The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mojaver09, 2019-09-15 04:25:09

ماهنامه شماره 22 برای فردا

1

‫شمار ٔه بیست ودوم‪2‬‬

‫تیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرماه‪1397‬‬

‫‪3‬‬

‫محمدعلی میرزایی‬

‫برسردرخانقاهشیخابوالحسنخرقانینوشتهاست‪:‬‬
‫هرکه در این سرا درآید نانش دهید‬
‫نانش دهید و از ایمانش مپرسید‬
‫چهآ ‌نکس کهبهدرگاهباریتعالیبهجانیارزد‬
‫البتهبرخوانبوالحسنبهنانیارزد‬

‫شمار ٔه بیست ودوم‪4‬‬

‫تیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرماه‪1397‬‬

‫تذبذب؛بلایجانتحزب‪/‬بهبهانۀعد ‌متغییردرمدیرانارشدشهرداریاصفهان؛دکترحسینقانونی‬ ‫یادها و‬
‫حلیکتناقضظاهری‪:‬سکولارشدنجامعهوباشکو ‌هترشدناربعین‪/‬تجرب ‌ههاییکپژوهشکیفی‬ ‫رویدادها‬

‫گروهی در اربعین (بخش دوم)؛ دکتر محمدرضا پویافر‬
‫میا ‌نمایگی‪/‬جعفرمذهبی‬

‫معضلاتمهاجرتوفرهنگپذیری(قسمتاول)‪ /‬مهردادفاضلی‬

‫‪11‬‬ ‫تیـــــــــر ماه ‪ /1397‬شمــار ٔه بیست و دوم‬

‫تاریخ‬

‫آیین ایرانی‬

‫شهریروشنچوفکردانا‪/‬نگاهیبرجامعۀزرتشتیاناصفهان؛الههباقری‬
‫اندیشۀنیک‪،‬گفتارنیک‪،‬کردارنیک‪/‬گف ‌توگوبابهزادنی ‌کدینموبدزرتشتیاناصفهان؛الههباقری‬

‫پیامبریازایرا ‌نویج ‪/‬پروینکارگر‬
‫آتشکد ‌هها‪،‬جایگاهنیایشایرانیانباستان‪/‬سیاوشآریا‬
‫آیینشادایرانی‪/‬مروریبرجش ‌نهایزرتشتیاندرایران؛معصومهگودرزی‬
‫زن یا مرد‪ ،‬مسئله این نیست ‪ /‬جایگاه زن در جامعۀ زرتشتی ایران باستان؛ زهرا اعلامی زواره‬
‫بهرنگسپید‪/‬هنر‪،‬ابزاریبرایپیوندفرهن ‌گها؛مارالغلامی‬
‫اززباناوستا‪/‬کهنزبانایرانیدریکنگاه؛شهرزاداحمدپورسامانی‬
‫خنیاگرانکهن‪/‬ریش ‌ههاوگوش ‌ههایموسیقیایرانی؛شقایقحدادیان‬

‫‪33‬‬ ‫جامعه‬

‫قصۀ زن و دوچرخه‬

‫قصۀبانواناصفهانیوسوغاتفرنگی‪/‬اندراحوالاتاولینبانویدوچرخ ‌هسواردراصفهان؛معصومهگودرزی‬
‫س ‌هشنب ‌ههایپاکبدونزنانپاکنیست‪/‬شیوانظرآهاری‬

‫تلاشبرایرسیدنبهحققانونی‪/‬گف ‌توگوباشکوهطیارهخواجویی‪،‬اولینبانویمدا ‌لآورورزشس ‌هگانه؛الههباقری‬
‫دوچرخ ‌هسواریزنانهمحقوهمضرورت‪/‬سیمینکاظمی‬
‫حسرت رکاب زدن در خیابانی آرام ‪ /‬الهام معینی‬

‫دوچرخهسواریآرامشروح‪/‬گف ‌توگوباشیواتوکلی‪،‬دارند ٔه مدا ‌لهایدوچرخ ‌هسواری؛الههباقری‬
‫دوچرخ ‌هسواریمردانهاست! ‪/‬مریمفروغی‬

‫بانوییدوچرخ ‌هسوارازقلبنج ‌فآباد‪/‬الههباقری‬
‫شأنبانویمسلمانایرانیودوچرخ ‌هها‪/‬گف ‌توگوبادبیرستاداحیاءامرب ‌همعروفاستان؛سیدمرتضیرضوانی‬

‫آیادوچرخ ‌هسواریبانوانجرماست؟‪/‬میترا آزرم‬
‫دوچرخ ‌هسواریامردینینیست‪/‬گف ‌توگوباآی ‌تاللهدکتراحمدعابدینی‬

‫‪5‬‬

‫شناسنامـه‬ ‫ممنوعیتب ‌یقانون‪/‬نقدیبرممنوعیتدوچرخ ‌هسواریبانواندرشهردوچرخ ‌هها؛گلیتاحسی ‌نپور‬
‫قانونغیرازفتوایفقیهاست‪/‬گف ‌توگوباحج ‌تالاسلامدکترمحمدنصراصفهانی؛سیدمرتضیرضوانی‬
‫صاح ‌بامتیاز ومدیرمسئول‪:‬حسـنقانونی‬ ‫نگاهمردانهرابردارید‪/‬گفت ‌ههاوناگفت ‌ههایزناندرگف ‌توگوبافائزههاشمیرفسنجانی؛حدیثخسروی‬
‫سردبیر‪ :‬سید مرتضی رضوانی‬
‫‪69‬‬ ‫ادبیات‬
‫تاریخ‪ :‬الهه باقری (دبیر)‪ ،‬پروین کارگر‪،‬‬
‫معصومه گودرزی‬ ‫روایت شهر‬

‫جامعه‪ :‬الهه باقری‪ ،‬سید مرتضی رضوانی‬ ‫بایدخونگریستبرسالیکهرفت‪/‬نگاهیبراتفاقاتادبیسالگذشتهدرچهارپاره؛مهدیوحیددستجردی‬
‫ادبیات‪ :‬سیاوش گلشیری (دبیر)‪،‬‬ ‫فتنهدراصفهانکنونافتاد‪/‬دربزرگداشتاستادجمشیدمظاهری‬
‫راوی‪ :‬شهر من ‪ /‬روایتی از همایش شهر و داستان‬
‫مهدی وحیددستجردی‪ ،‬گودرز ایزدی‬ ‫درو ‌غهاوخوش ‌یها‪/‬فرشتهاحمدی‬
‫هنر‪ :‬امیر رجایی (دبیر)‪ ،‬مینا حس ‌نزاده‪،‬‬ ‫تک ‌هایازفصلششمرمانآرزوهایبزرگ‪/‬امیرحسینخورشیدفر‬
‫عرفان رجایی‪ ،‬محمدعلی میرزایی (عکس)‬ ‫سگیبرایسنگسار‪/‬گودرزایزدی‬
‫بنزین‪/‬علیفاطمی‬
‫مدیر هنری‪ :‬زهرا حسنی‬ ‫حرمت‪/‬نفیسهرازی‬
‫دبیر عکس‪ :‬محمد علی میرزایی‬
‫‪89‬‬ ‫هنر‬
‫ویراستار‪ :‬انسیه عرفان‬
‫همکاراناینشماره‪:‬حسینقانونی‪،‬‬ ‫حدیث حاضر غایب‬
‫محمدرضاپویافر‪،‬جعفرمذهبی‪،‬مهردادفاضلی‪،‬‬ ‫(پروند ‌هایبرایاستادمحمدعلینجفی)‬
‫محمودملاباشی‪،‬سیاوشآریا‪،‬زهرااعلامیزواره‪،‬‬
‫مارال غلامی‪ ،‬شهرزاد احمدپور سامانی‪،‬‬ ‫حدیثحاضرغایب‪/‬گف ‌توگوبامحمدعلینجفی‪،‬کارگردان؛امیررجایی‪،‬سیدمرتضیرضوانی‬
‫فیل ‌منگاریمحمدعلینجفی‪/‬میناحس ‌نزاده‬
‫شقایق حدادیان‪ ،‬شیوا نظرآهاری‪،‬‬
‫سیمین کاظمی‪،‬الهاممعینی‪،‬مریمفروغی‪،‬‬ ‫عشقطاهر‪/‬نگاهیبهجایگاهزندرسینمایدهۀهفتادمحمدعلینجفی؛متینهاسلامی‬
‫میتراآزرم‪ ،‬گلیتاحسی ‌نپور‪،‬حدیثخسروی‪،‬‬ ‫حدیثدوست‪/‬محمودملاباشی‬

‫فرشتهاحمدی‪،‬امیرحسینخورشیدفر‪،‬‬ ‫یادتهست‪/...‬سیدمحمدبهشتی‬
‫علیفاطمی‪،‬نفیسهرازی‪،‬متینهاسلامی‪،‬‬ ‫راز مانا‪/‬گف ‌توگوبااستادعلینصیریان؛عرفانرجایی‬
‫تاریخبهروایتموسیقی‪/‬گف ‌توگوبااستادفرهادفخرالدینی؛امیررجایی‬
‫سیدمحمدبهشتیوبهادرفلاحیان‬ ‫نجفیدرکلوزآپ‪/‬گف ‌توگوبافریدصلواتی؛میناحس ‌نزاده‬
‫با تشکر از‪ :‬محمد ناظمی هرندی‪،‬‬
‫بهمنعبدالهی‪،‬رسولصادقی‪،‬علیمنصوری‪،‬‬ ‫استانبول‪،‬شهرخلاق‪،‬شهرگردشگران‪/‬امیررجایی‬ ‫گردشگری ‪114‬‬
‫مازیار کنعانی‪،‬شهرامتوکلی‪،‬محمدرضارهبری‪،‬‬ ‫کوچه‪-‬گالریاستانبول‪/‬بهادرفلاحیان‬
‫ایمانحجتی‪،‬نفیسهقانیان‪،‬حامدجعفرزاده‪،‬‬
‫سیداکبربنیطبا‪،‬احسانبعیدی‪،‬علیرضاامیری‬ ‫عکاسی ‪ 122‬چگونهم ‌یتوانمباچشمانمحرفبزنم؟‪/‬نگاهیبهعک ‌سهایاینگهمورات؛محمدعلیمیرزایی‬
‫توسعهوتبلیغات‪:‬مرضیهزارع‪،‬فاطمهاسدی‬
‫روابطعمومی‪:‬یاسمین دادخواه‬

‫امور هماهنگی‪:‬مرضیهحسینی‬
‫طراحی وصفح ‌هآرائی‪:‬‬

‫مؤسسۀفرهنگ ‌یهنرینگارآفرینفردایشرقآریا‬
‫عکس روی جلد‪ :‬محمد علی میرزایی‬
‫امور فنی و چاپ‪ :‬محمد دلیلی‬
‫چاپ و لیتوگرافی‪ :‬طاها‬
‫توزیع‪ :‬کاظمماهان‬
‫امور انفورماتیک‪:‬حسامالدینایمانی‬

‫نشانی‪ :‬اصفهان‪ ،‬بلوار میرزا کوچک خان‪،‬‬
‫حدفاصل پل وحید و میدان سهروردی‪،‬‬
‫مجتمع اداری زاینده‌رود‪ ،‬طبقه سوم‬
‫تلفن‪031 37779463 :‬‬
‫نمابر‪031 37869257 :‬‬
‫کانال تلگرام‪@barayefardaa :‬‬

‫‪www.baraye-farda.ir‬‬
‫‪[email protected]‬‬

‫شمار ٔه بیست ودوم‪6‬‬

‫تیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرماه‪1397‬‬

‫تذبذ عبد؛مبلایجانتحزب‬
‫به بهانۀ تغییر در مدیران ارشد شهرداری اصفهان‬

‫حسینقانونی‬

‫دان ‌شآموختۀ‬
‫دکتری برنام ‌هریزی‬
‫شهری و منطق ‌های‬
‫دانشگاهشهیدبهشتی‬

‫اسـت؛ زیـرا بعیـد اسـت فـردی بـدون تخصـص و بـدون‬ ‫درسال گذشته‪،‬انتخاباتریاس ‌تجمهوریوشوراهای‬ ‫َُیَموََخَرمااـذُِْبءدَ ُونذعَِبُیهینــ ْاَْضلَِِّملإننـ َََّابِوَِنإیلَـاْذالَهاسَُ َنَُّمقلََوَلناذَُِاللمِفـَفلیِـْوقاذِیکـإَکَنلُـََرتلنِوِإَیَلیجـالنََیادخلَََّّلاَلـصِهـَُـادَُهُلؤَهعِِـَإَّةلِسوـَلءِقَبَاَوَُینقًِملـلا ِللیَّإًَوللاـ(لَکیه‪َََ (3‬س‪۴۲‬هوـُ‪1‬اَؤَُل‪۴‬ه)ـل‪.َِ۱‬ی)ءو‬
‫گرایـشحزبـیدرسیسـتمشـهرداریجذبشـود‪ .‬بحث‬ ‫شـهر در ایـران برگـزار شـد و در بیشـتر کلا ‌نشـهرها‪،‬‬ ‫منافقان‪،‬باخدانیرنگم ‌یکنند‪،‬وحالآنکهاوبا‬
‫اصلـیبـهسـهحالـتدیگـرمربـوطم ‌یشـود؛حالاتـی کـه‬ ‫اصلا ‌حطلبـان بـا نـام «لیسـت امیـد» رأی قاطـع را بـه‬ ‫آناننیرنگخواهد کرد؛وچونبهنمازایستندبا‬
‫هریکدرشرایطیاحتمالبروز کردنوق ّوت گرفتندارند‪.‬‬ ‫دسـت آوردنـد‪ .‬ایـن رأی قاطـع در شـهرهایی همچـون‬ ‫کسـالتبرخیزند‪.‬بامردمریام ‌یکنندوخداراجز‬
‫در حالـتاول‪،‬فـرددر بخشـیاز حـوزۀوظایفشـهرداری‬ ‫تهـران‪ ،‬اصفهـان و مشـهد ب ‌همعنـای پایـان دورۀ قـدرت‬ ‫اندکـییـادنم ‌یکننـد‪.‬میـانآن[دو گـروه]دودل‬
‫متخصـص اسـت و گرایـش حزبـی نیـز دارد‪ .‬در یـک‬ ‫اصو ‌لگرایانبرمدیریتشهری‪،‬بعدازنزدیکبهچهارده‬ ‫هسـتند؛نهبااینا ‌ناندونهباآنان‪.‬وهرکهراخدا‬
‫شـهرداریبالـغ‪،‬چنیـنفـردیتنهـاب ‌هواسـطۀتخصـص‬ ‫سـال بـود‪ .‬پـس از اولیـن دورۀ شـورای شـهر کـه بـا برتـر ِی‬ ‫گمـراه کند‪،‬هرگـزراهیبرای[نجـات]اونخواهی‬
‫خـود م ‌یتوانـد بـا گـذر از فراینـدی رقابتـی جـذب شـود‪،‬‬ ‫نجاسـبیِیگ اذاصلشا ‌حت‪،‬طالبصـاون‌لگرهایماـرانهدبـروطدوولتسجـاهردوبرنۀامدووفمق(ـچیهبـارر‬
‫هرچنـد گرایـشحزبـ ‌یاشممکـناسـتبـهارتقـایرتبـۀ‬ ‫یافت(سورهنسـاء)‪.‬‬
‫کاری او بینجامـد‪ .‬در حالـت دوم‪ ،‬نظـام شـهرداری بـه‬ ‫سـال)‪،‬سـوم(ششسال)وچهارم(چهارسال)‪،‬ا کثریت‬
‫بلوغـیرسـیدهاسـت کـهبـدونتوجـهبـهمنافـعحزبـی‪،‬‬ ‫نسـبییـامطلـقاعضـایشـورارادر اختیـار داشـتندودر‬ ‫مرحـوم طبرسـی در مجم ‌عالبیـان گفتـه اسـت‪:‬‬
‫تناچنسیـبنت اخفـراصدصیشمبعاومـظولاًیافدرشهجرایدـارگاهی‬ ‫براساس‬ ‫فردیرا‬ ‫نتیجهسکا ‌ندارمدیریتشهریدر کلا ‌نشهرهابودند‪.‬‬ ‫وقتـی عـرب م ‌یگویـد‪« :‬ذبذبتـه فذبـذب»‬
‫نمایـد‪2.‬‬ ‫جـذب‬ ‫در طـی ایـن چهـارده سـال‪ ،‬تغییـرات بسـیاری در نظـام‬ ‫منظـورشایـناسـت کهمـنفلانچیـزراحرکت‬
‫کدارشـشونارا و بسعقراضـرًامب ‌ی‌یگنیترینجدـوۀبر«اخیدارمـتقِات بیاکدیرفجیـهباتی» بداگز مذرنـسیدر؛‬ ‫شهردار ‌یهاایجادشدو کارکنانبسیاریبهشهردار ‌یها‬ ‫دادمواوبـهحرکـتدرآمـد‪،‬پـسایـنمـادهمثـل‬
‫افـزوده شـدند‪.‬‬ ‫تحریـکچیـزیاسـت کهآویـزانباشـد‪.‬پسبنا‬
‫محزسبـیریمی ‌یکـشهوددر‪.‬بدرسـیحاالریتازسوحـمال‪،‬افرتد‪ ،‬قصرربفاًناـب ِ ‌یهدگلریایل گ‌شراهیـایش‬ ‫در ادامـه‪ ،‬لازم اسـت حـالات جـذب افـراد در نظـام‬ ‫به گفتۀوی«مذبذب»بودنیکچیزبهمعنای‬
‫شـهرداریرابررسـی کنیـم‪.‬درایـنبـاره‪،‬درنظر گرفتـندو‬ ‫آمدوشـد کـردنآنبیـندوطـرفاسـت‪،‬بـدون‬
‫حزبـیدرجایگاهـیقـرارم ‌یگیـرد کهباحـوزۀتخصصیاو‬ ‫دوگانه راهگشاست‪ :‬دوگانۀ داشتن یا نداشتن تخصص؛‬ ‫ای ‌نکـهآنچیـزتعلـقیـاوابسـتگیبـهیکـیازآن‬
‫ممرت‌یابنجطانمیدسوتج‪.‬نذ ِدابشچتنینتناخفراصد ِیصممنرتجبربط‪،‬هابزهدناسکارآتمرفدتنی‬ ‫ودوگانـۀداشـتنیـانداشـتن گرایشحزبـی‪.‬باترکیباین‬ ‫دوطرفداشتهباشدواینخودصفتمنافقین‬
‫فرصتاشتغالدر شهرداریبرایافراددستۀاولودوم‬ ‫دوگان ‌ههـاچهارحالتپدیـدم ‌یآید‪-1:‬متخصصحزبی؛‬ ‫استکهبینمؤمنینوکفارآمدوشدم ‌یکنند؛نه‬
‫‪ -2‬متخصـص غیرحزبـی؛ ‪ -3‬حزبـی غیرمتخصـص؛‬ ‫به کفاربستگیوتعلقدارندونهبهمؤمنین‪«.‬لا‬
‫م ‌یشـود‪.‬‬ ‫دخرویتعشرایـونِفد مییدانارظتـ ِبراایـطبان‬ ‫‪ -4‬غیرحزبـی غیرمتخصـص‪.‬‬ ‫الیهؤلاء»‪،‬یعنینهب ‌هطرفمؤمنینب ‌هتنهایی‪،‬‬
‫بایـد توجـه داشـت کـه ایـن چهـار حالـت‪ ،‬در واقـع چهـار‬ ‫یادداشت‪ ،‬جذب افراد براساس‬ ‫تـامؤمـنحقیقـیباشـند؛«ولا الـیهـؤلاء»ونـه‬
‫حالـت کرانـی (‪ )extreme‬از وضعیـت تخصـص و گرایـش‬ ‫صاح ‌بمنصبـانوقدرتمنداننیـزدرذیل گرایشحزبی‬
‫حزبیاست؛در حالی کهاینمفاهیمهردوجنبۀفازی‬ ‫قـرار م ‌یگیـرد؛زیـرابـههـرحـال‪،‬فـردبراسـاسمناسـباتو‬ ‫ب ‌هطـرف کفـارتـا کافـرمحضباشـند‪1.‬‬
‫دارنـد؛امـابـرایتبییـنموضوعچـار ‌هایجـزپرداختنبه‬ ‫بد ‌هبستا ‌نهایپش ِتپرده‪،‬جذبشهرداریشدهاست‬
‫ایـنچهـارحالـت کرانینیسـت‪.‬‬ ‫و در ایـن مناسـبات‪ ،‬هزین ‌ههـای جـذب او را افـراد حزبـی‬
‫قططوع ًال‬ ‫سیستمجذب کارمنداندرشهرداریاصفهاندر‬ ‫اپزرمدایاخـنتچهکاررد ‌هحاناـلد‪.‬تیادشـده‪،‬حالتچهارمعمل ًامعدوم‬
‫سالیانمتمادی‪،‬حتیا گررقابتیهمفرضشود‪،‬‬

‫‪1 .1‬برگرفتهازتارنمایویک ‌یفقه‬
‫‪2 .2‬البته اگر احزاب ساختاریافته وجود داشته باشد‪ ،‬نفس عضویت در حزب م ‌یتواند افراد را در راستای اقدامات جمعی و تشکیلاتی تربیت کند و از این منظر عنصر مثبتی در فهرست توانای ‌یهای فرد محسوب شود؛ اما به نظر م ‌یرسد این‬

‫مورد نقش کمتری در انتصابات حزبی افراد در شرایط فعلی ایران دارد‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫{ جامع ـه }‬

‫قصۀ زن و دوچرخه‬

‫بـا گݡفتـار و نوشـتارهایی از‪:‬‬

‫آی ‌تاللهدکتراحمدعابدینی‬
‫حج ‌تالاسلامدکترمحمدنصراصفهانی‬

‫حج ‌تالاسلاماحمدعبداللهینژاد‬
‫فائزههاشمیرفسنجانی‬
‫معصومه گودرزی‬
‫شیوانظرآهاری‬
‫شکوهطیارهخواجویی‬
‫سیمین کاظمی‬
‫الهاممعینی‬
‫شیواتوکلی‬
‫مریمفروغی‬
‫میتراآزرم‬
‫گلیتاحسی ‌نپور‬

‫محمدعلی میرزایی‬

‫شمار ٔهبیستودوم‪36‬‬

‫تیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرماه‪1397‬‬

‫قصۀ بانوان اصفهانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫اندر احوالاتاولینبانویدوچرخ ‌هسوار در اصفهان‬

‫آ گهیروزنامۀاطلاعاتبهتاریخ‪۲۱‬مهرماه‪۱۳۱۷‬خورشیدی‬

‫پیشـرفت‪ ،‬آمـوزش علـوم بـه سـبک جدیـد در کانـون‬ ‫و همچنیـن وجـود دفاتـر نمایندگـی فـروش دوچرخه‬ ‫دوچرخـه هنگام ‌یکه بـه ایران‬
‫توجـه قـرار گرفـت و ایـن امـر پیامدهایـی بـه همـراه‬ ‫در شهرسـتا ‌نها‪ ،‬بیانگـر آن اسـت کـه بسـتر بـرای‬ ‫وارد شـد‪ ،‬نا ‌مهایـی گونا گـون‬
‫داشت‪ .‬ازجملۀ این پیامدها اجازۀ تأسیس مدارس‬ ‫دوچرخ ‌هسـواری زنـان و روی آوردن طبقـۀ نسـوان‬ ‫بـر خـود گرفـت‪ :‬شـیطان‪،‬‬
‫بـه میسـیونرهای مذهبـی بـود‪ .‬مبلغان فرانسـوی در‬ ‫بـه سـوغات تـازۀ فرنـگ‪ ،‬مهیـا بـوده اسـت‪ .‬ب ‌هطـور‬ ‫مرکـب شـیطان‪ ،‬ب ‌یسـیکلت‬
‫زمـرۀ اولیـن گـروه از میسـیونرهای مذهبـی بـه شـمار‬ ‫مخنـوحد بصــرًاه‬ ‫در آ گهـی‬ ‫مثـال‪« ،‬مؤسسـۀ تجارتـی البـرز»‬ ‫و با ‌یسـیکلت‪ .‬دوچرخـه‪،‬‬
‫م ‌یآینـد کـه موفـق شـدند مدارسـی بـه سـبک غربـی‬ ‫اطلاعـات‬ ‫تاریـخ ‪ 1315/7/23‬در روزنامـۀ‬ ‫معصومهگودرزی کـه خـود شـگفتی تـازۀ جامعـۀ‬
‫در ایـران بسـازند‪ .‬میسـیونرهای انگلیسـی نیـز از‬ ‫دوچرخ ‌ههـایزنانـهودخترانـهراتبلیـغم ‌یکنـدوبـه‬ ‫سنتی‪،‬اماتجددخواهایراندر‬
‫پیشـگاماناحداثمدرسـهدر ایرانبهسـبکنوین‬ ‫بانـوان ایرانـی مـژده م ‌یدهـد محصـول بزر ‌گتریـن‬ ‫اواخـردورۀقاجـار واوایـلدورۀ‬
‫بودنـد‪ .‬ایـن مبلغـان بـا عنـوان «هیئـت مرسـلین»‬ ‫کارخانۀدوچرخ ‌هسـواریدنیابهایرانواردم ‌یشود‪.‬‬ ‫پهلویبهشـمار م ‌یآمد‪،‬شـگفتیدیگریرانیزپدید‬
‫مجوز تأسیس دو مدرسه در اصفهان (یکی پسرانه و‬ ‫دوچرخـهدر زندگـیروزمـرۀایران ‌یهـاجایگاهـیمهـم‬ ‫آورد‪ :‬دوچرخ ‌هسـواری زنـان! در پـی دگرگون ‌یهایـی‬
‫دیگری دخترانه)‪ ،‬یک مدرسـه در یزد و یک مدرسـه‬ ‫را بـه خـود اختصـاص داده بـود‪ ،‬زنـان نیـز بـا تلاشـی‬ ‫کـه در دورۀ پهلـوی اول در شـیوۀ زندگـی ایرانیـان‬
‫در کرمـان را بـه دسـت آوردنـد‪ .‬یکـی از ایـن مـدارس‬ ‫درخـور بـه ایـن ابـزار تـازه دسـت یافتـه بودنـد و بـا‬ ‫پدیـد آمـد‪ ،‬جامعـه بـا پدید ‌ههایـی تکا ‌ندهنـده و‬
‫مدرسـۀ بهشـ ‌تآیین بـود کـه در سـال ‪1279‬ش‪/‬‬ ‫کمـکآنحضـور اجتماعیخـودراپررنگم ‌یکردند‪.‬‬ ‫پرهیاهو روب ‌هرو شد؛ ازجملۀ این پدید ‌هها‪ ،‬تفری ‌حها‬
‫‪1900‬م در زمـان حکومـت مظفرالدیـن شـاه قاجـار در‬ ‫امـا قصـۀ بانـوان اصفهانـی و ایـن سـوغات فرنگـی‬ ‫وسـرگرم ‌یهاییبـود کـهپـایزنـانرابـهمحی ‌طهـای‬
‫شـهراصفهانتأسـیسشد‪.‬از زمانتأسیسمدرسه‬ ‫بـا مـدارس میسـیونری در اصفهـان پیونـد خـورده‬ ‫تـازه م ‌یگشـود‪ .‬بـا اسـتناد بـه منابـع‪ ،‬واردکننـدگان‬
‫تـا سـال ‪1306‬ش‪1927/‬م تمامـی مدیـران و معلمان‬ ‫اسـت‪ .‬داسـتان بـا شـروع فعالیـت ایـن مـدارس در‬ ‫دوچرخـه در سـا ‌لهای آغازیـن زمامـداری پهلـوی‪،‬‬
‫مدرسهرااتباعانگلیستشکیلدادهبودند‪.‬در سال‬ ‫اصفهـانآغـاز م ‌یشـود‪.‬پیـشاز تأسـیسمدرسـهبـه‬ ‫بـرای شناسـاندن و فـروش دوچرخـه بـه ایرانیـان‬
‫‪1306‬ش‪1927/‬مخانـمجوانـیبـهناممی ‌سآیدین‪1‬‬ ‫شـیوۀ امـروزی در ایـران‪ ،‬تحصیـل علـم منحصـر بـه‬ ‫آ گه ‌یهـای فراوانـی در روزنام ‌ههـای آن زمـان منتشـر‬
‫بـه جمـع معلمـان مدرسـه پیوسـت‪ .‬او پیـش‌از ایـن‬ ‫مدرسـۀ طالب دینـی و مکت ‌بخان ‌ههـا بـود‪ .‬پـس از‬ ‫م ‌یکردنـد‪ .‬بخـش مهمـی از ایـن آ گه ‌یهـا بـه تبلیـغ‬
‫بـه مـدت دو سـال در مدرسـۀ میسـیونری کرمـان بـه‬ ‫آشـنایی ایرانیـان بـا تمـدن جدیـد‪ ،‬احسـاس نیـاز بـه‬ ‫دوچرخ ‌ههای زنانه اختصاص داشت‪ .‬این تبلیغات‬

‫‪Aydin 1.1‬‬

‫‪37‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی و سوغات فرنگی‬

‫کتابنامه‬
‫‪1 .1‬دلیل‪ ،‬پروین؛ ذر‌هبینی‪ ،‬صدیقه؛ میرعمادی‪،‬‬
‫عفیفه‪ .)1380( .‬یادنامۀ بهش ‌تآیین‪ .‬اصفهان‪ :‬ادارۀ کل‬

‫آموز ‌شوپرورش‪.‬‬
‫‪2 .2‬مظاهری‪ ،‬هوشنگ‪ .)1390( .‬سیصد تصویر‪ .‬اصفهان‪:‬‬

‫غزل‪.‬‬
‫‪3 .3‬معتمدی‪ ،‬اسفندیار‪ .)1386( .‬اصفهان‪ ،‬مدارس نوین و‬
‫مفاخر آن‪ .‬اصفهان‪ :‬سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری‪.‬‬
‫‪4 .4‬روزنامۀ شهروند‪« ،‬شیطان انگلیسی از چه زمانی زنان‬

‫ایرانی را بر خود سوار دید»‪ ،1396/8/10 ،‬شمارۀ ‪.1296‬‬

‫در اصفهـان شـد کـه سـنت و عـرف حا کـم بـر جامعـۀ‬ ‫ایزا ک»‪ 2‬حضور داشت‪.‬مریایزا ک‪،‬فار ‌غالتحصیل‬ ‫کار مشـغول بـود‪ .‬آشـنایی ميـس آیدیـن بـا فرهنـگ‬
‫آن زمـان اجـازه نـداد بـه یـک نهضـت تبدیـل شـود‪.‬‬ ‫دانشـگاه کمبریـج‪ ،‬در سـال ‪1317‬ش‪ 1938/‬م‬ ‫ایرانـی و غربـی و تسـلط بـه زبـان فارسـی و انگلیسـی‬
‫در روزگاری کـه حضـور و فعالیـ ‌ت اجتماعـی بانـوان‬ ‫ب ‌هعنـوان مـدرس زبـان انگلیسـی و همچنیـن رئیـس‬ ‫در توسـعۀ مدرسـه تأثیـر بسـزایی داشـت‪ .‬پشـتکار و‬
‫در جامعـه چنـدان پذیرفت ‌هشـده نبـود‪ ،‬اسـتفاده از‬ ‫دایـرۀ شـبان ‌هروزی دبیرسـتان دخترانـۀ بهشـ ‌تآیین‬ ‫حسـنفعالیتاوسـببشدپساز مدت کوتاهیبه‬
‫گدوویچیرخصرهفبًاراجیهآناتانسدتوفراازدانۀتمرظادار بنودس؛ازیخرتا اهیشندوهبسیولده‪.‬‬ ‫مشـغول بـه کار شـد‪ .‬او اولیـن بانویـی بـود کـه در‬ ‫مدیریتمدرسهبرگزیدهشود‪.‬ميسآیدیندر سال‬
‫با گذشتچندیندههاز وروددوچرخهبهاصفهان‬ ‫خیابا ‌نهـای شـهر اصفهـان دوچرخ ‌هسـواری کـرد‪.‬‬ ‫‪1307‬ش‪1928/‬م موفق شد باغی به وسعت تقریبی‬
‫و سایر شهرهای ایران و با وجود تمایل فراوان بانوان‬ ‫اصفهـان بـر‬ ‫بدروخـچریاخز ‌هداسنـوار‌ش ِآمیوبزاانـنومیدرانسـگلهیتأسثـیریگـ دذارر‬ ‫‪ 20‬جریبدر شمالمدرسۀاسقفی کالج(دبیرستان‬
‫ایرانی به استفاده از آن‪ ،‬هنوز خط قرمزهایی در این‬ ‫بود‪ ،‬هرچند‬ ‫ادب)بـرایاحـداثمدرسـۀدوشـیزگانفراهـم کنـد‪.‬‬
‫زمینهبرایبانوانوجوددارد؛امااینبار ن ‌هتنهاعرف‬ ‫دیدگا ‌ههـای سـنتی و عـرف جامعـۀ آن روزگار مانـع‬ ‫در قسـمتجنـوبشـرقیمدرسـه‪،‬خانـ ‌هایمتعلـق‬
‫وسن ‌تهایحا کمبرجامعه‪ ،‬کهقوانیننیزاستفاده‬ ‫از پذیـرش حضـور یـک بانـو بـا دوچرخـه در خیابـان‬ ‫بـهمیرزاحسـینامی ‌نالتجار بود کهميـسآیدینآن‬
‫از ایـن وسـیله را در اما کـن عمومـی بـرای بانـوان منـع‬ ‫بـود؛بنابرایـنمـریایـزا کپیشـگامایـنحرکـتشـد‬ ‫را برای سـکونت و ایجاد مرکز شـبان ‌هروزی اجاره کرد‪.‬‬
‫کـرده اسـت‪ .‬تقاضاهـای مکـرر بانـوان بـرای اسـتفاده‬ ‫و ب ‌هتبعیـت از او برخـی از دوشـیزگان از خانواد ‌ههـای‬ ‫دان ‌شآموزانـی کـهاز نقـاطدوربـرایتحصیـلبـهاین‬
‫از دوچرخـه بـار دیگـر نـگاه اصحـاب مطبوعـات را بـه‬ ‫خـود درخواسـت تهیـۀ دوچرخـه کردنـد؛ امـا‬ ‫مدرسـه م ‌یآمدنـد در آنجـا اقامـت م ‌یگزیدنـد‪ .‬ایـن‬
‫خودمعطوف کرد؛امااینبار برایتبلیغ‪،‬استفادهو‬ ‫خانواد ‌ههـایمسـلماناصفهانـیایندرخواسـ ‌تها‬ ‫شـبان ‌هروزی «هاسـتل»‪ 2‬نا ‌مگـذاری شـد‪ .‬عـد ‌های از‬
‫را ب ‌یپاسخ گذاشتند؛ زیرا با مقتضیات عرفی جامعۀ‬ ‫دان ‌شآمـوزان ایـن مدرسـه را اقلی ‌تهـای مذهبـی‬
‫فروش این وسـیله به بانوان نبود‪.‬‬ ‫آن روزگار سـازگاری نداشـت‪ .‬اولیـن کسـانی کـه بـه‬ ‫(ارمنـی و یهـودی) تشـکیل م ‌یدادنـد‪ .‬دان ‌شآمـوزان‬
‫در پی تلا ‌شهای برخی از بانوان ایرانی برای کسـب‬ ‫دوچرخـه شـدند‪،‬‬ ‫پدیـورشوـیزیگاازنخاانـرممنـمـیر بیوایدـنـزاد‪.‬کپـسـواسِر‬ ‫ارمنـی ب ‌هدلیـل مسـافت زیـاد تـا مدرسـه و کمبـود‬
‫مجـوز ورود بـا دوچرخـه بـه اما کـن عمومـی‪ ،‬روزنامـۀ‬ ‫از گذشـت چنـد‬ ‫وسـایل نقلیـه از دوچرخـه بـرای رف ‌توآمـد اسـتفاده‬
‫شـهروند تیتـر «شـیطان انگلیسـی از چـه زمانـی زنـان‬ ‫صباحی‪ ،‬تعدادی دیگر از دوشیزگان این مدرسه نیز‬ ‫م ‌یکردنـد‪ .‬در مدرسـۀ بهشـ ‌تآیین آمـوزگاری‬
‫بـاآنانهمسـوشـدند‪.‬مریایـزا کآغازکنندۀحرکتی‬ ‫مخصـوص آمـوزش دوچرخ ‌هسـواری بـه نـام «مـری‬
‫ایرانـیرابـرخـودسـوار دیـد»رادرج کـرد‪.‬‬

‫‪Hostel1.1‬‬
‫‪Merry Isaak 2.2‬‬

‫شمار ٔهبیستودوم‪38‬‬

‫تیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرماه‪1397‬‬

‫س ‌هشنبــه‌های پا ک‬
‫بدون زنـان پـا ک نیست!‬

‫دوچرخ ‌هسـواریبانـوانوجـودنـدارد‪.‬همچنیـننظریۀ‬ ‫ دوم‬ ‫ نخست‬
‫شـمارۀ ‪ ۵۱۵۲/۷‬مـورخ ‪ 79/۶/5‬ادارۀ حقوقـی قـوۀ‬ ‫همۀ ما م ‌یدانیم که آلودگی هوا‪ ،‬امروز یکی از معضلات‬ ‫دوچرخ ‌هسـواری زنـان اولیـن‬
‫قضائیـه در ایـن‌بـاره آورده اسـت‪« :‬بـا توجـه بـه اصـل‬ ‫جـدی شـهرهای بـزرگ ایـران اسـت‪ .‬آلودگـ ‌یای کـه‬ ‫بـار در دهـۀهفتـادبـرایمـنبـه‬
‫قانونیبودنجرائمومجازا ‌تها‪،‬چونجهتاستفاده‬ ‫ماحصـل مدیریـت غلـط در سـ ‌ه دهـۀ گذشـته اسـت‪.‬‬ ‫مسـئله تبدیـل شـد‪ .‬روزهایـی‬
‫از کـراوات‪ ،‬دوچرخ ‌هسـواری دختـران در خیابا ‌نهـای‬ ‫مدیرانـی کـهتـاتوانسـتنداتوبـانوبـرجسـاختندوبرای‬ ‫کـه دائـم حـرف از ایـن بـود کـه‬
‫اصلـی و نحـوۀ اصالح مـوی سـر پسـران در قوانیـن‬ ‫بـاز کـردن راهشـان‪ ،‬هرچـه بـاغ و درخـت سـر راهشـان‬ ‫فائـزههاشـمی گفتـهاسـتباید‬ ‫شیوانظرآهاری‬
‫لـموذا اضعومعــاهلوممذدکـونـوره‪،‬مقانجاونزـاًتاـجیـردرمنتلظقـر گیرنفتمه‌ینشـشـودده‪.‬ا»سـت‪،‬‬
‫معـاون وقـت عمرانـی اسـتاندار تهـران‪ ،‬در سـال ‪،۹۱‬‬ ‫بـوداز بیـنبردنـدوری ‌ههـایتنفسـیشـهرهارا کهشـاید‬ ‫دوچرخ ‌هسـواریزنانآزادشـود‬
‫بعـد از بـالا گرفتـن بح ‌ثهـا دربـارۀ دوچرخ ‌هسـواری‬ ‫کـکـهما کـحرتدمـ‪،‬االزًامیجـازون‬ ‫م ‌یشـدبـاآ ‌نهـا کمـیاز حجـمآلودگی‬ ‫و تندروهـا بـه او حملـه م ‌یکردنـد کـه منظـور او از ایـن‬
‫زنـان گفتـه بـود‪« :‬طبـق بررسـ ‌یهای مـا از نظـر قانونـی‬ ‫برداشـتند‪ .‬حـالا داشـتن هـوای پـا ک‬ ‫حرف‪،‬اشاعۀب ‌یبندوباریاستواورابرایاینمواضع‬
‫وهیجـو‌چگدونـنـدهارمدمونبـوعهیهتمییـبـراندلیایـسـلتنفماد‌یۀتـبواانـوناصنارزفـ ًادبو ‌هچدرلیخهل‬ ‫کمتریـن حقـوق شـهروندی هرکـدام از مـا محسـوب‬ ‫محکـومم ‌یکردنـد‪.‬یـادماسـتدر کودکـی‪،‬دوچرخـ ‌های‬
‫م ‌یشـود‪ ،‬بیشـتر بـه رؤیـا م ‌یمانـد‪.‬‬ ‫فکسـنیداشـتم کـهمتعلـقبـهبـرادرمبـودودر خیابـان‬
‫دوچرخ ‌هسـواری بـا زنـان برخـورد کـرد‪».‬‬ ‫دوچرخـهب ‌هعنوانوسـیلۀحم ‌لونقل‬ ‫اتمقـرریوبزـ ًااسـدترفاهدمـهاۀز‬ ‫روبـ ‌هروی خان ‌همـان کـه آن موقـع ب ‌هدلیـل پـروژ ‌های‬
‫سـال گذشـته پویشـی (کمپیـن) در کشـور شـکل گرفـت‬ ‫کشـورهای دنیـا جـا افتـاده اسـت‪ .‬در‬ ‫عمرانـی بسـته شـده بـود و ماشـینی در آن رف ‌توآمـد‬
‫کـه در آن از مـردم خواسـته م ‌یشـد ب ‌هجـای اسـتفاده‬ ‫اروپـا‪،‬درصـدزیادیاز مـردم‪،‬از دوچرخهبرایرف ‌توآمد‬ ‫نم ‌یکـرد‪ ،‬روزهـا بـا دوچرخـه مشـغول بـودم‪ .‬زمیـن‬
‫از ماشـین‪ ،‬از دوچرخـه بـرای رف ‌توآمدشـان اسـتفاده‬ ‫اسـتفادهم ‌یکنندوشـمار اتومبی ‌لهایسواریباتوجه‬ ‫م ‌یخـوردم و دوبـاره بلنـد م ‌یشـدم‪ ،‬م ‌ینشسـتم پشـت‬
‫کننـد‪ .‬ایـن طـرح از همـان ابتـدا بـا حمایـ ‌ت نهادهـای‬ ‫بـه قیمـت سـوخت و همچنیـن طر ‌حهـای ترافیکـی‬ ‫دوچرخـه‪ .‬آن روزهـا بچ ‌ههـا بیشـتر در خیابـان بودنـد؛‬
‫مختلـف دولتـی روبـ ‌هرو شـد و تشـویق بـرای شـرکت در‬ ‫کـه اسـتفاده از ماشـین را بسـیار پرهزینـه م ‌یکنـد‪ ،‬کـم‬ ‫مثـلامـروزنبود کـهاز ترسهزار چیزجورواجـور‪ ،‬کودکان‬
‫ایـنطـرحچنـانبـالا گرفـت کـه ک ‌مکم«س ‌هشـنب ‌ههای‬ ‫انیسـسـت‪.‬تدوراایسرااسـنًاااسـسـتتففااددههاازز آدونچدرر آخلوه‪،‬دگموی کضوشـعنیدمۀعهمواویل‬ ‫هدـرواخهاـن ‌مههمـثاـحلابـیـنسربوازشهــناندبوو بدـیاـااخیصالبـًاانبـن بوید‪.‬گامنـهن‪.‬کـآلهویداگـدمی‬
‫پـا ک»از اصفهـانبـهمریـوانوسـپسبـهتهـرانرسـید؛‬ ‫شـهرهای بـزرگ چنـدان معقـول بـه نظـر نم ‌یرسـد‪ ،‬امـا‬ ‫نم ‌یآیـد آ ‌نوق ‌تهـا چیـزی دربـارۀ آلودگـی هـوا شـنیده‬
‫حتـی خـود مسـئولان دولتـی هـم گاهـی در ایـن طـرح‬ ‫شـماری از محدودی ‌تهـای موجـود بـرای اسـتفاده از‬ ‫باشـم‪ .‬ا گـر مـدارس در زمسـتا ‌نها تعطیـل م ‌یشـدند‪،‬‬
‫شـرکت م ‌یکردنـد؛ نمونـ ‌هاش شـهردار اصفهـان بـود کـه‬ ‫دوچرخـهنیـزمزیـدبـرعلتشـدهاسـتتامـردم کمتربه‬ ‫ب ‌هدلیلبارشسنگینبرفبود‪،‬نهترسسنگینشدن‬
‫تصویـرش هنگامـی کـه بـا دوچرخـه بـه محـل کارش‬ ‫آن اقبـال نشـان دهنـد‪.‬‬ ‫ری ‌هها‪.‬شـهرهایبزرگآرا ‌مآرامداشـتندروندسـازندگیرا‬
‫م ‌یرفت در رسان ‌ههای مختلف و شبک ‌ههای اجتماعی‬ ‫در ایـران‪ ،‬زنـان بـه دلایـل نامشـخص مجـاز بـه‬ ‫بـرای تبدیـل شـدن بـه چیـزی کـه امـروز هسـتند‪ ،‬طـی‬
‫دس ‌تب ‌هدسـتم ‌یشـد؛امـاایـنطـرحب ‌هسـبببرخورد‬ ‫دوچرخ ‌هسـواریدر معابـرعمومـینیسـتند‪.‬مسـئل ‌های‬ ‫م ‌یکردنـد‪.‬خان ‌ههـادو‪-‬سـهطبقـهبـودوهنـوز حیا ‌طهـا‬
‫بازناندوچرخ ‌هسوار هرگزنتوانستبهحرکتیهمگانی‬ ‫کـهاز سـا ‌لهایمیانـیدهـۀهفتادتا کنـونمحلبحث‬ ‫جایشـان را بـه فضـای مشـاع آپارتمانـی نـداده بودنـد‪.‬‬
‫تندروهـا و معتد ‌لترهـا بـوده اسـت‪ .‬ازنظـر تندروهـا‪،‬‬ ‫آنوق ‌تهـا‪،‬هرچنـدقانونـیبـرایمنـعدوچرخ ‌هسـواری‬
‫تبدیـل شـود‪.‬‬ ‫استفادۀزناناز دوچرخهدر معابرعمومیجایزنیست؛‬ ‫زنانوجودنداشـت‪،‬فضایجامعهوترساز تندرو ‌یها‬
‫ماجـرا بـه اینجـا رسـید کـه هنگامـی کـه ایـن کمپیـن بـه‬ ‫زیراتحرکاتبدنآنانم ‌یتواندبرایمردانتحری ‌کآمیز‬ ‫آ ‌نقدر بود کهحتینشستنزنانپشتفرماناتومبیل‬
‫مریوانرسیدوشماریاز زنانومردانبهآنپیوستند‪،‬‬ ‫باشـد‪ .‬آنـان معتقدنـد زن دوچرخ ‌هسـوار نم ‌یتوانـد از‬ ‫هـمبـهنظـرپدید ‌هایعجیـبم ‌یآمد‪.‬بیـشاز یکدهه‬
‫نیـروی انتظامـی وارد عمـل شـد و از دوچرخ ‌هسـواری‬ ‫پوشـشمعمـولمانتـویـاچـادر رویدوچرخهاسـتفاده‬ ‫بود کهزنانپساز انقلاب‪،‬بهدرونخان ‌ههارفتهبودند‬
‫زنـان جلوگیـری کـرد‪ .‬ایـن اتفـاق کـه گفتـه م ‌یشـد‬ ‫کنـد‪ ،‬بنابرایـن اسـتفاده از دوچرخـه بـه ب ‌یحجابـی و‬ ‫و بـا قوانیـن محدودکننـد ‌های کـه وجـود داشـت کنـار‬
‫بازداشـ ‌تهایی هـم در پـی داشـته‪ ،‬موجـب شـد خبـر‬ ‫ب ‌یبندوبـاری منجـر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫م ‌یآمدنـد‪.‬ن ‌هتنهـازندوچرخ ‌هسـواریوجـودنداشـت‪،‬‬
‫ممانعـت نیـروی انتظامـی از دوچرخ ‌هسـواری زنـان در‬ ‫طبـقمـادۀ‪ 2‬قانـونمجـازاتاسالمی‪،‬هـرفعـلیـاتـرک‬ ‫کهحتیسخن گفتناز حقزنانبرایدوچرخ ‌هسواری‬
‫کنـار «س ‌هشـنب ‌ههای پـا ک» جایـش را در صـدر خبرهـا‬ ‫فعلـی کـه بـرای آن مجـازات تعییـن شـده باشـد‪ ،‬جـرم‬ ‫نیـزب ‌یبندوبـاریبهشـمار م ‌یآمد‪.‬‬
‫بـاز کنـد و بـه ایـن طـرح شـکل و شـمایل دیگـری نیـز‬ ‫محسـوب م ‌یشـود و هیـچ قانونـی مبنـی بـر ممنوعیـت‬

‫‪39‬‬

‫بـه نظـر م ‌یرسـد دوچرخـه حداقـل در آینـدۀ نزدیـک‬ ‫دوچرخ ‌هسـوارانوجوددارد‪.‬زیرسـاخ ‌تهایشهرهای‬ ‫بدهـد؛ب ‌هطـوری کـهبرخیاز مـردمبادوچرخ ‌هسـواری‪،‬‬
‫نم ‌یتوانـد بـه‌وسـیلۀ حم ‌لونقـل مـردم تبدیـل شـود‪.‬‬ ‫بـزرگهرگـزب ‌هگونـ ‌هاینبـودهاسـت کـهدوچرخ ‌هسـواری‬ ‫بـه سـلیق ‌های عمـل کـردن مسـئولان در برابـر مقولـۀ‬
‫بـه هـر حـال‪ ،‬ا گـر قـرار بـه اسـتفاده از دوچرخـه باشـد‪،‬‬ ‫را بـرای مـردم تسـهیل کنـد؛ نـه معابـر مشـخصی بـرای‬
‫نم ‌یتـوانآنرافقـطدر اختیـار مـردانقـرار دادوزنـانرا‬ ‫ایـن کار وجـودداردونـهفرهنگاسـتفادهاز آندر میان‬ ‫دوچرخ ‌هسـواری زنـان اعتـراض کردنـد‪.‬‬
‫مـردم جـا افتـاده اسـت‪ .‬جـدا از بحـث آزار و اذی ‌تهـای‬ ‫ایـن برخوردهـای سـلیق ‌های در تهـران هـم ادامـه‬
‫از اسـتفاده آن محـروم کـرد‪.‬‬ ‫خیابانـی بـرای زنـان‪ ،‬تصـور کنیـد دوچرخ ‌هسـواران هـم‬ ‫یافـت و دو هفتـه پـس از شـروع ایـن حرکـت مردمـی‪،‬‬
‫تغییـر زیرسـاخ ‌تها ب ‌هویـژه در شـهرهای بـزرگ و‬ ‫به حجم ماشی ‌نها و موتورسواران در خیابا ‌نها و معابر‬ ‫دوچرخ ‌هسـواران زن بـا ممانعـت نیروهـای انتظامـی‬
‫فرهن ‌گسـازی بـرای اسـتفاده از ایـن وسـیله‪ ،‬فراینـدی‬ ‫غیراسـتاندارد اضافـه شـوند! چقـدر درصـد تصادفـات و‬ ‫مواجـه شـدند کـه معتقـد بودنـد زنـان اجـازه ندارنـد در‬
‫طولان ‌یمـدت اسـت کـه بایـد تمامـی دسـتگا ‌هها و‬ ‫مهرر ‌‌جگووممـیرـراجفدزاریـشـهشرپزییـادادمم ‌ی‌کینشـدو؟د؟چاقصدار ًلمیـچزاطونرترماف‌ییشـکودو‬
‫مدیـران دولتـی وارد آن شـوند‪ .‬بـا توجـه بـه وضعیـت‬ ‫مـردمراراضـی کـرد کـهاز وا ‌مهـای کلانی کهشـرک ‌تهای‬ ‫خیابـان دوچرخ ‌هسـواری کننـد‪.‬‬
‫کنونـی‪،‬بـهنظـرنم ‌یرسـداراد ‌هایبـرایانجـامآنوجود‬ ‫خودروسازی به آ ‌نها م ‌یدهند بگذرند و ب ‌هجای خرید‬
‫داشـته باشـد و در میـان حجـم بده ‌یهـای کلان و‬ ‫ماشـین‪ ،‬اسـتفادۀ خانوادگـی از آن و در امـان بـودن از‬ ‫ س ـ ـ ـوم‬
‫بودج ‌ههـایسرسـا ‌مآوردولتبـراینهادهایمختلف‪،‬‬ ‫سرماو گرما‪،‬بهخریدیکدوچرخهبسنده کنندو گامی‬
‫وقت و حوصل ‌های برای سـروکله زدن با خودروسـازان یا‬ ‫در کنـار تمـام مـوارد یادشـده‪ ،‬بایـد بـه ایـن پرسـش‬
‫بودجـ ‌هایبـرایاشـاعۀفرهنـگدوچرخ ‌هسـواریباقـی‬ ‫بـرای تمیـز کـردن هـوای شهرشـان بردارنـد؟‬ ‫مهـم پاسـخ داد کـه چـرا دوچرخـه بـه وسـیل ‌های بـرای‬
‫حم ‌لونقـل مـردم تبدیـل نم ‌یشـود؟ ا گـر از موضـوع‬
‫مانـده باشـد‪.‬‬ ‫تفکیـک جنسـیتی اسـتفاده از دوچرخـه بگذریـم‪،‬‬
‫تـازه م ‌یرسـیم بـه امکاناتـی کـه در شـهرها بـرای‬

‫محمدعلی میرزایی‬

‫شمار ٔهبیستودوم‪40‬‬

‫تیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرماه‪1397‬‬

‫تلاشبرای‬
‫رسیدنبه‬
‫حققانونی‬

‫گف ‌توگوباشکوهطیارهخواجویی‪،‬‬
‫اولین بانوی مدا ‌لآور ورزش س ‌هگانه‬

‫محمدعلی میرزایی‬

‫‪41‬‬

‫پوشـاند و نهایتـ ًا در بیـن شـش نفـر‪ ،‬سـوم شـدم‪ .‬زمانـی‬ ‫ازچهسنیبهدوچرخ ‌هسواریعلاقهپیدا کردید‬
‫کهمنوعالمهبالبا ‌سهایخیساز آببیرونآمدیم‪،‬‬ ‫ومتوجهشدیداستعداددوچرخ ‌هسواریدارید؟‬
‫نگا ‌ههاودوربی ‌نهاب ‌هدلیلپوششـمانبهسـویمابود‬ ‫فعالیت ورزشی خود را از هف ‌تسالگی با شنا آغاز کردم‪.‬‬
‫وتماشا گرانتشویقمانم ‌یکردند؛حتیبیشترازنفرات‬ ‫ب ‌هدلیـل مسـائل خانوادگـی‪ ،‬از ادامـۀ فعالیـت در ایـن‬
‫برتـر کـه خیلـی زودتـر از مـا بـه خـط پایـان شـنا رسـیده‬ ‫رشـته صر ‌فنظـر کـردم‪ .‬در تیـم ذو ‌بآهـن هـم انتخـاب‬
‫بودند‪.‬اینتشویقاز پیشاز رقاب ‌تهاشروعشدوبعد‬ ‫شـدم؛ ولـی خانـواده نگذاشـتند ایـن ورزش را ادامـه‬
‫از آن نیـز ادامـه داشـت‪.‬‬ ‫بدهـم‪ .‬ب ‌هخاطـر آب اسـتخر و کثیفـی و‪ ...‬مخالفـت‬
‫در حـالحاضـر‪،‬فعالیتتـانرادر دوچرخ ‌هسـواری‬ ‫کردنـد و مـن هـم چـون بچـه بـودم‪ ،‬زود قانـع شـدم کـه‬
‫چگونـهادامـهم ‌یدهید؟‬ ‫باشـد نمـ ‌یروم‪ .‬بعـد از کنـار گذاشـتن شـنا‪ ،‬تکوانـدو را‬
‫هدفـونراداخـل گوشـمم ‌یگـذارموتاآنجـا کهم ‌یتوانم‬ ‫ب ‌هعنـوان ورزش اصلـی انتخـاب کـردم و بـه فعالیـت در‬
‫صدای مردمی را که به من حرفی م ‌یزنند‪ ،‬نم ‌یشنوم‪.‬‬ ‫آن مشـغول شـدم‪ .‬در دوران راهنمایـی و دبیرسـتان‪،‬‬
‫نـگاه هـم نم ‌یکنـم‪ .‬بسـیاری از دختـران در ایـن شـهر‬ ‫تکواندو را ادامه دادم و بعد از شرکت در آزمو ‌نهای این‬
‫بودند کهزودتراز منبهاینرشـتۀورزشـیرویآوردند؛‬ ‫رشـته‪ ،‬مدرک دان‪ ۲‬تکواندو را دریافت کردم‪ .‬در دوران‬
‫ولـیبعـدآنرارهـا کردنـدورفتند‪.‬ن ‌هتنهامردموامنیت‬ ‫دانشـجویی‪ ،‬ب ‌هتنهایـی ورزش م ‌یکـردم‪ ،‬ب ‌هخصـوص‬
‫اخلاقـی اذیـت م ‌یکننـد؛ بلکـه کسـی هـم نیسـت کـه‬ ‫دوومیدانـی و شـنا‪ .‬عاشـق ورزش بـودم؛ ولـی مسـابقه‬
‫حامـیآدمباشـداز نظـرمالـیو‪....‬در ایـن کشـور‪‌،‬غیـراز‬ ‫نمـ ‌یدادم‪ .‬دوچرخ ‌هسـواری هـم م ‌یکـردم؛ البتـه نـه بـا‬
‫فوتبالیسـ ‌تها‪،‬همۀورزشـکارهاخودشـانخودشـانرا‬ ‫ایـندوچرخ ‌ههـا‪،‬بلکـهبـادوچرخ ‌ههـایشـهری‪.‬روزی‬
‫بـالا م ‌یکشـندوهی ‌چکـسنیسـتبـهآ ‌نهـا کمـک کند‪.‬‬ ‫اتفاقیآ گهیفراخوانمسابقاتدوودوچرخه(دوگانه)‬
‫ب ‌هخاطرعشقوعلاقهاست کهورزشکار تلاشم ‌یکند‪.‬‬ ‫پشـتدر اسـتخرنظـرمراجلـب کـردوتصمیـم گرفتمدر‬
‫من هم تنها ب ‌هخاطر خودم و علاق ‌های که دارم‪ ،‬در این‬ ‫ایـنمسـابقاتشـرکت کنم‪.‬البتـه‪،‬آنزمانعنـواناین‬ ‫الههباقری‬
‫ورزشفعالیـتم ‌یکنـم‪.‬‬ ‫مسـابقات‪ ،‬یعنـی رقاب ‌تهـای دوگانـه‪ ،‬در آ گهـی درج‬ ‫شـکوه طیـاره خواجویـی‬
‫بـاتوجـهبهمحدودی ‌تهایی کـهم ‌یدانیم‪،‬باچه‬ ‫نشـده بـود‪ .‬بـدون هیـچ شـناختی‪ ،‬در ایـن مسـابقات‬ ‫کارشنا ‌سارشدآسی ‌بشناسیتربی ‌تبدنی‬
‫مشـکلاتوموانعیروب ‌هروشدید؟‬ ‫شرکت کردم‪.‬مقامسومراآوردموبعداز آنهمخانمی‬ ‫و اولیـن بانـوی قهرمـان سـ ‌هگانه (شـنا‪،‬‬
‫مشـکلات بسـیاری بـرای گفتـن هسـت‪ .‬تنهایـی؛ هیـچ‬ ‫آمـد و بـه مـن گفـت چنیـن رشـت ‌های هسـت‪ .‬مـن هـم‬ ‫دوچرخـهودو)درایـراناسـت‪.‬اوبـاوجـود‬
‫فوقـصرطفـ ًهازبیـنرـاهیمع‌لیکاقنــهیاوسـچیـتز کـیههاـدامبمــهه‬ ‫حامـ ‌یاینـداری؛‬ ‫جـذب ورزش دوگانـۀ بانـوان شـدم‪.‬‬ ‫موانـع و مشـکلات بسـیار‪ ،‬در مسـابقات‬
‫دسـت نمـ ‌یآوری‬ ‫سـال‪،۱۳۹۵‬در مسـابقاتغـربآسـیابهمیزبانـیاردن‪،‬‬ ‫آسـیای میانـه (قزاقسـتان) در مردادمـاه‬
‫م ‌یدهـی‪.‬در محلـۀخوبـیدر اصفهـانسـکونتداریـم؛‬ ‫در حالـی کـه سـایر ه ‌متیم ‌یهایـم در مسـابقات دوگانـه‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬سـوم شـد و مـدال برنـز بـر گـردن‬
‫بـا ایـن حـال هرکـس مـرا بـا دوچرخـه م ‌یبینـد‪ ،‬جـور‬ ‫شـرکت کردنـد‪ ،‬بـا خواسـت خـودم و تشـویق رئیـس و‬ ‫آویخت‪.‬بااینکهمشکلاتبسیاریدارد‪،‬‬
‫خاصـینـگاهم ‌یکنـدوم ‌یگوید‪:‬لاال ‌هالااللهواسـتغفرالله‬ ‫نای ‌برئیسفدراسـیوندر بخشسـ ‌هگانهشرکت کردم‪.‬‬ ‫همچنـانبـاهمـانشـوروعلاقـهبـه کار‬
‫و‪ ....‬همچنیـن‪ ،‬بـرای آقایـان همایـش دوچرخ ‌هسـوای‬ ‫ببـراودیموشـارکصا ًلت‬ ‫قـرار نبـودچنیـناتفاقیبیفتـد؛چرا کهمن‬ ‫خـودادامـهم ‌یدهد‪.‬بـهنظـراو‪،‬دردد ‌لها‬
‫م ‌یگذارنـد؛ولـیبـرایخان ‌مهـانم ‌یگذارند‪.‬بـاهمایش‪،‬‬ ‫در رقاب ‌تهـایدوگانـهبـهاردناعـزامشـده‬ ‫فـراوان اسـت؛ ولـی بایـد سـکوت کـرد و‬
‫دخترهـابیشـتربـااینرشـتهآشـنام ‌یشـوند‪.‬مشـکلات‬ ‫بـرای بخـش شـنا تمریـن نکـرده بـودم‪ .‬بـه خبـر چهـارم‬ ‫همچنانبه کارخودادامهداد‪.‬اینشـهر‬
‫بـرای دختـر و پسـر فـرق نـدارد؛ امـا بـرای دخترهـا بسـیار‬ ‫‌شـدنمندر سـ ‌هگانۀغربآسـیاپرداختهنشـد؛امااین‬ ‫رادوسـتداردوم ‌یخواهـدنـاماصفهـان‬
‫اسـت؛ب ‌هعنـواننمونـهدر اصفهـانهیـچجـایتمرینـی‬ ‫موضـوعجرقـ ‌هایبـود کـهفدراسـیونباطراحـیلباس‪،‬‬ ‫در ایـن سـرزمین بدرخشـد‪ .‬شـکوه را در‬
‫بـرای دوچرخ ‌هسـواری وجـود نـدارد؛ گاهـی در جـاده‬ ‫ب ‌هدنبـال را ‌هانـدازی رشـتۀ سـ ‌هگانه بـرای بانـوان ایـران و‬ ‫ظهـریپاییـزیبـهدفترماهنامـهدعوت‬
‫تصاد ‌فهایـی م ‌یبینـی کـه ا گـر تـو هـم ده دقیقـه زودتـر‬ ‫فراهـمآوردنموقعیتـیبـرایحضـور زنـاندر مسـابقات‬ ‫کـردم‪.‬درخیابـانمنتظـربـودمتـابـهدفتر‬
‫رسـیده بـودی‪ ،‬جـزو ایـن تصـادف بـودی‪.‬‬ ‫ملـی و بی ‌نالمللـی در ایـن رشـته باشـد؛ بنابرایـن‪ ،‬مـن‬ ‫ماهنامـه راهنمایـ ‌یاش کنـم‪ .‬ب ‌هدنبـال‬
‫کلانتـری ‪ ۱۵‬رودکـی اصفهـان مـرا م ‌یشناسـند‪ .‬از دور‬ ‫اولیـن کسـیبـودم کـهدر ایـنرشـتهشـرکت کـردم‪.‬‬ ‫دختـردوچرخ ‌هسـوار م ‌یگشـتم‪.‬ناگهـان‬
‫کـه مـرا م ‌یبیننـد‪ ،‬م ‌یگوینـد‪ :‬سالم‪ ،‬خانـم ورزشـکار!‬ ‫امسال در مسابقات آسیای میانه به میزبانی قزاقستان‪،‬‬ ‫دیـدمازپرایـدیپیـادهشـدودوچرخـ ‌های‬
‫حجـاب مـن کامـل اسـت‪ .‬از شـلوار ایـراد م ‌یگیرنـد کـه‬ ‫لباسبانوانس ‌هگان ‌هکار ایراندر فاصلۀ کوتاهیپیشاز‬ ‫همباخوددارد‪.‬دلیلشراپرسیدم‪.‬معلوم‬
‫چراتنگاسـت‪.‬در جادۀسالمتناژوانم ‌یدوم‪.‬بارها‬ ‫آغاز مسـابقات به تأیید معاون امور بانوان وزارت ورزش‬ ‫شـدصب ‌حهـادر جـادۀذو ‌بآهـنتمریـن‬
‫آنجـا از دسـت گشـت امنیـت فـرار کـردم‪ .‬شـاید خشـکی‬ ‫و جوانـان رسـید و زمینـۀ اعـزام مـن و عالمـه جبـاری‬ ‫م ‌یکنـد‪.‬تـااولجـادهبـاماشـینمـ ‌یرودو‬
‫زاینـد ‌هرودبـرایفـرار کـرد ِنمـنحسـنباشـد؛وقتـیبـه‬ ‫فراهـمشـد‪.‬بـااینکـهاز بچگـیب ‌هصـورتخصوصـیونه‬ ‫بعـدازآنجـابـادوچرخـهتمـامجـادهراطی‬
‫مـن ایـراد م ‌یگیرنـد‪ ،‬مـ ‌یدوم و م ‌یگویـم‪ :‬حـالا بیاییـد‬ ‫بـا حضـور مربـی‪ ،‬شـنا م ‌یکـردم‪ ،‬در مسـابقات آسـیای‬ ‫م ‌یکنـدتـامبـادابـا گشـتامنیـتاخلاقی‬
‫مـرا بگیریـد! در همیـن جـادۀ سالمت بـه مـن گفتنـد‪:‬‬ ‫میانـه و همی ‌نطـور غـرب آسـیا‪ ،‬در میـان افـرادی کـه‬ ‫روب ‌هروشود‪.‬معتقداستهیچلذتیبالاتر‬
‫چـرا بـا مـرد مـ ‌یدوی؟ در جـواب گفتـم‪ :‬خـب‪ ،‬مربـ ‌یام‬ ‫آمـوزشتخصصـیشـنادیدهبودنـد‪،‬حرفیبـرای گفتن‬ ‫ازفراراز گشـتامنیتاخلاقینیسـت؛اما‬
‫اسـت‪.‬ای ‌نهمهدر اینجادۀسالمتدختروپسـروزن‬ ‫نداشـتموبـاتفـاوتزیادینسـب ‌تبهسـایررقبـابهخط‬ ‫ترجیـحم ‌یدهـدبـاآنـانروبـ ‌هرونشـود‪.‬بـا‬
‫و مـرد دارنـد بـا هـم راه م ‌یرونـد و شـما کاری نداریـد‪ .‬مـا‬ ‫پایـانبخـششـنارسـیدم‪.‬باهمـانلباسخیـساز آب‬ ‫اودربـارۀمشـکلاتبانـواندوچرخ ‌هسـوار‬
‫هم داریم راه م ‌یرویم؛ ولی ریتمش تندتر اسـت‪ .‬هدفم‬ ‫بیـرونآمـدموسـوار دوچرخـهشـدم‪.‬هـواب ‌هشـدت گـرم‬
‫ورزش‌کـردناسـت‪.‬بـهمـنایـرادم ‌یگیریـد‪.‬آخـرشهـم‬ ‫بـود و خوشـبختانه همیـن باعـث شـد لبـاس مـا حیـن‬ ‫گف ‌توگـو کردیـم‪.‬‬

‫تعهـدم ‌یگیرنـد‪.‬تعهـدزیـاددادم‪.‬حتـیبـهدادسـراهـم‬ ‫دوچرخ ‌هسـواری در مسـیر خشـک شـود‪ .‬خوشـبختانه‬
‫رفتم؛ ولی قاضی خیلی خوب بود و خیلی ناراحت شـد‬ ‫رکـورد خوبـم در بخـش دو و دوچرخـه ضعفـم در شـنا را‬

‫شمار ٔهبیستودوم‪42‬‬

‫تیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرماه‪1397‬‬

‫کمتـر بـه چشـم م ‌یآینـد و کمتـر جلـب توجـه م ‌یکننـد‪.‬‬ ‫موانـعروبـ ‌هروم ‌یشـوند‪،‬چیسـت؟‬ ‫و گفـت‪ :‬چـرا شـما را گرفتنـد؟ اینجـا دزد و قاتـل و جانـی‬
‫فضـای سـنگینی اسـت‪ .‬نـگاه سـنتی مـردم اصفهـان‬ ‫مـن بـه هی ‌چکـس توصیـه نم ‌یکنـم بـه دوچرخ ‌هسـواری‬ ‫م ‌یآینـدوشـماورزشـکار وقهرمـانهسـتید‪.‬ابراز تأسـف‬
‫بـه دوچرخ ‌هسـواری مسـئله اسـت‪ .‬مـن یـک سـال‬ ‫حرفـ ‌های بیایـد؛ چـون رشـتۀ بسـیار خطرنا کـی اسـت‪.‬‬ ‫کـرد کـهامنیت ‌یهـامـرا گرفتـهبودنـدووقـتاوراهمتلف‬
‫دوچرخ ‌هامراداخلماشـینم ‌یگذاشـتم؛چوندوست‬ ‫خطـراتبسـیاریدارد‪،‬از جملـهامنیـتجانیوامنیت‬
‫نداشـتم برایـم دردسـر درسـت شـود‪ .‬دوسـت نداشـتم‬ ‫ناموسـی‪ .‬از عمـد و غیرعمـد هـم ممکـن اسـت تـو را زیـر‬ ‫کـرده بودنـد‪.‬‬
‫امنیـتاخلاقـیبگویـدچـراسـوار دوچرخـهشـدیومن‬ ‫بگیرنـد‪ .‬خطـر جانـی در جـادۀ ذو ‌بآهـن بسـیار اسـت؛‬ ‫اصفهـان موقعیـت بسـیار خوبـی دارد‪ .‬م ‌یتواننـد‬
‫هـم اعصـاب و روز خـودم را بـه ایـن دلیـل خـراب کنـم‪.‬‬ ‫ولـیمسـائلناموسـی کماسـت‪.‬همیشـهخطرجانـیرا‬ ‫مکا ‌نهایـیبـرایدووشـناودوچرخهایجاد کنند؛ولی‬
‫حتـی حجـاب مـن کامـل اسـت؛ ولـی م ‌یگوینـد چـرا‬ ‫دوسـتدارنـدهمـهرادر منگنـهقـرار بدهنـد‪.‬م ‌یگوینـد‬
‫بـه خطـر ناموسـی ترجیـح م ‌یدهـم‪.‬‬ ‫«شـهردوچرخ ‌ههـا»‪،‬ولـیبیشـترینایـرادرادر اینشـهر‬
‫دوچرخـه سـوار م ‌یشـوی؟‬ ‫راهکارهایی دارید برای اینکه سـال آینده‪ ،‬بانوان‬
‫بانـوان تـا وقتـی خودشـان نخواهنـد‪ ،‬اوضـاع همیـن‬ ‫بـه بانـوان دوچرخ ‌هسـوار م ‌یگیرنـد‪.‬‬
‫اسـت‪ .‬بایـد دنبالـش برونـد و فضـای مناسـبی را بـه‬ ‫دوچرخ ‌هسـوار بیشتریدر اینشهرببینیم؟‬ ‫پیشـنهادتانبـهدختـرانجوانی کـهم ‌یخواهند‬
‫وجـود بیاورنـد‪ .‬افـراط و تفریـط هـم نبایـد بکننـد‪.‬‬ ‫وقتـی دختـران بیشـتری دوچرخ ‌هسـواری کننـد‪،‬‬ ‫دوچرخ ‌هسـواری را شـروع کننـد و بـا مشـکلات و‬
‫نـه از ایـن طـرف بـام بیفتنـد و نـه از آن طـرف بـام‪.‬‬
‫سه‌شـنب ‌ههای بـدون خـودرو هـم خانم‌هـا بایـد بـه‬
‫چهاربـاغ بیاینـد‪ .‬بایـد در ایسـتگاه‌های دوچرخـه در‬
‫بسـدهطنـحد‪.‬شـاهصرابًـلهدوخاانی ‌مسـهتـاگاهـه بـمرباـایکارخانت ‌مملهــایبگدوذاچرنرـخدـ وه‬

‫خانم‌هـا بـه خان ‌مهـا دوچرخـه کرایـه بدهنـد‪.‬‬
‫ازخاطراتدوچرخ ‌هسواریبرایمانبگویید‪.‬‬
‫زمانـی کـه م ‌یخواهـم بـه جـادۀ ذو ‌بآهـن بـروم‪ ،‬اول‬
‫هـزار تـا آی ‌ةالکرسـی م ‌یخوانـم‪ .‬خیل ‌یهـا فکـر م ‌یکننـد‬
‫خیلـی بامز ‌هانـد و گاز م ‌یدهنـد و از بغلـم رد م ‌یشـوند‪.‬‬
‫ایـن دوچرخ ‌ههـا خیلـی حسـاس هسـتند و از روی‬
‫دسـ ‌تاندازی کوچـک هـم نبایـد بـروم‪ .‬بارهـا شـده کـه‬
‫کامیـون و ماشـی ‌نهای شـخصی و موتـور از نزدیـک‬
‫فرمـان مـن رد شـد ‌هاند؛ جـوری کـه گفتـم اینجـا خـدا‬
‫مـرا نگـه داشـت‪ .‬بارهـا شـده کـه ماشـین شـخصی یـا‬
‫موتـور تـا کیلومترهـا ب ‌هدنبالـم آمـده و ایـن اعصـاب مـرا‬
‫خـرد کـردهوبـهمـناسـترسوارد کـرده کـهم ‌یخواهنـد‬
‫چ ‌هکار کنند‪.‬من کهای ‌نهمهاستقامتاز خودمنشان‬
‫آم ‌ن‌یهـداهـهـم‪،‬مببـارههـمـاانشـشکـمماردرهآمداددنهـودبتـهاپالگـیـر کِسسـراهیرمفـترا ام‪.‬ذیبـعدت‬
‫کـرد‪،‬شـمارۀپلا کـشرابـهآنـانبدهـم‪.‬همـکاریپلیـس‬
‫راهنمای ‌یورانندگی با ما بسیار خوب بوده و یک بار هم‬
‫بهمن گفتند‪:‬ماشاالله!برووبههدفتبرس!امازمانی‬
‫هـم کـه موتـوری ب ‌هدنبـال مـن گذاشـته بـود‪ ،‬بـه پلیـس‬
‫انتظامـی گفتـم‪:‬مرااذیتم ‌یکند‪ .‬گفـت‪:‬توبادوچرخه‬
‫نیـا‪.‬خیلـیجالـباسـت کـهبـهآنطـرفنم ‌یگویـدچـرا‬
‫اذیـت م ‌یکنـی؛ بـه مـن م ‌یگویـد بـا دوچرخـه نیـا‪.‬‬
‫درپایانا گرصحبتخاصیدارید‪،‬بفرمایید‪.‬‬
‫اولیـن‌بـودن را خیلـی دوسـت دارم‪ .‬اولیـن کسـی بـودم‬
‫کهدر مسـابقاتسـ ‌هگانهشـرکت کردم؛الانهمدوست‬
‫دارم کاریبکنم کهدرمسابقاتس ‌هگانۀنیم ‌هآیرو ‌نمن‬
‫شرکت کنم‪ .‬مقام مهم نیست؛ خط پایان مهم است و‬
‫مـنبـاز هـمم ‌یخواهـماولیـندختریباشـم کـهدر این‬

‫مسـابقاتشرکتم ‌یکند‪.‬‬
‫از مربی دو و مربی شنا و مربی دوچرخ ‌هسوار ‌یام بسیار‬
‫تشکرم ‌یکنموآ ‌نهارابسیار دوستدارم‪.‬مربیدومن‬
‫آقـای بهـزاد مصطفـوی اسـت و مربـی شـنا سـرکار خانـم‬
‫الهام مجیدی و مربی دوچرخ ‌هسواری هم سرکار خانم‬
‫ماندانا دهقان‪ .‬خیلی خوشحالم که فدراسیون به من‬
‫اعتماد کردواجازهداددر اردندر رشتۀس ‌هگانهشرکت‬
‫کنموبعدهمپیگیری کردندوبهمسـابقاتقزاقسـتان‬

‫رفتم و توانسـتم توانمندی خودم را نشـان دهم‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫دوچرخ ‌هسواریزنان‪،‬‬
‫هم حق و هم ضرورت‬

‫دوچرخ ‌هسوارین ‌هتنهایکحق‪،‬بلکهضرورتیاست که‬ ‫مـردان‪،‬ناخشـنوداسـت‪.‬زنسـوار بـردوچرخـهتداع ‌یگـر‬ ‫در گفتمانپدرسالاریوباحضور‬
‫بایـدازچنـدجنبـه در کانـونتوجـهقـرار گیـرد‪:‬‬ ‫انسانیمدرن‪،‬رهاومستقلاست کهروبه‌جلودرحرکت‬ ‫پدر‪/‬شـوهر مقتـدری بـه نـام‬
‫اسـت‪.‬چنیـنتصویـریاز زندر فضـایتحـتاسـتیلای‬ ‫دولـت‪،‬اسـتفادهاز وسـیلۀنقلیـه‬
‫اول؛در ایراننسـبتمالکیتخودرومیانزنانومردان‬ ‫پدرسـالاری‪ ،‬کـه تصویـر زن مطلـوب را بـر مبنـای‬ ‫یـا ابـزاری ورزشـی به نـام دوچرخه‬
‫نابرابـر اسـت و زنـان ب ‌هعلـت فقـر و نداشـتن اسـتقلال‬ ‫محـدود بـودن و وابسـتگی ارائـه م ‌یدهـد‪ ،‬تحم ‌لپذیـر‬ ‫ب ‌همثابـۀ مقولـ ‌های سیاسـی و‬
‫اقتصادی‪ ،‬کمتراز مرداناز خودروشخصیبهر ‌همندند‪.‬‬ ‫نیسـت؛ بنابرایـن از هـر ابـزاری کمـک م ‌یگیـرد کـه زن‬ ‫سیمینکاظمی حقوقـی صور ‌تبنـدی م ‌یشـود؛‬
‫بـرایجبـرانایـنمحرومیـتدوچرخـهم ‌یتوانـدوسـیلۀ‬ ‫رهـا و مسـتقل را از دوچرخـه بـه زیـر بکشـد و بـا ممنـوع‬ ‫چنانکهدوچرخ ‌هسـواری‪،‬ا گرچه‬
‫نقلیـ ‌هایارزانبـرایزنـان‪،‬ب ‌هویـژهزنـان ک ‌مدرآمـدباشـد‪.‬‬ ‫کـردن دوچرخ ‌هسـواری فرودسـتی تاریخـ ‌یاش را بـه او‬ ‫بـرای مـردان آزاد اسـت و حقـی‬ ‫پزشک و دکترای‬
‫دوم؛در حالحاضر‪،‬بنابه گزارشمقاماتبهداشتی‪59‬‬ ‫بیـااندگآاورهییتاکرنیـخد‪.‬یم ‌یتواندریافتنهمذهبعقل ًاومنطق ًا‬ ‫بدیهـی بـه شـمار م ‌یآیـد و حتـی‬ ‫جامع ‌هشناسی‬
‫درصـدزنـانایرانـیاضافـ ‌هوزندارنـدومیانگیـنفعالیـت‬ ‫م ‌یتواندبادوچرخ ‌هسـواریمخالفباشـدونهمخالفت‬
‫بدنـی مفیـد آ ‌نهـا صفـر دقیقـه بـرآورد شـده اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫و ممنوعیـت دوچرخ ‌هسـواری محـدود بـه کشـورهای‬ ‫تشـویق م ‌یشـود‪ ،‬امـا بـرای زنـان‬
‫وضعیـتتهدیـدیجـدیبرایسالمتیزنانمحسـوب‬ ‫اسلامی بوده است‪ .‬شکل سوار شدن بر دوچرخه مشابه‬ ‫نظواعهـیرًاناپفیرمان‌شپایافوتتـامدر ‌هدااسی بـتهویبکـ‌هایی ازنبترتحی ‌ثبهـاچنیینجنمجسالئـلۀی‬
‫م ‌یشـود‪.‬ازطرفـی‪ ،‬کمبـودفضـاوامکانـاتورزشـیبـرای‬ ‫شـکل سـوار شـدن بـر چهارپایـان اسـت؛ زنـان تاریـخ برای‬ ‫حقـوقزنـانتبدیـلم ‌یشـود‪.‬درایـنفضـای گفتمانـی‪،‬‬
‫زنـان چشـ ‌مانداز روشـنی بـرای حـل ایـن مسـئله باقـی‬ ‫ترددم ‌یتوانسـت ‌هاندبراسـبیاشترسوارشوند؛بنابراین‬ ‫حکومـت ب ‌همثابـۀ پدر‪/‬شـوهری کـه ب ‌هواسـطۀ قـدرت‪،‬‬
‫نگذاشـته اسـت‪ .‬در چنیـن وضعیتـی دوچرخ ‌هسـواری‬ ‫ممنوعیـت دوچرخـه را نم ‌یتـوان چنـدان بـه مذهـب و‬ ‫مرزهـای حقیقـت را تعییـن و تعریـف م ‌یکنـد‪ ،‬زنـان را از‬
‫ب ‌هعنـوانیـکورزشمفیـددر افزایـشتحـرکزنـانمؤثـر‬ ‫دغدغ ‌ههایمذهبیمرتبطدانست‪.‬نگاهیبهوضعیت‬ ‫سوارشـدن بـر دوچرخـه (و موتورسـیکلت) منـع و بـا بـه‬
‫زنـاندرغـربنیـزنشـانم ‌یدهـدایـنممنوعیـتتـاقرن‬ ‫محـاق بـردن کاربـرد شناخت ‌هشـدۀ دوچرخـه‪ ،‬آن را بـا‬
‫اسـتوبـهارتقـایسالمتآ ‌نهـا کمـکم ‌یکنـد‪.‬‬ ‫نوزدهـمبـرآ ‌نهـااعمالم ‌یشـدهویکیازمطالبـاتزنان‬ ‫فسـادوانحرافدره ‌مم ‌یآمیزد‪،‬زنرااز مقامانسـانبه‬
‫سـوم؛ در بعضـی کشـورهای جهـان‪ ،‬دوچرخ ‌هسـواری‬ ‫دربحبوحۀجنبشحقرأی‪،‬حقدوچرخ ‌هسواریبوده‬ ‫حیـوانیـاشـیءجنسـی کـه کارکـردشتحریکجنسـی‬
‫راهـکاریمهـمبـرایحمایـتاز محی ‌طزیسـتو کاهـش‬ ‫اسـت‪.‬ایـنموضـوعدر غـربتـاآنجـااهمیـتداشـت کـه‬ ‫استفروم ‌یکاهدوبانامخیرخواهیودلسوزیپدرانه‬
‫آلودگـی هواسـت و بسـیاری از شـهروندان‪ ،‬اعـم از زن و‬ ‫کسـباجازۀدوچرخ ‌هسـواریبرایزنان‪،‬نویددسـتیابی‬ ‫بـرای جامعـه‪ ،‬زنـان را محـروم و دوچرخ ‌هسـواری آنـان را‬
‫مرد‪،‬بهترددبااینوسـیلهعلاقهواقبالنشـانداد ‌هاند‪.‬‬ ‫بـهمطالبـۀبزر ‌گتـرزنـاندر آندوره‪،‬یعنـیحـقرأیبـود‬ ‫ممنـوع م ‌یکنـد‪.‬‬
‫در ایـران هـم بـا شـدت گرفتـن آلودگـی هـوا در شـهرهای‬ ‫وفمینیسـتمشـهور آندورانالیزابت کدیاسـتانتنرا‬ ‫وقتـی دولت‪/‬شـوهر یـا دولت‪/‬پـدِر مسـتقر و مقتـدر و‬
‫مختلف‪،‬اینراهکاریدر کانونتوجهقرار گرفتهوحتی‬ ‫واداشت کهبگوید‪«:‬بسیاریاز زنانسوار بردوچرخهبه‬ ‫مسلطبانگاهجنسی ‌تزد ‌هاشبهدوچرخ ‌هسوار ِینیمی‬
‫امـکاناسـتفادۀرایـگاناز دوچرخـهدر بعضـیشـهرهای‬ ‫از جمعیـت م ‌یپـردازد‪ ،‬تمـام فوایـد و امتیـازات منطقـی‬
‫بزرگفراهمشدهاست؛اماتن ‌گنظر ‌یهایجنسی ‌تزده‬ ‫جنبش حق رأی پیوسـتند»‪.‬‬ ‫مترتـب بـر ایـن عمـل (دوچرخ ‌هسـواری) محـو م ‌یشـود‬
‫مانعمشارکتزناندرچنینطرحیشدهاست‪.‬واقعیت‬ ‫بـا گذشـت بیـش از یـک قـرن و در حالـی کـه زنـان در‬ ‫و درنهایـت آنچـه بـا کمـک گفتمـان مذهبـی برسـاخته‬
‫آناسـت کـهوقتـینیمـیازجمعیت کشـوردریکطرح‬ ‫کشـورهای دیگـر ن ‌هتنهـا ب ‌هحـق دوچرخ ‌هسـواری‪ ،‬بلکـه‬ ‫م ‌یشـود گناهیاجرمدوچرخ ‌هسـواریاسـت کهبااعمال‬
‫ملـی نادیـده گرفتـه و از آن حـذف م ‌یشـوند‪ ،‬نبایـد بـه‬ ‫بـهپیشـرف ‌تهایمه ‌متـریدرنزدیـکشـدنبـهحقـوق‬ ‫قدرت‪،‬ضرور ِتدوریاز آنبرباوریکایکزنانتحمیلو‬
‫موفقیتو کاراییآنامیدبست‪.‬ایجادفرهنگاستفاده‬ ‫برابـروانسـانیخوددسـ ‌تیافت ‌هاند‪،‬زنـانایرانی کما کان‬ ‫هـراساز مجـازاتنیـزضمیمـۀآنم ‌یشـود‪.‬‬
‫از دوچرخـه در میـان شـهروندان در صورتـی امکا ‌نپذیـر‬ ‫بارتبۀ‪ 140‬در قعررد ‌هبندیشـاخصشـکافجنسـیتی‪،‬‬ ‫در این گفتمان گزار ‌ههایعلمیوعینیمثل«دوچرخه‬
‫اسـت کـه تبعی ‌ضهـا و تن ‌گنظر ‌یهـای جنسـی ‌تزده‬ ‫بـا مسـائل و مشـکلات مختلـف دسـ ‌تب ‌هگریبا ‌ناند و‬ ‫بـه کاهـشترافیـک کمـکم ‌یکنـد»‪«،‬دوچرخـهوسـیلۀ‬
‫کنـار گذاشـته شـوند و زنـان ب ‌هعنـوان دوسـتان تاریخـی‬ ‫یکـی از آ ‌نهـا ممنوعیـت دوچرخ ‌هسـواری اسـت‪ .‬شـاید‬ ‫نقلیۀارزاناست»‪«،‬دوچرخهبه کاهشآلودگیهوایاری‬
‫محی ‌طزیسـتدر کنـار مـرداناز امکاندوچرخ ‌هسـواری‬ ‫ممنوعیـتدوچرخ ‌هسـواریدرقیـاسبـاسـایرمطالبات‬ ‫م ‌یرسـاند»‪ ،‬مغلـوب و مقهـور گـزارۀ انتزاعـی و سـاختگی‬
‫وحقـوقتبا ‌هشـدۀزنـانمسـئلۀمهـموچشـمگیریبـه‬ ‫«دوچرخـه باعـث فسـاد اسـت» م ‌یشـود و کنتـرل زنـان‬
‫رایـگانبرخـوردار شـوند‪.‬‬ ‫چشمنیایدوواقعیتهمآناست کهاینممنوعیتدر‬ ‫توجیهـی پیـدا م ‌یکنـد کـه مقاومتـی در برابـر آن متصـور‬
‫سـرانجام‪ ،‬گذشـته از همـۀ ای ‌نهـا‪ ،‬سـوار شـدن بـر‬ ‫قیاسبادیگرمطالباتمهموبرزمی ‌نماندۀعمومزنان‪،‬‬ ‫نیست‪.‬این گزارۀغالببرایتفوقوتسلطبر گزار ‌ههای‬
‫دوچرخـه‪،‬چـهب ‌هعنوانوسـیلۀنقلیـه‪،‬چهابزار ورزشـی‬ ‫نهمطالب ‌هایحیاتیاسـتونهخواسـت ‌هایعمومی؛اما‬ ‫دیگـراز گفتمـانمذهبـیتغذیـهم ‌یکنـدواز آنحمایـت‬
‫و چـه وسـیل ‌های بـرای تفریـح و لـذت بـردن‪ ،‬یـک حـق‬ ‫از منظـریدیگـر‪،‬چونممنوعیتدوچرخ ‌هسـواریزنان‬ ‫م ‌یطلبـد تـا مقاومـت در برابـرش غیرممکـن شـود؛ امـا‬
‫فردی است و مداخله و کنترل حکومت در چنین حق‬ ‫بـهوضعیـتفرودسـتزنـانوخوارانـگاریآ ‌نهـامتصـل‬ ‫واقعیـتآناسـت کـهمخالفـتبـادوچرخ ‌هسـواریزنـان‬
‫بدیهیو‌انکارناپذیرینقضآشکار حقوقوآزاد ‌یهای‬ ‫اسـت؛ بنابرایـن بایـد در کنـار سـایر ممنوعی ‌تهـا بـدان‬ ‫انـسهـنوتعـکـیهامسمانسوـ ًعابیــاتحمضـذوهرابـجیت کمـاهعـابـیزازرنـکاننتـمرلشـاکجتلمداارعـدوی‬
‫فـردیزنـاناسـت‪.‬ایـنمطالبـهدر کنـار سـایرمطالبات‬ ‫پرداختواز آنب ‌هعنوانیکحقمسـلموبدیهیدفاع‬ ‫از برخوردار شدنزناناز منابعوامکاناتزندگیب ‌هاندازۀ‬
‫زنـان باقـی اسـت و زنـان روزی را انتظـار م ‌یکشـند کـه‬ ‫کـرد‪.‬حتـیم ‌یتـوان گفـتب ‌هدلیـلشـرایطخـاصزنـان‪،‬‬
‫سـوار بـردوچرخـهدر فضـایعمومـ ‌یایتـردد کننـد کـه‬
‫مشارکت و حقوق برابر آ ‌نها در تمام حوز ‌هها و زمین ‌هها‬

‫تحق ‌قیافتـه باشـد‪.‬‬

‫شمار ٔهبیستودوم‪44‬‬

‫تیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرماه‪1397‬‬

‫حسرت رکاب زدن‬
‫در خیـابـانــیآرام‬

‫سـا ‌لهای ویران ‌یهـا و فقـر پـس از جنـگ گذشـت و‬ ‫غیـر از دوچرخـۀ قرمـز کوچکـی کـه هنـوز هـم در‬
‫جوان ‌یمـانصـرفاولوی ‌تهایـیدیگـرشـد‪.‬خوب که‬ ‫خوا ‌بهایـم هسـت‪ ،‬تصویـری کـه بـرادر بزر ‌گتـرم‬
‫فکـرم ‌یکنـمم ‌یبینـمشـایدخودمـابودیم کهبسـاط‬ ‫همیشـهدر تعریـفاز کودکـیمـنبهدیگـرانم ‌یدهد‬
‫دوچرخ ‌ههایمانراازخیابا ‌نهابرچیدیم‪،‬هنگام ‌یکه‬ ‫تصویـر دختربچـ ‌های اسـت کـه بـا چنـد ده کیلومتـر‬
‫زمـان درس شـد و کلا ‌سهـای تقویتـی و بعدهـا هـم‬ ‫سـرعت‪ ،‬درحال ‌یکـه موهـای صافـش در ایـن سـرعت‬
‫کنکـور و کنکـور و کنکورهـایدیگـر‪.‬امـروزدر کشـور مـا‬ ‫اغرا ‌قگونـه بـه آسـمان رفت ‌هانـد‪ ،‬دوچرخـۀ کوچکـش‬ ‫الهاممعینی‬
‫دوچرخـه تنهـا یـک ورزش تعریـف م ‌یشـود و بانـوان‬
‫دوچرخ ‌هسـوار همـانمعنایـیرابـهذهـنمـ ‌یآورد که‬ ‫را م ‌یرانـد‪ .‬شـاید ایـن تصویـر بسـیاری از بچ ‌ههـای‬
‫بانوان کارات ‌هکار! گاهیهمتنهایکنوسـتالژیاسـت‬ ‫ه ‌منسلمنباشد؛همانبچ ‌ههایده ‌ههایپنجاه‬
‫کـهمـرام ‌یبردبهبـازار قدیمیاصفهانوپیرمردهایی‬ ‫و شـصت کـه گاهـی بزر ‌گتریـن اسـبا ‌بباز ‌یای کـه‬
‫سـوار بـر دوچرخ ‌ههـای قدیمـی کـه بـا عبورشـان واژۀ‬ ‫م ‌یتوانسـتند آرزو کننـد دوچرخـه بـود‪ ،‬دوچرخـ ‌های‬
‫«خبـر» را بـه گوشـم پـرت م ‌یکننـد‪ .‬موتورسـیکل ‌تها‬ ‫کـه گاهـی هـم از خواهـر و برادرهـای بزر ‌گتـر بـه ارث‬
‫خیابا ‌نهـای شـهر را گرفت ‌هانـد؛ امـا فرهنگمـان بـا‬ ‫م ‌یرسـید‪ .‬البتـه فراینـد آن ابتـدا بـا سـ ‌هچرخه شـروع‬
‫دوچرخـه بیگانـه اسـت‪ .‬خـوب کـه فکـر م ‌یکنـم‬ ‫م ‌یشـد؛بعـددوچرخـ ‌هایبـود کهچهار چرخداشـت‬
‫م ‌یبینمدر خانۀهیچقو ‌موخویشیامروزجزمعدود‬ ‫ودرنهایـتهـمتبدیـلبـهدوچرخـۀواقعـیم ‌یشـد‪.‬‬
‫دوچرخ ‌ههـای بچ ‌هگانـ ‌های کـه دوچـرخ کوچـک‬ ‫دوچرخ ‌ههـای سـاده و ت ‌کمدلـی کـه هـر بچـ ‌های‬
‫کمک ‌یشـان هنـوز بـاز نشـده‪ ،‬دوچرخـ ‌های ندیـد ‌هام‪.‬‬ ‫ب ‌هراحتیم ‌یتوانسـتتصوریاز شـکلومدلآرزوش‬
‫آ ‌نقدر کهبچ ‌ههااز همان کودکیبهسرویسمدرسه‬ ‫داشـتهباشـد‪.‬بعض ‌یوق ‌تهـاهـمدوچرخ ‌ههـاجایزۀ‬
‫عـادت م ‌یکننـد‪ ،‬در سـا ‌لهای دبیرسـتان هـم دیگـر‬ ‫شـا گرد اول شـد ‌نهای پایـان سـال مدرسـه بـود و‬
‫دوچرخـه کمتـر جایـی در زندگـی و علایـق بچ ‌ههـا‬ ‫م ‌یشـد روز اول تابسـتان را بـا ویـراژ دادن در محلـه و‬
‫دارد‪.‬انگار عارمانم ‌یآید کسـی‪،‬آشـنایی‪،‬دوسـتییا‬ ‫فخـرفروختـنبـهدوسـ ‌تهاشـروع کـرد‪.‬دوچرخ ‌ههـا‬
‫فامیلـیمـارابـادوچرخـهدر خیابـانببینـدواز پشـت‬ ‫کهنـه نم ‌یشـدند و حتـی پـس از سـا ‌لها اسـتفاده بـا‬
‫فرمـانماشـینآخریـنمدلـش کـهبـرایخریـدنـاناز‬ ‫نوارهـای رنگیـن نـو م ‌یشـدند‪ .‬هنـوز هـم گو ‌یهـای‬
‫خانـه درآورده متلکـی نثارمـان کنـد‪ .‬انـگار فقـط بایـد‬ ‫پلاسـتیکی بست ‌هشـده بـه میل ‌ههـای چـرخ‪ ،‬فقـط‬
‫دعـا کنیـم ایـن دوچرخ ‌هسـواری هـم مثـل سـگ و‬ ‫بـرای بچ ‌ههـای ه ‌منسـل مـا مفهـوم دارد‪ .‬وا کنـش‬
‫گربـۀ خانگـی داشـتن‪ ،‬مثـل عمـل بینـی و مثل خیلی‬ ‫بـه موضـوع دوچرخ ‌هسـواری دختـران هـم مثـل‬
‫چیزهایدیگرمدشـود‪.‬اینسـویدنیااماهم ‌هچیز‬ ‫ازمتچفیـزاوهـاتیبـدویدگـ؛رمدرث اا ًیـلرامـن‪،‬ندریـاخدانمواندم‌ههـ‌یآایـید‬ ‫بسـیاری‬
‫فـرق دارد؛ مـردم اینجـا در خان ‌ههایشـان چندیـن‬ ‫مختلـف‬
‫دوچرخـهدارنـد‪.‬مغاز ‌ههـایفـروشدوچرخ ‌ههـاینو‬ ‫دوچرخ ‌هسـواری‬ ‫بـهریاـ ‌یچگادهخازتـبرززرشـ‌گتـرت ایسـشـنت؛یامدـاه باحتشـمـ ًما‬
‫ودسـ ‌تدومتعدادشـانآ ‌نقدر هسـت کهتاز ‌هواردها‬ ‫بودنـد و هسـتند‬
‫باجس ‌توجویی کوچک‪،‬بهترینومناس ‌بترینشان‬ ‫خانواد ‌ههایـی کـه دخترانشـان را از دوچرخ ‌هسـواری‬
‫را پیـدا کننـد و تـاز ‌هواردی ایرانـی مثـل مـن بـا ورود‬ ‫منـع م ‌یکردنـد و دخترانـی از ه ‌منسالن مـن کـه‬
‫بـه مغـازۀ دوچرخ ‌هفروشـی عیـن قحط ‌یزد ‌ههـا بـه‬ ‫امـروز در س ‌یوچندسـالگی بـه کودکـی و جوانـی و‬
‫رن ‌گهـایسـبزوزردونارنجـیدوچرخ ‌ههـانـگاه کنـد‬ ‫نوجوان ‌یشـان فکـر م ‌یکننـد و هنـوز آرزوی رانـدن آن‬
‫و بـه سـبد حصیر ‌یشـان کـه آرزوی کودک ‌یهایـش‬ ‫مرکـب دوچـرخ جادویـی را دارنـد‪ .‬تصویـر مـن از آن‬
‫بـودهاسـت‪.‬اولیـنروز دوچرخ ‌هسـواریدر یـکشـهر‬ ‫روزهـا هنـوز خیابا ‌نهایـی خلـوت‪ ،‬دوچرخ ‌ههـای‬
‫کوچک اروپایی برایم عین رؤیا بود‪ .‬انگار دوباره همان‬ ‫رنگـیوبچ ‌ههایـیفـارغاز فناور ‌یهـایمدرناسـت‪.‬‬
‫امـا زمانـه‪ ،‬زمانـۀ خوبـی نبـود؛ نوجوان ‌یهایمـان در‬
Click to View FlipBook Version
Previous Book
ธัญชนก ชูเชิด แฟ้ม 2562
Next Book
Portfolio_Kanchit