The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by E-BOOK MCUKK, 2021-03-10 08:29:17

พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 1

พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบณั ฑิตยสถาน •

อักษร ท

ทริป น. การเดินทางแต่ละคร้ัง, การเดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้ง,
เช่น รางวัลนี้จะให้กับคนพิเศษที่ร่วมเดินทางไปในทริปน้ี
เทา่ นนั้ . (อ. trip).

ทรต้ี เมน้ ต์ ๑. น. กรรมวิธีในการรักษาเส้นผมที่แห้งและเสีย หรือการ
บำรุงเสน้ ผมใหม้ ีสภาพดี โดยใชน้ ้ำยาชโลมผมแลว้ ลา้ งออก
เชน่ ผมของฉนั แหง้ และแตกปลายมาก ตอ้ งไปทำทรต้ี เมน้ ต์
เสียหนอ่ ย.
๒. น. น้ำยาใช้ชโลมผมแล้วล้างออก เพ่ือช่วยรักษาเส้นผม
ที่แห้งและเสียหรือใช้บำรุงเส้นผมให้มีสภาพดี เช่น หลัง
ทำสีผมจะต้องใช้ทรี้ตเม้นต์หลาย ๆ คร้ัง เพ่ือป้องกัน
ผมเสยี .
(อ. treatment).

ทวีน น. วัยระหว่างวัยรุ่นกับผู้ใหญ่ เช่น นมพร้อมดื่มยี่ห้อน้ีพัฒนา
รสชาตใิ หมเ่ พอ่ื เจาะกลุม่ วัยทวีน. (ตัดมาจาก อ. between).

ทองดำ น. นำ้ มนั เชน่ ประเทศนี้ร่ำรวยมาก นอกจากจะมีทองคำแลว้
ยังมที องดำอีกด้วย.

ทอ็ ม ๑. น. หญงิ รกั รว่ มเพศทป่ี ระพฤตติ นเปน็ ฝา่ ยชาย, คกู่ บั ด,้ี เชน่
ผ้หู ญงิ คนท่ีหน้าสวย ๆ แตด่ ูห้าว ๆ คนนัน้ เป็นทอ็ มนะเธอ.
๒. น. หญิงท่ีมกี ริ ิยาหรือนิสัยคลา้ ยผชู้ าย เชน่ นอ้ งสาวคนเลก็
ตอนเด็ก ๆ ออกจะคล้ายท็อมเลน่ เตะตอ่ ยกบั เดก็ ผชู้ าย.

ทะลุเป้า ก. มากกวา่ ทตี่ ง้ั เปา้ หมายไว,้ เกนิ ความคาดหมาย, เชน่ การคา้
ในชว่ งนท้ี ะลเุ ปา้ . ปนี เ้ี ขาหาประกนั ไดท้ ะลเุ ปา้ จงึ ไดโ้ บนสั มาก
เป็นพเิ ศษ.

ทัวร ์ ๑. น. การท่องเท่ียวที่จัดเป็นโปรแกรม เช่น บริษัทของเขา
รับจัดทัวร์ไปตา่ งจงั หวัด.
๒. ก. ทอ่ งเที่ยว เชน่ หน้าร้อนนี้เขาไปทวั รย์ ุโรปกับเพอ่ื น ๆ.

85

• พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบณั ฑิตยสถาน

๓. ก. เย่ียมชม เช่น อาทิตย์นี้ฉันจะไปทัวร์บ้านใหม่ของเธอ
สกั หนอ่ ย.
(อ. tour).
ทัวร์นกขมิน้
๑. น. คำเปรียบการประชุมของคณะรัฐมนตรีที่ออกไปประชุม
และค้างแรมทต่ี ่างจงั หวดั บ่อย ๆ ว่า เปน็ ทวั รน์ กขม้นิ เชน่
ตอนน้ีคณะรัฐมนตรีเดินทางไปประชุมต่างจังหวัดบ่อย
เปน็ ทวั รน์ กขมิ้นทเี ดยี ว.
๒. น. คณะเดินทางทค่ี ้างแรมในทีต่ ่าง ๆ แบบค่ำไหนนอนน่ัน
เช่น คณะท่องเที่ยวของเราจะไปแบบทัวร์นกขม้ิน ไม่มี
โปรแกรมแน่นอน.
(ทวั ร์ มาจาก อ. tour).

ทายาทการเมือง, ทายาททางการเมอื ง
น. ผู้ท่ีได้รับการวางตัวให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งทางการเมือง
เช่น ประชาชนสงสัยว่าจะมีการตั้งทายาทการเมืองเพื่อ
สบื ทอดงานของพรรค.

ทำทาง ก. สร้างความสัมพันธ์ไว้ก่อนเพื่อเป็นช่องทางให้ดำเนินงาน
ไดส้ ะดวกในภายหนา้ เชน่ เรามแี ผนจะทำงานใหญ่ ตอนนตี้ อ้ ง
ทำทางกับผูใ้ หญ่เอาไว้กอ่ น.

ทำเนียน ๑. ก. ทำตัวเสมือนเป็นสมาชิกของกลุ่มอื่นได้อย่างกลมกลืน
และแนบเนียน เชน่ เขาชอบทำเนยี นแต่งตัวดี ๆ เขา้ ไปรว่ ม
กินเล้ียงในงานแต่งงานของคนอื่น. เขาคิดว่าฉันเป็นนิสิต
ฉันก็เลยทำเนียนจนเขาไมส่ งสยั .
๒. ก. แสร้งเข้าไปตีสนิทราวกับว่าคุ้นเคยกันอย่างดี เช่น ถึง
ไม่รู้จักแต่ฉันก็ทำเนียนเข้าไปจับมือและขอถ่ายรูปกับ
นางเอกคนนน้ั มาแล้ว.

ทำเวลา ก. ทำใหไ้ ดเ้ วลาตามกำหนด, เรง่ ใหเ้ รว็ ขนึ้ , (พจน.), เรง่ ทำเพอื่
ใหท้ ันกำหนดหรอื เพือ่ ใหเ้ สร็จเร็วกวา่ กำหนด, เชน่ เราตอ้ งรบี

86

พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบับราชบัณฑติ ยสถาน •

ทำเวลาเพ่ือให้ถึงทห่ี มายตามกำหนด.
ทชิ ชู ่ น. กระดาษเน้ือบางนุ่ม ซับน้ำได้ดี ใช้แล้วท้ิงไป เช่น สมัยน้ี
ผหู้ ญงิ มกั ใชท้ ิชชูแ่ ทนผ้าเชด็ หนา้ . (อ. tissue).
ทีน น. วยั รุ่น เชน่ เขาเปน็ นกั รอ้ งขวัญใจวัยทีน. (อ. teen).
ทีแรก ว. ในตอนแรก, เมอ่ื สถานการณ์หรอื เหตกุ ารณเ์ กดิ ขนึ้ ใหม่ ๆ,
เช่น เขาถูกตะปูตำ ทีแรกคิดว่าไม่เป็นอะไรมาก ท่ีไหนได้
แผลกลายเป็นบาดทะยัก.
ทีว ี ๑. น. เครื่องรบั โทรทัศน์ เชน่ เขาเปิดทวี ดี ถู ่ายทอดการแขง่ ขัน
ฟตุ บอลโลก.
๒. น. รายการโทรทศั น์ เชน่ เดก็ ๆ ตอ้ งทำการบา้ นใหเ้ สรจ็ กอ่ น
จงึ จะไดด้ ูทีวี.
๓. น. สถานีโทรทัศน์ เช่น ช่วงเลือกตั้งทีวีทุกช่องก็เสนอแต่
ข่าวการเลอื กตง้ั ไม่มีขา่ วอ่นื เลย.
(อ. TV).
ทีหนา้ ทีหลัง, ทีหลัง
ว. ภายหลัง, หลังจากนั้น, เช่น ทำผิดคร้ังนี้ฉันยกโทษให้
แตท่ หี น้าทหี ลังอยา่ ทำอกี .
ทมุ่ หมดหนา้ ตัก
ก. ทมุ่ ใช้เงินท้งั หมดทมี่ อี ยกู่ บั ตัวในขณะนัน้ เชน่ เขาทมุ่ หมด
หนา้ ตกั เพอ่ื พสิ จู นค์ วามจรงิ ใจวา่ เขาเตม็ ใจชว่ ยเหลอื เธอจรงิ ๆ.
คมม. เทหนา้ ตกั , เทหมดหนา้ ตกั . (สำนวนนม้ี าจากการพนนั ).
ทซู่ ้ี ก. ทนทำส่ิงใดสิ่งหนึ่งต่อไปท้ัง ๆ ที่ไม่มีอะไรดีข้ึน เช่น ถึงจะ
ทำขอ้ สอบไม่ได้ แตเ่ ขาก็น่ังทู่ซี้อยูจ่ นหมดเวลา. (จ.).
เท้ก ๑. ก. ลงทะเบยี นเรยี น เชน่ เทอมน้เี ท้กกคี่ อ้ รส์ .
๒. ก. ถ่ายทำภาพยนตร์ วีดิทัศน์ เป็นต้น บางช่วงบางตอน
ท่ีไม่ใช่รายการสด ซ่ึงสามารถถ่ายทำใหม่ได้ เช่น ฉากนี้
คงตอ้ งเทก้ กนั ใหม่.

87

• พจนานกุ รมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบณั ฑิตยสถาน

๓. น. ลักษณนามเรยี กการถา่ ยทำภาพยนตร์ วดี ิทัศน์ เป็นตน้
บางชว่ งบางตอนทไ่ี มใ่ ชร่ ายการสดซงึ่ สามารถถา่ ยทำใหมไ่ ด้
เช่น ฉากนี้ถา่ ยตั้ง ๑๐ เทก้ ถงึ จะผา่ น.
(อ. take).
เทง้ เตง้ ๑. ว. อาการทล่ี อยไปลอยมาตามเรอื่ งตามราว (พจน.), อาการ
ที่ลอยไปมาไม่มีจุดหมาย, เช่น เรือลอยเท้งเต้งอยู่กลาง
ทะเล สงสัยเครื่องยนตเ์ สีย.
๒. ว. อย่างเล่ือนลอย, อย่างไม่รู้จุดหมาย, เช่น เขานัดแล้ว
ไม่มาตามนดั ปล่อยให้ฉันรอเทง้ เต้งอยคู่ นเดียว.
๓. ว. เปลอื ยหนา้ อก (ใชก้ บั ผหู้ ญงิ แก)่ เชน่ วนั นอี้ ากาศรอ้ นมาก
คณุ ยายเลยถอดเสือ้ ปลอ่ ยนมเทง้ เต้ง.
เทปหนามเตย น. แถบไนลอ่ น ๒ แถบสำหรบั ตดิ รมิ ผา้ หรอื วสั ดุ ๒ ชน้ิ แถบหนงึ่
มีห่วงเลก็ ๆ ละเอยี ดเรยี งกันแน่น อีกแถบหน่ึงเป็นผวิ หยาบ ๆ
เมื่อกดเข้าหากัน จะยึดติดกันแน่น เช่น เส้ือตัวน้ีใช้
เทปหนามเตยตดิ แทนกระดุม. คมม. ตีนตุ๊กแก. (เทป มาจาก
อ. tape).
เทรน ก. ฝึก ฝกึ ปฏบิ ัติ หรือฝึกอบรม โดยมคี รูฝึก เช่น เด็กคนนถ้ี ้า
เทรนดี ๆ มหี วงั จะชนะการประกวด. (อ. train).
เทรนเนอ่ ร ์ น. ครูฝึกสอนนักกีฬา นักร้อง นางงาม เป็นต้น เพื่อเข้า
แขง่ ขนั หรอื เขา้ ประกวด เชน่ เขาชนะเลศิ การประกวดรอ้ งเพลง
ปีนี้เพราะได้เทรนเนอ่ ร์ดี. (อ. trainer).
เทส้ ต์ ๑ ๑. ก. สอบย่อย เช่น พรุ่งนี้ฉันเท้สต์วรรณคดี ยังไม่มีเวลา
อ่านเลย.
๒. ก. ทดลอง, ทดสอบ, เช่น ยาน้ีทางบริษัทผู้ผลิตได้นำไป
เทส้ ตก์ บั อาสาสมคั รมาแลว้ . ชา่ งกำลงั เทส้ ตเ์ สยี งไมโครโฟน
ว่าใช้ได้ดีหรือไม่. พอเธอไปเท้สต์หน้ากล้อง ผู้กำกับก็รับ
ให้เป็นนางเอกเลย.
(อ. test ).

88

พจนานกุ รมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบบั ราชบณั ฑติ ยสถาน •

เท้สต์ ๒ ๑. น. รสนิยม เช่น สองคนนี้แปลกท่ีซ้ีกันได้ทั้ง ๆ ที่เท้สต์
ต่างกนั คนละขว้ั .
๒. น. รสนิยมดี เชน่ ผมชอบผูห้ ญงิ ทแ่ี ต่งตวั มเี ทส้ ต.์
(อ. taste).

เทหนา้ ตกั , เทหมดหนา้ ตกั
ก. ทุ่มใช้เงินทั้งหมดท่ีมีอยู่กับตัวในขณะน้ัน เช่น เขาเทหมด
หนา้ ตกั เพอ่ื พสิ จู นค์ วามจรงิ ใจวา่ เขาเตม็ ใจชว่ ยเหลอื เธอจรงิ ๆ.
คมม. ทมุ่ หมดหนา้ ตัก. (สำนวนน้มี าจากการพนนั ).

เทอม ๑. น. ระยะเวลาท่ีกำหนดไว้เปน็ ตอน ๆ. (พจน.)
๒. น. ภาคเรียน (พจน.), ภาคการศึกษา เช่น พ่อแม่พาลูก
ไปเทีย่ วระหว่างปดิ เทอม.
๓. น. วาระ เชน่ กรรมการชดุ น้จี ะครบเทอมเดือนหนา้ .
(อ. term).

เทิรน์ โปร ก. เปลยี่ นจากมอื สมคั รเลน่ ไปเปน็ มอื อาชพี (ใชเ้ ฉพาะนกั กฬี า)
เชน่ นกั บอลไทยทีเ่ กง่ ๆ มกั เทิรน์ โปรไปค้าแข้งตา่ งประเทศ.
(อ. turn pro).
เทยี วไลเ้ ทยี วขอ่ื ก. ไปหรือมาบอ่ ย ๆ, ไปหรือมาเปน็ ประจำ, เชน่ เขาเทียวไล้
เทียวข่ืออยู่หลายหน กว่าจะได้งานน้ี. (ไล้ จ. ว่า มา, ขื่อ
จ. วา่ ไป).

แทงกัก๊ ก. เขา้ ดว้ ยกบั ทงั้ ๒ ฝา่ ย เชน่ หนงั สอื พมิ พฉ์ บบั นแี้ ทงกก๊ั เขยี น
สนับสนุนท้ังฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน. (คำนี้มาจากการ
เล่นพนันโป). (กกั๊ มาจาก จ. กกั วา่ ควบ, รวย).

โทน ๑. น. ระดับความเข้มของสี เช่น กระเป๋าเซ็ตน้ีมีสีให้เลือก
หลายโทน.
๒. น. ระดับเสียง เช่น เสียงของนักร้องคนนี้โทนสูงมาก.
(อ. tone).
โทนเสยี ง น. น้ำเสียง เช่น ระยะน้ีโทนเสียงของท่านผู้นำกร้าวมาก.
(โทน มาจาก อ. tone).

89

• พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบัณฑติ ยสถาน

โทรศัพท์เคลอื่ นที ่
น. โทรศัพท์ส่วนบุคคลที่ใช้ส่งและรับสัญญาณเสียงหรือภาพ
โดยอาศัยคลื่นวิทยุ อุปกรณ์ชนิดน้ีมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ประกอบด้วยหน่วยประมวลผลสัญญาณสำหรับการสื่อสาร
ผ่านคลื่นวิทยุ ณ ความถ่ีที่เก่ียวข้อง มีหน่วยความจำสำหรับ
เกบ็ ข้อมลู ตา่ ง ๆ มจี อภาพที่ใชแ้ สดงผล ข้อความหรอื รปู ภาพ
อีกทั้งอาจมีอุปกรณ์ถ่ายภาพอยู่ในตัวอีกด้วย. (แปลมาจาก
อ. mobile phone).

โทรศพั ทไ์ ร้สาย น. โทรศัพท์พืน้ ฐานทหี่ ฟู งั ไม่พว่ งสายกับตวั เครือ่ ง.

โทรสาร ๑. น. เครื่องที่ส่งหรือรับเอกสารด้วยอุปกรณ์ท่ีใช้คล่ืนแม่เหล็ก
ไฟฟ้า โดยกดพ่วงกับสายโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ของ
ผู้รับปลายทาง เช่น ตอนนี้บ้านเรามีโทรสารแล้ว จะส่ง
เอกสารอะไรกส็ ง่ มาได.้ คมม. แฝกซ,์ แฟกซ์ ความหมายท่ี ๑.
๒. น. เอกสารที่ส่งหรือรับด้วยเครื่องตามข้อ ๑ เช่น วันนี้
ไดร้ บั โทรสารสญั ญาซอ้ื ขายบา้ นแลว้ . คมม. แฝกซ,์ แฟกซ์
ความหมายท่ี ๒.
(มาจาก อ. facsimile).

ไทยมุง น. คนจำนวนมากท่ีชอบล้อมดูเหตุการณ์ต่าง ๆ ใกล้ ๆ ด้วย
ความอยากรู้อยากเห็น เช่น เกิดอุบัติเหตุข้างหน้า ไทยมุง
เพียบ คงมคี นตายแน่ ๆ.

อักษร ธ

ธิดาช้าง ๑. น. ผู้หญิงสาวที่มีรูปร่างอ้วนซึ่งชนะการประกวดที่เรียกว่า
การประกวดธดิ าชา้ ง.
๒. น. ผู้หญิงสาวท่ีมีรูปร่างอ้วน เช่น งานคืนสู่เหย้าวันน้ีมี
ธดิ าชา้ งหลายคน.

ธุรกรรม น. การกระทำหรือกระบวนการในการดำเนินกิจการทางธุรกิจ
การเงนิ เชน่ วนั นฉี้ นั จะไปทำธรุ กรรมทธ่ี นาคาร. (แปลมาจาก

90

พจนานกุ รมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบณั ฑติ ยสถาน •

อ. transaction).
ธรุ ะปะปงั ๑. น. ธุระสำคัญ เช่น เธอใช้โทรศัพท์นาน ๆ แบบนี้ คนที่มี
ธุระปะปังจริง ๆ จะโทรเข้ามาไดอ้ ย่างไร.
๒. น. ธรุ ะ เชน่ ฉนั ผา่ นมาแถวนี้ เลยแวะมาเยยี่ มเฉย ๆ ไมไ่ ดม้ ี
ธรุ ะปะปังอะไร.

อักษร น

นกกระจอกกนิ นำ้
น. ผใู้ ชเ้ วลาสนั้ มาก (ใชเ้ ฉพาะผชู้ ายทม่ี ภี าวะหลงั่ เรว็ ) เชน่ เขา
ลือกันว่าสมชายเป็นพวกนกกระจอกกินน้ำ ภรรยาเลยมีชู้.
คมม. นกกระจอกไมท่ ันกนิ นำ้ ความหมายที่ ๑.
นกกระจอกไมท่ ันกนิ นำ้
๑. น. ผใู้ ชเ้ วลาส้นั มาก (ใชเ้ ฉพาะผูช้ ายท่ีมภี าวะหลง่ั เรว็ ) เชน่
เธออ้างว่ามีชู้เพราะสามีเป็นพวกนกกระจอกไม่ทันกินน้ำ
ให้ความสุขแก่เธอไดไ้ มเ่ ตม็ ท่ี. คมม. นกกระจอกกินน้ำ.
๒. น. ถ้อยคำท่ีใช้หมายถึงช่วงเวลาส้ันมาก เช่น โค้ชสั่งให้
วิดพื้น ๕๐ ครั้ง นี่อะไร นกกระจอกไม่ทันกินน้ำ ได้แค่
๑๐ ครั้ง ก็หมดแรงแลว้ .
นกเขา ๑. น. ชอื่ นกชนิดหนึง่ ขนั เสียงไพเราะ.
๒. น. อวัยวะเพศชาย.
นกเขาไมข่ นั
ก. อาการที่อวัยวะเพศชายไม่แข็งตัวเม่ือมีความรู้สึกทางเพศ
เชน่ ความเครยี ดอาจทำใหผ้ ู้ชายนกเขาไมข่ นั .
นกนอ้ ยทำรังแต่พอตวั , นกนอ้ ยทำรังน้อยแต่พอตวั
ก. รจู้ กั ประมาณตน ทำสง่ิ ใดสง่ิ หนงึ่ พอสมกบั ฐานะทางการเงนิ
ของตน เชน่ เราเงนิ เดือนนอ้ ย อยู่กนั แค่ ๒ คน นกน้อยทำรงั
แต่พอตวั ซ้อื แคท่ าวน์เฮา้ ส์เล็ก ๆ ก็พอ.

91

• พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑติ ยสถาน

นกน้อยในไร่ส้ม
น. นักข่าว เช่น บางคร้ังต้องเหน่ือยยากหรือแม้ต้องเสี่ยงชีวิต
แตน่ กนอ้ ยในไรส่ ม้ ก็ไม่ย่อทอ้ .

นกเหล็ก น. เคร่ืองบิน เช่น สายการบินช่ือดังสั่งซื้อนกเหล็กรวดเดียว
๑๐ ลำ.

นมเยน็ น. นมผสมน้ำหวานซึง่ มกั เปน็ น้ำหวานสีแดง ใส่น้ำแขง็ .

นมล้น ก. สวมเสอื้ แบบเกาะอกทรี่ ดั มากจนเนน้ เนนิ อกใหเ้ หน็ สะดดุ ตา
เช่น ชุดเจ้าสาวท่ีตัดไว้รัดมาก ใส่แล้วนมล้นน่าเกลียด ต้อง
ขอให้ช่างแก้ใหม.่

นมหก ๑. ก. เปดิ หนา้ อก, โชวห์ นา้ อก, เชน่ เขาว่านางแบบคนนจี้ งใจ
ทำเสือ้ หลดุ ใหน้ มหกกลางเวที จะไดด้ งั .
๒. ก. สวมเสื้อเปิดอกมากเกินไป เช่น งานน้ีดารามากันมาก
มีพวกนมหกอย่หู ลายคน.

นอ็ กดาวน ์ น. บา้ นหรอื เครอื่ งเรอื นทสี่ ามารถประกอบและถอดเกบ็ ได้ เชน่
รัฐบาลจัดหาบ้านน็อกดาวน์ให้ผู้ประสบภัยสึนามิ. ตู้ท่ีซื้อเป็น
แบบน็อกดาวนเ์ ลยขนยา้ ยไดส้ ะดวก. (อ. knock-down).

น้องชาย ๑. น. น้องร่วมสายโลหิตที่เป็นผู้ชาย, ญาติผู้น้องที่เป็นผู้ชาย,
ผชู้ ายท่มี ีอายคุ ราวนอ้ ง.
๒. น. อวยั วะเพศชาย.

น็อตหลุด ก. โกรธมาก เช่น เขาเคยทะเลาะกับเพื่อนคนนี้ถึงข้ันแตกหัก
พอพูดถึงเพ่ือนคนนท้ี ไี รเขาเลยน็อตหลดุ ทกุ ท.ี (น็อต มาจาก
อ. nut).

นอมิน ่ี น. บคุ คลหรอื องคก์ รทถ่ี กู ใชช้ อ่ื ดำเนนิ กจิ การตา่ ง ๆ เพอ่ื ประโยชน์
ของเจา้ ของตวั จรงิ เชน่ ตา่ งชาตเิ ปดิ บรษิ ทั นอมนิ ่ี ในประเทศไทย
เตม็ ไปหมด. มผี กู้ ลา่ วหาวา่ พรรคเลก็ ๆ เปน็ นอมนิ ใี่ หพ้ รรคใหญ.่
(อ. nominee).

นักแซง้ น. คนที่ฉกชิงว่ิงราวหรือล้วงกระเป๋าผู้อื่นเพ่ือขโมยของ เช่น

92

พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบับราชบณั ฑิตยสถาน •

ไปเทยี่ วงานทม่ี คี นมาก ๆ ระวังนักแซง้ ลว้ งกระเปา๋ นะ.
นกั ยกเหล็ก, นักยกลูกเหลก็
น. นักกีฬายกน้ำหนัก เช่น นักยกเหล็กไทยได้เหรียญทอง
ซีเกมส์ปีนี.้
นังกอ น. กะเทย, เพศที่สาม, ผู้ชายที่มีจิตใจและจริตเป็นหญิง อาจ
แตง่ กายแบบผชู้ ายทว่ั ไป หรอื แตง่ กายแบบผหู้ ญงิ กไ็ ด,้ (เปน็ คำ
ทเี่ พศท่สี ามใชเ้ รียกเพศทสี่ ามด้วยกัน) เชน่ เหน็ หล่อ ๆ เก๊ก ๆ
อยา่ งน้ัน ท่ีจริงก็เปน็ นงั กออยา่ งพวกเรานี่แหละ.
นัง่ เทยี น ๑. น. เรียกวิธีทำนายอย่างหน่ึงโดยจุดเทียนติดไว้ท่ีขอบปาก
บาตรเป็นต้นแล้วน่ังเพ่งดูน้ำในบาตรแล้วทำนายไปตาม
ลกั ษณะของรูปท่ปี รากฏในนำ้ นนั้ . (พจน.)
๒. ก. เรียบเรียงเรื่องราวข้ึนโดยเดาหรือคาดการณ์เอง เช่น
นกั ข่าวไม่ควรนัง่ เทยี นเขียนขา่ ว.
นับถอยหลัง ๑. ก. นบั ย้อนไปในอดตี เชน่ นบั ถอยหลังจากวันนี้ไป ๘๐ ปี
ไทยไดเ้ ขา้ รว่ มสงครามโลกครัง้ ท่ี ๑.
๒. ก. นบั เวลาท่ีเหลอื อยู่ เชน่ เราเริม่ นับถอยหลงั เหลอื เวลา
อีก ๒ วันจะต้องจากกนั .
๓. ก. นบั โดยลำดับจากเลขมาก มเี ลข ๑๐ เป็นต้น จนถงึ เลข ๑
ซึ่งจะตรงกับเวลาที่เกิดเหตุการณ์ เช่น ผู้คนมาชุมนุมกัน
เพือ่ นบั ถอยหลังรับวันปใี หม.่
นา่ ก. สมควรถูกตำหนิหรือลงโทษ เช่น ซนจนหัวร้างข้างแตก
มนั น่านกั เชียว.
นางงามต้กู ระจก
น. หญงิ ที่ทำอาชีพอาบอบนวด เชน่ ผูห้ ญงิ สวย ๆ ท่อี ยขู่ า้ งห้อง
ฉันนเี่ ป็นพวกนางงามตู้กระจก.
นางทางโทรศพั ท์
น. หญิงโสเภณีท่ีขายบริการทางเพศโดยการติดต่อตกลงกัน
ทางโทรศัพท์ เช่น เป็นผู้หญิงเท่ียวแจกเบอร์โทรให้ผู้ชาย

93

• พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบณั ฑติ ยสถาน

ไปทั่ว ใคร ๆ เขาจะวา่ เอาว่าเปน็ นางทางโทรศัพท์.
นางบงั เงา น. หญิงโสเภณี เช่น สามีของเธอไม่รังเกียจว่าเธอเคยมีอาชีพ
เปน็ นางบังเงามากอ่ น.
น้ำจมิ้ ๑. น. ตวั อย่างเพยี งเล็กนอ้ ย เชน่ ผมจะเล่าใหฟ้ งั ย่อ ๆ พอเปน็
นำ้ จม้ิ ถ้าคณุ อยากรเู้ รอ่ื งทัง้ หมด ต้องอา่ นเอง.
๒. น. เร่ืองเล็กน้อย เช่น คอร์รัปช่ันเรื่องนี้เป็นแค่น้ำจ้ิม
จานหลกั กำลังจะตามมา.
๓. น. ของแถม เช่น ถ้าจองบ้านช่วงนี้จะมีโทรศัพท์ให้เป็น
นำ้ จม้ิ หลงั ละ ๑ เครือ่ ง.
น้ำด ี ๑. น. คนดี, คนมีคุณภาพ, (มักใช้กับนักการเมือง) เช่น
เขาเปน็ ส.ส.นำ้ ดไี ม่โกงกนิ .
๒. น. เร่ืองที่มีสาระหรือเป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น ละคร
น้ำดมี กั ไม่ค่อยมคี นดู.
น้ำตาส่งั ได้ ก. ร้องไหไ้ ดท้ ันทที ต่ี ้องการ เช่น ดาราคนนน้ี ้ำตาสัง่ ได้ไมต่ ้อง
เท้กหลายหน.
น้ำเน่า ๑. น. คนไมด่ ,ี คนไม่มีคณุ ภาพ, (มักใช้กบั นกั การเมือง) เช่น
นักการเมืองน้ำเน่าดีแต่พูดเอาใจประชาชน แต่ไม่ทำงาน.
๒. น. เร่ืองที่ไม่มีสาระหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น
ละครนำ้ เนา่ มักใหแ้ ต่ความบันเทิงไมค่ ่อยมสี าระ.
๓. ก. ไมด่ ,ี ไมม่ คี ณุ ภาพ, เชน่ นกั การเมอื งบางคนนำ้ เนา่ ยงิ่ กวา่
ละครนำ้ เนา่ เสียอกี .
น้ำเลี้ยง น. เงนิ สนบั สนุน เชน่ พอหมดนำ้ เลีย้ ง ผ้ชู มุ นุมกส็ ลายตัว.
นิ้ง ก. สวยงาม, เรยี บรอ้ ย, เชน่ ฝมี อื ปกั ผา้ ของเธอนง้ิ สดุ ๆ ไปเลย.
น่มิ ว. นมุ่ นวล, เรยี บรอ้ ย, เชน่ ผหู้ ญงิ คนนก้ี ริ ยิ ามารยาทเรยี บรอ้ ย
พดู จานิม่ มาก. ซาร่าบอกเบื่อบทนม่ิ ขอเล่นบทเปรี้ยวบ้าง.
น่มิ ๆ ๑. ว. อย่างเลือดเย็น เช่น คนทรยศก็ต้องถูกเชือดนิ่ม ๆ
แบบนแ้ี หละจึงจะสะใจ.

94

พจนานกุ รมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบับราชบัณฑติ ยสถาน •

๒. ว. อ่อน, ไม่มีพิษสง, เช่น ท่าทางเขาน่ิม ๆ ไม่น่าทำร้าย
เมียไดล้ งคอ.
๓. ว. ไมร่ นุ แรง,ไมก่ า้ วรา้ ว,เชน่ หวั หนา้ ฝา่ ยคา้ นโตโ้ ฆษกรฐั บาล
กลบั อย่างนมิ่ ๆ แต่เจ็บน่าดู.

เนติบรกิ ร น. นักกฎหมายที่ใช้วิชาความรู้ทางกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้
นกั การเมือง เช่น อาจารย์ชื่อดังคนนี้ได้รับฉายาว่าเนติบริกร
เพราะทำงานไดต้ ามใบสง่ั ของนักการเมือง.

เนียน ๑ ก. แสร้งทำได้อย่างแนบเนียน เช่น ไม่ได้เป็นนักข่าว แต่ไป
สัมภาษณ์เขาเฉยเลย เนียนจรงิ ๆ นะแก.

เนียน ๒ ก. สละสลวย เชน่ เร่อื งสน้ั เรอ่ื งน้ใี ชภ้ าษาเนยี นมาก ไม่น่าเช่อื
ว่าผแู้ ตง่ เปน็ แค่เดก็ มัธยม.

เนี้ยบ ก. เรียบร้อย, สมบูรณ์, ประณีต, ไม่มีที่ติ, เช่น ผู้หญิงคนน้ี
แตง่ ตวั เนยี้ บ. บา้ นของเขาจดั ไดเ้ นยี้ บมาก. งานทสี่ ง่ มาพมิ พส์ วย
เน้ยี บทเี ดียว. ชา่ งเก็บริมผ้าได้เนี้ยบทั้งผืน.

เน้อื นมไข ่ ๑. ก. สมบรู ณ์, อวบอัด, (ใชก้ บั ผหู้ ญงิ ) เชน่ สาว ๆ พวกน้ี
เนอื้ นมไข่จรงิ ๆ ผชู้ ายมองกันตาเป็นมนั .
๒. น. ผู้หญิงท่ีมีรูปร่างสมบูรณ์อวบอัด เช่น เด็กผู้หญิงท่ีกิน
แตอ่ าหารประเภทนมเนย โตขึ้นจะเปน็ พวกเนอ้ื นมไข่.

เนือ้ หมุ้ เหลก็ น. คนที่ข่ีมอเตอร์ไซค์ เช่น เราต้องระวังรถเมล์เพราะเราเป็น
เน้อื หุม้ เหลก็ .

โน้ต ๑. ก. บันทึก (พจน.), เขียนหรือบันทึกไว้อย่างย่อ ๆ เช่น
ฉนั กลัวจะจำไม่ได้ เลยต้องโน้ตไว้.
๒. น. จดหมายส้ัน ๆ (พจน.), หนังสือท่ีมีไปมาถึงกันอย่าง
ไมเ่ ปน็ ทางการ กระดาษทใ่ี ชม้ กั เปน็ กระดาษแผน่ เลก็ ๆ เชน่
ใครจะถามคำถาม ขอใหใ้ ชไ้ มโครโฟนหรอื เขยี นโนต้ มากไ็ ด.้
ใครตอ้ งการถาม จะเขยี นใส่กระดาษโนต้ ก็ได้.
(อ. note).

95

• พจนานกุ รมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบณั ฑิตยสถาน

โนต้ บุก๊ น. คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กชนดิ พกพา. คมม. แหล็บท็อป.
(อ. notebook).

โนเนม ก. ไม่มีช่ือเสียง, ไม่เป็นที่รู้จัก, เช่น เขาเป็นนักมวยโนเนม
แต่กลับชนะนกั มวยเอกของเราได้. (อ. no name).

โนแฮนด์ น. การบริการลูกค้าผู้ชายในร้านอาหาร โดยมีผู้หญิงคอย
ปรนนิบัติและป้อนอาหารให้ เช่น พวกผู้ชายชอบไปกินข้าว
ร้านนเี้ พราะมบี ริการโนแฮนด์. (อ. no hand).
ในทีส่ ดุ ว. ทา้ ยทสี่ ดุ เชน่ พบกนั ครงั้ แรกเขาไมถ่ กู ชะตากนั เลย ในทส่ี ดุ
กก็ ลบั เปน็ แฟนกนั ได.้ อดทนเกบ็ ออมไปเรอื่ ย ๆ เธอกอ็ าจเปน็
เศรษฐีไดใ้ นท่สี ดุ .

อักษร บ

บง๊ เบง๊ (พจน.), เบ๊ง
๑. ก. ทำเสียงเอะอะ, ทำเสียงเอะอะจนฟังแทบไม่ได้ศัพท์,
(พจน.) เช่น ใครมาบ๊งเบง๊ แตเ่ ช้า หนวกหูจรงิ ๆ.
๒. ก. ดเุ สยี งดงั เชน่ อยา่ ใหค้ ณุ แมร่ เู้ รอ่ื งนี้ เดยี๋ วไดบ้ ง๊ เบง๊ ใหญ.่
บม่ ไิ ก ๊ ๑. ก. ไร้สมรรถภาพทางเพศ เช่น หมอน่นั บ่มไิ ก๊ ใคร ๆ กร็ ู้กนั
ทวั่ แล้วจะไปทำผู้หญิงทอ้ งได้อยา่ งไร.
๒. ก. ไม่มีความสามารถอย่างแท้จริง เช่น เป็นถึงอธิบดี
แก้ปญั หาเลก็ ๆ แค่น้ไี มไ่ ด้ บ่มไิ กจ๊ รงิ ๆ.
๓. ก. หมดแรงเพราะอายุมากแล้ว เช่น ปีนี้ยายแก่ลงไปมาก
บม่ ิไก๊ ไปไหนไม่ไหวแลว้ .
(จ. ว่า ไม่มีอะไร).

บลฟั๊ ก. ขม่ , คยุ ขม่ , เชน่ เพอ่ื น ๆ ทที่ ำงานไมค่ อ่ ยชอบเธอ เพราะชอบ
บล๊ฟั คนอืน่ อยเู่ รือ่ ย. (อ. bluff).
บอด้ีการ์ด ๑. น. ผู้มีอาชีพคอยดูแลคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง
หรือคณะใดคณะหนึ่ง เช่น เราต้องจ้างชายฉกรรจ์ ๘ คน

96

พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบัณฑติ ยสถาน •

มาเป็นบอด้ีการ์ดคอยกันไม่ให้บรรดาแฟนเพลงเข้ามา
ประชิดตวั นักร้องวยั ร่นุ ที่จะมาแสดง.
๒. ผู้ที่คอยดูแลคุ้มครองความปลอดภัยให้ (มักเป็นแฟนกัน)
เช่น วันน้ีมบี อด้กี าร์ดมาด้วย กลบั บ้านดกึ แม่คงไมว่ า่ .
(อ. bodyguard).

บอ่ นลอยนำ้ น. บ่อนการพนันซึ่งเล่นในเรือใหญ่ท่ีลอยอยู่กลางน้ำหรือ
แลน่ ไปเร่อื ย ๆ.

บ่อนวิ่ง น. บอ่ นการพนนั ทย่ี า้ ยสถานทไ่ี ปเรอื่ ย ๆ เพอื่ ไมใ่ หถ้ กู ตำรวจจบั .

บอยขอต ก. ร่วมใจกันต่อต้านด้วยการไม่ติดต่อ ไม่ซ้ือสินค้า เป็นต้น
เชน่ ฝา่ ยคา้ นบอยขอตการเลอื กตง้ั โดยไมล่ งสมคั รรบั เลอื กตงั้ .
จีนบอยขอตสนิ คา้ ญี่ปุน่ . (อ. boycott).

บอร์ด ๑ ๑. น. คณะกรรมการบรหิ าร เชน่ การประชมุ บอรด์ วนั น้ี จะมี
การเสนอเร่อื งสำคญั ๆ หลายเรอื่ ง.
๒. น. กรรมการในคณะกรรมการบริหาร เช่น เขาเป็นบอร์ด
การบนิ ไทยอยหู่ ลายป.ี
(อ. board).

บอร์ด ๒ ๑. น. แผ่นป้ายนิทรรศการ เช่น ครูให้นักเรียนจัดบอร์ด
วนั พ่อ.
๒. น. แผน่ ปา้ ย, ปา้ ยประกาศ, เชน่ โรงเรยี นตดิ รายชอ่ื นกั เรยี น
ท่ีไดเ้ ขา้ เรียนไวท้ บ่ี อร์ด.
๓. น. กระดาน เช่น ช่วยเขียนแผนภูมิท่ีบอร์ดด้วย คนอ่ืน ๆ
จะได้เห็นภาพและเข้าใจขนึ้ .
(อ. board).

บ๊ะ ก. อวบอัดและโป๊แบบยั่วอารมณ์ทางเพศ เช่น พวกดาวยั่ว
มกั จะเช้ปบะ๊ . (จ. ว่า เน้ือ, เน้ือสตั ว)์ .

บงั เกดิ เกล้า ๑. ว. ซึ่งให้กำเนิดและเป็นสายเลือดเดียวกัน (ใช้กับพ่อแม่)
เชน่ พอ่ บงั เกดิ เกลา้ . แมบ่ งั เกดิ เกลา้ . พอ่ แมผ่ บู้ งั เกดิ เกลา้ .
๒. น. คำใชเ้ รยี กสามี ภรรยา หรือลูก เปน็ ตน้ ในความประชด

97

• พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑติ ยสถาน

ว่า เป็นผู้มีอำนาจให้ทำตามที่ต้องการได้ เช่น ลูกชาย
คนเล็กโทรมาส่ังให้ซื้อหุ่นยนต์บังคับวิทยุไปให้ ช่างเป็นลูก
บังเกดิ เกล้าจรงิ ๆ.

บตั รคิว น. บัตรแสดงหมายเลขผู้รับบริการตามลำดับ เช่น พอไปถึง
ธนาคาร ตอ้ งไปรบั บัตรคิวกอ่ น. (คิว มาจาก อ. queue).

บัตรเครดติ น. บัตรที่สถาบันการเงินหรือธุรกิจออกให้บุคคลที่มีฐานะ
ทางการเงินน่าเชื่อถือเพื่อนำไปใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการ
ต่าง ๆ แก่ร้านค้าหรือธุรกิจที่รับบัตรนั้นแทนการชำระด้วย
เงินสด สถาบันท่ีออกบัตรจะเรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรใน
ภายหลัง เช่น ถ้าคุณมีเงินสดไม่พอ จ่ายด้วยบัตรเครดิต
กไ็ ด้. คมม. ก๊าร์ด, เครดิตก๊ารด์ . (เครดิต มาจาก อ. credit).

บตั รเดบิต น. บัตรที่ธนาคารออกให้แก่ลูกค้าท่ีมีบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์กับธนาคารเพื่อใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการต่าง ๆ
แก่ร้านค้าหรือธุรกิจท่ีรับบัตรนั้นแทนการชำระด้วยเงินสด
โดยธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตรทันที.
(เดบิต มาจาก อ. debit).

บตั รเสรมิ น. บัตรเครดิตท่ีออกให้บุคคลตามที่ผู้ถือบัตรหลักร้องขอ
ผู้ถือบัตรมักเป็นผู้ท่ียังไม่มีรายได้หรือมีรายได้น้อยเกินกว่า
ท่ีจะขอออกบัตรเครดิตด้วยตนเองได้ ค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดข้ึน
สถาบนั ทอ่ี อกบตั รเครดติ จะเรยี กเกบ็ จากผถู้ อื บตั รหลกั (ใชค้ กู่ บั
บตั รหลกั ) เชน่ เขาออกบตั รเสรมิ ใหล้ กู ๆ คนละใบ และกำหนด
ใหใ้ ชค้ นละไมเ่ กนิ เดอื นละ ๒,๐๐๐ บาท เพราะตอ้ งการใหล้ กู ๆ
รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงนิ .

บัตรหลกั น. บัตรเครดิตท่ีออกให้ผู้ขอใช้บัตร โดยที่ผู้ถือบัตรเป็นผู้
รบั ผดิ ชอบค่าใชจ้ า่ ยใด ๆ ทเ่ี กิดขนึ้ เอง (มกั ใช้คกู่ บั บัตรเสรมิ )
เช่น ธนาคารของเราคิดค่าธรรมเนียมบัตรหลักเป็นรายปี
ปลี ะ ๑,๕๐๐ บาท ส่วนบัตรเสรมิ ไมค่ ิด.

บนั จจี้ ั๊มป ์ น. การกระโดดจากที่สูง โดยมีเชือกผูกท่ีข้อเท้าทั้งสอง เป็น

98

พจนานกุ รมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบบั ราชบณั ฑิตยสถาน •

การเล่นอย่างหนึ่ง เช่น คนเป็นโรคหัวใจอย่าเล่นบันจี้จั๊มป์
ดีกว่า. (อ. bunjee jump).
บานตะเกยี ง ก. มากมาย(พจน.)เชน่ ทา่ นผนู้ ำคนนส้ี รา้ งศตั รไู วบ้ านตะเกยี ง.
บานตะไท ก. มากมาย (พจน.) เชน่ เสยี เงินไปบานตะไทเลย ไดข้ องมา
นิดเดียวเอง. ปีนไ้ี ดข้ องขวญั มาบานตะไทเลย.
บานทะโรค ๑. น. โรคริดสีดวงทวารชนิดหนึ่งท่ีดากบานออกมาข้างนอก.
(พจน.)
๒. ก. บานมาก เช่น ดอกกุหลาบบานทะโรคแล้ว เปล่ียน
เสียเถอะ.
บานเบอะ ว. มากมาย (พจน.) เช่น เขาจดั งานเลี้ยง ฝนตก ขา้ วของเลย
เหลอื บานเบอะ.
บาปซำ้ กรรมซัด
ก. ได้รับเคราะห์กรรมซ้ำแลว้ ซำ้ อีก เช่น เขาถูกให้ออกจากงาน
กห็ นกั หนาอยู่แล้ว ยงั บาปซำ้ กรรมซดั มาประสบอบุ ัตเิ หตุอีก.
คมม. เคราะห์ซำ้ กรรมซดั , ผีซำ้ กรรมซัด.
บาย ๑. ก. ถอนตัวจากการแข่งขัน เช่น การแข่งขันวันน้ีผมบาย
เพราะป่วย.
๒. ก. ไม่ยุ่งเกี่ยว, ไม่เกี่ยวข้อง, เช่น ถ้ายุ่งกันอย่างน้ี ฉันท่า
จะตอ้ งบาย.
(อ. bye).
บา้ ระห่ำ ๑. ว. มุทะล,ุ ทะล่ึงตึงตงั . (พจน.)
๒. ก. บ้ามาก, บา้ ดเี ดือด, เชน่ เขาช่างบา้ ระห่ำจริง ๆ ชอบ
เลน่ กฬี าเสย่ี งตายทกุ ชนดิ .
บิ๊ก ๑. น. นายใหญ,่ เจา้ นาย, เช่น บกิ๊ การบินไทย.
๒. น. ผมู้ อี ำนาจและมอี ทิ ธพิ ล, คนใหญค่ นโต, คำนำหนา้ ชอ่ื เลน่
ผู้มีอิทธิพลอย่าง บิ๊กจ๋ิว บ๊ิกจ๊อด เช่น เขาเป็นนายทหาร
ระดบั บ๊กิ ใคร ๆ กเ็ กรงใจ. งานเมอ่ื คืนมแี ต่พวกบิ๊กทั้งนั้น.

99

• พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบัณฑิตยสถาน

๓. ก. มีขนาดใหญ่และสำคัญ เช่น บริษัทของเขาบ๊ิกสุด
ในวงการภาพยนตร.์
(อ. big).
บ๊ิกเบ้มิ ว. ใหญ่มาก เช่น เขาจัดงานทีไร ต้องจัดแบบบิ๊กเบิ้มทุกที.
(บ๊ิก มาจาก อ. big).

บิลบอรด์ น. ป้ายโฆษณากลางแจ้งขนาดใหญ่ติดต้ังตามริมถนน เช่น
เราได้รับอิทธิพลจากส่ือโฆษณาทุกชนิด รวมท้ังบิลบอร์ด
ขนาดใหญด่ ้วย. (อ. bill board).
บวิ๊ ก. สร้าง (มักใช้กับดาราที่พยายามทำให้ตนเกิดอารมณ์เพ่ือ
ใหแ้ สดงได้สมบทบาท) เช่น ดาราคนนี้เก่ง บว๊ิ อารมณไ์ ดเ้ รว็ .
(อ. built).

บึ้ก ก. สงู ใหญ,่ ล่ำสนั , เชน่ ผชู้ ายคนนห้ี ุ่นบ้ึก มาดแมนจริง ๆ.
บ้บึ , บึบ้ บบ้ั ก. ใหญ,่ อวบอดั , (ใชก้ บั ผหู้ ญงิ ) เชน่ สาวคนนห้ี นุ่ บบึ้ บงั เพอื่ น
เสยี มดิ เลย.

บึ้ม ๑. ว. เสียงดงั อยา่ งเสยี งระเบิด เช่น เกิดระเบิดเสยี งดงั บม้ึ .
๒. ก. ระเบิด, วางระเบิด, เชน่ คนรา้ ยบมึ้ สนามบิน ทำให้คน
บาดเจ็บลม้ ตายจำนวนมาก.
๓. น. ลูกระเบิด เช่น เวลาเห็นห่อของตั้งไว้ อย่าเที่ยวเข้าไป
เปิดดู เดย๋ี วเจอบ้มึ .
บื้อ ก. โง่ทึ่ม เช่น ตานี่บื้อ ผู้หญิงให้ท่า ยังไม่เข้าใจ. (บ้ือ ตัด
มาจาก ซือ่ บอ้ื ).

บุคคลสาธารณะ
น. ผู้ที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และมีอาชีพท่ีเก่ียวพันกับคน
ท่ัวไป (มักใช้หมายถึงนักการเมือง ดารา นักร้อง นักกีฬา
เปน็ ตน้ ) เชน่ คณุ เปน็ บคุ คลสาธารณะกต็ อ้ งยอมรบั คำวจิ ารณ์
ของสังคม.

บูรณาการ ๑. น. การรวมวิชาหรือกิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกันและจัดการ

100

พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบัณฑติ ยสถาน •

สอนให้สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน เช่น หลักสูตรนี้ส่งเสริมการ
สอนแบบบูรณาการ.
๒. ก. นำส่วนย่อย ๆ มาประสานให้สอดคล้องกันอย่างเป็น
ระบบ เช่น รัฐบาลจะบูรณาการแผนการปราบปรามผู้
ก่อการร้ายใหส้ อดคล้องกบั สถานการณ.์
(มาจาก อ. integration).

บูรณาโกง ก. โกงทกุ รปู แบบ, โกงท้ังครอบครวั , เช่น นกั การเมืองบางคน
ไม่ใชแ่ คโ่ กงแต่บรู ณาโกง.

เบ ๊ น. ผู้รับใช้, ผู้ยอมรับใช้, เช่น เขาชอบวางตัวเป็นนาย ให้เรา
เป็นเบ๊คอยรบั ใช้อย่เู รอ่ื ย. (จ. เบ้ วา่ ม้า).

เบเกอร ี่ น. รา้ นขายขนมเคก้ ขนมปงั และขนมอบอนื่ ๆ เปน็ หลัก เชน่
ฉันซ้อื ขนมปงั ทเี่ บเกอรี่แถว ๆ บ้าน. (อ. bakery).

เบง๊ , บ๊งเบ๊ง (พจน.)
๑. ก. ทำเสียงเอะอะ, ทำเสียงเอะอะจนฟังแทบไม่ได้ศัพท์,
(พจน.) เช่น ใครมาเบง๊ แต่เชา้ หนวกหูจรงิ ๆ.
๒. ก. ดุเสียงดัง เช่น อย่าให้คุณแม่รู้เร่ืองนี้ เดี๋ยวไดเ้ บ๊งใหญ่.

เบบ๋ ี ๑. น. เด็กทารก เช่น อย่าทำเป็นเบบ๋ี ตอ้ งชว่ ยตวั เองบา้ ง.
๒. ก. เล็กนอ้ ย เชน่ โป๊แคน่ ี้เบบีม๋ าก ๆ.
(อ. baby).

เบเบ ก. ธรรมดา, พื้น ๆ, เช่น เรอ่ื งแบบนเ้ี บเบ ใคร ๆ ก็รู้. (มาจาก
อ. basic).

เบรกเกอ้ ร ์ น. อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดกระแสไฟฟ้าออกจากวงจรเม่ือ
กระแสไฟฟ้าสูงเกินค่าที่กำหนดไว้ใช้ต่อกับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
บางอย่าง เช่น เคร่อื งซกั ผ้า เครอ่ื งทำน้ำอุน่ เครอื่ งปรบั อากาศ
เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่มักจะติดเบรกเก้อร์ด้วย. (ตัด
มาจาก อ. circuit breaker).

101

• พจนานกุ รมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

เบรกตวั โก่ง, เบรกกันตัวโกง่
๑. ก. หยดุ รถกะทนั หนั ในระยะใกล้ เชน่ อยู่ ๆ หมากว็ ง่ิ ตดั หนา้
รถ ฉันเลยตอ้ งเบรกตวั โกง่ .
๒. ก. หยดุ กะทนั หัน เช่น เขากำลงั เรง่ หาเสยี ง นายมาส่ังหยดุ
จึงต้องเบรกกนั ตัวโก่ง.
(เบรก มาจาก อ. brake).
เบรกแตก ก. ระงับโทสะไม่อยู่ เช่น พอเจ้านายรู้เรื่องคอมพิวเต้อร์หาย
กเ็ บรกแตกเอด็ ตะโรลน่ั . (เบรก มาจาก อ. brake).
เบลอ ๑. ก. พรา่ , ไม่ชดั , เชน่ เราจะไม่ใชภ้ าพน้ีลงพมิ พ์ เพราะเบลอ
ไปหน่อย. น่ังอยู่หน้าจอคอมพิวเต้อร์มาหลายช่ัวโมงแล้ว
ตาชักจะเบลอ.
๒. ก. มึนงง เช่น วันนงี้ านยุง่ ทง้ั วัน ตอนนีช้ ักจะเบลอแล้ว.
(อ. blur).
เบ๊ิร์ดอายวิว น. ภาพมองจากขา้ งบน เช่น ดจู ากเบ๊ิร์ดอายววิ แลว้ กรงุ เทพฯ
ไม่นา่ ดเู ลย. (อ. bird’s-eye view).
เบ้ยี น น. ผู้หญิงท่ีรักหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้หญิง เช่น
ในโรงเรียนผู้หญิงล้วนมีพวกเบ้ียนเยอะ. คมม. เลสเบี้ยน.
(ตัดมาจาก อ. lesbian).
เบย้ี ว ก. ไมท่ ำตามทร่ี บั ปาก เช่น เขาบอกวา่ จะมา แล้วเบี้ยวไม่ยอม
มา. เจา้ หน้ถี กู ลูกหนีเ้ บีย้ วหนี.้
แบก๊ กราวด์ ๑. น. พ้ืนหลงั เช่น รูปนี้แบก๊ กราวดส์ วยมาก.
๒. น. เร่ืองราวซึ่งเป็นท่ีมาของเรื่อง, ภูมิหลัง, เบ้ืองหลัง, เช่น
ถา้ รแู้ บก๊ กราวดข์ องปญั หานมี้ ากอ่ นกจ็ ะเขา้ ใจดวี า่ ควรจะแก้
ท่ีจดุ ไหน. ถ้าเธอรู้แบก๊ กราวดผ์ ู้ชายคนนแ้ี ล้วจะหนาว.
(อ. background).
แบ๊กอ้ัป ๑. ก. สนับสนุนอยู่เบ้ืองหลัง เช่น เขากล้าชนกับเจ้านาย
เพราะมผี ใู้ หญ่คอยแบ๊กอปั้ .

102

พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑติ ยสถาน •

๒. ก. เก็บสำรอง เช่น ผมแบ๊กอั้ปข้อมูลไว้ในคอมพิวเต้อร์
อกี ชุดหน่งึ เผือ่ ชดุ น้หี าย.
(อ. back up).

แบกะดิน น. ร้านหรือของท่ีวางขายบนพ้ืนตามบาทวิถี มักเป็นของเก่า
ของราคาถูก หรือของแปลก ๆ เช่น เขาชอบไปเดินซ้ือของ
แบกะดิน. วนั อาทติ ย์มรี ้านแบกะดนิ รมิ คลองหลอด (ปจั จุบนั
เรยี ก คลองคูเมอื ง).

แบ๊งก์ ๑ น. ธนาคาร เช่น ผมจะไปแบง๊ ก์ ถอนเงินสักสองหมืน่ . แบ็งก์
กใ็ ช้. (อ. bank).

แบง๊ ก์ ๒ น. ธนบัตร เช่น ขอแลกแบ๊งก์ย่ีสิบใหม่ ๆ สัก ๕๐๐ บาท.
(ตดั มาจาก อ. banknote).

แบ็ตหมด ๑. ก. พลงั งานในแบ็ตเตอรหี่ มด เชน่ ขอยมื มือถอื หน่อย ของ
ฉันแบ็ตหมดพอดี.
๒. ก. หมดเรี่ยวแรง เช่น งานยุ่งตั้งแต่เช้า ตกเย็นแบ็ตหมด
ถึงบา้ นก็สลบไสล.
(แบ็ต ตดั มาจาก อ. battery).

แบไต๋ ก. เปดิ เผยความลบั ทั้งหมดใหค้ นอนื่ รู้ เช่น ในทสี่ ุดเขากแ็ บไต๋
ว่าอยากเลน่ การเมอื ง. (ไต๋ จ. ว่า สิง่ ที่อยขู่ ้างใต้).

แบน ๑. ก. หา้ มหรอื ไมอ่ นญุ าตใหเ้ ผยแพรห่ รอื จำหนา่ ยเปน็ ตน้ เชน่
หนงั เรื่องนี้เน้ือหาขัดศลี ธรรม เลยถูกแบนไปแลว้ .
๒. ก. ต่อต้าน เช่น สมัยหน่ึงเคยมีการปลุกระดมให้คนไทย
แบนสินคา้ ญี่ปนุ่ .
(อ. ban).

แบรนด์ น. ตราสนิ คา้ , ยหี่ อ้ , ชอ่ื สนิ คา้ , เชน่ เธอชอบซอื้ เสอื้ แบรนดด์ งั ๆ
มาใส่เพราะคิดวา่ จะช่วยเสริมบคุ ลิก. (อ. brand).
แบรนดน์ วิ ว. ใหม่ล่าสุด, ใหม่ถอดด้าม, เช่น ตรงมุมนี้เป็นพวกสินค้า
แบรนด์นวิ เพิง่ ตกมาถึงเม่ือวานนเี้ อง. (อ. brand new).

103

• พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบณั ฑิตยสถาน

แบว๊ ก. ดูเป็นเด็กไร้เดียงสาทั้งหน้าตา ท่าทาง และคำพูด เช่น
ตอนน้อี ายุสามสบิ แลว้ แตห่ น้าตายังแบ๊วอยูเ่ ลย.

โบก้ ี น. ตู้โดยสารในขบวนรถไฟ เช่น รถไฟขบวนนี้มี ๗ โบก้ี.
(อ. bogie หรอื bogy).

โบธ๊ น. ชายรักร่วมเพศที่แสดงบทบาททางเพศเป็นชายหรือหญิง
ก็ได้ เช่น พวกโบ๊ธจะหาแฟนได้ง่ายกว่าเกย์คิงหรือเกย์ควีน.
(อ. both).
โบย้ ก. โยนหรือปัดไปให้เป็นเร่ืองหรือความรับผิดชอบของคนอื่น
เช่น พอนักข่าวถามถึงเร่ืองการขายหุ้น ท่านก็รีบโบ้ยให้ไป
ถามสรรพากร. ถา้ ทำงานนไ้ี ม่ไหว เธอจะโบย้ ใหใ้ ครไปทำบา้ ง
ก็ได้นะ. (จ. บว้ ย วา่ ปลาย, หาง).

โบะ๊ ๑. ก. พอกเครื่องสำอางบนใบหน้าจนหนาเตอะ เช่น แม่คนน้ี
โบ๊ะจนหนา้ ขาววอ่ ก.
๒. ก. แต่งหน้า เช่น เม่ือวานก็โดนครูให้ล้างหน้ามาแล้ว
วนั น้ียังโบ๊ะมาอีก.
๓. ก. โปะ เชน่ หัวหนา้ โบะ๊ งานมาให้จนจะทำไม่ไหวแลว้ .

ใบ, ไบ น. ผู้ชายท่ีรักหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศได้ท้ังกับหญิงหรือ
กับชาย เช่น ดาราชายท่ีแต่งงานไปแล้วบางคนถูกกล่าวหาว่า
เปน็ ใบ เพราะมีคนเห็นทีบ่ ารเ์ กยบ์ ่อย ๆ. เสอื ไบ หรอื เสอื ใบ
ก็ใช.้ (ตัดมาจาก อ. bisexual).

ใบ้กิน, ใบร้ ับประทาน
ก. พดู ไมอ่ อก, พดู ไมไ่ ดอ้ ยา่ งทต่ี ง้ั ใจ, เชน่ เขาจะไปบอกรกั ผหู้ ญงิ
แต่พอเจอเธอก็ใบ้กิน. ตั้งใจจะไปต่อว่าเขา พอเจอเขาด่ามา
ก็เลยใบ้รับประทาน.

ใบขบั ข่ ี น. ใบอนุญาตขับข่ี, ใบอนุญาตให้ขับรถได้, เช่น ถ้าไม่มีบัตร
ประชาชนก็ใชใ้ บขับขีเ่ ปน็ หลักฐานแทนได.้

ใบบญุ ๑. น. ร่มบุญ, ส่วนบุญที่ปกป้องคุ้มครองอยู่, (พจน.) เช่น

104

พจนานกุ รมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน •

เขาได้เจ้านายเป็นใบบุญ จงึ กา้ วหน้ามาทุกวันน้ี.
๒. น. บารมี, อิทธิพล, เช่น เขาต้องอาศัยใบบุญของเจ้าพ่อ
จึงค้าขายท่ีน่ีได้. เขาเข้านอกออกในได้ เพราะพ่ึงใบบุญ
ผมู้ อี ำนาจ.

ไบ, ใบ น. ผู้ชายท่ีรักหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศได้ท้ังกับหญิงหรือ
กับชาย เช่น ดาราชายท่ีแต่งงานไปแล้วบางคนถูกกล่าวหา
ว่าเป็นไบ เพราะมีคนเห็นท่ีบาร์เกย์บ่อย ๆ. เสือไบ หรือ
เสอื ใบ กใ็ ช.้ (ตัดมาจาก อ. bisexual).

ไบร๊ต์ ๑. ก. ฉลาด เชน่ เด็กคนนีไ้ บรต๊ ์มาก สอบไดท้ ่ี ๑ ทุกป.ี
๒. ก. สวยสดใส เช่น พนักงานคนใหม่ หน้าตาไบร๊ต์ทีเดียว.
(อ. bright).

อกั ษร ป

ประดับยนต ์ ว. เกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ เช่น เขาเอารถยนต์
ไปติดสต๊ิกเกอ้ ร์ทร่ี า้ นประดบั ยนต์.

ประสาท ๑. ก. เสยี สติ (เปน็ คำทใี่ ชว้ า่ ผอู้ น่ื ) เชน่ เธอประสาทหรอื เปลา่
ถงึ ไดอ้ อกคำสั่งประหลาด ๆ แบบนี้.
๒. ก. วุ่นวาย, กลัวจนทำอะไรไม่ถูก, เช่น ไม่เคยเห็นเจ้านาย
โกรธขนาดนี้ ทำเอาประสาทกันไปท้ังบรษิ ัท.
ประสาท ๆ ก. มีอาการผิดปรกติจากคนธรรมดา เช่น ดูจากการ
แตง่ ตวั และการพดู จาของเธอรสู้ ึกวา่ ออกจะประสาท ๆ.
ประสาทกนิ ก. เป็นโรคประสาท เช่น ถ้าเธอไม่รู้จักปล่อยวางเสียบ้าง
ระวังจะประสาทกนิ . คมม. ประสาทแดก, ปสด. .
ประสาทแดก ก. เป็นโรคประสาท (เป็นคำหยาบ) เช่น ถ้าแกเครียด
บ่อย ๆ อย่างนี้ คงจะประสาทแดกสักวัน. คมม. ปสด.,
ประสาทกนิ .

ปลดกลางอากาศ ก. ประกาศถอดถอนจากตำแหนง่ อยา่ งกะทนั หนั โดยไมท่ ราบ
เหตผุ ล เชน่ อธบิ ดที ำอะไรผิดหรือจึงถูกปลดกลางอากาศ.

105

• พจนานกุ รมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ปลดล็อก ก. แก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคเพื่อให้ดำเนินการต่อไปได้ เช่น
เขาตัดสินใจลาออกเพ่ือปลดล็อกความยุ่งยากในองค์กร.
(ลอ็ ก มาจาก อ. lock).
ปลาดบิ ๑. น. ชอื่ อาหารญปี่ นุ่ ชนดิ หนง่ึ เปน็ เนอื้ ปลาทะเลสด แลเ่ ปน็ ชน้ิ
พอดคี ำ กนิ กบั มสั ตารด์ ญปี่ นุ่ ทเ่ี รยี กวา่ วาซาบิ และซอี ว๊ิ ญปี่ นุ่
ที่เรียกว่า โชหยุ เช่น ฉันไม่ชอบกินปลาดิบ เพราะไม่คุ้น
กบั รสชาตแิ ปลก ๆ.
๒. น. ญ่ีปนุ่ เชน่ นักเตะแดนปลาดิบ.
ปล้ืม ก. เบิกบานยนิ ดีมาก (พจน.), ชอบ, พอใจ, ชื่นชม, เชน่ ลกู ดอ้ื
อยา่ งนีแ้ ม่ไม่ปล้มื .
ป่วยการเมอื ง ก. แกล้งทำเป็นไม่สบายโดยมีเจตนาอ่ืนแอบแฝงอยู่ เช่น
นอ้ ยคงไมไ่ ดท้ ำการบา้ นเลยปว่ ยการเมอื ง ไมย่ อมมาโรงเรยี น.
ปสด. [ปอ-สอ-ดอ] ก. เปน็ โรคประสาท เช่น คิดมากอยา่ งน้ีระวังจะ
ปสด. . คมม. ประสาทกิน, ประสาทแดก. (ปสด. ยอ่ มาจาก
ประสาทแดก).
ป๊อด ก. ไมก่ ลา้ , ไมส่ ู้, เช่น จะจบี ดาวคณะ ถ้ามวั แตป่ อ๊ ดอยู่ เด๋ยี วก็
โดนคนอ่นื แย่งไปหรอก. (เพย้ี นมาจาก ปอด).
ปอดบวม น. หน้าอกใหญ่มาก เช่น เมื่อปีที่แล้วเธอยังเป็นพวกจอแบน
อยเู่ ลย ทำไมปนี ้ถี ึงปอดบวมขนาดน้.ี
ปอ็ มปอ็ ม, ปอ็ มป็อมเกิร์ล
น. เด็กผู้หญิงผู้ให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งขันด้วยการเต้น
รอ้ งเพลงเชียร์ พรอ้ มกับถือพู่โบก เช่น เธอเป็นป็อมป็อมเกริ ์ล
ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย. (ป็อมป็อม ตัดมาจาก
ปอ็ มป็อมเกิร์ล ซ่งึ มาจาก อ. pompom girl).
ปญั ญานมิ่ ก. โง่ เช่น จะพูดอะไรควรคิดเสียก่อน ไม่อย่างน้ันจะถูกมอง
วา่ ปัญญานม่ิ .
ปนั่ ก. รีบและคร่ำเคร่งทำงานให้เสร็จทันตามกำหนด เช่น เสาร์

106

พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน •

อาทิตยน์ ้ีไปไหนไมไ่ ดเ้ ลย ต้องรบี ป่ันรายงานให้เสรจ็ ทันสง่ ครู
วันจนั ทร์.

ป้า ๑. ก. เชยและดูมีอายุมาก (ใช้กับผู้หญิง) เช่น ยายคนนั้น
แตง่ ตัวป้ามาก ทั้ง ๆ ทีย่ งั เรียนมหาวิทยาลยั อย่เู ลย.
๒. น. คำเรยี กสาวประเภทสองท่มี ีอายุมาก.

ป๋าดัน น. ผู้ชายท่ีส่งเสริมผลักดันให้ผู้อ่อนประสบการณ์ประสบความ
สำเร็จ เช่น เธอคงไม่ได้เป็นนางเอกละครเรื่องน้ี หากไม่มี
ปา๋ ดันเป็นเจา้ ของค่ายละครยักษใ์ หญ่. (ป๋า มาจาก อ. papa).

ปาท่องโก๋ ๑. น. ของกินชนิดหนึ่งของจีน ทำด้วยแป้งสาลีตัดเป็นท่อนๆ
แล้วจับเป็นคู่ติดกันทอดน้ำมันให้พอง. (พจน.) (จ.
ปาถ่องโกว๋ ว่า ช่ือขนมทำด้วยแปง้ มรี สจืด).
๒. น. คน ๒ คนท่ีไปไหนด้วยกันเสมอ เช่น สองคนนี้ไปไหน
มาไหนติดกันเป็นปาท่องโก๋เชียว. ปาท่องโก๋อีกข้าง
ไปไหนจ๊ะ.

ปาปารสั ซี่ น. ช่างภาพที่คอยตามถ่ายภาพส่วนตัวของผู้มีช่ือเสียงทำให้
เกิดความรำคาญ เช่น เด๋ียวนี้เมืองไทยมีปาปารัสซี่คอยตาม
ถา่ ยรปู ดาราเหมือนเมอื งนอก. (อ. paparazzi).

ปาร์ต้ี น. งานเลีย้ งรน่ื เรงิ เชน่ เขาจดั ปารต์ ที้ บ่ี ้าน. พ่อแมไ่ มอ่ ยบู่ า้ น
ไปงานปารต์ ้ี. (อ. party).

ปารต์ ้ลี ิสต ์ ๑. น. บัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองท่ีพรรคคัดเลือกตาม
ขอ้ กำหนดในรฐั ธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีการจดั ลำดับ
ผู้ท่ีพรรคจะให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือรัฐมนตรี
เช่น การเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคใหญ่ ๆ ส่งปาร์ตี้ลิสต์ครบ
๑๐๐ คน.
๒. น. ผู้ท่ีมีช่ืออยู่ในบัญชีพรรคการเมืองท่ีพรรคคัดเลือกจาก
สมาชิก โดยมีการจัดลำดับผู้ที่พรรคจะให้เป็นสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐมนตรี เช่น เขาเป็นปาร์ต้ีลิสต์
ลำดบั ท่ี ๙๙ ของพรรคน้ี คงยากท่จี ะไดเ้ ป็น ส.ส. .

107

• พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบบั ราชบัณฑติ ยสถาน

(อ. party list).

ปาหี่ ๑. น. การแสดงกลหรือกายกรรมของนักแสดงเร่ร่อนตามท่ี
ตา่ ง ๆ. (พจน.)
๒. น. การกระทำหรือพฤติกรรมที่ปรากฏให้คนทั่วไปเห็นหรือ
เชื่อว่าเป็นจริง เช่น ท่ีเขาย้ายคนทำข้อสอบร่ัวเป็นแคป่ าหี่
การเมือง.
(จ. วา่ ปา๋ หี่).

ปงิ๊ ๑. ก. ถูกตาถูกใจแต่แรกเห็น เช่น เม่ือวานนี้ฉันป๊ิงหนุ่มหล่อ
บนรถเมล์. กระเป๋าใบน้ี พอเห็นก็ป๊ิงเลย. พอเขาเสนอ
ความคิดนมี้ าฉันก็ป๊งิ ทนั ท.ี
๒. ก. เกิดความคิดที่แยบคายขึ้นทันทีทันใด เช่น พอเดิน
ออกจากบ้าน ฉนั กป็ ง๊ิ เกยี่ วกบั โฆษณาทีจ่ ะทำขึน้ มาทันที.

ปิดกนั ใหแ้ ซ่ด ก. รู้กันท่ัวไปถึงความลับที่ควรจะปิด เช่น เขาปิดกันให้แซ่ด
วา่ สมชายมีเมยี นอ้ ย.

ปิดทาง ก. ปิดโอกาส เช่น พอฝ่ายตรงขา้ มรูว้ า่ เราจะตดิ ตอ่ ขอซ้ือท่ดี นิ
ติดถนนใหญไ่ ปทำศนู ย์การค้า ก็พยายามปดิ ทางไมใ่ หเ้ ราซอื้ .

ปงึ๋ ป๋ัง ก. มสี มรรถภาพทางเพศอยา่ งมาก เชน่ เขาเชอื่ วา่ ตอ้ งกนิ ยาโดป๊
ถึงจะป๋งึ ปง๋ั เหมอื นหนุม่ ๆ. คมม. ฟติ ปัง๋ , ฟติ ป๋ึง.

ปยุ๋ ชวี ภาพ น. ปุ๋ยที่มีจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย ราบางชนิด หรือสาหร่าย
สนี ำ้ เงนิ บางชนดิ เปน็ ตวั กอ่ ปฏกิ ริ ยิ าทท่ี ำใหพ้ ชื ไดร้ บั ธาตอุ าหาร
มากขน้ึ .

ปทู าง ก. เตรยี มการเพอ่ื ชวี ติ ในอนาคต เชน่ เขาปทู างใหล้ กู เปน็ หมอ.

ปพู รม ก. ทำให้กระจายทั่วพ้ืนที่ เช่น ทหารอากาศทิ้งระเบิดปูพรม
ก่อนทจ่ี ะให้ทหารภาคพ้ืนดินเขา้ ไปเคลียร์พืน้ ท.ี่

เปน็ วา่ เล่น ว. บ่อย, บ่อยมาก, เช่น หมู่นี้สุขภาพไม่ดี เข้าโรงพยาบาล
เปน็ วา่ เล่น.

108

พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบัณฑิตยสถาน •

เปเปอ้ ร์ ๑. น. รายงาน เช่น วันนี้ขอตัวไม่ไปดูหนังกับเธอนะ ต้องส่ง
เปเปอ้ รใ์ หอ้ าจารยพ์ รงุ่ น.้ี
๒. น. บทความ เช่น เปเป้อร์ที่เขาเสนอในที่ประชุมน่าสนใจ
ทีเดียว.
(อ. paper).
เปอ๋ ๑. ว. เหมอ่ , เผลอ, เซอ่ ๆ. (พจน.)
๒. ก. เผลอ, ข้ีหลงข้ีลืม, สติไม่อยู่กับตัว, เช่น วันน้ีเธอเป๋อ
ขนาดหนกั ใสแ่ วน่ อยู่ ยงั เทย่ี วไดห้ าแวน่ ของตวั .
เป๊ะ ว. ตรงเผง, ตรงเป้า, ตรงตามที่กำหนดหรือคาดหมาย, เช่น
ท่ีคุณพูดมาท้ังหมดถูกเป๊ะเลย. ลูกกระสุนเข้าจุดศูนย์กลาง
เปะ๊ เลย.
เปดิ ๑. ก. ทำให้เคร่ืองยนต์กลไกทำงาน (พจน.) เช่น เปิด
คอมพิวเต้อร์. เปิดวทิ ย.ุ
๒. ก. ทำใหส้ ิง่ ใดสงิ่ หนง่ึ เรมิ่ ทำงาน เช่น เปดิ ไฟลบ์ ันทกึ ขอ้ มูล.
เปดิ เพลง. เปดิ แผน่ .
เปดิ ตัว ก. แนะนำให้เป็นท่ีรู้จักครั้งแรก เช่น เปิดตัวสินค้า. เปิดตัว
นางเอกใหม.่
เปิดทาง ก. เปิดโอกาส เช่น พรรคพวกเปิดทางให้เราพบผู้มีอำนาจ
การค้าของเราเลยไปไดค้ ลอ่ ง.
เปิดบา้ น ก. จัดงานให้คนภายนอกเข้ามารู้จักและเย่ียมชมกิจการ เช่น
ราชบัณฑิตยสถานจัดงานเปิดบ้านเพ่ือให้ประชาชนเข้าใจ
การทำงานของราชบัณฑิตยสถานมากข้ึน. (แปลมาจาก
อ. open house).
เปดิ ฟลอร ์ ๑. ก. เต้นรำเป็นคู่แรก เช่น ลำดับต่อไป ขอเชิญเจ้าบ่าว
เจา้ สาวเปิดฟลอร.์
๒. ก. เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้แสดงความคิดเห็นหรือซักถาม
เช่น ช่วงท้ายของการอภิปรายในวันน้ีจะเปิดฟลอร์ให้
ผู้เขา้ รว่ มประชมุ แสดงความคิดเหน็ .

109

• พจนานกุ รมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

(ฟลอร์ มาจาก อ. floor).

แปก้ ก. ไม่เป็นผลอย่างที่ต้ังใจ, ชะงักอยู่, ไม่ก้าวหน้า เช่น ไม่รู้ว่า
ไปทำท่าไหนเข้า ปีนี้เลยแป้ก เงินเดือนก็ไม่ขึ้น ตำแหน่ง
ก็ไม่ได.้

แปลกแยก ก. แตกต่างกับกลุ่มใหญ่จนสังเกตได้ชัดเจน เช่น เด็ก ๆ
สวมเครอื่ งแบบนกั เรยี น ทำใหไ้ ม่รสู้ ึกแปลกแยก.

แปะ ก. ขอตดิ หนี้เล็ก ๆ นอ้ ย ๆ ไว้กอ่ น เชน่ ค่าบหุ รีซ่ องน้ีขอแปะ
ไวก้ ่อน พรงุ่ น้ีจะมาให.้ คมม. ตะ๊ .
แปะโป้ง ๑. ก. พิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือเพ่ือเป็นหลักฐานเมื่อนำของ
ไปจำนำ. (พจน.)
๒. ก. ปั๊มลายนิ้วหัวแม่มือ เช่น คนท่ีเขียนหนังสือไม่เป็น
เวลาลงลายมือชื่อ ก็ตอ้ งแปะโปง้ .
๓. ก. จำนำกับโรงรับจำนำ เช่น เดือนน้ีเงินขาดมืออีกแล้ว
คงต้องหาของไปแปะโปง้ .
๔. ก. ซื้อของโดยให้จดลงบัญชีไวก้ อ่ น เช่น ซ้ือน้ำปลาขวดหน่ึง
แปะโปง้ ไว้กอ่ นนะ เงินเดือนออกแล้วจะมาจา่ ยให้.

แปะ๊ เจ๊ยี ะ น. เงินกนิ เปลา่ เช่น โรงเรียนน้เี กบ็ แปะ๊ เจยี๊ ะแพงมาก. คมม.
คา่ แปะ๊ เจยี๊ ะ. (จ. แปะเจ๊ียะ).

โปร ๑. ก. สนับสนุนเป็นพิเศษเพราะชอบมาก เช่น เจ้านายโปร
ลกู น้องคนนีม้ าก. (อ. pro).
๒. น. ผู้แนะนำฝึกสอนคนเล่นก๊อล์ฟ เช่น วงสวิงยังไม่สวย
ต้องไปให้โปรแกไ้ ข. (ตัดมาจาก อ. professional).
โปรก๊อล์ฟ น. ผู้มีความสามารถเล่นก๊อล์ฟในระดับมืออาชีพ เช่น ธงชัย
ใจดี เป็นโปรก๊อล์ฟอันดับ ๑ ของไทย. (โปร ตัดมาจาก
อ. professional, กอ๊ ล์ฟมาจาก อ. golf).

โปรง่ ใส ก. สจุ รติ , ตรงไปตรงมา, เปดิ เผยได,้ ตรวจสอบได,้ เชน่ โครงการ
นีโ้ ปรง่ ใส รบั รองไม่มีการรับสนิ บน.

110

พจนานกุ รมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน •

โปรโมชน่ั น. การส่งเสริมการขายท่ีมีการลดแลกแจกแถม เช่น ตอนนี้
มโี ปรโมชนั่ ใหม่โทรฟรี ๒๔ ชว่ั โมง ในวันเกิดเจ้าของโทรศัพท์.
(อ. promotion).
โปรโหมต ก. ส่งเสริมสนับสนุน เช่น เขาได้รับโปรโหมตเป็นผู้จัดการ
คนใหม.่ เพลงน้โี ปรโหมตดจี นตดิ หคู นฟงั . (อ. promote).

โปส๊ เตอ้ ร ์ น. แผ่นโฆษณาหรือป้ายประกาศ มักมีรูปและมีสีสันต่างๆ
เช่น ใกล้จะถึงวันเลือกตั้ง ที่ไหนๆ ก็มีแต่โป๊สเต้อร์หาเสียง.
(อ. poster).

โปะ๊ เชะ ก. ตรงเผง, แม่นยำตามคาด, เช่น ฉันเตรียมคำตอบไว้แล้ว
ถ้าอาจารย์ออกขอ้ สอบใหอ้ ธบิ ายประเดน็ นี้ กโ็ ป๊ะเชะเลย.

ไปทช่ี อบทช่ี อบ ๑. ก. ไปสู่สุคติ (ใช้พูดส่งวิญญาณให้ไปให้พ้น) เช่น เธอตาย
ไปแลว้ กอ็ ยา่ มาหลอกมาหลอนกนั เลย ไปทชี่ อบทชี่ อบเถดิ .
๒. ก. ไปให้พ้นหน้า เช่น นี่มายืมเงินก่ีหนแล้ว ไปที่ชอบ
ท่ชี อบเสยี ทเี ถอะ.

ไปไม่ถงึ ดวงดาว
ก. ไม่ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ เช่น น่าเสียดาย
ที่เขาต้องออกจากวงการนักแสดง เพราะติดยาเสพติด
เลยไปไม่ถึงดวงดาว.

อกั ษร ผ

ผงาด ก. มีช่ือเสียงข้ึนมาอย่างรวดเร็ว เช่น สินค้าไทยผงาดใน
ตลาดโลก.
ผลไม ้ น. ผลของต้นไม้ที่กินเป็นของหวาน หรือปรุงเป็นของหวานได้
เช่น ผลไม้ไทยมีให้เลอื กกนิ ไดต้ ลอดทั้งป.ี
ผบั น. สถานบนั เทิงซ่งึ เปดิ บรกิ ารกลางคนื เน้นจำหนา่ ยเครื่องด่มื
ที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เธอไปผับทุกคืน อย่างน้ีเสียสุขภาพแย่.
(ตดั มาจาก อ. public house).

111

• พจนานกุ รมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ผ่าทางตนั ก. แกป้ ัญหาท่ีไม่มที างออกได้สำเรจ็ เชน่ ในท่ีสดุ ศาลยุติธรรม
ก็สามารถผา่ ทางตนั ปัญหาทางการเมอื งไดส้ ำเรจ็ .

ผขี นุน ๑. น. หญิงโสเภณีท่ีใช้บริเวณแถวคลองคูเมือง (เดิมเรียก
คลองหลอด) ซ่ึงมีต้นขนุนปลูกอยู่ริมคลองเป็นแหล่ง
หาลูกค้า เช่น ตำรวจเอาจริงเอาจัง ทำให้ผีขนุนแถว
คลองหลอดลดลงเยอะ.
๒. น. หญิงโสเภณี เช่น เมื่อคืนขับรถผ่านสวนสาธารณะเห็น
ผขี นนุ ยนื อยูเ่ ต็ม.

ผีซำ้ กรรมซดั ก. ได้รับเคราะห์กรรมซ้ำแล้วซ้ำอีก เช่น เขากำพร้าพ่อแม่
แล้วยังผีซ้ำกรรมซัด ป้าที่เล้ียงดูอยู่มาประสบอุบัติเหตุ
ตายจากไปอีก. คมม. บาปซ้ำกรรมซัด, เคราะห์ซำ้ กรรมซดั .

ผมี ะขาม น. หญิงโสเภณีท่ีใช้สนามหลวงซึ่งมีต้นมะขามปลูกอยู่โดยรอบ
เปน็ แหลง่ หาลกู คา้ เชน่ เปน็ สาวเปน็ นางอยา่ ไดเ้ ทยี่ วไปเดนิ เลน่
สนามหลวงตอนกลางคนื ใคร ๆ เขาจะเหมาเอาวา่ เปน็ ผมี ะขาม.

ผืนผ้าใบ น. เวทมี วย เชน่ นกั มวยคนนห้ี ากินบนผนื ผา้ ใบมานาน.

ผดุ ๑. ก. โผล่, ทะลึ่งหรือสูงเด่นขึ้นมาปรากฏอยู่เหนือพ้ืนดิน
พื้นน้ำเป็นต้น, เช่น ปลาผุด. ตอผุด. อย่าได้ผุดอย่า
ได้เกิด. (พจน.)
๒. ก. ปลูกสร้างขึ้น เชน่ คอนโดหรูผดุ ขึน้ เปน็ ดอกเห็ด.
๓. ก. เกดิ ขนึ้ เชน่ ชว่ งนม้ี รี ายการเกมแปลก ๆ ผดุ ขนึ้ มากมาย.

ผสู้ นั ทัดกรณ ี น. ผูช้ ำนาญการ, ผรู้ ้เู รื่องดี, เช่น เรือ่ งนเ้ี ขาเปน็ ผูส้ นั ทดั กรณี
ไม่มใี ครรู้ดีกว่าเขาหรอก.

ผหู้ ญงิ หยำฉา่ น. หญิงโสเภณี เช่น อย่านุ่งกระโปรงฟิตผ่าข้างสูง จะทำให้
ดูเหมอื นผ้หู ญงิ หยำฉา่ . (จ. หยำฉา ว่า ด่ืมนำ้ ชา).

เผจ ก. ส่งข้อความส้ันๆ เข้าเคร่ืองเผจเจ้อร์ เช่น ให้พยาบาลเผจ
ตามหมอมาด่วน มคี นไข้หนักรออยู.่ (ตดั มาจาก อ. pager).

เผจเจอ้ ร์ น. เครือ่ งมอื สื่อสารทีร่ บั ขอ้ ความสน้ั ๆ. (อ. pager).

112

พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบบั ราชบณั ฑติ ยสถาน •

เผอื กร้อน น. ปญั หาเร่งดว่ นทแ่ี ก้ยาก เช่น การแต่งตั้งผวู้ ่าการ สตง.เป็น
เผอื กรอ้ น ไมม่ ใี ครอยากเข้าไปเกีย่ วขอ้ ง.

แผนแมบ่ ท น. แผนหลักในการดำเนินการ เช่น รัฐบาลมีนโยบายจัดทำ
แผนแม่บทพัฒนาการเมืองที่เสริมสร้างระบบคุณธรรม
และจริยธรรม.
แผ่นเสยี งตกรอ่ ง
๑. น. คำเปรียบการพูดเร่ืองเดิมซ้ำ ๆ เช่น ฉันเบื่อยายคนน้ี
เสียจริง ชอบพดู เร่ืองเดิมเปน็ แผ่นเสียงตกร่องอยู่ได.้
๒. น. คนทพี่ ดู เรื่องเดิมซ้ำซาก ๆ เช่น เธอนแ่ี ผน่ เสยี งตกรอ่ ง
จริง ๆ เลา่ เรอ่ื งเดมิ มา ๑๐ รอบ แลว้ .

โผ น. รายชื่อบุคคลท่ีเตรียมไว้เพื่อการแต่งตั้งหรือคาดว่าจะได้รับ
การแตง่ ตง้ั เชน่ เขาเปน็ ตวั เกง็ วา่ จะตดิ โผคณะรฐั มนตรคี ราวน.้ี
(จ. โผว วา่ บัญชี).

อกั ษร ฝ

ฝนั ลม ๆ แลง้ ๆ
ก. คิดหวังสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ หรือเป็นไปได้ยาก เช่น
ต้ังหน้าต้งั ตาทำมาหากินไปเถอะ อย่ามวั ฝนั ลม ๆ แล้ง ๆ วา่
จะถกู ล็อตเตอร่รี างวัลท่ี ๑ อยู่เลย.

ฝายชะลอน้ำ น. สิ่งก่อสร้างขวางลำนำ้ สรา้ งอย่างง่าย ๆ โดยใชไ้ มไ้ ผ่ เศษไม้
ก่ิงไม้ กรวด เป็นต้น เพ่ือชะลอการไหลของน้ำและเพื่อ
เก็บกักน้ำให้กระจายไปทั่วพื้นดิน ทำให้พื้นดินชุ่มชื้น. คมม.
ฝายแม้ว.

ฝายแมว้ น. ส่ิงก่อสรา้ งขวางลำน้ำ สรา้ งอย่างง่าย ๆ โดยใชไ้ ม้ไผ่ เศษไม้
ก่ิงไม้ กรวด เป็นต้น เพื่อชะลอกระแสน้ำและเพ่ือเก็บกักน้ำ
ให้กระจายไปทั่วพื้นดิน ทำให้พ้ืนดินชุ่มช้ืน. คมม. ฝาย
ชะลอน้ำ.

113

• พจนานกุ รมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบับราชบัณฑติ ยสถาน

เฝย่ ก. เชย, ไม่ทันสมัย, ไม่มีรสนิยม, เช่น นายคนน้ีหน้าตาเฝ่ย
จะตาย ยงั จะมาสมัครเปน็ นายแบบอีก.

เฝส น. ชว่ งหรือระยะของโครงการ เช่น หม่บู ้านทุง่ เศรษฐีเฝสแรก
จะมีบ้านจำนวน ๕๐๐ หลัง. คมม. เฟส. (อ. phase).

แฝก็ ซ์ ๑. น. เคร่ืองที่ส่งหรือรับเอกสารด้วยอุปกรณ์ที่ใช้คล่ืนแม่เหล็ก
ไฟฟ้า พ่วงกับสายโทรศัพท์ โดยกดหมายเลขโทรศัพท์ของ
ผู้รับปลายทาง เช่น ตอนน้ีบ้านเรามีแฝ็กซ์แล้ว จะส่ง
เอกสารอะไรกส็ ง่ มาได.้ คมม.โทรสาร,แฟกซ ์ ความหมายที่๑.
๒. น. เอกสารท่ีส่งหรือรับด้วยเครื่องตามข้อ ๑ เช่น วันน้ี
ไดร้ ับแฝ็กซ์สญั ญาซ้อื ขายบา้ นแล้ว. คมม. โทรสาร, แฟกซ์
ความหมายท่ี ๒.
๓. ก. ส่งเอกสารด้วยเครอื่ งตามข้อ ๑ เชน่ ชว่ ยแฝก็ ซจ์ ดหมาย
ฉบบั นไ้ี ปใหล้ ูกคา้ ด้วย. คมม. แฟกซ ์ ความหมายท่ี ๓.
(อ. fax).

แฝดคนละฝา ๑. น. ฝาแฝดท่ีมีหน้าตาหรือลักษณะนิสัยแตกต่างกัน เช่น
แฝดคูน่ น้ี สิ ัยไมเ่ หมือนกันเลยอย่างกบั แฝดคนละฝา.
๒. น. คน ๒ คนที่ไม่ได้เป็นฝาแฝดแต่สนิทกันมาก มัก
ไปไหนมาไหนด้วยกัน เช่น สองคนนี้สนิทกันมาก ไปไหน
ดว้ ยกนั ตลอดอย่างกบั ฝาแฝด แต่เป็นแฝดคนละฝา.

อักษร พ

พราย์มทายม์ , ไพรมไ์ ทม์
น. ช่วงเวลาในการเสนอรายการทางโทรทัศน์หรือวิทยุท่ีมี
ผู้ชมผูฟ้ งั มากทส่ี ดุ เชน่ ละครของผูส้ รา้ งคนนี้ ทางสถานีมกั จะ
จัดให้ออกอากาศช่วงพราย์มทายม์ . (อ. prime time).

พริตต้ี น. หญงิ สาวหรอื ชายหนมุ่ รปู รา่ งหนา้ ตาดี ทำหนา้ ทเี่ สนอสนิ คา้
ใหม่โดยเฉพาะรถยนต์ เช่น การแสดงรถยนต์ใหม่รุ่นนี้มี
พริตตี้สวย ๆ หลอ่ ๆ มาแนะนำสนิ ค้า. (อ. pretty).

114

พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบัณฑติ ยสถาน •

พลาซ่า น. สถานทที่ มี่ หี า้ งสรรพสนิ คา้ รา้ นขายเสอ้ื ผา้ รา้ นอาหาร และ
อ่ืน ๆ รวมอยูใ่ นอาคารเดียวกนั . (อ. plaza).

พลาด ๑. ก. หมดโอกาส, เสียโอกาส, ไม่ได้อย่างท่ีหวัง, เช่น เขา
พลาดตำแหน่งแช้มป์ไปอยา่ งนา่ เสยี ดาย.
๒. ก. ไม่ได้ทำสิ่งท่ีต้ังใจจะทำ เช่น อย่าพลาดชมละครตอน
อวสานคืนนีน้ ะ. มัวแตว่ นุ่ กับงาน เลยพลาดไปงานเล้ยี งรุ่น.

พลกิ แผน่ ดิน ก. อาการทตี่ ามหาเท่าไร ๆ กไ็ มพ่ บ (พจน.), คน้ หาด้วยความ
ยากลำบาก เช่น สมัยน้ีต้องพลิกแผ่นดินจึงจะพบผู้บริหาร
ท่ีทั้งเกง่ และซ่ือสัตย.์

พลิกโผ ๑. ก. ไม่เป็นไปตามรายชื่อทีค่ าดไว้ เชน่ รายชือ่ คณะรฐั มนตรี
ชุดน้พี ลิกโผอยูห่ ลายคน.
๒. ก. ไม่เป็นไปตามคาด เช่น คู่น้ีทำท่าว่าจะแต่งงานกัน
อยู่แล้ว กลับพลิกโผผู้หญิงกลับไปแต่งงานกับเศรษฐี
เสยี นี.่
(โผ มาจาก จ. โผว วา่ บัญช)ี .

พลกิ ล็อก ก. ตรงกันข้ามกับท่ีคาดหมายไว้ เช่น นักมวยฝ่ายน้ำเงินชนะ
ไปอย่างพลิกล็อก ทำให้หลายคนกระเป๋าฉีก. (ล็อกมาจาก
อ. lock).

พ็อกเกต้ บุ๊ก น. หนงั สือปกออ่ นขนาด ๕.๗๕ x ๘.๒๕ นวิ้ เชน่ งานสปั ดาห์
หนังสอื ปนี ี้พ็อกเก้ตบุก๊ ขายดมี าก. (อ. pocketbook).

พอ่ แกว้ แม่แกว้
น. ส่ิงท่ีดี สิ่งท่ีประเสริฐ หรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจ
ในยามคับขัน เช่น พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกช้างด้วย อย่าให้
เจอผหี ลอกเลย.
พอเพยี ง ๑. ก. ได้เทา่ ท่กี ะไว้ เชน่ ได้เทา่ นี้ก็พอเพยี งแลว้ . (พจน.)
๒. ก. มีพอสำหรับดำรงชีวิตอยู่ เช่น ชีวิตแบบพอเพียง.
เศรษฐกจิ พอเพยี ง.

115

• พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบบั ราชบัณฑติ ยสถาน

พ่อเมอื ง น. ผู้ว่าราชการจังหวัด เช่น พ่อเมืองร่วมทำบุญตักบาตรวัน
ขึ้นปีใหม่กบั ชาวบา้ นทกุ ป.ี

พะโล้ ๑. น. ชื่ออาหารชนิดหน่ึง ใส่เคร่ืองเทศมีโป๊ยก้ัก อบเชย
เป็นต้น มีรสหวานเค็ม ใส่เน้ือสัตว์ มีหมูสามชั้น เป็ด
ขาหมู เป็นต้น มักจะมนั มาก เช่น เป็ดพะโล้. ขาหมูพะโล้
ไข่พะโล.้
๒. น. หญิงมอี ายทุ ีอ่ ้วนมาก ๆ เช่น กนิ ขา้ วขาหมมู าก ๆ ระวัง
จะเปน็ พะโล้นะ.
(จ. พะโลว่ วา่ ชื่ออาหารชนิดหนึ่ง).

พา้ ร์ตทายม์ , พ้ารต์ ไทม์
ว. ไม่เต็มเวลาของการทำงานตามปรกติ เช่น เขาเลือก
ทำงานพา้ รต์ ไทมจ์ ะไดม้ เี วลาอยกู่ บั ลกู มากขนึ้ . (อ. part-time).

พา้ สปอร์ตไก ่ น. หนังสือประจำตัวไก่ชนสำหรับใช้เคล่ือนย้าย เริ่มใช้
เม่ือมีการระบาดของไข้หวัดนกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ เช่น ช่วงนี้
ไข้หวัดนกระบาดมาก ถ้าจะเอาไก่ชนไปไหน ต้องเอา
พ้าสปอรต์ ไกไ่ ปดว้ ย. (พา้ สปอรต์ มาจาก อ. passport).

พดู สาย ก. พูดโทรศพั ท์ เช่น ขอพดู สายกับนอ้ งเล็กคะ่ .
เพลย์บอย น. ผู้ชายท่ีมีฐานะร่ำรวย เจ้าสำราญ ไม่จริงจังกับชีวิต มักมี
นสิ ยั เจา้ ชู้ เชน่ ใคร ๆ กว็ า่ ลกู ชายคนเลก็ ของเขาเปน็ เพลยบ์ อย
มีข่าวเปลี่ยนคู่ควงเปน็ ว่าเล่น. (อ. playboy).
เพลยี ใจ ก. ทอ้ แท,้ หมดกำลงั ใจ, (พจน.), เหนอื่ ยใจ, ระอาใจ, ละเหย่ี ใจ,
เชน่ เหน็ เดก็ สมยั ใหมไ่ มส่ นใจการเรยี นแลว้ เพลยี ใจเหลอื เกนิ .

เพียบ ก. มีจำนวนหรือปริมาณมาก เช่น งานวันน้ีมีอาหารเพียบ.
แกงยังเหลอื เพียบ กินอกี ๑๐ คนกย็ ังได.้

เพยี ว ๆ ว. ลว้ น ๆ , ไมม่ สี ง่ิ ใดเจอื ปน, เชน่ เขาซดเหลา้ เพยี ว ๆ ตดิ ๆ กนั
๓ แก้ว จะไม่เมาไหวหรือ. ถ้าฉันขายของชิ้นน้ีได้ จะได้กำไร
เพยี ว ๆ หลายหมนื่ ทีเดยี วนะ. (เพียว มาจาก อ. pure).

116

พจนานกุ รมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบบั ราชบัณฑติ ยสถาน •

เพอื่ น ๑. ส. คำใช้แทนคำว่า เขา หรือ ท่าน ในอาการที่เป็นกันเอง
(พจน.) เชน่ สงสัยเพอ่ื นจะเบย้ี วเราเสยี แล้ว.
๒. ส. คำใช้แทนผู้พูด (นิยมใช้ในกลุ่มวัยรุ่น) เช่น งานน้ี
เพ่อื นไม่เอาดว้ ยนะ.
๓. ส. คำใช้แทนผู้ท่ีพูดด้วย (นิยมใช้ในกลุ่มวัยรุ่น) เช่น
เยน็ นเ้ี พือ่ นไปกบั เราอีกนะ.
แพ็กเกจ ๑. น. ชุดการท่องเที่ยวรวมบริการทุกอย่างไว้ เช่น ช่วงน้ีมี
โปรโมชั่น เทย่ี วยโุ รปแบบแพ็กเกจ ๔ วนั ๕ คืน.
(อ. package ตดั มาจาก package tour).
๒. น. การประชุม การอบรม และการเรียนการสอนที่จัด
รวมเป็นชุด เช่น การอบรมครั้งน้ีจัดเป็นแพ็กเกจให้เลือก
หลายแพ็กเกจ. (อ. package).
แพทยเ์ ฉพาะทาง
น. แพทยท์ ช่ี ำนาญรกั ษาโรคประเภทใดประเภทหนงึ่ โดยเฉพาะ
เช่น ปัจจุบันนอกจากอายุรแพทย์แล้ว ยังมีแพทย์เฉพาะทาง
อกี หลายดา้ น.
แพทยท์ างเลอื ก น. แพทยท์ ร่ี กั ษาโรคดว้ ยวธิ อี นื่ ซงึ่ ไมใ่ ชว่ ธิ รี กั ษาโรคแผนปจั จบุ นั
เพื่อให้คนไข้สามารถเลือกรักษาได้ เช่น แพทย์ทางเลือกใช้
วิธีการฝงั เขม็ บำบดั อาการปวดหัว.
แพทยแ์ ผนไทย น. แพทย์ที่รักษาโรคตามตำราแพทย์พ้ืนบ้านไทย เช่น
แพทยแ์ ผนไทยใช้สมนุ ไพรไทยปรุงยารักษาโรค.
แพทย์แผนปจั จบุ นั
น. แพทยท์ ส่ี ำเรจ็ การศกึ ษาแพทยศาสตรแ์ ละไดร้ บั ใบประกอบ
โรคศิลปะ เช่น แพทย์แผนปัจจุบันจำนวนไม่น้อยยังไม่เห็น
ด้วยกับการใชส้ มนุ ไพรรักษาโรค.
แพน้ ต์สทู น. เคร่ืองแต่งกายชุดเส้ือและกางเกงตัดด้วยผ้าพับเดียวกัน
เช่น ชุดเดินทางของเธอเป็นแพน้ ต์สทู สเี ข้ม. (อ. pant suit).
แพลม็ ก. เปิดเผยหรือปรากฏออกมาบางส่วน เช่น มีข่าวแพล็ม

117

• พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบณั ฑิตยสถาน

ออกมาว่าเขาจะขายหนุ้ ทั้งหมดให้บริษัทต่างชาต.ิ
โพล น. ข้อสรุปการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มคนจำนวนหนึ่ง
ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง แสดงในรูปสถิติ เช่น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิตทำโพลเร่ืองใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคน
ตอ่ ไป. (อ. poll).

โพ้สต์ ก. ข้ึนข้อความหรือภาพไว้บนเว็บบอร์ดในอินเทอร์เน็ต เช่น
ข่าวฉาวของดาราคนน้ันมีคนโพ้สต์บนเว็บไปเรียบร้อยแล้ว.
(อ. post).

โพ้สทา่ ก. แสดงทา่ ใหถ้ า่ ยรปู หรอื วาดรปู เชน่ นางแบบคนนรี้ ปู ออกมา
สวยทุกรูปเพราะเธอโพ้สท่าได้ดี. (โพ้ส มาจาก อ. pose).

ไพรม์ไทม์, พรายม์ ทายม์
น. ช่วงเวลาในการเสนอรายการทางโทรทัศน์หรือวิทยุท่ีมี
ผชู้ มผู้ฟังมากทีส่ ุด เช่น ละครของผู้สร้างคนน้ี ทางสถานีมักจะ
จดั ใหอ้ อกอากาศชว่ งไพรม์ไทม.์ (อ. prime time).

อกั ษร ฟ

ฟรี้ซ ๑. ก. นำไปแช่ในช่องแข็ง เช่น ช็อกโกแล็ตจะละลายแล้ว เอา
ไปฟรี้ซเสยี กอ่ น.
๒. ก. ทำใหน้ ิ่ง, ทำใหอ้ ยู่กับท,่ี ไมข่ ยายตวั , ไม่ก้าวหนา้ , เช่น
เขาโดนฟรี้ซอยู่ทีก่ รมมาหลายปไี ม่ไดเ้ ล่อื นตำแหนง่ . คมม.
แช่แขง็ .
(อ. freeze).
ฟรีทีว ี น. ระบบโทรทัศน์ท่ีส่งสัญญาณโดยผู้รับไม่ต้องจ่ายค่าบริการ
เช่น ฟรที ีวีบา้ นเราทุกชอ่ งมีโฆษณาเยอะมาก. (อ. free TV).
ฟลอร์ ๑. น. ลานเรียบและกว้าง อาจยกพ้ืนข้ึนให้สูงกว่าปรกติหรือ
ไม่กไ็ ด้สำหรบั เตน้ รำ รำวง หรือแสดงการละเล่นแบบต่าง ๆ
เปน็ ต้น เช่น ก้ันที่ตรงกลางไว้เปน็ ฟลอรส์ ำหรับเต้นรำ.

118

พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบณั ฑิตยสถาน •

๒. น. ผูน้ ่ังฟงั การอภิปราย เชน่ ชว่ งน้เี ปดิ โอกาสใหถ้ ามคำถาม
จากฟลอร์ได้.
(อ. floor).

ฟลกุ ก. ได้มาโดยบังเอิญ, บังเอิญโชคดี, เช่น สอบได้ที่ ๑ คราวนี้
สงสยั จะฟลกุ มากกวา่ เพราะไมเ่ คยทอ่ งหนงั สอื เลย. (อ. fluke).

ฟองสบแู่ ตก น. ปรากฏการณ์การทรุดตัวลงอย่างฉับพลันของเศรษฐกิจท่ี
เฟ่ืองฟูขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่สัมพันธ์กับความต้องการ
ในการบริโภคอย่างแท้จริง เปรียบเหมือนการแตกของฟองสบู่
เช่น ปี ๒๕๔๐ ประเทศไทยเกิดฟองสบู่แตก ทำให้คน
จำนวนมากตกงาน.

ฟอ้ นต ์ น. แบบตัวอักษรสำหรับการพิมพ์ เช่น งานพิมพ์น้ีใช้ฟ้อนต์
อังสนา. (อ. font).

ฟอร์ม ๑ น. เคร่ืองแบบ เช่น วันจันทร์แต่งฟอร์ม วันศุกร์แต่งไทย.
(ตดั มาจาก อ. uniform).

ฟอร์ม ๒ ๑. น. แบบกรอกข้อความ เช่น ขอให้ทุกคนที่สมัครเข้าเรียน
กรอกฟอร์มทแี่ จกให้ด้วย.
๒. น. รปู ทรง เช่น ตน้ ไมต้ น้ น้ฟี อร์มสวยจัง.
๓. น. ท่า, มาด, เช่น หนุ่มคนนั้นฟอร์มเยอะ น่าหม่ันไส้.
อาจารย์คนนี้ดูไม่มีฟอร์มเลย ไม่น่าเชื่อว่าเป็นด๊อกเต้อร์.
๔. ก. รวบรวมคนเปน็ คณะเพื่อร่วมงานอยา่ งใดอย่างหนึ่ง เชน่
นายกรฐั มนตรีกำลังฟอรม์ รัฐบาลอยู่.
๕. ก. ทำเป็นรแู้ ต่ไมร่ ูจ้ รงิ เช่น ไมร่ ูก้ บ็ อกมา ไมต่ อ้ งมาฟอร์ม.
๖. ก. มีลูกไม้, มีเล่ห์เหล่ียม, เช่น นายคนนี้ฟอร์มจัดนะ
ระวงั ใหด้ ี.
(อ. form).

ฟดั ๑. ก. กัดเหว่ียงหรือสะบัดไปมา (พจน.) เช่น เขาถูกหมา
ฟัดจมเข้ียว.
๒. ก. ตอ่ สู้ (พจน.) เชน่ มวยคนู่ ีฟ้ ดั กันมันมาก.

119

• พจนานกุ รมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบัณฑติ ยสถาน

๓. ก. ทำรา้ ย เชน่ ทำไมหนา้ ตาบวมปดู อยา่ งน้ี ไปถกู ใครฟดั มา.
๔. ก. กอดอย่างแรงด้วยความรักความเอ็นดู เช่น เด็กคนน้ี
อ้วนจำ้ ม่ำ นา่ ฟัดเหลือเกนิ .
ฟนั ๑. ก. เอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไป, โดยปริยายหมายถึง
อาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เอาสันมือฟันอิฐ. (พจน.)
๒. ก. ได้มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ที่ตนต้องการ เช่น
เห็นหน้าตาเรียบร้อยอย่างนี้ แกฟันผู้หญิงมาแล้วนับ
ไม่ถ้วน.
๓. ก ทำกำไรอย่างมาก เช่น ขายเทปชุดนี้ผู้ผลิตฟันไป
หลายลา้ น. คมม. ฟันกำไร.
ฟนั กำไร ก. ทำกำไรอย่างมาก เช่น วิธีโฆษณาสินค้าแบบใหม่ทำให้
บรษิ ทั ฟันกำไรได้มหาศาล. คมม. ฟนั ความหมายท่ี ๓.
ฟันธง ก. พูดให้ชัดเจน, ตัดสินด้วยความเชื่อม่ัน, เช่น เร่ืองนี้ฟันธง
มาเลยวา่ จะเอาอยา่ งไร. หมอดฟู นั ธงวา่ ดาราคนู่ จี้ ะตอ้ งเลกิ กนั .
ฟางเสน้ สดุ ท้าย
๑. น. เหตุที่ทำให้ความอดทนท่ีมีมานานส้ินสุดลง เช่น คำสั่ง
ที่ไม่เป็นธรรมเป็นฟางเส้นสุดท้ายท่ีทำให้เขาส้ินหวังกับ
ระบบราชการ จึงตดั สินใจลาออกโดยทันที.
๒. น. โอกาสหรือความหวังสุดท้ายที่ต้องรีบคว้าไว้ มิฉะนั้น
จะสญู ไป เชน่ ฉนั จะลองทำตามทคี่ ณุ แนะนำ เพราะดเู หมอื น
จะเป็นฟางเสน้ สุดทา้ ยแล้ว.
ฟายล,์ ไฟล์ น. แฟ้มข้อมูลในคอมพิวเต้อร์ เช่น เม่ือพิมพ์ข้อมูลเสร็จแล้ว
อยา่ ลืมเซฟ้ ลงฟายล์ไวใ้ ห้ด้วย. (อ. file).
ฟาวล ์ ๑. ก. ผิดกติกาในการแข่งขนั ทำให้ไมไ่ ด้คะแนน เชน่ คู่แขง่ ขนั
ทำฟาวล์ฝ่ายเราเลยได้คะแนน. เขาเตะลกู เขา้ ประตแู ต่เปน็
ลกู ฟาวล์เพราะลำ้ หน้า.
๒. ก. ไม่เกิดผล, ไม่สำเร็จ, เช่น เขาไปจีบสาวต้ังนานสุดท้าย
ก็ฟาวล.์

120

พจนานกุ รมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบณั ฑติ ยสถาน •

(อ. foul).

ฟติ ๑. ว. คับจนรดั รปู เชน่ เสือ้ ฟิต. กางเกงฟิต. (พจน.)
๒. ว. แขง็ แรง, กระปรกี้ ระเปรา่ , เชน่ รา่ งกายกำลงั ฟติ . (พจน.)
๓. ก. คับ, รัดรูป, เช่น สงสัยจะอ้วนข้ึน กระโปรงที่เคยใส่
สบาย ตอนนฟี้ ิตไปแล้ว.
๔. ก. สมบูรณ์แข็งแรง, อยู่ในสภาพที่ดี, เช่น นักมวยถ้า
ร่างกายไม่ฟิตพอ มหี วังชนะไดย้ าก.
๕. ก. ฝึกซ้อม (พจน.), ทำให้สมบูรณ์แข็งแรง, ทำให้อยู่
ในสภาพที่ดี, เช่น ใกล้ถึงวันประกวดแล้ว ต้องรีบฟิตตัว.
(อ. fit).
ฟติ ป๋ัง, ฟติ ปึง๋
ก. มีสมรรถภาพทางเพศอย่างมาก เช่น คุณตาอายุเกือบ
๙๐ แล้ว แตย่ ังฟิตป๋ังอยู่นะ. คมม. ปง๋ึ ป๋ัง.

ฟติ เหนส, ฟติ เนส
น. สถานท่ีท่ีมีอุปกรณ์หลายอย่างให้ออกกำลังกาย มีจักรยาน
สำหรับถีบอยู่กับที่ เครื่องเดินสายพาน เป็นต้น เช่น เขา
เขา้ ฟติ เหนสเปน็ ประจำเพอื่ ลดนำ้ หนกั . (อ. fitness).

ฟฟิ้ ต้ี ๆ ว. ก้ำกึ่ง, มีโอกาสเท่า ๆ กัน, เช่น หลังจากถูกรถชน เข้า
โรงพยาบาลมา ๒ วันแลว้ อาการของเขายังน่าเป็นหว่ ง หมอ
บอกวา่ มีโอกาสรอดฟฟิ้ ต้ี ๆ. คมม. ห้าสิบ ๆ. (อ. fifty-fifty).

ฟวิ น. อารมณ์ เช่น หนังเรอ่ื งนด้ี ูแลว้ ได้ฟิวจริง ๆ. (อ. feel).

ฟวิ ส์ขาด ก. อดกลน้ั อารมณโ์ กรธไมอ่ ยู่ เชน่ เมอื่ วานฉนั โกรธจนฟวิ สข์ าด
อาละวาดทำของพงั ไปหลายช้นิ . (ฟวิ ส์ มาจาก อ. fuse).

ฟุ้ง ๑. ว. มากเกินควร (ใชก้ ับกริยาคุย) เชน่ คยุ ฟุ้ง. (พจน.)
๒. ก. คุยโอ้อวด เชน่ พรรครัฐบาลฟุ้ง มัน่ ใจชนะเลือกตงั้ ซอ่ ม
แน่ ๆ.

ฟุตซอล น. ชื่อการแข่งขันกีฬาในร่มชนิดหน่ึง ลักษณะคล้ายฟุตบอล

121

• พจนานกุ รมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

แต่มีผู้เล่นฝ่ายละ ๕ คนรวมท้ังผู้รักษาประตู การแข่งขัน
แบง่ เปน็ ๒ ชว่ ง ช่วงละ ๒๐ นาท.ี (อ. futsal).

ฟุตวอลเล่ย์ น. กีฬาประเภทแข่งขันอย่างหน่ึง แบ่งผู้เล่นเป็น ๒ ฝ่าย
ฝ่ายละ ๒ คน มีลูกฟุตบอลเป็นอุปกรณ์การเล่น ใช้เท้าเตะ
กติกาการเล่นเหมือนวอลเล่ย์บอลชายหาด เริ่มมีการแข่งขัน
ในการแข่งซีเกมส์คร้ังที่ ๒๓ เม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๘ ท่ีประเทศ
ฟลิ ปิ ปินส์. (อ. footvolley).

เฟรน้ ช์ฟรายด ์ น. มันฝร่ังหั่นเป็นแท่งส่ีเหลี่ยมขนาดประมาณแท่งดินสอ
ยาวประมาณ ๓-๔ น้ิว ทอดในน้ำมันท่วมให้กรอบนอก
นุ่มใน เวลารับประทานอาจโรยเกลือหรือราดด้วยซ้อส
มะเขือเทศ เช่น ซื้อแฮมเบอร์เก้อร์ร้านนี้แถมเฟร้นช์ฟรายด์
ด้วย. (อ. french fried หรือ french fries).

เฟส น. ช่วงหรือระยะของโครงการ เช่น ทางหลวงแผ่นดินสายนี้
ได้รับงบประมาณสำหรับก่อสร้างเฟสที่ ๒ แล้ว. คมม. เฝส.
(อ. phase).

แฟกซ์ ๑. น. เคร่ืองที่ส่งหรือรับเอกสารด้วยอุปกรณ์ท่ีใช้คล่ืนแม่เหล็ก
ไฟฟ้า พ่วงกับสายโทรศัพท์ โดยกดหมายเลขโทรศัพท์ของ
ผู้รับปลายทาง เช่น ตอนนี้บ้านเรามีแฟกซ์แล้ว จะส่ง
เอกสารอะไรกส็ ง่ มาได.้ คมม. โทรสาร, แฝก็ ซ์ ความหมายที่ ๑.
๒. น. เอกสารท่ีส่งหรือรับด้วยเคร่ืองตามข้อ ๑ เช่น วันนี้
ได้รับแฟกซ์สัญญาซื้อขายบ้านแลว้ . คมม. โทรสาร, แฝก็ ซ์
ความหมายที่ ๒.
๓. ก. ส่งเอกสารด้วยเคร่ืองตามข้อ ๑ เช่น ช่วยแฟกซ์
จดหมายฉบบั นไ้ี ปใหล้ กู คา้ ดว้ ย. คมม. แฝก็ ซ์ ความหมายท่ี ๓.
(อ. fax).

แฟช่นั ๑. น. สมัยนิยม, แบบหรือวิธีการท่ีนิยมกันท่ัวไปในชั่วระยะ
เวลาหนง่ึ . (พจน.)
๒. น. ส่ิงของ เครื่องแต่งกาย หรือพฤติกรรมเป็นต้นท่ีนิยม

122

พจนานกุ รมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน •

ในช่วงเวลาหน่ึง เช่น วัยรุ่นสมัยนี้นุ่งกางเกงหรือกระโปรง
เอวต่ำเป็นแฟช่ัน. สมัยนี้มีแฟช่ันส่งลูกไปเข้าค่ายฤดูร้อน
อบรมภาษาอังกฤษทีต่ ่างประเทศ.
(อ. fashion).

แฟนพันธแุ์ ท้ น. ผู้ทร่ี ู้ สนใจ เข้าใจ ชื่นชม สิ่งใดสิง่ หนึง่ หรือผูใ้ ดผู้หนึ่งอย่าง
แท้จริง เช่น เขาเป็นแฟนพันธุ์แท้เพลงสุนทราภรณ์จึงร้อง
ได้จำได้ทุกเพลง แล้วยงั รู้เบอ้ื งหลงั การแต่งเพลงดว้ ยนะ.

แฟบ็ น. ผงซกั ฟอก เชน่ แฟบ็ ยี่หอ้ นฟ้ี องน้อย เวลาซกั ผ้าจงึ ไม่คอ่ ย
เปลืองน้ำ. (มาจากยห่ี ้อผงซักฟอก Fab).

แฟร,์ แฟร์ ๆ ๑. ก. ยุติธรรม เช่น แบ่งงานให้ทำเท่า ๆ กันอยา่ งน้ีก็แฟรด์ ี.
๒. ก. ตรงไปตรงมา เช่น ผมขอพูดแบบแฟร์ ๆ เลยว่า งาน
ของคุณตอ้ งปรบั ปรงุ อกี มาก.
(แฟร์ มาจาก อ. fair).

แฟรนชายส์ น. ธุรกิจท่ีซื้อสิทธิ์ในการนำสินค้าหรือบริการมาขาย โดยใช้
ช่ือของเจ้าของเดิม เช่น เดี๋ยวน้ีร้านขายน้ำเต้าหู้ก็ทำเป็น
แฟรนชายสแ์ ลว้ . (อ. franchise).

โฟม ๑. น. ของเหลวที่ข้น มีลักษณะเป็นฟองละเอียดและนุ่ม
เชน่ โฟมลา้ งหนา้ . โฟมดบั เพลิง. โฟมโกนหนวด.
๒. น. วัสดุสังเคราะห์ท่ีมีความหยุ่นตัว น้ำหนักเบา ใช้สำหรับ
กันกระแทกหรือทำบรรจุภัณฑ์เป็นต้น เช่น เคร่ืองใช้
ไฟฟา้ ต้องบรรจุในกลอ่ งที่มโี ฟมเพือ่ กันกระแทก.
(อ. foam).

ไฟเขยี ว ก. อนุญาตให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ เช่น ครม.
ไฟเขียวปรบั ภาษีเหล้า.

ไฟจ้กี น้ น. เวลาที่กำหนดใกล้จะมาถึงจึงต้องรีบทำส่ิงใดสิ่งหนึ่ง เช่น
งานนี้อาจารย์สั่งมาต้ังแต่ต้นเทอม แต่รอจนไฟจ้ีก้นจึงทำ
อยา่ งนีง้ านจะออกมาดไี ดอ้ ยา่ งไร. คมม. ไฟลนก้น.

123

• พจนานกุ รมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบบั ราชบัณฑิตยสถาน

ไฟล์, ฟายล ์ น. แฟ้มข้อมูลในคอมพิวเต้อร์ เช่น เม่ือพิมพ์ข้อมูลเสร็จแล้ว
อยา่ ลมื เซฟ้ ลงไฟล์ไวใ้ ห้ด้วย. (อ. file).

ไฟลนก้น น. เวลาที่กำหนดใกล้จะมาถึงจึงต้องรีบทำสิ่งใดส่ิงหนึ่ง เช่น
งานน้ีอาจารย์ส่ังมาต้ังแต่ต้นเทอม แต่รอจนไฟลนก้นจึงทำ
อยา่ งนงี้ านจะออกมาดไี ด้อย่างไร. คมม. ไฟจ้กี ้น.

อักษร ภ

ภาคส่วน น. กลุ่มคนหรือส่วนงาน เช่น ประชาชนทุกภาคส่วนของ
ประเทศควรให้ความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติด.
รัฐบาลมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจทกุ ภาคสว่ น.

ภาษาดอกไม ้ น. คำพูดที่ไพเราะน่าฟัง เช่น เธอรู้จักพูดจาภาษาดอกไม้
ใครได้ยินกช็ อบ.

ภาษสี ังคม น. เงินท่ีจ่ายเพ่ือช่วยงานเลี้ยงหรืองานบุญเป็นต้นในฐานะ
ที่เป็นส่วนหน่ึงของสังคม เช่น เขาเป็นคนมีหน้ามีตา ใคร ๆ
กร็ ้จู ัก จงึ ต้องเสียภาษีสังคมมากหนอ่ ย.
ภชุ งค ์ น. ผู้ชายแท้ (เป็นคำท่ีชายรักร่วมเพศใช้) เช่น ผับเฉพาะที่
พวกเราเคยไปกันบ่อย ๆ ตอนนถ้ี กู ชะนีกบั ภุชงคย์ ึดหมดแลว้ .
บางทีใชว้ ่า ชงค์.

อักษร ม

มนุษย์เงินเดอื น
น. ผู้มีรายได้จากเงินเดือนอย่างเดียว เช่น มนุษย์เงินเดือน
อยา่ งเรา ๆ จะใชจ้ า่ ยฟมุ่ เฟือยไมไ่ ด้.
มวยลม้ ต้มคนดู
น. การตัดสิน การพิจารณาโทษ การต่อสู้ เป็นต้น ท่ีทำให้ดู
เหมือนเอาจริงเอาจังแต่ไม่ได้ทำให้เป็นจริงหรือเลิกล้มไป
เช่น ความขัดแย้งระหว่างหัวหน้าพรรคกับที่ปรึกษาพรรคที่

124

พจนานกุ รมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบับราชบัณฑติ ยสถาน •

เปน็ ขา่ วนน้ั เปน็ เพยี งมวยลม้ ตม้ คนดู ในทส่ี ดุ กไ็ มม่ อี ะไรหรอก.

มวลชน น. กลุ่มชนจำนวนมาก เช่น คนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับมวลชน
ต้องระมัดระวังคำพูด.

มวลสาร ๑. น. เนื้อของเทหวัตถุท่ีรวมกันอยู่ในเทหวัตถุนั้น ๆ. (พจน.)
๒. น. สิ่งที่นำมาใช้ในการสร้างวัตถุมงคล มีดิน เนื้อไม้
ผงธปู เกสรดอกไม้ เสน้ ผม ชานหมาก จวี ร ของพระภิกษุ
ที่นับถือกันมาก เป็นต้น เช่น พระเคร่ืองชุดนี้ได้มวลสาร
มาจากพระอาจารยช์ อ่ื ดงั ๔ ภาค.

มอ็ บ น. กลมุ่ คนจำนวนมากท่ีรวมตัวกันเพอ่ื ประทว้ ง เรียกรอ้ ง หรือ
แสดงความตอ้ งการอย่างใดอยา่ งหน่ึงใหส้ งั คมรับรู้ เช่น มอ็ บ
เครอื ขา่ ยพันธมิตรประชาชนรวมตัวกนั ที่สนามหลวงวันนี้.
(อ. mob).
มอ็ บขาสนั้ น. กลมุ่ นักเรยี นจำนวนมากท่ีรวมตวั กนั เพอื่ ประท้วง เรยี กรอ้ ง
หรือแสดงความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งให้สังคมรู้ เช่น
พ.ศ. ๒๕๔๙ พวกนักเรียนตื่นตัวสนใจการเมืองกันมาก
มีม็อบขาสั้นมาร่วมชุมนุมกับกลุ่มเครือข่ายพันธมิตร
ประชาชนด้วย. (มอ็ บ มาจาก อ. mob).
ม็อบจดั ต้ัง น. กลุ่มคนจำนวนมากท่ีถูกเกณฑ์มารวมกันเพื่อประท้วง
เรียกร้อง หรือแสดงความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งให้
สังคมรู้ เช่น ท้ังฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายท่ีไม่เห็นด้วยกับการ
เลือกตั้งครั้งน้ี ต่างหาม็อบจัดตั้งมาแสดงพลังกัน. (ม็อบ
มาจาก อ. mob).
ม็อบมอื ถือ น. กลุ่มชนชั้นกลางและนักธุรกิจซ่ึงเป็นกลุ่มที่มีโทรศัพท์
มือถือใช้มารวมตัวกันเพื่อประท้วงให้นายกรัฐมนตรีท่ีไม่ได้
มาจากการเลือกตั้งลาออกเม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๕. (ม็อบ มาจาก
อ. mob).

ม็อป ๑. น. อุปกรณ์ทำความสะอาดพ้ืน มีด้ามยาว ส่วนปลายมีผ้า
หรอื ด้ายดบิ เปน็ ตน้ เชน่ น้ำหกเลอะเทอะเต็มไปหมด ใคร

125

• พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบบั ราชบณั ฑิตยสถาน

ช่วยเอามอ็ ปมาถพู น้ื หนอ่ ย. คมม. ไม้ถูพื้น.
๒. ก. ทำความสะอาด, ถูพื้นให้สะอาด, เช่น พนักงานทำ
ความสะอาดเพิ่งม็อปพื้นเสรจ็ ใหม่ ๆ เวลาเดินระวังจะลื่น.
(อ. mop).

ม่อยกระรอก ๑. ก. หลับ (พจน.), หลับคออ่อนคอพับ เชน่ เขาอา่ นหนังสอื
ไปแค่ ๒ หนา้ กม็ อ่ ยกระรอกเสียแลว้ .
๒. ก. ตาย (พจน.) เชน่ นกั การเมอื งชือ่ ดงั ถูกยิงมอ่ ยกระรอก
ไปแลว้ .
๓. ก. ใช้การไม่ได้ เช่น พิมพ์งานอยู่ดี ๆ คอมพิวเต้อร์เกิด
มอ่ ยกระรอกไปซะแลว้ .
มะกนั , มะรกิ นั น. สหรัฐอเมริกา เช่น แถวอีสานมีเขยมะกันเยอะ. (กร่อน
มาจากอเมรกิ ัน).

มะขามขอ้ เดยี ว
น. คำใชเ้ ปรยี บเทยี บกบั ผชู้ ายทม่ี รี ปู รา่ งเตย้ี ลำ่ (มาจากลกั ษณะ
ของมะขามท่ีมีฝักกลมส้ัน มักมีเม็ดเดียวหรือ ๒ เม็ด) เช่น
เจ้าบ่าวกห็ นา้ ตาดหี รอก แต่รูปรา่ งเหมือนมะขามขอ้ เดียว.

มนั , มันส ์ ก. สนกุ มาก เชน่ หนังเรอื่ งนม้ี นั สส์ ุด ๆ สกู้ นั ตั้งแตต่ ้นเรื่อง.

มันยกร่อง ก. สนุกสนานออกรสชาติอย่างมาก เช่น คอนเสิร์ตเม่ือคืน
มนั ยกรอ่ งเลย. คมม. มนั หยด.

มนั หยด ก. สนุกสนานออกรสชาติอย่างมาก เช่น คอนเสิร์ตเม่ือวานนี้
พวกเราเต้นกนั มนั หยดเลย. คมม. มันยกรอ่ ง.

มัว่ ๑. ก. ปะปนกนั , ยงุ่ เหยงิ ไมเ่ ปน็ ระเบยี บ, เชน่ วางของมว่ั ไปหมด
หาอะไรก็ไมเ่ จอ. คมม. มั่วซว่ั .
๒. ก. ฉวยโอกาสปะปนเข้าไปทำให้แยกไม่ออก เช่น คนท่ี
ไม่ได้โดนน้ำท่วมก็ม่ัวมารับของบริจาคด้วย. คมม. ม่ัวนิ่ม
ความหมายที่ ๑.
๓. ก. ไม่รู้จริง เช่น เขาม่ัวตอบไปโดยไม่รู้ว่าคำตอบท่ีถูกต้อง
คืออะไร. คมม. ม่วั นิม่ ความหมายที่ ๒.

126

พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบณั ฑิตยสถาน •

๔. ก. ไมช่ ัดเจน เช่น คำตอบของเขามว่ั ไม่รวู้ า่ คอื อะไรกันแน.่
คมม. มั่วน่ิม ความหมายที่ ๓.
๕. ก. มคี วามสัมพันธ์ทางเพศกบั คนหลายคน เชน่ มั่วไมเ่ ลอื ก
อยา่ งน้ี ระวงั จะติดเอดส์.
มว่ั ซ่วั ก. ปะปนกัน, ยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบ, เช่น เธอชอบวางของ
ม่ัวซว่ั ไม่รูอ้ ะไรเป็นอะไร. คมม. มัว่ ความหมายที่ ๑.
มว่ั น่มิ ๑. ก. ฉวยโอกาสปะปนเขา้ ไปทำใหแ้ ยกไม่ออก เชน่ มบี างคน
ไม่โดนน้ำท่วม แต่มั่วนิ่มเข้าแถวรับของบริจาคกับเขาด้วย.
คมม. มั่ว ความหมายที่ ๒.
๒. ก. ไมร่ จู้ รงิ เชน่ อยา่ ไปเชอ่ื เขามาก เขาอาจจะมวั่ นม่ิ ตอบสง่ ๆ
ไปอยา่ งนน้ั เอง. คมม. ม่วั ความหมายที่ ๓.
๓. ไม่ชัดเจน เช่น คำตอบม่ัวน่ิมอย่างนี้ ฟังไม่เข้าใจ.
คมม. มัว่ ความหมายที่ ๔.

ม้าตีนตน้ น. ผทู้ ี่ทำส่งิ ใดสิ่งหนง่ึ ไดด้ เี ฉพาะชว่ งแรก เช่น นักเทนนิสคนน้ี
เป็นมา้ ตนี ตน้ ตอนแรกดูคกึ คักดี ตอนหลังกลับเฉอื่ ยแฉะเละ
เป็นโจก๊ .

ม้าตนี ปลาย น. ผู้ท่ีทำส่ิงใดสิ่งหน่ึงได้ดีในช่วงปลาย เช่น ตอนแรกคิดว่า
เขาไม่เอาไหน แตพ่ อสอบปลายภาคก็เป็นม้าตีนปลายได้ที่ ๑
เฉยเลย.

มาเฟีย น. ผู้มีอิทธิพลที่มีบริวารมากและทำกิจการท่ีผิดกฎหมาย
เชน่ เขาเปน็ มาเฟยี ในถน่ิ น้ี มลี กู นอ้ งรา้ ย ๆ ทง้ั นนั้ ไมม่ ใี ครกลา้
ขัดเขาหรอก. (อ. mafia).

มามา่ น. บะหมี่ก่ึงสำเร็จรูป เช่น น้ำท่วม ออกนอกบ้านไม่ได้ทั้ง
อาทิตย์ ดที ีซ่ อื้ มามา่ ตุนไว้หลายย่ีหอ้ เลยไม่อดตาย. (มาจาก
ยห่ี ้อบะหม่ีสำเร็จรูป มามา่ ).

มารศาสนา น. ผู้ที่ทำให้ประชาชนเส่ือมศรัทธาต่อศาสนา, ผู้ท่ีแสวงหา
ผลประโยชน์จากศาสนา, ผู้ท่ีเป็นอันตรายต่อศาสนา, เช่น
คนท่ีลักลอบตัดเศียรพระพุทธรูปเป็นมารศาสนา. พระท่ี

127

• พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบบั ราชบณั ฑิตยสถาน

ประพฤติผิดวินัยสงฆ์อย่างร้ายแรงเป็นมารศาสนา. พระกับ
ผูห้ ญงิ ทม่ี ีความสัมพันธ์เชงิ ช้สู าวกนั เปน็ มารศาสนาทงั้ ค.ู่
มาราธอน ว. ยาวนาน, นานมาก, เช่น คดีแย่งมรดกของตระกูลนี้เป็น
เร่ืองฟ้องรอ้ งกันมาราธอนทเี ดียว. (อ. marathon).
มาวิน ก. ชนะ เชน่ ดาวคณะคนใหมน่ ใ้ี คร ๆ ก็รุมจีบ แต่สงสยั สมชาย
จะมาวนิ เพราะเช้าถงึ เยน็ ถึงทุกวัน. (วนิ มาจาก อ. win).
ม้าเหล็ก น. รถไฟ เช่น มขี า่ วม้าเหลก็ ตกรางอีกแลว้ .
มินิบส๊ั น. รถโดยสารขนาดเล็ก จุผู้โดยสารได้ประมาณ ๒๐ คน เช่น
รถมนิ ิบสั๊ ซ่ิงแยง่ กนั รบั ผู้โดยสาร. (อ. minibus).
มินิพลาซ่า น.พลาซา่ ขนาดเลก็ เ ชน่ เขากำลงั เปลย่ี นตลาดใหเ้ ปน็ มนิ พิ ลาซา่
มเี ครือ่ งปรบั อากาศ หวงั ดงึ ดดู ลูกค้าเพมิ่ ข้ึน. (อ. mini-plaza).
มิวสกิ วิดีโอ น. แถบวีดิทศั น์บนั ทกึ เพลงและมผี ูแ้ สดงประกอบ.
(อ. musicvideo).
มขี ื่อมแี ป ก. มีกฎหมายบ้านเมืองคุ้มครอง เช่น บ้านเมืองมีข่ือมีแป
ใครทำผดิ กฎหมายกต็ อ้ งถกู ลงโทษ. บางทใี ชใ้ นความปฏเิ สธวา่
ไม่มีขื่อไม่มีแป เช่น บ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแปหรืออย่างไร
ถึงปล่อยใหม้ กี ารข่มเหงกันไดข้ นาดน.้ี
มนี อกมใี น ก. มีผลประโยชน์แอบแฝง ไม่ตรงไปตรงมา เช่น งานประมูล
ท่ีอธบิ ดอี นุมตั ใิ ห้บริษัทน้ไี ด้ไป เช่อื วา่ มีนอกมใี นกันอย.ู่
มแี ผล ก. มปี ระวตั ิดา่ งพรอ้ ย เชน่ เขามีแผลมากอ่ นจงึ ไมเ่ หมาะท ่ี จะ
รบั ตำแหนง่ กรรมการผ้จู ัดการใหญ.่
มึน ก. เมาออ่ น ๆ, ร้สู ึกวงิ เวียน เชน่ มึนศรี ษะ, รสู้ ึกต้ือในสมอง
เช่น อา่ นหนังสือมากชักมึน. (พจน.)
มนึ ตึ้บ ก. มึนมาก เช่น ช่วงนี้ฉันทำงานหนักมาก นอนดึกติดกัน
๗ วนั จนมนึ ต้บึ . เร่ืองย่งุ ๆ ในครอบครวั นฟ้ี งั แลว้ มึนตบ้ึ .
มอื ถอื น. โทรศพั ทเ์ คลอ่ื นทท่ี พี่ กตดิ ตวั ไปได้ ใชส้ ง่ และรบั สญั ญาณเสยี ง

128

พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบบั ราชบัณฑิตยสถาน •

หรือภาพเป็นต้น โดยอาศัยคล่ืนวิทยุ เช่น มือถือเดี๋ยวนี้
ใช้ถา่ ยรูปก็ได้ ฟงั เพลงกไ็ ด้.

มอื ถอื ไมค์ ไฟสอ่ งหนา้
น. นกั รอ้ ง เชน่ เขาอยากทำอาชพี มอื ถอื ไมค์ ไฟสอ่ งหนา้ จงึ ไป
สมคั รประกวดร้องเพลง. (ไมค์ ตดั มาจาก อ. microphone).

มือโปร น. ผู้ท่ีมีความชำนาญมากในทางใดทางหน่ึง เช่น เขาเป็น
นักเทนนสิ มือโปร. เขาเป็นนักธรุ กิจมือโปร. คมม. มืออาชพี .
(โปร ตัดมาจาก อ. professional).

มืออาชพี น. ผู้ท่ีมีความชำนาญมากในทางใดทางหนึ่ง เช่น เขาเป็น
นกั เทนนสิ มอื อาชพี . เขาเปน็ นกั ธรุ กจิ มอื อาชพี . คมม. มอื โปร.
มุก ๑. ก. กเุ รอ่ื ง, พดู ไมจ่ รงิ , เชน่ เรอื่ งนไี้ มต่ อ้ งมามกุ ไมเ่ ชอื่ หรอก.
๒. ก. ทำตลก เชน่ เขากำลังซเี รียสกันอยู่ ไมต่ ้องมามกุ เลย.
มุกด้าน น. มุกท่ีไม่ตลก เช่น ตลกคณะนี้มีแต่มุกด้าน ไม่เห็นขำเลย.
คมม. มุกแป้ก.
มกุ แป้ก น. มุกท่ีไม่ตลก เช่น เมื่อไรจะเลิกเล่นมุกแป้กซะที เพื่อน ๆ
เบื่อจะแยอ่ ยู่แล้ว. คมม. มกุ ดา้ น.

มงุ้ น. กลุ่มของสมาชิกในพรรคการเมืองท่ีรวมตัวกันเพ่ือต่อรอง
กับหัวหน้าพรรคหรือกับกลุ่มอื่น เช่น ในพรรคการเมืองอาจ
มมี งุ้ เล็กมุ้งใหญอ่ ยูห่ ลายมงุ้ .

มุดมุ้ง ก. ลอบเข้าหาหญิงท่ีไม่ใช่ภรรยา เพ่ือหวังมีเพศสัมพันธ์ เช่น
น้องเมยี นายสวยขนาดนี้ อยา่ เผลอไปมุดมงุ้ เขา้ นะ.

มมู ู่ น. เสือ้ กระโปรงช้นิ เดยี วกัน ตวั ยาว หลวม มักมสี ีสดใส ใช้ใส่
อยบู่ า้ น เชน่ อยกู่ บั บา้ นใสม่ ูมู่ สบายดี. (อ. muumuu).

เมก้ ก. กุ, แตง่ ข้ึน, ทำขนึ้ , เชน่ ฉนั คิดวา่ เรือ่ งทเี่ ขาเล่ามาท้ังหมด
เป็นเรื่องทเ่ี ขาเม้กขึ้น เธออยา่ ไปหลงลมเข้าล่ะ. (อ. make).

เม็กกะโปรเจก็ น. โครงการที่ใช้งบประมาณลงทุนสูงมาก มักเป็นโครงการ
สรา้ งระบบสาธารณปู โภค เชน่ เรว็ ๆนก้ี ำลงั จะมเี มก็ กะโปรเจก็

129

• พจนานกุ รมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบณั ฑติ ยสถาน

ผุดขึ้นในท่ีนาแถวนี้. บางทีใชว้ ่า โครงการเม็กกะโปรเจ็ก เช่น
รัฐมีแผนออกพันธบัตรเพื่อระดมทุนหลายพันล้านบาทมาใช้
ในโครงการเมก็ กะโปรเจก็ สรา้ งรถไฟฟ้าหลายเส้นทาง.
(อ. megaproject).

เมง้ ก. ด,ุ เอด็ , เช่น ฉันตอ้ งรบี ซักผ้าก่อนจะถกู คุณแมเ่ ม้งเอา.
เมง้ แตก ก. เอ็ดตะโรเสียงดังล่ัน, อาละวาด, เช่น ใครไปทำอะไรให้
หวั หนา้ ถึงได้เมง้ แตกแตเ่ ช้า.

เมม็ , เมม็ เบอร ์ ก. บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในเคร่ืองโทรศัพท์มือถือหรือ
โทรศัพท์พีซีทีเป็นต้น เพื่อให้ค้นช่ือและหมายเลขโทรศัพท์ผู้ที่
ต้องการจะต่อสัญญาณโทรศัพท์ได้ทันที ท้ังยังทำให้รู้ว่า
โทรศัพท์ท่ีต่อสัญญาณเข้ามาเป็นของผู้ใด เช่น ได้เบอร์
เลขามาแล้ว อย่าลืมเม็มเบอร์ไว้ จะได้ติดต่อได้สะดวก.
(เมม็ ตดั มาจาก อ. memmorize + เบอร์ ตดั มาจาก อ. number).
เม้า, เม้าธ ์ ๑. ก. พูดคุยกัน มักเป็นเร่ืองไร้สาระ เช่น ผู้หญิงกลุ่มนั้นเอา
แตน่ ง่ั เม้าธก์ ันไม่ยอมทำงาน.
๒. ก. พดู นินทา เช่น พวกหลอ่ นชอบเม้าธ์ชาวบ้านไปทวั่ .
(อ. mouth).
เม้าธแ์ ตก ก. พูดคุยเสียงดังอย่างสนุกสนานและมีรสชาติ เช่น เมื่อคืน
ไปงานเลี้ยงรุ่นมา ได้เจอเพื่อนสนิทหลายคน เลยเม้าธ์แตก
กนั ถงึ เทย่ี งคนื . (เมา้ ธ์ มาจาก อ. mouth).
เมาปล้นิ ก. เมามาก, เมาจนดสู ารรูปไม่ได้, เชน่ เขาเมาปลน้ิ นอนอยู่
ขา้ งถนน.

แมงปอ ๑. น. ชอื่ แมลงหลายชนดิ ตาโต ปกี ยาวบางใส. คมม. แมลงปอ.
๒. น. เฮลิคอ็ ปเต้อร์ เช่น เขาเป็นนกั บินขบั แมงปอ. คมม. ฮ.

แมงเม่า ๑. น. ปลวกในระยะทม่ี ปี กี มกั บนิ เขา้ หาแสงไฟ. คมม. แมลงเมา่ .
๒. น. นักลงทุนรายย่อยท่ีเข้าไปซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
และเสี่ยงต่อภาวะขาดทุน เช่น ดัชนีหุ้นผันผวนมาก พวก
รายใหญไ่ ด้กำไร แต่แมงเม่าแย่ไปตาม ๆ กัน.

130

พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบบั ราชบัณฑิตยสถาน •

แมงเม่าบินเข้ากองไฟ
น. คนจำนวนมากท่ีเข้าไปหลงติดกับจนเกิดบาดเจ็บล้มตาย
หรือสูญเสียเงินทองเป็นต้น เช่น เราวางกับดักไว้แล้ว
ถ้ากองทัพศัตรูเข้ามาก็เหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟ.
เห็นหุ้นตก อย่ารีบผลีผลามเข้าไปช้อนซื้อ เดี๋ยวจะกลาย
เปน็ แมงเมา่ บนิ เขา้ กองไฟเสียเปล่า ๆ.
แมน ๑. ก. มีความเป็นสุภาพบุรุษ เช่น พนักงานใหม่แมนจัง
ช่วยห้ิวของ เปดิ ประตูใหท้ กุ คน.
๒. น. ผู้ชายที่มีรูปร่างล่ำสันสมชาย เช่น ดาราคนน้ีหล่อล่ำ
แมนจัง.
(อ. man).
แมบ่ ้าน ๑. น. ภรรยาของพ่อบ้าน (พจน.) เช่น วันน้ีแม่บ้านสั่งให้
ผมพาลกู ไปหาหมอ. วันนที้ ำไมคุณไม่พาแม่บ้านมาด้วย.
๒. น. หญิงผู้จัดการงานในบ้านเป็นต้น (พจน.), พนักงาน
ผู้หญิงที่จัดการงานในสถานท่ี เช่น โรงพยาบาล โรงแรม
เป็นต้น เช่น โรงแรมท่ีเราจะเข้าพักวันนี้มีแม่บ้านประจำ
ทุกชน้ั จะเรยี กใช้บริการอะไรก็สะดวก.
๓. น. พนักงานผู้หญิงที่ทำความสะอาดในสำนักงาน โรงแรม
คอนโดมเิ นย่ี ม เปน็ ต้น เชน่ แมบ่ า้ นจะมาทำความสะอาด
ตอนเช้า.
แม่บ้านถุงพลา้ สตกิ
น. ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วและนิยมซื้ออาหารท่ีปรุงสำเร็จจาก
ร้านต่าง ๆ แทนท่ีจะทำอาหารให้สามีและลูก ๆ กินเอง เช่น
แม่บ้านถุงพล้าสติกอย่างฉันแค่รู้จักเลือกซื้ออาหารอร่อย ๆ
จากรา้ นโน้นรา้ นนี้กพ็ อแล้ว ไมต่ ้องทำเองใหย้ ุ่งยาก.
แม่บา้ นแม่เรือน
น. หญิงที่มีความสามารถในการดูแลบ้าน ทำอาหาร เย็บปัก
ถักร้อย เป็นต้น เช่น ลูกสาวบ้านน้ีเป็นแม่บ้านแม่เรือนดี
อยากจะได้มาเป็นลกู สะใภ้. คมม. แม่ศรีเรอื น.

131

• พจนานกุ รมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑติ ยสถาน

แม่ศรเี รือน
น. หญิงท่ีมีความสามารถในการดูแลบ้าน ทำอาหาร เย็บปัก
ถักร้อย เป็นต้น เช่น เขาได้ลูกสะใภ้เป็นแม่ศรีเรือนก็เลย
หมดกงั วลเรอ่ื งงานบ้าน. คมม. แม่บ้านแม่เรอื น.

แมลงปอ น. ชื่อแมลงหลายชนิด ตาโต ปีกยาวบางใส. คมม. แมงปอ
ความหมายที่ ๑.

แมลงเมา่ น. ปลวกในระยะท่ีมีปีก มักบินเข้าหาแสงไฟ. คมม. แมงเม่า.
ความหมายที่ ๑.

โม่ ก. ทำงานทต่ี อ้ งใชแ้ รงหนกั คนเดยี ว, ครำ่ เครง่ ทำงานดว้ ยความ
ยากลำบากหรือหามรุ่งหามค่ำ, เช่น บทความนี้ฉันโม่อยู่ ๓
คืนถึงได้เสรจ็ .

โมเม ๑. ก. ทกึ ทกั เอา, รวบรดั ตดั ความ, (พจน.) เชน่ อยดู่ ี ๆ เขากม็ า
โมเมว่าฉนั เป็นแฟนเขา.
๒. ก. สรุปเอาเองโดยไม่มีข้อเท็จจริง เช่น เราไม่มีหลักฐาน
มายนื ยนั ผลการทดลองกโ็ มเมเอาแลว้ กัน.

ไมก่ ระดกิ ห ู ก. ไมม่ คี วามรใู้ นเรอ่ื งนนั้ (มกั ใชก้ บั ความรภู้ าษาตา่ งประเทศ)
เชน่ ภาษาองั กฤษฉนั ไมก่ ระดิกหเู ลย.

ไมก้ นั หมา น. สิ่งที่นำมาใช้หรือนำมาอ้างเพื่อคุ้มกันไม่ให้ถูกรังแกหรือ
ดูถูก เช่น เขาเอาชื่อเจ้านายมาอ้างเป็นไม้กันหมาไม่ให้ใคร
มารังแก. ตำแหน่งใหม่ของเขาเป็นเหมือนไม้กันหมาไม่ให้
คนมาดูถูก.

ไมค์ น. ไมโครโฟน เชน่ เธอเปน็ คนข้ีอาย พอถูกไมคจ์ อ่ ปาก กอ็ าย
ม้วนต้วน ให้สัมภาษณไ์ ม่ได้. (ตัดมาจาก อ. microphone).

ไม้คิว น. ไม้ยาวสำหรับใช้เล่นบิลเลียดหรือสะนุกเก้อร์ เช่น นัก
สะนกุ เก้อรต์ ้องมไี มค้ ิวของตัวเอง. คมม. คิว ความหมายท่ี ๓.
(ควิ มาจาก อ. cue).

ไมโครชปิ น. อปุ กรณท์ ำจากวัสดุกึง่ ตวั นำ ขนาดจิ๋ว มีวงจรอิเล็กทรอนกิ ส์

132

พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑติ ยสถาน •

อยู่ภายใน ใช้เกบ็ ขอ้ มลู . เรยี กส้นั ๆ ว่า ชิป. (อ. microchip).
ไมโครบั๊ส น. รถโดยสารปรับอากาศขนาดเล็ก เช่น ผมชอบน่ังรถ
ไมโครบส๊ั เพราะไมต่ อ้ งยนื เมอ่ื ทน่ี ง่ั เตม็ แลว้ จะไมร่ บั ผโู้ ดยสาร
อกี . (อ. microbus).
ไมโครโฟน น. อปุ กรณท์ ใ่ี ชส้ ำหรบั ขยายเสยี งใหด้ งั ขนึ้ , อปุ กรณท์ ใี่ ชส้ ำหรบั
เปล่ียนคลื่นเสียงให้เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น ในการส่ง
วทิ ยุ โทรศพั ท.์ มกั เรยี กสน้ั ๆ วา่ ไมค.์ (อ. microphone). (พจน.)
ไม่ใชพ่ ระอฐิ พระปนู
ก. มีความรู้สึกหรืออารมณ์หว่ันไหวตามธรรมชาติเหมือนคน
ทั่ว ๆ ไป เชน่ เขาไม่ใชพ่ ระอฐิ พระปูนนะ มผี หู้ ญิงสวย ๆ มา
คอยเอาใจ สักวันคงใจอ่อน. ฉันไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะ
ถา้ มาดา่ มาก ๆ ฉันกจ็ ะด่าใหบ้ า้ ง.
ไมด้ อก ๑. น. ไม้ทปี่ ลูกไว้ดูดอก. (พจน.)
๒. น. ต้นไม้ท่ีให้ดอกสวยงาม นิยมปลูกไว้ประดับสวนหรือ
อาคารบ้านเรือน เช่น พอถึงหน้าร้อนไม้ดอกนานาชนิด
ก็พากันบานสะพรัง่ .
ไมไ่ ด้ขไ้ี ซ,้ ไมไ่ ด้ข้ซี า้ ย
ก. ไม่สามารถเทียบได้แม้แต่น้อย เช่น เธอเก่งไม่ได้ข้ีไซ้
เขาหรอก. (ไซ้, ซ้าย จ. วา่ ไซ่ = ขี)้ .
ไมไ่ ด้สต ิ ก. ไม่ด,ี ใชก้ ารไม่ได้, เช่น งานวิจัยชิ้นนไ้ี ม่ไดส้ ตเิ ลย เน้ือหา
กไ็ มด่ ี ภาษาก็ใชไ้ มไ่ ด.้
ไมต้ ดั ดอก น. ต้นไม้ท่ีมีดอกสวยงาม ปลูกไว้สำหรับตัดดอกขาย เช่น
กุหลาบเป็นไมต้ ดั ดอกท่ขี ายได้ราคาด.ี
ไมต่ ายก็คางเหลอื ง
ก. บาดเจบ็ มากจนแทบเสียชีวิต เช่น รถชนกันยับเยนิ ขนาดนี้
คนในรถไม่ตายก็คางเหลือง.
ไมถ้ ูพื้น น. อปุ กรณ์ทำความสะอาดพืน้ มดี า้ มยาว ส่วนปลายมผี ้าหรอื

133

• พจนานุกรมคำใหม่ เลม่ ๑ ฉบับราชบัณฑติ ยสถาน

ด้ายดิบเป็นต้น เช่น เดี๋ยวนี้คนนิยมใช้ไม้ถูพ้ืนเพราะสะดวก
กวา่ น่งั ถู. คมม. มอ็ ป ความหมายท่ี ๑.
ไม่น่าเลย อ. คำแสดงความรู้สึกว่าไม่ควรเป็นเช่นน้ัน เช่น ไม่น่าเลย
ทำไมถึงคดิ สน้ั .
ไมบ่ อกไม่ร ู้ ก. รู้แล้ว, รู้อยู่แล้ว, (เป็นคำพูดประชด) เช่น เรื่องนี้ไม่บอก
ไม่รู้นะน.ี่
ไม้ใบ ๑. น. ไมท้ ่ีปลกู ไว้ดูใบ. (พจน.)
๒. น. ตน้ ไมท้ ไี่ มม่ ดี อกสวยงาม แตม่ ใี บหรอื ทรงสวยงาม มกั ปลกู
ไวต้ กแต่งบ้านเรือนหรือสถานที่ตา่ ง ๆ เช่น โกสนเป็นไมใ้ บ
ท่ีคนนิยมปลูกกนั มาก.
ไมป้ ระดับ ๑. น. ไมท้ ปี่ ลกู ไวส้ ำหรบั ประดบั บา้ นเรอื นหรอื สถานท.ี่ (พจน.)
๒. น. ต้นไม้ท่ีมีดอก ใบ หรือทรงสวยงาม นิยมปลูกลงดิน
หรือลงกระถางแล้วยกไปตกแต่งสถานท่ีต่าง ๆ เช่น ถึงมี
ทน่ี ดิ เดยี ว แตถ่ า้ เลอื กไมป้ ระดบั ดี ๆ ปลกู ในกระถางสวย ๆ
จดั วางใหเ้ หมาะสม สวนเลก็ ๆ ก็ดูสวยได.้
๓. น. ผู้ที่ถูกมองว่าไม่มีความสำคัญ ไม่มีบทบาทในสถานท่ี
หรือองค์กรนน้ั ๆ เชน่ เราเปน็ พรรคเล็ก ๆ ใคร ๆ ก็มองวา่
เป็นพรรคไม้ประดับ.
ไม้ป่าเดยี วกัน น. ชายรักร่วมเพศ เช่น ตัดใจเสียเถอะ เขาเป็นพวกชอบ
ไมป้ ่าเดียวกนั ไมม่ วี นั เปลย่ี นใจมาชอบเธอแน่ ๆ.
ไม่มีข่อื ไมม่ ีแป, ไม่มีขื่อมแี ป
ก. ไม่มีกฎหมายบ้านเมือง เช่น บ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแป
หรอื อยา่ งไร ถึงปล่อยใหม้ ีการขม่ เหงกนั ได้ขนาดน้.ี
ไมม่ อี ะไรในกอไผ ่
ก. ไม่พบสิ่งท่ีผิดปรกติหรือน่าสงสัยตามที่เล่าลือกัน เช่น
โปรเจ็กที่เชื่อกันวา่ มกี ารโกงกนิ กนั มหาศาล พอตรวจสอบแลว้
ก็พบว่าไม่มีอะไรในกอไผ่. ข่าวที่ว่าดาราสาวเตียงหัก
ผสู้ อื่ ข่าวของเราสืบดูแล้วปรากฏวา่ ไม่มีอะไรในกอไผ่.

134


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Gamle bilder 2b
Next Book
DATA PBD PJK 2021