The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

วิชาทักษะการเรียนรู้ ม.ต้น (ทร21001)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ebookchon, 2020-05-27 03:02:17

ทักษะการเรียนรู้ ม.ต้น (ทร21001)

วิชาทักษะการเรียนรู้ ม.ต้น (ทร21001)

Keywords: ทักษะการเรียนรู้,ทร21001

หนงั สอื เรยี นสาระทกั ษะการเรยี นรู
(ทร 21001)

รายวชิ า ทักษะการเรียนรู

ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนตน

หลกั สูตรการศกึ ษานอกระบบระดับการศึกษาขน้ั พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551

หามจําหนา ย

หนงั สอื เรียนเลมน้ี จัดพิมพด ว ยเงินงบประมาณแผนดินเพ่ือการศึกษาตลอดชีวติ สําหรบั ประชาชน
ลขิ สทิ ธ์ิเปนของ สํานกั งาน กศน. สํานักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ

สํานกั งานสง เสริมการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัย
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิ าร
กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือเรียนสาระทักษะการเรยี นรู

รายวชิ า ทักษะการเรียนรู (ทร 21001)

ระดบั มธั ยมศึกษาตอนตน

ISBN : 978-974-232-404-9
พมิ พครงั้ ท่ี : 1 / 2553
จาํ นวนพิมพ : 3,000 เลม
เอกสารทางวิชาการหมายเลข 39/2553

คาํ นํา

สํานักงานสง เสรมิ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั ไดด ําเนินการจัดทําหนังสือเรียน
ชดุ ใหมน ข้ี น้ึ เพอ่ื สาํ หรบั ใชใ นการเรยี นการสอนตามหลกั สตู รการศกึ ษานอกระบบ ระดบั การศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่มวี ัตถปุ ระสงคใ นการพฒั นาผเู รยี นใหม คี ณุ ธรรม จริยธรรม มสี ติปญญาและศักยภาพ
ในการประกอบอาชีพ การศึกษาตอ และสามารถดํารงชวี ติ อยใู นครอบครัว ชุมชน สงั คมไดอยางมคี วาม
สุขโดยผูเรียนสามารถนําหนังสือเรียนไปใชดวยวิธีการศึกษาคนควาดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรม รวมทั้ง
แบบฝกหัดเพื่อทดสอบความรูความเขาใจในสาระเนื้อหา โดยเมื่อศึกษาแลวยังไมเขาใจ สามารถกลับไป
ศกึ ษาใหมไ ด ผเู รยี นอาจจะสามารถเพม่ิ พนู ความรหู ลงั จากศกึ ษาหนงั สอื เรยี นน้ี โดยนาํ ความรไู ปแลกเปลย่ี น
กบั เพอ่ื นในชน้ั เรียน ศึกษาจากภมู ิปญ ญาทองถ่นิ จากแหลงเรยี นรูและจากส่ืออื่นๆ

ในการดําเนินการจดั ทําหนงั สือเรยี นตามหลกั สตู รการศึกษานอกระบบ ระดับการศกึ ษาขน้ั พื้นฐาน
พทุ ธศกั ราช 2551 ไดร บั ความรว มมอื ทด่ี จี ากผทู รงคณุ วฒุ แิ ละผเู กย่ี วขอ งหลายทา นทค่ี น ควา และเรยี บเรยี ง
เน้ือหาสาระจากส่อื ตาง ๆ เพ่อื ใหไดสื่อที่สอดคลอ งกบั หลักสตู รและเปน ประโยชนต อ ผเู รยี นทอี่ ยูนอกระบบ
อยา งแทจ ริง สํานกั งานสงเสรมิ การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัย ขอขอบคณุ คณะทีป่ รึกษา
คณะผเู รยี บเรยี ง ตลอดจนคณะผจู ดั ทาํ ทกุ ทา นที่ไดใ หความรวมมอื ดว ยดี ไว ณ โอกาสน้ี

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หวังวาหนังสือเรียนชุดนี้จะ
เปน ประโยชนในการจดั การเรียนการสอนตามสมควร หากมขี อเสนอแนะประการใด สํานกั งานสงเสรมิ การ
ศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั ขอนอมรับไวดว ยความขอบคุณยงิ่

(นายอภชิ าติ จรี ะวฒุ ิ)
เลขาธกิ ารสารบญั

คํานาํ หนา
สารบญั
คําแนะนําการใชห นังสือเรียน 1
โครงสรา งรายวชิ าทักษะการเรยี นรู ระดับมัธยมศกึ ษาตอนตน 9
14
บทที่ 1 การเรียนรดู วยตนเอง 30
เร่ืองท่ี 1 ความหมาย และความสาํ คญั ของการเรยี นรดู วยตนเอง 54
เรื่องท่ี 2 กระบวนการในการเรียนรูดว ยตนเอง 55
เร่อื งท่ี 3 ทักษะในการแสวงหาความรดู วยตนเอง 67
79
บทท่ี 2 การใชแหลง เรียนรู 91
เรอ่ื งที่ 1 ความหมาย และความสาํ คัญของแหลง เรียนรู 94
เรื่องท่ี 2 หอ งสมุดแหลงเรียนรูสาํ คญั ของชมุ ชน 101
เรือ่ งที่ 3 การใชแหลงเรยี นรผู านเครอื ขายอินเทอรเน็ต 109
121
บทที่ 3 การจัดการความรู 141
เร่ืองที่ 1 ความหมาย ความสาํ คัญ และหลักการในการจดั การความรู
เรอื่ งที่ 2 รปู แบบและกระบวนการในการจัดการความรู 142
เร่ืองท่ี 3 การรวมกลมุ เพ่อื ตอ ยอดความรู
เรอื่ งที่ 4 การฝกทักษะกระบวนการจัดการความรู 146
161
บทที่ 4 การคดิ เปน 162
เรอื่ งที่ 1 ทบทวนความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ 163
/การศึกษานอกโรงเรียน และการเชื่อมโยง 165
สูปรัชญาคิดเปน 168
เรอื่ งที่ 2 ลักษณะของขอมลู และการเปรียบเทยี บขอมลู 171
ดานวิชาการ ตนเอง และสงั คมสงิ่ แวดลอ ม 174
และทักษะเบอ้ื งตน การวเิ คราะห สังเคราะหขอมลู
ทั้ง 3 ดา นเพอ่ื ประกอบการตดั สนิ ใจแกปญหาแบบคนคิดเปน

บทที่ 5 การวจิ ยั อยา งงา ย
เรอ่ื งที่ 1 ความหมายของการวิจัย และความหมายของการวจิ ัยอยางงา ย
เร่อื งที่ 2 ขั้นตอนการทําวิจัยอยา งงา ย
เรอ่ื งที่ 3 การเขยี นโครงการวจิ ยั อยางงา ย
เร่อื งท่ี 4 สถิตงิ า ยๆ เพ่อื การวจิ ัย
เรอื่ งที่ 5 การสรางเคร่อื งมอื การวิจัย
เรื่องท่ี 6 การเขยี นรายงานการวิจยั อยา งงายและการเผยแพรผลงานการวิจัยคาํ แนะนําในการใชหนังสอื เรยี น

หนังสอื เรียนสาระทกั ษะการเรียนรู ระดับมธั ยมศึกษาตอนตน เปน หนงั สือเรียนท่จี ดั ทําขน้ึ สาํ หรับ
ผเู รียนเปน นกั ศึกษานอกระบบ

ในการศึกษาหนังสอื เรียนสาระทกั ษะการเรยี นรู ผูเรียนควรปฏิบัติดังนี้
1. ศกึ ษาโครงสรา งรายวชิ าใหเขา ใจในหัวขอ สาระสําคญั ผลการเรียนผทู ่ีคาดหวงั และขอบขา ย

เน้ือหา
2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียดและทํากิจกรรมตามท่ีกําหนดแลวตรวจ

สอบกับแนวตอบกจิ กรรมทก่ี าํ หนด ถา ผเู รียนตอบผดิ ควรกลบั ไปศกึ ษาและทาํ ความเขา ใจในเนื้อหานน้ั ใหม
ใหเขา ใจกอ นทจ่ี ะศกึ ษาเรอ่ื งตอไป

3. ปฏบิ ตั กิ จิ กรรมทา ยเนอ่ื งของแตล ะเรอ่ื ง เพอ่ื เปน การสรปุ ความรคู วามเขา ใจของเนอ้ื หาในเรอ่ื งนน้ั ๆ
อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแตละเนื้อหาแตละเรื่อง ผูเรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับครูและ
เพ่ือนๆ ที่รว มเรียนในรายวชิ าและระดบั เดยี วกันได

4. หนงั สือเรยี นเลม น้ีมี 5 บท คอื
บทที่ 1 การเรยี นรดู ว ยตนเอง
บทท่ี 2 การใชแหลง เรยี นรู
บทที่ 3 การจดั การความรู
บทที่ 4 การคดิ เปน
บทท่ี 5 การวจิ ัยอยา งงาย

โครงสรา งการเรียนรดู ว ยตนเอง

ระดบั มธั ยมศึกษาตอนตน

สาระสําคญั

รายวิชาทักษะการเรียนรู มเี น้ือหาเก่ยี วกบั การพฒั นาทกั ษะการเรียนรขู องนกั เรียนในดา นการเรียนรู
ดว ยตนเอง การใชแหลงเรยี นรู การจัดการความรู การคดิ เปนและการวจิ ยั อยา งงาย โดยมวี ตั ถุประสงค
เพื่อใหผูเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย วางแผนการเรียนรูดวยตนเอง เขาถึงและเลือกใชแหลงเรียนรู
จดั การความรู กระบวนการแกป ญหาและตัดสนิ ใจอยางมเี หตผุ ล ท่จี ะสามารถใชเ ปนเครื่องมือชนี้ าํ ในการ
เรียนรู ไดอยา งตอ เนอื่ งตลอดชีวิต

ผลการเรียนรทู ่ีคาดหวงั

บทท่ี 1 การเรยี นรูดว ยตนเอง
1. สามารถวิเคราะหความรูจ ากการอาน การฟง การสังเกต และสรปุ ไดถ ูกตอ ง
2. สามารถจดั ระบบการแสวงหาความรใู หก บั ตนเอง
3. ปฏบิ ตั ติ ามขน้ั ตอนในการแสวงหาความรเู กย่ี วกบั ทกั ษะการอา น ทกั ษะการฟง และทกั ษะ
การจดบนั ทกึ

บทท่ี 2 การใชแ หลง เรยี นรู
1. จาํ แนกความแตกตางของแหลงเรียนรู และตัดสินใจเลือกใชแหลงเรยี นรู
2. เรยี งลาํ ดบั ความสาํ คญั ของแหลง เรยี นรู และจดั ทาํ ระบบในการใชแ หลง เรยี นรขู องตนเอง
3. สามารถปฏิบัตกิ ารใชแหลง เรยี นรู ตามขั้นตอนไดอยางถกู ตอ ง

บทท่ี 3 การจัดการความรู
1. วเิ คราะหผ ลทเี่ กดิ ขึน้ ขอบเขตความรู ตดั สนิ คุณคา กําหนดแนวทางพัฒนา
2. เหน็ ความสมั พนั ธข องกระบวนการจดั การความรู กบั การนาํ ไปใชใ นการพฒั นาชมุ ชน
3. ปฏบิ ตั ติ ามกระบวนการการจดั การความรูไดอ ยา งเปน ระบบ

บทท่ี 4 การคิดเปน
1. อธบิ ายหรอื ทบทวนปรัชญาคิดเปนและลกั ษณะของขอมลู ดา นวิชาการ ตนเอง สงั คม
สิ่งแวดลอมท่ีจะนํามาวิเคราะหและสังเคราะหเพ่ือประกอบการจัดการตัดสินใจ
แกปญ หา
2. จําแนกเปรียบเทียบ ตรวจสอบ ขอ มลู ดานวิชาการ ตนเอง สงั คม

บทที่ 5 การวจิ ัยอยา งงา ย
1. ระบุปัญหา ความจาํ เปน วตั ถุประสงคแ ละประโยชนท ี่คาดวา จะไดร ับจากการวจิ ัยและ
สืบคนขอมูลเพื่อทําความกระจางในปญหาการวิจัย รวมทั้งกําหนดวิธีการหาความรู
ความจริง

2. เหน็ ความสัมพนั ธของกระบวนการวิจยั กับการนําไปใชในชีวิต
3. ปฏิบัตกิ ารศึกษา ทดลอง รวบรวม วิเคราะหขอ มลู และสรปุ ความรู ความจริง

ตามข้นั ตอนไดอ ยา งถูกตอ ง ชดั เจน

ขอบขายเนอ้ื หา

บทท่ี 1 การเรยี นรดู วยตนเอง
เรื่องท่ี 1 ความหมาย และความสําคัญของการเรยี นรดู วยตนเอง
เร่ืองที่ 2 กระบวนการในการเรยี นรดู ว ยตนเอง
เร่ืองท่ี 3 ทกั ษะในการแสวงหาความรดู ว ยตนเอง

บทที่ 2 การใชแหลงเรยี นรู
เรอ่ื งท่ี 1 ความหมาย และความสําคัญของแหลงเรียนรู
เรื่องที่ 2 หอ งสมดุ แหลง เรยี นรสู ําคญั ของชุมชน
เรอื่ งท่ี 3 การใชแ หลง เรียนรูผานเครือขายอนิ เทอรเ น็ต

บทท่ี 3 การจดั การความรู
เรอ่ื งที่ 1 ความหมาย ความสาํ คญั และหลกั การในการจดั การความรู
เรื่องที่ 2 รปู แบบและกระบวนการในการจัดการความรู
เรื่องที่ 3 การรวมกลุมเพ่ือตอ ยอดความรู
เรอ่ื งที่ 4 การฝก ทกั ษะกระบวนการจดั การความรู

บทท่ี 4 การคดิ เปน
เร่ืองที่ 1 ทบทวนความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ/การศึกษานอกโรงเรียน และ
การเชื่อมโยงสูปรัชญาคิดเปน
เรอ่ื งที่ 2 ลกั ษณะของขอมูลและการเปรยี บเทียบขอมลู ดา นวชิ าการ ตนเอง และสังคม
สงิ่ แวดลอ มและทักษะเบือ้ งตน การวเิ คราะห สงั เคราะหขอ มูลทงั้ 3 ดานเพือ่
ประกอบการตัดสินใจแกปญ หาแบบคนคิดเปน

บทที่ 5 การวิจยั อยางงา ย
เรื่องท่ี 1 ความหมายของการวจิ ัย และความหมายของการวจิ ยั อยา งงา ย
เร่ืองที่ 2 ขั้นตอนการทําวิจยั อยางงาย
เร่ืองท่ี 3 การเขียนโครงการวิจัยอยา งงา ย
เรอ่ื งที่ 4 สถติ งิ า ยๆ เพ่อื การวิจัย
เร่ืองท่ี 5 การสรา งเคร่ืองมอื การวจิ ัย
เรือ่ งที่ 6 การเขยี นรายงานการวิจัยอยางงา ยและการเผยแพรผลงานการวิจัยบทที่ 1

การเรียนรูดวยตนเอง

สาระสาํ คญั
การเรียนรูดวยตนเอง เปน กระบวนการเรียนรูที่ผเู รยี นรเิ ริ่มการเรยี นรูดวยตนเอง ตามความสนใจ

ความตองการและความถนดั มเี ปา หมาย รจู ดั แสวงหาแหลง ทรพั ยากรของการเรยี นรู เลอื กวธิ กี ารเรยี นรู
จนถงึ การประเมนิ ความกา วหนา ของการเรยี นรขู องตนเอง โดยจะดาํ เนนิ การดว ยตนเองหรอื รว มมอื ชว ยเหลอื
กับผูอื่นหรือไมก็ได ดังนั้นในทุกวันนี้คนสวนใหญแสวงหาการศึกษาระดับที่สูงขึ้น จําเปนตองรูวิธีวินิจฉัย
ความตองการในการเรียนของตนเอง สามารถกําหนดเปา หมายในการเรยี นรขู องตนเอง สามารถระบแุ หลง
ความรูท่ีตองการ และวางแผนการใชย ุทธว ิถี สื่อการเรียน และแหลงความรเู หลานน้ั หรอื แมแตป ระเมนิ และ
ตรวจสอบความถูกตอ งของผลการเรียนรตู นเอง
ผลการเรยี นรูทค่ี าดหวัง

1. ประมวลความรู และสรปุ เปนสารสนเทศ
2. ทํางานฐานขอมลู ดวยการแสวงหาความรจู นเปน ลักษณะนสิ ยั
3. มคี วามชํานาญในทักษะการอาน ทักษะการฟง และทกั ษะการจดบนั ทกึ อยา งคลอ งแคลว รวดเร็ว
ขอบขา ยเน้อื หา
เรือ่ งท่ี 1 ความหมายและความสาํ คญั ของการเรียนรูด วยตนเอง
เร่อื งที่ 2 กระบวนการในการเรียนรดู วยตนเอง

หนังสอื เรยี นสาระทกั ษะการเรียนรู รายวชิ าทักษะการเรียนรู (ทร 21001) ระดับมัธยมศกึ ษาตอนตน 1

ทําไม? ตองมีการเรียนรูด วยตนเอง (Self-Directed Learning)

คาํ ตอบ คอื ในปจ จบุ ันโลกมคี วามกาวหนาทางดานวทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยี ความรตู า งๆ ไดเ พ่ิม
ขึน้ เปน อนั มาก การเรียนรจู ากสถาบันการศึกษาไมอ าจทาํ ใหบ คุ คลศึกษาความรูไ ดครบท้งั หมด การไขวควา
หาความรดู ว ยตนเอง จึงเปน อีกวิธหี นึ่งทีจ่ ะสนองความตอ งการของบคุ คลได เพราะเมอื่ ใดก็ตามทีบ่ ุคคลมี
ใจรกั ทจ่ี ะศึกษาคนควาสิ่งทต่ี นตองการจะรู บุคคลนัน้ กจ็ ะดาํ เนนิ การศกึ ษาเรียนรูอยา งตอ เน่ืองโดยไมม ใี คร
ตองบอก ประกอบกบั ระบบการศึกษาและปรชั ญาการศกึ ษาเพื่อเตรยี มคนใหสามารถเรียนรไู ดตลอดชวี ติ
แสวงหาความรูดว ยตนเอง ใฝห าความรู รูแหลง ทรัพยากรการเรียน รวู ิธกี ารหาความรู มคี วามสามารถใน
การคิดเปน ทําเปนแกป ญหาเปน นิสัยในการทํางานและการดํารงชีวติ และมสี ว นรว มในการปกครองประเทศ

การเรยี นรดู ว ยตนเอง สามารถชวยใหผ ูเ รยี นพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ
ของตนเอง โดยการคนพบความสามารถและสงิ่ ทีม่ ีคณุ คาในตนเองที่เคย
มองขามไป
( “…it id possible to help learners expand their potential by discovered
That which is yet untapped…”) (Brockett&Hiemstra,1991)

2 หนงั สอื เรียนสาระทักษะการเรยี นรู รายวิชาทกั ษะการเรยี นรู (ทร 21001) ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนตน

การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เปน การจัดการศกึ ษาทม่ี คี วามเหมาะสมกบั สภาพปญหา และความตอ งการของผูเ รยี นท่ีอยูน อกระบบ ซึ่ง
เปนผูท ม่ี ีประสบการณจ ากการทาํ งานและการประกอบอาชีพ โดยการกาํ หนดสาระการเรยี นรู มาตรฐานการ
เรยี นรู การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล ใหก ารพัฒนากับกลมุ เปาหมายดานจิตใจ ใหมคี ุณธรรม
ควบคูไปกบั การพฒั นาการเรยี นรู สรางภูมคิ ุมกนั สามารถจัดการกับองคค วามรูท ้งั ภมู ิปญ ญาทอ งถ่ินและ
เทคโนโลยี เพ่อื ใหผเู รยี นสามารถปรบั ตัวอยูใ นสงั คมท่ีมกี ารเปล่ยี นแปลงตลอดเวลา สรางภูมิคุม กันตาม
แนวเศรษฐกจิ พอเพยี ง รวมท้งั คาํ นึงถึงธรรมชาติการเรียนรูของผทู ีอ่ ยนู อกระบบ และสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ความเจรญิ กา วหนา ของเทคโนโลยแี ละการส่อื สาร ดังนั้น ในการ
ศึกษาแตละรายวิชา ผูเรียนจะตอ งตระหนักวา การศกึ ษาตามหลักสตู รการศกึ ษานอกระบบระดับการศึกษา
ขนั้ พนื้ ฐาน พทุ ธศักราช 2551 นี้ จะสมั ฤทธผิ ลไดด วยดหี ากผูเ รยี นไดศ กึ ษา พรอมท้งั การปฏิบัตติ าม
คาํ แนะนําของครูแตล ะวิชาทีไ่ ดกําหนดเนื้อหาเปนบทตางๆ โดยแตละบทจะมีคาํ ถาม รายละเอียดกจิ กรรม
และแบบฝกปฏบิ ตั ติ า ง ๆ ซงึ่ ผเู รยี นจะตอ งทาํ ความเขาใจในบทเรยี นและทํากิจกรรม ตลอดจนทาํ ตาม
แบบฝก ปฏบิ ตั ทิ ไ่ี ดก าํ หนดไวอ ยา งครบถว น ซง่ึ ในหนงั สอื แบบฝก ปฏบิ ตั ขิ องแตล ะวชิ าไดจ ดั ใหม รี ายละเอยี ด
ตา งๆ ดังกลา วตลอดจนแบบประเมนิ ผลการเรยี นรเู พอ่ื ใหผ เู รยี นไดวัดความรเู ดมิ และวัดความกาวหนาหลงั
จากทไี่ ดเ รยี นรูรวมทง้ั การท่ผี เู รียนจะไดม ีการทบทวนบทเรยี น หรือสิง่ ท่ีไดเ รียนรู อนั จะเปน ประโยชนใน
การเตรยี มสอบตอ ไปไดอ ีกดวย

การเรียนรูในสาระทกั ษะการเรยี นรู เร่ืองการเรียนรูดวยตนเอง การใชแหลง เรยี นรู การจัดการ
ความรู การคิดเปน และการวิจยั อยา งงาย ในสวนบทที่ 1 การเรียนรูดว ยตนเองเปน สาระการเรยี นรเู ก่ียวกับ
การพฒั นาทักษะการเรยี นรใู นดานการเรียนรดู วยตนเองเปน เปด โอกาสใหผ เู รยี นไดศ ึกษาคน ควา ฝก ทกั ษะ
ในการเรยี นรูดวยตนเอง เพ่ือมงุ เสรมิ สรางใหผูเ รยี นมีนิสยั รักการเรียนรซู ่ึงเปน ทกั ษะพืน้ ฐานของบุคคล
แหง การเรียนรูที่ยัง่ ยนื เพือ่ ใชเปน เคร่อื งมือในการชน้ี าํ ตนเองในการเรียนรไู ดอ ยา งตอเนอื่ งตลอดชีวติ

การเรยี นรูดว ยตนเอง (self-Directed Learning) เปนแนวทางการเรยี นรหู นงึ่ ทีส่ อดคลองกบั การ
เปล่ียนแปลงของสภาพปจจุบัน และเปน แนวคดิ ทสี่ นับสนุนการเรียนรูตลอดชวี ิตของสมาชกิ ในสังคมสกู าร
เปน สังคมแหงการเรยี นรู โดยการเรยี นรดู วยตนเองเปนการเรยี นรทู ี่ทาํ ใหบุคคลมกี ารริเรม่ิ การเรยี นรู

ดว ยตนเอง มีเปา หมายในการเรียนรทู ีแ่ นนอน มีความรับผิดชอบในชวี ิตของตนเองไมพ่ึงคนอน่ื
มแี รงจูงใจทาํ ใหผ เู รยี นเปนบุคคลทีใ่ ฝร ใู ฝเ รียน ท่ีมกี ารเรียนรตู ลอดชีวติ เรยี นรวู ธิ เี รยี น สามารถเรียนรู
เรือ่ งราวตาง ๆไดม ากกวาการเรยี นทม่ี ีความรูใหเพียงอยางเดยี ว

การเรียนรูดวยตนเองเปนหลักการทางการศึกษาซ่ึงไดรับความสนใจมากขึ้นโดยลําดับในทุก
องคก รการศกึ ษา เพราะเปนแนวทางหนง่ึ ที่สนับสนุนการเรียนรตู ลอดชีวติ ในอนั ที่จะหลอหลอมผเู รียนให
มที ักษะการเรยี นรตู ลอดชวี ติ ตามทีม่ ุง หวังในพระราชบญั ญตั กิ ารศึกษาแหง ชาติ พ.ศ.2542 และท่แี กไข
เพิม่ เติม(ฉบบั ท่ี 2) พ.ศ.2545 การเรยี นรดู ว ยตนเองเปนหลกั การทางการศึกษาทม่ี แี นวคิดพื้นฐานมาจาก
ทฤษฎขี องกลุม มนุษยนยิ ม (Humanism) ซงึ่ เชือ่ วา มนุษยทุกคนมีธรรมชาตเิ ปน คนดี มีเสรีภาพและความ
เปนตนเองมีความเปนปจ เจกชนและศักยภาพ มีตนและการรับรูตนเอง มกี ารเปน จรงิ ในสง่ิ ที่ตนสามารถ
เปนได มกี ารรบั รมู ีความรับผิดชอบและความเปน มนุษย

หนังสอื เรยี นสาระทกั ษะการเรียนรู รายวิชาทกั ษะการเรยี นรู (ทร 21001) ระดับมธั ยมศึกษาตอนตน 3

ดังนั้น การท่ผี ูเรียนสามารถเรยี นรดู วยตนเองไดน ับวา เปน คุณลกั ษณะทด่ี ีทส่ี ดุ ซ่ึงมีอยูในตวั บคุ คล
ทุกคน ผเู รยี นควรจะมีคณุ ลักษณะของการเรียนรดู ว ยตนเอง การเรียนรูดว ยตนเองจัดเปน กระบวนการเรยี น
รูตลอดชวี ติ ยอมรบั ในศักยภาพของผเู รียนทกุ คนมีความสามารถท่ีจะเรียนรสู ง่ิ ตาง ๆ ไดด ว ยตนเองเพอื่ ท่ี
ตนเองสามารถท่ีจะดํารงชวี ติ อยูในสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงอยตู ลอดเวลาไดอ ยางมคี วามสุข

ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรยี นรใู นบทที่ 1 การเรยี นรูดว ยตนเองน้ี
ผูเรียนจะตองรวบรวมผลการปฏิบัติกิจกรรมซ่ึงเปนหลักฐานของ
การเรยี นรโู ดยใหผ เู รยี นบรรจใุ นแฟม สะสมผลงาน (Portfolio) ของ
ผเู รยี นแตละบุคคลดังนั้น เมื่อสิ้นสุดการเรียนรูในบทที่ 1 ทกั ษะ
การเรยี นรดู ว ยตนเองน้ี ผเู รยี นจะตอ งมแี ฟม สะสมผลงานสง ครู

4 หนังสือเรยี นสาระทักษะการเรยี นรู รายวิชาทกั ษะการเรยี นรู (ทร 21001) ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนตน

·∫∫ª√–‡¡‘πμπ‡Õß°àÕπ‡√’¬π

·∫∫«—¥√–¥∫— §«“¡æ√âÕ¡„π°“√‡√¬’ π√Ÿâ¥â«¬μπ‡ÕߢÕߺ‡âŸ √’¬π

™Õ◊Ë ................................................π“¡ °≈ÿ ............................................√–¥∫— ¡∏— ¬¡»°÷ …“μÕπμπâ

§Ì“™’È·®ß ·∫∫ Õ∫∂“¡©∫—∫πÈ’ ‡ªìπ·∫∫ Õ∫∂“¡∑Ë’«—¥§«“¡™Õ∫·≈–‡®μ§μ‘‡°’ˬ«°—∫°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß∑à“π
„Àâ∑à“πÕà“π¢âÕ§«“¡μà“ß Ê μàÕ‰ªπ’È ´÷Ëß¡’¥â«¬°—π 58 ¢âÕ À≈—ß®“°πÈ—π ‚ª√¥∑Ì“‡§√Ë◊ÕßÀ¡“¬ ✓
≈ß„π™àÕß∑μË’ √ß°—∫§«“¡‡ªìπ®√ß‘ ¢Õßμ«— ∑à“π¡“°∑’Ë ¥ÿ

√–¥∫— §«“¡§‘¥‡ÀπÁ À¡“¬∂ß÷ ∑à“π√⟠°÷ «“à ¢Õâ §«“¡ππ—È  à«π„À≠à‡ªìπ‡™àππÈ’À√Õ◊ ¡π’ âÕ¬§√Èß— ∑’ˉ¡à„™à
¡“°∑’Ë ¥ÿ À¡“¬∂ß÷ ∑à“π√ Ÿâ ÷°«“à ¢Õâ §«“¡π—Èπ‡°π‘ §√ß÷Ë ¡—°‡ªπì ‡™πà π’È
¡“° À¡“¬∂ß÷ ∑“à π√Ÿ â ÷°«à“ ¢Õâ §«“¡ππ—È ®√ß‘ ∫“â ߉¡®à √ß‘ ∫“â ߧ√÷ßË μàÕ§√÷Ëß
ª“π°≈“ß À¡“¬∂ß÷ ∑à“π√Ÿâ ÷°«“à ¢Õâ §«“¡π—Èπ‡ªπì ®√ß‘ ∫â“߉¡à∫àÕ¬π—°
πÕâ ¬ À¡“¬∂÷ß ∑à“π√Ÿâ °÷ «“à ¢âÕ§«“¡π—Èπ‰¡à®√ß‘ ‰¡à‡§¬‡ªìπ‡™πà π’È
πâÕ¬∑ ’Ë ÿ¥

√“¬°“√§”∂“¡ §«“¡§‘¥‡ÀÁπ
¡“°∑ ’Ë ¥ÿ ¡“° ª“π°≈“ß πâÕ¬ πâÕ¬∑Ë’ ÿ¥

1. ¢â“懮“â μâÕß°“√‡√¬’ π√ŸâÕ¬Ÿ‡à  ¡Õμ√“∫™Ë—«™’«μ‘

2. ¢“â 懮“â ∑√“∫¥«’ “à ¢“â 懮“â μâÕß°“√‡√¬’ πÕ–‰√

3. ‡¡◊ËÕª√– ∫°∫— ∫“ß ß‘Ë ∫“ßÕ¬“à ß∑‰’Ë ¡‡à ¢â“„® ¢â“懮⓮–À≈°’ ‡≈’ˬß

‰ª®“° ß‘Ë π—Èπ

4. ∂â“¢“â 懮â“μÕâ ß°“√‡√¬’ π√ âŸ ‘Ëß„¥ ¢â“懮“â ®–À“∑“߇√’¬π√Ÿ„â À‰â ¥â

5. ¢â“懮“â √—°∑Ë’®–‡√’¬π√Õ⟠¬àŸ‡ ¡Õ

6. ¢“â 懮“â μâÕß°“√„™â‡«≈“æÕ ¡§«√„π°“√‡√Ë‘¡»°÷ …“‡√◊ÕË ß„À¡à Ê

7. „π™Èπ— ‡√’¬π¢â“懮“â À«ß— ∑®Ë’ –„Àâºâ Ÿ Õπ∫Õ°ºâŸ‡√’¬π∑Èß— À¡¥Õ¬à“ß™¥— ‡®π

«à“μÕâ ß∑”Õ–‰√∫â“ßÕ¬àμŸ ≈Õ¥‡«≈“

8. ¢“â 懮“â ‡™◊ÕË «“à °“√§¥‘ ‡ ¡Õ«à“μ«— ‡√“‡ªπì „§√·≈–Õ¬àŸ∑‰’Ë Àπ ·≈–®–∑”

Õ–‰√‡ªìπÀ≈°—  ”§≠— ¢Õß°“√»°÷ …“¢Õß∑ÿ°§π

9. ¢“â 懮“â ∑”ß“π¥â«¬μπ‡Õ߉¥‰â ¡à¥’π°—

10. ∂“â μâÕß°“√¢âÕ¡Ÿ≈∫“ßÕ¬à“ß∑’¬Ë ß— ‰¡à¡’ ¢“â 懮â“∑√“∫¥’«“à ®–‰ªÀ“‰¥∑â ˉ’ Àπ

11. ¢“â 懮“â  “¡“√∂‡√’¬π√Ÿ â Ëß‘ μ“à ß Ê ¥«â ¬μπ‡Õ߉¥â¥°’ «à“§π à«π¡“°

12. ·¡â¢“â 懮“â ®–¡§’ «“¡§¥‘ ∑¥Ë’ ’ ·μ¥à Ÿ‡À¡Õ◊ π‰¡à “¡“√∂π”¡“„™âªØ∫‘ —쉑 ¥â

หนังสือเรยี นสาระทักษะการเรียนรู รายวชิ าทักษะการเรียนรู (ทร 21001) ระดับมัธยมศกึ ษาตอนตน 5

√“¬°“√§”∂“¡ §«“¡§‘¥‡ÀπÁ
¡“°∑ Ë’ ¥ÿ ¡“° ª“π°≈“ß πâÕ¬ πâÕ¬∑Ë’ ÿ¥

13. ¢“â 懮â“μÕâ ß°“√¡’ «à π√«à ¡„π°“√μ—¥ ‘π„®«“à §«√‡√’¬πÕ–‰√

·≈–®–‡√’¬πÕ¬à“߉√

14. ¢“â 懮“â ‰¡‡à §¬∑âÕ∂Õ¬μÕà °“√‡√’¬π Ë‘ß∑Ë’¬“° ∂Ⓡªπì ‡√◊ÕË ß∑¢’Ë “â 懮“â  π„®

15. ‰¡¡à „’ §√ÕËπ◊ πÕ°®“°μ—«¢â“懮â“∑®Ë’ –μâÕß√∫— º¥‘ ™Õ∫„π ‘ßË ∑’Ë¢â“懮“â

‡≈Õ◊ °‡√¬’ π

16. ¢“â 懮“â  “¡“√∂∫Õ°‰¥«â “à ¢â“懮Ⓡ√’¬π ß‘Ë „¥‰¥¥â À’ √◊Õ‰¡à

17.  ß‘Ë ∑¢Ë’ â“懮â“μâÕß°“√‡√’¬π√Ÿâ‰¥¡â “°¡“¬ ®π¢â“懮â“Õ¬“°„Àâ·μà≈–«π—

¡’¡“°°«“à 24 ™«—Ë ‚¡ß

18. ∂â“μ¥—  ‘π„®∑Ë’®–‡√¬’ π√âŸÕ–‰√°μÁ “¡ ¢â“懮ⓠ“¡“√∂®–®¥— ‡«≈“

∑’Ë®–‡√’¬π√ âŸ Ëß‘ πÈ—π‰¥â ‰¡à«à“®–¡¿’ “√°‘®¡“°¡“¬‡æ’¬ß„¥°Áμ“¡

19. ¢â“懮ⓡª’ ≠í À“„π°“√∑Ì“§«“¡‡¢“â „®‡√◊ÕË ß∑Õ’Ë à“π

20. ∂“â ¢“â 懮Ⓣ¡‡à √¬’ π°‰Á ¡„à ™à§«“¡º‘¥¢Õߢ“â 懮“â

21. ¢“â 懮â“∑√“∫¥’«à“ ‡¡ÕË◊ ‰√∑’Ë¢“â 懮â“μÕâ ß°“√®–‡√’¬π√„Ÿâ π‡√Õ◊Ë ß„¥‡√ÕË◊ ßÀπ÷Ëß

„Àâ¡“°¢πÈ÷

22. ¢Õ¡’§«“¡‡¢“â „®æÕ∑®Ë’ –∑“Ì ¢âÕ Õ∫„À≥§â –·ππ Ÿß Ê °æÁ Õ„®·≈«â

∂ß÷ ·¡â«“à ¢“â 懮⓬—߉¡à‡¢â“„®‡√◊ËÕßππÈ— Õ¬“à ß∂àÕß·∑°â Áμ“¡∑’

23. ¢“â 懮“â §‘¥«à“ ÀâÕß ¡ÿ¥‡ªπì  ∂“π∑’Ë∑’Ëπà“‡∫ËÕ◊

24. ¢“â 懮“â ™Ëπ◊ ™Õ∫ºŸâ∑Ë’‡√¬’ π√Ÿâ Ëß‘ „À¡Êà Õ¬à‡Ÿ  ¡Õ

25. ¢“â 懮ⓠ“¡“√∂§¥‘ §âπ«∏‘ ’°“√μà“ßÊ ‰¥âÀ≈“¬·∫∫ “Ì À√—∫°“√‡√¬’ π√âŸ

À«— ¢Õâ „À¡Êà

26. ¢“â 懮“â 欓¬“¡‡™ÕË◊ ¡‚¬ß ‘Ëß∑°Ë’ Ì“≈ß— ‡√¬’ π°—∫‡ªâ“À¡“¬√–¬–¬“«∑’Ëμß—È ‰«â

27. ¢“â 懮“â ¡’§«“¡ “¡“√∂‡√¬’ π√„Ÿâ π‡°◊Õ∫∑ÿ°‡√◊ËÕß∑’Ë¢â“懮â“μÕâ ß°“√®–√âŸ

28. ¢“â 懮ⓠπ°ÿ  π“π„π°“√§âπÀ“§Ì“μÕ∫ Ì“À√—∫§“Ì ∂“¡μà“ßÊ

29. ¢â“懮Ⓣ¡à™Õ∫§“Ì ∂“¡∑Ë¡’ ’§Ì“μÕ∫∂°Ÿ μâÕß¡“°°«à“ÀπËß÷ §“Ì μÕ∫

30. ¢â“懮“â ¡§’ «“¡Õ¬“°√ÕŸâ ¬“°‡ÀπÁ ‡°¬’Ë «°—∫ ß‘Ë μ“à ß Ê ¡“°¡“¬

31. ¢“â 懮“â ®–¥’„®¡“° À“°°“√‡√¬’ π√Ÿ¢â Õߢâ“懮Ⓣ¥â ‘πÈ  ¥ÿ ≈ß

32. ¢â“懮Ⓣ¡‰à ¥â π„®°“√‡√¬’ π√⟇¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ºŸÕâ π◊Ë

33. ¢â“懮“â ‰¡¡à ’ªí≠À“‡°¬’Ë «°—∫∑°— …–‡∫◊ÕÈ ßμâπ„π°“√»÷°…“§â𧫓â

‰¥â·°à ∑°— …–°“√øíß Õ“à π ‡¢¬’ π ·≈–®Ì“

34. ¢“â 懮“â ™Õ∫∑¥≈Õß ßË‘ „À¡à Ê ·¡â‰¡·à πà„®«à“º≈π—Èπ®–ÕÕ°¡“Õ¬“à ߉√

6 หนงั สือเรียนสาระทกั ษะการเรยี นรู รายวิชาทกั ษะการเรยี นรู (ทร 21001) ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนตน

√“¬°“√§”∂“¡ §«“¡§‘¥‡ÀÁπ
¡“°∑ ’Ë ¥ÿ ¡“° ª“π°≈“ß πâÕ¬ πâÕ¬∑’Ë ÿ¥

35. ¢â“懮Ⓣ¡™à Õ∫‡¡ÕË◊ ¡§’ π™È’„À‡â ÀπÁ ∂ß÷ ¢Õâ º¥‘ æ≈“¥„π ßË‘ ∑’Ë¢â“懮â“

°“Ì ≈—ß∑“Ì Õ¬Ÿà

36. ¢“â 懮ⓡ§’ «“¡ “¡“√∂„π°“√§¥‘ §âπÀ“«‘∏’·ª≈°Ê ∑Ë®’ –∑“Ì  ‘Ëßμ“à ßÊ

37. ¢â“懮ⓙÕ∫§¥‘ ∂÷ßÕπ“§μ

38. ¢â“懮ⓡ§’ «“¡æ¬“¬“¡§πâ À“§Ì“μÕ∫„π Ë‘ß∑’ËμÕâ ß°“√√⟉¥â¥’

‡¡Ë◊Õ‡∑¬’ ∫°∫— ºŸÕâ ◊Ëπ

39. ¢â“懮ⓇÀπÁ «“à ª≠í À“‡ªπì  ‘Ëß∑’Ë∑â“∑“¬ ‰¡à„™ à ≠— ≠“≥„ÀâÀ¬¥ÿ ∑Ì“

40. ¢â“懮“â  “¡“√∂∫—ߧ—∫μπ‡Õß„Àâ°√–∑Ì“ Ëß‘ ∑Ë’§‘¥«“à §«√°√–∑“Ì

41. ¢â“懮ⓙÕ∫«∏‘ °’ “√¢Õߢâ“懮“â „π°“√ Ì“√«®μ√«® Õ∫ª≠í À“μ“à ßÊ

42. ¢â“懮“â ¡°— ‡ªìπºŸπâ “Ì °≈àÿ¡„π°“√‡√’¬π√Ÿâ

43. ¢“â 懮“â  π°ÿ ∑Ë’‰¥·â ≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀπÁ °∫— ºâÕŸ π◊Ë

44. ¢“â 懮Ⓣ¡™à Õ∫ ∂“π°“√≥°å “√‡√¬’ π√Ÿâ∑’∑Ë “â ∑“¬

45. ¢“â 懮“â ¡’§«“¡ª√“√∂π“Õ¬à“ß·√ß°≈â“∑®Ë’ –‡√’¬π√â Ÿ Ë‘ß„À¡àÊ

46. ¬Ëß‘ ‰¥â‡√¬’ π√â¡Ÿ “° ¢â“懮⓰Á¬‘Ëß√â Ÿ ÷°«à“‚≈°π’πÈ “à μ◊πË ‡μπâ

47. °“√‡√¬’ π√Ÿ‡â ªπì ‡√Õ◊Ë ß π°ÿ

48. °“√¬÷¥°“√‡√¬’ π√Ÿ∑â „Ë’ ™â‰¥ºâ ≈¡“·≈«â ¥’°«à“°“√≈Õß„™â«∏‘ „’ À¡àÊ

49. ¢â“懮“â μâÕß°“√‡√’¬π√„Ÿâ Àâ¡“°¬ß‘Ë ¢πÈ÷ ‡æ◊ÕË ®–‰¥‡â ªìπ§π∑Ë¡’ ’

§«“¡‡®√≠‘ °“â «Àπ“â

50. ¢“â 懮“â ‡ªìπºâ√Ÿ ∫— º¥‘ ™Õ∫‡°Ë¬’ «°—∫°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õߢ“â 懮“â ‡Õß

‰¡à¡„’ §√¡“√∫— º¥‘ ™Õ∫·∑π‰¥â

51. °“√‡√’¬π√âŸ∂ß÷ «∏‘ ’°“√‡√’¬π ‡ªìπ Ëß‘ ∑ ’Ë Ì“§≠—  Ì“À√—∫¢“â 懮“â

52. ¢“â 懮Ⓣ¡à¡«’ π— ∑’®Ë –·°à‡°π‘ ‰ª„π°“√‡√¬’ π√âŸ ß‘Ë „À¡àÊ

53. °“√‡√¬’ π√âŸÕ¬àŸμ≈Õ¥‡«≈“‡ªπì  ßË‘ ∑πË’ “à ‡∫ÕË◊ Àπà“¬

54. °“√‡√’¬π√‡âŸ ªπì ‡§√◊ÕË ß¡◊Õ„π°“√¥Ì“‡π‘π™«’ ‘μ

55. „π·μ≈à –ªï¢â“懮Ⓣ¥‡â √’¬π√Ÿ â Ë‘ß„À¡àÊ À≈“¬Ê Õ¬à“ߥ⫬μπ‡Õß

56. °“√‡√¬’ π√Ÿ‰â ¡à‰¥â∑“Ì „À™â «’ ‘μ¢Õߢ“â 懮“â ·μ°μà“߉ª®“°‡¥‘¡

57. ¢â“懮Ⓡªπì ºŸ‡â √¬’ π∑Ë’¡ª’ √– ∑‘ ∏¿‘ “æ∑—ßÈ „π™—πÈ ‡√’¬π·≈–°“√‡√’¬π√âŸ

¥«â ¬μπ‡Õß

58. ¢â“懮ⓇÀπÁ ¥«â ¬°∫— §«“¡§‘¥∑’Ë«à“ çºâŸ‡√’¬π§Õ◊ ºŸπâ “Ì é

หนงั สือเรยี นสาระทักษะการเรียนรู รายวิชาทกั ษะการเรยี นรู (ทร 21001) ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนตน 7

°“√‡√‘Ë¡μâπ‡√’¬π√⟥⫬μπ‡Õß∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥π—Èπ ‡√“¡“‡√Ë‘¡μâπ∑Ë’§«“¡æ√âÕ¡
„π°“√‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬μπ‡Õß ·≈–∑à“π§ß∑√“∫„π‡∫◊ÈÕßμâπ·≈â««à“ √–¥—∫
§«“¡æ√Õâ ¡„π°“√‡√¬’ π√¥Ÿâ «â ¬μπ‡ÕߢÕß∑“à πÕ¬„Ÿà π√–¥∫— „¥ (¡“°∑ ’Ë ¥ÿ
¡“° ª“π°≈“ß πâÕ¬ πÕâ ¬∑ ’Ë ¥ÿ )
§«“¡æ√âÕ¡„π°“√‡√¬’ π√Ÿâ¥«â ¬μπ‡Õß
„π°“√‡√¬’ π√¥Ÿâ «â ¬μπ‡Õ߇ªπì ∫§ÿ ≈°‘ ≈°— …≥– «à π∫§ÿ §≈∑μË’ Õâ ß°“√„À‡â °¥‘ ¢π÷È „πμ«— º‡âŸ √¬’ πμ“¡‡ª“Ñ À¡“¬
¢Õß°“√»÷°…“ ºŸâ‡√’¬π∑’Ë¡’§«“¡æ√âÕ¡„π°“√‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬μπ‡Õß®–¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ§«“¡§‘¥
·≈–°“√°√–∑”¢Õßμπ‡Õß  “¡“√∂§«∫§ÿ¡‚μâμÕ∫ ∂“π°“√≥å ·≈–§«∫§ÿ¡μπ‡Õß„À⇪ìπ‰ª„π∑‘»∑“ß
∑Ëμ’ π‡≈◊Õ° ‚¥¬¬Õ¡√∫— º≈∑‡’Ë °‘¥¢πÈ÷ ®“°°“√°√–∑”∑Ë¡’ “®“°§«“¡§‘¥μ¥—  π‘ „®¢Õßμπ‡Õß

8 หนงั สือเรยี นสาระทักษะการเรยี นรู รายวชิ าทกั ษะการเรยี นรู (ทร 21001) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

‡√◊ËÕß∑Ë’ 1

§«“¡À¡“¬·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√‡√¬’ π√¥âŸ ⫬μπ‡Õß

燥Á°μ“¡∏√√¡™“μ‘μÕâ ßæßË÷ æ‘ߺÕ⟠◊πË ·≈–μâÕß°“√ºªâŸ °§√Õߪ°ªÑÕ߇≈¬’È ß¥Ÿ·≈–μ—¥ π‘ „®·∑π
‡¡◊ËÕ‡μ‘∫‚쇪ìπºŸ„â À≠°à Áæ≤— π“¡§’ «“¡Õ‘ √– æ÷Ëßæß‘ ®“°¿“¬πÕ°≈¥≈ß·≈–‡ªπì μ«— ‡Õß
®π¡’§ÿ≥≈—°…≥–°“√™πÈ’ ”μπ‡Õß„π°“√‡√¬’ π√âéŸ

°“√‡√’¬π√Ÿâ‡ªìπ‡√◊ËÕߢÕß∑ÿ°§π »—°¥‘Ï»√’¢Õߺ⟇√’¬π®–¡’‰¥â‡¡Ë◊Õ¡’‚Õ°“ „π°“√‡≈◊Õ°‡√’¬π„π‡√◊ËÕß
∑ÀË’ ≈“°À≈“¬·≈–¡’§«“¡À¡“¬·°àμπ‡Õß °“√‡√’¬π√Ÿ¡â Õ’ ߧåª√–°Õ∫ 2 ¥â“π §◊Õ Õߧªå √–°Õ∫¿“¬πÕ° ‰¥·â °à
 ¿“æ·«¥≈Õâ ¡ ‚√߇√¬’ π  ∂“π»÷°…“  Ë‘ßÕ”π«¬§«“¡ –¥«° ·≈–§√Ÿ Õߧªå √–°Õ∫¿“¬„π ‰¥â·°à §‘¥‡ªìπ
æ÷Ëßμπ‡Õ߉¥â ¡Õ’  ‘ √¿“æ „Ω√É âŸ „ΩÉ √“â ß √√§å ¡§’ «“¡§‘¥‡™ß‘ ‡Àμÿº≈ ¡’®μ‘  ”π°÷ „π°“√‡√’¬π√⟠¡‡’ ®μ§μ‘‡™‘ß∫«°
μÕà °“√‡√’¬π√Ÿâ °“√‡√’¬π√∑Ÿâ ˇ’ °‘¥¢πÈ÷ ¡‰‘ ¥â‡°‘¥¢πÈ÷ ®“°°“√øíߧ”∫√√¬“¬À√◊Õ∑”μ“¡∑˧’ √ŸºâŸ Õπ∫Õ° ·μàÕ“®‡°‘¥¢π÷È ‰¥â
„π ∂“π°“√≥åμà“ß Ê μÕà ‰ªπ’È

1. °“√‡√’¬π√â‚Ÿ ¥¬∫—߇Ց≠ °“√‡√’¬π√·Ÿâ ∫∫π‡È’ °‘¥¢÷πÈ ‚¥¬∫ß— ‡Õ‘≠ ¡‘‰¥â‡°‘¥®“°§«“¡μÈß— „®
2. °“√‡√’¬π√⟥⫬μπ‡Õß ‡ªìπ°“√‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬§«“¡μÈ—ß„®¢Õߺ⟇√’¬π ´Ë÷ß¡’§«“¡ª√“√∂π“®–√Ÿâ
„π‡√Õ◊Ë ßππ—È º‡Ÿâ √¬’ π®ß÷ §¥‘ À“«∏‘ °’ “√‡√¬’ π¥«â ¬«∏‘ °’ “√μ“à ßÊÀ≈ß— ®“°ππÈ— ®–¡°’ “√ª√–‡¡π‘ º≈°“√‡√¬’ π√¥âŸ «â ¬μπ‡Õß
®–‡ªìπ√Ÿª·∫∫°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë∑«’§«“¡ ”§—≠„π‚≈°¬ÿ§‚≈°“¿‘«—μπå ∫ÿ§§≈´÷Ëß “¡“√∂ª√—∫μπ‡Õß„Àâμ“¡∑—π
§«“¡°“â «Àπ“â ¢Õß‚≈°‚¥¬„™ â ÕË◊ Õªÿ °√≥¬å §ÿ „À¡‰à ¥â®–∑”„À‡â ªπì §π∑¡Ë’ §’ ≥ÿ §“à ·≈–ª√– ∫§«“¡ ”‡√®Á ‰¥Õâ ¬“à ߥ’
3. °“√‡√’¬π√⟂¥¬°≈àÿ¡ °“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫πÈ’‡°‘¥®“°°“√∑Ë’ºŸâ‡√’¬π√«¡°≈ÿà¡°—π·≈⫇™‘≠ºŸâ∑√ߧÿ≥«ÿ≤‘
¡“∫√√¬“¬„Àâ°—∫ ¡“™‘°∑”„À â ¡“™‘°¡§’ «“¡√‡âŸ √◊ËÕß∑Ë’«‘∑¬“°√查
4. °“√‡√’¬π√⟮“° ∂“∫—π°“√»÷°…“ ‡ªìπ°“√‡√’¬π·∫∫‡ªìπ∑“ß°“√ ¡’À≈—° Ÿμ√ °“√ª√–‡¡‘πº≈
¡√’ –‡∫¬’ ∫°“√‡¢â“»÷°…“∑™Ë’ ¥— ‡®π ºŸâ‡√¬’ πμâÕߪؑ∫μ— ‘μ“¡°Æ√–‡∫’¬∫∑°’Ë ”Àπ¥ ‡¡◊ÕË ªØ‘∫μ— §‘ √∫∂«â πμ“¡‡°≥±å
∑’Ë°”Àπ¥°Á®–‰¥â√—∫ª√≠‘ ≠“À√◊Õª√–°“»π¬’ ∫—μ√
®“° ∂“π°“√≥å°“√‡√’¬π√Ÿâ¥—ß°≈à“«®–‡ÀÁπ‰¥â«à“ °“√‡√’¬π√ŸâÕ“®‡°‘¥‰¥âÀ≈“¬«‘∏’ ·≈–°“√‡√’¬π√âŸπ—Èπ
‰¡à®”‡ªìπμâÕ߇°‘¥¢È÷π„π ∂“∫—π°“√»÷°…“‡ ¡Õ‰ª °“√‡√’¬π√âŸÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â®“°°“√‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬μπ‡Õß À√◊Õ
®“°°“√‡√’¬π‚¥¬°≈àÿ¡°Á‰¥â ·≈–°“√∑Ë’∫ÿ§§≈¡’§«“¡μ√–Àπ—°‡√’¬π√âŸÕ¬Ÿà¿“¬„π®‘μ ”π÷°¢Õß∫ÿ§§≈πÈ—π °“√‡√’¬π√âŸ
¥â«¬μπ‡Õß ®÷߇ªìπμ—«Õ¬à“ߢÕß°“√‡√’¬π√⟄π≈—°…≥–∑’ˇªìπ°“√‡√’¬π√âŸ∑Ë’∑”„À⇰‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâμ≈Õ¥™’«‘μ ´÷Ëß¡’
§«“¡ ”§—≠ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‡ª≈Ë’¬π·ª≈ߢÕß‚≈°ªí®®ÿ∫—π·≈– π—∫ πÿπ ¿“æ 砗ߧ¡·Ààß°“√‡√’¬π√âŸé
‰¥â‡ªìπÕ¬“à ߥ’

ç°“√‡√’¬π√⟇ªπì ‡æÕË◊ π∑Ë¥’ ’∑’ Ë ¥ÿ ¢Õß¡πÿ…¬éå ...¬ß— ...
(LEARNING makes a man fit company for himself) ...(Young)...

หนังสือเรยี นสาระทกั ษะการเรยี นรู รายวิชาทกั ษะการเรียนรู (ทร 21001) ระดบั มัธยมศึกษาตอนตน 9

°“√‡√’¬π√Ÿ¥â «â ¬μπ‡Õߧ◊ÕÕ–‰√

‡¡◊ËÕ°≈à“«∂÷ß °“√‡√’¬π√⟥⫬μπ‡Õß·≈â« ∫ÿ§§≈‚¥¬∑—Ë«‰ª¡—°®–‡¢â“„®«à“‡ªìπ°“√‡√’¬π∑Ë’ºâŸ‡√’¬π
∑”°“√»÷°…“§âπ§«â“¥â«¬μπ‡Õßμ“¡≈”æ—ß‚¥¬‰¡àμâÕßæ÷Ëß擺⟠Õπ ·μà·∑â∑Ë’®√‘ß·≈â«°“√‡√’¬π¥â«¬μπ‡Õß
∑μ’Ë Õâ ß°“√„À‡â °¥‘ ¢πÈ÷ „πμ«— º‡Ÿâ √¬’ πππÈ— ‡ªπì °√–∫«π°“√‡√¬’ π√∑⟠º’Ë ‡âŸ √¬’ π√‡‘ √¡‘Ë °“√‡√¬’ π√¥âŸ «â ¬μπ‡Õßμ“¡§«“¡ π„®
§«“¡μÕâ ß°“√ ·≈–§«“¡∂π¥— ¡‡’ ª“Ñ À¡“¬ √®âŸ °— · «ßÀ“·À≈ßà ∑√æ— ¬“°√¢Õß°“√‡√¬’ π√Ÿâ ‡≈Õ◊ °«∏‘ °’ “√‡√¬’ π√âŸ
®π∂÷ß°“√ª√–‡¡‘𧫓¡°â“«Àπâ“¢Õß°“√‡√’¬π√⟢Õßμπ‡Õß ‚¥¬®–¥”‡π‘π°“√¥â«¬μπ‡ÕßÀ√◊Õ√à«¡¡◊Õ
™à«¬‡À≈Õ◊ °—∫ºŸâÕËπ◊ À√◊Õ‰¡°à Á‰¥â ´÷Ëߺ‡âŸ √’¬π®–μÕâ ß¡§’ «“¡√—∫º¥‘ ™Õ∫·≈–‡ªπì ºâŸ§«∫§¡ÿ °“√‡√’¬π¢Õßμπ‡Õß

∑—Èßπ’È°“√‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬μπ‡Õßπ—Èπ¡’·π«§‘¥æ◊Èπ∞“π¡“®“°·π«§‘¥∑ƒ…Æ’°≈ÿà¡¡πÿ…¬π‘¬¡∑’Ë¡’§«“¡‡™Ë◊Õ
„π‡√Ë◊Õߧ«“¡‡ªìπÕ‘ √–·≈–§«“¡‡ªìπμ—«¢Õßμ—«‡ÕߢÕß¡πÿ…¬å «à“ ¡πÿ…¬å∑ÿ°§π‡°‘¥¡“æ√âÕ¡°—∫§«“¡¥’
¡§’ «“¡‡ªìπÕ‘ √– ‡ªπì μ—«¢Õßμ—«‡Õß  “¡“√∂À“∑“߇≈◊Õ°¢Õßμπ‡Õß ¡»’ —°¬¿“æ·≈– “¡“√∂æ—≤π“»—°¬¿“æ
¢Õßμπ‡Õ߉¥âÕ¬à“߉¡à¡’¢’¥®”°—¥ √«¡∑—Èß¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕμπ‡Õß·≈–ºâŸÕ◊Ëπ ´÷Ëß°“√‡√’¬π√⟥⫬μπ‡Õß
°Õà „À‡â °¥‘ º≈„π∑“ß∫«°μàÕ°“√‡√’¬π ‚¥¬®– ßà º≈„Àºâ ⇟ √’¬π¡’§«“¡‡™ÕË◊ ¡—πË „πμπ‡Õß ¡·’ √ß®Ÿß„®„π°“√‡√¬’ π
¡“°¢πÈ÷ ¡º’ ≈ ¡— ƒ∑∏∑‘Ï “ß°“√‡√’¬π ßŸ ¢π÷È ·≈–¡’°“√„™«â ∏‘ ’°“√‡√¬’ π∑ËÀ’ ≈“°À≈“¬ °“√‡√¬’ π√⥟ «â ¬μπ‡Õß®ß÷ ‡ªπì
¡“μ√∞“π°“√»°÷ …“∑§’Ë «√ à߇ √¡‘ „À⇰‘¥¢Èπ÷ „πμ—«ºŸâ‡√¬’ π∑ÿ°§π ‡æ√“–‡¡◊ËÕ„¥°μÁ “¡∑’˺Ÿâ‡√’¬π¡„’ ®√—°∑’®Ë –»°÷ …“
§πâ §«“â ®“°§«“¡μÕâ ß°“√¢Õßμπ‡Õß º‡âŸ √¬’ π°®Á –¡°’ “√»°÷ …“§πâ §«“â Õ¬“à ßμÕà ‡πÕ◊Ë ßμÕà ‰ª‚¥¬‰¡μà Õâ ß¡„’ §√∫Õ°
À√◊Õ∫—ߧ—∫ ‡ªìπ·√ß°√–μâÿπ„À⇰‘¥§«“¡Õ¬“°√ŸâÕ¬“°‡ÀÁπμàÕ‰ª‰¡à¡’∑’Ë È‘π ÿ¥ ´Ë÷ß®–𔉪 àŸ°“√‡ªìπºŸâ‡√’¬π√Ÿâ
μ≈Õ¥™’«‘μμ“¡‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°“√»°÷ …“μÕà ‰ª

°“√‡√’¬π√⟥⫬μπ‡Õß ¡’Õ¬Ÿà 2 ≈—°…≥– §◊Õ ≈—°…≥–∑Ë’‡ªìπ°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’®ÿ¥‡πâπ„ÀâºâŸ‡√’¬π
‡ªπì »πŸ ¬°å ≈“ß„π°“√‡√’¬π‚¥¬‡ªπì º√Ÿâ ∫— º¥‘ ™Õ∫·≈–§«∫§ÿ¡°“√‡√’¬π¢Õßμπ‡Õß‚¥¬°“√«“ß·ºπ ªØ∫‘ μ— ‘°“√
‡√’¬π√Ÿâ ·≈–ª√–‡¡‘π°“√‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬μπ‡Õß ´Ë÷߉¡à®”‡ªìπ®–μâÕ߇√’¬π¥â«¬μπ‡Õß‡æ’¬ß§π‡¥’¬«μ“¡≈”æ—ß
·≈–ºŸâ‡√’¬π “¡“√∂∂à“¬‚Õπ°“√‡√’¬π√⟷≈–∑—°…–∑’ˉ¥â®“° ∂“π°“√≥åÀπË÷߉ª¬—ßÕ’° ∂“π°“√≥åÀπË÷߉¥â „πÕ’°
≈°— …≥–ÀπËß÷ ‡ªìπ≈°— …≥–∑“ß∫§ÿ ≈‘°¿“æ∑’¡Ë ’Õ¬Ÿà„πμ«— ºŸ∑⠇˒ √’¬π¥«â ¬μπ‡Õß∑ÿ°§π ´Ëß÷ ¡Õ’ ¬„àŸ π√–¥∫— ∑’‰Ë ¡‡à ∑“à °π—
„π·μà≈– ∂“π°“√≥å°“√‡√¬’ π ‚¥¬‡ªπì ≈°— …≥–∑ Ë’ “¡“√∂æ—≤π“„Àâ ßŸ ¢πÈ÷ ‰¥·â ≈–®–æ≤— 𓉥 â ߟ  ¥ÿ ‡¡Õ◊Ë ¡’°“√®—¥
 ¿“æ°“√‡√’¬π√∑⟠˒‡Õ◊ÕÈ °π—

°“√‡√’¬π¥â«¬μπ‡Õß (Self-Directed Learning) ‡ªìπ°√–∫«π°“√‡√’¬π√âŸ∑’˺Ÿâ‡√’¬π√‘‡√‘Ë¡
°“√‡√’¬π√⟥⫬μπ‡Õß μ“¡§«“¡ π„® §«“¡μâÕß°“√ ·≈–§«“¡∂π—¥ ¡’‡ªÑ“À¡“¬ √⟮—°· «ßÀ“
·À≈àß∑√—欓°√¢Õß°“√‡√’¬π√⟠‡≈◊Õ°«‘∏’°“√‡√’¬π√Ÿâ ®π∂÷ß°“√ª√–‡¡‘𧫓¡°â“«Àπâ“¢Õß°“√‡√’¬π√Ÿâ
¢Õßμπ‡Õß ‚¥¬®–¥”‡π‘π°“√¥â«¬μπ‡ÕßÀ√◊Õ√à«¡¡◊ՙ૬‡À≈◊Õ°—∫ºâŸÕ◊ËπÀ√◊Õ‰¡à°Á‰¥â ´÷Ëߺ⟇√’¬π®–μâÕß
¡’§«“¡√∫— º¥‘ ™Õ∫·≈–‡ªπì º§Ÿâ «∫§¡ÿ °“√‡√¬’ π¢Õßμπ‡Õß

10 หนังสอื เรียนสาระทักษะการเรียนรู รายวิชาทกั ษะการเรียนรู (ทร 21001) ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนตน

°“√‡√’¬π√¥Ÿâ «â ¬μπ‡Õß¡’§«“¡ ”§≠— Õ¬“à ߉√

°“√‡√’¬π√⟥⫬μπ‡Õß (Self-Directed Learning) ‡ªìπ·π«∑“ß°“√‡√’¬π√ŸâÀπ÷Ëß∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫
°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߢÕß ¿“æªí®®ÿ∫—π ·≈–‡ªìπ·π«§‘¥∑Ë’ π—∫ πÿπ°“√‡√’¬π√Ÿâμ≈Õ¥™’«‘μ¢Õß ¡“™‘°„π —ߧ¡
 àŸ°“√‡ªìπ —ߧ¡·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ ‚¥¬°“√‡√’¬π√⟥⫬μπ‡Õ߇ªìπ°“√‡√’¬π√âŸ∑Ë’∑”„Àâ∫ÿ§§≈¡’°“√√‘‡√‘Ë¡°“√‡√’¬π√âŸ
¥«â ¬μπ‡Õß ¡‡’ ªÑ“À¡“¬„π°“√‡√’¬π√∑⟠’·Ë πàπÕπ ¡’§«“¡√∫— º¥‘ ™Õ∫„π™«’ ‘μ¢Õßμπ‡Õß ‰¡àæß÷Ë §πÕ◊Ëπ ¡·’ √ß®Ÿß„®
∑”„À⺟â‡√’¬π‡ªìπ∫ÿ§§≈∑Ë’„ΩÉ√Ÿâ„Ωɇ√’¬π ∑’Ë¡’°“√‡√’¬π√Ÿâμ≈Õ¥™’«‘μ ‡√’¬π√⟫‘∏’‡√’¬π  “¡“√∂‡√’¬π√⟇√Ë◊Õß√“«μà“ß Ê
‰¥â¡“°°«à“°“√‡√’¬π∑’Ë¡’§√ŸªÑÕ𧫓¡√Ÿâ„Àâ‡æ’¬ßÕ¬à“߇¥’¬« °“√‡√’¬π√⟥⫬μπ‡Õ߉¥âπ—∫«à“‡ªìπ§ÿ≥≈—°…≥–
∑¥’Ë ∑’  ’Ë ¥ÿ ´ß÷Ë ¡Õ’ ¬„àŸ πμ«— ∫§ÿ §≈∑°ÿ §π º‡âŸ √¬’ π§«√®–¡§’ ≥ÿ ≈°— …≥–¢Õß°“√‡√¬’ π√¥Ÿâ «â ¬μπ‡Õß °“√‡√¬’ π√¥Ÿâ «â ¬μπ‡Õß
®—¥‡ªπì °√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâμ≈Õ¥™«’ ‘μ ¬Õ¡√—∫„π»°— ¬¿“æ¢Õߺ‡âŸ √¬’ π«à“º‡âŸ √¬’ π∑°ÿ §π¡’§«“¡ “¡“√∂∑®Ë’ –‡√’¬π√âŸ
 ß‘Ë μ“à ß Ê ‰¥¥â «â ¬μπ‡Õß ‡æÕ◊Ë ∑μË’ π‡Õß “¡“√∂∑®Ë’ –¥”√ß™«’ μ‘ Õ¬„àŸ π ß— §¡∑¡Ë’ °’ “√‡ª≈¬Ë’ π·ª≈ßÕ¬μàŸ ≈Õ¥‡«≈“‰¥â
Õ¬à“ß¡’§«“¡ ÿ¢ ¥—ßπ—πÈ °“√‡√’¬π√⥟ «â ¬μπ‡Õß¡’§«“¡ ”§≠— ¥—ßπ’È

1. ∫ÿ§§≈∑’ˇ√’¬π√⟥⫬°“√√‘‡√‘Ë¡¢Õßμπ‡Õß®–‡√’¬π‰¥â¡“°°«à“ ¥’°«à“ ¡’§«“¡μ—Èß„® ¡’®ÿ¥¡àÿßÀ¡“¬
·≈–¡·’ √߮ߟ „® ßŸ °«“à  “¡“√∂π”ª√–‚¬™π®å “°°“√‡√¬’ π√‰Ÿâ ª„™‰â ¥¥â °’ «“à ·≈–¬“«π“π°«“à §π∑‡Ë’ √¬’ π‚¥¬‡ªπì ‡æ¬’ ß
ºâ√Ÿ —∫À√◊Õ√Õ°“√∂“à ¬∑Õ¥®“°§√Ÿ

2. °“√‡√¬’ π√¥âŸ «â ¬μπ‡Õß Õ¥§≈Õâ ß°∫— æ≤— π“°“√∑“ß®μ‘ «∑‘ ¬“·≈–°√–∫«π°“√∑“ß∏√√¡™“μ‘ ∑”„Àâ
∫§ÿ §≈¡∑’ »‘ ∑“ߢÕß°“√∫√√≈«ÿ ≤ÿ ¿‘ “«–®“°≈°— …≥–ÀπßË÷ ‰ª ÕàŸ °’ ≈°— …≥–ÀπßË÷ §Õ◊ ‡¡Õ◊Ë μÕπ‡¥°Á Ê ‡ªπì ∏√√¡™“μ‘
∑Ë’®–μÕâ ßæ÷ßË æß‘ ºŸÕâ Ëπ◊ μÕâ ß°“√ºŸâª°§√Õߪ°ªÕÑ ß‡≈¬È’ ߥŸ ·≈–μ—¥ ‘π„®·∑π„Àâ ‡¡◊ËÕ‡μ∫‘ ‚μ¡æ’ ≤— π“°“√¢π÷È ‡√ËÕ◊ ¬Ê
æ—≤π“μπ‡Õ߉ª Ÿà§«“¡‡ªìπÕ‘ √– ‰¡àμâÕßæ÷Ëßæ‘ߺŸâª°§√Õß §√Ÿ ·≈–ºŸâÕ◊Ëπ °“√æ—≤𓇪ìπ‰ª„π ¿“æ∑’ˇæË‘¡
§«“¡‡ªπì μ«— ¢Õßμ—«‡Õß

3. °“√‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬μπ‡Õß∑”„À⺟â‡√’¬π¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ´÷Ë߇ªìπ≈—°…≥–∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫
æ≤— π“°“√„À¡Êà ∑“ß°“√»÷°…“ ‡™πà À≈°—  μŸ √ ÀÕâ ߇√’¬π·∫∫‡ª¥î »Ÿπ¬å∫√°‘ “√«™‘ “°“√ °“√»÷°…“Õ¬à“ßÕ ‘ √–
¡À“«∑‘ ¬“≈—¬‡ª¥î ≈«â π‡πâπ„Àºâ ⟇√¬’ π√—∫º¥‘ ™Õ∫°“√‡√’¬π√Ÿâ‡Õß

4. °“√‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬μπ‡Õß∑”„Àâ¡πÿ…¬åÕ¬àŸ√Õ¥ °“√¡’§«“¡‡ª≈’ˬπ·ª≈ß„À¡àÊ ‡°‘¥¢÷Èπ‡ ¡Õ ∑”„Àâ
¡’§«“¡®”‡ªπì ∑Ë’®–μâÕß»°÷ …“‡√’¬π√⟠°“√‡√¬’ π√Ÿâ¥«â ¬μπ‡Õß®÷߇ªìπ°√–∫«π°“√μÕà ‡πÕ◊Ë ßμ≈Õ¥™«’ μ‘

°“√‡√¬’ π√⥟ ⫬μπ‡Õß ‡ªπì §≥ÿ ≈°— …≥–∑Ë ’ ”§≠— μÕà °“√¥”‡π‘π™«’ ‘μ∑’Ë¡’ª√– ∑‘ ∏¿‘ “æ ™«à ¬„ÀâºâŸ‡√¬’ π
¡§’ «“¡μßÈ— „®·≈–¡·’ √߮ߟ „® ßŸ ¡§’ «“¡§¥‘ √‡‘ √¡Ë‘  √“â ß √√§å ¡§’ «“¡¬¥◊ À¬πÿà ¡“°¢πÈ÷ ¡°’ “√ª√∫— æƒμ°‘ √√¡
°“√∑”ß“π√«à ¡°∫— ºÕ⟠πË◊ ‰¥â √®âŸ °— ‡Àμºÿ ≈ √®Ÿâ °— §¥‘ «‡‘ §√“–Àå ª√∫— ·≈–ª√–¬°ÿ μ„å ™«â ∏‘ °’ “√·°ªâ ≠í À“¢Õßμπ‡Õß
®¥— °“√°∫— ª≠í À“‰¥¥â ¢’ π÷È ·≈– “¡“√∂π”ª√–‚¬™π¢å Õß°“√‡√¬’ π√‰Ÿâ ª„™‰â ¥¥â ·’ ≈–¬“«π“π¢πÈ÷ ∑”„Àºâ ‡Ÿâ √¬’ π
ª√– ∫§«“¡ ”‡√®Á „π°“√‡√¬’ π

หนังสือเรียนสาระทกั ษะการเรยี นรู รายวิชาทักษะการเรียนรู (ทร 21001) ระดบั มธั ยมศึกษาตอนตน 11

°“√‡√¬’ π√Ÿ¥â «â ¬μπ‡Õß¡≈’ °— …≥–Õ¬“à ߉√

°“√‡√¬’ π√⥟ ⫬μπ‡Õß  “¡“√∂®”·π°ÕÕ°‡ªπì 2 ≈°— …≥– ”§≠— ¥ß— πÈ’
1. ≈°— …≥–∑‡’Ë ªπì §≥ÿ ≈°— …≥– «à π∫§ÿ §≈¢Õߺ‡âŸ √¬’ π „π°“√‡√¬’ π√¥Ÿâ «â ¬μπ‡Õß ®¥— ‡ªπì Õߧªå √–°Õ∫¿“¬„π
∑Ë’®–∑”„À⺟â‡√’¬π¡’·√ß®Ÿß„®Õ¬“°‡√’¬πμàÕ‰ª ‚¥¬ºâŸ‡√’¬π∑’Ë¡’§ÿ≥≈—°…≥–„π°“√‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬μπ‡Õß®–¡’
§«“¡√∫— º‘¥™Õ∫μÕà §«“¡§¥‘ ·≈–°“√°√–∑”‡°’ˬ«°∫— °“√‡√¬’ π √«¡∑Èß— √∫— º‘¥™Õ∫„π°“√∫√‘À“√®¥— °“√μπ‡Õß
´Ëß÷ ¡‚’ Õ°“ ‡°‘¥¢÷πÈ ‰¥ â ߟ  ¥ÿ ‡¡ÕË◊ ¡°’ “√®—¥ ¿“æ°“√‡√’¬π√Ÿ∑â Ë ’ ßà ‡ √‘¡°—π
2. ≈°— …≥–∑‡Ë’ ªπì °“√®¥— °“√‡√¬’ π√„⟠Àºâ ‡Ÿâ √¬’ π‰¥‡â √¬’ π¥«â ¬μπ‡Õß ª√–°Õ∫¥«â ¬ ¢πÈ— μÕπ°“√«“ß·ºπ
°“√‡√¬’ π °“√ªØ∫‘ μ— μ‘ “¡·ºπ ·≈–°“√ª√–‡¡π‘ º≈°“√‡√¬’ 𠮥— ‡ªìπÕߧªå √–°Õ∫¿“¬πÕ°∑’ Ë àߺ≈μÕà °“√‡√¬’ π
¥â«¬μπ‡ÕߢÕߺŸâ‡√’¬π ´÷Ëß°“√®—¥°“√‡√’¬π√⟷∫∫π’ȺŸâ‡√’¬π®–‰¥âª√–‚¬™π宓°°“√‡√’¬π¡“°∑Ë’ ÿ¥ °“√‡√’¬π√Ÿâ
¥â«¬μπ‡Õß„π≈—°…≥–π’È ‚π≈ å (Knowles, 1975) ‡ πÕ„Àℙ⠗≠≠“°“√‡√’¬π (Learning Contracts)
‡ªìπ°“√¡Õ∫À¡“¬¿“√–ß“π„Àⷰຟâ‡√’¬π«à“®–μâÕß∑”Õ–‰√∫â“ß ‡æ◊ËÕ„À≥â√—∫§«“¡√Ÿâμ“¡‡ªÑ“ª√– ß§å
·≈–º‡Ÿâ √¬’ π®–ªØ‘∫—μμ‘ “¡‡ß◊ÕË π‰¢π—Èπ

Õߧªå √–°Õ∫¢Õß°“√‡√’¬π√⥟ «â ¬μπ‡Õß¡Õ’ –‰√∫â“ß

Õߧåª√–°Õ∫¢Õß°“√‡√’¬π√¥âŸ «â ¬μπ‡Õß ¡¥’ —ßπÈ’
1. °“√«‘‡§√“–À姫“¡μâÕß°“√¢Õßμπ‡Õß ®–‡√Ë‘¡®“°„ÀâºâŸ‡√’¬π·μà≈–§π∫Õ°§«“¡μâÕß°“√
·≈–§«“¡ π„®¢Õßμπ„π°“√‡√¬’ π°∫— ‡æÕË◊ πÕ’°§π ∑”Àπ“â ∑’ˇªπì ∑ª’Ë √÷°…“ ·π–π” ·≈–‡æËÕ◊ πÕ’°§π∑”Àπâ“∑’Ë
®¥∫π— ∑°÷ ·≈–„Àâ°√–∑”‡™πà πÈ’À¡ÿπ‡«¬’ π∑È—ß 3 §π · ¥ß∫∑∫“∑§√∫∑È—ß 3 ¥“â π §Õ◊ ºŸ‡â  πÕ§«“¡μÕâ ß°“√
ºŸâ„À⧔ª√÷°…“ ·≈–ºŸâ§Õ¬®¥∫—π∑÷° °“√ —߇°μ°“√≥å ‡æË◊Õª√–‚¬™πå„π°“√‡√’¬π√à«¡°—π·≈–™à«¬‡À≈◊Õ
´ßË÷ °π— ·≈–°—π„π∑°ÿ Ê ¥“â π
2. °“√°”À𥮥ÿ ¡ßàÿ À¡“¬„π°“√‡√’¬π ‚¥¬‡√‘¡Ë ®“°∫∑∫“∑¢ÕߺŸ‡â √’¬π‡ªπì  ”§—≠ ºŸ‡â √¬’ π§«√»÷°…“
®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬¢Õß«‘™“ ·≈⫇¢’¬π®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬„π°“√‡√’¬π¢Õßμπ„Àâ™—¥‡®π ‡πâπæƒμ‘°√√¡∑’˧“¥À«—ß «—¥‰¥â
¡’§«“¡·μ°μà“ߢÕß®ÿ¥¡ßÿà À¡“¬„π·μ≈à –√–¥—∫
3. °“√«“ß·ºπ°“√‡√’¬π „Àºâ ‡âŸ √’¬π°”Àπ¥·π«∑“ß°“√‡√’¬πμ“¡«—μ∂ÿª√– ß§å∑’Ë√–∫‰ÿ «â ®—¥‡πÈ◊ÕÀ“
„Àâ‡À¡“– ¡°—∫ ¿“槫“¡μâÕß°“√·≈–§«“¡ π„®¢Õßμπ √–∫ÿ°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ„Àâ‡À¡“– ¡°—∫μπ‡Õß
¡“°∑Ë’ ¥ÿ
4. °“√· «ßÀ“·À≈àß«‘∑¬“°“√∑—Èß∑‡’Ë ªìπ« — ¥ÿ·≈–∫ÿ§§≈

4.1 ·À≈àß«∑‘ ¬“°“√∑Ë’‡ªπì ª√–‚¬™π„å π°“√»÷°…“§πâ §«â“ ‡™àπ ÀâÕß ¡ÿ¥ ææ‘ ∏‘ ¿—≥±å ‡ªπì μπâ
4.2 ∑°— …–μ“à ß Ê ∑’¡Ë  ’ à«π™à«¬„π°“√· «ß·À≈ßà «‘∑¬“°“√‰¥âÕ¬“à ß –¥«°√«¥‡√Á« ‡™àπ ∑—°…–
°“√μ—ßÈ §”∂“¡ ∑—°…–°“√Õ“à 𠇪πì μâπ

12 หนังสอื เรยี นสาระทกั ษะการเรยี นรู รายวชิ าทกั ษะการเรยี นรู (ทร 21001) ระดับมธั ยมศึกษาตอนตน

5. °“√ª√–‡¡π‘ º≈ §«√ª√–‡¡π‘ º≈°“√‡√¬’ π√¥Ÿâ «â ¬μπ‡Õßμ“¡∑°Ë’ ”À𥮥ÿ ¡ßÿà À¡“¬¢Õß°“√‡√¬’ π‰«â
·≈–„À â Õ¥§≈Õâ ß°∫— «μ— ∂ªÿ √– ß§‡å °¬Ë’ «°∫— §«“¡√§Ÿâ «“¡‡¢“â „® ∑°— …– ∑»— π§μ‘ §“à 𬑠¡ ¡¢’ πÈ— μÕπ„π°“√ª√–‡¡π‘
§Õ◊

5.1 °”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬ «μ— ∂ÿª√– ß§å„Àâ™—¥‡®π
5.2 ¥”‡π‘π°“√„Àâ∫√√≈ÿ«—μ∂ªÿ √– ß§å´ß÷Ë ‡ªπì  ßË‘  ”§≠—
5.3 √«∫√«¡À≈—°∞“π®“°º≈°“√ª√–‡¡‘π‡æË◊Õμ—¥ ‘π„®´÷ËßμâÕßμ—ÈßÕ¬àŸ∫πæÈ◊π∞“π¢ÕߢâÕ¡Ÿ≈
∑Ë ’ ¡∫√Ÿ ≥·å ≈–‡™Õ◊Ë ∂◊Õ‰¥â
5.4 ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫¢Õâ ¡≈Ÿ °Õà π‡√’¬π°∫— À≈—߇√’¬π‡æ◊ÕË ¥«Ÿ “à º‡Ÿâ √’¬π¡§’ «“¡°“â «ÀπⓇ欒 ß„¥
5.5 „™·â À≈àߢÕâ ¡≈Ÿ ®“°§√·Ÿ ≈–ºŸ‡â √¬’ π‡ªπì À≈°— „π°“√ª√–‡¡‘π
Õߧªå √–°Õ∫¢Õß°“√‡√¬’ π√⟥⫬μπ‡Õß ºâ‡Ÿ √’¬π§«√¡’°“√«‡‘ §√“–À§å «“¡μÕâ ß°“√ «‘‡§√“–À‡å π◊ÈÕÀ“
°”Àπ¥®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬·≈–°“√«“ß·ºπ„π°“√‡√’¬π ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√· «ßÀ“·À≈àß«‘∑¬“°“√ ·≈–
¡’«‘∏’„π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√⟥⫬μπ‡Õß ‚¥¬¡’‡æ◊ËÕπ‡ªìπºŸâ√à«¡‡√’¬π√⟉ªæ√âÕ¡°—π ·≈–¡’§√Ÿ
‡ªπì º™Ÿâ ’·È π– Õ”π«¬§«“¡ –¥«° ·≈–„À§â ”ª√°÷ …“ ∑—Èßπ§’È √ŸÕ“®μâÕß¡°’ “√«‡‘ §√“–À姫“¡æ√Õâ ¡À√Õ◊ ∑—°…–
∑Ë’®”‡ªìπ¢ÕߺŸâ‡√’¬π„π°“√°â“« °àŸ “√‡ªìπºŸâ‡√’¬π√⟥⫬μπ‡Õ߉¥â

√“¬≈–‡Õ’¬¥°‘®°√√¡°“√‡√¬’ π√Ÿâ

°‘®°√√¡∑’Ë 1 „ÀÕâ ∏∫‘ “¬§«“¡À¡“¬¢Õߧ”«à“ ç°“√‡√¬’ π√¥Ÿâ ⫬μπ‡Õßé ‚¥¬ ß— ‡¢ª
°®‘ °√√¡∑Ë’ 2 „ÀâÕ∏‘∫“¬ 秫“¡ ”§≠— ¢Õß°“√‡√’¬π√¥âŸ «â ¬μπ‡Õßé ‚¥¬ —߇¢ª
°®‘ °√√¡∑Ë’ 3 „Àâ √ªÿ  “√– ”§—≠¢Õß ç≈—°…≥–°“√‡√’¬π√⥟ «â ¬μπ‡Õßé ¡“æÕ ß— ‡¢ª
°®‘ °√√¡∑Ë’ 4 „À â √ªÿ  “√– ”§—≠¢Õß çÕߧªå √–°Õ∫¢Õß°“√‡√’¬π√⟥«â ¬μπ‡Õßé ¡“æÕ ß— ‡¢ª

หนงั สือเรียนสาระทกั ษะการเรยี นรู รายวชิ าทักษะการเรยี นรู (ทร 21001) ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนตน 13

‡√◊ÕË ß∑Ë’ 2

°√–∫«π°“√„π°“√‡√’¬π√⟥⫬μπ‡Õß

°√–∫«π°“√„π°“√‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬μπ‡Õßπ—È𠧫“¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬μπ‡ÕߢÕߺŸâ‡√’¬π
‡ªìπ Ë‘ß ”§—≠∑’Ë®–π”ºâŸ‡√’¬π‰ª Ÿà°“√‡√’¬π√⟥⫬μπ‡Õß ‡æ√“–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬μπ‡Õß §◊Õ
°“√∑’˺Ÿâ‡√’¬π§«∫§ÿ¡‡πÈ◊ÕÀ“ °√–∫«π°“√ Õߧåª√–°Õ∫¢Õß ¿“æ·«¥≈âÕ¡„π°“√‡√’¬π√⟢Õßμπ‡Õß ‰¥â·°à
°“√«“ß·ºπ°“√‡√’¬π¢Õßμπ‡Õß ‚¥¬Õ“»—¬·À≈àß∑√—欓°√∑“ߧ«“¡√âŸμà“ßÊ ∑Ë’®–™à«¬π”·ºπ àŸ°“√ªØ‘∫—μ‘
·μà¿“¬„μ⧫“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢ÕߺŸâ‡√’¬π ºŸâ‡√’¬π√⟥⫬μπ‡ÕßμâÕ߇μ√’¬¡°“√«“ß·ºπ°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õßμπ ·≈–
‡≈◊Õ° ‘Ëß∑Ë’®–‡√’¬π®“°∑“߇≈◊Õ°∑Ë’°”À𥉫â √«¡∑È—ß«“ß‚§√ß √â“ߢÕß·ºπ°“√‡√’¬π√⟢ÕßμπÕ’°¥â«¬ „π°“√
«“ß·ºπ°“√‡√’¬π√⟠ºâŸ‡√’¬πμâÕß “¡“√∂ªØ‘∫—μ‘ß“π∑Ë’°”Àπ¥ «‘π‘®©—¬§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ∑’ËμâÕß°“√·≈–∑”„À≥â
§«“¡™à«¬‡À≈◊ÕπÈ—π  “¡“√∂‡≈◊Õ°·À≈àߧ«“¡√Ÿâ «‘‡§√“–Àå ·≈–«“ß·ºπ°“√‡√’¬π∑È—ßÀ¡¥ √«¡∑ȗߪ√–‡¡‘π
§«“¡°“â «Àπâ“„π°“√‡√¬’ π¢Õßμπ

„π°“√‡√’¬π√¥âŸ «â ¬μπ‡Õߺ⟇√’¬π·≈–§√Ÿ§«√¡’∫∑∫“∑Õ¬à“߉√

°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫∫∑∫“∑¢Õߧ√Ÿ·≈–º‡Ÿâ √’¬πμ“¡°√–∫«π°“√„π°“√‡√’¬π√⟥«â ¬μπ‡Õß

∫∑∫“∑¢ÕߺŸ‡â √’¬π„π°“√‡√’¬π√¥âŸ ⫬μπ‡Õß ∫∑∫“∑¢Õߧ√Ÿ„π°“√‡√’¬π√⥟ ⫬μπ‡Õß

1. °“√«‘‡§√“–À姫“¡μâÕß°“√„π°“√‡√’¬π 1. °“√«‡‘ §√“–À姫“¡μâÕß°“√„π°“√‡√’¬π
❖ «π‘ ®‘ ©—¬°“√‡√¬’ π√⟠❖  √“â ߧ«“¡§ÿπâ ‡§¬„Àºâ ⇟ √’¬π‰««â “ß„® ‡¢“â „®
❖ «π‘ ®‘ ©¬— §«“¡μÕâ ß°“√„π°“√‡√’¬π√⟢Õßμπ ∫∑∫“∑§√Ÿ ∫∑∫“∑¢Õßμπ‡Õß
❖ √—∫√·Ÿâ ≈–¬Õ¡√∫— §«“¡ “¡“√∂¢Õßμπ ❖ «‘‡§√“–À§å «“¡μâÕß°“√°“√‡√’¬π√⢟ Õߺ⇟ √’¬π
❖ ¡’§«“¡√∫— º‘¥™Õ∫„π°“√‡√¬’ π√⟠·≈–æƒμ°‘ √√¡∑’ËμÕâ ß°“√„À‡â °¥‘ ·°ºà Ÿ‡â √¬’ π
❖  √“â ß∫√√¬“°“»°“√‡√’¬π√∑⟠˒æÕ„®¥«â ¬μπ‡Õß ❖ °”À𥂧√ß √â“ߧ√à“« Ê ¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
❖ ¡’ à«π√à«¡„π°“√√–∫ÿ§«“¡μÕâ ß°“√„π°“√‡√’¬π ¢Õ∫‡¢μ‡πÕÈ◊ À“°«“â ß Ê  √“â ß∑“߇≈Õ◊ °∑ÀË’ ≈“°À≈“¬
❖ ‡≈Õ◊ ° ‘ßË ∑Ë®’ –‡√’¬π®“°∑“߇≈◊Õ°μà“ßÊ ∑’°Ë ”Àπ¥ ❖  √“â ß∫√√¬“°“»„À‡â °¥‘ §«“¡μÕâ ß°“√°“√‡√’¬π
❖ «“ß‚§√ß √“â ߢÕß‚§√ß°“√‡√¬’ π¢Õßμπ ❖ «‘‡§√“–À姫“¡æ√âÕ¡„π°“√‡√’¬π√¢Ÿâ Õߺ‡Ÿâ √’¬π
‚¥¬°“√μ√«® Õ∫§«“¡æ√âÕ¡¢Õߺ⇟ √¬’ π
❖ ¡ ’ à«π√«à ¡„π°“√μ¥—  π‘ „®„π∑“߇≈◊Õ°ππ—È
❖ ·π–π”¢Õâ ¡Ÿ≈„Àâºâ‡Ÿ √¬’ 𧥑 «‘‡§√“–Àå‡Õß

14 หนังสือเรียนสาระทกั ษะการเรยี นรู รายวิชาทักษะการเรียนรู (ทร 21001) ระดับมัธยมศกึ ษาตอนตน

∫∑∫“∑¢Õߺ‡Ÿâ √’¬π„π°“√‡√’¬π√¥âŸ ⫬μπ‡Õß ∫∑∫“∑¢Õߧ√Ÿ„π°“√‡√¬’ π√Ÿâ¥«â ¬μπ‡Õß

2. °“√°”À𥮥ÿ ¡ÿßà À¡“¬„π°“√‡√¬’ π 2. °“√°”Àπ¥®ÿ¥¡ÿßà À¡“¬„π°“√‡√’¬π
❖ Ω°ñ °“√°”Àπ¥®ÿ¥¡ßÿà À¡“¬„π°“√‡√’¬π ❖ °”À𥂧√ß √â“ߧ√à“« Ê «—μ∂ªÿ √– ß§å
❖ √⮟ ÿ¥¡ßàÿ À¡“¬„π°“√‡√¬’ π ·≈–‡√¬’ π„À∫â √√≈ÿ °“√‡√’¬π¢Õß«‘™“
®¥ÿ ¡àÿßÀ¡“¬ ❖ ™«à ¬„À⺟‡â √¬’ π‡ª≈Ë’¬π§«“¡μÕâ ß°“√∑¡Ë’ ’Õ¬Ÿà
❖ √à«¡°π— æ≤— π“‡ªÑ“À¡“¬°“√‡√’¬π√⟠„À⇪πì ®ÿ¥¡ßÿà À¡“¬°“√‡√¬’ π√∑Ÿâ «Ë’ —¥‰¥‡â ªπì ‰¥â®√‘ß
❖ °”Àπ¥®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬®“°§«“¡μâÕß°“√¢Õßμπ ❖ ‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ¡’°“√√–¥¡ ¡Õß √«à ¡· ¥ß
§«“¡§‘¥‡ÀπÁ ·≈–°“√𔇠πÕ
3. °“√ÕÕ°·∫∫·ºπ°“√‡√’¬π ❖ ·π–π”¢âÕ¡Ÿ≈„Àºâ Ÿâ‡√¬’ 𧑥«‘‡§√“–Àå‡Õß
❖ Ω°ñ °“√∑”ß“πÕ¬“à ß¡’¢Èπ— μÕπ®“°ßà“¬‰ª¬“°
❖ °“√„™â¬∑ÿ ∏«∏‘ ’∑‡’Ë À¡“– ¡„π°“√‡√’¬π 3. °“√ÕÕ°·∫∫·ºπ°“√‡√¬’ π
❖ ¡§’ «“¡√—∫º¥‘ ™Õ∫„π°“√¥”‡π‘πß“πμ“¡·ºπ ❖ ‡μ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡‚¥¬®—¥ª√– ∫°“√≥å
❖ √à«¡¡Õ◊ √à«¡„®√—∫º¥‘ ™Õ∫°“√∑”ß“π°≈ÿà¡ °“√‡√’¬π√⟠‡ √¡‘ ∑—°…–∑’®Ë ”‡ªìπ„π°“√‡√¬’ π√âŸ
❖ √—∫º‘¥™Õ∫§«∫§¡ÿ °‘®°√√¡°“√‡√¬’ π√Ÿâ ❖ ¡’ à«π√«à ¡„π°“√μ—¥ ‘π„® «∏‘ ’°“√∑”ß“π
¢Õßμπ‡Õßμ“¡·ºπ°“√‡√¬’ π∑’Ë°”À𥉫â μÕâ ß∑√“∫«“à ‡√ËÕ◊ ß„¥„™«â ∏‘ „’ ¥  ÕπÕ¬à“߉√
¡ ’ à«π√à«¡μ—¥ ‘π„®‡æ¬’ ß„¥
4. °“√· «ßÀ“·À≈ßà «∑‘ ¬“°“√ ❖ ¬Ë—«¬ÿ„À⇰‘¥æƒμ°‘ √√¡°“√‡√’¬π√âŸ
❖ Ωñ°§πâ À“§«“¡√Ÿâμ“¡∑’‰Ë ¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®“° ❖ ºâªŸ √– “π ßË‘ ∑μË’ π‡Õß√â°Ÿ —∫ ßË‘ ∑ºË’ Ÿ‡â √¬’ πμÕâ ß°“√
·À≈ßà °“√‡√’¬π√∑⟠ÀË’ ≈“°À≈“¬ ❖ ·π–π”¢Õâ ¡≈Ÿ „Àºâ Ÿ‡â √¬’ 𧥑 «‡‘ §√“–À‡å Õß®π‰¥â
❖ °”Àπ¥∫ÿ§§≈·≈– Õ◊Ë °“√‡√’¬π∑ˇ’ °¬’Ë «¢âÕß ·π«∑“ß∑Ë’·®¡à ·®ßâ  √â“ß∑“߇≈◊Õ°∑’ÀË ≈“°À≈“¬
❖ ¡’ à«π√à«¡„π°“√ ∫◊ §πâ ¢Õâ ¡Ÿ≈√à«¡°—∫‡æË◊Õπ Ê „À⺇⟠√’¬π‡≈Õ◊ °ªØ‘∫—μμ‘ “¡·π«∑“ߢÕßμπ
¥«â ¬§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫
❖ ‡≈◊Õ°„™ªâ √–‚¬™π®å “°°‘®°√√¡·≈–¬∑ÿ ∏«∏‘ ∑’ ’¡Ë ’ 4. °“√· «ßÀ“·À≈àß«‘∑¬“°“√
ª√– ∑‘ ∏‘¿“æ‡æÕ◊Ë „À∫â √√≈«ÿ —μ∂ªÿ √– ß§å∑Ë°’ ”Àπ¥ ❖  Õπ°≈¬∑ÿ ∏å°“√ ∫◊ §âπ¢Õâ ¡Ÿ≈ ∂à“¬∑Õ¥§«“¡√âŸ
∂⓺⟇√’¬πμÕâ ß°“√
5. °“√ª√–‡¡π‘ º≈°“√‡√¬’ π√Ÿâ ❖ °√–μπÿâ §«“¡ π„® ™·È’ À≈ßà §«“¡√Ÿâ ·π–π”°“√„™ â ÕË◊
❖ Ωñ°°“√ª√–‡¡π‘ º≈°“√‡√¬’ π√Ÿ¥â «â ¬μπ‡Õß ❖ ®¥— √Ÿª·∫∫‡π◊ÕÈ À“ Ë◊Õ°“√‡√¬’ π∑‡Ë’ À¡“– ¡∫“ß «à π
❖ ¡’ à«π√à«¡„π°“√ª√–‡¡‘πº≈ ❖  ß— ‡°μ μ‘¥μ“¡ „À§â ”·π–π”‡¡Ë◊ÕºŸ‡â √¬’ π‡°‘¥ª≠í À“
❖ º‡Ÿâ √’¬πª√–‡¡π‘ º≈ —¡ƒ∑∏Ï‘¥«â ¬μπ‡Õß ·≈–μâÕß°“√§”ª√÷°…“

5. °“√ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√âŸ
❖ „À§â «“¡√Ÿ·â ≈–Ω°ñ º‡âŸ √’¬π„π°“√ª√–‡¡‘πº≈
°“√‡√¬’ π√∑Ÿâ ÀË’ ≈“°À≈“¬
❖ ‡ª¥î ‚Õ°“ „Àºâ ⟇√¬’ π𔇠πÕ«‘∏°’ “√
‡°≥±ªå √–‡¡‘πº≈ ·≈–¡’ à«π√«à ¡„π°“√μ—¥ ‘π„®
❖ ®¥— ∑”μ“√“ß°“√ª√–‡¡π‘ º≈∑®Ë’ –„™â√à«¡°π—
❖ ·π–π”«‘∏°’ “√ª√–‡¡‘π‡¡◊ÕË ºŸâ‡√¬’ π¡’¢âÕ ß —¬

หนงั สอื เรยี นสาระทกั ษะการเรยี นรู รายวิชาทักษะการเรียนรู (ทร 21001) ระดบั มัธยมศึกษาตอนตน 15

®–‡ÀÁπ‰¥â«à“ ∑—Èߺ⟇√’¬π·≈–§√ŸμâÕß¡’°“√«‘π‘®©—¬§«“¡μâÕß°“√ Ë‘ß∑’Ë®–‡√’¬π §«“¡æ√âÕ¡
¢Õߺ⟇√’¬π‡°¬Ë’ «°∫— ∑—°…–∑®’Ë ”‡ªπì „π°“√‡√’¬π °“√°”À𥇪“Ñ À¡“¬ °“√«“ß·ºπ°“√‡√¬’ π√Ÿâ °“√· «ßÀ“
·À≈ßà «‘∑¬“°“√ °“√ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ ´ßË÷ §√Ÿ‡ªìπºŸâΩñ°Ωπ „À·â √߮ߟ „® ·π–π” Õ”π«¬§«“¡ –¥«°
‚¥¬‡μ√’¬¡°“√‡∫◊ÈÕßÀ≈—ß·≈–„À⧔ª√÷°…“  à«πºâŸ‡√’¬πμâÕ߇ªìπºŸâ‡√Ë‘¡μâπªØ‘∫—μ‘¥â«¬§«“¡°√–μ◊Õ√◊Õ√âπ
‡Õ“„®„ à ·≈–¡’§«“¡√—∫º¥‘ ™Õ∫ °√–∑”Õ¬à“ßμàÕ‡πÕ◊Ë ß¥«â ¬μπ‡Õß ‡√’¬π·∫∫¡’ à«π√à«¡ ®÷ß∑”„À⺇⟠√’¬π
‡ªìπºŸâ‡√’¬π√⟥⫬μπ‡Õ߉¥â ¥—ßÀ≈—°°“√∑Ë’«à“ ç°“√‡√’¬π√ŸâμâÕ߇√Ë‘¡μâπ∑’Ëμπ‡Õßé ·≈–»—°¬¿“æÕ—πæ√âÕ¡
∑Ë’®–‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ¥â«¬μπ‡Õßππ—È ºŸ‡â √¬’ π§«√π”À—«„®π—°ª√“™≠å §◊Õ  ÿ ®‘ ªÿ ≈‘ À√Õ◊ øßí §¥‘ ∂“¡ ‡¢¬’ π
¡“„™â„π°“√ —߇§√“–À姫“¡√⟠πÕ°®“°π’È°√–∫«π°“√‡√’¬π√⟄π∫√‘∫∑∑“ß —ߧ¡®–‡ªìπæ≈—ßÕ—πÀπË÷ß
„π°“√‡√’¬π√⟥⫬μπ‡Õß ´÷Ë߇ªìπ°“√‡√’¬π√Ÿâ„π ¿“æ™’«‘μª√–®”«—π∑’ËμâÕßÕ“»—¬ ¿“æ·«¥≈âÕ¡
¡’ à«π√à«¡„π°√–∫«π°“√ ∑”„À⇰‘¥∫√√¬“°“»°“√·≈°‡ª≈’ˬπ æË÷ßæ“°—π ·μà¿“¬„μ⧫“¡‡ªìπÕ‘ √–
„π∑“߇≈◊Õ°¢ÕߺŸâ‡√’¬π¥â«¬«‘®“√≥≠“≥∑Ë’Õ“»—¬‡Àμÿº≈ ª√– ∫°“√≥å À√◊Õ§”™’È·π–®“°ºâŸ√Ÿâ §√Ÿ
·≈–ºâ‡Ÿ √’¬π ®ß÷ ‡ªì𧫓¡√—∫º‘¥™Õ∫√à«¡°π— μàÕ§«“¡ ”‡√Á®„π°“√‡√¬’ π√⥟ «â ¬μπ‡Õß

≈°— …≥– ”§—≠„π°“√‡√’¬π√⟥⫬μπ‡ÕߢÕߺ⟇√’¬π ¡¥’ —ßπÈ’

1. °“√¡’ à«π√«à ¡„π°“√«“ß·ºπ °“√ªØ∫‘ μ— μ‘ “¡·ºπ ·≈–°“√ª√–‡¡π‘ º≈°“√‡√’¬π√⟠‰¥·â °à º‡âŸ √’¬π
¡ ’ «à π√à«¡«“ß·ºπ°‘®°√√¡°“√‡√¬’ π√â∫Ÿ πæ◊πÈ ∞“𧫓¡μâÕß°“√¢Õß°≈à¡ÿ ºâŸ‡√¬’ π

2. °“√‡√¬’ π√∑⟠§Ë’ ”πß÷ ∂ß÷ §«“¡ ”§≠— ¢Õߺ‡âŸ √¬’ π‡ªπì √“¬∫§ÿ §≈ ‰¥·â °à §«“¡·μ°μ“à ß„π§«“¡ “¡“√∂
§«“¡√æŸâ Èπ◊ ∞“𠧫“¡ π„®‡√’¬π «‘∏°’ “√‡√¬’ π√⟠®—¥‡π◊ÈÕÀ“·≈– ËÕ◊ „Àâ‡À¡“– ¡

3. °“√æ—≤π“∑—°…–°“√‡√’¬π√⟥⫬μπ‡Õß ‰¥â·°à °“√ ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈ Ωñ°‡∑§π‘§∑Ë’®”‡ªì𠇙àπ
°“√ ß— ‡°μ °“√Õà“πÕ¬“à ß¡®’ ÿ¥ª√– ß§å °“√∫π— ∑÷° ‡ªìπμâπ

4. °“√æ—≤π“∑—°…–°“√‡√’¬π√Ÿâ´÷Ëß°—π·≈–°—π ‰¥â·°à °“√°”Àπ¥„ÀâºâŸ‡√’¬π·∫àߧ«“¡√—∫º‘¥™Õ∫
„π°√–∫«π°“√‡√’¬π√⟠°“√∑”ß“π‡¥Ë¬’ « ·≈–‡ªìπ°≈àÿ¡∑’Ë¡’∑—°…–°“√‡√¬’ π√âŸμà“ß°π—

5. °“√æ≤— π“∑°— …–°“√ª√–‡¡π‘ μπ‡Õß·≈–°“√√«à ¡¡Õ◊ „π°“√ª√–‡¡π‘ °∫— ºÕŸâ π◊Ë ‰¥·â °à °“√„Àºâ ‡Ÿâ √¬’ π
‡¢“â „®§«“¡μÕâ ß°“√„π°“√ª√–‡¡‘π ¬Õ¡√∫— °“√ª√–‡¡‘π®“°ºŸÕâ Ëπ◊ ‡ª¥î ‚Õ°“ „Àªâ √–‡¡‘πÀ≈“¬√Ÿª·∫∫

°√–∫«π°“√„π°“√‡√’¬π√⟥⫬μπ‡Õß ‡ªìπ«‘∏’°“√∑Ë’ºŸâ‡√’¬πμâÕß®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬μπ‡Õß
‚¥¬¥”‡π‘π°“√¥ß— π’È

1. °“√«π‘ ‘®©—¬§«“¡μâÕß°“√„π°“√‡√’¬π
2. °“√°”Àπ¥®ÿ¥¡ßÿà À¡“¬„π°“√‡√’¬π
3. °“√ÕÕ°·∫∫·ºπ°“√‡√’¬π
4. °“√¥”‡π‘π°“√‡√¬’ π√Ÿ®â “°·À≈ßà «‘∑¬“°“√
5. °“√ª√–‡¡‘πº≈

16 หนังสอื เรยี นสาระทักษะการเรยี นรู รายวชิ าทกั ษะการเรยี นรู (ทร 21001) ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนตน

หนงั สอื เรียนสาระทกั ษะการเรียนรู รายวชิ าทกั ษะการเรยี นรู (ทร 21001) ระดบั มัธยมศึกษาตอนตน 17

18 หนังสือเรยี นสาระทักษะการเรียนรู รายวชิ าทกั ษะการเรยี นรู (ทร 21001) ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนตน

¢È—πμÕπ °“√μÕ∫ πÕߢÕߺ‡Ÿâ √¬’ π °“√μÕ∫ πÕߢÕߧ√Ÿ
5. ¥”‡π‘π°“√‡√¬’ π√Ÿâ (μÕà )
10. ª√—∫‡ª≈Ë’¬π°“√¥”‡π‘π°“√‡√’¬π 13.  ß— ‡°μ°“√‡√¬’ π¢Õߺ‡âŸ √¬’ π ∫π— ∑°÷
6. ª√–‡¡π‘ º≈°“√‡√¬’ π√Ÿâ
μ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ ·≈–∫π— ∑°÷  ß‘Ë ∑’Ë æƒμ‘°√√¡·≈–°√–∫«π°“√‡√’¬π

ª√—∫‡ª≈¬’Ë π≈ß„π ≠— ≠“°“√‡√¬’ π ¢Õߺ‡âŸ √¬’ π √«¡∑—ßÈ ‡Àμ°ÿ “√≥∑å ’Ë ßà º≈

„À™â —¥‡®π ·≈–𔉪‡ªìπ¢Õâ ¡≈Ÿ μàÕ°“√‡√’¬π

„π°“√«π‘ ®‘ ©¬— μπ‡Õß ‡æÕË◊ μß—È ®¥ÿ ¡ßÿà À¡“¬ 14. °√–μÿâπ„À⺟â‡√’¬π √ÿª§«“¡√âŸ

„π°“√‡√¬’ π§√—ÈßμàÕ‰ª §«“¡‡¢“â „®„π∫∑‡√’¬π¥«â ¬μπ‡Õß

11. Õ¿ª‘ √“¬·≈– √ÿª§«“¡√Ÿâ 15. °≈πË— °√Õß ·°‰â ¢ ·≈–‡ √‘¡

∑‰’Ë ¥„â π°≈¡àÿ  “√– ”§≠— ¢Õß∫∑‡√’¬π„Àâ™—¥‡®π

12. 𔇠πÕ«∏‘ °’ “√‡√’¬π·≈–§«“¡√⟠·≈–§√Õ∫§≈ÿ¡®¥ÿ ¡àÿßÀ¡“¬°“√‡√’¬π

∑Ë’‰¥„â π™È—π‡√’¬π ‚¥¬„™√â ªŸ ·∫∫„π°“√ 16. √«à ¡°—∫ºŸâ‡√’¬πÕ¿ª‘ √“¬‡°¬Ë’ «°—∫

· ¥ßÕÕ°„π Ëß‘ ∑μ’Ë π‰¥‡â √’¬π√Ÿâ «∏‘ ’°“√‡√’¬π∑Ë¡’ ª’ √– ∑‘ ∏¿‘ “æ

∑ËÀ’ ≈“°À≈“¬  ß‘Ë ∑ Ë’ π—∫ ππÿ ·≈– ßË‘ ∑’¢Ë —¥¢«“ß

13. Õ¿ª‘ √“¬ · ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ °“√‡√¬’ π

 –∑âÕ𧫓¡√Ÿ â °÷ ·≈–„Àâ¢âÕ‡ πÕ·π–

‡°’ˬ«°—∫«‘∏’°“√‡√’¬π¥«â ¬μπ‡Õß

∑¡’Ë ª’ √– ∑‘ ∏¿‘ “æ  ßË‘  π∫—  ππÿ ·≈–

 ßË‘ ¢—¥¢«“ß°“√‡√’¬π

14. √à«¡°π—  √ÿªª√–‡¥πÁ §«“¡√âŸ∑’ˉ¥â

„π™Èπ— ‡√’¬π

15. ‡¢¬’ π√“¬ß“πº≈°“√‡√¬’ π∑ß—È „π¥“â π

‡πÕÈ◊ À“·≈–«∏‘ °’ “√‡√¬’ π √«¡∑—Èß

§«“¡√Ÿâ ÷°‡°Ë’¬«°∫— §«“¡ ”‡√®Á

À√Õ◊ ‰¡ à ”‡√®Á „π°“√‡√¬’ π‡ªπì √“¬∫§ÿ §≈

·≈–√“¬°≈ÿà¡

1. ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√¬’ π¢Õßμπ‡Õß 1. °√–μπÿâ „Àºâ ‡Ÿâ √¬’ πμ√«® Õ∫§«“¡√âŸ

‚¥¬‡ª√¬’ ∫‡∑¬’ ∫°∫— ®ÿ¥¡ßàÿ À¡“¬ §«“¡‡¢â“„®¢Õßμπ‡Õßμ≈Õ¥‡«≈“

„π°“√‡√¬’ π¢Õßμπ‡Õß 2. ª√–‡¡π‘ °“√‡√¬’ π¢Õߺ‡âŸ √’¬π®“°

2. „À‡â æÕË◊ π·≈–§√™Ÿ ૬ –∑âÕπ °“√ —߇°μæƒμ‘°√√¡„π°“√‡√¬’ π

º≈°“√‡√’¬π §«“¡ “¡“√∂„π°“√‡√’¬πμ“¡ —≠≠“

3. „À¢â Õâ ¡≈Ÿ ªÕÑ π°≈∫— ·°‡à æÕ◊Ë π„π°≈¡ÿà °“√‡√¬’ π ·≈–º≈ß“π„π·ø¡Ñ  – ¡ß“π

3. „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ªÕÑ π°≈∫— ·°ºà Ÿâ‡√¬’ π

√“¬∫§ÿ §≈·≈–√“¬°≈¡ÿà ‡°’ˬ«°∫—

°√–∫«π°“√„π°“√‡√¬’ π¥â«¬μπ‡Õß

·≈–æƒμ‘°√√¡„π°“√‡√’¬π √«¡∑ß—È

„À¢â âÕ‡ πÕ·π–μ“¡§«“¡‡À¡“– ¡

หนังสอื เรยี นสาระทักษะการเรียนรู รายวชิ าทักษะการเรยี นรู (ทร 21001) ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนตน 19

กระบวนการเรยี นรูดวยตนเอง ประกอบดว ยขน้ั ตอน วินิจฉยั ความตอ งการในการเรยี นรขู องผเู รยี น
กาํ หนดจุดมงุ หมายในการเรยี น วางแผนการเรยี นโดยใชสัญญาการเรียน เขียนโครงการเรียนรู ดาํ เนนิ
การเรยี นรู และประเมินผลการเรียนรูนน้ั ผูเรียนจะไดป ระโยชนจ ากการเรยี นมากทีส่ ุด “ สญั ญาการเรยี น
(Lerning Contract)” เปนการมอบหมายภาระงานใหก ับผูเ รียนวาจะตอ งทําอะไรบาง เพ่ือใหไ ดร บั ความรู
ตามเปา ประสงค และผเู รียนจะปฏบิ ตั ติ ามเงือ่ นไขนน้ั

20 หนงั สอื เรียนสาระทักษะการเรยี นรู รายวิชาทกั ษะการเรียนรู (ทร 21001) ระดบั มธั ยมศึกษาตอนตน

หนงั สอื เรียนสาระทกั ษะการเรียนรู รายวชิ าทกั ษะการเรยี นรู (ทร 21001) ระดบั มัธยมศึกษาตอนตน 21

ºâŸ‡√’¬π≈ß¡◊Õ‡¢’¬π¢âÕμ°≈ß‚¥¬ºâŸ‡√’¬π‡Õß ‚¥¬‡¢’¬π√“¬≈–‡Õ’¬¥∑—Èß 4 ™àÕß „π·∫∫øÕ√å¡
 —≠≠“°“√‡√’¬π πÕ°®“°π’Ⱥ⟇√’¬π¬—ß “¡“√∂√–∫ÿ√–¥—∫°“√‡√’¬π∑È—ß„π√–¥—∫¥’ ¥’‡¬Ë’¬¡ À√◊Õª“π°≈“ß
´÷Ëߺ⟇√’¬π¡’§«“¡μÈ—ß„®∑’Ë®–∫√√≈ÿ°“√‡√’¬π„π√–¥—∫¥’‡¬’ˬ¡ À√◊Õ¡’§«“¡μ—Èß„®∑Ë’®–‡√’¬π√Ÿâ„π√–¥—∫¥’ À√◊ÕæÕ„®
ºŸâ‡√’¬π°ÁμâÕß· ¥ß√“¬≈–‡Õ’¬¥ ºŸâ‡√’¬πμâÕß°“√·μà√–¥—∫¥’ §◊Õ ºâŸ‡√’¬πμâÕß· ¥ß§«“¡ “¡“√∂
μ“¡«—μ∂ÿª√– ß§å∑’Ë°≈à“«‰«â„πÀ≈—° Ÿμ√„Àâ§√∫∂â«π °“√∑” —≠≠“√–¥—∫¥’‡¬’ˬ¡ πÕ°®“°ºâŸ‡√’¬π®–∫√√≈ÿ
«—μ∂ÿª√– ß§åμ“¡À≈—° Ÿμ√·≈â« ºâŸ‡√’¬π®–μâÕß· ¥ß§«“¡ “¡“√∂摇»…‡√◊ËÕß„¥‡√Ë◊ÕßÀπË÷ß‚¥¬‡©æ“–
Õ—π¡ ’ «à π‡°’¬Ë «¢Õâ ß°∫— À≈°—  Ÿμ√

¢È—π∑’Ë 7 „À⺟â‡√’¬π·≈–‡æË◊Õπæ‘®“√≥“ —≠≠“°“√‡√’¬π„Àâ‡√’¬∫√âÕ¬ μàÕ‰ª„ÀâºâŸ‡√’¬π‡≈◊Õ°‡æ◊ËÕπ
„π°≈¡ÿà 1 §π ‡æ◊ËÕ®–‰¥â™«à ¬°π— æ‘®“√≥“ ≠— ≠“°“√‡√’¬π√¢Ÿâ Õß∑—Èß 2 §π

„π°“√æ‘®“√≥“ —≠≠“°“√‡√¬’ π„Àæâ ®‘ “√≥“μ“¡À«— ¢âÕμàÕ‰ªπ’È
1. ®¥ÿ ¡ßàÿ À¡“¬¡§’ «“¡·®¡à ™¥— À√Õ◊ ‰¡à ‡¢“â „®À√Õ◊ ‰¡à ‡ªπì ‰ª‰¥®â √ß‘ À√Õ◊ ‰¡à ∫Õ°æƒμ°‘ √√¡

∑®Ë’ –„À‡â °‘¥®√‘ßÊ À√Õ◊ ‰¡à
2. ¡’®ÿ¥ª√– ß§Õå πË◊ ∑’ËæÕ®–π”¡“°≈“à «‡æ‘¡Ë ‡μ¡‘ ‰¥âÕ’°À√◊Õ‰¡à
3. ·À≈ßà «™‘ “°“√·≈–«‘∏’°“√À“¢Õâ ¡Ÿ≈‡À¡“– ¡‡æ’¬ß„¥ ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ‡æ¬’ ß„¥
4. ¡«’ ∏‘ °’ “√ÕËπ◊ Õ°’ À√Õ◊ ‰¡à ∑’ Ë “¡“√∂π”¡“„™‡â æÕ◊Ë °“√‡√¬’ π√âŸ
5. À≈—°∞“π°“√‡√¬’ π√⟡’§«“¡ Õ¥§≈Õâ ß°—∫®¥ÿ ¡ßÿà À¡“¬‡æ¬’ ß„¥
6. ¡’À≈°— ∞“πÕ◊Ëπ∑Ëæ’ Õ®–π”¡“· ¥ß‰¥Õâ °’ À√◊Õ‰¡à
7. «∏‘ °’ “√ª√–‡¡‘πº≈À√Õ◊ ¡“μ√°“√∑„Ë’ ™«â —¥¡’§«“¡‡™Õ◊Ë ∂Õ◊ ‰¥â¡“°πÕâ ¬‡æ’¬ß„¥
8. ¡’«‘∏’°“√ª√–‡¡‘πº≈À√◊Õ¡“μ√°“√Õ◊ËπÕ’°∫â“ßÀ√◊Õ‰¡à „π°“√«—¥º≈·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√‡√¬’ π√Ÿâ
¢π—È ∑Ë’ 8 „Àºâ ‡Ÿâ √¬’ ππ” ≠— ≠“°“√‡√’¬π‰ªª√∫— ª√ßÿ „À‡â À¡“– ¡Õ°’ §√—ÈßÀπßË÷
¢πÈ— ∑Ë’ 9 „À⺟â‡√’¬π∑” —≠≠“°“√‡√’¬π∑Ë’ª√—∫ª√ÿß·≈â«„Àâ§√Ÿ·≈–∑’˪√÷°…“μ√«®¥ŸÕ’°§√—ÈßÀπË÷ß
©∫—∫∑‡Ë’ √’¬∫√Õâ ¬„À⥔‡ππ‘ °“√‰¥âμ“¡∑ˇ’ ¢¬’ π‰«„â π —≠≠“°“√‡√¬’ π
¢Èπ— ∑Ë’ 10 °“√‡√’¬π°àÕπ∑Ë’®–®∫‡∑Õ¡ 2 Õ“∑‘μ¬å „ÀâºâŸ‡√’¬ππ”·øÑ¡ – ¡ß“π (·øÑ¡‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈
Portfolio) μ“¡∑√’Ë –∫‰ÿ «â„π —≠≠“°“√‡√’¬π¡“· ¥ß
¢Èπ— ∑Ë’ 11§√Ÿ·≈–ºŸâ‡√’¬π®–μ—Èߧ≥–°√√¡°“√„π°“√æ‘®“√≥“·øÑ¡ – ¡ß“π∑’˺Ÿâ‡√’¬ππ”¡“ àß
·≈– ßà §π◊ º‡âŸ √¬’ π°Õà π ‘πÈ ¿“§‡√¬’ π

22 หนังสอื เรยี นสาระทักษะการเรยี นรู รายวิชาทกั ษะการเรียนรู (ทร 21001) ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนตน

ª· µ„µ¦š„´ ¬³„µ¦Á¦¸¥œ¦o¼
ŗoÁ„¦— B

‹µ„„µ¦°£ž· ¨µ¥„¨n»¤
3. š¶„·‹„¦¦¤š¸„É ¶®œ—Äœ

®œ´Š­°º Á¦¸¥œ ­µ¦³š„´ ¬³
„µ¦Á¦¸¥œ¦o¼

หนงั สือเรยี นสาระทักษะการเรียนรู รายวิชาทกั ษะการเรียนรู (ทร 21001) ระดับมัธยมศกึ ษาตอนตน 23

การประเมนิ ผลการเรยี นโดยใชแฟม สะสมงาน

24 หนงั สอื เรียนสาระทักษะการเรียนรู รายวิชาทกั ษะการเรยี นรู (ทร 21001) ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนตน

2. §«“¡À¡“¬¢Õß°“√ª√–‡¡‘πμ“¡ ¿“æ®√ß‘ (Authentic Assessment)

°“√ª√–‡¡‘πμ“¡ ¿“æ®√‘ß ‡ªìπ°√–∫«π°“√¢Õß°“√ —߇°μ°“√≥å∫—π∑÷° °“√®—¥∑”‡Õ° “√
∑’ˇ°’ˬ«°—∫ß“πÀ√◊Õ¿“√°‘®∑’˺Ÿâ‡√’¬π‰¥â∑” √«¡∑È—ß· ¥ß«‘∏’°“√«à“‰¥â∑”Õ¬à“߉√ ‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π
‡°’ˬ«°—∫°“√μ—¥ ‘π„®∑“ß°“√»÷°…“¢Õߺ⟇√’¬ππÈ—π °“√ª√–‡¡‘πμ“¡ ¿“æ®√‘ß¡’§«“¡·μ°μà“ß®“°°“√
ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√μ√ß∑’Ë°“√ª√–‡¡‘π·∫∫π’ȉ¥â„À⧫“¡ ”§—≠°—∫ºŸâ‡√’¬π¡“°°«à“°“√„À⧫“¡ ”§—≠°—∫
º≈Õ—π∑Ë’®–‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√¥Ÿ§–·ππ¢Õß°≈ÿࡺŸâ‡√’¬π·≈–·μ°μà“ß®“°°“√∑¥ Õ∫ ‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ°“√«—¥º≈
°“√ªØ‘∫—μ‘®√‘ß (Authentic Assessment) °“√ª√–‡¡‘πμ“¡ ¿“æ®√‘ß®–‰¥â¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»‡™‘ߧÿ≥¿“æ
Õ¬à“ßμàÕ‡πËÕ◊ ß∑’ Ë “¡“√∂π”¡“„™â„π°“√·π–·π«°“√‡√’¬π ”À√∫— ºŸâ‡√’¬π·μ≈à –§π‰¥‡â ªìπÕ¬à“ߥ’

3. ≈°— …≥–∑ Ë’ ”§≠— ¢Õß°“√ª√–‡¡π‘ μ“¡ ¿“æ®√‘ß (Authentic Assessment)

➣ „À§â «“¡ ”§≠— ¢Õß°“√æ—≤π“·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ
➣ ‡ππâ °“√§πâ À“»°— ¬¿“æπ”‡Õ“¡“‡ªî¥‡º¬
➣ „À§â «“¡ ”§—≠°∫— ®ÿ¥‡¥àπ¢Õߺ⟇√’¬π
➣ ¬÷¥∂◊Õ‡Àμ°ÿ “√≥å„π™«’ ‘μ®√ß‘
➣ ‡ππâ °“√ªØ∫‘ —μ‘®√‘ß
➣ ®–μÕâ ߇™ËÕ◊ ¡‚¬ß°—∫°“√‡√’¬π°“√ Õπ
➣ ¡ÿà߇πâπ°“√‡√’¬π√Õ⟠¬à“ß¡‡’ ªÑ“À¡“¬
➣ ‡ªπì °√–∫«π°“√‡°¥‘ ¢πÈ÷ Õ¬“à ßμÕà ‡πÕ◊Ë ß„π∑ÿ°∫√∫‘ ∑
➣ ™«à ¬„À¡â ’§«“¡‡¢“â „®„𧫓¡ “¡“√∂¢Õߺ⟇√’¬π·≈–«∏‘ ’°“√‡√¬’ π√âŸ
➣ ™à«¬„À⇰‘¥§«“¡√«à ¡¡Õ◊ ∑ß—È ºâªŸ °§√Õß æàÕ·¡à §√Ÿ ºŸâ‡√’¬π ·≈–∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ Ê

4. °“√ª√–‡¡π‘ º≈°“√‡√’¬π‚¥¬„™·â ø¡Ñ  – ¡ß“π

·øÑ¡ – ¡ß“𠇪ìπ«‘∏’°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√âŸμ“¡ ¿“æ®√‘ß ´Ë÷߇ªìπ«‘∏’°“√∑Ë’§√Ÿ‰¥âπ”«‘∏’°“√
¡“®“°»‘≈ªîπ (Artist) ¡“„™â„π∑“ß°“√»÷°…“ ‡æ◊ËÕ°“√ª√–‡¡‘𧫓¡°â“«Àπâ“„π°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕߺŸâ‡√’¬π
‚¥¬·ø¡Ñ  – ¡ß“π¡’ª√–‚¬™π∑å Ë’ ”§—≠ §Õ◊

➣ ºâŸ‡√’¬π “¡“√∂· ¥ß§«“¡ “¡“√∂„π°“√∑”ß“π‚¥¬∑Ë’°“√ Õ∫∑”‰¡‰à ¥â
➣ ‡ªπì °“√«¥— §«“¡ “¡“√∂„π°“√‡√’¬π√⟢ÕߺŸâ‡√’¬π
➣ ™à«¬„Àºâ ⇟ √¬’ π “¡“√∂· ¥ß„Àâ‡ÀπÁ °√–∫«π°“√‡√¬’ π√⟠(Process) ·≈–º≈ß“π (Product)
➣ ™«à ¬„Àâ “¡“√∂· ¥ß„À‡â ÀπÁ °“√‡√’¬π√â∑Ÿ ’‡Ë ªπì π“¡∏√√¡„À‡â ªπì √ªŸ ∏√√¡
·øÑ¡ – ¡ß“π‰¡à„™à·π«§‘¥„À¡à ‡ªìπ‡√Ë◊Õß∑Ë’¡’¡“π“π·≈â«„™â‚¥¬°≈ÿࡇ¢’¬π¿“æ »‘≈ªîπ  ∂“ªπ‘°
π°— · ¥ß ·≈–π°— ÕÕ°·∫∫ ‚¥¬·ø¡Ñ  – ¡ß“π‰¥∂â °Ÿ π”¡“„™„â π∑“ß°“√»°÷ …“„π°“√‡√¬’ π°“√ Õπ∑“ߥ“â π¿“…“
§≥‘μ»“ μ√å «‘∑¬“»“ μ√å ·≈–«‘™“ÕË◊π Ê ∑—Èßπ’È·øÑ¡ – ¡ß“π‡ªìπ«‘∏’°“√∑Ë’ –∑âÕπ∂÷ß«‘∏’°“√ª√–‡¡‘πº≈
°“√‡√’¬π√Ÿâμ“¡ ¿“æ®√‘ß (Authentic Assessment) ´÷Ë߇ªìπ°√–∫«π°“√¢Õß°“√√«∫√«¡À≈—°∞“π∑Ë’· ¥ß

หนงั สือเรียนสาระทกั ษะการเรียนรู รายวิชาทักษะการเรยี นรู (ทร 21001) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 25

„Àâ‡ÀÁπ«à“ºâŸ‡√’¬π “¡“√∂∑”Õ–‰√‰¥â∫â“ß·≈–‡ªìπ°√–∫«π°“√¢Õß°“√·ª≈§«“¡®“°À≈—°∞“π∑’ˉ¥â ·≈–¡’°“√
μ—¥ ‘π„®À√◊Õ„Àâ§ÿ≥§à“°“√ª√–‡¡‘πº≈μ“¡ ¿“æ®√‘߇ªìπ°√–∫«π°“√∑Ë’„™â‡æ◊ËÕÕ∏‘∫“¬∂÷ß¿“√–ß“π∑’Ë·∑â®√‘ß
À√Õ◊ Real Task ∑ºË’ ⟇√’¬π®–μâÕߪؑ∫μ— ‘À√Õ◊  √“â ߧ«“¡√Ÿâ ‰¡„à ™ à √â“ß·μà‡æ¬’ ߢÕâ ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»

°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬„™·â ø¡Ñ  – ¡ß“π‡ªìπ«‘∏’°“√¢Õß°“√ª√–‡¡‘π∑¡’Ë ’Õߧåª√–°Õ∫ ”§—≠ §◊Õ
➣ „À⺇Ÿâ √¬’ π‰¥â· ¥ß°“√°√–∑”-≈ß¡◊ժؑ∫—μ‘
➣  “∏‘μÀ√Õ◊ · ¥ß∑—°…–ÕÕ°¡“„À‡â ÀπÁ
➣ · ¥ß°√–∫«π°“√‡√¬’ π√Ÿâ
➣ º≈μ‘ ™‘Èπß“πÀ√Õ◊ À≈°— ∞“π«à“‡¢“‰¥√â Ÿ·â ≈–‡¢“∑”‰¥â
´Ë÷ß°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬„™â·øÑ¡ – ¡ß“πÀ√◊Õ°“√ª√–‡¡‘πμ“¡ ¿“æ®√‘ß ‚¥¬«‘∏’°“√¥—ß°≈à“«π’È®–¡’
≈°— …≥–∑Ë ’ ”§—≠ §◊Õ
➣ ™π‘È ß“π∑’¡Ë ’§«“¡À¡“¬ (Meaningful Tasks)
➣ ¡’¡“μ√∞“π∑™Ë’ ¥— ‡®π (Clear Standard)
➣ ¡’°“√„À â –∑Õâ 𧫓¡§¥‘ §«“¡√â Ÿ °÷ (Reflections)
➣ ¡’°“√‡™ËÕ◊ ¡‚¬ß°∫— ™’«μ‘ ®√‘ß (Transfer)
➣ ‡ªìπ°“√ª√—∫ª√ßÿ ·≈–∫√Ÿ ≥“°“√ (Formative Integrative)
➣ ‡°’ˬ«¢Õâ ß°∫— °“√§¥‘ „π≈”¥—∫∑ ’Ë Ÿß¢÷πÈ ‰ª (High›Order Thinking)
➣ ‡ππâ °“√ªØ∫‘ —μ∑‘ ¡Ë’ ’§ÿ≥¿“æ (Quality Performance)
➣ ‰¥ºâ ≈ß“π∑’¡Ë ’§≥ÿ ¿“æ (Quality Product)

5. ≈—°…≥–¢Õß·ø¡Ñ  – ¡ß“π

π—°°“√»÷°…“∫“ß∑à“π‰¥â°≈à“««à“ ·øÑ¡ – ¡ß“π¡’≈—°…≥–‡À¡◊Õπ°—∫®“πº ¡ ’ ´Ë÷ß®–‡ÀÁπ‰¥â«à“
®“πº ¡ ‡’ ªπì  «à π∑√’Ë «¡‡√Õ◊Ë ß μ’ “à ß Ê ∑ßÈ— π·È’ ø¡Ñ  – ¡ß“π‡ªπì  ß‘Ë ∑√’Ë «¡°“√ª√–‡¡π‘ ·∫∫μ“à ß Ê ‡æÕË◊ °“√«“¥¿“æ
„Àâ‡ÀÁπ«à“ºâŸ‡√’¬π‡ªìπÕ¬à“߉√ ·øÑ¡ – ¡ß“π‰¡à„™à∂—ß∫√√®ÿ Ë‘ߢÕß (Container) ‡ªìπ∑’Ë√«¡¢Õß Ë‘ßμà“ß Ê
∑’Ë®–‡Õ“Õ–‰√¡“°Õß√«¡‰«âÀ√◊Õ‡Õ“¡“„ à‰«â„π∑Ë’‡¥’¬«°—π ·μà·øÑ¡ – ¡ß“π‡ªìπ°“√√«∫√«¡À≈—°∞“π∑Ë’¡’
√–∫∫·≈–¡°’ “√®¥— °“√‚¥¬§√·Ÿ ≈–ºŸâ‡√’¬π ‡æË◊Õ°“√μ√«® Õ∫§«“¡°“â «Àπ“â À√Õ◊ °“√‡√’¬π√⥟ â“𧫓¡√⟠∑—°…–
·≈–‡®μ§μ„‘ π‡√◊ËÕ߇©æ“–«™‘ “„¥«™‘ “Àπ÷Ëß

°≈à“«‚¥¬∑Ë—«‰ª ·øÑ¡ – ¡ß“π®–¡’≈—°…≥–∑ Ë’ ”§≠— 2 ª√–°“√ §Õ◊
ë ‡ªìπ‡À¡Õ◊ π ß‘Ë ∑√Ë’ «∫√«¡À≈—°∞“π∑·’Ë  ¥ß§«“¡√⟷≈–∑—°…–¢Õߺ‡âŸ √¬’ π
ë ‡ªπì ¿“æ∑·’Ë  ¥ßæ≤— π“°“√¢Õߺ‡âŸ √¬’ π„π°“√‡√¬’ π√μŸâ ≈Õ¥™«à ߇«≈“¢Õß°“√‡√¬’ π

26 หนังสอื เรยี นสาระทักษะการเรียนรู รายวิชาทักษะการเรยี นรู (ทร 21001) ระดับมธั ยมศึกษาตอนตน

…œÊ´ šÉ¸ 1
…Ê´œšÉ¸ 2
…´Êœš¸É 3
…œÊ´ š¸É 4
…œÊ´ šÉ¸ 5
…´œÊ š¸É 6
…œÊ´ š¸É 7
…œÊ´ š¸É 8
…´Êœš¸É 9
…´Êœš¸É 10

หนงั สือเรยี นสาระทกั ษะการเรียนรู รายวิชาทกั ษะการเรยี นรู (ทร 21001) ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนตน 27

­¶®¦´ Ÿ¼šo ɸ¤ž¸ ¦³­„µ¦–¡r °­¤‡ª¦ ‡ª¦Ä…o ʜ´ ˜°œ„µ¦š¶Â¢¤j ­³­¤Šµœ…°Š Á‡ Á°¦‡r
(Kay Burke, 1994) 10 …Ê´œ˜°œ —´Šš¸„É ¨nµª…°o Š˜oœ

—Š´ œÊ¸

28 หนังสือเรยี นสาระทักษะการเรียนรู รายวิชาทักษะการเรียนรู (ทร 21001) ระดับมัธยมศกึ ษาตอนตน

กิจกรรมการเรียนรู

š„´ ¬³„µ¦Á¦¥¸ œ¦o¼

หนงั สอื เรียนสาระทักษะการเรียนรู รายวิชาทกั ษะการเรยี นรู (ทร 21001) ระดบั มัธยมศึกษาตอนตน 29

เร่อื งท่ี 3 ทกั ษะในการแสวงหาความรูด วยตนเอง
ความพรอ มในการเรยี นรดู วยตนเอง

30 หนงั สอื เรยี นสาระทักษะการเรียนรู รายวิชาทักษะการเรยี นรู (ทร 21001) ระดับมัธยมศกึ ษาตอนตน

กจิ กรรมการเรียนรู

°®‘ °√√¡∑Ë’ 1 „ÀâÕ∏∫‘ “¬≈—°…≥–¢Õß ç§«“¡æ√âÕ¡„π°“√‡√’¬π√⟥«â ¬μπ‡Õßé ¡“æÕ —߇¢ª

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

หนังสอื เรยี นสาระทกั ษะการเรยี นรู รายวิชาทกั ษะการเรียนรู (ทร 21001) ระดบั มัธยมศึกษาตอนตน 31

32 หนังสือเรยี นสาระทักษะการเรียนรู รายวชิ าทกั ษะการเรยี นรู (ทร 21001) ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนตน

“‹³¤ž¸ {‹‹´¥°³Å¦oµŠšÉ‹¸ ³š¶Ä®o‡ªµ¤‡µ—®ªŠ´ ŗ¦o ´‡ªµ¤­¶Á¦‹È Ĝ

°œµ‡˜”

หนังสือเรียนสาระทกั ษะการเรยี นรู รายวิชาทักษะการเรยี นรู (ทร 21001) ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนตน 33

°‘®°√√¡∑’Ë 4 ç·ª√ß ø’ πí ¡À»— ®√√¬éå

«μ— ∂ªÿ √– ß§å
‡æË◊Õ„À⺟â‡√’¬πμ√–Àπ—°∂÷ߧ«“¡ ”§—≠¢Õß°“√¡Õß‚≈°„π·ß॒ §«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ·≈–æ—≤π“

∑—Èߧ«“¡§¥‘ „π¥â“π∫«° ·≈–§«“¡§¥‘  √“â ß √√§∑å ¡’Ë „’ πμπ‡Õß
§”™È’·®ß

1. „Àºâ ⟇√¬’ π‡¢’¬πª√–‚¬™πå¢Õß·ª√ß ø’ íπ„À≥⡓°∑ ’Ë ÿ¥ „π‡«≈“ 5 π“∑’
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

34 หนังสือเรียนสาระทักษะการเรยี นรู รายวชิ าทักษะการเรยี นรู (ทร 21001) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

šÉ¤¸ µ: œ­¡.‡¤—´ ¨¹„

หนงั สือเรียนสาระทกั ษะการเรยี นรู รายวชิ าทกั ษะการเรยี นรู (ทร 21001) ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนตน 35

กิจกรรมท่ี 6 “ความขยันสคู วามสําเร็จ”
วตั ถปุ ระสงค

เพื่อใหผูเรยี นสํารวจตนเอง และตระหนกั ถึงความสําคยั ของความขยัน

แนวคดิ

ความขยนั เปน สิ่งที่ดี และสามารถจาํ นําบคุ คลใหป ระสบความสาํ เรจ็ ในสิ่งทีต่ นเองหวังไว

คาํ ชแ้ี จง

ใหผูเรียนทําแบบทดสอบความขยนั สคู วามสําเร็จพรอมแปลผลแบบทดสอบ

36 หนังสอื เรยี นสาระทกั ษะการเรยี นรู รายวชิ าทักษะการเรยี นรู (ทร 21001) ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนตน

แบบทดสอบความขยนั สูค วามสาํ เร็จ

ใหผ เู รยี นทาํ แบบทดสอบเกย่ี วกบั ความขยนั ของตนเองโดยขดี เครอ่ื งหมาย  วา มลี กั ษณะ เชน ใด
โดยตอบใหต รงกับความคดิ หรือความรูสึกของตนเองมากที่สดุ ดังตอไปน้ี

ใช ไมใช บางคร้ัง
ขอ ขอ ความ

(3) (2) (1)
1 ขาพเจา อยากเรยี นหนงั สือมากกวา ทาํ อยา งอ่นื
2 ขา พเจาทาํ การบานทุกวิชาท่คี รใู หโ ดยสม่ําเสมอ
3 ขาพเจาต้ังเปา หมายชีวติ ไวแลว และจะดําเนินการตามนน้ั
4 ขาพเจาชอบคน ควาบทเรียนในเรือ่ งท่ีสนใจเปนพิเศษ
5 ขาพเจา ชอบอธิบายบทเรยี นยากๆ ใหเพื่อนฟง เสมอ
6 ขา พเจามักจะดูหนงั สอื โดยพยายามทาํ ความเขาใจบทเรียนอยูเสมอ
7 ขาพเจา คิดวาขาพเจาชอบเรยี นหนังสอื มากกวา บรกิ ารผูอื่น
8 ขา พเจาชอบมาโรงเรียนทุกวัน
9 ขา พเจา เหน็ วา การนั่งเรยี นในหองเรยี นเป็นเรอื่ งที่นา เบอ่ื หนาย
10 ขาพเจา มีความสขุ ทกุ ครั้งท่ใี หบริการเพ่ือนหรอื ครู
11 เม่ือครูสงั่ ใหเขียนรายงานสง ขาพเจา มักจะสงทันตามกําหนดเวลา

เสมอ
12 ถา ขา พเจา ไดร บั มอบหมายใหทาํ กิจกรรมอ่ืนๆ นอกบทเรยี นขาพเจา

จะมคี วามรูส ึกตน่ื เตน และสนใจ
13 เมอ่ื ขา พเจา ไดร บั มอบหมายใหทํางานใดๆ ขาพเจา จะทาํ งานน้นั

ไดสาํ เรจ็
14 ถามีใครมาขอความรวมมอื จากขาพเจา ในเรือ่ งทีไ่ มใชการเรยี น

ขาพเจามกั จะใหความรว มมอื
15 เม่ือมวี ันเวลาวาง ขาพเจาชอบทาํ งานอดิเรกมากกวา นัง่ ทองหนังสือ

แหลง ท่มี า : http://203.146.122.12/gmidance/homeroom 2550/indexeq50.htm

หนงั สอื เรยี นสาระทกั ษะการเรยี นรู รายวชิ าทักษะการเรยี นรู (ทร 21001) ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนตน 37

การแปลผลคะแนน

31-45 คะแนน หมายถึง ผูเรยี นเปนคนขยันในการเลาเรยี น มีความมานะพยายาม สนใจ
ศกึ ษาหาความรใู นเรือ่ งบริการ หรือชวยเหลือผูอน่ื ผูเ รียนคิดวา เปนสง่ิ ท่ีนา ภมู ใิ จฉะนั้นผูเ รียนควรจะฝก
ใหม ีนสิ ัยรกั การทาํ งาน แลว จะเปน คนทน่ี า คบมาก

16-30 คะแนน หมายถึง ผเู รยี นเปนคนทําตามอารมณข องตนเอง ผูเรยี นพอใจจะทําสิ่งใด
กท็ ําส่งิ นั้น ถาไมชอบก็ไมอ ยากทาํ ควรปรับปรุงตนเองใหม ีนสิ ยั รกั ความขยัน แลวผเู รียนจะประสบผล
สําเรจ็ ในทกุ ดา น

1-15 คะแนน หมายถงึ ผเู รยี นเปน คนคอนขางจะไมขยันในการเลาเรยี น แตมีความสุขในการ
ทํางานบริการผูอน่ื มจี ิตใจโอบออมอารี เปนคนทีน่ ารักมากๆ สามารถดาํ เนนิ ชีวิตอยา งมีความสขุ

38 หนังสอื เรยี นสาระทกั ษะการเรยี นรู รายวิชาทกั ษะการเรยี นรู (ทร 21001) ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนตน

2. ผเู รยี นวเิ คราะหตนเองเกีย่ วกับหัวขอ ตอ ไปนี้ ตามความคิดเหน็ ของตนเอง
1. ความเห็นของผูเรยี นในเรือ่ งความหมายของความขยนั คอื

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

2. บคุ คลทป่ี ระสบผลสาํ เร็จในชีวิตเพราะความขยยั หมัน่ เพียรทผ่ี ูเรียนปดระทบั ใจมากทสี่ ดุ คือ............
..............................................................................................................................................
ทั้งน้เี พราะ ...............................................................................................................................
..............................................................................................................................................

3. ความขยนั หม่นั เพยี รมีคณุ คา และประโยชนตอการศกึ ษาเลา เรียน คือ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

4. ความขยันหม่ันเพยี รมีคุณคา และประโยชนตอ อาชพี การงาน คือ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

5. ความขยันหมนั่ เพียรมีคณุ คา และประโยชนต อ สงั คม และประเทศชาติ คอื
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

6. ผลเสียที่เกิดจากความเกยี จคราน คอื
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

หนงั สอื เรยี นสาระทักษะการเรียนรู รายวชิ าทักษะการเรียนรู (ทร 21001) ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนตน 39

°®‘ °√√¡∑Ë’ 7 ç°“√‡√¬’ π√⟥«â ¬μπ‡ÕߢÕß©—πé

§”™È·’ ®ß
1. „À⺇Ÿâ √¬’ π‡¢¬’ π§”∂“¡∑’ˇªπì §«“¡§¥‘ ‡ÀπÁ ¢Õßμπ‡Õß ®”π«π 2 ª√–‡¥Áπ
ª√–‡¥Áπ·√°‡°Ë’¬«°∫—  ‘ßË ∑˧’ ‘¥«“à  ”§—≠ ”À√∫— μπ‡Õß
ª√–‡¥πÁ ∑’ Ë Õß ‡ªπì  Ë‘ß ”§—≠√Õ∫μ«—
2. „À⺟â‡√’¬π√–∫ÿÀ—«¢âÕ‡√◊ËÕß∑’ËμâÕß°“√»÷°…“ μ“¡§«“¡μâÕß°“√·≈–§«“¡ π„®¢ÕߺŸâ‡√’¬π

®”π«π 1 ‡√Õ◊Ë ß ‡æËÕ◊ °”Àπ¥·À≈ßà °“√‡√’¬π√âŸ
3. „Àºâ Ÿâ‡√¬’ π°”Àπ¥μ“√“ß°“√‡√¬’ 𠉥·â °à ®—¥‡«≈“„À‡â À¡“– ¡°∫— À«— ¢Õâ ∑‡Ë’ √¬’ π
4. „Àâºâ‡Ÿ √’¬π √“â ߧ”∂“¡‡°’ˬ«°∫— À—«¢Õâ ∑’ Ë π„®‡æËÕ◊ ™·’È π«∑“ß∑’Ë®–»°÷ …“§âπ§«â“μÕà ‰ª
5. „Àºâ ‡Ÿâ √¬’ π«“ß·ºπ°”Àπ¥°√–∫«π°“√‡√¬’ π√Ÿâ ‰¥·â °à °“√‡≈Õ◊ °·À≈ßà °“√‡√¬’ π√⟠«∏‘ °’ “√𔇠πÕ

º≈°“√‡√’¬π√⟠°“√ √“â ߇§√◊ËÕß¡Õ◊ ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√¬’ π√âŸ
6. „À⺟â‡√’¬π¥”‡π‘π°“√‡√’¬π√âŸμ“¡·ºπ∑’Ë°”Àπ¥ ·≈–®—¥∑”∫—π∑÷°ª√–®”«—π‡æ◊ËÕ· ¥ßº≈

°“√ªØ‘∫—μ‘«à“‡ªìπ‰ªμ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë¡’°“√°”Àπ¥μ“¡·ºπ¥â«¬μπ‡Õß πÕ°®“°πÈ’ „À⺟â‡√’¬π
‰ª —¡¿“…≥ºå Ÿâ√Ÿâ

กจิ กรรมท่ี 8 “บทสะทอนจากการเรยี นรู”

คาํ ชแี้ จง ใหผูเรียนสรปุ ความรูท่ีไดร บั จากการเรยี นรเู กยี่ วกบั การเรียนรดู ว ยตนเอง วามีความสาํ คญั ที่
ผูเรียนสามารถนําไปปรบั ใชในการเรยี นรขู องตนใหม ีคณุ ภาพไดอยางไร

40 หนังสือเรยี นสาระทกั ษะการเรียนรู รายวชิ าทักษะการเรียนรู (ทร 21001) ระดบั มัธยมศึกษาตอนตน


Click to View FlipBook Version