The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หนังสือสวดมนต์ (ฉบับมคธบาลี)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wonchai890, 2021-03-17 00:11:01

หนังสือสวดมนต์ (ฉบับมคธบาลี)

หนังสือสวดมนต์ (ฉบับมคธบาลี)

สวดมนต์วัดปา่ ดานวิเวก (ฉบับมคธบาลี)

ISBN : 978-616-577-934-0
พมิ พค์ รัง้ ที่ ๑ : มีนาคม พทุ ธศักราช ๒๕๖๔
จ�ำนวนพมิ พ์ : ๓,๑๐๐ เล่ม
คณะผจู้ ดั พมิ พ ์ : ศษิ ยานศุ ิษย์

อสชฌฺ ายมลา มนตฺ า.
มนต์มีการไมท่ ่องบ่น เปน็ มลทนิ .

ท่านผู้ใดประสงค์จะพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
โปรดพิมพ์ได้ตามประสงค์โดยไม่ต้องขออนุญาต
แต่ประการใด ถ้าใช้วิธีการใดๆ เพื่อท�ำการซื้อขาย
ขอสงวนลิขสิทธิ์ เพราะคณะผู้จัดท�ำมิได้มุ่งหวังวัตถุ
ปัจจัยใดๆ ในโลก ยงิ่ ไปกวา่ ความสงบร่มเยน็ ใจใน
เพื่อนมนุษยด์ ้วยกัน

พิมพท์ ี่ บรษิ ทั ​ ศิลปส์ ยามบรรจุภัณฑแ์ ละการพิมพ์ จำ� กัด
๖๑ ซ.เพชรเกษม ๖๙ ถ.เลียบคลองภาษเี จรญิ ฝง่ั เหนอื แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กรงุ เทพฯ ๑๐๑๖๐ โทร. ๐-๒๔๔๔-๓๓๕๑-๒ โทรสาร ๐-๒๔๔๔-๐๐๗๘
e-mail: [email protected] www.silpasiam.comค�ำปรารภ

หนังสือสวดมนตว์ ัดปา่ ดานวิเวกฉบับเดมิ ท่ไี ดม้ กี ารพิมพ์แจกจ่ายมาแล้วหลายคร้ัง
ใหก้ บั ทา่ นผสู้ นใจนำ� ไปอา่ นหรอื ทอ่ งบน่ สาธยาย จากการพมิ พค์ รงั้ แรกตง้ั แตป่ พี ทุ ธศกั ราช
๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบันปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นเวลาล่วงเลยมากว่า ๒๐ ปีแล้ว เท่าท่ี
ผจู้ ดั ทำ� สงั เกตเหน็ นบั เปน็ หนงั สอื สวดมนตอ์ กี เลม่ หนงึ่ ในจำ� นวนหลายๆ เลม่ ทที่ างวดั ตา่ งๆ
นิยมน�ำไปเป็นแบบฉบับจัดพิมพ์ไว้เป็นหนังสือสวดมนต์ประจ�ำวัด หรือบางทีก็พิมพ์
แจกจ่ายให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งพระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา ได้น�ำไปเป็นคู่มือ
ประจ�ำตวั บางวัดอาจน�ำบางบทเพมิ่ เติมเข้าไปหรอื ตัดบางบทบางส่วนออกไป ตามแต่
ความเหมาะสมกบั ทางวดั นนั้ ๆ เหน็ สมควร
คณะผู้จัดท�ำเห็นว่าเมื่อมีฉบับภาษาไทยแพร่หลายออกไปมากแล้ว น่าจะมีฉบับ
ภาษามคธบาลีเป็นอีกทางเลือกหน่ึง ส�ำหรับท่านผู้คุ้นเคยกับการอ่านแบบบาลีอยู่แล้ว
จะไดน้ ำ� ไปใชอ้ า่ นไดต้ ามอธั ยาศยั สว่ นทา่ นทย่ี งั ไมค่ นุ้ เคยกส็ ามารถนำ� ไปศกึ ษาเทยี บเคยี ง
กบั ฉบบั เดมิ ท่มี อี ยแู่ ลว้ ได้ดว้ ย
ในวาระอันเป็นมงคลที่วัดได้รับการพิจารณาเปล่ียนช่ืออย่างเป็นทางการ จากเดิม
ชื่อวัดแสงอรุณมาเป็นวัดป่าดานวิเวก โดยถูกต้องสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ น้ี
ทางคณะผู้จัดท�ำจึงได้ด�ำริจัดท�ำต้นฉบับนี้ข้ึนมา น้อมถวายแด่พ่อแม่ครูจารย์ปรีดา
ฉนฺทกโร ซ่ึงองค์ท่านได้เมตตาพิจารณาแล้วไม่มีส่ิงใดท่ีขัดข้อง เพื่อเป็นการน้อมบูชา
พระคุณครูบาอาจารย์อันเป็นท่ีเคารพรักย่ิง พวกเราเหล่าลูกศิษย์จึงได้ขวนขวายช่วยกัน
จดั พมิ พ์ขน้ึ ด้วยอ�ำนาจอานสิ งสผ์ ลบุญที่ไดจ้ ัดพิมพห์ นังสือสวดมนต์คร้งั น้ี ขอใหอ้ งค์ทา่ น
ทรงธาตทุ รงขันธอ์ ยู่เปน็ ร่มโพธิร์ ่มไทรของพวกเราตอ่ ไปตราบนานเท่านานดว้ ยเทอญ

คณะผจู้ ัดทำ�
๔ กนั ยายน ๒๕๖๓วัดปา่ ดานวิเวก

คำ� น�ำ

ดงั ทท่ี า่ นไดก้ ลา่ วไวใ้ นทา้ ยบทพาหงุ ฯ วา่ “นรชนใดไมเ่ กยี จครา้ น สวดกด็ ี ระลกึ กด็ ี
ซง่ึ พระพทุ ธชยั มงคล ๘ คาถา แมเ้ หลา่ น้ี ทกุ ๆ วนั นรชนนนั้ จะพงึ ละเสยี ได้ ซง่ึ อปุ ทั วนั ตราย
ท้ังหลาย มีประการต่างๆ เป็นอเนก ถึงซึ่งวิโมกขสิวาลัย อันเป็นบรมสุขแล” ดังนี้ก็ดี
และได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่ครูจารย์ท่านได้เอ่ยถึง พ่อแม่ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆ เช่น
หลวงปมู่ น่ั ภรู ทิ ตโฺ ต หลวงปชู่ อบ €านสโม หรอื หลวงปขู่ าว อนาลโย เปน็ ตน้ วา่ แตล่ ะทา่ น
ชอบการทำ� วตั รสวดมนต์มาก ท่านจะสวดเสยี งเบาๆ ในกฏุ ทิ ี่พกั คร้ังละนานๆ เป็นชวั่ โมง
สองช่ัวโมงหรือกว่านัน้ กม็ ี ดังนก้ี ด็ ี แสดงใหเ้ หน็ ถึงความสำ� คัญของการทำ� วตั รสวดมนต์
ได้เป็นอยา่ งดี
โดยปกติพระกรรมฐานท่านไม่นิยมสวดมนต์รวมกันทุกวัน เช้า-เย็น ยกเว้น
วันพระวันอุโบสถอาจมีการท�ำวัตรสวดมนต์บ้างเล็กน้อยก่อนฟังพระปาฏิโมกข์ ส�ำหรับ
วัดป่าดานวิเวก เนื่องจากมีพระบวชใหม่หรือพรรษาน้อยและญาติโยมเข้ามาเก่ียวข้อง
ทา่ นจงึ กำ� หนดใหม้ กี ารทำ� วตั รสวดมนตร์ วมกนั ทกุ วนั พระ เฉพาะในชว่ งฤดกู าลเขา้ พรรษา
นอกพรรษาแล้วแต่ท่านจะก�ำหนดนัดนานๆ ครั้ง นอกน้ันก็แยกกันไปท�ำท่ีกุฏิของ
แตล่ ะท่านตามอธั ยาศยั
หนังสือสวดมนต์เล่มนี้ปรับปรุงมาจากหนังสือสวดมนต์วัดป่าดานวิเวกฉบับเดิม
ทไ่ี ดพ้ มิ พบ์ ทสวดเปน็ ภาษาไทย ตามทบี่ คุ คลทวั่ ไปคนุ้ เคย เปลยี่ นมาเปน็ แบบภาษามคธบาลี
คอื ไม่มรี ปู สละอะ หรอื ไมห้ นั อากาศ และได้เพม่ิ เติมบทสวดบางบทเข้ามาใหม่ รวมถึงช่ือ
ซง่ึ แตเ่ ดิมไม่มี เชน่ บทให้พร ยถาฯ เป็น อนุโมทนารมฺภคาถา อย่างนีเ้ ปน็ ตน้ เพอื่ ความ
ครบถว้ นสมบูรณ์ยิ่งขน้ึวดั ปา่ ดานวิเวก

คุณความดีอันจะพึงมีในการน้ี ขอบูชาพระคุณขององคส์ มเดจ็ พระสมั มาสมั พุทธเจา้
พระธรรม พระสงฆ์ คณุ มารดาบดิ า ครบู าอาจารย์ พระราชามหากษัตรยิ ผ์ ู้ทรงปกครอง
แผน่ ดนิ ไทยทง้ั ในอดตี และปัจจบุ ันทุกๆ พระองค์ พร้อมทง้ั เทพดาทกุ หมเู่ หลา่ และขอมอบ
แด่เจ้าของหนังสือทุกเล่มท่ีได้รวบรวมมาพิมพ์หรืออ้างอิงต้ังแต่ต้น หากมีความผิดพลาด
อันเกิดจากความไม่รอบคอบประการใด ทางคณะผู้จัดท�ำขอน้อมรับและขออภัยไว้
ณ โอกาสนี้ดว้ ย
ขอความเจรญิ ในธรรมจงบงั เกดิ แกท่ า่ นผมู้ สี ว่ นรว่ มในการจดั พมิ พ์ ตลอดถงึ ผรู้ ว่ ม
อนโุ มทนาทกุ ท่านโดยทั่วกันเทอญ.

คณะผูจ้ ดั ทำ�
วดั ป่าดานวเิ วกวัดป่าดานวเิ วก

เคร่ืองหมายท่ีใชใ้ นภาษาบาลี ๑

ภาษาบาลมี ีเคร่ืองหมายท่ใี ช้เฉพาะตา่ งกบั ภาษาไทย มดี งั นี้
๑. เคร่ืองหมาย “.” เป็นจุดอยู่ใตต้ วั อกั ษร มคี วามหมายเปน็ ๒ นัย คอื
๑.๑ มีสำ� เนียงเป็นไม้หนั อากาศ “ ั ”
หากอกั ษรใดมเี ครอื่ งหมายจดุ อยใู่ ต้ ใหอ้ า่ นออกเสยี งอกั ษรตวั นน้ั เปน็ ตวั สะกดและมสี ำ� เนยี ง
เป็นไม้หนั อากาศ เช่นคำ� ว่า “ธมฺโม” อ่านวา่ “ท�ำ-โม”, “สงฺโฆ” อ่านว่า “สงั -โค”, “สพพฺ ทา”
อ่านวา่ “สบั -บะ-ดา” เปน็ ตน้
๑.๒ มีส�ำเนียงตามสระอนื่ ทีม่ าคมุ
หากอักษรตัวหน้าอักษรที่มีเคร่ืองหมายจุดอยู่ข้างใต้มีสระอ่ืนคุมอยู่ด้วย ให้อ่านออกเสียง
อักษรที่มจี ุดอยู่ข้างใต้เปน็ ตัวสะกด และมสี �ำเนียงตามสระที่มาคมุ นั้น เช่นค�ำวา่ “พทุ ฺโธ” อา่ นว่า
“บดุ -โท” , “คโิ มฺห” อา่ นว่า “กมิ -โห” เป็นตน้
๒. เครื่องหมาย “  ํ ” เป็นจุดโปร่งอยู่เหนือตัวอักษรเรียกตามภาษาบาลีว่า ตัวนิคคหิต
เวลาอ่านให้ออกเสียงเป็น “สระอัง” เช่นค�ำว่า “พุทฺธํ” อ่านว่า “บุด-ธัง”, “ธมฺมํ” อ่านว่า
“ทำ� -มัง”, ค�ำว่า “มย”ํ อา่ นว่า “มะ-ยัง” เปน็ ต้น
แต่ถ้าเครื่องหมายนิคคหิตอยู่กับอักษรที่มีสระอยู่ด้วย เวลาอ่านให้ออกเสียงเป็น “ง”
ตามสระนนั้ เช่น คำ� วา่ “วสิ ํ”ุ อา่ นวา่ “วิ-สุง”, ค�ำวา่ “วิหสึ ”ุ อา่ นวา่ “ว-ิ หิง-สุ” เปน็ ต้น
ภาษาบาลมี กี ำ� หนดวธิ อี า่ นอยา่ งงา่ ย ๆ ตามทไ่ี ดก้ ลา่ วมาน้ี ขอใหท้ ำ� ความเขา้ ใจใหถ้ อ่ งแท้
จะอ่านได้ไมผ่ ิดแน่ ๆ

๑ บางส่วนอา้ งอิงจากหนงั สือท�ำวตั รสวดมนต์วัดบวรนเิ วศวัดป่าดานวเิ วก หนา้

สารบญั ๑


วธิ ีไหว้พระ ๒

บทบูชาพระรตั นตรยั (แปล) ๒
ค�ำอภวิ าท ๓
ท�ำวตั รเช้า ๓
ปุพฺพภาคนมการ (นโม) ๓
พุทธฺ าภถิ ุติ ๖
ธมฺมาภิถตุ ิ ๖
สงฺฆาภิถุต ิ ๗
รตนตฺตยปฺปณามคาถา ๘
ตงขฺ ณิกปจฺจเวกขฺ ณวิธี (ปฏสิ งขฺ า โยนิโส) ๘
ธาตปุ ฏิกูลปจฺจเวกฺขณวิธี (ยถาปจจฺ ย)ํ ๘
สงฺเขปปตตฺ ทิ านคาถา (แผ่เมตตา และอุทิศสว่ นกศุ ล) ๘
ทำ� วตั รเย็น ๙
ปพุ ฺพภาคนมการ (นโม) ๑๐
พุทธฺ านุสสฺ ติ ๑๑
พทุ ฺธาภคิ ตี ิ ๑๑
ธมฺมานสุ สฺ ต ิ ๑๓
ธมฺมาภิคีติ
สงฺฆานสุ สฺ ติ
สงฆฺ าภิคีต ิ
ชุมนุมเทวดาวดั ปา่ ดานวเิ วก ๑๔
๑๔
บทต้นสวดมนตแ์ ละพระปรติ รต่างๆ ๑๔
๑๔
ปพุ พฺ คมนการ (นโม) ๑๕
สรณคมนปา€ ๑๕
สจจฺ กิริยคาถา (นตถฺ ิ เม) ๑๖
มหาการณุ ิโกนาโถติอาทกิ าคาถา ๑๖
เขมาเขมสรณคมนปริทีปิกาคาถา (พหํุ เว) ๑๗
อรยิ ธนคาถา (ยสฺส สทธฺ า) ๑๘
ปพพฺ โตปมคาถา (ยถาป)ิ ๑๙
นมการสิทฺธิคาถา (โย จกขฺ ุมา) ๑๙
สมพฺ ุทฺเธ ๒๑
นโมการอฏ€ฺ กํ ๒๕
มงคฺ ลสตุ ตฺ ํ (อเสวนา) ๒๖
รตนสตุ ตฺ ํ (ยานธี ) ๒๗
กรณยี เมตฺตสตุ ฺตํ ๒๘
ขนธฺ ปรติ ฺตํ (วริ ปู กเฺ ขหิ) ๒๘
โมรปริตตฺ ํ (อุเทตยญจฺ กฺขุมา) ๓๑
วฏฺฏกปริตฺตํ (อตถฺ ิ โลเก สลี คุโณ) ๓๕
ธชคคฺ ปริตตฺ ํ ธชคคฺ สตุ ตฺ ํ ๓๖
อาฏานาฏิยปรติ ฺตํ (วปิ สสฺ ิสฺส) ๓๗
องฺคลุ มิ าลปริตตฺ ํ (ยโตหํ) ๓๗
โพชฺฌงฺคปรติ ฺต ํ
อภยปริตตฺ ํ (ยนทฺ ุนฺนมิ ิตตฺ )ํ
เทวตาอยุ โฺ ยชนคาถา (ทกุ ฺขปฺปตฺตา)วัดป่าดานวิเวก ๓๘
๓๘
อณุ หฺ สิ ฺสวิชยคาถา ๓๙
นกฺขตตฺ ยกฺขภูตานํ ๓๙
๔๓
พระสตู ร ๔๖
๔๘
ธมมฺ จกฺกปปฺ วตฺตนสตุ ตฺ ํ ๔๙
อนตฺตลกขฺ ณสุตฺต ํ ๕๓
อาทติ ตฺ ปริยายสตุ ตฺ ํ ๖๒
ธมฺมนยิ ามสุตตฺ ํ ๖๒
โลกธมมฺ สุตฺต ํ ๖๓
มหาสมยสตุ ฺตํ ๖๔
๖๔
มาติกา ๖๕
๖๕
ธมฺมสงฺคณมี าติกาปา€ ๖๕
วิปสฺสนภูมปิ าโ€ ๖๕
ปฏจิ จฺ สมปุ ฺปาทปาโ€ ๖๖
ปฏฺ€านมาตกิ าปาโ€ ๖๖
๖๖
พระอภิธรรม ๗ คัมภรี ์ ๖๗
๖๗
พระสังคณี
พระวิภงั ค ์ ๖๗
พระธาตุกถา
พระปุคคลปญั ญตั ต ิ
พระกถาวตั ถ ุ
พระยมก
พระมหาปัฏฐาน
บงั สุกลุ ตาย
บังสุกลุ เปน็วัดป่าดานวิเวก ๖๘
๖๘
พระคาถาตา่ งๆ ๖๘
๖๙
ภทฺเทกรตตฺ คาถา (อตีตํ) ๗๐
พทุ ฺธอุทานคาถา (ยทา หเว) ๗๐
ตลิ กฺขณาทิคาถา (สพฺเพ สงฺขารา) ๗๑
ภารสุตฺตคาถา (ภารา หเว) ๗๒
อฏ€ฺ งฺคกิ มคฺคคาถา ๗๓
โมกฺขปุ ายคาถา ๗๖
สุขาภยิ าจนคาถา ๗๘
โอวาทปาฏิโมกขฺ าทปิ า€ ๘๑
ชินปญชฺ รคาถา (คาถาชินบญั ชร) ๘๑
ชยมงคฺ ลคาถา (สวดชัย) ๘๒
สีลุทเฺ ทสปาโ€ อโุ ปสถาวสาเน สชฺฌายติ พโฺ พ (ภาสติ มทิ )ํ ๘๒
ตายนคาถา (ฉนิ ทฺ โสตํ) ๘๕
๘๕
พธิ ีฉนั ๘๕
๘๖
ถวายพรพระ พุทธฺ ชยมงฺคลคาถา (พาห)ุ ๘๗
อนุโมทนารมภฺ คาถา (ยถา) ๘๗
สามญฺานุโมทนาคาถา (สพพฺ ี) ๘๘
มงคลจกั กวาฬใหญ ่ ๘๘
มงคลจกั กวาฬนอ้ ย (สพฺพพุทฺธา)
เกณยิ านโุ มทนาคาถา (อคคฺ หิ ุตฺตํ)
กาลทานสตุ ตฺ คาถา (กาเล ททนตฺ ิ)
วหิ ารทานคาถา (สตี ํ อุณหฺ )ํ
เทวตาทิสสฺ ทกขฺ ณิ านโุ มทนาคาถา (ยสมฺ ึ)วัดป่าดานวเิ วก ๘๙
๘๙
ตโิ รกุฑฺฑกณฺฑสตุ ฺตคาถา (อทาสิ เม) ๙๐
สงคฺ หวตถฺ ุคาถา (ทานญจฺ ) ๙๐
อคฺคปฺปสาทสตุ ตฺ คาถา (อคฺคโต เว) ๙๑
อาทยิ สุตตฺ คาถา (ภตุ ฺตา โภคา) ๙๑
โภชนทานานโุ มทนาคาถา (อายุโท) ๙๑
รตนตฺตยานุภาวาทคิ าถา ๙๒
โส อตฺถลทฺโธ ๙๓
เทวตาภสิ มมฺ นตฺ นคาถา (ยานีธ) ๙๓
๙๓
บทสวดมนต์ตอ่ ทา้ ยและบทแผ่เมตตาตา่ งๆ ๙๔
๙๖
อตตี ปจจฺ เวกขฺ ณปา€ (อชชฺ มยา) ๙๘
อภณิ หฺ ปจจฺ เวกขฺ ณปา€ (ชราธมโฺ มมฺห)ิ ๑๐๐
กายคตาสตภิ าวนา (อยํ โข เม) ๑๐๐
คำ� นมัสการรอยพระพทุ ธบาท ๑๐๑
ทสธมฺมสุตตฺ ปาโ€ ๑๐๑
พฺรหมฺ วหิ ารผรณปา€ (อหํ สขุ โิ ต) ๑๐๒
เมตฺตายงฺกิญฺจิ ๑๐๓
เมตฺตานสิ ํสสุตฺตปาโ€ ๑๐๔
จตรุ ปฺปมญฺ าปาโ€ ๑๐๕
อิมินา ปุญฺกมเฺ มนาติอาทิกาปตฺตทิ านคาถา ๑๐๕
เทวตาปตฺติทานคาถา (ยา เทวตา)
ปตตฺ ิทานคาถา (ปุญฺสฺสทิ านิ)
ตโิ ลกวชิ ยราชปตตฺ ิทานคาถา (ยงกฺ ญิ จฺ ิ กุสลํ กมมฺ ํ)
ปจฺฉิมคาถา (โหตุ สพฺพ)ํวัดป่าดานวิเวก ๑๐๖
๑๑๑
วธิ ีบรรพชาอปุ สมบทแบบเอสาหัง ๑๑๑
หมวดวินยั กรรม ๑๑๑
๑๑๑
วิธที ำ� พนิ ทุกัปปะ ๑๑๒
อธษิ ฐาน ๑๑๔
ค�ำอธษิ ฐานบรขิ ารตา่ งๆ ๑๑๕
วิกปั ๑๑๖
ค�ำเสยี สละไตรจีวรล่วงราตร ี ๑๑๖
ค�ำเสียสละอติเรกจวี รลว่ ง ๑๐ วนั ๑๑๙
ค�ำเสียสละอติเรกบาตรล่วง ๑๐ วนั ๑๑๙
วธิ ีแสดงอาบัติ ๑๒๐
อาการที่ภกิ ษจุ ะต้องอาบตั ิมี ๖ อย่าง ๑๒๑
นิสยั ๑๒๑
จำ� พรรษา ๑๒๒
ค�ำสตั ตาหะ ๑๒๓
อานิสงส์จำ� พรรษา ๑๒๓
ระเบียบ ค�ำขอขมาโทษตอ่ ทา่ นผคู้ วรเคารพ ๑๒๔
คำ� ขอขมารวม ๑๒๕
ขอขมา ๑๒๕
คำ� ใหพ้ รเมอื่ มผี ้ขู อขมา ๑๒๖
อโุ บสถ ๑๒๗
ค�ำขอโอกาสสวดปาฏิโมกขแ์ ละตงั้ ญัตตปิ วารณา
วธิ สี วดปาฏโิ มกข์ยอ่
ปวารณาวดั ป่าดานวเิ วก ๑๓๐
๑๓๒
อธิกมาส อธิกวาร และปกั ขคณนาวิธี ๑๓๓
วัฏจักรแห่งอธิกมาส ๑๓๔
การแบง่ ฤดแู ละการบอกฤด ู ๑๓๔
วธิ เี ปล่ียนบุพพกจิ พระปาฏิโมกข์ ๑๓๕
ก. ฤดูปกต ิ ๑๓๖
ข. ฤดูปวารณา ไม่มอี ธิกมาส (หมายถึงกลางพรรษา) ๑๓๗
ค. ฤดูมอี ธกิ มาส ไมม่ ีปวารณา (หมายถงึ นอกพรรษา) ๑๓๘
๑๔๓
ง. ฤดูท่ีมอี ธิกมาส และปวารณาดว้ ย (หมายถงึ กลางพรรษา) ๑๔๓
การนบั พระภกิ ษุ ๑๔๓
๑๔๔
กฐนิ ๑๔๘
๑๔๙
วิธกี ฐินอย่างธรรมยุตกิ า ๑๔๙
ค�ำถวายผา้ กฐินทาน ๑๔๙
ค�ำอปโลกนก์ ฐนิ ๑๕๐
ตตฺ ิทตุ ยิ กมมฺ วาจา ๑๕๑
ค�ำกรานกฐิน ๑๕๑
คำ� เสนออนโุ มทนากฐนิ ๑๕๑
ค�ำอนุโมทนากฐนิ ๑๕๑
ท�ำกัปปยิ ะ ๑๕๒

ค�ำอาราธนาและเบ็ดเตล็ด

คำ� อาราธนาพระปรติ ร
คำ� อาราธนาธรรม
คำ� อาราธนาศลี ๕
อีกนยั หนึ่ง ค�ำอาราธนาศีล ๕ เป็นนจิ จะศีลวัดปา่ ดานวเิ วก ๑๕๒
๑๕๒
ค�ำอาราธนาศีล ๘ ๑๕๓
ค�ำอาราธนาอโุ บสถศลี ๑๕๓
สรณคมน์ และ ศลี ๑๕๔
เบญจศลี (ศีล ๕) ๑๕๖
ศีล ๘ และอโุ บสถศลี ๑๕๖
ค�ำถวายผ้าป่า ๑๕๖
คำ� ถวายทาน ๑๕๗
คำ� ถวายทานอทุ ศิ ๑๕๗
ค�ำชักผา้ บงั สกุ ลุ ๑๕๗
ค�ำถวายสังฆทาน ๑๕๘
คำ� ถวายสังฆทานอทุ ศิ ๑๕๙
ค�ำอปโลกนส์ ังฆทาน ๑๖๑
๑๖๒
ทิพยมนต์ ๑๖๖
๑๖๘
หมวด ๑ ไหวพ้ ระ ๑๖๙
หมวด ๒ สวดมนต์
หมวด ๓ ภาวนา
คาถาท่านพอ่ ล ี
คาถาขอฝนวดั ป่าดานวเิ วก

วธิ ไี หวพ้ ระ

บทบชู าพระรัตนตรยั (แปล)

โย โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทโฺ ธ,
พระผ้มู พี ระภาคเจา้ พระองคใ์ ด เปน็ พระอรหนั ตต์ รัสรชู้ อบเองแลว้ ,
สวฺ ากฺขาโต เยน ภควตา ธมโฺ ม,
ธรรมอนั ใดทพ่ี ระผ้มู พี ระภาคเจา้ กล่าวดแี ลว้ ,
สปุ ฏปิ นฺโน ยสสฺ ภควโต สาวกสงโฺ ฆ,
พระสงฆ์หม่ใู ดท่ที ่านปฏิบตั ดิ ีแลว้ ,
ตมมฺ ยํ ภควนตฺ ํ สธมฺมํ สสงฺฆ,ํ อิเมหิ สกฺกาเรหิ ยถารหํ อาโรปเิ ตหิ อภปิ ชู ยาม,
ขา้ พเจา้ ทง้ั หลายขอบชู าโดยยงิ่ ซง่ึ พระผมู้ พี ระภาคเจา้ พระองคน์ น้ั , ทง้ั ธรรมทง้ั หมสู่ งฆ,์
ด้วยเครื่องสักการะคือดอกไม้ธูปเทียนท้ังหลายเหล่านี้, ท่ีข้าพเจ้าทั้งหลายได้ยกไว้แล้ว
ตามควร,
สาธุ โน ภนฺเต ภควา สุจิรปรินิพฺพุโตปิ, ปจฺฉิมาชนตานุกมฺปมานสา, อิเม สกฺกาเร
ทคุ คฺ ตปณฺณาการภูเต ปฏิคฺคณฺหาต,ุ
ขอพระผู้มีพระภาคแม้ปรินิพพานนานดีแล้ว, ยังทรงอยู่ด้วยพระคุณท้ังหลาย,
จงทรงรับเครื่องสักการะบรรณาการของคนยากเหล่านี้, ด้วยพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่
ประชมุ ชนเกิด ณ ภายหลัง,
อมฺหากํ ทฆี รตฺตํ หิตาย สขุ าย.
เพื่อประโยชนแ์ ละความสุขแก่ขา้ พเจา้ ทง้ั หลาย, สนิ้ กาลนานเทอญ.

1

วดั ปา่ ดานวเิ วก

(หวั หนา้ ขนึ้ น�ำให้ว่าพร้อมกนั ทลี ะตอนดงั น้)ี

ค�ำอภิวาท

อรหํ สมฺมาสมพฺ ทุ โฺ ธ ภควา, พทุ ฺธํ ภควนฺตํ อภิวาเทม.ิ (กราบ)
สวฺ ากขฺ าโต ภควตา ธมโฺ ม, ธมฺมํ นมสฺสาม.ิ (กราบ)
สปุ ฏปิ นฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ, สงฆฺ ํ นมามิ. (กราบ)

ท�ำวตั รเชา้

ปุพพฺ ภาคนมการ

(น�ำ) หนฺท มยํ พุทฺธสฺส ภควโต ปุพฺพภาคนมการํ กโรม เส.

นโม ตสสฺ ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธฺ สสฺ . (๓ หน)

พทุ ฺธาภิถุติ

(นำ� ) หนฺท มยํ พทุ ธฺ าภถิ ตุ ึ กโรม เส.

โย โส ตถาคโต อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ, วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู,
อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควา, โย อิมํ โลกํ สเทวกํ
สมารกํ สพฺรหฺมกํ, สสฺสมณพฺราหฺมณึ ปชํ สเทวมนุสฺสํ สยํ อภิญฺา สจฺฉิกตฺวา
ปเวเทสิ, โย ธมฺมํ เทเสสิ อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ, สาตฺถํ
สพฺยญชฺ นํ เกวลปรปิ ุณณฺ ํ ปรสิ ทุ ฺธํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสสิ, ตมหํ ภควนตฺ ํ อภปิ ูชยามิ ตมหํ
ภควนฺตํ สริ สา นมามิ.

(พงึ กราบลงหนหน่งึ )

2

วัดปา่ ดานวิเวก

ธมมฺ าภถิ ุติ

(น�ำ) หนทฺ มยํ ธมฺมาภถิ ตุ ึ กโรม เส.

โย โส สวฺ ากฺขาโต ภควตา ธมโฺ ม, สนทฺ ิฏฺ€ิโก อกาลิโก เอหิปสสฺ โิ ก, โอปนยโิ ก
ปจฺจตฺตํ เวทติ พฺโพ วิญฺญหู ,ิ ตมหํ ธมมฺ ํ อภิปูชยามิ ตมหํ ธมมฺ ํ สิรสา นมามิ.

(พงึ กราบลงหนหนึ่ง)

สงฺฆาภถิ ุติ

(นำ� ) หนฺท มยํ สงฆฺ าภิถตุ ึ กโรม เส.

โย โส สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ, อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ,
ายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ, สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ, ยทิทํ
จตฺตาริ ปุริสยุคานิ, อฏฺ€ ปุริสปุคฺคลา, เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ, อาหุเนยฺโย
ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อญฺชลิกรณีโย, อนุตฺตรํ ปุญฺกฺเขตฺตํ โลกสฺส, ตมหํ สงฺฆํ
อภปิ ชู ยามิ ตมหํ สงฺฆํ สริ สา นมามิ.

(พงึ กราบลงหนหน่ึงแลว้ น่งั ราบ)

รตนตตฺ ยปฺปณามคาถา

(น�ำ) หนทฺ มยํ รนตฺตยปฺปณามคาถาโย เจว สํเวควตฺถุปริทีปกปา€ญฺจ ภณาม เส.
(ถ้าจะสวดคร่งึ เดียว คอื ลงแค่ ปภาวสทิ ฺธิยา ไมต่ ่อ อิธ ตถาคโต ก็นำ� เพียงครึ่งเดียววา่ หนฺท มยํ
รตนตตฺ ยปฺปณามคาถาโย ภณาม เส.)

3

วัดปา่ ดานวเิ วก

พุทโฺ ธ สสุ ุทฺโธ กรณุ ามหณณฺ โว,
โยจจฺ นตฺ สทุ ธฺ พฺพราณโลจโน,
โลกสสฺ ปาปปู กิเลสฆาตโก,
วนฺทามิ พุทธฺ ํ อหมาทเรน ต.ํ
ธมโฺ ม ปทีโป วิย ตสฺส สตถฺ โุ น,
โย มคคฺ ปากามตเภทภินฺนโก,
โลกุตตฺ โร โย จ ตทตฺถทปี โน,
วนทฺ ามิ ธมฺมํ อหมาทเรน ต.ํ
สงโฺ ฆ สุเขตตฺ าภยฺ ตเิ ขตฺตสญฺิโต,
โย ทิฏ€ฺ สนฺโต สุคตานุโพธโก,
โลลปฺปหีโน อริโย สเุ มธโส,
วนฺทามิ สงฆฺ ํ อหมาทเรน ตํ.
อิจเฺ จวเมกนฺตภิปูชเนยฺยก,ํ
วตถฺ ตุ ตฺ ยํ วนฺทยตาภิสงฺขตํ,
ปญุ ฺ  มยา ยํ มม สพฺพุปททฺ วา,
มา โหนตฺ ุ เว ตสฺส ปภาวสทิ ธฺ ิยา.

(ถ้ามีเวลาพอให้สวด สเํ วควตฺถุปริทีปกปา€ ต่อไปน้ี)

อธิ ตถาคโต โลเก อุปฺปนฺโน อรหํ สมฺมาสมพฺ ุทโฺ ธ, ธมโฺ ม จ เทสิโต นิยยฺ านโิ ก
อุปสมิโก ปรนิ พิ ฺพานโิ ก สมโฺ พธคามี สคุ ตปฺปเวทโิ ต, มยนตฺ ํ ธมฺมํ สตุ วฺ า เอวํ ชานาม,
ชาตปิ ิ ทุกขฺ า ชราปิ ทกุ ฺขา มรณมปฺ ิ ทุกขฺ ,ํ โสกปรเิ ทวทุกฺขโทมนสสฺ ุปายาสาปิ ทกุ ฺขา,
อปปฺ ิเยหิ สมปฺ โยโค ทกุ โฺ ข, ปิเยหิ วปิ ปฺ โยโค ทกุ โฺ ข, ยมฺปจิ ฺฉํ น ลภติ ตมฺปิ ทกุ ขฺ ,ํ

4

วดั ป่าดานวิเวก

สงขฺ ติ เฺ ตน ปญจฺ ปุ าทานกขฺ นธฺ า ทกุ ขฺ า, เสยยฺ ถที ,ํ รปู ปู าทานกขฺ นโฺ ธ, เวทนปู าทานกขฺ นโฺ ธ,
สญฺญปู าทานกขฺ นโฺ ธ, สงขฺ ารปู าทานกฺขนโฺ ธ, วิญฺานปู าทานกขฺ นฺโธ, เยสํ ปริญฺาย,
ธรมาโน โส ภควา, เอวํ พหลุ ํ สาวเก วิเนต,ิ เอวํ ภาคา จ ปนสสฺ ภควโต สาวเกสุ
อนุสาสนี, พหุลา ปวตฺตติ, รูปํ อนิจฺจํ, เวทนา อนิจฺจา, สญฺา อนิจฺจา, สงฺขารา
อนิจฺจา, วิญฺ าณํ อนิจจฺ ํ, รูปํ อนตตฺ า, เวทนา อนตตฺ า, สญฺ า อนตฺตา, สงขฺ ารา
อนตฺตา, วิญฺ าณํ อนตฺตา, สพเฺ พ สงขฺ ารา อนจิ จฺ า, สพฺเพ ธมมฺ า อนตตฺ าต.ิ เต มยํ.
โอติณฺณามฺห ชาติยา ชรามรเณน, โสเกหิ ปริเทเวหิ ทกุ ฺเขหิ โทมนสเฺ สหิ อุปายาเสหิ,
ทกุ โฺ ขตณิ ณฺ า ทกุ ขฺ ปเรตา, อปเฺ ปวนามมิ สสฺ เกวลสสฺ ทกุ ขฺ กขฺ นธฺ สสฺ อนตฺ กริ ยิ า ปญฺ าเยถาต.ิ
จิรปรินิพฺพุตมฺปิ ตํ ภควนฺตํ อุทฺทิสฺส อรหนฺตํ สมฺมาสมฺพุทฺธํ, สทฺธา อคารสฺมา
อนคาริยํ ปพพฺ ชติ า, ตสฺมึ ภควติ พรฺ หฺมจริยํ จราม, ภิกขฺ ูนํ สิกขฺ าสาชวี สมาปนฺนา, ตํ โน
พฺรหมฺ จริย,ํ อิมสฺส เกวลสฺส ทกุ ฺขกขฺ นธฺ สสฺ อนตฺ กริ ิยาย สํวตตฺ ตุ.
(สามเณรสวดพึงลดค�ำวา่ ภกิ ขฺ นู ํ สิกฺขาสาชีวสมาปนฺนา ท่ขี ดี เส้นใต้ออกเสีย

คฤหัสถ์สวดดังนี้

จิรปรินิพฺพุตมฺปิ ตํ ภควนฺตํ สรณํ คตา, ธมฺมญฺจ ภิกฺขุสงฺฆญฺจ, ตสฺส ภควโต
สาสน,ํ ยถาสติ ยถาพลํ มนสิกโรม, อนปุ ฏปิ ชฺชาม, สา สา โน ปฏปิ ตฺต,ิ อิมสสฺ เกวลสสฺ
ทกุ ขฺ กขฺ นฺธสสฺ อนตฺ กิริยาย สํวตฺตตุ.
อนึง่ ถา้ สตรีสวด เต มยํ นนั้ ให้แปลงเปน็ ตา มยํ บทว่า ปรินพิ พฺ านโิ ก มีใน
ฉบับ สีหล เป็น ปรินพิ ฺพายโิ ก ฉะนีท้ กุ แหง่ )

5

วดั ปา่ ดานวิเวก

ตงขฺ ณิกปจฺจเวกขฺ ณวิธี

(นำ� ) หนฺท มยํ ตงฺขณิกปจจฺ เวกขฺ ณ ปา ภณามา เส.

ปฏิสงฺขา โยนิโส จีวรํ ปฏิเสวามิ, ยาวเทว สีตสฺส ปฏิฆาตาย, อุณฺหสฺส
ปฏฆิ าตาย, ฑสํ มกสวาตาตปสริ สึ ปสมผฺ สสฺ านํ ปฏฆิ าตาย, ยาวเทว หริ โิ กปนิ ปฏจิ ฉฺ าทนตถฺ .ํ
ปฏิสงฺขา โยนิโส ปิณฺฑปาตํ ปฏิเสวามิ, เนว ทฺวาย น มทาย น มณฺฑนาย
น วิภูสนาย, ยาวเทว อมิ สฺส กายสสฺ €ติ ิยา ยาปนาย วหิ สึ ปุ รตยิ า พฺรหฺมจริยา นุคคฺ หาย,
อติ ปิ ุราณญฺจ เวทนํ ปฏิหงขฺ ามิ นวญจฺ เวทนํ น อปุ ฺปาเทสสฺ าม.ิ ยาตรฺ า จ เม ภวิสสฺ ติ
อนวชฺชตา จ ผาสวุ ิหาโร จาติ.
ปฏิสงฺขา โยนิโส เสนาสนํ ปฏิเสวามิ, ยาวเทว สีตสฺส ปฏิฆาตาย, อุณฺหสฺส
ปฏิฆาตาย, ฑํสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสานํ ปฏิฆาตาย, ยาวเทว อุตุปริสฺสยวิโนทนํ
ปฏสิ ลลฺ านารามตฺถ.ํ
ปฏิสงฺขา โยนิโส คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารํ ปฏิเสวามิ, ยาวเทว อุปฺปนฺนานํ
เวยฺยาพาธกิ านํ เวทนานํ ปฏฆิ าตาย, อพยฺ าปชฺฌปรมตายาติ.

ธาตุปฏกิ ูลปจจฺ เวกขฺ ณวธิ ี

(นำ� ) หนทฺ มยํ ธาตุปฏกิ ลู ปจจฺ เวกฺขณ ปา ภณามา เส.

ยถาปจฺจยํ ปวตฺตมานํ ธาตุมตฺตเมเวตํ ยทิทํ จีวรํ, ตทุปภุญฺชโก จ ปุคฺคโล
ธาตุมตฺตโก นิสฺสตฺโต นิชฺชีโว สุญฺโ, สพฺพานิ ปน อิมานิ จีวรานิ อชิคุจฺฉนียานิ,
อมิ ํ ปูติกายํ ปตวฺ า' อตวิ ิย ชคิ ุจฺฉนียานิ ชายนฺต.ิ

6

วัดป่าดานวิเวก

ยถาปจฺจยํ ปวตฺตมานํ ธาตุมตฺตเมเวตํ ยทิทํ ปิณฺฑปาโต, ตทุปภุญฺชโก จ
ปคุ ฺคโล ธาตมุ ตฺตโก นิสสฺ ตโฺ ต นชิ ชฺ ีโว สญุ ฺโ, สพฺโพ ปนายํ ปณิ ฑฺ ปาโต อชคิ ุจฉฺ นีโย,
อิมํ ปูติกายํ ปตฺวา' อติวิย ชคิ ุจฺฉนโี ย ชายติ.
ยถาปจฺจยํ ปวตตฺ มานํ ธาตุมตตฺ เมเวตํ ยทิทํ เสนาสนํ, ตทุปภญุ ชฺ โก จ ปคุ ฺคโล
ธาตมุ ตฺตโก นิสสฺ ตโฺ ต นิชฺชีโว สญุ ฺโ, สพพฺ านิ ปน อิมานิ เสนาสนานิ อชคิ จุ ฉฺ นยี านิ,
อิมํ ปตู กิ ายํ ปตวฺ า' อติวิย ชคิ จุ ฉฺ นยี านิ ชายนตฺ .ิ
ยถาปจฺจยํ ปวตฺตมานํ ธาตุมตฺตเมเวตํ ยทิทํ คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาโร,
ตทุปภุญฺชโก จ ปุคฺคโล ธาตุมตฺตโก นิสฺสตฺโต นิชฺชีโว สุญฺโ, สพฺโพ ปนายํ
คลิ านปจจฺ ยเภสชฺชปริกฺขาโร อชิคจุ ฉฺ นโี ย, อมิ ํ ปูตกิ ายํ ปตฺวา' อตวิ ยิ ชิคจุ ฺฉนีโย ชายติ.

สงเฺ ขปปตฺตทิ านคาถา (แผเ่ มตตา และอทุ ศิ สว่ นกศุ ล)

สพเฺ พ สตฺตา สทา โหนฺตุ อเวรา สุขชวี ิโน.
ขอให้สัตว์ทง้ั หลายอยา่ ไดม้ เี วรแกก่ ันและกัน จงเปน็ ผ้ดู �ำรงชพี อยเู่ ปน็ สุขทกุ เมอ่ื เถิด.
กตํ ปุญฺ ผลํ มยหฺ ํ สพฺเพ ภาคี ภวนฺตุ เต.
ขอใหส้ ตั วท์ งั้ หลายจงไดเ้ สวยผลบญุ ทขี่ า้ พเจา้ ไดบ้ ำ� เพญ็ ดว้ ยกาย วาจา ใจ แลว้ นนั้ เทอญ.

หมายเหตุ เคร่ืองหมาย “ ' ” ท้ายค�ำในหนังสือเล่มน้ี เช่น ปตฺวา' หมายถึง หยุดวรรคตอนตามแบบ
วดั ป่าดานวเิ วก

7

วัดป่าดานวเิ วก

ท�ำวัตรเย็น

ปพุ พฺ ภาคนมการ

(น�ำ) หนฺททานิ มยนฺตํ ภควนฺตํ วาจาย อภิคายิตุํ ปุพฺพภาคนมการญฺเจว, พุทฺธานุสฺสตินยญฺจ
กโรม เส. ๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมพฺ ุทฺธสสฺ . (๓ หน)

พทุ ฺธานสุ ฺสติ

ตํ โข ปน ภควนฺตํ เอวํ กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต, อิติปิ โส ภควา
อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ, วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู, อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ
สตฺถาเทวมนสุ สฺ านํ พุทฺโธ ภควาต.ิ

(หยดุ ระลกึ ถึงพระพุทธคุณตามสมควร)

พุทฺธาภิคีติ

(น�ำ) หนทฺ มยํ พทุ ธฺ าภิคีตึ กโรม เส.

พทุ ฺธวฺ ารหนฺตวรตาทคิ ุณาภยิ ุตโฺ ต,

สทุ ธฺ าภิาณกรุณาหิ สมาคตตฺโต,

โพเธสิ โย สุชนตํ กมลํ ว สโู ร,

วนทฺ ามหํ ตมรณํ สิรสา ชิเนนฺท.ํ

พทุ ฺโธ โย สพฺพปาณนี ํ สรณํ เขมมุตฺตมํ,

ป€มานสุ ฺสติฏ€ฺ านํ วนทฺ ามิ ตํ สิเรนหํ.

๑ ทา่ นนิยมใชน้ ำ� ควบกบั บท พทุ ธฺ านสุ สฺ ติ

8

วัดปา่ ดานวิเวก

พทุ ฺธสฺสาหสฺมิ ทาโส ๑ ว พุทโฺ ธ เม สามกิ สิ สฺ โร,
พุทโฺ ธ ทกุ ฺขสสฺ ฆาตา จ วธิ าตา จ หิตสสฺ เม.
พุทฺธสฺสาหํ นยิ ฺยาเทม ิ สรรี ญชฺ ีวติ ญฺจทิ ,ํ
วนทฺ นฺโตหํ ๒ จรสิ ฺสามิ พุทฺธสฺเสว สโุ พธิต.ํ
นตฺถิ เม สรณํ อญฺ พทุ โฺ ธ เม สรณํ วร,ํ
เอเตน สจจฺ วชเฺ ชน วฑเฺ ฒยยฺ ํ สตถฺ ุ สาสเน.
พุทธฺ ํ เม วนฺทมาเนน ๓ ยํ ปุญฺ  ปสตุ ํ อธิ ,
สพเฺ พปิ อนฺตรายา เม มาเหสุํ ตสฺส เตชสา.

(หมอบกราบลงวา่ )

กาเยน วาจาย ว เจตสา วา,
พทุ ฺเธ กุกมฺมํ ปกตํ มยา ย,ํ
พทุ โฺ ธ ปฏคิ คฺ ณหฺ ตุ อจจฺ ยนตฺ ํ,
กาลนฺตเร สวํ ริตํุ ว พุทเฺ ธ.

(นั่งคุกเขา่ ขึ้น)

ธมฺมานสุ ฺสติ

(น�ำ) หนทฺ มยํ ธมฺมานุสฺสตนิ ยํ กโรม เส.

สวฺ ากฺขาโต ภควตา ธมฺโม, สนฺทิฏฺ€ิโก อกาลิโก เอหปิ สสฺ โิ ก, โอปนยิโก ปจจฺ ตตฺ ํ
เวทิตพฺโพ วญิ ญฺ ูหีต.ิ

(หยดุ ระลกึ ถงึ พระธรรมคุณตามสมควร)

๑ สตรสี วดว่า พทุ ฺธสสฺ าหสฺมิ ทาสี ว
๒ สตรีสวดว่า วนฺทนฺตหี ํ
๓ สตรสี วดว่า พุทธฺ ํ เม วนทฺ มานาย

9

วัดปา่ ดานวเิ วก

ธมมฺ าภิคีติ

(น�ำ) หนทฺ มยํ ธมมฺ าภคิ ีตึ กโรม เส.

สฺวากขาตตาทคิ ณุ โยควเสน เสยโฺ ย,

โย มคคฺ ปากปริยตตฺ วิ โิ มกฺขเภโท,

ธมโฺ ม กโุ ลกปตนา ตทธาริธารี,

วนทฺ ามหํ ตมหรํ วรธมมฺ เมตํ.

ธมฺโม โย สพฺพปาณีน ํ สรณํ เขมมุตตฺ ม,ํ

ทตุ ยิ านสุ ฺสติฏ€ฺ าน ํ วนทฺ ามิ ตํ สิเรนหํ.

ธมมฺ สสฺ าหสฺมิ ทาโส ๑ ว ธมฺโม เม สามิกสิ ฺสโร,

ธมฺโม ทุกขฺ สฺส ฆาตา จ วธิ าตา จ หติ สฺส เม.

ธมฺมสฺสาหํ นยิ ยฺ าเทมิ สรรี ญฺชวี ติ ญฺจทิ ,ํ

วนฺทนฺโตห ํ ๒ จริสสฺ ามิ ธมฺมสเฺ สว สุธมฺมต.ํ

นตถฺ ิ เม สรณํ อญฺ  ธมโฺ ม เม สรณํ วรํ,

เอเตน สจฺจวชเฺ ชน วฑฺเฒยฺยํ สตถฺ ุ สาสเน.

ธมฺมํ เม วนฺทมาเนน ๓ ยํ ปุญฺ ปสตุ ํ อิธ,

สพฺเพปิ อนตฺ รายา เม มาเหสุํ ตสสฺ เตชสา.

๑ สตรีสวดว่า ธมฺมสสฺ าหสฺมิ ทาสี ว
๒ สตรีสวดว่า วนทฺ นฺตีหํ
๓ สตรสี วดว่า ธมฺมํ เม วนฺทมานาย

10

วดั ปา่ ดานวเิ วก

(หมอบกราบลงวา่ )

กาเยน วาจาย ว เจตสา วา,
ธมเฺ ม กุกมมฺ ํ ปกตํ มยา ย,ํ
ธมฺโม ปฏคิ คฺ ณหฺ ตุ อจฺจยนฺต,ํ
กาลนฺตเร สวํ รติ ุํ ว ธมฺเม.

(นง่ั คกุ เขา่ ขนึ้ )

สงฆฺ านุสสฺ ติ

(น�ำ) หนทฺ มยํ สงฺฆานุสฺสตินยํ กโรม เส.

สุปฏปิ นโฺ น ภควโต สาวกสงโฺ ฆ, อุชปุ ฏปิ นโฺ น ภควโต สาวกสงโฺ ฆ, ายปฏิปนโฺ น
ภควโต สาวกสงฺโฆ, สามีจปิ ฏปิ นฺโน ภควโต สาวกสงโฺ ฆ, ยทิทํ จตฺตาริ ปรุ ิสยคุ านิ,
อฏฺ€ ปุริสปุคฺคลา, เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ, อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย
อญฺชลิกรณโี ย, อนตุ ฺตรํ ปญุ ฺ กฺเขตตฺ ํ โลกสสฺ าต.ิ

(หยุดระลกึ ถงึ พระสงั ฆคณุ ตามสมควร)

สงฆฺ าภคิ ีติ

(น�ำ) หนฺท มยํ สงฺฆาภคิ ตี ึ กโรม เส.

สทธฺ มฺมโช สปุ ฏิปตฺติคุณาทยิ ุตโฺ ต,
โยฏ€ฺ พพฺ ิโธ อริยปุคฺคลสงฺฆเสฏโฺ €,
สีลาทิธมฺมปวราสยกายจิตโฺ ต,
วนทฺ ามหํ ตมรยิ าน คณํ สุสทุ ธฺ ํ.

11

วดั ปา่ ดานวเิ วก

สงโฺ ฆ โย สพพฺ ปาณีนํ สรณํ เขมมุตฺตม,ํ

ตตยิ านุสสฺ ตฏิ €ฺ าน ํ วนฺทามิ ตํ สเิ รนห.ํ
สงฆฺ สฺสาหสฺมิ ทาโส ๑ ว สงฺโฆ เม สามกิ ิสสฺ โร,

สงโฺ ฆ ทกุ ขสฺส ฆาตา จ วิธาตา จ หติ สสฺ เม.
สงฺฆสฺสาหํ นิยยฺ าเทม ิ สรีรญชฺ ีวิตญฺจทิ ,ํ
วนทฺ นโฺ ตหํ ๒ จรสิ สฺ าม ิ สงฆฺ สโฺ สปฏปิ นฺนต.ํ

นตถฺ ิ เม สรณํ อญฺ  สงฺโฆ เม สรณํ วรํ,

เอเตน สจฺจวชเฺ ชน วฑฺเฒยยฺ ํ สตฺถุ สาสเน.
สงฺฆํ เม วนทฺ มาเนน ๓ ยํ ปุญฺ ปสุตํ อิธ,

สพเฺ พปิ อนฺตรายา เม มาเหสุํ ตสฺส เตชสา.

(หมอบกราบลงว่า)

กาเยน วาจาย ว เจตสา วา,
สงเฺ ฆ กุกมฺมํ ปกตํ มยา ยํ,

สงฺโฆ ปฏคิ ฺคณหฺ ตุ อจจฺ ยนฺตํ,

กาลนฺตเร สํวรติ ํุ ว สงฺเฆ.

(จบแลว้ พงึ นง่ั ราบ)

๑ สตรีสวดวา่ สงฺฆสฺสาหสมฺ ิ ทาสี ว
๒ สตรสี วดวา่ วนฺทนตฺ ีหํ
๓ สตรีสวดว่า สงฆฺ ํ เม วนทฺ มานาย

12

วดั ปา่ ดานวิเวก

ชมุ นมุ เทวดา

สมนตฺ า จกฺกวาเฬส ุ อตรฺ าคจฉฺ นฺตุ เทวตา,
สทฺธมฺมํ มุนิราชสฺส สุณนฺตุ สคฺคโมกฺขทํ.
สคฺเค กาเม จ รูเป คิริสิขรตเฏ จนฺตลิกฺเข วิมาเน,
ทีเป รฏฺเ€ จ คาเม ตรวุ นคหเน เคหวตฺถมุ ฺหิ เขตฺเต,
ภุมมฺ า จายนฺตุ เทวา ชลถลวิสเม ยกฺขคนฺธพพฺ นาคา,
ติฏ€ฺ นตฺ า สนตฺ ิเก ยํ มุนิวรวจนํ สาธโว เม สณุ นต.ุ

ธมมฺ สสฺ วนกาโล อยมฺภทนตฺ า ๑,
ธมฺมสสฺ วนกาโล อยมฺภทนตฺ า,
ธมฺมสสฺ วนกาโล อยมภฺ ทนฺตา.

๑ บางทใี ช ้ พทุ ฺธทสฺสนกาโล อยมภฺ ทนตฺ า,
ธมฺมสสฺ วนกาโล อยมฺภทนฺตา,
สงฆฺ ปยริ ุปาสนกาโล อยมฺภทนตฺ า.
13

วัดปา่ ดานวเิ วก

บทต้นสวดมนต์และพระปริตรตา่ งๆ

ปพุ ฺพคมนการ

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพทุ ฺธสสฺ . (๓ หน)

สรณคมนปา€

พทุ ธฺ ํ สรณํ คจฉฺ ามิ,
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉาม,ิ
สงฆฺ ํ สรณํ คจฉฺ ามิ.
ทุติยมปฺ ิ พุทฺธํ สรณํ คจฉฺ ามิ,
ทุติยมฺปิ ธมฺมํ สรณ ํ คจฺฉามิ,
ทตุ ยิ มฺป ิ สงฺฆ ํ สรณํ คจฺฉาม.ิ
ตตยิ มปฺ ิ พุทฺธํ สรณ ํ คจฺฉามิ,
ตตยิ มปฺ ิ ธมฺม ํ สรณํ คจฺฉาม,ิ
ตติยมฺป ิ สงฺฆํ สรณํ คจฉฺ ามิ.

สจฺจกิริยคาถา

นตฺถิ เม สรณํ อญฺ  พทุ ฺโธ เม สรณํ วร,ํ
เอเตน สจฺจวชฺเชน โสตฺถิ เต ๑ โหตุ สพฺพทา.
นตฺถิ เม สรณํ อญฺ  ธมฺโม เม สรณํ วรํ,
เอเตน สจฺจวชเฺ ชน โสตฺถิ เต โหตุ สพพฺ ทา.
นตถฺ ิ เม สรณํ อญฺ สงฺโฆ เม สรณํ วรํ,
เอเตน สจฺจวชเฺ ชน โสตถฺ ิ เต โหตุ สพพฺ ทา.

๑ สวดเพ่อื ผอู้ ่ืนวา่ เต ถา้ เพอ่ื ตนเองเปล่ียนเปน็ เม
14

วัดปา่ ดานวเิ วก

มหาการุณโิ กนาโถติอาทกิ าคาถา

มหาการุณโิ ก นาโถ อตถฺ าย สพพฺ ปาณิน,ํ
ปเู รตฺวา ปารมี สพพฺ า ปตโฺ ต สมโฺ พธมิ ตุ ฺตมํ,
เอเตน สจฺจวชเฺ ชน มา โหนตฺ ุ สพฺพปุ ทฺทวา.
มหาการณุ ิโก นาโถ หติ าย สพพฺ ปาณนิ ํ,
ปเู รตวฺ า ปารมี สพฺพา ปตโฺ ต สมฺโพธมิ ุตฺตมํ,
เอเตน สจฺจวชฺเชน มา โหนฺตุ สพฺพุปทฺทวา.
มหาการณุ ิโก นาโถ สุขาย สพฺพปาณนิ ,ํ
ปเู รตวฺ า ปารมี สพฺพา ปตโฺ ต สมโฺ พธิมตุ ตฺ ม,ํ
เอเตน สจฺจวชเฺ ชน มา โหนฺตุ สพฺพปุ ททฺ วา.

เขมาเขมสรณคมนปรทิ ปี ิกาคาถา

พหํุ เว สรณํ ยนตฺ ิ ปพฺพตานิ วนานิ จ,
อารามรกุ ขฺ เจตยานิ มนุสฺสา ภยตชชฺ ติ า.
เนตํ โข สรณํ เขม ํ เนตํ สรณมตุ ตฺ มํ,
เนตํ สรณมาคมมฺ สพฺพทุกฺขา ปมุจจฺ ติ.
โย จ พทุ ฺธญฺจ ธมฺมญจฺ สงฆฺ ญฺจ สรณํ คโต,
จตฺตาริ อริยสจจฺ านิ สมฺมปฺปญฺ าย ปสฺสติ.
ทกุ ขฺ ํ ทกุ ฺขสมปุ ฺปาทํ ทุกขฺ สสฺ จ อติกกฺ มํ,
อรยิ ญฺจฏ€ฺ งฺคิกํ มคคฺ ํ ทุกขฺ ูปสมคามินํ.
เอตํ โข สรณํ เขมํ เอตํ สรณมตุ ฺตม,ํ
เอตํ สรณมาคมมฺ สพฺพทกุ ฺขา ปมุจฺจตีติ.

15

วดั ป่าดานวิเวก

อรยิ ธนคาถา

ยสฺส สทธฺ า ตถาคเต อจลา สปุ ติฏฺ€ิตา,
สลี ญจฺ ยสสฺ กลฺยาณํ อริยกนตฺ ํ ปสสํ ติ ํ.
สงฺเฆ ปสาโท ยสสฺ ตฺถิ อชุ ภุ ูตญฺจ ทสฺสน,ํ
อทลทิ ฺโทติ ตํ อาหุ อโมฆนตฺ สฺส ชีวติ ํ.
ตสมฺ า สทธฺ ญจฺ สลี ญจฺ ปสาทํ ธมฺมทสสฺ นํ,
อนยุ ญุ ฺเชถ เมธาว ี สรํ พุทธฺ าน สาสนนฺต.ิ

ปพพฺ โตปมคาถา

ยถาปิ เสลา วปิ ุลา นภํ อาหจฺจ ปพฺพตา,
สมนตฺ า อนุปรเิ ยยยฺ ํ ุ นปิ โฺ ปเถนตฺ า จตทุ ฺทสิ า.
เอวํ ชรา จ มจจฺ ุ จ อธวิ ตฺตนตฺ ิ ปาณิโน,
ขตฺติเย พฺราหฺมเณ เวสเฺ ส สทุ ฺเท จณฑฺ าลปกุ กฺ ุเส.
น กญิ จฺ ิ ปรวิ ชฺเชติ สพฺพเมวาภิมททฺ ติ,
น ตตฺถ หตฺถีนํ ภูม ิ น รถานํ น ปตตฺ ยิ า.
น จาปิ มนตฺ ยทุ ฺเธน สกกฺ า เชตํุ ธเนน วา,
ตสมฺ า หิ ปณฺฑโิ ต โปโส สมปฺ สสฺ ํ อตฺถมตตฺ โน.
พุทเฺ ธ ธมฺเม จ สงฺเฆ จ ธีโร สทธฺ ํ นเิ วสเย,
โย ธมฺมจารี กาเยน วาจาย อทุ เจตสา,
อเิ ธว นํ ปสสํ นฺติ เปจฺจ สคเฺ ค ปโมทต.ิ

16

วัดปา่ ดานวิเวก

นมการสทิ ฺธคิ าถา

โย จกขฺ มุ า โมหมลาปกฏฺโ€,
สามวํ พทุ ฺโธ สคุ โต วิมตุ โฺ ต,
มารสฺส ปาสา วนิ ิโมจยนฺโต,
ปาเปสิ เขมํ ชนตํ วเิ นยยฺ .ํ
พุทธฺ ํ วรนตฺ ํ สริ สา นมามิ,
โลกสสฺ นาถญจฺ วินายกญจฺ ,
ตนฺเตชสา เต ชยสิทธฺ ิ โหต,ุ
สพฺพนฺตรายา จ วนิ าสเมนตฺ .ุ
ธมโฺ ม ธโช โย วิย ตสสฺ สตฺถ,ุ
ทสฺเสสิ โลกสสฺ วสิ ทุ ธฺ มิ คคฺ ,ํ
นิยยฺ านโิ ก ธมฺมธรสสฺ ธารี,
สาตาวโห สนตฺ ิกโร สจุ ิณฺโณ.
ธมฺมํ วรนฺตํ สริ สา นมาม,ิ
โมหปฺปทาลํ อปุ สนตฺ ทาห,ํ
ตนเฺ ตชสา เต ชยสทิ ฺธิ โหต,ุ
สพฺพนฺตรายา จ วนิ าสเมนตฺ ุ.
สทฺธมมฺ เสนา สุคตานุโค โย,
โลกสสฺ ปาปูปกเิ ลสเชตา,
สนฺโต สยํ สนตฺ นิ ิโยชโก จ,
สวฺ ากขฺ าตธมฺมํ วิทติ ํ กโรต.ิ

17

วดั ป่าดานวเิ วก

สงฺฆํ วรนฺตํ สริ สา นมามิ,
พุทฺธานุพทุ ธฺ ํ สมสลี ทิฏ€ฺ ,
ตนเฺ ตชสา เต ชยสิทฺธิ โหต,ุ
สพฺพนตฺ รายา จ วินาสเมนตฺ .ุ

สมฺพุทเฺ ธ

สมฺพทุ เฺ ธ อฏ€ฺ วสี ญฺจ ทฺวาทสญจฺ สหสฺสเก,
ปญจฺ สตสหสสฺ าน ิ นมามิ สริ สา อห.ํ
เตสํ ธมฺมญจฺ สงฆฺ ญจฺ อาทเรน นมามหิ ํ,
นมการานภุ าเวน หนตฺ ฺวา สพเฺ พ อุปททฺ เว,
อเนกา อนตฺ รายาป ิ วนิ สสฺ นตฺ ุ อเสสโต.
สมฺพทุ เฺ ธ ปญจฺ ปญฺาสญฺจ จตวุ ีสติสหสสฺ เก,
ทสสตสหสฺสาน ิ นมามิ สริ สา อหํ.
เตสํ ธมฺมญฺจ สงฆฺ ญจฺ อาทเรน นมามหิ ํ,
นมการานุภาเวน หนตฺ วฺ า สพฺเพ อุปทฺทเว,
อเนกา อนฺตรายาปิ วนิ สสฺ นตฺ ุ อเสสโต.
สมพฺ ุทฺเธ นวุตตฺ รสเต อฏ€ฺ จตตฺ าฬีสสหสฺสเก,
วีสตสิ ตสหสฺสานิ นมามิ สริ สา อหํ.
เตสํ ธมมฺ ญจฺ สงฺฆญจฺ อาทเรน นมามหิ ํ,
นมการานภุ าเวน หนฺตวฺ า สพเฺ พ อปุ ททฺ เว,
อเนกา อนตฺ รายาปิ วนิ สสฺ นฺตุ อเสสโต.

18

วดั ปา่ ดานวิเวก

นโมการอฏ€ฺ กํ

นโม อรหโต สมมฺ า- สมพฺ ุทฺธสสฺ มเหสิโน,
นโม อุตตฺ มธมมฺ สฺส สฺวากฺขาตสฺเสว เตนธิ .
นโม มหาสงฆฺ สฺสาปิ วสิ ุทฺธสีลทิฏ€ฺ โิ น,
นโม โอมาตยฺ ารทฺธสฺส รตนตฺตยสสฺ สาธุก.ํ
นโม โอมกาตีตสสฺ ตสสฺ วตฺถตุ ฺตยสฺสปิ,
นโมการปปฺ ภาเวน วิคจฉฺ นฺตุ อุปทฺทวา.
นโมการานุภาเวน สุวตฺถิ โหตุ สพพฺ ทา,
นโมการสสฺ เตเชน วิธมิ หฺ ิ โหมิ เตชวา.

มงฺคลสตุ ตฺ ํ

เอวมฺเม สุตํ. เอกํ สมยํ ภควา, สาวตฺถิยํ วิหรติ. เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส,

อาราเม. อถโข อญฺตรา เทวตา, อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺณา

เกวลกปฺปํ เชตวนํ โอภาเสตฺวา, เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ

อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ อฏฺ€าสิ. เอกมนฺตํ €ิตา โข สา เทวตา ภควนฺตํ คาถาย

อชฺฌภาสิ.

พหู เทวา มนุสฺสา จ มงฺคลานิ อจนิ ฺตย,ํุ

อากงฺขมานา โสตถฺ านํ พรฺ ูหิ มงคฺ ลมตุ ตฺ มํ.

ï อเสวนา จ พาลานํ ปณฑฺ ติ านญจฺ เสวนา,

ï นิยมสวดแบบย่อ

19

วัดป่าดานวเิ วก

ปชู า จ ปชู นียานํ เอตมฺมงฺคลมตุ ตฺ มํ.

ปฏิรูปเทสวาโส จ ปุพฺเพ จ กตปุญฺ ตา,

อตตฺ สมมฺ าปณิธิ จ เอตมมฺ งคฺ ลมตุ ฺตม.ํ

พาหสุ จฺจญฺจ สิปปฺ ญจฺ วินโย จ สสุ ิกขฺ โิ ต,

สุภาสติ า จ ยา วาจา เอตมมฺ งฺคลมตุ ฺตม.ํ

มาตาปิตุอปุ ฏ€ฺ าน ํ ปุตฺตทารสสฺ สงคฺ โห,

อนากลุ า จ กมมฺ นฺตา เอตมฺมงคฺ ลมตุ ฺตมํ.

ทานญจฺ ธมฺมจรยิ า จ าตกานญจฺ สงฺคโห,

อนวชชฺ านิ กมฺมานิ เอตมฺมงคฺ ลมตุ ฺตมํ.

อารตี วิรตี ปาปา มชฺชปานา จ สญฺโม,

อปฺปมาโท จ ธมเฺ มส ุ เอตมฺมงฺคลมตุ ฺตมํ.

คารโว จ นวิ าโต จ สนตฺ ุฏฺ€ จ กตญฺญตุ า,

กาเลน ธมฺมสสฺ วนํ เอตมฺมงคฺ ลมตุ ตฺ มํ.

ขนตฺ ี จ โสวจสสฺ ตา สมณานญฺจ ทสฺสน,ํ

กาเลน ธมมฺ สากจฺฉา เอตมมฺ งคฺ ลมตุ ตฺ มํ.

ตโป จ พรฺ หฺมจริยญจฺ อรยิ สจฺจานทสสฺ น,ํ

นพิ ฺพานสจฺฉกิ ิรยิ า จ เอตมมฺ งคฺ ลมุตตฺ มํ.

ผฏุ €ฺ สสฺ โลกธมฺเมหิ จิตตฺ ํ ยสฺส น กมปฺ ต,ิ

อโสกํ วิรชํ เขม ํ เอตมฺมงฺคลมตุ ฺตม.ํ

เอตาทสิ านิ กตฺวาน สพพฺ ตฺถมปราชิตา,

สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฉฺ นตฺ ิ ตนฺเตสํ มงฺคลมตุ ตฺ มนฺต.ิ

20

วดั ปา่ ดานวิเวก

รตนสุตตฺ ํ

ยานีธ ภตู านิ สมาคตานิ,
ภมุ ฺมานิ วา ยานวิ อนตฺ ลกิ ฺเข.
สพฺเพว ภตู า สมุ นา ภวนฺตุ,
อโถปิ สกกฺ จฺจ สณุ นตฺ ุ ภาสติ ํ.
ตสมฺ า หิ ภูตา นสิ าเมถ สพฺเพ,
เมตฺตํ กโรถ มานุสยิ า ปชาย.
ทวิ า จ รตโฺ ต จ หรนตฺ ิ เย พล,ึ
ตสมฺ า หิ เน รกฺขถ อปฺปมตฺตา.
ï ยงกฺ ิญจฺ ิ วิตตฺ ํ อิธ วา หุรํ วา,
สคฺเคสุ วา ยํ รตนํ ปณีตํ.
น โน สมํ อตฺถิ ตถาคเตน,
อทิ มฺปิ พุทฺเธ รตนํ ปณตี ํ,
เอเตน สจฺเจน สวุ ตฺถิ โหตุ.
ï ขยํ วิราคํ อมตํ ปณตี ,ํ
ยทชฺฌคา สกยฺ มุนี สมาหิโต.
น เตน ธมเฺ มน สมตฺถิ กิญฺจิ,
อิทมปฺ ิ ธมเฺ ม รตนํ ปณตี ,ํ
เอเตน สจฺเจน สุวตถฺ ิ โหต.ุ
ï ยมฺพุทฺธเสฏฺโ€ ปริวณณฺ ยี สจุ ,ึ
สมาธมิ านนฺตรกิ ญฺ มาห.ุ

21

วัดป่าดานวิเวก

สมาธินา เตน สโม น วิชชฺ ต,ิ
อทิ มปฺ ิ ธมเฺ ม รตนํ ปณีต,ํ
เอเตน สจเฺ จน สุวตถฺ ิ โหต.ุ
ï เย ปคุ คฺ ลา อฏ€ฺ สตํ ปสตฺถา,
จตตฺ าริ เอตานิ ยุคานิ โหนฺติ.
เต ทกขฺ เิ ณยฺยา สุคตสสฺ สาวกา,
เอเตสุ ทินฺนานิ มหปฺผลานิ.
อิทมปฺ ิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ,
เอเตน สจเฺ จน สวุ ตถฺ ิ โหต.ุ
ï เย สปุ ปฺ ยตุ ฺตา มนสา ทฬฺเหน,
นิกฺกามิโน โคตมสาสนมฺห.ิ
เต ปตฺตปิ ตฺตา อมตํ วคิ ยฺห,
ลทฺธา มุธา นพิ ฺพตุ ึ ภญุ ฺชมานา.
อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ,
เอเตน สจเฺ จน สุวตถฺ ิ โหต ุ ๑.
ยถินฺทขโี ล ป€วึ สโิ ต สยิ า,
จตพุ ฺภิ วาเตภิ อสมปฺ กมปฺ ิโย.
ตถปู มํ สปฺปุรสิ ํ วทามิ,
โย อริยสจจฺ านิ อเวจฺจ ปสฺสติ.
อทิ มปฺ ิ สงเฺ ฆ รตนํ ปณีต,ํ

๑ สวดยอ่ ตอ่ ด้วยบท ขณี ํ หนา้ ๒๔

22

วัดป่าดานวเิ วก

เอเตน สจฺเจน สวุ ตถฺ ิ โหต.ุ
เย อริยสจฺจานิ วิภาวยนฺต,ิ
คมฺภรี ปญเฺ น สเุ ทสติ าน.ิ
กิญจฺ าปิ เต โหนตฺ ิ ภสุ ปฺปมตฺตา,
น เต ภวํ อฏ€ฺ มมาทยิ นฺต.ิ
อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณตี ํ,
เอเตน สจเฺ จน สุวตฺถิ โหต.ุ
สหาวสสฺ ทสฺสนสมปฺ ทาย,
ตยฺ สสฺ ุ ธมมฺ า ชหติ า ภวนตฺ .ิ
สกฺกายทฏิ ฺ€ิ วิจกิ จิ ฉฺ ิตญฺจ,
สลี พฺพตํ วาปิ ยทตฺถิ กิญจฺ ิ.
จตหู ปาเยหิ จ วปิ ฺปมตุ ฺโต,
ฉ จาภ€ิ านานิ อภพโฺ พ กาต.ุํ
อทิ มปฺ ิ สงฺเฆ รตนํ ปณีต,ํ
เอเตน สจเฺ จน สวุ ตฺถิ โหตุ.
กิญจฺ าปิ โส กมมฺ ํ กโรติ ปาปก,ํ
กาเยน วาจายทุ เจตสา วา.
อภพโฺ พ โส ตสสฺ ปฏิจฺฉทาย,
อภพพฺ ตา ทิฏ€ฺ ปทสสฺ วตุ ตฺ า.
อทิ มฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณตี ,ํ
เอเตน สจเฺ จน สวุ ตฺถิ โหตุ.

23

วดั ป่าดานวิเวก

วนปปฺ คมุ เฺ พ ยถา ผุสสฺ ติ คเฺ ค,
คมิ ฺหานมาเส ป€มสฺมึ คเิ มฺห.
ตถปู มํ ธมมฺ วรํ อเทสย,ิ
นพิ ฺพานคามึ ปรมํ หติ าย.
อทิ มปฺ ิ พุทฺเธ รตนํ ปณีต,ํ
เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหต.ุ
วโร วรญญฺ ู วรโท วราหโร,
อนตุ ฺตโร ธมฺมวรํ อเทสยิ.
อิทมฺปิ พทุ ฺเธ รตนํ ปณตี ํ,
เอเตน สจเฺ จน สุวตถฺ ิ โหตุ.
ï ขีณํ ปรุ าณํ นวํ นตถฺ ิ สมฺภวํ,
วริ ตตฺ จติ ฺตายตเิ ก ภวสมฺ .ึ
เต ขีณพชี า อวิรฬุ ฺหิฉนทฺ า,
นิพฺพนตฺ ิ ธีรา ยถายมฺปทโี ป.
อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ,
เอเตน สจฺเจน สุวตถฺ ิ โหตุ.
ยานีธ ภูตานิ สมาคตาน,ิ
ภุมมฺ านิ วา ยานวิ อนฺตลิกเฺ ข.
ตถาคตํ เทวมนุสฺสปูชติ ,ํ
พุทฺธํ นมสสฺ าม สุวตถฺ ิ โหตุ.
ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ,

24

วดั ป่าดานวเิ วก

ภุมฺมานิ วา ยานวิ อนตฺ ลิกฺเข.
ตถาคตํ เทวมนสุ สฺ ปูชติ ,ํ
ธมมฺ ํ นมสฺสาม สุวตถฺ ิ โหต.ุ
ยานีธ ภูตานิ สมาคตาน,ิ
ภมุ ฺมานิ วา ยานิว อนฺตลิกเฺ ข.
ตถาคตํ เทวมนุสฺสปูชิตํ,
สงฆฺ ํ นมสสฺ าม สุวตถฺ ิ โหตุ.

กรณยี เมตตฺ สตุ ฺตํ

กรณียมตฺถกุสเลน ยนตฺ ํ สนตฺ ํ ปทํ อภสิ เมจจฺ ,
สกฺโก อชุ ู จ สุหชุ ู จ สวุ โจ จสสฺ มทุ ุ อนตมิ าน.ี
สนตฺ ุสสฺ โก จ สุภโร จ อปปฺ กจิ โฺ จ จ สลลฺ หุกวตุ ตฺ ,ิ
สนฺตนิ ทฺ ฺรโิ ย จ นิปโก จ อปฺปคพโฺ ภ กุเลสุ อนนุคทิ ฺโธ.
น จ ขุททฺ ํ สมาจเร กญิ ฺจ ิ เยน วิญญฺ ู ปเร อุปวเทยยฺ ุํ,
สขุ โิ น วา เขมิโน โหนฺตุ สพฺเพ สตตฺ า ภวนฺตุ สุขิตตตฺ า.
เย เกจิ ปาณภตู ตฺถิ ตสา วา ถาวรา วา อนวเสสา,
ทฆี า วา เย มหนตฺ า วา มชฌฺ ิมา รสฺสกา อณุกถูลา.
ทฏิ ฺ€า วา เย จ อทฏิ ฺ€า เย จ ทูเร วสนตฺ ิ อวิทเู ร,
ภตู า วา สมฺภเวสี วา สพฺเพ สตฺตา ภวนฺตุ สุขิตตฺตา.
น ปโร ปรํ นิกพุ เฺ พถ นาติมญฺเถ กตถฺ จิ นํ กิญจฺ ิ,
พฺยาโรสนา ปฏีฆสญฺ า นาญฺมญฺ สฺส ทกุ ขฺ มจิ ฺเฉยฺย.
มาตา ยถา นิยํ ปุตฺต ํ อายสุ า เอกปุตฺตมนุรกฺเข,

25

วัดปา่ ดานวิเวก

เอวมปฺ ิ สพพฺ ภูเตสุ มานสมฺภาวเย อปรมิ าณํ.
ï เมตฺตญฺจ สพฺพโลกสมฺ ึ มานสมฺภาวเย อปริมาณํ,
อุทฺธํ อโธ จ ตริ ิยญฺจ อสมฺพาธํ อเวรํ อสปตฺต.ํ
ตฏิ ฺ€ญฺจรํ นิสนิ โฺ น วา สยาโน วา ยาว ตสสฺ วคิ ตมทิ ฺโธ,
เอตํ สตึ อธฏิ ฺเ€ยฺย พฺรหฺมเมตํ วิหารํ อิธมาหุ.
ทฏิ ฺ€ิญฺจ อนปุ คมฺม สลี วา ทสสฺ เนน สมปฺ นโฺ น,
กาเมสุ วิเนยฺย เคธํ น หิ ชาตุ คพภฺ เสยยฺ ํ ปนุ เรตีติ.

ขนธฺ ปริตฺตํ

วริ ปู กฺเขหิ เม เมตตฺ ํ เมตตฺ ํ เอราปเถหิ เม,

ฉพฺยาปุตเฺ ตหิ เม เมตตฺ ํ เมตฺตํ กณหฺ าโคตมเกหิ จ.

อปาทเกหิ เม เมตฺตํ เมตฺตํ ทิปาทเกหิ เม,

จตปุ ปฺ เทหิ เม เมตฺต ํ เมตตฺ ํ พหปุ ปฺ เทหิ เม.

มา มํ อปาทโก หสึ ิ มา มํ หึสิ ทิปาทโก,

มา มํ จตุปฺปโท หึสิ มา มํ หึสิ พหุปปฺ โท.

สพฺเพ สตตฺ า สพฺเพ ปาณา สพฺเพ ภตู า จ เกวลา,

สพเฺ พ ภทรฺ านิ ปสฺสนตฺ ุ มา กญิ ฺจิ ปาปมาคมา.

ï อปฺปมาโณ พุทฺโธ, อปฺปมาโณ ธมฺโม, อปฺปมาโณ สงฺโฆ, ปมาณวนฺตานิ

สิรึสปานิ, อหิ วิจฺฉกิ า สตปที อณุ ฺณานาภี สรพู มสู ิกา, กตา เม รกฺขา กตา เม ปรติ ฺตา,

ปฏกิ กฺ มนตฺ ุ ภูตาน,ิ โสหํ นโม ภควโต, นโม สตฺตนฺนํ สมฺมาสมฺพุทธฺ านํ.

26

วดั ปา่ ดานวิเวก

โมรปรติ ตฺ ํ

อุเทตยญจฺ กขฺ มุ า เอกราชา หรสิ สฺ วณฺโณ ป€วิปฺปภาโส.
ตํ ตํ นมสฺสามิ หริสฺสวณฺณํ ป€วิปฺปภาสํ,
ตยชฺช คุตฺตา วิหเรมุ ทิวส.ํ
เย พฺราหฺมณา เวทคุ สพพฺ ธมฺเม,
เต เม นโม เต จ มํ ปาลยนฺต.ุ
นมตถฺ ุ พุทฺธานํ นมตถฺ ุ โพธิยา,
นโม วิมุตตฺ านํ นโม วมิ ุตฺติยา.
อิมํ โส ปรติ ฺตํ กตฺวา โมโร จรติ เอสนา.
ï อเปตยญฺจกขฺ ุมา เอกราชา หรสิ ฺสวณโฺ ณ ป€วิปฺปภาโส.
ตํ ตํ นมสสฺ ามิ หริสฺสวณณฺ ํ ป€วิปปฺ ภาสํ,
ตยชฺช คตุ ฺตา วิหเรมุ รตฺตึ.
เย พฺราหมฺ ณา เวทคุ สพพฺ ธมเฺ ม,
เต เม นโม เต จ มํ ปาลยนตฺ .ุ
นมตถฺ ุ พุทฺธานํ นมตฺถุ โพธิยา,
นโม วมิ ุตฺตานํ นโม วมิ ตุ ตฺ ิยา.
อมิ ํ โส ปรติ ตฺ ํ กตฺวา โมโร วาสมกปปฺ ยีต.ิ

27

วัดปา่ ดานวิเวก

วฏฏฺ กปริตตฺ ํ

อตฺถิ โลเก สีลคโุ ณ สจฺจํ โสเจยยฺ นทุ ทฺ ยา,
เตน สจเฺ จน กาหาม ิ สจฺจกิริยมนุตฺตรํ.
อาวชชฺ ติ ฺวา ธมมฺ พลํ สริตวฺ า ปุพพฺ เก ชิเน,
สจจฺ พลมวสสฺ าย สจจฺ กริ ิยมกาสห.ํ
สนฺติ ปกขฺ า อปตฺตนา สนฺติ ปาทา อวญฺจนา,
มาตา ปติ า จ นกิ ฺขนตฺ า ชาตเวท ปฏิกกฺ ม.
สห สจเฺ จ กเต มยหฺ ํ มหาปชชฺ ลโิ ต สขิ ี,
วชเฺ ชสิ โสฬส กรีสานิ อุทกํ ปตวฺ า ยถา สขิ ,ี
สจฺเจน เม สโม นตฺถ ิ เอสา เม สจฺจปารมีต.ิ

ธชคฺคปริตตฺ ํ ธชคฺคสตุ ตฺ ํ

เอวมฺเม สุตํ. เอกํ สมยํ ภควา, สาวตฺถิยํ วิหรติ, เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส,
อาราเม. ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ. ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต
ปจฺจสฺโสสํุ. ภควา เอตทโวจ.
ภูตปุพฺพํ ภิกฺขเว เทวาสุรสงฺคาโม สมุปพฺยูโฬฺห อโหสิ. อถโข ภิกฺขเว สกฺโก
เทวานมินฺโท เทเว ตาวตเึ ส อามนเฺ ตสิ, สเจ มาริสา เทวานํ สงฺคามคตานํ อุปปฺ ชเฺ ชยฺย
ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา, มเมว ตสฺมึ สมเย ธชคฺคํ อุลฺโลเกยฺยาถ,
มมํ หิ โว ธชคฺคํ อุลฺโลกยตํ, ยมฺภวิสฺสติ ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา,
โส ปหิยฺยิสฺสติ. โน เจ เม ธชคฺคํ อุลฺโลเกยฺยาถ, อถ ปชาปติสฺส เทวราชสฺส ธชคฺคํ

28

วัดป่าดานวเิ วก

อุลฺโลเกยฺยาถ, ปชาปติสฺส หิ โว เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลกยตํ, ยมฺภวิสฺสติ ภยํ วา
ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา, โส ปหิยฺยิสฺสติ. โน เจ ปชาปติสฺส เทวราชสฺส ธชคฺคํ
อลุ ฺโลเกยยฺ าถ, อถ วรณุ สฺส เทวราชสสฺ ธชคฺคํ อลุ ฺโลเกยฺยาถ, วรณุ สฺส หิ โว เทวราชสสฺ
ธชคคฺ ํ อลุ ฺโลกยต,ํ ยมภฺ วิสฺสติ ภยํ วา ฉมฺภติ ตตฺ ํ วา โลมหโํ ส วา, โส ปหยิ ฺยสิ ฺสติ. โน
เจ วรุณสฺส เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลเกยฺยาถ, อถ อีสานสฺส เทวราชสฺส ธชคฺคํ
อุลฺโลเกยฺยาถ, อีสานสฺส หิ โว เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลกยตํ, ยมฺภวิสฺสติ ภยํ วา
ฉมฺภิตตตฺ ํ วา โลมหํโส วา, โส ปหยิ ฺยสิ สฺ ตตี .ิ
ตํ โข ปน ภกิ ขฺ เว สกฺกสสฺ วา เทวานมินทฺ สสฺ ธชคคฺ ํ อุลฺโลกยต,ํ ปชาปติสสฺ วา
เทวราชสสฺ ธชคฺคํ อลุ ฺโลกยตํ, วรุณสฺส วา เทวราชสฺส ธชคคฺ ํ อลุ ฺโลกยต,ํ อีสานสสฺ วา
เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลกยตํ, ยมฺภวิสฺสติ ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา, โส
ปหิยเฺ ยถาปิ โนปิ ปหยิ เฺ ยถ, ตํ กิสฺส เหตุ, สกฺโก หิ ภกิ ขฺ เว เทวานมินฺโท อวีตราโค
อวีตโทโส อวตี โมโห. ภิรุ ฉมภฺ ี อตุ รฺ าสี ปลายตี ิ.
อหญฺจ โข ภิกฺขเว เอวํ วทามิ: สเจ ตุมฺหากํ ภิกฺขเว อรญฺคตานํ วา
รกุ ฺขมลู คตานํ วา สุญฺ าคารคตานํ วา, อุปปฺ ชฺเชยฺย ภยํ วา ฉมภฺ ติ ตฺตํ วา โลมหํโส วา,
มเมว ตสฺมึ สมเย อนุสฺสเรยฺยาถ. อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ,
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู, อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถาเทวมนุสฺสานํ
พทุ โฺ ธ ภควาต.ิ มมํ หิ โว ภกิ ฺขเว อนุสฺสรตํ, ยมภฺ วสิ ฺสติ ภยํ วา ฉมฺภติ ตฺตํ วา โลมหโํ ส
วา, โส ปหิยยฺ ิสฺสต.ิ โน เจ มํ อนุสสฺ เรยฺยาถ, อถ ธมมฺ ํ อนสุ ฺสเรยฺยาถ, สวฺ ากฺขาโต
ภควตา ธมฺโม, สนฺทิฏฺ€ิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก, โอปนยิโก ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ
วิญญฺ หู ตี .ิ ธมฺมํ หิ โว ภิกฺขเว อนสุ สฺ รตํ, ยมภฺ วสิ สฺ ติ ภยํ วา ฉมภฺ ิตตฺตํ วา โลมหํโส
วา, โส ปหิยยฺ ิสสฺ ติ. โน เจ ธมมฺ ํ อนุสสฺ เรยฺยาถ, อถ สงฺฆํ อนุสฺสเรยฺยาถ, สุปฏิปนฺโน

29

วัดป่าดานวิเวก

ภควโต สาวกสงฺโฆ, อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ, ายปฏิปนฺโน ภควโต

สาวกสงฺโฆ, สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ, ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ, อฏฺ€

ปุริสปุคฺคลา, เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ, อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย

อญฺชลิกรณีโย, อนุตฺตรํ ปุญฺกฺเขตฺตํ โลกสฺสาติ. สงฺฆํ หิ โว ภิกฺขเว อนุสฺสรตํ,

ยมภฺ วสิ ฺสติ ภยํ วา ฉมฺภิตตตฺ ํ วา โลมหโํ ส วา, โส ปหยิ ฺยสิ ฺสต.ิ ตํ กิสฺส เหตุ, ตถาคโต

หิ ภิกฺขเว อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ, วีตราโค วีตโทโส วีตโมโห, อภิรุ อจฺฉมฺภี

อนุตรฺ าสี อปลายีติ.

อทิ มโวจ ภควา, อิทํ วตฺวาน สคุ โต, อถาปรํ เอตทโวจ สตฺถา.

อรญฺเ รกุ ขฺ มูเล วา สุญฺ าคาเรว ภิกขฺ โว,

อนสุ สฺ เรถ สมพฺ ุทธฺ ํ ภยํ ตมุ หฺ าก โน สยิ า.

โน เจ พทุ ฺธํ สเรยยฺ าถ โลกเชฏฺ€ นราสภ,ํ

อถ ธมฺมํ สเรยยฺ าถ นิยยฺ านิกํ สเุ ทสิตํ.

โน เจ ธมมฺ ํ สเรยฺยาถ นิยฺยานกิ ํ สุเทสติ ํ,

อถ สงฆฺ ํ สเรยฺยาถ ปุญฺกฺเขตตฺ ํ อนตุ ตฺ รํ.

เอวมฺพทุ ธฺ ํ สรนฺตานํ ธมมฺ ํ สงฺฆญฺจ ภกิ ขฺ โว,

ภยํ วา ฉมฺภิตตตฺ ํ วา โลมหโํ ส, น เหสฺสตตี ิ.

30

วดั ปา่ ดานวิเวก

อาฏานาฏยิ ปริตฺตํ

วปิ สสฺ สิ ฺส นมตถฺ ุ จกฺขมุ นฺตสฺส สิรีมโต,
สิขิสฺสปิ นมตถฺ ุ สพพฺ ภตู านุกมฺปิโน.
เวสฺสภสุ สฺ นมตฺถุ นฺหาตกสสฺ ตปสสฺ โิ น,
นมตถฺ ุ กกุสนฺธสฺส มารเสนปปฺ มททฺ ิโน.
โกนาคมนสฺส นมตฺถุ พรฺ าหฺมณสฺส วสุ ีมโต,
กสสฺ ปสสฺ นมตถฺ ุ วปิ ฺปมุตฺตสสฺ สพพฺ ธ.ิ
องคฺ ีรสสฺส นมตฺถุ สกยฺ ปตุ ฺตสฺส สิรีมโต,
โย อิมํ ธมฺมมเทเสสิ สพพฺ ทุกฺขาปนทู น.ํ
เย จาปิ นิพพฺ ตุ า โลเก ยถาภตู ํ วปิ สฺสิสุ,ํ
เต ชนา อปิสุณา มหนฺตา วีตสารทา.
หิตํ เทวมนสุ สฺ าน ํ ยํ นมสฺสนตฺ ิ โคตมํ,
วชิ ชฺ าจรณสมฺปนนฺ ํ มหนตฺ ํ วตี สารท.ํ
(วชิ ฺชาจรณสมปฺ นฺน ํ พทุ ฺธํ วนฺทาม โคตมนฺติ.) ๑

นโม เม สพพฺ พทุ ฺธานํ อุปปฺ นฺนานํ มเหสนิ ,ํ
ตณหฺ งฺกโร มหาวีโร เมธงฺกโร มหายโส.
สรณงฺกโร โลกหโิ ต ทีปงกฺ โร ชตุ นิ ฺธโร,
โกณฺฑญโฺ  ชนปาโมกฺโข มงฺคโล ปรุ ิสาสโภ.
สุมโน สมุ โน ธีโร เรวโต รตวิ ฑฺฒโน,

๑ ถา้ ตอ่ ดว้ ยบท นโม เม ไม่นยิ มสวดในวงเลบ็
31

วดั ป่าดานวเิ วก

โสภโี ต คุณสมฺปนฺโน อโนมทสสฺ ี ชนตุ ตฺ โม.
ปทโุ ม โลกปชโฺ ชโต นารโท วรสารถี,
ปทมุ ตุ ตฺ โร สตตฺ สาโร สเุ มโธ อปปฺ ฏปิ ุคฺคโล.
สุชาโต สพฺพโลกคโฺ ค ปยิ ทสสฺ ี นราสโภ,
อตถฺ ทสฺสี การุณิโก ธมมฺ ทสฺสี ตโมนุโท.
สทิ ธฺ ตฺโถ อสโม โลเก ตสิ ฺโส จ วทตํ วโร,
ปุสฺโส จ วรโท พุทฺโธ วิปสสฺ ี จ อนปู โม.
สขิ ี สพฺพหิโต สตถฺ า เวสฺสภู สขุ ทายโก,
กกสุ นฺโธ สตฺถวาโห โกนาคมโน รณญชฺ โห,
กสสฺ โป สิริสมปฺ นฺโน โคตโม สกฺยปุงคฺ โว.

เอเต จญเฺ  จ สมฺพทุ ฺธา อเนกสตโกฏโย,
สพฺเพ พทุ ฺธา อสมสมา สพฺเพ พทุ ธฺ า มหทิ ธฺ ิกา.
สพฺเพ ทสพลเู ปตา เวสารชเฺ ชหปุ าคตา,
สพเฺ พ เต ปฏชิ านนตฺ ิ อาสภณ€ฺ านมุตตฺ มํ.
สหี นาทํ นทนเฺ ตเต ปรสิ าสุ วสิ ารทา,
พรฺ หมฺ จกกฺ ํ ปวตฺเตนตฺ ิ โลเก อปฺปฏวิ ตตฺ ิยํ.
อุเปตา พทุ ฺธธมฺเมหิ อฏฺ€ารสหิ นายกา,
ทฺวตตฺ ึสลกฺขณเู ปตา- สตี ฺยานพุ ยญฺชนาธรา.
พฺยามปปฺ ภาย สปุ ปฺ ภา สพเฺ พ เต มุนิกญุ ฺชรา,
พทุ ธฺ า สพฺพญฺญุโน เอเต สพฺเพ ขีณาสวา ชินา.
มหปฺปภา มหาเตชา มหาปญฺ า มหพฺพลา,

32

วัดปา่ ดานวเิ วก

มหาการุณกิ า ธีรา สพฺเพสานํ สขุ าวหา.
ทีปา นาถา ปติฏฺ€า จ ตาณา เลณา จ ปาณนิ ํ,
คตี พนธฺ ู มหสสฺ าสา สรณา จ หิเตสิโน.
สเทวกสสฺ โลกสฺส สพฺเพ เอเต ปรายนา,
เตสาหํ สิรสา ปาเท วนทฺ ามิ ปรุ สิ ตุ ตฺ เม.
วจสา มนสา เจว วนทฺ าเม เต ตถาคเต,
สยเน อาสเน €าเน คมเน จาปิ สพพฺ ทา.
สทา สุเขน รกฺขนฺต ุ พทุ ธฺ า สนฺติกรา ตุวํ,
เตหิ ตฺวํ รกฺขิโต สนฺโต มุตโฺ ต สพพฺ ภเยน จ.
สพพฺ โรควินมิ ตุ ฺโต สพพฺ สนฺตาปวชชฺ โิ ต,
สพฺพเวรมติกกฺ นฺโต นพิ ฺพโุ ต จ ตุวํ ภว.
เตสํ สจเฺ จน สเี ลน ขนตฺ เิ มตตฺ าพเลน จ,
เตปิ ตุเมฺห อนุรกฺขนตฺ ุ อาโรเคฺยน สเุ ขน จ.
ปรุ ตฺถมิ สมฺ ึ ทสิ าภาเค สนฺติ ภูตา มหิทฺธกิ า,
เตปิ ตุเมฺห อนุรกขฺ นฺตุ อาโรเคยฺ น สุเขน จ.
ทกขฺ ิณสฺมึ ทิสาภาเค สนฺติ เทวา มหิทฺธิกา,
เตปิ ตเุ มหฺ อนรุ กขฺ นฺตุ อาโรเคยฺ น สุเขน จ.
ปจฉฺ มิ สมฺ ึ ทสิ าภาเค สนฺติ นาคา มหิทธฺ ิกา,
เตปิ ตเุ มหฺ อนุรกฺขนตฺ ุ อาโรเคยฺ น สเุ ขน จ.
อตุ ฺตรสฺมึ ทสิ าภาเค สนตฺ ิ ยกฺขา มหทิ ฺธกิ า,
เตปิ ตุเมหฺ อนรุ กขฺ นตฺ ุ อาโรเคฺยน สเุ ขน จ.

33

วดั ปา่ ดานวิเวก

ปรุ ิมทิสํ ธตรฏฺโ ทกฺขเิ ณน วิรุฬฺหโก,
ปจฺฉเิ มน วริ ูปกฺโข กเุ วโร อุตฺตรํ ทิส.ํ
จตฺตาโร เต มหาราชา โลกปาลา ยสสฺสโิ น,
เตปิ ตเุ มหฺ อนุรกฺขนฺตุ อาโรเคยฺ น สุเขน จ.
อากาสฏฺา จ ภุมมฺ ฏฺา เทวา นาคา มหิทฺธกิ า,
เตปิ ตุเมฺห อนรุ กขฺ นฺตุ อาโรเคฺยน สุเขน จ.
นตถฺ ิ เม สรณํ อญฺ  พทุ โฺ ธ เม สรณํ วร,ํ
เอเตน สจฺจวชเฺ ชน โหตุ เต ชยมงฺคล.ํ
นตฺถิ เม สรณํ อญฺ  ธมโฺ ม เม สรณํ วร,ํ
เอเตน สจฺจวชฺเชน โหตุ เต ชยมงคฺ ลํ.
นตถฺ ิ เม สรณํ อญฺ  สงฺโฆ เม สรณํ วรํ,
เอเตน สจฺจวชเฺ ชน โหตุ เต ชยมงฺคล.ํ
ยงกฺ ิญจฺ ิ รตนํ โลเก วชิ ชฺ ติ ววิ ธิ ํ ปุถ,ุ
รตนํ พทุ ธฺ สมํ นตถฺ ิ ตสฺมา โสตถฺ ี ภวนตฺ ุ เต.
ยงกฺ ิญฺจิ รตนํ โลเก วิชฺชติ วิวิธํ ปุถ,ุ
รตนํ ธมฺมสมํ นตถฺ ิ ตสมฺ า โสตถฺ ี ภวนฺตุ เต.
ยงฺกญิ จฺ ิ รตนํ โลเก วชิ ฺชติ ววิ ธิ ํ ปถุ ,ุ
รตนํ สงฺฆสมํ นตฺถิ ตสมฺ า โสตฺถี ภวนตฺ ุ เต.
สกกฺ ตฺวา พทุ ธฺ รตนํ โอสถํ อุตฺตมํ วร,ํ
หติ ํ เทวมนุสสฺ านํ พุทฺธเตเชน โสตฺถินา,
นสฺสนตฺ ุปททฺ วา สพฺเพ ทุกฺขาวปู สเมนตฺ ุ เต.

34

วัดปา่ ดานวิเวก

สกกฺ ตฺวา ธมฺมรตน ํ โอสถํ อุตตฺ มํ วร,ํ
ปรฬิ าหปู สมนํ ธมฺมเตเชน โสตถฺ นิ า,
นสสฺ นฺตุปทฺทวา สพฺเพ ภยาวูปสเมนฺตุ เต.
สกกฺ ตวฺ า สงฺฆรตนํ โอสถํ อุตตฺ มํ วร,ํ
อาหุเนยฺยํ ปาหเุ นยฺย ํ สงฆฺ เตเชน โสตถฺ ินา,
นสฺสนฺตุปททฺ วา สพเฺ พ โรคาวูปสเมนฺตุ เต.
สพฺพีตโิ ย วิวชฺชนฺตุ สพฺพโรโค วนิ สสฺ ตุ,
มา เต ภวตฺวนฺตราโย สขุ ี ทฆี ายุโก ภว.
อภิวาทนสลี ิสสฺ นิจฺจํ วุฑฺฒาปจายิโน,
จตฺตาโร ธมมฺ า วฑฺฒนตฺ ิ อายุ วณโฺ ณ สขุ ํ พล.ํ

องฺคลุ มิ าลปริตตฺ ํ

ยโตหํ ภคนิ ิ อริยาย ชาตยิ า ชาโต, นาภชิ านามิ สญจฺ ิจฺจ ปาณํ ชวี ติ า โวโรเปตา.
เตน สจฺเจน โสตถฺ ิ เต โหตุ โสตฺถิ คพฺภสฺส.
ยโตหํ ภคนิ ิ อริยาย ชาติยา ชาโต, นาภชิ านามิ สญฺจจิ จฺ ปาณํ ชวี ติ า โวโรเปตา.
เตน สจฺเจน โสตถฺ ิ เต โหตุ โสตถฺ ิ คพภฺ สฺส.
ยโตหํ ภคนิ ิ อรยิ าย ชาตยิ า ชาโต, นาภชิ านามิ สญฺจิจฺจ ปาณํ ชีวิตา โวโรเปตา.
เตน สจฺเจน โสตถฺ ิ เต โหตุ โสตถฺ ิ คพภฺ สสฺ .

35


Click to View FlipBook Version