The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Buku pengurusan SK Parit Lapis bagi tahun 2022. TS25

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by haydar1157, 2022-04-12 21:40:55

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH SK PARIT LAPIS

Buku pengurusan SK Parit Lapis bagi tahun 2022. TS25

Keywords: BPS SK PARIT LAPIS

1

ISI KANDUNGAN MUKA
SURAT
BIL PERKARA
1 Kerangka Pengurusan Sekolah 4
2 Untaian Kata-Kata Hukamak 5
3 Bicara Tinta 6
4 Falsafah ,Visi Dan Misi 7
5 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 8-17
13 Pendidikan Holistik Johor 18
14 Halatuju 19
15 Maklamat Sekolah 20
16 Piagam Pelanggan 21
17 Lagu Sekolah 22
18 Sejarah Sekolah 23
19 Lencana Bendera Sekolah 24
20 Maklumat Kakitangan Sekolah 25
21 Maklumat Staf Sokogan 26
22 Kelas Dan Enrolmen Murid 27
23 Penilaian Bersepadu Ppp 28
24 Penilaian Lnpt Akp,Pibg 29
25 Plan Sekolah 31
26 Penggal Persekolahahan 32
27 Cuti Perayaan 33
28 Jadual Hari Kelepasan Am 34
29 Kalender 2021 35
30 Minggu Persekolahan 36
31 Halatuju 37
32 Kerangka Pengurusan 38
33 Carta Organisasi Induk 39
34 Sasaran /Petunjuk Prestasi Utama Halatuju Sekolah Berkualiti 40-46
35 Bidang Pengurusan Kepimpinan 47-63
36 Bidang Pengurusan Kurikulum 64-84

2

37 Guru Berkualiti 85-98
38 Bidang Pengurusan Kokurikulum 99-117
39 Bidang Pengurusan Hal Ehwal Murid 118-129
40 Bidang Pengurusan Kewangan 130-137
41 Pengurusan Sumber Manusia 138-145
42 Bidang Pengurusan Prasarana 146-154
43 Bidang Pengurusan Pendidikan 155-161
44 Lampiran 162-173
45 Kamus Bps Sk Seri Telok
46 Rujukan Dasar Pendidikan Kebangsaan 174
175-179

3

KERANGKA

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

(PERANCANGAN STRATEGIK)

1

HALA TUJU

2

DATA
PENGURUSAN

3

DATA
KEMENJADIAN
HOLISTIK MURID

4

JAWATANKUASA
INDUK

5

PENGURUSAN 8

BIDANG

1. Hala Tuju 8 Bidang

6 2. Sasaran
3. Jawatankuasa + QR code PinTas
4. Perincian Tugas Unit + QR code Pelan

LAMPIRAN Operasi

4

Untaian Kata-kata
Hukamak

5

BICARA TINTA

Salam Muafakat Johor dan Salam Negaraku Malaysia,

Dokumen pengurusan Sekolah Kebangsaan Parit Lapis Tahun 2022 ini disusun dan
dibina sebagai panduan mendepani cabaran dunia pendidikan dalam era abad ke-21
dengan menjadikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Visi dan Misi untuk
diterjemahkan dalam tahun semasa bagi mendepani abad yang begitu mencabar minda
dan kewibawaan kita sebagai pendidik yang berdepan dengan generasi melinium dan
platinium yang serba canggih cara dan corak pemikiran berorentasikan alaf baru dan
moden. Dalam usaha menyiapkan dokumen pengurusan ini, ‘Melangkah Ke Hadapan’
iaitu versi yang dikemaskini daripada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)
yang menyenaraikan 4 kerangka utama KPM dijadikan panduan dan SKPMg2 sebagai
alat pengurusan dalam semua aspek yang disusun.

SK Parit Lapis sebuah sekolah yang sentiasa ke hadapan seiring kualiti merupakan fokus utama pentadbiran.
Amalan kerja yang mementingkan kualiti adalah budaya kerja semua staff di sekolah di samping menyuburkan nilai
murni ‘Membahagiakan, Saling Menghormati dan Disayangi’ merupakan nadi untuk mencapai hasrat murni sekolah.

Bagi tahun 2022, pentadbiran Sekolah Kebangsaan Parit Lapis berdasarkan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan
4 Tema dalam Melangkah Ke Hadapan telah merangka 8 bidang keberhasilan utama sebagai kerangka kerja dengan
berfokuskan SKPMg2 sebagai panduan pengurusan sekolah. Semua warga sekolah harus berusaha sedaya upaya
untuk menterjemahkan apa yang telah dirancang supaya kerangka kerja ini dapat dihayati dan dilaksanakan bagi
mencapai hala tuju yang telah dipersetujui bersama.

Besarlah harapan saya agar warga SK Parit Lapis bertekad dan berazam untuk menunaikan tanggungjawab dan
amanah yang telah disusun di dalam pelan taktikal secara optimum untuk melaksanakan 8 bidang keberhasilan utama
melalui pelan operasi yang bertujuan memberikan impak positif dalam menjelmakan Sekolah Berkualiti dan
Kemenjadian Murid. Kemenjadian Holistik Pengurusan dan Kemenjadian Holistik Murid akan dijadikan sebagai
indikator untuk melihat keberhasilan dan kemenjadian murid.

Akhir kata, marilah kita bersama memperkasa PPPM ( Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ) untuk
menjadikan Sekolah Kebangsaan Seri Telok sebagai Sekolah Berkualiti dan membentuk Kemenjadian Murid yang
merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu
perkembangan murid sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan
mempertingkat nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Kemampuan ini akan dibangunkan
dengan pengekalan keteraturan pengurusan dan ilmu didik yang berkualitinya dan tinggi nilainya sejajar dengan
tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Sekian, terima kasih.

Yang memegang amanah,

(SAMIDAH BT MD TALIB) 6
Guru Besar.
SK Parit Lapis.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,

berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan

kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera.

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi
Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara.

7

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA

(PPPM) 2013-2025

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
(PPPM) 2013-2025 yang komprehensif

telah dihasilkan melalui perundingan awam
terbesar pernah diadakan oleh

Kementerian Pendidikan Malaysia
(KPM). PPPM 2013-2025

bukan hanya mengandungi pernyataan dasar
tetapi juga berpaksikan kepada pelan pelaksanaan.

Adalah perlu dikongsikan PPPM dalam
Bahasa sekolah dan merangkaikan

semula kerja buat sekolah yang berkaitan dengan
inisiatif PPPM dalam kerangka

yang mantap dan bermakna kepada warga guru.
Pendekatan ini perlu dilakukan
supaya pelaksanaan PPPM
dapat dipercepatkan dan
lebih berdaya maju.

8

9

PERSPEKTIF PPPM-MELANGKAH KE HADAPAN
SISTEM FOKUS DAN GERAK KERJA - TEMA KE-1

Memberi fokus kepada subsistem strategik Satu cara untuk memahami perubahan dalam pendidikan (educational charge) adalah melalui perspektif
sistem. Sebarang bentuk perubahan dalam pendidikan, tidak boleh mengabaikan dua bentuk perubahan iaitu
PENDEKATAN MERANGKAI perubahan struktural dan perubahan budaya. Setiap tranformasi pasti mengandungi dua bentuk perubahan
TITIK-TITIK ini, Cuma, yang membezakan adalah titik mula dan pemberatan sahaja Sebagai contoh, inisatif Piagam Guru
dan Penstrukturan Semula KPM/JPN/PPD bermula dan mengutamakan perubahan struktur dan tata kelola.
Warga sekolah memahami dan melaksanakan PPPM Perubahan ini nanti akan memberi kesan kepada perubahan amalan dan budaya kerja warga pendidik.
2025 dalam konteks sekolah (Bahasa Sekolah) Manakala inisiatif Dialog Prestasi Pendidikan dan Komuniti Pembelajaran Profesional ( PLC ) mengutamakan
perubahan amalan atau gaya fikir pemimpin pendidikan dan guru. Walau bagaimanapun, perubahan budaya
SUDUT PANDANGAN ini akhirnya memerlukan perubahan struktur pada prosedur dan tata kelola pada semua peringkat yang
PEMEGANG TARUH terlibat. Dalam konteks tema ini, pendekatan sistem diperkenal untuk membezakan kefahaman konvensional
bahawa perubahan dalam pendidikan adalah berbentuk atas ke bawah atau bawah ke atas. Pendekatan ini
Mengurangkan ‘ failtrue demand’ terlalu terikat dengan hieraki organisasi. Halangan paling besar dalam perubahan pendidikan adalah
dan memudahkan kaedah dan perubahan budaya iaitu perubahan gaya fikir dan amalan warga dalam sistem berkenaan. Pendekatan sistem
instrumen juga memberi fokus kepada cara penyelesaian masalah melalui peringkat pendefinisian masalah,
membincangkan alternatif penyelesaian, pemilihan alternatif terbaik, membuat tindak balas lanjutan
MUDAH CAPAI & KOMUNIKASI terhadap penyelesaian.Sesuatu sistem dibentuk dengan pelbagai subsistem lain yang wujud di dalamnya
MENYELURUH dan setiap subsistem ini saling berhubung kait. Setiap subsistem ini mempunyai budaya yang tersendiri.
Sebagai contoh, sistem pendidikan di Malaysia secara umumnya dibentuk oleh empat subsistem iaitu KPM,
Dikongsikan dengan semua guru dalam masa JPN, PPD dan Sekolah. Seterusnya, setiap subsistem utama ini pula mempunyai subsistem masing-masing
yang singkat Setiap subsistem ini unik dan mempunyai budaya tersendiri. Hubungan antara subsistem ini bukanlah
bersifat hieraki tetapi berbentuk rangkaian (networking)

Oleh itu, perubahan dalam pendidikan adalah kompleks dan tidak boleh dilihat hanya dalam perspektif
atas ke bawah atau bawah ke atas. Adalah dicadangkan dua bentuk perubahan budaya strategik iaitu:

- Setiap subsistem dalam sistem pendidikan perlu mengambil tanggungjawab dan memulakan
perubahan gaya fikir dan amalan yang merupakan subsistem sendiri tanpa menunggu subsistem lain
berubah

- Mengutamakan subsistem yang berimpak tinggi iaitu subsistem bilik darjah. Ini bermaksud, gaya
fikir guru dan murid serta interaksi sesama mereka memerlukan intervensi dan perubahan yang
drastik.

Untuk melangkah ke masa hadapan yang lebih cemerlang, warga pendidik harus bijak mengurus kejayaan
serta dengan tegas dan berkesan mengatasi pelbagai kelemahan dan kekurangan . Cabaran besar yang perlu
ditangani dalam usaha tersebut adalah pemantapan etika dan budaya kerja berkolaboratif.

Pada peringkat sekolah, penterjemahan hasrat PPPM itu tidak padu pelaksanaannya iaitu secara terpisah-
pisah dan banyak diwarnai oleh garis panduan dan arahan dari atas. Pendekatan preskritif seperti ini sudah
lama membudaya dalam sistem pendidikan kita. Sudah mengambil masa untuk merungkainya namun perlu
dimulakan dengan konsisten.Inisiatif PPPM seperti SARANA, LINUS, KBAT DAN PBS tidak dilihat dalam
kerangka PPPM tetapi dalam bentuk program dan aktiviti berasingan yang mesti dilaksanakan. Pemahaman
serta pelaksanaan yang preskritif dan terpisah-pisah ini tidak produktif serta tidak banyak membantu hasrat
PPPM untuk memberi lebih autonomi kepada sekolah. Justeru, adalah disarankan agar kita berusaha
membimbing sekolah memahami dan melaksanakan hasrat PPPM dalam Bahasa Sekolah supaya lebih
bermakna dan berdaya maju.

Salah satu aspek yang selalu diambil mudah adalah apabila merancang dan mereka bentuk sesuatu inisiatif,
kita sering terlupa satu persoalan pokok.Bagaimanakah penataran inisiatif (dokumen dan lain-lain) itu dapat
memudahkan pemahaman dan pelaksanaan oleh pemegang taruh dan warga guru umpamanya.Sering kali
dokumen yang dihasilkan adalah dalam bentuk bahasa dan sudut pandangan pengubal polisi atau pentadbir
di KPM, JPN, PPD. Istilah dan Bahasa yang digunakan bukan bahasa pelaksana, maka tidak hairanlah jika kita
terpaksa menmghabiskan banyak masa memberi kefahaman kepada pelaksana. Inilah yang dinamakan
pendekatan sistem sebagai ‘failure deman iaitu demand caused by a failure to do something or do something
right for the costumer’.

Sehubungan dengan susulan kepada semua perkara di atas adalah berkisar kepada cabaran kita dalam usaha
penyampaian sebarang mesej utama kepada semua warga guru dengan cepat dan tepat.

Namun demekian, sering kali kita dengan kegagalan komunikasi juga berlaku. Sebagai contoh,
pengumuman tentang pemansuhan penggunaan Gred Purata Sekolah (GPS) di sekolah rendah khususnya
dalam UPSR bermula 2018 tidak diterima dengan menyeluruh kerana didapati terdapat dalam kalangan guru
tidak mengetahuinya dan terdapat sekolah yang masih terikat dengan Key Performance Indeks (KPI)
berbentuk GPS.

Oleh itu, perlu difikirkan bersama-sama pendekatan mudah capai serta komunikasi menyeluruh yang
cepat dan tepat dalam perkongsian sebarang mesej utama pendidikan dengan warga guru. Kerjasama dan
keikhlasan setiap warga pendidik mewujudkan budaya yang komited dan bekerja secara kolaboratif serta
berterusan akan merealisasikan kualiti profesionalisme guru yang cemerlang.

10

SASARAN MIKRO KUALITI SEKOLAH PPPM-MELANGKAH KE HADAPAN
FOKUS DAN GERAK KERJA - TEMA KE-2
Semua tenaga kerja pendidikan hendaklah bersama-sama terus mengorak langkah bagi mewujudkan kerjasama padu kea rah memacu dan melestarikan peningkatan pencapaian keberhasilan Menggunakan satu standard dan instrument pengukuran
(outcome) yang dihasratkan. Saha yang bersungguh-sungguh dalam kalangan barisan pengurusan sekolah dan warga guru di barisan hadapan adalah penting ke arah memacu dan melestarikan Instrumen Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) bukan sesuatu yang baharu dalam
tranformasi dan program yang menyokong kepada peningkatan pencapaian keberhasilan utama. Sasaran keberhasilan mikro dalam peringkat sekolah perlu difahami dan diberi tumpuan utama oleh KUALITI KEMENJADIAN MURID kalangan kepimpinan sekolah. Instrument ini telah mula diperkenalkan sejak tahun 2003 sebagai
semua warga pendidik. Warga pendidik perlu sentiasa bersatu hati dan komited dalam melaksanakan tranformasi serta amalan terbaik yang menyokong peningkatan sasaran keberhasilan pada Memfokuskan kemenjadian murid melalui keberkesanan pelaksanaan dokumen rujukan pengurusan dan alat mengukur kualiti sekolah. Walau bagaimanapun,
peringkat mikro dalam sistem pendidikan negara iaitu Kualiti Sekolah dan Kemenjadian Murid. Oleh itu, semua inisiatif dan intervensi pada peringkat sekolah perlu menjurus dan menyambung instrument ini dilengkapi dengan indikator lain seperti pencapaian akademik dengan wajaran
kepada dua keberhasilan utama ini. Dua keberhasilan utama ini sangat releven dengan pengurusan sekolah dan warga guru. Persoalannya, bagaimana kita memantau dan mengukur kedua-dua dan pelaporan Pentaksiran Berasaskan Sekolah yang besar. Hal ini menyebabkan instrument tersebut dilihat sebagai komponen kecil dalam
pengukuran kualiti sekolah. Strategi pelaksanaannya pula terlalu eksklusif kepada kumpulan
keberhasilan utama ini di sekolah? kepimpinan sekolah dan hanya menjadi medan pengisian skor pada hujung tahun menyebabkan
kehadiran instrumen ini kurang dirasai oleh warga sekolah.

Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 (SKPMg2) yang mula dilaksanakan pada
bulan Mac 2017 adalah instrumen yang diperbaharui sepenuhnya. Instrumen komprehensif ini
mengandungi item-item yang berkaitan tugas pengurusan sedia ada di sekolah yang
dikelompokkan dalam lima standard: Kepimpinan, Pengurusan Organisasi, Pengurusan
Kurikulum, Pengurusan Kokurikulum dan Pengurusan Hal Ehwal Murid, Pembelajaran dan
Pemudahcaraan dan Kemenjadian Murid.

Pelaksanaan SKPMg2 akan mengukuhkan tugas asas di sekolah iaitu merangkumi semua
aspek sedia ada dan telah diperkemaskan secara sistematik. Pelaksanaan yang terbuka sepanjang
tahun membolehkan pihak sekolah secara berterusan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan
serta mengambil tindakan penambahbaikan yang sesuai dengan kemampuan dan keperluan
sekolah. Ini membolehkan pihak sekolah sentiasa bersedia untuk melangkah ke hadapan dan
melaksanakan inisiatif-inisiatif lain untuk kemajuan.

SKPMg2 merupakan platform perubahan yang dioperasikan secara pratikal. Setiap guru atau
anggota khidmat sokongan yang bertanggungjawab terhadap sesuatu tugas akan menggunakan
bahagian tertentu instrumen sebagai panduan pelaksanaan tugas dan pada masa yang sama
membuat penilaian kendiri terhadap tugas yang dilaksanakan. Pengetua/Guru Besar sebagai
pemimpin sekolah pula akan memastikan tanggungjawab meningkatkan kualiti sekolah
dilaksanakan oleh semua warga sekolah secara sistematik dengan kaedah semakan yang
disediakan melalui SKPMg2.

Pelaksanaan SKPMg2 secara menyeluruh secara menyeluruh di sekolah akan meningkatkan
rasa tanggungjawab bersama semua warga untuk memajukan sekolah. Strategi pelaksanaan ini
akhirnya akan menggerakkan seluruh warga sekolah secara bersepadu melaksanakan tugas
meningkatkan kualiti secara sistematik dan mengukuhkan peranan PGB dalam memastikan
semua aspek tugas di sekolah dapat dilaksanakan dengan berkualiti.

Kemenjadian Murid merupakan keberhasilan utama yang merujuk kepada Falsafah Pendidikan
Kebangsaan (FPK). Pendidikan Holistik yang dihasratkan dalam FPK itu telah diungkap dalam
PPPM melalui enam aspirasi murid.

Proses awal membentuk kemenjadian murid yang holistik perlu dilakukan dan dimantapkan
dalam fasa pendidikan wajib enam tahun peringkat rendah dan tiga tahun peringkat menengah
rendah. Inilah masa strategik yang selama ini kita hampir terlepas pandang kerana terlalu
menjurus aspek akademik (pencapaian dalam peperiksaan).

Pentaksiran adalah komponen penting dalam pendidkan kerana pentaksiran memberi
maklumat mengenai perkembangan murid kepada guru, ibu bapa dan murid itu sendiri. Hasil
pentaksiran boleh membantu guru menilai kaedah pengajaran dan aktiviti yang dilaksanakan
dalamn proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks ini, Pentaksiran Berasaskan Sekolah
(PBS) bermula tahun 2011 merupakan satu anjakan paradigm dalam sistem pendidikan negara.

PBS mentaksir bidang akademik dan bukan akademik. Kategori akademik terdiri daripada
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) dan Pentaksiran Pusat (PP), manakala kategori bukan akademik
terdiri daripada pentaksiran Psikometrik (PPsi) dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan
Kokurikulum (PAJSK)

PBS mengukur kejayaan murid bersandarkan standard yang harus dicapai pada suatu tahap
pembelajaran. Adalah diharapkan dengan cara ini, tekanan ke atas murid dan guru dapat
dikurangkan kerana murid tidak dibandingkan dengan kumpulan yang lebih cerdas atau terpaksa
menunggu rakan lain yang belum menguasai sepenuhnya sesuatu kemahiran yang diajar untuk
maju.

Sekiranya dilaksanakan dengan baik dan terancang, PBS bakal mewujudkan persekitaran yang
harmonis dalam kelas untuk perkembangan individu. PBS merupakan makenisme sekali gus
sebagai alat ukur utama dalam kemenjadian murid.

11

BIDANG TUMPUAN PEMBELAJARANBEROREANTASIKAN PERTUMBUHAN PPPM-MELANGKAH KE HADAPAN
(GROWTH) FOKUS DAN GERAK KERJA - TEMA KE-3
Tumpuan kepada kemenjadian murid menjadi agenda utama KPM. Namun, untuk memastikan kemenjadian muriditu suatu reality, KPM telah memperkenalkan Pantaksiran Berasaskan Sekolah
(PBS). PBS pada dasarnya menjadi mekanisme pentaksiran holistik yang diharapkan mengubah tumpuan kepada kemenjadian murid, pertumbuhan murid bukan kepada peperiksaan. Namun Mengoptimumkan kemenjadian murid dalam tempoh fasa awal Sudah tiba masanya KPM membuat perubahan dalam mentaksir murid. Tumpuan
demekian, sistem pendidikan kita sudah terperangkap dengan orientasi peperiksaan sehinggakan PBS juga turut terheret, terbelit dengan peperiksaan dan tidak mudah dirungkai. Dalam dunia persekolahan (6-3 tahun) pentaksiran diberikan kepada pertumbuhan pelajar. Pentaksiran Pembelajaran
pendidikan unrtuk bebas dari sistem peperiksaan secara total adalah tidak begitu praktikal. Peperiksaan dan PBS perlu diletakkan pada perspektif yang betul dan prodiktif agar menjadi kayu berorientasikan pertumbuhan (growth oriented) sesuai memandangkan pada tahap usia
PENTAKSIRAN DAN PEPERIKSAAN enam tahun ini pertumbuhan murid berkembang pesat. Warga pendidik perlu
pengukur yang tepat bagi memastikan pencapaian murid secara holistic. Beberapa perkara perlu diberikan tumpuan bagi menjadikan peperiksaan dan PBS berada pada landasan yang betul untuk Menggunakan pentaksiran dan peperiksaan pada menmanfaatkan seopitimumnya masa strategik dalam tempoh awal fasa persekolahan
mengukur kemenjadian murid. (6-3 tahun) untuk kita memberikan pendidikan asas yang holistik.
masa yang tepat dan kegunaan yang betul
Inilah masanya kita tumpukan kepada penguasaan kompentensi asas dalam kognitif,
PENTAKSIRAN BILIK DARJAH emosi, sosial dan spiritual. Pembangunan sahsiah dan karakter murid melalui penerapan
Mengukuhkan Pentaksiran Bilik Darjah yang dinilai semula adab dan nilai. Dalam maksud lain, pengukuhan asas kemenjadian murid khususnya di
sekolah rendah perlu dilakukan dalam orentasi pertumbuhan.
pelaksanaan dan pelaporannya
Waktu keemasan ini perlu disambar dan diambil oleh warga pendidik untuk
memberikan pendidikan yang bersesuaian dengan tahap perkembangan mereka dan
bukan menitikberatkan peperiksaan semata-mata. Ketika inilah warga pendidik
menggemblengkan keseluruhan usaha untuk memastikan penguasaan kompentensi asas
mencapai tahap yang standard.

Justeru, tindakan KPM memansuhkabn Gred Purata Sekolah (GPS) sebagai indikator
prestasi kepada pihak sekolah diharapkan dapat mengurangkan tekanan kepada pihak
sekolah dan guru supaya mereka dapat memberi fokus yang sewajarnya kepada
kemenjadian murid yang holistik

Negara kita sudah lama terikat dengan oreantasi peperiksaan sehingga terdapatnya
gesaan untuk keluar dari belitan peperiksaan yang lebih memberi tumpuan kepada
banyaknya ‘A’ yang diperoleh murid dalam peperiksaan. Pada hakikatnya, peperiksaan
dapat dimanfaatkan jika kita meletakkan kepentingan peperiksaan pada masa yang tepat
dan kegunaan yang betul.

Satu sudut pandangan lagi menyatakan bahawa peperiksaan boleh dimanfaatkan
selepas kita memberikan pendidikan asas yang kukuh melalui oreantasi pertumbuhan
dalam fasa awal (6-3) sistem pendidikan kita. Apabila anak didik kita mula memasuki ke
fasa menengah atas mereka sudah berganjak ke fasa alam dewasa. Mereka mula
mbertanggungjawab dan mampu membuat keputusan yang matang. Maka pada ketika
ini, amalan penjurusan akademik atau kemahiran yang berorientasi peperiksaan sesuai
dilakukan.

Oleh sebab itu, saranan supaya orientasi pertumbuhan dan orientasi peperiksaan
tidak dilihat sebagai dua entiti yang bertentangan tetapi berada dalam perspektif saling
melengkapi antara kedua-duanya. Bersesuaian dengan matlamat peperiksaan SPM
sebagai peperiksaan awam berbentuk pensijilan, maika sijil tersebut boleh diguna pakai
untuk melanjutkan pengajian atau untuk menceburi bidang pekerjaan

Oleh itu, sistem peperiksaan pada peringkat menengah adalah releven dan sesuai
pPaednatamkseinraenngBailhikaDtsaar.jaJuhsterlauh, KmPuMlabdoilpeehrmkeennaelkruanskdainspeeknoglaghu-nsaeaknolGahrepdaPduaratatahuSnek2o0la1h1
(sGePbSagsaeibasgaalai hindsikaatutorupsarehsatasuinsteukkolamhembebaskan sistem penilaian negara ini yang
berorientasikan peperiksaan. PBD merupakan instrument yang juga boleh dihgunakan
untuk mengukur amalan, nilai dan kerohanian yang dipupuk dalam proses pembelajaran.
Pelaksanaan PBD lebih menyeluruh dan tidak berorientasikan peperiksaan. Pada tahap
ini, murid ditaksir melalui dalam pelbagai dimensi jasmani dan kesihatan serta mengukur
kecenderungan murid yang memberi indikator terhadap potensi atau bakat murid itu
sendiri.Pentaksiran yang holistik memberikan satu asas yang kukuh untuk memupuk
potensi dan bakat murid di peringkat menengah. Guru-guru sekolah menengah akan
bersedia menerima pelajar yang telah dikenal pasti minat mereka. Melangkah Ke
Hadapan, guru-guru di sekolah menengah akan mempunyai gambaran jelas tentang
profil murid yang bakal mereka terima. Persediaan awal dapat dibuat bagi
mengembangkan potensi murid.

Apabila dinilai secara keseluruhan berdasarkan kajian yang telah dibuat oleh BPPDP
(2017), terdapat ruang yang ketara untuk kita memeriksa lebih lanjut dan menambahbaik
pelaksanaan PBS.Walau bagaimanapun, berdasarkan pemberatan implikasi terhadap
kemenjadian murid mengikut empat komponen PBS (PP,PBD,PAJSK,Psikometrik), LPM
melaporkan bahawa Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) memberikan signifikan yang tinggi.
Seterusnya, pengalaman menghasilkan pelaporan Pentaksiran Sekolah rendah pada
tahun 2017 didapati, pengumpulan dan analisis PBD tidak semantap komponen-
komponen yang lain.Oleh itu, dalam konteks PBS, kita perlu memberikan focus utama
kepada menilai semula secarakeseluruhan pelaksanaan PBD di sekolah. Sebagai langkah
awal, BPK perlu melihat semula pelaporan harian PBD

12

PROGRAM STRATEGIKpend DIALOG PRESTASI DALAM PROGRAM TRANFORMASI DAERAH PPPM-MELANGKAH KE HADAPAN
Forum untuk menyemak prestasi Menyediakan checkpoint secara berkala untuk setiapFOKUS DAN GERAK KERJA - TEMA KE-4
Pelbagai program dan aktiviti telah dilaksanakan oleh KPNM dalam menggerakkan tranformasi pendidikan. Dalam focus dan Gerak Kerja 2018, tiga program yang strategic dipilih iaitu Program
Dialog Prestasi, Program Tranformasi sekolah ([email protected]%) dan Komuniti Pembelajaran Profesional (PLC)Rasional ketiga-tiga program ini dipilih adalah berdasarkan kepacayaan bahawa kejayaan peringkat Dialog prestasi adalah aktiviti utama dalam pelaksanaan Program Tranformasi Daerah (DTP). Dialog Prestasi
merupakkan satu forum antara pihak KPM dengan JPN, JPN dengan PPD dan PPD dengan pemimpin sekolah dalam
tranformasi perlu digerakkan oleh guru sebagai pelaksana utama. Sekolah merupakan struktur yang paling hadapan dan paling memberi impak kepada kemenjadian murid. Sehubungan dengan itu, PROGRAM TRANFORMASI SEKOLAH (TS25) daerah masing-masing. Seterusnya dipanjangkan antara pentadbir dengan guru-guru pada peringkat sekolah.
ketiga-tiga program strategic ini perlu diberikan kefahaman yang kukuh kepada pihak pelaksana utama iaitu guru-guru agar segala strategi yang diatur akan beroleh kejayaan yang cemerlang
Menggunakan pentaksiran dan peperiksaan pada masa Program ini mempunyai kekuatan tersendiri yang dapat memacu tranformasi pendidikan. Antara lain, program
yang tepat dan kegunaan yang betul ini dapat:

KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESSIONAL (PLC) - Menerapkan budaya kerja yang menekankan kepada kepentingan data, intervensi berfokus dan
pemantauan berterusan
Mengukuhkan Pentaksiran Bilik Darjah yang dinilai semula
pelaksanaan dan pelaporannya - Memberi penekanan kepada aspek maklum balas ( feedback) yang menjadi perkara pokok untuk
melaksanakan penambahbaikan.

Satu aspek penting dalam Dailog Prestasi adalah pemantauan (checkpoints) yang diadakan antara pihak atasan
dengan pelaksana menilai dan memastikan penyampaian berada pada landasan yang betul. Amalan dalam
melaksanakan sesuatu program sebelum ini yang patut dilihat semula adalah dari aspek pelaporan. Biasanya,
pemantauan sesuatu program berakhir dengan ‘pelaporan’ berdasarkan templet yang disediakan.Jika program ini
melibatkan sekolah, pelaporan disediakan oleh pihak sekolah untuk dipanjangkan ke PPD, mungkin juga ke JPN dan
seterusnya ke KPM. Urus setia akan mengumpul pelaporan dan menyediakan rumusan akhir yang menggambarkan
status pelaksanaan program. Amalan ini kurang produktif kerana pelapor lebih bersifat rutin bagi memenuhi
keperluan pemantauan untuk memastikan pelaksana program telah melaksanakan program. Fokus kepada
kejayaan atau penambahbaikan program telah bertukar kepada laporan dan bukan kepada maklum balas yang
boleh menggerakkan pelaksanaan program dengan lebih baik.Sebenarnya, dalam sebarang pemantauan, maklum
balas (chechpoint) berkualiti yang memberi kesann yang cepat terutama kepada pelaksana program. Maklum balas
perlu kepada pelaksanaprogram untuk tindakan pembetulan dan penambahbaikan yang boleh menggerakkan
pelaksanaan program dengan lebih baik. Lebih cepat maklum balas diperoleh maka lebih baik dan bermanfaat demi
keberkesanan program. Oleh itu, Dialog Prestasi Pendidikan diyakini dapat mempercepatkan maklum balas
berkualiti kepada pelaksana program untuk mempercepatkan proses tindakan pembetulan dan penambahbaikan.

5 objektif Dialog Prestasi iaitu Fokus dan Akauntabiliti, Memantau Prestasi, Mengenal Pasti Masalah,
Penyelesaian Masalah dan Sokongan dan Mengetengahkan Isu. 4 Kluster Fokus Utama Dialog Prestasi iaitu
Enrolmen Murid (kehadiran, keciciran, enrolmen prasekolah, SK dan SM), Kemenjadian Murid (PBS-PBD, UPSR,
pencapaian tahap minima dan PAK21), Hal Ehwal Murid (merangkumi aspek disiplin, SES, jantina demografi
setempat) dan Penarafan Kecemerlangan PPD (kepimpinan, organisasi dan keberhasilan:SKPMg2)

Program Tranformasi Sekolah 2025 (TS25) adalah model milik KPM yang digerakkan memalui kepakaran dalaman
perubahan dan memfokuskan kepada sokongan terhadap sekolah secara berterusan. Program ini merupakan
sebahagian daripada usaha KPM kea rah sekolah berkualiti dan kemenjadian murid. Program ini merupakan
pendekatan ‘whole schoo improvement ’ sebagai strategi perubahan pendidikan dengan mengaplikasikan amalan
terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam pengejaran dan pembelajaran (PdP).
Strategi ini selari dengan hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-
2025 Konsep TS25 adalah satu usaha kea rah melahirkan modal insan unggul melalui persekitaran pembelajaran
yang menyeronokkan dan penglibatan pembelajaran murid yang aktif lagi bermakna. Untuk mewujudkan scenario
ini, sekolah tranformasi memerlukan kepimpinan yang berkualiti dan mempunyai aspirasi tinggi dengan komitmen
ibu bapa dan komuniti yang padu. Program ini bertujuan mengaplikasikan amalan PdP terbaik dengan mewujudkan
persekitaran pembelajaran berkesan. Oleh itu, salah satu penekanan program ini adalah membangunkan kepakaran
dalaman melalui latihan komprehensif dan berstruktur kepada pembimbing bagi membangunkan persekitaran
pembelajaran yang berkesan. Program ini juga memantapkan kepimpinan sekolah, memaksimumkan potensi guru
dan murid melalui peningkatan kualiti pembelajaran dan pembelajaran serta mengukuhkan penglibatan ibu bapa,
komuniti dan pihak berkepentingan demi kejayaan murid. Dalam membangunkan sekolah TS25, KPM telah melatih
pemimpin sekolah untuk mengupayakan guru-guru dengan mewujudkan School Leadership Team (SLT) yang terdiri
daripada Pengetua, Guru Besar, Penolong Kanan dan Educational Leadership and Instructional Team (Rakan Elit).
Kumpulan ini bertanggungjawab menyedia, melaksana dan memantau Pelan Intervensi Tranformasi Sekolah
(PInTaS). Pengupayaan pemimpin pertengahan juga menjadi agenda TS25 dalam proses melahirkan sekolah
berkualiti. Pemimpin juga disarankan untuk membangunkan sekolah masing-masing berasaskan data dan
maklumat. Di samping itu, pelbagai cara digunakan untuk meningkatkanpendekatan pedagogi agar PdP dalam bilik
darjah menyeronokkan dan berkesan.

Salah satu saranan penting yang ditonjolkan dalam PPPM adalah peningkatan pembangunan profesionalisme yang
berterusan menggunakan pendekatan in-situ.

Pendekatan ‘cascading’ yang kita amalkan sebelum ini ternyata tidak banyak membantu guru secara
berterusan dan konsisten terutama aspek ‘knoe-hoe’ pedagogi dalam bilik darjah. Pada hal, inilah aspek penting
menjayakan keberkesanan perubahan dalam bilik darjah.Oleh itu, salah satu pendekatan in-situ yang perlu
dibudayakan pada peringkat terutama di sekolah adalah konsep Komuniti Pembelajaran Profesional (Profesional
Learning Community)Komuniti pembelajaran professional (PLC) kerap dirujuk sebagai kumpulan guru-guru yang
bertemu secara kerap, berkongsi pengalaman dan kepakaran untuk mempertingkatkan pengajaran dalam usaha
meningkatkan pencapaian pelajar.

Antara kekuatan PLC adalah:
- perkongsian pengalaman dan kepekaran professional di tempat masing-masing.
- dapat mengenal pasti pemasalahan sebenar bilik darjah dan menyediakan kaedah penyelesaian mengikut

keperluan sebenar
- Pendekatan ini boleh dilakukan secara berterusan mengikut keperluan dan kesesuaian masa sekolah.
Inilah pendekatan yang perlu berterusan agar guru terus berkarya untuk menjadikan PdP menarik dan
berkesan.

13

HARAPAN

Adalah diharapkan One Page Management
Tool ini iaitu Melangkah ke Hadapan: Fokus
Gerak Kerja KPM yang dipinda dan dihuraikan

berdasarkan buku Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia 2013-1025 akan dapat
menjadi satu panduan yang dapat membentuk
kefahaman yang menyeluruh kepada semua
warga KPM terhadap perkara utama yang
menjadi agenda KPM iaitu Kemenjadian Murid.

Berdasarkan huraian padat ini, seharusnya
warga KPM sudah dapat menanggap akan

hasrat yang diingini. Seterusnya, dapat
memberi kefahaman yang jelas kepada warga

KPM tentang ke mana danapa yang ingin
dicapai dalam usaha mengangkat pendidikan

negara ke

PERSADA
DUNIA

14

15

16

1

17

18

19

MATLAMAT SEKOLAH

VISI
Beriltizam Menjadi Pemangkin Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI
Berazam Untuk Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan

Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

SLOGAN
Berusaha Berjaya

NILAI SEKOLAH
Membahagiakan, Hormat-Menghormati dan Disayangi

OBJEKTIF
▪ Menempatkan Sekolah Kebangsaan Seri Telok ke tahap kebanggaan dan

kepercayaan dalam kalangan penduduk-penduduk tempatan khasnya, masyarakat
di sekitar amnya, melalui kejayaan-kejayaan yang dicapai:
▪ Memberi pendidikan asas yang kukuh kepada semua murid dangan memupuk
semangat belajar serta sikap ingin belajar dengan cemerlang.
▪ Meningkatkan prestasi kurikukum dan kokurikulum serta memberi peluang sama
rata kepada semua murid.
▪ Mewujudkan persekitaran sekolah yang ceria, bersih dan harmoni.
▪ Memupuk nilai Membahagiakan, Disayangi dan Saling Menghormati dalam kalangan
warga sekolah.
▪ Mengurangkan kes-kes disiplin dan salah laku dalam kalangan murid.

20

PIAGAM PELANGGAN

Kami Warga Sekolah Kebangsaan Parit Lapis,
dengan penuh tekad dan iltizam, berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha

untuk :

1. Memastikan semua murid dapat memulakan pembelajaran pada hari pertama sesi persekolahan.
2. Mengutamakan dan sentiasa peka terhadap kehendak kebajikan, keselamatan dan kemajuan murid.
3. Memberikan perkhidmatan yang baik, ikhlas, jujur serta berusaha memperkembangkan potensi individu

murid berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
4. Memupuk nilai disayangi, membahagiakan, saling menghormati dan disayangi dalam kalangan warga

sekolah.
5. Memastikan murid mendapat ilmu, bimbingan, pendidikan yang setimpal dan berterusan untuk menjadi

murid yang berdisiplin, bertanggungjawab, berakhlak mulia, cerdas dan cergas.
6. Mewujudkan suasana sekolah yang bersih, ceria dan tempat pembelajaran yang kondusif kepada

warga sekolah.
7. Memberi perkhidmatan yang cekap dan bekerjasama kepada setiap pelanggan termasuk jabatan-

jabatan kerajaan dan badan badan sukarela.
8. Bersedia memberi penerangan dan maklumat terkini dengan lengkap, tepat dan cepat kepada yang

berkenaan melalui pengurusan digital.
9. Sentiasa bersedia dan sanggup menerima pendapat, cadangan, syor dan teguran yang membina

daripada semua pihak demi mempertingkat prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan akademik.
10. Memastikan PdPc dan Kelas Abad 21 dilaksanakan dengan jayanya.
11. Memastikan kejayaan murid dalam UPSR, kurikulum dan kokurikulum pada tahap maksimum.
12. Memastikan 6 Aspirasi Murid dilaksana demi merealisasikan kemenjadian murid.
13. Menyediakan kesamarataan akses kepada semua murid.
14. Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dan

digalakkan mempelajari bahasa tambahan.
15. Melahirkan murid dengan penghayatan nilai.
16. Menfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di sekolah.
17. Mentrasformasi kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian sekolah.
18. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sekor swasta secara meluas.
19. Memaksimumkan keberhasilan bagi setiap murid.
20. Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung.

21

LAGU SEKOLAH

BERGERAK MAJU

KAMI MURID SEKOLAH PARIT LAPIS,
BERAZAM MENAMBAHKAN ILMU DI DADA,

BILA BESAR KELAK TIDAK KECEWA,
BERJASA PADA NEGARA,

PADA ALLAH KAMI SEMUA BERSERAH,
KEPADA RAJA TURUTILAH PERINTAH,
DISIPLINKANLAH DIRI TINGGI PERIBADI,

AGAR BANGSA TETAP MEGAH,
GURU,IBU BAPA DAN MASYARAKAT,

TETAP SENTIASA KERJASAMA,
BERAT RINGAN DITANGGUNG SAMA RASA,

ITULAH AMALAN KITA,
NAMAMU AKAN TETAP KAMI JAGA,
KAMI TAKKAN RELA DICACAT DICELA,
ITU TEKAD KAMI PELAJAR SEMUA,

BERJAYA BERGERAK MAJU.

CIPTAAN: EN. MOHD. YASSIN B. SADEK.

22

SEJARAH SEKOLAH

Sekolah Kebangsaan Parit Lapis terletak dalam daerah Batu Pahat Johor Darul Takzim. Sekolah ini beralamat
di Jalan Low Piak , 83000 Batu Pahat. Sekolah ini dipimpin oleh Puan Hajah Samidah binti Md Talib selaku guru
besar bermula pada 15.06.2017 hingga kini.

Pada tahun 1956, dengan dana sebanyak RM 3 000.00 iaitu hasil derma daripada orang ramai dan RM
2 600.00 dana bantuan kerajaan dan juga semangat bergotong royong penduduk Kampung Parit Lapis, maka
tertegaklah sebuah banggunan kayu berukuran 120 kaki Panjang dan 20 kaki lebar, berdinding papan, berlantai
simen dan beratap rumbia. Bangunan ini diberi nama Sekolah Melayu Parit Lapis.

Sekolah Melayu Parit Lapis terletak di atas sebidang tanah, berukuran 1e 0r 23p yang telah diwakafkan
oleh oleh Allahyarhamah Puan Khadijah binti Abd Rauf. Manakala sebidang tanah lagi yang berukuran 1e 0r 23p
telah dibeli oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Pembinaan sekolah ini adalah hasil inisiatif
Allahyarham Cikgu Ismail bin Sarpan. Sekolah ini mula beroperasi pada 16.09.1956 dengan bilangan murid
seramai 90 orang murid dan 3 orang guru. Guru Besar yang pertama ialah Allahyarham Cikgu Omar bin
Mahmood. Tapak sekolah ini diserahkan kepada KPM pada 02.11.1958.

Pada tahun 1971, hasil Kerjasama orang Kampung Parit Lapis, terbina sebuah lagi bangunan kayu yang
mengandungi tiga bilik darjah, sebuah kantin dan sebuah bangunan perpustakaan hasil sumbangan PIBG.
Bilangan murid juga semakin bertambah iaitu seramai 249 orang murid.

Seterusnya, pada tahun 1972, kerajaan telah membina bangunan batu dua tingkat bagi menampung
pertambahan murid yang kian meningkat. Bangunan ini mengandungi 3 buah bilik darjah, sebuah pejabat,
sebuah stor dan bilik air serta tandas. Sekolah ini telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji
Othman bin Saat, Menteri Besar Johor pada tahun 20.01.1977. Sekolah melayu Parit Lapis telah ditukar
Namanya kepada Sekolah Kebangsaan Parit Lapis.

Dalam perkembangan arus pendidikan negara, tidak ada murid yang tercicir. Justeru, SK Parit Lapis
telah diamanahkan untuk mengendalikan kelas Kanak-kanak yang mempunyai masalah pembelajaran pada
tahun 2001, sebuah bangunan batu yang mengandungi sebuah bengkel kemahiran hidup dan sebuah bilik
Pendidikan khas siap dibina pada tahun 2001.

Pertambahan penduduk yang semakin pesat telah menyebabkan pertambahan murid . Pada tahun
2011, sebuah lagi bangunan baharu empat tingkat telah dibina bagi menampung pertambahan jumlah murid.
Bangunan ini dilengkapi dengan 6 buah bilik darjah, pusat sumber , makmal sains, bilik akses komputer, bilik
kemahiran hidup , bilik mesyuarat, bilik guru, bilik j-QAF, bilik solat, pejabat, bilik Pendidikan akses kendiri, bilik
SPBT , tandas guru dan murid, bilik bimbingan dan kaunseling serta stor.

23

LENCANA SEKOLAH

1. Ukuran lencana : 3 cm x 3 cm
2. Binaan Asas :

2.1 Berbentuk perisai bermaksud sekolah adalah institusi kukuh yang dikawal oleh undang-
undang dan peraturan

2.2 Buku yang terbuka bermaksud sekolah adalah institusi asas ilmu pengetahuna yang boleh
digarap dari pelbagai sumber untuk membina masyarakat yang cintakan ilmu

BENDERA SEKOLAH

1 • Warna biru melambangkan konsep kesejahteraan dan perpaduan antara murid, guru
ibubapa kakitangan dan masyarakat setempat

2 • Warna merah melambangkan kekuatan, kejituan dan ketahanan fizikal, rohani dan minda

dalam proses penerokaan ilmu

3 • Warna kuning pada keseluruhan bendera melambangkan kesetiaan kepada raja dan

negara .

24

MAKLUMAT KAKITANGAN SEKOLAH

BIL NAMA JAWATAN GRED NO. KP OPSYEN NO. TEL
1 SAMIDAH BT MD TALIB GB PM 0173615365
2 MUHAMMAD FAHMI B. AZIZ GPK 1 DG44 650804016046 PI 0197529410
3 ZAHANITA BINTI HAJI [email protected] GPK HEM DG42 760920015259 0197555440
4 RADZIAH BINTI MOHD HASHIM GPK KOKU PI/BA 0197297170
Dg44 780513015276 PENDIDIKAN
DG42 710115016384 SENI VISUAL 01116667559
PJK 0173170077
6 AHMAD AFANDI B. SAIDI GAB DG44 720527015475 PPKI
7 MUHAMMAD NOR AKHBARVILDAN B GPKI DG42 811001016645

KAMARUDIN GAB DG44 671204015536 PI 0127100291
8 HASIFAH BT. ARIFFIN GPKI DG44 831021016018 PPKI 0127841215
9 ILI SHAZWANI BT. ISMAIL GAB DG44 790306015256 MATEMATIK 0177433765
10 IRMA IRYAWATI BT. JUWAHIR GAB DG44 820124145521 BAHASA ARAB 0195081150
11 MOHAMAD NIZAM B. ABD JAMIL GAG DG44 820521016117 P.ISLAM 0122307098
12 MOHD AMINURRASYID B. KUSNI GAB DG44 860409595151 PI 0134066845
13 MUHAMMAD FIZRI B. JAMAL GAG DG44 780607016296 P.ISLAM 0197424345
14 NOORULHUDA BT. MOHD YUSOF GAB DG44 700702135274 PM 0177292271
15 NUR IZRA BT. ABDULLAH GPM DG41 901118016680 PEMULIHAN 0177361257
16 NUR SYARA AFIQAH BT. BAHARUDIN GAB DG44 810826015511
17 MOHAMAD FAIZAL B. AMIR GAB DGA42 690109106222 PJK 01115407473
18 SARIMAH BT. JUBAIDI GAB DG44 760403016632 BM 0137443078
19 SAPIAH BT. MISRAN GAB DG48 780812015516 SAINS 0177696007
20 SABARIAH BT. MAT SONO GAB DG44 801203065104 MATEMATIK 0127225874
21 SH. ERIN BT SY. SEMAN GAB DG42 671221015298 P.KHAS 0192788941
22 SH. MASHITAH BT. SY MOHAMED GAB DC41 880628015522
23 NUR NABEELA BT. ILIAS GAB DG41 930106045284 MUZIK 0197276067
24 VINOTHINI A/P RAMASAMY GAB DGA38 690803015785 P.ISLAM 0148282039
25 YUNOS B. JAPRI GAB DG42 810318115241 SAINS 0189464538
26 ZAINUDIN B. ABU BAKAR GAB DGA38 690707015347 MATEMATIK 0137228626
27 ZAINUDIN B. MASUD GAB DG41 910722016841 SAINS 0127348864
28 ZULFAZREEN B. SALIKIN GAB DG44 780513015102 BM 0137228626
29 ZURINA BT. AHMAD GAB DG42 811006016142 P.ISLAM 0197499209
30 NURSHAHIDAH BT. JUNID GAB N19 620616015292 MATEMATIK 0137238501
31 NORLILA BT. NORDIN GAB N17 741218017170 PRASEKOLAH 0177743552
32 ROZANA BT. ABDUL RAHMAN GAB N17 840411015664 P/O 0177211244
GAB N17 890703015346 AKP 0167803832
33 SITI HASLINDA BT. TAIB
34 NOR HAMIZAH BT. DOL WAHID AKP 0177822805
AKP 0197758930

25

PEKERJA KEBERSIHAN

BIL NAMA No.KP

1. Hairul nizam Bin Japar @ 810216-10-6373
Jaafar
650420-10-6579
2. Kamaludin Bin Zakaria

3.

PENGAWAL KESELAMATAN

BIL NAMA No.KP

1. Jaraie Jilani 630908-01-5795
2. Ahmad Saman 750101-21-5215
3. Aika 000704011956
4. Mira 000721010584

26

KELAS DAN ENROLMEN MURID

BIL KELAS GURU KELAS GURU KELAS 2/PEM. ENROLMENT CATATAN

KELAS

1 1 ZAMRUD AMINURRASYID BIN SARIMAH BINTI 20

KUSNI JUBAIDI

2 1 MUTIARA SHARIFAH MASHITAH NOORULHUDA BINTI 20

BT SY. MOHAMED MOHD YUSOF

3 2 ZAMRUD IRMA IRYAWATI BINTI 20

JUWAHIR NUR SYARA AFIQAH

4 2 MUTIARA ZAINUDIN BIN ABU BINTI BAHARUDIN 20

BAKAR

5 3 ZAMRUD VINOHTHINI A/P *MOHAMAD FAIZAL BIN 19

RAMASAMY AMIR

6 3 MUTIARA NUR NABEELA BINTI MOHAMAD NIZAM BIN 20

ILIAS A JAMIL

7 4 ZAMRUD ZULFAZREEN BIN YUNOS BIN JAPRI 23

SALIKIN

8 4 MUTIARA SAPIAH BINTI AHMAD AFANDI BIN 22

MISRAN SAIDI

9 5 ZAMRUD ZURINA BINTI AHMAD 23

10 5 MUTIARA MUHAMAD FIZRI BIN ZAINUDIN BIN MASUD 24

JAMAL

11 6 ZAMRUD HASIFAH BINTI MUHAMMAD FAIZAL 18

ARIFFIN BIN AMIR

12 6 MUTIARA SABARIAH BINTI MAT NUR IZRA BINTI 20

SONO ABDULLAH

13 PK NILAM MUHAMMAD NOR ILI SHAZWANI BINTI 6

AKHBAR VILDAN B. ISMAIL/ NOR HAMIZAH

KAMARUDIN BINTI DOL WAHID

14 PK DELIMA SH ERIN BINTI SY. ILI SHAZWANI BINTI 6

SEMAN ISMAIL/ SITI KHALIJAH

BT KAMARI

15 PRASEKOLAH NURSHAHIDAH BINTI SITI HASLINDA BINTI 25

JUNID TAIB

27

PENILAIAN BERSEPADU PPP

PENGERUSI : HJH SAMIDAH BT MD TALIB GURU BESAR
TIMBALAN PENGERUSI : EN. MUHAMMAD FAHMI B. AZIZ PK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI 1 : PN. ZAHANITA BINTI BORHAN PK HEM
NAIB PENGERUSI 2 : PN. RADZIAH BINTI HASHIM PK KOKURIKULUM

BIL PYD PP1 PP2
YUSRI BIN JARKASI
1 SAMIDAH BT MD TALIB SAMIDAH BT MD TALIB YUSRI BIN JARKASI
PP1
2 MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ PP2
3 ZAHANITA BINTI BORHAN
4 RADZIAH BINTI HASHIM MUHAMMAD FAHMI BIN SAMIDAH BT
BIL PYD AZIZ MD TALIB
1 HASIFAH BT ARIFFIN
2 IRMA IRYAWATI BT JUWAHIR PP1 PP2
3 MUHAMMAD FIZRI B. JAMAL
4 NOORULHUDA BT MOHD YUSOF ZAHANITA BINTI SAMIDAH BT
5 NUR SYARA AFIQAH BT BAHARUDIN [email protected] MD TALIB
6 VINOTHINI A/P RAMASAMY
7 YUNOS B. HJ [email protected] PP1 PP2
8 NUR SHAHIDAH BT JUNID
9 SAPIAH BINTI MISRAN RADZIAH BINTI SAMIDAH BT MD
HASHIM TALIB
BIL PYD
1 SABARIAH BT MAT SONO
2 MOHD AMINURRASYID B. KUSNI
3 NUR IZRA BT ABDULLAH
4 SARIMAH BT JUBAIDI
5 ZAINUDIN B. ABU BAKAR
6 ZULFAZREEN B. SALIKIN
7 NUR NABEELA BT ILIAS
8 MOHAMAD NIZAM BIN ABD JAMIL
BIL PYD
1 AHMAD AFANDI B. SAIDI
2 ILI SHAZWANI BT ISMAIL
3 MOHAMAD FAIZAL BIN AMIR
4 SH.ERIN BT SYED SEMAN
5 SH. MASHITAH BT SY. MOHAMED
6 ZURINA BT AHMAD
7 ZAINUDIN B. MA’SUD
8 MUHAMMAD NOR AKHBARVILDAN BIN

KAMARUDIN

28

PENILAIAN LNPT AKP

PYD PP1 PP2
SAMIDAH BT MD TALIB
NORLILA BT NORDIN

ROZANA BT ABD RAHMAN MUHAMMAD FAHMI BIN
SITI HASLINDA BT TAIB AZIZ

NOR HAMIZAH BT DOL WAHID

SITI KHALIJAH BINTI KAMARI

JADUAL PELAKSANAAN SKT (HRMIS)

BIL TARIKH PERKARA TINDAKAN
AKP
1 JAN-FEB PENGISIAN SENARAI KERJA TAHUNAN AKP
AKP
2 MAC -OKTOBER SEMAKAN PENAMBAHAN DAN
3 OKTOBER PENGGUGURAN TUGAS(SKT) PP1 DAN PP2
PENGISIAN PERATUSAN SKT

4 NOVEMBER PENGISIAN MARKAH SKT DAN HANTAR
(HRMIS-ONLINE)

29

PENCERAPAN PDPc GURU

PENGAWAI PEGAWAI YANG DINILAI/CERAP JAN – FEB MAC APR -JUL OGOS -NOV
PENILAI (KENDIRI)
MUHAMMAD FAHMI B. AZIZ
SAMIDAH BT ZAHANITA BINTI BORHAN
MD TALIB RADZIAH BINTI HASHIM
MUHAMMAD NOR AKHBARVILDAN
(GURU BESAR) BIN KAMARUDIN
NUR SHAHIDAH BT JUNID

SAPIAH BINTI MISRAN

MOHAMAD NIZAM BIN ABD JAMIL

MUHAMMAD HASIFAH BT ARIFFIN
FAHMI B. AZIZ IRMA IRYAWATI BT JUWAHIR
MUHAMMAD FIZRI B. JAMAL
(GPK PENTADBIRAN) NOORULHUDA BT MOHD YUSOF
NUR SYARA AFIQAH BT BAHARUDIN
RADZIAH BINTI VINOTHINI A/P RAMASAMY
HASHIM YUNOS B. HJ [email protected]
AHMAD AFANDI B. SAIDI
(GPK KOKU) ILI SHAZWANI BT ISMAIL
MOHAMAD FAIZAL BIN AMIR
ZAHANITA BINTI SH.ERIN BT SYED SEMAN
BORHAN SH. MASHITAH BT SY. MOHAMED
(GPK HEM) ZURINA BT AHMAD
ZAINUDIN B. MA’SUD
SABARIAH BT MAT SONO
MOHD AMINURRASYID B. KUSNI
NUR IZRA BT ABDULLAH
SARIMAH BT JUBAIDI
ZAINUDIN B. ABU BAKAR
ZULFAZREEN B. SALIKIN
NUR NABEELA BT ILIAS

30

PIBG

Yang Dipertua PIBG : En. Fahrurazi bin Sarimin
Naib Yang Dipertua PIBG : Pn Mazlina bt Samuri
Setiausaha : Ustaz Azizul Hakim bin Abd Samad
Bendahari : Cik Najwa bt. Md Nasir
Jawatankuasa : Pn Rogayah bt Mohamad

Juruaudit Pn. Rosila bt Samen
Pn. Siti Rohaya bt Muhamad
En. Mukhtar b Mohd Zain
Pn Azlinda bt Saat
En Rahmad b Na’am
Pn. Zarina bt Rais
Pn. Afifah bt. Mansor
Pn. Herdayanti bt Hassim
Pn Mardiana bt Rosmin
Pn. Zaiton bt Muhaimin
En Zulhelmie b Barom
En Abd Kahar b Maslan
: Tn. Hj. Shahrudin b. Ahmad
Pn Yusnita bt Mohd Salleh

31

PELAN S

3

SEKOLAH

32

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2022

KUMPULAN A
Sekolah-sekolah di negeri : Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
1 MINGGU
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI
2 3
HARI GANTI CUTI AWAL TAHUN 10

01.01.2021 – 19.01.2021 19 1
8
20.01.2021 31.01.2021 8 2
5
01.02.2021 28.02.2021 17 1

01.03.2021 25.03.2021 19 7

JUMLAH HARI 44 1

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 12

26.03.2021 – 03.04.2021 9 3

04.04.2021 30.04.2021 20

01.05.2021 27.05.2021 16

JUMLAH HARI 36

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

28.05.2021-12.06.2021 16

13.06.2021 30.06.2021 14

01.07.2021 15.07. 2021 11

JUMLAH HARI 25

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

16.07.2021-24.07.2021 9

25.07.2021 31.07.2021 5

01.08.2021 31.08. 2021 21

01.09.2021 09.09.2021 7

JUMLAH HARI 33

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

10.09.2021 – 18.09.2021 9

19.09.2021 30.09.2021 10

01.10.2021 30.10.2021 20

01.11.2021 30.11.2021 19

01.12.2021 09.12.2021 7

JUMLAH HARI 56

CUTI AKHIR TAHUN

10.12.2021 – 30.12.2021 22

Hari ganti adalah hari yang pendidikan hendaklah dijalankan di sekolah bagi menggantikan hari yang
pendidikan tidak dapat dijalankan atau apa-apa sebab yang dililuskan oleh pendaftar. Hari gaanti
persekolahanbagi sekolah-sekolah kumpulan B boleh diambil daripada mana-mana hari Sabtu minggu ke 2
atau ke 4 dalam mana-mana bulan pada tahun 2022, jika guru besar atau pengetua mendapati bahawa hari
sekolah bagi sekolahnya adalah kurang dari satu ratus Sembilan puluh (190) hari.

33

CUTI PERAYAAN TAHUN 2022

34

JADUAL HARI KELEPASAN AM
NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM

TAHUN 2022

BIL HARI KELEPASAN AM TARIKH HARI

1. Hari Thaipusam ** 18 Januari Selasa
2. Tahun Baru Cina 1 Februari Selasa
3. Tahun Baru Cina (Hari Kedua) 2 Februari Rabu
4. Hari Keputeraan Rasmi DYMM Sultan Johor ** Rabu
5. Awal Ramadan ** 23 Mac Ahad
6. Hari Pekerja 3 April Ahad
7. Hari Raya Puasa * 1 Mei Selasa
8. Hari Raya Puasa (Hari Kedua) * 3 Mei Rabu
9. Hari Wesak 4 Mei Ahad
15 Mei
Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di- Isnin
10. Pertuan Agong 6 Jun Ahad
11. Hari Raya Qurban * 10 Julai Sabtu
12. Awal Muharram (Ma’al Hijrah) 30 Julai Rabu
13. Hari Kebangsaan 31 Ogos Sabtu
15. Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar ** 3 September Jumaat
15. Hari Malaysia 16 September
Ahad
Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. 9 Oktober Isnin
16. (Maulidur Rasul) 24 Oktober Ahad
17. Hari Deepavali * 25 Disember
18. Hari Krismas

Catatan:

*Tertakluk kepada pindaan
**Hari Kelepasan Am Negeri

Peringatan

Apabila hari kelepasan itu jatuh pada hari kelepasan mingguan (Jumaat), maka hari tersebut
digantikan pada hari Ahad. Jika hari Ahad itu pula sedia menjadi hari kelepasan, maka hari yang
berikutnya dijadikan hari kelepasan am.

35

KALENDAR 2022

36

MINGGU PERSEKOLAHAN
KUMPULAN A 2022

MINGGU TARIKH MINGGU TARIKH

CUTI AWAL TAHUN 22 04.07.2021 – 10.07.2021

01.01.2022 – 19.01.2022 23 11.07.2021 – 15.07.2021

1 20.01.2022 – 23.01. 2022 CUTI PERTENHAHAN PENGGAL

2 24.01. 2022 -30.01. 2022 16.07.2022 – 24.0702022

3 01.02. 2022 – 06.02.2022 24 25.07.2021 – 31. 07.2021

4 07.02.2021 – 13.02.2021 25 01.08.2021 – 01.08.2021

5 14.02.2021 – 21.02.2021 26 08.08.2021 – 14.08.2021

6 21.02.2021 – 27.02.2021 27 15.08.2021 – 21.08.2021

7 28.02.2021 – 06.03.2021 28 22.08.2021 – 28.08.2021

8 07.03.2021 – 13.02.2021 29 29.08.2021 – 04.09.2021

9 14.03.2021 – 20.03.2021 30 05.09.2021 – 09.09.2021

10 21.03.2021 – 25.03.2021 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 10.09.2022 – 18.09.2022

16.03.2022 – 03.04.2022 31 20.09.2021 – 25.09.2021

11 04.04.2021-10.04.2021 32 26.09.2021 – 02.01.2021

12 11.04.2021 – 17.04.2021 33 03.01.2021 – 09.10.2021

13 18.04.2021 -24.04.2021 34 10.10.2021 – 16.10.2021

14 25.04.2021 – 01.05.2021 35 17.10.2021 – 23.10.2021

15 02.05.2021 – 08.05.2021 36 24.10.2021 – 30.10.2021

16 09.05.2021 – 15.05.2021 37 31.10.2021 – 06.11.2021

17 16.05.2021 – 22.05.2021 38 07.11.2021 -13.11.2021

18 23.05.2021 – 27.05.2021 39 14.11.2021 – 20.11.2021

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 40 21.11.2021 – 27.11.2021

28.05.2022 – 12.06.2022 41 28.11.2021 – 04.12.2021

19 14.06.2021 – 19.06.2021 42 05.12.2021 – 09.12.2021

20 20.06.2021 – 26.06.2021 CUTI AKHIR TAHUN

21 27.06.2021 – 03.07.2021 10.12.2022-31.12.2022

37

SEKOLAH KEBANGS

2MENYASARKAN H

1. Sekolah Berkua
2. Kemenjadian M

3

SAAN PARIT LAPIS
HALA TUJU UTAMA :

aliti
Murid

38

STD 2.2 PENGURUSAN ASET 1
STD 2.4 SUMBER PENDIDIKAN KEPIM

8.
SUMBER
PENDIDIKAN

STD 2.5.1 PENGURUSAN FIZIKAL 7. 8
PRASARANA BIDA
PENGUR

STD 2.1 SUMBER MANUSIA 6.
STD 2.5 PENGURUSAN IKLIM SUMBER
STD 2.6 PENGURUSAN PERPADUAN MANUSIA
STD 2.7 PERMUAFAKATAN STRATEGIK
5
KEWA

3

1. STD 1 PENGURUSAN KEPIMPINAN
MPINAN STD 3.1 PENGURUSAN KURIKULUM

2. STD 4 PENCERAPAN PdPc
KURIKULUM

STD 5.1 KEMENJADIAN MURID DALAM
AKADEMIK

8 3. STD 3.2 PENGURUSAN
ANG KOKURIKULUM KOKURIKULUM
RUSAN
STD 5.2 KEMENJADIAN MURID
DALAM KOKURIKULUM

4. STD 3.3 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
HAL EHWAL STD 5.3 KEMENJADIAN SAHSIAH MURID

MURID

5.
ANGAN

STD 2.3 PENGURUSAN KEWANGAN

39

GPK PENTADBIRAN JAWATANKUASA SKPMg2 SEKOLAH (JKSS)
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT LAPIS
2022
GURU DATA
YUNOS BIN JAPRI GURU BESAR
SAMIDAH BINTI MD TALIB

GPK HAL EHWAL MURID
ZAHANITA BT HJ BORHAN

SETIAUSAHA JKSS
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ

BIDANG 1 BIDANG 2 PENGURUSABNIDKAONGKU3RIKULUM PEBNIGDUARNUGS4AN
PENGURUSAKNBKAETPIMPINAN PENGURUSAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID
TS25 PEMIMPIN BERKESAN KBAT
KBAT KBAT
KETUA KETUA
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ TS25 PEMIMPIN BERKESAN RADZIAH BT MOHD HASHIM KETUA
ZAHANITA BT HJ BORHAN
SETIAUSAHA KETUA SETIAUSAHA
ZAHANITA BT BORHAN MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ MOHAMAD FAIZAL BIN AMIR SETIAUSAHA
ZURINA BINTI AHMAD
STANDARD 1 SETIAUSAHA
KEPIMPINAN NOORULHUDA BINTI MOHAMAD YUSOF

1.1 PGB SEBAGAI PENERAJU STANDARD 3.1 STANDARD 4 STANDARD 3.2 STANDARD 3.3
PENGURUSAN KURIKULUM PEMBELAJARAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM PENG. HAL EHWAL MURID (HEM)
1.1.1 Penetapan Hala Tuju
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ 3.1.1 KETETAPAN PELAKSANAAN PEMUDAHCARAAN 3.2.1 KETETAPAN PELAKSANAAN 3.3.1 KETETAPAN PELAKSANAAN
KURIKULUM TS25 - GURU BERKUALITI KOKURIKULUM HEM
1.1.2 Penyediaan RPS
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ 3.1.1.1 Pelaksanaan Kurikulum 4.1. GURU SEBAGAI PERANCANG 3.2.1.1 Pelaksanaan Kokurikulum 3.3.1.1 Pelaksanaan HEM
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ RADZIAH BT MOHD HASHIM ZURINA BINTI AHMAD
1.1.3 Pemantauan Operasi Sekolah 4.1.1 Merancang Pelaksanaan PdP
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ 3.1.2 PENGURUSAN MATA KETUA PANITIA 3.I2.2 PENGURUSAN KELAB/ 3.3.2 PENGURUSAN DISPLIN
PELAJARAN PERSATUAN
1.1.4 Instruksional Dalam PdP 4.2 GURU SEBAGAI PENGAWAL
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ
3.1.2.1 Pelaksanaan Mata Pelajaran 4.2.1 Mengawal Proses PdP 3.2.2.1 Pengurusan Kelab /Persatuan 3.3.2.1 Pengurusan Disiplin Murid
1.1.5 Instruksional Pencerapan PdP KETUA PANITIA KETUA PANITIA YUNOS BIN JAPRI MUHAMAD FIZRI BIN JAMAL
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ
1.1.6 Pemantauan 3.1.2.2 Program Peningkatan Kualiti 4.2.2 Mengawal Suasana PdP KAMARUDIN 3.3.3 PENGURUSAN KESELAMATAN
Kemajuan/Pencapaian Murid PdPc Guru KETUA PANITIA
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ 3.2.3 PENGURUSAN BADAN 3.3.3.1 Pengurusan Keselamatan Murid
1.1.7 Menangani Masalah KETUA PANITIA 4.3 GURU SEBAGAI PEMBIMBING BERUNIFORM YUNOS BIN JAPRI
Pengoperasian Sekolah
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ 3.1.2.3 Program Peningkatan 4.3.1 Membimbing Murid Dalam Proses 3.2.3.1 Pengurusan Badan Beruniform 3.3.4 PENGURUSAN KESIHATAN
Pencapaian Murid PdP SH ERIN BINTI SYED SEMAN
1.2 PGB SEBAGAI PEMBIMBING KETUA PANITIA 3.3.4.1 Pengurusan Kesihatan Murid
KETUA PANITIA 3.2.4 PENGURUSAN SUKAN / SAPIAH BINTI MISRAN
1.2.1 Bimbingan Guru & AKP 3.1.2.4 Bantuan Geran Perkapita Mata PERMAINAN
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ Pelajaran 4.4 GURU SEBAGAI PENDORONG 3.3.5 PENGURUSAN BANTUAN
1.2.2 Bimbingan 'Middle Leader' 3.2.4.1 Pengurusan Sukan / Permainan
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ KETUA PANITIA 4.4.1 Mendorong Minda Murid AHMAD AFANDI BIN SAIDI 3.3.5.1 Pengurusan Bantuan Pelajaran
KETUA PANITIA Murid
1.3 PGB SEBAGAI PENDORONG 3.1.3 PENGURUSAN MASA 3.2.5 PENGURUSAN PROGRAM
INSTRUKSIONAL 4.4.2 Mendorong Emosi Murid KECEMERLANGAN KOKURIKULUM NUR IZRA BINTI ABDULAH
1.3.1 Suri Teladan Profesional KETUA PANITIA 3.3.6 PENGURUSAN BIMBINGAN &
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ 3.1.3.1 Pengurusan Masa PdPc 3.2.5.1 Program Kecemerlangan
ZAINUDIN BIN MASUD 4.5 GURU SEBAGAI PENILAI Kokurikulum KAUNSELING
1.3.2 Input Pemajuan Sekolah
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ 3.1.4 PENGURUSAN PENILAIAN MURID 4.5.1 Melaksanakan Penilaian RADZIAH BT MOHD HASHIM 3.3.6.1. Pengurusan Perkhidmatan B&K
KETUA PANITIA NUR IZRA BINTI ABDULAH
1.3.3 Penghargaan 3.1.4.1 Peperiksaan dan Pentaksiran 3.2.6 PENGURUSAN SUKAN UNTUK
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ IRMA IRYAWATI BT JUWAHIR 4.6 MURID SEBAGAI PEMBELAJAR SEMUA 3.3.6.2 Pentaksiran Psikometrik
AKTIF NUR IZRA BINTI ABDULAH
3.2.6.1 Pengurusan Aktiviti Sukan Untuk
4.6.1 Penglibatan Murid Secara Semua
Berkesan
RADZIAH BT MOHD HASHIM
KETUA PANITIA
3.2.7 PENGURUSAN PENTAKSIRAN
KOKURIKULUM

3.2.7.1 Pentaksiran Kokurikulum
RADZIAH BT MOHD HASHIM

40

GPK KOKURIKULUM
RADZIAH BT MOHD HASHIM

PENGURUBSIADNANKGEW5 ANGAN BIDANG 6 BIDANG 7 BIDANG 8
KBAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PENGURUSAN PRASARANA PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN

TS25 PEMIMPIN BERKESAN KBAT KBAT KBAT
TS25 PEMIMPIN BERSEKESAN TS25 PERSEKITARAN TS25 PEMIMPIN BERKESAN
KETUA
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ TS25 KOMITMEN KOMUNITI PEMBELAJARAN KETUA
KETUA MUHAMMSAEDTIFAAUHSMAIHBAIN AZIZ
SETIAUSAHA KETUA
NORLILA BINTI NORDIN ZAHASNEITTAIABUTSHAJHABORHAN RADZIASHETBITAUMSOAHHDAHASHIM SARIMAH BINTI JUBAIDI
MOHD AMINURRASYID BIN KUSNI MOHAMAD FAIZAL BIN AMIR
STANDARD 2 STANDARD 2
PENGURUSAN ORGANISASI STANDARD 2 STANDARD 2 PENGURUSAN ORGANISASI
PENGURUSAN ORGANISASI
2.3 PENGURUSAN KEWANGAN PENGURUSAN ORGANISASI 2.2 PENGURUSAN ASET
TS25-PEMIMPIN BERKESAN 2.1. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
TS25-PEMIMPIN BERKESAN 2.5 IKLIM 2.2.1 Pengurusan Aset
2.3.1 Pengurusan Kewangan TS25 -PERSEKITARAN ZUL FAZREEN BIN SALIKIN
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ 2.1.1 Pengurusan Sumber Manusia
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ PEMBELAJARAN 2.4 PENGURUSAN SUMBER
PENDIDIKAN
2.1.2 Pembangunan Sumber Manusia 2.5.1 Pesekitaran Fizikal
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ RADZIAH BT MOHD HASHIM TS25-PEMIMPIN BERKESAN

2.5 IKLIM 2.4.1 Pengurusan Sumber Pendidikan
TS25-PEMIMPIN BERKESAN SARIMAH BINTI JUBAIDI

2.5.2 Pengurusan Keharmonian TS25 KBAT
SHARIFAH ERIN BINTI SYED SEMAN

2.6 PENGURUSAN PERPADUAN

2.6.1 Pengurusan Perpaduan
HASIFAH BINTI ARIFFIN

2.7 PERMUAFAKATAN STRATEGIK
TS25 / SOKONGAN PIBG & KOMUNITI

2.7.1 Permuafakatan Strategik
MOHD AMINURRASYID BIN KUSNI

SASARAN/PETUNJUK PRESTASI UTAMA HALA TUJU SEKOLAH BERKUALITI
BIDANG PENGURUSAN

SK PARIT LAPIS 2021-2025

INDIKATOR PENCAPAIAN

BIL FOKUS

2021 2022 2023 2024 2025

1 BIDANG PENGURUSAN KEPIMPINAN 89.17 90.86 92.55 94.24 95.93

2 BIDANG PENGURUSAN KURIKULUM 89.48 91.23 92.97 94.72 96.46

3 BIDANG PENGURUSAN KOKURIKULUM 90.54 91.99 93.45 94.91 96.36

4 BIDANG PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 89.48 91.23 92.97 94.72 96.46

5 BIDANG PENGURUSAN KEWANGAN 84.06 86.87 89.69 92.50 95.31

6 BIDANG PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 95.80 96.28 96.76 97.24 97.72

7 BIDANG PENGURUSAN PRSARANA 87.81 89.69 91.56 93.44 95.31

8 BIDANG PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN 93.91 94.84 95.78 96.72 97.66

9 PENGURUSAN GURU BERKUALITI 89.70 91.86 94.03 96.19 98.35

41

SASARAN/PETUNJUK PRESTASI UTAMA HALA TUJU KEMENJADIAN MURID
KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK (PENCAPAIAN MINIMA)-ALIRAN PERDANA

SK PARIT LAPIS 2021-2025

INDIKATOR PENCAPAIAN

BIL FOKUS

2021 2022 2023 2024 2025

1 BAHASA MELAYU 89.17 90.86 92.55 94.24 95.93

2 BAHASA INGGERIS 89.48 91.23 92.97 94.72 96.46

3 SAINS 90.54 91.99 93.45 94.91 96.36

4 MATEMATIK 89.48 91.23 92.97 94.72 96.46

5 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 84.06 86.87 89.69 92.50 95.31

6 SEJARAH 95.80 96.28 96.76 97.24 97.72

7 BAHASA ARAB 87.81 89.69 91.56 93.44 95.31

8 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 93.91 94.84 95.78 96.72 97.66

9 PENDIDIKAN SENI VISUAL 89.70 91.86 94.03 96.19 98.35

10 PENDIDIKAN MUZIK 95.80 96.28 96.76 97.24 97.72

11 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 95.80 96.28 96.76 97.24 97.72

12 TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN MAKLUMAT 95.80 96.28 96.76 97.24 97.72

42

SASARAN/PETUNJUK PRESTASI UTAMA HALA TUJU KEMENJADIAN MURID
KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK (PENCAPAIAN MINIMA)-PPKI
SK PARIT LAPIS 2021-2025

BIL FOKUS INDIKATOR PENCAPAIAN

1 BAHASA MELAYU 2021 2022 2023 2024 2025
2 BAHASA INGGERIS
3 SAINS SOSIAL 90.20 92.40 94.60 96.80 99.00
4 MATEMATIK 83.80 87.60 91.40 95.20 99.00
5 SENI VISUAL 93.40 94.80 96.20 97.60 99.00
6 MUZIK 93.40 94.80 96.20 97.60 99.00
7 PENGURUSAN DIRI 98.20 98.40 98.60 98.80 99.00
8 KEMAHIRAN MANIPULATIF 95.00 96.00 97.00 98.00 99.00
9 KEMAHIRAN HIDUP 99.80 99.60 99.40 99.20 99.00
10 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 100 100 100 100 100
11 PENDIDIKAN ISLAM 96.60 97.20 97.80 98.40 99.00
12 TEKNOLOGI MAKLUMAT 96.60 97.20 97.80 98.40 99.00
13 PENGURUSAN TINGKAH LAKU 100 100 100 100 100
PERATUS KELULUSAN 96.60 97.20 97.80 98.40 99.00
90.20 92.40 94.60 96.80 99.00
86.55 89.04 91.53 94.02 96.51

43

SASARAN/PETUNJUK PRESTASI UTAMA HALA TUJU KEMENJADIAN MURID
KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK (PENCAPAIAN MINIMA)-PRASEKOLAH

SK PARIT LAPIS 2021-2025

INDIKATOR PENCAPAIAN

BIL FOKUS

2021 2022 2023 2024 2025

1 BAHASA MELAYU 90.20 92.40 94.60 96.80 99.00

2 BAHASA INGGERIS 83.80 87.60 91.40 95.20 99.00

3 SAINS AWAL 93.40 94.80 96.20 97.60 99.00

4 MATEMATIK AWAL 93.40 94.80 96.20 97.60 99.00
5 SENI VISUAL 98.20 98.40 98.60 98.80 99.00

6 MUZIK 95.00 96.00 97.00 98.00 99.00
7 FIZIKAL 99.80 99.60 99.40 99.20 99.00

8 KESIHATAN 100 100 100 100 100
9 PENDIDIKAN ISLAM 96.60 97.20 97.80 98.40 99.00

10 KETRAMPILAN DIRI 96.60 97.20 97.80 98.40 99.00
11 KEMANUSIAAN 100 100 100 100 100
PERATUS KELULUSAN 86.55 89.04 91.53 94.02 96.51
44

SASARAN/PETUNJUK PRESTASI UTAMA HALA TUJU KEMENJADIAN MURID

KEMENJADIAN MURID DALAM KOKURIKULUM

SK PARIT LAPIS 2021-2025

INDIKATOR PENCAPAIAN
BIL FOKUS

2021 2022 2023 2024 2025

1 GRED PURATA SEKOLAH DALAM KELAB / 4.5 4 3.5 3 2.5
PERSATUAN

2 GRED PURATA SEKOLAH DALAM BADAN 4.5 4 3.5 3 2.5
BERUNIFORM

3 GRED PURATA SEKOLAH DALAM SUKAN / 4.5 4 3.5 3 2.5
PERMAINAN

4 GRED PURATA SEKOLAH KESELURUHAN 4.5 4 3.5 3 2.5
DALAM KOKURIKULUM

45


Click to View FlipBook Version