The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by patcharin sirichote, 2020-03-05 04:31:20

ThaiSmile issue176

ThaiSmile issue176

Keywords: UK living Thailand lifestyle

176

ยาอายุวุ ัฒั นมงคล คืือสิ่่ง� ที่ใ�่ ช้แ้ ก้แ้ ละป้อ้ งกันั โรค ปััจจััยที่่�สำำ�คััญไม่่แพ้้กััน และปััจจััยพื้้�นฐาน ๔
หรืือบำำ�รุุงร่่างกายให้้สมบููรณ์์แข็็งแรงมีีอายุุยืืน อย่า่ งนี้้ก� ็ต็ ้อ้ งเกี่ย�่ วเนื่อ�่ งกันั โดยเน้น้ ไปที่ร�่่างกาย
ยาวนาน “อาหาร” และ “ยารัักษาโรค” จึึงเป็็น อย่า่ งเดีียว แต่่เราต้อ้ งไม่่ลืืมว่่าชีีวิติ เราต้อ้ งมีีจิติ ใจ
ปััจจััยพื้้�นฐานที่่�สำำ�คััญของยาอายุุวััฒนมงคล ด้้วย หรืือจะพููดอีีกอย่่างก็็ว่่า ชีีวิิตคืือ ขัันธ์์ ๕
ส่่วน “ที่อ่� ยู่่อ� าศััย” และ “เครื่�อ่ งนุ่่ง� ห่่ม” นั้้�นก็เ็ ป็น็ หรืือเบญจขันั ธ์์(FiveAggregatesซึ่ง�่ ประกอบด้ว้ ย

รููป

Corporeality

เป็็นส่่วนของร่า่ งกาย

เวทนา สังั ขาร

Feeling or Sensation Mental formations

เป็็นส่ว่ นของจิิตใจ เป็็นส่่วนของจิิตใจ

สััญญา วิิญญาณ

Perception Consciousness

เป็็นส่ว่ นของจิติ ใจ เป็็นส่ว่ นของจิิตใจ

ฉะนั้้�น ชีีวิิตที่�เ่ ป็็นอยู่่ไ� ด้อ้ ย่า่ งสมบููรณ์น์ ั้้�น จะต้อ้ ง รููปธรรม-นามธรรมทั้้�งหลาย หรืือสิ่่�งที่่�หล่่อเลี้้�ยง
เป็็นชีีวิติ ที่ม�่ ีีขัันธ์์ ๕ ครบบริิบููรณ์์ และต้อ้ งอาศััย ร่่างกายและจิิตใจให้้ดำำ�รงอยู่่�ได้้ อาหาร ๔
ปััจจััยพื้้�นฐาน ๔ อย่่าง เพื่่�อให้้เกิิดเป็็นชีีวิิตที่่� อย่่างนั้้น� คืือ
สมบููรณ์์แบบ และมีีความสุุขทั้้�งร่่างกายและ ๑ กวฬิิ งการาหาร อาหารคืือคำ�ำ ข้า้ ว ที่ก่� ลืืนกินิ
จิติ ใจ ซึ่�่งหนีีไม่่พ้้นหลัักปฏิบิ ััติิ ๕ ประการ ดังั นี้้� เข้้าไปหล่่อเลี้้�ยงร่่างกาย อาหารที่่�เป็็นวััตถุุ
การกิินอาหาร (Diet) เรื่่อ� งอาหารการ ละเอีียดบ้้างหยาบบ้้าง การกิินอาหารประเภท
กิินเคยเขีียนไว้้หลายครั้้�งแล้้วในบทความก่่อนๆ กวฬิิงการาหารนี้้�ต้้องกำำ�หนดรู้้�ด้้วยสติิ มิิให้้
ในที่น�่ี้้จ� ะไม่่เน้น้ เรื่อ�่ งอาหารตามหลักั โภชนาศาสตร์์ เกิดิ เบญจกามคุณุ ท่่านเปรีียบเหมืือนสองสามี-ี
(หากท่่านใดสนใจก็็หาอ่่านได้้ในไทยสไมล์์ฉบัับ ภรรยาที่่�ออกเดิินไปสู่่�ทางกัันดารเมื่่�อยัังไม่่ถึึง
ที่่�ผ่่านๆ มา) แต่่จะกล่่าวถึึงอาหารในปุุตตมัังส ที่่�หมาย แต่่อาหารที่่�เตรีียมมาหมดระหว่่างทาง
สููตร พระไตรปิิฎก ฉบัับสยามรััฐ เล่่มที่่� ๑๖ สองสามีี-ภรรยาจึึงจำำ�ใจต้้องฆ่่าลููกรัักเพื่่�อกิิน
กล่่าวถึึงความจำ�ำ เป็น็ ในอาหาร กล่่าวคืือสมัยั หนึ่ง�่ เนื้้�อลููก เพื่่�อให้้การเดิินทางนั้้�นบรรลุุเป้้าหมาย
พระพุุทธเจ้้าประทัับอยู่่� ณ วััดพระเชตวััน เขต การกิินเนื้้�อลููกสุุดที่่�รัักคืือกิินเพื่่�อให้้ชีีวิิตอยู่่�รอด
เมืืองสาวัตั ถีี ได้ต้ รััสแก่่ภิิกษุทุ ั้้�งหลายว่่า อาหาร มิิใช่่กิินเพื่่�อความเอร็็ดอร่่อยหรืือความสนุุก
๔ อย่่าง เพื่อ่� ความดำ�ำ รงอยู่่�ของสััตว์์โลกที่�เ่ กิิดมา เมามััน
แล้ว้ หรืือสภาพที่�่นำำ�มาซึ่่�งผลเป็็นปััจจัยั ค้ำ��ำ จุนุ

49


ในเรื่่�องการกิินอาหารคืือคำำ�ข้้าวนี้้� ขอย้ำ�ำ� หากเรากำำ�หนดรู้้�มโนสััญเจตนาหารได้้ก็็จะ
อีีกครั้�้งว่่าจงกิินเพื่�อ่ อยู่่� มิิใช่่อยู่�เ่ พื่�อ่ กิิน หรืือ สามารถกำ�ำ หนดรู้้�ตัณั หา ๓ คืือ กามตัณั หา
เรากิินเพราะหิิว แต่่อย่่ากิินเพราะอยาก ความอยากในกาม, ภวตััณหา ความอยาก
หากปฏิบิ ัตั ิไิ ด้อ้ ย่า่ งนี้้จ� ะทำ�ำ ให้เ้ รามีีสุขุ ภาพดีี ในภพ และวิิภวตััณหา ความอยากในวิิภพ
ร่่างกายไร้โ้ รคภััยไข้้เจ็็บ ได้ด้ ้ว้ ย

ความจริงิ อาหารของมนุษุ ย์น์ั้้น� มิใิ ช่่มีเี ฉพาะ ในอีีกมุุมมองหนึ่่ง� ก็็คืือ “ความหวััง” ซึ่�ง่ ทาง
สิ่่�งที่่�เรากลืืนกิินเข้้าไปจริิงๆ เท่่านั้้�น ยัังมีี จิิตวิิทยาถืือเป็็นปััจจััยสำำ�คััญอย่่างยิ่ �งที่่�
สิ่่�งอื่่�นที่่�เป็็นอาหารหล่่อเลี้้�ยงชีีวิิตมนุุษย์์ให้้ หล่่อเลี้้�ยงชีีวิิตมนุุษย์์ไว้้ เช่่น คนป่่วยใกล้้
ยืืนยาวหรืือสามารถใช้แ้ ทนอาหารที่ก�่ ินิ ทาง ตายอยากเห็็นลููกที่่�กำำ�ลัังเดิินทางมาหา
ปากได้้ เช่่น ผัสั สาหาร มโนสััญเจตนาหาร ก็็จะยัังไม่่ตายต้้องรอพบลููกก่่อน หรืือคนที่่�
และวิญิ ญาณาหาร (ที่�่จะกล่่าวถึึงต่่อไปนี้้�) อยากเห็น็ ลููกหลานที่ก�่ ำ�ำ ลังั จะเกิดิ หรืืออยาก
๒ ผัสั สาหาร อาหารคืือผัสั สะ ผััสสะหรืือ เห็็นลููกหลานที่่�ใกล้้จะรัับปริิญญา และ
การติิดต่่อก็็เป็็นอาหาร เพราะเป็็นปััจจััยที่่� ความหวัังอย่่างอื่่�นๆ ซึ่่�งความหวัังเหล่่านี้้�
อุดุ หนุนุ หล่่อเลี้้ย� งให้เ้ กิดิ เวทนา เมื่อ�่ อาตนะ จะทำ�ำ ให้ผู้้�นั้น� มีีอายุยุ ืืนยาวนานได้อ้ ีีกหลาย
ภายใน (ตา หูู จมููก ลิ้้น� กาย ใจ) กระทบกับั เดืือนหรืือหลายปีี
อายตนะภายนอก (รููป เสีียง กลิ่่�น รส ๔ วิิญญาณาหาร อาหารคืือวิิญญาณ
โผฏฐััพพะ และธรรมารมณ์์) ทำำ�ให้้เกิิด หมายถึึง ความรู้้�-วิชิ าการต่่างๆ เป็็นอาหาร
สุุขบ้้าง ทุุกข์์บ้้าง อุุเบกขาบ้้าง เช่่น การ คืือเป็็นปััจจััยอุุดหนุุนหล่่อเลี้้�ยงให้้เกิิด
ร่วมหมู่ร�่่วมคณะ การเข้า้ สมาคมที่พ�่ ึึงพอใจ รููป-นาม คนที่ต�่ ้อ้ งการรู้้�นั่่น� รู้�นี่� หรืือต้อ้ งการ
การได้้ดููได้้ฟัังสิ่่�งที่่�เจริิญตาเจริิญใจ หรืือ รู้้�อะไรในแต่่ละวััน เมื่่�อได้้ความรู้้�นั้้�นมา
ได้้ดููหนัังฟัังเพลง แล้้วทำำ�ให้้อิ่ �มเอิิบใจ ก็็เกิิดความอิ่่�มเอิิบใจเหมืือนได้้กิินอาหาร
อิ่ม� อกอิ่่�มใจ มีีความสุุข เป็น็ ต้น้ ทิิพย์์ ตััวอย่่างเช่่น เมื่่�อพระพุุทธเจ้้าตรััสรู้้�
๓ มโนสััญเจตนาหาร อาหารคืือ ได้ใ้ หม่่ๆ พระองค์์มิิได้้เสวยพระกระยาหาร
มโนสััญเจตนา หมายถึึง ”ความจงใจ” อยู่ห�่ ลายวันั แต่่พระองค์ก์ ็ม็ ีชี ีีวิติ อยู่ไ�่ ด้เ้ พราะ
ความจงใจเป็็นอาหาร เพราะเป็็นปััจจััย ความรู้้�ที่ไ�่ ด้จ้ ากการตรัสั รู้้�นั้้น� ประเสริฐิ ยิ่ง� นักั
ให้้เกิิดกรรม คืือการกระทำำ�หรืือทำำ�ให้้เกิิด เป็น็ อาหารที่ย�่ อดเยี่ย�่ ม คืือมีคี วามอิ่่ม� เอิบิ ใจ
ปััจจััยในการทำำ� การพููด การคิิด ที่่�เป็็น อย่่างสููงยิ่ �ง เสมืือนได้้เสวยพระกระยาหาร
ตัวั นำำ�มาซึ่ง�่ ภพ เกิิดปฏิิสนธิิในภพทั้้ง� หลาย เข้้าไปจริิงๆ

50 SO MUCH TO SMILE ABOUT


176

การออกกำำ�ลัังกาย (Exerc- คบคนพาล (ข้้อที่�่ ๑) การคบหาสมาคมกัับคนดีี
cise) คืือการทำำ�กิิจกรรมที่่�ได้้ออกแรงหรืือ (ข้อ้ ที่�่ ๒) ท่่านตรัสั ไว้เ้ ป็น็ ข้อ้ แรกๆ เลย เพราะว่่า
ให้้ร่่างกายได้้เคลื่่�อนไหวจนเหนื่่�อยมีีเหงื่่�อออก การดำำ�เนิินชีีวิิตที่่�จะนำำ�ความสุุขความเจริิญ
ประโยชน์์จากการออกกำำ�ลัังกายคืือ เช่่น รุ่�งเรื่่�องมาให้้นั้้�น จะต้้องไม่่คบหาสมาคมกัับ
ก.ทำำ�ให้้ร่่างกายแข็็งแรง (Strength) กล้า้ มเนื้้�อ คนเลว และในโอกาสเดีียวกัันก็็ต้้องคบหา
มีีกำำ�ลััง, ข.ทำำ�ให้้ร่่างกายมีีความทนทานได้้ดีี สมาคมกับั คนดีีด้ว้ ย ชีีวิิตจึึงจะไม่่ตกต่ำ��ำ
(Endurance) ช่่วยให้ห้ ัวั ใจแข็็งแรง การสููบฉีีด แต่่หากจำำ�เป็็นต้้องร่่วมเดิินทาง ร่่วมงาน หรืือ
เลืือดของหัวั ใจดีีร่่างกายก็จ็ ะได้ร้ ับั ออกซิเิ จนทั่่ว� เข้้าสมาคมใดใดกัับคนไม่่ดีี เราจะต้้องทำำ�ใจ
ทุุกเซลล์์ และทำำ�ให้้ไม่่เหนื่่�อยง่่าย, ค.ทำำ�ให้้ ให้้สููงกว่่าเขา และมีี “เมตตา” ต่่อเขาและต้้อง
ร่างกายเกิดิ ความยึึดหยุ่่น� (Flexibility) เส้น้ เลืือด คิิดว่่าเขาก็็คืือเพื่่�อนทุุกข์์เกิิด แก่่ เจ็็บ ตาย
เส้้นเอ็็น กล้้ามเนื้้�อมีีความยึึดหยุ่่�นเคลื่่�อนไหว ร่วมโลกเดีียวกันั กับั เรา และจง “ให้อ้ ภัยั ” ต่่อเขา
ได้้คล่่องตััว, ง.ทำำ�ให้้การทรงตััวดีี (Balance) อย่่าเครีียดแค้้นชิิงชัังเขา จะช่่วยให้้จิิตใจเรา
การจะลุกุ จะนั่่�ง จะยืืน หรืือแม้แ้ ต่่การเดิินก็็จะ ไม่่เศร้้าหมอง ไม่่ต้้องเป็็นทุุกข์์เมื่่�อจำำ�เป็็นต้้อง
เป็็นไปได้้ดีี ไม่่เสีียหลักั หรืือหกล้ม้ พบปะเจอะเจอกัับคนเหล่่านี้้� หากเราฝึกึ จิติ ใจ
การออกกำำ�ลัังกายมีีหลายรููปแบบ การเดิินไวๆ และทำำ�ได้้อย่่างนี้้� ชีีวิิตเราก็็จะมีีแต่่ความสุุข
การวิ่่�งเยาะ การเต้้นแอร์์โรบิิค การเล่่นกีีฬา สดชื่น�่ เบิกิ บาน จิติ ใจปลอดโปร่่งจากความอึึดอัดั
ประเภทต่่างๆ สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ หรืือ สว. หรืือ และความคับั แค้น้ ใจเหล่่านี้้ไ� ด้้
ผู้�มีโี รคประจำ�ำ ตัวั ก่่อนออกกำ�ำ ลังั กายควรปรึึกษา การปฏิบิ ัตั ิธิ รรม (Meditation) การนั่่ง� สมาธิิจะ
แพทย์์ก่่อน เพื่่�อจะได้้รู้�ว่ าการออกกำำ�ลัังกาย เป็็นสมถะหรืือวิิปััสสนาก็็ตาม ถืือว่่าเป็็นการ
แบบไหนที่่�เหมาะสมกัับสภาพร่่างกายของเรา ปฏิบิ ัตั ิธิ รรมที่ด่� ีีที่�ส่ ุดุ ในพระพุุทธศาสนา เพราะ
และการออกกำำ�ลัังกายนั้้�นควรทำำ�เป็็นประจำำ� นอกจากจิติ ใจจะสุขุ สงบแล้ว้ ยังั เกิดิ สติปิ ัญั ญา
อย่า่ งน้้อยวันั ละ ๓๐ นาทีีขึ้้�นไป จะเป็น็ ตอนเช้า้ รู้�เท่่าทัันความเป็็นจริิงของชีีวิิตด้้วย จะเรีียน
หรืือตอนบ่่ายก็็ได้้ หนังั สืือ หรืือทำ�ำ งานใดใด อยู่ท�่ ี่�่ไหนหรืือทำ�ำ อะไร
การนอนหลัับ (Sleep) การนอน ตามก็็จะประสบกัับความสำำ�เร็็จเป็็นอย่่างดีี
หลับั เป็น็ การพักั ผ่่อนที่ด�่ ีีที่ส�่ ุดุ และควรนอนหลับั เดี๋๋ย� วนี้้ฝ� รั่่ง� เขาสนใจการทำ�ำ สมาธิกิ ันั มาก เพราะ
ให้ไ้ ด้อ้ ย่า่ งน้อ้ ยคืืนละ ๗ ชั่ว� โมง ในผู้้�สููงอายุชุ ่่วง ว่่ามีีประโยชน์์ต่่อชีีวิิตของเขา เราชาวไทยพุุทธ
บ่่ายหรืือหลังั อาหารกลางวันั ควรหลับั หรืืองีีบสักั จึึงไม่่ควรดููดายในเรื่่�องนี้้� ตอนเช้้าหรืือก่่อนเข้า้
๒๐ -๓๐ นาทีี อย่่าให้ม้ ากกว่่านี้้�เดี๋๋�ยวกลางคืืน นอนทุกุ วันั ควรไหว้พ้ ระสวดมนต์์ และนั่่ง� สมาธิิ
จะนอนไม่่หลับั การนอนหลับั จะช่่วยให้ร้่างกาย อย่า่ งน้อ้ ยครั้้�งละ ๑๕ นาทีีก็ย็ ัังดีี ฝึึกปฏิบิ ัตั ิทิ ำ�ำ
จิิตใจ และสมองได้้พัักผ่่อน เมื่�่อตื่่น� ขึ้น� มาจะไม่่ สมาธิิให้้เป็็นประจำำ� แล้้วเพิ่่�มระยะเวลาให้้
อ่่อนเพลีียและมีีความสุุขสดชื่่น� ทั้้ง� กายและใจ นานขึ้�น ชีีวิิตเราจะดีีขึ้้น� ตามลำ�ำ ดับั

การเข้า้ สังั คม (Social) มนุษุ ย์เ์ รา ที่่�กล่่าวมาทั้้�งหมดนี้้� เป็็นเสมืือนยาอัันวิิเศษ
เป็น็ สัตั ว์ส์ ังั คม การเข้า้ สังั คมพบปะบุคุ คลที่ร�ู่้�จัก (ธรรมโอสถ) ที่จ�่ ะทำ�ำ ให้เ้ ราชาว สว.หรืือผู้้�สููงอายุุ
คุ้�นเคย พรรคพวกเพื่่�อนฝููงรวมถึึงญาติิพี่่�น้้อง ทั้้�งหลายและแฟนคลัับของไทยสไมล์์ที่่�อ่่าน
จึึงจำำ�เป็็นต้้องเลืือกคบเลืือกสมาคม ต้้องเลืือก คอลััมน์์นี้้�ด้้วย จะได้้เข้้าใจถึึงเหตุุที่่�ทำำ�ให้้มีีอายุุ
คบหาสมาคมกัับคนดีีมีีศีีลธรรม ในมงคลสููตร ยืืนยาว และนั่่�นก็็คืือเรามีี “ยาอายุวุ ััฒนมงคล”
หรืือมงคล ๓๘ พระพุุทธเจ้้าได้ต้ รัสั ไว้้ว่่า การไม่่ ำจ�ตนมะงีปสา�เับชรีิท่ด หวขีรำัิอ่

51


smile WELLNESS

EATING
IN
COLOR

52 SO MUCH TO SMILE ABOUT


176

คนพัักผ่่อนน้้อยขยัับมาทางนี้้� เรามีีตััวช่่วยให้้สุุขภาพแข็็งแรงขึ้้�นมาฝาก
ทำำ�ง่่าย ทำำ�ได้้ด้้วยการเลืือกรัับประทานอาหารให้้มีีความหลากหลายของสีี
สีีของผัักและผลไม้้มาจากไฟโตนิิวเทรีียนท์์ หรืือ สารพฤกษเคมีี ที่่�เป็็น
สารเคมีีที่่�มีีฤทธิ์์�ทางชีีวภาพ พบเฉพาะในพืืชผััก ทำำ�ให้้ผัักผลไม้้ชนิิดนั้้�นๆ
มีีสีี กลิ่่�นหรืือรสชาติิที่่�เป็็นลัักษณะเฉพาะตััว รวมทั้้�งมีีฤทธิ์์�ต่่อต้้าน
หรืือป้้องกัันโรคบางชนิิดได้้ด้้วย ที่่�สำำ�คััญคืือช่่วยบำำ�รุุงผิิวพรรณ
และทำำ�ให้้เซลไม่่เสื่่�อมสภาพเร็็ว

WORDS กองบรรณาธิิการ PHOTO SHUTTERSTOCK

เมื่่�อเรากิินผัักและผลไม้้หลากหลายชนิิด ในแสงแดด ทำำ�ให้้ผิิวพรรณมีีสุุขภาพดีี แลดูู
ร่่างกายของเราก็็จะได้้รัับความหลากหลาย สดใส ไม่่มีีริ้ว� รอยก่่อนวัยั นอกจากนี้้ย� ังั ช่่วยรักั ษา
ของวิิตามิินแร่่ธาตุุ สารต้้านอนุุมููลอิิสระ สภาพของระบบทางเดิินต่่างๆ อย่่าง ช่่องปาก
ครบถ้้วนตามที่่�ร่่างกายของเราต้้องการ แทนที่่� ทางเดิินอาหาร ทางเดิินหายใจ รวมถึึงทางเดิิน
จะเลืือกกิินเฉพาะผลไม้้ที่่�ชอบที่่�ใช่่ ซึ่่�งร่่างกาย ปััสสาวะให้้เป็็นปกติิ และยัังช่่วยให้้ระบบ
ก็็จะได้้รัับแต่่วิิตามิินและแร่่ธาตุุตััวเดิิมๆ ภููมิิคุ้้�มกัันของร่่างกายทำำ�งานได้้ดีีสุุดๆ อีีกด้้วย
ผัักและผลไม้้ต่่างสีี มีีประโยชน์์ต่่อร่่างกาย แครอท ฟัักทอง
ต่่างกัันไป เช่่น สีีแดง
สีีเขีียว สารไลโคพีีน (lycopene) และเค็็บไซซิินเป็็น
สารคลอโรฟิลิ ล์์ และแร่่ธาตุตุ ่่างๆ เช่่น ซีีแซนทีีน สารต้า้ นอนุมุ ููลอิสิ ระชั้น� ดีี ช่่วยชะลอความเสื่อ�่ ม
ธาตุุเหล็็ก แคลเซีียม และวิิตามิินบีี 2 ช่่วยเพิ่่�ม ของเซลล์ต์ ่่างๆในร่างกายโดยเฉพาะเซลล์ผ์ ิวิ หนังั
พลัังเผาผลาญอาหารกลุ่่�มคาร์์โบไฮเดรต เพิ่่�ม ช่่วยลดปริมิ าณไขมันั ตัวั ร้า้ ยในเลืือดช่่วยป้อ้ งกันั
ภููมิิคุ้้�มกัันโรคและเร่่งกำำ�จััดฤทธิ์์�สารก่่อมะเร็็ง การเกิิดลิ่่�มเลืือด และเพิ่่�มการเผาผลาญไขมััน
บร็็อคโคลีี คะน้้า ผัักชีี บวบ หน่่อไม้้ฝรั่ �ง มะเขืือเทศ พริิกแดง แตงโม กระเจี๊๊�ยบแดง
กุุยช่า่ ย ผัักบุ้้�ง ผัักโขม ผัักปวยเล้้ง แตงกวา บีีทรููท
ผัักกาดหอม ถั่่�วลัันเตา สีีขาว น้ำำ��ตาล
สีีน้ำำ��เงิิน ม่่วง สารอััลลิิซิิน มีีฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระ ลดการ
มีีสารแอนโธไซยานิิน (anthocyanin) ที่่�ชะลอ แบ่่งตััวของเซลล์์มะเร็็งและเนื้้�องอก ช่่วย
ความเสื่่�อมของเซลล์์และดวงตา และช่่วย กระตุ้�นเอนไซม์์ในการทำำ�ลายพิิษ ช่่วยลด
ลดความเสี่่�ยงจากโรคหััวใจ อััมพาต โคเลสเตอรอลในเลืือด และยัับยั้ �งการเจริิญ
หัวั บีที กะหล่ำ��ำ ปลีมี ่ว่ ง หอมแดง ดอกอัญั ชันั เติิบโตของเชื้ �อจุุลิินทรีีย์์
เผืือก มะเขืือม่่วง ฯลฯ กระเทีียม เซเลอรี่� หอมหััวใหญ่่ เห็็ด ขิิง ข่่า
ลููกเดืือย งาขาว

สีีส้้ม เหลืือง อุุดมประโยชน์์ขนาดนี้้� ลองเพิ่่�มสารต้้านอนุุมููล
อุดุ มไปด้ว้ ยสารเบต้า้ แคโรทีีนและฟลาโวนอยส์์ อิิสระและสร้้างระบบภููมิิคุ้้�มกัันให้้แข็็งแรงด้้วย
ช่่วยให้้มองเห็็นในที่่�มืืดได้้ดีี ลดความเสื่่�อม อาหารที่่�อุุดมไปด้้วยสีีสัันจากผัักผลไม้้
ในเซลล์ข์ องลููกตา ลดความเสี่ย�่ งของต้อ้ กระจก ่�สำ�ัญหาเวลแอพพงพกผ่นใหะท้ ีคอีำ่้ัย
ปกป้อ้ งผิวิ จากอันั ตรายของรังั สีีอัลั ตราไวโอเลต

ข้้อมููลจาก กองโภชนาการ กรมอนามััย กระทรวงสาธารณะสุุข 53


smile WELLNESS

PM 2.5

ในที่่�สุุด PM 2.5 ก็็เป็็นส่่วนหนึ่�่งของชีีวิิตประจำำ�วััน
ทั้้�งที่่�เมืืองไทย และในลอนดอน

WORDS กองบรรณาธิกิ าร PHOTO SHUTTERSTOCK

จากเอกสาร PM 2.5 in London: Roadmap to meeting “ลดปริิมาณการเดิินทางบนถนน” แล้้วจะ
World Health Organization guidelines by 2030 เดิินทางอย่่างไร?
มีีตััวเลขหนึ่่�งที่่�น่่าตกใจ คืือ อัังกฤษมีีประชาชนเสีียชีีวิิต
ก่่อนวััยอัันควรจาก PM 2.5 สููงถึึงประมาณ 29,000 คน นายกเทศมนตรีีนครลอนดอนขีีดเส้้นย้ำำ��ชััดในเอกสาร
ต่่อปีี ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นปััญหาที่่�ต้้องแก้้ไขอย่่างเร่่งด่่วน และ PM 2.5 in London ไว้้ว่่า “ต้้องกระตุ้�้นให้้ประชาชนใช้้
การกำ�ำ หนดมาตรฐานคุณุ ภาพอากาศให้ส้ ููงขึ้น� เพื่อ�่ ปกป้อ้ ง การเดิินทางด้้วยวิิธีีการเดิิน ปั่่�นจัักรยาน และ
สุุขภาพของประชาชนได้้ โดยตั้้ง� เป้า้ หมายว่่า พื้้�นที่่� 95% รถโดยสารสาธารณะ”
ของอัังกฤษ ต้้องมีีมาตรฐานคุุณภาพอากาศตามที่่�
องค์์การอนามัยั โลก (WHO) กำำ�หนด ภายในปีี 2573 นโยบายหลัักๆ ที่�น่ ายกเทศมนตรีีนครลอนดอนหยิิบมาใช้้
ในการลดปริิมาณมลพิิษ หรืือ PM 2.5 ที่่�มาจากการ
จากรายงานภายในเอกสาร PM 2.5 in London เมื่่�อ คมนาคมบนท้้องถนน คืือ
เดืือนตุุลาคม 2562 พบว่่า ค่่าเฉลี่่�ยความเข้้มข้้นของ 1.เริ่ม� บังั คับั ใช้้มาตรการ Ultra Low Emission Zone
PM 2.5 ในลอนดอน อยู่ท�่ ี่�่13.3 ไมโครกรัมั ต่่อลููกบาศก์เ์ มตร (ULEZ) หรืือ มาตรการเขตปล่่อยมลภาวะต่ำ�ำ�สุดุ ในเดืือน
(µg/m³) แม้แ้ ต่่ ‘พื้้น� ที่่ส� ีีเหลืือง’ เอง ก็ม็ ีีระดับั ความเข้้มข้น้ เมษายน 2562
ระหว่่าง 10-12 ไมโครกรัมั ต่่อลููกบาศก์์เมตร (µg/m³) 2.ขยายมาตรการ Ultra Low Emission Zone
(ULEZ) หรืือมาตรการเขตปล่่อยมลภาวะต่ำำ��สุุด ไปยััง
แหล่่งที่่�มาของ PM 2.5 ในนครลอนดอน เขตพื้้�นที่่�วงแหวนทางเหนืือและใต้้ (ครอบคลุุม
มาจากไหน? ยานพาหนะทุุกประเภท) ในปีี 2564
3.ปรัับเปลี่่�ยนรถโดยสารสาธารณะเครื่่�องยนต์์
หากแยกสััดส่่วนสารพิิษใน PM 2.5 ของนครลอนดอน ดีีเซลเป็็นไฮบริิด หรืือรถไฟฟ้้า นัับตั้้�งแต่่ปีี 2561
พบว่่าสารพิษิ ที่ม�่ ีีสัดั ส่่วนมากที่ส�่ ุดุ คืือไนโตรเจนไดออกไซด์์ เป็็นต้้นไป ตั้้�งเป้้าอย่่างน้้อยปีี 2580 การปล่่อยไอเสีีย
(NO2) และบ่่อยครั้ง้� PM 2.5 ในลอนดอนก็ม็ าจากมลพิิษ ต้้องเป็น็ ศููนย์์
ข้า้ มเขตแดน หรืือที่เ�่ รีียกว่่า Transboundary 4.ยุุติิการออกใบอนุุญาตแท็็กซี่่�เครื่่�องยนต์์ดีีเซล
นัับตั้้�งแต่ป่ ีี 2561 เป็็นต้้นไป และสนัับสนุนุ ให้้มีีการใช้้
แน่่นอนว่่า การคมนาคมบนท้อ้ งถนนนับั เป็น็ แหล่่งกำ�ำ เนิดิ รถยนต์ไ์ ฟฟ้า้
ส่่วนบุุคคลที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในการก่่อ PM 2.5 ในลอนดอน 5.ลดปริิมาณการจราจร โดยการกระตุ้�นให้้ปรัับ
คิิดเป็็นสััดส่่วนถึึง 30% โดยสััดส่่วน 30% ที่่�ว่่านี้้� ไม่่ได้้ เปลี่่�ยนการเดิินทางหรืือท่่องเที่่�ยวด้้วยรถยนต์์ หัันไปใช้้
มาจากแค่่ไอเสีียรถยนต์์แต่่เพีียงเท่่านั้้�น ยัังมีีการสึึกหรอ การเดินิ ปั่่น� จักั รยาน และใช้ร้ ถโดยสารสาธารณะ ตั้้ง� เป้า้ ปีี
ของถนน การตกตะกอนของอนุุภาค รวมถึึงยางรถยนต์์ 2584 ประชาชนต้้องเดิินทางด้้วยเท้้า จัักรยาน หรืือใช้้
และระบบเบรกสึึกหรอด้ว้ ย และนี่ค�่ ืือที่ม�่ าของ “มาตรการ รถโดยสารสาธารณะ คิดิ เป็น็ สัดั ส่่วน 80% ของการเดินิ ทาง
ลดปริิมาณการเดิินทางบนถนน” ของนายกเทศมนตรีี �้ทันดอคลรใหงมอด
นครลอนดอน

54 SO MUCH TO SMILE ABOUT ข้้อมููลจาก www.thairath.co.th


smile FA M I LY 176

MARI LWYD

ค่ำ�ำ�คืืนหนึ่�่งของเหมัันต์์ฤดูู ความมืืดเข้้าปกคลุุมอย่่างรวดเร็็ว ณ บริิเวณป่่าช้้าที่่�ตั้้�งอยู่่�ไม่่ห่่างจากวิิลเลจ
เสีียงหวีีดหวิิวจากลมผสมกัับความเยืือกเย็็นทำำ�ให้้บรรยากาศชวนให้้ขนแขนสแตนอััพเป็็นยิ่่�งนััก
สิ่่�งหนึ่�่งกำำ�ลัังเคลื่่�อนไหวใต้้พื้้�นดิินชื้้�นแฉะที่่�เคยผ่่านการขุุด ฝััง กลบอยู่่�ตรงนั้้�น แผ่่นดิินกำำ�ลัังแยกออกจากกััน
ทำำ�ให้้ภาพที่่�อยู่่�ตรงหน้้าเริ่่�มจะชััดเจนขึ้้�น หััวกระโหลกสีีขาวๆ ยาวๆ กำำ�ลัังจะโผล่่พ้้นขึ้้�นมาจากพื้้�นดิินนั่่�น!
เพีียงชั่่�วพริิบตา โครงกระดููกสีีขาวที่่�คงจะเคยเป็็นของร่่างม้้าตััวโตอัันเป็็นที่่�รู้�้จัักกัันในนาม
Mari Lwyd (มารีีย์์ ลอยด์์) หรืือ ม้้าโครงกระดููกแห่่งความตาย ก็็กำำ�ลัังวิ่่�งทะยานออกจากหลุุม
มุ่่�งหน้้าเข้้าสู่่�วิิลเลจ.....เพื่่� อกลัับไปหาเจ้้านายของมััน!
นัับเป็็นสััญญาณเตืือนของชาวคริิสต์์ในเวลส์์ว่่า เทศกาลคริิสต์์มาสกำำ�ลัังจะมาถึึงแล้้ว....

WORDS / PHOTO PASSAMON HALL

55


อีีกหนึ่ง�่ ตำ�ำ นานเรื่อ�่ งเล่่าของพิธิ ีีเฉลิมิ ฉลองปีใี หม่่ พอยุุคหลัังๆ ประเพณีีนี้้�ก็็กลายมาเป็็นการ
ในแบบฉบัับของชาวเวลส์์ค่่ะ ซึ่่�งส่่วนตััวหม่่ามี้้� เฉลิิมฉลองขบวนแห่่งม้้าในลัักษณะของ Pub
กุ๊๊�กไก่่มารู้�จักเอาก็็เกืือบจะเข้้าปีีที่่� 8 ในการมา Crawl แทน คืือการตั้้ง� ขบวนรวบรวมคนที่อ�่ ยาก
ใช้้ชีีวิิตอยู่่�ที่่�ประเทศเวลส์์แล้้ว การเฉลิิมฉลอง จะเข้้าร่่วม แล้้วก็็ตีีกลอง ร้้องเพลงภาษาเวลส์์
ปีีใหม่่ ในแบบ Mari Lwyd นั้้�น ในยุุคสมััยก่่อน แวะดื่่�มตามผัับไปเรื่่�อยๆ หมดแก้้วก็็ย้้ายไป
เค้้าก็็จะมีีการทำำ�หััวกระโหลกม้้าขึ้ �นมา แล้้ว ผับั ต่่อไป แค่่วิลิ เลจเล็ก็ ๆ ที่เ�่ ราอยู่ก�่ ็ม็ ีีผับั รวมกันั
ทำ�ำ การตกแต่่ง จากนั้้น� ก็จ็ ะมีีขบวนจููงม้า้ ตีีกลอง ก็็ 8 ผัับเข้้าไปแล้้ว ปีีนี้้�เราได้้อัังเคิ่่�ลร้้อบผู้้�ซึ่่�ง
เป่่าปี่่� สีีไวโอลิิน ร้้องเพลงเป็็นภาษาเวลส์์ มีีความสามารถในการพููดภาษาเวลส์์ได้้มา
หากขบวนม้้า Mari Lwyd ไปหยุุดที่่�บ้้านใด ร่่วมด้้วย ครบทีีมสามทหารเสืือ (แด๊๊ดดี้้�พีีท
แล้้วบ้้านนั้้�นให้้การต้้อนรัับขัับสู้�เป็็นอย่่างดีีจััด อัังเคิ่่�ลร้้อบ และหม่่ามี้้�กุ๊๊�กไก่่) เพื่่�อนกิิน
หาเครื่่�องดื่่�มรองรัับ ก็็จะถืือว่่าบ้้านนั้้�นโชคดีี เพื่่�อนตาย เพื่่�อนเที่่�ยวตั้้�งแต่่สมััยเมื่่�อ 17
ตลอดปีี ปีีที่่�แล้้ว มีีคนแก้้มย้้อยคอยทำำ�หน้้าที่่�ถ่่ายรููปให้้

56 SO MUCH TO SMILE ABOUT


เพราะอายุุยังั ไม่่ถึึง ไม่่ได้ร้ ับั อนุญุ าติใิ ห้้ดื่ม�่ เครื่่อ� งดื่่�มผสมแอลกอฮอล์์
แต่่สามารถเข้้าร่่วมเฉลิิมฉลองด้้วยได้้คนอายุุไม่่ถึึงจึึงไม่่มีีปััญหา
เพราะอ่่านเนื้้อ� เพลงภาษาเวลส์ไ์ ด้้ ที่โ�่ รงเรีียนเค้า้ สอนมา ก็็เลยได้ร้่่วม
นัยอกdywLraMศากรบ�ำม�ุ่สงเต็มทไป้วดรกนี่ั็ืย้ำุ่

57


smile SHORT STORY

โฮมแคร์์คลั่่�ง( PART 2)
WORDS พรทิิพย์์ สาทิิสสะรััต
ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK

ดึึกสงัดั วันั คริิสต์ม์ าส
ตึึก ตึึก ตึึก… เสีียงฝีเี ท้า้ ของชายฉกรรจ์ส์ องคน
“อลัันกัับแดเนีียล” ผู้้�ซึ่่�งติิดอยู่่�ในตึึกกัับซอมบี้้�
นัับสิิบ พวกเขาพยายามหาทางรอด ด้้วยการ
จะหนีีเข้้าห้้องที่่�มีีประตููปิิดมิิดชิิดถึึงระยะทาง
จะไม่่ไกลนักั แต่่มีีพวกซอมบี้้�คอยขวางทางอยู่่�
แบบนี้้� ก่่อนถึึงอาจถููกกััดคอตายได้้ พวกเขา
พยายามสู้้�พวกมันั อย่า่ งสุดุ กำ�ำ ลังั
 
อีีกนิิดเดีียวเท่่านั้้�น เขาเห็็นประตููห้้องอยู่่�ห่่าง
ไม่่กี่ก�่ ้า้ ว แต่่พวกซอมบี้้ก� ลับั ขวางทางเต็ม็ ไปหมด
พวกเขาต่่อสู้้�เพื่�อ่ เอาชีีวิิตรอด ทั้้�งเตะ ทั้้ง� ถีีบ แต่่
พวกซอมบี้้ร� ุมุ เข้า้ มาเป็น็ สิบิ ๆ ตนอย่า่ งไม่่ลดละ
ตอนนี้้ป� ระตููอยู่่�แค่่มืือเอื้�อมเท่่านั้้�น...
“เร็็ว แดเนีียล ทางนี้้�” อลัันร้้องเรีียกเพื่่�อน
ให้้ตามมาติิดๆ แต่่ข้้างหน้้าประตููมีีซอมบี้้�โอลี่่�
ขวางไว้้ ใช่่ โอลี่�ค่ ืือเพื่อ่� นของเขาเอง ที่�ถ่ ููกพวก
ซอมบี้้�กััดและได้้กลายเป็็นซอมบี้้�ไปด้้วย มัันดูู
แข็็งแรงและว่่องไวกว่่าซอมบี้้�ตััวอื่่�นๆ เพราะ
มัันตายตอนที่่�มัันยัังหนุ่่�มๆ ไม่่ใช่่พวกคนแก่่ที่่�
นอนติิดเตีียงตอนกลางวัันแบบตััวอื่่�นๆ อลััน
เห็็นมัันขวางทางไม่่ให้้เข้้าแน่่ๆ เขาจึึงหวด
ไม้้เท้้าที่่�เขาใช้้ต่่อสู้้�กัับพวกซอมบี้้� ไปที่่�หััวของ
มันั อย่า่ งจังั ทำ�ำ ให้ห้ ัวั มันั หักั ลง พับั งอติดิ กับั ไหล่่
เดินิ งงไปมา

58 SO MUCH TO SMILE ABOUT


176

แดเนีียลตามมาถึึงกระโดดถีีบซอมบี้้�โอลี่่�เข้้า “กัันคิิดออกแล้้ว” แดเนีียลโผ่่งขึ้น�
เต็ม็ ๆ จนกระเด็็น ล้้มไปกองกับั พื้้�น “เจ้้านายของอลััน ต้้องลงโทษพวกเราแน่่ๆ
“เจ็็บป่่ะวะ โทษทีีวะเพื่่�อน” ในขณะที่่�อลััน ที่่�คืืนนั้้�นพวกเราพยายามปืืนเข้้ามาที่่�โฮมแคร์์นี่่�
เปิิดประตููแล้้วเข้้าไปก่่อน แดเนีียลกำำ�ลัังเข้้า ตอนกลางคืืน เขากะให้้พวกเรามาโดนซอมบี้้�
ตามมา เขายัังมีีแกใจเป็็นห่่วงเพื่่�อนเก่่าอย่่าง กัดั ตาย จะได้ไ้ ม่่มีใี ครพููดเรื่อ�่ งชายถืือปืนื คืืนนั้้น� ”
โอลี่่� แดเนีียลนึึกขึ้้น� มาได้้
“มัันใช่่เวลาห่่วงว่่าซอมบี้้�จะเจ็็บไหมวะ “ใช่่เลย ถึึงว่่า ใจดีีไม่่ไล่่ออก แต่่ส่่งมาให้้
ปิิดประตููเดี๋๋�ยวนี้้�เลย” อลัันรีีบคว้้าที่่�จัับประตูู เป็็นอาหารของซอมบี้้�แทน โหดชิิบ” อลัันนึึก
หมายจะปิิดให้้สนิิท  เจ็็บใจ ยิ่่�งนึึกถึึงคำ�ำ พููดของหััวหน้้า ที่�่ว่่า
“ผมหวังั ว่่าพรุ่ง� นี้้เ� มื่อ�่ ผมมารับั กะต่่อจากคุณุ
แต่่กลับั มีีมืือนับั สิบิ เกาะประตููไว้้ ไม่่ให้ป้ ิดิ ง่่ายๆ ผมจะได้้เจอคุุณในสภาพปกติินะ” อลัันเลีียน
“เอางี้� กัันจะถีีบมืือพวกมััน ส่่วนนายก็็ดึึง เสีียงของหััวหน้้า
ประตููเข้้ามาเลย” แดเนีียลว่่า แล้้วถีีบๆๆ
จนมืือซากศพนั้้�นค่่อยๆ หลุดุ ไปทีีละมืือสองมืือ “แต่่ตอนนี้้พ� วกเราเสีียโอลี่ไ่� ปแล้้วหนึ่ง่� แล้้ว
ในที่ส�่ ุดุ พวกเขาก็ป็ ิิดประตููได้้ พวกเราจะอยู่ร�่ อดถึึงเช้า้ ไหม” แดเนีียลเริ่ม� กังั วล
“ถึึงสิิ อย่่าลืืมว่่าพวกมัันเปิิดประตููเข้้ามา
แดเนีียลมองไปรอบๆ “นี่่�มัันห้้องซัักผ้้านี่่�น่่า” ไม่่ได้้ พวกเราก็็แค่่แอบอยู่่�ในนี้้� จนกว่่าจะเช้้า
คืือมีีเครื่อ่� งซักั ผ้้า เครื่่อ� งอบผ้า้ เต็ม็ ไปหมด พอแสงตะวัันขึ้�นพวกมัันก็็กลัับไปนอนเป็็นผััก
“ใช่่แล้้ว กัันเคยเข้้ามาห้้องนี้้� ถึึงรู้้�ว่่า ตามเดิมิ เราค่่อยย่่องออกไปแล้ว้ ไปแจ้ง้ ทางการ
มัันไม่่มีีหน้้าต่่าง ที่่�จะให้้พวกมัันพัังเข้้ามาได้้” ให้้มาจัับตััวการเลี้้�ยงซอมบี้้�นี่่�ไปให้้หมด”
แดเนีียลอธิิบาย ทั้้�งสองทรุุดลงนั่่�งกองกัับพื้้�น อลัันแค้้นใจเป็็นยิ่่ง� นักั
อย่่างหมดแรง ในห้้องมีีแค่่แสงไฟสลััวๆ พอ
ให้ม้ องเห็น็ กันั และกันั ได้้  “งึึม งึึม …” เสีียงงึึมงััม ครางอยู่ไ�่ ม่่ไกลจาก
พวกเขานััก
อลัันนึึกย้้อนว่่ามัันเกิิดอะไรขึ้้�นกัับตััวเอง “เสีียงอะไรน่่ะ” แดเนีียลระแวงหนัักมาก
ทำำ�ไมต้้องมาติิดอยู่่�ในสภาพแบบนี้้� เขาแค่่มา อลัันเองก็็หัันไปมองที่�ต่ ้น้ เสีียง
ทำำ�งานที่่�โฮมแคร์์แห่่งนี้้� ทำำ�มาเป็็นเดืือนเพิ่่�งจะ “เฮ้้ย…ซวยแล้้ว” อลัันร้้องเสีียงหลง
รู้�ว่า จริิงๆ แล้้วคนแก่่ที่่�นอนติิดเตีียงที่่�เขาคอย สิ่่�งที่่�สองเห็็นคืือ ซอมบี้้�ตััวหนึ่่�ง มัันอยู่่�ในห้้อง
เฝ้า้ อยู่ท่� ุกุ วััน แท้้จริิงแล้้ว พอตกกลางคืืนพวกนี้้� กัับพวกเขาด้ว้ ย ตััวนี้้ค� งเข้้ามาก่่อนพวกเขา 
จะกลายเป็็นซอมบี้้� ถึึงว่่าทำำ�ไมต้้องให้้เข้้างาน
ตามพระอาทิติ ย์ข์ึ้น� และเลิกิ งานก่่อนพระอาทิติ ย์์ นาทีีนั้้�นเอง เมื่่�อมัันรู้้�ว่่าพวกเขาคืือเนื้้�อสด
ตก ที่่�แท้้พวกเขามีีความลัับซ่่อนอยู่่�นี่่�เอง แต่่ มันั ขยับั ร่างการเร็ว็ ขึ้น� วิ่ง� ตรงจี๋ม� าทางเขาสองคน
ในเมื่่อ� หัวั หน้้ารู้้�อยู่่�แล้้วว่่า ถ้า้ ให้้อลันั มาเข้า้ งาน ทั้้�งอลัันและแดเนีียล พากัันวิ่ �งหนีีไปอีีกทาง
กะกลางคืืนอลันั ต้อ้ งมาเจอซอมบี้้� ทำ�ำ ไมพวกเขา ทั้้�งสามเหมืือนวิ่ �งไล่่จัับวนรอบ โดยมีีเครื่่�อง
ถึึงยังั ส่่งอลันั มา ซักั ผ้้าหลายๆ เครื่่อ� งตั้้ง� อยู่�่ตรงกลาง

59


“ทำ�ำ ไงดีี จะออกไป ไอ้้พวกข้้างนอกก็็รออยู่�่ หัันไปประจััญหน้้ากัับซอมบี้้�คุุณย่่า หมายจะ อลัันไม่่รอคำำ�ตอบ เขาวิ่ �งไปทางซ้้ายทัันทีี
จะวิ่ง� วนแบบนี้้� ทั้้ง� คืืนไม่่ได้น้ ะ” แดเนีียลโวยวาย ตีีหััวมัันให้้กระจุยุ ส่่วนแดเนีียลวิ่ง� ไปทางขวาร้อ้ งแหกปากโวยวาย
“จะให้้ทำำ�ยัังไงละ มัันมีีทางออกทางอื่่�น “นายจะทำ�ำ อะไรน่่ะ” อลันั คว้า้ มืือแดเนีียลไว้้ “พระอาทิติ ย์ค์ รัับ มาเร็็วๆ สิิคร้า้ บบบบบ” 
ไหมล่่ะ” อลัันคิดิ ไม่่ออกจริิงๆ ว่่าจะเอายังั ไง “จะตีีหัวั มันั สิิ นายไม่่เคยดููหนัังเหรอ จะให้้ จากนั้้�นพวกซอมบี้้�แบ่่งเป็็นสองกลุ่่�มวิ่่�งตาม
“คิิดสิิๆ คิิดเดี๋๋�ยวนี้้� หรืือเราจะหนีีออกไป ซอมบี้้�ตาย ต้้องกำำ�จััดมัันที่่�หััว” แดเนีียลเงื้�อ พวกเขาไปติิดๆ พวกมัันไม่่เคยเหนื่่�อย ไม่่มีีล้้า
ทางฝ้า้ เพดานซอมบี้้ม� ันั ปีนี ไม่่ได้ห้ รอก”แดเนีียล มืือขึ้้น� สุุดตััว แต่่อลัันจัับไว้ไ้ ด้้ทััน แต่่อลัันกับั แดเนีียลเริ่�มจะหมดแรง
พยายามเสนอทางออก ในขณะที่พ�่ วกเขายังั คง “ไม่่ได้้ นายจะทำำ�ร้้ายซอมบี้้�พวกนี้้�ไม่่ได้้” “กัันจะไม่่ไหวแล้้วววววว” แดเนีียลร้้องไห้้
วิ่ง� วนรอบเครื่่�องซัักผ้้ากันั รอบที่่ส� ิบิ แล้้ว อลัันร้้องเสีียงหลง ฮืือๆ วิ่�งวนไปมา หัันกลัับไปเห็็นพวกซอมบี้้�ไล่่
“นึึกออกแล้้ว มันั มีีช่่องที่่�พวกแม่่บ้้านส่่งผ้้า “ทำำ�ไมล่่ะ มัันจะฆ่่าพวกเรานะ” แดเนีียล ตามมาจะทันั แล้ว้ จนพวกเขาวิ่ง� มาเจอกันั หันั หลังั
ลงมาห้้องนี้้� เราปีีนหนีีออกไปอีีกห้้องได้้” ไม่่เข้า้ ใจ อลันั แย่ง่ ร่่มมาจากแดเนีียล เอามากันั ชนกััน โดยมีีซอมบี้้�วิ่�งตรงเข้้ามาหาพวกเขาทั้้�ง
อลันั ดีีใจที่�น่ ึึกออก ว่่าแล้้วเขาผลัักผ้า้ ที่�แ่ ม่่บ้้าน ไม่่ให้ซ้ อมบี้้เ� ข้้ามาใกล้้  สองทางพวกเขามองไม่่เห็น็ ทางหนีีอีีกแล้้ว
รีีดกองไว้้เป็็นตั้้�ง ให้้ล้้มลงกัันไม่่ให้้ซอมบี้้�มััน “นายอย่า่ ลืืมสิิ กัันเป็น็ คนดูแู ลคนแก่่พวกนี้้� ไม่่ว่่าพวกเขาจะถีีบจะผลักั พวกมัันเท่่าไร มันั ก็็
ตามพวกเขาทััน ถึึงตอนนี้้�เขาจะเป็็นซอมบี้้� แต่่พรุ่ �งนี้้�พอ ไม่่หยุดุ ที่จ�่ ะเข้า้ มา จนที่ส�่ ุดุ พวกเขาโดนพวกมันั
แล้้วพากันั วิ่ง� ไปช่่องส่่งผ้้า รีีบปีีนมุุดกันั ขึ้น� ชั้�นส พระอาทิติ ย์ข์ึ้น� พวกเขาจะกลับั ไปคนไข้ธ้ รรมดา รุุม อีีกแค่่คืืบจะโดนกััดคออยู่่�ใกล้้ๆ น้ำำ��ลาย
องอย่่างทุุลัักทุุเล ที่่�นอนเป็็นผัักแบบเดิิม” อลัันพยายามอธิิบาย ของมัันหยดติ๋๋�งๆ ใส่่หน้้า นาทีีนั้้�นอลัันรู้้�สึึกผิิด
“เร็ว็ ๆ ออกมา” อลันั ฉุุดแดเนีียลขึ้น� มาจาก ไปวิ่่�งหนีีกันั ไปด้้วย มากที่พ�่ าเพื่อ�่ นมาตาย เขาได้แ้ ต่่ตะโกนเสีียงดังั
ช่่องส่่งผ้้า “ใครสนล่่ะ ว่่ามัันจะกลัับไปนอนเป็็นผััก “แดเนีียล กัันขอโทษๆ ถ้้าชาติิหน้้ามีีจริิง
“เกืือบโดนจับั ได้้ เฉีียดไปนิดิ เดีียว กันั รู้้�สึึกได้้ แต่่ตอนนี้้�เราต้้องเอาตััวรอดก่่อน” แดเนีียล เรากลับั มาเป็น็ เพื่�อ่ นกันั อีีกนะ อลัันสำำ�นึึกผิิด
ถึึงลมพัดั ที่�่ขาไวๆ โอย หััวใจจะวาย” แดเนีียล แทบจะหมดความอดทนกัับความรัักในอาชีีพ “กันั ไม่่ให้อ้ ภัยั โว๊ย๊ ถ้า้ กันั ตายกลายเป็น็ ซอมบี้้�
หายใจไม่่คล่่องท้้อง แต่่แล้ว้ เขาเห็น็ อะไรไหวๆ ของอลันั กัันจะทะเลาะกัับนายทุกุ คืืนเลย” แดเนีียลใกล้้
“เฮ้้ย…ข้้างหลัังนาย” ยัังไม่่ทัันที่่�แดเนีียล “แต่่กัันสน สงสารบรรดาญาติิของพวกเขา ตายแต่่ยัังติิดตลกไม่่เลิิก ตอนนี้้�ฟัันแหลมๆ
จะได้้พััก เขาเห็็นซอมบี้้�อีีกตััวอยู่่�ข้้างหลัังอลััน ถ้้าญาติิมาเยี่่�ยมแล้้วไม่่เจอพ่่อแม่่ของพวกเขา ของพวกมัันกำำ�ลัังจะขย้ำำ��ลงที่่�คอของพวกเขา
เขาวิ่ �งนำำ�หน้้าออกมาก่่อน โดยมีีอลัันวิ่ �งตาม เขาจะรู้้�สึึกอย่่างไร เราฆ่่าคนอื่่�นไม่่ได้้ มััน แล้้ว รู้้�สึึกได้ถ้ ึึงความหนาวเย็็น
มาติดิ ๆ ผิิดกฎหมายและผิิดศีีลธรรม” อลัันอยากให้้ แต่่แล้้วจู่่�ๆ มีีแสงไฟสว่่างจ้้า สว่่างร้้อนวููบ
“จะซวยอะไรขนาดนี้้� หนีีขึ้้น� มาข้้างบน แม่่ง แดเนีียลเข้้าใจ ทำ�ำ ไมทำำ�ร้า้ ยซอมบี้้�ไม่่ได้้ ส่่องมาทางพวกเขาจนแสบตา พวกซอมบี้้�ที่ร่� ุมุ
ยังั มีซี อบบี้้ค� ุณุ ย่า่ วิ่ง� ตามได้อ้ ีีก”ระหว่่างที่ส�่ องคน “กันั จะบ้า้ ตาย งั้น� คืืนนี้้พ� วกเราไม่่ต้อ้ งวิ่ง� หนีี พวกเขาอยู่พ�่ ากันั วิ่ง� หนีีกันั กระจายต่่างพยายาม
พากัันวิ่ �งหลบซอมบี้้�วนไปวนมา ยัังมีีแก่่ใจ กันั แบบนี้้ท� ั้้ง� คืืนเหรอ โน่่น พวกมันั มาอีีกเป็น็ สิบิ หามุุมมืืดให้้พ้้นจากแสงสว่่างนั้้�น ตััวไหน
ชวนกัันคุยุ คราวนี้้�จะวิ่ �งไปทางไหนล่่ะ” แดเนีียลแย่่งร่่ม หลบไม่่ทันั โดนแสงกระทบร่างเกิดิ แผลเหมืือน
“ไม่่ไหวแล้้วนะโว๊ย๊ อีีกกี่่ช�ั่ว� โมงพระอาทิิตย์์ กลัับจากมืือของอลััน เพราะเขารู้�ดีว่ าข้้างหน้้า โดนไฟไหม้้ พุพุ อง มันั รีีบวิ่ง� ไปหลบในความมืืด
จะขึ้น� เนี่ย�่ กันั วิ่ง� ไม่่ไหวแล้ว้ นะ จุกุ ขึ้้น� มาถึึงลิ้้น� ปี่่� จะเกิิดอะไรขึ้้�น โอกาสที่่�รอดจากฝููงซอมบี้้�นัับ อย่่างทุุลัักทุุเล พวกมัันต่่างพากัันร้้องโหยหวน
แล้้ว” แดเนีียลเริ่�มล้้า ระหว่่างนั้้�นเขาเห็็นร่่ม สิิบนั้้�นแทบจะเป็็นศููนย์์ แต่่เขาต้้องสู้�จนนาทีี
อันั ยาววางพิงิ กำ�ำ แพงอยู่�่เขาวิ่ง� ไปหยิบิ มันั ขึ้น� มา สุดุ ท้้าย เพื่�่อยื้้อ� เวลา
“เราต้้องแยกกันั เพื่่�อเบี่ย่� งเบนความสนใจ”

60 SO MUCH TO SMILE ABOUT


176

เสีียงดังั ระงม ยอมให้ค้ นไข้ต้ ้อ้ งเสีียร่่างกายของพวกเขา พวก ต่่อช่่วงกลางวััน ว่่าต้้องดููแลรัักษาอะไรบ้้าง
ช่่วงที่ส�่ องคนยังั งุนุ งงว่่าเกิิดอะไรขึ้้�นนั้้น� มีีมืือๆ คุุณเหมาะที่่�จะเป็็นหน่่อยอารัักขาคนไข้้วีีไอพีี แค่่นั้้น� เอง” แอนดี้้�ส่่งรายงานมาให้้อลันั อ่่าน
หนึ่ง�่ มากระชากคอเสื้้อ� พวกเขาออกมาจากตรง นายเลืือกให้้พวกคุุณได้้ทำำ�งานตำำ�แหน่่งใหม่่ “แค่่นั่่�งดููพวกเขาเป็็นซอมบี้้�เดิินไปเดิินมา
นั้้น� โดยมีแี สงไฟจ้า้ นั้้น� ส่่องตามพวกเขาไปด้ว้ ย คืือดููแลคนไข้้ช่่วงกลางคืืนแบบพวกผม” เขา ทำ�ำ ไมต้อ้ งพกปืืน” อลัันยัังสงสััยไม่่เลิิก
รู้้�สึึกตัวั อีีกทีี อลันั มองไปรอบๆ มันั คืือห้อ้ งๆ หนึ่ง�่ ผายมืือไปทางลููกน้้องของเขาที่่�นั่่�งเฝ้้าหน้้าจอ “บางทีีพวกเขาทะเลาะกันั เอง กัดั กินิ กันั เอง
ที่่�มีีจอทีีวีีเต็็มไปหมด มองเห็็นความเป็็นไป กัันอยู่่� พวกเราต้้องออกไปห้้าม จำำ�เป็็นต้้องมีีอาวุุธไว้้
ภายในตึึกทุกุ ซอกทุกุ มุมุ ทั้้ง� ด้า้ นนอกตัวั ตึึกด้ว้ ย “จะบ้า้ เหรอ ผมไม่่ทำ�ำ งานกับั พวกคนบ้า้ แบบ ป้้องกันั ตััวเอง เอาน่่ะ ผมเชื่อ�่ ว่่าพวกคุุณทำ�ำ ได้้
พอประตููบานใหญ่่ปิิดสนิิท แสงไฟจ้้านั้้�นก็็ พวกคุุณหรอก เอาคนไข้้ที่่�ตายแล้้ว กลายมา ไป เราออกไปช่่วยกันั พาพวกเขากลับั ขึ้น� เตีียง”
ดับั ลง เหลืือแต่่แสงนีีออนในห้อ้ ง เป็น็ ซอมบี้้�มาดูแู ลมันั ผิดิ กฎหมายผิดิ ธรรมชาติิ ตอนนี้้�เช้้าแล้้ว แสงอาทิิตย์์เริ่ �มส่่องสว่่าง
อลัันหัันไปดููว่าใครช่่วยเขา “นี่�ม่ ันั ชายถืือปืนื เมื่่� ผมจะไปบอกรัฐั บาล ให้้มาจััดการบริษิ ััทห่่วยๆ พวกเขาพากัันออกจากห้อ้ ง
อคืืนนั้้�นนี่่�หน่่า” แดเนีียลจำำ�เขาได้้ แหงล่่ะ ของพวกคุุณ” แดเนีียลหายเหนื่่�อย เขาลุุกขึ้้�น “แล้ว้ ร่างของโอลี่�่ เราจะทำ�ำ อย่า่ งไรกับั เขาดีี”
ใครจะจำ�ำ ไม่่ได้้ เครื่อ� งแบบคล้า้ ยทหาร พกอาวุธุ โวยวายเสีียงดััง มองไปที่่�ทีีวีี เห็็นพวกซอมบี้้� อลัันนั่่�งอยู่่�ข้้างๆ ร่่างของโอลี่่�ที่่�ตรงหน้้าอก
ครบมืือแบบนี้้� มีีคนเดีียวเท่่านั้้�น เดิินกันั ยั้้�วเยี้้�ยเต็ม็ ตึึกไปหมด มัันน่่าขนลุกุ นักั กระเพรื่�อมเหมืือนกำำ�ลัังหายใจเบาๆ แต่่เขา
“เก่่งนะ อยู่่�กัันได้้หลายชั่่�วโมง ไม่่เหมืือน “คุณุ รู้้�ไหมว่่าพวกผมได้ค้ ่่าจ้า้ งเท่่าไร”แอนดี้้� รู้�ดีว่า จริิงๆ โอลี่ไ�่ ด้้ตายจากเขาไปแล้้ว
ไอ้้สามคนเมื่่�อปีีที่่�แล้้ว โดนกััดตายตั้้�งแต่่ จ้้องพวกเขา “เราจำำ�เป็็นต้้องกำำ�จััดเขา เพราะเราไม่่มีี
ชั่�วโมงแรก” ชายชุดุ ทหารตบมืือให้้ “เท่่าไรก็็ไม่่ทำ�ำ ” แดเนีียลยัังคงขึึงขังั งบประมาณที่จ�่ ะดูแู ลคนไข้ไ้ ม่่มีญี าติิ คุณุ คงรู้�ว่า
“สามคนไหน คนที่่�ผมเห็็นในรููปที่่�หััวหน้้า “เดืือนละห้้าพัันปอนด์์ มีีที่่�พัักให้้พร้้อม” โฮมแคร์แ์ ห่่งนี้้ม� ีีรายได้ม้ าจากบรรดาญาติขิ อง
เอาให้ด้ ููนะเหรอ” อลันั ถาม  แอนดี้้เ� สนอราคา คนไข้ท้ ี่จ่� ่่ายกันั หนักั โอลี่�่อยู่�ท่ ี่�่นี่ไ�่ ม่่ได้้ ผมเสีียใจ
“เป็็นไงล่่ะ นี่่�ถ้้าไม่่มาวุ่ �นวายกัันคืืนก่่อน “สามพันั ห้า้ พันั ยังั ไงก็ไ็ ม่่เอาเอ๊ะ๊ …”แดเนีียล ด้ว้ ย” สีีหน้้าของเขาสลดลง
คงไม่่โดนกัันแบบนี้้�” เขายิ้�มเยาะ นิ่่�งไปแป๊๊ป “แล้ว้ เราจะบอกญาติขิ องโอลี่ย�่ ังั ไง”แดเนีียล
“แล้้วคุุณมาช่่วยผมทำำ�ไม” อลัันอารมณ์์ “ห้้าพัันปอนด์์เหรอ ต่่อคนต่่อหนึ่่�งเดืือน เริ่ �มกัังวลถึึงคุุกถึึงตาราง
เสีียที่ร�ู่้�ความจริงิ ว่่า ตัวั เองโดนมาเป็น็ เหยื่อ�่ จริงิ ๆ ใช่่ไหม” แดเนีียลเริ่�มเสีียงสููง “ไม่่ต้อ้ งห่่วง ทางเจ้า้ นายจะส่่งเงินิ ให้ญ้ าติิ
ตามที่�ค่ ิิดไว้้ อลัันรู้�ดี เลยว่่าตอนนี้้�แดเนีียลได้้ขายตััวเองไป ของเขาทุุกเดืือน ในนามของเขา ตราบใดที่่�
“เพราะคุุณมีีคุุณสมบััติิที่่�จะได้้อยู่่�ต่่อน่่ะสิิ” แล้ว้ ปกติเิ ขาทำ�ำ งานที่ผ�่ ับั ยังั ไงก็ไ็ ม่่เกินิ พันั ห้า้ ร้อ้ ย ทางโน้น้ ได้ร้ ับั เงิิน ไม่่มีใี ครสนใจหรอก จากนั้้น�
เขายื่�่นมืือให้้ แล้้วแนะนำำ�ตััว ปอนด์ต์ ่่อเดืือน สักั พักั จะบอกว่่าเขาป่่วยและตาย”
“ผมชื่่อ� “แอนดี้้”� เป็็นหััวหน่่วยอารัักขาของ “แล้้วพวกผมต้้องทำำ�อะไรบ้้าง” อลัันถาม
ที่่น� ี่�่ยินิ ดีีต้อ้ นรับั สมาชิกิ ใหม่่” เขายัักคิ้้�วให้้ รายละเอีียดก่่อนตััดสิินใจ แอนดี้้�ยิ้ �มให้้พร้้อมตบบ่่าอลััน เขาหัันไป
“สมาชิกิ ใหม่่ คุณุ หมายความว่่าอะไร” อลันั “ง่ายจะตายดูเู วลาสิิอีีกไม่่กี่น�่ าทีีพระอาทิติ ย์์ สั่่�งลููกน้้อง สิ่่�งที่่�สมาชิิกใหม่่ของหน่่วยอารัักขา
ยัังคงงง ลำำ�ดับั เรื่อ�่ งราวไม่่ได้้ จะขึ้�นแล้้ว เห็็นที่่�หน้้าจอไหม พวกคนไข้้เริ่�ม ได้้เห็น็ ต่่อหน้า้ ก็ค็ ืือ ลููกน้้องของแอนดี้้�ยิงิ ปืืนไป
“นายดููพวกคุุณอยู่่�ในจอตลอดเวลา นาย ล้้มตััวลงนอน กลัับไปเป็็นคุุณปู่่�คุุณย่่าที่่�น่่ารััก ที่่�หััวของโอลี่่�สามนััดซ้้อน แล้้วร่่างไร้้วิิญญาน
พอใจมากที่่�คุุณเลืือกจะยอมเสี่่�ยงชีีวิิต แต่่ไม่่ ตามเดิิม พวกเราก็็แค่่ออกไปอุ้้�มพวกเขากลัับ ของโอลี่�่ ตรงหน้า้ อกของเขาไม่่กระเพื่อ�่ มอีีกเลย
ไปที่่�เตีียง เขีียนรายงานให้้หมอที่่�จะมาดููแล บแ้ลว์ณูรสงา่ยปไกจดขเอ่้ม์

61


Thai Christians in the UK
เครือขา่ ยครสิ เตียนไทยในยูเค

NTC คอื ..?NTC: Network of Thai Christians in the UK หรอื เครอื ข่ายครสิ เตยี นไทยในยูเค จัดตงั้ ขึน้ เพอ่ื เป็ นช่องทางใน

?การตดิ ตอ่ ส่ือสารระหวา่ งพี่น้องครสิ เตยี นไทยในยูเค เพื่อช่วยในการเสรมิ สรา้ งความสัมพันธ์ และหนุนใจซึ่งกนั

นอกจากนี้ยงั ใช้เพ่อื เป็ นศนู ย์กลางในการกระจายข้อมูลขา่ วสารเกีย่ วกบั ครสิ เตยี นไทยในสหราชอาณาจกั ร เป็ นอีก
หน่ึงคอมมิวนิตที้ เี่ ปิ ดรบั คนไทยทุกคน ทัง้ ที่เป็ นครสิ เตียนและไม่ ได้เป็ นครสิ เตียนทีม่ คี วามสนใจอยากรจู้ ักกับ
พระเยซูครสิ ต์ ขอเชิญผ้สู นใจเขา้ รว่ มสามัคคธี รรมกับพวกเราไดท้ กุ ทท่ี ว่ั ประเทศไดค้ ะ่

กลุม่ ต่างๆ 150+
สมาชิก
Carlisle ทัว่ UK!
W. Midlands
Manchester
Barrow
Hemel Hempstead
South Shields
Huntington
Birmingham
Worthing
London

ติดต่อพวกเราได้ท่ี /groups/ThaiChristiansUK

อ. เดวิด โรบนิ สนั อ. แมรี่ โรบนิ สนั คุณณัช
(+44) 07526 548981 (+44) 07784 510553 (+44) 07463 561661
[email protected] [email protected] [email protected]


ADVERTISING

WITH US

CALL
020 8846 9960
079 8561 8228

EMAIL
[email protected]

ร้านอาหาร ภัทรา

รับสมัคร ทีมงานในลอนดอน
ต�ำแหน่งเชฟ และพนกั งานบรกิ าร
: รายได้ตอ่ ปี ตามประสบการณ์ +
Tronc + ทปิ
: มีท่พี กั ใหเ้ ช่าในราคากนั เอง
: พกั รอ้ น 28 วนั ต่อปี
: มีชุดท�ำงานและอาหารให้
: เพน็ ช่ัน
สนใจติดต่อ
หวิว [email protected]
โทร. 07767 227 897

วิิมุุติิไทยแท็็กซี่่� ตดิ ตอ่ รถทอ่ งเทย่ี ว UK
ออฟฟิศเปดิ แล้วที่ไทย
Email [email protected]
หมูบ่ ้านเดอะซมิ โพน่ี
UK 189/1 ถ.นวลจันทร์
ซ.นวมินทร์ 163 แขวงนวลจันทร์
ตดิ ต่อ คณุ วิมุติ เขตบงึ ก่มุ กรุงเทพมหานคร

LTeinle00ID4(w0)i7m7u8t9th8a7i2ta5x6i7

TH

เมืองไทย ตดิ ต่อ

LTEeimnleaคiุIlณDWแwมimว[email protected]


ENJOY
THE TASTES OF
THE ORIENT!

PPaornkanCgurry
INGREDIENTS METHOD

1 cup (250ml) coconut cream Combine coconut cream and milk
1 cup (250ml) coconut milk in a bowl. Pour 1/2 the mixture into
1/3 cup basic Thai red curry paste a wok and cook over high heat for
500g pork fillet, thinly sliced diagonally 6-8 minutes or until oil begins to separate.
2 tablespoons palm sugar Add curry paste and cook for 2 minutes
2 tablespoons fish sauce or until fragrant.
8 kaffir lime leaves, 4 torn, 4 shredded Add pork to wok and stir-fry for 2-4 minutes
1/2 cup Thai basil or until cooked, then add remaining coconut
1 long red or green chilli, thinly sliced mixture and bring to the boil. Stir in sugar,
Steamed rice to serve fish sauce and torn kaffir lime leaves.
Simmer for 2-3 minutes, then add 1/2
the basil leaves. Serve curry scattered
with remaining basil, shredded kaffir lime
leaves and chilli, on top of rice.

ALodnddreosns, 9A Gerrard Street, W1D 5PN New Loon Moon Supermarket
United Kingdom
Oriental & South East Asian Cuisine
Tel. 020 7734 3887 Fax 020 7439 8880


Click to View FlipBook Version
Previous Book
โครงการแผนก
Next Book
March 2020