The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by matthagen67, 2019-11-22 03:03:47

Japoński nie gryzie

Japoński nie gryzie

SPIS TREŚCI |

WSTĘP Z'
5
1. 〇języku, piśmie i wymowie 3

2. Hiragana ぬO
3. Katakana
4. Pierwsze kontakty €?5'
5. Liczby i czas
6. Zakupy 4
7. Mój pokój
8. Człowiek i rodzina 5
9. Jedzenie 13
10. Podróże 33
11. Sport i czas wolny 55
12. Praca 69
ODPOWIEDZI 79
SŁOWNICZEK JAPOŃSKO - POLSKI 91
103
113
125
133
141
149

174

とiaN WSTĘP

6 5 SNOdvr① „JAPOŃSKI nie gryzie! to innowacyjny kurs, który uczy języka japońskiego od podstaw. Jest to
c praktyczna książka z ćwiczeniami z elementami podręcznika, przeznaczona dla osób rozpoczyna­

jących przygodę z językiem japońskim. W łatwy i przyjemny sposób pozwala opanować podstawy
języka od poziomu AO do poziomu Al. Książka polecana jest wszystkim, którzy chcą rozpocząć
przygodę z japońskim.

Książka podzielona jest na 12 działów tematycznych, które prezentują niezbędny zestaw zagadnień
leksykalnych (m.in. pierwsze kontakty, szkoła, praca, podróże) i gramatycznych na poziomie po­
czątkującym. Ponadto trzy pierwsze rozdziały wprowadzają w tajniki języka i japońskiego pisma.
Dwa z nich - najobszerniejsze w całej książce rozdziały pt.: „Hiragana„Katakana” poświęcone są
nauce japońskiego pisma.

Pozostałe rozdziały prezentują materiał leksykalny i gramatyczny w postaci:

1)krótkich dialogów lub tekstów z polskimi tłumaczeniami )
2) przejrzyście wyjaśnionego zagadnienia gramatycznego (sekcja .).
3) zestawu niezbędnych słówek (sekcja

Dalsza część każdego działu (sekcja Ć\vi(.... ) zawiera serię różnorodnych ćwiczeń, które pozwa­

lają ćwiczyć pisanie, utrwalić znajomość słówek i podstaw gramatyki oraz rozwijać umiejętność ro­

zumienia tekstu czytanego. Uczą także tworzenia pierwszych zdań wjęzyku japońskim. Wsrod nich

znajdują się m.in.: ćwiczenia na dopasowywanie słówek lub zdań do obrazków, szukanie słówek

w diagramach, zdania z lukami, układanie kwestii dialogów w odpowiedniej kolejności i wiele in­

nych. Dodatkowo w rozdziałach 4 —12 zostały wprowadzone podstawowe znaki kanji, a na końcu

każdego rozdziału w sekcji znajdują się ćwiczenia podsumowujące.

Ćwiczenia zostały opracowane specjalnie z myślą o osobach początkujących, dlatego na margine­

sach znajdują się praktyczne minisłowniczki, zawierające nowe słówka z ćwiczeń, które nie pojawiły

się w prezentacji materiału. Marginesy można wykorzystywać również na własne notatki. Dodatko­

wo w sekcji Ćwiczenia zostały umieszczone krótkie o Japonii i kulturze japońskiej, które

zachęcają do dalszego zdobywania wiedzy na ten temat.

Przyjęte przez autorkę podejście do uczenia języka japońskiego opiera się na wprowadzeniu łaciń­

skiej transkrypcji japońskich znaków, a następnie sprawnym przejściu do pracy wyłącznie z japoń­

skim systemem pisma. Dzięki temu uczeń od samego początku nauki przyzwyczaja się do znaków,

a nie do ich łacińskiego zapisu. Z racji tej, że tempo nauki znaków jest sprawą indywidualną, wielu

uczniów z pewnością będzie potrzebować więcej czasu na ich przyswojenie. Z tego względu zachę­

camy do samodzielnej nauki pisania. Przydatne będą do tego kratki dołączone na końcu książki.

Warto korzystać także z rozbudowanego klucza odpowiedzi do ćwiczeń. Znajdują się w nim tłu­

maczenia na język polski oraz zapis japońskich słów łacinsKim alfabetem. Dzięki temu, rozwiązując

ćwiczenia, osoba ucząca się przyzwyczaja się do japońskich znaków, a nie do ich łacińskiego zapisu.

Można go jednak szybko znaleźć w kluczu odpowiedzi. Dodatkową pomocą jest słowniczek japoń­

sko - polski na końcu książki, w którym zebrane zostały wszystkie słówka z minisłowniczków.

Do książki jest dołączona płyta CD, na której znajdują sie nagrania słówek, dialogów i konstrukcji

wraz z polskimi tłumaczeniami. Nagrane materiały są oznaczone w podręczniku ikonką płyty.

Zapraszamy też do korzystania z innych publikacji naszego wydawnictwa: „Japoński AudioKurs
podstawowy”, „Japoński Krok dalej”, „Japoński mów, pisz i czytaj”, „Japońska kaligrafia kreska po
kresce”. Polecamy także „Japoński Multimedialny Kurs Podstawowy”. Pełną i aktualną ofertę
naszego wydawnictwa można znaleźć na stronie internetowej:

Życzymy przyjemnej nauki - przekonaj się, że japoński nie gryzie!

4

0 JĘZYKU, PIŚMIE
1 WYMOWIE

あ か ぼ , なん

赤ん访は何かしゃベったの。

Akanbó-wa tmtika shabetta-no?
v--------------------------------------------

Czy dziecko cos właśnie Dowiedziało?
W tym rozdziale:
-podstawowe informacje ojęzyku i piśmie japońskim
-reguły wymowy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NOWYM MATERIAŁEM, A NASTĘPNIE WYKONAJ ĆWICZENIA.

WSTĘP

Językiem japońskim mówi ponad 120 milionów ludzi. Jest to, obok chińskiego
i koreańskiego, jeden z trzech głównych języków Azji Wschodniej. Charaktery­
zuje go unikalne pismo oraz struktura gramatyczna opierająca się na partykułach
(częściach mowy występujących po słowach i nadających im znaczenie) i na
dołączaniu do słów końcówek gramatycznych.

PISMO

We współczesnym języku japońskim używa się trzech systemów zapisu: hiragany,
katakany i kanji. K a n ji to zapis id e o g ra m o w y , co oznacza, że jedno słowo przed­

stawia się za pomocą jednego znaku. Niek­
tóre podstawowe znaki kanji wywodzą się
z pisma obrazkowego. Zostały przywiezi­
one z Chin w V w. i chociaż początkowo nie
były przystosowane do języka japońskiego,
dzisiaj używa się ich na co dzień. Na tzw.
liście znaków powszechnego użytku znaj­
duje się 2136 znaków kanji. Japończycy
uczą się ich przez cały okres obowiązkowej
edukacji,

znak kanji sakura (japońska wiśnia)

Ideogramy kanji posiadają dwa sposoby czytania: o n (wymowa pochodzenia
chińskiego, zwana sino-japońską) oraz k u n (wymowa japońska). Z racji tej,
że kanji można odczytać na kilka sposobów, przy trudniejszych znakach pojawia
się nad nimi wymowa zapisana hiraganą. Zapis ten nosi nazwęfurigana.

'ぬ furigana

znak kanji

6 EJEDZVGKlOA»CR« DPI

SYLABARIUSZE O JĘZYKU, P I S M m I W Y M O W I E

Hiragana jest sylabariuszem, czyli alfabetem, w którym jeden znak symbolizuje
jedną sylabę. Powstała w VIII w. W tamtym okresie damy dworu zaczynały pisać
m.in. listyi pamiętniki, posługując siętym alfabetem i w ten sposób przyczyniły się
do jego rozwoju. Znaki hiragany powstały z uproszczenia zapisu kilkudziesięciu
znaków kanji.

Przykład:

Znak kanji, który w całości uległ przekształceniu w sylabę (AWspółcześnie hiragana składa się z 46 sylab, którymi zapisuje się partykuły.
Partykuły w języku japońskim pełnią m.in. rolę podobną do końcówek w odmi­
anie rzeczowniKow przez przypadki w języku polskim. Określają rolę wyrazów
wzdaniu. Hiraganą zapisuje siętakżekońcówki gramatyczne (np. wczasownikach)
oraz te wyrazy, których zwyczajowo nie zapisuje się znakami kanji (ponieważ np.
znaki są zbyt trudne).
Również katakana jest sylabariuszem i składa się z takiej samej ilości sylab co
hiragana. Nazwa sylabariusza wskazuje, że sylaby powstały z części znaków kanji

(słowo katakana し''i う又-名)to połączenie znaku kanji kata (,ヒ—),oznaczającego

„fragment” ze słowem kana). Kana to słowo określające obydwa japońskie sys­
temy zapisu sylab: hiraganę i katakanę. Obecnie katakana służy przede wszystkim
do zapisywania wyrazów pochodzenia obcego.

Przykład:

Znak kanji, z którego „odcięto kawałek"
(patrz linia przerywana) i utworzono sylabę KA

JAP OŃS KI nie gryzie!

www.jezykiobce.pl 7

3 M O I A I A M I IIAISI 一 We współczesnym języku japońskim w jednym zdaniu mogą wystąpić wszystkie
trzy alfabety, a także cyfry arabskie. Spotyka się je zarówno w zapisie pionowym
(z góry do dołu i od prawej do lewej) jak i poziomym (od lewej do prawej, tak jak
w językach europejskich). Poniżej przykładowe zdania z japońskich wiadomości,
obrazujące dwa sposoby zapisu:

UJ

Zapis poziomy: Zapis pionowy:

aD. 間 る はが す 生 路 月12
N 誕 の
A 2 月 1 9 日(金)、廃線鉄 半 聴 1開 る

Z 路の駅舎でショパン生誕 ほ 衆 0 か 慈 2 駅 日19
Lh ど が れ 善 舎
美 訪 コ 1
r 2 〇0 年を記念する慈善コ れ ン oで
O ◦0 た サ 廃、
シ 線
一 ンサー卜が開かれた。会場 し、 人 。会 o年 ヨ 鉄
を 場 を パ
には1 〇〇〇人を超える聴 い1 超 に 記 ン

衆が訪れ、1 時間半ほど美 調時 え 卜 ー 念

しい調べに聴き入っていた。 べ

ZASADY PISANIA ZNAK0W

Zasady zapisu dla wszystkich znaków: hirakanv, katakany i kanji są takie same.
Pisanie zaczynamy od kreski położonej najbliżej lewego górnego rogu, akończymy
w prawym dolnym rogu: l^ j Najpierw rysujemy kreski poziome, a następnie
pionowe. Kolejność rysowania kresek znaku jest bardzo ważna nie tylko w ka­
ligrafii. Podczas szybkiego pisania kreski łączą się ze sobą i tylko napisanie ich
w prawidłowej kolejności umożliwia rozszyfrowanie znaczenia znaków. Dotyczy
to przede wszystkim znaków kanji, złożonych z wielu kresek.

Przykłady znaków kanji z rozpisaną kolejnością stawiania kresek:
znak kanji oznaczający przychodzić:i a ! i l>ISN〇dvracj znak kanji oznaczający isc:

ノ ク /ń 彳ー 尸
J行
11 1

8 ED?»KGlOA»CR£.DPl

GRAMATYKA I O JĘZYKU, P I S M IWYIN/IOWIErń

Gramatyka języka japońskiego znacznie różni się od gramatyki języków euro­
pejskich. Przede wszystkim nie istnieje w niej odmiana przez rodzaj, liczbę
i przypadki. Funkcję przypadków pełnią partykuły „doklejane5do rzeczowników.
W języku japońskim istnieją tylko dwa czasy: teraźniejszo-przyszły oraz przeszły.
Czasownik zawsze znajduje się na końcu zdania i dopiero jego końcówka mówi
nam, czy zdanie jest twierdzące, przeczące czy pytające oraz określa czas.

TRANSKRYPCJA I WYMOWA

Japońskie znaki można zapisać za pomocą liter łacińskich. Taka transkrypcja nosi
nazwę róma-ji. Powszechnie przyjętym zapisem jest międzynarodowa transkryp­
cja Hepburna, amerykańskiego misjonarza z XIX w. Charakteryzuje się ona uży­
ciem myślników, którymi w zdaniu partykuły oddzielane są od reszty wyrazów,
np.:

Kyó-wa gakkó-ni ikimasen. (Dziś nie idę do szkoły.)

W niniejszej książce zastosowano zarówno zapis znakami, jak i transkrypcję
Hepburna. Transkrypcja zapisywana jest w tej książce kursywą.

Wymowa samogłosek i spółgłosekjest bardzo podobna do polskiej, poza kilkoma

wyjątkami:

4 J A P O Ń S S nie gryzie!

-SHi wymawiamy jak si w słowie „sikorka”, np. shigoto (praca), arashi (burza)

-CH wymawiamy jak ć w słowie „ćma”, np. michi (droga), chizu (mapa)

-1wymawiamyjak dź w słowie „dźwig”, np. jishin (trzęsienie ziemi), jitensha (rower)

-Y wymawiamy jak j w słowie,,ja”,np. yasai (warzywo), fuyu (zima)

-WA wymawiamy jak ła w słowie „łania”, np. watashi (ja), waribiki (zniżka)

-A wymawiamy jak podwójne, przedłużone a,np. ba (bar), bata (masło)

- wymawiamyjak podwójne, przedłużone u, np. sutsu (garnitur), gyunyu (mleko)
-E wymawiamy jak podwójne, przedłużone e, np. seta (sweter), erebeta (winda)

-Ó wymawiamy jak podwójne, przedłużone o, np. kóhii (kawa), byóin (szpital)

www.jezykiobce.pl 9

3IAAOIAIAM I 3IIAIS d TECHNIKI UCZENIA SIĘ JĘZYKA JAPOŃSKIEGO '

W nauce języka japońskiego z pewnością potrzebne jest dużo cierpliwości,
zwłaszcza jeśli chodzi o pismo, którego podstawowa znajomość jest niezbędna
do sprawnego posługiwania się językiem. Jak więc skutecznie zacząć naukę i nie

一 zniechęcić się, gdy pierwszy kontakt z japońskimi znakami budzi przerażenie?

W nauce japońskiego pisma bardzo istotne jest ćwiczenie i wielokrotne pisanie

tych samych znaków.

OI Dużo pisz. Ćwiczenie pisania znaków nie musi oznaczać spędzania długich go­
dzin za biurkiem z kartką papieru i długopisem. Można ćwiczyć wszędzie, rysu­
jąc znaki palcem w powietrzu lub nawet „rozkładając” je na kreski w myślach.
Z czasem, gdy przećwiczysz dany znak wystarczającą ilość razy, zapamiętasz go
i będziesz zapisywać go automatycznie, tak jak użytkownicy łacińskiego alfabetu
automatycznie posługują się literami. W ćwiczeniu pisania znaków pomogą ci
zakratkowane strony umieszczone na końcu książki.

Graj w skojarzenia. Jeżeli któryś ze znaków kojarzy ci się z czymś zabawnym
lub dziwnym, jest to najprostsza droga do jego zapamiętania. Nieistotne, czy jest
to bałwan czy twarz z wielkim nosem. Im bardziej absurdalne wyobrażenie, tym
lepiej je zapamiętasz. Osoby wykorzystujące mnemotechniki (czyli techniki uła­
twiające zapamiętywanie) układają całe historie związane z wyglądem znaku oraz
sposobami jego czytania i znaczeniem.

Nie poddawaj się. Oczywiście niemożliwe jest zapamiętanie dużej liczby znaków
w krótkim czasie. Dostosuj tempo nauki do swoich możliwości i nie denerwuj się,
gdy popełnisz błąd. Język japoński jest trudny i nauczenie się go wymaga czasu.
Sami Japończycy uczą się pisma przez kilka lat!

Czy wiesz, że?

aN0A6J W szkole Japończycy uczą się języka angielskiego, jednak zwykle nie potrafią się
c
nim płynnie porozumiewać. W szkołach uczniowie przygotowywani są głównie

〇l>lsN 「dv do testów pisemnych, a nie do ustnej komunikacji.

10 EDGARD

j E zr o o B c t ci

ĆWICZENIA WYMOWY Czy wiesz, że?

X Długą
samogłoskę a
⑩ 1.1 zawiera także
słowo ramen.
Wysłuchaj słówek i powtórz je. Ramen to
japońskie danie
1. shigoto (praca) przygotowywane
2. kazoku (rodzina) na bazie wywaru
3. chichi (tata) z mięsa i
4. iriguchi (wejście) makaronu
5. deguchi (wyjście) zmąki przennej
6. hachigatsu (sierpień) z dodatkiem np.
7.fuyu (zima) warzyw, owoców
8. natsu (lato) morzalub innych
9. Kurisumasu Ivu (Wigilia Bożego Narodzenia) składników.
10.Roshia (Rosja) Częstojest
przyprawiane
⑤3 1.2 sosemsojowym.
Słowo ramen
Wysłuchaj słówek i powtórz je. Zwróć uwagę na przedłużone samogłoski. pochodzi zjęzyka
chińskiego
1. kasshu kado (karta płatnicza) u, i -długie u i a i oznaczawłaśnie
2. foku (wiedelec) ó -długie o rodzaj makaronu
3. chiizu (ser) ii - długie i zmąki pszennej.
4. supu (zupa) u -długie u
5. sakuranbó (czereśnie) ó -długie o
6. kyabetsu (kapusta) -
7. menyu (menu) u -długie u
8. sandoitchi (kanapka) -
9. taminaru (terminal)
a -długie a

www.jezykiobce.pl 11

⑤ 1.3

Wysłuchaj podanych słówek i powtórz je.

Zapamiętaj: barebórii hakubutsukan
Od początku nauki basukettobóru [koszykówka] P órando W ii^m
języka japońskiego
spotkasz się puru tenisu [tenis]
wielokrotnie ze taishikan resutoran
słowem partykuła.
Partykuła Wysłuchaj nagrań i połącz rozsypane fragmenty wyrazów.
to nieodmienna
częsc mowy,
nieposiadająca

znaczenia.
Partykuły
używane są

do konstruowania
zdań. Decydują

o funkcji wyrazu
w zdaniu.

Przykłady: 1. shi- (kwiecień) -ppu -gatsu
Partykuły wskazują 2. mi- (woda) -na
np. czy dany wyraz ma
3. rin- (jabłko)
jest podmiotem 4. ki- (bilet)
(partykuła wa),
dopełnieniem
(partykuła o) czy
np. okolicznikiem

miejsca (partykuła

de).

5. ya- (góra)

6. saka- (ryba) -zu

2
3
4
5
6

12 ぶ JE(ZDV(GIOBACRC DPI

HIRAGANA

パ ______________________
まだこれを読めないか。

Mada Kore-oyomenai-ka?
Wciąż nie umiesz tego przeczytać?
W ty m rozdziale:
-nauka pisania znaków hiragany

z ZAPOZNAJ SIĘ Z NOWYM MATERIAŁEM, A NASTĘPNIE WYKONAJ CWICZENIA.<

<9

v HIRAGANA
i
n

x Jak już wiesz, hiragana jest jednym z sylabariuszy, których znajomość jest nie­

II i IZAJ6 aiu CHSN〇d v 「 zbędna w nauce języka japońskiego. Poniżej prezentujemy tabelkę, zawierającą

znaki hiragany oraz zestaw ćwiczeń. Pomogą one osobom rozpoczynającym na­

ukę języka japońskiego poznać pisownię znaków hiragany i wymowę odpowiada­

jących im sylab, a tym samym oswoić się z innym niż europejski systemem pisma.

wymawiana sylaba HA HI FU HE HO
znak hiragany
は ひ -6、 へ ほ
A I u BO
う MA MI MU ME MO
あ^ い えお
まみ む め も
KA KI KU KE KO
ぎ < -T " YA YU YO
か け
やゆよ
SA SH I SU SE so
RA RI RU RE RO
さ しす せ そ
らU るれろ
TA '一 TS U TE TO
CH I WA (W)O
て と
たちO わを

NA NI NU NE NO N
六よ
【こ ぬ ね の ん

a)

14 EDGARD

j tz vKi oec E. PL

CWICZENIA • NAUKA PISANIA ZNAKÓW HIRAGANY II HIRAGANA

W tej części rozdziału prezentujemy zestaw ćwiczeń do nauki pisania znaków
hiragany. Znaki podzielono na kilka tabel po 10 znaków i 10 odpowiadających
im sylab. Tabele na stronie 24 i 26 zawierają mniej znaków. Pod każdą tabelką
znajdują się ćwiczenia, bazujące na podanych znakach.

Uwaga! Na końcu książki znajdziesz dodatkowe kratki do nauki pisania znaków.

v_____ ;______________________________________________ /

Przyjrzyj się tabelce i zapoznaj się z kolejnością pisania znaków, a następnie napisz te same znaki w tabeli
na następnej stronie.

Hiragana - samogłoski A I U E 0 i sylaby KA KI KU KE KO

Aあ t
I いi


U ラ-

Eえ X

Oお h

かKA か
1 t)

老KI ニ

<KU

KE け ( 一— (} JAPOŃSKI nie ryNiei

KO こ こ

lo

www.jezykiobce.pl 15

<
N
< UWAGA!

Dv Znak うU występujący po sylabie お O lub う U wydłuża daną samogłoskę. Oznacza to,
y
l że wymawia się ją wtedy dłużej. W transkrypcji alfabetem łacińskim (róma-ji) wydłużoną
I samogłoskę zaznacza się za pomocą poziomej Kreski nad samogłoską, np. ó lub u.

II Przedłużenie sylaby kończącej się na a następuje poprzez dopisanie bezpośrednio po niej

znaku あ A. W transkrypcji Doiawi się wtedy litera a z poziomą kreską na górze, czyli a, jak

np. w słowie okasan (mama)- おかあさん. Przedłużona jest tutaj sylaba KA (か).

Zapisz podane znaki hiragany, rozpisując je na poszczególne kreski.

Aぁ
Iい
Uう
Eえ
Oお
KA か
KI ぎ

<KU

KE 〔ナ

KOiaNAJ6 UWAGA!

OCJ Przećwicz kilkakrotnie pisownię znaków do (A) i お(O). Zauważ, że na pierwszyrzut oka
S
M są do siebie podobne.

:'za< .1I f : _<5D JECDZYGKIAOłCRED.M

ĆWICZENIA

Uwaga!

Zanim przystąpisz do wykonywania ćwiczeń, wykorzystaj kratki umieszczone na końcu
książki, aby wyćwiczyć pisanie pojedynczych znaków.

Zapisz podane słowa za pomocq róma-ji. .. (góra, nad)
... (kupować)
1. ラえ ..... (mówić)
2.かう ...... (dobry)
3.いう ... (spotykać)
4.いい ... (niebieski)
5.あう
6.あおい .... (dworzec)
7.えぎ
8.おおい (dużo, wiele)
9•あい
10. いえ .... (miłość)
11. あかい
.......... idom )
12•あ き ..(czerwony)
......(jesień)
13.いけ ....... (staw)
14.こえ ........ (głos)
15.いく ........... (iść)

Uwaga!

^Istnieją wyjątki, iak np. wvrazyókii (duży) i 6i (^dużoj, które zapisuje się przez podwojenie litery o,
a nie jej przedłużenie, czyli odpowiednio お さ し 、i おおし、.

感 2.2

Zapisz hiraganą podane słowa.

1. aoi ......................... ....................................................... (niebieski)
2. ie .......................................................................................... (dom)
3. ai ....................................................................................... (miłość)
4. ókii ..........................................................................................(duży)
5. iie ............................................................................................ (nie)
6. iu .......................................................................................(mówić)
7. au ............... .................................................................... (spotykać)
8. ue ................................................................................. (góra, nad)

www.jezykiobce.pl 17

9. kukd ................................................................................ (lotnisko)

10. ii ............. ....................................................................... (dobry)

11. ói ............................................................................. (dużo, wiele)

12. kaku .................................................................................... (pisać)

13. ike ....................................................................................... (staw)

14. aki ...................................................................................... (jesień)

15. keikaku ....................................................................................... (plan)

Przyjrzyj się tabelce i zapoznaj się z kolejnością pisania znaków, o następnie napisz te same znaki w tabeli
na następnej stronie.

Hiragana-sylabySA SHI SU SE SO i TA CHI TSU TE TO

さSA %

(Lx_

し しSHI

す すSU ----------------

せSE 斗

そ そ冬

SO

た t た たTA、—
'— ►

ちC H I ち

つTSU O

TE て て
と とV

TO

UWAGA!
Zwróć uwagę na dwa podobne znaki:さ (SA) i ち (C H I). Przyjrzyj się im dokładnie,
aby lepiej je zapamiętać i przeczytaj na głos odpowiadające im sylaby. Wypowiadanie sylab
podczas pisania znaków ułatwia ich zapamiętywanie.

18 EjeDiYiGooAecRE.Df t

8.せさ ........................... ............................................(miejsce, kaszel)

9.さと つ ............................................................................ (cukier)

10.つ ち ...........................................................................(ziemia)

11. せしへ と ............................................................................... (uczeń)

12•た か い ...................................................................................(wysoki)

13.ちか い ................................................................... ............ (bliski)

14.つ、 凡 ............................................................................. (biurko)

15.ちかて つ.................................................................................. (metro)

9
<^>2.4
Zapisz hiraganą podane słowa.

1. sushi .................................................................................... (sushi)

2. sasu ......................................................................(wskazywać)

3. kasa .................................................................................. (parasol)

4. tate ................................................................. (długość, wysokosc;

5. te .............................................................................. (dłoń, ręka)

6. suiei ............................................................................... (pływanie)

7. saku ................................................................................. (kwitnąć)

8. sekai ..................................................................................... ^swiat)

9. seki ................................................................. "“r. (kaszel, miejsce)

10. tokei .................................................................................. (zegarek)

11. tsuitachi ......................................................... (pierwszy dzień miesiąca)

12. shita ...................................................... (dół, język - organ)

13. toki ...................................................................................... (czas)

14. chiisai ..................................................................................... (mały)

15. tetsu .................................................................................... (żelazo)

20 EDUARD

Przyjrzyj się tabelce i zapoznaj się z kolejnością pisania znaków, a następnie napisz te same znaki w tabeli
na następnej stronie.

Hiragana-sylabyNA NI NU NE NO i HA HI FU HE HO

P UNA な t
(ニ- y>
(! (N I に
\N U ぬ

N E 。ね I

(DNO の

HA は { 卜 (i

HI ひ ひ

ふ% ふ

FU

HE へ

1~


f (iHO ほ

UWAGA!
Zwróć uwagę na dwie podobne sylaby:ぬ (N U ) i ね (N E ).
Czy pamiętasz, jak wyglądało た (TA)? Podobne jest do な (N A ).
Zwróć też uwagę, że は (H A ) i ほ (H O ) różnią się tylko jedną kreską.
は (H A ) i へ (H E ) pełnią również funkcję partykuł. Więcej na ich temat przeczytasz

w dalszej części tego rozdziału.

www.jezykiobce.pl 21

Zapisz podane znaki hiragany, rozpisując je na poszczególne kreski.

NA な
NI に
NU ぬ
NE ね
NO の
HA は
HI ひ
FU ふ
HE へ
HO ほ

參 2.5

Zapisz podane słowa za pomocą roma-ji.

1•なか ..................................................................................... (środek)
2.ぬの ................................................................................... (materiał)
3.ひふ ....................................................................................... (skóra)
4 .にく ...................................................................................... (mięso)
5•ねつ ................................................................................ (gorączka)
6. tこカヽし、 ........................................................... (dwa razy, arugie piętro)
7.い
8•へた ぬ ............................................................................ (pies)
9.はこ
......................................................................... (kiepski, słaby)
(pudełko)

22 EDGARDjezykiosce.pi

10.ほ ほ ........................................................................ (policzek) II HIRAGANA

11. なの!)' ............................................................ (siódmy dzień miesiąca)

12.は は ................................................................ (własna mama)

13.ほか ....................................................................... (inny, pozostały)

14.た;の L い................................................................................ (radosny)

15.ぶ、うぶ 、 ..........................................................................(mąż i żona)

K

< ^ 2.6
Zapisz hiraganą podane słowa.

1. nuno .................................................................................. (materiał)
2. nishi .............................................................................. (zachód)
3. hone .......................................................................................... (kość)
4.fuku .................................................................................... (ubranie)
5. niku ...................................................................................... (mięso)
6. neko .......................................................................................... (kot)
7. hana ................................................................................ (nos, kwiat)
8. nioi ......................................................................... (zapach, smród)
9. naku ............................................................... (miauczeć, świergotać)
10. nattó .......................................... (natto - potrawa ze sfermentowanych

ziaren soi)
11. shinu ................................................................................... (umierać)
12. hachi ............................................................................... (osiem)
13. natsu .......... ................................................................................. (lato)
14. hanashi ........................... ..................................................... (rozmowa)
15. hikóki ..................................................................................... (samolot)

JA P O Ń S K I nie gryzie!

www.jezykiobce.pl 23

Przyjrzyj się tabelkom i zapoznaj się z kolejnością pisania znaków, a następnie napisz te same znaki w tabelkach
poniżej.

Hiragana • sylaby MA Ml MU ME MO i YA YU YO

MA ま

MI み YA や 力や

MU む t ゆ ゆYU 1 ( 0

ME め '\ YO よ 5 上

L tMO ち t

Czywidzisz różnice między sylabami ま(MA) i も(MO),す(SU) i む(MU)?
Podobne do siebie są także ぬ(NU),ね(NE) i め(ME).

MA ま YA や
YU ゆ
; YO よ

MI み

MU む

ME め

MO も

............

UWAGA!

Sylabyや(YA),ゆ(YU) i よ(YO) służą do tworzenia dodatkowych sylab. Więcej na ich

temat dowiesz sięwdalszych częściach rozdziału.

24 EDGARDハ。^ ^ J|ZYKIO*CE.»l

卷 2.7 II HIRAGANA

Zapisz podane słowa za pomocą róma-ji.

1• ま め ......................................................................................... (fasola)

2.み み ................................................................................(ucho)

3.もも ...................................................................... (biała brzoskwinia)

4•やさし、 .....................................................................................(warzywa)

5• む ね ........................................................................ (klatka piersiowa)

6•やおや.............................................................................. (warzywniak)

7.むす こ ......................................................................................(syn)

8.ゆ き ............................................. ..................................(śnieg)

2.8 J A PO NSK - m e gryzie!

Zapisz hiraganą podane słowa.

1. momo ......................................................................(biała brzoskwinia)
2. mame ................................................................................ (fasola)
3. mimi ................................................................................................... ....... .....
4. hayai ........................................................................ (szybki, wczesny)
5. mune ........................................................................(klatka piersiowa)
6.yasai .................................................................................... (warzywa)
7. mae ......................................................................................... (przed)
8. nemui ........................................................................................ (śpiący)
9. yasui ........................................................................................... (tani)
10. yumei ....................................................................................... (sławny)
11.yóka ................................................................. (ósmy dzień miesiąca)
12. ame ................................................................................. (deszcz)
13. yuki ......................................................................................(odwaga)
14. natsuyasumi............................................................................... (wakacje)
15. michi .........................................................................................(droga)

www.jezykiobce.pl 25

V N V ilH Przyjrzyj się tabelkom i zapoznaj się z kolejnością pisania znaków, a następnie napisz łe same znaki w tabelkach
poniżej.

Hiragana-sylaby RA RI RU RE RO i WA (W)O N

RA ら b ら

URI 1! Li WA to 1b

RU る る を(W)O を

RE れ 1 N んん

RO ろ ろ

RA ら WA わe
を(W)O
RI U
Nん
RU る

RE れ
RO ろ

UWAGA!

Zwróć uwagę na różnicę pomiędzy ち(CHI) i ら(RA) oraz między る(RU) i ろ(RO),
które różnią się tylko „pętelką”. Łatwo pomylić się także przy れ(RE) i ね(NE).
Zauważ też podobieństwa wpisaniu znaków わ(WA), (NE) i れ(RE).

iali SSNOdw 2.9 ..... (kolor)
Zapisz podane słowa za pomocą rdma-ji. ....... ^niebo)
• (przykład)
a 1.いろ (myć, prać)
c 2.そら

3.れい
4.あらう

26 JEEZDV«G:OABCRE Dr t

5.ろく ....................................................................................... (sześć)

6. らし、ねん........................................................................... (przyszły roKj

7.かリる ....................................................................(pożyczać od kogoś)

8. ) しろ .................................................................................. (za, z tyłu)

9. 6 くJoル .....................................................(nagranie dźwięku)

10.お さ ら (talerz)

11•せんせい................................................................................. (nauczyciel)

12•ヽ 々 ま ................................................................................. (samochód)

13• も ん ......................................................................................(brama)

14.わた し .......................................................................................(ja)

15.わすれ る........................................................................... (zapominać)

< S ^ 2.10
Zapisz hiraganą podane słowa.

1. rei ................................................................................. (przykład)

2. haru ................. ............................................................... (wiosna)

3. roku ..........................................................................................(sześć)

4. shiroi ........................................................................................ (biały)

5. iro ........................................................................................ (kolor)

6. kaeru ........................................... ............................................... (żaba)

7. yon ....................................................................................... (cztery)

8. kuroi ...................................................................................... (czarny)

9. iroiro ........................................... ............................................. (różny)

10. rekishi ...................................................................................... (historia)

11. wataru ............................................................................. (przechodzić)

12. sensei ...................................................................... (nauczyciel)

13. mura ......................................................................................... (wieś)

14. shitsumon....................................................................................(pytanie)

15. keikan .................................................................................. (policjant)

www.jezykiobce.pl 27

II <
z Dodatkowe sylaby w hiraganie
<
D Dodatkowe sylaby w hiraganie tworzymy na kilka sposobów. Pierwszym z nich
v jest podwojenie sylaby, co zapisujemy, podwajając jej spółgłoskę, np.: -kk, -tt, -ss.

y Przed podwajaną sylabą wstawiamy pomniejszony znak つTSU, na przykład:き
l つてkitte. Wyjątkiem są sylaby z rzędu N (NA, NI, NU, NE, NO), oraz M (MA,
x MI, MU, ME, MO入Przed tymi sylabami stawiamy んN,która jest jedyną samo­

dzielnie występującą spółgłoską, np.: なminna.

Gdy po んN występuje sylaba zaczynająca się na samogłoskę lub sylabę z rzędu

Y (ya, yu, yo), w transkrypcji pomiędzy tymi sylabami stawiamy apostrof, np.:

こんやくkon,yaku.

Kolejnymi dodatkowymi sylabami są sylaby zmiękczone. Tworzymy je dodając
do sylab zakończonych na I ("KI, SHI, CHI, NI, HI, MI, RI) pomniejszone sylaby

やYA,ゆYU lub よYO. W ten sposób otrzymujemy następujące sylaby:

き ゃ KYA き■ゅ KYU さ よ KYO

し ゃ SHA し ゆ SHU し よ SHO

ち ゃ CHA ち ゆ CHU ち よ CHO

に ゃ NYA に ゆ NYU に ょ NYO

ひ ゃ HYA ひ ゆ HYU ひ よ HYO

み や MYA み ゆ MYU み よ MYO

U や RYA りゆ RYU リ よ RYO

U
CS/2.11

i IZAJ6 Zapisz hiraganq podane słowa.

a) (znaczek) 6. kyonen (zeszłyroKj
1. kitte (sos sojowy)
(rodzice)
aE) 2. isha (lekarz) 7. shóyu (zaręczyny)
5 3. ocha (zielona nerbata) 8. ryóshin (klasa, sala)
(dzisiaj) 9. konyaku
5 4. kyó (ślub) 10. kyóshitsi
<d〇z 5. kekkon28 EDGARD

JEZYKIOBCE.ri

Nowe sylaby tworzymy także poprzez dodanie w prawym górnym rogu znaku
dwóch kresek lub kółeczka. Tym sposobem sylaby zamieniają się w następujący
sposób:

KA KI KU KE KO HA HI FU HE HO

かぎ < けマ はひふへ ほ

GA GI GU GE GO BA BI BU BE BO

がぎ ぐげご ば び 、ヽ、 ベ ぼ

SA SHI SU SE SO PA PI PU PE PO

さ しす せ そ ぱぴ ぺぽ

ZA JI ZU ZE z o

ざ じずぜ ぞ

TA CHI TSU TE TO

たちつ てと

DA JI ZU DE DO

だぢづで ど

UWAGA!

Sylab ちJI i づZU używa się niezwykle rzadko.

备17 2.12

Zapisz podane słowa za pomocą róma-ji.

1.くだも の ............................................................... (owoc)

2 .だし、じよ う ................................................................. (w porządku)
...................................................................... (wejście)
3 .し、リぐち
4.えいがか ん ..................................................................... (kino)
5 .おじし、さん
6.かセ ..............................................................(czyjś dziadek)
7•きんこう
8.げつよう .....................................................(wiatr, przeziębienie)
9.さんぽ
10.しごと ............................................................................ (bank)

び ......................................................(poniedziałek)

.......................................................................... (spacer)
(praca)

www.jezykiobce.pl 29

愚 2.13

Z叩isz hiraganą podane słowa.

1.geisha ............................................................................. (gejsza)
2. karada ...... ............................................................... (ciało)
3. densha ............................................................................ (pociąg)
4. gakkó ............................................................................. (szkoła)
5. benkyó ............................................................................. (nauka)
6. bangohan........................................................................... (kolacja)
7. taberu .................................................................................. (jeść)
8. deguchi ........................................................................... (wyjście)
9. tamago .......................^...................................................... (jajko)
10. zasshi ......................................... (magazyn, czasopismo, prasa)

Uwagi dodatkowe - partykuły

Niektóre z sylab hiragany mają inną wymowę jako partykuły (więcej o partyku­
łach na marginesie na str. 12). W transkrypcji są one „doczepiane do słów myśl­
nikami). Są to sylaby:

はHA, które czytamy jak wa,

へHE, które czytamyjak e,
を(W )O,które czytamy jak o.

Na przykład:
わ た し は いちごを たべます。

Watasm-wa ichigo-o tabemasu. - Jem truskawKi.

う み へ いきます。

Umi-e ikimasu. - Jadę nad morze.

Więcej na temat partykuł znajdziesz w kolejnych rozdziałach.

30 ^ 6 ) EJEZDYGKIOABCREDn

2.14 =
Jzupełnij tabelkę. W zielonych polach wsław sylaby, a w białych hiraganę.
HIRAGANA
U HE

か お MA ふ

su KE や も

_一 ___ そ RI YO

CHI NO わ れ

た N (W)O2.15
Uzupełnij tabelkę. W każdej kratce zapisz hiraganą podane sylaby.

KYA KYU KYO J A P ONS K- nie gryzie!
SHA SHU SHO
CHA CHU CHO
NYA N Y lf NYO
HYA HYU HYO
MYA MYU MYO
RYA RYU RYO

www.jezykiobce.pl 31

<
z
< SPRAWDŹ SIĘ!

vJ

yl

I Wybierz prawidłowy zapis hiraganą.

II 1 .onna (kobieta) b )おんあ C おんな

a )おっな

2. gakkó (szkoła) b )がつこ C かつこ

a )がっこう

3. jitensha (rower) b ) じてなしや C じてんしや

a ) じてんしや

4. kazoku (rodzina) b ) かそく C かざく

a ) かぞく

5. nihon (Japonia) b ) にほん C にはん

a ) にっぽん

6. hitobito (ludzie) b ) ひとびと C びとひと

a ) ひとひと

7. chiisai (mały) b ) ちいさい C ちさいい

a ) ちさい

8. toshokan (biblioteka)

a ) とろしよかん b ) としよかん C としよかん

9. nichiyóbi (niedziela)

a)にちよび b ) にちよラび C にちよラび

10. byóki (choroba)

a ) びようき b ) びようき C びよき

暴 2.17

Zapisz hiraganą podane słowa

6N0AJ 1. daijóbu ............ (wporządku) 6.gyuniku .................... (wołowina)
2. eki ............
(stacja) 7. renraku ..................... (kontakt)

cuc 3.fuyu ............ (zima) 8. karada ..................... (ciało)

sęzodv「 4. ryokó ............ (podróż) 9. yu^ata ..................... (wieczorj

5. yaoya ............ (warzywniak)10. mainichi.................... (codziennie)

3 2 ^E D G A R D

KATAKANA

_____________________

かたなきかたかな

刀で切った片仮名。

Katana-de Kitta katakana.

Katakana pocięta mieczem.

W tym rozdziale: s
-nauka pisania znaków katakany

KATAKANA

Jakjuż wiesz, katakana jestjednym z dwóch sylabariuszy występujących wjęzyku
japońskim. Poniżej prezentujemy tabelkę, zawierającą znaki katakany oraz zestaw
ćwiczeń do nauki ich pisania. Uwaga! Nie zaczynaj nauki pisania katakany, dopó­
ki nie opanujesz dobrze wszystkich znaków hiragany.

Z® wymawiana sylaba HA HI FU HB HO
znak katakany ノ\ ヒ フ へ ホ
MA MI MU M E MO
A I UEO マ —• 厶 メ モ
YA YU YO
ァ ィ ゥェ 才
ヤュ a
KA KI KU KE KO
RA RI RU RE RO
力 キ ク ヶ Z1
ラ U ノレ レ □
SA SHI SU SE so
WA (W)O
サ シス セ ソ ワヲ
N
TA CHI TSU TE TO ン

ン丁 卜


NA M NU NE NO

ナ— ネ
ヌノ

3 4 'ó d EDGARD

L IC Z E N IA - NAUKA PISANIA ZNAKÓW KATAKANY 5
N
'« rei części rozdziału prezentujemy zestaw ćwiczeń do nauki pisania znaków kata-

:^ny. Znaki podzielono na kilka tabel po 10 znaków i 10 odpowiadających im sylab.

Tibele na stronie 44 i 46 zawierają mniej znaków. Pod każdą partią znaków znajdują
:.e ćwiczenia, bazujące na podanych znakach.

r----------------------------------------
Uwaga! Na końcu książki znajdziesz dodatkowe kratki do nauki pisania znaków.

V— ___________ ____ _____ ___________________________ J

:Tr jrzyj się tabelce i zapoznaj się z kolejnością pisania znaków, a następnie napisz te same znaki w tabeli
•i następnej stronie.

KATAKANA ■ sylaby A I U E 0 i KA KI KU KE KO

A ァ ^7 グ >
I ィク

ゥU I1 ii'
E ェ— T エ

O才 寸才

KA 力 力

キ キKI 一•一 一,’^一

クKU JJ O

KE ケ ノノ 卜 ヶ JAPOŃSKI nie grvzie!

KO コ

www.jezykiobce.pl 35

ia ! iz< A ァ
I Iィ

Uヴ

Eェ

O才
KA 力
KI キ
KU ク

KE ヶ
KO コ

UWAGA!

W katakanie sylabyprzedłuża się częściej niż w hiraganie, abyw ten sposób lepiej
oddać wymowę wyrazów pochodzących z innych języków. Robimy to za pomocą
poziomej kreski (a nie znaku うU,jak w hiraganie). Tym sposobem ア一zostanie
zapisane w róma-ji jako a ,ウ一 jako u ,エ一 jako e ,才一 jako ó. Jedynie イ一
zapisujemy jako podwójną literę i. W taki sam sposób przedłużamy wszystkie
pozostałe sylaby.

<cu
s
ę
〇zd:
vf

EDGARD

JI7VKIO»CC ri

.Toga!

Zanim przystąpisz do wykonywania ćwiczeń, wykorzystaj kratki umieszczone na końcu
•^iążki, aby ćwiczyć pisanie pojedynczych znaków.

Dopasuj znaki do odpowiednich sylab.

1 エ a) Aキ 1
2
2カ b )E 3
3イ 4
4 才 c)0 5
コ 6
5 ア d )U 7
8
6 ケ e)I 9
7 ウ f) KE 0

8 ク g) KI

h)K O

9. i) KU
0.

3.2

Zapisz katakanq podane sylaby.

3.3

Zapisz podane słowa za pomocq róma-ji.

1.ケ一 キ ..................................................................................(ciasto)

2.力 一 .................................................................... (samochód)

キ 一 ..................................................................................... (kluczyki)

コ コ ア .........................................................................................(kakao)

キ ウ イ ........................................................................................... (kiwi)

www.jezykiobce.pl 37

<
ZA

ァs
1 Iィ

Uヴ

Eェ

O才
KA 力
KI キ
KU ク

KE ヶ

KO コ

UWAGA!

W katakanie sylabyprzedłuża się częściej niż w hiraganie, aby w ten sposób lepiej
oddać wymowę wyrazów pochodzących z innych języków. Robimy to za pomocą
poziomej kreski (a nie znaku うU, jak w hiraganie). Tym sposobem ア一zostanie
zapisane w róma-ji jako a,ウ一 jako u , X — jako e,才一 jako 6. Jedynie イ一
zapisujemy jako podwójną literę i. W taki sam sposób przedłużamy wszystkie
pozostałe sylaby.

ia !i

cuc
s


Q..
a< .3 fV /i JE(D2VKGIOA>CR( D

Uwaga!

Zanim przystąpisz do wykonywania ćwiczeń, wykorzystaj kratki umieszczone na końcu
książki, aby ćwiczyć pisanie pojedynczych znaków.

3.1 \KANA

Dopasuj znaki do odpowiednich sylab.

キn ^a E 1
エ1
e I 2
2 3
o c
3カ J 4
u T
4 5
i
イ5 6
才6 k
k 7
7
8 幻 8
9
0 k 9

ア h 0
ケ ノ

ク oki

3.2

Zapisz kołakaną podane sylaby.

1. a ........................
2. i i .........................
3. u ...........................
4. e...........................
5. ó ...........................

3.3

Zapisz podane słowa za pomocą róma-ji.

1.ケ一 キ ................ ..... (ciasto) uaJAPOŃSKI nie ryzi
2.力 一 ............ (samochód)
3.キ 一 ............. . . (kluczyki) の!
4.ココ ア ................ .... (kakao)
5.キウ イ ................ .......(kiwi)

www.jezykiobce.pl 37

3.4

Zapisz katakanq podane słowo.

1. kiui ........................................................................................ (kiwi)
2. keki ................................................................................. (ciasto)
3. ka
4. kokoa ............................................................................... (samochód)
5. kii ...................................................................................... (kakao)
.....................................................................................(kluczyki)

Przyjrzyj się tabelce i zapoznaj się z kolejnością pisania znaków, a następnie napisz te same znaki w tabeli
na następnej stronie.

KATAKANA - sylaby SA SHI SU SE SO i TA CHI TSU TE TO

SA サ サ

シSHI シ

7SU ス ス

セSE =^7

ソSO V
V

TA タ ノノ ク タ

チC H I ■— ナ

TSU ヅ V

TE 丁 —
!)
TO 卜
h

UWAGA!

Przyjrzyj się dobrze znakom シ (TSU) i ソ(S O ).シ (TSU) piszemy z dołu do góry,
a ソ(SO) odwrotnie, z góry do dołu. Zwroc też uwagę na podobieństwo zapisu sylab
チ (CHI) i テ (TE).

38 EJEDIVKGIOA»CR*-DH

SA サ
シSHI
SU ス
SE セ
SO ソ
TA タ
チCHI
ッTSU

TE 丁

TO 卜

3.5

Dopasuj znaki do odpowiednich sylab.

1 シ a)SSA 1
2 ツ
3タ 2
4卜 b) SO 3
4
5 c) SU 5
d) SHI
ス6 e) SE 6
サ7 f) TSU
8チ 7
9 テ
0 ソ 8

セ g) TO 9
O
h) TE

CH]

www.jezykiobce.pl 39

Zapisz podane słowa za pomocą róma-ji.

1. シ 一 ソ 一 ................................................................................... (huśtawka)

2.ツア 一 ....................................................................... (udziały)

3.スキ 一 ........................................................(jazda na nartach)

4. I-- ス 卜 .......................................................................... (tost)

5.サ一カ ス ............................................................................... (cyrk)

6.コ一 卜 ........................................................................ (płaszcz)

7.セ一タ_ ....................................... ........................................... (sweter)

8.人力一 卜 .........................................................................(spódnica)

9.テス卜 ....................................................................................... (test)

10.タクシ一 .............................................................................. (taksówka)

墨 3.7

Zapisz katakaną podane słowa.

1. kisu ..................................................................................^pocałunek)
2. chiita ..................................................................................(gepard)
3. sosu ........................................................................................... (sos)
4. setto ...................................................................................... (zestaw)

5. suta ................................................................................................. (gwiazda)

6. oto ......................................................................................... (auto)
7. tsua ......................... ................................ (wycieczka zorganizowana)
8. tekisuto ........................................................................................ (tekst)
9. sukato ..................................................................................(spódnica)
10. seta ........................................................................................(sweter)

40 jEEDzmGoBAcRr .DfL

Drzyjrzyj się tabelce i zapoznaj się z kolejnością pisania znaków, a następnie napisz te same znaki w tabeli
*a następnej stronie.

KATAKANA - sylaby NA NI NU NE NO i HA HI FU HE HO

NA ナ ナ

NI = —

7NU ヌ ヌ
i士
NE ネ 才ネ

ノNO /

HA ノ\ ノノ ) \

HI ヒ すホ
FU フ

HE へ へ

HO
*

UWAGA!

へ HE jest takie samo w hiraganie i katakanie, więc łatwo ie zapamiętać.

JAPOŃSKI n ie ryzie !tD

www.jezykiobce.pl 41

NA ナ

NI —

NU ヌ
NE ネ
NO ノ

H A ノ\

HI ヒ
FU フ

HE へ

HO ホ

3.8

Dopasuj znaki do odpowiednich sylab.

1.ハ a) NU 1...
2 .ネ b) NI 2...
3 .フ c)NA 3...
4. ニ d) NE 4...
5 .ホ e) NO 5...
6 .ヒ f) FU 6...
7•ノ g) HE 7...
8•ナ h) HO 8...
9.ぺ i) HI 9...
10.ヌ j)H A 10...

42 EDGARDjtz v x io 丨e t .f i

$ Zpod隱 - Z0p0m0_ _ III KATAKANA

1.才一ナ 一 ................................................................... (właściciel)
2.コーナ 一 ...............................................................................(róg)
3. ノ一卜 ............................................................... (notatnik)

4. / \— フ .................................................................................(połowa)

5.カメ一 ...................................................................................(canoe)
6•ヒータ一..................................................................................(piecyk)
7.スニ一力 一 .........................................................................................(adidasy)
8.ホスァ ス ........................................................................(hostessa)
9. 7■ ニ ス ................................................................... (tenis)
10.ネクタイ ................................................................................. (krawat)

Zapisz katakanq podane słowa. JAPOŃSKI nie ryzie!

1. hosuto ............................................ ............................................ (host)
2. kanu ............................................................................. (canoe)
3. naito ...................................................................................... (nocny)
4. hiita .... ................................................................................. (piecyk)
5. sauna ...................................................................................... (sauna)
6. kone ..................................................................(wpływy, znajomości)
7. hato ........................................................................................ (serce)
8. suniika .................................................................................... (adidasy)
9. nekutai ..................................................................................... (krawat)
10. shinia ..................................................................... ................ (senior)

la

www.jezykiobce.pl 43

Przyjrzyj się tabelkom i zapoznaj się z kolejnością pisania znaków, a następnie napisz te same znaki w tabelkach poniżej.
KATAKANA-sylaby MA Ml MU ME MO i YA YU YO

MA マ 1

M I -- ミ ヤY A ^ 7 や

M U ム JL 厶 Y U ZL 1 H
M E メ JJ メ
YO 3 1 =1 3

モ ~^m モ

MO

UWAGA!

Przypomnij sobie, jak pisze się znak ナw hiraganie. Jest on podobny do メ(ME)
w katakanie. Znaki マ (MA) i ム (MU) także dość często się myła. Z kolei モ (MO)
przypomina lustrzane odbicie チ(CHI).

MA マ

——- YA ヤ
MI

MU ム YU ZL

ME メ YO 3

MO モ

3.11

Dopasuj znaki do odpowiednich sylab.

w
メ MU
bo :MM A
マ O

o. ME
dM I
i YO
o YA
YU
モ 、g

ム hx

3

44 EDGARDjEzriciOBCE.Pt

れ2 III KATAKANA
JK Z i-:':]ne słowa za pomocą róma-ji.

\-Z ............................................................................... (mama)

ニ. メモ ................................................................................ (notatka)

; ミニ .................................................................................. (mini)

も \ム ................................................................................. (szynka)

5.コヨ一ァ (kojot)

: ミス .....................................................................................(błąd)

—ユ—モ ア ................................................................................. (humor)

8• モヲ— フ .............................................................................................. (motyw)

9-xr人」ミ ...................................... (komunikacia masowa, mass media)

10. / \— tż— — ............................................................................... (harm onia;

鲁U JAPOŃSKI nie bryzie!
3.13

ニこpisz katakaną podane słowa.

1. memo ................................................................................... (notatKaj
2. mama ............................................................................. (mama)
3. misu ........................................................................................ (ołąd)
4. mane ................................................................................. (pieniądze)
5. mota ....................................................................................... (silnik)
6. hamu ..................................................................................... (szynka)
7. yumoa ..................................................................... (poczucie humoru)
8. musu .................................................................... (mus, np. owocowy)
9. mini ........................................................................................ (mini)
10. koyóte ................................................................................ (kojot)

www.jezykiobce.pl 45

Przyjrzyj się tabelkom i zapoznaj się z kolejnością pisania znaków, a następnie napisz te same znaki w tabelkach poniżej.

K ATAKANA-sylaby RA RI RU RE RO i W A , (W )O , N

ラRA ラ

R I II WA 7 i* 0

ルRU JJ 'J J ヲ(W )0 --
レRE J 'U N ンぐ
>

RO □ 11 n 一

UWAGA!

Sylabami z rzędu R zapisujemy literę 1,która w języku japońskim nie występuje.

Zwróć uwagę na podobieństwo znaków:コ(KO) i ロ(RO) oraz ル (RU) i レ(RE).

ラRA

RI U WA 7

ルRU ヲ(W )O
レRE Nン

RO □

3.14

Dopasuj znaki do odpowiednich sylab.

i •ル a) RI 1."
2 .ン b)RO 2...
3. P c)RA 3...
4 .7 d)RE 4...
5 .レ e)RU 5...

6. U f)N 6...

7 .ラ g) (W)O 7...
8.ヲ h) WA
8.

46 EDGARDJEZrsiOBCt.Pl

^ 3 .1 5 III KATAKANA
ニてニ:odane słowa za pomocą rdma-ji.

: レ 一 ノ レ ..................................................................................... (tory)

ニ レ 一 ル ..................................................................................(zasady)

3-フイン .................................................................................................. (wino)

チ キ ン ................................................................. .............. (kurczak)

5•フイフ .................................................................................... (żona)

6.フ つ 入 ..................................... i^ryż ugotowany na sposób zachodni)

'ミルク .................................................................................. (mleko)

8-ア イ ロ ン ................................................................................ (żelazko)

9•リサイクル.............................................................................. (recycling)

10.レストフン.........................................................................(restauracja)

辱 3.16

Zapisz katakaną podane słowa.

1. ruru ................................................................................. (zasady)

2. wain .............................................................................. (wino)

3. reru ..................................................................................... (tory)

4. ririisu ............................................................................... (wydanie)

5. warutsu ..................................................................................... (walc)

6. shinamon ............................................................................. (cynamon)

7. reshiito ...................................................................... (pokwitowanie)

8. raita ......................................................................... (zapalniczka)

9. risuto ....................................................................................... (lista)

10. ńhasaru ............................................................................. (próba) JAPOŃSKI n ie

UNDey!ri

www.jezykiobce.pl 47

<

Z3 Dodatkowe sylaby
-
Katakaną zapisuje się przede wszystkim słowa pochodzące z innych języków (sło­
H< wa zapożyczone, nazwy własne, imiona i nazwiska obcokrajowców). Z tego po­
2

wodu istnieje w niej więcej sposobów tworzenia nowych sylab niż w hiraganie.

III PNAJ6 l>ls : 〇dvr W katakanie, podobnie jak w hiraganie, może tworzyć dodatkowe sylaby poprzez

podwojenie sylaby. Zapisuje się wówczas przed nią pomniejszony znak ッTSU
(np.:チェック- chekku). Gdy podwajamy sylabę CHI, w zapisie róma-ji zamiast
cchi stosujemy tchi. Sylaby ン N używamy, gdy chcemy podwoić następującą

po niej sylabę z rzędu N.

Kolejnym dodatkowymi sylabami, tak samo jak w hiraganie, są sylaby zmiękczo­
ne. Tworzymyje, dodając do sylaby zakończonej na I (KI, SHI, CHI, NI, HI, MI,

RI) pomniejszone sylaby ヤ YA,ユ YU lub ヨYO. W ten sposób otrzymujemy

następujące sylaby:

キ ヤ KYA キ ュ KYU キ 曰 KYO
シ ヤ SHA シ ヨ SHO
チ ヤ CHA シ ュ SHU チa CHO

ニヤ NYA ナ ュ CHU ニヨ NYO
ニュ NYU
ヒ ヤ HYA ヒ ュ HYU ヒ ヨ HYO
ニヤ MYA
S ユ MYU ヨ MYO
U ヤ RYA リ ヨ RYO
丨リ ユ RYU
a
c
'2

48 EJtDZVGKIOABCRE DPI

IB z>

參 3.17

Zapisz katakaną podane słowa.

1. sunakku .............................................................................(przeicąska)
2. shatsu .......................................................... (koszula męska)
3. chansu .....................................................................................(szansa)
4. shokku ..................................................................................... (szok)
5. menyu ........................................... ........................................ (menu)
6. tonneru ..................................................................................... (tunel)
7. hotchikisu ............................................. ................................. (zszywacz)
8. shawa ................................................................................ (prysznic)
9. tisshu ........................................................................... (chusteczka)
10. chokoreto ............................................................................... (czekolada)

W katakanie nie istnieją sylaby takie jak TI lub FA oraz kilka innych.
Tworzy się je, łącząc ze sobą inne sylaby:

チCHI +ェE --- ^ チェCHE
テTE +イI --- ^ ティTI
フ +アA" > ファFA
フFU 十イI --- ^ フイFI
フ FU + ェ E ------ ^ フェFE
フ +才O■■ > フ才FO
Zauważ istotną różnicę pomiędzy wymową i zapisem sylab:チェ CHIE i ナェCHE.

3.18

Zapisz podane słowa za pomocą róma-ji.

1 .フ;?I— ク ............................................................................... (widelec) JA ONSKI nie gl-yNjejで
2 .チェス ................................................................................. (szachy)
3.アイ一 .............................................................................. (herbata)
4 .フィツ卜ネ ス ..............................................................................(fitness)
5 .フアツシヨ ン .............................................................................. (moda)

www.jezykiobce.pl 49

< N v w i v > l III Analogicznie do hiragany, w katakanie również istnieją, sylaby dodatkowe, two­
rzone poprzez dodanie kreseczek bądź kółeczka w prawym górnym rogu znaku
(patrz tabelka poniżej).

Dodatkowo,po dodaniudwóchkreseczekdosylabyウ(U) uzyskamysylabę ヴ(VU),
azniej dalej możemytworzyćnastępująco:ウァ(YA),ウィ(VI),ウェ(VE) i ウォ(VO).

KA KI KU KE KO HA HI FU HE HO

力キクヶコ ハ ヒフへ ホ

GA GI GU GE GO BA BI BU BE BO
、、
バ ビブベ ボ
ガギグゲ
PA PI PU PE PO
SA SHI SU S E SO
パ ピプぺ ポ
サシスセソ

ZA JI z u ZE z o

ザ 、\N ズ ゼ ゾ

TA CHI TSU TE TO

タチヅ丁 卜

DA JI ZU DE DO

ダ デ ヴ — \N ド、

^ 3 .1 9

Zapisz podane słowa za pomocą róma-ji.

1.コンL ュ一タ ............................................................ (komputer)

2. ノくスケッ卜ボ—ノレ .........................................(koszykówka)

3. X — ノ\— < — ケ ッ 卜 ................................................................... (supermarket)

4 .ソ— tZ—ジ ............................................. .....................(kiełbasa)

5. ノ'\ノノ\ —ガ — .............................................................. (hamburger;

ia AJ6 aju >ISN〇d v 「 6. ノ义叫7 ッフノレ ....................................................................(ananas)

'Ń 7.スL —力一 ................................................................... (mówca)

一 8.タンス ..................................................................... (taniec)

9 .ゲレ一プフル一、 ン ...................................................................(grejpfrut)

10. ホフノァイJ7 .... .......................................................(wolontariusz;

50

=

j : : : :'ż こ Katakaną. KATAKANA

1 ^ ś r :Kgu ................................................................................................. (ranek)

_ _’sam ......................................................................................(sklep)
3 ^ a d k k u .................................................................................. (joystick)
- ..................................................................................... (dżem)

:jLr.ńiretto .................................................................................. (ulotka)
- :卜.u .........................................................................................(gra)
' r.ichi .................................................................................... (plaża)
* 、ユnpiisu ................................................................................ (sukienka)
- doraibu ......................................... (wycieczka samochodem za miasto)
. :pojishion .................................................................................. (pozycja)

;:r.laj nazwykrajówi miast,lapiszjezdpomotąróma-ji,anastępniepołącz[ezichpolskimi

rcoowiednikami.

1.ロンドン ...................................................... JAPOŃSKI nie gryzie!
......................................................
2 .ワルシャワ ......................................................

3. ロシア ...............................................................
4. ドイツ
5.フランス .........................................
6.スペイン .....................................................
7.クラクフ .....................................................
8•イタリァ
9. ニューヨ一ク ..............................................................
10•ベルリン
......................................................
......................................................

Londyn Warszawa Hiszpania Kraków

Rosja Niemcy Francja Nowy Jork Berlin

www.jezykiobce.pl 51


Click to View FlipBook Version