The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by E-BOOK MCUKK, 2021-03-10 08:29:17

พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 1

พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบัณฑิตยสถาน •

กดให้เกิดเสียง เช่น เขาเป็นมือคีย์บอร์ดประจำวงดนตรี
ของโรงเรียน.
๒. น. ประเภทของเครื่องดนตรีท่ีมีแป้นสำหรับกด เช่น
อิเลก็ โทน เปียโน ออร์แกน แอก๊ คอรเ์ ดย้ี น.
๓. น. อุปกรณ์ป้อนข้อมูลเข้าเคร่ืองคอมพิวเต้อร์ ทำเป็นแป้น
มปี มุ่ ตวั อกั ษร สญั ลกั ษณ์ และปมุ่ คำสงั่ ตา่ งๆ เชน่ คยี บ์ อรด์
นก้ี ะทัดรัด ปมุ่ ตา่ งๆ กก็ ดง่าย.
(อ. keyboard).
คนื คำ ก. ไม่ทำตามคำพูดท่ีได้สัญญาไว้ เช่น สัญญาว่าจะให้เงินแล้ว
คืนคำไม่ยอมให้.
คุย ๑. ก. พูดเป็นเชิงโอ้อวด เช่น เร่ืองแค่น้ีทำเป็นคุย. (พจน.)
๒. ก. ปรึกษาหารือ เช่น เรื่องน้ีขอคุยกันก่อนท่ีจะตัดสินใจ.
(พจน.)
๓. ก. พูดจาเพื่อปรับความเข้าใจ เช่น ถ้าคุณยังคอยขัดผมอยู่
อยา่ งนี้ เหน็ ทีตอ้ งคุยกันหนอ่ ย.
คู่ขา ๑. น. คู่แสดงหรือคู่เล่นที่เข้ากันได้ดี (พจน.) เช่น เขาเป็น
คู่ขาเตน้ รำกัน จะตอ้ งเตน้ คกู่ ันเป็นประจำ.
๒. น. ผทู้ คี่ บหากันเพอ่ื มีเพศสมั พันธ์ เชน่ ใคร ๆ กร็ วู้ า่ ๒ คน
นเ้ี ป็นคู่ขากนั มาหลายปีแลว้ .
คเู่ ดต ๑. น. หญิงหรือชายท่ีรับจ้างไปเที่ยวหรือไปงานด้วยกัน เช่น
ธรุ กจิ “คเู่ ดตใหเ้ ชา่ ” เปน็ ปรากฏการณใ์ หมข่ องสงั คมเมอื ง.
๒. น. หนุ่มสาวที่ไปเที่ยวกันโดยลำพัง เช่น ร้านอาหารแห่งนี้
มีบรรยากาศโรแมนติกมาก คู่เดตหลายคู่จึงเป็นลูกค้า
ประจำ.
(เดต มาจาก อ. date).
เคเ้ ก ้ ก. ไมเ่ ปน็ ท่า (พจน.) เช่น หกล้มเค้เก,้ ไม่อยใู่ นทา่ ท่ีเรยี บร้อย
เช่น นอนเคเ้ ก้.
เคเบ้ิลทีว ี น. ระบบโทรทัศน์ที่ส่งถึงผู้รับโดยผู้รับต้องสมัครเป็นสมาชิก

35

• พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบณั ฑติ ยสถาน

และจ่ายค่าบริการ เช่น คนที่อยู่บ้านเฉยๆ มักจะติดเคเบิ้ล
ทวี ีไวด้ ูหนงั ฝรั่ง. (อ. cable TV).
เครดิตก๊ารด์ น. บตั รเครดติ เชน่ หลายคนชอบใชเ้ ครดติ กา๊ รด์ เพราะไมต่ อ้ ง
พกเงนิ สดจำนวนมาก. เรียกย่อวา่ ก๊ารด์ . (อ. credit card).
เคราะหซ์ ำ้ กรรมซดั
ก. ได้รับเคราะห์กรรมซ้ำแล้วซ้ำอีก เช่น เขายากจนอยู่แล้ว
ยังเคราะห์ซ้ำกรรมซัดให้บ้านถูกไฟไหม้อีก. คมม. บาปซ้ำ
กรรมซัด, ผซี ้ำกรรมซดั .
เครื่องเครา ๑. น. เครื่อง เช่น รถเกา่ แล้วเคร่ืองเคราไมค่ อ่ ยจะดี.
๒. น. ส่วนประกอบ, เครื่องปรุง, เช่น วันนี้จะแกงเขียวหวาน
สกั หนอ่ ย เครื่องเครามไี ม่ครบเลยไม่ไดแ้ กง.
๓. น. สุขภาพของร่างกาย, อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย, เช่น
พอแก่แลว้ เครอื่ งเคราก็ไม่คอ่ ยด.ี
เคลยี ร ์ ๑. ก. ปรับความเข้าใจ พูดคุยให้เข้าใจกัน เช่น เธอ ๒ คนมี
ปญั หาอะไรกร็ ีบเคลยี รก์ ันซะ ต้องทำงานดว้ ยกนั อีกนาน.
๒. ก. ชัดเจน เช่น เรื่องนี้ยังไม่เคลียร์ ช่วยอธิบายใหม่อีกที.
๓. ก. ตรวจตราให้ปลอดภัย เช่น ตำรวจเคลียร์พื้นที่หลังจาก
เกิดระเบดิ ขน้ึ .
๔. ก. ทำให้หมดไป เช่น ถ้าสิ้นเดือนนี้ยังเคลียร์หน้ีไม่หมด
ธนาคารจะยึดทีด่ นิ ท่จี ำนองไว.้
๕. ก. ดูแลทำความสะอาด เช่น แม่บ้านกำลังเคลียร์ห้องพัก
กอ่ นทีจ่ ะใหแ้ ขกเข้าพักบ่ายน.้ี
(อ. clear).
เคา้ ตด์ าวน ์ ก. นับถอยหลัง เช่น ผู้คนมาชุมนุมกันเพื่อเค้าต์ดาวน์รับวัน
ปใี หม่. (อ. count down).
แค็ตว้อลก์ น. เวทยี าว ๆ มกั ยกพ้นื ระดับสายตา สำหรับใหน้ ายแบบหรอื
นางแบบเดินแสดงแบบเส้อื ผ้า หรือเคร่ืองประดับเปน็ ต้น เช่น
เดนิ แบบครงั้ แรก พอเทา้ แตะแคต็ วอ้ ลก์ ฉนั กป็ ระหมา่ ไปหมด.

36

พจนานกุ รมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบบั ราชบัณฑติ ยสถาน •

(อ. catwalk).

โคง้ สดุ ท้าย น. ช่วงเวลาสุดท้ายของการแข่งขันก่อนท่ีจะรู้ผลแพ้ชนะ เช่น
สัปดาห์นี้ผู้สมัคร ส.ส. เร่งหาเสียงกันเต็มท่ีเพราะเป็นโค้ง
สดุ ทา้ ยกอ่ นจะถึงวันเลือกตง้ั .
โค้ช ๑. น. ครูท่ีฝึกนักกีฬา นักร้อง เป็นต้น เพ่ือเข้าแข่งขันหรือ
เข้าประกวด เช่น นักเทนนิสคนนี้ฝีมือดีมาก ถ้าได้โค้ช
ดี ๆ คงจะไปได้ไกลทีเดยี ว.
๒. ก. แนะนำ, ฝึกสอน, เช่น ช่วยหาครูมาโค้ชนักกีฬาให้
หนอ่ ยเราจะสง่ แขง่ ตา่ งประเทศ.
(อ. coach).

โคตร ๑. น. วงศ์สกุล, เผ่าพันธ์ุ, ต้นสกุล, เช่น โคตมโคตร; คำนี้
บางทีก็นำไปใช้ในความหมายไม่สุภาพหรือเป็นคำด่า
เชน่ กน่ โคตร. (พจน.)
๒. ว. มากอย่างย่ิง เช่น ข้อสอบวันนี้โคตรยาก. เส้ือผ้าร้านนี้
แพงโคตร.

โคโยต ี้ ๑. น. ผู้หญิงที่เต้นประกอบเพลงด้วยลีลาเย้ายวน มักเต้น
ในสถานเรงิ รมย์ เช่น ผับนมี้ โี คโยตสี้ วย ๆ หลายคน.
๒. น. การเต้นประกอบเพลงด้วยลีลาเย้ายวน มักเต้นใน
สถานเริงรมย์ เชน่ ทผ่ี ับเปิดใหม่มโี คโยต้โี ชวด์ ้วย.
๓. ก. เต้นประกอบเพลงด้วยลีลาเย้ายวน มักเต้นใน
สถานเรงิ รมย์ เช่น ไปโคโยตก้ี นั ทง่ี านวันเกิดนุชคนื นีเ้ ถอะ.
(อ. coyote).

อักษร ฆ

ฆา่ แกง ก. ทำให้ตาย เช่น บ้านเมืองมีข่ือมีแป จะฆ่าแกงกันง่าย ๆ
ได้อยา่ งไร.

ฆ่าตดั ตอน ก. ฆ่าเพื่อไม่ให้ซัดทอดความผิดมาถึงตน เช่น ผู้ค้ายา

37

• พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบณั ฑิตยสถาน

เสพติดรายย่อยถกู ฆา่ ตดั ตอนเพอื่ ไม่ให้สาวถึงผคู้ า้ รายใหญ.่

ฆ่ายกครัว ก. ฆ่าตายหมดทั้งครอบครัว เช่น คนเคยรวยก่อเหตุสลด
ฆ่ายกครัว หลังธุรกิจเจ๊งหน้ีบานคิดไม่ตกจึงตัดสินใจฆ่า
ลกู เมียและฆ่าตวั ตายตาม. โจรปลน้ บ้านแล้วฆ่ายกครวั .

ฆา่ ล้างโคตร ก. ทำใหต้ ายหมดทงั้ ตระกลู เชน่ เขาแคน้ มาก สาบานวา่ จะตอ้ ง
ฆา่ ล้างโคตรให้ได้.

อกั ษร ง

งมโขง่ ๑. ก. ไม่ทันเหตุการณ์ (พจน.) เช่น เธอไปงมโข่งอยู่ที่ไหน
ถึงไม่รเู้ รอ่ื งน.้ี
๒. ก. เสียเวลาทำงานหรือทำสิ่งใดสิ่งหน่ึงเป็นเวลานานแต่
งานหรือสิ่งนั้นไม่ก้าวหน้าหรือไม่ได้งานเป็นชิ้นเป็นอัน
เชน่ มัวแต่งมโข่งอยู่น่ันแหละเมอื่ ไรจะทำงานเสร็จเสียที.

งอขก้ี ล้อง ก. อาการที่ถูกทำร้ายบริเวณท้องจนล้มลงกับพื้นในลักษณะ
ตัวงอคล้ายคนนอนสูบฝ่ิน (พจน.) เช่น เขาถูกอันธพาล
ทำรา้ ย ล้มงอขกี้ ล้องเลย.

งอแง ๑. ก. ขแ้ี ย, ข้อี อ้ น, (ใชก้ บั เดก็ ) (พจน.) เชน่ เดก็ คนน้ีงอแง
จงั เลย.
๒. ก. รวนเร, บิดพล้ิว, (พจน.) เช่น เสาร์นี้นัดกันแล้วห้าม
งอแงนะ.
๓. ก. เอาใจยาก (พจน.) เชน่ แฟนเขางอแงจงั เลย เขาทำอะไร
ใหไ้ มเ่ คยถกู ใจสกั ที.

งานชา้ ง น. งานใหญ่ เช่น จัดงานชา้ งอยา่ งนี้ จะมีทจี่ อดรถพอหรอื .

งาบ ๑. ก. โกงกนิ , รวบเอามาเปน็ ของตน, เชน่ ขา่ วนายทนุ งาบทด่ี นิ
ปา่ สงวนกำลงั อื้อฉาวอยใู่ นขณะน้ี.
๒. ก. ทำลายความบริสุทธ์ิของหญิงสาว เช่น หลอกหญิงสาว
ไปงาบ.

38

พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบัณฑติ ยสถาน •

งเี่ งา่ ๑. ก. โงม่ าก (พจน.) เชน่ เรอ่ื งงา่ ย ๆ แคน่ ยี้ งั ไมร่ เู้ ลย งเี่ งา่ จรงิ ๆ.
๒. ก. มีพฤติกรรมท่ีดูเหมือนโง่ น่าเบ่ือน่ารำคาญในสายตา
ของผู้อ่ืน เช่น หมอน่ีไม่หล่อแถมยังง่ีเง่าอีก ไม่มีใคร
ทนเขาได้หรอก.
เงก ๑. ว. เต็มที, แย.่ (พจน.)
๒. ว. นานมาก (มักใช้กับกริยารอ, คอย) เช่น นัดไว้ไม่มา
เสียที ฉันคอยเงกเลย.
เง็ง ก. งงมาก เช่น ปรกติพ่อไม่เคยเถียงแม่ วันน้ีเกิดเถียงข้ึนมา
แม่เง็งพดู ไมอ่ อกเลย.
เงนิ ถงุ เงนิ ถัง น. เงินจำนวนมาก เช่น ฉันไม่ได้มีเงินถุงเงินถัง จะได้ให้เงิน
ลกู นอ้ งทลี ะมาก ๆ อยา่ งเขา.
โง่แล้วอยากนอนเตียง
ก. ไม่มีความสามารถแล้วยังพยายามทำสิ่งที่ไม่สมฐานะของ
ตน (มกั ตอ่ ดว้ ยขอ้ ความวา่ คอเอยี งแลว้ อยากหนนุ หมอน) เชน่
เธอไม่รู้เรื่องไฟแต่ก็ยังไปแก้ เกือบจะถูกไฟดูดตายเสียแล้ว
เขา้ ตำราโงแ่ ลว้ อยากนอนเตยี ง คอเอยี งแลว้ อยากหนนุ หมอน.

อักษร จ

จดไมล่ ง ก. ไม่กล้าซ้ือเพราะราคาแพงมาก (พจน.) เช่น ของร้านนี้
แพงจนจดไมล่ ง.
จดหมายน้อย น. หนังสือท่ีมีไปมาถึงกันอย่างไม่เป็นทางการ กระดาษท่ีใช้
มักเป็นกระดาษแผ่นเล็ก ๆ เช่น คนฟังส่งจดหมายน้อยไป
ถามคำถามผอู้ ภิปราย.
จนดว้ ยเกล้า ก. ไมร่ ู้จะแกป้ ญั หาไดอ้ ยา่ งไร เชน่ ปัญหาเรอื่ งนจ้ี นดว้ ยเกลา้
จริง ๆ ไม่ร้จู ะชว่ ยได้อย่างไร .
จบเห ่ ก. หมดท่า, ยุติ, (พจน.) ล้มเหลวหรือยุติลงกลางคัน, เช่น
งานกำลงั ดำเนนิ ไปด้วยดี ฝนตกลงมาเลยจบเห่กนั .

39

• พจนานกุ รมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบบั ราชบณั ฑิตยสถาน

จม ก. มาก (พจน.) เชน่ ในแมน่ ำ้ มสี วะลอยอยจู่ มเลย. คมม. จมหู
ความหมายท่ี ๒.
จมหู ๑. ก. เต็มสองหู (ใช้กับการถูกด่าว่า) เช่น นายด่าเสียจมหู
เลย.
๒. ก. มาก เช่น ช่วงนี้ยุ่งมาก มีงานจมหูเลย. คมม. จม.
จราจร ๑. น. การท่ยี วดยานพาหนะ คน หรือสัตวพ์ าหนะเคล่อื นไปมา
ตามทาง; (กฎ) การใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินเท้าหรือคน
ทจ่ี ูง ข่ี หรือไลต่ ้อนสตั ว.์ (พจน.)
๒. น. เจ้าหน้าที่ตำรวจท่ีมีหน้าท่ีดูแลและจัดการระบบเดินรถ
ในท้องถนนให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย เช่น เขา
จอดรถในทีห่ า้ มจอด จราจรจงึ ใหใ้ บส่งั . จราจรจบั ผู้ขับขร่ี ถ
จกั รยานยนตท์ เ่ี มาสุรา.
จวก ก. ว่าร้ายด้วยวาจา (พจน.), ว่าหรือตำหนิอย่างรุนแรง, เช่น
รัฐมนตรคี นน้ันถกู ฝา่ ยคา้ นรุมจวกยบั .
จ๋อง, จอ๋ ง ๆ ๑. ก. เซือ่ ง, ไม่กลา้ , (พจน.) เช่น เดก็ คนน้ีปรกติก็จ๋อง ไม่นา่
ไปก่อเรอื่ งชกตอ่ ยได้.
๒. ก. ไมค่ กึ คกั (พจน.) เชน่ อยบู่ า้ นทำเปน็ จอ๋ ง พอออกนอกบา้ น
ก็ทำซ่าส์.
๓. ก. ไม่สง่าผ่าเผย เช่น เป็นถึงรัฐมนตรี ทำไมมาเดินจ๋องๆ
อยแู่ ถวนี.้
จองกฐนิ ก. กำหนดตวั บคุ คลทตี่ อ้ งการจะทำรา้ ย, หมายหวั , เชน่ ตำรวจ
ได้ข่าววา่ ผมู้ ีอิทธิพลคนนี้ถกู จองกฐินมานานแล้ว.
จอด ๑. ก. พ่ายแพ้, ไม่มีทางสู้, (พจน.) เช่น นักมวยฝ่ายแดงพอ
ขึน้ ยกสองกจ็ อดแลว้ .
๒. ก. หมดแรง เชน่ เหน็ ทา่ ทางแขง็ แรง ออกวง่ิ ครงึ่ รอบกจ็ อด
เสยี แลว้ .
๓. ก. ขับต่อไปไมไ่ ด้ (ใชก้ ับรถยนต)์ เชน่ รถคันนี้เพง่ิ ซอ่ มออก
มาจากอู่ ว่งิ ได้ไม่เท่าไรก็จอด.

40

พจนานกุ รมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบบั ราชบัณฑติ ยสถาน •

จอดไมต่ ้องแจว
ก. ยตุ ,ิ ไมม่ โี อกาสได้เร่มิ , เช่น เตรยี มจะทำงานใหญแ่ ต่ถูกตดั
งบประมาณเลยจอดไมต่ ้องแจว.

จอ๊ บ น. งานชนิ้ หนงึ่ ๆ ในชว่ งเวลาทก่ี ำหนด เชน่ เขามจี อ๊ บสอนพเิ ศษ
ท่ีมหาวิทยาลยั เอกชนทกุ วนั เสาร์. (อ. job).

จอแบน ๑. น. จอโทรทัศน์หรือจอภาพคอมพิวเต้อร์ท่ีมีลักษณะแบน
เชน่ โทรทัศน์รนุ่ ใหมม่ แี ต่รุ่นจอแบน.
๒. ก. มหี น้าอกแบนมาก (ใช้กบั หญิงสาว) เช่น ผหู้ ญิงจอแบน
อย่างเธอ ต้องใส่เส้ือฟู ๆ จงึ จะดูสวย .

จอย ก. เขา้ รว่ มกจิ กรรมด้วยกนั เช่น สมชายชวนเพือ่ น ๆ มาจอย
งานเล้ียงคืนน.้ี (อ. join).

จะ๊ ก. บังเอิญตรงกัน เชน่ ซือ้ ของมาจะ๊ กัน.

จั๋ง, จั๋ง ๆ ว. เต็มท่ี, ตรงกัน, ประจันหน้ากันอย่างไม่คาดคิด, เช่น
วันนี้โชคไม่ดี อุตส่าห์หลบไปอีกงานหนึ่ง แต่กลับเจอเจ้าหน้ี
จัง๋ ๆ เลย.
จั๋งหนับ ว. เต็มที่, เต็มแรง, เช่น ดื้อ ๆ อย่างนี้ เดี๋ยวจะตีใหจ้ ั๋งหนับ
เลย.

จัดฉาก ๑. ก. ทำข้ึนหรือสร้างขึ้นให้ดูเป็นเรื่องจริง เช่น เขาเกณฑ์คน
มากมายมาต้อนรับเจ้านาย จดั ฉากว่ามีคนรกั มาก.
๒. ก. ดำเนินการหรือจัดการเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นเช่นนั้น หรือ
เป็นอย่างภาพที่เห็น เช่น เธออย่าไปหลงชื่นชมเขานักเลย
เขาชอบจัดฉากให้ดูดีอย่างนี้แหละ. รายการน้ีชอบจัดฉาก
ใหด้ นู ่าสงสาร คนจะไดบ้ ริจาคเงนิ มามาก ๆ.

จัดทรง ก. ทำให้ผมเข้ารูปทรง เช่น เขาโฆษณาว่าแชมพูยี่ห้อน้ีทำให้
ผมน่มุ สลวยจดั ทรงงา่ ย.

จับไต ๋ ก. รู้ทันอุบาย เช่น ครูจับไต๋ได้ว่านักเรียนลงไปห้องน้ำเพ่ือ
สูบบุหร่ี. (ไต๋ จ. ว่า สิง่ ทีอ่ ยู่ขา้ งใต)้ .

41

• พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบบั ราชบณั ฑติ ยสถาน

จมั โบ ้ ๑. ว. ขนาดใหญ่ เช่น ร้านนี้ขายขนมซองจัมโบ้ท้ังนั้นเลย.
(อ. jumbo).
๒. น. เคร่อื งบนิ ขนาดใหญ่ เช่น วันนเ้ี รานั่งจัมโบไ้ ปเชยี งใหม.่
(ตดั มาจาก อ. jumbo jet).

จ๊าบ ๑. ก. สฉี ูดฉาดสดใส เช่น รถคนั นสี้ จี ๊าบถกู ใจจรงิ ๆ.
๒. ก. สวยและทันสมัย เช่น ผู้หญิงคนน้ีแต่งตัวจ๊าบมากเดิน
ไปไหนกม็ แี ตค่ นมอง.
๓. ก. เขา้ ทา่ , น่าสนใจ, เช่น ความคิดของเธอจา๊ บมาก.

จา่ ยสด ก. ซ้ือด้วยเงินสด (พจน.) เช่น ซ้ือของคราวน้ีต้องจ่ายสด
เจา้ ของรา้ นไม่ใหผ้ อ่ นแล้ว.

จำปี ๑. น. ชอื่ ไมต้ น้ ขนาดใหญ่ ดอกสขี าว ขนาดเลก็ บางพนั ธส์ุ นี วล
หรอื สีเหลอื งอ่อน กลนิ่ หอมเย็น.
๒. น. อวัยวะเพศของเดก็ ชาย เปรยี บว่าคล้ายกับดอกจำปี.

จกิ ๑. ก. โขกสับเมอื่ เปน็ ต่อ เช่น เม่ือไดท้ า่ กจ็ ิกเสยี ใหญ่. (พจน.)
๒. ก. ทำร้ายด้วยคำพูดหรือสายตา เช่น เธอก็ดีแต่จิกคนอื่น
ไม่รู้จักดูตัวเองบ้าง. เธอพูดหวานแต่ใช้สายตาจิกลูกน้อง
ตลอด.
๓. ก. คว้าหรือแย่งชิงผู้ชายมาเป็นแฟน เช่น ไปผับคืนนี้จะ
ต้องจกิ ผชู้ ายใหไ้ ด้สกั คน.

จ๊ิก ก. แอบหยิบของเล็ก ๆ น้อย ๆ เชน่ จกิ๊ เศษตังค์ในเก๊ะของแม่.
แอบจก๊ิ เสอื้ พี่สาวมา ๒ ตัว.

จิ้น ๑. น. นักฝัน, นักสร้างภาพ, เช่น พวกท่ีคอยติคอยด่านายกฯ
เปน็ พวกจิน้ ไม่รู้เร่ืองอะไรจริงไดแ้ ต่เมก้ เอาเอง.
๒. ก. คิดเพ้อฝัน เช่น เธอจ้ินไปเองว่าหนุ่มหล่อบ้านตรงข้าม
มาแอบชอบ.
(ตดั มาจาก อ. imagine).

จ๊ิบจอ๊ ย ก. เล็กน้อย เช่น เรื่องจ๊ิบจ๊อยแค่น้ี เราจัดการได้สบายมาก.

42

พจนานกุ รมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบณั ฑิตยสถาน •

จ้ิม ๑. ก. จุ่ม, จุ้ม, เช่น จิ้มน้ำพริก. จ้ิมหมึก; เอาสิ่งใดสิ่งหน่ึง
ทมิ่ หรอื แทงเบา ๆ เชน่ จมิ้ ฟนั , เอาสง่ิ ใดสง่ิ หนง่ึ แตะ ๆ เชน่
เอามะม่วงจม้ิ กะเกลือ. (พจน.)
๒. ก. แทง เชน่ ซา่ สน์ ัก เด๋ยี วกโ็ ดนจิม้ พุงไส้ทะลักหรอก.
๓. ก. ฉีดยา เช่น เมื่อวานไม่สบายไปให้หมอจิ้มมาเข็มหน่ึง.
จมิ๋ น. อวัยวะเพศหญิง.
จ้ิมกอ้ ง ๑. ก. เจริญทางไมตรีโดยนำเครื่องบรรณาการไปมอบให้ เช่น
แตง่ ทูตออกไปจมิ้ กอ้ ง. (พจน.)
๒. ก. นำสง่ิ ของไปกำนลั ผทู้ ส่ี ามารถใหป้ ระโยชนห์ รอื ชว่ ยเหลอื
ได้ มกั เปน็ ผู้ใหญห่ รอื ผมู้ อี ำนาจ เชน่ เขาเอาของไปจิม้ ก้อง
เจ้านายเพ่อื ขอเลือ่ นตำแหน่ง.
(จ. จิง่ ก่อง วา่ เขา้ ไปถวายบรรณาการ).
จ้ี ๑ ๑. ก. ติดตาม, เร่งรัด, (พจน.) เช่น เด็กคนน้ีต้องคอยจี้
จึงจะทำงาน.
๒. ก. ติดตามอย่างกระช้ันชิด เช่น แท็กซี่คันนี้ชอบขับ
จคี้ ันหน้า.
จี้จดุ ๑. ก. ใช้น้ิวหรือส่ิงอื่นจิ้มท่ีส่วนของร่างกายซ่ึงเช่ือว่าเป็นท่ี
รวมพลังเพ่ือทำให้ชะงักงัน หมดความรู้สึก เป็นต้น เช่น
ทหารยามถูกจจี้ ุดจึงขยับตัวไม่ได.้
๒. ก. กระทบความรู้สึกหรือความในใจอย่างเต็มที่ เช่น เธอ
คงไปพดู จ้ีจุดเขา เขาจงึ อาละวาดขึ้นมา.
จี้ ๒ ๑. ก. ตลก, ขำ, เชน่ เดก็ คนนช้ี อบทำอะไรจี้ ๆ. หนงั เรอื่ งนจี้ ม้ี าก.
๒. ก. แปลก, ไม่เข้าท่า, เช่น ไม่ได้ช่วยทำงานสักหน่อยแต่
มาขอให้ใสช่ อื่ ด้วย จ้ีจริง ๆ.
จเ้ี ส้น ๑. ก. พูดหรือแสดงท่าทางให้เกิดอารมณ์ขัน (พจน.) เช่น
ตลกจเ้ี ส้น.
๒. ก. ตลกขบขัน, ชวนให้หัวเราะ, เช่น ท้อล์กโชว์ของเขา
จี้เส้นดี ไมต่ ลกฝดื .

43

• พจนานกุ รมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบับราชบัณฑติ ยสถาน

จ้ี ๓ ก. ใช้อาวุธขู่เข็ญบังคับให้ทำตาม (พจน.) เช่น โจรใช้ปืนจ้ี
ให้เจ้าทรัพยเ์ ปดิ เซ้ฟ.
จจี๋ ๋า ก. รักใคร่สนิทสนมระหว่างเพื่อนหญิงหรือคู่รักเป็นต้น เช่น
คู่นีจ้ ๋ีจ๋ากันจงั .
จด๊ี ๑. ก. รูส้ กึ พอใจอย่างยง่ิ เชน่ พอไดย้ นิ เพลงนี้ทไี รก็จีด๊ ทกุ ท.ี
๒. ว. จัด, ย่ิง, (ใช้กับรสเปรี้ยว) (พจน.) เช่น แกงส้มถ้วยน้ี
เปร้ยี วจด๊ี .
๓. ว. เกิดความรู้สึกขึ้นทันทีและรุนแรง เช่น ฟังเธอบ่นทีไร
ฉันปวดหัวจี๊ดทุกที. เม่ือวานตอนที่เขามาต่อว่าในเรื่อง
ที่ฉันไมไ่ ดท้ ำ ฉันโกรธจี๊ดข้นึ มาเลย.
จีด๊ จ๊าด ๑. ก. รักใคร่สนิทสนมแบบหวือหวา เช่น วัยรุ่นสมัยน้ีรักกัน
จ๊ดี จา๊ ด ไมน่ านกเ็ ลกิ .
๒. ก. จัดจ้าน, ฉูดฉาด, เช่น ดาราสมัยน้ีแต่งตัวจ๊ีดจ๊าด
สะใจวัยโจ๋.
๓. ก. มรี สเปร้ยี วมาก เช่น ลูกอมรสใหม่ รสชาตจิ ดี๊ จา๊ ด.
จ๊ีดใจ ก. ทำใหร้ ้สู กึ พอใจอยา่ งยิง่ เช่น ธรรมะยุคไซเบ้อร์จด๊ี ใจวยั ทีน.
จีบ ก. เกย้ี วพาราสี (พจน.) เช่น ตอนน้หี ลานชายของฉนั จบี สาว
เป็นแล้วนะ.
จ๊งุ ก. หมดตัว เช่น เขาลงทุนกับเพ่ือนเปิดร้านอาหาร ไม่เท่าไร
กจ็ ุง๊ .
จุด น. สถานที่ท่ีกำหนดไว้เพ่ือการใดการหน่ึง เช่น จุดจ่ายเงิน.
จุดนดั พบ. จดุ แลกสนิ ค้า. จดุ รับบตั รควิ .
จดุ ขาย น. ข้อดีที่ทำให้มีผู้นิยม เช่น ความซื่อสัตย์เป็นจุดขาย
ของนกั การเมืองผู้นี.้
จดุ ซอ่ นเรน้ น. อวัยวะเพศของหญิง เช่น น้ำยานี้ใช้ทำความสะอาด
จดุ ซอ่ นเรน้ .
จดุ ยทุ ธศาสตร์
น. จุดสำคัญที่ทำให้หมดกำลังหรือพ่ายแพ้เม่ือถูกโจมตี

44

พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบับราชบณั ฑติ ยสถาน •

เช่น หญิงสาวเตะเข้าจุดยุทธศาสตร์ของโจรที่มาจี้ชิงทรัพย์
เลยรอดตัวมาได้.
จนุ้ ก. จุ้นจ้าน (พจน.), เข้าไปยุ่งเก่ียวในสถานที่หรือในเรื่อง
ทไ่ี มใ่ ช่หนา้ ท่ขี องตัวจนนา่ เกลยี ดหรือน่ารำคาญ, เชน่ แมค่ นน้ี
จนุ้ ไปเสียทุกเรื่อง. (ตดั มาจาก จนุ้ จา้ น).
จ๊บุ ๑. ก. จบู (พจน.) เชน่ ฉนั ตอ้ งจบุ๊ ลกู สาวของฉนั กอ่ นนอนทกุ คนื .
๒. ก. ดูด (พจน.) เช่น เขาไม่ชอบกินแกงหอยขมเพราะจุ๊บ
ไม่เป็น.
จยุ๊ ก. วางท่าเกินพอดี จนทำให้ผู้อื่นรู้สึกหม่ันไส้ เช่น ดาราคนน้ี
พอดงั แล้วจุย๊ ชะมัด. คมม. เตะ๊ , เต๊ะจุย๊ .
จ ู๋ น. อวัยวะเพศชาย. คมม. กระจู,๋ ไอจ้ .ู๋
จบู ปาก ก. คืนดี, ปรับความเข้าใจกันได้, เช่น จะเอาอะไรกับนัก
การเมือง วนั น้ีสาวไสก้ นั พรงุ่ นี้กจ็ ูบปากกนั ได้.
เจก๊ น. คำเรยี กคนจนี ในเชงิ ดถู ูก เช่น พวกเจ๊กกช็ อบเอะอะเสยี งดงั
อย่างนีแ้ หละ. (จ. เจก็ ว่า อาผู้ชาย).
เจ๊กต่นื ไฟ ๑. ว. ตน่ื ตกใจและเอะอะโวยวายเกินกว่าเหต.ุ (พจน.)
๒. น. คำเปรียบคนท่ีตื่นตกใจและเอะอะโวยวาย เช่น เธอนี่
เรอ่ื งแคน่ เ้ี องทำเปน็ เจก๊ ตน่ื ไฟไปได.้
(เจ๊ก จ. เจ็ก วา่ อาผู้ชาย).
เจ๊กแป๊ะ น. ชายชาวจีน เช่น ถนนน้ีเป็นถิ่นคนจีน เจ๊กแป๊ะเต็ม
ไปหมด. (จ. เจก็ ว่า อาผู้ชาย, แปะ ว่า ลงุ ).
เจง๊ ๑. ก. เลิกล้มกิจการเพราะหมดทุน, ส้ินสุด, (พจน.) เช่น
รา้ นนเ้ี จ๊งไปแลว้ เพราะส้คู า่ เช่าท่ีไม่ไหว.
๒. ก. หมดเงินไป, เสียเงินไป, เช่น เมื่อคืนเล่นไพ่ เจ๊งไป
สองพัน.
๓. ก. ใช้งานไม่ได้อีกต่อไป, ทำงานไม่ได้อีกต่อไป, เช่น
คอมพิวเตอ้ ร์เคร่ืองนเี้ จ๊งไปแล้ว. คมม. เจ๊งกะบ๊ง.
๔. ก. ลม้ เหลว เช่น ฉนั เจรจากำลังจะสำเรจ็ อยแู่ ล้ว เพราะปาก

45

• พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบณั ฑิตยสถาน

แกทเี ดียว เลยทำใหฉ้ ันเจง๊ .
(จ. วา่ ขาดทุน).
เจง๊ กะบ๊ง ก. ใช้งานไม่ได้อีกต่อไป, ทำงานไม่ได้อีกต่อไป, เช่น รถยนต์
คนั เกา่ เจง๊ กะบง๊ ไปแลว้ . คมม. เจง๊ ความหมายที่ ๓. (เจง๊ มาจาก
จ. วา่ ขาดทนุ ).

เจง๋ ก. ยอดเย่ียม, ดเี ลิศ, (พจน.) เช่น ผูห้ ญิงคนนเ้ี จ๋งจรงิ ๆ คุม
ลูกนอ้ งไดเ้ ปน็ ร้อย ๆ.
เจง๋ เปง้ ก. ดีเยี่ยม, ดีมาก, ดีเลิศ, เช่น งานเลี้ยงวันนี้จัดได้เจ๋งเป้ง
ไปเลย.

เจง๋ ๆ ว. ชดั แจง้ , ตรงไปตรงมา, จะจะ, ตอ่ หนา้ , เชน่ มาพดู กนั เจง๋ ๆ
ให้มนั รู้เรอ่ื งไปเลย. ฉันเหน็ เขาจ่ายเงนิ กันเจง๋ ๆ.

เจ๊ดัน น. ผู้หญิงที่ส่งเสริมผลักดันให้ผู้อ่อนประสบการณ์ประสบ
ความสำเร็จ เช่น ถ้าไม่ได้นายหญิงคอยเป็นเจ๊ดัน เขาคง
ไม่ได้ตำแหนง่ . (เจ๊ มาจาก จ. แจ้ ว่า พส่ี าว).

เจ๊ตสก ี น. ชอ่ื เครอื่ งเลน่ กฬี าทางนำ้ ชนดิ หนง่ึ สว่ นบนคลา้ ยมอเตอรไ์ ซค์
สว่ นลา่ งคลา้ ยเรอื แลน่ ดว้ ยกำลงั เครอ่ื งยนตแ์ รงสงู เชน่ เขาชอบ
ไปเลน่ เจต๊ สกที ่ีพทั ยาในวนั สดุ สปั ดาห.์ (อ. jet ski).

เจอด ี ก. ประสบเหตุการณไ์ ม่พงึ ประสงค์โดยไม่คาดฝัน เชน่ นอ้ งฉัน
ย้ายไปอยบู่ ้านนไี้ ด้อาทติ ย์เดียวกเ็ จอดี บา้ นถูกยกเค้า.

เจอตอ ก. สืบสาวเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งแล้วพบว่าตัวการคือผู้มีอิทธิพล
ทำให้ดำเนินการต่อไปไม่ได้ เช่น เขาพยายามขุดคุ้ยเรื่อง
ทุจรติ แตไ่ ปเจอตอ จึงต้องหยดุ .

เจ้าถนน น. คนหรือสัตวท์ ท่ี ำตัวเปน็ เจา้ ของทางทงั้ ๆ ทไ่ี ม่มสี ิทธิเ์ ชน่ นัน้
เช่น ขับรถคร่อมเลนอย่างกับเป็นเจ้าถนน ไม่ยอมให้ใคร
แซงเลย.

เจ้านำ้ ตา ๑. น. คนที่ร้องไห้ได้ทันทีที่ต้องการ เช่น เธอเป็นดารา
เจา้ น้ำตา รอ้ งไห้ได้ทันทีท่ผี กู้ ำกับสัง่ .

46

พจนานกุ รมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบณั ฑติ ยสถาน •

๒. น. คนท่ีร้องไห้ง่าย เช่น ถูกดุแค่นี้อย่ามาทำเป็นเจ้าน้ำตา
เดยี๋ วจะโดนตซี ้ำ.

เจ้าบทบาท ๑. น. นักแสดงท่ีแสดงได้สมกับบทที่ได้รับมอบหมายให้แสดง
เช่น เขาเป็นดาราเจ้าบทบาท แสดงได้ทุกบทโดยไม่
ขัดเขนิ .
๒. น. คนที่ไม่ยอมทำสิ่งใดโดยง่าย เช่น พ่อคนนี้เจ้าบทบาท
เหลือเกิน จะไปไหนแต่ละทีต้องให้อ้อนวอนแล้วอ้อนวอน
อีก.
๓. น. คนที่เรื่องมาก ชอบทำอะไรตามกฎเกณฑ์ของตนอย่าง
เคร่งครัด เช่น เมียผมเป็นคนเจ้าบทบาท จะกินข้าวที
ช้อนชามแก้วนำ้ กต็ ้องเขา้ ชดุ กนั .

เจ้าบญุ ทุ่ม ๑. น. คนท่ีจ่ายเงินมาก ๆ เพื่อให้ตนได้ประโยชน์หรือสำเร็จ
ความประสงค์ เช่น เขาเป็นเจ้าบุญทุ่ม จ่ายให้ดาราคนน้ี
ไปมากมาย หวงั จะจีบใหไ้ ด้.
๒. น. คนที่มีเงินมากและชอบใช้จ่ายเงินจำนวนมากใน
คราวเดียวโดยไม่เสียดาย เช่น เธอเป็นเจ้าบุญทุ่ม ไม่ว่า
ของจะราคาแพงแค่ไหนกก็ วาดซอื้ มาหมด.

เจา้ ภาพหลัก น. ผู้รับผิดชอบที่เป็นแกนสำคัญของงานหรือโครงการ เช่น
กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำโครงการ
หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรยี นในฝนั .

เจา้ โลก น. อวัยวะเพศชาย เชน่ เขาเจา้ ชมู้ าก เลยถูกเมยี ตัดเจ้าโลก.

เจาะไข่แดง ก. ทำลายความบริสุทธ์ิของผู้หญิง เช่น ผู้หญิงคนนี้ถูกเจาะ
ไขแ่ ดงไปแลว้ . คมม. กินไขแ่ ดง.

เจา๊ ะแจะ๊ ก. ชอบพูดคุยไปท่ัว เช่น วัน ๆ เอาแต่เจ๊าะแจ๊ะไม่ทำการ
ทำงาน. เขารขู้ อ้ มูลเยอะเพราะเป็นคนช่างเจ๊าะแจะ๊ .

เจ๊ยี ว ๑ ๑. ก. ส่งเสียงดังเซ็งแซ่ก่อให้เกิดความรำคาญ โดยมากเป็น
เสียงผู้หญงิ หรอื เดก็ (พจน.) เชน่ เด็ก ๆ ส่งเสยี งกนั เจี๊ยว

47

• พจนานกุ รมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบณั ฑติ ยสถาน

เลย. คมม. เจี๊ยวจ๊าว.
๒. ก. กอ่ เรอื่ งวนุ่ วาย, เอะอะอาละวาด, (พจน.) เชน่ วยั รนุ่ พา
พรรคพวกเขา้ มาเจ๊ียวในร้าน ตอ้ งเรยี กตำรวจมาจัดการ.
เจีย๊ วจ๊าว ก. ส่งเสียงดังเซ็งแซ่ก่อให้เกิดความรำคาญ โดยมากเป็นเสียง
ผู้หญิงหรือเด็ก (พจน.) เช่น สาว ๆ พวกนี้ส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าว
กนั จริง ๆ. คมม. เจ๊ยี ว ความหมายที่ ๑.

เจ๊ยี ว ๒ น. อวยั วะเพศชาย. คมม. กระเจีย๊ ว, ไอ้เจย๊ี ว. (จ. เจ้ียว ว่า นก;
อวยั วะเพศของเด็กชาย).

แจ ๋ ก. มีกิริยาวาจาจุ้นจ้านเกินพอดี เช่น ยายคนน้ีทำไมแจ๋
ทุกเร่ือง.

แจกกา๊ รด์ ก. ส่งบตั รเชิญไปร่วมงานแต่งงาน เช่น อายุตง้ั ๓๐ แลว้ เมื่อไร
จะแจกก๊าร์ดเสียท.ี (กา๊ รด์ มาจาก อ. card).

แจก๊ เก้ต, เส้ือแจก๊ เก้ต
น. เส้ือคลุมแขนยาว ผ่าอก ใช้สวมทับเส้ืออีกตัวหน่ึงเพื่อ
กันลมหรือกันหนาว เป็นต้น เช่น เริ่มหน้าหนาวแล้ว เวลา
ออกจากบ้านตอนเช้าต้องสวมเสื้อแจ๊กเก้ตอีกตัวหน่ึง.
(แจก๊ เกต้ มาจาก อ. jacket).

แจ๊กผอ็ ต ๑. น. รางวัลใหญ่ เช่น เขาได้รับรางวัลแจ๊กผ็อตจากการ
แขง่ ขันเกมในวันน้.ี
๒. ก. โดนพอดี (มักใช้ในทางไม่ดี) เช่น วันน้ีแจ๊กผ็อต
ถูกหัวหน้าดา่ แตเ่ ชา้ .
(อ. jackpot).

แจ้งเกดิ ๑. ก. ได้รับความสำเร็จในการเป็นนักแสดง เช่น นักร้อง
คนนี้ตอนร้องเพลงไม่ดังแต่พอเล่นหนังได้เร่ืองเดียวก็
แจง้ เกดิ เลย. คมม. เกดิ ความหมายท่ี ๑.
๒. ก. ได้รับความสนใจและเป็นท่ีรู้จักในสังคม เช่น แต่งตัว
โปแ๊ บบนไี้ ปงาน ไดแ้ จง้ เกดิ แน.่ คมม. เกดิ ความหมายท่ี ๒.

48

พจนานกุ รมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑติ ยสถาน •

แจ๊ดแจ๋ ๑. ก. วุ่นวายเจ๊ียวจ๊าวเกินพอดี เช่น แม่คนน้ีท่าทางแจ๊ดแจ๋
จริง ๆ.
๒. ว. จัด, ย่งิ , (ใชก้ ับสีแดง) เช่น เธอใส่เสอ้ื สแี ดงแจด๊ แจ.๋

แจ๋น ก. เสนอหนา้ เขา้ ไปวนุ่ วายและจนุ้ จา้ น เชน่ เรอ่ื งนไี้ มเ่ กย่ี วกบั เธอ
ไมต่ ้องแจ๋นเข้าไปยงุ่ .

แจม ๑. ก. แทรก (ใช้กับคล่ืนวิทยุ) เช่น ส่งสัญญาณวิทยุไม่ได้
เพราะถูกคลนื่ ของตา่ งชาตแิ จม.
๒. ก. ร่วมดว้ ย เช่น งานเลย้ี งเยน็ นี้ขอไปแจมดว้ ยคน.
(อ. jam).

แจ่ม ก. สวย, ดูด,ี เช่น ผหู้ ญิงคนนแี้ ตง่ ตวั แจ่มไปเลย.
แจม่ แจ๋ว ก. ชัดเจนเข้าทีดี เช่น เขาตอบคำถามได้แจ่มแจ๋วจริง ๆ.
ไอเดียเปลี่ยนหลุมที่เหมืองดีบุกร้างเป็นบ่อกักเก็บน้ำเพ่ือ
การเกษตรของเขาแจ่มแจว๋ มาก.

แจว ก. รีบหนีไป (พจน.) เช่น หมดเวลาแลว้ ผมขอแจวไปก่อนนะ
เดย๋ี วรถติด.
แจวอ้าว ๑. ก. วิ่งหนีไปโดยเร็ว เช่น ตำรวจบุกทลายบ่อน เซียนพนัน
แจวอา้ ว.
๒. ก. ไปโดยเร็ว เช่น พอรู้ว่าพ่อเข้าโรงพยาบาลก็แจวอ้าว
ไปหาเลย.

แจ๋ว ๑ ว. ดเี ย่ียม เชน่ ปาฐกถาวันน้แี จ๋ว ทุกคนพอใจมาก. (พจน.)

แจ๋ว ๒ น. หญิงรบั ใชท้ ่บี า้ น เชน่ ทบี่ ้านตอนนี้ไม่มีแจว๋ ฉันเลยเหนื่อย
มากเพราะต้องเปน็ แจว๋ เอง.

โจ ้ ก. กินเอา ๆ, กินอย่างเอร็ดอร่อย, เช่น ฉันเห็นหัวหน้านั่งโจ้
กว๋ ยเต๋ยี วอยรู่ มิ ถนน.

โจ๋ น. วัยรุ่น เช่น โจ๋แห่กร๊ีดนักร้องดังในคอนเสิร์ตเม่ือคืนนี้.
คมม. ขาโจ๋ ความหมายท่ี ๑, วยั โจ.๋

49

• พจนานกุ รมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

อกั ษร ฉ

ฉลาดเป็นกรด ก. เฉียบแหลม เช่น เด็กคนนี้ฉลาดเป็นกรด ต้องอบรมให้ดี
อย่าให้ใชค้ วามฉลาดในทางท่ีผิด.

ฉลุย ก. ไปสู่เปา้ หมายโดยสะดวก เชน่ สอบคราวนเ้ี ขาคงผา่ นฉลุย.
นกั เทนนสิ ไทยฉลุยเข้ารอบ ๘ คนสดุ ทา้ ย.

ฉะ ๑. ก. ทะเลาะ เชน่ สองคนนีไ้ ม่ร้เู ป็นยังไง ฉะกนั บ่อยจรงิ ๆ.
๒. ก. ว่าใส่หน้าอย่างรุนแรง, ด่าว่าต่อหน้า, เช่น มากล่าวหา
กนั อยา่ งน้ี เดี๋ยวจะฉะใหห้ น้าหงายเลย.
ฉะปาก ก. ต่อยปาก เช่น พูดไม่ดีอย่างนี้ เดี๋ยวก็โดนฉะปากหรอก.

ฉันทนา น. ผู้หญิงที่ทำงานในโรงงาน เช่น พวกฉันทนาออกมาร้องขอ
ขน้ึ ค่าแรง. (มีทีม่ าจากเพลง “ฉนั ทนาทรี่ ัก”).

ฉาย ๑. ก. กรายให้เห็น. (พจน.)
๒. ก เทยี่ วไป, เตร็ดเตร่ไป, เชน่ วัน ๆ เอาแต่ฉายไปฉายมา
ไม่ไดท้ ำอะไรเป็นชนิ้ เปน็ อนั เลย.
๓. ก. ปรากฏตวั ไปทวั่ เชน่ วนั นแ้ี ตง่ ตวั ซะสวย จะไปฉายทไี่ หน.
ฉายเด่ียว ก. มาคนเดยี ว (ใชก้ บั คนทม่ี กั จะไปไหนมาไหนดว้ ยกนั เสมอ ๆ)
เชน่ งานนี้ทำไมฉายเดี่ยว ทุกทเี ห็นพาเมียมาด้วย.
ฉายแวว ก. มีลักษณะที่เห็นได้ชัดจากดวงตา เช่น ดวงตาฉายแววแห่ง
ความสขุ .
ฉายหนงั มว้ นเกา่
ก. ทำหรอื พดู เรอ่ื งเดมิ ซำ้ ๆ เชน่ ทกุ ครง้ั ทเ่ี ขาใหส้ มั ภาษณก์ จ็ ะ
พดู เรื่องเดมิ ๆ วนั นี้กฉ็ ายหนงั มว้ นเกา่ อีกแล้ว.
ฉ่ิงฉับทวั ร์ น. คณะทอ่ งเทยี่ วแบบประหยัด มกั มเี ครื่องดนตรงี ่าย ๆ ติดไป
ดว้ ย และรอ้ งเลน่ กนั ไปตลอดทาง เชน่ หนา้ กฐนิ ปนี ้ีฉง่ิ ฉบั ทวั ร์
แยะจัง. (ทัวร์ มาจาก อ. tour).

ฉิบ ๑. ว. มากอย่างยิ่ง เชน่ หนังสือเล่มนีแ้ พงฉบิ . (เป็นคำหยาบ)
(ตัดมาจาก ฉบิ หาย).

50

พจนานกุ รมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน •

๒. ว. ทนั ที, โดยไมค่ าดหมาย, เช่น พูดกันอยดู่ ี ๆ เดนิ หนีไป
เสียฉบิ .
ฉิบหาย ๑. ก. สญู หมด, เสียหมด, หมดเร็ว, ปน่ ป,ี้ โดยปรยิ ายใชเ้ ปน็
คำดา่ คำแชง่ หมายความเช่นนน้ั . (พจน.)
๒. ว. มากอย่างยิ่ง (ใช้ในความประชด) เช่น เก่งฉิบหาย.
บางทีพูดส้นั ๆ วา่ ฉิบ หรือ ชิบ. (เป็นคำหยาบ).
ฉ่ี ๑ ๑. ก. ถ่ายปัสสาวะ (พจน.) เชน่ โตจนป่านนีย้ งั ฉ่รี ดที่นอนอกี .
๒. น. ปัสสาวะ (พจน.) เช่น ตำรวจคุมตัวนักเท่ียวท่ีมีฉ่ีเป็น
สมี ่วงไปโรงพกั .
ฉ่ี ๒ ว. อยา่ งย่ิง (พจน.) ในคำว่า เงียบฉี.่
ฉกี ผา้ ออ้ มไมท่ นั ๑. ก. ต้ังครรภ์บ่อย, มีลูกหัวปีท้ายปี, เช่น เธอเพ่ิงคลอดลูก
คนแรกไปได้ไม่นานก็ท้องคนท่ี ๒ แล้ว ฉีกผ้าอ้อมไม่ทัน
จรงิ ๆ.
๒. ก. ต้ังครรภ์และคลอดลูกท้ัง ๆ ที่ยังไม่ถึงวัยอันควร เช่น
ปล่อยให้ลูกสาวไปเท่ียวกลางคืนบ่อย ๆ เด๋ียวก็ฉีกผ้าอ้อม
ไมท่ ันหรอก.
เฉโก, เฉโกโฉเก ๑. ก. งอแง, ด้ือรั้น, (ใช้กับเด็ก) เช่น ทำไมวันน้ีหนูถึงได้
เฉโกโฉเกจัง. คมม. โฉเก, โฉเกเฉโก ความหมายที่ ๑.
๒. เกเร, ไม่รับผิดชอบ, เช่น งานนี้อย่ามาทำเฉโกโฉเกนะ
เจา้ นายเอาเรอ่ื งแน.่ คมม. โฉเก, โฉเกเฉโก ความหมายท่ี ๒.
เฉ่งป ๋ี ก. ด่าว่าหรือทำร้ายตอบเพราะอีกฝ่ายหน่ึงทำไม่ดีมาก่อน,
ต่อว่า, เช่น ทำงานเละแบบน้ีต้องเฉ่งปี๋กันหน่อย. พวกนั้น
มาเล่นงานคนของเรา ต้องตามไปเฉ่งป๋ีกันบ้าง. (จ. เฉ่งป้ี
วา่ ชำระเงนิ ).
เฉด ๑. น. สี เช่น เสอื้ ผ้าเฉดน้ไี มเ่ ข้ากับสผี ิวของเธอ.
๒. น. ระดับความเข้มของสี เช่น ผ้า ๒ ผืนน้ีถึงจะสีชมพู
เหมือนกนั แตค่ นละเฉด.
(อ. shade).

51

• พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบบั ราชบัณฑิตยสถาน

เฉยเลย ก. เอามาเป็นประโยชน์ของตัวโดยไม่สนใจความรู้สึกของผู้อื่น
เชน่ เราจองทขี่ องเราไวเ้ ขามาถึงกม็ านั่งทเ่ี ราเฉยเลย.

เฉาะ ๑. ก. ทำลายความบริสุทธิ์ของผู้หญิง เช่น ผู้หญงิ คนน้ถี ูกเฉาะ
ไปแลว้ .
๒. ก. ผ่าตัดแปลงเพศชายให้เป็นเพศหญิง เช่น กะเทยคนนี้
ไปเฉาะมาแลว้ กลายเป็นผู้หญงิ เต็มตัว.

เฉิ่ม, เฉ่ิม ๆ ก. เชย, ไม่ทันสมัยในเรื่องการแต่งตัว การพูดจา เป็นต้น,
เช่น ผ้หู ญงิ คนนี้หนา้ ตาสวยแต่แต่งตัวเฉม่ิ จัง.
เฉ่ือยงาน ก. ทำงานไม่เต็มกำลัง, ทำงานไปเรื่อย ๆ ไม่รีบร้อน, (เป็น
ลักษณะของการประท้วงอย่างหนึ่ง) เช่น สหภาพแรงงาน
มีมติให้พนักงานเฉื่อยงานได้ จนกว่าการเจรจาเรียกร้อง
คา่ แรงขน้ึ จะสำเรจ็ .

โฉเก, โฉเกเฉโก ๑. ก. งอแง, ด้ือร้ัน, (ใช้กับเด็ก) เช่น ทำไมวันนี้หนูถึงได้
โฉเกเฉโกจัง. คมม. เฉโก, เฉโกโฉเก ความหมายที่ ๑.
๒. ก. เกเร, ไมร่ บั ผดิ ชอบ, เช่น งานนอ้ี ย่ามาทำโฉเกเฉโกนะ
เจา้ นายเอาเรอ่ื งแน.่ คมม. เฉโก, เฉโกโฉเก ความหมายท่ี ๒.

โฉนด น. เนื้อเพลงหรือข้อความที่จดไว้สำหรับดูในเวลาร้องเพลง
หรือพูดในที่ประชุมชน เช่น เขาจำเน้ือเพลงไม่ได้ ต้องร้องไป
ดูโฉนดไป.
ไฉไลเปน็ ม้า ก. สวยมาก เช่น ผู้หญิงคนนั้นไฉไลเป็นม้าเลย. (มาจาก
ไฉไลเปน็ บ้า).

อกั ษร ช

ชง ๑ ก. เทนำ้ รอ้ นลงบนใบชาหรอื ยาเปน็ ตน้ เพอ่ื ใหร้ สออก. (พจน.),
ผสมเครื่องด่ืมประเภทผงด้วยน้ำร้อนและปรุงรสให้พร้อม
ท่ีจะรับประทาน เช่น ช่วยชงกาแฟมาให้ถ้วยหน่ึง น้ำตาล
ช้อนเดียวนะ.

52

พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบณั ฑิตยสถาน •

ชง ๒ ก. ขัดกัน, เป็นอริกัน, เป็นศัตรูกัน, เช่น ดวงรัฐมนตรีกับ
ปลัดกระทรวงคงชงกัน จงึ มเี รอ่ื งขดั แยง้ กนั อยู่เรอื่ ย. (จ.).

ชง ๓ ก. เตรยี มการให,้ ดำเนนิ การให,้ เชน่ เขาชงเรอ่ื งใหร้ ฐั มนตรเี ซน็ .

ชงค ์ น. ผู้ชายแท้ (เป็นคำท่ีชายรักร่วมเพศใช้) เช่น อุตส่าห์ดีใจ
ท่ีได้ชงค์มาเป็นแฟน พอมารู้ว่าเป็นอีแอบ ฉันเลยเลิกคบ.
(ตัดมาจาก ภุชงค์).

ช้งเชง้ ก. ทำเสียงเอะอะจนฟังไม่ได้ศัพท์ เช่น ใครทำอะไรให้เขา
โกรธถึงได้ช้งเช้งแต่เช้าเชียว. เขาทำอะไรช้งเช้งในครัว
แต่เช้าเลย.
ชนตอ ก. ปะทะกับตัวการคือผู้มีอิทธิพลจนดำเนินการต่อไปไม่ได้
เช่น ตำรวจเดินหน้าปราบคดีคอร์รัปช่ัน แต่สงสัยว่าจะชนตอ
เขา้ แลว้ .

ชนะบาย ก. ชนะการแข่งขันโดยไม่ต้องลงแข่ง. คมม. ได้บาย. (บาย
มาจาก อ. bye).

ชวด ๑. ก. ผดิ หวัง, ไม่ไดด้ งั หวัง. (พจน.)
๒. ก. อดได้, หมดโอกาส, เชน่ มวั แต่ชักช้าเด๋ยี วกช็ วดไดง้ านน้ี
หรอก. คมม. ชวดฉลขู าลเถาะ ๑.
ชวดฉลูขาลเถาะ ๑
ก. อดได,้ หมดโอกาส, เช่น ตอ้ งรีบหนอ่ ยนะ เด๋ยี วจะชวดฉลู
ขาลเถาะ. คมม. ชวด ความหมายที่ ๒.
ชวดฉลูขาลเถาะ ๒
น. ชะตากรรม เช่น อย่าไปว่าเขาเลย ตัวแกเองก็ไม่พ้น
ชวดฉลูขาลเถาะหรอก.

ช่องแข็ง น. ช่องในตู้เย็นท่ีมีอุณหภูมิเย็นจัดถึงจุดเยือกแข็ง สำหรับ
ทำน้ำแข็งหรือแช่ส่ิงท่ีต้องการเก็บไว้ได้นาน เช่น อย่าลืมเอา
ปลาไปแช่ช่องแข็ง เดี๋ยวจะเนา่ เสยี หมด. คมม. ชอ่ งฟร้ซี .
ชอ่ งฟร้ซี น. ช่องในตู้เย็นท่ีมีอุณหภูมิเย็นจัดถึงจุดเยือกแข็ง สำหรับ

53

• พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบับราชบณั ฑติ ยสถาน

ทำน้ำแข็งหรือแช่ส่ิงที่ต้องการเก็บไว้ได้นาน เช่น อย่าลืม
เอาไอศกรีมใส่ช่องฟรี้ซ. คมม. ช่องแข็ง. (ฟร้ีซ ตัดมาจาก
อ. freezer).

ช่องโหว ่ น. ข้อบกพร่องที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์
และมักมีผ้นู ำไปใชป้ ระโยชน์ เชน่ เขาใช้ชอ่ งโหวข่ องกฎหมาย
เพอ่ื หลีกเลีย่ งภาษี.

ชอ็ ป, ชอ็ ปปิง้ ก. ซ้ือของ เช่น ฉันมาช็อปแถวนี้เป็นประจำ. สยามสแควร์
เปน็ แหลง่ ชอ็ ปปงิ้ ของวยั รนุ่ . (อ. shop, shopping).

ชะตากรรม น. ความเป็นไป, ความเป็นตายร้ายดี, (มักใช้ในทางร้าย)
เช่น ยังไม่ทราบชะตากรรมของนักท่องเที่ยวในเรือท่ีอับปาง
กลางทะเลเม่ือคนื น.้ี

ชะน ี น. ผู้หญิง (เป็นคำที่กะเทยใช้เรียกผู้หญิง) เช่น หม่ันไส้พวก
นังชะนีชะมัด.
ชะเวกิ ชะวาก ก. เปิดกว้างและลึก เช่น สวมเสื้อคอกว้างชะเวิกชะวาก.
(พจน.). คมม. ชะเวิบชะวาบ ความหมายที่ ๑.

ชะเวบิ ชะวาบ ๑. ก. เปิดกว้างและลึก เช่น แต่งตัวชะเวิบชะวาบ. คมม.
ชะเวกิ ชะวาก.
๒. ก. วบั ๆ แวม ๆ เชน่ เวลาไปวัดอยา่ แต่งตวั ชะเวบิ ชะวาบ.

ชะแว้บ ก. หลบไปอย่างรวดเร็ว เช่น เขามาพอให้เจ้าภาพเห็นหน้า
แล้วกร็ บี ชะแวบ้ ออกไปทันท.ี

ชักดาบ ก. ไม่จ่ายเงินในกรณีท่ีต้องจ่าย เช่น บริษัทต้องล้มละลาย
เพราะโดนลกู หนช้ี กั ดาบกนั จำนวนมาก. ถา้ วนั นก้ี นิ แลว้ ชกั ดาบ
อกี ละก็ เร่ืองถึงตำรวจแน่ ๆ.

ชว่ั ลกู ชว่ั หลาน น. ตลอดระยะเวลาอันยาวนานจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน เช่น
ตอนที่มาจากเมืองจีน เขามีแค่เสื่อผืนหมอนใบ ตอนน้ีเป็น
เศรษฐมี ีเงินทองใชไ้ ปจนชัว่ ลูกช่วั หลานกไ็ มห่ มด.

54

พจนานกุ รมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบับราชบัณฑติ ยสถาน •

ชา้ เกินแกง ก. ช้าเกินไป เช่น เอางานมาส่งช้าเกินแกงไปแล้ว ไม่ได้
คะแนนหรอก. คมม. สายเกนิ แกง.

ชาไข่มกุ น. ชาเย็นปน่ั และใสส่ าคูเม็ดใหญ.่

ชาดำเยน็ น. ชาท่ีชงใส่น้ำตาล ใส่น้ำแข็ง แต่ไม่ใส่นม เช่น เขาชอบกิน
ชาดำเยน็ มากกว่าชาเย็น.

ชา้ ไปต๋อย ก. ชา้ เกินไป (เปน็ คำเยา้ ผู้ทีท่ ำการใด ๆ ไมท่ นั การ) เช่น นาย
ตดิ ใจสาวคนนห้ี รอื ชา้ ไปตอ๋ ย เธอมแี ฟนไปเสียแล้ว.

ชามะนาว น. ชาดำเย็นที่ผสมน้ำมะนาวเล็กน้อยเพ่ือปรุงรสและกลิ่น
เชน่ อากาศรอ้ น ๆ อยา่ งนีด้ ่ืมชามะนาวแล้วชืน่ ใจด.ี

ชาเยน็ น. ชาที่ชงใส่น้ำตาล นม และน้ำแข็ง เช่น เขาชงชาเย็นได้
อรอ่ ยมาก.

ช้ารจ์ แบ็ต ๑. ก. อัดไฟเข้าแบ็ตเตอรี่ เช่น มือถือนี้แบ็ตจะหมดแล้ว
อย่าลมื ช้าร์จแบต็ ด้วย.
๒. ก. ทำให้กลับมีเรี่ยวแรง เช่น ทำงานเครียดมาท้ังเดือน
ขอไปช้าร์จแบต็ ทชี่ ายทะเลสกั ๒-๓ วัน.
(ช้าร์จ มาจาก อ. charge, แบ็ต ตัดมาจาก อ. battery).

ช่ำปอด ก. พอใจอย่างเตม็ ที่ เช่น วนั น้ีเทีย่ วเสยี ชำ่ ปอดเลย.

ชำแหละ ก. แจกแจงข้อเสียโดยละเอยี ด เชน่ หนงั สือเลม่ นถ้ี ูกนกั วจิ ารณ์
ฝปี ากกล้าชำแหละเสียเละ.

ช่งิ ก. หลบฉาก, หลบไปอีกทางหนึ่ง, เช่น เห็นเจ้าหน้ีมาทาง
บันไดหนา้ เรากช็ ่ิงออกทางบนั ไดหลงั .

ชง้ิ ฉอ่ ง ก. ปัสสาวะ เชน่ รอเด๋ยี วนะ ขอไปชงิ้ ฉ่องก่อน.

ชิดซ้าย ก. แพ้, สู้ไมไ่ ด้, ไม่อาจเปรยี บได้, เชน่ เหน็ คณุ ยายแตง่ ตัวแล้ว
หลานสาวชิดซ้ายไปเลย.

ชิบ ว. มากอยา่ งยง่ิ เช่น บา้ นหลงั น้แี พงชบิ . คมม. ฉบิ , ฉบิ หาย.

55

• พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบณั ฑิตยสถาน

ชิบเปง้ , ชบิ เป๋ง, ชิบโปง๋
ว. มากอย่างย่ิง เช่น ร้านนขี้ ายของแพงชบิ เปง๋ .

ชิป ๑, ชิปแลกเงิน
น. ส่ิงที่ใช้แทนเงิน เป็นแผ่นพล้าสติกกลมหรือก๊าร์ด มีตัวเลข
และสีบอกราคา ใช้ในการเล่นการพนันเป็นต้น เช่น จับ
นกั พนันพรอ้ มชปิ ๕๖ ล้าน. นักเรยี นใช้ชปิ ซ้ืออาหารกลางวัน
ทีโ่ รงเรียน. (อ. chip).

ชิป ๒ น. อุปกรณ์ทำจากวสั ดุก่ึงตัวนำ ขนาดจว๋ิ มีวงจรอิเลก็ ทรอนกิ ส์
อยู่ภายใน ใช้เก็บข้อมูล เช่น กทม. มีนโยบายฝังชิปให้
สนุ ัขจรจดั . เรยี กเตม็ วา่ ไมโครชิป. (อ. chip).

ชมิ ลาง ๑. ก. หยั่งดทู า่ ทีหรอื เหตุการณ์วา่ จะดหี รอื รา้ ย. (พจน.)
๒. ก. หย่ังความนิยม เช่น บริษัทออกสินค้าตัวใหม่เป็นการ
ชมิ ลางตลาด.

ชิวชวิ ว. สบาย ๆ, ง่าย ๆ, ธรรมดา, เช่น ตอนเย็นวันเสารจ์ ะมีลกู คา้
มานั่งกินอาหาร น่งั ดม่ื ชิวชิวกันท่ีรา้ น. วนั หยดุ นเี้ ราไปถา่ ยรปู
แบบชวิ ชิวกันดีกวา่ . (อ. chill, chill out).

ชี ส. สรรพนามบุรุษที่ ๓ (เป็นคำที่สาวประเภทสองมักใช้เรียก
ผหู้ ญิงหรอื สาวประเภทสองดว้ ยกนั ). (อ. she).

ช้ชี ะตา ก. บงการชวี ติ เช่น เราตอ้ งตดั สินใจดว้ ยตนเอง อย่าใหค้ นอน่ื
มาช้ีชะตาของเรา.

ชี ๆ แปะแป๊ะ ว. ขาว ๆ สวย ๆ เชน่ ทผ่ี บั นมี้ สี าวชี ๆ แปะแปะ๊ ไวค้ อยรบั แขก.
(จ. ชี ๆ วา่ ใส ๆ, สด ๆ; แปะแป๊ะ วา่ ขาว ๆ).

ชโ้ี พรงให้กระรอก
ก. ทำใหเ้ หน็ ลทู่ างทน่ี ำไปใชห้ าประโยชนใ์ นทางทไี่ มถ่ กู ตอ้ ง เชน่
พอลูกน้องต้องไปประชุมที่ต่างจังหวัด หัวหน้าถามว่าจะพา
ลูกเมียไปเที่ยวด้วยไหม ถามอย่างน้ีก็เป็นการชี้โพรงให้
กระรอก.

56

พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบัณฑติ ยสถาน •

ชุดสทู น. เส้ือกับกระโปรง หรือเส้ือกับกางเกง สีเดียวกัน ไม่มี
ลายหรอื ดอก แบบเปน็ ทางการ. (สทู มาจาก อ. suit).

เชก็ ก. ตรวจสอบ เช่น ก่อนเดินทางไปต่างจังหวัด ควรเช็ก
เครอ่ื งยนต์ใหเ้ รียบร้อย. คมม. ตรวจเช็ก. (อ. check).
เชก็ บลิ ๑. ก. คดิ เงิน เชน่ เชก็ บลิ ค่าอาหาร.
๒. ก. ทำร้ายเพื่อตอบโต้ เช่น เขาจะตามไปเช็กบิลพวกที่
ลอบทำร้ายเม่ือวันกอ่ น.
(อ. check + bill).

เชง้ กระเดะ๊ ก. สวยพร้ิง, สวยมาก, เช่น ถึงจะอายุ ๕๐ แล้วแต่เธอก็ยัง
เชง้ กระเด๊ะ.

เชป้ น. รูปร่าง เช่น ผู้หญิงท่ีประกวดนางงามนอกจากหน้าสวย
แลว้ ยังต้องมีเช้ปดอี ีกดว้ ย. (อ. shape).

เชลียร ์ ก. สนับสนุนและประจบประแจงอย่างออกหน้าออกตา เช่น
เขาเชลียร์เจ้านายอย่างน้ี เลยได้ ๒ ข้ันทุกปี. (มาจากคำ
เชียร์ + เลยี ).

เชา้ ชามเยน็ ชาม ว. อย่างไมก่ ระตือรือรน้ , เรอ่ื ย ๆ, อย่างเกยี จครา้ น, เช่น ถ้า
ข้าราชการทำงานเช้าชามเย็นชาม ประเทศจะก้าวหน้า
ไดอ้ ยา่ งไร.
เชด่ิ ก. เชิดหน้าขึ้นแสดงอาการหย่ิงหรือสะบัดหน้าแสดงให้รู้ว่า
ไม่ไยดีดว้ ย เชน่ พอเธอได้ตำแหนง่ นางงามกเ็ ชดิ่ ใส่คนอ่ืน.

เชียงกง ๑. น. แหล่งเครื่องยนต์และอะไหล่มือสอง เช่น ถ้าอยากได้
อะไหล่รถยนต์มือสอง คุณต้องไปที่เชียงกงรังสิต. คมม.
เซยี งกงความหมายท่ี๑.(คำนมี้ าจากชอื่ ศาลเจา้ ปงึ เถา่ กงอยทู่ ี่
ปลายถนนทรงวาด คนไทยสว่ นใหญร่ จู้ กั กนั ในนามวา่ ศาลเจา้
เชยี งกง เดิมมีรา้ นขายเครอื่ งยนต์และอะไหล่ต่าง ๆ).
๒. ว. ท่ีใช้แล้ว, มือสอง, (ใช้กับเครื่องมือหรืออุปกรณ์) เช่น
ไปซื้อของเชียงกงมาก็พังง่ายแบบน้ีเอง. คมม. เซียงกง
ความหมายที่ ๒.

57

• พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบบั ราชบณั ฑิตยสถาน

เชียร์ ๑. ก. ให้กำลังใจ, สนับสนุน, เช่น วันน้ีเพื่อนเราแข่งกีฬา
ต้องไปเชียรเ์ สียหน่อย.
๒. ก. เข้าข้าง เช่น เธอเป็นเพื่อนฉัน ไปเชียร์อีกฝ่ายหนึ่ง
ได้ยงั ไง.
(อ. cheer).
เชยี ร์แขก ก. พูดเชิญชวนให้ใช้บริการ (ใช้กับธุรกิจสถานบันเทิง ร้าน
อาหาร เปน็ ตน้ ) เช่น สาว ๆ แต่งตวั สวย ๆ ไปยนื เชียรแ์ ขก
อยหู่ นา้ รา้ น. (เชยี ร์ มาจาก อ. cheer).
เชยี ร์หลดี เด้อร ์
น. ผู้นำเชียร์ เช่น วันเสาร์น้ีจะมีการคัดตัวเชียร์หลีดเด้อร์
ของมหาวิทยาลัย. เรียกส้ัน ๆ ว่า หลีด หรือ หลีดเด้อร์.
(อ. cheer leader).
เช่ือขนมกินได้, เชือ่ ขนมเจ๊กกนิ ได้
ก. แนน่ อน เช่น สนิ้ ปีนเ้ี ขาตอ้ งได้รบั ตำแหนง่ สูงข้ึน เชอื่ ขนม
กนิ ได้เลย.
เชอื่ เขาเลย, เชือ่ เลย
ก. ไม่น่าเช่ือว่าจะทำเช่นน้ันได้ เช่น หอบกระเป๋าเดินทาง
๕ ใบขึ้นรถเมลม์ าได้ เชอ่ื เขาเลย.
เชอื ด ๑. ก. ฆ่าหรือทำร้าย เช่น ใส่ทองเต็มตัวอย่างน้ี เด๋ียวก็โดน
เชือดหรอก.
๒. ก. ทำให้เสียหน้า เสียชอ่ื ดว้ ยวิธตี า่ ง ๆ เชน่ ด้วยการด่าวา่
ลงโทษ หรือกลั่นแกล้ง เช่น เขาทำให้เจ้านายไม่พอใจ
เลยถูกเชือดให้ย้ายไปอยู่ชายแดน. เธอไม่เตรียมตัวสอบ
ให้ดี ระวังจะถูกเชอื ด.
เชอื ดไก่ให้ลงิ ด ู
ก. ลงโทษคนหน่ึงเป็นตัวอย่าง เพื่อให้คนอ่ืนหวาดกลัวและ
ไม่กล้าทำผิดแบบเดียวกัน เช่น เจ้าของบริษัทไล่หัวหน้า
คนงานที่นัดหยุดงานออกเพราะต้องการเชือดไก่ให้ลิงดู
แล้วกไ็ ด้ผลเพราะคนงานรบี กลับเขา้ ทำงานทันท.ี

58

พจนานกุ รมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบบั ราชบัณฑติ ยสถาน •

เชอื ดเฉอื น ๑. ก. มีเจตนาทำร้ายจิตใจ (ใช้กับคำว่า คำพูด หรือ
วาจา) เชน่ เธอช่างมคี ำพดู ท่ีเชอื ดเฉอื นทำใหผ้ ฟู้ ังทุกขใ์ จ.
๒. ก. ต่อสู้เพ่ือชนะคู่แข่งท่ีมีความสามารถใกล้เคียงกัน
เช่น นักเทนนิสคู่นี้เชือดเฉือนกันอยู่ ๕ ชั่วโมง กว่าจะ
เอาชนะกันได้อย่างสูส.ี

เช่ือหัวไอเ้ รอื ง ก. เชอ่ื ใจได,้ ไวใ้ จได,้ เชน่ งานนสี้ ำเรจ็ แน่ ๆ เชอ่ื หวั ไอเ้ รอื งเถอะ.

แชแ่ ข็ง ก. ทำใหน้ ง่ิ , ทำใหอ้ ยกู่ บั ที่ ไมข่ ยายตวั , ไมก่ า้ วหนา้ , เชน่ กรมเรา
ถกู แชแ่ ขง็ ไมไ่ ดร้ บั งบประมาณเพมิ่ มาหลายปแี ลว้ . คมม. ฟรซี๊
ความหมายที่ ๒.

แชมพู น. ยาสระผมชนิดเหลว มีหลายชนิด อย่างแชมพูปรับเส้นผม
แชมพูขจัดรังแค เช่น เธอชอบใช้แชมพูสำหรับเด็กสระผม
เพราะไม่ทำใหแ้ สบตา. (อ. shampoo).

แชแม้, แชแหม
ก. มองไม่เห็นหรือไม่ทันสังเกตราวกับเป็นคนตาบอด เช่น
เธอตาแชแม้หรือไง ของวางอยู่ตรงหน้ายังมองไม่เห็นอีก.
(จ. แชแม้ ว่า ตาบอด).

แชเ่ ย็น ก. ท้ิงไว้นาน เชน่ เสนอโครงการไป ถูกแชเ่ ย็นไว้ที่ไหนกไ็ ม่รู้.

อกั ษร ซ

ซกมก ก. สกปรกและซอมซ่อ เช่น นายคนนี้ซกมกไม่ชอบอาบน้ำ
มขี เี้ หงือ่ ขี้ไคลน่ารงั เกียจ.

ซบ ๑. ก. ซบเซา, ฝดื เคือง, เชน่ เศรษฐกจิ ไตรมาสแรกซบ เพราะ
นำ้ มันแพง.
๒. ก. ผละจากที่พ่ึงหรือท่ีทำงานแห่งหน่ึงไปยังอีกแห่งหน่ึง
เช่น เขาออกจากพรรคเลก็ ไปซบพรรคใหญ่. คมม. ซบอก.
ซบอก ก. ผละจากท่ีพ่ึงหรือที่ทำงานแห่งหน่ึงไปยังอีกแห่งหน่ึง เช่น
สส. หลายคนท้ิงพรรคเดิมไปซบอกพรรครัฐบาล. คมม. ซบ

59

• พจนานกุ รมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบับราชบณั ฑิตยสถาน

ความหมายที่ ๒.

ซวย ก. เคราะห์ร้าย, อบั โชค, (พจน.), โชครา้ ย เช่น วันนีซ้ วยมาก
โดนเจ้านายด่าแต่เช้า. วันนี้เป็นวันซวย ทำอะไรก็มีแต่
อุปสรรค. (จ.).

ซองกฐนิ น. ใบบอกบุญเรี่ยไรเงินในการทอดกฐิน เช่น เดือนนี้ได้รับ
ซองกฐนิ มาตงั้ ๕ ซอง. คมม. ฎีกากฐิน.
ซ่อม ๑ ก. บงั คบั ใหท้ ำสง่ิ ตา่ ง ๆ เพอื่ ใหอ้ ยใู่ นโอวาท หรอื เพอ่ื ลงโทษ เชน่
พี่ซ่อมรุ่นน้องกลางดึก เพราะต้องการให้รุ่นน้องเกรงกลัว.
คนที่แสดงการไม่เคารพรุ่นพ่ีจะถูกซ่อมให้วิ่งรอบสนาม
๕๐ รอบ.

ซอ่ ม ๒ ก. ทำงานหรือกิจกรรมเพ่ิมตามคำสั่งของครู เพื่อให้ผ่านการ
ประเมนิ ผลสอบ เชน่ คะแนนเฉลยี่ ไมผ่ า่ น ครกู ใ็ หม้ าซ่อม.

ซังกะบว๊ ย ว. ไมม่ สี ว่ นดี เชน่ ของซงั กะบว๊ ยแบบนี้ ใชไ้ มเ่ ทา่ ไรกพ็ งั . ไมต่ อ้ ง
ไปสนใจคนซังกะบ๊วยแบบน้ัน วัน ๆ ไม่เห็นทำอะไร ได้เแต่
ว่าคนอนื่ .

ซงั เต น. คุก เชน่ อยา่ ประมาทไปนะ เธอทำผิดกฎหมาย เด๋ียวกเ็ ข้า
ซังเตหรอก. คนท่ีปลอมเอกสารราชการถ้าถูกจับได้ ก็โดน
นอนซังเต.
ซดั ๑. ก. ชก ฟาด หรือทำรา้ ย เปน็ ต้น เชน่ ไปโดนใครเขาซัดมา
หน้าบวมเลย.
๒. ก. ดุหรือตำหนิอย่างรุนแรง เช่น วันน้ีซวย โดนเจ้านาย
ซัดแต่เชา้ .
๓. ก. กินอย่างหิวโหย เช่น อดข้าวมาต้ังแต่เช้า กลางวันเลย
ซดั กว๋ ยเต๋ยี วไป ๓ ชาม.

ซัมเมอ่ ร์ ๑. น. ฤดรู ้อน เช่น ซมั เมอ่ รน์ ้ลี ูกไดท้ ุนไปเรยี นทอี่ งั กฤษ.
๒. ก. เรยี นภาคฤดรู อ้ น เชน่ ปนี จ้ี ะสง่ ลกู ไปซมั เมอ่ รท์ อี่ เมรกิ า.
(อ. summer).

60

พจนานกุ รมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑติ ยสถาน •

ซ่า, ซ่าส ์ ๑. ก. ทำตัวเด่นดัง, ทำตัวเป็นข่าว, เช่น ไฮโซคนน้ีซ่าส์มาก.
๒. ก. ทำตัวนอกกรอบ เช่น ดาราคนนี้ปฏิเสธบทโป๊เปลือย
เพราะไม่อยากซ่าส.์
๓. ก. หวือหวา เช่น แฟชั่นชุดอาบน้ำแบบใหม่ซ่าส์มากจน
ผใู้ หญร่ บั ไมไ่ ด.้
๔. ก. เด่นและเป็นที่สนใจ เช่น ข่าวนี้มีประเด็นฮ็อตประเด็น
ซา่ ส.์
ซาเลง้ ๑. น. รถสามล้อถีบ มีขาถีบและที่นั่งอยู่ด้านหลัง มีท่ีว่าง
สำหรับบรรทุกของ มีล้อ ๒ ล้ออยู่ด้านหน้าอีกล้อหนึ่ง
อยู่ด้านหลัง เช่น ตอนเร่ิมค้าของเก่าใหม่ ๆ ป๊าอั๊วมีแค่
ซาเล้งเพียงคันเดียว. (ปัจจุบันใช้เครื่องมอเตอร์ไซค์แทน
รถถบี ).
๒. น. ผู้มีอาชีพค้าของเก่าโดยถีบรถสามล้อถีบหรือข่ีรถใช้
เคร่ืองมอเตอร์ไซค์ไปรับซ้ือของตามบ้านคนซึ่งอยู่ตาม
ซอกซอย เช่น วันนี้คอยดูดี ๆ ถ้ามีซาเล้งผ่านมาก็ยก
หนงั สอื พมิ พ์กบั ขวดพวกนข้ี ายเลย.
(จ. ซ่าล่งิ ).
ซำเหมา ก. ดยู ากจนและปอน ๆ เช่น เธอแตง่ ตวั ซำเหมาอยา่ งน้ี ใคร ๆ
เขากด็ ูถกู เอาซ.ิ
ซิก น. สัญญาณ เช่น เขาออกมาส่งซิกกับนักข่าวว่าจะมีการปรับ
ครม. เรว็ ๆ นี้. (ตัดมาจาก อ. signal).
ซ่งิ ๑. ก. ขับรถอย่างเร็ว เช่น เธอซ่ิงรถเกินกำหนดอย่างน้ี เดี๋ยว
กโ็ ดนตำรวจจับหรอก.
๒. ก. ขับรถเร็วด้วยความคะนอง เชน่ พวกวัยรุน่ ชอบขบั รถซ่งิ .
๓. ก. ไปโดยรถอย่างรวดเร็ว เช่น รอเดี๋ยวนะ ขอซ่ิงไปรับ
ลกู กอ่ น.
(ตดั มาจาก อ. racing).

61

• พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบบั ราชบณั ฑิตยสถาน

ซมิ้ โบะ๊ น. ผู้หญิงจีนมีอายุที่แต่งตัวเชย เช่น ผู้หญิงคนนี้แต่งตัว
อย่างกับซ้ิมโบะ๊ . (ซ้มิ มาจาก จ. ซิม่ ว่า น้าสะใภ,้ อาสะใภ้).

ซ่ิล, ซ่ิว ก. สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้ว เปลี่ยนไปสอบเข้าคณะหรือ
มหาวทิ ยาลยั ใหม่ เช่น เขาซิว่ มา ๓ ทแ่ี ลว้ กว่าจะมาเรยี นท่ีน่ี.
(ตดั มาจาก อ. fossil).

ซี้ ๑. ก. ตาย เช่น รบี พาไปส่งโรงพยาบาลเถอะ เดย๋ี วจะซ้เี สยี ก่อน.
(จ.).
ซีบ้ อ้ งเซก็ ก. ตาย เช่น ลุงคนที่เจอเมื่อวานถูกรถชนซี้บ้องเซ็กไปแล้ว.
(จ.).

ซ้ี ๒ ก. สนิทกันมาก เช่น เขาซี้กันมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม. เขา
เปน็ เพือ่ นซีข้ องพช่ี าย รู้จกั กนั มาต้งั แต่ประถมหนึง่ .
ซี้ปก้ึ , ซ้ยี ่ำปกึ้
ก. สนิทมาก เชน่ คู่นเ้ี ขาซปี้ ึ้กกนั มาตัง้ แตเ่ รยี นชั้นประถม.

ซเี ครยี ด ก. เอาจริงเอาจังมากจนเกิดอาการเครียด เช่น ปัญหาแค่น้ี
ไม่ตอ้ งซีเครยี ด ค่อย ๆ คดิ เดย๋ี วกแ็ กไ้ ด้. เขาเป็นคนซเี ครียด
วัน ๆ ไมเ่ คยเห็นยมิ้ เลย. (มาจากคำ ซเี รียส + เครียด).

ซีด ี น. แผน่ พลา้ สตกิ แขง็ ลกั ษณะกลม ใชส้ ำหรบั บนั ทกึ ขอ้ มลู เพลง
หรอื ภาพเคลอ่ื นไหว การอา่ นขอ้ มลู แผน่ กระทำไดด้ ว้ ยการฉาย
แสงเลเซอ่ รไ์ ปกระทบบนผวิ หนา้ แผน่ แลว้ แปลงผลการสะทอ้ น
ออกมาเป็นข้อมลู มีหลายชนดิ เชน่ ซดี ีรอม (CD-ROM) ซง่ึ
บันทึกข้อมูลได้แต่ลบหรือแก้ไขข้อมูลไม่ได้ ซีดีอาร์ดับเบิ้ลยู
(CD-RW) ซ่ึงใช้บันทึกข้อมูลซ้ำ ๆ ได้. (อ. CD ย่อมาจาก
compact disc).

ซีเรียส ๑. ก. เอาจรงิ เอาจงั มาก เชน่ อยา่ ซีเรยี สนักเลย จะแกเ่ รว็ .
๒. ว. จริงจังมาก เชน่ ฉนั ชอบดูหนงั ซเี รียส.
(อ. serious).

ซีอีโอ ๑. น. ผู้บริหารขององค์กรภาครัฐหรือเอกชนที่มีอำนาจสูงสุด

62

พจนานกุ รมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบบั ราชบัณฑติ ยสถาน •

ในการตัดสินใจ เช่น ซีอีโอบริษัทไมโครซ้อฟต์ตัดสินใจ
เปิดตลาดซ้อฟต์แวรใ์ หม่ปีหนา้ .
๒. น. ผู้บริหารที่จัดการและรับผิดชอบส่ังการเบ็ดเสร็จ เช่น
การบรหิ ารงานยุคน้ี ผู้ว่าราชการจังหวดั ตอ้ งเปน็ ผวู้ ่าซีอีโอ.
(อ. CEO ย่อมาจาก chief executive officer).

ซึมกะทอื ๑. ก. ซมึ เซา, งว่ งเหงา, เกียจครา้ น. (พจน.)
๒. ก. ไม่คล่องแคล่วว่องไว เช่น วันนี้เป็นอะไรจึงซึมกะทือ
อยา่ งน้.ี

ซอื เจ ๊ น. ผู้หญิงเก่ง (ใช้กับผู้ที่มีอาวุโสหรือเป็นหัวหน้า) เช่น ฐาน
บัญชาการพรรคหญิงไทยของซือเจ๊อยู่แถวถนนศรีนครินทร์.
(จ. ซอื แจ้ วา่ ผหู้ ญงิ รนุ่ พ่ีซ่งึ เป็นศษิ ยร์ ว่ มอาจารย์).

ซื่อบือ้ ๑. ก. โง่แบบซื่อ ๆ, ไม่ทันคน, เช่น พวกไร้สมอง ซ่ือบื้อ
อาโนเนะ เห็นแลว้ นา่ รำคาญ.
๒. ก. โง่แบบทำส่ิงที่ไม่น่าจะทำ เช่น ผู้บริหารคนนี้ซื่อบ้ือ
ลูกน้องพูดอะไรก็เชือ่ ทุกอยา่ ง.

ซอื แป๋ น. หัวหน้าใหญ่, ผู้มีความเชี่ยวชาญ, (ใช้กับผู้ชาย) เช่น
เขาได้รบั ยกยอ่ งใหเ้ ป็นซือแปข๋ องพรรคการเมืองใหญ่.
(จ. ว่า อาจารย์ผู้ประดจุ บดิ า).

ซยุ ก. ขี้โม้, ชอบพูดเกินจริง, เช่น ไม่ต้องมาซุย เบื่อจะฟังแล้ว.
(ตัดมาจาก ซยุ ขขี้ ิง ซึ่งผวนมาจาก สิงห์ข้ีคุย).

เซ็กส์ ๑ ๑. น. การร่วมเพศ เช่น ผู้ใหญ่ควรสอนเด็กไม่ให้มีเซ็กส์
ตง้ั แตอ่ ายุยังน้อย.
๒. น. การยัว่ ยทุ างเพศ เชน่ ไมค่ วรให้เด็ก ๆ อา่ นการต์ ูนญป่ี ุ่น
มากนักเพราะมแี ตเ่ ร่อื งเซ็กสท์ ัง้ นน้ั .
(อ. sex ).
เซก็ ส์ ๒ ก. ดึงดูดเพศตรงข้ามด้วยรูปร่างหน้าตา หรือการแต่งกาย
เช่น ผู้หญงิ คนน้ีแตง่ ตวั เซ็กส์ท่ีสดุ ในงาน. นายแบบคนล่าสุดนี่
เซก็ สส์ ุด ๆ ไปเลย. คมม. เซ็กซ.ี่ (ตัดมาจาก อ. sexy).

63

• พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบบั ราชบัณฑิตยสถาน

เซ็กซ ่ี ก. ดงึ ดดู เพศตรงขา้ มดว้ ยรปู รา่ งหนา้ ตา หรอื การแตง่ กาย เชน่
ผหู้ ญงิ คนนแ้ี ตง่ ตวั เซก็ ซท่ี ส่ี ดุ ในงาน. นายแบบคนลา่ สดุ นเ่ี ซก็ ซ่ี
สดุ ๆ ไปเลย. คมม. เซก็ ส์ ๒. (อ. sexy).

เซ่น ก. นำสิ่งใดส่ิงหน่ึงไปกำนัลผู้ที่สามารถให้ประโยชน์หรือ
ช่วยเหลอื ได้ มักเปน็ ผูใ้ หญห่ รอื ผมู้ ีอำนาจ เช่น เอาของไปเซ่น
เจ้านายหวงั เลื่อนตำแหน่ง.

เซ็นเซอ่ ร์ ๑. ก. ตรวจสอบส่ือการแสดงแล้วตัดสินว่าให้ผ่าน ไม่ผ่าน
หรือตัดส่วนที่ไม่เหมาะสมออก เช่น หนังเร่ืองน้ีถูก
เซ็นเซอ่ รจ์ นดไู มร่ ้เู ร่ือง.
๒. น. ผู้ตรวจสอบส่ือการแสดงแล้วตัดสินว่าให้ผ่าน ไม่ผ่าน
หรือตัดส่วนที่ไม่เหมาะสมออก เช่น หนังโป๊อย่างน้ี
เซน็ เซอ่ ร์คงไม่ให้ผา่ นแน่นอน.
(อ. censor).

เซเล็บ น. คนดัง, ผู้ท่ีมีช่ือเสียงในสังคม, (มักใช้หมายถึงดารา
นักร้องไฮโซ เป็นต้น) เช่น งานนี้มีพวกเซเล็บไปกันเยอะ.
(ตัดมาจาก อ. celebrity).

เซอ่ เป็นควายโดนตอน
ก. งงแบบหมดความรู้สึก เช่น เห็นคนที่หมายปองควงไป
กับเศรษฐถี ึงกับเซอ่ เป็นควายโดนตอนเชียวหรอื .

เซอร ์ ก. แตง่ ตวั แบบอสิ ระเฉพาะตวั มกั เปน็ แบบงา่ ย ๆ ไมเ่ ปน็ ทางการ
และไม่สนใจให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือกาลเทศะใด ๆ
เช่น ผู้บริหารคนใหม่ชอบแต่งตัวเซอร์ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนส์
ไปทกุ งาน. (ตดั มาจาก อ. surrealism).

เซบิ้ ๆ ก. ลองทำ, ลองดู, สังเกตการณ์, เช่น งานน้ียังไม่เคยทำเลย
ขอเซ้ิบ ๆ ดูก่อน. ร้านอาหารนี้เปิดใหม่ ลองไปเซ้ิบ ๆ กัน
หนอ่ ย. (เซิ้บ ตัดมาจาก อ. observe).

เซยี งกง ๑. น. แหลง่ ขายเคร่ืองยนตแ์ ละอะไหลม่ อื สอง เช่น ถ้าอยากได้

64

พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบณั ฑิตยสถาน •

อะไหล่รถยนต์มือสอง คุณต้องไปท่ีเซียงกงรังสิต. คมม.
เชยี งกงความหมายท่ี๑.(คำนม้ี าจากชอื่ ศาลเจา้ ปงึ เถา่ กงอยทู่ ี่
ปลายถนนทรงวาดคนไทยสว่ นใหญร่ จู้ กั กนั ในนามวา่ ศาลเจา้
เซียงกง เดิมมีร้านขายเคร่ืองยนตแ์ ละอะไหลต่ ่าง ๆ).
๒. ว. ท่ีใช้แล้ว, มือสอง, (ใช้กับเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์) เช่น
ไปซื้อของเซียงกงมาก็พังง่ายแบบน้ีเอง. คมม. เชียงกง
ความหมายที่ ๒.

แซด้ ก. เศรา้ เชน่ เขาอกหักคราวน้ี แซด้ ไปเป็นเดอื น. (อ. sad).

แซนดว์ ชิ น. อาหารว่าง ใช้ขนมปังอยา่ งนอ้ ย ๒ แผน่ ประกบกนั มไี สช้ นิด
ต่าง ๆ อย่างแฮม ไส้กรอก เนย อยตู่ รงกลาง เช่น แต่กอ่ นเขา
เคยทำงานธนาคาร ตอนน้ีออกมาทำแซนด์วิชขาย.
(อ. sandwich).

แซบ่ อหี ลี ก. อร่อยมาก (มักใช้กับรสเผ็ดและจัด) เช่น ส้มตำร้านนี้
แซ่บอีหล.ี

แซว ก. พดู ลอ้ เชน่ เธอไปแซวเขาบอ่ ยๆเดย๋ี วเขากโ็ กรธจรงิ ๆหรอก.

โซแซด้ ก. เศร้ามาก เช่น ชีตกรอบประกวดร้องเพลง โซแซ้ดร้องไห้
ทั้งคนื . (อ. so sad).

โซนนงิ่ น. การแบ่งเขต เช่น กทม.เคยคิดวางแผนจัดโซนนิ่ง
สถานบนั เทิง. (อ. zoning).

โซย้ ๑. ก. กิน, กินเพราะหิว, เช่น เขาแจ้งความว่าถูกตีที่ท้ายทอย
ขณะนั่งโซ้ยข้าวในรา้ นข้าวตม้ .
๒. ก. ตำหนิอย่างแรง, ด่า, เช่น หนังสือพิมพ์เช้านี้มีแต่เร่ือง
โซย้ รมต. .
ไซโค ๑. ก. พูดหวา่ นลอ้ มใหผ้ ูอ้ ่ืนเหน็ ดว้ ยหรือทำตาม โดยใชเ้ หตผุ ล
ที่ประทับใจผู้ฟัง เช่น ในการค้าขาย ถ้าไซโคลูกค้าให้ดี
กจ็ ะขายคลอ่ ง.
๒. ก. พูดหว่านล้อมทำนองบังคับให้ทำตาม เช่น รุ่นพี่ก็ชอบ

65

• พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

พดู จาไซโคนอ้ งใหมไ่ ปอยา่ งนนั้ เองเขาไมท่ ำโทษจรงิ ๆหรอก.
(อ. phycho).
ไซ้ซ์ น. ขนาด เช่น เธอเป็นคนตัวเล็กมาก ต้องใส่เสื้อไซ้ซ์
ดบั เบล้ิ เอส๊ . (อ. size).
ไซต้ ์ ก. ตื่นเต้นมาก เช่น เขาเพ่ิงสอนหนังสือวันนี้เป็นวันแรก
เลยไซ้ต์น่าดู. (ตดั มาจาก อ. excite).
ไซ้ต์งาน น. สถานที่ก่อสร้าง เช่น วันน้ีต้องออกไปตรวจไซ้ต์งานว่า
การกอ่ สร้างก้าวหนา้ ไปถึงไหนแล้ว. (ไซ้ต์ มาจาก อ. site).
ไซเบ้อร ์ ๑. น. การสื่อสารยุคใหม่ท่ีทันสมัยและรวดเร็ว เช่น กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจัดโครงการไซเบ้อร์
คลนี เพ่ือดูแลความเหมาะสมของเนื้อหาในอนิ เทอร์เนต็ .
๒. น. การส่ือสารในโลกของอินเทอร์เน็ต เช่น ปัจจุบันธุรกิจ
ไซเบอ้ รไ์ ดร้ บั ความสนใจมากขน้ึ เพราะสะดวกและรวดเรว็ .
๓. น. การ์ตูนแอนิเมช่ัน เช่น มนุษย์จริง ๆ ต้องยอมถอยให้
นักร้องฮปิ หอ็ ปไซเบ้อรส์ ตาร์ทีก่ ำลงั มาแรง.
(อ. cyber).

อักษร ฎ

ฎกี ากฐิน น. ใบบอกบุญเร่ียไรเงินในการทอดกฐิน เช่น เดือนน้ีได้รับ
ฎกี ากฐนิ มาตัง้ ๕ ซอง. คมม. ซองกฐิน.

อกั ษร ฐ

ฐานันดรที่ส ่ี น. ส่ือมวลชน เช่น นักหนังสือพิมพ์เป็นฐานันดรที่สี่. (คำน้ี
เมอ่ื เร่มิ ใช้หมายถงึ เฉพาะนักหนังสอื พิมพ์).

อักษร ด

ด้น ก. เรียบเรียงถ้อยคำข้ึนเองเพราะไม่ได้เตรียมตัวมาล่วงหน้า

66

พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบับราชบัณฑติ ยสถาน •

หรือจำบทไม่ได้ เช่น เขาร้องไปได้ครึ่งเพลงแล้วจำเนื้อเพลง
ไม่ได้ เลยด้นไปจนจบ. เจ้าภาพเชิญให้ข้ึนพูดโดยไม่บอก
ล่วงหน้า เขาเลยต้องด้นเอา. คมม. ดน้ สด, ดน้ กลอนสด.
ดน้ สด, ดน้ กลอนสด
ก. เรียบเรียงถ้อยคำขึ้นเองเพราะไม่ได้เตรียมตัวมาล่วงหน้า
หรือจำบทไม่ได้ เช่น เขาร้องไปได้คร่ึงเพลงแล้วจำเน้ือเพลง
ไม่ได้ เลยด้นสดไปจนจบ. เจ้าภาพเชิญให้ข้ึนพูดโดยไม่บอก
ล่วงหน้า เขาเลยตอ้ งด้นกลอนสดเอา. คมม. ด้น.
ดวด ก. ดื่มทเี ดียวหมด (มกั ใช้กับเหลา้ ) (พจน.) เชน่ มาดวดเหลา้
แขง่ กัน ดซู ิใครจะเมาหวั ทิ่มก่อน.
ดอก ๑. ลกั ษณนามใชเ้ รยี กการถกู หมดั เขา่ ศอก เทา้ แตล่ ะครงั้ ของ
นักมวย เชน่ เขาถูกศอก ๒ ดอก ตดิ ๆ กนั .
๒. ลกั ษณนามใช้เรียกการถูกว่าหรือตำหนหิ ลาย ๆ เรอื่ ง เช่น
วนั นีโ้ ดนเจา้ นายวา่ เสยี หลายดอก.
ดอง ๑. ก. เก็บหมกไว้นานเกินควร เช่น เอาหนังสือไปดองไว้.
(พจน.)
๒. ก. กกั ไว้ทีต่ ำแหนง่ เดิมหรือหน่วยงานเดมิ เช่น เขาถูกดอง
อยู่ในกระทรวงมาหลายปี ไม่มีโอกาสเลื่อนตำแหน่งหรือ
ยา้ ยหนว่ ยงาน.
ดนั ๑. ว. ทำสิ่งท่ีไม่น่าจะทำ (พจน.), เกิดสิ่งที่ไม่น่าจะเกิด, เช่น
ดันปีนข้ึนไปได้ ต้นไม้สูงออกอย่างน้ัน. จะออกไปธุระ
สกั หนอ่ ย รถดันเสยี .
๒. ก. สง่ เสรมิ หรอื สนบั สนนุ ใหป้ ระสบความสำเรจ็ เชน่ ตำแหนง่
เขาขนึ้ เร็ว เพราะมีผใู้ หญค่ อยดัน.
ดนั ทุรัง ก. ดงึ ดันไมย่ อมแพ,้ ดอื้ ดงึ ไม่เข้าเรื่อง, (พจน.) ดึงดนั , ทำโดย
ไม่ฟังเหตุผล, เช่น บอกว่ารถคันน้ีไม่ดี อย่าเอาไป ก็ดันทุรัง
เอาไป รถก็เสียกลางทางจริง ๆ.
ดับ ๑. ก. สูญสิ้น, หมดสิ้น, (พจน.) เช่น นักแสดงหนุ่มอนาคต

67

• พจนานกุ รมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบัณฑิตยสถาน

ดบั หลงั จากถูกตำรวจจับขอ้ หาค้ายาบา้ .
๒. ก. ตาย เชน่ เส่ียหนมุ่ ถกู ยิงดับ.
ดับจิต ๑. ก. ตาย. (พจน.)
๒. น. เรียกห้องเก็บศพของโรงพยาบาลวา่ ห้องดับจิต. (พจน.)
๓. ว. มาก (ใช้กับอากาศร้อน) เช่น ท่ีเชียงใหม่หน้าร้อน
กลางวนั รอ้ นดบั จิตจริง ๆ.
ดาวค้างฟา้ น. ดาราแสดงนำที่มีอายุมากมีช่ือเสียงมานานและยังเป็น
ที่นิยม (มักใช้กับดาราหญิง) เช่น อดีตนางเอกคนนี้เป็น
ดาวค้างฟา้ เพราะเลน่ ละครได้บทเดน่ อยู่ตลอด.
ดำนำ้ ๑. ก. ร้องเพลงหรือสวดโดยกล้อมแกล้มเอาเพราะจำเน้ือ
หรือบทไม่ได้ เช่น เพลงนี้เขาร้องไปได้คร่ึงเพลงก็ต้อง
ดำนำ้ จนจบเพราะจำเน้อื ไม่ได.้
๒. ก. เขียนหรือพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งข้ึนเองเพราะความจำเป็น
โดยที่ไม่มคี วามรู้เรือ่ งนนั้ เช่น ขอ้ สอบออกไม่ตรงกบั ท่ดี ูมา
เลยตอ้ งดำนำ้ ตอบ.
ด้ิน ๑. ก. เต้นรำตามจังหวะดนตรีที่ร้อนแรง เช่น วัยรุ่นชวน
กันไปดิ้นทผ่ี บั เปดิ ใหม่.
๒. ก. พยายามให้รอดพ้นจากอันตรายหรือความผิด เช่น
เขาด้ินโดยใช้กลอบุ ายต่าง ๆ เพื่อให้พ้นข้อหา.
ดิส๊ เครดิต ก. ทำให้เสียความน่าเชื่อถือ เช่น การกล่าวหาเร่ืองความ
ไมซ่ อื่ สัตยข์ องนายธนาคารกเ็ พ่ือดส๊ิ เครดติ ธนาคารนี้.
(อ. discredit).
ด ้ี น. หญิงรักร่วมเพศที่ประพฤติตนเป็นฝ่ายหญิง. คู่กับ ท็อม,
เชน่ พวกท็อมทะเลาะแยง่ ดก้ี นั .
ดีเจ น. ผู้มีอาชีพเลือกเพลงและเปิดเพลงให้ผู้อื่นฟัง มักทำงาน
ในสถานบันเทิงหรือสถานีวิทยุเป็นต้น เช่น ดีเจคนน้ีเปิด
แผน่ เอาใจขาเตน้ อยา่ งเดยี ว. (อ. D.J. ย่อมาจาก disc jocky).

68

พจนานกุ รมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบัณฑิตยสถาน •

ดี๊ดา๊ ๑. ก. ระริกระร้ี, ต่ืนเต้นแสดงความสนใจเพศตรงข้าม, เช่น
พอหนุ่มหล่อนักกีฬาโรงเรียนมาคุยด้วยหน่อย ยายนุช
กด็ ด๊ี า๊ ไปทงั้ วนั .คมม.กระดกี๊ ระดา๊ ,กะดก๊ี ะดา๊ ความหมายท่ี๑.
๒. ก. แสดงท่าทางตื่นเต้นดีใจมากจนเกินพอดี เช่น แค่
แว่วข่าวว่าจะได้โบนัสเพ่ิมพิเศษทั้งแผนก ทุกคนก็ดี๊ด๊ากัน
ยกใหญ.่ พอรู้วา่ จะมีคนเลยี้ งไอตมิ เดก็ ๆ ก็ด๊ดี ๊ากันใหญ.่
คมม. กระดก๊ี ระดา๊ , กะดี๊กะด๊า ความหมายท่ี ๒.

ดีท็อกซ์ น. การล้างพิษออกจากร่างกายโดยใช้วิธีพิเศษอย่างการ
สวนด้วยน้ำกาแฟหรือกินชุดอาหารที่กำจัดของเสียออกจาก
ลำไส้ เปน็ ตน้ เช่น ทำดีท็อกซแ์ ล้วรู้สกึ สบายขึน้ .
(ตดั มาจาก อ. detoxify).

ดีเบต ก. แสดงคารมโต้ตอบกนั , ถกเถยี งกนั ดว้ ยเหตุผล, เช่น เร่ืองน้ี
คงตอ้ งดเี บตกนั อกี หลายยกกวา่ จะเรม่ิ โครงการได.้ (อ. debate).

ดวี ีดี น. แผ่นซีดีท่ีมีความจุมาก ใช้บันทึกข้อมูลหลายประเภท เช่น
ภาพยนตร์ เพลง เกมคอมพวิ เตอร์ ภาพถา่ ย ภาพเคลอ่ื นไหว.
(อ. DVD ย่อมาจาก digital versatile disc).

ดงึ เกม ก. ทำใหล้ า่ ชา้ , ถว่ งเวลา, เชน่ บรษิ ทั ประกนั ชอบดงึ เกม จา่ ยเงนิ
คา่ สนิ ไหมทดแทนช้าเป็นประจำ.

ดม่ื น้ำผึ้งพระจนั ทร ์
ก. เท่ียวพักผ่อนกันตามลำพังหลังแต่งงาน (ใช้กับคู่แต่งงาน)
เช่น บ่าวสาวคู่นี้มีแผนไปด่ืมน้ำผึ้งพระจันทร์ท่ีเกาะสมุย.
(นำ้ ผง้ึ พระจนั ทร์ แปลมาจาก อ. honeymoon).

ดหู มอ ก. ไปให้หมอดูตรวจดวงชะตา เช่น ช่วงนี้รู้สึกว่าดวงไม่ดี
จึงอยากจะไปดหู มอสักหนอ่ ย.

เดก็ ๆ ๑. ว. งา่ ย ๆ เชน่ การบ้านเด็ก ๆ แบบนหี้ ลับตาทำยงั ได.้
๒. ว. เล็กน้อย, ไม่สำคัญ, เช่น ปัญหาวัยรุ่นติดเอดส์ ไม่ใช่
ปัญหาเด็ก ๆ ตอ้ งรีบแกไ้ ข.

69

• พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบับราชบณั ฑิตยสถาน

เดก็ ก๊อย น. วัยรุ่นผู้หญิงท่ีซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของเด็กแว้นในลักษณะ
กอดรัด มกั นุ่งกางเกงยีนส์ขาสน้ั มาก ๆ เชน่ เดก็ ก๊อยอยา่ งฉัน
กแ็ คซ่ อ้ นทา้ ยมอเตอรไ์ ซคผ์ ชู้ ายแตไ่ มไ่ ดข้ ายตวั . คมม. เดก็ สกอ๊ ย.

เดก็ โขง่ , เด็กโคง่
น. เด็กท่ีมีอายุมากกว่าและมักจะตัวโตกว่าเด็กคนอ่ืนในรุ่น
เดยี วกัน เชน่ เขาเริม่ เรียนช้าเลยเป็นเด็กโคง่ ในช้นั .

เดก็ ซล่ิ , เดก็ ซว่ิ น. ผทู้ เ่ี คยสอบเขา้ มหาวทิ ยาลยั ได้แล้ว เปลี่ยนไปสอบเข้าคณะ
หรือมหาวิทยาลัยอื่น เช่น เขาเป็นเด็กซิ่วมาจากคณะบัญชี
แลว้ เอน็ ทใ์ หมม่ าเรยี นคณะวศิ วะ. (ซลิ่ , ซวิ่ ตดั มาจาก อ. fossil).

เดก็ แนว น. วัยรุ่นที่มีพฤติกรรมหรือแต่งตัวเป็นแบบเฉพาะของตน
เช่น เด็กแนวอย่างเราจะให้เส้ือผ้าหน้าผมเหมือนคนอ่ืน
ได้อย่างไร.

เด็กปนั้ น. คนที่ถูกฝึกหรือได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ท่ีมีอำนาจ
หรือมีชื่อเสียง เช่น นางเอกละครเรื่องนี้เป็นเด็กปั้นของ
คา่ ยละครยักษ์ใหญ.่ คมม. เด็กสรา้ ง.

เดก็ ฝาก น. คนทไ่ี ดง้ านหรอื เขา้ เรยี นเพราะผมู้ อี ำนาจหรอื ผมู้ อี ปุ การคณุ
ฝากเขา้ มาด้วยวธิ ีพเิ ศษทไ่ี ม่เปน็ ไปตามกฎ เช่น เขาไมไ่ ด้สอบ
เขา้ มาเองหรอก แต่เป็นเดก็ ฝากของผูอ้ ำนวยการโรงเรียน.

เดก็ เลีย้ งแกะ น. คนที่พูดปดบ่อยจนเมื่อเวลาพูดความจริงไม่มีใครเชื่อ เช่น
นักการเมืองบางคนมีพฤติกรรมเป็นเด็กเล้ียงแกะ ถึงพูดจริง
กไ็ มม่ ีใครเชอื่ . (คำนี้มาจากนิทานอีสปเรื่องเด็กเล้ียงแกะ).

เด็กแวน้ น. วยั รนุ่ ผ้ชู ายทช่ี อบเร่งเครือ่ งมอเตอร์ไซค์ให้มเี สียงดังแว้น ๆ
เช่น ตำรวจตั้งด่านจับเด็กแว้น เพราะข่ีมอเตอร์ไซค์เสียงดัง
รบกวนชาวบ้าน.

เดก็ สก๊อย น. วัยรุ่นผู้หญิงที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของเด็กแว้นในลักษณะ
กอดรดั มกั นงุ่ กางเกงยนี สข์ าสน้ั มาก ๆ เชน่ เดก็ สกอ๊ ยอยา่ งฉนั
กแ็ คซ่ อ้ นทา้ ยมอเตอรไ์ ซคผ์ ชู้ ายแตไ่ มไ่ ดข้ ายตวั . คมม. เดก็ กอ๊ ย.

70

พจนานกุ รมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบณั ฑติ ยสถาน •

(สก๊อย มาจากชือ่ ตัวการ์ตนู ญี่ปุ่น).

เด็กสร้าง น. คนที่ถูกฝึกหรือได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ท่ีมีอำนาจหรือ
มีชื่อเสียง เช่น เขาเป็นเด็กสร้างของผู้กำกับชื่อดัง จึงมีงาน
แสดงตลอด. คมม. เดก็ ปั้น.

เด็กเสน้ น. คนทเ่ี ขา้ เรยี น ไดง้ าน หรอื ไดต้ ำแหนง่ ดว้ ยวธิ พี เิ ศษไมเ่ ปน็ ไป
ตามกฎเนื่องจากผู้มีอำนาจหนุนหลัง เช่น พนักงานคนนี้เป็น
เดก็ เส้น ไม่มใี ครกล้าไลอ่ อก.

เดง้ ๑ ๑. ก. ปลดจากตำแหน่งในทันที เช่น มีคำสั่งเด้งผู้กำกับการ
ตำรวจทอ้ งที่ ฐานปลอ่ ยให้มบี ่อนในพน้ื ท่.ี
๒. ก. ย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่ด้อยกว่าเดิม เช่น เขาทำงาน
ผิดพลาด เลยโดนเด้งไปอย่ชู ายแดน.

เดง้ ๒ ๑. น. เท่าตัว, ลักษณนามเรียกการกินหลายอย่าง หลายทาง
หรอื หลายต่อในการเลน่ ไพป่ ๊อกเดง้ , เช่น ตานเ้ี จา้ มอื กินไป
๓ เดง้ .
๒. น. ลกั ษณนามหมายถงึ หลายอยา่ ง, หลายตอ่ , เชน่ ประกวด
ภาพปีนี้เขาได้รางวัล ๒ เด้ง. เขาโดนจับฐานเมาแล้วขับ
แลว้ ยงั โดนฐานมยี าเสพตดิ อีกดว้ ย เลยโดนข้อหา ๒ เดง้ .

เดง้ ๓ ๑. ก. กระดอน (พจน.) เช่น เขาเตะลูกบอลเด้งไปถูกกระจก
หนา้ ตา่ งแตก.
๒. ก. เตง่ ตงึ เช่น เธอใชค้ รีมอะไร หนา้ เดง้ จงั .

เดชะบุญ ว. บงั เอิญ (ใชใ้ นทางทดี่ )ี เช่น เม่อื คืนขโมยงัดบ้าน เดชะบุญ
ฉันตืน่ ขนึ้ มา มันเลยรบี หนไี ป.

เด็ด ๑. ก. ยอดเยย่ี ม เชน่ หนงั เรอื่ งนเ้ี ดด็ มาก กวาดรางวลั มาเพยี บ.
ดาราคนนี้แสดงไดเ้ ดด็ จรงิ ๆ.
๒. ก. มาก, ยิ่ง, เชน่ อาหารรา้ นน้ีอร่อยเด็ด.
๓. ก. ดีท่ีสุด, เด่นที่สุด, เช่น งวดน้ีมีเลขอะไรเป็นเลขเด็ด.
วันน้ีมีเร่อื งเด็ดจะมาเล่าให้ฟงั .

71

• พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบัณฑติ ยสถาน

เดด็ ดวง ก. ดีเด่นทีเดียว (พจน.), ยอดเยี่ยม, (อาจใช้ในเชิงประชด)
เช่น เดก็ คนน้นั เดด็ ดวงจรงิ ๆ หาเรอ่ื งแกลง้ เพ่ือนได้ไมซ่ ้ำกัน
สักวัน. เขาพูดได้เด็ดดวงจริง ๆ ถึงฝนจะตกก็ไม่มีใครลุกหนี
ไปไหน.
เดด็ สะระต ่ี ก. ยอดเยี่ยม, มาก, เช่น กว๋ ยเตยี๋ วเรอื เจา้ น้ีเดด็ สะระตีจ่ ริง ๆ.
หนงั เร่อื งนบี้ ู๊กันเด็ดสะระตี่.
เดด็ ดอกฟา้ ก. รักผู้หญิงท่ีมีฐานะสูงกว่าตน เช่น เขาเป็นแค่คนขับรถ แต่
เด็ดดอกฟา้ สำเรจ็ ได้แตง่ งานกบั ลกู สาวเจ้านาย.
เด็ดหัว ๑. ก. เอาส่วนท่ีดีที่สุดของสิ่งน้ันไปก่อน เช่น ปลาช่อนทอด
ตวั นี้โดนเดด็ หวั เอาพงุ ไปกินเสยี แลว้ .
๒. ก. สงั หาร เชน่ หัวหนา้ โจรส่งั เด็ดหัวลูกนอ้ งท่ที รยศ.
เดต ก. ไปหาความเพลิดเพลินเช่นดูหนัง ฟังเพลง กินอาหารตาม
ลำพังเป็นครั้งแรก (ใช้เฉพาะคู่รักหรือคนท่ีเร่ิมคบหากันใน
เชงิ ชสู้ าว) เชน่ นชุ ตื่นเตน้ เพราะจะเดตกบั หนมุ่ หล่อ.
(อ. date).

เดนคุก น. ผู้ที่เคยติดคุกแล้วออกมากอ่ คดซี ้ำแลว้ ซ้ำเลา่ เชน่ ไอ้หมอน่ี
มันพวกเดนคุก ก่อคดีมานับไม่ถ้วน. ใช้เข้าคู่กับ เดนตะราง
เป็นเดนคกุ เดนตะราง.

เดนตาย ๑. ว. ท่ีรอดมาได้ทง้ั ๆ ที่น่าจะตาย. (พจน.)
๒. ก. รอดตายมาไดท้ ง้ั ๆ ทน่ี า่ จะตาย เชน่ ไอห้ มอนม่ี นั เดนตาย
จรงิ ๆ รถควำ่ สบิ ตลบยังรอดมาได้.
เด๊ะ ว. ทกุ ประการ เชน่ เขาแตง่ ตัวเหมอื นกันเดะ๊ . เขาสูงเท่ากัน
เด๊ะเลย.

เดาะ ก. ทำแปลกกว่าธรรมดาสามัญ (พจน.), ทำแปลกกว่าปรกติ
วสิ ัย, เชน่ ร้อนจะตายเดาะใสเ่ ส้อื หนงั .
เด้นิ ก. ทันสมัย เช่น ดูผู้หญิงคนน้ันสิ แต่งตัวเดิ้นมาก อย่างกับ
ออกมาจากหนงั สือแฟชั่นล่าสุด. (ตดั มาจาก อ. modern).

72

พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบัณฑติ ยสถาน •

เดย้ี ง ๑. ก. บาดเจบ็ จนเคลอ่ื นไหวไมถ่ นดั เชน่ ศนู ยห์ นา้ ทมี ไทยเดย้ี ง
ตอ้ งพักอยา่ งน้อย ๒ อาทติ ย.์ เขาหกล้มขาเด้ียง.
๒. ก. ดำเนินการไม่ได้หรือไม่สะดวก เช่น องค์กรตรวจสอบ
ทุจริตตอนน้ีเด้ียงไปหมด เพราะถูกผู้มีอำนาจแทรกแซง.
โครงการรถไฟฟา้ ใตด้ นิ เดย้ี งเพราะรฐั บาลประกาศยบุ สภา.
เดอื น ๑. น. ผู้ชายคนเดียวที่อยู่ในหมู่ผู้หญิง ในความว่า ดาว
ลอ้ มเดือน.
๒. น. ผู้ชายที่เด่นหรือหน้าตาดีท่ีสุดในสถานศึกษา เช่น
เขาไดร้ ับเลือกใหเ้ ป็นเดอื นของคณะวทิ ยาศาสตร.์
แด๊นซ์กระจาย ก. เต้นรำหรอื เต้นอย่างเมามัน เช่น งานนีไ้ มม่ ีผ้ใู หญ่ เราเลย
แด๊นซ์กระจายจนเกือบสว่าง ไม่ไล่ไม่เลิก. (แด๊นซ์ มาจาก
อ. dance).
แดะแด๋, แดะ๊ แด๋
๑. ก. ดัดจริตดีดดิ้น เช่น เป็นผู้ชายแท้ ๆ แต่เล่นละครได้
แด๊ะแด๋เหมอื นกระเทยจรงิ ๆ.
๒. ก. ท่าทางดุ๊กดิ๊กน่าเอ็นดู เช่น หมาตัวน้ีแด๊ะแด๋ข้ีประจบ
เจา้ ของดจี งั .
๓. ก. เทีย่ วกรีดกราย เช่น วัน ๆ งานการไมท่ ำ แด๊ะแด๋เทีย่ ว
ไปทวั่ .
โดน ก. ถกู เปา้ , ตรงเปา้ , ถกู ใจ, เชน่ คำตอบของเขาไมโ่ ดน เลยไมไ่ ด้
รบั รางวัล. เพลงนโ้ี ดนมาก ติดช้าร์ตอันดบั ๑ ตลอดเดือน.
โดนใจ ก. ถูกใจ, เปน็ ท่พี อใจ, เช่น เพลงแบบน้ีโดนใจวัยโจ๋.
โดนดี ๑. ก. คำพดู เชงิ ประชดประชนั มคี วามหมายตา่ ง ๆ แลว้ แตค่ วาม
แวดลอ้ ม (มกั ใชใ้ นทางไมด่ )ี เชน่ ระวงั เถอะ เดย๋ี วโดนดดี อก.
(พจน.)
๒. ก. ไดร้ ับโทษ, ได้รบั อันตราย, เชน่ หนีเรยี นบ่อย ๆ อยา่ งนี้
คงโดนดีเข้าสกั วัน.
โด๊ป ก. บำรุงกำลังเป็นพิเศษ เช่น ใกล้สอบแล้วต้องโด๊ปด้วยซุปไก่
สักหนอ่ ย. (อ. dope).

73

• พจนานกุ รมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบณั ฑติ ยสถาน

โด๊ปยา ก. ใช้ยาบำรุงกำลังเป็นพิเศษ (มักใช้กับยาต้องห้าม) เช่น
นักกีฬาหลายคนเชื่อว่าโด๊ปยาแล้วจะทำให้มีกำลังแข็งแกร่ง
กว่าคนอ่นื . (โดป๊ มาจาก อ. dope).

โดเรมอ่ น, โดราเอม่อน
๑. น. แมวหุ่นยนต์ในการ์ตูนญ่ีปุ่น ตัวสีฟ้า หน้าสีขาว ผู้แต่ง
สร้างให้เกิดในคริสต์ศตวรรษท่ี ๒๒ มีกระเป๋าท่ีหน้าท้อง
บรรจุของวิเศษไว้ และสามารถย้อนมาใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน
คือครสิ ตศ์ ตวรรษที่ ๒๐ ได้ เช่น กระเปา๋ ฉันนะ่ เปน็ กระเป๋า
โดเรมอ่ น ใครจะเอาอะไรก็มีใหท้ กุ อยา่ ง.
๒. น. วิธีการอยา่ งโดราเอมอ่ น เช่น เราควรใชว้ ิธโี ดราเอม่อน
คอื ย้อนเวลากลับไปตั้งต้นใหม.่
(ญ.).

ไดโนเสารเ์ ต่าล้านป ี
น. คนหวั โบราณ ล้าสมยั เช่น เขาหาวา่ พวกทีแ่ อนต้สี ายเด่ียว
เปน็ พวกไดโนเสารเ์ ตา่ ลา้ นป.ี (ไดโนเสาร์ มาจาก อ. dinosaur).

ไดบ้ าย ก. ชนะการแข่งขันโดยไม่ต้องลงแข่ง เช่น ผู้แข่งขันถอนตัว
เขาเลยไดบ้ ายผ่านเข้ารอบสอง. คมม. ชนะบาย. (บาย มาจาก
อ. bye).

ไดร ์ ๑. น. เครื่องมือปล่อยลมร้อนเพื่อทำให้ผมแห้ง ดัดแต่งให้ตรง
หรือให้เป็นลอน เช่น คนผมหยักศกถ้าใส่เยลแล้วเอาไดร์
เปา่ เสยี หน่อย ผมก็จะไมช่ ฟี้ .ู พดู เตม็ ว่า ไดรเ์ ป่าผม.
๒. ก. ใชเ้ คร่อื งเปา่ ผมเปา่ ให้ผมแห้ง ใหเ้ หยยี ดตรง หรือให้เป็น
ลอน เชน่ เธอสระผมแลว้ ไดร์เสียหน่อยจะได้เข้ารปู .
(ตัดมาจาก อ. hair dryer).

ไดฤ้ กษ์ ๑. ก. ถึงเวลาอันเป็นมงคล (พจน.) เช่น ได้ฤกษ์ต้ังเสาเอก
บา้ นเวลา ๙.๐๐ น. .
๒. ก. ถึงเวลาที่จะทำสิ่งใดส่ิงหน่ึง เช่น วิทยานิพนธ์เร่ืองน้ี
วเิ คราะห์เสรจ็ แลว้ แต่ยงั ไมไ่ ดฤ้ กษเ์ ขียนสักที.

74

พจนานกุ รมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน •

อกั ษร ต

ตกกระป๋อง ๑. ก. หมดวาสนา เช่น พอเจ้านายออกจากราชการ ลูกน้อง
คนสนิทกต็ กกระปอ๋ ง.
๒. ก. หมดความนิยม เช่น ดาราคนนี้ตกกระป๋องไปแล้ว
ไมม่ ีใครจ้างไปเล่นหนัง.

ตกขอบ ๑. ว. ที่สุดข้างใดข้างหน่ึง (พจน.), มีความคิดทางการเมือง
ทส่ี ุดขา้ งใดข้างหนึง่ , เชน่ เขาเปน็ พวกขวาตกขอบ.
๒. ว. เต็มท่ี (พจน.) เช่น ฮาตกขอบ.

ตกผลึก ก. ผ่านขั้นตอนมาจนได้ผลท่ีสมบูรณ์ เช่น หลังจากไตร่ตรอง
มา ๑ เดือน ความคิดของเขากต็ กผลึก.

ต้นทนุ ต่ำ ว. ที่ไม่ค่อยได้รับความเชื่อถือในสังคม (ใช้กับนักการเมือง)
เชน่ ส.ส. ตน้ ทนุ ตำ่ ลกุ ขน้ึ มาถลม่ รฐั มนตรจี ากพรรคเดยี วกนั .

ตน้ แบบ ๑. น. แบบดงั้ เดิม, แบบทม่ี มี าแต่แรก, แบบทท่ี ำข้ึนไวแ้ ต่แรก,
สิ่งสร้างข้ึนเป็นแบบฉบับ ใช้เป็นต้นเค้าสำหรับสร้างสิ่งอ่ืน
ให้มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน, (พจน.) เช่น เขา
นำต้นแบบรถแข่งรุ่นล่าสุดมูลค่ากว่าสองพันล้านมาโชว์
ครัง้ แรกในเอเชยี ตะวนั ออกเฉยี งใต้.
๒. น. คนหรือสิ่งซ่ึงเป็นตัวอย่างท่ีดี เช่น ท่านเป็นครูต้นแบบ
ของพวกเรา.

ตน้ ห้อง น. บคุ คลผเู้ ปน็ ทไ่ี วใ้ จใหเ้ ขา้ นอกออกในได้ เชน่ เขาเปน็ ตน้ หอ้ ง
ของคุณหญงิ ทา่ นไว้ใจเขามาก.
ตม้ ก. ล่อลวงให้หลง (พจน.), หลอกลวง, เช่น จะเช่าพระต้อง
ดใู หด้ ี ๆ ระวังจะถูกคนขายตม้ เอา.
ตม้ จนเปื่อย, ตม้ จนสุก, ต้มเสียเปอื่ ย, ตม้ เสียสกุ
ก. ล่อลวงให้หลงได้สำเร็จ (พจน.), หลอกลวงได้สำเร็จ, เช่น
เขาถูกพ่อคา้ เพชรต้มจนเป่ือยหลอกขายเพชรเกใ๊ ห.้

ตรวจเช็ก ก. ตรวจสอบ เช่น เอกสารสำเนากับตัวจริงต้องตรวจเช็กให้

75

• พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบณั ฑติ ยสถาน

ตรงกัน. คมม. เชก็ . (เช็ก มาจาก อ. check).

ตรายาง น. ผบู้ รหิ ารหรอื ผมู้ อี ำนาจหนา้ ทใี่ นการตดั สนิ ใจแตไ่ มต่ ดั สนิ ใจ
มักจะลงนามอนุมัติตามท่ีมีผู้อ่ืนเสนอมา เช่น อธิการบดี
คนน้ีเป็นตรายาง คณะเสนออะไรมาก็อนุมัติหมดโดยไม่
พจิ ารณาไตร่ตรอง.

ตรมึ ว. มาก เชน่ วันนอี้ าจารย์ส่ังงานตรมึ .

ตลกแดก ก. เข้าไปตีสนิทหรือทำให้ครึกคร้ืนเพื่อหวังกินฟรี เช่น อีตา
คนน้ีนสิ ยั ไมด่ ี ตลกแดกเปน็ ประจำ. (เป็นคำหยาบ)

ตลกบรโิ ภค ก. เขา้ ไปตสี นิทหรอื ทำใหค้ รกึ ครนื้ เพอ่ื หวงั กินฟรี เชน่ พอเรา
ตั้งวงกินข้าวกันทีไร หมอนี่ต้องมาตลกบริโภคขอกินด้วย
ทุกที. บางทใี ช้วา่ ตลกแดก.

ตลาดนัด น. ที่รวมหรือท่ีชุมนุมเพื่อจุดหมายอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น
มหาวิทยาลัยจัดตลาดนดั แรงงานตอนจบภาคการศึกษาทุกปี.

ตลาดวิชา น. สถานศึกษาท่ีเปิดรับนักศึกษาโดยไม่ต้องสอบเข้า เช่น
มหาวิทยาลัยเปิดเป็นตลาดวิชาให้เลือกเรียนได้โดยไม่ต้อง
สอบเข้า.

ตลาดสดเคล่อื นท่ ี
น. รถป๊ิกอั้ปบรรทุกอาหารสด ผลไม้ ขนมหวานเป็นต้น
แลน่ ตระเวนขายของไปตามบา้ นเรอื นทพ่ี กั อาศยั เชน่ ตอนเชา้
มีตลาดสดเคลื่อนท่ีผ่านหน้าบ้านทุกวัน ฉันเลยไม่ต้องไป
จ่ายของทต่ี ลาด.
ตลาดสัญจร น. การจดั รถนำสนิ ค้าราคาควบคุมไปขายยังท่ีตา่ ง ๆ เพือ่ ช่วย
ประชาชนในเวลาที่เกิดวิกฤติการณ์น้ำมันราคาแพง ข้าวของ
มีราคาแพง เป็นต้น เช่น กระทรวงพาณิชย์จัดตลาดสัญจร
ขายสนิ คา้ จำเปน็ ในราคาถูก.

ตอ๊ ง, ตอ๊ ง ๆ ก. ไมค่ ่อยเตม็ เต็ง เช่น อาจารยค์ นนีอ้ อกจะต๊อง ใสส่ ูท สะพาย
ยา่ ม สวมรองเท้าแตะมาสอนหนังสือ. พดู เตม็ ๆ วา่ ติงตอ๊ ง.

76

พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบัณฑติ ยสถาน •

ตอ่ ทอ่ ๑. ก. รับมาโดยตรงโดยไม่มีการดัดแปลง เช่น แต่ก่อนเรา
มักจะต่อท่อวิชาการมาจากต่างประเทศ แต่ปัจจุบันมีการ
พฒั นาด้วยงานวจิ ยั ของเราเอง.
๒. ก. รับมาโดยตรงจากที่ไกลโดยไม่มีผู้รู้เห็น เช่น เช่ือ
กันว่าการประท้วงครั้งนี้มีเงินสนับสนุนต่อท่อมาจาก
ต่างประเทศ.
ต่อทอ่ นำ้ เลี้ยง
ก. ส่งเงินสนับสนุนมาจากท่ีไกลโดยไม่มีผู้รู้เห็น เช่น กลุ่ม
ผชู้ มุ นมุ ยงั ปกั หลกั ชมุ นมุ อยไู่ ดต้ ราบเทา่ ทม่ี ผี ู้ตอ่ ทอ่ นำ้ เลย้ี งให.้

ต่อมฮา น. จุดของอารมณ์ท่ีทำให้หัวเราะหรือรู้สึกขำ เช่น เขามีมุกมา
กระต้นุ ต่อมฮาเพ่อื น ๆ เสมอ.

ต่อสาย ก. โทรศัพท์ เช่น เจ้านายให้เลขาต่อสายถึงลูกค้ารายใหญ่
ของบรษิ ัท.

ต๊ะ ก. ขอติดหน้เี ล็ก ๆ นอ้ ย ๆ ไว้กอ่ น เช่น คา่ น้ำปลาขวดน้ีขอต๊ะ
ไว้ก่อนนะ พรุ่งนจี้ ะมาจ่าย. คมม. แปะ.

ตงั้ แทน่ ก. เตรียมพร้อมที่จะดำเนินการ เช่น คณะกรรมการ กกต.
ตัง้ แท่นแจกใบแดงว่าที่ ส.ส. ๓ ราย.

ตับแลบ่ ๑. ก. เหนื่อยมาก เชน่ วงิ่ เสยี จนตับแล่บ.
๒. ก. เพลียมาก เช่น เจ้านายส่ังงานพร้อม ๆ กันหลายอย่าง
ลกู น้องทำกนั ตับแลบ่ .
๓. ก. มาก (ใชก้ บั อากาศรอ้ น) เชน่ วนั นี้รอ้ นตบั แลบ่ .

ตวั ๑. ส. คำใช้เรียกผู้ที่ตนพูดด้วยในฐานะคนเสมอกันท่ีสนิทกัน
เชน่ ตวั จะไปไหน. (พจน.)
๒. ส. คำใช้แทนผู้ท่ีพูดด้วย (มักใช้เข้าคู่กับ เขา ซึ่งออกเสียง
วา่ เคา้ ) เช่น ตัวมาช้าจงั เขารอตั้งนาน.
ตวั เอง ๑. ส. คำใชแ้ ทนผ้พู ดู (นิยมใช้ในกลุ่มวัยร่นุ ) เช่น วันนต้ี วั เอง
ไปกนิ ข้าวด้วยนะ.

77

• พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบบั ราชบณั ฑิตยสถาน

๒. ส. คำใชแ้ ทนผทู้ พ่ี ดู ดว้ ย (นยิ มใชใ้ นกลมุ่ วยั รนุ่ ) เชน่ ตวั เอง
อย่าโกรธเขานะ.

ตวั หนอน น. คอนกรตี ทห่ี ลอ่ เปน็ กอ้ น ทำเปน็ รปู หยกั คลา้ ยตวั หนอน ใชป้ ู
ทางเดนิ เชน่ เดินบนพื้นท่ีปูตวั หนอน ระวังหกล้ม.

ตายกบั ตาย ก. แย่มาก, ไม่มีทางรอด, เช่น เขาขาดทุนแล้วยังถูกโกงอีก
อยา่ งนม้ี ีแต่ตายกับตาย.
ตายแน่ ๆ ๑. ก. ลำบากมาก เชน่ นำ้ มนั ขนึ้ ราคาทกุ วนั แบบน้ี คา้ ขายมแี ต่
ขาดทนุ ยอ่ ยยับ ต้องตายแน่ ๆ.
๒. ก. ถกู ลงโทษอยา่ งรุนแรง เชน่ เขาแอบสูบบุหร่ี ถ้าพอ่ จบั ได้
มหี วังตายแน่ ๆ.

ติงต๊อง ก. ไมค่ อ่ ยเตม็ เตง็ เชน่ หมอนส่ี งสยั จะตงิ ตอ๊ ง ชอบพดู คนเดยี ว
บอ่ ย ๆ. พดู ยอ่ ๆ วา่ ตอ๊ ง.

ต๊ิด, ตสิ๊ ต ์ น. ผู้มอี ารมณ์และจินตนาการทางศิลปะ มกั มคี วามคดิ บุคลกิ
การแต่งกาย เปน็ ต้น แปลกจากคนทว่ั ไป เช่น ฟงั เขาพดู และ
ดูจากชดุ ทเ่ี ขาใสแ่ ล้ว คงจะเป็นพวกตดิ๊ . (ตัดมาจาก อ. artist).

ตดิ ดนิ ก. มีฐานะทางการเงินหรือทางสังคมสูงแต่ประพฤติตัวอย่าง
ชาวบ้านธรรมดา เช่น แม้เขาจะมีเงินเป็นพันล้านแต่ก็ทำตัว
ตดิ ดนิ กินข้าวแกงขา้ งถนนได.้

ตดิ ปลายนวม ก. ได้ผลประโยชนเ์ ลก็ ๆ น้อย ๆ โดยไมค่ าดคดิ มากอ่ น เชน่
เสร็จงานนีเ้ รากไ็ ดข้ องติดปลายนวมมานิด ๆ หน่อย ๆ.
(สำนวนนม้ี าจากการชกมวย).

ติม๋ ๆ ก. สุภาพเรยี บรอ้ ย เชน่ เหน็ เขาติ๋ม ๆ อยา่ งนัน้ จรงิ ๆ เจา้ ชู้
ไมใ่ ชเ่ ล่น. ลกู สาวบ้านน้ตี อนเล็ก ๆ ท่าทางตม๋ิ ๆ โตขึ้นเปรย้ี ว
น่าด.ู

ติวเข้ม ๑. ก. เร่งรัดกวดวิชาความรู้ให้ เช่น ใกล้เวลาสอบ โรงเรียน
กวดวิชาจะเปดิ ติวเข้มทกุ วชิ า.
๒. ก. อบรมอย่างหนักเพ่ือให้มีความพร้อม เช่น พี่เลี้ยง

78

พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบัณฑิตยสถาน •

ติวเขม้ ผู้เข้าประกวดนางงามใหพ้ รอ้ มขึน้ เวท.ี

ตีกนั ก. พูดกันท่าเพื่อปกป้องตนเองหรือผู้อ่ืน เช่น เขาพูดตีกัน
ก่อนทีจ่ ะถกู ผอู้ ื่นโจมต.ี

ตีไขแ่ ตก ก. เร่ิมได้แต้ม คะแนน หรือประตูแรก หลังจากที่คู่แข่งขัน
ได้คะแนนนำไปแล้ว เช่น ทีมฟุตบอลของเราเพิ่งจะตีไข่แตก
หลงั จากท่ีคแู่ ขง่ ขนั นำไป ๒ ประตูแล้ว.

ตฉี ิ่ง ก. ร่วมหลับนอนกันระหว่างหญิงรักร่วมเพศ เช่น เห็นสวย ๆ
อยา่ งนีใ้ ครจะรวู้ า่ เธอชอบตฉี ่งิ .

ตซี ี้ ก. เข้าไปพยายามสนิทสนมเพ่ือประโยชน์บางประการ เช่น
พอเจ้านายมาใหม่ เขาก็ทำตวั ตีซ้ีกบั นายใหม.่

ตนี ตุ๊กแก น. แถบไนล่อน ๒ แถบสำหรับติดริมผ้าหรือวัสดุ ๒ ชิ้น
แถบหน่ึงมีห่วงเล็ก ๆ ละเอียดเรียงกันแน่น อีกแถบหน่ึง
เปน็ ผวิ หยาบ ๆ เม่อื กดเข้าหากัน จะยึดตดิ กันแนน่ เชน่ เสอื้
ตวั นีใ้ ช้ตนี ตุ๊กแกติดแทนกระดุม. คมม.เทปหนามเตย.

ตแี ผ่ ก. เปิดเผยเบ้ืองหลังหรือความลับอย่างชัดแจ้ง เช่น หนังสือ
พมิ พต์ ีแผ่ประวัติของเธอกอ่ นเข้ามาดงั ในวงการนางแบบ.

ตึกระฟ้า น. อาคารทส่ี งู มาก. (พจน.), อาคารทมี่ คี วามสงู มาก ๆ มกั ใชเ้ ปน็
อาคารสำนักงานหรืออาคารที่อยู่อาศัยกลางเมือง, เช่น อีก
ไม่นานเอเชียจะเปน็ แหล่งรวมตึกระฟา้ แห่งใหมข่ องโลก.

ต๊ึง ก. จำนำกบั โรงรบั จำนำ เชน่ ถ้าสิ้นเดอื นนย้ี งั หาเงนิ ไม่พอจา่ ย
ค่าเทอมลกู คงต้องเอาสรอ้ ยไปต๊งึ . (จ. ตึง วา่ จำนอง, จำนำ).

ตง๋ึ หนดื ก. ขเ้ี หนียว เช่น พอ่ คนนนั้ ต๋งึ หนดื จะตายไป แคข่ อใหอ้ อกเงิน
ไปกอ่ นแล้วจะใชใ้ ห้ยังไมย่ อมเลย.

ต้ืบ ก. ทำร้ายหรือรุมทำร้ายด้วยการกระทืบเป็นต้น เช่น พูดจา
หาเร่ืองกันอยา่ งน้ี ระวังโดนตบ้ื . แกมาทำซา่ แถวนี้ เดี๋ยวก็โดน
พวกเจา้ ถนิ่ ตบ้ื หรอก. (เพ้ยี นมาจาก กระทบื ).

79

• พจนานกุ รมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบบั ราชบณั ฑิตยสถาน

ตุก๊ ๆ น. รถสามล้อเครอื่ งรับจ้างบรรทกุ ผู้โดยสาร. คมม. รถตุ๊ก ๆ.

ตุ๊ด น. ชายทมี่ จี ติ ใจอยากเปน็ หญงิ มกั แตง่ กายและแสดงจรติ อยา่ ง
ผหู้ ญงิ เชน่ ยา่ นบางลำพแู ละถนน ขา้ วสารมพี วกตดุ๊ คอยหากนิ
กบั ฝรัง่ . (มาจากชื่อภาพยนตร์เร่ือง Toosie).

ตุน๋ ก. หลอกลวงเอาไปแทบหมดตัว (พจน.), หลอกลวงได้สำเร็จ
โดยที่ผู้ถูกหลอกลวงไม่ระแวงสงสัยเลย, เช่น เขาถูกตุ๋นไป
สบิ ล้าน. (จ. ตงุ้ ว่า ตม้ หรือเค่ียวให้เปอ่ื ย).

ตยุ๋ ก. ร่วมเพศทางทวารหนัก เช่น มีข่าวว่ามีพวกโรคจิตชอบตุ๋ย
เดก็ ผชู้ าย. (มาจากช่อื ของข้าราชการคนหนึ่งทข่ี ม่ ขนื เดก็ ผชู้ าย
โดยการร่วมเพศทางทวารหนัก เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ เมื่อ
พ.ศ. ๒๕๔๑).

ตุ้ยนุย้ ก. อ้วนจนกลม เช่น ดาราคนนี้เมื่อก่อนหุ่นดี ตอนนี้ชักจะ
ตุ้ยนุ้ยแลว้ .

ตูแ้ ช ่ น. ตู้ท่ีมีความเย็นจัด ใช้เก็บเครื่องดื่ม ผักผลไม้ หรือของ
จำนวนมากเพื่อให้เย็นหรือเพื่อไม่ให้เน่าเสีย เช่น ตู้แช่ใบน้ี
เย็นดี จงึ เก็บอาหารไดน้ าน.
ตู้แช่แขง็ น. ตู้ที่มีความเย็นจัด ใช้เก็บเนื้อสัตว์หรือของจำนวนมาก
ในอุณหภูมิต่ำมากเพื่อให้แข็งและไม่เน่าเสีย เช่นเนื้อสัตว์
ท่ีเก็บไว้ในตแู้ ช่แข็งอยไู่ ด้นานถงึ ๖ เดือนทเี ดียว.

ตู้ม, ต้มู ๆ ก. มีขนาดใหญ่มาก (ใช้กับนมผู้หญิง) เช่น นางแบบคนน้ัน
คงไปเสรมิ อกมา แต่กอ่ นยังไม่เห็นตมู้ ๆ ถึงขนาดนี.้

ต้เู อทีเอม็ ๑. น. เครื่องสำหรับลูกค้าธนาคารทำธุรกรรม เช่น ถอนเงิน
ชำระเงิน โอนเงินด้วยตนเอง เช่น เวลาถอนเงินจาก
ตเู้ อทเี อม็ ตอ้ งระวงั ไมใ่ หค้ นอน่ื เหน็ เลขรหสั . คมม. เอทเี อม็ .
๒. น. ผู้ที่เป็นแหล่งเงินสำหรับผู้อ่ืน เช่น อยากจะซ้ืออะไร
กซ็ ้อื เสีย วันนมี้ ตี เู้ อทเี อ็มมาด้วย.
(เอทีเอ็ม มาจาก อ. ATM ซ่ึงย่อมาจาก Automated Teller
Machine).

80

พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบับราชบณั ฑติ ยสถาน •

เตม็ ๆ ๑. ว. เตม็ ที่ เชน่ นงั่ ตรงนโ้ี ดนแอรเ์ ตม็ ๆ เลย. เรอื่ งนพี้ อมปี ญั หา
เขาต้องรบั ไปเตม็ ๆ.
๒. ว. ท้ังหมด เชน่ ถ้าขายของงวดน้หี มดกจ็ ะกำไรเต็ม ๆ.

เตม็ คราบ ว. เต็มแทบจะล้นกระเพาะ (ใช้กับกริยากินหรืออิ่ม) (พจน.)
เช่น อยากกินหูฉลามมานานแล้ว วันน้ีได้กินเลยฟาดเสีย
เต็มคราบ.

เตม็ เปา ว. เต็มที่, เต็มแรง, อย่างจัง, (พจน.) (ใช้ในทางไม่ดี) เช่น
เขาโดนตอ่ ยหนา้ เต็มเปา ด้งั จมูกยบุ ไปเลย. คมม. เต็มรัก.

เตม็ แมก็ ว. เต็มที่ เชน่ หนังเรอื่ งน้ีมนั เต็มแม็กเลย. (แมก็ ตดั มาจาก
แมก็ กาซีนปนื ).

เตม็ รัก ว. เตม็ ท,ี่ เตม็ แรง, อยา่ งจงั , (พจน.) (ใชใ้ นทางไมด่ )ี เชน่ มวั แต่
ดูสาวสวยเลยเดนิ ชนเสาเขา้ เตม็ รัก. คมม. เต็มเปา.

เตม็ สบู ว. เต็มท่ี, เต็มกำลัง, เช่น คณะกรรมการทำงานกันเต็มสูบ
เพ่ือใหง้ านเสร็จทันกำหนด.

เต๊ะ, เตะ๊ จุ๊ย ก. วางท่าเกินพอดี จนทำให้ผู้อ่ืนรู้สึกหมั่นไส้ เช่น เขาคง
คิดว่าตัวเองท้ังหล่อทั้งรวยเลยเต๊ะน่าดู. ดาราคนนี้พอดังแล้ว
เตะ๊ จ๊ยุ ชะมัด. คมม. จุย๊ .

เตะโด่ง ๑. ก. ยกใหม้ ีตำแหนง่ สงู ขนึ้ แตม่ กั มีอำนาจนอ้ ยลง. (พจน.)
๒. ก. ถูกกำจัดให้พ้นทางไป เช่น พอเปลี่ยนผู้บังคับบัญชา
เขากถ็ กู เตะโด่งไปอยใู่ นตำแหนง่ ทไี่ ม่มอี ำนาจ.

เตะป๊ีบ, เตะป๊ีบดัง
ก. มสี มรรถภาพทางเพศ (ใชก้ ับชายสูงอายุ) เชน่ เขาอายมุ าก
กจ็ รงิ แต่ยงั เตะปบี๊ ดงั อยูน่ ะ.

เตะผา่ หมาก ก. เตะผู้ชายเข้าตรงกลางระหว่างขาทั้ง ๒ ข้าง ให้โดนอัณฑะ
อยา่ งแรง เช่น เขาถูกเตะผา่ หมาก ถึงกับลงไปกองอยกู่ บั พื้น.

81

• พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบบั ราชบณั ฑติ ยสถาน

เตะฝนุ่ ก. ว่างงาน, ตกงาน, (พจน.) เช่น เศรษฐกิจตกต่ำอย่างน้ี
คงมีคนเตะฝุน่ กันไม่น้อย.

เตะหมูเขา้ ปากหมา
ก. ทำประโยชนใ์ หอ้ กี ฝา่ ยหนง่ึ โดยไมต่ งั้ ใจ เชน่ การทเี่ ขาคดั คา้ น
เพลงที่มีเนื้อร้องผิดศีลธรรม กลับทำให้เพลงน้ันขายดี กลาย
เปน็ เร่ืองเตะหมเู ขา้ ปากหมา.

เตา๊ ะ ก. พดู หรอื แสดงอาการเลยี บเคยี งเพอื่ ใหส้ มปรารถนา (พจน.),
พดู ประจบหรอื แสดงอาการเลยี บเคยี งเพอื่ ขอเงนิ หรอื ทรพั ยส์ นิ
เช่น วันนีไ้ ปเตา๊ ะเงินแม่มาได้ ๕,๐๐๐ บาท.
เตียงหัก ก. เลิกร้างจากชีวิตคู่ เช่น คู่นี้แต่งงานกันไม่ถึงปี ก็เตียงหัก
เสยี แล้ว.

เต๊ียม ก. เตรียมการโดยตกลงกันไว้ก่อน เช่น ถ้าเขาจะมาทวงหนี้
เราตอ้ งเตย๊ี มกนั ไวก้ อ่ นว่าจะพูดอย่างไรเขาจงึ จะผ่อนผนั ให.้

แต่ไกโ่ ห ่ ๑. ว. ต้ังแต่เวลารุ่งสาง เช่น วันท่ีจะไปเที่ยว เขาต่ืนเต้นมาก
เลยตืน่ ข้ึนมาแตไ่ ก่โห่.
๒. ว. กอ่ นเวลามาก เช่น เขาประชมุ กนั บา่ ยโมง น่เี พง่ิ ๑๐ โมง
มาทำไมแตไ่ ก่โห.่
แต่งหญงิ ก. แต่งตัวเป็นผู้หญิง, นำเส้ือผ้าผู้หญิงมาใส่, (ใช้กับผู้ชาย)
เชน่ เราไม่ควรให้นกั ศกึ ษาชายแต่งหญงิ มาเรียน.
แตว๋ น. ชายที่มีจิตใจ รูปร่าง และกิริยาท่าทางค่อนไปทางผู้หญิง
เชน่ พิธีกรรายการนี้ท่าทางจะเปน็ แต๋ว.
แตว๋ แตก, แต๋วแตกสนิท
ก. แสดงอาการเป็นผู้หญิงและกร๊ีดกร๊าดมากเกินปรกติ
(ใช้กับกะเทย ตุ๊ด แต๋ว เป็นต้น) เช่น ต่อหน้าคนมาก ๆ ก็
เกก๊ แมนดี พอลับหลงั คนก็แต๋วแตกสนทิ .

แตะ๊ อง๋ั ก. ฉวยโอกาสถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิง เช่น เจ้านายบางคนชอบ
แต๊ะอง๋ั ลกู น้องสาว ๆ. (จ.).

82

พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบัณฑิตยสถาน •

แตะ๊ เอีย น. เงินท่ีให้ในโอกาสข้ึนปีใหม่ของจีน เช่น ตรุษจีนปีน้ีไม่รู้ว่า
พวกเราจะได้แตะ๊ เอียเทา่ ไรนะ. (จ.).

โตด๊ ๑. น. หนุ้ หรอื วธิ รี บั กนิ รบั ใชใ้ นการพนนั แขง่ มา้ เปน็ ตน้ .(พจน.)
๒. น. แบบการแทงหวยใต้ดินท่ีใช้เฉพาะเลขท้าย ๓ ตัวของ
รางวัลท่ี ๑ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีตัวเลขตรงกัน
ท้ัง ๓ ตัว แต่สลับตำแหนง่ ได้ เชน่ แทงหวยคราวน้อี ยา่ ลมื
แทงโต๊ดไว้ดว้ ย โอกาสถูกจะไดม้ มี ากขึ้น.

ไต๋ น. กลเมด็ , ทเี ด็ด, ความลบั , เจตนาแทจ้ รงิ ซ่ึงซ่อนเร้นไว;้ ไพ่
ตวั สำคญั ซึง่ ปดิ ไวไ้ มใ่ หค้ แู่ ข่งรู.้ (พจน.) (จ. วา่ สงิ่ ท่อี ยู่ขา้ งใต)้ .

ไตรมาส น. ระยะเวลา ๓ เดอื น ในรอบ ๑ ปี มี ๔ ไตรมาส ปงี บประมาณ
เร่มิ ต้นไตรมาสที่ ๑ ในเดือนตลุ าคม เชน่ สภาพัฒน์ฯ คาดว่า
ไตรมาสที่ ๓ เงินเฟ้อจะรุนแรงข้ึนเน่ืองจากน้ำมันมีราคา
สูงขึ้นมาก. ถ้าปีปฏิทินเร่ิมไตรมาสท่ี ๑ เดือนมกราคม เช่น
นักธรุ กจิ คาดว่าการส่งออกจะดีข้ึนในไตรมาสที่ ๒.

อกั ษร ถ

ถลุง ๑. ก. ผลาญ (พจน.) เช่น แม่ทำงานเก็บเงินแทบแย่ ลกู เอาไป
ถลุงเสียเรยี บ.
๒. ก. เอาไปใช้อย่างไม่ปรานีปราศรัย (พจน.) เช่น น้องเอา
รถยนต์พ่ีชายไปถลุงเสยี ยบั เยนิ .
๓. ก. ถูกเตะต่อยเสียย่ำแย่ (พจน.), ถูกชกต่อยแต่ฝ่ายเดียว
โดยไม่มที างสู้ (ใชก้ บั การชกมวย) เช่น นกั มวยถกู ถลงุ เสยี
ลงไปหมอบเลย.

ถอดใจ ก. ละความพยายามหรือความตัง้ ใจท่จี ะสู้ เชน่ ถงึ แมจ้ ะมกี าร
ชมุ นุมต่อตา้ นของคนนบั แสน แตน่ ายกก็ไมถ่ อดใจ.

ถอย ก. ซ้อื (มกั ใช้กับรถใหม่) (พจน.) เชน่ เขาเพ่ิงถอยรถคันใหม่
มาเม่ือวานน้ี. ปัจจุบันใช้กับส่ิงอื่น ๆ ด้วย เช่น เส้ือตัวนี้เพ่ิง
ถอยมาวันนเ้ี อง.

83

• พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบบั ราชบณั ฑติ ยสถาน

ถงั แตก ก. ไม่มีเงินในช่วงใดช่วงหน่ึง เช่น วันน้ีถังแตก ไม่มีเงินไป
ชอ็ ปปงิ้ .

ถ้ำมอง ก. แอบดู (พจน.), แอบดูผู้อ่ืนอาบน้ำ ผลัดผ้า ทำกิจกรรม
ทางเพศ เปน็ ตน้ ทางรหู รอื ชอ่ งเลก็ ๆ (มกั ใชก้ บั ผ้ชู าย) เชน่
เขาเปน็ พวกโรคจิตชอบถ้ำมองผ้หู ญิงอาบน้ำ.

ถุงก๊อบแก๊บ น. ถงุ พลา้ สตกิ ชนดิ ทม่ี หี หู วิ้ เนอ้ื บาง ๆ เชน่ เขาเกบ็ ถงุ กอ๊ บแกบ๊
เอาไว้ใส่ขยะ.

ถุงซปิ น. ถุงพล้าสติกท่ีมีร่องสำหรับกดปิดปากถุงได้ เช่น เภสัชกร
จัดยาตา่ ง ๆ ใส่ถงุ ซปิ ให้คนไข.้ (ซปิ ตัดมาจาก อ. zipper).

ถงุ เยน็ น. ถุงพล้าสติกชนิดท่ีไม่ทนความร้อน เช่น แม่ค้าซ้ือถุงเย็น
ไวใ้ สข่ นมขาย.

ถงุ ร้อน น. ถุงพล้าสติกชนิดท่ีทนความร้อนได้ ใช้ใส่อาหารร้อนจัดได้
เชน่ คนขายกว๋ ยเต๋ียวตอ้ งเตรียมถุงรอ้ นไว้ใส่กว๋ ยเต๋ยี วสำหรบั
คนซื้อกลบั บ้าน.

ถุย ก. คายความลบั ออกมา (ใชก้ ับผู้กระทำความผิด) เช่น ตำรวจ
เค้นใหผ้ ตู้ อ้ งหาถยุ ชือ่ ผจู้ า้ งวานฆา่ ออกมาจนได.้

ถูกคอ ๑. ก. ชอบพอ, ถกู อธั ยาศยั กัน, มีรสนิยมเขา้ กนั ได.้ (พจน.)
๒. ก. สนใจเร่ืองเดียวกัน, ไม่ขัดกัน, เช่น สองคนน้ีชอบ
กล้วยไมท้ ัง้ คูเ่ ลยคยุ กันถกู คอ.
๓. ก. เข้ากันได้ เช่น สองคนนี้ทำงานด้วยกันได้ดีเพราะ
ถูกคอกัน.

ถกู เสน้ ก. เข้ากันได้, ชอบพอกัน, ถูกอกถกู ใจกัน, เชน่ หลานชายคนนี้
ถูกเสน้ กับลุงมาก ไปขลกุ อยกู่ ับลุงได้เป็นวัน ๆ.

เถียงคำไม่ตกฟาก
ก. เถียงโต้ตอบแบบคำต่อคำอย่างไม่ลดละหรือไม่หยุดปาก
(มักใช้ในกรณีเด็กหรือผู้น้อยเถียงผู้ใหญ่) เช่น เด็กคนนี้
เถียงคำไมต่ กฟากจริง ๆ ตำหนิหรอื วา่ อะไรไป ก็เถยี งตลอด.

84


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Gamle bilder 2b
Next Book
DATA PBD PJK 2021