduiq.U2ywomy

,i,r,,, w y t q c z n i er o d z o i n i k 6 wo k r e S l o n y c h .

ii

':1r
1:

;.1 :.

E n l o c l o s e e s t d e l p r o f e s o r G o r c i q .E l l l | l l l t l l ' l ) l ; WY Y kN l l o\ J J l 9s i eil seJ l tpV l \r- o f e s oGr o r c i o .
ItDlLl |3l Pllrl9Dlrl \JLrlrtrll,lo - s
,r\

El coche de Pedro esi6 en el goroie. - SomochodPedroiestw gorozu.

,,lle?"mo 4 formy,poniewozzgadzasigw liczbiei rodzoiuz rzeczownikiemk,t6ry
0Cu6nto vino hqy en lq meso? - lle wino iestno stole?
tCu6nto cervezo hoy oqui? - lle piwoiesttuioi?
iCu6ntos libros hoy en lq bibliotecq? - lle ksiqzekiestw bibliotece?
&Cu6ntqssillos hoy qlli? - lle krzeseiet sttom?

oot W odpowiedzmi ozemyuzyist6w,,duzo(""';'rr,,:',l+u)b,,moto"(l"rt?utk,+t6)r, er6wniez2godzoiq
w liczbiei rodzoiuz rzeczownikiedmo,ktoregosigodnoszq.
I

.N\ En lq meso hqy mucho (poco)vino. - No stoleiestduzo(motow) ino.
T Aqui hqy muchq (poco) cervezq.- Tutoiiestdu2o(moto)piwo

En lq biblioreco hoy muchos (pocos)libros. - W biblioteceiestduzo(moto)ksiq2ek.

Alli hoy muchos (pocos)sillqs. - Tomiestduzo(moto)krzeset.

oto schemot zdori 7 ;.1!:,ftii.

o' Zoimko ,..:i;i-:r=ri+/+:/i'.'..i,.u./2, ywomyr6wniezw zdonioch wykrzyknikowyc. hZgadza o n w
aIi
i rodzoiuz rzeczownikiemk,torypopzedzo.
I ,l'
.b t'. i C u 6 n t o sl i b r o s !
:i:$ i C u 6 n t q sf l o r e s !
S- +
Zdoniewykrzyknikowmeozesigr6wniezzoczynooed iqu6 + przymiotnik!; wtedynociskiestpoto2ony
no cechgprzedmiotulub osoby,o nie no ilo6i.
iQu6 cqro! - Jqki drogi!

* W iqzykuhiszporiskimprzymiotniksitoiqzwyklepo rzeczownikiu zgodzaiqsiq z
i rodzoluN. iekt6reprzymiotniksit,oiqcprzedrzeczownikieomtz,ymuiqformqskr6conq:
C
rh mqlo - mql (tylkow rodzoiumqskim)

o.l bueno - buen (tylkow rodzoiumgskim)

E grqnde - grqn (wobu rodzoioch)
un chico mqlo - un mql chico - zlychtopiec

th uno coso grqnde - uno grqn cqso - duzydom
Rodzozi efskiprzymiotniktoworzymyprzezzomiongkofc6wkipaymiotnikow rodzo[umgskim

z -o nq -q: simp6tico- simp6tico
bonito - boniio

r8

rffi=

,ffi

Przymiotnizkoi koriczonneo -or, -6n , -6n przyimuiqw rodzoiu2efskimkoric6wkq-o (w rodzoiu

2eriskimniestowiosiqokcentu)P. ozostotperzymiotninki ezmienioiqsigw tym rodzoiu(wyiqtek

stonowiqte okre5loiqcneorodowo5i).

hqblqdo" - hqblodors

comilo,"- comilons I

gronde/Ieliz/corl6s moiq iednqformqdlo obu rodzoi6w. Ale: ingl6s - inglesr,r

W liczbiemnogiepi aymiotnipkayimuiekoricowk-qs lub-es (gdykoficzsyiqnosp6tgtosklgub-i,
l u b- 6 ) .
gronde - grolrd,,.;r

f6cil - f6cil

Jednymzesposob6wopuszczonirozeczownikwoce ienigeo r odz T

o Ikt6remutoworzyszy + innyrzeczownik. H
lochs ty lis ty czn yiechs tzo stqp oinikie m ,

Mi coso es bonito. Lo (coso)de mi omigo es bonilo tqmbi6n. - all C

om o i e ip r z y i o c i 6 ttkoi k 2 ei e s tt o d n y . - 3f

M o z n ot o k z eu 2 y ck o n s t r u k czi ip r z y m i o t n i k i e m . ail
Moi dom iesttodny.Ten ll

Esmi cochey el roio es de mi podre.- Tomo.si omoch6do, tenczerwonlyestmoiegooico. -! I
T
-

it'W igzykuhiszpofrskiwmystgpuiwe ieleczosownik6wnieregulornycWh. tei lekciipoznoliSmiyu2 I*

hober. Oto trzynostgpne:

;.y:;..,...,::;;:,-'' m6C - miei :,.t;:'" StySZei +
tengo lenemos +
puedo podemos lienes ten6is oigo ofmos
puedes pod6is liene lienen oyes ois h
,puede pueden oye oyen
t;''':i;
Oigo un ruido en el posillo. - Styszghotosno korytarzu.
Aqui no puedes fumor. - Tuniemozeszpolii. ii
Pqblotiene (rn) coche.- Poblomo somoch6d. ,,,
No tengo tel6fono.- Nie momtelefonu.
WwagmijW zdaniochprzeczqcycpho ::' ': " opuszczosigrodzoinik. ,i,,i

,7

;a:

*'
r.i,
i;;;.'

Oto listozoimkowdzierzawczywchigzykuhiszposf kim: sob'L

. . . . . : . . . , . : . . . . . . . . : . , . , . , . , . : . : . :. :, : , . - : : ' l : . t : . a. : : , : . : l l : : 1 : . . , . . . . ' , : a : : , i . a : , : : : . . :

yo - r"urlibro, mr coSO ll
m i - m 6 i ,m o i o
mis libros, i'F
m i s- m o i ,
ot
tO- tu libro, tu coso lus libros,tus cqsos F
lu - tw6i,twoio tus - twoi,twoie t
I I.
' 61,ello, usled - :srrl,ibro, su cqsq sus libros,sus cosos ot
, s U- i e g o ,i e i ,p o n o ,p o n i s u s- i e g o ,i e i ,p o n o ,p o n i g

' nosOtros- inuestrolibro, nuestro coso nuesfros libros, nuestrqscqsqs c; ; { -oitl.r
: hU€SfFo- nosz,nuestrq - noszo nuestros- nosi,nuestrqs- nosze
. :, o3 ]1.
rvosotros - vuestro libro, vuestrs cqsq vueslros libros,vuestrqscqsos ij
',vuestro - wosz,vuestrq - woszo vuesfros - wosi,vuestrqs - wosze x,j I
. ellos, -qs, usfedes- su libro, su cosq sus libros,sus cosos
',su - ich, poristwop, onow,pori sus - ich, poristwop, on6w,pof ,://; a{

.:..::.:,-::'.j.,:;:.;..:::::':1, ...:..,.',|:|,'...:::': ,::|..'ii|;;|:'.':1||1...j..::zi:',:i;'i:;i1;;!|/l,.';.. o

Zaimkidzierzawczneieokceniowonzeowszepoprzedzoiqrzeczowniikzgodzoiqsigz nim w liczbie.

Jokwidoi, w liczbiepoiedynczeni ie mo znaczeniorodzoiposiodonegopzedmiotu,lecziego liczbo.
Z o i m k is u i s r * s o z n a c z a i q _ t a r 6 w n o , i e gioe,i , p o n o , p a n i " , 1 o ki , , i c h , p o n 6 w ,p o 6 , p o 6 s t w o " .
U w u E c r Z Z d a n i e :J o m o m s w o i qk s i q z k qo, t y m o s z s w o i ep i 6 r o .- b r z m ip o h i s z p o i s k u :

Yo tengo mi libro y l() tienes lu plumo.

19

oI

.t:

.E
th

i ; i r r 1 i ; ; 1 0 ; ; ; 1 2 , , : j ;t;ti,

"r:tr.z(ip':":d)

b En el qrmqrio hoy muchos libros.
tr0f. Detr6s de lo cqso hqy un iordin.

.h Deboio r,zrzsiill6n hoy un golo.
trUI
El porque estd ol lqdo de lq escuelo.
rl .''r4.{,.A&El libro
esl6 ql lqdo 1r:'1le. l6fono. 1i r,,1;711,7.1,r;7't,1i.2
.rt9a
:xll ( wS r o d k u )

.$t74.r,77ll7j,z Delsnle
Delqnte de lo escuelqno hoy 6rboles.

,',iu*h1otel hqy unq pqrqdq de

t{ tqxi.

o +! "rZr;rirlfL Uwogo! Formo';J,*(2rodzoinikSciqgniqtyp) owstoiez polqczeniar.Tui ir;odzoinikookreSlonego';:2.lnne

c rodzoinikni ietworzqwsp6lnejformyz de.
Lo plumo est6deboiode los libros.- Pi6roiestpodksiqzkomi.
Lq llqveest6encimqde lq mesq.- Klucziestnostole.

I Terminq lqs froses:
l . E n m i f o m i l i oh o ym u c h o s
2 . N u e s t r o so b u e l o ss o n m u y
3 . E n l o t i e n d on o h o y
4 . M i o r o f e s o r on o e s d e m o s i o d o
5 . T u so o d r e se s t d n

ll 0Qu6 polobro no se relociono con los dem6s?
I . M i m o d r ee s o l t o ,d e l g o d oy t i e n eb i g o t e .
2 . E n n u e s t r op i s oh o yu n o c o c i n o ,u n s o l 6 n ,d o sd o r m i t o r i oys u n o l m o c 6 n .
3 . M i g u e lt i e n ep r o b l e m o sy e s t dt r i s t ev, o c f oy p r e o c u p o d o .
4 . L o sc h i c o se s p o f r o l osso n c o l v o s ,m o r e n o sy o l e g r e s .

lll 0En qu6 lugores de lq cqso hoy:

unq mesq - sillqs - cqmqs - un tel6fono - flores - ormqrios?

21

fffercfrc#ss

I Completslss frssescon hsber s sstffr! ll Conte$tfic lcs preguntss:

I . E nl o c l o s e estudiontes. I . 2 Q u 6h o ye n l o c l o s e ?
2. ZDondeest6nlosestudiontes?

2. Losnifros e n e l p o t i o . 3 . 2 Q u 6h o ye n e l m e r c o d o ?

3. Enlo oficino el seflorGorcio. 4 . 2D6ndeest6tu podre?
5 . 2D6ndeest6s?

4. Al lododelteotro un bor. 6 . 2Qu6hoydetr6sdel hotel?

5 . .B o i ol o m e s o m u c h o sl i b r o s . 7 . 2Qu6hoyen lo meso?
8 . ? D 6 n d eh o yu n o{ o r m o c i o ?

6 . A q u e l l ocsh i c o s e n G r o n o d o . 9 . ?D6ndehoym6dicos?
7. Delontede lo coso
r 0 .2 Q u 6h o ye n l o p l o z o ?

uniordfn.

8 . E nl o c o l l e p o c o sn i f r o s . IV Hsz las preguntus s lss fnsses
(Zbudupi ytoniodo zdori);
9. Pedro detrdsde lo coso. En lq mesq hqy pocqs plumos.
0Cu6ntos plumos hoy en lq meso?
1 0 .A l o d e r e c h od e l o i g l e s i o unporque.

lll Completa lcs frqses: I . Enlo escuelohoymuchosboncos.
I . El hotelest6ol l o d o
estoci6n. 2. Enlo collehoypocoscoches.

2. Morfoest6 su modrey su podre. 3 . E nc o s oh o ym u c h o sm u e b l e s .
4. Aqufhoypocoschicos. e

3. Losplontosest6n el iordfn. 5 . A l l fh o ym u c h ov i n o .

6. EnEspofrhooymuchostoreros.

4. A lo izquierdo 7. Delontede lo cosohoymuchos16mporos.
'
8. Enestocollehoypocoscosos.
bor hoymuchoschicos.
5. Delonte .1|9'0l...ATEelnlnloogdhoomodbueicltthoeocoisot6rmnhohoi goyoyppsoeocncoEosfsso6Ptroobsfor.loe.s ..

6. Encimo m e s oh o y l i b r o s .

7 . Elgoto est6boio sillo. .1'.ll|5234....TTTEeeel ennnnge6oomitdspi eooonpssceohodcesolorismbsfprloooensrreoer ossseps. n.o lfor ohloebs it o c i 6 n .
.
8 . Estomos coso.

9.A lo derecho escuelohoyun olmoc6n.

r 0 .Detrds hotelhoyuno piscino. Vl Forrns *l plurul (Utworzliczbqmnogq):

V Completulss frsse*: I ..'Mihermonoesomoble. \
I . Mi hermonoes estudionte-
2. Estecocheeshoderno.

2. Tusnifiosest6nen. potio.

3. Estosefroroes ingleso. 3. Elnifrotieneun librobonito.

4 . M o n u eel s c h i c oo l t o . 4. Nuestrohobitoci6n o esgronde.

5. Estees libroespofiol. 5. Su iordfnes pequefro.
6. Tuomigoesestudionte.
6. Aquellossefroreson profesores.

7. Nuestromodrees' s e f i o r om u yo m o b l e .

8. e m p l e o d oes s t 6 ne n oficino. 7 .Vuestrohermonoes muyinteligente.

9. c h i c o st i e n e n perro.

. | 0 . perroes bonito. 8. Locolleno esontiguo.

22

9. Aquelestudionteesguopo. Vll fr*smp$**Emmsffe'wges€*HTs#fl €Fws$mr:
.l0. Eseperroesvieio.
I . Miomigo tronquilo.

2. Supodre triste.

Vlll ffi*m€es$mm$mspn*gwarfms: 3. Estosperros m ol o s .
l . a D 6 n d ee s t 6t u l i b r o ? 4. Lostoreros volientes.
2. ZComosonlospodresde Miguel? 5. Tuhermono enfermo.
3. 2Qu6esel primode Tereso? 6. Estocoso m u yl i m p i o .
4. ZComoesvuestrociudod? 7. Aquellosefroros bolosy gordos.
5 . 2 D 6 n d ee s t 6 nt u so m i g o s ? 8. Estecoche moderno.
6. ZEsobogodoel tfo de Antonio? 9. Estoropo de modo.
7. ZDondeest6nuestrohermono? .|0. interesontes.
8. 2Est6cnonsodolsospodresde SusonoyAno?
.|90.. 2Estdcsontentocontusclosesde ingl6s? S u sl i b r o s

2c6mo esvuestroiordin?

lX ffir;::;si*s,,::+Elg+r-+tEnfi{.;wes$mrgt*.+s*t€$*g*as$*m**(*U+6z2donioz podonychelement6w)x
1. perros- pero- hoy- el potio- pequefro- en - no - un goto- hoy
2. somos- en - lo close- estomo-s estudionte- sde ingl6s- y
3 . e n- f l o r e s- h o y- n o - e l o u l o

4. coso- los- no - est6n- nifros- en

5. chico- llomo- Poco- se- este

ffiw&#w pdw ffiffiffitr#&ffi

l . 2 C 6 m oe st u c o s o ?

2. ZComoes tu fomilio?

3 . 2 C 6 m os o nt u s p o d r e sy h e r m o n o s ?
4. ZComoes tu profesor/ode espofrol?
5. 2Como'estu octor/octrizpreferido/o?

6. ZComoes tu ciudod? 40 zo

7. ZComoson los enonos? 30 1", 2ol
B. 2C6mosonlosbruios?
9. ZComoes SontoClous? 2 0 TO zd

I O. Hoz lo visi6ncubiiitode uno persono lo lo 20

(describeuno coro o lo Picosso).

Por blrlo Go

Lee estosforietos de visito y contesto o los preguntos: - Avddor. de lo
0 Br l000 Bor<

ovenido I ueno

I
c 6 dgi go
posotol

' ;..r.

.P'edroGarcio Flerndn{ez

DirectorAdiunto'dieICi en!,qode,Leqg osModernos
UniversidoddeGrconodo:......: :.:';:...

..,

pqtocdioesontotffiro;. saffi is 22oB60

Flocetode HosBicio'Viei!'s/n 22 09 46
1B07.l Gr.onodo(Espofro)

F:"

- 2Ded6ndesonestospersonos? 'i
- 2Quehocen?
- 2Tienetnel6fono? RqfqelGuzm6n Delgodo

- 2Tienentodosfox? Verificodorde Do'fos,

Preporotu torietode visito. Correrode SonJeronimol4-2 der
Comentolo torietode uno de tus omigos.
Preporolo torieto de visitode un personoie telf.435 56 24 | l, {ox 43556 l8 23
de uno peliculoo de cuentosde hodos.
28 005 Modrid(Espono) ,lir,'i

4

[email protected]:l&wwWwww

- xl ' * T- ' - Y F t ' + I lr os opeflIl. idI osespo4r-iIo- -les

Todos/os personosde nociono/idodespofio/ofienen dos ope/l;dos:el primerode su
(e/ ope/lidode/ obue/o poterno)y el primerode su modre (el opellidode/ obue/o motern<
eiemplo: Juon Gorcfo FernflndezL. Jndio JuonGorcfo Fernlndezse coso con-.unochico ,
llomo MorioSdncheLz 6pez.Tienendos hilos:PedroGorclo S6nchezyAnoGorcfoSdnchez.
Pedrose //omo osi fodo su vido. lJn dio Ano se coso con un chico que se llomonCor/Os
De/godoy entonceosporfede fenersusdosope/lidosse//omo"sefiorode P6rez".Entrelosop
mds frecuenteesstdn/ossiguienfes:Gorcfo,Rodriguze, HerndndezG, onz1lez,Delgodo,Rc
Molinoy Sontos. Ademdsde esfosope//idoscorrientesh, oymuchosque son curiosos,div
o exc6ntricosp,or eiemplo: MoyorOreio, Cominode /o Cruz,VerduroSolodo,RicoLim6n,(
Mogro,Verdugode Dios o Aires de/ Compo. Si tuteomo.so uno persono,lo llomomos
nombre;si no tenemosconfionzo cone/lo o se frofo de uno personomoYortusomossu o
(o su nombre);poreiemp/odecimos"Sefior/oGorcfo"o "Don Eugenio"/"DofioSof[o".

W*p*g*#twEws"t;iu'*t

todo- hidy/o que- kt6ry/o moyorw- iekszy/o Dios/-mBdg

personoo/fs-obo osi-wtesnpos6b oreio/f-ucho oire/m- powietrze

nocionolid-odn/ofrodowoo(byrruotelsttwoodosuvido- cotsewozieycie comino-/mdrogo compo-/mpole
si- ie5li
opellido-/mnozwisko entonc- ewstedwy,igc cruz-lkl rzyi

prime-ropierwszy oportdee- opr6cz verdur-o/wf orn/wo confion-zzoo/fufonie

el(opelliddor-) to(nozwisko) frecuente-czqsty solodo-stony tuteo-rbydno,,ty"

potern- ozestronoyico corrien-tzewyldyz,uryuoiny rico- bogotsym, oczny setrotode- chodozi

moter-nozestronmyotki curio-sociekovrry mogr-ochudy . persomnooyo-r/fstorsozsgobo

poer iemp-lonoprzyktod diverti-dzoobowinmyi,esznygord-ogruby uso-r uzywod

secos-oiensi igr,rrrychzoomdzqii exc6ntridczoi-wouny verdugo-/mkot ' Don/Do-fiPoon(/ziimieniem)

con-z odem-dpsoztoym lim6n/-mcytryno estdInossiguient-essqnostgpuiqce

*'-l . eCuontosopellidostienenlosespofioles? 5. 2Hoypolocoscon dosopellidos?
2. iCvslesson estosopellidos? 6. 2Son bonitoslos opellidosespofroles?
3. 2Comose llomolo hiio cuondose coso?
4. 2Cvontosopellidostienenlos poliicos? 2Ylospolocos?
7.2Qu6 opellidospolocosson divertidos?

ffi#w#ffiw

I Completq el-di6logo: - S{,Y, E sm 6 d i c o .
Lq descripci6n de unq personq - 2Ded6ndees?
-De
- Miro,eslo {otode mi novio.

- No est6mol. ,Zno? '-)

ll tEs folso o verdodero?

i :

I . fuucenoes lo modrede Cristino. t 1\...1

{

2 . E sd e l g o d o . 11 . . . . . , . .,. - I
3. Esmoreno.
-*

J
i

I

4. Tienelosoiososcuros. \

\ - -,.-' f

5. Esestudiontdee fronc6s. {J

't, I
6. Tienepocosomigosen Ingloterro. .

ffiwffi#wwdrs/r/,s

& Escucholqs polobros y complefo ll ffi$eh6#ff#i s rffiwysh&sw
el cuqdro segfn el ocenlo: y' €$*ne esff€i ffi€hec$$m

cFfxrqw$tE**. Mffil

C h l o p i e ci e s tb o r d z om o l y
i mo somochodzik
molutki.

lll tu&$rmffi*wcfi$frw,
ffi w$s$sfiwsmxw$u

*l S$Fmms$xwpf;mrxefufmfi#ff*i wffi*n* p&mmehms, fmmmsw$##ffi#

t e m mc w * m t mps$ m r x * h mp $sm r n c hPwm m c h m ?* u * *m $ m s "

JeSlPi onchoprosuj'eczteremozelozkomi, Sp6irzC, ecylio,

ilomozelozkompi rosuiePoncho? n i e b oi e s tn i e b i e s k i e ,
tokniebieskieio, ktrvoie
ffi#*wff*iwt*.*fi-/J
oczY.

1. Wszyscuyczniowioedpowiodoinqopytonie:
0Qu6 polobrosqsociqscon Espofro?

Wygrywoten,ktonopiszenolwiqcesit6w.

2.Uczniowiesiodoiqwkole.Jednoosobopodoiedowolnqliterqolfobetu.Uczniowiepo koleim6wiqpo

iednymwyroziezoczynoiqcymsiq no tq literq.Kto nie mozesobiepzypomniei 2odnegowyrozu,odpodo
z gry; mozno zoczq(.n, p. tok:

En el mercodo hoy...

En Polonio hoy...

En el olmoc6n podemos compror...

Hiszponiegroiq w tg grq zowszezaczynoiqctok: Ho llegodo un bqrco de lo Hqbqno corgodo de...

(Przybysl totekz Howonyzotodowony...). t

3. Jeden uczefrzopisuiedtugi wyrozno toblicy.Nostgpniewszyscyuczniowiestoroiqsig utworzyiiok
noiwiqceiwyroz6wz literwyrozunopisonegono toblicy.Wygrywoten, kto ulo2ynoiwiqceinowychst6w.

Pzyktod:orquileclo: orco, oqvi, ti, quito , lio, te, eco, roto, t6.
No koniecnouczyciewl yiosnia znoczenienowychsl6w

-z'-
ll::

f

f.

I

l'

|i,qer,e*&

Ja prfrmsril llamada

l Powfouor
blo. iEstoJ#,]r"?

- No.Sehoequivocdoo.,r,o-q?Iu ?L:3ffitF**Je-
{f (i

- dNo ese/ nImero 765 43 2l? (siete-seis-cinco-cuotro-fres-dos-uno)

- No. Es^e/ntmero 965 43 20. (nueye-seis-cinco-cuofro-tres-dos-cero)
-Vo'rfcie"ar4dh",ov"*lnQge,er.ina-dg:^.ien/p'i.{^6sn'r
oo!-dr F4V jes\eGnnq
f ri t u'

SoyPobl-o.IuPowel/MPdowwi et. iNoeselnfmero7654321?-Tnoieiesnt ume76r 54321?

iE$dJoim-e?Uyje$Joime? NoE. selnrimer9o654320.-NieT. oie$nume9r654320.

NoS. ehoequivocodNo.i-eT.opomylk(od.osPt.onsl igpomyliToP)erdon-eP. rzepros(zgodmzyw. rocosmiqdyonieznoonseoi by)

- Diso.t5;I A if o*t ! - Digo.
- |Esel n1mero965 43 20?
- iEst6Alicio? - Si. |Con qui6n quiereusfedhoblor?
- Quiero hoblorconfigo.Iienesunovozmuybonito.
- Si. ?De portede qui6n? - ioh! dQui6neres?
- SoyPob/oDe/godo. Y t0, 2c6mofe //omos?
- De Pob/o. - Me llomoAlicioNowok.
- EncontodoiQ. u6 nombremdsroro![De donde
- Ahorose pone.
eres?
- Holo,Alicio.SoyPcb/o. - Soyde Po/onio.
- Yosoy de To/edo.Oy". Mofionote llomo
2C6moesfds? '
y hoblomosd. Vole? *,..ro1slLo
- Bien.2Yt0? - Sf.Hostomofiono
- Hosfomofiono.

Yacabularlos
Digo-. Holo(dos,t,.Prosmzq6wif"to, m6woisobokt,6rodbierfeolefon;
osobkot,drdozwonmi,ozpeowied'z!liiegfs",ayli,,Prosszlugchoi")
iCoqnui6qnuieruestehdoblor?Zk- imchcPeonr/oi zmowioi?
Quiehrooblocrontig-oC: hcroqzmowztiobf q.
iQun6ombmredrsoro!-Cozodziwinmeig!
vozlf-glos
Oye.S- tuch(ofoi.rmkot,druezi ywsoigb,yzwr6czidyiuqwi ogq)
Mof,onteollomoyhoblomo- sJ.utrzoodzwodnoicgiebieporozmowiomy.
(dosJtu. trdozwodnoicgiebiireozmowiomy)
iVole- ?Zgo?d(oopdowineidkongielsk0ieKg.)o

- Asi,osi. Esfoyconsodo.
- 2Porqu6?
- EsquetengomuchotroboioE. sfudioinform1ticoy ohorotengomuchosexfmenes.Yt0, destudios

o troboios?

- Estudioespofroe/ n unoocodemioporticuloyr por /osfordestroboio.

- dQu6hoces? :

- Cuidoo /osnifrosde mivecino.

- iVoyotrobaio!

Vscn$uIsrias

iDeportdeequi6n- ?Ktom6wi? ocodempioo/rfticu-losrzkoplorywotno

ohorosepone- iuipodchoddoztei lefonu porlo(st)orde(-sp) opoludniu

osio, si-toksobie hoce(hsoce-rr)obis2

i,poqru6-?dlouego c u i d(oc u i d o- rt)r o s zscizggo, p i e ksuiigg

esque- poniewcohio; doztoi ,ie olosnino-sdzie(cwibierniku)

estudio(es$udio-r)studiuieusczz,yssizg vecino- /sf qsiodko

troboi(otsroboio- rp)rocuiesz ivoyo-! ole2(rlrryrzodioumienpioed, zipwr,ote$)

fl=*.=

Greinrcfgf**LJ

Liczebnikgi t6wnesq nieodmiennez wyiqtkiemliczebnikouno. Stoiqprzed rzeczownikiem. PH

:- il!

€= rHo

F

ht!
irN

ilF

5,xo

Tengo lres hermqnos. - Mom taech broci. $q(
En estq hobitoci6n hoy siete plontos. - W tym pokoiujestsiedemro6lin.
*Fil
W popaednimrozdziolewyio6nilismcyzqsciowozosodgbudowoniozdoi wykayknikowycJho. ko t{
uzupetnienineolezydodoi, 2e zdaniowykayknikowme oznor6wniezbudowotwg wzoru: H
iQu6 * rzeczown+ik mds (ton) * przymiotnik! F
!Qu6 coche m6s (lon) corq! - Jokidrogisomoch6dl H egf
iQu6 chicqston (m6s) bonitqs! - Jokietodnedziewczyny!
TG *

sF F

€ f*
fi E

Zdonieprzyczynowweprowodzopo!'que lub es que. Jestodpowiedziqno pytonie6Por qu6? E gbql

Oto wzoryodpowiedznio pytonie: t
nqh( l
iPor qu6 esl6s cqnsqdo? - Dloczegoieste6zmqczony? 3
- Estoy cqnsqdo porque lroboio mucho. (tuniemoznou2yies que) - Jestemzmeczony, #t
trr
p o n i e w o Z( b o )d u z op r o c u i g . aH€
- Porque trqbqio mucho. - Poniewo(2bo)duzopr:ocuig. *

' [d
a$

*

- Es que troboio mucho. - Chodzio to, ie du2o'pro.riq. , €
fB

W iqzykuhiszpofskimczosownid[<zi elqsigno reguloqn(e3 grupy)c, zqSciownoieregulorni ecotkowicie
nieregulornPeo. znoiqncowyczosownink,olezysprowdzwii stownikluubw podrrqcznigkruomotykci,zy

iestto czosowninkieregulorniye;5linie mo go w wykoziep, rowdopodobnnieole2ydo czosownik6w
r e g u l o r n y cl uh b c z q 6 c i o wnoi e r e g u l o r n y c h .

.bs*EO paynolezno6cci zosownikoregulornegodo iedneit 3 grup decyduiekofc6wko bezokoliczniko:
c z o s o w n i kzio k o f c z o n en o - q r n o l e z qd o l g r u p y ,z o k o f c z o n en o - e r - d o l l g r u p y ,o z o k o f c z o n en o
-ir do lll grupy.Aby otaymoi temotczosuteroZnieiszegnoo, le2yodaucii od formybezokolicznikkoofcowkg
- c t r , - e r l u b - i r , n o s t q p n i ed o d o i o d p o w i e d n i ek o r i c 6 w k id o n e g o c z o s u ,w t y m p r z y p o d k u

E - H\ f i ? teroZnieiszegoO.to wz6r odmiony czosownik6wI grupy w czosietero2nieiszym:

s[ .€x hcblerr- rozmowioi,m6wii
i l E -o -#rnos hqblo hqblcffi?os
-trs -grt 3 s hqblcs hqbl*is
hqblc hqblsn
$ f i -* -gn

$L W e d t u g t e g o w z o r u o d m i e n i o i q s i g w s z y s t k i ep o z o s t o t ec z o s o w n i krie g u l o r n ez a k o h c z o n ew

& b e z o k o l i c z n i knuo - q r , n p . :

esperqr - czekoi fumqr - polie (popierosy) visifqr - odwiedzot,zwiedzac

comprqr - kupowoi pintor - molowoi ensefiqr - novczo(

Uwogo! Nie nole2ypopzedzoitychformzoimkiemosobowymk;ofc6wkoczosownikwoskozuineo

osobqi liczbqZ. aimk6wmoznouzyitylkodlo podkre6lenpioodmiotUn, p.

Yo estudio espqfiol y 6l esludiq ingl6s.

Jo uczqsiqhiszpodskiegooo,n uczysiqongielskiego.
Podobniieokw iqzykupolskimw, iEzykhuiszpofiskimod,powiodoiqncopytoniez,omieniosiqkofc6wki
czosownikwo edtugwzoru:

ttlusted + yo 0Estudiqsespofiol? &Estudiqusfed espofiol?
- Si, esfudio espofiol.

vosotros/ustedes-) nosolros iEstudi6is espofrol?iEstudiqn rr5ledesespofiol?

- Si, estudiomosespofiol. !

6l/ellc./elloslelltls+ 61,ello, ellos, ellos d,EstudiqPqbloespofiol? iEstudion tus Kermonos

espofrol?

- Si,esfudioespofiol./Si,estudiqnespofrol.

H$W iqzykuhiszpofski'nrniemo deklinocitiz, n.kofc6wko'rzeczownnikioeulegozmionieD. d-wyrozenio
'oedz pe omwui?e)di ni c hp r z y p o d k 6 ws t u zqpzyimki:gdy rzeczownoikznoczoos obq,w celowniku(komu?
* b i e r n i k u( k o g o ? co?) popzedzogo pzyimeka (iest o tzw.biernikosobowy)g; dy

rzeczowniokznoczoprzedmiotw, ystqpuiez puyimkiem* tylkow celowniku.

f f i 8 Opuszczenmiew tegotypuzdoniuiestbtqdemP. zyim'k#o prowienigdyniestowiosiqpo czosowniku

s lener (stosuiemfyfit,gd\.posiodonime o symboliczncyhorokterE: n el esiudio lenemos q un

fqmoso qclor qmericqno. - W studiumomyslownego merykofskiegooktoro.)

Przyimedk* slu2ydo tworzeniodopetnioczo(kogo? czego?)

fste es el l'ibro del'profesor. - To iestksiqzkonouczycielo(.dopetniocz)
Estqes lq cqsq de lq profesorq. - To iestdom nouczycielk(id. opetniocz)
Ensefiomi cqso q mi oinigo. - Pokozuiemieszkoni(ebiernikm) oiemukoledze(. celownik)

Echoqguqqlqsp|ontos.-Nolewomwody(biernik)kwiotom.(celownik)

Espero el qutob6s. - Czekomno outobus.(bierniknieosobowy)

Espero q mi omigo.,- Czekomno kole2onkg(.biernikosobowy)

Espero q Mqrlq. - Czekomno Mortq.(biernikosobowy)

%& Visitomos el museo. - Zwiedzomymuzeum.(bierniknieosobowyJ
Visitqmos ql profesor.- Odwiedzomynouczycielo(.biernikosobowy)
II

kg Uwago! Payimeak w potqczeinv z rodzainikieeml twozyformgSciqgnigqtql. Z innymirodzoinikomi

+ nietqczysiq.
Visitqmos q lq ffq. - Odwiedzomyciotkq.
q ':
Esperomgs q unos omigos. - Czekomyno priyiociof.
,

Cto odmiono czosownikow ( c h c i e c ,k o c h o c )i ( r o b i i ) w c z o s i el e r a | n i e i s z y m :

qurero hogo ir o Espqfro.
quieres hoces C h c qp o i e c h odco H i s z p o n i i .
quiere hqce
queremos hocemos o nueslrospodres.
que16is hoc6is K o c h o m yn o s z y c rho d z i c 6 w .
quieren hocen
Po czosowniku w znoczeni-

, , k o c h o i " s t o w i o m yo ( w y r o z cb i e r n i ko s o b o w y ) .

M q n o l o h o c e l o s d e b e r e s e n c o s o . M o n o l o o d r o b l ol e k c i ew d o m u .
cQu6 hqces oqui? - Co tu robisz?

T ez o i m k ip y t o i n eo z n o c z a l e , , i o kkit,o r y " ,a l er o z n i qs i gu z y c i e m .
w y s t g p u lzeo w s z ez z e c z o w n i k i e mi i e s in i e o d m i e n n y .
w y s i q p u iseo m o d z i e l nliueb z r z e c z o w n i k i epmo p r z e d z o n ydme i m o 2 ew y s t q p iwc l i c z b i em n o g i e i .

w y s t q p u ibee zr z e c z o w n i ki ioe s tn i e o d m i e n n y ; r o zs.iiqo d c u o l l y m , z ed o t y c zcye c h yo s o b yl u b
r z e c z yi n i e p r z e c i w s t o wi coh i n n y mo s o b o ml u b r z e c z o m .

Z a i m k ip y t o i n ez o w s z em o i q o k c e n tg r o f i c z n y .
l i b r o q u i e r e s c o m p r o r ? J o k q k s i q z k qc h c e s zk u p i i ?
d e e s t o s l i b r o s q u i e r e s c o m p r q r ? - K t o r qz t y c h k s i q z e kc h c e s zk u p i c ?
e s e l l i b r o ? - J o k o i e s tk s i q z k o ?
Z o i m e kp y t o i n yq u 6 m o z ez . a c z y ct o k z e, , c o ? "

cQu6 hoces? Co robisz?

- : m o d ot e l e f 6 n i-c oR o z m o wt eol e f o n i c z n o extensi6-nlnfumewrewnqtrzny

:: iorportel6fon- orozmowpirozietezlefon mortoerlnfmer-o wykrqncuidmer

:,r eltel6fon- oodebrtoeflefon L ol i n e oe s t ds o b r e c o r g-o dLoi n. iioe $p r z e c i q 2 o n o .

- . oortdeequi6n-?Ktom6wi? E$dcomunicon- dJoe.$zoiqie.

-'osepone- .Ju2podchodzi. equivocordseenfmero- pomylsiiiqw, ykrqcziliynumer

- :redeioor lgrlnrecod-o?CzcyhcPeonz/iostowwiiiodomog(iu?io/tfelef6ni-coksiqikteolefoniczno { - rodzoi2ehski
m - rodzoimgski
-cr 0cobrroevertid- orozmowniokfoszotbonento teletoriet*o/kfortotelefoniczno p l - l i c z b om n o g o

" io/r - numekirerunkoury c o b i n ot e/ fl e f 6 n i-c koo b i nt eol e f o n i c z n o

- ' un0conferenc-zioo/mf owirooizmomwiggdzymio$owq

:", / .Q(o Telefdniea de Espnffs"

- { J/ il( |.t(:tJll{( ll.ft

lriue::ol irrJ,r*clc ; inclr,ricl:rr

nirplar pirrirel Jin.dcsemanarn unlt ,+ ,+ /4hF.+a {

i.. uraJ{rr(:e$xtensicnesde ilurop* ! : l* ii-:}rFa i i
;r;lit,Lsips;ererriorernIi i"{lt'uclindliea$nprl:rroatcra:gfilndtntcss. ': e
;t v t,_-,*'s-*.-
9 0 1 "I1I 1 t ?
.6i,1); fl#F

[email protected] l

i 3f./

P,Lblicirl:dc1 1:..:::j
l:r (r:ri:-r:-Itig;i!c'*:r, 1. riico
'iitl?;: rtr:iri,-l ' :rl, 1?i I .1-1i li,lt,'-

i.. l.F::A ?B ! 7311r:i

"dellomom-oDs?okdqzdwonimy?

: 'f- policio

.,oci6nd/feRENF- Einformokcoioleiowo Rsdio-Toxi

-oci6dnelberi-sinformloocinioiczo AyudeonCorrete-ropomodcrogowo

-oci6hnoror-iozegorynko despertod-orb/umdzebnuied;zik TeleR- uto/estodeocorreteros
- informooc$ioniderdg
-oci6nmeteorol6g- icinoformoocpioogodzie ielegromopsortel6fon-o nodowonteielegromdw

29

I Completq los frqsessiguienles: f l o r e s . 4 . M i h e r m o n oh o c e por lo torde.
l. Juono en el rfo. 5. Losenfermeros ensudespocho.
ensuhobitoci6n.
2. Pedro

3. Losnovios en lo discoteco.6. Loobuelohoce

30

ll Relqcionolos dos columnqs:

Cocinomos o menudo
Hogo deporte nunco
Hocencrucigromos por lostordes
No conton siempre

lll Escribelos qnt6nimos de los polobrqs siguientes:
siempre - por lo mqfiqnq - grqnde - moreno - qbierto

#r trr#ctrtffSS8G SffiS

I Contestss las pregunlssusondonumersles(Odpowiedzno pytoniou, zywoiqc

liczebnik6w):

I . ZCuontoqsmigostienes? 6. |Cuantoscocheshoyen lo colle?
2. ZCuontorsfoshoyen'tuciudod? 7. 2Cu6ntosbolfgrofotsienetu omigo? 1

3. ZCuantoesstudiontehsoyen lo close? 8. 2Cu6ntoosmigostienetu hermono/prirno?

4. ZCvontovsentonoshoyen lo close? . |90.. ZCuontops i z o r r o sh o ye n lo close? ?
5. 2Cudntosprofesoretsen6is? a C u d n t o 1s 6 m p o r ohso ye nl o close

ll Complefs lss frsses con lq formq correcto del verbo (Uzupetnziidoniowto6ciwqformq
czosowniko):

I . Mi omigo(troboior) en un bonco.

2. Porlo tordePoblo(estudior) espofrol.

3. No (nosotro-s escuchor) lo rodio.

4. Porlo tordesuspodres(desconsor)

5. (t0- esperor) el outobfs.

6. A veces(vosotro-s contor) c o n c i o n e si n g l e s o s .

7 . D o sv e c e so l o s e m o n om i omigo (tocor) lo guitorro.

8. Losnifros(nodor) enel rfo.

9. Losvecinos(chorlor) delontede lo coso.

I 0. Sutfosiempre(fumor) mu c h o .

lll Conleslo s lqs preguntos: 6 . 2 Q u 6m i r ot u o m i g o ?
I . aQu6estudios?
2 . a Q u 6c o n t o nt u so m i g o s ? Z. 2Qu6contestonlosestudiontes?
3. 2Qu6 escyeholo sefroroLopez?
4. 2Qu6visit6ips or lo torde? 8. 2Qu6boilonlosespofroles?
5. 2Qu6esperonvuestroosmigos?
. l90.. 2 Q u 6e s c uch6 pi so r lo mofrono? oles ?
2 Qu6inst rume n ttoo conlosespofr

lV Confests q ltrs pregunfos: V Lee (Przeczytoi):

iA qui6nles?- kogo? I . Mi nUmerode tel6fonoesel 234 65 09.

I . 2A qui6nescuchonlosestudiontes? 2 . E ln f m e r od e t e l 6 f o n od e m i o m i g oe se l 2 2 7 1

2. 2A qui6nvisitospor lo torde? 3. Elprefiiointernocioneosl el 07.

3 . 2 Aq u i 6 n ems i r oe l n i f r o ? 4. Eldespertodoorutom6ticeosel 096'08 I 0.

4. 2A qui6nesesperoTereso? 5. ElprefiloporoEspofreosel 34.

5 . a Aq u i 6 nl l o m o sp o r l o m o f r o n o ? 6 . E ln 0 m e r od e I n f o r m o c i 6Nno c i o n oel se l 0 0 9 .

6. 2A qui6ncontestolnosestudiontes? 7. Eln0merode Rodio-Toexsi el 09.l.

7. aA qui6nesquierenlosnifros? 8. Elprefiiode Modridesel 9l .

8 . 2 Aq u i 6 ne s p e r ot u o m i g o ? , l90.. Elp ref ii od e Borceloneosel 93.
Elp ref ii op o roPolonioesel 48.
. |90..2 A q u i 6 nl l om 6 i so h o r o ?
2 A q u i 6 nq uie res?

iCon qu6 frecuenciq...

Vl Tronsforms seg0n el modelo vll
(Przeksztowtdedtugwzoru):
Estechico es guqpo. l . . . . n o d o se n l o p i s c i n o ?
+ iQu6 chicom6s (ton)guopo! 2. ... procticoesl piono?
I . Estoschicossonsimp6ticos. 3. ... vioioso Vorsovio?
2. Esteperroes molo. 4 . . . . t o m o sv i n o ?
3. Estosciudodesongrondes. 5 . . . . l l o m o so t u so m i g o s ?
4. Estocosoes bonito. 6. ... tocoslo guitorro?
5. Estecuodroesfeo. 7. ... visitoso tusobuelos?
6. Estoslibrossonoburridos. 8 . . . . e s c u c h olso r o d i o ?
7. Estosprofesorossonomobles. 9. ... visitosmuseos?
8. Estosolumnossonruidosos. I 0 . . . . t o m o sc o l 6 ?
9. Estem6dicoestroboiodor.
I O. Estonifroes perezoso.

lX Complefo con qu6, cu6l s c6mo:

Vlll Relscionq(Doposui): 1. 2 sonlosespofroles?

')) c o n c i o n ecso n t o nl o si 6 v e n e s ?

z-. v

Mishermonos troboios en coso 3.2 esVorsovio?
lo rodio
Su soy en lo oficinq 4.2 de estoschicosesguopo?
poloco
en el rfo 5.2 d e e s t o sc i u d o d e qs u i e r e sv i s i t o r ?
6.2 '
nodon
s o nt u s l i b i o s ?

escuchomos 7.2 v i n o ss o n b u e n o s ?

8"2 mfsicoestdde modo?

Nosotros est6

9.2 de estoschicosest6nenfermos?

r0.2 e sl o c o s od e J u o n ?

X iQui6n es pqrs mi? 4 . l a h e r m o n do e m i m o d r e 8 . el podrede mi modre
I . lo hilode mi tfo 5 . e l m o i i d od e m i h e r m o n o 9 . e l h i l od e m i h i i o
2 . e l h e r m o n od e m i p o d r e 6 . l o m u i e rd e m i h e r m o n o 1 0 .l o m o d r ed e m i m u i e r
3 . l o m o d r ed e m i m o d r e 7. lss hiiosde mi hermono

32

t . Z P o rq u 6 e s t u d i o es s p o n o l ? TEL[T.$RIETA DE,TFI-=FIII iT i
2 2 Q u i 6 n ,c 6 m o y p o r q u 6 e s i u d i oi d i o m o s ?

2 D e q u 6 h o b l o sc o n t u so m i g o s ?Z P o rq u e ?
-/ . 2 Q u 6 m i s i c o e s c u c h ops o r l o n o c h e ?2 Yt u s p o d r e s ?

6 . a Q u 6 v i s i t o nl o st u r i s t o se n t u c i u d o d ?
--7 Z C 6 m oh o c e m o su n o l l o m o d ot e l e f 6 n i c o ?

U . Z P o rq u 6 l o g e n t eq u i e r et e n e rt e l 6 f o n oe n c o s o ?

L l o m op o r t e l 6 f o n oo t u o m i g o ( d i d l o g o ) .

r' lt0. .| C v a l e ss o nt u s p o s o i i e m p opsr e f e r i d o sZ?C u a n d ol o sp r o c t i c o s ? t od e l o sp o s o t i e m p o s
oc o nt u so m i g o sd e s u sp o s o t i e m p of osv o r i t o sP.r e p o r oldo l i s
Hobl

p r e f e r i d odse l o se s t u d i o n t edse v u e s t r og r u p o .

Tefefrinico dc €sPaio. 5-A' M i r o l o t e l e t o r i e t oy c o n t e s t oo l o s p r e g u n t o s :
GrriVir,tS f"lrslriJ Z C u a n t oc u e s t oe s t ot o r i e t o ?
c . r . F .A " ? 8 . 0 1 5 8 6 5 Z D 6 n d es e p u e d el l o m o rp o r o h o c e ru n o r e c l o m o c i 6 n ?
? L o st o r i e t o sp o l o c o ss o n c o m o l o se s p o n o l o s ?
[!i: rar;.[i sdlo Flede Z P o rq u 6 s o n i t i l e s l o st e l e t o r i e t o s ?
ven{{-t ?rKrnQca
I'rn !rtq*!cr re{:rm:t:!-F
1!;@r{ teitfrF
too ll7 n7

, iil#e! r.n,.a(# )q!rnc1

, por2314399

i*------*=-. r<:

cab{Tcl {}'
E

?,,lkSrd .a rqrut

aJ) rjrrq Trr! F.-.'t.. I t1r.
:lllltf,LYe lrr lrt:trt{a:1

Los esporio/esson muy o/egres.Tienenmuchos fiesfos,
sobre fodo en verano. Lo poson bien con sus omigos
y familiares;confan y bailan hosfo muy tarde. No vioion
muchoal exfranieroperocon muchogusfovisifonsu pois.
Fsporiofiene muchos monumentosque son muy bonifos.
Codo afio a Espofrollegan muchos furisfosextranieros,
principalmenfferoncesesi,ng/eseso, /emonesy ioponeses.
Ahorahay cadavez m6spo/ocosque visitanla pofrio de
Don Quiiofe. Iodos von o Espofroo visifor/ugoresfomosos
c o m o M a d r i d , B a r c e l o n ay A n d a l u c i a c o n G r a n a d a
y Sevi//o.El gobierno espofrol invita o /os furisfoso visifor
fombi6n ofros regiones: Golicia, Asturioso Fxtremadura
donde hay muchoscosos otroctivosy el clima es suove.
Sin embargo, /os exfronierosescogen /o cosfo del Mor
Mediterrlneo ofroidos por el so/, e/ calor y laspo/meros.
El turismo es muy imporfanteporo Espofroporque cosi
dos mil/onesde personosfrobaian en esfo industria;
odemds representola mitad de /os ingresosfofo/es en

divisos.

fiesto-/ffuigtoz,obowo que- kt6ry/k0t,6rzy/e potrio-/f oiczyzno polmer-o/pf olmo
sobretodo- przedweszy$kim pois/m* kroi
v e r o n o /-ml o t o extroniero/-mzogrnoico codvoezmds- corowziqcei industrio-/f przemyst
posorlboien- dobrzseigbowit monumento-/mzobytek
f o m i l i o r /-mk r e w n y codofio- coroku von(ir)- lecholie, idzi( mitod-/f potowo
vioio-r podrd2owoi principolmen-tegidwnie r e g i 6 n-/ fr e g i o n i n g r e s o-/ md o c h d d

es(oge(enscog-erw)ybier(owiqybierof) diviso/fdewizo

o t r o f d-o p r z y cni qi qgt y s i ne m b o r-g oi e d n o k

33

I . 2Cuondohoy muchosfiestosen Espofio?
2. 2Que hocenlos espofrolesen uno fiesto?
3 . 2 H o ym u c h o sf i e s t o se n P o l o n i o ?
4. 2Quevisilonlos espofioles?
5. 2Que visitonlos polocos?
6 . | D e d o n d es o n l o st u r i s t o sq u e v i s i t o nE s p o f r o ?
7. 2Hoymuchosiuristosen Polonio?
8. 2Que visitonlos turistosen Polonio?iQue ciudodesvisiton?

'1i.!l;l'!:l:Ifi r|f"' ;'t

'

F ffi
MWWWWWM , M

,:;eiiit:Ei:'il't|lrlty't+

lCompletq con los numerqles (UzupetnliiiczebnikomiL):lqmondo q lo informoci6n
l. Dime(powiedmz i)el prefiiode Gronodo.

2. Dame(doimi)el n0merode TelegromopsorTel6fono.

3. Porfovol 2elnUmerode Ayudoen Corretero?

ll Contesfo:
4. 2Cuolesel n0merode Informoci6nMeteorol6gico? e Q u 6 h o c e nl o so m i g o sd e J u l i o ?

5. 2Cu6lesel prefiiodel ReinoUnido? Poblo

6. ZMedo (domi pon/i)el nUmerode Rodio-Toxi?
Tom6s

7. ZCuolesel prefiiode M6logo? Morto

8. aQu6nUmeromorcoporoel prefiiode Froncio?
Mo riono

9. Dimeel n6merodel Despertodoorutom6tico. Susono
.l0. Domeel nUmerode lnformoci6Hn ororio.

tEs fqlso o verdqdero? Lq fqmiliq de Poco

El podrede Pocotroboiopor lo torde. N
Su modretroboioen el bonco.
.4"t4#y.]

f

t

Loescuelode Pocoesontiguo.

P o c ot i e n ed o so m i g o s .

Poblohobloconsusomigosen lo escuelo.

Lomodrede Pocohoblode losomigosde Poco.

Pocohoblode loschicos.

lV Completoel di6logo: Hoblondodel troboio
- H o l o .2 Q u 6h o c e so q u [ ?

hmsm!,ffmnrynfu{,fviwrmw&wffmi,w,#mrpu*n \Si? 2D6ndetroboios?
ffifuramcYwxrfufiu9gww{W,,*wu*r*mffifwi n!

2C6moestu iefe?

Fspf** II i y

A" Escuchqlqs polobros y completo el cuodro segOnel ocento:

m, Taykurczoki

* lTrespollos i e d z qs t o d k i eb u l k i
tomsnh*Elcs w cukierni.
en ls belleriu.

ll Oyen llor6n, Stuchojb, ekso,
nie ptoczno r6wninie
no llsresen la llsnurs petnebi obki(ro5lino).
llensde llontsnes.

lll Hnel vslle hsy rnuchahierba, W dolinieiestdu2otrowy,
pc$tsn lu* yegucs sffisrillas, posqsiqz6tteklocze,
en sl mfir hay yfite$blsncos
y el sol brillu. no mozu sq bioteiochty
i stofceSwieci.

fifosotffi

l. Jedenuczehwychodzzi klosy,o pozostolwi ybieroiqtemotzobowyn,p. verqno. Wszyscyrr6T.lowie
w klosiepodoiq slowo, kt6re im siq koioaq z verqno, i zopisuiqie no kodce. Uczefi,ktorywyszedt
z klosyw, roco.Jegozodoniepolegono odgodniqciust6w,kt6reiego koledzyzopisolino korfce.

Verono: descqnsor, nodor, rio, vioiori Espofio, furisto, fiesto itp.

2. Dwoieuczni6wpzedstowioscenkqzo pomocqgest6wi min,nieu2ywoiqcst6w.Drugoporo,obserwuiqc
koleg6w,r6wnocze6niueklododo scenkidiolog.

SDonde vives?

o. - Perdone2. Poroir o lo Oficinode Turismo? ,;.,,, :";;.':,:ll;i-.i;liil:..4.,{,rqy }:

Todorecto,/o segundocolleo /o derecho' i,Poirro0..?.- Jodk oiidi 0...
lo0ficindoeTurism- oBiurIonformoTcuiirystycznei
- Grocios. todorect-oProsto
- De nodo,sefrorifo. loseguncdooll-edruguolico

b. - Holo,Alicio.Poso.Esfees mi piso.

- Esmuybonito.Peroporeceun poco ruidoso'
- Esverdod.yo ves,esfden el primerpisoy do o lo colle.Afortunodomentee,s bosfonfec6moc

ounqueen veronoun pococoluroso.Miro,oquiesfdmi dormitorioy6steesel de mi hermono'
so/6nesfdo/ finolde/posillo,ol lodode lo cocino.El cuorlode bofroestdo lo izquierdoB' uer

2 q u eq u i e r e st o m o r ?

- LJnocervezl.Tengomuchosed.

- Losiento.No hoy.Nuncobebo cervezo.ZQuiereusno coco-colo?

- Sf, cloro. 1i1'':; : ::ti"t'

pos-oweidl

p0recuenp0(0ruidosow- ydosieigtrochhqolo(|iwy

Esverdo-dT. oprowdo.

yove-s iokwidzisz
elprimepris-o PierwPszigetro
doolocoll-ewychondouzilicq

ofortunodom- ennostezczg(cie

c6mo-dowygodny _-

ounq-uechocioi

coluro-scoiep(toymieszkoknliimu,ocie)

enverono-wlecie

olfinodl epl osil-lonokorickuofiorzo

i,quq6uierteosmo-r?Czesgioqnopiiesz?

cervez-op/fiwo

't\.i Yi': ',')aa.:,- :,t:,': T e n gmou c hsoe d- . B o r dczhocme is i gp i i
.
Losient-o.Pr4rkmroi.
c . - Oy", Cormen,y Zdondevivenvuestrospodres? Nuncboebcoerve-zoN.igdnyiepiigpiwo.

-Viven en un pueb/ocercode Modrid.Mi podrefieneunovifio bebe- rpii

y un pequefrorebofiode oveios.Mi modrelo oyudoo criodos

y odem6sh, oceunosquesosmuybuenos.

- dlos visitoso menudo?
- Bueno,losfinesdesemono.Avecesmi hermonomeocompofio'

Un dio te l/evoollf, Zvole?
- EstupendoM. e gustoriover lo vendimioy proborlos quesos

de tu modre.

36

Yocg,bvlg/rlog oveio-/fowco ilosvisitoosmenud-oC? zg$icohodwiedzosz?
o y u d o r o o l+g i.nof- Losfinedsesemon-oW. weekendy.
vivi-r mieszkzoygd
pueblo/-mwioskmo,io$eczko pomogkoodmupirzyczymi Mihermonmoeocompo-fiMo.dbi romt itoworzyszy.
vii$/f- winnico crio-r hodowod
queso-/mser Undiotellevolli-. Pewnedgnoizoobiocriggtom.
enverono-wlecie vendimio- /fwinobronie
rebofio-/msfodo llevor-nosid(co(),zobieroi(kogo(gdzie()

@ rg , m g' /t vk f-=_ , '

sIt t

I __

n ow et e r o 2 nieisz ynmo stgpn y cdhw o c hg r u p c z o s o w n i k 6rwe g u l o r n y c hc:z o s o w n i k i tt tt
ofic w bez okolic zni knuo -er ( n p .b e b e r),o czosownikgirupylll no -ir ( n p .v i v i r ) . ll ]l
Oto odmio

e ell grupyzok
czosi
z o nseq

Wedtugponi2szegwozoruodmienioiqsiepozostotcezosownikrei gulorneztychgrup: 3f 3l
o ol l g r u p o :
-o beber -o vivir --
c o m e r ( i e 6 e) , l e e r -es beb-o -es vtv-o -
(czytoi),coger (broi), -e beb-es -e v|a v-es --
-emos beb-e -imos v|a v-e
i;vender (spzedowoi), -6is beb-emos -is v|v-tmos *
-en beb-6is -en vtv-ts
correr (biegoi, biec), beb-en v lav - e n I. I.

ever (widziec). t \t
elfungc! ver: veo, ves, t
sve, vemos, veis, ven. t

lll grupo: tI


E-
-I
oescribir(pisoi)q, brir I
(otwieroic),omportir(dzielici o5zkimSs),ubiro (wsiodoiw, chodzin( ogorQ). t
tr.r

Odmionoczosowniknoieregulornedgoor (doi,dowoi): doy dqmos s
dos dois
Doy floresq mi msdre. - Doiekwiotymoielmotce. do don \
Lqvenlqnq do ql iordin.- Oknowychodznio ogr6d.

W lqzykuhiszpofskimuzywosiqliczebnik6pwoaqdkowycohd I do 10.Wyzszleiczebnikpiozqdkower ! F
ozostqpowonseq przezliczebnikgit6wne.Liczebnikpiozqdkowemoiqrodzo2i efiskiiliczbgmnogq. I ;'
oLiczebnikpi rimero i tercero trocq koficowe-o przedrzeczownikiemrodzoiumqskiegow liczbier I Il
]l
(9 f, F
poiedynczei.
T
*o *
Io

;

W igzykuhiszposf kimistnieiepoiedyncziewielokrotnepaeczenieJ.eSlwi yrozoznoczoiqcpyaeczenie

stoiprzedczosownikiemn,ie u2ywosigportykulyno. W innymprzypodkuw zdoniuopr6czno moze
to $wystqpiikilkowyroz6woznoczjoqcychnegociqW. obu paypodkochsenszdonioiesttokisom.
1t l

No compro peri6dicos nunco. = Nuncq compro peri6dicos. - Nigdynie kupuiqgozet. fCI

]l

€oo

No tengo nodq. = Nodo tengo. - Nie mom niczego.

No hoy nodie en cqso. = Nqdie est6 en coso.- W domu nie mo nikogo.
Uwagc! Szykzdoniowptywono wyb6rczosowniko,,byt".

Ningfn estudiqnte esl6 enfermo. = No est6 enfermo ningf n esludiqnle. - Zoden
studentnie iestchory.
Wyrozytesqstosowonteok2eprzyodpowiedzni o pytoniezowieroiqce:

c H o y o l g o e n l q m e s o ? - N o , n o h o y n o d o . - - J e scto s n o s t o l e ? N i e , n i e m o n i c z e g o .
iTienes olguno novelq en espofrol?- No, ho lengo ninguno. - Mosz iokq6powieSi po
h i s z p o n s k u- ?N i e ,n i e m o m z o d n e i .

W y r o z yo l g u n o ( i o k i 6i) n i n g u n o ( 2 o d e ns) k r o c o i qt i e p r z e dr L e c z o wn iki em

w r o d z o i um g s k i mw l i c z b i ep o i e d y n c z e l .

E n l o m e s o h q y o l g 0 n b o l i g r q f o . N o s t o l ei e s ii o k i Sd t u g o p i s .

{, I Z a i m k io s o b o w es q i e d y n qc z g S c i qm o w y ,k t o r ow i q z y k uh i s z p o n s k i mo d m i e n i c s i g p r z e zp r z y p o d k i .
l.I W r o z d z i o lIep o z n o l i S mzyo i m koi s o b o w ew m i o n o w n i k uw, t y mr o z d z i o lpeo z n o m yi c h f o r m yw b i e r n i k u .

: c= . t me fe lo/le lq
{o L o nos os los/les lqs

gf fl F o r m yl o i l o s d o t y c z qo s o b i p r z e d m i o t o w r o d z o i um q s k i f f io, l e i l e s d o t y c z qt y l k oo s o b
r o d z o i rm; e s k i eg o . Z a L m klie i l e s , m i m o z e n i e p o p r o w n(es qt o f o r m yw c e l o w n i k u )s,q p o w s z e c h n i e
o{
s i o s o w c nwe H i s z p o n iFi .o r m yl o i l o s d o t y c z qo s o bi p r z e d m i o t oww r o d z o i uz e n s k i m .
E! Z a i m koi s o b o w es t o i qp r z e dc z o s o w n i k i e mi s;t n i e i qi e d n o ks y t u c c i ek,i e d y z o i m kt ei s t o i qp o c z o s o w n i k u
E ( n p . * f o r m i eb e z o k o l i c z n i kl wc )t e d ys q p i s o n ez n i mt q c z n i eP. o r U. n i d o dB i 1 5 .

fQ T e v e o . N o q u i e r o v e r t e . W i d z qc i g . N i e c h c qc i q w i d z i e c .

U W i g z y k up o t o c z n y mm o z n o p o w i e d z i e cN: o t e q u i e r o v e r .
N

Giroeloizquier-doP.rosszkgrqwciliewo.
iUnboncop,orfovor-?Przeprosgzdozmiiee, $bonk? Continhroiestloploz-o.Prosi(ziog2doplocu.
iHoyunoformocpiooroqui-? izyie$gdzietu(tooi ptekoC? rucloeploz-o.Prospzrgzepi(rizepzloc.
Alfinodl eestcoolle- .Nokoritceuui licy. Estcdercdoelbo/leiodselbor-. Jesbtlisko/dolbeokrou

Alotrolododeloploz-o.Podrugsietrionpileocu. Estodxmetrodseoqu-i.Je$oxmetr$6qwd.

Sigtoodorect-o.Prosi(zigpro$0.

.-r*ti,;'"'t z u m o /-ms o k bloque/mdepisos- blokmieszkolny

'#o.u ,:: co(o:o colocoo/m c h o l 6 /-md o mw o l n$oo l q cwy i,l l o

verlotele(visi6-n)o/gf lqdtoeflewiziq coco-co-loc/of co-colo o p o r t o m e n t-o g/ mo r s o n i e r o
leerunonovelo-/fczytopiowie(i cof6/msolo- czornko wo roscocielo- sd/rmapocchzmu\r
revisto-/fczosopismo
c u e n t o-/ mo p o w i o d obnoiiek,o c o f 6 / cmo nl e c h-e k o wzom l e k i e m torre/-f wiezowiec
escribuinr ocorto-/fpisolist
(torietop)ostol-ifwidokdwko cof6/cmortod- okowzoodrobimnqleko cosod/fecomp-odomwieiski

cogeerloutobriise-choui tobusem cof6/mdescofein-odkowboezkofeinowofinco-/f posiodlo(f
e lt r o n v i-ot r o m w o i
eltren- pociqg oguom/f iner-olwodmo inerolno propiertio/m- wlo(ciciel
elovi6-n somolot
eltox-i toksdwko U w o groz'e c z o wnni ei kpio l i c z o l n e i n q u i l i n o-/ ml o k o t o r
e lb o r c-o $ o t e k
elmetr-o metro nier,rrystgpzuroiqdzoinikineimeokre(lonym. mudodr ecoso- przeprowodsizgoi

Tomcoof6-. Piigkowg. mudonz-oipf rzeprowodzko

AleT, omouncof6-. Pi1i9ednqfiliionkgkowy.

.lr- l.

1-j

. ' , - . -1 " . \ - - ,,
In\ b,
| !, ' JU I

)--_-<" : )\ f : g.

-i6 _ry,i -r.t

\ . ,\ t6lm- herboto ffis

cof6conleche cof6/m- kowo vino/m- wino leche-/fmleko
- kowozmlekiem

38

enpnmovero
- wiosnqn,owiosnq

cuodro/-mobroz

florero/-mwozon

cortel/-molokotr ffi m- lustro
ormorio/-mszofo
# ffi

estonterio/rfe-got olfombro- /f

sill6n/m-fotel
fotogrofio- /zf digcie

como-/tf62ko

escritorio-/mbiurko olmohod-o/pfoduszko

Pars practicc<

I Completq los siguienles froses: cof6. lll Relqcionqlqsdoscolumnos:
I . Losnifrosleen tren plozo
2. Porlo mofronolosempleodos
3. Mis podresven lo tele olmohodo estoci6n
4. Elomigode Juonnuncoescribe
5. Enlo poredhoy

coco-colo compo

ll iEs folso o verdodero? |
I . Enlo cocinohoyun sofd.
chol6 como

2. Enveronohocemosmontofrismo.

3. Losnifrosbebenleche. cobino verono

4. Enel compono hoymuchosroscocielos.

5. Porollomorpor tel6fonocogemosel tronvfo.

Eiercicios

I Completolos froses: en Crocovio. ll Conleslo q los pregunlqs:

l.(yo-vivir) I . 2 Q u 6b e b e sp o r l o m o f i o n o ?
2. aQu6librosleenlosnifros?
2. (ellos- comer) fruto. 3 . 2 D o n d ev i v e nl o si t o l i o n o s ?
4. aQu6bebenlosinglesepsor lo torde?
3. (nosotro-s leer) m u c h o sn o v e l o s .
5. 2Qu6cogespor lo torde?
4. (tt - coger) el metropor lo mofrono.
6. ZCvondocorr6is?
5 . (vosotros- obrir) lo ventono. 7 . 2Escribecsorioso postoleos tusomigos?
8 . aDondecomespor lo torde?
6 . (61- ver) lo tele. 9 . 2D6ndeviventusprimos?

7 . (yo- escribir) unocortoo mispodres. r 0 .2Conqui6ncomporJetus piso?

8 . (ellos- correr) en lo pisto.

9. (nosotro-s subir) ol outob0s.

10. (vosotro-s comportir) unohobitoci6n.

lll Relociono: lV Trqnsformq segrJnel modelo

(Paeksztotwi edtugwzoru:)

Miguel suben uno novelo M i g u el e eu n l i b r o .+ M i g u el o l e e .
t0 leemos lo puerto
yo corre ol tronvfo I . Mi modrepreporolo comido.
nosotros beb6is en Modrid
ellos obro en lo pisto 2. Invitomoos nuestropsrimosol cine.
vosotros zumo
VIVES 3. Esperomoos lo profesoro.

4 . f u h e r m o n on o h o b l ob i e no l e m 6 n .

5. Elprofesoer nsefroespofrol.

6. Siempresoludomoos nuestrovsecinos.

7. Misomigosmedeionsuequ'r,pdoem0sico.

8. Porlo nochevemoslo tele.

. |90..SA uvpeocderslelfeuvmooocmi gi sohrer irl ml omos nuoyofsul ertes.
circo.

V Contestoq los pregunfos segr3nel modelo: Vl Contesfoo los preguntos
z B e b e sm u c h ol e c h e ?- - S f ,l o b e b o . negolivomente (Odpowiedzpneczqco:)
l . 2 V e so l g oe n l o c o l l e ?
I . aVescochesdesdetu ventono? 2. |Dondetroboiotu vecino?
3. 2Qui6nest6en coso?
2. ZBebenlos nifroscervezo? 4. ZTieneoslg0nomigoen el extroniero?
5. ZCuondobebesoguo?
3. 2Meocompofroos Correos? 6. 2Qu6escuchonlosnifros?
7 . 2 Aq u i 6 nl l e v o so l o p i s c i n o ?
4 . a N o sl l e v 6 ios E s p o f r o ? 8. 2D6ndeest6mi diccionorio?
9 . 2 Q u i 6 ns u b eo l t r o n v i o ?
5. 2Quieresleerestonovelo? . l 0 .a Q u i 6 nc o r r ee n l o c o l l e ?

6. ZPodeiesscucholro rodioohoro?

7. 2A6reslo puerto?

8 . 2 E s p e r oost u o m i g o ?

. |90..e V e slo telepor lo mofrono?
2Es c r i b fusn o c o r t oen poloco?

I Est6sen uno ciudod desconocido.Buscqslqs direccionessiguienles:
l . l o P l o z oM o y o r
2. unaformocio
3 . E lM u s e oN o c i o n o l
4. unrestouronte
5. unoestoci6nde trenes
6. unbonco
7. unooorodode toxi
B . u n oo g e n c i od e v i o i e s
9. locotedrol
1 0 . u n oc o b i n od e t e l 6 f o n o s

2 Q u 6p r e g u n t ohso c e so i u o m i g o ?
2 C 6 m ot e e x p l i c oe l c o m i n ot u o m i g o ?

ll Describetres lugores de tu ciudod.
D i b u i o e l p l o n o ( n o r y s upil o n ) .

lll Describetu coso qcfuol. Est6sen lq Puerto del Sol. Mirq el plono
Describelq cqsq de tus suefros.
del metro de Modrid y di c6mo puedes
lV iQu6 muebles tienes en tu piso?
llegor o los eslocionessiguienfes:
V Describeuno hobitqci6n de hotel. - Esoeronzo
- Oporto
Vl Hoblo con tu omigo de su coso. - C u o t r oC o m i n o s
- Avdo.Am6rico
- C o l o mb i o

Vll 0Qu6 hocesen verono? Hoblo con tu compoffero.

Fuencaaral

Sarro del P'la Begoia OWue de Pastrana La red del ferrocarril metropolitano de Madrid
Chama.tin (Metro) cuenta con I0 lineas en funcionamiento,
n..ropolilorc Ptaza de adem6s del ramal Opera-Principe Pio, con una lon-
gitud de 121,5km correspondiente a 126 esta-
!I ,**?ii Po Xll tuadrid qiones,
Metroa Mebo
P{amrdes Cdmb€ El horario de servlcio al priblico es de 6:00 h de la
Ci L ridle. l,l) (| b dr..tue.d. mafrana a I:30 h de la madrugada, durante todos los
O.rn"*H'f"Ti",/ Corcha Espna nHordor dias del afro, sean laborables o festivos y para todas
las estasiones.
Caroelana Cu F]
Urgei Existen dos tipos de billetes, adeln-5-sdel Abono
del Tranqrortes:
Vrsts Rayo
Aleg.€ - El billete sencillo de utilizaci6n para un viaje, de
tl 0iogo \'."'nFlre:!* ctudrd .: precio i25 PTA.

do H.. rNuevo Lts - El billete para diez viajes o bonometro, cuyo
LoOn Mu$s precio es de 625 IrfA.

frqmgr*q*wTc-!*'Pt.upeuoetobto trlt) Ambos billetes se adquieren en el vestibulo de
,? entlada a las estaciones de la red de Metro, bien en
El Ourntanl lrr'c""1;;9-"6-.6#9r l,ataquilla o en las mAguinas expendedoras.
can"n San Elas
De utilizaci6n ilimitada durante un mes en todas las
Garcia Simsncas lineas de autobuses, la red fenoviaria de cercanias y
Noble,as la red de metro denro de la zona de validez. Las
tadfas delAbono Transportes mensual para 1995son:
devrla Benco R€tito lbia

Conde de Cassl

fuente de Vsllecas Informaci6n del trbono Transportes: 580 45 40

Nucva NumAnctl Seryicio de Informaci6n de Transportee: 58! 19 89

lFportr:go 41

tI

Lee el follelo y conteslo hllOntate a
o lqs pregunlos: dEAbono (oltildr €0

- 2Cudntoslfneostieneel metro?
- |Cvondoobreel metro?
- 2Cuontocuestoun billetesencillo?
- ZCudntocuestoun bonometro?
- eD6ndecomoromolsosbilletes

de metro?

E.isf;H aIumzLELc6
rt

; i,)rrrir '-liii: 1 ;',',,0 I '1'r i i.tr-r', -- -:\'ri;1-:'.i'.":.',r Por ov i o i o re nc omr ne6tdr oec'ol0mvpi or oi emsop; sun billet e
sen cillo un o r oc o g e r
CualquieplelsonqauelodeseeB,astcaonsolicrlaurriatarleta
yadqxftelcuffnmen$al el outob0snecesitomousn billetedeoutob0s

; i - ) i ' I " ,-',:- . l i : i 1 11 '1, r - ' ' : , . : r ' : ' : : - ':i; .: ; l'r'. . : 1: ^ - . " . , l , . "' ' ( p o r ou n v i o i " )o u n b o n o - b uds e l 0 v i o i e s .
,'
' :
EnloseslancRosellenuenasoliciftrydentr6qelcaonunfaotogralia 1," r 3 4u E lA b o n o - T r o n s p o r lpeesr m i t ev i o i o re n t o d o s
(amanpoasaporte). 3 71 8

Encmcodiasp, uedreeluarsTubrjeteanelestancsoin, ohaindicado \ , ' losmediosde tronsportyecuesto3000 pe-
gueseleenviepr ftneo azudomicilo.
Encasodedeteriordoe, bersdolcitaurnanueva. }JIETRO setosol mes;sitienesmenosde I 8 ofross6lo
all -15r pogos2000 pesetos.

NoI.a thrjeta[eneguellevaer lcrponmensuqaul elepermttrd SENOLLO Miro el billete y confeslq:
viajadrurantuenmeseneldreaqueVd.hayealegrdo
E$ecuposnecompreanlosestancotasq, urlladselMetroyRENFE ,:::r::::l' - ?Dequi6nesestebilleteAbono-Tronsportes?
yenlascaseladselaEM,T (2). - ZParoqu6 meses?
-'t::;l;'";;;" - | P a r oq u 6 z o n oe sv 6 l i d o ?
, . . , : ' ' : , : ' , . , . , , : , , , ., : , 1 : : : , . , ' , .j :. . .. ' . . : . r . -
t't'qii
Desdeldia20deml esanterhioarslealdial0deml esenouevaya
aunluallo.
AicomplalsloedebeplesenllaarTbrleta.

Slotienqeueensenlaalbrjetaconeclupoanlcobraddoer al utobus

oalrevuodr eltrenS. ivrajaenMetrod,ebetntrodufef lcupoenn
lasmiigurnaaustomAticas.

-' ll'l-:r''I l,-iri' .&n--'-.ffi;l-* *.,*'.*Si"t'f"t'*i[l
,, :[;]o9 /tr'-'
::,: .

DebesolicilaurnanuevTabletadelazonealegida.

Palamayoinl iornrci6nooruujtael&mrcro dellansportedse
lvladdedneltel6fon4o5: 57299.

(2)Gnlquiet odn deternradolesel6onjeadogratutlanenlenlaslaourllas
delMe[o.

'#tt'ldd#\ { r

i, t
t;
tt
1
Z*.-o-"''* q

--1 Lt ols ot e o. , dl o s

J P o r l o g e n e r a l / o s e s p o n o / e sb e b e n v i n o ;

_-:*-- ^Ar JcU, ,PnU, Si nJcI \*rn/ rnro\ J tl \o) lhJeshl -e/ snt t PnUo rr l O m O n O n O .
PUr

t - t- Duronfee/ desoyuno/osoduhosfomon cofe

0ra con /eche/v '/o" ".sn' iriosfoman/echeo co/ocoo.
II E l v i n o / o s e s p o n o / e sl o b e b e n c o n l o

comido. Hoy vorios fipos de vino: finfo,

hlan.n rz rr.,,c..,Od , S e C O , S e m / S4L.-r.-., /,, r'l,,lr c

C o d o r e g i o n e s p o r i o / of i e n e s u v i n o . L o s

fahciolefirtcnlavinos mds fomosos son e/ Rioio, el

42

Voldepenose,/ Mologoy elJerezE. nelNorfe

lo genfe bebe sidro (vino hecho de

monzonos)C. uondo/osesporio/ecse/ebron t9 -.;'v
unofiesfob, ebencovo:esunvinoespumoso
de Coto/ufiop, orecidool chomp6nfronc6s. El vim ea lucdtar bodcts !i uo crllto, utt tlto. cr h hbor pachc y Crtihdr
Porlo torde/osesporio/ebsebencof6;cosi pdclthd' y todo b qrn pccha
nuncobebent6. Cuondounoesfdenfermo, pan dar rodr lr prnze ir ru bouqrrr, 8ndo,
tomomonzonilloE. nverono/osesporio/es ul vlm r4ih n| lipo y yarkdtd ea la airda.

Ertc cl auc*o ncoralc, docirh a Vd. hrttmcotc qdeu som. c6oo y pot EtC
trrbciuoe. nucrrm noftldoc ciin ! ro lhtrt. puecm y cmpnbuf quc
m lc hnx d.fr.udedG

Mhnt6. r*lbl arnrtn 1l.tttd go. hftcr nbldo clc$ y dcanu uo iran vino.

Yl qrrc mo conarcr bdtrdcoog Ft [uclln lnhlld cotl

fotciolellnaqa

beben cervezo,oguo mineroly zumos

y bebidos fipicos esporio/osfo/es como lo horchofode chufos o e/ gronizodo.

,.t- ,6CS,9gi,.n. rl.

porlogener-opl rzewo2nie sec-owylrowny
porsupue-stoocaJwiScie semise- cpo6lwytrowny

duronte-wczosie dulce-sfodki

desoyun-oS/mniodonie espum-osmousuiqcy

odulto-/mdorosty poreciod-opodobdnoy

conlocomid-o/pf rzlobiedzie chomptin- /smzompon

vino/mtinto- czerriv(toynlkyoowinie)cosi-prowie

rosod- or6iowy monzonil-lor/ufmionek

blonc- obioty horchodteochufo-s/nf opr6oi bioznbyulwcibowryo, diycukru

gronizod-o/nmoprdoi bioznsyokouwocowi megikosowolnoedguo

I . 2 Q u e b e b e sp o r l o m o f r o n o ? ,{ a F { r : yv i n o s b u e n o s e n P o l o n i o ?
2 . 2 Q u e b e b e nl o sp o l o c o s ?2 B e b e nm u eh o v i n , : ?
A 2 P o rq u 6 l o g e n t e b e b e v i n o ?

4.

.,,*suTu#* #f#m

I Completoel di6logo: ll tEs folso o verdodero? I|
- Oy",2d6ndevives? l . V i c e n t e s t u d i om u c h o .

- Sf,es muybonito.2Enqu6 pisovives? 2. Esotofro.

- Esruidosoa, verdod? i"
3 . Q u i e r ev i s i t oor s u so b u e l o'' s '*:r'r I

I

4 . S uo m i g ov i v ee n u n p u e b l o . ,

5. Vicentequiereleerlibros. l'*\'-J

I

I

I

6. Vicenteno quiereverlo tele.

tl

tttEscucehttoexfyoretociotnoostusor.,il n q f

sulocolizqci6Bnu:scqnedlocqmino

o.. Ellboorr"Tlrreessgootlooss"" no' -_ lI Il II L Jt-.--r-l L ^l-Fl
b. Unoporododeoutobfsno-
c. Unooficinodecorreos no- II II Ed f--il ffI'l
|| | I II
I I l- | ||

d. Unoformocio no ] - 5-r|l|i d L
l'-rl
R e_r _r i_t _e_: bi P/ vt v :t ll l[-l - l l L L

lI l

A. Escuchqlos frqses y escribelqs: lF

B. Poblowbit gwoidzik.
* l Pobloclov6 un clovito. Jokigwoldzik wbil Poblito?

iQu6 clovito clov6 Poblito? B e l 6 np i i e d o b r ew i n o ,
zomiostie5i winogrono.
tl Bel6nbebe buen vino
en vez de comer uvo. Okno iestotworte,
wychodzino zielonqnizinq,
ill Lo ventqno esf6 obierfo, krowybtqdzqpo nizinie,
do o lo vego verde, szukoiqctrowy.
los vqcosvqgon por lo vego
buscqndoyerbo.

A jugar

l. Uczniowiepodoiq3 zeczownikii3 czosownikki,t6renouczyciezlopisuieno toblicyW. szyscuyczniowie
(poiedynczolub w poroch)uktodoiqkrotkieopowiodoniez tymi 6 wyrozomi.Powystuchoniwu szystkich
historyiekk,losowybieronollepszqn: oiSmiesznieislzuqb noidziwnielszq.
2. Jeden uczefiopisuiemieisce,nie podoiqc iego nozwy.Pozostolui czniowiepo wystuchoniuopisu
zodoiqpytonioi storoiqsiqodgodnqi, o iokiemieiscechodzi.
3. Uczniowietwoaq listqst6wno zosodzieskoior:zefJie. denucze6podoiestowo,o pozostoldi oaucoiq
inne, kt6re siq im z nim koiozq; wyrozymogq siq zoczynoino roine literylub no tg somq (wersio

t r u d n i e i s z on) ,p . :
uno escuelo- un profesor- un libro - un cuoderno...
uno ciudod- uno colle- un coche- uno coso...

U N I D5A D

En un reslaurg,nle

En sna ofilclns de lurlsmo

- ZAdondequiereir?
- A Toledo.
- Hoy un treno /os9.30 de /o mofionoy otroo /os4 de lo torde.
- Grocios|.Puededormeun plonode Modrid?
-Aqui lotiene.Estoes lo cortelerdoe especfdcu/ooss: ipuedeenferorsdee /ospe/iculoqs ue

ponenen /oscines,de /osobrosque don en /osfeotrosd, e /osexposiciones...
- Muchosgrocios.Esusfed muyomob/e.Adi6s.

Vocabvlqriog plono/dmeModr-idploMn odrytu
cortelerdoe/ef spectric-urleopserluor
i,Qud6eseuo$ed-?tzegsoobPieonz/yi czy? enterordse- dowiedzsieg(
necesi-topr otrzebowoi pone-r tu:vlryfuietloi

informoci6-ni/nf formocio dor- tu:wy$owiof
exposici6- nw/fystowo
s o b rleo st r e n e-s n ot e m opto c i q g d w

i,Ad6ndqeuiereir?- DokqcdhcePon/iei choi?
o los9.30delomofron- oo9.30rono

o los4 delotord-e o4 popotudniu

o. - Alicio,2erest0?

- Si.Ho/o,Cormen.

- 2Quepiensoshocerestotorde?

- Buenon, o tengoning1nplon.2Porque lo preguntos?

- Teinvitoo comer o un restouronfe.

- Esfupnedo.Me gusof mucho/o cocinoespor6o/o.

2A que resfourontveomos?
- Al "Tresforos".Posoportu cosoo /osdos.dTeporecebien?

- Cloro.Hosfo/uego.

- Hosfopronto.

Yocabvlg,rios wit

iQu6piensohsoceerstotorde-?[ozomierzroosbzidt zi(popofudniu? ffi"d".fib';;6;Al
p e n s(oer' l e-) z o m i e rmz oyg( eo(( e n )
plon/-mplonz,omior 0803jB;*H;
Teinvito0comeorunrestouron-teZ.oproszcoiqmnoobioddorestourocli.
megustmouch- obordlzuobig
LAqu6restourovnotme o-s?Doiokierei stouirdozciiei my?
toro/m- byk
Pospootrucosoolosdos-.Wpoddnocgieboiderugiei.
iTeporecbeien-?0dpowicoid?o

lT--- - "6"
i-""',,',/ e[ ALAMEDA-B,6g )grlhl
- Jr(o"r1r rl"ir' "
M E N UD E LD I A - ] I I |c .-
Buenostordes.eTienenuno mesa libre? r=-)+-,/ i BAR*REsTAURANTEfigln
S f ,6 s f oe s f dl i b r e .A q u i t i e n e ne l m e n u . . . .
i I

'IF.- iltl

dQu6 fomande primero? U NP R I M E B OA E L E G I RM A SU NS E G U N D O

-Yo una torfillo. : .:t': " O N E F I R S TD I S H F O R C H O O S I N GW I T H O N ES E C O N D
U N P R E M I E RA S S I E T T EA C H O I S I RP L U SU N D E U X I E M E
Q. U N P R I M OP I A T T OA V O L O N T A T EP I U U N S E C O N D O

-Y yo ungazpocho. . , ' , ' , R O SA E L E G I R S E G U N D O SA E L E G I R

- 2.Yde secrtrndo? Les recomiendoe/ pescodo PAELLA F]LETE DE TI:RNERA
vl ESPAGLTET'TIS TERNERA ASADA
I'ILETE DE TERNERA AI, AJILI,O
con pofofosfritos. CONSOME CHULETA A LA PI,ANCHA
SOPA CASTEI,I,ANA ESCALOPEDE TERNERA
- Fsuno b u e n o i d e o . T b m o m o sev , / nesccrdo v cie ,]IJDIAS VT:RDESCON JAMON I/2 POLLO ASADO
GUISANTES CON JAMON CONEJO AI, AJILI.O
YvJlv F:N TREM ESI')SVAR I A DOS MERLUZA A I,A ROMANA
EN,SALADII,I.A RUSA MERLUZA A LA PI,ANCHA
b e b e rv i n o b l o n c o .| T e g u s f oel vino,Alicio? F)NSAI.ANA DE I,ECH(I(}A Y TOMA'I'E
CAI,AMARES A I.A ROMANA

- No,.prefieroe/ oguo sin gos. P O S T R E .P A N V I N O O C E R V E Z T
- a.Yde no.sfre?eQuierenheiodoso fruto
Precio1600 pts.
deltiempo?

- Carmenm, e enconfoel flon.

- Enfoncesu, n flon parami amigo y un he/odo de vainilloporo

- Muy bien, enseguidose /o fraigo fodo.

fl'# unomesol/ifbre- woln$yolik

* menf/m- kortoio,diospis
':':: iQu6tomodneprimer-o[?obiorPqonnieopierwdszoenie?

i{l gozpoch-o/cmhlodn(oikndoluzylski)
at
d es e g u n-d on od r u gdi eo n i e
i':l ;
r;i:' Lesrecomiendeolpescodcoonpototofsritos-. PolecoPmoniormybgzfrytkomi.

p o e l l o-/ fz o p i e k o n k 0zzk(uy zr cuz o kl ui ebomw o c ommoi r z o

recomen(deo'ire-) polecoi

Prefieerologusoingos-. Wolwgodngiegoz0w0nq.

prefer(ier,ie-) wolei u nh e l o ddoev o i n i lpl oo r om i - l o dwy o n i l i odwl ome n i e
ensegu-idzootonzo, tychmio$
I depostr-encdeser
h e l o d o-/ ml o d y

f fruto/fdeltiempo- or,voscezonowy
t meencon-tozochwmvcnoie

flon/m- rodzboui dyniu selotroigotodo- wszysttkooponiomprzynio(sdqoslp.zynoszq)

Gro,malyka p o z n o m yd o l s z e .

.l0.
W p o p r z e d n i el el k c i pi o z n o l l s mlyi c z e b n i koid 0 d o W
D o o k r e 6 l o n igoo d z i n yp o t r z e b u i e mlyi c z e b n i k o wd o 3 0 .

diez once doce lrece coforce
diecis6is diecisiete dieciocho
quince veinle veintiuno/o veintid6s
veinticuqlro veinticinco veintis6is
.t veintiocho veintinueve treinfq

IT

ot

tr diecinueve
eo

N veinfitr6s

I

.t

{
veintisiele

46


Click to View FlipBook Version