The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ทักษะภาษาไทย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by spnonformal, 2019-06-05 02:47:42

มานี มานะ

ทักษะภาษาไทย

หนังสืออา่ นเพิ่มเตมิ

มานะ มานี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
กล่มุ สาระการเรียนรภู้ าษาไทย
ตามหลักสตู รแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุ ธศกั ราช ๒๕๕๑

สำ�นกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พ้นื ฐาน กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

หนงั สืออ่านเพ่ิมเติม
มานะ มานี
ชน้ั ประถมศึกษาปที ี่ ๒

ฉบับปรับปรงุ รปู เลม่ และภาพประกอบใหม่
ลขิ สทิ ธ์ิของสำ�นกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพนื้ ฐาน
กระทรวงศกึ ษาธิการ ถนนราชดำ�เนนิ นอก เขตดุสติ กรงุ เทพมหานคร ๑๐๓๐๐
ส�ำ นักวชิ าการและมาตรฐานการศกึ ษา สถาบันภาษาไทย ดำ�เนนิ การจดั ท�ำ ต้นฉบับ
โทรศพั ท์ ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๔๖-๗ โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๓๔๓
พมิ พค์ ร้ังท่ี ๑ แจกสถานศึกษา และหนว่ ยงานทเี่ ก่ยี วข้อง พ.ศ. ๒๕๕๗ จ�ำ นวน ๓๕,๐๐๐ เลม่

ISBN 978-616-317-626-4
พมิ พค์ รง้ั ที่สาม
พ.ศ. ๒๕๕๘
จ�ำ นวน ๓๐,๐๐๐ เลม่
จัดพมิ พ์โดย องคก์ ารคา้ ของ สกสค.
พิมพ์ท่โี รงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว
๒๒๔๙ ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวงั ทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
โทรศพั ท์ ๐ ๒๕๓๘ ๓๐๓๓, ๐ ๒๕๑๔ ๔๐๓๓ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๙๙๕๖
www.suksapan.or.th

ประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพ้ืนฐาน
เรื่อง อนญุ าตให้ใชส้ อื่ การเรียนรใู้ นสถานศึกษา
------------------------

ด้วยสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ปรับปรุงหนังสือเรียนภาษาไทย
ช้นั ประถมศกึ ษาปที ่ี ๒ เลม่ ๑ และเล่ม ๒ จัดพมิ พ์ขนึ้ ใหม่ โดยรวมเปน็ เลม่ เดียวกันให้เปน็ หนังสือ
อา่ นเพิ่มเติม มานะ มานี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ปรับปรุงรปู เล่ม และภาพประกอบ สำ�หรบั
นำ�มาใชเ้ สริมจัดการเรยี นรู้ กลมุ่ สาระการเรยี นรูภ้ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปที ่ี ๒ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศกึ ษาขนั้ พืน้ ฐาน พทุ ธศักราช ๒๕๕๑ จึงอนญุ าตให้ใช้หนงั สอื ในสถานศึกษาได้

ประกาศ ณ วนั ท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายอภิชาติ จรี ะวฒุ ิ)
เลขาธิการคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพนื้ ฐานค�ำ น�ำ

หนงั สอื อ่านเพิม่ เติม มานะ มานี กล่มุ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทย ช้นั ประถมศึกษาปที ่ี ๒ น้ี
เดมิ เป็นหนงั สอื เรียนภาษาไทย ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ ๒ เล่ม ๑ และเลม่ ๒ ตามหลักสูตรประถมศึกษา
พทุ ธศักราช ๒๕๒๑ ซึ่งหนงั สือไดร้ ับการยกย่องจากผูอ้ ่านท้ังในอดีตจนถงึ ปัจจุบนั ว่า เปน็ หนงั สือ
แบบเรียนทแ่ี สดงภมู ปิ ัญญาการสอนอา่ นภาษาไทยระดบั เบอ้ื งต้น เนอ้ื เรื่องมีความต่อเนอ่ื ง นา่ สนใจ
อ่านสนกุ และเพลิดเพลิน โดยใชก้ ระบวนการสอนอา่ นจากง่ายไปหายาก คอื เรียนร้พู ยัญชนะ สระ
การประสมอกั ษร การสะกดคำ� แจกลกู ผันอกั ษร ฝกึ การอา่ นค�ำ ขอ้ ความ ซง่ึ การจดั การเรยี น
การสอนเช่นนจี้ ะช่วยให้นักเรยี นท่ีมีปัญหาเร่ืองการอ่าน สามารถอา่ นออกเขยี นได้อยา่ งเขา้ ใจและ
รวดเรว็
สำ�นกั งานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พนื้ ฐาน พิจารณาแลว้ เหน็ ว่า เพื่อส่งเสริมใหม้ กี ารใช้
สื่อการเรียนรอู้ ยา่ งหลากหลาย เปน็ ประโยชนต์ อ่ การพัฒนาการเรยี นการสอนภาษาไทย จงึ ได้ปรับปรงุ
หนงั สอื เรียนภาษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี ๒ เลม่ ๑ และเล่ม ๒ ดงั กลา่ ว มาจัดพมิ พข์ น้ึ ใหม่
โดยรวมเลม่ ๑ และเล่ม ๒ ให้เป็นหนงั สืออ่านเพมิ่ เตมิ มานะ มานี ช้นั ประถมศึกษาปีที่ ๒
ซ่ึงมีวิธีการและขั้นตอนนำ�เสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พทุ ธศกั ราช ๒๕๕๑ โดยมกี ารวาดภาพประกอบใหส้ วยงาม แต่ยังคงรักษาเอกลกั ษณ์เดมิ ของ
เน้อื เรอื่ ง รวมทง้ั การใช้ภาษาตามต้นฉบับเดมิ ทง้ั หมด
สำ�นักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พื้นฐาน ขอน้อมร�ำ ลึกในคุณงามความดขี องคณะ
ผเู้ รียบเรยี งทไ่ี ด้สรา้ งสรรคผ์ ลงานท่มี ีคุณค่าตกทอดถงึ ปจั จบุ นั ซง่ึ จะชว่ ยให้นักเรียนอา่ นภาษาไทย
ได้คล่องแคลว่ และแตกฉาน เป็นบนั ไดก้าวไปสกู่ ารเรยี นร้ทู ีส่ ูงขนึ้ หากมีขอ้ เสนอแนะประการใด
โปรดแจง้ ส�ำ นกั งานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พ้ืนฐาน เพอื่ เป็นขอ้ มูลการพัฒนาตอ่ ไป

(นายอภชิ าติ จีระวุฒิ)
เลขาธิการคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พ้ืนฐาน

๗ มกราคม ๒๕๕๗

คำ�นำ�

(ครง้ั ที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๓๔)

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาเห็นควรให้มีการจัดทำ�สื่อการเรียนวิชาภาษาไทย
ระดบั ช้ันประถมศึกษา ขนึ้ เพอื่ ใหเ้ หมาะสมกบั กาลสมัยและความเจรญิ กา้ วหน้าทางวทิ ยาการ จงึ ได้
แต่งตั้งคณะปฏิบัติงานร่างแผนการสอน คู่มือครู และจัดทำ�วัสดุแบบเรียนระดับประถมศึกษาขึ้น
ดังมีรายนามต่อไปนี้
๑. นางรชั นี ศรีไพรวรรณ ประธานคณะปฏบิ ัตงิ าน
๒. นายสเุ จตน์ อิงคะสุวณชิ ย์
๓. นายปรงุ พวงนดั ดา
๔. นายบุญเสรมิ ฤทธาภิรมย์
๕. นางสจุ รติ พรรณ ดฐิ กมล
๖. นางเตือนใจ แก้วโอภาส
๗. นายชศู กั ด์ิ บศุ ราค�ำ
๘. นายสมาน บญุ ลน้
๙. นางวารุณี โรจนนาค
๑๐. นางสาวเข็มทอง คันธพนิต
๑๑. นางนวลจนั ทร์ นิเทศวรวทิ ย์
๑๒. นายวิกรม ชุมสาย ณ อยธุ ยา
๑๓. นางเกษร ดุลยปาน
๑๔. นางสาวนิตยา อรณุ สโุ รจน์
๑๕. นางระพีพรรณ นาทวรทัต
๑๖. นางสาวจินตนา ใบกาซูยี
๑๗. นายสมพงษ์ พละสูรย์
๑๘. นางสุชาดา วยั วุฒิ เลขานุการคณะปฏบิ ัตงิ าน
๑๙. นางสาววนั เพญ็ พงษจ์ นิ ดา ผ้ชู ว่ ยเลขานุการคณะปฏบิ ัติงาน
๒๐. นางสมทรง สไมท์ ผ้ชู ว่ ยเลขานุการคณะปฏบิ ัติงาน

และมีคณะที่ปรึกษาดงั มีรายนามต่อไปน้ี
นายสมาน แสงมลิ นางฐะปะนีย์ นาครทรรพ
นางสาวพัฒน ภาสบุตร นางกิติยวดี บญุ ซื่อ
นางฉววี รรณ จึงเจรญิ นางสาววรณี สนุ ทรเวช
นางสาวอารี สณั หฉว ี นางวลั ลีย์ ปราสาททองโอสถ
นายสวัสดิ์ จงกล
คณะปฏบิ ัติงานฯ ได้เรยี บเรียงหนังสือเรยี นภาษาไทย ชัน้ ประถมศกึ ษาปที ่ี ๒ เลม่ ๑ และ
เล่ม ๒ ขึน้ เพือ่ ใหน้ กั เรียนใช้เป็นหนงั สืออา่ นภาษาไทย ระดับเบอ้ื งตน้ และให้อา่ นดว้ ยความสนุก
เพลดิ เพลิน จึงไดจ้ ัดท�ำ ภาพประกอบให้เหมาะสมกับขอ้ ความ
กรมวชิ าการหวังวา่ หนังสอื เรียนภาษาไทยเลม่ นี้ จะเปน็ ประโยชนต์ ่อการเรยี นการสอนได้
เป็นอย่างดี และขอขอบคุณทกุ ท่านทีไ่ ด้มีส่วนช่วยเหลอื การจดั ท�ำ ไว้ ณ ทีน่ ด้ี ้วย

กรมวชิ าการ
กันยายน ๒๕๒๑

สารบญั

บทท่ี ๑ หนา้
บทท ่ี ๒
บทท ่ี ๓ ๑
บทท ่ี ๔ ๖
บทท ่ี ๕ ๑๒
บทท ี่ ๖ ๑๙
บทท ี่ ๗ ๒๕
บทท ่ี ๘ ๓๒
บทท ี่ ๙ ๔๐
บทท ี่ ๑๐ ๔๗
บทท ่ี ๑๑ ๕๓
บทที่ ๑๒ ๖๐
บทท ี่ ๑๓ ๖๗
บทท่ี ๑๔ ๗๒
บทท ี่ ๑๕ ๗๙
บทท ี่ ๑๖ ๘๖
บทท ี่ ๑๗ ๙๓
บทท่ี ๑๘ ๑๐๑
บทท่ี ๑๙ ๑๐๘
บทท ่ี ๒๐ ๑๑๕
๑๒๒
๑๒๙

สารบญั (ตอ่ )

บทท่ี ๒๑ หน้า
บทท ี่ ๒๒
บทท ี่ ๒๓ ๑๓๖
บทท ี่ ๒๔ ๑๔๓
บทท ่ี ๒๕ ๑๕๐
บทท ี่ ๒๖ ๑๕๗
บทท ่ี ๒๗ ๑๖๕
บทท ี่ ๒๘ ๑๗๒
บทท ่ี ๒๙ ๑๘๐
บทท ี่ ๓๐ ๑๘๗
๑๙๖
๒๐๔

ภาพแผนที่

บ้านชูใจ บ้านมานะ มานบี า้ นวสีราะธาสรำ�ณนักสงุขาอนำ�เภอ

โรงเรยี น

ทท่ี ำ�การไปรษณีย์ สวนสาธารณะ

สถานตี �ำ รวจ ท่ีวา่ การอ�ำ เภอ บา้ นปิติ
ตลาด วดั

แมน่ ้ำ�

วรี ะ เจา้ จ๋อ มานี
ชูใจ
มานะ
เจ้าโต

สเี ทา

ปิติ
เจ้าแก่

บทที่ ๑

เชา้ วนั เสาร์ แมช่ วนมานไี ปซอ้ื กบั ขา้ วทต่ี ลาด

มานชี ว่ ยหว้ิ ตะกรา้ ใหแ้ ม่ ในตลาดมคี นมากและมขี อง
ขายหลายอย่าง ของกนิ กม็ ี ของใชก้ ม็ ี
แม่ถามราคา และเลือกซื้อแต่ของดีที่ราคา
ไม่แพงเกินไป แม่ซ้ือผ้า หวี สบู่และของกิน
หลายอย่าง มีเกลือ มะนาว ปลาทู ไข่และไก่
แมจ่ ะซอ้ื หมกู บั เน้ือดว้ ย แต่ไม่มขี าย เพราะวันนั้น
เปน็ วนั พระ มานเี หน็ ผลไมน้ า่ กนิ หลายอยา่ ง มเี งาะ
ล�ำไย นอ้ ยหนา่ จงึ ขอให้แม่ซื้อเงาะ
สายแลว้ แม่ยงั ซื้อของไมเ่ สร็จ มานีเดนิ ตาม
แมอ่ ยนู่ านจนหวิ มองเหน็ รา้ นหนงึ่ มขี องกนิ นา่ อรอ่ ย
และราคาไมแ่ พง เพราะมีป้ายบอกไว้ มานีจงึ ชวน
แม่เขา้ ไป แม่เห็นวา่ บ้านอยู่ไกลตลาด จึงพามานี
เขา้ ไปซ้ือกิน ในรา้ นมคี นมาก

หนา้ หนึ่ง 1

บทที่ ๑ มานะ มานี ช้นั ประถมศึกษาปที่ ๒

แมพ่ ดู ว่า “ร้านนที้ �ำของอร่อย จงึ มีคนมากนิ
กนั มาก”
มานพี ดู กบั แมว่ า่ “เขาคงไดเ้ งนิ มากนะคะแม”่
“ถ้าขายดกี ไ็ ดเ้ งนิ มากซลี กู ” แมต่ อบ
“คนขายของตอ้ งไดเ้ งนิ มากทกุ คนหรอื คะแม”่
มานถี าม
“บางคนก็ได้มาก
บางคนก็ได้น้อย
ถ้าใครได้น้อย
กต็ อ้ งพยายาม
ท�ำของให้ดี ๆ
จงึ จะมคี นซือ้ ”
แม่ตอบ

2 หนา้ สอง

มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๑

“มานอี ยากขายของบา้ ง เราจะไดม้ เี งนิ มากๆ”
มานีบอกแม่
แม่ยม้ิ ด้วยความพอใจ แลว้ บอกกับมานวี า่
“ดแี ลว้ ลูก”

แบบฝกึ

๑. ฝึกผนั ค�ำ

ผา หา ไข เขา สู
เสอื เผอื สาย หวิ หอย
ตวั อย่าง
ขา ขา่ ขา้
ขาว ข่าว ขา้ ว

หนา้ สาม 3

บทที่ ๑ มานะ มานี ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๒

๒. ฝกึ อ่านค�ำทใี่ ช้ เ-าะ

เงาะ เคาะ เยาะ เพาะ
เกาะ เจาะ เบาะ เปาะ
เฉาะ เถาะ เผาะ เสาะ
เลาะ เมาะ เหาะ เซาะ

๓. ฝึกอา่ นค�ำทสี่ ะกดดว้ ย ว และ ย

ขาว คาว ดาว
สวย รวย อวย
หาย ยาย กาย
หอย ลอย ปอย
หิว แถว ปุย
เดียว โรย เลว

๔. อ่านและจ�ำเปน็ ค�ำ

อร่อย อ่านว่า อะ-หร่อย (ออกเสียง อะ กง่ึ เสียง)
เสรจ็ ” เสด็

4 หน้า ส่ี

มานะ มานี ชนั้ ประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๑

๕. ฝกึ อา่ น

หนีเสือ เคาะเสอื่ เลาะเส้อื
น่าเบ่ือ เออ้ื เฟ้อื เน้ือเงาะ
ผ้าขาว ร้ขู า่ ว ขายข้าว ชาวเรือ
ห้อยขา หน้าสวย ถว้ ยแก้ว เสรจ็ แลว้
ฉุยฉาย มาสาย ส่ายหน้า หาสว่ิ
เป็นสิว หหู ว้ิ หวิ ขา้ ว หาวนอน
หวั เราะเยาะ เคาะระฆัง ส่ังซอ้ื ของ
หอ้ งครูใหญ ่ ใสเ่ ส้ือสวย ถว้ ยกาแฟ

แม่ซ้อื เงาะ
ฉนั หวีผม
แมวกินปลาทู
นกั เรยี นห้วิ กระเปา๋
ล�ำไยอยใู่ นตะกร้า

หนา้ ห้า 5

บทที่ ๒

เมอื่ แมแ่ ละมานกี ลบั จากตลาดกเ็ ขา้ ครวั ในครวั

มเี ตา มีตูใ้ ส่กบั ขา้ วอย่ขู ้างฝา ของทกุ อยา่ งสะอาด
เ พ ราะแม่ท�ำความสะอาดอยู่เสมอ
มานีชอบดูแม่ท�ำกับข้าว เพราะอยากท�ำ
กับขา้ วเก่งเหมือนแม่ จึงช่วยแมล่ ้างผัก หม้อ
กะทะ* และช่วยตกั นำ�้ บางทกี ็พดั ไฟในเตาให้

*กะทะ ปัจจบุ นั ใช้ กระทะ ตามพจนานกุ รม ฉบับราชบณั ฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า หก

6

มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๒

มานะกับพ่อก�ำลังท�ำงานอยู่ในสวนหลังบ้าน
พอ่ ปลกู ผกั หลายอยา่ ง มานะชว่ ยตกั นำ�้ รดผกั พอ่
ปลกู พรกิ และมะเขอื ดว้ ย มานะชอบดดู อกมะเขอื สมี ว่ ง
พอ่ เกบ็ พริกแกไ่ ปให้แม่เก็บไว้ท�ำกบั ขา้ ว เวลาจะ
แกง แมเ่ ลอื กใชแ้ ตพ่ รกิ แหง้ สแี ดงนำ�้ พรกิ แกงในครก
จ ึง มีสแี ดงน่ากิน แมช่ อบแกงปลาใส่มะเขอื
ถา้ ในสวนมีหญ้ารกมาก
ต้นไม้จะไมง่ าม พ่อจึงตอ้ งเอา
หญา้ ออกอยเู่ สมอ พอ่ สอน
ใหม้ านะรจู้ ักใช้จอบ
และเสยี มท�ำสวน
มานะใช้เสยี มแซะ
กอหญ้าให้รากมันออกมาด้วย

หน้า เจด็ 7

บทที่ ๒ มานะ มานี ช้ันประถมศึกษาปที่ ๒

เขาเก็บหญา้ แห้งไปไวท้ ใี่ ตต้ น้ ไมใ้ กลร้ ว้ั มีคางคก
หลายตัวกระโดดออกมาจากริมรั้ว มานะไม่กลัว
คางคก จงึ นง่ั พกั ใต้ตน้ ไม้
พอท�ำกบั ขา้ วเสรจ็ แลว้ แมใ่ หม้ านไี ปบอกพอ่
กับมานะมากนิ ขา้ ว พอ่ กบั มานะขอไปอาบนำ้� กอ่ น
เมื่อก�ำลังกินข้าวอยู่ พ่อบอกกับแม่ว่ามานะช่วย
ท�ำงานได้มาก ช่วยปลูกผัก ตักน�้ำรดผัก และ
แซะรากหญา้ แม่บอกวา่ ถา้ ปลกู ผกั ได้มากๆ แม่
กับมานจี ะเอาไปขายท่ีตลาด มานะเลา่ ให้มานฟี งั ว่า
เขาไปช่วยพ่อท�ำงานในสวนพบคางคกหลายตัว
แลว้ เขาก็ท�ำทา่ กระโดดเหมอื นคางคก แมบ่ อกวา่
อยา่ เลน่ เวลากนิ ขา้ ว

8 หน้า แปด

มานะ มานี ช้นั ประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๒

แบบฝกึ

๑. ค�ำ ร ล ควบกลำ้� ออกเสียงกล�้ำทง้ั ตัวหนา้ และตวั ร ล เชน่

คู - ครู
ปา - ปลา

ฝกึ อ่านค�ำ ร ล ควบกล้ำ�

กรง ครัว ครก พริก ใคร
เกลือ กลัว ปลกู ใกล้ ไกล

๒. ฝึกผนั ค�ำ

ออ เตา ตู้ ป้าย
เจา้ ไกล แปรง แก่

ตวั อยา่ ง

ตู ต ู่ ตู้ ต ู๊ ตู๋*
แปรง แปร่ง แปรง้ แปรง๊ แปร๋ง

* ถ้าคำ� ทีจ่ ะน�ำมาผนั มีรปู วรรณยกุ ต์อยู่ด้วย ให้นักเรยี นเร่มิ ผนั คำ� นั้นด้วยตนเอง ต้งั แต่เป็นคำ� ท่ไี ม่มรี ปู วรรณยกุ ต์

เช่น ตู้ ผนั ว่า ตู ตู่ ตู้ ตู๊ ตู๋

หนา้ เกา้ 9

บทที่ ๒ มานะ มานี ชนั้ ประถมศึกษาปที่ ๒

๓. ฝกึ อ่านค�ำทใ่ี ช้ แ-ะ หนา้ สบิ

แซะ แนะ และ
แวะ แตะ แพะ

๔. ฝกึ อ่านค�ำท่สี ะกดด้วย ก (แม่ กก)

ตาก ราก หาก
ตกั พัก ผัก
ปลกู ลกู ผกู
เปลือก เลือก เผือก
อก รก หก
จอก พรกิ ครก

๕. ฝกึ อ่าน

กอไผ่ อกี อ้ กอ่ ไฟ
ขา้ วตู อย่าตู่ ต้ไู ม้
พรกิ แหง้ ไมแ่ พง แกงได้

10

มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๒

ฝาแตะ ไลแ่ พะ แซะหญา้
เรยี กหา ใครมา หาครก
มาใกล ้ ใจกลา้ อยา่ เผลอ
เลือกผกั ตักออก กรอกนำ้�
หญา้ รก คางคก หกตวั

แบกของหนกั อยากหยดุ พกั
เลือกพริกตาก ฝากซ้ือครก

ฉนั เลอื กมะเขอื
เรากนิ น้ำ� พริก
เขาปนี รัว้
คางคกกลัวงู

หนา้ สิบเอด็ 11

บทที่ ๓

เชา้ วันเปิดเรียน อากาศแจม่ ใส มานกี บั

ชใู จเดนิ ไปโรงเรียนดว้ ยกัน เดก็ ทงั้ สองเดินคยุ กนั
อยา่ งมีความสขุ พอผา่ นประตโู รงเรียน มานีก็พดู
กับชูใจวา่

12 หน้า สบิ สอง

มานะ มานี ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๓

“ชใู จ เธอรู้ไหม ฉันดใี จมากท่ีโรงเรยี นเปดิ
ฉนั คิดถึงคณุ ครไู พลนิ ”
“ฉันก็เหมือนกัน ฉันคิดถึงคุณครูไพลิน
และคิดถึงพวกเราทุกคน” ชูใจพูดข้นึ บา้ ง
กอ่ นเวลาโรงเรียนเข้า นกั เรยี นคุยกนั เสียงดงั
เพราะไม่ได้พบกันเป็นเวลานาน เม่ือธงชาติขึ้นสู่
ยอดเสาแลว้ ครใู หญก่ ลา่ วตอ้ นรบั นกั เรยี น นกั เรยี น
พ อใจ และทกุ คนตงั้ ใจจะเปน็ นกั เรยี นทด่ี ขี องโรงเรยี น
ครูไพลินเดินเข้ามาในห้องเรียนด้วยใบหน้า
ย้มิ แยม้ ทกั มานวี า่ อว้ นขนึ้ ชใู จผอมไปนดิ แตส่ งู ขนึ้
ปติ นิ งุ่ กางเกงใหม่
เมื่อทกั ทายกับนกั เรียนทกุ คนแลว้ ครูไพลนิ
แนะน�ำใหร้ จู้ กั นักเรยี นใหม่สองคน คือ เดก็ ชาย

หนา้ สบิ สาม 13

บทที่ ๓ มานะ มานี ชนั้ ประถมศึกษาปที่ ๒

สมคิดกับเด็กหญิงดวงแก้ว นักเรียนเก่าทุกคน
ปรบมอื ดีใจท่ไี ด้เพื่อนใหม่เพมิ่ ขึ้น
หลังจากพูดคุยกันถึงเร่ืองราวตอนปิดเรียนอีก
เลก็ นอ้ ย ครไู พลนิ ใหป้ ติ อิ า่ นหนงั สอื เรยี นภาษาไทย
ทเ่ี รียนมาแล้ว ปติ ิอ่านได้ ครูไพลินชมวา่ เกง่ มาก
แล้วเรียกชูใจให้อ่านต่อ ชูใจมัวคุยกับเพื่อนใหม่
กง็ ง ไมร่ วู้ า่ จะอา่ นตอ่ ตรงไหน ครไู พลนิ จงึ แนะน�ำวา่

14 หนา้ สบิ สี่

มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๓

“เวลาเรยี น หรอื มีใครพดู อะไรให้ฟงั ตอ้ ง
ตงั้ ใจฟงั ถา้ ไมฟ่ งั อาจจะไมร่ เู้ รอื่ ง” แลว้ ครไู พลนิ ให้
ปิติบอกชูใจว่าอ่านถึงตรงไหน สมคิดลุกข้ึนพร้อม
กบั พดู วา่
“ผมบอกไดค้ รับ ให้ผมบอกดกี ว่า”
“ครเู ชื่อวา่ สมคดิ บอกได้ แตค่ รูเรียกใหป้ ิติ
บอกก่อน ชูใจอ่านแล้ว ครูจะให้เธออ่านต่อ”
ครูไพลนิ พดู
เมอ่ื นกั เรยี นอา่ นหลายคนแลว้ ครไู พลนิ จงึ ให้
นักเรยี นออกมาเขยี นค�ำต่างๆ บนกระดาน

หน้า สบิ หา้ 15

บทที่ ๓ มานะ มานี ชนั้ ประถมศึกษาปที่ ๒

แบบฝกึ

๑. ค�ำ ร ล ควบกลำ้� ออกเสยี งกล�ำ้ ท้ังตัวหนา้ และตวั ร ล
ฝกึ อ่านค�ำ ร ล ควบกลำ้�

กลา่ ว ปรบ ตรง เพราะ พร้อม
กระดาน ประต ู กระเปา๋ มะพรา้ ว

๒. ฝึกผนั ค�ำ

เก่า ใบ ปู แจม่
อว้ น ตอน ด้าม
ตัวอย่าง
เกา เกา่ เก้า เก๊า เก๋า

๓. ฝึกอ่าน
๓.๑ ค�ำที่ใช้ เ-อ

เ-อ เป็น เ-ิ เมอ่ื มตี วั สะกด
เดนิ เกนิ เงนิ เปดิ เลิก
เพม่ิ เริม่ เดิม เติม เจิม

16 หน้า สิบหก

มานะ มานี ชนั้ ประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๓

๓.๒ ค�ำท่ใี ช้ เ-ยี
เรยี ก เปียก เสียม เทียม
เขยี น เรยี น เงียบ เสียบ
เถียง เอยี ง เขียว เดียว

๔. ฝกึ อ่านค�ำที่สะกดด้วย ม (แม่ กม)

ตาม ถาม งาม
จอม หอม ยอม
บวม สวม รวม
อ่มิ ขมิ ชมิ
ดม ผม คม
แก้ม แถม แย้ม

๕. อา่ นและจ�ำเปน็ ค�ำ

อาจ อา่ นว่า อาด

หนา้ สิบเจด็ 17

บทที่ ๓ มานะ มานี ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๒

๖. ฝกึ อา่ น

อมยิ้ม ชมิ สม้ ผมเปียก เรยี กชอ่ื
ถอื จอบ สอบถาม ชามแกง แปรงฟัน
ชั้นเรียน เขียนสวย กลว้ ยหอม พรอ้ มใจ
ไกลเกนิ เดนิ ดู หมูอ้วน กวนเผอื ก
ยามย้ิมแยม้ แกม้ สแี ดง แกงฟักทอง
คลองนำ�้ ใส ใกลส้ วนเงาะ เพราะกลัวงู
ฉันปรบมอื
เราพูดภาษาไทย
เขาต้อนรับฉนั
นกั เรียนยืนตรง
กางเกงของเธอใหม่กว่าของฉนั
ฉันไดเ้ งนิ เพิ่มเล็กน้อย

18 หนา้ สบิ แปด

บทที่ ๔

วันหยดุ เรียน วีระชวนมานะและปิติไปเทย่ี ว

ปา่ ใกลไ้ รแ่ ตงโมของลงุ ขา้ งๆ ไรเ่ ปน็ ทงุ่ นามหี ญา้ เขยี ว
ชาวนาจงู ววั ควายไปเลีย้ ง ในทุ่งนามบี ึงกวา้ ง นก
หลายตวั เดนิ หาปลาอยู่ตามรมิ บงึ

หนา้ สิบเก้า 19

บทที่ ๔ มานะ มานี ชนั้ ประถมศึกษาปที่ ๒

เดก็ ทงั้ สามพากันเข้าไปในป่า เขาเห็นสตั ว์
เลก็ ๆ หลายอย่าง มีแมลงสสี วยบนิ อยเู่ หนือดอกไม้
กงิ้ ก่าชูคอจ้องจะจบั แมลง มานะชใี้ หป้ ิตดิ จู ้ิงเหลน
วิ่งไล่กนั น่าสนุก ปติ ิมัวดจู ง้ิ เหลนจนเกอื บเหยยี บ
องึ่ อา่ งทใี่ ต้ใบไม้
วีระไดย้ นิ เสียงจงิ้ หรีดร้อง พอเดนิ เข้าไปใกล้
มันก็หยุด เขามองหาตัวไมเ่ ห็น เพราะมใี บไมแ้ ห้ง
บ ัง ตวั มันอยู่
ปติ ิพูดว่า “ปา่ นี้มชี า้ งไหมวีระ”
วีระตอบ “ไม่มี แต่น่าจะมีกวางและลิง
เราเดนิ อยู่ท่ีนค่ี งไม่พบมัน”
“พ่อเล่าว่า ที่สวนสัตวม์ ี หมี ชา้ ง กวาง
และสตั วต์ า่ งๆ ขงั กรงไวใ้ หค้ นดู และพอ่ จะพาฉนั กบั
มานีไปดใู นไมช่ ้าน้”ี มานะพดู

20 หนา้ ย่ีสิบ

มานะ มานี ชน้ั ประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๔

เดก็ ทงั้ สามเหน็ รงั นกอยตู่ ามกงิ่ ไม้ ปติ อิ ยากได้
รงั นกจงึ ข้นึ ไปบนตน้ ไม้ มานะสงสารนก กลัวมนั
จะไมม่ ที ี่อยู่ และบนตน้ ไม้ก็มีรังผึ้งด้วย ถ้าผงึ้ ต่อย

ปติ ิ เขากจ็ ะตกลงมา
มานะจึงบอกให้ปิติลง
จากตน้ ไม้ พอดมี ผี งึ้
บินมาเกาะหัวปิติ
ปิติรีบลงมาจาก
ตน้ ไม้ เดก็ ทง้ั สาม
กลวั ผงึ้ ตอ่ ย จึงว่งิ
หนีกลบั บา้ น

หน้า ย่สี ิบเอด็ 21

บทที่ ๔ มานะ มานี ช้นั ประถมศึกษาปที่ ๒

แบบฝึก

๑. ค�ำ ว ควบกล�ำ้ ออกเสยี งกลำ�้ ทั้งตัวหน้า และตัว ว
ฝึกอา่ นค�ำ ว ควบกลำ้�

กวา่ กวาด กวาง กว้าง
แกวง่ ความ ควาย ขวา

๒. ฝกึ ผนั ค�ำ

กิ่ง จ้อง ดงั ต่อย
บนิ ป่า อง่ึ แตง
โก ้ ตน กวาง

ตัวอย่าง

ปา ปา่ ปา้ ป๊า ปา๋

22 หนา้ ยีส่ บิ สอง

มานะ มานี ช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๔

๓. ฝกึ อ่าน
๓.๑ ค�ำที่ใช้ -ึ

จึง บึง อึ่ง
นึก ฝกึ ผึ้ง
๓.๒ ค�ำทใ่ี ช้ -อ
กอ จอ้ ง ดอก ตอบ บ่อย
ขอ สอง สอน หอ้ ง หอย
คอ คลอง ยอด มอม สอย

๔. ฝึกอา่ นค�ำที่สะกดดว้ ย ง (แม่ กง)

บัง ขงั รัง
แตง แสง แทง
จงู ฝูง ยูง
ดวง หวง พวง
เตยี ง เฉียง เคียง
เปลอื ง เหลือง เมือง

หน้า ยส่ี บิ สาม 23

บทที่ ๔ มานะ มานี ชนั้ ประถมศึกษาปที่ ๒

๕. อ่านและจ�ำเปน็ ค�ำ

แมลง อ่านวา่ มะ-แลง (ออกเสยี ง มะ กึง่ เสยี ง)
สงสาร ” สง-สาน

๖. ฝึกอา่ น

หนหี น้า หมาหมู่ หนหู ริ่ง จง้ิ เหลน
เหม็นเบอื่ เหนือใต้ หลงใหล ใหญ่หลวง
พวงหรีด หวีดรอ้ ง หนองน�้ำ ท�ำรงั
ขงั ผึ้ง อง่ึ อา่ ง กวา้ งจรงิ ก้งิ ก่า
จบั แมลง ผา่ แตงโม
โตกว่าช้าง กวางกบั หมี
มีววั ควาย ขายให้ใคร
ววั ควายยนื อย่ใู กลบ้ ึง
เราสงสารจิ้งหรดี
กง้ิ กา่ หนีช้าง
ผ้งึ ตอ่ ยหมี

24 หนา้ ยี่สิบส่ี

บทที่ ๕

ดวงแก้วเอามอื ลูบหลงั สเี ทาเบาๆ แล้วบอก

กบั ชูใจวา่
“แมวของเธอนา่ รักจรงิ นะ สสี วย ขนเรยี บ
และสะอาดดี”

หนา้ ยสี่ ิบห้า 25

บทที่ ๕ มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

ชใู จยมิ้ และพดู วา่ “ดวงแกว้ ชว่ ยหยบิ ลกู โปง่
ท่ีข้างโอ่งน�้ำให้ฉันด้วย ฉันจะเอามาให้สีเทาเล่น
มันชอบเล่นลกู โปง่ มาก”
ดวงแก้วหนั ไปหยบิ ลูกโปง่ มาส่งให้ชใู จ พรอ้ ม
กับถามอยา่ งสนใจ
“เธอซอ้ื จากท่ไี หนจ๊ะ ฉนั อยากได้บา้ ง”
“เขาขายที่ข้างวัด ย่าซื้อมาให้เม่ือเช้านี้”
ชูใจตอบ สเี ทาเลน่ ลกู โป่ง ท่ลี ูกโปง่ มรี ปู ปลา มนั
พยายามจะจบั ปลาที่ลูกโป่งใหไ้ ด้ ดวงแก้วชอบใจ
และบอกกับชูใจวา่
“สเี ทาคงคดิ วา่ ปลาทล่ี กู โปง่ เปน็ ปลาจรงิ ๆ นะ
ชูใจ” ชูใจบอกว่า “ใช”่ แล้วถามว่า “เธอเลี้ยงแมว
บา้ งหรอื เปล่า”

26 หนา้ ยีส่ บิ หก

มานะ มานี ชน้ั ประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๕

“บ้านป้าทฉี่ ันอยดู่ ว้ ย มแี มวสองตัว ตัวแรก
ช่ือทองค�ำ อีกตัวหนึ่งชื่อทองแดง เจ้าทองค�ำ
น่ารักดี แตเ่ จา้ ทองแดงไมค่ ่อยน่ารัก” ดวงแกว้ บอก
ชใู จสงสัยจึงถามว่า “มนั เปน็ อยา่ งไรล่ะ”
“เวลาฉันเอาข้าวใหม้ นั กิน เจา้ ทองแดงกิน
เลอะเทอะ สว่ นเจา้ ทองค�ำกินอย่างเรยี บรอ้ ย พอมัน
กินอิ่มแลว้ มนั จะไปกนิ นำ้� ในอา่ งเลก็ ๆ ทฉี่ นั หาไว้
ใหม้ นั ” ดวงแกว้ ตอบ
“แมวของเธอจับหนเู กง่ ไหม สเี ทาของฉันจับ
เก่งมาก” ชูใจกล่าวพรอ้ มกบั ลบู หลงั สเี ทา
“เกง่ ซี ตอนกลางวันมันจะนอนเงยี บ แต่พอ
ตอนกลางคนื จะวง่ิ จบั หนเู กอื บทกุ คนื บางทกี ว็ งิ่ ชน
กองหนงั สอื กระปอ๋ ง หรือไม่ก็ของในครวั ฉนั ต้อง
คอยเก็บอย่เู สมอ” ดวงแกว้ เล่า

หนา้ ยี่สบิ เจด็ 27

บทที่ ๕ มานะ มานี ชน้ั ประถมศึกษาปที่ ๒

“สีเทาของฉนั ก็ซนเหมอื นกัน มนั ชอบเลน่ ถุง
และกระดาษหอ่ ของ วนั หนงึ่ ปิติเกบ็ แตงกวาจากไร่
เขาแบ่งใส่ถงุ กระดาษใหย้ ่า มันเลน่ จนถงุ แตงกวา
แตก” ชูใจเลา่

ดวงแกว้ คยุ กับชูใจอยนู่ าน ได้ยนิ เสยี งกลอง
จากวัดดังขึ้น จึงถามชูใจว่า “สิบเอ็ดนาฬิกาแล้ว
ใช่ไหม” ชูใจตอบวา่ “ใช่”

“ฉันอยู่ท่ีน่ีหลายชั่วโมงแล้วซี ฉันจะต้อง
กลบั บา้ นละ” ดวงแกว้ จงึ ลาชูใจกลบั บ้าน

๒๘ หนา้ ย่สี ิบแปด

มานะ มานี ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๕

แบบฝกึ

๑. ฝกึ ผันค�ำ

ขาย เขียว ขน ถา้
ผ้งึ แผน่ เฝา้ สวม
ใส ่ สน แห้ง ห่อ

ตัวอย่าง

หอ หอ่ หอ้
ขน ข่น ข้น

๒. ฝกึ อ่านค�ำทใ่ี ช้ โ-

โต โบ โปง่ โอ่ง
โผ โถ โขน โหน
โค โย โมง โรง

หน้า ยีส่ ิบเก้า 29

บทที่ ๕ มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

๓. ฝกึ อา่ นค�ำ กล กว ควบกลำ้�

กลา้ เกลอื กลัว กลา่ ว
กลอง กลาง กล้วย กลับ
กวา กว่า กวาง กว้าง

๔. อา่ นและจ�ำเปน็ ค�ำ

นาฬกิ า อา่ นว่า นา-ล-ิ กา

๕. ฝึกอา่ นค�ำที่สะกดด้วย ง (แม่ กง)

บาง สาง นาง
อิง ขิง ยิง
ตุง หงุ ลุง
จง ผง คง
โกง โถง โมง
ดอง สอง ซอง

30 หนา้ สามสบิ

มานะ มานี ชนั้ ประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๕

๖. ฝกึ อ่าน เก่งกลา้ ขาเกง้
เล็งปืน ยนื งง
กางเกง สง่ ของ ซองเปลา่
มะเส็ง ลูกโป่ง โอ่งน�ำ้
ถงั ผง หุงข้าว กล่าวหา
เก้าโมง
ท�ำถงุ

ยนื ตรงกลาง กวางตัวหนงึ่
บงึ กวา้ งใหญ่ ใสใ่ นอ่าง
ชา่ งสงสัย ไขนาฬกิ า

พระตีกลอง
เด็กหวิ้ กระปอ๋ ง
แตงกวาอยู่ในถงุ
ฉันนอนกลางวัน
เขาหยิบผ้าขนหนู

หนา้ สามสิบเอด็ 31

บทที่ ๖

วันหน่ึงในเดือนมิถุนายน ฝนตกแต่เช้า

พอฝนหายเดก็ ๆ จงึ ไปโรงเรยี น เมือ่ มาถึงโรงเรียน
ปิติมองเห็นรุ้งกินน�้ำเป็นรูปโค้งอยู่ทางทิศตะวันตก
จึงช้ีให้เพื่อนๆ ดทู ่หี น้าตา่ ง ครูไพลนิ เหน็ นักเรียน
สนใจมาก จงึ พาลงไปดขู ้างล่าง

32 หนา้ สามสิบสอง

มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๖

ครไู พลนิ ถามวา่ “ใครจะบอกครูได้บ้างคะ
วา่ ร้งุ กินน�้ำมสี ีอะไรบา้ ง”
สมคดิ ตอบกอ่ นคนอื่นว่า “ผมครบั ผมตอบ
ได้ครับ มหี ลายสี”
ครไู พลนิ บอกสมคดิ วา่ “เวลาตอบ ต้องตอบ
ใหต้ รงค�ำถาม เชน่ ถา้ ถามวา่ สอี ะไรบา้ ง กต็ อ้ งบอก
ชอ่ื สี ไม่ใช่ตอบว่ามหี ลายส”ี
“มสี ีแดง สเี หลือง สเี ขียว และสีม่วงคะ่ ” ชูใจ
ตอบบา้ ง
ครูไพลนิ อธิบายว่า “ทจ่ี รงิ รงุ้ มี ๗ สเี รยี งกนั
แต่ชูใจมองด้วยตาเปลา่ จงึ เห็นเพยี ง ๔ สี สที ่ี
อยูช่ ดิ กนั จะปนกันจนเหน็ เป็นสเี ดยี ว นกั เรยี นดู
ใหด้ ซี คี ะ”
นักเรียนจ้องดรู ุ้ง พร้อมกบั คุยกันเบาๆ ชูใจ
เล่าวา่ “ฉนั เคยเหน็ รงุ้ เกดิ ตอนฝนหยดุ ในเวลาเชา้
และเยน็ ร้งุ คงจะเกดิ หลังฝนตกแน”่

หนา้ สามสิบสาม 33

บทที่ ๖ มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

มานีพดู “มนั คงจะเกิดในฤดูฝนเทา่ นั้น”
สมคิดพดู “ฉนั วา่ รุ้งอาจจะเกิดในหน้าแล้งกไ็ ด”้
“นกั เรยี นพดู ถกู ทกุ คน รงุ้ จะเกดิ หลงั ฝนตก
และมีแสงแดด ท้งั หนา้ แล้งและหนา้ ฝน รุ้งก็เกดิ ได้
ถ้ามีแสงแดดออ่ นหลงั ฝนตก” ครไู พลนิ อธบิ าย

34 หนา้ สามสิบส่ี

มานะ มานี ชน้ั ประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๖

ปิติพูด “ผมว่ารุ้งเกิดเม่ือไรก็ได้ ผมเคย
ทำ�รงุ้ ไดค้ รบั ”
สมคิดหนั มาค้านปิตวิ า่ “รุ้งเกิดขนึ้ เอง ฉัน
ว่าเธอท�ำ ไม่ได้แน่”
“ได้ซี ฉันเอาก้านมะละกอเป่าฟองสบู่เป็น
รุ้งได้ ฉันทำ�หลายคร้ังแล้ว ไม่เช่ือฉันจะทำ�ให้ดู
กไ็ ด”้ ปติ บิ อก
“อยา่ เถยี งกนั เลย” ครไู พลนิ หา้ ม และอธบิ าย
ตอ่ “ฟองสบมู่ สี รี ุ้งแต่ไม่ใช่ร้งุ ”
“ท�ำ ไมรุ้งจึงกินน้ำ�คะ” ชใู จถาม ครูไพลนิ ย้ิม
และบอกวา่ “คงเปน็ เพราะมันเกิดหลงั ฝนตก และ
ยงั มนี �้ำ อยู่ คนจึงคดิ ว่าร้งุ กนิ นำ้�”

หนา้ สามสบิ ห้า 35

บทที่ ๖ มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

แบบฝึก

๑. ฝกึ ผันคาำ โค้ง คา้ น คร้งั แล้ง
ฟอง ราว รงั
แน่ รงุ้ เรียง ลา่ ง
แพง ฟ้อง
เรอ่ื ง
แพง แล้ง
ตัวอย่าง แสง แหง้
แดง แปง้
ฟอง ฟ่อง แบบ แยก

๒. ฝึกอ่าน

๒.๑ คาำ ท่ใี ช้ แ-

แล แน่
แห แผ่
แบ แต่
แทน แสน

๓๖ หน้า สามสบิ หก

มานะ มานี ช้นั ประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๖

๒.๒ ค�ำทใ่ี ช้ เ-า

เงา เลา่ เท้า เครา
เสา เห่า เฝ้า เขลา
เตา เปา่ เกา้ เปล่า
เทา เท่า เทา้ เล้า

๓. ฝึกอา่ น
๓.๑ ออกเสยี ง ร

เรา ไร ่ ร้วั ร้าน
รุ้ง รก รด รบั
๓.๒ ออกเสยี ง ล
ลม ลกู ลูบ เลย
เลก็ เลน่ แล้ว แลง้

หนา้ สามสบิ เจด็ 37

บทที่ ๖ มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

อ่านเทยี บเสยี ง ร ล
รำ� - ลำ�
ราก - ลาก
รา่ ง - ล่าง
เรียง - เลยี ง

๔. ฝกึ อา่ นคำ� ที่สะกดดว้ ย น (แม่ กน)

จวน ชวน สวน
ปน ทน ขน
เดอื น เรอื น เฉือน
ตอน นอน ถอน
เป็น เย็น เหน็

๕. อา่ นและจ�ำเปน็ ค�ำ

ทิศ อ่านว่า ทดิ
ฤดู ” ร-ึ ดู
อธบิ าย ” อะ-ท-ิ บาย (ออกเสยี ง อะ ก่งึ เสยี ง)

38 หนา้ สามสิบแปด

มานะ มานี ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๒ บทที่ ๖

๖. ฝกึ อา่ น ร่งุ เช้า สีรุง้
หมบู่ ้าน ตา้ นทาน
รงุ รงั แกว้ แตก แจกของ
ส่ีดา้ น ตอนเย็น เห็นปลา
เปน็ แถว เล้าไก ่ ไล่เห่า
แน่นอน
ขีเ้ ถ้า

เปา่ ลกู โป่ง โคง้ ค�ำนับ
จบั ก้านกล้วย ชว่ ยเรยี งแถว
แกว้ น้�ำเย็น เห็นเดือนขึ้น

แสงแดดท�ำให้ผ้าแหง้
ฝนจวนจะตก
ฉนั เกิดเดือนมิถุนายน
เขาไปทางทศิ ตะวันออก

หนา้ สามสิบเก้า 39

บทที่ ๗

“มานีดใี จไหม พรงุ่ นีจ้ ะไดไ้ ปเที่ยวกรงุ เทพฯ

แลว้ ” มานะถามมานใี นตอนเย็นวันศกุ ร์
“ดีใจซคี ะ พีม่ านะ พ่อแมเ่ ราใจดีจงั เลย”
มานีตอบ
แลว้ ทง้ั มานแี ละมานะ กเ็ ตรยี มสง่ิ ของทจ่ี �ำ เปน็
จะตอ้ งเอาไปใชท้ ก่ี รงุ เทพฯ ตามทแี่ มส่ ง่ั เชน่ แปรง
ย า สฟี ัน เส้อื ผ้า และของใชอ้ น่ื ๆ
ตอนกลางคนื แมเ่ ตรยี มของใสก่ ระเปา๋ ใบใหญ่
พอ่ คุยกบั มานะและมานี พอ่ เอาแผนทม่ี าใหล้ ูก
ทง้ั สองคนดู มานะชแ้ี ผนทแ่ี ละบอกมานวี า่ กรงุ เทพฯ
อยตู่ รงนี้ พ่อเล่าเรื่องกรุงเทพฯ ให้ฟงั และบอกวา่
จะพาไปพกั ทีบ่ า้ นลงุ
พอ่ แม่ มานะ และมานี ออกเดนิ ทางจาก
บ้านแตเ่ ชา้ แมเ่ อาปิน่ โตใสอ่ าหารไปด้วย เขาขน้ึ

40 หนา้ ส่สี ิบ


Click to View FlipBook Version