The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by themetropolis.s, 2021-11-04 06:17:09

Present CCM 7 (63-64)

Present CCM 7 (63-64)

ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เมโทรโพลิส
ครั้งที่ 7/2563-2564

วั น เ ส า ร์ ที่ 6 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 5 6 4
เวลา 13.00 น.
ป ร ะ ชุ ม อ อ น ไ ล น์ ผ่ า น แ อ พ พ ลิ เ ค ชั่ น Z o o m

วาระการประชุมคณะกรรมการฯ คร้งั ที่ 7/2563-2564

วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชมุ
1.1 รบั รองรายงานการประชมุ คณะกรรมการฯ ครง้ั ท่ี 6/2563-2564

วาระที่ 2 ประธานท่ปี ระชมุ แจ้งเพื่อทราบ และฝา่ ยจัดการรายงานผลดาเนินงาน

วาระที่ 3 เร่อื งติดตามสืบเนื่อง
3.1 งานคณะกรรมการฯ มอบหมาย

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอพิจารณาอนมุ ตั ิ/เหน็ ชอบ
4.1 ตอ่ สัญญาว่าจ้างบริหารอาคาร
4.2 ตอ่ อายกุ รมธรรมป์ ระกันภัยรอบวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2564 ถึง 17 พฤศจกิ ายน 2565
4.3 กาหนดวนั จัดประชมุ และวาระการประชุมใหญส่ ามัญเจา้ ของร่วม ประจาปี 2564-2565
4.4 ขยายระยะเวลาสทิ ธ์ิจอดรถฟรี 2 ครงั้ /เดือน
4.5 ขยายระยะเวลาการขอใชพ้ ืน้ ท่ีลอ็ บบ้ี อาคาร B ช้นั 6
4.6 กิจกรรมซอ้ มหนีไฟ ประจาปี 2564
4.7 จดั ซ้ือของขวัญปใี หมม่ อบหนว่ ยงานราชการชว่ งเทศกาลปใี หม่

วาระการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี 7/2563-2564

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอพจิ ารณาอนุมัติ/เห็นชอบ

4.8 จดั ซือ้ หลอดไฟประดบั ตกแต่งตน้ ไม้หนา้ โครงการชว่ งเทศกาลวนั คริสมาสต์
4.9 จัดซ้อื หลอดไฟ LED T8 20W สาหรับเปล่ียนบันไดหนไี ฟ จานวน 50 หลอด
4.10 จดั ซือ้ หลอดไฟ LED PAR 38 ขัว้ E27 18W สาหรับส่องสวนหย่อม จานวน 50 หลอด
4.11 จัดซือ้ เครอ่ื งเชอ่ื มท่อ PPR จานวน 1 เครื่อง
4.12 จัดซื้ออุปกรณต์ รวจจับควนั (SMOKE DETECTOR) จานวน 5 อัน
4.13 จัดซอ้ื ต้นไม้เปลี่ยนบริเวณถนนทางเขา้ ด้านหนา้ โครงการและชั้นดาดฟ้า อาคาร A
4.14 จัดจา้ งทารางคตั เตอร์ สแตนเลสทางเชอ่ื ม อาคาร A B
4.15 จดั จา้ งซอ่ มแซมและเปลีย่ นอปุ กรณ์พ้ืนท่สี ่วนกลาง ( งานเคลมประกนั ภยั )
4.16 ขอลดค่าเชา่ พืน้ ท่ชี น้ั 5 อาคารจอดรถของผ้รู ับเหมา บรษิ ัท ยูเวิร์ค 999 จากดั
4.17 รับรองรายการขออนุมตั นิ อกรอบ

วาระท่ี 5 เรอ่ื งอน่ื ๆ

5.1 ครบกาหนดวาระผจู้ ัดการนติ บิ ุคคลอาคารชุด
5.2 ขอ้ เสนอแนะจากกล่องรบั ความคดิ เหน็
5.3 ซอ่ มบารุงระบบไฟฟา้ ประจาปี 2564

วาระการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2563-2564

วาระท่ี 1 รบั รองรายงานการประชมุ คณะกรรมการ
นติ ิบุคคลอาคารชดุ ครงั้ ท่ี 6/2563-2564

วาระการประชมุ คณะกรรมการฯ คร้งั ท่ี 7/2563-2564

วาระที่ 2 ประธานทป่ี ระชุมแจง้ เพอ่ื ทราบ
และฝ่ายจัดการรายงานผลการดาเนินงาน

แจง้ เปล่ยี นแปลงอัตรากาลัง

ผชู้ ่วยผ้จู ัดการอาคาร

นางสาวลกั ษณาภรณ์ คงกระพันธ์ (หญิง) นางสาวจิราภา สงิ หจ์ านสุ งค์ (ต๊ดิ ต่)ี

แจง้ เปล่ียนแปลงอัตรากาลงั

เจ้าหนา้ ท่ธี ุรการ

นางสาวจริ าภา สิงหจ์ านุสงค์ (ตด๊ิ ต่ี) นางสาวญาตาวี วรรณสทุ ธ์ิ (มวิ )

แจง้ เปล่ยี นแปลงอัตรากาลัง

เจ้าหน้าท่ีธุรการ

นายธนกร แซ่โง้ว (นนท์) นางสาวอจั ฉราภรณ์ บญุ ศรี (ฝ้าย)

แจง้ เปลย่ี นแปลงอตั รากาลงั

ช่างประจาอาคาร

นายศราวุธ ตระกูลวงค์ (แบค) นายอรรถชยั สายสวุ รรณ (นอ็ ต)

แจง้ เปลยี่ นแปลงอตั รากาลงั

ชา่ งประจาอาคาร

นายสุพัฒนช์ ยั เกิดเช้อื (อารม์ ) นายทปี กร ทวจี กิจ (แมน)

ขอ้ มลู การพกั อาศยั ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2564

37% โอนแล้ว 1,083 ยนู ติ
63%
ยังไมโ่ อน 646 ยนู ติ

รวมท้งั สิน้ 1,729 ยูนติ

( เอกสารการประชมุ หนา้ ท่ี 20 )

ขอ้ มลู การพักอาศัย ณ. วันที่ 31 ตลุ าคม 2564

หอ้ งว่าง (โอนแล้ว) ผูต้ ้องดูแลพิเศษ 2 ท่าน
จานวน 110 ห้อง
0.17%
10.16%

ผูพ้ กั อาศัยร่วม ( หอ้ งเช่า ) 18.37% จานวนประชากร 1,175 คน
จานวน 199 หอ้ ง (คิดเป็ น 100%)
โอนแล้ว =1,083 U
(คดิ เปน็ 100%)

71.47% 99.83%

เจ้าของรว่ มอยเู่ อง จานวน 774 ห้อง 1,173 ท่าน

( เอกสารการประชุม หนา้ ท่ี 20 )

ขอ้ มลู การจอดรถยนต์ ณ. วันที่ 31 ตลุ าคม 2564 405 คนั

ว่าง 57.05%

305 คนั ช่องจอดรถท้งั หมด
710 ช่อง

จอดจริง 42.95%

( เอกสารการประชมุ หน้าที่ 20 )

ขอ้ มูลการจอดรถยนต์ ณ. วนั ที่ 31 ตุลาคม 2564

วา่ ง 36.90% วา่ ง 18.61% ว่าง 91.98%

อาคาร AB อาคาร C อาคาร D

จานวน จานวน จานวน
393 ชอ่ ง 43 ช่อง 274 ชอ่ ง
จอดจรงิ 81.39%
จอดจริง 63.10% จอดจรงิ
35 คนั 8.02%
248 คัน
( เอกสารการประชมุ หน้าที่ 20 ) 22 คนั

ขอ้ มูลการจอดรถจกั รยานยนต์ ณ วันที่ 31 ตลุ าคม 2564

ว่าง 55.13% วา่ ง 66.08% ว่าง 15.39%

จานวนทง้ั หมด อาคาร AB อาคาร D
78 ช่อง ชนั้ P0B ชัน้ P1
ทั้งหมด 56 ชอ่ ง ทงั้ หมด 22 ชอ่ ง
จอดจริง 44.87%
จอดจรงิ 33.92% จอดจรงิ 84.61%

35 คัน 19 คัน 16 คัน

( เอกสารการประชมุ หน้าท่ี 20 )

งานการบรหิ ารอาคาร

งานด้านบริการรักษาความปลอดภยั งานดา้ นบรกิ ารเจา้ หน้าทตี่ อ้ นรบั งานด้านบริการรักษาความสะอาด

บจก.รกั ษาความปลอดภัย การด์ ฟอร์ซฯ บจก.แอล พี ซี วสิ าหกิจเพือ่ สังคม บจก.แอล พี ซี วสิ าหกจิ เพ่ือสังคม
(จานวนพนกั งาน 15 อัตรา) (จานวนพนักงาน 4 อัตรา / ผลัดละ 2 อัตรา)
- กลางวัน ผลัดละ 7 นาย (จานวนพนักงาน 18 อตั รา)
- กลางคนื ผลัดละ 8 นาย ค่าบรกิ าร 94,000 บาท (ไม่รวม Vat)
➢ ส.ค.64 จา่ ย 94,000 บาท คา่ บริการ 367,400 บาท (ไมร่ วม Vat)
คา่ บริการ 341,900 บาท (ไม่รวม Vat) ➢ ก.ย.64 จ่าย 94,000 บาท ➢ ส.ค.64 จา่ ย 367,400 บาท
➢ ส.ค.64 จ่าย 339,500 บาท (หกั มาสาย 8 ครั้ง) ➢ ต.ค.64 จ่าย 94,000 บาท ➢ ก.ย.64 จ่าย 367,400 บาท
➢ ก.ย.64 จ่าย 341,150 บาท (หักบกพรอ่ งตอ่ หนา้ ที่ 1 ครั้ง) ➢ ต.ค.64 จ่าย 367,400 บาท
➢ ต.ค.64 จ่าย 340,100 บาท (หักมาสาย 6 ครง้ั ) ( เอกสารการประชุม หน้าท่ี 21 )

งานด้านการบริหารอาคาร

งานบรกิ ารกาจดั ปลวก/แมลง งานบรกิ ารดแู ลสวนตน้ ไม้ งานบริการดูแลสระวา่ ยนา้ และออนเซน็

บจก.รยี สู กรุ๊ป หจก.ใบเตยการเ์ ด้น นายจีรพนั ธ์ จติ พนานนั ท์
(จานวนพนกั งาน 3 อตั รา)
ราคา 70,000 บาท (ไม่รวม Vat) ค่าบริการ 57,000 บาท (ไม่รวม Vat) (จานวนพนักงาน 1 อตั รา)
➢ ส.ค.64 จ่าย 57,000 บาท
(แถมฟรีภายในหอ้ งชดุ 50 ห้อง) ➢ ก.ย.64 จ่าย 57,000 บาท คา่ บรกิ าร 27,500 บาท (รวม TAX)
➢ ส.ค.64 จ่าย 5,000 บาท เข้าบรกิ าร 5 ส.ค.64 ➢ ต.ค.64 จา่ ย 57,000 บาท ➢ ส.ค.64 จ่าย 27,500 บาท
➢ ก.ย.64 จ่าย 5,000 บาท เขา้ บรกิ าร 9 ก.ย.64 ➢ ก.ย.64 จ่าย 27,500 บาท
➢ ต.ค.64 จา่ ย 5,000 บาท เข้าบริการ 14 ต.ค.64 ( เอกสารการประชุม หนา้ ท่ี 22 ) ➢ ต.ค.64 จา่ ย 27,500 บาท

งานด้านการบรหิ ารอาคาร

งานตรวจวิเคราะหค์ ุณภาพบอ่ บาบัดน้าเสยี งานบรกิ ารวเิ คราะหค์ ณุ ภาพนา้ สระว่ายนา้ งานบรกิ ารเชา่ เครื่องถ่ายเอกสาร

บจก. สเปเชยี่ ล แล็บ เอน็ ไวฯ บจก.สเปเชยี่ ล แล็บ เอ็นไวฯ บจก.มหาจาเรญิ
ค่าบริการ 1,800 บาท (ไม่รวม Vat)
ค่าบริการ 7,583.33 บาท (ไมร่ วม Vat) ➢ ส.ค.64 คา่ บริการ 1,800 บาท เขา้ บรกิ าร 8 ส.ค.64 ค่าบริการ 3,000 บาท (ไม่รวม Vat)
➢ ส.ค.64 จ่าย 7,583.33 เขา้ บริการ 8 ส.ค.64 ➢ ก.ย.64 ค่าบริการ 1,800 บาท เขา้ บริการ 8 ก.ย.64 ➢ ส.ค.64 คา่ บรกิ าร 3,210.00 บาท
➢ ก.ย.64 จ่าย 7,583.33 เขา้ บรกิ าร 8 ก.ย.64 ➢ ต.ค.64 คา่ บรกิ าร 1,800 บาท เขา้ บรกิ าร 8 ต.ค.64 ➢ ก.ย.64 คา่ บริการ 3,604.83 บาท
➢ ต.ค.64 จ่าย 7,583.33 เข้าบรกิ าร 8 ต.ค.64 ➢ ต.ค.64 ค่าบริการ 3,210.00 บาท
( เอกสารการประชมุ หน้าที่ 22 )

งานดา้ นการบรหิ ารอาคาร

งานจัดเกบ็ ขยะมูลฝอย ( เอกสารการประชมุ หนา้ ท่ี 22 )

เทศบาลตาบลสาโรงเหนือ

➢ ค่าบริการล่วงหนา้ 12 เดอื น (เดือนละ 8,600 บาท)
ชาระล่วงหนา้ ตงั้ แตเ่ ดือน ต.ค.64-มี.ค.65 ( 6 เดอื น)

➢ นายสบุ ิน ม่ันสุ่ม คา่ บรกิ ารรายเดือน 2,000 บาท
➢ เข้าบรกิ ารทุกวัน

งานประกันภยั อาคารชุด

สรปุ ประวัติการเรียกเกบ็ ค่าสินไหมทดแทน จานวนเงิน 344,114.04 บาท
รอบกรมธรรม์ วนั ที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนั ที่ 17 พฤศจกิ ายน 2564

No. เลขที่เคลม วันที่เกดิ เหตุ ลกั ษณะเกิดเหตโุ ดยย่อ ทรัพยส์ นิ ท่ีเสียหาย ค่าสนิ ไหม

1. MTP/001/64 11 ม.ค.64 ลมพดั แรงทาให้เศษหนิ กระเด็นกระทบ กระจกหอ้ งนอนแตกร้าว 2,531.99
กระจกหอ้ งนอนหอ้ ง A0716

2. MTP/002/64 12 ม.ค.64 ลมพัดแรงทาให้เศษหินกระเด็นกระทบ กระจกห้องนอนแตกรา้ ว 1,599.05
กระจกห้องนอนหอ้ ง B1515

3. MTP/003/64 9 ก.พ.64 ลมพัดแรงทาใหเ้ ศษหนิ กระเด็นกระทบ กระจกกันตกรมิ สระวา่ ยนา้ อาคาร B ยกเลิกเคลม
กระจกกันตก ริมสระว่ายนา้ อาคาร B มีรอยรา้ ว รอผรู้ บั เหมาโครงการดาเนินการแกไ้ ข

4. MTP/004/64 21 มี.ค.64 กระจกหนา้ โต๊ะแตกรา้ ว กระจกหนา้ โต๊ะ ยกเลกิ เคลม
จขร.รบั ผดิ ชอบคา่ ใชจ้ า่ ย

5. MTP/005/64 6 พ.ค.64 ฝนตกและลมพดั แรงทาให้พนื้ ทีส่ ว่ นกลาง ฝ้าชน้ั 6,โตะ๊ รอบสระวา่ ยน้า, 168,165 บาท
ชารุดเสียหาย เครอื่ งกดเจลอัตโนมัติ

โต๊ะเอนกประสงค์ ปา้ ยบชู าพระพรหม

( เอกสารการประชมุ หนา้ ท่ี 22 )

งานประกนั ภยั อาคารชุด

สรุปประวตั ิการเรียกเก็บคา่ สนิ ไหมทดแทน จานวนเงิน 344,114.04 บาท
รอบกรมธรรม์ วันท่ี 17 พฤศจกิ ายน 2563 ถงึ วนั ที่ 17 พฤศจกิ ายน 2564

No. เลขที่เคลม วันที่เกดิ เหตุ ลกั ษณะเกดิ เหตุโดยยอ่ ทรพั ย์สนิ ท่ีเสยี หาย ค่าสนิ ไหม

6. MTP/006/64 19 พ.ค. 64 เกิดพายลุ งแรง ทาให้ได้รบั ความเสียหาย ลิฟต์โดยสาร C-PL1 141,891 บาท
7. MTP/007/64 7 ก.ค. 64 มีนา้ ไหลเข้าโถงลฟิ ต์ ไหลลงหลังคาลฟิ ต์
8. MTP/008/64 10 ก.ค. 64 เกดิ พายุลงแรง ทาให้ไดร้ บั ความเสยี หาย โตะ๊ ริมสระว่ายน้า 2 ตัว, 7,457 บาท
9. MTP/009/64 18 ก.ย. 64 แผน่ ฝา้ ห้องออนเซน็ ชารดุ
10. MTP/010/64 19 ต.ค. 64 ตอ่ ทรพั ยส์ ินส่วนกลางช้ัน 6 22,470 บาท
ตรวจพบกระจกมรี อยร้าว โดยสนั นิษฐาน กระจกภายในลฟิ ต์ A-PL3 ยกเลกิ เคลม
ใช้ งสย. เนื่องจากค่าเปลีย่ นกระจก
ว่า เจา้ ของรว่ มถือของแล้วกระแทก ไมส่ งู (450 บ.)
อยู่ระหวา่ งรอราคาจากผรู้ ับเหมา
กระจกทางเดนิ สว่ นกลาง ชั้น 10 อาคาร A แตกร้าว กระจกบานกระทุง้ ทางเดนิ ส่วนกลาง

ลมพัดแรงทาให้เศษหนิ กระเด็นกระทบกระจกหอ้ งนอน กระจกห้องนอนแตกร้าว
ห้อง A1922

สรปุ ยอดค่าสนิ ไหมทดแทนทที่ างบริษทั ประกนั ภยั ชดใช้ค่าเสยี หาย รวมเปน็ จานวนเงิน 344,114.04 บาท

( เอกสารการประชมุ หนา้ ท่ี 22 )

ค่าใช้จ่ายดา้ นสาธารณปู โภค

งบประมาณ ส.ค.64 ก.ย.64 ต.ค.64 ( เอกสารการประชมุ หน้าท่ี 22 )
ค่าน้า 75,000.00 75,000.00 75,000.00
62,983.84 54,144.20 64,699.37

คา่ ใชจ้ ่ายดา้ นสาธารณปู โภค

งบประมาณ ส.ค.64 ก.ย.64 ต.ค.64 ( เอกสารการประชมุ หน้าท่ี 22 )
คา่ ไฟ 400,000 400,000 400,000
326,239.22 355,605.19 331,669.62

คา่ ใชจ้ า่ ยด้านสาธารณปู โภค

งบประมาณ ส.ค.64 ก.ย.64 ต.ค.64
คา่ โทรศัพท์ 4,700 4,700 4,700
1,390.34 1,307.03 1,137.20

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในกราฟไม่รวมคา่ ใช้จ่าย Line official เดือนละ 2,700 บาท ( เอกสารการประชุม หน้าท่ี 22 )

งานด้านการบรหิ ารอาคาร

ประชาสัมพนั ธ์ในเดือน ส.ค. ถึง ต.ค.64 จานวนทงั้ ส้นิ 147 ประชาสมั พันธ์

รายงานผลการดาเนนิ งานดา้ นบารุงรักษา

ประจาเดอื น สงิ หาคม ถึง ตลุ าคม 2564

บารงุ รักษาระบบดับเพลงิ บารุงรักษาเครอ่ื งกาเนดิ ไฟฟ้าสารอง บารงุ รักษาเคร่ืองออกกาลังกาย
ประจาสปั ดาห์
ประจาสัปดาห์ ประจาสปั ดาห์
✓ ระบบทางานปกติ ✓ ระบบทางานปกติ ✓ ระบบทางานปกติ

( เอกสารการประชุม หน้าท่ี 23-30 )

รายงานผลการดาเนนิ งานดา้ นบารุงรักษา ระบบดบั เพลงิ

ระบบแจ้งเหตุเพลงิ ไหม้

รายงานผลการดาเนนิ งานดา้ นบารุงรักษา

ประจาเดือน สงิ หาคม ถงึ ตุลาคม 2564

บารงุ รักษาระบบปมั๊ น้าดี บารุงรกั ษาระบบบาบัดนา้ เสีย บารุงรักษาระบบเครอื่ งปรบั อากาศ
ประจาเดอื น
ประจาเดอื น ประจาเดอื น
✓ ระบบทางานปกติ ✓ ระบบทางานปกติ ✓ ระบบทางานปกติ

( เอกสารการประชมุ หน้าท่ี 23-30 )

รายงานผลการดาเนนิ งานดา้ นบารุงรักษา

ประจาเดอื น สิงหาคม ถงึ ตุลาคม 2564

บารงุ รกั ษาระบบลฟิ ต์ บารงุ รักษาระบบสระว่ายนา้ บารงุ รักษาระบบไฟฟา้ สื่อสาร
ประจาเดอื น
ประจาเดอื น ประจาเดอื น
✓ ระบบทางานปกติ ✓ ระบบทางานปกติ ✓ ระบบทางานปกติ

( เอกสารการประชุม หน้าท่ี 23-30 )

รายงานผลการดาเนนิ งานดา้ นอ่ืนๆ

ประจาเดอื น สงิ หาคม ถงึ ตุลาคม 2564

แก้ไขเต้ารับใชง้ านไม่ได้ แกไ้ ขกระด่ิงระบบแจง้ เหตุเพลงิ ไหม้
ห้องสกายเลาจน์ ชนั้ ดาดฟา้ อาคาร A ช้ัน 29 อาคาร A ไม่ทางาน

( เอกสารการประชมุ หนา้ ที่ 23-30 )

รายงานผลการดาเนินงานดา้ นอน่ื ๆ

ประจาเดือน สิงหาคม ถงึ ตลุ าคม 2564

แก้ไขฝาทอ่ เสยี งดัง เมอ่ื รถว่งิ ผา่ น เปล่ยี นหลอดไฟส่องสวนหย่อมต้นไม้
รอบโครงการ

( เอกสารการประชมุ หนา้ ท่ี 23-30 )

รายงานผลการดาเนนิ งานด้านอ่ืนๆ

ประจาเดือน สงิ หาคม ถึง ตุลาคม 2564

เปลีย่ นแบตเตอร่ตี ู้ควบคุมระบบแจง้ เหตเุ พลิงไหม้ เปลย่ี นแบตเตอรีไ่ ฟฉกุ เฉิน ( EMERGENCY LIGHT )
และ UPS ของระบบโทรทศั น์วงจรปิด จานวน 388 ลกู
จานวน 42 ลกู
( เอกสารการประชุม หนา้ ที่ 23-30 )

รายงานผลการดาเนนิ งานด้านอืน่ ๆ

ประจาเดือน สงิ หาคม ถงึ ตลุ าคม 2564

เปลี่ยนหลอดไฟบรเิ วณโถง LOBBY อาคาร B แก้ไขน้ารั่วซึมโถงลฟิ ต์ ชัน้ ดาดฟา้ อาคาร D

( เอกสารการประชุม หน้าท่ี 23-30 )

สรปุ งานบริการภายในหอ้ งชดุ

ประจาเดอื น สิงหาคม ถงึ ตุลาคม 2564

1. ระบบไฟฟ้า จานวน 51 ห้องชดุ
2. ระบบประปา จานวน 39 ห้องชดุ
3. เครอื่ งทานา้ รอ้ น จานวน 2 หอ้ งชุด
4. งานอ่ืนๆ จานวน 65 หอ้ งชุด

รวมทง้ั ส้นิ จานวน 157 หอ้ งชุด

( เอกสารการประชุม หน้าท่ี 23-30 )

รายงานดา้ นการเงนิ บญั ชี

สรปุ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ 30 กันยายน 2564 จานวนเงิน (บาท)

เงินฝากธนาคาร ยกมา ณ 1 กนั ยายน 2564 42,234,092.69

บวก เงนิ รับ 3,259,783.02
(2,448,515.94)
(หกั ) เงนิ จ่าย 43,045.359.77

เงนิ ฝากธนาคาร ยกไป เงนิ จา่ ย
เงนิ รบั

1 ค่าสว่ นกลาง 2,957,349.75 1 ค่าบรหิ ารและจัดการอาคาร 925,704.000
2 ค่าเบ้ยี ประกันภัย 493,698.00
3 เงินกองทุน 3,224.80 2 คา่ รกั ษาความสะอาด,พนักงานต้อนรับ 360,263.00
4 คา่ นา้ ประปา , คา่ ไฟฟ้า 381,773.77
5 คา่ ทีจ่ อดรถ 43,630.00 3 ค่าบรกิ ารรกั ษาความปลอดภยั 123,030.10
6 รายรบั อน่ื 164,047.07
135,883.45 4 คา่ สาธารณูปโภค
รวมเงินรบั 2,448,515.94
13,030.00 5 คา่ บรกิ ารดแู ลลิฟต์

106,665.02 6 รายจา่ ยอนื่

3,259,783.02 รวมเงนิ จา่ ย

( เอกสารการประชมุ หนา้ ที่ 36-40 )

สรุปเงนิ สดและเงนิ ฝากธนาคาร ณ 30 กนั ยายน 2564

อาคารสงเคราะห์

31.462 ลบ. / 73.09%

รวมทัง้ ส้ิน กรุงศรอี ยุธยา
43.045 ล้านบาท
1,000 บ. / 0.00232%

ไทยพาณชิ ย,์ เกียรตินาคนิ , ธปท.,

10.701 ลบ. / 24.86% 1,022.76 บ. / 0.00234% 0.880 ลบ. / 2.04%

( เอกสารการประชุม หน้าท่ี 37 )

สรุปเงนิ สดและเงนิ ฝากธนาคาร ณ 30 กันยายน 2564

No. สถาบันการเงิน ประเภทบัญชี วนั ที่ วันที่ อัตรา จานวนเงิน (บาท)
นาฝาก ครบกาหนด ดอกเบ้ีย/Yeild
1 เกยี รตินาคินภทั ร ออมทรัพย์ 1,022.76
2 ไทยพาณชิ ย์ ออมทรัพย์ 06/09/2564 06/12/2564 0.25% 881,382.94
3 ไทยพาณิชย์ กระแสรายวัน 0.25%
4 ไทยพาณชิ ย์ กระแสรายวันพิเศษ 0.00
5 อาคารสงเคราะห์ ออมทรพั ย์ - 9,819,497.18
6 อาคารสงเคราะห์ ออมทรัพย์พเิ ศษ 1.00%
7 กรุงศรีอยธุ ยา ฝากประจา 3 เดือน 0.25% 1,210.00
8 อาคารสงเคราะห์ 0.75% 11,338,640.93
9 อาคารสงเคราะห์ 0.32%
10 อาคารสงเคราะห์ 1,000.00
11 ธนาคารแห่งประเทศไทย ฝากประจา 24 เดอื น 08/09/2564 08/09/2566 1.00% 668,100.96
1,433,705.31
( เอกสารการประชมุ หน้าท่ี 37 ) ฝากประจา 24 เดอื น 08/09/2564 08/09/2566 1.00% 14,020,799.69
สลาก 2 ปี 09/09/2564 09/09/2566 0.40% 4,000,000.00
พันธบตั ร 7.40 ปี 25/07/2563 17/12/2569 1.60% 880,000.00

ยอดรวมสถานะการเงินคงเหลอื ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2564 43,045,359.77

1) เงินกองทนุ (รับแลว้ 58%) 20,334,505.00
2) เงินใช้หมนุ เวียน 22,710,854.77
43,045,359.77
รวมเงนิ ฝากธนาคารทงั้ สิ้น

รายงานด้านการเงนิ บัญชี
สรปุ ผลการดาเนนิ งานเปรียบเทียบงบประมาณ

สรปุ ผลการดาเนนิ งานเปรียบเทียบงบประมาณ

ประจางวด 1 ม.ี ค.64 – 31 ส.ค.64 ( ระยะเวลา 6 เดือน )

รายการ งบประมาณ เกิดจรงิ ผลต่างเพิม่ (ลด)

รายรับรวม 17,289,144.00 17,358,915.99 69,771.99
รายจา่ ยรวม 15,867,248.00 14,896,779,92 (970,468.08)

รบั มาก(นอ้ ย)กวา่ รายจา่ ย 1,421,896.00 2,462,136.07
8% 14%

( เอกสารการประชุม หนา้ ท่ี 41 )

สรปุ ผลการดาเนนิ งานเปรยี บเทียบงบประมาณ

( เอกสารการประชุม หน้าที่ 42 )

สรปุ ประสทิ ธิภาพการจัดเกบ็ หนค้ี า่ ใช้จา่ ยสว่ นกลาง

ค่าใชจ้ า่ ยสว่ นกลาง (รอบเก่า) ขอ้ มูลการแจง้ หน้ี ณ 3 พ.ย.64 % จานวนหอ้ ง
รอบ ระยะเวลา รบั ชาระ ชดุ ค้างชาระ
แจ้งหน้ี (รับชาระ) ค้างชาระ รวม
ไทย ตา่ งชาติ 3 Unit

1 ก.ย.63 – 28 ก.พ.64 6 เดือน 16,327,787.10 (16,301,463.90) 9,888 16,435.20 26,323.20 99.72%
(1 Unit) (2 Unit)

เดิมคา้ งชาระ 64,370.80 บาท (ข้อมูล ณ. 21 ส.ค 64 CCM ครง้ั ท่ี 6) ชาระแล้ว ค่าใช้จ่ายสว่ นกลาง (ก.ย.63 – ก.พ. 64)
ฝ่ายจัดการติดตามหนไ้ี ด้ 38,047.60 บาท (ต่างชาติ) ปัจจบุ นั คงเหลอื 26,323.20 บาท 16,301,463.90
และได้ดาเนินการออกจดหมายแจง้ เตือน ลงนามโดยผู้จดั การนติ บิ คุ คล ไปแล้ว 2 ครง้ั ค้างชาระ
99.72% 26,323.20
0.28%

สรปุ ประสทิ ธิภาพการจดั เกบ็ หนี้ค่าใชจ้ ่ายสว่ นกลาง

คา้ งชาระค่าส่วนกลางรอบเดอื น กนั ยายน 2563 - กมุ ภาพันธ์ 2564
แจง้ หนี้ 6 เดอื นตอ่ ครง้ั (คา้ งชาระ 6 เดอื น)

เลขทห่ี อ้ ง สัญชาติ คงเหลือ หมายเหตุ

B0913 ไทย 9,888.00 ขอทยอยชาระขายของไม่ดี
B2220 ตา่ งชาติ 8,217.60 มแี ต่ไลน์เพ่ือนเจ้าของหอ้ ง อา่ นแลว้ ไม่ตอบ
B2221 ต่างชาติ 8,217.60 มีแต่ไลน์เพ่อื นเจา้ ของหอ้ ง อา่ นแล้วไม่ตอบ
26,323.20
รวมทั้งสิน้

สรุปประสิทธภิ าพการจดั เกบ็ หนคี้ ่าใชจ้ า่ ยสว่ นกลาง

คา่ ใชจ้ า่ ยสว่ นกลาง 6 เดอื นแรก แจง้ หน้ี วนั ท่ี 1 กมุ ภาพนั ธ์ 2564 ค่าใช้จ่ายสว่ นกลาง (มี.ค. – ส.ค. 64)

ข้อมูลการแจ้งหน้ี ณ 4 พ.ย.64

รอบ ระยะเวลา แจ้งหน้ี (รับชาระ) % รบั ชาระ ค้างชาระ จานวนห้อง
ชดุ ค้างชาระ
ไทย ตา่ งชาติ รวม

1 – 31 ม.ี ค.64 1 เดอื น 2,719,224.25 (2,699,388.49) 99.27 4 11 19,835.76 15 Unit
1 – 30 เม.ย.64 1 เดอื น 2,721,297.85 (2,696,574.25) 99.09
1 – 31 พ.ค.64 1 เดอื น 2,721,297.85 (2,695,204.65) 99.04 4 13 24,723.60 17 Unit
1 – 30 ม.ิ ย.64 1 เดือน 2,721,297.85 (2,695,204.65) 99.04
1 – 31 ก.ค.64 1 เดือน 2,721,297.85 (2,690,834.70) 98.88 4 14 26,093.20 18 Unit
1 – 31 ส.ค.64 1 เดอื น 2,721,297.85 (2,683,162.38) 98.60
6 เดอื น 16,341,399.90 16,176,170.28 98.99 4 14 26,093.20 18 Unit
รวม
9 14 30,463.15 23 Unit

18 21 38,020.71 39 Unit

43 87 165,229.62 130 Unit

ค่าใชจ้ ่ายส่วนกลาง (ม.ี ค. – ส.ค. 64)

ชาระแลว้ ค้างชาระ
16,176,170.28 165,229.62

98.99% 1.01%

สรุปประสทิ ธภิ าพการจดั เกบ็ หนี้ค่าใชจ้ ่ายส่วนกลาง

ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 6 เดอื นหลงั แจง้ หน้ี วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 คา่ ใชจ้ า่ ยส่วนกลาง (ก.ย. 64 – ก.พ. 65)

ขอ้ มลู การแจง้ หนี้ ณ 4 พ.ย.64

รอบ ระยะเวลา แจ้งหน้ี (รบั ชาระ) % รับชาระ ค้างชาระ จานวนหอ้ ง
ชุดค้างชาระ
ไทย ตา่ งชาติ เมโทร รวม

1 – 30 ก.ย.64 1 เดอื น 2,721,297.85 (2,545,705.52) 93.55 72 46 - 175,592.33 118 Unit
184 Unit
1 – 31 ต.ค.64 1 เดอื น 2,721,297.85 (2,447,085.76) 89.92 127 57 - 274,212.09 1,248 Unit
1,320 Unit
1 – 30 พ.ย.64 1 เดอื น 2,721,297.85 (840,276.28) 30.88 465 139 644 1,881,021.57 1,368 Unit
1,420 Unit
1 – 31 ธ.ค.64 1 เดือน 2,721,297.85 (740,301.87) 27.20 530 146 644 1,980,995.98 5,658 Unit

1 – 31 ม.ค.65 1 เดอื น 2,721,297.85 (675,339.16) 24.82 566 156 646 2,045,958.69

1 – 28 ก.พ.65 1 เดอื น 2,721,297.85 (656,737.23) 24.13 592 182 646 2,064,560.62

รวม 6 เดอื น 16,327,787.10 (7,905,445.82) 48.42 2,352 726 2,580 8,422,341.28

ชาระแล้ว คา่ ใช้จา่ ยสว่ นกลาง (ก.ย. 64 – ก.ย. 65)
7,905,445.82
ค้างชาระ
48.42% 8,422,341.28

51.58%

วาระการประชมุ กรรมการฯ ครั้งที่ 7/2563-2564

วาระที่ 3 เรื่องตดิ ตามสบื เน่อื ง

วาระการประชมุ กรรมการฯ ครง้ั ที่ 7/2563-2564

วาระท่ี 3.1 งานคณะกรรมการมอบหมาย

( เอกสารการประชมุ หนา้ ที่ 50-60 )

วาระท่ี 3.1 งานคณะกรรมการฯ มอบหมาย

ความคบื หนา้ จากการประชุมวาระพิเศษ คร้ังท่ี 1/2562-2563 งานขอความอนุเคราะห์จากโครงการ

ลาดับ เร่ือง ติดตามผล ผลดาเนนิ การ ผูร้ บั ผิดชอบ
1. เพม่ิ ชุดโตะ๊ เก้าอ้ซี มุ้ ดาดฟ้าอาคาร C เรียบร้อย ตดิ ตาม อย่รู ะหวา่ งโครงการพิจารณารปู แบบ โครงการ( เอกสารการประชุม หน้าท่ี 49 )

วาระท่ี 3.1 งานคณะกรรมการฯ มอบหมาย

ความคืบหน้าจากการประชมุ วาระพิเศษ ครง้ั ที่ 1/2562-2563 งานขอความอนุเคราะหจ์ ากโครงการ

ลาดับ เรือ่ ง ติดตามผล ผลดาเนินการ ผูร้ บั ผิดชอบ
เรียบรอ้ ย ตดิ ตาม โครงการ
2. เพ่มิ กล้องวงจรปดิ บริเวณ อยู่ระหวา่ งโครงการพิจารณานาเสนอ
พน้ื ทีส่ ว่ นกลาง ชนั้ 6 P เปรียบเทียบราคาและขอ้ มลู 3 รูปแบบ ได้แก่
แบบ Analog แบบ IP และ แบบ WIFI

แบบ Analog แบบ IP แบบ WIFI ( เอกสารการประชมุ หน้าที่ 49 )

วาระที่ 3.1 งานคณะกรรมการฯ มอบหมาย

ความคืบหน้าข้อเสนอแนะของเจา้ ของรว่ มในวันประชุมใหญ่สามัญเจา้ ของร่วม ประจาปี 2563

ลาดบั เรือ่ ง ตดิ ตามผล ผลดาเนนิ การ ผรู้ บั ผดิ ชอบ
เรยี บร้อย ติดตาม
1. ตดิ ตามงาน Defect ผูร้ บั เหมาแก้ไขงานเรยี บรอ้ ยคงเหลือส่งมอบงาน ผรู้ บั เหมาของ
ภายในโครงการ แผนงานของผู้รบั เหมา P และเก็บงานรอบสุดท้าย จากเดิมกาหนดการแล้วเสร็จ โครงการ
โครงการ ในเดือน ก.ค.64
แจ้งกาหนดแก้ไข Defect พื้นทที่ างเดนิ
ส่วนกลาง ดังน้ี แต่เล่ือนแผนงานจบงาน พ.ย. 64 เนื่องจากอยู่
ในช่วงมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเช้ือ โค
อาคาร A แก้ไขงานจบ วท. 20 ม.ี ค. 64 วดิ -19 ตามประกาศของภาครฐั
อาคาร B แก้ไขงานจบ วท. 10 พ.ค. 64
อาคาร C แก้ไขงานจบ วท. 9 เม.ย. 64

( เอกสารการประชุม หนา้ ท่ี 49 )


Click to View FlipBook Version