The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by norhapizah3108, 2020-02-19 01:33:38

perancangan strategik

keterangan dan huraian

‫ ﻧڬﺮي ﺳﻤﺒﯿﻠﻦ‬،‫ ﻛﻮﺗﺎ‬،‫ﺳﻜﻮﻟﮫ ﻣﻨڠﮫ ﻛﺒڠﺴﺄن داﺗﻮء اوﻧﺪڠ ﺣﺎج ﻋﺪﻧﺎن‬

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO’ UNDANG HAJI ADNAN, KOTA , N.SEMBILAN

PERANCANGAN STRATEGIK
SMK DATO’ UNDANG HAJI ADNAN

2017 - 2021

PERANCANGAN STRATEGIK SMKDUHA 2017-2021

KATA ALUAN PENGETUA

Alhamdulillah,syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah dan perkenan Nya, Sekolah Menengah
Kebangsaan Dato’ Undang Haji Adnan telah Berjaya menyiapkan Perancangan Strategik 2017 – 2021 seperti mana
yang telah dirancangkan. Buku Perancangan Strategik ini yang menghimpunkan Pelan Strategik Pelan , Taktikal dan
Pelan Operasi bagi tahun 2016 akan dijadikan sebagai pelan Induk dalam kerangka pembangunan dan perancangan
jangka panjang SMK Dato’ Undang Haji Adnan ke arah merealisasikan misi dan visi sekolah.

Dokumen Perancangan Strategik ini disediakan bukan sahaja bagi memenuhi PKPA Bilangan 1/1991 dan 4/1991,
bahkan dokumen ini juga adalah perancangan lima tahun sekolah yang memfokus kepada perkembangan dan
kemajuan sekolah pada masa hadapan. Dokumen ini adalah satu proses dalam membentuk matlamat dan objektif
SMK Dato’ Undang Haji Adnan, merangka pelaksanaan program dan usaha mengenal pasti sebab akibat yang
mungkin wujud pada masa depan. Dokumen ini juga menggariskan perkara-perkara yang hendak dicapai pada
tahun 2016 dan membuat jangkaan implikasi dan akibat sesuatu program yang hendak dilaksanakan. Isu, matlamat
dan strategi yang terkandung dalam buku ini adalah memenuhi keperluan SMK Dato’ Undang Haji Adnan dalam
menyesuaikan diri dan mendepani segala cabaran dalam memenuhi keperluan pendidikan semasa.

Segala isu dan masalah yang berkaitan sekolah telah digali dan dikenal pasti, sebelum melihat apakah hala tuju kita
dalam menghadpi isu dan masalah tersebut. Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sekolah yang ada telah
dianalisis bagi tujuan mengenal pasti strategi yang berkesan dalam memenuhi Indikator prestasi yang disasarkan.
Dokumen Perancangan Strategik ini turut mengambil kira tahap pencapaian semasa (TOV), peningkatan sasaran
operasi (OTI) dan sasaran hasil jangkaan (ETR) meliputi semua bidang iaitu pengurusan sekolah, kurikulum, HEM
dan juga kokurikulum.

SMK Dato’ Undang Haji Adnan

Page - 1

PERANCANGAN STRATEGIK SMKDUHA 2017-2021

Akhir kata saya merakamkan penghargaan kepada jawatankuasa induk dan jawatankuasa kerja yang telah dengan
penuh dedikasi menyediakan dokumen ini. Teras kepada usaha yang pihak sekolah lakukan dalam memastikan
Perancangan Strategik ini dapat disediakan ialah kerana adanya sifat kerjasama dan berkerja bersama-sama
sebagai satu pasukan dalam kalangan warga sekolah. Penghargaan dan terima kasih juga kepada pihak PPD Rembau
dan Jemaah Nazir Sekolah yang telah memberi pandangan-pandangan yang menyumbang kepada kejayaan kami
dalam menyediakan dokumen Perancangan Strategik ini. Saya berdoa semoga usaha murni ini tidak berkesudahan
di sini, sebaliknya diimplementasikan, dinilai dan ditambahbaik dari masa ke semasa.

AMIR FUAD BIN MOHD DOM
PENGETUA,
SMK Dato’ Undang Haji Adnan,
Kota , N. Sembilan

SMK Dato’ Undang Haji Adnan Page 2

PERANCANGAN STRATEGIK SMKDUHA 2017-2021

1.0 PENDAHULUAN

1.1 STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA GELOMBANG KE DUA (SKPMg2)

BILANGAN STANDARD BILANGAN BILANGAN

ASPEK TUMS

Standard 1 Kepimpinan 3 12
Standard 2 Pengurusan Organisasi
Standard 3 Pengurusan Kurikulum, Kokurikulum dan Sukan, dan 79
HalEhwalMurid
Standard 4 47
Standard 5 • Pengurusan Kurikulum 77
• Pengurusan Kokurikulum dan Sukan 67
68
• Pengurusan HalEhwal Murid 3-
Pembelajaran dan Pemudah caraan (PdPc) 36 50
Kemenjadian Murid

JUMLAH

SMK Dato’ Undang Haji Adnan Page 3

PERANCANGAN STRATEGIK SMKDUHA 2017-2021

1.2 PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025

LIMA ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA

Aspirasi Penerangan
Akses 100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada
prasekolah hingga menengah atas menjelang 2020
Kualiti Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran
antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalamtempoh 15 tahun
Ekuiti 50% pengurangan dalamjurang pencapaian (bandar,luar
bandar,sosiekonomi,gender) menjelang tahun 2020
Perpaduan Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan
nilai kepada kanak-kanak dengan mneghargai kepelbagian
Kecekapan Sistem yang memaksimunkan keberhasilan murid mengikut
peruntukan sedia ada

SMK Dato’ Undang Haji Adnan

Page 4

PERANCANGAN STRATEGIK SMKDUHA 2017-2021

1.3 SEBELAS ANJAKAN UNTUK TRANSFORMASI SISTEM

BILANGAN ANJAKAN
Anjakan 1 Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabanga

Anjakan 2 Memastikan setiapmurid profisien dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris

Anjakan 3 Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai
Anjakan 4 Tranformasi keguruan sebagai profesion pilihan
Anjakan 5 Memastikan kepimpinan berprestasi tinggidi tempatkan setiap sekolah
Anjakan 6 Mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus
berasaskan keperluan
Anjakan 7 Memanafaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia
Anjakan 8 Mentranformasikan kebolehupyaan dan kapasiti penyampaian kementerian
Anjakan 9 Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sector swasta secara meluas
Anjakan 10 Memaksimumkan keberhasilanmurid bagi setiap ringgit
Anjakan 11 Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awamsecara langsung

SMK Dato’ Undang Haji Adnan Page 5

PERANCANGAN STRATEGIK SMKDUHA 2017-2021

1.4 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis

dari segi intelek, rohani,emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan.

Usaha ini adalah bagi melahirkan warganegara Malaysia yang berpengetahuan, berketerampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keluarga,
masyarakat dan Negara.

SMK Dato’ Undang Haji Adnan Page 6

PERANCANGAN STRATEGIK SMKDUHA 2017-2021

1.5 ENAM CIRI UTAMA YANG DIPERLUKAN OLEH SETIAP MURID UNTUK BERUPAYA BERSAING
PADA PERINGKAT GLOBAL
Setiap murid akan mempunyai….

Kemahiran

memimpin

Kemahiran Kemahiran

berfikir dwibahasa

Pengetahuan Etika dan

Identiti kerohanian

SMK Dato’ Undang Haji Adnan Page 7

PERANCANGAN STRATEGIK SMKDUHA 2017-2021

1.6 MOTO , VISI DAN MISI

MOTO SEKOLAH

“USAHA PASTI JAYA”

VISI

PENDIDIKAN BERKUALITI
INSAN TERDIDIK

NEGARA SEJAHTERA

SMK Dato’ Undang Haji Adnan Page 8

PERANCANGAN STRATEGIK SMKDUHA 2017-2021

MISI

MELESTARIKAN SISTEM
PENDIDIKAN BERKUALITI
UNTUK MEMBANGUNKAN

POTENSI INDIVIDU
BAGI MEMENUHI ASPIRASI

NEGARA

SMK Dato’ Undang Haji Adnan Page 9

PERANCANGAN STRATEGIK SMKDUHA 2017-2021

MISI Aspirasi Negara Merujuk kepada Aspirasi Negara dalam Pendidikan :
5 ASPIRASI SISTEM
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk 1. Akses: 100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020.
Negara 2. Kualiti: Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran
antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun.
Membangun Usaha atau kegiatan membangun 3. Ekuiti: 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar
Potensi (memajukan atau mengembangkan) murid bandar,sosioekonomi,gender) menjelang tahun 2020.
Kemampuan murid untuk mencapai, 4. Perpaduan: Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian
Individu menghasilkan, atau melakukan sesuatu; pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai
keupayaan kepelbagaian.
Murid 5. Kecekapan: Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut
peruntukan sedia ada.
Melestarikan Membiarkan atau memelihara sesuatu
supaya kekal 6 ASPIRASI MURID
. Pengetahuan: Setiap kanak-kanak akan dapat membaca, menulis dan
Sistem Keteraturan, teratur
Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran mengira, menguasai mata pelajaran teras seperti Matematik dan Sains
Ilmu didik, ilmu mendidik, pengetahuan dan mempunyai pengetahuan kukuh mengenai Malaysia, Asia da Dunia.
Berkualiti mendidik . Kemahiran Berfikir: Setiap kanak-kanak akan belajar cara mendapat
Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi pendidikan sepanjang hayat, cara untuk menghubung kait pelbagai
Nilainya pengetahuan yang berbeza dan cara untuk menjana pengetahuan baru.
. Kemahiran Memimpin: Setiap kanak-kanak akan dapat mencapai
Memenuhi Mencapai sesuatu yang diperlukan potensi diri sepenuhnya melalui peluang bekerja berkumpulan dan
memegang peranan kepimpinan formal dan informal.
Aspirasi Keinginan yg kuat (utk mencapai, . Kemahiran Dwibahasa: Setiap kanak-kanak pada tahap minimum akan
mengadakan, dll sesuatu), cita-cita dapat menguasai Bahasa Malaysia dan Bahasa Ingggeris, digalakkan
mempelajari bahasa tambahan.
. Etika Kerohanian: Setiap kanak-kanak akan mempunyai asas moral yang
kukuh untuk mendepani pelbagai cabaran kehidupan dan membantu
mereka, dengan berani membuat keputusan yang tepat.
Identiti Nasional: Setiap kanak-kanak tanpa mengira agama, etnik atau
status sosio ekonomi akan berasa bangga dikenali sebagai anak
Malaysia.

SMKDUHA berusaha atau giat membangun (memajukan atau mengembangkan) kemampuan setiap murid untuk mereka mempunyai pengetahuan, kemahiran
berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional. Kemampuan ini akan dibangunkan oleh SMKDUHA dengan
pengekalan keteraturan Ilmu didik yang baik kualitinya; tinggi nilainya.

SMK Dato’ Undang Haji Adnan Page 10

PERANCANGAN STRATEGIK SMKDUHA 2017-2021

VISI NILAI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera Kolaboratif; Kepelbagaian; Kecemerlangan; Inovasi; Integriti;
Hormat
Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran
Ilmu didik, ilmu mendidik, pengetahuan
mendidik Kolaboratif Semua warga sekolah mengamalkan
pendekatan yang melibatkan kerjasama
Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi dan interaksi dua atau lebih individu
nilainya dalam merancang, melaksana dan
menyelesaikan sebarang masalah secara
Insan Manusia (murid) berkesan.

Terdidik Mendapat latihan (asuhan, pengajaran dll) Kepelbagaian Semua warga sekolah akan menggunakan
yang sempurna;terlatih berbagai-bagai pendekatan dalam amalan
pengajaran, pembelajaran dan
Negara Malaysia pengurusan.

Sejahtera Bebas daripada segala macam kesusahan Kecemerlangan Semua warga akan memastikan setiap
dll; aman sentosa dan makmur; selamat perkara yang dilakukan adalah elok /
indah / gemilang.

Inovasi Semua warga sekolah akan menghasilkan
dan menggunakan sesuatu yang baru
SMK Dato’ Undang Haji Adnan adalah institusi yang memberi ilmu dalam pendekatan pengajaran,
pengetahuan yang baik kualitinya; tinggi nilainya yang akan menghasilkan pembelajaran dan pengurusan.
atau mengeluarkan kumpulan murid yang mendapat asuhan, pengajaran
yang sempurna ke arah membina negara Malaysia yang aman sentosa dan Integriti Semua warga sekolah menjadi sifat
makmur. kejujuran dan ketulusan sebagai amalan.

Hormat Semua warga sekolak mengamalkan sifat
untuk beralah atau menerima kehendak
atau pendapat orang lain

SMK Dato’ Undang Haji Adnan

Page 11

PERANCANGAN STRATEGIK SMKDUHA 2017-2021

1.7 PIAGAM PELANGGAN

PIAGAM PELANGGAN

Kami warga sekolah SMK Dato’ Undang Haji Adnan dengan penuh tekad berjanji akan menumpukan tenaga

untuk :

 Berusaha dengan sedaya upaya memberi perkhidmatan dan hasil yang berkualiti kepada pelajar – pelajar

kami

 Berusaha bersungguh – sungguh mencapai matlamat 100 % lulus dalam peperiksaan PT3 dan SPM setiap

tahun

 Berusaha menerapkan budaya ilmu kepada pelajar melalui program menggalakkan tabiat membaca

 Memberi perkhidmatan layanan mesra kepada tetamu dalam jangkamasa yang sewajarnya

 Memberi perhatian terhadap semua aduan yang berkaitan dengan organisasi sekolah ini dan menyelesaikan

dengan segera

 Memberi perhatian dan mengambil tindakan segera terhadap kes – kes kemalangan dan sakit di kalangan

pelajar – pelajar yang berlaku di kawasan sekolah

 Mengamalkan tatacara peraturan sekolah yang sesuai dan adil untuk pelajar – pelajar

 Bersedia mengaturkan perbincangan dengan ibu bapa mengenai kemajuan pendidikan anak mereka

sekurang-kurangnya sekali dalam setahun

 Bersedia menerima cadangan dan pandangan yang positif untuk mempertimbangkan kualiti perkhidmatan

sekolah ini “Sentiasa menerima terhadap kehendak, arahan dan harapan “Stakeholder” kami PPD Rembau, JPNS dan

Kementerian Pendidikan Malaysia berkaitan hal pendidikan dalam tempoh satu minggu atau sebelum tarikh

yang ditetapkan dengan sikap kami yang bercirikan kebolehpercayaan, daya ketahanan, keselamatan,

PIAGAM SEKOLAHkefungsiaan, menepati masa, ketetapan fakta dan kesopanan”

SMK Dato’ Undang Haji Adnan

Page 12

PERANCANGAN STRATEGIK SMKDUHA 2017-2021

2.0 JAWATANKUASA PERANCANGAN
2.1 Jawatankuasa Induk Perancangan Strategik

Pengerusi
EN. AMIR FUAD BIN MOHD DOM

Timbalan Pengerusi
EN. MOHAMMAD BIN SAID

Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2
EN. ABD. RAZAK BIN MOHD GHAZALI EN. MOHD NORZRI BIN MOHD NORDIN

PN. NORZASEeHtIiDauAsHahBaINKTPI IAHMAD @

SAIL

KETUA AJK BIDANG:

PENGURUS KURIKULUM EN. MOHAMMAD BIN SAID
PENGURUS HEM EN. ABD. RAZAK BIN MOHD GHAZALI
PENGURUS KOKURIKULUM EN. MOHD NORZRI BIN MOHD NORDIN
PENGURUS KEWANGAN PN. NORLELA BINTI MD. NOOR
PENGURUS PEJABAT EN. MOHD FAIRUZ BIN ADNAN
KEMUDAHAN FIZIKAL EN. MUHAMMAD BAHARI BIN MUHAMMAD
SUMBER MANUSIA EN. MOHD AZLAN BIN ABU HASSAN
PERHUBUNGAN LUAR PN. LISAH BINTI SAPUDIN

SMK DATO’ UNDANG HAJI ADNAN Page 13

PERANCANGAN STRATEGIK SMKDUHA 2017-2021

2.2 Jawatankuasa Kerja Perancangan Strategik

Pengerusi

EN. AMIR FUAD BIN MOHD DOM

Timbalan Pengerusi

EN. MOHAMMAD BIN SAID

Naib Pengerusi

1. EN. ABD. RAZAK BIN MOHD GHAZALI
2. EN. MOHD NORZRI BIN MOHD NORDIN

Setiusaha KPI
PN. NORZAHIDAH BINTI AHMAD @ SAIL

AJK Kurrikulum: AJK Kokurrikulum: AJK HEM: AJK Kewangan: AJK Kemudahan/Fizikal:
Pengetua Pengetua Pengetua Pengetua Pengetua
GPK 1 GPK Koko GPKHEM Semua GPK GPK 1
S/U Kelab S/U HEM PT GPK HEM
Ketau-Ketua Bidang Semua S/U Unit HEM En. Azrul
Ketua-Ketua Panitia S/U Permainan Pn. Zaharah
S/U Persatuan

AJK Sumber Manusia: AJK Perhubungan: AJK Kebitaraan Sekolah:
Pengetua Pengetua Pengetua
GPK 1 GPK HEM Guru MPV
GPK HEM GPK Koko
GPK Koko S/U PIBG Guru Pend. Khas
PT

SMK DATO’ UNDANG HAJI ADNAN Page 14

PERANCANGAN STRATEGIK SMKDUHA 2017-2021

2.3 Senarai Tugas Jawatankuasa

2.3.1 Bidang Tugas Jawatankuasa Induk Perancangan Strategik
1. Menetapkan hala tuju sekolah.
2. Membentuk Jawatankuasa Induk dan Jawatankuasa Kerja Pelan Strategik Sekolah.
3. Memberi taklimat spesifikasi tugas kepada Jawatankuasa Kerja.
4. Memberi pendedahan dan taklimat mengenai perancangan strategik.
5. Menyedia format pelan strategiksekolah.
6. Membuat pengauditan pelan strategik sekolah.

2.3.2 Bidang Tugas Jawatankuasa Kerja Perancangan Strategik
1. Mengadakan perjumpaan bagi membincangkan agihan tugas setiap bidang.
2. Mengadakan perbincangan secara sumbangansaran bagi membincangkan analisis

SWOT,strategi Pelaksanaan dan isu strategic bagi setiap bidang.
3. Menyediakan pelan strategic dan pelan taktikal mengikut format yang telah

ditetapkan

SMK DATO’ UNDANG HAJI ADNAN Page 15

PERANCANGAN STRATEGIK SMKDUHA 2017-2021

2.4 Jadual Kerja

Tarikh AKTIVITI Tindakan
November Fasa 1 Pengetua-Pengetua Daerah

2016 • Majlis Permuafakatan Pengetua-Pengetua Daerah Tampin
Tampin
Pengetua
• Menetapkan halatuju sekolah Penolong-Penolong Kanan

Disember Fasa 2 Guru-Guru Kanan
2016 • Pembentukan Jawtankuasa Perancangan Strategik Guru Cemerlang
• Mesyuarat Jawtankuasa Induk Perancangan Strategik
• Mesyuarat Jawatankuasa Kera Perancangan Strategik Pengetua
dan Taklimat Tugas Penolong-Penolong Kanan

Fasa 3 Guru-Guru Kanan
• Penjelasan /kefahaman tentang perancangan strategic Guru Cemerlang
• Penyerahan tugasan kepada ketua-ketua bidang
• Penyerahan contoh format

SMK DATO’ UNDANG HAJI ADNAN Page 16

PERANCANGAN STRATEGIK SMKDUHA 2017-2021

2.4 Jadual Kerja

Tarikh Aktiviti Tindakan
Januari Fasa 4 Ketua-Ketua Bidang
2017
Februari • Penyediaan perancangan Jawatankuasa Induk dan
2017 • Perjumpaan ketua-ketua bidang dan AJK kecil Kerja Perancangan
Strategik
• Menyedia perancangan mengikut contoh format Pengetua
(perbincangan analisis swot, memilih isu strategic dan

pembinaan pelan taktikal)
Fasa 5

• Mesyuarat Jawtankuasa Keraj Perancangan Strategik
kedua

• Pembantangan Prancangan Strategik

Fasa 6
• Bengkel Pemurnian Perancangan Strategi
• Penyusunan semula dan penambahbaikan Perancangan
Strategik
• Penjilidan

SMK DATO’ UNDANG HAJI ADNAN Page 17

PERANCANGAN STRATEGIK SMKDUHA 2017-2021

2.4 Jadual Kerja

Tarikh Aktiviti Tindakan
MAC Fasa 7 Pengetua
2017
• Sesi pendedahan Perancangan Strategik kepada semua
warga sekolah

• Penyerahan kepada Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan
dan Pejabat Pelajaran Daerah Tampin

SMK DATO’ UNDANG HAJI ADNAN Page 18

PERANCANAN STRATEGIK SMKDUHA 2017 - 2021

3.0 LATAR BELAKANG SEKOLAH

3.1 SEJARAH SMK DATO’ UNDANG HAJI ADNAN (SMKDUHA) | BEROPERASI PADA 1JAN 2003 :

Terletak di jalan utama Tampin-Seremban berhampiran Pekan Kota, NS.
Kos pembinaannya ialah sebanyak RM13 juta di atas tapak seluas 12 ekar.
Pentabir perama yang menguruskan hal ehwal pembukaan sekolah ialah Pn. Hjh. Aishah binti Ashaari.
Pengetua pertama ialah Pn. Siti Eishah binti Abd Rashid yang memulakan tugas pada 16 Januari 2003.
SMKDUHa mula beroperasi pada 1 Januari 2003 dengan 250 orang pelajar, 20 orang guru dan 6 orang kakitangan
sokongan.
Pada ketika itu sebanyak lapan kelas dibuka iaitu lima kelas Tingkatan 1 , dua kelas tingkatan 2 dan satu kelas
tingkatan 4.
PIBG SMKDUHA ditubuhkan pada bulan Mac 2003 dan Mesyuarat Agung diadakan pada bulan April tahun yang sama.
Tuan Hj.Awaludin bin Abd. Jalil telah dipilih sebagai YDP PIBG yang pertama.
Sehingga Ogos 2018, bilangan pelajar ialah 510 orang yang meliputi 20 buah kelas biasa (empat buah kelas bagi setiap
tingkatan 1 hingga 5 ) dan dua buah kelas PPKI.
Bilangan staf sekolah pada bulan Ogos 2018 pula ialah 50 orang guru dan 14 orang kakitangan sokongan.

SMK DATO’ UNDANG HAJI ADNAN Page 19

PERANCANAN STRATEGIK SMKDUHA 2017 - 2021

3.2 Panorama Sekolah

SMK DATO’ UNDANG HAJI ADNAN Page 20

PERANCANAN STRATEGIK SMKDUHA 2017 - 2021

3.3 Senarai Pengetua Sekolah

PENGETUA SEKOLAH

Bil Nama Pengetua Tempoh

1 Pn Siti Eishah binti Abd Rashid 16 Januari 2003 - April 2003
2 Pn. Noliah binti Othman Julai 2003 – Disember 2005
3 Pn. Jainah binti Jantan Disember 2005 – Ogos 2006
4 Pn. Hjh. Roaini binti Sharif Ogos 2006-April 2007
5 Pn. Hjh. Sarieh binti Md. Din Mei 2007 – Februari 2008
6 Mejar Mohd Tahir bin Mustapha Februari 2008 – Oktober
7 P. Hjh. Norziah binti Mohd Yusof Nov.2009 - Disember 2015
8 Tn Hj Muhamad b Abduh Jan 2015 - April 2017
9 En. Jalaludin Bin Dzulkafli April 2017 - 18 Nov. 2019
10 En. Amir Fuad b Mohd Dom Nov. 2018 sehingga sekarang

SMK DATO’ UNDANG HAJI ADNAN Page 21

PERANCANAN STRATEGIK SMKDUHA 2017 - 2021

3.4 Barisan Pentadbir Sekolah

EN. AMIR FUAD BIN MOHD DOM
PENGETUA

EN. MOHD NORZRI BIN MOHD NORDIN EN. MOHAMMAD BIN SAID EN. ABDUL RAZAK BIN MOHD GHAZALI
PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN
KOKURIKULUM PENTADBIRAN HAL EHWAL MURID

Kurikulum

MOHD AZLAN BIN EN.MUHD BAHARI BIN PN. NORZAHIDAH BINTI PN. LISAH BINTI SAPUDIN
ABU HASSAN MUHAMMAD AHMAD GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL
GURU KANAN KEMANUSIAAN
GURU KANAN BAHASA GURU KANAN SAINS & MATE Page 22

SMK DATO’ UNDANG HAJI ADNAN

PERANCANAN STRATEGIK SMKDUHA 2017 - 2021

3.5 Carta Organisasi Pengurusan Sekolah

PENGETUA
EN. AMIR FUAD BIN MOHD DOM

Kaunselor

PIBG

PK KOKURIKULUM PK PENTADBIRAN PK HAL EHWALMURID
EN. MOHD NORZRI BIN MOHD NORDIN EN. MOHAMMAD BIN SAID EN. ABD RAZAK B MOHD GHAZALI

GKMP BAHASA GKMP SAINS & GKMP GKMP TEKNIK& PUSAT SUMBER PEPERIKSAAN PENTADBIRAN AM
EN. MUHD BAHARI MATEMATIK KEMANUSIAAN VOKASIONAL PN. FADZYLAH I.PN. NURDIANA BT MOHD PN. NORLELA BT
BIN MUHAMMAD PN. NORZAHIDAH EN. MOHD AZLAN BIN PN. LISAH BINTI BINTI ISMAIL TAMIN
BINTI AHMAD ABU HASSAN II.PN. SITI NOOT BT ISMAIL MD. NOOR
-BAHASA MELAYU SAPUDIN -PERPUSTAKAAN III.PN. ZURIYANA BT
-BAHASA INGGERIS -MATEMATIK -PEND.ISLAM -BILIK MEDIA BORHAN -KEWANGAN
-SAINS -SEJARAH -KEMAHIRAN HIDUP -PROJEK NILAM IV. CIK ZAINUN BT MOHD -STAF SEKONGAN
-GEOGRAFI -RBT -BBM ARIS -DATA
-PEN.JASMANI & - PVMA -MAKMAL -LDP
KESIHATAN KOMPUTER -PT3 -JADUAL WAKTU
-PEND.SIVIK & -SPM -PENGURUSAN
KEWARGANEGARAAN -PEPERIKSAAN ASET
-PEND. SENI VISUAL DALAMAN -ICT
-PEND.MORAL -SPPBS

SMK DATO’ UNDANG HAJI ADNAN Page 23

PERANCANAN STRATEGIK SMKDUHA 2017 - 2021

3.6 Carta Organisasi Pengurusan Sekolah sambung sambung

sambung PK HAL EHWAL MURID
EN. ABD. RAZAK BIN MOHD GHAZALI
PK KOKURIKULUM
EN. MOHD NORZRI BIN MOHD NORDIN

KELAB SUKAN DAN KELAB BUKAN PERSATUAN BADAN KEBAJIKAN MAKLUMAT PELAJAR
PERMAINAN AKADEMIK AKADEMIK BERUNIFORM

-BOLA -PUSAT -BAHASA MELAYU -KRS -BIASISWA -PENDAFTARAN DAN
KERANJANAG SUMBER -B. INGGERIS --KADET POLIS -PELAJAR MISKIN,YATIM
-BOLA SEPAK -BIMBINGAN -SAINS DAN TEK -PUTERI ISLAM -RAWATAN DAN REKOD PELAJAR
-FUTSAL DAN -SAINS DAN -PBSM KESIHATAN -SIJIL BERHENTI &
-OLAHRAGA KAUNSELING MATEMATIK - PENGAKAP -SEKOLAH SELAMAT SURAT AKUAN
-BOLA TAMPAR -KOMPUTER -PEN.ISLAM -PANDU/RENJER -KANTIN -APDM
-PETANQUE -USAHAWAN -K.HIDUP PUTERI -KEBERSIHANDAN -KEMASUKAN DAN
-SEPAK TAKRAW MUDA -SEJARAH DAN KECERIAAN PERTUKARANPELAJAR
-BADMINTON -SPBT GEOGRAFI -KOPERASI -INSURAN
-PING PONG -KOPERASI -BAHASA TAMIL SEKOLAH BIMBINGAN DAN
-BOLA BALING -KEBUDAYAAN - RIMUP DISIPLIN KAUNSELING
-CATUR -PEN.JENAYAH -MAJALAH
-KOMPANG SEKOLAH -BADAN DISIPLIN -KAUNSELING
-KERJAYA
-LEMBAGA TATATERTIB -PRS
-BADAN PENGAWAS
-KELAB PENCEGAHAN
JENAYAH

SMK DATO’ UNDANG HAJI ADNAN Page 24

PERANCANAN STRATEGIK SMKDUHA 2017 - 2021

3.10 Enrolmen Staf Akademik : STAF AKADEMIK Perempuan Jumlah
Bilangan 0
Gred Jawatan 2 1
Lelaki 8 6
DG 54 1 16 15
DG 52 4 3 22
DG 48 7 0 6
DG 44 6 29 0
DG 41 3 50
DG 34 0
Jumlah 21

PENGALAMAN MENGAJAR KELULUSAN
LEBIH 10 TAHUN = 41 SARJANA MUDA = 50
5 - 10 TAHUN = 6 SIJIL PERGURUAN = 0
1 – 5 TAHUN = 3

SMK DATO’ UNDANG HAJI ADNAN Page 25

PERANCANAN STRATEGIK SMKDUHA 2017 - 2021

3.11 Enrolmen Ahli Kumpulan Pelaksana dan Pelajar 2019

ENROLMEN AHLI KUMPULAN PELAKSANA

GRED LELAKI PEREMPUAN JUMLAH

N22 0 2 2
N11 1 0 1
C22 1 2 3
C17 0 2 2

N19 0 2 2

FT17 1 0 1

R4 0 0 0

JUMLAH 3 8 11

ENROLMEN PELAJAR 2019

Tingkatan Lelaki Perempuan Jumlah

Pendidikan Khas 8 10 18
Tingkatan 1 41 55 96
Tingkatan 2 53 50 103
Tingkatan 3 41 41 82
Tingkatan 4 51 47 98
Tingkatan 5 49 51 100
Jumlah 243 254 497

SMK DATO’ UNDANG HAJI ADNAN Page 26

PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SMKDUHA 2017 - 2021

4.0 MANDAT

4.1 Definasi Mandat (Stakeholder)

Mandat merupakan apa yang diarahkan oleh pihak yang bertanggungjawap (Stakeholder) dan apa yang kita
dilarang melakukannya. Mandat merupakan tauliah (Punca Kuasa) di dalam menjalankan tugas.
Mandat juga merupakan suatu rujukan yang perlu diambil sebagai dasar dalam pembinaan Misi dan Visi
sesebuah organisasi. Mandat juga menjadi garis panduan tanggungjawab, perancangan, kawalan membuat
keputusan dan tindakan. Dengan adanya mandat ia menjadikan perancangan mempunyai validity dan
reliability yang tinggi.

4.2 Mandat adalah meliputi

1. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)
2. Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010
3. Dasar Wawasan Negara 2001 – 2010
4. Surat-Surat Pekeliling Ikhtisas
5. Pekeliling-Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam
6. Arahan-arahan Perbendaharaan
7. Surat Siaran PPD dan JPN
8. Pekeliling-Pekeliling Kerajaan berkaitan.

Page 27

PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SMKDUHA 2017 - 2021

4.3 Mandat berdasarkan bidang Kurikulum (sehingga 2005, terdapat 33 SPI berkaitan kurikulum telah
dikeluarkan)
1. SPI Bil. 3/1981 – Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang(Free Period) oleh Guru
2. SPI Bil. 4/1986 – Panitia Mata Pelajaran
3. SPI Bil. 3/1987 – Penyeliaan P & P di dalam Kelas oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah
4. SPI Bil. 3/1990 – Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggeris dan Guru Mata Pelajaran Matematik
5. SPI Bil. 22/1998 – Penempatan dan Pertukaran guru Bahasa Inggeris, Matematik & Sains mengikut
Keperluan perkhidmatan
6. SPI Bil. 25/1998 – Pelaksaan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
7. SPI Bil. 1/1999 – Garis Panduan pengendalian aktiviti sokongan Bahasa Inggeris di sekolah
8. SPI Bil. 3/1999 – Penyediaan Rekod P & P.

4.4 Mandat berdasarkan Ko-kurikulum

1. SPI Bil. 2/1986 – Rekod Kedatangan & Laporan Gerakerja Kokurikulum Pelajar
2. SPI Bil. 3/1986 – Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum Pengenalan kepada Komputer dan
Kegiatan Kelab Komputer Sekolah
3. SPI Bil. 5/1986 – Panduan Penubuhan dan Penyusunan Kelab Komputer Sekolah
4. SPI Bil. 24/1988 - Penglibatan Guru dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam
anjuran Agensi Kerajaan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan
5. SPI Bil. 9/2000 – Panduan Keselamatan Diri Pelajar semasa Pengajaran Pend. Jasmani dan
Kesihatan serta Kegiatan Kokurukulum dan Sukan di Dalam dan di Luar
Kawasan Sekolah

Page 28

PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SMKDUHA 2017 - 2021

4.5 Mandat berdasarkan bidang Hal Ehwal Murid

1. SPI Bil. 8/1985 - Pakaian Seragam murid-murid sekolah
2. SPI Bil. 7/1986 - Langkah-langkah keberkesanan disiplin sekolah
3. SPI Bil. 2/1987 - Kesulitan mendapatkan buku teks
4. SPI Bil, 2/1991 - Tatakelakuan pelajar ketika di masjid
5. SPI Bil. 3/1992 - Pemakaian tudung/mini telekong bagi pelajar
6. SPI Bil. 8/1999 - Keselamatan diri murid dalam perjalanan pergi dan balik

4.6 Mandat berdasarkan bidang Kewangan

1. SP Kewangan KPM Bil. 17/1995 – Elaun Penginapan & Makan bagi Guru-guru Membawa pelajar
menyertai kegiatan Kokurikulum

2. SPI Bil. 3/1997 – Program dan Aktiviti Sekolah yang melibatkan Dasar dan Pungutan Wang
3. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Bahagian XI Seksyen 124, Sumbangan Bantuan dan Sumbangan

Modal hendaklah tertakluk kepada Syarat, dsb yang ditetapkan.

4.7 Mandat berdasarkan bidang Pengurusan Pejabat

1. Perkara 132 (fasa 2) – Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)
2. Perkara 144 (fasa 5A(5B)(6)6A-Pihak Berkuasa Tatatertib

Page 29

PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SMKDUHA 2017 - 2021

4.8 Mandat berdasarkan bidang Sumber Manusia

1. SPP Bil. 4/1994 – Garis Panduan Mengurus Pegawai Berprestasi Rendah dan Pegawai yang
Bermasalah

2. SPP Bil. 10/1995 – Membersarakan Seseorang Pegawai dalam Perkhidmatan Awam atas sebab
Kesihatan

3. SPI Bil. 7/2001 – Garis Panduan Pakaian Guru Ketika Bertugas di Sekolah
4. SPP Bil. 2/1985 – Pakaian Masa Bekerja dan Semasa Menghadiri Upacara Rasmi bagi Pegawai

pegawai Awam

4.9 Mandat berdasarkan bidang Fizikal Sekolah

1. SPI Bil. 4/1989 – Kebersihan Sekolah
2. SPI Bil. 6/1997 – Amalan Kebersihan di Sekolah
3. Surat Siaran KP (BS/HEP) 8614/026/B(12) : 3 Nov 1997 – Program Bersepadu Sekolah Sihat
4. Program Bersepadu Sekolah Sihat, 1997 KPM

4.10 Mandat berdasarkan bidang hubungan luar

1. 6/1998 - Panduan tajaan oleh syarikat/badan perniagaan di sekolah
2. 1/1991 - Penceramah jemputan untuk majlis dan aktiviti agama Islam di sekolah
3 3/1993 - Mengundang orang kenamaan ke upacara sekolah
4. 9/1991 - Permohonan mengundang orang-orang kenamaan ke upacara sekolah

Page 30

5. 6/1992 PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SMKDUHA 2017 - 2021

6. 12/2000 - Penerimaan hadiah dan sumbangan dari pertubuhan, institusi, syarikat dan
7. 19/2000 Kerajaan Negara luar

8. 5/2001 - Lawatan pendidikan murid di hari persekolahan
- Panduan menggalakkan kerjasama dan sumbangan pihak luar dalam ICT di

sekolah
- Batasan Persatuan Ibubapa Guru di sekolah

4.11 Dasar membina atau menyemak pernyataan Misi
1.Tujuan atau sebab organisasi ditubuhkan (Reason for existence). Apakah core business kita ?
2.Siapakah yang akan menerima perkhidmatan yang dihasilkan oleh organisasi ?
3.Bagaimana (How) caranya untuk menyampaikan perkhidmatan yang dihasilkan kepada pelanggan ?
4.Apakah hasil akhir yang dikehendaki ? (What are our outcomes?)
5.Adakah ia mencerminkan ciri-ciri keunikan atau niali/prinsip pegangan utama organisasi dalam memenuhi
tujuan kewujudannya ? Jawapan yang diperlukan adalah seperti ’’...berlandaskan FPK atau...berdasarkan Misi
Nasional.
6.Pernyataan Misi perlu hendaklah ringkas dan padat.

Page 31

PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SMKDUHA 2017 - 2021
4.12 Dasar membina atau menyemak pernyataan Visi

1.Visi ialah satu gambaran atau pandangan tentang masa hadapan (A vision is a realistic, credible, attractive
future for your organization
2.Kritiria untuk Visi yang baik :

• Berorientasikan masa hadapan
• Sesuai dengan budaya dan nilai organisasi
• Jelas tujuannya
• Cukup ambitious

Page 32

PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SMKDUHA 2017 - 2021

5.0 ANALISIS PERSEKITARAN PERINGKAT ORGANISASI

5.1 ANALISIS SWOC PERINGKAT BIDANG KURIKULUM

KEKUATAN KELEMAHAN
S1 Guru berpengalaman – Majoriti lebih 7 tahun mengajar W1 Kadar ponteng sekolah masih melebihi 5%
S2 Pemeriksa kertas SPM – 9 guru W2 Masih terdapat pelajar yang kerap datang lewat
S3 Kehadiran murid melebihi 95% W3 Peruntukan per kapita Panitia semakin berkurangan
S4 Ratio muid kepada guru adalah rendah – 1G:20M W4 Tahap pencapaian murid lemah
S5 100% guru menguasai kemahiran komputer
S6 Guru-guru sentiasa bekerjasama dan bekerja secara

berpasukan.
S7 Guru kaunselor yang berpengalaman

PELUANG CABARAN
O1 Sokongan padu daripada PIBG C1 Kurang komitmen ibu bapa dalam isu akademik
O2 Pihak Felda menyediakan peruntukan untuk melaksanakan C2 Pengaruh gejala sosial di luar sekolah
C3 Ibu bapa kurang kawalan anak di rumah kerana pengaruh
program akademik.
O3 Sumbangan dan kerjasama pihak FELDA dalam program persekitaran
C4 Bilangan murid yang semakin berkurangan
peningkatan akademik
O4 Kerjasama yang baik dengan pihak PPD dan JPN

Page 33

PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SMKDUHA 2017 - 2021

5.2 ANALISIS SWOC PERINGKAT BIDANG KO-KURIKULUM

KEKUATAN KELEMAHAN

S1. GPK Kokurikulum seorang yan mengambil berat tentang W1. Kehadiran pelajar tidak 100%
kegiatan kokurikulum yang diadakan W2. Tidak semua guru kompeten dalam kendalian aktiviti

S2. Setiausaha sukan berpengalaman kokurikulum
S3. Kemudahan padang dan gelanggang yang memuaskan. W3. Pengagihan kelab/permainan/sukan tidak mengambil kira
S4. Kawalan disiplin sekolah adalah baik..
S5. Kawasan sekolah mempunyai pesekitaran yang menarik. minat / pilihan guru sendiri menyebabkan guru tidak mahir
S6. Guru-guru mudah memberi kerjasama dalam menjalankan dalam permainan, sukan dan badan beruniform yang
dipimpimnya.
aktiviti kkurukulum . W4. Sikap murid ambil mudah terhadap kegiatan kokurikulum

PELUANG CABARAN

O1 PIBG memberi sokongan yang kuat C1 Ibu bapa dan komuniti kurag peka anak-anak ponteng
O2 Pusat Bantuan Polis (FELSCO) hamper dengan sekolah kegiatan kokurikulum.

menyediakan khidmat jurulatih . C2. Kemudahan WIFI yang melekakan pelajar dengan
O3 Sekolah dalam kawasan FELDA memudahkan pergerakana permainan online.

dan pemantauan pelajar C3. Segelintir ibu bapa mempertingkai tindakan guru
O4 SU sukan mempunyai ijazah dalam sains sukan C4. Kurang sumbangan daripada ibu bapa
O5 Terdapat jurulatih kriket pengalaman C5. Pengaruh dari pelajar luar.

Page 34

PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SMKDUHA 2017 - 2021

5.3 ANALISIS SWOC PERINGKAT BIDANG HAL EHWAL MURID

KEKUATAN KELEMAHAN

S1 Ada serang guru kaunseling cemerlang. W1 Kadar poteng sekolah masih melebihi 5%
S2 Kaunselor merupakan anak tempatan. W2 Masih terdapat pelajar yang kerap dating lewat
S3 Kaunselor yang bersungguh ( tinggal di kuaters) W3 Cabaran kecekapan guru mengurus pelajar bermasalah
S4 Guru-guru disiplin yang muda dan aktif W4 Purata kecekapan kebersihan / keceriaan kelas masih
S5 90.9% pelajar adalah beragama Islam.
S6 99% pelajar tinggal dalam lingkungan 5 km dari sekolah bawah 90%
S7 Program SSDM online memudahkan pengurusan W5 Kecekapan pengawas sekolah mengawal disiplin masih
S8 100% guru menguasai kemahiran komputer.
rendah
S9 Guru-guru sentiasa bekerjasama dan bekerja secara W6 Kawalan pergerakan pelajar dalam sekolah masih belum

berpasukan mencapai 100%
W7 Pelajar masih gagal mengurus masa dengan baik
S10 Jumlah kesalahan berat disiplin murid adalah rendah. W8 Pergerakan pelajar ke bilik-bilik khas tidak teratur dan lambat
W9 Pengurusan buku kawalan kelas masih lemah
S11 Peratus kehadiran murid melebehi 95%

PELUANG CABARAN

O1 Sokongan padu daripada PIBG C1 Kurang komitmen ibu bapa dalam isu akademik dan disiplin
O2 Klinik kesihatan dan pondok polis hanya 1 km dari sekolah murid.
O3 Pihak komuniti sedia membantu program sekolah
O4 Sumbangan dan kerjasama pihak FELDA dalam program C2 Pengaruh gejala sosial di luar sekolah
C3 Peranan komuniti masih rendah menangani isu murid
peningkatan akademik dan sahsiah murid C4 Ibu bapa kurang kawalan anak di rumah kerana pengaruh
O5 Sumbangan daripada pemimpin tempatan
persekitaran.
O6 Kerjasama yang baik dengan pihak PPD dan JPNS C5 Aspek keselamatan pelajar pergi balik sekolah kurang diberi

perhatian oleh ibu bapa/pemjaga

Page 35

PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SMKDUHA 2017 - 2021

5.4 ANALISIS SWOC PERINGKAT BIDANG PENTADBIRAN PEJABAT

Kekuatan Kelemahan
S1 Layanan mesra dikaunter W1 Sudut info kurang sesuai
S2 Budaya kerja positif di kalangan pembantu tadbir W2 Keadaan fizikal pejabat yang kurang selesa
S3 Pengunaan sistem fail yang berkesan W3 Tidak dapat memenuhi permintaan stakeholders dalam masa
S4 Ruang pejabat yang selesa
S5 Staf pejabat mahir menggunakan teknologi terkini singkat
S6 Kemudahan serba lengkap
S7 Pengedaran surat/edaran sistematik.

Peluang Cabaran
O1 Lokasi sekolah berhampiran dengan pejabat pos, bank dan C1 Segelintir ibu bapa mengharapkan layanan segera
C2 Masyarakat luar kurang prihatin berkaitan prosedur kerja
balai polis
pejabat

Page 36

PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SMKDUHA 2017 - 2021

5.5 ANALISIS SWOC PERINGKAT BIDANG KEWANGAN

Kekuatan Kelemahan
S1 Laporan audit tanpa syarat selama 10 tahun W1 Peruntukan kewangan terhad
S2 Sekolah mempunyai PT yang cekap W2 Kekurangan tenaga kerja
S3 Kerani kewangan cekap dan celik komputer W3 Guru-guru kurang peka prosedur perolehan
S4 Pengurusan asset adalah baik W4 Ruang fizikal terhad untuk kemudahan stor dan bilik fail
S5 Akaun sekolah sentiasa kemaskini dan tersedia untuk

penyemakan

Peluang Cabaran
O1 Peruntukan khas dari organisasi tertentu C1 Peruntukan lewat diterima
O2 Kemudahan fizikal mencukupi C2 Kemudahan komunikasi terhad
C3 Peluang atau masa meningkatkan pengetahuan ICT terhad
C4 Kesedaran guru tentang pentingnya pengurusan kewangan

adalah belum memuaskan

Page 37

PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SMKDUHA 2017 - 2021

5.6 ANALISIS SWOC PERINGKAT BIDANG PERHUBUNGAN LUAR

Kekuatan Kelemahan
S1 Hubungan baik guru-guru dab ibubapa W1 Kurang perancangan aktiviti yang melibatkan komuniti
S2 KPM/JPNS sentiasa memberi sokongan kepada sekolah W2 Sekolah kurang menyertai aktviti anjuran agensi luar
S3 Ada Pusat Akses di sekolah W3 Sumbangan dan bantuan kewangan pihak luar masih terhad.
S4 Perpustakaan yang lengkap sebagai pemangkin ilmu kepada

pelajar dan masyarakat setempat
S5 Kawasan sekolah yang luas membolehkan banyak aktviti

dilakukan
S6 Sekolah sentiasa mendapat kerjasama yang mantap

daripada pelbagai pihak luar.

Peluang Cabaran
O1 Kerjasama daripada agensi luar membantu pihak luar C1 Ibubapa tidk memberi komitmen sepenuhnya di dalam
O2 PIBG sentiasa memberi kerjasama dan sumbangan bagi
meningkatkan pencapaian akademik pelajar
menjayakan program sekolah C2 Peranan PIBG tidak dimanafaatkan sepenuhnya
O3 Komitment pemimpin tempatan C3 Penglibatan pihak komuniti setempat dalam membantu

meningkatkan pencapaian akademik pelajar tidak
menyeluruh
C4 Latar belakang ibubapa yang berbeza kaum dan umumnya
dari status sosio ekonomi yang sederhana dan rendah
C5 Persepsi masayarakat terhadap sekolah.

Page 38

PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SMKDUHA 2017 - 2021

5.7 ANALISIS SWOC PERINGKAT BIDANG SUMBER MANUSIA

Kekuatan Kelemahan
S1 Pengetua mempunyai asas pengurusan yang kuat W1 Agihan tugas guru yang seimbang sukar dilaksanakan
S2 Lebih 80% guru berpengalaman melebihi 10 tahun W2 Guru-guru terpaksa mengajar subjek bukan opsyen
S3 Lebih 95% guru adalah siswazah W3 Guru sering dipanggil untuk menghadiri mesyuarat atau
S4 Guru-guru yang celik computer,komited dan bersemangat
S5 Hubungan yang baik antara semua staf dan pentadbir kursus
W4 Nisbah guru lelaki dan perempuan tidak seimbang
sekolah W5 Ketidakhadiran seseorang staf tidak dapat diganti dengan
S6 Guru dan staf sanggup berkerjasama menjaga kebajikan
kakitangan lain yang mempunyai kemahiran yang sama
mereka W7 Guru dan staf tidak memaklumkan masalah yang dihadapi

berkaitan dengan perkhidmatan.

Peluang Cabaran
O1 Hubungan yang erat dengan ahli politik,PIBG, JPN dan PPd C1 Surat pekeliling yang dikeluarkan oleh kementerian lewat
O2 Anugerah Khidmat Cemerlang dan peluang kenaikan
diterima oleh pihak sekolah
pangkat C2 Sukar mendapatkan penceramah yang sesuai dan relevan
O3 PIBG sangat komited dalam membantu sekolah
O4 Setiap guru dan staf sokongan diberi peluang menghadiri dengan keperluan sekolah
C3 Media yang sentiasa menimbulkan isu kesilapan guru
kursus sekurang-kurangnya 7 hari setahun C4 Kepesatan perkembangan ICT tidak dapat diikuti oleh
O5 Latihan dalam perkhidmatan diadakan dari masa kesemasa
sebahagian guru
C5 Kekangan masa menyebabkan guru-guru tidak mengambil

peluang –peluang pembelajaran yang diiklankan oleh KPM.

Page 39

PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SMKDUHA 2017 - 2021

5.8 ANALISIS SWOC PERINGKAT BIDANG KEMUDAHAN FIZIKAL

Kekuatan Kelemahan
S1 Banyak kemudahan asas disediakan. W1 Kos yang tinggi dalam penyelengaraan
S2 Kerosakan kemudahan asas dapat dibaiki dengan kadar W2 Gangguan elektrik akibat pendawaian usang
W3 Server sekolah kadang-kadang selalu down
segera W4 Bilangan bilik darjah tidak mencukupi
S3 Kerjasama daripada pekerja swasta amat mudah diperolehi W5 Kadar kerosakan kemudahan asas adalah tinggi
S4 Kerjasama yang padu daripada seluruh warga sekolah W6 Ada pelajar tidak menghargai kemudahan yang disediakan
S5 Bantuan kewangan dan sokongan padu daripada pengurusan W7 Kekurangan kakitangan untuk penyelanggaraan dan

sekolah pemeiharaan secara berkala
S6 Pengetua mempunyai asas pengurusan yang kuat W8 Peruntukan kewangan adalah terhad
S7 Kelengkapan dan pembangunan fizikal yang menyeluruh
S8 Terdapat kemudahan surau, wakaf dan dewan
S9 Pusat Sumber yang selesa dan lengkap

Peluang Cabaran
O1 Kewangan bantuan PIBG C1 Kadar kerosakan kemudahan asas adalah tinggi
O2 Agensi luar seperti JKR ada member bantuan C2 Kawasan sekolah terhad untuk pembangunan tambahan
O3 Peruntukan daripada KPM C3 Perlu sering membuat penyelanggaraan terhadap
O4 Sokongan masyarakat setempat dan PIBG
O5 Terdapat ibubapa yang boleh menyumbang idea dan tenaga kemudahan yang ada
C4 Mendapatkan peruntukan pendawaian semula daripada
untuk keceriaan.
kerajaan

Page 40

PERANCANGAN STRATEGIK SMKDUHA 2017-2021

6.0 ISU STRATEGIK , MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI dan SASARAN PRESTASI

Isu Strategik ialah masalah yang ada atau peluang yang ada atau mempunyai potensi untuk memberi kesan ke atas
presatsi sekolah atau stakeholder. Pendekatan untuk mengenalpasti isu strategik dengan menggunakan the correct
approach didapati dari semakan mandat, misi dan analisis persekitaran (SWOC)

Matlamat ialah satu pernyataan umum tentang apakah yang sekolah ingin capai dalam tempoh 3 - 5 tahun akan datang.
Matlamat lebih berfokus kepada outcomes atau hasil akhir sesuatu pusingan proses dan lebih bersifat kualitatif. Setiap
satu matlamat mesti dikaitkan dengan sekurang-kurangnya satu objektif.

Objektif ialah satu pernyataan secara khusus tentang sesuatu yang perlu dicapai berdasarkan pengukuran dan sasaran
yang ditetapkan dalam tempoh satu tahun. Ciri-ciri objektif yang baik biasanya adalah khusus, boleh diukur, boleh
dicapai, realistik dan berjangkamasa (SMART). Objektif terdiri dari jangka panjang dan jangka pendek.

Key Performance Indicators(KPI) adalah satu parameter yang boleh diukur. KPI juga dikenali sebagai penunjuk kejayaan
membantu sekolah mentakrif dan mengukur kemajuan untuk mencapai matlamat organisasi. Dalam lain perkataan, KPI
adalah merupakan kaedah untuk mengukur pencapaian matlamat. Setiap KPI akan disertakan sasaran bersama.
Pembinaan sasaran dianjurkan berasaskan take-off-value (TOV) semasa.

Note : Never set a target without being able to describe how it can be achieved by the people
responresponsible for reaching it.

SMKDUHA: MENGAPAI BINTANG

Page 41

PERANCANGAN STRATEGIK SMKDUHA 2017-2021

6.1 MATLAMAT STRATEGIK SMK DATO’ UNDANG HAJI ADNAN

BIDANG AKADEMIK:

1. SPM GPS 4.70
2. 2 orang semua A
3. % lulus 94%
4. GPS PT3 3.15
5. Pencerapan dan semakan buku latihan sekurang-kurang 2 kali

BIDANG HEM:

1. 95%kehadiran
2. Perwatakan : Tepati masa, imej pakaian, hormati guru
3. Tiada kes rokok disekolah
4. Kes sederhana tidak lebih 3 kes
5. Surat amaran tidak hadir sekolah keluar ikut SOP

BIDANG KOKURIKULUM:

1. Sekurang-kurangnya 3 penyertaan peringkat kebangsaan
2. 5 wakili negeri peringkat negeri
3. 10 wakili daerah
4. 95% pelajar miliki pakaian seragam lengkap

BIDANG KEWANGAN:

1. Mendapat penarafan Audit Kewangan CEMERLANG
2. Pembayaran bil –bil kurang dari 14 hari dari tarikh bil diterima
3. Pengurusan kewangan mengikut Tatacara Pengurusan Perakaunan Wang Sekolah
4. Pengurusan kewangan diagih mengikut maksud peruntukan dan perbelanjaan diurus secara optimum

SMKDUHA: MENGAPAI BINTANG

Page 42

PERANCANGAN STRATEGIK SMKDUHA 2017-2021

6.2 ISU STRATEGIK , MATLAMAT , OBJEKTIF , KPI DAN SASARAN PRESTASI

ANJAKAN 1 Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa
ASPIRASI 2 Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia & Bahasa Inggeris
3 Melahirkan rakyat malaysia yang menghayati nilai
7 Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia
8 Transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan
9 Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas.
Negara dalam kalangan sepertiga ke atas dalam pentaksiran antarabnagsa seperti PISA, TIMSS dalam tempoh 15 tahun

BIL ISU MATLAMAT OBJEKTIF KPI TOV SASARAN STRATEGI
STRATEGIK Gred Purata PT3 4.19 1. Meningkatkan
Sekolah 2017 2018 2019 2020 2021 Kualiti PnP
1 Tahap Peningkatan Meningkatkan SPM 5.60 4.10 4.05 4.00 3.95 3.90 2. Meningatkan kualiti
pencapaian dalam kualiti kualiti murid dari dan kuantiti program
Murid pendidikan segi jasmani, 4.80 4.40 kecemerlangan
Peringkat untuk emosi, rohani dan 1. Meningkatkan
Antarabangsa meningkatkan intelek Kualiti PnP
kualiti modal 4.70 4.60 4.50 2. Meningatkan kualiti
insan selaras Pencapaian dalam dan kuantiti program
dengan FPK dan Peperiksaan Awam kecemerlangan
aspirasi murid
dalam PPPM

Peratus PT3 2% 3% 4% 5% 6% 7% 1. Meningkatkan
Cemerlang kualiti PnP
2. Program
kecemerlangan di
tambah dengan
menambah kadar
kecukupan latihan

SMKDUHA: MENGAPAI BINTANG

Page 43

PERANCANGAN STRATEGIK SMKDUHA 2017-2021

ANJAKAN 1 Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa
ASPIRASI 2 Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia & Bahasa Inggeris
3 Melahirkan rakyat malaysia yang menghayati nilai
7 Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia
8 Transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan
9 Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas.
Negara dalam kalangan sepertiga ke atas dalam pentaksiran antarabnagsa seperti PISA, TIMSS dalam tempoh 15 tahun

BIL ISU MATLAMAT OBJEKTIF KPI TOV SASARAN STRATEGI
STRATEGIK SPM 2% 1. Meningkatkan
2017 2018 2019 2020 2021 kualiti PnP
2 Tahap Peningkatan Meningkatkan Peratus PT3 71.7% 3% 4% 5% 5% 7% 2. Program
pencapaian dalam kualiti kualiti murid dari Cemerlang kecemerlangan di
Murid pendidikan segi jasmani, 75% 95% tambah dengan
Peringkat untuk emosi, rohani dan 100% menambah kadar
Antarabangsa meningkatkan intelek kecukupan latihan
kualiti modal 1. Meningkatkan
insan selaras 1.1Pencapaian kualiti PdP
dengan FPK dan dalam Peperiksaan Peratus 80% 85% 90% 2. Menyediakan murid
aspirasi murid Awam Penguasaan 96% 97% 98% dalam aktiviti ko
dalam PPPM minima/ akademik
layak sijil 1. Meningkatkan
Kualiti PnP
SPM 90.6% 95% 2. Meningatkan kualiti
dan kuantiti program
kecemerlangan

SMKDUHA: MENGAPAI BINTANG

Page 44

PERANCANGAN STRATEGIK SMKDUHA 2017-2021

ANJAKAN 1 Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa
2 Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia & Bahasa Inggeris
ASPIRASI 3 Melahirkan rakyat malaysia yang menghayati nilai
7 Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia
8 Transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan
9 Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas.
Negara dalam kalangan sepertiga ke atas dalam pentaksiran antarabnagsa seperti PISA, TIMSS dalam tempoh 15 tahun

ISU TOV SASARAN
STRATEGIK
BIL MATLAMAT OBJEKTIF KPI STRATEGI

2017 2018 2019 2020 2021

3 Tahap Peningkatan 1.2 Meningkatkan GPMP PT3 4.02 4.00 3.90 3.80 3.70 3.60 Meningkatkan kualiti
pencapaian dalam kualiti prestasi mata PnP
Murid pendidikan pelajaran Bahasa SPM 4.87 4.60 4.40 4.20 4.00 3.80 1. Meningkatkan
Peringkat untuk Melayu Kualiti PnP
Antarabangsa meningkatkan 2. Meningatkan kualiti
kualiti modal dan kuantiti program
insan selaras kecemerlangan
dengan FPK
dan aspirasi Peratus PT3 71.7% 80% 85% 90% 95% 100% 1. Meningkatkan
lulus Kualiti PnP
murid dalam 2. Meningatkan kualiti
PPPM
dan kuantiti program
kecemerlangan
SPM 90.3% 93% 95% 97% 99% 100% 1. Meningkatkan
Kualiti PnP
2. Meningatkan kualiti
dan kuantiti program
kecemerlangan

SMKDUHA: MENGAPAI BINTANG

Page 45

PERANCANGAN STRATEGIK SMKDUHA 2017-2021

ANJAKAN 1 Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa
ASPIRASI 2 Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia & Bahasa Inggeris
3 Melahirkan rakyat malaysia yang menghayati nilai
7 Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia
8 Transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan
9 Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas.
Negara dalam kalangan sepertiga ke atas dalam pentaksiran antarabnagsa seperti PISA, TIMSS dalam tempoh 15 tahun

BIL ISU MATLAMAT OBJEKTIF KPI TOV SASARAN STRATEGI
STRATEGIK 1.2 Bilangan PT3 4.3% Peningkatan kualiti
Meningkatkan semua A 2017 2018 2019 2020 2021 PnP
3 Tahap Peningkatan prestasi mata 5% 6% 7% 8% 9% Peningkatan kualiti
pencapaian dalam kualiti pelajaran Bahasa SPM 17.3% PnP
Murid pendidikan Melayu 18% 19% 20% 21% 22%
Peringkat untuk
Antarabangsa meningkatkan
kualiti modal
insan selaras
dengan FPK
dan aspirasi
murid dalam
PPPM

SMKDUHA: MENGAPAI BINTANG

Page 46

PERANCANGAN STRATEGIK SMKDUHA 2017-2021

ANJAKAN 1
ASPIRASI Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa

2 Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia & Bahasa Inggeris
3 Melahirkan rakyat malaysia yang menghayati nilai
7 Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia
8 Transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan
9 Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas.
Negara dalam kalangan sepertiga ke atas dalam pentaksiran antarabnagsa seperti PISA, TIMSS dalam tempoh 15 tahun

BIL ISU MATLAMAT OBJEKTIF KPI TOV SASARAN STRATEGI
STRATEGIK (2016)
2017 2018 2019 2020 2021 Peningkatan kualiti PnP
3 Tahap Peningkatan 1.3 PT3 5.65 5.40 5.20 5.00 4.80 4.60 1.Meningkatkan PnP
pencapaian dalam kualiti Meningkatkan SPM 7.75 7.50 6.50 5.50 OP English
Murid pendidikan prestasi mata 7.00 6.00 2. Meningkatkan
30% 60% kompetensi guru dalam
Peringkat untuk pelajaran GPMP ICT
40% 60% 1. Meningkatkan
Antarabangsa meningkatkan Bahasa Inggeris Kualiti PnP
kualiti modal 2. Meningatkan kualiti
insan selaras dan kuantiti program
dengan FPK PT3 28.3% 35% 40% 55% kecemerlangan
Peratus 1.Meningkatkan PnP
dan aspirasi lulus OP English
murid dalam 2. Meningkatkan
PPPM SPM 34.6% kompetensi guru dalam
analisa jurang
45% 50% 55%

SMKDUHA: MENGAPAI BINTANG

Page 47

PERANCANGAN STRATEGIK SMKDUHA 2017-2021

ANJAKAN 1 Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa
ASPIRASI 2 Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia & Bahasa Inggeris
3 Melahirkan rakyat malaysia yang menghayati nilai
7 Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia
8 Transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan
9 Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas.
Negara dalam kalangan sepertiga ke atas dalam pentaksiran antarabnagsa seperti PISA, TIMSS dalam tempoh 15 tahun

BIL ISU MATLAMAT OBJEKTIF KPI TOV SASARAN STRATEGI
STRATEGIK 1.3 Bilangan PT3 0% 1. Meningkatkan
Meningkatkan semua A 2017 2018 2019 2020 2021 Kualiti PnP
3 Tahap Peningkatan prestasi mata 2% 4% 6% 8% 10% 2. Meningatkan kualiti
pencapaian dalam kualiti pelajaran Bahasa SPM 0% dan kuantiti program
Murid pendidikan Inggeris 2% 10% kecemerlangan
Peringkat untuk 1. Meningkatkan
Antarabangsa meningkatkan Kualiti PnP
kualiti modal 4% 6% 8% 2. Meningatkan kualiti
insan selaras dan kuantiti program
dengan FPK kecemerlangan
dan aspirasi
murid dalam
PPPM

SMKDUHA: MENGAPAI BINTANG

Page 48

PERANCANGAN STRATEGIK SMKDUHA 2017-2021

ANJAKAN 1 Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa
ASPIRASI 2 Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia & Bahasa Inggeris
3 Melahirkan rakyat malaysia yang menghayati nilai
7 Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia
8 Transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan
9 Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas.
Negara dalam kalangan sepertiga ke atas dalam pentaksiran antarabnagsa seperti PISA, TIMSS dalam tempoh 15 tahun

BIL ISU MATLAMAT OBJEKTIF KPI TOV 2017 2018 SASARAN 2020 2021 STRATEGI
STRATEGIK 1.4 GPMP PT3 5.70 5.50 5.30 4.90 4.70 1. Meningkatkan
Meningkatkan 2019 Kualiti PnP
3 Tahap Peningkatan prestasi mata 6.30 5.10 5.40 2. Meningatkan kualiti
pencapaian dalam kualiti pelajaran dan kuantiti program
Murid pendidikan MATEMATIK 25% 40% kecemerlangan
Peringkat untuk 1. Meningkatkan
Antarabangsa meningkatkan 100% Kualiti PnP
kualiti modal SPM 6.98 6.60 6.00 5.70 2. Meningatkan kualiti
insan selaras dan kuantiti program
dengan FPK kecemerlangan
dan aspirasi 1. Meningkatkan
murid dalam Kualiti PnP
PPPM 2. Meningatkan kualiti
Peratus PT3 15.2% 20% 30% 35% dan kuantiti program
lulus kecemerlangan
1. Meningkatkan
SPM 75.0% 80% 85% 90% 95% Kualiti PnP
2. Meningatkan kualiti
dan kuantiti program
kecemerlangan

SMKDUHA: MENGAPAI BINTANG

Page 49


Click to View FlipBook Version