The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

มรดกศิลป์แผ่นดิน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

มรดกศิลป์แผ่นดิน

มรดกศิลป์แผ่นดิน

199

200

201

ซา้ ย : ภาชนะดินเผาลายเขยี นสีวฒั นธรรมบา้ นเชยี ง ขวา : ภาชนะดนิ เผาลายเขยี นสีวฒั นธรรมบ้านเชียง
สมัยปลาย อายปุ ระมาณ ๑,๘๐๐ - ๒,๓๐๐ ปีมาแลว้ สมยั ปลาย อายปุ ระมาณ ๑,๘๐๐ - ๒,๓๐๐ ปมี าแลว้
Left : Painting Pot, Late Ban Chiang Culture, Right : Painting Pot, Late Ban Chiang Culture,
1,800 - 2,300 years ago 1,800 - 2,300 years ago

202

ซา้ ย : ลูกกล้งิ ดนิ เผา
วัฒนธรรมบ้านเชียง อายุประมาณ ๑,๘๐๐ - ๒,๓๐๐ ปมี าแลว้
Left : Clay Rollers
Ban Chiang Culture, 1,800 - 2,300 years ago

203

บรรณานุกรม

กรมศิลปากร. จากบ้านสู่เมือง: รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย From Village to Early State: The Transformation of Culture in Our Land.
กรงุ เทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๖๑. (จดั พมิ พป์ ระกอบนิทรรศการพเิ ศษเนอื่ งในวนั อนรุ กั ษม์ รดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พระทีน่ ่ัง
อิศราวนิ ิจฉัย พพิ ธิ ภัณฑสถานแหง่ ชาติ พระนคร).
. ศพั ทานกุ รมโบราณคด.ี กรงุ เทพฯ: สำ� นกั โบราณคดี กรมศลิ ปากร, ๒๕๕๐.( จดั พมิ พเ์ พอ่ื เฉลมิ พระเกยี รตพิ ระบาทสมเดจ็ พระปรมนิ ทร
มหาภูมิพลอดลุ ยเดช เน่อื งในโอกาสเฉลมิ พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธนั วาคม ๒๕๕๐).
. หนังสอื นำ� ชมโบราณสถานท่ีสำ� คัญในเขตพืน้ ท่ี ๕ จังหวดั ชายแดนภาคใต้ (สงขลา ปตั ตานี ยะลา นราธวิ าส และสตลู ). สงขลา:
สำ� นักศลิ ปากรที่ ๑๓ สงขลา กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

จฬุ าลงกรณ์มหาวทิ ยาลัย. ภูมลิ กั ษณป์ ระเทศไทย. กรุงเทพฯ: บริษัท ดา่ นสุทธาการพมิ พ์ จำ� กัด, ๒๕๓๔. (จัดพิมพ์เฉลมิ พระเกยี รตสิ มเดจ็ พระเทพ
รตั นราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสวันคล้ายวนั พระราชสมภพและเจรญิ พระชนมายุครบ ๓๖ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๓๔).

ธดิ า สาระยา. ประวัติศาสตร์มหาสมทุ รอนิ เดีย. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๕๔.
นงคราญ ศรชี าย. ตามรอยศรวี ชิ ัย. กรุงเทพฯ: บริษัท มติชน จ�ำกดั (มหาชน), ๒๕๔๔.
ประทมุ ช่มุ เพง็ พันธุ์. ศิลปวฒั นธรรมภาคใต้วา่ ดว้ ยภมู ศิ าสตร์. กรุงเทพฯ: สวุ รี ิยาสาสน์, ๒๕๔๘.
ผาสุข อนิ ทราวธุ . พทุ ธปฏิมาฝ่ายมหายาน. กรงุ เทพฯ: โรงพมิ พ์อักษรสมยั , ๒๕๔๓.

. หลักฐานทางโบราณคดีสมัยทวารวดีและศรีวิชัย. โครงการอบรมครูสังคมศึกษาด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ไทย. ภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิ ยาลยั ศิลปากร วนั ท่ี ๒๔ - ๒๘ เมษายน ๒๕๔๔. (เอกสารอดั สำ� เนา)”
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กองวิชาประวัติศาสตร์. “ทักษิณฝั่งทะเลตะวันออก”. นครนายก: โรงพิมพ์โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกลา้ , ๒๕๓๔. (จัดพิมพใ์ นวโรกาส พลตรีหญงิ สมเดจ็ พระเทพรัตนราชสดุ าฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงน�ำคณะอาจารย์และ
นกั เรยี นนายรอ้ ยพระจลุ จอมเกลา้ เจา้ อยหู่ วั ทศั นศกึ ษาพนื้ ทภี่ าคใต้ ฝง่ั ตะวนั ออก ระหวา่ งวนั ที่ ๒๓ - ๒๖ พฤษภาคม พทุ ธศกั ราช ๒๕๓๔).
. “หวั เมอื งรมิ ฝง่ั อนั ดามนั ”. มปท: ๒๕๓๖. (จดั พมิ พใ์ นวโรกาส พลโทหญงิ สมเดจ็ พระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี เสดจ็ ทรง
นำ� คณะอาจารย์และนักเรยี นนายร้อยพระจลุ จอมเกล้าเจา้ อยหู่ ัวทศั นศึกษาพ้ืนทภ่ี าคใต้ ฝ่ังตะวันตก ระหวา่ งวนั ท่ี ๒๑ - ๒๔ พฤษภาคม
พทุ ธศกั ราช ๒๕๓๖).
วมิ ล จิโรจพนั ธ,์ุ ประชดิ สกณุ ะพัฒน์ และกนษิ ฐา เชยกวี งศ์. มรดกทางวัฒนธรรมภาคใต.้ กรุงเทพฯ: แสงดาว, ๒๕๕๑.
สุจติ ต์ วงษเ์ ทศ (บรรณาธกิ าร) . ศรวี ชิ ัย. กรงุ เทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๑.
สภุ ัทรดศิ ดิศกลุ หมอ่ มเจา้ . ประวตั ศิ าสตรเ์ อเชียอาคเนย์ ถงึ พ.ศ. ๒๐๐๐. พมิ พ์ครง้ั ที่ ๔. กรุงเทพฯ: สมาคมประวตั ิศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุ าร,ี ๒๕๔๙.
วิบูลย์ ลี้สวุ รรณ. ๒๕๕๐. สารานุกรมผ้าและเครอ่ื งถักทอ. กรงุ เทพฯ: เมอื งโบราณ
วฒุ ิ วฒั นสนิ . ลวดลายจติ รกรรมบนเรอื กอและในจงั หวดั ปตั ตาน.ี ปตั ตานี : ภาควชิ าการศกึ ษา คณะศกึ ษาศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั สงขลานครนิ ทร,์ ๒๕๔๒.
แสงอรณุ รตั กสกิ ร, นจิ หญิ ชรี ะนนั ทน์ และคณะ. ลกั ษณะไทย วฒั นธรรมพนื้ บา้ น. พมิ พค์ รงั้ ที่ ๒. กรงุ เทพฯ: ธนาคารกรงุ เทพ จำ� กดั (มหาชน), ๒๕๕๒.

204

มรดกศิลปแ์ ผ่นดนิ ไทย The Artistic Heritage of Thailand มรดกศิลป์แผน่ ดินไทย
พิมพ์ครัง้ ท่ี ๑ พุทธศักราช ๒๕๖๒

มรดกศลิ ปแ์ ผน่ ดนิ ไทย จ�ำนวน ๒,๐๐๐ เลม่
รมศลิ ปากร The Artistic Heritage of Thailand ISBN 978-616-283-461-5
Arts Department


ทปี่ รกึ ษา อธบิ ดีกรมศิลปากร
นายประทีป เพง็ ตะโก อดีตอธิบดกี รมศลิ ปากร
นายอนันต์ ชโู ชต ิ รองอธิบดีกรมศลิ ปากร
นางประนอม คลงั ทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร
นายอรณุ ศกั ดิ์ กงิ่ มณี รองอธบิ ดีกรมศิลปากร
นายพนมบุตร จันทรโชติ ผอู้ ำ� นวยการสำ� นกั บรหิ ารกลาง
นางรกั ชนก โคจรานนท ์

คณะบรรณาธกิ ารและเรยี บเรียง
นายสมชาย ณ นครพนม
นายบัณฑิต ลิ่วชัยชาญ

ผู้แปล
นางสาวชฎาพนั ธุ์ มลพิ นั ธุ์

ภาพและบรรณาธกิ ารภาพ
นายสงิ หค์ ม บริสทุ ธิ์

ศลิ ปกรรม
นายธีรศกั ด์ิ แป้นรส

ออกแบบและพมิ พท์ ี่
บรษิ ทั รงุ่ ศิลปก์ ารพิมพ์ (1977) จำ� กดักรมศลิ ปากร
The Fine Arts Department


Click to View FlipBook Version
Previous Book
E-Book SHIRT
Next Book
B.Indo latihan soal tema 8, 5 April 2022