The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2019-12-15 05:56:17

negashteh-42

low

‫استقبال بی نظیر از اولین کنفرانس بی ‌نالمللی ‪iranGrain‬‬
‫پاسخ صنعت آرد به بهانه جویی دامداران در حوزه سبوس‬
‫گفتگوی ویژه با داوود افراشته پور‪ ،‬رییس هیات مدیره افرا هلدینگ‬
‫حاج ابوالفضل احمد خانلو‪ ،‬میزبان نگاشته‬
‫تحلیلی بر سیاست های تولید و واردات نهاده های دامی کشور‬
‫وضعیت بازار روغن نباتی تا پایان سال ‪98‬‬
‫تحلیلی بر ارزش افزوده از زبان مدیر بازرگانی تک ماکارون‬
‫تکلیف تعرفه واردات کنجاله و روغن خام‬
‫آینده تجارت غلات و دانه های روغنی‬

‫آبــان ‪ October. - November. 2019 1398‬شــاره ‪42‬‬

‫"‪"Your Gateway to Iranian Grain Market‬‬ ‫‪negashtehmag‬‬

‫اولینکنفرانسبی ‌نالمــللی غــــــلاتودانـــــ ‌ههایروغنـــی‬

‫‪The 1st international Grain and oilseeds Conference‬‬

‫تولید آردهــای تخصصــی‪ ،‬با تکیه بر دانــش روز‬

‫گذشـته تا کنون‬

‫با بیش از سه دهه تجربه ی سازنده‪ ،‬بهترین آرد مورد نیاز‬
‫واحدهای گوناگون را تولید و تحویل می دهیم‬

‫آینـده‬

‫ارتقاء به جدیدترین تکنولوژی ‪...‬‬

‫در آســتانه ی چهلمیــن ســالگرد تاســیس شــرکت پوســان‪ ،‬تولیدکننــده انــواع آرد مــورد‬
‫مصــرف نانوایی هــای ســنتی‪ ،‬حجیــم و نیمــه حجیــم‪ ،‬ماکارونــی‪ ،‬کیــک و بیســکویت‪،‬‬
‫بـه پـاس قدردانـی از مصـرف کننـدگان آرد ایـن کارخانـه در تمـام حوزه هـای مذکـور بـه‬
‫ویـژه نانوایـان شهرسـتان سـاوه و تولیدکننـدگان صنعتـی منطقـه‪ ،‬مدیریـت شـرکت در‬
‫نظـر دارد ماشـین آلات خـط تولیـد کنونـی را بـا جدیدتریـن تکنولـوژی کشـور سـوئیس‬

‫جایگزیـن نمایـد‪.‬‬

‫‪www.pousan.com‬‬

398001, Lipetsk,
Russian Federation.
Cell : +79253771707
Tel: +982122777778
Email: [email protected]The full industrial chain system
solutions from farm to table

Steel Silo

Oilseed Processing

Feed Milling

Animal Farming

FAMSUN Co.,Ltd.
Iran O ce: +98 21 8831 9158 +98 21 8832 2541 www.famsun.com
Mr.Vafadar T:+98 9123117150 E-mail: [email protected]
Mr.Mike T:+98 9129745078 E-mail: [email protected]

‫بوجاری ‪100/MTRA200‬‬ ‫همزن سریع استیل ‪MOZJ30‬‬

‫هواکش ‪1500RPM 45KW‬‬ ‫کمک والس ‪MJZF51‬‬

‫فیلتر ‪ ۱۰۴‬کیسه‬ ‫آرد درچین کهنوج‬

‫بالابر ‪MGEL500 /360‬‬‫سرمقـاله‬

‫اختصـاص یافـت‪ .‬مقـرر اسـت در سـال ‪ 99‬یارانـه‌ای کـه دولـت‬ ‫بودجه جاری سال ‪99‬‬
‫بــه شــکل‌های مختلــف وارد ایــن صنعــت می‌کنــد‪ ،‬بــه ‪30‬‬
‫اقتصـاد ایـران بیـش از نیـم قـرن اسـت به بیـاری وابسـتگی به‬
‫هـزار میلیـارد تومـان برسـد‪.‬‬ ‫نفـت دچـار اسـت و همزمـان تصمیم‌گیـران دولتـی و حکومتـی‬
‫حــال بــا افزایــش نــرخ بنزیــن و افزایــش درآمــد دولــت بــرای‬ ‫اقتصــاد ایــران بــا تشــخیص ایــن بیــاری بــر آن بود ‌هانــد تــا‬
‫هزینــه هــای جــاری بایــد دیــد کــه دولــت در بودجــه ســال‬ ‫بـا متنـوع‌ کـردن درآمدهـای دولتـی از ایـن وابسـتگی رهایـی‬
‫آینــده چــه برنامــه‌ای را بــرای هدفمندســازی یارانــه صنعــت‬ ‫یابنـد‪ .‬در تمـام سـال‌هایی کـه لوایـح بودجـه سـالانه تدویـن و‬
‫غـات در نظـر گرفتـه اسـت و سـهم صنعـت گنـدم‪ ،‬آرد و نـان‬ ‫منتـر م ‌یشـود در کنـار تحلیـل اعـداد و ارقـام کلان بودجـه‪،‬‬
‫تــا چــه میــزان اســت تــا ضمــن هدررفــت کمتریــن میــزان از‬ ‫عــددی تحــت عنــوان کــری تــراز عملیاتــی بودجــه‪ ،‬اعــام‬
‫سرمایـه ملـی شـاهد افزایـش کیفیـت در ایـن صنعـت باشـیم‪.‬‬ ‫م ‌یشـد کـه در واقـع سـهم نفـت از دخـل و خـرج نابرابـر دولـت‬

‫حسین حدادی‬ ‫بـرای تامیـن هزینه‌هـای جـاری بـوده اسـت‪.‬‬
‫در میــان ارقــام کلان بودجــه‪ ،‬بودجــه اختصــاص یافتــه بــه‬
‫گنــدم‪ ،‬آرد و نــان پــس از ســوخت‪ ،‬بیشــرین یارانــه دولتــی‬
‫را شــامل مــی شــود‪ .‬در ســال ‪ ،98‬سرمایــه ای بالــغ بــر ‪60‬‬
‫هـزار میلیـارد تومـان در زنجیـره تولیـد گنـدم‪ ،‬آرد و نـان هزینـه‬
‫شـده اسـت کـه در ایـن راسـتا مبلغـی معـادل ‪ 16‬هـزار میلیـارد‬
‫تومـان توسـط دولـت در قالـب یارانـه بـرای تأمیـن نـان مـردم‬

‫گســره توزیع‪ :‬کارخانجات آرد سراسر کشــور‪ ،‬شرک ‌تهــای تولی ‌دکننده‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬سحر قنبری‬
‫ماکارونی‪ ،‬شیرینی و شــکلات‪ ،‬گلوکز و نشاسته و بیسکوییت‪ ،‬شرک ‌تهای‬ ‫سردبیر‪ :‬حسین حدادی (دبیر انجمن علمی غلات ایران)‬
‫غله و خدمات بازرگانی سراسر کشور‪ ،‬سازما ‌نهای صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬
‫و اتا ‌قهای بازرگانی استا ‌نها‪ ،‬بان ‌کها‪ ،‬شرک ‌تهای تولی ‌دکننده‪ ،‬وارد کننده‬ ‫هیات تحریریه‪ :‬زیر نظر شورای سیاس ‌تگذاری‬
‫و صادر کننده غلات (برنج و گندم)‪ ،‬ســازما ‌نهای کشــتیرانی بنادر کشور‪،‬‬ ‫مترجم‪ :‬لیلا قارنی‬
‫مناطق ویژه اقتصادی‪ ،‬سیلوســازان و سیل ‌وداران‪ ،‬شرک ‌تهای تولید کننده‬
‫و وار ‌دکننــده تکنولــوژی صنایــع آرد‪ ،‬نان و تجهیزات وابســته‪ ،‬شرک ‌تهای‬ ‫خبرنگاران‪ :‬شیرین قنبری‪ ،‬افسانه فغانی‪ ،‬فاطمه بغدادی‬
‫طراح و صفحه آرا‪ :‬نسیم پاکدل‬
‫تولی ‌دکننده نان صنعتی‪ ،‬اصناف و اتحادی ‌ههای مرتبط با آرد و نان‬ ‫کارتونیست‪ :‬ابوالفضل رحیمی‬
‫روابط عمومی‪ :‬سارا راد‬
‫نشــانی نشریــه‪ :‬تهران‪ ،‬خیابــان شریعتی‪ ،‬خیابان ملک‪ ،‬ســاختمان‬ ‫عکاس‪ :‬الناز پارسا‬
‫میلاد‪ ،‬پلاک ‪ ،30‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪10‬‬ ‫لیتوگرافی‪ :‬پدیده گرافیک‬
‫چاپ‪ :‬هنر اشکان‬
‫‪)021( 77526756 - 77623150- 51‬‬ ‫تلفکس‪:‬‬
‫ •نقل و اقتباس از مطالب نگاشته با ذکر منبع بلامانع است‪.‬‬
‫‪0912 849 33 90‬‬ ‫تلگرام نگاشته‪:‬‬ ‫ •انتشار مطالب در نگاشته‪ ،‬الزام ًا به معنی تأیید آن نیست‪.‬‬

‫‪[email protected]‬‬ ‫ایمیل نگاشته‪:‬‬ ‫ •نشریه نگاشته کاملا خصوصی است‪.‬‬

‫‪www.negashteh-magazine.com‬‬ ‫سایت نگاشته‪:‬‬

‫‪negashtehmag‬‬

‫‪negashteh_magazine‬‬

‫فهرست‬

‫‪NEGASHTEH‬‬
‫‪MAGAZINE‬‬

‫‪Grain‬‬
‫‪oil seeds‬‬
‫‪wheat‬‬
‫‪flour‬‬
‫‪export‬‬
‫‪import‬‬

‫‪ 80‬یادداشت اقتصادی‬ ‫سیلو سازان‬ ‫برند مطرح صنایع غذایی‬ ‫گفتگوی ویژه‬ ‫با آردسازان‬ ‫با مسئولان دولت‬
‫‪ 120‬مقاله‬ ‫‪ 95‬نائب رئیس انجمن‬ ‫‪ 55‬این شماره قهوه‬ ‫‪ 48‬عضو هیئت رئیسه‬ ‫‪ 93‬آرد اطلس اصفهان‬ ‫‪ 58‬معاون بازرگانی خارجی‬
‫بن‌مانو‬
‫‪ 124‬رویدادها‬ ‫سیلوی ایران‬ ‫فعالان ماکارونی‬ ‫کنفرانس ‪iranGrain‬‬ ‫‪ 94‬آرد رضا قوچان‬ ‫‪GTC‬‬
‫‪News Briefs 125‬‬ ‫‪ 106‬شرکت سیلوسازان‬ ‫‪ 69‬تک ماکارون‬ ‫‪ 52‬مهندس احمد خانلو‪،‬‬ ‫‪ 98‬آرد جوانه شوشتر‬ ‫‪ 90‬عضوکمیسیون‬
‫بحث علمی‬
‫تهران‬ ‫پیشکسوت صنعت آرد‬ ‫گزارش‬ ‫کشاورزیمجلس‬
‫اتاق‌های بازرگانی‬ ‫‪ 118‬افزودن گلوتن و‬ ‫‪ 59‬مدیر عامل شرکت‬ ‫‪ 68‬حذف درآمدهای نفتی‬
‫‪ 86‬شورای همکاری‬ ‫نشاسته و آردهای ضعیف‬
‫اقتصاری ایران و آفریقا‬ ‫نوید خلیج فارس‬ ‫از بودجه ‪99‬‬
‫‪ 116‬میراث ملی‬ ‫معرفی تکنولوژی‬ ‫‪ 64‬مدیر عامل شرکت‬
‫‪ 102‬دستگاه فلوبالانسر‬
‫‪BSJ‬‬
‫‪ 70‬کارشناس ارشد‬
‫بازرگانی خارجی شرکت‬

‫ایران گارمنت‬
‫‪ 72‬مدیر عامل گروه‬
‫شرکت‌های صباحی‬
‫‪ 84‬مدیرعامل شرکت‬
‫تجارت غلات پارسیان‬

‫ساعی‬
‫‪ 88‬مدیر بخش کشاورزی‬
‫منطقه آزاد تجاری صنعتی‬

‫ارس‬
‫‪ 96‬مدیر عامل شرکت‬

‫ارمغان کالای البرز‬

‫فعالان صنعت آرد خواستار پاس ‌خگویی اتحادیه تعاونی‬
‫کارخانجات دام و طیور استان گلستان شد‬

‫اتحادیــه مذکــور بایــد بــا ارائــه اســناد و‬ ‫صفحـه شناسـنامه درج گردیـده اسـت) بـر‬ ‫بسـیار خرسـندیم کـه بـه عنـوان رسـان ‌های‬
‫مــدارک بــه شــفاف ســازی درخصــوص‬ ‫عهــده شــخص مصاحبــه شــونده بــوده و‬ ‫کامــا خصوصــی‪ ،‬جایــگاه محکــم و‬
‫مـوارد مذکـور در خـر منتـر شـده بپـردازد‬ ‫هیـچ ارتباطـی بـا خ ‌طمشـی و یـا سیاسـت‬ ‫مطمئنــی را در حــوزه اطلا ‌عرســانی در‬
‫و در صــورت عــدم ارائــه دلیــل منطقــی و‬ ‫ایــن رســانه نــدارد‪ .‬از ســوی دیگــر بــه‬ ‫صنعـت غـات کسـب نمود ‌هایـم و از اینکـه‬
‫درســت نســبت بــه اصــاح خــر مذکــور‬ ‫اســتحضار م ‌یرســاند‪ ،‬درج و نــر اخبــار‬ ‫بازتــاب اخبــار و نظــرات درج شــده در‬
‫بــدون هی ‌چگونــه دخــل و تــرف از ســوی‬ ‫نگاشــته را در هــر شــاره بــا مــا در میــان‬
‫اقــدام نمایــد‪.‬‬ ‫مصاحبــه شــونده و مســئولان حــوزه آرد و‬ ‫م ‌یگذاریـد‪ ،‬از همراهـی تمامـی مخاطبـان‬
‫نگاشـته در راسـتای رسـالت اصلـی خـود‬ ‫صنایـع مرتبـط از وظایـف حرفـ ‌های و اصلـی‬ ‫عزیــز در راســتای رســالت شفا ‌فســازی‬
‫و بــه عنــوان رســان ‌های کامــا خصوصــی‬
‫کــه هی ‌چگونــه وابســتگی بــه ســازمان‪،‬‬ ‫ایــن رســان ‌ه اســت‪.‬‬ ‫اخبــار بســیار ســپا ‌سگزاریم‪.‬‬
‫ارگان و نهــاد خاصــی نــدارد و صرفــا بــا‬ ‫فعــالان صنعــت آرد کشــور در تما ‌سهــای‌‬ ‫پیــرو درج مصاحبــ ‌های بــا عنــوان «چــه‬
‫حفــظ امانــ ‌تداری بــه درج اخبــار حــوزه‬ ‫مکــرر خــود بــا نشریــه نگاشــته ضمــن‬ ‫کســانی در پشــت پــرده قیم ‌تگــذاری‬
‫آرد و صنایــع وابســته آن م ‌یپــردازد‪ ،‬آمــاده‬ ‫اعـراض بـه بندهـای مختلف ایـن مصاحبه‬ ‫ســبوس قــرار دارنــد» بــه نقــل از جنــاب‬
‫دریافـت جوابیـه و مـدارک منطقـی اتحادیه‬ ‫از جملــه اشــاره بــه عبــارت «لاب ‌یگــری‬ ‫آقــای افتخارالدیــن‪ ،‬مدیرعامــل تعاونــی‬
‫تعاونــی کارخانجــات خــوراک دام‪ ،‬طیــور و‬ ‫کارخانجــات آرد بــرای افزایــش قیمــت‬ ‫کارخانجــات خــوراک دام‪ ،‬طیــور و آبزیــان‬
‫آبزیـان اسـتان گلسـتان و یـا مـن اصلاحیه‬ ‫سـبوس» و دیگـر عبـارت «اسـتفاده از نـان‬ ‫اســتان گلســتان در شــاره ‪ 41‬نشریــه‬
‫‪ 550‬تومانـی بـه جـای سـبوس در خـوراک‬ ‫نگاشــته و تما ‌سهــای مکــرر فعــالان‬
‫ایــن اتحادیــه م ‌یباشــد‪.‬‬ ‫دام و طیـور»‪ ،‬خواسـتار ارائـه مـدرک و سـند‬ ‫صنعــت آرد کشــور بــا مــا مبنــی بــر عــدم‬
‫از طــرف اتحادیــه تعاونــی کارخانجــات‬ ‫صحــت ایــن خــر‪ ،‬نگاشــته ب ‌هعنــوان‬
‫خــوراک دام‪ ،‬طیــور و آبزیــان اســتان‬ ‫تریبــون بخــش خصوصــی وظیفــه خــود‬ ‫نشريه نگاشته ‪ /‬آبان ‪1398‬‬
‫گلسـتان شـدند و اظهـار داشـتند کـه اعلام‬ ‫م ‌یدانـد کـه بـه رسـم امانـ ‌تداری جوابیـه‬
‫ایــن خــر نادرســت م ‌یتوانــد منجــر بــه‬ ‫و اعــراض مخاطبــان خــود دربــاره ایــن‬
‫تشـویش اذهـان مسـئولان تصمی ‌مگیـر در‬ ‫خـر را منتـر کنـد‪ .‬یـادآور م ‌یشـویم کـه‬
‫حــوزه قیم ‌تگــذاری صحیــح و یــا اخــال‬ ‫مســئولیت تمامــی اخبــار و مصاحب ‌ههــای‬
‫در فعالیــت تولیدکننــدگان آرد شــود‪ ،‬لــذا‬ ‫درج شــده در ایــن رســانه (طبــق آنچــه در‬

‫‪48‬‬

‫ادعای عدم کارشناسی نرخ سبوس‪ ،‬بهانه ای برای‬

‫صنعت دامداری کشور شده است!‬

‫یادداشتی از یک فعال صنعت آرد سازی‬

‫‪Negashteh Magazine / October. - November. 2019‬‬ ‫قیمـت سـبوس موجـب شـد کـه صنعـت آرد کشـور بـه عنـوان تنها‬ ‫یکـی از مباحثـی کـه در چنـد مـاه اخیـر در برخـی رسـانه هـا و‬
‫متـرر ایـن تعییـن نـرخ‪ ،‬متحمـل هزینـه هـای سـنگینی شـود!‬ ‫صنـوف وابسـته بـه غـات مـورد نقـد و بررسـی قـرار گرفت مسـئله‬
‫افزایـش نـرخ سـبوس هیـچ کمـک محسوسـی به صنعـت آرد‬ ‫نـرخ سـبوس و افزایـش منطقـی آن بـوده اسـت‪ .‬در تحلیـل تغییـر‬

‫نکرده اســت‬ ‫نـرخ سـبوس بایـد بـه نـکات ریـز و قابـل توجهـی پرداخـت؛‬
‫علـی رغـم افزایـش قیمـت سـبوس از نـرخ ‪ 840‬تومـان بـه ‪1250‬‬ ‫صنعــت آرد از ســال ‪ 1393‬هیچگونــه افزایــش قیمتــی در نــرخ‬
‫تومــان‪ ،‬بایــد توجــه داشــت کــه ایــن امــر هیــچ کمــک چشــم‬ ‫فـروش آرد نهایـی خـود نداشـته اسـت در صورتـی کـه هزینـه هایی‬
‫گیـری بـه هزینـه هـای کارخانجـات آرد نکـرده اسـت و تنهـا ‪ 3‬تـا‬ ‫همچـون آب‪ ،‬بـرق‪ ،‬حمـل و نقـل‪ ،‬حقـوق ودسـتمزد کارگـر و نـرخ‬
‫‪ 4‬درصـد در قیمـت آرد تولیـدی اثربخـش بـوده اسـت‪ .‬شـاید ایـن‬
‫افزایـش انـدک تنهـا در جهـت دلجویـی و همراهـی کارخانجـات‬ ‫کیسـه آرد بـا افزایـش قیمـت چنـد برابـری مواجـه شـده اسـت‪.‬‬
‫آرد بــا دولــت صــورت گرفتــه اســت وایــن افزایــش ‪ 25‬تومانــی‬ ‫بـا اینکـه دولـت بـا مشـکلات اقتصـادی زیادی دسـت و پنجـه نرم‬
‫قیمــت آرد در هــر کیلــو‪ ،‬هماننــد یــک کاه در میــان کوهــی از‬ ‫مـی کنـد امـا بصـورت مـداوم سـعی در ایـن داشـته تـا نرخهـا را‬
‫ثابـت نـگاه دارد چـرا کـه در صـورت افزایـش نـرخ اقـام اساسـی‪،‬‬
‫مشـکلات کارخانجـات آرد اسـت‪.‬‬ ‫ناچـار بـه افزایـش سوبسـید در آن حـوزه هـا نیـز خواهـد بـود‪ .‬در‬
‫وزارت جهـاد و اتحادیـه دامـداران از اطـاع رسـانی صحیـح‬ ‫خصـوص تعییـن نـرخ سـبوس نیـز دولـت بـا توجه بـه کارشناسـی‬
‫کـه کـرده در نهایـت بـه دنبـال تحمیـل فشـار کمـر بـه مـردم‬
‫سر بـاز مـی زننـد!‬ ‫بـوده اسـت و نکتـه جالـب اینجاسـت کـه در ایـن آنالیـز قیمـت‪،‬‬
‫بـه اعتقـاد مـن بـه عنـوان یـک فعـال در حـوزه تولیـد آرد‪ ،‬اتحادیـه‬ ‫حداقـل فشـار نیـز بـه صنـف دامـدار وارد نشـده اسـت‪ ،‬امـا بـر‬
‫تعاونـی دامـداران اطلاعـات صحیحـی از آنالیـز افزایـش قیمـت‬
‫ســبوس بـه اعضـای خـود نمــی دهنـد بـه همیـن علـت اســت‬ ‫چـه اساسـی؟‬
‫کـه بسـیاری از دامـداران معتقدنـد کـه قیمـت شـیر بایـد بـا نـرخ‬ ‫تصــور عمــده در میــان صنایــع مــرف کننــده ســبوس یعنــی‬
‫‪ 1490‬تومـان قیمـت گـذاری شـود و نـرخ سـبوس‪ ،‬هـان قیمـت‬ ‫دامــداران و واحدهــای تولیــد خــوراک دام و طیــور بــر ایــن‬
‫مبناسـت کـه ایـن قـر دچـار زیـان شـده انـد امـا جالـب اسـت‬
‫‪ 840‬تومـان باقـی بمانـد!‬ ‫بدانیـد کـه قیمـت نهایـی شـیر بـا نـرخ ‪ 1490‬تومـان بـر اسـاس‬
‫بــه نظــر مــی رســد حتــی وزارت جهــاد کشــاورزی نیــز در ایــن‬ ‫قیمــت ســبوس ‪ 1250‬تومــان بــه دســت آمــده و تعییــن شــده‬
‫کارشـکنی (عـدم اطـاع رسـانی صحیـح) بـا تعاونـی دامـداران‬ ‫اسـت لـذا بـا توجـه بـه تصویـب ایـن نـرخ نهایـی بـرای فـرآورده‬
‫همـراه شـده اسـت چـرا کـه اگـر ایـن رسـالت بـه درسـتی انجـام‬ ‫هـای لبنـی (شـیر) قطعـا صنعـت خـوراک دام و دامـداران هیـچ‬
‫مـی گرفـت امـروز یعنـی در آذرمـاه ‪ 98‬هنوز مشـکلات صنعـت آرد‬
‫بـا دامـداران ادامـه نمـی یافـت! کارخانجـات آرد همچنـان بابـت‬ ‫زیانـی بـا افزایـش قیمـت سـبوس تجربـه نکـرده انـد‪.‬‬
‫فــروش ســبوس ‪ 3‬مــاه تابســتان گذشــته بــا صنعــت دامــداری‬ ‫بزرگتریـن مانـع اعـام نـرخ کارشناسـی سـبوس چـه بـوده‬
‫درگیـر هسـتند و در ایـن میـان تعاونـی هـا همچنـان مسـئولیت‬
‫اس ـت؟‬
‫مشکلاتشـان را در صنایـع دیگـر جسـتجو مـی کننـد!‬ ‫ازســوی دیگــر کارگــروه ملــی گنــدم‪ ،‬آرد و نــان کــه متشــکل از‬
‫از نشریـه محـرم نگاشـته خواسـتاریم بـه عنـوان یـک رسـانه بـی‬ ‫تعـداد زیـادی از وزرا و معاونیـن وزرا هسـتند‪ ،‬پیـش از تصویـب‬
‫طـرف و مرتبـط بـا ایـن حـوزه در شـاره آتـی خـود بـا پیگیـری‬ ‫قیمـت سـبوس بـرای صنعـت آرد‪ ،‬بـرای صنعـت شـیر چـارهجویی‬
‫از سـازمان حمایـت از مـرف کننـده‪ ،‬بـه موضـوع نحـوه آنالیـز‬ ‫کـرده انـد و بـا در نظـر گرفـن تـوان مالـی مـرف کننـده نهایـی‬
‫قیمـت شـیربپردازد‪ .‬شـاید بتـوان از ایـن نشریـه فعـال در صنعـت‬ ‫شـیر و خانوارهـا‪ ،‬قیمـت سـبوس را افزایـش داده انـد‪ .‬لـذا نـرخ‬
‫خودمــان بخواهیــم تــا بــرای صنــف دامــدار کــه در معــرض‬ ‫کارشناسـی شـده سـبوس‪ ،‬تصمیمـی یـک شـبه نبـوده و ادعـای‬
‫اطلاعـات نادرسـتی قـرار دارنـد‪ ،‬در خصـوص نـرخ واقعـی سـبوس‬ ‫عــدم کارشناســی ایــن نــرخ‪ ،‬بهانــه ای بــرای صنعــت دامــداری‬
‫اطـاع رسـانی کنیـم تـا بـا شـفاف سـازی ایـن مبحـث‪ ،‬صنـف‬
‫محـرم دامـدار نیـز از اشـتباه و گلـه گـذاری هـای بـی اسـاس‬ ‫کشـور شـده اسـت!‬
‫بایــد تاکیــد کنــم کــه متاســفانه نوعــی لجبــازی در تصمیــات‬
‫خـود دسـت بردارنـد‪.‬‬ ‫وزیــر ســابق جهــاد کشــاورزی در خصــوص ممانعــت از افزایــش‬

‫‪49‬‬

‫‪Your Gateway to Iranian Grain Market‬‬

‫زمـان برگـزاری کنفرانس‬

‫‪iranGrain‬‬

‫‪ 11‬و ‪ 12‬آذر مـاه ‪1398‬‬

‫‪2&3December‬‬

‫کنفرانـس‪ iranGrain‬بـه عنوان یـک رویداد بی ‌نالمللی‬ ‫در گفت و گو با رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫نشريه نگاشته ‪ /‬آبان ‪1398‬‬
‫در تــاش اســت کــه مهــره هــای تاثیرگــذار حــوزه غــات و‬ ‫ایران و سوئیس و عضو هیات رئیسه‬
‫دان ‌ههــای روغنــی را در دو روز زیــر یــک ســقف در تهــران‬
‫گردهـم بیـاورد تـا موضوعـات فنـی‪ ،‬علمـی و تجـاری پیـرو‬ ‫کنفرانس ‪iranGrain‬‬
‫ایـن صنعـت را مطرح نمایـد‪ .‬کنفرانـس‪ iranGrain‬بـه عنوان‬
‫اولیـن رویـداد تجـاری و علمـی در حـوزه غـات و دانـه هـای‬ ‫کنفرانس ‪،iranGrain‬‬
‫روغنـی در کشـور بـه همـت اتـاق بازرگانـی ایـران و سـوئیس‬ ‫دروازه جهان به بازار‬
‫پایـه گـذاری شـد‪ .‬نکتـه مثبـت اجـرای این طـرح توسـط اتاق‬
‫بازرگانـی ایـران و سـوئیس ایـن اسـت کـه کشـور سـوئیس بـه‬ ‫تجارت غلات و دانه های‬
‫عنـوان کشـور صلـح درجهـان مطـرح اسـت و اتـاق بازرگانـی‬ ‫روغنی ایران‬
‫ایـران و سـوئیس کـه بـه عنـوان یکـی از اتـاق هـای برتـر در‬
‫عملکـرد تجاری در سـطح کشـور به شـار مـی رود‪ ،‬پرچـم دار‬

‫برگـزاری ایـن رویـداد شـد‪.‬‬
‫در ایـن شـاره از نشریـه نگاشـته‪ ،‬میزبـان شریـف نظام‬
‫مافـی‪ ،‬رئیـس اتـاق بازرگانـی ایـران و سـوئیس و عضـو هیـات‬
‫رئیسـه کنفرانـس‪ iranGrain‬بـوده ایـم تـا ازجزئیـات اجـرای‬

‫ایـن کنفرانـس باخبر شـویم‪.‬‬

‫‪50‬‬


Click to View FlipBook Version