The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา (ส33101) ชั้น ม6 นายรชตะ ขาวดี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kunkrurachata, 2021-06-10 11:23:35

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา (ส33101) ชั้น ม6

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา (ส33101) ชั้น ม6 นายรชตะ ขาวดี

แผนการจัดการเรยี นร้รู ายวชิ าสงั คมศึกษา (ส33101) ชั้นมัธยมศกึ ษาปีที่ 6 หน้า 1

หนว่ ยการเรยี นรู้ท่ี 1
ระบบเศรษฐกจิ

เวลา 6 ชวั่ โมง

ผังมโนทัศน์เปา้ หมายการเรยี นรู้และขอบขา่ ยภาระงาน/ชนิ้ งาน

ความรู้
1. ระบบเศรษฐกจิ ของโลกปจั จบุ นั
2. การกาหนดราคาและค่าจ้างใน

ระบบเศรษฐกิจ

ภาระงาน/ช้นิ งาน ระบบ คุณธรรม จรยิ ธรรม และ
1. การทาแบบทดสอบ เศรษฐกิจ คา่ นิยม
2. การสบื คน้ ข้อมลู
3. การอภิปราย 1. มีวินัย
4. ใบงาน 2. ใฝเ่ รยี นรู้
3. รบั ผดิ ชอบ
4. ม่งุ มั่นในการทางาน

ทักษะ/กระบวนการ
1. การส่ือสาร
2. การคิด
3. การแก้ปญั หา
4. การใชเ้ ทคโนโลยี
5. กระบวนการกลุ่ม

แผนการจัดการเรียนรรู้ ายวชิ าสังคมศกึ ษา (ส33101) ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 6 หนา้ 2

ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรทู้ ี่ 1 การจัดสรรทรัพยากร

ขน้ั ท่ี 1 ผลลัพธ์ปลายทางทต่ี ้องการให้เกดิ ขนึ้ กบั นักเรยี น

ตวั ชวี้ ดั ช่วงชน้ั

• อภปิ รายการกาหนดราคาและค่าจา้ งในระบบเศรษฐกิจ (ส 3.1 ม. 4–6/1)

ความเข้าใจทีค่ งทนของนักเรียน คาถามสาคญั ทที่ าใหเ้ กิดความเข้าใจท่ีคงทน

นกั เรียนจะเขา้ ใจวา่ ... ระบบเศรษฐกิจมคี วามสาคัญตอ่ การดาเนิน

ระบบเศรษฐกจิ แบ่งเป็น 3 ระบบ คือ ระบบ ชีวิตได้อยา่ งไร

เศรษฐกิจแบบทุนนยิ ม ระบบเศรษฐกิจแบบสงั คม

นิยม และระบบเศรษฐกจิ แบบผสม

ความร้ขู องนกั เรียนทนี่ าไปสู่ความเข้าใจท่ี ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนนาไปสู่

คงทนนักเรยี นจะรู้ว่า... ความเข้าใจที่คงทน นกั เรียนจะสามารถ...

1.คาสาคญั ได้แก่ ระบบเศรษฐกจิ การลงทุน 1.ตระหนกั และเห็นความสาคญั ของระบบ

ระบบตลาด กลไกราคา การปันสว่ น รัฐวสิ าหกจิ เศรษฐกิจของโลกปจั จบุ ัน

ต้นทุนการผลติ ตลาดมืด 2.อธบิ ายเกย่ี วกับการกาหนดราคาและคา่ จ้างใน

2.ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจบุ ัน เป็นความ ระบบเศรษฐกิจ

สัมพนั ธข์ องหน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ ภายใต้

ระเบยี บ กฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติของสังคมท่ี

ยดึ ถือเปน็ แนวทางการปฏิบตั ใิ นการดาเนนิ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงแบ่งเปน็ 3 ระบบ คอื

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ระบบเศรษฐกจิ

แบบสงั คมนยิ ม และระบบเศรษฐกจิ แบบผสม

3.การกาหนดราคา ปัจจยั ทใี่ ช้กาหนดราคา

ประกอบดว้ ย ตลาด ได้แก่ ตลาดแข่งขนั สมบรู ณ์

ตลาดแขง่ ขันไมส่ มบรู ณ์ และการกาหนดราคา

ไดแ้ ก่ อปุ สงค์ อุปทาน และค่าจา้ งในระบบ

เศรษฐกจิ ทสี่ าคัญได้แก่ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกบั

กาหนดคา่ จา้ งแรงงานของไทย การแทรกแซง

ราคา

แผนการจัดการเรียนรรู้ ายวชิ าสงั คมศกึ ษา (ส33101) ชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ 6 หนา้ 3

ขน้ั ท่ี 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรซู้ ึ่งเป็นหลักฐานท่ีแสดงวา่ นักเรียนมผี ลการเรียนรู้

ตามที่กาหนดไวอ้ ย่างแท้จริง

1.ภาระงานทนี่ ักเรยี นต้องปฏบิ ัติ

1.1 สืบค้นข้อมลู เกย่ี วกับระบบเศรษฐกจิ ของโลกในปจั จุบัน

1.2 อภิปรายเกย่ี วกับการกาหนดราคาและคา่ จ้างในระบบเศรษฐกจิ

2.วธิ กี ารและเคร่ืองมอื ประเมนิ ผลการเรียนรู้

2.1 วธิ ีการประเมินผลการเรียนรู้ 2.2 เครื่องมือประเมินผลการเรยี นรู้

1) การทดสอบ 1) แบบทดสอบก่อนเรยี นและหลังเรยี น

2) การประเมินผลงาน/กิจกรรม 2) แบบประเมนิ ผลงาน/กจิ กรรมเป็น

เป็นรายบคุ คลหรือเป็นกลุม่ รายบุคคลหรือเปน็ กลมุ่

3) การประเมนิ ดา้ นคณุ ธรรม จรยิ ธรรม 3) แบบประเมินด้านคณุ ธรรม จริยธรรม

และค่านยิ ม และค่านิยม

4) การประเมนิ ดา้ นทักษะ/กระบวนการ 4) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ

3.สงิ่ ที่มุ่งประเมนิ

3.1 ความสามารถ 6 ด้าน ได้แก่ การอธิบาย ชแ้ี จง การแปลความและตีความ การประยุกต์

ดัดแปลง และนาไปใชก้ ารมีมุมมองท่หี ลากหลาย การให้ความสาคัญและใส่ใจในความรู้สึกของผู้อืน่

และการรู้จักตนเอง

3.2ทกั ษะ/กระบวนการ เช่น การสอื่ สาร การคดิ การแกป้ ัญหา การใช้เทคโนโลยี กระบวนการกล่มุ

3.3คุณธรรม จรยิ ธรรม และค่านิยม เช่น รกั ชาติ ศาสน์ กษตั ริย์ ซอ่ื สัตยส์ จุ ริต มวี นิ ยั ใฝเ่ รยี นรู้

อยู่อยา่ ง พอเพยี ง มุ่งมั่นในการทางาน รกั ความเปน็ ไทย มจี ติ สาธารณะ

ขน้ั ท่ี 3 แผนการจดั การเรียนรู้

แผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี 1 ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจบุ ัน เวลา 3 ชว่ั โมง

แผนการจดั การเรยี นรู้ที่ 2 การกาหนดราคาและคา่ จ้างในระบบเศรษฐกจิ เวลา 3 ช่วั โมง

แผนการจดั การเรยี นรูร้ ายวชิ าสังคมศกึ ษา (ส33101) ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 6 หนา้ 4

แผนการจัดการเรียนรทู้ ี่ 1
ระบบเศรษฐกจิ ของโลกปัจจบุ ัน

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 6
หน่วยการเรยี นรทู้ ่ี 1 ระบบเศรษฐกจิ เวลา 3 ชั่วโมง

1. สาระสาคญั

ระบบเศรษฐกจิ ของโลกปัจจุบัน เปน็ ความสัมพันธข์ องหน่วยเศรษฐกิจตา่ ง ๆ ภายใตร้ ะเบยี บ

กฎเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ขิ องสังคมทยี่ ึดถือเป็นแนวทางในการดาเนนิ กจิ กรรมทางเศรษฐกจิ ซึง่

แบง่ เป็น 3 ระบบ คือ ระบบเศรษฐกิจแบบทนุ นิยม ระบบเศรษฐกจิ แบบสงั คมนยิ ม และระบบ

เศรษฐกจิ แบบผสม

2. ตัวช้ีวดั ช่วงชั้น

• อภิปรายการกาหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ (ส 3.1 ม. 4–6/1)

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธบิ ายความหมายและรูปแบบของระบบเศรษฐกจิ ของโลกปัจจุบันได้ (K)

2. ตระหนกั และเห็นความสาคญั ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจบุ นั (A)

3. สืบค้นความรูเ้ ก่ียวกบั ระบบเศรษฐกิจของโลกปจั จุบนั (P)

4. การวัดและประเมนิ ผลการเรยี นรู้

ด้านความรู้ (K) ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม ด้านทกั ษะ/กระบวนการ (P)
และคา่ นิยม (A)

1.ทดสอบก่อนเรยี น • ประเมินพฤติกรรมในการ • ประเมินพฤติกรรมในการ

2.ซักถามความรูเ้ ร่ือง ระบบ ทางานเปน็ รายบุคคลในด้าน ทางานเปน็ รายบุคคลและเป็น

เศรษฐกจิ ของโลกปัจจุบัน ความมีวินัย ความใฝเ่ รียนรู้ กลุ่มในดา้ นการสื่อสาร การคิด

3.ตรวจผลงาน/กจิ กรรมเป็น ฯลฯ การแกป้ ัญหา ฯลฯ

รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม

5. สาระการเรยี นรู้

• ระบบเศรษฐกจิ ของโลกปัจจุบัน

1. ความหมายของระบบเศรษฐกจิ

2. รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ

6. แนวทางบรู ณาการ

ภาษาไทย  ฟงั พูด อา่ น และเขยี นเก่ยี วกับระบบเศรษฐกิจของโลกปจั จุบนั

การงานอาชพี ฯ  คน้ คว้าหาขา่ วเกี่ยวกบั ระบบเศรษฐกิจของโลกในปจั จุบนั

แผนการจัดการเรยี นรรู้ ายวชิ าสงั คมศึกษา (ส33101) ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 6 หนา้ 5

7. กระบวนการจดั การเรยี นรู้
ขัน้ ท่ี 1 นาเขา้ สบู่ ทเรยี น
1. ครแู จ้งตวั ชีว้ ดั ชว่ งชนั้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรยี นทราบ
2. ครใู ห้นกั เรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน
3. ครูใหน้ กั เรียนสอบถามผรู้ วู้ า่ ระบบเศรษฐกิจในปจั จบุ นั มีลกั ษณะอยา่ งไรบ้าง นกั เรยี น

ตอบ ครูอธิบายสรปุ เพื่อเช่ือมโยงเข้าสูเ่ น้อื หาทจี่ ะเรยี น
ขั้นท่ี 2 กิจกรรมการเรยี นรู้
4. ครอู ธิบายความหมายของระบบเศรษฐกิจ
5. ครใู ห้นกั เรยี นยกตัวอยา่ งระบบเศรษฐกจิ ในปจั จุบนั วา่ เป็นอย่างไรบ้าง แลว้ ครอู ธบิ าย

เพ่มิ เติม
6. ครูสนทนากบั นกั เรียนเก่ียวกับรูปแบบของระบบเศรษฐกิจ
7. ครูใหน้ ักเรียนแบง่ กลุ่ม กลุ่มละ 4–6 คน ค้นควา้ หาขา่ วเก่ยี วกับระบบเศรษฐกจิ ของโลกใน

ปจั จุบนั จากสอ่ื /แหลง่ การเรยี นรู้ตา่ ง ๆ เช่น หนงั สือพมิ พ์ อินเทอร์เนต็ หรือวารสารต่าง ๆ
8. ครใู ห้แตล่ ะกลุ่มสง่ ตัวแทนออกมาเลา่ ข่าวเก่ียวกบั ระบบเศรษฐกจิ ของโลกในปัจจบุ ันวา่ ที่

คน้ ควา้ มามรี ูปแบบของระบบเศรษฐกจิ อย่างไร แลว้ บนั ทึกผล
ข้ันที่ 3 ฝึกฝนผเู้ รยี น
9. ครูให้นกั เรียนทากิจกรรมที่เกี่ยวกบั ระบบเศรษฐกิจของโลกปจั จุบันและชว่ ยกันเฉลย

คาตอบ
ขั้นที่ 4 นาไปใช้
10. ครูแนะนาให้นกั เรยี นทาแผ่นพับเรอ่ื ง ระบบเศรษฐกจิ ของโลกปจั จบุ ัน เพ่ือเผยแพร่

ความรู้
ขั้นที่ 5 สรุป
11. ครแู ละนักเรยี นร่วมกันสรุปความรู้เรอ่ื ง ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบัน โดยใหน้ ักเรยี น

สรปุ เปน็ แผนทค่ี วามคดิ
8. กิจกรรมเสนอแนะ

ครูและนักเรียนร่วมกนั อภิปรายเรื่อง ระบบเศรษฐกจิ ของโลกปจั จบุ ัน แล้วนาผลอภปิ รายมา
จดั ป้ายนเิ ทศเพอื่ เผยแพร่ความรูต้ ่อไป
9. สือ่ /แหลง่ การเรียนรู้

1. แบบทดสอบกอ่ นเรียนและหลงั เรียน
2. แบบบันทึกการคน้ ควา้ เรื่อง รูปแบบของระบบเศรษฐกจิ
3. สอ่ื การเรียนรู้ เศรษฐศาสตร์
4. หนงั สือเรยี น รายวิชาพน้ื ฐาน เศรษฐศาสตร์ ม. 4–6 บริษทั สานกั พิมพ์วฒั นาพานชิ จากดั

แผนการจัดการเรียนรรู้ ายวชิ าสงั คมศึกษา (ส33101) ช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 6 หน้า 6

แบบทดสอบกอ่ นเรียนและหลงั เรยี น

หน่วยการเรยี นร้ทู ่ี 1 ระบบเศรษฐกจิ

คาชแ้ี จง : เลอื กคาตอบที่ถูกต้องท่ีสุดเพียงคาตอบเดยี ว

1. ข้อใดกล่าวถูกต้องทสี่ ดุ

ก. ประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทนุ นิยม

ข. ทุกประเทศในโลกใช้ระบบเศรษฐกจิ แบบเดยี วกนั

ค. ระบบเศรษฐกจิ แบบทุนนยิ มเรียกอีกชอ่ื หน่งึ ว่าระบบตลาด

ง. ในระบบเศรษฐกจิ แบบสงั คมนยิ ม ผ้บู ริโภคมอี สิ ระในการเลือกซ้ือสนิ คา้ มากท่สี ดุ

2. ระบบเศรษฐกิจท่รี ัฐเป็นเจา้ ของปจั จัยการผลติ ทุกชนิด โดยเอกชนไม่มกี รรมสิทธิ์ในทรัพยส์ นิ

เหล่านนั้ เปน็ ลกั ษณะของระบบเศรษฐกจิ แบบใด

ก. ทนุ นิยม ข. แบบผสม

ค. สงั คมนยิ มคอมมิวนสิ ต์ ง. สงั คมนิยมประชาธิปไตย

3. ขอ้ ใดคือลกั ษณะของการดาเนนิ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

ก. การวางแผนจากสว่ นกลาง ข. กลไกราคาและระบบตลาด

ค. ระบบตลาดและการช้นี าของภาครฐั ง. การวางแผนจากสว่ นกลางและกลไกราคา

4. ข้อใดคอื ลักษณะสาคัญของระบบเศรษฐกิจแบบผสม

ก. มกี ารทางานท้งั ภาครัฐและเอกชน

ข. ใช้กลไกราคาควบคู่ไปกับการช้ีนาของภาครฐั

ค. กาหนดให้ทรัพยากรทั้งหมดเป็นของภาคเอกชน

ง. เปน็ การผสมผสานกนั ระหว่างหนว่ ยเศรษฐกจิ ตา่ ง ๆ

5. ขอ้ ใดไมใ่ ช่ลกั ษณะของตลาดแขง่ ขนั สมบรู ณ์

ก. มผี ซู้ ้อื และผู้ขายจานวนมาก ข. สินคา้ มีลักษณะเหมือนกันมาก

ค. ข้อมูลเกี่ยวกบั ตลาดเปน็ ทเี่ ปิดเผยทัว่ ไป ง. สินคา้ ในตลาดเปน็ สนิ ค้าจาเป็นในชวี ิตประจาวนั

6. ขอ้ ใดเปน็ สนิ คา้ ในตลาดแขง่ ขนั สมบรู ณ์

ก. สบู่ ยาสฟี นั ข. ไฟฟา้ ประปา

ค. โทรทศั น์ พัดลม ง. ข้าวโพด ยางพารา

7. การสรา้ งความแตกต่างในการบรรจุหบี ห่อของสินคา้ หรอื การโฆษณา เป็นวธิ กี ารแขง่ ขนั

ทางการค้าในตลาดใด

ก. ตลาดผกู ขาด ข. ตลาดผูข้ ายน้อยราย

ค. ตลาดแขง่ ขันสมบรู ณ์ ง. ตลาดกงึ่ แขง่ ขันก่ึงผูกขาด

แผนการจดั การเรยี นรู้รายวิชาสงั คมศึกษา (ส33101) ชั้นมธั ยมศกึ ษาปีท่ี 6 หนา้ 7

8. ข้อใดคือลักษณะของตลาดผูกขาด

ก. มีผูผ้ ลติ หรอื ผ้ขู ายเพยี งไม่กี่ราย

ข. ผู้ผลติ สามารถเลกิ ล้มกจิ การไดโ้ ดยง่าย

ค. ได้สัมปทานจากรัฐบาลในกิจการอยา่ งใดอย่างหนง่ึ

ง. ราคาของสินคา้ ถูกกาหนดขึ้นโดยอปุ สงคแ์ ละอุปทาน

9. ข้อใดกลา่ วถกู ตอ้ งเกี่ยวกบั กฎอปุ สงค์

ก. ถา้ ราคาสนิ คา้ ลดลง ปริมาณซือ้ จะเพ่ิมข้ึน ข. ราคาสนิ คา้ ไม่มีผลต่อปริมาณการซื้อสนิ คา้

ค. ถ้าราคาสนิ ค้าเพิม่ ขน้ึ ปริมาณซ้ือจะเพ่มิ ข้ึน ง. ถา้ ราคาสนิ ค้าลดลง ปรมิ าณซ้ือจะลดลงด้วย

10.ข้อต่อไปนี้คือปจั จัยกาหนดอุปสงค์หรอื ความตอ้ งการซื้อของผบู้ รโิ ภคยกเวน้ ขอ้ ใด

ก. รายได้ ข. รสนิยม

ค. ราคาสนิ คา้ ง. ราคาของปจั จัยการผลติ

11. ความสามารถในการผลิตหรือเสนอขายสนิ คา้ และบริการเพอ่ื สนองความต้องการของผู้บรโิ ภค

ณ ระดับราคาต่าง ๆ ในเวลาใดเวลาหนึง่ หมายถงึ ขอ้ ใด

ก. อุปสงค์ ข. อปุ ทาน

ค. ดลุ ยภาพ ง. กลไกราคา

12.ข้อใดเป็นไปตามกฎอปุ สงค์

ก. เป้ซ้ือก๋วยเต๋ยี วเพราะหวิ ข. เกง่ ซื้อรองเท้าช่วงที่ร้านลดราคา

ค. น้อยซ้อื ของขวญั วนั เกดิ ใหเ้ พื่อน ง. เอกจ่ายคา่ ไฟฟา้ และน้าประปาทธ่ี นาคาร

13.ข้อใดกล่าวผดิ

ก. ปกตอิ งค์กรจะต้องมีวันหยุด 13 วันใน 1 ปี

ข. กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่ไดร้ ับคา่ จ้างขัน้ ต่าสงู ท่ีสดุ

ค. กระทรวงแรงงานเปน็ ผู้รบั ผิดชอบในการกาหนดอัตราค่าจา้ ง

ง. ลูกจา้ งท่ที างานล่วงเวลาจะไดร้ บั คา่ ลว่ งเวลาจากนายจา้ งไม่นอ้ ยกว่า 1 เทา่

14.ข้อใดเป็นวธิ ีการแทรกแซงราคาทร่ี ัฐบาลนามาใชเ้ พื่อชว่ ยเหลือผู้บริโภค

ก. การกาหนดราคาขั้นตา่ ข. การกาหนดราคาข้ันสงู

ค. การลดปรมิ าณการผลิต ง. การให้เงินอดุ หนนุ แก่เกษตรกร

15.การกาหนดราคาขั้นต่าของรัฐบาลเพ่อื ไมใ่ หร้ าคาสนิ ค้าตา่ เกินไป นิยมนามาใชก้ ับสินคา้

ประเภทใด

ก. เส้ือผา้ เครื่องนุ่งหม่ ข. พืชผลทางการเกษตร

ค. อปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ง. สนิ คา้ นาเขา้ จากต่างประเทศ

แผนการจดั การเรียนรรู้ ายวิชาสังคมศึกษา (ส33101) ชัน้ มธั ยมศึกษาปที ่ี 6 หน้า 8

แบบบันทกึ การคน้ คว้า
แผนการจัดการเรยี นรทู้ ่ี 1 เรอื่ ง ระบบเศรษฐกจิ ของโลกปัจจบุ นั

ตวั ชว้ี ดั ช่วงชัน้ : อภิปรายการกาหนดราคาและคา่ จา้ งในระบบเศรษฐกจิ (ส 3.1 ม. 4–6/1)
คาชแ้ี จง : ค้นควา้ ข้อมลู เกีย่ วกบั ระบบเศรษฐกจิ ของโลกปจั จุบัน บันทกึ ผล และนาเสนอหน้าชนั้ เรียน
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเอกชนจะเปน็ ผู้ท่ีมกี รรมสิทธ์ใิ นทรพั ย์สนิ ต่าง ๆ ทหี่ ามาได้ตาม
กฎหมาย มอี สิ ระทีจ่ ะดาเนนิ กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่วา่ จะเปน็ การผลิต การบรโิ ภค การ
กระจายสินค้าและบริการ สว่ นรัฐบาลจะมีบทบาทจากดั เฉพาะส่วนของการทาหนา้ ที่ให้บริการทาง
สงั คม

ระบบเศรษฐกจิ แบบสังคมนิยม
ระบบเศรษฐกิจแบบสงั คมนิยมรฐั มกี รรมสิทธิ์หรือเป็นเจา้ ของปจั จัยการผลิตท่ีมีอยู่ในระบบ

อาทิเช่น เข้าดาเนินงานธรุ กิจการธนาคาร การส่ือสารและคมนาคม การอตุ สาหกรรม รวมถึงส่ิง
สาธารณูปโภคอ่ืน ๆ รายได้ที่รัฐได้จากการเข้าดาเนินกิจการเหลา่ น้ีจะนาไปใช้ชว่ ยเหลอื บคุ คลทม่ี ี
รายได้นอ้ ย โดยผา่ นการจดั สวัสดิการเพื่อสว่ นรวม

ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
ระบบเศรษฐกิจแบบผสมมีลักษณะส่วนหน่งึ เป็นแบบทนุ นิยมและอีกสว่ นหน่ึงเป็นแบบสังคม

นยิ ม ในสว่ นที่เป็นแบบทนุ นยิ มเอกชนมีกรรมสทิ ธิ์ในทรพั ย์สนิ บางอยา่ ง นอกจากน้ี ธุรกิจบางอยา่ งที่
เอกชนเปน็ ผู้ประกอบการกม็ ีลกั ษณะแบบเสรนี ยิ ม กลไกการทางานเป็นระบบตลาดหรอื ราคา สาหรบั
สว่ นทเี่ ป็นแบบสงั คมนิยมนน้ั รัฐจะควบคุมหรือดาเนินการในธรุ กิจบางอย่างทม่ี คี วามสาคัญต่อความ
เป็นอยูข่ องประชาชน

กลุ่มท่ี ห้อง
สมาชิกกลุ่ม
5.
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4.

แผนการจดั การเรียนรรู้ ายวิชาสังคมศึกษา (ส33101) ชนั้ มัธยมศกึ ษาปีที่ 6 หนา้ 9

แบบประเมินผลงาน/กจิ กรรมเป็นรายบคุ คล

ผลงาน/กิจกรรมที่ เรือ่ ง

แผนการจัดการเรียนรทู้ ี่ หน่วยการเรยี นรู้ที่

ชัน้ วนั ที่ เดอื น พ.ศ.

รายการประเมนิ ระดับคณุ ภาพ

เลข ชือ่ –สกลุ ความ ูถก ้ตองการของผลงาน/ ิกจกรรม(6คะแนน) 4321
ที่ ุจดเ ่ดนของผลงาน/ ิกจกรรม (4 คะแนน)
ความคิดสร้างสรรค์ (3 คะแนน)
ูรปแบบการนาเสนอผลงาน (4 คะแนน)
การนาไปใ ้ชประโยช ์น (3 คะแนน)
รวมคะแนน (20 คะแนน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เกณฑก์ ารประเมิน

การสรปุ ผลการประเมนิ ให้เป็นระดบั คุณภาพ 4, 3, 2, 1 กาหนดเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสม

หรืออาจใช้เกณฑ์ดงั นี้

18–20 คะแนน = 4 (ดมี าก)

14–17 คะแนน = 3 (ด)ี

10–13 คะแนน = 2 (พอใช้)

0–9 คะแนน = 1 (ควรปรับปรุง)

แผนการจดั การเรียนรรู้ ายวชิ าสังคมศึกษา (ส33101) ชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ 6 หน้า 10

แบบประเมนิ ผลงาน/กิจกรรมเปน็ กลมุ่

ผลงาน/กจิ กรรมที่ เร่ือง

แผนการจัดการเรียนรทู้ ี่ หนว่ ยการเรยี นรทู้ ่ี

ช้ัน วันที่ เดือน พ.ศ.

รายการประเมิน ระดับคณุ ภาพ

เลข ชื่อ–สกลุ ความถูก ้ตองการของผลงาน/กิจกรรม(6คะแนน) 4321
ที่ ุจดเด่นของผลงาน/กิจกรรม (4 คะแนน)
ความ ิคดสร้างสรร ์ค (3 คะแนน)
ูรปแบบการนาเสนอผลงาน (4 คะแนน)
การนาไปใช้ประโยชน์ (3 คะแนน)
รวมคะแนน (20 คะแนน)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

เกณฑก์ ารประเมิน

การสรุปผลการประเมนิ ใหเ้ ป็นระดับคุณภาพ 4, 3, 2, 1 กาหนดเกณฑไ์ ดต้ ามความเหมาะสม

หรืออาจใชเ้ กณฑ์ดังนี้

18–20 คะแนน = 4 (ดีมาก)

14–17 คะแนน = 3 (ด)ี

10–13 คะแนน = 2 (พอใช้)

0–9 คะแนน = 1 (ควรปรับปรุง)

แผนการจัดการเรยี นรูร้ ายวิชาสงั คมศกึ ษา (ส33101) ชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 6 หน้า 11

แบบประเมนิ พฤติกรรมในการทางานเปน็ รายบคุ คล

ผลงาน/กจิ กรรมท่ี เรอื่ ง

แผนการจัดการเรยี นรู้ที่ หน่วยการเรยี นรทู้ ี่

ชน้ั วนั ท่ี เดอื น พ.ศ.

คาชแ้ี จง : สังเกตพฤติกรรมในการทางานของนักเรยี น โดยเขียนเครื่องหมาย  ลงในชอ่ งรายการ

ประเมินพฤติกรรมทน่ี ักเรียนแสดงออก

รายการประเมิน ระดับ

คุณภาพ

เลข ช่อื –สกลุ สนใจในการทางาน
ที่ ไม่เอาเปรียบเ ่ืพอนในการทางาน
เสนอความ ิคดเห็น 4321
ัรบ ัฟงความ ิคดเห็นของผู้อ่ืน
ใ ้หความช่วยเหลือผู้ ่อืน
ุ่มง ัม่นทางานใ ้หสาเร็จ
ประเ ิมนและปรับปรุงงาน ้ดวยความเ ็ตมใจ
เคารพ ้ขอตกลงของก ุ่ลม
ทาตามห ้นา ่ที ่ีทไ ้ดรับมอบหมาย
พอใจ ักบความสาเ ็รจของงาน

รวมคะแนน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เกณฑ์การประเมิน
1. การใหค้ ะแนน  ให้ 1 คะแนน 2.การสรปุ ผลการประเมนิ ใหเ้ ป็นระดบั คุณภาพ4, 3,2,1ใชเ้ กณฑด์ ังน้ี

9–10 คะแนน = 4 (ดีมาก)
7–8 คะแนน = 3 (ด)ี
5–6 คะแนน= 2 (พอใช้)
0–4 คะแนน = 1 (ควรปรบั ปรงุ )

แผนการจัดการเรียนรรู้ ายวชิ าสงั คมศกึ ษา (ส33101) ช้นั มัธยมศึกษาปที ี่ 6 หนา้ 12

แบบประเมินพฤติกรรมในการทางานเปน็ กล่มุ

ผลงาน/กิจกรรมที่ เร่ือง

แผนการจัดการเรียนรทู้ ี่ หน่วยการเรยี นรทู้ ี่

ชั้น วนั ที่ เดือน พ.ศ.

คาชแี้ จง สงั เกตพฤติกรรมในการทางานของนกั เรยี น โดยเขยี นเครอ่ื งหมาย  ลงในช่องรายการ

พฤติกรรมทน่ี ักเรยี นปฏิบัติ

รายการประเมนิ ระดับคณุ ภาพ

เลข ชอ่ื –สกลุ แบ่งงาน ักน ัรบผิดชอบ 4321
ท่ี ีมกระบวนการทางานเป็นข้ันตอน
ทาตามห ้นา ่ที ี่ทไ ้ดรับมอบหมาย
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ัรบ ัฟงความ ิคดเห็นของสมาชิกก ุ่ลม
นาม ิต/ ้ขอตกลงของกลุ่มไปป ิฏบัติ
่รวม ักนปรับป ุรงผลงาน ้ดวยความเต็มใจ
ุ่มง ่มันทางานให้สาเร็จ
พอใจ ักบความสาเร็จของงาน
บรรยากาศในการทางาน

รวมคะแนน

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

เกณฑก์ ารประเมนิ
1. การใหค้ ะแนน  ให้ 1 คะแนน
2. การสรุปผลการประเมินให้เป็นระดบั คุณภาพ 4, 3, 2, 1 กาหนดเกณฑไ์ ดต้ ามความเหมาะสม ดงั นี้

9–10 คะแนน = 4 (ดีมาก)
7–8 คะแนน = 3 (ด)ี
5–6 คะแนน= 2 (พอใช้)
0–4 คะแนน = 1 (ควรปรับปรงุ )

แผนการจดั การเรียนร้รู ายวิชาสังคมศึกษา (ส33101) ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 6 หน้า 13

มิตคิ ณุ ภาพของการบนั ทึกผลงาน ระดับคณุ ภาพ
4
กาหนดเกณฑ์การประเมินผลการบันทึกผลงานโดยใชม้ าตรส่วนประเมินค่า 4 ระดบั ดงั นี้ 3
รายการประเมนิ 2
1
– บนั ทึกผลงานได้ถกู ต้องตามจุดประสงค์ เขยี นบันทกึ ได้ชดั เจน
แนวคดิ หลกั ถูกตอ้ ง มีประเด็นสาคัญครบถ้วน

– ใชภ้ าษาได้อยา่ งเหมาะสม คาศพั ท์ถูกต้อง
– บนั ทึกผลงานได้ถูกตอ้ งตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกท่ีมบี างสว่ นยังไม่

ชัดเจน แนวคดิ หลกั ถกู ต้อง ส่วนที่เป็นประเด็นสาคัญมไี มค่ รบถว้ น
– ใชภ้ าษา คาศัพท์ไม่ถูกตอ้ งในบางส่วน
– บนั ทึกผลงานยดึ ตามจดุ ประสงค์ เขยี นบันทึกไม่ชัดเจน แนวคิดหลัก

บางสว่ นไมถ่ ูกต้อง ส่วนที่เปน็ ประเดน็ สาคัญมีไมค่ รบถว้ น
– ใช้ภาษา คาศัพท์ไม่ถูกต้องในบางสว่ น
– บนั ทึกผลงานไมส่ อดคล้องกับจุดประสงค์ เขียนบันทึกไมช่ ัดเจน

และแนวคิดหลักส่วนใหญ่ไม่ถูกตอ้ ง
– ใชภ้ าษา คาศัพทไ์ มถ่ ูกต้อง

แผนการจัดการเรยี นรู้รายวิชาสงั คมศกึ ษา (ส33101) ชน้ั มัธยมศึกษาปที ่ี 6 หนา้ 14

แผนการจดั การเรยี นรทู้ ี่ 2
การกาหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกจิ

สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ ชัน้ มัธยมศกึ ษาปีท่ี 6
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ระบบเศรษฐกจิ เวลา 3 ชั่วโมง

1. สาระสาคัญ

การกาหนดราคาขึ้นอยูก่ ับอุปสงค์และอุปทาน โดยมีตลาดเป็นปัจจัยสาคญั ส่วนการกาหนด

คา่ จ้างจะอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน นอกจากนร้ี ฐั บาลสามารถแทรกแซงราคาในระบบเศรษฐกจิ ของ

ประเทศได้

2. ตัวชี้วดั ช่วงชน้ั

• อภปิ รายการกาหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกจิ (ส 3.1 ม. 4–6/1)

3. จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้

1. อธบิ ายเกี่ยวกบั การกาหนดราคาและคา่ จา้ งในระบบเศรษฐกิจได้ (K)

2. มีความสนใจศึกษาเรื่องการกาหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ (A)

3. มสี ่วนร่วมในการอภิปรายเกย่ี วกบั การกาหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรยี นรู้

ด้านความรู้ (K) ด้านคณุ ธรรม จริยธรรม ด้านทกั ษะ/กระบวนการ (P)
และคา่ นิยม (A)

1.ทดสอบหลงั เรียน • ประเมนิ พฤติกรรมในการ • ประเมินพฤติกรรมในการ

2.ซกั ถามความรู้เรื่อง การ ทางานเปน็ รายบุคคลในด้าน ทางานเปน็ รายบุคคลและเปน็

กาหนดราคาและค่าจ้างใน ความมีวินัย ความใฝ่เรียนรู้ กลุ่มในด้านการส่อื สาร การคิด

ระบบเศรษฐกิจ ฯลฯ การแก้ปัญหา ฯลฯ

3.ตรวจผลงาน/กิจกรรมเปน็

รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม

5. สาระการเรียนรู้

• การกาหนดราคาและคา่ จ้างในระบบเศรษฐกจิ

1. ตลาด

2. การกาหนดราคา

3. การกาหนดค่าจ้าง

4. กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการกาหนดคา่ จา้ งแรงงานของไทย

5. การแทรกแซงราคา

แผนการจดั การเรยี นรูร้ ายวิชาสังคมศกึ ษา (ส33101) ช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 6 หนา้ 15

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย  ฟงั พดู อ่าน และเขียนเกีย่ วกับการกาหนดราคาและค่าจ้างใน
ระบบเศรษฐกจิ
ศลิ ปะ  จัดป้ายนเิ ทศเก่ยี วกบั การกาหนดราคาและคา่ จา้ งในระบบ
เศรษฐกจิ

7. กระบวนการจัดการเรยี นรู้
ข้นั ท่ี 1 นาเขา้ สบู่ ทเรยี น
1. ครูแจง้ ตัวชีว้ ัดชว่ งช้ันและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรยี นทราบ
2. ครนู าภาพการซ้ือขายที่ตลาดใหน้ ักเรียนดู แล้วให้นกั เรยี นรว่ มกันแสดงความคดิ เห็นว่า

เกย่ี วกบั เร่อื งอะไร ครสู รปุ แล้วโยงข้อสรปุ ไปสเู่ นื้อหาทจี่ ะเรียน
ขั้นท่ี 2 กจิ กรรมการเรียนรู้
3. ครสู นทนากบั นักเรยี นเกีย่ วกับการกาหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกจิ
4. ครูใหน้ กั เรยี นศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับการกาหนดราคาและค่าจา้ งในระบบเศรษฐกจิ
5. ครูใหน้ กั เรยี นนงั่ เปน็ วงกลมแลว้ อภิปรายรว่ มกันในประเด็นตอ่ ไปน้ี
1) ตลาดมีความสาคญั ต่อการกาหนดราคาและค่าจา้ งในระบบเศรษฐกจิ อยา่ งไร
2) อุปสงค์และอุปทานเป็นตวั กาหนดราคาสินคา้ ในตลาดหรือไม่
3) การจา่ ยค่าจ้างรายตัวมีก่ีแบบ อะไรบ้าง
4) เหตใุ ดจงึ ต้องมีการกาหนดอัตราค่าจา้ งขัน้ ตา่
5) การแทรกแซงราคาของรฐั บาลโดยการกาหนดราคาขั้นต่ามลี ักษณะอย่างไร

จากนน้ั บันทึกการอภิปราย
6. ครูให้นกั เรยี นทาใบงาน เร่ือง การกาหนดราคาและคา่ จ้างในระบบเศรษฐกิจ
7. ครคู อยแนะนาเพ่ิมเติมและสังเกตพฤติกรรมในการทางานและการนาเสนอผลงานของ

นกั เรยี นตามแบบประเมินพฤตกิ รรมในการทางานเปน็ รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
ขน้ั ท่ี 3 ฝกึ ฝนผเู้ รยี น
8. ครูใหน้ ักเรยี นสารวจตนเองวา่ ก่อนซื้อสินคา้ และบริการน้ันจะตอ้ งนาปัจจยั ใดมาพิจารณา

จากนน้ั บันทกึ ผล
9. ครูใหน้ ักเรยี นทากิจกรรมที่เก่ยี วกบั การกาหนดราคาและค่าจา้ งในระบบเศรษฐกิจและ

แบบทดสอบประจาหน่วยการเรยี นรู้ แล้วช่วยกนั เฉลยคาตอบ
ขน้ั ที่ 4 นาไปใช้
10. ครูแนะนาใหน้ กั เรียนจดั ปา้ ยนิเทศเก่ียวกับการกาหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ

เพือ่ เผยแพร่ความรู้

แผนการจดั การเรียนรรู้ ายวชิ าสังคมศกึ ษา (ส33101) ชน้ั มัธยมศึกษาปที ี่ 6 หน้า 16

ข้ันที่ 5 สรุป
11. ครูและนกั เรียนร่วมกนั สรุปความรูเ้ ร่ือง การกาหนดราคาและคา่ จ้างในระบบเศรษฐกิจ

โดยอาจใหน้ กั เรยี นสรปุ เปน็ แผนทค่ี วามคิด
12. ครูใหน้ ักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนและชว่ ยกนั เฉลยคาตอบ

8. กจิ กรรมเสนอแนะ
ครูและนักเรยี นรว่ มกนั จัดนิทรรศการเกย่ี วกับการกาหนดราคาและคา่ จา้ งในระบบเศรษฐกิจ

เพอ่ื เผยแพรค่ วามรู้
9. สือ่ /แหล่งการเรียนรู้

1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงั เรียน
2. ภาพการซอื้ ขายทต่ี ลาด
3. ใบงาน เรื่อง การกาหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกจิ
4. ส่อื การเรยี นรู้ เศรษฐศาสตร์
5. หนงั สอื เรยี น รายวิชาพ้ืนฐาน เศรษฐศาสตร์ ม. 4–6 บริษทั สานักพมิ พ์วัฒนาพานชิ จากัด

แผนการจัดการเรียนร้รู ายวชิ าสังคมศกึ ษา (ส33101) ช้นั มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หน้า 17

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงั เรียน

หน่วยการเรยี นรทู้ ี่ 1 ระบบเศรษฐกิจ

คาชแ้ี จง : เลือกคาตอบทถี่ ูกตอ้ งท่ีสุดเพยี งคาตอบเดยี ว

1. ข้อใดกล่าวถูกต้องท่สี ุด

ก. ประเทศไทยใชร้ ะบบเศรษฐกิจแบบทุนนยิ ม

ข. ทกุ ประเทศในโลกใชร้ ะบบเศรษฐกจิ แบบเดียวกัน

ค. ระบบเศรษฐกจิ แบบทนุ นยิ มเรยี กอีกชื่อหนึง่ ว่าระบบตลาด

ง. ในระบบเศรษฐกจิ แบบสงั คมนยิ ม ผบู้ ริโภคมอี ิสระในการเลือกซ้ือสนิ ค้ามากทีส่ ุด

2. ระบบเศรษฐกจิ ทีร่ ัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลติ ทุกชนิด โดยเอกชนไม่มกี รรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ

เหล่านัน้ เปน็ ลักษณะของระบบเศรษฐกจิ แบบใด

ก. ทนุ นิยม ข. แบบผสม

ค. สังคมนยิ มคอมมวิ นิสต์ ง. สังคมนยิ มประชาธปิ ไตย

3. ขอ้ ใดคือลกั ษณะของการดาเนนิ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจแบบทนุ นิยม

ก. การวางแผนจากสว่ นกลาง ข. กลไกราคาและระบบตลาด

ค. ระบบตลาดและการช้นี าของภาครัฐ ง. การวางแผนจากส่วนกลางและกลไกราคา

4. ข้อใดคอื ลักษณะสาคัญของระบบเศรษฐกจิ แบบผสม

ก. มกี ารทางานท้งั ภาครฐั และเอกชน

ข. ใชก้ ลไกราคาควบคู่ไปกับการชนี้ าของภาครฐั

ค. กาหนดใหท้ รัพยากรท้ังหมดเปน็ ของภาคเอกชน

ง. เป็นการผสมผสานกนั ระหว่างหนว่ ยเศรษฐกิจต่าง ๆ

5. ขอ้ ใดไมใ่ ชล่ กั ษณะของตลาดแขง่ ขนั สมบูรณ์

ก. มผี ู้ซือ้ และผู้ขายจานวนมาก ข. สินค้ามลี กั ษณะเหมือนกนั มาก

ค. ขอ้ มลู เกี่ยวกบั ตลาดเปน็ ทเ่ี ปิดเผยทัว่ ไป ง. สนิ คา้ ในตลาดเปน็ สนิ ค้าจาเป็นในชวี ิตประจาวัน

6. ขอ้ ใดเปน็ สนิ ค้าในตลาดแขง่ ขันสมบูรณ์

ก. สบู่ ยาสฟี ัน ข. ไฟฟา้ ประปา

ค. โทรทัศน์ พดั ลม ง. ข้าวโพด ยางพารา

7. การสรา้ งความแตกตา่ งในการบรรจุหบี ห่อของสนิ คา้ หรอื การโฆษณา เปน็ วธิ ีการแข่งขนั

ทางการคา้ ในตลาดใด

ก. ตลาดผูกขาด ข. ตลาดผขู้ ายนอ้ ยราย

ค. ตลาดแขง่ ขันสมบรู ณ์ ง. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด

แผนการจัดการเรยี นรู้รายวชิ าสงั คมศึกษา (ส33101) ช้ันมัธยมศกึ ษาปที ่ี 6 หนา้ 18

8. ข้อใดคอื ลักษณะของตลาดผูกขาด

ก. มีผูผ้ ลติ หรือผ้ขู ายเพยี งไม่ก่ีราย

ข. ผ้ผู ลติ สามารถเลิกลม้ กิจการได้โดยงา่ ย

ค. ไดส้ มั ปทานจากรฐั บาลในกิจการอยา่ งใดอยา่ งหนง่ึ

ง. ราคาของสินค้าถูกกาหนดข้ึนโดยอปุ สงค์และอุปทาน

9. ขอ้ ใดกล่าวถูกต้องเก่ยี วกับกฎอุปสงค์

ก. ถ้าราคาสนิ คา้ ลดลง ปริมาณซอ้ื จะเพ่ิมขึน้ ข. ราคาสินค้าไม่มีผลตอ่ ปริมาณการซ้ือสนิ คา้

ค. ถา้ ราคาสนิ ค้าเพมิ่ ขนึ้ ปริมาณซื้อจะเพม่ิ ขึ้น ง. ถ้าราคาสินค้าลดลง ปรมิ าณซือ้ จะลดลงด้วย

10.ข้อต่อไปนค้ี ือปัจจัยกาหนดอปุ สงค์หรือความต้องการซ้ือของผบู้ ริโภคยกเวน้ ข้อใด

ก. รายได้ ข. รสนิยม

ค. ราคาสนิ ค้า ง. ราคาของปจั จัยการผลติ

11. ความสามารถในการผลิตหรอื เสนอขายสินคา้ และบริการเพอ่ื สนองความตอ้ งการของผู้บรโิ ภค

ณ ระดบั ราคาตา่ ง ๆ ในเวลาใดเวลาหนงึ่ หมายถงึ ขอ้ ใด

ก. อปุ สงค์ ข. อปุ ทาน

ค. ดุลยภาพ ง. กลไกราคา

12.ข้อใดเปน็ ไปตามกฎอุปสงค์

ก. เป้ซ้ือก๋วยเต๋ยี วเพราะหวิ ข. เก่งซอื้ รองเท้าชว่ งทีร่ า้ นลดราคา

ค. นอ้ ยซื้อของขวัญวันเกดิ ใหเ้ พือ่ น ง. เอกจ่ายค่าไฟฟา้ และน้าประปาทธี่ นาคาร

13.ข้อใดกลา่ วผดิ

ก. ปกตอิ งค์กรจะตอ้ งมีวันหยุด 13 วนั ใน 1 ปี

ข. กรงุ เทพมหานครเปน็ จังหวัดทไ่ี ด้รับค่าจา้ งข้ันต่าสูงทสี่ ดุ

ค. กระทรวงแรงงานเปน็ ผู้รบั ผดิ ชอบในการกาหนดอัตราค่าจ้าง

ง. ลูกจ้างทท่ี างานลว่ งเวลาจะไดร้ บั คา่ ล่วงเวลาจากนายจ้างไม่นอ้ ยกว่า 1 เท่า

14.ข้อใดเปน็ วิธีการแทรกแซงราคาทร่ี ัฐบาลนามาใชเ้ พ่ือชว่ ยเหลอื ผู้บรโิ ภค

ก. การกาหนดราคาข้นั ต่า ข. การกาหนดราคาขัน้ สงู

ค. การลดปริมาณการผลิต ง. การใหเ้ งินอดุ หนุนแก่เกษตรกร

15.การกาหนดราคาขนั้ ต่าของรัฐบาลเพื่อไม่ใหร้ าคาสินค้าตา่ เกินไป นยิ มนามาใชก้ ับสินค้า

ประเภทใด

ก. เสือ้ ผา้ เคร่อื งนุ่งหม่ ข. พชื ผลทางการเกษตร

ค. อปุ กรณ์อิเลก็ ทรอนิกส์ ง. สนิ คา้ นาเข้าจากต่างประเทศ

แผนการจดั การเรียนรู้รายวชิ าสังคมศกึ ษา (ส33101) ชั้นมธั ยมศึกษาปีท่ี 6 หนา้ 19

ใบงาน
เรอ่ื ง การกาหนดราคาและคา่ จ้างในระบบเศรษฐกจิ

แผนการจดั การเรยี นรทู้ ่ี 2 เร่อื ง ทรพั ยส์ ินทางปัญญา
ตัวชีว้ ดั ช่วงชั้น : อภปิ รายการกาหนดราคาและคา่ จา้ งในระบบเศรษฐกจิ (ส 3.1 ม. 4–6/1)
คาช้ีแจง : ตอบคาถาม

1. ตลาดแขง่ ขนั สมบรู ณ์แตกตา่ งจากตลาดแขง่ ขันไมส่ มบูรณ์อย่างไร
แนวคำตอบ
สนิ ค้าของผู้ผลิตแต่ละรายอาจแตกตา่ งกนั ในด้านรูปลักษณ์ ราคา หรือเป็นเพียงความรสู้ ึก
ของผบู้ รโิ ภค สินค้าในตลาดแขง่ ขันสมบรู ณ์ ได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตร ส่วนสนิ คา้ ในตลาดก่ึง
แข่งขันกึ่งผกู ขาดสว่ นใหญเ่ ป็นสนิ คา้ ทจ่ี าเปน็ ต้องใชใ้ นชีวติ ประจาวนั

2. ปจั จัยท่เี ป็นตัวกาหนดความต้องการของผู้ซือ้ ได้แกอ่ ะไรบ้าง
แนวคำตอบ
ราคาของสนิ ค้าและบริการ รายไดข้ องผู้บริโภค รสนยิ มของผบู้ ริโภค ราคาสนิ ค้าอืน่ ๆ ท่ี
เกย่ี วข้อง ฤดกู าล ฯลฯ

3. คา่ จ้างรายหม่หู มายถึงอะไร
แนวคำตอบ
รายได้ของลกู จา้ งท่ีรวมกลุ่มกันขอรบั ค่าจา้ งเหมาจากนายจ้าง หรอื อาจเกดิ จากนายจ้างจ่าย
ค่าจ้างเป็นเงินก้อนใหก้ บั ลกู จ้างทรี่ วมกลุม่ กัน

4. ปัจจยั ทเ่ี ป็นตัวกาหนดค่าจ้างไดแ้ ก่อะไรบ้าง
แนวคำตอบ
ดัชนคี ่าครองชีพ อตั ราเงินเฟ้อ มาตรฐานการครองชพี ตน้ ทุนการผลิต ราคาของสนิ ค้าและ
บริการ ความสามารถของธรุ กิจ ทักษะฝีมอื ความรแู้ ละความสามารถของลูกจา้ ง ฯลฯ

5. รฐั บาลจะเขา้ ไปแทรกแซงราคาเมือ่ ไร
แนวคำตอบ
รฐั บาลจะเขา้ ไปแทรกแซงราคาเมื่อระบบกลไกราคาไม่สามารถแก้ปญั หาได้ เช่น กรณที ่ี
ผลผลติ ทางการเกษตรมปี ริมาณมากกว่าความต้องการในตลาด ทาใหร้ าคาผลผลติ ตกต่ามากจน
เกษตรกรซ่ึงเป็นผู้ผลติ ไดร้ ับความเดือดร้อน เพราะรายได้ลดนอ้ ยลง

แผนการจดั การเรียนรูร้ ายวชิ าสังคมศึกษา (ส33101) ชน้ั มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หนา้ 20

แบบประเมินผลงาน/กจิ กรรมเป็นรายบคุ คล

ผลงาน/กจิ กรรมท่ี เร่อื ง

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี หน่วยการเรียนร้ทู ี่

ชั้น วนั ท่ี เดือน พ.ศ.

รายการประเมิน ระดับคณุ ภาพ

เลข ชื่อ–สกลุ ความ ูถก ้ตองการของผลงาน/ ิกจกรรม(6คะแนน) 4321
ท่ี ุจดเ ่ดนของผลงาน/ ิกจกรรม (4 คะแนน)
ความคิดสร้างสรรค์ (3 คะแนน)
ูรปแบบการนาเสนอผลงาน (4 คะแนน)
การนาไปใ ้ชประโยช ์น (3 คะแนน)
รวมคะแนน (20 คะแนน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เกณฑก์ ารประเมิน

การสรุปผลการประเมินใหเ้ ป็นระดับคุณภาพ 4, 3, 2, 1 กาหนดเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสม

หรอื อาจใชเ้ กณฑ์ดังน้ี

18–20 คะแนน = 4 (ดมี าก)

14–17 คะแนน = 3 (ด)ี

10–13 คะแนน = 2 (พอใช้)

0–9 คะแนน = 1 (ควรปรับปรุง)

แผนการจัดการเรยี นรู้รายวิชาสงั คมศกึ ษา (ส33101) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หนา้ 21

แบบประเมนิ ผลงาน/กจิ กรรมเปน็ กลมุ่

ผลงาน/กจิ กรรมท่ี เรอื่ ง

แผนการจดั การเรียนร้ทู ่ี หน่วยการเรียนรู้ที่

ชั้น วันท่ี เดอื น พ.ศ.

รายการประเมนิ ระดับคณุ ภาพ

เลข ช่อื –สกลุ ความ ูถก ้ตองการของผลงาน/ ิกจกรรม(6คะแนน) 4321
ที่ ุจดเ ่ดนของผลงาน/ ิกจกรรม (4 คะแนน)
ความคิดสร้างสรรค์ (3 คะแนน)
ูรปแบบการนาเสนอผลงาน (4 คะแนน)
การนาไปใ ้ชประโยช ์น (3 คะแนน)
รวมคะแนน (20 คะแนน)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

เกณฑ์การประเมนิ

การสรุปผลการประเมนิ ใหเ้ ป็นระดบั คุณภาพ 4, 3, 2, 1 กาหนดเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสม

หรืออาจใชเ้ กณฑ์ดงั นี้

18–20 คะแนน = 4 (ดีมาก)

14–17 คะแนน = 3 (ดี)

10–13 คะแนน = 2 (พอใช้)

0–9 คะแนน = 1 (ควรปรับปรงุ )

แผนการจัดการเรยี นรูร้ ายวิชาสงั คมศกึ ษา (ส33101) ชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 6 หน้า 22

แบบประเมนิ พฤติกรรมในการทางานเปน็ รายบคุ คล

ผลงาน/กจิ กรรมท่ี เรอื่ ง

แผนการจัดการเรยี นรูท้ ี่ หน่วยการเรยี นรทู้ ี่

ชน้ั วนั ที่ เดอื น พ.ศ.

คาชแ้ี จง : สังเกตพฤติกรรมในการทางานของนักเรยี น โดยเขียนเครื่องหมาย  ลงในชอ่ งรายการ

ประเมินพฤติกรรมทน่ี ักเรยี นแสดงออก

รายการประเมิน ระดับ

คุณภาพ

เลข ช่อื –สกลุ สนใจในการทางาน
ที่ ไม่เอาเปรียบเ ่ืพอนในการทางาน
เสนอความ ิคดเห็น 4321
ัรบ ัฟงความ ิคดเห็นของผู้อ่ืน
ใ ้หความช่วยเหลือผู้ ่อืน
ุ่มง ัม่นทางานใ ้หสาเร็จ
ประเ ิมนและปรับปรุงงาน ้ดวยความเ ็ตมใจ
เคารพ ้ขอตกลงของก ุ่ลม
ทาตามห ้นา ่ที ่ีทไ ้ดรับมอบหมาย
พอใจ ักบความสาเ ็รจของงาน

รวมคะแนน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เกณฑ์การประเมิน
1. การใหค้ ะแนน  ให้ 1 คะแนน 2.การสรุปผลการประเมนิ ใหเ้ ป็นระดบั คุณภาพ4, 3,2,1ใชเ้ กณฑด์ ังน้ี

9–10 คะแนน = 4 (ดีมาก)
7–8 คะแนน = 3 (ด)ี
5–6 คะแนน= 2 (พอใช้)
0–4 คะแนน = 1 (ควรปรบั ปรงุ )

แผนการจดั การเรยี นรู้รายวชิ าสังคมศกึ ษา (ส33101) ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 6 หน้า 23

แบบประเมินพฤติกรรมในการทางานเป็นกล่มุ

ผลงาน/กจิ กรรมท่ี เรอ่ื ง

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี หนว่ ยการเรียนรูท้ ี่

ช้นั วันที่ เดอื น พ.ศ.

คาช้แี จง สงั เกตพฤติกรรมในการทางานของนักเรยี น โดยเขียนเครอ่ื งหมาย  ลงในช่องรายการ

พฤติกรรมทีน่ ักเรียนปฏิบัติ

รายการประเมนิ ระดับคุณภาพ

เลข ชื่อ–สกุล แบ่งงานกันรับผิดชอบ 4321
ที่ ีมกระบวนการทางานเป็นข้ันตอน
ทาตามหน้า ีท่ ี่ทไ ้ดรับมอบหมาย
ร่วม ักนแสดงความคิดเห็น
ัรบ ัฟงความคิดเห็นของสมาชิกก ุ่ลม
นาม ิต/ข้อตกลงของกลุ่มไปป ิฏบัติ
่รวม ักนป ัรบปรุงผลงาน ้ดวยความเต็มใจ
ุ่มง ัม่นทางานให้สาเร็จ
พอใจ ักบความสาเร็จของงาน
บรรยากาศในการทางาน
รวมคะแนน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
เกณฑ์การประเมนิ
1. การใหค้ ะแนน  ให้ 1 คะแนน
2. การสรปุ ผลการประเมนิ ให้เปน็ ระดับคุณภาพ 4, 3, 2, 1 กาหนดเกณฑไ์ ดต้ ามความเหมาะสม
หรืออาจใชเ้ กณฑ์ดังนี้

9–10 คะแนน = 4 (ดมี าก)
7–8 คะแนน = 3 (ดี)
5–6 คะแนน= 2 (พอใช้)
0–4 คะแนน = 1 (ควรปรับปรงุ )

แผนการจัดการเรียนรรู้ ายวิชาสงั คมศึกษา (ส33101) ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 6 หน้า 24

มิตคิ ณุ ภาพของการบนั ทึกผลงาน ระดับคณุ ภาพ
4
กาหนดเกณฑ์การประเมินผลการบันทกึ ผลงานโดยใชม้ าตรส่วนประเมินค่า 4 ระดบั ดงั นี้ 3
รายการประเมนิ 2
1
– บนั ทึกผลงานได้ถกู ต้องตามจุดประสงค์ เขยี นบันทกึ ได้ชัดเจน
แนวคดิ หลกั ถูกตอ้ ง มีประเด็นสาคญั ครบถว้ น

– ใชภ้ าษาได้อยา่ งเหมาะสม คาศพั ท์ถูกต้อง
– บนั ทึกผลงานได้ถูกตอ้ งตามจุดประสงค์ เขยี นบันทกึ ท่ีมบี างสว่ นยังไม่

ชัดเจน แนวคดิ หลกั ถกู ต้อง ส่วนทีเ่ ปน็ ประเดน็ สาคัญมไี ม่ครบถว้ น
– ใชภ้ าษา คาศัพท์ไม่ถูกตอ้ งในบางส่วน
– บนั ทึกผลงานยดึ ตามจดุ ประสงค์ เขียนบันทึกไม่ชดั เจน แนวคิดหลัก

บางสว่ นไมถ่ ูกต้อง ส่วนที่เปน็ ประเด็นสาคญั มไี ม่ครบถว้ น
– ใช้ภาษา คาศัพท์ไม่ถูกต้องในบางสว่ น
– บนั ทึกผลงานไมส่ อดคล้องกับจุดประสงค์ เขยี นบันทึกไม่ชดั เจน

และแนวคิดหลักส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง
– ใชภ้ าษา คาศัพทไ์ มถ่ ูกต้อง

แผนการจัดการเรยี นร้รู ายวิชาสงั คมศกึ ษา (ส33101) ชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี 6 หน้า 25

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2
สหกรณ์

เวลา 5 ช่ัวโมง

ผังมโนทศั น์เป้าหมายการเรยี นรู้และขอบข่ายภาระงาน/ชน้ิ งาน

ความรู้
1.หลักการสหกรณ์
2.สหกรณ์ในประเทศไทย
3.ระบบสหกรณ์กบั การพฒั นา

เศรษฐกจิ ของประเทศไทย

ภาระงาน/ช้ินงาน สหกรณ์ คุณธรรม จรยิ ธรรม และ
1. การทาแบบทดสอบ ค่านยิ ม
2. การสารวจ
3. การอภิปราย 1. มีวนิ ัย
2. ใฝ่เรยี นรู้
3. รบั ผดิ ชอบ
4. มงุ่ มั่นในการทางาน

ทักษะ/กระบวนการ
1. การสื่อสาร
2. การคิด
3. การแกป้ ญั หา
4. การใชเ้ ทคโนโลยี
5. กระบวนการกลุ่ม

แผนการจดั การเรยี นรรู้ ายวิชาสังคมศึกษา (ส33101) ชั้นมัธยมศกึ ษาปีท่ี 6 หน้า 26

ผงั การออกแบบการจัดการเรียนรู้

หนว่ ยการเรียนรทู้ ี่ 2 สหกรณ์

ข้ันที่ 1 ผลลัพธป์ ลายทางทีต่ ้องการใหเ้ กดิ ขึ้นกบั นกั เรยี น

ตวั ช้ีวดั ชว่ งชั้น

1. ตระหนักถงึ ความสาคญั ของระบบสหกรณ์ในการพฒั นาเศรษฐกิจในระดับชมุ ชนและประเทศ

(ส 3.1 ม. 4–6/3)

2. วเิ คราะหป์ ัญหาทางเศรษฐกจิ ในชุมชนและเสนอแนวทางแกไ้ ข (ส 3.1 ม. 4–6/4)

ความเข้าใจทค่ี งทนของนกั เรียน คาถามสาคัญที่ทาใหเ้ กดิ ความเขา้ ใจท่ีคงทน

นักเรยี นจะเข้าใจว่า... สหกรณ์มปี ระโยชน์ต่อการดาเนินชีวติ ได้

สหกรณ์เปน็ องค์กรของบคุ คลหลายคนเข้า อยา่ งไร

รว่ มกนั โดยความสมัครใจเพ่ือช่วยเหลอื เกื้อกลู กัน

เมื่อมปี ัญหาทางเศรษฐกจิ

ความรู้ของนักเรยี นทนี่ าไปสู่ความเข้าใจที่ ทกั ษะ/ความสามารถของนักเรียนนาไปสู่

คงทนนกั เรยี นจะรวู้ ่า... ความเขา้ ใจท่ีคงทน นักเรยี นจะสามารถ...

1. คาสาคญั ได้แก่ ทรัพย์สนิ การประหยดั ด้วย 1.อธิบายความหมายและหลกั การของสหกรณ์

ขนาด หนสี้ ิน สนิ เชอ่ื ปัจจัยการผลติ และสหกรณใ์ นประเทศไทย

2.หลักการสหกรณ์ คอื แนวทางท่ีสหกรณ์ยดึ ถือ 2.วิเคราะหร์ ะบบสหกรณ์กับการพฒั นาเศรษฐกิจ

ปฏิบตั เิ พ่อื ให้คณุ คา่ ของสหกรณเ์ กิดผลเป็น ของประเทศไทย

รปู ธรรม ซึ่งประกอบดว้ ยหลกั การท่ีสาคญั 7

ประการ ไดแ้ ก่ การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและ

เปิดกว้าง การควบคมุ โดยสมาชกิ ตามหลกั

ประชาธิปไตย การมสี ่วนร่วมทางเศรษฐกจิ ของ

สมาชิก การปกครองตนเองและความเปน็ อิสระ

การศึกษา ฝกึ อบรม และสารสนเทศ การรว่ มมือ

ระหวา่ งสหกรณ์ และการเอือ้ อาทรต่อชุมชน

3.สหกรณใ์ นประเทศไทยแบ่งเป็น 2 ประเภท

ไดแ้ ก่ สหกรณภ์ าคการเกษตร และสหกรณ์นอก

ภาคการเกษตร ซง่ึ แต่ละประเภทมีสหกรณ์ท่จี ด

ทะเบยี นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

รวม 7 ประเภท คอื สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์

ประมง สหกรณ์นคิ ม สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์

แผนการจดั การเรียนร้รู ายวชิ าสังคมศกึ ษา (ส33101) ช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ี่ 6 หนา้ 27

ออมทรัพยส์ หกรณบ์ ริการ และสหกรณ์เครดิต

ยเู นียน

4.ระบบสหกรณส์ ามารถนาไปใชใ้ นการพฒั นา

เศรษฐกิจชุมชนและประเทศไดโ้ ดยการสนบั สนนุ

ใหส้ หกรณท์ ุกประเภทนาระบบการบรหิ ารจดั การ

สมัยใหม่มาใช้ในการดาเนินงาน ซึ่งปจั จุบนั มี

สหกรณ์จานวนมากทีป่ ระสบความสาเรจ็ และมี

ส่วนช่วยพฒั นาเศรษฐกิจของประเทศ

ขัน้ ที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรยี นร้ซู ึ่งเปน็ หลักฐานท่แี สดงว่านกั เรียนมีผลการเรียนรู้

ตามทก่ี าหนดไว้อย่างแท้จริง

1.ภาระงานทนี่ กั เรียนตอ้ งปฏบิ ัติ

1.1 สารวจสหกรณภ์ าคการเกษตรและสหกรณน์ อกภาคการเกษตรในชุมชน

1.2 อภิปรายแสดงความคดิ เหน็ เกย่ี วกบั ระบบสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกจิ ของประเทศไทย

2.วิธกี ารและเคร่อื งมือประเมินผลการเรยี นรู้

2.1 วธิ กี ารประเมินผลการเรียนรู้ 2.2 เครื่องมอื ประเมนิ ผลการเรียนรู้

1) การทดสอบ 1) แบบทดสอบก่อนเรยี นและหลงั เรยี น

2) การประเมนิ ผลงาน/กจิ กรร เป็น 2) แบบประเมนิ ผลงาน/กจิ กรรม

รายบคุ คลหรอื เป็นกลุ่ม เป็นรายบคุ คลหรือเปน็ กลุ่ม

3) การประเมนิ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 3) แบบประเมนิ ด้านคุณธรรม จริยธรรม

และคา่ นยิ ม และค่านยิ ม

4) การประเมนิ ด้านทกั ษะ/กระบวนการ 4) แบบประเมินดา้ นทักษะ/กระบวนการ

3.ส่ิงท่ีมงุ่ ประเมิน

3.1 ความสามารถ 6 ดา้ น ได้แก่ การอธิบาย ชีแ้ จง การแปลความและตีความ การประยุกต์

ดัดแปลง และนาไปใชก้ ารมมี ุมมองท่หี ลากหลาย การให้ความสาคัญและใสใ่ จในความร้สู ึกของผอู้ ่นื

และการรจู้ ักตนเอง

3.2ทกั ษะ/กระบวนการ เชน่ การส่อื สาร การคิด การแกป้ ัญหา การใชเ้ ทคโนโลยี กระบวนการกลมุ่

3.3คณุ ธรรม จรยิ ธรรม และคา่ นิยม เช่น รกั ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตยส์ ุจริต มวี ินัย ใฝเ่ รียนรู้

อยู่อย่างพอเพียง ม่งุ มั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ

ขั้นท่ี 3 แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี 3 สหกรณ์ เวลา 2 ชัว่ โมง

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 ระบบสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย เวลา 3 ชัว่ โมง

แผนการจดั การเรยี นรรู้ ายวชิ าสังคมศึกษา (ส33101) ชั้นมัธยมศึกษาปที ี่ 6 หน้า 28

แผนการจดั การเรียนรู้ที่ 3
สหกรณ์

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
หน่วยการเรยี นรู้ท่ี 2 สหกรณ์ เวลา 2 ชั่วโมง

1. สาระสาคญั

สหกรณเ์ ป็นสมาคมอสิ ระของบคุ คลท่รี วมตวั กันด้วยความสมคั รใจ โดยร่วมกนั เปน็ เจ้าของใน

การดาเนินธรุ กจิ การคา้ ท่ีไมแ่ สวงหากาไร ยดึ หลักการพึ่งตนเอง มีสิทธเิ ท่าเทยี มกัน เท่ียงธรรม

ซ่อื สตั ย์ โปรง่ ใส สามัคคี เออื้ อาทรต่อผอู้ ่นื รบั ผิดชอบต่อสังคม และควบคมุ กันตามหลักประชาธิปไตย

2. ตัวชี้วดั ช่วงชั้น

1. ตระหนกั ถงึ ความสาคญั ของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและ

ประเทศ (ส 3.1 ม. 4–6/3)

2. วิเคราะหป์ ญั หาทางเศรษฐกจิ ในชมุ ชนและเสนอแนวทางแก้ไข (ส 3.1 ม. 4–6/4)

3. จุดประสงค์การเรยี นรู้

1. อธิบายความหมายและหลักการของสหกรณ์และสหกรณใ์ นประเทศไทยได้ (K)

2. เห็นคุณคา่ และความสาคญั ของหลักการของสหกรณ์และสหกรณใ์ นประเทศไทย (A)

3. สืบค้นขอ้ มูลและวิเคราะหเ์ กีย่ วกับหลกั การของสหกรณ์และสหกรณ์ในประเทศไทย (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ดา้ นความรู้ (K) ดา้ นคณุ ธรรม จรยิ ธรรม ดา้ นทกั ษะ/กระบวนการ (P)
และค่านยิ ม (A)

1.ทดสอบก่อนเรยี น • ประเมินพฤติกรรมในการ • ประเมนิ พฤติกรรมในการ

2.ซกั ถามความรูเ้ ร่ือง สหกรณ์ ทางานเปน็ รายบุคคลในดา้ น ทางานเปน็ รายบุคคลและเปน็

3.ตรวจผลงาน/กจิ กรรม ความมีวนิ ยั ความใฝ่เรยี นรู้ กลมุ่ ในดา้ นการส่ือสาร การคิด

เป็นรายบคุ คลหรือเปน็ กลุ่ม ฯลฯ การแกป้ ญั หา ฯลฯ

5. สาระการเรียนรู้

1. หลกั การสหกรณ์

2. สหกรณ์ในประเทศไทย

6. แนวทางบรู ณาการ

ภาษาไทย  ฟัง พดู อา่ น และเขยี นเกี่ยวกับสหกรณ์

ศลิ ปะ  ทาแผ่นพบั เกย่ี วกบั สหกรณ์

แผนการจดั การเรียนรู้รายวชิ าสังคมศกึ ษา (ส33101) ชั้นมัธยมศึกษาปที ี่ 6 หน้า 29

7. กระบวนการจัดการเรยี นรู้
ขั้นที่ 1 นาเข้าสบู่ ทเรยี น
1. ครแู จง้ ตัวชว้ี ัดช่วงช้นั และจดุ ประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรยี นทราบ
2. ครใู ห้นกั เรยี นทาแบบทดสอบก่อนเรียน
3. ครูให้นักเรยี นดูภาพสหกรณ์รา้ นค้าในโรงเรยี น แลว้ ซักถามนกั เรียนว่าเปน็ ภาพเกยี่ วกับ

อะไร นกั เรยี นตอบ ครูอธบิ ายสรุปเพอื่ เชอื่ มโยงเข้าสเู่ น้ือหาท่ีจะเรยี น
ขั้นท่ี 2 กจิ กรรมการเรียนรู้
4. ครอู ธิบายความหมาย ความสาคัญ และหลักการสหกรณ์
5. ครใู หน้ ักเรียนยกตัวอยา่ งสหกรณ์ทีน่ ักเรียนรู้จักว่ามีความเป็นมาไรบ้าง แลว้ ครอู ธิบาย

เพมิ่ เติม
6. ครูสนทนากับนกั เรียนเกย่ี วกับสหกรณ์ในประเทศไทย แลว้ ส่มุ นักเรยี นออกมาเล่าประวัติ

ความเป็นมาของสหกรณ์ในประเทศไทยพร้อมทงั้ ยกตัวอย่างของสหกรณ์ในประเทศไทยให้เพื่อน ๆ ฟัง
เพ่ือน ๆ แสดงความคดิ เหน็ ครอู ธบิ ายเพิ่มเติม

7. ครูให้นกั เรียนจบั คู่กับเพ่ือนสารวจในชมุ ชนของตนเองว่ามสี หกรณภ์ าคเกษตรและสหกรณ์
นอกภาคเกษตรหรือไม่ อะไรบา้ ง แลว้ บันทกึ ลงในแบบสารวจ

8. ครใู ห้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรือ่ ง สหกรณ์ แล้วใหน้ กั เรียนทาใบงาน
ข้นั ที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน

9. ครูให้นักเรียนทากจิ กรรมท่ีเกีย่ วกับสหกรณ์และชว่ ยกันเฉลยคาตอบ
ข้ันท่ี 4 นาไปใช้

10. ครูแนะนาให้นักเรียนทาแผน่ พับเร่ือง สหกรณ์
ขน้ั ท่ี 5 สรุป

11. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรอื่ ง สหกรณ์ โดยใหน้ กั เรียนสรปุ เปน็ แผนทคี่ วามคดิ
8. กิจกรรมเสนอแนะ

ครูและนกั เรียนรว่ มกันอภปิ รายเรื่อง สหกรณ์ แลว้ นาผลอภปิ รายมาจัดป้ายนิเทศเพ่ือ
เผยแพรค่ วามรู้ต่อไป
9. สอ่ื /แหล่งการเรียนรู้

1. แบบทดสอบกอ่ นเรียนและหลังเรยี น
2. ภาพสหกรณ์รา้ นค้าในโรงเรยี น
3. ใบความรเู้ รอื่ ง สหกรณ์
4. หนังสอื เรียน รายวิชาพ้นื ฐาน เศรษฐศาสตร์ ม. 4–6 บริษทั สานกั พมิ พ์วัฒนาพานชิ จากัด

แผนการจดั การเรียนรรู้ ายวิชาสังคมศกึ ษา (ส33101) ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 6 หนา้ 30

แบบทดสอบกอ่ นเรยี นและหลังเรยี น

หน่วยที่ 2 สหกรณ์

คาชแ้ี จง : เลือกคาตอบที่ถกู ตอ้ งที่สดุ เพียงคาตอบเดยี ว

1. ข้อใดไมใ่ ช่ลกั ษณะสาคัญของสหกรณ์

ก. มีการควบคุมตามหลกั ประชาธิปไตย ข. มกี ารจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

ค. ชอื่ สหกรณ์ตอ้ งมีคาว่า จากดั อยทู่ า้ ยช่ือ ง. มวี ตั ถปุ ระสงค์ในการดาเนินธุรกิจอย่างแน่นอน

2. ข้อต่อไปนีค้ อื อุดมการณส์ งู สุดของการสหกรณ์ทจี่ ะนาพาสนั ติสขุ มาสู่โลกยกเวน้ ข้อใด

ก. ความรบั ผดิ ชอบรว่ มกนั

ข. ความเสยี สละและอดทน

ค. การชว่ ยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกันและกนั

ง. การรวมกันเป็นน้าหน่งึ ใจเดยี วกนั และการพึง่ พาอาศัยกัน

3. หลักการสหกรณใ์ นข้อใดทีม่ ุ่งเน้นให้สมาชิกทุกคนพงึ ตระหนักว่าบทบาทท่ีสาคัญของตนคือ

การเปน็ ทงั้ เจา้ ของและลกู คา้ ในคนเดียวกัน

ก. การเอ้ืออาทรต่อชมุ ชน ข. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์

ค. การปกครองตนเองและความเปน็ อิสระ ง. การมสี ่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก

4. ใครคือบุคคลแรกทส่ี อนให้คนท่วั ไปรู้จักคาวา่ “สหกรณ์”

ก. วิลเลียม คงิ ข. โรเบิร์ต โอเวน

ค. จอหน์ เมนาร์ด เคนส์ ง. เซอรเ์ บอร์นาร์ด ฮนั เตอร์

5. การสหกรณ์ในประเทศไทยถือกาเนิดขึน้ ในสมัยใด

ก. ธนบรุ ี ข. สโุ ขทัย

ค. อยธุ ยา ง. รัตนโกสนิ ทร์

6. วนั สหกรณแ์ ห่งชาติตรงกับวันท่ีเท่าใด

ก. 26 กมุ ภาพันธ์ ข. 26 เมษายน

ค. 26 พฤษภาคม ง. 26 กนั ยายน

7. ขอ้ ใดเป็นสหกรณป์ ระเภทแรกของไทย

ก. สหกรณ์นิคม ข. สหกรณร์ ้านคา้

ค. สหกรณป์ ระมง ง. สหกรณ์การเกษตร

8. ขอ้ ใดคือสหกรณ์แหง่ แรกของไทย

ก. สหกรณ์การเกษตรบ้านโป่ง ข. สหกรณบ์ ้านวดั จนั ทรน์ ้าน้อย

ค. สหกรณว์ ดั จนั ทรจ์ ากดั สนิ ใช้ ง. สหกรณว์ ดั จันทร์ไมจ่ ากัดสินใช้

แผนการจัดการเรยี นรู้รายวชิ าสงั คมศึกษา (ส33101) ช้นั มัธยมศึกษาปที ี่ 6 หนา้ 31

9. สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยต้ังข้นึ ที่จังหวัดใด

ก. อยธุ ยา ข. อา่ งทอง

ค. อุทัยธานี ง. พิษณโุ ลก

10.สหกรณ์ทม่ี ีการดาเนนิ การจดั สรรทีด่ นิ ทากิน จดั สรา้ งปจั จยั พนื้ ฐานและส่ิงอานวยความสะดวก

หมายถึงสหกรณ์ใด

ก. สหกรณน์ ิคม ข. สหกรณบ์ ริการ

ค. สหกรณ์การเกษตร ง. สหกรณเ์ ครดิตยเู นี่ยน

11.ข้อใดหมายถึงประชาธปิ ไตยตามหลักการสหกรณ์

ก. หนง่ึ หุน้ หนึ่งเสยี ง ข. หนึง่ คนหนง่ึ เสยี ง

ค. สมาชิกทกุ คนถอื หนุ้ เท่ากนั ง. สมาชกิ ทกุ คนได้รบั เงนิ ปนั ผลเท่ากัน

12.ข้อใดกลา่ วผดิ

ก. สหกรณร์ ้านคา้ มีสภาพเป็นนิตบิ ุคคล

ข. สหกรณน์ ิคมเปน็ สหกรณน์ อกภาคการเกษตร

ค. สหกรณ์ออมทรัพยเ์ ปน็ สถาบันการเงินแบบหน่ึง

ง. แบงก์สยามกัมมาจลคือธนาคารไทยพาณิชยใ์ นปจั จุบัน

13.ข้อใดไมเ่ กย่ี วข้องกับสหกรณเ์ ครดติ ยเู นย่ี น

ก. เป็นสหกรณอ์ เนกประสงค์

ข. มงุ่ เนน้ ให้สมาชิกประหยัดและออม

ค. ดาเนนิ การจัดสรรที่ดนิ ทากินใหร้ าษฎร

ง. ต้ังข้นึ ด้วยความสมัครใจของสมาชิกที่อยู่ในวงสัมพนั ธเ์ ดียวกัน

14.ถา้ ครอบครวั ของนกั เรยี นมอี าชีพเกษตรกรรม และมีความตอ้ งการจะเช่าซื้อที่ดนิ เพิม่ นกั เรียน

ควรแนะนาใหส้ มคั รเปน็ สมาชกิ สหกรณป์ ระเภทใด

ก. สหกรณ์นิคม ข. สหกรณร์ ้านค้า

ค. สหกรณ์บริการ ง. สหกรณก์ ารเกษตร

15.หลักการข้อใดในการบริหารกิจการสหกรณท์ ุกประเภทจะต้องยึดถือเชน่ เดยี วกัน

ก. บรหิ ารงานโดยสมาชกิ ข. บรหิ ารงานโดยฝ่ายจดั การ

ค. บรหิ ารงานโดยผู้ท่ีถือหนุ้ มากที่สุด ง. บรหิ ารงานโดยคณะกรรมการดาเนนิ การ

แผนการจัดการเรียนรู้รายวชิ าสงั คมศึกษา (ส33101) ช้นั มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หน้า 32

แบบบนั ทกึ การสารวจ

เรื่อง สารวจสหกรณภ์ าคการเกษตรและสหกรณน์ อกภาคการเกษตร

แผนการจดั การเรียนรูท้ ่ี 3 เร่ือง สหกรณ์

ตวั ชว้ี ัดชว่ งชั้น 1. ตระหนกั ถึงความสาคัญของระบบสหกรณ์ในการพฒั นาเศรษฐกิจในระดับชุมชน

และประเทศ (ส 3.1 ม. 4–6/3)

2. วเิ คราะหป์ ญั หาทางเศรษฐกิจในชมุ ชนและเสนอแนวทางแกไ้ ข (ส 3.1 ม. 4–6/4)

คาชแ้ี จง ครูใหน้ กั เรียนจับคู่กับเพอ่ื นเพื่อสารวจประเภทสหกรณ์ในชมุ ชนของตนเอง บนั ทึกผล

และนาผลการสารวจเสนอหน้าช้ันเรียน พจิ ารณาจากคาตอบของนักเรยี น

สหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์นอกภาคการเกษตร

กลมุ่ ที่ 5.
สมาชกิ กลุ่ม 6.
7.
1. 8.
2.
3.
4.

แผนการจดั การเรียนรูร้ ายวชิ าสังคมศึกษา (ส33101) ชน้ั มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หนา้ 33

แบบประเมินผลงาน/กจิ กรรมเป็นรายบคุ คล

ผลงาน/กจิ กรรมท่ี เร่อื ง

แผนการจัดการเรียนรทู้ ่ี หน่วยการเรียนร้ทู ี่

ชั้น วนั ท่ี เดือน พ.ศ.

รายการประเมิน ระดับคณุ ภาพ

เลข ชื่อ–สกลุ ความ ูถก ้ตองการของผลงาน/ ิกจกรรม(6คะแนน) 4321
ท่ี ุจดเ ่ดนของผลงาน/ ิกจกรรม (4 คะแนน)
ความคิดสร้างสรรค์ (3 คะแนน)
ูรปแบบการนาเสนอผลงาน (4 คะแนน)
การนาไปใ ้ชประโยช ์น (3 คะแนน)
รวมคะแนน (20 คะแนน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เกณฑก์ ารประเมิน

การสรุปผลการประเมินใหเ้ ป็นระดับคุณภาพ 4, 3, 2, 1 กาหนดเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสม

หรอื อาจใชเ้ กณฑ์ดังน้ี

18–20 คะแนน = 4 (ดมี าก)

14–17 คะแนน = 3 (ด)ี

10–13 คะแนน = 2 (พอใช้)

0–9 คะแนน = 1 (ควรปรับปรุง)

แผนการจดั การเรียนรรู้ ายวชิ าสังคมศึกษา (ส33101) ชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ 6 หน้า 34

แบบประเมนิ ผลงาน/กิจกรรมเปน็ กลมุ่

ผลงาน/กจิ กรรมที่ เร่ือง

แผนการจัดการเรียนรทู้ ี่ หนว่ ยการเรยี นรทู้ ่ี

ช้ัน วันที่ เดือน พ.ศ.

รายการประเมิน ระดับคณุ ภาพ

เลข ชื่อ–สกลุ ความถูก ้ตองการของผลงาน/กิจกรรม(6คะแนน) 4321
ที่ ุจดเด่นของผลงาน/กิจกรรม (4 คะแนน)
ความ ิคดสร้างสรร ์ค (3 คะแนน)
ูรปแบบการนาเสนอผลงาน (4 คะแนน)
การนาไปใช้ประโยชน์ (3 คะแนน)
รวมคะแนน (20 คะแนน)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

เกณฑก์ ารประเมิน

การสรุปผลการประเมนิ ใหเ้ ป็นระดับคุณภาพ 4, 3, 2, 1 กาหนดเกณฑไ์ ดต้ ามความเหมาะสม

หรืออาจใชเ้ กณฑ์ดังนี้

18–20 คะแนน = 4 (ดีมาก)

14–17 คะแนน = 3 (ด)ี

10–13 คะแนน = 2 (พอใช้)

0–9 คะแนน = 1 (ควรปรับปรุง)

แผนการจัดการเรยี นรูร้ ายวิชาสังคมศึกษา (ส33101) ชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 6 หน้า 35

แบบประเมนิ พฤติกรรมในการทางานเปน็ รายบคุ คล

ผลงาน/กจิ กรรมท่ี เรอื่ ง

แผนการจัดการเรยี นรู้ที่ หนว่ ยการเรยี นรทู้ ี่

ชน้ั วนั ท่ี เดอื น พ.ศ.

คาชแ้ี จง : สังเกตพฤติกรรมในการทางานของนักเรียน โดยเขียนเครื่องหมาย  ลงในชอ่ งรายการ

ประเมินพฤติกรรมทนี่ ักเรียนแสดงออก

รายการประเมิน ระดับ

คุณภาพ

เลข ช่อื –สกลุ สนใจในการทางาน
ที่ ไม่เอาเปรียบเ ่ืพอนในการทางาน
เสนอความ ิคดเห็น 4321
ัรบ ัฟงความ ิคดเห็นของผู้อ่ืน
ใ ้หความช่วยเหลือผู้ ่อืน
ุ่มง ัม่นทางานใ ้หสาเร็จ
ประเ ิมนและปรับปรุงงาน ้ดวยความเ ็ตมใจ
เคารพ ้ขอตกลงของก ุ่ลม
ทาตามห ้นา ่ที ่ีทไ ้ดรับมอบหมาย
พอใจ ักบความสาเ ็รจของงาน

รวมคะแนน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เกณฑ์การประเมิน
1. การใหค้ ะแนน  ให้ 1 คะแนน 2.การสรปุ ผลการประเมนิ ให้เป็นระดบั คุณภาพ4, 3,2,1ใชเ้ กณฑด์ ังน้ี

9–10 คะแนน = 4 (ดีมาก)
7–8 คะแนน = 3 (ด)ี
5–6 คะแนน= 2 (พอใช้)
0–4 คะแนน = 1 (ควรปรบั ปรงุ )

แผนการจดั การเรยี นรู้รายวชิ าสังคมศกึ ษา (ส33101) ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 6 หน้า 36

แบบประเมินพฤติกรรมในการทางานเป็นกล่มุ

ผลงาน/กิจกรรมท่ี เรอ่ื ง

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี หนว่ ยการเรียนรูท้ ี่

ชน้ั วันที่ เดอื น พ.ศ.

คาช้แี จง สงั เกตพฤติกรรมในการทางานของนักเรยี น โดยเขียนเครอ่ื งหมาย  ลงในช่องรายการ

พฤติกรรมทีน่ ักเรียนปฏิบัติ

รายการประเมนิ ระดับคุณภาพ

เลข ชื่อ–สกุล แบ่งงานกันรับผิดชอบ 4321
ที่ ีมกระบวนการทางานเป็นข้ันตอน
ทาตามหน้า ีท่ ี่ทไ ้ดรับมอบหมาย
ร่วม ักนแสดงความคิดเห็น
ัรบ ัฟงความคิดเห็นของสมาชิกก ุ่ลม
นาม ิต/ข้อตกลงของกลุ่มไปป ิฏบัติ
่รวม ักนป ัรบปรุงผลงาน ้ดวยความเต็มใจ
ุ่มง ัม่นทางานให้สาเร็จ
พอใจ ักบความสาเร็จของงาน
บรรยากาศในการทางาน
รวมคะแนน

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

เกณฑ์การประเมนิ
1. การใหค้ ะแนน  ให้ 1 คะแนน
2. การสรปุ ผลการประเมนิ ให้เปน็ ระดับคุณภาพ 4, 3, 2, 1 กาหนดเกณฑไ์ ดต้ ามความเหมาะสม

หรืออาจใชเ้ กณฑ์ดังนี้
9–10 คะแนน = 4 (ดมี าก)
7–8 คะแนน = 3 (ดี)
5–6 คะแนน= 2 (พอใช้)
0–4 คะแนน = 1 (ควรปรับปรงุ )

แผนการจดั การเรียนร้รู ายวิชาสังคมศึกษา (ส33101) ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 6 หน้า 37

มิตคิ ณุ ภาพของการบนั ทึกผลงาน ระดับคณุ ภาพ
4
กาหนดเกณฑ์การประเมินผลการบันทึกผลงานโดยใชม้ าตรส่วนประเมินค่า 4 ระดบั ดงั นี้ 3
รายการประเมนิ 2
1
– บนั ทึกผลงานได้ถกู ต้องตามจุดประสงค์ เขยี นบันทกึ ได้ชดั เจน
แนวคดิ หลกั ถูกตอ้ ง มีประเด็นสาคัญครบถ้วน

– ใชภ้ าษาได้อยา่ งเหมาะสม คาศพั ท์ถูกต้อง
– บนั ทึกผลงานได้ถูกตอ้ งตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกท่ีมบี างสว่ นยังไม่

ชัดเจน แนวคดิ หลกั ถกู ต้อง ส่วนที่เป็นประเด็นสาคัญมไี มค่ รบถว้ น
– ใชภ้ าษา คาศัพท์ไม่ถูกตอ้ งในบางส่วน
– บนั ทึกผลงานยดึ ตามจดุ ประสงค์ เขยี นบันทึกไม่ชัดเจน แนวคิดหลัก

บางสว่ นไมถ่ ูกต้อง ส่วนที่เปน็ ประเดน็ สาคัญมีไมค่ รบถว้ น
– ใช้ภาษา คาศัพท์ไม่ถูกต้องในบางสว่ น
– บนั ทึกผลงานไมส่ อดคล้องกับจุดประสงค์ เขียนบันทึกไมช่ ัดเจน

และแนวคิดหลักส่วนใหญ่ไม่ถูกตอ้ ง
– ใชภ้ าษา คาศัพทไ์ มถ่ ูกต้อง

แผนการจดั การเรียนรู้รายวชิ าสังคมศกึ ษา (ส33101) ชั้นมธั ยมศึกษาปที ่ี 6 หนา้ 38

แผนการจัดการเรยี นร้ทู ี่ 4
ระบบสหกรณก์ ับการพฒั นาเศรษฐกจิ ของประเทศไทย

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ี 6
หน่วยการเรียนรทู้ ี่ 2 สหกรณ์ เวลา 3 ชั่วโมง

1. สาระสาคัญ

ระบบสหกรณ์สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชมุ ชนและประเทศได้โดยการสนบั สนุน

ให้สหกรณท์ ุกประเภทนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหมม่ าใช้ในการดาเนนิ งาน ซ่งึ ปัจจุบนั มี

สหกรณจ์ านวนมากท่ีประสบความสาเรจ็ และมีส่วนชว่ ยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

2. ตวั ช้ีวัดช่วงชน้ั

1. ตระหนักถงึ ความสาคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและ

ประเทศ (ส 3.1 ม. 4–6/3)

2. วเิ คราะห์ปญั หาทางเศรษฐกจิ ในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข (ส 3.1 ม. 4–6/4)

3. จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้

1. อธบิ ายความสาคัญของระบบสหกรณก์ ับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ (K)

2.ตระหนกั และเหน็ ความสาคญั ของระบบสหกรณก์ บั การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย(A)

3. วเิ คราะห์ระบบสหกรณ์กบั การพัฒนาเศรษฐกจิ ของประเทศไทย (P)

4. การวัดและประเมินผลการเรยี นรู้

ดา้ นความรู้ (K) ดา้ นคุณธรรม จรยิ ธรรม ดา้ นทกั ษะ/กระบวนการ (P)
และค่านิยม (A)

1.ทดสอบหลงั เรียน • ประเมนิ พฤติกรรมในการ • ประเมินพฤติกรรมในการ

2.ซกั ถามความร้เู ร่ือง ระบบ ทางานเป็นรายบุคคลในด้าน ทางานเป็นรายบุคคลและเปน็

สหกรณก์ บั การพัฒนาเศรษฐกิจ ความมวี นิ ยั ความใฝ่เรยี นรู้ กล่มุ ในดา้ นการสอ่ื สาร การคิด

ของประเทศไทย ฯลฯ การแกป้ ญั หา ฯลฯ

3.ตรวจผลงาน/กิจกรรม

เป็นรายบคุ คลหรือเปน็ กลุ่ม

5. สาระการเรียนรู้

• ระบบสหกรณก์ ับการพัฒนาเศรษฐกจิ ของประเทศไทย

1. สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจในชมุ ชน

2. สหกรณก์ บั การพัฒนาเศรษฐกจิ ของประเทศ

แผนการจดั การเรยี นรรู้ ายวชิ าสงั คมศกึ ษา (ส33101) ชัน้ มธั ยมศึกษาปที ่ี 6 หน้า 39

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย  ฟัง พดู อา่ น และเขียนเกยี่ วกับระบบสหกรณ์กบั การพฒั นา
เศรษฐกิจของประเทศไทย
การงานอาชพี ฯ  สืบคน้ ขอ้ มลู เกี่ยวกบั ระบบสหกรณ์กับการพฒั นาเศรษฐกจิ ของ
ประเทศไทย

7. กระบวนการจดั การเรยี นรู้
ขน้ั ท่ี 1 นาเข้าส่บู ทเรยี น
1. ครูแจง้ ตวั ชี้วัดช่วงช้ันและจุดประสงค์การเรียนรใู้ หน้ กั เรยี นทราบ
2. ครถู ามนกั เรียนว่า ระบบสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยมคี วามสาคัญ

อย่างไร ครอู ธิบายเพื่อเช่ือมโยงเข้าเนื้อหาทีจ่ ะเรยี น
ขนั้ ที่ 2 กจิ กรรมการเรยี นรู้
3. ครสู นทนากบั นกั เรยี นเก่ยี วกับระบบสหกรณ์กับการพฒั นาเศรษฐกจิ ของประเทศไทย
4. ครูซกั ถามนักเรียนในประเด็นต่าง ๆ เชน่
1) สหกรณ์ทีด่ าเนนิ ธุรกิจเพื่อการพัฒนาเศรษฐกจิ ในชุมชนมดี ้านใดบา้ ง
2) สหกรณ์ทีด่ าเนินธุรกิจด้านการรับฝากเงินระดมหนุ้ มีวตั ถุประสงค์เพ่ืออะไร
3) สหกรณม์ ีความสาคัญต่อการพฒั นาประเทศอยา่ งไร
นักเรียนช่วยกันตอบ จากนัน้ ครอู ธบิ ายเพิ่มเติม
5. ครูใหน้ กั เรียนแบ่งกลมุ่ กลุ่มละ 4–6 คน ศกึ ษาคน้ ควา้ เกี่ยวกบั ระบบสหกรณ์กับการ

พฒั นาเศรษฐกจิ ของประเทศไทย
6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุม่ สง่ ตวั แทนออกมารว่ มกนั อภิปรายแสดงความคิดเหน็
7. ในขณะนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ให้ครสู ังเกตพฤติกรรมในการทางานและการนาเสนอ

ผลงานของนักเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการทางานเปน็ รายบคุ คลหรือเป็นกลุ่ม
ขน้ั ที่ 3 ฝกึ ฝนผูเ้ รยี น
8. ครใู หน้ ักเรยี นทากิจกรรมที่เกยี่ วกับระบบสหกรณก์ ับการพฒั นาเศรษฐกิจของประเทศไทย

และช่วยกนั เฉลยคาตอบ
ขน้ั ท่ี 4 นาไปใช้
9. ครแู นะนาให้นักเรยี นค้นคว้าขอ้ มูลเพมิ่ เติมเกีย่ วกบั ระบบสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกจิ

ของประเทศไทย นามาจดั ปา้ ยนิเทศหน้าชน้ั เรียน
ขั้นที่ 5 สรุป
10. ครูและนักเรียนร่วมกนั สรุปความรเู้ ร่อื ง ระบบสหกรณ์กับการพฒั นาเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยโดยให้นักเรียนสรุปเปน็ แผนทคี่ วามคิด

แผนการจัดการเรียนร้รู ายวิชาสังคมศกึ ษา (ส33101) ชนั้ มธั ยมศึกษาปที ่ี 6 หน้า 40

11. ครใู ห้นักเรยี นทากจิ กรรมที่เกย่ี วกับระบบสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยและแบบทดสอบประจาหน่วยการเรยี นรู้ แล้วช่วยกนั เฉลยคาตอบ
8. กิจกรรมเสนอแนะ

ครแู ละนกั เรียนรว่ มกันอภิปรายเรื่อง ระบบสหกรณ์กับการพฒั นาเศรษฐกิจของประเทศไทย
แลว้ นาผลอภิปรายมาจัดปา้ ยนิเทศเพื่อเผยแพร่ความรูต้ ่อไป
9. สอ่ื /แหล่งการเรียนรู้

1. แบบทดสอบกอ่ นเรียนและหลังเรียน
2. สอื่ การเรียนรู้ เศรษฐศาสตร์
3. หนงั สอื เรียน รายวิชาพน้ื ฐาน เศรษฐศาสตร์ ม. 4–6 บริษัท สานกั พิมพ์วัฒนาพานชิ จากัด

แผนการจดั การเรียนรรู้ ายวชิ าสังคมศกึ ษา (ส33101) ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 6 หนา้ 41

แบบทดสอบกอ่ นเรยี นและหลังเรยี น

หน่วยที่ 2 สหกรณ์

คาชแ้ี จง : เลือกคาตอบท่ีถกู ตอ้ งที่สดุ เพียงคาตอบเดยี ว

1. ข้อใดไมใ่ ช่ลกั ษณะสาคญั ของสหกรณ์

ก. มีการควบคุมตามหลกั ประชาธิปไตย ข. มกี ารจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

ค. ชอื่ สหกรณ์ตอ้ งมคี าวา่ จากดั อยทู่ า้ ยช่ือ ง. มวี ตั ถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจอย่างแน่นอน

2. ข้อต่อไปนีค้ อื อุดมการณส์ งู สุดของการสหกรณท์ จี่ ะนาพาสนั ติสขุ มาสู่โลกยกเวน้ ข้อใด

ก. ความรบั ผดิ ชอบร่วมกนั

ข. ความเสยี สละและอดทน

ค. การชว่ ยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน

ง. การรวมกันเป็นนา้ หนง่ึ ใจเดยี วกนั และการพึง่ พาอาศัยกัน

3. หลักการสหกรณใ์ นข้อใดทีม่ ุ่งเน้นให้สมาชิกทุกคนพึงตระหนักว่าบทบาทท่ีสาคญั ของตนคือ

การเปน็ ทงั้ เจา้ ของและลกู คา้ ในคนเดียวกัน

ก. การเอ้ืออาทรต่อชมุ ชน ข. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์

ค. การปกครองตนเองและความเปน็ อิสระ ง. การมสี ่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก

4. ใครคือบุคคลแรกทส่ี อนให้คนท่วั ไปรู้จักคาว่า “สหกรณ์”

ก. วิลเลียม คงิ ข. โรเบิรต์ โอเวน

ค. จอหน์ เมนาร์ด เคนส์ ง. เซอร์เบอรน์ าร์ด ฮนั เตอร์

5. การสหกรณ์ในประเทศไทยถือกาเนิดขึน้ ในสมัยใด

ก. ธนบรุ ี ข. สโุ ขทยั

ค. อยธุ ยา ง. รัตนโกสนิ ทร์

6. วนั สหกรณแ์ ห่งชาตติ รงกับวันท่ีเท่าใด

ก. 26 กมุ ภาพันธ์ ข. 26 เมษายน

ค. 26 พฤษภาคม ง. 26 กนั ยายน

7. ขอ้ ใดเป็นสหกรณป์ ระเภทแรกของไทย

ก. สหกรณ์นิคม ข. สหกรณ์ร้านคา้

ค. สหกรณป์ ระมง ง. สหกรณ์การเกษตร

8. ขอ้ ใดคือสหกรณ์แห่งแรกของไทย

ก. สหกรณ์การเกษตรบา้ นโป่ง ข. สหกรณ์บ้านวดั จนั ทรน์ ้าน้อย

ค. สหกรณว์ ัดจนั ทรจ์ ากัดสนิ ใช้ ง. สหกรณ์วดั จันทร์ไมจ่ ากัดสินใช้

แผนการจัดการเรยี นรู้รายวชิ าสงั คมศึกษา (ส33101) ชนั้ มัธยมศึกษาปที ี่ 6 หนา้ 42

9. สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยต้ังข้นึ ที่จังหวัดใด

ก. อยธุ ยา ข. อ่างทอง

ค. อุทัยธานี ง. พิษณโุ ลก

10.สหกรณ์ทม่ี ีการดาเนนิ การจดั สรรทีด่ นิ ทากิน จดั สร้างปจั จัยพนื้ ฐานและส่ิงอานวยความสะดวก

หมายถึงสหกรณ์ใด

ก. สหกรณน์ ิคม ข. สหกรณ์บริการ

ค. สหกรณ์การเกษตร ง. สหกรณ์เครดิตยเู นี่ยน

11.ข้อใดหมายถึงประชาธปิ ไตยตามหลักการสหกรณ์

ก. หนง่ึ หุน้ หนึ่งเสยี ง ข. หนึ่งคนหนง่ึ เสียง

ค. สมาชิกทกุ คนถอื หนุ้ เท่ากนั ง. สมาชกิ ทกุ คนได้รบั เงนิ ปนั ผลเท่ากัน

12.ข้อใดกลา่ วผดิ

ก. สหกรณร์ ้านคา้ มีสภาพเป็นนิตบิ ุคคล

ข. สหกรณน์ ิคมเปน็ สหกรณน์ อกภาคการเกษตร

ค. สหกรณ์ออมทรัพยเ์ ปน็ สถาบันการเงินแบบหน่ึง

ง. แบงก์สยามกัมมาจลคือธนาคารไทยพาณิชยใ์ นปัจจบุ ัน

13.ข้อใดไมเ่ กย่ี วข้องกับสหกรณเ์ ครดติ ยเู นย่ี น

ก. เป็นสหกรณอ์ เนกประสงค์

ข. มงุ่ เนน้ ให้สมาชิกประหยัดและออม

ค. ดาเนนิ การจัดสรรที่ดนิ ทากินใหร้ าษฎร

ง. ต้ังข้นึ ด้วยความสมัครใจของสมาชิกที่อยู่ในวงสัมพันธเ์ ดยี วกัน

14.ถา้ ครอบครวั ของนกั เรยี นมอี าชีพเกษตรกรรม และมีความตอ้ งการจะเช่าซื้อที่ดนิ เพิม่ นกั เรียน

ควรแนะนาใหส้ มคั รเปน็ สมาชกิ สหกรณป์ ระเภทใด

ก. สหกรณ์นิคม ข. สหกรณร์ ้านคา้

ค. สหกรณ์บริการ ง. สหกรณ์การเกษตร

15.หลักการข้อใดในการบริหารกิจการสหกรณท์ ุกประเภทจะต้องยึดถอื เชน่ เดยี วกัน

ก. บริหารงานโดยสมาชกิ ข. บริหารงานโดยฝ่ายจดั การ

ค. บรหิ ารงานโดยผู้ท่ีถือหนุ้ มากที่สุด ง. บรหิ ารงานโดยคณะกรรมการดาเนนิ การ

แผนการจดั การเรียนรูร้ ายวชิ าสังคมศึกษา (ส33101) ชน้ั มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หนา้ 43

แบบประเมินผลงาน/กจิ กรรมเป็นรายบคุ คล

ผลงาน/กจิ กรรมท่ี เร่อื ง

แผนการจัดการเรียนรทู้ ่ี หน่วยการเรียนร้ทู ี่

ชั้น วนั ท่ี เดือน พ.ศ.

รายการประเมิน ระดับคณุ ภาพ

เลข ชื่อ–สกลุ ความ ูถก ้ตองการของผลงาน/ ิกจกรรม(6คะแนน) 4321
ท่ี ุจดเ ่ดนของผลงาน/ ิกจกรรม (4 คะแนน)
ความคิดสร้างสรรค์ (3 คะแนน)
ูรปแบบการนาเสนอผลงาน (4 คะแนน)
การนาไปใ ้ชประโยช ์น (3 คะแนน)
รวมคะแนน (20 คะแนน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เกณฑก์ ารประเมิน

การสรุปผลการประเมินใหเ้ ป็นระดับคุณภาพ 4, 3, 2, 1 กาหนดเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสม

หรอื อาจใชเ้ กณฑ์ดังน้ี

18–20 คะแนน = 4 (ดมี าก)

14–17 คะแนน = 3 (ด)ี

10–13 คะแนน = 2 (พอใช้)

0–9 คะแนน = 1 (ควรปรับปรุง)

แผนการจดั การเรียนรรู้ ายวชิ าสังคมศึกษา (ส33101) ชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ 6 หน้า 44

แบบประเมนิ ผลงาน/กิจกรรมเปน็ กลมุ่

ผลงาน/กจิ กรรมที่ เร่ือง

แผนการจัดการเรียนรทู้ ี่ หนว่ ยการเรยี นรทู้ ่ี

ช้ัน วันที่ เดือน พ.ศ.

รายการประเมิน ระดับคณุ ภาพ

เลข ชื่อ–สกลุ ความถูก ้ตองการของผลงาน/กิจกรรม(6คะแนน) 4321
ที่ ุจดเด่นของผลงาน/กิจกรรม (4 คะแนน)
ความ ิคดสร้างสรร ์ค (3 คะแนน)
ูรปแบบการนาเสนอผลงาน (4 คะแนน)
การนาไปใช้ประโยชน์ (3 คะแนน)
รวมคะแนน (20 คะแนน)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

เกณฑก์ ารประเมิน

การสรุปผลการประเมนิ ใหเ้ ป็นระดับคุณภาพ 4, 3, 2, 1 กาหนดเกณฑไ์ ดต้ ามความเหมาะสม

หรืออาจใชเ้ กณฑ์ดังนี้

18–20 คะแนน = 4 (ดีมาก)

14–17 คะแนน = 3 (ด)ี

10–13 คะแนน = 2 (พอใช้)

0–9 คะแนน = 1 (ควรปรับปรุง)

แผนการจัดการเรยี นรูร้ ายวิชาสงั คมศกึ ษา (ส33101) ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 6 หน้า 45

แบบประเมนิ พฤติกรรมในการทางานเป็นรายบคุ คล

ผลงาน/กจิ กรรมท่ี เรอื่ ง

แผนการจัดการเรยี นรู้ที่ หน่วยการเรยี นรทู้ ่ี

ชน้ั วนั ท่ี เดอื น พ.ศ.

คาชแ้ี จง : สังเกตพฤติกรรมในการทางานของนักเรยี น โดยเขียนเครื่องหมาย  ลงในชอ่ งรายการ

ประเมินพฤติกรรมทน่ี ักเรียนแสดงออก

รายการประเมิน ระดับ

คุณภาพ

เลข ช่อื –สกลุ สนใจในการทางาน
ที่ ไม่เอาเปรียบเ ่ืพอนในการทางาน
เสนอความ ิคดเห็น 4321
ัรบ ัฟงความ ิคดเห็นของผู้อื่น
ใ ้หความช่วยเหลือผู้ ่อืน
ุ่มง ัม่นทางานใ ้หสาเร็จ
ประเ ิมนและปรับปรุงงาน ้ดวยความเ ็ตมใจ
เคารพ ้ขอตกลงของก ุ่ลม
ทาตามห ้นา ่ที ่ีทไ ้ดรับมอบหมาย
พอใจ ักบความสาเ ็รจของงาน

รวมคะแนน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เกณฑ์การประเมิน
1. การใหค้ ะแนน  ให้ 1 คะแนน 2.การสรปุ ผลการประเมนิ ใหเ้ ป็นระดับคุณภาพ4, 3,2,1ใชเ้ กณฑด์ ังน้ี

9–10 คะแนน = 4 (ดีมาก)
7–8 คะแนน = 3 (ด)ี
5–6 คะแนน= 2 (พอใช้)
0–4 คะแนน = 1 (ควรปรบั ปรงุ )

แผนการจดั การเรยี นรู้รายวชิ าสงั คมศึกษา (ส33101) ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 6 หน้า 46

แบบประเมินพฤติกรรมในการทางานเปน็ กลุ่ม

ผลงาน/กจิ กรรมที่ เรอ่ื ง

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี หนว่ ยการเรียนรู้ท่ี

ช้ัน วันที่ เดอื น พ.ศ.

คาช้แี จง สังเกตพฤติกรรมในการทางานของนักเรยี น โดยเขยี นเครอื่ งหมาย  ลงในช่องรายการ

พฤติกรรมทีน่ ักเรียนปฏิบัติ

รายการประเมนิ ระดับคุณภาพ

เลข ช่อื –สกลุ แบ่งงาน ักนรับผิดชอบ 4321
ท่ี ีมกระบวนการทางานเป็นข้ันตอน
ทาตามห ้นา ่ที ี่ทไ ้ดรับมอบหมาย
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ัรบ ัฟงความคิดเห็นของสมาชิกก ุ่ลม
นาม ิต/ ้ขอตกลงของกลุ่มไปป ิฏบัติ
่รวม ักนปรับปรุงผลงาน ้ดวยความเต็มใจ
ุ่มง ่มันทางานให้สาเร็จ
พอใจ ักบความสาเร็จของงาน
บรรยากาศในการทางาน

รวมคะแนน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
เกณฑ์การประเมิน
1. การใหค้ ะแนน  ให้ 1 คะแนน
2. การสรปุ ผลการประเมนิ ให้เปน็ ระดับคุณภาพ 4, 3, 2, 1 กาหนดเกณฑ์ไดต้ ามความเหมาะสม
หรืออาจใชเ้ กณฑด์ งั นี้

9–10 คะแนน = 4 (ดมี าก)
7–8 คะแนน = 3 (ดี)
5–6 คะแนน= 2 (พอใช้)
0–4 คะแนน = 1 (ควรปรับปรงุ )

แผนการจดั การเรยี นรรู้ ายวิชาสังคมศึกษา (ส33101) ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 6 หน้า 47

มิตคิ ุณภาพของการบนั ทึกผลงาน ระดบั คณุ ภาพ
4
กาหนดเกณฑ์การประเมินผลการบันทึกผลงานโดยใชม้ าตรส่วนประเมินค่า 4 ระดับ ดังนี้ 3
รายการประเมิน 2
1
– บนั ทึกผลงานได้ถูกตอ้ งตามจุดประสงค์ เขยี นบันทกึ ได้ชัดเจน
แนวคิดหลกั ถูกต้อง มีประเด็นสาคัญครบถว้ น

– ใชภ้ าษาได้อยา่ งเหมาะสม คาศพั ท์ถูกต้อง
– บนั ทกึ ผลงานได้ถูกตอ้ งตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกทมี่ บี างสว่ นยงั ไม่

ชัดเจน แนวคิดหลกั ถกู ต้อง ส่วนท่ีเปน็ ประเด็นสาคัญมีไมค่ รบถ้วน
– ใชภ้ าษา คาศัพทไ์ ม่ถูกต้องในบางสว่ น
– บันทึกผลงานยึดตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกไมช่ ัดเจน แนวคดิ หลัก

บางสว่ นไม่ถูกตอ้ ง สว่ นท่เี ป็นประเดน็ สาคัญมีไม่ครบถ้วน
– ใชภ้ าษา คาศัพทไ์ มถ่ ูกต้องในบางส่วน
– บนั ทึกผลงานไมส่ อดคล้องกับจุดประสงค์ เขียนบนั ทกึ ไมช่ ดั เจน

และแนวคดิ หลักสว่ นใหญ่ไม่ถูกต้อง
– ใชภ้ าษา คาศัพทไ์ ม่ถูกต้อง

แผนการจดั การเรยี นรูร้ ายวชิ าสงั คมศกึ ษา (ส33101) ชัน้ มัธยมศึกษาปที ่ี 6 หนา้ 48

หนว่ ยการเรยี นรู้ท่ี 3
เศรษฐกิจพอเพียง

เวลา 8 ช่ัวโมง

ผงั มโนทัศนเ์ ปา้ หมายการเรยี นรูแ้ ละขอบขา่ ยภาระงาน/ช้นิ งาน

ความรู้
1. แนวคดิ เศรษฐกิจพอเพยี ง
2. การประยุกต์ใช้เศรษฐกจิ พอเพียงใน

การดาเนนิ ชีวิต
3. ปญั หาการพฒั นาประเทศของไทย
4. การพัฒนาประเทศของไทยในปจั จบุ ัน

ภาระงาน/ชิ้นงาน เศรษฐกิจ คุณธรรม จรยิ ธรรม และ
1. การทาแบบทดสอบ พอเพยี ง ค่านยิ ม
2. การสืบค้นขอ้ มลู
3. การอภปิ ราย 1. มีวนิ ยั
4.การสัมภาษณ์ 2. ใฝเ่ รยี นรู้
3. รบั ผิดชอบ
4. มุ่งมน่ั ในการทางาน

ทกั ษะ/กระบวนการ
1. การสอื่ สาร
2. การคดิ
3. การแกป้ ัญหา
4. การใช้เทคโนโลยี
5. กระบวนการกลุ่ม

แผนการจัดการเรียนร้รู ายวชิ าสังคมศกึ ษา (ส33101) ชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 6 หนา้ 49

ผังการออกแบบการจดั การเรียนรู้

หน่วยการเรียนร้ทู ่ี 3 เศรษฐกจิ พอเพยี ง

ขัน้ ที่ 1 ผลลัพธป์ ลายทางท่ตี ้องการใหเ้ กิดขน้ึ กบั นกั เรยี น

ตัวช้ีวดั ชว่ งช้นั

• ตระหนกั ถึงความสาคญั ของปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่มี ตี ่อเศรษฐกิจของประเทศ (ส 3.1 ม.

4–6/2)

ความเข้าใจท่ีคงทนของนักเรียน คาถามสาคญั ทท่ี าใหเ้ กิดความเขา้ ใจทีคงทน

นักเรียนจะเขา้ ใจวา่ ... เศรษฐกิจพอเพียงมปี ระโยชนต์ ่อการดาเนิน

เศรษฐกิจพอเพยี งเป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จ ชีวิตไดอ้ ย่างไร

พระเจ้าอย่หู วั ทรงมีพระราชดาริช้แี นะแนวทางการ

ดาเนินชีวิต เพื่อแกไ้ ขวกิ ฤตเศรษฐกจิ เพื่อให้รอดพน้

และสามารถดารงชีวติ อยู่ได้อย่างม่นั คงและยั่งยืน

ความรขู้ องนกั เรียนทนี่ าไปสู่ความเขา้ ใจทค่ี งทน ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนนาไปสู่

นักเรียนจะร้วู า่ ... ความเขา้ ใจที่คงทน นกั เรยี นจะสามารถ...

1.คาสาคัญ ได้แก่ โลกาภิวัตน์ เทคโนโลยี เงิน 1.อธบิ ายปญั หาและการพฒั นาประเทศของ

ออม เกษตรทฤษฎีใหม่ นวัตกรรม โลจิสติกส์ ไทย

ผลิตภาพ คลัสเตอร์ ห่วงโซ่อุปทาน 2.มีส่วนรว่ มในการนาเศรษฐกจิ พอเพยี งมา

2.เศรษฐกจิ พอเพียงเปน็ หลกั ปรัชญาที่ ปรบั ประยกุ ต์ใชใ้ นการดาเนนิ ชีวิต

พระบาทสมเดจ็ พระเจ้าอยู่หวั พระราชทาน 3.อธบิ ายความหมายและความสาคญั ของ

พระราชดาริชีแ้ นะแนวทางการดาเนนิ ชวี ิตแก่ ปรชั ญาและหลกั การเศรษฐกิจพอเพียงต่อ

ประชาชนโดยเนน้ ความพอประมาณ ความมเี หตผุ ล สังคมไทย

และมีระบบภูมิค้มุ กนั ในตัวที่ดี เศรษฐกจิ พอเพียง

สามารถนามาประยุกต์ใชใ้ นการดาเนนิ ชีวติ ได้ในทุก

ระดับ ไม่ว่าจะเป็นการดาเนนิ ชวี ิตของตนเองและ

ครอบครวั ภาคการเกษตร ภาคอตุ สาหกรรม และ

ภาคการคา้ และบริการ

3.ปญั หาการพัฒนาประเทศของไทยแบ่งเปน็ 4 ดา้ น

ไดแ้ ก่ 1) ดา้ นสงั คม เชน่ ปัญหาการศกึ ษาของคน

ไทยมีคณุ ภาพตา่ ปญั หาการขาดแคลนกาลังคน

ระดับกลางและสงู ปัญหาคุณธรรมและจริยธรรม

ของคนไทยลดลง 2) ดา้ นเศรษฐกจิ เช่น ปัญหาการ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
THE LION AND THE MOUSE
Next Book
⚡download✔ Stranger in a Homeland: A Year in the Land of the Rising Sun ipad