The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by [email protected], 2021-02-25 10:15:41

TAHUN 5 SJKC

SJK (C) GOOD SHEPHERD, MENGGATAL

2021 年五年级华文全年计划


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

BAHASA CINA TAHUN 5

2021

张绮慧老师、连燕媚老师 编制

Disediakan Oleh : CIKGU CHONG CHEE WEI & CIKGU LEN YIAN MEE

2021 年五年级华文全年教学计划
周次 日期 单元/课题 内容标准 学习标准 备注
基本内容(KA) 附加内容 (KT) 增补内容 (KP)
1 20/1/2021 单元一 蜕变 1.1 进行口语交际。能根据不 1.1.1 针对话题参与讨 互动平台:
至 之旅 同的情况,有效地与人沟 论,能正确理解别人 https://drive.google.com/file
22/1/2021 第一课:实 通,且能针对不明白的事情 的说 话,并说出自己 /d/1_GjbdQeZrNgmDdcdEN1
力会说话 提出问题。做到认真聆听, 的意见。做到认真聆 ysADGGZaoI4kH/view?usp=s
不打岔,态度文明有礼。 听, 不打岔,态度文 haring
1.3 进行口头表达,具体地讲 明有礼。(DPK 2.0)
述和说明事情,做到内容充 1.3.1 讲述事情,并说 识字教学:
实,用语准确得体,语句通 出自己的看法和感 https://www.youtube.com/
顺,表达清楚,态度恰当, 受。做 到叙述清楚, watch?v=hDq8fGoq1v0
并敢于表现。 语音正确,话语流 课文教学:
畅,语速 适当,用语 https://www.youtube.com/
准确得体,态度自 watch?v=P6w59yRq5eE
信。(DPK 2.0)
2.1 阅读与理解教材,能了解 2.1.1 理解教材,能借 2.2.1 朗读教材,感悟内 课文深究教学:-
文章的内涵,领会其教育意 助工具书掌握词语, 容,体验情感。做到语 https://drive.google.com/file
义,体验文章表现的情感。 理解 句子、段落、篇 音正确,字句完整,语 /d/1LslMOfj1IZe88kotGzjzFF
在阅读中发展语感,能感受 章的内容,初步掌握 速、语调适当,情 感自 AuNdtHvPFu/view?usp=shari
语言的优美,积累语言材 其主 题思想。 (DPK 然,态度自信。(DPK2.0) ng
料,并了解文章叙述、描写 2.0)
和说明等表现手法,体会阅 2.1.2 阅读教材,培养 -语文练习:
读的乐趣。 语感。能展开想象, https://drive.google.com/file
2.2 朗读教材,感悟其内容。 获得 情感体验,体会 /d/11ax6VjrtHhgdvHAOo9y3
要求正确、流利、有感情地 阅读的乐趣,从中获 y-
朗读。 得有 益的启示。能感 _bRsFD0Jmz/view?usp=shari
受语言的优美,学会 ng
积累 优美的词句,初
步了解文章的基本表 -生字:
现手法。(DPK 2.0) https://drive.google.com/file
2 25/1/2021 3.1 应用铅笔写字,感受汉字 3.2.3 进行书面表达。 3.1.1 应用铅笔书写楷 /d/1KG1-
至 的形体美。做到笔 画和笔顺 学习根据内容的需要 书,感受汉字的形体 Chx5W3M0hWOJM_oUQTg
29/1/2021 正确,字的间架结构匀称, 用基 本的表达手法进 美。 注意手写体楷中带 mfkJh094D/view
字体规 范,工整美观,有一 行写作,能够有重点 行,点画牵连的特点, -造句:每日一句
定的速度,并养成良好 的写 地分 段表述,做到内 以提高书写速度。做到

字习惯。 容具体,思想健康, 字体规范,并养成 良好
3.2 培养书面表达能力,进行 条理 清楚,语句通 的写字习惯。(DPK 2.0) -古诗:《元日》
基础写作,学习掌 握叙述、 顺,感情真挚,并养 https://www.youtube.com/
描写和说明等基本表达手 成书面 表达的信心和 watch?v=q1Edzt76Kpw
法。要求 从生活中提炼写作 兴趣。(DPK 2.0)
材料,不拘形式地进行写 PBD:
作,做到内容具体,感情真 观察、书写
实,条理清楚, 语句通顺。
养成书面表达的信心和兴
趣。
4.2 背诵古诗,能初步理解诗 4.2.1 背诵古诗十首,初 4.3.1 诵读和演绎教
歌的内容,感受 语言的优 步理解诗歌的内容, 感 材,做到语音正
美。 受语言的优美。(DPK 确,语调恰当,表
4.3 诵读和演绎教材,做到语 2.0) 现生动自然有感
音正确,语调恰当,表现生 情。(DPK 2.0)
动自然有感情。
5.3 通过阅读,认识各类词 5.3.1 通过阅读,认识
语,辨析及理解词 义,并能 各类词语,辨析及理
准确地应用词语。 解 词义,并能准确地
应用词语。(DPK 2.0)
3 1/2/2021 单元一 蜕变 1.1 进行口语交际。能根据不 1.1.1 针对话题参与讨 互动平台:
至 之旅 同的情况,有效地与人沟 论,能正确理解别人 https://drive.google.com/file
5/2/2021 第二课:风 通,且能针对不明白的事情 的说 话,并说出自己 /d/1IqQXiYSzc-
中的树苗 提出问题。做到认真聆听, 的意见。做到认真聆 Uo87AAL741SOgy87Z45B_J/
不打岔,态度文明有礼。 听, 不打岔,态度文 view?usp=sharing
1.3 进行口头表达,具体地讲 明有礼。(DPK 2.0)
述和说明事情,做到内容充 1.3.1 讲述事情,并说 识字教学:
实,用语准确得体,语句通 出自己的看法和感 https://www.youtube.com/
顺,表达清楚,态度恰当, 受。做 到叙述清楚, watch?v=OA0R527Stl0
并敢于表现。 语音正确,话语流
畅,语速 适当,用语 课文教学:
https://www.youtube.com/
准确得体,态度自 watch?v=LFx6LRRBESI
信。(DPK 2.0) 课文深究教学:-
1.3.2 说明事理,要求 https://drive.google.com/file
说明清楚,条理分 /d/1JhMGniEFluigzbgoIO-
明。做 到语音正确,

话语流畅,语速适 5IzNJDaNObLSF/view?usp=s
当,用语 准确,态度 haring
自信。(DPK 2.0)
2.1 阅读与理解教材,能了解 2.1.1 理解教材,能借 -语文练习:
文章的内涵,领会其教育意 助工具书掌握词语, https://drive.google.com/file
义,体验文章表现的情感。 理解 句子、段落、篇 /d/1kJyB8IGfhOP6k443lYoi-
在阅读中发展语感,能感受 章的内容,初步掌握 7hzZOJEoY0y/view?usp=shar
语言的优美,积累语言材 其主 题思想。 (DPK ing
料,并了解文章叙述、描写 2.0) -生字:
和说明等表现手法,体会阅 2.1.2 阅读教材,培养 https://drive.google.com/file
读的乐趣。 语感。能展开想象, /d/1KG1-
获得 情感体验,体会 Chx5W3M0hWOJM_oUQTg
阅读的乐趣,从中获 mfkJh094D/view
得有 益的启示。能感
受语言的优美,学会 -造句:每日一句
积累 优美的词句,初
步了解文章的基本表 -作文:
现手法。(DPK 2.0) https://drive.google.com/file
4 08-2-21 至 3.1 应用铅笔写字,感受汉字 3.2.2 习写日记和私 3.1.1 应用铅笔书写楷 /d/1YK_GTIVW_2BVNzHhP3
12-2-21 的形体美。做到笔 画和笔顺 函,学习书写日常生 书,感受汉字的形体 gXcb0UuG5KUNHX/view?usp
农历新年 正确,字的间架结构匀称, 活中的 所见所感,做 美。 注意手写体楷中带 =sharing
假期 字体规 范,工整美观,有一 到格式正确,内容真 行,点画牵连的特点,
(10/2- 定的速度,并养成良好 的写 实,语 句通顺,段落 以提高书写速度。做到

12/2) 字习惯。 分明,感情真挚。(DPK 字体规范,并养成 良好 PBD:
3.2 培养书面表达能力,进行 2.0) 的写字习惯。(DPK 2.0) 观察、书写
基础写作,学习掌 握叙述、
描写和说明等基本表达手
法。要求 从生活中提炼写作
材料,不拘形式地进行写
作,做到内容具体,感情真
实,条理清楚, 语句通顺。
养成书面表达的信心和兴
趣。
4.1 进行各类语文游戏。以有 4.5.1 使用毛笔临摹名 4.1.1 进行语文游
趣的形式,扩展 词语,操练 家楷书字帖,做到坐 戏。以有趣的形
语音,加强基本功的掌握。 姿、执笔、运笔、笔 式,积累和 扩展词

4.5 习写毛笔字,做到坐姿、 画和笔顺正确,字 的 汇,操练语音。
执笔、运笔、笔 画和笔顺正 间架结构匀称,字体 (DPK 2.0)
确,字的间架结构匀称,字 端正。(DPK 2.0)
体 端正。在书写中初步体会
汉字的优美。
5.1 掌握汉字的基本知识,加 5.1.1 掌握汉字演变的基
强汉字的识记。 本知识,加强汉字的 识
5.2 学会汉语拼音,掌握基本 记,并对学习汉字有兴
的语音知识。能 正确、流 趣。(DPK 2.0)
利、有感情地进行朗读,并 5.2.1 正确认读“啊”的音
养成 在日常生活中讲标准华 变和“轻声”与 “儿化”,
语的习惯。 在说话和朗读时,做到
语音 标准。(DPK 2.0)5 15-2-21 至 单元一 蜕变 1.1 进行口语交际。能根据不 1.1.1 针对话题参与讨 互动平台:
19-2-21 之旅 同的情况,有效地与人沟 论,能正确理解别人 https://drive.google.com/file
农历新年 第三课:告 通,且能针对不明白的事情 的说 话,并说出自己 /d/1RBoInCdqS5VQnhhpD2v
特别假期 别网络游戏 提出问题。做到认真聆听, 的意见。做到认真聆 4NHxMgRXSNzWj/view?usp
(一) 的汤姆 不打岔,态度文明有礼。 听, 不打岔,态度文 =sharing
(15/2) 明有礼。(DPK 2.0)
2.1 阅读与理解教材,能了解 2.1.1 理解教材,能借 识字教学:
文章的内涵,领会其教育意 助工具书掌握词语, https://www.youtube.com/
义,体验文章表现的情感。 理解 句子、段落、篇 watch?v=BtAfg8aOPbQ
在阅读中发展语感,能感受 章的内容,初步掌握 课文教学:
语言的优美,积累语言材 其主 题思想。 (DPK https://www.youtube.com/
料,并了解文章叙述、描写 2.0) watch?v=ut_m92p6Go4
和说明等表现手法,体会阅
读的乐趣。 课文深究教学:-
3.1 应用铅笔写字,感受汉字 3.2.2 习写日记和私 3.1.1 应用铅笔书写楷 https://drive.google.com/file
的形体美。做到笔 画和笔顺 函,学习书写日常生 书,感受汉字的形体 /d/1bDSxIS1AV5GF70HO-
正确,字的间架结构匀称, 活中的 所见所感,做 美。 注意手写体楷中带 9V_3vtLxoCHA2l-
字体规 范,工整美观,有一 到格式正确,内容真 行,点画牵连的特点, /view?usp=sharing
定的速度,并养成良好 的写 实,语 句通顺,段落 以提高书写速度。做到

字习惯。 分明,感情真挚。(DPK 字体规范,并养成 良好 -语文练习:
3.2 培养书面表达能力,进行 2.0) 的写字习惯。(DPK 2.0) https://drive.google.com/file
基础写作,学习掌 握叙述、 /d/1EDyojf9KOig-
描写和说明等基本表达手 5y3cRdGzCwfVq8MyvZYh/vi
法。要求 从生活中提炼写作 ew?usp=sharing
材料,不拘形式地进行写
作,做到内容具体,感情真 -生字:
实,条理清楚, 语句通顺。 https://drive.google.com/file
养成书面表达的信心和兴 /d/1KG1-
趣。 Chx5W3M0hWOJM_oUQTg
mfkJh094D/view
6 22-2-21 至 4.2 背诵古诗,能初步理解诗 4.2.1 背诵古诗十首,初
26-2-21 歌的内容,感受 语言的优 步理解诗歌的内容, 感 -造句:每日一句
元宵节特 美。 受语言的优美。(DPK
别假期 2.0) PBD:
(二) 5.3 通过阅读,认识各类词 5.3.1 通过阅读,认识 观察、书写
(26/2) 语,辨析及理解词 义,并能 各类词语,辨析及理
准确地应用词语。 解 词义,并能准确地
应用词语。
7 1/3/2021 单元一 蜕变 1.2 聆听口语和书面语,能边 1.3.1 讲述事情,并说 1.2.2 听读与理解教材, 互动平台:
至 之旅 听边记边想,正确 理解所听 出自己的看法和感 能专注耐心地聆听,边 https://drive.google.com/file
5/3/2021 第四课:我 内容,作出适当的回应,并 受。做 到叙述清楚, 听边记边想,正确把握 /d/1HhjmniBR1Xh9annwGS
诚实我守信 养成良 好的聆听态度。 语音正确,话语流 中心思想,辨别内 容主 M6E7ZQv2pKHQcr/view?usp
1.3 进行口头表达,具体地讲 畅,语速 适当,用语 次。(DPK 2.0) =sharing
述和说明事情,做 到内容充 准确得体,态度自
实,用语准确得体,语句通 信。(DPK 2.0) 识字教学:
顺,表 达清楚,态度恰当, 1.3.2 说明事理,要求 https://www.youtube.com/
并敢于表现。 说明清楚,条理分 watch?v=8U31zGacNBk
明。做到语音正确,
话语流畅,语速适 课文教学:
https://www.youtube.com/
当,用语准确,态度 watch?v=Uv_dug0q25o
自信。(DPK 2.0)
2.1 阅读与理解教材,能了解 2.1.1 理解教材,能借
文章的内涵,领会其教育意 助工具书掌握词语,
义,体验文章表现的情感。 理解 句子、段落、篇
在阅读中发展语感,能感受 章的内容,初步掌握
语言的优美,积累语言材 其主 题思想。 (DPK 课文深究教学:-

料,并了解文章叙述、描写 2.0) https://drive.google.com/file
和说明等表现手法,体会阅 /d/1KyXpBZlnRFyrgdFLKjmpu
读的乐趣。 zBKHidAECVs/view?usp=shar
8 8/3/2021 3.1 应用铅笔写字,感受汉字 3.2.1 习写段落,进行 3.1.1 应用铅笔书写楷 ing
至 的形体美。做到笔 画和笔顺 练笔,学习掌握基本 书,感受汉字的形体
12/3/2021 正确,字的间架结构匀称, 的表 达手法。能根据 美。 注意手写体楷中带 -语文练习:
字体规 范,工整美观,有一 生活中所见所闻,尝 行,点画牵连的特点, https://drive.google.com/file
定的速度,并养成良好 的写 试用 适当的手法写出 以提高书写速度。做到 /d/1d30eQ4s2a53E_FPXcuck
sW0uOMqD-
字习惯。 人物或事物的局部特 字体规范,并养成 良好 TAk/view?usp=sharing
3.2 培养书面表达能力,进行 点, 做到内容具体, 的写字习惯。(DPK 2.0)
基础写作,学习掌 握叙述、 条理清楚,语句通 -生字:
描写和说明等基本表达手 顺。(DPK 2.0) https://drive.google.com/file
法。要求 从生活中提炼写作 /d/1KG1-
材料,不拘形式地进行写 Chx5W3M0hWOJM_oUQTg
作,做到内容具体,感情真 mfkJh094D/view
实,条理清楚, 语句通顺。
养成书面表达的信心和兴 -造句:每日一句
趣。
4.1 进行各类语文游戏。以有 4.5.1 使用毛笔临摹名家 4.1.1 进行语文游 PBD:
趣的形式,扩展 词语,操练 楷书字帖,做到坐 姿、 戏。以有趣的形 观察、书写
语音,加强基本功的掌握。 执笔、运笔、笔画和笔 式,积累和 扩展词
4.5 习写毛笔字,做到坐姿、 顺正确,字 的间架结构 汇,操练语音。
执笔、运笔、笔 画和笔顺正 匀称,字体端正。(DPK (DPK 2.0)
确,字的间架结构匀称,字 2.0)
体 端正。在书写中初步体会
汉字的优美。
9 15-3-21 至 5.4 通过阅读,认识各种不同 5.4.1 通过阅读,认识
19-3-21 类型的句子,并 运用在写作 不同类型的句子,了
中。 解 关联词语在句子中
的作用,并能在表达
时正确地使用。(DPK
2.0)
第一学期评审/评估(一)
(16-18/03)

10 22/3/2021 单元一 蜕变 2.1 阅读与理解教材,能了解 2.1.1 理解教材,能借 互动平台:
至 之旅 文章的内涵,领会其教育意 助工具书掌握词语, https://drive.google.com/file
26/3/2021 第五课:英 义,体验文章表现的情感。 理解 句子、段落、篇 /d/1wB6oFCAgUCghSj0ULso
雄有泪 在阅读中发展语感,能感受 章的内容,初步掌握 YK9H4Ts2nUOsb/view?usp=s
语言的优美,积累语言材 其主 题思想。 (DPK haring
料,并了解文章叙述、描写 2.0)
和说明等表现手法,体会阅 2.1.2 阅读教材,培养 识字教学:
读的乐趣。 语感。能展开想象, https://www.youtube.com/
获得 情感体验,体会 watch?v=Wnfhs-I_S_k
阅读的乐趣,从中获
得有 益的启示。能感 课文教学:
受语言的优美,学会 https://drive.google.com/file
/d/1Ys287KrbMzTSVd1nmPj
积累 优美的词句,初 A9zRLbGMPmvb3/view?usp
步了解文章的基本表 =sharing
现手法。(DPK 2.0)
3.1 应用铅笔写字,感受汉字 3.2.2 习写日记和私 3.1.1 应用铅笔书写楷 课文深究教学:-
的形体美。做到笔 画和笔顺 函,学习书写日常生 书,感受汉字的形体 https://drive.google.com/file
正确,字的间架结构匀称, 活中的 所见所感,做 美。 注意手写体楷中带 /d/12v1sdwxrLcquLSJJaF2Fh
字体规 范,工整美观,有一 到格式正确,内容真 行,点画牵连的特点, d21mvAQ-
定的速度,并养成良好 的写 实,语 句通顺,段落 以提高书写速度。做到 C2k/view?usp=sharing
字习惯。 分明,感情真挚。(DPK 字体规范,并养成 良好
3.2 培养书面表达能力,进行 2.0) 的写字习惯。(DPK 2.0) 课文堂:-
基础写作,学习掌 握叙述、 https://drive.google.com/file
描写和说明等基本表达手 /d/1M0tzbcmHRyRB4Jscem5
法。要求 从生活中提炼写作 ldjmjJg14p42T/view?usp=sh
材料,不拘形式地进行写 aring
作,做到内容具体,感情真
实,条理清楚, 语句通顺。 -语文练习:
养成书面表达的信心和兴 https://drive.google.com/file
趣。 /d/14xeyjiKkZ_HYBiW-
kbm2yshZ6pJt55D9/view?us
27/03-04/04 期中假期(9 天) p=sharing
11 05-4-21 4.2 背诵古诗,能初步理解诗 4.2.1 背诵古诗十首,初 4.3.1 诵读和演绎教
至 歌的内容,感受 语言的优 步理解诗歌的内容, 感 材,做到语音正 -生字:
09-4-21 美。 受语言的优美。(DPK 确,语调 恰当,表 https://drive.google.com/file

4.3 诵读和演绎教材,做到语 2.0) 现生动自然有感 /d/1KG1-
音正确,语调恰 当,表现生 情。(DPK 2.0) Chx5W3M0hWOJM_oUQTg

动自然有感情。 4.4.1 分享阅读心 mfkJh094D/view
4.4 分享阅读心得。针对所阅 得。针对所阅读的
读的材料,找出 话题与人分 材料,找 出话题与 -造句:每日一句
享。养成喜爱阅读、乐于分 人分享。养成喜爱
享 的习惯。 阅读、乐于 分享的 -作文:
习惯。(DPK 2.0) https://drive.google.com/file
5.6 通过阅读,认识基本的修 5.6.1 通过阅读,认识 /d/1DxjJPmFXHJSQGJa1j5jqh
辞手法,加深理 解教材内 修辞手法,并体会其 4GHFVcI7nWp/view?usp=sh
aring
容。 在 文章表达中的效
果。(DPK 2.0)
PBD:
观察、书写
12 12-4-21 单元二 和谐 1.1 进行口语交际。能根据不 1.1.2 针对话题提出问 1.2.2 听读与理解教材, 互动平台:
至 之旅 同的情况,有效地 与人沟 题,能正确地应用疑 能专注耐心地聆听,边 https://drive.google.com/file
16-4-21 第六课:小 通,且能针对不明白的事情 问代 词,做到语句完 听边记边想,正确把握 /d/1cse9lL-
老鼠与乌鸦 提出问 题。做到认真聆听, 整,问题清楚,态度 中心思想,辨别内 容主 LosU3uMpfA1UeVBfpLx49rm
不打岔,态度文明有 礼。 有 礼,语气适当。 次。 zl/view?usp=sharing
1.2 聆听口语和书面语,能边
听边记边想,正确 理解所听 识字教学:
内容,作出适当的回应,并 https://www.youtube.com/
养成良 好的聆听态度。 watch?v=-WC8nPa3KaM
2.1 阅读与理解教材,能了解 2.1.1 理解教材,能借 课文教学:
文章的内涵,领会其教育意 助工具书掌握词语, https://drive.google.com/file
义,体验文章表现的情感。 理解 句子、段落、篇 /d/1ULi9-JnsYBoPEv--
在阅读中发展语感,能感受 章的内容,初步掌握 vGtIzI2wM5Gbu15Q/view?u
语言的优美,积累语言材 其主 题思想。 sp=sharing
料,并了解文章叙述、描写 2.1.2 阅读教材,培养
和说明等表现手法,体会阅 语感。能展开想象, 课文深究教学:-
读的乐趣。 获得 情感体验,体会 https://drive.google.com/file
阅读的乐趣,从中获 /d/115hll_t5G2_gthuPuHPp
得有 益的启示。能感 DJYDyoCdwc5P/view?usp=sh
受语言的优美,学会 aring
积累 优美的词句,初
步了解文章的基本表
现手法。
13 19-4-21 3.1 应用铅笔写字,感受汉字 3.2.3 进行书面表达。 3.1.1 应用铅笔书写楷 -语文堂:
至 的形体美。做到笔 画和笔顺 学习根据内容的需要 书,感受汉字的形体 https://drive.google.com/file

23-4-21 正确,字的间架结构匀称, 用基 本的表达手法进 美。 注意手写体楷中带 /d/1BwqPNhhAv6UhoZNlQh
字体规 范,工整美观,有一 行写作,能够有重点 行,点画牵连的特点, 1aVbXHXsorGhXG/view?usp
定的速度,并养成良好 的写 地分 段表述,做到内 以提高书写速度。做到 =sharing
字习惯。 容具体,思想健康, 字体规范,并养成 良好
3.2 培养书面表达能力,进行 条理 清楚,语句通 的写字习惯。 -生字:
基础写作,学习掌 握叙述、 顺,感情真挚,并养 https://drive.google.com/file
描写和说明等基本表达手 成书面 表达的信心和 /d/1KG1-
法。要求 从生活中提炼写作 兴趣。 Chx5W3M0hWOJM_oUQTg
材料,不拘形式地进行写 mfkJh094D/view
作,做到内容具体,感情真 -造句:每日一句
实,条理清楚, 语句通顺。
养成书面表达的信心和兴 -作文:
趣。 https://drive.google.com/file
4.3 诵读和演绎教材,做到语 4.5.1 使用毛笔临摹名家 4.3.1 诵读和演绎教 /d/1iJb19nIhksYjIkiJbTZ0R29
音正确,语调恰 当,表现生 楷书字帖,做到坐 姿、 材,做到语音正 NqQ3WMBv6/view?usp=sha
动自然有感情。 执笔、运笔、笔画和笔 确,语调 恰当,表 ring
4.5 习写毛笔字,做到坐姿、 顺正确,字 的间架结构 现生动自然有感
执笔、运笔、笔 画和笔顺正 匀称,字体端正。 情。 PBD:
确,字的间架结构匀称,字 观察、书写
体 端正。在书写中初步体会
汉字的优美。
5.1 掌握汉字的基本知识,加 5.3.1 通过阅读,认识 5.1.1 掌握汉字演变的基
强汉字的识记。 各类词语,辨析及理 本知识,加强汉字的 识
5.3 通过阅读,认识各类词 解 词义,并能准确地 记,并对学习汉字有兴
语,辨析及理解词 义,并能 应用词语。 趣。
准确地应用词语。
14 26-4-21 单元二 和谐 2.1 阅读与理解教材,能了解 2.1.1 理解教材,能借 互动平台:
至 之旅 文章的内涵,领会其教育意 助工具书掌握词语, https://drive.google.com/file
30-4-21 第七课:向 义,体验文章表现的情感。 理解 句子、段落、篇 /d/1xHPkr2d1YBwyPYn5j5H5
牵牛花学习 在阅读中发展语感,能感受 章的内容,初步掌握 EJJMMvfafnw9/view?usp=sh
语言的优美,积累语言材 其主 题思想。 aring
料,并了解文章叙述、描写 2.1.2 阅读教材,培养
和说明等表现手法,体会阅 语感。能展开想象, 识字教学:
读的乐趣。 获得 情感体验,体会 https://www.youtube.com/
阅读的乐趣,从中获 watch?v=TO-NEZRbL0M
得有 益的启示。能感

受语言的优美,学会 课文教学:
积累 优美的词句,初 https://drive.google.com/file
步了解文章的基本表 /d/1OmDQXNV8gfPmViHuD
现手法。 NP0Lpc3VF1DEKtl/view?usp
3.1 应用铅笔写字,感受汉字 3.1.1 应用铅笔书写楷 =sharing
的形体美。做到笔 画和笔顺 书,感受汉字的形体
正确,字的间架结构匀称, 美。 注意手写体楷中带 课文深究教学:-
字体规 范,工整美观,有一 行,点画牵连的特点, https://drive.google.com/file
/d/1XiRGRzXkw2yE6ey7HaFg
定的速度,并养成良好 的写 以提高书写速度。做到 2uJTkfecUQ6P/view?usp=sh
字习惯。 字体规范,并养成 良好 aring
的写字习惯。
15 03-5-21 第一学期归纳评审/评估 -语文练习:
至 (03-07/05) https://drive.google.com/file
07-5-21 /d/1kFzKReKGWiayJKqbhHhx
4.1 进行各类语文游戏。以有 4.2.1 背诵古诗十首,初 4.1.1 进行语文游 iqGKr5dDkJ9T/view?usp=sha
趣的形式,扩展 词语,操练 步理解诗歌的内容, 感 戏。以有趣的形 ring
语音,加强基本功的掌握。 受语言的优美。 式,积累和 扩展词
4.2 背诵古诗,能初步理解诗 汇,操练语音。 -生字:
歌的内容,感受 语言的优 4.3.1 诵读和演绎教 https://drive.google.com/file
美。 材,做到语音正 /d/1KG1-
4.3 诵读和演绎教材,做到语 确,语调 恰当,表 Chx5W3M0hWOJM_oUQTg
音正确,语调恰 当,表现生 现生动自然有感 mfkJh094D/view
动自然有感情。 情。
5.3 通过阅读,认识各类词 5.3.1 通过阅读,认识 -造句:每日一句
语,辨析及理解词 义,并能 各类词语,辨析及理
准确地应用词语。 解 词义,并能准确地 -作文:
5.4 通过阅读,认识各种不同 应用词语。 https://drive.google.com/file
类型的句子,并 运用在写作 5.4.1 通过阅读,认识 /d/1gkuVhsB7I3mPenY9z86b
中。 不同类型的句子,了 Zu8X6zQfp2cq/view?usp=sh
aring
解 关联词语在句子中
的作用,并能在表达 PBD:
时正确地使用。
观察、书写

16 10-5-21 单元二 和谐 1.1 进行口语交际。能根据不 1.1.2 针对话题提出问 1.2.2 听读与理解教材, 互动平台:
至 之旅 同的情况,有效地 与人沟 题,能正确地应用疑 能专注耐心地聆听,边 https://drive.google.com/file
14-5-21 第八课:雨 通,且能针对不明白的事情 问代 词,做到语句完 听边记边想,正确把握 /d/1Gk4D677X69EHxmMdD
开斋节假 后的线索 提出问 题。做到认真聆听, 整,问题清楚,态度 中心思想,辨别内 容主 medCPx2HfZ6kHDn/view?us
期 不打岔,态度文明有礼。 有 礼,语气适当。 次。 p=sharing
(11- 1.2 聆听口语和书面语,能边 1.3.2 说明事理,要求
14/05) 听边记边想,正确 理解所听 说明清楚,条理分 识字教学:
内容,作出适当的回应,并 明。做 到语音正确, https://www.youtube.com/
养成良 好的聆听态度。 话语流畅,语速适 watch?v=5RuB4ePh5mM
1.3 进行口头表达,具体地讲 当,用语 准确,态度 课文教学:
述和说明事情,做 到内容充 自信。 https://drive.google.com/file
实,用语准确得体,语句通 /d/1pUnTs3QT-
顺,表 达清楚,态度恰当, Y2pKKU1xd7WNgv63IgH9Gb
并敢于表现。 9/view?usp=sharing]
2.1 阅读与理解教材,能了解 2.1.1 理解教材,能借
文章的内涵,领会其教育意 助工具书掌握词语, -语文练习:
义,体验文章表现的情感。 理解 句子、段落、篇 https://drive.google.com/file
在阅读中发展语感,能感受 章的内容,初步掌握 /d/14NXxCi8Pm_I0ru-
语言的优美,积累语言材 其主 题思想。 L1VJ0EP6NOd-
料,并了解文章叙述、描写 2.1.2 阅读教材,培养 pEals/view?usp=sharing
和说明等表现手法,体会阅 语感。能展开想象,
读的乐趣。 获得 情感体验,体会 -生字:
阅读的乐趣,从中获 https://drive.google.com/file
得有 益的启示。能感 /d/1KG1-
受语言的优美,学会 Chx5W3M0hWOJM_oUQTg
积累 优美的词句,初 mfkJh094D/view
步了解文章的基本表
现手法。 -造句:每日一句

-作文:
https://drive.google.com/file
/d/1JqjwvBlw9Yv8txXQRyH4
e8oj0WeQbPT4/view?usp=s
17 17-5-21 3.1 应用铅笔写字,感受汉字 3.2.1 习写段落,进行 3.1.1 应用铅笔书写楷 haring
至 的形体美。做到笔 画和笔顺 练笔,学习掌握基本 书,感受汉字的形体
21-5-21 正确,字的间架结构匀称, 的表 达手法。能根据 美。 注意手写体楷中带

字体规 范,工整美观,有一 生活中所见所闻,尝 行,点画牵连的特点,

定的速度,并养成良好 的写 试用 适当的手法写出 以提高书写速度。做到 PBD:
字习惯。 人物或事物的局部特 字体规范,并养成 良好 观察、书写
3.2 培养书面表达能力,进行 点, 做到内容具体, 的写字习惯。
基础写作,学习掌 握叙述、 条理清楚,语句通
描写和说明等基本表达手 顺。
法。要求 从生活中提炼写作
材料,不拘形式地进行写
作,做到内容具体,感情真
实,条理清楚, 语句通顺。
养成书面表达的信心和兴
趣。
4.1 进行各类语文游戏。以有 4.5.1 使用毛笔临摹名家 4.1.1 进行语文游
趣的形式,扩展 词语,操练 楷书字帖,做到坐 姿、 戏。以有趣的形
语音,加强基本功的掌握。 执笔、运笔、笔画和笔 式,积累和 扩展词
4.3 诵读和演绎教材,做到语 顺正确,字 的间架结构 汇,操练语音。
音正确,语调恰 当,表现生 匀称,字体端正。 4.3.1 诵读和演绎教
动自然有感情。 材,做到语音正
4.5 习写毛笔字,做到坐姿、 确,语调 恰当,表
执笔、运笔、笔 画和笔顺正 现生动自然有感
确,字的间架结构匀称,字 情。
体 端正。在书写中初步体会
汉字的优美。
5.4 通过阅读,认识各种不同 5.4.1 通过阅读,认识 5.5.1 通过阅读,认识各
类型的句子,并 运用在写作 不同类型的句子,了 种标点符号,根据表 达
中。 解 关联词语在句子中 的需要,正确地使用标
5.5 通过阅读,认识各种标点 的作用,并能在表达 点符号。
符号。能根据表 达的需要正 时正确地使用。
确使用标点符号。

18 24-5-21 单元二 和谐 1.1 进行口语交际。能根据不 1.1.1 针对话题参与讨 互动平台:
至 之旅 同的情况,有效地 与人沟 论,能正确理解别人 https://drive.google.com/file
28-5-21 第九课:笑 通,且能针对不明白的事情 的说 话,并说出自己 /d/1bUi3bUWtIyXxy1H4DnK
谈端午 提出问 题。做到认真聆听, 的意见。做到认真聆 EPJsGuuls3AoJ/view?usp=sh
不打岔,态度文明有礼。 听, 不打岔,态度文 aring
明有礼。
识字教学:
2.1 阅读与理解教材,能了解 2.1.1 理解教材,能借 2.2.1 朗读教材,感悟内

文章的内涵,领会其教育意 助工具书掌握词语, 容,体验情感。做到语 https://www.youtube.com/
义,体验文章表现的情感。 理解 句子、段落、篇 音正确,字句完整,语 watch?v=ynE6UyNL4gQ
在阅读中发展语感,能感受 章的内容,初步掌握 速、语调适当,情 感自
语言的优美,积累语言材 其主 题思想。 然,态度自信。
料,并了解文章叙述、描写 2.1.2 阅读教材,培养 课文教学:
和说明等表现手法,体会阅 语感。能展开想象, https://drive.google.com/file
读的乐趣。 获得 情感体验,体会 /d/1Ifu4273KP9bLSuJJaZFLeP
2.2 朗读教材,感悟其内容。 阅读的乐趣,从中获 WlcHrAv5ry/view?usp=shari
要求正确、流利、 有感情地 得有 益的启示。能感 ng
朗读。 受语言的优美,学会 -语文练习:
积累 优美的词句,初 https://drive.google.com/file
步了解文章的基本表 /d/10pMpXcQ3cIvKEBi0WX5
现手法。 h0U7SWyyyG7TB/view?usp=
3.1 应用铅笔写字,感受汉字 3.2.3 进行书面表达。 3.1.1 应用铅笔书写楷 sharing
的形体美。做到笔 画和笔顺 学习根据内容的需要 书,感受汉字的形体
正确,字的间架结构匀称, 用基 本的表达手法进 美。 注意手写体楷中带 -生字:
字体规 范,工整美观,有一 行写作,能够有重点 行,点画牵连的特点, https://drive.google.com/file
定的速度,并养成良好 的写 地分 段表述,做到内 以提高书写速度。做到 /d/1KG1-
字习惯。 容具体,思想健康, 字体规范,并养成 良好 Chx5W3M0hWOJM_oUQTg
3.2 培养书面表达能力,进行 条理 清楚,语句通 的写字习惯。 mfkJh094D/view
基础写作,学习掌 握叙述、 顺,感情真挚,并养
描写和说明等基本表达手 成书面 表达的信心和 -造句:每日一句
法。要求 从生活中提炼写作 兴趣。
材料,不拘形式地进行写 -作文:
作,做到内容具体,感情真 https://drive.google.com/file
实,条理清楚, 语句通顺。 /d/1A9n5JB2k8rc3TjON-
养成书面表达的信心和兴 zbzxM7_ItaSDIzL/view?usp=s
haring
趣。
29/05-13/06 年中假期(共 16 天) PBD:
19 14-6-21 至 4.2 背诵古诗,能初步理解诗 4.2.1 背诵古诗十首,初 4.3.1 诵读和演绎教 观察、书写
18-6-21 歌的内容,感受 语言的优 步理解诗歌的内容, 感 材,做到语音正
UPSR 模拟 美。 受语言的优美。 确,语调 恰当,表
考(一) 4.3 诵读和演绎教材,做到语 现生动自然有感
(17/6- 音正确,语调恰 当,表现生 情。
18/6) 动自然有感情。
5.2 学会汉语拼音,掌握基本 5.3.1 通过阅读,认识 5.2.1 正确认读“啊”的音

的语音知识。能 正确、流 各类词语,辨析及理 变和“轻声”与 “儿化”,
利、有感情地进行朗读,并 解 词义,并能准确地 在说话和朗读时,做到
养成 在日常生活中讲标准华 应用词语。 语音标准。
语的习惯。 5.4.1 通过阅读,认识
5.3 通过阅读,认识各类词 不同类型的句子,了
语,辨析及理解词 义,并能 解 关联词语在句子中
准确地应用词语。 的作用,并能在表达
5.4 通过阅读,认识各种不同 时正确地使用。
类型的句子,并 运用在写作
中。
20 21-6-21 单元二 和谐 2.1 阅读与理解教材,能了解 2.1.1 理解教材,能借 2.2.1 朗读教材,感悟内 互动平台:
至 之旅 文章的内涵,领会其教育意 助工具书掌握词语, 容,体验情感。做到语 https://drive.google.com/file
25-6-21 第十课:无 义,体验文章表现的情感。 理解 句子、段落、篇 音正确,字句完整,语 /d/1hRzducDheiJE7DQl77-
UPSR 模拟 声合唱团 在阅读中发展语感,能感受 章的内容,初步掌握 速、语调适当,情 感自 U0qy-
考(一) 语言的优美,积累语言材 其主 题思想。 然,态度自信。 mlRPpZpY/view?usp=sharing
(21/6- 料,并了解文章叙述、描写 2.1.2 阅读教材,培养
23/6) 和说明等表现手法,体会阅 语感。能展开想象, 识字教学:
读的乐趣。 获得 情感体验,体会 https://www.youtube.com/
2.2 朗读教材,感悟其内容。 阅读的乐趣,从中获 watch?v=Mu4PIgVrXEc
要求正确、流利、 有感情地 得有 益的启示。能感 课文教学:
朗读。 受语言的优美,学会 https://drive.google.com/file
积累 优美的词句,初 /d/1PohAW_Jd1wxFIpUrjSQ
步了解文章的基本表 7VtFh7m6xk0Iv/view?usp=sh
现手法。 aring
3.1 应用铅笔写字,感受汉字 3.2.1 习写段落,进行 3.1.1 应用铅笔书写楷
的形体美。做到笔 画和笔顺 练笔,学习掌握基本 书,感受汉字的形体 课文深究教学:-
正确,字的间架结构匀称, 的表 达手法。能根据 美。 注意手写体楷中带 https://drive.google.com/file
字体规 范,工整美观,有一 生活中所见所闻,尝 行,点画牵连的特点, /d/1-
定的速度,并养成良好 的写 试用 适当的手法写出 以提高书写速度。做到 Sqr_yBSyvZABFGLM2z9Ta5z
字习惯。 人物或事物的局部特 字体规范,并养成 良好 d2dgS_Vm/view?usp=sharin
3.2 培养书面表达能力,进行 点, 做到内容具体, 的写字习惯。 g
基础写作,学习掌 握叙述、 条理清楚,语句通
描写和说明等基本表达手 顺。 -语文练习:
法。要求 从生活中提炼写作 https://drive.google.com/file
材料,不拘形式地进行写 /d/1NQ6PMdDgAaTj0YKe8f2
作,做到内容具体 1KGurxcRTUbwu/view?usp=s

,感情真实,条理清楚, 语 haring
句通顺。养成书面表达的信
心和兴趣。
21 28-6-21 4.4 分享阅读心得。针对所阅 4.5.1 使用毛笔临摹名家 4.4.1 分享阅读心
至 读的材料,找出 话题与人分 楷书字帖,做到坐 姿、 得。针对所阅读的 -生字:
02-7-21 享。养成喜爱阅读、乐于分 执笔、运笔、笔画和笔 材料,找 出话题与 https://drive.google.com/file
享 的习惯。 顺正确,字 的间架结构 人分享。养成喜爱 /d/1KG1-
4.5 习写毛笔字,做到坐姿、 匀称,字体端正。 阅读、乐于 分享的 Chx5W3M0hWOJM_oUQTg
mfkJh094D/view
执笔、运笔、笔 画和笔顺正 习惯。
确,字的间架结构匀称,字 -造句:每日一句
体 端正。在书写中初步体会
汉字的优美。 -作文:
5.4 通过阅读,认识各种不同 5.4.1 通过阅读,认识
类型的句子,并 运用在写作 不同类型的句子,了 PBD:
中。 解 关联词语在句子中 观察、书写
5.6 通过阅读,认识基本的修 的作用,并能在表达
辞手法,加深理 解教材内 时正确地使用。
容。 5.6.1 通过阅读,认识
修辞手法,并体会其
在 文章表达中的效
果。
22 05-7-21 单元三 1.3 进行口头表达,具体地讲 1.3.2 说明事理,要求 互动平台:
至 知性之旅 述和说明事情,做 到内容充 说明清楚,条理分 https://drive.google.com/file
09-7-21 第十一课: 实,用语准确得体,语句通 明。做 到语音正确, /d/1KwWwX6YJWcB_h7WM

诗情画意的 顺,表 达清楚,态度恰当, 话语流畅,语速适 o-
世界 并敢于表现。 当,用语 准确,态度 lVWUFzWZunLfWC/view?us
自信。 p=sharing
2.1 阅读与理解教材,能了解 2.1.1 理解教材,能借
文章的内涵,领会其教育意 助工具书掌握词语, 识字教学:
https://drive.google.com/file
义,体验文章表现的情感。 理解 句子、段落、篇 /d/1xyh91Bhs45xmLoTnfmk
在阅读中发展语感,能感受 章的内容,初步掌握 BEDWEVkzUjGG8/view?usp=
语言的优美,积累语言材 其主 题思想。 sharing
料,并了解文章叙述、描写 2.1.2 阅读教材,培养
和说明等表现手法,体会阅 语感。能展开想象, 课文教学:
读的乐趣。 获得 情感体验,体会 https://drive.google.com/file
阅读的乐趣,从中获

得有 益的启示。能感 /d/1ULzpZjsFFbLYJbItwmdJe
受语言的优美,学会 VrMs_GzjVnn/view?usp=sha
积累 优美的词句,初 ring
步了解文章的基本表
现手法。
23 12-7-21 3.1 应用铅笔写字,感受汉字 3.2.2 习写日记和私 3.1.1 应用铅笔书写楷 语文基础教学:-
至 的形体美。做到笔 画和笔顺 函,学习书写日常生 书,感受汉字的形体 https://drive.google.com/file
16-7-21 正确,字的间架结构匀称, 活中的 所见所感,做 美。 注意手写体楷中带 /d/1fzZYAhejZOiZkmpkiUkhR
UPSR 模拟 字体规 范,工整美观,有一 到格式正确,内容真 行,点画牵连的特点, 8jwVOw4dvnA/view?usp=sh
考(二) 定的速度,并养成良好 的写 实,语 句通顺,段落 以提高书写速度。做到 aring
(12/7- 字习惯。 分明,感情真挚。 字体规范,并养成 良好
16/7) 3.2 培养书面表达能力,进行 的写字习惯。 -语文练习:
https://drive.google.com/file
基础写作,学习掌 握叙述、 /d/18THKPHLtpBkJSbc_oCdC
描写和说明等基本表达手 jyrMBq4Qx7rl/view?usp=sha
法。要求 从生活中提炼写作 ring
材料,不拘形式地进行写
作,做到内容具体,感情真 -生字:
实,条理清楚, 语句通顺。 https://drive.google.com/file
养成书面表达的信心和兴 /d/1KG1-
趣。 Chx5W3M0hWOJM_oUQTg
4.1 进行各类语文游戏。以有 4.2.1 背诵古诗十首,初 4.1.1 进行语文游 mfkJh094D/view
趣的形式,扩展 词语,操练 步理解诗歌的内容, 感 戏。以有趣的形
语音,加强基本功的掌握。 受语言的优美。 式,积累和 扩展词 -造句:每日一句
4.2 背诵古诗,能初步理解诗 汇,操练语音。
歌的内容,感受 语言的优 4.3.1 诵读和演绎教 PBD:
美。 材,做到语音正 观察、书写
4.3 诵读和演绎教材,做到语 确,语调 恰当,表
音正确,语调恰 当,表现生 现生动自然有感
动自然有感情。 情。
5.3 通过阅读,认识各类词 5.3.1 通过阅读,认识
语,辨析及理解词 义,并能 各类词语,辨析及理
准确地应用词语。 解 词义,并能准确地
5.6 通过阅读,认识基本的修 应用词语。
辞手法,加深理 解教材内容 5.6.1 通过阅读,认识
修辞手法,并体会其
在 文章表达中的效

果。
17/7-25/7 第二学期间中假期 (共 9 天)
24 26-7-21 单元三 知性 1.1 进行口语交际。能根据不 1.1.2 针对话题提出问 1.2.2 听读与理解教材, 互动平台:
至 之旅 同的情况,有效地 与人沟 题,能正确地应用疑 能专注耐心地聆听,边 https://drive.google.com/file
30-7-21 第十二课: 通,且能针对不明白的事情 问代 词,做到语句完 听边记边想,正确把握 /d/1cBDmUnORoMKDvKN9y
走入传统马 提出问 题。做到认真聆听, 整,问题清楚,态度 中心思想,辨别内容主 0TrvtElr99HcO1w/view?usp=
来屋 不打岔,态度文明有 礼。 有 礼,语气适当。 次。 sharing
1.2 聆听口语和书面语,能边
听边记边想,正确 理解所听 识字教学:
内容,作出适当的回应,并 https://drive.google.com/file
养成良 好的聆听态度。 /d/1kAXY77C_NwS6E10RsEo
2.1 阅读与理解教材,能了解 2.1.1 理解教材,能借 bL6vQMnLM0VnZ/view?usp
=sharing
文章的内涵,领会其教育意 助工具书掌握词语,
义,体验文章表现的情感。 理解 句子、段落、篇 课文教学:
在阅读中发展语感,能感受 章的内容,初步掌握 https://drive.google.com/file
语言的优美,积累语言材 其主 题思想。 /d/1xPZy4DCtczK3WF_d3HD
料,并了解文章叙述、描写 2.1.2 阅读教材,培养 vd8GkEfkK3Mv4/view?usp=s
和说明等表现手法,体会阅 语感。能展开想象, haring
读的乐趣。 获得 情感体验,体会
阅读的乐趣,从中获 课文深究教学:-
得有 益的启示。能感 https://drive.google.com/file
受语言的优美,学会 /d/1azFHznUL4f6UUnw5nDs
积累 优美的词句,初 cTKHf9xLYv19T/view?usp=sh
步了解文章的基本表 aring
现手法。
25 02-8-21 3.1 应用铅笔写字,感受汉字 3.2.3 进行书面表达。 3.1.1 应用铅笔书写楷 -语文练习:
至 的形体美。做到笔 画和笔顺 学习根据内容的需要 书,感受汉字的形体 https://drive.google.com/file
06-8-21 正确,字的间架结构匀称, 用基 本的表达手法进 美。 注意手写体楷中带 /d/18THKPHLtpBkJSbc_oCdC
字体规 范,工整美观,有一 行写作,能够有重点 行,点画牵连的特点, jyrMBq4Qx7rl/view?usp=sha
ring
定的速度,并养成良好 的写 地分 段表述,做到内 以提高书写速度。做到
字习惯。 容具体,思想健康, 字体规范,并养成 良好 -生字:
3.2 培养书面表达能力,进行 条理 清楚,语句通 的写字习惯。 https://drive.google.com/file
基础写作,学习掌 握叙述、 顺,感情真挚,并养 /d/1KG1-
描写和说明等基本表达手 成书面 表达的信心和 Chx5W3M0hWOJM_oUQTg
法。要求 从生活中提炼写作 兴趣。 mfkJh094D/view
材料,不拘形式地进行写

作,做到内容具体,感情真
实,条理清楚, 语句通顺。 -造句:每日一句
养成书面表达的信心和兴
趣。 -作文:
4.3 诵读和演绎教材,做到语 4.5.1 使用毛笔临摹名家 4.3.1 诵读和演绎教 https://drive.google.com/file
音正确,语调恰 当,表现生 楷书字帖,做到坐 姿、 材,做到语音正 /d/1pViXfa150dvnHSV7j4iyt_
动自然有感情。 执笔、运笔、笔画和笔 确,语调 恰当,表 q75FGuuEjj/view?usp=sharin
4.5 习写毛笔字,做到坐姿、 顺正确,字 的间架结构 现生动自然有感 g
执笔、运笔、笔 画和笔顺正 匀称,字体端正。 情。
确,字的间架结构匀称,字 PBD:
体 端正。在书写中初步体会 观察、书写
汉字的优美。
5.3 通过阅读,认识各类词 5.3.1 通过阅读,认识
语,辨析及理解词 义,并能 各类词语,辨析及理
准确地应用词语。 解 词义,并能准确地
应用词语。
26 09-8-21 单元三 知性 2.1 阅读与理解教材,能了解 2.1.1 理解教材,能借 互动平台:
至 之旅 文章的内涵,领会其教育意 助工具书掌握词语, https://drive.google.com/file
13-8-21 第十三课: 义,体验文章表现的情感。 理解 句子、段落、篇 /d/1KwWwX6YJWcB_h7WM
鸡场街里的 在阅读中发展语感,能感受 章的内容,初步掌握 o-
年轻梦 语言的优美,积累语言材 其主 题思想。 lVWUFzWZunLfWC/view?us
料,并了解文章叙述、描写 2.1.2 阅读教材,培养 p=sharing
和说明等表现手法,体会阅 语感。能展开想象,
读的乐趣。 获得 情感体验,体会 识字教学:
阅读的乐趣,从中获 https://drive.google.com/file
得有 益的启示。能感 /d/1xyh91Bhs45xmLoTnfmk
BEDWEVkzUjGG8/view?usp=
受语言的优美,学会 sharing
积累 优美的词句,初
步了解文章的基本表 课文教学:
现手法。 https://drive.google.com/file
3.1 应用铅笔写字,感受汉字 3.1.1 应用铅笔书写楷 /d/1ULzpZjsFFbLYJbItwmdJe
的形体美。做到笔 画和笔顺 书,感受汉字的形体 VrMs_GzjVnn/view?usp=sha
正确,字的间架结构匀称, 美。 注意手写体楷中带 ring
字体规 范,工整美观,有一 行,点画牵连的特点,
定的速度,并养成良好 的写 以提高书写速度。做到 -语文练习:
字习惯。 字体规范,并养成 良好 https://drive.google.com/file

的写字习惯。 /d/18THKPHLtpBkJSbc_oCdC
UPSR 模拟考(三)/第二学期评审/评估 (二) jyrMBq4Qx7rl/view?usp=sha
(12-13/08) ring
27 16-8-21 4.1 进行各类语文游戏。以有 4.2.1 背诵古诗十首,初 4.1.1 进行语文游 -生字:
至 趣的形式,扩展 词语,操练 步理解诗歌的内容, 感 戏。以有趣的形 https://drive.google.com/file
20-8-21 语音,加强基本功的掌握。 受语言的优美。 式,积累和 扩展词 /d/1KG1-
4.2 背诵古诗,能初步理解诗 汇,操练语音。 Chx5W3M0hWOJM_oUQTg
歌的内容,感受 语言的优 mfkJh094D/view
美。
5.1 掌握汉字的基本知识,加 5.3.1 通过阅读,认识 5.1.1 掌握汉字演变的基 -造句:每日一句
强汉字的识记。 各类词语,辨析及理 本知识,加强汉字的 识
5.3 通过阅读,认识各类词 解 词义,并能准确地 记,并对学习汉字有兴 -成语:
语,辨析及理解词 义,并能 应用词语。 趣。 https://drive.google.com/file
准确地应用词语。 /d/1L-
0E_ivIw9w_Lbyh6jTgqk6AGZ
XwqyWd/view?usp=sharing


PBD:
观察、书写
UPSR 模拟考(三)/第二学期评审/评估 (二)
(16-18/08)
28 23-8-21 单元三 知性 1.1 进行口语交际。能根据不 1.1.1 针对话题参与讨 1.2.2 听读与理解教材, 互动平台:
至 之旅 同的情况,有效地 与人沟 论,能正确理解别人 能专注耐心地聆听,边 https://drive.google.com/file
27-8-21 第十四课: 通,且能针对不明白的事情 的说 话,并说出自己 听边记边想,正确把握 /d/1Qd0nlXv6guqC8UkKpvn
太空旅人 提出问 题。做到认真聆听, 的意见。做到认真聆 中心思想,辨别内 容主 YCEOECTl1WOgV/view?usp=
不打岔,态度文明有 礼。 听, 不打岔,态度文 次。 sharing
1.2 聆听口语和书面语,能边 明有礼。
听边记边想,正确 理解所听 1.3.2 说明事理,要求 识字教学:
内容,作出适当的回应,并 说明清楚,条理分 https://drive.google.com/file
养成良 好的聆听态度。 明。做 到语音正确, /d/10sEeh-84v2R-
NEqDJAl_lfivXYvfC_Fw/view?
1.3 进行口头表达,具体地讲 话语流畅,语速适 usp=sharing
述和说明事情,做 到内容充 当,用语 准确,态度
实,用语准确得体,语句通 自信。 课文教学:
顺,表 达清楚,态度恰当, https://drive.google.com/file
并敢于表现。 /d/1dF2XSDKqx46nfMMJkM
2.1 阅读与理解教材,能了解 2.1.1 理解教材,能借

文章的内涵,领会其教育意 助工具书掌握词语, PsRTKq3tynV3DP/view?usp=
义,体验文章表现的情感。 理解 句子、段落、篇 sharing
在阅读中发展语感,能感受 章的内容,初步掌握
语言的优美,积累语言材 其主 题思想。 课文深究教学:-
料,并了解文章叙述、描写 2.1.2 阅读教材,培养 https://drive.google.com/file
和说明等表现手法,体会阅 语感。能展开想象, /d/1GMsXHUuo7eqcDPLmV
读的乐趣。 获得 情感体验,体会 VdL3McCHNIOzp4H/view?us
阅读的乐趣,从中获 p=sharing
得有 益的启示。能感
受语言的优美,学会 -语文练习:
https://drive.google.com/file
积累 优美的词句,初 /d/1o4HzJL0yU9up33nVwB2
步了解文章的基本表 qmdiZbNM_zHOY/view?usp
现手法。 =sharing
3.1 应用铅笔写字,感受汉字 3.2.3 进行书面表达。 3.1.1 应用铅笔书写楷
的形体美。做到笔 画和笔顺 学习根据内容的需要 书,感受汉字的形体 -生字:
正确,字的间架结构匀称, 用基 本的表达手法进 美。 注意手写体楷中带 https://drive.google.com/file
字体规 范,工整美观,有一 行写作,能够有重点 行,点画牵连的特点, /d/1KG1-
定的速度,并养成良好 的写 地分 段表述,做到内 以提高书写速度。做到 Chx5W3M0hWOJM_oUQTg
字习惯。 容具体,思想健康, 字体规范,并养成 良好 mfkJh094D/view
条理 清楚,语句通 的写字习惯。
顺,感情真挚,并养 -造句:每日一句
成书面 表达的信心和
兴趣。 -作文
29 30-8-21 4.5 习写毛笔字,做到坐姿、 4.5.1 使用毛笔临摹名家 https://drive.google.com/file
至 执笔、运笔、笔 画和笔顺正 楷书字帖,做到坐 姿、 /d/13sWa1mnTA5SzQOb-
03-9-21 确,字的间架结构匀称,字 执笔、运笔、笔画和笔 YJbWHUKjSIKG334K/view?us
UPSR(02/9) 体 端正。在书写中初步体会 顺正确,字 的间架结构 p=sharing

汉字的优美。 匀称,字体端正。

5.3 通过阅读,认识各类词 5.3.1 通过阅读,认识 PBD:
语,辨析及理解词 义,并能 各类词语,辨析及理 观察、书写
准确地应用词语。 解 词义,并能准确地
5.4 通过阅读,认识各种不同 应用词语。
类型的句子,并 运用在写作 5.4.1 通过阅读,认识
中。 不同类型的句子,了
解关联词语在句子中
的作用,并能在表达
时正确地使用。

30 06-9-21 单元三 知性 1.3 进行口头表达,具体地讲 1.3.2 说明事理,要求 互动平台:
至 之旅 述和说明事情,做 到内容充 说明清楚,条理分 https://drive.google.com/file
10-9-21 第十五课: 实,用语准确得体,语句通 明。做 到语音正确, /d/1JKRpA3lp3p_H5h9jMrsp
UPSR 探索生态公 顺,表 达清楚,态度恰当, 话语流畅,语速适 _h3bf9a7MJiz/view?usp=sha
(06-09/09) 园 并敢于表现。 当,用语 准确,态度 ring
自信。
识字教学:

课文教学:
https://drive.google.com/file
/d/1TieVpFKWJ1AXv6NOJu_
ZaW1LiDD4oZ22/view?usp=s
haring

课文深究教学:-
https://drive.google.com/file
/d/1dBe97Q6reWSKVi7XXZ5
EN5P_rznvjQ7o/view?usp=s
haring

-语文练习:
https://drive.google.com/file
/d/1s-
diRWzTCsQtROcPYbUTFb2gS
FVSCXnR/view?usp=sharing


-生字:
https://drive.google.com/file
/d/1KG1-
Chx5W3M0hWOJM_oUQTg
mfkJh094D/view


-造句:每日一句

2.1 阅读与理解教材,能了解 2.1.1 理解教材,能借
文章的内涵,领会其教育意 助工具书掌握词语, -作文
义,体验文章表现的情感。 理解 句子、段落、篇 https://drive.google.com/file
在阅读中发展语感,能感受 章的内容,初步掌握 /d/157YyHmSZGCuTrtto4GA
语言的优美,积累语言材 其主 题思想。 guhKAQehixckK/view?usp=s
料,并了解文章叙述、描写 2.1.2 阅读教材,培养 haring
和说明等表现手法,体会阅 语感。能展开想象,
读的乐趣。 获得 情感体验,体会 PBD:
阅读的乐趣,从中获 观察、书写
得有 益的启示。能感
受语言的优美,学会
积累 优美的词句,初
步了解文章的基本表
现手法。
3.1 应用铅笔写字,感受汉字 3.2.3 进行书面表达。 3.1.1 应用铅笔书写楷
的形体美。做到笔 画和笔顺 学习根据内容的需要 书,感受汉字的形体
正确,字的间架结构匀称, 用基 本的表达手法进 美。 注意手写体楷中带
字体规 范,工整美观,有一 行写作,能够有重点 行,点画牵连的特点,
定的速度,并养成良好 的写 地分 段表述,做到内 以提高书写速度。做到
字习惯。 容具体,思想健康, 字体规范,并养成 良好
3.2 培养书面表达能力,进行 条理 清楚,语句通 的写字习惯。
基础写作,学习掌 握叙述、 顺,感情真挚,并养
描写和说明等基本表达手 成书面 表达的信心和
法。要求 从生活中提炼写作 兴趣。
材料,不拘形式地进行写
作,做到内容具体,感情真
实,条理清楚, 语句通顺。
养成书面表达的信心和兴趣
11/9-19/09 第二学期间中假期 (共 9 天)
31 20-9-21 4.2 背诵古诗,能初步理解诗 4.2.1 背诵古诗十首,初 4.3.1 诵读和演绎教
至 歌的内容,感受 语言的优 步理解诗歌的内容, 感 材,做到语音正
24-9-21 美。 受语言的优美。 确,语调 恰当,表
4.3 诵读和演绎教材,做到语 现生动自然有感
中秋节特 音正确,语调恰 当,表现生 情。
别假期 动自然有感情。 4.4.1 分享阅读心

(三) 4.4 分享阅读心得。针对所阅 得。针对所阅读的
(21/9) 读的材料,找出 话题与人分 材料,找 出话题与
享。养成喜爱阅读、乐于分 人分享。养成喜爱
享 的习惯。 阅读、乐于 分享的
习惯。

5.3 通过阅读,认识各类词 5.3.1 通过阅读,认识
语,辨析及理解词 义,并能 各类词语,辨析及理
准确地应用词语。 解 词义,并能准确地
应用词语。
32 27-9-21 单元四 永恒 1.1 进行口语交际。能根据不 1.1.1 针对话题参与讨 互动平台:
至 之旅 同的情况,有效地 与人沟 论,能正确理解别人 https://drive.google.com/file
01-10-21 第十六课: 通,且能针对不明白的事情 的说 话,并说出自己 /d/1_I3Ho1jOoH-

生命中的烙 提出问 题。做到认真聆听, 的意见。做到认真聆 fgoIAVivRCrIxIhCPg3pq/view
印 不打岔,态度文明有 礼。 听, 不打岔,态度文 ?usp=sharing
1.3 进行口头表达,具体地讲 明有礼。
述和说明事情,做 到内容充 1.3.1 讲述事情,并说 识字教学:
实,用语准确得体,语句通 出自己的看法和感 https://drive.google.com/file
顺,表 达清楚,态度恰当, 受。做 到叙述清楚, /d/1qA3A2qspNjlhJfKPjDQkG
PnXIlX2a6L0/view?usp=shari
并敢于表现。 语音正确,话语流 ng
畅,语速 适当,用语
准确得体,态度自
信。 课文教学:
2.1 阅读与理解教材,能了解 2.1.1 理解教材,能借 2.2.1 朗读教材,感悟内 https://drive.google.com/file
文章的内涵,领会其教育意 助工具书掌握词语, 容,体验情感。做到语 /d/1Y5mYZYa0fFxyRQltdDX-
义,体验文章表现的情感。 理解 句子、段落、篇 音正确,字句完整,语 0Oa8up7_I6-
在阅读中发展语感,能感受 章的内容,初步掌握 速、语调适当,情 感自 X/view?usp=sharing
语言的优美,积累语言材 其主 题思想。 然,态度自信。
料,并了解文章叙述、描写 2.1.2 阅读教材,培养 课文深究教学:
和说明等表现手法,体会阅 语感。能展开想象, https://drive.google.com/file
读的乐趣。 获得 情感体验,体会 /d/1SVkqyRe8sM2DiXKOaov
2.2 朗读教材,感悟其内容。 阅读的乐趣,从中获 F68mtRHsQnkBh/view?usp=
要求正确、流利、 有感情地 得有 益的启示。能感 sharing
朗读。 受语言的优美,学会
积累 优美的词句,初 语文基础教学:
步了解文章的基本表 https://drive.google.com/file

现手法。 /d/1Pve6OnwLsYdZN2T3ygx
vCQtu0zpj373u/view?usp=sh
33 04-10-21 3.1 应用铅笔写字,感受汉字 3.2.3 进行书面表达。 3.1.1 应用铅笔书写楷 aring
至 的形体美。做到笔 画和笔顺 学习根据内容的需要 书,感受汉字的形体
08-10-21 正确,字的间架结构匀称, 用基 本的表达手法进 美。 注意手写体楷中带
字体规 范,工整美观,有一 行写作,能够有重点 行,点画牵连的特点,
定的速度,并养成良好 的写 地分 段表述,做到内 以提高书写速度。做到
字习惯。 容具体,思想健康, 字体规范,并养成 良好
3.2 培养书面表达能力,进行 条理 清楚,语句通 的写字习惯。 -生字:
https://drive.google.com/file
基础写作,学习掌 握叙述、 顺,感情真挚,并养 /d/1KG1-
描写和说明等基本表达手 成书面 表达的信心和 Chx5W3M0hWOJM_oUQTg
法。要求 从生活中提炼写作 兴趣。 mfkJh094D/view
材料,不拘形式地进行写
作,做到内容具体,感情真 -造句:每日一句
实,条理清楚, 语句通顺。
养成书面表达的信心和兴 -作文
趣。 https://drive.google.com/file
4.1 进行各类语文游戏。以有 4.5.1 使用毛笔临摹名家 4.1.1 进行语文游 /d/1ia88iSbF1TtWeoDvOPhO
趣的形式,扩展 词语,操练 楷书字帖,做到坐 姿、 戏。以有趣的形 UKQyQRcF_RSe/view?usp=s
语音,加强基本功的掌握。 执笔、运笔、笔画和笔 式,积累和 扩展词 haring
4.5 习写毛笔字,做到坐姿、 顺正确,字 的间架结构 汇,操练语音。
执笔、运笔、笔 画和笔顺正 匀称,字体端正。 PBD:
确,字的间架结构匀称,字 观察、书写
体 端正。在书写中初步体会
汉字的优美。
5.5 通过阅读,认识各种标点 5.6.1 通过阅读,认识 5.5.1 通过阅读,认识各
符号。能根据表 达的需要正 修辞手法,并体会其 种标点符号,根据表 达
确使用标点符号。 在 文章表达中的效 的需要,正确地使用标
5.6 通过阅读,认识基本的修 果。 点符号。
辞手法,加深理 解教材内
容。
34 11-10-21 单元四 永恒 1.1 进行口语交际。能根据不 1.1.1 针对话题参与讨 互动平台:
至 之旅 同的情况,有效地 与人沟 论,能正确理解别人 https://drive.google.com/file
15-10-21 第十七课: 通,且能针对不明白的事情 的说 话,并说出自己 /d/1ygw6ihKSF_DpKVgs3Dw
永不磨灭的 提出问 题。做到认真聆听, 的意见。做到认真聆 epYDKG-
幸福 不打岔,态度文明有 礼。 听, 不打岔,态度文 5tMrFc/view?usp=sharing

1.3 进行口头表达,具体地讲 明有礼。
述和说明事情,做 到内容充 1.3.1 讲述事情,并说 识字教学:
实,用语准确得体,语句通 出自己的看法和感 https://drive.google.com/file
顺,表 达清楚,态度恰当, 受。做 到叙述清楚, /d/16iVWuQUf3cpSn0hckHQ
并敢于表现。 语音正确,话语流 lTCzDAaNo30iS/view?usp=sh
畅,语速 适当,用语 aring
准确得体,态度自
信。 课文教学:
2.1 阅读与理解教材,能了解 2.1.1 理解教材,能借 https://drive.google.com/file
/d/1iNw57a_Ps0D1ka5Q4UB
文章的内涵,领会其教育意 助工具书掌握词语, XfRxPXIkA_fq1/view?usp=sh
义,体验文章表现的情感。 理解 句子、段落、篇 aring
在阅读中发展语感,能感受 章的内容,初步掌握
语言的优美,积累语言材 其主 题思想。 课文深究教学:-
料,并了解文章叙述、描写 2.1.2 阅读教材,培养 https://drive.google.com/file
和说明等表现手法,体会阅 语感。能展开想象, /d/1EyWLChqwfi3388DA7sY
读的乐趣。 获得 情感体验,体会 Ou_N4SU86c4Os/view?usp=
阅读的乐趣,从中获 sharing
得有 益的启示。能感
受语言的优美,学会 -语文练习:
积累 优美的词句,初 https://drive.google.com/file
步了解文章的基本表 /d/1sP85KcR9ELRPqg7gyPkK
现手法。 2KTCGtGpI4Qf/view?usp=sh
35 18-10-21 3.1 应用铅笔写字,感受汉字 3.1.1 应用铅笔书写楷 aring
至 的形体美。做到笔 画和笔顺 书,感受汉字的形体
22-10-21 正确,字的间架结构匀称, 美。 注意手写体楷中带 -生字:
Maulidur 字体规 范,工整美观,有一 行,点画牵连的特点, https://drive.google.com/file
Rasul 学校 定的速度,并养成良好 的写 以提高书写速度。做到 /d/1KG1-
特别假期 字习惯。 字体规范,并养成 良好 Chx5W3M0hWOJM_oUQTg
(四) 的写字习惯。 mfkJh094D/view
(18/10) 4.2 背诵古诗,能初步理解诗 4.2.1 背诵古诗十首,初 -造句:每日一句
歌的内容,感受 语言的优 步理解诗歌的内容, 感
美。 受语言的优美。 -作文
5.1 掌握汉字的基本知识,加 5.3.1 通过阅读,认识 5.1.1 掌握汉字演变的基 https://drive.google.com/file
强汉字的识记。 各类词语,辨析及理 本知识,加强汉字的 识 /d/19w4G1itYgihFykfOHMt5l
5.2 学会汉语拼音, 解 词义,并能准确地 记,并对学习汉字有兴 fb5F74-
掌握基本的语音知识。能 正 应用词语。 趣。 tJ7X/view?usp=sharing

确、流利、有感情地进行朗 5.2.1 正确认读“啊”的音
读,并养成 变和“轻声”与 “儿化”,
在日常生活中讲标准华语的 在说话和朗读时,做到 PBD:
习惯。 语音 标准。 观察、书写
5.3 通过阅读,认识各类词
语,辨析及理解词
义,并能准确地应用词语。
36 25-10-21 单元四 永恒 1.3 进行口头表达,具体地讲 1.3.2 说明事理,要求 听说教学:
至 之旅 述和说明事情,做 到内容充 说明清楚,条理分 https://drive.google.com/file
29-10-21 第十八课: 实,用语准确得体,语句通 明。做 到语音正确, /d/1D3_qY9KV7Ezl415WOM
棋盘里的智 顺,表 达清楚,态度恰当, 话语流畅,语速适 cWqd_qPHEoBhQ6/view?us
慧 并敢于表现。 当,用语 准确,态度 p=sharing
自信。
2.1 阅读与理解教材,能了解 2.1.1 理解教材,能借 2.2.1 朗读教材,感悟内
文章的内涵,领会其教育意 助工具书掌握词语, 容,体验情感。做到语 识字教学:
义,体验文章表现的情感。 理解 句子、段落、篇 音正确,字句完整,语 https://drive.google.com/file
/d/1_aMcPb9mXgbKB-
在阅读中发展语感,能感受 章的内容,初步掌握 速、语调适当,情 感自 GZIqvU6KdR7eb-
语言的优美,积累语言材 其主 题思想。 然,态度自信。 32mS/view?usp=sharing
料,并了解文章叙述、描写 2.1.2 阅读教材,培养
和说明等表现手法,体会阅 语感。能展开想象, 课文教学:
读的乐趣。 获得 情感体验,体会 https://drive.google.com/file
2.2 朗读教材,感悟其内容。 阅读的乐趣,从中获 /d/1f_0V3X06cNGbZXR7l537
要求正确、流利、 有感情地 得有 益的启示。能感 verbwIdEpAa0/view?usp=sh
朗读。 受语言的优美,学会 aring
积累 优美的词句,初
步了解文章的基本表 -生字:
现手法。 https://drive.google.com/file
/d/1KG1-
37 01-11-21 3.1 应用铅笔写字,感受汉字 3.2.3 进行书面表达。 3.1.1 应用铅笔书写楷 Chx5W3M0hWOJM_oUQTg
至 的形体美。做到笔 画和笔顺 学习根据内容的需要 书,感受汉字的形体 mfkJh094D/view
05-11-21 正确,字的间架结构匀称, 用基 本的表达手法进 美。 注意手写体楷中带
屠妖节假 字体规 范,工整美观,有一 行写作,能够有重点 行,点画牵连的特点, -造句:每日一句
期 定的速度,并养成良好 的写 地分 段表述,做到内 以提高书写速度。做到
(3/11- 字习惯。 容具体,思想健康, 字体规范,并养成 良好 -作文
5/11) 3.2 培养书面表达能力,进行 条理 清楚,语句通 的写字习惯。 https://drive.google.com/file
基础写作,学习掌 握叙述、 顺,感情真挚,并养 /d/1z5Zh1pJxfMphfKITszBm

描写和说明等基本表达手 成书面 表达的信心和 XiSZdT61f8sc/view?usp=shar
法。要求 从生活中提炼写作 兴趣。 ing
材料,不拘形式地进行写
作,做到内容具体,感情真 PBD:
实,条理清楚, 语句通顺。 观察、书写
养成书面表达的信心和兴
趣。
4.1 进行各类语文游戏。以有 4.1.1 进行语文游
趣的形式,扩展 词语,操练 戏。以有趣的形
语音,加强基本功的掌握。 式,积累和 扩展词
4.3 诵读和演绎教材,做到语 汇,操练语音。
音正确,语调恰 当,表现生 4.3.1 诵读和演绎教
动自然有感情。 材,做到语音正
确,语调 恰当,表
现生动自然有感
情。
5.3 通过阅读,认识各类词 5.3.1 通过阅读,认识
语,辨析及理解词 义,并能 各类词语,辨析及理
准确地应用词语。 解 词义,并能准确地
5.4 通过阅读,认识各种不同 应用词语。
类型的句子,并 运用在写作 5.4.1 通过阅读,认识
中。 不同类型的句子,了
解 关联词语在句子中
的作用,并能在表达
时正确地使用。


38 08-11-21 单元四 永恒 1.1 进行口语交际。能根据不 1.1.1 针对话题参与讨 互动平台:
至 之旅 同的情况,有效地 与人沟 论,能正确理解别人
12-11-21 第十九课: 通,且能针对不明白的事情 的说 话,并说出自己 识字教学:
巨石载船 提出问 题。做到认真聆听, 的意见。做到认真聆 https://drive.google.com/file
不打岔,态度文明有 礼。 听, 不打岔,态度文 /d/1zE-
1.3 进行口头表达,具体地讲 明有礼。 luI316gxaGhOg5YxicFC8Yt6H
述和说明事情,做 到内容充 1.3.1 讲述事情,并说 NdNd/view?usp=sharing
实,用语准确得体,语句通 出自己的看法和感
顺,表 达清楚,态度恰当, 受。做 到叙述清楚, 课文教学:
并敢于表现。 语音正确,话语流 https://drive.google.com/file

畅,语速 适当,用语 /d/1ar2SVNmrEZKn9wJeF0dJ
准确得体,态度自 SVE_H0xgtPuZ/view?usp=sh
信。 aring
2.1 阅读与理解教材,能了解 2.1.1 理解教材,能借
文章的内涵,领会其教育意 助工具书掌握词语, 课文深究教学:-
义,体验文章表现的情感。 理解 句子、段落、篇 https://drive.google.com/file
在阅读中发展语感,能感受 章的内容,初步掌握 /d/11_VysGopuBQOd5-
语言的优美,积累语言材 其主 题思想。 nkW1APNrZ-
wICu2hK/view?usp=sharing
料,并了解文章叙述、描写 2.1.2 阅读教材,培养
和说明等表现手法,体会阅 语感。能展开想象, -语文练习:
读的乐趣。 获得 情感体验,体会 https://drive.google.com/file
阅读的乐趣,从中获 /d/1SH-
得有 益的启示。能感 opT0wosdeNHQ9G0foc6S2c
受语言的优美,学会 RthYDR6/view?usp=sharing
积累 优美的词句,初
步了解文章的基本表 -生字:
现手法。 https://drive.google.com/file
第二学期归纳评审 /d/1KG1-
(08-12/011) Chx5W3M0hWOJM_oUQTg
39 15-11-21 3.1 应用铅笔写字,感受汉字 3.2.3 进行书面表达。 3.1.1 应用铅笔书写楷 mfkJh094D/view
至 的形体美。做到笔 画和笔顺 学习根据内容的需要 书,感受汉字的形体
19-11-21 正确,字的间架结构匀称, 用基 本的表达手法进 美。 注意手写体楷中带 -造句:每日一句
字体规 范,工整美观,有一 行写作,能够有重点 行,点画牵连的特点,
定的速度,并养成良好 的写 地分 段表述,做到内 以提高书写速度。做到 -作文
字习惯。 容具体,思想健康, 字体规范,并养成 良好 https://drive.google.com/file
3.2 培养书面表达能力,进行 条理 清楚,语句通 的写字习惯。 /d/1wS5l_g2vBOoN9VcQW_
基础写作,学习掌 握叙述、 顺,感情真挚,并养 e9uUCkv2r7E3Xb/view?usp=
sharing
描写和说明等基本表达手 成书面 表达的信心和
法。要求 从生活中提炼写作 兴趣。 PBD:
材料,不拘形式地进行写 观察、书写
作,做到内容具体,感情真
实,条理清楚, 语句通顺。
养成书面表达的信心和兴
趣。
4.2 背诵古诗,能初步理解诗 4.2.1 背诵古诗十首,初 4.4.1 分享阅读心
歌的内容,感受 语言的优 步理解诗歌的内容, 感 得。针对所阅读的

美。 受语言的优美。 材料,找 出话题与
4.4 分享阅读心得。针对所阅 人分享。养成喜爱
读的材料,找出 话题与人分 阅读、乐于 分享的
享。养成喜爱阅读、乐于分 习惯。
享 的习惯。
5.3 通过阅读,认识各类词 5.3.1 通过阅读,认识
语,辨析及理解词 义,并能 各类词语,辨析及理
准确地应用词语。 解 词义,并能准确地
应用词语。


40 22-11-21 单元四 永恒 1.1 进行口语交际。能根据不 1.1.1 针对话题参与讨 互动平台:
至 之旅 同的情况,有效地 与人沟 论,能正确理解别人 https://drive.google.com/file
26-11-21 第二十课: 通,且能针对不明白的事情 的说 话,并说出自己 /d/1UX5hObdx4lW4DFp6-
勇于抗战的 提出问 题。做到认真聆听, 的意见。做到认真聆 jRPDxuONvo0xOzw/view?us
斗士 不打岔,态度文明有 礼。 听, 不打岔,态度文 p=sharing
1.3 进行口头表达,具体地讲 明有礼。
述和说明事情,做 到内容充 1.3.1 讲述事情,并说 识字教学:
实,用语准确得体,语句通 出自己的看法和感
顺,表 达清楚,态度恰当, 受。做 到叙述清楚, 课文教学:
并敢于表现。 语音正确,话语流 https://drive.google.com/file
/d/1OqhMziY9BPMpbvRYtV
畅,语速 适当,用语 ObXSyO6I4OUvjX/view?usp=
准确得体,态度自 sharing
信。
2.1 阅读与理解教材,能了解 2.1.1 理解教材,能借 课文深究教学:-
文章的内涵,领会其教育意 助工具书掌握词语, https://drive.google.com/file
义,体验文章表现的情感。 理解 句子、段落、篇 /d/1BcdF1tYXTQD4lFHWs5U
在阅读中发展语感,能感受 章的内容,初步掌握 58toGQF1Dxll7/view?usp=sh
语言的优美,积累语言材 其主 题思想。 aring
料,并了解文章叙述、描写 2.1.2 阅读教材,培养
和说明等表现手法,体会阅 语感。能展开想象, -语文练习:
读的乐趣。 获得 情感体验,体会 https://drive.google.com/file
阅读的乐趣,从中获 /d/1xJTJxgNdhZOHCo0-
得有 益的启示。能感 0wRN04l9tMFcNI_v/view?us
受语言的优美,学会 p=sharing
积累 优美的词句,初 -生字:
步了解文章的基本表 https://drive.google.com/file

现手法。 /d/1KG1-
41 29-11-21 3.1 应用铅笔写字,感受汉字 3.2.3 进行书面表达。 3.1.1 应用铅笔书写楷 Chx5W3M0hWOJM_oUQTg
至 的形体美。做到笔 画和笔顺 学习根据内容的需要 书,感受汉字的形体 mfkJh094D/view
03-12-21 正确,字的间架结构匀称, 用基 本的表达手法进 美。 注意手写体楷中带
字体规 范,工整美观,有一 行写作,能够有重点 行,点画牵连的特点, -造句:每日一句
定的速度,并养成良好 的写 地分 段表述,做到内 以提高书写速度。做到
字习惯。 容具体,思想健康, 字体规范,并养成 良好 -作文
3.2 培养书面表达能力,进行 条理 清楚,语句通 的写字习惯。 https://drive.google.com/file
/d/1n96FIYuOYJQ1CmtDoP
基础写作,学习掌 握叙述、 顺,感情真挚,并养 WLaZqVHSOSd9AA/view?us
描写和说明等基本表达手 成书面 表达的信心和 p=sharing
法。要求 从生活中提炼写作 兴趣。
材料,不拘形式地进行写 PBD:
作,做到内容具体,感情真 观察、书写
实,条理清楚, 语句通顺。
养成书面表达的信心和兴
趣。
42 06-12-21
至 巩固复习
10-12-21


11/12-31/12 第二学期年终假期(共 21 天)
* RPT ini berkuatkuasa pada 20/01/2021.
* RPT ini telah dikemaskini pada 16/02/2021.
* RPT ini telah disahkan oleh Guru Besar pada 17/02/2021.

SJK (C)GOOD SHEPHERD, MENGGATAL


2021 年五年级英文全年计划


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

BAHASA INGGERIS TAHUN 5


2021

Disediakan oleh CIKGU VOON FUI KONG

REFERENCE
UNIT/WEEK/ LISTENING SPEAKING READING WRITING LANGUAGE ARTS MATERIALS/
TOPIC/LESSON ASSESSMENT/ACTIVI
TIES
1.1.1 2.1.1 3.2.1 4.2.1 5.2.1 Reference material
Recognise and Give detailed Understand the Give detailed Explain in simple - Year 5 English
THEME: reproduce with little information about main idea of simple information about language why theylike Textbook Plus 1
World of Self, Family and or no support awide themselves texts of two themselves or dislike anevent,
Friends range of target (DPK 2.0) paragraphs or more (DPK 2.0) description or - Year 5 English CEFR-
Aligned Activity book
languagephonemes (DPK 2.0) character in a text -
Starter Unit: (DPK 2.0) 2.1.5 4.2.4 (DPK 2.0) - Youtube
Free Time Describe people, 3.2.2 Describe people, -
1.2.1 places and objects Understand specific places and objects 5.3.1 - Quizzi / Kahoot
Theme: Understand with using suitable information and using suitable Respondimaginatively
World of Stories support the mainidea of statements details of two statements andintelligibly through - Assessment
longersimple texts on (DPK 2.0) paragraphs or more (DPK 2.0) creating  - Observation
Topic: arange of familiar (DPK 2.0) simpleroleplaysand  - Performance tasks
This Tooth topics 2.2.1 4.3.1 simple 
Cats (DPK 2.0) Keep interaction 3.2.3 Use capital letters, poems
(Anthology of Poem) going in short Guess the meaning full stops, commas Other imaginative
1.2.2 exchanges byasking of unfamiliar words in lists and question responses as
Understand with suitablequestions from clues provided marks appropriately appropriate
support specific by title, topic, and in independentwriting (DPK 2.0)
information anddetails of 2.3.1 other known words at
longersimple texts ona Narrate short basic (DPK 2.0) discourselevel(DPK
WEEK : range of familiar stories and events 2.0)
1 - 5 topics 3.3.1
(DPK 2.0) Read and enjoy A2
fiction/non-fiction 4.3.2
20. 01. 2021 1.2.4 print and digitaltexts Spell a range ofhigh
- Understand asequence of of interest frequencywords
19. 02. .2021 supportedclassroom accurately in
instructions independent writing
(DPK 2.0) (DPK 2.0)
LESSON 1 –16
(16 lessons) 1.2.5
Understand asequence
Cuti Tahun Baharu Cina ofsupportedquestions
(10/2-12/2) (DPK 2.0)
Cuti Peristiwa 1 (15/2)
CUTI PERISTIWA CHAP GOH
MEH(26/2)

REFERENCE
UNIT/WEEK/ LISTENING SPEAKING READING WRITING LANGUAGE ARTS MATERIALS/
TOPIC/LESSON ASSESSMENT/ACTIVI
TIES
1.1.1 2.1.2 3.2.1 4.2.1 5.2.1 Reference material
Recognise and Find out about and Understand the Give detailed Explain in simple - Year 5 English
reproduce with little describeexperiences main idea of simple information about language why theylike Textbook Plus 1
or no support a wide up tonow texts of two themselves or dislike anevent,
Theme: range of target (DPK 2.0) paragraphs or more (DPK 2.0) description or - Year 5 English CEFR-
Aligned Activity book
World of Knowledge language phonemes (DPK 2.0) character in a text
2.1.5 4.2.4 (DPK 2.0) - Youtube watching
Unit 1: 1.2.1 Describe people, 3.2.2 Describe people,
Towns and Cities Understand with places and objects Understand specific places and objects 5.3.1 - Quizzi / Kahoot
support the main idea of using suitable information and using suitable Respondimaginatively
Theme: longer simple texts on a statements details of two statements andintelligibly through - Assessment
World of Stories range of familiar (DPK 2.0) paragraphs or more (DPK 2.0) creating  - Observation
topics (DPK 2.0) simpleroleplaysand  - Performance tasks
Topic: 2.2.1 4.2.5 simple 
Cats 1.2.2 Keep interaction 3.2.4 Connect sentences poems
Serenade Understand with going in shortexchanges Use with support into one or two Other imaginative
(Anthology of Poem) support specific byasking familiar print and coherentparagraphs responses as
information and details suitablequestions digital resources to usingbasic appropriate
of longer simple texts on check meaning coordinating (DPK 2.0)
a range of familiar (DPK 2.0) conjunctions and
WEEK : topics reference pronouns
5 - 8 3.3.1 (DPK 2.0)
1.2.5 Read and enjoy A2
18. 01. 2021 Understand a sequence fiction/non-fiction 4.3.2
- ofsupported questions print and digital texts Spell a range of high
11. 03. 2021 of interest frequency words
accurately in
LESSON 17 - 34 independent writing
(27 lessons) (DPK 2.0)

REFERENCE
UNIT/WEEK/ LISTENING SPEAKING READING WRITING LANGUAGE ARTS MATERIALS/
TOPIC/LESSON ASSESSMENT/ACTIVI
TIES
1.1.1 2.1.1 3.2.2 4.2.1 5.2.1 Reference material
Recognise and Give detailed Understand specific Give detailed Explain in simple - Year 5 English
reproduce with little information about information and information about language why theylike Textbook Plus 1
or no support a wide themselves details of two themselves or dislike anevent,
range of target (DPK 2.0) paragraphs or more (DPK 2.0) description or - Year 5 English CEFR-
Aligned Activity book
language phonemes character in a text
2.1.2 3.2.3 (DPK 2.0) - Youtube watching
Theme: 1.2.1 Find out about and Guess the meaning 4.2.2
World of Self, Family and Understand with describeexperiences of unfamiliar words Ask for, give and - Quizzi / Kahoot
Friends support the main idea of up tonow from clues provided respond to simple 5.3.1
longer simple texts on a (DPK 2.0) by title, topic, and advice Respondimaginatively - Assessment
Unit 2: range of familiar other known words (DPK 2.0) andintelligibly through  - Observation
Days topics 2.1.4 creating  - Performance tasks
Ask about anddescribe 3.2.4 4.2.4 simpleroleplaysand 
Theme: 1.2.2 futureplans Use with support Describe people, simple
World of Stories Understand with (DPK 2.0) familiar print and places and objects poems
support specific digital resources to using suitable Other imaginative
Topic: information and details 2.1.5 check meaning statements responses as
Watching A Bumble Bee of longer simple texts on Describe people, (DPK 2.0) appropriate
(Anthology of Poem) a range of familiar places and objects 3.3.1 (DPK 2.0)
And Something Weird topics using suitable Read and enjoy A2 4.3.2
Happened (DPK 2.0) statements fiction/non-fiction Spell a range of high
(DPK 2.0) print and digital texts frequency words
WEEK : 1.2.4 of interest accurately in
9 - 12 Understand asequence of 2.2.1 independent writing
supportedclassroom Keep interaction (DPK 2.0)
14. 03. 2021 instructions going in shortexchanges
- (DPK 2.0) byasking 4.3.3
13. 04. 2021 suitablequestions Produce a plan or
1.2.5 (DPK 2.0) draft of one or two
Understand a sequence paragraphs for a
LESSON 35 - 52 ofsupported questions 2.3.1 familiar topic and
(28 lessons) (DPK 2.0) Narrate short basic modify this
stories and events appropriately in
1.3.1 (DPK 2.0) response tofeedback
Guess the meaning (DPK 2.0)
of unfamiliar words
from clues provided
by other words
(DPK 2.0)
Penilaian 1 Semester 1(Progresif 1) ((16-18/3)

REFERENCE
UNIT/WEEK/ LISTENING SPEAKING READING WRITING LANGUAGE ARTS MATERIALS/
TOPIC/LESSON ASSESSMENT/ACTIVI
TIES
Theme: 1.1.1 2.1.2 3.2.2 4.2.4 5.2.1 Reference material
World of Knowledge Recognise and Find out about and Understand specific Describe people, Explain in simple - Year 5 English
reproduce with little describeexperiences information and places and objects language why theylike Textbook Plus 1
Unit 3: or no support a wide up tonow details of two using suitable or dislike anevent,
Wild Life range of target paragraphs or more statements description or - Year 5 English CEFR-
Aligned Activity book
language phonemes 2.1.5 character in a text
Theme: Describe people, 3.2.3 4.3.2 - Youtube watching
World of Stories 1.2.1 places and objects Guess the meaning Spell a range of high
Understand with using suitable of unfamiliar words frequency words 5.3.1 - Quizzi / Kahoot
Topic: support the main idea of statements from clues provided accurately in Respondimaginatively
And Something Weird longer simple texts on a by title, topic, and independent writing andintelligibly through - Assessment
Happened range of familiar 2.2.1 other known words creating  - Observation
topics Keep interaction 4.3.3 simpleroleplaysand  - Performance tasks
WEEK : going in shortexchanges 3.2.4 Produce a plan or simple 
12 - 16 1.2.2 byasking Use with support draft of one or two poems
Understand with suitablequestions familiar print and paragraphs for a Other imaginative
14. 04. 2021 support specific digital resources to familiar topic and responses as
- information and details check meaning modify this appropriate
9. 05. 2021 of longer simple texts on appropriately in
a range of familiar 3.3.1 response tofeedback
LESSON 53 - 70 topics Read and enjoy A2
(28 lessons) fiction/non-fiction
1.2.5 print and digital texts
Understand a sequence of interest
ofsupported questions


27/03-04/04 Cuti Pertengahan Penggal
(9 hari)


Penilaian 2 Semester 1(Sumatif 1)
(03-07/05)


Cuti Perayaan Hari Raya
(11/5-14/5)

REFERENCE
UNIT/WEEK/ LISTENING SPEAKING READING WRITING LANGUAGE ARTS MATERIALS/
TOPIC/LESSON ASSESSMENT/ACTIVI
TIES
1.1.1 2.1.1 3.2.1 4.2.1 5.2.1 Reference material
Recognise and Give detailed Understand the Give detailed Explain in simple - Year 5 English
reproduce with little information about main idea of simple information about language why theylike Textbook Plus 1
Theme: or no support a wide themselves texts of two themselves or dislike anevent,
World of Self, Family and range of target paragraphs or more description or - Year 5 English CEFR-
Aligned Activity book
Friends language phonemes 2.1.2 4.2.4 character in a text
Find out about and 3.2.2 Describe people, - Youtube watching
Unit 4: 1.2.2 describeexperiences Understand specific places and objects 5.3.1
Learning World Understand with up tonow information and using suitable Respondimaginatively - Quizzi / Kahoot
support specific details of two statements andintelligibly through
Theme: information and details 2.1.5 paragraphs or more creating - Assessment
World of Stories of longer simple texts on Describe people, 4.3.2 simpleroleplaysand  - Observation
a range of familiar places and objects 3.2.3 Spell a range of high simple  - Performance tasks
Topic: topics using suitable Guess the meaning frequency words poems 
Miss Antrobus statements of unfamiliar words accurately in Other imaginative
1.2.4 from clues provided independent writing responses as
Project Based Learning 1 Understand asequence 2.2.1 by title, topic, and appropriate
ofsupportedclassroom Keep interaction other known words 4.3.3
WEEK : instructions going in shortexchanges Produce a plan or
17 - 20 byasking 3.3.1 draft of one or two
1.2.5 suitablequestions Read and enjoy A2 paragraphs for a
16. 05. 2021 Understand a sequence fiction/non-fiction familiar topic and
- ofsupported questions 2.2.2 print and digital texts modify this
22. 06. 2021 Agree on a set of of interest appropriately in
1.3.1 basic steps needed response tofeedback
LESSON 71 - 88 Guess the meaning to complete short
(28 lessons) of unfamiliar words classroom tasks
from clues provided
by other words


29/05-13/06 Cuti Pertengahan Tahun
(16 hari)

REFERENCE
UNIT/WEEK/ LISTENING SPEAKING READING WRITING LANGUAGE ARTS MATERIALS/
TOPIC/LESSON ASSESSMENT/ACTIVI
TIES
Theme: 1.1.1 2.1.1 3.2.3 4.2.1 5.2.1 Reference material
World of Knowledge Recognise and Give detailed Guess the meaning Give detailed Explain in simple - Year 5 English
Textbook Plus 1
reproduce with little information about of unfamiliar words information about language why theylike
or no support a wide themselves from clues provided themselves or dislike anevent,
Unit 5: range of target by title, topic, and description or - Year 5 English CEFR-
Aligned Activity book
Food and Health language phonemes 2.1.3 other known words 4.2.2 character in a text
Ask for, give and Ask for, give and - Youtube watching
1.2.1 respond to simple 3.2.4 respond to simple 5.3.1
Theme: Understand with advice Use with support advice Respondimaginatively - Quizzi / Kahoot
World of Stories support the main idea of familiar print and andintelligibly through
longer simple texts on a 2.1.4 digital resources to 4.2.3 creating - Assessment
range of familiar Ask about anddescribe check meaning Narrate factual simpleroleplaysand  - Observation
Topic: topics futureplans events simple  - Performance tasks
The Meal 3.3.1 andexperiences poems 
Seaside 1.2.2 2.2.1 Read and enjoy A2 ofinterest Other imaginative
(Anthology Of Poem) Understand with Keep interaction fiction/non-fiction responses as
support specific going in shortexchanges print and digital texts 4.2.5 appropriate
information and details byasking of interest Connect sentences
WEEK : of longer simple texts on suitablequestions into one or two
20 - 24 a range of familiar coherentparagraphs
topics 2.2.2 usingbasic
Agree on a set of coordinating
23. 06. 2021 1.2.3 basic steps needed conjunctions and
- Understand withsupport to complete short reference pronouns
25. 07. 2021 longersimple narratives classroom tasks
ona range of 4.3.1
familiartopics 2.3.1 Use capital letters,
LESSON 89 - 106 Narrate short basic full stops, commas
(28 lessons) 1.2.5 stories and events in lists and question
Understand a sequence marks inindependent
ofsupported questions writingat discourse
Ujian Percubaan UPSR 1 level
(17/06-23/06) 4.3.3
Produce a plan or
Ujian Percubaan UPSR 2 draft of one or two
paragraphs for a
(12/07-16/07) familiar topic and
modify this
appropriately in
response tofeedback

17/7-25/7
Cuti Pertengahan Penggal(9 hari)

REFERENCE
UNIT/WEEK/ LISTENING SPEAKING READING WRITING LANGUAGE ARTS MATERIALS/
TOPIC/LESSON ASSESSMENT/ACTIVI
TIES
Theme: 1.1.1 2.1.1 3.2.1 4.2.3 5.2.1 Reference material
-
Year 5 English
World of Knowledge Recognise and Give detailed Understand the Narrate factualevents Explain in simple Textbook Plus 1
reproduce with little information about main idea of simple andexperiences language why theylike
or no support a wide themselves texts of two ofinterest or dislike anevent,
Unit 6: range of target paragraphs or more description or - Year 5 English CEFR-
Aligned Activity book
Sport language phonemes 2.1.2 4.2.5 character in a text
Find out about and 3.2.2 Connect sentences - Youtube watching
1.2.1 describeexperiences Understand specific into one or 5.3.1
Understand with up tonow information and twocoherentparagrap Respondimaginatively - Quizzi / Kahoot
Theme: support the main idea of details of two hs usingbasic andintelligibly through
World of Stories longer simple texts on a 2.2.1 paragraphs or more coordinatingconjuncti creating - Assessment
range of familiar Keep interaction ons and simpleroleplaysand  - Observation
topics going in shortexchanges 3.2.3 reference pronouns simple  - Performance tasks
Topic: byasking Guess the meaning poems 
Seaside 1.2.3 suitablequestions of unfamiliar words 4.3.1 Other imaginative
The Dark Understand withsupport 2.2.2 from clues provided Use capital letters, responses as
narratives
by title, topic, and
appropriate
full stops, commas
longersimple
(Anthology Of Poem) ona range of Agree on a set of other known words in lists and question
familiartopics basic steps needed marks inindependent
WEEK : to complete short 3.2.4 writingat discourse
24 - 27 1.2.4 classroom tasks Use with support level
Understand asequence of
familiar print and
supportedclassroom 2.3.1 digital resources to 4.3.2
26. 07. 2021 instructions Narrate short basic check meaning Spell a range of high
- stories and events frequency words
18. 08. 2021 1.2.5 3.3.1 accurately in
Understand a sequence
independent writing
Read and enjoy A2
ofsupported questions fiction/non-fiction
print and digital texts 4.3.3
LESSON 107 - 124 1.3.1 of interest Produce a plan or
Guess the meaning
draft of one or two
(28 lessons) of unfamiliar words paragraphs for a
from clues provided familiar topic and
by other words modify this
appropriately in
response tofeedback

REFERENCE
UNIT/WEEK/ LISTENING SPEAKING READING WRITING LANGUAGE ARTS MATERIALS/
TOPIC/LESSON ASSESSMENT/ACTIVI
TIES
Theme: 1.1.1 2.1.1 3.2.1 4.2.1 5.2.1 Reference material
World of Knowledge Recognise and Give detailed Understand the Give detailed Explain in simple - Year 5 English
reproduce with little information about main idea of simple information about language why theylike Textbook Plus 1
or no support a wide themselves texts of two themselves or dislike anevent,
Unit 7: range of target paragraphs or more description or - Year 5 English
Growing Up language phonemes 2.1.2 4.2.2 character in a text CEFR-Aligned
Find out about and 3.2.2 Ask for, give and Activity book
1.2.2 describeexperiences Understand specific respond to simple 5.3.1
Theme: Understand with up tonow information and advice Respondimaginatively - Youtube watching
World of Stories support specific details of two andintelligibly through
information and details 2.1.3 paragraphs or more 4.2.4 creating - Quizzi / Kahoot
of longer simple texts on Ask for, give and Describe people, simpleroleplaysand
Topic: a range of familiar respond to simple 3.2.3 places and objects simple - Assessment
Gulliver’s Travels topics advice Guess the meaning using suitable poems  - Observation
of unfamiliar words statements Other imaginative  - Performance tasks
WEEK : 1.2.3 2.1.5 from clues provided 4.2.5 responses as 
Describe people,
Understand withsupport
by title, topic, and
appropriate
27 - 31 longersimple narratives places and objects other known words Connect sentences
ona range of using suitable into one or two
19. 08. 2021 familiartopics statements 3.2.4 coherentparagraphs
- 1.2.4 2.3.1 Use with support usingbasic
familiar print and
coordinating
14. 09. 2021 Understand asequence of Narrate short basic digital resources to conjunctions and
supportedclassroom stories and events check meaning reference pronouns
LESSON 125 – 142 instructions
(28 lessons) 1.2.5 3.3.1 4.3.1
Read and enjoy A2
Use capital letters,
Understand a sequence fiction/non-fiction full stops, commas
Ujian Percubaan ofsupported questions print and digital texts in lists and question
UPSR 3/Penilaian 1 of interest marks inindependent
discourse
writingat
Semester 2 level
(Progresif 2)
(12-18/08)
4.3.2
Spell a range of high
frequency words
accurately in
independent writing

11/9-19/09 Cuti Pertengahan Penggal(9 hari)


REFERENCE
UNIT/WEEK/ LISTENING SPEAKING READING WRITING LANGUAGE ARTS MATERIALS/
TOPIC/LESSON ASSESSMENT/ACTIVI
TIES
Theme: 1.2.2 2.1.2 3.2.2 4.2.3 5.2.1 Reference material
Year 5 English
-
World of Knowledge Understand with Find out about and Understand specific Narrate factualevents Explain in simple Textbook Plus 1
support specific describeexperiences information and andexperiences language why theylike
information and details up tonow details of two ofinterest or dislike anevent,
Unit 8: of longer simple texts on paragraphs or more description or - Year 5 English CEFR-
Aligned Activity book
Going Away a range of familiar 2.1.4 4.2.5 character in a text
topics Ask about anddescribe 3.2.3 Connect sentences - Youtube watching
futureplans Guess the meaning into one or two 5.3.1
1.2.3 of unfamiliar words coherentparagraphs Respondimaginatively - Quizzi / Kahoot
Theme: Understand withsupport 2.1.5 from clues provided usingbasic andintelligibly through
World of Stories longersimple narratives Describe people, by title, topic, and coordinating creating - Assessment
ona range of places and objects other known words conjunctions and simpleroleplaysand  - Observation
familiartopics using suitable reference pronouns simple  - Performance tasks
Topic: statements poems 
Gulliver’s Travels 1.2.5 4.3.1 Other imaginative
Understand a sequence 2.2.2 Use capital letters, responses as
ofsupported questions Agree on a set of 3.3.1 full stops, commas appropriate
basic steps needed Read and enjoy A2 in lists and question
Project Based Learning 2 1.3.1 to complete short fiction/non-fiction marks inindependent
Guess the meaning classroom tasks print and digital texts writingat discourse
of unfamiliar words of interest level
from clues provided
WEEK : by other words 4.3.2
31 - 35 Spell a range of high
frequency words
stories and events accurately in
15. 09. 2021 independent writing
-
14. 10. 2021 4.3.3
Cuti Peristiwa 3 Produce a plan or
draft of one or two
(21/9) paragraphs for a
LESSON 143 - 160 familiar topic and
(28 lessons) modify this
appropriately in
response tofeedback

WEEK 36 – 43 HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN
17. 10. 2021
-
09.12.2021 PERSEDIAAN UNTUK TAHUN 2022


Cuti Perayaan Hari
Deepavali
(3/11-5/11)


Cuti Peristiwa 4
(18/10)


Penilaian 2 Semester
2(Sumatif 2)
(08-12/11)
CUTI AKHIR TAHUN
11.12.2021 – 31.12.2021*RPT ini berkuatkuasa pada 20/01/2021
*RPT ini telah dikemaskini pada 16/02/2021

*RPT ini telah disahkan oleh Guru Besar pada 17/02/2021

SJK(C) GOOD SHEPHERD, MENGGATALRANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BAHASA MELAYU TAHUN 5
2021


Disediakan oleh : Cikgu Malcolm John dan Cikgu Lai Kai Ling1/ 24

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5 SJK (C)

MINGGU /
TARIKH TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN
TEMA 1: KELUARGA TERCINTA UNIT 1 – RIANGNYA KELUARGAKU
Minggu
1 DPK 2.0
Rumah Idaman 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam sebutan, EMK : Nilai murni – Kasih Buku Teks m/s 2
20/01- 22/1 respons semasa dan menyebut semula ujaran Sayang Youtube:
KBAT : Menganalisis –
https://youtu.be/RsUVVhbSvbc
berkomunikasi dalam situasi
yang terdapat dalam situasi
25/1-29/1 formal dan tidak formal. formal. Mengenal pasti
Strategi PdP: PBD: Penulisan , Google Form
KP- Interpersonal
DPK 2.0
Ceria Bermain 2.1 Asas membaca dan 2.1.1 Membaca dan memahami EMK : Nilai murni - Kerjasama Buku Teks m/s 3
memahami. maklumat tersurat dan tersirat KBAT : Menganalisis – Menilai Youtube:
untuk memberikan respons. Strategi PdP: https://youtu.be/RsUVVhbSvbc
Konstruktivisme
TEMA PKJR: PBD: Pemerhatian, Google Form
TAJUK 1

PENGANGKUTAN AWAM


DPK 2.0
Gembira Bercuti 3.1 Asas menulis. 3.1.1 Menulis ayat dalam perenggan EMK : Nilai murni – Buku Teks m/s 4
secara mekanis dalam bentuk Bermuafakat Youtube:
tulisan berangkai. KBAT : Mengaplikasi – https://youtu.be/nUluLnaynQ0
Menghasilkan
Strategi PdP: PBD: Penulisan, Google
BCB- Mencatat Classroom, buku Tulisan

DPK 2.0
Keluarga 4.1 Mengaplikasikan unsur 4.1.1 Bercerita dan mengujarkan dialog EMK : Bahasa Buku Teks m/s 5
Adiputera keindahan dan kesantunan yang mengandungi peribahasa KBAT : Mengaplikasi – Youtube:
bahasa dalam bahan dan bahasa yang santun. Menggunakan https://youtu.be/UQlJiQk6KWE
sastera. Strategi PdP:
KP- Verbal-linguistik PBD: Persembahan, Google
Classroom, buku latihan2/ 24

DPK 2.0
Enaknya 5.1 Memahami dan 5.1.1 Memahami dan menggunakan EMK : Keusahawan Buku Teks m/s 6
Menjamu Selera menggunakan golongan kata (i)(ii) kata nama mengikut konteks; KBAT : Menganalisis – Youtube:
mengikut konteks. (i) kata nama am Menggunakan https://youtu.be/sLIdLowSdFA
(ii) kata nama khas Strategi PdP:
Konstruktivisme PBD: Penulisan, Google
Classroom, buku latihan


TEMA 1: KELUARGA TERCINTA UNIT 2 –KELUARGA BESTARI
Minggu
2- 3 DPK 2.0
Bijaknya Adik 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami dan EMK : Nilai murni – Kasih Buku Teks m/s 7
25/1-29/1 respons semasa memberikan respons terhadap Sayang PBD: Lisan, Google Classroom,
KBAT : Mengaplikasi –
maklumat yang diujarkan dalam
berkomunikasi dalam situasi
formal dan tidak formal. situasi formal. Menggunakan buku latihan
1/2–5/2 Strategi PdP:
KP- Verbal-linguistik
DPK 2.0
Pustaka Mini 2.1 Asas membaca dan 2.1.2 Membaca dan merujuk kamus EMK : Teknologi Maklumat dan Buku Teks m/s 8
Keluarga memahami. serta media elektronik untuk Komunikasi Youtube:
mencari makna perkataan dan KBAT : Menganalisis – https://youtu.be/4g_YkkCT9UQ
meneliti ejaan yang tepat Mengenal pasti
mengikut susunan perkataan. Strategi PdP: PBD: Penulisan, Google
BCB – Merujuk Classroom, buku latihan
TEMA PKJR:
TAJUK 2
HAD LAJU DI JALAN RAYA


DPK 2.0
Syabas, Abang! 3.2 Menulis perkataan, frasa, 3.2.1 Membina dan menulis ayat untuk EMK : Nilai murni – Kerajinan Buku Teks m/s 9
dan ayat yang bermakna. menyatakan pendapat daripada KBAT : Menilai – Memberikan Youtube:
sesuatu bahan multimedia. alasan https://youtu.be/YIB76XNqn_s
Strategi PdP:
Konstruktivisme PBD: Penulisan, Google
Classroom, buku latihan
DPK 2.0
Syair Keluarga 4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.1 Melafazkan dan melagukan syair EMK : Bahasa Buku Teks m/s 10
Hebat kesantunan bahasa dalam dengan irama yang sesuai serta KBAT : Menganalisis – Youtube:
bahan sastera. menyatakan idea keseluruhan Membuat Kesimpulan https://youtu.be/S2l9BnV3B6o
syair. Strategi PdP:

3/ 24

KP- Verbal-linguistik PBD: Persembahan, Google
Classroom, buku latihan
DPK 2.0
Ayah 5.1 Memahami dan 5.1.1 Memahami dan menggunakan EMK : Nilai murni – Buku Teks m/s 11
Cemerlang, Ibu menggunakan golongan kata (iii) kata nama mengikut konteks; Menghargai Youtube:
Gemilang mengikut konteks. (iii) kata ganti nama KBAT : Mengaplikasi – https://youtu.be/_SnXYfDc3oc
Menggunakan
Strategi PdP: PBD: Penulisan, Google
Konstruktivisme Classroom, buku latihan

TEMA 1: KELUARGA TERCINTA UNIT 3 – HADAPI BERSAMA-SAMA
Minggu DPK 2.0
3-4 Raikan 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, mentafsir dan EMK : Nilai murni - Buku Teks m/s 12
Bermuafakat
memberikan respons terhadap
respons semasa
1/2–5/2 Kejayaan berkomunikasi dalam situasi soalan secara kritis dan kreatif. KBAT : Menilai - Mentafsir PBD: LIsan, Google Classroom,
formal dan tidak formal. Strategi PdP: buku latihan
8/2-12/2 KP - Interpersonal
*Cuti Tahun DPK 2.0
Baharu Cina Swafoto 2.2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca dan memahami EMK : Nilai murni – Rasional Buku Teks m/s 13
10-12/2 Bersama menaakul bahan multimedia. maklumat berdasarkan bahan KBAT : Menganalisis – Youtube:
multimedia untuk membuat Membanding https://youtu.be/OGhNlqDj2B4
pertimbangan dan keputusan. Strategi PdP:
Kontekstual
TEMA PKJR: PBD: Penulisan, Google
TAJUK 3 Classroom, buku latihan

PERJALANAN YANG
SELAMAT

DPK 2.0
Keluarga 3.2 Menulis perkataan, frasa, 3.2.2 Menghasilkan jawapan dengan EMK : Nilai murni – Buku Teks m/s 14
Sepakat dan ayat yang bermakna. memberikan alasan secara kritis Bermuafakat Youtube:
dan kreatif. KBAT : Menilai – Memberikan https://youtu.be/e8Mggt0tjkY
alasan
Strategi PdP: PBD: Penulisan, Google
Konstruktivisme Classroom, buku latihan

DPK 2.0
Demi Keluarga 4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.2 Mendeklamasikan sajak dengan EMK : Bahasa Buku Teks m/s 15
Tercinta kesantunan bahasa dalam nada yang sesuai dan KBAT : Menganalisis – Youtube:
bahan sastera. menyatakan maksud sajak. Menerangkan https://youtu.be/uYfwck1O0K0
Strategi PdP:
KP- Verbal-linguistik
PBD: Google Classroom, buku
latihan
DPK 2.0

4/ 24

Bekerjasama di 5.1 Memahami dan 5.1.1 Memahami dan menggunakan EMK : Nilai Murni – Kerajinan Buku Teks m/s 16- 20
Dusun Datuk menggunakan golongan kata (iv) kata nama mengikut konteks; KBAT : Mengaplikasi –
mengikut konteks (iv) penjodoh bilangan Menggunakan Youtube:
Strategi PdP: https://youtu.be/qh48dsVEcdg
Konstruktivisme
https://youtu.be/A0w00dDL15c
https://youtu.be/YMO2UrHEiJw

https://youtu.be/ena3Vbrflw0


PBD: Pengayaan dan buku
latihan

TEMA 2: PERPADUAN TUNJANG KEHARMONIAN UNIT 4 – BERSAMA-SAMA PUPUK

Minggu PERPADUAN
4-6 DPK 2.0
8/2-12/2 Minggu 1.2 Bertutur untuk 1.2.1 Bertutur untuk menyatakan EMK : Nilai murni – Buku Teks m/s 22
Bertanggungjawab
Youtube:
pertimbangan dan keputusan
menyampaikan maklumat
15/2–19/2 Perpaduan dan idea bagi pelbagai tentang bahan multimedia secara KBAT : Mengaplikasi - 摩登世界 Modern World
Sekolah
tujuan. bertatasusila mengikut konteks. Melakonkan
*15/2 Strategi PdP:
Cuti Peristiwa KP - Interpersonal PBD: Bercerita dan buku latihan
1
22/2-26/2 DPK 2.0
Bersatu Teguh 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca dan meneliti EMK : Nilai murni – Kerjasama Buku Teks m/s 23
pelbagai bahan sastera dan kandungan teks karya sastera KBAT : Mencipta - Merumus Youtube:
*26/2 bahan bukan sastera. dan karya bukan sastera untuk Strategi PdP: 摩登世界 Modern World
Cuti membuat rumusan. KP – Verbal-linguistik
Peristiwa 2 TEMA PKJR:
TAJUK 4 PBD:Permainan dan buku latihan

RISIKO PEJALAN KAKI


DPK 2.0
Siapa Cepat Dia 3.2 Menulis perkataan, frasa, 3.2.3 Mencatat maklumat berdasarkan EMK : Nilai murni – Buku Teks m/s 24
Dapat dan ayat yang bermakna. bahan yang dibaca, dilihat, dan Bertoleransi Youtube:
didengar. KBAT : Menganalisis – 摩登世界 Modern World
Memaparkan
Strategi PdP: PBD: Penulisan dan buku latihan
Konstruktivisme

DPK 2.0
Berkat Hidup 4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.1 Mengubah suai puisi dengan EMK : Nilai murni – Kerjasama Buku Teks m/s 25
5/ 24

Bersepakat dengan menyerapkan bahasa yang indah dan santun KBAT : Mencipta - Mencipta Youtube:
keindahan dan kesantunan secara separa berpandu dan Strategi PdP: 摩登世界 Modern World
bahasa serta mempersembahkannya secara Konstruktivisme
mempersembahkannya kreatif. PBD: Persembahan dan buku
secara kreatif. latihan

DPK 2.0
Sukan 5.1 Memahami dan 5.1.2 Memahami dan menggunakan EMK : Nilai murni - Menghargai Buku Teks m/s 26
Mengeratkan menggunakan golongan kata kata kerja transitif dan kata kerja KBAT : Mencipta – Menjanakan Youtube:
Kita dengan betul mengikut tak transitif mengikut konteks. Strategi PdP: https://youtu.be/BqbJT8e4q3s
konteks Konstruktivisme
PBD: Kuiz dan buku latihan

Minggu TEMA 2: PERPADUAN TUNJANG KEHARMONIAN UNIT 5 – HIDUP BERJIRAN AMALAN KITA
7-8
1/3-5/3 DPK 2.0
Bagai Aur 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Bertutur untuk menghuraikan EMK : Nilai murni – Semangat Buku Teks m/s 27
dengan Tebing menyampaikan maklumat maklumat tersurat dan tersirat bermasyarakat Youtube:
8/3-12/3 dan idea bagi pelbagai yang dikenal pasti dengan KBAT : Mengaplikasi – 摩登世界 Modern World
tujuan. menggunakan idea yang kritis Melakonkan
dan kreatif. Strategi PdP: PBD: Lisan dan buku tulisan
Konteksual
TEMA PKJR:
TAJUK 5
ISYARAT TANGAN POLIS
TRAFIK
DPK 2.0
Hidup 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca dan meneliti EMK : Nilai murni – Kerjasama Buku Teks m/s 28
Bermuafakat pelbagai bahan sastera dan kandungan teks karya sastera KBAT : Mencipta - Merumus Youtube:
bahan bukan sastera. dan karya bukan sastera untuk Strategi PdP: 摩登世界 Modern World
membuat rumusan. Konstruktivisme
PBD: Penulisan dan buku latihan

DPK 2.0
Ziarah Cakna 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.3 Mencatat maklumat berdasarkan EMK : Nilai murni – Kerjasama, Buku Teks m/s 29
ayat yang bermakna. bahan yang dibaca, dilihat, dan Keprihatinan Youtube:
didengar. KBAT : Menilai – Memilih 摩登世界 Modern World
Strategi PdP:
Konstruktivisme PBD: Penulisan, Google
Classroom, buku latihan
DPK 2.0
Kisah dari 4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.2 Mengubah suai cerita dengan EMK : Nilai murni – Buku Teks m/s 30
Belantara dengan menyerapkan bahasa yang indah dan santun Bertanggungjawab Youtube:
6/ 24


Click to View FlipBook Version