The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ahmad Jabar, 2018-12-27 07:58:38

Al Quran 30 juz

Al Quran 30 juz

‫ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ‬:‫ﺳﻮرة‬
∩⊂∪ ÉΟŠmÏ § 9#$ Ç≈uΗ÷q§9#$ ∩⊄∪ šÏϑ=n ≈yèø9$# _ÅU‘u !¬ ‰ß ôϑsy ø9#$ ∩⊇∪ ÉΟŠmÏ § 9$# Ç≈uΗ÷q§9#$ «!#$ ΟÉ ¡ó Î0
xÞ≡u _ÅÇ9#$ $tΡω÷δ#$ ∩∈∪ ÚèÏ tGó¡nΣ y‚$−ƒÎ)ρu ‰ß ç7è÷ tΡ x‚$ƒ− )Î ∩⊆∪ É Ï$e !#$ ΘÏ θö ƒt 7Å =Î ≈Βt
∩∠∪ t9jÏ $! Ò 9#$ ωŸ uρ óΟÎγø‹n=æt UÅ θàÒøóϑy 9ø $# Î ö xî Νö γÎ ‹ø =n tã M| ϑô yè÷Ρr& tÏ%©!#$ xÞ≡u ÅÀ ∩∉∪ tΛ)É tGó¡ϑß ø9#$

‫ اﻟﺒﻘﺮة‬:‫ﺳﻮرة‬

ijk
=Í ‹ø tó9ø $$Î/ βt θãΖΒÏ ÷σƒã t %Ï !© #$ ∩⊄∪ zŠÉ)−Fϑß ù=Ïj9 “W‰èδ ¡ µÏ ‹Ïù ¡ |=÷ƒu‘ Ÿω =Ü ≈tG6Å 9ø #$ y7Ï9≡sŒ ∩⊇∪ Ο$ 9! #
Αt “Ì Ρé& !$Βt ρu 7y ø‹s9)Î tΑ“Ì Ρ&é $! oÿ3Ï βt θãΖÏΒ÷σƒã tÏ%©!#$ ρu ∩⊂∪ tβθà)ÏΖムöΝßγ≈uΖø%—y u‘ $®ÿΕÊ uρ nοθ4 n=¢Á9$# βt θãΚ‹É)ƒã ρu
Νã èδ 7y ×Í ≈¯ s9'ρ&é ρu ( öΝγÎ n/Î ‘§ ΒiÏ “‰W èδ 4’n?ãt 7y ×Í ¯≈9s ρ' é& ∩⊆∪ tβθΖã %Ï θム/ö φã ÍοtÅzψF $$ /Î ρu 7y Î=ö7s% ΒÏ
ωŸ Νö δè ö‘É‹Ζ?è öΝs9 Π÷ r& Νö γß ?s ö‘x‹Ρr&u óΟγÎ Šø n=tæ í#! uθ™y #( ρã xx. š Ï%!© $# ¨βÎ) ∩∈∪ šχθßsÎ=øßϑø9$#
Νö γß s9ρu ( ×οuθ≈t±Ïî öΝδÏ Ì ≈|Áö/r& #’n?tãρu ( Νö ÎγÏèϑô y™ ’4 n?tãuρ Νö Îγ/Î θè=è% 4’n?tã ª!#$ Νz tFyz ∩∉∪ βt θãΖΒÏ ÷σãƒ
t ΨÏ ΒÏ σ÷ ßϑÎ/ Νèδ $tΒuρ ÌÅzFψ#$ ÏΘθö u‹9ø $$ /Î uρ !« $$ Î/ $Ψ¨ Βt #u ãΑθà)ƒt tΒ ¨Ä $¨Ψ9$# z ΒÏ uρ ∩∠∪ ÒΟŠÏàtã >ë #‹x tã
’ûÎ ∩∪ βt ρá èã ±ô o„ $tΒuρ öΝßγ|¡àΡ&r HωÎ) χš θãã y‰øƒs† $Βt uρ #( θãΖtΒ#u t Ï%!© $#ρu ©!$# χš θãã ω≈sƒ†ä ∩∇∪
Ÿ≅ŠÏ% #Œs Î)ρu ∩⊇⊃∪ tβθç/É‹õ3tƒ (#θçΡ%.x $yϑÎ/ 7ΟŠÏ9r& ë>#‹x tã Οó γß s9uρ ( $ZÊtΒt ª!$# ãΝδè yŠ#“t ùs ÚÖ z £∆ ΝÎγ/Î θ=è è%
Νã δè öΝγß ¯Ρ)Î ωI r& ∩⊇∪ χš θßs=Î óÁΒã ß øtΥw $yϑ¯ΡÎ) (#þθ9ä $s% ÚÇ ‘ö F{$# ’ûÎ (#ρ‰ß Å¡ø è? Ÿω Νö γß 9s
(#θþ ä9$%s â¨$¨Ζ9#$ ztΒ#u !$ϑy x. (#θãΨÏΒ#u öΝßγ9s Ÿ≅ŠÏ% #Œs )Î ρu ∩⊇⊄∪ βt ρá ãèô±o„ ω 3Å ≈9s ρu βt ρ߉¡Å ø ßϑø9$#
(#θ)à 9s #sŒ)Î uρ ∩⊇⊂∪ tβθßϑn=ôèƒt ω 3Å ≈s9ρu â $! γy x ¡9$# ãΝδè öΝγß ¯ΡÎ) Iω&r 3 â !$γy x ¡9#$ ztΒ#u !$ϑy x. ßΒÏ ÷σΡç &r
ßøtΥw $ϑy ¯ΡÎ) Νö ä3èy tΒ $Ρ¯ )Î (#þθä9$s% Νö ÎγΨÏ ŠÜÏ ≈‹u ©x 4’<n Î) #( öθ=n yz #sŒ)Î ρu $Ψ¨ tΒ#u (#þθ9ä $%s #( θãΖtΒ#u t%Ï ©!$#
tÏ%©!$# y7Íׯ≈9s 'ρ&é ∩⊇∈∪ βt θγß yϑ÷ètƒ Νö ÎγÏΨ≈Šu óø Ûè ’Îû ÷Λεè ‰‘ ϑß ƒt ρu öΝκÍ 5Í ä—Ì“öκtJ¡ó „o ª!#$ ∩⊇⊆∪ βt ρâ“Ì öκtJ¡ó ãΒ
È≅sVϑy x. Νö ßγ=è Vs tΒ ∩⊇∉∪ š‰Ï tGôγΒã (#θçΡ%.x $tΒuρ öΝßγè?t≈gp kBÏ Mtp 2¿ ‘u $yϑùs “3 y‰γß 9ø $$/Î 's s#≈n=Ò9#$ #( ρã utIô©#$

ω ;M≈yϑ=è ßà ’Îû öΝγß x.ts?uρ Νö ÏδÍ‘θãΖ/Î ª!$# =| δy sŒ …&ã s!öθmy $tΒ Nô u!$Ê| r& $! £ϑn=sù #‘Y $tΡ y‰s%öθtGó™#$ “%Ï ©!#$
M× ≈Κu =è àß µÏ ŠÏù Ï $! ϑy ¡¡9#$ zÏΒi =5 hÍŠÁ| x. ÷ρ&r ∩⊇∇∪ tβθèã Å_ötƒ ωŸ öΝßγùs ‘Ò ϑô ãã Νí õ3ç/ BΛ¼à ∩⊇∠∪ tβρçÅÇ6ö ƒã
Ý8 ŠtÏ èΧ ª!$#ρu 4 ÏNöθyϑø9$# ‘u ‹x nt È,Ïã≡uθÁ¢ 9#$ z ΒÏi ΝκÍ ΞÍ #sŒ#u ’þ Îû ÷Λàιèy 6Î ≈¹| &r tβθè=èy øgs† −× ö t/uρ ‰Ó ôãu‘ρu
Νz n=ßø r& !#Œs Î)ρu ϵŠùÏ (#θö ±t ¨Β Νßγs9 u$! |Ê&r !$yϑ¯=.ä ( Νö δè t ≈|Á/ö &r ß#Üs øƒs† ä−÷9y ø9$# Šß %s3ƒt ∩⊇∪ tÌÏ≈3s ø9$$ Î/
ÖƒÏ‰s% & óx« ≅eÈ ä. 4’?n ãt !© $# χ Î) 4 öΝÏδÌ ≈|Á/ö r&ρu öΝÎγèÏ ôϑ|¡Î/ |=δy s%s! !ª $# u!$©x öθs9uρ 4 #( θΒã $%s Νö Íκö =n æt
∩⊄⊇∪ βt θ)à −Gs? öΝä3=ª èy s9 Νö ä3Î=6ö %s ΒÏ tÏ%!© $#uρ Νö ä3)s =n s{ “Ï%!© #$ ãΝ3ä −/u‘ #( ρ‰ß 6ç ãô $# ¨â $Ψ¨ 9#$ $pκ‰š 'r ≈¯ ƒt ∩⊄⊃∪
z ÏΒ ϵ/Î ylt÷z'r sù [!$tΒ Ï!$ϑy ¡¡9$# z ΒÏ Αt t“Ρr&ρu [$! Ψo /Î u!$yϑ¡¡9$#ρu $V©≡tùÏ Úu ‘ö {F $# Νã ä39s Ÿ≅èy _y “Ï%©!$#
=5 ƒ÷ ‘u ’ûÎ öΝçFΖ2à β)Î uρ ∩⊄⊄∪ šχθßϑ=n ÷è?s öΝçFΡr&ρu #ŠY #y‰Ρr& !¬ (#θ=è yèøgrB ξŸ sù ( öΝä3©9 $%] ø—Í‘ NÏ ≡t ϑy V¨ 9#$
χÎ) «!$# βÈ ρŠß ΒÏi Ν.ä u #! y‰yγä© (#θãã ÷Š$#uρ Ï&Î#V÷ iΒÏ ÏiΒ ο; u‘θÝ¡Î/ (#θ?è 'ù ùs $tΡ‰Ï ö7tã 4’n?tã $Ζu 9ø ¨“tΡ $ϑ£ iΒÏ
¨â $¨Ζ9$# $δy ߊθ%è uρ LÉ ©9#$ u‘$Ζ¨ 9#$ #( θà)¨?$$sù (#θ=è yèø s? s9uρ #( θè=yèøs? öΝ©9 βÎ*ùs ∩⊄⊂∪ t %Ï Ï‰≈|¹ öΝFç Ζä.
öΝçλm; ¨β&r ÏM≈ysÎ=≈Á¢ 9$# (#θè=ϑÏ ãt uρ #( θãΨtΒ#u š Ï%©!$# Î Åe³0o ρu ∩⊄⊆∪ t Ì Ï≈3s =ù 9Ï Nô ‰£ Ïã&é ( äο‘u $fy Åsø9$#uρ
“Ï%©!$# #‹x ≈δy #( θä9$%s   $]%ø—h‘Í ;οt ϑy rO ΒÏ $pκ]÷ ΒÏ (#θ%è —Î ‘â $yϑ=¯ à2 ( ã ≈yγΡ÷ {F $# $yγFÏ tø rB ÏΒ “Ì øgrB M; ≈Ψ¨ _y
χš ρ$à #Î ≈yz $yγŠÏù Νö δè uρ ( ο× t£γsÜ•Β lÓ ≡ρu ø—&r $! γy ŠÏù Οó γß s9uρ ( $YγÎ7≈t±Ft ãΒ µÏ /Î (#θ?è é&ρu ( ≅ã ö6s% ΒÏ $oΨ%ø Ηâ‘

∩⊄∈∪
(#θΨã Βt #u š %Ï ©!$# $Β¨ 'r sù 4 $γy %s θö sù $yϑùs πZ Ê| θãèt/ $¨Β ξW sVΒt >z ÎôØo„ β&r ÿÄ÷∏Gt ó¡ƒt ωŸ ©!$# β¨ Î) *
#‹x ≈yγ/Î ª!#$ yŠ#u‘&r !#Œs $Βt χš θä9θà)u‹sù #( ρãx Ÿ2 tÏ%!© $# $Β¨ &r uρ ( öΝÎγÎn/‘§ ΒÏ ‘,sy ø9$# 絯Ρr& tβθßϑ=n ÷èuŠsù
t Ï%!© #$ ∩⊄∉∪ t É)Å¡≈x ø9#$ ω Î) ÿ µÏ Î/ ‘≅ÒŠム$Βt uρ 4 #ZÏW.x ϵÎ/ “ωγô tƒuρ #ZVÏ Ÿ2 ϵ/Î ≅‘ Å҃㠢 ξW Vs Βt
≅Ÿ ¹| θムβ&r ÿϵ/Î !ª $# ttΒr& $! tΒ tβθãèÜs ø)tƒρu ϵÉ)≈Ws ŠÏΒ Ï‰è÷ t/ . ΒÏ «!#$ ‰y γô ãt tβθàÒà)Ζtƒ
«!$$ /Î šχρãà õ3s? y#ø‹x. ∩⊄∠∪ χš ρç£Å ≈‚y ø9$# Νã èδ š×Í ≈¯ s9'ρé& 4 ÇÚö‘{F #$ ’ûÎ šχρ߉¡Å ø ãƒuρ

uθèδ ∩⊄∇∪ šχθãèy_ö è? µÏ Šø s9Î) §ΝOè Νö 3ä ‹Í‹øtä† Ν§ èO öΝä3çG‹Ïϑãƒ Ν§ Oè ( öΝà6≈uŠmô r'sù $?Y ≡θu Βø &r Νö Gç Ψà2uρ
ìy ö7™y £ßγ1§θ|¡sù Ï $! ϑy ¡¡9$# ’<n )Î #“θu tGó™$# Ν§ èO $èY ŠÏϑy_ ÇÚ‘ö F{#$ ’Îû $¨Β Νä3s9 šY=n y{ “Ï%!© #$
ÚÇ ‘ö {F $# ’Îû ≅× ãÏ %`y ’ÎΤo )Î Ïπs3Í×≈¯ n=ϑy ù=9Ï š /• ‘u tΑ$s% Œø )Î ρu ∩⊄∪ ×ΛÎ=tæ >ó x« Èe≅3ä /Î uθèδuρ 4 ;N≡uθ≈ϑy ™y
x8‰Ï ϑô tp 2¿ xß 7Îm |¡çΡ ßøtΥw ρu u$! tΒÏe$!#$ à7Ï ¡ó „o ρu $pκùÏ ß‰Å¡øムtΒ $pκùÏ ã≅yègø Br r& #( θþ 9ä $%s ( πZ x‹=Î yz
öΝåκÎy z tä Ν§ Oè $γy ¯=ä. u$! ÿo ôœF{#$ tΠyŠ#u Νz =¯ tæuρ ∩⊂⊃∪ tβθßϑ=n ÷è?s Ÿω $Βt Νã n=ãô r& þ’ÎΤo )Î tΑ$%s ( y79s ¨â d‰Ï )s çΡuρ
ωŸ 7y oΨ≈ys6ö ß™ #( θ9ä $s% ∩⊂⊇∪ t%Ï ‰Ï ≈|¹ Νö Fç Ζ.ä β)Î Ï ωI σà ¯≈yδ Ï!$yϑó™r'Î/ ’ΤÎ θ↔ä 6Î Ρ/ r& Αt $)s sù Ïπs3×Í ¯≈=n yϑø9#$ ’?n ãt
( Νö ÎηÍ←$! ÿo ôœr'/Î Νßγ∞÷ ;Î Ρ/ r& ãΠŠy $t↔¯≈ƒt Αt $%s ∩⊂⊄∪ ΟÞ ŠÅ3ptø:$# Λã Î=èy ø9#$ M| Ρr& 7y ¨ΡÎ) ( $! Ψo tFôϑ=¯ ãt $Βt ω Î) $! Ζu s9 zΝù=Ïæ
$Βt ãΝ=n æ÷ r&uρ ÚÇ ‘ö F{$#ρu ÏN≡uθ≈Κu ¡¡9#$ =| ø‹îx ãΝn=ôãr& þ’ΤoÎ )Î Νö ä39© ≅%è &r öΝ9s &r Αt $%s öΝηÎ ←Í $! oÿôœr'Î/ Νδè 'r 6t Ρ/ r& $! ϑ£ n=sù
§} ŠÎ=ö/Î) ωH )Î #( ÿρ‰ß yf|¡sù Πt yŠKψ (#ρ߉àfó™$# πÏ s3×Í ≈¯ n=uΚù=Ï9 $Ψo ù=è% Œø Î)ρu ∩⊂⊂∪ tβθãΚçFõ3s? Νö çFΨ.ä $tΒuρ tβρ߉ö7è?
Ÿξä.ρu πs Ψ¨ gp ø:$# 7y _ã ρ÷ —y uρ |MΡr& ôä3™ó #$ ãΠyŠ$t↔¯≈ƒt $uΖù=è%ρu ∩⊂⊆∪ š ÍÏ ≈3s ø9#$ z ΒÏ βt %.x uρ u9y õ3Ft ó™#$ uρ 4’n1&r
$yϑγß 9© y—r'sù ∩⊂∈∪ tÏΗ>Í ≈©à9$# z ÏΒ $tΡθ3ä tFsù nοtyf¤±9$# νÍ É‹≈yδ $/t t ø)s? ωŸ ρu $yϑçFø⁄©Ï ß]ø‹ym #´‰xî‘u $γy Ζ÷ ΒÏ
’ûÎ /ö ä39s ρu ( ρA ߉tã ÙC ÷èt79Ï /ö ä3Òà ÷èt/ (#θÜä Î7δ÷ #$ $Ζu ù=è%uρ ( ϵŠùÏ $Ρt %.x $ϑ£ ÏΒ $ϑy γß y_t÷zr'ùs $κp ]÷ tã ß ≈sÜ‹ø ±¤ 9#$
…µç Ρ¯ Î) 4 ϵ‹ø =n ãt >z $tGsù ;M≈yϑÎ=x. µÏ nÎ/‘§ ΒÏ Πã Šy #u #‘)¤ =n tGsù ∩⊂∉∪ &Ïm 4’<n )Î ìì≈tFtΒuρ @s)Gt ó¡Βã ÇÚ‘ö F{$#
ìy Î7?s ϑy sù “‰W δè _hÍ ÏΒi Νä3¨Ψt ?Ï 'ù ƒt $Β¨ *Î sù ( $èY ŠΗÏ ds $κp ]÷ ΒÏ (#θÜä 7Î δ÷ $# $Ψo ù=è% ∩⊂∠∪ ãΛmÏ § 9$# Ü>#§θ−G9$# uθèδ
y7Íׯ≈9s 'ρé& !$Ψo FÏ ≈tƒ$↔t /Î (#θ/ç ‹¤ .x uρ #( ρã xx. t%Ï ©!$#ρu ∩⊂∇∪ tβθΡç t“tø s† öΝδè Ÿωρu Νö Íκön=æt ∃ì θö yz Ÿξsù “y #y‰èδ
/ö ä3‹ø =n tæ àMôϑyè÷Ρ&r û LÉ ©9#$ z ÉLyϑ÷èΡÏ #( ρã ä.Œø #$ ≅Ÿ ƒÏℜu ó )Î ûÍ_6t ≈tƒ ∩⊂∪ βt ρà$#Î ≈yz $pκÏù Νö δè ( ‘Í $Ζ¨ 9$# =Ü ≈pt¾õ r&
$ϑy 9jÏ $%] ‰Ïd |ÁãΒ Mà ø9t“Ρ&r $! yϑ/Î #( θΖã ÏΒ#uuρ ∩⊆⊃∪ βÈ θ7ç yδ‘ö $$ sù ‘} ≈−ƒÎ)ρu Νö .ä ‰Ï ôγyèÎ/ ∃Å ρé& ü“ωöκyéÎ/ (#θèùρ÷ &r ρu
Ÿωuρ ∩⊆⊇∪ Èβθà)¨?$$ sù }‘≈−ƒÎ)uρ ξW Š=Î s% $YΨΚu Or ÉL≈tƒ$↔t Î/ #( ρçtI±ô n@ Ÿωρu ( µÏ Î/ ¤ ùÏ %.x Αt ρ¨ &r #( θþ çΡθ3ä s? Ÿωuρ öΝä3yèΒt

#( θ?è #uuρ nοθ4 =n ¢Á9#$ #( θϑß ŠÏ%r&uρ ∩⊆⊄∪ βt θçΗs>÷ès? Νö Fç Ρr&uρ ,¨ ys9ø #$ (#θΚã Gç 3õ s?ρu È≅ÏÜ≈t79ø $$ /Î  Yysø9#$ #( θÝ¡6Î ù=?s
∩⊆⊂∪ tÏèÏ.≡§9#$ ìy tΒ #( θãè.x ö‘$#uρ nοθ4 x.¨“9$#

∩⊆⊆∪ tβθ=è )É ÷ès? Ÿξùs &r 4 |=≈tG3Å 9ø $# βt θ=è ÷Gs? Νö çFΡ&r uρ öΝ3ä |¡àΡ&r tβθö |¡Ψs?uρ Îh É99ø $$Î/ }¨$Ψ¨ 9#$ tβρâ ß∆ù's?&r *
Νåκ¨Ξ&r βt θΖ‘ Ýàtƒ t %Ï !© $# ∩⊆∈∪ tèÏ Ï±≈sƒø:$# ’?n ãt ω)Î îοu 7Î s39s $pκΞ¨ )Î ρu 4 Íο4θn=¢Á9#$ uρ Î9ö ¢Á9$$ Î/ (#θΖã ŠÏèFt ™ó $#uρ
/ö ä3‹ø =n tæ Mà ôϑèy ÷Ρ&r ûLÉ 9© #$ zÉLϑy ÷èΡÏ #( ρãä.øŒ$# ≅Ÿ ƒÏ ℜu ó )Î û_Í 6t ≈ƒt ∩⊆∉∪ βt θãèÅ_≡u‘ ϵ‹ø s9Î) Νö γß ¯Ρ&r ρu Νö Íκ5Íh u‘ #( θ)à ≈=n Β•
Ÿωρu $↔\ ø‹x© §< ø Ρ¯ tã §ë øtΡ “Ì“øgBr ω $ΒY öθƒt (#θ)à ¨?#$ ρu ∩⊆∠∪ tÏϑn=≈èy 9ø #$ ’n?tã Νö 3ä çG=ù Òsù ’ÎoΤr&ρu
ÉΑ#u ôΒiÏ Ν6à ≈oΨŠø ¯gΥw øŒ)Î ρu ∩⊆∇∪ tβρã |ÁΖムΝö èδ ωŸ ρu ×Αô‰tã $κp ÷]ÏΒ ‹ä {s ÷σƒã ωŸ uρ π× èy ≈x©x $pκ÷]ÏΒ ã≅t6)ø ãƒ
Ν3ä 9Ï ≡sŒ ’ûÎ uρ 4 öΝ.ä u !$|¡ΣÎ tβθŠã só tF¡ó tƒρu öΝ.ä u $! Ψo /ö &r tβθtç o2¿ x‹ƒã ÅU#‹x yèø9#$ uþθ™ß öΝ3ä Ρt θãΒθÝ¡o„ βt θö ãt öÏù
tβθö ãt óÏù Αt #u $! oΨ%ø {îø &r uρ Νö 6à ≈Ζu øŠpgΥr'sù t só t79ø $# ãΝ3ä Î/ $Ζu %ø tsù Œø Î)uρ ∩⊆∪ ×ΛàÏ tã öΝ3ä În/‘§ ÏΒi Ö ξI /t
νÍ Ï‰÷è/t . ΒÏ Ÿ≅fô Ïèø9#$ Νã ?è õ‹sƒBª $# §ΝOè '\ s#‹ø 9s zŠèÏ t/ö‘r& #y›θΒã $Ρt ô‰ãt ≡ρu øŒÎ)uρ ∩∈⊃∪ tβρá ÝàΨ?s Οó Fç Ρ&r ρu
$oΨ÷ ?s #u Œø Î)ρu ∩∈⊄∪ βt ρã ä3ô±n@ Νö ä3=ª yè9s y79Ï ≡sŒ ‰Ï è÷ t/ . ΒiÏ Νä3Ψtã $tΡθö x ãt Ν§ Oè ∩∈⊇∪ χš θßϑÎ=≈sß öΝFç Ρr&uρ
öΝ3ä ¯ΡÎ) ÉΘöθ)s ≈tƒ µÏ ΒÏ θö s)9Ï 4y›θΒã Αt $s% Œø Î)ρu ∩∈⊂∪ tβρ‰ß tGöκEs öΝ3ä =ª yès9 tβ$s%öàø9#$ uρ =| ≈tGÅ3ø9#$ y›θΒã
×ö zy öΝ3ä 9Ï ≡sŒ öΝ3ä ¡| àΡ&r (#þθ=è Fç %ø $$sù öΝä3Í←‘Í $t/ 4’n<Î) (#θþ /ç θçGsù ≅Ÿ ôfèÏ ø9#$ ãΝ.ä ÏŒ$sƒBÏk $$ Î/ Ν6à |¡à Ρr& Νö çFϑô n=sß
s9 4›y θßϑ≈tƒ Οó çFù=è% øŒÎ)ρu ∩∈⊆∪ ÞΟŠÏm§9#$ >Ü #θ§ −G9$# uθèδ …µç ¯Ρ)Î 4 öΝ3ä ‹ø n=ãt >z $tGsù Νö 3ä ←Í Í‘$/t y‰ΨãÏ öΝ3ä 9©
Νä3≈oΨ÷Vyèt/ Ν§ èO ∩∈∈∪ tβρá àÝ Ψs? óΟçFΡr&uρ πè s)Ïè≈¢Á9#$ ãΝ3ä ?ø x‹yzr'ùs Zοtγô y_ !© #$ “t tΡ 4®Lym y7s9 z ΒÏ ÷σœΡ
Νã ä3‹ø =n tæ $uΖ9ø t“Ρ&r uρ Πt $yϑót 9ø $# ãΝ6à ‹ø =n æt $Ψo ù=¯=sßuρ ∩∈∉∪ tβρãä3±ô n@ öΝà6¯=yès9 Νö 3ä ?Ï θö tΒ ‰Ï è÷ /t -∅ÏiΒ
öΝßγ|¡àΡ&r (#θþ çΡ%x. Å3≈9s uρ $tΡθßϑn=sß $tΒuρ ( Νö 3ä ≈oΨ%ø —y u‘ $Βt MÏ ≈6t ÍhŠsÛ ΒÏ #( θ=è .ä ( 3“uθù=¡¡9$#ρu £yϑø9#$
#( θè=äz÷Š$#uρ #‰Y îx u‘ ÷Λä∞÷ ©Ï ß]ø‹my $yγΖ÷ ÏΒ #( θ=è à6sù πs ƒt ós)9ø #$ νÍ É‹≈δy (#θ=è zä Š÷ #$ $oΨ=ù è% øŒÎ)ρu ∩∈∠∪ βt θßϑ=Î ôàtƒ
tΑ£‰6t sù ∩∈∇∪ tÏΖÅ¡ósßϑø9#$ ߉ƒÍ”t∴y™uρ 4 Νö 3ä ≈‹u ≈Üs yz /ö ä3s9 ö Ï øóΡ¯ π× ©ÜmÏ #( θ9ä θ%è uρ #Y‰¤f™ß šU$t69ø #$

zΒiÏ #“Y _ô Í‘ (#θϑß n=sß tÏ%©!#$ ’n?tã $uΖ9ø “t Ρr'ùs Οó ßγs9 ≅Ÿ ‹Ï% ”%Ï !© #$ u öxî »ωθö s% #( θßϑ=n ßs š %Ï !© $#
∩∈∪ tβθà)Ý¡øƒt (#θΡç %.x $yϑÎ/ Ï!$yϑ¡¡ 9$#

µç ÷ΖΒÏ ôNt yfxΡ$$ sù ( tfy y⇔9ø #$ š‚$Á| yèn/Î >Î Ñô #$ $oΨ=ù )à sù µÏ ΒÏ θö s)Ï9 4†y›θãΒ 4’s+ó¡oKó™$# ŒÏ Î)ρu *
ωŸ ρu !« #$ −É —ø Íh‘ ΒÏ #( θç/uõ°#$ uρ #( θè=à2 ( Οó γß t/u ô³Β¨ <¨$tΡé& ≅‘ 2à zΟÎ=ãt ‰ô s% ( $ΖY Šø tã nοu ³ô tã $tFt⊥øO$#
äíŠ÷ $$ sù ‰7 nÏ ≡uρ Θ5 $yèsÛ ’4 ?n ãt uÉ9óÁ¯Ρ s9 4 ›y θßϑ≈ƒt óΟçF=ù %è Œø Î)uρ ∩∉⊃∪ t‰Ï Å¡øΒã ÚÇ ö‘F{#$ †Îû #( öθsWè÷ ?s
( $γy =Î |Át/uρ $κp Å ‰y tãuρ $yγÏΒθèùuρ $γy Í←!$V¨ %Ï uρ $γy Î=ø)t/ .ΒÏ ÞÚ‘ö F{#$ àMÎ6.⊥?è $ÿ® ÊΕ $Ζu 9s ló Ì ƒø ä† š /− u‘ $Ψo 9s
Νà6s9 β¨ Î*sù #\óÁÏΒ #( θÜä 7Î δ÷ $# 4 îöyz θu èδ ”Ï%©!$$ Î/ †4 Τo Š÷ &r uθδè ”Ï%©!#$ χš θä9ωö7tGó¡n@r& tΑ$%s
Οó ßγΡ¯ 'r Î/ y7Ï9≡sŒ 3 «!$# š∅ÏiΒ 5=ŸÒót Î/ ρâ !$t/uρ πè Ζu x6ó¡yϑø9$#uρ 'ä ©!É‹j 9#$ ΟÞ γÎ øŠ=n æt Mô t/ÎÑà uρ 3 óΟçF9ø r'y™ $¨Β
(#θÁ| tã $ÿo 3Ï y7Ï9≡Œs 3 ,dÈ y⇔ø9$# Î ö ót Î/ z↵hÍŠ;Î Ψ¨ 9#$ χš θè=Gç )ø ƒt uρ «!$# MÏ ≈tƒ$↔t Î/ šχρãà õ3tƒ (#θçΡ%.x
š ↔Ï 7Î ≈Á¢ 9#$ uρ “3 t≈Á| ¨Ζ9#$ uρ #( ρߊ$δy š%Ï !© $#uρ (#θΨã tΒ#u tÏ%!© $# β¨ )Î ∩∉⊇∪ χš ρ߉tF÷ètƒ (#θΡç $Ÿ2ρ¨
∃ì öθzy ωŸ ρu óΟγÎ nÎ/‘u y‰ΨÏã öΝδè ã ô_&r öΝγß =n ùs $[sÎ=≈|¹ Ÿ≅ϑÏ tãuρ Ì ÅzψF #$ ΘÏ θö u‹9ø #$ ρu !« $$ Î/ z Βt #u ô Βt
$! tΒ (#ρ‹ä è{ ‘u θ’Ü9#$ ãΝ3ä %s öθùs $uΖ÷èsùu‘uρ öΝ3ä )s ≈Vs ‹ÏΒ $Ρt õ‹s{r& Œø )Î uρ ∩∉⊄∪ χš θΡç t“øts† Νö èδ Ÿωuρ öΝκÍ ö n=tæ
ωŸ θö n=sù ( y7Ï9≡sŒ ‰Ï ÷èt/ -∅ΒiÏ ΟçGŠø ©9uθs? §ΝOè ∩∉⊂∪ βt θà)−Gs? Νö ä3ª=yès9 µÏ ŠùÏ $tΒ (#ρãä.Œø $#uρ ;οθ§ )à Î/ Νä3≈oΨ÷ s?#u
Νö ä3ΨÏΒ #( ρ÷ ‰y tFôã#$ t Ï%!© #$ ãΛä Η÷ >Í ãt ô‰)s s9uρ ∩∉⊆∪ t Î £Å ≈ƒs ø:#$ ziΒÏ ΟçGΨä39s …µç Fç ϑy ômu‘uρ öΝä3‹ø =n tã !« #$ ≅ã Òô ùs
$tΒuρ $κp ‰ö ‰y tƒ t÷/t $yϑ9jÏ Wξ≈3s Ρt $yγ≈Ζu =ù èy pgm ∩∉∈∪ tÏ↔Å¡≈zy ¸οŠy t%Ï (#θçΡθ.ä öΝßγs9 $oΨ=ù )à ùs ÏM6ö ¡¡ 9#$ ’ûÎ
οZ ts)t/ #( θtç 2r ‹õ s? β&r ôΜ.ä â ß∆ù'ƒt ©!$# ¨βÎ) ÿµÏ ΒÏ θö )s Ï9 4 ›y θΒã Αt $s% Œø )Î ρu ∩∉∉∪ tÉ)G− ßϑù=Ïj9 Zπàs Ïãθö tΒuρ $yγx =ù yz
$Ζu 9s äí÷Š#$ (#θä9$%s ∩∉∠∪ šÎ=Îγ≈gp ø:#$ zÏΒ βt θä.r& β÷ r& «!$$ /Î Œè θãã &r Αt $s% ( #Yρâ“δè $tΡä‹Ï‚−Gs?r& (#þθ9ä $%s (
y79Ï ≡sŒ š ÷t/ 8β#uθãt í õ3/Î ωŸ uρ ÚÖ ‘Í $ùs ω ×οt s)/t $pκ¨Ξ)Î ãΑθ)à ƒt …µç Ρ¯ Î) tΑ$s% 4 }‘Ïδ $tΒ $uΖ©9 iÎ t7ムy7/− u‘
Αã θ)à ƒt …µç ¯ΡÎ) tΑ$s% 4 $γy çΡθö s9 $tΒ $Ψo 9© iÎ 6t ƒã š /− u‘ $oΨs9 íä ÷Š#$ (#θä9$s% ∩∉∇∪ χš ρã tΒ÷σè? $tΒ (#θè=yèùø $$sù (

$tΒ $uΖ©9 iÎ t7ム7y −/u‘ $uΖs9 íä ÷Š#$ #( θä9$s% ∩∉∪ šÌ Ïà≈¨Ζ9$# ” Ý¡?s $γy çΡθö 9© ÓìÏ%$ùs â!#tø ¹| ×οts)/t $κp ¨Ξ)Î
ω ο× ts)t/ $κp Ξ¨ Î) Αã θà)ƒt …çµΡ¯ Î) Αt $s% ∩∠⊃∪ tβρ‰ß Gt ôγßϑ9s !ª #$ u$! x© β)Î !$¯Ρ)Î uρ $Ζu Šø n=tã µt 7t ≈t±?s t )s t6ø9#$ ¨βÎ) }‘δÏ
4 d,È sy 9ø $$ Î/ |M∞÷ _Å z ≈t↔ø9#$ #( θä9$s% 4 $γy ‹Ïù πs ‹u ©Ï ω ×πϑy ¯=¡| ãΒ y^ö ptø:$# ’Å+ó¡s? ωŸ uρ Úu ‘ö F{$# ç ÏV?è ×Αθ9ä Œs
öΝçFΖ.ä $Β¨ ÓlÌøƒΧè !ª $#ρu ( $pκùÏ Νö ?è ℵø u‘≡Š¨ $$ ùs $T¡øΡt óΟFç =ù tF%s øŒÎ)uρ ∩∠⊇∪ χš θè=yèø ƒt #( ρŠß %x. $tΒuρ $yδθçtr2‹x sù
ϵÏG≈tƒ#u öΝ6à ƒÌƒã ρu ’4 tAöθyϑ9ø $# !ª $# Ç‘ósƒã y7Ï9≡x‹.x 4 $κp ÅÕ÷è7t /Î νç θç/ÎôÑ$# $uΖ=ù à)ùs ∩∠⊄∪ tβθãΚçF3õ ?s
4 Zοθu ó¡%s ‘‰©x &r ρ÷ r& Íοu‘$∨y tÏ :ø $$x. }‘γÎ sù š9Ï ≡sŒ ω÷è/t .ÏiΒ Ν3ä /ç θè=è% Mô |¡s% Ν§ èO ∩∠⊂∪ βt θ=è É)÷è?s öΝä3ª=yè9s
¨β)Î uρ 4 â!$ϑy ø9$# çµ÷ΨΒÏ lß ã÷‚Šu sù ,ß ¤)±¤ „o $ϑy 9s $pκ]÷ ÏΒ β¨ )Î uρ 4 ã≈γy ÷Ρ{F $# µç ÷ΖÏΒ ã f¤ xFt tƒ $ϑy s9 οÍ u‘$yftÏ :ø $# z ΒÏ ¨βÎ)ρu

∩∠⊆∪ βt θè=yϑè÷ s? $£ϑãt @≅Ï≈tó/Î !ª #$ $Βt uρ 3 !« $# ÏπŠu ±ô yz ôΒÏ äÝÎ6öκ‰u $ϑy s9 $κp ]÷ ÏΒ
…çµΡt θèùhÌpt†ä ¢ΟèO «!#$ Νz ≈=n Ÿ2 βt θãèyϑó¡o„ Νö γß ÷ΨΒiÏ ,× ƒÌsù tβ%x. ô‰%s ρu Νö ä39s #( θãΖÏΒ÷σムβ&r βt θèã yϑÜô tGsùr& *
Ÿξyz #sŒ)Î uρ $Ψ¨ Βt #u #( þθä9$s% (#θΨã tΒ#u tÏ%©!$# (#θà)s9 #Œs )Î ρu ∩∠∈∪ šχθßϑ=n ôètƒ öΝδè ρu νç θè=)s tã $Βt ω÷è/t . ΒÏ
4 Νö ä3/nÎ ‘u ‰y ΨãÏ µÏ Î/ Νä.θ_• !$ys‹ã 9Ï Νö 3ä ø‹n=ãt !ª #$ xy tFùs $yϑ/Î ΝæηtΡθèO‰dÏ ptBé r& (#θþ 9ä $%s Ù< ÷è/t 4’n<Î) öΝßγàÒè÷ /t
Νö κå ÷]ÏΒuρ ∩∠∠∪ tβθãΨÎ=÷èム$Βt ρu šχρ”¡Å „ç $tΒ ãΝn=÷ètƒ !© $# β¨ r& tβθßϑn=ôèƒt ωŸ uρ&r ∩∠∉∪ βt θè=É)÷ès? Ÿξsù&r
tβθç7çFõ3tƒ t Ï%©#9jÏ ≅× ÷ƒuθsù ∩∠∇∪ tβθΖ‘ Ýàtƒ ω)Î öΝδè β÷ )Î uρ ¥’ÎΤ$Βt &r Hω)Î =| ≈Gt 3Å 9ø $# šχθßϑn=ôèƒt Ÿω tβθ•‹ÏiΒé&
Νßγ9© ×≅ƒ÷ uθsù ( WξŠÎ=s% $YΨyϑrO µÏ /Î (#ρçtIô±Šu 9Ï «!$# ‰Ï ΨÏã ôΒÏ #‹x ≈yδ tβθä9θà)tƒ Ν§ Oè öΝκÍ ‰‰Ï ÷ƒ'r Î/ |=≈tG3Å ø9$#
$YΒ$ƒ− &r HωÎ) ‘â $¨Ψ9#$ $Ζu ¡¡yϑs? s9 #( θ9ä $s%uρ ∩∠∪ βt θç7¡Å õ3tƒ $£ϑÏiΒ Νγß 9© ×≅ƒ÷ uρρu Νö γÍ ƒ‰Ï ƒ÷ r& ôM6t Gt Ÿ2 $ϑ£ ÏiΒ
Ÿω $Βt «!#$ ’?n ãt βt θä9θ)à s? ÷Πr& ( …ÿ νç y‰ôγãt ª!#$ y#Î=ƒø ä† n=sù #‰Y γô tã !« $# y‰ΖÏã öΝè?õ‹ƒs ªB&r ≅ö è% 4 ZοyŠρ‰ß è÷ ¨Β
Ü=≈sy ¹ô r& šÍׯ≈s9ρ' 'é ùs …çµçGt↔‹ÿ ÏÜyz ϵ/Î ôMÜs ≈my r&uρ πZ y∞ÍŠh y™ |=|¡.x tΒ ’4 ?n t/ ∩∇⊃∪ šχθßϑ=n ÷ès?
=Ü ≈sy ¹ô r& y7×Í ¯≈s9ρ' &é ÏM≈ys=Î ≈¢Á9#$ (#θ=è ϑÏ tãρu (#θΖã Βt #u š%Ï ©!$#uρ ∩∇⊇∪ tβρà$Î#≈zy $yγŠÏù öΝδè ( ‘Í $Ζ¨ 9$#
!© $# ω )Î tβρ߉7ç ÷ès? Ÿω ≅Ÿ ƒÏ ℜu ó )Î û _Í t/ ,t ≈sV‹ÏΒ $Ρt õ‹s{&r Œø )Î uρ ∩∇⊄∪ χš ρà$Î#≈yz $pκÏù Νö èδ ( ÏπΨ¨ yfø9$#

#( θßϑŠ%Ï &r uρ $ΖY ó¡ãm ¨Ä $¨Ψ=Ï9 (#θä9θè%uρ È Å6≈|¡uΚø9$#uρ ’4 yϑ≈Gt uŠø9$#uρ ’4 n1ö )à 9ø $# “ŒÏ uρ $ZΡ$¡| ômÎ) Èøt$!Î ≡θu ø9$$/Î ρu
øŒ)Î uρ ∩∇⊂∪ šχθàÊÌ ÷è•Β ΟFç Ρr&ρu öΝ6à ΖΒiÏ ξW ŠÎ=s% ω )Î óΟçFøŠ9© θu s? §ΝèO οn θ4 Ÿ2¨“9#$ #( θ?è #uuρ nο4θn=¢Á9#$
Λ÷ nä ‘ö t %ø r& §ΝèO Νö ä.Ì ≈ƒt ÏŠ ΒÏi Νä3|¡àΡ&r tβθã_Ì ƒø Bé Ÿωuρ öΝ.ä u $! tΒŠÏ βt θä3Ï ¡ó n@ ωŸ öΝ3ä )s ≈sW‹ΒÏ $Ρt õ‹s{&r
ÏiΒ Ν3ä ΖÏiΒ $Z)ƒÌ sù tβθã_ÌøƒBé uρ Νö 3ä ¡| àΡr& χš θ=è çGø)?s Ï ωI σà ¯≈yδ Νö çFΡr& §ΝèO ∩∇⊆∪ tβρ߉ηu ô±@n óΟçFΡr&ρu
Πî § tp Χè uθèδuρ öΝδè ρ߉≈x è? “3 t≈y™é& öΝä.θ?è ù'ƒt β)Î ρu βÈ ≡uρô‰èã ø9$#uρ ΝÄ øO}M $$ /Î ΝγÎ øŠ=n æt βt ρãyγ≈sàs? öΝÏδÌ ≈ƒt ÏŠ
tΒ â !#t“_y $yϑùs 4 <Ù÷è7t /Î χš ρãà3õ s?uρ É=≈tG3Å 9ø #$ ÙÇ ÷èt7Î/ tβθãΨÏΒσ÷ çGsù&r 4 öΝγß _ã #t ÷zÎ) Νö 6à ø‹n=ãt
dωx©r& ’# <n Î) βt ρ–ŠtムπÏ yϑ≈uŠÉ)9ø $# tΠöθƒt uρ ( $u‹÷Ρ‘‰9#$ οÍ θ4 Šu sy ø9#$ ’ûÎ Ó““÷ zÅ ωÎ) Νö à6ΨΒÏ šÏ9≡Œs ã≅yèø tƒ
$uŠ÷Ρ$‘ !$# nοθ4 uŠysø9#$ #( ãρu It ©ô $# t%Ï ©!$# 7y ×Í ¯≈s9ρ' &é ∩∇∈∪ βt θè=ϑy ÷è?s $ϑ£ ãt @≅Ï≈tóÎ/ !ª $# $tΒuρ 3 É>#x‹èy 9ø $#
|=≈tGÅ3ø9$# y›θΒã $oΨ÷ s?#u ‰ô s)9s uρ ∩∇∉∪ βt ρç |ÇΖƒã öΝèδ Ÿωuρ >Ü #x‹yèø9#$ ãΝκå ]÷ ãt #ß ¤ƒs ä† Ÿξsù ( Íοt zÅ Fψ$$/Î
3 ¨Ä ߉à)ø9$# yÇ ρãÎ/ µç ≈tΡô‰−ƒ&r ρu ÏM≈Ψo Éi t69ø $# Νz ƒt ó s∆ tø⌠$# ¤| ŠÏã $Ψo ÷s?#uuρ ( È≅™ß ” 9$$Î/ νÍ Ï‰÷è/t .ΒÏ $uΖŠø ¤%s uρ
$)Z ƒÌùs uρ ÷Λä ö/‹¤ .x $Z)ƒÌxsù Λ÷ än÷y93õ tFó™#$ Νã 3ä ¡Ý àΡ&r “# θu öκsE ωŸ $ϑy Î/ Α7 θ™ß ‘u Νö .ä u!%`y $ϑy ¯=3ä ùs r&
∩∇∇∪ tβθãΖÏΒ÷σƒã $¨Β ξW ‹Î=s)ùs öΝÏδÌø3ä /Î !ª #$ Νã åκ]s èy ©9 ≅t/ 4 #7 ù=îä $oΨç/θè=è% #( θ9ä $s%ρu ∩∇∠∪ χš θè=Gç ø)s?
šχθßsFÏ øGt ó¡tƒ ≅ã ö6s% ΒÏ #( θΡç %x.uρ öΝßγyètΒ $ϑy Ïj9 −× ‰dÏ |ÁΒã «!#$ ωΨÏã ô ÏΒi Ò=≈Gt .Ï Νö δè u!%y` $£ϑ9s ρu
š Í Ï≈s39ø $# ’n?tã !« $# èπΖu è÷ n=sù 4 ϵ/Î #( ρã x Ÿ2 (#θèùt tã $Β¨ Νδè u!$_y $£ϑ=n sù #( ρã x.x t%Ï !© #$ ’n?tã
ΒÏ ª!#$ Αt i”Í ∴t ƒã βr& $‹· óø /t ª!$# tΑ“t Ρ&r !$ϑy /Î (#ρã àò6tƒ βr& öΝγß ¡| à Ρ&r ÿϵÎ/ (#÷ρu It ô©$# $yϑ|¡ø⁄Î/ ∩∇∪
UÑ #‹x tã z ƒÌÏ≈3s ù=Ï9ρu 4 5=ÒŸ îx ’4 ?n ãt A=ÒŸ tó/Î ρâ$! t6sù ( νÍ ÏŠ$6t Ïã ô ÏΒ â $! t±o„ tΒ 4’?n ãt Ï&#Î ôÒsù
$uΖøŠ=n ãt Αt Ì“Ρé& !$yϑÎ/ ß ΒÏ σ÷ çΡ #( θ9ä $s% ª!#$ Αt “t Ρ&r $! ϑy Î/ (#θΨã ÏΒ#u Νö ßγs9 ≅Ÿ Š%Ï #Œs )Î ρu ∩⊃∪ Ñ γÎ •Β
ΒÏ «!#$ u$! uŠÎ;Ρ/ &r βt θ=è çG)ø ?s zΝÎ=ùs ≅ö è% 3 öΝγß yèΒt $ϑy 9Ïj $%] Ïd‰Á| ãΒ ‘,sy ø9#$ θu èδuρ …çνu#! ‘u ρu $ϑy /Î šχρãàõ3ƒt uρ

∩⊇∪ šΖÏ ÏΒσ÷ Β• ΝGç Ψ.ä βÎ) ≅ã ö6%s

χš θßϑÎ=≈sß öΝçFΡr&uρ Íνωè÷ /t .ÏΒ ≅Ÿ fô èÏ 9ø #$ Νã è?õ‹sƒBª $# Ν§ Oè MÏ ≈uΖiÉ 7t 9ø $$/Î 4y›θ•Β Ν2à u!%y` ‰ô s)9s ρu *
ο; θ§ à)Î/ Νà6≈Ζu ÷?s #u !$tΒ #( ρ‹ä äz ‘u θÜ’ 9$# Νã à6s%öθsù $uΖè÷ sùu‘uρ öΝä3s)≈sV‹ΒÏ $Ρt õ‹{s r& øŒÎ)ρu ∩⊄∪
$yϑ¡| ⁄ø Î/ ≅ö %è 4 öΝδÏ Ìø à6/Î ≅Ÿ ôfèÏ ø9$# ãΝÎγ/Î θè=è% ’ûÎ #( θç/Ì©ô é&ρu $Ζu Šø |Átãuρ $uΖè÷ Ïÿxœ (#θ9ä $s% ( (#θãèyϑó™#$ uρ
äοtÅzFψ$# ‘â #£‰9$# Νã 6à 9s ôMtΡ%x. βÎ) ≅ö %è ∩⊂∪ š ΖÏ ÏΒσ÷ •Β ΟçGΨä. β)Î öΝ3ä Ψã ≈yϑƒÎ) ÿµÏ /Î Νà2ã ãΒù'ƒt
9s uρ ∩⊆∪ š %Ï Ï‰≈|¹ Λ÷ ä Ψ2à β)Î N| öθϑy ø9$# (#âθΖ¨ yϑtFùs Ĩ$Ψ¨ 9#$ βÈ ρߊ iΒÏ ZπÁ| Ï9%{s !« $# ‰y ΨãÏ
⇑š tômr& öΝåκ¨Ξy‰fÉ tGs9uρ ∩∈∪ t ΗÏ >Í ≈à© 9$$Î/ 7ΛÎ=tæ ª!$#uρ 3 Νö κÍ ‰‰É ÷ƒr& Mô tΒ£‰%s $ϑy /Î #J‰/t &r νç θö Ψ¨ ϑy tGtƒ
uθèδ $tΒuρ 7πΖu y™ #y ø9r& ã ϑ£ yèムöθs9 Νö δè ‰ß tnr& –Šuθƒt 4 (#θ.ä uõ°&r šÏ%!© $# z ÏΒuρ ;ο4θuŠym 4’n?ãt ¨Ä $Ψ¨ 9#$
χš %x. Βt ≅ö %è ∩∉∪ šχθ=è yϑè÷ ƒt $ϑy Î/ 7 ÁÅ t/ !ª #$ uρ 3 tϑ£ yèムβr& É>#‹x yèø9#$ zÏΒ µÏ Ïn“Ì mô “t ϑß /Î
“Y‰èδuρ ϵƒ÷ ‰y tƒ š÷t/ $yϑÏ9j $]%‰dÏ |ÁãΒ !« $# βÈ øŒ*Î /Î y76Î =ù %s 4’n?tã …çµ9s ¨“tΡ …çµΡ¯ *Î ùs ≅Ÿ ƒÎ9ö ÉfÏ9j #ρx ߉tã
Ÿ≅8s3‹ΒÏ uρ Ÿ≅ƒÎ ö9Å_ρu &Ï Î#™ß ‘â uρ ϵÏGx6×Í ≈¯ n=Βt uρ °! #ρx ߉tã βt %.x Βt ∩∠∪ t ΨÏ ÏΒ÷σßϑù=9Ï ”2 u ô³ç0uρ
ω Î) $! yγÎ/ ã à 3õ ƒt $tΒρu ( M; ≈Ψo iÉ /t ¤M≈tƒ#u 7y ø‹s9Î) $! uΖø9“t Ρr& ô‰s)9s uρ ∩∇∪ z ƒÌÏ ≈s3=ù 9Ïj Aρ߉tã !© #$  χÎ*ùs
χš θΨã ΒÏ ÷σムωŸ Νö δè çYs ø.r& ö≅t/ 4 Νγß ÷ΨiÏΒ ×,ƒÌ ùs …çνx‹6t ¯Ρ #Y‰ôγtã #( ρ߉yγ≈tã $yϑ¯=à2uρr& ∩∪ βt θ)à Å¡≈x9ø $#
#( θè?ρ&é t%Ï ©!$# z ΒiÏ ×,ƒÌsù x‹t6tΡ Νö γß yèΒt $ϑy j9Ï ×−‰Ïd Á| ãΒ !« $# ‰Ï ΨÏã ô ÏiΒ Α× θß™u‘ Νö δè u !$_y $£ϑ9s uρ ∩⊇⊃∪
#( θè=÷G?s $tΒ (#θèã t7?¨ #$ uρ ∩⊇⊃⊇∪ χš θϑß =n ôèƒt Ÿω öΝγß Ρ¯ r(x. Νö Ïδ‘Í θγß àß u!#u‘uρ «!$# |=≈tF2Å =| ≈Gt Å3ø9$#
tβθßϑkÏ=yèム(#ρãx .x š ÏÜ≈u‹±¤ 9$# £ 3Å ≈9s uρ ß≈yϑ‹ø =n ß™ t x2Ÿ $tΒuρ ( z ≈ϑy ‹ø n=ß™ Å7ù=Βã 4’n?ãt ßÜÏ ≈‹u ¤±9#$
ôΒÏ βÈ $ϑy Ïk=yèƒã $tΒρu 4 Vš ρã ≈tΒρu N| ρã ≈δy Ÿ≅Î/$t6/Î È ÷ x6n=ϑy ø9$# ’?n ãt Αt Ì“Ρ&é !$tΒρu tsó Åb¡9#$ }¨$¨Ψ9#$
t ÷ t/ µÏ Î/ šχθè%hÌ xƒã $tΒ $ϑy ßγ÷ΨÏΒ βt θßϑ¯=yèGt Šu sù ( ö àõ3?s Ÿξsù π× oΨ÷GÏù ß øtwΥ $ϑy ¯Ρ)Î ωI θà)ƒt 4 ®Lym ‰> tnr&
öΝδè ”àÒtƒ $Βt tβθçΗ©>yètGƒt ρu 4 «!$# ÈβøŒ*Î Î/ ω )Î ‰> ymr& ôÏΒ µÏ /Î t h‘Í $! ÒŸ Î/ Νèδ $Βt uρ 4 µÏ _Å ÷ρ—y ρu Ï öϑy ø9$#
$tΒ [š ø♥Î6s9uρ 4 ,9 ≈=n zy ∅ï ΒÏ οÍ t zÅ Fψ#$ ’Îû …µç 9s $Βt µç 1uIt ô©#$ Ç ϑy s9 (#θϑß Î=tã ô‰)s 9s uρ 4 öΝγß ãèxΖƒt Ÿωuρ

ôÏiΒ ×π/t θVè yϑ9s #( θö s)?¨ #$ ρu #( θãΖtΒ#u óΟßγΡ¯ r& öθs9uρ ∩⊇⊃⊄∪ χš θßϑn=ôètƒ (#θçΡ$Ÿ2 θö 9s 4 öΝßγ|¡à Ρ&r ÿµÏ /Î #( ρ÷ t ©x
(#θä9θè%ρu $Ζu ãÏ ≡‘u #( θ9ä θ)à ?s Ÿω (#θãΨtΒ#u š Ï%©!#$ $γy ƒ• 'r ¯≈ƒt ∩⊇⊃⊂∪ šχθßϑn=ôèƒt (#θçΡ%.x θö 9© ( × öyz «!#$ ωΨãÏ
È≅δ÷ &r ô ΒÏ #( ρãx.x šÏ%!© $# Š– uθƒt $Β¨ ∩⊇⊃⊆∪ ÒΟŠÏ9r& ë>#‹x ãt š Ì Ï≈x6ù=9Ï ρu 3 #( θèã yϑó™$#uρ $tΡöàÝ Ρ$#
⇒tGƒø †s ª!#$ uρ 3 öΝ6à În/§‘ ÏiΒ 9 öyz ôiÏΒ Ν6à ø‹n=tæ tΑ”¨ t∴ムβr& t .Ï Î ³ô Rç Qù $# Ÿωρu =É ≈tGÅ3ø9$#

∩⊇⊃∈∪ ΟÉ ŠàÏ yèø9#$ ≅È ôÒxø9$# ρèŒ !ª $#uρ 4 â !$t±o„ tΒ µÏ GÏ ϑy ômtÎ/
& ó«x Èe≅ä. 4’?n tã !© #$ β¨ r& Νö =n è÷ ?s öΝs9&r 3 !$yγÎ=W÷ ΒÏ ÷ρ&r $! κp ÷]iΒÏ 9 ösƒ2¿ ÏNù'tΡ $yγ¡Å ΨçΡ ρ÷ &r π> ƒt #u ô ÏΒ ‡ô ¡| ΨΡt $Βt *
χ ρŠß iΒÏ Ν6à s9 $Βt uρ 3 ÚÇ ö‘F{$#ρu ÏN≡uθ≈yϑ¡¡ 9#$ 7à ù=Βã …ã&!s ©!$# χ r& öΝ=n è÷ s? Νö s9r& ∩⊇⊃∉∪ í ƒ‰Ï s%
ΒÏ 4y›θãΒ Ÿ≅Í×™ß $ϑy x. öΝä39s θß™u‘ #( θ=è ↔t ó¡n@ β&r χš ρ߉ƒÌè? Π÷ &r ∩⊇⊃∠∪ AÁÅ tΡ ωŸ uρ c<’<Í ρu ΒÏ !« #$
∅ï iΒÏ × VÏ Ÿ2 ¨Šuρ ∩⊇⊃∇∪ ≅È ‹Î6¡¡ 9#$ u#! uθ™y ≅¨ |Ê ‰ô )s sù Ç ≈oÿ‡M}$$ /Î t øà6ø9#$ ÉΑ‰£ 7t oKƒt tΒρu 3 ≅ã ö6s%
‰Ï è÷ /t .ÏiΒ ΟγÎ Å¡à Ρ&r ωΨãÏ ô ÏΒi #Y‰|¡my #·‘$¤ .ä öΝä3ΖÏ ≈yϑƒ)Î ‰Ï è÷ t/ . ΒÏi Ν3ä tΡρ–Šã tƒ öθ9s É=≈tG3Å 9ø #$ È≅÷δ&r
&ó «x Èe≅à2 4’?n tã ©!#$ ¨β)Î 3 ÿ ÍνÍö∆r'/Î !ª $# ’u ÎAù'tƒ 4L® ym (#θßsxô¹$#ρu (#θà ôã$$ sù ( ‘,sy ø9$# Νã ßγ9s t ¨6t ?s $tΒ
çνρ߉gÅ rB 9 özy ô iΒÏ /3ä Å¡à Ρ{L (#θΒã ‰Ïd )s è? $tΒρu 4 nο4θŸ2“¨ 9#$ (#θè?#uuρ nοθ4 =n ¢Á9#$ #( θßϑŠ%Ï r&uρ ∩⊇⊃∪ Ö ƒÏ‰%s
#·Šθèδ βt %.x Βt ω Î) πs ¨Ψfy ø9#$ Ÿ≅äzô‰tƒ s9 #( θä9$%s ρu ∩⊇⊃∪ × ÅÁt/ χš θè=yϑ÷è?s $yϑÎ/ ©!$# ¨β)Î 3 «!#$ ‰y ΨÏã
’4 ?n t/ ∩⊇⊇∪ š %Ï Ï‰≈¹| Οó çGΖà2 βÎ) öΝà6Ζu ≈yδö/ç #( θè?$δy ö≅%è 3 Νö à‰•‹ÏΡ$Βt r& š =ù Ï? 3 3“t ≈|ÁtΡ ÷ρ&r
Νö δè ωŸ uρ Νö γÎ øŠ=n tæ ∃ì öθzy Ÿωρu µÏ Î/n ‘u ‰y ΨÏã …çνãô_&r ÿ…ã&s#sù Ö ¡Å tø èΧ uθèδρu ¬! …çµγy ô_uρ Νz n=™ó &r ôΒt
ÏM¡| Šø s9 “3 t≈|Á¨Ψ9#$ MÏ s9$s%ρu & ó «x ’4 ?n ãt “3 t≈Á| ¨Ζ9$# MÏ |¡øŠs9 ߊθßγŠu 9ø $# MÏ 9s $s%ρu ∩⊇⊄∪ tβθçΡ“t øt†s
4 öΝγÎ Ï9öθs% Ÿ≅÷WΒÏ βt θßϑ=n ôèƒt Ÿω t %Ï !© $# tΑ$s% y79Ï ≡x‹.x 3 =| ≈Gt Å3ø9#$ tβθ=è ÷Gƒt Νö èδρu & ó «x ’4 ?n ãt ߊθßγuŠ9ø $#
yìΨo Β¨ ϑ£ ΒÏ ãΝ=n øß&r ôΒt uρ ∩⊇⊂∪ βt θà Î=tFøƒ†s ϵŠÏù #( θΡç %.x $yϑŠÏù πÏ yϑ≈uŠ)É ø9#$ tΠöθtƒ Νö ßγΨo ÷ /t ãΝä3øts† ª!$$sù
βr& Νö γß s9 tβ%.x $tΒ šÍ×≈¯ 9s ρ' &é 4 !$yγ/Î #tzy ’ûÎ 4ët ™y uρ …çµϑß ó™$# $pκÏù t .x ‹õ ムβr& «!$# ‰y Éf≈|¡tΒ

∩⊇⊆∪ Λ× àÏ ãt ë>#x‹ãt οÍ t ÅzFψ$# ’Îû óΟßγ9s uρ “Ó “÷ zÅ $uŠ÷Ρ$‘ !$# ’ûÎ Νö γß s9 4 šÏÍ←!%s{ ω )Î $! δy θ=è zä ô‰tƒ
#( θ9ä $%s ρu ∩⊇∈∪ ÒΟŠ=Î æt ìì™Å ≡uρ !© $# χÎ) 4 !« #$ µç ô_ρu Ν§ sVùs #( θ9— θu è? $yϑuΖƒ÷ r'sù 4 >Ü Ì øópRQù $#uρ ä−Ì ±ô pRQù $# ¬!ρu
ßìƒ‰Ï /t ∩⊇∉∪ βt θçF⊥Ï ≈s% …ã&©! @≅ä. ( ÚÇ ö‘{F $#uρ NÏ ≡uθ≈ϑy ¡¡9#$ ’Îû $tΒ …ã&!© ≅/t ( …µç oΨ≈ysö7™ß 3 #V$s!uρ ª!#$ ‹x sƒBª $#
Ÿω t %Ï ©!$# tΑ$%s uρ ∩⊇∠∪ ãβθ3ä uŠsù .ä …&ã !s Αã θ)à tƒ $ϑy ¯Ρ*Î ùs #X ö∆&r # |Ó%s #Œs )Î uρ ( ÇÚ‘ö {F #$ uρ ÅV≡uθ≈yϑ¡¡ 9#$
≅Ÿ W÷ ÏiΒ ΝγÎ Î=ö7s% ΒÏ š %Ï !© $# Αt $%s š 9Ï ≡‹x .x 3 π× ƒt #u !$Ψo Ï?'ù s? ρ÷ &r ª!$# $uΖϑß kÏ=s3ムŸωθö s9 βt θßϑn=ôètƒ
Èd,sy 9ø $$Î/ 7y ≈oΨ=ù ™y ‘ö &r !$Ρ¯ )Î ∩⊇∇∪ šχθãΖÏ%θƒã Θ5 öθs)Ï9 ÏM≈tƒFψ$# $Ψ¨ ¨ t/ ô‰s% 3 óΟγß ç/θ=è %è ôMyγt7≈±t n@ ¢ Οó ÎγÏ9öθs%
Ÿωuρ ߊθκå u 9ø $# 7y Ψtã 4 yÌös? 9s uρ ∩⊇∪ ΟÉ ŠÅsgp ø:$# =É ≈tp ¾õ r& ô tã ≅ã t↔ó¡@è Ÿωρu ( #\ ƒÉ‹Ρt uρ #Z±Ï o0
Νδè u #! uθδ÷ &r M| è÷ 7t ?¨ #$ È⌡È 9s uρ 3 3“y‰çλù;$# uθèδ !« $# “y‰èδ χ)Î ≅ö %è 3 öΝκå tJ=¯ ÏΒ yì6Î ®Ks? 4L® my 3“t ≈|ÁΨ¨ 9#$
Νã γß ≈oΨ÷ ?s #u t%Ï ©!$# ∩⊇⊄⊃∪ AÅÁtΡ ωŸ uρ ’c< <Í uρ ÏΒ «!$# zΒÏ 7y s9 $tΒ   ΟÉ =ù Ïè9ø #$ zÏΒ x8u %! `y “Ï%!© #$ ‰y ÷è/t
Νã èδ y7Íׯ≈9s 'ρ'é ùs ϵ/Î ö à3õ tƒ tΒuρ 3 µÏ /Î tβθãΖÏΒσ÷ ƒã y7×Í ≈¯ s9'ρ&é ÿ µÏ Ï?ρu ξŸ Ï? ,¨ ym …µç Ρt θ=è G÷ ƒt |=≈Gt 3Å ø9$#
’?n ãt Οó ä3Gç ù=Òsù ’oΤÎ &r uρ /ö 3ä ‹ø =n æt Mà ϑô èy ÷Ρr& ûLÉ 9© #$ zÉLϑy ÷èΡÏ #( ρãä.øŒ#$ Ÿ≅ƒÏ ℜuó Î) û_Í t6≈tƒ ∩⊇⊄⊇∪ βt ρçÅ£≈sƒ:ø $#
Ÿωuρ ×Α‰ô tã $pκ]÷ ΒÏ ≅ã 6t ø)ƒã ωŸ uρ $↔\ ‹ø x© <§ø Ρ¯ ãt §ë øtΡ “Ì“gø Br ω $ΒY öθƒt #( θà)?¨ $#uρ ∩⊇⊄⊄∪ tÏϑn=≈yèø9$#

∩⊇⊄⊂∪ βt ρç |ÇΖƒã öΝδè Ÿωuρ ×πèy ≈x x© $γy ãèxΖs?
ΒÏ uρ tΑ$%s ( $YΒ$tΒ)ΠĨ$Ψ¨ =Ï9 y7=è æÏ %y` ’ÎoΤ)Î tΑ$%s ( £ßγϑ£ ?s r'ùs M; ≈Κu =Î 3s /Î …絚/u‘ Οz ↵δÏ ≡tö/)Î #’n?Ft /ö $# ÏŒ)Î ρu *
$ΖY øΒr&ρu ¨Ä $¨Ζ=Ï9j πZ t/$Ws tΒ M| Šø t79ø #$ $Ζu ù=yèy_ Œø )Î uρ ∩⊇⊄⊆∪ tϑÏ Î=≈à© 9#$ “ωγô tã ãΑ$uΖtƒ ωŸ tΑ$s% ( LÉ ƒ− Íh‘èŒ
zÉL‹ø /t #tÎdγsÛ β&r ≅Ÿ ‹èÏ ≈ϑy ó™Î)ρu zΟ↵Ïδ≡t ö/)Î ’# <n Î) !$tΡô‰γÎ ãt uρ ( ’?~ Á| ãΒ Οz ↵Ïδ≡t/ö Î) ÏΘ$)s Β¨ ΒÏ #( ρ‹ä ƒÏ ªB$#ρu
#x‹≈δy ö≅yè_ô $# É>b u‘ ΟÞ ↵Ïδ≡t/ö Î) Αt $%s øŒ)Î ρu ∩⊇⊄∈∪ ÏŠθàf¡9$# Æì2 ”9$#uρ šÏÅ3≈yèø9#$ uρ t Ï Í←!$Ü© =9Ï
t x.x tΒuρ tΑ$s% ( ÌÅzFψ#$ ΘÏ öθu‹9ø #$ uρ !« $$ Î/ Νåκ÷]ÏΒ z tΒ#u ô tΒ ÏN≡tϑy ¨V9$# z ÏΒ …&ã s#÷δr& −ø ã—ö‘#$ ρu $ΖY ΒÏ #u #µ$s#/t
ΟÞ ↵Ïδ≡tö/Î) ìß ùs ö tƒ Œø )Î uρ ∩⊇⊄∉∪ çÁÅ yϑø9#$ }§♥ø Î/uρ ( Í‘$¨Ζ9#$ É>#x‹ãt 4’<n )Î ÿ…çν” sÜÊô &r §ΝOè Wξ‹=Î %s …çµãènGÏ Βt é'sù

$uΖ−/u‘ ∩⊇⊄∠∪ ΟÞ ŠÎ=yè9ø #$ ßìŠϑÏ ¡¡9#$ M| Ρ&r y7¨Ρ)Î ( !$¨ΨΒÏ ö≅¬7s)?s $uΖ−/u‘ ≅ã ŠèÏ ≈ϑy ó™Î)uρ MÏ ø7t 9ø $# zÏΒ ‰y ãÏ #θu s)9ø #$
y7¨ΡÎ) ( !$Ψo ø‹n=tã =ó ?è ρu $oΨs3™Å $Ζu tΒ $Ρt ‘Í &r ρu y79© Zπϑy Î=¡ó •Β πZ ¨Β&é !$uΖFÏ ƒ− ‘hÍ èŒ ΒÏ uρ 7y s9 È ÷ϑy Î=ó¡Βã $uΖù=yè_ô #$ uρ
y7GÏ ≈ƒt #u Νö Íκön=tæ (#θè=G÷ ƒt Νö κå ÷]iÏΒ Zωθß™‘u öΝÎγ‹Ïù ]ô yè/ö #$ uρ $uΖ−/‘u ∩⊇⊄∇∪ ΟÞ ŠmÏ § 9#$ >Ü #§θ−G9$# |MΡr&
ãt =Ü îx öƒt tΒρu ∩⊇⊄∪ ÞΟŠÅ3sy 9ø #$ “⠃͕èy ø9#$ |MΡr& y7¨Ρ)Î 4 Νö κÍ j.Ï “t ãƒρu πs yϑõ3tÏ ø:$#uρ |=≈Gt 3Å 9ø $# ÞΟßγϑß =Ïk èy ƒã uρ
zϑÏ 9s οÍ tÅzψF $# ’ûÎ …絯Ρ)Î ρu ( $‹u ÷Ρ‘‰9#$ ’Îû çµ≈Ζu ‹ø xsÜô¹$# ωs)s9uρ 4 …絡| øΡt µt Ï y™ Βt ωÎ) Οz ↵δÏ ≡t ö/)Î 'Ï #© ΒÏi
!$pκ5Í 4 œ»uρρu ∩⊇⊂⊇∪ t Ïϑ=n ≈yè9ø #$ Éb>t Ï9 Mà ôϑ=n ó™&r tΑ$s% ( öΝ=Î ó™&r …ÿ µç š/u‘ …ã&s! Αt $s% øŒ)Î ∩⊇⊂⊃∪ t Ås=Î ≈Á¢ 9#$
ΟçFΡr&ρu ω Î) £?è θßϑs? Ÿξsù te$Ï !$# Νã 3ä 9s ’4 s∀sܹô #$ ©!$# β¨ )Î ¢Í_t6≈ƒt >Ü θ)à ÷ètƒρu µÏ ‹Ï⊥/t ÞΟ↵δÏ ≡tö/Î)
.ÏΒ tβρ߉7ç ÷è?s $tΒ µÏ ‹Ï⊥t7Ï9 tΑ$%s øŒÎ) Nß θö yϑ9ø $# >z θ)à è÷ ƒt u Ø| ym Œø Î) u !#‰y κp à− Νö Gç Ψä. Π÷ r& ∩⊇⊂⊄∪ tβθßϑ=Î ó¡•Β
#‰Y nÏ ≡uρ $γY ≈9s Î) t,≈sy ó™Î)uρ ≅Ÿ ŠÏè≈yϑ™ó Î)ρu zΟ↵Ïδ≡t /ö )Î 7y ←Í !$/t #u µt ≈9s Î)uρ y7yγ≈s9Î) ‰ß 7ç è÷ Ρt (#θ9ä $s% “‰Ï ÷è/t
ωŸ uρ ( Νö Fç ;ö |¡x. $¨Β Νä3s9ρu ôM6t |¡x. $tΒ $yγs9 ( Mô =n zy ‰ô s% ×π¨Βé& 7y =ù ?Ï ∩⊇⊂⊂∪ tβθϑß Î=ó¡ãΒ …ã&s! ß tø wΥρu
's ©#ÏΒ ≅ö /t ≅ö è% 3 (#ρ‰ß tGöκEs “3 t≈|ÁtΡ ÷ρr& #Š· θèδ (#θçΡθà2 #( θ9ä $s%ρu ∩⊇⊂⊆∪ tβθè=uΚ÷ètƒ (#θçΡ%.x $£ϑtã tβθè=t↔¡ó è?
!$tΒuρ $Ζu Šø 9s )Î tΑÌ“Ρé& !$tΒuρ !« $$/Î $¨ΨtΒ#u (#þθ9ä θè% ∩⊇⊂∈∪ t .Ï Î ³ô ßϑ9ø #$ zΒÏ tβ%.x $tΒuρ ( $Z‹ΖÏ ym zΟ↵δÏ ≡t ö/Î)
$! tΒρu 4 ¤| ŠÏãρu 4 y›θãΒ u’ÎAρé& !$tΒuρ ÅÞ$6t ™ó {F $#uρ z>θà)÷ètƒuρ ,t ≈sy ™ó Î)uρ ≅Ÿ ŠèÏ ≈ÿo ôœÎ)ρu zΟ↵Ïδ≡tö/)Î #’n<Î) Αt “Ì Ρ&é
÷βÎ*sù ∩⊇⊂∉∪ βt θΚã =Î ó¡ãΒ …çµ9s ß tø Υw ρu Οó γß ÷ΨiÏΒ ‰7 tn&r t ÷ /t −ä ÌhxçΡ Ÿω óΟÎγ/În ‘§ ΒÏ šχθŠ– Î;¨Ψ9$# ’u AÎ ρ&é
( −5 $)s Ï© ’ûÎ Νö èδ $ÿo ς© *Î ùs #( öθ©9θu s? βÎ)¨ρ ( #( ρy‰tG÷δ$# ω)s sù ϵ/Î ΛäΨtΒ#u !$tΒ ≅È V÷ ϑÏ /Î (#θãΖtΒ#u
«!#$ ∅š ÏΒ ß ¡| ômr& ôtΒρu ( «!#$ sπót 7ö Ϲ ∩⊇⊂∠∪ ΟÞ ŠÎ=yèø9$# ßìŠϑÏ ¡¡ 9$# θu èδuρ 4 ª!#$ Νã γß x6‹Ï3õ ‹u ¡| sù
$Ψo =è ≈yϑãô r& $! Ψo 9s ρu öΝ6à š/‘u uρ $Ζu š/‘u uθèδuρ «!#$ ’ûÎ $oΨΡt θ_• !$ysè?r& ö≅%è ∩⊇⊂∇∪ βt ρ‰ß Î7≈tã …ã&s! ß øtΥw uρ ( πZ ót 7ö ¹Ï
≅Ÿ ‹èÏ ≈ϑy ™ó Î)ρu zΟ↵δÏ ≡t/ö Î) ¨βÎ) tβθä9θ)à ?s ôΘr& ∩⊇⊂∪ tβθÝÁÎ=øƒΧè …çµ9s ß tø wΥuρ öΝä3=è ≈yϑãô &r öΝ3ä s9uρ
3 !ª #$ ΘÏ r& ãΝ=n ôã&r öΝFç Ρ&r u ö≅è% 3 3“t≈|ÁΡt ρ÷ r& #·Šθèδ (#θçΡ%.x xÞ$t7ó™F{#$ uρ Uš θ)à ÷èƒt uρ Yš ≈ysó™Î)uρ

∩⊇⊆⊃∪ tβθè=yϑè÷ s? $ϑ£ tã @≅Ï ≈tóÎ/ ª!#$ $Βt uρ 3 «!$# ∅š ÏΒ …çν‰y ΨÏã ¸οy‰≈γy ©x Οz Gt x. ϑ£ ΒÏ Νã =n ßø r& ôtΒuρ
χš θè=yϑ÷èƒt #( θçΡ%.x $ϑ£ tã tβθ=è t↔¡ó è? Ÿωuρ ( óΟFç ;ö ¡| x. $Β¨ Ν3ä 9s ρu Mô 6t |¡x. $tΒ $λo m; ( Mô n=zy ô‰s% π× Β¨ é& y7ù=Ï?

∩⊇⊆⊇∪
ä−Îô³pRùQ$# !° ≅è% 4 $yγ‹ø =n tæ (#θΡç %.x ÉL9© #$ Νã ÍκJÉ =n 6ö %Ï ãt Νö γß 99© uρ $Βt Ĩ$¨Ζ9#$ z ÏΒ â !$γy x ¡ 9$# ãΑθ)à u‹y™ *
$ÜV ™y uρ Zπ¨Βé& öΝ3ä ≈oΨ=ù yèy_ 7y 9Ï ≡‹x x.ρu ∩⊇⊆⊄∪ Ο5 ŠÉ)tG¡ó •Β :Þ≡uÅÀ 4’n<)Î â$! ±t o„ tΒ “‰Ï κö ‰u 4 Ü>Ì øóyϑø9#$ uρ
LÉ ©9$# 's #s ö7É)ø9#$ $Ψo =ù yèy_ $tΒuρ 3 #‰Y ‹Îγ©x öΝ3ä ø‹n=æt ãΑθß™§9$# tβθä3tƒuρ ¨Ä $¨Ψ9$# ’n?tã u #! ‰y pκà− (#θçΡθ6à tGjÏ9
¸οu Î73s s9 Mô tΡ%x. β)Î uρ 4 ϵø‹t7)É ãt 4’?n tã =Ü Î=)s Ζƒt ϑ£ ÏΒ tΑθß™§ 9$# ìß 6Î K® ƒt tΒ zΝ=n ÷èuΖ9Ï ωÎ) $! κp ö =n æt |MΖä.
∃Ô ρât 9s Ĩ$Ψ¨ 9$$ Î/ ©!#$ χ)Î 4 öΝ3ä oΨ≈yϑƒ)Î ìy ‹ÒÅ ‹ã Ï9 ª!$# tβ%x. $tΒuρ 3 !ª $# “‰y yδ t Ï%!© #$ ’n?ãt ω )Î
7y γy ô_uρ ΑeÉ uθsù 4 $γy 9Ê| ö ?s \'#s ö7Ï% y7Ψ¨ Šu Ïj9θu ãΨ=n sù ( Ï !$yϑ¡¡ 9#$ ’ûÎ 7y γÎ ô_ρu |== s)?s 3“t tΡ ‰ô s% ∩⊇⊆⊂∪ ΟÒ ŠmÏ ‘§
(#θ?è ρé& t Ï%!© #$ β¨ )Î uρ 3 …çνt ôÜ©x Νö 3ä yδθã_ãρ #( θ—9uθsù óΟçFΖ.ä $tΒ ß]øŠymuρ 4 ΘÏ #tysø9$# ωfÉ ¡ó yϑø9$# t ôÜx©
|MøŠs?r& ÷⌡È 9s ρu ∩⊇⊆⊆∪ tβθ=è yϑ÷èƒt $£ϑtã ≅@ Ï≈tóÎ/ ª!$# $Βt ρu 3 öΝÎγ/În ‘§ ÏΒ ‘,sy 9ø $# çµΡ¯ r& βt θßϑ=n ÷èu‹9s |=≈tG3Å ø9#$
ΟßγÒà è÷ /t $tΒuρ 4 öΝκå Jt =n 6ö Ï% ì8 Î/$tFÎ/ M| Ρ&r !$Βt uρ 4 y7Ft n=7ö Ï% (#θãè7Î s? $¨Β 7πƒt #u eÈ≅ä3/Î |=≈Gt 3Å ø9$# (#θ?è ρé& tÏ%!© $#
#]ŒÎ) š Ρ¨ Î)   ΝÄ ù=Ïèø9#$ ∅š ÏΒ x8u !$y_ $tΒ Ï‰÷èt/ .ÏiΒ Νδè u!#θu ÷δ&r M| è÷ 7t ?¨ #$ È⌡È 9s ρu 4 Ù< ÷èt/ 's #s ö6%Ï 8ìÎ/$tFÎ/
¨βÎ)uρ ( Νö δè u!$oΨ/ö &r tβθèùÌ ÷èƒt $yϑ.x …çµtΡθèùÌè÷ tƒ |=≈Gt 3Å 9ø $# Νã ßγ≈Ζu ÷ s?#u t%Ï ©!#$ ∩⊇⊆∈∪ š ϑÏ Î=≈©à9#$ zÏϑ9©
z ΒÏ ¨sðθä3?s Ÿξsù ( y7i/Î ¢‘ ÏΒ ,‘ sy 9ø #$ ∩⊇⊆∉∪ βt θßϑn=ôèƒt öΝδè uρ ,¨ ys9ø $# βt θßϑGç õ3u‹s9 öΝßγΖ÷ ΒiÏ $)Z ƒÌùs
Νã 3ä Î/ NÏ 'ù ƒt #( θçΡθä3s? $tΒ tø &r 4 ÏN≡uöy‚9ø #$ (#θ)à Î7Ft ™ó $$sù ( $pκ9jÏ uθΒã θu èδ πî γy ô_Íρ e9≅3ä Ï9ρu ∩⊇⊆∠∪ tÎ It ôϑßϑ9ø $#
tôÜx© y7yγ_ô uρ ΑÉe uθsù |Mô_tyz ]ß ‹ø ym ô ÏΒρu ∩⊇⊆∇∪ Ö ƒÏ‰%s & ó«x Èe≅ä. 4’n?ãt ©!#$ β¨ )Î 4 $·èŠÏϑ_y !ª $#
ô ÏΒuρ ∩⊇⊆∪ βt θ=è yϑ÷è?s $£ϑãt ≅@ Ï≈ót Î/ !ª #$ $tΒuρ 3 y7/Îi ¢‘ ΒÏ ‘,sy =ù 9s …µç Ρ¯ Î)uρ ( ÏΘ#tsy ø9$# ωÉfó¡ϑy ø9$#
(#θ9— uθsù Οó Fç Ζ.ä $Βt ß]øŠymρu 4 ÏΘ#t sy 9ø #$ ωfÉ ¡ó yϑ9ø $# t ôÜx© y7γy ô_ρu ΑÉe uθsù M| _ô tyz ]ß ‹ø my

ξŸ sù öΝåκ÷]ΒÏ (#θßϑ=n ßs š%Ï ©!$# ω Î) πî f¤ mã öΝä3‹ø =n æt Ĩ$Ψ¨ =Ï9 tβθä3tƒ ξy∞Ï9 …çνt Üô ©x Νö 6à δy θã_ãρ
Νö à6‹ùÏ $Ζu ù=™y ö‘&r !$ϑy x. ∩⊇∈⊃∪ βt ρ‰ß Gt öηs? öΝä3=¯ yès9uρ /ö ä3ø‹n=tæ LÉ ϑy ÷èΡÏ §Ν?Ï T{ρu ’ΤÎ öθ±t ÷z$#uρ Νö èδöθt±ƒø Br
πs ϑy ò6tÏ ø:$#uρ |=≈Gt 3Å ø9$# Νã à6ßϑk=Ï èy ãƒuρ Νö 6à Šj.Ï “t ãƒuρ $oΨÏG≈tƒ#u öΝä3ø‹=n tæ #( θè=÷Gtƒ öΝà6ΖiÏΒ ωZ θ™ß ‘u
Èβρãà õ3?s ωŸ ρu ’<Í #( ρãà6©ô #$ uρ Νö .ä ö.ä øŒr& þ’ΤÎ ρã.ä Œø $$ ùs ∩⊇∈⊇∪ βt θßϑn=÷ès? (#θçΡθ3ä s? Νö s9 $Β¨ Ν3ä ϑß =kÏ yèãƒuρ
Ÿωρu ∩⊇∈⊂∪ tÎ 9É ≈Á¢ 9$# ìy tΒ ©!$# β¨ )Î 4 οÍ θ4 =n ¢Á9#$ ρu Î ö9Á¢ 9$$Î/ (#θΨã ‹ÏèGt ó™#$ #( θΖã tΒ#u z ƒÏ%!© $# $γy •ƒ'r ¯≈tƒ ∩⊇∈⊄∪
∩⊇∈⊆∪ χš ρããèô±n@ ω 3Å ≈9s ρu Ö!$u‹mô r& ≅ö /t 4 7N≡θu Βø &r «!#$ È≅‹Î6y™ ’Îû ≅ã Ft )ø ムyϑ9Ï #( θ9ä θ)à ?s
Ì ±Ïe o0uρ 3 ÏN≡tyϑW¨ 9#$ uρ ħàΡ{F #$ uρ ÉΑ≡uθΒø {F $# zΒiÏ È< ø)Ρt ρu Æíθàf9ø $#uρ Å∃θö ƒs ø:$# z iÏΒ &ó´y /Î Ν3ä Ρ¯ uθ=è 7ö oΨ9s ρu
∩⊇∈∉∪ βt θãèÅ_≡u‘ ϵø‹9s )Î $! ¯Ρ)Î uρ !¬ $Ρ¯ )Î (#θþ ä9$s% ×πt7ŠÅÁ•Β Νγß ÷F;u ≈¹| &r !#Œs Î) t%Ï !© $# ∩⊇∈∈∪ š ÎÉ9≈Á¢ 9$#

∩⊇∈∠∪ tβρ߉tGôγßϑ9ø $# Νã èδ š ×Í ≈¯ s9'ρé&ρu ( ×πϑy ôm‘u ρu öΝγÎ n/Î ‘§ ΒÏi ÔN≡uθ=n ¹| öΝÍκö =n tæ 7y ×Í ≈¯ 9s 'ρé&
βr& µÏ ‹ø n=ãt yy$oΨã_ Ÿξsù tyϑtFôã$# ρÍ &r M| øŠ7t ø9$# k¢ my ô ϑy sù ( «!#$ Ì Í←$! èy x© ΒÏ nοuρöyϑø9#$ ρu $x ¢Á9$# ¨β)Î *
$uΖ9ø t“Ρ&r !$tΒ βt θßϑçF3õ ƒt t Ï%©!#$ β¨ Î) ∩⊇∈∇∪ Οí Š=Î tã íÏ.$x© !© #$ ¨βÎ*sù #Z öyz ít θ§ sÜs? tΒuρ 4 $yϑÎγ/Î š’§θÜ© ƒt
ãΝåκ]ß èy ù=ƒt uρ !ª #$ ãΝåκß]èy ù=ƒt y7×Í ≈¯ s9'ρé&   É=≈tGÅ3ø9#$ ’ûΠĨ$¨Ζ=Ï9 µç ≈Ψ¨ ¨t/ $Βt ω÷èt/ .ÏΒ “3 ‰y çλ;ù #$ uρ MÏ ≈Ζu Éi 7t 9ø $# z ÏΒ
$Ρt r&uρ 4 öΝÍκö =n tæ ÛUθè?r& š Í×≈¯ 9s 'ρé'ùs (#θãΖ¨/t ρu #( θßs=n ô¹r&uρ (#θç/$s? tÏ%!© $# ω Î) ∩⊇∈∪ šχθãΖÏè≈=¯ 9$#
!« #$ πè Ζu ÷ès9 öΝκÍ ö =n æt 7y ×Í ≈¯ s9'ρé& î‘$¤ .ä Νö èδρu #( θè?$Βt uρ (#ρãx .x t %Ï !© $# ¨βÎ) ∩⊇∉⊃∪ ΟÞ ŠÏm§ 9#$ >Ü #§θ−G9#$
Λö èε ωŸ uρ >Ü #‹x yè9ø $# Νã åκ÷]tã #ß ¤ƒs †ä Ÿω ( $κp Ïù t$Ï Î#≈zy ∩⊇∉⊇∪ t Ïèϑy ô_r& ¨Ä $¨Ζ9$#ρu Ïπs3Íׯ≈=n ϑy ø9#$ ρu
,È =ù yz ’ûÎ ¨βÎ) ∩⊇∉⊂∪ ΟÞ ŠÏm§9$# ß ≈ϑy ôm§9#$ uθèδ ω )Î tµ≈s9Î) ωH ( ‰Ó Ïn≡ρu µ× ≈9s )Î ö/3ä γß ≈9s )Î ρu ∩⊇∉⊄∪ šχρã sàΖƒã
ìß x Ζtƒ $ϑy /Î Ìós7t ø9$# ’Îû “Ì gø rB LÉ ©9#$ Å7ù=àø9#$ uρ Í‘$γy Ψ¨ 9#$ ρu ≅È Šø 9© #$ É#≈n=GÏ z÷ #$ uρ ÚÇ ö‘{F #$ uρ ÏN≡θu ≈ϑy ¡¡9$#
ΒÏ $κp Ïù £]/t ρu $κp EÌ θö tΒ ‰y è÷ /t uÚ‘ö {F #$ µÏ /Î $Šu mô r'sù & $! ¨Β ΒÏ Ï !$yϑ¡¡9#$ zÏΒ ª!#$ tΑ“t Ρr& $! tΒuρ }¨$¨Ζ9#$
Θ5 öθs)Ïj9 M; ≈ƒt Uψ ÇÚ‘ö F{#$ ρu Ï !$yϑ¡¡9#$ t÷ /t Ì ¤‚¡| ßϑ9ø $# >É $ys¡¡9#$ ρu xË ≈ƒt Ìh9$# É#ƒÎ óÇ?s ρu π7 /− #! Šy ≅Èe à2

( !« $# Éb=sß x. Νö κå tΞθ™6Ït†ä #ŠY #y‰Ρ&r «!#$ βÈ ρŠß ΒÏ ‹ä ‚Ï −Gƒt tΒ ¨Ä $Ζ¨ 9$# š∅ΒÏ ρu ∩⊇∉⊆∪ βt θè=É)÷èƒt
!¬ nο§θà)ø9#$ β¨ &r >z #x‹yè9ø #$ βt ÷ρttƒ øŒ)Î (#θþ ãΚ=n sß t%Ï !© $# “t tƒ θö s9ρu 3 !° $6{ ãm ‘‰©x r& (#θþ Ζã tΒ#u t‹É ©9$#uρ
#( ãρr&u‘uρ (#θèã t7?¨ #$ š %Ï !© $# zΒÏ (#θãèÎ7?› $# tÏ%©!$# &r § t7s? Œø Î) ∩⊇∉∈∪ É>#‹x yèø9$# ߉ƒÏ‰x© !© $# ¨β&r ρu $Yè‹Ïϑy_
Νö κå ÷]ΒÏ &r §6t Ko Ψo sù Zο§x. $oΨs9 χ r& θö 9s #( θãèt7?¨ #$ tÏ%©!#$ tΑ$%s ρu ∩⊇∉∉∪ >Ü $7t ™ó F{$# Νã ÎγÎ/ Mô èy ©Üs)s?ρu z>#x‹yè9ø $#
zÏΒ tÅ_Ì ≈‚y /Î Νδè $tΒuρ ( Νö Íκön=tæ NB ≡u y£ym Νö γß =n ≈ϑy ãô r& !ª #$ ΟÞ ÎγƒÌ ƒã 7y 9Ï ≡‹x .x 3 $Ζ¨ ÏΒ (#ρâ § t7s? $yϑx.
ÏN≡θu äÜäz (#θãè6Î K® ?s ωŸ uρ $Y7‹hÍ Ûs ξW ≈=n ym ÚÇ ‘ö {F #$ ’Îû $ϑ£ ÏΒ #( θè=ä. â¨$Ζ¨ 9$# $γy •ƒ'r ≈¯ tƒ ∩⊇∉∠∪ ‘Í $¨Ψ9$#
’?n tã (#θä9θà)s? β&r uρ Ï !$t±ósx9ø $#ρu Ïþθ¡ 9$$ Î/ Ν.ä ãΒã 'ù tƒ $yϑ¯ΡÎ) ∩⊇∉∇∪ î Î7•Β ρA ‰ß tã Νö 3ä 9s …µç Ρ¯ )Î 4 Ç ≈Üs ‹ø ¤±9$#
$uΖø‹x 9ø r& $! tΒ ìß 6Î ®KtΡ ≅ö t/ #( θä9$s% ª!#$ Αt “t Ρr& $! Βt (#θãèÎ7®?$# Νã ßγs9 Ÿ≅Š%Ï #Œs Î)ρu ∩⊇∉∪ tβθßϑn=÷ès? ωŸ $Βt «!$#
t%Ï ©!$# ã≅Vs tΒρu ∩⊇∠⊃∪ βt ρ߉Gt ôγtƒ ωŸ uρ $\↔‹ø x© χš θ=è )É ÷ètƒ ωŸ Νö δè äτ!$/t #u χš %x. θö 9s uρ&r 3 $! Ρt u!$t/#u ϵ‹ø n=ãt
ωŸ óΟßγùs ‘Ò ϑô ãã íΝ3õ ç/ BΛ༠4 [!#y‰ÏΡuρ [ !$tãߊ ω)Î ßìyϑ¡ó tƒ ωŸ $oÿ3Ï ß,èÏ Ζ÷ ƒt “%Ï !© $# È≅sVyϑx. #( ρã xŸ2
βÎ) !¬ (#ρã 3ä ©ô #$ uρ öΝ3ä ≈oΨ%ø —y u‘ $Βt MÏ ≈6t ÍŠh sÛ ÏΒ #( θ=è à2 (#θΖã tΒ#u š Ï%!© #$ $γy ƒ• 'r ≈¯ ƒt ∩⊇∠⊇∪ tβθè=É)è÷ ƒt
!$tΒρu Íƒ“Ì ΨÏ‚9ø #$ Νz óss9ρu tΠ¤$!$#ρu πs tGŠø ϑy ø9#$ Νã à6ø‹n=æt Πt § my $yϑ¯ΡÎ) ∩⊇∠⊄∪ šχρ߉7ç ÷ès? νç $ƒ− Î) Οó çFΖà2
Οí ŠmÏ §‘ ‘Ö θàxî !© $# ¨βÎ) 4 µÏ ‹ø =n tã Νz øOÎ) ξI sù 7Š$tã ωŸ ρu ø8 $/t u ö îx § Üä ôÊ$# Çϑy ùs ( «!$# Îö ót 9Ï µÏ Î/ ≅¨ Ïδ&é
  ξ¸ ‹Î=%s $YΨÿo Ss ϵ/Î šχρçIt ±ô o„uρ =É ≈tGÅ69ø #$ zΒÏ ª!$# Αt t“Ρr& $! Βt tβθϑß çFõ3ƒt šÏ%!© #$ β¨ )Î ∩⊇∠⊂∪
Ÿωρu Ïπϑy ≈Šu )É ø9$# tΠθö ƒt !ª #$ ΟÞ γß ϑß Ï=k x6ƒã Ÿωρu ‘u $Ζ¨ 9#$ ω Î) Οó ÎγÏΡθäÜç/ ’ûÎ χš θè=.ä ù'tƒ $tΒ 7y Íׯ≈9s ρ' &é
>z #x‹èy ø9#$ uρ “3 y‰ßγø9$$Î/ s's#≈n=Ò9$# (#ãρu It ©ô #$ t%Ï !© #$ 7y ×Í ¯≈9s ρ' &é ∩⊇∠⊆∪ íΟŠÏ9&r ë>#x‹tã óΟßγ9s uρ Λ÷ Ïι‹2Åe t“ãƒ
¨βÎ)ρu 3 dÈ,sy ø9$$ Î/ =| ≈Ft 6Å 9ø $# tΑ“¨ tΡ ©!$# ¨β'r Î/ y79Ï ≡Œs ∩⊇∠∈∪ Í‘$¨Ζ9$# ’?n ãt Νö èδu9y ô¹&r $! yϑsù 4 οÍ t Ïóø yϑø9$$ Î/

∩⊇∠∉∪ ‰7 ‹Ïèt/ −¥ $)s Ï© ’∀Å 9s É=≈Gt 3Å ø9$# ’ûÎ #( θà n=Ft ÷z#$ t Ï%!© $#

!« $$Î/ zΒt #u ô tΒ § 9É ø9$# £Å3≈9s ρu >É Ì øóϑy ø9$#uρ É−Î³ô ϑy 9ø #$ ≅Ÿ 6t %Ï Νö 3ä yδθã_ρã #( θ—9uθ?è β&r §9É ø9$# §} øŠ©9 *
“ρÍ sŒ ϵ6mÎ mã ’4 ?n tã Αt $yϑ9ø #$ ’At #uuρ z↵Íh‹;Î Ζ¨ 9#$ ρu É=≈Gt Å39ø $#uρ Ïπ6x Í×≈¯ n=yϑø9$#uρ Ì ÅzFψ#$ ÏΘθö u‹9ø $#uρ
nοθ4 n=Á¢ 9$# Θu $s%&r uρ UÅ $%s hÌ9$# ’Îûuρ t,Î#Í←!$¡¡ 9#$ uρ È≅‹Î6¡¡ 9#$ t⌠ø #$ uρ t3Å ≈|¡ϑy 9ø #$ uρ ’4 ϑy ≈Gt Šu ø9$#ρu 4†1n öà)ø9#$
Ï#! §Øœ 9#$ uρ Ï $! y™ù't7ø9$# ’Îû tÎ É9≈¢Á9#$ uρ ( #( ρ߉yγ≈ãt #sŒÎ) öΝδÏ ‰Ï ôγèy /Î šχθèùθßϑø9$#uρ οn 4θŸ2“¨ 9#$ ’tA#uuρ
#( θΖã tΒ#u t Ï%!© $# $κp š‰'r ¯≈ƒt ∩⊇∠∠∪ βt θà)−Gßϑ9ø #$ Νã èδ 7y ×Í ¯≈9s ρ' é&ρu ( (#θ%è y‰|¹ t %Ï !© #$ y7×Í ¯≈9s ρ' é& 3 Ĩù't7ø9$# t nÏ uρ
ô ϑy ùs 4 4 \s ΡW{$$Î/ 4\s ΡW{#$ uρ ‰Ï 7ö èy ø9$$ Î/ ߉ö6yèø9#$ ρu hÌçtø:$$Î/ ”çtø:#$ ( ‘n=÷F)s 9ø #$ ’Îû ÞÉ$|Á)É 9ø $# Νã 3ä ø‹=n tæ =| GÏ ä.
ΒÏi #× ‹Ï ƒø rB y79Ï ≡Œs 3 9≈¡| mô Î*/Î µÏ ‹ø 9s )Î í#! Šy &r ρu Å∃ρã÷èϑy ø9$$Î/ 7í$6t Ïo?$$sù Öóx« µÏ ŠzÅ r& ôΒÏ …&ã !s u’∀Å ãã
ÄÉ$Á| É)ø9#$ ’Îû Νö ä3s9ρu ∩⊇∠∇∪ ÒΟŠÏ9&r >ë #‹x tã …&ã s#sù y7Ï9≡sŒ ‰y ÷è/t 3“y‰tGãô $# Çyϑsù 3 ×πyϑmô u‘ρu Νö ä3n/Î ‘§
β)Î Nß öθyϑ9ø $# ãΝ.ä ‰y tnr& uØ| ym #sŒ)Î öΝä3‹ø n=æt =| ÏGä. ∩⊇∠∪ βt θ)à −Gs? öΝ6à =¯ èy 9s =É ≈t6ø9{F $# ’Í<'ρ'é ¯≈ƒt ×ο4θŠu ym
.yϑùs ∩⊇∇⊃∪ t )É F− ßϑ9ø $# ’?n tã $)ˆ ym ( Å∃ρã÷èyϑ9ø $$ Î/ t/Î tø%F{$#uρ Ç ÷ƒ‰y Ï9≡θu ù=9Ï πè ‹§ Ϲuθø9#$ #·özy 8x t s?
ô yϑùs ∩⊇∇⊇∪ ×ΛÎ=æt ìì‹ÿÏ xœ ©!#$ ¨βÎ) 4 …ÿ çµΡt θ9ä Ïd‰t7ムt Ï%©!$# ’n?tã …µç ϑß øOÎ) !$uΚ¯ΡÎ*ùs …çµèy ÿÏ xœ $tΒy‰÷èt/ …&ã s!‰£ /t
∩⊇∇⊄∪ ΟÒ ŠÏm‘§ ‘Ö θà xî ©!#$ ¨β)Î 4 µÏ ‹ø n=ãt Οz øOÎ) Iξsù Νö æηuΖ÷ t/ xy n=ô¹r'sù $VϑøO)Î ÷ρr& $¸ uΖy_ É< θ•Β ÏΒ t∃%s{
öΝ6à =Î ö7s% ÏΒ š%Ï ©!$# ’?n tã |=GÏ ä. $ϑy x. Πã $u‹ÅÁ_ 9#$ ãΝ6à ‹ø n=æt =| ÏGä. #( θΖã tΒ#u t%Ï !© #$ $γy •ƒ'r ≈¯ tƒ
ôΒÏi ×Ïèùs 9 x™y 4’n?tã ÷ρ&r $³ÒƒÍ ∆£ Ν3ä ΖÏΒ šχ%.x yϑùs 4 N; ≡Šy ρ‰ß ÷è¨Β $YΒ$ƒ− r& ∩⊇∇⊂∪ βt θ)à −G?s Νö 3ä ª=yè9s
× ö yz θu ßγsù #Zö yz ít θ§ Üs ?s ϑy ùs ( & Å3ó¡ΒÏ Πã $yèsÛ π× tƒô‰ùÏ …µç Ρt θ)à ‹ÜÏ ƒã šÏ%©!$# ’?n ãt uρ 4 t yzé& ΘB $ƒ− &r
ϵŠùÏ Αt “Ì Ρé& ü“Ï%©!$# βt $ÒŸ tΒu‘ ã öκ−y ∩⊇∇⊆∪ βt θßϑ=n ÷è?s Οó Fç Ζ.ä βÎ) ( Νö à6©9 × özy #( θãΒθÝÁs? β&r ρu 4 …&ã ©!
t öꤶ9$# Νã 3ä ΨÏΒ ‰y κÍ y− ϑy ùs 4 βÈ $%s öàø9#$ ρu “3 y‰ßγ9ø #$ z iÏΒ M; ≈oΨiÉ /t uρ Ĩ$Ψ¨ =9Ïj ”W‰èδ βã #u öà)ø9$#
t¡ó ãŠø9#$ Νã à6Î/ !ª $# ߉ƒÌ ãƒ 3 t yz&é ΘB $ƒ− r& ôiΒÏ ο× £‰èÏ sù 9x™y ’4 ?n tã ρ÷ &r $³ÒƒÍ s∆ tβ$Ÿ2 tΒρu ( µç ôϑÁÝ uŠù=sù
öΝ3ä 1y‰yδ $Βt 4†n?ãt !© #$ (#ρç9iÉ 6x çG9Ï ρu nèÏ 9ø $# (#θ=è Ïϑò6çGÏ9ρu u £ô ãèø9#$ Νã à6/Î ‰ß ƒÌ ƒã ωŸ ρu

Æí#$¤ !#$ οn uθôãŠy =Ü ‹_Å &é ( =ë ƒÌs% ’ÎoΤ*Î ùs hÍ_tã “ÏŠ$t6ãÏ y7s9'r y™ #sŒÎ)uρ ∩⊇∇∈∪ šχρã ä3±ô n@ Νö 6à =¯ èy 9s uρ
s's#ø‹s9 Νö à6s9 ¨≅mÏ &é ∩⊇∇∉∪ χš ρ‰ß ©ä ötƒ Νö γß =¯ yès9 ’Î1 #( θãΖÏΒσ÷ ‹ã 9ø uρ ’<Í (#θç6‹ÉftGó¡uŠ=ù sù ( Èβ$ãt yŠ #sŒ)Î
Οó çGΨä. Νö à6¯Ρr& ª!#$ Νz Î=tæ 3 £ γß 9© ¨Ó $6t 9Ï Νö Fç Ρr&uρ öΝä3©9 ¨Ó $t6Ï9 £èδ 4 Νö ä3Í←!$|¡ÎΣ 4’n<Î) ]ß sù§9#$ ΘÏ $uŠ_ÁÅ 9#$
$tΒ (#θäótF/ö #$ uρ £èδρç³Å ≈t/ z≈↔t 9ø $$ùs ( öΝä3Ψtã $x tãuρ öΝä3‹ø n=tæ >z $tGsù Νö 6à ¡| àΡ&r χš θçΡ$tFƒø rB
ÏŠuθ™ó F{$# ÝÅ ‹ø ƒs :ø #$ z ÏΒ âÙ‹u ö/F{#$ äÝø‹sƒ:ø $# Νã 3ä s9 t¨ t7Ko ƒt 4®Lym (#θç/uõ°$#ρu (#θè=ä.ρu 4 Νö ä39s ª!#$ =| tFŸ2
’Îû βt θàÅ3≈tã Οó Fç Ρ&r ρu ∅  èδρçų≈t7è? ωŸ uρ 4 ≅È øŠ©9#$ ’<n )Î Πt $u‹ÅÁ_ 9#$ (#θ‘ϑÏ?&r ¢ΟOè ( Ì fô x 9ø #$ z ΒÏ
Οó ßγ=¯ yès9 Ĩ$¨Ψ=9Ï µÏ GÏ ≈tƒ#u ª!#$ ÚÎi t6ムy79Ï ≡x‹x. 3 $yδθç/tø)?s ξŸ ùs !« $# ߊρ‰ß ãn y7=ù Ï? 3 ωfÉ ≈|¡yϑ9ø #$
ΘÏ $¤6çt:ø #$ ’n<)Î !$γy /Î #( θä9ô‰?è uρ È≅ÜÏ ≈t69ø $$/Î Νä3oΨ÷/t Νä39s ≡uθΒø r& #( θþ =è ä.'ù s? Ÿωρu ∩⊇∇∠∪ χš θ)à −Gtƒ

∩⊇∇∇∪ βt θßϑn=÷ès? Οó Fç Ρr&uρ ΟÉ Oø }M $$Î/ ¨Ä $Ψ¨ 9$# ΑÉ ≡uθøΒ&r ô ÏiΒ $Z)ƒÌsù (#θè=2à ù'tGÏ9
#( θ?è ù's? β'r Î/ •É9ø9$# }§øŠ9s uρ 3 Ædksy ø9$#uρ ¨Ä $Ψ¨ =9Ï Mà ‹%Ï ≡uθtΒ ‘} Ïδ ö≅è% ( 'Ï #© ÏδF{$# Ç tã š tΡθ=è ↔t ó¡o„ *
!© #$ #( θà)¨?#$ uρ 4 $yγÎ/≡θu ö/&r ôΒÏ šVθ‹ã ç7ø9#$ #( θ?è &ù ρu 3 †4 s+?¨ $# Ç tΒ § É99ø #$ £ Å3≈9s ρu $yδ‘Í θßγßà ÏΒ šVθŠã 6ç ø9$#
χ )Î 4 (#ρÿ ‰ß Gt ÷ès? ωŸ uρ óΟä3tΡθ=è ÏG≈s)ƒã tÏ%!© $# «!#$ ≅È ‹6Î y™ ’ûÎ #( θè=GÏ ≈s%ρu ∩⊇∇∪ šχθßsÎ=ø?è öΝ6à ¯=yès9
ß]‹ø my ô ÏΒi Νèδθ_ã Ì÷zr&uρ öΝèδθßϑçGø É)Or ]ß ø‹ym Νö èδθ=è Fç ø%#$ uρ ∩⊇⊃∪ šωtG÷èßϑ9ø $# =ÅsムŸω ©!#$
4 L® ym ÏΘ#ttp ø:$# ωÉfó¡Rp Qù #$ ‰y ΖÏã öΝδè θ=è ÏG≈s)?è Ÿωuρ 4 È≅G÷ s)ø9#$ z ÏΒ ‰‘ ©x r& èπuΖ÷FÏ9ø $#ρu 4 öΝä.θ_ã t ÷z&r
©!#$ β¨ Î*ùs #( öθκp tJΡ#$ βÈ Î*sù ∩⊇⊇∪ t ÍÏ ≈s39ø $# â!#t“_y y79Ï ≡x‹x. 3 Νö èδθ=è çFø%$$sù öΝ.ä θ=è tG≈s% β*Î ùs ( µÏ ŠùÏ Νö ä.θè=FÏ ≈)s ãƒ
Ÿξsù (#θö κp tJΡ#$ βÈ Î*sù ( ¬! ß e$Ï !$# tβθä3ƒt ρu ×πΨo ÷FùÏ βt θä3s? Ÿω 4 L® my öΝδè θè=ÏG≈%s ρu ∩⊇⊄∪ Λ× Ïm‘§ Ö‘θàxî
Ç ϑy sù 4 ÒÉ$|ÁÏ% àM≈tΒã çt:ø $#uρ ÏΘ#t tp ø:$# Ì κö ¤¶9$$ /Î Πã #t pt:ø #$ ã öꤶ9$# ∩⊇⊂∪ t ÏΗÍ>≈à© 9#$ ’?n tã ω Î) tβ≡ρu ô‰ãã
©!#$ β¨ r& #( þθßϑ=n ôã$#ρu !© $# (#θà)?¨ #$ uρ 4 Νö ä3‹ø n=tæ “3 y‰Gt ôã$# $Βt È≅÷VÏϑ/Î µÏ ø‹n=ãt (#ρ߉tFôã$$sù öΝä3‹ø n=tæ 3“‰y tGãô #$
¨βÎ) ¡ #( θþ ãΖ¡Å ôm&r ρu ¡ Ïπ3s =è κö J− 9#$ ’<n Î) /ö 3ä ƒ‰Ï ƒ÷ 'r Î/ #( θà)=ù è? Ÿωuρ «!$# ≅È ‹6Î ™y ’Îû #( θ)à ÏΡ&r uρ ∩⊇⊆∪ t)É −Fßϑø9$# yìtΒ

z ÏΒ u £y øŠGt ™ó $# $ϑy sù öΝ?è ÷ ÅÇmô &é β÷ Î*sù 4 ¬! οn t ÷Κãè9ø $#uρ ¢kptø:#$ #( θ‘ϑÏ?&r ρu ∩⊇∈∪ t ÏΖ¡Å só ßϑ9ø #$ =tÏ ä† !© #$
ÿϵ/Î ρ÷ r& $Ò³ ƒÍ∆£ Ν3ä ΖÏΒ βt %.x uΚùs 4 …ã&#© tÏ Χx “ß ‰ô oλ;ù $# x è=ö7tƒ 4 ®Lmy Οó 3ä y™ρâ‘â #( θ)à =Î tø rB ωŸ uρ ( “Ä ‰ô oλù;#$
οÍ t Κ÷ ãè9ø $$/Î ìy −Gϑy s? ϑy sù ÷Λä ΨΒÏ r& !#sŒ*Î ùs 4 77¡Ý Σè ρ÷ &r >π%s y‰|¹ ρ÷ r& BΘ$Šu Ϲ iΒÏ ×πƒt ô‰Ïsù ϵř&ù §‘ iÏΒ “]Œr&
#Œs )Î π> èy 7ö ™y ρu dÆktp ø:#$ ’Îû 5Θ$−ƒ&r πÏ Ws ≈n=Or Πã $‹u ÅÁùs ‰ô Ågs† Νö 9© yϑùs 4 “Ä ‰ô oλ;ù #$ z ΒÏ u £y øŠtGó™#$ $ϑy sù dkÆ pt:ø #$ ’n<Î)
4 ΘÏ #t pt:ø #$ ωfÉ ¡ó yϑ9ø $# “Î ÅÑ$my …&ã é#÷δr& ô3ä ƒt Νö ©9 yϑ9Ï 7y Ï9≡sŒ 3 '× #s ÏΒ%x. ο× u³| tã 7y =ù Ï? 3 öΝFç è÷ y_u‘
Úu tsù yϑsù 4 ×M≈Βt θ=è ÷è¨Β Öγß ô©&r k tp ø:#$ ∩⊇∉∪ É>$s)Ïè9ø $# ߉ƒ‰Ï ©x ©!#$ ¨β&r #( þθϑß =n ôã$#uρ !© #$ (#θà)¨?#$ uρ
9özy ôÏΒ (#θ=è yèø s? $Βt uρ 3 Ædkys9ø $# ’ûÎ tΑ#‰y _Å ωŸ uρ Xš θ¡Ý èù ωŸ uρ ]y sùu‘ ξŸ ùs ¢kptø:#$ ∅  γÎ ŠùÏ
}§øŠs9 ∩⊇∠∪ =É ≈t69ø {F $# ’<Í 'ρ'é ¯≈tƒ βÈ θ)à ¨?#$ ρu 4 “3 uθø)−G9$# ŠÏ #“¨ 9$# u ö yz  χ*Î sù #( ρߊρ¨ t“?s uρ 3 !ª $# çµôϑn=è÷ tƒ
(#ρã à2øŒ$$sù ;M≈ùs ttã ∅ï iÏΒ ΟçFÒô sù&r #! sŒÎ*ùs 4 Νö 6à nÎ/‘§ iΒÏ WξÒô sù #( θóä tGö;s? β&r îy$oΨ_ã Νö à6‹ø n=tã
zϑÏ 9s Ï&#Î ö7s% iΒÏ ΟçFΖà2 βÎ)uρ Νö 6à 1‰y yδ $ϑy .x çνρãà2øŒ$#uρ ( ΘÏ #t ysø9$# Ìyèô±ϑy ø9#$ ‰y ΨãÏ !© $#
Ö‘θà îx !© #$ χ Î) 4 ©!#$ (#ρãÏøótGó™#$ uρ ¨â $¨Ψ9#$ uÚ$ùs r& ß]‹ø my ôΒÏ #( θàÒ‹Ïù&r ¢ΟOè ∩⊇∇∪ t ,Îk!!$Ò 9#$
£‰©x r& ÷ρr& Νö 2à u!$t/#u ö/ä.Ì.ø É‹.x ©!#$ (#ρã2à Œø $$sù öΝà63s Å¡≈oΨΒ¨ ΟçGŠø ŸÒs% #Œs Î*sù ∩⊇∪ ΟÒ ‹Ïm§‘
,9 ≈n=yz ô ÏΒ Íοt ÅzFψ#$ †ûÎ …ã&!s $Βt uρ $u‹÷Ρ‘‰9#$ ’Îû $oΨ?Ï #u !$oΨ/− ‘u Αã θ)à tƒ Βt ¨Ä $Ψ¨ 9$# š∅ϑÏ sù 3 #\2ò ŒÏ
z>#x‹ãt $oΨÏ%ρu ZπuΖ¡| ym ÍοtÅzψF #$ ’Îûρu ZπuΖ|¡ym $u‹Ρ÷ ‘‰9#$ ’ûÎ $Ψo Ï?#u !$oΨ/− ‘u ãΑθ)à ƒt ¨Β Οßγ÷ΨΒÏ ρu ∩⊄⊃∪

∩⊄⊃⊄∪ >É $|¡Ït:ø $# ßìƒÎ|  !ª #$ uρ 4 (#θ7ç |¡x. $£ϑΒiÏ Ò=ŠÅÁΡt óΟγß s9 y7Í×≈¯ s9ρ' &é ∩⊄⊃⊇∪ ‘Í $¨Ζ9$#
ξI sù t¨z'r s? Βt ρu ϵ‹ø n=ãt zΝøOÎ) Iξsù È÷ tΒθö ƒt ’ûÎ ≅Ÿ f¤ yès? ϑy ùs 4 N; ≡Šy ρ‰ß è÷ ¨Β Θ5 $ƒ− r& ’þ ûÎ ©!$# (#ρã.ä øŒ$#ρu *
Βt ¨Ä $¨Ψ9$# zÏΒuρ ∩⊄⊃⊂∪ βt ρç³| øtéB ϵøŠ9s Î) Νö 6à Ρ¯ &r (#þθϑß n=ãô #$ ρu ©!$# #( θà)?¨ $#uρ 3 ’4 +s ¨?$# Ç yϑ9Ï 4 µÏ ‹ø =n tã Νz øOÎ)
∩⊄⊃⊆∪ ΘÏ $Á| Ï‚ø9$# ‘$s!r& θu èδuρ µÏ 6Î =ù %s ’ûÎ $Βt ’4 ?n tã ©!#$ ߉γÎ ô±ƒã ρu $u‹Ρ÷ ‰‘ 9#$ οÍ 4θŠu sy 9ø $# ’Îû …&ã è!öθs% 7y 6ç fÉ è÷ ãƒ
yŠ$|¡x ø9#$ = Ït†ä ωŸ !ª $#uρ 3 ≅Ÿ ó¡¨Ψ9$#uρ ^y ö ysø9$# 7y Î=γô ãƒρu $yγŠùÏ y‰Å¡ø ‹ã 9Ï ÚÇ ö‘{F $# ’Îû 4 të™y 4’<¯ θu s? #Œs Î)uρ

∩⊄⊃∉∪ ߊ$yγϑÏ ø9#$ }§ø⁄Î69s uρ 4 æΛ©yγy_ …µç 7ç ¡ó sy sù 4 ΟÉ øOM}$$ Î/ οä “¨ èÏ ø9$# çµ?ø x‹{s &r ©!$# È,?¨ #$ ã&!s ≅Ÿ ŠÏ% #sŒ)Î uρ ∩⊄⊃∈∪
∩⊄⊃∠∪ ÏŠ$6t Ïèø9$$Î/ 8∃ρâ‘u !ª #$ ρu 3 «!#$ VÉ $|Êó ∆s u !$ót ÏG/ö #$ µç |¡øΡt “Ìô±„o tΒ Ä¨$Ψ¨ 9$# ∅š ΒÏ uρ
…çµΡ¯ )Î 4 Ç ≈sÜ‹ø ±¤ 9$# VÅ ≡θu äÜäz (#θèã Î6®K?s Ÿωuρ πZ ©ù$! Ÿ2 ΟÉ =ù ¡bÅ 9#$ ’ûÎ #( θè=zä ÷Š$# #( θΖã Βt #u š Ï%©!#$ $γy ƒ• 'r ¯≈tƒ
!© $# β¨ r& (#θþ ßϑ=n ÷æ$$ùs Mà ≈oΨiÉ 6t ø9#$ ãΝà6?ø u%! y` $tΒ ‰Ï è÷ t/ . iÏΒ ΟçF=ù 9s y— βÎ*sù ∩⊄⊃∇∪ ×Î7Β• ρA ߉tã Νö 6à s9
πè x6Í×≈¯ n=yϑø9$#uρ ΘÏ $yϑtóø9$# zÏiΒ ≅9 =n ßà ’ûÎ ª!$# Νã ßγuŠÏ?ù'ƒt βr& ωH Î) tβρãÝàΨƒt ö≅δy ∩⊄⊃∪ íΟŠÅ6my ͕ãt
π7 uΖiÉt/ ¥πtƒ#u ô ΒÏi Ογß ≈oΨ÷ s?#u öΝ.x ≅Ÿ ƒÏ ℜuó Î) û _Í /t ≅ö y™ ∩⊄⊇⊃∪ ‘â θΒã W{$# ßìy_öè? «!$# ’<n )Î uρ 4 ã Βø F{$# zÓÅ %è uρ
tÏ%©#Ï9 tÉi ã— ∩⊄⊇∪ >É $)s Ïèø9$# ߉ƒ‰Ï ©x !© $# ¨β*Î ùs µç ?ø u %! y` $Βt ωè÷ /t . ΒÏ «!#$ sπyϑ÷èΡÏ Αö dω7t ムtΒρu 3
3 Ïπyϑ≈uŠ)É 9ø #$ Πt öθtƒ óΟßγ%s öθsù #( θö s)¨?#$ zƒ‹É ©9$#ρu ¢ (#θΖã Βt #u zƒÏ%©!$# zΒÏ βt ρã‚y ¡ó „o uρ $‹u ÷Ρ‘‰9#$ äο4θŠu sy ø9#$ (#ρã x.x
z↵ÍŠh Î;¨Ψ9#$ !ª #$ ]y yèt7sù οZ y‰nÏ ≡uρ πZ ¨Β&é â¨$¨Ζ9#$ tβ%.x ∩⊄⊇⊄∪ 5>$|¡Ïm Î öót Î/ â!$t±o„ Βt −ä —ã ö tƒ ª!#$ uρ
#( θàn=tF÷z#$ $ϑy ŠÏù Ĩ$Ζ¨ 9$# t ÷/t Νz ä3ósŠu Ï9 d,È sy ø9$$ Î/ =| ≈tG3Å 9ø $# ãΝγß èy Βt Αt t“Ρ&r ρu t ‘Í É‹ΨãΒuρ šÌ e±Ï u;ãΒ
“y‰yγsù ( Οó γß oΨ÷/t $JŠóø /t Mà ≈oΨÉi t69ø #$ ÞΟγß ø?u !%`y $Βt ‰Ï ÷èt/ . ÏΒ νç θ?è ρ&é t %Ï ©!#$ ω )Î µÏ ŠùÏ y#=n tG÷z#$ $Βt uρ 4 µÏ ŠùÏ
4’<n Î) â!$t±„o Βt “‰Ï γô ƒt ª!#$ ρu 3 ϵÏΡøŒ*Î Î/ ,dÈ sy ø9$# z ΒÏ ÏµŠÏù #( θà =n tF÷z#$ $ϑy Ï9 #( θΖã tΒ#u š %Ï !© #$ ª!#$
ΒÏ (#θö =n yz t Ï%©!$# ã≅sWΒ¨ Ν3ä Ï?'ù tƒ $ϑ£ 9s uρ sπ¨Ψfy ø9$# #( θ=è äzô‰?s β&r Οó Fç ö6¡Å my ÷Πr& ∩⊄⊇⊂∪ Λ? É)Gt ó¡Β• :Þ≡u ÅÀ
4 tLΒt …µç yètΒ (#θΖã Βt #u t %Ï !© $#ρu ãΑθß™§9$# tΑθà)ƒt 4L® ym #( θä9“Ì 9ø ã—ρu â#! §œØ9$#uρ â$! y™ù'7t 9ø #$ ãΝκå J÷ ¡¡Β¨ ( Νä3=Î ö6%s
9 özy ôiΒÏ ΟçFø)xΡr& $! tΒ ö≅%è ( βt θ)à ÏΖƒã #sŒ$tΒ š Ρt θ=è ↔t ó¡„o ∩⊄⊇⊆∪ =Ò ƒÌ %s !« #$ uóÇnΣ ¨β)Î Iωr& 3 !« $# çóÇΣn
©!#$ β¨ *Î sù 9 ö yz ôΒÏ (#θ=è yèø?s $Βt uρ 3 È≅‹6Î ¡¡ 9$# Èø⌠$#uρ È 3Å ≈¡| Rp Qù $#ρu ’4 ϑy ≈tGuŠ9ø #$ uρ tÎ/tø%{F #$ uρ È øy‰Ï9≡uθù==Î sù
uθèδuρ $↔\ ø‹©x #( θδè tõ3?s βr& # |¤tãρu ( Νö ä39© ν× ö .ä uθèδuρ Αã $tFÉ)9ø #$ ãΝ6à ‹ø n=æt |=ÏG.ä ∩⊄⊇∈∪ ÒΟŠ=Î tæ µÏ /Î
χš θßϑn=÷ès? ωŸ óΟFç Ρ&r ρu Νã n=è÷ tƒ !ª $#ρu 3 Νö 3ä ©9 @°Ÿ θu èδρu $↔\ ‹ø x© #( θ6™ sÅ ?è β&r #|¤ãt uρ ( öΝà6©9 ×ö yz
«!$# È≅‹Î6™y ãt ‰< ¹| uρ ( ×Î6.x µÏ ŠÏù Α× $Ft %Ï ö≅è% ( µÏ ŠùÏ Α5 $Ft Ï% ΘÏ #t ys9ø #$ Ì öꤶ9$# Çãt 7y tΡθè=t↔ó¡„o ∩⊄⊇∉∪

zΒÏ ç9t ò2r& πè uΖ÷GÏ ø9$#uρ 4 «!$# ‰y ΨãÏ çt9ø.r& çµΨ÷ ÏΒ &Ï #Î ÷δ&r lß #t ÷z)Î ρu ΘÏ #t ⇔y 9ø #$ ‰Ï Éfó¡yϑø9$#uρ ϵÎ/ 7ø2à uρ
Š÷ ‰Ï s?öƒt tΒuρ 4 (#θãè≈Üs Gt ™ó $# Èβ)Î Νö à6ΖÏ ƒÏŠ ãt öΝä.ρŠ– ã ƒt 4 ®Lym öΝä3tΡθè=ÏG≈)s ムtβθ9ä #t“tƒ ωŸ uρ 3 È≅F÷ s)ø9#$
( οÍ tzÅ Fψ$#uρ $u‹÷Ρ‰‘ 9$# ’ûÎ óΟßγ=è ≈yϑôã&r Mô Üs 7Î my y7×Í ≈¯ 9s 'ρé'sù ÖÏù%Ÿ2 θu èδuρ Mô ϑß uŠsù µÏ ΖÏ ƒŠÏ ãt Νö 3ä ΖÏΒ
zƒÉ‹9© $#ρu (#θãΖΒt #u š %Ï !© #$ ¨β)Î ∩⊄⊇∠∪ šχρ$à Î#≈yz $γy ŠÏù öΝδè ( ‘Í $Ζ¨ 9$# =Ü ≈sy ¹ô r& 7y ×Í ≈¯ 9s ρ' &é ρu

∩⊄⊇∇∪ ΟÒ ‹mÏ ‘§ ‘Ö θàxî !ª $#ρu 4 !« $# M| ϑy mô u‘ tβθ_ã ötƒ 7y ×Í ¯≈s9ρ' &é «!#$ ≅È ‹6Î y™ ’Îû (#ρ߉yγ≈_y uρ (#ρãy_$yδ

!$ϑy ßγßϑøO)Î uρ ¨Ä $¨Ζ=Ï9 ìß Ï≈Ψo Βt uρ × 7Î Ÿ2 ΝÖ Oø )Î $! yϑÎγŠùÏ ö≅è% ( Î £Å ÷ϑy 9ø #$ uρ Ì ôϑ‚y ø9$# ∅Ç tã 7y tΡθ=è t↔ó¡o„ *
ãΝä3s9 ª!$# ßiÎ t7ムšÏ9≡‹x x. 3 uθø yèø9$# È≅è% βt θ)à ÏΖム#sŒ$tΒ š Ρt θ=è ↔t ó¡o„ρu 3 $ϑy ÎγèÏ ø ¯Ρ ÏΒ ç t9ò2r&
≅ö è% ( 4’ϑy ≈Gt uŠ9ø #$ Ç ãt y7Ρt θè=↔t ó¡„o uρ 3 ÍοtzÅ ψF #$ uρ $‹u ÷Ρ‘‰9#$ ’ûÎ ∩⊄⊇∪ tβρã©3xFt s? Νö 6à =¯ èy 9s MÏ ≈tƒψF $#
öθs9ρu 4 Ëx=Î óÁßϑø9#$ z ÏΒ y‰Å¡øϑß ø9$# ãΝn=è÷ ƒt ª!$#ρu 4 öΝä3Ρç ≡uθ÷zÎ*sù öΝèδθÜä 9Ï $sƒBé β)Î uρ ( ×öyz öΝλç °; yÓ ξŸ ô¹Î)
4 £ÏΒσ÷ ム4 ®Lmy MÏ ≈x.Î ô³ϑß 9ø $# #( θsß Å3Ζs? Ÿωuρ ∩⊄⊄⊃∪ ΟÒ Š3Å ym “î ƒÍ•tã !© $# β¨ )Î 4 öΝä3tFΖu ãô V{ !ª #$ u !$x©
4 #( θΖã ΒÏ ÷σム4 ®Lym tÏ.Î ³ô ϑß 9ø $# #( θsß Å3Ζè? ωŸ uρ 3 Νö ä3÷G6t fy ôã&r θö 9s uρ 7πx.Î ³ô •Β ÏiΒ × ö yz îπoΨΒÏ ÷σ•Β ×πΒt {V ρu
’<n )Î #( θþ ãã ô‰ƒt ª!#$ uρ ( ‘Í $Ζ¨ 9$# ’<n Î) βt θããô‰tƒ 7y ×Í ¯≈s9'ρé& 3 Νö 3ä 6t yfôãr& θö 9s ρu 78Î³ô Β• ÏiΒ × öyz íΒÏ ÷σ•Β Ó‰ö7yè9s ρu
Çtã šΡt θè=↔t ó¡„o ρu ∩⊄⊄⊇∪ βt ρã ©.x‹tGƒt Νö ßγ=¯ yès9 Ĩ$Ψ¨ =Ï9 µÏ GÏ ≈tƒ#u ß Îit7ƒã uρ ( ϵΡÏ øŒÎ*Î/ ÍοtÏøóyϑø9$#ρu Ïπ¨Ψyfø9$#
( tβößγÜô tƒ 4 L® ym £ èδθ/ç t)ø s? Ÿωρu ( ÙÇ ŠsÅ ϑy 9ø #$ ’Îû u !$|¡ÏΨi 9$# #( θ9ä Í”tIôã$$sù “]Œr& θu δè ≅ö %è ( ÇÙŠÅsϑy ø9$#
=Ït†ä uρ t/Î ≡§θG− 9$# =tÏ ä† ©!#$ ¨β)Î 4 !ª #$ Νã .ä t Βt r& ß]‹ø my ô ÏΒ ∅  èδθ?è ù'sù βt öγ£ Üs s? #sŒ*Î ùs
4 /ö ä3¡Å à ΡL{ (#θãΒdω%s uρ ( Λ÷ ä÷∞Ï© 4’¯Τ&r Νö 3ä rOö ym (#θè?'ù sù öΝ3ä ©9 Ó^öym öΝ.ä äτ$! |¡ÎΣ ∩⊄⊄⊄∪ šÌ dγÎ Üs tFßϑø9#$
πZ |Êó ãã ©!#$ #( θ=è yèøgBr Ÿωuρ ∩⊄⊄⊂∪ š ÏΖΒÏ ÷σßϑø9#$ Ì ±Ïe 0o uρ 3 νç θà)≈n=Β• Ν6à Ρ¯ &r (#θþ ϑß =n ãô #$ uρ ©!#$ #( θ)à ?¨ #$ ρu
ω ∩⊄⊄⊆∪ ΟÒ ŠÎ=æt ìì‹ÿÏ xœ !ª $#uρ 3 Ĩ$¨Ψ9$# š÷ t/ #( θßs=Î óÁ?è ρu #( θà)−Gs?uρ #( ρ•y9s? χr& Νö à6ΨÏ ≈ϑy ÷ƒ{X
‘î θà xî !ª #$ uρ 3 öΝ3ä ç/θè=è% Mô 6t |¡.x $ÿo Ï3 Νä.ä‹Ï{#xσム3Å ≈s9uρ öΝ3ä ΨÏ ≈ϑy ƒ÷ &r þ’ûÎ Èθøó=¯ 9$$/Î ª!#$ ãΝä.‹ä Ï{#σx ƒã

Ö‘θàxî ©!$# β¨ *Î ùs ρâ$! sù βÎ*sù ( 9 åκ−ô r& Ïπyè/t ‘ö r& ßÈš/t?s Νö γÎ Í←!$|¡pΣÎ ΒÏ βt θ9ä σ÷ ムtÏ%#© 9Ïj ∩⊄⊄∈∪ ×Λ=Î ym
š∅Áó −/utItƒ àM≈)s =¯ sÜϑß 9ø $#uρ ∩⊄⊄∠∪ ÒΟŠ=Î tæ ìì‹ÿÏ œx !© #$ ¨βÎ*ùs t,≈=n Ü© 9$# (#θãΒt“ãt ÷βÎ)ρu ∩⊄⊄∉∪ ÒΟ‹Ïm‘§
£ ΒÏ σ÷ ム£ .ä β)Î £ ÎγÏΒ%tnö‘&r ’þ Îû ª!#$ t,n={y $tΒ zôϑFç 3õ ƒt β&r £λç m; ‘≅tÏ †s ωŸ ρu 4 &ÿρã%è πs sW≈=n rO £Îγ¡Å à Ρ'r Î/
≅ã W÷ ΒÏ £ λç ;m uρ 4 $s[ ≈n=¹ô Î) #( ÿρߊ#‘u r& β÷ )Î 7y Ï9≡sŒ ’ûÎ £ÏδjŠÏ t /Î ,‘ ym&r £ åκJç s9θèã /ç uρ 4 ÌzÅ ψF $# ΘÏ θö u‹ø9#$ ρu «!$$ /Î
( Èβ$?s § ∆s ,ß ≈=n ©Ü9#$ ∩⊄⊄∇∪ îΛ3Å ym “î ƒ•Í tã !ª #$ ρu 3 π× y_u‘Šy £ κÍ ö =n ãt ΑÉ $y_Ìh =9Ï uρ 4 ∃Å ρá÷èpRùQ$$/Î £κÍ ön=tã “%Ï !© #$
£èδθϑß çF÷s?#u !$ϑ£ ÏΒ #( ρä‹è{'ù s? βr& Νö 6à 9s ≅‘ Ït†s ωŸ ρu 3 9≈|¡ômÎ*Î/ 7xƒÎ£ô s? ρ÷ r& >∃ρá ÷èoÿÏ3 88 $|¡øΒÎ*ùs
yy$oΨã_ Ÿξùs «!#$ yŠρ‰ß ãn $Κu ‹É)ムω&r ÷Λäø zÅ ÷βÎ*sù ( !« #$ Šy ρ‰ß ãm $yϑŠÉ)ムωr& $! sù$ƒs s† βr& HωÎ) $↔º ‹ø x©
!« $# yŠρ߉ãn £‰yètGtƒ tΒuρ 4 $yδρ߉tGè÷ s? Ÿξsù «!$# Šß ρ‰ß ãn y7=ù ?Ï 3 ϵÎ/ ôN‰y tGøù$# $Κu ‹ùÏ $ϑy κÍ ön=tã
3 …çνuö îx %¹`ρ÷ —y xy Å3Ψs? 4®Lmy ߉è÷ t/ . ΒÏ …ã&s! ≅‘ ÏtBr ξŸ sù $yγs)=¯ Ûs βÎ*sù ∩⊄⊄∪ βt θãΚÎ=≈©à9#$ ãΝèδ y7×Í ≈¯ 9s 'ρé'sù
Šß ρ߉ãn 7y ù=Ï?uρ 3 !« #$ yŠρ‰ß ãn $ϑy ŠÉ)ムβ&r $! ¨Ζsß β)Î !$yèy_#uIt tƒ β&r $! yϑÍκö=n tæ yy$uΖ_ã Ÿξùs $γy )s =¯ sÛ β*Î ùs
 ∅δè θä3¡Å øΒr'sù £ γß =n y_&r z óø =n 6t ùs u $! |¡ΨiÏ 9$# Λã ä ø)=¯ sÛ #sŒ)Î uρ ∩⊄⊂⊃∪ βt θßϑ=n ôètƒ 5Θθö )s Ï9 $κp ß]ÍhŠ;u ム«!$#
ô‰s)sù 7y Ï9≡Œs ö≅yèø ƒt Βt ρu 4 #( ρ‰ß Ft ÷èGt j9Ï #‘Y #u ÅÑ £èδθä3Å¡÷ΙCä ωŸ uρ 4 7∃ρã÷èÿo 3Ï £ δè θmã hÎ | ÷ρr& >∃ρá ÷èÿo Ï3
tΑt“Ρr& $! tΒuρ Νö ä3‹ø n=tæ «!#$ M| yϑ÷èÏΡ (#ρãä.Œø $#uρ 4 #ρY â“èδ !« $# ÏM≈ƒt #u #( ÿρ‹ä Ï‚F− s? Ÿωuρ 4 …µç |¡øtΡ Οz n=sß
Λ× Î=æt >ó «x ≅eÈ 3ä Î/ ©!#$ β¨ &r (#þθãΚn=ôã$#uρ !© #$ (#θà)?¨ #$ ρu 4 ϵ/Î /3ä àÝ èÏ ƒt πÏ ϑy õ3Åsø9$#uρ =É ≈Gt Å39ø $# z ÏΒi Ν3ä ø‹n=tæ
#sŒÎ) £γß y_≡ρu ø—&r z só Å3Ζƒt β&r £ δè θ=è àÒ÷ès? ξŸ sù £ ßγ=n _y r& zøón=6t ùs u$! |¡ÏiΨ9$# Λã ä )ø ¯=sÛ #Œs )Î ρu ∩⊄⊂⊇∪
3 ÌÅzFψ$# ÏΘθö u‹ø9#$ ρu !« $$ /Î ßÏΒ÷σƒã öΝ3ä ΖÏΒ tβ%.x tΒ ϵ/Î áà tãθƒã y7Ï9≡Œs 3 Å∃ρã ÷èRp Qù $$/Î Νηæ Ζu ÷t/ #( öθÊ| ≡t s?

∩⊄⊂⊄∪ βt θßϑn=÷ès? Ÿω Λ÷ äΡr&uρ Νã n=è÷ tƒ ª!#$ uρ 3 ã γy ôÛr&ρu ö/ä39s ’4 s1—ø &r /ö ä39Ï ≡sŒ
’n?tãuρ 4 sπtã$Ê| §9$# Λ¨ É ãƒ βr& Šy #‘u r& ôyϑ9Ï ( È÷ n=ΒÏ %x. È÷,s!θö my £ èδy‰≈s9ρ÷ &r z÷èÅÊöƒã Nß ≡t$!Î ≡θu ø9#$ uρ *
ο8 t$Î!≡ρu §‘!$ÒŸ è? Ÿω 4 $yγèy ó™ãρ ωÎ) ë§øΡt ß#=¯ s3è? ωŸ 4 ∃Å ρã ÷èRp ùQ$$ Î/ £ κå èEθu ó¡Ï.ρu £ ßγè%—ø Í‘ …&ã s! ÏŠθ9ä öθRp Qù $#

Ú< #t?s tã »ω$|ÁÏù #Šy #u‘&r ÷β*Î sù 3 y7Ï9≡Œs ã≅V÷ ΒÏ ^Ï Í‘#uθ9ø #$ ’n?ãt uρ 4 Íν$Ï !s uθÎ/ …µç ©9 Š× θ9ä öθΒt Ÿωρu $δy Ï$s!uθÎ/
ö/ä3ø‹n=tæ yy$uΖã_ Ÿξùs ö/ä.y‰≈s9÷ρ&r (#þθãèÅÊ÷tIó¡n@ β&r öΝ›?Š‘u &r ÷βÎ)uρ 3 $yϑÍκö n=tã yy$oΨã_ ξŸ sù 9‘ãρ$t±s?uρ $Κu åκ÷]ΒÏi
∩⊄⊂⊂∪ ×ÅÁ/t tβθè=uΚ÷ès? $ÿo Ï3 !© #$ β¨ r& #( θþ ϑß n=ãô $#uρ !© $# (#θà)?¨ $#ρu 3 ∃Å ρá è÷ pRQù $$/Î Λä ø‹?s #u $! ¨Β ΝçFôϑ¯=™y #Œs Î)
#sŒÎ*sù ( #Zô³tãρu 9 åκô−r& sπyè/t ö‘&r £ ÎγÅ¡à Ρr'Î/ zÁó /− u It ƒt %`[ ≡uρø—r& βt ρâ‘x‹ƒt ρu Νö 3ä ΖΒÏ tβθö ©ùuθtFムt Ï%©!$#uρ
tβθ=è ϑy ÷ès? $yϑÎ/ ª!#$ ρu 3 ∃Å ρâ ÷êϑy 9ø $$ Î/ £ Îγ¡Å à Ρ&r þ’Îû z ù=yèsù $yϑŠÏù /ö 3ä Šø n=tæ yy$oΨã_ Ÿξsù £ ßγn=y_r& z óø n=/t
þ’ûÎ Οó çF⊥oΨ2ò r& ÷ρ&r Ï$! ¡| ÏiΨ9#$ Ïπ7t ôÜzÅ ô ÏΒ ϵ/Î ΟGç Êô §tã $ϑy ŠÏù öΝä3ø‹=n tæ yy$oΨã_ ωŸ uρ ∩⊄⊂⊆∪ ×Î6zy
ωZ θö s% #( θ9ä θ)à s? β&r ωH Î) #…  Å £ δè ρ߉Ïã#uθè? ω 3Å ≈s9uρ £ γß tΡρã ä.õ‹tGy™ öΝ3ä Ρ¯ &r !ª $# Νz Î=tæ 4 Νö ä3Å¡à Ρr&
ãΝ=n è÷ tƒ !© #$ ¨βr& (#θþ ßϑn=ôã$#uρ 4 …&ã #s y_&r Ü=≈tF3Å ø9$# xè=6ö ƒt 4L® ym Çy%6x ÏΖi 9#$ οn y‰ø)ãã #( θΒã “Ì ÷ès? ωŸ ρu 4 $]ùρã÷èΒ¨
β)Î /ö ä3ø‹n=tæ yy$uΖ_ã ω ∩⊄⊂∈∪ ΟÒ ŠÎ=my î‘θà îx !© #$ β¨ &r (#þθϑß n=ôã$#uρ 4 çνρâ‘x‹n÷ $$ùs öΝä3Å¡àΡr& ’þ ûÎ $tΒ
…çν⑉y s% Æì™Å θRç ùQ#$ ’?n ãt £èδθãènÏFΒt uρ 4 πZ ŸÒƒÌsù £ ßγ9s (#θàÊÌø ?s ρ÷ r& £ δè θ¡ yϑs? Νö 9s $Βt u !$|¡ΨÏi 9$# ãΛä ø)¯=Ûs
ΒÏ £èδθßϑçF)ø ¯=sÛ β)Î uρ ∩⊄⊂∉∪ t ΖÏ Å¡ósRç Qù #$ ’n?tã $)ˆ ym ( Å∃ρâ÷êyϑø9$$Î/ $èJ ≈Gt tΒ …çν⑉y %s Î IÏ )ø ßϑ9ø #$ ’n?ãt uρ
÷ρr& χš θà ÷ètƒ β&r Hω)Î ÷ΛäôÊt sù $tΒ #ß óÁÏΨsù ZπÒŸ ƒÌùs £ λç m; óΟçFÊô tsù ‰ô s%ρu £ èδθ¡ yϑ?s βr& È≅ö6s%
Ÿ≅Òô xø9#$ #( θâ ¡| Ψs? Ÿωρu 4 ”3 uθ)ø G− =Ï9 UÛ t ø%&r (#þθà÷è?s βr&ρu 4 yÇ %3s ÏiΖ9#$ οä ‰y ø)ãã νÍ Ï‰u‹Î/ “%Ï ©!$# (#uθàè÷ ƒt
‘4 Üs ™ó θâ 9ø #$ οÍ 4θn=¢Á9$#uρ NÏ ≡uθn=¢Á9#$ ’n?ãt #( θÝàÏ≈my ∩⊄⊂∠∪ îÁÅ /t tβθè=yϑ÷è?s $yϑÎ/ !© #$ β¨ )Î 4 öΝä3Ζu ÷ t/
$yϑ.x ©!#$ #( ρã 2à Œø $$sù Λ÷ ä ΨÏΒr& !#Œs *Î sù ( $ZΡ$t7.ø â‘ ρ÷ r& ω» $y_Ì sù Οó çFøÅz β÷ *Î ùs ∩⊄⊂∇∪ tÏFΨÏ ≈s% ¬! #( θãΒθ%è ρu
%`[ ≡uρ—ø r& tβρâ‘x‹ƒt ρu Νö à6ΨΒÏ χš θö ©ùuθGt ムt Ï%!© #$ uρ ∩⊄⊂∪ χš θãΚn=÷è?s (#θΡç θä3s? Νö s9 $Β¨ Νà6yϑ¯=tæ
’ûÎ öΝ6à ‹ø n=tæ yy $oΨã_ Ÿξsù zô_tyz β÷ Î*sù 4 l8 #tz÷ Î) uöîx ÉΑθö ⇔y 9ø $# ’<n )Î $è· ≈Gt Β¨ ΟγÎ _Å ≡uρ—ø X{ Zπ§‹Ï¹ρu
ì7 ≈tFtΒ ÏM≈)s =¯ sÜßϑù=9Ï ρu ∩⊄⊆⊃∪ Λ× Å6ym ͕tã !ª #$ uρ 3 7∃ρãè÷ ¨Β ΒÏ  ∅γÎ Å¡àΡr& þ’Îû ∅š ù=èy ùs $tΒ

Νö 3ä =ª yès9 ϵÏG≈ƒt #u Νö 6à 9s !ª $# ß Îi7t ƒã šÏ9≡x‹.x ∩⊄⊆⊇∪ š É)G− ßϑ9ø #$ ’?n ãt $)ˆ ym ( ∃Å ρâ ê÷ yϑ9ø $$/Î
∩⊄⊆⊄∪ tβθè=É)è÷ s?

#( θ?è θΒã ª!$# ΟÞ ßγs9 tΑ$)s sù NÏ θö yϑ9ø $# u‘‹x nt î∃θä9&é öΝèδuρ Νö ÏδÌ ≈tƒŠÏ ÏΒ #( θã_tyz tÏ%©!#$ ’n<)Î t s? öΝ9s r& *
šχρã6à ô±o„ ωŸ ¨Ä $Ψ¨ 9$# usYò2r& £Å3≈9s uρ Ĩ$¨Ζ9#$ ’n?tã @≅Òô sù ρ%ä !s !© $# χ )Î 4 Οó γß ≈‹u mô r& Ν§ Oè
©!#$ ÞÚÌ)ø ƒã “Ï%©!$# #Œs ¨Β ∩⊄⊆⊆∪ ÒΟŠÎ=æt ìì ‹Ïÿxœ !© $# β¨ &r #( þθßϑ=n ôã#$ uρ !« $# ≅È ‹Î6y™ ’ûÎ #( θè=ÏG≈%s uρ ∩⊄⊆⊂∪
šχθãèy_öè? ϵŠø s9)Î ρu äÝ+Áö6tƒρu Ùâ Î6ø)tƒ !ª #$ uρ 4 Zοu ÏWŸ2 $]ù$yèôÊr& ÿ…ã&s! …çµx èÏ ≈ÒŸ ãŠsù $YΖ¡| ym $·Êö s%
$Ζu 9s ]ô èy ö/$# Νã λç °; c%<É Ζu 9Ï #( θä9$s% Œø Î) #y›θãΒ ‰Ï è÷ t/ . ÏΒ ≅Ÿ ƒÏ ℜu ó )Î û Í_t/ . ÏΒ Z∼ϑy 9ø $# ’n<Î) t s? öΝ9s r& ∩⊄⊆∈∪
ωr& ãΑ$tFÉ)9ø #$ Νã à6‹ø n=tæ |=GÏ à2 β)Î Οó çFøŠ|¡ãt ≅ö yδ tΑ$s% ( !« $# ≅È ‹6Î ™y ’Îû ö≅ÏF≈)s Ρœ $6Z Î=tΒ
$£ϑn=sù ( $uΖÍ←!$Ψo ö/r&ρu $tΡÌ≈tƒÏŠ ΒÏ $Ψo ô_Ì÷z&é ‰ô s%ρu «!#$ ≅È ‹6Î ™y ’ûÎ ≅Ÿ GÏ ≈)s Ρç ωr& !$Ζu 9s $Βt uρ #( θä9$s% ( #( θè=ÏG≈)s è?
Οó γß 9s tΑ$s%uρ ∩⊄⊆∉∪ š ϑÏ =Î ≈à© 9$$Î/ Ο7 ŠÎ=tæ !ª $#uρ 3 Οó ßγ÷ΖΒÏi WξŠÎ=s% ω Î) (#θö 9© uθ?s ãΑ$Ft É)ø9$# Νã γÎ øŠ=n tæ |=GÏ .ä
ß tø wΥρu $Ζu øŠ=n tã Û ù=ßϑø9$# ã&!s βã θ3ä ƒt 4’¯Τ&r #( þθä9$s% 4 %3Z Î=tΒ šVθ9ä $sÛ öΝ6à s9 y]yèt/ ‰ô s% !© $# ¨β)Î Οó ßγ–ŠÎ;Ρt
Νö 6à ø‹=n tæ çµ8x Üs ¹ô #$ !© $# ¨β)Î tΑ$s% 4 ΑÉ $yϑø9$# ∅š iΒÏ πZ èy ™y |N÷σムΝö s9uρ çµΖ÷ ÏΒ Å7=ù ßϑ9ø $$Î/ ,‘ my &r
ΟÒ Š=Î æt ìì™Å ≡ρu ª!$#ρu 4 â$! t±o„ ∅tΒ …µç x6ù=Βã ’AÎ ÷σƒã !ª #$ uρ ( ΟÉ ó¡Éfø9$#ρu ΟÉ ù=èÏ ø9#$ ’ûÎ πZ Üs ó¡0o …νç Šy #—y ρu
ΒÏi ×πuΖŠ6Å ™y µÏ ‹Ïù ßNθ/ç $−G9$# Νã à6u‹Ï?ù'tƒ βr& ÿ ϵÅ6=ù Βã πs tƒ#u β¨ Î) Νö ßγŠ– ;Î tΡ Οó ßγs9 tΑ$%s uρ ∩⊄⊆∠∪
š 9Ï ≡sŒ ’ûÎ ¨βÎ) 4 èπ3s ≥Í ¯≈n=Κu 9ø $# &ã #é ϑÏ tø Br βt ρã≈yδ Αã #u ρu †4 ›y θãΒ Αã #u x8t s? $ϑ£ ÏΒi ×π¨Š)É t/ρu öΝ6à /În §‘
!© #$ χ)Î Αt $s% ŠÏ θãΖfà 9ø $$/Î ßNθ9ä $sÛ Ÿ≅Á| ùs $£ϑn=sù ∩⊄⊆∇∪ š ΖÏ ΒÏ σ÷ •Β ΟçFΖ.ä β)Î Νö 6à 9© Zπƒt Uψ
t∃uIt øî#$ ÇtΒ ω )Î û Í_h ΒÏ …µç Ρ¯ Î*sù çµϑô yèÜô tƒ öΝ©9 Βt uρ _Íh ÏΒ §} øŠn=sù µç ÷ΨΒÏ >z Î°Ÿ yϑsù 9yγoΨ/Î Νà6‹Î=Ft 6ö Βã
…µç yètΒ (#θãΖΒt #u š%Ï !© $#uρ θu èδ …çνy—uρ%y` $ϑ£ n=sù 4 öΝγß ÷ΨΒÏi ξW Š=Î %s ωÎ) çµΨ÷ ÏΒ (#θç/Î ³| sù 4 νÍ Ï‰‹u /Î Oπùs öäî
!« $# #( θ)à ≈n=•Β ΝßγΡ¯ &r χš θ‘ΖàÝ ƒt š%Ï !© $# tΑ$s% 4 νÍ ŠÏ θΖã _ã uρ N| θä9$yf/Î tΠöθu‹ø9$# $uΖs9 sπ%s $sÛ Ÿω #( θä9$s%

#( ρã—t /t $£ϑs9uρ ∩⊄⊆∪ t ÎÉ9≈¢Á9$# yìtΒ ª!#$ uρ 3 «!#$ ÈβøŒÎ*Î/ OοuWÏ Ÿ2 Zπt⁄Ïù ôMt7=n xî A'#s ŠÎ=s% 7π⁄t Ïù ÏiΒ ΝŸ2
ΘÏ θö s)9ø $# ’?n tã $tΡöÝÁΡ$#uρ $oΨΒt #y‰ø%r& ôMmÎ7Or uρ #Z ö9¹| $uΖŠø n=ãt øù Ì ùø &r $! oΨ/− ‘u (#θä9$%s νÍ ÏŠθΖã _ã uρ šVθä9$y∨9Ï
š =ù ßϑ9ø #$ !ª $# çµ9s?#u uρ Vš θ9ä %y` Šß …ρã #Šy ≅Ÿ tF%s ρu «!#$ ÂχŒø Î*Î/ ΝèδθΒã “t γy ùs ∩⊄∈⊃∪ š Í Ï ≈x69ø $#
NÏ y‰|¡x9© <Ù÷èt7/Î Ογß ŸÒ÷èt/ }¨$Ψ¨ 9#$ !« $# ßìùø yŠ ωŸ öθs9uρ 3 â !$±t o„ $ϑ£ ÏΒ …çµϑy =¯ tãuρ πs yϑò6tÏ :ø #$ uρ
$yδθè=F÷ tΡ «!#$ àM≈tƒ#u y7ù=Ï? ∩⊄∈⊇∪ š Ïϑn=≈èy ø9$# ’?n ãt @≅Òô sù ρŒè !© $# £Å6≈s9ρu Ù⇓‘ö F{$#

∩⊄∈⊄∪ š=Î y™ößϑø9#$ zϑÏ s9 7y ¯Ρ)Î uρ 4 Èd,sy ø9$$/Î š ø‹=n tã
4 M; ≈_y ‘u Šy Οó ßγÒŸ è÷ /t yìsù‘u uρ ( ª!$# Νz ¯=x. ¨Β ΝßγΨ÷ ΒÏi ¢ <Ùè÷ t/ ’4 n?ãt Νö γß ÒŸ ÷èt/ $Ψo ù=Òùs ≅ã ß™”9$# 7y =ù Ï? *
t Ï%©!#$ Ÿ≅Gt Gt ø%$# $tΒ ª!$# u $! ©x θö s9uρ 3 Ĩ‰ß à)9ø $# ÇyρãÎ/ çµ≈Ρt ô‰ƒ− &r uρ ÏM≈Ζu Éi7t 9ø #$ zΟƒt öΒt tø⌠$# |¤ŠÏã $Ψo ÷?s #uuρ
Β¨ Νκå ]÷ ÏΒuρ ztΒ#u ô¨Β Νåκ÷]Ïϑsù #( θàn=Gt ÷z$# ÇÅ3≈9s ρu àM≈Ψo Éi 6t 9ø #$ ΟÞ γß ø?u!%`y $Βt ‰Ï ÷è/t . ΒiÏ ΝδÏ Ï‰è÷ /t . ÏΒ
#( θþ Ζã Βt #u t Ï%!© $# $γy •ƒ'r ¯≈tƒ ∩⊄∈⊂∪ ‰ß ƒÌ ãƒ $Βt ≅ã yèøƒt ©!#$ £ Å3≈s9ρu (#θè=tGGt %ø $# $Βt !ª $# u$! ©x θö 9s uρ 4 t x x.
βt ρã Ï≈3s ø9$#ρu 3 π× yè≈xx© Ÿωρu '× ©#äz ωŸ ρu ϵŠÏù ÓìøŠt/ ω ×Πöθƒt u’ÎA'ù tƒ βr& ≅È ö7s% iΒÏ Νä3≈Ψo %ø y—‘u $ϑ£ ÏΒ #( θ)à Ï Ρr&
$tΒ …µç ©9 4 ×ΠöθΡt ωŸ uρ π× Ζu ™Å …çνä‹è{'ù ?s Ÿω 4 ãΠθ•‹s)9ø #$  y∏ø9$# uθèδ ω )Î tµ≈9s Î) Iω ª!#$ ∩⊄∈⊆∪ tβθΚã Î=≈©à9$# Νã δè
š÷t/ $Βt Νã n=è÷ tƒ 4 ϵΡÏ Œø Î*Î/ ωÎ) ÿ…çν‰y ΨãÏ ìß xô±o„ “Ï%©!#$ #Œs tΒ 3 ÚÇ ö‘F{#$ ’Îû $Βt ρu ÏN≡uθ≈ϑy ¡¡9#$ ’ûÎ
絕‹Å™ö .ä yì™Å uρ 4 u$! ©x $ϑy Î/ ωÎ) ÿ µÏ Ïϑ=ù ãÏ ô iÏΒ & óy´/Î βt θÜä ŠÅsムωŸ uρ ( öΝßγx=ù yz $Βt uρ Οó γÎ ƒÏ‰÷ƒ&r
( È$Ïe !$# ’Îû νo #tø.Î) ωI ∩⊄∈∈∪ ÞΟŠàÏ yè9ø $# ’Í?yèø9#$ uθδè uρ 4 $uΚßγÝàømÏ …çνŠß θ↔ä tƒ ωŸ uρ ( uÚ‘ö F{$#ρu ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9#$
7y |¡ôϑtGó™$# ω)s ùs «!$$ /Î -∅ΒÏ ÷σƒã ρu NÏ θäó≈©Ü9$$Î/ öà õ3ƒt yϑùs 4 cÄxö9ø #$ zΒÏ ‰ß ô©” 9$# t¨ 6t ¨? ‰%s
#( θãΖtΒ#u š %Ï !© $# ’<Í uρ !ª $# ∩⊄∈∉∪ îΛ=Î æt ìì‹Ïÿxœ ª!$#uρ 3 $λo ;m Πt $|ÁÏΡ$# Ÿω ’4 s+øOâθ9ø #$ Íορu ó èã 9ø $$ Î/
Νγß tΡθã_Ì ÷‚ムßNθäó≈Ü© 9$# ãΝδè τä !$Šu Ï9÷ρ&r (#ÿρã xx. š%Ï !© $#uρ ( Í‘θΨ– 9#$ ’n<)Î MÏ ≈ϑy =è à— 9#$ zÏiΒ Ογß _ã Ì÷‚ƒã
ts? öΝ9s r& ∩⊄∈∠∪ šχρà$#Î ≈yz $pκùÏ Νö δè ( Í‘$¨Ψ9#$ =Ü ≈sy ô¹r& š Íׯ≈9s ρ' é& 3 MÏ ≈yϑ=è —à9$# ’<n Î) Í‘θ–Ψ9#$ ∅š iÏΒ

”%Ï ©!$# }‘/În ‘u Νã ↵δÏ ≡t /ö )Î Αt $s% Œø Î) š =ù ßϑø9$# ª!#$ çµ9?s #u β÷ r& ÿ ϵ/nÎ u‘ ’Îû Νz ↵Ïδ≡t/ö Î) ¢l!%tn “Ï%!© $# ’n<)Î
zÏΒ §Ä ϑô ¤±9$$ Î/ ’ÎA'ù ƒt !© $# χ  Î*sù Νã ↵δÏ ≡tö/Î) tΑ$%s ( Mà ‹ÏΒ&é ρu Äór&é $O Ρt &r tΑ$%s Mà ‹Ïϑƒã uρ ‘Ç só ãƒ
∩⊄∈∇∪ tÏϑÎ=≈©à9#$ tΠθö )s 9ø $# “ωöκu‰ Ÿω !ª $#ρu 3 t x x. “%Ï ©!$# M| Îγ6ç sù >É Ìóø yϑø9#$ zÏΒ $pκÍ5 NÏ ù'sù É−Î³ô ϑy 9ø #$
‰y ÷è/t ª!$# ÍνÉ‹≈yδ ‘Ç ósƒã ’4 ¯Τr& tΑ$s% $yγÏ©ρá ãã ’4 n?tã îπƒt ρÍ %s{ }‘δÉ uρ 7πtƒö %s ’4 ?n tã §tΒ “‹É 9© %$ .x ÷ρr&
uÙ÷èt/ ρ÷ &r $·Βöθƒt Mà ÷V7Î 9s Αt $s% ( |M÷VÎ7s9 Νö Ÿ2 tΑ$s% ( …µç Vs èy t/ Ν§ Oè Θ5 $tã πs s($ΒÏ ª!#$ çµs?$tΒr'sù ( $yγÏ?θö tΒ
4’n<)Î ö ÝàΡ#$ ρu ( ÷µ¨Ζ¡| tFƒt Νö s9 šÎ/#u Ÿ°ρu š ΒÏ $èy sÛ ’4 <n )Î ö àÝ Ρ$$sù 5Θ$tã πs s ($ÏΒ |MV÷ Î7©9 ≅t/ tΑ$%s ( Θ5 θö ƒt
Ν§ èO $δy ã”ų⊥Ρç #y ø‹2Ÿ ΘÏ $sàÏèø9$# †<n Î) ö ÝàΡ#$ uρ ( Z $Ψ¨ =Ï9j πZ tƒ#u š =n yèfô Ζu Ï9ρu ‚š Í‘$yϑmÏ
Œø Î)uρ ∩⊄∈∪ Öƒ‰Ï s% &ó «x eÈ≅2à 4’n?tã !© $# ¨β&r Νã n=ôãr& tΑ$s% …çµs9 š¨ t7?s $£ϑ=n sù 4 $Vϑós9s $yδθÝ¡õ3tΡ
3Å ≈9s uρ 4’n?/t Αt $s% ( ΒÏ σ÷ è? öΝ9s ρu &r Αt $s% ( 4’tAθö yϑø9$# Ç‘só ?è y#ø‹Ÿ2 ‘ΡÏ Í‘r& b>É u‘ ÞΟ↵δÏ ≡t/ö Î) Αt $s%
9≅t6y_ e≅È ä. ’4 n?ãt ö≅yèô_#$ ¢ΟèO y7ø‹s9Î) £ èδ÷ ÝÇsù Î ö Ü© 9#$ ziΒÏ Zπyè/t ö‘r& ‹õ ã‚sù tΑ$%s ( <É =ù s% £≥Í yϑÜô uŠ9jÏ
t%Ï !© #$ ≅ã Ws Β¨ ∩⊄∉⊃∪ Λ× Å3my •Í tã !© #$ ¨β&r Νö =n æ÷ $#ρu 4 $Š\ ÷èy™ 7y oΨ?Ï ù'tƒ £ γß ãã÷Š$# ¢ΟèO #[“÷ ã_ £κå ÷]iÏΒ
πè s $( ΒiÏ '7 #s 7ç Ψ/ ™ß ≅Èe .ä ’Îû Ÿ≅Î/$uΖy™ yìö7™y ôMFt ;u /Ρ&r π> 6¬ my È≅Vs yϑx. !« $# ≅È ‹Î6y™ ’ûÎ Οó γß s9≡uθøΒr& βt θ)à Ï Ζƒã
≅È ‹6Î ™y ’ûÎ öΝγß 9s ≡uθøΒr& tβθà)ÏΖƒã t %Ï !© $# ∩⊄∉⊇∪ íΟŠÎ=æt ìì ™Å ≡uρ ª!$#ρu 3 â !$±t o„ yϑÏ9 #ß èÏ ≈ÒŸ ƒã !ª $#ρu 3 7π6¬ my
Οó ÎγŠø n=æt ∃ì öθzy Ÿωuρ Νö ÎγnÎ/‘u y‰ΨÏã öΝδè ãô_r& Νö λç ;°   “Œ] &r ωI uρ $xΨtΒ (#θà)xΡr& !$tΒ tβθèã Î7÷Gƒã Ÿω Ν§ Oè !« #$

∩⊄∉⊄∪ šχθçΡ“t ósƒt öΝèδ ωŸ ρu
$γy •ƒ'r ¯≈ƒt ∩⊄∉⊂∪ ÒΟŠÎ=ym ; _Í îx ª!#$ uρ 3 “]Œr& !$γy èã 7t K÷ tƒ 7πs%y‰|¹ iΒÏ × özy οî tÏ óø tΒρu ∃Ô ρã÷è¨Β ×Αöθs% *
¨Ä $Ζ¨ 9$# u $! sÍ‘ …ã&s!$tΒ ,ß Ï Ψム“‹É ©9%$ x. “3 sŒF{#$ uρ dÇϑy 9ø $$/Î Νä3GÏ ≈%s y‰|¹ #( θ=è ÜÏ ö7è? ωŸ (#θΖã Βt #u tÏ%©!$#
×≅/Î #ρu …çµ/t $|¹r'sù >Ò #t ?è µÏ ø‹=n ãt Aβ#uθø ¹| ≅È sVϑy x. …&ã é#Vs ϑy sù ( Ì ÅzψF $# ΘÏ θö u‹9ø $#ρu «!$$/Î ß ΒÏ σ÷ ムωŸ uρ
tΠθö )s 9ø #$ “‰Ï γô ƒt Ÿω ª!$#uρ 3 #( θç7¡| Ÿ2 $£ϑiÏΒ &óx« ’4 ?n tã χš ρâ‘‰Ï )ø ƒt ω ( #$V ù#¹| …µç 2Ÿ u tIsù

ôÏiΒ $\GÎ7[ø ?s uρ «!#$ VÅ $|ÊötΒ u!$tóÏGö/$# Νã ßγs9≡uθΒø &r šχθà)ÏΨムt Ï%©!#$ ≅ã Ws tΒuρ ∩⊄∉⊆∪ tÍÏ≈3s ø9#$
$pκ:ö ÅÁムΝö ©9 βÎ*sù É ÷ x ÷èÅÊ $γy =n à2é& Mô s?$t↔sù ×≅/Î #uρ $yγt/$|¹&r ο> uθö/t /Î π¥ Ψ¨ _y È≅Vs yϑx. Νö Îγ¡Å àΡr&
ÏiΒ π× Ψ¨ _y …çµs9 šχθä3?s βr& Νö à2߉tnr& –Šuθƒt &r ∩⊄∉∈∪ î ÁÅ t/ tβθè=yϑ÷ès? $yϑ/Î ª!$#uρ 3 ≅@ Üs ùs ×≅Î/#uρ
çy9Å3ø9$# çµ/t $|¹r&uρ NÏ ≡t yϑ¨W9$# ≅eÈ à2 ÏΒ $yγ‹ùÏ …µç s9 ã ≈yγ÷Ρ{F $# $γy FÏ só ?s ΒÏ “Ì ôf?s >5 $oΨãô r&ρu ≅9 ŠÏ‚Ρ¯
ãΝà69s !ª $# Ú iÎ t7ムš9Ï ≡‹x x. 3 Mô s%utIôm$$ùs Ö‘$tΡ Ïµ‹Ïù ‘Ö $|ÁôãÎ) $! yγ/t $|¹'r sù â !$x èy àÊ ×πƒ− Í‘h Œè …ã&!s uρ
óΟçFö;|¡Ÿ2 $Βt ÏM≈t6hÍŠÛs ΒÏ (#θ)à Ï Ρr& (#þθΖã tΒ#u t Ï%!© $# $γy •ƒ'r ≈¯ tƒ ∩⊄∉∉∪ χš ρã 3© xGt ?s öΝä3=ª yès9 ÏM≈ƒt ψF #$
µÏ ƒÉ‹{Ï $t↔/Î ΝçG¡ó 9s uρ βt θ)à Ï Ψ?è µç ÷ΖÏΒ ]y Š7Î ‚y 9ø $# #( θϑß £ϑ‹u s? Ÿωuρ ( ÇÚ‘ö {F #$ ziΒÏ Νä39s $oΨô_t÷z&r !$ϑ£ ΒÏ uρ
t ø)x9ø $# ãΝ.ä ߉Ïèƒt ß ≈sÜø‹±¤ 9$# ∩⊄∉∠∪ ‰î ŠϑÏ ym ; _Í îx !© #$ β¨ &r (#þθßϑ=n ôã#$ ρu 4 ϵ‹ùÏ (#θÒà ϑÏ øó?è β&r Hω)Î
’ÎAσ÷ ム∩⊄∉∇∪ ÒΟŠÎ=tæ ììÅ™≡ρu ª!$#uρ 3 WξÒô sùρu çµΖ÷ ΒiÏ οZ tÏ óø Β¨ Ν.ä ‰ß Ïèƒt ª!#$ ρu ( Ï!$t±ósx 9ø $$Î/ Ν2à ããΒù'ƒt uρ
HωÎ) ã2 ¤‹ƒt $tΒuρ 3 #ZÏW2Ÿ #Z ö zy u’AÎ ρ&é ô‰)s sù πs yϑò6Åsø9$# |Nσ÷ ムtΒuρ 4 â$! t±„o tΒ sπyϑ6ò sÅ ø9$#
$Βt uρ 3 …µç ßϑ=n è÷ tƒ !© $# χ  *Î ùs 9‘‹õ Ρ¯ ΒiÏ Ν?è ö‘‹x tΡ ρ÷ &r π> )s x ¯Ρ ÏΒi ΟçF)ø xΡ&r $! Βt uρ ∩⊄∉∪ É=≈6t ø9F{#$ (#θä9'ρ&é
$δy θè?σ÷ è?uρ $yδθà÷‚è? β)Î ρu ( ‘} Ïδ $ϑ£ ÏèΖÏ sù ÏM≈s%‰y ¢Á9$# #( ρ߉ö6è? βÎ) ∩⊄∠⊃∪ A‘$|ÁΡr& ôÏΒ š ÏϑÎ=≈à© =9Ï
×Î6yz tβθ=è ϑy ÷è?s $ϑy /Î !ª #$ uρ 3 Νö à6?Ï $↔t Í‹h y™ ΒiÏ Νà6Ζãt ã eÏ3s ãƒuρ 4 Νö à69© ×ö yz θu γß ùs u#! t s)à 9ø #$

∩⊄∠⊇∪
9özy ô ΒÏ (#θ)à Ï Ζè? $tΒuρ 3 â !$t±„o ∅tΒ “ωôγtƒ ©!$# £Å6≈s9ρu óΟγß 1‰y èδ š ‹ø n=tã }§Šø ©9 *
¤∃uθƒã 9 ö zy ô ÏΒ #( θ)à ÏΖè? $Βt uρ 4 «!$# µÏ _ô ρu u !$tóÏF/ö #$ ω)Î χš θ)à ÏΖè? $Βt uρ 4 Νö à6¡Å à ΡL|sù
ωŸ «!$# ≅È ‹Î6y™ †Îû (#ρã ÅÁmô &é šÏ%!© #$ Ï#! t)s à ù=Ï9 ∩⊄∠⊄∪ šχθãΚ=n àô è? Ÿω Λ÷ äΡr&uρ Νö 6à ö‹9s )Î
#É ’yè−G9$# ∅š ΒÏ u !$u‹ΖÏ øî&r ã≅Ïδ$yfø9#$ ΟÞ γß 7ç |¡øts† Ä⇓ö‘{F $# †Îû $/\ öÊ| χš θãè‹ÏÜtGó¡tƒ
!© #$ χ  *Î sù 9ö yz ô ÏΒ (#θà)Ï Ζè? $tΒρu 3 $ù] $sy ø9)Î šZ$¨Ψ9$# χš θè=t↔ó¡tƒ Ÿω öΝßγ≈ϑy ŠÅ¡Î/ Νγß ùè Ì ÷ès?

Οó ßγ=n ùs πZ uŠΡÏ Ÿξãt uρ #v ™Å ‘Í $yγ¨Ζ9$#uρ ≅È Šø ©9$$Î/ Οßγ9s ≡θu øΒr& šχθ)à ÏΨƒã š Ï%!© #$ ∩⊄∠⊂∪ íΟŠÎ=æt ϵÎ/
βt θè=à2'ù tƒ š %Ï !© #$ ∩⊄∠⊆∪ χš θçΡ“t só ƒt öΝδè ωŸ ρu Οó γÎ ‹ø =n tæ ’ê θö yz Ÿωρu Νö Îγn/Î u‘ ‰y ΨÏã öΝèδã_ô r&
öΝßγΡ¯ r'/Î y7Ï9≡Œs 4 b§Ä yϑø9$# z ÏΒ ß ≈Üs ø‹¤±9$# çµäܬ6y‚tFƒt ”%Ï ©!$# Πã θ)à ƒt $ϑy x. ω)Î tβθΒã θ)à ƒt ωŸ (#4θ/t Ìh9$#
ÏΒi π× sàãÏ öθΒt …çνu %! y` yϑsù 4 (#θ4 t/hÌ 9$# Πt § my ρu ìy ‹ø t79ø #$ !ª #$ ¨≅ymr&uρ 3 #( 4θt/Ìh 9$# ≅ã ÷WΒÏ ßìø‹t7ø9#$ $yϑΡ¯ Î) (#þθ9ä $s%
öΝèδ ( Í‘$Ζ¨ 9#$ =Ü ≈ys¹ô r& y7Í×≈¯ 9s ρ' é'ùs Šy $tã ∅ï tΒuρ ( «!$# ’<n Î) …ÿ çνã øΒ&r uρ y#n=™y $Βt …&ã s#sù ‘4 yγtFΡ$$sù µÏ /În §‘
Λ? OÏ &r ‘A $¤ x. ¨≅.ä = Åsƒã ωŸ !ª #$ ρu 3 MÏ ≈%s ‰y Á¢ 9$# ‘Î/ö ãƒρu (#4θt/hÌ9#$ ª!$# ß,ysôϑƒt ∩⊄∠∈∪ šχρà$Î#≈zy $κp Ïù
óΟγß s9 οn 4θŸ2“¨ 9$# (#θâ s?#uuρ nο4θn=Á¢ 9$# (#θΒã $s%r&uρ ÏM≈sy =Î ≈¢Á9$# (#θè=Ïϑtãuρ (#θãΖtΒ#u š Ï%!© #$ β¨ Î) ∩⊄∠∉∪
(#θΖã tΒ#u šÏ%©!$# $yフ r'¯≈tƒ ∩⊄∠∠∪ χš θçΡ“t óstƒ Νö δè Ÿωuρ Νö γÎ øŠn=tæ ì∃θö yz Ÿωρu öΝγÎ nÎ/u‘ y‰ΖÏã öΝδè ã _ô r&
(#θΡç sŒ'ù sù #( θ=è yèøs? Νö ©9 β*Î sù ∩⊄∠∇∪ tΖÏ ÏΒ÷σΒ• ΟçFΖ.ä β)Î (##θ/t Ìh9$# z ÏΒ u’+Å t/ $Βt (#ρâ‘sŒρu ©!$# #( θà)?® #$
Ÿωρu χš θßϑ=Î àô s? Ÿω Νö 6à 9Ï ≡θu Βø &r ¨â ρâ ‘â öΝà6n=ùs óΟFç ö6?è βÎ)uρ ( Ï&Î!θß™‘u uρ «!$# z ÏiΒ >5 ö ys/Î
( Οó à6©9 ×ö yz (#θ%è £‰Á| s? βr&uρ 4 ;οuy£÷ Βt ’4 <n )Î οî t àÏ Ψo sù ο; u£ô ãã ρèŒ šχ%x. β)Î uρ ∩⊄∠∪ χš θßϑ=n ôàè?
§< øtΡ ≅‘ .ä 4†¯ûuθè? Ν§ èO ( !« $# ’n<Î) ϵŠÏù χš θãè_y öè? $ΒY öθƒt #( θ)à ¨?$#ρu ∩⊄∇⊃∪ χš θßϑ=n ÷è?s óΟçFΖä. βÎ)
9≅_y &r ’# n<)Î Aøy‰Î/ ΛäΖtƒ#y‰?s #Œs Î) (#þθãΖΒt #u š%Ï !© $# $γy ƒ• r'≈¯ tƒ ∩⊄∇⊇∪ tβθΚã n=àô ƒã Ÿω öΝδè ρu ôM6t ¡| Ÿ2 $Β¨
=| Fç õ3tƒ β&r ë=Ï?%.x z>'ù tƒ ωŸ uρ 4 ÉΑ‰ô èy ø9$$/Î 7=Ï?$Ÿ2 Νö 3ä Ζu ÷/− =Gç õ3u‹ø9uρ 4 çνθç7Fç ò2$$ ùs ‘Κw |¡Β•
§ó y‚ö7tƒ ωŸ uρ …µç /− u‘ !© #$ ,È G− ‹u ø9uρ ‘,ysø9#$ µÏ ø‹=n tã “Ï%!© $# ≅È =Î ôϑãŠ9ø ρu ó=çG6ò ‹u =ù sù 4 !ª $# µç ϑy =¯ tã $yϑŸ2
θu èδ ¨≅ϑÏ ƒã βr& ìß ‹ÏÜGt ó¡o„ Ÿω ρ÷ r& $¸‹ÏèÊ| ÷ρr& $·γŠÏ y™ ‘,ysø9#$ µÏ ‹ø =n ãt “Ï%©!#$ tβ%x. βÎ*ùs 4 $↔\ ø‹x© çµ÷ΖΒÏ
È ÷ n=_ã u‘ $tΡθä3ƒt Νö 9© β*Î sù ( öΝà69Ï %y`h‘Í ÏΒ È ø ‰y ‹κÍ −y (#ρ‰ß ηÎ ô±tF™ó #$ uρ 4 ÉΑô‰èy 9ø $$/Î …絋• Ï9ρu ö≅=Î ϑô Šã =ù sù
$yϑßγ1y‰÷nÎ) t Åe2x‹Fç sù $ϑy γß 1‰y ÷n)Î ¨≅ÅÒ?s βr& Ï !#‰y pκ’¶9#$ z ΒÏ tβθö |Êös? £ϑÏΒ βÈ $s?r&zö∆#$ uρ ×≅ã_tsù
#·7Î Ÿ2 ÷ρr& #·Éó|¹ νç θ7ç Fç õ3s? βr& #( þθϑß ↔t ¡ó s? Ÿωρu 4 (#θããŠß $Βt #sŒÎ) â#! y‰κp ’¶9#$ z>ù'ƒt Ÿωρu 4 “3 t÷zW{#$

χš θ3ä s? β&r HωÎ) ( (#θþ /ç $?s ö?s ωr& ’# Τo ÷Šr&uρ οÍ y‰≈κp ¶¤ =Ï9 ãΠuθø%r&ρu !« #$ ‰y ΖÏã äÝ¡| %ø r& Νö 3ä 9Ï ≡Œs 4 &Ï Î#y_r& ’# n<)Î
#sŒÎ) (#ÿρ‰ß γÎ ô©&r ρu 3 $yδθ7ç çFõ3?s ω&r îy$uΖã_ ö/ä3ø‹=n tæ }§Šø n=sù öΝ6à Ψo ÷t/ $γy Ρt ρãƒÏ‰?è οZ uÑÅ %tn ο¸ t≈yfÏ?
( !© $# (#θà)?¨ #$ ρu 3 öΝà6Î/ −8 θ¡Ý èù …çµΡ¯ *Î sù #( θè=yèø ?s β)Î uρ 4 ‰Ó ‹γÎ ©x ωŸ uρ Ò=Ï?%x. ‘§ !$ÒŸ ƒã Ÿωuρ 4 Οó çFè÷ tƒ$6t s?

∩⊄∇⊄∪ ÒΟŠÎ=æt > óx« È≅e 6à /Î !ª #$ uρ 3 ª!#$ Νã à6ϑß Ïk=yèƒã uρ
$VÒ÷èt/ Ν3ä Òà ÷èt/ zΒÏ &r β÷ *Î sù ( ×π|Êθ7ç )ø ¨Β Ö ≈δy Ì sù $Y6Ï?%x. #( ρ߉Éf?s öΝs9ρu 9 x y™ 4’?n tã óΟçFΖ.ä β)Î uρ *
$yγôϑçGò6ƒt tΒρu 4 nο‰y ≈y㱤 9$# #( θßϑGç õ3?s Ÿωuρ 3 …µç −/‘u ©!#$ ,È G− u‹9ø ρu …çµFt Ζu ≈Βt &r z ϑÏ ?è øτ$# “Ï%©!$# ÏjŠσx ‹ã ù=ùs
3 ÚÇ ‘ö {F #$ ’ûÎ $tΒuρ NÏ ≡uθ≈ϑy ¡¡9$# ’Îû $Βt °! ∩⊄∇⊂∪ ÒΟŠ=Î tæ βt θè=yϑ÷è?s $ϑy Î/ ª!$#ρu 3 …çµç6=ù %s ΝÖ ÏO#u ÿ…絯Ρ*Î sù
Ü>Éj‹yèãƒρu â$! t±„o ϑy Ï9 ã Ï øó‹u ùs ( ª!$# µÏ Î/ Νä37ö Å™$⇔y ƒã çνθà‚÷ è? ρ÷ r& Νö 6à Å¡àΡ&r ’þ ûÎ $tΒ (#ρ߉7ö è? βÎ)uρ
ϵn/Î ‘§ ΒÏ µÏ ø‹9s )Î tΑ“Ì Ρé& !$ϑy /Î ãΑθ™ß §9$# z tΒ#u ∩⊄∇⊆∪ í ƒ‰Ï s% & ó«x ≅Èe à2 4’n?tã !ª #$ ρu 3 â$! ±t o„ tΒ
ÏiΒ ‰7 ymr& š ÷/t ä−hÌ xΡç ωŸ Ï&Î#™ß â‘ρu ϵ7Î çFä.uρ ϵFÏ s3×Í ¯≈=n tΒρu «!$$/Î z tΒ#u ≅< ä. 4 βt θãΖΒÏ ÷σϑß ø9$#uρ
ª!#$ ß#Ïk=3s ƒã ωŸ ∩⊄∇∈∪ çÅÁyϑø9#$ š ø‹9s Î)uρ $oΨ/− ‘u 7y tΡ#t øîä ( $oΨ÷èÛs &r uρ $Ζu ÷èÏϑy™ #( θ9ä $%s ρu 4 &Ï #Î ß™‘•
ρ÷ r& $! uΖŠÅ¡®Σ βÎ) $! tΡõ‹{Ï #xσ?è Ÿω $Ψo /− ‘u 3 ôM6t |¡Ft ø.#$ $tΒ $pκö=n ãt ρu Mô t6¡| .x $tΒ $yγ9s 4 $yγyèó™ãρ ω Î) $²¡øtΡ
ωŸ uρ $Ζu /− u‘ 4 $Ζu =Î 6ö %s ÏΒ š Ï%©!$# ’?n tã …çµtF=ù yϑym $ϑy x. #\¹ô Î) !$Ζu øŠn=ãt ö≅Ïϑsó s? Ÿωρu $Ψo −/‘u 4 $Ρt 'ù sÜz÷ r&
$Ρt ö ÝÁΡ$$sù $Ζu 99s öθtΒ |MΡr& 4 !$Ζu ôϑymö‘#$ uρ $Ψo s9 ö Ï øî$#uρ $Ψ¨ tã #ß ôã$#uρ ( µÏ /Î $Ψo 9s πs s%$sÛ Ÿω $Βt $Ψo ù=ϑÏd ysè?

∩⊄∇∉∪ šÍ Ï ≈x69ø #$ ΘÏ öθ)s 9ø $# ’n?ãt
‫ ﺁل ﻋﻤﺮان‬:‫ﺳﻮرة‬

ijk
$%] ‰dÏ |ÁãΒ dÈ,ysø9$$ Î/ =| ≈tG3Å 9ø $# š ‹ø =n tã tΑ¨“tΡ ∩⊄∪ Πã θ•‹)s ø9#$ ‘y⇔ø9#$ uθèδ ω Î) tµ≈s9)Î Iω !ª #$ ∩⊇∪ $Ο!9#
β¨ Î) 3 βt $%s öà ø9$# tΑ“t Ρ&r ρu ¨Ä $¨Ψ=jÏ9 “‰W èδ ã≅ö7s% ÏΒ ∩⊂∪ ≅Ÿ ‹gÅ Υ}M $#uρ πs 1‘u öθ−G9$# tΑ“t Ρ&r uρ ϵ÷ƒ‰y tƒ t÷ t/ $yϑj9Ï

ωŸ !© $# β¨ )Î ∩⊆∪ BΘ$)s FÏ Ρ$# ρèŒ Ö“ƒÍ•ãt ª!$#uρ 3 Ó‰ƒÏ‰x© >Ò #x‹tã óΟγß s9 «!$# ÏM≈ƒt $↔t Î/ (#ρãx.x tÏ%©!#$
ΘÏ %tnö‘F{$# ’Îû óΟ2à ‘â θÈh |Áム“Ï%©!$# θu èδ ∩∈∪ Ï $! yϑ¡¡ 9#$ ’Îû Ÿωρu ÚÇ ö‘{F $# ’Îû Ö ó «x µÏ ø‹n=ãt 4‘xƒø †s
µç ÷ΖΒÏ |=≈tGÅ3ø9#$ 7y ‹ø =n tã Αt t“Ρr& ü“Ï%!© #$ θu δè ∩∉∪ ΟÞ Š3Å sy ø9$# Ⓝ•Í èy 9ø #$ θu δè ω Î) µt ≈s9Î) ωI 4 â$! t±o„ #y ‹ø x.
tβθèã Î6K® uŠsù Ô ƒ÷ y— Οó γÎ Î/θ=è %è ’Îû tÏ%!© $# $¨Β'r ùs ( M× ≈yγ7Î ≈±t tFãΒ ã zy &é uρ =É ≈tG3Å 9ø $# ‘Π&é £ δè ìM≈yϑs3tø ’Χ M× ≈tƒ#u
’Îû tβθ゙Š≡§ 9#$ ρu 3 !ª #$ ωÎ) …ÿ ã&s#ƒρÍ ù's? ãΝn=è÷ ƒt $Βt ρu 3 Ï&#Î ƒÍρ'ù s? u!$ót ÏGö/$#ρu ÏπΖu G÷ Ïø9$# u $! ót ÏGö/$# µç Ζ÷ ΒÏ tµ7t ≈±t ?s $tΒ
Ÿω $oΨ−/‘u ∩∠∪ =É ≈t6ø9F{$# #( θ9ä 'ρ&é ωH )Î ã.© ¤‹tƒ $tΒuρ 3 $uΖÎ/n u‘ ‰Ï ΖãÏ ôiΒÏ ≅@ ä. ϵ/Î $¨ΖΒt #u βt θ9ä θà)ƒt ΟÉ ù=èÏ 9ø $#
!$oΨ−/‘u ∩∇∪ Ü>$¨δθu 9ø $# |MΡr& y7Ρ¨ )Î 4 ºπyϑôm‘u 7y Ρ$à !© ÏΒ $uΖs9 =ó δy ρu $Ψo oK÷ƒy‰δy Œø )Î y‰÷èt/ $oΨ/t θè=è% ùøÌ“?è
š %Ï !© $# β¨ Î) ∩∪ yŠ$èy ŠϑÏ ø9#$ #ß Î=÷‚ƒã Ÿω !© $# χÎ) 4 ϵ‹Ïù |=÷ƒu‘ ω Θ5 öθŠu Ï9 ¨Ä $Ψ¨ 9$# ìß ÏΒ$_y 7y Ρ¨ )Î
Í‘$Ψ¨ 9#$ Šß θ%è uρ öΝδè y7×Í ≈¯ 9s ρ' é&uρ ( $\↔‹ø x© «!#$ ziΒÏ Οèδ‰ß ≈9s ρ÷ r& ωI uρ Οó γß 9ä ≡uθøΒ&r óΟγß ÷Ψãt _š _Í óø è? s9 #( ρãx x.
3 Νö κÍ 5Í θçΡä‹Î/ ª!$# ãΝδè x‹s{r'sù $Ζu ÏG≈tƒ$↔t /Î (#θ/ç ‹¤ .x 4 Οó γÎ =Î ö6%s ΒÏ t %Ï !© $#ρu βt öθãt ó ùÏ ΑÉ #u É>ù&y‰Ÿ2 ∩⊇⊃∪
4 zΟΖ¨ γy y_ ’4 n<Î) χš ρç³| ósè?ρu šχθ7ç =n óø çG™y (#ρãx x. šÏ%#© Ï9j ≅%è ∩⊇∪ É>$)s Ïè9ø #$ ‰ß ƒÏ‰x© ª!$#ρu
!« #$ È≅‹6Î ™y †ûÎ ≅ã GÏ ≈s)è? π× ∞y Ïù ( $Gt s)tGø9#$ È÷ Gt t⁄ùÏ ’ûÎ π× tƒ#u öΝ3ä s9 tβ$Ÿ2 ‰ô %s ∩⊇⊄∪ ߊ$yγÏϑø9#$ }§♥ø /Î ρu
’ûÎ χÎ) 3 â!$t±„o tΒ ÍνÎ óÇuΖÎ/ ߉΃i σx ƒã ª!#$ uρ 4 È÷ èy ø9#$ ”š &ù ‘u óΟÎγŠø =n ÷WÏΒi ΝßγΡt ÷ρt tƒ ×οt Ïù%Ÿ2 “3 t÷zé&ρu
t ΖÏ 6t ø9$#uρ Ï $! |¡iΨÏ 9$# ∅š ΒÏ NÏ ≡uθγy ¤±9#$ =ãm ¨Ä $¨Ζ=Ï9 z ƒiÎ ã— ∩⊇⊂∪ Ì≈Á| /ö {F #$ _<Í 'ρ{[T οZ u9ö Ïès9 šÏ9≡sŒ
3 ^Ï öysø9#$ ρu ÉΟ≈èy Ρ÷ F{$#uρ πÏ Βt §θ|¡ϑß 9ø #$ È≅ø‹‚y ø9$#uρ πÏ Ò Ï ø9#$ ρu =É δy %© !#$ ∅š ΒÏ οÍ t sÜΖ)s ßϑ9ø $# Î ÏÜ≈oΨs)ø9#$ ρu

∩⊇⊆∪ É>$t↔yϑ9ø #$ ∅Ú ó¡ãm …νç y‰ΨÏã ª!$#uρ ( $‹u ÷Ρ‘‰9$# Íο4θu‹ys9ø $# ìß ≈Ft Βt š9Ï ≡sŒ
$yγFÏ øtrB ÏΒ “Ìôfs? ×M≈¨Ψy_ óΟÎγ/nÎ u‘ y‰ΖãÏ #( θö s)?¨ $# t%Ï #© 9Ï 4 Νö 6à 9Ï ≡Œs iΒÏ 9öy‚/Î /3ä ã∞;mÎ tΡäτr& ö≅%è *
∩⊇∈∪ ŠÏ $t7Ïè9ø $$ /Î 7 ÁÅ /t !ª $#ρu 3 !« #$ ∅š iÏΒ Òχ≡θu ôÊ‘Í ρu ο× t£γsÜΒ• Ól≡ρu ø—r&ρu $γy ŠÏù t Ï$#Î ≈zy ã≈yγΡ÷ F{$#
tÎ 9É ≈¢Á9#$ ∩⊇∉∪ ‘Í $¨Ζ9#$ z>#x‹tã $uΖÏ%uρ $oΨ/t θçΡŒè $uΖs9 öÏ îø $$ ùs $Ψ¨ tΒ#u $! Ψo Ρ¯ )Î !$oΨ/− u‘ tβθ9ä θ)à tƒ š%Ï !© $#

‰y Îγx© ∩⊇∠∪ ‘Í $ysó™F{$$ /Î šÌÏ óø Gt ó¡ßϑ9ø #$ ρu šÉ)ÏΨϑß ø9#$ uρ šFÏ ÏΖ≈s)ø9#$ uρ š Ï%ω≈Á¢ 9#$ uρ
Ⓝ–Í êy ø9#$ θu δè ωÎ) tµ≈9s )Î ωI 4 ÅÝ¡ó É)ø9$$ /Î $JϑÍ←!$s% ÉΟ=ù èÏ ø9$# (#θ9ä ρ' é&uρ èπ3s ×Í ¯≈=n ϑy 9ø $#ρu θu δè ω)Î tµ≈9s )Î Iω …µç ¯Ρ&r ª!#$
|=≈Gt 3Å ø9#$ (#θè?ρé& š%Ï ©!$# y#n=Ft z÷ $# $tΒρu 3 ΟÞ ≈=n ó™M}#$ «!$# ‰y ΨÏã šeÏ$!#$ ¨β)Î ∩⊇∇∪ ÞΟŠ6Å y⇔ø9#$
ßìƒÎ |  !© $# χ  Î*sù !« $# ÏM≈tƒ$↔t Î/ ö à3õ ƒt tΒuρ 3 Οó γß Ψo ÷ /t $‹J øó/t ΟÞ ù=èÏ ø9#$ Νã èδu !%y` $tΒ Ï‰÷èt/ .ΒÏ ω)Î
(#θ?è ρé& tÏ%©#j9Ï ≅è%uρ 3 Ç yè7t ¨?#$ ÇtΒuρ !¬ }‘Îγ_ô ρu àMΚ÷ =n ™ó r& ö≅)à ùs 8x θ•_!%tn β÷ Î*sù ∩⊇∪ >É $|¡Ït:ø $#
šø‹=n ãt $ϑy ¯ΡÎ*sù (#θö 9© θu s? χÎ)ρ¨ ( #( ρy‰tFδ÷ $# ‰Ï s)sù (#θßϑn=™ó r& β÷ Î*sù 4 óΟFç ôϑ=n ó™&r u z↵hÍ‹ÏiΒ{W #$ ρu =| ≈Gt Å39ø #$
z↵ŠhÍ Î;¨Ψ9$# šχθ=è çG)ø ƒt uρ «!#$ ÏM≈tƒ$↔t /Î šχρãàõ3ƒt t%Ï !© #$ β¨ Î) ∩⊄⊃∪ ÏŠ$6t Ïèø9$$ /Î 7 ÁÅ /t ª!$#ρu 3 à≈n=6t 9ø $#
Οèδ÷ ųe t7sù ¨Ä $Ζ¨ 9#$ š∅ΒÏ ÅÝ¡ó É)9ø $$Î/ χš ρã ãΒù'ƒt š %Ï !© #$ šχθ=è çGø)ƒt ρu 9Ya ym Îöót /Î
Ογß 9s $tΒρu ÍοtzÅ Fψ$#uρ $‹u ÷Ρ‘‰9$# †ûÎ óΟßγ=è ≈yϑãô r& ôMÜs Î6ym tÏ%!© $# š Í×≈¯ s9'ρé& ∩⊄⊇∪ AΟŠÏ9&r >A #‹x èy /Î
4’<n )Î βt öθãt ‰ô ム=É ≈Gt Å6ø9$# zÏΒi $7Y ŠÁÅ tΡ (#θè?ρ&é š Ï%!© $# ’n<)Î ts? óΟ9s r& ∩⊄⊄∪ šÎ ÇÅ ≈Ρ¯ ∅ΒiÏ
óΟγß Ρ¯ 'r Î/ y79Ï ≡sŒ ∩⊄⊂∪ βt θÊà Ì÷è•Β Νδè uρ Οó ßγΨ÷ ΒiÏ ×,ƒÌ ùs ’4 <¯ uθtGtƒ Ο¢ Oè Οó ßγoΨ÷ /t zΝ3ä ósŠu Ï9 !« #$ =É ≈Ft Å2
šχρç tIø tƒ (#θçΡ$Ÿ2 $¨Β ΟÎγÏΨƒÏŠ ’Îû Νö èδ¡îx ρu ( N; ≡yŠρ߉÷è¨Β $YΒ$−ƒr& ωH Î) ‘â $Ψ¨ 9#$ $oΨ¡¡ϑy s? s9 (#θ9ä $%s
öΝèδuρ ôM6t ¡| Ÿ2 $Β¨ <§ø Ρt ≅‘ à2 ôM‹u Ïùj ρã uρ µÏ ‹Ïù =| ƒ÷ ‘u ω 5ΘöθŠu Ï9 óΟγß ≈Ψo è÷ yϑy_ #sŒÎ) #y ‹ø 3s sù ∩⊄⊆∪
š=ù ßϑø9$# äíÍ”∴?s uρ â!$±t n@ Βt š =ù ϑß 9ø #$ ’ÎA÷σè? 7Å =ù ßϑ9ø #$ 7y Î=≈tΒ Ο¢ γß ¯=9#$ ≅È è% ∩⊄∈∪ šχθϑß =n ôàムωŸ
∩⊄∉∪ Öƒ‰Ï s% & ó x« È≅e .ä ’4 ?n tã 7y ¨ΡÎ) ( çö ‚y ø9$# 8x ‰Ï uŠ/Î ( â!$t±@n tΒ ‘Α‹É ?è uρ â$! ±t n@ Βt “– èÏ ?è uρ â$! ±t n@ ϑ£ ÏΒ
lß Ì÷‚?è uρ ÏMÍh‹ϑy ø9$# š∅ÏΒ ‘¢ y⇔ø9$# ßlÌ ÷‚?è uρ ( ≅È øŠ9© $# ’ûÎ ‘u $γy ¨Ψ9#$ ßkÏ9θè?uρ Í‘$γy Ψ¨ 9#$ ’Îû Ÿ≅øŠ©9#$ kß 9Ï θ?è
tÍÏ ≈3s 9ø #$ tβθãΖÏΒσ÷ ßϑ9ø $# É‹‚Ï −Gtƒ ω ∩⊄∠∪ >5 $¡| Ïm Îö tó/Î â !$±t n@ tΒ −ä —ã ö s?uρ ( Ç‘c ⇔y ø9$# zÏΒ |Mh‹Í yϑø9$#
(#θà)G− ?s β&r ωH )Î >ó x« ’Îû «!$# š∅ÏΒ }§øŠ=n sù š 9Ï ≡sŒ ≅ö yèøtƒ Βt uρ ( tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# βÈ ρŠß ÏΒ u!$uŠÏ9÷ρr&
’ûÎ $tΒ #( θà÷‚è? βÎ) ö≅è% ∩⊄∇∪ ç ÁÅ yϑ9ø #$ !« $# ’n<Î)ρu 3 …µç ¡| øΡt ª!#$ ãΝ2à ‘â ‹jÉ y⇔ãƒρu 3 πZ 9)s è? Οó ßγΖ÷ ÏΒ

4’n?ãt ª!#$ uρ 3 ÚÇ ö‘{F $# ’Îû $tΒρu NÏ ≡θu ≈yϑ¡¡9$# ’ûÎ $tΒ Νã =n ÷èƒt ρu 3 !ª $# µç ôϑn=è÷ ƒt çνρ‰ß 6ö è? ÷ρr& öΝ2à Í‘ρ߉߹
$tΒuρ #\ ŸÒtø Χ’ 9ö zy ôÏΒ ôM=n Ïϑãt $Β¨ §< ø tΡ ≅‘ 2à ‰ß Éfs? Πt θö tƒ ∩⊄∪ Ö ƒ‰Ï %s &_ó x« e≅È à2
!ª #$ ρu 3 …絡| øtΡ ª!$# ãΝ2à ‘â j‹É y⇔ƒã uρ 3 #‰Y ‹èÏ t/ #J‰Βt r& ÿ…çµuΖ÷ /t ρu $γy oΨ÷ t/ ¨β&r θö s9 –Šθu s? &þθ™ß ÏΒ Mô n=ϑÏ tã
ö/3ä 9s ö Ïóø tƒρu !ª $# Νã ä3ö76Î só ム‘ÏΡθèã 7Î ¨?$$sù ©!#$ tβθ7™ Ås?è Οó Fç Ζ.ä β)Î ö≅è% ∩⊂⊃∪ ÏŠ$7t èÏ ø9$$ Î/ 8∃ρâ ‘u
Ÿω ©!$# β¨ *Î ùs #( θö ©9uθ?s βÎ*ùs ( š^θß™§9#$ uρ !© $# #( θãè‹ÏÛr& ≅ö %è ∩⊂⊇∪ ÒΟ‹Ïm§‘ ‘Ö θà xî !ª #$ uρ 3 ö/ä3t/θçΡèŒ

∩⊂⊄∪ tÍÏ≈s39ø #$ = tÏ †ä
πO −ƒhÍ‘Œè ∩⊂⊂∪ t Ïϑn=≈èy ø9#$ ’n?ãt βt ≡t ôϑÏã tΑ#uρu zΟŠÏδ≡t /ö )Î tΑ#uuρ %[nθçΡuρ tΠyŠ#u ’# ∀s sÜô¹#$ !© $# ¨βÎ) *
šs9 ßN‘ö ‹x Ρt ’oΤÎ Î) Éb>u‘ tβ≡t ôϑÏã Nß &r t øΒ$# ÏMs9$%s Œø Î) ∩⊂⊆∪ íΟŠÎ=æt ìì‹ÿÏ œx !ª #$ uρ 3 <Ù÷è/t .ΒÏ $κp ÕÝ ÷èt/
Éb>u‘ Mô 9s $%s $κp J÷ yè|Êuρ $£ϑn=sù ∩⊂∈∪ ΟÞ Š=Î yè9ø #$ ßìŠΚÉ ¡¡ 9$# |MΡ&r 7y ¨ΡÎ) ( û _hÍ ÏΒ ö≅¬7)s Gt sù #‘Y § ysΒã Í_ôÜ/t ’ûÎ $tΒ
þ’ΤoÎ )Î uρ zΟtƒötΒ $pκçJ‹ø £ϑy™ ’ÎΤo )Î ρu ( 4s\Ρ{W %$ x. ã x.©%!$# §} Šø s9ρu Mô èy |Êρu $ϑy Î/ ÞΟn=æ÷ &r ª!#$ ρu 4s\Ρé& !$κp Jç è÷ |Êρu ’ÎΤo )Î
$γy tFt7/Ρ&r uρ 9 ¡| my @Αθ7ç s)/Î $yγš/‘u $yγn=6¬ )s Ft sù ∩⊂∉∪ ÉΟŠÅ_§9#$ Ç≈Üs ‹ø ¤±9$# zΒÏ $γy Gt ƒ− ‘Íh èŒuρ š Î/ $δy ä‹ŠãÏ é&
( $%] ø—Í‘ $yδ‰y ΖÏã ‰y y`uρ >z #t ósÏϑø9#$ $−ƒÌx.y— $γy øŠ=n tã ≅Ÿ zy Šy $yϑ¯=.ä ( $−ƒÌ.x —y $yγn=¤ .x uρ $YΖ¡| ym $?· $6t tΡ
>A $¡| Ïm Îö ót /Î â$! t±o„ Βt −ä —ã ö tƒ !© $# ¨βÎ) ( !« $# ωΖãÏ ô ΒÏ uθèδ Mô s9$%s ( #‹x ≈yδ Å79s 4’Τ¯ &r Λã uqöϑy ≈tƒ tΑ$%s
šΡ¨ Î) ( πº t7‹Íh sÛ πZ −ƒhÍ‘Œè š Ρ$à !© ΒÏ ’<Í =ó δy >bÉ u‘ tΑ$s% ( …µç /− u‘ $ƒ− Ì Ÿ2—y $tãŠy š 9Ï $uΖèδ ∩⊂∠∪
8x ç³Åe ;u ム!© #$ β¨ &r >É #t ósÏϑø9#$ ’Îû ’j?Ì Á| ムΝÖ Í←!$s% uθèδuρ èπ3s Í×≈¯ =n ϑy ø9#$ µç ø?Šy $oΨùs ∩⊂∇∪ Ï!$tã‘$!#$ ìß ‹ÿÏ œx
bÉ>u‘ tΑ$s% ∩⊂∪ tÅsÎ=≈¢Á9$# z ÏΒi $Šw Î;tΡuρ #Y‘θÝÁymuρ #Y‰Í‹h y™uρ !« #$ zÏΒi π7 yϑ=Î s3/Î $P%‰Ïd |ÁΒã 4zósu‹Î/
â!$±t o„ $tΒ ≅ã yèø tƒ !ª $# šÏ9≡x‹x. Αt $%s ( ÖÏ%$ãt ’ÎA&r tøΒ$#ρu ç y96Å ø9$# z_Í ót n=/t ‰ô %s uρ ÖΝ≈=n îä ’<Í ãβθä3tƒ 4’¯Τr&
3 #“Y Βø ‘u ω Î) ΘB $−ƒ&r sπsW≈n=Or }¨$¨Ψ9#$ zΟ=Ïk x6?è ω r& 7y çGƒt #u Αt $%s ( Zπtƒ#u þ’Ík< ≅yèô_$# >Éb u‘ Αt $%s ∩⊆⊃∪
β¨ Î) Νã ƒt öϑy ≈ƒt πè 6x ×Í ≈¯ =n yϑø9$# ÏM9s $s% øŒ)Î ρu ∩⊆⊇∪ Ì≈x6/ö M}#$ uρ cÄ ´Å yè9ø $$/Î xô mÎ7y™ρu #ZWÏ Ÿ2 y7−/‘§ ä.Œø #$ ρu

Å7n/Î t Ï9 LÉ ãΨ%ø $# ÞΟtƒöyϑ≈tƒ ∩⊆⊄∪ š ϑÏ =n ≈yè9ø #$ Ï $! |¡ÎΣ 4’n?ãt Å79xÜs ô¹#$ ρu Ï8t£γÛs uρ Å79x Üs ô¹#$ !© $#
|MΨ.ä $tΒuρ 4 y7‹ø s9Î) ϵŠmÏ θΡç É=ø‹tóø9$# Ï$! 7t /Ρr& ô ÏΒ y79Ï ≡sŒ ∩⊆⊂∪ š èÏ Ï.≡§ 9#$ ìy tΒ ëÉ x.‘ö $#uρ “‰Ï ∨ß ó™#$ ρu
βt θßϑÅÁtF‚÷ ƒt Œø Î) öΝγÎ ƒ÷ ‰y s9 |MΨ2à $Βt uρ Νz tƒö tΒ ≅ã àõ3ƒt óΟγß •ƒ&r Νö γß ϑy ≈=n ø%&r χš θ)à ù=ƒã Œø Î) Οó γÎ ÷ƒt$!s
ß ø⌠#$ |¤ŠãÏ ßxŠ¡Å yϑ9ø $# µç ßϑó™#$ µç Ζ÷ iÏΒ 7πϑy Î=s3/Î Ï8çųe u;ƒã ©!$# ¨βÎ) ãΝƒt öyϑ≈ƒt èπs3Íׯ≈n=ϑy ø9#$ MÏ s9$s% øŒ)Î ∩⊆⊆∪
‰Ï ôγϑy 9ø $# ’Îû ¨} $¨Ψ9#$ ãΝÏ=k x6ƒã uρ ∩⊆∈∪ t/Î §s)ßϑø9#$ z ÏΒρu Íοt zÅ Fψ#$ uρ $u‹÷Ρ‘‰9$# ’Îû $γY ŠÅ_uρ zΝƒt ötΒ
Αt $%s ( ×³| 0o _Í ¡ó |¡ôϑƒt Οó s9ρu $Ó !s uρ ’Í< βã θ3ä tƒ ’4 Τ¯ r& b>É ‘u ôMs9$%s ∩⊆∉∪ šsÅ =Î ≈¢Á9#$ zΒÏ uρ WξôγŸ2uρ
çµßϑÏk=èy ƒã uρ ∩⊆∠∪ ãβθ3ä u‹ùs ä. …µç 9s ãΑθà)tƒ $yϑ¯ΡÎ*ùs #\Βø &r # |Ós% #Œs Î) 4 â !$t±„o $tΒ ß,è=÷‚ƒt ª!#$ 7Å Ï9≡‹x 2Ÿ
Νä3çG⁄ø Å_ ‰ô s% ’ÎΤo &r Ÿ≅ƒÏℜu ó Î) ûÍ_t/ 4’n<Î) »ωθ™ß u‘ρu ∩⊆∇∪ ≅Ÿ ‹gÅ ΥM}#$ ρu πs 1u‘öθG− 9$#ρu πs ϑy ò6tÏ :ø $#uρ |=≈tG3Å 9ø #$
#M ö sÛ ãβθ3ä ‹u ùs ϵ‹Ïù ‡ã àΡ'r sù Îö ©Ü9$# Ïπ↔t øŠyγ.x ÈeÏÜ9#$ ∅š ΒiÏ Νà6s9 ß,è=÷z&r þ’oÎΤr& ( Νö 6à /nÎ §‘ ΒiÏ 7πƒt $↔t Î/
$yϑÎ/ Ν3ä ã⁄Îm;tΡ&é uρ ( «!$# βÈ øŒÎ*Î/ 4’At θö uΚø9$# Ä ór&é ρu š⇑t ö/{F #$ uρ tµϑy 2ò F{#$ Û˜Ì /ö &é ρu ( «!$# βÈ Œø *Î /Î
∩⊆∪ šΖÏ ΒÏ σ÷ •Β ΟFç Ζ.ä βÎ) öΝ3ä 9© ZπtƒψU y79Ï ≡sŒ ’Îû β¨ Î) 4 Νö 6à ?Ï θ‹ã ç/ ’Îû tβρã Åz£‰s? $tΒuρ tβθè=.ä ù's?
öΝà6‹ø n=tæ tΠhÌ ãm “Ï%!© $# Ùu ÷èt/ Νà69s ¨≅mÏ T{uρ πÏ 1u‘θö G− 9$# ∅š ΒÏ “£ y‰ƒt š÷ t/ $ϑy Ïj9 $%] ‰dÏ |ÁΒã uρ
νç ρ‰ß ç6ôã$$ ùs öΝà6/š ‘u uρ †nÎ1‘u !© #$ β¨ )Î ∩∈⊃∪ Èβθãè‹ÏÛr&ρu !© #$ (#θà)¨?$$sù Νö 6à În/‘§ ΒÏi π7 tƒ$t↔Î/ /3ä Gç ⁄ø _Å uρ 4

∩∈⊇∪ ΟÒ Š)É tGó¡•Β ÞÔ ≡uÀÅ #‹x ≈yδ 3
šχ胕 Í‘#uθysø9$# š^$s% ( «!$# ’<n Î) ü“‘Í $Á| Ρr& ôtΒ Αt $s% t ø 3ä ø9#$ ãΝκå ]÷ ÏΒ 4†¤| ŠÏã ¡§ymr& !$£ϑn=sù *
$oΨè÷ t7¨?$#uρ |M9ø t“Ρr& $! yϑÎ/ $Ψ¨ tΒ#u $! oΨ/− u‘ ∩∈⊄∪ χš θßϑ=Î ó¡Βã $Ρ¯ r'Î/ ô‰γy ©ô $#ρu !« $$/Î $Ψ¨ Βt #u !« $# ‘â $|ÁΡ&r ß tø Υw
tÌÅ3≈yϑø9#$ ç ö zy ª!#$ ρu ( !ª $# t x6tΒuρ (#ρã x6tΒuρ ∩∈⊂∪ šωÎγ≈¤±9$# ìy Βt $Ψo ;ö Fç 2ò $$ sù Αt θß™§ 9#$
#( ρãx Ÿ2 t%Ï ©!$# ∅š ÏΒ x8ãγÎd Üs Βã uρ ¥’n<)Î 7y èã Ïù#‘u uρ š ‹ùjÏ uθGt ãΒ ’ΤoÎ )Î # ¤| ŠÏè≈tƒ !ª #$ tΑ$s% øŒÎ) ∩∈⊆∪
Νö 6à ãèÅ_ötΒ ¥’<n )Î Ο¢ èO ( Ïπϑy ≈uŠ)É 9ø $# ÏΘθö ƒt 4’<n Î) #( ÿρã x.x š Ï%©!$# −s θö ùs x8θãèt7¨?$# t Ï%©!$# ≅ã Ïã%y`ρu

$\/#‹x tã Νö ßγç/‹Éj tãé'sù #( ρãx .x t %Ï !© #$ $¨Βr'ùs ∩∈∈∪ βt θà Î=tF÷‚?s ϵ‹Ïù óΟFç Ζä. $yϑŠÏù öΝä3Ψo ÷ /t Νã à6mô r'sù
(#θè=Ïϑãt uρ #( θΖã tΒ#u š Ï%©!$# $¨Βr&uρ ∩∈∉∪ tÎÅÇ≈¯Ρ iΒÏ Ογß 9s $Βt uρ οÍ t zÅ Fψ$#ρu $u‹Ρ÷ ‘‰9$# ’Îû #‰Y ƒ‰Ï x©
zÏΒ š ‹ø n=tã νç θ=è ÷GtΡ y7Ï9≡Œs ∩∈∠∪ t ΗÏ Í>≈à© 9$# =ÅsムŸω !ª #$ uρ 3 öΝδè ‘u θã_é& óΟγÎ ‹jÏùuθ‹ã sù MÏ ≈ys=Î ≈¢Á9#$
ΒÏ …çµ)s n=zy ( tΠyŠ#u ≅È Vs ϑy .x !« $# y‰ΖÏã 4|¤ŠãÏ ≅Ÿ sVΒt χ )Î ∩∈∇∪ ΟÉ ‹Å3ys9ø $# Ì .ø Ï%e !#$ ρu MÏ ≈ƒt Fψ$#
ô ϑy ùs ∩∉⊃∪ t Î tIôϑßϑ9ø #$ zΒiÏ 3ä s? ξŸ ùs y7Îi/‘¢ ΒÏ ,‘ ysø9#$ ∩∈∪ βã θä3‹u sù .ä …µç s9 Αt $%s Ο¢ èO >5 #t è?
$Ρt u!$|¡ÎΣuρ /ö .ä u $! oΨö/&r uρ $tΡu$! oΨ/ö r& íä ô‰tΡ #( θö s9$yès? ö≅)à ùs ΟÉ ù=èÏ 9ø $# zΒÏ 8x u%! `y $Βt ‰Ï ÷èt/ .ΒÏ µÏ ‹Ïù 7y §_!%nt
β¨ )Î ∩∉⊇∪ š /Î ‹É ≈x6ø9$# ’?n tã «!$# |MuΖ÷è9© ≅yèfô uΖùs ≅ö ÍκtJ6ö tΡ Ο¢ èO Νö ä3|¡àΡr&uρ $oΨ|¡àΡr&uρ Νö ä.u$! |¡ΣÎ ρu
∩∉⊄∪ ÞΟŠ3Å ys9ø #$ Ⓝ“Í yèø9$# θu ßγs9 !© $# χ )Î ρu 4 ª!#$ ω Î) >µ≈9s Î) ôΒÏ $tΒuρ 4 ‘,ys9ø $# ßÈÁ| s)9ø #$ θu γß s9 #x‹≈δy
π7 ϑy =Î Ÿ2 ’4 n<Î) #( θö s9$yès? É=≈Gt Å3ø9#$ Ÿ≅δ÷ r'≈¯ tƒ ≅ö %è ∩∉⊂∪ t‰Ï Å¡ø ßϑ9ø $$ Î/ Ο7 ŠÎ=æt !© $# ¨βÎ*ùs #( θö ©9uθs? βÎ*ùs
$³Òè÷ t/ $uΖÒà è÷ /t x‹Ï‚−Gtƒ Ÿωρu $↔\ ‹ø ©x ϵÎ/ 8x Î³ô Σè ωŸ ρu !© #$ ω)Î ‰y ç7÷ètΡ ω r& ö/ä3Ζu ÷/t ρu $uΖoΨ÷ t/ ¥#! uθ™y
=É ≈Gt Å6ø9$# Ÿ≅÷δr'¯≈ƒt ∩∉⊆∪ χš θßϑÎ=ó¡Βã $Ρ¯ r'/Î #( ρ߉γy ô©#$ #( θä9θà)sù #( öθ9© θu s? β*Î sù 4 «!#$ βÈ ρߊ iΒÏ $/\ $/t ‘ö &r
ξŸ sù&r 4 ÿ Íνω÷è/t .ΒÏ ω )Î ≅ã ‹fÉ ΡM}$#ρu πè 1‘u θö G− 9$# ÏM9s Ì“Ρé& $! Βt uρ Λt Ïδ≡t/ö )Î þ’Îû χš θ•`!$ysè? zΝ9Ï
$yϑŠÏù šχθ•`!$ys?è Νz =Î sù ÖΝ=ù æÏ ϵ/Î Ν3ä 9s $yϑŠÏù Οó Fç ôfyf≈ym Ï Iωàσ≈¯ δy ÷Λä Ρr'¯≈yδ ∩∉∈∪ šχθè=É)÷ès?
Ÿωuρ $wƒŠÏ θκå ‰u ãΝŠÏδ≡t /ö Î) tβ%.x $tΒ ∩∉∉∪ βt θßϑ=n ÷ès? Ÿω óΟFç Ρr&uρ ãΝ=n è÷ ƒt ª!$#ρu 4 ΝÖ ù=Ïæ µÏ Î/ Νä39s }§øŠs9
¨Ä $¨Ψ9$# ’n<÷ρr& χÎ) ∩∉∠∪ tÏ.Î ô³ßϑø9$# z ΒÏ tβ%.x $Βt uρ $Vϑ=Î ó¡•Β $Z‹ΖÏ ym χš %x. 3Å ≈s9uρ $‹| ÏΡ#uóÇΣn
N¨Šρu ∩∉∇∪ tÏΖÏΒσ÷ ßϑ9ø $# ’ <Í uρ ª!#$ uρ 3 #( θΖã tΒ#u š Ï%!© #$ ρu  É<¨Ζ9$# #‹x ≈yδuρ çνθãè7t ¨?#$ tÏ%©#s9 zΝŠδÏ ≡tö/*Î Î/
χš ρâßêô±o„ $Βt ρu Νö γß ¡| à Ρ&r ωH Î) χš θ=ÅÒム$tΒuρ ö/3ä Ρt θ=ÅÒƒã öθs9 É=≈tG3Å 9ø #$ È≅÷δr& ôÏΒi π× xÍ←$! Û©
É=≈tGÅ3ø9$# Ÿ≅÷δr'¯≈ƒt ∩∠⊃∪ šχρ߉yγô±n@ ÷Λä Ρ&r ρu «!#$ MÏ ≈ƒt $↔t /Î šχρã à õ3s? zΝÏ9 =É ≈Gt Å3ø9#$ ≅Ÿ ÷δr'≈¯ ƒt ∩∉∪
ô ΒÏi π× x ←Í !$©Û Ms9$s%ρu ∩∠⊇∪ βt θßϑn=÷ès? Οó çFΡr&uρ ,¨ ysø9#$ tβθßϑçGõ3s?uρ È≅ÏÜ≈t69ø $$ /Î ,¨ sy ø9$# χš θ¡Ý Î6ù=?s zΝÏ9

…νç t zÅ #u (#ρÿ ã àø.#$ uρ Í‘$γy ¨Ψ9$# µt _ô ρu (#θΖã Βt #u šÏ%©!$# ’?n ãt Αt Ì“Ρ&é “ü Ï%©!$$ /Î (#θãΖΒÏ #u É=≈tG3Å 9ø $# È≅÷δr&
βr& !« #$ “y‰èδ 3“y‰ßγ9ø #$ β¨ Î) ö≅è% ö/3ä oΨƒÏŠ ìy Î7s? yϑÏ9 ωÎ) #( θþ Ζã ΒÏ ÷σè? Ÿωuρ ∩∠⊄∪ βt θèã Å_ö ƒt Νö γß ¯=yè9s
tΒ µÏ Š?Ï σ÷ ƒã !« #$ ‰Ï uŠÎ/ Ÿ≅Òô xø9$# ¨βÎ) ö≅è% 3 öΝä3În/‘u y‰ΖÏã ö/ä.θ_• !$ysƒã ρ÷ r& ÷Λä ‹?Ï ρé& $! Βt ≅Ÿ W÷ iÏΒ Ó‰nt &r #’tA÷σãƒ
ÉΟŠàÏ èy ø9$# ≅È ôÒx9ø $# ρŒè !ª $#uρ 3 â$! t±o„ tΒ ϵGÏ yϑômt /Î È tG÷‚tƒ ∩∠⊂∪ ÒΟŠÎ=tæ ìì Å™≡uρ !ª $#uρ 3 â !$t±„o

∩∠⊆∪
‘9 $oΨƒÏ‰Î/ µç ÷ΖtΒù's? βÎ) ô Β¨ Οßγ÷ΨÏΒuρ 7y ø‹s9Î) ÿνÍ ŠÏj σx ƒã ‘9 $sÜΖ)É /Î çµ÷ΖtΒù'?s βÎ) ôtΒ É=≈Gt Å3ø9#$ È≅δ÷ r& ôΒÏ ρu *
z ↵ÍhŠÏiΒW{#$ ’Îû $uΖŠø =n tã }§Šø s9 #( θ9ä $s% óΟγß Ρ¯ 'r Î/ 7y Ï9≡Œs 3 $VϑÍ←$! s% ϵ‹ø n=ãt M| øΒŠß $tΒ ωÎ) y7‹ø s9Î) ÿνÍ ÏjŠxσムω
’4 +s ?¨ #$ uρ Íνωγô yè/Î ’4 ûn ÷ρr& ô Βt ’4 ?n t/ ∩∠∈∪ šχθßϑ=n èô ƒt Νö δè uρ >z É‹s39ø $# !« $# ’n?tã χš θ9ä θ)à ƒt uρ ×≅‹Î6y™
ξ¸ ‹Î=%s $YΨϑy Or öΝÍκ]È ≈yϑ÷ƒr&uρ !« #$ ‰Ï γô yèÎ/ βt ρç It ô±o„ t %Ï ©!#$ β¨ Î) ∩∠∉∪ tÉ)G− ϑß ø9$# = sŠム©!#$ ¨βÎ*sù
Ÿωρu Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# tΠθö tƒ öΝÍκös9)Î ã àÝ Ζtƒ Ÿωuρ !ª #$ ãΝßγϑß Ï=k 6x ムωŸ uρ οÍ tÅzFψ#$ ’Îû Νö γß 9s t,≈=n yz Ÿω š ×Í ≈¯ 9s 'ρ&é
=É ≈Ft Å3ø9$$/Î ΟßγFt ⊥t Å¡ø9r& βt …âθù=tƒ $)Z ƒÌx s9 óΟßγΖ÷ ΒÏ β¨ )Î ρu ∩∠∠∪ ÒΟŠÏ9&r Uë #x‹tã Οó ßγs9ρu óΟÎγ‹2Åe t“ãƒ
θu èδ $tΒρu «!#$ ωΨãÏ ô ΒÏ θu èδ šχθä9θà)ƒt uρ =É ≈Gt 3Å 9ø #$ š∅ÏΒ θu δè $Βt uρ =É ≈Gt Å6ø9$# z ΒÏ çνθ7ç |¡ósGt 9Ï
!ª $# µç Šu Ï?σ÷ ムβr& @ t±u;9Ï βt %x. $tΒ ∩∠∇∪ βt θßϑ=n ôètƒ öΝèδρu >z É‹s39ø #$ «!#$ ’n?ãt βt θ9ä θà)ƒt uρ !« #$ ‰Ï ΨãÏ ôÏΒ
(#θçΡθä. Å3≈9s uρ !« #$ βÈ ρŠß ÏΒ ’<kÍ #ŠY $t6ãÏ #( θΡç θä. ¨Ä $¨Ζ=Ï9 Αt θà)tƒ Ν§ èO nο§θ7ç Ψ– 9#$ uρ Νz 3õ sß 9ø #$ ρu |=≈Gt Å3ø9$#
(#ρä‹Ï‚−G?s β&r öΝ.ä tΒã ù'tƒ Ÿωρu ∩∠∪ βt θ™ß ‘â ‰ô s? óΟFç Ζ.ä $yϑ/Î ρu =| ≈tG3Å ø9#$ tβθßϑ=Ïk yè?è Οó çFΖä. $ϑy /Î z↵ÍhŠÏΨ≈−/u‘
ª!$# ‹x {s &r øŒ)Î ρu ∩∇⊃∪ tβθßϑÎ=ó¡•Β Λä Ρr& øŒ)Î y‰÷è/t Ìøä3ø9$$ /Î Νä.ã ãΒ'ù tƒ&r 3 $¹/$/t ö‘r& z ↵‹Íh ;Î ¨Ζ9$#ρu πs 3s Í×≈¯ n=pRùQ#$
$ϑy 9Ïj ×−‰dÏ |Á•Β ×Αθ™ß u‘ Νö à2u%! y` Ο¢ Oè 7πϑy 3õ Ïmρu =5 ≈tGÅ2 iÏΒ Νà6çG÷ ?s #u $! yϑ9s z↵ŠÍh ;Î Ψ¨ 9$# t,≈sW‹ΒÏ
(#θþ ä9$s% ( “Ì¹ô Î) Νö ä3Ï9≡Œs 4’n?ãt Μô ?è õ‹s{r&uρ óΟè?‘ö t%ø &r u tΑ$s% 4 …絯ΡãÝÁΨtGs9uρ ϵ/Î £ãΨΒÏ σ÷ çG9s Νö 3ä yètΒ
š Í×≈¯ s9ρ' é'sù š Ï9≡sŒ ‰y è÷ /t 4’<¯ uθ?s ϑy ùs ∩∇⊇∪ t ωÎγ≈±¤ 9#$ z ÏΒi Νä3èy tΒ $O tΡ&r uρ (#ρ߉pκ−ô $$ sù Αt $%s 4 $tΡ‘ö t ø%&r

ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’ûÎ Βt Νz n=ó™r& ÿ…ã&s!uρ χš θäó7ö tƒ !« $# ÇƒÏŠ uö ót sùr& ∩∇⊄∪ šχθà)¡Å ≈x 9ø #$ ãΝδè
$uΖøŠn=tã Αt Ì“Ρé& !$Βt uρ !« $$ Î/ $Ψ¨ tΒ#u ≅ö %è ∩∇⊂∪ χš θãèy_ö ƒã ϵø‹s9)Î ρu $\δöŸ2uρ $YãöθsÛ ⇓Ä ö‘F{#$ ρu
4y›θΒã ’u ÎAρ&é $! tΒρu ÞÅ $7t ™ó {F $#ρu Uš θ)à ÷ètƒρu ,t ≈sy ó™)Î uρ ≅Ÿ ŠÏè≈yϑó™Î)uρ Νz ŠδÏ ≡t /ö Î) ’# ?n ãt Αt Ì“Ρé& $! Βt uρ
tΒuρ ∩∇⊆∪ βt θßϑÎ=ó¡ãΒ …µç s9 ßsó Ρt uρ óΟγß ÷ΨΒiÏ ‰7 my r& t ÷/t −ä hÌ xçΡ ωŸ Νö γÎ nÎ/§‘ ÏΒ šχθŠ– ;Î Ψ¨ 9$#uρ 4¤| ŠãÏ uρ
y#ø‹.x ∩∇∈∪ z ƒÌ ¡Å ≈y‚9ø $# zÏΒ οÍ tzÅ Fψ#$ ’Îû uθèδuρ µç ÷ΨΒÏ ≅Ÿ t6)ø ƒã =n sù $YΨƒÏŠ ÄΝ≈=n ™ó }M $# u ö xî ÆGt ö;tƒ
4 Mà ≈oΨiÉ6t ø9$# Νã δè u !%y`ρu A,my tΑθß™§9$# β¨ r& #( ρÿ ‰ß Îγx©ρu öΝÍκÈ]≈yϑƒ)Î y‰è÷ /t #( ρã x 2Ÿ $ΒY θö s% !ª $# “‰Ï γô ƒt
Ïπs3×Í ¯≈=n yϑ9ø $#ρu !« #$ sπΨo è÷ 9s Νö γÎ ø‹=n tæ ¨β&r Νö δè τä !#t“y_ 7y Íׯ≈s9'ρé& ∩∇∉∪ tÏϑÎ=≈©à9#$ Θu öθ)s ø9#$ “‰Ï ôγtƒ ωŸ !ª #$ ρu
ω Î) ∩∇∇∪ βt ρãsàΖムΝö δè Ÿωρu >Ü #x‹yèø9$# ãΝγß Ζ÷ tã ß#¤sƒä† ωŸ $κp Ïù tÏ$Î#≈zy ∩∇∠∪ t èÏ yϑô_&r Ĩ$¨Ψ9#$ ρu
‰y ÷èt/ #( ρã x x. t Ï%©!$# β¨ )Î ∩∇∪ Οí ŠÏm‘§ Ö‘θà îx !© #$ β¨ Î*sù #( θsß =n ¹ô r&uρ y7Ï9≡Œs ‰Ï è÷ t/ .ÏΒ (#θç/$s? tÏ%©!$#
tÏ%!© #$ ¨βÎ) ∩⊃∪ βt θ—9$! Ò9$# ãΝδè y7Í×≈¯ s9ρ' é&uρ Οó γß Gç /t θö s? Ÿ≅6t )ø ?è 9© #\ø.ä (#ρߊ#Šy —ø $# Ο¢ Oè öΝÎγÏΨ≈yϑƒÎ)
“3 ‰y Gt øù#$ θÈ s9uρ $Y6yδsŒ ⇓Ä ‘ö F{$# â ö≅ÏΒi ΝÏδωymr& ô ΒÏ ≅Ÿ t6ø)ƒã =n ùs Ö‘$¤.ä Νö èδρu (#θ?è $tΒuρ #( ρãx .x
#( θà)Ï Ζè? 4L® ym §É9ø9$# #( θ9ä $oΨs? 9s ∩⊇∪ t Î ÅÇ≈Ρ¯ ΒiÏ Νγß 9s $Βt uρ ΟÒ ŠÏ9&r ë>#x‹tã óΟγß s9 y7×Í ¯≈s9'ρ&é 3 ÿϵÎ/

∩⊄∪ ÒΟŠ=Î tæ ϵÎ/ !© $# ¨βÎ*ùs & óx« ΒÏ #( θà)ÏΖ?è $Βt uρ 4 šχθ™6ÏtéB $£ϑΒÏ
È≅6ö %s ÏΒ µÏ Å¡øΡt 4’?n ãt ≅ã ƒÏℜu ó )Î Πt § ym $Βt ω )Î ≅Ÿ ƒÏ ℜu  ó Î) û _Í t69Ïj yξÏm tβ$Ÿ2 ÏΘ$yè©Ü9$# ≅‘ .ä *
“3 uIt ùø $# Çϑy sù ∩⊂∪ š%Ï Ï‰≈|¹ öΝçGΖä. βÎ) !$yδθè=ø?$$ sù πÏ 1‘u θö −G9$$/Î (#θè?'ù sù ö≅%è 3 èπ1u‘θö −G9$# Αt ”¨ ∴t ?è β&r
#( θãè7Î ?¨ $$ùs 3 !ª #$ s−y‰¹| ≅ö è% ∩⊆∪ βt θßϑÎ=≈©à9#$ Νã èδ š Í×≈¯ 9s ρ' 'é sù 7y Ï9≡sŒ ‰Ï ÷è/t . ÏΒ >z É‹s39ø #$ !« $# ’n?tã
πs 3© t6/Î “%Ï ©#9s Ĩ$Ψ¨ =9Ï ìy ÊÅ ρã ;MøŠt/ tΑρ¨ r& ¨β)Î ∩∈∪ t.Ï Î³ô çRùQ$# z ÏΒ βt %.x $tΒuρ $Z‹ÏΖym tΛδÏ ≡t ö/Î) s'©#ΒÏ
3 $YΨÏΒ#u tβ%.x …ã&#s yzŠy Βt uρ ( zΟŠÏδ≡tö/Î) Πã $)s ¨Β ×M≈Ζu Éi /t 7M≈ƒt #u ϵŠùÏ ∩∉∪ t Ïϑ=n ≈yèù=9jÏ “Y‰èδρu %.Z ‘u $7t ãΒ
Ç ãt ; _Í xî !© $# β¨ Î*ùs t x.x Βt ρu 4 Wξ‹Î6™y µÏ ø‹s9)Î tí$sÜtG™ó #$ ÇΒt MÏ ø 7t ø9$# k mÏ Ä¨$Ζ¨ 9$# ’n?tã ¬!uρ

βt θ=è yϑ÷ès? $tΒ 4’?n ãt κÍ −y ª!#$ ρu «!$# MÏ ≈tƒ$t↔Î/ tβρãà 3õ ?s Νz Ï9 É=≈tG3Å ø9$# Ÿ≅÷δr'¯≈ƒt ≅ö %è ∩∠∪ t ϑÏ n=≈yèø9#$
öΝFç Ρr&uρ %`[ θu Ïã $pκΞt θäó6ö s? z tΒ#u ô Βt !« $# ≅È ‹Î6y™ tã χš ρ‘‰ÝÁ?s Νz 9Ï É=≈tGÅ39ø #$ ≅Ÿ δ÷ r'¯≈ƒt ≅ö è% ∩∇∪
zΒÏi $Z)ƒÌsù #( θèã ‹ÏÜ?è βÎ) (#þθΨã tΒ#u t Ï%©!#$ $pκ‰š 'r ¯≈tƒ ∩∪ tβθè=uΚ÷ès? $ϑ£ tã ≅@ Ï ≈tóÎ/ !ª #$ $Βt uρ 3 â#! y‰yγ©ä
4‘=n ÷Fè? öΝFç Ρ&r uρ βt ρãà 3õ s? y#ø‹.x uρ ∩⊇⊃∪ tÌ Ï≈.x öΝ3ä ÏΖ≈ÿo ‡)Î y‰÷èt/ Ν.ä ρŠ– ã tƒ |=≈tG3Å 9ø #$ (#θ?è ρ&é t Ï%©!#$
8Λ)É Ft ó¡•Β Þ: ≡uÅÀ ’4 <n )Î y“‰Ï èδ ô‰s)sù «!$$Î/ ΝÁÅ tF÷èƒt Βt ρu 3 …ã&è!θß™u‘ öΝ6à ŠùÏ ρu !« #$ Mà ≈tƒ#u öΝ3ä ‹ø n=tæ
∩⊇⊃⊄∪ βt θßϑÎ=ó¡•Β ΝçFΡ&r uρ ω )Î ¨ è∫θèÿsC Ÿωuρ µÏ ?Ï $)s è? ¨,my !© $# #( θ)à ®?#$ #( θΨã tΒ#u t Ï%©!$# $κp š‰'r ¯≈ƒt ∩⊇⊃⊇∪
[#! y‰ôã&r ÷ΛäΖ.ä Œø )Î öΝä3ø‹n=tæ «!$# |Mϑy ÷èÏΡ #( ρãä.Œø $#ρu 4 #( θè%§ x ?s ωŸ uρ $èY ‹ϑÏ y_ !« #$ ≅È ö7pt¿2 #( θßϑÁÅ tGôã#$ uρ
Í‘$Ζ¨ 9$# zΒÏi ;οtø ãm $xx© 4’n?ãt Λ÷ ä Ζ.ä uρ $ΡZ ≡uθ÷z)Î ÿ ϵFÏ uΚ÷èÏΖ/Î Λäsó t7ô¹r'sù öΝä3/Î θè=è% t÷ t/ y#9© 'r sù
×π¨Βé& öΝ3ä ΨΒÏi ä3tFø9ρu ∩⊇⊃⊂∪ βt ρ‰ß tGöκEs /÷ ä3ª=yès9 µÏ GÏ ≈ƒt #u Νö ä39s !ª #$ ß iÎ 6t ƒã y7Ï9≡x‹x. 3 $κp ÷]iΒÏ Νä.x‹s)Ρr'sù
χš θßsÎ=øϑß ø9#$ ãΝèδ 7y Í×≈¯ s9ρ' é&uρ 4 Ì 3s Ψϑß 9ø $# Ç tã tβöθyγ÷Ζƒt ρu ∃Å ρã÷èRp Qù $$ /Î tβρã ãΒù'ƒt uρ Îö ƒs ø:#$ ’<n )Î tβθããô‰tƒ
Νö çλm; y7×Í ≈¯ 9s ρ' &é uρ 4 àM≈Ψo iÉ 6t 9ø $# æΛèεu!%`y $tΒ Ï‰÷è/t . ΒÏ #( θà =n tF÷z$#uρ #( θ%è §xs? tÏ%©!$%.x #( θΡç θ3ä s? Ÿωuρ ∩⊇⊃⊆∪
öΝßγèδθã_ρã Nô ¨Šuθ™ó #$ tÏ%©!#$ $Β¨ r'sù 4 ×νθ_ã ρã Š– θu ó¡n@uρ ×νθã_ãρ Ù ‹u ö;s? Πt θö tƒ ∩⊇⊃∈∪ ÒΟŠÏàtã ë>#x‹ãt
Mô Òu‹ö/$# tÏ%©!$# $Β¨ &r uρ ∩⊇⊃∉∪ βt ρãà õ3s? ÷ΛäΖ.ä $ϑy Î/ z>#x‹èy ø9#$ (#θ%è ρä‹ùs Νö 3ä ΨÏ ≈ϑy ƒ)Î y‰÷èt/ Λnä ö x.x &r
3 Èd,ys9ø $$ /Î y7ø‹=n ãt $δy θè=G÷ Ρt «!$# Mà ≈ƒt #u y7ù=Ï? ∩⊇⊃∠∪ βt ρà$#Î ≈yz $κp ùÏ Νö èδ !« #$ ÏπuΗ÷q‘u ’∀Å ùs Νö γß δè θã_ρã
ìß y_ö è? «!$# ’n<Î)ρu 4 ÚÇ ‘ö F{#$ ’ûÎ $tΒuρ ÏN≡θu ≈ϑy ¡¡9#$ ’Îû $Βt !¬ uρ ∩⊇⊃∇∪ t ÏΗs>≈yè=ù jÏ9 $Vϑù=àß ‰ß ƒÌ ãƒ ª!$# $Βt uρ
Ç ãt šχöθyγ÷Ψs?uρ ∃Å ρã÷èyϑø9$$Î/ βt ρâß∆'ù s? ¨Ä $¨Ψ=Ï9 Mô y_Ì÷z&é >π¨Βé& u ö zy öΝçGΖä. ∩⊇⊃∪ â‘θΒã {W $#
Νã γß Ζ÷ ÏΒi 4 Νγß 9© #Z ö zy βt %s39s É=≈Gt 6Å 9ø #$ ≅ã ÷δr& š∅Βt #u öθ9s ρu 3 «!$$/Î tβθãΖÏΒ÷σè?uρ Ì 6x Ζϑß ø9$#
Νö .ä θ=è ÏG≈s)ƒã β)Î uρ ( ”Œ] r& ωH Î) öΝà2ρ•Û؃t 9s ∩⊇⊃∪ tβθ)à ¡Å ≈x 9ø $# ãΝèδçYs ò2r&uρ χš θΨã ÏΒ÷σϑß ø9$#
zÏiΒ 9≅6ö tp 2¿ ω Î) (#θþ à )É Oè $Βt t ør& πè ©9Ïe%!$# Νã κÍ ö n=tã Mô t/ÎàÑ ∩⊇⊇∪ šχρç Ç| ΖムωŸ §ΝèO u‘$t/Š÷ F{$# ãΝ.ä θ—9θu ãƒ

öΝγß Ρ¯ r'Î/ š 9Ï ≡Œs 4 πè Ζu 3s ó¡yϑ9ø #$ ãΝÍκö=n tã ôMt/ÎàÑρu «!#$ z ÏiΒ =5 ŸÒtó/Î ρâ !$t/ρu ¨Ä $¨Ψ9$# z ÏΒi ≅9 ö6ymρu «!$#
(#θçΡ%.x ρ¨ (#θ|Átã $ϑy /Î y79Ï ≡Œs 4 d,9 my Î ö tó/Î u !$Šu ;Î Ρ/ {F #$ βt θè=çGø)ƒt uρ !« #$ ÏM≈ƒt $↔t Î/ tβρãàõ3ƒt (#θçΡ%.x

∩⊇⊄∪ βt ρ߉Gt ÷ètƒ
Νö δè uρ ≅È ø‹©9$# u!$Ρt #u «!#$ ÏM≈ƒt #u tβθ=è ÷Gƒt ×πϑy Í←!$s% π× Β¨ &é =É ≈tGÅ39ø #$ È≅÷δ&r ô ΒiÏ 3 [!#uθy™ (#θ¡Ý øŠ9s *
Ç tã tβöθγy Ψ÷ ƒt uρ ∃Å ρã÷èyϑø9$$Î/ šχρããΒù'ƒt uρ ÌÅzψF $# ΘÏ öθu‹ø9#$ ρu !« $$Î/ χš θãΨΒÏ ÷σム∩⊇⊂∪ βt ρ߉àfó¡o„
9 ö zy ô ÏΒ #( θè=yèø tƒ $Βt uρ ∩⊇⊆∪ tÅsÎ=≈¢Á9#$ zΒÏ š×Í ≈¯ s9ρ' é&uρ ÏN≡u ö y‚ø9#$ ’ûÎ χš θããÌ ≈|¡„ç uρ Ì 3s Ψϑß ø9$#
öΝγß ÷Ψtã z Í_óø è? 9s (#ρãx.x šÏ%!© #$ ¨β)Î ∩⊇∈∪ š É)F− ßϑ9ø $$/Î Ο7 ŠÎ=æt !ª #$ ρu 3 νç ρã xò6ムn=ùs
∩⊇∉∪ βt ρà$#Î ≈yz $κp Ïù Νö δè 4 ‘Í $¨Ψ9#$ =Ü ≈tp õ¾&r y7Í×≈¯ 9s 'ρé&uρ ( $↔\ ‹ø x© !« #$ ziÏΒ Νδè ‰ß ≈9s ÷ρr& ωI uρ Νö ßγä9≡θu øΒ&r
7Θθö s% ^y ö my Mô t/$|¹r& ;ÀÅ $pκùÏ 8xƒ‘Í ≅È Vs ϑy 2Ÿ $u‹Ρ÷ ‰‘ 9#$ Íοθ4 uŠys9ø $# ÍνÉ‹≈yδ ’ûÎ βt θà)ÏΖム$Βt ã≅sVtΒ
$κp ‰š r'≈¯ ƒt ∩⊇∠∪ βt θßϑÎ=àô ƒt öΝγß |¡à Ρ&r ôÅ3≈9s uρ !ª #$ ãΝγß ϑy =n sß $Βt ρu 4 µç G÷ 6x n=÷δ'r sù Νö γß ¡| à Ρr& (#θþ ϑß n=ßs
NÏ y‰t/ ô‰s% Λ÷ —ÏΨtã $tΒ (#ρŠ– ρu ωZ $6t yz öΝ3ä Ρt θ9ä ù'ƒt ωŸ öΝ3ä ΡÏ ρߊ ΒiÏ ZπΡt $sÜ/Î #( ρ‹ä Ï‚−Gs? Ÿω #( θãΨΒt #u t%Ï !© #$
Λ÷ ä Ζä. β)Î ( ÏM≈ƒt Fψ#$ ãΝä39s $Ψ¨ ¨/t ô‰%s 4 ç 9t ø.&r öΝèδ‘â ρ߉¹ß ‘Ï ÷‚è? $tΒuρ Νö γÎ Ïδ≡θu ùø r& ô ΒÏ â !$ÒŸ øót79ø #$
öΝä.θ)à 9s #Œs )Î uρ &Ï Íj#.ä É=≈Gt Å39ø $$/Î βt θãΨΒÏ σ÷ ?è ρu Νö ä3Ρt θ™6tÏ ä† ωŸ uρ Νö åκΞt θ7™ tÏ Bé ÏIω'ρ&é Νö çFΡ'r ¯≈yδ ∩⊇∇∪ βt θè=)É è÷ s?
!© $# β¨ )Î 3 öΝä3àÏ Šø ót Î/ #( θè?θãΒ ö≅%è 4 áÅ ‹ø tóø9#$ zÏΒ ≅Ÿ ΒÏ $tΡ{F $# ãΝä3‹ø n=tæ (#θ‘Òãt (#θö n=yz #sŒ)Î ρu $Ψ¨ Βt #u (#θþ 9ä $%s
( $yγÎ/ #( θãmtøƒt π× ⁄t hŠÍ ™y öΝä3ö7ÅÁè? βÎ)ρu öΝèδσ÷ ¡Ý ?s ×πuΖ|¡ym öΝ3ä ¡ó ¡| øÿCs β)Î ∩⊇∪ ‘Í ρ߉Á 9$# ÏN#x‹Î/ 7Λ=Î æt
Œø )Î ρu ∩⊇⊄⊃∪ ÔÝŠtÏ Χè χš θè=yϑ÷ètƒ $yϑ/Î !© #$ ¨β)Î 3 $º↔‹ø ©x Νö èδ߉‹ø x. öΝà2•ÛØtƒ Ÿω #( θà)G− ?s uρ #( ρç9É Áó ?s β)Î ρu
Mϑ£ yδ Œø Î) ∩⊇⊄⊇∪ îΛÎ=æt ììŠÿÏ xœ ª!$#ρu 3 ΑÉ $tF)É ù=9Ï ‰y Ïè≈)s Βt t ΖÏ ÏΒ÷σϑß ø9$# —ä Èhθt7è? š Î=÷δr& ôÏΒ |Nρ÷ y‰xî
ô‰)s 9s uρ ∩⊇⊄⊄∪ βt θãΨÏΒ÷σßϑø9#$ ≅È ©.θu Gt Šu =ù sù «!$# ’n?ãt uρ 3 $Κu åκ‘ 9Ï uρ ª!#$ uρ ξŸ t±ø s? β&r öΝ6à ΨΒÏ βÈ $tGxÍ←!$Û©
šÏΨΒÏ σ÷ ßϑ=ù Ï9 ãΑθ)à s? Œø Î) ∩⊇⊄⊂∪ tβρã ä3ô±n@ öΝä3=ª èy s9 ©!#$ #( θ)à ¨?$$sù ( '× ©!ÏŒr& Νö Fç Ρr&uρ ‘9 ‰ô 7t /Î !ª $# Νã ä.u|ÇtΡ

(#ρç 9É óÁ?s β)Î 4 #’?n t/ ∩⊇⊄⊆∪ t Ï9”u ∴ãΒ πÏ s3Íׯ≈=n yϑø9$# z ÏΒi #7 ≈9s #u πÏ sW≈=n sW/Î Νä3/š u‘ Νö ä.£‰ϑÏ ƒã β&r öΝ3ä uŠÏõ3ƒt s9r&
Ïπs3×Í ≈¯ n=yϑø9#$ z iÏΒ 7#≈9s #u πÏ |¡ôϑsƒ2¿ Ν3ä /š u‘ Νö ä.Š÷ ωôϑム#‹x ≈δy Νö δÏ Í‘θö sù ÏΒi Νä.θè?ù'ƒt ρu #( θ)à −Gs?ρu
ô ΒÏ ω )Î ç Çó ¨Ζ9$# $Βt uρ 3 ϵ/Î Ν3ä /ç θ=è %è ¨ È⌡yϑÜô tGÏ9uρ Νö ä3s9 “3 uô³ç0 ω )Î !ª $# &ã #s yèy_ $Βt uρ ∩⊇⊄∈∪ tΒÏ Èhθ|¡ãΒ
t 6Î Í←%! s{ #( θç6=Î s)ΨuŠùs Νö κå tJ6Î 3õ ƒt ρ÷ r& #( ÿρãx.x tÏ%!© $# z ΒÏi $ù] t Ûs ìy Üs ø)‹u Ï9 ∩⊇⊄∉∪ ΟÉ ‹Å3tp :ø $# Í“ƒÍ•yèø9#$ «!$# ωΨÏã
∩⊇⊄∇∪ χš θßϑ=Î ≈ßs Νö ßγ¯ΡÎ*sù öΝγß t/jÉ‹yèムρ÷ &r Νö Íκön=tæ >z θçGtƒ ρ÷ r& í ó x« Ì Βø {F $# z ΒÏ š s9 §} øŠ9s ∩⊇⊄∠∪
Ö‘θàxî ª!#$ uρ 4 â!$t±„o tΒ Ü>jÉ‹èy ãƒuρ â !$t±o„ ϑy 9Ï ãÏ óø ƒt 4 ÇÚö‘{F $# ’Îû $tΒuρ NÏ ≡θu ≈yϑ¡¡9$# ’ûÎ $Βt ¬!ρu
©!#$ (#θ)à ¨?#$ uρ ( πZ x yè≈ÒŸ •Β $Z ≈yèÊô r& #( θ# t/Ìh 9#$ #( θè=à2ù'?s Ÿω #( θãΨtΒ#u š Ï%©!#$ $γy •ƒ'r ¯≈tƒ ∩⊇⊄∪ ΟÒ ‹Ïm§‘
Αt θ™ß §9$#uρ !© #$ #( θãè‹ÛÏ r&uρ ∩⊇⊂⊇∪ t ÌÏ≈3s =ù 9Ï ôN‰£ ãÏ é& ûLÉ ©9$# ‘u $¨Ζ9$# (#θà)?¨ $#uρ ∩⊇⊂⊃∪ tβθßs=Î ø?è Νö 3ä =ª èy s9

∩⊇⊂⊄∪ χš θßϑymö?è Νö à6¯=yès9
ôN£‰Ïãé& ÚÞ ö‘{F #$ ρu ßN≡uθ≈yϑ¡¡9#$ $yγÊà óãt π> Ψ¨ y_ρu Νö 6à nÎ/‘§ ÏΒi ;οtÏ øótΒ 4’<n )Î (#θþ ãã‘Í $y™uρ *
Çtã t ùÏ $yèø9#$ uρ xá‹ø tóø9#$ tϑÏ àÏ ≈x69ø #$ uρ Ï #! §œØ9#$ uρ Ï!#§ œ£9$# ’ûÎ tβθà)ÏΖƒã t %Ï ©!#$ ∩⊇⊂⊂∪ t É)G− ßϑù=9Ï
öΝæη|¡à Ρr& #( þθßϑ=n sß ÷ρ&r ºπ±t Ås≈ùs (#θ=è yèsù #sŒÎ) š Ï%©!$#ρu ∩⊇⊂⊆∪ š ÏΖ¡Å só ßϑø9#$ = tÏ ä† !ª #$ uρ 3 ¨Ä $¨Ψ9$#
#( θè=èy sù $Βt ’4 n?tã (#ρ•ÇÅ ƒã Νö s9ρu !ª $# ωÎ) šUθçΡ—%!#$ ã Ï øótƒ Βt uρ öΝÎγ/Î θΡç ‹ä 9Ï (#ρãx øótGó™$$ sù !© #$ (#ρã.x sŒ
$yγÏFøtrB ÏΒ “Ì øgBr M× ≈¨Ψ_y ρu öΝγÎ /nÎ §‘ iÏΒ ×οt Ïøó¨Β Νδè äτ!#t“y_ y7×Í ¯≈s9ρ' é& ∩⊇⊂∈∪ χš θßϑn=èô tƒ öΝèδuρ
’ûÎ (#ρç¡Å sù ×sß™ öΝ3ä Î=ö6%s ÏΒ ôM=n yz ‰ô s% ∩⊇⊂∉∪ t,Î#ϑÏ ≈èy 9ø #$ ã_ô r& Νz ÷èΡÏ ρu 4 $pκùÏ š $Ï Î#≈zy ã≈κp Ξ÷ {F $#
π× sàÏãöθtΒuρ “‰Y δè uρ ¨Ä $¨Ψ=jÏ9 ×β$u‹/t #‹x ≈yδ ∩⊇⊂∠∪ t Î/É‹j s3ßϑø9$# πè 6t É)≈tã tβ%x. #y ‹ø .x (#ρã ÝàΡ$$ùs ÚÇ ö‘F{$#
β)Î ∩⊇⊂∪ tÏΖΒÏ σ÷ •Β ΟçGΨä. βÎ) tβöθn=ãô {F #$ Νã Fç Ρr&uρ #( θΡç t“tø Br Ÿωρu (#θΖã Îγ?s ωŸ uρ ∩⊇⊂∇∪ šÉ)−Gßϑù=9Ïj
Νz n=è÷ ‹u 9Ï ρu ¨Ä $¨Ψ9$# t÷ t/ $γy ä9Íρ#y‰Ρç ãΠ$ƒ− F{#$ 7y =ù ?Ï uρ 4 …&ã #é ÷ViÏΒ yÓ ö%s Πt θö s)ø9#$ ¡§Βt ô‰)s ùs Óyö%s Νö ä3ó¡|¡ôϑƒt
!ª #$ }ÈsÅc yϑãŠ9Ï uρ ∩⊇⊆⊃∪ tΚÉ Î=≈à© 9$# =Ït†ä ωŸ ª!$#uρ 3 u!#y‰κp −à öΝä3ΖÏΒ x‹Ï‚−Gtƒuρ #( θΖã Βt #u šÏ%©!#$ ª!$#

ª!#$ ÉΟn=÷ètƒ $£ϑ9s ρu πs ¨Ψfy 9ø #$ (#θ=è äzô‰s? β&r ÷Λä ö7¡Å my ôΘr& ∩⊇⊆⊇∪ š ÍÏ ≈s39ø $# ,t ysϑô ƒt uρ (#θΨã tΒ#u t %Ï ©!$#
βr& ≅È 6ö %s ÏΒ N| θö yϑ9ø $# tβθö Ψ¨ ϑy s? Λ÷ äΨä. ‰ô s)s9uρ ∩⊇⊆⊄∪ tÎÉ9≈¢Á9$# Νz =n ÷ètƒuρ Νö 3ä ΖÏΒ (#ρ߉γy ≈y_ tÏ%!© #$
&Ï Î#ö7%s ÏΒ Mô n=yz ô‰%s ×Αθ™ß ‘u ω Î) ‰î £ϑtp èΧ $tΒuρ ∩⊇⊆⊂∪ tβρãàÝ Ζ?s Λ÷ ä Ρr&ρu çνθϑß çG÷ƒ&r ‘u ô‰)s sù νç öθ)s ù=s?
§ ÛØtƒ n=sù ϵ‹ø t6)É tã ’4 ?n tã ó=Î=)s Ζtƒ tΒρu 4 öΝä3Î6≈)s ãô &r #’n?ãt Λ÷ ä6ö =n )s Ρ#$ Ÿ≅FÏ %è ρ÷ &r |N$¨Β ' Î*ùs r& 4 ã≅ß™” 9$#
«!$# ÈβøŒÎ*Î/ ω Î) N| θϑß ?s βr& §C ø Ζu Ï9 tβ$Ÿ2 $Βt uρ ∩⊇⊆⊆∪ t Ì Å6≈¤±9$# !ª #$ “Ì“ôf‹u ™y uρ 3 $↔\ ø‹x© ©!$#
$κp ÷]ΒÏ ϵ?Ï σ÷ Ρç οÍ t zÅ Fψ$# z>#uθOr Š÷ ÌムΒt uρ $pκ]÷ ΒÏ ϵ?Ï σ÷ çΡ $u‹Ρ÷ ‘‰9#$ z>#θu rO ÷ŠÌƒã ∅tΒρu 3 Wξ§_σx •Β $Y7≈Ft .Ï
$! ϑy Ï9 (#θΖã δy uρ $yϑsù ×ÏW.x tβθ•‹În/Í‘ …çµèy tΒ Ÿ≅Gt ≈s% c%<É Ρ¯ iÏΒ Éi r'.x ρu ∩⊇⊆∈∪ t Ì3Å ≈±¤ 9#$ “Ì“ôfΖu ™y uρ 4
βt %x. $Βt uρ ∩⊇⊆∉∪ tÎ9É ≈Á¢ 9$# =Ïtä† ª!$#uρ 3 (#θΡç %s3tGó™$# $tΒuρ (#θà èã Ê| $tΒρu «!$# È≅‹6Î ™y ’Îû öΝκå u5$|¹r&
$Ρt ö ÝÁΡ$#uρ $oΨtΒ#y‰%ø &r ôMmÎ6Or uρ $Ρt ÌΒø r& þ’Îû $Ψo ùs #uó Î)ρu $Ψo /t θçΡèŒ $Ζu s9 ö Ïîø #$ $Ζu /− u‘ #( θä9$s% β&r ωH )Î óΟγß s9θö s%
ª!$#uρ 3 Íοt zÅ ψF #$ É>#θu rO z¡ó ãmρu $u‹÷Ρ‰‘ 9#$ >z #uθrO !ª $# ãΝßγ9?s $t↔sù ∩⊇⊆∠∪ tÍ Ï≈x6ø9$# ÏΘθö )s ø9$# ’n?ãt
Μô à2ρ–Šãƒt #( ρã x.x š Ï%©!#$ #( θãè‹ÜÏ è? β)Î #( θþ Ψã Βt #u š Ï%!© $# $yフ r'≈¯ ƒt ∩⊇⊆∇∪ t ΖÏ Å¡ósçRQù $# = Ït†ä
∩⊇∈⊃∪ z ƒÎÇÅ ≈¨Ζ9#$ çözy θu δè uρ ( öΝ6à 89s θö Βt ª!#$ ≅È t/ ∩⊇⊆∪ tÎ £Å ≈zy (#θ6ç Î=s)ΖtFsù öΝ3ä Î7≈s)ãô &r ’# ?n tã
( $ΖY ≈sÜ=ù ß™ ϵÎ/ öΑ”iÍ ∴t ƒã öΝ9s $Βt «!$$/Î #( θ2à u°õ &r $! ϑy /Î |=ãô ”9$# #( ρã x .x š Ï%©!$# >É θ=è è% ’Îû ‘)É ù=ãΖy™
Œø Î) …ÿ çν‰y ôãuρ !ª #$ ãΝ6à s%‰y |¹ ô‰)s s9uρ ∩⊇∈⊇∪ š ϑÏ =Î ≈©à9#$ “θu V÷ tΒ }§♥ø Î/uρ 4 ‘â $¨Ψ9$# Νã γß 1ρu 'ù tΒuρ
Ν3ä 1u‘&r !$Βt ‰Ï ÷èt/ .ΒiÏ ΜGç øŠ|Áãt ρu ÌøΒ{F #$ ’ûÎ Νö Fç ãô “t ≈Ψo s?uρ óΟçF=ù ϱùs #Œs )Î #_¨Lym ( µÏ ΡÏ øŒÎ*/Î ΝßγΡt θ¡ßs?s
Νö à6ùs t|¹ §ΝOè 4 οn tÅzFψ#$ ‰ß ƒÌム¨Β Νà6ΨΒÏ ρu $‹u Ρ÷ ‘‰9$# ߉ƒÌ ãƒ Β¨ Ν6à ΨΒÏ 4 šχθ6™ Åsè? $Β¨

∩⊇∈⊄∪ tÏΖΒÏ ÷σϑß ø9#$ ’n?tã @≅ôÒùs ρèŒ !ª #$ ρu 3 Νö 6à Ψãt $xtã ô‰s)9s uρ ( Νö 3ä Šu =Î tF;ö uŠÏ9 Νö åκ÷]ãt
Νö 3ä 1t ÷zé& þ’ûÎ öΝà2θãã ô‰tƒ Û^θ™ß §9#$ uρ ‰7 my &r #’?n tã χš …âθ=ù ?s ωŸ uρ šχρ‰ß ÏèóÁè? øŒÎ) *
7 Î6yz !ª #$ uρ 3 öΝà67t ≈¹| &r $! Βt ωŸ uρ Νö à6s?$sù $tΒ 4’?n tã (#θΡç t“só s? ŸξøŠx6Ïj9 Οd5 ót Î/ $Cϑxî öΝà67t ≈Or 'r sù

( Νö 3ä ΖiΒÏ πZ x ←Í $! Ûs 4 y´óø ƒt $U™$yèœΡ ZπΖu tΒr& ΟdÉ ót ø9#$ ωè÷ t/ .iÏΒ Νä3ø‹=n tæ tΑt“Ρr& Ν§ Oè ∩⊇∈⊂∪ tβθè=yϑ÷ès? $ϑy Î/
≅δy χš θä9θ)à ƒt ( Ïπ‹§ =Î Îγ≈yfø9$# £sß d,È ys9ø #$ u öxî !« $$/Î šχθ‘ΖàÝ tƒ öΝκå ¦ß à Ρr& Νö κå J÷ ϑ£ yδr& ô‰%s π× xÍ←!$sÛuρ
( šs9 βt ρ‰ß ö6ムωŸ $Β¨ ΝÍκ¦Å àΡr& ’þ Îû βt θà ƒø †ä 3 !¬ …ã&©#.ä tΒø {F $# β¨ )Î ≅ö è% 3 &ó x« ΒÏ Ì Βø {F $# zÏΒ $Ψo 9©
tÏ%!© $# —y u y9s9 öΝ3ä Ï?θã‹ç/ ’Îû Λ÷ äΨä. öθ9© ≅è% 3 $oΨßγ≈yδ $uΖ=ù ÏG%è $¨Β Ö óx« Ì øΒ{F $# z ÏΒ $Ψo s9 tβ%x. θö 9s βt θä9θ)à ƒt
’ûÎ $tΒ }ÈcÅsϑy ‹ã Ï9uρ öΝ2à Í‘ρ߉¹ß ’Îû $Βt !ª $# u’Í?tF;ö Šu Ï9ρu ( öΝγÎ èÏ _Å $ŸÒΒt 4’<n Î) ≅ã ÷F)s 9ø $# ãΝÎγøŠ=n æt =| ÏG.ä
Èβ$yèôϑpgø:#$ ‘s)Gt 9ø #$ tΠθö ƒt öΝ3ä ΖÏΒ #( θö 9© θu s? t%Ï ©!$# β¨ )Î ∩⊇∈⊆∪ ‘Í ρ‰ß Á 9#$ NÏ #‹x Î/ 7ΟŠ=Î tæ !ª $#uρ 3 öΝ3ä Î/θè=è%
ΟÒ ŠÎ=ym î‘θàxî ©!$# ¨βÎ) 3 Νö åκ]÷ tã ª!#$ $x ãt ô‰)s s9uρ ( (#θç7|¡x. $tΒ ÙÇ ÷è7t /Î ß≈Üs ø‹¤±9$# Νã ßγ©9u”It ó™$# $ϑy ¯ΡÎ)
’ûÎ (#θ/ç uÑŸ #sŒ)Î Νö ÎγΡÏ ≡θu z÷ }\ #( θ9ä $%s ρu (#ρã x.x t Ï%!© %$ .x (#θçΡθä3s? ωŸ (#θãΨtΒ#u t %Ï !© $# $pκ‰š r'≈¯ tƒ ∩⊇∈∈∪
’ûÎ οZ uô£my 7y 9Ï ≡sŒ ª!$# ≅Ÿ èy ôfŠu Ï9 (#θè=ÏFè% $tΒuρ (#θ?è $tΒ $Βt $tΡy‰ΨÏã #( θçΡ%.x θö ©9 ““x äî #( θΡç %x. ÷ρ&r ÇÚ‘ö F{#$
÷ρ&r !« #$ È≅‹Î6™y ’ûÎ Οó Fç =ù ÏFè% È⌡9s uρ ∩⊇∈∉∪ ×ÅÁ/t tβθ=è yϑè÷ ?s $ϑy Î/ !ª #$ uρ 3 àM‹ÿÏ ä‡ρu Ç‘øtä† ª!$#ρu 3 öΝÍκÍ5θ=è %è
«!$# ’<n }Z öΝFç =ù FÏ %è ρ÷ &r öΝFš Β• È⌡9s uρ ∩⊇∈∠∪ šχθèã yϑøgs† $£ϑiÏΒ × öyz îπyϑmô u‘uρ «!$# z ΒÏi ×οtÏ øóyϑs9 óΟFš Βã
#( θ‘ÒxΡω] =É =ù s)9ø $# xá‹=Î xî $àˆ sù M| Ψ.ä öθs9uρ ( Νö ßγs9 M| ΖÏ9 !« #$ z ΒiÏ 7πyϑômu‘ $yϑ6Î ùs ∩⊇∈∇∪ tβρç ³| øtéB
’n?tã ö≅.© θu tGùs M| Βø z•tã #Œs *Î ùs ( Í ö∆{F $# ’ûÎ Νö δè ‘ö ρÍ $x©uρ öΝçλm; ö Ïóø tG™ó #$ ρu Νö åκ÷]ãt ß#ãô $$ sù ( y79Ï öθym ôÏΒ
ϑy sù öΝä39ø ‹ä ƒø †s β)Î ρu ( Νö ä3s9 |=9Ï $xî ξŸ sù !ª $# ãΝ.ä ÷ÇÝ Ζtƒ βÎ) ∩⊇∈∪ t,#Î Ï.j uθtGßϑ9ø #$ =tÏ ä† ©!$# ¨β)Î 4 !« #$
β&r @c É<Ψo 9Ï tβ%.x $Βt ρu ∩⊇∉⊃∪ tβθΨã ÏΒ÷σϑß ø9#$ ≅È .© uθGt Šu =ù ùs «!#$ ’?n tãuρ 3 νÍ ‰Ï ÷è/t . ÏiΒ Νä.çÇÝ Ζtƒ “%Ï !© $# #Œs
ωŸ öΝδè ρu ôMt6|¡.x $¨Β §< øtΡ ‘≅à2 ’4 ¯ûuθ?è §ΝèO 4 Ïπyϑ≈uŠ)É 9ø #$ Πt θö ƒt ¨≅îx $yϑÎ/ ÏN'ù tƒ ö≅è=óø tƒ Βt ρu 4 ≅¨ äóƒt
§} ø♥/Î uρ 4 æΛ©γy _y µç 1ρu 'ù tΒρu «!#$ z ΒiÏ Ý7 ‚y |¡0Î u $! /t . ϑy x. «!$# βt ≡uθôÊÍ‘ ìy 6t ©?#$ Çϑy sù&r ∩⊇∉⊇∪ βt θßϑ=n ôàãƒ
’n?tã ª!$# £Βt ô‰s)s9 ∩⊇∉⊂∪ šχθè=yϑ÷èƒt $yϑÎ/ 7 ÁÅ t/ ª!$#ρu 3 !« #$ y‰ΨÏã ìM≈y_‘u Šy Νö èδ ∩⊇∉⊄∪ çÁÅ pRQù $#
ãΝßγϑß k=Ï yèãƒuρ Νö Íκe2Å t“ãƒρu ϵGÏ ≈tƒ#u öΝκÍ ö =n tæ (#θ=è G÷ ƒt Μô ÎγÅ¡àΡ&r ô ΒiÏ Zωθß™u‘ öΝÍκùÏ y]èy /t øŒÎ) t ÏΖÏΒσ÷ ßϑ9ø $#

π× t7ŠÅÁΒ• Ν3ä ÷Gu;≈|¹&r $! ϑ£ 9s uρ&r ∩⊇∉⊆∪ A Î7Β• 9≅≈=n Ê| ’Å∀9s ≅ã ö6%s ΒÏ #( θΡç %x. βÎ)uρ πs yϑ6ò Ïtø:$#uρ =| ≈Gt 3Å 9ø $#
Ö ƒ‰Ï %s &ó «x ≅eÈ ä. ’4 n?tã ©!#$ β¨ Î) 3 Νö ä3¡Å àΡ&r ‰Ï ΨÏã ô ΒÏ uθèδ ö≅è% ( #x‹≈δy ’4 Τ¯ &r Λ÷ äù=%è $pκö=n V÷ ÏΒi Λä ö6|¹&r ô‰%s
t%Ï ©!#$ zΝ=n ÷èu‹Ï9uρ ∩⊇∉∉∪ t ÏΖÏΒσ÷ ßϑ9ø #$ zΝ=n ÷èu‹9Ï uρ !« $# ÈβøŒÎ*6Î ùs Èβ$èy ôϑgp ø:#$ ‘s)Gt 9ø $# tΠθö ƒt öΝä37t ≈|¹r& $! tΒuρ ∩⊇∉∈∪
öΝä3≈oΨ÷è7t ¨?^ω ωZ $tFÏ% Νã n=è÷ tΡ θö s9 (#θä9$s% ( #( θèã sùŠ÷ #$ ρÍ r& !« #$ ≅È ‹Î6™y ’ûÎ #( θ=è GÏ ≈%s (#öθ9s $yès? öΝλç ;m ≅Ÿ Š%Ï ρu 4 #( θ)à ùs $tΡ
3 Νö Íκ5Í θè=%è ’Îû §} Šø 9s $¨Β ΝγÎ δÏ ≡θu ùø r'/Î šχθä9θà)ƒt 4 Ç ≈ϑy ƒ∼M 9Ï Νö åκ]÷ ΒÏ >Ü t%ø r& >‹≥Í tΒöθtƒ Ìøà6=ù 9Ï Νö δè 3
ö≅è% 3 #( θ=è ÏF%è $tΒ $tΡθãã$Ûs &r θö s9 #( ρ‰ß yès%ρu Νö ÍκÍΞ≡θu z÷ \} (#θä9$%s t %Ï !© #$ ∩⊇∉∠∪ βt θϑß çF3õ tƒ $oÿ3Ï ãΝ=n ÷æ&r !ª $#uρ
’ûÎ #( θ=è FÏ è% tÏ%!© $# ¨t¡| tø Br ωŸ uρ ∩⊇∉∇∪ t Ï%ω≈|¹ Λ÷ ä Ζ.ä β)Î N| θö ϑy 9ø #$ Νã 6à ¡Å à Ρ&r ôtã #( ρâ‘u ÷Š$$ùs
ΒÏ !ª #$ Νã γß 9?s #u $! yϑ/Î t ÏmÌsù ∩⊇∉∪ tβθè%y—öƒã óΟÎγnÎ/u‘ ‰y ΨãÏ í!$uŠmô &r ö≅/t 4 $?O ≡uθøΒ&r «!$# ≅È ‹Î6™y
öΝèδ Ÿωuρ öΝκÍ ön=æt ∃ì öθzy ω &r öΝÎγÏ ù=zy ô ΒiÏ ΝκÍ Í5 #( θ)à sy ù=tƒ Νö s9 t Ï%!© $$ /Î tβρç ųö;Gt ¡ó o„uρ Ï&#Î Òô sù

∩⊇∠⊃∪ šχθçΡ“t ósƒt
t%Ï !© $# ∩⊇∠⊇∪ t ΖÏ ÏΒ÷σϑß ø9$# t ô_r& ìß ŠÅÒムωŸ !© #$ ¨β&r ρu 9≅Òô ùs ρu !« #$ z iÏΒ 7πyϑ÷èΖÏ /Î tβρç ų;ö Gt ó¡o„ *
(#θö s)¨?$#uρ Νö κå ]÷ ÏΒ #( θãΖ|¡ômr& t Ï%#© Ï9 4 yß ö s)ø9#$ Νã κå 5u $|¹&r $! Βt ‰Ï ÷è/t ∅- ÏΒ ÉΑθß™§9#$ ρu !¬ #( θç/$yfGt ™ó #$
Νö δè yŠ#“t ùs öΝδè θö t±÷z$$ sù öΝ3ä s9 #( θèã Κu y_ ‰ô %s ¨} $¨Ζ9#$ ¨βÎ) ¨â $Ζ¨ 9#$ Νã γß 9s Αt $s% t%Ï !© #$ ∩⊇∠⊄∪ Λî àÏ tã í _ô &r
öΝ©9 ≅9 ôÒsùuρ «!#$ zΒiÏ 7πyϑ÷èΖÏ /Î #( θ7ç =n s)Ρ$$ sù ∩⊇∠⊂∪ ã≅‹2Å uθ9ø $# Νz ÷èÏΡuρ ª!#$ $uΖç6¡ó my #( θ9ä $%s uρ $YΖ≈ϑy ƒ)Î
ß≈sÜø‹¤±9#$ Νã 3ä 9Ï ≡Œs $ϑy Ρ¯ )Î ∩⊇∠⊆∪ ΟA ŠÏàãt ≅@ Òô sù ρèŒ !ª #$ uρ 3 !« $# βt ≡θu ôÊÍ‘ (#θãèt7?¨ #$ uρ Ö θþ ™ß öΝæη¡ó |¡ϑô ƒt

∩⊇∠∈∪ tΖÏ ÏΒσ÷ Β• ΛäΖä. β)Î Èβθèù%s{ρu Νö èδθèù$y‚s? ξŸ sù …çνu !$Šu Ï9÷ρr& ∃ß hÈθsƒä†
‫ ﺁل ﻋﻤﺮان‬:‫ﺳﻮرة‬

ijk

Ÿ≅èy gø †s ω &r !ª $# ‰ß ƒÌƒã 3 $↔\ øŠx© !© #$ #( ρ•Û؃t 9s öΝγß Ρ¯ Î) 4 Ì øä39ø $# ’ûÎ βt θããÌ≈|¡ç„ t %Ï !© $# y7Ρ“â øt†s Ÿωuρ
s9 Ç ≈ϑy ƒ}M $$ Î/ tø ä3ø9#$ (#ρã utI©ô #$ t Ï%!© $# ¨βÎ) ∩⊇∠∉∪ Λî Ïàãt >ë #x‹ãt Οó ßγ9s uρ ( Íοt ÅzFψ$# ’Îû $yàmy Νö ßγs9
× ö yz öΝλç m; ’Í?ôϑΡç $ϑy ¯Ρr& #( ρÿ ãx x. tÏ%©!#$ ¨ t|¡øt†s ωŸ uρ ∩⊇∠∠∪ ÒΟŠ9Ï &r >ë #‹x tã óΟγß s9uρ $\↔‹ø ©x ©!#$ (#ρ” Òà tƒ
u‘‹x uŠ9Ï ª!$# βt %x. $¨Β ∩⊇∠∇∪ × γÎ •Β Ò>#x‹tã Νö çλ;m uρ 4 $ϑV Oø )Î #( ÿρߊ#yŠ”÷ zÏ9 öΝλç m; ’?Í ôϑçΡ $yϑΡ¯ )Î 4 Νö Íκ¦Å à ΡX{
Νö ä3yè=Î Üô ãŠÏ9 !ª #$ tβ%x. $Βt uρ 3 =É hÍ‹©Ü9#$ z ÏΒ y]Š7Î ƒs :ø #$ ”u ϑÏ ƒt 4L® my ϵø‹n=ãt öΝçFΡr& !$Βt 4’n?tã t ÏΖΒÏ σ÷ ϑß ø9$#
(#θãΨΒÏ ÷σè? β)Î uρ 4 &Ï #Î ™ß ‘â uρ !« $$/Î #( θΨã ÏΒ$↔t sù ( â !$t±o„ tΒ &Ï #Î ß™•‘ ΒÏ <É Gt øg†s ©!$# £3Å ≈s9uρ =É ø‹tó9ø $# ’?n ãt
&Ï #Î ôÒsù ΒÏ !ª #$ Νã γß 9s?#u $! yϑÎ/ tβθè=‚y ö7ƒt t %Ï ©!$# ¨ t ¡| tø s† ωŸ uρ ∩⊇∠∪ ΟÒ ŠàÏ ãt íô_r& Νö ä3n=sù #( θà)G− ?s uρ
ß^≡u ΒÏ ¬!ρu 3 πÏ yϑ≈uŠÉ)ø9#$ tΠθö ƒt ϵ/Î #( θè=ƒÏ 2r $Βt βt θ%è §θsÜã‹y™ ( Νö λç ;° @ °Ÿ uθδè ≅ö t/ ( Νçλ;° #Z özy uθδè
#( þθä9$%s šÏ%©!$# Αt θö s% ª!$# ìy Ïϑy™ ô‰)s 9© ∩⊇∇⊃∪ × Î6zy tβθ=è yϑè÷ s? $ÿo 3Ï !ª #$ uρ 3 ÚÇ ö‘F{$#uρ ÏN≡θu ≈yϑ¡¡ 9#$
#( θè%ρŒè Αã θ)à Ρt uρ d,9 ym Îöót Î/ u$! uŠÎ;/Ρ{F #$ ãΝßγ=n F÷ %s uρ (#θ9ä $s% $Βt =Ü çG3õ oΨy™ ¢ â!$‹u ÏΖøîr& ßtø Υw uρ ×É)sù ©!$# ¨β)Î
∩⊇∇⊄∪ ω‹Î7yè=ù jÏ9 Θ5 ξ sàÎ/ §} øŠs9 !© $# ¨β&r uρ öΝ3ä ƒ‰Ï ÷ƒ&r Mô tΒ£‰s% $ϑy Î/ 7y 9Ï ≡sŒ ∩⊇∇⊇∪ È,ƒÍ⇔y 9ø #$ Uš #x‹ãt
ã&#é à2ù'?s β5 $t/ö)à /Î $Ψo t ?Ï ù'ƒt 4 L® ym Α@ θß™t Ï9 š∅ÏΒ÷σçΡ ω &r !$Ζu Šø 9s Î) y‰Îγãt ©!#$ ¨β)Î (#þθä9$s% š%Ï !© #$
óΟçGΨ.ä βÎ) öΝδè θßϑçFù=tFs% zΟ=Î ùs Οó Fç =ù %è “Ï%!© $$Î/uρ MÏ ≈Ψo Éi 6t ø9$$Î/ ‘Î=7ö s% ÏΒi ×≅ߙ①Νö ä.u %! y` ‰ô s% ≅ö %è 3 â‘$¨Ψ9#$
Ì ç/“– 9#$ ρu ÏM≈Ψo iÉ 6t ø9$$/Î ρâ !%y` y7Î=ö7s% iÏΒ ≅× ™ß ‘â z>Éj‹.ä ‰ô )s sù x8θç/‹¤ Ÿ2 β*Î sù ∩⊇∇⊂∪ t%Ï ‰Ï ≈¹|
Πt öθƒt Νö à2u‘θã_é& χš öθ©ùuθè? $yϑΡ¯ )Î ρu 3 NÏ θö pRQù $# πè s)←Í #! Œs §< øtΡ ≅‘ ä. ∩⊇∇⊆∪ ÎÏΨϑß 9ø $# É=≈tGÅ3ø9#$ ρu
ßì≈tFtΒ ωÎ) !$u‹÷Ρ$‘ !#$ äοθ4 uŠ⇔y ø9$# $Βt ρu 3 y—$sù ‰ô )s sù sπ¨Ψfy 9ø $# ≅Ÿ zÅ Š÷ &é uρ ‘Í $Ψ¨ 9$# Ç tã yy“Ì ôm—ã ϑy ùs ( Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$#

∩⊇∇∈∪ ‘Í ρã äóø9#$
ΒÏ =| ≈Gt Å3ø9#$ (#θ?è ρ&é zƒÏ%!© #$ z ΒÏ ∅  èã yϑ¡ó tFs9ρu öΝ6à ¡Å àΡr&ρu öΝà6Ï9≡θu Βø r& ’þ Îû χâθn=ö7çF9s *
ΘÏ “÷ ãt ô ΒÏ š Ï9≡sŒ β¨ *Î sù (#θ)à G− s?uρ #( ρçÉ9Áó s? β)Î uρ 4 #Z WÏ .x ”]Œ&r #( θþ ä.u°õ r& š%Ï !© $# z ΒÏ ρu öΝ6à Î=6ö s%

…µç tΡθßϑçGõ3?s Ÿωuρ ¨Ä $Ζ¨ =Ï9 …çµΖ¨ ⊥ä hŠÍ ;u Fç s9 =| ≈Gt Å3ø9$# #( θè?ρ&é t Ï%©!$# t,≈Vs ŠΒÏ !ª #$ ‹x {s r& øŒÎ)ρu ∩⊇∇∉∪ Í‘θΒã W{#$
¨t |¡tø rB Ÿω ∩⊇∇∠∪ χš ρç tIô±„o $Βt }§♥ø Î7sù ( WξŠÎ=%s $YΨÿo sS µÏ /Î (#ρ÷ u It ©ô $#ρu öΝÏδÍ‘θγß àß u#! ‘u ρu νç ρ‹ä 7t uΖsù
ziÏΒ ο; —y $xyϑÎ/ Νκå ]¨ u;|¡øtBr ξŸ sù (#θè=yèøtƒ Νö 9s $oÿÏ3 #( ρ‰ß yϑøt†ä βr& tβθ™6tÏ ä†¨ρ #( θs?r& !$yϑÎ/ tβθãmtø ƒt t Ï%!© #$
& óx« e≅È ä. 4’?n tã !ª #$ ρu 3 ÚÇ ‘ö F{$#ρu ÏN≡θu ≈yϑ¡¡ 9$# Ûù=Βã ¬!uρ ∩⊇∇∇∪ ΟÒ Š9Ï r& ë>#‹x ãt öΝßγ9s ρu ( É>#x‹èy ø9$#
’Í<ρ' T[{ ;M≈tƒUψ Í‘$pκ¨]9#$ uρ ≅È øŠ9© $# #É ≈n=ÏF÷z$#uρ ÇÚ‘ö F{$#ρu NÏ ≡θu ≈yϑ¡¡9#$ ,È ù=yz ’Îû χ)Î ∩⊇∇∪ íƒÏ‰s%
È,=ù zy ’ûÎ tβρã ¤6xGt tƒuρ öΝÎγÎ/θΖã ã_ ’4 n?ãt ρu #YŠθãèè%uρ $Vϑ≈uŠÏ% ©!#$ βt ρãä.‹õ tƒ tÏ%!© $# ∩⊇⊃∪ É=≈6t 9ø {F $#
$! Ψo /− ‘u ∩⊇⊇∪ ‘Í $¨Ζ9$# z>#x‹tã $oΨÉ)sù 7y oΨ≈ysö6™ß ξW ÜÏ ≈/t #‹x ≈δy |M)ø n=yz $Βt $uΖ/− u‘ ÚÇ ö‘F{#$ uρ ÏN≡θu ≈uΚ¡¡ 9$#
$oΨè÷ Ïϑ™y $oΨΡ¯ Î) !$Ψo −/‘§ ∩⊇⊄∪ ‘9 $Á| Ρ&r ô ÏΒ tÏϑÎ=≈©à=Ï9 $tΒuρ ( …çµFt ƒ÷ “t ÷z&r ‰ô s)ùs u‘$¨Ζ9#$ È≅Åz‰ô è? Βt y7Ρ¨ )Î
$Ψ¨ tã ö Ïe Ÿ2uρ $Ψo /t θçΡŒè $uΖ9s ö Ïîø $$ sù $oΨ−/u‘ 4 $Ψ¨ tΒ$t↔sù öΝ3ä Î/n t/Î #( θΨã ΒÏ #u β÷ r& Ç≈yϑƒM∼9Ï “ÏŠ$oΨム$ƒZ ÏŠ$oΨãΒ
tΠθö ƒt $tΡ“Ì ƒø Bé Ÿωuρ 7y Î=ߙ①’4 ?n ãt $Ψo ?¨ ‰tãuρ $tΒ $oΨ?Ï #u ρu $oΨ−/u‘ ∩⊇⊂∪ ‘Í #t ö/F{$# ìy Βt $oΨ©ùuθs?uρ $oΨÏ?$↔t Íh‹™y
9≅Ïϑ≈tã ≅Ÿ Ηu åx ßì‹ÊÅ é& Iω ’ΤÎo r& Νö γß š/u‘ öΝßγ9s >z $yftF™ó $$sù ∩⊇⊆∪ yŠ$yèŠÎRQù $# ß#=Î øƒBé Ÿω y7Ρ¨ )Î 3 πÏ yϑ≈Šu )É 9ø $#
öΝδÏ Ì ≈tƒŠÏ ÏΒ (#θ_ã Ì÷z&é ρu (#ρã y_$yδ t Ï%!© $$ sù ( Ù< ÷èt/ .ΒiÏ Ν3ä Òà è÷ /t ( 4\s Ρ&é ÷ρ&r @x.sŒ ΒiÏ Ν3ä ΨÏiΒ
ÏΒ “Ì øgBr ;M≈¨Ζ_y Νö γß Ψ¨ =n Ï{÷Š{_ uρ Νö ÍκEÌ $↔t ‹hÍ y™ Νö åκ÷]tã β¨ tÏe .x _{ (#θè=FÏ %è uρ #( θ=è tG≈s%ρu ’Í?‹6Î y™ ’Îû (#ρèŒρ&é uρ
Ü== s)s? 7y Ρ¯ §äóƒt ωŸ ∩⊇∈∪ É>#uθ¨W9$# ß ¡ó ãm …νç ‰y ΨÏã !ª $#uρ 3 «!$# ωΨãÏ ôÏiΒ $/\ #θu Or ã ≈yγ÷Ρ{F $# $pκÉJtø rB
ÇÅ3≈s9 ∩⊇∠∪ ߊ$yγÎRQù $# §} ♥ø /Î ρu 4 Μã Ζ¨ γy _y öΝγß 1uρù'tΒ Ο¢ Oè ×≅Š=Î s% ìÓ ≈tFtΒ ∩⊇∉∪ ω≈n=Î6ø9#$ ’ûÎ #( ρãx .x t %Ï ©!#$
ωΨÏã ôÏiΒ Zω“â çΡ $κp ùÏ š $Ï Î#≈zy ã≈yγΡ÷ F{$# $ηu ÏFøtrB ΒÏ “Ì øgrB M× ≈Ψ¨ _y öΝçλ;m öΝγß /− u‘ #( öθs)¨?#$ t Ï%©!$#
tΑ“Ì Ρé& !$Βt ρu !« $$Î/ ß ÏΒ÷σƒã ϑy 9s =É ≈Gt 6Å 9ø #$ ≅È δ÷ &r ô ΒÏ ¨βÎ)uρ ∩⊇∇∪ ‘Í #t/ö F|j9Ï × öyz «!#$ y‰ΨÏã $Βt uρ 3 !« #$
öΝßγ9s š Íׯ≈9s ρ' &é 3 ¸ξŠ=Î s% $ΨY ϑy rO !« #$ ÏM≈ƒt $t↔Î/ βt ρçtI±ô o„ Ÿω ¬! t Ïèϱ≈yz öΝκÍ ö s9)Î tΑÌ“Ρé& !$tΒρu Νö 3ä ö‹s9)Î

#( ρç É9ô¹#$ (#θãΨtΒ#u š Ï%©!$# $γy ƒ• r'¯≈ƒt ∩⊇∪ É>$|¡Ås9ø #$ ßìƒÎ|  !© #$ χ Î) 3 Οó γÎ nÎ/u‘ y‰ΨÏã öΝδè ã _ô &r
∩⊄⊃∪ šχθßs=Î øè? Νö 3ä ª=yè9s !© #$ (#θà)?¨ #$ ρu #( θäÜÎ/#u‘uρ (#ρã/Î $¹| uρ
‫ اﻟﻨﺴﺎء‬:‫ﺳﻮرة‬

ijk
£]t/ρu $yγy_÷ρy— $pκ÷]ÏΒ ,t =n yzuρ ο; y‰Ïn≡uρ §< øΡ¯ ÏiΒ /3ä )s =n {s “%Ï !© #$ Νã ä3−/‘u (#θ)à ®?$# â¨$Ζ¨ 9$# $pκ‰š 'r ≈¯ ƒt
βt %.x !© #$ β¨ Î) 4 Πt %tnö‘F{$#uρ µÏ /Î βt θ9ä u!$|¡s? “Ï%©!$# ©!#$ (#θ)à ¨?$#ρu 4 [ !$|¡ΣÎ uρ #Z WÏ .x Zω%y`‘Í $uΚåκ÷]ΒÏ
#( þθ=è .ä 'ù s? ωŸ uρ ( =É ‹Íh ©Ü9$$/Î ]y Š7Î sƒø:#$ (#θ9ä £‰t7Ko s? ωŸ ρu ( öΝæηs9≡θu øΒr& ’# yϑ≈Ft ‹u 9ø $# #( θ?è #uuρ ∩⊇∪ $Y6ŠÏ%u‘ Νö ä3‹ø =n æt
4‘uΚ≈Gt u‹ø9#$ ’ûÎ (#θäÜÅ¡)ø ?è ω &r Λ÷ äø Åz β÷ )Î uρ ∩⊄∪ #Z6Î x. $\/θãm βt %x. …絯Ρ)Î 4 Νö 3ä Ï9≡θu øΒ&r ’# <n Î) öΝçλm;≡θu øΒr&
(#θ9ä ‰Ï ÷ès? ω&r Οó çFø Åz ÷β*Î sù ( ìy ≈/t ‘â uρ ]y ≈n=èOuρ 4 _o ÷WtΒ Ï $! |¡ÏΨi 9$# z ΒiÏ Νä3s9 >z $sÛ $Βt #( θsß 3Å Ρ$$ùs
£ κÍ ÉJ≈s%‰ß |¹ u$! ¡| iΨÏ 9#$ #( θè?#uuρ ∩⊂∪ #( θ9ä θãès? ω r& ’# Τo Š÷ &r y7Ï9≡sŒ 4 öΝ3ä ãΨ≈yϑƒ÷ r& ôMs3=n tΒ $tΒ ρ÷ &r ο¸ ‰y Ïn≡uθsù
u $! γy x ¡ 9#$ (#θ?è ÷σ?è ωŸ uρ ∩⊆∪ $\↔ÿƒÍ£∆ $↔\ ÿ‹ΖÏ δy çνθ=è ä3sù $T¡øΡt µç Ζ÷ iΒÏ &óx« ãt Νö 3ä 9s t ÷ ÏÛ βÎ*ùs 4 '\ #s øtÏΥ
$]ùρâê÷ ¨Β Zωöθs% öΝçλ;m #( θä9θè%uρ öΝèδθÝ¡ø.#$ ρu $pκùÏ Νö δè θè%ã—‘ö $#uρ $ϑV ≈Šu Ï% /ö ä3s9 !ª $# ≅Ÿ èy y_ ÉL©9$# Νã ä39s ≡uθøΒr&
Νö Íκö9s )Î (#θþ ãèùs ÷Š$$ùs #‰Y ©ô â‘ öΝκå ÷]ÏiΒ Λä ¡ó Σn #u β÷ *Î sù yy %s3iΖÏ 9#$ #( θóä n=t/ #Œs Î) # L¨ ym ’4 yϑ≈Gt Šu 9ø $# #( θè=tGö/#$ uρ ∩∈∪
tβ%x. Βt uρ ( #ô Ï ÷ètGó¡uŠù=sù $‹| ÏΨîx βt %.x Βt uρ 4 (#ρçy93õ ƒt β&r #‘· #y‰Î/uρ $ù] #uó Î) !$δy θ=è .ä ù'?s Ÿωuρ ( öΝçλm;≡uθøΒr&
!« $$/Î ‘4 x .x ρu 4 Νö κÍ ö=n æt (#ρ߉Íκ−ô 'r sù Νö λç ;m ≡uθøΒr& Νö κÍ ös9Î) öΝFç ÷èùs yŠ #Œs Î*ùs 4 Å∃ρá÷èyϑø9$$ Î/ ≅ö .ä ù'Šu ù=sù #ZÉ)sù
x8ts? $£ϑΒÏi =Ò ŠÁÅ tΡ Ï!$¡| ΨiÏ =Ï9ρu βt θ/ç tø%{F $#uρ βÈ #t$!Î ≡θu 9ø $# 8x ts? $£ϑiÏΒ Ò=ŠÅÁΡt ΑÉ %`y Ìh =9Ïj ∩∉∪ $7Y ŠÅ¡ym
sπyϑ¡ó É)9ø $# uØ| ym #Œs )Î uρ ∩∠∪ $ZÊρã ø¨Β $Y7ŠÅÁΡt 4 uYè x. ρ÷ &r µç Ζ÷ ΒÏ ¨≅%s $ϑ£ ÏΒ χš θç/t %ø F{#$ uρ βÈ #$t !Î ≡θu 9ø $#
∩∇∪ $ù] ρã÷è¨Β ωZ öθs% Οó λç ;m #( θ9ä θ%è uρ çµΨ÷ iÏΒ Νèδθè%ã—‘ö $$sù ß6Å ≈¡| ϑy 9ø $#ρu 4’yϑ≈Gt uŠø9$#uρ 4’n1ö)à 9ø $# (#θ9ä 'ρé&
©!$# #( θà)−G‹u =ù sù Νö γÎ øŠn=tæ #( θùè %{s $¸ ≈yèÅÊ Zπ−ƒh‘Í Œè óΟγÎ Ïù=yz ôΒÏ #( θ.ä ts? θö 9s š%Ï !© $# |·‚÷ ‹u ø9ρu

’Îû βt θè=à2ù'ƒt $yϑ¯Ρ)Î $¸ϑù=àß ’4 ϑy ≈Gt Šu 9ø #$ tΑ≡uθΒø r& βt θ=è à2ù'tƒ tÏ%©!#$ β¨ Î) ∩∪ #‰´ ƒ‰Ï ™y ωZ öθ%s (#θ9ä θ)à u‹9ø uρ
Åeámy ≅ã V÷ ΒÏ Ì x.%© #Ï9 ( Νö 2à ‰Ï ≈9s ÷ρ&r þ’Îû ª!#$ ÞΟä3ŠÏ¹θム∩⊇⊃∪ #ZÏè™y šχθö n=óÁu‹y™uρ ( #Y‘$tΡ öΝγÎ ΡÏ θäÜ/ç
ß#Áó ÏiΖ9$# $yγn=sù Zοy‰mÏ ≡uρ Mô tΡ%x. β)Î uρ ( x8t s? $tΒ $sVè=èO £ßγ=n ùs È÷Gt t⊥øO$# −s θö ùs [$! |¡ΣÎ £ ä. β*Î sù 4 È ÷u‹sVΡW{$#
Ó$s!uρ …&ã !© 3ä ƒt óΟ©9 βÎ*ùs 4 Ó$s!ρu …µç 9s βt %x. βÎ) 8x ts? $ϑ£ ÏΒ â¨‰ß ¡ 9$# $ϑy åκ]÷ ΒÏi ‰7 nÏ ≡ρu ≅Èe 3ä 9Ï Ïµ÷ƒuθt/L{uρ 4
Å»θƒã 7π§‹Ï¹ρu ‰Ï ÷èt/ .ΒÏ 4 ¨â ߉¡ 9$# ϵÏΒi T|sù ο× θu z÷ Î) ÿ…&ã s! βt %x. βÎ*sù 4 ß]=è W› 9#$ µÏ iΒÏ T|sù νç #uθt/&r ÿ…µç rO‘Í ρu uρ
β¨ Î) 3 !« $# š∅iΒÏ ZπÒŸ ƒÌùs 4 $Yèø tΡ /ö ä39s Ü>tø%r& Νö γß ƒ• &r tβρ⑉ô s? Ÿω öΝä.τä !$oΨö/r&ρu öΝä.äτ!$/t #u 3 AøyŠ ρ÷ &r $! κp Í5

∩⊇∪ $ϑV Š3Å my $ϑ¸ ŠÎ=tã βt %x. !© $#
Ó$!s ρu  ∅ßγs9 tβ$Ÿ2 βÎ*sù 4 Ó$s!ρu £ γß 9© 3ä ƒt óΟ©9 β)Î öΝ6à _ã ≡ρu ø—&r x8t?s $Βt ß#óÁΡÏ öΝà69s ρu *
ìß ç/”9$#  ∅ßγs9ρu 4 & ø yŠ ÷ρ&r $! yγ/Î šϹθƒã 7π‹§ Ï¹uρ ωè÷ /t .ΒÏ 4 z2ò t?s $£ϑΒÏ ìß ç/” 9#$ Νã 6à n=ùs
Λä2ò t s? $ϑ£ ΒÏ ß ßϑ›V9#$ £ßγn=ùs $Ó s!uρ öΝà69s βt $Ÿ2 βÎ*ùs 4 ‰Ó s9ρu öΝä39© à6tƒ öΝ9© βÎ) óΟFç .ø ts? $ϑ£ ÏΒ
…ÿ ã&s!ρu ×οr&t øΒ#$ ρÍ r& »'#s ≈n=Ÿ2 ^ß ‘u θム≅× _ã ‘u šχ%.x βÎ)ρu 3 &ø Šy ρ÷ r& $! yγ/Î χš θß¹θè? π7 ‹§ Ϲuρ ω÷èt/ . ΒÏi 4
Μô γß sù y7Ï9≡Œs ÏΒ usY2ò r& (#θþ Ρç %Ÿ2 β*Î sù 4 â¨‰ß ¡9$# $yϑßγΨ÷ ÏΒi ‰7 Ïn≡ρu e≅È 3ä =Î ùs M× ÷zé& ÷ρ&r îˆr&
ª!$#uρ 3 !« #$ z ΒiÏ Zπ‹§ ¹Ï ρu 4 h9‘$! ÒŸ Βã uöîx AøyŠ ÷ρr& $! κp 5Í 4 »| θƒã π7 ‹§ ¹Ï ρu ω÷è/t .ΒÏ 4 Ï]è=›W9$# ’ûÎ â %! Ÿ2u°à
”Ìôfs? ;M≈Ζ¨ _y &ã #ù Åzô‰ãƒ …ã&s!θ™ß ‘u uρ !© $# ìÆ ÏÜム∅tΒuρ 4 «!#$ ߊρ߉mã š=ù Ï? ∩⊇⊄∪ ΟÒ ŠÎ=my íΟŠÎ=æt
!© $# ÈÄ ÷èƒt ∅tΒuρ ∩⊇⊂∪ ΟÞ ŠàÏ èy 9ø $# —ã θö xø9#$ š9Ï ≡sŒuρ 4 $γy ŠùÏ š Ï$#Î ≈yz ã ≈γy Ρ÷ {F $# $γy ÏFóss? ΒÏ
LÉ ≈©9$#ρu ∩⊇⊆∪ ÑγÎ Β• UÑ #x‹ãt …&ã s!ρu $yγ‹ùÏ #V$Î#≈yz #·‘$tΡ ã&#ù Åz‰ô ム…νç yŠρ‰ß ãn ‰£ yètGtƒuρ …ã&s!θ™ß u‘uρ
(#ρ߉κÍ y− βÎ*sù ( öΝà6ΖiΒÏ Zπyèt/‘ö r& £ γÎ øŠn=ãt #( ρ‰ß ηÎ ô±tF™ó $$sù Νö 6à Í←$! |¡pΣÎ ÏΒ πs t±sÅ ≈x 9ø $# šÏ?'ù tƒ
Èβ#s%!© $#ρu ∩⊇∈∪ ξW ‹6Î y™ £ çλ;m ª!$# ≅Ÿ yèøgs† ÷ρ&r Nß θö yϑø9$# £ γß 8©ùuθFt tƒ 4L® my ÏNθ‹ã ç69ø #$ ’ûÎ  ∅èδθä3Å¡øΒr'sù
βt $Ÿ2 ©!$# β¨ )Î 3 $! yϑγß Ψ÷ ãt (#θÊà Ì ôãr'sù $sy =n ô¹r&ρu $t/$?s χ*Î sù ( $ϑy δè ρèŒ$t↔ùs öΝ6à ΖÏΒ $γy ΨÏ ≈Šu ?Ï 'ù ƒt

šχθ/ç θGç tƒ ¢ΟOè '7 s#≈γy pg¿2 uþθ¡9$# βt θè=yϑè÷ ƒt šÏ%#© Ï9 «!#$ ’n?ãt πè /t θö G− 9#$ $ϑy ¯ΡÎ) ∩⊇∉∪ $ϑ¸ ‹Ïm§‘ $\/#§θs?
èπt/öθG− 9#$ ÏM|¡øŠs9uρ ∩⊇∠∪ $\ΚŠ6Å my $ϑ¸ Š=Î tã ª!$# χš %.x uρ 3 Νö κÍ ö =n tã ª!#$ >Ü θGç ƒt 7y Íׯ≈s9'ρé'ùs =5 ƒÌ s% ΒÏ
Ÿωuρ z≈t↔9ø $# Mà 6ö è? ’ÎΤo Î) tΑ$s% ÝVöθyϑ9ø #$ ãΝèδy‰tnr& u|Ømy #Œs )Î # L¨ ym ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9$# βt θ=è yϑ÷èƒt šÏ%#© 9Ï
z ƒ%Ï !© $# $γy ƒ• 'r ¯≈tƒ ∩⊇∇∪ $ϑV Š9Ï r& $¹/#x‹tã öΝλç ;m $tΡô‰tFãô &r y7Íׯ≈s9'ρé& 4 ‘î $¤2à öΝδè ρu χš θ?è θßϑƒt tÏ%©!#$
!$Βt ÇÙ÷èt7Î/ #( θ7ç yδõ‹Gt 9Ï £èδθ=è àÒ÷ès? ωŸ ρu ( $\δöx. u $! |¡ÏΨi 9#$ (#θOè Ì s? β&r Νö 3ä 9s ≅‘ Ïts† Ÿω (#θãΨΒt #u
£ èδθßϑçF÷δÌx. βÎ*sù 4 Å∃ρã÷èϑy 9ø $$Î/ £δè ρç°Å $ãt uρ 4 π7 Ψo Éi6t •Β 7πt±sÅ ≈x/Î t Ï?ù'tƒ β&r HωÎ) £δè θϑß çF÷s?#u
8lρ÷ y— Αt #y‰7ö ÏGó™$# Νã ?› Šu‘&r β÷ Î)ρu ∩⊇∪ #Z ÏW2Ÿ #Zözy ϵŠÏù ª!$# Ÿ≅yègø s†uρ $\↔ø‹©x (#θèδtõ3s? βr& # ¤| yèùs
$YΨ≈tGγô ç/ …µç tΡρ‹ä zä ù's?&r 4 $↔º ‹ø ©x çµ÷ΖΒÏ #( ρ‹ä {è 'ù s? Ÿξsù #‘Y $Üs ΖÏ% £ ßγ1y‰n÷ )Î óΟFç ÷ ?s #uuρ l8 ρ÷ —y χš %6x ¨Β
χš õ‹yzr&uρ Ù< è÷ /t 4’n<)Î Νö 6à Òà ÷è/t 4 |Óøù&r ô‰s%uρ …µç tΡρ‹ä è{ù's? y#‹ø .x uρ ∩⊄⊃∪ $ΨY Î6Β• $VϑøOÎ)uρ
‰ô %s $tΒ ωÎ) Ï!$|¡ÏiΨ9#$ ∅š ÏΒi Ν2à äτ!$t/#u xy s3Ρt $tΒ (#θsß 3Å Ζ?s ωŸ uρ ∩⊄⊇∪ $àZ ‹Î=îx $¸)≈sV‹ΒiÏ Νà6ΖΒÏ
Νö 3ä Gç ≈yγ¨Β&é Νö 6à ø‹n=ãt Mô tΒÌh mã ∩⊄⊄∪ ξ¸ ‹6Î y™ u$! ™y uρ $F\ )ø Βt uρ Zπ±t Ås≈ùs βt $Ÿ2 …絯Ρ)Î 4 #y =n y™
ãΝà6çF≈yγ¨Βé&uρ ÏM÷zW{$# ßN$oΨ/t uρ ˈ{F $# Nß $oΨ/t uρ Νö ä3Gç ≈=n ≈yzuρ öΝä3Gç ≈ϑ£ ãt uρ öΝ6à è?≡θu yz&r uρ Νö 3ä ?è $Ψo /t ρu
’ûÎ LÉ ≈9© $# Νã à6ç6Í×≈¯ /t ‘u uρ öΝ3ä Í←!$|¡ÎΣ Mà ≈yγΒ¨ &é ρu πÏ yè≈Ê| §9$# ∅š ΒiÏ Νà6?è ≡uθzy r&uρ Νö ä3oΨè÷ |Ê‘ö &r ûÉL≈©9#$
ξŸ sù ∅  γÎ /Î ΟçF=ù yzyŠ #( θçΡθä3s? öΝ9© βÎ*ùs £ γÎ /Î ΟFç ù=yzŠy LÉ ≈©9#$ ãΝ3ä ←Í $! ¡| ΣpÎ iÏΒ Ν2à Í‘θàfãm
š÷/t #( θãèyϑôf?s βr&ρu Νö à67Î ≈=n ô¹r& ô ΒÏ t É‹9© #$ ãΝ6à ←Í !$oΨö/r& ã≅×Í ≈¯ n=ymρu Νö à6‹ø =n tæ yy $Ψo _ã

∩⊄⊂∪ $VϑŠÏm‘§ #‘Y θà xî βt %.x !© $# χ Î) 3 #y n=y™ ô‰s% $Βt ω )Î È÷tG÷z{W #$
Νä39s ¨≅Ïmé&uρ 4 öΝ3ä ø‹=n tæ !« #$ |=≈Gt Ï. ( öΝà6Ψã ≈yϑ÷ƒr& Mô 3s =n tΒ $Βt ω)Î Ï !$|¡ΨiÏ 9$# zΒÏ Mà ≈Ψo Á| ósßϑ9ø #$ uρ *
µÏ Î/ Λäè÷ tGôϑtG™ó #$ $ϑy sù 4 šsÅ Ï ≈¡| Βã u ö îx t ÏΨÅÁtø ’Χ Ν3ä 9Ï ≡uθøΒr'/Î (#θóä tF6ö ?s β&r Νö à6Ï9≡Œs u!#u‘uρ $¨Β
ω÷èt/ .ÏΒ ϵÎ/ ΟçF÷ Ê| ≡t s? $yϑŠÏù öΝ3ä ‹ø n=tæ yy $oΨ_ã ωŸ ρu 4 πZ ÒŸ ƒÌ ùs ∅  δè u‘θã_é& £δè θè?$t↔sù £ åκ÷]ÏΒ

xy Å6Ζƒt βr& »ωöθsÛ öΝ3ä ΖΒÏ ôìÜÏ Gt ¡ó o„ Νö ©9 tΒuρ ∩⊄⊆∪ $VϑŠÅ3ym $¸ϑŠÎ=tã βt %x. ©!#$ ¨βÎ) 4 πÏ ÒŸ ƒÌx ø9$#
ãΝn=ôãr& !ª $#uρ 4 ÏM≈oΨÏΒσ÷ ϑß 9ø $# Νã ä3ÏG≈uŠGt ùs ÏiΒ Ν3ä ãΖ≈ϑy ƒ÷ r& ôMs3n=tΒ $¨Β Ïϑùs MÏ ≈Ψo ΒÏ ÷σßϑ9ø $# MÏ ≈Ψo |Ásó ßϑø9#$
£èδu‘θã_é&  ∅δè θè?#uuρ £Îγ=Î δ÷ r& ÈβøŒÎ*Î/ £δè θßsÅ3Ρ$$ùs 4 <Ù÷èt/ . iΒÏ Νä3àÒè÷ /t 4 Ν3ä ΖÏ ≈ϑy ƒ*Î Î/
÷β*Î sù £ÁÅ ômé& !#sŒÎ*ùs 4 5β#y‰{÷ r& VÅ ≡x‹Ï‚G− ãΒ ωŸ uρ ;M≈sy Ï ≈|¡ãΒ uö îx BM≈oΨÁ| tø èΧ Å∃ρá ÷èϑy ø9$$ Î/
ôyϑ9Ï y79Ï ≡Œs 4 É>#x‹yè9ø #$ š∅ÏΒ MÏ ≈oΨ|Áósßϑø9#$ ’?n tã $tΒ ß#Áó ÏΡ £ Íκö=n èy sù π7 t±sÅ ≈x/Î š ÷?s &r
t Îi t7Šã Ï9 ª!#$ ‰ß ƒÌム∩⊄∈∪ ÒΟ‹Ïm‘§ Ö‘θà xî !ª #$ uρ 3 Νö 3ä ©9 × özy #( ρçÉ9Áó ?s β&r ρu 4 Νö 3ä ΖÏΒ |MΖu yèø9$# ‘} ±Ï zy
ª!$#uρ ∩⊄∉∪ ΟÒ Š3Å my Οí Š=Î tæ ª!$#ρu 3 öΝä3ø‹=n tæ z>θçGtƒuρ öΝ6à =Î 6ö s% ÏΒ zƒÏ%©!$# zΨo ß™ Νö à6tƒ‰Ï ηö tƒuρ Νö ä39s
∩⊄∠∪ $ϑV ŠÏàãt ξ¸ Šø Βt #( θè=ŠÿÏ sC βr& ÏN≡θu pꤶ9$# tβθãè7Î −Gtƒ šÏ%!© $# ‰ß ƒÌ ãƒρu Νö 6à ø‹=n tæ z>θGç tƒ β&r ‰ß ƒÌ ƒã
ωŸ (#θΨã tΒ#u šÏ%©!#$ $γy ƒ• r'≈¯ tƒ ∩⊄∇∪ $Z ‹ÏèÊ| ß≈¡| ΡM}$# ,t =Î äzuρ 4 Νö 3ä Ψãt y#eÏ ƒs ä† βr& !ª $# ‰ß ƒÌ ãƒ
ωŸ uρ 4 Νö 3ä ΖΒÏi Ú< #t?s tã ο¸ t≈pgBÏ šχθä3s? β&r ωH )Î È≅ÜÏ ≈t6ø9$$Î/ Μ6à Ψo ÷ t/ Ν3ä s9≡θu øΒ&r #( θþ è=à2ù's?
∃t öθ|¡sù $ϑV =ù àßuρ $ZΡ≡uρô‰ãã 7y Ï9≡Œs ö≅èy øtƒ tΒuρ ∩⊄∪ $ϑV ŠmÏ u‘ Νö 3ä /Î βt %x. !© $# β¨ Î) 4 Νö ä3¡| àΡ&r (#θþ è=çFø)s?
çµ÷Ψtã tβθö κp ÷]è? $Βt t Í←!$t6Ÿ2 (#θ6ç ⊥Ï Ft øgrB β)Î ∩⊂⊃∪ #·Å¡o„ !« #$ ’n?tã šÏ9≡Œs tβ%Ÿ2uρ 4 #‘Y $tΡ ÏµŠ=Î Áó Ρç
ϵ/Î !ª $# ≅Ÿ Ò sù $tΒ #( θö Ψ¨ ϑy tGs? ωŸ uρ ∩⊂⊇∪ $VϑƒÌx. Wξyzô‰Β• Ν6à =ù zÅ ô‰çΡρu öΝä3?Ï $t↔‹Íh ™y öΝ3ä Ψãt öeÏ 3s çΡ
4 t÷¡| Gt ø.$# $®ÿΕÊe Ò=ŠÅÁΡt Ï$! |¡ÏiΨ=9Ï uρ ( #( θç6|¡oKò2$# $ϑ£ ÏΒi Ò=ŠÁÅ tΡ ÉΑ%`y hÌ =jÏ9 4 <Ùè÷ /t ’4 ?n ãt Νö 3ä ŸÒ÷è/t
$oΨ=ù èy _y 9≅e 6à 9Ï ρu ∩⊂⊄∪ $ϑV ŠÎ=tã > _ó x« Èe≅ä3Î/ šχ%Ÿ2 ©!$# ¨βÎ) 3 ÿ &Ï Î#Òô sù ΒÏ ©!#$ (#θ=è ↔t ó™uρ
4 Νö κå :z ÁÅ Ρt öΝδè θè?$t↔sù öΝ6à ãΖ≈ϑy ÷ƒ&r ôNy‰)s tã t Ï%©!$#uρ 4 šχθç/tø%F{$#uρ βÈ #$t Î!≡uθø9$# x8t?s $£ϑÏΒ u’Í<≡uθΒt
$ϑy Î/ Ï $! |¡ÏiΨ9$# ’n?ãt šχθãΒ≡§θs% Αã %`y hÌ 9$# ∩⊂⊂∪ #´‰‹Îγ©x & óx« ≅eÈ 2à 4’n?tã tβ%Ÿ2 !© #$ β¨ Î)
Mì ≈tGÏΖ≈s% Mà ≈sy Î=≈¢Á9$$sù 4 Νö γÎ Ï9≡uθøΒr& ôΒÏ (#θà)xΡr& !$yϑÎ/uρ <Ù÷èt/ 4’n?ãt óΟγß ŸÒè÷ t/ !ª #$ ≅Ÿ Ò ùs
£ èδρã àf÷δ#$ uρ  ∅èδθÝàèÏ sù  ∅δè —y θà±Σè tβθùè $sƒrB ÉL≈9© #$ uρ 4 ª!$# áx Ïmy $yϑÎ/ É=‹ø ót =ù 9jÏ M× ≈às Ï≈ym

šχ%x. ©!#$ β¨ )Î 3 ξ¸ ‹6Î y™ £κÍ ö n=tã #( θóä 7ö ?s Ÿξsù öΝ6à Ζu ÷èsÛ&r ÷βÎ*sù ( £ èδθ/ç ÎÑô $#ρu ÆìÅ_$ÒŸ yϑø9$# ’Îû
ôΒiÏ $Vϑs3my ρu Ï&Î#÷δ&r ôiΒÏ $ϑV s3ym (#θWè èy /ö $$ùs $Κu κÍ È]÷t/ −s $)s ©Ï Οó çFø zÅ β÷ Î)uρ ∩⊂⊆∪ #Z Î62Ÿ $wŠ=Î tã

∩⊂∈∪ #ZÎ7zy $¸ϑŠ=Î ãt βt %x. !© $# β¨ )Î 3 $! yϑåκ]s Šø /t !ª $# È,Ïùj θu ム$[s≈=n ¹ô )Î !#y‰ƒÌムβ)Î !$yγÎ=δ÷ r&
’4 ϑy ≈tGŠu ø9$#ρu 4’n1ö )à ø9$# “É‹/Î uρ $YΖ≈|¡ômÎ) È ø t$!Î ≡θu 9ø $$Î/ρu ( $\↔‹ø ©x µÏ Î/ #( θä.Î³ô @è ωŸ ρu ©!$# (#ρ߉6ç ãô #$ uρ *
$tΒuρ ≅È ‹Î6¡¡ 9#$ È ø⌠#$ ρu É=/Ζyf9ø $$Î/ É=mÏ $¢Á9$#ρu =É Ψã fà ø9$# ‘Í $pg:ø $#uρ 4’1n öà)ø9$# “ŒÏ ‘Í $gp :ø $#uρ È3Å ≈|¡yϑø9$#uρ
tβθè=y‚ö7tƒ tÏ%©!#$ ∩⊂∉∪ #·‘θ‚ã sù ωZ $Ft ƒø Χè βt %Ÿ2 tΒ =Ït†ä Ÿω ©!#$ β¨ )Î 3 öΝä3Ζã ≈yϑƒ÷ &r Mô 3s =n Βt
$tΡô‰tFôãr&ρu 3 &Ï Î#ôÒsù ÏΒ !ª $# Νã ßγ9s?#u $! Βt šχθßϑçFò6ƒt ρu È≅÷‚7ç 9ø $$ /Î Zš $¨Ψ9$# tβρâ ß∆'ù tƒuρ
χš θΨã ÏΒ÷σƒã Ÿωuρ Ĩ$Ψ¨ 9$# u!$sÍ‘ öΝγß s9≡uθΒø &r χš θ)à Ï Ψムt Ï%©!#$ uρ ∩⊂∠∪ $ΨY ‹Îγ•Β $\/#‹x ãt tÌ Ï ≈x6ù=Ï9
öθs9 öΝκÍ ön=ãt #sŒ$tΒρu ∩⊂∇∪ $YΨƒÌ s% u$! ¡| sù $YΨƒÌ %s …µç s9 ß≈sÜø‹¤±9#$ Ç3ä ƒt tΒρu 3 ÌzÅ Fψ#$ ÏΘöθu‹9ø $$ /Î ωŸ ρu !« $$/Î
!© $# ¨β)Î ∩⊂∪ $ϑ¸ ŠÎ=tã óΟγÎ Î/ !ª $# tβ%.x ρu 4 ª!#$ ÞΟγß s%—y u‘ $ϑ£ ÏΒ (#θà)x Ρ&r uρ ÌzÅ Fψ$# ΘÏ öθ‹u ø9#$ ρu !« $$/Î (#θΖã Βt #u
∩⊆⊃∪ $VϑŠàÏ tã #·_ô r& çµΡ÷ $à ©! ΒÏ ÅV÷σãƒuρ $yγøèÏ ≈ŸÒムπZ Ζu ¡| ym à7?s βÎ)ρu ( ο; §‘Œs Αt $s)W÷ ÏΒ ãΝÎ=ôàƒt Ÿω
–Šθu tƒ ‹7 ≥Í Βt öθƒt ∩⊆⊇∪ #Y‰‹Íκ−y Ï ωI σà ¯≈δy 4’?n ãt y7/Î $uΖ÷∞Å_uρ 7‰‹Îγt±Î0 ¥π¨Β&é ≅eÈ .ä ΒÏ $uΖ÷∞Å_ #Œs )Î #y ø‹3s sù
∩⊆⊄∪ $ZVƒÏ‰tn !© #$ βt θßϑFç õ3ƒt Ÿωuρ ÚÞ ö‘F{$# ãΝÍκÍ5 “3 §θ|¡?è θö s9 tΑθ™ß §9#$ (#θâ |Áãt uρ #( ρã x x. zƒ%Ï ©!#$
Ÿωuρ βt θä9θ)à s? $Βt (#θϑß =n ÷ès? 4L® ym “3 t≈3s ™ß óΟFç Ρ&r ρu nοθ4 n=¢Á9#$ (#θ/ç t )ø s? ωŸ (#θΨã tΒ#u t %Ï ©!$# $κp š‰'r ¯≈tƒ
‰Ó tn&r u $! y_ ÷ρ&r @ xy™ 4’?n ãt ρ÷ r& # yÌó ∆£ Λä Ψä. βÎ)uρ 4 (#θè=¡Å Ft øó?s 4 L® my ≅@ ‹6Î ™y “ÌÎ/$tã ω)Î $7· Ψã ã_
(#θßs¡| øΒ$$ ùs $7Y hŠÍ sÛ #‰Y ‹èÏ ¹| #( θϑß £ϑu‹Ft sù [ !$tΒ #( ρ߉ÅgrB öΝ=n ùs u !$¡| iÏΨ9#$ ãΛä ¡ó yϑ≈s9 ρ÷ &r ÅÝÍ←!$tó9ø $# z ΒiÏ Νä3ΨiÏΒ
zÏiΒ $Y7ŠÁÅ tΡ (#θè?ρé& t %Ï ©!$# ’n<)Î t s? öΝ9s r& ∩⊆⊂∪ #‘· θà xî #θ‚ à ãt tβ%x. ©!#$ ¨βÎ) 3 Νö 3ä ƒÏ‰ƒ÷ &r ρu öΝ3ä δÏ θã_θâ Î/
4 öΝ3ä ←Í !#y‰ãô 'r /Î Νã n=ôãr& ª!#$ ρu ∩⊆⊆∪ ≅Ÿ ‹Î6¡¡9#$ #( θ=ÒÅ s? βr& βt ρ߉ƒÌ ƒã uρ 's s#≈n=Ò 9$# tβρçtIô±o„ É=≈tGÅ3ø9#$
µÏ èÏ ÊÅ #uθ¨Β ãt zΝ=Î s39ø $# tβθèùÌhtp ä† #( ρŠß $δy t%Ï !© #$ z ΒiÏ ∩⊆∈∪ #Z ÅÁΡt «!$$Î/ ’4 s∀.x ρu $Šw 9Ï uρ !« $$ /Î ’4 s∀.x ρu

öθs9ρu 4 È d‰Ï 9$# ’Îû $ΨY è÷ Ûs uρ öΝÍκJÉ t⊥Å¡ø9r'Î/ $CŠs9 $Ζu Ïã≡‘u ρu ì8 ϑy ¡ó ãΒ u öîx ôìoÿôœ#$ uρ $uΖøŠ|Átãuρ $Ψo ÷èÿÏ xœ βt θ9ä θ)à ƒt uρ
ª!$# ãΝåκ]s èy ©9 Å3≈9s uρ Πt uθø%&r ρu öΝλç °; #Zö zy βt %s39s $tΡóàÝ Ρ#$ uρ ôìoÿôœ#$ uρ $uΖ÷èÛs &r uρ $oΨ÷èÏÿxœ (#θä9$%s öΝåκ¨Ξr&
$]%Ïd‰|ÁΒã $uΖ9ø ¨“tΡ $oÿ3Ï #( θãΨΒÏ #u =| ≈Gt Å39ø #$ (#θ?è ρ&é t Ï%!© #$ $κp š‰'r ¯≈ƒt ∩⊆∉∪ ξW Š=Î s% ω Î) tβθãΨΒÏ σ÷ ƒã ξŸ ùs ÷Λε¿ Ì ø3ä /Î
!$Ψ¨ èy s9 $yϑ.x öΝκå s]yè=ù Ρt ρ÷ r& !$yδÍ‘$t/Š÷ &r ’# n?ãt $yδŠ¨ çt∴sù $\δθ_ã ãρ }§ϑÏ ôÜ¯Ρ β&r È≅ö6%s ΒiÏ Νä3èy tΒ $ϑy Ïj9
$Βt ãÏóø ƒt ρu ϵÎ/ 8x uô³ç„ β&r ã Ïóø ƒt Ÿω ©!$# ¨βÎ) ∩⊆∠∪ »ωθãèøΒt !« $# ã øΒr& tβ%x.uρ 4 MÏ 6ö ¡¡ 9$# =| ≈tp õ¾&r
t %Ï ©!#$ ’<n Î) t s? öΝs9&r ∩⊆∇∪ $ϑ¸ ŠÏàãt $¸ϑøO)Î #“u It øù$# ‰Ï s)sù !« $$ Î/ 8õ Î ³ô „ç Βt ρu 4 â$! ±t o„ yϑ9Ï y79Ï ≡Œs βt ρߊ
’?n ãt tβρçtIøƒt #y ‹ø x. ö àÝ Ρ#$ ∩⊆∪ ξ¸ ‹ÏGùs βt θßϑn=àô ƒã Ÿωρu â $! t±o„ tΒ ’É1j t“ƒã !ª #$ È≅t/ 4 Νκå ¦| à Ρ&r tβθ’.t“ƒã
z ΒiÏ $7Y ŠÅÁΡt #( θè?ρ&é š %Ï ©!$# ’n<Î) ts? öΝs9&r ∩∈⊃∪ $Ζ· Î7Β• $VϑOø )Î ÿϵÎ/ 4’s∀.x uρ ( >z É‹3s 9ø #$ «!$#
z ΒÏ “3 y‰δ÷ r& Ï ωI àσ≈¯ yδ (#ρãxx. tÏ%©#9Ï βt θ9ä θà)tƒρu ÏNθäó≈Ü© 9#$ uρ ÏMö6Éfø9$$ /Î tβθãΨÏΒ÷σム=É ≈Gt Å69ø #$
#·ÅÁΡt …µç s9 y‰gÅ Br n=ùs ª!#$ Çèy =ù tƒ tΒuρ ( !ª #$ ãΝåκs]yè9s t %Ï ©!$# 7y Íׯ≈s9ρ' é& ∩∈⊇∪ ξ¸ ‹Î6™y #( θΨã tΒ#u t %Ï ©!#$
¨} $Ζ¨ 9$# βt ρ߉¡Ý tø †s Θô &r ∩∈⊂∪ #·)É tΡ }¨$¨Ζ9#$ tβθè?÷σƒã ω #]Œ*Î ùs Å7ù=ϑß 9ø #$ z ΒiÏ Ò=ŠÁÅ Ρt Νö λç ;m ÷Πr& ∩∈⊄∪
Μßγ≈Ψo ÷?s #uuρ πs ϑy 3õ Ïtø:$#uρ |=≈Gt 3Å ø9$# tΛÏδ≡t /ö Î) Αt #u !$Ψo ÷s?#u ‰ô s)sù ( &Ï #Î ôÒsù ÏΒ !ª #$ ÞΟγß 9s?#u $! Βt ’4 n?ãt
β¨ Î) ∩∈∈∪ #· èÏ ™y tΛ©yγgp ¿2 4’s∀x.uρ 4 µç ÷Ψtã £‰|¹ Β¨ Νκå ÷]ÏΒρu µÏ /Î zΒt #u ô ¨Β Νåκ÷]ϑÏ sù ∩∈⊆∪ $VϑŠÏàãt %¸3=ù Β•
$yδuö xî #·Šθ=è ã_ Νö ßγ≈uΖø9£‰t/ Νδè Šß θè=ã_ Mô gp Ö¾ Ωm $ϑy ¯=.ä #Y‘$tΡ öΝÍκÎ=Áó Ρç ∃t θô y™ $Ζu ÏG≈tƒ$t↔/Î #( ρãx x. t Ï%!© #$
#( θ=è ϑÏ tãuρ (#θãΨtΒ#u t%Ï ©!$#ρu ∩∈∉∪ $ϑV Š3Å my #¹“ƒÍ•tã tβ%.x !© #$ χÎ) 3 z>#x‹yè9ø #$ (#θ%è ρä‹u‹9Ï
!$pκÏù öΝλç °; ( #Y‰t/&r !$κp Ïù t Ï$Î#≈yz ã≈κp ÷Ξ{F #$ $pκÉJtø rB ÏΒ “Ì gø rB M; ≈¨Ψ_y óΟγß è=Åzô‰ãΖ™y MÏ ≈ys=Î ≈¢Á9$#

∩∈∠∪ ξ¸ Š=Î ßs yξßÏ öΝγß è=Åzô‰çΡuρ ( ο× tγ£ sÜ•Β lÓ ≡ρu ø—&r
#( θϑß ä3tø Br β&r Ĩ$Ζ¨ 9#$ t ÷ /t ΟFç ôϑs3my #sŒ)Î ρu $yγÎ=÷δr& #’n<Î) MÏ ≈Ζu ≈Βt F{#$ (#ρ–Šσx è? β&r Νö .ä ã ãΒ'ù ƒt ©!#$ ¨β)Î *
(#θþ Ψã Βt #u t %Ï ©!$# $pκ‰š 'r ≈¯ ƒt ∩∈∇∪ #Z ÁÅ t/ $èJ ‹Ïÿxœ βt %.x ©!$# ¨βÎ) 3 ÿ ϵÎ/ /ä3ÝàÏètƒ $−ΚÏèÏΡ !© #$ ¨β)Î 4 ΑÉ ô‰èy ø9$$ Î/

«!#$ ’<n )Î νç ρŠ– ãsù &óx« ’ûÎ ÷Λä ôãt“≈uΖ?s β*Î sù ( Οó 3ä ΖΒÏ Íö∆F{$# ’<Í ρ' &é uρ Αt θß™§9#$ (#θãè‹ÛÏ &r ρu ©!$# #( θãè‹ÏÛr&
t?s öΝs9r& ∩∈∪ ξ¸ ƒÍρ'ù ?s ß |¡ômr&uρ ×ö zy 7y 9Ï ≡sŒ 4 ÌzÅ ψF $# ΘÏ öθ‹u 9ø $#uρ !« $$/Î tβθΖã ÏΒ÷σ?è ÷ΛäΨä. βÎ) ΑÉ θ™ß § 9$#ρu
β&r tβρ߉ƒÌム7y =Î ö6s% ΒÏ tΑ“Ì Ρé& $! Βt uρ y7‹ø s9Î) Αt Ì“Ρ&é !$yϑ/Î (#θΨã Βt #u öΝßγΡ¯ r& βt θßϑãã“÷ tƒ š%Ï ©!$# ’<n )Î
Kξ≈n=Ê| öΝßγ¯=ÒÅ ƒã β&r ß ≈Üs ‹ø ¤±9#$ ‰ß ƒÌ ƒã ρu µÏ Î/ (#ρã à3õ ƒt βr& #( ρÿ â∆É &é ‰ô s%uρ ÏNθäó≈Ü© 9#$ ’n<Î) #( θþ ϑß x.$⇔y tFtƒ
tÉ)Ï ≈uΖϑß ø9$# M| ƒ÷ &r u‘ ΑÉ θ™ß §9#$ ’n<Î)ρu ª!#$ tΑ“t Ρr& $! Βt 4’n<)Î (#öθs9$yès? Νö çλ;m Ÿ≅ŠÏ% #Œs )Î uρ ∩∉⊃∪ #Y‰‹Ïèt/
Ν§ èO Νö ÍγƒÏ‰ƒ÷ &r Mô Βt ‰£ s% $yϑÎ/ π8 7t ŠÅÁΒ• Νγß ÷Fu;≈|¹r& #! sŒ)Î #y ø‹s3sù ∩∉⊇∪ #YŠρ‰ß ¹ß š Ζãt βt ρ‘‰ÁÝ ƒt
$tΒ ª!$# Νã =n è÷ tƒ š É‹©9$# 7y ×Í ¯≈s9ρ' &é ∩∉⊄∪ $)¸ ‹Ïùöθs?uρ $YΖ≈|¡mô Î) ωH )Î !$tΡ÷Šu‘&r β÷ )Î !« $$ /Î tβθà=Î tø †s x8ρâ%! y`
$uΖ=ù ™y ‘ö r& !$Βt uρ ∩∉⊂∪ $óZ ŠÎ=t/ ωK öθs% Νö ηÎ ¡Å àΡ&r þ_Îû öΝλç ;° ≅è%ρu Νö ßγôàãÏ ρu öΝκå ÷]ãt Úó Ì ôã'r ùs óΟηÎ Î/θ=è è% ’Îû
(#ρã xøótGó™$$ùs x8ρâ!$y_ Νö ßγ¡| àΡ&r #( θþ ßϑn=¤ß ŒÎ) öΝßγ¯Ρ&r öθ9s ρu 4 !« $# χ Œø *Î Î/ tí$Üs ‹ã Ï9 ω )Î Α@ θ™ß §‘ ΒÏ
χš θãΨΒÏ ÷σムωŸ 7y n/Î u‘ρu Ÿξsù ∩∉⊆∪ $VϑŠÏm‘§ $/\ #θ§ s? !© $# (#ρ߉y`uθ9s Αã θß™§9#$ ΟÞ ßγs9 t x øótG™ó $#uρ !© #$
|MøŠÒŸ %s $£ϑÏΒi %`[ tym Νö ηÎ Å¡à Ρ&r ’þ ûÎ #( ρ߉gÅ †s ωŸ Ν§ Oè óΟγß oΨ÷t/ tyf©x $yϑŠÏù x8θϑß jÅ3ysム4®Lmy
$¨Β Ν.ä Ì ≈tƒŠÏ ΒÏ (#θã_ã ÷z$# Íρ&r Νö ä3|¡àΡ&r (#þθ=è çFø%$# βÈ r& Νö κÍ ö n=ãt $oΨ;ö Ft x. $¯Ρr& θö s9uρ ∩∉∈∪ $ϑV Š=Î ¡ó @n (#θϑß =Ïk |¡ç„uρ
∩∉∉∪ $\G7Î ÷Vs? ‰£ ©x r&ρu öΝçλ;° #Z özy tβ%s39s µÏ /Î βt θàÝ tãθƒã $Βt (#θ=è yèùs öΝκå Ξ¨ r& öθ9s ρu ( Νö κå ÷]iÏΒ ≅× ŠÎ=s% ωÎ) çνθ=è èy ùs
ìÆ ÜÏ ƒã tΒρu ∩∉∇∪ $Vϑ‹)É Gt ó¡•Β $WÛ≡u ÅÀ Νö γß ≈oΨ÷ƒ‰y yγ9s uρ ∩∉∠∪ $VϑŠàÏ ãt #· _ô r& $! Ρ¯ $à ©! ÏiΒ Νßγ≈Ψo ÷?s `ψ #Œ] )Î ρu
Ï #! ‰y pκ’¶9$#uρ t)É ƒd‰Ï _ÁÅ 9$#ρu z ↵ÍŠh Î;Ψ¨ 9#$ ziΒÏ ΝÍκön=ãt ª!$# Νz yè÷Ρ&r tÏ%©!#$ ìy Βt 7y Íׯ≈s9'ρé'sù Αt θ™ß §9$#uρ ©!#$
$ϑV ‹=Î tã !« $$/Î ’4 ∀s .x uρ 4 !« $# ∅š ΒÏ ã≅Òô x 9ø #$ š Ï9≡sŒ ∩∉∪ $Z)ŠùÏ ‘u 7y ×Í ¯≈s9'ρé& z ¡Ý my uρ 4 t ÅsÎ=≈¢Á9#$ uρ
¨βÎ)ρu ∩∠⊇∪ $èY ‹Ïϑy_ (#ρãÏΡ#$ Íρr& NB $t6Oè #( ρãÏ Ρ$$ùs Νö 2à u‘õ‹mÏ #( ρä‹{è (#θãΨΒt #u t %Ï !© $# $pκ‰š 'r ¯≈ƒt ∩∠⊃∪
öΝγß yè¨Β .ä r& óΟ9s øŒÎ) ’¥ ?n ãt ª!$# zΝyè÷Ρr& ô‰%s tΑ$%s π× t7ŠÅÁΒ• /ä3÷Gt6≈¹| r& β÷ *Î sù ¨ sÜeÏ t7‹ã 9© ϑy 9s Οó ä3ΖÏΒ

ο× Š¨ uθΒt …µç oΨ÷/t ρu Νö ä3Ψo ÷ /t . 3ä ?s öΝ9© βr'.x £ s9θà)u‹9s !« $# zΒÏi ≅× ôÒùs Νö 3ä 7t ≈|¹&r ÷ ⌡È 9s uρ ∩∠⊄∪ #Y‰‹Íκ−y
∩∠⊂∪ $ϑV ŠÏàtã #—· öθsù —y θùè r'sù Νö γß yèΒt àMΨä. Í_Gt Šø n=≈ƒt

’Îû ≅ö ÏG≈s)ムtΒuρ 4 οÍ tÅzFψ$$ /Î $u‹Ρ÷ ‘‰9$# nο4θŠu ys9ø #$ šχρç ³ô tƒ z ƒÏ%©!$# !« #$ È≅‹Î6™y ’ûÎ ö≅GÏ ≈)s ‹ã ù=ùs *
’Îû tβθ=è ÏG≈s)è? ωŸ ö/ä39s $Βt uρ ∩∠⊆∪ $Κ\ ‹Ïàtã #·ô_&r ϵ‹?Ï ÷σΡç t∃θö ¡| sù ó=Î=øóƒt ρ÷ &r ö≅Ft )ø ã‹ùs «!$# È≅‹6Î y™
!$oΨ/− ‘u tβθä9θà)tƒ t Ï%©!#$ βÈ ≡t$!ø Èθ9ø $#ρu Ï $! |¡ΨiÏ 9#$ uρ ÉΑ%`y hÌ 9$# š∅ΒÏ tÏ èy ôÒFt ó¡ϑß ø9$#ρu «!#$ È≅‹Î6™y
ÏΒ $Ψo ©9 ≅yèô_$#uρ $|‹Ï9uρ š Ρ$à !© ÏΒ $uΖ©9 ≅èy ô_#$ uρ $γy è=δ÷ r& ΟÉ Ï9$à© 9#$ πÏ tƒös)ø9$# νÍ É‹≈yδ ôÏΒ $Ψo ô_Ì÷zr&
’ûÎ βt θè=ÏG≈s)ム(#ρã x x. t %Ï ©!$#uρ ( «!#$ È≅‹Î6™y ’ûÎ βt θ=è ÏG≈)s ƒã #( θΨã Βt #u t%Ï !© $# ∩∠∈∪ #· ÅÁtΡ šΡà$©!
t s? Οó s9&r ∩∠∉∪ $¸ ŠÏè|Ê βt %x. Ç ≈sÜø‹±¤ 9$# y‰øŠ.x ¨βÎ) ( Ç≈sÜ‹ø ¤±9$# u!$u‹Ï9ρ÷ &r #( θþ =è GÏ ≈s)sù NÏ θäó≈©Ü9$# ≅È ‹Î6™y
Νã κÍ ö =n tã =| ÏG.ä $¬Η>s sù nοθ4 x.¢•9$# #( θ?è #u uρ nοθ4 n=Á¢ 9#$ #( θϑß ŠÏ%&r ρu Νö 3ä ƒt ‰Ï ƒ÷ &r #( þθ’ä. Νö çλ;m ≅Ÿ ŠÏ% t %Ï !© #$ ’<n )Î
zΟÏ9 $Ψo /− ‘u (#θä9$s%ρu 4 πZ ‹u ±ô yz £‰x©r& ρ÷ &r !« $# Ïπ‹u ô±y‚x. ¨} $¨Ζ9$# tβöθt±ƒø s† Νö κå ]÷ ΒÏi ×,ƒÌùs #sŒ)Î ãΑ$Ft É)ø9#$
×özy äοtÅzψF #$ uρ ≅× ‹Î=s% $‹u Ρ÷ ‰‘ 9$# ßì≈tFΒt ö≅%è 3 5=ƒÌs% ≅9 _y r& ’# n<Î) !$Ψo ?s ö¨z&r ωI θö s9 tΑ$tF)É 9ø #$ $Ζu Šø =n ãt |Mö6Gt .x
8lρãç/ ’Îû Λ÷ äΖ.ä öθs9ρu ÝVöθyϑ9ø #$ Νã 3œ .Í‘ô‰ƒã (#θΡç θä3s? $yϑoΨ÷ƒr& ∩∠∠∪ ¸ξ‹ÏGsù βt θßϑn=àô è? Ÿωρu 4’+s ?¨ #$ Ç ϑy Ïj9
#( θ9ä θà)tƒ π× y∞ÍhŠ™y Νö ßγ6ö ÅÁè? βÎ)ρu ( !« $# ωΖãÏ ôÏΒ νÍ É‹≈δy #( θ9ä θà)tƒ π× uΖ|¡ym öΝγß ö6ÁÅ è? β)Î uρ 3 ο; ‰y ‹§ ±t •Β
tβθγß s)øtƒ tβρߊ%3s tƒ ωŸ ΘÏ öθ)s ø9$# ÏIωàσ≈¯ yδ ÉΑ$yϑsù ( !« #$ ωΖÏã ô ÏΒi ≅@ .ä ö≅%è 4 8x ‰Ï ΖãÏ ôΒÏ ÍνÉ‹≈yδ
4 y7Å¡ø ¯Ρ Ïϑùs π7 ∞y ‹hÍ ™y ÏΒ y7/t $|¹&r $! tΒuρ ( !« #$ z ϑÏ sù 7πΖu ¡| ym ôÏΒ 7y /t $¹| r& !$Β¨ ∩∠∇∪ $ZVƒÏ‰tn
( !© #$ ít $Ûs &r ô‰)s ùs Αt θß™§ 9#$ ìÆ ÏÜムΒ¨ ∩∠∪ #‰Y ‹κÍ y− !« $$/Î ’4 ∀s .x ρu 4 Zωθß™‘u ¨Ä $¨Ζ=9Ï 7y ≈oΨù=™y ö‘&r uρ
x8ωΨÏã ôÏΒ #( ρ—ã t t/ #sŒÎ*ùs ×πãt $Ûs χš θ9ä θ)à ƒt ρu ∩∇⊃∪ $ZàŠÏmy Νö γÎ Šø =n æt y7≈oΨù=y™‘ö &r $! yϑsù ’4 <¯ θu ?s Βt uρ
’n?ãt ≅ö ©.θu s?ρu öΝåκ÷]ãt óÚÍãô 'r sù ( tβθçGÍŠh u;ム$tΒ =Ü çG3õ tƒ ª!$#uρ ( ãΑθà)s? “Ï%©!#$ uö xî Νö κå ]÷ iΒÏ ×πx←Í $! Ûs |M¨Š/t
#( ρ߉y`uθ9s !« $# Î ö îx ‰Ï ΖÏã ôΒÏ tβ%x. θö s9uρ 4 tβ#u ö à)9ø #$ tβρã/− y‰tFtƒ Ÿξsù&r ∩∇⊇∪ ¸ξ‹Ï.ρu «!$$ Î/ ’4 s∀x.ρu 4 «!$#


Click to View FlipBook Version