The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by E-BOOK MCUKK, 2021-03-10 08:29:17

พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 1

พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบับราชบัณฑติ ยสถาน •

แฮนด์ฟร ี น. วิธีใช้โทรศัพท์โดยไม่ต้องยกหูหรือเคร่ืองโทรศัพท์มาแนบหู
เนอ่ื งจากมอี ปุ กรณร์ บั และขยายเสยี งอยใู่ นเครอ่ื งโทรศพั ท์ เชน่
เขาใช้แฮนด์ฟรีเพื่อให้คนอ่ืนได้ยินเสียงพูดโต้ตอบกันด้วย.
(อ. hand free).

แฮนด์เม้ด น. ของท่ีทำด้วยมือ เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์เหล่าน้ีไม่เหมือนกัน
ทุกดอกเพราะเปน็ งานแฮนดเ์ มด้ . (อ. hand made).

แฮ้บ ก. แอบเอามาเป็นของตน เช่น เขาแฮ้บนิตยสารมาจาก
ร้านเสริมสวยหลายเลม่ . (อ. have).

แฮ็มเบอร์เก้อร์
น. อาหารจานดว่ นชนดิ หนึ่ง ใช้เนอ้ื บดผสมเครื่องเทศ ปนั้ เปน็
ก้อนกลมแบน ทำใหส้ ุก สอดใส่ไว้ในขนมปังกอ้ นกลม ปรงุ รส
ด้วยซอสมะเขือเทศ มสั ตารด์ ใบผักกาดแกว้ และหอมหวั ใหญ่
ฝานเปน็ แว่น เช่น ลกู สาวผมชอบกินแฮ็มเบอร์เกอ้ ร์มากกวา่
ฮ็อตด็อก. (อ. hamburger).
โฮมเมด้ ก. ปรุงตามสูตรเฉพาะของครอบครัว ไม่ทำเป็นอุตสาหกรรม
เช่น ขนมร้านนี้อร่อยมากเพราะทำแบบโฮมเมด้ จริง ๆ.
(อ. home made).

โฮมสเตย์ น. การจัดการท่องเที่ยวโดยให้นักท่องเที่ยวพักค้างแรมตาม
บา้ นของคนในทอ้ งถน่ิ โดยใหก้ นิ อยตู่ ลอดจนเรยี นรวู้ ฒั นธรรม
ตามวิถีชีวิตของคนในท้องถ่ินนั้น เช่น สมัยน้ีนักท่องเที่ยว
นิยมเทยี่ วแบบโฮมสเตย์. (อ. homestay).

ไฮซอ้ น. ผหู้ ญงิ ทเ่ี ปน็ เศรษฐใี หมห่ รอื นกั ธรุ กจิ ใหมท่ เี่ พง่ิ เขา้ สวู่ งสงั คม
ชน้ั สงู เชน่ พวกไฮซอ้ เขา้ สงั คมไฮโซใหม่ๆกต็ อ้ งเชยเปน็ ธรรมดา.
(ไฮ ตดั มาจาก ไฮโซ + จ. ซอ่ วา่ สะใภ้).

ไฮโซ ๑. น. ผู้อยู่ในสังคมชั้นสูง เช่น งานการกุศลคืนน้ีมีแต่พวก
ลูกหลานไฮโซมาเปน็ นางแบบกิตติมศักดิ.์
๒. ก. มีระดับ เช่น กระเป๋าใบนี้ดูไฮโซมากแต่ราคาไม่แพง.
วันนเ้ี ธอแต่งตวั ไฮโซเชียว สงสยั มีอะไรพิเศษ.

185

• พจนานกุ รมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

๓. ก. ดีเกินระดบั เชน่ รายงานชิน้ นไ้ี ฮโซจรงิ ๆ ยงั กบั เปเป้อร์
วจิ ยั แน่ะ.
(ตดั มาจาก อ. high society).

ไฮป๊าร์ก ก. พูดวิพากษ์วิจารณ์การเมืองหรือเรื่องที่ประชาชนสนใจ
ในที่สาธารณะ เชน่ มีคนไปไฮป๊าร์กทีส่ นามหลวง.
(อ. hyde park).

ไฮไลต้ ์ ๑. น. ส่วนสำคัญท่ีสุด เช่น ไฮไล้ต์ของงาน. ไฮไล้ต์ของการ
แขง่ ขนั .
๒. ก. เนน้ ด้วยสีหรือทำใหเ้ ด่นขนึ้ ดว้ ยสีทีต่ ่างออกไป เชน่ เธอ
ทำไฮไล้ต์ผมเป็นสีแดง. เขาไฮไล้ต์ข้อความด้วยสีเหลือง.
เขาชอบใช้ปากกาไฮไล้ต์เน้นข้อความสำคัญ.
(อ. highlight, hi-light).

186กระจอกขา วคาราวาน

เซเลบ็ชวด บง เบง
ลมบจอย หนอมแนม

พจนานุกรมคำใหม เลม ๑
ราคา 100 บาท


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Gamle bilder 2b
Next Book
DATA PBD PJK 2021