The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

A 33. SPAR Budapest Maraton Fesztivál vasárnapi napjának programfüzete - 2018.10.6-7.
Hasznos információk (rajt/cél, versenyszabályzat, ruhatár, öltöző, frissítés, rajtszámviselés, egyebek), helyszínrajz, útvonaltérképek, szurkolói tudnivalók

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by futanet, 2018-09-25 12:18:41

33. SPAR Budapest Maraton Fesztivál - programfüzet

A 33. SPAR Budapest Maraton Fesztivál vasárnapi napjának programfüzete - 2018.10.6-7.
Hasznos információk (rajt/cél, versenyszabályzat, ruhatár, öltöző, frissítés, rajtszámviselés, egyebek), helyszínrajz, útvonaltérképek, szurkolói tudnivalók

ER 6-7.
2018. OKTÓB

PROGRAMFÜZET
GUIDE

/budapestmaraton, www.futanet.hu /runinbudapest, www.runinbudapest.com


www.futanet.hu

Szervezô/Organiser:

A verseny névadó fôszponzora/Main Sponsor of the Event:
Kiemelt társszponzorok/Main Partners:

Társszponzorok/Sponsors:

Támogatók/Partners:

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

2 FACEBOOK.COM/BUDAPESTMARATON


www.runinbudapest.com

TARTALOMJEGYZÉK CONTENTS

Köszöntôk 42 KM4-9.
Greetings
10-11. 12.
Alapinformációk az eseményrôl
Basic information about the event 12-13.

33. SPAR Budapest Maraton® 14-15. TOLLE UHT
33rd SPAR Budapest Marathon MARATON-STAFÉTA

Idômérés, versenyszabályok 9,5 KM + 12 KM +
Time measurement, race rules
16. 10,6 KM + 10,1 KM 20.
Adidas-iramfutók
Adidas Pace runners 18-19.

Szintidô, útvonal, frissítés 20-22.
Time limit, course, refreshment
MARATON
Tolle UHT Maratonstaféta 23. PÁRBAN
Tolle UHT Marathon Relay for 4
23.
SPAR Budapest Maraton® Párban,
SPAR Marathon Relay for 2 25-27.

Real Nature 30 km

Helyszínrajz 32-33. REAL NAUTURE
Site plan 34.
30 KM
A rajt és a cél megközelítése
How to get to the start and the finish 25.

A maratoni útvonal 36-37.
The course of the marathon

Szurkolói pontok 42-43.
Fan meeting places

Barilla Tésztaparti – N.1 tészta Olaszországban! 46.
Barilla Pasta Party – the N°1 pasta in Italy!

Jótékonyság 68-69. Deutch Francais Italiano
Charity 58-59.
60-61. 62-63.

FACEBOOK.COM/RUNINBUDAPEST 3


www.futanet.hu

Tisztelt Látogatók! Kedves Sportbarátok! Distinguished Visitors, Dear Friends of Sports,

Köszöntöm Önöket a 33. SPAR Budapest I would like to welcome you as the patron
Maraton fôvédnökeként. Budapest elsô szá- of the 33rd SPAR Budapest Marathon.
mú, ôszi futófesztiválja az ország legnagyobb The leading autumn running festival of
szabadidôsport-eseménye, amelyen több Budapest is the biggest leisure sports event
mint 30 ezer résztvevô fut, gyalogol a ver- of the country, with more than 30 thousand
seny sokszínû kínálatának valamelyik távján. participants running or walking on the
A klasszikus maratonisták mellett a rövi- distances of this competition with diverse
debb távos futókat is várják, valamint azokat offers. Besides classic marathon runners,
az egyéni indulókat, baráti
társaságokat és családokat shorter-distance runners as
is, akik akár elsô alkalommal well as individuals, groups
vesznek részt ilyen sportese- of friends, and families
ményen. participating in such a
A magyar nemzet fôvárosa sporting event for the first
– Magyarország sportéleté- time are also welcome!
nek meghatározó részeként Having a major role in the
– nemcsak a versenyspor- sporting life of Hungary, the
tok terén javította eredmé- capital of the Hungarian
nyességét, hanem abban is, nation has improved its
efficiency in the field
of competitive sports

hogy egyre többen megismerjék a rendsze- and has also achieved that more and
res testmozgás örömét és pozitív hatásait. more people get to know the pleasure
A Fôváros vezetésének feltett szán- and positive effects of regular exercise.
déka, hogy Budapest megôrizze, sôt The leadership of the capital is determined
javítsa a szabadidôsportben betöltött, egyre to achieve that Budapest shall not only
jelentôsebb szerepét, amelyet az évrôl évre preserve, but also improve its increasingly
dinamikusan emelkedô turisztikai mutatók important role in leisure sports, which has
is igazolnak. also been justified by the tourism indicators
increasing dynamically year by year.

Tarlós István István Tarlós
Budapest Fôpolgármestere, fôvédnök Mayor of Budapest, Patron

4 FACEBOOK.COM/BUDAPESTMARATON


www.runinbudapest.com

Tisztelt Sportbarátok! Dear Sport Friends,

A SPAR Budapest Maraton immár 33-szor This year, for the 33rd time, running fanatics can
ad lehetôséget a futás szerelemeseinek arra, challenge themselves at the SPAR Budapest
hogy megméressék magukat. Marathon.
Budapest – that has occupied an important
Budapest – amely évtizedek óta szerepel place on the running map of Europe for decades
Európa futótérképén – méltán nevezhetô – deserves to be called the European capital of
Európa futófôvárosának, nagy örömünkre a running, as the number of foreign participants
külföldi versenyzôk száma évrôl-évre növek- keeps increasing year after year. It’s obvious that
szik. Budapest tehát nem csak a fôvárosunk Budapest not only attracts the tourists who are
szépségeire kíváncsi turistákat, de az aktív eager to get to know better our beautiful capital,
kikapcsolódásra vágyó sporto-
lókat is vonzza. but also people who love sports
and like to be active during their
A verseny résztvevôi nem holiday.
csupán sportemberek, nem The participants of the race
csupán a sport megszállott- are not just athletes, obsessed
jai, hanem egyben Budapest with physical activity, but at the
nagykövetei is, hiszen a same time they are like the am-
sport által népszerûsítik a bassadors of Budapest, as they
magyar fôváros szépségeit. promote the beauties of the
A résztvevôknek hálával Hungarian capital through the
tartozunk, hiszen ráirányítják sport. We are so grateful for ev-
a figyelmet hazánkra, Buda- ery runner for drawing attention
pest különleges nevezetessé- to our country, to the unique
geire, és arra, hogy hiszünk a monuments of Budapest, and
sportban, a sport értékteremtô erejében. Aki to the fact that we believe in sports and we do
részt vesz egy maratonon, vizsgát tesz elhi- think that it can create value. Each and every
vatottságból, akaraterôbôl, küzdeni tudásból. participant of a marathon run is incredibly dedi-
Akinek van bátorsága elindulni, már most cated, and has an enormous amount of will-
gyôztesnek tekinthetô. power and strength. Who dares to participate, is
already a winner.
Magam is részt veszek az egyik legnagyobb I myself attend to one of the biggest running
közép-európai utcai futóversenyen, és egy- events of Central Europe as well, and I encour-
ben arra buzdítok mindenkit, hogy aki teheti, age everyone else too to participate at the SPAR
vegyen részt a SPAR Budapest Maratonon, Budapest Marathon – not just to feel the amaz-
nemcsak a magával ragadó hangulat, de ing atmosphere of the race, but also to be able to
a gyönyörû budapesti helyszínek miatt is. see the many beautiful parts of Budapest. See
Találkozunk a rajtnál! you at the start line!

Szijjártó Péter Péter Szijjártó
külgazdasági és külügyminiszter, Minister of Foreign Affairs and Trade,

védnök Patron

FACEBOOK.COM/RUNINBUDAPEST 5


www.futanet.hu

Kedves maratonfutók, tisztelt sportbarátok! Dear Sports Lovers,
As a patron of the biggest running festival of Hungary, I would
Magyarország legnagyobb futóünnepének védnökeként like to welcome you to the 33rd SPAR Budapest Marathon.
köszöntöm Önöket a 33. SPAR Budapest Maratonon. As Minister of State for Sports, it is a great pleasure for me
to see that more and more people are interested in the Spar
Sportért felelôs államtitkárként igazi öröm látni, hogy Marathon Festival, and tens of thousands of people are
egyre fokozódik az érdeklôdés a SPAR Budapest Maraton® entering the race by now. This ever growing interest in running
Fesztivál iránt, mára már több tízezren vágnak neki a races and other leisure time activities proves that more and
távnak. A futóversenyek és egyéb szabadidôs programok
iránti komoly érdeklôdés is azt bizonyítja, hogy mind töb- more people do sports, and sports is getting
ben sportolnak, és az élet minden területén more and more important in all aspects of life.
egyre nagyobb jelentôsége van a sportnak. Sports is friendship, sports is health, sports
A sport barátság, egészség, oktatás. A sport is education. Sports is life, which brings the
az élet, mely összehozza a világot – ez a world together – this thought demonstrates
gondolat tökéletes tanúbizonyságot ad perfectly the unquestionable role sports plays,
számunkra a sport megkérdôjelezhetetlen how it affects our whole life and how it can build
szerepérôl, egész életünkre való hatásáról, communities.
közösségépítô erejérôl. We come to run a marathon to be together,
cheer on each other, push each other. Because
Azért jövünk el futni a maratonra, hogy you might run alone faster, but if we run
együtt legyünk, egymást bíztassuk, húzzuk together, we are more likely to get to the finish
elôre. Mert lehet, hogy egyedül gyorsabban line.
fut valaki, de ha közösen megyünk elôre, na- In Hungary, sports is a matter of national importance, that is
gyobb a valószínûsége, hogy célba érünk. why the Ministry of Human Capacities helps the organiser of
SPAR Budapest Marathon, Budapest Sportiroda to organise
Magyarországon a sport nemzeti ügy, ezért is támogatja az running races every year.
Emberi Erôforrások Minisztériuma minden évben a SPAR I would like to congratulate the organisers on organising a
Budapest Maraton® Fesztivál szervezôjét a Budapest traditionally high-quality event
Sportirodát a futóversenyek megrendezésében. and I wish all the participants good luck, I hope all the
entrants will complete the distance they have chosen.
A szervezôknek gratulálok a hagyományokhoz híven szín-
vonalas esemény megrendezéséhez, az indulóknak pedig Dr. Tünde Szabó
nagyon sok sikert kívánok, remélem minden nevezônek Minister of State for Sports
sikerül teljesíteni az általa kiválasztott távot.

Dr. Szabó Tünde
sportért felelôs államtitkár

Kedves Futótársam! Dear Running Mate,
Ön vajon a futók melyik csoportjába tartozik? Azok What group of runners do you belong to? To those,
közé, akik minden utcai futóversenyre az elsôk között who are among the first to register for every race, who
neveznek be, akik versengenek az órával, akik elôre race with time and plan their running tempo, hydra-
megtervezik a tempót, a frissítéseket, vagy azok közé, tions, or to those who train regularly but find it dif-
akik rendszeresen futnak ugyan, de nehezen tudják ficult to adjust their schedules. To those who go to
csak beilleszteni a mindennapokba? Akik
évente csak néhány versenyt vállalnak, only a few races each year but always carry
de az utazótáskájukban mindig ott a fu- their training clothes with them?
tócucc? Esetleg azok közé tartozik, akik Do you belong to those, who have just
most barátkoznak a futással, ez lesz az started to get aquanted with running and
elsô futóversenye? Magányosan vagy tár- to whom this will be the first race? Are you
saságban szokott futni? Mikor kezdi élvez- running alone or in a group? When do you
ni, rögtön az elején, csak 5-10-15 km után, start to enjoy running? At the begining, or
vagy csak akkor, amikor már vége és ott a after 5-10-15 kilometers, or only when you
jóérzés, hogy ma is megcsinálta? Bárhogy have already finished and you feel great
is legyen, futók vagyunk. Futunk napsü- that you have made it once again? Howev-
tésben, esôben, hóban, fagyban, aszfal- er it may be - we are all runners. We run in
ton, rekortánon, földúton, világosban és sötétben. Ez sunshine, rain, snow, cold, on asphalt, on
a sport, ez a hobbi, ez a szenvedély összeköt Bennün- track, on dirt road, in daylight and in the dark. It is this
ket. Adjuk át gyermekeinknek is a mozgás örömét és sport, this hobby, this passion that binds us together.
fussunk együtt! Kívánok Önöknek minél több lefutott Let us pass this joy of running on to our kids and run
kilométert a Családok évében is! together! I wish you more and more happy miles also
in the Year of Families!

Novák Katalin Katalin Novák
család – és ifjúságügyért felelôs államtitkár Minister of State for Family and Youth Affairs

6 FACEBOOK.COM/BUDAPESTMARATON


www.runinbudapest.com

Tisztelt Versenyzôk és Látogatók! Dear Competitors and Visitors,

A budapesti sportélet fontos eseményei immár hosszú City runs, which have been attracting thousands of
évek óta a sok ezer résztvevôt vonzó városi futóversenyek. participants for many years, have become major sports
Ezek között is kiemelkedô a SPAR Budapest Maraton®, events in Budapest. Among them, the Budapest SPAR
amelyen évrôl-évre egyre többen állnak rajthoz. Budapest Marathon has gained special status, with a rising
number of runners year after year.
A verseny védnökeként és amatôr maratoni futóként is
örömmel látom, hogy milyen kedveltté vált ez a verseny a As a mentor of the event and an amateur Marathon runner,
hazai és a hozzánk érkezô futók körében. An- I am glad to see how popular this competition
nál is inkább, mert mi magyarok sportszeretô has become among Hungarian and foreign
nemzet vagyunk, Magyarország Kormánya pe- runners. Especially, as we Hungarians are
dig azért dolgozik, hogy minél jobb feltétele- a sports-loving nation. The Government of
ket teremtsen a szabadidô- és a versenysport Hungary is therefore working to create the
számára is. Ezért az elmúlt években ezekre a best possible conditions for amateur and
fejlesztésekre kiemelt figyelmet fordítottunk professional sports alike. Accordingly, we have
és számos rangos nemzetközi sportesemény- paid special attention to such projects in recent
nek is otthont adtunk. years and we have also hosted a number of
prestigious international sports events.
Büszkék vagyunk arra, hogy 2019-ben Buda-
pest lesz Európa Sportfôvárosa. Abban, hogy We are very proud of the fact that in 2019
Magyarország elnyerte ezt az elismerést szerepe volt az Budapest is to be the „European Capital of Sport”. The
olyan sportrendezvényeknek is, mint a SPAR Budapest SPAR Budapest Marathon must have been one of the
Maraton® Fesztivál. factors which have helped Hungary to obtain this honour.

Ez az alkalom azonban – személyes tapasztalatból mond- This race is going to be – and I am talking from personal
hatom – minden rajthoz álló számára egyszeri és kivételes experience – a special, one-of-a-kind occasion for testing
lehetôség, megmérettetés. physical and mental boundaries.

Ezért minden indulónak jó futást és sikeres célba érést kí- Let me wish every participant a good run and great joy at
vánok. reaching the finish line!

Varga Mihály Mihály Varga

pénzügyminiszter, miniszterelnök-helyettes Finance Minister, Deputy Prime Minister

FACEBOOK.COM/RUNINBUDAPEST 7


www.futanet.hu

FUSS MOSOLYOGVA! RUN WITH A SMILE!
A MARATON szóról mindenki tudja, hogy valami hosz- Everyone knows the meaning of the word MARATHON:
szút, sôt nagyon hosszút jelent. A maraton igazi jelenté- something long or rather very long. But the real meaning
sét, a 42 195 méteres küzdelmet önmagunkkal már csak of the marathon, the 42,195-meter long fight with oneself
kevesen ismerjük. Egy maratont nem lehet csak úgy le- is only known to a few. A marathon cannot be finished
futni, egy maratonért sokat kell dolgozni. De a lefutott as a simple run, a marathon needs respect and a lot of
maratonunk mindig felejthetetlen marad, legyen szó az work. But our finished marathons will always remain
elsôrôl vagy akár a sokadikról. Nekem minden lefutott unforgettable, be it our first or our numerous finish. I have a
maratonomról rengeteg emlékkép villan be. Futótársak, lot of memories of all my marathon runs: of other runners,
híres épületek, hidak, zenészek, frissítôk, szurkolók, no famous buildings, bridges, musicians, refreshments,
meg a szenvedéseim… Olyan jókat lehet ezekrôl szto- supporters, and my sufferings ... It’s so great to exchange
rizgatni a futótársakkal. Most 6000 boldog és általam anecdotes with other marathon finishers. This year 6,000
nagyon irigyelt budapesti célba érkezô sztorizgat majd a happy Budapest Marathon runners, very much envied by
nagy nap estéjén. me, will tell their stories on the eve of the big day.

30 KILOMÉTERT csak egyszer futottam. Az elsô I ran 30 KILOMETERS only once. Only half a year after my
maratonom után alig fél évvel azt gondoltam, én már first marathon I thought I was a marathon runner. I was
maratonista vagyok. Nem készültem, csak nagy maga- not prepared, but with great confidence, I crossed the
biztossággal odaálltam a rajthoz. Aztán el-
jött a maraton örök igazságának a pillanata: marathon start line once again. Then came
ha nem tisztelsz, nem engedlek magam- the moment of eternal truth: if you do not
hoz. Pont 30 km-nél fel kellett adnom. respect the marathon, you cannot have it.
Most Budapesten 1500-an boldogan állnak I had to give up at exactly 30 km. Now in
majd meg a célban a megtett 30 km után. Budapest, 1500 runners will be happy at the
Az én 30 kilométerem kudarc volt anno, akik finish line after 30 km. My 30K run was a
most célba érnek, azok mind elégedettek failure, but this event1's 30K finishers will
lesznek. be satisfied with their achievements.

MARATONT VÁLTÓCSAPATBAN is egyszer I was running in a MARATHON RELAY
futottam. A prágai AIMS kongresszuson just once too. At the AIMS Congress in
állt össze egy kanadai, norvég, amerikai és Prague, a Canadian, Norwegian, American
egy magyar versenyigazgató. Ismertük régóta egymást and Hungarian race director entered the
és gyorsan igazi csapat lettünk. Futottunk egymásért ki Relay for 4 race. We've known each other for a long time
4, ki 6 és fél perces tempóban. De a csapatban ez nem and quickly became a real team. We ran for each other
számít. Mindenki a képessége szerint teszi hozzá a saját however fast we could, some with 4 min/km, some with
tempóját. Sok századik helyen értünk célba, de ölelkez- 6:30 min/km pace. But for teams, this does not matter.
tünk, ünnepeltük magunkat. Ezt az önfeledt ünneplést Everyone contributes their own pace according to their
kívánom a több mint 1500 csapat minden tagjának ok- abilities. We finished as a few hundreds team, but we
tóber 7-én. hugged and celebrated ourselves as if we had won. I wish
this carefree celebration for every member of the more
SZURKOLTAM már rengeteg futóversenyen és állítha- than 1500 teams on October 7th.
tom, hogy szurkolni jó, nagyon jó. Remélem, sokan hoz-
tok szurkolókat, akik maratoni hosszúságban tapsolnak, I've been a SUPPORTER at many running events, and
éljeneznek. I can say with certainty: cheering is fun, so much fun. I
hope you will bring many fans with you who will clap and
Kívánok minden indulónknak egy kellemes futóélményt cheer all the way along the marathon course.
a gyönyörû Budapesten. Élvezzétek a versenyetek min-
den lépését! I wish all participants a great running experience in the
beautiful Budapest. Enjoy every step of your run!
Kocsis Árpád
versenyigazgató Árpád Kocsis
Race Director

8 FACEBOOK.COM/BUDAPESTMARATON


www.runinbudapest.com

Kedves Sportbarátok! Dear Sports Friends,
A SPAR büszke arra, hogy a neve összeforrt Magyar- SPAR is proud of the fact that its name is firmly
ország legnagyobb szabadidôsport-rendezvényével. attached to the biggest leisure sports event in
A SPAR Budapest Maraton® fôtámogatójaként Hungary. As the main sponsor of SPAR Budapest
segítséget nyújthatunk az egészség megôrzéséhez, Marathon, we can help people to keep fit and keep their
a vitalitáshoz, a sport népszerûsítéséhez.
Az élelmiszer-kereskedelem mellett fon- vitality, and we can also make sports more
tosnak tartjuk a társadalmi ügyek támo- popular. Apart from food trade, we think
gatását, ezért cégfilozófiánkban kiemelt it is important to support social causes,
szerepet kapott az elesettek megsegítése, so our company philosophy highlights
a hazai termékek népszerûsítése, valamint the importance of helping people in need,
a sport támogatása is. making domestic products more popular as
Fentiek jegyében részt vállalunk a tár- well as sponsoring sports events.
sadalom mûködését jobbító számos In line with this, we take part in the work
szervezet, közte a Magyar Máltai Szere- of several organisations which try to make
tetszolgálat munkájában is. A húsz éves society function better, for instance the
stratégiai együttmûködésünk részeként Hungarian Charity Service of the Order of
a Maratonon is együttmûködünk velük. Malta, among others. We are going to work
A rendezvény helyszínén -egymás melletti together at the Marathon, too, as part of
standjainkat felkeresve-, bepillantást nyer- our twenty-year long strategic cooperation.
hetnek a jótékonysági szervezet munkájá- You can meet us at our stalls, which will be
ba, valamit közös aktivitásainkba is. side by side, at the event venue where you
Legyenek velünk a futás ünnepén! can take a look into the work of the charity
Eredményes versenyzést és jó szurkolást kívánunk! organisation as well as our joint activities.
Join us at the celebration of running!
Heiszler Gabriella és Szalay Zsolt Have a great race and have fun cheering!
ügyvezetô igazgatók
Gabriella Heiszler and Zsolt Szalay
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. executive directors
SPAR Hungary Ltd.

FACEBOOK.COM/RUNINBUDAPEST 9


Távok és rajtidőpontok: 500 méter
500 méter
Október 6., szombat: 4×2 km
10:00 NESTLÉ Családi Futás 2,3 km
10:15 FODISZ Esélyegyenlôségi Futam 2,3 km
10:45 SPAR 4×2 km váltó 2,3 km
12:00 ERSTE Maratonka egyéni nevezôk futama 2,3 km
12:40 ERSTE Maratonka EMMI sulifutam I. 5 km
13:20 ERSTE Maratonka EMMI sulifutam II. 10 km
13:25 Gyôri Édes Gyaloglás Kicsiknek és Nagyoknak
14:30 Riska Minimaraton 42,195 km
15:45 Landliebe 21,8 + 20,4 km
9 +12,4 + 8,6 + 12,2 km
2018. október 7., vasárnap 30 km
9:00 33. SPAR Budapest Maraton®
9:00 SPAR Budapest Maraton® Párban
9:00 Tolle UHT Maratonstaféta
9:40 Real Nature 30 km

Distances and start times: 500m
500m
6 October 2018, Saturday 4x2 km
10.00 NESTLÉ Family Run 2,3 km
10.15 FODISZ Disability Run 2,3 km
10.45 SPAR Fun Run Relay for 4 2,3 km
12:00 Erste Fun Run Individual Start 2,3 km
12.40 Erste Fun Run School Run 1st Start 5 km
13.20 Erste Fun Run School Run 2nd Start 10 km
13:25 Gyôri Édes Walking for All
14.30 Riska Minimarathon 42,195 km
15.45 Landliebe 21,8 + 20,4 km
7 October, Sunday 9 +12,4 + 8,6 + 12,2 km
9:00 33. SPAR Budapest Maraton® 30 km
9:00 SPAR Budapest Marathon Relay for 2
9:00 Tolle UHT Marathon Relay for 4
9:40 Real Nature 30 km

Ha debütálni készülsz a 42 ELSŐ–ERSTE–FIRST Are you running your first marathon? If you
kilométeren, akkor egy speciális, „elsô are new to the 42 km race, you are eligible to
maraton” feliratú rajtszám viselésére MARATONOM wear a start number with ‘first marathon’
vagy jogosult. Ezt a rajtszámot a written on it. You can ask for this special start
rajtszámfelvételkor kell kérni (akik a 33. SPAR BUDAPEST MARATON® – 2018 number upon picking up your start package
nevezéskor jelezték, automatikusan (if you indicated this at registration, you get
kapják az egyéni rajtszámukkal együtt), Emberi Erőforrások it automatically) and you need to wear it on
és hátul lehet viselni.) Minisztériuma your back.

FACEBOOK.COM/BUDAPESTMARATON


www.runinbudapest.com

Versenyközpont: Az ELTE Lágymányosi Campus Race center: in a tent, situated between the two blocks of
2 tömbje és a BME épületei között felállított sátorban, a
Magyar Tudósok körútja és a Pázmány Péter sétány által ELTE Lágymányosi Campus and the buildings of BME, in
határolt területen.
the area between Magyar Tudósok körútja and Pázmány
Nyitvatartás:
október 4., csütörtök: 12:00-17:00 Péter sétány.
október 5., péntek: 9:00-17:00
október 6., szombat: 8:00-17:00 Opening hours:
október 7., vasárnap: 7:00-8:30 (rajt: 9:00)
4 October, Thursday: 12:00-17:00
Öltöző: Az öltözôket a versenyközpont közelében alakítjuk ki.
Ruhatár: 5 October, Friday: 9:00-17:00
• A ruhatár sátrakat az öltözô közelében állítjuk fel,
6 October, Saturday: 8:00-17:00
táblákkal jelezzük a könnyebb tájékozódást.
• A sátrakban 100-asával felosztott rajtszámtartományok 7 October, Sunday: 7:00-8:30 (start: 9:00)

szerint lehet a csomagokat leadni, amit táblákkal is Changing rooms: Changing rooms can be found near the
jelezni fogunk.
• A rajtszámok alján helyezzük el a ruhatári szalagot. race center.
• Ezt a szalagot a futónak kell a rajtszámról elôzetesen
leválasztania és a rajtcsomagban átadott biztosító tû Cloakroom:
segítségével kell a csomagon rögzíteni úgy, hogy az
le ne eshessen róla. A szalagot a perforálás mentén • The cloakroom tents will be set up near the changing
a könnyebb leválaszthatóság érdekében ajánlatos
többször meghajtani. rooms. Additional signs will help you with the orientation.
• A csomagot csak a rajtszámnak megfelelô sátornál
lehet leadni, de nem kell megvárni, hogy az ott dolgozó • You can drop off your baggage in different tents based on
rendezô átvegye, önállóan be lehet tenni a sátor -
kordonok által határolt - elôterébe. your start number (in ranges of 100). Signs will also help
• A csomagot a célba érkezés után kollégáink fogják
kiadni, a rajtszámnak megfelelôen. you to find your tent.
Nyitvatartás:
• A cloakroom tag will be attached to the bottom of the
• Csomagleadás 7:00-8:30 között
• Csomagkiadás 11:30-15:30 között start number.
• A váltócsapattagok, akik használják a rajt/cél területnél
kialakított ruhatárat, az egyéni maratonisták ruhatárával • Runners have to tear this tag off and attach it carefully
azonos területen adhatják le csomagjaikat.
• Az ô rajtszámukon nincs ruhatári szalag. to their bags (with the help of the safety pins, which you
• A csomag leadásakor karszalagot kapnak,
can find in your start package). We recommend that you
melynek sorszáma meg fog egyezni a
leadott csomagjukra a BSI ruhatárosai fold the tag a few times along the perforation to make it
által felragasztott etikett számával.
• A ruhatári részt, ahol ôk adhatnak le easily removable.
csomagot „RUHATÁR VÁLTÓK” feliratú
táblával jelezzük. • You can only drop off your bag in the tent assigned to
• A csomag visszavételekor a
karszalagot eltávolítjuk a csuklójukról. your start number. You can put it on your own to the front
• NYITVA TARTÁS:
• 7:00 - 15:30 között area of the tent separated by barriers, without waiting for
• A váltóhelyeken csak öltözési lehetőséget biztosítunk,
ott ruhatár nem üzemel! someone to collect it.
Figyelem! A ruhatárban értékmegôrzést nem vállalunk!
A helyszínen felügyelt kerékpártárolót üzemeltetünk. • You can get your baggage from our staff after finishing
WC:
• Mobil WC-ket a versenyközpont, valamint a rajt/cél the race by showing your race number.
közelében találsz.
Opening hours:
• Urak részére mobil pissoire-ok is rendelkezésre
állnak majd. Package drop-off:
• Az útvonalon a frissítôállomásokon és a váltóhelyen
találsz mobil WC-ket • Between 7:00-8:30
• Urak részére mobil pissoire-ok is rendelkezésre
állnak majd. • Package pick-up: between 11:30-15:30
Zuhany: a ruhatár/öltözô közelében felállított zuhanykon-
ténerekben lesz zuhanyzási lehetôsége a maratont, illetve • Relay team members who use the
a 30 km-t teljesítô futóknak.
Gyúrás: a ruhatár/öltözô közelében felállított sátorban lesz cloakroom situated in the start/finish area,
masszázs igénybevételére lehetôség a maratont, illetve a
30 km-t teljesítô futóknak. can drop off their baggage at the same place
A helyszínrajz megtekintéséhez lapozz a 32-33. oldalra
5 2018 SpuriARANFYUKTÓÁRTYÁS where individual marathon runners do.
• Their start number does not have
10% KEDVEZMÉNY* 33. SPAR BUDAPEST MARATON ® – 2018 a cloakroom tag.
• They get a wristband upon
2018 BRAUGHGAATGÁERIBSAZNADLAGEmMbeinriisEzrtőérfoiurmraások
dropping off their package. The wristband has

the same number as the tag that is attached by

the cloakroom staff to the dropped off package.

• A dedicated part of the cloakroom will be marked

with a board RELAY CLOAKROOM for them to drop

off the packages.

• The wristband will be removed from their wrist

when picking up the package.

• OPENING HOURS:

• between 7:00 - 15:30

• There are changing rooms at the relay exchange

stations but there is no cloakroom.

Attention! We cannot take responsibility for valuables

placed in the cloakroom!

Guarded bicycle storage facilities are available on the spot.

Restrooms:

• Portable toilets will be positioned near the race center,

the start area, and at the finish area.

• Portable urinals will also be available for men.

• During the race, portable toilets will be positioned at the

refreshment stations and at the relay exchange stations.

Shower: Runners of the marathon and the 30 km race

can take a shower in shower containers situated near the

cloakroom/changing room.

Massage: Runners of the marathon and the 30 km race

can take a massage in a tent situated near the cloakroom/

changing room.

Turn to pages 32-33 to see the site map.

FACEBOOK.COM/RUNINBUDAPEST 11


www.futanet.hu

33. SPAR BUDAPEST MARATON®

2018. OKTÓBER 7.

• Rajt: 9.00 • Start: 9:00

• Cél: Pázmány Péter • Finish: Pázmány Péter
Pázmány Péter sétány, sétány, in front of ELTE
az ELTE Lágymányosi Lágymányosi Campus
Campusa elôtti útszakaszon

• Táv: 42 195 m • Distance: 42 195 m

LEGYEN EGYEDI BEFUTÓÉRMED! GET YOU UNIQUE FINISHER MEDAL!

Rendeld meg már most a neveddel és befu- Order now your medal insert engraved with
tóidőddel gravírozott érembetétet! Kerüld el your name and marathon time! Avoid standing in
a helyszíni sorban állást, majd mi postázzuk neked az line on the spot, and let us take care of everything - we’ll
esemény után körülbelül másfél héttel. send it out to you about 1.5 weeks after the race.
Egy kisméretû, öntapadós mûanyag táblára gravírozzuk We will engrave your name and time to a small stick-on
a nevedet és a befutóidôdet. A táblácska pont beleillik metal insert. This small insert will fit perfectly into the
az érem hátulján kialakított mélyedésbe. Nem kell futás back of your finisher medal. You don’t have to bother with
után pénzt keresgélned, a helyszínen sorba állnod és vár- cash after the race and then stand in a long queue until
nod az érem elkészültére, vagy utólag elküldeni vésetni. your medal gets ready or you don’t have to send it else-
Mi elkészítjük és elpostázzuk neked a betétet. Amikor where to have it engraved. We will make it for you and
megérkezik, csak felragasztod az érmed hátuljára, és send it to your address. When you get it you can easily
máris kész a személyes emléked a teljesítményedrôl. stick it onto the back of your medal and your unique
A betét megrendelhetô online vagy személyesen a BSI medal is ready.
nevezési irodájában, nyitvatartási idôben, illetve az The medal insert can be ordered online, or alterna-
esemény helyszínén, a BSI Információs standjánál. tively on the spot, at the BSI Information stand.
A betét ára postázási költséggel együtt (magyaror- The price of the medal insert with shipping and han-
szági címre) 1500 Ft, Spuri Aranykártyával 1300 Ft. dling (to a Hungarian address) is 1500 HUF, with Spuri
Külföldieknek 6 Euro. Golden Card the price is 1300 HUF. The price for for-
Megrendelési határidô: október 14. eign runners is 6 EUR. Order before 14 October at
Megjegyzés a megrendeléshez: entry.budapestmarathon.com.
Az érembetétet elsőbbségi postai küldemény- Note before ordering: We will ship the medal insert
ként adjuk fel arra a címre, amely az adatbá- as an expedited shipment to that address that we
zisunkban szerepel. Az online megrendeléskor have in our database. Upon ordering online, please
csak akkor töltsd ki a postacím mezôt, ha ettôl only fill out the address field if you would like your
eltérő címre szeretnéd kérni. medal insert to be shipped to a different address.

12 FACEBOOK.COM/BUDAPESTMARATON


www.runinbudapest.com STARTING ZONES

RAJTZÓNÁK We kindly ask all runners to stand in the appropriate
starting zone according to their planned pace (min/km).
Kérjük, a rajt elôtt mindenki a tervezett tempójának
(perc/km) megfelelô zónába álljon be, hogy ne zavarja Starting zone times:
a többi futót. • within 4:30 (marathon under 3:10:00) (shown by

A zónák felosztása: number 1 before the start number)
• 4:30 perc/km-en belül (3 óra 10 percen belüli • between 4:30-5:00 (marathon between 3:10:00

maraton): 1-es matricával a rajtszámon - 3:30:00 ) (shown by number 2 before the start
• 4:30-5:00 perc/km között (3 óra 10 perc és number)
• between 5:00-5:30 (marathon between 3:30:00
3 óra 30 perc közötti maraton): 2-es - 3:52:00) (shown by number 3 before the start
matricával a rajtszámon number)
• 5:00-5:30 perc/km között (3 óra 30 perc és • between 5:30-6:00 (marathon between 3:52:00
3 óra 52 perc közötti maraton): 3-as - 4:13:00) (shown by number 4 before the start
matricával a rajtszámon number)
• 5:30-6:00 perc/km között (3 óra 52 perc és • between 6:00-6:30 (marathon between 4:13:00
4 óra 13 perc közötti maraton): 4-es - 4:34:00) (shown by number 5 before the start
matricával a rajtszámon number)
• 6:00-6:30 perc/km között (4 óra 13 perc és • marathon over 6:30 (marathon over 4:34:00)
4 óra 34 perc közötti maraton): 5-ös (shown by number 6 before the start number)
matricával a rajtszámon
• 6:30 perc/km fölött (4 óra 34 perc fölötti • Starting zones are being marked the same way
maraton): 6-os matricával a rajtszámon. as for the individual marathon runners and
relay teams and the marathon pairs.
• A rajtzónák jelölése azonos az egyéni • Relay teams are assigned to the appropriate
maratonisták, a 4 fôs váltók és a maraton starting zone based on the pace of the first
párosok esetében. member of the relay team.
• A váltóknál az elsô csapattag tempója
számít. On this event, every runner has to stand in the
appropriate starting zone according to their planned
Ezen az eseményünkön mindenki csak az előre pace that they previously provided.
megadott, tervezett tempójának megfelelô By doing this, we would like to avoid the big crowd and
rajtzónába állhat be. the unnecessary overtakings on the first kilometers. If
Ezzel is szeretnénk csökkenteni a rajt utáni elsô only those athletes starting from the same zone who
kilométerek tumultusát, a felesleges elôzgetéseket. run at the same pace, the race will be calmer and it
Ha csak az egy tempójú futók indulnak egy zónából, will be easier to calculate the time of the run.
sokkal nyugodtabb, kiszámíthatóbb lesz már a futás
eleje is. • Different stickers on the start numbers help you
to find your own starting zone. The stickers are
• A tervezett tempónak megfelelô rajtzónába checked when entering the starting zone. The
való beállást a rajtszámon elhelyezett etikett number of the stickers match the number of the
segíti, melyet a zónába történô beálláskor zones.
ellenôrzünk. Az etikett száma megegyezik a
zóna számával. • For relay team members, the zone sticker
will be placed onto the first member’s start
• A váltóknál az 1-es indexû, kezdô csapattag number, which also has an index of 1.
rajtszámán lesz a zónamatrica.
• Every runner must stand in the starting zone
• Mindenki csak abba a rajtzónába állhat be, indi-cated by the number of the sticker on their
amilyen számú matrica a rajtszámán van. start number.

• Aki nem adott meg tervezett tempót, az a rajt • Runners who haven’t provided us with their
elôtt a versenyközpontban kérhet matricát. planned race time, can ask for a sticker at the
race center before the start.
• Rajtzónamatrica nélkül csak a leghátsó
rajtzónába lehet beállni! • Without a zone-sticker everyone must stand in
the last starting zone!
• Az idôbeállót jelzô zászlót mindig az adott
idôzóna végére helyezzük el, tehát mindig • The flags indicating the time zones are posted
a beálló kaputól a rajt felé esô területre kell at the end of the corresponding zone, thus the
beállni. racers must stand in the area in front of the flag.
• A belépés után indulj el a rajtkapu felé, • Please proceed to the start gate upon
hogy az utánad érkezôk is be tudjanak állni entering the zone, so that others arriving
a zónába! after you can also stand in the zone.

• A rajtzónák beálló kapuit a rajt elôtt 25 perccel • The lateral entrances of the starting zones will
nyitjuk, és 5 perccel a rajt elôtt zárjuk, utána be opened 25 minutes before the start and will
már csak a mezôny végére lehet állni. be closed 5 minutes before the start. After this,
everyone must stand at the end of the field.
Kérjük, ha a rajtzónádban nem megfelelô matricás
futóval találkozol, kérd meg, hogy célidejének If you see someone in your starting zone who has a
megfelelô tempójú rajtzónát válassza, a tumultus és different sticker on the bib, please ask them to go to
az esetleges balesetek elkerülése érdekében. their own zone in order to avoid the big crowd and the
eventual accidents.
FACEBOOK.COM/RUNINBUDAPEST
13


www.futanet.hu

IDŐMÉRÉS TIME MEASUREMENT

A chipes nettó időmérés szolgáltatója az The time is measured by AGNI-Timing with the

AGNI-Timing. Az időmérés a rajtszám hátuljára help of a chip. Your start number also hides a

ragasztott UHF chipekkel történik, ezért is UHF chip – stuck to its back – this is why it is so
fokozottan figyelj a rajtszám helyes viselésére. important wearing it correctly!
Az idômérés a földön elhelyezett idômérô The time measurement is done by measuring
szônyegek (antennák) segítségével történik, carpets (antennas) placed on the floor, which
melyek körülbelül 2-3 méteres távolságból can detect the chip on the start number from
érzékelik a rajtszámban elhelyezett jeladót. about 2-3 meters. Timestamping is performed
Az idôbélyegzés a legerôsebb jelszignálnál at the highest level of the signal (i.e. when you
(a szônyeg feletti áthaladáskor) történik. cross the carpet).

A sikeres egyéni idők rögzítéséhez kérjük chipTo be able to measure your time as precisely as
az alábbi szabályok possible, please keep the following in mind:
figyelembevételét: • The start number must be worn clearly visible
• A rajtszámot a verseny során
on the stomach/chest area
végig láthatóan, a has/
mell tájékon szükséges during the whole race! Wearing
viselni. (rajtszámtartó öv
megengedett) a race number belt is allowed.
• A rajtszámot letakarni tilos!
• A rajtszám hátulján • It is forbidden to cover the
elhelyezett chipet ne távolítsd start number!
el, ne hajtsd össze, és ne
szúrd át biztosítótûvel. • Do not remove, fold or pin
• Mindenki figyeljen arra, hogy through the chip that is
attached to the back of the
start number.

• Every participant should
wear their own start number
during the entire time of
the race.

a saját rajtszámát viselje a • We kindly ask you to leave

verseny során. 5 2018 Spuri the finish area and its
• Célba érkezés után kérjük ARANYKÁRTYÁS surroundings as soon as
FUTÓ possible as you cross the
a mérési pontot mielôbb finish line.
elhagyni. 33. SPAR BUDAPEST MARATON® – 2018
Rules on wearing the start
Rajtszámviselési szabályok: number:
• A rajtszámod elöl viseld, • The start number must be

kérjük, ügyelj rá, hogy mindig worn clearly visible on the

jól látható legyen, és ne KEDVEZMÉNY* Emberi Erőforrások stomach/chest area on
10% Minisztériuma

hajtsd össze! Szabálytalan 2018 RUHATÁRI SZALAG the front, and cannot be
BAGGAGE BAND

rajtszámviselés esetén 10 folded! In case of breaking
perc idôbüntetést kaphatsz! the rules, a 10-minute time
Gondoskodj róla, hogy penalty may be given to the
a rajtszámod helyesen runner. Please make sure
legyen felerôsítve, ehhez that your start number is
a rajtcsomagban és a carefully attached - you
nevezési pultokon találsz can use safety pins for this
biztosítótûket. that can be found in your
start package or at the race

center.

14 FACEBOOK.COM/BUDAPESTMARATON


www.runinbudapest.com

VERSENYSZABÁLYOK RACE RULES

• A versenyen minden felkészült futó, • Every well prepared runner, as well as racers in
kerekesszékes és handbike-os versenyzô wheelchairs or handbikes can participate in the
is rajthoz állhat, aki elfogadja az event, if they accept the rules and conditions
eseményinformációban leírtakat, valamint detailed in the race info and at registration.
a nevezési feltételeket.
• A 10-minute time penalty can be given to
• 10 perc idôbüntetést kaphat az a versenyzô, the runner who folds or covers the start
aki a rajtszámát összehajtja, letakarja, nem jól number, or wears it in a not clearly visible
láthatóan viseli a verseny ideje alatt. way during the race.

• Kizárásra kerülhet az a versenyzô, aki többszöri • Any participant who has been warned
figyelmeztetés ellenére is megszegi a rajtszám several times and is still not following the
viselésére vonatkozó szabályt, továbbá aki nem rules of wearing the start number, or who
teljesíti a verseny - szervezôk által kijelölt - has intentionally shortened the route of
teljes távját, vagy a nevezési lapot pontatlanul the race marked by the organizers, or has
nem a valóságnak megfelelô adatokkal illetve filled in the registration form with false or
hiányosan tölti ki, továbbá a chipet nem inappropriate data, or has used the chip in an
rendeltetésszerûen használja. inappropriate way can be disqualified.

• Saját és futótársaik érdekében nem ajánlott • We do not recommend to listen to MP3 players
a futóknak a táv teljesítése közben bármilyen or any other devices plugged into both ears
zene- vagy egyéb lejátszót egyszerre mindkét during the race for your own safety and others’.
fülükbe dugva hallgatni, használni! • There will be organizers on bicycles and bikes
• A versenyen a mezônyben dolgoznak a working among the runners, and ambulance
kerékpáros és motoros szervezôk, illetve will also be available in case it’s needed.
szükség esetén a mentô autók. • Ear plugs may prevent you from hearing the
• A fülhallgató elnyomja a külsô zajokat, így outside noises, thus you might be getting
a futó akadályozhatja az elôzô futótársakat in the way of other racers or the staff and
és a munkájukat végzô szervezôket, orvosi medical assistance working on the spot.
csapatot.
• Roller skating, biking, running without a start
• A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, number or with a dog, and accompanying
kerékpáros kísérôvel, rajtszám nélkül, kutyával cyclists are not allowed!
futni tilos!
• Athletes running with someone accompanying
• A kerékpáros, görkorcsolyás kísérôvel induló them on a bike or roller skater can be
futót a versenybôl kizárhatjuk! disqualified!

FONTOS FIGYELMEZTETÉS! IMPORTANT WARNING!

• Ha verseny napján a rajt előtt valamilyen panasz • In case of any health problems on race day, you can
merülne fel, az orvosi sátrat a rajt/cél folyosó köze- find the first aid tent near the start/finish area.
lében találod meg.
• There will be medical assistance available on the
• Az útvonalon is lesz orvosi ellátás: route as well:
a váltóhelyeken
kerékpáros és motoros orvosok cirkálnak at the relay exchange stations
medical assistance on bicycles and motor
a mezőnyben
bikes accompany the runners
• Ha verseny közben adódik problémád, az SOS
telefonszámokat a rajtszámod hátoldalán találod. • In case you need help during the race, you can find
the SOS phone numbers on the back of your start
A rajtszámod hátoldalán található egész- number.
ségügyi információs részt, kérjük, indulás
előtt töltsd ki! We kindly ask you to fill out properly the
section regarding your health condition on the
A hosszútávfutás az összes élettani elônye mellett – back of your start number!
nagyon kis mértékben, de – veszélyeket is jelenthet!
Fontos, hogy a komoly teljesítményre készülés elôtt In spite of its physiological benefits, long distance run-
konzultálj az orvosoddal! Csak felkészülten állj rajt- ning - however in a little measure - may be a danger.
hoz versenyen! Betegen, sérülten, lázasan, hányást Important, that before such serious strain you consult
vagy hasmenést követôen ne indulj el edzeni, és plá- your doctor. Enter a race or an exhausting training only
ne ne versenyezni! Ha bármilyen szokatlan jelet érzel well-prepared. Do not enter a race or training in ill, in-
jured or feverish condition, after vomit or diarrhoea. If
magadon futás közben, lassíts, állj meg! Ha kell, kérj you feel any unusual sign on yourself during running,
slow down, stop, if it is needed ask for help! All of the
segítséget! A fenti tudnivalók nem függnek a futás above does not depend on the length of the distance,
the meaning of a serious strain is individual. Be re-
hosszától, egyedi, hogy kinek mi jelent komoly telje- sponsible for yourself, run smart!

sítményt. Légy felelôs önmagadért, fuss okosan!

FACEBOOK.COM/RUNINBUDAPEST 15


ADIDAS IRAMFUTÓK www.futanet.hu

Ha úgy érzed, nem tudod biztosan tartani ADIDAS PACE RUNNERS
az ütemet vagy az elôre kitûzött részidôket,
segítségedre lehetnek a különbözô célidôvel és If you think you won’t be able to run at a
tempóval haladó iramfutók. Újdonság, hogy idén predetermined speed, several pacers aiming
már kilenc páros van belôlük! for different goal times and paces can help you
Minden egyes iramfutót gondosan válogatunk ki realize your goals. This year we have nine pairs
a feladatra. Kicsit gondolkodnak a futók helyett,
figyelik az idôt, segítik követôiket. Könnyû ôket of pace runners. We choose all of our
megismerni, hiszen hátukra erôsített zászlóik pacers very carefully. They think instead
(amelyen a tervezett tempó és célidô is megjelenik) of the runners, check the time regularly
messzire is ellátszanak. És természetesen a and encourage others. You will be able to
számukra meghatározott rajtzónából indulnak recognize them easily as you will see their
majd. flags (with their goal race pace and goal
finish time) attached to their backs from a
A kilenc iramfutópáros great distance. And of course they will start
tervezett célideje: from the zones assigned to them.
• 3 óra 30 perc (tervezett tempó:
Goal finish times of the pace runner pairs:
4:55-5:00 perc/km, egyenletes • 3 hours 30 minutes (goal pace: 4:55-
tempóval) – Juhász Péter és Peyer Zoltán.
Rajt: 2-es zóna közepébôl. 5:00 min/km, at stady pace) – Péter
• 3 óra 45 perc (tervezett tempó: 5:08-5:30 Juhász and Zoltán Peyer. Starting
perc/km, egyenletesen lassuló tempóval) – from the middle of zone 2.
Markovics Márk és Lajkó Csaba. • 3 hours 45 minutes (goal
Rajt: 3-as zóna közepébôl.
• 4 óra (tervezett tempó: 5:37-5:45 perc/km, pace: 5:08-5:30 min/km, slowing down
egyenletesen lassuló tempóval) – Ispánki gradually) – Márk Markovics és Csaba Lajkó.
Zoltán és Karlowits-Juhász Tamás. Starting from the middle of zone 3.
Rajt: 4-es zóna elejébôl.
• 4 óra 15 perc (tervezett tempó: 5:58-6:07 • 4 hours (goal pace: 5:37-5:45 min/km,
perc/km, egyenletesen lassuló tempóval) – slowing down gradually) – Zoltán Ispánki and
Pljesovszki Roland és Lipták János. Tamás Karlowits-Juhász. Starting from the
Rajt: 5-ös zóna elejébôl. end of zone 4.
• 4 óra 30 perc (tervezett tempó: 6:19-6:31 perc/ • 4 hours 15 minutes (goal pace: 5:58-6:07
km, egyenletesen lassuló tempóval) – Bakos min/km, slowing down gradually) – Roland
Gábor és Fosztó Zsolt. Rajt 5-ös zóna közepébôl. Pljesovszki és János Lipták. Starting from the
• 4 óra 45 perc (tervezett tempó: 6:37-6:54 beginning of zone 5.
perc/km, egyenletesen lassuló tempóval) – • 4 hours 30 minutes (goal pace: 6:19-6:31 min/
Jánosi Balázs és Barát Imre, 6-os zóna elejébôl. km, slowing down gradually) – Gábor Bakos
• 5 óra (tervezett tempó: 6:59-7:15 perc /km, and Zsolt Fosztó. Starting from the middle of
egyenletesen lassuló tempóval) – Gelányi Attila zone 5.
és Farkas László. Rajt 6-os zóna közepébôl. • 4 hours 45 minutes (goal pace: 6:37-6:54 min/
• 5 óra 15 perc (tervezett tempó: 7:16-7:41 km, slowing down gradually) – Balázs Jánosi
perc/km, egyenletesen lassuló tempóval) – Kun- and Imre Barát. Starting from the beginning of
Bartos Dóri és Steszli Balázs. Rajt 6-os zóna zone 6.
hátsó harmadából. • 5 hours (goal pace: 6:59-7:15 min/km, slowing
• 5 óra 30 perc (tervezett tempó: 7:38-8:07 down gradually) – Attila Gelányi and László
perc/km, egyenletesen lassuló tempóval) – Farkas. Starting from the middle of zone6.
Szalay Krisztián és Mosonczki Péter. • 5 hours 15 minutes (goal pace: 7:16-7:41 min/
Rajt: a mezôny végérôl. km, slowing down gradually) – Dóra Kun-Bartos
and Balázs Steszli. Starting from the last third
Az iramfutók tempótáblázatát megtalálod a of zone 6.
www.futanet.hu oldalon, az eseményinformáció- • 5 hours 30 minutes (goal pace: 7:38-8:07 min/
ban, az iramfutók menüpontra kattintva. km, slowing down gradually) – Krisztián Szalay
and Péter Mosonczki. Starting at the end.
16
You can find the the pace of each kilometer in the
Race Info at marathon.runinbudapest.com/42km.

FACEBOOK.COM/BUDAPESTMARATON


IT
STARTS

TODAY

KEZDD A NAPOT AZ ADIDAS TESZTCENTRUMBAN
A 33. SPAR BUDAPEST MARATON ® IDEJE ALATT, AHOL INGYENES

&,3Ē7(6=7(/‹66(/ ‹6 /ƒ%',$*126=7,.ƒ9$/
9ƒ51$. 6=$.(0%(5(,1. $ +(/<6=1(1

#TAKECHARGEBUDAPEST


www.futanet.hu

SZINTIDŐ TIME LIMIT

5 óra 30 perc nettó idô (az utolsó elrajtoló The time limit is net 5 hours and 30 minutes
rajtidejéhez igazodva). A mezônyt záróbusz követi (counting from the last runner’s starting time).
az 5:30:00 alatt célba érkezô iramfutó tempójában. A sweep bus follows the field at the pace of the
Akit a záróbusz beér, fel kell szállnia, rajtszámát runner who completes the race in 5:30:00. Runners
áthúzzák, a célterületre nem léphet be. who are being reached by the sweep bus are obliged
to get on it, their start number will be crossed and
Részszintidők: they won’t be able to enter the finish area.
• 6 km-nél 0:45:50
Part-time limits:
(a záróbusz várható érkezési ideje: 9 óra 50 perc) • at 6 km 0:45:50 (approximate time of arrival of
• 12 km-nél 1:31:54
the sweep bus: 9 hours 50 minutes)
(a záróbusz várható érkezési ideje: 10 óra 32 perc) • at 12 km 1:31:54 (app.time of arrival of the sweep
• 18 km-nél 2:18:15
bus: 10 hours 32)
(a záróbusz várható érkezési ideje: 11 óra 19 perc) • at 18 km 2:18:15 (app.time of arrival of the sweep
• 24 km-nél 3:04:57
bus: 10 hours 32)
(a záróbusz várható érkezési ideje: 12 óra 5 perc) • at 24 km 3:04:57 (app.time of arrival of the sweep
• 30 km-nél 3:52:00
bus: 10 hours 32)
(a záróbusz várható érkezési ideje: 12 óra 52 perc) • at 30 km 3:52:00 (app.time of arrival of the sweep
• 36 km-nél 4:39:37
bus: 10 hours 32)
(a záróbusz várható érkezési ideje: 13 óra 40 perc) • at 36 km 4:39:37

A szintidôt a frissítôállomások is ellenôrzik, a (app.time of arrival of the sweep bus: 10 hours 32)
szintidôt átlépô futókat a frissítôállomásról nem The time limits will also be controlled at the
engedjük tovább.
refreshment stations. Runners who outside the
ÚTVONAL time limit won’t be able to continue the race.

Pázmány Péter sétány - Budai alsó rakpart - ROUTE
Üstökös utcai felhajtó - Árpád fejedelem útja
- Bem rakpart - Jégverem utca - Fô utca - Clark Pázmány Péter sétány - Budai alsó rakpart - ramp
Ádám tér - Alagút utca - Attila út - Apród at Üstökös utca - Árpád fejedelem útja - Bem
utca - Lánchíd utca - Clark Ádám tér - Lánchíd - rakpart - Jégverem utca - Fô utca - Clark Ádám
Széchényi István tér - Eötvös téri rakpart lehajtó tér - Alagút utca - Attila út - Apród utca - Lánchíd
- Pesti Alsó rakpart - Közraktár utcai rakparti utca - Clark Ádám tér - Lánchíd - Széchényi István
felhajtó - Fôvám tér - Szabadság híd - Gellért tér - exit lane at Eötvös téri rakpart - Pesti Alsó
tér - Mûegyetem rakpart - Pázmány Péter rakpart - ramp at Közraktár utcai rakpart - Fôvám
sétány - Dombóvári út - Budafoki út - FORDÍTÓ (a tér - Szabadság híd - Gellért tér - Mûegyetem
Prielle Kornélia útnál) - Budafoki út - Dombóvári rakpart - Pázmány Péter sétány - Dombóvári út -
út - Pázmány Péter sétány - Budai alsó rakpart Budafoki út - TURNING POINT (at Prielle Kornélia
- Mozaik utca - Leányfalu utca - Reményi Ede út) - Budafoki út - Dombóvári út - Pázmány
utca - Szentendrei út (2 forgalmi sáv) - Bogdáni Péter sétány - Budai alsó rakpart - Mozaik utca -
út - Folyamôr utca - Miklós tér - Laktanya utca Leányfalu utca - Reményi Ede utca - Szentendrei
- Hajógyár utca - Fô tér - Hídfô utca - Tavasz út (2 traffic lanes) - Bogdáni út - Folyamôr utca -
utca - Árpád híd - Margitszigeti lehajtó - Központi Miklós tér - Laktanya utca - Hajógyár utca - Fô tér
út - Margithíd - Jászai Mari tér - Újpest rakpart - Hídfô utca - Tavasz utca - Árpád híd - exit lane
- Szent István parki rakparti lehajtó - Pesti alsó at Margitsziget - Központi út - Margithíd - Jászai
rakpart - FORDÍTÓ - Pesti alsó rakpart - Közraktár Mari tér - Újpest rakpart - exit lane at Szent István
utcai rakparti felhajtó - Fôvám tér - Szabadság híd parki rakpart - Pesti alsó rakpart - TURNING
- Szt. Gellért tér - Mûegyetem rakpart - Pázmány POINT - Pesti alsó rakpart - ramp at Közraktár
Péter sétány utcai rakpart - Fôvám tér - Szabadság híd - Szt.
Gellért tér - Mûegyetem rakpart - Pázmány Péter
Kilométerjelzők: sétány
• Minden egyes kilométert egy 2 méter magasan
Distance markers
elhelyezett táblával jelölünk az útvonalon. • Along the route, there is a 2 meters tall sign
Ezzel is ellenôrizheted magad, hogy az általad
tervezett és a felkészülésednek megfelelô at every kilometer. With the help of these you
iramban teljesítsd a távot. can check whether you run at the desired pace
according to your plans.
Részletes útvonaltérképet a programfüzet
közepén találsz. You can find a detailed route map in the middle of
the booklet!

18 FACEBOOK.COM/BUDAPESTMARATON


www.runinbudapest.com REFRESHMENT

FRISSÍTÉS The locations of the refreshment stations and
what they offer:
A frissítőállomások helyei és kínálatuk: 1. Budai alsó rakpart (Buda Lower Danube
1. Budai alsó rakpart (a Döbrentei tér alatt),
Embankment, below Döbrentei tér) at 3,3 km
3,3 km-nél • water
• víz 2. Budai alsó rakpart (Buda Lower Danube Embank-
2. Budai alsó rakpart (az Üstökös utcai felhajtónál) ment, at the ramp at Üstökös utca) at 6 km
6 km-nél: • water, Gatorade, banana, lemon, glucose tablet
• víz, Gatorade, banán, citrom, szôlôcukor 3. Lánchíd utca (at Várkert Bazárnál) at 10,3 km
3. Lánchíd utca (a Várkert Bazárnál), 10,3 km-nál • water, Gatorade, banana, lemon, glucose tablet
• víz, Gatorade, banán, citrom, szôlôcukor 4. Fôvám tér (in front of Corvinus University of
4. Fôvám tér (a Budapesti Corvinus Egyetem Budapest) at 13,1 km
elôtt), 13,1 km-nél • water, Gatorade, banana, lemon, glucose tablet
• víz, Gatorade, banán, citrom, szôlôcukor 5. Dombóvári út (at the ramp to Rákóczi híd) at
5. Dombóvári út (a Rákóczi hídi felhajtónál), 16,3 km
16,3 km-nél • water, Gatorade, banana, lemon, glucose tablet
• víz, Gatorade, banán, citrom, szôlôcukor 6. Budai alsó rakpart (Buda Lower Danube
6. Budai alsó rakpart (a Döbrentei tér alatt), Embankment, below Döbrentei tér) at 20,4 km
20,4 km-nél • water, Gatorade, banana, lemon, glucose tablet
• víz, Gatorade, banán, citrom, szôlôcukor 7. Budai alsó rakpart (Buda Lower Danube Embank-
7. Budai alsó rakpart (az Üstökös utcai felhajtónál) ment, at the ramp at Üstökös utca) at 23,1 km
23,1 km-nél: • water
• víz, Gatorade, banán, citrom, szôlôcukor 8. Budai alsó rakpart (Buda Lower Danube Embank-
8. Budai alsó rakpart (a Nagyszombat utca ment, at Nagyszombat utca) at 25,3 km
vonalában), 25,3 km-nél • water
• víz 9. Budai alsó rakpart (Buda Lower Quay, before
9. Budai alsó rakpart (a Mozaik utca elôtt), Mozaik utca) at 27,6 km
27,6 km-nél • water, Gatorade, banana, lemon, glucose tablet
• víz, Gatorade, banán, citrom, szôlôcukor 10. Margaret Island, Központi út (at the street of
10. Margitsziget, Központi út (a Bringó hintó Bringóhintó) at 32 km
útjánál), 32 km-nél • water, Gatorade, banana, lemon, glucose tablet,
• víz, Gatorade, banán, citrom, szôlôcukor, Pepsi Cola, calcium and magnesium drink
Pepsi Cola, kalcium- és magnéziumital 11. Pesti alsó rakpart (Pest Lower Danube Embank-
11. Pesti alsó rakpart, a Fortuna hajónál, 35,9 km-nél ment, at the Fortuna ship) at 35,9 km
• víz, Gatorade, banán, citrom, szôlôcukor, • water, Gatorade, banana, lemon, glucose tablet,
Pepsi Cola, kalcium- és magnéziumital Pepsi Cola, calcium and magnesium drink
12. Fôvám tér (a Budapesti Corvinus Egyetem elôtt) 12. Fôvám tér (in front of the Corvinus University of
kb. 40,3 km-nél Budapest) at 40,3 km
• víz • víz
Things to know
Hasznos tudnivalók: You can provide your own refreshment at the race
Egyéni frissítô leadására a helyszínen, a center, until, 45 minutes before the start at the
versenyközpontban lesz lehetôség, legkésôbb latest. At the start and at every refreshment station
október 7-én, a rajt elôtt 45 perccel. you can wet the sponge that can be found in the start
package.
Minden frissítôállomáson lehetôség van a • At each refreshment stations large containers are
rajtcsomagban kapott szivacs megnedvesítésére. there to collect your trash, mostly for the empty cups.
• Az útvonalon kialakított frissítô állomásokon 1 • You can find the containers on both sides of the
road, after the last table of of the refreshment.
köbméteres gyûjtôedényeket helyezünk el, elsô- • The last container will be placed 50 meters from
sorban az üres poharak gyûjtésére. the end of the refreshment station, indicated by a
• A konténereket az útvonal 2 oldalán találod majd, separate sign. Please dispose of the waste at this
az utolsó frissítôasztalt követôen. container at the latest!
• Az utolsó konténert az állomás végétôl 50 • We kindly ask you not to throw away any waste
méterre helyezzük el, ezt külön táblával is on the route, but put it into the containers at the
jelezzük. Kérjük, legkésôbb ebbe a konténerbe refreshment stations.
dobd be a frissítô állomásról magaddal vitt • This is essential so no trash will end up in the
hulladékot! Danube!
• Kérjük, hogy az útvonalon keletkezett hulladékot • There will be containers for selective waste
ne dobáld szét, hanem a frissítôállomásnál collection at the refreshment station near the
elhelyezett edényekbe dobd bele. finish area, and in the entire territory of the event
• A célfrissítésnél, illetve a rendezvény teljes as well.
területén szelektív gyûjtésre alkalmas • The containers will be marked to indicate what
konténereket helyezünk el. type of waste can be put into the given container.
• •A konténereken felirattal jelöljük, hogy milyen
típusú hulladékot dobjatok bele. 19

FACEBOOK.COM/RUNINBUDAPEST


www.futanet.hu

TOLLE UHT MARATONSTAFÉTA / MARATHON RELAY FOR 4

2018. OKTÓBER 7.

• Rajt és cél: Pázmány Péter • Start and finish: Pázmány Péter
sétány, az ELTE Lágymányosi sétány, in front of the ELTE
Campusa elôtti útszakaszon Lágymányosi Campus.

A váltó befutó emberét az The finishing members of the relay
utolsó 100 méteren külön teams will run the last 100 meters
folyosóba terelik (elkülönítve in a separate lane (different from
az egyéni maratonistáktól the individual marathon runners
és a 30 kilométeres táv and the 30 km racers) - the separate
résztvevôitôl), ezt külön tábla is lane with be marked by boards!
jelzi!

• Rajt időpontja: 9:00 • Start time: 9:00

• Táv: 9 km - 12,4 km - 8,6 km - 12,2 km • Distance: 9 km - 12,4 km - 8,6 km - 12,2 km

A szintidôket, a rajtzónákat, az útvonalat és You can find additional information about the
a frissítôpontokat lásd az egyéni 42 km-s táv time limits, starting zones, the itinerary and
információinál, a 11-19. oldalon. the refreshment stations on page 11-19, in the
description of the marathon distance.
ÉREM MINDEN CSAPATTAGNAK!
MEDAL FOR EVERY MEMBER OF THE TEAM!
A váltó utolsó - befutó - embere kapja meg
a célban a csapat fent látható érmeit (mind a The finishing member of the relay team will
négyet) beérkezése után, néhány méterre get all four the medals, a few meters after
a célkaput követô befutófolyosón. crossing the finish line.

20 FACEBOOK.COM/BUDAPESTMARATON


www.runinbudapest.com RELAY EXCHANGE STATIONS:

VÁLTÓHELYEK: 1st relay exchange station, in Attila út, after Alagút
utca, on the right hand side of the road
1. váltóhely, az Attila úton, az Alagút utca után, az How to get there from rece center:
út jobb oldalán • Walk to the Buda's head of Petôfi Bridge, then
Javasolt megközelítés a versenyközpontból:
• Gyalog a Petôfi híd Budai hídfôéig, onnan vagy take tram 6 to Móricz Zsigmond körtér, or take
tram 4 to Újbuda központ. Then take tram 56
a 6-os villamossal a Móricz Zsigmond körtérig, to Krisztina tér, then walk to the relax exchange
vagy a 4-es villamossal Újbuda központig. Onnan station (Attila út)
az 56-os villamossal a Krisztina térig, majd
gyalog a váltóhelyig (Attila út). 2nd relay exchange station, on the southern side
of Halász utca, on the left hand side of the road
2. váltóhely a Halász utcai lehajtó déli oldalán, How to get there from race center:
az út bal oldalán • Walk to the Buda's head of Petôfi Bridge, then
Javasolt megközelítés a versenyközpontból:
• Gyalog a Petôfi híd Budai hídfôéig, onnan vagy a take tram 6 or 4 to Blaha Lujza tér. From there
you can take metro line M2 to Batthyány tér, then
6-os, vagy a 4-es villamossal a Blaha Lujza térig. walk to Halász utca.
Onnan 2-es Metróval a Batthyány térig, onnan
gyalog a Halász utcai lehajtóig. 3rd relay exchange station, in Óbuda,
on Fő tér, on the left hand side of the road
3. váltóhely, Óbudán a Fő téren, az út bal oldalán How to get there from race center:
Javasolt megközelítés a versenyközpontból: • Walk to Rákóczi bridge, then take tram 1 to the
• a Gyalog a Rákóczi hídig, onnan 1-es villamossal az
Buda's head of Árpád Bridge, from there you can
Árpád-híd budai hídfôjéig, majd gyalog a Fô térig. walk to Fô tér. (Attention! The tram’s journey time
(Figyelem, a villamos menetideje kb. 50 perc!) is about 50 minutes!)

1. váltóhely / 1st Relay Exchange Station 2. váltóhely / 2nd Relay Exchange Station

3. váltóhely / 3rd Relay Exchange Station

FACEBOOK.COM/RUNINBUDAPEST 21


TUDNIVALÓK A VÁLTÁSRÓL www.futanet.hu

• A csapatok számára a váltózónákat tereléssel és THINGS TO KNOW ABOUT THE RELAY
táblákkal jelezzük! EXCHANGE STATION

• A váltás a rajtszámnak megfelelôen kialakított • The exchange zones are marked with signs and
váltózónában történik. relay teams run in a separate lane!
• The exchange must occur at the exchange zone
A váltáskor: indicated by the start number.
• Az épp versenyben lévô csapattagnak a VÁLTÓ
Upon exchange:
(chippel ellátott) rajtszámot kell átadnia a • the RELAY start number can be handed over
következô futónak.
• A VÁLTÓ rajtszámot csak a váltózónába to the next member of the team upon the
exchange only at the exhange zone, and the
érkezéskor lehet kézbe venni, a következô next member has to wear it on the waist before
csapattagnak pedig a váltózóna elhagyása leaving the zone.
elôtt a derekára kell tennie • The exchange zone is situated between the
• A váltózóna az elsô és az utolsó, a
rajtszámtartományokat is tartalmazó first and last relay exchange station board.
VÁLTÓZÓNA feliratú táblák között van. • Relay teams who do not execute the
• A szabálytalanul váltó csapatokat 10 perc
idôbüntetéssel sújthatjuk. exchange in the proper way, may get a
• Aki a váltóhelyen fejezi be futását, ott öltözhet 10-minute time penalty.
át, ott kapja meg a befutócsomagot, illetve ott • Relay team members who finish their run at the
frissíthet. exchange zones can get changed, receive their
• A helyszíneken ruhatár nincs! finisher bag, and have refreshment on the spot.
• A váltóhelyre és onnan a célba való közlekedést • There are no cloakrooms at the relay exchange
mindenkinek egyénileg kell megoldania. station!
• A csapattagok érmét a befutó csapattagnak • Everyone should get to the relay exchange
adjuk át a célban. station and from there to the finish on their own.
• The medals of every member of the team are given
Rajtszámviselési szabályok kifejezetten to the last member of the team at the finish.
a váltóban indulók számára:
A csapatok kéttípusú rajtszámot kapnak: The rules for relay members on how to wear the
• EGYÉNI rajtszám: ezen szerepel a csapat start number:
Relay runners receive two different kind of start
rajtszáma, mögötte a csapattag indexe keretben number:
• ezt a rajtszámot a futás ideje alatt végig jól • INDIVIDUAL start number: it shows the start

láthatóan, elôl kell viselni number of the team, and behind that the team
• amennyiben a csapat elsô embere egyéniben member’s index in a frame
• this start number has to be worn clearly visible
is teljesíti a távot, ezt a rajtszámot nem kell
viselnie. on the front side during the entire run
• VÁLTÓ rajtszám: ezen a csapat rajtszáma • in case the first member of the team
szerepel, továbbá az, hogy VÁLTÓ. A rajtszám
átvételkor kapott rajtszámtartó öv segítségével completes the distance individually as well, he/
hátul köteles viselni az épp versenyben lévô she doesn’t have to wear this start number
csapattag • RELAY start number: it shows the start number
• ennek a rajtszámnak a hátoldalán helyezzük of the team and also says RELAY. Runners will
el a csapat idômérésére szolgáló chipet, get a race number belt upon picking up their start
illetve ezen találhatók a váltással/váltóhellyel number to fix it to their lower back. The member
kapcsolatos információk who is running at that given time has to wear it.
• ennek a rajtszámnak az átadásával kell a • The chip for measuring the time of the team
váltani. is placed to the back of this start number, and
the information about the hand-off and relay
22 exchange stations can also be found on it.
• The exchange occurs by handing over this
start number.

FACEBOOK.COM/BUDAPESTMARATON


www.runinbudapest.com

SPAR BUDAPEST MARATON® PÁRBAN

MARATHON RELAY FOR 2

• Rajt és cél: Pázmány Péter 2018. OKTÓBER 7. • Start and finish: Pázmány
sétány, az ELTE Lágymányosi Péter sétány, in front of the
Campusa elôtti útszakaszon
ELTE Lágymányosi Campus.

A váltó befutó emberét az utolsó The finishing members of the relay teams
100 méteren külön folyosóba terelik will run the last 100 meters in a separate
(elkülönítve az egyéni maratonistáktól lane (different from the individual
és a 30 kilométeres táv résztvevôitôl), marathon runners and the 30 km racers) -
ezt külön tábla is jelzi! the separate lane with be marked by boards!

• Rajt időpontja: 9:00 • Start time: 9:00

• Táv: 21,8 km -20,4 km • Distance: 21,8 km -20,4 km

A szintidôket, a rajtzónákat, az útvonalat You can find additional information about
és a frissítôpontokat lásd a maratoni táv the time limits, start zones, the itinerary and
információinál, a 11-19. oldalon. the refreshment stations on page 11-19, in the
description of the marathon distance.
ÉREM MINDEN CSAPATTAGNAK!
MEDAL FOR EVERY MEMBER OF THE TEAM!
A váltó utolsó - befutó - embere kapja meg a
célban a csapat fent látható érmeit (mind a The finishing member of the relay team will get
négyet) beérkezése után, néhány méterre a both of the medals, a few meters after
célkaput követô befutófolyosón. crossing the finish line.

VÁLTÓHELY: RELAY EXCHANGE STATIONS:

1. váltóhely a Halász utcai lehajtó déli oldalán, 1st relay exchange station, on the southern side
az út bal oldalán
Javasolt megközelítés a versenyközpontból: of Halász utca, on the left hand side of the road
• Gyalog a Petôfi híd Budai hídfôjéig, onnan
How to get there:
vagy a 6-os, vagy a 4-es villamossal a Blaha • Walk to the Buda's head of Petôfi Bridge, then
Lujza térig. 2-es Metróval a Batthyány térig,
onnan gyalog a Halász utcai lehajtóig. take tram 6 or 4 to Blaha Lujza tér. From there
you can take metro line M2 to Batthyány tér,
then walk to Halász utca.

FACEBOOK.COM/RUNINBUDAPEST 23


FACEBOOK.COM/BUDAPESTMARATON


www.runinbudapest.com

REAL NATURE 30 KM

• Rajt: a maratoni útvonal 2018. OKTÓBER• 7. Start: at the 12195 meter of the
12 195. méterénél, a Pesti marathon race, according to our plans
alsó rakparton, az Erzsébet on the Pesti alsó rakpart (Pest Lower
híd pesti hídfôjének Danube Embankment), near the
közelében. bridgehead of Erzsébet híd on the
Pest side.
• Cél: Pázmány Péter sétány, • Finish: Pázmány Péter sétány,
az ELTE Lágymányosi Campusa in front of the ELTE Lágymányosi
elôtti útszakaszon Campusn

• Táv: 30 km • Distance: 30 km

• Rajt időpontja: 9:40-10:15 • Start time: 9:40-10:15

BEFUTÓÉREM A 30 KILOMÉTEREN IS! MEDAL ON THE 30 KM RACE AS WELL!

A Real Nature 30 km teljesítése esetén célba When completing the Real Nature 30 km, after
érkezéskor a fenti érmet akasztjuk a nyakadba. crossing the finish line you will get the medal
Amennyiben szeretnéd, hogy neved és célidôd shown above. If you would like your medal to also
is rajta szerepeljen, rendeld meg hozzá elôre a have your name and finish time, order a medal
gravírozott érembetétet. Információk a 14. oldalon. insert. More information on page 14.

• Öltöző: • a rajt helyszínén, az erre a • Changing rooms: • at the start area,
célra felállított sátrakban. in tents. If you would like to be already
Amennyiben a rajt helyszínére már dressed in running clothes when arriving
futóruhában érkezel, abban az esetben: to the start, then:
• a versenyközpont közelében alakítjuk • you can find changing rooms near the
ki az öltözôket. race center

FACEBOOK.COM/RUNINBUDAPEST 25


www.futanet.hu

Ruhatár: Cloakroom:
A rajtnál leadott csomagokat teherautó szállítja You can drop off your baggage at the start area,
át a célterületen található ruhatári sátrakba. Az and a truck will take them to the cloakroom
indulási idő 10:00. tents at the finish area. Departure time: 10:00.
Figyelem! A teherautóra csak gondosan lezárt Attention! You have to close your baggage
csomagot lehet leadni! A rajt helyszínén átöltözési carefully before dropping it off for transportation.
lehetôséget biztosítunk. Figyelem! A ruhatárban You can get changed at the start area. Attention!
értékmegôrzést nem vállalunk! We are not responsible for any valuables left in
the cloakroom!
• A ruhatározás menete:
• A rajtszámok alján helyezzük el a ruhatári • How to use the cloakroom:
szalagot. • A cloakroom tag will be attached to the
• Ezt a szalagot a futónak kell a bottom of the start number.
rajtszámról előzetesen leválasztania • Runners have to tear this tag off and
és a rajtcsomagban átadott biztosító tű attach it carefully to their bags (with the
segítségével kell a csomagon rögzíteni úgy, help of the safety pins, which you can find
hogy az le ne eshessen róla. in your start package).
• A csomagot a célba érkezés után kollégáink • You can get your baggage from our staff
fogják kiadni a rajtszámnak megfelelôen after finishing the race by showing your race
kialakított sátorban, a maratoni ruhatárral number, at the same place where you can
azonos helyszínen, a Magyar Tudósok find the cloakroom for marathon runners, in
körútja és a Pázmány Péter sétány által the area between Magyar Tudósok körútja
határolt területen. and Pázmány Péter sétány.
• A ruhatárba leadott csomagokat a
célterületen lehet átvenni. Portable toilets:
• near the race center and the start area
Mobil WC-k: • portable toilets will also be positioned at the
• a versenyközpont és a rajt közelében lesznek, refreshment stations and at the exchange
• az útvonalon a frissítôállomásoknál, zones.
valamint a váltóhelyeken kerülnek • You can find additional information about
kihelyezésre. the time limits, starting zones.

RAJTZÓNÁK: STARTING ZONES:
A rajt nem közös lesz, hanem mindenki a ter- There will not be mass start on the race, instead
vezett célidejének megfelelô idôintervallumban runners can start from different zones based on
egyénileg rajtol. Edzettségednek megfelelôen hat their planned finish time. Based on your fitness
futóidô-zóna közül választhatsz, a kilométeren- level you can choose from 6 zones to start from,
kénti tempódnak, illetve a tervezett célidôdnek according to your planned pace per kilometer and
megfelelôen: finish time.

1. zóna/1st zone Tervezett tempó Tervezett célidő óra.perc Rajtidő (óra:perc)
2. zóna/2nd zone (perc/km) Goal finish time hour:min Start time (hour:min)
3. zóna/ 3rd zone
4. zóna/ 4th zone Goal pace (min/km) 2 óra alatt / 9:40-9:44
5. zóna/ 5th zone 4 perc alatt / under 2 hours 9:45-9:49
6. zóna/ 6th zone under 4 min 9:50-9:55
2:00-2:15 között / 9:56-10:01
4.00-4.30 között / between 2:00-2:15 10:02-10:07
between 4.00-4.30 10:08-10:15
2:15-2.30 között /
4.30-5.00 között / between 2:15-2:30
between 4.30-5.00
2.30-2:45 között /
5.00-5.30 között / between 2:30-2:45
between 5.00-5.30
2:45-3:00 között /
5.30-6.00 között / between 2:45-3:00
between 5.30-6.00
3 óra fölött /
6 perc fölött / over 3 hours
over 6 minutes

26 FACEBOOK.COM/BUDAPESTMARATON


www.runinbudapest.com TIME LIMIT FOR 30K
4 hours (in accordance with the time limit
SZINTIDŐ A 30 KILOMÉTERES TÁVON: of the marathon). A sweep bus follows the
4 óra (a maraton szintidejének
megfelelően). runners, keeping the same pace as the pace runner
aiming for a 5:30:00 finish time. If you are passed
A mezônyt záróbusz követi a maratonon 5:30:00 by the sweep bus, you have to get on the bus,
alatt célba érkezô iramfutó tempójában. Akit your race number will be crossed and you are not
a záróbusz beér, fel kell szállnia, rajtszámát allowed to enter the finish area.
áthúzzák, a célterületre nem léphet be. Section time limits:
• at 6km (at 18km of the marathon) 0:45:50
Részszintidők 30 km-en:
• 6 km-nél (a maratoni táv 18. kilométerénél) (the sweep bus is expected to arrive at 11:19)
• at 12km (at 24km of the marathon) 1:31:54
0:45:50 (a záróbusz várható érkezési ideje: 11 ó 19p)
• 12 km-nél (a maratoni táv 24. kilométerénél) (the sweep bus is expected to arrive at 12:05)
• at 18km (at 30km of the marathon) 2:18:5
1:31:54 (a záróbusz várható érkezési ideje: 12 ó 5 p)
• 18 km-nél (a maratoni táv 30. kilométerénél) (the sweep bus is expected to arrive at 12:52)
• at 24km (at 36km of the marathon) 3:04:57
2:18:15 (a záróbusz várható érkezési ideje: 12 ó 52 p)
• 24 km-nél (a maratoni táv 36. kilométerénél) (the sweep bus is expected to arrive at 13:40)
Time limits are checked at refreshment stations as
3:04:57 (a záróbusz várható érkezési ideje: 13 ó 40 p)
A szintidôt a frissítôállomások is ellenôrzik, a well, if you arrive outside the time limit, you will
szintidôt átlépô futókat a frissítôállomásról nem be not allowed to run further.
engedjük tovább.
The winner of the 30 km will be the runner who has
A 30 km-es verseny gyôztese az, aki a távot a completed the distance following the rules of the race
szabályoknak megfelelôen végigfutja, és elsôként and is the first to cross the finish line. We kindly ask
halad át a célvonalon. Ezért kérjük, hogy azok a those runners who are running for a position to start
versenyzôk, akik a helyezésekért futnak, az elsô at the first possible start time, as prizes will be given
rajtidôpontban induljanak, hiszen a díjazást a according to the order of runners crossing the finish line.
befutási sorrend alapján végezzük. Ha valaki If someone starts later, it can happen that he/she
késôbb indul, elképzelhetô, hogy jobb idôvel sem won’t get ranked even with a better time.
lesz helyezett.
How to get to the start from the race centre:
A rajt javasolt megközelítése a (recommended)
versenyközpontból: • Walk to Petôfi-híd budai hídfô, then take tram
• Gyalog a Petôfi híd Budai hídfôéig, onnan vagy
6 or 4 to Blaha Lujza tér. Then take any bus in
a 6-os, vagy a 4-es villamossal a Blaha Lujza the direction of Buda (5, 7, 8E, 133E, 108E) to
térig. Onnan bármelyik Buda felé tartó busszal Ferenciek tere, then walk to Erzsébet-híd, to
(5, 7, 8E, 133E, 108E) a Ferenciek teréig, majd Pest Lower Danube Embankment.
gyalog az Erzsébet híd pesti hídfôjéig a Pesti
alsó rakpartig.

FACEBOOK.COM/RUNINBUDAPEST 27


33. SPAR BUDAPEST MARATON
TÁMOGATÓJA A REAL NATURE KFT.
NEVEZZ TE IS A 30 KM-ES REAL NATURE TÁVRA!

Real Nature Görög joghurtok

• 1 kg – nádcukros és natúr,
• 125 g – réteges görög joghurtok.
Magas zsír- és gyümölcstartalommal, lágyan krémes.
.LY£Oµ V¾W«VKH] IĎ]«VKH] NU«PHN N«V]¯W«V«KH] GHVV]HUWHNKH]
vagy önmagában.

Real Nature ivójoghurtok

• 750 g – meggyes, erdei és epres
• J ʶ HSUHV «V ĐV]LEDUDFNRV
• 4x100 g – erdei és epres
/£J\ Q\£UL N«Q\H]WHW«V ¾G¯WĎ IULVV¯W«V D PHOHJEHQ IXW£V N¸]EHQ
*DUDQW£OWDQ *02 PHQWHV DODSDQ\DJRNEµO KR]]£DGRWW
YLWDPLQRNNDO D MRJKXUWNXOW¼UD «V J\¾P¸OFV HOĎQ\HLYHO

Találkozunk 2018. október 6-án és 7-én További információk:
a Real Nature standján, várunk Real Nature Kft.
VRN VRN ̌QRPV£JJDO «V
újdonsággal! 1037 Budapest, Seregély köz 13.

www.reTael.l:n+a36t1u2r9e3 .1h93u7


1033Budapest,Szentendreiút36/a.
TEL: 06-70-385-0231

-

˝


www.futobolt.hu


VERSENYKÖZPONT FÉRFI ÖLTÖZŐ
RACE CENTER CHANGING ROOM FOR MEN

MOBIL WC HERVIS
TOILET
SPURI FUTÓBOLT
RUHATÁR E
CLOAKROOM

C D BSI B P
A
ADIDAS SZÍNPAD
NŐI ÖLTÖZŐ STAGE
CHANGING ROOM FOR WOMEN

MENTŐ
FIRST AID

ELTE
DÉLI
TÖMB

BEFUTÓCSOMAG
FINISHER BAG

KIÁLLÍTÓK
EXHIBITIORS

KIÁLLÍTÓK MENTŐ VIP
EXHIBITORS SPAR FIRST AID

FIN

1 BEFUTÓÉREM PÁZMÁNY PÉTER SÉTÁNY OCÉL / FINISH
FINISHER MEDAL
RAJT
RÁKÓCZI-HÍD START

HENRYK SLAWIK RAKPART (BUDAI ALSÓ RA

RAJTZÓNÁK / STARTING ZONES

1 4:30 2 4:30-5:00 3 5:00-5:30 4 5:30-6:00 5 6:00-6:30 66
perc/km alatt perc/km között perc/km között perc/km között perc/km között p
within min/km between min/km between min/km between min/km between min/km m

A— Ruhatár / Cloakroom D — Női öltöző /
B — Gyúrás / Massage Changing Room fo
C — Versenyközpont /
E — Férfi öltöző /
Race Center Changing Room fo


IRINYI JÓZSEF UTCA

ELTE MAGYAR 46
ÉSZAKI
MOBIL WC PETŐFI-HÍD
TÖMB
CÉL
TUDÓSO
6FINISH
TOILET K KÖRÚTJA 5

ÉL 2 34 PETŐFI-HÍD
NISH

OB 1

CÉLKAPU / FINISH LINE

KPART)

SPAR BUDAPEST MARATON® DUNA
SPAR BUDAPEST MARATHON
2018. OKTÓBER 7. VASÁRNAP
30K / 30K 7 OCTOBER 2018, SUNDAY

6:30 PÁROS + STAFÉTA / RELAYS

perc/km felett
more than min/km

or Women

or Men


www.futanet.hu

VERSENYKÖZPONT HOW TO GET TO
HELYSZÍNÉNEK MEGKÖZELÍTÉSE THE RACE CENTER

Tömegközlekedéssel: By public transport:
• a Déli pályaudvarról: • From Déli Railway Station:

• 17 vagy 61-es villamossal a Móricz • Get on the tram 17 or 61 to Móricz
Zsigmond körtérig, onnan a 4-es Zsigmond körtér, from there take the
villamossal a Petôfi híd budai tram 4 to Petôfi híd budai hídfô, then
hídfôig, majd gyalog a Pázmány Péter walk on Pázmány Péter sétány (approx.
sétányon (kb. 600 m) 600 m)

• a Keleti pályaudvarról: • From Keleti Railway Station:
• M4-gyel a Móricz Zsigmond körtérig, • Get on the subway M4 to Móricz
onnan a 4-es villamossal a Petôfi híd Zsigmond körtér, from there take the
budai hídfôig, majd gyalog a Pázmány tram 4 to Petôfi híd budai hídfô, then
Péter sétányon (kb. 600 m) walk on Pázmány Péter sétány (approx.
600 m)
• a Nyugati pályaudvarról:
• M3-mal a Corvin negyedig majd 4/6-os • From Nyugati Railway Station:
villamossal a Petôfi híd budai hídfôig, • Get on the subway M3 to Corvin negyed,
majd gyalog a Pázmány Péter sétányon from there take the tram 4/6 to Petôfi
(kb. 600 m) vagy híd budai hídfô, then walk on Pázmány
• 4/6-os villamossal a Petôfi híd budai Péter sétány (approx. 600 m) or
hídfôig, majd gyalog a Pázmány Péter • Get on the tram 4/6 to Petôfi híd budai
sétányon (kb. 600 m) hídfô, then walk on Pázmány Péter
sétány (approx. 600 m)
Kerékpárral:
• Érkezz kerékpárral, a helyszínen felügyelt By bicycle:
• You may arrive by bike as well - there will
kerékpártárolót üzemeltetünk a verseny
napján! be secured bicycle parking facilities on the
spot during race day!

34 FACEBOOK.COM/BUDAPESTMARATON


www.runinbudapest.com

FACEBOOK.COM/RUNINBUDAPEST 35


28 A FRISSÍTŐÁLLOMÁSOK KÍNÁLATA
9 REFRESHMENTS

29 HAJÓGYÁRI 1. 3.3 km víz / water

SZIGET 2. 6.0 km víz / water
Gatorade
banán / banana
szőlőcukor / glucose
citrom / lemon

2018. 10. 07. 3. 10.3 km víz / water
Gatorade
— banán / banana
RAJT / START: 09:00 szőlőcukor / glucose
TÁV / DISTANCE: 42,195 km citrom / lemon

ITT FUTUNK! 27 4. 13.1 km víz / water
WE RUN HERE! Gatorade
banán / banana
Tolle UHT Maratonstaféta szőlőcukor / glucose
citrom / lemon

3-as váltóhely 5. 16.3 km víz / water
Gatorade
30 Tolle UHT Marathon Relay for 4 banán / banana
3rd relay exchange station szőlőcukor / glucose
citrom / lemon
30 km

31 FORGÁCH 6. 20.4 km víz / water
UTCA Gatorade
banán / banana
26 szőlőcukor / glucose
citrom / lemon

7. 23.1 km víz / water
Gatorade
32 ÁRPÁD- banán / banana
8 10 HÍD szőlőcukor / glucose
citrom / lemon
25
8. 25.3 km víz / water

9. 27.6 km víz / water
Gatorade
VÍZTORONY banán / banana
WATER TOWER szőlőcukor / glucose
citrom / lemon

10. 32.0 km víz / water
Gatorade
HALÁSZBÁSTYA MARGITSZIGET DÓZSA banán / banana
FISHERMAN’S BASTION GYÖRGY ÚT szőlőcukor / glucose
33 citrom / lemon
LÁNCHÍD LEHEL magnézium / magnesium
CHAIN BRIDGE TÉR kálcium / calcium
Cola
SZABADSÁG-SZOBOR
STATUE OF LIBERTY 11. 35.9 km víz / water
Gatorade
24 11 banán / banana
36 35 szőlőcukor / glucose
citrom / lemon
magnézium / magnesium
kálcium / calcium
Cola

1 KM 12. 40.3 km víz / water
KM

ÚTVONAL — 1. KÖR 6 34
COURSE — 1st ROUND
MARGIT-HÍD
ÚTVONAL — 2. KÖR 27
COURSE — 2nd ROUND

1 FRISSÍTŐPONT HŐSÖK
TERE


REFRESHMENT STATION 23

BAJZA

UTCA

7 6 NYUGATI Zenei pontok / Musical Points
PÁLYAUDVAR
KOSSUTH
LAJOS TÉR KODÁLY

SPAR Budapest Maraton® párban KÖRÖND
váltóhely
0 km Z-Drums
SPAR Budapest Marathon
5 37 1,5 km Marching Jazz Band
Relay for 2 relay exchange station 22 váltóhely zene: DJ
BATTHYÁNY VÖRÖSMARTY
SZÉLL KÁLMÁN TÉR TÉR UTCA

21,8 km 4,8 km

OKTOGON 5,8 km DJ Amti

Tolle UHT Maratonstaféta ARANY 6,8 km DJ Amti
2-es váltóhely JÁNOS UTCA Hubay Jenô Ifjúsági Fúvószenekar
Tolle UHT Marathon Relay for 4 8,5 km Hubay Jenô Ifjúsági Fúvószenekar
2nd relay exchange station 8 OPERA GustavBiUtDAoPEST-Band
10,5 km
21,4 km SZÉCHENYI BAJCSY- KELETI PÁLYAUDVAR
DÉLI PÁLYAUDVAR ISTVÁN TÉR ZSILINSZKY 11,2 km
ÚT Taiko
9 38 11 12,8 km
Smile zenekar
4 DEÁK 14 kmBLAHA Z-Drums
LUJZA
FERENC TÉR II. JÁNOS PÁL PÁPA TÉR

VÖRÖSMARTY TÉR 15 km Tárnoki Ütôs Együttes
TÉR
15,8 km
3 21

Tolle UHT Maratonstaféta 10 ASTORIA 17,6 km Tárnoki Ütôs Együttes
1-es váltóhely 18,9 kmRÁKÓCZI Marching Jazz Band
Tolle UHT Marathon Relay for 4 FERENCIEK váltóhely 2, zene DJ
1st relay exchange station TERE TÉR váltóhely 2, zene DJ
DJ Amti
9 km 16 ERZS-HÉÍBDE3T 9 12 Real Nature 30 km RAJT 21,4 km dob, duda
3 Real Nature 30 km START 21,8 km Hangászok 1
VILLAMOS Karánsebesi Band
TRAM 20 KÁLVIN 23 km Destination Drum Group
TÉR 24,5 km
1 1-ES METRÓ SZABAHDÍDSÁG- 26,F2EREkNmC KLINIKÁK
METRO LINE 1 FŐVÁM
TÉR KÖRÚT váltóhely 3, zene DJ
2 2-ES METRÓ Ratty Jazz Band
METRO LINE 2 13 4 12 27 km Bloco De Samba Girassol
Jembe Band
3 3-ES METRÓ GELLÉRT 40 29 km Önként és Dalolva Társulat
METRO LINE 3 Gustavito Band
2TÉR Kremi Rock Station
4 4-ES METRÓ Taiko
METRO LINE 4 41 30 km DJ Dominique
14
31,2 km
46 BORÁROS

19 PETŐFI-HÍD TÉR 34 km

MÓRICZ 35 km
ZSIGMOND 36,8 km
KÖRTÉR

ÚJBUDA- 1 38 km
KÖZPONT 42 39 km
39,8 km
15

RAJT/START

CÉL/FINISH 41 km

18

5 1
17
16

RÁKÓCZI-HÍD


KÖVESD ÉPPEN FUTÓ BARÁTODAT,
CSALÁDTAGODAT ONLINE!

• Szeretnéd tudni, hogy egy adott verseny adott pillanatában
a futód vagy a csapattársad merre jár az útvonalon?

• Kíváncsi vagy arra, hogy milyen részidőket teljesít az egyes el-
lenőrzőpontoknál?

• Szeretnéd tudni, mikorra várható a célban?

Ezekre ad választ a

bsi.raceinfo.hu MARGITSZIGET DÓZSA
33 GYÖRGY ÚT
weboldal az adott verseny idején!
A mobil eszközökre optimalizált oldal segítségével: 24 11
36 35
• rajtszám vagy név alapján kereshetsz futót;
• láthatod az alapadatait; 27 6 34 LEHEL
• ellenőrizheted, milyen tempóval halad, és mikor TÉR
MARGIT-HÍD
halad át az egyes ellenőrzőpontokon; NYUGATI
• követheted a haladását a térképen; 23 PÁLYAUDVAR
• megnézheted a végeredményét, melyet meg is
76
oszthatsz a Facebookon;
• információt kaphatsz a az élversenyzőkről. 5 37
22
BATTHYÁNY
TÉR

OG

KOSSUTH
LAJOS TÉR

ARANY

8 SZÉCHENYI BAJCSY-
9 ISTVÁN TÉR ÚT

38 11 DEÁK
4 FERENC
TÉR
VÖRÖSMARTY
TÉR

FOLLOW YOUR RUNNING FRIEND

OR FAMILY MEMBER ONLINE!

• Would you like to know where exactly is your running buddy or
teammate ison the course?

• Are you curious about when they get to the checkpoints?
• Do you want to wait for them at the finish line, but you have no clue when they

will arrive there?

You can easily find the answers using our most recent application that you can reach at

bsi.raceinfo.hu

With the website optimized for mobile devices you can

• search for a runner by start number or name
• see basic information about them
• check their time and pace upon crossing the checkpoints
• wait for them at the relay points or at the finish line at the right

time, our projections are based on their current pace
• follow them on the map
• see their final result, and share it on Facebook
• get information about the top racers

FACEBOOK.COM/BUDAPESTMARATON


www.runinbudapest.com

FACEBOOK.COM/RUNINBUDAPEST 39


Eating healthy Életmód
is easier than you think.
Choose SPAR’s Lifestyle

products.

The SPAR Vital family offers a range of products to the health-conscious consumer. Prepared
with the latest food science trends in mind, these products fit in with the diets of the followers of healthy
nutrition plans. The majority of them come with an enhanced composition or more favourable properties.


Tudatosan táplálkozni Életmód
HJ\V]HUĮEE PLQW JRQGROQ£

9£ODVV]D D 63$5 ‹OHWPµG
WHUP«NHLW

A SPAR Natur*pur Bio termékcsalád tagjai biogazdálkodásból származó élelmiszerek, melyek előállítása

során szintetikus anyagok felhasználása nem megengedett, helyettük természetes eljárásokat alkalmaznak.

Bio- vagy öko-jelölést csak azok a termékek kaphatnak, melyek maradéktalanul megfelelnek a jogszabályoknak.


28 www.futanet.hu

29 SZURKOLÓI PONTOK

27 Szükség van a szurkolókra – buzdítsd rigmusokkal, tapssal,
kereplôvel, táblákkal barátaidat, rokonaidat! És még nyerhetsz is
HAJÓGYÁRI (lásd a kupont jobbra lent)! Ha nem csak a rajt és a cél helyszínén
SZIGET szeretnél szurkolni, ez az oldalpár (valamint a füzet közepén
található útvonaltérkép) segíthet, hogy hova tudsz még eljutni.
30 A zölddel jelzett részek talán a legalkalmasabb szurkolói pontok
31 a többszöri áthaladás, illetve a szép helyszín okán is. A javasolt
szakaszok megközelítésének megkönnyítésére konkrét javasla-
26 tokat teszünk, mert számos járat éppen a verseny miatt korláto-
32 zottan közlekedik.

25

33 MARGITSZIGET

24
36 35

6 34
23
7

5 37 SPOTS TO CHEER ON THE RUNNERS
22BATTHYÁNY
We need supporters – cheer on your friends and relatives with chants,
TÉR by clapping, with a football rattle or with signs! And you can also win
(see the coupon below on the right)! If you want to cheer on runners not
8 only at the start and the finish, you should check these two pages (or the
course map in the middle of this booklet) for other places. The best spots
38 11 might be the ones marked in green, as they are beautiful places and run-
4 ners pass them more than once. We recommend getting to the spots by
9 following the suggestions below
as several buses/trams will operate on a shorter route due to the race.
21
10

39 12
3

20

2 13
41 40

14

19

4422 1
42

15
Rajt/Start
Cél/Finish

18

16
17

FACEBOOK.COM/BUDAPESTMARATON


www.ruunniinnbbuuddaappeesstt..ccoomm

Megközelítések: How to get there:

1-2. szurkolói pont 1st and 2nd spots for supporters
Szabadság híd budai és pesti hídfője At Szabadság-híd – on the Buda side and on
Gyalog a Petôfi híd Budai hídfôéig, onnan vagy the Pest side
a 6-os villamossal a Móricz Zsigmond körtérig, Walk to the Buda's head of Petôfi Bridge, then
vagy a 4-es villamossal Újbuda központig. take tram 6 to Móricz Zsigmond körtér or tram
Onnan a 4-es metróval egy-két vagy három 4 to Újbuda központ. There you can take metro
megállóval elérhetô a Szabadság híd budai és line M4 and get off at the first, second or third
pesti hídfôje is. Mindkét helyen többször át- stop to get to Szabadság-híd on the Buda or the
futnak a maratonisták. Pest side. Marathon runners will pass both places
several times.
3. szurkolói pont
Lánchíd budai hídfője 3rd spot for supporters
Gyalog a Petôfi híd Budai hídfôéig, onnan vagy At Lánchíd – on the Buda side
a 6-os villamossal a Móricz Zsigmond körtérig, Walk to the Buda's head of Petôfi Bridge, then
vagy a 4-es villamossal Újbuda központig. take tram 6 to Móricz Zsigmond körtér or tram 4
56-os villamossal a Döbrentei térig, onnan to Újbuda központ. There you can take tram 56
gyalog a Clark Ádám térig. to Döbrentei tér, and from there you can walk to
Clark Ádám tér.
4. szurkolói pont
Margit híd pesti hídfője 4th spot for supporters
Gyalog a Petôfi híd Budai hídfôéig, onnan vagy At Margit híd – on the Pest side
a 6-os, vagy a 4-es villamossal a Jászai Mari Walk to the Buda's head of Petôfi Bridge, then
térig. take tram 6 or 4 to Jászai Mari tér.Töltsd ki a kupont a saját adataiddal és a kedvenc futód
rajtszámával, majd dobd be a verseny alatt az útvonal
frissítőállomásainál kihelyezett gyűjtőládák egyikébe!

A LEGSZERENCSÉSEBB SZURKOLÓ A BAKONYI
Szépalma Hotel és Ménesbirtok két személyre

szóló, kétéjszakás hétvégéjét nyeri.
De kedvenc futója is gazdagszik egy különleges jutalommal:
EGY ÉVRE SZÓLÓ INGYENES INDULÁST NYER A BSI ESEMÉNYEIRE,

a 2019. január 1. és december 31. közötti időszakban.

(A sorsolás eredményét a www.futanet.hu hírei között fogod megtalálni.)

FACEBOOK.COM/RUNINBUDAPEST 43


10 km R 6-7.

BEVÁLLALSZ

EGY TÍZEST

A LANDLIEBE-VEL?

2018. OKTÓBE


BARILLA TÉSZTAPARTI – www.futanet.hu
N.1 TÉSZTA OLASZORSZÁGBAN!
BARILLA PASTA PARTY –
A hagyományos tésztaparti ezúttal is az eseményt THE N°1 PASTA IN ITALY!
megelôzô napon, október 6-án lesz az Versenyköz-
pont közelében felállított rendezvénysátorban, 11 As usual, the traditional pasta party will be held
és 17 óra között. Remek ráhangolódás a másnapi the day before race day, on 6 October, in the tent
42 (vagy 30) kilométerre, találkozhatsz a többi set up near the Race Centre from 11.00 until 17.00.
futóval, tanácsokat kaphatsz, testileg-lelkileg It is a great way to get into the spirit of running 42
feltöltôdhetsz. (or 30) kilometres the next day, meet other runners,
get some advice and refresh yourself mentally and
A jegy átvételének menete: physically.
• Személyesen a tésztaparti sátor mellett felállított
How to get your ticket:
sátornál. • In person: at the tent next to the pasta party tent
• a sátorban 10:30-tól folyamatosan
lehet átvenni a jegyeket a készlet • you can get your ticket from 10:30 in the
erejéig. tent while stocks last
• entrants of the 33rd SPAR Budapest
• a 33. SPAR Budapest Maraton® és a Real Marathon and the Real Nature 30K can only
Nature 30 km indulói részére a jegyet get their tickets if they show their start
a rajtszám bemutatásával tudjuk csak numbers
átadni. • you can buy the ticket at this tent, but in a
designated area while stocks last!
• a jegy megvásárlására ennél a sátornál,
de egy elkülönített részen biztosítunk Choice of pastas:
lehetôséget a készlet erejéig! Fusilli pasta with Basilico sauce
Ingredients of the sauce: tomato
A választék: pulp, tomato concentrate, onion,
Fusilli tészta, Basilico szósszal sunflower seed oil, basil, sugar, salt,
A szósz összetevôi: paradicsompü- natural flavouring.
ré, sûrített paradicsom, hagyma,
napraforgóolaj, bazsalikom, cukor, só, Bavette pasta with Pesto Genovese sauce
természetes aromák. Ingredients of the sauce: sunflower seed
oil, basil, cashews*, Grana Padano*, whey
Bavette tészta Pesto Genovese szósszal powder milk*, Pecorino Romano*, sugar,
A szósz összetevôi: napraforgómagolaj, extra virgin olive oil, basil extract, natural
bazsalikom, kesudió*, Grana Padano*, flavouring (milk) *, garlic, buttermilk pow-
tejsavópor*, Pecorino Romano*, cukor, der (milk) *, acidity regulators.
extraszûz olivaolaj, bazsalikomkivonat, ter- **may cause allergic reactions in people who are
mészetes aroma (tej)*, fokhagyma, író por sensitive to it
(tej)*, savanyúságot szabályozó anyagok.
*allergiás reakciót válthatnak ki az azokra érzékenyekbôl A drink of your choice (beer or mineral water) and a
bar of chocolate are also included in the price of the
A jegy tartalmaz egy italt (sör vagy ásványvíz) és ticket!
egy csokoládét is.

46 FACEBOOK.COM/BUDAPESTMARATON


INDULJ VELÜNK

A LEGJOBB
UTAKRA!

FOGLALJ JEGYET BUDAPESTRŐL
VAGY DEBRECENBŐL
70+ ÚTI CÉLUNK EGYIKÉRE!


2018. ősz október 27. Intersport Terepfélmaraton Budapest,
2018. tél november 24-25. Budai-hegység
2019. tél január 13. 15. K&H mozdulj! Siófok
Balaton félmaraton Budapest, Hungexpo
Keszthely-Szigliget
4. Zúzmara Félmaraton Budapest
Budapest
2019. tavasz március 22. SPURI Öböl Félmaraton Budapest
Budapest
2019. tavasz április 14. 34. Telekom Vivicittá Siófok
Városvédő Futás és Félmaraton
2019. nyár június 16. Maraton és Félmaratonváltó -
egyéni félmaraton
2019. ősz szeptember 8.
34. Wizz Air Budapest Félmaraton

2019. ősz október 26. Intersport Terepfutás

2019. ősz november 23-24. 16. Balaton Maraton és Félmaraton


KUKÁBA DOBD, THROW IDE DOBD!H HERE

NE A FÖLDRE! YOUR TRAS

Az útvonalon kialakított THROW IT TO THE BIN,
frissítő állomásokon 1
köbméteres gyűjtőedényeket NOT ON THE FLOOR!
helyezünk el elsősorban az
üres poharak gyűjtésére. Ide At the refreshment areas
a használat után egyszerűen of the course you will find
- futtában - be lehet dobni a containers of 1 cubic meter,
használt poharat. primarily to collect empty
• A konténerek a plastic cups. You can just
frissítôállomásnál, az throw in there your used
útvonal mindkét oldalán cup while running.
megtalálhatóak.
• Az utolsó konténert • Containers can be found on
az állomás végétôl 50 both sides of the course at
méterre helyezzük el, ezt the refreshment stations.
külön táblával is jelezzük!
Kérjük, legkésôbb ebbe • The last container is placed
a konténerbe dobd be a 50 meters from the end of
frissítôállomásról magaddal the refreshment area – we
vitt hulladékot! sign this with a separate
• Kérjük, az útvonalon board as well!
keletkezett hulladékot
ne dobáld szét, hanem • Please throw any
a frissítôállomásnál waste into one of these
elhelyezett edényekbe dobd containers - help us keep
bele. the Danube trash free!
• A célfrissítésnél, illetve a
rendezvény teljes területén • Please don’t throw
szelektív gyûjtésre alkalmas away any waste you
konténereket helyezünk el. have during the course,
• A konténereken felirattal but put everything into
jelöljük, hogy milyen típusú the containers at the
hulladékot dobhatsz bele. refreshment areas.

• You can find recycling
containers around the
refreshment table at the
finish area, and also at
the entire territory of the
event.

• Each container has a sign
to show you what type of
waste can be put in there.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
CASE STUDIES
Next Book
BM Brochure