The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

SAR63โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chattuporn6599, 2021-05-05 06:39:06

SAR63โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม

SAR63โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม

45

ประเดน็ ผลการประเมนิ

๙. การยอมรบั ทจ่ี ะอยรู่ ว่ มกันบน แผนภูมแิ สดงร้อยละของจำนวนนักเรียนดำ้ นกำรยอมรับที่จะอยรู่ ่วมกนั บนควำม
ความแตกตา่ งและหลากหลาย แตกตำ่ งและควำมหลำกหลำย

90 80 78
69 72 74
80 64
70

60

50

40

30 8 1114 98 16 15 667
20 21 4 79 56
10 6 9 ม.2 ม.6
ม.3 ม.4 ม.5
0
ม.1

คำนึงถึงควำมเป็นธรรมต่อสงั คม มีภมู ิคมุ้ กนั ตวั เอง วขุ ภำวะทำงจิต ยอมรบั ควำมคิดของผอู้ ่ืน

๑๐. สุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคม

แผนภูมิแสดงสุขภำวะทำงกำยของนกั เรียน

106 100 95
92

77 74

56 58 60

2 26 7 19 7 25 3 17 4 17 6 20 1 24 4 3 30 1 30 2 13
20 2 5 18 1 8

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ต่ากวา่ เกณฑ์ ตามเกณฑ์ เกนิ เกณฑ์

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมืองวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

46

๓.จุดเด่น จุดทคี่ วรพฒั นา

จดุ เด่น จดุ ท่คี วรพฒั นา

๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบั ชาติขนั้ ๑) พฒั นาสือ่ การสอนทที่ นั สมัย

พืน้ ฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ๒) มรี ะบบเทคโนโลยีและสารสนเทศทีพ่ รอ้ มใชง้ าน

สงู ขึน้ และมีระบบอนิ เทอร์เน็ตความเรว็ สงู เพ่ือใช้ในการ

๒) นกั เรียนไดร้ บั เกียรติบัตรตา่ งๆ จัดการเรยี นการสอนทุกห้องเรยี น

๓) ผเู้ รยี นมีคณุ ธรรม จรยิ ธรรม จิตอาสา ๓) พัฒนาบุคลากรใหม้ ีความรู้ เพื่อพัฒนาผเู้ รียนเต็ม

๔) ระบบดแู ลชว่ ยเหลอื นักเรียนเขม้ แข็งเปน็ ระบบ ตามศักยภาพ

๕) การบรหิ ารจัดการศึกษาและการมีส่วนรว่ มของผู้

ทมี่ สี ว่ นเกยี่ วข้องทกุ ภาคส่วน

ขอ้ เสนอแนะ
นอกจากจะพฒั นาระบบเทคโนโลยีของครแู ล้วอยากให้ช่วยนักเรียนท่ยี งั ขาดแคลนเทคโนโลยีในการ

รองรบั การเรียนการสอนทางสือ่ ออนไลน์ และชว่ ยเหลือระบบอนิ เตอร์เน็ตของนกั เรียน

๔. แผนการจัดการพฒั นาเพือ่ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานใหส้ ูงขึ้น
๑. โรงเรยี นมกี ารบรหิ ารจดั การศึกษาดว้ ยระบบคุณภาพโดยผูบ้ ริหารและรองฯ ๔ ฝ่าย และมหี วั หน้า

กล่มุ งานท้ัง ๔ กลุ่มงาน บริหารจัดการอย่างเปน็ ระบบและมคี ณุ ภาพ
๒. โรงเรียนมีแหล่งเรยี นรู้ สือ่ นวตั กรรมและเทคโนโลยที างการศกึ ษาทีเ่ พียงพอและมคี ุณภาพมี

สภาพแวดลอ้ มทเี่ หมาะสมในการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดหาคอมพวิ เตอร์มาใชใ้ นสำนักงานและหอ้ งเรียน
ให้เพียงพอ

๓. โรงเรียนมีการจัดบริเวณรอบโรงเรียนใหร้ ่มรนื่ มีที่พกั ผ่อนและสำหรับการนั่งทำงาน
๔. โรงเรียนมภี าคเี ครอื ขา่ ยร่วมพัฒนาทงั้ จากผู้ปกครองนักเรยี น ชมุ ชน สถาบันอดุ มศึกษา และ
องคก์ รอนื่ ๆ ทีเ่ ก่ียวข้องทงั้ ภาครฐั และภาคเอกชน

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจดั การ

๑. มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึ ษา โดยรวม ระดบั คณุ ภาพ ๔ (ดเี ลิศ)
๒. วิธีการพฒั นา/กระบวนการ ขอ้ มลู หลักฐาน เอกสารเชงิ ประจักษ์ ท่ีสนบั สนุนการประเมินตนเอง

การประเมินตนเอง
๑. มีครคู รบชน้ั และครูสอนตรงวชิ าเอก
๒. ครจู ัดการเรียนการสอนโดยใชโ้ ครงงานเพื่อสง่ เสริมการคิดวิเคราะหน์ กั เรียน

และจัดกิจกรรม Active Learning เพ่อื ส่งเสรมิ การคิดและปฏิบัตจิ รงิ ทกุ ช้ันเรยี น

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มืองวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

47

๓. ครไู ดร้ บั การอบรมและพัฒนาตนเองทุกคน และนำความรู้ทีไ่ ดร้ บั มาจดั ทำแผนการจดั การ
เรยี นรู้ จดั ทำสือ่ การเรยี นการสอน และเครือ่ งมอื วัดและประเมนิ ผลตอ่ ผู้เรยี น

๔. ผบู้ รหิ ารมีสัมพันธภ์ าพท่ดี กี ับชุมชน และมีการแสวงหาความร่วมมือในการใช้ทรพั ยากรจาก
ชุมชน ศษิ ยเ์ ก่า และเครอื ขา่ ยผู้ปกครอง

๒.๑ วธิ ีการพฒั นา/กระบวนการ
โรงเรียนคเู มอื งวิทยาคม ไดก้ ำหนดเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจอย่างชัดเจน มวี ิธกี ารจัดระบบ

บรหิ ารและการจดั การศึกษาของสถานศกึ ษาท่ีครอบคลุมด้านการพัฒนาวิชาการ ท่ีเนน้ คณุ ภาพผู้เรยี นรอบด้าน
ดำเนนิ การพฒั นาครูและบคุ ลากรให้มีความเชย่ี วชาญทางวชิ าชีพ และจดั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพอื่
สนบั สนนุ การบริหารจัดการและการเรยี นร้พู ัฒนาดา้ นข้อมลู สารสนเทศ และด้านสภาพแวดลอ้ มทีส่ อดคลอ้ งกบั
ความต้องการของชมุ ชนและท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสใหผ้ ู้เกี่ยวขอ้ งทุกฝา่ ยมีส่วนร่วมในการจดั การศึกษาของ
สถานศกึ ษาให้มคี ุณภาพและได้มาตรฐาน ดังนี้

วิธีการพฒั นา ผลการพัฒนา

๑. มีเป้าหมายวิสยั ทศั นแ์ ละ ๑. โรงเรยี นคูเมืองวทิ ยาคม มเี ป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และพนั ธกจิ ท่ีกำหนดไว้

พนั ธกจิ ท่ีสถานศกึ ษากำหนด ตรงกับวัตถปุ ระสงคข์ องแผนการศึกษาชาติและสอดคล้องกับความตอ้ งการ

ชัดเจน ของชมุ ชน ทอ้ งถิน่ อย่างชัดเจน

๒. มีระบบรหิ ารจดั การคุณภาพ ๒. โรงเรยี นคเู มืองวิทยาคม มีแผนและดำเนินงานพัฒนาคณุ ภาพการบรหิ าร

ของสถานศึกษา และการจัดการศกึ ษาทีม่ คี วามเหมาะสม

๓. ดำเนนิ งานพฒั นาวิชาการที่ ๓. ผู้ทม่ี ีสว่ นเกี่ยวขอ้ งทุกภาคสว่ น มสี ว่ นรว่ มและมีเครือข่ายความร่วมมอื ใน

เนน้ คุณภาพผูเ้ รียนรอบดา้ น การรว่ มรับผดิ ชอบต่อผลการจัดการศกึ ษาให้มีคุณภาพและไดม้ าตรฐาน

ตามหลักสตู รสถานศึกษาและ

ทุกกลุ่มเป้าหมาย

๔. พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ ี ๔. โรงเรยี นคูเมอื งวิทยาคม ส่งเสรมิ ให้ครูและบคุ ลากรทางการศึกษาไดร้ บั

ความเช่ยี วชาญทางวชิ าชพี การอบรมและพฒั นาอยา่ งเตม็ ท่เี ต็มความสามารถ

๕. จัดสภาพแวดล้อมทาง ๕. โรงเรยี นคูเมืองวิทยาคมมีการจดั สภาพแวดลอ้ มบรเิ วณโรงเรยี นให้ร่มร่ืน

กายภาพและสังคมทีเ่ อ้ือต่อการ สะอาด สวยงาม น่าอยนู่ า่ เรยี น และจัดบรรยากาศทางสังคมที่เอ้ือต่อการ

จดั การเรียนรู้อย่างมคี ณุ ภาพ จดั การเรยี นรู้อย่างมคี ุณภาพ

๖. จัดระบบเทคโนโลยี ๖. โรงเรยี นคเู มอื งวิทยาคมมีการจดั ระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพ่อื

สารสนเทศเพอ่ื สนับสนุนการ สนับสนุนการบริหารจดั การและการจัดกิจกรรมการเรียนร้ขู องนกั เรียน

บรหิ ารจดั การและการจัดการ

เรียนรู้

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มอื งวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

48

๒.๒ ขอ้ มลู หลกั ฐาน เอกสารเชงิ ประจักษ์ ท่ีสนับสนนุ การประเมินตนเอง

๑ เกยี รติบัตร/โล่รางวลั

๒. ขอ้ มูลอัตรากำลัง

๓. สรปุ ชั่วโมงเฉลย่ี ของครูผสู้ อน

๔. สรปุ รายงานผลการปฏบิ ัติงาน

๕. บันทึกและรายงานการประชุม

๖. บนั ทกึ การนิเทศ

๗. รปู ถา่ ยกิจกรรม

๓. จุดเด่น จุดทีค่ วรพัฒนา

จดุ เดน่ จดุ ท่ีควรพฒั นา

๑. มรี ะบบภาคเี ครอื ข่ายร่วมพัฒนาจากผูป้ กครอง ๑. ครูบางรายวชิ ามนี อ้ ยหรอื ไม่มเี ช่นครูแนะแนว

นักเรยี น ชุมชน สถาบันอุดมศกึ ษา และองคก์ รอนื่ ๆ ๒. ขาดแคลนอปุ กรณ์ เครอ่ื งคอมพวิ เตอร์ทท่ี ันสมัย

ทีเ่ ก่ยี วข้องทง้ั ภาครฐั และเอกชน ที่เข้มแข็ง มาใช้ในสำนักงานและห้องเรยี น

๒. โรงเรยี นมกี ารบรหิ ารจัดการบริเวณรอบโรงเรียนให้ ๓. ครคู วรจดั กจิ กรรมการเรยี นการสอนท่ี

ร่มร่นื สะอาด สวยงาม นา่ อยู่ นา่ เรียน จดั อาคาร หลากหลาย

สถานที่เปน็ ระบบ ระเบยี บ ปลอดภัย ๔. ห้องนำ้ สำหรับครแู ละนักเรยี นยงั ไม่เพียงพอ

๓. การบริหารจดั การศึกษาด้วยระบบคณุ ภาพโดย

มีผ้บู รหิ ารและรองฯ ๔ ฝ่าย มหี วั หนา้ กลุ่มงาน

ทัง้ ๔ กลุ่มงาน บรหิ ารจัดการอยา่ งมืออาชพี

๔. จดั วางตัวครูและบุคลากรเหมาะสมกบั งาน

๕. มีการบริหารจัดการงบประมาณอยา่ งถกู ตอ้ ง

เพยี งพอ และเหมาะสม

ขอ้ เสนอแนะ
ใหบ้ รรจุครใู นรายวิชาทข่ี าดแคลนหรอื มนี อ้ ย

๔.แผนการพัฒนาคณุ ภาพเพื่อยกระดับคณุ ภาพมาตรฐานใหส้ งู ขึน้
๑ โรงเรียนมีการบริหารจัดการศกึ ษาด้วยระบบคุณภาพโดยผ้บู รหิ ารและรองฯ ๔ ฝา่ ย และมีหวั หน้า

กลมุ่ งานทัง้ ๔ กลมุ่ งาน บรหิ ารจัดการอยา่ งเป็นระบบและมคี ุณภาพ
๒. โรงเรยี นมแี หล่งเรยี นรู้ สอื่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึ ษาทเี่ พยี งพอและมีคุณภาพมี

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ในการจัดการเรยี นการสอน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มืองวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

49

๓. โรงเรยี นมกี ารจดั บริเวณรอบโรงเรียนให้ร่มรนื่ สวยงาม น่าอยู่ น่าเรยี น มที พ่ี ักผอ่ นและสำหรบั การ
น่งั ทำงานมีภาคีเครอื ขา่ ยรว่ มพัฒนาจากผูป้ กครอง ชุมชน สถาบนั อดุ มศกึ ษา และองคก์ รอืน่ ๆ ท่เี กี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจดั การเรยี นการสอนทเ่ี นน้ ผเู้ รยี นเป็นสำคัญ
ระดับคุณภาพ : ดเี ลศิ

๑. มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึ ษา โดยรวม ระดับคณุ ภาพ ๔ (ดเี ลศิ )
๒. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ ขอ้ มลู หลักฐาน เอกสารเชงิ ประจกั ษ์ ทส่ี นับสนนุ

ผล การประเมินตนเอง
๑) การมอบหมายงานและใหก้ ารบ้านนกั เรยี น
๒) การสอนซ่อมเสรมิ
๓) การบรหิ ารจัดการช้นั เรยี นและแหลง่ เรียนรู้
๔) การพัฒนาหลักสตู รของสถานศกึ ษา สอดคล้องกบั ความสนใจและความแตกต่างของนกั เรียน

โดยจัดกิจกรรมบรู ณาการ ๘ กลุ่มสาระ เช่น ปลูกผกั สวนครัว ปลกู กล้วย เกษตรอนิ ทรีย์ ธนาคารโรงเรยี น ภมู ิ
ปญั ญาทอ้ งถ่ิน โครงงานการศกึ ษาคน้ คว้าดว้ ยตนเอง (IS) สืบคน้ ข้อมลู ICT และโครงการพัฒนาอาชพี ในโรงเรียน
มธั ยมศกึ ษา โดยไดร้ บั ความรว่ มมือจากวิทยาลยั เทคนิคคูเมือง

๒.๑ วิธกี ารพัฒนา/กระบวนการ กระบวนการ
วธิ ีการพัฒนา โรงเรียนคูเมืองวทิ ยาคมจัดการเรียนรผู้ า่ นกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจรงิ และสามารถนำไปประยกุ ต์ใช้ได้โดย
๑. จดั การเรียนรูผ้ ่านกระบวนการคดิ และ สร้างโอกาสให้ผู้เรยี นทกุ คนมีส่วนรว่ มในการเรยี นรู้ตาม
ปฏบิ ตั ิจริง และสามารถนำไป ความถนดั และความสนใจด้วยวธิ กี ารทหี่ ลากหลาย กบั ภาคี
ประยกุ ต์ใช้ในชวี ติ ประจำวันได้ เครอื ข่าย เชน่ วิทยาลยั เทคนิคคเู มอื ง
ครูมีการจดั การเรยี นรู้แบบบูรณาการ รปู แบบ active
๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง่ learning ครใู ชส้ ื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรยี นรู้ท่ี
เรยี นรู้ทเ่ี อ้อื ต่อการเรียนรู้ เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรเู้ ตม็ ตามศักยภาพ
การบริหารจดั การเรียนรูเ้ ชิงบวก สรา้ งปฏสิ มั พนั ธ์ท่ดี รี ว่ มกนั
๓. มกี ารบรหิ ารจดั การชน้ั เรียนเชงิ บวก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถนิ่ รวมท้ังมีการประเมนิ ผลการเรียนรู้ และนำ
ขอ้ มลู ท่ไี ด้จากการประเมินผลมาใช้พฒั นาคุณภาพผเู้ รยี นอย่าง
ตอ่ เนือ่ ง

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มอื งวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

50

วิธีการพัฒนา กระบวนการ
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรยี นอยา่ ง มกี ระบวนการจดั การเรยี นการสอนที่เน้นผู้เรียน
เปน็ สำคัญและมีการบริหารจัดการโดยน้อมนำหลักปรัชญา
เปน็ ระบบและนำผลมาพัฒนาผูเ้ รยี น ของเศรษฐกิจพอเพียงและนำนโยบาย “No Child Left
Behind “ไมม่ เี ด็กคนใดถูกทอดท้ิงไวข้ า้ งหลงั ” (NCLB) มา
๕. มกี ารแลกเปลย่ี นเรยี นรแู้ ละใหข้ ้อมูล สรา้ งความตระหนกั แก่ครผู ูส้ อนโดยเนน้ ในเรอื่ งการ
สะท้อนกลับเพอ่ื พัฒนาและปรับปรงุ มอบหมายงานและให้การบ้านนักเรยี น การสอนซอ่ มเสริม
การจัดการเรยี นรู้ การบรหิ ารจัดการช้นั เรยี น และแหลง่ เรียนรู้และการพฒั นา
หลักสูตรของสถานศึกษา สอดคล้องกบั ความสนใจและความ
แตกตา่ งของนักเรียนโดยจัดกิจกรรมบรู ณาการ ๘ กล่มุ สาระ
ผบู้ รหิ ารและคณะครมู ีการประชมุ ชี้แจงในการปฏิบัตงิ านใน
หนา้ ที่เพอ่ื พัฒนาคณุ ภาพผู้เรียนระหวา่ งผอู้ ำนวยการโรงเรยี น
กับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อชว่ ยกนั แก้ปัญหา
ผู้เรียน มกี ารตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนำผลมาพฒั นาผ้เู รยี น คณะครูมกี ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และระดมความคดิ และจัดกิจกรรมชุมชนแหง่ การเรียนรู้ทาง
วชิ าชพี Professional Learning Community (PLC) และ
ใหข้ อ้ มูลสะทอ้ นกลับเพ่อื พัฒนาและปรับปรงุ การจัดการ
เรียนร้ใู ห้สอดคลอ้ งกับนโยบายของ สพม.บรุ ีรมั ย์ และ สพฐ.
ต่อไป

๒.๒ ข้อมลู หลักฐาน เอกสารเชิงประจกั ษ์ ทส่ี นับสนนุ ผลการประเมนิ ตนเอง
๑. ระเบียนสะสมผลการเรียน (ปพ.๕)
๒. กำหนดการสอน
๓. แผนการจัดการเรียนรู้
๔. แบบบนั ทึกการสอนซอ่ มเสรมิ
๕. สมุดบันทึกการนิเทศการสอน
๖. วจิ ยั ในชนั้ เรยี น
๗. รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านโครงการ/กจิ กรรมตา่ ง ๆ
๘. เอกสารมอบหมายงาน
๙. PLC

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมอื งวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

51

๓. จุดเดน่ จดุ ท่ีควรพัฒนา

จุดเด่น จุดทีค่ วรพัฒนา

๑. ผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดับชาติขน้ั ๑. พัฒนาสอ่ื การเรียนการสอนทที่ ันสมยั

พ้นื ฐาน (O-NET) ช้นั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี ๓ วิชา ๒. มรี ะบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่พี รอ้ มใชง้ าน

ภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน และมีระบบอินเทอรเ์ น็ตความเร็วสงู เพื่อใชใ้ นการ

๒. นกั เรียนได้รบั เกียรติบัตรชนะเลศิ การแขง่ ขัน จดั การเรียนการสอนทุกหอ้ งเรยี น

ฟตุ บอล ๓. พัฒนาครูและบคุ ลากรใหม้ ีความรู้ความชำนาญ

๓. ผ้เู รียนมีคุณธรรม จรยิ ธรรมและมีจติ อาสา เต็มตามศกั ยภาพ เพอ่ื พัฒนาผู้เรยี นอยา่ งเตม็ ท่ี

๔. ระบบดูแลช่วยเหลือนกั เรยี นเข้มแข็งเป็นระบบ

๕. การบริหารจัดการศกึ ษาและการมสี ว่ นร่วมของผู้

มีสว่ นเกย่ี วข้องทกุ ภาคส่วน

ขอ้ เสนอแนะ

ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ อยา่ ลมื การจดั กจิ กรรมตอ้ งดูท่ีพ้ืนฐานของความ

แตกตา่ งเฉพาะบุคคล และเน้นใหน้ ักเรียนเป็นคนดี มีความสขุ

๔. แผนการจัดการพฒั นาคุณภาพเพื่อยกระดบั คณุ ภาพมาตรฐานให้สูงขึน้
๑. ผู้เรียนมีศักยภาพเปน็ พลโลก มคี ุณธรรม ความรู้ความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทกั ษะ

และสมรรถนะตามมาตรฐานการศกึ ษาขนั้ พื้นฐาน มีจิตสำนกึ ในความเป็นไทย อนรุ ักษ์และพฒั นาสิ่งแวดล้อม
รวมท้งั มศี ักยภาพในการศกึ ษาต่อและประกอบอาชีพ ดำรงชีวิตตามหลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียง

๒. สร้างเครอื ข่ายความรว่ มมือกบั สถาบนั อุดมศึกษาในท้องถน่ิ พัฒนาการสอน STEM
๓. จดั หาครูภาษาอังกฤษเพอื่ พัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรยี นอยา่ งเข้มข้น
๔. จัดทำแผนการพฒั นาครใู หเ้ ป็นครูมืออาชพี

สรุปคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึ ษา โดยรวม (ท้งั ๓ มาตรฐาน)

ผลการประเมนิ คุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผลการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษาอยู่
ในภาพรวม ระดบั ๔ (ดเี ลศิ ) โดย มาตรฐานที่ ๑ คณุ ภาพผู้เรยี น มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
การบริหารและการจดั การ มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจดั การเรียนการสอนทเ่ี นน้ ผเู้ รยี นเป็นสำคัญ สรปุ ผล
การประเมินของสถานศกึ ษาไดด้ ง้ น้ี

๑.วธิ กี ารพฒั นา/ กระบวนการ ขอ้ มลู หลกั ฐาน เอกสารเชิงประจักษ์
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผเู้ รียน โดยรวม ระดบั คุณภาพ (ดีเย่ียม) โดยโรงเรียนคเู มืองวิทยาคม มี
นกั เรียนอา่ นออกเขยี นไดท้ กุ คนและมคี วามสามารถในการส่ือสารมีผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรียนผ่านเกณฑต์ ามที่
สถานศกึ ษาไดก้ ำหนด นกั เรยี นทุกคนรว่ มกิจกรรมจิตอาสามโี ครงงาน/ผลงานการประดิษฐใ์ หมๆ่ ของนกั เรยี น โดย
จัดการเรียนรู้การศกึ ษาค้นควา้ ด้วยตนเอง (Independent Study) มกี ารสอนงานอาชีพให้นกั เรยี นโดยความ

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มืองวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

52

ร่วมมือกับวิทยาลยั เทคนคิ คเู มือง มีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนงานอาชีพ ทำใหน้ ักเรียนมีความรู้
ความสามารถในงานอาชีพตา่ งๆ มีโครงการระบบดแู ลชว่ ยเหลือนักเรียนอย่างเขม้ แขง็ โรงเรียนคเู มอื งวิทยาคมมี
จุดเดน่ มากกวา่ จุดดอ้ ย คอื ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพน้ื ฐาน (O-NET) ชัน้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี ๓
วชิ าภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พน้ื ฐาน (O-NET) ช้นั มัธยมศกึ ษาปีท่ี๖
ของโรงเรยี นเพ่มิ ขนึ้ ทกุ กลุ่มสาระการเรยี นรู้ นักเรยี นได้รบั เกยี รติบตั รจาการแขง่ ขนั ต่างๆ มากมาย นักเรยี นมี
คณุ ธรรมจรยิ ธรรมและมีจิตอาสา ระบบดแู ลชว่ ยเหลือนักเรยี นเขม้ แข็งเป็นระบบ และการบรหิ ารจัดการศึกษาและ
การมสี ่วนร่วมของผ้เู ก่ียวขอ้ ง

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบรหิ ารและการจดั การโดยรวม ระดับคณุ ภาพ ๔ (ดเี ลิศ) ให้นกั เรียนใช้
ทักษะการคิดวเิ คราะห์และจัดกจิ กรรม Active Learning เพื่อส่งเสรมิ การคดิ และปฏบิ ตั จิ ริงทกุ ชั้นเรียน ครูไดร้ ับ
การพัฒนาเตม็ ตามศกั ยภาพ และนำความรูม้ าจดั ทำแผนการจดั กิจกรรมการเรยี นรู้ ส่อื การเรยี นการสอน และ
เครอ่ื งมือวดั และประเมนิ ผลผเู้ รยี น ผู้บรหิ ารมีสัมพนั ธ์ภาพทดี่ กี บั ชมุ ชน และมกี ารแสวงหาความรว่ มมอื ในการใช้
ทรพั ยากรจากชมุ ชน โรงเรยี นมจี ดุ เดน่ มากว่าจุดด้อย เชน่ มีภาคีเครอื ขา่ ยความรว่ มมือพัฒนาจากผู้ปกครอง
นกั เรยี น ชมุ ชน สถาบันอดุ มศึกษา และองคก์ รอ่นื ๆ ที่เกย่ี วขอ้ งทง้ั ภาครัฐและเอกชน ทมี่ ีความเขม้ แขง็ โรงเรยี นมี
การจดั บริเวณรอบโรงเรียนให้รม่ รืน่ สวยงาม น่าอยู่น่าเรียน อาคารสถานที่เป็นระบบ ระเบียบ มีการบรหิ ารจัด
การศึกษาด้วยระบบคณุ ภาพโดยมีผบู้ รหิ ารและรองฯ ๔ ฝา่ ย และมหี วั หนา้ กลมุ่ งาน ทัง้ ๔ กลุ่มงาน บริหาร
จัดการอย่างมอื อาชีพ จัดวางบุคลากรเหมาะสมกับงาน และมกี ารบริหารจัดการงบประมาณอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรยี นการสอนท่ีเนน้ ผเู้ รียนเปน็ สำคัญ โดยรวม ระดบั คณุ ภาพ ๔ (ดี
เลศิ ) เนือ่ งจากโรงเรียนคเู มอื งวทิ ยาคม มกี ารนำนโยบายการของสำนักงานเขตพนื้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาบรุ ีรัมย์
มาปรับใช้กับนกั เรยี น โดยการนำนโยบายการมอบหมายงานและให้การบ้านนักเรียนเปน็ แนวทางในการจัด
กจิ กรรมการเรียนการสอน มกี ารสอนซ่อมเสรมิ มกี ารบรหิ ารจดั การชน้ั เรยี นและมีแหลง่ เรียนรู้และมกี ารพัฒนา
หลักสูตรของสถานศกึ ษา สอดคลอ้ งกบั ความสนใจและความแตกตา่ งของนักเรียนโดยจัดกิจกรรมบรู ณาการ ๘
กลุ่มสาระ เช่น ปลูกผักสวนครวั ปลูกกล้วย เกษตรอินทรีย์ ธนาคาร โรงเรยี น ภมู ปิ ัญญาท้องถน่ิ โครงงาน
การศึกษาค้นควา้ ด้วยตนเอง (IS) สืบค้นข้อมลู ICT และการเขา้ ร่วมโครงการห้องเรยี นอาชพี ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ร่วมกับวิทยาลยั เทคนิคคเู มอื ง และโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ยังมจี ุดเดน่ มากกว่าจดุ ด้อย เช่น มคี รู
เพียงพอและตรงเอก ครูมีการพัฒนาตนเองอยา่ งตอ่ เน่ือง มีอาคารเรียนและหอ้ งเรียนเพยี งพอ ครจู ดั กระบวนการ
เรียนรมู้ ีผลสมั ฤทธ์ิทส่ี ูงขึน้ ครูจัดกระบวนการเรยี นรูโ้ ดยเน้นผเู้ รยี นเปน็ สำคญั โดยผา่ นแนวคดิ ปฏิบัตจิ รงิ ในรปู แบบ
Active learning และครมู กี ารบริหารชัน้ เรยี นเชงิ บวกโดยนำนโยบาย “No Child Left Behind” (NCLB) มา
เปน็ แนวทางในการจดั กจิ กรรมการเรียนการสอน

๒.ขอ้ มูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์
๒.๑ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบั ชาตขิ ั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้นั มัธยมศกึ ษาปีท่ี ๓ เพมิ่ ขึ้นใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มอื งวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

53

๒.๒ นกั เรียนไดร้ บั เกยี รติบัตรการแข่งขนั หลายรายการ

๒.๓ สรุปผลการประเมนิ คุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์

๒.๔ สรุปผลการประเมินการอา่ น คดิ วิเคราะห์ และเขียน

๒.๕ สรุปผลการประเมนิ สมรรถนะสำคัญของผเู้ รยี น

๒.๖ เกยี รติบัตร/โล่รางวลั

๒.๗ ข้อมลู อัตรากำลัง

๒.๘ สรุปชว่ั โมงเฉลยี่ ของครผู ู้สอน

๒.๙ สรุปรายงานการปฏิบตั ิงาน

๒.๑๐ บันทกึ และรายงานการประชมุ

๒.๑๑ บนั ทึกการนเิ ทศ

๒.๑๒ รปู ถ่ายกจิ กรรม

๒.๑๓ ระเบียนสะสมผลการเรียน (ปพ.๕)

๒.๑๔ กำหนดการสอน

๒.๑๕. แผนการจัดการเรียนรู้

๒.๑๖ แบบบนั ทกึ การสอนซ่อมเสรมิ

๒.๑๗ สมุดบนั ทกึ การนเิ ทศการสอน

๒.๑๘ วจิ ัยในชนั้ เรยี น

๒.๑๙ รายงานผลการปฏิบัตงิ านโครงการ/กิจกรรมตา่ ง ๆ

๒.๓๐ เอกสารมอบหมายงาน

๒.๓๑ PLC

๓.รวมจุดเด่น จุดท่คี วรพัฒนา

จุดเดน่ จดุ ท่คี วรพฒั นา

๑ ผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ชาตขิ ัน้ พื้นฐาน ๑ พฒั นาสอื่ การสอนทที่ นั สมยั

(O-NET) ชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ สูงขึน้ ๒ มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีพร้อมใช้

๒ นกั เรยี นได้รบั เกยี รติบตั รเหรยี ญทองระดบั ชาติ งาน และมรี ะบบอินเทอร์เนต็ ความเร็วสูงเพ่ือ

๓ ผูเ้ รยี นมคี ณุ ธรรม จิตอาสา ใช้ในการจัดการเรยี นการสอนทกุ หอ้ งเรียน

๔ ระบบดูแลช่วยเหลอื นกั เรียนเข้มแขง็ เป็นระบบ ๓ พฒั นาบุคลากรใหม้ ีความรู้ เพือ่ พฒั นา

๕ การบริหารจดั การศึกษาและการมสี ่วนร่วมของ ผู้เรยี นเต็มตามศักยภาพ

ผู้เก่ียวข้อง

๑. มีระบบภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาจากผู้ปกครอง ๑. ครบู างรายวชิ ามนี อ้ ยหรอื ไม่มเี ชน่ ครแู นะ

นกั เรียน ชมุ ชน สถาบันอุดมศกึ ษา และองค์กรอน่ื ๆ แนว

ท่เี ก่ยี วข้องทง้ั ภาครฐั และเอกชน ทเ่ี ขม้ แข็ง

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมอื งวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

54

วิธีการพัฒนา กระบวนการ

๒. ขาดแคลนอปุ กรณ์ เครื่องคอมพวิ เตอร์ท่ี

ทนั สมัยมาใชใ้ นสำนกั งานและห้องเรยี น

๒. โรงเรยี นมกี ารบรหิ ารจัดการบริเวณรอบโรงเรียน ๓. ครคู วรจัดกจิ กรรมการเรยี นการสอนที่

ใหร้ ่มร่นื สวยงาม จดั อาคารสถานท่ีเป็นระบบ หลากหลาย

ระเบยี บ ปลอดภัย ๔. หอ้ งนำ้ สำหรับครแู ละนักเรียนยังไม่เพียงพอ

๓. การบริหารจดั การศกึ ษาด้วยระบบคุณภาพโดย

มผี ู้บรหิ ารและรองฯ ๔ ฝ่าย มหี ัวหนา้ กลุ่มงาน

ท้ัง ๔ กลมุ่ งาน บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ

๔. จดั วางตวั ครแู ละบุคลากรเหมาะสมกบั งาน

๕. มีการบริหารจดั การงบประมาณอย่างถกู ตอ้ ง

เพยี งพอ และเหมาะสม

๑. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน้ั พื้นฐาน ๑. พฒั นาส่ือการเรียนการสอนทีท่ ันสมยั

(O-NET) ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีท่ี ๓ สูงกว่าระดบั ประเทศ ๒. มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศทพ่ี ร้อม

สามกลุ่มสาระการเรียนรู้ คอื ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ใชง้ าน และมรี ะบบอินเทอร์เน็ตความเรว็ สงู

และวทิ ยาศาสตร์ เพอื่ ใชใ้ นการจัดการเรยี นการสอนทกุ หอ้ งเรียน

๒. นักเรยี นได้รบั เกยี รติบัตรเหรียญทองระดับชาติ ๓. พัฒนาครแู ละบุคลากรให้มีความรู้ความ

๓. ผู้เรียนมคี ณุ ธรรม จริยธรรมและมีจติ อาสา ชำนาญเต็มตามศกั ยภาพ เพอ่ื พัฒนาผู้เรียน

๔. ระบบดแู ลชว่ ยเหลือนักเรียนเข้มแข็งเปน็ ระบบ อย่างเต็มที่

๕. การบริหารจัดการศึกษาและการมสี ว่ นร่วมของ

ผเู้ กย่ี วขอ้ ง

๔. แผนการพัฒนาเพอื่ ยกระดบั คณุ ภาพใหส้ งู ขึ้น
๑.โรงเรยี นมีการบริหารจัดการศึกษาดว้ ยระบบคุณภาพโดยผู้บรหิ ารและรองฯ ๔ ฝ่าย และมี

หวั หนา้ งานท้ัง ๔ กลมุ่ งาน บรหิ ารจัดการอยา่ งเป็นระบบและมีคณุ ภาพ
๒. โรงเรยี นมีแหล่งเรียนรู้ สอื่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึ ษาที่เพียงพอและมคี ุณภาพมี

สภาพแวดลอ้ มทเี่ หมาะสมในการจดั การเรียนการสอน
๓. โรงเรยี นมกี ารจัดบริเวณรอบโรงเรยี นให้ร่มรน่ื มีทีพ่ ักผอ่ นและสำหรบั การน่งั ทำงาน
๔. โรงเรยี นมีภาคเี ครอื ข่ายร่วมพฒั นาทงั้ จากผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน สถาบนั อดุ มศึกษา และ

องคก์ รอ่ืน ๆ ทเ่ี กี่ยวข้องทง้ั ภาครัฐและภาคเอกชน

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมอื งวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

55

๕. ผู้เรยี นมีศกั ยภาพเปน็ พลโลก มีคุณธรรม ความร้คู วามสามารถ คุณลักษณะท่พี งึ ประสงค์ ทักษะ
และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มีจติ สำนกึ ในความเป็นไทย อนุรกั ษ์และพัฒนาส่งิ แวดล้อม
รวมทัง้ มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชพี ดำรงชีวิตตามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียง

๕. แนวทางการพฒั นา และความตอ้ งการชว่ ยเหลอื
แนวทางการพัฒนา

ด้านครู
๑) กาหนดแผนพฒั นาครูเพอ่ื ยกระดบั ความสามารถในการจดั การเรยี นรทู้ เ่ี นน้ ทกั ษะ

การคดิ เพอ่ื พฒั นานักเรยี นในการคดิ อยา่ งมรี ะบบ คดิ สรา้ งสรรค์ ตดั สนิ ใจ แกป้ ัญหาไดอ้ ยา่ งมสี ตสิ ม
เหตผุ ล จดั โครงการพฒั นายกระดบั ผลสมั ฤทธทิ์ างการเรยี นอยา่ งตอ่ เน่อื ง

๒) ส่งเสรมิ สนบั สนนุ ใหค้ รูศกึ ษาค้นคว้า จดั ทำวิจัย เพอื่ พฒั นาสือ่ การสอนทท่ี นั สมยั
และตรงตามความต้องการของนกั เรียน

๓) ครคู วรเนน้ จดั การเรยี นการสอนโดยใชส้ ่อื เทคโนโลยี ทท่ี นั สมยั ตรงกบั ความสนใจ
ของผเู้ รยี นและสอดคลอ้ งกบั มาตรฐานการเรยี นรตู้ วั ชว้ี ดั ตามหลกั สตู รการศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน

๔) สร้างเครือขา่ ยความรว่ มมือกับสถาบันอุดมศกึ ษาในท้องถิ่น พัฒนาการสอน STEM และแนว
การจัดการเรยี นรูท้ ี่หลากหลาย

ดา้ นผบู้ รหิ าร
๑) สง่ เสรมิ ให้มสี ื่อเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยและพัฒนาให้ข้อมลู สารสนเทศทนั ต่อการใช้งาน

พัฒนางานและตรวจสอบการทำงานอย่างเป็นระบบตอ่ เนอ่ื ง
๒) สง่ เสริม สนับสนนุ ใหค้ รแู ละบุคลากรทางการศกึ ษาไดเ้ ขา้ รบั การอบรมและพฒั นาทงั้

ดา้ นการจดั การเรยี นการสอนและงานพเิ ศษ อยา่ งต่อเน่อื ง

ดา้ นผเู้ รยี น
๑) มงุ่ มนั่ พฒั นาผลสมั ฤทธทิ์ างการเรยี น ผลการทดสอบระดบั ชาตใิ หม้ กี ารพฒั นามาก

ยง่ิ ขน้ึ โดยการจดั โครงการพฒั นายกระดบั ผลสมั ฤทธทิ์ างการเรยี นอยา่ งตอ่ เน่อื ง
๒) จัดกิจกรรมด้านจิตอาสาเพือ่ พัฒนาด้านตา่ ง ๆ โดยเรมิ่ ตงั้ แต่ห้องเรยี น บรเิ วณ

โรงเรียน ชมุ ชนรอบ ๆ โรงเรียน เพ่ือสร้างสัมพนั ธท์ ่ีดีระหวา่ งโรงเรยี นกับชมุ ชน และปลูกฝงั ลักษณะนสิ ัยท่ีดีให้
ผเู้ รยี น

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

56
ความต้องการและการชว่ ยเหลอื

๑. การพฒั นาครูผสู้ อนในการจดั กิจกรรมการเรยี นรู้ทีส่ อดคล้องกบั การพฒั นาผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑
๒. การสร้างขอ้ สอบท่ีสอดคลอ้ งกบั มาตรฐานการเรยี นร้ตู ามแนวทางของการประเมิน O-NET และ
PISA
๓. จัดสรรครูสายสนบั สนนุ เพื่อให้ครูได้พฒั นาตนเองในด้านตา่ งๆ เชน่ กระบวนการสอนทหี่ ลากหลาย
การพัฒนางานวิจยั การเรยี นรู้และผลิตสื่อที่ทันสมยั ทันตอ่ เทคโนโลยี

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มืองวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

57

ส่วนท่ี ๓
ผลการปฏิบตั ิงานทีเ่ ป็นเลิศ

ชื่อผลงาน HAPPINESS MODEL
๑. ความสำคัญของผลงานหรอื นวัตกรรม

โรงเรยี นคูเมอื งวิทยาคม เหน็ ความสำคัญในการจดั กจิ กรรมการเรียนการสอนของครูและเพอ่ื
พัฒนานกั เรียนทกุ คนให้เป็นคนดีและมีความสุข จึงไดก้ ำหนดกรอบทศิ ทางในการบรหิ ารจัดการและการพัฒนา
คณุ ภาพองค์กร ภายใตแ้ นวคิด HAPPINESS MODEL โดยมจี ดุ เน้นในการพฒั นาบุคลากรส่มู อื อาชีพ

แผนภาพ HAPPINESS Model
มจี ดุ เนน้ ดงั น้ี

๑) การพัฒนาบุคลากรสมู่ อื อาชีพ (H : Human Resource Development)
๒) การจดั กจิ กรรมทหี่ ลากหลายเพอ่ื พัฒนาคณุ ภาพผ้เู รียน (A: Activity)
๓) การสร้างเครอื ข่ายทีเ่ ข้มแขง็ (P: Partnership)
๔) การมีส่วนรว่ มของทุกคนทุกภาคส่วน (P: Participate)
๕) การสรา้ งนวัตกรรมและนวัตกร (I: Innovation)
๖) ชวี วี ิถใี หม่ รักษส์ ุขภาพ และรับผิดชอบต่อสังคม (N: New normal)
๗) การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (E: Environment)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มืองวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

58

๘) การนอ้ มนำหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียงและขบั เคลอ่ื นพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชริ เกลา้ เจา้ อยู่หัวสกู่ ารปฏิบตั ิ (S: Sufficiency)

๙) การแลกเปลีย่ นเรียนรู้และเผยแพร่ผลงาน (S: Share)
๒. จดุ ประสงค์และเปา้ หมายของการดำเนนิ งาน

๒.๑ วัตถปุ ระสงค์
เพ่ือใหน้ กั เรียนเปน็ คนดี มคี วามสุข

๒.๒ กล่มุ เป้าหมาย
นักเรยี นโรงเรียนคเู มืองวิทยาคมทกุ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๓. กระบวนการปฏบิ ตั งิ านหรือขัน้ ตอนการดำเนนิ งาน
พระราชบญั ญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพมิ่ เตมิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้การจัด

การศกึ ษาตอ้ งเป็นไปเพอ่ื พัฒนาคนไทยให้เปน็ มนษุ ยท์ ี่สมบูรณ์ท้งั รา่ งกาย จิตใจ สติปญั ญา ความรแู้ ละคณุ ธรรม มี
จริยธรรมและวฒั นธรรมในการดำรงชวี ติ สามารถอยูร่ ่วมกับผู้อื่นไดอ้ ยา่ งมคี วามสุข โดยการจัดระบบ โครงสร้าง
และกระบวนการจดั การศกึ ษา ยดึ หลักมีเอกภาพด้านนโยบาย และมคี วามหลากหลายในการปฏิบัติ มกี ารกระจาย
อำนาจทม่ี ปี ระสิทธิภาพ และมกี ารทดสอบท่ีไดม้ าตรฐานไปสู่ระดับชาติ สถานศึกษาและองคก์ รปกครองสว่ น
ทอ้ งถ่นิ มกี ารกำหนดมาตรฐานการศกึ ษา และจดั ระบบประกันคณุ ภาพการศกึ ษาทกุ ระดบั และทกุ ประเภท
โรงเรยี นคเู มืองวิทยาคมจงึ ต้องการใหน้ ักเรียนในโรงเรยี นเป็นคนดี มีความสุข จึงได้ประสานความร่วมมือระหว่าง
ครูผูส้ อน ผู้ปกครองและนกั เรยี น ในการร่วมกนั ขบั เคลอ่ื น พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของนกั เรียนโรงเรียน
คูเมืองวทิ ยาคม โดยจัดทำโครงการสอนเสรมิ และใชห้ ลักการจัดการคุณภาพตามกระบวนการ PDCA เป็นตัว
ขับเคลื่อน ดังน้ี

ประชมุ ครู P
รจู้ กั นักเรยี นเป็นรายบุคคล/คดั กรองนักเรียน

วเิ คราะห์หลักสตู รและแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง D
ออกแบบเครอ่ื งมอื หรือนวัตกรรม
สรา้ งเคร่ืองมอื เพือ่ ใชใ้ นการพัฒนา

ดำเนินการจัดกจิ กรรมตามเคร่ืองมอื ที่สร้าง

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มอื งวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

59

กิจกรรมเติมการสอนให้เขม้ แข็ง

กจิ กรรมเสริมวิชาการใหเ้ ข้มข้น

นเิ ทศ กำกับ ตดิ ตาม C
A
รายงานผลการดำเนนิ งาน
ทุกสิน้ เดอื น

สรปุ ผล/รายงานผล/ประเมินผล
และนำผลการประเมนิ
มาปรับปรุงพัฒนาตอ่ ไป

กระบวนการทำงานเชงิ ระบบโดยใช้วงจรคณุ ภาพ PDCA
เพื่อพัฒนานกั เรียนใหเ้ ปน็ คนดี มคี วามสขุ

๓.๑ ขั้นวางแผน (Plan)
๓.๑.๑ ประชมุ ครเู พอื่ สรา้ งความตระหนกั ถงึ ความสำคญั ของการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เปน็ คนดี มี

ความสขุ
๓.๑.๒ แต่งตง้ั คณะกรรมการดำเนินงาน
๓.๑.๓ รู้จักนกั เรียนรายบคุ คลและคัดกรองนกั เรยี นออกเปน็ ๓ กล่มุ คอื กลมุ่ อ่านไมอ่ อก เขียนไมไ่ ด้

และคิดวเิ คราะหไ์ มเ่ ปน็ กลมุ่ อ่านไมค่ ล่อง เขียนไม่คล่องและคิดวเิ คราะห์ไมเ่ ป็น และกลมุ่ อ่านคล่อง เขยี นคลอ่ ง
คดิ วิเคราะหเ์ ปน็

๓.๑.๔ ศึกษาหลักสูตรและแนวคิดทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้อง ดงั นี้
 ทฤษฎกี ารสอนของกาเย่ ซ่ึงมแี นวคิดว่าการเรยี นรู้มลี ำดบั ขั้นและผ้เู รียนจะต้องเรยี นรูเ้ นื้อหา

จากง่ายไปหายาก
 แนวคดิ ของบลมู ซ่ึงกลา่ วถึงธรรมชาติของผูเ้ รียนแต่ละคนวา่ มคี วามแตกต่างกัน ผู้เรยี นจะ

สามารถเรยี นเนอ้ื หาในหน่วยย่อยต่างๆ ได้ โดยใช้เวลาเรียนทีแ่ ตกต่างกัน

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมอื งวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

60

 ทฤษฎพี ฤตกิ รรมนิยมของสกนิ เนอร์ บคุ คลเรียนรูด้ ้วยการกระทำ โดยมตี วั เสรมิ แรง
เป็นตวั การ

 ทฤษฎีลองผดิ ลองถกู ของธอรน์ ไดด์ สรุปเกณฑ์การเรยี นรคู้ อื
- กฎความพร้อม หมายถงึ การเรียนร้จู ะเกิดขึ้นเมอื่ บคุ คลพร้อมทจี่ ะทำ
- กฎผลที่ไดร้ ับ หมายถึง การเรยี นรจู้ ะเกิดขึน้ เพราะบคุ คลกระทำซ้ำ และย่ิงทำมาก

ความชำนาญจะเกดิ ขึ้นไดง้ า่ ย
๓.๑.๕ ออกแบบวธิ ีการหรอื นวตั กรรม

๓.๒ ดำเนนิ การตามแผน (Do)
๓.๒.๑ สรา้ งเครอ่ื งมอื หรอื นวัตกรรมทอ่ี อกแบบไว้
๓.๒.๒ ดำเนนิ การจัดกจิ กรรมพฒั นาตามเครอ่ื งมือทส่ี ร้าง ดงั น้ี
๓.๒.๒.๑ กิจกรรมเติมการสอนให้เข้มขน้ เปน็ กิจกรรมการเรียนการสอนท้ัง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ในเวลาเรียนปกติ แต่จะมีการวเิ คราะห์และคัดกรองผู้เรียนเป็นกลุ่มๆโดยแต่ละกลุ่มจะใช้เทคนิควิธี สื่อการสอน
และแรงจูงใจที่แตกต่างกัน ตลอดจนมีการเพิ่มความเข้มข้นในเนื้อหาวิชาที่เรียนมากยิ่งขึ้นและจะมี
กระบวนการพฒั นาอย่างเป็นระบบและข้ันตอนจากง่ายไปหายาก (สอดคล้องกับทฤษฎีการสอนของกาเย่) โดยมี
รายละเอยี ดการดำเนินกจิ กรรมดงั นี้

๑. ดำเนินการคัดกรองนกั เรียน และจัดกลุ่มนักเรยี นตามระดับความสามารถ ในการเรยี นรู้(สอดคลอ้ ง
กบั แนวคิดของบลูม)

๒. เลือกเทคนคิ และวธิ สี อนทีเ่ น้นผเู้ รียนเปน็ สำคัญ ตลอดจนสื่อ เคร่ืองมือวดั และประเมินผล
ให้เหมาะสม สอดคล้องกบั บรบิ ทและความต้องการของผเู้ รียน โดยคำนงึ ถึงความแตกต่างระหวา่ งบคุ คลเปน็ สำคัญ
(สอดคล้องกบั แนวคดิ ของบลูม)

๓. จัดทำแนวทางการพฒั นาผ้เู รียนหรอื แผนการจดั การเรียนรู้ และจดั หาสือ่ นวตั กรรม ตลอดจน
แหล่งเรยี นรูท้ ี่เหมาะสม

๔. ดำเนนิ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการพฒั นาหรอื แผนการจัดการเรียนรแู้ ละมีการเสริมแรง
โดยการชมเชยผู้ท่เี รยี นรู้ไดด้ ีและคอยให้กำลังใจคนที่เรยี นรชู้ า้ กว่าคนอนื่ (สอดคลอ้ งกับทฤษฎพี ฤตกิ รรมนยิ มของส
กินเนอร)์

๕. ดำเนินการวัดผลและประเมนิ ผลทกุ ระยะ เพือ่ เปน็ ขอ้ มูลในการพัฒนาการเรียนการสอนและพฒั นา
ผู้เรียนรายบุคคลต่อไป
๓.๓ การตรวจสอบ (Check)

๓.๓.๑ ผูบ้ รหิ ารนิเทศ กำกับ ติดตามอย่างจริงจังและต่อเน่ือง
๓.๓.๒ ใหค้ รูประจำวิชา รายงานผลการดำเนินงานทกุ สิ้นเดือน
๓.๓.๓ สำรวจความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และนกั เรยี น

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมอื งวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

61

๓.๔ การรายงานผลเพ่ือปรบั ปรงุ พฒั นา (Action)
๓.๔.๑ ครูวชิ าการสรุปรายงานผลการพฒั นาผเู้ รียนใหเ้ ป็นคนเกง่ มีความสขุ ให้ผู้บรหิ ารทราบ
๓.๔.๒ นำผลการประเมินมาวิเคราะห์ร่วมกนั เพ่ือทจี่ ะได้นำไปเปน็ ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาให้ดยี ิง่ ขึ้น
ต่อไป

๔. ผลการดำเนินงาน
๔.๑ นกั เรยี นโรงเรยี นคเู มืองวทิ ยาคม เป็นคนดแี ละมีความสุข ร้อยละ ๑๐๐
๔.๒ ผ้ปู กครองและผูม้ สี ว่ นเกยี่ วข้อง มีความพงึ พอใจตอ่ การดำเนนิ การพฒั นาคุณภาพนกั เรยี นเป็น คนดี มี

ความสขุ

๕. ปัจจัยความสำเรจ็
๕.๑ ครใู ห้ความรว่ มมือในการดำเนินงานอยา่ งเต็มศักยภาพและมีความตอ่ เนื่องในการดำเนินงาน
๕.๒ ครมู กี ิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย
๕.๓ ทุกภาคส่วนมสี ว่ นรว่ มในการจดั กิจกรรมทเ่ี ข้มแขง็
๕.๔ มีบรรยากาศท่ีส่งเสรมิ การมีสว่ นร่วมและนกั เรยี นให้ความสำคัญและตงั้ ใจเรยี น
๕.๕ มกี ระบวนการทำงานทีเ่ ป็นระบบ PDCA.

๖. บทเรียนที่ได้รบั
การทำงานทีเ่ ปน็ ระบบและความทุ่มเทเอาใจใสข่ องคณะครู ผูป้ กครอง นักเรยี น เปน็ ปัจจยั สำคญั ทท่ี ำให้

การดำเนนิ งานบรรลุวัตถปุ ระสงค์และเปา้ หมายที่วางไว้
ขอ้ เสนอแนะ
ในการพฒั นาคุณภาพนักเรยี นเพื่อให้นักเรยี นเปน็ คนดี มคี วามสุข ตอ้ งคำนงึ ถึงองค์ประกอบของการ

จัดการความร้ไู ด้แก่ บุคลากรครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มสี ่วนเก่ยี วข้องทุกภาคสว่ น สื่อ เทคโนโลยี และ
กระบวนการเรยี นรู้ เพ่ือให้เกดิ การพัฒนาวิธกี ารทำงานที่มีประสิทธภิ าพ

๗. การเผยแพร/่ การได้รับการยอมรับ/รางวัลทไ่ี ดร้ ับ
๗.๑ การเผยแพร่ โรงเรียนได้ดำเนนิ การเผยแพรท่ ัง้ ในโรงเรยี น โดยแจง้ ให้คณะครูและนักเรียนทราบตอนทำ

กิจกรรมหนา้ เสาธง และเผยแพรน่ อกโรงเรียนโดยการแจง้ ใหผ้ ู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศกึ ษา
ข้นั พืน้ ฐานรบั ทราบโดยการประชุม ตลอดจนการเผยแพร่ทางเวบ็ ไซต์ ของโรงเรยี นคเู มอื งวทิ ยาคม กลุ่มไลน์ของ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบรุ รี ัมย์ กลมุ่ ไลนข์ องคร/ู ผปู้ กครอง Facebook ของโรงเรยี นคเู มอื ง
วทิ ยาคม

๗.๒ การไดร้ บั การยอมรบั
- คณะครู ผ้ปู กครอง นักเรียนและคณะกรรมการสถานศกึ ษาตลอดจนชุมชนมีความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินการพฒั นาคณุ ภาพผูเ้ รยี นใหเ้ ป็น คนดี มคี วามสขุ
- ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนใหเ้ ป็น คนดี มคี วามสุข

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมืองวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

62

ผลการประเมนิ คุณภาพภายใน

โรงเรียนคูเมอื งวิทยาคม สหวทิ ยาเขตพุทไธสง

การประเมนิ มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานท่ี 4 รวมเฉลย่ี ระดบั
ด้านวิชาการ ดา้ น ดา้ นบรหิ ารงาน ดา้ นบริหารงาน 4.97 คณุ ภาพ
โรงเรยี นประเมิน
ตนเอง 4.90 งบประมาณ บุคคล ทว่ั ไป ยอดเยย่ี ม
5.00 5.00 5.00

ผลการประเมนิ คณุ ภาพภายนอกรอบสาม

ตารางสรปุ ผลการประเมนิ คุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามกล่มุ ตัวบ่งชี้ ดงั น้ี

ระดบั การศกึ ษาข้นั พนื้ ฐาน : มธั ยมศกึ ษา

การศกึ ษาข้นั พ้นื ฐาน น้ำหนัก คะแนน ระดบั
คณุ ภาพ
มธั ยมศึกษา (คะแนน) ท่ีได้
ดมี าก
กลุ่มตัวบง่ ชพี้ น้ื ฐาน ดมี าก
ดีมาก
ตัวบ่งช้ที ี่ ๑ ผเู้ รียนมีสขุ ภาพกายและสขุ ภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๖๓ ดีมาก
พอใช้
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒ ผเู้ รยี นมีคุณธรรม จริยธรรมและคา่ นิยมทพ่ี งึ ประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๕๔ ดมี าก

ตวั บง่ ชท้ี ่ี ๓ ผู้เรยี นมีความใฝร่ ู้ และเรยี นรอู้ ย่างต่อเนือ่ ง ๑๐.๐๐ ๙.๖๕ ดมี าก

ตัวบง่ ชท้ี ี่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทำเปน็ ๑๐.๐๐ ๙.๑๘ ดมี าก

ตวั บง่ ชี้ท่ี ๕ ผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรียนของผู้เรยี น ๒๐.๐๐ ๘.๕๙ ดมี าก

ตวั บ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทเ่ี นน้ ผู้เรียน ๑๐.๐๐ ๙.๐๐

เปน็ สำคัญ

ตัวบง่ ชท้ี ี่ ๗ ประสิทธภิ าพของการบรหิ ารจัดการและการพัฒนา ๕.๐๐ ๔.๘๐

สถานศกึ ษา

ตวั บง่ ชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศกึ ษา ๕.๐๐ ๔.๙๔

และต้นสังกัด

กลุ่มตวั บง่ ช้ีอตั ลักษณ์

ตวั บ่งชที้ ่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกจิ และ ๕.๐๐ ๕.๐๐

วัตถปุ ระสงค์ของการจัดตงั้ สถานศกึ ษา

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมืองวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

63

การศึกษาขน้ั พื้นฐาน น้ำหนัก คะแนน ระดับ
คณุ ภาพ
มธั ยมศึกษา (คะแนน) ที่ได้ ดีมาก

ตวั บง่ ชที้ ่ี ๑๐ ผลการพฒั นาตามจดุ เนน้ และจุดเด่นทีส่ ง่ ผลสะทอ้ นเปน็ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมี าก
ดมี าก
เอกลกั ษณข์ องสถานศึกษา
ดีมาก
กลมุ่ ตวั บง่ ชีม้ าตรการสง่ เสริม

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพอ่ื ส่งเสริมบทบาท ๕.๐๐ ๕.๐๐

ของสถานศึกษา

ตวั บง่ ชท้ี ่ี ๑๒ ผลการสง่ เสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดบั มาตรฐาน ๕.๐๐ ๕.๐๐

รักษามาตรฐาน และพฒั นาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคลอ้ ง

กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

คะแนนรวม ๑๐๐ ๘๕.๓๐

สรปุ ผลการจัดการศึกษาระดบั การศกึ ษาข้นั พน้ื ฐานของสถานศึกษาในภาพรวม

สมควรรบั รองมาตรฐานการศึกษา

ตารางสรปุ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวง

ระดับการศึกษาข้ันพืน้ ฐาน : มัธยมศึกษา

ระดับการศึกษาขัน้ พนื้ ฐาน น้ำหนกั คะแนนท่ี ระดับ

(มธั ยมศึกษา) (คะแนน) ได้ คุณภาพ

มาตรฐานท่ี ๑ ผลการจัดการศกึ ษา

กลมุ่ ตัวบ่งชพ้ี น้ื ฐาน

ตวั บ่งชี้ท่ี ๑ ผู้เรียนมสี ขุ ภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๖๓ ดมี าก

ตัวบง่ ชท้ี ี่ ๒ ผเู้ รียนมีคุณธรรม จรยิ ธรรมและค่านิยมท่พี ึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๕๔ ดีมาก

ตวั บง่ ชท้ี ่ี ๓ ผู้เรยี นมคี วามใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ ง ๑๐.๐๐ ๙.๖๕ ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๑๘ ดมี าก

ตวั บ่งชที้ ่ี ๕ ผลสมั ฤทธท์ิ างการเรยี นของผเู้ รียน ๒๐.๐๐ ๘.๕๖ พอใช้

กลุ่มตัวบ่งชอ้ี ตั ลกั ษณ์

ตวั บ่งชี้ท่ี ๙ ผลการพฒั นาให้บรรลตุ ามปรชั ญา ปณธิ าน พนั ธกิจ และ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก

วตั ถปุ ระสงค์ของการจัดสถานศึกษา

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมอื งวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

64

ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน น้ำหนกั คะแนนที่ ระดับ
(มธั ยมศกึ ษา) (คะแนน) ได้ คณุ ภาพ
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก
ตวั บง่ ชท้ี ี่ ๑๐ ผลการพฒั นาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะทอ้ นเปน็
เอกลักษณข์ องสถานศกึ ษา

กลุ่มตวั บ่งช้ตี ามมาตรการสง่ เสรมิ

ตวั บ่งชท้ี ่ี ๑๑ ผลการดำเนนิ งานโครงการพิเศษเพอื่ สง่ เสริมบทบาท ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมี าก
คะแนนที่ ระดบั
ของสถานศกึ ษา ได้ คณุ ภาพ
๔.๘๐ ดมี าก
ระดบั การศึกษาขน้ั พน้ื ฐาน น้ำหนัก ๕.๐๐ ดีมาก

(มัธยมศึกษา) (คะแนน) ๙.๐๐ ดมี าก

มาตรฐานท่ี ๒ การบรหิ ารจดั การศกึ ษา ๔.๙๔ ดมี าก
๘๕.๓๐ ดีมาก
กลมุ่ ตวั บ่งชพ้ี น้ื ฐาน

ตวั บ่งช้ีที่ ๗ ประสิทธภิ าพของการบรหิ ารจดั การและพัฒนา ๕.๐๐

สถานศกึ ษา

กลุ่มตวั บง่ ชมี้ าตรการสง่ เสริม

ตวั บง่ ช้ที ่ี ๑๒ ผลการสง่ เสริมพฒั นาสถานศึกษาเพื่อยกระดบั มาตรฐาน ๕.๐๐

รักษามาตรฐานและพัฒนาส่คู วามเป็นเลศิ ที่สอดคล้อง

กับแนวทางการปฏิรูปการศกึ ษา

มาตรฐานที่ ๓ การจดั การเรยี นการสอนท่เี น้นผู้เรยี นเป็นสำคญั

กลมุ่ ตัวบ่งชพ้ี น้ื ฐาน

ตวั บง่ ช้ีท่ี ๖ ประสิทธผิ ลของการจัดการเรียนการสอนท่เี น้นผูเ้ รียนเป็น ๑๐.๐๐

สำคญั

มาตรฐานท่ี ๔ ว่าดว้ ยการประกนั คุณภาพภายใน

กลุ่มตวั บ่งชพ้ี ้นื ฐาน

ตัวบ่งชที้ ี่ ๘ พฒั นาการของการประกนั คุณภาพภายในโดยสถานศกึ ษา ๕.๐๐

และต้นสงั กดั

ผลรวมคะแนนท้ังหมด ๑๐๐.๐๐

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมอื งวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

65

การดำเนนิ งานตามขอ้ เสนอแนะของการประเมนิ คุณภาพภายนอกรอบสาม

ผลการประเมนิ คุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษา การศกึ ษาขั้นพนื้ ฐาน : มัธยมศึกษา
๑. กลุ่มตวั บง่ ช้พี น้ื ฐาน
ตวั บง่ ชที้ ี่ ๑ – ๔ ข้อเสนอแนะสำคญั เพ่ือการพัฒนา
ผู้เรียนควรได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการคิดวเิ คราะห์ คดิ สังเคราะห์ และสรุปองค์ความรู้เพิม่ ข้ึน ทุกกลุ่ม

สาระการเรยี นรู้ เช่น การทำโครงกาน การทำแผนผังความคิด การฝึกต้ังคำถามและหาคำตอบ การสรุปกฎ สูตร
และหลักเกณฑ์สำคัญของการเรียนรู้

โดยครไู ด้ให้ผู้เรยี นทำกิจกรรมเกย่ี วกับการคดิ วเิ คราะห์ คดิ สงั เคราะห์ และสรุปองค์ความรูเ้ พิม่ ขึ้น ทกุ กลุม่
สาระการเรียนรู้ เช่น การทำโครงการ โครงงาน การทำแผนผังความคดิ การฝึกตั้งคำถามและหาคำตอบ การสรุป
กฎ สูตร และหลักเกณฑ์สำคญั ของการเรียนรู้

ตวั บง่ ชี้ที่ ๕ ขอ้ เสนอแนะสำคญั เพื่อการพัฒนา
๑. ผ้เู รียนควรได้รบั การพฒั นาเพอ่ื ยกระดับผลสัมฤทธ์ทิ างการเรียน (คะแนน O-NET) โดยการ
จดั การเรยี นการสอนใหค้ ลอบคลมุ เน้ือหาสาระตามหลักสูตร

โดยครไู ดใ้ หผ้ ู้เรยี นไดร้ ับการพฒั นาเพอื่ ยกระดับผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนน O-NET) โดยการ
จดั การเรยี นการสอนใหค้ ลอบคลุมเน้อื หาสาระตามหลกั สตู ร และมกี ารจัดกจิ กรรมตวิ เขม้ เติมเต็มความรู้ให้นักเรียน
ทุกกลุ่มสาระ โดยครูและวทิ ยากรท่มี ีความเช่ียวชาญ

๒. ผเู้ รยี นได้รบั การสอนซอ่ มเสรมิ อยา่ งต่อเน่ือง โดยนำขอ้ มูลจาการวดั และประเมินผลจากคะแนน
(O-NET) ไปทำแบบจดั การซอ่ มเสริม

ตัวบ่งชีท้ ่ี ๖ ขอ้ เสนอแนะสำคญั เพอ่ื การพัฒนา
ครคู วรมกี ารศึกษาวิเคราะหผ์ ู้เรียนเป็นรายบคุ คล แลว้ นำขอ้ มูลมาใช้ในการวางแผนการจดั การเรียนรู้
ทีท่ ้าทายความสามารถของผ้เู รยี น มีการประเมนิ ความก้าวหนา้ ของผ้เู รียนด้วยวธิ ีที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ธรรมชาตขิ องวิชาและระดับพัฒนาการของผ้เู รียน รวมท้งั การวางเงื่อนไขให้ผูเ้ รียนประเมินความกา้ วหน้า ของ
ตนเองและนำมาใช้ปรบั ปรงุ และพัฒนา มกี ารวิเคราะห์ผลการประเมินทางการเรยี นของผ้เู รยี นและนำมาใชใ้ นการ
ซ่อมเสรมิ และพัฒนาผ้เู รียน รวมท้ังนำมาปรบั ปรงุ การเรียนการสอนของตัวครเู อง และมีการศกึ ษาค้นควา้ วิจยั
เพอื่ พฒั นาสอื่ และกระบวนการจัดการเรยี นรู้ทเี่ นน้ ผูเ้ รียนเป็นสำคญั
โดยครไู ด้มีการศกึ ษาวิเคราะห์ผู้เรยี นเปน็ รายบคุ คล แล้วนำขอ้ มูลมาใชใ้ นการวางแผนการจดั การ
เรียนรู้ ที่ท้าทายความสามารถของผเู้ รียน มกี ารประเมนิ ความกา้ วหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีท่ีหลากหลาย เหมาะสม
กับธรรมชาติของวิชาและระดับพฒั นาการของผู้เรยี น รวมท้ังการวางเงื่อนไขให้ผเู้ รยี นประเมนิ ความกา้ วหนา้ ของ

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมืองวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

66

ตนเองและนำมาใชป้ รับปรุงและพฒั นา มกี ารวิเคราะหผ์ ลการประเมนิ ทางการเรยี นของผูเ้ รียนและนำมาใชใ้ นการ
ซ่อมเสริมและพฒั นาผเู้ รียน รวมทง้ั นำมาปรับปรงุ การเรยี นการสอนของตวั ครเู อง และมกี ารศึกษาค้นควา้ วิจัย
เพื่อพฒั นาส่อื และกระบวนการจดั การเรียนรู้ทเี่ น้นผ้เู รียนเปน็ สำคัญ

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๗ ข้อเสนอแนะสำคัญเพ่ือการพัฒนา
สถานศึกษาควรส่งเสรมิ สนบั สนนุ คณะกรรมการสถานศกึ ษาขั้นพืน้ ฐาน ใหม้ ปี ระสิทธิภาพในการ
ปฏบิ ตั ิหน้าท่ตี ามระเบียบกระทรวงศกึ ษาธกิ ารว่าดว้ ยคณะกรรมการสถานศกึ ษาข้ันพืน้ ฐาน พ.ศ.๒๕๒๓ ในเรอื่ ง
การกำกับและติดตามการดำเนนิ งานตามแผนของสถานศกึ ษา และดำเนนิ การแต่งต้งั ทีป่ รึกษาและ/หรือ
คณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินงานตามระเบยี บขา้ งตน้
โดยสถานศึกษาได้สง่ เสริมสนับสนุนคณะกรรมการสถานศกึ ษาขั้นพื้นฐาน ให้มีประสทิ ธิภาพในการ
ปฏบิ ัติหน้าท่ตี ามระเบียบกระทรวงศกึ ษาธิการวา่ ดว้ ยคณะกรรมการสถานศกึ ษาข้ันพน้ื ฐาน พ.ศ.๒๕๒๓ ในเร่ือง
การกำกบั และตดิ ตามการดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษา และดำเนินการแตง่ ต้งั ทปี่ รึกษาและ/หรือ
คณะอนกุ รรมการเพือ่ ดำเนินงานตามระเบยี บขา้ งต้น
ตัวบง่ ชท้ี ี่ ๘ ข้อเสนอแนะสำคัญเพอื่ การพัฒนา
สถานศกึ ษาควรเตรยี มความพร้อมของครูและบุคลากรในการพัฒนาระบบประกนั คณุ ภาพภายในให้มี
ประสทิ ธิภาพยิง่ ขึน้ โดยมีการสรา้ งความตระหนักถงึ ความสำคัญของการมีสว่ นรว่ มในการดำเนินการประกนั
คณุ ภาพภายในสนับสนนุ ให้เขา้ ร่วมอบรมพัฒนาอยา่ งต่อเน่อื ง และมกี ารประชุมวางแผนการปฏิบตั งิ านอยา่ งเปน็
ระบบ
โดยสถานศกึ ษาได้เตรียมความพรอ้ มของครูและบุคลากรในการพัฒนาระบบประกันคณุ ภาพภายใน
ให้มปี ระสทิ ธิภาพย่งิ ขน้ึ มกี ารสรา้ งความตระหนักถึงความสำคัญของการมสี ว่ นรว่ มในการดำเนินการประกัน
คุณภาพภายในสนบั สนนุ ใหเ้ ขา้ ร่วมอบรมพัฒนาอยา่ งตอ่ เน่ือง และมกี ารประชุมวางแผนการปฏิบัตงิ านอย่างเป็น
ระบบ
๒. กลมุ่ ตวั บง่ ช้ีอัตลกั ษณ์
ตวั บ่งช้ที ี่ ๙ ขอ้ เสนอแนะสำคญั เพอ่ื การพัฒนา
สถานศกึ ษาควรจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายและให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากย่ิงข้นึ
สถานศึกษาได้จัดกจิ กรรมทหี่ ลากหลายและให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมมากยง่ิ ขึน้ เชน่ กจิ กรรมวันประชมุ
ผู้ปกครอง กจิ กรรมวันสำคญั ตา่ งๆ วันเข้าพรรษา วนั ลอยกระทง วันพอ่ แหง่ ชาติ วันแม่แห่งชาติ กจิ กรรมสรา้ งโดม
ใหน้ อ้ ง
ตัวบง่ ชีท้ ี่ ๑๐ – ๑๑ ขอ้ เสนอแนะสำคญั เพอ่ื การพัฒนา

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มืองวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

67
สถานศึกษาควรจดั กจิ กรรมส่งเสริมพฒั นาผู้เรยี นทกุ กลุ่มสาระให้สม่ำเสมอและตอ่ เน่ือง
สถานศกึ ษาไดจ้ ัดกจิ กรรมเพอ่ื ส่งเสรมิ ผ้เู รียนทุกกลุม่ สาระ เช่น กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวนั ภาษาไทย
แห่งชาติ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กจิ กรรมวันระพี กจิ กรรมสง่ เสรมิ การอ่าน กจิ กรรมวันครสิ มาสต์ เปน็ ตน้
ตวั บง่ ชี้ที่ ๑๒ ขอ้ เสนอแนะสำคัญเพือ่ การพฒั นา
สถานศึกษาควรกำหนดเปา้ หมายการพฒั นาสู่ความเป็นเลิศในอนาคต
สถานศกึ ษาไดก้ ำหนดเป้าหมายของการพฒั นาผู้เรยี นสู่ความเป็นเลิศในอนาคต

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมอื งวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

68

กิจกรรมทโี่ ดดเด่น

ในรอบปีที่ผา่ นมากจิ กรรมทโ่ี ดดเด่นของโรงเรียนคเู มอื งวิทยาคมมกี ิจกรรม ดังต่อไปนี้

ท่ี กิจกรรม หมายเหตุ
๑ โครงการหอ้ งเรยี นอาชพี ในโรงเรียนมธั ยมศึกษา
๒ กจิ กรรมเดก็ ดีศรีจานเหลอื ง
๓ กจิ กรรมมอบทุนการศกึ ษานกั เรยี นเรยี นดีแตย่ ากจน
๔ กจิ กรรมประชุมผู้ปกครอง
๕ กจิ กรรมมอบโลค่ รูผสู้ อนดีเดน่
๖ กจิ กรรมวันครสิ มาสต์
๗ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศผสู้ ำเรจ็ การศกึ ษา ๒๕๖๓
๘ กิจกรรมวิถีพุทธ วถิ ีไทย
๙ กิจกรรมตวิ เข้มเตมิ เตม็ ความรู้
๑๐ กจิ กรรมเลอื กตง้ั ประธานนักเรียน
๑๑ กจิ กรรมเข้าคา่ ยลกู เสือ
๑๒ กจิ กรรมทศั นศึกษา
๑๓ กิจกรรมมอบทนุ การศึกษา
๑๔ กิจกรรมแสดงความยินดกี ับทา่ นรองและคณุ ครทู ี่ไดเ้ ลอื่ นตำแหนง่
๑๕ กิจกรรมเล้ียงตอ้ นรับรองผอู้ ำนวยการคนใหม่
๑๖ กจิ กรรมเลย้ี งสง่ ครูอัตราจา้ ง นกั ศกึ ษาฝึกประสบการณ์
๑๗ กิจกรรมอบรมการจัดทำหลกั สูตรสถานศกึ ษา
๑๘ กิจกรรมบันทกึ ข้อตกลงการพัฒนาทกั ษะทางด้านดิจิทัล

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมอื งวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

69

ภาคผนวก

• ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพน้ื ฐานของสถานศกึ ษา
• สำเนาคำสัง่ แตง่ ต้ังคณะกรรมการพฒั นาจัดทำแผนพฒั นาคุณภาพการศกึ ษา

และแผนปฏบิ ัติการประจำปี
• สำเนาคำส่ังคณะกรรมการดำเนินงานขบั เคลอื่ นการพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษา
• สำเนาคำสั่งคณะกรรมการผรู้ ับผดิ ชอบมาตรฐานการศึกษาข้นั พื้นฐานของสถานศึกษา

• คมู่ ือและปฏทิ นิ การปฏบิ ัตงิ านประกนั คุณภาพภายในสถานศกึ ษา
• เกียรตบิ ตั รโรงเรยี น ผู้บริหาร ครู นักเรียน
• ภาพกจิ กรรม

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มืองวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

70

ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพนื้ ฐานของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรยี นคเู มอื งวิทยาคม

เรอ่ื ง กำหนดค่าเปา้ หมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึ ษา ระดบั การศึกษาข้นั พนื้ ฐาน
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศกึ ษา ๒๕๖๓
-------------------------------------------------
โดยท่ีมปี ระกาศใช้กฎกระทรวงวา่ ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิ ีการประกนั คุณภาพ

การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษทส่ี องทกี่ ำหนดเปา้ หมายและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาคณุ ภาพคนไทยและการศกึ ษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมนิ และการประกนั คณุ ภาพ
การศกึ ษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคณุ ภาพภายในระดับการศกึ ษาขน้ั พืน้ ฐาน เรอื่ งกำหนดหลกั เกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกีย่ วกบั การประกนั คณุ ภาพภายในระดบั การศึกษาขั้นพน้ื ฐาน ประกอบกบั ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรอ่ื ง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อการประกนั คุณภาพภายในของสถานศกึ ษา
ฉบับลงวนั ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนคเู มอื งวิทยาคม และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึ ษาระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จากการมีสว่ นร่วมของผู้เกยี่ วข้อง ทงั้ บุคลากรทุกคนในโรงเรยี น ผู้ปกครอง และ
ประชาชนชุมชนใหเ้ หมาะสมและสอดคลอ้ งกัน เพ่ือนำไปสกู่ ารพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษาตามมาตรฐานการศกึ ษา
ข้ันพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรบั การประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศกึ ษาขนั้ พืน้ ฐานในการประชุมครง้ั ที่ ๓/๒๕๖๑ เมือ่ วนั ท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพ่อื ใหก้ าร
พฒั นาคุณภาพและมาตรฐานการศกึ ษาของโรงเรยี นคเู มอื งวิทยาคม มีคุณภาพและมาตรฐานจงึ กำหนดค่า
เป้าหมายการพฒั นาคุณภาพตามมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศกึ ษา ระดับการศึกษาขัน้ พนื้ ฐาน ตาม
เอกสารแนบทา้ ยประกาศนี้

ประกาศ ณ วนั ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายวรากร เสนามาตย)์
ผอู้ ำนวยการโรงเรียนคูเมอื งวิทยาคม

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มืองวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

71

การกำหนดคา่ เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึ ษา
เพ่อื การประกนั คุณภาพภายในของสถานศกึ ษา ปีการศกึ ษา ๒๕๖๓
เร่ือง กำหนดคา่ เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบั การศึกษาขัน้ พน้ื ฐาน

..................................................................................................

มาตรฐาน / ประเดน็ การพจิ ารณา คา่ เปา้ หมายมาตรฐาน/
ประเดน็ การพจิ ารณา
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผ้เู รยี น
๑.๑ ผลสมั ฤทธ์ทิ างวิชาการของผเู้ รยี น ยอดเย่ยี ม
ยอดเยี่ยม
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสอื่ สารและการคิดคำนวณ ยอดเยี่ยม
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอยา่ งมวี ิจารณญาณ อภิปราย ยอดเยี่ยม
แลกเปลีย่ นความคิดเหน็ และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารในการสร้างนวตั กรรม ดเี ลศิ
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสอื่ สาร ยอดเยย่ี ม
๕) มีผลสัมฤทธทิ์ างการเรยี นตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทกั ษะพนื้ ฐานและเจตคติทด่ี ตี ่องานอาชพี ดเี ลิศ
๑.๒ คุณลักษณะท่พี งึ ประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยย่ี ม
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ ีตามท่ีสถานศกึ ษากำหนด ยอดเยีย่ ม
๒) ความภมู ใิ จในท้องถิน่ และความเป็นไทย ยอดเยย่ี ม
๓) การยอมรบั ที่จะอยู่ร่วมกนั บนความแตกตา่ งและหลากหลาย ยอดเยย่ี ม
๔) สขุ ภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสงั คม ยอดเย่ียม
ยอดเยย่ี ม

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบรหิ ารและจดั การ ดเี ลศิ
๒.๑ การมเี ปา้ หมาย วิสัยทศั น์ และพันธกิจท่สี ถานศกึ ษากำหนดชัดเจน ดเี ลิศ
๒.๒ มรี ะบบบรหิ ารจัดการคุณภาพของสถานศกึ ษา ดีเลศิ
๒.๓ ดำเนนิ งานพัฒนาวิชาการท่เี น้นคุณภาพผเู้ รียนรอบดา้ นตามหลักสุตรสถานศกึ ษา ยอดเยี่ยม
และทกุ กลมุ่ เป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครแู ละบคุ ลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลศิ
๒.๕ จดั สภาพแวดลอ้ มทางกายภาพและสงั คมท่เี อ้อื ตอ่ การจัดการเรยี นรู้อย่างมีคณู ภาพ ดเี ลิศ
๒.๖ จดั ระบบเทคโนโบยสี ารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจดั การ ดเี ลศิ
เรยี นรู้

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มอื งวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

72

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ ผู้เรยี นเป็นสำคญั ดเี ลิศ
๓.๑ จดั การเรยี นรผู้ า่ นกระบวนการคดิ และปฏิบัตจิ ริง และสามารถนำไปประยกุ ต์ใช้ใน ยอดเย่ียม
ชีวติ ได้
๓.๒ ใช้สอื่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรยี นรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดเี ลิศ
๓.๓ มีการบริหารจัดการชัน้ เรยี นเชิงบวก ดีเลศิ
๔.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ ระบบ และนำผลมาพฒั นาผ้เู รยี น ดเี ลศิ
๓.๕ มกี ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหข้ ้อมูลสะท้อนกลบั เพื่อพฒั นาและปรับปรุงการ ดีเลศิ
จัดการเรียนรู้
ดเี ลศิ
สรปุ ผลการประเมนิ ในภาพรวมของสถานศกึ ษา

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มืองวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

73

คำส่ังโรงเรยี นคูเมืองวทิ ยาคม

ท่ี ๐๗๒/๒๕๖๓

เร่ือง การแตง่ ตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพฒั นาคุณภาพโรงเรียน (๒๕๖๓-๒๕๖๕)

และแผนปฏบิ ตั ิการประจำปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓

-----------------------------

ด้วยโรงเรียนคเู มอื งวิทยาคมจะดำเนินการจัดทำแผนพฒั นาคุณภาพโรงเรียน (๒๕๖๓-๒๕๖๕)

แผนปฏิบตั ิประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และเพอ่ื ให้การดำเนินงานเป็นไปดว้ ยความเรยี บร้อยจงึ อำศยั อำนาจ

ตามความในมาตรา ๓๙ แหง่ พระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศกึ ษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗

แห่งพระรำชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบคุ ลากรทางกาศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอแต่งต้งั คณะกรรมการ

จดั ทำแผนปฏบิ ตั ิการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังต่อไปน้ี

๑. คณะกรรมการทปี่ รกึ ษา ประกอบด้วย

๑.๑ นายวรากร เสนามาตย์ ประธานกรรมการ

๑.๒ นางสาวเมณิศา ประนามะกา กรรมการ

๑.๓ นางเสาวคนธ์ บุญชู กรรมการ

๑.๔ นางขจร ไพรแสงอรุณ กรรมการ

๑.๕ นายวเิ ชียร หาฉวี กรรมการ

๑.๖ นางสาวมตั ติกา ไชยสวุ รรณ กรรมการ

๑.๗ นายศรุตพิ งษ์ ดังคูณพพิ ัฒน์ กรรมการ

๑.๘ นางสาววรัญพร สุรทพิ ย์ กรรมการ

๑.๙ คณะกรรมการสถานศึกษาข้นั พื้นฐาน กรรมการ

๑.๑๐ นางมณี จันทวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

มีหนา้ ที่ ให้คำปรกึ ษา คำแนะนำตลอดจนให้ข้อมูลต่าง ๆ

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน จดั ทำแผนพฒั นาคณุ ภาพโรงเรียน (๒๕๖๓-๒๕๖๕) ประกอบด้วย

๒.๑ นางสาวเมณศิ า ประนามะกา ประธานกรรมการ

๒.๒ นางขจร ไพรแสงอรณุ กรรมการ

๒.๓ นายอารี ไพรแสงอรุณ กรรมการ

๒.๔ นายศรตุ พิ งษ์ ดังคูณพพิ ัฒน์ กรรมการ

๒.๓ นางสาววรญั พร สรุ ทิพย์ กรรมการ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมืองวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

74

๒.๔ นางสดุ ารตั น์ คงศรี กรรมการ

๒.๕ นางมณี จันทวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

มหี นา้ ท่ี รวบรวมขอ้ มูลการทำ Swot โรงเรียน เพื่อนำไปจัดทำแผนพฒั นาคณุ ภาพโรงเรียน

(๒๕๖๓-๒๕๖๕) ใหเ้ สร็จสมบูรณ์และนำไปส่กู ารจัดทำแผนปฏิบตั ิการโรงเรยี น ต่อไป

๓. คณะกรรมการดำเนนิ งาน จดั ทำแผนปฏิบัตกิ ารประจำปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓ ประกอบดว้ ย

๓.๑ นางสาวเมณิศา ประนามะกา ประธานกรรมการ

๓.๒ นางขจร ไพรแสงอรุณ กรรมการ

๓.๓ นายวเิ ชียร หาฉวี กรรมการ

๓.๔ นางสาวมัตติกา ไชยสวุ รรณ กรรมการ

๓.๕ หัวหน้ากลมุ่ งานทุกกลมุ่ งาน กรรมการ

๓.๖ หวั หนา้ กลมุ่ สาระการเรยี นร้ทู กุ กล่มุ สาระ กรรมการ

๓.๗ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทกุ ท่าน กรรมการ

๓.๘ นางสดุ ารตั น์ คงศรี กรรมการและเลขานุการ

มีหนา้ ที่ ๑. จดั เตรยี มขอ้ มูล วางแผนการจดั ทำแผนปฏบิ ตั ิการประจำปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓

๒. ประสานงานกลมุ่ บรหิ าร/กลมุ่ สาระการเรยี นรู้

๓. พิจารณาโครงการ กจิ กรรมตามกรอบแผนพฒั นาคุณภาพโรงเรยี นคูเมืองวิทยาคม

๔. วเิ คราะหง์ บประมาณประจำปี ๒๕๖๓

๕. รวบรวมข้อมูลในรูปแบบ ไฟล์ข้อมูล แฟลชไดรฟ์ และ ระบบ Google Drive

๔. คณะกรรมการจัดพมิ พ์ และจดั ทำรูปเลม่ ประกอบดว้ ย

๔.๑ นางสาววรญั พร สุรทิพย์ ประธานกรรมการ

๔.๒ นายอารี ไพรแสงอรณุ กรรมการ

๔.๓ นายณัฐธรี ์ ศรวี งั ราช กรรมการ

๔.๔ นางลลนา ผลศิริ กรรมการ

๔.๕ นางสาวพชั รี โลห์สวุ รรณ กรรมการ

๔.๖ นางมณี จนั ทวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

มีหนา้ ที่ จดั พิมพ์ และจัดทำรปู เลม่ แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรยี น (๒๕๖๓-๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติ

การประจำปกี ารศึกษา ๒๕๖๓

ส่ัง ณ วนั ท่ี ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวรากร เสนามาตย์)
ผูอ้ ำนวยการโรงเรยี นคูเมืองวทิ ยาคม

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มืองวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

75

คำส่งั โรงเรยี นคเู มอื งวทิ ยาคม

ท่ี ๐๗๖/ ๒๕๖๓

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขบั เคลื่อนงานประกันคณุ ภาพภายในของสถานศกึ ษา

ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓

………………………………………………………………………………..

เพอื่ ใหก้ ารปฏิบัตงิ านของกล่มุ บริหารงานวชิ าการโรงเรียนคูเมอื งวิทยาคม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยทนั

เหตกุ ารณ์ สามารถตอบสนองนโยบายและจุดเนน้ ของโรงเรยี นคูเมอื งวิทยาคม และสำนกั งานคณะกรรมการ

การศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐานได้อย่างครบถ้วน จงึ แต่งต้ังบุคลากรกลมุ่ บรหิ ารวิชาการโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม และกำหนด

บทบาทและหนา้ ทเ่ี พือ่ ให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพดงั ต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

๑. นายวรากร เสนามาตย์ ประธานกรรมการ

๒. นางสาวเมณศิ า ประนามะกา รองประธานกรรมการ

๓. นางเสาวคนธ์ บญุ ชู กรรมการ

๔. นางขจร ไพรแสงอรุณ กรรมการ

๕. นายวิเชียร หาฉวี กรรมการ

๖. นายอารี ไพรแสงอรณุ กรรมการ

๗. นางลลนา ผลศิริ กรรมการ

๘. นายณฐั ธีร์ ศรีวงั ราช กรรมการ

๙. นางสาววรญั พร สุรทพิ ย์ กรรมการและเลขานกุ าร

๑๐. นางมณี จันทวงษ์ กรรมการและผ้ชู ่วยเลขาฯ

มบี ทบาทและหนา้ ที่ ดังน้ี

๑. วางแผนและบรหิ ารกลุม่ งานวขิ าการ

๒. นิเทศติดตามประเมนิ แผนการจดั การเรียนรู้และประเมินผลการปฏิบตั ิงานการจดั การเรียนรู้ของครู

ตามนโยบายของสำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

๓. ควบคมุ ดแู ลเกยี่ วกบั เอกสารงานวิชาการมกี ารตรวจสอบตดิ ตามกำหนดปฏิทินโรงเรยี น

๔. ให้คำปรึกษาอำนวยความสะอาดส่งเสริมสนับสนุนประสานงานบริการควบคุมภาพงานและพัฒนา

หลกั สตู รการเรยี นการสอนการนเิ ทศการวัดและประเมินผลตดิ ตามตรวจสอบงานทะเบยี นนกั เรยี น

๒. คณะกรรมการการบรหิ ารงานวิชาการและวางแผนงานวิขาการ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มอื งวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

76

๑. นางขจร ไพรแสงอรณุ ประธานกรรมการ

๒. นางสาววรัญพร สุรทิพย์ กรรมการ

๓. นางสาวนภิ าพร จุลลาย กรรมการ

๔. นายอารี ไพรแสงอรณุ กรรมการ

๕. นายณัฐธรี ์ ศรวี งั ราช กรรมการ

๖. นางสาวสิรเิ กศ หมดั เจรญิ กรรมการ

๗. นางลลนา ผลศริ ิ กรรมการ

๘. นางสาววาสนา วงษาไชย กรรมการ

๙. นางสาวปชู นยี ์ ช่วยไธสง กรรมการ

๑๐. นางมณี จันทวงษ์ กรรมการและเลขาฯ

๑๑.นางสาวพัชรี โล่ห์สุวรรณ กรรมการและผ้ชู ว่ ยเลขาฯ

มบี ทบาทและหนา้ ที่ ดงั น้ี

๑. วางแผนการบริหารงานหลกั สูตรและงานวชิ าการของสถานศกึ ษา

๒. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้งานด้านการเรียนการสอนและการบริหารงานของกลุม่ บริหาร

วชิ าการ

๓. จัดอัตรากำลังครูปฏิบัตกิ ารสอนจัดทำตารางเรียนและจัดทำตารางสอนและแบบบันทึกการเรียนการ

สอนของกลุ่มงานวชิ าการ

๔. รวบรวมและจดั ทำเอกสารหลกั สูตรเอกสารการวดั ผลทางการศึกษาเอกสารคมู่ อื ต่างๆทจ่ี ำเป็นต่อการ

เรียนการสอนไวบ้ ริการแก่ครแู ละบุคลากรทางการศึกษา

๕. ประสานงานกบั ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆในการจัดทำและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูให้

เปน็ ปจั จบุ นั รวมถงึ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในด้านการเรียนการสอนแก่ครู

๖. ประสานงานและดูแลการจัดการเรยี นการสอนของกลุ่มสาระการเรยี นรูต้ ่างๆให้ดำเนินไปด้วยความ

เรียบรอ้ ยและมีประสิทธิภาพ

๗. ประสานงานในการจัดทำข้อสอบ จัดเก็บข้อสอบ และดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่า

ดว้ ยการวดั และประเมนิ ผลทางการศกึ ษา

๘. รวบรวมขอ้ มลู สถิตเิ กย่ี วกับนักเรียน และการจัดการเรียนการสอนของครู

๙. จดั การเรยี นการสอนเสริมพเิ ศษใหแ้ ก่นักเรยี นตามความสามารถ และความสนใจ

๑๐. ส่งเสรมิ ให้ครไู ดร้ บั การพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างน้อย ๒๐ ชว่ั โมงตอ่ ปี

๑๑. นเิ ทศ กำกบั ติมกตาม ประเมินแผนการจดั การเรยี นรู้ และผลการปฏิบัตงิ านของครูผู้สอน

๑๒. ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา

หลักสตู รของสถานศกึ ษา

๑๓. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

77

๓. คณะกรรมการบริหารหลกั สูตรและงานวชิ าการสถานศกึ ษา

๑. นายวรากร เสนามาตย์ ประธานกรรมการ

๒. นางสาวเมณิศา ประนามะกา รองประธานกรรมการ

๓. นางเสาวคนธ์ บญุ ชู กรรมการ

๔. นางขจร ไพรแสงอรณุ กรรมการ

๕. นายวัชรกลุ ศรคี ณุ กรรมการ

๖. นายอารี ไพรแสงอรุณ กรรมการ

๗. นายพงคพ์ ฒั ณ์ คัดทะจันทร์ กรรมการ

๘. นางสาวรัชนกี ร อกั ษรณรงค์ กรรมการ

๙. นายสทิ ธพิ ร เนียมชำนาญ กรรมการ

๑๐. นางจันทรเ์ พ็ญ วิลาศ กรรมการ

๑๑. นายสิทธิพร เนียมชำนาญ กรรมการ

๑๒. นางสาวนิภาพร จลุ ลาย กรรมการ

๑๓. นางสลับ เดมิ ทำรมั ย์ กรรมการ

๑๔. นางสาววรัญพร สุรทพิ ย์ กรรมการ

๑๕. นางสาวปูชนยี ์ ช่วยไธสง กรรมการ

๑๖. นายณัฐธีร์ ศรีวังราช กรรมการ

๑๗. นางมณี จนั ทวงษ์ กรรมการและเลขาฯ

๑๘.นางสาวพัชรี โลส่ วุ รรณ กรรมการและผู้ชว่ ยเลขาฯ

มบี ทบาทและหนา้ ท่ี ดงั น้ี

๑. วางแผนการดำเนินงานวิชาการ กำหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษาและแนว

การจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ตามสภาพบริบทส่งิ แวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ สงั คม ศลิ ปวัฒนธรรม ภูมิปญั ญาของทอ้ งถ่ินของโรรงเรียน

และชุมชน

๒. จัดทำคู่มือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ กำกับ ติดตามให้คำปรึกษา

เกีย่ วกบั การพัฒนาหลักสตู ร การจดั กระบวนการเรยี นรู้ การวดั และประเมินผล และการแนะแนวให้สอดคล้องและ

เป็นไปตามมาตรฐานหลักสตู รแกนกลางการศึกษาขัน้ พน้ื ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓. ส่งเสริมสนบั สนุนการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกบั การพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนร้กู ารวัด

และประเมนิ ผลและการแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการดำเนนิ การของหลักสตู ร

๔. ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และชุมชน เพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไป

อยา่ งมีประสทิ ธภิ าพและคุณภาพ

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มอื งวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

78

๕. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องและนำ

ขอ้ มลู ป้อนกลบั จากฝ่ายตา่ งๆ มาพจิ ารณาเพ่ือการปรับปรงุ พัฒนาหลกั สูตรสถานศึกษา

๖. ส่งเสริมสนบั สนนุ การวจิ ัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลกั สูตรและกระบวนการเรยี นรู้

๗. ติดตามผลการเรียนรูข้ องนกั เรยี นเป็นรายบุคคล ระดับชั้นและระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละปี

การศึกษา เพ่ือปรบั ปรงุ แก้ไข และพฒั นาการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษา

๘. ตรวจสอบ ทบทวนประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู และการบริหารหลักสูตรระดับ

สถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา แล้วใช้ผลการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหาร

หลกั สูตรในปกี ารศกึ ษาต่อไป

๙. รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านและผลการบรหิ ารหลักสตู รของสถานศึกษา โดยเนน้ ผลการพฒั นา คณุ ภาพ

นักเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือสถานศึกษา

สาธารณชนและผเู้ กยี่ วข้อง

๔. คณะกรรมการพฒั นาหลกั สตู รสถานศกึ ษาและการจดั การเรยี นรู้

๑. นางขจร ไพรแสงอรณุ ประธานกรรมการ

๒. นายณฐั ธรี ์ ศรวี ังราช กรรมการ

๓. นายอารี ไพรแสงอรณุ กรรมการ

๔. นางสาวปชู นีย์ ช่วยไธสง กรรมการ

๕. นายวชั รกลุ ศรคี ุณ กรรมการ

๖. นายสทิ ธพิ ร เนยี มชำนาญ กรรมการ

๗. นางจันทร์เพญ็ วลิ าศ กรรมการ

๘. นายพงคพ์ ฒั ณ์ คดั ทะจนั ทร์ กรรมการ

๙. นางสาวรชั นกี ร อกั ษรณรงค์ กรรมการ

๑๐. นางสาวนภิ าพร จุลลาย กรรมการ

๑๑.นางสลับ เดิมทำรัมย์ กรรมการ

๑๒. นางสาววรัญพร สรุ ทิพย์ กรรมการ/เลขานุการ

๑๓. นางมณี จนั ทวงษ์ กรรมการ/ผชู้ ่วยเลขานุการ

มีบทบาทและหนา้ ที่ดงั นี้

๑. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อมูลสารสนเทศ

เกี่ยวกับสภาพปญั หาและความต้องการของสงั คมชมุ ชนและทอ้ งถิ่น

๒. วิเคราะหส์ ภาพแวดล้อมและประเมนิ สถานภาพการศึกษาเพ่อื กำหนดวิสัยทศั น์ภารกจิ เป้าหมายตาม

คณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มอื งวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

79

๓. จัดทำโครงสร้างต่างๆที่กำหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เป้าหมายและ

คุณลักษณะอนั พึงประสงคโ์ ดยบูรณาการเนอ้ื หาสาระทงั้ ในกลมุ่ สาระการเรยี นร้เู ดยี วกนั และระหว่างกลุ่มสาระการ

เรยี นรคู้ วามเหมาะสม

๔. ประสานงานกบั กลุ่มสาระการเรียนร้ใู นการจดั โครงสรา้ งของหลกั สูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการ

เรยี นรู้

๕. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆให้มีการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรจัดทำเอกสารหลักสูตร

พฒั นาหลักสตู รและนำหลกั สูตรไปใช้ในการจดั การเรียนร้แู ละบริหารจดั การการใชห้ ลกั สูตรให้เหมาะสม

๖. นิเทศตดิ ตามประเมินผลปรบั ปรุงและพัฒนาหลักสตู รตามความเหมาะสม

๗. ส่งเสริมใหค้ รูทำแผนการจัดการเรียนรู้จัดเนือ้ หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบั ความสนใจความ

ถนัดของผูเ้ รียนฝึกทกั ษะกระบวนการคดิ ตามสาระหนว่ ยการเรียนรู้โดยเนน้ ผูเ้ รยี นเปน็ สำคญั

๘. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสรุปปัญหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาเพื่อให้หลักสูตร

สถานศึกษามคี ณุ ภาพและประสทิ ธิภาพ

๙. ประสานงานกบั หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยี นรู้ในการเตรียมขอ้ มูลรายวิชาและจดั ตารางสอนให้ตรงกับ

โครงสร้างหลกั สูตรสถานศึกษา

๑๐. ปฏบิ ัตงิ านอืน่ ๆ ตามทไี่ ดร้ บั มอบหมาย

๕. คณะกรรมการงานทะเบยี น

๑. นายอารี ไพรแสงอรณุ ประธานกรรมการ

๒. นางลลนาผลศิริ กรรมการ

๓. นางสาววรญั พร สุรทพิ ย์ กรรมการ

๔. นายณฐั ธรี ์ ศรีวังราช กรรมการ

๕. นายอคั รชยั รัตนศลิ ป์ กรรมการ

๖. นางสาวพชั รี โล่ห์สวุ รรณ กรรมการ

๗. นางสาววาสนา วงษาไชย กรรมการ

๘. นางสาวปูชนีย์ ชว่ ยไธสง กรรมการ

๙. นางสาวสริ เิ กศ หมดั เจรญิ กรรมการและเลขานุการ

มีบทบาทหน้าท่ี ดังนี้

๑. รบั ผิดชอบดแู ลการจดั ทำจัดเก็บและออกเอกสารหลักฐานการศึกษาอยา่ งเปน็ ระบบและงานทะเบียน

ให้เปน็ ปัจจุบัน

๒. เก็บรวบรวมเอกสารขอ้ มูลหลักฐานเก่ียวกบั นักเรยี นหลกั ฐานการมอบตัวนกั เรยี น

๓. ออกเลขประจำตวั นักเรียนท่ีเข้าใหม่จัดนกั เรยี นเข้าชนั้ เรยี นตามศกั ยภาพของนักเรียนจดั ทำทะเบียน

รายชอื่ นักเรยี นตามช้ันเรยี นจับทำสถิติจำนวนนักเรยี นและการจำหน่ายนักเรยี นให้เปน็ ปจั จุบัน

๔. ตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนใหค้ รบตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศกึ ษา

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมอื งวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

80

๕. จัดทำใบประกาศนยี บตั ร (ปพ.๒) สำหรบั ผู้จบหลักสตู รการศกึ ษาภาคบงั คับ (ม.๓) และผู้จบหลักสูตร
การศึกษาขัน้ พ้นื ฐาน (ม.๖)

๖. จัดทำทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ของนักเรียนที่จบหลักสูตรและแบบรายงานผู้สำเร็จ
การศึกษา(ปพ.๓)

๗. จดั ทำแบบฟอรม์ สถติ ิขอ้ มลู สารสนเทศงานทะเบยี น
๘. ปฏบิ ัตงิ านร่วมกบั ครวู ัดผลในการรวบรวมตรวจสอบและบนั ทกึ ผลการประมวลขอ้ มลู ผลการเรยี นของ
ผเู้ รียนแตล่ ะคน
๙. ตรวจสอบและสรุปขอ้ มูลผลการเรียนของผู้เรยี นรายบุคคลแต่ละชั้นปีและเมือ่ จบการศึกษาเพ่ือเสนอ
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความ
เหน็ ชอบและเสนอใหผ้ ้บู ริหารสถานศึกษาตัดสินและอนมุ ัตผิ ลการเลื่อนชั้นเรียนและจบการศกึ ษาแตล่ ะระดบั
๑๐. ปฏบิ ตั ิงานอื่นๆตามทไี่ ดร้ บั มอบหมาย

๖. คณะกรรมการงานวดั และประเมินผลและเทยี บโอนผลการเรียน

๑. นางลลนา ผลศิริ ประธานกรรมการ

๒. นายอารี ไพรแสงอรุณ กรรมการ

๓. นางสาววาสนา วงษาไชย กรรมการ

๔.นางสาววรัญพร สรุ ทพิ ย์ กรรมการ

๕. นางสาวนาวลั ย์ พงษ์พมิ าย กรรมการ

๖. นางสาวปูชนีย์ ชว่ ยไธสง กรรมการ/เลขานกุ าร

มบี ทบาทและหน้าที่ ดงั นี้

๑. จดั ทำระเบียบการวดั และประเมินผลแนวทางปฏบิ ัตเิ ก่ยี วกบั งานวัดผลของสถานศกึ ษา

๒. ส่งเสริมพัฒนาระบบและเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ แก่ครูและบุคลากร

ของสถานศกึ ษา

๓. ให้คำปรึกษาติดตามกำกบั การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านตา่ งๆให้เปน็ ไปตามหลักวิชาการและ

แนวทางท่สี ถานศึกษากำหนดไว้

๔. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกำหนดอตั ราส่วนคะแนนระหว่างภาคคะแนนกลางภาคคะแนนปลายภาค

ของรายวิชาตา่ งๆตามทีห่ ลกั สูตรสถานศึกษากำหนดเพื่อให้กลมุ่ สาระการเรียนรู้ต่างๆถือปฏบิ ัติ

๕. ประสานกับหัวหนา้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ตา่ งๆเพ่ือกำหนดแผนการประเมินผลแต่ละรายวิชาเพือ่ ถือ

ปฏิบัติ และจัดทำตารางสอบกลางภาค สอบปลายภาค และการสอบแก้ตัว ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัด

และประเมนิ ผลทางการศึกษา

๖. จัดสอบวัดและประเมินให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษา และระดบั ชาติ

๗. จัดระบบ และทำแบบฟอร์ม ใบคำร้องต่างๆ จดั ทำเอกสารการวัดและประเมินผล ให้เรยี บรอ้ ย

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มอื งวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

81

๘. ประสานงานในการจัดทำ ปพ.๕ ปพ.๖ และการจดั ทำ GPA ของโรงเรียน

๙. เปน็ กรรมการตรวจผลการเรียนนักเรียน ตรวจ ปพ.๕ ของครู เม่ือเสร็จส้ินการประเมนิ ผลการเรียนรู้

ของผู้เรยี น

๑๐. ประสานงานกับครูกลุ่มสาระการเรียนรูต้ ่างๆ ในการจัดสอนซ่อมเสริม การสอบแก้ตัว ตามปฏิทนิ

ปฏบิ ัติงานโรงเรยี น

๑๑. ปฏิบัติงานร่วมกับทะเบียนในการรวบรวม ตรวจสอบ และประมวลผลการประเมินผลการเรียนรู้

ของผ้เู รยี น

๑๒. จัดทำสาระ เครื่องมือและวิธีการเทียบโอนให้เปน็ ไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกบั การเทียบโอนผลการ

เรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึง่ จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(สิงหาคม ๒๕๔๙)

๑๓. ดำเนนิ การเทยี บโอนผลการเรียนใหก้ บั ผเู้ รยี นทรี่ อ้ งขอประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน

๑๔. เสนอผลการเทียบโอนตอ่ คณะกรรมการบรหิ ารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ความ

เห็นชอบ และเสนอผ้บู ริหารสถานศกึ ษาตดั สนิ อนุมตั ิการเทยี บโอน

๑๕. ปฏบิ ตั ิงานอ่นื ๆ ตามท่ไี ดร้ ับมอบหมาย

๗. คณะกรรมการงานวจิ ยั เพ่ือพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษา

๑. นายณัฐธีร์ ศรวี งั ราช ประธานกรรมการ

๒. นางสาวสิรเิ กศ หมัดเจริญ กรรมการ

๓. นางลลนา ผลศริ ิ กรรมการ

๔. นางมณี จนั ทวงษ์ กรรมการ

๕. นางสดุ ารตั น์ คงศรี กรรมการ

๖. นางจันทร์เพ็ญ วลิ าศ กรรมการ

๗. นางสาวธนาวัล พงษ์พิมาย กรรมการ

๘. นางสาววรัญพร สรุ ทพิ ย์ กรรมการและเลขานกุ าร

มบี ทบาทและหนา้ ท่ี ดงั นี้

๑. จัดทำแผนงาน / โครงการ / และปฏิทินปฏิบัติงานวิจัยทางการศึกษาและแผนการจัดการเรยี นรู้

๒. ดำเนนิ งานตามแผนปฏิบัติการและปฏทิ ินปฏบิ ัตงิ าน

๓. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูให้มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัยและการจัดทำแผนการจัดการ

เรยี นรู้

๔. ใหค้ ำปรกึ ษาและอำนวยความสะดวกแก่ครใู นการทำวจิ ัยในชัน้ เรียนและวิจัยทางการศึกษาและการ

จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

๕. ดำเนินงานวิจัยและการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาการ

บริหารงานตามนโยบายของสถานศึกษาและตามทีไ่ ดร้ ับมอบหมาย

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมืองวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

82

๖. รวบรวมผลการดำเนินงานวิจัยและแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูและ

จัดทำทำเนยี บงานวิจยั ในช้ันเรยี นและการวจิ ัยทางการศึกษาเพ่อื แพรผ่ ลงาน

๗. ติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานวิจัยทางการศึกษาและการจัดทำแผนการ

จดั การเรยี นรู้

๘. ปฏิบตั ิงานอืน่ ๆตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

๘. งานแนะแนว

๑. นางสาวนิภาพร จลุ ลาย ประธานกรรมการ

๒. นางสาววาสนา วงษาไชย กรรมการ

๓. นายอคั รชยั รัตนศิลป์ กรรมการ

๔. นางสาวปูชนยี ์ ช่วยไธสง กรรมการ

๕. นางสาววรี วรรณ คชรตั น์ กรรมการ

๖. นางสาวสริ เิ กศ หมัดเจรญิ กรรมการและเลขานกุ าร

มบี ทบาทและหนา้ ที่ ดงั นี้

๑. จัดทำแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมและปฏิทินปฏิบตั งิ านแนะแนว

๒. จดั บริการแนะแนวแก่นกั เรียนไดแ้ ก่การรวบรวมขอ้ มูลการให้คำปรึกษาการบริการสนเทศการจัดการ

ตวั บุคคลและการตดิ ตามผล

๓. จดั กิจกรรมแนะแนวนกั เรียนทกุ ระดบั ชน้ั

๔. จัดกิจกรรมดูแลส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทั้งนักเรียนปกตแิ ละนักเรียนเรียนร่วม (กรณีมีนักเรยี น

เรียนร่วม)

๕. ติดต่อประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือ

ความรว่ มมือในการดำเนินงานแนะแนว

๖. ประสานความร่วมมือในการจัดหาทุนการศึกษาจากบุคคลชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้โอกาส

ทางการศึกษาแก่ผู้เรยี นประสานงานผใู้ หท้ ุนทงั้ ภายในและตา่ งประเทศการใหบ้ ริการกองทนุ กยู้ ืมเพ่อื การศึกษา

๗. ตดิ ตอ่ ประสานงานกับผู้ปกครองครูทีป่ รึกษาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนร้แู ละหวั หน้ากลุ่มงานกิจการ

นกั เรียนในการดแู ลแกไ้ ขปอ้ งกนั และพฒั นาผู้เรยี นตามระบบการดแู ลช่วยเหลือนกั เรยี น

๘. จดั กจิ กรรมสง่ เสริมความสามารถผูเ้ รยี นและคุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ของนกั เรยี น

๙. ประสานงานกบั กลุ่มงานวชิ าการนโยบายและแผนในการจัดให้นกั เรยี นเลอื กเรยี นวชิ าสาระเพ่มิ เติม

๑๐. ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ครนู ักเรียนผู้ปกครองในการเตรยี มความพรอ้ มการวางแผนและดำเนินงาน

ในการศึกษาตอ่ และประกอบอาชีพ

๑๑. แนะแนวการศึกษาตอ่ แก่นักเรยี นและผปู้ กครองของนกั เรยี นในโรงเรยี นในเขตพื้นท่ีบรกิ ารเพื่อเป็น

การประชาสมั พันธ์สถานศกึ ษาและบริการชมุ ชน

๑๒. พัฒนาศูนย์สอ่ื และแหล่งเรยี นรู้ของงานแนะแนว

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมอื งวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

83

๑๓. ติดตาม ประเมนิ และสรุปรายงานผลการดำเนนิ งานของงานแนะแนว

๑๔. ปฏิบตั ิงานอน่ื ๆ ตามที่ไดร้ ับมอบหมาย

๙. คณะกรรมการนิเทศงานวิชาการภายในสถานศึกษา

๑. นายวรากร เสนามาตย์ ประธานกรรมการ

๒. นางสาวเมณิศา ประนามะกา กรรมการ

๓. นางเสาวคนธ์ บุญชู กรรมการ

๔. นางขจร ไพรแสงอรุณ กรรมการ

๕. นายอัครชัย รตั นศิลป์ กรรมการ

๖. นางสาวปูชนีย์ ช่วยไธสง กรรมการ

๗. นายอารี ไพรแสงอรุณ กรรมการ

๘. นายวัชรกุล ศรคี ุณ กรรมการ

๙. นางมณี จนั ทวงษ์ กรรมการ

๑๐. นางสาวรัชนกี ร อกั ษรณรงค์ กรรมการ

๑๑. นายสทิ ธิพร เนียมชำนาญ กรรมการ

๑๒. นางจนั ทร์เพ็ญ วิลาศ กรรมการ

๑๓.นายพงค์พัฒณ์ คดั ทะจนั ทร์ กรรมการ

๑๔. นางสาววรญั พร สุรทิพย์ กรรมการและเลขานกุ าร

มีบทบาทและหนา้ ที่ ดงั นี้

๑. จัดทำแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมและปฏิทินปฏบิ ัติงานนเิ ทศภายใน

๒. นเิ ทศกำกบั ติดตามการดำเนนิ งานของบคุ ลากรในกลมุ่ งานและกลมุ่ สาระการเรยี นรแู้ ละงานตา่ งๆ

๓. นิเทศกำกับติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครแู ละนกั ศึกษาฝกึ ประสบการณว์ ชิ าชีพครูทกุ สถาบัน

ในทกุ กลุ่มสาระการเรียนรแู้ ละกลุ่มงานตา่ งๆ

๔. ใหข้ อ้ เสนอแนะและข้อคิดเหน็ ในการพัฒนางานแก่บุคลากรในกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้และ

งานตา่ งๆและของสถานศกึ ษา

๕. นิเทศติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆเม่ือสิ้นภาคเรียนและส้นิ ปี

การศกึ ษา

๖. ปฏบิ ตั ิงานอน่ื ๆ ตามทไี่ ด้รบั มอบหมาย

๑๐. งานพัฒนาส่อื และเทคโนโลยกี ารศกึ ษา

๑. นายธเนศ วงเวยี น ประธานกรรมการ

๒. นางสาวสิรเิ กศ หมดั เจริญ กรรมการ

๓. นายอคั รชัย รัตนศิลป์ กรรมการ

๔. นายเกยี รตศิ กั ด์ เกียรติเจรญิ ศิริ กรรมากร

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มืองวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

84

๕. นางสุดารตั น์ คงศรี กรรมการและเลขานกุ าร

มบี ทบาทและหนา้ ที่ ดังน้ี

๑. จดั ทำแผนงาน / โครงการ / กจิ กรรมและปฏทิ ินปฏบิ ตั ิงานของงานสารสนเทศ

๒. ใหค้ วามรู้และคำปรึกษาในการจัดทำข้อมลู สารสนเทศของกลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้

๓. ประสานงานกับกลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / งานในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษา

๔. วเิ คราะห์ขอ้ มูลและจัดทำสารสนเทศโรงเรียนเพ่อื ใชใ้ นการพัฒนางานของสถานศึกษา

๕. ใหบ้ รกิ ารและตอบข้อมลู สถติ ิด้านต่างๆของโรงเรยี นแกห่ นว่ ยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และบคุ คลทั่วไป

๖. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพอ่ื จัดทำขอ้ มลู ประจำปี

๗. ดแู ล พัฒนาปรบั ปรุงซอ่ มแซมศูนยส์ ารสนเทศของสถานศกึ ษาใหท้ ันสมัยและเป็นปจั จุบัน

๙. ดแู ลและประสานงานระบบเครอื ข่ายข้อมูลทางการศึกษา

๑๐. ตดิ ตามประเมินผลและสรปุ รายงานผลการดำเนินงานสารสนเทศของสถานศึกษา

๑๑. ปฏิบตั งิ านอ่นื ๆ ตามท่ีไดร้ ับผดิ ชอบ

๑๑. คณะกรรมการสำนกั งานกลุ่มบริหารวชิ าการ

๑. นางขจร ไพรแสงอรณุ ประธานกรรมการ

๒. นางสาววรญั พร สุรทิพย์ กรรมการ

๓. นายณัฐธีร์ ศรวี งั ราช กรรมการ

๔. นายอารี ไพรแสงอรุณ กรรมการ

๕. นางสาวพชั รี โลห่ ์สุวรรณ กรรมการ

๖. นางสาววาสนา วงษาไชย กรรมการ

๗. นางสาวปูชนยี ์ ช่วยไธสง กรรมการ

๘. นางสาวธนาวัลย์ พงษ์พมิ าย กรรมการ

๙. นางมณี จันทวงษ์ กรรมการ

๑๐. นางลลนา ผลศิริ กรรมการและเลขานุการ

มีบทบาทและหนา้ ท่ี ดังน้ี

๑. ประสานงานในการจัดตารางสอนครู ตารางเรียนนักเรียน การใช้ห้องเรียนให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย

๒. ดำเนนิ งานธรุ การของกลมุ่ บรหิ ารวชิ าการ

๒.๑ รับหนังสือ และจัดทะเบยี นหนังสอื เข้า-ออก พรอ้ มประสานงานและตดิ ตามผลการดำเนินงานให้

เป็นปจั จุบนั

๒.๒ จัดทำเอกสารทเี่ กย่ี วข้องกับการดำเนนิ งานของกลมุ่ บรหิ ารวชิ าการ

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมอื งวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

85

๒.๓ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ นโยบาย และแผนในการจัดทำเวร บันทึกและ

รายงานการประชมุ

๒.๔ จดั ทำระบบ ๕ ส. ของสำนกั งานกลุ่มบรหิ ารวิชาการ

๒.๕ ประสานงานกบั บคุ ลากรในการจดั หา จัดซอ้ื ลงทะเบียนวสั ดุ ครภุ ัณฑ์ให้เป็นปจั จบุ นั

๒.๖ ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาวสั ดุ ครภุ ัณฑ์ใหอ้ ยู่ในสภาพเรยี บร้อยและพรอ้ มใช้งาน

๒.๗ ดูแลรับผิดชอบในการใชง้ บประมาณและการเบิกจา่ ยของกลุ่มฯ

๒.๘ ประชาสัมพนั ธ์การดำเนนิ งานของกลุ่มฯ

๓. ดำเนนิ การดา้ นแผนงานของกลมุ่ บริหารวชิ าการ

๓.๑ ดูและ ติดตาม และประสานงานภายในกลุ่มฯ ในการจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม และ

แผนปฏบิ ัติการประจำปี

๓.๒ จัดทำปฏทิ นิ ปฏิบตั งิ านของกลมุ่ บริหารวชิ าการ

๓.๓ ร่วมมือและประสานงานกับแผนงานโรงเรียนในการจัดทำโครงการ กิจกรรม และแผนปฏิบัติ

การประจำโรงเรยี น

๓.๔ ดูแล กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินผลการดำเนนิ ตามโครงการ กิจกรรม ให้เป็นไปตาม

แผน และปฏทิ นิ ปฏิบัติงานของกลมุ่

๓.๕ รายงานผลการดำเนินงานของกลมุ่ ฯ ต่อแผนงานของโรงเรียนเมื่อส้ินภาคเรยี น

๓.๖ รวบรวมข้อมูล ผลสำเร็จ และปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการของกลุ่มฯ

เพือ่ การพัฒนา

๔. ดำเนนิ งานดา้ นสารสนเทศของกลมุ่ บริหารวชิ าการ

๔.๑ รวบรวมข้อมลู สถติ ิ และวเิ คราะห์ขอ้ มูลการปฏิบตั งิ านของกลุ่มฯทุกด้านเพือ่ จัดทำสารสนเทศ

ของกลมุ่ ฯ และสารสนเทศของโรงเรยี น

๔.๒ ประสานงานภายในกล่มุ ฯในการใหบ้ รกิ าร และตอบขอ้ มลู ของกลมุ่ ฯ

๔.๓ รวบรวมและบันทกึ ข้อมลู ของกลุ่มฯลงในระบบสารสนเทศทางการศึกษา

๕. ประเมนิ ผลความพึงพอใจในการปฏบิ ตั งิ าน

๖. ปฏบิ ตั งิ านอื่นๆตามท่ีได้รบั มอบหมาย

๑๒. คณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้

๑๒.๑ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรภู้ าษาไทย

๑. นางสาวปูชนยี ์ ชว่ ยไธสง ประธานกรรมการ

๒. นางสาวอังคณา พลพงษ์ กรรมการ

๓. นายปณิธาน สดุ ชนะ กรรมการ

๔. นางลำไพร ศรคี ณุ กรรมการ

๕. นายจักรพงษ์ ศรธี รรมา กรรมการ

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มืองวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

86

๖. นางสาวณฐั กฤตา มาศสงา่ กรรมการและเลขานุการ

๑๒.๒ คณะกรรมการกล่มุ สาระการเรยี นรคู้ ณิตศาสตร์

๑. นายอารี ไพรแสงอรณุ ประธานกรรมการ

๒. นายปรชั ญา เตี้ยไธสง กรรมการ

๓. นางสาวนุชนาถ สวงรัมย์ กรรมการ

๔. นางขจร ไพรแสงอรุณ กรรมการ

๕. นายสังคม แปลงไธสง กรรมการ

๖. นายณฐั ธีร์ ศรีวังราช กรรมการ

๗. นายศรุตพิ งศ์ ดงั คณู พิพฒั น์ กรรมการ

๘. นางลลนา ผลศริ ิ กรรมการ

๙. นางปยิ วดี ศรกี ลับ กรรมการ

๑๐. นางสาวธนาวลั ย์ พงษ์พิมาย กรรมการและเลขานุการ

๑๒.๓ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรยี นร้วู ิทยาศาสตร์

๑. นายวัชรกลุ ศรคี ุณ ประธานกรรมการ

๒. นายอัครชัย รตั นศลิ ป์ กรรมการ

๓ นางศิริมาศ ดาพวั พนั ธุ์ กรรมการ

๔. นางสาวนภิ าพร จุลลาย กรรมการ

๕. นางสาวสิริเกศ หมดั เจริญ กรรมการ

๖. นางสาววรัญพร สรุ ทพิ ย์ กรรมการ

๗. นางสาวกรวรรณ เกดิ สขุ กรรมการ

๘. นางสาวพชั รี โลห่ ์สุวรรณ กรรมการ

๙. นางสาวภิญญาพัชญ์ ไชยรมั ย์ กรรมการ

๑๐. นางสาววนั ดี ประจกั ร์ กรรมการ

๑๑. นายณฐั วุฒิ เลก็ แข็ง กรรมการ

๑๒. นายทนงศักด์ิ มุมทอง กรรมการและเลขานุการ

๑๒.๔ คณะกรรมการกล่มุ สาระการเรยี นรสู้ งั คมศึกษา ศาสนาและวฒั นธรรม

๑. นางสาวรัชนีกร อกั ษรณรงค์ ประธานกรรมการ

๒. นายยศวรรธน์ วิชิตพันธ์ กรรมการ

๓. นายวเิ ชยี ร หาฉวี กรรมการ

๔. นางแจม่ ใส ตอรบรัมย์ กรรมการ

๕. นางเสาวคนธ์ บุญชู กรรมการ

๖. นายธีระศักดิ์ เวฬวุ นารกั ษ์ กรรมการ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมืองวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

87

๗. นางสาววยิ ะดา เอยี่ มมาลา กรรมการและเลขานกุ าร

๑๒.๕ คณะกรรมการกลมุ่ สาระการเรียนรู้สุขศกึ ษาและพลศึกษา

๑. นายสิทธิพร เนียมชำนาญ ประธานกรรมการ

๒. นางสาวบุหลัน เฉยี ดไธสง กรรมการ

๓. นายเกษม ทมึ กระโทก กรรมการ

๔. นางทรพั ยศ์ ดิ ี ศรีสอ่ ง กรรมการ

๕. นายทนงรกั ษ์ ตอรบรมั ย์ กรรมการและเลขานุการ

๑๒.๖ คณะกรรมการกลุม่ สาระการเรยี นรภู้ าษาต่างประเทศ

๑. นางมณี จนั ทวงษ์ ประธานกรรมการ

๒. นายประมวล กะกนั ดี กรรมการ

๓. นางสาวมัตติกา ไชยสวุ รรณ กรรมการ

๔. นางสาวรงุ่ ทพิ ย์ นามทวีชัยกุล กรรมการ

๕. นางมาลีรตั น์ อรรคบาล กรรมการ

๖. นายวิวัฒน์ ตรกึ ตรองรัมย์ กรรมการ

๗. นางสาวมัณทนาพร แสนเสรมิ กรรมการ

๘. Mr.Christopher Neville Miller กรรมการ

๙. Miss Joy Pena Tariga กรรมการและเลขานุการ

๑๒.๗ คณะกรรมการกล่มุ สาระการเรยี นรกู้ ารงานอาชีพ

๑. นายพงค์พฒั ณ์ คัดทะจนั ทร์ ประธานกรรมการ

๒. นางพิชญาภัค ปักเคทัง กรรมการ

๓. นางสลบั เดิมทำรัมย์ กรรมการ

๔. นายไตรรงค์ จนั ทะบาล กรรมการ

๕. นางพมิ พพ์ จี คัดทะจนั ทร์ กรรมการ

๖. นางสาวบษุ บา ชนิ โคตร กรรมการและเลขานุการ

๑๒.๘ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ

๑. นางจันทร์เพ็ญ วิลาศ ประธานกรรมการ

๒. นายกำพล ศรลี ะพันธ์ กรรมการ

๓. นางวีรวรรณ ภูมิภัทรเศรษฐ์ กรรมการ

๔. นายพสษิ ฐ์ ศริ ิฤทยั ทิพย์ กรรมการและเลขานุการ

มบี ทบาทและหน้าที่ ดงั น้ี

๑. ดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดทำหลักสูตรสาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯการเรียนรู้ที่

รบั ผิดชอบ

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

88

๒. จดั อัตรากำลังครปู ฏิบตั ิงานสอนในกลมุ่ สาระการเรียนรู้

๓. ดูแลและดำเนินงานจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวชิ าของกลุม่ สาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบให้

เป็นไปตามหลกั การของหลักสูตรและนโยบายของสถานศกึ ษา

๔. ดูแลและดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและ

ประเมนิ ผลทางการศึกษา

๕. ดูแลและดำเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบทดสอบให้เปน็ ไปตามระเบยี บว่าดว้ ยการวัด

และประเมินผลทางการศึกษา

๖. วางแผนและดำเนนิ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการสอบวัดผลระดับชาติ (Nationaltest)

ใหเ้ ป็นไปตามเปา้ หมายทก่ี ำหนด

๗. ติดตามดูแลและดำเนินการสอบแก้ตัวและการจดั สอนซอ่ นเสริมเพื่อสอบแก้ตัวเม่ือนักเรียนติด ๐ ร

มส. และ มผ. ใหเ้ ปน็ ไปตามระเบยี บว่าด้วยการวัดและประเมนิ ผลทางการศึกษาและปฏบิ ัติของสถานศกึ ษา

๘. จัดทำแผนงาน / โครงการ / กิจกกรมเพือ่ พฒั นาและสง่ เสริมการเรียนการสอน

๙. จัดทำปฏทิ ินปฏบิ ัติงานของกลมุ่ สาระการเรยี นรู้และดำเนนิ งานให้เปน็ ไปตามแผน

๑๐. ประสานงานด้านการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรและเสริมหลักสูตรทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษาเพ่อื สง่ เสรมิ การเรยี นการสอนใหม้ คี ณุ ภาพและประสทิ ธภิ าพ

๑๑. จัดครเู ขา้ สอนแทนเม่ือครูในกลมุ่ สาระการเรยี นรลู้ าหรือไปราชการ

๑๒. จัดกจิ กรรมสง่ เสริมการพัฒนาบคุ ลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้

๑๓. จัดทำสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานให้มี

คุณภาพและประสทิ ธภิ าพ

๑๔. ตดิ ตามประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรยี นรู้

๑๕. ปฏบิ ัตงิ านอ่ืนๆตามท่ีได้รบั มอบหมาย

๑๓. คณะกรรมการดำเนนิ งานห้องสมุดโรงเรยี น

๑. นางแจม่ ใส ตอรบรมั ย์ ประธานกรรมการ

๒. นางสาวอังคณา พลพงษ์ กรรมการ

๓. นางลำไพร ศรีคณุ กรรมการ

๔. นางสาวปชู นีย์ ช่วยไธสง กรรมการ

๕. นางสาวบุษบา ชนิ โคตร กรรมการและเลขานุการ

มีบทบาทและหน้าท่ี ดังน้ี

๑. จดั ทำแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมและปฏิทินปฏบิ ตั ิงานห้องสมดุ

๒. ดแู ลและจัดห้องสมดุ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

๓. จัดหาหนังสอื และพัฒนาแหล่งเรียนรเู้ พอื่ การศึกษาคน้ คว้าแกน่ ักเรยี น ครูผปู้ กครองตลอดจนชุมชนที่

สนใจ

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

89

๔. จดั ทำสถติ ิการให้บริการงานหอ้ งสมดุ และแหล่งเรียนรู้

๕. ใหบ้ ริการสืบคน้ ขอ้ มลู ด้วยระบบเทคโนโลยี

๖. บำรุงรักษาและซ่อมแซมหนังสอื ท่ชี ำรุดและวัสดอุ ปุ กรณท์ ีร่ ับผดิ ชอบให้อยู่ในสภาพพรอ้ มใช้งาน

๗. สำรวจความตอ้ งการในการใชห้ ้องสมดุ ของครแู ละนักเรียนเพอ่ื การเรียนการสอนและการคน้ คว้า

๘. จดั กิจกรรมส่งเสริมใหน้ ักเรยี นมีนสิ ัยรกั การอ่านและการศึกษาคน้ ควา้

๙. ปฏิบตั งิ านอื่นๆทไ่ี ดร้ ับมอบหมาย

๑๔. คณะกรรมการพฒั นาประเมินการอา่ น คดิ วิเคราะหแ์ ละเขยี น

๑. นางสาวปูชนยี ์ ชว่ ยไธสง ประธานกรรมการ

๒. นางสาวองั คณา พลพงษ์ กรรมการ

๓. นายปณิธาน สดุ ชนะ กรรมการ

๔. นางลำไพร ศรคี ณุ กรรมการ

๕. นายจกั รพงษ์ ศรธี รรมา กรรมการ

๖. นางสาวณัฐกฤตา มาศสง่า กรรมการและเลขานกุ าร

มบี ทบาทและหน้าท่ี ดงั นี้

๑. กำหนดแนวทางในการพัฒนาการประเมินการปรับปรุงแก้ไขและการตัดสินความสามารถในการอ่าน

คดิ วิเคราะหแ์ ละเขยี นของผเู้ รียน

๒. ดำเนินการประเมนิ ความสามารถในการอ่านคดิ วิเคราะห์และเขียน

๓. ตดั สินผลการพฒั นาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียนรายปี / รายภาคและ

การจบการศึกษาแตล่ ะระดับ

๔. ปฏบิ ัตงิ านอ่ืนๆ ที่ไดร้ ับมอบหมาย

๑๕. คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รยี น

๑. นางสลบั เดิมทำรัมย์ ประธานกรรมการ

๒. นายสังคม แปลงไธสง กรรมการ

๓. นางแจ่มใส ตอรบรัมย์ กรรมการ

๔. นายสิทธิพร เนียมชำนาญ กรรมการ

๕. นางจันทรเ์ พ็ญ วลิ าศ กรรมการ

๖. นายวชั รกลุ ศรคี ุณ กรรมการ

๗. นางสาวนภิ าพร จุลลาย กรรมการ

๘. นางขจร ไพรแสงอรณุ กรรมการ

๙. นายพงค์พฒั ณ์ คัดทะจนั ทร์ กรรมการ

๑๐. นางสาวนชุ นาถ สวงรมั ย์ กรรมการ

๑๑. นายประมวล กะกนั ดี กรรมการ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

90

๑๒. นายณัฐธีร์ ศรีวังราช กรรมการ
๑๓. นางลลนา ผลศริ ิ กรรมการ
๑๔. นางสาววรัญพร สุรทพิ ย์ กรรมการ
๑๙. นายยศวรรธน์ วชิ ติ พันธ์ กรรมการ
๒๐. นายปณธิ าน สุดชนะ กรรมการและเลขานุการ

มบี ทบาทและหนา้ ที่ ดังนี้

๑. ดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาผเู้ รียนตามโครงสรา้ งของหลัดสตู รและนโยบายของสถานศึกษา

๒. ประสานงานในการจดั ทำแผนการเรยี นรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และดูแลการดำเนนิ การจัดกิจกรรม

พฒั นาผู้เรยี นใหเ้ ป็นไปดว้ ยความเรยี บรอ้ ยและบรรลุวตั ถุประสงค์ของหลักสูตรสถานศกึ ษา

๓. จดั ทำแผน / โครงการ / กจิ กรรมและปฏทิ ินปฏบิ ัติงานของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรยี น

๔. ให้คำปรึกษาและรว่ มมือในการจัดกรรมพัฒนาผเู้ รียนทง้ั ภายในและภายนอกสถานศกึ ษาตามท่ีได้รับ

มอบหมาย

๕. ดูแล ประสานงานในการวัดและประเมินผล รายงานผลการเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนตาม

หลกั สูตร

๖. ติดตาม ประเมนิ ผล และสรปุ รายงานผลการดำเนนิ งานของกจิ กรมพฒั นาผเู้ รียน

๗. ปฏิบตั งิ านอน่ื ๆที่ได้รับมอบหมาย

๑๖. คณะกรรมงานระบบจัดเก็บข้อมูลรายบคุ คล (DMC)

๑.นางสาวพชั รี โลห่ ส์ วุ รรณ ประธานกรรมการ

๒. นางสาววรัญพร สรุ ทพิ ย์ กรรมการ

๓. นางลลนา ผลศริ ิ กรรมการ

๔. นางมณี จนั ทวงษ์ กรรมการ

๕. นางสาววาสนา วงษาไชย กรรมการ

๖. นางสาวปชู นีย์ ชว่ ยไธสง กรรมการและเลขานุการ

มบี ทบาทและหนา้ ท่ี ดงั นี้
๑. วางแผนงานและประสานงานการจดั เก็บขอ้ มลู รายบุคคล
๒. ดำเนนิ งานการจัดเก็บข้อมูลรายบคุ คลและรายงานหนว่ ยงานทีเ่ กี่ยวข้องตามวนั เวลา ท่กี ำหนด
๓. งานอื่นๆ ท่ีไดร้ บั มอบหมาย

ให้ผทู้ ี่ไดร้ บั การแตง่ ตั้งปฏบิ ตั ิหนา้ ทีด่ ว้ ยความวริ ิยะ อุตสาหะ เต็มความรู้ความสามารถ เพอ่ื ให้
บงั เกิดผลดีตอ่ ทางราชการสืบไป

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มอื งวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

91

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดน้เี ปน็ ต้นไป
สั่ง ณ วนั ท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(นายวรากร เสนามาตย์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคเู มืองวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓

92

คำส่ังโรงเรยี นคเู มืองวิทยาคม

ท่ี ๐๗๗ / ๒๕๖๓

เร่อื ง แต่งตง้ั คณะกรรมการดำเนนิ งานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ประจำปกี ารศึกษา ๒๕๖๓

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาศยั อำนาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แหง่ พระราชบญั ญตั ิการศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๕ มาตรา ๓๑ แหง่ พระราชบัญญตั กิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแกไ้ ขเพม่ิ เตมิ

โดยพระราชบัญญตั กิ ารศกึ ษาแห่งชาต(ิ ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกบั มติคณะกรรมการการศกึ ษา

ขั้นพืน้ ฐาน ในประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีศึกษาธิการจึงประกาศ

ใช้มาตรฐานการศกึ ษาขนั้ พ้นื ฐาน เม่อื วนั ท่ี ๖ สงิ หาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศโรงเรียนคเู มืองวทิ ยาคม

เรื่องการใช้มาตรฐานการศกึ ษาขัน้ พน้ื ฐาน เพื่อการประเมนิ คณุ ภาพภายในสถานศกึ ษาปกี ารศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศวนั ท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ มาตรฐาน ประกอบดว้ ย มาตรฐานท่ี ๑ คณุ ภาพผเู้ รยี น

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบรหิ ารจดั การศกึ ษา และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจดั การเรียนการสอนท่เี น้น

ผูเ้ รียนเป็นสำคัญ เพ่ือใหก้ ารดำเนนิ งานระบบประกนั คุณภาพภายในของโรงเรียนคูเมืองวทิ ยาคม เป็นไปอย่างมี

ประสทิ ธิภาพ เกดิ ประโยชนส์ ูงสุด และเปน็ การสร้างความเช่อื มน่ั ตอ่ สังคมว่าการจัดการศกึ ษาของโรงเรยี น

คูเมืองวทิ ยาคม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึ ษาที่ทางราชการกำหนด จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ

ตามระบบประกนั คุณภาพภายในสถานศกึ ษา ดงั น้ี

๑. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย

๑.๑ นายวรากร เสนามาตย์ ประธานกรรมการ

๑.๒ นางสาวเมณศิ า ประนามะกา รองประธานกรรมการ

๑.๓ นางเสาวคนธ์ บุญชู รองประธานกรรมการ

๑.๔ นางขจร ไพรแสงอรณุ รองประธานกรรมการ

๑.๕ นายวเิ ชยี ร หาฉวี กรรมการ

๑.๖ นายศรุติพงค์ ดงั คณู พพิ ฒั ฯ กรรมการ

๑.๗ นางสาวมัตติกา ไชยสุวรรณ กรรมการ

๑.๘ นางสาววรญั พร สรุ ทิพย์ กรรมการ

๑.๙ นางมณี จันทวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

๑.๑๐ นางสาวพัชรี โล่ห์สวุ รรณ กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

93

อำนาจหน้าท่ี

๑. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่คณะกรรมการฝา่ ยตา่ งๆ

๒. อำนวยความสะดวก กำกับตดิ ตามดูแล ประสานงาน และวนิ ิจฉัยปญั หา ตลอดจนแก้ไขปัญหาอัน

อาจจะเกิดข้ึน

๒. คณะกรรมการดำเนนิ งานประกนั และประเมินคณุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ ย

มาตรฐานท่ี ๑ คณุ ภาพผู้เรียน

ขอ้ ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยี น

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ประกอบด้วย

๑. นายอารี ไพรแสงอรณุ ประธานกรรมการ

๒. นางลำไพร ศรีคณุ รองประธานกรรมการ

๓. นางสาวธนาวลั ย์ พงษ์พมิ าย กรรมการ

๔. นางสาวณัฐกฤตา มาศสง่า กรรมการและเลขานุการ

๒) มคี วามสามารถในการคิดวเิ คราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่ นความคดิ เหน็

และแกป้ ญั หา ประกอบด้วย

๑. นางสาวปชู นยี ์ ชว่ ยไธสง ประธานกรรมการ

๒. นางสาวอังคณา พลพงษ์ รองประธานกรรมการ

๓. นายจกั พรพงษ์ ศรธี รรมา กรรมการ

๔. นางสาวนงลกั ษณ์ ประจนั ทะสี กรรมการและเลขานุการ

๓) มีความสามารถในการสร้างนวตั กรรม ประกอบด้วย

๑. นายอัครชัย รตั นศิลป์ ประธานกรรมการ

๒. นางสาวกรวรรณ เกิดสุข รองประธานกรรมการ

๓. นางสาวภญิ ญาพัชญ์ ไชยรมั ย์ กรรมการและเลขานกุ าร

๔) มีความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบดว้ ย

๑. นายธเนศ วงเวียน ประธานกรรมการ

๒. นางสุดารตั น์ คงศรี รองประธานกรรมการ

๓. นายเกียรติศกั ด์ิ เกียรตเิ จรญิ ศิริ กรรมการและเลขานุการ

๕) มผี ลสมั ฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกั สตู รสถานศึกษา ประกอบดว้ ย

๑. นายณฐั ธรี ์ ศรีวังราช ประธานกรรมการ

๒. นางสาววรัญพร สุรทิพย์ รองประธานกรรมการ

๓. นางสาววาสนา วงษาไชย กรรมการและเลขานกุ าร

๖) มคี วามรู้ ทกั ษะพนื้ ฐาน และเจตคติทีด่ ีตอ่ งานอาชพี ประกอบด้วย

๑. นางสาวนิภาพร จลุ ลาย ประธานกรรมการ

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปี ๒๕๖๓

94

๒. นางทรพั ย์ศฺดี ศรีส่อง รองประธานกรรมการ

๓. นางสาวสิริเกศ หมัดเจริญ กรรมการและเลขานุการ

ข้อ ๑.๒ คุณลกั ษณะทพี่ งึ ประสงค์ของผ้เู รยี น

๑) การมีคุณลกั ษณะและค่านิยมท่ีดตี ามทส่ี ถานศึกษากำหนด ประกอบด้วย

๑. นายสทิ ธพิ ร เนียมชำนาญ ประธานกรรมการ

๒. นายธรี ศกั ดิ์ เวฬวุ นารักษ์ รองประธานกรรมการ

๓. นายกำพล ศรลี ะพนั ธ์ กรรมการและเลขานกุ าร

๒) ความภูมิใจในทอ้ งถิ่นและความเปน็ ไทย ประกอบด้วย

๑. นางเสาวคนธ์ บญุ ชู ประธานกรรมการ

๒. นายประมวล กะกันดี รองประธานกรรมการ

๓. นางสาววยิ ะดา เอยี่ มมาลา กรรมการและเลขานุการ

๓) การยอมรับทจี่ ะอย่รู ว่ มกนั บนความแตกตา่ งและหลากหลาย ประกอบดว้ ย

๑. นางศริ มิ าศ ดาพัวพนั ธ์ ประธานกรรมการ

๒. นางสาวปิยวดี ศรกี ลบั รองประธานกรรมการ

๓. นางวรี วรรณ ภูมิภทั รเศรษฐ์ กรรมการ

๔. นางสาววันดี ประจกั ษ์ กรรมการและเลขานุการ

๔) สขุ ภาวะทางร่างกาย และจติ สงั คม ประกอบด้วย

๑. นางสาวบหุ ลนั เฉียดไธสง ประธานกรรมการ

๒. นายเกษม ทึมกระโทก รองประธานกรรมการ

๓. นายทนงรักษ์ ตอรบรัมย์ กรรมการและเลขานกุ าร

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิ ารและการจัดการ

๑. มีเปา้ หมายวิสัยทศั น์และพันธกจิ ที่สถานศกึ ษากำหนดชัดเจน ประกอบดว้ ย

๑. นายวเิ ชียร หาฉวี ประธานกรรมการ

๒. นางพิชญาภัค ปกั เคทงั รองประธานกรรมการ

๓. นางสาวมณั ฑนาพร แสนเสริม กรรมการและเลขานกุ าร

๒. มรี ะบบบริหารและจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ประกอบด้วย

๑. นางพรทิพย์ เอย่ี มมาลา ประธานกรรมการ

๒. นายปรัชญา เตยี้ ไธสง รองประธานกรรมการ

๓. นางจนั ทร์เพญ็ วลิ าส กรรมการและเลขานกุ าร

๓. ดำเนินงานพฒั นาวิชาการทเ่ี นน้ คณุ ภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกั สตู ร สถานศกึ ษาและ

กลมุ่ เปา้ หมาย ประกอบด้วย

๑. นางขจร ไพรแสงอรุณ ประธานกรรมการ

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR)โรงเรียนคูเมอื งวทิ ยาคม ปี ๒๕๖๓


Click to View FlipBook Version
Previous Book
METRO TRANS GROUP 2021 (РУС PP)
Next Book
Arabic Sweets