The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ummi Merak Kayangan, 2021-02-25 10:15:41

TAHUN 5 SJKC

keindahan dan kesantunan secara separa KBAT : Mencipta – 摩登世界 Modern World
bahasa serta berpandu dan Menghasilkan
mempersembahkannya mempersembahkannya secara Strategi PdP: PBD: Bercerita dan buku latihan
secara kreatif. kreatif. KP – Verbal-linguistik

DPK 2.0
Jiran Baharu 5.1 Memahami dan 5.1.3 Memahami dan menggunakan EMK : Nilai murni – Kerjasama Buku Teks m/s 31
Kami menggunakan golongan kata pelbagai kata adjektif mengikut KBAT : Mencipta – Membina Youtube:
dengan betul mengikut konteks. Strategi PdP: https://youtu.be/giy4cKqBmjE
konteks Konstruktivisme

PBD: Kuiz. Google Form

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1
27/3-4/4
TEMA 2: PERPADUAN TUNJANG KEHARMONIAN UNIT 6 – RAKYAT BERSATU NEGARA MAJU

Minggu 1.2 Bertutur untuk 1.2.3 Bersoal jawab untuk menjana EMK : Nilai murni – DPK 2.0
Buku Teks m/s 32
9 Pelbagai menyampaikan maklumat idea tentang sesuatu perkara. Patriotisme Youtube:
15/3-19/3 Bangsa Satu dan idea bagi pelbagai KBAT : Menilai – Memberikan 摩登世界 Modern World
Negara
tujuan. alasan
Strategi PdP: PBD: Soal jawab
* Penilaian 1 KP - Verbal-linguistik
Semester DPK 2.0
1(Progresif Berkat Hidup 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.2 Membaca dan EMK : Nilai murni – Semangat Buku Teks m/s 33
1) Bersatu Padu pelbagai bahan sastera dan mempersembahkan karya bermasyarakat Youtube:
16-18/3 bahan bukan sastera. sastera, dan karya bukan sastera KBAT : Menilai- menilai 摩登世界 Modern World
dengan gaya penyampaian dan Strategi PdP:
sebutan yang sesuai. BCB – Bacaan luncuran PBD: Bercerita dan buku latihan

TEMA PKJR:
TAJUK 6

KEPENTINGAN MEMATUHI
ISYARAT KESELAMATAN
JALAN RAYA


DPK 2.0
Jom, Ngoca ke 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.3 Mencatat maklumat berdasarkan EMK : Nilai murni – Kerjasama Buku Teks m/s 34
Sawah ayat yang bermakna. bahan yang dibaca, dilihat, dan KBAT : Menganalisis – Youtube:
didengar. Memaparkan 摩登世界 Modern World
Strategi PdP:
Konstruktivisme PBD: Penulisan dan buku latihan7/ 24

DPK 2.0
Semarak 4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.3 Mengubah suai seni kata lagu EMK : Nilai murni – Semangat Buku Teks m/s 35
Perpaduan dengan menyerapkan dengan menggunakan diksi yang bermasyarakat Youtube:
keindahan dan kesantunan sesuai dan KBAT : Mencipta - Mencipta 摩登世界 Modern World
bahasa serta mempersembahkannya dengan Strategi PdP:
mempersembahkannya gaya yang kreatif. KP- Muzik PBD: Penulisan dan buku latihan
secara kreatif.

CUTI PERAYAAN (KPM) – 11&12 Mei
CUTI UMUM (HARI RAYA AIDIL FITRI)-
13 & 14 Mei 2021
DPK 2.0
Anugerah 5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan menggunakan EMK : Patriotisme Buku Teks m/s 36-40
“MyHero” menggunakan golongan kata (i) kata tugas mengikut konteks; KBAT : Menilai - Memilih Youtube:
mengikut konteks. (i) kata pemeri Strategi PdP: https://youtu.be/_DO_S8Qdg_k
Konstruktivisme
https://youtu.be/_7fGC6MDZHc


PBD: Kuiz dan buku latihan
TEMA 3: PASTIKAN SELAMAT DI MANA-MANA UNIT 7 – SENTIASA PEKA SETIAP MASA

Minggu 1.3 Bercerita, dan menceritakan 1.3.1 Bercerita dengan sebutan yang EMK : Nilai murni – Berwaspada DPK 2.0
Buku Teks m/s 42
10 Prihatin agar perkara yang didengar, betul, intonasi dan gaya yang KBAT : Mengaplikasi – Mengguna Youtube:
22/3-26/3 Selamat ditonton dan dibaca dengan sesuai. pakai 摩登世界 Modern World
sebutan dan intonasi yang Strategi PdP:
betul. KP- Verbal-lingusitik PBD: Lisan dan buku latihan
DPK 2.0
Panduan 2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan EMK : Bahasa Buku Teks m/s 43
Keselamatan di mengapresiasi pelbagai mempersembahkan karya KBAT : Mengaplikasi – Menunjuk Youtube:
Rumah Pangsa bahan sastera dan bahan sastera, dan karya bukan sastera cara 摩登世界 Modern World
bukan sastera. dengan gaya penyampaian dan Strategi PdP:
sebutan yang sesuai. BCB – Bacaan intensif PBD: Bercerita dan buku latihanDPK 2.0
Lokasi Alat 3.2 Menulis perkataan, frasa, 3.2.4 Menulis teks prosa yang EMK : Nilai murni - Bertoleransi Buku Teks m/s 44
Keselamatan dan ayat yang bermakna. diimlakkan. KBAT : Menilai – Membuat Youtube:
Keputusan 摩登世界 Modern World
Strategi PdP:
Konstruktivisme
8/ 24

PBD: Penulisan dan buku
latihan
DPK 2.0
Pandai Besi dan 4.1 Mengaplikasikan unsur 4.1.1 Bercerita dan mengujarkan dialog EMK : Nilai murni – Hemah Buku Teks m/s 45
Saudagar Emas keindahan dan kesantunan yang mengandungi peribahasa Tinggi
bahasa dalam bahan dan bahasa yang santun. KBAT : Mengaplikasi - Youtube:
sastera. Menggambarkan 摩登世界 Modern World
Strategi PdP:
Interpersonal PBD: Persembahan dan buku
latihan
DPK 2.0
Telefon di dalam 5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan menggunakan EMK : Nilai murni – Kasih Buku Teks m/s 46
Tandas menggunakan golongan (ii) kata tugas mengikut konteks; Sayang Youtube:
kata mengikut konteks. (ii) kata penguat KBAT : Mengaplikasi – Mengguna https://youtu.be/jcZal51yzmo
pakai
Strategi PdP: PBD: Kuiz, Google Form
Interpersonal
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1
27/3-4/4
TEMA 3: PASTIKAN SELAMAT DI MANA-MANA UNIT 8 – PRIHATIN PASTI SELAMAT
DPK 2.0
Minggu Pencegahan 1.3 Bercerita, dan menceritakan 1.3.2 Menceritakan sesuatu perkara EMK : Teknologi Maklumat dan Buku Teks m/s 47
11 COVID-19 perkara yang didengar, yang didengar, ditonton dan Komunikasi Youtube:
KBAT : Mengaplikasi –
ditonton dan dibaca dengan
dibaca dengan
5/4-9/4 sebutan dan intonasi yang sebutan yang betul dan intonasi Melaksanakan 摩登世界 Modern World
betul. serta gaya yang sesuai. Strategi PdP: PBD: Lisan dan buku latihan
BCB – Mendengar dengan
berkesan
DPK 2.0
Keselamatan di 2.1 Asas membaca dan 2.1.1 Membaca dan memahami EMK : Nilai murni – Rasional Buku Teks m/s 48
Stesen Transit memahami. maklumat tersurat dan tersirat KBAT : Menilai – Membincangkan Youtube:
Laju Massa untuk memberikan respons. Strategi PdP: 摩登世界 Modern World
BCB – Bacaan Intensif
(Mass Raid
Transit – MRT) PBD: Bercerita, Google
Classroom dan buku latihan
DPK 2.0
Punca 3.3 Menghasilkan penulisan. 3.3.1 Mendraf dan menghasilkan EMK : Pendidikan Keselamatan Buku Teks m/s 49
Kemalangan penulisan berformat, dan tidak Jalan Raya Youtube:
Jalan Raya berformat.. KBAT : Menganalisis – https://youtu.be/ztJfQ9WNZjc
Menerangkan
Strategi PdP:
BCB- Mencatat PBD: Penulisan dan buku
TEMA PKJR: latihan
TAJUK 7

9/ 24

KESESAKAN LALU LINTAS
AKIBAT KEMALANGAN


DPK 2.0
Jaga 4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.1 Melafazkan dan melagukan syair EMK : Nilai murni – Hemah tinggi Buku Teks m/s 50
Keselamatan Diri kesantunan bahasa dalam dengan irama yang sesuai serta KBAT : Mengaplikasi – Youtube:
bahan sastera. menyatakan idea keseluruhan Melaksanakan 摩登世界 Modern World
syair. Strategi PdP:
Konstruktivisme PBD: Persembahan dan buku
latihan
DPK 2.0
Keselamatan di 5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan menggunakan EMK : Nilai murni – Berwaspada Buku Teks m/s 51
Bilik Sains menggunakan golongan kata (iii) kata tugas mengikut konteks; KBAT : Mengaplikasi – Youtube:
mengikut konteks. (iii) kata bantu Menggunakan https://youtu.be/qlPoTcc4qtw
Strategi PdP:
Konstruktivisme
PBD: Kuiz dan buku latihan
TEMA 3: PASTIKAN SELAMAT DI MANA-MANA UNIT 9 – BERSIAP SEDIA HADAPI KEMUNGKINAN
DPK 2.0
Minggu Segera Bertindak 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam sebutan, EMK : Nilai Murni – Buku Teks m/s 52
12 respons semasa dan menyebut semula ujaran Kepatuhan Youtube:
12/4-16/4 berkomunikasi dalam situasi yang terdapat dalam situasi KBAT : Mengaplikasi – 摩登世界 Modern World
Menunjuk cara
formal dan tidak formal.
formal.
Strategi PdP: PBD: Lisan
KP- Verbal-linguisitik
DPK 2.0
Awas, Tanah 2.1 Asas membaca dan 2.1.2 Membaca dan merujuk kamus EMK : Kelestarian Global Buku Teks m/s 53
Runtuh! memahami. serta media elektronik untuk KBAT : Menganalisis – Youtube:
mencari makna perkataan dan Mengenal pasti 摩登世界 Modern World
meneliti ejaan yang tepat Strategi PdP:
mengikut susunan perkataan. BCB – Bacaan intensif PBD: buku PKJR dan buku latihan

TEMA PKJR:
TAJUK 8

SELAMAT DI JALAN RAYADPK 2.0
Kemalangan di 3.3 Menghasilkan penulisan. 3.3.1 Mendraf dan menghasilkan EMK : Keselamatan Jalan Buku Teks m/s 54
Lebuh Raya penulisan berformat, dan tidak Raya Youtube:
berformat. KBAT : Mengaplikasi – 摩登世界 Modern World
Menggambarkan
Strategi PdP: PBD: Penulisan dan buku latihan
10/ 24

BCB – Mencatat
DPK 2.0
Bakti Perwira 4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.1 Mengubah suai puisi dengan EMK : Patriotisme Buku Teks m/s 55
Negara dengan menyerapkan bahasa yang indah dan santun KBAT : Mencipta – Youtube:
keindahan dan kesantunan secara separa berpandu dan Menggubah 摩登世界 Modern World
bahasa serta mempersembahkannya secara Strategi PdP:
mempersembahkannya kreatif. KP – Muzik PBD: Persembahan,buku latihan
secara kreatif.

DPK 2.0
Panggilan 5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan EMK : Keselamatan Jalan Buku Teks m/s 56-60
Kecemasan 999 bentuk kata mengikut konteks. (i)(ii) kata berimbuhan mengikut Raya
konteks; KBAT : Mengaplikasi – Youtube:
(i) kata berimbuhan awalan Menunjuk cara https://youtu.be/qBW1RpKDUvU
(ii) kata berimbuhan akhiran Strategi PdP:
KP- Kontekstual https://youtu.be/se3caEbkLFQ

https://youtu.be/inSGyVIRBtg

PBD: Kuiz, Google Form
TEMA 4: INTEGRITI DALAM KEHIDUPAN UNIT 10 – BERSIKAP JUJUR
DPK 2.0
Minggu Kunci yang Jujur 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami dan EMK : Nilai murni – Kejujuran Buku Teks m/s 62
13 respons semasa memberikan respons terhadap KBAT : Menganalisis – Youtube:
Menerangkan
maklumat yang diujarkan
berkomunikasi dalam situasi
19/4-23/4 formal dan tidak formal. dalam situasi formal. Strategi PdP: 摩登世界 Modern World
Interpersonal
PBD: Lisan
Buku Teks m/s 63
Buktikan Kejujuran 2.2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca dan memahami EMK : Nilai murni - Ketaatan
menaakul bahan multimedia. maklumat berdasarkan bahan KBAT : Menilai – Youtube:
multimedia untuk membuat Mempertimbangkan 摩登世界 Modern World
pertimbangan dan keputusan. Strategi PdP:
Konstruktivisme PBD: Penulisan, buku latihan
TEMA PKJR:
TAJUK 9
Amalan yang Selamat di Jalan
Raya
DPK 2.0
Gunakan Sebaik- 3.3 Menghasilkan penulisan. 3.3.2 Mengedit dan memurnikan EMK : Teknologi Maklumat dan Buku Teks m/s 64
baiknya perenggan dari aspek ejaan, Komunikasi
tanda baca, penggunaan KBAT : Menganalisis – Youtube:
11/ 24

imbuhan, penggunaan kata, Memaparkan 摩登世界 Modern World
dan struktur ayat. Strategi PdP:
Konstruktivisme PBD: Penulisan dan buku
latihan
DPK 2.0
Jujurlah 4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.2 Mendeklamasikan sajak EMK : Bahasa Buku Teks m/s 65
kesantunan bahasa dalam dengan nada yang sesuai dan KBAT : Menganalisis –
bahan sastera. menyatakan maksud sajak. Menerangkan Youtube:
Strategi PdP: 摩登世界 Modern World
KP- Verbal-linguistik
PBD: Penulisan dan buku
latihan
DPK 2.0
Contohilah Lidim 5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami dan menggunakan EMK : Nilai murni – Berjimat Buku Teks m/s 66
menggunakan bentuk kata (iii) kata berimbuhan mengikut cermat
mengikut konteks. konteks; KBAT : Mengaplikasi – Youtube:
(iii) kata berimbuhan apitan Menggunakan https://youtu.be/GdrmfRbHC8o
Strategi PdP:
Kontekstual
PBD: kuiz dan buku latihan
TEMA 4: INTEGRITI DALAM KEHIDUPAN UNIT 11 – INTEGRITI MENYEJAHTERAKAN
SEKOLAH
DPK 2.0
Minggu Murid 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, mentafsir dan EMK : Nilai murni – Hemah Buku Teks m/s 67
tinggi
memberikan respons terhadap
respons semasa berkomunikasi
14 Berintegriti dalam situasi formal dan tidak soalan secara kritis dan kreatif. KBAT : Menilai --- Mentafsir Youtube:
26/4-30/4 formal. Strategi PdP: https://youtu.be/GdrmfRbHC8o
KP – Verbal-linguistik
PBD: Soal jawab dan buku
PKJR
DPK 2.0
Murid 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca dan meneliti EMK : Nilai murni – Buku Teks m/s 68
berintegriti pelbagai bahan sastera dan kandungan teks karya sastera Bertanggungjawab
Sekolah bahan bukan sastera. dan karya bukan sastera untuk KBAT : Menganalisis dan Youtube:
membuat rumusan.
Mencipta – Merumuskan
Bestari Strategi PdP: 摩登世界 Modern World
Kajian Masa Depan PBD: Bercerita dan buku
latihan
TEMA PKJR:
TAJUK 10

PERATURAN DAN UNDANG-
UNDANG JALAN RAYA


12/ 24

DPK 2.0
Integriti 3.3 Menghasilkan penulisan. 3.3.2 Mengedit dan memurnikan EMK : Nilai murni – Buku Teks m/s 70
dalam Hatiku perenggan dari aspek ejaan, Keprihatinan
tanda baca, penggunaan KBAT : Menganalisis – Youtube:
imbuhan, penggunaan kata, dan Mengesan 摩登世界 Modern World
struktur ayat. Strategi PdP:
Kontekstual PBD: Penulisan dan buku
latihan
DPK 2.0
Integriti 4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.1 Mengubah suai puisi dengan EMK : Nilai Murni - Buku Teks m/s 71
Menjamin dengan menyerapkan bahasa yang indah dan santun Bertanggungjawab
Kejayaan keindahan dan kesantunan secara separa berpandu dan KBAT : Mencipta - Mencipta Youtube:
bahasa serta mempersembahkannya secara Strategi PdP: 摩登世界 Modern World
mempersembahkannya secara kreatif. KP- Naturalis
kreatif. PBD: Persembahan dan buku
latihan
DPK 2.0
Pemimpin 5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.2 Memahami dan menggunakan EMK : Nilai murni – Buku Teks m/s 72
Cilik bentuk kata mengikut konteks. (i) kata majmuk mengikut konteks; Bertanggungjawab
(i) kata majmuk bebas dan kata KBAT : Mencipta – Youtube:
majmuk mantap Menghasilkan
Strategi PdP: https://youtu.be/fuByTS52zNI
Konstruktivisme
PBD: Kuiz dan buku latihan
Minggu TEMA 4: INTEGRITI DALAM KEHIDUPAN UNIT 12 – NILAI INTEGRITI
15-18 DPK 2.0
3/5-7/5 Demi Negara 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menyatakan EMK : Patriotisme Buku Teks m/s 73
maklumat dan idea bagi pertimbangan dan keputusan KBAT : Menilai –
* Penilaian 2 pelbagai tujuan. tentang bahan multimedia secara Mempertimbangkan Youtube:
Semester bertatasusila mengikut konteks. Strategi PdP: 摩登世界 Modern World
1(Sumatif 1) KP- Verbal-lingustik
3/5-7/5 PBD: Lisan dan buku latihan
DPK 2.0
Terapkan 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.2 Membaca dan EMK : Nilai Murni – Kejujuran Buku Teks m/s 74
*Cuti Hari Raya Integriti pelbagai bahan sastera dan mempersembahkan karya KBAT : Mengaplikasi –
11/5-14/5 bahan bukan sastera. sastera, dan karya bukan sastera Menunjuk cara Youtube:
dengan gaya penyampaian dan Strategi PdP: 摩登世界 Modern World
sebutan yang sesuai. BCB – Bacaan luncuran
17/5-21/5
PBD: Bercerita dan buku
latihan
24/5-28/5 DPK 2.0
Tahniah, 3.1 Asas menulis. 3.1.1 Menulis ayat dalam perenggan EMK : Nilai murni – Amanah Buku Teks m/s 75
Cikgu! secara mekanis dalam bentuk KBAT : Mengaplikasi –
tulisan berangkai. Menghasilkan Youtube:
Strategi PdP: 摩登世界 Modern World
BCB- Mencatat
TEMA PKJR: PBD: Pemerhatian dan buku
13/ 24

TAJUK 12 tulisan
BERTINDAK DENGAN
SELAMATNYA
DPK 2.0
Ketua Desa 4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.2 Mengubah suai cerita dengan EMK : Nilai murni – Rasional Buku Teks m/s 76
Bijaksana dengan menyerapkan bahasa yang indah dan santun KBAT : Mencipta – Mereka
keindahan dan kesantunan secara separa Strategi PdP: Youtube:
bahasa serta berpandu dan Kontekstual 摩登世界 Modern World
mempersembahkannya secara mempersembahkannya secara
kreatif. kreatif. PBD: Persembahan dan buku
latihan
DPK 2.0
Usaha Jaya 5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan EMK : Nilai murni – Kejujuran Buku Teks m/s 77-82
bentuk kata mengikut konteks. (iv) kata berimbuhan mengikut KBAT : Mengaplikasi –
konteks; Melengkapkan Youtube:
(iv) kata berimbuhan sisipan Strategi PdP: https://youtu.be/Kd8NgPXnzYk
BCB – Bacaan luncuran
PBD: kuiz dan buku latihan
*CUTI SEMESTER 1
29/5-13/6
TEMA 5: LESTARIKAN ALAM UNIT 13 – CINTAILAH ALAM KITA
Minggu
DPK 2.0
19 Berbasikal 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Bertutur untuk menghuraikan EMK : Kelestarian Global Buku Teks m/s 83
KBAT : Menilai - Mentafsir
maklumat dan idea bagi
maklumat tersurat dan tersirat
14/6-18/6 demi Alam pelbagai tujuan. yang dikenal pasti dengan Strategi PdP: Youtube:
menggunakan idea yang kritis BCB – Mencatat 摩登世界 Modern World
*Percubaan dan kreatif.
UPSR 1 PBD: Soal jawab dan buku
17/6-18/6 latihan
DPK 2.0
Jelajah Alam 2.1 Asas membaca dan 2.1.1 Membaca dan memahami EMK : Kelestarian Global Buku Teks m/s 84
memahami. maklumat tersurat dan tersirat KBAT : Menganalisis –
untuk memberikan respons. Menerangkan Youtube:
Strategi PdP: 摩登世界 Modern World
Pembelajaran Luar Bilik Darjah
PBD: Bercerita dan buku latihan
TEMA PKJR:
TAJUK 13
MELINTAS SECARA SELAMAT

14/ 24

DPK 2.0
Taman Laut 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis ayat EMK : Nilai Murni – Menghargai Buku Teks m/s 85
Pulau Payar ayat yang bermakna. untuk menyatakan pendapat KBAT : Mencipta – Menjanakan
daripada sesuatu bahan Strategi PdP: Youtube:
multimedia. Konstruktivisme 摩登世界 Modern World

PBD: Penulisan dan buku latihan
DPK 2.0
Damai di 4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.3 Mengubah suai seni kata lagu EMK : Bahasa Buku Teks m/s 86
Pantai dengan menyerapkan dengan menggunakan diksi KBAT : Mencipta – Menggubah
keindahan dan kesantunan yang sesuai dan Strategi PdP: Youtube:
bahasa serta mempersembahkannya dengan KP-Muzik 摩登世界 Modern World
mempersembahkannya gaya yang kreatif.
secara kreatif. PBD: Persembahan dan buku
latihan
DPK 2.0
Indahnya 5.2 Memahami dan 5.2.2 Memahami dan menggunakan EMK : Bahasa Buku Teks m/s 87
Maliau Basin menggunakan bentuk kata (ii) kata majmuk mengikut konteks; KBAT : Mengaplikasi –
mengikut konteks. (ii) kata majmuk kiasan Menggunakan Youtube:
Strategi PdP: https://youtu.be/htZdJJvgmEA
BCB – Mencatat

PBD: Kuiz dan buku latihan
TEMA 5: LESTARIKAN ALAM UNIT 14 – CELIK ALAM SEKITAR
Minggu
DPK 2.0
20 Hotel Hijau 1.2 Bertutur untuk 1.2.3 Bersoal jawab untuk menjana EMK : Nilai murni – Rasional Buku Teks m/s 88
KBAT : Mencipta – Menjanakan
menyampaikan maklumat
idea tentang sesuatu perkara.
21/6-25/6 dan idea bagi pelbagai Strategi PdP: Youtube:
*Percubaan tujuan. KP- Interpersonal 摩登世界 Modern World
UPSR 1
21/6-23/6 TEMA PKJR: PBD: Soal jawab dan buku latihan
TAJUK 14
BERBASIKAL DENGAN
SELAMATNYA

Buku Teks m/s 89
Alam 2.1 Asas membaca dan 2.1.2 Membaca dan merujuk kamus EMK : Kelestarian Global
Tercemar, memahami. serta media elektronik untuk KBAT : Menganalisis – Mengesan Youtube:
Bencana mencari makna perkataan dan Strategi PdP: 摩登世界 Modern World
Melanda meneliti ejaan yang tepat BCB – Membuat rujukan
mengikut susunan perkataan. PBD: Bercerita dan buku latihan

15/ 24

DPK 2.0
Pejabat 3.2 Menulis perkataan, frasa, 3.2.2 Menghasilkan jawapan EMK : Nilai Murni – Berjimat Buku Teks m/s 90
Tanpa dan ayat yang bermakna. dengan memberikan alasan cermat
Kertas secara kritis dan kreatif. KBAT : Menilai – Memberikan Youtube:
alasan 摩登世界 Modern World
Strategi PdP:
Konstruktivisme PBD: Penulisan dan buku latihanDPK 2.0
Pencemaran 4.1 Mengaplikasikan unsur 4.1.1 Bercerita dan mengujarkan EMK : Bahasa Buku Teks m/s 91
Membawa keindahan dan kesantunan dialog yang mengandungi KBAT : Mengaplikasi –
Bencana bahasa dalam bahan peribahasa dan bahasa yang Melakonkan Youtube:
sastera. santun. Strategi PdP: 摩登世界 Modern World
KP- Verbal-linguistik
PBD: Persembahan dan buku
latihan
Buku Teks m/s 92
Senggaralah 5.2 Memahami dan 5.2.3 Memahami dan menggunakan EMK : Kelestarian Global
kenderaan menggunakan bentuk kata (i)(ii) kata ganda mengikut konteks; KBAT : Mengaplikasi – Youtube:
mengikut konteks. (i) kata ganda penuh Menggunakan https://youtu.be/TeZkarU5aZQ
(ii) kata ganda separa Strategi PdP:
Konstruktivisme https://youtu.be/lkn9OEXHPVY

PBD: Kuiz dan buku latihan
TEMA 5: LESTARIKAN ALAM UNIT 15 – AMALAN LESTARI HIJAU
Minggu
21
28/6-2/7
DPK 2.0
Lawatan ke 1.3 Bercerita, dan 1.3.1 Bercerita dengan sebutan yang EMK : Kreativiti dan Inovasi Buku Teks m/s 93
Kampus Hijau menceritakan perkara betul, intonasi dan gaya yang KBAT : Mencipta – Mereka
yang didengar, ditonton sesuai. Strategi PdP: Youtube:
dan dibaca dengan KP- Verbal-linguistik 摩登世界 Modern World
sebutan dan intonasi yang
betul. PBD: Bercerita dan buku latihan

DPK 2.0
Bumbung 2.2 Membaca, memahami, 2.2.1 Membaca dan memahami EMK : Nilai Murni – Rasional Buku Teks m/s 94
Mesra Alam dan menaakul bahan maklumat berdasarkan bahan KBAT : Menilai – Memilih
multimedia. multimedia untuk membuat Strategi PdP: Youtube:
pertimbangan dan keputusan. Kontekstual 摩登世界 Modern World
TEMA PKJR:

16/ 24

TAJUK 15 PBD: Lisan dan buku latihan
PENYELENGGARAAN
BASIKAL
DPK 2.0
Bandar Rendah 3.2 Menulis perkataan, frasa, 3.2.3 Mencatat maklumat berdasarkan EMK : Kelestarian Global Buku Teks m/s 95
Karbon dan ayat yang bermakna. bahan yang dibaca, dilihat, dan KBAT : Menganalisis –
didengar. Mengesan Youtube:
Strategi PdP: 摩登世界 Modern World
Konstruktivisme
PBD: Penulisan dan buku latihan

DPK 2.0
Syair Alam 4.2 Menghayati keindahan 4.2.1 Melafazkan dan melagukan syair EMK : Bahasa Buku Teks m/s 96
Lestari dan kesantunan bahasa dengan irama yang sesuai serta KBAT : Menganalisis –
dalam bahan sastera. menyatakan idea keseluruhan Menerangkan Youtube:
syair. Strategi PdP: 摩登世界 Modern World
KP- Verbal-linguistik
PBD: Persembahan dan buku
latihan
DPK 2.0
Wira Alam 5.2 Memahami dan 5.2.3 Memahami dan menggunakan EMK : Nilai Murni – Keberanian Buku Teks m/s 97-102
menggunakan bentuk kata (iii) kata ganda mengikut konteks; KBAT : Mengaplikasi –
mengikut konteks. (iii) kata ganda berentak Menggunakan Youtube:
Strategi PdP: https://youtu.be/_MmZFoadoaU
Konstruktivisme

PBD: Kuiz dan buku latihan
TEMA 6: PERTANIAN DAN PENTERNAKAN UNIT 16 – BERJAYA DALAM
PERTANIAN DAN PENTERNAKAN
Minggu DPK 2.0
22 Pengusaha 1.3 Bercerita, dan 1.3.2 Menceritakan sesuatu perkara EMK : Nilai murni – Kerajinan Buku Teks m/s 103
5/7-9/7 Kebun Kelapa menceritakan perkara yang didengar, ditonton dan KBAT : Mencipta – Membina
Sawit yang didengar, ditonton dibaca dengan Strategi PdP: Youtube:
dan dibaca dengan sebutan yang betul dan intonasi BCB – Mencatat 摩登世界 Modern World
sebutan dan intonasi yang serta gaya yang sesuai.
betul. PBD: Bercerita dan buku latihan
DPK 2.0
Bersyukur 2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca dan meneliti EMK : Sains dan Teknologi Buku Teks m/s 104
Aku mengapresiasi pelbagai kandungan teks karya sastera KBAT : Menganalisis –
bahan sastera dan bahan dan karya bukan sastera untuk Mengesan Youtube:
bukan sastera. membuat rumusan. Strategi PdP: 摩登世界 Modern World
BCB – Bacaan Intensif
17/ 24

PBD: Lisan dan buku latihan
DPK 2.0
Doktor Pokok 3.2 Menulis perkataan, frasa, 3.2.4 Menulis teks prosa yang EMK : Nilai Murni – Rasional Buku Teks m/s 105
dan ayat yang bermakna. diimlakkan. KBAT : Mengingat – Menyatakan
Strategi PdP: Youtube:
BCB – Mendengar dengan 摩登世界 Modern World
berkesan
PBD: Penulisan dan buku latihan


DPK 2.0
Penternak Tua 4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.2 Mendeklamasikan sajak dengan EMK : Kewangan – CK1 Buku Teks m/s 106
Itu kesantunan bahasa dalam nada yang sesuai dan KBAT : Menganalisis –
bahan sastera. menyatakan maksud sajak. Menerangkan Youtube:
Strategi PdP: 摩登世界 Modern World
KP- Verbal-linguistik
TEMA PKJR: PBD: Persembahan dan buku
TAJUK 16 latihan
ETIKA BERBASIKAL
DPK 2.0
Hasil 5.3 Memahami dan membina 5.3.1 Memahami dan membina ayat EMK : Nilai Murni – Keprihatinan Buku Teks m/s 107
Ternakan ayat mengikut konteks. tunggal dan ayat majmuk KBAT : Mencipta – Membina
Menjanakan dengan peluasan subjek dan Strategi PdP: Youtube:
https://youtu.be/YH93VYfF-fU
BCB – Mencatat
predikat mengikut konteks.
Pendapatan
https://youtu.be/YT6EaTmcuqc
PBD: Kuiz dan buku latihan
TEMA 6: PERTANIAN DAN PENTERNAKAN UNIT 17 – PRODUK PERTANIAN DAN
PENTERNAKAN
Minggu DPK 2.0
Keistimewaan 1.1 Mendengar dan 1.1.2 Mendengar, memahami dan EMK : Keusahawan – EK4 Buku Teks m/s 108
23 Kacang Kudat memberikan respons memberikan respons terhadap KBAT : Menilai – Memberikan
12/7-16/7 semasa berkomunikasi maklumat yang diujarkan dalam alasan Youtube:
dalam situasi formal dan situasi formal. Strategi PdP: 摩登世界 Modern World
tidak formal. Konstruktivisme
*Percubaan TEMA PKJR: PBD: Soal Jawab dan buku
UPSR 2 TAJUK 17 latihan
12/7-16/7
TANGGUNGJAWAB
PENUMPANG


18/ 24

DPK 2.0
Sedapnya Buah Isu 2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca dan meneliti kandungan EMK : Nilai murni – Buku Teks m/s 109
mengapresiasi pelbagai teks karya sastera dan karya bukan Kesyukuran
bahan sastera dan bahan sastera untuk membuat rumusan. KBAT : Mencipta – Merumus Youtube:
bukan sastera. Strategi PdP: 摩登世界 Modern World
BCB – Bacaan intensif
PBD: Bercerita dan buku
latihan
DPK 2.0
Tanaman Herba 3.3 Menghasilkan penulisan. 3.3.1 Mendraf dan menghasilkan EMK : Teknologi Maklumat Buku Teks m/s 110-111
penulisan berformat, dan tidak dan Komunikasi
berformat. KBAT : Mencipta – Youtube:
Menghasilkan 摩登世界 Modern World
Strategi PdP:
Konstruktivisme PBD: Penulisan dan buku
latihan
DPK 2.0
Hotel Kucing 4.4 Mengenal dan menghayati 4.4.1 Mengenal tulisan jawi yang terdapat EMK : Nilai murni – Rasional Buku Teks m/s 112
tulisan jawi sebagai seni dalam sesuatu objek kehidupan KBAT : Menganalisis –
warisan bangsa. harian. Membezakan Youtube:
(tugu negara, label halal, papan Strategi PdP: 摩登世界 Modern World
tanda jalan dan lain-lain) BCB – Membaca dengan
4.4.2 berkesan PBD: Persembahan dan buku
Mempamerkan tulisan jawi melalui latihan
perkataan yang terdapat dalam
sesuatu
objek kehidupan harian.
(tugu negara, label halal, papan
tanda jalan dan lain-lain)

DPK 2.0
Pengusaha Sambal 5.3 Memahami dan membina 5.3.1 Memahami dan membina ayat EMK : Keusahawanan – EK4 Buku Teks m/s 113
Belacan Udang ayat mengikut konteks.. tunggal dan ayat majmuk dengan KBAT : Mencipta –
peluasan subjek dan predikat Menghasilkan Youtube:
mengikut konteks. Strategi PdP: 摩登世界 Modern World
Konstruktivisme
PBD: Kuiz dan buku latihan
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2(1)
17/7-25/7
TEMA 6: PERTANIAN DAN PENTERNAKAN UNIT 18 – TEKNOLOGI DALAM PERTANIAN
Minggu DAN PENTERNAKAN

24 - 26 DPK 2.0
26/7-30/7 Industri 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, mentafsir dan EMK : Sains dan Teknologi Buku Teks m/s 114
Akuakultur respons semasa memberikan respons terhadap KBAT : Menilai - Mentasir
19/ 24

berkomunikasi dalam situasi soalan secara kritis dan kreatif. Strategi PdP: Youtube:
2/8-6/8 formal dan tidak formal. Konstruktivisme 摩登世界 Modern World

PBD: Soal Jawab dan buku
9/8 - 13/8 latihan
Buku Teks m/s 115
* Penilaian 1 Eh, Cili 2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan EMK : Keusahawanan – EK2
Semester 2 Gantung! mengapresiasi pelbagai karya sastera, dan karya bukan KBAT : Mencipta - Youtube:
(Progresif 2) bahan sastera dan bahan sastera dengan gaya penyampaian Mengimaginasikan 摩登世界 Modern World
bukan sastera.
Strategi PdP:
dan sebutan yang sesuai.
12/8-13/8 KP- Logik-Matematik PBD: Persembahan dan
TEMA PKJR: buku latihan
*Percubaan TAJUK 18
UPSR 3
12-13/8 KESELAMATAN DI JALAN
RAYA TANGGUNGJAWAB
BERSAMA


DPK 2.0
Oh, Inilah 3.3 Menghasilkan penulisan. 3.3.2 Mengedit dan memurnikan EMK : Nilai murni – Buku Teks m/s 116
Bagang! perenggan dari aspek ejaan, tanda Keprihatinan
baca, penggunaan imbuhan, KBAT : Menganalisis – Youtube:
penggunaan kata, dan struktur ayat. Mengesan 摩登世界 Modern World
Strategi PdP:
BCB – Membuat rujukan PBD: Penulisan dan buku
latihan
DPK 2.0
Seloka Pak 4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.1 Mengubah suai puisi dengan bahasa EMK : Kreativiti dan Inovasi Buku Teks m/s 117
Tani dengan menyerapkan yang indah dan santun secara KBAT : Mencipta – Menggubah
keindahan dan kesantunan separa berpandu dan Strategi PdP: Youtube:
bahasa serta mempersembahkannya secara BCB – Mencatat 摩登世界 Modern World
mempersembahkannya kreatif.
secara kreatif. PBD: Persembahan dan
buku latihan
DPK 2.0
Pisau Ino Tut 5.3 Memahami dan membina 5.3.2 Memahami dan membina pelbagai EMK : Nilai murni – Kasih Buku Teks m/s 118-121
ayat mengikut konteks. (i) jenis ayat mengikut konteks; sayang
(i) ayat seruan KBAT : Mencipta – Membina Youtube:
Strategi PdP: https://youtu.be/6VZvle4u3ck
Konstruktivisme

PBD: Persembahan dan
buku latihan
TEMA 7: BERSAMA MENJANAKAN PENDAPATAN UNIT 19 – PERNIAGAAN SUMBER REZEKI
DPK 2.0
Minggu Mari Berniaga 1.2 Bertutur untuk 1.2.1 Bertutur untuk menyatakan EMK : Keusahawanan – EK2 Buku Teks m/s 123
20/ 24

menyampaikan maklumat pertimbangan dan keputusan tentang KBAT : Mengaplikasi –
dan idea bagi pelbagai bahan multimedia secara Melakonkan Youtube:
27 tujuan. bertatasusila mengikut konteks. Strategi PdP: 摩登世界 Modern World
16/8-20/8 KP- Interpersonal
TEMA PKJR: PBD: Lisan dan buku latihan
TAJUK 19 DAN 20
* Penilaian 1
Semester 2 PENGGUNAAN TALI
(Progresif 2) PINGGANG KELEDAR
16-18/8
UNDANG-UNDANG
PEMAKAIAN TALI
*Percubaan KELEDAR BELAKANG
UPSR 3
16-18/8
DPK 2.0
Usaha Gigih 2.1 Asas membaca dan 2.1.1 Membaca dan memahami maklumat EMK : Keusahawanan – EK3 Buku Teks m/s 124
memahami. tersurat dan tersirat untuk KBAT : Menganalisis –
memberikan respons. Menilai Youtube:
Strategi PdP: 摩登世界 Modern World
Konstruktivisme
PBD: Bercerita dan buku
latihan
DPK 2.0
Hasil Usaha 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis ayat untuk EMK : Keusahawanan – EK1 Buku Teks m/s 125
Kakakku ayat yang bermakna. menyatakan pendapat daripada KBAT : Menilai – Menilai
sesuatu bahan multimedia. Strategi PdP: Youtube:
Konstruktivisme 摩登世界 Modern World

PBD: Penulisan dan buku
latihan
DPK 2.0
Berniaga 4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.2 Mengubah suai cerita dengan bahasa EMK : Keusahawanan – EK1 Buku Teks m/s 126
Amalan Mulia dengan menyerapkan yang indah dan santun secara separa KBAT : Mencipta – Mereka
keindahan dan kesantunan berpandu dan mempersembahkannya Strategi PdP: Youtube:
bahasa serta secara kreatif. KP- Verbal-linguistik 摩登世界 Modern World
mempersembahkannya
secara kreatif. PBD: Persembahan dan
buku latihan
DPK 2.0
Kedai Kek 5.3 Memahami dan membina 5.3.2 Memahami dan membina pelbagai EMK : Keusahawanan – EK5 Buku Teks m/s 127
Murni ayat mengikut konteks. (ii) jenis ayat mengikut konteks; KBAT : Menilai – Mentafsir
(ii) ayat perintah Strategi PdP: Youtube:
KP – Interpersonal https://youtu.be/SPTbrM5o-
Vo


PBD: Kuiz dan buku latihan
21/ 24

Minggu TEMA 7: BERSAMA MENJANAKAN PENDAPATAN UNIT 20 – USAHAWAN BERJAYA
DPK 2.0
28-30 Rempah-ratus 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Bertutur untuk menghuraikan EMK : Keusahawanan – EK4 Buku Teks m/s 128
maklumat dan idea bagi
maklumat tersurat dan tersirat
KBAT : Menganalisis –
Puan Nema
23/8-27/8 pelbagai tujuan. yang dikenal pasti dengan Melakonkan Youtube:
menggunakan idea yang kritis Strategi PdP: 摩登世界 Modern World
dan kreatif. KP- Interpersonal
30/8-3/9
PBD: Lisan dan buku latihan
DPK 2.0
6/9-10/9 Usahawan Muda 2.1 Asas membaca dan 2.1.2 Membaca dan merujuk kamus EMK : Keusahawanan – EK1 Buku Teks m/s 129
Muhammad Arif memahami. serta media elektronik untuk KBAT : Menganalisis –
*31/8 Cuti Hari Tukiman mencari makna perkataan dan Mengenal pasti Youtube:
kemerdekaan meneliti ejaan yang tepat Strategi PdP: 摩登世界 Modern World
mengikut susunan perkataan. BCB – Merujuk
PBD: Bercerita dan buku
2/9-9/9 UPSR latihan
DPK 2.0
Perusahaan 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.2 Menghasilkan jawapan dengan EMK : Keusahawanan – EK1 Buku Teks m/s 130
Pakaian Sukan ayat yang bermakna. memberikan alasan secara kritis KBAT : Menilai – Memberikan
Datuk Yi Ying dan kreatif. alasan Youtube:
Strategi PdP: 摩登世界 Modern World
Konstruktivi
TEMA PKJR: PBD: Penulisan dan buku
TAJUK 21 & 22 latihan
AKIBAT TIDAK MEMAKAI
TALI PINGGANG KELEDAR

KEPENTINGAN MEMAKAI
TALI PINGGANG KELEDAR
BELAKANG

sme

DPK 2.0
Usahawan Berjaya 4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.3 Mengubah suai seni kata lagu EMK : Keusahawanan – EK1 Buku Teks m/s 131
dengan menyerapkan dengan menggunakan diksi yang KBAT : Mencipta –
keindahan dan kesantunan sesuai dan Menggubah Youtube:
bahasa serta mempersembahkannya dengan Strategi PdP: 摩登世界 Modern World
mempersembahkannya gaya yang kreatif. Konstruktivisme
secara kreatif. PBD: Persembahan dan buku
latihan
22/ 24

DPK 2.0
Kopi Buana 5.3 Memahami dan membina 5.3.3 Memahami dan membina ayat EMK : Keusahawanan – EK4 Buku Teks m/s 132
ayat mengikut konteks. aktif, dan ayat pasif mengikut KBAT : Mengaplikasi –
konteks. Menghasilkan Youtube:
Strategi PdP: https://youtu.be/bt0OOhqNVkg
Kontekstual
PBD: Kuiz dan buku latihan


CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2(2)
11/9-19/9

TEMA 7: BERSAMA MENJANAKAN PENDAPATAN UNIT 21- BIJAK MENGURUS WANG
Minggu
31 1.2 Bertutur untuk 1.2.3 Bersoal jawab untuk menjana idea EMK : Kewangan – CK4 DPK 2.0
Buku Teks m/s 133
20/9-24/9 Simpanan
Menjamin menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara. KBAT : Menilai – Memberikan Youtube:
dan idea bagi pelbagai
alasan
*21/9 Masa Depan tujuan. Strategi PdP: 摩登世界 Modern World
Cuti Peristiwa KP - Verbal-linguistik
3 TEMA PKJR: PBD: Soal Jawab dan buku
TAJUK 23 latihan

PEMILIHAN DAN
PEMAKAIAN TOPI
KELEDAR YANG BETUL

DPK 2.0
Kepentingan 2.2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca dan memahami maklumat EMK : Kewangan – CK3 Buku Teks m/s 134
Harga Seunit menaakul bahan multimedia. berdasarkan bahan multimedia KBAT : Menilai –
Barang untuk membuat pertimbangan dan Mempertimbangkan Youtube:
keputusan. Strategi PdP: 摩登世界 Modern World
Kontekstual
PBD: Lisan dan buku latihan


DPK 2.0
Lawatan ke 3.2 Menulis perkataan, frasa, 3.2.3 Mencatat maklumat berdasarkan EMK : Kewangan – CK3 Buku Teks m/s 135
Muzium dan dan ayat yang bermakna. bahan yang dibaca, dilihat, dan KBAT : Menganalisis –
Galeri Seni didengar. Memaparkan Youtube:
Bank Negara Strategi PdP: 摩登世界 Modern World
Konstruktivisme
Malaysia
PBD: Penulisan dan buku
latihan
DPK 2.0
4.4 Mengenal dan menghayati 4.4.1 Mengenal tulisan jawi yang terdapat EMK : Nilai murni - Rasional Buku Teks m/s 136
23/ 24

Kedai Dobi tulisan jawi sebagai seni dalam sesuatu objek kehidupan KBAT : Menganalisis –
warisan bangsa. harian. Membezakan Youtube:
(tugu negara, label halal, papan Strategi PdP: 摩登世界 Modern World
tanda jalan dan lain-lain) BCB – Membaca dengan
4.4.2 berkesan PBD: Persembahan dan buku
Mempamerkan tulisan jawi melalui latihan
perkataan yang terdapat dalam
sesuatu
objek kehidupan harian.
(tugu negara, label halal, papan
tanda jalan dan lain-lain)

DPK 2.0
Pandai 5.3 Memahami dan membina 5.3.4 Memahami dan membina ayat EMK : Kewangan – CK4 Buku Teks m/s 137-141
Membeli Bijak ayat mengikut konteks. susunan biasa dan susunan KBAT : Mencipta –
Menjual songsang mengikut konteks. Menghasilkan Youtube:
Strategi PdP: https://youtu.be/3qLMJYfCD5w
Konstruktivisme
PBD: Kuiz dan buku latihan
TEMA 8: BIJAK SAINS, MESRA TEKNOLOGI DAN INOVASI UNIT 22- BERMANFAATNYA
SAINS

DPK 2.0
32-35 Sains 1.3 Bercerita, dan menceritakan 1.3.1 Bercerita dengan sebutan yang EMK : Sains dan Teknologi Buku Teks m/s 143
27/9-1/10 Memudahkan perkara yang didengar, betul, intonasi dan gaya yang KBAT : Mencipta - Mencipta Youtube:
Strategi PdP:
ditonton dan dibaca dengan
sesuai.
4/10-8/10 Kita sebutan dan intonasi yang Penyelesaian masalah 摩登世界 Modern World
betul.
11/10-15/10 PBD: Soal Jawab dan buku
18/10-22/10 latihan
DPK 2.0
Pentingnya 2.1 Asas membaca dan 2.1.1 Membaca dan memahami EMK : Sains dan Teknologi Buku Teks m/s 144
Tenaga memahami. maklumat tersurat dan tersirat KBAT : Menganalisis – Meramal
*18/10 untuk memberikan respons. Strategi PdP: Youtube:
Cuti Peristiwa 4 Konstruktivisme 摩登世界 Modern World

*19/10 PBD: Lisan dan buku latihan
Cuti Maulidur Program 3.3 Menghasilkan penulisan. 3.3.1 Mendraf dan menghasilkan EMK : Sains dan Teknologi DPK 2.0
Buku Teks m/s 145
Rasul penulisan berformat, dan tidak KBAT : Mencipta – Membina
Pintar Sains
berformat. Strategi PdP: Youtube:
Konstruktivisme 摩登世界 Modern World
TEMA PKJR: PBD: Penulisan dan buku
TAJUK 24 latihan

CARA PEMAKAIAN TOPI
24/ 24

KELEDAR DENGAN
BETULNYA
DPK 2.0
Karya Sains 4.4 Mengenal dan menghayati 4.4.1 Mengenal tulisan jawi yang EMK : Sains dan Teknologi Buku Teks m/s 146
tulisan jawi sebagai seni terdapat dalam sesuatu objek KBAT : Menilai – Memahami
warisan bangsa. kehidupan harian. Strategi PdP: Youtube:
(tugu negara, label halal, papan Kontekstual 摩登世界 Modern World
tanda jalan dan lain-lain)
PBD: Persembahan
4.4.2 Mempamerkan tulisan jawi melalui
perkataan yang terdapat dalam
sesuatu
objek kehidupan harian.
(tugu negara, label halal, papan
tanda jalan dan lain-lain)

DPK 2.0
Graviti di 5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan EMK : Bahasa Buku Teks m/s 147
Bumi bentuk kata mengikut konteks. (i) (ii) kata berimbuhan mengikut KBAT : Mengaplikasi –
(iii) konteks; Menggunakan Youtube:
(iv) (i) kata berimbuhan awalan Strategi PdP: https://youtu.be/l88x7YU9qAo
(ii) kata berimbuhan akhiran Konstruktivisme
(iii) kata berimbuhan apitan
(iv) kata berimbuhan sisipan PBD: Kuiz dan buku latihan

TEMA 8: BIJAK SAINS, MESRA TEKNOLOGI DAN INOVASI UNIT 23 – TEKNOLOGI DALAM
Minggu
KEHIDUPAN
DPK 2.0
36-37 E-Dompet 1.3 Bercerita, dan menceritakan 1.3.2 Menceritakan sesuatu perkara EMK : Tekonologi Maklumat Buku Teks m/s 148
25/10-29/10 perkara yang didengar, ditonton yang didengar, ditonton dan dibaca dan Komunikasi Youtube:
KBAT : Menilai – Mentafsir
dengan
dan dibaca dengan sebutan dan
1/11-5/11 intonasi yang betul. sebutan yang betul dan intonasi Strategi PdP: 摩登世界 Modern World
serta gaya yang sesuai. KP- Verbal-linguistik
*3/11-5/11 PBD: Soal Jawab dan buku
Cuti Deepavali latihan
DPK 2.0
Alat 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca dan meneliti kandungan EMK : Sains dan Teknologi Buku Teks m/s 149
Pengesan pelbagai bahan sastera dan teks karya sastera dan karya bukan KBAT : Mencipta –
Bakat Atlet bahan bukan sastera. sastera untuk membuat rumusan. Merumuskan Youtube:
Strategi PdP: 摩登世界 Modern World
Kajian Masa Depan
PBD: Bercerta dan buku
latihan
TEMA PKJR:
TAJUK 25


25/ 24

BERINGAT SEBELUM KENA

DPK 2.0
Hari Pameran 3.3 Menghasilkan penulisan. 3.3.1 Mendraf dan menghasilkan EMK : Sains dan Teknologi Buku Teks m/s 150-151
Teknologi penulisan berformat, dan tidak KBAT : Mencipta – Mencipta
SJKC Taman berformat. Strategi PdP: Youtube:
Sejahtera BCB – Mencatat 摩登世界 Modern World
PBD: Penulisan dan buku
latihan
DPK 2.0
Aku Seutas 4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.2 Mengubah suai cerita dengan EMK : Sains dan Teknologi Buku Teks m/s 152
Jam Tangan dengan menyerapkan bahasa yang indah dan santun KBAT : Mencipta – Mencipta
keindahan dan kesantunan secara separa Strategi PdP: Youtube:
bahasa serta berpandu dan KP- Naturalis 摩登世界 Modern World
mempersembahkannya secara mempersembahkannya secara
kreatif. kreatif. PBD: Penulisan dan buku
latihan
DPK 2.0
Ladang Solar 5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.4 Memahami dan membina ayat EMK : Nilai Murni-Menghargai Buku Teks m/s 153
Kuala Ketil mengikut konteks. susunan biasa dan susunan KBAT : Mencipta –
songsang mengikut konteks.. Menghasilkan Youtube:
Strategi PdP: https://youtu.be/sRYB1rpnTk8
BCB – Mencatat
PBD: Soal Jawab dan buku
latihan
TEMA 8: BIJAK SAINS, MESRA TEKNOLOGI DAN INOVASI UNIT 24 – JANAKAN IDEA KREATIF DAN
Minggu INOVASI
38-39 DPK 2.0
8/11-12/11 Pertandingan 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, mentafsir dan EMK : Kreativiti dan Inovasi Buku Teks m/s 154
KBAT : Menilai – Mentafsir
memberikan respons terhadap soalan
respons semasa
15/11-19/11 Reka Cipta berkomunikasi dalam situasi secara kritis dan kreatif. Strategi PdP: Youtube:
dan Inovasi
formal dan tidak formal. KP- Verbal-linguistik 摩登世界 Modern World
8/11-12/11 PBD: Soal Jawab dan buku
* Penilaian 2 latihan
Semester 2.2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca dan memahami maklumat EMK : Kreativiti dan Inovasi DPK 2.0
Buku Teks m/s 155
2(Sumatif 2) Inovasi menaakul bahan multimedia. berdasarkan bahan multimedia untuk KBAT : Mencipta –
Perabot
membuat pertimbangan dan Menghasilkan Youtube:
keputusan. Strategi PdP: 摩登世界 Modern World
BCB- Bacaan intensif
KMD- Meramal PBD: Lisan dan buku
latihan
TEMA PKJR:
TAJUK 26 DAN 27
26/ 24

KESEDARAN PEMAKAIAN
TOPI KELEDAR DENGAN
BETULNYA
TATACARA SELAMAT
MENAIKI DAN MENURUNI
KENDERAAN


DPK 2.0
Inovasi untuk 3.3 Menghasilkan penulisan. 3.3.2 Mengedit dan memurnikan perenggan EMK : Kreativiti dan Inovasi Buku Teks m/s 156
Golongan dari aspek ejaan, tanda baca, KBAT : Menganalisis –
Kurang penggunaan imbuhan, penggunaan Mengesan Youtube:
Strategi PdP:
kata, dan struktur ayat.
Upaya BCB – Membuat rujukan 摩登世界 Modern World
Penglihatan
PBD: Penulisan dan buku
latihan
DPK 2.0
Boria Inovasi 4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.3 Mengubah suai seni kata lagu dengan EMK : Kreativiti dan Inovasi Buku Teks m/s 157
Kami dengan menyerapkan menggunakan diksi yang sesuai dan KBAT : Mencipta –
keindahan dan kesantunan mempersembahkannya dengan gaya Menggubah Youtube:
bahasa serta yang kreatif. Strategi PdP: 摩登世界 Modern World
mempersembahkannya Konstruktivisme
secara kreatif. PBD: Persembahan dan
buku latihan
DPK 2.0
Projek Kami 5.3 Memahami dan membina 5.3.3 Memahami dan membina ayat aktif, EMK : Kreativiti dan Inovasi Buku Teks m/s 158-162
ayat mengikut konteks. dan ayat pasif mengikut konteks. KBAT : Mencipta –
Menghasilkan Youtube:
Strategi PdP: https://youtu.be/-
Kontekstual 2bLe3sPiFc

PBD: Kuiz dan buku latihan
40 - 42 PENGAYAAN DAN PEMULIHAN
22/11-26/11
29/11-3/12
6/12-10/12

Cuti Akhir Tahun
11/12-31/12


* RPT ini berkuatkuasa pada 20/01/2021.
* RPT ini telah dikemaskini pada 16/02/2021.

27/ 24

* RPT ini telah disahkan oleh Guru Besar pada 17/02/2021.


28/ 24

SJKC GOOD SHEPHERD MENGGATAL
2021 年五年级数学全年计划

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNANMATEMATIK TAHUN 5


2021聂文珠老师编写
DISEDIAKAN OLEH: CIKGU NIA VUN CHOO

周次/ 学习领域、 内容 学习标准 备注 / 参考资料 / 评估方式 表现标准

日期 课题、目标 标准
1 数与运算 1.1 数值 DPK2.0: 笔记: TP 1
20-1-21 至 学生能够: 正确地读出数目。 382 425 读成 “三十八 读出基本运算算式
22-1-21 1.0整数与基本运算 1.1.1 讲述 1 000 000 以 万二 千四百二十五“而不是 “三八二四二五”。 和涉及有括号和无
内的数目: 括号的混合运算算
1 活动建议: 式。
20-1-21 至 目标 (i) 读出任何以文字写  使用各种表示,包括实体模型、 操纵工
22-1-21 使学生能够: 成的数目; TP 2
 认识、理解和应用 (ii) 说出任何以数字写 具、格子图、图片、数轴和符号来表示数
1 000 000 以内的整数、基 成的数目; 目。  确认质数。
本运算的概念和程序。 (iii) 以数字和文字写出  使用信息与通信技术(TMK) 讲述和确定数  解说基本运算和
数目。 目 的值。 涉及有括号和无括
号的混合运算程
 应用数学知识和技能解
答涉及 1 000 000 以内的 1.1.2 确定 1 000 000 以 https://www.youtube.com/watch?v=UQZfBJoW 序。
整数和基本运算的问题。 内数目的值: 5hM
(i) 讲述任何数目的数 TP 3
 在学习整数和进行基本 位和数值; 习题:课本第 3 页  确定至 1 000 000
运算及混合运算时,运用 (ii) 根据数位和数值分 作业 以内数目的值包括
https://www.youtube.com/watch?v=qqzXCk5x_
估算、近似值和完
正确的数学语言。 析任何数目; nE
(iii) 比较两个数目的 成有规律的数列。
 在学习 1 000 000 值; 习题:课本第 4,5 页  解答基本运算,
以内的整数和基本运算 (iv) 以顺序和逆序排列 作业 涉及有括号和无括
时,运出推理、联系、表 数目; https://www.youtube.com/watch?v=zwhRH2CL 号的混合运算,并
示和沟通及使用工艺。 (v) 以顺序和逆序完成 V3M 确定其答案的合理
任何的数列。 性。

习题:课本第 6,7 页 TP 4
作业 解答涉及日常生活

与至 1 000 000 以内
的整数、基本运
2 1.2 质数 1.2.1 确认 100 以内的 笔记: 算、有括号和无括
25-1-21 至 质数。 质数是只能被 1 和本身整除的数目。 号混合运算有关的
29-1-21
常规问题。
活动建议:

使用信息与通信技术(TMK)确认质数。
https://www.youtube.com/watch?v=vWgKrOn TP 5
e9vM 运用各种策略,解
答涉及日常生活与
习题:课本第 9 页 至 1 000 000 以内
作业 的整数、基本运
2 1.3 估算 1.3.1 根据参照物,估 笔记: 算、有括号和无括
25-1-21 至 算数量并确定答案的合 所给予的例子需接近学生的知识和经验。 号混合运算有 关的
29-1-21 理性。 常规问题。
活动建议:
使用实物和非实物。 TP 6
https://www.youtube.com/watch?v=evI0rCM3h 以创意和创新的方
gI 式,解答涉及日常
2 1.4 近似 1.4.1 找出整数至十万 笔记: 生活与至 1 000 000
25-1-21 至 值 位的近似值。 近似值可涉及小数、百分比、钱币和度量 以内的整数、基本
29-1-21 衡。 运算、有括号和无
1.4.2 确认某个已写成 括号混合 运算有关
至十万位近似值的数目 活动建议: 的常规问题。
的可能数目。 使用数轴和各种策略。
https://www.youtube.com/watch?v=_10PwiI
WeUs
习题:课本第 12 页
作业
3 1.5 有规 1.5.1 确认以顺序和逆 笔记:
律的数 序一个一个至十个十 数列可涉及至 6 个数目。
1-2-21 至 列 个、百个百 个、千个
5-2-21 千个、万个万个和十万 活动建议:
个十万个排列的数列规 在建构有规律的数列的计算过程中,可使用
律。 各种计算器。


1.5.2 完成各种以顺序 https://www.youtube.com/watch?v=XkPzSRHiu
和逆序排列的有规律的 0I
数列。 习题:课本第 14 页
作业
4 1.6 基本 1.6.1 完成至五个数目 笔记:
8-2-21 至 运算 涉及至六位数的加法算 先从涉及二个数目的减法开始
12-2-21 式,其和在 1 000 000

农历新年 以内。 活动建议:
(10/02- 使用实物、图片、数轴和心算来表示计算过
12/02) 1.6.2 完成 1 000 000 以 程。
内涉及至三个数目的减
5 法算式。 https://www.youtube.com/watch?v=Q_-
15-2-21 至 FR1SdTkQ
19-2-21 1.6.3 完成任何至六位 习题:课本第 17 页
农历新年特 数与至二位数、100、1 作业
别假期 000 的乘法算式,其积 https://www.youtube.com/watch?v=VjDZnKZEf
(一) 在 1 000 000 以内。 0Y
(15/2)
习题:课本第 19 页
1.6.4 完成任何 1 000 作业
000 以内的数目与至二 https://www.youtube.com/watch?v=jP4xF9vnIQ
位数、100 和 1 000 的 E
除法算式。 习题:课本第 21 页
作业
https://www.youtube.com/watch?v=gqoAhjoUp
Vo
习题:课本第 23 页
作业6 1.7 混合 1.7.1 进行 1 000 000 以 笔记:
22-2-21 至 运算 内有括号和无括号的混 先从不涉及借位和进位的混合运算开始
26-2-21 合运算,涉及:
元宵节特别 i. 加法和乘法; 活动建议:
假期 ii. 减法和乘法; 混合运算可涉及钱币。
(26/02)
iii. 加法和除法;
iv. 减法和除法。 https://www.youtube.com/watch?v=DdjQZhG2
VmI
习题:课本第 25 页
习题:课本第 27 页
习题:课本第 29,31,33 页
作业
7 1.8 未知 1.8.1 在只乘一次的乘 笔记:
数的应 法算式中,确定一个未  用字母表示未知数。
01-3-21 至 用 知数的值,其积至  未知数可在算式里三个不同的位置:

05-3-21 1 000 000。 i. a × 23 = 46
ii. 114 × b = 342
1.8.2 确定任何在 1 000 iii. 20 × 3 = c
000 以内的数目除以至  先使用较小值的数目。
二位 数、100 和 1 000
的除法算式中的一个未 习题:课本第 35 页
知数的值。 作业

7 1.9 解决 1.9.1 解答涉及日常生 活动建议:

问题 活与 1 000 000 以内的  先使用较小的数目。
01-3-21 至 整数有关的应用题。  运用波利亚模式(Model Polya)解答应用
05-3-21 题:
1.9.2 解答涉及日常生 1. 审题
活与基本运算和混合运 2. 拟定解答策略
算有关的应用题,其和 3. 进行解答策略
在 1 000 000 以内。 4. 验算
 运用各种解答问题的策略,如确认规律、制
1.9.3 解答只有一个未 作表、逆运算、绘图和尝试较容易的个 案。
知数涉及日常生活与乘  运用各种教学策略,如 STEM 教学法、全握
法和除法有关的应用 学习、情境学习和模组式学习。
题。
习题:课本第 37-47 页
作业

8 数与运算 2.1 分数 学生能够: 笔记: TP 1
2.1.1 进行二个数目的 分数中的分母至 10。 读出涉及分数、小
08-3-21 至 2.0 分数、小数与百 分数乘法运算,涉及整 数和百分比的算
12-3-21 数、 真分数和带分 活动建议: 式。
分比
数。 使用实物、图表和软件。
习题:课本第 55 页 TP 2
目标 作业 进行分数和带分数
使学生能够: 与百分比的换算 。
8  把分数、小数和百分比 2.2 小数 2.2.1 找出至三位小数 笔记:  找出小数的近似
与日常生活进行联系。
的近似值。 近似值可涉及钱币和度量衡。 值。
08-3-21 至
12-3-21  应用数学知识和技能解 2.2.2 完成至三位小数 活动建议: TP 3
答涉及分数、小数和百分
的加减混合运算的算 使用图表、数轴和软件。  进行涉及整数、

比的问题。 式。 真分数和带分数的
习题:课本第 56 页 分数乘法。
 运用推理、联系、表 2.2.3 完成至三位小数 习题:课本第 58 页  完成小数的基本
示、探究和沟通,以及使 涉及至二位数、100 和 习题:课本第 60 页 运算和混合运算的
用工艺来解答有关分数、 1 000 的乘法算式。 习题:课本第 62 页 算式,并确定其答
小数和百分比的问题。 案的合理性。
2.2.4 完成小数与至二  从百分比计算数
位数、100 和 1 000 的 作业 量和反之。
除法算式,其商至三位
小数。 TP 4
解答涉及日常生活
9 2.3 百分 2.3.1 把带分数化为百 活动建议: 与分数、小数和百
15-3-21 至 比 分比和反之。 i. 运用各种策略。 分比有关的常规问
19-3-21 ii. 使用百格图和折纸。 题。
第一学期评 2.3.2 从 100%以内和超 习题:课本第 64,65,67 页
审/评估 过 100%的百分比中计 作业 TP 5
(16- 算数量和反之。 运用各种策略,解
18/03)
答涉及日常生活与
10 2.4 解决 2.4.1 解答涉及日常生 活动建议: 分数、小数和百分
22-3-21 至 问题 活与分数、小数和百分 运用波利亚模式解答应用题: 比有关的常规问
26-3-21 比有关的应用题。 1. 审题 题。
2. 拟定解答策略
3. 进行解答策略
4. 验算 TP 6
 运用各种解答问题的策略,如绘图、制作表 以创意和创新的方
或有系统地列出资料。 式,解答涉及日常
 运用各种教学策略,如模组式学习、STEM 生活与分数、小数
教学法和问题导向学习法。 和百分比有关的非
习题:课本第 75 页 常规问题。
作业
27/03-04/04 期中假期(9 天)
11 数与运算 3.1 钱币 学生能够: 活动建议: TP 1
的基本 3.1.1 完成至三个币值  使用模拟钱币、图片、数轴、软件、心算来 讲述储蓄和投资的
05-04-21 至 3.0 钱币 运算 的加法算式,其和至 表示钱币的基本运算。. 意思。
09-04-21 RM1 000 000。  运用模拟法和游戏的教学策略。

目标 TP 2
3.1.2 完成至三个币值 习题:课本第 83 说明单利储蓄与复

使学生能够: 的减法算式,其差在 习题:课本第 85 页 利储蓄。
 把钱币与日常生活进行 RM1 000 000 以内。 习题:课本第 87 页
联系。 习题:课本第 89 页 TP 3
3.1.3 完成币值与至二 完成钱币的基本运
 在日常生活中应用理财 位数、100 和 1000 的 作业 算和混合运算的算
教育的知识和技能。 乘法算 式,其积至 式,并确定答案的
RM1 000 000。 合理性。
 在日常生活中进行有关
钱财的推理和探究,以利 3.1.4 完成在 RM1 000 TP 4
于未来的生活。 000 以内的币值与至二 解答涉及日常生活
位数、 100 和 1000 的 与钱币有关的常规
 进行涉及理财的沟通、 除法算式。 问题。
联系及解答问题。
12 3.2 钱币 3.2.1 完成 RM1 000 000 活动建议: TP 5
 展现企业家精神的特质 的混合 以内有括号和没有括号 使用模拟钱币、图片、数轴、软件和心算来 运用各种策略,解
12-04-21 至 和实践企业家精神。 运算 的混合运算, 涉及: 表示钱币的混合运算。 答涉及日常生活与
16-04-21 (i) 加法和乘法; 钱币有关的常规问
(ii) 减法和乘法; 习题:课本第 91,93,95,97,99 页 题。
(iii) 加法和除法;
(iv) 减法和除法。 作业


13 3.3 储蓄 3.3.1 说明储蓄和投资 笔记: TP 6
19-04-21 至 和投资 的意思。.  介绍投资的股息和红利。 以创意和创新的方
23-04-  说明储蓄和投资的增值和降值。 式,解答涉及日常
3.3.2 说明单利储蓄和 生活与钱币有关的
复利储蓄的意思。 视频 非常规问题。
作业
14 3.4 贷款 3.4.1 说明贷款和负债 笔记:
和负债 的意思。  贷款是一种便利设施。
26-04-21 至 管理  说明利息在贷款中所扮演的角色。
30-04- 3.4.2 说明贷款与现金  说明信用卡的使用是一种负债的原因。

购物的物品差价。
视频
作业
15 3.5 解决 3.5.1 解答涉及日常生 活动建议:
问题 活与 RM1 000  运用波利亚模式解答应用题:
03-05-21 至 000 以内的钱币有关的 1. 审题

07-05-21 应用题。 2. 拟定解答策略
第一学期归 3. 进行解答策略
纳评估 4. 验算
(03-  运用各种解答问题的策略, 如尝试更容易
07/05)
的个案或试误法。
 运用各种教学策略如模拟法、全握式学习
法、情境学习和专题课业导向学习法。
视频
作业
习题:课本第 113-114 页
16 测量与几何 4.1 相隔 学生能够: 笔记: TP 1
10-05-21 至 时间 4.1.1 确定相隔时间,  介绍闰年。 讲述相隔时间。
14-05-21 4.0 时间与时刻 涉及:  只以天计算(ii) 和 (iii)项的相隔时间。
开斋节假期 (i) 天和小时 视频 TP 2 换算涉及分数
(11/05- (ii) 月和天 作业 和小数的时间单
14/05) 目标 位。
使学生能够:: (iii) 年、月和天 习题:课本第 117-118 页
 应用数学知识和技能解
17 答涉及时间与时刻的问 4.2 时间 4.2.1 换算涉及分数的 笔记: TP 3
题。 单位之 时间单位:  需以整数写出答案。 解答涉及分数和小
17-05-21 至 间的关 (i) 小时换算成分钟  分数只涉及较大的单位。 数的时间加法和减
21-05-21 系 (ii) 天换算成小时 法算式,并确认答
 运用推理、联系和表
示,以及使用工艺解答有 (iii) 年换算成月 视频 案的合理性。
TP 4
18 关时间与时刻的问题。 (iv) 年代换算成年 作业 解答涉及日常生活
(v) 世纪换算成年代 习题:课本第 120 页
24-05-21 至  在日常生活中有效地管 (vi)世纪换算成年 与时间与时刻有关
的常规问题。
28-05-21 理时间。
4.2.2 换算涉及小数的
时间单位: TP 5
(i) 小时换算成分钟 运用各种策略,解
(ii) 天换算成小时 答涉及日常生活与
(iii) 年换算成月 时间与时刻有关的
(iv) 年代换算成年 常规问题。
(v) 世纪换算成年代
(vi)世纪换算成年 TP 6 以创意和创新
的方式,解答涉及
日常生活与时间与
29/05-13/06 年中假期(共 16 天)

19 4.3 时间 4.3.1 完成换算和不换 笔记: 时刻有关的非常规
的基本 算单位有关分数的时间 分数和小数的基本加减运算可以涉及分数、 问题。
14-06-21 至 运算 的加法和减法算式,涉 小数和百分比。
18-06-21 及:
UPSR 模拟考 (i) 小时和分钟 视频
(一) (ii) 天和小时 作业
(17/6-
18/6) (iii) 年和月 习题:课本第 123 页
(iv) 年代和年
(v) 世纪和年代
(vi)世纪和年
20 4.3.2 完成换算和不换
算单位有关时间的小数 视频
21-06-21 至 的加法和减法算式,涉 作业
25-06-21 及: 习题:课本第 125,127,
UPSR 模拟考 (i) 小时和分钟 129,130,131,132,133 页
(一) (ii) 天和小时
(21/6-
23/6) (iii) 年和月
(iv) 年代和年
(v) 世纪和年代
(vi)世纪和年

21 4.4 解决 4.4.1 解答涉及日常生 活动建议:
问题 活有关时间与时刻的应  运用波利亚模式解答应用题。
28-06-21 至 用题。  运用各种解决问题的策略,如尝试更容易的
02-07-21 个案和试误法。
 运用各种教学策略如模拟法、全握式学习
法、情境学习和专题课业导向学习法。
视频
作业
习题:课本第 136-141,145-146 页

22 测量与几何 5.1 长度 学生能够: 活动建议: TP 1
5.1.1 换算有小数的长  使用实物和软件来换算长度单位。 换算涉及分数和小
05-07-21 至 5.0 度量衡 度,答案至三位小数,  运用各种计算策略来完成算式。 数的度量衡单位。
09-07-21 涉 及 :
目标: (i) 毫米和厘米; 视频 TP 2
使学生能够: (ii) 厘米和米; 作业 说明完成有分数和
 应用数学知识和技能解 (iii) 米和公里。 习题:课本第 148 页 小数涉及度量衡的
答涉及度量衡的问题。 习题:课本第 149 页 算式步骤。
 运用推理、联系、表 5.1.2 换算有分数的长 习题:课本第 151 页 TP 3
示、探究和沟通,以及使 度,涉及: 习题:课本第 153 页 完成有分数和小数
用工艺解答涉及度量衡的 (i) 毫米和厘米; 习题:课本第 155 页 涉及度量衡的算
问题。 (ii) 厘米和米; 习题:课本第 157 页
(iii) 米和公里。 式, 并确定答案的
合理性。

5.1.3 进行至三个有分
数和小数的长度加法, TP 4
涉及换算和不换算单 解答涉及日常生活
位。 与度量衡有关的常
规问题。
5.1.4 进行至三个有小
数和分数的长度减法,
涉及换算和不换算单
位。
TP 5
运用各种策略,解
5.1.5 进行有小数和分
数的长度与至二位数、 答涉及日常生活与
100 和 1 000 的乘法, 度量衡有关的常规
问题。
涉及换算和不换算单
位。
TP 6
以创意和创新的方
式,解答涉及日常
5.1.6 进行有小数和分
数的长度与至二位数、 生活与度量衡有关
的非常规问题。
100 和 1 000 的除法,
涉及换算和不换算单
位。

23 5.2 质量 5.2.1 进行有分数和小 活动建议:
数,涉及克和公斤的质  使用实物和软件换算质量单位。
12-07-21 至 量单位换算。  运用各种计算策略完成算式。
16-07-21
UPSR 模拟考 5.2.2 进行至三个有分 视频
(二) 数和小数的质量加法, 作业
(12/7-
16/7) 涉及换算与不换算单 习题:课本第 159 页
位。 习题:课本第 161 页
习题:课本第 163 页
5.2.3 进行至三个有分 习题:课本第 165 页
数和小数的质量减法, 习题:课本第 167 页
涉及换算与不换算单
位。

5.2.4 进行有分数和小
数的质量与至二位数、
100 和 1 000 的乘法,
涉及换算和不换算单
位。


5.2.5 进行有分数和小
数的质量与至二位数、
100 和 1 000 的除法,
涉及换算和不换算单
位。


17/7-25/7 第二学期间中假期 (共 9 天)
24 5.3 液体 5.3.1 进行有分数和小 活动建议:
的体积 数,涉及毫升和升的液  使用实物和软件换算液体体积单位。
26-07-21 至 体体积单位换算。  运用各种计算策略完成算式。
30-07-21
5.3.2 进行至三个有分 视频
数和小数的液体体积加 作业
法,涉及换算和不换算 习题:课本第 169 页
单位。 习题:课本第 171 页
习题:课本第 173 页
5.3.3 进行至三个有分 习题:课本第 175 页

数和小数的液体体积减 习题:课本第 177 页
法,涉及换算和不换算
单位。5.3.4 进行有分数和小
数的液体体积与至二位
数、 100 和 1 000 的乘
法,涉及换算和不换算
单位。


5.3.5 进行有分数和小
数的液体体积与至二位
数、 100 和 1 000 的除
法,涉及换算和不换算
单位。

25 5.4 解决 5.4.1 解答涉及日常生 活动建议:
问题 活与度量衡有关的应用  运用波利亚模式解答应用题:
02-08-21 至 题。 1. 审题
06-08-21 2. 拟定解答策略
3. 进行解答策略
4. 验算
 运用各种解决问题的策略,如逻辑推理和确
认规律。
 运用各种教学策略,如模拟法和 STEM 教学
法。
视频
作业
习题:课本第 179-185 页,189-190 页


26 测量与几何 6.1 正多 学生能够: 笔记: TP 1

边形 6.1.1 以边、角、对称 介绍内角。 说出由两个图形组
09-08-21 6.0 空间 轴、角度和对角线讲述 视频 成的综合图形的图
至 正多边形的特征。 作业 形名称。
13-08-21
UPSR 模拟考 目标: TP 2
(三) 使学生能够: 解说测量正多边形
/第二学期评  应用数学知识和技能解
审/评估 答涉及空间的问题。 角度的步骤。
(二)  从各种由棱柱体和非棱
(12- 柱体所组成的图形,珍视
13/08) 并鉴赏数学的美。
27 6.2 角度 6.2.1 测量至八边的正 笔记:
 运用推理、联系、表示
和沟通,以及使用工艺解 多边形的角度。  只测量内角。
16-08-21 至  用量角器来进行测量。 TP 3
20-08-21 答涉及空间的问题。 视频  测量正多边形的
UPSR 模拟考 角度。
(三)/ 作业  计算由两个正多
第二学期评 边形组成的综合图
审/评估 形的周长。
(二)  计算由四边形和
(16-
18/08) 三角形组成的综合
图形的面积。
28 6.3 周长 6.3.1 确定由两个至八 活动建议:  计算由正方体和

和面积 边的正多边形所组成的 使用实物、模型和图形以巩固学生的理解。 长方体组成的综合
23-08-21 至 综合 图形的周长,包 图形的体积。
27-08-21 括直角三角形、等腰三 视频
角形和长方形。 作业 TP 4
习题:课本第 198 页 解答涉及日常生活
与空间有关的常规
6.3.2 确定由两个图形 问题。
形成的综合图形的面
积,涉及长方形、正方 TP 5
形、等边三角形、等腰 运用各种策略,解
三角形和直角三角形。 答涉及日常生活与
空间有关的常规问
29 6.4 立体 6.4.1 确定由两个图形 活动建议: 题。
30-08-21 至 的体积 形成的综合立体的体 使用实物、模型和图形以巩固学生的理解。
03-09-21 积,涉及正方体和长方 TP 6

UPSR(02/9) 体。 视频 以创意和创新的方
作业 式,解答涉及日常
习题:课本第 201 页 生活与空间有关的
非常规问题。
30 6.5 解决 6.5.1 解答涉及空间的 活动建议:
问题 应用题。  运用各种解决问题的策略,如逻辑性推理和
06-09-21 至 确认规律。
10-09-21  运用各种教学策略,如模拟法和 STEM 教学
UPSR 法。
(06-09/09)
视频
作业
习题:课本第 203-207 页


11/9-19/09 第二学期间中假期 (共 9 天)
31 联系与代数 7.1 第一 学生能够: 笔记: TP 1
20-09-21 至 象限的 7.1.1 确定两个坐标之 涉及计算横向和直向的距离。 讲述 x 轴和 y 轴在
24-09-21 7.0 坐标、比与比例 坐标 间的横向和直向距离。 视频 第一象限的位置。
中秋节特别 作业
假期(三)  说出所给予的
(21/9) 目标: 比。
使学生能够:
32  应用数学知识与技能, 7.2 比 7.2.1 以 a : b 的形式表 笔记: TP 2
 说明确定两点之
27-09-21 至 解答涉及坐标、比与比例 示两个数量的比,涉 比的数量单位一定要相同。 间的横向和直向距
01-10-21 的问题。 及:
 珍视并鉴赏数学的美。 (a) 部分比部分; 活动建议: 离的步骤。
 运用推理、联系、表示 (b) 部分比整体; 使用实物和非实物表示比。  表示两个数量的
和沟通,以及使用工艺解 (c) 整体比部分。 视频 比。
答涉及坐标、比与比例的 作业 TP 3
问题。  解答涉及两点之
33 7.3 比例 7.3.1 以比例确定未知 笔记: 间的横向和直向距

的值。 运用各种方法包括归一法。 离问题, 并确定答案
04-10-21 至
08-10-21 活动建议: 的合理性。
 确定两个数量所
使用实物和心算。 表示的比的答案合
视频 理性。
作业

习题:课本第 221 页
TP 4
34 7.4 解决 7.4.1 解答涉及日常生 活动建议: 解答涉及日常生活
问题 活与坐标、比与比例有 运用各种解决问题的策略,如类推法和绘 与坐标、比与比例
11-10-21 至 关的应用题。 图。 有关的常规问题。
15-10-21 视频
作业 TP 5
习题:课本第 226 页 运用各种策略,解
答涉及日常生活与
坐标、比与比例有
关的常规问题。

TP 6
以创意和创新的方
式,解答涉及日常
生活与坐标,比与
比例有关的常规问
题。
35 统计与概率 8.1 饼分 学生能够: 活动建议: TP 1
图 8.1.1 诠释饼分图。 使用剪报、杂志、期刊和报告中所获取的饼 讲述众数、中位
18-10-21 至 8.0 数据处理 分 图。 数、平均数和极差
22-10-21 8.2.1 从非分组数据中 的意思。
Maulidur 8.2 众 认识和确定众数、中位 笔记:
Rasul 学校 目标 数、中 数、平均数和极差。 涉及象形统计图、条形统计图和饼分图。 TP 2
特别假期 使学生能够: 说明诠释数据所需
(四)  掌握从饼分图中获取资 位数、
(18/10) 料的技能。 平均数 视频 的步骤。
TP 3
 应用数学知识与技能, 和极差 作业 解答涉及诠释数据
解决涉及数据处理的问 习题:课本第 234,235,236237,238 页 的问题, 并确定答案
题。 的合理性。
 作出决策和提出想法以
36 8.3 解决 8.3.1 解答涉及日常生 活动建议:
解说在日常生活中所面对 TP 4
的情境。 问题 活与数据处理有关的应  运用波利亚模式解答应用题:
25-10-21 至 用题。 1. 审题 解答涉及日常生活
29-10-21  运用推理、联系、表示 2. 拟定解答策略 与数据处理有关的
和沟通,以及使用工艺解 常规问题。
答涉及数据处理的问题。 3. 进行解答策略
4. 验算
 运用各种解答问题的策略,如制作表或有条 TP 5

理列出及绘制图表。 运用各种策略,解
 运用各种教学策略如 STEM 教学法和专题课 答涉及日常生活与
业导向学习法。 数据处理有关的常
视频 规问题。
作业
习题:课本第 240-242 页 TP 6
以创意和创新的方
式,解答涉及日常
生活与数据处理有
关的常规问题。
37 复习
01-11-21 至
05-11-21
屠妖节假期
(3/11-
5/11)
38 复习
08-11-21 至
12-11-21
第二学期归
纳评估
(08-
12/011)

39 - 42 订正及巩固
15-11-21 至
19-11-21
22-11-21 至
26-11-21
29-11-21 至
03-12-21
06-12-21 至
10-12-21
11/12-31/12 第二学期年终假期(共 21 天)
* RPT ini berkuatkuasa pada 20/01/2021.
* RPT ini telah dikemaskini pada 16/02/2021.
* RPT ini telah disahkan oleh Guru Besar pada 17/02/2021.

SJK (C) GOOD SHEPHERD, MENGGATAL


2021 年五年级音乐全年计划


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNANPENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5


2021


连燕媚老师 编制

Disediakan Oleh : CIKGU LEN YIAN MEE

2021 年华小五年级音乐教育全年教学计划

周次/日期 模组/ 课题/ 内容标准 学习标准 活动建议 综合教学 备注
主题 歌曲
1 单元一 生活多美 2.1 唱歌 2.1.1 以正确的音调唱 1. 翻开课本,第 1 页。 EMK – 语文 1.教学光盘 Track 01, 02
20-1-21 好 出歌曲(DPK 2.0) 2. 音乐无处不在,小鸟美妙的鸣叫声、 KBAT – 应用 2.课本第 1-2 页
至 2.1.3 跟着拍子唱歌 妈妈曼妙的歌声、乐器弹奏的乐声、时 PAK 21 – 沟通协作 3.Youtube:
22-1-21 歌曲: (DPK 2.0) 钟的敲响声等等。 https://www.youtube.com/wat
踏雪寻梅 3. 参考电子课本第二页《踏雪寻梅》, ch?v=cP6ues1QBdM
朗读歌词一遍。 女声版 歌曲
4. 按以下链接,观赏视频并歌唱《踏雪 https://www.youtube.com/wa
寻梅》。 tch?v=8_izwwAOZ68
5. 学生随着旋律唱歌。 男声版 歌曲
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Vm2HN8U9gbo
2 单元一 生活多美 1.1 音乐符 1.1.2 读出、写出和理 1. 翻开课本第 2 页,按链接,观赏视频 EMK – 创造与革新 1.教学光盘 Track 01, 02
25-1-21 好 号 解音乐符号及术语 并歌唱《踏雪寻梅》。 元素 2.课本第 2-3 页
至 2.1 唱歌 (DPK2.0) 2. 翻开电子课本第 3 页,认识连音 KBAT – 应用 3.Youtube:
29-1-21 (iii) legato legato 和短音 staccato. PAK21 – 舞蹈活动 https://www.youtube.com/wa
(iv) staccato 4. 学生根据连音记号语与断音记号一边 tch?v=nt67k7KylP0
1.1.3 在音乐活动中应 做动作,一边歌唱。
用对音乐音符的理解
能力
3 单元一 生活多美 1.1 音乐符 1.1.1 认读并书写音 1. 翻开课本第 4 页,认识音符 E 和 F。 EMK – 企业元素 1.教学光盘 Track 05
1-2-21 好 号 符:E, F, G, A, B, C’, D’ 完成第 4 页活动二。 KBAT – 应用 2.课本第 4 -7 页
至 2. 接着,翻开电子课本第 5 页,认识附 PAK21 – 分组活动 3. Youtube:
5-2-21 点二分音符和休止符。 https://www.youtube.com/wat
3. 完成活动三,第 6 页。 ch?v=PJDYnMKApvM
4. 观看视频,巩固掌握音符和休止符。 4. Youtube:
5. 接着,翻开电子课本第 6-8 页,完成 https://www.youtube.com/wat
活动三及活动四。 ch?v=PJDYnMKApvM
4 单元二 森林交响 1.1 乐理 1.1.2 读出、写出和理 1. 翻开课本第 8 页。 EMK – 企业元素 1.教学光盘 Track 06
08-2-21 曲 2.2 敲击乐 解音乐符号及术语 思考:比较图中动物的脚步声,那几个 KBAT – 应用 2.课本第 8-9 页
至 器 (DPK 2.0) 比较强,那几个比较弱? PAK21 – 分组活动 3. Youtube:
12-2-21 认识力度 (i) piano ( p ) 2. 观赏网络视频,认识力度符号。 https://www.youtube.com/wat
农历新年 符号 (ii) forte ( f ) 3. p : piano 表示声音力度弱(小声) ch?v=Ps6pVT6GHso 4. 活动
假期 2.2.2 根据乐谱的力度 f : forte 表示声音力度强(大声) 二,第 12 页。
(10/2- 符号演奏敲击乐器

12/2) (DPK 2.0) 4.学生根据不同的力度符号唱歌。
5. 进行活动一:想象自己是大象,用力
拍打节奏;想象自己是兔子,用柔和的
力度拍打节奏。
6.完成活动二,第 12 页。

5 单元二 森林交响 2.1 唱歌 2.1.1 以正确的音调唱 1. 翻开课本第 10-11 页。 EMK – 创造与革新 1.教学光盘 Track 07, 08
15-2-21 曲 出歌曲(DPK 2.0) 2.学生朗读歌词。 元素 2.课本第 10-12 页
至 2.1.3 跟着拍子唱歌 3.观赏网络视频,跟着调子唱出歌曲。 KBAT – 创作 3. Youtube: Yellow Bird 歌曲
19-2-21 歌曲: (DPK 2.0) 4. 学生尝试分辨强音或弱音演唱的歌曲 PAK21 – 分组活动 https://www.youtube.com/wat
农历新年 Yellow 部分。 ch?v=e-22l_7C_-0
特别假期 Bird 5. 学生完成课本的活动二。
(一)
(15/2)
6 单元二 森林交响 2.1 唱歌 2.1.1 以正确的音调唱 1. 翻开课本第 13 页。 EMK – 语文 1.教学光盘 Track 09,10,
22-2-21 曲 出歌曲(DPK 2.0) 2.先朗读一遍歌词。 KBAT – 应用 11,12
至 2.1.3 跟着拍子唱歌 3.跟着音乐,唱出歌曲。 PAK21 – 沟通协作 2.课本第 13-14 页
26-2-21 歌曲:森 (DPK 2.0) 4.应用渐强和渐弱的方式歌唱。
元宵节特 林的音乐 2.1.4 应用渐强和渐弱 5.同学们可以边唱边做自创动作。
别假期 家 的方式唱歌(DPK 2.0) 6. 学生尝试分辨乐曲的强弱。
(二)
(26/2)
7 单元三 田野风光 2.1 唱歌 2.1.1 以正确的音调唱 1. 翻开课本第 15 页。 EMK – 语文 1.教学光盘 Track 13,14
1-3-21 出歌曲(DPK 2.0) 想象一下,微风吹过田野间,稻田发出 KBAT – 应用 2.课本第 15-17 页
至 歌曲: 2.1.3 跟着拍子唱歌 沙沙的声音,田间的虫鸣声、鸟叫声、 PAK21 – 分组活动
5-3-21 美丽的田 (DPK 2.0) 农民在耕种的声音等等,这些都大自然
园风光 的美妙韵律。
2.先朗读一遍歌词。
3.跟着音乐,唱出歌曲。
4.同学们可以边唱边做自创动作。
8 单元三 田野风光 2.2敲击乐 2.2.1 根据节拍和时值 1. 翻开课本第 18 页。 EMK – 创造与革新 1.教学光盘 Track 15,16,
8-3-21 器 演奏敲击乐器 2. 学生选择一种敲击乐器来演奏。 元素 17,18
至 3. 根据力度 p 或 f 拍打节奏。Track KBAT – 创作 2.课本第 18-19 页
12-3-21 (i) 15,16,17,18 PAK21 – 分组活动

(ii) 休止符 4. 学生重复练习强度或弱度。
学生完成活动二:根据号码填上正确的
音乐符号。

2.2.2 根据乐谱的力度
符号演奏敲击乐器
(DPK 2.0)
9 单元三 美丽的田 2.1 唱歌 2.1.1 以正确的音调唱 1. 翻开课本第 20-21 页。 EMK – 创造与革新 1.教学光盘 Track 19,20
15-3-21 至 园风光 2.2敲击乐 出歌曲(DPK 2.0) 2.先朗读歌词。 元素 2.课本第 20-21 页
19-3-21 器 2.1.3 跟着拍子唱歌 3.跟着音乐,唱出歌曲。 KBAT – 应用 3.Youtube:歌曲
歌曲: (DPK 2.0) 4. 同学们可以边唱边做自创动作。 PAK21 – 分组活动 https://www.youtube.com/wat
Potong 2.2.1 根据节拍和时值 5. 用双手拍打节奏代替敲击乐器,进行 ch?v=n1-6lN5nbvo
Bebek 演奏敲击乐器 拍打节奏。
Angsa
第一学期评审/评估(一)
(16-18/03)
10 单元四 音乐故事 2.1 唱歌 2.1.1 以正确的音调唱 1. 翻开课本 22 页。 EMK –语文 1.教学光盘 Track 21,22
22-3-21 出歌曲(DPK 2.0) 2.有许多音乐家在观赏大海美景创作出 KBAT – 应用 2.课本第 22-24 页
至 歌曲:红 2.1.3 跟着拍子唱歌 美妙的乐曲。 PAK21 –分组活动
26-3-21 蜻蜓 (DPK 2.0) 3. 朗读歌词。
4. 跟着音乐的旋律歌唱。
27/03-04/04 期中假期(9 天)
11 单元四 音乐故事 2.2敲击乐 2.2.1 根据节拍和时值 1. 翻开课本第 25 页。 EMK – 创造与革新 1.教学光盘 Track 23
05-4-21 器 演奏敲击乐器 2. 学生聆听乐曲 T23。 元素 2.课本第 25-27 页
至 歌曲: 3. 学生可以用双手来拍打节奏。 KBAT – 应用 3. 四种打击乐器:铃鼓、手
09-4-21 When the (i) 4. 学生练习乐曲演奏。 PAK21 – 分组活动 铃、三角铁、双响木(学生可
Saints go (ii) 休止符 5. 重复练习。 以找其他的用具代替敲击乐
marching 器)
in


12 单元四 音乐故事 2.4 竖笛 2.4.1 根据节奏与良好 1. 翻开课本第 28 页。 EMK – 创造与革新 1.教学光盘 Track 24,25
12-4-21 的音质吹奏竖笛: 2. 同学们可以先参考网络视频,认识竖 元素 2.课本第 28 页
至 E,F,G,A,B,C’,D’音 笛吹奏 E,F,G,A,B,C’,D’音。 KBAT – 应用 3. 竖笛
16-4-21 (i) 正确的指法 3. 准备好笛子,跟着视频一起来吹奏竖 PAK21 – 分组活动 4. Youtube:竖笛 B,A,G 音

(ii) 正确的呼吸发 笛。 https://www.youtube.com/wat
(iii) 正确的运舌技巧 4. 学生一正确的姿势吹奏竖笛。 ch?v=Of2ZkGuWzC0
(iv) 正确的直唇发 5.练习吹奏旋律 1 和旋律 2. 5. Youtube: 竖笛 E,F 音
(v) 正确的姿势 6. 重复练习。 https://www.youtube.com/wat

ch?v=90ySeSiAZHs
6. Youtube: 竖笛 C’ , D’音
https://www.youtube.com/wat
ch?v=jntAu8z6n9k
7. Youtube: 吹奏竖笛
https://www.youtube.com/wat
ch?v=2XrQGtlA_ss
13 单元五 感恩父母 2.1 歌唱 2.1.1 以正确的音调唱 1. 翻开课本第 29 页。 EMK –语文 1.教学光盘 Track 26,27
19-4-21 出歌曲 2. 参考网络视频 – 游子吟赏析。 KBAT – 应用 2.课本第 29-31 页
至 歌曲:游 2.1.3 跟着拍子唱歌 3. 参考网络视频,跟着歌唱。 PAK21 –沟通协作 3. Youtube: 游子吟赏析
23-4-21 子吟 4. 朗读歌词并了解其意思。 https://www.youtube.com/wat

5. 跟着音乐旋律,以正确的音准歌唱。 ch?v=WwT4hVZZ5qY
6. 重复歌唱。 4. Youtube: 游子吟诗歌
https://www.youtube.com/wat
ch?v=1mzjorLoctI
14 单元五 感恩父母 2.3 跟随音 2.3.1 策划和跟随听见 1. 翻开课本第 32 页。 EMK –创造与革新 1.教学光盘 Track 28,29,
26-4-21 乐做动作 的音乐做动作 2. 参考网络视频,认识拍号。 元素 30,31
至 (i) 拍号 2 和 3 3. 让学生尝试根据旋律分辨节拍,说出 KBAT – 应用 2.课本第 32 页
30-4-21 4 4 旋律的拍号。 PAK21 – 分组活动 3. Youtube:认识拍号

4. 学生根据旋律做出不同的动作。 https://www.youtube.com/wat
5. 学生可以用双手拍打节奏。 ch?v=i24HAGYzByE
6. 重复练习。
15 第一学期归纳评审/评估
(03-05-21 至 07-05-21)

16 单元五 感恩父母 2.4 竖笛 2.4.1 根据节奏与良好 1. 翻开课本第 33 页。 EMK – 创造与革新 1.教学光盘 Track 32,33,
10-5-21 的音质吹奏竖笛: 2. 参考网络视频,学习吹奏竖笛 E,F 音。 元素 34,35,36
至 歌曲: E,F,G,A,B,C’,D’音 3. 学生以正确的指法,复习竖笛吹奏的 KBAT – 应用 2.课本第 33-34 页
14-5-21 《Cuckoo (i) 正确的指法 运舌法。 PAK21 – 分组活动 3. Youtube: 竖笛 E,F 音
开斋节假 》 (ii) 正确的呼吸发 4. 学生联系跟着节奏吹奏。 https://www.youtube.com/wat
期 (iii) 正确的运舌技巧 5. 重复练习。 ch?v=90ySeSiAZHs
(11- (iv) 正确的直唇发 4. 竖笛
14/05) (v) 正确的姿势
17 期末音 音乐剧 5.1 音乐表 5.1.1 策划音乐表演 1. 翻开课本第 35-37 页。 EMK – 创造与革新 1.教学光盘
17-5-21 乐会 预备与策 演 5.1.2 预备音乐表演 2. 学生分成 2 组讨论音乐剧的表演,教 元素 2.课本第 35-37 页
至 (一) 划 5.1.4 在音乐活动中实 师从旁协助。 KBAT – 应用
21-5-21 践道德价值 3. 学生创作音乐剧的故事,挑选合适的 PAK21 – 分组活动

音乐作故事背景。
4. 学生讨论表演当天各自准备的服装和
道具。
5. 学生讨论分配角色及安排时间排练。
18 期末音 音乐剧 5.1 音乐表 5.1.3 呈献音乐表演 1. 各组学生呈现表演。 EMK – 创造与革新 1.教学光盘
24-5-21 乐会 预备与策 演 5.1.4 在音乐活动中实 2. 表演结束后,学生讨论实行活动期间 元素
至 (一) 划 践道德价值 各自学到的道德价值。 KBAT – 应用
28-5-21 3. 各组代表对同学的表演进行评述。 PAK21 – 分组活动

4. 教师讲评。
29/05-13/06 年中假期(共 16 天)
19 单元六 美丽的家 2.1 歌唱 2.1.1 以正确的音调唱 1. 翻开课本第 38 页。 EMK –语文 1.教学光盘 Track 37,38
14-6-21 至 乡 出歌曲 2. 引导学生说出家乡的美景。 KBAT – 应用 2.课本第 38-40 页
18-6-21 2.1.3 跟着拍子唱歌 3. 朗读歌词。 PAK21 –沟通协作
UPSR 模拟 歌曲:故 4. 引导学生以正确的音准歌唱。
考(一) 乡的亲人 5. 学生跟着音乐的旋律唱歌。
(17/6-
18/6)
20 单元六 美丽的家 2.1 歌唱 2.1.1 以正确的音调唱 1. 翻开课本第 41 页。 EMK –语文 1.教学光盘 Track 39,40,
21-6-21 乡 出歌曲 2. 引导学生跟着音乐旋律唱两首歌曲。 KBAT – 应用 41,42
至 2.1.2 表演二重唱 3. 学生分成两组,练习同时间各别演唱 PAK21 –沟通协作 2.课本第 41-43 页
25-6-21 歌曲: 2.1.3 跟着拍子唱歌 不同的歌曲。
UPSR 模拟 - A Ram 4. 重复练习。
考(一) Sam Sam 5. 进行表演二重唱。
(21/6- - Please
23/6) Pudding
21 单元六 美丽的家 2.4 竖笛 2.4.1 根据节奏与良好 1. 翻开课本第 44 页。 EMK – 创造与革新 1.教学光盘 Track 43,44,
28-6-21 乡 的音质吹奏竖笛: 2. 引导学生辨认,并说出音符的音名。 元素 45,46
至 E,F,G,A,B,C’,D’音 3. 引导学生逐一练习个旋律。 KBAT – 应用 2.课本第 44 页
02-7-21 (i) 正确的指法 4. 提醒学生看见符号“v”时记得吸气, PAK21 – 分组活动 3. 竖笛

(ii) 正确的呼吸发 接着一口气吹完一个乐句。
(iii) 正确的运舌技巧 5. 重复练习。
(iv) 正确的直唇发
(v) 正确的姿势
22 单元六 美丽的家 2.4 竖笛 2.4.1 根据节奏与良好 1. 翻开课本第 44 页。 EMK – 创造与革新 1.教学光盘 Track 43,44,
05-7-21 乡 的音质吹奏竖笛: 2. 引导学生辨认,并说出音符的音名。 元素 45,46
至 E,F,G,A,B,C’,D’音 3. 引导学生逐一练习个旋律。 KBAT – 应用 2.课本第 44 页

09-7-21 (i) 正确的指法 4. 提醒学生看见符号“v”时记得吸气, PAK21 – 分组活动 3. 竖笛
(ii) 正确的呼吸发 接着一口气吹完一个乐句。
(iii) 正确的运舌技巧 5. 重复练习。
(iv) 正确的直唇发
(v) 正确的姿势
23 单元七 未来世界 2.1 歌唱 2.1.1 以正确的音调唱 1. 翻开课本第 45 页。 EMK –语文 1.教学光盘 Track 47,48
12-7-21 出歌曲 2. 观赏网络视频,欣赏 Simon 机器人的 KBAT – 应用 2.课本第 45-46 页
至 歌曲:未 2.1.3 跟着拍子唱歌 钢琴演奏。 PAK21 –沟通协作 3. Youtube: Simon 机器人演奏
16-7-21 来新世界 3. 朗读歌词。 https://www.youtube.com/wat
UPSR 模拟 4. 引导学生以正确的音准歌唱。 ch?v=vCdgfi1jl38
考(二) 5. 学生跟着音乐的旋律唱歌。
(12/7-
16/7)
17/7-25/7 第二学期间中假期 (共 9 天)
24 单元七 未来世界 1.1 音乐符 1.1.1 认读并书写音 1. 翻开课本第 47 页。 EMK – 创造与革新 1.竖笛
26-7-21 号 符:E, F, G, A, B, C’, D’ 2. 引导学生拍打旋律的节奏。 元素 2.课本第 47 页
至 3.1 音乐创 3. 教师示范吹奏旋律。 KBAT – 发明
30-7-21 作 4. 学生练习吹奏旋律。 PAK21 – 表演
5. 重复练习。

3.1.1 应用 B,A 和 G 音 6. 学生创作自己的作品并呈现作品。
创作简单旋律。
3.1.3 呈献创作作品
25 单元七 未来世界 2.2敲击乐 2.2.1 根据节拍和时值 1. 翻开课本第 48-49 页。 EMK – 创造与革新 1.教学光盘 Track 49,50
02-8-21 器 演奏敲击乐器 2. 教师播放歌曲,学生聆听一遍。 元素 2.课本第 48-49 页
至 3. 学生以三种不同乐器来分组演奏敲击 KBAT – 应用 3. 三角铁
06-8-21 歌曲: (i) 乐器。 PAK21 – 分组活动 4. 手铃
Willian (ii) 休止符 4. 提醒学生逐一乐谱中的力度符号,并 5. 双响木
Tell 根据力度符号敲击乐器。
Overture
5. 重复练习。
6. 学生交换乐器进行敲击活动。
26 单元七 未来世界 2.3 跟随音 2.3.1 策划和跟随听见 1. 翻开课本第 50 页。 EMK – 企业 1.教学光盘 Track 51,52
09-8-21 乐做动作 的音乐做动作 2. 教师说明三种不同的音乐速度: KBAT – 应用 2.课本第 50-51 页
至 (ii) 速度 Adagio, Andante 和 Allegro。 PAK21 – 分组活动
13-8-21 3. 教师播放乐曲,让学生更加明白乐曲

的速度。
4. 学生跟着不同速度的乐曲作出不同的

动作。
UPSR 模拟考(三)/第二学期评审/评估 (二)
(12-13/08)
27 单元八 我的马来 2.1 歌唱 2.1.1 以正确的音调唱 1. 翻开课本第 52 页。 EMK – 爱国意识 1.教学光盘 Track
16-8-21 西亚 出歌曲 2. 观赏网络视频,感受国庆日游行的气 KBAT – 应用 2.课本第 52-54 页
至 2.1.3 跟着拍子唱歌 氛。 PAK21 – 分组活动 3. Youtube: 国庆日游行
20-8-21 歌曲: 3. 观赏网络视频,引导学生说出他们观 https://www.youtube.com/wat
Setia 赏过的音乐表演,并讨论音乐演出的形 ch?v=-ml5SLzkWyY
式、群体、乐器等。 4. Youtube: 音乐会
4. 朗读歌词,教师讲解歌词的意思。 https://www.youtube.com/wat
5. 学生跟着音乐旋律以正确的音乐唱 ch?v=LGGafAPCsAU
歌。 5. Youtube: 我国手集团
6. 观赏网络视频, 欣赏我国著名的手集 https://www.youtube.com/wat
团表演。 ch?v=R1XLTSTB9Pk
https://www.youtube.com/wat
ch?v=SVtJ126yesI
https://www.youtube.com/wat
ch?v=oxB6Ns9BeDg
UPSR 模拟考(三)/第二学期评审/评估 (二)
(16-18/08)
28 单元八 我的马来 2.1 歌唱 2.1.1 以正确的音调唱 1. 翻开课本第 52 页。 EMK – 爱国意识 1.教学光盘 Track
23-8-21 西亚 出歌曲 2. 观赏网络视频,感受国庆日游行的气 KBAT – 应用 2.课本第 52-54 页
至 2.1.3 跟着拍子唱歌 氛。 PAK21 – 分组活动 3. Youtube: 国庆日游行
27-8-21 歌曲: 3. 观赏网络视频,引导学生说出他们观 https://www.youtube.com/wat
Setia 赏过的音乐表演,并讨论音乐演出的形 ch?v=-ml5SLzkWyY
式、群体、乐器等。 4. Youtube: 音乐会
4. 朗读歌词,教师讲解歌词的意思。 https://www.youtube.com/wat
5. 学生跟着音乐旋律以正确的音乐唱 ch?v=LGGafAPCsAU
歌。 5. Youtube: 我国手集团
6. 观赏网络视频, 欣赏我国著名的手集 https://www.youtube.com/wat
团表演。 ch?v=R1XLTSTB9Pk
https://www.youtube.com/wat
ch?v=SVtJ126yesI
https://www.youtube.com/wat
ch?v=oxB6Ns9BeDg
29 单元八 我的马来 2.4 竖笛 2.4.1 根据节奏与良好 1. 翻开课本第 56 页。 EMK – 企业 1.教学光盘 Track 59,60,
30-8-21 西亚 的音质吹奏竖笛: 2. 学生分成两个组别,吹奏不同副旋律 KBAT – 应用 61,62

至 E,F,G,A,B,C’,D’音 的组别。 PAK21 – 分组活动 2.课本第 56-58 页
03-9-21 (i) 正确的指法 3. 教师播放主旋律,并让学生留意自己 3.竖笛
UPSR(02/9) (ii) 正确的呼吸发 组别的副旋律。
(iii) 正确的运舌技巧 4. 引导学生以拍打节奏的方式来练习副
(iv) 正确的直唇发 旋律。
(v) 正确的姿势 5. 引导学生说出旋律的音名并练习指法。
2.4.2 应用乐理知识以 6. 重复练习。
竖笛吹奏副旋律
30 单元八 我的马来 2.4 竖笛 2.4.1 根据节奏与良好 1. 翻开课本第 56 页。 EMK – 企业 1.教学光盘 Track 59,60,
06-9-21 西亚 的音质吹奏竖笛: 2. 学生分成两个组别,吹奏不同副旋律 KBAT – 应用 61,62
至 E,F,G,A,B,C’,D’音 的组别。 PAK21 – 分组活动 2.课本第 56-58 页
10-9-21 (i) 正确的指法 3. 教师播放主旋律,并让学生留意自己 3.竖笛
UPSR (ii) 正确的呼吸发 组别的副旋律。
(06-09/09) (iii) 正确的运舌技巧 4. 引导学生以拍打节奏的方式来练习副

(iv) 正确的直唇发 旋律。
(v) 正确的姿势 5. 引导学生说出旋律的音名并练习指法。
2.4.2 应用乐理知识以 6. 重复练习。
竖笛吹奏副旋律
11/9-19/09 第二学期间中假期 (共 9 天)
31 单元九 珍贵的友 2.1 歌唱 2.1.1 以正确的音调唱 1. 翻开课本第 59 页。 EMK – 价值 1.教学光盘 Track 63,64
20-9-21 谊 出歌曲 2. 引导学生说出他们如何帮助有困难的 KBAT – 应用 2.课本第 59-61 页
至 2.1.3 跟着拍子唱歌 朋友。 PAK21 – 分组活动
24-9-21 歌曲: 3. 朗读歌词,教师讲解歌词的意思。
中秋节特 Auld Lang 4. 引导学生唱准音调。
别假期 Syne 5. 学生跟着音乐旋律歌唱。.
(三)
(21/9)
32 单元九 珍贵的友 3.1 音乐创 3.1.1 应用 B,A 和 G 音 1. 翻开课本第 页。 EMK –创造与革新 1.课本第 62-63 页
27-9-21 谊 作 创作简单旋律。 2. 教师准备拍号卡、音符卡和休止符 元素 2. 竖笛
至 3.1.3 呈献创作作品 卡。 KBAT – 应用,发 3. 敲击乐器
01-10-21 3. 学生分成两组:A 组和 B 组。 明

4. A 组同学排好拍号卡、音符卡和休止 PAK21 – 分组活动
符卡创作斯小姐的节奏,接着用 G,A,B
音创作旋律,在音符卡下方写上音名。
5. B 组同学跟着 A 组所创作的节奏演奏
打击乐器和竖笛吹奏。

6. A 组和 B 组交换任务重复进行活动。
33 单元九 珍贵的友 3.1 音乐创 3.1.1 应用 B,A 和 G 音 1. 翻开课本第 页。 EMK –创造与革新 1.课本第 62-63 页
04-10-21 谊 作 创作简单旋律。 2. 教师准备拍号卡、音符卡和休止符 元素 2. 竖笛
至 3.1.3 呈献创作作品 卡。 KBAT – 应用,发 3. 敲击乐器
08-10-21 3. 学生分成两组:A 组和 B 组。 明

4. A 组同学排好拍号卡、音符卡和休止 PAK21 – 分组活动
符卡创作斯小姐的节奏,接着用 G,A,B
音创作旋律,在音符卡下方写上音名。
5. B 组同学跟着 A 组所创作的节奏演奏
打击乐器和竖笛吹奏。
6. A 组和 B 组交换任务重复进行活动。
34 单元九 珍贵的友 2.1 歌唱 2.1.1 以正确的音调唱 1. 翻开课本第 64 页。 EMK –语文 1.教学光盘 Track 65,66
11-10-21 谊 出歌曲 2. 朗读歌词,教师讲解歌词意思。 KBAT – 应用 2.课本第 64-65 页
至 2.1.3 跟着拍子唱歌 3. 引导学生以正确的音准唱歌。 PAK21 –分组活动
15-10-21 歌曲: 4. 学生随着音乐旋律歌唱。
Geylang si 5. 重复练习。
paku
gelang

35 单元十 古典音乐 4.1 音乐鉴 4.1.1 说明西方音乐的 1. 翻开课本第 66 页。 EMK – 价值 1.教学光盘 Track 67,68,69
18-10-21 殿堂 赏 巴洛克时期 2. 教师说明西方古典音乐的进展史。 KBAT – 应用 2.课本第 66-69 页
至 4.1.2 根据西方音乐中 3. 学生聆听各个作曲家的代表作品,并 PAK21 – 沟通协作
22-10-21 的巴洛克时期的 给予评述。
Maulidur (i) 作曲家的名字 4. 学生完成活动一,音乐作品与作曲家
Rasul 学校 (ii) 作曲家的国家 连起来。
特别假期 (iii)音乐作品作出评述 5. 学生完成活动二。
(四) 6. 观赏网络视频,认识西方古典音乐。
(18/10)
36 单元十 古典音乐 4.1 音乐鉴 4.1.1 说明西方音乐的 1. 翻开课本第 66 页。 EMK – 价值 1.课本第 66-69 页
25-10-21 殿堂 赏 巴洛克时期 2. 观赏网络视频,认识西方古典音乐。 KBAT – 应用 2. Youtube:
至 4.1.2 根据西方音乐中 PAK21 – 沟通协作 赛普尔:Round O
29-10-21 的巴洛克时期的 https://www.youtube.com/wat

(i) 作曲家的名字 ch?v=4prNWXtiZqY
(ii) 作曲家的国家 维瓦尔第: Storm
(iii)音乐作品作出评述 https://www.youtube.com/wat
ch?v=NqAOGduIFbg
巴赫:

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Jla7x8JLXTw
37 单元十 古典音乐 2.2 打击乐 2.2.1 根据音乐符号以 1. 翻开课本第 70-72 页。 EMK – 创造与革新 1.教学光盘 Track 70,71
01-11-21 殿堂 器 不同速度敲击乐器。 2. 让学生聆听《G 大调小步舞曲》。 元素 2.课本第 70-72 页
至 2.4 竖笛 2.4.2 应用乐理知识以 3. 学生分成 3 组:A 组吹奏竖笛,B 组演 KBAT – 应用,发 3. Youtube: 巴赫 - G 大调小步
05-11-21 歌曲:G 竖笛吹奏副旋律 奏手铃,C 组演奏双响木。 明 舞曲
屠妖节假 大调小步 4. 引导学生进入俎别练习。 PAK21 – 分组活动 https://www.youtube.com/wat
期 舞曲 5. 引导学生一起合奏。 ch?v=GcfrRyYQvh0
(3/11- 6. 重复练习。
5/11)
38 单元十 古典音乐 2.3 跟随音 2.3.1 策划和跟随听见 1. 翻开课本第 73 页。 EMK – 创造与革新 1.教学光盘 Track 67,68,
08-11-21 殿堂 乐做动作 的音乐做动作 2. 学生分组,围成圆圈,随着歌曲移动 元素 69,70,71
至 4.1 音乐鉴 (i) 拍号 2 和 3 及做动作。 KBAT – 应用,发 2.课本第 73 页
12-11-21 歌曲:G 赏 4 4 3. 复习巴洛克时期的作曲家及音乐作 明
大调小步 (ii) 速度 品。 PAK21 – 分组活动
舞曲 4.1.2 根据西方音乐中 4. 学生完成活动五。
的巴洛克时期的
(i) 作曲家的名字
(ii) 作曲家的国家
(iii)音乐作品作出评述
第二学期归纳评审
(08-12/011)
39 期末音 小小音乐 5.1 音乐课 5.1.1 策划音乐表演 1. 翻开课本第 74 页。 EMK – 创造与革新 1. 课本第 74 页
15-11-21 乐会 会 业 5.1.4 在音乐活动中实 2. 学生分成 4 组。 元素
至 (二) 策划 践道德价值 3. 学生进入组别讨论及创作要演奏的八 KBAT – 应用,发
19-11-21 个小节的歌曲。 明
4. 学生策划作品中需加入的音乐技能。 PAK21 – 分组活动
5. 学生各自安排乐器的应用:竖笛和敲
击乐器。.
40 期末音 小小音乐 5.1 音乐课 5.1.2 预备音乐表演 1. 学生以小组的方式各自做准备和练 EMK – 创造与革新 1. 课本第 74 页
22-11-21 乐会 会 业 5.1.4 在音乐活动中实 习。 元素
至 (二) 预备 践道德价值 2. 学生在组别排练。 KBAT – 应用,发
26-11-21 3. 重复练习。 明
4. 教师从旁协助。 PAK21 – 分组活动
41 期末音 小小音乐 5.1 音乐课 5.1.3 呈献音乐表演 1. 各组学生呈献表演。 EMK – 创造与革新 1. 课本第 74 页
29-11-21 乐会 会 业 5.1.4 在音乐活动中实 2. 表演结束后,学生讨论实行活动的期 元素


03-12-21 (二) 呈献 践道德价值 间各自学到的道德价值。 KBAT – 应用,发
3. 各组代表报告讨论结果。. 明
4. 教师给予讲评。 PAK21 – 分组活动
42 期末音 小小音乐 5.1 音乐课 5.1.3 呈献音乐表演 1. 各组学生呈献表演。 EMK – 创造与革新 1. 课本第 74 页
06-12-21 乐会 会 业 5.1.4 在音乐活动中实 2. 表演结束后,学生讨论实行活动的期 元素
至 (二) 呈献 践道德价值 间各自学到的道德价值。 KBAT – 应用,发
10-12-21 3. 各组代表报告讨论结果。. 明
4. 教师给予讲评。 PAK21 – 分组活动
11/12-31/12 第二学期年终假期(共 21 天)
* RPT ini berkuatkuasa pada 20/01/2021.
* RPT ini telah dikemaskini pada 16/02/2021.

* RPT ini telah disahkan oleh Guru Besar pada 17/02/2021.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Asas masakan 26 Februari 2021
Next Book
портфолио Иван Бракочевић