The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by E-BOOK MCUKK, 2021-03-10 08:29:17

พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 1

พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบบั ราชบัณฑติ ยสถาน •

ไม่เล้ยี ง ก. ไม่ย้ังมือ, ไม่ใหม้ โี อกาสรอด, เช่น พอเขาลงจากรถ คนร้าย
๒ คนกเ็ ข้าประกบแลว้ จ่อยิงเผาขนแบบไมเ่ ล้ียง.

ไม่เหน็ โลงศพ ไม่หลง่ั นำ้ ตา
ก. ไม่ประสบเหตุร้ายหรือไม่ถึงคราววิกฤตก็ยังไม่รู้ถึงความ
ร้ายแรงของภัยน้ัน เช่น พวกเมาแล้วขับ ถ้าไม่เห็นโลงศพ
ไม่หลั่งน้ำตาหรอก. นักเรียนที่ไม่ท่องหนังสือ เป็นพวก
ไมเ่ หน็ โลงศพ ไม่หล่งั นำ้ ตา พอสอบตกถงึ จะรสู้ กึ ตัว.

ไม่อยากจะเซดเลย
ก. ไมอ่ ยากจะพดู ถงึ เชน่ นายคนนกี้ อ่ เรอ่ื งไดท้ กุ วนั ไมอ่ ยากจะ
เซดเลย. คมม. อยา่ ให้เซดเลย. (เซด มาจาก อ. said).
ไมเ่ อาไหน ๑. ก. ไม่ไดเ้ ร่อื ง, ไมม่ ีความรับผดิ ชอบ, เช่น เธอนไ่ี ม่เอาไหน
เสยี เลย ให้ทำอะไรก็ทำไม่ได้สกั อย่าง.
๒. ก. ไม่คบหาสมาคมกับใคร, ไม่ช่วยเหลือสังคม, เช่น
นายคนนี้ไมเ่ อาไหนเลย วนั ๆ ไม่คุยกบั ใคร ใครมาขอให้
ชว่ ยงานกุศลกไ็ ม่ยอมช่วย.

ไม่เอาอ่าว ก. ไมเ่ ปน็ เรอ่ื ง, ไมไ่ ดค้ วาม, ทำอะไรไมถ่ กู เรอื่ ง, เชน่ นายคนน้ี
ไมเ่ อาอา่ วจรงิ ๆ ใช้ให้ทำอะไรกไ็ ม่สำเร็จสกั อยา่ ง.

อกั ษร ย

ยกเครอ่ื ง ๑. ก. ซ่อมใหญ่เครื่องยนต์ของรถยนต์หรือเรือยนต์เป็นต้น
(พจน.) เชน่ รถคนั นช้ี กั จะเสยี บอ่ ย ๆ คงตอ้ งยกเครอ่ื งเสยี ท.ี
๒. ก. ปรบั ปรงุ ขนานใหญเ่ พอ่ื ใหท้ ำงานไดม้ ปี ระสทิ ธภิ าพยงิ่ ขนึ้
เช่น ทีท่ ำงานมีปัญหามาก หัวหน้าจึงสัง่ ให้ยกเคร่อื งใหม.่
๓. ก. ผ่าตัดหรือตกแต่งอวัยวะบางส่วนเพื่อให้เป็นหนุ่มเป็น
สาวข้ึน เช่น ได้ข่าวว่าสาวไฮโซคนนั้นไปยกเคร่ืองมา
สวยพริง้ เชยี ว.

ยกล้อ น. กาแฟดำเย็น ราดนมสด เช่น เขาไม่ชอบกนิ โอเลี้ยง แต่ชอบ

135

• พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบณั ฑติ ยสถาน

กินยกลอ้ เพราะรสชาตเิ ข้มขน้ หวานมนั .

ยอดขา้ ว น. เหล้า เช่น ข้าวปลาไมก่ ิน กนิ แต่ยอดข้าว เมาเป็นประจำ.

ยอดฮติ ก. นิยมมาก เช่น ตอนน้ันกางเกงขาเดฟยอดฮิตในหมู่วัยรุ่น.
คมม. สดุ ฮติ .

ยักต้ืนติดกึก ยักลกึ ตดิ กัก
ก. แก้ปัญหาหน่ึงได้แต่กลับประสบปัญหาอื่นอีก เช่น การ
แต่งตั้งอธิการบดีเกิดปัญหายักต้ืนติดกึก ยักลึกติดกัก
ยงั แตง่ ตงั้ ไมไ่ ด้สกั ท.ี

ยังมไี ฟอย ู่ ก. ยงั มคี วามกระตอื รอื รน้ มคี วามคดิ เฉยี บแหลมในการทำงาน
เช่น เขาอายุมากแล้วแต่ยังมีไฟอยู่ เสนอโครงการใหม่ ๆ
อยเู่ ปน็ ประจำ.

ยาโด๊ป น. ยาบำรุงกำลงั หรอื กระตนุ้ สมรรถภาพของรา่ งกาย มักให้ผล
เรว็ (มกั ใชก้ บั ทางเพศหรอื การแขง่ ขนั กฬี า) เชน่ บางคนเชอื่ วา่
ยาดองบางชนิดเป็นยาโด๊ป ใช้บำรุงกำลังทางเพศ. นักกีฬา
คนนี้ถูกจับได้ว่าใช้ยาโด๊ประหว่างการแข่งขัน จึงถูกไล่ออก.
(โดป๊ มาจาก อ. dope).

ยาทาเล็บ น. นำ้ ยาสำหรบั เคลือบเลบ็ ให้มีสตี า่ ง ๆ ตามต้องการ.

ยา้ ยขา้ มห้วย ก. ย้ายตำแหน่งจากหน่วยงานกระทรวงหน่ึงไปดำรงตำแหน่ง
ในหน่วยงานอีกกระทรวงหนึ่ง มักดำรงตำแหน่งใหม่ท่ีสูงข้ึน
กวา่ ตำแหนง่ เดิม เช่น ถา้ ไมใ่ ช่นอ้ งเขยนายก คงยา้ ยข้ามหว้ ย
จากอธบิ ดกี รมเลก็ ๆ มาเป็นปลดั กระทรวงใหญไ่ ม่ได.้

ยาลา้ งเลบ็ น. นำ้ ยาสำหรับลา้ งยาทาเล็บออก.

ยาสระผม น. สารฟอกทำความสะอาดเส้นผม อาจเป็นผงหรือของเหลว
เมื่อรวมกบั น้ำแล้วขยีจ้ ะเกดิ ฟอง เช่น เขาใชผ้ งซักฟอกสระผม
เพราะเขา้ ใจผิดวา่ เป็นยาสระผมแบบผง.

ยำ ๑. ก. คละเคล้า, ปะปน. (พจน.)
๒. ก. รวม, ผสม, เช่น เขาไม่เคยเขียนบทความเองเลย ดีแต่

136

พจนานกุ รมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน •

เอาเรื่องของคนอนื่ มายำ.
๓. ก. ถกู ทำร้ายทางกาย เชน่ เมือ่ คนื เขาไปทำซ่า เลยถูกรุมยำ
บาดเจ็บสาหัส ตอ้ งหามสง่ โรงพยาบาล.
๔. ก. ถกู ดา่ , ถกู วา่ , เชน่ นกั เขยี นคนนเี้ ขยี นเรอื่ งไมม่ คี ณุ ธรรม
เลยถูกนักวิจารณ์ยำเละ.
ยิก ก. ไล่ไป, ขับไล่, เช่น เราต้องมาช่วยกันยิกนักการเมืองที่
โกงกนิ . (ภาษาไทยถนิ่ ใต)้ .
ยงิ ๑. ก. ทำให้อาวุธเช่นลูกศรหรือลูกปืนแล่นออกไปโดยแรง
ดว้ ยกำลงั สง่ เช่น ยงิ ธนู. ยงิ ปนื . (พจน.)
๒. ก. โทรศัพท์ไปแลว้ รบี วางสายโดยทผี่ รู้ บั ยงั ไม่ทนั รบั เพื่อให้
โทรกลบั เปน็ ตน้ (ใชก้ บั โทรศพั ทม์ อื ถอื ) เชน่ ฉนั จะยงิ ไปหา
เธอพรงุ่ น้นี ะ เธอจะไดเ้ มม็ เบอร์โทรศัพทข์ องฉนั ไว้.
๓. ก. ส่งสัญญาณโทรศัพท์ ดาวเทียม เป็นต้น เช่น สถานี
โทรทศั นบ์ บี ีซยี งิ สญั ญาณผ่านดาวเทยี มไปทั่วโลก.
ยิงกระตา่ ย ก. ปัสสาวะตามพงหญ้าหรือข้างทางเป็นต้น (ใช้กับผู้ชาย)
เช่น รถทัวรจ์ อดข้างทางให้ผู้ชายไปยิงกระต่าย.
ยิง่ สงู ย่งิ หนาว ก. ย่ิงมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงก็ย่ิงรู้สึกโดดเด่ียว เช่น
ตั้งแต่เขาข้ึนเป็นประธานบริษัท ไม่ค่อยมีใครกล้าไปคุยเล่น
เหมือนแตก่ ่อน ย่งิ สงู ยงิ่ หนาวจรงิ ๆ.
ยึดหวั หาด ๑. ก. ยึดชายฝั่งทะเลซ่ึงอยู่ในความครอบครองของข้าศึกเพื่อ
สะดวกในการยกพลขน้ึ บก, โดยปรยิ ายหมายถงึ ยดึ จดุ สำคญั
หรือบุคคลสำคัญเป็นต้นเพื่อที่จะทำให้แผนการขั้นต่อไป
ประสบความสำเรจ็ เชน่ ตอ้ งยดึ หวั หาดในพรรคใหไ้ ดก้ อ่ น.
(พจน.)
๒. ก. จองที่ไว้ เช่น พ่อค้าแย่งกันยึดหัวหาดเพื่อขายของท่ี
ตลาดแห่งใหม.่
ยุกยกิ ก. ขยุกขยิก, ไม่อยู่นิ่ง ๆ ขยับไปขยับมา, (ใช้ในอาการแสดง
ถึงความไม่เรียบร้อย) เชน่ เด็ก ๆ น่งั เรยี บร้อยอยไู่ ดไ้ ม่นาน

137

• พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

กเ็ ร่ิมยกุ ยิกกนั แล้ว.

ยุ่งเปน็ ฝอยขดั หมอ้
ว. ยุ่งเหยิงมาก เช่น ถ้าไม่รีบสะสางปัญหาที่มีอยู่ให้หมดไป
กจ็ ะยงุ่ เป็นฝอยขดั หมอ้ .

ยงุ่ เปน็ ยงุ ตีกนั , ยุ่งเหมือนยงุ ตกี ัน
๑. ว. ย่งุ เหยิง, สบั สนปนเปกัน. (พจน.)
๒. ก. หวดั (ใชก้ บั ลายมอื ) เช่น ลายมือของเขาอา่ นยาก เขยี น
ยุ่งเปน็ ยุงตีกัน.
๓. ก. วนุ่ วายมาก เช่น ทำไมปัญหาในครอบครัวของเธอถึงได้
ยุง่ เปน็ ยุงตีกนั อยา่ งน้.ี
ยงุ่ เปน็ ลงิ แกแ้ ห
ก. ก่อให้เกิดปัญหาวุ่นวายมากย่ิงข้ึน เช่น ปัญหาน้ีย่ิงแก้ย่ิง
ย่งุ เปน็ ลิงแกแ้ ห.

ย่นุ น. ญี่ปุ่น เช่น รา้ นนีข้ ายสนิ คา้ ของพวกย่นุ ทง้ั นัน้ . (ตัดมาจาก
ยุ่นปี่ ซึง่ ผวนมาจากคำ ญี่ปุ่น).

ยูเทริ น์ ๑. ก. ขบั รถวกกลบั ไปทางทวี่ ง่ิ สวนมา เชน่ ขบั รถเลยซอยไปแลว้
ต้องไปยเู ทิร์นกลับมา.
๒. น. จุดท่ีกำหนดให้รถเลี้ยวกลับไปทางท่ีว่ิงสวนมา เช่น
ตรงน้เี คยเป็นยเู ทริ ์น แต่ตอนน้ียกเลกิ ไปแล้ว.
(อ. U-turn).

โยนผ้า ก. เหว่ียงผ้าขนหนูข้ึนบนเวทีชกมวย เป็นเคร่ืองหมายว่า
ขอยอมแพ้ (ใช้เฉพาะการชกมวย) เช่น กรรมการยุติการชก
เพราะพี่เลีย้ งโยนผ้า.

อกั ษร ร

รถกะป๊อ น. รถโดยสารขนาดเล็ก มี ๓ ล้อ หรือ ๔ ลอ้ มีทน่ี งั่ เป็น ๒ แถว
ตามความยาวของรถ. (กะปอ๊ มาจาก จ. ก๊ับโป้ วา่ คางคก).

138

พจนานกุ รมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน •

รถโค้ช น. รถโดยสารขนาดใหญ่ ออกแบบสำหรับการเดินทางระยะ
ไกล มกั มีความสะดวกสบาย และมีห้องนำ้ ดว้ ย. (โคช้ มาจาก
อ. coach).

รถตุ๊ก ๆ น. รถสามลอ้ เครอ่ื งรับจ้างบรรทุกผ้โู ดยสาร. คมม. ตุ๊ก ๆ.

รถทวั ร์ น. รถปรบั อากาศขนาดใหญท่ ร่ี บั ผโู้ ดยสารเดนิ ทางไปตา่ งจงั หวดั
(พจน.). มกั มเี สน้ ทางประจำ เชน่ ไปเชยี งใหมถ่ า้ ไมไ่ ปเครอ่ื งบนิ
กไ็ ปรถทวั รไ์ ด้. (ทัวร์ มาจาก อ. tour).

รถเยน็ น. รถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯ ท่ีมีเครื่องปรับอากาศ.
คมม. รถแอร์.

รถร้อน น. รถโดยสารประจำทางในกรงุ เทพฯ ทไ่ี มม่ เี ครอื่ งปรบั อากาศ.

รถแอร์ น. รถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯ ท่ีมีเครื่องปรับอากาศ.
คมม.รถเยน็ .

รปภ. ๑. น. พนักงานรักษาความปลอดภัยซ่ึงมีหน้าท่ีดูแลสถานที่ใด
สถานที่หน่ึงเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน เช่น
หมบู่ า้ นฉนั มี รปภ. ๔ คน ๒ คนอยปู่ ระจำปอ้ มหนา้ หมบู่ า้ น
อีก ๒ คนคอยเทยี่ วตรวจตราในซอยของหมู่บา้ น.
๒. น. ผู้มีอาชีพคอยดูแลคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง
หรอื คณะใดคณะหนงึ่ เชน่ รฐั มนตรีแตล่ ะคนมี รปภ.คอย
ติดตามหลายคน.
(ยอ่ มาจาก พนักงานรักษาความปลอดภยั ).

ร้องเหมอื นควายถกู เชือด
ก. ร้องเสียงดังมากด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส เช่น
เราได้ยินเสียงคนร้องเหมือนควายถูกเชือด จึงออกมาดูว่า
เกิดอะไรขึน้ .

ระบบกนั ไฟเปยี ก
น. ระบบป้องกันไฟป่าท่ีเกิดขึ้นจากการทำฝาย ทำให้ดิน
ชุ่มช้ืนและพืชขึ้นหนาแน่นป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า เช่น ฝาย

139

• พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบับราชบณั ฑติ ยสถาน

เล็ก ๆ มากมายทำให้เมล็ดพืชท่ีฝังตัวอยู่งอกข้ึนมาจนพ้ืนที่
เขยี วชอุ่มกลายเป็นระบบกันไฟเปียก.
ระเบิด ๑. น. ลูกระเบดิ เชน่ ทงิ้ ระเบิด. (พจน.)
๒. ก. ปะทแุ ตกออกไป เชน่ คลงั กระสนุ ระเบดิ , ทำใหป้ ะทแุ ตก
ออกไป เช่น ระเบิดหิน. (พจน.)
๓. ก. เริ่มข้ึนอย่างกึกก้อง เช่น คอนเสิร์ตกำลังจะระเบิด
ความมันสใ์ นอีก ๒ - ๓ นาทีน้.ี
ระเบดิ เถิดเทิง
๑. ก. เอิกเกริก, รู้กันไปทั่ว, เช่น เขาจัดงานใหญ่ดังระเบิด
เถิดเทิงไปเลย.
๒. ก. สนุกมากอย่างย่ิงจนเกินขอบเขต เช่น แค่ไปกินข้าว
กับเพื่อนผู้ชายด้วยกัน ท่ีทำงานก็เม้าธ์กันระเบิดเถิดเทิง
วา่ ผมชอบไมป้ า่ เดียวกัน.
ระเบิดระเบ้อ ๑. ว. สนุกสนานมาก เช่น เม่ือคืนพวกวัยรุ่นเต้นรำกันอย่าง
ระเบิดระเบอ้ ไมร่ ูจ้ ักเหนด็ จกั เหน่อื ย.
๒. ว. ใหญโ่ ต เช่น งานวดั แถวบ้านนอกเด๋ียวนี้เขาจดั กนั อยา่ ง
ระเบิดระเบ้อ.
๓. ว. มากอย่างย่ิง เชน่ วนั นีร้ ถตดิ ระเบิดระเบอ้ เลย.
รักรว่ มเพศ ก. รักคนเพศเดียวกันในทางชู้สาว เช่น สาธารณสุขรณรงค์
ลดอตั ราตดิ เชือ้ เอ๊ชไอวใี นกลุม่ ชายรกั ร่วมเพศ.
รังนกกระจอก ๑. น. ชอ่ งสเี่ หลยี่ มเลก็ ๆ เรยี งกนั เปน็ แถว ๆ แตล่ ะชอ่ งมชี อ่ื กำกบั
เป็นที่รับจดหมาย.
๒. น. สถานทท่ี จ่ี ดั ไวส้ ำหรบั เปน็ ทท่ี ำงานของนกั ขา่ วทที่ ำเนยี บ
รฐั บาล.
๓. น. คำเปรียบที่อยู่ที่เป็นห้องพักขนาดเล็ก ติดกันเป็นแถว
มีหลายช้ัน มองเห็นเปน็ ช่อง ๆ เช่น อาคารชดุ พวกนสี้ รา้ ง
อย่างกับรังนกกระจอก.
รงั สเี อก๊ ซ์ น. รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าแบบหนึ่ง สามารถผ่านวัตถุทึบแสง

140

พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑติ ยสถาน •

บางชนิดได้ ใชป้ ระโยชนใ์ นการถ่ายภาพอวัยวะภายในร่างกาย
เป็นตน้ . คมม. เอ๊กซเรย์ ความหมายที่ ๑. (เอ๊กซ์ ตดั มาจาก
อ. x-ray).

รบั จ๊อบ ก. รับจ้างทำงานเป็นงาน ๆ ไป เช่น ช่วงหยุดหลายวันน้ี
ไปรับจ๊อบเปน็ ล่ามดกี วา่ . (จ๊อบ มาจาก อ. job).

รบั ลกู ๑. ก. รบั เรื่องและดำเนินเรอ่ื งต่อไปทนั ที เชน่ พอตำรวจส่งคดี
นายทนุ งาบท่ีดินรถไฟมาให้ อยั การกร็ ับลูกส่งั ฟ้องทนั ที.
๒. ก. พูดหรืออภิปรายขยายประเด็นท่ีผู้อื่นพูดหรืออภิปราย
ไว้ได้อย่างดี เช่น พอผมเปิดประเด็นเรื่องทุจริตในบริษัท
ผถู้ ือหุน้ ก็รบั ลูกเสนอให้ต้ังกรรมการสอบทันท.ี

ร่วั , รวั่ ๆ ๑. ก. เหมือนมีสติไม่สมประกอบ มักทำส่ิงใดส่ิงหน่ึงผิดแปลก
ไปจากบุคคลท่วั ไป เชน่ หมอนนั่ ดรู ั่ว ๆ ยังไงพกิ ล มีอยา่ ง
ท่ีไหนชวนผ้หู ญงิ ไปเดตแถว ๆ ฮวงซุ้ย.
๒. ก. ทำตวั กลา้ เกนิ เหต,ุ บา้ บน่ิ , เชน่ ผู้หญิงคนนนั้ รวั่ จริง ๆ
กระโดดขน้ึ ไปเต้นกลางเวทีคอนเสิรต์ ได้หน้าตาเฉย.

รากแก้ว น. คนที่เปน็ รากฐานสำคัญของประเทศ เช่น รัฐบาลมนี โยบาย
ปลดหน้ีให้กลุ่มรากแก้ว. (ใช้แทนคำว่า รากหญ้า ตั้งแต่
พ.ศ. ๒๕๔๙).

รากหญา้ น. ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศซ่ึงมักมีฐานะยากจนและ
ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น ข้าวของแพงข้ึนทุกวัน ๆ แบบน้ี
รากหญา้ มแี ตต่ ายกับตาย. (แปลจาก อ. grass root).

ราคาคยุ น. คุณค่าที่เกิดจากการคุยโอ้อวด เช่น งานน้ีเขาจัดได้ไม่สม
ราคาคยุ ไม่ดจี ริงอย่างที่ปา่ วประกาศชักชวนไว้.

ราวี ๑. ก. รบกวนหรอื ระรานโดยใชก้ ำลังรังแกเปน็ ต้น. (พจน.)
๒. ก. ทำร้าย, โจมตี, เช่น เมยี น้อยราวเี มยี หลวงจนอยไู่ ม่ได้.
๓. ก. คอยหาเร่ือง, คอยขัดขวาง, เช่น ทำไมหมอน่ีถึงได้ตาม
ราวฉี นั มาตลอด.

141

• พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบณั ฑติ ยสถาน

ริสต์แบนด์ น. แถบสวมข้อมือ ทำด้วยยาง มีสีใดสีหนึ่งซ่ึงกำหนดให้ส่ือ
ความหมายดว้ ย ทำขนึ้ เพ่อื หารายไดส้ ำหรับกจิ กรรมการกศุ ล.
คมม. สายรัดขอ้ มือ. (อ. wrist band).
รไี ซเค่ิล, รไี ซเกลิ้
ก. นำของท่ีโดยทั่วไปมักทิ้งเป็นขยะหรือขายท้ิงเป็นของเก่า
มาปรับใช้ประโยชน์ อาจนำของนั้นมาใช้โดยตรง หรือนำมา
แปรรูปเป็นของอย่างอื่นก็ได้ เช่น เขานำกล่องคุกก้ีลายเก๋มา
รีไซเค่ิลเป็นกล่องดินสอ. กระถางต้นไม้เหล่านี้ถ้าไม่บอก
ดไู ม่ออกจรงิ ๆ ว่ารีไซเคล่ิ มาจากยางรถยนต.์ (อ. recycle).
ร่มึ ว. มาก เช่น วันนีผ้ ู้คนมากันรม่ึ เลย. คมม. ลม่ึ .
รไู้ ต๋ ๑. ก. รู้ความลับ, รคู้ วามในใจ. (พจน.)
๒. ก. รู้ทันเจตนาท่ีซ่อนไว้ เช่น ฉันรู้ไต๋เธอหรอกว่าที่มา
เลย้ี งขา้ วเพราะจะใหช้ ว่ ยทำงาน.
(ไต๋ มาจาก จ. ว่า สิง่ ท่ีอยู่ข้างใต)้ .
เรดิ่ ก. สวยหรูและดูเด่นเลอเลิศ มกั มีลักษณะเกินพอดี เชน่ วันนี้
แตง่ ตวั ซะเร่ิดคงนัดแฟนไวล้ ะซิ.
เร่ิดสะแม็นแต็น
ก. เริ่ดมาก เช่น พวกไฮโซแต่งตัวซะเริ่ดสะแม็นแต็นมา
ประชันกันในงานการกุศล. (ผู้ที่พูดคนแรกเป็นพิธีกรรายการ
โทรทัศนช์ ือ่ บรรยงค์ เสนาลกั ษณ์ หรือ เทง่ิ สตเิ ฟอื่ ง).
เรียนสาย ก. พูดโทรศพั ท์ เชน่ ขอเรยี นสายท่านอธิบด.ี
เรยี บง่าย ๑. ก. สบาย ๆ, ไปเร่ือย ๆ, ไม่มเี ร่ืองวนุ่ วายสับสน, เชน่ ชีวติ
เขาสบั สน ไม่เรียบง่ายอยา่ งที่เราคิด.
๒. ก. ไม่ตกแต่งประดบั ประดา, ไมห่ รูหรา, เช่น ผูห้ ญิงคนน้นั
ใส่เสอ้ื เรียบงา่ ยแต่สวย.
๓. ก. ไมซ่ บั ซอ้ น, ไมว่ กวน, เชน่ นกั เขยี นคนนใ้ี ชภ้ าษาเรยี บงา่ ย
นา่ อ่าน.

142

พจนานกุ รมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบบั ราชบณั ฑิตยสถาน •

๔. ก. ไม่สุรุ่ยสุร่าย, ไม่ฟุ้งเฟ้อ, เช่น เขามีความเป็นอยู่ท่ี
เรียบงา่ ย.
เรยี ลลิตโ้ี ชว์ น. รายการโทรทศั นท์ ถ่ี า่ ยทอดกจิ วตั รหรอื กจิ กรรมในแตล่ ะวนั
ของบุคคลตามท่ีเจ้าของรายการกำหนด เช่น คนเบื่อละคร
โทรทัศน์ จึงหันไปนยิ มเรยี ลลติ โ้ี ชว์. (อ. reality show).
เรือ้ น น. โรคตดิ ตอ่ เรอ้ื รงั ทำใหผ้ วิ หนงั เปน็ ผนื่ สขี าวหรอื แดง นนู หนา
ไม่เจ็บไม่คัน แห้ง เหง่ือไม่ออก และขนร่วงอาจ ทำให้น้ิวมือ
น้ิวเท้างอหรือกุดได้. คมม. ขี้เรือน ความหมายที่ ๑, กุฏฐัง,
ขีท้ ูด.

แร่ด ก. ประพฤตติ วั ประเจดิ ประเจอ้ และเหลวแหลกในทางชสู้ าว เชน่
เด็กสมัยน้ีแร่ดมาก มีแฟนตั้งแต่อายุยังน้อย. คำน้ี บางทีมีผู้
ใช้ว่า 11 ร.ด., 66 ร.ด. [สิบ-เอ็ด-รอ-ดอ, หก-สิบ-หก-
รอ-ดอ] เช่น 11 ร.ด. อย่างน้ี ระวังจะฉีกผ้าอ้อมไม่ทัน.
(เลข 11 และ 66 ใชแ้ ทนสระ แ-).
แร่ดเงยี บ, แร่ดหลบใน
ก. ประพฤติตัวเหลวแหลกในทางชู้สาว แต่ไม่ประเจิดประเจ้อ
เช่น ดาราคนนแ้ี ร่ดเงียบ ทำตวั เรยี บรอ้ ย แต่เบ้อื งหลงั เปลีย่ น
คนู่ อนเปน็ ว่าเล่น.

โรงต๊ึง น. โรงรบั จำนำ เช่น โรงต๊งึ เปน็ ที่พงึ่ ยามยากของคนจน แมแ้ ต่
ครกก็เอาไปจำนำได้. บางทีเรียกว่า โรงจำนำ. (ต๊ึง มาจาก
จ. ตง่ึ ว่า จำนำ, ตึ๊งโผว่ ว่า โรงจำนำ).
โรงนำ้ ชา น. สถานบริการที่เปิดให้คนมาน่ังด่ืมน้ำชาและสนทนากัน
บางครงั้ อาจแอบขายบรกิ ารทางเพศ เชน่ อากงชอบไปโรงนำ้ ชา
เพราะไดพ้ บปะเพื่อนรนุ่ ราวคราวเดียวกัน.

โรงเรียนขยายโอกาส
น. โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ขยายการสอนจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนในชนบท
สามารถเรียนต่อในช้ันที่สูงขึ้นไปได้ เช่น ตอนนี้รัฐบาลเปิด

143

• พจนานกุ รมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบับราชบณั ฑิตยสถาน

โรงเรียนขยายโอกาสในจังหวดั ตา่ ง ๆ.
โรงแรมจิ้งหรีด
น. โรงแรมขนาดเล็ก มักไม่สะอาดและไม่สะดวกสบาย เช่น
เมอื งนีเ้ ป็นเมืองเลก็ มแี ต่โรงแรมจิ้งหรดี .

โร้ดโชว์ ก. เดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเพ่ือประชาสัมพันธ์
โครงการ สินค้า หรือบริการต่าง ๆ เช่น รัฐบาลเตรียมไป
โรด้ โชวใ์ นตา่ งประเทศเพอื่ เชญิ ชวนใหม้ าลงทนุ ในประเทศไทย.
(อ. road show).

โร้ดแหม็ป น. แผนภูมิแสดงเส้นทางการเดินทางหรือการดำเนินกิจกรรม
อย่างใดอย่างหน่ึง เช่น กลโกงการเลือกต้ังคร้ังน้ีเขียนเป็น
โร้ดแหม็ปไว้เสีย เลือกตั้งคราวหน้าจะได้หาวิธีป้องกัน.
(อ. road map).

โรแมนติก ๑. ว. หวานซ้งึ เชน่ คุณพอ่ ซื้อดอกกหุ ลาบใหค้ ณุ แมใ่ นวนั เกดิ
ชา่ งโรแมนตกิ เสียจรงิ . เขาเปน็ คนมีอารมณ์โรแมนติก.
๒. ว. เกีย่ วกับความรกั ใคร่ เช่น เธอชอบดูหนงั โรแมนตกิ .
๓. ก. ชา่ งฝนั เช่น เธอเป็นคนโรแมนตกิ มาก.
(อ. romantic).

ไรต้ ์ ก. ถ่ายข้อมูลลงแผ่นซีดี ดีวีดี เช่น เพลงชุดนี้เพราะจังเลย
ไร้ต์ให้ฉันหน่อยซ.ิ (อ. write).

อกั ษร ล

ลงครัว ก. ลงมอื ทำกบั ขา้ วเองเปน็ ครงั้ เปน็ คราว เชน่ วนั นคี้ ณุ พอ่ ลงทนุ
ลงครัวเอง เพราะจะมีแขกสำคัญมา. ใคร ๆ ก็บอกว่าคุณพ่อ
ทำกับข้าวเก่ง แต่พอคุณพ่อลงครัว ผู้คนก็ชุลมุนไปทั้งบ้าน.
คมม. เข้าครวั .

ลงดาบ ก. ตัดสินใจใช้อำนาจลงโทษ เช่น ผู้ว่าลงดาบเซ็นคำสั่งไล่
เจ้าหน้าที่การเงิน ๓ คนที่คอร์รัปชั่นออก แล้วให้แจ้งความ

144

พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบณั ฑติ ยสถาน •

ดำเนินคดอี าญา.
ลมบ่จอย ก. อารมณไ์ ม่ดี, หงดุ หงดิ , เชน่ วนั นีเ้ จ้านายลมบจ่ อย ฉนั ว่า
เธอเกบ็ ใบลาพกั รอ้ นไวก้ อ่ นดกี วา่ . (มาจากภาษาไทยถนิ่ เหนอื ).

ลมปาก ๑. น. ถอ้ ยคำท่ีกลา่ ว, คำพดู ที่จงู ใจใหเ้ ห็นคลอ้ ยตาม. (พจน.)
๒. น. คำพูดหรือคำม่ันสัญญา เช่น อย่าไปเชื่อลมปากผู้ชาย
คนนี้ เขาหยอดคำหวานไปทั่ว.

ลว้ งลูก ก. เข้าไปก้าวก่ายงานท่ีเป็นความรับผิดชอบของผู้ใต้บังคับ
บัญชาเช่น การโยกย้ายทหารประจำปีน้ี คาดว่าคงมีผู้ใหญ่
ในรัฐบาลลว้ งลูกอีกตามเคย.

ลอยตวั ๑. ก. ทรงตัวในแนวนอนอยู่บนผิวน้ำหรือในอากาศ เช่น เขา
เลน่ ลอยตวั ในทะเล. นกั ดง่ิ พสธุ าลอยตวั อยชู่ ว่ งหนงึ่ กอ่ นจะ
กระตกุ รม่ ชูชพี ให้กางออก.
๒. ก. พ้นข้อผูกพัน เช่น ค่าเงินบาทลอยตัว. ราคาน้ำมัน
ลอยตัว.
๓. ก. ไมค่ วบคมุ ราคา เชน่ รฐั บาลประกาศลอยตวั ราคานำ้ มนั .
๔. ก. ปลีกตัวหรือแยกตัวจากปัญหาหรือความวุ่นวายโดย
ไม่รับผิดชอบ เช่น ทุกคนโดนตำหนิหมด แต่เขาลอยตัว
อยูเ่ หนอื ปญั หา.
๕. ก. มีราคาขึ้นลงตามราคาตลาด เช่น รัฐบาลประกาศให้
ราคาน้ำมนั ลอยตัวต้งั แตเ่ ดอื นหน้าเป็นต้นไป.
ละครพเี หรยี ด น. ละครย้อนยุค, ละครที่มีเน้ือเรื่องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดใน
อดีต, เช่น ช่วงนี้มีละครพีเหรียดให้ดูหลายเรื่อง. (พีเหรียด
มาจาก อ. period).

ลน่ั ก. พูดประกาศหรือให้คำม่ันในที่สาธารณะ เช่น นักเทนนิส
สาวลนั่ จะขอกลับมาแก้มืออีก. (ตดั มาจาก ล่ันวาจา).

ล้างตา ก. แข่งขันเพื่อพิสูจน์ว่ามีความสามารถเหนืออีกฝ่ายหนึ่ง
อย่างเด็ดขาด เช่น การแข่งขันครั้งนี้เป็นนัดล้างตา ต้อง

145

• พจนานกุ รมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบบั ราชบณั ฑิตยสถาน

เอาชนะให้ได้ นัดที่แล้วเราแพเ้ ขาแบบสูส.ี
ล้างบาง ๑. ก. ฆา่ ทิง้ จนหมดบาง. (พจน.)
๒. ก. กวาดลา้ ง, กำจัด, ทำให้หมดส้นิ , เชน่ รฐั มนตรีกระทรวง
วัฒนธรรมสั่งล้างบางเว็บลามก. รัฐมนตรีใหม่สั่งย้าย
ลา้ งบางกลุม่ เจ้าหนา้ ทที่ ุจริต.

ลา้ งภาพ ก. แก้ไขภาพลักษณ์ที่ไม่ดี เช่น นักการเมืองท่ีร่ำรวยท่ีสุดใน
เมืองไทยพยายามล้างภาพท่ีถูกกล่าวหาว่าไม่ซ่ือสัตย์ โดย
ออกทวี ชี แ้ี จงวา่ ทำทุกอยา่ งถูกต้องตามกฎหมาย.

ลานขาด ก. หมดกำลัง, หมดแรง, เช่น พอขึ้นยกท่ี ๕ นักมวยของเรา
ก็เร่ิมลานขาดแล้ว.

ลมึ่ ว. มาก เชน่ วนั นผ้ี ู้คนมากนั ล่มึ เลย. คมม. รมึ่ .

ลกู กระด้ิว น. ลูกสมุน, ลูกหาบ, เช่น ผมไม่ได้เป็นลูกกระด้ิวของพรรค
รัฐบาล จะได้เชียร์กนั ตะพึดตะพอื .

ลูกเกด ๑. น. ลูกองุ่นแหง้ ชนิดหนึ่ง. (พจน.)
๒. น. หัวนมผู้หญงิ เชน่ ผหู้ ญงิ คนนนั้ ใสเ่ ส้ือบางจนเหน็ ลกู เกด
ชัดเลย.
๓. ก. แบน (ใช้กับหน้าอกผู้หญิง) เช่น นางแบบพวกนี้อก
ลกู เกดท้ังน้ัน ดูแบนราบไปหมด.

ลูกเดียว ก. อย่างเดียว, ไม่เป็นอย่างอ่ืน, เช่น น้องชายฉันเอาแต่กิน
ลกู เดียวเลยอว้ นเป็นหมตู อน.

ลกู ทวั ร ์ น. ผทู้ ร่ี ว่ มเดนิ ทางไปกบั คณะนกั ทอ่ งเทย่ี ว.(ทวั ร์มาจากอ. tour).

ลูกผลี ูกคน ๑. ก. หวงั เป็นทแ่ี น่นอนยังไม่ได.้ (พจน.)
๒. ก. อยู่ในภาวะท่ีอาจเป็นอันตรายหรืออาจจะรอดปลอดภัย
ก็ได้ เช่น หมอถอดเคร่ืองช่วยหายใจออกแล้ว แต่ไข้ยัง
ไม่ลด จะลูกผีลกู คนก็ยังไมร่ .ู้
๓. ก. อยูใ่ นภาวะท่ีอาจจะผ่านกระบวนการตา่ ง ๆ ตามข้นั ตอน
หรือไม่ก็ได้ เช่น พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ยังลูกผีลูกคน ถึงจะ

146

พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑติ ยสถาน •

ผา่ นสภาผู้แทนฯ ไปแลว้ แตว่ ฒุ สิ ภากอ็ าจจะตกี ลับมาได.้

ลูกไม้ ๑. น. ส่ิงท่ีทำด้วยด้ายใช้เข็มควักเป็นต้น ควักหรือถักให้เป็น
ลวดลายต่าง ๆ. (พจน.)
๒. น. แถบผ้าถักทอเป็นลวดลายสำหรับตกแต่งเส้ือผ้าเป็นต้น
เช่น เส้อื ติดลูกไมใ้ สแ่ ล้วดหู วาน.

ลูกเสีย้ ว น. ลูกที่เกิดจากพ่อหรือแม่ที่เป็นลูกคร่ึง เช่น แม่เขาเป็น
ลูกครึ่งฝร่ังเศสกับญวน พ่อเขาเป็นลูกคร่ึง อังกฤษกับไทย
เขาจึงเปน็ ลูกเสยี้ ว.

ลกู ออ๊ ด น. ตัวอ่อนของกบ อยใู่ นนำ้ ตัวกลม ๆ สีดำ มหี าง.

เลเ่ ก๊ ๑. ก. ไม่ดี, ไม่มีคุณภาพ, เช่น เธอไปซ้ือของเล่เก๊พวกนี้มา
ทำไม รกบ้านเปล่า ๆ.
๒. ก. ขีโ้ กง, โกง, เช่น ตกลงคณุ รบั เงินไปทำงานแลว้ อย่ามา
เลเ่ ก๊ภายหลังนะ.
(จ. เหล่เก๊ วา่ ขีโ้ กง).

เลน ๑. น. ช่องทางท่ีกำหนดให้รถว่ิงในถนน เช่น อย่าขับรถ
ครอ่ มเลน.
๒. ลักษณนามใช้เรียกช่องทางท่ีกำหนดให้รถว่ิงในถนน เช่น
ถนน ๔ เลน.
(อ. lane).

เลน่ ของ ก. ครอบครองบูชาและใช้ประโยชน์จากเครื่องรางของขลัง
เช่น คนท่ีเล่นของมีความเชื่อว่า จะไม่เดินลอดราวตากผ้า
เพราะกลวั ของจะเสื่อม.

เล่นเสยี ว ก. มีเพศสัมพันธด์ ว้ ย เช่น หลอกลวงเดก็ ไปเล่นเสยี ว.

เลสเบ้ียน น. ผู้หญิงท่ีรักหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้หญิง เช่น
นุชตัดสินใจอยู่กินกับเพื่อนผู้หญิงที่คบกันมานานโดยไม่สนใจ
คำนินทาว่าเธอเป็นเลสเบ้ียน. คมม.เบยี้ น. (อ. lesbian).
เละตมุ้ เปะ๊ ก. ไม่ประสบผลสำเรจ็ , ปน่ั ป่วนทำให้เกิดความวนุ่ วาย, ไมเ่ ปน็

147

• พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบบั ราชบัณฑิตยสถาน

ระเบียบ, เช่น ประธานไม่มีความสามารถ การประชุมเลย
เละตุ้มเป๊ะอยา่ งนี.้

เละเป็นโจก๊ ก. เละมาก, ล้มเหลว, เช่น เขาไม่เคยทำงานมาก่อน พอมา
จัดงานใหญ่เลยเละเป็นโจก๊ .

เลา่ เต๊ง, เหล่าเต้ง
๑. น. ชน้ั บนของบา้ นหรืออาคาร เชน่ เสารอ์ าทิตยเ์ ขาหมกอยู่
แตบ่ นเลา่ เตง๊ ไม่ยอมลงมาขา้ งลา่ ง.
๒. น. ตาสองช้ัน เช่น เด็กคนนี้ตาไม่มีเล่าเต๊ง โตขึ้นคงต้อง
ไปทำศลั ยกรรม.
(จ. เหลา่ เตง้ ว่า ชัน้ บน).

โลเคชนั่ น. สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ หรือถ่ายแบบ
ถ่ายโฆษณา เช่น โลเคช่ันในการถ่ายทำมีท้ังในกรุงเทพ ฯ
และตา่ งจงั หวดั . (อ. location).

โละ ก. ท้ิง เช่น จะย้ายที่ทำงานใหม่แล้ว อะไรไม่เอาก็โละไปบ้าง.
(จ. เลาะ ว่า รว่ งหล่น, กำจดั ทิง้ ).
โละเตีย้ ว ก. ทิ้งหมด, กำจัด, เช่น เสื้อผ้าพวกน้ีใส่ไม่ได้แล้ว เอาไป
โละเตย้ี วใหค้ นอน่ื เถอะ. (จ. เหลาะเตยี่ ว วา่ หลดุ ไป, แทง้ ลกู ).

อกั ษร ว

วดั วา ก. พอเท่า ๆ กนั , พอเสมอกนั , (พจน.); ไมไ่ ด้ไมเ่ สีย (ภาษา
การพนัน) เช่น เจ้ามือป๊อก เราก็ปอ๊ ก ตานเี้ ราวัดวากันนะ.

วัยจ๊าบ น. วัยรนุ่ ที่ทำตัวเปรยี้ ว เช่น ลูก ๆ ของเราอยใู่ นวยั จา๊ บ พอ่ แม่
จึงตอ้ งตามลูกให้ทนั .

วัยโจ ๋ น. วัยร่นุ เช่น ร้านอาหารรา้ นนี้ พวกวัยโจช๋ อบไปนัง่ ฟังเพลง.
คมม. ขาโจ๋ ความหมายท่ี ๑, โจ.๋

วยั สะรนุ่ ๑. น. วยั รุ่น เช่น พวกวยั สะร่นุ ชอบทำอะไรตาม ๆ กัน.
๒. น. ผู้ท่ีมีพฤติกรรมแบบวัยรุ่น เช่น คุณยายฉันน่ะวัยสะรุ่น

148

พจนานกุ รมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน •

นะ ใชส้ ำนวนเข้ากบั หลาน ๆ ได.้
๓. ก. มีลักษณะหรือพฤติกรรมแบบวัยรุ่น อย่างแต่งตัวตาม
แฟชั่น ชอบความสนุกสนาน ชอบอยู่กับเพื่อน คลั่งไคล้
ดารานักร้อง เช่น คุณป้ายังวัยสะรุ่นอยู่ อยากจะไปปาร์ต้ี
กบั หลาน ๆ.

วางหาบ ก. ทำความสนิทสนมเพ่ือจีบเป็นแฟน เช่น สาวบ้านน้ีมีหนุ่ม
มาวางหาบกนั เปน็ แถว.

วกิ ฤตศรัทธา, วิกฤตศิ รทั ธา
น. ความเชื่อถือในส่ิงท่ีเคยเชื่อถือหมดไป เช่น นายกไม่ยอม
ช้ีแจงเรื่องคอร์รัปชั่นให้ชัดเจน ทำให้คนไทยมีวิกฤตศรัทธา
ต่อผูน้ ำประเทศ.

วิจัยฝุ่น ก. ว่างงาน, ตกงาน, เช่น เขาเรียนจบมาตั้ง ๒ ปีแล้วยัง
วิจัยฝุน่ อยู่เลย.

วชิ ามาร น. เล่ห์เหล่ยี ม, กลอุบายทไี่ รศ้ ีลธรรม, เช่น ฝ่ายทีไ่ มเ่ หน็ ด้วย
กับการชุมนุมใช้วชิ ามารสกัดกั้นคนไมใ่ ห้เขา้ รว่ ม.

วิดโี อค็อนเฟอเรน้ ซ์
น. ระบบสื่อสารทางไกลท่ีท้ังสองฝ่ายสามารถเห็นภาพและ
พดู สอ่ื สารโตต้ อบกนั ไปมาได้ มกั ใชใ้ นการประชมุ การบรรยาย
การแสดง เช่น นักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดสามารถ
เรียนวิชาท่ีอาจารย์สอนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ด้วย
ระบบวิดีโอค็อนเฟอเร้นซ์. นักวิชาการในประเทศไทย
สามารถสนทนาโต้ตอบกับนักวิชาการในสหรัฐอเมริกาผ่าน
วดิ โี อค็อนเฟอเรน้ ซ.์ (อ. videoconference).

วติ กจริต ๑. ว. มนี ิสยั ตดิ ไปในทางร้ายทางเสยี . (พจน.)
๒. ก. กงั วลเกินเหตุ เชน่ ก่อนผ่าตัด เขาวิตกจริต ทำให้เครยี ด
และนอนไม่หลับ. พอได้ข่าวลือว่าธนาคารจะล้ม สมชาย
เกดิ วิตกจรติ มาก จึงรีบออกไปถอนเงนิ จนหมดบญั ชเี ลย.

149

• พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบัณฑติ ยสถาน

วิน ๑. น. ลำดับการออกรถมอเตอร์ไซค์หรือรถตู้รับจ้าง เช่น
วนิ มอเตอรไ์ ซค.์ วินรถต.ู้
๒. น. รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เช่น วันน้ีไม่ได้ขับรถมาเอง
ต้องกลบั วิน.
วนิ วิน ก. ชนะหมดทกุ ฝา่ ย, ทกุ ฝา่ ยไดป้ ระโยชน์ ไมม่ ผี ใู้ ดเสยี ประโยชน,์
เช่น เรามาร่วมลงทุนจัดงานด้วยกัน ทั้ง ๒ ฝ่ายกว็ ินวนิ .
(อ. win-win).
วีเจ น. ผู้ที่ทำหน้าท่ีพิธีกรและเปิดมิวสิกวิดีโอในรายการโทรทัศน์
เช่น พอมีประกวดวีเจ วัยรุ่นก็แห่กันไปสมัคร. (อ. V.J. ย่อ
มาจาก video jocky).
ว้ีดว้ายกะตู้วู ้ ก. สง่ เสยี งดงั แหลมสงู เพราะตน่ื เตน้ ดใี จ เปน็ ตน้ (ใชก้ บั ผหู้ ญงิ
และเพศที่ ๓) เช่น ผมไม่ได้รังเกียจกะเทย แต่ไม่ชอบเพราะ
พวกเธอวีด้ วา้ ยกะตวู้ ู้มากไปหน่อย.
ว้ดี วิ่ว, วด้ี วิ้ว ๑. ก. อาการเป่าปากหรือทำเสียงอย่างคึกคะนองของผู้ชาย
แสดงความพอใจเมอ่ื เหน็ ผหู้ ญงิ ทส่ี ะดดุ ตา เชน่ พอนอ้ งใหม่
หนา้ ตาดเี ดนิ มา พ่ี ๆ กว็ ี้ดวิว่ กนั ใหญ่.
๒. ว. วาบหวาม, โป,๊ เชน่ ผหู้ ญงิ คนนแ้ี ตง่ ตวั เซก็ ซว่ี ดี้ ววิ้ จรงิ ๆ.
วนี ก. แสดงอารมณ์ใส่ผู้อื่นเพราะหงุดหงิด ไม่พอใจ หรือโกรธ
เชน่ ดาราสาวคนน้ชี อบวีนใสน่ ักข่าวเวลาถูกถามเร่อื งส่วนตัว.
วนี แตก ก. แสดงอารมณ์โกรธใส่ผู้อื่นอย่างรุนแรงในทันที เช่น ท่าน
ประธานบอกให้จัดงานแบบพิธีการ พอเห็นลูกน้องจัดแบบ
ไม่เปน็ ทางการเลยวีนแตก.
วืด ก. พลาดจากโชคหรือส่ิงท่ีหวังไว้ เช่น เขาถูกล็อตเตอรี่รางวัล
ทห่ี น่ึงแต่วดื เงินรางวัล เพราะใบสลากโดนขโมย.
วูบ ก. หมดสติไปโดยฉบั พลันในเวลาสัน้ ๆ เชน่ อยู่ ๆ เขาก็วบู ไป.
เวทสี าธารณะ น. การประชุมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างเสรีเก่ียวกับนโยบาย หรือการดำเนินงานของรัฐ เช่น

150

พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบับราชบณั ฑิตยสถาน •

รัฐบาลน่าจะเปิดเวทีสาธารณะให้ประชาชนมาแสดงความ
คิดเห็นเก่ยี วกบั การพฒั นาบา้ นเมอื ง.
เว้นวรรค ๑. ก. ลาพกั หรอื ลาออกจากตำแหนง่ ทดี่ ำรงอยู่ หรอื ยตุ บิ ทบาท
สำคญั ชั่วระยะหนึ่ง เช่น หลังจากถกู กดดันใหล้ าออก นายก
รฐั มนตรปี ระกาศขอเวน้ วรรคทางการเมอื งชว่ั เวลาหนง่ึ โดย
จะหาผูท้ ่เี หมาะสมมารกั ษาการแทน.
๒. ก. พูดเว้นช่วงระหว่างเร่ืองหรือระหว่างตอน (มักใช้ใน
ความปฏิเสธ) เช่น ผู้ประกาศข่าวคนน้ีอ่านข่าวต่อกัน
หลายเร่ืองไม่เว้นวรรคเลย. เขาเป็นคนพูดเร็วมาก ไม่
เวน้ วรรคเลย.
เวอ่ ร ์ ก. ทำเกินพอดี เช่น เขาชอบแต่งตัวเว่อร์ ใส่เพชรเต็มตัว
ไปทำงาน. (ตัดมาจาก อ. over).
เวอรช์ น่ั ๑. น. แบบ, สำนวน, (มกั ใชก้ บั ผลงานวรรณกรรม) เชน่ ขอ้ เสนอ
เกย่ี วกบั การปรบั ปรงุ หลกั สตู รมหี ลายเวอรช์ น่ั จนกรรมการ
เลือกไมถ่ กู .
๒. น. ชุดการแสดง การกำกับ การเรียบเรียงประสานเสียง
เปน็ ต้น (ใช้กบั ผลงานละคร ภาพยนตร์ ดนตร)ี เชน่ ละคร
ส่ีแผ่นดินมีหลายเวอร์ชั่น. เพลงสากลเวอร์ช่ันท่ีมีดนตรี
ไทยผสมนา่ ฟงั มาก.
๓. น. รุ่น, ชนิด, แบบ, (ใช้กับโปรแกรมคอมพิวเต้อร์) เช่น
คุณใช้โปรแกรมวนิ โดส้ เ์ วอร์ช่ันอะไร.
(อ. version).
เวิ้ร์ก ก. ประสบผลสำเร็จ, ดำเนินไปได้ด้วยดี, เช่น โฆษณาจะให้
เวร้ิ ์กตอ้ งมอี ารมณข์ ันและไมซ่ เี รยี ส. (อ. work).
เวริ้ ก์ ฉอ็ ป น. การประชมุ ทมี่ งุ่ ใหผ้ เู้ ขา้ รว่ มไดฝ้ กึ หรอื เรยี นรทู้ กั ษะบางอยา่ ง
เพ่ือความชำนาญ โดยมีวิทยากรท่ีมีความชำนาญพิเศษ
เป็นผู้ฝึก เช่น ก่อนเข้าประกวดร้องเพลงผู้ผ่านการคัดเลือก
รอบแรกตอ้ งเข้าเว้ริ ก์ ฉอ็ ปเพือ่ ฝกึ ร้องฝึกเต้น. (อ. workshop).

151

• พจนานกุ รมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบับราชบณั ฑติ ยสถาน

เวยี นเฮ้ด, เวียนเฮด
ก. ไม่สบายใจเพราะมีเร่ืองยุ่งยากให้คิดหรือให้แก้ เช่น
ครอบครัวเขามีแต่เร่ืองเวียนเฮ้ดหาความสงบสุขไม่ได้เลย.
(เฮ้ด, เฮด มาจาก อ. head).

อักษร ศ

ศษิ ยก์ น้ กฏุ ิ ๑. น. ศิษย์คนโปรดท่ีอยู่รับใช้ใกล้ชิดอาจารย์ท่ีกุฏิตลอดเวลา
และเป็นผ้ทู ่อี าจารยไ์ วว้ างใจมาก, โดยปริยายหมายถงึ ศิษย์
คนโปรดของครูบาอาจารย์เพราะเคยรับใช้ใกล้ชิดและ
เปน็ ทไ่ี วว้ างใจของครบู าอาจารย์ มกั จะเรยี นเกง่ ดว้ ย. (พจน.)
๒. น. ศิษย์เอก, ศิษย์ที่ใกล้ชิดและรับความรู้ท้ังหมดของ
อาจารย์ไว,้ เชน่ เขาเปน็ ศิษยก์ ้นกุฏิของอาจารย์ สอนแทน
อาจารยไ์ ด้.
เศรษฐกจิ ฟองสบู่
น. สภาวการณท์ ร่ี าคาอสงั หารมิ ทรพั ยส์ งู ขนึ้ อยา่ งรวดเรว็ เพราะ
การเกง็ กำไร เช่น เศรษฐกจิ ของประเทศไทยเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๐
เปน็ เศรษฐกิจฟองสบ่.ู (แปลมาจาก อ. bubble economy).

อักษร ส

สกูป๊ ๑. น. ข่าวที่เจาะลึกเฉพาะเรื่อง เช่น หัวหน้าฝ่ายข่าวส่ังให้เขา
ทำสกปู๊ เรื่องความสำเร็จของชุมชนในการรักษาปา่ .
คมม. สกปู๊ ข่าว.
๒. น. บทความ รายการโทรทัศน์ เป็นต้น ท่ีเจาะลึกและ
เผยแพร่แก่สาธารณะ เช่น ขอเชิญชมสกปู๊ เปิดตัว ๔ หนมุ่
นกั รอ้ งวงใหม่.
(อ. scoop).
สก๊ปู ข่าว น. ข่าวที่เจาะลึกเฉพาะเรื่อง เช่น โทรทัศน์เสนอสกู๊ปข่าว
การแกป้ ญั หานำ้ ทว่ มของรัฐบาล. คมม. สกูป๊ ความหมายที่ ๑.

152

พจนานกุ รมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบบั ราชบัณฑิตยสถาน •

(สกู๊ป มาจาก อ. scoop).

สแตนดอ์ นิ น. ผู้ที่แสดงแทนนักแสดงในบทบาทท่ีเสี่ยงอันตรายหรือ
น่าอาย เช่น ถึงจะฝึกซ้อมมาอย่างดีแล้ว แต่พอถึงฉาก
เสย่ี งตายเข้าจริง ๆ พระเอกนางเอกของเรากข็ อใชส้ แตนด์อนิ .
(อ. stand in).
สไตร๊ก ์ ก. ผละงาน, หยุดงานเพื่อประท้วงหรือต่อรองผลประโยชน์,
(ใช้กับคนจำนวนมาก) เช่น พนักงานขนส่งมวลชนในยุโรป
สไตรก๊ บ์ อ่ ย ทำให้ประชาชนเดือดรอ้ น. (อ. strike).

สไตล ์ ๑. น. แบบ เช่น เส้ือผ้าบางเบาเป็นสไตล์ที่กำลังนิยมใน
ตอนน.ี้ บรษิ ทั โฆษณาครีมทาหนา้ เลอื กเฉพาะพรเี ซน็ เต้อร์
ทม่ี ใี บหนา้ ขาวใสสไตลห์ มวย. เตน้ สไตลน์ ้ี ฉนั ไมไ่ หวหรอก
เดีย๋ วเป็นลมตาย.
๒. น. ลีลา เช่น ฉันชอบสไตล์การเขียนของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ
ปราโมช.
(อ. style).

สน ก. ต้ังใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดหรือเร่ืองใดเป็นพิเศษ, ใฝ่ใจ ใคร่รู้
ใคร่เหน็ , เช่น พวกเราจะไปดูหนงั กัน สนไหม. (ตดั มาจากคำ
สนใจ).

สนธิกำลัง ก. ผนึกกำลัง, รวมกำลัง, เช่น สถานการณ์ในขณะน้ีต้อง
สนธิกำลงั กันทุกฝ่าย.
ส.บ.ม. [สอ-บอ-มอ] ก. ง่าย, ไมม่ ปี ญั หาเลย, เช่น เรือ่ งแค่น้ี ส.บ.ม.
เด๋ยี วจดั การให้เรียบรอ้ ย. (ย่อมาจาก สบายมาก).

ส.บ.ม.ย.ห. [สอ-บอ-มอ ยอ-หอ] ก. ไมม่ ปี ัญหาจริง ๆ อยา่ กังวลเลย เช่น
งานเลก็ ๆ อยา่ งนี้ ส.บ.ม.ย.ห. จะจดั ใหแ้ จว๋ ไปเลย. (ยอ่ มาจาก
สบายมาก อยา่ ห่วง).

สปอ็ ต น. ข้อความโฆษณาสั้น ๆ ค่ันระหว่างรายการ เช่น รายการ
วิทยคุ ลน่ื นมี้ ีสป็อตโฆษณาทกุ ๆ ๑๕ นาท.ี (อ. spot).

153

• พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบณั ฑติ ยสถาน

สปอ็ ตไลต้ ์ ๑. น. ไฟท่ีมีกำลังส่องสว่างมาก ๆ เป็นลำพุ่งไปได้ระยะไกล
ใช้ส่องเฉพาะที่เฉพาะแห่ง เช่น ตอนจบฉากแรก ผู้กำกับ
แสงสัง่ ใหฉ้ ายสปอ็ ตไล้ต์ไปทน่ี างเอก.
๒. น. การพุ่งความสนใจ เช่น ตอนนี้สป็อตไล้ต์เปล่ียน
ไปจับท่ีพรรคโนเนม ซ่ึงเดิมไม่มีใครรู้จัก เพราะมีทีท่าว่า
จะไดร้ ับเลอื กตงั้ เขา้ มามาก.
(อ. spotlight).
สปอนเซ่อร์ ๑. น. ผู้สนับสนุนด้านการเงิน เช่น หมู่บ้านของเรายินดีเป็น
สปอนเซ่อร์ให้เด็กอัจฉริยะคนน้ีได้เรียนต่อจนจบ
ปรญิ ญาเอก.
๒. ก. สนับสนุนด้านการเงิน เช่น แม้บริษัทของเราจะเล็ก
แต่ก็ยินดีสปอนเซ่อร์นักกีฬายิงปืน ๑๐ คน ในปีน้ี.
(อ. sponsor).
สปา น. สถานท่ีที่คนเข้าไปอาบน้ำแร่หรือน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
มักมีการนวดและการบำบัดเพ่ือความงามด้วย เช่น ฉันชอบ
ไปสปาเพราะตดิ ใจกลน่ิ หอมของสมนุ ไพรไทยทเ่ี ขาใชพ้ อกหนา้
และนวดตวั . (อ. spa).
สภากาแฟ น. กลุ่มคนท่ีจับกลุ่มคุยกันเรื่องการเมืองและสังคมตาม
ร้านกาแฟ เช่น พวกสภากาแฟถกกันเร่ืองใครจะได้เป็น
นายกคนตอ่ ไป.
สภาโจก๊ ๑. น. รายการตลกล้อเลยี นการประชุมสภา.
๒. น. การประชุมสภาที่ดำเนินไปอย่างวุ่นวาย ไม่มีสาระ เช่น
การประชุมสภาวันนี้กลายเป็นสภาโจ๊ก สมาชิกทั้งเถียง
ทั้งประทว้ งกนั วุ่นวาย.
สภาตรายาง น. สภาท่ีไม่ได้พิจารณาเร่ืองราวและตัดสินด้วยความคิดเห็น
ของตนเอง แต่ต้องรับว่าเห็นด้วยกับผู้ที่เสนอ เช่น เราไม่ใช่
สภาตรายาง พอเสนอเรื่องเข้ามาแล้วจะให้เห็นชอบไป
เสยี หมด.

154

พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบณั ฑติ ยสถาน •

สมองหมาปญั ญาควาย
ก. โง่และเซ่อ เช่น พวกหน้าตาดีแต่สมองหมาปัญญาควาย
คบไปกไ็ มเ่ จรญิ หรอก.
สมา้ ร์ตก๊าร์ด น. บตั รอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ มชี ปิ บรรจขุ อ้ มลู ตา่ ง ๆ ของผถู้ อื บตั ร เชน่
บัตรเครดิตแบบสม้าร์ตก๊าร์ดบรรจุข้อมูลได้มากกว่าบัตร
เครดิตแบบแถบแม่เหลก็ ธรรมดา. (อ. smart card).

สรา้ งภาพ ก. ทำให้ดูเหมือนมีภาพลักษณ์ท่ีดี เช่น บริษัทท่ีกำลังจะ
ล้มละลายพยายามสร้างภาพว่ายังมีความมั่นคงโดยโฆษณา
วา่ มีนกั การเมอื งใหญถ่ อื ห้นุ อย่.ู

สลากกินรวบ ๑. น. สลากชนิดที่จำหน่ายแก่ผู้ถือเพ่ือรับส่ิงของเป็นรางวัล
ในการเสี่ยงโชคโดยผู้จำหน่ายรวบเงินค่าสลากไว้ท้ังหมด.
(พจน.)
๒. น. การพนนั อยา่ งหนึ่ง มีเจา้ มือรับแทงตวั เลข ใช้ตัวเลขท้าย
๒ ตวั หรอื ๓ ตวั ของรางวัลที่ ๑ หรอื รางวลั เลขท้าย ๒ ตัว
หรือ ๓ ตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นตัวเลขถูกรางวัล
ถา้ ผู้เลน่ แทงถูก เจ้ามอื จา่ ยเงินใหม้ ากกว่าจำนวนเงนิ ท่แี ทง
ตามอัตราที่กำหนดไว้ หากไม่มีผู้ถูกรางวัล เจ้ามือ
เป็นผู้รวบกินเงินพนันท้ังหมดแต่ผู้เดียว เช่น เขาถูก
สลากกนิ รวบกินจนหมดตัว. คมม. กินรวบ.

สว่างจิต ก. รักชอบเพศเดยี วกัน และเปิดเผยให้ผอู้ ืน่ รู้ (มกั ใช้กบั ผชู้ าย)
เชน่ ผชู้ ายคนนที้ า่ ทางก็แมนดแี ต่เป็นพวกสว่างจติ .

สวีต, สวตี้ ๑. ก. คบอย่างเป็นคู่รัก เช่น เธอตัดสินใจทิ้งแฟนเก่าไป
สวี้ตกับด๊อกเต้อร์หนุ่มเสยี แล้ว.
๒. ก. หวานชื่น เชน่ สองคนนสี้ ว้ตี กนั จนใคร ๆ อจิ ฉา.
(อ. sweet).

สหบาทา ๑. ก. รุมทำร้าย เช่น ผู้ร้ายฆ่าข่มขืนเด็กสาวถูกชาวบ้าน
สหบาทาจนน่วม.

155

• พจนานกุ รมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบบั ราชบณั ฑิตยสถาน

๒. น. การรมุ ทำรา้ ย เชน่ เมาแลว้ ทำซา่ เดย๋ี วกเ็ จอสหบาทาหรอก.
สอบเอน็ ท,์ สอบเอ็นทรา้ นซ์
ก. สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เช่น ปีนี้จะ
สอบเอ็นท์เข้ามหาวิทยาลัยแล้ว ต้องขยันอ่านหนังสือมาก
หน่อย. ผลสอบเอ็นทร้านซ์เด๋ียวน้ีดูทางอินเทอร์เน็ตก็ได้.
คมม. เอ็นท,์ เอ็นทรา้ นซ.์ (เอ็นท์ ตดั มาจาก อ. entrance).
สอย ๑. ก. ทำให้หลุดจากตำแหน่ง เช่น การเลือกต้ัง ส.ว. คราวท่ี
ผา่ นมาน้ี กกต. สอยผชู้ นะการเลอื กตั้งไปหลายคน.
๒. ก. ต่อยให้ลม้ ลง เชน่ นกั มวยถกู หมดั สอยที่คางจนรว่ ง.
สอยคาง ก. ต่อยเสยเข้าท่ีปลายคาง เช่น เขาถูกสอยคางเห็นดาว
สลบไปเลย.
สอใสเ่ กือก, สอเสือใส่เกือก
ก. เข้าไปยุ่งในเรื่องของคนอ่ืนโดยที่ไม่ใช่หน้าท่ีของตน เช่น
เร่ืองนี้ไม่เกี่ยวกับเธอ ไม่ต้องมาสอใส่เกือก. (เป็นคำเล่ียง
ของคำวา่ เสอื ก).

สะเด็ดสะเด่า ก. ต่ืนเต้นเร้าใจ เช่น ป็อมป็อมเกิร์ลชุดนี้เต้นได้สะเด็ด
สะเด่าจรงิ ๆ.

สะเดา่ ก. น่าตื่นเต้น, ถึงใจ, เช่น นักเตะออสเตรเลียโชว์ฟอร์มได้
สะเดา่ จริง ๆ ยิง ๓ ประตรู วด เอาชนะคแู่ ข่งไปอยา่ งขาดลอย.

สะแด่วแห้ว ๑. ก. ชวด, ผิดหวัง, เช่น เฝ้าจีบสาวคนนี้มาตั้งนาน ในที่สุด
กส็ ะแด่วแห้ว ถูกนักกีฬาโรงเรยี นคว้าไปแล้ว.
๒. ก. สนุกสนานอย่างมาก, มันอยา่ งท่สี ุด, ถงึ ใจอย่างยิง่ , เช่น
งานเม่อื คืน ดีเจเปิดเพลงจงั หวะเร้าใจ เต้นกนั สะแด่วแห้ว
ไปเลย.

สะบ้ัน, สะบน้ั หั่นแหลก
ว. มากอยา่ งไมน่ า่ เชอ่ื เชน่ ผชู้ ายคนนนั้ มนั โมส้ ะบนั้ หน่ั แหลก
ว่าเคยมีเมียเป็นอดีตนางสาวไทยถึง ๒ คน. สองหนุ่มน้ัน

156

พจนานกุ รมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน •

กินสะบนั้ หน่ั แหลก ไมเ่ หลอื อะไรไว้ให้คนอื่นกนิ บา้ งเลย.
คมม. แหลก.

สะบึม ๑. ก. ใหญ่มาก ชวนให้ผ้ชู ายมอง (ใช้กับอกและสะโพกผหู้ ญิง)
เช่น เธออกสะบมึ อยา่ งน้ี ผู้ชายจงึ มองกนั ตาคา้ ง.
๒. ก. ใหญโ่ ตและโดง่ ดงั เช่น จัดคอนเสริ ์ตครง้ั นี้ เอาใหส้ ะบึม
ไปเลย.

สะพานไฟ น. อปุ กรณไ์ ฟฟา้ คล้ายสวิตช์ สำหรับตดั กระแสไฟฟา้ จากวงจร
(พจน.), อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดกระแสไฟฟ้าออกจากวงจร
เมื่อกระแสไฟฟา้ สูงเกินค่าทกี่ ำหนดไว้ ต่อกับระบบวงจรไฟฟ้า
ใหญ่ของบ้านหรือของสถานท่ีน้ัน ๆ เช่น ตึกน้ีมีสะพานไฟ
ชน้ั ละ ๑ ตวั . คมม. คัตเอ๊าต์ ความหมายท่ี ๑.

ส่ันสู้ ก. ดูเหมือนกลัวแต่พร้อมจะสู้ เช่น อย่ามาว่าว่าผมกลัวเมีย
จนตวั ส่นั นะ จริง ๆ น่ะสั่นสู.้

สบั ก. ตำหนิอย่างรุนแรง เช่น ส่ือมวลชนรุมสับนักการเมือง
ท่โี กงกิน.

สาคู น. แปง้ เมด็ กลม ๆ เดมิ ทำมาจากตน้ สาคู แตป่ จั จบุ นั นยิ มทำจาก
แป้งมันสำปะหลงั เม่ือดิบเปน็ สขี าว เมือ่ สกุ มลี ักษณะใสไมม่ ีสี
มกั ทำเป็น ๒ ขนาด คอื สาคูเมด็ ใหญ่และสาคเู มด็ เล็ก ใช้ทำ
ขนมและอาหารไดห้ ลายชนิด.

สานฝนั ก. ทำสงิ่ ทคี่ ดิ ไวใ้ หเ้ ปน็ จรงิ เชน่ มหาวทิ ยาลยั อนมุ ตั งิ บประมาณ
สานฝันหลักสูตรนานาชาติ ซ่ึงเป็นความปรารถนาของ
อาจารย์หลายคน.

สายเกนิ แกง ก. ช้าเกินไป เช่น เอางานมาส่งสายเกินแกงไปแล้ว ไม่ได้
คะแนนหรอก. คมม. ช้าเกินแกง.

สายเกนิ เพล ก. ชา้ เกนิ ไป เ ชน่ ถ า้ โละกกต. ชดุ นอ้ี อกไปได้กย็ งั ไมส่ ายเกนิ เพล.

สายเดีย่ ว ๑. น. เสื้อท่ีมีแขนแบบแขนเส้ือช้ันใน แต่เล็กมากเหมือน
เส้นเชือก เช่น ฉันไม่ยอมให้ลูกสาวใส่สายเด่ียวไปเท่ียว

157

• พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบับราชบณั ฑติ ยสถาน

หรอก.
๒. น. หญิงวัยรุ่นท่ีนิยมใส่เสื้อท่ีมีแขนแบบแขนเสื้อชั้นใน แต่
เล็กมากเหมือนเส้นเชือก เช่น แถวนี้มีพวกสายเดี่ยว
เดินกันเกร่อ.

สายรัดขอ้ มอื น. แถบสวมข้อมือ ทำด้วยยาง มีสีใดสีหน่ึงซึ่งกำหนดให้ส่ือ
ความหมายด้วย ทำขนึ้ เพอ่ื หารายได้สำหรบั กจิ กรรมการกศุ ล.
คมม. ริสต์แบนด.์

สาวประเภทสอง
น. ผู้ชายท่ีมีกิริยาท่าทางและแต่งกายอย่างผู้หญิง อาจจะ
ผา่ ตัดแปลงเพศแล้วหรือไมก่ ็ได้ เชน่ สาวประเภทสองบางคน
สวยกวา่ ผู้หญิงจริง ๆ เสยี อกี .

สาวสงั คม น. ผู้หญงิ ทเ่ี ดน่ อยใู่ นวงสงั คม เชน่ เธอเปน็ สาวสังคมที่ใคร ๆ
รู้จัก เห็นรูปในข่าวสังคมบอ่ ย ๆ.

สาวหล่อ ๑. น. ผหู้ ญงิ หนา้ ตาดที มี่ ที า่ ทางเหมอื นผชู้ าย เชน่ สาว ๆ พากนั
รุมกรีด๊ สาวหล่อนกั กฬี าบา๊ สเก้ตบอลหญงิ ทีมชาต.ิ
๒. น. ทอ็ มท่หี นา้ ตาดี เชน่ นกั เรยี นห้องนีม้ สี าวหล่อหลายคน.

สงิ หอ์ มควนั น. คนท่ีติดบุหรี่มาก เช่น รัฐบาลประกาศขึ้นราคาภาษีบุหร่ี
พวกสิงห์อมควันท้ังหลายคงเดอื ดร้อน.

สี ก. เข้าไปตีสนิทเพ่ือหวังมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว เช่น นาย
จะไปสีใครตอ้ งดูใหด้ ี อย่าไปสคี นมีเจา้ ของเขา้ .

สุด ๆ ว. มาก, เตม็ ที่, เช่น ไปเท่ยี วทะเลคราวน้สี นุกสุด ๆ.
สุด ๆ ไปเลย
ว. มาก, เต็มที,่ เช่น วนั นีฉ้ ันเล้ียง กนิ ใหส้ ดุ ๆ ไปเลย.

สุดขีด ว. เต็มที่, มากที่สดุ , (พจน.) เช่น ตอนรถยางระเบิด ฉันกลวั
สุดขดี เลย.

สดุ ยอด ๑. ก. ยอดเย่ียม เช่น เด็กคนน้ีสุดยอดเลย ทั้งเรียนเก่ง เล่น
กฬี าเก่ง แถมนสิ ยั ดอี กี ต่างหาก.

158

พจนานกุ รมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบับราชบณั ฑติ ยสถาน •

๒. ว. มากทสี่ ดุ เช่น อาหารรา้ นนีอ้ รอ่ ยสุดยอดเลย. ไอ้หมอนี่
เลวสุดยอดเลย.

สดุ ฤทธ์ ิ ว. มากท่สี ดุ , เตม็ ที,่ เชน่ เขาด้ินสุดฤทธ์เิ พ่ือให้พน้ ผดิ .
สุดฤทธ์สิ ุดเดช
ว. มากที่สุด เช่น การประมูลโปรเจ็กน้ีสู้กันสุดฤทธ์ิสุดเดช.

สุดเหวี่ยง ว. เตม็ ท,่ี มากท่ีสุด, เช่น เม่ือคืนเราเตน้ รำกนั สดุ เหว่ียง.

สดุ ฮิต ก. นิยมมาก เช่น ตอนนั้นควงปากกาเป็นกิจกรรมสุดฮิต
ในหมูว่ ัยรุน่ . คมม. ยอดฮติ .

สุนขั ไมร่ บั ประทาน
น. คนหรือส่ิงของที่ไม่มีใครต้องการ เช่น เธอจะไปแคร์ทำไม
กับผู้ชายคนนั้น คนสุนัขไม่รับประทาน ไม่มีใครคบ
กบั เขาหรอก.

เสน้ น. ผมู้ อี ำนาจทส่ี ามารถใหค้ วามชว่ ยเหลอื แบบไมต่ รงไปตรงมา
ได้ เชน่ ถา้ ไม่มเี สน้ เลย จะเขา้ ทำงานทน่ี ่คี งยาก.
เส้นก๋วยจั๊บ, เส้นกวยจั้บ
น. ผู้ท่ีมีอำนาจมากกว่าท่ีให้ความช่วยเหลือแบบไม่ตรงไป
ตรงมาได้ (ใหญ่กว่าเส้นใหญ่) เช่น ถึงเขาจะเส้นใหญ่ระดับ
อธิบดี แต่ผมก็มีเส้นกวยจั๊บระดับรัฐมนตรีเชียวนะ. (กวยจั๊บ
มาจาก จ.).
เสน้ สาย น. พวกพ้องหรือผู้ช่วยเหลือท่ีสามารถอำนวยประโยชน์ให้ได้
(พจน.), พรรคพวกท่ีสามารถใหค้ วามช่วยเหลือแบบไม่ตรงไป
ตรงมาได้ เช่น ถ้าอยากโอนย้ายไปอยู่กระทรวงใหญ่ ๆ
ก็ตอ้ งอาศยั เส้นสายบ้าง.
เสน้ ใหญ ่ น. ผู้ท่ีมีอำนาจมากที่สามารถให้ความช่วยเหลือแบบไม่ตรง
ไปตรงมาได้ เช่น อยากจะเข้าโรงเรียนดัง ถ้าไม่เก่งจริงก็ต้อง
มีเส้นใหญพ่ อสมควร.

เสรอ่ ก. เชย, ลา้ สมยั , เชน่ ผชู้ ายคนนน้ั นงุ่ กางเกงเอวสงู เสรอ่ จรงิ ๆ.

159

• พจนานกุ รมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบับราชบัณฑติ ยสถาน

เสยี งลือเสียงเล่าอา้ ง
น. ข่าวลือ เช่น ฉันได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าเขาจะ
ต้ังพรรคการเมอื งใหม่.(มาจากโคลงในเร่อื งลลิ ติ พระลอ).

เสย้ี ว ๑. น. ส่วน ๑ ใน ๔ (มักใช้กับของกลม) เช่น เขาผ่าแตงโม
ออกเป็น ๔ เสีย้ ว.
๒. น. ส่วนที่เล็กกว่าครึ่ง เช่น พอเลยแรม ๘ ค่ำไป เรา
ก็จะเห็นพระจันทร์เสี้ยว. เขาผ่าฟักทองเป็นเสี้ยวเล็ก ๆ.
๓. น. ช่วงเวลาท่สี นั้ มาก เชน่ เส้ยี วหน่ึงของชวี ติ . เส้ียววินาท.ี

เสอื ใบ, เสอื ไบ น. ผู้ชายท่ีรักหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศได้ทั้งกับหญิง
หรอื กบั ชาย เชน่ ดาราชายทแ่ี ตง่ งานไปแลว้ บางคนถกู กลา่ วหา
ว่าเป็นเสือใบ เพราะมคี นเหน็ ทีบ่ าร์เกย์ บอ่ ย ๆ. ไบ หรือ ใบ
ก็ใช้. (ไบ, ใบ ตัดมาจาก อ. bisexual).

เสอื ปืนฝืด น. คนท่ีแกล้งทำเป็นจ่ายเงินช้าเพราะต้ังใจให้ผู้อื่นจ่ายให้
เช่น ไปกินข้าวด้วยกัน หมอนี่เป็นเสือปืนฝืด กว่าจะควัก
กระเป๋า คนอื่นก็จ่ายไปเรยี บร้อยแล้ว.

เสอื ปืนไว ๑. น. คนท่ีทำส่ิงใดได้เร็ว เช่น เขาเป็นพวกเสือปืนไว ขอให้
ทำอะไรก็จะได้โดยเร็ว. เขาเป็นเสือปืนไว พอลงจากรถ
ก็ซ้อื ของได้แล้ว.
๒. น. คนท่ีชิงออกเงินให้ก่อนคนอื่น เช่น เขาเป็นเสือปืนไว
ไปกนิ ขา้ วดว้ ยกันควกั เงนิ จา่ ยกอ่ นเป็นประจำ.

เสือ้ วิน น. เส้ือที่คนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างแต่ละกลุ่มใส่ เช่น ถ้าจะ
มาขม่ี อเตอรไ์ ซคร์ บั จา้ งทวี่ นิ นี้ ตอ้ งเสยี คา่ เสอื้ วนิ ๑๐,๐๐๐ บาท.

เสือ้ เอวลอย น. เสื้อที่มีความยาวพอดีเอวหรือเหนือเอวเล็กน้อย เช่น ถ้า
มพี งุ กอ็ ย่าใสเ่ สอ้ื เอวลอย.

แสล็น ก. เสนอหน้าเข้าไปในสถานที่ที่ไม่สมควรเม่ือเขาไม่ต้องการ
หรือไม่ได้เรียกหา เช่น ไม่ใช่เร่ืองของตัว แสล็นมาทำไม.
คมม.แหล็น.

160

พจนานกุ รมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑติ ยสถาน •

แสลน็ แจ๋นแจ,้ แสลน็ แจน๋ แจ ๋
ก. เสนอหน้าและแสดงกิริยาวาจาจุ้นจ้านในท่ีท่ีไม่สมควร
เช่น ไม่ว่าใครจะจัดงานอะไร แม่คนนี้เป็นต้องแสล็นแจ๋นแจ๋
ไปยุ่งดว้ ยทุกที.
โสดแต่ไมส่ ด น. คำเรียกผู้ชายท่ีไม่แต่งงานแต่มีเมียหรือเคยมีเมียมาแล้ว
เชน่ นกึ วา่ เขาเป็นโสด จรงิ ๆ แล้วโสดแตไ่ ม่สด.
ใส่เกียร์ว่าง ก. ไม่ทำหน้าที่ทีค่ วรจะทำ เชน่ ขา้ ราชการบางคนใส่เกียร์ว่าง
เพราะไมพ่ อใจผู้บรหิ าร.
ใส่ตนี หมา ก. วงิ่ หนไี ปโดยเรว็ เช่น พอได้ยนิ คนร้องว่าตำรวจมา พวกเขา
ก็ใส่ตนี หมา. คมม. โกยสตี่ นี หมา.
ใส่พานมาให้ ก. ยกให้ด้วยความเต็มใจ เช่น พอแม่รู้ว่าชายหนุ่มท่ีมาชอบ
ลูกสาวของตัวเป็นถึงลูกรัฐมนตรีแม่ก็แทบจะเอาลูกสาว
ใสพ่ านมาให้.

อักษร ห

หงายเก๋ง ๑. ก. หงายท้องแผห่ ลา เชน่ พนื้ ลื่นมาก เขาเลยล้มหงายเกง๋
ไปเลย.
๒. ก. แพ้อย่างไม่มีทางสู้ (มักใช้กับการโต้เถียง) เช่น ถ้าลอง
มาวา่ ฉนั ซิ จะตอกหน้าใหห้ งายเก๋งไปเลย.
๓. ก. ผดิ คาดอยา่ งแรง เชน่ พอเจา้ หนา้ ทพ่ี บวา่ นกทคี่ ดิ วา่ คกู่ นั
กลายเป็นตัวผู้ท้ังคกู่ ห็ งายเกง๋ ไปเลย.
หญิง ว. มีลักษณะที่เป็นแบบเฉพาะของผู้หญิง เช่น วันน้ีนุชแต่งตัว
หญิงเชียว ใสเ่ ส้อื ลูกไม้กระโปรงสชี มพ.ู
หญิงขายบริการ
น. หญงิ โสเภณี เชน่ หญงิ สาวทอ่ี ยากไปหางานทำทต่ี า่ งประเทศ
ระวงั จะโดนหลอกไปเป็นหญิงขายบริการ.
หนอ่ มแน้ม ๑. ก. อ่อนแอ, ไม่สู้ใคร, แหย, ทำอะไรไม่เป็น, เช่น ท่าทาง

161

• พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบณั ฑติ ยสถาน

หนอ่ มแน้มอยา่ งน้จี ะดูแลลูกสาวฉนั ไดห้ รือ.
๒. ก. ไม่เป็นสาระ, ไม่เป็นประโยชน์, ไม่สำคัญ, เช่น หัวข้อ
วิจยั หน่อมแนม้ แตข่ องบประมาณเป็นลา้ น.
๓. ก. ไม่เอาจริงเอาจัง,ไม่เด็ดขาด, เช่น รัฐบาลหน่อมแน้ม
ไมจ่ ดั การพวกคอร์รัปชัน่ ให้เดด็ ขาด.

หน้าตัก ๑. น. เงินหรือเบ้ียพนันท่ีวางอยู่ตรงหน้าของผู้เล่นการพนัน
เชน่ สู้จนหมดหน้าตัก. (พจน.)
๒. น. ทุนหรือกำลังท่ีมีอยู่ในขณะท่ีต่อสู้หรือแข่งขัน เช่น
เลอื กตง้ั ครง้ั น้ี แตล่ ะพรรคแตล่ ะกลมุ่ ลว้ นมหี นา้ ตกั พอ ๆ กนั .

หนาว ก. รู้สึกถึงความน่ากลัว, เสียวสยอง, เช่น ถ้าเธอรู้เรื่องความ
โหดร้ายของนายคนนแ้ี ลว้ จะหนาว.

หนา้ หวานเหมอื นตาลเฉาะ
น. ใบหน้ากลมสวยใส เช่น ลูกสาวคนเล็กของเธอหน้าหวาน
เหมือนตาลเฉาะ.

หนา้ ห้อง น. ผู้ซึ่งเป็นท่ีไว้วางใจของผู้บริหาร เป็นผู้ประสานงานระหว่าง
ผบู้ ริหารกบั เจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ และบคุ คลท่ัวไป มักมีทีน่ งั่ ทำงาน
อยู่บริเวณหน้าห้องของผู้บริหาร เช่น เราผูกมิตรกับหน้าห้อง
อธิบดไี ว้ วนั หลังมาตดิ ต่องานจะไดส้ ะดวก.

หมวกกันนอ็ ก ๑. น. หมวกนิรภยั . (พจน.)
๒. น. หมวกท่ีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ใช้สวมป้องกันหรือลด
อันตรายเมื่อศีรษะได้รับความกระทบกระเทือนเป็นต้น
เช่น เวลาข่ีมอเตอร์ไซค์อย่าลืมใส่หมวกกันน็อกนะ. คมม.
หมวกนริ ภยั ความหมายที่ ๒.
(น็อก มาจากอ. knock).

หมวกนิรภยั ๑. น. หมวกสำหรบั สวมปอ้ งกนั หรอื ลดอนั ตรายเมอื่ ศรี ษะไดร้ บั
ความกระทบกระเทือนเป็นต้น (พจน.) เช่น ถ้าคุณจะ
เข้าไปตรวจไซต้ ์งาน ขอให้ใสห่ มวกนริ ภัยด้วย.

162

พจนานกุ รมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑติ ยสถาน •

๒. น. หมวกท่ีผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใช้สวมป้องกันหรือลด
อนั ตรายเมอื่ ศรี ษะไดร้ บั ความกระทบกระเทอื นเปน็ ตน้ เชน่
ผู้ขับข่ีรถมอเต้อร์ไซค์ต้องสวมหมวกนิรภัย มิฉะน้ันจะผิด
กฎหมาย. คมม. หมวกกนั นอ็ ก ความหมายที่ ๒.

หมอบ ๑. ก. สนิ้ เรยี่ วสิ้นแรง, ลกุ ไมข่ นึ้ , เช่น ถกู ตเี สียหมอบ. เปน็ ไข้
เสยี หมอบ. (พจน.) หมดแรง, ลม้ ปว่ ย, เชน่ เขาทำงานหนกั
ติดตอ่ กนั หลายวนั พอเสร็จงานกห็ มอบ.
๒. ก. สะบักสะบอม เชน่ เขาถกู อนั ธพาลรมุ เสยี หมอบ.

หมอบกระแต ๑. ก. หมอบนิ่งไมม่ ีทางสู.้ (พจน.)
๒. ก. หมอบหรือนั่งอย่างเรียบร้อยเพื่อประจบประแจงหรือ
คอยรับใช้ เช่น พอเจ้านายมาก็ไปน่ังหมอบกระแตอยู่
ขา้ ง ๆ เชยี วนะ.

หมดั ล่นุ ๆ น. กำป้ันที่ไม่ได้สวมนวมหรือพันเชือก เช่น เขาโกรธมากเลย
ชกดว้ ยหมดั ลุ่น ๆ.

หมาเหน็ เครอื่ งบิน, หมาเหา่ เคร่ืองบนิ
น. ผู้ชายท่ีหวังปองผู้หญิงท่ีมีฐานะสูงหรือมีศักดิ์สูงกว่าตน
เช่น เห็นผู้หญิงสวยขับรถเบ๊นซ์ผ่านหน้าบ้าน พวกหมาเห็น
เครื่องบนิ กไ็ ดแ้ ต่มองตาม.

หมูตอน ๑. น. หมูที่ถูกตอนจึงเอาแต่กินและไม่ได้ออกแรง ทำให้อ้วน
อย่างรวดเรว็ .
๒ น. คนท่ีอว้ นมาก เชน่ เวทพี งั ก็เพราะเจา้ หมตู อนขึ้นไปเตน้ .

หยำฉา่ น. หญงิ โสเภณี เชน่ แม่คนนี้แต่งตัวยว่ั ยวนยังกบั พวกหยำฉ่า.
(จ. ว่า ดืม่ นำ้ ชา).

หลงจ้งเกา๋ เจง้ , หลงจ๊งเกา๋ เจง๊
ก. เบ็ดเสร็จแล้วขาดทุนย่อยยับ เช่น ต่อของต่ำกว่าราคาทุน
มากหลายเทา่ อยา่ งนี้ มันกห็ ลงจ๊งเกา๋ เจ๊งกนั พอดี. (จ. หลงจ้ง
ว่า ทัง้ หมด, เก๋าเจง้ ว่า ชาตหิ มา).

163

• พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบับราชบณั ฑิตยสถาน

หลวงพอ่ โกย น. การวิ่ง, การว่ิงหนีอย่างรวดเร็ว, มักใช้ว่า พ่ึงหลวงพ่อโกย,
แขวนหลวงพอ่ โกย, ใสห่ ลวงพอ่ โกย, เชน่ จะผา่ นบา้ นสฟี า้ หลงั นน้ั
ตอ้ งเตรยี มใส่หลวงพ่อโกยให้ดี ๆ เพราะหมาดมุ าก.

หลีกทาง ก. ยอมให,้ สละให้, เชน่ เราจบี ผหู้ ญิงคนเดยี วกัน แตอ่ ยา่ หวัง
วา่ ผมจะหลีกทางให้นะ.

หลดี ๑ ๑. ก. นำ เช่น การประชุมพรุ่งนี้ เธอช่วยหลีดให้หน่อยนะ.
(อ. lead).
๒. ก นำเชยี ร์ เชน่ แขง่ ฟตุ บอลนดั น้ี ต้องไปหลีดให้เต็มทน่ี ะ.
(ตัดมาจาก หลดี เด้อร์).

หลีด ๒, หลีดเดอ้ ร์
น. ผนู้ ำเชยี ร์ เชน่ เยน็ นข้ี อประชมุ หลดี ทห่ี นา้ หอประชมุ ใหญน่ ะ.
เรียกเต็มว่า เชียรห์ ลดี เด้อร.์ (ตัดมาจาก เชยี รห์ ลดี เด้อร์).

หลดุ ๑. ก. พล้ังพูดออกมาโดยไม่ต้งั ใจ เช่น เขาโกรธสือ่ มวลชนมาก
จนหลดุ คำหยาบออกมาหลายครัง้ .
๒. ก. ผิดพลาดในการแสดงตามบท เช่น พระเอกคนนี้หลุด
บ่อยเพราะเปน็ คนเสน้ ตน้ื ชอบหวั เราะเวลาแสดง.
หลุดโลก ก. เด่นและแปลกมาก เช่น ตอนน้ีเขาหลุดโลกไปแล้ว ใคร
ก็คุยกับเขาไม่รู้เรอื่ ง. เขาแต่งตวั หลุดโลกขนาดนัน้ ถา้ ไมช่ นะ
การประกวดก็ผดิ ไปแล้ว.

หลดุ ๆ ว. ประหลาด, พกิ ล, เชน่ เขาชอบแตง่ ตวั หลดุ ๆ อยา่ งนี้ ใคร ๆ
ก็ต้องเหลยี วมอง.

หวย ๑. น. สลากกนิ แบ่ง.
๒. น. การพนันเส่ียงโชคท่ีผิดกฎหมายแบบหน่ึง เจ้ามือพิมพ์
สลากมีตัวเลขให้ผู้เล่นซื้อ ตัวเลขที่ถูกรางวัลมาจากตัวเลข
สลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้เล่นท่ีซ้ือสลากมีตัวเลขตรงกับเลข
ท่ีถกู รางวัลไดเ้ งนิ รางวลั ตามทก่ี ำหนด.
(จ. เหวฺ ว่า รวม, พบกัน).

164

พจนานกุ รมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบบั ราชบณั ฑิตยสถาน •

หวยขดู น. ประเภทหนึ่งของหวยแบบรู้ผลทันที หมายเลขที่ได้รับ
รางวัลจะพิมพ์ลงในตัวสลากไว้แล้ว และฉาบด้วยวัสดุทึบแสง
เพ่ือไม่ให้มองเห็นหมายเลขน้ัน ผู้เล่นเพียงแต่ใช้ขอบเหรียญ
ขูดสลากก็จะมีข้อความบอกว่าได้รับรางวัลหรือไม่ เท่าไร
เช่น ใน พ.ศ. ๒๕๒๔ โรงพยาบาลภูมิพลหารายได้สร้างตึก
คุ้มเกล้าด้วยการออกหวยขดู ท่ชี อ่ื วา่ สลากคุม้ เกล้า.
หวยใตด้ นิ น. หวยที่มีเจ้ามือรับแทงตัวเลข ๒ หรือ ๓ ตัว โดยใช้
ตัวเลขท้าย ๒ หรอื ๓ ตวั ของ รางวัลท่ี ๑ หรอื รางวัลเลขทา้ ย
๒ ตัว หรือ ๓ ตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นตัวกำหนด
มีวิธีการแทงหลายแบบ เช่น ตรง โต๊ดวิ่ง เงินรางวัล
แตกต่างกันไปตามแบบและวิธีท่ีแทง เช่น เธอชอบเล่น
หวยใต้ดินเป็นประจำ ระวังจะโดนตำรวจจับเข้าสักวัน.
คมม. หวยเถ่อื น.
หวยเถอ่ื น น. หวยที่มีเจ้ามือรับแทงตัวเลข ๒ หรือ ๓ ตัว โดยใช้ตัวเลข
ทา้ ย ๒ หรือ ๓ ตวั ของรางวัลที่ ๑ หรอื รางวัลเลขท้าย ๒ ตวั
หรือ ๓ ตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นตัวกำหนด มีวิธีการ
แทงหลายแบบ เช่น ตรง โต๊ด ว่ิง เงินรางวัลแตกต่างกันไป
ตามแบบและวิธีท่ีแทง เช่น ตำรวจบุกจับเจ้ามือหวยเถ่ือน
เมอื่ วานน้.ี คมม. หวยใต้ดิน.
หวยบนดนิ น. หวยท่ีมีรัฐบาลเป็นเจ้ามือ รับแทงตัวเลขซึ่งใช้ตัวเลขท้าย
ของรางวัลท่ี ๑ หรือรางวัลเลขท้าย ๒ ตัว หรือ ๓ ตัวของ
สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นตัวออกรางวัล ถ้าแทงถูกเจ้ามือ
จ่ายเงินให้มากกว่าจำนวนเงินที่แทงโดยจ่ายตามอัตราท่ี
กำหนดไว้ เช่น รัฐบาลออกหวยบนดินเพราะหวังจะให้
ประชาชนเลิกเล่นหวยใตด้ ิน.
หวังดีประสงคร์ ้าย
ก. ทำเป็นปรารถนาดีแต่แท้จริงแฝงเจตนาร้าย เช่น อย่าไป
เช่ือคารมของผหู้ ญงิ คนนน้ั เขาอาจจะเปน็ พวกหวังดปี ระสงค์
ร้ายก็ได้.

165

• พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบณั ฑิตยสถาน

หวานแหวว ๑. ว. อ่อนสดใสมาก เช่น เธอใส่เส้ือสีชมพูหวานแหวว.
เด็กคนน้หี น้าตาหวานแหวว.
๒. ก. รักใคร่เอาอกเอาใจ เช่น คู่น้ีเขาหวานแหววกันจัง
เชา้ ถงึ เยน็ ถงึ .

หวอื หวา ๑. ก. เร็วและฉวัดเฉวียนไปมา เช่น เขาชอบขับรถหวือหวา
แซงคันโน้น เบียดคนั นี้ นา่ เสยี วไส.้
๒. ก. เคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความ
แตกต่างไปมาก เช่น วันน้ีดัชนีราคาหุ้นไม่หวือหวา
เปลี่ยนแปลงอยใู่ นช่วงแคบ ๆ.
๓. ก. แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับเร่ืองเพศอย่างเกินพอดี เช่น
บทที่เธอเล่นสุดจะหวือหวา มีแต่ฉากบนเตียง. ปีนี้ดารา
และนางแบบถ่ายแฟชั่นหวือหวา เสื้อผ้าแต่ละชุดน้อยชิ้น
เหลอื เกิน.
๔. ก. ไมธ่ รรมดา, เกินขอบเขต, น่าตนื่ เตน้ หรือน่าสนใจ, เช่น
ส่ือมวลชนชอบเสนอข่าวในลักษณะหวือหวา เพื่อให้
ผู้อ่านสนใจ. เร่ืองส้ันเรื่องนี้เขียนด้วยสำนวนหวือหวา
ผเู้ ขยี นสรา้ งคำแปลก ๆ ขน้ึ มาเองอยา่ งประหลาด ๆ . เดก็ สาว
สมยั นีช้ อบแตง่ ตวั หวอื หวา ไมถ่ กู กาลเทศะ.

ห้องดับจิต น. ห้องเก็บศพของโรงพยาบาล.

หกั คอ ก. บังคับให้ขายในราคาถูก เช่น เสื้อตัวนี้คนขายบอกราคา
๕๐๐ บาท แต่ฉนั หกั คอมาได้ในราคา ๓๐๐ บาท.

หัวคิว น. เงินกินเปล่าท่ีจ่ายเพ่ือให้เกิดสิทธิได้ทำกิจการหรือธุรกรรม
เช่น ผู้ใช้แรงงานที่ไปทำงานท่ีต่างประเทศนอกจากจะเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วยังต้องจ่ายค่าหัวคิวให้บริษัท
จัดหางานหลายหมื่นบาทด้วย. (คิว มาจาก อ. queue).

หัวหนา้ ทัวร์ น. หวั หนา้ นำเทยี่ วของคณะนกั ทอ่ งเทยี่ ว. (ทวั ร์ มาจาก อ.tour).

หา้ สบิ ๆ ว. กำ้ กง่ึ ,มโี อกาสเทา่ ๆกนั ,เชน่ หลงั จากถกู รถชนเขา้ โรงพยาบาล

166

พจนานกุ รมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบัณฑิตยสถาน •

มา ๒ วันแล้ว อาการของเขายังน่าเป็นห่วง หมอบอกว่า
มโี อกาสรอดหา้ สบิ ๆ. คมม. ฟ้ิฟตี้ ๆ.

หดื ข้นึ คอ ก. เหนื่อยยากอย่างย่ิงกว่าจะประสบผลสำเร็จ เช่น รัฐบาล
หืดข้ึนคอ จัดงบประมาณจำนวนหนึ่งล้านล้านบาทไม่ลงตัว
ส่ังทกุ กระทรวงทบวงกรมตดั โครงการท่ีไม่จำเปน็ ออก.

เห็นดาว ก. มีอาการเจ็บปวดและมึนงงมากเนื่องจากถูกชกหรือถูก
กระแทกอยา่ งแรง เช่น เขาถกู ตีหัวจนเห็นดาว.

เห่ย, เหย่ เฝ่ย ก. เชย, ไม่ทันสมัย, ไม่มีรสนิยม, เช่น เส้ือตัวนี้ไม่เห่ยหรอก
ใส่ไปงานได้. หน้าตาก็ดีหรอก แต่แต่งตัวเห่ยน่าดู ใส่เข้าไป
ได้ เส้ือชมพูกางเกงเหลือง. ผู้จัดการคนใหม่ทำตัวเห่ยเฝ่ย
จรงิ ๆ เสียชื่อบริษทั ผ้นู ำแฟช่นั หมด.

เหยยี บตาปลา ก. พูดหรือทำส่ิงที่ไปกระทบปมด้อยหรือเบ้ืองหลังที่เป็นชนัก
ติดอยู่ของผู้ใดผู้หนึ่ง ทำให้เขาเจ็บแค้น เช่น คุณไปเหยียบ
ตาปลาเขาหรอื ไง เขาถงึ ไดต้ ามลา้ งตามผลาญคณุ ได้ขนาดน้.ี

เหยี่ยวข่าว น. นักข่าวที่เก่ง หลักแหลม จับประเด็นข่าวได้ไม่พลาด เช่น
เขาทำงานขา่ วส่งั สมประสบการณ์มาหลายปจี นใคร ๆ ยกยอ่ ง
ให้เปน็ เหยีย่ วข่าว.

เหรตต้งิ น. อตั ราความนยิ มทบี่ คุ คลหรอื รายการวทิ ยโุ ทรทศั นไ์ ดร้ บั จาก
ประชาชน จากการสำรวจ และสรุปผลในรูปสถิติ เช่น ละคร
ท่ีโปรโหมตข่าวชู้สาวว่าพระเอกเป็นแฟนจริง ๆ กับนางเอก
หรือนางเอกเป็นมือท่ีสาม มักโกยเหรตติ้งได้อย่างไม่น่าเชื่อ.
(อ. rating).

เหลต ก. มาสาย, ล่าชา้ , เชน่ เธอมาเหลตต้ัง ๑๕ นาที จึงตกรถไฟ
ขบวนแรก. (อ. late).

เหลส น. สร้อยคอหรือสร้อยข้อมือ ทำด้วยโลหะสีขาวหรือทอง
ส่วนหน่ึงมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ๆ เช่น ผู้ชายหลายคนนิยม
ใส่เหลส. (ตดั มาจาก อ. stainless).

167

• พจนานกุ รมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบบั ราชบณั ฑิตยสถาน

เหล่าเตง๊ , เลา่ เตง๊ .
๑. น. ช้ันบนของบ้านหรืออาคาร เช่น วันเสาร์วันอาทิตย์
เขามักจะหมกตวั อยูแ่ ตบ่ นเล่าเตง๊ .
๒. น. ตาสองชั้น เช่น เด็กคนน้ีตาไม่มีเล่าเต๊ง โตข้ึนคงต้อง
ไปทำ.
(จ. เหล่าเตง้ ว่า ชัน้ บน).
เหลอื เลือก ก. เหลือเดน, ไม่มีค่า, ไม่มีใครต้องการ, เช่น ผ้าพวกนั้น
เหลอื เลือกแลว้ จงึ ขายราคาถกู มาก.
เหียก ก. ข้ีเหร่ เช่น หมอนี่เหียกจริง ๆ ไม่หล่อแล้วยังดำ แถมเตี้ย
อกี ต่างหาก. ตาคนน้นั หน้าเหียกมาก ไม่อยากมองเลย.
แหกตา ๑. ก. ลืมตา (ใช้ในเชิงประชด) เช่น แหกตาดูเสียบ้างซิ.
(พจน.)
๒. ก. หลอก (พจน.) เช่น โฆษณาครีมทาผิวขาวแหกตา
หรือเปล่าก็ไม่รใู้ ช้แล้วผิวจะขาวหรือดา่ งกย็ งั สงสยั .
แหง, แหง ๆ, (พจน.), แหงแซะ
ว. แน่นอน (พจน.) เชน่ เรอื่ งทเี่ ธอไดย้ ินมามันจรงิ แหงแซะ
อยู่แลว้ .
แหงแก๋ ๑. ก. ตาย เชน่ ไอด้ า่ งถูกรถชน นอนแหงแก๋อยกู่ ลางถนน.
๒. ก. เหมือนตาย, เหมือนไม่มีความรู้สึก, (ใช้กับกริยานอน)
เช่น วันนท้ี ำงานเหนอ่ื ย พอกลับถึงบา้ นก็นอนแหงแก.๋
๓. ก. แน่ ๆ (ใช้กับกริยาตาย) เช่น รถชนประสานงายับเยิน
อยา่ งน้ี คนขบั ตายแหงแก.๋
แหม็ตช์ ๑. น. นัด, นัดการแข่งขัน, การแข่งขันกีฬาแต่ละคร้ัง (ใช้กับ
กฬี าบางประเภท เชน่ ฟตุ บอล เทนนสิ ตะกรอ้ วอลเลย่ บ์ อล)
เช่น แหม็ตช์หน้าเขาจะต้องฝ่าด่านนักเทนนิสมือหนึ่ง
ของโลก.
๒. ลักษณนามใช้เรียกการแข่งขันแต่ละคร้ังของกีฬาบาง
ประเภทเช่นฟุตบอล เทนนิส ตะกร้อ วอลเล่ย์บอล เช่น

168

พจนานกุ รมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบณั ฑติ ยสถาน •

ฉันไปดูลูกฉันแข่งทุกแหม็ตช์.
๓. ก. จับคู่ เช่น แม่กลัวลูกสาวลำบาก เลยหาทางแหม็ตช์
ลกู กับผชู้ ายรวย ๆ.
๔. ก. เข้ากัน เช่น วันนเี้ สอื้ กระเปา๋ รองเทา้ ของเธอแหมต็ ช์
กันดเี หลอื เกิน.
(อ. match).

แหล ก. โกหก, พูดเรือ่ ยเจ้อื ย จริงบ้างไมจ่ ริงบา้ ง, (เปน็ คำด่า) เช่น
ผู้หญิงคนนั้นพูดอะไรไมม่ คี นเชื่อเพราะเธอชอบแหล.
(ตดั มาจากคำว่า ตอแหล).

แหลก ว. มากอย่างไม่น่าเช่ือ เช่น ผู้ชายคนน้ันมันโม้แหลกว่าเคย
มีเมียเป็นอดีตนางสาวไทยถึง ๒ คน. สองหนุ่มนั้นกินแหลก
ไม่เหลืออะไรไว้ให้คนอื่นกินบ้างเลย. คมม. สะบั้น, สะบ้ัน
ห่ันแหลก.

แหลง่ ข่าว น. ผู้ให้ข่าว (มักไม่ปรากฏนาม) เช่น แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้
รายงานว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตร.ี

แหลน็ ก. เสนอหน้าเข้าไปในสถานท่ีที่ไม่สมควรเมื่อเขาไม่ต้องการ
หรือไม่ได้เรียกหา เช่น ไม่ใช่เรื่องของตัวแหล็นมาทำไม.
คมม. แสลน็ .

แหล็ปทอ็ ป น. คอมพวิ เตอ้ รข์ นาดเลก็ ชนดิ พกพา. คมม. โนต้ บกุ๊ . (อ. lap-top).

แหลม, แหลม็ ๑. ก. แส่เรื่องของคนอื่น, จุ้นจ้านเรื่องที่ไม่ใช่หน้าท่ีของตน
จนน่าเกลียด, เช่น ยายคนน้ีแหลมเข้ามาทุกครั้งที่เห็น
เราคยุ กนั .
๒. ก. พูดหรือเสนอความคิดสอดแทรกเข้ามา เช่น เร่ืองนี้
เธอไมต่ ้องแหลม็ มาเลยนะ ยังไงก็ไม่มีใครเอาดว้ ยหรอก.

แห้ว ก. พลาดจากสงิ่ ทหี่ วงั ไว้ เชน่ เขาพยายามจบี ผหู้ ญงิ มาหลายคน
แล้วแตก่ ็แหว้ ทกุ ที.

โหล่ ก. ยียวนกวนประสาท เชน่ ฉันพูดดี ๆ กับเธอนะ อยา่ มาโหล่

169

• พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑติ ยสถาน

กับฉัน.
โหลด ๑. ก. ปรบั ให้เต้ียลง (ใชก้ ับรถ) เชน่ เขาเอารถไปโหลด เวลา
วิ่งใต้ท้องรถเกือบติดถนน. คมม. โหลดเต้ีย ความหมาย
ที่ ๑.
๒. ก. เต้ยี เช่น แกไม่ชอบผหู้ ญิงตัวสูงหรอก เพราะตัวแกโหลด
ออกอย่างนัน้ .
(อ. load).
โหลดเต้ีย ๑. ก. ปรับให้เตี้ยลง (ใช้กับรถ) เช่น อย่าเอารถไปโหลดเตี้ย
เวลาน้ำท่วมขังจะวิง่ ไม่ได.้ คมม. โหลด ความหมายที่ ๑.
๒. ว. เอวตำ่ (ใชก้ ับกระโปรงหรอื กางเกง) เช่น เดก็ สาวสมยั นี้
นิยมนุ่งกระโปรงโหลดเตี้ย ขอบเอวต่ำจนเกือบจะหลุด
จากสะโพก.
(โหลด มาจาก อ. load).
โหลยโทย่ ก. แย่มาก ๆ, ใช้ไม่ได้, ไม่มีคุณภาพ, เช่น นาฬิกาเรือนน้ัน
โหลยโท่ยจริง ๆ ซอ้ื มาใช้วันเดยี วก็พงั แล้ว.
โหวต ก. ออกเสียงลงคะแนน (พจน.) เช่น คุณจะโหวตให้ใคร
เป็นประธานกรรมการบริหารชดุ ใหม่. (อ. vote).
ให้ทาง ก. ยอมให้รถในทางเอกหรือรถในวงเวียนผ่านไปก่อน เช่น
เรายังไม่อยูใ่ นวงเวียนตอ้ งให้ทางรถในวงเวยี นไปกอ่ น.
ไหกระเทยี มต่อขา
น. ผู้หญิงท่ีอ้วนและเตี้ย เช่น รูปร่างเป็นไหกระเทียมต่อขา
อยา่ งเธอน้ี หาแฟนยากหนอ่ ยนะ.

อักษร อ

อกไข่ดาว น. นมท่ีเล็กมาก (ใช้กับผู้หญิง) เช่น สาว ๆ อกไข่ดาว
ไม่นา่ สนใจเหมือนพวกเนอื้ นมไข.่
อกภเู ขาไฟ น. นมทใี่ หญม่ าก (ใชก้ บั ผหู้ ญงิ ) เชน่ สาวอกภเู ขาไฟอยา่ งเธอ

170

พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบัณฑติ ยสถาน •

ตอ้ งสวมเสอ้ื ใหม้ ดิ ชิดจะได้ไม่น่าเกลียด.
องคก์ รอิสระ น. องคก์ รรัฐซ่งึ ไมอ่ ยใู่ นกำกบั ของฝา่ ยบริหาร มีคณะกรรมการ
การเลอื กตงั้ คณะกรรมการปราบปรามการทจุ รติ และประพฤติ
มิชอบ เป็นต้น เช่น มีองค์กรอิสระบางองคก์ รแอบทำงานให้
รัฐบาล.
อภิมหาอมตะนิรันดร์กาล
ว. ยอดเย่ียม, ยิ่งใหญ่, เช่น คอนเสิร์ตครั้งน้ีจัดได้อย่าง
อภิมหาอมตะนริ ันดรก์ าลจรงิ ๆ.
อยา่ งแรง ว. มากอยา่ งยิง่ เชน่ หลอ่ อย่างแรง.
อย่างหนา ก. หน้าด้าน เช่น ทำผดิ แลว้ ยงั ไมย่ อมรบั ผดิ อยา่ งหนาจริง ๆ
เธอน.ี่ (คำนมี้ าจากคำโฆษณา กระเบื้องอย่างหนาตราชา้ ง).
อย่าบอกใคร ก. มากจนไม่อยากจะพูดถึง เช่น นายคนน้ีขี้คุยอย่าบอก
ใครเลย.
อยา่ ใหเ้ ซดเลย ก. ไม่อยากจะพูดถึง เช่น นายคนน้ีก่อเร่ืองได้ทุกวัน อย่า
ให้เซดเลย. คมม. ไม่อยากจะเซดเลย. (เซด มาจาก อ. said).
อรอ่ ยเหาะ ๑. ก. อร่อยมาก เช่น ไม่เคยกินอาหารร้านไหนอร่อยเหาะ
เทา่ ร้านนี้เลย.
๒. ว. สนุกมาก, มันมาก, เช่น งานเลี้ยงคืนน้ีเต้นรำกัน
อร่อยเหาะไปเลย.
อริยะขัดขืน ก. ขัดขืนหรอื ต่อตา้ นอย่างคนมอี ารยธรรม เชน่ การออกเสียง
ไม่เลือกใครเป็นผู้แทนราษฎรถือเป็นการต่อต้านแบบ
อริยะขัดขืน. คมม. อารยะขัดขืน (แปลจาก อ. civil
disobedience; คำว่า “อารยะขัดขืน” รศ. ดร.ชัยวัฒน์
สถาอานันท์ เป็นผูใ้ ช้เปน็ คนแรกใน พ.ศ. ๒๕๔๘).
อลงั การงานสร้าง
ก. งดงามและมโหฬาร เช่น งานแฟช่ันการกุศลคร้ังนี้
อลงั การงานสร้างจรงิ ๆ.

171

• พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบณั ฑิตยสถาน

อวบอดั ก. มีเน้ือหนังสมบูรณ์ เต่งตึงสวยงาม (ใช้กับหญิงสาว) เช่น
ดาราใหม่คนน้รี ูปร่างอวบอดั นา่ ด.ู

อวบอิม่ ก. มีเน้ือเต็ม, สวยงาม, เชน่ ริมฝีปากอวบอิม่ อยา่ งนี้ น่าจะให้
โฆษณาลปิ สตกิ .

อ่วม ๑. ก. บอบช้ำ เช่น เม่ือคืนด่ืมหนักไปหน่อย พอกลับถึงบ้าน
ภรรยาเล่นงานเสียอว่ ม.
๒. ก. หนัก, หนักมาก, (มักใช้ในทางไม่ดี) เช่น ปีน้ีโดน
ภาษีอ่วม. คมม. อ่วมอรทยั , อว่ มอรไท.
อ่วมอรทัย, อว่ มอรไท
ก. หนัก, หนักมาก, (มักใช้ในทางไม่ดี) เช่น เป็นหนี้
บัตรเครดิตต้องจ่ายดอกเบี้ยอ่วมอรไทไปเลย. คมม. อ่วม
ความหมายที่ ๒.

ออกเดต ก. ไปหาความเพลิดเพลินเช่นดูหนัง ฟังเพลง กินอาหาร
ตามลำพังเป็นครั้งแรก (ใช้เฉพาะคู่รักหรือคนท่ีเริ่มคบหากัน
ในเชิงชู้สาว) เช่น นุชตื่นเต้นเพราะจะออกเดตกับหนุ่มหล่อ.
(เดต มาจาก อ. date).

ออกหวั ออกกอ้ ย, ออกหวั หรอื ออกก้อย
ก. จะมีผลออกมาอย่างไรแน่ เช่น คะแนนสอบของผมคราวนี้
ไมร่ ู้ว่าจะออกหัวออกก้อย.

อ่อน ๑. ก. ไร้ประสบการณ์, ไม่มีฝีมือ, เช่น นักเขียนคนน้ีฝีมือ
ยงั ออ่ นอย.ู่
๒. ก. ไมเ่ กง่ เช่น เด็กคนนี้ออ่ นคณติ ศาสตร.์
๓. ก. มีค่าต่ำ เม่ือเทียบกับสกุลเงินอื่น (ใช้แสดงค่าเงิน)
เช่น เงนิ บาทตอนนีอ้ ่อน อยา่ เพ่งิ สงั่ สินคา้ จากตา่ งประเทศ
เลย.

ออนไลน ์ ก. เช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเต้อร์ทำให้สามารถดาวน์โหลด
ข้อมูล ภาพ เป็นต้น ได้ เช่น เขาออนไลน์เพ่ือค้นข้อมูล
มาทำรายงาน. พจนานุกรมออนไลน.์ หอ้ งสมุดออนไลน.์

172

พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบบั ราชบัณฑติ ยสถาน •

(อ. on line).

ออนแอร์ ๑. ก. กำลังออกอากาศหรือกำลังส่งกระจายเสียงอยู่ เช่น
รายการสมั ภาษณ์ดาราดังกำลงั ออนแอร์อย่.ู
๒. ก. อยู่ในช่วงท่ีแพร่ภาพทางโทรทัศน์ เช่น ละครเร่ืองนี้
ยังออนแอร์อยู่ อีกหลายตอนกวา่ จะจบ.
(อ. on air).
ออ๊ ฟไซ้ด์ ก. ล้ำหน้า, เกินหน้า, เช่น เขาตัดสินใจแทนเจ้านายไปก่อน
ถอื เปน็ การออ๊ ฟไซด้ ์เจ้านาย. (อ. offside).

อั่งเปา น. เงินที่บรรจุในซองสีแดงหรือสีชมพูซึ่งให้เป็นของขวัญใน
โอกาสต่าง ๆ เช่น ตรุษจีนปีนี้ห้างสรรพสินค้าหลายแห่งจัด
รายการแจกอั่งเปากันยกใหญ.่ (จ.).

อดั ถ่ัวดำ ก. มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน เช่น หล่อขนาดนาย อยู่
หอชายล้วน ระวังจะโดนอัดถ่ัวดำนะ. (คำว่า ถ่ัวดำ มาจาก
ชื่อเล่นของผู้ชายท่ีถูกตำรวจจับเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ เนื่องจาก
มีพฤติกรรมทางเพศกับเด็กชายจำนวนมากและให้เด็กชาย
เหล่านน้ั คา้ ประเวณี).

อันซนี ว. ทไี่ มเ่ คยจดั ใหเ้ ปน็ ทที่ อ่ งเทย่ี วมากอ่ น และไดร้ บั การสง่ เสรมิ
ให้เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวใหม่ เช่น การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยพยายามหาแหล่งท่องเที่ยวอันซีนเพื่อเป็น
จุดขาย. (อ. unseen).

อ๊ัปเดต ๑. ก. ปรับให้เป็นปจั จุบนั เชน่ อปั๊ เดตข้อมูล.
๒. ก. ปรับให้ทันเหตุการณ์ เช่น ปัจจุบันโลกหมุนเร็ว อยาก
รู้ทันคนอื่น ก็ตอ้ งอป๊ั เดตตัวเองอยู่เสมอ. ใช้ย่อ ๆ ว่า อัป๊ .
(อ. update).

อลั บม้ั ๑. น. สมดุ รวมรปู ภาพ เช่น ภาพงานแตง่ งานของเธอใส่อลั บ้มั
ไว้ ๑๐ อลั บัม้ .
๒. น. แถบบันทึกเสียงหรือแผ่นซีดีซึ่งรวมเพลงของนักร้อง
คนหนึ่งหรือหลายคน อาจมีช่ือชุด เช่น เพลงโปรดของ

173

• พจนานกุ รมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบบั ราชบัณฑติ ยสถาน

คุณอยู่ในอัลบ้ัมใหม่ของนักร้องคนนี้ด้วย. อัลบ้ัมชุด
จังหวะหวั ใจของพี่บดี้ งั ระเบิด.
๓. ลักษณนามใช้เรียกสมุดรวมภาพหรือแถบบันทึกเสียง
และแผ่นซีดีรวมเพลง เช่น ฉันสะสมเพลงของนักร้อง
คนโปรดไว้หลายอลั บัม้ .
(อ. album).
อาโนเนะ ๑. ก. ทำเป็นเดก็ ใสซ่ือบรสิ ทุ ธนิ์ า่ เอน็ ดู เชน่ อายปุ ูนนแ้ี ลว้ อยา่
ทำตัวอาโนเนะไปหน่อยเลย เด็กเห็นจะหัวเราะเยาะเอา.
คมม. คิกข,ุ คกิ ขอุ าโนเนะ ความหมายที่ ๑.
๒. ก. น่ารัก, น่าเอ็นดู, เช่น นอกจากเธอจะหน้าตาน่ารัก
ยังชอบแต่งตัวอาโนเนะด้วย. คมม. คิกขุ, คิกขุอาโนเนะ
ความหมายท่ี ๒.
อาบอบนวด ๑. น. สถานที่จัดบริการให้ผู้ชายเข้าไปอาบน้ำ อบไอน้ำ และ
นวดตัว มีหญงิ สาวเปน็ ผูใ้ หบ้ รกิ าร เช่น บนถนนรัชดาภิเษก
มีอาบอบนวดขนาดใหญห่ ลายแห่ง.
๒. ก. ใช้บริการในสถานอาบอบนวด เช่น วันน้ีเหนื่อยมาก
ตอนเยน็ จะแวะไปอาบอบนวดเสยี หนอ่ ย.
อารมณ์ชว่ั วบู น. ความคิดหรือความรู้สึกที่เกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีสั้นมาก
เชน่ อยา่ ตัดสนิ ใจด้วยอารมณ์ชั่ววบู จะเสียใจภายหลงั .
อารยะขัดขนื ก. ขัดขนื หรือต่อตา้ นอย่างคนมอี ารยธรรม เช่น การออกเสียง
ไม่เลือกใครเป็นผู้แทนราษฎรถือเป็นการต่อต้านแบบอารยะ
ขดั ขืน. คมม. อรยิ ะขดั ขืน. (แปลจาก อ. civil disobedience;
คำ “อารยะขัดขืน” รศ. ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ เป็น
ผู้ใช้เปน็ คนแรกใน พ.ศ. ๒๕๔๘).
อาหารตามสง่ั น. อาหารที่ทำตามคำส่ังของลูกค้าในทันที เช่น เขาเปิดร้าน
ขายอาหารตามสั่ง ลูกคา้ จะส่งั อะไร เขากท็ ำให้ได.้
อาหารจานดว่ น น. อ า ห า ร ที่ ท ำ ส ำ เ ร็ จ รู ป พ ร้ อ ม กิ น เ ช่ น ฮ็ อ ต ด็ อ ก
แฮม็ เบอรเ์ กอ้ ร์ เปน็ อาหารจานดว่ นทค่ี นนยิ มกนั มาก. (แปลจาก

174

พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบณั ฑิตยสถาน •

อ. fast food).
อาหารถุง น. กบั ขา้ วตา่ ง ๆ ทต่ี กั ใสถ่ งุ ขายใหผ้ ซู้ อ้ื นำกลบั ไปกนิ ทบ่ี า้ นหรอื
ท่ีทำงาน เช่น อยู่คนเดียวทำกับข้าวกินไม่คุ้ม สู้ซ้ืออาหารถุง
ไมไ่ ด.้ คมม. กับขา้ วถงุ .
อาหารสำเร็จรปู
น. อาหารท่ีปรุงเสร็จ พร้อมรับประทาน เช่น ไปเท่ียวคราวน้ี
อย่าลืมเอาอาหารสำเร็จรูปไปด้วย จะได้ไม่ต้องทำอาหาร
ให้ยงุ่ ยาก.

อาหารสุขภาพ น. อาหารท่ีกินเพื่อบำรุงร่างกายให้แข็งแรงและปลอดโรค
เช่น คุณยายของผมอายุ ๘๐ แล้ว แต่ยังแข็งแรง เพราะกิน
แต่อาหารสขุ ภาพ.

อนิ ๑. ก. เข้าถึงอารมณ์อย่างแท้จริง เช่น ดาราคนนี้อินกับ
บทบาทมาก ผู้กำกบั ส่งั คัตแลว้ ยงั รอ้ งไหอ้ ย.ู่
๒. ก. มีอารมณ์อ่อนไหวตาม เช่น คนใช้ที่บ้านดูละครแล้วอิน
รอ้ งไห้ตามนางเอกไปด้วย.
(อ. in).

อินดี้ ว. เป็นอิสระ, มีความเป็นตัวของตัวเอง, มีลักษณะเฉพาะ,
เช่น ฉันไม่ชอบดนตรีแนวอินดี้ จะป๊อปก็ไม่ใช่ จะร็อกก็
ไมเ่ ชงิ . พวกลูกสาวไฮโซชอบแตง่ ตวั แนวอินดี้. (อ. indie).
อนิ เทร็นด ์ ๑. ก. ทำตัวตามกระแสความนิยมในปัจจุบัน เช่น เธอเป็น
สาวอินเทร็นด์ ผมทรงไหนฮติ เธอจะทำตามทันที.
๒. ก. อยูใ่ นกระแสนิยม เชน่ การทำสผี มกำลังอนิ เทรน็ ด.์
(อ. in + trend).

อินเลิ้ฟ ก. กำลงั มคี วามรกั เชน่ คนกำลงั อนิ เลฟ้ิ กเ็ หน็ ทกุ อยา่ งในโลก
สดใสไปหมด. (อ. in love).
อบ๊ิ ก. ถือวิสาสะยึดเอาเป็นของตน เช่น ปากกาด้ามน้ีเขียนดี
จังเลย ฉนั อิบ๊ ละนะ. คมม. อบุ๊ อบิ๊ .

175

• พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

อกี ตา่ งหาก ว. อีกด้วย เชน่ เธอสวยแลว้ ยงั เรยี นเก่งอีกตา่ งหาก.

อโี กง้ น. รถบรรทกุ ของชาวนา.

อีควิ น. ระดับความสมบูรณ์ทางอารมณ์ เช่น เด็กคนน้ีแม้จะมี
ไอคิวสูงแต่มีอีคิวต่ำ เรียนเก่งแต่ไม่รู้จักควบคุมอารมณ์เลย.
(อ. EQ ยอ่ มาจาก emotional quotient).

อเี ดียต ก. โง่, มีพฤติกรรมอย่างคนโง่, เช่น นางเอกละครเร่ืองนี้
อเี ดียตจริง ๆ ใหน้ างอิจฉาหลอกไดซ้ ้ำแลว้ ซำ้ เล่า. (อ. idiot).

อตี วั น. หญิงโสเภณี เช่น แต่งตัวโป๊อย่างนี้ ระวังจะถูกหาว่าเป็น
อีตวั .

อีเมล ์ ๑. น. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, การส่ือสารข้อความผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทางอินเทอร์เน็ต, เช่น ผมส่ือสารกับเพ่ือน
ท่ีอเมริกาทางอีเมลเ์ พราะรวดเรว็ และถกู ด.ี
๒. ก. ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, สื่อสารข้อความผ่านระบบ
อเิ ล็กทรอนกิ ส์ทางอนิ เทอร์เนต็ , เชน่ เขาอเี มลไ์ ปคุยกบั ลูก
ทอ่ี เมรกิ าเป็นประจำ.
(อ. e-mail).

อแี อบ ๑. น. ผู้ชายที่พยายามปิดบังไม่ให้คนอ่ืนรู้ว่าตนเป็นพวก
รักร่วมเพศ เช่น พวกผู้ชายที่เป็นเกย์ไม่ชอบให้ใครเรียก
วา่ อีแอบ.
๒. น. ผู้ท่ีให้คำปรึกษาโดยไม่แสดงตน (มักใช้ในทางไม่ดี)
เช่น นักวชิ าการบางคนทำตัวเปน็ อีแอบ ใหค้ ำปรึกษาผดิ ๆ
กบั นักการเมอื ง.

อง้ึ ก. นง่ิ อน้ั , พูดไม่ออก, เช่น ฉันส่งั ให้ทำอะไรกร็ ีบ ๆ ไปทำ อย่า
มัวแต่น่ังอึ้งอยู่. พอลูกชายพาผู้หญิงมาแนะนำว่าเป็นภรรยา
พ่อก็อ้ึงไปเลย.
อึง้ กมิ ก ี่ ก. อึง้ และงง เชน่ เธอบอกวา่ ชอบผม แลว้ อยดู่ ี ๆ กข็ นเสื้อผา้
มาอยู่บ้านผม พ่อแม่ผมอ้ึงกิมกี่ไปเลย. (มาจากชื่อ อู่ซ่อม
รถยนต์).

176

พจนานกุ รมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบบั ราชบณั ฑิตยสถาน •

อ้งึ ทึ่ง ก. อึ้งและท่ึง เช่น เห็นน้องใหม่ต๋ิม ๆ ไม่คิดว่าจะโต้รุ่นพ่ี
วา้ กเกอ้ รจ์ อมเฮี้ยบให้เงียบไปได้ ผมอึ้งท่ึงจรงิ ๆ.

อบ๊ึ ๑. ก. ร่วมหลับนอน เช่น อย่างแกไม่ต่างอะไรกับหมาเห็น
เครอ่ื งบิน อยา่ หวังว่าจะไดอ้ ๊บึ เธองา่ ย ๆ.
๒. ก. ทำศัลยกรรมเสริมความงามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
เช่น ดาราหลายคน พอแกต่ วั ลง กต็ ้องไปอบึ๊ หน้าใหต้ ึง.

อึ๋ม ๑. น. หน้าอกทอ่ี วบอัด เช่น กอ่ นเขา้ วงการ เธอไปเสริมอ๋มึ มา.
๒. ก. มีอกอวบอัด เชน่ ดาราสาวคนนอ้ี มึ๋ นา่ ดู.

อมึ ครมึ ก. ไม่ชัดเจน เช่น สถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ยังอยู่ในภาวะ
อึมครมึ ไม่รวู้ ่าจะเปน็ อย่างไรตอ่ ไป.

อบุ ไต๋ ๑. ก. ปกปิดไพ่ตัวสำคัญไว้ไม่ให้คู่แข่งรู้. คมม. กบไต๋
ความหมายที่ ๑.
๒. ก. ปกปิดกลเม็ด ทีเด็ด ความลับ หรือเจตนาไว้. คมม.
กบไต๋ ความหมายท่ี ๒.
(ไต๋ จ. ว่า ส่ิงทีอ่ ย่ขู ้างใต)้ .

อบุ๊ อิ๊บ ก. ถือวิสาสะยึดเอาเป็นของตน เช่น ดินสอแท่งน้ีสีสวยจัง
ฉนั อุบ๊ อิ๊บไว้เลยนะ. คมม. อิ๊บ.

อุม้ ๑. ก. ลักพาตัว เช่น เขาไม่ยอมให้พวกมาเฟียรีดไถ จึงถูกอุ้ม
หายไป.
๒. ก. ปกป้องและชว่ ยเหลอื เชน่ ไม่ว่าเขาจะทำผดิ ยังไงพอ่ แม่
ยงั คอยอุ้มอยนู่ น่ั แหละ.

อู ๋ ก. มีเงิน, รวย, เช่น ไม่ต้องไปจ่ายเงินแทนเขาหรอก ตอนน้ี
เขากำลงั อ.ู๋ (จ. วา่ มี).

อู้ฟ่ ู ๑. ก. เพมิ่ มากขน้ึ เชน่ เขารวยอฟู้ ู่ มคี ฤหาสนร์ าคารอ้ ยลา้ นถงึ
๓ หลัง.
๒. ก. รุง่ เรอื งมาก เชน่ ตอนนเี้ ศรษฐกิจกำลังอฟู้ ู่.

เอ๊กซ ์ ก. โป๊ เช่น มีซีดหี นงั เอก๊ ซ์ขายกันโจ๋งคร่มึ . ผหู้ ญงิ คนนแ้ี ตง่ ตัว

177

• พจนานกุ รมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบณั ฑติ ยสถาน

เอ๊กซ.์ (ตัดมาจาก อ. X rate).
เอ๊กซเรย ์ ๑. น. รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าแบบหนึ่ง สามารถผ่านวัตถุทึบแสง
บางชนิดได้ ใช้ประโยชน์ในการถ่ายภาพอวัยวะภายใน
ร่างกายเปน็ ต้น. คมม. รงั สเี อก๊ ซ.์
๒. ก. ฉายรังสีเอ๊กซ์ผ่านร่างกายเพ่ือดูลักษณะของอวัยวะ
ภายในเป็นต้น เช่น เขาหกล้ม ทีแรกคิดว่าไม่เป็นไร แต่
พอเอก๊ ซเรยด์ ูถงึ ไดร้ ้วู ่ากระดกู หัก.
๓. ก. ตรวจส่ิงของภายในกระเป๋าหรือหีบเป็นต้นโดยใช้
เครื่องแสดงภาพเค้าโครงของส่ิงน้ัน เช่น เจ้าหน้าที่
เอ๊กซเรย์กระเป๋าผู้โดยสารเพื่อตรวจของท่ีห้ามนำเข้า
ประเทศ.
๔. ก. ตรวจตราอย่างละเอียดทุกจุดทุกท้องที่ เช่น รัฐบาล
สง่ั ใหเ้ จา้ หนา้ ทเี่ อก๊ ซเรยพ์ นื้ ทจี่ งั หวดั ตา่ ง ๆ เพอื่ ปราบปราม
ผู้คา้ ยาเสพติด.
(อ. x-ray).
เอทีเอม็ น. เครื่องสำหรับลูกค้าธนาคารทำธุรกรรม เช่น ถอนเงิน
ชำระเงิน โอนเงนิ ด้วยตนเอง เช่น เวลาถอนเงนิ จากเอทเี อ็ม
ตอ้ งระวงั ไมใ่ หค้ นอน่ื เหน็ เลขรหสั . คมม. ตเู้ อทเี อม็ ความหมาย
ที่ ๑. (อ. ATM ยอ่ มาจาก Automated Teller Machine).
เอน็ จโี อ ๑. น. องค์กรพัฒนาภาคเอกชน, กลุ่มหรือองค์กรท่ีไม่
แสวงหากำไร และไม่เก่ียวข้องกับการเมือง มักเป็นกลุ่ม
หรือองค์กรที่ทำงานเก่ียวกับสังคม วัฒนธรรม กฎหมาย
และสิ่งแวดล้อม, เช่น เอ็นจีโอก้าวเข้ามาเป็นพ่ีเลี้ยง
หรือเป็นปากเสียงให้ประชาชนฝ่ายที่เป็นเบี้ยล่างรัฐบาล
ในโครงการสรา้ งเขือ่ น.
๒. น. ผู้ท่ีเป็นสมาชิกหรือเกี่ยวข้องกับองค์กรพัฒนาภาค
เอกชน เช่น เขาเป็นเอ็นจีโอเพียงคนเดียวที่ได้รับเลือก
เปน็ สมาชิกวุฒสิ ภา.
(อ. NGO ย่อมาจาก nongovernmental organization).

178

พจนานกุ รมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบณั ฑติ ยสถาน •

เอ็นท,์ เอ็นทร้านซ์
ก. สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เช่น ปีนี้จะเอ็นท์
เข้ามหาวิทยาลัยแล้ว ต้องขยันอ่านหนังสือมากหน่อย. ผล
สอบเอ็นทร้านซ์เด๋ียวน้ีดูทางอินเทอร์เน็ตก็ได้. คมม.
สอบเอ็นท์, สอบเอน็ ทรา้ นซ.์ (อ. entrance).

เอส๊ ขอร์ต ๑. น. หญิงหรือชายที่รับจ้างไปเท่ียวหรือไปงานด้วย เช่น
ถ้าไมอ่ ยากไปงานคนเดียวกห็ าเอส๊ ขอรต์ ไปดว้ ยสกั คน.
๒. ก. รับจา้ งเป็นเพ่อื นไปเทย่ี วหรอื ไปงาน.
(อ. escort).

เอ๊สเอม็ อ ี น. ธรุ กจิ ขนาดเลก็ และขนาดกลาง เชน่ รฐั บาลเรง่ พฒั นาธรุ กจิ
เอ๊สเอม็ อีของไทยสตู่ ลาดโลก. (อ. SME ย่อมาจาก small and
medium enterprises).

เอส๊ เอ็มเอส๊ ๑. น. ข้อความส้ัน ๆ ท่ีส่งทางโทรศัพท์มือถือ เช่น เขาส่ง
เอ๊สเอม็ เอส๊ ไปหาเธอทุกวนั .
๒. น. ระบบส่งข้อความสั้น ๆ ท่ีส่งทางโทรศัพท์มือถือ เช่น
โทรศัพทร์ ุ่นนี้มีเอส๊ เอม็ เอ๊สภาษาไทยด้วย.
๓. ก. ส่งข้อความส้ัน ๆ ทางโทรศัพท์มือถือ เช่น หากท่าน
ผชู้ มมคี วามเหน็ เพม่ิ เตมิ กเ็ อส๊ เอม็ เอส๊ มาคยุ กบั ทางรายการ
ได.้
(อ. SMS ย่อมาจาก short message service).

เอส๊ เอ็มแอล น. โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชนท่ีรัฐบาล
จัดสรรงบประมาณโดยตรงเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านหรือ
ชุมชนนำไปบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเอง มีทั้งขนาดเล็ก
กลาง และใหญ่ เชน่ รฐั บาลสงั่ เพม่ิ งบเอส๊ เอม็ แอลเพอื่ แกป้ ญั หา
ใหป้ ระชาชนไดเ้ รว็ ขนึ้ .(อ.SMLยอ่ มาจากsmall,medium,large).

เอ๋อ ๑. ก. ปญั ญาออ่ นเลก็ นอ้ ย, คดิ ชา้ , สมองชา้ , เชน่ เดก็ คนนเ้ี ออ๋
เพราะขาดไอโอดีน.
๒. ก. มีท่าทางเหมือนคนปัญญาอ่อน เช่น พวกเขารุมว่า

179

• พจนานกุ รมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบณั ฑติ ยสถาน

แต่เธอยังนง่ั เอ๋ออยู่ได้.

เอ๊าต ์ ก. ล้าสมัย, ตกรุ่น, เช่น เสื้อผ้าสไตล์น้ีเอ๊าต์ไปแล้ว อย่าใส่
ไปเดนิ หา้ งเชียวนะ. (อ. out).

เอาลูกตะก่ัวใหก้ ิน, เอาลกู ปนื ใหก้ นิ
ก. ยิงให้ตายด้วยปืน เช่น ใครขัดผลประโยชน์ของเราก็เอา
ลกู ตะกวั่ ใหก้ ินซะ.

เอา๊ ะ ก. เปน็ หน่มุ เป็นสาว, ออ่ นเยาว์, เชน่ ดาราคนนี้เลน่ ละครมา
หลายปแี ลว้ แตห่ นา้ ยังเอา๊ ะอยู.่

เอา๊ ะ ๆ ๑. น. วัยขบเผาะ, เด็กท่ีเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาว, เช่น เด็กเสิร์ฟ
ร้านนมี้ ีแตเ่ อ๊าะ ๆ อย่าไปยุ่งดว้ ยนะ ผดิ กฎหมาย.
๒. น. หน่มุ สาว เช่น พนักงานใหมร่ นุ่ น้ีมีแตเ่ อา๊ ะ ๆ.

เอยี้ มเฟย้ี ม ๑. ว. อาการทนี่ งั่ เกบ็ มอื เกบ็ เทา้ อยา่ งเรยี บรอ้ ย, อาการทหี่ มอบ
เฝ้าหรือหมอบคอยรับใช้อย่างเรียบร้อย, (พจน.) เช่น
ฉันเหน็ สามเี ธอไปน่ังเอ้ียมเฟยี้ มอยกู่ ับทา่ นสมภาร.
๒. ว. งามสะอาด, เรียบร้อย, เช่น วันน้ีแต่งตัวเอี้ยมเฟ้ียม
จะไปไหน.

เอ้ืออาทร ว. ที่รัฐบาลจัดหาให้ในราคาถูก เช่น รัฐบาลหาเสียงโดยทำ
โครงการแทก็ ซเี่ อื้ออาทรและบ้านเออ้ื อาทร.

แอนต้ ี ก. ตอ่ ตา้ น, คดั คา้ น, เชน่ เขาเปน็ หวั หนา้ รณรงคใ์ หแ้ อนตสี้ นิ คา้
ต่างชาติ. เขาแอนต้ีการรับน้องที่รุนแรงจึงไม่ยอมไปร่วมงาน
ด้วย. (อ. anti -).

แอบ ก. มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหน่ึงซ่อนอยู่ เช่น ครูคนน้ีดุมาก
แต่จริง ๆ แอบน่ารัก.

แอ๊บ ๑, แอ๊บ ๆ
๑. ก. มีจิตผิดปรกติ เช่น เธอฉลาดและเก่งเกินไป เลยออก
จะแอบ๊ ไมค่ อ่ ยเหมือนใคร.
๒. ก. สติไมด่ ี เชน่ พวกทำผมนกหัวขวาน ยอ้ มสีฉดู ฉาด สงสยั

180

พจนานกุ รมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบับราชบณั ฑติ ยสถาน •

จะแอ๊บ.
(ตัดมาจาก อ. abnormal).

แอ๊บ ๒ ๑. ก. ทำเป็นว่ามคี ณุ สมบตั อิ ยา่ งใดอย่างหน่งึ เชน่ แอบ๊ แมน.
แอ๊บรวย. แอบ๊ ไฮโซ.
๒. ก. ทำให้ดูเป็นเด็กไร้เดียงสาท้ังหน้าตา ท่าทาง และคำพูด
เชน่ แมค่ นนอี้ ายสุ ามสบิ แลว้ แตช่ อบแอบ๊ เปน็ เดก็ ๆ. คมม.
แอ๊บแบว๊ ความหมายท่ี ๑.
แอบ๊ แบว๊ ๑. ก. ทำให้ดูเป็นเด็กไร้เดียงสาทั้งหน้าตา ท่าทาง และคำพูด
เช่น แม่คนน้ีอายุสามสิบแล้วแต่ชอบแอ๊บแบ๊ว. คมม.
แอบ๊ ความหมายที่ ๒.
๒. ก. แสร้งทำเป็นไม่รู้เร่ือง, แกล้งทำโง่, แกล้งทำเป็นไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง, เช่น พอถูกถามเรื่องทุจริตการประมูล
ท่ีดิน นักการเมืองคนน้ีก็ทำหน้าเหลอแอ๊บแบ๊วไปเลย.
(คำนี้สันนิษฐานว่ามาจาก ๑. abnormal กับ บ้องแบ๊ว
๒. แอบ กับ บ้องแบว๊ ๓. act กับ บอ้ งแบว๊ ).

แอบจิต ก. รักชอบเพศเดียวกนั แต่ปิดบังไม่ให้ผ้อู น่ื รู ้ (มักใชก้ ับผูช้ าย)
เช่น ผชู้ ายคนนัน้ ท่าทางกแ็ มนดแี ต่เป็นพวกแอบจติ .

แอม้ ๑. ก. สมประสงค,์ สำเรจ็ , เช่น ถา้ จะจีบสาวคนนี้ ไม่ลงทุนบ้าง
กไ็ มม่ หี วังไดแ้ อม้ .
๒. ก. รว่ มหลบั นอน เชน่ คนื นนี้ ดั สาวไว้ เผลอ ๆ อาจจะไดแ้ อม้ .

โอ ๑ ๑. ก. อยู่ในเกณฑ์ดี เช่น ร้านน้ีอาหารดี สถานที่ก็โอนะ.
คมม. โอเค ความหมายที่ ๑.
๒. ก. เห็นด้วย, ตกลง, เช่น ทำการบ้านให้เสร็จเสียก่อนแล้ว
โอไหม. คมม. โอเค ความหมายที่ ๒.
(ตดั มาจาก โอเค).

โอ ๒ ๑. น. เงินค่าแรงท่ีได้จากการทำงานล่วงเวลา เช่น วันนี้ได้โอ
หลายร้อย. พดู เตม็ ว่า โอเวอ่ รไ์ ทม์ หรอื โอเว่อร์ทายม์ .
คมม. โอที ความหมายที่ ๑.

181

• พจนานกุ รมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

๒. น. งานที่ทำนอกเวลาปรกติ, งานล่วงเวลา, เช่น ช่วงนี้
งานเยอะต้องทำโอทุกวัน. พูดเต็มว่า โอเว่อร์ไทม์ หรือ
โอเวอ่ รท์ ายม์ . คมม. โอที ความหมายท่ี ๒.
(ตดั มาจาก โอท)ี .
โอเกะ ๑. น. แผ่นซีดีบันทึกทำนองเพลงท่ีมีเน้ือร้องเพ่ือให้ร้องตาม
ได้ เช่น เขาชอบร้องโอเกะเพราะเขาจำเนื้อเพลงไม่ได้.
คมม. เกะ, คาราโอเกะ ความหมายที่ ๑.
๒. น. สถานที่ ร้านอาหาร ที่มีบริการให้ลูกค้าร้องเพลงท่ีมี
เนื้อร้องให้ร้องตามได้ เช่น งานวันเกิดของฉันปีนี้จะจัดท่ี
โอเกะใกลบ้ า้ น. คมม. เกะ, คาราโอเกะ ความหมายที่ ๒.
๓. น. ชุดอุปกรณ์ที่มีทำนองเพลงและมีเนื้อร้องให้ร้องตาม
เช่น ซือ้ โทรทศั น์ตอนนี้มีโปรโมชั่นแถมโอเกะด้วย.
คมม. เกะ, คาราโอเกะ ความหมายที่ ๓.
๔. ก. ร้องเพลงตามแผ่นซีดีบันทึกทำนองเพลงท่ีมีเน้ือร้อง
ให้ร้องตามได้ เชน่ วันหยุดฉนั ชอบชวนเพ่ือน ๆ มาโอเกะ
ที่บา้ น. คำ่ นที้ านขา้ วแลว้ โอเกะกันท่ีบ้านฉันนะ.
คมม. เกะ, คาราโอเกะ ความหมายท่ี ๔.
(ตัดมาจาก คาราโอเกะ).
โอเค ๑. ก. อยู่ในเกณฑ์ดี เช่น ร้านนี้อาหารดี สถานที่ก็โอเคนะ.
คมม. โอ ๑ ความหมายท่ี ๑.
๒. ก. เห็นด้วย, ตกลง, เช่น เสาร์อาทิตย์น้ีจะไปเท่ียวทะเล
โอเคไหม. คมม. โอ ๑ ความหมายที่ ๒.
(อ. O.K., okay).
โอถอ็ ป, โอทอ็ ป น. ผลิตภัณฑ์ท่ีเด่นในท้องถิ่นซ่ึงรัฐบาลส่งเสริม เช่น เคร่ือง
ปั้นดินเผาฉลุลายหรือแกะสลักเป็นสินค้าโอถ็อปของ
เกาะเกรด็ นนทบรุ ี. (อ. OTOP ย่อมาจาก One Tambon One
Product).
โอท ี ๑. น. เงินค่าแรงท่ีได้จากการทำงานล่วงเวลา เช่น วันนี้ได้
โอทหี ลายรอ้ ย. เรยี กเตม็ วา่ โอเวอ่ รไ์ ทม์ หรอื โอเวอ่ รท์ ายม์ .

182

พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบบั ราชบัณฑติ ยสถาน •

คมม. โอ ๒ ความหมายที่ ๑.
๒. น. งานที่ทำนอกเวลาปรกติ, งานล่วงเวลา, เช่น ช่วงนี้
งานเยอะต้องทำโอทที ุกวนั . เรียกเต็มว่า โอเว่อร์ไทม์ หรือ
โอเวอ่ ร์ทาย์ม. คมม. โอ ๒ ความหมายที่ ๒.
(อ. O.T. ย่อมาจาก overtime).

โอยวั ะ น. กาแฟร้อน ไมใ่ ส่นม. (จ. โอวยัวะ).

โอเล้ียง น. กาแฟ ใสน่ ้ำตาล ไม่ใส่นม ใสน่ ้ำแข็ง. (จ. โอวเลี้ยง).

โอเวอ่ ร์ไทม,์ โอเวอ่ ร์ทายม์
๑. น. เงนิ คา่ แรงทไี่ ดจ้ ากการทำงานลว่ งเวลา เชน่ เดือนนเ้ี งิน
โอเว่อรไ์ ทม์ออกช้าจงั . พูดสัน้ ๆ ว่า โอที หรือ โอ.
๒. น. งานที่ทำนอกเวลาปรกติ, งานล่วงเวลา เช่น วันนี้ผม
ต้องทำงานโอเวอ่ รไ์ ทม์. พดู สนั้ ๆ ว่า โอที หรอื โอ.
(อ. overtime).

ไอ้ขิก น. รูปจำลองอวัยวะเพศชาย ใช้เป็นเครื่องรางของขลังหรือ
ของแก้บน เช่น แม่ค้ามักวางไอ้ขิกไว้ในกระจาดเงินทอน
เพราะเชื่อวา่ ช่วยให้ทำมาค้าคลอ่ ง.

ไอควิ น. ระดบั ความสมบรู ณท์ างสตปิ ญั ญา เชน่ เขาเปน็ เดก็ อจั ฉรยิ ะ
มไี อคิวสงู มาก. (อ. IQ ย่อมาจาก intelligence quotient).

ไอ้จู๋ น. อวยั วะเพศชาย. คมม. กระจ๋,ู จ.ู๋

ไอเ้ จย๊ี ว น. อวยั วะเพศชาย. คมม. กระเจย๊ี ว, เจย๊ี ว. (เจย๊ี ว มาจาก จ. เจย้ี ว
วา่ นก; อวยั วะเพศของเด็กชาย).

ไอเดยี ๑. น. ความคดิ เชน่ ไอเดียแย่ ๆ อยา่ งน้ี คดิ มาได้ยังไง.
๒. น. ความคดิ ทด่ี ี, ความคดิ สร้างสรรค,์ เชน่ ช่วยออกไอเดีย
หน่อยว่าเย็นนี้จะไปเลี้ยงกันที่ร้านไหนดี. ของแต่งบ้าน
พวกน้ีถ้าใส่ไอเดียเข้าไปสักหน่อยก็จะขายได้ราคาข้ึน.
(อ. idea).

ไอ้หื่น น. ผู้ชายบ้ากามท่ีแสดงความต้องการทางเพศอย่างแรงกล้า

183

• พจนานกุ รมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบณั ฑิตยสถาน

มักใช้กำลังข่มขืนผู้หญิง เช่น ไอ้หื่นฆ่าข่มขืนหญิงสาว
คาหอพัก.

ไอ้โอ๊บ น. รองเท้าหนังหุ้มข้อแบบที่ตำรวจหรือทหารใส่ เช่น ผมใส่
ไอ้โอบ๊ มาถอดยาก ขออยขู่ ้างล่างแลว้ กนั .

อักษร ฮ

ฮ. น. เคร่อื งบนิ เฮลคิ อ็ ปเตอ้ ร์ เชน่ ผ้วู า่ นงั่ ฮ. ตรวจน้ำทว่ ม.
คมม. แมงปอ ความหมายท่ี ๒. (ฮ. ย่อมาจาก เฮลิค็อปเต้อร์).

ฮอ่ งกง น. คกุ เชน่ เขาไปฮ่องกงมา ๕ ปี เพราะคา้ ยาบา้ . (เลยี นเสียง
คำว่า หอ้ งกรง).

ฮอ็ ต ก. ทันสมยั , เปน็ ทนี่ ิยม, กำลังอยใู่ นความสนใจ, เช่น ข่าวฮอ็ ต.
แฟช่ันสุดฮอ็ ต. (อ. hot).

ฮอลเิ ดย ์ ก. เท่ียวพักผ่อน เช่น ปีน้ีผมตั้งใจจะไปฮอลิเดย์ท่ีเกาะสมุย.
(อ. holiday).

ฮนั นมี ูน ก. ด่ืมน้ำผ้ึงพระจันทร์, เท่ียวพักผ่อนกันตามลำพังทันทีหลัง
งานแตง่ งาน, เชน่ แต่งงานเสรจ็ แลว้ เราวางแผนจะไปฮันนมี นู
กนั ทีก่ ระบ่ี. (อ. honeymoon).

ฮาตกขอบ ก. ตลกมาก, ตลกที่สุด, เช่น หนังเรื่องน้ีฮาตกขอบ หัวเราะ
จนปวดท้องเลย.

ฮิต ก. นิยมมาก, เป็นทนี่ ยิ ม, เช่น เดย๋ี วนส้ี าว ๆ ฮติ ใส่กระโปรง
เอวตำ่ . ตอนนห้ี นงั เกาหลีกำลงั ฮิต. (อ. hit).

เฮร้ิ ต์ ๑. ก. ทำร้ายจติ ใจ เช่น อยู่ดี ๆ เขากบ็ อกเลกิ กบั เธอ มันเฮิร้ ์ต
กนั เกนิ ไป.
๒. ก. เศร้าเสียใจ, ถูกทำร้ายจิตใจ, เช่น เขาลาออกเพราะ
เฮ้ริ ์ตจัดทค่ี ุณไปตอ่ ว่าเขารุนแรงในที่ประชุม.
(อ. hurt).

184


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Gamle bilder 2b
Next Book
DATA PBD PJK 2021