The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Buku pengurusan SK Parit Lapis bagi tahun 2022. TS25

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by haydar1157, 2022-04-12 21:40:55

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH SK PARIT LAPIS

Buku pengurusan SK Parit Lapis bagi tahun 2022. TS25

Keywords: BPS SK PARIT LAPIS

ASPEK 4.2 : GURU SEBAGAI PENGAWAL GB

Guru bertindak sebagai pengawal pelaksanaan PdPc untuk memastikan
kelancaran proses pembelajaran mengikut perancangan.

4.2.2 –SENARAI J/K GURU SEBAGAI PENGAWAL

Ketua Panitia SEMUA KETUA PANITIA

Setiausaha Panitia SEMUA S/U PANITIA

GURU BM

GURU BI

GURU SAINS

GURU MATEMATIK

GURU PSV

GURU PENDIDIKAN ISLAM

Ahli JK GURU BAHASA ARAB
GURU SEJARAH

GURU RBT

GURU PJK

GURU MUZIK

GURU PJK

GURU PRASEKOLAH

GURU PPKI

PERINCIAN TUGAS

PLAN TUMS 4.2.2
Guru mengawal suasana pembelajaran secara profesional dan terancang

DO Tahap Kualiti

i. secara berhemah/mengikut kesesuaian
i. mengawasi komunikasi murid dalam PdPc ii. secara menyeluruh meliputi semua murid

iii. dari semasa ke semasa

ii. mengawasi perlakuan murid dalam PdPc i. secara berhemah/mengikut kesesuaian
ii. secara menyeluruh meliputi semua murid

iii. dari semasa ke semasa

iii. menyusun atur kedudukan murid i. secara berhemah/mengikut kesesuaian
ii. secara menyeluruh meliputi semua murid
iii. dari semasa ke semasa

iv. mewujudkan suasana pembelajaran yang i. secara berhemah/mengikut kesesuaian
menyeronokkan. ii. secara menyeluruh meliputi semua murid
iii. dari semasa ke semasa

CHECK Berdasarkan tahap kualiti dalam langkah ‘Do’

Ketidakakuran langkah check memerlukan tindakan susulan

ACTION

93

ASPEK 4.3 : GURU SEBAGAI PEMBIMBING GB
Guru bertindak sebagai pembimbing untuk membolehkan murid menguasai
pengetahuan, kemahiran dan mengamalkan nilai berdasarkan objektif pelajaran

4.3.1 –SENARAI J/K GURU SEBAGAI PEMBIMBING

Ketua Panitia SEMUA KETUA PANITIA

Setiausaha Panitia SEMUA S/U PANITIA
GURU BM
GURU SEJARAH GURU BAHASA ARAB

Ahli JK GURU BI GURU RBT GURU PENDIDIKAN ISLAM
GURU SAINS GURU PJK GURU PRASEKOLAH
GURU MATEMATIK GURU MUZIK GURU PPKI

GURU PSV GURU PJK

PERINCIAN TUGAS

PLAN TUMS 4.3.1

Guru membimbing murid secara profesional dan terancang

DO Tahap Kualiti

i. memberi tunjuk ajar / tunjuk i. mengikut keperluan/pelbagai aras keupayaan murid
cara / panduan menguasai isi pelajaran / ii. dengan betul dan tepat
iii.secara berhemah
konsep / fakta berkaitan pelajaran iv.bersungguh-sungguh

ii. memberi tunjuk ajar / tunjuk i. mengikut keperluan/pelbagai aras keupayaan murid
cara / panduan menguasai kemahiran ii. dengan betul dan tepat
dalam aktiviti pembelajaran iii.secara berhemah
iv.bersungguh-sungguh
iii. memandu murid membuat keputusan
dan menyelesaikan masalah dalam aktiviti i. mengikut keperluan/pelbagai aras keupayaan murid
pembelajaran ii. dengan betul dan tepat
iii.secara berhemah
iv. memandu murid menggunakan / iv.bersungguh-sungguh
memanfaatkan sumber pendidikan
berkaitan pelajaran i. mengikut keperluan/pelbagai aras keupayaan murid
ii. dengan betul dan tepat
iii.secara berhemah
iv.bersungguh-sungguh

v. menggabung / merentas / mengaitkan isi i. mengikut keperluan/pelbagai aras keupayaan murid
pelajaran dengan tajuk / unit / tema / nilai / ii. dengan betul dan tepat
kemahiran / mata pelajaran lain dalam iii.secara berhemah
aktiviti pembelajaran. iv.bersungguh-sungguh

CHECK Berdasarkan tahap kualiti dalam langkah ‘Do’

Ketidakakuran langkah check memerlukan tindakan susulan

ACTION

94

ASPEK 4.4 : GURU SEBAGAI PEMBIMBING GB
Guru bertindak sebagai pembimbing untuk membolehkan murid menguasai
pengetahuan, kemahiran dan mengamalkan nilai berdasarkan objektif pelajaran

4.4.1 –SENARAI J/K GURU SEBAGAI PEMBIMBING

Ketua Panitia SEMUA KETUA PANITIA

Setiausaha Panitia SEMUA S/U PANITIA

Ahli JK GURU BM GURU SEJARAH GURU BAHASA ARAB

PLAN GURU BI GURU RBT GURU PENDIDIKAN ISLAM

GURU SAINS GURU PJK GURU PRASEKOLAH

GURU MATEMATIK GURU MUZIK GURU PPKI

GURU PSV GURU PJK

PERINCIAN TUGAS

TUMS 4.4.1

Guru membimbing murid secara profesional dan terancang

DO Tahap Kualiti

i. merangsang murid berkomunikasi i. berdasarkan objektif pelajaran
ii. mengikut pelbagai aras keupayaan murid
iii.dari semasa ke semasa

ii. merangsang murid berkolaboratif i. berdasarkan objektif pelajaran
dalam aktiviti pembelajaran ii. mengikut pelbagai aras keupayaan murid
iii.dari semasa ke semasa

iii.mengemukakan soalan yang menjurus i. berdasarkan objektif pelajaran
ii. mengikut pelbagai aras keupayaan murid
ke arah pemikiran kritis dan kreatif iii.dari semasa ke semasa

iv.mengajukan soalan/mewujudkan i. berdasarkan objektif pelajaran
situasi yang menjurus ke arah membuat ii. mengikut pelbagai aras keupayaan murid
keputusan dan menyelesaikan masalah iii.dari semasa ke semasa

v. mewujudkan peluang untuk murid i. berdasarkan objektif pelajaran
memimpin ii. mengikut pelbagai aras keupayaan murid
iii.secara berterusan
vi.menggalakkan murid mengemukakan
soalan berkaitan isi pelajaran i. berdasarkan objektif pelajaran
ii. mengikut pelbagai aras keupayaan murid
iii.secara berterusan

vii. menggalakkan murid memperoleh i. berdasarkan objektif pelajaran
pengetahuan dan kemahiran secara ii. mengikut pelbagai aras keupayaan murid
kendiri iii.secara berterusan

CHECK Berdasarkan tahap kualiti dalam langkah ‘Do’

Ketidakakuran langkah check memerlukan tindakan susulan

ACTION

95

ASPEK 4.4 : GURU SEBAGAI PEMBIMBING GB
Guru bertindak sebagai pembimbing untuk membolehkan murid menguasai
pengetahuan, kemahiran dan mengamalkan nilai berdasarkan objektif pelajaran

4.4.2 –SENARAI J/K GURU SEBAGAI PEMBIMBING

Ketua Panitia SEMUA KETUA PANITIA

Setiausaha Panitia SEMUA S/U PANITIA

GURU BM GURU SEJARAH GURU BAHASA ARAB

Ahli JK GURU BI GURU RBT GURU PENDIDIKAN ISLAM
GURU SAINS GURU PJK GURU PRASEKOLAH

GURU MATEMATIK GURU MUZIK GURU PPKI

GURU PSV GURU PJK

PERINCIAN TUGAS

PLAN TUMS 4.4.2

Guru mendorong minda murid dalam melaksanakan aktiviti
pembelajaran secara profesional dan terancang

DO Tahap Kualiti

i. memberi pujian/galakan terhadap i. secara berhemah
perlakuan positif ii. secara menyeluruh meliputi semua murid
iii.dari semasa ke semasa

ii. memberi penghargaan terhadap hasil i. secara berhemah
kerja/idea yang bernas ii. secara menyeluruh meliputi semua murid
iii.dari semasa ke semasa

iii.memberi keyakinan dalam i. secara berhemah
mengemukakan soalan/memberi ii. secara menyeluruh meliputi semua murid
respons iii.dari semasa ke semasa

iv.prihatin terhadap keperluan murid i. secara berhemah
ii. secara menyeluruh meliputi semua murid
iii.dari semasa ke semasa

CHECK Berdasarkan tahap kualiti dalam langkah ‘Do’

ACTION Ketidakakuran langkah check memerlukan tindakan susulan

96

ASPEK 4.5 : GURU SEBAGAI PENDORONG GB
Guru bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi dan
kemahiran insaniah (soft skills) murid

4.5.1 –SENARAI J/K GURU SEBAGAI PEMBIMBING

Ketua Panitia SEMUA KETUA PANITIA

Setiausaha Panitia SEMUA S/U PANITIA

GURU BM GURU SEJARAH GURU BAHASA ARAB

Ahli JK GURU BI GURU RBT GURU PENDIDIKAN ISLAM
GURU SAINS GURU PJK GURU PRASEKOLAH

GURU MATEMATIK GURU MUZIK GURU PPKI

GURU PSV GURU PJK

PERINCIAN TUGAS

PLAN TUMS 4.5.1

Guru mendorong emosi murid dalam melaksanakan aktiviti
pembelajaran secara profesional dan terancang.

DO Tahap Kualiti

i. menggunakan pelbagai kaedah i. berdasarkan objektif pelajaran berkuat kuasa /ketetapan kurikulum
pentaksiran dalam PdPc ii. mengikut arahan pelaksanaan pentaksiran yang
iii.secara menyeluruh kepada semua murid
iv.dari semasa ke semasa

ii. menjalankan aktiviti pemulihan / i. berdasarkan objektif pelajaran
pengayaan dalam PdPc ii. mengikut ketetapan kurikulum
iii.secara menyeluruh dari segi kecukupan dan kecakupan
iv.dari semasa ke semasa

iii.memberi latihan/tugasan berkaitan i. berdasarkan objektif pelajaran
pelajaran ii. mengikut ketetapan kurikulum
iii.secara menyeluruh dari segi kecukupan dan kecakupan
iv.dari semasa ke semasa

iv.membuat refleksi PdPc i. berdasarkan objektif pelajaran berkuat kuasa /ketetapan kurikulum
ii. mengikut arahan pelaksanaan pentaksiran yang
iii.secara menyeluruh kepada semua murid
iv.dari semasa ke semasa

v. menyemak / menilai hasil kerja / i. berdasarkan objektif pelajaran berkuat kuasa /ketetapan kurikulum
gerak kerja / latihan / tugasan. ii. mengikut arahan pelaksanaan pentaksiran yang
iii.secara menyeluruh kepada semua murid
iv.dari semasa ke semasa

CHECK Berdasarkan tahap kualiti dalam langkah ‘Do’

ACTION Ketidakakuran langkah check memerlukan tindakan susulan

97

ASPEK 4.6 : MURID SEBAGAI PEMBELAJAR AKTIF GB
Murid bertindak sebagai pembelajar aktif untuk menguasai pengetahuan
dan kemahiran serta mengamalkan nilai positif

4.6.1 –SENARAI J/K GURU SEBAGAI PEMBIMBING

Ketua Panitia SEMUA KETUA PANITIA

Setiausaha Panitia SEMUA S/U PANITIA

GURU BM GURU SEJARAH GURU BAHASA ARAB

Ahli JK GURU BI GURU RBT GURU PENDIDIKAN ISLAM
GURU SAINS GURU PJK GURU PRASEKOLAH

GURU MATEMATIK GURU MUZIK GURU PPKI

GURU PSV GURU PJK

PERINCIAN TUGAS

PLAN TUMS 4.6.1

Guru melaksanakan penilaian secara sistematik dan terancang.

DO Tahap Kualiti

i. menggunakan pelbagai kaedah i. berdasarkan objektif pelajaran berkuat kuasa /ketetapan kurikulum
pentaksiran dalam PdPc ii. mengikut arahan pelaksanaan pentaksiran yang
iii.secara menyeluruh kepada semua murid
iv.dari semasa ke semasa

ii. menjalankan aktiviti pemulihan / i. berdasarkan objektif pelajaran
pengayaan dalam PdPc ii. mengikut ketetapan kurikulum
iii.secara menyeluruh dari segi kecukupan dan kecakupan
iv.dari semasa ke semasa

iii.memberi latihan/tugasan berkaitan i. berdasarkan objektif pelajaran
pelajaran ii. mengikut ketetapan kurikulum
iii.secara menyeluruh dari segi kecukupan dan kecakupan
iv.dari semasa ke semasa

iv.membuat refleksi PdPc i. berdasarkan objektif pelajaran berkuat kuasa /ketetapan kurikulum
ii. mengikut arahan pelaksanaan pentaksiran yang
iii.secara menyeluruh kepada semua murid
iv.dari semasa ke semasa

v. menyemak / menilai hasil kerja / i. berdasarkan objektif pelajaran berkuat kuasa /ketetapan kurikulum
gerak kerja / latihan / tugasan. ii. mengikut arahan pelaksanaan pentaksiran yang
iii.secara menyeluruh kepada semua murid
iv.dari semasa ke semasa

CHECK Berdasarkan tahap kualiti dalam langkah ‘Do’

ACTION Ketidakakuran langkah check memerlukan tindakan susulan

98

QRCODE PELAN OPERASI BIDANG PENGURUSAN GURU BERKUALITI

4.1.1 4.2.1

4.2.2 4.3.1

4.4.1 4.4.2

4.5.1 4.6.1

99

BIDANG PENGURUSAN
KOKURIKULUM

SEKOLAH BERKUALITI

PENGURUSAN BIDANG KOKURIKULUM BERKUALITI:
Bidang kokurikulum diurus secara cekap dan berkesan untuk

melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi,
jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah.

KEMENJADIAN MURID

KEMENJADIAN MURID DALAM KOKURIKULUM :
Murid yang dididik secara holistik dalam pengurusan sekolah
yang cekap berupaya mencapai potensi diri yang sepenuhnya
dalam penguasaan pengetahuan dan kemahiran,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri.

100

ANALISIS DATA BIDANG PENGURUSAN KOKURIKULUM TAHUN 2021

ASPEK ANALISIS SKOR NAIK/ STATUS
/ TIDAK SKOR
PERNYATAAN ASPEK / TUMS 2021 KPI BEZA STATUS BERUBAH/
TUMS TURUN

3.2.1 KETETAPAN PELAKSANAAN KURIKULUM

Ketetapan dibuat untuk memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan

kurikulum kebangsaan.

3.2.1.1 Pelaksanaan kokurikulum diurus secara 90.00 89.00 +1.00 Melebihi BAIK
sistematik dan terancang. sasaran

3.2.2 KETETAPAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM
Ketetapan dibuat untuk memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan
3.2.2.1
3.2.3 kokurikulum.
3.2.3.1
3.2.4 Kelab/persatuan diurus secara 89.54 90.31 -0.77 Tidak Mencapai PUNCA
3.2.4.1 sistematik dan terancang. sasaran ISU
3.2.5
3.2.5.1 PENGURUSAN KELAB/PERSATUAN
3.2.6
3.2.6.1 Kelab/persatuan diurus untuk mengukuhkan pembelajaran di bilik darjah, mengembangkan potensi dan
3.2.7
3.2.7.1 memupuk nilai estetika dan sosial yang positif.

Badan beruniform diurus secara 89.54 90.31 -0.77 Tidak Mencapai PUNCA
sistematik dan terancang. sasaran ISU

PENGURUSAN BADAN BERUNIFORM

Badan beruniform diurus untuk meningkatkan displin dan daya kepimpinan bagi pemantapan

pembangunan perwatakan murid

Sukan/ permainan diurus secara 90.00 89.00 +1.00 Melebihi BAIK
sistematik dan terancang. sasaran

PENGURUSAN PROGRAM KECEMERLANGAN KOKURIKULUM

Program kecemerlangan kokurikulum diurus untuk mengoptimumkan bakat dan

potensi murid.

Program kecemerlangan kokurikulum 90.00 89.00 +1.00 Melebihi BAIK
diurus secara profesional dan terancang. sasaran

PENGURUSAN SUKAN UNTUK SEMUA
Sukan Untuk Semua diurus untuk memupuk budaya bersukan dan amalan gaya hidup sihat, cergas serta

berdaya saing dalam kalangan murid.

Aktiviti Sukan Untuk Semua diurus 90.00 89.00 +1.00 Melebihi BAIK
secara profesional dan terancang. sasaran

PENGURUSAN PENTAKSIRAN KOKURIKULUM
Pentaksiran kokurikulum diurus untuk mengesan

pencapaian murid.

Pentaksiran kokurikulum dilaksanakan 89.54 89.54 - Mencapai BAIK
secara sistematik dan terancang. Sasaran

SKOR PENGOPERASIAN KESELURUHAN 87.49 85.94 +1.55 Melebihi BAIK
sasaran

101

ANALISIS KEMENJADIAN MURID

KEMENJADIAN MURID DALAM KOKURIKULUM

SK PARIT LAPIS 2021

INDIKATOR PENCAPAIAN

BIL FOKUS NAIK/ STATUS
MENCAPAI SKOR
2021 KPI BEZA STATUS SASARAN/

TURUN

1 GRED PURATA SEKOLAH DALAM 4.35 4.5 Tidak Tidak
KELAB / PERSATUAN Memuaskan
-0.15 mencapai

sasaran

2 GRED PURATA SEKOLAH DALAM 4.45 4.5 Tidak Kurang
BADAN BERUNIFORM Memuaskan
-0.05 mencapai

sasaran

3 GRED PURATA SEKOLAH DALAM 4.5 4.5 - Mencapai Memuaskan
SUKAN / PERMAINAN sasaran

GRED PURATA SEKOLAH 4.5 4.5 - Mencapai Memuaskan
4 KESELURUHAN DALAM sasaran

KOKURIKULUM

102

KEMENJADIAN MURID DALAM KOKURIKULUM

ANALISIS PENGLIBATAN MURID DALAM KOKURIKULUM 2021

INDIKATOR PENCAPAIAN

FOKUS PERINGKAT 2020 KPI STATUS STATUS
SKOR

ZON √ √

Peringkat DAERAH √√
NEGERI
Penglibatan Murid KEBANGSAAN √ Melebihi CEMERLANG
Dalam Kelab / Sasaran
Persatuan

ANTARABANGSA

ZON √√

Peringkat DAERAH √
Penglibatan Murid NEGERI
Dalam Badan KEBANGSAAN Tidak Tidak
Beruniform Mencapai Memuas-
Sasaran kan

ANTARABANGSA

ZON √√

Peringkat DAERAH √√
Penglibatan Murid NEGERI
dalam KEBANGSAAN √ Melebihi SANGAT
Sukan/Permainan Sasaran CEMERLANGANTARABANGSA √

103

SASARAN BIDANG PENGURUSAN KOKURIKULUM 2022

IDIKATOR

HALA TUJU MATLAMAT STRATEGIK FOKUS OBJEKTIF STRATEGI PENCAPAIAN

Rujuk TOV 2022
PDCA 2021

Ketetapan dibuat untuk 3.2.1.1 Pelaksanaan kokurikulum Rujuk 90.63 91.57
memastikan kepatuhan dan Pelaksanaan diurus secara sistematik PDCA
keselarasan pelaksanaan Kokurikulum dan terancang mencapai
kokurikulum mencapai sasaran diurus secara sasaran 84.06 tahun 2021 Rujuk
95.31 pada tahun 2025 sistematik dan PDCA
terancang Kelab/persatuan diurus
secara sistematik dan Rujuk
Kelab/persatuan diurus untuk 3.2.2.1 Kelab/ terancang mencapai PDCA 81.93 84.61
mengukuhkan pembelajaran di persatuan diurus sasaran 84.06 tahun 2021
Bidang bilik darjah, mengembangkan secara Rujuk
Kokurikulum potensi dan memupuk nilai sistematik dan Badan Beruniform diurus PDCA
diurus secara estetika dan sosial yang positif terancang secara sistematik dan
cekap dan mencapai sasaran 95.31 pada terancang mencapai Rujuk
berkesan tahun 2025 sasaran 84.06 tahun 2021 PDCA
untuk
melahirkan Badan beruniform diurus untuk 3.2.3.1 Badan Sukan/Permainan diurus Rujuk 87.25 88.86
murid yang meningkatkan displin dan daya beruniform secara sistematik dan PDCA 81.50 85.06
seimbang kepimpinan bagi pemantapan diurus secara terancang mencapai 85.94 87.81
dari segi pembangunan perwatakan murid sistematik dan sasaran 84.06 tahun 2021 95.31 95.85
intelek, mencapai sasaran 95.31 pada terancang
rohani, tahun 2025 Program kecemerlangan
emosi, kokurikulum diurus secara
jasmani dan Sukan/permainan diurus untuk 3.2.4.1 Sukan/ profesional dan terancang
sosial selaras mengukuhkan pengetahuan, permainan mencapai sasaran 84.06
dengan hala diurus secara tahun 2021
tuju sekolah. kemahiran dan memupuk nilai sistematik dan
estetika dan sosial yang positif terancang. Aktiviti Sukan Untuk Semua
diurus secara profesional
mencapai sasaran 95.31 pada dan terancang mencapai
sasaran 84.06 tahun 2021
tahun 2025
Pentaksiran kokurikulum
Sukan Untuk Semua diurus 3.2.5.1Program diurus secara profesional
dan terancang mencapai
untuk memupuk budaya kecemerlangan sasaran 84.06 tahun 2021

bersukan dan amalan gaya hidup kokurikulum
sihat, cergas serta berdaya saing diurus secara

dalam kalangan murid mencapai profesional dan
sasaran 95.31 pada tahun 2025 terancang

Sukan Untuk Semua diurus 3.2.6.1Aktiviti

untuk memupuk budaya Sukan Untuk
bersukan dan amalan gaya hidup Semua diurus

sihat, cergas serta berdaya saing secara
dalam kalangan murid mencapai profesional dan

sasaran 95.31 pada tahun 2025 terancang.

Pentaksiran kokurikulum diurus 3.2.7.1 100 100
untuk mengesan pencapaian Pentaksiran 89.08 90.54
murid mencapai sasaran 95.31 kokurikulum
pada tahun 2025 dilaksanakan
secara
sistematik dan
terancang.

SKOR PENGOPERASIAN

104

SASARAN/PETUNJUK PRESTASI UTAMA HALA TUJU KEMENJADIAN MURID

KEMENJADIAN MURID DALAM KOKURIKULUM

SK PARIT LAPIS 2021-2025

INDIKATOR PENCAPAIAN

BIL FOKUS
2021 2022 2023 2024 2025

1 GRED PURATA SEKOLAH DALAM KELAB / 4.5 4 3.5 3 2.5
PERSATUAN

2 GRED PURATA SEKOLAH DALAM BADAN 4.5 4 3.5 3 2.5
BERUNIFORM

3 GRED PURATA SEKOLAH DALAM SUKAN / 4.5 4 3.5 3 2.5
PERMAINAN

4 GRED PURATA SEKOLAH KESELURUHAN 4.5 4 3.5 3 2.5
DALAM KOKURIKULUM

105

SASARAN PENGLIBATAN MURID DALAM KOKURIKULUM 2022

INDIKATOR PENCAPAIAN

MATLAMAT FOKUS OBJEKTIF STRATEGI TOV
STRATEGIK 2021
2022

Kelab/persatuan diurus i. merancang aktiviti berteraskan ZON / /
/ /
untuk mengukuhkan ilmu pengetahuan, kemahiran / /
pembelajaran di bilik dan kreativiti/ inovasi
Bidang darjah, Gred Purata DAERAH / /
Pengurusan mengembangkan Sekolah dalam / /
Kokurikulum potensi dan memupuk Kelab / Persatuan ii. melaksanakan aktiviti yang NEGERI /
diurus nilai estetika dan sosial mencapai sasaran dirancang /
secara yang positif mencapai yang ditetapkan / /
sasaran ke peringkat pada tahun 2021 iii. merekod data dan maklum KEBANGSAAN / /
cekap dan iv. menganalisis data dan / /
berkesan / /
untuk antarabangsa pada maklumat /
melahirkan v. mengambil tindakan susulan. ANTARABANGSA
murid yang tahun 2025
seimbang
dari segi Badan beruniform diurus
intelek,
rohani, untuk meningkatkan i. merancang aktiviti berteraskan ZON
emosi,
jasmani displin dan daya 5.2.1 Gred Purata ilmu pengetahuan, kemahiran DAERAH
dan sosial kepimpinan bagi Sekolah dalam dan kreativiti/ inovasi

selaras pemantapan Badan Beruniform ii. melaksanakan aktiviti yang NEGERI
dengan pembangunan mencapai sasaran dirancang
hala tuju
sekolah. perwatakan murid yang ditetapkan iii. merekod data dan maklumat KEBANGSAAN
iv. menganalisis data dan
mencapai sasaran ke pada tahun 2021 maklumat
peringkat antarabangsa v. mengambil tindakan susulan.
ANTARABANGSA
pada tahun 2025

Sukan/permainan diurus i. merancang aktiviti berteraskan ZON
ilmu pengetahuan, kemahiran
untuk mengukuhkan 5.2.1 Gred Purata
pengetahuan, Sekolah dalam dan kreativiti/ inovasi DAERAH
Sukan/Permainan ii. melaksanakan aktiviti yang NEGERI
kemahiran dan mencapai sasaran
yang ditetapkan dirancang
memupuk nilai estetika pada tahun 2021 iii. merekod data dan maklumat
dan sosial yang positif iv. menganalisis data dan KEBANGSAAN

mencapai sasaran ke maklumat ANTARABANGSA
peringkat kebangsaan v. mengambil tindakan susulan.

pada tahun 2025

106

JAWATANKUASA BIDANG KO
SEKOLAH KEBANGSAAN P
2022

GURU BESAR
SAMIDAH BINTI MD TALIB

GPK PENTADBIRAN GPK HAL EHWAL MURID
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ ZAHANITA BT HJ BORHAN

GURU DATA SETIAUSAHA JKSS
YUNOS BIN JAPRI MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ

KETUA BIDANG
RADZIAH BT MOHD HASIM

SETIAUSAHA BIDANG
MOHAMAD FAIZAL BIN AMIR

3.2.1 KETETAPAN 3.2.2 KELAB/PERSATUAN 3.2.3 BADAN BERUNIFORM 3.2.4 SUKAN/PERMAINAN
3.2.1.1 Pelaksanaan
Kokurikulum 3.2.2.1 Pengurusan Kelab 3.2.3.1 Pengurusan Badan 3.2.4.1 Pengurusan Sukan
/Persatuan Beruniform Permainan
RADZIAH BT MOHD HASIM
YUNOS BIN JAPRI SH ERIN BINTI SYED AHMAD AFANDI BIN SAID
SPI SEMAN

PENUBUHAN BAHASA PENGAKAP BOLA SEPAK
BULAN SABIT MERAH BOLA JARING
PENDAFTARAN AGAMA ISLAM PANDU PUTERI TUNAS BOLA BALING

KEAHLIAN SAINS & MATEMATIK PUTERI ISLAM HOKI
KESENIAN & TUNAS KADET REMAJA BADMINTON
TAKWIM KEBUDAYAAN SEPAK TAKRAW
PERANCANGAN
PENCEGAHAN JENAYAH CATUR
STRATEGIK OLAHRAGA
KOKO PRASEKOLAH PUSAT SUMBER
KITAR SEMULA &
LAWATAN
REKA CIPTA
RUKUN NEGARA

10

OKURIKULUM
PARIT LAPIS

GPK KOKURIKULUM
RADZIAH BT MOHD HASIM

3.2.5 PROGRAM KEC. KOKO 3.2.6 SUKAN UTK SEMUA 3.2.7 PENTAKSIRAN KOKO
/ 3.2.5.1 Program
3.2.6.1 Pengurusan Aktiviti 3.2.7.1 Pentaksiran
Kecemerlangan Kokurikulum Sukan Untuk Semua Kokurikulum
DI
RADZIAH BT MOHD HASIM RADZIAH BT MOHD HASIM
RADZIAH BT MOHD HASIM
SUKAN TAHUNAN PAJSK
PERSATUAN/KELAB
RENTAS DESA
BERUNIFORM
1M1S
SUKAN DAN PERMAINAN
SUKANTARA

RUMAH SUKAN
MERAH

RUMAH SUKAN
KUNING

RUMAH SUKAN
HIJAU

RUMAH SUKAN
BIRU

RUMAH SUKAN
JINGGA

07

ASPEK 3.2.1 : KETETAPAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM
Ketetapan dibuat untuk memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan kokurikulum.

3.2.1.1 – SENARAI J/K UNIT KETETAPAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM

Ketua Unit RADZIAH BT HASHIM
Setiausaha Unit MOHAMAD FAIZAL BIN AMIR
Ahli JK

SURAT PEKELILING IKHTISAS Ketua Unit 3.2.2.1
PERANCANGAN STRATEGIK Ketua Unit 3.2.3.1
PENUBUHAN Ketua Unit 3.2.4.1
PENDAFTARAN Ketua Unit 3.2.5.1
KEAHLIAN Ketua Unit 3.2.6.1
TAKWIM Ketua Unit 3.2.7.1
PRASEKOLAH Guru Prasekolah-
Guru PPKI
LAWATAN
1. MUHAMMAD NOR AKBAR VILDAN BIN KAMARUDIN
2. YUNOS BIN JAPRI
3. SH ERIN BINTI SYED SEMAN

PERINCIAN TUGAS

PLAN TUMS 3.2.1.1 Pelaksanaan Kokurikulum diurus secara sistematik dan terancang.

DO Tahap Kualiti

i. membuat ketetapan i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa
ii. secara menyeluruh dalam semua perkara seperti pendaftaran, penubuhan, keahlian,

hari dan masa perjumpaan, perancangan tahunan, kewangan, pentaksiran,
penjaminan kualiti, penghargaan dan sebagainya
iii. mengikut keperluan sekolah
iv.secara jelas

ii. mendokumenkan ketetapan i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa
ii. secara menyeluruh dalam semua perkara seperti pendaftaran, penubuhan, keahlian,

hari dan masa perjumpaan, perancangan tahunan, kewangan, pentaksiran,
penjaminan kualiti, penghargaan dan sebagainya
iii. mengikut keperluan sekolah
iv.secara jelas

iii. menyebarluaskan ketetapan i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa
ii. secara menyeluruh dalam semua perkara seperti pendaftaran, penubuhan, keahlian,

hari dan masa perjumpaan, perancangan tahunan, kewangan, pentaksiran,
penjaminan kualiti, penghargaan dan sebagainya
iii. mengikut keperluan sekolah
iv.secara jelas

iv. menyemak semula ketetapan. i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa
ii. secara menyeluruh dalam semua perkara seperti pendaftaran, penubuhan, keahlian,
CHECK
ACTION hari dan masa perjumpaan, perancangan tahunan, kewangan, pentaksiran,
penjaminan kualiti, penghargaan dan sebagainya
iii. mengikut keperluan sekolah
iv.secara jelas

Berdasarkan tahap kualiti dalam langkah ‘Do’

Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

108

ASPEK 3.2.2 : PENGURUSAN KELAB/PERSATUAN
Kelab/persatuan diurus untuk mengukuhkan pembelajaran di bilik darjah, mengembangkan potensi dan memupuk nilai

estetika dan sosial yang positif.

3.2.2.1 – SENARAI J/K UNIT PERSATUAN/KELAB

Ketua Unit RADZIAH BT HASHIM

Setiausaha Unit YUNOS B HJ [email protected]

Ahli JK

BAHASA MUHAMMAD FIZRI BIN JAMAL (K)
VINOHTHINI A/P RAMASAMY (S.U)
AHMAD AFANDI BIN SAIDI

AGAMA ISLAM NOORULHUDA BT MOHD YUSOF MOHD (K)
AMINURRASYID BIN KUSNI (S.U)
NUR NABEELA BT ILIAS

PENCEGAHAN JENAYAH NUR IZRA BT ABDULLAH (K)
NORSHAHIDAH BT JUNID (S.U)
NUR SYARA AFIQAH BT ARIFFIN

KESENIAN & KEBUDAYAAN SH MASHITAH BINTI SYED MOHAMAD (K)
SHARIFAH ERIN BT SYED SEMAN (S.U)
IRMA IRYAWATI BT JUWAHIR

PSS & SPBT SARIMAH BINTI JUBAIDI (K)
MOHAMAD NIZAM BIN ABD JAMIL (S.U)
MUHAMMAD NUR AKHBAR VILDAN BIN KAMARUDIN

KITAR SEMULA & REKACIPTA ZAINUDIN BIN MASUD (K)
ILI SHAZWANI BT ISMAIL (S.U)
YUNOS BIN JAPRI
MOHAMAD FAIZAL BIN AMIR

RUKUNEGARA HASIFAH BINTI ARIFFIN (K)
ZULFAZREEN BIN SALIKIN (S.U)
ZAINUDIN BIN ABU BAKAR

STEM SABARIAH BT MAT SONO (K)
SAPIAH BT MISRAN (S.U)
ZURINA BT AHMAD

PERINCIAN TUGAS

PLAN TUMS 3.2.2.1
DO Kelab/ persatuan diurus secara sistematik dan terancang.

Tahap Tindakan

i. merancang aktiviti i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa/kurikulum (modul)
berteraskan ilmu pengetahuan, kelab/persatuan
kemahiran dan kreativiti/ inovasi
ii. mengikut keperluan
iii. secara menyeluruh
iv. dari semasa ke semasa

ii. melaksanakan aktiviti yang i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa
dirancang dalam langkah ii. mengikut kesesuaian
iii. secara menyeluruh
iv. dari semasa ke semasa

iii. merekod data dan maklumat i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa
ii. mengikut kesesuaian
iii. secara menyeluruh

109

iv. menganalisis data dan iv. dari semasa ke semasa
maklumat
i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa
v. mengambil tindakan susulan. ii. mengikut kesesuaian
iii. secara menyeluruh
CHECK iv. dari semasa ke semasa
ACTION
i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa berdasarkan analisis data
ii. mengikut kesesuaian
iii. secara menyeluruh
iv. dari semasa ke semasa

Berdasarkan tahap kualiti dalam langkah ‘Do’

Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

110

ASPEK 3.2.3 : PENGURUSAN BADAN BERUNIFORM
Badan beruniform diurus untuk meningkatkan displin dan daya kepimpinan bagi pemantapan pembangunan perwatakan murid.

3.2.3.1 – SENARAI J/K UNIT BERUNIFORM

Ketua Unit RADZIAH BT MOHD HASIM
Setiausaha Unit SH. ERIN BINTI SY. SEMAN

Ahli JK

PENGAKAP ZAINUDIN BIN ABU BAKAR (K) TUNAS KADET REMAJA
MUHAMMAD NOR AKBARVILDAN BIN
KAMARUDIN (S.U) ZULFAZREEN BIN SALIKIN (K)
ILI SHAZWANI BT ISMAIL NUR SYARA AFIQAH BINTI BAHARUDIN (S.U)
ZAINUDIN BIN MASUD SHARIFAH MASHITAH BT SYED SEMAN
MOHD AMINURRASYID BIN KUSNI AHMAD AFANDI BIN SAIDI
SHARIFAH ERIN BT SYED SEMAN MOHAMAD FAIZAL BIN AMIR

PUTERI ISLAM NUR NABEELA BT ELIAS (K) PANDU PUTERI TUNAS
IRMA IRYAWATI BT JUWAHIR (S.U)
NORSHAHIDAH BT JUNID SARIMAH BINTI JUBAIDI VINOHTHINI A/P RAMASAMY
HASIFAH BT ARIFFIN (K)
NOORULHUDA BINTI MOHD YUSOF SABARIAH BT MAT SONO(S.U)
SARIMAH BINTI JUBAIDI
ZURINA BT AHMAD

PERSATUAN .BULAN SAPIAH BT MISRAN(K)
SABIT MERAH NUR IZRA BT ABDULLAH (S.U)
YUNOS B HJ JAPRI @ OTHMAN
MOHAMAD NIZAM BIN ABD JAMIL
MUHAMMAD FIZRI BIN JAMAL

PERINCIAN TUGAS

PLAN TUMS 3.2.3.1Badan beruniform diurus secara sistematik dan terancang.

DO Tahap Kualiti

i. merancang aktiviti i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa/kurikulum (modul) badan beruniform
berteraskan ilmu ii. mengikut keperluan
pengetahuan, iii secara menyeluruh
kemahiran dan iv.dari semasa ke semasa
kreativiti/inovasi

ii. melaksanakan i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa/kurikulum (modul) badan beruniform
aktiviti yang dirancang ii. mengikut kesesuaian
iii secara menyeluruh
iv.dari semasa ke semasa

iii. merekod data dan i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa/kurikulum (modul) badan beruniform
maklumat ii. mengikut kesesuaian
iii secara menyeluruh
iv.dari semasa ke semasa

iv. menganalisis data i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa/kurikulum (modul) badan beruniform
dan maklumat ii. mengikut kesesuaian
iii. secara tepat
iv. dari semasa ke semasa

v. mengambil tindakan i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa/kurikulum (modul) badan beruniform
susulan. ii. mengikut sesuaian
iii secara menyeluruh
iv.dari semasa ke semasa

111

CHECK Berdasarkan tahap kualiti dalam langkah ‘Do’
ACTION Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

112

.

ASPEK 3.2.4 : PENGURUSAN SUKAN/PERMAINAN
Sukan/permainan diurus untuk mengukuhkan pengetahuan, kemahiran dan memupuk nilai estetika dan sosial yang positif

3.2.4.1 – SENARAI J/K UNIT SUKAN/PERMAINAN

Ketua Unit RADZIAH BT MOHD HASIM

Setiausaha Unit AHMAD AFANDI BIN SAIDI

Ahli JK

BOLA SEPAK MOHD AMINURRASYID BIN KUSNI (K)
CATUR ZAINUDIN BIN ABU BAKAR (S.U)
BOLA JARING ZULFAZREEN BIN SALIKIN
BALAPAN DAN PADANG SAPIAH BT MISRAN
BOLA BALING
ZURINA BT AHMAD (K)
SARIMAH BINTI JUBAIDI (S.U)
HASIFAH BT ARIFFIN
NOORULHUDA BT MOHD YUSOF

NUR SYARA AFIQAH BINTI BAHARUDIN (K)
IRMA IRYAWATI BT JUWAHIR (S.U)
NUR IZRA BT ABDULLAH

MOHAMAD FAIZAL BIN AMIR (K)
MUHAMMAD FIZRI BIN JAMAL (S.U)
VINOHTHINI A/P RAMASAMY
AHMAD AFANDI BIN SAIDI

YUNOS BIN [email protected] (K)
NORSHAHIDAH BT JUNID (S.U)
NUR NABEELA BT ELIAS

PETANQUE MUHAMMAD NOR AKBARVILDAN KAMARUDIN(K)
HOKI ILI SHAZWANI BT ISMAIL (S.U)
SHARIFAH ERIN BT SYED SEMAN

MOHAMAD NIZAM BIN JAMIL (K)
ZAINUDIN BIN MASUD (S.U)
SHARIFAH MASHITAH BT SYED MOHAMED
SABARIAH BT MAT SONO

PERINCIAN TUGAS

PLAN TUMS 3.2.4.1
Sukan/ permainan diurus secara sistematik dan terancang.

DO Tahap Kualiti

i. merancang aktiviti berteraskan i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa/kurikulum (modul)
ilmu pengetahuan, kemahiran dan sukan/permainan
kreativiti / inovasi
ii. mengikut keperluan
iii.secara menyeluruh
iv.dari semasa ke semasa

113

ii. melaksanakan aktiviti yang i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa
dirancang ii. mengikut kesesuaian
iii.secara menyeluruh
iv.dari semasa ke semasa

iii. merekod data dan maklumat i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa
ii. mengikut kesesuaian
iii.secara menyeluruh
iv.dari semasa ke semasa

iv. menganalisis data dan maklumat i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa
ii. mengikut kesesuaian
iii.secara menyeluruh
iv.dari semasa ke semasa

v. mengambil tindakan susulan. i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa
ii. mengikut kesesuaian
iii.secara menyeluruh
iv.dari semasa ke semasa

CHECK Berdasarkan tahap kualiti dalam langkah ‘Do’
ACTION Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

114

ASPEK 3.2.5 : PENGURUSAN PROGRAM KECEMERLANGAN KOKURIKULUM
Program kecemerlangan kokurikulum diurus untuk mengoptimumkan bakat dan potensi murid.

3.2.5.1 – SENARAI J/K UNIT KECEMERLANGAN KOKURIKULUM

Ketua Unit RADZIAH BINTI MOHD HASHIM

Setiausaha Unit MOHAMAD FAIZAL BIN AMIR

Ahli JK

UNIT PERSATUAN/KELAB MUHAMMAD NUR AKBAR VILDAN BIN KAMARUDIN

UNIT BERUNIFORM YUNOS BIN [email protected]

UNIT SUKAN / PERMAINAN SH ERIN BINTI SYED SEMAN

PERINCIAN TUGAS

PLAN TUMS 3.2.5.1
Program kecemerlangan kokurikulum diurus secara profesional dan terancang.

DO Tahap Kualiti

i. merancang latihan i. mengikut keperluan
peningkatan kemahiran ii. secara menyeluruh meliputi sekurang-kurangnya satu unit bagi setiap
kelab/persatuan, badan beruniform dan sukan/permainan
iii.secara berjadual
iv.secara kreatif/inovatif

ii. melaksanakan latihan i. mengikut kesesuaian
peningkatan kemahiran ii. secara menyeluruh meliputi sekurang-kurangnya satu unit bagi setiap
kelab/persatuan, badan beruniform dan sukan/permainan
iii.secara berjadual
iv.secara kreatif/inovatif

iii. merancang program i. mengikut keperluan
pemantapan ii. secara menyeluruh meliputi sekurang-kurangnya satu unit bagi setiap
kelab/persatuan, badan beruniform dan sukan/permainan
iii.secara berjadual
iv.secara kreatif/inovatif

iv. melaksanakan program i. mengikut kesesuaian
pemantapan. ii. secara menyeluruh meliputi sekurang-kurangnya satu unit bagi setiap
kelab/persatuan, badan beruniform dan sukan/permainan
iii.secara berjadual
iv.secara kreatif/inovatif

CHECK Berdasarkan tahap kualiti dalam langkah ‘Do’

ACTION Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

115

ASPEK 3.2.6 : PENGURUSAN SUKAN UNTUK SEMUA
Sukan Untuk Semua diurus untuk memupuk budaya bersukan dan amalan gaya hidup sihat, cergas serta berdaya saing

dalam kalangan murid.

3.2.6.1 – SENARAI J/K UNIT SUKAN UNTUK SEMUA

Ketua Unit RADZIAH BINTI MOHD HASHIM

Setiausaha Unit AHMAD AFANDI BIN SAIDI

Ahli JK

SUKAN SEKOLAH AHMAD AFANDI BIN SAIDI

RENTAS DESA AHMAD AFANDI BIN SAIDI

RUMAH JINGGA ILI SHAZWANI BT ISMAIL (K)
MUHAMMAD NUR AKBAR VILDAN BIN KAMARUDIN (P.K)
RUMAH MERAH SHARIFAH ERIN BT SYED SEMAN (SU)
RUMAH HIJAU NOR HAMIZAH BT DOL WAHID
RUMAH KUNING SITI HALIJAH BINTI KAMARI
RUMAH BIRU
1M1S IRMA IRYAWATI BINTI JUWAHIR (K)
MOHAMAD FAIZAL BIN AMIR (P.K)
NUR IZRA BT ABDULLAH (SU)
SAPIAH BT MISRAN
MOHAMAD NIZAM BIN JAMIL

NUR SYARA AFIQAH BT BAHARUDIN (K)
ZAINUDIN BIN MASUD (P.K)
ZURINA BINTI AHMAD (SU)
NORSHAHIDAH BINTI JUNID
VINOHTHINI A/P RAMASAMY
MOHD AMINURRASYID BIN KUSNI

SABARIAH BINTI MAT SONO (K)
ZULFAZREEN BIN SALIKIN (P.K)
NUR NABEELA BT ELIAS (SU)
YUNOS BIN JAPRI @OTHMAN
SARIMAH BT JUBAIDI

HASIFAH BINTI ARIFFIN (K)
ZAINUDIN BIN ABU BAKAR (P.K)
NOORULHUDA BT MOHD YUSOF
MUHAMMAD FIZRI BIN JAMAL
SHARIFAH MASHITAH BT SYED MOHAMED

AHMAD AFANDI BIN SAIDI

PERINCIAN TUGAS

PLAN TUMS 3.2.6.1
Aktiviti Sukan Untuk Semua diurus secara profesional dan terancang.

DO Tahap Kualiti

i. merancang kejohanan i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa
merentas desa ii. secara menyeluruh melibatkan semua murid yang berkenaan
iii. mengikut keperluan
iv.secara kreatif/inovatif

ii. merancang sukan tara i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa

116

ii. secara menyeluruh melibatkan semua murid yang berkenaan
iii. mengikut keperluan
iv.secara kreatif/inovatif

iii. merancang kejohanan i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa
tahunan olahraga sekolah ii. secara menyeluruh melibatkan semua murid yang berkenaan
iii. mengikut keperluan
iv.secara kreatif/inovatif

iv. merancang i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa
pertandingan antara ii. secara menyeluruh melibatkan semua murid yang berkenaan
kelas/ rumah/kelab sukan iii. mengikut keperluan
sekolah iv.secara kreatif/inovatif

v. melaksanakan i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa
kejohanan merentas desa ii. secara menyeluruh melibatkan semua murid yang berkenaan
iii. mengikut keperluan
iv.secara kreatif/inovatif

vi. melaksanakan sukan i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa
tara ii. secara menyeluruh melibatkan semua murid yang berkenaan
iii. mengikut keperluan
iv.secara kreatif/inovatif

vii. melaksanakan i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa
kejohanan tahunan ii. secara menyeluruh melibatkan semua murid yang berkenaan
olahraga sekolah iii. mengikut keperluan
iv.secara kreatif/inovatif

viii. melaksanakan i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa
pertandingan antara ii. secara menyeluruh melibatkan semua murid yang berkenaan
kelas/ rumah/kelab sukan iii. mengikut keperluan
sekolah. iv.secara kreatif/inovatif

CHECK Berdasarkan tahap kualiti dalam langkah ‘Do’
ACTION Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

117

Ketua Unit ASPEK 3.2.7 : PENGURUSAN PENTAKSIRAN KOKURIKULUM
Setiausaha Unit Pentaksiran kokurikulum diurus untuk mengesan pencapaian murid.
Ahli JK
3.2.7.1 – SENARAI J/K UNIT PENTAKSIRAN
PAJSK RADZIAH BINTI MOHD HASHIM
MOHAMAD FAIZAL BIN AMIR
PLAN
AHMAD AFANDI BIN SAIDI
VINOTHINI A/P RAMASAMY
ZAINUDIN BIN MASUD
SEMUA GURU KELAS TAHAP 2
SEMUA GURU PENYELARAS

PERINCIAN TUGAS
TUMS 3.2.7.1
Pentaksiran kokurikulum dilaksanakan secara sistematik dan terancang.

DO Tahap kualiti

i. merancang i. mengikut arahan yang berkuat kuasa
pentaksiran ii. mengikut keperluan
iii.secara menyeluruh meliputi setiap murid yang terlibat
iv.dari semasa ke semasa

ii. melaksanakan i. mengikut ketetapan
pentaksiran ii. mengikut kesesuaian
iii.secara menyeluruh meliputi setiap murid yang terlibat
iv.dari semasa ke semasa

iii. menganalisis data i. mengikut arahan yang berkuat kuasa
dan maklumat ii. mengikut kesesuaian
pentaksiran iii. secara menyeluruh meliputi setiap murid yang terlibat
iv.dari semasa ke semasa

iv. mengambil i. mengikut ketetapan
tindakan susulan/ ii. mengikut kesesuaian
intervensi. iii.secara menyeluruh meliputi setiap murid yang terlibat
iv.dari semasa ke semasa

CHECK Berdasarkan tahap kualiti dalam langkah ‘Do’

ACTION Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

118

QRCODE PELAN OPERASI BIDANG PENGURUSAN KOKURIKULUM

3.2.1.1 3.2.2.1

3.2.3.1 3.2.4.1

3.2.5.1 3.2.6.1

3.2.7.1

119

BIDANG PENGURUSAN
HAL EHWAL MURID

SEKOLAH BERKUALITI

PENGURUSAN BIDANG HAL EHWAL MURID BERKUALITI:
Bidang Hal Ehwal Murid diurus secara cekap dan berkesan untuk
melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi,
jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah.

KEMENJADIAN MURID

KEMENJADIAN SAHSIAH MURID :
Murid yang dididik secara holistik dalam pengurusan sekolah yang
cekap berupaya mencapai potensi diri yang sepenuhnya dalam
penguasaan pengetahuan dan kemahiran, berketerampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri.

120

ANALISIS DATA BIDANG PENGURUSAN HAL EHWAL MURID TAHUN 2021

ASPEK PERNYATAAN ASPEK / TUMS ANALISIS SKOR STATUS NAIK/ STATU
/ 2021 KPI BEZA TIDAK S
BERUBAH/
TUMS TURUN SKOR

3.3.1 KETETAPAN PELAKSANAAN HAL EHWAL MURID BAIK

3.3.1.1 Ketetapan dibuat bagi memastikan kepatuhan dan keselarasan p

elaksanaan hal ehwal murid.

Pelaksanaan hal ehwal murid diurus 90.00 89.00 +1.00 Melebihi
secara sistematik dan terancang. sasaran

PENGURUSAN DISIPLIN MURID

3.3.2 Disiplin murid diurus untuk membentuk sikap dan perlakuan positif dalam pembangunan

3.3.2.1 sahsiah murid

3.3.3 Disiplin murid diurus secara 89.54 90.31 -0.77 Tidak Mencapai PUNCA
profesional dan terancang. sasaran ISU
3.3.3.1
3.3.4 PENGURUSAN KESELAMATAN MURID

3.3.4.1 Keselamatan murid diurus untuk memastikan murid selamat dan memupuk amalan menjaga

3.3.5 keselamatan dalam kalangan murid.

3.3.5.1 Keselamatan murid diurus secara 89.54 90.31 -0.77 Tidak Mencapai PUNCA
sistematik dan terancang. sasaran ISU
3.3.6
PENGURUSAN KESIHATAN MURID
3.3.6.1
3.3.6.2 Program dan perkhidmatan kesihatan murid diurus untuk meningkatkan kualiti kesihatan dan

mengamalkan gaya hidup sihat

Program dan perkhidmatan kesihatan 90.00 89.00 +1.00 Melebihi BAIK
murid diurus secara sistematik dan sasaran
terancang.

PENGURUSAN BANTUAN PELAJARAN MURID

Bantuan pelajaran murid diurus untuk membantu memenuhi

keperluan fizikal, mental dan emosi

Bantuan pelajaran murid diurus secara 90.00 89.00 +1.00 Melebihi BAIK
sistematik dan terancang. sasaran

PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING

Pengurusan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling diurus untuk pembangunan sahsiah,

psikososial, kesejahteraan mental dan kerjaya murid.

Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling 90.00 89.00 +1.00 Melebihi BAIK
diurus secara profesional dan terancang. sasaran

Pentaksiran psikometrik diurus secara 89.54 89.54 - Tidak Berubah BAIK
sistematik dan terancang.

SKOR PENGOPERASIAN 87.49 85.94 +1.55 Melebihi BAIK
KESELURUHAN sasaran

121

ANALISIS KEMENJADIAN SAHSIAH MURID TAHUN 2021

ASPEK PERNYATAAN ASPEK / TUMS ANALISIS SKOR STATUS NAIK/ STATUS
/ 2021 KPI BEZA TIDAK SKOR
BERUBAH/
TUMS TURUN

5.3.1 Peratus kehadiran murid ke 94.00 95.00 -1.00 Tidak Tidak
sekolah mencapai Memuas-
sasaran
kan

5.3.2 Peratus murid yang tidak terlibat 94.00 90.31 +4.31 Melebihi Cemerlang
dengan salah laku ( Kes Ringan) sasaran

Peratus murid yang tidak terlibat 100 100 - Mencapai Cemerlang
5.3.3 dengan salah laku ( Kes sasaran

Sederhana)

5.3.4 Peratus murid yang tidak terlibat 100 100 - Mencapai Cemerlang
dengan salah laku ( Kes Berat) sasaran

5.3.5 Peratus murid yang 87.00 85.00 +2.00 Melebihi Cemerlang
mengamalkan perlakuan positif sasaran

122

SASARAN BIDANG PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2022

HALA TUJU MATLAMAT STRATEGIK FOKUS OBJEKTIF STRATEGI IDIKATOR
Rujuk PDCA PENCAPAIAN
Bidang Hal Rujuk PDCA
Ehwal Murid Rujuk PDCA TOV 2022
diurus secara Rujuk PDCA 2021
cekap dan Rujuk PDCA
berkesan Ketetapan dibuat bagi 3.3.1.1 Pelaksanaan Pelaksanaan Hal Ehwal Rujuk PDCA 95.31 95.85
untuk memastikan kepatuhan dan Hal Ehwal Murid tidak Murid diurus secara Rujuk PDCA
melahirkan keselarasan pelaksanaan hal diurus secara sistematik dan terancang
murid yang ehwal murid mencapai sasaran sistematik dan mencapai sasaran 84.06
seimbang 95.31 pada tahun 2025 terancang. pada tahun 2021
dari segi
intelek, Disiplin murid diurus untuk 3.3.2.1 Disiplin murid Disiplin murid diurus 84.40 85.58
rohani, membentuk sikap dan perlakuan tidak diurus secara secara profesional dan
emosi, positif dalam pembangunan profesional dan terancang mencapai
jasmani sahsiah murid mencapai sasaran terancang. sasaran 84.06 pada tahun
dan 95.31 pada tahun 2025 2021
sosial
selaras Keselamatan murid diurus untuk 3.3.3.1 Keselamatan Keselamatan murid tidak 79.55 82.70
dengan memastikan murid selamat dan murid tidak diurus diurus secara sistematik
hala tuju memupuk amalan menjaga secara sistematik dan dan terancang mencapai
sekolah. keselamatan dalam kalangan terancang sasaran 84.06 pada tahun
murid mencapai sasaran 95.31 2021
pada tahun 2025

Program dan perkhidmatan 3.3.4.1 Program dan Program dan 80.40 83.38
kesihatan murid diurus untuk perkhidmatan perkhidmatan kesihatan 82.96 85.43
meningkatkan kualiti kesihatan kesihatan murid tidak murid diurus secara 95.31 95.85
dan mengamalkan gaya hidup diurus secara sistematik dan terancang 96.25 96.60
sihat mencapai sasaran 95.31 sistematik dan mencapai sasaran 84.06 87.44 89.48
pada tahun 2025 terancang. pada tahun 2021

Bantuan pelajaran murid diurus 3.3.5.1 Bantuan Bantuan pelajaran murid
untuk membantu memenuhi pelajaran murid tidak diurus secara sistematik
keperluan fizikal, mental dan diurus secara dan terancang mencapai
emosi mencapai sasaran 95.31 sistematik dan sasaran 84.06 pada tahun
pada tahun 2025 terancang 2021

3.3.6.1 Perkhidmatan Perkhidmatan bimbingan
& kaunseling diurus
bimbingan & secara professional dan
terancang mencapai
Pengurusan perkhidmatan kaunseling tidak sasaran 84.06 pada tahun
2021
bimbingan dan kaunseling diurus diurus secara
Pentaksiran psikometrik
untuk pembangunan sahsiah, professional dan diurus secara sistematik
dan terancang.
psikososial, kesejahteraan terancang

mental dan kerjaya murid 3.3.6.2 Pentaksiran
mencapai sasaran 95.31 pada psikometrik tidak
tahun 2025 diurus secara

sistematik dan

terancang.

SKOR PENGOPERASIAN

123

SASARAN KEMENJADIAN SAHSIAH MURID 2022

HALA TUJU MATLAMAT OBJEKTIF STRATEGI IDIKATOR
STRATEGIK PENCAPAIAN

TOV 2022
2021

Murid yang Purata Peratus Purata Peratus i. menyebarluaskan peraturan sekolah 94.60 95.28
dididik secara Kehadiran Murid ke Kehadiran Murid ke ii. menguatkuasakan peraturan sekolah 94.00 94.60
holistik dalam Sekolah bagi Sekolah bagi iii. menganalisis data disiplin 100 100
pengurusan mencapai sasaran 98 mencapai sasaran iv. merancang program pendidikan disiplin 100 100
sekolah yang pada tahun 2025 95.28 pada tahun v. melaksanakan program pendidikan 87.00 89.80
cekap berupaya 2022
mencapai Peratus Murid yang disiplin.
potensi diri yang Terlibat dalam Kes Peratus Murid yang i. menyebarluaskan peraturan sekolah
sepenuhnya Salah Laku (Kes Terlibat dalam Kes ii. menguatkuasakan peraturan sekolah
dalam Ringan) mencapai Salah Laku (Kes iii. menganalisis data disiplin
penguasaan sasaran 98 pada Ringan) mencapai iv. merancang program pendidikan disiplin
pengetahuan dan tahun 2025 sasaran 94.60 pada v. melaksanakan program pendidikan
kemahiran, tahun 2022
berketerampilan, Melastarikan Peratus disiplin.
berakhlak mulia, Murid yang tidak Melastarikan Peratus
bertanggung- Terlibat dalam Kes Murid yang tidak i. menyebarluaskan peraturan sekolah
jawab dan Salah Laku (Kes Terlibat dalam Kes ii. menguatkuasakan peraturan sekolah
berkeupayaan Sederhana) mencapai Salah Laku (Kes iii. menganalisis data disiplin
mencapai sasaran 100 pada Sederhana) mencapai iv. merancang program pendidikan disiplin
kesejahteraan tahun 2025 sasaran 100 pada v. melaksanakan program pendidikan
diri. tahun 2022
Melastarikan Peratus disiplin.
Murid yang tidak Melastarikan Peratus
Terlibat dalam Kes Murid yang tidak i. menyebarluaskan peraturan sekolah
Salah Laku (Kes Terlibat dalam Kes ii. menguatkuasakan peraturan sekolah
Berat) mencapai Salah Laku (Kes iii. menganalisis data disiplin
sasaran 100 pada Berat) mencapai iv. merancang program pendidikan disiplin
tahun 2025 sasaran 100 pada v. melaksanakan program pendidikan
tahun 2022
Peratus Murid Yang disiplin.
Mengamalkan Peratus Murid Yang
Perlakuan Positif Mengamalkan i. menyebarluaskan peraturan sekolah
mencapai sasaran 99 Perlakuan Positif ii. menguatkuasakan peraturan sekolah
pada tahun 2025 mencapai sasaran iii. menganalisis data disiplin
89.90 pada tahun iv. merancang program pendidikan disiplin
2022 v. melaksanakan program Pendidikan

disiplin.

124

GPK PENTADBIRAN JAWATANKUASA BIDANG HAL EHWAL MURID
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT LAPIS
2022
GURU DATA
YUNOS BIN JAPRI GURU BESAR
SAMIDAH BINTI MD TALIB

GPK HAL EHWAL MURID
ZAHANITA BT HJ BORHAN

SETIAUSAHA JKSS
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ

KETUA BIDANG
ZAHANITA BT HJ BORHAN

SETIAUSAHA BIDANG
ZURINA BINTI AHMAD

3.3.1 KETETAPAN 3.3.2 DISIPLIN 3.3.3. KESELAMATAN 3.3.4 KESIHATAN 3
3.3.1.1 Pelaksanaan HEM
ZURINA BINTI AHMAD 3.3.2.1 Pengurusan Disiplin 3.3.3.1 Pengurusan Keselamatan 3.3.4.1 Pengurusan Kesihatan
SPI Murid Murid Murid
PERANCANGAN
STRATEGIK MUHAMAD FIZRI BIN JAMAL YUNOS BIN JAPRI SAPIAH BINTI MISRAN
APDM
SSDM KEBAKARAN IMUNISASI
eDAFTAR RENDAH KEHADIRAN BENCANA GIGI SIHAT
AMALAN BAIK 3K
eDAFTAR MENENGAH AEDES
PRASEKOLAH
PENGAWAS WABAK
TENDER KANTIN
DISIPLIN PERHIMPUNAN RASMI

KESELAMATAN KELAB PENCEGAHAN
KESIHATAN JENAYAH
BANTUAN
B&K
LAWATAN

12

D

GPK KOKURIKULUM
RADZIAH BT MOHD HASHIM

3.3.5 BANTUAN PELAJARAN 3.3.6 BIM & KAUNSELING 3.3.6.2 Pentaksiran
3.3.5.1 Pengurusan Bantuan 3.3.6.1. Pengurusan Perkhidmatan Psikometrik
Pelajaran Murid
NUR IZRA BINTI ABDULAH B&K NUR IZRA BINTI
NUR IZRA BINTI ABDULAH ABDULAH
RMT
SESI BIMBINGAN PSIKOMETRIK
SUSU MURID BRISIKO CICIR

KWAMP PPDA

BANTUAN KHAS SEKOLAH PENYAYANG
AWAL PERSEKOLAHAN
CAKNA
SPBT LAWATAN
MINDA SIHAT
TAKAFUL/INSURANS MENTO MENTEE

NGO

ANAK YATIM

25

ASPEK 3.3.1 : KETETAPAN PELAKSANAAN HAL EHWAL MURID
Ketetapan dibuat bagi memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan hal ehwal murid.

3.3.1.1. – SENARAI J/K UNIT KETETAPAN PELAKSANAAN HEM

Ketua Unit ZAHANITA BT HJ BORHAN

Setiausaha Unit ZURINA BINTI AHMAD

Ahli JK 1. MUHAMMAD FIZRI BIN JAMAL
SURAT PEKELILING IKHTISAS 2. YUNOS BIN JAPRI
PERANCANGAN STRATEGIK 3. SAPIAH BINTI MISRAN
DISIPLIN 4. NUR IZRA BNTI ABDULAH
KESELAMATAN
KESIHATAN
BANTUAN PELAJARAN MURID
APDM
eDAFTAR RENDAH / MENENGAH
PRASEKOLAH
LAWATAN

PERINCIAN TUGAS

PLAN TUMS 3.3.1.1
Pelaksanaan Hal Ehwal Murid diurus secara sistematik dan terancang.

DO Tahap Kualiti

i. membuat ketetapan i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa
ii. secara menyeluruh dalam semua perkara seperti disiplin, keselamatan, kesihatan, bantuan

pelajaran murid, perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, penjaminan kualiti dan sebagainya
iii.mengikut keperluan sekolah
iv.secara spesifik

ii. mendokumenkan ketetapan i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa
ii. secara menyeluruh dalam semua perkara seperti disiplin, keselamatan, kesihatan, bantuan

pelajaran murid, perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, penjaminan kualiti dan sebagainya
iii.mengikut keperluan sekolah
iv.secara spesifik

iii. menyebarluaskan ketetapan i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa
ii. secara menyeluruh dalam semua perkara seperti disiplin, keselamatan, kesihatan, bantuan

pelajaran murid, perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, penjaminan kualiti dan sebagainya
iii.mengikut keperluan sekolah
iv.secara spesifik

iv. menyemak semula ketetapan. i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa
ii. secara menyeluruh dalam semua perkara seperti disiplin, keselamatan, kesihatan, bantuan

pelajaran murid, perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, penjaminan kualiti dan sebagainya
iii.mengikut keperluan sekolah
iv.secara spesifik

CHECK Berdasarkan tahap kualiti dalam langkah ‘Do’

ACTION Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

126

ASPEK 3.3.2 : DISIPLIN MURID
Displin murid diurus untuk membentuk sikap dan perlakuan positif dalam pembangunan sahsiah murid.

3.3.2.1– SENARAI J/K UNIT DISIPLIN

Ketua Unit MUHAMMAD FIZRI BIN JAMAL

Setiausaha Unit NOORULHUDA BT MOHD YUSOF

Ahli JK

DISIPLIN MUHAMMAD FIZRI BIN JAMAL (KrMJ)

SSDM MUHAMMAD FIZRI BIN JAMAL (KrMJ)

KEHADIRAN MUHAMMAD FIZRI BIN JAMAL (KrMJ)

PENGAWAS NOORULHUDA BT MOHD YUSOF

PERHIMPUNAN MINGGUAN SHARIFAH MASHITAH BT SYED MOHAMED

KELAB PENCEGAHAN JENAYAH ZAINUDIN BIN ABU BAKAR

PERINCIAN TUGAS

PLAN TUMS 3.3.2.1
DO Disiplin murid diurus secara profesional dan terancang.

Tahap Kualiti

i. menyebarluaskan peraturan sekolah i. dengan mematuhi prosedur
ii. secara menyeluruh dalam semua perkara
iii.dari semasa ke semasa
iv.dengan mekanisme yang sesuai

ii. menguatkuasakan peraturan sekolah i. dengan mematuhi prosedur
ii. secara menyeluruh dalam semua perkara
iii.dari semasa ke semasa
iv.dengan mekanisme yang sesuai

iii. menganalisis data disiplin i. dengan mematuhi prosedur
ii. secara menyeluruh dalam semua perkara
iii.dari semasa ke semasa
iv.dengan mekanisme yang sesuai

iv. merancang program pendidikan i. dengan mematuhi prosedur
disiplin ii. secara menyeluruh dalam semua perkara
iii.dari semasa ke semasa
iv.dengan keperluan

v. melaksanakan program pendidikan i. dengan mematuhi prosedur
disiplin ii. secara menyeluruh dalam semua perkara
iii.dari semasa ke semasa
CHECK iv.dengan keperluan
ACTION
Berdasarkan tahap kualiti dalam langkah ‘Do’

Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

127

ASPEK 3.3.3 : KESELAMATAN MURID
Keselamatan murid diurus untuk memastikan murid selamat dan memupuk amalan menjaga keselamatan dalam kalangan

murid.

3.3.3.1 – SENARAI J/K UNIT KESELAMATAN

Ketua Unit YUNOS BIN JAPRI

Setiausaha Unit ZURINA BT AHMAD

Ahli JK

KEBAKARAN ZURINA BT AHMAD

BENCANA AHMAD AFANDI BIN SAIDI

3K SAPIAH BT MISRAN

BANJIR ZAINUDIN B. ABU BAKAR

COVID-19 YUNOS BIN JAPRI

PLAN PERINCIAN TUGAS

TUMS 3.3.3.1
Keselamatan murid diurus secara sistematik dan terancang.

DO Tahap Kualiti

i. menyebarluaskan i. dengan mematuhi ketetapan keselamatan
peraturan dan prosedur ii. secara menyeluruh dalam semua aspek keselamatan kepada warga sekolah dan ibu
operasi standard
keselamatan bapa/komuniti
iii.dari semasa ke semasa
iv.dengan mekanisme yang sesuai

ii. menguatkuasakan i. dengan mematuhi ketetapan keselamatan
peraturan dan prosedur ii. secara menyeluruh dalam semua aspek keselamatan kepada warga sekolah dan ibu
operasi standard
keselamatan bapa/komuniti
iii.dari semasa ke semasa
iv.dengan mekanisme yang sesuai

iii. merancang program i. dengan mematuhi ketetapan keselamatan
pencegahan dan ii. secara menyeluruh dalam semua aspek keselamatan kepada warga sekolah dan ibu
kesedaran keselamatan
bapa/komuniti
iii.dari semasa ke semasa
iv.mengikut keperluan

iv. melaksanakan program i. dengan mematuhi ketetapan keselamatan
pencegahan ii. secara menyeluruh dalam semua aspek keselamatan kepada warga sekolah
dan kesedaran keselamatan iii.dari semasa ke semasa
iv.mengikut kesesuaian

CHECK Berdasarkan tahap kualiti dalam langkah ‘Do’

ACTION Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

128

ASPEK 3.3.4 : KESIHATAN MURID
Program dan perkhidmatan kesihatan murid diurus untuk meningkatkan kualiti kesihatan dan

mengamalkan gaya hidup sihat.

3.3.4.1 – SENARAI J/K UNIT KESIHATAN

Ketua Unit SAPIAH BINTI MISRAN

Setiausaha Unit NABEELA BT ILLIAS

Ahli JK

IMUNISASI SAPIAH BT MISRAN
GIGI SIHAT ZURINA BT AHMAD

AEDES MOHAMMAD FAIZAL BIN AMIR
WABAK YUNOS BIN JAPRI

SARINGAN COVID SH. ERIN BINTI SYED SEMAN

PLAN PERINCIAN TUGAS

TUMS 3.3.4.1
Program dan perkhidmatan kesihatan murid diurus secara sistematik dan terancang.

DO Tahap Kualiti

i. menyelaras i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa
pemeriksaan kesihatan/ ii. secara menyeluruh meliputi semua aspek kesihatan
rawatan/imunisasi iii.dari semasa ke semasa
iv.dengan mekanisme yang sesuai

ii. merancang program i. dengan mematuhi ketetapan perkhidmatan kesihatan
pencegahan dan ii. secara menyeluruh meliputi semua aspek kesihatan
kesedaran kesihatan iii.dari semasa ke semasa
iv.mengikut keperluan

iii. melaksanakan i. dengan mematuhi prosedur
program pencegahan dan ii. secara menyeluruh kepada semua murid
kesedaran kesihatan iii.dari semasa ke semasa
iv.mengikut kesesuaian

iv. mewujudkan i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa
persekitaran yang ii. secara menyeluruh meliputi semua aspek kesihatan
bermaklumat tentang iii.dari semasa ke semasa
kesihatan. iv.dengan mekanisme yang sesuai

CHECK Berdasarkan tahap kualiti dalam langkah ‘Do’

ACTION Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

129

ASPEK 3.3.5 : BANTUAN PELAJARAN MURID
Bantuan pelajaran murid diurus untuk membantu memenuhi keperluan fizikal, mental dan emosi.

3.3.5.1 – SENARAI J/K UNIT BANTUAN PELAJARAN MURID

Ketua Unit NUR IZRA BINTI ABDULAH

Setiausaha Unit

Ahli JK

RMT NUR NABEELA BT ELIAS (K)
ZUL FAZREEN B. SALIKIN
SUSU NORLILA BT NORDIN
SAPIAH BT MISRAN
KWAPM / BANTUAN AWAL
PERSEKOLAHAN / ELAUN IRMA IRYAWATI BT JUWAHIR(K)
MURID KHAS/ ANAK YATIM/ VINOHTHINI A/P RAMASAMY
KEBAJIKAN SEMUA GURU KELAS

SABARIAH BT MAT SONO(K)
HASIFAH BT ARIFFIN (BANTUAN KHAS)
ZURINA BT. AHMAD (TAKAFUL)

TAKAFUL ZURINA BT. AHMAD
SPBT
MOHD NOR AKBAR VILDAN (K)
PLAN MOHAMAD NIZAM BIN ABD JAMIL
DO NUR SYARA AFIQAH BT BAHARUDIN
SEMUA GURU KELAS
i. mengenal pasti jenis
bantuan PERINCIAN TUGAS

ii. mengenal pasti murid TUMS 3.3.5.1
yang layak Bantuan pelajaran murid diurus secara sistematik dan terancang.

iii. merekodkan maklumat Tahap Kualiti
murid yang menerima
bantuan i. dengan mematuhi arahan yang berkuatkuasa
ii. secara menyeluruh kepada semua jenis bantuan
iv. memantau iii.dari semasa ke semasa
prestasi/kemajuan murid iv.dengan mekanisme yang sesuai
yang menerima bantuan.
i. dengan mematuhi ketetapan bantuan pelajaran murid
ii. secara menyeluruh meliputi semua murid
iii.dari semasa ke semasa
iv.dengan mekanisme yang sesuai

i. dengan mematuhi ketetapan bantuan pelajaran murid
ii. secara menyeluruh meliputi semua murid
iii.dari semasa ke semasa
iv.dengan mekanisme yang sesuai

i. dengan mematuhi ketetapan bantuan pelajaran murid
ii. secara menyeluruh kepada semua aspek kesihatan
iii.dari semasa ke semasa
iv.dengan mekanisme yang sesuai

130

CHECK Berdasarkan tahap kualiti dalam langkah ‘Do’
ACTION Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

131

ASPEK 3.3.6 : PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING
Pengurusan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling diurus untuk pembangunan sahsiah, psikososial,

kesejahteraan mental dan kerjaya murid.

Ketua Unit 3.3.6.1 – SENARAI J/K UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING
Setiausaha Unit NUR IZRA BINTI ABDULAH
Ahli JK NUR SYARA AFIQAH BINTI BAHARUDIN
BIMBINGAN
NUR IZRA BT ABDULLAH
CAKNA MOHD AMINURRASYID BIN KUSNI
GURU PENYAYANG VINOHTHINI A/P RAMASAMY
MOHD NOR AKHBARVILDAN
PPDA SARIMAH BINTI JUBAIDI
MINDA SIHAT IRMA IRYAWATI BT JUWAHIR
LAWATAN ZURINA BINTI AHMAD
AHMAD AFANDI BIN SAIDI
NUR IZRA BT ABDULLAH
NUR IZRA BT ABDULLAH

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK NUR IZRA BT ABDULLAH
PLAN
PERINCIAN TUGAS

TUMS 3.3.6.1
Perkhidmatan bimbingan & kaunseling diurus secara professional dan terancang.

DO Tahap Kualiti

i. merancang sesi i. dengan mematuhi arahan yang berkuatkuasa
bimbingan/kaunseling ii. mengikut keperluan murid
iii.dari semasa ke semasa
iv.dengan mekanisme yang sesuai

ii. melaksanakan sesi i. dengan mematuhi arahan yang berkuatkuasa
bimbingan/kaunseling ii. mengikut keperluan murid
iii.dari semasa ke semasa
iv.dengan mekanisme yang sesuai

iii. merancang program i. dengan mematuhi arahan yang berkuatkuasa
bimbingan dan kaunseling ii. mengikut isu semasa
iii.dari semasa ke semasa
iv.mengikut keperluan

iv. melaksanakan program i. dengan mematuhi arahan yang berkuatkuasa
bimbingan dan kaunseling ii. mengikut isu semasa
iii.dari semasa ke semasa
iv.mengikut kesesuaian

CHECK Berdasarkan tahap kualiti dalam langkah ‘Do’

132

ACTION Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

ASPEK 3.3.6 : PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING

Pengurusan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling diurus untuk pembangunan sahsiah, psikososial,

kesejahteraan mental dan kerjaya murid.

3.3.6.2 – SENARAI J/K PSIKOMETRIK

Ketua Unit NUR IZRA BINTI ABDULAH

Setiausaha Unit

Ahli JK

PSIKOMETRIK NUR IZRA BT ABDULLAH

PERINCIAN TUGAS

PLAN TUMS 3.3.6.2
Pentaksiran psikometrik diurus secara sistematik dan terancang.

DO Tahap Kualiti

i. merancang i. dengan mematuhi arahan yang berkuatkuasa
peperiksaan dan i. mengikut keperluan murid
pentaksiran iii.dari semasa ke semasa
iv.dengan mekanisme yang sesuai

ii. melaksanakan i. dengan mematuhi arahan yang berkuatkuasa
peperiksaan dan i. mengikut keperluan murid
pentaksiran iii.dari semasa ke semasa
iv.dengan mekanisme yang sesuai

iii. menganalisis data i. dengan mematuhi arahan yang berkuatkuasa
dan maklumat i. mengikut isu semasa
pentaksiran iii.dari semasa ke semasa
iv.mengikut keperluan

iv. mengambil tindakan i. dengan mematuhi arahan yang berkuatkuasa
susulan/ i. mengikut isu semasa
intervensi/konsultasi iii.dari semasa ke semasa
iv.mengikut kesesuaian

CHECK Berdasarkan tahap kualiti dalam langkah ‘Do’

ACTION Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

133

QRCODE PELAN OPERASI BIDANG PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

3.3.1.1 3.3.2.1

3.3.3.1 3.3.4.1

3.3.5.1 3.3.6.1

3.3.6.2

134

BIDANG PENGURUSAN
KEWANGAN

SEKOLAH BERKUALITI

PENGURUSAN BIDANG KEWANGAN BERKUALITI:
Organisasi sekolah diurus secara cekap dengan mengambil kira

potensi dan keperluan warga sekolah, kemudahan, sumber
dalaman dan luaran untuk meningkatkan keberkesanan
pengoperasian sekolah.

135

ANALISIS DATA BIDANG PENGURUSAN KEWANGAN TAHUN 2021

ASPEK PERNYATAAN ASPEK / TUMS ANALISIS SKOR STATUS NAIK/ STATUS
/ 2021 KPI BEZA TIDAK SKOR
BERUBAH/
TUMS TURUN

PENGURUSAN KEWANGAN
2.3 Kewangan diurus untuk memastikan setiap

perbelanjaan memberi pulangan yang optimum

2.3.1 Kewangan diurus secara 90.00 89.00 +1.00 Melebihi BAIK
sistematik dan terancang. sasaran
BAIK
SKOR PENGOPERASIAN 87.49 85.94 +1.55 Melebihi
KESELURUHAN sasaran

136

SASARAN BIDANG PENGURUSAN KEWANGAN 2022

HALA TUJU MATLAMAT FOKUS OBJEKTIF STRATEGI IDIKATOR
STRATEGIK PENCAPAIAN

TOV 2021
2020

Organisasi Kewangan 2.3.1 Pengurusan i. menyediakan anggaran 81.25 84.06
sekolah diurus untuk Pengurusan kewangan perbelanjaan
diurus secara memastikan kewangan diurus
cekap dengan setiap diurus secara secara ii. melaksanakan
mengambil kira perbelanjaan sistematik sistematik perbelanjaan
potensi dan memberi dan dan
keperluan pulangan yang terancang terancang iii. melaksanakan
warga sekolah, optimum mencapai pemantauan perbelanjaan
kemudahan, mencapai sasaran
sumber sasaran 95.31 84.06 pada iv. mengambil tindakan
dalaman dan pada tahun tahun 2021 susulan.
luaran 2025
untuk
meningkatkan
keberkesanan
pengoperasian
sekolah.

SKOR PENGOPERASIAN 81.25 84.06

137

JAWATANKUASA BIDANG KEWANGAN
SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT LAPIS

2022

GURU BESAR
SAMIDAH BINTI MD TALIB

GPK PENTADBIRAN GPK HAL EHWAL MURID
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ ZAHANITA BT BORHAN

GURU DATA SETIAUSAHA JKSS
YUNOS BIN JAPRI MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ

KETUA BIDANG
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ

SETIAUSAHA BIDANG
NORLILA BINTI NORDIN

2.3 KEWANGAN

2.3.1 Pengurusan Kewangan
MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ

TADBIR URUS KEWANGAN AKAUN BAYARAN
KEWANGAN
BAJET MENGURUS AKAUN AMANAH DOKUMEN BAYARAN
PERWAKILAN KEWANGAN
BAJET PEMBANGUNAN AKAUN ANTARA JABATAN EMOLUMEN
PEMANTAUAN PENGURUSAN AKAUN BANK POTONGAN GAJI
KEWANGAN KELULUSAN KHAS ELAUN & BAYARAN
KEWANGAN AKAUN PELAJAR
PENYATA PENYESUAIAN
KEWANGAN & AKAUN AUDIT NAZIRAN

SURAT PEKELILING IKHTISAS AKAUN DEPOSIT URUSAN CEK / EFT TERBATA

PERANCANGAN STRATEGIK

AKAUN PUKAL

13

N
S

GPK KOKURIKULUM
Radziah binti Mohd Hashim

PEROLEHAN BEKALAN / PENGURUSAN KONTRAK
PERKHIDMATAN KONTRAK BEKALAN

PEROLEHAN TERPERINGKAT

KELULUSAN KHAS KONTRAK PERKHIDMATAN

KONTRAK PUSAT KONTRAK KERJA

PENILAIAN PRESTASI
PEMBEKAL

AL

38

ASPEK 2.3 : PENGURUSAN KEWANGAN PB
Kewangan diurus untuk memastikan setiap perbelanjaan memberi
pulangan yang optimum.

2.3.1 – SENARAI J/K UNIT TADBIR URUS KEWANGAN DAN AKAUN

Ketua Unit MUHAMMAD FAHMI BIN AZIZ
Setiausaha Unit NORLILA BT NORDIN
Ahli JK

TADBIR URUS KEWANGAN GPK HEM
KEWANGAN GPK KOKURIKULUM
AKAUN PEMBANTU TADBIR
BAYARAN KETUA PANITIA
PEROLEHAN GURU PERPUSTAKAAN MEDIA
BEKALAN/PERKHIDMATAN GURU PRASEKOLAH
PENGURUSAN KONTRAK GURU PPKI
JURU AUDIT DALAMAN
PLAN PEMBANTU OPERASI
DO PPM
i. menyediakan anggaran
perbelanjaan PERINCIAN TUGAS

ii. melaksanakan perbelanjaan TUMS 2.3.1
Kewangan diurus secara sistematik dan terancang.
iii. melaksanakan pemantauan
perbelanjaan Tahap Kualiti

iv. mengambil tindakan susulan i. dengan mematuhi ketetapan prosedur yang berkuat kuasa
ii. mengikut kesesuaian
CHECK iii.secara menyeluruh dalam setiap bidang
ACTION
i. dengan mematuhi ketetapan prosedur yang berkuat kuasa
ii. mengikut keutamaan
iii.secara optimum

i. dengan mematuhi ketetapan prosedur yang berkuat kuasa
ii. mengikut kesesuaian
iii.secara menyeluruh dalam setiap bidang

i. dengan mematuhi ketetapan prosedur yang berkuat kuasa
ii. mengikut kesesuaian
iii.secara menyeluruh dalam setiap bidang

Berdasarkan tahap kualiti dalam langkah ‘Do’

Ketidakakuran langkah ‘Check’ memerlukan tindakan susulan.

139


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Majlis Penyerahan Watikah Pelantikan Pemimpin Muda
Next Book
Best Practice ผลงานแนวทางปฏิบัติที่ดี