The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by นายไพรัช สุริยะ, 2021-04-06 23:38:14

แผนเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

แผนเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

แผนการสอน/การเรียนรู้มงุ้ เน้นสมรรถนะอาชีพ
และบรู ณาการปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียง/คณุ ลกั ษณะ 3D

รหัส 20102-2002 วชิ า เขยี นแบบด้วยโปรแกรมคอมพวิ เตอร์
หลกั สูตร ประกาศนียบัตรวชิ าชพี พุทธศกั ราช 2556
ประเภทวิชา/หมวดวชิ า อุตสาหกรรม
สาขาวชิ า ชา่ งกลโรงงาน
สาขางาน เครอื่ งมือกล

จดั ทาโดย
ไพรชั สุริยะ

ครูประจาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
วทิ ยาลยั เทคนคิ สวา่ งแดนดิน
อาชวี ศึกษาจังหวดั สกลนคร

แบบคาขออนมุ ัติใชแ้ ผนการจดั การเรียนรู้

มุ่งเนน้ สมรรถนะอาชพี และบรู ณาการปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง
ตามคุณธรรม จรยิ าธรรม คา่ นยิ ม และคุณลักษณะท่พี ึงประสงค์ ของผสู้ าเรจ็ การศกึ ษา

รายวิชา งานเครอ่ื งมือกลเบือ้ งตน้ รหสั วิชา 20100-1007

ลงชือ่ .....................................................

( นาย ไพรชั สรุ ยิ ะ )

ตาแหนง่ ครูพิเศษสอน

ผู้จัดทา

ความเหน็ หวั หนา้ แผนกวิชา ความเห็นหวั หนา้ งานพฒั นาหลักสตู รฯ

............................................... ...............................................

ลงชอ่ื ............................................... ลงช่ือ...............................................

(นายสรุ ัตน์ โคตรปญั ญา) (นายคุมดวง พรมอินทร)์

หวั หนา้ แผนกช่างกลโรงงาน หัวหน้างานพฒั นาหลกั สูตรการเรยี นการสอน

ความเห็นรองผู้อานวยการฝา่ ยวิชาการ

...............................................

ลงชื่อ……………………………………...

(นายทนิ กร พรหมอนิ ทร)์

รองผอู้ านวยการฝ่ายวชิ าการ

ความเห็นผู้อานวยการวทิ ยาลัยเทคนคิ สว่างแดนดนิ

...............................................

ลงชื่อ............................................

(นางวรรณภา พว่ งกลุ )

ผอู้ านวยการวทิ ยาลัยเทคนคิ สว่างแดนดิน

คำนำ

แผนจดั การเรียนรู้ วชิ า เขยี นแบบดว้ ยโปรแกรมคอมพวิ เตอร์ รหสั วชิ า 20102-2002 เป็ นการจดั การ
เรียนรู้ในรูปของฐานสมรรถนะ และยงั น้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพองเพียงมาบูรณาการในการ
ปฏิบตั งิ านอีกดว้ ย แผนการจดั การเรียนรู้น้ีไดแ้ บ่งหน่วยการเรียน 12 หน่วยดงั น้ี

1. การตดิ ต้งั อุปกรณ์และโปรแกรมเขยี นแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์
2. หลกั การใชข้ องโปรแกรม AutoCAD
3. การกาหนดรูปแบบของการเขยี นแบบ
4. การแสดงภาพ
5. การเขยี นภาพ 2 มิติ
6. การปรบั ปรุงแบบงาน
7. การเขยี นภาพ 3 มิติ
8. การบอกขนาด
9. การเขยี นภาพประกอบ
10. การเขียนขอ้ ความ
11. การสร้างตารางรายการ
12. การพมิ พแ์ บบงาน
ในแผนจดั การเรียนรู้น้ีใชเ้ วลาสอนท้งั หมด 68 ชง่ั โมง โดยใชส้ ่ือการสอนประกอบดว้ ย ของจริง
เคร่ืองคอมพวิ เตอร์ เครื่องรบั โทรทศั น์ เคร่ืองฉาย Projector การวดั และประเมินผลการเรียนรู้ในขณะเรียน
วดั ดว้ ยการใหผ้ เู้ รียนไดฝ้ ึกใชต้ าสง่ั ของโปรแกรมโดยการทาใบงาน ส่วนหลงั เรียนใหท้ าแบบฝึกหดั
ผจู้ ดั ทาแผนการเรียนรู้ขอขอบคุณ ผบู้ ริหารทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนในดา้ นต่างๆ ครูแผนกช่างกล
โรงงานทุกคนที่ใหค้ าปรึกษาเก่ียวกบั ดา้ นวชิ าการ บุคลากรวิทยาลยั เทคนิคพทั ลุงทุกคนที่ใหค้ วามร่วมมือ
และท่ีสาคญั ขอขอบคุณ ภรรยา พรอ้ มลูกๆทุกคนท่ีช่วยเป็ นกาลงั ใจใหก้ ารจดั ทาแผนการจดั การเรียนรู้ลุล่วง
ไปไดด้ ว้ ยดี

การเขียนแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์

สารบัญ 1
1
การวิเคราะห์หน่วยและวิเคราะห์รายวชิ า 2
ตารางวิเคราะห์หลกั สูตร 4
ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้และเวลาทใ่ี ช้ในการเรียนรู้ 6
หน่วยท่ี 1 การตดิ ต้ังอุปกรณ์และโปรแกรมการเขียนแบบด้วยคอมพวิ เตอร์ 10
12
• สาระสาคญั 13
• สมรรถนะท่พี งึ ประสงค์ 15
• สาระการเรียนรู้ 16
• กิจกรรมการเรียนการสอน
• การวดั และประเมินผล 21
• การบูรณาการ 21
• แบบทดสอบ 22
• ใบเฉลยแบบทดสอบ 25
• ใบงานที่ 1 27
• ใบปฏบิ ตั ิงานท่ี 1 29
31
หน่วยท่ี 2 หลกั การใช้โปรแกรม AutoCAD 2010 33
• สาระสาคญั 35
• สมรรถนะที่พงึ ประสงค์ 36
• สาระการเรียนรู้
• กิจกรรมการเรียนการสอน
• การวดั และประเมินผล
• การบรู ณาการ
• แบบทดสอบ
• ใบเฉลยแบบทดสอบ
• ใบงานที่ 2
• ใบปฏิบตั ิงานที่ 3

หน่วยที่ 3 การกาหนดรูปแบบของการเขียนแบบ การเขียนแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์
• สาระสาคญั
• สมรรถนะทพี่ งึ ประสงค์ 41
• สาระการเรียนรู้ 41
• กิจกรรมการเรียนการสอน 42
• การวดั และประเมินผล 44
• การบรู ณาการ 46
• แบบทดสอบ 48
• ใบเฉลยแบบทดสอบ 49
• ใบงานที่ 3 52
• ใบปฏบิ ตั งิ านที่ 1 56
58
หน่วยท่ี 4 การแสดงภาพ
• สาระสาคญั 64
• สมรรถนะที่พงึ ประสงค์ 64
• สาระการเรียนรู้ 65
• กิจกรรมการเรียนการสอน 67
• การวดั และประเมินผล 70
• การบูรณาการ 73
• แบบทดสอบ 75
• ใบเฉลยแบบทดสอบ 77
• ใบงานที่ 4.1 79
• ใบปฏบิ ตั ิงานที่ 4.1 83
• ใบงานที่ 4.2 81
• ใบปฏบิ ตั งิ านที่ 4.2 87

หน่วยท่ี 5 การเขียนภาพ 2 มิติ 93
การเขยี นเส้นตรง 93
• สาระสาคญั 93
• สมรรถนะทพ่ี งึ ประสงค์ 94
• สาระการเรียนรู้

• กิจกรรมการเรียนการสอน การเขียนแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์
• การวดั และประเมินผล
• การบรู ณาการ 96
• แบบทดสอบ 98
• ใบเฉลยแบบทดสอบ 107
• ใบงานท่ี 5.1 109
• ใบปฏบิ ตั ิงานที่ 5.1 113
• ใบงานที่ 5.2 114
• ใบปฏบิ ตั งิ านท่ี 5.2 115
• ใบงานที่ 5.3 116
• ใบปฏบิ ตั งิ านท่ี 5.3 117
119
การเขยี นเส้นโค้ง 120
• สาระสาคญั
• สมรรถนะท่ีพงึ ประสงค์ 132
• สาระการเรียนรู้ 132
• กิจกรรมการเรียนการสอน 132
• การวดั และประเมินผล 133
• การบูรณาการ 136
• แบบทดสอบ 138
• ใบเฉลยแบบทดสอบ 144
• ใบงานที่ 6.1 145
• ใบปฏิบตั งิ านที่ 6.1 151
• ใบงานที่ 6.2 152
• ใบปฏิบตั งิ านที่ 6.2 153
156
การสร้างจดุ ทางานและรูปหลายเหลี่ยม 157
• สาระสาคญั
• สมรรถนะทพี่ งึ ประสงค์ 168
• สาระการเรียนรู้ 168
• กิจกรรมการเรียนการสอน 168
169
171

• การวดั และประเมินผล การเขียนแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์
• การบูรณาการ
• แบบทดสอบ 173
• ใบเฉลยแบบทดสอบ 186
• ใบงานท่ี 7.1 187
• ใบปฏิบตั ิงานที่ 7.1 185
• ใบงานท่ี 7.2 194
• ใบปฏิบตั ิงานท่ี 7.2 195
198
หน่วยท่ี 6 การปรับปรุงแบบ 199
การเลือกและแก้ไขแบบบางส่ วน
• สาระสาคญั 215
• สมรรถนะที่พงึ ประสงค์ 215
• สาระการเรียนรู้ 215
• กิจกรรมการเรียนการสอน 216
• การวดั และประเมินผล 218
• การบูรณาการ 220
• แบบทดสอบ 226
• ใบเฉลยแบบทดสอบ 227
• ใบงานท่ี 8 234
• ใบปฏบิ ตั งิ านที่ 8 235
การคดั ลอกแบบ 236
• สาระสาคญั 247
• สมรรถนะท่พี งึ ประสงค์ 247
• สาระการเรียนรู้ 247
• กิจกรรม 248
• การวดั และประเมินผล 249
• การบรู ณาการ 251
• แบบทดสอบ 259
• ใบเฉลยแบบทดสอบ 260
265

• ใบงานที่ 9.1 การเขียนแบบดว้ ยคอมพิวเตอร์
• ใบปฏิบตั ิงานท่ี 9.1
• ใบงานที่ 9.2 266
• ใบปฏิบตั ิงานที่ 9.2 267
การเปลี่ยนแปลงแบบและการเขยี นลวดลาย 270
• สาระสาคญั 271
• สมรรถนะทีพ่ งึ ประสงค์ 286
• สาระการเรียนรู้ 286
• กิจกรรม 286
• การวดั และประเมินผล 287
• การบรู ณาการ 288
• แบบทดสอบ 290
• ใบเฉลยแบบทดสอบ 297
• ใบงานท่ี 10 298
• ใบปฏบิ ตั งิ านที่ 10 303
304
หน่วยที่ 7 การเขยี นภาพ 3 มติ ิ 305
• สาระสาคญั
• สมรรถนะทพ่ี งึ ประสงค์ 318
• สาระการเรียนรู้ 318
• กิจกรรมการเรียนการสอน 318
• การวดั และประเมินผล 319
• การบรู ณาการ 320
• แบบทดสอบ 323
• ใบเฉลยแบบทดสอบ 324
• ใบงานที่ 11 326
• ใบปฏิบตั งิ านที่ 11 328
329
หน่วยที่ 8 การบอกขนาดและเขียนสัญลกั ษณ์ 330
• สาระสาคญั
• สมรรถนะที่พงึ ประสงค์ 339
339

• สาระการเรียนรู้ การเขียนแบบดว้ ยคอมพิวเตอร์
• กิจกรรมการเรียนการสอน
• การวดั และประเมินผล 340
• การบรู ณาการ 342
• แบบทดสอบ 344
• ใบเฉลยแบบทดสอบ 347
• ใบงานท่ี 12.1 349
• ใบปฏิบตั งิ านที่ 12.1 353
• ใบงานท่ี 12.2 357
• ใบปฏิบตั ิงานที่ 12.2 359
367
หน่วยที่ 9 การเขยี นภาพประกอบ 368
• สาระสาคญั
• สมรรถนะท่พี งึ ประสงค์ 374
• สาระการเรียนรู้ 374
• กิจกรรมการเรียนการสอน 375
• การวดั และประเมินผล 375
• การบรู ณาการ 378
• แบบทดสอบ 364
• ใบเฉลยแบบทดสอบ 380
• ใบงานที่ 14 382
• ใบปฏบิ ตั ิงานที่ 14 384
386
หน่วยที่ 10 การเขยี นข้อความ
• สาระสาคญั 394
• สมรรถนะที่พงึ ประสงค์ 394
• สาระการเรียนรู้ 379
• กิจกรรมการเรียนการสอน 398
• การวดั และประเมินผล 399
• การบรู ณาการ 402
• แบบทดสอบ 403

• ใบเฉลยแบบทดสอบ การเขียนแบบดว้ ยคอมพิวเตอร์
• ใบงานท่ี 15
• ใบปฏบิ ตั ิงานที่ 15 404
405
หน่วยที่ 11 การสร้างตารางรายการ 406
• สาระสาคญั
• สมรรถนะทพ่ี งึ ประสงค์ 413
• สาระการเรียนรู้ 413
• กิจกรรมการเรียนการสอน 414
• การวดั และประเมินผล 416
• การบรู ณาการ 418
• แบบทดสอบ 420
• ใบเฉลยแบบทดสอบ 421
• ใบงานที่ 16 422
• ใบปฏบิ ตั งิ านท่ี 16 424
425
หน่วยที่ 12 การพิมพ์แบบงาน
• สาระสาคญั 434
• สมรรถนะท่ีพงึ ประสงค์ 434
• สาระการเรียนรู้ 435
• กิจกรรมการเรียนการสอน 436
• การวดั และประเมินผล 438
• การบูรณาการ 440
• แบบทดสอบ 441
• ใบเฉลยแบบทดสอบ 442
• ใบงานที่ 17 444
• ใบปฏบิ ตั งิ านท่ี 17 445
446
บรรณานุกรม

ตารางวเิ คราะห์หลกั สูตรรายวชิ า

รหสั วิชา 20102-2002 ช่ือวชิ า เขียนแบบดว้ ยโปรแกรมคอมพวิ เตอร์ จานวน 2 หน่วยกิต 4 ชม/สปั ดาห์

หน่วยท่ี ชื่อหน่วยการเรียน สปั ดาหท์ ่ี ชว่ั โมงที่

1 การติดต้งั อุปกรณ์และโปรแกรมเขียนแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์ 1 1-4
2 หลกั การใชข้ องโปรแกรม AutoCAD 2010 2 5–8
3 การกาหนดรูปแบบของการเขยี นแบบ 3 9 – 12
4 การแสดงภาพ 4 13 – 16
5 การเขียนภาพ 2 มิติ 5 17 – 20
6 21 - 24
6 การปรบั ปรุงแบบ 7 25 – 28
8 27 – 32
7 การเขียนภาพ 3 มิติ 9 31 – 36
8 การกาหนดขนาดและเขยี นสญั ลกั ษณ์ลงในแบบงาน 10 37 – 40
11 41 – 44
9 การเขียนภาพประกอบ 12 45 – 48
10 การเขียนขอ้ ความ 13 49 – 52
11 การสรา้ งตารางรายการ 14 51 – 56
12 การพมิ พแ์ บบงาน 15 57 – 60
13 ทดสอบปลายภาคเรียน 16 61 – 64
17 65 – 68
18 67 - 72

รวม 68

การเขียนแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์

ตารางจดั ทาหน่วยการเรียนรู้

รหัส 20102-2002 วิชา เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพวิ เตอร์ จานวนคาบ 4 คาบ/สัปดาห์

หน่วย เน้ือหาสาระ สมรรถนะทพ่ี งึ ประสงค์
ที่

1 การติดต้งั อุปกรณ์และโปรแกรมเขยี นแบบ 1. แสดงความรู้เกี่ยวกบั อุปกรณ์จาเป็ นท่ีใชใ้ นการ

ดว้ ยคอมพวิ เตอร์ เขยี นแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์ทกุ ชิ้น

1. อุปกรณ์ทใ่ี ช้ 2. ปฏิบตั ิการติดต้งั อุปกรณ์ที่ใชส้ าหรับเขียนแบบ

2. การติดต้งั อุปกรณ์ ดว้ ยคอมพวิ เตอร์

3. การตดิ ต้งั โปรแกรม 3. ปฏิบัติการติดต้ังโปรแกรมเขียนแบบด้วย

คอมพวิ เตอร์

4. นอ้ มนาหลกั ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียงใชใ้ นการ

ปฏบิ ตั งิ าน

2 หลกั การใชข้ องโปรแกรม AutoCAD 1. ปฏบิ ตั ิการใชโ้ ปรแกรม AutoCAD ตาม

1. การเขา้ สู่โปรแกรมโปรแกรม รายการท่กี าหนด

2. ส่วนตา่ งๆของโปรแกรม 2. นอ้ มนาหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี งใชใ้ น

3. การเรียกใชค้ าสง่ั การปฏบิ ตั งิ าน

4. การออกจากโปรแกรม

5. ความหมายของ Mode ต่างๆ

6. การใชง้ านของ Function Key

7. การจดั การไฟล์

3 การกาหนดรูปแบบของการเขยี นแบบ 1. ปฏบิ ตั ิการกาหนดรูปแบบของการเขยี นแบบ

1. การกาหนดรูปแบบหน่วยของการเขยี น ตามที่กาหนด

แบบ 2. นอ้ มนาหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใชใ้ น

2. การกาหนดขอบเขตของการเขยี นแบบ การปฏบิ ตั งิ าน

3. การกาหนด Gridและ Snap

4. การเลือกเครื่องมือคน้ หาตาแหน่งต่างๆ

ของแบบ

5. การสรา้ งและกาหนดรูปแบบของช้นั ภาพ

การเขียนแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์

4 การแสดงภาพ 1. ปฏิบตั ิการเปล่ียนมุมมองของแบบตามท่ี

1. การเปล่ียนมุมมองของแบบ กาหนด

2. การเลื่อนแบบ 2. ปฏบิ ตั ิการเล่ือนแบบตามทกี่ าหนด

3. การแสดงภาพ 3 มิติ 3. ปฏิบตั ิการแสดงภาพ 3 มิตใิ นลกั ษณะตา่ งๆ

ตามทก่ี าหนด

4. นอ้ มนาหลกั ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียงใชใ้ น

การปฏิบตั ิงาน

5 การเขยี นภาพ 2 มิติ 1. ปฏบิ ตั ิการกาหนดตาแหน่งต่างๆของเสน้ ตามที่

1. การเขยี นเสน้ ตรง กาหนด

1.1 การกาหนดตาแหน่งลงในแบบ 2. ปฏิบตั ิการเขียนเสน้ ตรงทที่ ราบจดุ เร่ิมตน้ และ

1.2 การเขยี นเสน้ ตรงที่มีจุดเร่ิมตน้ และ จดุ สิ้นสุดตามทก่ี าหนด

จุดสิ้นสุด 3. ปฏบิ ตั ิการเขยี นเสน้ ร่างตามทก่ี าหนด

1.3 การเขียนเสน้ ตรงท่ีทราบจุดเร่ิมตน้ 4. ปฏิบตั ิการเขียนเสน้ ร่างขา้ งเดียวตามท่กี าหนด

และจดุ ท่ีเสน้ ลากผา่ น 5. ปฏบิ ตั ิการเขยี นวงกลมดว้ ยคาสง่ั Circle ตามท่ี

1.4 การเขียนเสน้ ตรงที่มีจุดเริ่มตน้ และ กาหนด

ทราบจดุ ผา่ น 6. ปฏบิ ตั ิการเขียนส่วนโคง้ ดว้ ยคาสง่ั Arc ตามท่ี

2. การเขียนเสน้ โคง้ และวงกลม กาหนด

2.1 การเขยี นวงกลม 7. ปฏบิ ตั ิการเขยี นวงรีดว้ ยคาสง่ั Ellipse ตามที่

2.2 การเขียนส่วนโคง้ กาหนด

2.3 การเขียนวงรี 8. ปฏิบตั ิการสรา้ งจดุ ตามที่กาหนด

3. การสร้างจดุ ทางาน 9. ปฏิบตั ิการแบ่งวตั ถุออกเป็ นส่วนๆ ดว้ ยคาสง่ั

4.1 การสรา้ งรูปลกั ษณะของจุด Divide และ Measure ตามทกี่ าหนด

4.2 การสรา้ งจุดบนพน้ื ทเี่ ขียนแบบ 10. ปฏบิ ตั ิการเขยี นรูปหลายเหลี่ยมตามท่ีกาหนด

4. การสรา้ งรูปดว้ ยเสน้ ตอ่ เน่ือง 11. นอ้ มนาหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี งใชใ้ น

5. การสรา้ งรูปสี่เหลี่ยม การปฏิบตั ิงาน

6. การสรา้ งรูปหลายเหล่ียม

การเขียนแบบดว้ ยคอมพิวเตอร์

6 1 การเลือกและแกไ้ ขแบบบางส่วน 1. ปฏบิ ตั ิการเลือกและแกไ้ ขแบบบางส่วนตามที่

1.1 หลกั การเขยี นภาพฉาย กาหนด

1.2 การเลือกส่วนของแบบ 2. ปฏบิ ตั ิการคดั ลอกแบบงานตามท่กี าหนด

1.3 การลบส่วนของแบบ 3. ปฏบิ ตั ิการเปลี่ยนแปลงแบบตามท่ีกาหนด

1.4 การตดั เสน้ บางส่วน 4. นอ้ มนาหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใชใ้ นการ

1.5 การเปล่ียนแปลงความยาวของเสน้ ปฏบิ ตั งิ าน

1.6 การตดั มุม

1.7 การมนมุม

2 การคดั ลอกแบบงาน

2.1 การคดั ลอกแบบงาน

2.2 การคดั ลอกแบบงานลกั ษณะพลิกกลบั

2.3 การคดั ลอกแบบงานลกั ษณะคู่ขนาน

2.4 การคดั ลอกแบบงานลกั ษณะเป็น

กลุ่ม

3 การเปลี่ยนแปลงแบบงานและการเขียน

ลวดลาย

3.1 การเคลื่อนยา้ ยแบบงาน

3.2 การหมุนแบบงาน

3.3 การเปลี่ยนแปลงขนาดแบบงาน

3.4 การยดื หรือหดแบบงาน

3.5 การเขยี นเสน้ ลายตดั

7 การเขียนภาพ 3 มิติ 1. ปฏบิ ตั ิการสรา้ ง Solid Model ตามท่ีกาหนด

1. การสร้าง Solid Model ดว้ ยกลุ่มคาสง่ั 2. นอ้ มนาหลกั ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียงใชใ้ น

เรขาคณิตพน้ื ฐาน การปฏบิ ตั งิ าน

2. การสร้าง Solid Model ดว้ ยหลกั การ

รวมภาพเขา้ ดว้ ยกนั

3. การสรา้ ง Solid Model จากภาพ 2 D

การแกไ้ ข Solid Model

การเขียนแบบดว้ ยคอมพิวเตอร์

8 การกาหนดขนาดและเขยี นสญั ลกั ษณ์ลง 1. ปฏบิ ตั กิ ารกาหนดรูปแบบของการเขยี นแบบ

ในแบบงาน ตามทีก่ าหนด

1. การจดั การรูปแบบของการกาหนด 2. ปฏบิ ตั ิการบอกขนาดลงในแบบตามท่ีกาหนด

ขนาด 3. ปฏิบตั ิการเขียนสญั ลกั ษณ์ลงในแบบตามที่

2. การกาหนดรูปแบบเสน้ กาหนดขนาด , กาหนด

เสน้ ช่วยกาหนดขนาดและหวั ลูกศรท่ี 4. นอ้ มนาหลกั ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี งใชใ้ นการ

ใชใ้ นการกาหนดขนาด ปฏิบตั งิ าน

3. การกาหนดรูปแบบตวั เลขกาหนด

ขนาด

4. การกาหนดตาแหน่งทเี่ หมาะสมใหก้ บั

ตวั เลขและหวั ลูกศรในการกาหนด

ขนาด

5. การกาหนดรูปแบบของหน่วยวดั ของ

การกาหนดขนาดและกาหนด

สญั ลกั ษณ์ไปใชร้ ่วมกบั การบอกขนาด

6. การกาหนดรูปแบบของการกาหนด

พกิ ดั ความเผอ่ื

7. การกาหนดขนาดความยาวในแนวตรง

8. การกาหนดขนาดความยาวในแนวเอียง

9. การกาหนดขนาดโดยมีจดุ อา้ งอิงจุดเดียวกนั

10. การกาหนดขนาดแบบต่อเนื่อง

11. การกาหนดขนาดส่วนโคง้

12. การกาหนดขนาดวงกลม

13. การกาหนดขนาดมุม

14. การกาหนดพกิ ดั ความเผอื่

15. การกาหนดคุณสมบตั ขิ องผวิ งาน

การเขียนแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์

9 การเขยี นภาพประกอบ 1. ปฏิบตั ิการเขยี นแบบภาพประกอบลกั ษณ์ 2 มิติ

1. การนาภาพ 2 D เขา้ มาในพ้นื ท่เี ขยี น ตามท่ีกาหนด

แบบ 2. นอ้ มนาหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี งใชใ้ น

2. การประกอบภาพเขา้ ดว้ ยกนั การปฏิบตั ิงาน

3. การสรา้ งตวั เลขช้ีชิ้นส่วนและตาราง

รายการ

10 การเขยี นขอ้ ความ 1. ปฏิบตั ิการกาหนดรูปแบบและเขียนขอ้ ความ

1. การจดั การรูปแบบของขอ้ ความ ความลงในแบบงานตามท่กี าหนด

2. การกาหนดแบบ ลกั ษณะ ขนาดของ 2. นอ้ มนาหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใชใ้ น

ตวั อกั ษร การปฏบิ ตั ิงาน

3. การกาหนดลกั ษณะของขอ้ ความ

4. การเขยี นขอ้ ความความลงในแบบงาน

11 การสรา้ งตารางรายการ 1. ปฏิบตั ิการสร้างตารางรายการตามแบบที่

1. การสร้างตารางรายการ กาหนด

2. การแกไ้ ขตารางรายการ 2. นอ้ มนาหลกั ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียงใชใ้ น

3. การนาตารางรายการไปใชก้ บั แบบงาน การปฏิบตั งิ าน

12 การพมิ พแ์ บบงาน 1. ปฏิบตั ิการจดั การและพมิ พแ์ บบงานตามท่ี
1. การนาแบบลงสู่กรอบตารางรายการ กาหนด
2. การกาหนดเสกลและตาแหน่งใหก้ บั
แบบ 2. นอ้ มนาหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี งใชใ้ น
3. การพมิ พแ์ บบงาน การปฏบิ ตั ิงาน

แผนจดั การเรียนรู้บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตารางจดั ทาหน่วยการเรียนรู้

รหัส 20102-2002 วิชา เขยี นแบบด้วยโปรแกรมคอมพวิ เตอร์ จานวนคาบ 4 คาบ/สัปดาห์

หน่วย เน้ือหาสาระ สมรรถนะทีพ่ งึ ประสงค์
ที่

1 การติดต้งั อุปกรณ์และโปรแกรมเขียนแบบ 1. แสดงความรู้เก่ียวกบั อุปกรณ์จาเป็ นที่ใชใ้ นการ

ดว้ ยคอมพวิ เตอร์ เขียนแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์ทุกช้ิน

1. อุปกรณ์ทใี่ ช้ 2. ปฏิบตั ิการติดต้งั อุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับเขียนแบบ

2. การตดิ ต้งั อุปกรณ์ ดว้ ยคอมพวิ เตอร์

3. การติดต้งั โปรแกรม 3. ปฏิบัติการติดต้ังโปรแกรมเขียนแบบด้วย

คอมพวิ เตอร์

4. นอ้ มนาหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี งใชใ้ นการ

ปฏิบตั งิ าน

2 หลกั การใชข้ องโปรแกรม AutoCAD 1. ปฏิบตั ิการใชโ้ ปรแกรม AutoCADตามรายการ

1. การเขา้ สู่โปรแกรมโปรแกรม ทก่ี าหนด

2. ส่วนต่างๆของโปรแกรม 2. นอ้ มนาหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใชใ้ น

3. การเรียกใชค้ าสง่ั การปฏิบตั ิงาน

4. การออกจากโปรแกรม

5. ความหมายของ Mode ตา่ งๆ

6. การใชง้ านของ Function Key

7. การจดั การไฟล์

3 การกาหนดรูปแบบของการเขียนแบบ 1. ปฏบิ ตั ิการกาหนดรูปแบบของการเขียนแบบ

1. การกาหนดรูปแบบหน่วยของการเขียน ตามที่กาหนด

แบบ 2. นอ้ มนาหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี งใชใ้ น

2. การกาหนดขอบเขตของการเขียนแบบ การปฏิบตั ิงาน

3. การกาหนด Gridและ Snap

4. การเลือกเคร่ืองมือคน้ หาตาแหน่งต่างๆ

ของแบบ

5. การสรา้ งและกาหนดรูปแบบของช้นั ภาพ

แผนจดั การเรียนรู้บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4 การแสดงภาพ 1. ปฏิบตั ิการเปล่ียนมุมมองของแบบตามท่ี

1. การเปล่ียนมุมมองของแบบ กาหนด

2. การเล่ือนแบบ 2. ปฏิบตั ิการเลื่อนแบบตามที่กาหนด

3. การแสดงภาพ 3 มิติ 3. ปฏบิ ตั ิการแสดงภาพ 3 มิตใิ นลกั ษณะต่างๆ

ตามท่กี าหนด

4. นอ้ มนาหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี งใชใ้ น

การปฏิบตั งิ าน

5 การเขยี นภาพ 2 มิติ 1. ปฏิบตั ิการกาหนดตาแหน่งต่างๆของเสน้ ตามท่ี

1. การเขียนเสน้ ตรง กาหนด

1.1 การกาหนดตาแหน่งลงในแบบ 2. ปฏิบตั ิการเขียนเสน้ ตรงท่ีทราบจุดเร่ิมตน้ และ

1.2 การเขยี นเสน้ ตรงที่มีจุดเร่ิมตน้ และ จุดสิ้นสุดตามทก่ี าหนด

จดุ ส้ินสุด 3. ปฏิบตั ิการเขียนเสน้ ร่างตามที่กาหนด

1.3 การเขียนเสน้ ตรงท่ีทราบจุดเร่ิมตน้ 4. ปฏิบตั ิการเขยี นเสน้ ร่างขา้ งเดียวตามทกี่ าหนด

และจุดท่ีเสน้ ลากผา่ น 5. ปฏบิ ตั ิการเขียนวงกลมดว้ ยคาสงั่ Circle ตามที่

1.4 การเขยี นเสน้ ตรงทมี่ ีจุดเร่ิมตน้ และ กาหนด

ทราบจดุ ผา่ น 6. ปฏิบตั ิการเขยี นส่วนโคง้ ดว้ ยคาสงั่ Arc ตามที่

2. การเขียนเสน้ โคง้ และวงกลม กาหนด

2.1 การเขียนวงกลม 7. ปฏิบตั ิการเขียนวงรีดว้ ยคาสง่ั Ellipse ตามที่

2.2 การเขยี นส่วนโคง้ กาหนด

2.3 การเขียนวงรี 8. ปฏบิ ตั ิการสร้างจุดตามที่กาหนด

3. การสรา้ งจุดทางาน 9. ปฏบิ ตั ิการแบ่งวตั ถุออกเป็ นส่วนๆ ดว้ ยคาสงั่

4.1 การสร้างรูปลกั ษณะของจุด Divide และ Measure ตามทก่ี าหนด

4.2 การสรา้ งจดุ บนพน้ื ที่เขียนแบบ 10. ปฏิบตั ิการเขยี นรูปหลายเหล่ียมตามทก่ี าหนด

4. การสร้างรูปดว้ ยเสน้ ต่อเน่ือง 11. นอ้ มนาหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี งใชใ้ น

5. การสร้างรูปส่ีเหล่ียม การปฏบิ ตั งิ าน

6. การสรา้ งรูปหลายเหลี่ยม

แผนจดั การเรียนรู้บรู ณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี ง

6 1 การเลือกและแกไ้ ขแบบบางส่วน 1. ปฏบิ ตั ิการเลือกและแกไ้ ขแบบบางส่วนตามท่ี

1.1 หลกั การเขียนภาพฉาย กาหนด

1.2 การเลือกส่วนของแบบ 2. ปฏบิ ตั ิการคดั ลอกแบบงานตามที่กาหนด

1.3 การลบส่วนของแบบ 3. ปฏิบตั กิ ารเปลี่ยนแปลงแบบตามทก่ี าหนด

1.4 การตดั เสน้ บางส่วน 4. นอ้ มนาหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใชใ้ นการ

1.5 การเปล่ียนแปลงความยาวของเสน้ ปฏบิ ตั ิงาน

1.6 การตดั มุม

1.7 การมนมุม

2 การคดั ลอกแบบงาน

2.1 การคดั ลอกแบบงาน

2.2 การคดั ลอกแบบงานลกั ษณะพลิกกลบั

2.3 การคดั ลอกแบบงานลกั ษณะคู่ขนาน

2.4 การคดั ลอกแบบงานลกั ษณะเป็น

กลุ่ม

3 การเปลี่ยนแปลงแบบงานและการเขียน

ลวดลาย

3.1 การเคล่ือนยา้ ยแบบงาน

3.2 การหมุนแบบงาน

3.3 การเปลี่ยนแปลงขนาดแบบงาน

3.4 การยดื หรือหดแบบงาน

3.5 การเขยี นเสน้ ลายตดั

7 การเขยี นภาพ 3 มิติ 1. ปฏิบตั ิการสรา้ ง Solid Model ตามทกี่ าหนด

1. การสร้าง Solid Model ดว้ ยกลุ่มคาสง่ั 2. นอ้ มนาหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใชใ้ น

เรขาคณิตพ้นื ฐาน การปฏบิ ตั ิงาน

2. การสรา้ ง Solid Model ดว้ ยหลกั การ

รวมภาพเขา้ ดว้ ยกนั

3. การสรา้ ง Solid Model จากภาพ 2 D

การแกไ้ ข Solid Model

แผนจดั การเรียนรู้บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8 การกาหนดขนาดและเขยี นสญั ลกั ษณ์ลง 1. ปฏบิ ตั ิการกาหนดรูปแบบของการเขยี นแบบ

ในแบบงาน ตามท่ีกาหนด

1. การจดั การรูปแบบของการกาหนด 2. ปฏิบตั ิการบอกขนาดลงในแบบตามที่กาหนด

ขนาด 3. ปฏิบตั กิ ารเขยี นสญั ลกั ษณ์ลงในแบบตามที่

2. การกาหนดรูปแบบเสน้ กาหนดขนาด , กาหนด

เสน้ ช่วยกาหนดขนาดและหวั ลูกศรที่ 4. นอ้ มนาหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใชใ้ นการ

ใชใ้ นการกาหนดขนาด ปฏบิ ตั ิงาน

3. การกาหนดรูปแบบตวั เลขกาหนด

ขนาด

4. การกาหนดตาแหน่งทเี่ หมาะสมใหก้ บั

ตวั เลขและหวั ลูกศรในการกาหนด

ขนาด

5. การกาหนดรูปแบบของหน่วยวดั ของ

การกาหนดขนาดและกาหนด

สญั ลกั ษณ์ไปใชร้ ่วมกบั การบอกขนาด

6. การกาหนดรูปแบบของการกาหนด

พกิ ดั ความเผอ่ื

7. การกาหนดขนาดความยาวในแนวตรง

8. การกาหนดขนาดความยาวในแนวเอียง

9. การกาหนดขนาดโดยมีจดุ อา้ งอิงจดุ เดียวกนั

10. การกาหนดขนาดแบบต่อเน่ือง

11. การกาหนดขนาดส่วนโคง้

12. การกาหนดขนาดวงกลม

13. การกาหนดขนาดมุม

14. การกาหนดพกิ ดั ความเผอื่

15. การกาหนดคุณสมบตั ขิ องผวิ งาน

แผนจดั การเรียนรู้บรู ณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี ง

9 การเขียนภาพประกอบ 1. ปฏบิ ตั ิการเขียนแบบภาพประกอบลกั ษณ์ 2 มิติ

1. การนาภาพ 2 D เขา้ มาในพ้นื ทเี่ ขียน ตามที่กาหนด

แบบ 2. นอ้ มนาหลกั ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียงใชใ้ น

2. การประกอบภาพเขา้ ดว้ ยกนั การปฏบิ ตั ิงาน

3. การสร้างตวั เลขช้ีชิ้นส่วนและตาราง

รายการ

10 การเขยี นขอ้ ความ 1. ปฏิบตั ิการกาหนดรูปแบบและเขยี นขอ้ ความ

1. การจดั การรูปแบบของขอ้ ความ ความลงในแบบงานตามทกี่ าหนด

2. การกาหนดแบบ ลกั ษณะ ขนาดของ 2. นอ้ มนาหลกั ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียงใชใ้ น

ตวั อกั ษร การปฏบิ ตั งิ าน

3. การกาหนดลกั ษณะของขอ้ ความ

4. การเขียนขอ้ ความความลงในแบบงาน

11 การสร้างตารางรายการ 1. ปฏบิ ตั ิการสรา้ งตารางรายการตามแบบที่

1. การสร้างตารางรายการ กาหนด

2. การแกไ้ ขตารางรายการ 2. นอ้ มนาหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใชใ้ น

3. การนาตารางรายการไปใชก้ บั แบบงาน การปฏบิ ตั งิ าน

12 การพมิ พแ์ บบงาน 1. ปฏบิ ตั ิการจดั การและพมิ พแ์ บบงานตามท่ี
1. การนาแบบลงสู่กรอบตารางรายการ กาหนด
2. การกาหนดเสกลและตาแหน่งใหก้ บั
แบบ 2. นอ้ มนาหลกั ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี งใชใ้ น
3. การพมิ พแ์ บบงาน การปฏบิ ตั ิงาน

ตารางวเิ คราะห์หลกั สูตรรายวชิ า

รหสั วชิ า 20102-2102 ชื่อวชิ า การเขยี นแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์ จานวน 2 หน่วยกิต 4 ชม/สปั ดาห์

หน่วย ระดบั พฤตกิ รรมท่ีพงึ ประสงค์
ท่ี พทุ ธิพสิ ยั

ชื่อหน่วยการเรียน ความ ู้ร
ความเข้าใจ
นาไปใช้
วิเคราะ ์ห
สังเคราะ ์ห
ประเ ิมนค่า
ทักษะพิสัย
ิจตพิสัย
เวลา(ชม.)

1 การติดต้งั อุปกรณ์และโปรแกรมเขยี นแบบ 4
ดว้ ยคอมพวิ เตอร์
4
2 หลกั การใชข้ องโปรแกรม AutoCAD 4
3 การกาหนดรูปแบบของการเขยี นแบบ 4
4 การแสดงภาพ 12
5 การเขยี นภาพ 2 มิติ 12
6 การปรับปรุงแบบ 4
7 การเขยี นภาพ 3 มิติ 8
8 การกาหนดขนาดและเขยี นสญั ลกั ษณ์ลงใน
4
แบบงาน 4
9 การเขยี นภาพประกอบ 4
10 การเขยี นขอ้ ความ 4
11 การสร้างตารางรายการ
12 การพมิ พแ์ บบงาน
13

รวม 68

การเขียนแบบดว้ ยคอมพิวเตอร์

ตารางวเิ คราะห์หลกั สูตรรายวชิ า

รหสั วิชา 20102-2002 ช่ือวชิ า เขยี นแบบดว้ ยโปรแกรมคอมพวิ เตอร์ จานวน 2 หน่วยกิต 4 ชม/
สปั ดาห์

หน่วยที่ ช่ือหน่วยการเรียน สัปดาห์ท่ี ช่ัวโมงท่ี
1 1 1-4
2 การติดต้งั อุปกรณ์และโปรแกรมเขียนแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์ 2 5–8
1. อุปกรณ์ที่ใช้
3 2. การตดิ ต้งั อุปกรณ์ 3 9 – 12
3. การตดิ ต้งั โปรแกรม
4 หลกั การใชข้ องโปรแกรม AutoCAD 2010 4 13 – 16
5 1. การเขา้ สู่โปรแกรมโปรแกรม 5 17 – 20
2. ส่วนต่างๆของโปรแกรม
3. การเรียกใชค้ าสงั่
4. การออกจากโปรแกรม
5. ความหมายของ Mode ต่างๆ
6. การใชง้ านของ Function Key
7. การจดั การไฟล์
การกาหนดรูปแบบของการเขยี นแบบ
1. การกาหนดรูปแบบหน่วยของการเขยี นแบบ
2. การกาหนดขอบเขตของการเขียนแบบ
3. การกาหนด Gridและ Snap
4. การเลือกเครื่องมือคน้ หาตาแหน่งต่างๆของแบบ
5. การสร้างและกาหนดรูปแบบของช้นั ภาพ
การแสดงภาพ
1. การเปลี่ยนมุมมองของแบบ
2. การเล่ือนแบบ
3. การแสดงภาพ 3 มิติ

การเขยี นภาพ 2 มิติ

การเขียนแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์

1. การเขียนเสน้ ตรง 6 21 - 24
1.1 การกาหนดตาแหน่งลงในแบบ 7 25 – 28
1.2 การเขยี นเสน้ ตรงทม่ี ีจดุ เร่ิมตน้ และจดุ ส้ินสุด 8 27 – 32
1.3 การเขยี นเสน้ ตรงที่ทราบจุดเร่ิมตน้ และจุดที่เสน้ ลากผา่ น
1.4 การเขียนเสน้ ตรงทม่ี ีจดุ เร่ิมตน้ และทราบจดุ ผา่ น 9 31 – 36

5 การเขียนภาพ 2 มิติ
2. การเขียนเสน้ โคง้ และวงกลม
2.1 การเขียนวงกลม
2.2 การเขียนส่วนโคง้
2.3 การเขียนวงรี

5 การเขยี นภาพ 2 มิติ
3. การสรา้ งจดุ ทางาน
1.1 การสร้างรูปลกั ษณะของจุด
1.2 การสร้างจดุ บนพ้นื ท่ีเขียนแบบ
4. การสร้างรูปดว้ ยเสน้ ต่อเนื่อง
5. การสร้างรูปสี่เหล่ียม
การสร้างรูปหลายเหล่ียม

6 การปรบั ปรุงแบบ
1. การเลือกและแกไ้ ขแบบบางส่วน
1.1 หลกั การเขยี นภาพฉาย
1.2 การเลือกส่วนของแบบ
1.3 การลบส่วนของแบบ
1.4 การตดั เสน้ บางส่วน
1.5 การเปลี่ยนแปลงความยาวของเสน้
1.6 การตดั มุม
1.7 การมนมมุ

6 การปรับปรุงแบบ
2. การคดั ลอกแบบงาน

การเขียนแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์

2.1 การคดั ลอกแบบงาน 10 37 – 40
2.2 การคดั ลอกแบบงานลกั ษณะพลิกกลบั 11 41 – 44
2.3 การคดั ลอกแบบงานลกั ษณะคูข่ นาน 12 45 – 48
2.4 การคดั ลอกแบบงานลกั ษณะเป็ นกลุ่ม
6 การปรบั ปรุงแบบ 13 49 – 52
3. การเปลี่ยนแปลงแบบงานและการเขยี นลวดลาย
3.1 การเคลื่อนยา้ ยแบบงาน
3.2 การหมุนแบบงาน
3.3 การเปล่ียนแปลงขนาดแบบงาน
3.4 การยดื หรือหดแบบงาน
3.5 การเขียนเสน้ ลายตดั
7 การเขียนภาพ 3 มิติ
1. การสร้าง Solid Model ดว้ ยกลุ่มคาสงั่ เรขาคณิตพ้นื ฐาน
2. การสรา้ ง Solid Model ดว้ ยหลกั การรวมภาพเขา้ ดว้ ยกนั
3. การสร้าง Solid Model จากภาพ 2 D
4. การแกไ้ ข Solid Model

8 การกาหนดขนาดและเขยี นสญั ลกั ษณ์ลงในแบบงาน
1. การจดั การรูปแบบของการกาหนดขนาด
1.1 การกาหนดรูปแบบเสน้ กาหนดขนาด ,เสน้ ช่วย
กาหนดขนาดและหวั ลูกศรทใ่ี ชใ้ นการกาหนดขนาด
1.2 การกาหนดรูปแบบตวั เลขกาหนดขนาด
1.3 การกาหนดตาแหน่งทีเ่ หมาะสมใหก้ บั ตวั เลขและหวั
ลูกศรในการกาหนดขนาด
1.4 การกาหนดรูปแบบของหน่วยวดั ของการกาหนด
ขนาดและกาหนดสญั ลกั ษณ์ไปใชร้ ่วมกบั การบอก
ขนาด
1.5 การกาหนดรูปแบบของการกาหนดพกิ ดั ความเผอ่ื

8 การกาหนดขนาดและเขียนสญั ลกั ษณ์ลงในแบบงาน

การเขียนแบบดว้ ยคอมพิวเตอร์

2. การกาหนดและเขยี นสญั ลกั ษณล์ งในแบบงาน 14 51 – 56
2.1 การกาหนดขนาดความยาวในแนวตรง 15 57 – 60
2.2 การกาหนดขนาดความยาวในแนวเอียง
2.3 การกาหนดขนาดโดยมีจุดอา้ งอิงจุดเดียวกนั 16 61 – 64
2.4 การกาหนดขนาดแบบตอ่ เน่ือง 17 65 – 68
2.5 การกาหนดขนาดส่วนโคง้ 18 67 - 72
2.6 การกาหนดขนาดวงกลม
2.7 การกาหนดขนาดมุม
2.8 การกาหนดพกิ ดั ความเผอื่
2.9 การกาหนดคุณสมบตั ิของผวิ งาน

9 การเขียนภาพประกอบ
1. การนาภาพ 2 D เขา้ มาในพน้ื ท่ีเขียนแบบ
2. การประกอบภาพเขา้ ดว้ ยกนั
3. การสรา้ งตวั เลขช้ีชิ้นส่วนและตารางรายการ

10 การเขียนขอ้ ความ
1. การจดั การรูปแบบของขอ้ ความ
2. การกาหนดแบบ ลกั ษณะ ขนาดของตวั อกั ษร
3. การกาหนดลกั ษณะของขอ้ ความ
4. การเขยี นขอ้ ความความลงในแบบงาน

11 การสร้างตารางรายการ
1. การสร้างตารางรายการ
2. การแกไ้ ขตารางรายการ
3. การนาตารางรายการไปใชก้ บั แบบงาน

12 การพมิ พแ์ บบงาน
1. การนาแบบลงสู่กรอบตารางรายการ
2. การกาหนดเสกลและตาแหน่งใหก้ บั แบบ
3. การพมิ พแ์ บบงาน

13 ทดสอบปลายภาคเรียน

การเขียนแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์

รวม 68

แผนการจัดการเรียนรู้ 1
ชื่อวชิ า เขยี นแบบดว้ ยโปรแกรมคอมพวิ เตอร์
ชื่อหน่วย การตดิ ต้งั อุปกรณ์และโปรแกรมเขียนแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์ หน่วยที่ 1
ช่ือเรื่อง การติดต้งั อุปกรณ์และโปรแกรมเขียนแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์ สอนคร้งั ท่ี 1
คาบรวม 4
จานวนคาบ 4

หัวข้อเรื่อง การตดิ ต้งั อุปกรณ์และโปรแกรมเขยี นแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์
สาระสาคญั

การติดต้งั อุปกรณ์และโปรแกรมเขียนแบบดว้ ยคอมพิวเตอร์ หมายถึงการนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีจาเป็ นใน
การใชง้ านนามาต่อเขา้ ดว้ ยกนั และนาโปรแกรมสาเร็จรูปมาตดิ ต้งั ในเครื่องคอมพวิ เตอร์น้นั
สมรรถนะทพ่ี ึงประสงค์

1. แสดงความรู้เกี่ยวกบั อุปกรณ์จาเป็นทใี่ ชใ้ นการเขียนแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์ทุกชิ้น
2. ติดต้งั อุปกรณ์ทีใ่ ชส้ าหรับเขียนแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์อยา่ งถูกตอ้ ง
3. ตดิ ต้งั โปรแกรมเขียนแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์อยา่ งถูกตอ้ งและสาเร็จ
4. นอ้ มนาหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี งใชใ้ นการปฏบิ ตั ิงาน

จดุ ประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้
1.1 บอกอุปกรณ์คอมพวิ เตอร์ที่ใชใ้ นการเขียนแบบได้
1.2 อธิบายการตดิ ต้งั อุปกรณ์คอมพวิ เตอร์ทีใ่ ชใ้ นการเขียนแบบได้
1.3 อธิบายการติดต้งั โปรแกรมออกแบบและเขยี นแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์ได้

2. ด้านทักษะปฏิบตั ิ
2.1 สามารถเลือกอุปกรณ์คอมพวิ เตอร์ทใ่ี ชใ้ นการเขยี นแบบได้
2.2 สามารถตดิ ต้งั อุปกรณ์คอมพวิ เตอร์ทใี่ ชใ้ นการเขียนแบบได้
2.3 สามารถตดิ ต้งั โปรแกรมออกแบบและเขียนแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์ได้

3. คณุ ธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวชิ าชีพ
3.1 เป็นคนตรงตอ่ เวลา
3.2 เป็นคนทรี่ กั ษาระเบียบวนิ ยั
3.3 มีความซ่ือสตั ยแ์ ละรับผดิ ชอบ

2

เนื้อหาสาระ
การตดิ ต้งั อุปกรณ์และโปรแกรมเขยี นแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์
1. อุปกรณ์สาหรับการเขยี นแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์ท่ีจาเป็นประกอบดว้ ย
1.1 เครื่องคอมพวิ เตอร์ มีส่วนประกอบทส่ี าคญั คอื
1.1.1 ตวั เคร่ือง (Case) ในตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะมีช้ินส่วนประกอบภายในที่สาคญั ดังน้ี

เมนบอร์ด (Main board) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU Central Processing Units) หน่วยความจา ซีดีรอมไดรฟ์ (CD-
ROM Drive) ฟลอปป้ี ไดรฟ์ (Floppy Drive) ฮาร์ดไดรฟ์ (Hard Drive) หมอ้ แปลงไฟฟ้า (Power Supply) พลอร์ต
(Port) หน่วยความจารอง (Ram)

1.1.2 จอภาพ (Monitor) เป็ นอุปกรณ์แสดงผลลพั ธ์ (Output) มีส่วนประกอบที่สาคญั ดงั น้ี หน้าจอ
(Screen) สวติ ซ์ เปิ ด-ปิ ด ป่ มุ ควบคุม ฐานปรับมุม

1.1.3 คียบ์ อร์ด (Keyboard) เป็นอุปกรณ์สาหรบั นาขอ้ มูลเขา้ ประเภทหน่ึง มีลกั ษณะคลา้ ยแป้นพมิ พ์
ของเคร่ืองพมิ พด์ ีด มีกลุ่มแป้นพมิ พ์ ดงั น้ี กลุ่มป่ ุมตวั อกั ษร กลุ่มสญั ลกั ษณ์ กลุ่มอกั ขระตา่ งๆ

1.1.4 เมาส์ (Mouse) เป็ นอุปกรณ์สาหรับนาขอ้ มูลเขา้ ประเภทหน่ึง ประกอบดว้ ยส่วนท่ีสาคญั คือ
ป่ มุ ซา้ ยมือ ป่ มุ ขวามือ และลูกกลิ้ง

1.2 Tablet เป็นอุปกรณ์ช่วยเขยี นแบบ ประกอบดว้ ย 2 ส่วนทส่ี าคญั คอื กระดาน
และปากกาช้ีคาสง่ั

1.3 เคร่ืองพมิ พเ์ ป็นอุปกรณ์ถ่ายขอ้ มลู จากคอมพวิ เตอร์ลงสู่กระดาษในรูปของตวั
อกั ษรและรูปภาพ มีหลายประเภท เช่น แบบ Laser Jet แบบ Dot แบบ Ink Jet

2. การตดิ ต้งั อุปกรณ์การเขยี นแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์
การติดต้งั อุปกรณ์ คือ การต่ออุปกรณ์ท่ีใชเ้ ขียนแบบดว้ ยคอมพิวเตอร์เขา้ ดว้ ยกนั ท้งั น้ีเพ่อื ให้อุปกรณ์ทุก

อยา่ งทางานไดต้ ามท่ตี อ้ งการโดยจะตอ้ งตอ่ อุปกรณ์ตอ่ ไปน้ีเขา้ ดว้ ยกนั คอื
2.1 การต่อเคร่ืองคอมพวิ เตอร์เขา้ กบั จอภาพ
2.2 การต่อเคร่ืองคอมพวิ เตอร์เขา้ กบั คยี บ์ อร์ด
2.3 การตอ่ เคร่ืองคอมพวิ เตอร์เขา้ กบั เมาส์
2.4 การตอ่ เครื่องคอมพวิ เตอร์เขา้ กบั Tablet
2.5 การต่อเคร่ืองคอมพวิ เตอร์เขา้ กบั เคร่ืองพมิ พ์

3

3. การติดต้งั โปรแกรมออกแบบและเขียนแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์ คอื การลงโปรแกรมออกแบบและเขยี นแบบ
ดว้ ยคอมพวิ เตอร์ AutoCAD 2010 ใหก้ บั เครื่องคอมพวิ เตอร์ ซ่ึงมีรายละเอียดและข้นั ตอนการลงดงั น้ี

3.1 ดบั เบลิ Click ที่ File Setup
3.2 Click ทีข่ อ้ ความ Install ใน Dialog Box
3.3 Click ท่ีป่ มุ Next ใน Dialog Box เพอื่ ทารายการต่อไป
3.4 เม่ือได้ Dialog Box ต่อไปใหป้ ฏบิ ตั ดิ งั น้ี

3.4.1 เลือกประเทศที่ใชง้ านในท่ีน้ีเลือก Thailand
3.4.2 Click ที่ป่ มุ I accept
3.4.3 Click ทป่ี ่ มุ Next เพอื่ ทารายการต่อไป
3.5 เม่ือได้ Dialog Box ต่อไปใส่ Serial Number แลว้ Click ทป่ี ่ มุ Next เพอ่ื ทารายการตอ่ ไป
3.6 เม่ือได้ Dialog Box ต่อไปกรอกรายละเอียดของผใู้ ชโ้ ปรแกรมประกอบดว้ ย
3.6.1 ชื่อ (First Name)
3.6.2 ช่ือสกลุ (Last Name)
3.6.3 ช่ือองคก์ ร (Organization)
3.6.4 ผหู้ น่ายโปรแกรม (Dealer)
3.6.5 เบอร์โทรศพั ทผ์ จู้ าหน่ายโปรแกรม (Dealer Telephone)
เมื่อกรอกขอ้ มูลครบถว้ นแลว้ Click ที่ป่ มุ Next เพอื่ ทารายการต่อไป
3.7 เม่ือได้ Dialog Box ต่อไปเลือกขนาดของโปรแกรมท่ีจะติดต้งั แลว้ Click ท่ีป่ ุม Next เพอื่ ทารายการ
ต่อไป
3.8 เลือกตาแหน่งท่ตี ดิ ต้งั โปรแกรมแลว้ Click ที่ป่ มุ Next เพอื่ ทารายการตอ่ ไป
3.9 เลือกตาแหน่งทตี่ ดิ ต้งั โปรแกรมแลว้ Click ทีป่ ่ มุ Next เพอื่ ทารายการตอ่ ไป
รอจนกวา่ Install จะครบ 100 %
3.10 โปรแกรมรายงานการงานใชโ้ ปรแกรม โดยใหเ้ ลือกที่จะอ่านหรือไม่ โดยถา้ จะอ่านให้เลือกเช็คบอ๊ ก
แลว้ Click ท่ปี ่ มุ Finish เพอื่ สิ้นสุดการตดิ ต้งั
เป็ นอันเสร็จส้ินการติดต้งั โปรแกรม AutoCAD 2010 ก่อนที่ใช้โปรแกรมต่อไปควรจะ Restart เครื่อง
คอมพวิ เตอร์

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนกั เรียน

ข้นั เตรียม ข้นั เตรียม

1. ครูขานช่ือนักเรียนพร้อมตรวจความเรียบร้อยและ 1. รบั การขานช่ือ

อบรมในคุณธรรมอนั พงึ ประสงค์ 2. ตอบคาถามปากเปล่าเป็ นรายบุคคลเก่ียวกบั

2. ต้งั คาถามปากเปล่าให้นักเรียนตอบเป็ นรายบุคคล ความรูพ้ ้นื ฐานดา้ นคอมพวิ เตอร์

เก่ี ยวกับควา ม รู้พ้ืน ฐา น ขอ งค อม พิวเตอร์ ว่า มี 3. ฟังพร้อมจดบนั ทึกจดุ ประสงคก์ ารเรียนรูก้ ารสอน

ส่วนประกอบอะไรบา้ ง

3. แจง้ จุดประสงคก์ ารเรียนการสอนท้งั จุดประสงค์ดา้ น

ความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ ด้านคุณธรรม

จริยธรรมและค่านิยมอนั พงึ ประสงคใ์ หน้ กั ศกึ ษาทราบ

ข้นั สาธิต ข้นั สาธิต

1. แจกใบความรู้เร่ืองการติดต้งั อุปกรณ์และโปรแกรม 1. รบั ใบความรู้เรื่องการติดต้งั อุปกรณ์และโปรแกรม

เขยี นแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์ ออกแบบและเขยี นแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์

2. ใชข้ องจริงอธิบายประกอบการสาธิตพร้อมกบั การถาม 2. สังเกตและจดบันทึกเกี่ยวกบั หน้าท่ีและการใช้

ตอบเก่ียวกบั หนา้ ทีแ่ ละการใชง้ านของอุปกรณ์ต่างๆที่ งานของอุปกรณ์ต่างๆที่ใชใ้ นการเขียนแบบด้วย

ใชใ้ นการเขียนแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์ คอมพวิ เตอร์

3. ใชข้ องจริงอธิบายประกอบการสาธิตพร้อมกบั การถาม 3. สังเกตและจดบนั ทึกเกี่ยวกับการติดต้งั อุปกรณ์

ตอบเกี่ยวกบั การตดิ ต้งั อุปกรณ์ต่างๆ ต่างๆ

4. ใชข้ องจริงอธิบายประกอบการสาธิตพร้อมกบั การถามตอบ 4. สังเกตและจดบันทึกเกี่ยวกับติดต้ังโปรแกรม

เกี่ยวกบั ติดต้งั โปรแกรม AutoCAD 2010 ออกแบบและเขยี นแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์

ข้นั ปฏิบตั ิ ข้นั ปฏิบัติ

1. คอยเดินสงั เกต การฝึกปฏบิ ตั ิของนกั เรียนพร้อมและ ปฏบิ ตั งิ านตามใบงานท่ี 1 ซ่ึงจะตอ้ งปฏิบตั ิ

ตอบถามและสาธิต แก่นกั เรียนท่มี ีปัญหาการ 1. ตดิ ต้งั อุปกรณ์ของชุดคอมพวิ เตอร์

ปฏบิ ตั งิ าน 2. ต่อเชื่อมเครื่องคอมพวิ เตอร์เขา้ กบั เคร่ืองพมิ พแ์ ละ

Tablet

3. ตดิ ต้งั โปรแกรมที่ใชใ้ นการออกแบบและเขียน

แบบในเครื่องคอมพวิ เตอร์

5

กิจกรรมครู กิจกรรมนกั เรียน

ข้นั วดั และประเมินผล ข้นั วัดและประเมนิ ผล
1. ตรวจผลงานตามใบตรวจงานที่ 1 1. ส่งงาน
2. ตรวจแบบทดสอบท่ี 1 2. ส่งแบบทดสอบ

งานทีม่ อบหมายหรือกจิ กรรมการเรียนรู้
ก่อนเรียน
ไม่มี
ขณะเรียน
ฝึกปฏิบตั ิงานตามใบงานที่ 1
หลงั เรียน
ส่งแบบทดสอบท่ี 1

ส่ือการเรียนการสอน
สื่อโสตทัศน์
1. เครื่องคอมพวิ เตอร์
2. เครื่องรบั โทรทศั น์
3. เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์
ส่ือสิ่งพิมพ์
1. ใบความรู้ท่ี 1
2. ใบงานท่ี 1

สื่อของจริง
1. อุปกรณ์คอมพวิ เตอร์
2. เครื่องพมิ พ์
3. Tablet
4. โปรแกรมออกแบบและเขียนแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์

หลกั ฐานการเรียนรู้
หลกั ฐานความรู้
ผลการทาแบบฝึกหดั ท่ี 1

6

หลกั ฐานการปฏิบัตงิ าน
ผลการปฏบิ ตั งิ านตามใบงานท่ี 1

การวดั และประเมินผล
1. ก่อนท่เี รียน
ไม่มี
2. ขณะเรียน
สมรรถนะ แสดงความรู้เกี่ยวกบั อุปกรณ์จาเป็นท่ีใชใ้ นการเขียนแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์ทุกชิ้น
วิธีวดั ตอบคาถามดว้ ยปากเปล่า
เครื่องมือวดั แบบบนั ทึกการตอบดว้ ยปากเปล่า
สมรรถนะ ปฏบิ ตั ิการตดิ ต้งั อุปกรณ์ทใี่ ชส้ าหรบั เขียนแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์
วิธีวัด ดูผลการปฏิบตั ิงานตามใบงานที่ 1
เคร่ืองมือวดั ใบประเมินผลใบงานที่ 1
สมรรถนะ ปฏบิ ตั กิ ารต้งั โปรแกรมเขยี นแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์
วธิ ีวัด ดูผลการปฏบิ ตั ิงานตามใบงานที่ 1
เคร่ืองมือวดั ใบประเมินผลใบงานที่ 1
สมรรถนะ นอ้ มนาหลกั ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี งใชใ้ นการปฏิบตั ิงาน
วธิ ีวัด สงั เกตจากการปฏิบตั ิงาน
เครื่องมือวัด ใบประเมินผลคุณธรรมจริยธรรม
3. หลงั เรียน
สมรรถนะ แสดงความรู้เก่ียวกบั อุปกรณ์ทใี่ ชใ้ นการเขียนแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์ทกุ ชิ้น
วิธีวดั ทดสอบ
เครื่องมือวดั แบบทดสอบเรื่องการตดิ ต้งั อุปกรณ์และโปรแกรมเขยี นแบบดว้ ย
คอมพวิ เตอร์ ขอ้ ท่ี 1 - 10
สมรรถนะ ปฏบิ ตั ิการตดิ ต้งั อุปกรณ์ทใ่ี ชส้ าหรับเขียนแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์
วธิ ีวัด ทดสอบ
เคร่ืองมือวดั แบบทดสอบเร่ืองการติดต้งั อุปกรณ์และโปรแกรมเขียนแบบดว้ ย
คอมพวิ เตอร์ ขอ้ ท่ี 11
สมรรถนะ ปฏบิ ตั ิการติดต้งั โปรแกรมออกแบบและเขยี นแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์
วิธีวดั ทดสอบ
เครื่องมือวดั แบบทดสอบเรื่องการตดิ ต้งั อุปกรณ์และโปรแกรมเขียนแบบดว้ ย
คอมพวิ เตอร์ ขอ้ ที่12

7

การบูรณาการด้านความรู้
1. การบูรณาการสอดแทรกเก่ียวกบั มาตรฐานของอปุ กรณ์คอมพวิ เตอร์
2. การบูรณาการสอดแทรกเก่ียวกบั ลิขสิทธ์ิของ Software

การบูรณาการกับหลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง
1. ความพอประมาณ
ผเู้ รียนปฏบิ ตั ิการติดต้งั อุปกรณ์และและโปรแกรมเขียนแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์ตามข้นั ตอน
2. ความมีเหตผุ ล
ผเู้ รียนปฏบิ ตั กิ ารติดต้งั อุปกรณ์และและโปรแกรมเขยี นแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์ตามข้นั ตอนกระบวนการ
3. การมีภูมิคุม้ กนั ในตวั ที่ดี
ผเู้ รียนปฏิบตั ิการติดต้งั อุปกรณ์และและโปรแกรมเขยี นแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์ดว้ ยความปลอดภยั
4. เงื่อนไขความรู้
ผเู้ รียนปฏิบตั ิการตดิ ต้งั อุปกรณ์และและโปรแกรมเขยี นแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์
5. เงอ่ื นไขคุณธรรม
ผเู้ รียนปฏบิ ตั ิการติดต้งั อุปกรณ์และและโปรแกรมเขยี นแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์ดว้ ยความซื่อสตั ยส์ ุจริต

8

ใบบันทึกหลังสอน หน่วยท่ี 1

ชื่อวชิ า... การเขียนแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์ สอนคร้ังที่ 1

ช่ือหน่วย..การตดิ ต้งั อุปกรณ์และโปรแกรมการเขยี นแบบดว้ ย คาบรวม 4

คอมพวิ เตอร์

ชื่อเร่ือง...การตดิ ต้งั อุปกรณ์และโปรแกรมการเขียนแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์ จานวนคาบ 4

1. ดา้ นการเรียนรู้……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………...………………………

…………………………………………………………………………………………………………...……………

……………………………………………………………………………………………………..…………………

2. ดา้ นทกั ษะ…………………………………………………………………………..…………………..

……………………………………………………………………………………………………...…………………

…………………………………………………………………………………………………………………...……

………………………………………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………………………………………..………………

3. ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม……………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………..……………

4. ปัญหาท่คี วรแกไ้ ข………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………...……………………

………………………………………………………………………………………………..………………………

5. วธิ ีการแกไ้ ข……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………..…………

แผนการจดั การเรียนรู้ 9
ชื่อวชิ า เขยี นแบบดว้ ยโปรแกรมคอมพวิ เตอร์
ชื่อหน่วย หลกั การใชข้ องโปรแกรม AutoCAD 2010 หน่วยท่ี 2
ชื่อเรื่อง หลกั การใชข้ องโปรแกรม AutoCAD 2010 สอนคร้งั ที่ 2

คาบรวม 4
จานวนคาบ 4

หัวข้อเรื่อง
1. การเขา้ สู่โปรแกรมโปรแกรม
2. ส่วนตา่ งๆของหนา้ จอของโปรแกรม AutoCAD 2010
3. การเรียกใชค้ าสงั่
4. การออกจากโปรแกรม
5. การใชง้ านของ Function Key
6. ความหมาย Mode ตา่ งๆ
7. การจดั การไฟล์

สาระสาคญั
AutoCAD 2010 เป็ นโปรแกรมคอมพวิ เตอร์ท่ีช่วยในการออกแบบและเขียนแบบ ซ่ึงสามารถเขียนแบบได้

ครอบคลุมทกุ สาขา เน่ืองจากเป็นโปรแกรมท่ีใชง้ ่าย เพราะสามารถเรียกใชค้ าส่งั ไดห้ ลายแบบและยงั มีบรรทดั โตต้ อบ
อนั เป็นท่ตี ิดตอ่ ระหวา่ งโปแกรมกบั ผอู้ อกแบบอีกดว้ ย

สมรรถนะทพ่ี งึ ประสงค์
1. ปฏบิ ตั ิการใชโ้ ปรแกรม AutoCAD 2010 ตามรายการทก่ี าหนด
2. นอ้ มนาหลกั ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี งใชใ้ นการปฏบิ ตั ิงาน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้
1.1 อธิบายการเขา้ สู่โปรแกรมโปรแกรมได้
1.2 อธิบายส่วนต่างๆของโปรแกรมได้
1.3 อธิบายการเรียกใชค้ าสงั่ ดว้ ยวธิ ีตา่ งๆได้
1.4 อธิบายการออกจากโปรแกรมได้
1.5 อธิบาย Function Key แตล่ ะป่ มุ ได้
1.6 อธิบายความหมาย Mode ต่างๆ ได้
1.7 อธิบายการจดั การไฟลใ์ นลกั ษณะตา่ งๆ ได้

10

2. ด้านทักษะปฏบิ ัติ
2.1 สามารถเขา้ สู่โปรแกรมโปรแกรมได้
2.2 สามารถเรียกใชค้ าสงั่ ดว้ ยวธิ ีตา่ งๆได้
2.3 สามารถออกจากโปรแกรมได้
2.4 สามารถใช้ Function Key แต่ละป่ มุ ได้
2.5 สามารถใช้ Mode ต่างๆ ได้
2.6 สามารถจดั การไฟลใ์ นลกั ษณะตา่ งๆ ได้
2.7 สามารถใชค้ อมพวิ เตอร์ในการเขียนแบบไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ ง

3. คณุ ธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวชิ าชีพ
3.1 เป็นคนตรงต่อเวลา
3.2 สามารถรักษาระเบยี บวนิ ยั
3.3 มีความซ่ือสตั ยแ์ ละรบั ผดิ ชอบ
3.4 สามารถอยรู่ ่วมกบั ผอู้ ื่นไดอ้ ยา่ งมีความสุข

สาระการเรียนรู้
ก่อนการเขียนแบบดว้ ยโปรแกรม AutoCAD 2010 ผปู้ ฏบิ ตั จิ ะตอ้ งทราบถึงรายละเอียดของโปรแกรมดงั น้ี
1. การเขา้ สู่โปรแกรม AutoCAD 2010
การเขา้ สู่โปรแกรม AutoCAD 2010 สามารถทาไดโ้ ดยการ เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทมี่ ุมล่างดา้ นซา้ ยบนทาสค์

บาร์ของวนิ โดวค์ ลิกบนป่ ุม ProgramsAutodesk  AutoCAD 2010 ตามลาดบั หรือ ดบั เบิล

คลิกบน Shortcut
2. ส่วนต่างๆ จอภาพของโปรแกรม
2.1 Title Bar เป็นส่วนทใ่ี ชส้ าหรบั แสดงช่ือไฟลข์ องแบบงานที่ใชง้ านอยใู่ นขณะน้นั
2.2
2.3 Toolbar Menu คือ กลมุ่ คาสง่ั ของ AutoCAD ที่อยใู่ นรูปของสญั ลกั ษณ์
2.4 Drawing Area คือ พน้ื เขยี นแบบ
2.5 Drawing limits คือ บริเวณพ้นื ที่ท่ี Grid แสดง
2.6 UCS Icon คือ สญั ลกั ษณ์บอกตาแหน่งการเคลื่อนทข่ี อง X,Y,Z ในระบบโคออร์ดิเนท
2.7 Cursor ใชส้ าหรบั การกาหนดตาแหน่ง
2.8 Model space หรือแถบโมเดลสเปส

11

2.9 Layout หรือแถบเลเอาท์
2.10 Command Line เป็นที่ ป้อนคาสง่ั และโปรแกรมรายงานการทางาน
2.11 Coordinate display บริเวณน้ีใชส้ าหรับบอกตาแหน่งตามระบบ Coordinate
2.12 Toggle buttons คอื กลุ่มป่ มุ ควบคมุ การเปิ ด/ปิ ดโหมดตา่ งๆ
3. การเรียกใชค้ าสงั่
การเรียกใชค้ าสงั่ ของโปรแกรม AutoCAD 2010 สามารถเรียกใชไ้ ด้ 3 แบบ คอื
3.1 พมิ พค์ าสงั่ ที่ตอ้ งการทาง Command Line
3.2 เรียกใชค้ าสง่ั จาก Pull Down Menu
3.3 เรียกใชค้ าสง่ั จาก Ribbonbar
4. การออกจากโปรแกรม AutoCAD 2010
การออกจากโปรแกรมสามารถทาได้ 3 วธิ ี คือ
4.1 ใชค้ าสงั่ Exit
4.2 คลิกที่เคร่ืองหมาย X มุมบนดา้ นขวาของหนา้ จอโปรแกรม
5. ความหมายของ Mode ต่างๆ
5.1 SNAP คือ การกระโดดของ Cursor ตามระระยะทไี่ ดก้ าหนดไว้

5.2 GRID คือ จดุ ท่ีแสดงบริเวณขอบเขตการเขยี นแบบ

5.3 ORTHO คือ การเขียนเสน้ ตรงในแนวแกน X และแกน Y

5.4 POLAR คอื การกระโดดของ Curser ตามมุมทกี่ าหนดไว้

5.5 OSNAP คือ ตวั คน้ หาวตั ถุ (Object snap)
5.6 OTRACK คอื การใช้ Object snap tracking

5.7 LWT คอื แสดงความหนาของเสน้ ท่ีกาหนดไวใ้ น Layer
5.8 MODEL คอื แสดงส่วนพน้ื ทีใ่ ชส้ าหรบั เขยี นแบบ
6. การใช้ Function Key ของโปรแกรม AutoCAD 2010 กาหนด Functions ไวด้ งั ต่อไปน้ี
6.1 ป่ มุ F1 ใชส้ าหรับแสดงขอ้ ความช่วยเหลือ
6.2 ป่ มุ F2 ใชส้ าหรบั สลบั หนา้ จอไปมาระหวา่ งโหมดขอ้ ความกบั โหมดรูปภาพ
6.3 ป่ มุ F3 ใชส้ าหรบั เปิ ด/ปิ ด Osnap
6.4 ป่ มุ F4 ใชส้ าหรบั เปิ ด/ปิ ด Tablet
6.5 ป่ มุ F5 ใชส้ าหรับเปล่ียนระนาบการเขยี นภาพ Isoplane
6.6 ป่ มุ F6 ใชส้ าหรบั เปิ ด/ปิ ด Coordinate
6.7 ป่ มุ F7 ใชส้ าหรบั เปิ ด/ปิ ด Grids

12

6.8 ป่ มุ F8 ใชส้ าหรับเปิ ด/ปิ ดโหมด Ortho

6.9 ป่ มุ F9 ใชส้ าหรับเปิ ด/ปิ ด Snap
6.10 ป่ มุ F10 ใชส้ าหรับเปิ ด/ปิ ด Polar Tracking
6.11 ป่ มุ F11 ใชส้ าหรับเปิ ด/ปิ ด Object Snap Tracking
6.12 ป่ มุ Esc ใชส้ าหรบั ยกเลิกคาสง่ั คร้ังสุดทา้ ย
6.13 ป่ มุ U ใชส้ าหรับถอยหลงั 1 ข้นั ตอนการทางาน
7. การจดั File คือการใชค้ าสง่ั ในลกั ษณะต่างๆ ท่ีเกี่ยวกบั การจดั การซ่ึงมีรายละเอียดดงั น้ี
7.1 คาสงั่ New ใชส้ าหรับการเริ่มตน้ เขียนแบบดว้ ยการเปิ ดแฟ้มขอ้ มูลใหม่
7.2 คาสงั่ Open ใชส้ าหรับการเปิ ดแฟ้มขอ้ มูลทม่ี ีแบบอยแู่ ลว้
7.3 คาสง่ั Save ใชส้ าหรบั บนั ทกึ แฟ้มขอ้ มูล

13

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนกั เรียน

ข้นั เตรียม ข้นั เตรียม

1. ครูขานชื่อนักเรียนพร้อมตรวจความเรียบร้อยและ 1. รบั การขานช่ือ

อบรมในคุณธรรมอนั พงึ ประสงค์ 2. ตอบคาถามปากเปล่าเป็ นรายบุคคลเกี่ยวกบั ความรู้

2. ครูต้งั คาถามปากเปล่าใหน้ กั เรียนตอบเป็ นรายบุคคล พ้นื ฐานการใชโ้ ปรแกรมคอมพวิ เตอร์

เก่ียวกับความรู้พ้ืนฐานว่าใครเคยใช้โปรแกรม 3. ฟังพรอ้ มจดบนั ทกึ จุดประสงคก์ ารเรียนการสอน

คอมพวิ เตอร์อะไรมาบา้ ง

3. แจง้ จุดประสงคก์ ารเรียนการสอนท้งั จุดประสงคด์ า้ น

ความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ ด้านคุณธรรม

จริ ย ธร รม แล ะ ค่า นิ ย ม อัน พึง ป ร ะ ส งค์ใ ห้นั ก เ รี ย น

ทราบ

ข้นั สาธิต ข้นั สาธิต

1. ครูแจกใบความรู้เร่ืองหลกั การโปรแกรม AutoCAD 1. รับใบความรูเ้ ร่ืองหลกั การโปรแกรม AutoCAD 2010

2010 2. สงั เกตและจดบนั ทกึ เกี่ยวกบั

2. ครูใชโ้ ปรแกรม AutoCAD 2010 ซ่ึงแสดงผา่ นเครื่อง 2.1 เขา้ สู่โปรแกรม

ฉายโปรเจคเตอร์อธิบายประกอบการสาธิตและถาม 2.2 ส่วนต่างๆของหนา้ จอของโปรแกรม

ตอบเก่ียวกบั 2.3 การเรียกใชค้ าสง่ั แบบต่างๆ
2.1 การเขา้ สู่โปรแกรม 2.4 การออกจากโปรแกรม

2.2 ส่วนต่างๆของหนา้ จอของโปรแกรม 2.5 ความหมายของ Mode ต่างๆ

2.3 การเรียกใชค้ าสงั่ แบบตา่ งๆ 2.6 การใช้ Function Key

2.4 การออกจากโปรแกรม 2.7 การจดั การไฟล์

2.5 ความหมายของ Mode ต่างๆ

2.6 การใช้ Function Key

2.7 การจดั การไฟล์

14

กิจกรรมครู กิจกรรมนกั เรียน

ข้นั ปฏบิ ัติ ข้นั ปฏบิ ตั ิ

1. คอยเดินสงั เกต การฝึกปฏิบตั ขิ องนกั เรียนพรอ้ มและ ปฏบิ ตั ิงานตามใบงานท่ี 2 ซ่ึงจะตอ้ งปฏิบตั ิ

ตอบถามและสาธิต แก่นกั เรียนทมี่ ีปัญหาการ 1. การเขา้ สู่โปรแกรม AutoCAD 2010

ปฏิบตั ิงาน 2. การเรียกใชค้ าสงั่ แบบต่างๆ

3. การออกจากโปรแกรม

4. การใช้ Function Key

5. การใชง้ าน Mode ตา่ งๆ

6. การทางานดว้ ย File ใหม่

7. การเปิ ด File

8. การบนั ทึกขอ้ มูล

ข้นั วดั และประเมนิ ผล ข้นั วัดและประเมนิ ผล

1. ตรวจผลงานตามใบตรวจงานท่ี 2 1. ส่งงาน

2. ตรวจแบบทดสอบท่ี 2 2. ส่งแบบทดสอบ

งานท่มี อบหมายหรือกิจกรรมการเรียนรู้
ก่อนเรียน
ไม่มี
ขณะเรียน
นกั เรียนฝึกปฏบิ ตั งิ านตามใบงานที่ 2
หลังเรียน
นกั เรียนทาแบบทดสอบท่ี 2

สื่อการเรียนการสอน
สื่อโสตทศั น์
1. เครื่องรับโทรทศั น์
2. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
สื่อสิ่งพมิ พ์
1. ใบความรู้ที่ 2
2. ใบงานท่ี 2

15

สื่อของจริง
1. เครื่องคอมพวิ เตอร์
2. โปรแกรม AutoCAD 2010

หลักฐานการเรียนรู้
หลักฐานความรู้
ผลการทาแบบฝึกหดั ที่ 2
หลักฐานการปฏิบตั งิ าน
ผลการปฏบิ ตั ิงานตามใบงานที่ 2

การวัดและประเมินผล
1. ก่อนที่เรียน
ไม่มี
2. ขณะเรียน
สมรรถนะ ปฏิบตั ิการใชโ้ ปรแกรม AutoCAD 2010 ตามรายการทก่ี าหนด
วธิ ีวดั ตอบคาถามปากเปล่า, การสงั เกต, ดูผลการปฏบิ ตั ิงานตามใบงานท่ี 2
เคร่ืองมือวดั ใบสงั เกตการปฏบิ ตั งิ านตามใบงานที่ 2
สมรรถนะ นอ้ มนาหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี งใชใ้ นการปฏิบตั ิงาน
วิธีวดั สงั เกตจากการปฏบิ ตั งิ าน
เครื่องมือวดั ใบประเมินผลคุณธรรมจริยธรรม
3. หลังเรียน
สมรรถนะ ปฏบิ ตั ิการใชข้ องโปรแกรม AutoCAD 2010
วธิ ีวดั ทดสอบ
เครื่องมือวัด แบบทดสอบเร่ืองหลกั การใชโ้ ปรแกรม AutoCAD 2010
เกณฑ์การให้คะแนน

การบูรณาการด้านความรู้
1. การบรู ณาการสอดแทรกเก่ียวกบั รุ่นและการต้งั คา่ ของระบบปฏิบตั กิ าร

16

การบูรณาการกับหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ความพอประมาณ
ผเู้ รียนปฏบิ ตั ิการใชโ้ ปรแกรม AutoCAD 2010 ตามข้นั ตอนการใชโ้ ปรแกรม
2. ความมีเหตผุ ล
ผเู้ รียนปฏิบตั ิการใชโ้ ปรแกรมตามหลกั การของโปรแกรม AutoCAD 2010
3. การมีภูมิคุม้ กนั ในตวั ทดี่ ี
ผเู้ รียนปฏิบตั ิการใชโ้ ปรแกรม AutoCAD 2010 โดยคานึงถึงความปลอดภยั
4. เง่ือนไขความรู้
ผเู้ รียนปฏบิ ตั ิการเขา้ สู่โปรแกรม AutoCAD 2010
ผเู้ รียนปฏิบตั กิ าใชโ้ ปรแกรม AutoCAD 2010
ผเู้ รียนปฏบิ ตั ิการใชค้ าสงั่ โปรแกรม AutoCAD 2010
ผเู้ รียนปฏิบตั ิการเปิ ด/ปิ ด Mode ต่างๆของโปรแกรม AutoCAD 2010
ผเู้ รียนปฏบิ ตั กิ ารจดั การ File ในโปรแกรม AutoCAD 2010
ผเู้ รียนปฏิบตั กิ ารออกจากโปรแกรม AutoCAD 2010
5. เง่อื นไขคุณธรรม
ผเู้ รียนปฏิบตั กิ ารการใช้ โปรแกรม AutoCAD 2010 ดว้ ยความซื่อสตั ยส์ ุจริต

17

ใบบนั ทกึ หลงั สอน หน่วยท่ี 2

ชื่อวชิ า... การเขียนแบบดว้ ยคอมพวิ เตอร์ สอนคร้ังท่ี 2

ช่ือหน่วย..หลกั การใชข้ องโปรแกรม AutoCAD 2010 คาบรวม 4

ชื่อเรื่อง...หลกั การใชข้ องโปรแกรม AutoCAD 2010 จานวนคาบ 4

1. ดา้ นการเรียนรู้……………………..……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...………………………………………

……………………………………………………………………………………………...…………………………

………………………………………………………………………………………...………………………………

……………………………………………………………………………………………………...…………………

2. ดา้ นทกั ษะ…………………………………………………………………………….…..….…………

………………………………………………………………………………………………….…….………………

………………………………………………………………………………………………….……………….……

………………………………………………………………………………………………….……….……………

3. ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม………………………………………………………….…………………….

………………………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………………….……………

4. ปัญหาทคี่ วรแกไ้ ข…………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………………………………………………………..…………

5. วธิ ีการแกไ้ ข………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………..………

แผนการจดั การเรียนรู้ 18
ช่ือวชิ า... เขยี นแบบดว้ ยโปรแกรมคอมพวิ เตอร์
ชื่อหน่วย..การกาหนดรูปแบบของการเขยี นแบบ หน่วยท่ี 3
ชื่อเร่ือง...การกาหนดรูปแบบของการเขยี นแบบ สอนคร้ังที่ 3

คาบรวม 4
จานวนคาบ 4

หัวข้อเรื่อง การกาหนดรูปแบบของการเขยี นแบบ

สาระสาคญั
การกาหนดรูปแบบของการเขียนแบบเป็ นการจัดเตรียมข้อมูลเบ้ืองต้นที่จาเป็ นสาหรับการเขียนแบบด้วย
คอมพวิ เตอร์ เช่น การกาหนดรูปแบบการวดั การกาหนดขอบเขตของการเขียนแบบ การกาหนดระยะจุด การกาหนด
ระยะการกระโดดของ Cursor การกาหนดรูปแบบของช้ันภาพ เพื่อนาไปใช้สาหรับการเขียนแบบให้ถูกตอ้ งตาม
มาตรฐานต่อไป

สมรรถนะทพ่ี งึ ประสงค์
1. ปฏบิ ตั ิกาหนดรูปแบบของการเขียนแบบตามท่ีกาหนด
2. นอ้ มนาหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใชใ้ นการปฏบิ ตั ิงาน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้
1.1 อธิบายความหมายและบอกลาดบั ข้นั การกาหนดรูปแบบการวดั ในการเขียนแบบได้
1.2 อธิบายลกั ษณะและบอกลาดบั ข้นั การกาหนดขอบเขตของการเขยี นแบบได้
1.3 อธิบายความหมายและบอกลาดบั ข้นั การกาหนด Gridได้
1.4 อธิบายความหมายและบอกลาดบั ข้นั การกาหนด Snapได้
1.5 อธิบายความหมายและบอกลาดบั ข้นั การกาหนด Osnap ได้
1.6 อธิบายรูปแบบและบอกลาดบั ข้นั การสรา้ งช้นั ภาพได้

2. ด้านทกั ษะปฏบิ ัติ
2.1 สามารถกาหนดรูปแบบหน่วยวดั ในการเขียนแบบได้
2.2 สามารถกาหนดขอบเขตการเขยี นแบบได้
2.3 สามารถกาหนดระยะ Gridได้
2.4 สามารถกาหนดระยะ Snap ได้
2.5 สามารถกาหนดและนา Osnap มาใชง้ าน ได้
2.6 สามารถสรา้ งและกาหนดคณุ สมบตั ขิ องช้นั ภาพได้
2.7 สามารถใชค้ อมพวิ เตอร์ในการเขยี นแบบไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ ง

19

3. คณุ ธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
3.1 สามารถเป็นคนตรงตอ่ เวลา
3.2 สามารถรักษาระเบียบวนิ ยั
3.3 มีความซ่ือสตั ยแ์ ละรบั ผดิ ชอบ
3.4 สามารถอยรู่ ่วมกบั ผอู้ ื่นไดอ้ ยา่ งมีความสุข

เนื้อหาสาระ
รูปแบบของการเขียนแบบหมายถึง คุณลกั ษณะเฉพาะของการเขียนแบบในแต่ละประเภท การกาหนดรูปแบบ
ของการเขียนแบบท่สี าคญั มีดงั น้ี

1. การกาหนดรูปแบบของการวดั ในการเขียนแบบ
รูปแบบการวดั ในการเขยี นแบบ หมายถึง รูปแบบในการวดั ค่าต่าง ๆ ที่ใชใ้ นการเขียนแบบตลอดจนความ

ละเอียดในการวดั มุมดว้ ย กาหนดรูปแบบของการเขยี นแบบไดด้ ว้ ยคาสงั่ Units ซ่ึงแต่ละส่วนมีรายละเอียดดงั น้ี
1.1 Length ใชใ้ นการเลือกรูปแบบการวดั ระยะทางซ่ึงมีส่วนยอ่ ยของรูปแบบ 2 ส่วนคือ
1.1.1 Type คอื รูปแบบของการวดั ระยะทาง มีตวั เลือก 5 รูปแบบ
1.1.2 Precision คือความละเอียดของหน่วยการวดั ระยะทาง
2.2 Angle ใชใ้ นการกาหนดรูปแบบของการวดั มุม ซ่ึงมีส่วนยอ่ ย 2 ส่วนคือ
1.2.1 Type คอื รูปแบบของการวดั มมุ มีตวั เลือก 5 รูปแบบ
1.2.2 Precision คือความละเอียดของหน่วยวดั มุม
3.3 Sample Output คือ ส่วนทแี่ สดงตวั อยา่ งหน่วยวดั ระยะทางและวดั มุมตามที่เลือกเอาไว้
4.4 Direction หากคลิกที่ป่ มุ น้ีจะปรากฏ Dialogทชี่ ื่อ DirectionControl หมายถึงกาหนดเร่ิมนบั ค่ามุม

2. การกาหนดขอบเขตของการเขยี นแบบ (Drawing Limits)
3. การกาหนดระยะจุดและระยะกระโดดของ Cursor

3.1 การกาหนดระยะจดุ (Grid)
3.2 การกาหนดระยะกระโดดของ Cursor (Snap)
3.3 การกาหนดระยะจดุ และระยะกระโดดของ Cursor (Drafting Setting)
4. การกาหนดรูปแบบ เคร่ืองมือคน้ หาตาแหน่งตา่ งๆ ของแบบ
4.1 การเรียกใช้ Osnap

4.1.1 การเรียก Osnap มาใชแ้ บบชว่ั คราว
4.1.1.1 กด Shift + Mouse Enter
4.1.1.2 Click ท่ี Icon ใน Toolbar Menu

20

4.1.2 กาหนดค่าไวใ้ ห้ Osnap คน้ หาตาแหน่งตลอดเวลา
4.1.3 ท่อี ยรู่ ะหวา่ งการใชค้ าสง่ั ใดๆ ซ่ึงตอ้ งกาหนดค่าท่คี าสง่ั Drafting Setting
4.2 หนา้ ทีแ่ ละข้นั ตอนการใช้ Osnap แตล่ ะตวั
4.2.1 Temporary Tracking Point
4.2.2 From Point
4.2.3 Endpoint
4.2.4 Midpoint
4.2.5 Intersection
4.2.6 Apparent Intersection
4.2.7 Extension
4.2.8 Center
4.2.9 Quadrant
4.2.10 Tangent
4.2.11 Perpendicular
4.2.12 Parallel
4.2.13 Node
4.2.14 Nearest
5. การกาหนดและสรา้ งรูปแบบของช้นั ภาพ ( Layer )

21

กจิ กรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน

ข้นั เตรียม ข้นั เตรียม

1. ครู ขานช่ื อนักเรี ยนพร้อ ม ตรวจความ 1. รับการเชค็ ชื่อ

เรี ยบร้อยและอบรมในคุณธรรมอันพึง 2. ตอบคาถามปากเปล่าเป็ นรายบคุ คลเกี่ยวกบั เรื่อง

ประสงค์ หรือเก่ียวขอ้ งกบั วชิ าเขียนแบบดว้ ยมือ

2. ครูต้งั คาถามปากเปล่าให้นักศึกษาตอบเป็ น 3. ฟังพร้อมจดบนั ทกึ จุดประสงคก์ ารเรียนการ

รายบคุ คลเกี่ยวกบั เร่ืองหรือเก่ียวขอ้ งกบั วิชา สอน

เขียนแบบด้วยมือท่ีผ่านมานักศึกษาต้อง

เตรียมอะไรบา้ ง

3. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนการสอนท้ัง

จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ด้า น ค ว า ม รู้ ด้า น ทัก ษ ะ

กระบวนการ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ

ค่านิยมอนั พงึ ประสงคใ์ หน้ กั เรียนทราบ

ข้นั สาธิต ข้นั สาธิต

1. ครูแนะนาการเปิ ดเอกสารประกอบการสอน 1. เปิ ดเอกสารประกอบการสอน

2. ครูใชโ้ ปรแกรม AutoCAD 2010 ซ่ึงแสดง 2. สงั เกตและจดบนั ทกึ เกี่ยวกบั การ

ผ่า น เ ค รื่ อ ง ฉา ย โ ป ร เ จ ค เ ต อ ร์ อ ธิ บ า ย 2.1 การใชค้ าสง่ั Units

ประกอบการสาธิตและถามตอบเก่ียวกบั 2.2 การใชค้ าสง่ั Drawing Limits

2.1 การใชค้ าสงั่ Units 2.3 การใชค้ าสง่ั Drafting Setting

2.2 การใชค้ าสงั่ Drawing Limits 2.4 การใชค้ าสงั่ Layer

2.3 การใชค้ าสง่ั Drafting Setting

2.4 การใชค้ าสง่ั Layer

22

กิจกรรมครู กจิ กรรมนักเรียน

ข้นั ปฏบิ ัติ ข้นั ปฏิบตั ิ

1. เดินสังเกตฝึ กปฏิบตั ิของนักเรียนพร้อมท้ัง ปฏบิ ตั ิงานตามใบงานที่ 3 ซ่ึงจะตอ้ งปฏบิ ตั ิ

ตอบคาถามและอธิบายในส่วนของนักเรียน 1. กาหนดรูปแบบหน่วยวดั ดว้ ยคาสงั่ Units

ท่ที าไม่ได้ 2. กาหนดขอบเขตการเขยี นแบบดว้ ยคาสง่ั

Drawing Limits

3. กาหนดระยะ Grid ระยะ Snap และเคร่ืองมือ

คน้ หาตาแหน่งดว้ ยคาสงั่ Drafting Setting

ข้นั วัดและประเมินผล ข้นั วดั และประเมนิ ผล

1. ตรวจผลงานตามใบตรวจงานที่ 3 1. ส่งงาน

2. ตรวจแบบทดสอบที่ 3 2. ส่งแบบทดสอบ

งานท่ีมอบหมายหรือกิจกรรมการเรียนรู้
ก่อนเรียน
ไม่มี
ขณะเรียน
นกั เรียนฝึกปฏบิ ตั งิ านตามใบงานที่ 3
หลังเรียน
นกั เรียนทาแบบทดสอบที่ 3

ส่ือการเรียนการสอน
ส่ือโสตทัศน์
1. เคร่ืองรับโทรทศั น์
2. เครื่องฉายโปรเจค็ เตอร์
สื่อส่ิงพมิ พ์
1. ใบความรู้เร่ืองการกาหนดรูปแบบของการเขียนแบบ
2. เอกสารประกอบการสอน
ส่ือของจริง
1. เครื่องคอมพวิ เตอร์
2. โปรแกรม AutoCAD 2010

23

หลกั ฐานการเรียนรู้
หลักฐานความรู้
ผลการทาแบบฝึกหดั ที่ 3

หลักฐานการปฏบิ ตั ิงาน

ผลการปฏิบตั ิงานตามใบงานท่ี 3
การวัดและประเมินผล

1. ก่อนท่ีเรียน
ไม่มี

2. ขณะเรียน
สมรรถนะ ปฏิบตั ิกาหนดรูปแบบของการเขียนแบบตามทีก่ าหนด
วธิ ีวดั ดูผลการปฏบิ ตั ิงานตามใบงานที่ 3
เคร่ืองมือวดั ใบตรวจผลการปฏบิ ตั ิงานตามใบงานที่ 3
สมรรถนะ นอ้ มนาหลกั ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี งใชใ้ นการปฏบิ ตั งิ าน
วธิ ีวดั สงั เกตจากการปฏิบตั งิ าน
เคร่ืองมือวัด ใบประเมินผลคุณธรรมจริยธรรม

3. หลงั เรียน
สมรรถนะ ปฏิบตั ิกาหนดรูปแบบของการเขียนแบบ
วิธีวัด ทดสอบ
เครื่องมือวดั แบบทดสอบเรื่องการกาหนดรูปแบบของการเขยี นแบบ

การบูรณาการด้านความรู้
1. การบูรณาการสอดแทรกเก่ียวกบั มาตรฐานของกระดาษเขยี นแบบ DIN 476 (12.76)
2. การบรู ณาการสอดแทรกเก่ียวกบั มาตรฐานของเสน้ ทีใ่ ชใ้ นงานเขียนแบบ DIN 15
3. การบูรณาการสอดแทรกเก่ียวกบั ความรูเ้ กี่ยวระบบการเคล่ือนทขี่ องแกนตามกฎ
มือขวา (Right-Hand-Rule)
4. การบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จาริยธรรม


Click to View FlipBook Version