The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by itthipong, 2021-03-17 04:53:27

รายงานการเรียนการสอนออนไลน์

รายงานผลการจัดการเรียนรู้ ในช่วงการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
กลุ่มสาระการเรียนรวทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ู้
-------------------------------------------------------------------
ชื่อครูผู้สอน นายอิทธิพงศ์ พ่ออามาตย์ วันที่สอน พุธ ที่ 23 ธันวาคม 2563

วิชา ฟิสิกส์ 5 รหัสวิชา ว 30205

คาบเรียนที่ 1-2 (08.30 – 10.10) ชั้น มัธยมศึกษาปีท 6/2
ี่


การจัดการเรียนรู้เรื่อง ของแข็งและของไหล (แรงดันจากของเหลวและกฎของพาสคัล)

รูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนร ู้
สอน online โดยใช้โปรแกรม Google Meet แชร์สกรีนขึ้นให้นักเรียน

ภาระงาน : ชั้นงาน/การแสดงออกของผู้เรียน

- ทำโจทย์ปัญหาเรื่องแรงดันและกฎของพาสคัลจำนวน 6 ข้อ และแบบฝึกหัด 10 ข้อเป็นการบ้าน

สื่อการเรียนร ู้
- เอกสารประกอบการเรียน

https://sites.google.com/str.ac.th/itthipong/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA

%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0
%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8

%99/%E0%B8%9F%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA-4-%E0%B8%A7-
30204?authuser=0#h.m5q7dztk2m66
ผลการจัดการเรียนการสอน


- นักเรียนไดเรียนรู้ทฤษฎีแรงดันที่ของเหลวกระทำกับภาชนะและพิสูจน์สมการแรงดันของของเหลว
ปัญหา/อุปสรรค

- การเขียนอธิบายผานโปรแกรม Google Meet นักเรียนบางคนขาดการโต้ตอบ และเงียบไป และ

บางครั้ง นักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจในทฤษฎี

แนวทางแก้ไข
- ทบทวน ถามย้ำบ่อยๆ เพื่อให้นักเรียนโต้ตอบในการเรียนเยอะขึ้น

รายงานการเช็คการเข้าเรียนของนักเรียน

รายงานผลการจัดการเรียนรู้ ในช่วงการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)


ู้
กลุ่มสาระการเรียนรวทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------------------------------
ชื่อครูผู้สอน นายอิทธิพงศ์ พ่ออามาตย์ วันที่สอน พุธ ที่ 23 ธันวาคม 2563

วิชา ฟิสิกส์ 5 รหัสวิชา ว 30205
ี่
คาบเรียนที่ 6-7 (12.40 – 14.20) ชั้น มัธยมศึกษาปีท 6/1


การจัดการเรียนรู้เรื่อง ของแข็งและของไหล (แรงดันจากของเหลวและกฎของพาสคัล)
รูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนร ู้

สอน online โดยใช้โปรแกรม Google Meet แชร์สกรีนขึ้นให้นักเรียน

ภาระงาน : ชั้นงาน/การแสดงออกของผู้เรียน

- ทำโจทย์ปัญหาเรื่องแรงดันและกฎของพาสคัลจำนวน 6 ข้อ และแบบฝึกหัด 10 ข้อเป็นการบ้าน

สื่อการเรียนร ู้
- เอกสารประกอบการเรียน

https://sites.google.com/str.ac.th/itthipong/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA

%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0
%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8

%99/%E0%B8%9F%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA-4-%E0%B8%A7-
30204?authuser=0#h.m5q7dztk2m66
ผลการจัดการเรียนการสอน

- นักเรียนได้เรียนรู้ทฤษฎีแรงดันที่ของเหลวกระทำกับภาชนะและพิสูจน์สมการแรงดันของของเหลว

ปัญหา/อุปสรรค


- การเขียนอธิบายผานโปรแกรม Google Meet นักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจในทฤษฎี ต้องพาพิสูจน์
สมการซ้ำไปซ้ำมาหลายๆรอบ

แนวทางแก้ไข
- ถามย้ำๆโดยการเรียนชื่อนักเรียนเป็นรายบุคคล

รายงานการเช็คการเข้าเรียนของนักเรียน

รายงานผลการจัดการเรียนรู้ ในช่วงการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ู้
กลุ่มสาระการเรียนรวทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------------------------------

ชื่อครูผู้สอน นายอิทธิพงศ์ พ่ออามาตย์ วันที่สอน พฤหัสบด ที่ 24 ธันวาคม 2563
วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว 22102

ี่
คาบเรียนที่ 1-2 (08.30 – 10.10) ชั้น มัธยมศึกษาปีท 2/6


การจัดการเรียนรู้เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย

รูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนร ู้
สอน online โดยใช้โปรแกรม Google Meet แชร์สกรีนขึ้นให้นักเรียนและให้นักเรียนตอบคำถาม

ภาระงาน : ชั้นงาน/การแสดงออกของผู้เรียน

- ใหนักเรียนเขียนคำในช่องว่างให้ถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่และชนิดของเครื่องกลต่างๆ

สื่อการเรียนร ู้

- เอกสารประกอบการเรียน และ Power Point

ผลการจัดการเรียนการสอน


- นักเรียนไดรู้จักชนิดของเครื่องกลอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปประยุกต์ใช้ในการทุ่นแรง
ปัญหา/อุปสรรค
- นักเรียนบางคน ยังไม่มีความพร้อมในการเรียน และไม่มีผู้ควบคุมในการเรียนทำให้ขาดสมาธิ และไม่

ค่อยเข้าเรียน
แนวทางแก้ไข

- ทบทวน ถามย้ำบ่อยๆ เพื่อให้นักเรียนโต้ตอบในการเรียนเยอะขึ้น

รายงานการเช็คการเข้าเรียนของนักเรียน

รายงานผลการจัดการเรียนรู้ ในช่วงการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
ู้
กลุ่มสาระการเรียนรวทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-------------------------------------------------------------------
ชื่อครูผู้สอน นายอิทธิพงศ์ พ่ออามาตย์ วันที่สอน พฤหัสบด ที่ 24 ธันวาคม 2563

วิชา ฟิสิกส์ 5 รหัสวิชา ว 30205

ี่
คาบเรียนที่ 7-8 (13.30 – 15.10) ชั้น มัธยมศึกษาปีท 6/2


การจัดการเรียนรู้เรื่อง ของแข็งและของไหล (แรงดันที่ของเหลวกระทำกับภาชนะเอียง)

รูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนร ู้
สอน online โดยใช้โปรแกรม Google Meet แชร์สกรีนขึ้นให้นักเรียนภาระงาน : ชั้นงาน/การแสดงออกของผู้เรียน
- ทำข้อสอบเข้ามหาลัยเรื่องแรงดันที่ของเหลวกระทำกับภาชนะเอียง จำนวน 6 ข้อ

สื่อการเรียนร ู้

- เอกสารประกอบการเรียน
https://sites.google.com/str.ac.th/itthipong/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA

%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0

%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8
%99/%E0%B8%9F%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA-4-%E0%B8%A7-

30204?authuser=0#h.m5q7dztk2m66
ผลการจัดการเรียนการสอน
- นักเรียนได้ฝึกทำแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบเข้ามหาลัยเรื่องแรงดันที่ของเหลวกระทำกับภาชนะเอียง

ปัญหา/อุปสรรค


- การเขียนอธิบายผานโปรแกรม Google Meet นักเรียนบางคนขาดการโต้ตอบ และเงียบไป
แนวทางแก้ไข
- ทบทวน ถามย้ำบ่อยๆ เพื่อให้นักเรียนโต้ตอบในการเรียนเยอะขึ้น

รายงานการเช็คการเข้าเรียนของนักเรียน

รายงานผลการจัดการเรียนรู้ ในช่วงการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
ู้
กลุ่มสาระการเรียนรวทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-------------------------------------------------------------------
ชื่อครูผู้สอน นายอิทธิพงศ์ พ่ออามาตย์ วันที่สอน ศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2563

วิชา ฟิสิกส์ 5 รหัสวิชา ว 30205

ี่
คาบเรียนที่ 1-2 (08.30 – 10.10) ชั้น มัธยมศึกษาปีท 6/3


การจัดการเรียนรู้เรื่อง ของแข็งและของไหล (แรงดันที่ของเหลวกระทำกับภาชนะเอียง)

รูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนร ู้
สอน online โดยใช้โปรแกรม Google Meet แชร์สกรีนขึ้นให้นักเรียนภาระงาน : ชั้นงาน/การแสดงออกของผู้เรียน
- ทำข้อสอบเข้ามหาลัยเรื่องแรงดันที่ของเหลวกระทำกับภาชนะเอียง จำนวน 6 ข้อ

สื่อการเรียนร ู้

- เอกสารประกอบการเรียน
https://sites.google.com/str.ac.th/itthipong/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA

%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0

%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8
%99/%E0%B8%9F%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA-4-%E0%B8%A7-

30204?authuser=0#h.m5q7dztk2m66
ผลการจัดการเรียนการสอน
- นักเรียนได้ฝึกทำแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบเข้ามหาลัยเรื่องแรงดันที่ของเหลวกระทำกับภาชนะเอียง

ปัญหา/อุปสรรค


- การเขียนอธิบายผานโปรแกรม Google Meet นักเรียนบางคนขาดการโต้ตอบ และเงียบไป
แนวทางแก้ไข
- ทบทวน ถามย้ำบ่อยๆ เพื่อให้นักเรียนโต้ตอบในการเรียนเยอะขึ้น

รายงานการเช็คการเข้าเรียนของนักเรียน

รายงานผลการจัดการเรียนรู้ ในช่วงการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
ู้
กลุ่มสาระการเรียนรวทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-------------------------------------------------------------------
ชื่อครูผู้สอน นายอิทธิพงศ์ พ่ออามาตย์ วันที่สอน ศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว 22102

ี่
คาบเรียนที่ 7 (13.30 – 14.20) ชั้น มัธยมศึกษาปีท 2/6


การจัดการเรียนรู้เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย

รูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนร ู้
สอน online โดยใช้โปรแกรม Google Meet แชร์สกรีนขึ้นให้นักเรียนและให้นักเรียนตอบคำถามภาระงาน : ชั้นงาน/การแสดงออกของผู้เรียน
- ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลให้ถูกต้อง ในหน้า 14 และหน้า 15

สื่อการเรียนร ู้

- เอกสารประกอบการเรียน และ Power Point

ผลการจัดการเรียนการสอน

- นักเรียนได้ฝึกทำแบบฝึกหัดในเรื่องเครื่องกลอย่างง่าย

ปัญหา/อุปสรรค
- นักเรียนบางคน ยังไม่มีความพร้อมในการเรียน และไม่มีผู้ควบคุมในการเรียนทำให้ขาดสมาธิ และไม่

ค่อยเข้าเรียน
แนวทางแก้ไข

- ทบทวน ถามย้ำบ่อยๆ เพื่อให้นักเรียนโต้ตอบในการเรียนเยอะขึ้น

รายงานการเช็คการเข้าเรียนของนักเรียน

รายงานผลการจัดการเรียนรู้ ในช่วงการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
ู้
กลุ่มสาระการเรียนรวทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-------------------------------------------------------------------
ชื่อครูผู้สอน นายอิทธิพงศ์ พ่ออามาตย์ วันที่สอน จันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563

วิชา ฟิสิกส์ 5 รหัสวิชา ว 30205

ี่
คาบเรียนที่ 6-7 (12.40 - 14.20) ชั้น มัธยมศึกษาปีท 6/1


การจัดการเรียนรู้เรื่อง ของแข็งและของไหล (แรงดันที่ของเหลวกระทำกับภาชนะเอียง)

รูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนร ู้
สอน online โดยใช้โปรแกรม Google Meet แชร์สกรีนขึ้นให้นักเรียนภาระงาน : ชั้นงาน/การแสดงออกของผู้เรียน
- ทำข้อสอบเข้ามหาลัยเรื่องแรงดันที่ของเหลวกระทำกับภาชนะเอียง จำนวน 6 ข้อ

สื่อการเรียนร ู้

- เอกสารประกอบการเรียน
https://sites.google.com/str.ac.th/itthipong/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA

%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0

%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8
%99/%E0%B8%9F%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA-4-%E0%B8%A7-

30204?authuser=0#h.m5q7dztk2m66
ผลการจัดการเรียนการสอน
- นักเรียนได้ฝึกทำแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบเข้ามหาลัยเรื่องแรงดันที่ของเหลวกระทำกับภาชนะเอียง

ปัญหา/อุปสรรค


- การเขียนอธิบายผานโปรแกรม Google Meet นักเรียนบางคนขาดการโต้ตอบ และเงียบไป
แนวทางแก้ไข
- ทบทวน ถามย้ำบ่อยๆ เพื่อให้นักเรียนโต้ตอบในการเรียนเยอะขึ้น

รายงานการเช็คการเข้าเรียนของนักเรียน

รายงานผลการจัดการเรียนรู้ ในช่วงการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
ู้

กลุ่มสาระการเรียนรวทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------------------------------
ชื่อครูผู้สอน นายอิทธิพงศ์ พ่ออามาตย์ วันที่สอน อังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563

วิชา ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว 23204

ี่
คาบเรียนที่ 1-2 (8.30-10.10) ชั้น มัธยมศึกษาปีท 3/10
การจัดการเรียนรู้เรื่อง การอุปกรณ์วัดมุมอย่างง่าย (ไคลโนมิตเตอร์) และการนำไปใช้ประโยชน์

รูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนร ู้


สอน online โดยใช้โปรแกรม Google Meet โดยเปิดกล้องทำอุปรณไปพร้อมๆกับนักเรียนทีละขั้นตอน
ภาระงาน : ชั้นงาน/การแสดงออกของผู้เรียน
- ทำอุปกรณ์วัดมุมอย่างง่าย (ไคลโนมิตเตอร์) และ วาดภาพวิธีคำนวณหาความสูงของตึกหรือต้นไม้

สื่อการเรียนร ู้

- Powerpoint การทำเรื่อองวัดมุมอย่างง่าย (ไคลโนมิตเตอร์)


ผลการจัดการเรียนการสอน

- นักเรียนได้ทำเครื่องวัดมุมอย่างง่าย (ไคลโนมิเตอร์) และสามารถนำไปใช้วัดความสูงของตึกหรือต้นไม้

จริง

ปัญหา/อุปสรรค
- มุมกล้องที่ใช้ค่อนข้างแคบ นักเรียนเห็นได้ไม่ทั่วถึง

แนวทางแก้ไข

- ค่อยๆทำช้าๆ และเอามาใสใกล้ๆกล้อง นักเรียนจะได้เห็นวิธีทำอุปกรณ์ชัดๆ

รายงานการเช็คการเข้าเรียนของนักเรียนรายงานผลการจัดการเรียนรู้ ในช่วงการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

กลุ่มสาระการเรียนรวทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ู้
-------------------------------------------------------------------
ชื่อครูผู้สอน นายอิทธิพงศ์ พ่ออามาตย์ วันที่สอน อังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563

วิชา O-net รหัสวิชา -

คาบเรียนที่ 3 (10.10 - 11.00) ชั้น มัธยมศึกษาปีท 6/10
ี่
การจัดการเรียนรู้เรื่อง การเคลื่อนที่แนวดิ่ง

รูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนร ู้

สอน online โดยใช้โปรแกรม Google Meet

ภาระงาน : ชั้นงาน/การแสดงออกของผู้เรียน
- ทำแบบฝึกหัด ข้อ 14-17 และเฉลยทายคาบ


สื่อการเรียนร ู้

- เอกสารประกอบการเรียน


ผลการจัดการเรียนการสอน
- นักเรียนไดความรู้ และแนวข้อสอบโอเนตเรื่องการเคลื่อนที่แนวดิ่ง

ปัญหา/อุปสรรค

- นักเรียนยังไม่เข้าในการคำนวณ และสมการทางคณิตศาสตร์

แนวทางแก้ไข
- ทบทวนการย้ายข้างสมการทางคณิตศาสตร์

รายงานการเช็คการเข้าเรียนของนักเรียน

รายงานผลการจัดการเรียนรู้ ในช่วงการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
ู้
กลุ่มสาระการเรียนรวทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-------------------------------------------------------------------
ชื่อครูผู้สอน นายอิทธิพงศ์ พ่ออามาตย์ วันที่สอน อังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563

วิชา ฟิสิกส์ 5 รหัสวิชา ว 30205

ี่
คาบเรียนที่ 6-7 (12.40 - 14.20) ชั้น มัธยมศึกษาปีท 6/1


การจัดการเรียนรู้เรื่อง ของแข็งและของไหล (กฎของพาสคัลและเครื่องอัดไฮโดรลิก)

รูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนร ู้
สอน online โดยใช้โปรแกรม Google Meet แชร์สกรีนขึ้นให้นักเรียนภาระงาน : ชั้นงาน/การแสดงออกของผู้เรียน
- ทำข้อสอบเข้ามหาลัยเรื่องกฎของพาสคัลและเครื่องอัดไฮโดรลิก จำนวน 4 ข้อ

สื่อการเรียนร ู้

- เอกสารประกอบการเรียน
https://sites.google.com/str.ac.th/itthipong/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA

%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0

%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8
%99/%E0%B8%9F%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA-4-%E0%B8%A7-

30204?authuser=0#h.m5q7dztk2m66
ผลการจัดการเรียนการสอน
- นักเรียนได้ฝึกทำแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบเข้ามหาลัย

ปัญหา/อุปสรรค


- การเขียนอธิบายผานโปรแกรม Google Meet นักเรียนบางคนขาดการโต้ตอบ และเงียบไป
แนวทางแก้ไข
- ทบทวน ถามย้ำบ่อยๆ เพื่อให้นักเรียนโต้ตอบในการเรียนเยอะขึ้น

รายงานการเช็คการเข้าเรียนของนักเรียน

รายงานผลการจัดการเรียนรู้ ในช่วงการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
ู้

กลุ่มสาระการเรียนรวทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------------------------------
ชื่อครูผู้สอน นายอิทธิพงศ์ พ่ออามาตย์ วันที่สอน พุธ ที่ 30 ธันวาคม 2563

วิชา ฟิสิกส์ 5 รหัสวิชา ว 30205

คาบเรียนที่ 1-2 (8.30-10.10) ชั้น มัธยมศึกษาปีท 6/2
ี่

การจัดการเรียนรู้เรื่อง ของแข็งและของไหล (หลกของอาร์คิมิดิสและแรงลอยตัว)
รูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนร ู้

สอน online โดยใช้โปรแกรม Google Meet แชร์สกรีนขึ้นให้นักเรียน

ภาระงาน : ชั้นงาน/การแสดงออกของผู้เรียน
- ทำข้อสอบเข้ามหาลัย จำนวน 14 ข้อ
สื่อการเรียนร ู้
- เอกสารประกอบการเรียน

https://sites.google.com/str.ac.th/itthipong/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA

%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0
%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8

%99?authuser=0

ผลการจัดการเรียนการสอน

- นักเรียนได้ฝึกทำแบบฝึกหัด

ปัญหา/อุปสรรค

- การเขียนอธิบายผานโปรแกรม Google Meet ขาดความเสถียร ทำให้การเรียนการสอนไม่สมูท
แนวทางแก้ไข

- ทบทวน ถามย้ำบ่อยๆ เพื่อให้นักเรียนโต้ตอบในการเรียนเยอะขึ้น

รายงานการเช็คการเข้าเรียนของนักเรียน

รายงานผลการจัดการเรียนรู้ ในช่วงการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
ู้

กลุ่มสาระการเรียนรวทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------------------------------
ชื่อครูผู้สอน นายอิทธิพงศ์ พ่ออามาตย์ วันที่สอน พุธ ที่ 30 ธันวาคม 2563

วิชา ฟิสิกส์ 5 รหัสวิชา ว 30205

คาบเรียนที่ 6-7 (12.40-14.20) ชั้น มัธยมศึกษาปีท 6/1
ี่

การจัดการเรียนรู้เรื่อง ของแข็งและของไหล (หลกของอาร์คิมิดิสและแรงลอยตัว)
รูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนร ู้

สอน online โดยใช้โปรแกรม Google Meet แชร์สกรีนขึ้นให้นักเรียน

ภาระงาน : ชั้นงาน/การแสดงออกของผู้เรียน
- ทำข้อสอบเข้ามหาลัย จำนวน 14 ข้อ
สื่อการเรียนร ู้
- เอกสารประกอบการเรียน

https://sites.google.com/str.ac.th/itthipong/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA

%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0
%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8

%99?authuser=0

ผลการจัดการเรียนการสอน

- นักเรียนได้ฝึกทำแบบฝึกหัด

ปัญหา/อุปสรรค

- การเขียนอธิบายผานโปรแกรม Google Meet ขาดความเสถียร ทำให้การเรียนการสอนไม่สมูท
แนวทางแก้ไข

- ทบทวน ถามย้ำบ่อยๆ เพื่อให้นักเรียนโต้ตอบในการเรียนเยอะขึ้น

รายงานการเช็คการเข้าเรียนของนักเรียน

รายงานผลการจัดการเรียนรู้ ในช่วงการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ู้
กลุ่มสาระการเรียนรวทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------------------------------
ชื่อครูผู้สอน นายอิทธิพงศ์ พ่ออามาตย์ วันที่สอน จันทร์ ที่ 4 มกราคม 2564

วิชา ฟิสิกส์ 5 รหัสวิชา ว 30205

คาบเรียนที่ 3-4 (10.10-11.50) ชั้น มัธยมศึกษาปีท 6/3
ี่
การจัดการเรียนรู้เรื่อง ของแข็งและของไหล (แรงตึงผิว)
รูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนร ู้

สอน online โดยใช้โปรแกรม Google Meet แชร์สกรีนขึ้นให้นักเรียน

ภาระงาน : ชั้นงาน/การแสดงออกของผู้เรียน

- ทำแบบทดสอบ 6 ข้อ และทำข้อสอบเข้ามหาลย จำนวน 2 ข้อ

สื่อการเรียนร ู้

- เอกสารประกอบการเรียน
https://sites.google.com/str.ac.th/itthipong/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA

%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0

%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8
%99?authuser=0

ผลการจัดการเรียนการสอน

- นักเรียนได้ฝึกทำแบบฝึกหัด และเรียนรู้เกี่ยวกับแรงตึงผิวของของเหลวต่างชนิดกัน
ปัญหา/อุปสรรค


- การเขียนอธิบายผานโปรแกรม Google Meet ขาดความเสถียร ทำให้การเรียนการสอนไม่สมูท มีการ
สะดุดบ้างในการสอน มีการโต้ตอบกันน้อย
แนวทางแก้ไข

- พยายามให้นักเรียนเปิดกล้องตลอดเวลาขณะเรียน เรียกชื่อ และให้คะแนนพิเศษสำหรับนักเรียนที่ตอบ

คำถาม ทบทวน ถามย้ำบ่อยๆ เพื่อให้นักเรียนโต้ตอบในการเรียนเยอะขึ้น

รายงานการเช็คการเข้าเรียนของนักเรียน

รายงานผลการจัดการเรียนรู้ ในช่วงการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
กลุ่มสาระการเรียนรวทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ู้
-------------------------------------------------------------------
ชื่อครูผู้สอน นายอิทธิพงศ์ พ่ออามาตย์ วันที่สอน อังคาร ที่ 5 มกราคม 2564

วิชา ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว 23204

ี่
คาบเรียนที่ 1-2 (8.30-10.10) ชั้น มัธยมศึกษาปีท 3/10
การจัดการเรียนรู้เรื่อง อ่านแผนที่ดาว และการวัดมุมของดาวโดยใช้มือ

รูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนร ู้

สอน online โดยใช้โปรแกรม Google Meet โดยเปิดกล้องสอบถามตอบโตกับนักเรียนตลอดเวลา และ

ให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม และแบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ โดยการส่งไปในแชตกลุ่มและให้นักเรียนช่วยกัน
พิมพ์ตอบคำถาม

ภาระงาน : ชั้นงาน/การแสดงออกของผู้เรียน


- ส่งอุปกรณ์การทำแผนที่ดาวให้นักเรียนลงในกลุ่มไลน์ และให้นักเรียนจัดเตรียมหาอุปกรณเพื่อทำแผนท ี่
ดาวในสัปดาห์หน้า

สื่อการเรียนร ู้
- Powerpoint การทำแผนที่ดาว และการอ่านค่าของแผนที่ดาว

ผลการจัดการเรียนการสอน

- นักเรียนไดเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีในการดูดาว เครื่องวัดมุมโดยใช้มือ และค่าประมาณของมุมระหว่าง
ดวงดาว

ปัญหา/อุปสรรค
- นักเรียนไม่ค่อยให้ความสนในในการเรียน และพยายามปิดล้องเวลาครูทำการเรียนการสอน

แนวทางแก้ไข

- ครูพยายามถามและให้เปิดกล้องตลอดเวลา และการทำแบบฝึกหัด และต้องถ่ายรูปส่งลงกลุ่มแชต

รายงานการเช็คการเข้าเรียนของนักเรียน

รายงานผลการจัดการเรียนรู้ ในช่วงการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
กลุ่มสาระการเรียนรวทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ู้

-------------------------------------------------------------------
ชื่อครูผู้สอน นายอิทธิพงศ์ พ่ออามาตย์ วันที่สอน อังคาร ที่ 5 มกราคม 2564

วิชา O-net รหัสวิชา -

คาบเรียนที่ 3 (10.10 - 11.00) ชั้น มัธยมศึกษาปีท 6/10
ี่
การจัดการเรียนรู้เรื่อง การเคลื่อนแบบโปรเจคไทล ์

รูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนร ู้

สอน online โดยใช้โปรแกรม Google Meet

ภาระงาน : ชั้นงาน/การแสดงออกของผู้เรียน
- ทำแบบฝึกหัด 3 ข้อ และเฉลยท้ายคาบ

สื่อการเรียนร ู้

- เอกสารประกอบการเรียน


ผลการจัดการเรียนการสอน

- นักเรียนไดความรู้ และแนวข้อสอบโอเนตเรื่องการเคลื่อนทแบบโปรเจคไทล ์
ี่
ปัญหา/อุปสรรค

- นักเรียนยังไม่เข้าในการเรียนการสอน เข้าเรียนน้อย

แนวทางแก้ไข

- ส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่เข้าเรียนลงในกลุ่ม และเชคชื่อนักเรียน พยายามบอกให้ตามเพื่อนเข้าเรียน

รายงานการเช็คการเข้าเรียนของนักเรียน

รายงานผลการจัดการเรียนรู้ ในช่วงการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ู้
กลุ่มสาระการเรียนรวทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------------------------------
ชื่อครูผู้สอน นายอิทธิพงศ์ พ่ออามาตย์ วันที่สอน อังคาร ที่ 5 มกราคม 2564

วิชา ฟิสิกส์ 5 รหัสวิชา ว 30205

คาบเรียนที่ 6-7 (12.40 - 14.20) ชั้น มัธยมศึกษาปีท 6/1
ี่


การจัดการเรียนรู้เรื่อง ของแข็งและของไหล (แรงตึงผิว)

รูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนร ู้
สอน online โดยใช้โปรแกรม Google Meet แชร์สกรีนขึ้นให้นักเรียน และพยายามเปิดกล้องโต้ตอบ

คำถามระหว่างเรียน ฝึกให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในเอกสารประกอบการเรียน

ภาระงาน : ชั้นงาน/การแสดงออกของผู้เรียน


- ทำแบบทดสอบ 6 ข้อ และทำข้อสอบเข้ามหาลย จำนวน 2 ข้อ และทำการบ้าน 10 ข้อ

สื่อการเรียนร ู้

- เอกสารประกอบการเรียน
https://sites.google.com/str.ac.th/itthipong/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA

%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0

%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8
%99/%E0%B8%9F%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA-4-%E0%B8%A7-

30204?authuser=0#h.m5q7dztk2m66
ผลการจัดการเรียนการสอน
- นักเรียนได้ฝึกทำแบบฝึกหัด และเรียนรู้เกี่ยวกับแรงตึงผิวของของเหลวต่างชนิดกัน

ปัญหา/อุปสรรค


- การเขียนอธิบายผานโปรแกรม Google Meet ขาดความเสถียร ทำให้การเรียนการสอนไม่สมูท มีการ
สะดุดบ้างในการสอน มีการโต้ตอบกันน้อย
แนวทางแก้ไข

ื่
- พยายามให้นักเรียนเปิดกล้องตลอดเวลาขณะเรียน เรียกชอ และให้คะแนนพิเศษสำหรับนักเรียนที่ตอบ
คำถาม ทบทวน ถามย้ำบ่อยๆ เพื่อให้นักเรียนโต้ตอบในการเรียนเยอะขึ้น

รายงานการเช็คการเข้าเรียนของนักเรียน


Click to View FlipBook Version