The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

SAR63โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chattuporn6599, 2021-05-05 06:39:06

SAR63โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม

SAR63โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม

1

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา
(Salf Assessment Report : SAR)
ปีการศกึ ษา ๒๕๖๓

โรงเรยี นคเู มืองวิทยาคม
อำเภอคูเมอื ง จังหวดั บรุ รี มั ย์

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึ ษามัธยมศึกษาบรุ ีรมั ย์
สำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธกิ าร

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมอื งวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

2

บทสรุป

ผลการรายงานการประเมินตนเองของผบู้ ริหารสถานศกึ ษา

ผ้จู ัดทำขอ้ มลู : นายวรากร เสนามาตย์ ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นคเู มืองวทิ ยาคม
ขอ้ มูลพน้ื ฐาน

โรงเรียนคเู มืองวิทยาคม ตงั้ อยู่เลขท่ี ๓๖๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลคเู มือง อำเภอคูเมือง จงั หวดั บรุ รี มั ย์
รหัสไปรษณีย์ ๓๑๑๙๐ โทรศพั ท์ ๐-๔๔๖๙-๙๐๕๕ โทรสาร ๐-๔๔๖๙-๙๓๔๙ Website www.kmu.ac.th/
สงั กดั สำนกั งานเขตพืน้ ท่กี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษาบุรีรัมย์ โรงเรียนได้จดั การศึกษาตง้ั แตร่ ะดับช้ันมธั ยมศึกษาปที ี่ ๑
ถึงระดบั ช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ่ี ๖ จำนวน ๖ ชน้ั เรยี น ๓๓ หอ้ งเรยี น จำนวนครูและบุคลากรทางการศกึ ษา จำนวน
๗๖ คน จำนวนนักเรียน ๑,๐๖๔ คน

๑. ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา อยใู่ นระดับ ๔ (ดีเลศิ )
๒. หลกั ฐานสนับสนุน ด้านคณุ ภาพผูเ้ รยี น นกั เรียนอา่ นออกเขียนได้ทกุ คนและมีความสามารถในการ
ส่อื สาร มีผลสมั ฤทธ์ิทางการเรยี นผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาได้กำหนด นกั เรยี นทกุ คนมจี ิตอาสา และร่วม
กจิ กรรมจิตอาสา นกั เรยี นมโี ครงงาน/ผลงานประดษิ ฐใ์ หม่ๆ โดยเกดิ จาการจดั การเรียนรู้ การศกึ ษาคน้ ควา้ แบบ
อิสระ (Independent Study) มกี ารสอนงานอาชีพใหน้ ักเรยี น โดยความรว่ มมือกับวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
นกั เรยี นไม่มอี ัตราความเสี่ยงการติดสารเสพติด มีโครงการงานระบบดูแลชว่ ยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง

ด้านการบริหารและการจัดการ โดยโรงเรียนมีการกำกับดูแลจากผบู้ ริหารเปน็ อยา่ งดี ทำใหโ้ รงเรยี น
ไดร้ บั เกยี รตบิ ตั ร/โล่รางวัลจากการประกวดแขง่ ขันต่าง ๆ มากมาย เป็นทยี่ อมรับในสังคม ผู้บริหารมีการกำหนด
ขอ้ มูลอัตรากำลังครเู พอื่ รองรบั จำนวนขา้ ราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา เพ่ือจดั ครูใหค้ รบตรงตามวิชาเอก
จดั ช่ัวโมงการสอนของครโู ดยเฉลย่ี ของครผู ูส้ อน หลงั เสร็จสนิ้ การสอนในแต่ละปกี ารศึกษาใหค้ รแู ละบคุ ลากรสรุป
รายงานผลการปฏิบตั ิงานของตนเองเสนอผู้บริหารรับทราบ มีการรายงานและบันทกึ รายงานการประชมุ มกี าร
จัดกิจกรรมการนเิ ทศที่เขม้ แขง็ และบันทึกการนิเทศพรอ้ มแนบรปู ถ่ายกิจกรรมมกี ารประกวดแข่งขนั การนเิ ทศ
ภายในโรงเรียนเพือ่ มอบโล่รางวัลครผู ู้สอนดเี ดน่

ดา้ นกระบวนการจดั การเรยี นรทู้ เ่ี น้นผู้เรยี นเป็นสำคัญ โดยโรงเรียนมีการบรหิ ารจดั การเรยี นการสอนท่ี
เน้นผเู้ รยี นเป็นสำคญั โดยให้ครูมกี ารกำหนดการสอนพร้อมกับจดั ทำแผนการจดั การเรยี นรู้ท่เี นน้ ผ้เู รียนเป็น
สำคัญ มีการบนั ทึกหลงั แผนมกี ารวิเคราะห์ผเู้ รียนเป็นรายบุคคลเพื่อศกึ ษานักเรยี น มีการสอนซ่อมเสรมิ มกี าร
นเิ ทศครูทุกคนจากท้งั ผบู้ ริหารและหวั หน้ากลมุ่ สาระ มีสมดุ บนั ทกึ การนเิ ทศการสอน ส่งเสรมิ ให้ครจู ัดทำวจิ ยั ใน
ชน้ั เรยี นเพื่อพฒั นาการเรียนการสอนของครแู ละนกั เรยี นไดร้ ับการสอนท่ีถกู ตอ้ งตามลกั ษณะและความแตกต่าง
ของบุคคล มกี ารจดั กิจกรรมเพอ่ื ให้นักเรียนได้รบั การพัฒนาทกุ ๆด้าน ทกุ กล่มุ สาระการเรยี นรู้ และรายงานผล
การปฏบิ ตั งิ านโครงการ/กจิ กรรมต่าง ๆ มีเอกสารมอบหมายงาน และครูจดั ชัว่ โมงกจิ กรรม PLC ชุมชนแห่งการ

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมืองวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

3

เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ใหค้ รูได้ปรกึ ษาเพอื่ ปรบั ปรุงกระบวนการจัดการ
เรยี นรู้ ของตนเองร่วมกนั

๓. แผนพัฒนาเพอ่ื ให้ได้มาตรฐานท่ีสงู ขนึ้
แผนปฏิบัตงิ านท่ี ๑ เข้ารว่ มโครงการ English for all จา้ งครภู าษาจีนและ ครภู าษาองั กฤษท่ีเป็น

เจ้าของภาษา มาประจำที่กลุ่มสาระการเรยี นร้ภู าษาต่างประเทศ
แผนปฏบิ ัติงานที่ ๒ จัดกิจกรรมตวิ เข้มเติมเตม็ ความรมู้ าติวใหน้ ักเรยี นเพ่อื ยกระดบั ผลสัมฤทธ์ิ
แผนปฏิบตั ิงานท่ี ๓ ขอคำปรึกษาทมี งานจากคณะครศุ าสตร์ มหาวิทยาลยั ราชภฏั ในพ้นื ท่ี เพื่อ

พฒั นาการเรียนการสอน ทกุ กลมุ่ สาระในปกี ารศึกษาถดั ไป
แผนปฏบิ ตั งิ านท่ี ๔ โรงเรยี นมีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคณุ ภาพโดยผบู้ รหิ ารและรองฯ ๔

ฝา่ ย และมหี วั หน้างานท้ัง ๔ กลมุ่ งาน บรหิ ารจดั การอย่างเป็นระบบและมคี ุณภาพ
แผนปฏบิ ัติงานที่ ๕ โรงเรยี นมแี หล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยที างการศึกษาทีเ่ พียงพอและมี

คุณภาพมีสภาพแวดล้อมทเ่ี หมาะสมในการจดั การเรียนการสอน
แผนปฏิบตั ิงานที่ ๖ โรงเรยี นมกี ารจดั บริเวณรอบโรงเรียนใหร้ ม่ ร่ืนมีท่ีพักผ่อนและสำหรับการทำงาน

เพอ่ื เป็นการเรยี นรู้ท่ีหลากหลาย
แผนปฏิบัตงิ านที่ ๗ โรงเรยี นมีภาคีเครอื ข่ายรว่ มพัฒนาทงั้ จากผู้ปกครองนกั เรยี น ชมุ ชน

สถาบันอดุ มศึกษา และองค์กรอื่น ๆ ทเี่ ก่ยี วขอ้ งทัง้ ภาครฐั และภาคเอกชน
แผนปฏบิ ัติงานที่ ๘ โรงเรียนมีแหลง่ เรียนรู้ สอ่ื นวตั กรรมและเทคโนโลยีทางการศกึ ษาทีเ่ พียงพอและมี

คณุ ภาพมสี ภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ในการจัดการเรียนการสอน
แผนปฏิบตั งิ านท่ี ๙ โรงเรยี นมีการจดั บริเวณรอบโรงเรียนให้ร่มรน่ื สวยงาม นา่ อยู่ นา่ เรียน มที ่ีพักผ่อน

และสำหรบั การนง่ั ทำงานมีภาคีเครอื ขา่ ยรว่ มพฒั นาจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนั อุดมศกึ ษา และองค์กรอ่นื ๆ ท่ี
เก่ียวข้องทง้ั ภาครัฐและเอกชน

แผนปฏิบตั งิ านที่ ๑๐ ผู้เรียนมศี ักยภาพเปน็ พลโลก มีคณุ ธรรม ความรคู้ วามสามารถ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มจี ติ สำนกึ ในความเปน็ ไทย อนุรักษแ์ ละพฒั นา
สงิ่ แวดล้อม รวมทั้งมศี กั ยภาพในการศกึ ษาต่อและประกอบอาชพี ดำรงชีวิตตามหลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง

แผนปฏบิ ัตงิ านท่ี ๑๑ จดั ทำแผนการพัฒนาครูให้เปน็ ครูมืออาชีพ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมอื งวิทยาคม ปี ๒๕๖๓คำนำ

การประกนั คณุ ภาพภายในเปน็ สว่ นหน่ึงของกระบวนการบริหารการศกึ ษาที่ตอ้ งดำเนินการอย่างต่อเน่ือง
และสำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พ้ืนฐานได้กำหนดให้ “สถานศึกษาทกุ แห่งต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน
การประเมินคณุ ภาพภายนอก และมผี ลการประเมินระดบั ดี / ดมี ากไม่นอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ ๘๐”

การดำเนินงานโครงการตา่ งๆของโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมได้ดำเนินงานภายใตก้ ารประกันคุณภาพ เพอื่ ให้
เกิดผลสำเรจ็ สูงสุดต่อนักเรียน ครูและผทู้ ่มี ีสว่ นเก่ยี วข้องทกุ คน มีการตรวจสอบ ติดตาม นเิ ทศ ใหค้ ำแนะนำ และ
นำไปปรับปรงุ ให้เกดิ การพัฒนาอยา่ งตอ่ เน่อื ง

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ได้ดำเนินการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ่ งทุกปี ทั้งน้ี
เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปดิ เผยต่อสาธารณชน ได้รบั ทราบถงึ จุดเดน่ จุดควรพฒั นา ตลอดจนทิศทางในการพฒั นาสถานศกึ ษาในอนาคต
ใหม้ ีคุณภาพตามมาตรฐานทก่ี ำหนด

ขอขอบพระคณุ ท่านผู้ปกครอง ชุมชน ผูม้ ีส่วนเก่ยี วขอ้ งทุกภาคส่วน ที่ไดใ้ ห้การสนับสนุนโรงเรียนคูเมือง
วิทยาคมด้วยดี เสมอมาจนทำใหโ้ รงเรยี นของเรามีวนั น้ี ขอขอบคณุ ครู อาจารย์ บคุ ลากรของโรงเรียนทุกท่านที่
มีส่วนสำคญั ยิ่งในการพัฒนานกั เรียน รวมทัง้ การจัดทำใหเ้ อกสารฉบบั น้ีสำเร็จสสู่ ายตาชมุ ชนและสังคมได้ และขอ
ขอบใจนกั เรียนทุกคนที่ตงั้ ใจศึกษาเล่าเรียน ใฝร่ ู้ใฝ่เรียน และประพฤตติ นเป็นคนดีจนโรงเรียนของเรา
กา้ วขึ้นมาอย่ใู นแนวหนา้ ในฐานะโรงเรียนท่มี ีคุณภาพโรงเรยี นหนงึ่ ของประเทศไทยได้อยา่ งนา่ ภาคภูมิใจ

โรงเรยี นคเู มอื งวิทยาคม
สำนักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษามธั ยมศึกษาบรุ ีรัมย์

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมอื งวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓สารบญั

สว่ นท่ี ๑ ข้อมลู พ้ืนฐาน หน้า
๑.๑ ข้อมลู พน้ื ฐานทัว่ ไปของสถานศกึ ษา
๑.๒ ขอ้ มลู โครงสร้างด้านการบรหิ ารของสถานศึกษา ๑
๑.๓ ขอ้ มูลครแู ละบคุ ลากรของสถานศกึ ษา/วุฒกิ ารศกึ ษา ๔
๑.๔ ขอ้ มูลนกั เรียนและผู้สำเรจ็ การศึกษา ๕
๑.๕ ข้อมลู หลักสตู รท่ีจดั การเรยี นการสอน ๙
๑.๖ ขอ้ มลู อาคารสถานท่ี ๑๑
๑.๗ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรภู้ ายใน/ภายนอกสถานศกึ ษา ๒๐
๑.๘ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พ้ืนฐาน (O-NET) ข้อมลู ๒๐
ผลสมั ฤทธ์ิทางการเรยี นของนกั เรียน ข้อมลู ผลสมั ฤทธ์ิทางการเรยี นแตล่ ะรายวชิ า
ในระดบั ๓ ขน้ึ ไป ๒๒
๑.๙ รางวัลท่ีสถานศกึ ษาไดร้ ับ ๒๖
๑.๑๐ การดำเนนิ งานของสถานศกึ ษาตามนโยบายจากหน่วยงานตน้ สังกัด หรือภาครัฐ ๓๓

สว่ นท่ี ๒ ผลการประเมนิ ตนตามมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศึกษา ๓๕
๒.๑ มาตรฐานที่ ๑ คณุ ภาพของผูเ้ รียน ๔๖
๒.๒ มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบรหิ ารและการจัดการ ๔๙
๒.๓ มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรยี นการสอนที่เน้นผเู้ รียนเปน็ สำคัญ ๕๑
๒.๔ สรปุ ผลการประเมนิ ในภาพรวม ๕๕
๒.๕ แนวทางการพฒั นา และความต้องการชว่ ยเหลอื ๕๗
๖๒
ส่วนท่ี ๓ การปฏิบัติทีเ่ ป็นเลิศ BEST PRACTICE /กจิ กรรมทโี่ ดดเด่น ๖๒
๓.๑ ผลการประเมนิ คุณภาพภายใน ๖๕
๓.๒ ผลการประเมินคณุ ภาพภายนอก
๓.๓ การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของการประเมนิ คุณภาพภายนอกรอบสาม

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมอื งวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓ภาคผนวก
• ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้นื ฐานพรอ้ มการกำหนดคา่ เป้าหมายของสถานศกึ ษา
• หนงั สือให้ความเหน็ ชอบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา (Self
Assessment Report : SAR) ของคณะกรรมการสถานศึกษา
• คำสัง่ คณะกรรมการดำเนนิ งานการประกันคณุ ภาพการศกึ ษาข้ันพ้นื ฐานของสถานศกึ ษา
- คำสั่งคณะกรรมการจดั ทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัตกิ ารประจำปี
- คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลอ่ื นการพฒั นาระบบการประกนั คณุ ภาพ
ภายในสถานศกึ ษา
- คำส่ังคณะกรรมการผรู้ บั ผิดชอบมาตรฐานการศกึ ษาขัน้ พื้นฐานของสถานศึกษา
- คำส่งั แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
• คู่มอื และปฏทิ นิ งานการประกนั คณุ ภาพภายในสถานศึกษา
• ภาพประกอบในแต่ละมาตรฐาน/ประเดน็ การพจิ ารณา

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมอื งวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

1

ส่วนท่ี ๑
ข้อมลู พ้ืนฐานทัว่ ไปของสถานศึกษา

๑. ข้อมลู พ้ืนฐานของสถานศึกษา
โรงเรียนคเู มืองวิทยาคม ต้งั อยู่เลขที่ ๓๖๓ หมูท่ ี่ ๖ ตำบลคูเมือง อำเภอคเู มอื ง จังหวัดบุรรี มั ย์

รหสั ไปรษณีย์ ๓๑๑๙๐ โทรศัพท์ ๐ – ๔๔๖๙ - ๙๐๕๕ โทรสาร ๐ – ๔๔๖๙ - ๙๐๕๕ Website
www.kmu.ac.th/ สังกดั สำนักงานเขตพื้นทกี่ ารศึกษามัธยมศึกษาบรุ รี มั ย์ ได้จดั การศึกษาต้ังแต่ระดบั ชั้น
มธั ยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชนั้ มธั ยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๖ ชนั้ เรียน ๓๓ ห้องเรียน

ประวัตสิ ถานศึกษาโดยสังเขป
ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้รบั การอนุมัติใหจ้ ัดต้งั ตามหนังสือที่ บร ๒๓ / ๓๕๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๑๕ โดยใช้
ชือ่ โรงเรียนว่า “ โรงเรียนบุรรี ัมย์วิทยาลยั สาขาก่งิ อำเภอคเู มอื ง ” นายนอ้ ม เรอื งไพศาล เปน็ ครใู หญ่ รบั นกั เรียน
แบบสหศกึ ษา ได้อาศยั อาคารเรียนของโรงเรยี นชมุ ชนบ้านคูเมือง ( ประถมศึกษา ) เป็นสถานท่ีทำการเรยี นการ
สอนและไดม้ ีการขอยมื ตวั ครอู าสาสมคั รจากโรงเรียนประถมศึกษา ( ซ่ึงแต่เดิมสังกดั องค์การบรหิ ารสว่ นจังหวัด
บุรีรัมย)์ มาชว่ ยจดั การเรียนการสอนช่วั คราว จำนวน ๓ ทา่ น ตอ่ มานายนอ้ ม เรอื งไพศาล ไดร้ ับคำส่ังแตง่ ตงั้ ใหไ้ ป
ดำรงตำแหนง่ ครูใหญ่โรงเรยี นลำปลายมาศ และแต่งตงั้ ให้นายชวนันต์ รัชตกุล ครโู รงเรยี นพทุ ไธสง มาดำรง
ตำแหนง่ ครใู หญ่ โรงเรยี นบรุ ีรมั ย์วิทยาลัย สาขาก่ิงอำเภอคเู มอื ง ต้งั แต่วนั ท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๑๕
ปี พ.ศ.๒๕๑๖ กระทรวงศกึ ษาธิการได้ประกาศตั้งเปน็ “ โรงเรยี นคูเมืองวิทยาคม ” ตามหนงั สือที่ บร
๒๓/๗๑๙๕ ลงวนั ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๑๖ ( แต่ยังคงอาศยั อาคารเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ ) และไดร้ ับ
การจัดสรรทดี่ ินตามผังเมืองของกระทรวงมหาดไทยใหเ้ ปน็ ที่ดนิ ของโรงเรยี นคูเมืองวิทยาคม จำนวน ๖๔ ไร่ ต่อมา
อำเภอคูเมอื ง ได้ตกลงยกท่ีดิน ซ่ึงเดมิ เป็นบรเิ วณที่จะใช้สร้างสนามกีฬากลางอำเภอใหร้ วมกบั ท่ดี ินแปลงเดมิ อกี
ท่ีดินของโรงเรยี นคเู มอื งวทิ ยาคมรวมทงั้ ส้นิ ๑๕๔ ไร่ ๑ งาน ๗๔ ตารางวา กองออกแบบและกอ่ สร้าง กรมสามญั
ศึกษาได้ออกแบบแผนผังบรเิ วณโรงเรยี นเรียบรอ้ ยตงั้ แต่ วนั ท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๑๖ แลว้
ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ผู้ปกครองนกั เรียน และ พ่อค้า ประชาชน ชาว อำเภอ คูเมือง ได้รว่ มกนั จดั สร้างอาคาร
เรยี นชัว่ คราวให้ ๑ หลัง ๘ ห้องเรียน ดังนัน้ ใน ปีการศกึ ษา ๒๕๑๗ จงึ ไดย้ ้ายออกจากการอาศัย อาคารเรียนของ
โรงเรียนบ้านคเู มอื ง(โรงเรียนชมุ ชนบ้านคเู มอื ง) ไปดำเนินการสอน อยู่ในอาคารชั่วคราวท่ีตง้ั อยใู่ นบรเิ วณท่ดี ินที่
ได้รับจดั สรรใหป้ ี พ.ศ. ๒๕๒๖ เข้าร่วมโครงการโรงเรยี นมธั ยมเพ่ือพฒั นาชนบทโดยใช้ช่อื ย่อ ของ โครงการว่า “ ม.
พ.ช. ๒ รุ่นที่ ๑”( มี ที่ดนิ ตามผงั ของ มพช. ๑๘๕ ไร่ ๓ งาน ๕๔ ตารางวา ) ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ กรมสามญั ศึกษา
อนมุ ตั ิให้เปิดสอนถงึ ชัน้ มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ กรมสามญั ศึกษาอนุมตั ิใหเ้ ปิดโรงเรียน สาขาที่ตำบลพรสำราญ โดยสภาตำบล พรสำราญ
รว่ มกบั ประชาชนตำบลพรสำราญ ได้สร้างอาคารเรยี นชวั่ คราวให้ ๑ หลงั ๔ ห้องเรยี น เปดิ ทำการ เรยี นการสอน
ตั้งแต่ปีการศกึ ษา ๒๕๓๖ และในปกี ารศกึ ษา ๒๕๓๙ กรมสามัญศึกษาได้อนมุ ตั แิ ต่งต้งั ใหเ้ ป็น โรงเรียน และ
แต่งตัง้ นายวทิ รู ย์ วงศอ์ นิ เปน็ ผ้บู รหิ ารสถานศึกษา

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

2

ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ กรมสามญั ศกึ ษา ไดอ้ นุมัติใหเ้ ปิดโรงเรียน สาขาเพ่ิมอีก ๑ สาขาที่ตำบลหนองขมาร เปดิ
ทำการ ต้งั แต่ ภาคเรียนที่ ๑ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๓๗ เปน็ ต้นมาและโรงเรยี นไดแ้ ต่งตัง้ นายสุนทร เสรมิ สขุ เปน็ ผู้
ประสานงาน ดูแล สาขาจนถึง ปัจจุบนั เปดิ เปน็ โรงเรยี นหนองขมารวทิ ยาคม นายสุนทร เสรมิ สุข เป็นผ้บู ริหาร
สถานศกึ ษา

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ มีนายณรงคศ์ กั ด์ิ รักพร้า เปน็ ผูบ้ รหิ าร ปี ๒๕๖๐ โรงเรยี นไดด้ ำเนนิ การ
ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ เพอ่ื ใชใ้ นกิจกรรมของทางโรงเรยี น

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน มนี ายวรากร เสนามาตย์ เปน็ ผบู้ รหิ าร
ขอ้ มลู ด้านการบริหาร

๑ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ช่อื นายวรากร เสนามาตย์

วุฒกิ ารศกึ ษาสงู สุด คม. การบริหารการศึกษา โทรศพั ท์ ๐๘๑ - ๕๗๙๕๗๕๓
๒ รองผูอ้ ำนวยการโรงเรียน
ช่อื นางพรทิพย์ เอี่ยมมาลา รองผอู้ ำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณและบุคคล

วุฒกิ ารศกึ ษาสงู สุด ศษ.ม. การบริหารการศกึ ษา โทรศัพท์ ๐๘๑ - ๐๗๕๒๑๒๘
ชื่อ นางเสาวคนธ์ บญุ ชู รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

วุฒิการศึกษาสงู สุด ศษ.ม. การบรหิ ารการศึกษา โทรศพั ท์ ๐๘๑ - ๗๖๐๖๙๗๐
ช่อื นางขจร ไพรแสงอรุณ รักษาการรองผูอ้ ำนวยการฝ่ายบรหิ ารงานวิชาการ

วฒุ กิ ารศึกษาสูงสดุ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา โทรศพั ท์ ๐๘๑ - ๙๙๙๑๕๖๓

แนวทางการจดั การศกึ ษาประกอบด้วย
๑. ปรัชญาการศึกษา
“ปญั ญา โลกสมิ ปชโชโต”
๒. วิสยั ทศั น์ของโรงเรยี น
โรงเรยี นมีการบรหิ ารจดั การศกึ ษา ใหน้ ักเรยี นเปน็ คนดี มคี วามสขุ
๓. พนั ธกจิ โรงเรยี นและชุมชนมสี ่วนร่วมส่งเสริมใหผ้ ู้เรยี น
๑. พฒั นาผเู้ รียนให้มคี ณุ ธรรม ศลี ธรรม จรยิ ธรรม และค่านยิ มอันพึงประสงค์
๒. เพือ่ พัฒนาผู้เรยี น ใหไ้ ด้คุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยเนน้ การปฏบิ ตั ิการ

เรยี นร้ทู ย่ี ดึ ผู้เรยี นเป็นสำคญั
๓. สง่ เสริมสนบั สนุนใหช้ มุ ชนมสี ่วนร่วมในการจัดการศึกษาในโรงเรยี น
๔. พัฒนาสิ่งแวดลอ้ มให้มบี รรยากาศทเ่ี อื้อตอ่ การเรยี นรู้
๕. ส่งเสริมอาชีพและหารายได้ระหวา่ งเรียน
๖. พฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การใหม้ ปี ระสิทธิภาพ
๗. อนุรกั ษภ์ มู ปิ ัญญาทอ้ งถ่ิน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มอื งวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

3

๓.๔ เป้าประสงค์
๑. ผเู้ รียนมศี กั ยภาพเป็นพลโลก มคี ุณธรรม ความรคู้ วามสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

มที ักษะ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพน้ื ฐาน มจี ติ สำนกึ ในความเป็นไทยอนรุ กั ษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม รวมท้งั มีศักยภาพในการศกึ ษาต่อและประกอบอาชพี ดำรงชวี ติ ตามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง

๒. ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ พัฒนาสอื่ นวตั กรรมเทคโนโลยี จัดการ
เรยี นการสอนไดอ้ ย่างมีประสิทธภิ าพ

๓. โรงเรยี นมีการบรหิ ารจดั การอยา่ งเปน็ ระบบ
๔. โรงเรยี นมีแหลง่ เรยี นรู้ ส่ือ นวตั กรรมและเทคโนโลยที างการศกึ ษาท่เี พียงพอมีคุณภาพและ
เหมาะสม
๕. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายความรว่ มมือในการพัฒนา ผู้ปกครอง ชมุ ชน สถาบนั อดุ มศกึ ษา และ
องคก์ รอนื่ ๆ ที่เกยี่ วข้องทงั้ ภาครัฐและเอกชน
๓.๕ อตั ลักษณ์ ของโรงเรียน
“นักเรยี นโรงเรยี นคูเมืองวิทยาคมรักความสะอาด”
๓.๖ จดุ เนน้ /นโยบายของสถานศึกษา
๓.๗ สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ตั้งอยู่ในเขตตำบลคูเมือง โดยมีอาณาเขตติดกับ กศน .อำเภอคูเมือง
โรงพยาบาลคเู มือง ที่วา่ การอำเภอคูเมือง สถานีตำรวจภธู รอำเภอคูเมอื ง สวนยางพาราของชมุ ชน สภาพชุมชน
รอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะกระจายอยู่ มีประชากรประมาณ ๑,๕๐๐ คน อาชีพหลักของชุมชนคือ
เกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ศาลเจ้าพ่อ
หลวงอุดม ประเพณีลอยกระทง อุทยานไมด้ อกเพลาเพลิน
ผ้ปู กครองสว่ นใหญ่ จบการศกึ ษาระดบั ช้ันประถมศึกษาปที ี่ ๖ อาชพี หลกั คือ เกษตรกร สว่ นใหญน่ บั
ถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๓,๐๐๐ บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว ๔ คน
โอกาสและขอ้ จำกดั ของโรงเรยี น
ในอำเภอคูเมือง มีโรงเรียนมัธยม ๔ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนคูเมอื งวิทยาคม โรงเรียนมัธยมพรสำราญ
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา และโรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ทั้งนี้ยังมีสถาบันอาชีวศึกษาอีก ๑ แห่ง คือ
วิทยาลัยเทคนิคคเู มือง ทำให้นักเรียนกระจายไปยงั ทกุ โรงเรียน และจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มี
แนวโน้มลดลง ทำให้โรงเรียนคูเมืองวทิ ยาคมเปน็ โรงเรียนขนาดกลาง ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจนถงึ ปาน
กลางทำให้มงี บประมาณสนับสนนุ พอสมควร การคมนาคมสะดวกสบาย ผ้ปู กครองท่ีมรี ายได้ดีกส็ ง่ บตุ รหลายเข้า
เรียนในเมือง ซึ่งห่างเพียง ๓๔ กิโลเมตร สภาพแวดล้อมของโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมร่มรืน่ สวยงาม น่าอยู่
น่ารู้และนา่ เรยี น ชมุ ชนโดยรอบและหน่วยงานส่วนราชการต่าง ๆ ใหก้ ารสนบั สนนุ เปน็ อย่างดี

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมอื งวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

4

๒. โครงสร้างการบรหิ ารของสถานศกึ ษา

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรยี น

นายวรากร เสนามาตย์ คณะกรรมการสถานศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน
ผอู้ านวยการโรงเรยี น

รองผอู้ านวยการโรงเรยี น

นางขจร ไพรแสงอรุณ นางพรทพิ ย์ เอยี่ มมาลา นางเสาวคนธ์ บญุ ชู

ดา้ นบรหิ ารวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบรหิ ารงานบคุ คล ด้านบรหิ ารท่ัวไป

๑. งานพัฒนาหลักสตู ร ๑. งานระดมทรพั ยากร ๑. งานวางแผนอตั รากาํ ลงั ๑.งานธุรการ
๒. งานวางแผนวิชาการ
๓. งานจดั การเรยี นการสอน และการ ลงทุน และการบรหิ าร กำหนดตำแหนง่ การจดั ระบบ ๒. งานตรวจสอบและควบคมุ
๔. งานรับนกั เรยี น
๕. งานพฒั นากระบวน จดั การ การบรหิ าร และพัฒนาองค์กร ภายใน
การเรยี นรู้
๖. งานวดั ผลประเมนิ ผลและ ทรัพยากรเพ่อื การศึกษา ๒. งานสรรหา บรรจุแต่งตงั้ ๓. งานสง่ เสริมกิจการนักเรียน
ดำเนินการเทียบโอน ๒. งานบรหิ ารการเงนิ ยา้ ย โอน และออกจากราชการ ๔. งานระบบการดูแลช่วยเหลือ
ผลการเรียน
๗. งานวจิ ยั เพ่ือพฒั นาคณุ ภาพ ๓. งานบรหิ ารบัญชี ๓. งานทะเบยี นประวัติ และวนั นกั เรียน
การศกึ ษา
๘. งานพัฒนาและส่งเสริม ๔. การบริหารพัสดุ และสินทรัพย์ ลา ๕. งานสง่ เสรมิ คุณธรรม
แหลง่ เรียนรู้ ๕. งานจดั สวสั ดิการสถานศึกษา ๔. งานประเมนิ ผลการปฏิบัติงาน จริยธรรม
๙. งานนิเทศการศึกษา
๑๐. งานแนะแนว ๖. งานแผนงานกลุ่มงบประมาณ และบาํ เหน็จความชอบ ๖. งานประชาธปิ ไตยโรงเรยี น
๑๑. งานพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและ มาตรฐาน ๗. งานตรวจสอบภายใน ๕. งานวินัยและรักษาวินยั ๗. งานระดับชนั้ และครทู ่ี
การศึกษา
๑๒. งานสง่ เสริมและพัฒนา ๘. งานจัดระบบควบคมุ ภายใน ๖. งานพฒั นาบคุ ลากรและ ปรึกษา
เครือข่ายทางวชิ าการ
๑๓. งานสารบรรณงานวชิ าการ กลมุ่ บรหิ ารงบประมาณ เสรมิ สร้างประสทิ ธิภาพ ๘. งานปอ้ งกันและแกไ้ ขปัญหา
๑๔. งานคดั เลอื กหนังสือ
เรยี น ๙. งานจัดทำแผนงบประมาณ ๗. งานแผนงาน (กลุ่ม) ยาเสพตดิ เอดส์ และอบายมุข
๑๕. งานพัฒนาและ
ใชส้ อ่ื เทคโนโลยเี พือ่ การศึกษา และแผนปฏบิ ัตกิ าร ๘. งานคณะกรรมสถาน ๙. งานวินยั และความประพฤติ
๑๖. งานสง่ เสริมความสามารถ ศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน ๑๐. งานประสานพัฒนา
พเิ ศษ
๑๗. งานทะเบยี นนักเรยี น เครอื ข่ายการศกึ ษาและ
๑๘. งานกจิ กรรมพฒั นาผ้เู รยี น
เครอื ข่ายผูป้ กครอง

๑๑. งานอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดลอ้ ม

๑๒. งานอนามัยโรงเรียน

๑๓. งานโภชนาการ

๑๔. งานรกั ษาความปลอดภยั

๑๕. งานยานพาหนะ

๑๖. งานบรกิ ารสาธารณะ

๑๗. งานประชาสัมพันธ์

๑๘. งานตรวจสอบและ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคคเู มวบอื งควมุ ทิ ภยายคใมนปี ๒๕๖๓

๓. ขอ้ มลู ครแู ละบคุ ลากรของสถานศึกษา ประกอบดว้ ย 5
๓.๑ จำนวนบุคลากร
อ่นื ๆ
บคุ ลากร ผบู้ รหิ าร ครูผสู้ อน พนกั งานราชการ ครูอัตราจ้าง เจา้ หนา้ ท่ี ๑๐
สนบั สนนุ
ปีการศกึ ษา ๒ ๕๔ ๕ ๔
๒๕๖๓ ๑

แผนภมู ิแสดงจำนวนครู/บุคลำกร

60 54
50
40 54 1 ผบู้ รหิ าร
30 ครูผสู้ อน
20 ปี 63 พนกั งานราชการ
10 2 ครูอตั ราจา้ ง
10 เจา้ หนา้ ทสี่ นบั สนนุ
0 อ่ืนๆ

๓.๒ ระดับตำแหน่ง

ตำแหน่ง ครชู ำนาญ ครูชำนาญ ครู พนกั งาน ครูอัตราจ้าง อ่นื ๆ
การพิเศษ การ ๑๖ ราชการ ๔ ๑๑

จำนวน ๓๒ ๘ ๕

แผนภมู แิ สดงจานวนตาแหน่งของครู/บคุ ลากร

11

40 32 16 5 4 อื่น ๆ
ครูอัตราจา้ ง

8 พนกั งานราชการ
20 ครู คศ.1

ครูชานาญการ

0 ครูชานาญการพิเศษ
จานวน

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มอื งวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

6

๓.๓ เพศ ชาย หญงิ
๒๘ ๔๘
เพศ
จำนวน

แผนภมู แิ สดงจำนวนบุคลำกรแยกชำย/หญงิ

๕๐
๔๕ ๔๘
๔๐
๓๕
๓๐ ๒๘
๒๕
๒๐
๑๕
๑๐จานวน

๓.๔ วุฒิการศกึ ษาสูงสุดของบคุ ลากร ชาย หญิง ปริญญาโท ปริญญาเอก
วุฒกิ ารศึกษา ม.๖ ปวช. ๒๔ ๐
ปวส. ปรญิ ญาตรี
จำนวน ๕ ๐ ๐ ๔๗

แผนภมู ิแสดงวุฒิการศกึ ษาของครู/บุคลากร

๔๗

๕๐

๔๐

๒๔

๓๐

๒๐ ๕ ๐

๑๐ ๐ ๐


จานวน

ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปรญิ ญาโท ปรญิ ญาเอก

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มอื งวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

7

๓.๕ ประสบการณ์ในตำแหนง่ ๑๙ - ๑๕ ๑๔ - ๑๐ ปี ๕ - ๑๐ ปี ๒ - ๕ ปี น้อยกวา่ ๑
ตำแหนง่ ๒๐ ปขี น้ึ ไป ปี ๘ ๐

จำนวนคน ๒๙ ๑๔ ๕ ๑๕

แผนภูมแิ สดงประสบการณ์ในการสอนของครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา

29
30

24
25

20
15

15

10 8
5 0

5 การงาน ศลิ ปะ
๗๔
0
จานวนปี

๓.๖ จำนวนบคุ ลากรแยกตามกลุ่มสาระการเรยี นรู้

กล่มุ สาระ ไทย คณิต วิทย์ สังคม ตา่ งประเทศ พละ

จำนวน ๗ ๑๐ ๑๖ ๘ ๑๑

แผนภูมิแสดงจำนวนครูและบุคลำกรแยกตำมกลุ่มสำระฯ

18

16
14 16

12

10 11
8 10
8
67 7
4 5
4
2

0
จานวน

ไทย คณติ วิทย์ สงั คม ต่างประเทศ การงาน ศิลปะ พละ

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

8

๓.๗ จำนวนช่วั โมงการสอน/คน/สัปดาห์

จำนวนช่วั โมง ๒๐ ขึ้นไป ๑๕ - ๑๙ ๑๐ - ๑๔ ๕-๙ ๑- ๕
๒ ๐ ๐
จำนวนครู ๔๙ ๑๗

แผนภชมู ่ือิแแสผดนงจภำมู นิ วนชว่ั โมงกำรสอนของครู/คน/
20 ขนึ้ ไปสัปด15ำห- 1์9 10-14 5-9 1-4

49

17

2 0 0

จานวนครู ๕-๑๐ ๑-๕
๐ ๐
๔.๘ จำนวนครทู ไี่ ดร้ บั การอบรมและพัฒนา

จำนวนชว่ั โมง ๒๐ ข้ึนไป ๑๐-๑๙ ไมเ่ คย

จำนวนครู ๖๘ ๐

68
70
60
50
40
30
20
10 0 0 0

0
จานวนครู

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมอื งวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

9

๓.๙ สาขาวิชาท่ีขาดแคลน รวม
๑. ดนตรสี ากล ๒๔๐
๒. จิตวิทยาและแนะแนว ๒๕๑
๒๑๐
๔. ข้อมูลนักเรียน ๑๓๙
จำนวนนักเรียน ปกี ารศึกษา ๒๕๖๓ รวม ๑,๐๖๔ คน (ขอ้ มลู ณ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓) ๑๐๒
๑๒๒
ระดบั มัธยมศึกษา ๑,๐๖๔
ชนั้ ชาย หญิง

ม.๑ ๑๑๐ ๑๓๐
ม.๒ ๑๑๘ ๑๓๓

ม.๓ ๑๐๒ ๑๐๘
ม.๔ ๔๗ ๙๒

ม.๕ ๒๗ ๗๕
ม.๖ ๓๒ ๙๐

รวมมัธยมศึกษา ๔๓๖ ๖๒๘

แผนภมู แิ สดงจานวนนกั เรยี น

1200
1,064

1000

800 628 240 251 210
139 102 122
600 130 108 92 75 90
436 หญงิ รวม

400

200 110 102
47 27 32

0
ชำย

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมมธั ยมศึกษำ

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมืองวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

10

๔.๑ จำนวนผูส้ ำเรจ็ การศึกษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๓

นักเรียนท้งั หมด จำนวนนกั เรยี นทง้ั หมด จำนวนนักเรียนท่ีจบ คดิ เป็นร้อยละ
๑๕๖ ๘๐.๔๑
ม.๓ ๑๙๔ ๑๑๓ ๙๗.๔๑

ม.๖ ๑๑๖

แผนภูมแิ สดงกำรจบหลกั สูตร

๑๙๔ ๑๕๖
๑๑๓
๒๐๐ ๑๑๖ ๘๐.๔๑ ๙๗.๔๑
๑๕๐

๑๐๐

๕๐มธั ยมศึกษาปีท่ี ๓ ชนั้ มัธยมศกึ ษาปีท่ี ๖

๔.๒ จำนวนนักเรยี นมสี ุขภาพตามเกณฑ์

ผู้เรยี นร้อยละ ๘๐ มีสขุ ภาพกายและสขุ ภาพจติ ทีด่ ี
โรงเรยี นไดม้ โี ครงการสง่ เสริมการออกกำลงั กาย พัฒนาผู้เรยี นดา้ นสุขภาพอนามยั และโภชนาการ

เช่น กจิ กรรมกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด การแขง่ ขนั กฬี าระหวา่ งหน่วยงาน การแข่งขันกฬี าระดับเขตพ้ืนทแ่ี ละ

ระดบั ภาค ซึ่งสง่ ผลให้ทางโรงเรยี นไดร้ างวัลชนะเลิศการแข่งขนั กฬี าฟุตบอล การอบรม enjoy endเส่ียง การอบรม

การปอ้ งกันการตัง้ ครรภ์ก่อนวัยอนั ควร กิจกรรม อย.น้อย ทูบีนมั เบอร์วนั คลนิ ิกเสมารกั ษ์ การรณรงค์

ตอ่ ตา้ นยาเสพติด โครงการสถานศกึ ษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนปลอดบหุ รี่ การอบรมขับข่ี
ปลอดภยั สรา้ งวินัยจราจร กิจกรรมอบรมธรรมะจากพระวทิ ยากร การเรยี นการสอนและสอบผา่ นธรรมศกึ ษา เป็น

ต้น สง่ ผลใหผ้ ู้เรียน ร้อยละ ๙๗.๓๔ มีสุขภาพกายและสขุ ภาพจติ ที่ดี ตามผลการประเมนิ คุณภาพภายใน

สถานศกึ ษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตวั บ่งชี้ สขุ ภาวะทางร่างกายและลักษณะของจิตสังคม มีระดับคุณภาพยอดเยย่ี ม

ตัวบง่ ชี้ รอ้ ยละของคะแนน ระดบั คุณภาพ

1. การมีคุณลักษณะและค่านยิ มที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ๙๙.๐๐ ยอดเยย่ี ม

โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวฒั นธรรมอนั ดีของสงั คม

2. ความภูมใิ จในท้องถิน่ และความเปน็ ไทย ๑๐๐.๐๐ ยอดเยี่ยม

3. การยอมรบั ที่จะอยรู่ ว่ มกันบนความแตกตา่ งและหลากหลาย ๑๐๐.๐๐ ยอดเยี่ยม

4. สุขภาวะทางกายและลกั ษณะจติ สงั คม ๙๗.๓๔ ยอดเยย่ี ม

คา่ เฉลย่ี ระดบั ตัวบ่งช้ี ๙๙.๐๘ ยอดเยยี่ ม

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มืองวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

11

๕.ขอ้ มลู หลักสตู รท่ีจัดการเรยี นการสอนของสถานศกึ ษา

โครงสร้างหลกั สตู รสถานศกึ ษาโรงเรียนคเู มืองวิทยาคม พุทธศกั ราช 2552 ฉบบั ปรับปรุง พ.ศ. 2563
ตามหลกั สตู รแกนกลางการศกึ ษาข้ันพน้ื ฐาน พทุ ธศกั ราช 2551 และฉบบั ปรับปรุง พ.ศ. 2560
ระดบั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 1

ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ี 1 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที ี่ 1 (ภาคเรยี นท่ี 2)

รหสั วิชา รายวิชาพืน้ ฐาน นก. ชม. รหสั วชิ า รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม.
60 60
ท21101 ภาษาไทย 1.5 60 ท21102 ภาษาไทย 1.5 60
60 60
ค21101 คณติ ศาสตร์ 1.5 20 ค21102 คณติ ศาสตร์ 1.5 20
60 60
ว21101 วทิ ยาศาสตร์ 1.5 20 ว21102 วทิ ยาศาสตร์ 1.5 20
20 20
ว21181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 20 ว21182 วทิ ยาการคานวณ 1 0.5 20
40 40
ส21101 สงั คมศกึ ษา ศาสนาและวฒั นธรรม 1.5 40 ส21102 สงั คมศกึ ษา ศาสนาและวฒั นธรรม 1.5 60
60
ส21103 ประวตั ศิ าสตร์ 0.5 460 ส21104 ประวตั ศิ าสตร์ 0.5
ชม.
พ21101 สขุ ศกึ ษา 0.5 20 พ21102 สขุ ศกึ ษา 0.5
40
พ21103 เทเบิลเทนนิส 0.5 20 พ21104 ยดื หยุ่น 0.5
20
ศ21101 ศลิ ปะ 1 20 ศ21102 ศลิ ปะ 1
-
ง21101 การงานอาชีพ 1 อ21102 ภาษาองั กฤษ 1.5

อ21101 ภาษาองั กฤษ 1.5

รวม 11.5 รวม 10.5 420
นก. ชม.
รหสั วิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. รหสั วิชา รายวชิ าเพม่ิ เติม 1 40
0.5 20
ท20201 การอา่ น 0.5 ค21202 คณติ ศาสตรเ์ พม่ิ เตมิ 0.5 20
1 40
ค21201 คณติ ศาสตร์เพมิ่ เตมิ 1 พ20201 เปตอง 0.5 20
0.5 20
ว20291 คอมพวิ เตอรเ์ บื้องตน้ 0.5 ว20292 การใช้โปรแกรมประมวลผลคา 0.5 -
4.5 160
อ21201 ภาษาองั กฤษเพอื่ การสอื่ สาร 1 0.5 ง20261 งานประดษิ ฐ์ 15 580

จ21221 ภาษาจีนเพอื่ การสื่อสาร 1 0.5 อ21202 ภาษาองั กฤษเพอ่ื การสื่อสาร 2

ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 (บรู ณาการ) 0.5 จ21222 ภาษาจีนเพอื่ การส่ือสาร 2

ส21232 หน้าท่ีพลเมือง 2 (บรู ณาการ)

รวม 3.5 120 รวม
รวมทงั้ หมด 15 580
รวมทั้งหมด

กจิ กรรมพฒั นาผู้เรียน (เพมิ่ เวลาร)ู้ ชม. กจิ กรรมพฒั นาผู้เรียน (เพม่ิ เวลาร)ู้ ชม.
1 20
❖ กจิ กรรมแนะแนว กจิ กรรมตา้ นทุจริต 1 20 ❖ กจิ กรรมแนะแนว กจิ กรรมตา้ นทุจริต
1 20
❖ กจิ กรรมนักเรียน ❖ กจิ กรรมนักเรียน 1 20
1 20
❖ ลกู เสอื / เนตรนารี / ยุวกาชาด 1 20 ❖ ลกู เสอื / เนตรนารี / ยุวกาชาด 2 40

❖ ชมุ นุม 1 20 ❖ ชุมนุม 120
700
❖ อบรมคณุ ธรรมจริยธรรม สวนพฤกษศาสตร์ 1 20 ❖ อบรมคณุ ธรรมจรยิ ธรรม สวนพฤกษศาสตร์ 1,400

❖ กจิ กรรมลดเวลาเรยี นเพมิ่ เวลารู้ 2 40 ❖ กจิ กรรมลดเวลาเรียนเพมิ่ เวลารู้

❖ กจิ กรรมเพอื่ สงั คมและสาธารณะประโยชน์ ❖ กจิ กรรมเพอื่ สงั คมและสาธารณะประโยชน์

รวมทง้ั หมด 120 รวมทงั้ หมด

รวม 700 รวม

รวมทัง้ หมดจานวนชั่วโมง / ปี

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มืองวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

12

โครงสร้างหลกั สตู รสถานศกึ ษาโรงเรียนคเู มืองวิทยาคม พทุ ธศกั ราช 2552 ฉบบั ปรับปรุง พ.ศ. 2563

ตามหลกั สตู รแกนกลางการศกึ ษาขั้นพน้ื ฐาน พุทธศกั ราช 2551 และฉบบั ปรับปรุง พ.ศ. 2560
ระดบั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ี 2 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที ี่ 2 (ภาคเรยี นท่ี 2)

รหสั วชิ า รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม. รหสั วิชา รายวชิ าพนื้ ฐาน นก. ชม.
60 60
ท22101 ภาษาไทย 1.5 60 ท22102 ภาษาไทย 1.5 60
60 60
ค22101 คณติ ศาสตร์ 1.5 20 ค22102 คณติ ศาสตร์ 1.5 20
60 60
ว22101 วทิ ยาศาสตร์ 1.5 20 ว22102 วทิ ยาศาสตร์ 1.5 20
20 20
ว22183 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 20 ว22184 วทิ ยาการคานวณ 2 0.5 20
40 40
ส22101 สงั คมศกึ ษา ศาสนาและวฒั นธรรม 1.5 40 ส22102 สงั คมศกึ ษา ศาสนาและวฒั นธรรม 1.5 60
60
ส22103 ประวตั ศิ าสตร์ 0.5 460 ส22104 ประวตั ศิ าสตร์ 0.5
ชม.
พ22101 สขุ ศกึ ษา 0.5 40 พ22102 สขุ ศกึ ษา 0.5
20
พ22103 กระบ่ีกระบอง 0.5 20 พ22104 กรีฑา 0.5
20
ศ22101 ศลิ ปะ 1 20 ศ22102 ศลิ ปะ 1
-
ง22101 การงานอาชพี 1 อ22102 ภาษาองั กฤษ 1.5

อ22101 ภาษาองั กฤษ 1.5

รวม 11.5 รวม 10.5 420
นก. ชม.
รหสั วชิ า รายวชิ าเพ่ิมเติม นก. รหสั วิชา รายวิชาเพม่ิ เติม 0.5 20
1 40
ค22201 คณติ ศาสตรเ์ พม่ิ เตมิ 1 ท20202 การเขียน 1 0.5 20
1 40
พ20202 แชรบ์ อล 0.5 ค22202 คณติ ศาสตร์เพม่ิ เตมิ 0.5 20
0.5 20
ว20293 พมิ พไ์ ทยดว้ ยคอมพวิ เตอร์ 0.5 ว20294 พมิ พอ์ งั กฤษดว้ ยคอมพวิ เตอร์ 0.5 -
4.5 160
อ22203 ภาษาองั กฤษเพอ่ื การส่ือสาร 3 0.5 ง20262 งานธรุ กจิ 15 580

จ22223 ภาษาจีนเพอ่ื การส่อื สาร 3 0.5 อ22204 ภาษาองั กฤษเพอ่ื การสื่อสาร 4

ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 (บรู ณาการ) 0.5 จ22224 ภาษาจีนเพอ่ื การสอ่ื สาร 4

ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 (บรู ณาการ)

รวม 3.5 120 รวม
รวมท้งั หมด 15 580
รวมทัง้ หมด

กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รียน (เพมิ่ เวลาร)ู้ ชม. กจิ กรรมพฒั นาผู้เรียน (เพม่ิ เวลาร)ู้ ชม.
1 20
❖ กจิ กรรมแนะแนว กจิ กรรมตา้ นทจุ ริต 1 20 ❖ กจิ กรรมแนะแนว กจิ กรรมตา้ นทจุ ริต
1 20
❖ กจิ กรรมนักเรียน ❖ กจิ กรรมนักเรยี น 1 20
1 20
❖ ลกู เสอื / เนตรนารี / ยวุ กาชาด 1 20 ❖ ลกู เสอื / เนตรนารี / ยุวกาชาด
80
❖ ชุมนุม 1 20 ❖ ชุมนุม 660
1,320
❖ อบรมคณุ ธรรมจรยิ ธรรม สวนพฤกษศาสตร์ 1 20 ❖ อบรมคณุ ธรรมจรยิ ธรรม สวนพฤกษศาสตร์

❖ กจิ กรรมเพอื่ สงั คมและสาธารณะประโยชน์ ❖ กจิ กรรมเพอ่ื สงั คมและสาธารณะประโยชน์

รวมท้ังหมด 80 รวมทั้งหมด

รวม 660 รวม

รวมท้งั หมดจานวนช่ัวโมง / ปี

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

13

โครงสร้างหลกั สตู รสถานศกึ ษาโรงเรียนคเู มืองวิทยาคม พุทธศกั ราช 2552 ฉบบั ปรับปรุง พ.ศ. 2563

ตามหลกั สตู รแกนกลางการศกึ ษาขั้นพน้ื ฐาน พทุ ธศกั ราช 2551 และฉบบั ปรับปรุง พ.ศ. 2560
ระดบั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปที ี่ 3 (ภาคเรยี นที่ 1) ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ี 3 (ภาคเรียนที่ 2)

รหสั วิชา รายวชิ าพืน้ ฐาน นก. ชม. รหสั วชิ า รายวชิ าพืน้ ฐาน นก. ชม.
60 60
ท23101 ภาษาไทย 1.5 60 ท23102 ภาษาไทย 1.5 60
60 60
ค23101 คณติ ศาสตร์ 1.5 20 ค23102 คณติ ศาสตร์ 1.5 20
60 60
ว23101 วทิ ยาศาสตร์ 1.5 20 ว23102 วทิ ยาศาสตร์ 1.5 20
20 20
ว23185 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 0.5 20 ว23186 วทิ ยาการคานวณ 3 0.5 20
40 40
ส23101 สงั คมศกึ ษา ศาสนาและวฒั นธรรม 1.5 40 ส23102 สงั คมศกึ ษา ศาสนาและวฒั นธรรม 1.5 60
60
ส23103 ประวตั ศิ าสตร์ 0.5 460 ส23104 ประวตั ศิ าสตร์ 0.5
ชม.
พ23101 สขุ ศกึ ษา 0.5 20 พ23102 สขุ ศกึ ษา 0.5
40
พ23103 ตะกร้อ 0.5 20 พ23104 วอลเลยบ์ อล 0.5
20
ศ23101 ศลิ ปะ 1 20 ศ23102 ศลิ ปะ 1
-
ง23101 การงานอาชีพ 1 อ23102 ภาษาองั กฤษ 1.5

อ23101 ภาษาองั กฤษ 1.5

รวม 11.5 รวม 10.5 420
นก. ชม.
รหสั วชิ า รายวิชาเพ่มิ เติม นก. รหสั วิชา รายวิชาเพมิ่ เติม 1 40
0.5 20
ท20203 การเขียน 2 0.5 ค23202 คณติ ศาสตรเ์ พมิ่ เตมิ 0.5 20
1 40
ค23201 คณติ ศาสตร์เพมิ่ เตมิ 1 พ20203 แบดมินตนั 0.5 20
0.5 20
ว20295 การใชโ้ ปรแกรมนาเสนอ 0.5 ว20296 การใช้โปรแกรมตารางทางาน 0.5 -
4.5 160
อ23205 ภาษาองั กฤษเพอื่ การส่ือสาร 5 0.5 ง20263 โครงงานอาชีพ 15 580

จ23225 ภาษาจีนเพอ่ื การสือ่ สาร 5 0.5 อ23206 ภาษาองั กฤษเพอ่ื การสือ่ สาร 6

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 (บูรณาการ) 0.5 จ23226 ภาษาจีนเพอ่ื การส่ือสาร 6

ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 (บรู ณาการ)

รวม 3.5 120 รวม
รวมทัง้ หมด 15 580
รวมทง้ั หมด

กจิ กรรมพฒั นาผู้เรยี น (เพมิ่ เวลาร)ู้ ชม. กจิ กรรมพฒั นาผูเ้ รยี น (เพม่ิ เวลาร)ู้ ชม.
1 20
❖ กจิ กรรมแนะแนว กจิ กรรมตา้ นทจุ รติ 1 20 ❖ กจิ กรรมแนะแนว กจิ กรรมตา้ นทุจริต
1 20
❖ กจิ กรรมนักเรยี น ❖ กจิ กรรมนักเรียน 1 20
1 20
❖ ลกู เสอื / เนตรนารี / ยุวกาชาด 1 20 ❖ ลกู เสอื / เนตรนารี / ยุวกาชาด
80
❖ ชุมนุม 1 20 ❖ ชมุ นุม 660
1,320
❖ อบรมคณุ ธรรมจริยธรรม สวนพฤกษศาสตร์ 1 20 ❖ อบรมคณุ ธรรมจรยิ ธรรม สวนพฤกษศาสตร์

❖ กจิ กรรมเพอ่ื สงั คมและสาธารณะประโยชน์ ❖ กจิ กรรมเพอื่ สงั คมและสาธารณะประโยชน์

รวมท้ังหมด 80 รวมทงั้ หมด

รวม 660 รวม

รวมท้ังหมดจานวนชั่วโมง / ปี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มืองวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

14

โครงสร้างหลกั สตู รสถานศกึ ษาโรงเรียนคเู มืองวิทยาคม พุทธศกั ราช 2552 ฉบบั ปรับปรุง พ.ศ. 2563

ตามหลกั สตู รแกนกลางการศกึ ษาข้ันพน้ื ฐาน พทุ ธศกั ราช 2551 และฉบบั ปรับปรุง พ.ศ. 2560
ระดบั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 4 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ี 4 (ภาคเรยี นท่ี 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที ี่ 4 (ภาคเรยี นที่ 2)

รหสั วิชา รายวชิ าพ้ืนฐาน นก. ชม. รหสั วชิ า รายวชิ าพื้นฐาน นก. ชม.
40 40
ท31101 ภาษาไทย 1 40 ท31102 ภาษาไทย 1 40
40 40
ค31101 คณติ ศาสตร์ 1 40 ค31102 คณติ ศาสตร์ 1 40
40 20
ว31101 วทิ ยาศาสตร์ชีวภาพ 1 20 ว31182 วทิ ยาการคานวณ 1 1 20
20 20
ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1 20 ส31102 สงั คมศกึ ษา 1 40
40 40
ส31101 สงั คมศกึ ษา 1 300 ส31104 ประวตั ศิ าสตร์ 0.5 300
ชม. ชม.
ส31103 ประวตั ศิ าสตร์ 0.5 60 พ31102 สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา 0.5 60
60 60
พ31101 สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา 0.5 60 ศ31102 ศลิ ปะ 0.5 60
60 60
ศ31101 ศลิ ปะ 0.5 20 ง31101 การงานอาชพี และเทคโนโลยี 1 20
20 20
อ31101 ภาษาองั กฤษ 1 20 อ31102 ภาษาองั กฤษ 1 20
20 20
รวม 7.5 - รวม 7.5 -

รหสั วชิ า รายวชิ าเพิม่ เติม นก. รหสั วิชา รายวิชาเพมิ่ เติม นก.

ค31201 คณติ ศาสตร์ 1.5 ค31202 คณติ ศาสตร์ 1.5

ว31201 ฟสิ กิ สเ์ พม่ิ เตมิ 1 1.5 ว31202 ฟสิ กิ สเ์ พมิ่ เตมิ 2 1.5

ว31221 เคมีเพม่ิ เตมิ 1 1.5 ว31222 เคมีเพมิ่ เตมิ 2 1.5

ว31241 ชีววทิ ยาเพม่ิ เตมิ 1 1.5 ว31242 ชวี วทิ ยาเพมิ่ เตมิ 2 1.5

พ30201 ฟตุ บอล 0.5 พ30202 บาสเกตบอล 0.5

ง30291 เทคโนโลยสี ารสนเทศ 0.5 ง30292 การเขียนเวบ็ ดว้ ยโปรแกรมเวบ็ อดิ เิ ตอร์ 0.5

อ31201 ภาษาองั กฤษฟงั -พดู 1 0.5 อ31202 ภาษาองั กฤษฟงั -พดู 2 0.5

จ31221 ภาษาจีนเพอ่ื การสอื่ สาร 1 0.5 จ31222 ภาษาจีนเพอื่ การสื่อสาร 2 0.5

ส30241 หน้าท่ีพลเมือง 1 (บรู ณาการ) 0.5 ส30242 หน้าท่ีพลเมือง 2 (บูรณาการ) 0.5

รวม 8.5 320 รวม 8.5 320
รวมท้งั หมด 16 620 รวมทั้งหมด 16 620

กจิ กรรมพฒั นาผู้เรียน (เพมิ่ เวลาร)ู้ ชม. กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รยี น (เพม่ิ เวลาร)ู้ ชม.
❖ กจิ กรรมแนะแนว กจิ กรรมตา้ นทจุ รติ 20
❖ กจิ กรรมนักเรียน 1 ❖ กจิ กรรมแนะแนว กจิ กรรมตา้ นทจุ รติ 1 20
20
❖ ชมุ นุม 1 20 ❖ กจิ กรรมนักเรียน
❖ อบรมคณุ ธรรมจรยิ ธรรม สวนพฤกษศาสตร์ 1
❖ กจิ กรรมเพอ่ื สงั คมและสาธารณะประโยชน์ ❖ ชมุ นุม 1 20

❖ อบรมคณุ ธรรมจริยธรรม สวนพฤกษศาสตร์ 1 20

❖ กจิ กรรมเพอ่ื สงั คมและสาธารณะประโยชน์

รวมทงั้ หมด 60 รวมท้งั หมด 60
รวม 680 รวม 680
รวมท้งั หมดจานวนช่ัวโมง / ปี 1,360

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มอื งวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

15

โครงสร้างหลกั สตู รสถานศกึ ษาโรงเรียนคเู มืองวิทยาคม พุทธศกั ราช 2552 ฉบบั ปรับปรุง พ.ศ. 2563

ตามหลกั สตู รแกนกลางการศกึ ษาข้ันพน้ื ฐาน พทุ ธศกั ราช 2551 และฉบบั ปรับปรุง พ.ศ. 2560
ระดบั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 5 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต

ช้ันมัธยมศึกษาปที ี่ 5 (ภาคเรียนท่ี 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที ี่ 5 (ภาคเรียนที่ 2)

รหสั วิชา รายวชิ าพืน้ ฐาน นก. ชม. รหสั วชิ า รายวชิ าพ้ืนฐาน นก. ชม.
40 40
ท32101 ภาษาไทย 1 40 ท32102 ภาษาไทย 1 40
40 40
ค32101 คณติ ศาสตร์ 1 20 ค32102 คณติ ศาสตร์ 1 20
40 40
ว32101 วทิ ยาศาสตร์กายภาพ 1 1 20 ว32102 วทิ ยาศาสตรก์ ายภาพ 2 1 20
20 20
ว32183 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 20 ว32184 วทิ ยาการคานวณ 2 0.5 20
40 40
ส32101 สงั คมศกึ ษา 1 40 ส32102 สงั คมศกึ ษา 1 0
320 280
ส32103 ประวตั ศิ าสตร์ 0.5 ชม. ส32104 ประวตั ศิ าสตร์ 0.5 ชม.
60 60
พ32101 สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา 0.5 60 พ32102 สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา 0.5 60
60 60
ศ32101 ศลิ ปะ 0.5 60 ศ32102 ศลิ ปะ 0.5 60
20 20
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 20 อ32102 ภาษาองั กฤษ 1 20
20 20
อ32101 ภาษาองั กฤษ 1 - 40
-
รวม 8 รวม 7 340
นก.
รหสั วิชา รายวิชาเพิม่ เติม นก. รหสั วิชา รายวชิ าเพิ่มเติม 1.5 620
1.5
ค32201 คณติ ศาสตร์ 1.5 ค32202 คณติ ศาสตร์ 1.5
1.5
ว32203 ฟสิ กิ สเ์ พม่ิ เตมิ 3 1.5 ว32204 ฟสิ กิ สเ์ พมิ่ เตมิ 4 0.5
0.5
ว32223 เคมีเพมิ่ เตมิ 3 1.5 ว32224 เคมีเพม่ิ เตมิ 4 0.5
1
ว32243 ชีววทิ ยาเพม่ิ เตมิ 3 1.5 ว32244 ชีววทิ ยาเพมิ่ เตมิ 4 0.5
9
ง30293 การเขยี นเวบ็ ดว้ ยภาษา html 0.5 ง30294 การออกแบบผลติ ภณั ฑด์ ้วยคอมพิวเตอร์
16
อ32203 ภาษาองั กฤษฟงั -พดู 3 0.5 อ32204 ภาษาองั กฤษฟงั -พดู 3

จ32223 ภาษาจีนเพอื่ การสอ่ื สาร 3 0.5 จ32224 ภาษาจีนเพอ่ื การส่ือสาร 4

ส30243 หน้าที่พลเมือง 3 (บูรณาการ) 0.5 IS30201 การศกึ ษาคน้ ควา้ และสรา้ งองคค์ วามรู้

ส30244 หน้าท่ีพลเมือง 4 (บรู ณาการ)

รวม 8 300 รวม
รวมทัง้ หมด 16 620
รวมท้ังหมด

กจิ กรรมพฒั นาผู้เรียน (เพมิ่ เวลาร)ู้ ชม. กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รยี น (เพมิ่ เวลาร)ู้ ชม.
1 20
❖ กจิ กรรมแนะแนว กจิ กรรมตา้ นทุจรติ 1 20 ❖ กจิ กรรมแนะแนว กจิ กรรมตา้ นทุจรติ
1 20
❖ กจิ กรรมนักเรยี น ❖ กจิ กรรมนักเรยี น 1 20

❖ ชุมนุม 1 20 ❖ ชมุ นุม 60
680
❖ อบรมคณุ ธรรมจริยธรรม สวนพฤกษศาสตร์ 1 20 ❖ อบรมคณุ ธรรมจริยธรรม สวนพฤกษศาสตร์ 1,360

❖ กจิ กรรมเพอื่ สงั คมและสาธารณะประโยชน์ ❖ กจิ กรรมเพอื่ สงั คมและสาธารณะประโยชน์

รวมทั้งหมด 60 รวมท้ังหมด

รวม 680 รวม

รวมทัง้ หมดจานวนชั่วโมง / ปี

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มอื งวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

16

โครงสร้างหลกั สตู รสถานศกึ ษาโรงเรียนคเู มืองวิทยาคม พุทธศกั ราช 2552 ฉบบั ปรับปรุง พ.ศ. 2563

ตามหลกั สตู รแกนกลางการศกึ ษาข้ันพนื้ ฐาน พุทธศกั ราช 2551 และฉบบั ปรับปรุง พ.ศ. 2560

ระดบั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต

ช้ันมัธยมศึกษาปที ี่ 6 (ภาคเรยี นที่ 1) ช้ันมัธยมศึกษาปที ี่ 6 (ภาคเรยี นท่ี 2)

รหสั วชิ า รายวิชาพ้นื ฐาน นก. ชม. รหสั วิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชม.
40
ท33101 ภาษาไทย 1 40 ท33102 ภาษาไทย 1 40
40
ค33101 คณติ ศาสตร์ 1 40 ค33102 คณติ ศาสตร์ 1 20
20
ว33101 วทิ ยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 40 ส33102 สงั คมศกึ ษา 1 40

ว32186 วทิ ยาการคานวณ 3 0.5 20 พ33102 สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา 0.5 200
ชม.
ส33101 สงั คมศกึ ษา 1 40 ศ33102 ศลิ ปะ 0.5 60
60
พ33101 สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา 0.5 20 อ33102 ภาษาองั กฤษ 1 60
60
ศ33101 ศลิ ปะ 0.5 20 20
20
ง33101 การงานอาชพี และเทคโนโลยี 1 40 20
20
อ33101 ภาษาองั กฤษ 1 40 40

รวม 7.5 300 รวม 5

รหสั วิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชม. รหสั วิชา รายวชิ าเพ่ิมเติม นก.

ค33201 คณติ ศาสตร์ 1.5 60 ค33202 คณติ ศาสตร์ 1.5

ว33205 ฟสิ กิ สเ์ พมิ่ เตมิ 5 1.5 60 ว33206 ฟสิ กิ สเ์ พมิ่ เตมิ 6 1.5

ว33225 เคมีเพม่ิ เตมิ 5 1.5 60 ว33226 เคมีเพมิ่ เตมิ 6 1.5

ว33245 ชวี วทิ ยาเพมิ่ เตมิ 5 1.5 60 ว33246 ชีววทิ ยาเพมิ่ เตมิ 6 1.5

ว33261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1 0.5 20 พ30205 ตะกรอ้ 0.5

ง30295 การเขยี นโปรแกรมดว้ ยภาษาซี 0.5 20 ง30296 คอมพวิ เตอรก์ ราฟกิ 0.5

อ33205 ภาษาองั กฤษฟงั -พดู 5 0.5 20 อ33206 ภาษาองั กฤษฟงั -พดู 6 0.5

จ33225 ภาษาจีนเพอ่ื การสื่อสาร 5 0.5 20 จ33226 ภาษาจีนเพอื่ การสื่อสาร 6 0.5

IS30202 การสอื่ สารและนาเสนอข้อมูล 1

IS30203 ประมวลความรู้ (IS3)

รวม 8 320 รวม 9 560
รวมทง้ั หมด 15.5 620 รวมท้งั หมด 14 560

กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รยี น (เพม่ิ เวลาร)ู้ ชม. กจิ กรรมพฒั นาผูเ้ รยี น (เพมิ่ เวลาร)ู้ ชม.
1 20
❖ กจิ กรรมแนะแนว กจิ กรรมตา้ นทุจริต 1 20 ❖ กจิ กรรมแนะแนว กจิ กรรมตา้ นทุจรติ
1 20
❖ กจิ กรรมนักเรียน ❖ กจิ กรรมนักเรียน 1 20

❖ ชุมนุม 1 20 ❖ ชุมนุม 60
620
❖ อบรมคณุ ธรรมจริยธรรม สวนพฤกษศาสตร์ 1 20 ❖ อบรมคณุ ธรรมจรยิ ธรรม สวนพฤกษศาสตร์ 1,300

❖ กจิ กรรมเพอื่ สงั คมและสาธารณะประโยชน์ ❖ กจิ กรรมเพอ่ื สงั คมและสาธารณะประโยชน์

รวมท้ังหมด 60 รวมทัง้ หมด

รวม 680 รวม

รวมทั้งหมดจานวนชั่วโมง / ปี

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมอื งวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

17

โครงสร้างหลกั สตู รสถานศกึ ษาโรงเรียนคเู มืองวิทยาคม พทุ ธศกั ราช 2552 ฉบบั ปรับปรุง พ.ศ. 2563

ตามหลกั สตู รแกนกลางการศกึ ษาข้ันพนื้ ฐาน พทุ ธศกั ราช 2551 และฉบบั ปรับปรุง พ.ศ. 2560

ระดบั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 4 สายศลิ ป์ - ภาษา

ช้ันมัธยมศึกษาปที ี่ 4 (ภาคเรยี นท่ี 1) ช้ันมัธยมศึกษาปที ี่ 4 (ภาคเรยี นท่ี 2)

รหสั วชิ า รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. รหสั วิชา รายวิชาพน้ื ฐาน นก. ชม.
40
ท31101 ภาษาไทย 1 40 ท31102 ภาษาไทย 1 40
ค31101 คณติ ศาสตร์ 1 40 ค31102 คณติ ศาสตร์ 1 40
ว31101 วทิ ยาศาสตรช์ วี ภาพ 1 40 ว31182 วทิ ยาการคานวณ 1 1 40
ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1 40 ส31102 สงั คมศกึ ษา 1 20
ส31101 สงั คมศกึ ษา 1 40 ส31104 ประวตั ศิ าสตร์ 0.5 20
20
ส31103 ประวตั ศิ าสตร์ 0.5 20 พ31102 สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา 0.5 40
พ31101 สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา 0.5 20 ศ31102 ศลิ ปะ 0.5 40
ศ31101 ศลิ ปะ 0.5 20 อ31102 ภาษาองั กฤษ 1 300
อ31101 ภาษาองั กฤษ 1 40 ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ชม.
7.5 300 7.5 20
รวม รวม 40
20
รหสั วิชา รายวิชาเพมิ่ เติม นก. ชม. รหสั วิชา รายวิชาเพม่ิ เติม นก. 20
40
ท30201 การพดู 0.5 20 ท30202 การอา่ น 0.5 20
ว31207 การเคลือ่ นท่ีและแรงในธรรมชาติ 1 40 ว31208 พลงั งาน 1 40
ว30291 เทคโนโลยสี ารสนเทศ 0.5 20 ว30292 การเขียนเวบ็ ดว้ ยโปรแกรมเวบ็ อดิ เิ ตอร์ 0.5 20
พ30201 ฟตุ บอล 0.5 20 พ30202 บาสเกตบอล 0.5 20
ศ30203 ชา่ งเขียนการ์ตนู 1 40 ศ30205 การออกแบบ 1 -
ศ30209 ทฤษฎดี นตรีสากล 1 40 ศ30208 รอ้ งเพลงไทยสากลไทยลกู ทุ่ง 0.5 240
อ31201 ภาษาองั กฤษฟงั -พดู 1 0.5 20 ง30263 ไม้ดอกเพอื่ การคา้ 1 540
จ31221 ภาษาจีนเพอ่ื การสอื่ สาร 1 0.5 20 อ31202 ภาษาองั กฤษฟงั -พดู 2 0.5
ส30241 หน้าท่ีพลเมือง 1 (บรู ณาการ) 0.5 - จ31222 ภาษาจีนเพอื่ การสือ่ สาร 2 0.5

ส30242 หน้าที่พลเมือง 2 (บูรณาการ) 0.5

รวม 6 220 รวม 6.5

รวมท้ังหมด 13.5 520 รวมทัง้ หมด 14

กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รียน (เพมิ่ เวลาร)ู้ ชม. กจิ กรรมพฒั นาผ้เู รียน (เพม่ิ เวลาร)ู้ ชม.

❖ กจิ กรรมแนะแนว กจิ กรรมตา้ นทุจรติ 1 20 ❖ กจิ กรรมแนะแนว กจิ กรรมตา้ นทุจรติ 1 20

❖ กจิ กรรมนักเรยี น ❖ กจิ กรรมนักเรียน

❖ ชมุ นุม 1 20 ❖ ชุมนุม 1 20

❖ อบรมคณุ ธรรมจริยธรรม สวนพฤกษศาสตร์ 1 20 ❖ อบรมคณุ ธรรมจรยิ ธรรม สวนพฤกษศาสตร์ 1 20

❖ กจิ กรรมเพอ่ื สงั คมและสาธารณะประโยชน์ ❖ กจิ กรรมเพอื่ สงั คมและสาธารณะประโยชน์

รวมท้งั หมด 60 รวมท้ังหมด 60

รวม 580 รวม 600

รวมท้ังหมดจานวนชั่วโมง / ปี 1,180
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มอื งวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

18

โครงสร้างหลกั สตู รสถานศกึ ษาโรงเรียนคเู มืองวิทยาคม พทุ ธศกั ราช 2552 ฉบบั ปรับปรุง พ.ศ. 2563

ตามหลกั สตู รแกนกลางการศกึ ษาขั้นพน้ื ฐาน พทุ ธศกั ราช 2551 และฉบบั ปรับปรุง พ.ศ. 2560

ระดบั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 5 สายศลิ ป์ - ภาษา

ชั้นมัธยมศึกษาปที ี่ 5 (ภาคเรยี นท่ี 1) ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ี 5 (ภาคเรยี นที่ 2)

รหสั วิชา รายวชิ าพ้นื ฐาน นก. ชม. รหสั วิชา รายวิชาพืน้ ฐาน นก. ชม.
40 40
ท32101 ภาษาไทย 1 ท32102 ภาษาไทย 1 40
40
ค32101 คณติ ศาสตร์ 1 40 ค32102 คณติ ศาสตร์ 1 20
40
ว32101 วทิ ยาศาสตร์กายภาพ 1 1 40 ว32102 วทิ ยาศาสตร์กายภาพ 2 1 20
ว31183 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 20 ว31184 วทิ ยาการคานวณ 2 0.5 20
20
ส32101 สงั คมศกึ ษา 1 40 ส32102 สงั คมศกึ ษา 1 40
ส32103 ประวตั ศิ าสตร์ 0.5 20 ส32104 ประวตั ศิ าสตร์ 0.5
280
พ32101 สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา 0.5 20 พ32102 สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา 0.5 ชม.
20
ศ32101 ศลิ ปะ 0.5 20 ศ32102 ศลิ ปะ 0.5 40
ง32101 การงานอาชพี และเทคโนโลยี 1 40 อ32102 ภาษาองั กฤษ 1 20
20
อ32101 ภาษาองั กฤษ 1 40 40
8 280 40
รวม นก. ชม. รวม 7 40
0.5 20 นก. 20
รหสั วิชา รายวชิ าเพม่ิ เติม รหสั วชิ า รายวิชาเพม่ิ เติม 0.5 20
40
ท30203 การเขยี น 1 ท30204 การเขียน 2 -
300
ว32226 เคมีเพมิ่ เตมิ 1 1 40 ว32227 เคมีเพม่ิ เตมิ 2 1 340

ว30293 การเขียนเวบ็ ดว้ ยภาษา html 0.5 20 ว30294 การออกแบบผลติ ภณั ฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 0.5
พ30203 วอลเลย่ บ์ อล 0.5 20
พ30204 แบดมินตนั 0.5

ศ30206 ศลิ ปะการละครเบ้ืองตน้ 1 40 ศ30202 ดนตรไี ทยปฏบิ ตั ติ ามความถนัด 2 1
ง30264 ดนิ เบ้ืองตน้ 1 40 ง30202 ถนอมอาหาร 1

อ32203 ภาษาองั กฤษฟงั -พดู 3 0.5 20 ง30268 เกษตรวถิ ี 1

จ32223 ภาษาจีนเพอ่ื การส่ือสาร 3 0.5 20 อ32204 ภาษาองั กฤษฟงั -พดู 3 0.5
ส30243 หน้าท่ีพลเมือง 3 (บรู ณาการ) 0.5 - จ32224 ภาษาจีนเพอื่ การสอ่ื สาร 4 0.5

IS30201 การศกึ ษาคน้ ควา้ และสรา้ งองคค์ วามรู้ 1

ส30244 หน้าท่ีพลเมือง 4 (บูรณาการ) 0.5

รวม 6 220 รวม 8

รวมทั้งหมด 14 500 รวมทัง้ หมด 15

กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รียน (เพม่ิ เวลาร)ู้ ชม. กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รียน (เพม่ิ เวลาร)ู้ ชม.

❖ กจิ กรรมแนะแนว กจิ กรรมตา้ นทจุ รติ 1 20 ❖ กจิ กรรมแนะแนว กจิ กรรมตา้ นทุจริต 1 20

❖ กจิ กรรมนักเรยี น ❖ กจิ กรรมนักเรียน

❖ ชุมนุม 1 20 ❖ ชุมนุม 1 20

❖ อบรมคณุ ธรรมจริยธรรม สวนพฤกษศาสตร์ 1 20 ❖ อบรมคณุ ธรรมจรยิ ธรรม สวนพฤกษศาสตร์ 1 20

❖ กจิ กรรมเพอ่ื สงั คมและสาธารณะประโยชน์ ❖ กจิ กรรมเพอ่ื สงั คมและสาธารณะประโยชน์

รวมท้งั หมด 60 รวมท้ังหมด 60

รวม 560 รวม 400

รวมทัง้ หมดจานวนชั่วโมง / ปี 960

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

19

โครงสร้างหลกั สตู รสถานศกึ ษาโรงเรียนคเู มืองวิทยาคม พทุ ธศกั ราช 2552 ฉบบั ปรับปรุง พ.ศ. 2563

ตามหลกั สตู รแกนกลางการศกึ ษาข้ันพน้ื ฐาน พุทธศกั ราช 2551 และฉบบั ปรับปรุง พ.ศ. 2560

ระดบั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 6 สายศลิ ป์ - ภาษา

ชั้นมัธยมศึกษาปที ี่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ช้ันมัธยมศึกษาปที ี่ 6 (ภาคเรียนท่ี 2)

รหสั วิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชม. รหสั วิชา รายวิชาพืน้ ฐาน นก. ชม.
40
ท33101 ภาษาไทย 1 40 ท33102 ภาษาไทย 1 40
40
ค33101 คณติ ศาสตร์ 1 40 ค33102 คณติ ศาสตร์ 1 20
20
ว33101 วทิ ยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 40 ส33102 สงั คมศกึ ษา 1 40

ว31186 วทิ ยาการคานวณ 3 0.5 20 พ33102 สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา 0.5 200
ชม.
ส33101 สงั คมศกึ ษา 1 40 ศ33102 ศลิ ปะ 0.5 20
40
พ33101 สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา 0.5 20 อ33102 ภาษาองั กฤษ 1 40
40
ศ33101 ศลิ ปะ 0.5 20 20
40
ง33101 การงานอาชพี และเทคโนโลยี 1 40 40
20
อ33101 ภาษาองั กฤษ 1 40 20
40
รวม 7.5 260 รวม 5 -
320
รหสั วิชา รายวชิ าเพมิ่ เติม นก. ชม. รหสั วิชา รายวิชาเพ่มิ เติม นก. 520

ท30205 ประวตั วิ รรณคดี 1 0.5 20 ท30206 ประวตั วิ รรณคดี 2 0.5

ว33246 พนั ธกุ รรมและสิ่งแวดลอ้ ม 1 40 ว33247 ดลุ ยภาพของสิง่ มีชวี ติ 1

ว33261 โลกดาราศาสตรแ์ ละอวกาศ 1 0.5 20 ว30296 คอมพวิ เตอรก์ ราฟกิ 1

ง30295 การเขยี นโปรแกรมดว้ ยภาษาซี 0.5 20 พ30207 แอร์โรบคิ 1

ง30241 การคา้ ขายออนไลน์ 1 1 40 ศ30210 ขบั ร้องเพลงไทยสากล 0.5

พ30206 กจิ กรรมเขา้ จังหวะ 1 40 ศ30211 ละครสากล 1

ศ30207 นาฏศลิ ป์พนื้ เมือง 1 40 ง30241 การคา้ ขายออนไลน์ 1 1

ศ30212 ดนตรีไทย 1 40 อ33206 ภาษาองั กฤษฟงั -พดู 6 0.5

อ33205 ภาษาองั กฤษฟงั -พดู 5 0.5 20 จ33226 ภาษาจีนเพอ่ื การสอ่ื สาร 6 0.5

จ33225 ภาษาจีนเพอื่ การสือ่ สาร 5 0.5 20 IS30202 การสอื่ สารและนาเสนอขอ้ มูล 1

IS30203 ประมวลความรู้ (IS3) -

รวม 7.5 300 รวม 8

รวมทงั้ หมด 15 560 รวมท้งั หมด 13

กจิ กรรมพฒั นาผู้เรียน (เพม่ิ เวลาร)ู้ ชม. กจิ กรรมพฒั นาผู้เรียน (เพมิ่ เวลาร)ู้ ชม.
1 20
❖ กจิ กรรมแนะแนว กจิ กรรมตา้ นทุจรติ 1 20 ❖ กจิ กรรมแนะแนว กจิ กรรมตา้ นทุจริต
1 20
❖ กจิ กรรมนักเรียน ❖ กจิ กรรมนักเรียน 1 20

❖ ชมุ นุม 1 20 ❖ ชุมนุม 60
580
❖ อบรมคณุ ธรรมจริยธรรม สวนพฤกษศาสตร์ 1 20 ❖ อบรมคณุ ธรรมจริยธรรม สวนพฤกษศาสตร์ 1,200

❖ กจิ กรรมเพอื่ สงั คมและสาธารณะประโยชน์ ❖ กจิ กรรมเพอื่ สงั คมและสาธารณะประโยชน์

รวมทงั้ หมด 60 รวมทั้งหมด

รวม 620 รวม

รวมทั้งหมดจานวนชั่วโมง / ปี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มืองวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

20

๖. ข้อมูลอาคารสถานที่ มี/ไมม่ ี รายละเอยี ดข้อมูลและจำนวน
รายละเอียด มี ๔
อาคารเรียน มี ๕๙
ห้องเรียน มี ๑
อาคารอเนกประสงค์/ห้องประชุม มี ๑
ห้องสมดุ มี ๑
หอ้ งพยาบาล มี ๓
หอ้ งคอมพิวเตอร์ มี ๔
ห้องดนตรี มี ๑
สนามกีฬา มี ๗๐
สื่อการเรียนรู้ มี ๑
โรงเก็บรถ มี ๑
โดมเอนกประสงค์ มี ๓
โรงฝึกงาน

๗. ข้อมูลแหลง่ เรียนร้ภู ายใน/ภายนอกโรงเรยี น ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖
๗.๑ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยี น ๒๔๐ ๒๕๑ ๒๑๐ ๑๓๙ ๑๐๒ ๑๒๒
๒๔๐ ๒๕๑ ๒๑๐ ๑๓๙ ๑๐๒ ๑๒๒
รายละเอยี ดขอ้ มลู แหล่งเรยี นรู้/ภายใน ๒๔๐ ๒๕๑ ๒๑๐ ๑๓๙ ๑๐๒ ๑๒๒
ห้องสมุด ๒๔๐ ๒๕๑ ๒๑๐ ๑๓๙ ๑๐๒ ๑๒๒
ห้องวิทยาศาสตร์ ๒๔๐ ๒๕๑ ๒๑๐ ๑๓๙ ๑๐๒ ๑๒๒
ห้องโสตทศั นศกึ ษา ๒๔๐ ๒๕๑ ๒๑๐ ๑๓๙ ๑๐๒ ๑๒๒
ห้องจริยธรรม ๒๔๐ ๒๕๑ ๒๑๐ ๑๓๙ ๑๐๒ ๑๒๒
สวนพฤกษศาสตร์
ธนาคารโรงเรียน
หอ้ งคอมพวิ เตอร์

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมืองวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

21

๗.๒ แหล่งเรียนรภู้ ายนอกสถานศกึ ษา

ท่ี แหล่งเรียนรู้ จำนวนนกั เรยี น (คน/ครงั้ ) รวม
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ ม. ๕ ม. ๖

๑ อทุ ยานประวตั ิศาสตร์พมิ าย ๒๓๘ - - - - - ๒๓๘
จ.นครราชสมี า

๒ พิพธิ ภัณฑไ์ มก้ ลายเป็นหิน ๒๓๘ - - - - - ๒๓๘
จ. นครราชสีมา

๓ สวนสัตวน์ ครราชสีมา จ. นครราชสีมา ๒๓๘ - - - - ๑๑๖ ๓๕๔

๔ ศูนยว์ ิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม - ๒๒๒ - - - - ๒๒๒
เพือ่ การศกึ ษา จ. รอ้ ยเอ็ด

๕ สถานแสดงพันธสุ์ ัตว์น้ำเทศบาลร้อยเอด็ - ๒๒๒ - - ๑๐๐ - ๓๒๒

๖ บึงพลาญชยั จ. รอ้ ยเอ็ด - ๒๒๒ - - - - ๒๒๒

๗ พระธาตนุ าดนู จ. มหาสารคาม - ๒๒๒ - - - - ๒๒๒

๘ เขายายเที่ยง จ. นครราชสีมา - - ๑๙๖ - - - ๑๙๖

๙ วดั หลวงพ่อโต จ. นครราชสีมา - - ๑๙๖ - - - ๑๙๖

๑๐ วดั ปา่ หลกั ร้อย จ. นครราชสีมา - - ๑๙๖ - - - ๑๙๖

๑๑ อุทยานภูผาม่าน จ. ขอนแกน่ - - - ๑๓๘ - - ๑๓๘

๑๒ เขอ่ื นอุบลรัตน์ จ. ขอนแกน่ - - - ๑๓๘ - - ๑๓๘

๑๓ ตลาดประตูน้ำ จ. ขอนแก่น - - - ๑๓๘ - - ๑๓๘

๑๔ หอโหวด ๑๐๑ จ. ร้อยเอ็ด - - - - ๑๐๐ - ๑๐๐

๑๕ วดั ประชาคมวนาราม (วัดป่ากงุ ) - - - - ๑๐๐ - ๑๐๐
จ. ร้อยเอ็ด

๑๖ อนสุ าวรยี ท์ ้าวสรุ นารี จ. นครราชสีมา - - - - - ๑๑๖ ๑๑๖

๑๗ วัดศาลาลอย จ. นครราชสมี า - - - - - ๑๑๖ ๑๑๖

รวม ๗๑๔ ๘๘๘ ๕๘๘ ๔๑๔ ๓๐๐ ๓๔๘ ๓,๒๕๒

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มืองวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

22

๘. ขอ้ มูลตารางเปรียบเทียบค่าเฉล่ยี ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐาน (O-NET) ของผเู้ รียน
แตล่ ะระดบั ชั้น จำแนกตามรายวิชา

ตารางเปรยี บเทยี บคะแนนเฉลยี่ O-NET ชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศกึ ษา ๒๕๖๓ โรงเรยี นคูเมอื งวิทยาคม สพม.บุรรี ัมย์

กลุ่มสาระ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ เพิ่ม/ลด (+/-)

ภาษาไทย ๕๗.๐๘ ๕๕.๙๖ -๑.๑๒
วิทยาศาสตร์ ๓๐.๕ ๒๙.๐๘ -๑.๔๒
คณิตศาสตร์ ๒๗.๓๓ ๒๓.๘๕ -๓.๔๘
ภาษาองั กฤษ ๒๙.๙๗ ๓๐.๔๒ ๐.๔๕
เฉลย่ี ๓๖.๒๒ ๓๔.๘๓ -๑.๓๙

กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลยี่ O - NET ชนั้ มัธยมศกึ ษาปีที่ ๓
ปกี ารศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม.บรุ ีรมั ย์

แผนภูมแิ สดงผลกำรทดสอบ O-Net ม.๓

๖๐.๐๐ ๕๗.๐๘
๕๐.๐๐ ๕๕.๙๖
๔๐.๐๐ ๓๐.๕๐
๓๐.๐๐ ๒๙.๐๘
๒๐.๐๐ ๒๗.๓๓
๑๐.๐๐ ๒๓.๘๕
๐.๐๐ ๒๙.๙๗
-๑๐.๐๐ ๓๐.๔๒
๓๖.๒๒
๓๔.๘๓

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ เพ่ิม/ลด (+/-)

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มอื งวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

23

ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลยี่ O-NET ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ี่ ๖
ปกี ารศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม.บุรีรัมย์

กลุ่มสาระ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ เพิม่ /ลด (+/-)

ภาษาไทย ๕๘.๑๖ ๔๐.๙๐ - ๑๗.๒๖
วทิ ยาศาสตร์ ๒๖.๓๓ ๓๒.๐๗ + ๕.๗๔
คณิตศาสตร์ ๑๙.๐๑ ๒๓.๓๓ + ๔.๓๓
ภาษาอังกฤษ ๒๒.๓๕ ๒๓.๗๒ + ๑.๓๗
สงั คมศึกษา ๓๒.๐๖ ๓๕.๓๙ + ๓.๓๓
๓๑.๕๘ ๓๑.๐๘ -๐.๕๐
เฉลีย่

๖๐.๐๐ ๕๘.๑๖ แผนภูมิแสดงผลกำรทดสอบO-Net ม.๖
๕๐.๐๐
๔๐.๐๐ ๔๐.๙๐ ๒๖.๓๓ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ เพม่ิ /ลด (+/-) ๓๒.๐๖
๓๐.๐๐ ๓๒.๐๗ ๓๕.๓๙
๒๐.๐๐ ๑๙.๐๑ ๒๒.๓๕ ๓๑.๕๘
๑๐.๐๐ ๒๓.๓๓ ๒๓.๗๒ ๓๑.๐๘
๐.๐๐
-๑๐.๐๐
-๒๐.๐๐

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มอื งวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

24

๘.๑ ข้อมูลผลสมั ฤทธท์ิ างการเรียนของผเู้ รยี น

รวม ม. ้ตน-ม.ปลายช้นั กล่มุ สอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร เฉลย่ี %(0รมส) %(1-4) %(3-4)
สาระฯ
ไทย 4711 310 513 346 536 697 725 466 938 180 2.52 10.40 89.60 45.19
สงั คม 5525 217 327 221 500 637 1010 802 1784 118 2.95 6.06 95.58 65.09
วิทย์ 8117 220 730 497 729 970 1185 1079 2468 239 2.86 5.65 94.35 58.30
คณติ 3909 111 481 562 624 697 612 354 400 68 2.34 4.58 95.42 34.94
สขุ พละ 4460 31 77 187 496 643 811 910 1196 109 3.07 3.14 96.86 65.40
ศลิ ป 2289 40 82 96 178 219 317 349 955 53 3.19 4.06 95.94 70.82
การงาน 1992 16 64 94 148 176 334 291 822 47 3.21 3.16 96.84 72.64
องั กฤษ 6097 315 630 484 547 495 495 509 2437 185 2.83 8.20 91.80 56.44
รวม 37,100 1,260 2,904 2,487 3,758 4,534 5,489 4,760 11,000 999 2.84 6.09 94.16 57.27
ร้อยละ 3.40 7.83 6.70 10.13 12.22 14.80 12.83 29.65 2.69

แผนภมู แิ สดงผลสัมฤทธ์ทิ ำงกำรเรียนนักเรียนทกุ กลุ่มสำระ ช้ันม.๑-๖

4.00

3.50

3.07 3.19 3.21

3.00 2.95 2.86 2.83 2.84

2.52 2.34
2.50

ช่ือแกน 2.00

1.50

1.00

0.50

0.00 ไทย สงั คม วทิ ย์ คณิต สขุ +พละ ศลิ ป การงาน องั กฤษ รวม ทง้ั ร.ร.
ชดุ ขอ้ มลู 1 2.52 2.95 2.86 2.34 3.07 3.19 3.21 2.83 2.84

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมืองวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

รวม ม. ้ตน-ม.ปลาย 25

๘.๒ ผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวชิ าในระดบั ๓ ขึน้ ไป

ชน้ั กลุ่มสาระฯ สอบ 3 3.5 4 เฉล่ยี %(3-4)
ไทย 4711 725 466 938 2.52 45.19
สงั คม 5525 1010 802 1784 2.95 65.09
วทิ ย์ 8117 1185 1079 2468 2.86 58.30
คณิต 3909 612 354 400 2.34 39.94

สขุ +พละ 4460 811 910 1196 3.07 65.40
ศิลป 2289 317 349 955 3.19 70.82
การงาน 1992 334 291 822 3.21 72.64
อังกฤษ 6097 495 509 2437 2.83 56.44

รวม ทง้ั รร. 37,100 5,489 4,760 11,000 2.84 57.27

แผนภูมแิ สดงจำนวนนกั เรียนที่ไดร้ ะดบั 3 ข้ึนไป

12000 11,000

10000

8000 5,489
6000 4,760

4000 724569638 1784 2468 613254400 8191111096 955 332498122 2437
2000 1081002 11180579 313749 495509

0 ไทย
สังคม
ิวทย์
ค ิณต
สุข+พละ
ิศลป
การงาน
อังกฤษ
รวม ท้ัง ร.ร.

รวม ม.ตน้ -ม.ปลาย
3 3.5 4 เฉล่ีย %(3-4)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมืองวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

26

๙. รางวัลท่ีสถานศึกษาได้รบั ( โรงเรยี น ผ้บู รหิ าร ครู นักเรยี น)

ลำดบั ที่ ช่อื รางวลั วัน/เดือน/ปี หน่วยงานทจี่ ดั ระดบั
 ระดบั จงั หวดั
๑ รางวัลชนะเลิศกฬี าเปตอง  ระดับเขตพนื้ ท่ี
 ระดบั ประเทศ
ประเภทหญิงเด่ียวการ ๒๘ พฤศจกิ ายน จังหวัดอุบลราชธานี
แขง่ ขันกีฬานักเรียน ๒๕๖๓  ระดบั จังหวดั
นักศึกษาแหง่ ชาติ คร้ังท่ี  ระดบั เขตพน้ื ที่
 ระดบั ประเทศ
๔๒ ประจำปี ๒๕๖๔
 ระดบั จังหวดั
๒ ชนะเลิศกีฬาฟุตบอลชาย  ระดับเขตพนื้ ที่
 ระดับประเทศ
รุน่ อายุ ๑๗ ปี
 ระดบั จงั หวดั
การแขง่ ขันฟุตบอล  ระดับเขตพื้นท่ี
 ระดบั ประเทศ
ครบรอบ ๑ ปี BBTFC วนั ที่ ๒๖ จ. นครราชสมี า
ARENA “STK BBTFC กรกฎาคม
ARENA CUP ๒๐๒๐” ชิง ๒๕๖๓
ถ้วยเกยี รตยิ ศ พลตำรวจ

โทพูลทรพั ย์

ประเสรฐิ ศกั ดิ์ ผบช.ภาค

๓ ณ BBTFC ARENA

๓ ชนะเลศิ กฬี าฟตุ บอลชาย

รนุ่ อายุ ๑๙ ปี การแขง่ ขัน

ฟตุ บอล ครบรอบ ๑ ปี

BBTFC ARENA “STK ๒๖ กรกฎาคม จ. นครราชสีมา
BBTFC ARENA CUP ๒๕๖๓
๒๐๒๐” ชงิ ถว้ ยเกียรตยิ ศ

พลตำรวจโทพูลทรพั ย์

ประเสริฐศักด์ิ ณ

BBTFC ARENAโรงเรยี นสง่ นักเรยี นเขา้ ๑๗ ตุลาคม ม.ราชภัฏบุรีรมั ย์
ร่วมแขง่ ขันทกั ษะ ๒๕๖๓
ภาษาอังกฤษ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มอื งวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

27

ลำดบั ท่ี ชอื่ รางวัล วนั /เดอื น/ปี หนว่ ยงานทีจ่ ดั ระดับ
๕ สำนกั งานเขตพน้ื ที่  ระดับจังหวัด
สถานศึกษายอดเย่ยี ม ๕ เมษายน การศึกษา  ระดับเขตพ้นื ท่ี
มัธยมศกึ ษาบรุ รี ัมย์  ระดบั ประเทศ
ประเภทมธั ยมศกึ ษาขนาด ๒๕๖๔

กลาง ด้านวิชาการ รางวลั

ทรงคณุ ค่า สพฐ. OBEC

AWARDS ครง้ั ที่ 10

ปกี ารศึกษา 2563

รางวลั ที่ผบู้ ริหารได้รบั

ลำดับ ชือ่ รางวัล วนั /เดือน/ปี หนว่ ยงานทีจ่ ัด ระดบั
 ระดับจงั หวัด
ท่ี  ระดับเขตพน้ื ท่ี
 ระดบั ประเทศ
๑ รางวัลเขา้ รว่ ม
 ระดับจังหวดั
สมั มนาเชงิ  ระดับเขตพน้ื ท่ี
 ระดับประเทศ
ปฏิบตั ิการการ ๑๕ ตลุ าคม กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ
ขับเคลอ่ื น โครงการ ๒๕๖๓ สำนกั สงฆโ์ นนสมบูรณ์  ระดับจงั หวัด
บรุ รี ัมย์ งามล้ำตาม  ระดับเขตพ้นื ท่ี
 ระดบั ประเทศ
แนวทางวถิ ีพทุ ธ
 ระดับจังหวดั
สำหรบั ผู้บริหาร  ระดับเขตพืน้ ที่
 ระดับประเทศ
๒ รางวลั ชนะเลศิ

กฬี าเปตองประเภท

หญิงเดีย่ วการ ๒๘ พฤศจิกายน จังหวัดอุบลราชธานี
แขง่ ขันกีฬานกั เรยี น ๒๕๖๓
นกั ศกึ ษาแหง่ ชาติ

ครัง้ ท่ี ๔๒ ประจำปี

๒๕๖๔

๓ ประชุมสมั มนาเชงิ

ปฏบิ ตั กิ ารขับเคลอื่ น ๑๕ ตลุ าคม กระทรวงศึกษาธกิ าร
โครงการบรุ ีรัมย์ ๒๕๖๓
บุรรี มย์ งามเลิศล้ำ

ตามแนววิถีพทุ ธ

๔ คณะกรรมการ ๑๔ กนั ยายน
อำนวยการฝึกอบรม ๒๕๖๓
ลกู เสืออนุรกั ษ์ จังหวดั บรุ รี มั ย์

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมืองวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

ลำดับ ช่ือรางวลั วัน/เดือน/ปี หน่วยงานท่ีจดั 28
ระดับ

ท่ี

ทรพั ยากรธรรมชาติ

และส่งิ แวดล้อม

๕ รางวัลเชดิ ชูเกียรติ  ระดับจงั หวดั
 ระดบั เขตพืน้ ที่
ผ้บู ริหารดี ศรี สพม. ๒๐ พฤษภาคม สพม. บุรรี มั ย์  ระดับประเทศ
๓๒ ๒๕๖๓

รางวลั ทคี่ รูไดร้ ับ

ลำดบั ที่ ช่อื รางวัล ชอ่ื ครู หนว่ ยงาน ระดับ
ที่จดั

๑ ครูผูส้ อนท่ีมีผลการ ๑. นายกำพล ศรลี ะพนั ธ์  ระดับประเทศ
 ระดับจงั หวัด
๒. นางสาวมัณฑนาพร แสนเสริม  ระดบั เขตพื้นท่ี

๓. นางสาวกรวรรณ เกิดสุข สพม.

ปฏิบัตงิ าน ประพฤตปิ ฏบิ ตั ิ ๔. นางสาวพัชรี โล่สวุ รรณ

ตนตามมาตรฐานวชิ าชพี ๕. นายณฐั วฒุ ิ เลก็ แข็ง

และจรรยาบรรณวชิ าชีพครู ๖. นางสาวบุษบา ชนิ โคตร

ดเี ด่น ประจำปกี ารศกึ ษา ๗. นายธรี ศกั ด์ิ เวฬุวนารักษ์

๒๕๖๓ ๘. นางสาวปูชนีย์ ช่วยไธส

๙. นางสาววยิ ะดา เอ่ยี มมาลา

๒ ครผู ู้สอนนักเรยี นได้รับ ๑. นางเสาวคนธ์ บุญชู คปภ.  ระดับจังหวดั
รางวลั รองชนะเลิสอนั ดับ ๑ ๒. นางสาววยิ ะดา เอ่ียมมาลา  ระดับเขตพน้ื ที่
การประกวดยวุ ชน  ระดบั ประเทศ
ประกันภัย

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมอื งวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

29

ลำดับที่ ชอื่ รางวลั ชอื่ ครู หนว่ ยงาน ระดบั
ที่จัด

๓ รางวัลชนะเลศิ กฬี าเปตอง ๑. นายกำพล ศรีละพันธ์ จงั หวัด  ระดับจงั หวดั

ประเภทหญงิ เด่ยี ว การ ๒. นายอารี ไพรแสงอรณุ อุบล  ระดับเขตพื้นท่ี

แขง่ ขนั กฬี านกั เรยี น ๓. นายเกษม ทึมกระโทก ราชธานี  ระดับประเทศ

ระดับชาติ ป๒ี ๕๖๓

๔ ครูผู้มีสว่ นร่วมในการ นางสาวกรรณิกา วสิ าธร ครุ สุ ภา ระดบั จังหวัด
 ระดบั เขตพื้นท่ี
ส่งเสริมจรรยาบรรณของ  ระดบั ประเทศ

วิชาชีพครู

๕ การสง่ นกั เรียนเขา้ ประกวด นางมณี จนั ทวงษ์ ม.ราชภัฏ  ระดบั จงั หวดั
แขง่ ขนั ทกั ษะทาง บรุ ีรมั ย์  ระดับเขตพื้นท่ี
ภาษาองั กฤษ
 ระดับประเทศ

๖. การอบรมออนไลน์ครูผ้สู อน นางสาวภิญญาพชั ญ์ ไชยรมั ย์ สพฐ.  ระดับจงั หวดั
วิทยาการคำนวณครูผู้สอน  ระดับเขตพื้นที่
มัธยมศึกษา  ระดบั ประเทศ

๗ การอบรมออนไลน์ครผู ู้สอน นางสาวรัชนีกร อกั ษรณรงค์ สพฐ.  ระดบั จงั หวดั

วทิ ยาการคำนวณครูผ้สู อน  ระดบั เขตพ้นื ท่ี

มธั ยมศึกษา  ระดบั ประเทศ

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มืองวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

30

ลำดับท่ี ชอ่ื รางวัล ช่ือครู หน่วยงาน ระดบั
ทีจ่ ดั

๘ การอบรมออนไลน์ครูผสู้ อน นางสดุ ารัตน์ คงศรี สพฐ.  ระดบั จงั หวดั
วิทยาการคำนวณครูผสู้ อน
มัธยมศึกษา  ระดับเขตพนื้ ท่ี

 ระดบั ประเทศ

๙ การอบรมออนไลนค์ รูผู้สอน นางมณี จันทวงษ์ สพฐ.  ระดับจงั หวดั
วิทยาการคำนวณครูผู้สอน  ระดบั เขตพืน้ ที่
มัธยมศึกษา  ระดบั ประเทศ

๑๐ การอบรมออนไลน์ นางมณี จนั ทวงษ์ โรงเรยี น  ระดับจงั หวดั
ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ หนองหงษ์  ระดบั เขตพ้นื ที่

 ระดับประเทศ

๑๑ รางวลั ยกย่องเชิดชูเกยี รติ นางจนั ทรเ์ พญ็ วลิ าศ สพม.๓๒  ระดับจังหวดั
“ครูดี ศรี สพม.๓๒  ระดับเขตพน้ื ท่ี
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓”  ระดบั ประเทศ

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มอื งวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

31

ลำดบั ที่ ชื่อรางวลั ช่ือครู หนว่ ยงาน ระดบั
ทจ่ี ัด

๑๒ ประชุมเชงิ ปฏบิ ัติการ นายอารี ไพรแสงอรณุ สพม.๓๒  ระดบั จงั หวดั
โครงการ การยกระดบั การ
จัดการเรยี นการสอนใน  ระดับเขตพนื้ ที่
สถาบันการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
 ระดบั ประเทศ

ผลงานทน่ี ักเรียนไดร้ บั

ลำดับท่ี ชือ่ รางวลั ช่อื นักเรียน หนว่ ยงาน ระดบั
ท่ีจัด
๑ ชนะเลศิ กฬี าเปตองประเภท ๑. นางสาวปิยฉตั ร แสงดาว  ระดบั จังหวัด
หญิงเดี่ยว จังหวดั อบุ ล  ระดบั เขตพืน้ ท่ี
ราชธานี  ระดบั ประเทศ

๒ รองชนะเลศิ อนั ดับสอง กีฬา ๑. นายเจษฎาวฒุ ิ บุญประกอบ จ. นครราชสีมา  ระดบั จังหวดั

ฟตุ บอลชาย (รุ่นอายไุ มเ่ กิน ๒. นายอลงกรณ์ ภสู ะตงั  ระดับเขตพน้ื ที่
๑๘ ปี) การแขง่ ขนั กฬี า ๓. นายชัชชยั เรืองอนนั ทส์ กุล  ระดบั ประเทศ
๔. นายวชั รพล คำ่ ติรมั ย์
ระหว่างโรงเรียนส่วนภมู ภิ าค ๕. นายธนวฒั น์ อสิ โร
จังหวดั บรุ ีรัมย์ ประจำปี ๖. นายครรชิต ธรรมเฉลมิ พงษ์
๒๕๖๓ ระหว่างวนั ที่ ๒๐- ๗. นายเวโรจน์ ถาวรสันต์

๓๐ สงิ หาคม ๒๕๖๓ ๘. นายชยั อนันท์ เรืองอนนั ท์สกุล

๙. นายนทั ธพงศ์ อบมาลี

10. นายปฐมพร ปราบนอก

11. นายพัชรพงษ์ น้อยมณี

12. นายอนุชิต นาคตะคุ

13. นายจิตตภิ าค แขนคนั รมั ย์

14. นายผงึ้ หลวง ปูพบุญ

๑๕.นายอนภุ ัทร ทองนอก

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มอื งวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

32

ลำดับท่ี ช่อื รางวลั ชอื่ นักเรยี น หน่วยงาน ระดบั
๓ ท่ีจดั
รองชนะเลศิ อันดับ ๑กีฬา ๑. นายเจษฎาวุฒิ บุญประกอบ  ระดับจังหวดั
ฟุตบอลชายรนุ่ อายุ ๑๗ ปี ๒. นายณัฐพล เกดิ สุข จ. นครราชสมี า  ระดบั เขตพื้นที่
การแขง่ ขันฟตุ บอล ครบรอบ ๓. นายชัชชยั เรอื งอนันท์สกลุ  ระดับประเทศ
๑ ปี BBTFC ARENA “STK ๔. นายสทุ ธชิ ากรณ์ รอบคอบ
BBTFC ARENA CUP ๕. เดก็ ชายนนทภพ สบื ศรี
๒๐๒๐” ชิงถว้ ยเกียรตยิ ศ พล ๖. นายชัยอนนั ท์ เรืองอนันท์สกุล
ตำรวจโทพูลทรพั ย์ ๗. นายนทั ธพงศ์ อบมาลี
ประเสรฐิ ศักดิ์ ผบช.ภาค ๓ ๘. นายพชั รพงษ์ นอ้ ยมณี
วนั ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๙. นายผ้ึงหลวง ปูพบญุ
ณ BBTFC ARENA ๑๐. นายอนุภัทร ทองนอก

๔ ชนะเลิศกีฬาฟุตบอลชายรนุ่ จ. นครราชสมี า  ระดบั จังหวดั

อายุ ๑๗ ปี  ระดับเขตพ้นื ท่ี

การแข่งขนั ฟตุ บอล ครบรอบ  ระดับประเทศ

๑ ปี BBTFC ARENA “STK

BBTFC ARENA CUP

๒๐๒๐” ชิงถ้วยเกียรตยิ ศ พล

ตำรวจโทพลู ทรพั ย์

ประเสริฐศกั ดิ์ ผบช.ภาค ๓

ณ BBTFC ARENA

๕ ชนะเลศิ กฬี าฟุตบอลชายรุ่น ๑. นายเจษฎา ศรวี ิไล จ. นครราชสมี า  ระดบั จงั หวัด

อายุ ๑๙ ปี การแขง่ ขนั ๒. นายดนัยณัฐ เดชกุลรัมย์  ระดับเขตพน้ื ที่
ฟุตบอล ครบรอบ ๑ ปี ๓. นายอนชุ ติ นาคตะคุ  ระดับประเทศ
BBTFC ARENA “STK ๔. นายวชั รพล ค่ำติรัมย์
BBTFC ARENA CUP ๕. นายธนวฒั น์ อสิ โร
๒๐๒๐” ชงิ ถว้ ยเกยี รติยศ พล ๖. นายครรชติ ธรรมเฉลิมพงษ์
ตำรวจโทพลู ทรัพย์ ๗. นายเวโรจน์ ถาวรสนั ต์
๘. นายทิวานนท์ อบมาลี

ประเสริฐศกั ดิ์ ๒๖ กรกฎาคม ๙. นายกติ ตินันท์ คุณราช

๒๕๖๓ ณ BBTFC ARENA ๑๐. นายพุฒพิ งศ์ ภเู ยี่ยมจติ ร

จ. นครราชสมี า

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมอื งวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

33

ลำดบั ท่ี ช่อื รางวัล ชื่อนกั เรียน หน่วยงาน ระดับ
ท่ีจัด

๖ รางวัลนกั เรียนเข้าร่วมการ ๑.นางสาวศุภาพิชญ์ กวา่ งกระโทก ม.ราชภัฏบรุ รี มั ย์  ระดบั จังหวัด
แข่งขนั ทักษะทาง
ภาษาองั กฤษได้ระดบั B๑ ๒.นางสาวภทั รมล กอไธสง  ระดบั เขตพนื้ ท่ี

๓.นางสาวกรองทอง ติดตองรมั ย์  ระดับประเทศ

๗ รางวลั นักเรียนเขา้ ร่วมการ นางสาวอาทิตยา เนตรภกั ดี ม.ราชภฏั บุรรี มั ย์  ระดับจงั หวัด
แขง่ ขนั ทกั ษะทาง  ระดับเขตพ้นื ที่
ภาษาองั กฤษได้ระดบั A๒  ระดับประเทศ

๑๐. การดำเนนิ งานของสถานศึกษาตามนโยบายจากหน่วยงานต้นสงั กัด หรือภาครัฐ มโี ครงการ/กิจกรรมดังนี้
๑. โครงการส่งเสรมิ และพัฒนาการสอนเสรมิ นกั เรยี นอ่านไม่คลอ่ ง เขียนไม่ได้
กจิ กรรมและวิธดี ำเนนิ การ
๑ ข้นั เตรียมการ
๑. ประชมุ ครูทส่ี อนระดับชัน้ มัธยมศกึ ษาปีที่ ๑-๒ และวางแผนการทำงาน
๒. เสนอขออนุมตั ิดำเนินการ
๓. เสนอขอจัดซอ้ื วสั ดุ
๒ ขน้ั ดำเนนิ การ
๑. มอบหมายงานแก่ผเู้ กย่ี วข้อง
๒. ดำเนนิ การตามโครงการ จัดสอนเสรมิ ตามตารางทกี่ ำหนด
๓ ข้นั ประเมินผล
๑ ทดสอบประเมนิ ผลการอ่าน - การเขยี น
๒. สรปุ ผลการดำเนนิ งาน และจดั ทำรายงานผลการดำเนนิ งานผทู้ ีเ่ กี่ยวข้อง
๓. เกบ็ ผลการประเมนิ เปน็ ข้อมลู วเิ คราะห์ เพอื่ ประกอบการวางแผนครั้งตอ่ ไป

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มอื งวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

34
๔.สรปุ ผล
๑. นักเรียนระดบั มธั ยมศึกษา ปีท่ี ๑-๒ โรงเรยี นคเู มอื งวิทยาคม ๙๐ % อา่ น - เขียนหนงั สอื ได้
คลอ่ ง
๒. นกั เรยี น ระดบั มธั ยมศึกษาปที ี่ ๑-๒ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ๙๐% มนี สิ ัยรักการอ่าน
๒. โครงการ พฒั นาผลสมั ฤทธทิ์ างการเรยี นระดบั ชาติ (O-NET)
การดำเนินงานตามโครงการหรือกจิ กรรม
๑.ขั้นเตรียมการ (Plan)

- ประชมุ วางแผนการดำเนินการ
- ประชมุ แตง่ ต้งั คระกรรมการดำเนินงาน
- ดำเนนิ การตามโครงการ
๒. ข้นั ดำเนนิ การ (Do)
- จัดซ้ือจัดจ้างตามมติที่ประชมุ วางแผนการดำเนนิ การ
๓. ขัน้ ประเมินผล (Check)
- ประเมนิ การใชง้ าน
๔. ขน้ั ปรบั ปรุงพฒั นา (Action)
- นิเทศ ตดิ ตามผลการใช้วัสดุอปุ กรณข์ องครูและนกั เรยี น
ผลการประเมินโครงการหรือกจิ กรรม พบว่าทั้งสองกจิ กรรมอยูใ่ นระดบั ดมี าก เห็นควรใหจ้ ัดทัง้ สองโครงการอยา่ ง
ต่อเนื่องเพอ่ื พัฒนานักเรียนใหเ้ ปน็ คนดี มคี วามสุข

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

35

สว่ นที่ ๒

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้นั พื้นฐาน

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน
๑. มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึ ษา โดยรวม ระดบั คุณภาพ ๕ (ยอดเย่ียม)
๒. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ ขอ้ มลู หลักฐาน เอกสารเชงิ ประจักษ์ ทีส่ นบั สนนุ ผลการประเมิน

ตนเอง
๑. นักเรยี นอ่านออกเขยี นไดท้ กุ คนและมีความสามารถในการสอื่ สาร
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศกึ ษาไดก้ ำหนด
๓. นักเรยี นทุกคนมจี ิตอาสา และรว่ มกิจกรรมจิตอาสา
๔. นกั เรยี นมีโครงงาน/ ผลงานประดษิ ฐ์ใหมๆ่ โดยเกิดจาการจัดการเรียนร้กู ารศกึ ษาคน้ คว้าแบบ

อิสระ (Independent Study)
๕. มีการสอนงานอาชีพให้นักเรยี น ทำให้นักเรียนสามารถหารายไดร้ ะหว่างเรยี น
๖. ไม่มีอัตราความเส่ยี งการติดสารเสพติด มีโครงการระบบดแู ลชว่ ยเหลอื นักเรียนอยา่ งเข้มแขง็

๒.๑ วิธีการพฒั นา/กระบวนการ
ก่อนการเปิดภาคเรียน โรงเรียนมีการประชมุ วางแผนกอ่ นการจดั กจิ กรรมการเรียนรู้ มีการศึกษา

หลักสตู รแกนกลางการศกึ ษาข้นั พื้นฐาน พทุ ธศักราช ๒๕๕๑ โดยนำขอ้ มลู จากแผนพฒั นา เศรษฐกิจและสงั คม
แหง่ ชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปแี ละแผนการศกึ ษาแหง่ ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ มาใช้เปน็ กรอบ
และทิศทางในการพฒั นาหลักสูตรใหม้ ีความเหมาะสมยิ่งขึน้ ในระยะส้ันเหน็ ควรปรับปรุงหลักสูตรในกลมุ่ สาระ
การเรยี นรู้คณิตศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์ ภาษาตา่ งประเทศ และสาระ ภมู ศิ าสตร์ในกลุ่มสาระการเรยี นรูส้ ังคมศกึ ษา
ศาสนา และวฒั นธรรม ซงึ่ มคี วามสำคัญตอ่ การพัฒนาประเทศ โรงเรยี นจึงพฒั นาปรบั ปรงุ และพฒั นาโครงสรา้ ง
หลักสตู รเพื่อจัดทำหลกั สูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พทุ ธศกั ราช ๒๕๖๑) และวเิ คราะห์
ตัวชีว้ ัดจดั ทำหลักสูตรสาระการเรยี นร้กู ลมุ่ สาระการเรียนรู้ท้ัง ๘ กลมุ่ สาระ วางตวั บุคลากรให้เหมาะสมกับการ
จดั การเรยี นร้ใู หต้ รงตามวิชาเอก จดั ตารางเรยี นและตารางสอนให้เหมาะสมกอ่ นเปิดภาคเรยี นเพือ่ ให้ครูได้
วางแผนก่อนการจดั การเรียนรู้ ซง่ึ คณะครูต้องจัดทำเอกสาร ดังน้ี

๑. กำหนดการสอนตามโครงสรา้ งหลักสูตรแกนกลางการศกึ ษาข้ันพื้นฐาน พทุ ธศกั ราช ๒๕๕๑ (ฉบับ
ปรับปรงุ พทุ ธศักราช ๒๕๖๐)

๒. จัดทำแผนการจดั การเรยี นรทู้ ่เี น้นผู้เรยี นเป็นสำคัญ
๓. จัดชัว่ โมงกิจกรรม PLC ชมุ ชนแหง่ การเรียนร้ทู างวชิ าชีพ (Professional Learning
Community) ให้ครไู ดป้ รกึ ษาเพอื่ ปรบั ปรุงกระบวนการจดั การเรียนรู้
๔. ส่งเสรมิ ให้ครทู ำวจิ ัยเพ่ือแก้ปญั หาการจัดกระบวนการเรียนรแู้ ละพฤตกิ รรมนกั เรียน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มืองวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

36

๕. มกี ารแตง่ ตัง้ คณะกรรมการรับผดิ ชอบกจิ กรรมพฒั นาผเู้ รยี นเพือ่ พฒั นาและยกระดบั ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยี น เพอ่ื ดูแลผู้เรียนตามนโยบายพฒั นาคุณภาพการศึกษา ตามจุดเนน้ “No Child Left Behind”
(NCLB) ของนายกฤษ ละมลู มอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษามัธยมศึกษาบุรรี มั ย์ และการตวิ เข้ม
เพอื่ พฒั นาผเู้ รียนระดบั ชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ี่ ๓ และระดับชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ ๖ สง่ ผลให้ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม มี
ผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดับชาติขั้นพ้นื ฐาน (O-NET) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๓ มีผลคะแนนดงั น้ี

จากการเปรียบเทยี บผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พ้ืนฐาน ระดบั ชนั้ มัธยมศกึ ษาปีท่ี ๓
ปีการศกึ ษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ พบว่า กลุ่มกล่มุ สาระการเรยี นรู้ภาษาตา่ งประเทศ มคี ะแนนเฉลย่ี สงู ขนึ้ กวา่ ปีทีแ่ ล้ว

จากการเปรยี บเทยี บผลการทดสอบทางการศึกษาระดบั ชาติข้ันพ้ืนฐาน ระดบั ช้ันมธั ยมศกึ ษาปีท่ี ๖
ปีการศกึ ษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ พบวา่ ทุกกลมุ่ สาระการเรยี นรู้มผี ลคะแนนเพม่ิ ขึน้ กว่าปีทแี่ ล้วยกเว้นรายวิชาภาษาไทย

๒.๒ ขอ้ มลู หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่สี นบั สนุนผลการประเมนิ ตนเอง
๑. ผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดับชาตขิ ้นั พ้ืนฐาน (O-NET) ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ ๓ เพิ่มข้ึนใน

รายวิชาภาษาองั กฤษ
๒. ผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ชาติข้ันพืน้ ฐาน (O-NET) ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี ๖ ทุกกลุม่

สาระการเรียนรมู้ ผี ลคะแนนเพิ่มข้ึนกว่าปที ่แี ลว้ ยกเวน้ รายวิชาภาษาไทย
๓. นกั เรยี นไดร้ ับเกียรติบัตรจากการแขง่ ขันทางดา้ นกีฬาและวชิ าการหลายรายการ
๔. สรุปผลการประเมินคุณลกั ษณะอันพึงประสงค์
๕. สรปุ ผลการประเมินการอ่าน คดิ วเิ คราะห์ และเขยี น
๖. สรุปผลการประเมนิ สมรรถนะสำคัญของผู้เรยี น

ผลการดำเนินงาน
ในด้านผลสมั ฤทธ์ทิ างวชิ าการของผู้เรยี น
นักเรียนโรงเรยี นคูเมืองวิทยาคม มคี วามสามารถในการอ่านและเขยี นไดเ้ หมาะสมตามระดบั ชนั้ มีความ
สามารถ ในด้านการสือ่ สารทง้ั ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศไดอ้ ยา่ งเหมาะสม ผู้เรยี นมีความสามารถในดา้ นการ
คิดคำนวณเหมาะสมตามระดบั ชั้นในระดับดี มคี วามสามารถในการคิดวเิ คราะห์ คดิ วจิ ารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่ นความคดิ เห็นและแก้ปญั หาอย่างเหมาะสม ผู้เรียนมคี วามสามารถในการใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศและ
การส่ือสาร ได้อย่างเหมาะสมพรอ้ มทง้ั มคี วามรู้ ทักษะ และเจตคติท่ดี ี พร้อมท่จี ะศึกษาตอ่ ในระดบั ช้ันท่ีสูงขึน้ หรือ
มีวฒุ ภิ าวะทางอาชีพเหมาะสมกบั ช่วงวยั
ดา้ นคณุ ลกั ษณะท่พี ึงประสงค์ของผ้เู รยี น
นักเรยี นโรงเรียนคเู มอื งวทิ ยาคม มคี วามประพฤติดา้ นคณุ ธรรม จรยิ ธรรม คา่ นยิ ม จิตสังคมและจติ สำนกึ
ตามทส่ี ถานศกึ ษากำหนดชัดเจน ไมข่ ัดกบั กฎหมายและวัฒนธรรมอนั ดีงามของสังคม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดล้อมอย่างเป็นรปู ธรรม มคี วามภาคภูมใิ จในทอ้ งถนิ่ และในความเปน็ ไทย และ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มืองวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

37

แสดงออกไดอ้ ย่างเหมาะสม ยอมรบั เหตุผลความคดิ เห็นของผอู้ ่นื และมมี นษุ ยสมั พันธด์ ผี ้เู รียนมีวธิ กี ารรักษา

สุขภาพของตนเองให้แข็งแรงรกั ษาอารมณแ์ ละสุขภาพจิตใหด้ อี ยู่เสมอ และมวี ิธีการป้องกันตนเองจากการถูก

ลอ่ ลวง ข่มเหง รังแก และอยรู่ ว่ มกันดว้ ยดใี นครอบครวั ชุมชนและสังคม ทงั้ นี้ มผี ลสรุปจากการประเมินดา้ นต่างๆ

ดังนี้

ประเด็น ผลการประเมิน

๑. ความสามารถในการอา่ น การ ระดบั ชน้ั ดีเย่ียม ดี ผา่ น
เขยี น การส่ือสาร การคำนวณ ม.1 225 15 0
ตามเกณฑใ์ นแต่ละชว่ งชัน้ ม.2 227 23 1
ม.3 200 9 1
ม.4 137 2 0
ม.5 100 2 0
ม.6 116 1 1
รวม 1,064 52 3

แผนภมู ิแสดงความสามารถในการอ่าน การเขียน ส่อื สาร

250 2345 6
200 ชน้ั ดีเย่ยี ม ดี ผา่ น
150
100

50
0
1

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมืองวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

ประเด็น ผลการประเมิน 38
๒.ความสามารถในการคิด
วเิ คราะหแ์ ละคิดอย่างมี ชน้ั ดีเย่ยี ม ดี ผ่าน
วิจารณญาณ อภิปราย 2
แลกเปลี่ยนความคดิ เห็นและ ม.1 218 20 2
แก้ปัญหา 1
ม.2 221 28 0
1
ม.3 193 16 3
9
ม.4 135 4

ม.5 97 4

ม.6 112 7

รวม 976 79

แผนภูมิแสดงความสามารถในการคดิ วิเคราะห์

1200 1064
1000 976

800

600

400 251
193
218 240 221 210

200 135 139 97 102 112 122 79
20 2 28 2 16 1 4 0 4 1 7 3
9

0
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

ดีเยย่ี ม ดี ผา่ น รวมทง้ั สนิ้

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มอื งวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

ประเดน็ ผลการประเมิน 39
๓.ความสามารถในการสร้าง นักเรยี นทกุ คนสามารถสรา้ งนวัตกรรมการเรียนการสอนได้
นวตั กรรม ผ่าน
ระดบั ชน้ั ดเี ยีย่ ม รอ้ ยละ ดี รอ้ ยละ 0
0
ม.1 204 87.55 29 12.45 0
ม.2 195 85.90 32 14.10 0
ม.3 192 97.96 4 2.04 0
ม.4 120 87.59 17 12.41 0
ม.5 86 86.00 14 14.00 0
ม.6 116 99.15 1 0.85
รวม 913 90.40 97 9.60

แผนภมู แิ สดงความสามารถในการสรา้ งนวตั กรรม

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
ดีเย่ียม รอ้ ยละ ดี รอ้ ยละ ผา่ น

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมอื งวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

40

ประเด็น ผลการประเมิน
๔.ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ ช้นั ควำมสำมำรถในกำรใชเ้ ทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
สือ่ สาร
ปรับปรุง ดี ดีเย่ยี ม

ม.๑ ๘ ๔๐ ๑๙๒

ม.๒ ๙ ๓๐ ๒๑๒

ม.๓ ๒ ๑๕ ๑๙๓

ม.๔ ๑๐ ๒๐ ๑๐๙

ม.๕ ๑๓ ๒๕ ๗๖

ม.๖ ๗ ๒๑ ๑๐๔

แผนภมู แิ สดงความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี

๒๕๐ ๑๙๒ ๒๑๒ ๑๙๓
๒๐๐

๑๕๐ ๑๐๙ ๑๐๔
๗๖
๑๐๐ ๔๐ ๙ ๓๐ ๒ ๑๕ ๑๐ ๒๐ ๑๓ ๒๕ ๗ ๒๑
๕๐ ๘ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปรบั ปรุง
ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สารดี
ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสารดีเยีย่ ม

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมอื งวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

41

ประเดน็ ผลการประเมิน

๕.มผี ลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี นตาม กลุม่ สาระ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ คา่ เฉลย่ี

หลกั สูตรสถานศกึ ษา ภาษาไทย ๒.๕๘ ๒.๑๑ ๒.๔๗ ๒.๔๑ ๒.๐๘ ๓.๔๗ ๒.๕๒
สังคม ๒.๗๑ ๒.๘๔ ๓.๑๐ ๓.๑๒ ๒.๙๘ ๓.๓๐ ๒.๙๖
วิทฯ ๒.๙๓ ๒.๘๓ ๒.๓๙ ๓.๑๒ ๒.๙๙ ๒.๘๗ ๒.๘๖
คณิตฯ ๒.๑๔ ๒.๐๓ ๒.๒๓ ๒.๖๙ ๓.๑๖ ๒.๕๙ ๒.๓๔
สุขฯ ๒.๙๙ ๒.๘๙ ๓.๓๓ ๓.๐๒ ๓.๓๔ ๓.๐๗ ๓.๐๗
ศิลปะ ๓.๐๔ ๒.๕๐ ๓.๘๒ ๓.๔๓ ๓.๔๒ ๒.๙๙ ๓.๑๙
การงาน ๒.๕๖ ๓.๑๕ ๓.๓๓ ๓.๕๗ ๓.๗๖ ๓.๖๓ ๓.๒๑
ภาษาตา่ ง ๒.๗๔ ๒.๖๘ ๒.๙๑ ๒.๗๖ ๓.๑๐ ๒.๙๕ ๒.๘๓
ค่าเฉล่ยี ๒.๗๑ ๒.๖๓ ๒.๙๕ ๓.๐๒ ๓.๑๐ ๓.๑๑ ๒.๘๔

แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลยี่ นกั เรียน

๔.๐๐
๓.๕๐
๓.๐๐
๒.๕๐
๒.๐๐
๑.๕๐
๑.๐๐
๐.๕๐
๐.๐๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ คา่ เฉล่ยี

นกั เรยี นทม่ี ผี ลสัมฤทธ์ทิ างการเรียนระดบั 3 ข้นึ ไป

ช้ัน กล่มุ สำระ สอบ 3 3.5 4 เฉล่ยี %(3-4)

ไทย 4711 725 466 938 2.52 45.19

สังคม 5525 1010 802 1784 2.95 65.09

วทิ ย์ 8117 1185 1079 2468 2.86 58.30

คณิต 3909 612 354 400 2.34 39.94

สุข+พละ 4460 811 910 1196 3.07 65.40

รวม ม. ้ตน-ม.ปลำย ศิลป 2289 317 349 955 3.19 70.82

กำรงำน 1992 334 291 822 3.21 72.64

องั กฤษ 6097 495 509 2437 2.83 56.44

รวม ท้งั ร.ร. 37,100 5,489 4,760 11,000 2.84 57.27

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมอื งวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

42

ประเดน็ ผลการประเมิน

แผนภูมแิ สดงจำนวนนกั เรียนทไ่ี ดร้ ะดบั 3 ข้ึนไป

12000
10000

8000
6000
4000
2000

0

ไทย
สังคม
ิวทย์
ค ิณต
สุข+พละ
ิศลป
การงาน
อังกฤษ
รวม ท้ัง ร.ร.

รวม ม.ตน้ -ม.ปลาย
3 3.5 4 เฉลย่ี %(3-4)

๕.ผลสัมฤทธท์ิ างการเรียนและ กลุ่มสาระ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ เพม่ิ /ลด (+/-)
พฒั นาการจากผลการทดสอบ ภาษาไทย ๕๗.๐๘ ๕๕.๙๖ -๑.๑๒
ระดับชาติ (O-Net) วิทยาศาสตร์ ๓๐.๕๐ ๒๙.๐๘ -๑.๔๒
คณติ ศาสตร์ ๒๗.๓๓ ๒๓.๘๕ -๓.๔๘
ภาษาตา่ งประเทศ ๒๙.๙๗ ๓๐.๔๒ ๐.๔๕
เฉลยี่ ๓๖.๒๒ ๓๔.๘๓ -๑.๓๙

แผนภูมิแสดงผลกำรสอบ O-Net ม.๓

๖๐.๐๐
๕๐.๐๐
๔๐.๐๐
๓๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๐.๐๐
-๑๐.๐๐

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ เพิ่ม/ลด (+/-)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปี ๒๕๖๓
๕๗.๐๘
๕๕.๙๖
๓๐.๕๐
๒๙.๐๘
๒๗.๓๓
๒๓.๘๕
๒๙.๙๗
๓๐.๔๒
๓๖.๒๒
๓๔.๘๓

ประเดน็ ผลการประเมนิ 43

กล่มุ สาระ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ เพ่ิม/ลด (+/-)
ภาษาไทย ๕๘.๑๖ ๔๐.๙๐ -๑๗.๒๖
วทิ ยาศาสตร์ ๒๖.๓๓ ๓๒.๐๗ ๕.๗๔
คณิตศาสตร์ ๑๙.๐๑ ๒๓.๓๓ ๔.๓๓
ภาษาตา่ งประเทศ ๒๒.๓๕ ๒๓.๗๒ ๑.๓๗
สังคมศึกษา ๓๒.๐๖ ๓๕.๓๙ ๓.๓๓
๓๑.๕๘ ๓๑.๐๘ -๐.๕๐
เฉลี่ย

๖๐.๐๐ ๕๘.๑๖ แผนภูมแิ สดงผลการสอบ O-Net ม.๖
๕๐.๐๐ ๔๐.๙๐
๔๐.๐๐ ๒๖.๓๓๒๕๖๒ ๒๕๖๓ เพ่ิม/ลด (+/-)
๓๐.๐๐ ๓๒.๐๗
๒๐.๐๐ ๑๙.๐๑
๑๐.๐๐ ๒๓.๓๓
๐.๐๐ ๒๒.๓๕
-๑๐.๐๐ ๒๓.๗๒
-๒๐.๐๐ ๓๒.๐๖
๓๕.๓๙
๓๑.๕๘
๓๑.๐๘

๖.มคี วามรู้ ทกั ษะพน้ื ฐานและ ม.รัฐบำล ม.เอกชน ม.รำชภฎั เทคนิค อนื่ ๆ
เจตคติทด่ี ีตอ่ งานอาชพี ๒๙ ๑๘ ๒๑ ๓๒ ๑๖

แผนภูมแิ สดงร้อยละกำรศึกษำต่อ

๓๕ ๓๒
๓๐ ๒๙

๒๕
๒๑

๒๐ ๑๘ ๑๖

๑๕

๑๐
1

ม.รฐั บาล ม.เอกชน ม.ราชภฎั เทคนิค อ่ืนๆ

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมอื งวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

44

ประเดน็ ผลการประเมนิ
๗.การมคี ุณลกั ษณะและคา่ นยิ มที่
ดตี ามที่สถานศกึ ษากำหนด แผนภมู แิ สดงคณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงคท์ ี่สถำนศึกษำกำหนด

1000 979
900 890

800

700

600

500

400

300 248 238 89 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00.00 0.00.000
200 12 4.0138.85109.9.019 0
100 191 ไม่ผา่ น
155
0
110 98 95.9871.15899.00.991
36

10

(คน) ดีเยีย่ ม ดี ผา่ น

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

๘.ความภูมใิ จในท้องถ่นิ และ ร้อยละของจานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมนิ ดา้ นความภมู ใิ จ
ความเปน็ ไทย ในทอ้ งถิ่นและความเป็ นไทย จาแนกตามระดบั คุณภาพ

ม.6 100% 0%
ม.5 100% 0%
ม.4 100% 0%
ม.3 100% 0%
ม.2 100% 0%
ม.1 100% 0%

ดีเยยี่ ม ดี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมอื งวิทยาคม ปี ๒๕๖๓


Click to View FlipBook Version
Previous Book
METRO TRANS GROUP 2021 (РУС PP)
Next Book
Arabic Sweets