The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

A 32. SPAR Budapest Maraton Fesztivál vasárnapi napjának programfüzete - 2017.10.15.
Hasznos információk (rajt/cél, versenyszabályzat, ruhatár, öltöző, frissítés, rajtszámviselés, egyebek), helyszínrajz, útvonaltérképek, szurkolói tudnivalók

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by futanet, 2017-09-28 05:07:33

32. SPAR Budapest Maraton Fesztivál 2017 - Programfüzet

A 32. SPAR Budapest Maraton Fesztivál vasárnapi napjának programfüzete - 2017.10.15.
Hasznos információk (rajt/cél, versenyszabályzat, ruhatár, öltöző, frissítés, rajtszámviselés, egyebek), helyszínrajz, útvonaltérképek, szurkolói tudnivalók

Keywords: budapest maraton

V4 FUTÓHÉTVÉGE

PROGRAMFÜZET
GUIDE

ER 15.
2017. OKTÓB

/budapestmaraton, www.futanet.hu /runinbudapest, www.runinbudapest.com


www.futanet.hu

Szervezô/Organiser:

A verseny névadó fôszponzora/Main Sponsor of the Event:
Támogatók/Partners:

Kiemelt társszponzorok/Main Partners:

Társszponzorok/Sponsors:

Médiatámogatók/ Media Partners:
2 FACEBOOK.COM/BUDAPESTMARATON


www.runinbudapest.com

TARTALOMJEGYZÉK CONTENTS 42 KM
4-8.
Köszöntôk 10-11. 12.
Greetings 12-13.
14-15. FLORA MARATON-
Alapinformációk az eseményrôl 16. STAFÉTA
Basic information about the event 18-19.
20-22. 9,5 KM + 12 KM +
32. SPAR Budapest Maraton®
32nd SPAR Budapest Marathon 10,6 KM + 10,1 KM 20.

Idômérés, versenyszabályok MARATON
Time measurement, race rules PÁRBAN

Adidas-iramfutók 23.
Adidas Pace runners

Szintidô, útvonal, frissítés
Time limit, course, refreshment

Flora Maratonstaféta
Flora Marathon Relay

32. SPAR Budapest Maraton®, Maraton Párban 23.

Theodora 30 km 24-26. THEODORA
Theodora 30 km 28-29.
32-33. 30 KM
Actimel 10 km 24.
Actimel 10 km 34.
ACTIMEL
Helyszínrajz 37.
Site plan 10 KM
28.
A rajt és a cél megközelítése
How to get to the start and the finish 42-43.

A maratoni útvonal és a látványosságok 46.
The course of the marathon and the
attractions 52-53. Deutch Francais Italiano
58-59. 60-61. 62-63.
Szurkolói pontok
Fan meeting places 55.

Barilla Tésztaparti – N.1 tészta Olaszországban! 3
Barilla Pasta Party – the N°1 pasta in Italy!

Jótékonyság
Charity

Rajtszámkedvezmények
Discounts with your bib


FACEBOOK.COM/RUNINBUDAPEST


www.futanet.hu

Tisztelt Látogatók! Kedves Sportbarátok! Distinguished Visitors, Dear Friends of Sports, Forrás: NFM/Pongrátz Anita
Let me greet you as the main patron of the SPAR Budapest
Köszöntöm Önöket a 32. SPAR Budapest Maraton Marathon, to be organized for the 32nd time. The capital
fôvédnökeként. A magyar nemzet fôvárosa ismét rangos
sportesemény házigazdája lehet. Budapest of the Hungarian nation may be the host of
az utóbbi években a nemzetközi futóturiz- a prestigious sport event again. Budapest
mus egyik legnépszerûbb közép-kelet-európai has become in the past few years one of the
célpontjává vált, amiben jelentôs szerepet most popular Central and Eastern European
játszik, hogy az egyik legszebb maratoni útvo- destinations of Running Tourism, which have
nalhelyszínnek számít. been influenced significantly by the fact that
A világszínvonalú sportrendezvényeken belül it is considered as one of the most beautiful
a szabadidôsport-események támogatása ki- marathon locations.
emelten fontos a Fôváros vezetésének. Within the world class sport events, the
support of the leisure sport events is of
A SPAR Budapest Maraton újabb jó alka- paramount importance for the leadership of
lom ahhoz, hogy Budapest megmutassa: jó the Capital.
házigazdaként tudja vendégül látni – a nagy The SPAR Marathon is another great occasion
számban külföldrôl is érkezô – sportolókat és a for Budapest to prove its suitability as a great
szurkolókat. A Fôváros vezetésének határozott célja, hogy host by hosting numerous sportsmen and sportswomen and
kényelmes, élhetô és biztonságos Budapestet teremtsen, supporters arriving from abroad.
amelyben mindenki jól érezheti magát, a magyar nemzet The definite aim of the leaders of Budapest is that the capital
fôvárosa pedig ismét megmutathatja, hogy Közép-Ke- city becomes comfortable, liveable and safe, where everyone
let-Európa legszebb és legizgalmasabb városa; egy város, can feel good, and the Capital of the Hungarian nation has
amely egyesít. the chance again to show that it is the most beautiful and
exciting city in Central and Eastern Europe; a city that unites.
Tarlós István
fôpolgármester, fôvédnök István Tarlós
Mayor of Budapest, Patron
Kedves Futótársak!
Dear runner friends,
Az atlétikát sokan hívják a sportok királynôjének, a
maratonfutás pedig a királynô koronáján az ékkô. A hason- The 32nd SPAR Budapest Marathon is one of the biggest
lat igaz lehet, hiszen a monda szerint az angol királynénak
köszönhetjük a mai maratoni futás távját. A királyné kifogá- recreational festivals in Hungary due to the extreme-
solta, hogy a maratoni futók nem a királyi páholy elôtt
érnek célba. Ezért a szervezôk megnövelték ly increasing popularity of running, the professional
a távot 195 méterrel, ami a mai napig a futás
része. Ezt a 42 195 métert teljesíthetik immár organization of Budapest Sportiroda and due to the
32. alkalommal a futók egyedül, párban vagy
akár váltóban a SPAR Budapest Maratonon. fantastic vibe of Budapest. When thinking
A kétnapos sportfesztivál mára az ország
egyik legnagyobb szabadidôsport rendezvé- of marathon race we must not forget that all
nyévé nôtte ki magát, köszönhetôen a futás
egyre növekvô népszerûségének, a Budapest these fantastic accomplishments begin with
Sportiroda professzionális szervezésének és
a versenyhelyszín, azaz Budapest fantaszti- a first step. All participants who complete the
kus hangulatának. Minden maratoni futás
az elsô lépés megtételével kezdôdik. Akik legendary distance this weekend took their
ezen a hétvégén futják le a legendás távot, az elsô lépést
valószínûleg sok évvel ezelôtt tették meg. Az én feladatom, first step probably many years ago.
hogy segítsem megteremteni a feltételeit annak, hogy még
több ember mozogjon rendszeresen, és tegye meg azt a My mission is to create the conditions for
bizonyos elsô lépést. Ezért indítottuk útjára az Olimpia
Ötpróba mozgalmat, amelyhez a BSI is csatlakozott. Az more and more people to do sports regularly,
Olimpiai Ötpróba célja, hogy leküzdhetô távolságokat
fussunk, ússzunk, biciklizzünk, kajakozzunk vagy éppen to motivate them to make their first step.
túrázzunk. Mozduljunk ki a lakásból, álljunk fel a képernyô
elôl, és találkozzunk, sportoljunk, pihenjünk együtt ilyen That is why we started the Olimpiai Ötpróba movement
és ehhez hasonló sportfesztiválokon!
– Olimpic Program in five sports – with the cooperation
Kívánok mindenkinek jó futást, és remélem, hogy
találkozunk akár idén, akár jövôre az ötpróba további of BSI. The mission of Olimpiai Ötpróba is to motivate
sportrendezvényein is!
the always increasing number of people to make our first,
Tisztelettel:
second or umpteenth steps on these achievable distances
Révész Máriusz
by running, swimming, cycling, canoening and hiking.

I wish you all a good race and I hope to meet you this year

or at the other Ötpróba events in 2018!

And I wish all marathon runners lots of power not only for

the first steps but even the last ones before the finish line!

Máriusz Révész

4 FACEBOOK.COM/BUDAPESTMARATON


www.runinbudapest.com

Tisztelt Olvasó! Dear Reader!
Futni jó. Sôt. Nagyon jó! Mi, akik hetente többször is It is good to run. All of us who put on those trainers
belépünk a futócipônkbe, kényelmesen szorosra húzzuk several times a week, strap them tight and off we go,
a cipôfûzôt és nekivágunk a távnak, jól tudjuk ezt. Jó a are well aware of this fact: its is good for both body and
testnek, jó a léleknek, ráadásul még össze is
hozza az embereket. soul and it connects people.
Budapest az idei esztendôben a megrendezett On account of several world events,
számos világversenynek köszönhetôen Budapest has this year become one of the
a sport egyik fôvárosa lett. Ez a mostani sports capitals of the world. On the other
verseny is megmutatja, hogy hazánkban a hand, this particular event also shows
versenysport mellett fontos a szabadidôsport that leisure sports are just as important in
is: a lehetôségek bôvülésével egyre többen our country as competitive sports: as the
vesznek részt mindkettôben. opportunities grow, so does the number of
 A SPAR Maraton futóünnepei – ez a mostani those involved in both.
a 32! – az iskolásoktól a nagyszülôkig The running fiestas of the SPAR Marathon
egyszerre szólítják meg a komoly versenyzôket és a - of which this is the 32nd - appeal from school children
sporttal épp csak ismerkedôket, valamint kínálnak jó to grandparents, from serious athletes to beginners
lehetôséget az együttlétre a futóközösségeknek és a and are also gatherings of the running community and
családoknak. Köszönjük mindenkinek, aki e nagyszerû families. Our thanks go to all those who work towards
vállalkozás sikeréért dolgozik! the success of this great initiative!
 Jó futást kívánok mindenkinek! Happy running to all of you!
 
Zoltán Balog
Balog Zoltán Minister of Human Capacities,
az emberi erôforrások minisztere,
Patron
védnök

Tisztelt Sportbarátok! Dear Sport Friends,

Megtiszteltetés számomra, hogy védnökként köszönth- It is a great honour for me, as patron of the 32nd SPAR Bu-
etem a 32. alkalommal elrajtoló SPAR Budapest Maraton dapest Marathon, to welcome all participants of the running
versenyzôit. Ezúton szeretném kifejezni nagyrabec- festival. I would like to express my highest appreciation to all
sülésemet mindazok iránt, akik nem riadnak vissza those who are not afraid of a challenge like this: devoting their
a kihívástól, idejüket és energiájukat nem sajnálva time and energy, they prepare and participate in this great
felkészülnek és részt vesznek ezen a megmérettetésen, event where their real opponents are rather themselves and
ahol sokkal inkább önmagukat kell legyôzniük, sem mint not their fellow sportmates. However, You are not alone, You
sporttársaikat. Nincsenek azonban egyedül.
A kihíváshoz némi segítséget is kapnak. will get some support to overcome the chal-
Egyrészt motiváció tekintetében, melyet lenge. On the one hand, with regard to moti-
a csodás helyszín, Budapest nyújt, amely vation, Budapest provides an inspiring venue
az elmúlt idôszakban bebizonyította, hogy which has proved to be a worthy host of several
méltó helyszíne a világszínvonalú sporte- world-class sporting events in the last period.
seményeknek is. Másrészt pedig a szervezôk On the other hand, it is the organizers’ tireless
évrôl-évre nem lankadó elhivatottsága vocation which makes this great event hap-
formájában, melynek köszönhetôen ez a pen year by year. All these combined with the
nagyszabású esemény újra és újra létrejöhet. persistence and commitment that a runner has
Mindezzel, valamint a futni szeretôkben makes each fellow participant a winner already,
meglévô kitartással és elhivatottsággal felvértezve már even before leaving the starting line. I wish You good luck for
most gyôztesnek mondhatja magát minden induló. Sok the race!
sikert kívánok a versenyzéshez.
Péter Szijjártó
Szijjártó Péter Minister of Foreign Affairs and Trade,
külgazdasági és külügyminiszter,
Patron
védnök

FACEBOOK.COM/RUNINBUDAPEST 5


www.futanet.hu

Kedves maratonfutók, tisztelt sportbarátok! Dear marathon runners and sport lovers!
Today’s race is an exceptional challenge for every partici-
Nem akármilyen megmérettetés elôtt állnak a mai verseny pant: the 42 km not only has a historical importance, but
indulói: történelmi jelentôsége mellett az a bizonyos 42 km it’s extremely hard to complete not just for beginners, but
nemcsak az amatôrök, hanem a profik számára is embert for professional runners as well. Although originally this
próbáló feladat. Míg a nagy múltú távot annak idején a
kényszer szülte, ma már mindenki a saját örö- significant distance was born out of neces-
mét, szenvedélyét keresi a maratonon. sity, nowadays everybody is running happily
Nem véletlenül, hiszen a futás egy olyan fel- and with passion.
szabadító, autonóm tevékenység, amihez a This is not by chance, as running is such
szíven és a lelken túl semmi más nem kell, a freeing, independent activity that only
csak az elhatározás, ezt követôen pedig a tu- requires your heart and soul, determina-
datos felkészülés. Aki pedig egy maratonon tion and conscious preparation. Each and
indul, az olyan mértékû elkötelezettségrôl és every participant of a marathon bears
felkészültségrôl tesz tanúbizonyságot, amely witness to an incredible commitment and
önmagában is tiszteletet, elismerést érdemel. preparedness, that has to be recognized and
A hosszútávfutás olyan, mint maga az élet. Fo- respected.
lyamatosan és koncentráltan kell teljesíteni ahhoz, hogy az Long distance running is exactly like life. You continuously
ember végül elérje céljait, miközben bölcsebb lesz, edzôdik, have to perform well in order to get to your goals, mean-
erôsödik. A sport a küzdeni tudásra, a fairplayre, és - talán while you become wiser and stronger. The sport teaches
nagy szó, de igaz- az életre tanít meg. A dicsôség mellett you how to fight, you learn the fair play, and – maybe it's a
pedig az egészség és a lefutott táv eufóriája a legnagyobb big word, but it’s true – also trains you for life. In addition
jutalom. to the glory, the greatest rewards are health and the
Kívánok Önöknek jó versenyzést és életre szóló élményeket! euphoria of the finish. Have a pleasant race and lifetime
experiences!
Dr. Simicskó István
honvédelmi miniszter, védnök Dr. István Simicskó
Minister of Defence, Patron

6 FACEBOOK.COM/BUDAPESTMARATON


www.runinbudapest.com

Kedves Sportbarátok! Dear Sport Enthusiasts,
A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. cégfilozófiájának One of the principles of the corporate philosophy of SPAR
egyik alapja a köz érdekeinek szolgálata. A vállalat Magyarország Kereskedelmi Kft. is serving public interests.
támogatja hazánk kulturális és sport életét,
segíti az elesetteket, népszerûsíti a hazai The company supports cultural and sports
termékeket, és nem utolsó sorban próbált activities throughout the country, helps those
irányt mutatni az egészséges életmód in need, promotes Hungarian products and -
kialakításához. last but not least - aims to provide guidance
Fentiek miatt a SPAR büszke rá, hogy in establishing a healthy lifestyle.
fôtámogatója lehet Magyarország Because of the above, the company is very
legnagyobb szabadidôs rendezvényének, proud to be the title sponsor of the largest
amely minden évben több tízezer ember free-time event in Hungary, promoting sporty
részvételével hirdeti a sportos életmódot. lifestyle with the participation of tens of
A rendezvény nem csak a sportolás thousands every year.
szerelmeseinek biztosít lehetôséget, The event in the country is not only an
hogy próbára tegyék erejüket, hanem opportunity for sport enthusiast to test their
kiemelt célja, hogy minél több emberrel endurance, but it also focuses on promoting
megszerettesse a mozgást, valamint training and health-conscious lifestyle to as
felhívja a figyelmet az egészséges életmód many people as possible.
fontosságára. It is quite uplifting to see how eager fans
Felemelô érzés látni az útvonal mentén along the route, including friends, family
a lelkes szurkolók: barátok, családtársak, members, sport enthusiasts cheer for the
sportszeretôk tömegei buzdítják a futókat. runners. With the same enthusiasm we
Hasonló lelkesedéssel bíztatjuk Önöket arra, encourage you to participate in the programmes, either as
hogy vegyenek részt a programokon, akár futóként, akár runners or as supporters.
szurkolóként.
Gabriella Heiszler and Zsolt Szalay
Heiszler Gabriella és Szalay Zsolt managing directors
ügyvezetô igazgatók
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

Jön a „király”! Here comes the ‘king’!
Teljes udvartartásával érkezik a nagy futás a kétnapos The star of the two-day running festival hasn’t arrived on
futófesztivál csúcsaként, megkoronázva az egész éves its own, but it will definitely top off the series of events of
eseményfolyamot. Mindenkinek lehetôséget kívánunk the entire year. We would like to give a chance to everyone
biztosítani, aki kész arra, hogy a 600 métertôl a maratonig to experience the joy of running, thus we have a wide
valamilyen távon, egyéniben, váltóban próbálja ki milyen is range of distances from 600 m to the marathon, including
az igazi örömfutás!
Természetesen a választott távnak meg kell individual and relay races as well!
adni a tiszteletet, legyen az akár a legrövi- Obviously, even shorter distances need to be
debb. Tisztességesen fel kell készülni és ak- respected.
kor biztos, hogy öröm lesz a célvonalon való Preparation is the key for a successful and
átfutás. happy finish.
Természetesen mi útvonal biztosítással, fris- We will be prepared as well by closing the
sítéssel, zenés pontokkal, pólóval, éremmel, routes, offering refreshments, T-shirt, medal,
befutócsomaggal és a teljesítményt elismerô music along the way, finisher’s pack, and a
gratulációval készülünk. huge congratulation at the end.
Különösen jár ez a nap „hôseinek” a maratont Every finisher deserves this, but especially
futóknak, és ne feledjük, a 30 km-t teljesítôinek is! Nagy the ‘heroes’ of the day, the marathoners, and
dolog ez, hisz az elhatározástól a rajtig sok erôfeszítést je- of course the 30 km runners! This is such an enormous
lent a felkészülés, sok idôt, energiát emészt fel. achievement, as from the first moment you decide to
Mi szervezôk is hosszú ideje készülünk arra, hogy igazi compete it takes a lot of effort and energy to get to the
örömünnep legyen mindkét nap az indulóknak. Minden start line.
a kellô idôben és helyen rendelkezésre álljon, segítse az We, the organizers too, have been prepared for these
résztvevôket, minél jobban, könnyebben tudják a kitûzött two days, we really want it to be a happy event for every
célt teljesíteni. participant. We want everything to be ready at a given
Remélem a Budapest által biztosított parádés díszlet is moment and place to help the runners, so that they can
kellô motivációt biztosít minden külföldi, vidéki és helyi accomplish their goals more easily.
indulónak a jó teljesítményéhez. I hope that the gorgeous environment provided by
Budapest will also be a great motivation for every foreign,
Máth István out-of-town and local runner for a successful race.
ügyvezetô, BSI
István Máth
managing director, BSI

FACEBOOK.COM/RUNINBUDAPEST 7


www.futanet.hu

KEDVES …… DEAR ……
…MARATONISTÁK! …MARATHONERS!
The marathon requires respect, and not just from
A maraton megköveteli magának a tiszteletet és those who run it for the first time. Trained runners
nem csak az elsô alkalommal futóktól. A többszörös know well that it cannot be completed by routine,
teljesítôk már jól tudják, hogy nem lehet rutinból lefut- as every race is different. Even after many races, you
ni, mert nincs két egyforma verseny. Sokadjára istúl kell have to be smart to accomplish such a long distance.
járni az eszén a hosszú út alatt. A végén viszont min- However, crossing the finish line at a marathon is an
den célba érkezô hatalmas, életre szóló élményt kap a incredible experience for everyone. I wish this experi-
maratontól. Ezt az élményt kívánom minden idei indu- ence to all the participants this year.
lónknak.
…..30 KM RUNNERS!
…..30 KILOMÉTERES FUTÓK! While standing at the start at the 12th km, waiting for
Amíg ott álltok a 12. kilométeres rajtnál és várjátok a the approaching marathoners, you can admire maybe
közeledô maratonistákat, addig a világ talán legszebb the most beautiful city view of the world. Between
városi panorámájában gyönyörködhettek. A két csodá- the two gorgeous bridges, there is the Castle of Buda.
latos híd között ott a budai vár. Lenyûgözô szépsége May its breathtaking beauty give you strength to
adjon erôt nektek a táv vidám teljesítéséhez. complete the distance joyfully.

….VÁLTÓ FUTÓK! ….RELAY RUNNERS!
Csapatban, társakkal, barátokkal, munka- Running in teams, with mates, friends,
társakkal, rokonokkal, ismerôsökkel futni colleagues, relatives, acquaintances al-
mindig jó érzés. Lazítani se könnyû közben ways feels good. You can’t be lazy during
a tempón, mert vár a váltótárs. Ti lesztek the race as your relay partner is already
a nap nagy tanúi, akik testközelbôl látjá- waiting for you. You will be the witness-
tok a „maratoni harcosok” küzdelmét és es on the big day, who can see how the
gyôzelmét. Kérlek, bíztassátok ôket futás ‘marathon fighters’ are struggling and
közben egy jó szóval, egy mosollyal, különö- eventually win. Please cheer for them
sen azokat, akik a hátukon viselik az „elsô- with a few nice words and a smile dur-
first-erste maraton” felíratot. Elkél nekik a ing the run, especially for those who are
segítség. wearing the ‘First marathon’ sign on their
backs. They really need help.
…..10 KILOMÉTERES FUTÓK!
Sokan, több ezren lesztek és az a bô 2 óra a maratonisták …..10 KM RUNNERS!
rajtja és beérkezése között a tiétek. Szól nektek is There will be thousands of you, and those 2 hours be-
a dübörgô rajtzene, jár a taps és az érem a célban. tween the start and finish of the marathon are yours.
A klasszikus tízes teljesítése nekem mindig kedves em- The loud music at the start line will encourage you
lékként marad meg a futó élményeim között, ezt kívá- too, and at the finish you will be rewarded by a medal
nom nektek is. A befutó után maradjatok ott a célban and a round of applause. Completing this classic 10
vagy hazafelé menet álljatok meg a maratonisták út- km distance will always be one of my loveliest mem-
vonala mellett és szurkoljatok nekik. Hálásak lesznek ories, and I wish you to feel the same. Stay there after
minden apró szóért, tapsért, mosolyért. Próbáljátok ki. the finish, or choose a spot along the marathon route
towards home to cheer for the marathoners. They will
MINDENKINEK kívánok a magam és a kb. 1600 szervezô be more than grateful for every little word, applause
társam nevében egy kellemes versenyt. Érjétek el és or smile. Try it out.
persze könnyedén a kitûzött idôket és szeressétek a fu-
tásotok minden méterét. Élvezzétek e csodálatos város I wish EVERYONE a lovely race in the name of my
lenyûgözô panorámáját. 1600 colleagues and myself. I hope you can reach your
goals easily and you will love every meter of your run.
Enjoy the impressive view of this beautiful city.

Kocsis Árpád Árpád Kocsis
versenyigazgató race director

8 FACEBOOK.COM/BUDAPESTMARATON


Távok és rajtidőpontok:

Október 14., szombat:
• 11:00 V4 Váltó - 4×2 km váltó
• 12:15 NESTLÉ Családi Futás - 600 m
• 12:30 FODISZ Esélyegyenlôségi Futam - 400 m
• 13:00 Real Nature Maratonka egyéni nevezôk futama - 2,5 km
• 13:40 Real Nature Maratonka EMMI sulifutam 1. - 2,5 km
• 14:20 Real Nature Maratonka EMMI sulifutam 1. - 2,5 km
• 14:30 Fitt Pöttyös Gyaloglás - 2,5 km
• 15:30 Riska Minimaraton - 5 km

Október 15., vasárnap:
• 9:30 32. SPAR Budapest Maraton®
• 9:30 Flora Maratonstaféta
• 10:15 Actimel 10 km
• 10:15 Theodora 30 km

Distances and start times:

Saturday, October 14th:

• 11.00 V4 Relay for 4

• 12.15 Nestlé Family Run (600m)

• 12.30 FODISZ Equality Run (400m)

• 13.00 Real Nature Run – for individual runners (2,5 km)

• 13.40 Real Nature Run EMMI – for school groups (2,5 km)

• 14.20 Real Nature Run EMMI – for school groups (2,5 km)

• 14.30 Fitt Pöttyös Walk (2,5km)

• 15.30 Riska Minimarathon (5 km)

Sunday, October 15th:

• 9.30 32nd SPAR Budapest Marathon

• 9.30 Flora Flora Marathon Relay for 4

• 10.15 Actimel 10 km

• 10.15 Theodora 30 km

FACEBOOK.COM/BUDAPESTMARATON


www.runinbudapest.com

VÁROSLIGETI ALAPINFORMÁCIÓK BASIC INFORMATION – VÁROSLIGET

Versenyközpont: az Ötvenhatosok terének Race center: in the tent set up at Ötvenhatosok
Damjanich utca felôli oldalán felállított sátorban. tere, on the side of Damjanich utca.

Nyitvatartás: Opening hours:
október 12-én 12:00-17:00 között 12 October 12:00-17:00

október 13-án 8:00-17:00 között 13 October 8:00-17:00 között

október 14-én 9:00-17:00 között 14 October 9:00-17:00 között

október 15-én 7:30-9:00 között 15 October 7:30-9:00 között

Öltöző: Az Ötvenhatosok terén felállított sátrakban Changing rooms: You will find it in tents in
alakítjuk ki, a Regnum Marianum emlékmû közelé- Ötvenhatosok tere, near the Regnum Marianum

ben, a tér Damjanich utca felôli oldalán. Memorial, on the side of Damjanich utca.

Ruhatár: A ruhatársátrakat az öltözôsátrak Cloakroom: You will find the cloakroom tents
Városliget felôli oldalán állítjuk fel. next to the changing room tents on the side of

Táblákkal jelezzük, hogy mely rajtszámokhoz melyik Városliget.

ruhatársátor tartozik (rajtszámtartományonként). We will indicate on boards which cloakroom tent

Az egyéni rajtszámok oldalán elhelyeztünk egy belongs to which race numbers. A baggage band

ruhatári szalagot, ezt le kell választani, majd a will be attached to the race number of individual

rajtcsomagban átadott biztosító tû segítségével kell entrants, which you have to tear off and attach to

elôzetesen a csomagon úgy rögzíteni, hogy az ne your bag (with the safety pins that you can find in

eshessen le róla. A csomagokat csak a rajtszámnak your race packet) so that it won’t fall off. You can

megfelelô sátornál lehet leadni, de nem kell megvár- only drop off your bag in the tent assigned to

ni, hogy az ott dolgozó rendezô átvegye, önállóan your race number, but you don’t have to

be lehet tenni a sátor – kordonok által határolt wait for the organiser working there

– elôterébe. to take it over from you, you can put

A váltó csapattagok, akik használják a vá- 32.10% KEDVEZMÉNY SPAR BUDAPEST it into the taped-off front part of the
rosligeti ruhatárat, az egyéniek ruhatárával RSUZHAALATÁGRI tent yourself.
azonos területen adhatják le csomagjai- MARAToN® 2017 Relay team members who use the

EmMbeinriisEzrtőérfoiurmraások

kat. Ôk a ruhatárban karszalagot kapnak, cloakroom in Városliget can drop off their

melynek sorszáma meg fog egyezni a bag in the same area at the tent marked

leadott csomagjukra - a BSI ruhatárosai 32.10% KEDVEZMÉNY SPAR BUDAPEST MARATocN®2l017ofoarkrroeloamysw. Thhicehy will be given a wrist band in the
által - felragasztott etikett számával. RSUZHAALATÁGRI will have the same number as the

A ruhatári részt, ahol ôk adhatnak le csomagot, sticker which will be put on their baggage by theEmMbeinriisEzrtőérfoiurmraások

ruhatár váltók feliratú táblával jelezzük. cloakroom attendants of the organisers. (There will

(A váltóhelyeken csak öltözési lehetôséget biztosí- only be changing rooms at relay exchange stations,

tunk, ott ruhatár nem üzemel.) there won’t be any cloakroom there.)

Nyitvatartás október 15-én: Opening hours - 15 October:

csomagleadás: 7:00-9:00 között baggage drop-off: from 7:00 until 9:00

csomagkiadás: 16:00-ig baggage pick-up: until 16:00

(Actimel 10 km: 8:00-9:40, ill. 11:10-12:00) (Actimel 10 km: 8:00-9:40 / 11:10-12:00)

WC: A rajtnál, a célban – valamint a Toilets: Portable toilets and urinals will be set up
frissítôállomásokon és a váltóhelyeken is – mobil- at the start and the finish areas, at refreshment
vécéket és mobil piszoárokat helyezünk ki. stations and relay exchange stations.

Zuhany: az Ötvenhatosok terén a ruhatár/öltözô Shower: Entrants of the marathon and the 30 km
közelében felállított zuhanykonténerekben lesz can have a shower in the portable shower containers
zuhanyzási lehetôsége a maratont, illetve 30 km-t in Ötvenhatosok tere, near the changing room/
teljesítô futóknak. cloakroom.

A helyszínrajz megtekintéséhez lapozz a 32-33. oldalra! Turn to pages 32-33 to see the site map.

Elsô maratonodat futod? Ha debütálni Are you running your first Marathon? If so,
készülsz a 42 kilométeren, egy speciális, you can get a special bib to indicate that
„elsô maraton” feliratú rajtszám this is your debut. This may be obtained
viselésére vagy jogosult. Ezt a rajtszámot when you pick up your race package and
a rajtszámfelvételkor kell kérni (akik a should be worn on the back during the race.
nevezéskor jelezték, automatikusan If you noted on your entry form that this
kapják az egyéni rajtszámukkal együtt), is your first Marathon, such a bib will be
és hátul lehet viselni. automatically placed in your package.

FACEBOOK.COM/RUNINBUDAPEST 11


www.futanet.hu

32. SPAR BUDAPEST MARATON®

• Rajt: Hôsök tere, 9.30 • Start: Heroes' Square,
• Cél: Ötvenhatosok tere at 9:30
• Táv: 42 195 m
• Finish: Ötvenhatosok tere

• Distance: 42 195 m

Legyen egyedi befutóérmed! Personalize your finisher medal!
Rendelj a neveddel és a maratoni befutóidôddel Order a medal insert engraved with your name
gravírozott érembetétet! Egy kisméretû, önta- and marathon finish time!
padós mûanyag táblára gravírozzuk a ne- A small stick-on disk will be engraved with your
vedet és a befutóidôdet. A táblácska pont
beleillik az érem hátulján kialakított mély- name and finish time which fits perfectly into
edésbe. Nem kell futás után pénzt keres- the back of your finisher medal. You don’t
gélned, a helyszínen sorba állnod és várnod need to send your medal away or wait for it
az érem elkészültére, vagy utólag elküldeni to be engraved after the race as the plate will
vésetni. Mi elkészítjük és elpostázzuk neked be engraved and sent to you, by post. When it
a betétet. Amikor megérkezik, csak fel-
ragasztod az érmed hátuljára, és máris arrives, you can easily stick it onto the
kész a személyes emléked a teljesítmé- back of your medal. Your medal is then
nyedrôl. personalized and provides a lasting
Megrendelési határidô: október 23. memento of your achievement!
Ár: 1500 Ft (Spuri Aranykártyával 1300 Ft). Ordering deadline: 16th of October.
Megrendelés és további részletek a The price is 6 euros.
www.futanet.hu-n vagy a versenyközpontban. Ordering and more information:
www.runinbudapest.com or at
12 the race center.

FACEBOOK.COM/BUDAPESTMARATON


www.runinbudapest.com

RAJTZÓNÁK STARTING ZONES

Kérjük, a rajt elôtt mindenki a tervezett Please find the appropriate zone based on your goal
tempójának (perc/km) megfelelô zónába álljon pace (min/km) so that you won’t disturb runners
be, hogy ne zavarja a nála jelentôsen gyorsabb, who are much faster or much slower than you.
illetve lassabb futókat. (A váltók elsô embereinek (Stickers which indicate your zone will be put on the
rajtszámán is helyezünk el rajtzónamatricát, a race number of the first members of relay teams in
kezdô csapattag tempójának megfelelôen.) accordance with the pace of the first runner).

A• zónák felosztása: belüli ••S tafOraBtsi:tnepgraztrthoiacninpea4tni:m3ts0eomsf:itnh/ekNmat(mionaaraltChhoanmfipnioisnhsthiimpe:
• OB: az országos bajnokság résztvevôi faster than 3 hours 10 minutes): with a number 1
4:30 perc/km-en belül (3 óra 10 percen
maraton): 1-es matricával a rajtszámon
• 4:30-5:00 perc/km között (3 óra 10 perc és sticker on your race number
• 3 óra 30 perc közötti maraton): 2-es • between 4:30 and 5:00 min/km (marathon
matricával a rajtszámon finish time: between 3 hours 10 minutes and 3
• 5:00-5:30 perc/km között (3 óra 30 perc és hours 30 minutes): with a number 2 sticker
3 óra 52 perc közötti maraton): 3-as • between 5:00 and 5:30 min/km (marathon
finish time: between 3 hours 30 minutes and 3
matricával a rajtszámon
• 5:30-6:00 perc/km között (3 óra 52 perc és hours 52 minutes): with a number 3 sticker
4 óra 13 perc közötti maraton): 4-es • between 5:30-6:00 min/km (marathon finish
time: between 3 hours 52 minutes and 4 hours
matricával a rajtszámon 13 minutes): with a number 4 sticker
• 6:00-6:30 perc/km között (4 óra 13 perc és • between 6:00-6:30 min/km (marathon finish
4 óra 34 perc közötti maraton): 5-ös
matricával a rajtszámon time: between 4 hours 13 minutes and 4 hours
34 minutes): with a number 5 sticker
• 6:30 perc/km fölött (4 óra 34 perc fölötti • slower than 6:30 min/km (marathon finish
maraton): 6-os matricával a rajtszámon
time: slower than 4 hours 34 minutes): with a
number 6 sticker on your race number
Ezzel is szeretnénk csökkenteni a rajt utáni
elsô kilométerek tumultusát, a felesleges We would like to reduce the crowd after the start
elôzgetéseket. Ha csak azonos tempójú futók and pointless overtaking other runners. If runners
indulnak egy zónából, sokkal nyugodtabb, with the same goal pace start from a zone, the race
kiszámíthatóbb lesz már a futás eleje is. start will be much more convenient and predictable
• A tervezett tempónak megfelelô rajtzónába for all runners.
való beállást a rajtszámon elhelyezett etikett • The sticker on your race number will help you
segíti, melyet a zónába történô beálláskor find the appropriate starting zone – it will be
ellenôrzünk. Az etikett száma megegyezik a checked when you want to go into the zone.
zóna számával. The number of the sticker is the same as
• Aki nem adott meg tervezett tempót, az a rajt the number of the zone.
elôtt a versenyközpontban kérhet matricát. • If you didn’t give your goal pace at registration,
• Rajtzónamatrica nélkül csak a leghátsó you can ask for a sticker in the race center.
rajtzónába lehet beállni. • If you have no sticker on your race number, you
• Az idôbeállót jelzô zászlót mindig az adott can only start in the last zone.
idôzóna végére helyezzük el, tehát mindig az • The beachflag indicating the zone will be
adott zászló elôtti területre kell beállni. positioned at the end of the starting zone,
• A rajtzónák oldalsó, beálló kapuit a rajt elôtt 20 so you have to stand in the area in front of it.
perccel nyitjuk, és 5 perccel a rajt elôtt zárjuk, • Gates on the sides of the zones will be opened
utána már csak a mezôny végére lehet állni. 20 minutes before the start, and will be closed
Kérjük, ha a rajtzónádban nem megfelelô 5 minutes before the start, after that you can
matricás futóval találkozol, a tumultus és az only join the back of the field.
esetleges balesetek elkerülése érdekében kérd If you happen to see a runner in your starting zone
meg, hogy a célidejének megfelelô tempójú with the wrong sticker, please ask them to go to the
rajtzónát válassza. starting zone assigned to their goal finish time.

FACEBOOK.COM/RUNINBUDAPEST 13


www.futanet.hu

IDŐMÉRÉS TIME MEASUREMENT

A chipes nettó idômérés szolgáltatója az AGNI- The time measurement is done by AGNI-Timing
Timing. Rajtszámod egyben egy UHF chipet is via chip. Your bib also hides a bib-tag – sticked
rejt – a hátuljára van ragasztva –, ezért is ügyelj to its back –, this is why wearing it correctly is so
fokozottan a helyes viselésére! important!
Az idômérés földön elhelyezett idômérô szônyegek Time measurement will be effected by measuring
(antennák) segítségével történik, melyek körülbelül carpets (antennas) placed on the floor, which can
2-3 méteres távolságból érzékeli a rajtszámban detect the bib-tag of the bib from about 2-3 meters.
elhelyezett jeladót. Az idôbélyegzés a legerôsebb Timestamping will be performed at the highest
jelszignálnál (a szônyeg feletti áthaladáskor) level of the signal (i.e. when you cross the carpet).
történik.Az eredményedet a www.futanet.hu Results will be at marathon.runinbudapest.com
oldalon október 15. estétôl tekintheted meg. from the afternoon of October 15.

Rajtszámviselési szabályok: Rules of how to wear the bib:
• A verseny során a rajtszámnak láthatónak kell • The bib must be worn during the whole race on

lennie: elöl és kívül hordd a rajtszámot, has/ the stomach/chest area, while staying visible.

melltájékon!Szabályellenes, • Do not fold the bib, and do

ha összehajtod a rajtszámot, not cut it. If you do this you

levágod az alját. Ezzel ugyanis chip will not only get time penalty
a chipet is megrongálod, ami but you will risk ruining your
miatt idôbüntetést kaphatsz, bib-tag and you will get no
és miután a chipedet finishing time at all.
elrontottad, még mért idôd • 10 minutes time penalty can
sem lesz. be given to the runner who
• 10 perc idôbüntetést kaphat az folds, cuts or wears the bib
a versenyzô, aki a rajtszámát in a not visible way during
összehajtja, letakarja, nem jól the race.
láthatóan viseli a verseny ideje • Relay for 2 members will get
alatt. the bib-tag on a bib which can
• A párosok a gumival ellátott, be worn on a rubber belt on
derékon viselhetô csapat- the waist, and they have to
rajtszámra rögzítve kapják a pass this to the next member
at the exchange points.
chipet, váltáskor ezt kell átadni
• Make sure to wear your own
a következô futónak.
• Figyelj arra, hogy biztosan a 32. SPAR BUDAPEST MARAToN® 2017 bib!
• We kindly ask you to
10%KEDVEZMÉNY
saját rajtszámodat viseld a Emberi Erőforrások leave the finish area and
Minisztériuma

verseny során! RUHATÁRI its surroundings as soon as
SZALAG

• Célba érkezés után a célvonalat possible as you cross the

és annak környékét a lehetô finish line.

legrövidebb idôn belül hagyd el! • Please fill in carefully the
• Az esemény során felmerülô information section

problémák hatékony és regarding your health at the

gyors megoldása érdekében 32. SPAR BUDAPEST MARAToN® 2017 back of the bib, so we can
rendkívül fontos, hogy resolve any problem quickly
10%KEDVEZMÉNY
kitöltsd a rajtszám hátoldalán Emberi Erőforrások and efficiently during the
található egészségügyi részt! Minisztériuma event.

RUHATÁRI
SZALAG

14 FACEBOOK.COM/BUDAPESTMARATON


www.runinbudapest.com

VERSENYSZABÁLYOK RACE RULES

• A versenyen minden olyan felkészült futó és • Participation in the event is open to any
kerekesszékes rajthoz állhat, aki elfogadja a properly trained runner or wheelchair
versenykiírásban foglalt feltételeket. participant who has agreed to the standard
terms and conditions.
• Betegen, sérülten, lázasan, hányás vagy
hasmenés után ne vegyél részt az eseményen! • If you are ill, injured, have fever, have vomited
or have had diarrhoea, don’t participate!
• Bármilyen szokatlan jelet érzel magadon
lassíts, állj meg! Ha kell, kérj segítséget! • If you experience anything unusual, slow down,
stop and ask for help if necessary.
• Nem ajánlott zene- vagy egyéb lejátszót
egyidejûleg mindkét fülbe dugva hallgatni, • It is not recommended to listen to MP3 players
használni. (A fülhallgató elnyomja a külsô or any other devices plugged into both ears.
zajokat, így a futó akadályozhatja az (When you use earphones, your are unable to
elôzô futótársakat és a munkájukat végzô hear noises from outside, so you might obstruct
szervezôket, orvosi csapatot). a runner who is trying to pass you or race
marshals or members of the medical team.)
• Kizárásra kerülhet az a versenyzô, • Any participant who has been
aki többszöri figyelmeztetés warned several times and is still
ellenére is megszegi a rajtszám not following the rules of wearing
viselésére vonatkozó szabályokat, the race number can
továbbá aki nem teljesíti a be disqualified. Any
verseny – szervezôk által kijelölt participant who
– teljes távját, vagy a nevezési lapot has intentionally
pontatlanul, netán nem a valóságnak shortened the route of the
megfelelô adatokkal, illetve hiányosan race marked by the organisers
tölti ki, továbbá aki a chipet nem or has filled in the registration
rendeltetésszerûen használja. form with false or inappropriate
A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, data, or has used the bib-tag
rajtszám nélkül, kutyával futni tilos. in an inappropriate way can be
A kerékpáros, görkorcsolyás disqualified.
kísérôvel induló futót a versenybôl • Participants are not permitted
kizárhatjuk! to roller-skate, bike, run without
a race number, or run with a dog.
Those attempting to run together
with someone on a bicycle or on
roller skates can be disqualified.

Fontos figyelmeztetés Important reminder
Distance running, besides a long list of health
A hosszútávfutás az összes élettani elônye mellett advantages, also carries modest risks. It is vital that
– nagyon kis mértékben, de – veszélyeket is jelent- you consult with your doctor before a significant
het! Fontos, hogy a komoly teljesítményre készülés physical challenge. Only compete if you are fit and
elôtt konzultálj az orvosoddal! Csak felkészülten healthy. Do not train or compete if you are sick,
állj rajthoz versenyen! Betegen, sérülten, lázasan, injured, have a fever, or you recently had diarrhea or
hányást vagy hasmenést követôen ne indulj el vomited. If you are experiencing difficulty or notice
edzeni, és pláne ne versenyezni! Ha bármilyen szo- unusual signs, slow down, stop, and if necessary,
katlan jelet érzel magadon futás közben, lassíts, call for help. This advice doesn’t depend on the length
állj meg! Ha kell, kérj segítséget! A fenti tudnivalók of your run as your unique characteristics determine
nem függnek a futás hosszától, egyedi, hogy kinek what constitutes a significant challenge. Run smart
mi jelent komoly teljesítményt. Légy felelôs önma- and take responsibility for your own safety.
gadért, fuss okosan!

FACEBOOK.COM/RUNINBUDAPEST 15


ADIDAS IRAMFUTÓK www.futanet.hu

Ha úgy érzed, nem tudod biztosan tartani ADIDAS PACE RUNNERS
az ütemet vagy az elôre kitûzött részidôket,
segítségedre lehetnek a különbözô célidôvel és If you think you won’t be able to run at a
tempóval haladó iramfutók. Újdonság, hogy idén predetermined speed, several pacers aiming for
már kilenc páros van belôlük! different goal times and paces can help you realize
Minden egyes iramfutót gondosan válogatunk ki your goals. This year we have nine pears of pace
a feladatra. Kicsit gondolkodnak a futók helyett,
figyelik az idôt, segítik követôiket. Könnyû ôket runners.
megismerni, hiszen hátukra erôsített zászlóik We choose all of our pacers very
(amelyen a tervezett tempó és célidô is megjelenik) carefully. They think instead
messzire el is látszanak. És természetesen a of the runners, check the time
számukra meghatározott rajtzónából indulnak regularly and encourage others.
majd. You will be able to recognize them
easily as you will see their flags (with
A kilenc iramfutópáros tervezett
célideje: their goal race pace and goal finish
• 3 óra 30 perc (tervezett tempó: 4:55- time) attached to their backs from a
great distance. And of course they will
5:00 perc/km, egyenletes tempóval) – start from the zones assigned to them.
Juhász Péter és Peyer Zoltán.
Rajt: 2-es zóna közepébôl. Goal finish times of the pace runner
• 3 óra 45 perc (tervezett tempó: 5:08-5:30 pairs:
perc/km, egyenletesen lassuló tempóval) – • 3 hours 30 minutes (goal pace: 4:55-
Germán László és Steszli Balázs.
Rajt: 3-as zóna közepébôl. 5:00 min/km, at stady pace) – Péter
• 4 óra (tervezett tempó: 5:37-5:45 perc/km, Juhász and Zoltán Peyer. Starting
egyenletesen lassuló tempóval) – Ispánki from the middle of zone 2.
Zoltán és Karlowits-Juhász Tamás. • 3 hours 45 minutes (goal pace: 5:08-
Rajt: 4-es zóna elejébôl. 5:30 min/km, slowing down gradually) –
• 4 óra 15 perc (tervezett tempó: 5:58-6:07 perc/ László Germán and Balázs Steszli.
km, egyenletesen lassuló tempóval) – Makai Starting from the middle of zone 3.
László és Makai Viki. • 4 hours (goal pace: 5:37-5:45 min/km, slowing
Rajt: 5-ös zóna elejébôl. down gradually) – Zoltán Ispánki and Tamás
• 4 óra 30 perc (tervezett tempó: 6:19-6:31 perc/ Karlowits-Juhász. Starting from the end of zone 4.
km, egyenletesen lassuló tempóval) – Bakos • 4 hours 15 minutes (goal pace: 5:58-6:07 min/km,
Gábor és Fosztó Zsolt. Rajt 5-ös zóna közepébôl. slowing down gradually) – László Makai and Viki
• 4 óra 45 perc (tervezett tempó: 6:37-6:54 Makai. Starting from the beginning of zone 5.
perc/km, egyenletesen lassuló tempóval) – • 4 hours 30 minutes (goal pace: 6:19-6:31 min/
Jánosi Balázs és Trautmann Tamás. 6-os zóna km, slowing down gradually) – Gábor Bakos and
elejébôl. Zsolt Fosztó. Starting from the middle of zone 5.
• 5 óra (tervezett tempó: 6:59-7:15 perc /km, • 4 hours 45 minutes (goal pace: 6:37-6:54 min/
egyenletesen lassuló tempóval) – Gelányi Attila km, slowing down gradually) – Balázs Jánosi and
és Farkas László. Rajt 6-os zóna közepébôl. Tamás Trautmann. Starting from the beginning
• 5 óra 15 perc (tervezett tempó: 7:16-7:41 of zone 6.
perc/km, egyenletesen lassuló tempóval) – • 5 hours (goal pace: 6:59-7:15 min/km, slowing
Pljesovszki Roland és Máthé Zoltán. Rajt 6-os down gradually) – Attila Gelányi Attila and
zóna hátsó harmadából. László Farkas. Starting from the middle of
• 5 óra 30 perc (tervezett tempó: 7:38-8:07 zone6.
perc/km, egyenletesen lassuló tempóval) – • 5 hours 15 minutes (goal pace: 7:16-7:41 min/km,
Markovics Márk és Lajkó Csaba. slowing down gradually) – Roland Pljesovszki
Rajt: a mezôny végérôl. and Zoltán Máthé. Starting from the last third
of zone 6.
Az iramfutók tempótáblázatát megtalálod a • 5 hours 30 minutes (goal pace: 7:38-8:07 min/
www.futanet.hu oldalon ,az eseményinfor- km, slowing down gradually) – Márk Markovics
mációban, Iramfutók menüpontra kattintva. és Csaba Lajkó. Starting at the end.

16 You can find the pace of the pace runner at the
42 km race info on marathon.runinbudapest.com

FACEBOOK.COM/BUDAPESTMARATON


WIT ISTTHAYROTUS

KEZDD A NAPOT AZ ADIDAS
TESZTCENTRUMBAN A 32. SPAR
BUDAPEST MARATON® IDEJE ALATT,
AHOL INGYENES CIPŐTESZTELÉSSEL
ÉS LÁBDIAGNOSZTIKÁVAL VÁRNAK
SZAKEMBEREINK A HELYSZÍNEN.

#TAKECHARGEBUDAPEST


SZINTIDŐ www.futanet.hu

5 óra 30 perc nettó idô (az utolsó elrajtoló TIME LIMIT
rajtidejéhez igazodva). A mezônyt záróbusz követi
az 5:30:00 alatt célba érkezô iramfutó tempójában. 5 hours 30 minutes, based on your chip time.
Akit a záróbusz beér, fel kell szállnia, rajtszámát
áthúzzák, a célterületre nem léphet be. Amennyiben A sweep bus follows the group at the pace of a pace
a mezôny utolsó tagja ennél gyorsabb tempóban runner who finishes in 5:30:00. If the last runner is
fut, abban az esetben a záróbusz ôt követi. Ha az running faster than that, the bus is following them.
utolsó futó átlagtempója a fenti tempó alá lassul, a If the average pace of the last runner goes below of
záróbuszra fel kell szállnia, rajtszámát áthúzzák, a the mentioned pace, his/her bib will be crossed and
célterületre nem léphet be. will not be allowed to enter the finish area.

Részszintidők: Part time limits are:
• 6 km-nél 45 perc • 45 minutes at 6 km
(a záróbusz várható érkezési ideje: 10:31) (the sweep bus is expected to arrive at 10:31)
• 12 km-nél 1 óra 30 perc • 1:30 at 12 km
(a záróbusz várható érkezési ideje: 11:17) (the sweep bus is expected to arrive at 11:17)
• 18 km-nél 2 óra 15 perc • 2:15 at 18 km
(a záróbusz várható érkezési ideje: 12:03) (the sweep bus is expected to arrive at 12:03)
• 24 km-nél 3 óra 2 perc • 3:02 at 24 km
(a záróbusz várható érkezési ideje: 12:50) (the sweep bus is expected to arrive at 12:50)
• 30 km-nél 3 óra 51 perc • 3:51 at 30 km
(a záróbusz várható érkezési ideje: 13:37) (the sweep bus is expected to arrive at 13:37)
• 36 km-nél 4 óra 40 perc • 4:40 at 36 km
(a záróbusz várható érkezési ideje: 14:24) (the sweep bus is expected to arrive at 14:24)

A szintidôt a frissítôállomások is ellenôrzik, a Time limits are checked at refreshment stations as
szintidôt átlépô futókat a frissítôállomásról nem well, if you arrive later than the time limit, you will
engedjük tovább. be not allowed to run further.

ÚTVONAL COURSE

Hôsök tere - Andrássy út - József Attila utca - Hôsök tere - Andrássy út - József Attila utca -
Széchenyi István tér - Lánchíd - Clark Ádám tér Széchenyi István tér - Lánchíd - Clark Ádám tér
- Lánchíd utca - Apród utca - Attila út - Alagút - Lánchíd utca - Apród utca - Attila út - Alagút
utca - Clark Ádám tér - Fô utca - Jégverem utca - Clark Ádám tér - Fô utca - Jégverem utca -
utca - Halász utcai lehajtó (déli ág) - Budai Halász utcai lehajtó (déli ág) - Budai alsó rakpart
alsó rakpart - Bertalan Lajos utcai felhajtó - - Bertalan Lajos utcai felhajtó - Mûegyetem
Mûegyetem rakpart - Szt. Gellért tér - Szabadság rakpart - Szt. Gellért tér - Szabadság híd - Fôvám
híd - Fôvám tér - Közraktár utca - FORDÍTÓ ( tér - Közraktár utca - TURN AROUND POINT (
a Zsil utca elôtt ) - Közraktár utca - Közraktár a Zsil utca elôtt ) - Közraktár utca - Közraktár
utcai lehajtó - Pesti alsó rakpart - FORDÍTÓ ( a utcai lehajtó - Pesti alsó rakpart - TURN
Gogol utca vonalában ) - Pesti alsó rakpart - Szt. AROUND POINT ( a Gogol utca vonalában ) -
István parki felhajtó - Újpesti rakpart - Jászai Pesti alsó rakpart - Szt. István parki felhajtó
Mari tér - Margit híd - Margitsziget központi út - - Újpesti rakpart - Jászai Mari tér - Margit híd
Árpád híd - Tavasz utca utca - Árpád fejedelem - Margitsziget központi út - Árpád híd - Tavasz
útja - Üstökös utcai lehajtó - FORDÍTÓ - Budai utca utca - Árpád fejedelem útja - Üstökös
Alsó rakpart - Dombóvári út - FORDÍTÓ ( Rákóczi utcai lehajtó - TURN AROUND POINT - Budai
híd felhajtónál) - Dombóvári út - Pázmány Alsó rakpart - Dombóvári út - TURN AROUND
Péter sétány - Mûegyetem rakpart - Szt. Gellért POINT ( Rákóczi híd felhajtónál) - Dombóvári
tér - Szabadság híd Fôvám tér - Közraktár utca út - Pázmány Péter sétány - Mûegyetem rakpart
- FORDÍTÓ ( a Zsil utca elôtt ) - Közraktár utca - Szt. Gellért tér - Szabadság híd Fôvám tér -
- Közraktár utcai lehajtó - Pesti alsó rakpart - Közraktár utca - TURN AROUND POINT ( a Zsil
Eötvös téri felhajtó - Eötvös tér - József Attila utca elôtt ) - Közraktár utca - Közraktár utcai
utca - Bajcsy Zsilinszky út - Nyugati téri felüljáró lehajtó - Pesti alsó rakpart - Eötvös téri felhajtó -
- Ferdinánd híd alatti út - Lehel út - Dózsa György Eötvös tér - József Attila utca - Bajcsy Zsilinszky
út - Hôsök tere - Kós Károly sétány - Konrád út - Nyugati téri felüljáró - Ferdinánd híd alatti
Adenauer sétány - Zichy Mihály út - Olof Palme út - Lehel út - Dózsa György út - Hôsök tere - Kós
sétány - Mûcsarnok mögötti út - 56-osok tere Károly sétány - Konrád Adenauer sétány - Zichy
Részletes útvonaltérképet a programfüzet Mihály út - Olof Palme sétány - Mûcsarnok
közepén találsz. mögötti út - 56-osok tere
You can find the detailed map of the course in the
18 middle of the guide.

FACEBOOK.COM/BUDAPESTMARATON


www.runinbudapest.com

FRISSÍTÉS REFRESHMENT

A frissítőállomások helyei és kínálatuk: Refreshment stations and their supplies:
1. Lánchíd utca (a Várkert Bazárnál), 1. Lánchíd utca (at Várkert Bazár), at 4,4 km
4,4 km-nél • water
• víz 2. The lower quay of Buda (in front of Erzsébet híd),
2. Budai alsó rakpart (az Erzsébet híd elôtt), approx. at 7,4 km:
7,4 km-nél: • water, Gatorade, banana, lemon, glucose
• víz, Gatorade, banán, citrom, szôlôcukor 3. The lower quay of Pest (at MAHART
3. Pesti alsó rakpart (a MAHART nemzetközi international pier), at 11,4 km
hajóállomásnál), 11,4 km-nél • water, Gatorade, banana, lemon, glucose
• víz, Gatorade, banán, citrom, szôlôcukor 4. The lower quay of Pest (below Szent István
4. Pesti alsó rakpart, (a Szent István park alatt), park), at 14,9 km
14,9 km-nél • water, Gatorade, banana, lemon, glucose
• víz, Gatorade, banán, citrom, szôlôcukor 5. Margitsziget Központi út, (at the main
5. Margitsziget Központi út, (a Palatinus entrance of Palatinus), at 18,2 km
fôbejáratánál), 18,2 km-nél • water, Gatorade, banana, lemon, glucose
• víz, Gatorade, banán, citrom, szôlôcukor 6. Árpád fejedelem útja (at Nagyszombat utca),
6. Árpád fejedelem útja (a Nagyszombat utcánál), at 21,9 km
21,9 km-nél • water, Gatorade, banana, lemon, glucose
• víz, Gatorade, banán, citrom, szôlôcukor 7. The lower quay of Buda (in front of Erzsébet
7. Budai alsó rakpart (az Erzsébet híd elôtt), híd), at 26,8 km
26,8 km-nél: • water, Gatorade, banana, lemon, glucose
• víz, Gatorade, banán, citrom, szôlôcukor 8. The lower quay of Buda (at A38 ship), at 29 km
8. Budai alsó rakpart (az A38 hajónál), 29 km-nél • water, Gatorade, banana, lemon, glucose
• víz 9. Pázmány Péter sétány (in front of Magyar
9. Pázmány Péter sétány (a Magyar Tudósok Tudósok körútja), at 30,7 km
körútja elôtt), kb. 30,7 km-nél • water, Gatorade, banana, lemon, glucose,
• víz, Gatorade, banán, citrom, szôlôcukor Pepsi Cola, calcium, magnesium
10. Pesti alsó rakpart (a MAHART nemzetközi 10. The lower quay of Pest (at MAHART
hajóállomásnál), 34,1 km-nél international pier), at 34,1 km
• víz, Gatorade, banán, citrom, szôlôcukor, • water, Gatorade, banana, lemon, glucose,
Pepsi Cola, kalcium- és magnéziumital Pepsi Cola, calcium, magnesium
11. Ferdinánd híd alatt, 37,8 km-nél 11. Below Ferdinánd híd, at 37,8 km
• víz, Gatorade, banán, citrom, szôlôcukor, • water, Gatorade, banana, lemon, glucose
Pepsi Cola, kalcium- és magnéziumital 12. Városligeti körút, (at Paál László út),
12. Városligeti körút, (a Paál László útnál), at 40,6 km
kb. 40,6 km-nél • water
• víz

Hasznos tudnivalók: •G oYodoutocaknnodwro:p off individual refreshments in the
• Egyéni frissítô leadására a versenyközpontban race center until 8:45, 15 October.

lesz lehetôség, legkésôbb október 15-én, 8:45-kor. • You will find a sponge in your race packet and
• Minden frissítôállomáson lehetôség you will be able to wet it at the start area and
at every refreshment station.
van a rajtcsomagban kapott szivacs • We can only hand out the water cups
megnedvesítésére. to runners at the front and at the back of
• A poharas frissítôt csak a mezôny elejének the field. When refreshment stations are
és a végének tudjuk kézbe adni. Amikor a crowded, you have to take a cup yourself
futók sûrûn érkeznek, már neked kel elvenni from a table.
az italodat. • There are containers mostly
• A frissítôállomásokon gyûjtôedényeket for the empty cups on both
helyezünk el, elsôsorban az üres poharak sides of the route, right after the
gyûjtésére, az útvonal két oldalán, az last refreshment table. The
utolsó frissítôasztalt követôen. Az last container is located at 50
utolsó konténert az állomás végétôl 50 meters from the end of the
méterre helyezzük el, ezt külön táblával is station and is also indicated
jelezzük. Kérjük, legkésôbb ebbe dobd be a by a sign. We kindly ask you
frissítôállomásról magaddal vitt vagy az elôtte, to throw in there all the
az útvonalon keletkezett bármilyen waste that you are
hulladékot! carrying.

FACEBOOK.COM/RUNINBUDAPEST 19


www.futanet.hu

FLORA MARATONSTAFÉTA/ MARATHON RELAY FOR 4

• Rajt: Hôsök tere, • Start: Heroes' Square, at 9:30
9:30 (együtt az egyéni (along with the individual
maratonistákkal) marathon runners).

• Cél: Ötvenhatosok • Finish: Ötvenhatosok
tere. tere.
A váltók tagjait az The relay members will
utolsó 100 méteren arrive at the finish in a
külön folyosóba in a separate lane at the
tereljük (elkülönítve at the last 100 metres
az egyéni (separated from the other
maratonistáktól és participants), the lane will be indicated
a Theodora 30 km résztvevôitôl), ezt by boards too.
táblával is jelezzük.
• Distance: 9,5 km + 12 km + 10,6 km +
• Táv: 9,5 km + 12 km + 10,6 km + 10,1 km 10,1 km

A szintidôket, a rajtzónákat, az útvonalat és You can see the time limits, start zones, course
a frissítôpontokat lásd az egyéni 42 km-s táv and refreshment stations at the information of the
információinál, a 13-15. oldalon. 42 km individual distance, at page 13-15.

Ha három váltás és 42 kilométer után Once the last member of your team crosses the
befutóemberetek célba ér, a fenti medál jár finish line after 3 exchanges, you will get the medal
nektek. A csapat érmeit (mind a négyet) az you see on this page. We will give the medals of
utolsó csapattagnak adjuk át néhány méterrel the team (all the four) to the last member of your
a célkapu után. team upon reaching the finish area.

20 FACEBOOK.COM/BUDAPESTMARATON


www.runinbudapest.com

VÁLTÓHELYEK: RELAY EXCHANGES:

1. váltóhely (9,5 km-nél): 1st relay exchange station (around 9,5 km):
a Mûegyetem rakparton, a BME épületénél a Mûegyetem rakparton a BME épületénél

Javasolt megközelítés a Városliget felől: How to get there from Városliget:
• a M1-gyel (Vörösmarty tér felé) a Deák térig • with subway M1 (towards Vörösmarty tér) to Deák
• majd M3-mal (Kôbánya-Kispest felé) a Kálvin
tér
térig • then subway M3 (towards Kôbánya-Kispest) to
• majd M4-gyel (Kelenföld vasútállomás felé) a
Kálvin tér
Szent Gellért térig • then subway M4 (towards Kelenföld
• majd onnan gyalog kb. 200 méter a
vasútállomás) to Szent Gellért tér
Mûegyetem rakparton, a Petôfi híd felé • then from there walk approx. 200 meters on

2. váltóhely (kb. 21,5 km-nél): Mûegyetem rakpart towards Petôfi híd on
Az Árpád fejedelem útján, a Tímár
utcai HÉV megállónál. (A váltózónák 2nd relay exchange station (around 21,5
a futóútvonal bal oldalán kerülnek km):
kialakításra.) On the Árpád fejedelem útja at the Tímár
utca suburban railway station. (The station
Javasolt megközelítés a Városliget felől: will be at the left side of the running course.)
a Hungária körúton az 1-es villamossal a
Szentlélek térig, majd vagy gyalog az Árpád How to get there from Városliget: take tram no.
fejedelem útján kb. 800 métert déli irányba 1 on Hungária körút to Szentlélek tér, then walk
sétálva vagy a H5-ös HÉV-vel a Batthyány tér 800 m south, or go one stop by the suburban
irányába az elsô megállóig, a Tímár utcáig. railway no. H5 towards Batthyány tér to Tímár
utca
3. váltóhely (32 km-nél):
a Mûegyetem rakparton, a BME épületénél 3rd relay exchange station (around
32 km):
Javasolt megközelítés a Városliget felől: Mûegyetem rakpart at the BME building
• a M1-gyel (Vörösmarty tér felé) a Deák térig
• majd M3-mal (Kôbánya-Kispest felé) a Kálvin How to get there from Városliget (City Park):
• with subway M1 (towards Vörösmarty tér) to Deák
térig
• majd M4-gyel (Kelenföld vasútállomás felé) a tér
• then subway M3 (towards Kôbánya-Kispest) to
Szent Gellért térig
• majd onnan gyalog kb. 200 méter a Mûegyetem Kálvin tér
• then subway M4 (towards Kelenföld
rakparton, a Petôfi híd felé
vasútállomás) to Szent Gellért tér
1.-3. váltóhely 2. váltóhely • then from there walk approx. 200 meters on

Mûegyetem rakpart towards Petôfi híd

30 km rajt

FACEBOOK.COM/RUNINBUDAPEST Teodora
30 km rajt/startt

21


www.futanet.hu

TUDNIVALÓK A VÁLTÁSRÓL THINGS TO KNOW ABOUT RELAY

• A csapatok számára a váltózónákat tereléssel és • Relay exchange areas are signed by boards and
táblákkal jelezzük! • rEoxucthinang!ge takes place at the appropriate area
• A váltás a rajtszámnak megfelelôen kialakított
váltózónában történik.
according to the race number.
A• váltáskor
A Flora Maratonstaféta csapattagjainak a U• pTohne exchange: the Flora Marathon Relay have
VÁLTÓBOTOT kell átadni a soron következô members of
to pass the BATON to the next runner.
• futónak. Párban 1. csapattagjainak a „VÁLTÓ” • The first member of the Marathon in Pair has to
A Maraton pass the RELAY BIB (including the chip) to the
(chippel ellátott) rajtszámot kell átadnia second runner.
a 2. futónak. • The RELAY BIB can only be held in hand upon
• A VÁLTÓ rajtszámot csak a váltózónába entering the exchange area, and the second
érkezéskor lehet kézbe venni, a 2. csapattagnak member of the team has to put it on his/her waist
pedig a váltózóna elhagyása elôtt a derekára kell before leaving the exchange area.
tennie. • The exchange area is situated between the first
• A váltózóna az elsô VÁLTÓZÓNA irányító tábla és EXCHANGE AREA board and the end of the last
az utolsó VÁLTÓzóna vége között van. exchange area.
• A szabálytalanul váltó csapatokat 10 perc • 10 minutes time penalty can be given to the
idôbüntetéssel sújthatjuk. teams who don’t do the exchange according to
• Aki a váltóhelyen fejezi be futását, ott öltözhet the rules.
át, ott kapja meg a befutócsomagot, illetve ott • The runner, who finishes the race at the exchange
frissíthet. area, can get changed and have refreshments
• A helyszíneken ruhatár nincs! there, and receives the finisher’s pack on the spot.
• A váltóhelyre és onnan a célba történŐ • There is no cloakroom at these locations!
közlekedést mindenkinek egyénileg kell • Participants have to get to the exchange area
megoldania. and from there to the finish on their own.
• A csapattagok érmét a befutó csapattagnak • The finisher of the team receives the medals of
adjuk át a célban. every team member at the finish.

Rajtszámviselési szabályok kifejezetten The rules for relay members about how to wear
a váltóban indulók számára: the bib:
• A csapatrajtszámot levenni csak a váltózónában • The relay bib can be removed only at the relay
szabad. exchange stations.
• A csapatrajtszámot futás alatt hátul kell viselni. • The relay bib has to be worn on the back.
• Amennyiben a váltó elsô tagja egyénileg is • If the first member of the relay team will run
teljesíti a távot, a derekán viselt „VÁLTÓ” the race individually too, he can enter the relay
rajtszám (ezen van a csapat chipje) segítségével exchange station by the help of the relay bib on
tud a váltózónába jutni. A csapathoz tartozó his waist (that has the chip of the team).
(indexszel ellátott) egyéni rajtszámot nem kell There is no need to wear the individual bib of
viselnie. the team.
A rajtszám viselésére vonatkozó általános You can read the general rules of how to wear
bib at page 27.

22 FACEBOOK.COM/BUDAPESTMARATON

futaszinhazkrea-5a_123x68mm_tukor.indd 1 2017.09.22. 8:17:36 PM


www.runinbudapest.com

32. SPAR BUDAPEST MARATON®, MARATON PÁRBAN
SPAR BUDAPEST MARATHON® RELAY FOR 2

• Rajt: Hôsök tere, 9:30 • Start: Heroes' Square, at 9:30
• Cél: Ötvenhatosok tere • Finish: Ötvenhatosok tere
• Táv: 21,5 km - 20,7 km • Distance: 21,5 km - 20,7 km

Rajszámviselés: How to wear the bib:
A Maraton Párban csapatok két típusú The Marathon in Pair teams will get two
rajtszámot kapnak different type of bibs
• EGYÉNI rajtszám: ezen szerepel a csapat • INDIVIDUAL bib: on this bib you can
find the race number of the team, and
rajtszáma, mögötte a csapattag indexe there is the race number of the team
keretben member indexed in frame behind.
• ezt a rajtszámot a futás ideje alatt végig jól • You have to wear this bib visible on the
láthatóan, has-melltájékon elôl kell viselni chest area during the run
• VÁLTÓ rajtszám: ezen szerepel a csapat • RELAY bib: on this bib you can find
rajtszáma, valamint a rajtszám hátoldalán the race number of the team, and on
az idômérô chip, mely a csapat idejét méri the back of the bib there is the chip for
• a versenyben lévô csapattag, a time measurement
• the competing team member has to
rajtszám átvételkor kapott gumiszalag wear it around the waist in the front
segítségével a derekán, elôl köteles with the help of the rubber band given
viselni to everyone when picking up the bib
• ennek a rajtszámnak az a funkciója, • with this bib the runners can be
hogy futás közben is nyomon lehessen tracked during the race, and it
követni a váltók mozgását, továbbá also contains the chip for time
ezen helyezzük el az idôméréshez measurement, and also includes the
szükséges chipet, illetve ezen information about the relay/exchange
találhatók a váltással/váltóhellyel areas
kapcsolatos információk, váltáskor ezt • upon relay this bib needs to be passed
a rajtszámot kell átadni a to the second team member
2. csapattagnak. How to get there from Varosliget: Page 21. 2nd
Váltóhely javasolt megközelítése: 21. oldal, relay exchange station.
2. váltóhely 23

FACEBOOK.COM/RUNINBUDAPEST


www.futanet.hu

THEODORA 30 KILOMÉTER

• Rajt: 10.15 és 10.52 a • Start: From 10:15 until
maratoni útvonal 12195. 10:52 at At the 12195th
méterénél.Helyszín: Pesti alsó meter of the marathon.
rakpart, a Petôfi téri lehajtó Location: the lower quay of
és a Vigadó téri hajóállomás Pest, between the exit lane
közötti útszakaszon. at Petôfi tér and the pier
Figyelem! A rajthoz való at Vigadó tér. (There is no
eljutást minden indulónak shuttle bus service to the
egyénileg kell megoldania. start area.)

• Cél: Ötvenhatosok tere. A 30 kilométert • Finish: Ötvenhatosok tere. The 30
teljesítôket az utolsó 100 méteren külön km paticipants will arrive at the finish
folyosóba tereljük (elkülönítve az egyéni in a seperate lane at the last 100 metres
maratonistáktól és a váltóktól), ezt (separated from the other participants),
táblával is jelezzük. the lane will be indicated by boards too.

• Táv: 30 000 m • Distance: 30 000 m

A Teodora 30 kilométer teljesítése We will put the medal you see on this page
esetén célba érkezéskor a fenti érmet
akasztjuk a nyakadba. Amennyiben around the necks of all finishers of the
szeretnéd, hogy neved és célidôd
is rajta szerepeljen, rendeld Teodora 30 km. If you want your name and
meg hozzá elôre a gravírozott
érembetétet. finish time to be on it as well, order the
Információk a 14. oldalon.
engraved insert for it in advance.
24
You can find further information about

HORVÁ3:T13H:3P6ÉTER it on page 14.
FACEBOOK.COM/BUDAPESTMARATON


www.runinbudapest.com

Ruhatár: Cloakroom:
A rajtnál leadott csomagokat teherautó You can drop off your baggage at the start
szállítja át az Ötvenhatosok terére, a area, and a baggage truck will take them to
Damjanich utca felôli oldalon található Ötvenhatosok tere, to the central cloakroom
sátrakban kialakított központi ruhatárba. – in tents - next to Damjanich utca. The truck
Indulási idô: 10:50.Figyelem! A teherautóra leaves at: 10:50. Attention! You have to close
csak gondosan lezárt csomagot lehet leadni! your baggage carefully before dropping it off
A rajt helyszínén átöltözési lehetôséget at the truck. There are changing rooms at the
biztosítunk. start area.

Öltöző: Changing rooms:
A rajt helyszínén, az erre a célra felállított You can get changed in the tents at the start
sátrakban. area. If you arrive in running clothes, then
Az Ötvenhatosok terén, a Damjanich utca there are changing rooms at Ötvenhatosok
felôli oldalon található sátrakban. tere as well, in tents at Damjanich utca.

Az útvonalat és a frissítôpontokat lásd az egyéni Course and refreshment stations: see page 14-17.
42 km-s táv információinál, a 14-17. oldalon.

RAJTZÓNÁK: STARTING ZONES:

A rajt nem közös lesz, hanem mindenki a tervezett There will be no mass start, you can start
célidejének megfelelô idôintervallumban egyénileg individually according to your expected finish
rajtol. Edzettségednek megfelelôen hat futóidô- time. You can choose among six different zones
zóna közül választhatsz, a kilométerenkénti, illetve based on your fitness level, your goal pace (min/
a célidôd alapján: km) and goal finish time:

1. zóna/1st zone Tervezett tempó (perc/km) Tervezett célidő óra.perc Rajtidő (óra:perc)
2. zóna/2nd zone Goal pace (min/km) Goal finish time hour:min Start time (hour:min)
3. zóna/ 3rd zone
4. zóna/ 4th zone 4 perc alatt / 2 óra alatt / 10:15-10:20
5. zóna/ 5th zone under 4min under 2 hours
6. zóna/ 6th zone 10:21-10:25
4.00-4.30 között / 2.00-2.15 között /
between 4.00-4.30 between 2.00-2.15 10:26-10:32

4.30-5.00 között / 2.15-2.30 között / 10:33-10:40
between 4.30-5.00 between 2.15-2.30
10:41-10:46
5.00-5.30 között / 2.30-2.45 között /
between 5.00-5.30 between 2.30-2.45 10:47-10:52

5.30-6.00 között / 2.45-3.00 között /
between 5.30-6.00 between 2.45-3.00

6 perc fölött / 3 óra fölött /
slower than 6 minutes slower than 3 hours

A rajt javasolt megközelítése: How to get to the start area (recommended):
• A Hôsök terétôl M1-gyel a Vörösmarty térig, • From Hôsök tere with subway M1 until

majd gyalog Vörösmarty tér, then walk
• A Vigadó utcán és a Vigadó téren keresztül, • through Vigadó utca and Vigadó tér, then turn

onnan balra fordulva left at
• A Duna korzón a Petôfi térig • Duna korzó and walk to Petôfi tér

FACEBOOK.COM/RUNINBUDAPEST 25


www.futanet.hu

SZINTIDŐ: TIME LIMIT:

4 óra (a maraton szintidejének megfelelôen). 4 hours (in accordance with the marathon). A sweep
A mezônyt záróbusz követi. Akit a záróbusz beér, bus follows the runners. If you are passed by the sweep
fel kell rá szállnia, rajtszámát áthúzzák, bus, you have to get on the bus, your bib will be crossed
a célterületre nem léphet be. and you are not allowed to enter the finish area.

Részszintidők: Section time limits:
• 6 km-nél 45 perc (a záróbusz várható • 45 minutes at 6 km (the sweep bus is expected
érkezési ideje: 12:05) to arrive at 12:05)
• 12 km-nél 1 óra 33 perc (a záróbusz várható • 1 hour 33 minutes at 12 km (the sweep bus is
érkezési ideje: 12:52) expected to arrive at 12:52)
• 18 km-nél 2 óra 22 perc (a záróbusz várható • 2 hours 22 minutes at 18 km (the sweep bus is
érkezési ideje: 13:39) expected to arrive at 13:39)
• 24 km-nél 3 óra 11 perc (a záróbusz várható • 3 hours 11 minutes at 24 km (the sweep bus is
érkezési ideje: 14:26) expected to arrive at 14: 26)

A mezônyt záróbusz követi a maratonon 5:30:00 A sweep bus follows the group at the pace of a pace
alatt célba érkezô iramfutó tempójában. Akit runner who finishes in 5:30:00. If you are passed by
a záróbusz beér, fel kell szállnia, rajtszámát the sweep bus, you have to get on the bus, your bib
áthúzzák, a célterületre nem léphet be. will be crossed and you are not allowed to enter the
finish area.
A 30 km-es verseny gyôztese az, aki a távot a
szabályoknak megfelelôen végigfutja, és elsôként The winner of the 30 km will be the runner who has
halad át a célvonalon. Ezért kérjük, hogy azok a completed the distance following the rules of the race
versenyzôk, akik a helyezésekért futnak, az elsô and is the first to cross the finish line. We kindly ask
rajtidôpontban induljanak, hiszen a díjazást a those runners who are running for a position to start
befutási sorrend alapján végezzük. Ha valaki at the first possible start time, as prizes will be given
késôbb indul, elképzelhetô, hogy jobb idôvel sem according to the order of runners crossing the finish line.
lesz helyezett. If someone starts later, it can happen that he/she
won’t get ranked even with a better time.

THEODORA 30 KM RAJT / START AREA

Budapest V. kerület - Pető tér PETŐFI TÉR / PETŐFI SQUARE 3 5 8B 8E EERLZISSÉABBEETTHHÍBDR/IDGE
Budapest, district V. - 1108E 110
Pető square MOBIL WC 112

ÖLTÖZŐ / RUHATÁR FERENCZIEK TERE / MÁRCIUS 15. TÉR /
CHANGING CLOAK- FERENCZIEK SQUARE 15TH OF MARCH SQUARE
ROOM
ROOM
D4U2 NKMAM/EDZAŐNNYUBE
RAJT SZSTÍNAPGAED KM RAJT

START 30

P

HAINING RAKPART ALSÓ RAKPART

JANE PESTI

26 FACEBOOK.COM/BUDAPESTMARATON


ENwJwwO.rYuniRnbUudNapeNstI.cNomG WEEKEND IN THE HEART OF EUROPE

FACEBOOK.COM/RUNINBUDAPEST 27


www.futanet.hu

ACTIMEL 10 KILOMÉTER

• Rajt: Hôsök tere, 10:15 • Start: Heroes' Square, at 10:15

• Cél: Ötvenhatosok tere • Finish: Ötvenhatosok tere

• Táv: 10 000 m • Distance: 10 000 m

Szintidő: Time limit:
1 óra 15 perc nettó idô (bruttó 1 1 hour 15 minutes chip time (gun time:
óra 22 perc, az utolsó elrajtoló 1 hour 22 minutes, in accordance
rajtidejéhez igazodva). A mezônyt with the last runner passing the
záróbusz követi 7:30 perc/km start line). The race will be followed
tempóban. Amennyiben a mezôny utolsó tagja by a sweep bus, with a 7 min 30 sec/km speed. If
ennél gyorsabb tempóban fut, abban az esetben a the last runner is running faster than that, the bus
záróbusz ôt követi. Ha az utolsó futó átlagtempója is following them. If the average pace of the last
a fenti tempó alá lassul, a záróbuszra fel kell runner goes below of the mentioned pace, his/her
szállnia, rajtszámát áthúzzák, a célterületre nem bib will be crossed and will not be allowed to enter
léphet be. the finish area.

ÚTVONAL: COURSE:

Olof Palme sétány – Hôsök tere – Andrássy út– Olof Palme sétány – Hôsök tere – Andrássy út–
Nagymezô utca – Bajcsy-Zsilinszky út – Nyugati téri Nagymezô utca – Bajcsy Zsilinszky út – Nyugati téri
felüljáró – Váci út – Ferdinánd híd alatti utca – Lehel felüljáró – Váci út – the street under the Ferdinánd
út – Dózsa György út [5 km] – Hôsök tere – Kós híd – Lehel út – Dózsa György út [5 km] – Hôsök Tere
Károly sétány – FORDÍTÓ (a Hermina út elôtt) – Kós – Kós Károly sétány – TURN AROUND POINT (front
Károly sétány – Városligeti körút – Zichy Mihály út the Hermina út) – Kós Károly sétány – Városligeti
– Olof Palme sétány – Városligeti körút – FORDÍTÓ körút – Zichy Mihály út – Olof Palme sétány –
(a Vakok útja elôtt) – Városligeti körút – Olof Palme Városligeti körút – TURN AROUND POINT (front the
sétány – Mûcsarnok mögötti út – Ötvenhatosok Vakok útja) Városligeti körút – Olof P. sétány – the
tere. street behind the Mûcsarnok – Ötvenhatosok tere.

Ha lefutod a 10 kilométert, a fenti, egyedi After you have completed the 10K, you will receive
befutóéremmel leszel gazdagabb. Amennyiben the medal you see on this page. If you want your
szeretnéd, hogy neved és célidôd is szerepeljen name and finish time to be on it as well, order the
rajta, rendeld meg hozzá elôre a gravírozott engraved insert for it in advance. You can find
érembetétet. Információk a 12. oldalon. further information about it on page 12.

28 FACEBOOK.COM/BUDAPESTMARATON


www.runinbudapest.com

AZ ADIDAS IRAMFUTÓK: THE ADIDAS PACE RUNNERS:

A 10 kilométeres távon külön iramfutópárosok There will be pace runner pairs to guide you along
segítik a sikeres célba érést. the way to the finish line of the 10K.
Tervezett célidejeik: Goal finish times:
• 50 perc (tervezett tempó: 5 perc/km, • 50 minutes (goal pace: 5 min/km, running a
egyenletesen) – Farkas Gyula és Scheffer Soma, steady pace) – Gyula Farkas and Soma Scheffer.
• 60 perc (tervezett tempó: 6 perc/km, • 60 minutes (goal pace: 6 min/km, running
egyenletesen) – Garas Attila és Jakab Ági, a steady pace) – Attila Garas and Ági Jakab.
• 70 perc (tervezett tempó: 7 perc/km, • 70 minutes (goal pace: 7 min/km, running a
egyenletesen) – Moós Gergô és Kun-Bartos Dóri. steady pace) – Gergô Moós and Dóri Kun-Bartos.

Az iramfutók tempótáblázatát megtalálodÁRPÁaD You can find the pace of the pITaT cFUeTrUuNnK!ners at the
HÍD 10 km race info on our websiWteE :RUN HERE !
marathon.runinbudapest.com
www.futanet.hu oldalon az eseményinformáció
Iramfutók menüpontjában.

FRISSÍTÉS: REFRESHMENT:

A frissítőállomások tervezett helyei és kínálatuk: The refreshment stations and their supplies:
1. A Ferdinánd híd alatt, kb. 3,5 km-nél 1. Under the Ferdinánd híd, around 3,5 km
• víz, Gatorade, banán, szôlôcukor • water, Gatorade, banana, glucose

MARGITSZIGE 2T. kAbV. á7rkomsli-gneétli körúton (a Városligeti sörsátornál), 2. On the Városligeti körút (at the beer
DÓZSA tent in Városliget), around3 7 km
GYÖRGY • water
ÚT

• víz

5

MEXIKÓI ÚT

SZÉCHENYI 7
FÜRDŐ

LEHEL 6
TÉR

4 2

Rajt/Start

VÁROSLIGET
HŐSÖK 8
TERE

1

3 BAJZA 10 Cél/Finish 9
UTCA
6 NYUGATI
PÁLYAUDVAR 1
KODÁLY
KÖRÖND

SUTH VÖRÖSMARTY
OS UTCA
OKTOGON

ARANY 2
JÁNOS UTCA
OPERA

HÉNYI ISTVÁN

BAJCSY KEREPESI ÚT
-ZSILINSZKY
ÚT

FACEBOOK.COM/RUNINBUDAPEST 29

VÖRÖSMARTY DEÁK BLAHA LUJZA


Már 17 éve a futókért!

3300 Eger, Debrecen4(aG0z2esA5nzeleeTDmrxeaealblb.ni:erds0nezr6)caé,e-k2Knh0,öá/Pn4zy0iaáv5cte-r4siuu4h.m7á45zá9zb-a5al1n.,
Szent János u. 14.
Tel.: +36-30/370-89-14


www.futobolt.hu


www.futanet.hu

VERSENYKÖZPONT HOW TO GET TO THE RACE
HELYSZÍNÉNEK MEGKÖZELÍTÉSE CENTER

T•ö m aeDgéklöizpláelkyeaduédsvsaerl:ról: szállj fel a metróra B•y public transport: Station: get on the metro M2
és utazz vele a Deák térig. Itt szállj át a from Déli Railway
földalattira (M1-es vonal), és utazz vele a and travel to Deák tér. Then change to metro M1
Hôsök teréig. Innen kb. 4-500 méteres sétával and go to Hôsök tere (Heroes’ Square). From here
éred el a versenyközpontot az Ötvenhatosok you can reach to the race center – big tents at
terének Damjanich utca felôli végén felállított Ötvenhatosok tere, on the Damjanich street side
sátrakban. of the square - by walking about 4-500 meters.
• from Keleti Railway Station: get on the bus
• a Keleti pályaudvarról: szállj fel a 30A No. 30A and travel till the Damjanich street
jelzésû autóbuszra és utazz vele a Damjanich stop. You can find the race center in big tents
utcai megállóig. A versenyközpontot az at Ötvenhatosok tere, on the Damjanich street
Ötvenhatosok terének Damjanich utca felôli side of the square.
végén felállított sátrakban találod. • from Nyugati Railway Station: get on the
tram No. 4/6 towards Blaha Lujza tér and
• a Nyugati pályaudvarról: szállj fel a Blaha travel one stop till Oktogon, then change
Lujza tér irányába közlekedô 4-es vagy 6-os to metro M1 and go to Hôsök tere (Heroes’
villamosra, utazz egy megállót az Oktogonig, Square). From here you can reach to the race
majd szállj át a földalattira (M1-es vonal), és center – big tents at Ötvenhatosok tere, on
utazz vele a Hôsök teréig. Innen kb. 4-500 the Damjanich street side of the square - by
méteres sétával éred el a versenyközpontot az walking about 4-500 meters.
Ötvenhatosok terének Damjanich utca felôli
végén felállított sátrakban. P•a rkI finyog:u will arrive by car we recommend that you

P•a rk Hoalágsé:pkocsival érkezel, a Mexikói útnál, a leave your vehicle at Mexikói út, at the terminal
of metro line M1, from where you can reach to
the race center easily by metro M1.
földalatti (M1) végállomásánál javasoljuk • Almost in the entire City Park the parking
a parkolást, ahonnan a metróval könnyen
elérhetô a versenyközpont. is subject to a charge on the weekends as
well, please check the areas!
• A Városliget nagy részén a parkolás hétvégén • The parking lots will be full soon at Állatkerti
is díjköteles, tájékozódj a zónákról!
• A z Állatkerti körúton, az Ajtósi Dürer soron körút, Ajtósi Dürer sor and Hermina út so we
suggest that you arrive in time! These streets
és a Hermina úton hamar megtelnek a are also in that area where parking is subject to
parkolóhelyek, érkezz idôben! Ezek az utcák is a
hétvégén fizetôs parkoló övezethez tartoznak! charge on the weekends!
• A Városligeti körút le lesz zárva. •• The Városligeti körút will be closed to traffic.
• C sak ott parkolj, ahol a KRESZ ezt engedélyezi! P ark your car only at places where it is allowed
by the Rules of the Road!

K•e réM kupnákrraatlá:rsaink által felügyelt kerékpártárolót B•y bicycle: tere, behind the back of the
állítunk fel az Ötvenhatosok terén, a At Ötvenhatosok
versenyközpont háta mögött, ahol korlátozott race center there will be guarded bike parking,
számban helyezhetôk el a bringák. where you can leave your bike. The storage
space is limited.

BARILLA TÉSZTA PARTI/ VERSENYKÖZPONT/

VAJDAHUNYAD VÁRA/ BARILLA PASTA PARTY RACE CENTER
VAJDAHUNYAD CASTLE
CÉL/
FINISH

RAJT/START

HŐSÖK TERE/ DÓZSA GYÖRGY ÚT
HEROES’ SQUARE

METRO STATION ANDRÁSSY ÚT
HEROES SQUARE

34 FACEBOOK.COM/BUDAPESTMARATON


www.runinbudapest.com

Fusd le az Actimel 10 km-t 2017. október 15-én 35
a 32. SPAR Budapest Maraton® Fesztiválon!

actimelHU

FACEBOOK.COM/RUNINBUDAPEST


INDULJ VELÜNK

A LEGJOBB
UTAKRA!

FACEBOOK.COM/BUDAPESTMARATON


www.runinbudapest.com

A VILÁG EGYIK LEGSZEBB ONE OF THE BEAUTIEST
ÚTVONALA ROUTES OF THE WORLD

Lássuk a legérdekesebbeket azon látványosságok Let’s have a quick look at the most interesting
közül, amelyek mellett elhalad a 42 kilométeres táv! sights you will pass during the 42 kilometres!

Hősök tere: A honfoglalás ezredik évfor- Heroes’ Square: A colomnade built
dulójára épült oszlopcsarnok, közepén egy to commemorate the thousandth
monumentális emlékmûvel, melyen a hét anniversary of the state. You can see the
honfoglaló vezér, a magyar történelem 7 chieftains, 14 rulers of Hungarian history
14 uralkodója és az óriási oszlop csúcsán and the archangel Gabriel on the top of
Gábor arkangyal látható. Az innen induló the huge column. The square together
Andrássy út 2002 óta – a Hôsök terével with the Andrássy Avenue, has been a
együtt – a Világörökség része. World Heritage Site since 2002.

Terror háza: A XX. századi diktatú- The House of Terror: is a museum located
rák áldozatainak emlékére létreho- at 60, Andrássy út, which was created as
zott múzeum az Andrássy út 60. szám a memorial to the victims of Hungarian
alatt található. 1937 és 1956 között dicatatorial regimes int he 20th century.
szolgált az állami terror központjaként It was the headquarters of state terror
(begyûjtôhelyként, börtönként, kínzó- (people were detained, imprisoned,
helyként). tortured here.)

Állami Operaház: 1872-ben, a korabeli eu- State Opera House: it was designed by
rópai operaépítô-láz idején Ybl Miklós ter- Miklós Ybl and built in 1872, when opera
vei alapján készült. Az eredetileg ötévesre houses were built all over Europe. It
tervezett munkafolyamat valójában was expected to be finished within five,
– többszöri tervmódosítás mellett – kilenc but finally it took nine to complete the
esztendôn át tartott. A végeredmény building due to several modifications of
impozáns, és az anyagi nehézségek nem the plan. Despite the financial difficulties,
hagytak nyomot rajta. it turned out to be a magnificent building.

Lánchíd: Budapest egyik jelképe, 1839 és Chain Bridge: One of the landmarks of
1849 között épült, ez volt az elsô állandó Budapest, built between 1839 and 1849,
híd a teljes magyarországi Duna-szaka- this was the first permanent bridge across
szon. A II. világháború végén a németek the Danube in Hungary. It was blown up by
felrobbantották, elsô felavatásának 100. the Germans at the end of World War II. It
évfordulóján nyitották ismét meg. was re-opened at the 100th anniversary of
A hídfôknél található két-két oroszlán- its inauguration. There are strange legends
hoz és azok nyelvéhez különös legendák associated with the the two lions and their
kötôdnek. tongues at each of the abutments.

Halászbástya: a budai Várra feltekintve Fisherman’s Bastion: the terrace situated
láthatod a Mátyás-templom melletti on the Buda Castle hill, around Matthias
neoromán, 1895 és 1902 között épült Church. It was built between 1895 and
látványosságot, melynek kilátóteraszairól 1902, it takes its name from the guild
páratlan budapesti panoráma tárul elénk. of fishermen that was responsible for
Neve arra utal, hogy a középkorban a várfal- defending this stretch of the city walls
nak ezt a részét a halászok céhe védte. in the Middle Ages. Its seven towers
Csúcsos süvegû kôtornyai a hét magyar represent the seven Magyar tribes that
honfoglaló vezért szimbolizálják. settled in the Carpathian Basin in 896.

Szabadság híd: 1896-ban adták át, s az Liberty Bridge: It was opened in 1896, and
uralkodó tiszteletére a Ferencz József híd it was named after Emperor Franz Joseph.
nevet kapta. 1945-ben a visszavonuló né- On 16 January, 1945 this bridge – as every
met hadsereg – a többi budapesti Duna- other bridge in Budapest - was blown up
híddal együtt – felrobbantotta. Ez lett by retreating German troops. After the war,
elsôként helyreállítva, színe azonban szür- it was the first bridge to be reconstructed
kére változott, az eredeti zölddel szemben, but it was painted grey due to lack of paint.
mivel nem állt rendelkezésre más festék. It only regained its original green colour in
Csak 1984-ben kapta vissza zöld színét. 1984.

FACEBOOK.COM/RUNINBUDAPEST 37


HAJÓGYÁRI
SZIGET

20 FORGÁCH
UTCA

21 19
6
SPAR Budapest Maraton® párban
váltóhely / ÁRPÁD
SPAR Budapest Marathon HÍD
Relay for 2
relay exchange station 2017. OKTÓBER 15.
21,5 km
22 RAJT/START: 9:30
TÁV/DISTANCE: 42,195 KM
Flora Maratonstaféta 5
2-es váltóhely / 18 DÓZSA
MARGITSZIGET GYÖRGY
Flora Marathon Relay for 4 ÚT
2nd relay exchange station

21,5 km

ITT FUTUNK! 23 15 39 MEXIKÓI ÚT
WE RUN HERE ! 17 4
SZÉCHENYI
SZÉL KÁLMÁN TÉR 16 FÜRDŐ
24
LEHEL 40 12 41
14 TÉR Rajt/Start
6
11 38 42 VÁROSLIGET

NYUGATI HŐSÖK
PÁLYAUDVAR TERE

37 BAJZA Cél/Finish
UTCA

1

KODÁLY
KÖRÖND

VÖRÖSMARTY
UTCA


BATTHYÁNY Zenei pontok / Musical Points
TÉR
KOSSUTH OKTOGON 0 km Z-Drums
25 LAJOS
TÉR

2 0,3 km DJ Dominique

1 FRISSÍTŐPONT ARANY OPERA 2 km Operaház kórusa
REFRESHMENT JÁNOS UTCA
STATION
ÚTVONAL 3,2 km Önként és Dalolva Társulat
COURSE
DÉLI PÁLYAUDVAR 13 36 4 km Hubay Jenô Ifjúsági Fúvószenekar

1 KM SZÉCHÉNYI ISTVÁN 3 BAJCSY 4,7 km Magyar Honvédség Központi ZenekaraBUDAPEST-
KM TÉR -ZSILINSZKY KELETI PÁLYAUDVAR
ÚT KEREPESI ÚT
VÍZTORONY
WATER TOWER 6 6 km Hubay Jenô Ifjúsági Fúvószenekar
HŐSÖK TERE 4
HEROES’ SQARE 7 DEÁK 7,8 km Jembe Band
TERROR HÁZA FERENC
TERROR HOUSE TÉR
LÁNCHÍD Theodora 30km RAJT /VÖRÖSMARTY 8,8 km DJ AmtiBLAHALUJZA
CHAIN BRIDGE TÉR TÉR
HALÁSZBÁSTYA Theodora 30km START
FISHERMAN’S 26 9,5 km Váltóhely 1, zene DJII.JÁNOSPÁLPÁPATÉR
BASTION
1 35 ASTORIA 11 km Taiko
SZABADSÁG-SZOBOR 5 12
STATUE OF LIBERTY 12,2 km Theodora 30 km rajt, zene DJ
7 FERENCIEK
TERE RÁKÓCZI

2 13 km TÉR konga

14,1 km Marching Jazz Band

8 3 KÁLVIN 16km Stinky Rodders rockabilly bandája
10 TÉR 17 km Indián Joe
19 km dob, duda
27 34 20 km Karánsebesi Band

33

FŐVÁM TÉR 21,5 kmFERENC Váltóhely 2, zene DJ
KÖRŰT MShow drum vs DESTINATION
10 11
22,8 km

GELLÉRT TÉR 23,9 km Funky Punky
25 km
Flora Maratonstaféta 9 26,5 km Bloco De SambaKLINIKÁK Girassol
1-es váltóhely / 28 27,4 km
32 28,4 km Jembe Band
Flora Marathon Relay 29,5 km
1st relay exchange station BORÁROS 30,5 km DJ Amti
TÉR 32,1 km
9,5 km 33,5 km A38 zenei pont NAGYVÁRAD
MÓRICZ 8 35,6 km Tárnoki Ütôs Együttes TÉR
ZSIGMOND 29 36,9 km
KÖRTÉR 31 38,2 km Tárnoki Ütôs Együttes

Flora Maratonstaféta Váltóhely 3, zene DJ
3-as váltóhely /
Taiko
Flora Marathon Relay
3rd relay exchange station Önként és Dalolva Társulat

32,1 kmÚJBUDA- ACTIMEL dobosok és szurkolói pont
KÖZPONT
Gustavito Band

39,2 km Silver Blue

9 40 km DJ Dominique
30 41 km Z-Drums


ÚTMUTATÓ A KIEGYENSÚLYOZOTT
TÁPLÁLKOZÁSHOZ.

A SPAR ÉLETMÓD EHHEZ
NYÚJT SEGÍTSÉGET.

SPKAmseRtraaerÉnsalddetootamnt oaónd!

További részletek:

ELETMOD.SPAR.HU


Part of your life

Freshness from the ice age!

The SPAR Verde mineral water - which is acquired from
a 15000 years old water reservoir - gets to the bottles
without any human touch, during an attentive bottling process.
Be the first to taste since the ice Age!
Available at all SPAR and INTERSPAR stores and at our
booth during the 32nd SPAR Budapest Marathon.


20 www.futanet.hu
21
SZURKOLÓI PONTOK
19
Szükség van a szurkolókra – buzdítsd rigmusokkal, tapssal, kereplôvel, tá-
22 blákkal barátaidat, rokonaidat! És még nyerhetsz is (lásd a kupont jobbra
18 lent)!
Ha nem csak a rajt és a cél helyszínén szeretnél szurkolni, ez az oldalpár
(valamint a füzet közepén található útvonaltérkép) segíthet, hogy hova
tudsz még könnyen eljutni. A zölddel jelzett szakaszok lehetnek a legal-
kalmasabbak, megközelítésre elsôsorban a metrókat és az 1-es villamost
ajánljuk – az állomásokat külön is jelöljük –, hiszen számos más járat pont
a verseny miatt korlátozottan közlekedik.

23 15 39
17

LEHEL 40 12
TÉR Rajt/Start
42
16 41
24 Cél/Finish
11 38
14
6 NYUGATI BAJZA
PÁLYAUDVAR UTCA

37 1

BATTHYÁNY KOSSUTH KODÁLY
TÉR LAJOS KÖRÖND
TÉR
25 VÖRÖSMARTY
UTCA

OKTOGON

ARANY 2
JÁNOS UTCA
OPERA

13 36

SZÉCHÉNYI ISTVÁN 3 BAJCSY
TÉR -ZSILINSZKY
ÚT

6 DEÁK FAN MEETING PLACES
4 FERENC
Runners need the supporters – cheer your friends or relatives with
7 VÖRÖSMARTY TÉR verses, rattles, signs or by clapping!
TÉR If you want to support running mate, and you would cheer not
only at the start/finish, then you can find other nice places to visit
1 26 35 on this two sites or you can check the map in the middle of the
5 12 booklet as well. The places marked in green may be the best, and
we recommend getting there mainly by subway or take tram line
2 1 – we mark the stations too –, since many lines of the public trans-
port is restricted because of the race.
8 3
10
27
34
33

10 11

GELLÉRT TÉR

9
28

32

29
31
9
30

4422 FACEBOOK.COM/BUDAPESTMARATON


www.runinbudapest.com

1. Andrássy út: Javasolt megközelítés: ha a futók elé 1. Andrássy Avenue: Getting there: If you want to
akarsz kerülni, elôzd meg ôket alulról a földalattival. get front of the runners, you have to leave before the
A Hôsök terérôl viszont már jóval a rajt elôtt indulj el, start. You can either walk, or take the M1 metro from
nehogy lekésd ôket! Leszállhatsz az Oktogonon, az Hôsök tere, and get off at Oktogon, or at the Opera, or
Operánál, vagy a Bajcsy-Zsilinszky útnál. at Bajcsy-Zsilinszky út.

2. Szentlélek tér: Javasolt megközelítés: Sétálj át 2. Szentlélek tér: Getting there: Walk to the other
a Városliget túloldalára, a 1-es villamos Erzsébet side of the Városliget to the ’Erzsébet királyné útja,
királyné útja, aluljáró nevû megállójához, s onnan aluljáró’ station of tram line 1. Take the tram to the
utazz a Bécsi út felé, a Szentlélek tér megállóig. A fu- direction of Bécsi út till the stop called Szentlélek tér.
tók itt kétszer fognak elhaladni. Runners will pass here twice.

3. Lánchíd: Javasolt megközelítés: szállj fel a Hôsök 3. Lánchíd (Chain Bridge): Getting there: get on the
terén a földalattira, szállj le a Bajcsy-Zsilinszky úton, M1 metro at Hôsök tere, and get off at Bajcsy-Zsi-
és onnan sétálj ki a hídhoz a József Attila utcán! linszky út. Than simply walk towards the Danube on
Átsétálhatsz a budai oldalra, a Clark Ádám térre is, ott the József Attila utca. You walk to the Buda side, to
a futók kétszer fognak elhaladni. the Clark Ádám tér too, runners will pass there twice.

4. Szent Gellért tér: Javasolt megközelítés a 4. Szent Gellért tér: Getting there from Lánchíd: walk
Lánchídtól: a József Attila utcán és az Erzsébet téren through the József Attila utca and the Erzsébet tér
keresztül sétálj el a Deák Ferenc térig, és onnan a to the Deák Ferenc tér. Here take the M3 metro and
3-as metróval utazz el a Kálvin térig. Szállj át a 4-es go with it 2 stops until Kálvin tér. Here change to M4
metróra, és menj két megállót a Szent Gellért térig. A metro and go another two stops to Szent Gellért tér.
futók itt is kétszer haladnak el. Runners will pass here also twice.

5. Pázmány Péter sétány: Javasolt megközelítés a 5. Pázmány Péter sétány: Getting there from Szent
Szent Gellért térrôl: egyszerûen sétálj dél felé kb. Gellért tér: simply walk towards south about 800 m,
800 métert a Duna mellett. Itt tudsz a harmadik along the Danube. Here you can watch the 3rd relay
váltópontnál is szurkolni. point as well.

&

Töltsd ki a kupont a saját adataiddal és a kedvenc futód
rajtszámával, majd dobd be a verseny alatt az útvonal
frissítőállomásainál kihelyezett gyűjtőládák egyikébe!

A LEGSZERENCSÉSEBB SZURKOLÓ A BAKONYI
Szépalma Hotel és Ménesbirtok két személyre

szóló, kétéjszakás hétvégéjét nyeri.
De kedvenc futója is gazdagszik egy különleges jutalommal:
EGY ÉVRE SZÓLÓ INGYENES INDULÁST NYER A BSI ESEMÉNYEIRE,

a 2018. január 1. és december 31. közötti időszakban.

(A sorsolás eredményét a www.futanet.hu hírei között fogod megtalálni.)

FACEBOOK.COM/RUNINBUDAPEST 43


Kóstold meg

új ízeinket!


Renault CROSSOVEREK

Találd meg a saját utad!

Jó felkészülést kívánnak
a Renault Budapest márkakereskedések!

Új KOLEOS vegyes fogyasztás l/100 km: 4,6-5,8; CO2-kibocsátás g/km: 120-153, KADJAR vegyes fogyasztás l/100 km: 3,8-6,2;
CO2-kibocsátás g/km: 99-139, Új CAPTUR vegyes fogyasztás: l/100 km: 3,6-5,5; CO2-kibocsátás g/km: 95-127 NEDC-ciklus szerint.
A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás, illetve CO2-kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredményei. A képek
illusztrációk.

renault.hu


BARILLA TÉSZTAPARTI – www.futanet.hu
N.1 TÉSZTA OLASZORSZÁGBAN!
BARILLA PASTA PARTY –
A hagyományos tésztaparti ezúttal is az eseményt THE N°1 PASTA IN ITALY!
megelôzô napon, október 8-án lesz az Ötvenhato-
sok terén felállítandó rendezvénysátorban, 11 és 17 The traditional pasta party will be on the day before
óra között. Remek ráhangolódás a másnapi 42 (vagy the event, on 8 October, in a tent in Ötvenhatosok
30) kilométerre, találkozhatsz a többi futóval, taná- tere, from 11:00 until 17:00. It is a great way to get
csokat kaphatsz, testileg-lelkileg feltöltôdhetsz. mentally prepared to run 42 (or 30) kilometers the
next day, you can meet other runners, get some
A Barilla Tésztaparti a 32. SPAR Budapest advice and rejuvenate physically and mentally.
Maraton® és a Theodora 30 km indulói számára
ingyenes, részükre a jegyeket a rajtszám bemuta- The Barilla Pasta Party is free for the entrants of
tásával tudjuk átadni. the 32nd SPAR Budapest Marathon and
A többi érdeklôdô számára lehetôvé tesszük a jegy Theodora 30 km (you can pick up your ticket by
megvásárlását. A Barilla Tésztaparti sátra mellett showing your bib).
felállított kisebb sátorban 10:30-tól folyamatosan Others who are interested can buy the ticket.
lehet átvenni a jegyeket a készlet (2500 db) We will set up a smaller tent next to the Barilla
erejéig. A jegy ára 1500 Forint vagy 5 euro. Pasta Party Tent, where you can pick up your

A választék: ticket until stocks last (2500). The entry
Fusilli tészta, Basilico szósszal fee is 1500 HUF or 5 EUR.
A szósz összetevôi: paradicsompüré,
sûrített paradicsom, hagyma, napraforgó- You can choose from the following:
olaj, bazsalikom, cukor, só, természetes Fusilli pasta with Basilico sauce
aromák. Ingredients of the sauce: tomato pulp,
tomato concentrate, onion, sunflower
Bavette tészta Pesto Genovese szósszal seed oil, basil, sugar, salt, natural
A szósz összetevôi: napraforgómagolaj, flavouring.
bazsalikom, kesudió*, Grana Padano*,
tejsavópor*, Pecorino Romano*, cukor, Bavette pasta with Pesto Genovese sauce
extraszûz olivaolaj, bazsalikomkivonat, ter- Ingredients of the sauce: sunflower seed
mészetes aroma (tej)*, fokhagyma, író por oil, basil, cashew nuts*, Grana Padano*,
(tej)*, savanyúságot szabályozó anyagok. whey powder (milk)*, Pecorino Romano*,
*allergiás reakciót válthatnak ki az azokra sugar, extra virgin olive oil, basil extract,
érzékenyekbôl natural flavouring (milk) *, garlic, butter-
milk powder (milk) *, acidity regulators
A jegy tartalmaz egy italt (Dreher
sör vagy Theodora kristályvíz) és * it can cause allergic reaction in sensitive
egy csokoládét is. individuals

The entry fee includes a drink (beer or
mineral water) and a bar of chocolate.

46 FACEBOOK.COM/BUDAPESTMARATON


Finom
és szívbarát

Kóstold meg!

A Flora nemcsak finom, hanem szívbarát is. A Flora margarinok napraforgó-,
lenmag- és repceolajokból készülnek, melyek természetes módon

tartalmaznak Omega-3 és -6 zsírsavakat. Az Omega-3 (alfa-linolénsav–ALA)
és az Omega-6 (linolsav–LA) zsírsavak változatos, kiegyensúlyozott étrendbe

illesztve hozzájárulnak a vér normál koleszterin értékének fenntartásához.
A jótékony hatás napi 2 g ALA és 10g LA bevitelével érhető el.

www.receptműhely.hu/flora


HA BELENYILALL A FÁJDALOM...

ERŐSEBB,

mint gondolná

fájdalomcsillapító és
gyulladáscsökkentő

GRANULÁTUM

Berlin-Chemie/A Menarini Kft. TABLETTA KET2017#11593#
2040 Budaörs, Neumann János u. 1. Dexketoprofén tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A lezárás dátuma: 2017.09.07.
Tel.: 06-23-501-301


Ugye milyen kellemetlen,
ha tönkremegy a futócipőd!

És mi a helyzet, ha ugyanez
az autóddal történik?

Helyszíni hibaelhárítás, autómentés éjjel-nappal, az ország
bármely pontján, klubtagoknak akár díjmentesen!*

A Magyar Autóklub szolgáltatásai-
nem csak klubtagoknak:

- Műszaki vizsga - Utazás szervezés
- Eredetiségvizsgálat - Biztosítás kötés
- Szerviz - Autósélet magazin
- Segélyszolgálat - Felnőtt- és diákoktatás
- Jogi tanácsadás - Muzeális minősítés

A megérkezés biztonságáért:

 188

*A tájékoztatás nem teljes körű, részletek:

www.autoklub.hu


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Booklet Print 27 September 2017b
Next Book
Pehla_Adheapak_PunjabiLibrary