The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by patcharin sirichote, 2020-03-05 04:31:20

ThaiSmile issue176

ThaiSmile issue176

Keywords: UK living Thailand lifestyle

VOLUME 20 ISSUE 176

FREE COPY

FStilRl EE!

VOLUME 20
ISSUE 176


smile WELCOME

บอกลาหน้า้ หนาว

ก้้าวเข้้าสู่่�ฤดููที่่�มีีชีีวิิตชีีวากัันอีีกครั้้�ง
แม้้ว่่าคราวนี้้�จะมาพร้้อมสารพััดข่่าวที่่�เขย่่าหััวใจกัันมาตั้้�งแต่่ต้้นปีี
ไวรััส ไฟป่่า น้ำำ��แข็็งขั้ �วโลกละลาย เหตุุร้้ายกราดยิิง
และไม่ รู้ �อีีกกี่่�เหตุุการณ์์ที่่�เราจะผ่่านมัันไปด้้วยกััน
เรื่่�องราวตั้้�งแต่่ต้้นปีี 2020 มานี้้�ทำำ�ให้้เราได้้เห็็นสิ่่�งดีีๆ ไม่่น้้อย
เราเห็็นชาวอู่่�ฮั่่�นตะโกนให้้กำำ�ลัังใจกััน
เห็็นคนไทยที่่�เดิินทางกลัับจากพื้้�นที่่�เสี่่�ยงกัักกัันตััวเองอยู่่�บ้้าน
เห็็นการให้้ความร่่วมมืือ การป้้องกััน การบรรเทาความเดืือดร้้อนจากผู้้�ให้้บริิการหลายๆ รููปแบบ
โดยเฉพาะในธุุรกิิจการท่่องเที่่�ยวเดิินทาง
เหนืืออื่่�นใด เราได้้เห็็นบุุคลากรทางการแพทย์์ที่่�ทุ่่�มเทอย่่างมาก
คงจะดีีไม่่น้้อย ถ้้าโลกจะหลอมรวมเป็็นหนึ่่�งด้้วยเพราะมีีศััตรููเดีียวกััน
คืือภััยธรรมชาติิและภััยโรคระบาด
ไม่่มีีเหตุุผลที่่�ต้้องแก่่งแย่่งรบรากัันอีีกต่่อไป
ส่่วนเราๆ ท่่านๆ ก็็มีีหน้้าที่่�ดููแลตััวเอง ครอบครััว คนใกล้้ชิิด
รัับผิิดชอบต่่อสัังคม ช่่วยเหลืือกัันในยามจำำ�เป็็น
อีีกสิ่่�งหนึ่่�งที่่�เราคงต้้องมีีในปีีนี้้� คืือ

รัักษาใจให้้ปกติิ กำำ�ลัังใจ...อย่่าให้้ตก

แล้้วเราจะผ่่านทุุกเรื่่�องราวไปด้้วยกััน
Happy Mother’s day!
กองบรรณาธิิการ


Exclusively distributed by

Tel: 01494 434 953 | Fax: 01494 726 387
Email: [email protected] | Web: www.ascofoods.com


smile CONTENTS

06 SMILE SOCIAL
10 SMILE CALENDAR
12 SMILE CHEF
14 SMILE TASTE
20 SMILE NEW IN TOWN
22 SMILE LIFESTYLE
28 SMILE TRENDS
36 SMILE CURIOUS
40 SMILE THINK
42 SMILE LIFE
44 SMILE STORY
48 SMILE SENIOR
52 SMILE WELLNESS
55 SMILE FAMILY
57 SMILE SHORT STORY

FOUNDER / PRESIDENT Dr. Narisa Chauvidul - AW ดร.นรสิ า เชื้อวดิ ลุ ย์ - AW CONTENT EDITOR Virunan Chiddaycha วริ นุ นั ท์ ชติ เดชะ ASSISTANT
CONTENT EDITOR Kanchanit Tantivanitchkit กนั ตช์ นติ ตนั ตวิ าณชิ กจิ CONTRIBUTORS Pramaha V.Vajiramedhi พระมหาวฒุ ชิ ยั วชริ เมธี Chamnongsri
Hanchanlash คุณหญิงจ�ำนงศรี หาญเจนลักษณ์ Werachai Anuworakarn วีระชยั อนุวรกาญจน์ Manta Maythachatchaval มนั ตา เมธาชัชวาล Kitti Kaewhin
กิติ ติิ แก้ว้ หินิ Sakon Boonyakiet สกล บุณุ ยเกีียรติิ Kitty Vongprasert คิติ ตี้้� โวหาร-วงศ์ป์ ระเสริฐิ Sebastian Holmes เซบาสเตีียน โฮมส์์ Luke Farrell ลุคุ แฟร์เ์ รล
Surasak Laoprom สุรุ ะศักั ดิ์์� เหลาพร Laksawadee Gurney ลักั ษวดีี เกอร์น์ ี่�่ Asst. Prof. Prakasit Chirappapha ผศ.นพ. ประกาศิติ จิริ ัปั ปภา Dr. Patrapa Chadist -
ดร. ภัทั ราภา ชาดิษิ ฐ WRITERS Pornthip Satissarat พรทิพิ ย์์ สาทิสิ สะรัตั Boonsong Chaletorn บุญุ ส่่ง ชเลธร Adisak Phetsong อดิศิ ักั ดิ์์� เพ็ช็ รสงค์์ Passamon Hall
พรรษมนตร์์ ฮอลล์์ MARKETING MANAGER Kadsuda Priyanu เกศสุดุ า ปรัยั นุุ Suphavas Varamali สุภุ วัสั วรมาลีี DIGITAL MARKETING Nat Ketudom
ณัชั เกตุอุ ุดุ ม ART Toommeng S.

OWNER ThaiSmile Media Limited FOLLOW US ON FOR ALL ENQUIRIES PLEASE CONTACT
Building 3, North London Business Park thaismile.com
Oakleigh Road South, London N11 1GN [email protected]
Thaismile Magazine UK +44 (0) 20 3478 3757, +44 (0) 79 8561 8228

Thaismile Magazine is published by ThaiSmile Media Limited. No part of this publication may be copied or distributed without prior written agreement from ThaiSmile Media Limited.


FLYING GOOSE SRIRACHA
THE HEAT IS ON…

World Food Specialists, SOP International Ltd announce exclusive distribution for
Thailand’s favourite Sriracha Chilli Sauce and leading brand, Flying Goose.
Available at many mainstream retailers, Flying Goose and variants delivered 55%
YOY incremental growth and “the heat is on” to grow that further with the launch
of their Vegan Spicy Sriracha Mayo Sauce and others.
Strong brand appeal, launch of Vegan sauces has kept the hype up, you can
practically Sriracha Everything, Sriracha Jacket Potato, Sriracha Tofu,
Sriracha Fish N Chips, Sriracha Mac N Cheese to Sriracha Pizza, the list goes on.
MD David Chattwell, “my family started working with the brand owners, Exotic
Foods over 30 years ago, we are delighted to be awarded exclusive distribution for
this great brand and look forward to growing the business across all our channels.”
Developing authentic brands from around the world has been the DNA for
success for the Chattwell family since the 1930’s when they started Bombay
Emporium (BE International) later sold to HP Foods.
SOP continues the strong ethos, nurturing brands from around the world, from
Flying Goose Sriracha that’s shown significant brand appeal, the brand of choice
for millennials, to Squid Fish Sauce, the secret ingredient for chef ’s, a substitute
for salt with taste or Haldiram’s, India’s No1 Bombay Mix and Snack brand, £430M
sales (India).
With Asian Foods on the rise, whether you fancy Thai, Korean, Vietnamese,
Malaysian, or Chinese, SOP has become the one stop supplier for genuine authentic
brands such as Aujmna Republic, Farmer, Khanum, Koh Kae, Nongshim, OKF,
Vitas and Yeos.
2020 marks a significant phase for SOP as they to move to new purpose-built
headquarters and distribution centre in Harlow.


smile SOCIAL PHOTO KITTI UK

Royal Thai Armed Forces Day
วัันกองทััพไทย

เอกอััครราชทููตพิิษณุุ สุุวรรณะชฎ เป็็นประธานในการจััด
งานเลี้้ย� งรัับรองเนื่�่องในโอกาสวันั กองทััพไทย ณ ห้อ้ งมิิตรา
สมาคม สถานเอกอัคั รราชทููต ณ กรุงุ ลอนดอน โดยมีพี ลตรีี
Neil Sexton ผู้้�อำำ�นวยการกิิจการ Army Engagement and
Communications กระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักั รเป็น็
แขกเกีียรติยิ ศ และมีีสมาชิกิ คณะทููตฝ่า่ ยทหารจากประเทศ
ต่่างๆ ประจำำ�กรุุงลอนดอน ข้้าราชการทหารและแขกชาว
บริิติชิ จากภาคส่่วนต่่างๆ เข้า้ ร่่วมงาน
ในโอกาสนี้้�เอกอััครราชทููตพิิษณุุ และพลตรีี Sexton
และผู้�เข้้าร่่วมงาน ได้้ร่่วมกัันดื่่�มถวายพระพรแด่่พระบาท
สมเด็จ็ พระวชิริ เกล้า้ เจ้า้ อยู่ห�่ ัวั และสมเด็จ็ พระบรมราชาชินิ ีี
นาถเอลิิซาเบธที่่� ๒ รวมทั้้�งเพื่่�อสายสััมพัันธ์์ทวิิภาคีีและ
ด้้านกลาโหมที่่�แน่่นแฟ้้นยิ่ �งขึ้�นระหว่่างราชอาณาจัักรไทย
และสหราชอาณาจักั ร

6 SO MUCH TO SMILE ABOUT


smile SOCIAL PHOTO TSQ PLAYHOUSE

TSQ Playhouse

ไทยสแควร์์กลัับมาอีีกครั้้�งกัับสาขาใหม่่ภายใต้้คอนเซ็็ปต์์
Let’s Play ซึ่่�งทางร้้านได้้เริ่�มจากความอยากสร้้างสถานที่่�
ที่่เ� ป็็นแหล่่ง hangout ใหม่่ๆ รวบรวมความสนุกุ สนานช่่วง
วััยเด็็กของทุุกคน ให้้กัับพี่่�ๆ น้้องๆ ที่่�อยู่่�ในลอนดอนได้้มา
แชร์ป์ ระสบการณ์น์ ี้้ด� ้ว้ ยกันั TSQ Playhouse คราวนี้้� จะพา
คุุ ณ ไ ป สู่ ่ � ดิิ น แ ด น แ ห่่ ง ค ว า มสนุุ กตั้้� ง แ ต่่ท า ง เ ข้ ้ า
ที่่�ให้้ความรู้้�สึึกถึึง magical, fantasy, flamboyant และ
quirky มีีห้้องคาราโอเกะ 2 ห้้อง คืือห้้อง King และห้้อง
Queen เสิริ ์์ฟเมนููอร่่อยหลากหลายและค็อ็ กเทลสุุดเก๋๋

8 SO MUCH TO SMILE ABOUT


smile CALENDAR

UK - TH

Fesbruary-March 2020

CHERRY BLOSSOM
IN LONDON

Greenwich Park & Regent’s Park

March 2020

จุุดแรกที่่�ไม่่ควรพลาด คืือถนนสายหนึ่่�ง
ในกรีีนวิิชพาร์์คใกล้้ๆ กัับสนามคริิกเก็็ต
ที่่�จะเต็็มไปด้้วยต้้นซากุุระตลอดข้้างทาง
ที่่�นำำ�เราไปสู่่�บ้้านพัักสไตล์์จอร์์เจีียนชื่่�อ
Ranger’s House กิ่ง� ก้า้ นที่พ�่ ันั กันั เกิดิ เป็น็
ซุ้้�มทางเดินิ สวยงามราวภาพวาด จุดุ ที่ส�่ อง
คืือรีีเจ้้นส์์พาร์์ค ช่่วงทางเดิินจากทางเข้้า
บนถนนเชสเตอร์์ ภาพของถนนที่่�หุ้้�มด้้วย
ดอกซากุุระสีีขาวน่่าจะทำำ�ให้้ทุุกคนต้้อง
ยกมืือถืือขึ้้�นมาถ่่ายภาพ และถ้้ายัังไม่่
หนำำ�ใจ ลองแวะไปที่่�ทางใต้้สุุดของสวน
เพื่่�อเจอกัับซากุุระสีีชมพููรออยู่่�ทั่่�วทางเดิิน
Enjoy the walk!

‘MARY POPPINS’

Prince Edward Theatre , Soho

Until July 26 2020

ขนครอบครััวไปชมกัันได้้เลย ดิิสนีีย์์เสก
ภาพยนตร์ท์ ี่ห�่ ลายคนหลงรักั ‘Mary Poppins’
ให้้เป็็นละครเพลงที่่�สนุุกและมีีมนต์์ขลััง
ด้้วยสีีสัันสวยแปลกตา เพลงที่่�น่่าจดจำำ�
ภาพที่ต�่ ระการตา รับั รองว่่าคุ้้�มค่่าทุกุ นาทีี
ที่�น่ ั่่�งชม

PRINCESS SIRINDHORN ASTROPARK

Siam Country Club, Pattaya, Thailand

มาเรีียนรู้�เรื่อ�่ งราวว่่าด้ว้ ยศาสตร์แ์ ห่่งดวงดาวที่�่ ‘อุทุ ยานดาราศาสตร์ส์ ิริ ินิ ธร เชีียงใหม่่’ แหล่่งเรีียนรู้�
ดาราศาสตร์ค์ รบเครื่อ�่ งครบวงจรและใหญ่่ที่ส�่ ุดุ ในประเทศไทยบนพื้้น� ที่ก�่ ว่่า54ไร่ในอำ�ำ เภอแม่่ริมิ
จังั หวัดั เชีียงใหม่่ เปิดิ ให้เ้ ข้า้ ไปสังั เกตความเป็น็ ไปของดวงดาว ผ่า่ นกิจิ กรรมต่่างๆ ภายในอุทุ ยาน
ทั้้ง� หอดููดาวแบบสะท้อ้ นแสง พิพิ ิธิ ภัณั ฑ์ด์ าราศาสตร์์ และท้อ้ งฟ้า้ จำ�ำ ลอง narit.or.th


smile CHEF

SMOKED SALMON
LAKSA

WITH SOFT BOILED EGG

Easy

RECIPE

12 SO MUCH TO SMILE ABOUT


176

SEBBY HOLMES
Head Chef,
Farang London

faranglondon.co.uk

Smoked
Salmon

-MENU-

The laksa is originally from Indonesia, it is widely accepted to be a result
of the mixing of cultures and cooking practices within Chinese coastal
settlements. Nonetheless it has since continued a constant rise in worldwide
popularity having variations from Malaysia, Singapore and most importantly
for me southern Thailand. The dish offers characteristics of a curry and
a soup making it ideal to eat with noodles as to soak up all the delicious
curry juices.

SEBBY HOLMES

SERVES 3 GF In a medium sauce pan heat the oil. minutes until the paste goes darker still
300g red curry paste (recipe on page?) When sizzling hot add the red curry due to the sugar caramelising. Next
1 tablespoon mild curry powder paste and the mild curry powder and the de-glaze the pan by adding the fish sauce
10g dried shrimp, flossed in a spice flossed shrimp and continue to fry whilst and the fish stock and then bring back to
grinder or in a pestle and mortar moving and scraping regularly to ensure the boil. Once boiling add the coconut
2 medium whole eggs that it does not stick. Cook this for cream and bring to a simmer, check
1 tablespoon brown soft sugar around 8-10 minutes until all the seasoning as you may wish for a little more
2 tablespoons fish sauce ingredients come together and the paste sugar or fish sauce to taste.
400ml coconut cream looks a little darker. Lastly drop the smoked salmon into the
200ml fish stock Meanwhile soft boil and peel your eggs, curry and serve in a bowl with the cooked
400g smoked salmon fillets roughly an average sized egg takes 5 minutes noodles. Pour the hot curry over the
chopped into bite sized pieces cooking time on a rolling boil to soft boil. noodles to heat them. Garnish with a
2g fresh coriander, picked and washed I always cook mine in salted water and sprinkle of coriander, pickled mustard
3 tablespoons, toasted peanuts lightly then remove from the boiling hot water greens the soft boiled egg ripped in half
crushed in a pestle and mortar into ice cold water with a splash of olive and dribbling into the curry and a cheek of
300g, thin vermicelli noodles, oil. If you then peel the eggs in the water lime to squeeze over for freshness.
blanched in boiling water and the oil gets between the shell and the flesh
refreshed in cold water to soften. making them easy to peel. Once peeled
20g, chopped pickled mustard greens leave these aside at room temperature.
(this can be found in most supermarkets
in prepackaged bags, chop them into At this point add the sugar into the paste
smaller pieces. (optional) and continue to cook for a further few
1 large lime chopped into 3 cheeks
100ml vegetable oil

See you next time,

EAT WELL

13


smile TASTE

เรื่่�องของ

ความรััก (รัักษ์์)

สวััสดีีท่่านผู้�อ้ ่่านที่่ร� ััก ฉบัับนี้้ม� ากัับความหวานจนมดเกาะคอลััมน์เ์ ป็น็ พวง
ต้้อนรับั เทศกาลแห่่งความรััก แถมปีนี ี้้ไ� ม่่ธรรมดา ฝรั่่�งเค้้าเรีียกว่่า Leap Year

แปลตรงตััวคืือปีกี ้้าวกระโดด เพราะปีนี ี้้�เดืือนเมษายนมีี 29 วััน
ชาวไอริิชเค้้ามีปี ระเพณีีผู้�้หญิงิ ขอผู้�้ชายแต่่งงานได้้ภายในวัันนี้้ว� ันั เดียี วเท่่านั้้�น
ส่ว่ นสาวไทยในยููเคถ้้าไม่่อยากรอแฟนมาขอเราก็ข็ อก่อ่ นเลยทะลุุทุุกกรอบประเพณีี

ใครขอไม่ท่ ัันปีนี ี้้ก� ็ร็ อไปอีกี 4 ปีกี ็็แล้้วกันั นะจ๊๊ะ ฮิ้้�วววว์์

WORDS / PHOTO CHEF KITTY VONGPRASERT
ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK

14 SO MUCH TO SMILE ABOUT


176

โปรยหััวข้้อมาเสีียขนาดนี้้� ท่่านผู้้�อ่่านอย่่าเพิ่่�ง จะค่่อยๆ เล่่าให้ฟ้ ังั ถึึงชีวี ประวัตั ิคิ รููดุงุ ท่่านนี้้�ให้ฟ้ ััง
งงงวย ตอนนี้้�ท่่านกำำ�ลัังอ่่านคอลััมน์์อาหารไทย “สููตรอาหารที่่�จะนำำ�มาแชร์์วัันนี้้�ก็็เป็็นสููตร
และดิิฉัันยัังไม่่ได้้ผัันตััวไปเขีียนนิิยายรัักอย่่าง ที่่�เรีียนมาจากครููดุุงค่่ะ นุ้้�ยรู้้�จัักครููในเฟสบุุค
แน่่นอน ฮ่่าๆๆ แต่่เพื่อ�่ ให้เ้ ข้า้ กับั ธีีมวันั แห่่งความรักั พอได้้กลัับไทยก็็เลยขอไปเรีียนกัับครููที่่�บ้้าน
ดิิฉัันก็็จะต้้องค้้นหาเรื่�องราวที่่�ครบรส มีีทั้�ง สามเสน ครููดุงุ เปิิดสอนที่�่บ้้านเลยค่่ะ นุ้้�ยไปเรีียน
ความหวาน ความมัันและความเผ็็ดมาฝากกััน อยู่่�หลายสููตรมาก แต่่ที่่�ภููมิิใจนำำ�เสนอก็็จะเป็็น
ในฉบับั นี้้� เพราะขึ้�นชื่่�อว่่าเป็็นอาหารแล้้วคงไม่่ได้้ ห่่อหมกปลาช่่อนนี่่�แหละค่่ะ เครื่�องแกงตำำ�เอง
มีีรสเดีียวโดดๆ หรอก จริงิ มั้้�ย กระทงใบตองนุ้้�ยก็็เตรีียมผึ่่�งใบตองไว้้ให้้สลบ
เดืือนนี้้ด� ิฉิ ันั มีโี อกาสได้ส้ ัมั ภาษณ์เ์ ชฟเล็ก็ พริกิ ขี้้ห� นูู ตั้้�งแต่่เมื่่�อวานนะคะ มัันเป็็นเทคนิิคเพื่่�อจะได้้
ที่เ�่ ป็น็ รุ่น� น้อ้ งที่ร�ู่้�จักั กันั มานาน นางเพิ่่ง� กลับั มาจาก เย็็บง่่ายๆ” นุ้้�ยเล่่าให้้ฟัังพร้้อมหั่่�นปลา BASA
การเรีียนอาหารไทยเพิ่่�มเติิมจากปรมาจารย์์ เป็็นปลาเนื้้�อขาวจากเวีียดนามที่่�มีีรสสััมผััส
อาหารไทย อาจารย์์ดุุง หรืือ ครููดุุง ซึ่่�งเดี๋๋�ยวดิิฉััน เหมืือนปลากราย ปลาอิินทรีีย์์บ้้านเรา สามารถ
หาซื้�อได้้ง่่ายตามซุปุ เปอร์ม์ าร์เ์ ก็็ตทั่่ว� ไป

15


“นุ้้�ยรักั อาหารไทยมาก ใครมาจ้า้ งให้ไ้ ปทำำ� เชฟนุ้ย�้ จุไุ รรัตั น์์ สุยุ ะลังั กา จบพยาบาลรามา อีีเมล์์ให้้ลููกค้้าต่่างชาติิตอนหลัังๆ คุุยกัันบ่่อย
อาหารไทยที่่�ต้้องมาเปลี่่�ยนสููตรดั้้�งเดิิม นุ้้�ยจะ ทำำ�อาชีีพตามที่่�เรีียนมาอยู่่�สัักพัักก็็ไปทำำ�งาน เลยสนิิทกััน คุุยกัันอยู่่�นานเหมืือนกัันแหละ
ไม่่รัับงานนั้้�นเลยนะคะ คืือนุ้้�ยไม่่สามารถฝืืน เป็็นผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการบริิษััทประกัันฝ่่ายสุุขภาพ เจสัันก็็เลยชวนมาเที่่�ยวอัังกฤษ” (ยิ้ �ม) เล่่ามา
ตััวเองได้้” โห อุุดมการณ์์แน่่วแน่่มาก อ่่านมา แห่่งหนึ่่�ง และตั้้�งเป้้าหมายว่่าทำำ�งานครบ 5 ปีี ถึึงตอนนี้้เ� ชฟหั่่�นเครื่่อ� งแกงเสร็็จพอดีี
ถึึงตรงนี้้�ดิิฉัันเชื่่�อว่่าท่่านผู้้�อ่่านคงอยากจะรู้้�จััก จะได้้นำำ�เงิิน Pension ไปเรีียนปริิญญาโทที่่� “ครููดุงุ ให้ป้ ั่่น� ในเครื่อ�่ งได้แ้ ล้ว้ ค่่อยมา ตำ�ำ ต่่อ
กัับเชฟกัันแล้ว้ ใช่่ไหม ออสเตรเลีีย ระหว่่างที่่�เราคุุยกัันไปเชฟก็็หั่่�น เพื่อ�่ ให้น้ ้ำ�ำ� มันั หอมระเหยออกจากสมุนุ ไพรต่่างๆ
เจ้้าตััวบอกว่่าไม่่อยากให้้เรีียกว่่า ‘เชฟ’ แต่่ เครื่อ�่ งเคราสำำ�หรัับตำ�ำ เครื่่�องแกงไปพลางๆ แต่่นุ้้�ยว่่าเราอยู่่�ต่่างประเทศอ่่ะเนอะ ไม่่ใช่่ว่่า
อยากให้้เรีียกว่่าเป็็นพยาบาลก้้นครััวมากกว่่า “ยัังทำำ�งานไม่่ครบ 5 ปีีเลยอ่่ะพี่่�คิิดตี้้� บุุพเพ บ้า้ นทุกุ คนจะมีคี รก บางคนเค้า้ ก็ไ็ ม่่ได้ท้ ำ�ำ อาหาร
แต่่เนื่่�องจากคอลััมน์์นี้้�เป็็นของดิิฉััน ฉะนั้้�น ก็็อาละวาด นุ้้�ยได้้มาเจอเจสััน (สามีี) เพราะ บ่่อยขนาดนั้้�น ใช้้เครื่่�องปั่่�นอย่่างเดีียวก็็น่่าจะ
ผู้ �เขีียนก็็จะตามใจตนและเรีียกเชฟนุ้้�ยว่่า เพื่อ�่ นที่ท�่ ำ�ำ งานแนะนำ�ำ ให้รู้้�จักกันั ตอนแรกกะว่่า อนุโุ ลมกันั ได้”้ ดิฉิ ันั พยักั หน้า้ เห็น็ ด้ว้ ย โดยส่่วนตัวั
‘เชฟ’ แล้ว้ กันั อิๆิ จะให้้เอาไว้้ถามภาษาอัังกฤษเวลาจะต้้องส่่ง ดิฉิ ันั เองบางทีีถ้า้ ต้อ้ งทำ�ำ ปริมิ าณเยอะก็แ็ อบปั่่น�
ในเครื่�องบ่่อยไป แฮ่่ะๆ ก็็ยัังไม่่อยากเป็็นสาว
กล้า้ มโตนี่เ�่ น้อ้ ฮ่่าๆๆ เสีียงตำ�ำ เครื่อ� งแกงโป้ก้ เป้ก้
ดังั ไปจนถึึงข้้างบ้้าน (ดิิฉันั เดาเอา)

นุ้�้ยรักั อาหารไทยมาก เชฟนุ้้�ยมาอยู่่�อัังกฤษเรีียนภาษาเตรีียมสอบ
ใครมาจ้า้ งให้้ไปทำำ�อาหารไทย IELTS เพื่่�อที่่�จะเข้้าเรีียนต่่อมหาวิิทยาลััย
ที่่�ต้้องมาเปลี่่ย� นสููตรดั้�ง้ เดิมิ เหมืือนนัักเรีียนไทยหลายๆ คน ตอนแรกสมัคั ร
เรีียน MBA ไว้้ สอบ IELTS ผ่า่ นแล้ว้ ในระหว่่าง
นุ้ย้� จะไม่่รัับงานนั้้น� เลย ที่่�รอเรีียนมหาวิิทยาลััย ก็็ไปทำำ�งานในครััว
ร้้านอาหารฝรั่่�งโดยเริ่ �มจากการล้้างจานก่่อน
จนมาวัันหนึ่่�งพ่่อครััวป่่วยที่่�ร้้านก็็เลยให้้ลองมา
ทำำ�อาหาร แล้้วที่่�นี่่�แหละที่่�ทำำ�ให้้เชฟรู้้�ตััวว่่า
หลงรัักการทำำ�อาหารแบบถอนตััวไม่่ขึ้้�น เลย
กลัับมานั่่�งคิิดว่่าควรจะเรีียน MBA ดีี หรืือว่่า
จะไปเรีียนทำำ�อาหารแบบจริิงจัังเลยดีีมั้้�ย แต่่
สุุดท้้ายก็็รู้้�ว่่าจะทำำ�อะไรไปเพื่่�ออะไร เลย
ตััดสิินใจลงเรีียนคอร์์ส Diploma ที่่� Leiths
School of Food and Wine พอเรีียนจบปุ๊๊�ป
ก็ไ็ ด้้เป็็นเชฟ Fine Dining

ทำำ�งานในครััว VIP ในสนามแข่่งม้้าชั้น� นำำ�เช่่น
Royal Ascot และเป็็น private chef
ให้ก้ ับั ครอบครัวั นัักธุรุ กิิจในลอนดอนในย่า่ น
H​ igh Street Kensington​

ถึึงแม้้ว่่าเชฟจะทำำ�อาหารยุุโรปในอีีเวนท์์และ
โรงแรมต่่างๆ แต่่ก็็ยัังรัักอาหารไทยเป็็น
อัันดัับหนึ่่�ง สไตล์์การทำำ�อาหารของเชฟนุ้้�ย
ก็็จะเป็็นแบบสากลแต่่คงความเป็็นไทยไว้้
100% และที่่�สำำ�คััญยัังไม่่หยุุดหาความรู้้�
เพิ่่�มเติิม นี่่�เองเป็็นเหตุุให้้เชฟนุ้้�ยเสาะหา
ครููอาหารไทยจนได้้รู้�จักกัับครููดุุง หรืือ ครููผดุุง
แก้ว้ วิิชิิต ซึ่�ง่ เติบิ โตมากับั ครอบครัวั ที่่�ทำ�ำ อาหาร
ไทยและขนมไทยแบบโบราณ โดยสููตรต่่างๆ

16 SO MUCH TO SMILE ABOUT


176

ที่่�ครููสอนที่่�บ้้านสามเสน (ใกล้้สถานีีรถไฟ)
ถ่่ายทอดมาจากคุุณยายเก็็บและคุุณแม่่ศิิริิ
แก้ว้ วิชิ ิติ ตำ�ำ รับั ประจำ�ำ บ้า้ นที่ใ�่ ช้ว้ ัตั ถุดุ ิบิ พื้้น� บ้า้ น
ของไทย แต่่ขั้้�นตอนการปรุุงซัับซ้้อนเพื่่�อให้้ได้้
รสชาติิที่แ่� ท้จ้ ริิงของวัตั ถุดุ ิบิ นั้้น� ออกมา

“ครููบอกว่่าปััจจุุบัันนี้้�การปรุงุ อาหารได้้ขาด วัันนี้้�จบคอลััมน์์กัันสวยๆ กัับความรัักษ์์ และ
เสน่่ห์์ เพราะเราไปหลงทางกัับการใช้้ซอส ความรัักในหลายรููปแบบ รัักษ์์ของการอนุุรัักษ์์
ปรุุงรสที่่�ถููกผสมด้้วยสารเคมีี จนทำำ�ให้้คน อาหารไทย รัักของเพื่�อ่ น รักั ของการให้้ สุุขสัันต์์
รุ่ �นใหม่่รัับรู้้�การทำำ�แบบผิิดๆ” เชฟเล่่าให้้ฟััง วัันแห่่งความรักั สำำ�หรัับท่่านผู้�อ่านด้้วยค่่ะ
พร้อ้ มกับั ตัักห่่อหมกใส่่กระทงใบตองไปด้้วย ใครอยากตามไปเรีียนทำำ�อาหารกัับครููผดุุง
“นุ้้�ยประทับั ใจกับั การรักั ษาขั้น� ตอนการปรุงุ ก็ไ็ ปติดิ ตามได้ใ้ น FB เพจ Padung Kaewvichit
อาหารแบบโบราณของครู สมัยั คุณุ แม่่คุณุ ยาย ส่่วนใครอยากเรีียนทำ�ำ อาหารกับั เชฟนุ้้�ยก็ไ็ ปดูทู ี่�่
ใช้้เตาถ่่านกัับกระทะทองเหลืือง แต่่ตอนนี้้�ครูู www.cookingwiththai.co.uk รีีบไปเรีียนก่่อน
ก็็ได้้มีีการประยุุกต์์ให้้เข้้ากัับยุุคสมััยบ้้าง เช่่น เชฟกลัับเมืืองไทยถาวรปีีนี้้�แล้้ว ใครไม่่ทััน
ตอนนี้้�ก็็มาใช้้เตาแก๊๊ส และกระทะเหล็็กแทน อัังกฤษก็ต็ ามไปเรีียนที่่�ชะอำำ�กัันได้้เลย
ที่่น� ุ้้�ยเคารพมากคืือจิิตวิญิ ญาณของการเป็็นครูู สััมภาษณ์เ์ สร็็จพร้้อมๆ กัับที่�ห่ ่่อหมกนึ่ง�่ สุกุ พอดีี
ที่่�เป็็นผู้�ให้้ ทุุกอย่่างทุุกขั้้�นตอนและเกร็็ดเล็็ก อยากให้้หน้้ากระดาษนี้้�มีีกลิ่่�น ห่่อหมกหอม
เกร็ด็ น้้อยที่่�เกี่�ย่ วกับั อาหารไทย ครููก็ส็ อนหมด” เครื่อ�่ งแกงและใบโหระพา อย่า่ รอช้า้ ตักั ข้า้ วสวย
วัันนี้้�มีีความสุุขมากที่่�ได้้มาใช้้เวลากัับเพื่่�อน ร้้อนๆ มานั่่ง� ล้้อมวงกันั เลยจ้า้
ได้้ทำำ�สิ่่ง� ที่�่เราทั้้ง� สองคนรัักที่�ส่ ำ�ำ คััญได้้เรีียนสููตร
อาหารที่เ่� พื่่�อนข้า้ มน้ำ�ำ�ข้า้ มทะเลไปเรีียนมาด้ว้ ย
ท้า้ ยที่ส�่ ุดุ คอลัมั น์ว์ ันั นี้้จ� ะเกิดิ ขึ้้น� ไม่่ได้เ้ ลย ถ้า้ เรา
ไม่่มีใี ครหลายๆ คนในโลกใบนี้้ท� ี่ม�่ ีหี ัวั ใจของผู้�ให้้
ดิิฉัันเชื่่�อว่่าพลัังงานในโลกนี้้�ไม่่เคยสููญหายไป
ถ้้าเราให้้ด้้วยหััวใจที่่�มีีแต่่ความหวัังดีี ไม่่หวััง
สิ่่ง� ตอบแทน เราก็จ็ ะได้ร้ ับั พลังั งานแห่่งความสุขุ
ความหวัังดีีนั้้�นกลัับมาแน่่นอน

17


ห่่อหมก น้ำ�ำ�พริิกแกง ส่่วนผสมห่่อหมก
ปลาช่่อน
พริิกแห้้งเม็็ดใหญ่่ 5 เม็็ด เนื้้อ� ปลาช่่อน 1 กิิโลกรััม (ใช้ป้ ลา BASA ได้้)
(พริกิ บางช้า้ ง ถ้า้ ต้อ้ งการเผ็ด็ เพิ่่ม� พริกิ ขี้้ห� นููแห้ง้ ได้)้ เครื่อ�่ งแกง 1/2 ถ้ว้ ยหรืือมากกว่่าก็ไ็ ด้้
ข่่าซอย 2 ช้้อนชา กะทิิหางและหััวรวมกััน 3 ถ้ว้ ย
ตะไคร้ซ้ อย 2 ต้้น แป้ง้ ข้า้ วจ้า้ ว 2ช้อ้ นโต๊ะ๊ (ถ้า้ ชอบห่่อหมกเนื้้อ� แน่่น)
หอมแดง 5 หััว ไข่่ไก่่ 2 ฟอง
กระเทีียมไทย 10 กลีีบ น้ำำ�� ปลา น้ำำ�� ตาลทราย ใช้ป้ รุงุ รส
ผิวิ มะกรููดฝอย 1/2 ช้อ้ นชา ผักั กาดขาวหั่่น� ฝอย ลวกน้ำ��ำ บีีบน้ำ��ำ ออกให้้หมด
เกลืือ 1 ช้้อนชา ใบโหระพา
กะปิิ 1 ช้อ้ นชา ใบมะกรููดซอย
รากผักั ชีี 1 ช้อ้ นชา พริกิ ชี้้ฟ� ้า้ แดงหั่่�นเป็็นเส้้นฝอย
พริกิ ไทย 5 เม็็ด

18 SO MUCH TO SMILE ABOUT


176

วิิธีีทำำ�
• เตรีียมทำำ�กระทงใบตอง (หรืือจะเอาใส่่ • ปรุงุ รสด้ว้ ย น้ำ��ำ ปลา น้ำ��ำ ตาลทราย รสชาติิ
ถ้ว้ ยกระเบื้้�อง) ตามใจชอบ วิธิ ีีชิมิ ตักั ส่่วนผสมนิดิ หน่่อยทำ�ำ ให้้
• ลวกผัักกาดขาว และใบโหระพา พัักไว้้ สุกุ โดยการเอาไปใส่่กระทะตั้้ง� ไฟพอสุกุ แล้ว้ ชิมิ
• นำ�ำ กะทิใิ ส่่ในกะละมังั หรืือใส่่หม้อ้ แล้ว้ ใส่่ • ใส่่ใบมะกรููดซอยลงไปแล้้วคนให้ท้ ั่่�ว
พริิกแกงที่่�ตำำ�ละเอีียดลงไป เติิมแป้้งข้้าวจ้้าว • เตรีียมผักั กาดขาวโหระพาใส่่กระทงหรืือ
คนจนเข้้ากัันดีี ถ้้วยแล้้วตัักเนื้้�อปลาและส่่วนผสมใส่่ลงไปใน
• ใส่่เนื้้�อปลาที่่�ล้้างสะอาดและผึ่่�งไว้้ลงใน กระทง หรืือถ้้วยชาม แล้้วนำำ�ไปนึ่ง่� ในน้ำ��ำ เดืือด
หม้อ้ น้ำ��ำ กะทิผิ สมเครื่อ�่ งแกง คนส่่วนผสม ต้อ้ ง ประมาณ 15 - 20 นาทีี
คนให้้ในทิิศทางเดีียวกัันเสมอจนส่่วนผสม • ทำ�ำ กะทิสิ ำ�ำ หรับั หยอดหน้า้ โดยเอาหัวั กะทิิ
เริ่ม� ข้้นขึ้น� สังั เกตเนื้้�อปลาจะแข็ง็ ขึ้น� และแป้้งข้า้ วจ้า้ ว 1 ช้อ้ นโต๊ะ๊ ผสมจนเข้า้ กัันดีี
• ตอกไข่่ไก่่ใส่่ลงในส่่วนผสมแล้้วคน แล้้วนำำ�ไปหยอดบนหน้้ากระทงห่่อหมก โรย
ต่่อไปเรื่่�อยๆ อีีกประมาณ 10-15 นาทีี จน ้ี�นฟฝชกิรดะวยรมบใลแงู่ดาัหดพอิ้ย
ส่่วนผสมเหนีียวข้น้

Sugar & Sunshine

www.sugarandspice15.com

For those of you who would like to entertain but don’t want to cook (or are unable to for whatever reason!), you could
let me do the job for you! Alternatively why not book into one of my cooking classes. Simply check out my website
at www.sugarandspice15.com for all your bespoke catering service needs.
You can also follow me on Instagram: @sugar_and_sunshine | @chefscanteen | @15sugarspice15 for my foodie foot-
age and everything else!

19


smile NEW IN TOWN

20 SO MUCH TO SMILE ABOUT


176

TWNE

Thai Women Network
in Europe

การใช้้ชีีวิิตในต่่างแดนไม่ใ่ ช่่เรื่่�องง่่าย
โดยเฉพาะการย้้ายมาอยู่่�เมืืองใหญ่อ่ ย่า่ งมหานครลอนดอน

WORDS OUN SIRICHOTE
PHOTOS KUMPOL KITTIPHOTWILAI

แต่่ละปีีมีีหญิิงไทยจํํานวนไม่่น้้อยย้้ายมาอยู่่� สิิทธิิและหน้้าที่่� เพื่่�อความปลอดภััยในการ
ที่น�่ ี่ด�่ ้ว้ ยเหตุผุ ลที่ต�่่่างกันั ไม่่ว่่าจะเพื่อ�่ มาเรีียนต่่อ ใช้้ชีีวิิตที่่�นี่่�จากตํํารวจหญิิงชาวไทย (คนแรก
มาทํํางาน หรืือตามสามีีมาเป็็นแม่่บ้้านเลี้้�ยง และคนเดีียวในลอนดอน) เราจะมีีการจััด
ลููก หลายคนรู้้�สึึกเหงาโดดเดี่่�ยวเพราะไม่่รู้้�จักั กิิจกรรมสนุกุ ๆ ทํําร่่วมกัันตลอดทั้้�งปีี
ใครเลย ภาษาอัังกฤษอาจจะยัังไม่่ดีีพอ หรืือ โครงการน้้องใหม่่ New In Town ได้้เปิิดตััว
ยัังไม่่รู้้�จัักถนนหนทางในลอนดอนดีีนัักที่่�จะ อย่า่ งขึ้น� อย่า่ งเป็น็ ทางการแล้ว้ ในวันั ที่�่ 31 ต.ค
ไปไหนคนดีียวได้อ้ ย่่างมั่่น� ใจและปลอดภัยั 2019 ที่�่ผ่า่ นมา
New In Town จึึงถููกจัดั ตั้้�งขึ้น� โดยการรวมตัวั กิิจกรรมครั้�้งต่่อไป จะจััดขึ้้�นอีีกเรื่่�อยๆ อย่่าง
กัันของสมาชิิกเครืือข่่ายหญิิงไทยในยุุโรป ต่่อเนื่่�อง หากเพื่่�อนๆ สนใจติิดต่่อทีีมงาน
(ทีีมยููเค) เพื่่�อช่่วยเหลืือหญิิงไทยที่่�เพิ่่�งย้้าย ของเราได้้นะคะที่่� www.twne.eu พบกััน
เข้้ามาอยู่่�ในสหราชอาณาจัักร ให้้สามารถ เร็็วๆ นี้้�นะคะ
ปรัับตััวเข้้ากัับสภาพแวดล้้อมใหม่่ได้้ง่่ายขึ้้�น พินิ ทุุสร แอนซ์์ตีี
จิิตอาสาทุุกคนพร้้อมที่่�จะช่่วยให้้เพื่่�อนๆ ได้้ รองประธานเครืือข่่ายหญิิงไทยในยุุโรป
รู้้�จัักและคุ้�นเคยกัับประเทศนี้้�ดีีขึ้้�น ไม่่ว่่าจะ
เป็็นด้้านภาษา วััฒนธรรม ความเป็็นอยู่่�
ตลอดจนการให้ค้ วามรู้้�พื้้น� ฐานด้า้ นกฎหมาย,

21


smile LIFESTYLE

2020

LIFESTYLE

22 SO MUCH TO SMILE ABOUT


ยิินดีีต้้อนรัับเข้้าสู่่�ทศวรรษใหม่่ 176
กัับ LP Lifestyle สำ�ำ หรัับนัักกินิ
นักั ดื่่�ม นักั เที่่ย� วและนัักช้้อป 23
ไม่่อยากให้้พลาดจริิงๆ
เพราะเราจะค้้นหาไลฟสไตล์ใ์ หม่่ๆ
และพาทุุกคนเที่่�ยวสนุุกไปด้้วยกันั

WORDS / PHOTOS LP LIFESTYLE

ใช้้ชีีวิติ อยู่่ล� อนดอนมานาน รู้้�สึึกตััวอีีกทีีก็็เกืือบ
15 ปีีแล้้ว ได้้เห็็นการเปลี่่�ยนแปลงของเมืืองนี้้�
มากมาย แต่่ความหลงไหลในเสน่่ห์ข์ องเมืืองนี้้�
ก็็ยัังไม่่เคยคลาย ทำำ�ให้้จนถึึงทุุกวัันนี้้�ก็็ยัังคง
ไม่่ได้้กลับั บ้้านเสีียทีี

ร้้านอาหารในลอนดอนเปิิดกัันเป็็นดอกเห็็ด
เปิิด-ปิิดกัันเป็็นว่่าเล่่น ร้้านไหนที่่�เจ๋๋งจริิงก็็จะ
อยู่่�ได้้นาน แต่่ถ้้าพููดถึึง Fine Dining ตอนนี้้�
ในลอนดอน มีีร้้าน Michelin Star กันั ทั้้�งหมด
67 ร้า้ นด้ว้ ยกันั แต่่มีีร้านที่ไ�่ ด้ด้ าวสามดวงเพีียง
แค่่ 3 ร้้านเท่่านั้้�น (Alain Ducasses at The
Dorchester, Restaurant Gordon Ramsay,
The Lecture Room & Library at Sketch
London) ซึ่่�งร้้านที่่� Sketch นี้้�พึ่่�งได้้ดาวมา
สดๆ ร้้อนๆ

ร้้าน Michelin Star ส่่วนใหญ่่มัักจะอร่่อยจริิง
แต่่บางครั้ง้� การที่ไ�่ ด้ไ้ ปรับั ประทานร้า้ นสามดาว
ปููผ้้าขาวตลอดเวลาก็็ไม่่ได้้ทำำ�ให้้ฟิินทุุกครั้�้ง
บางคนอาจจะเบื่่�อ เพราะขี้�เกีียจแต่่งตััวเยอะ
ออกจากบ้้าน บางร้้านก็็จองยากเย็็น ต้้องใช้้
ความพยายามจองกัันข้้ามเดืือน (บางครั้�ง
ถึึงกัับ) ทำำ�ให้้ต้้องล้้มเลิิกความตั้้�งใจ (ไปเดท)
ดังั นั้้น� ความตื่น�่ เต้น้ ของ LP ก็ค็ ืือ การทำ�ำ การบ้า้ น
ตลอดเวลาสรรหาร้า้ นใหม่่ๆตั้้ง� หน้า้ ตั้้ง� ตารอคอย
ร้้านที่ไ่� ด้้ชื่�อ่ ว่่าเด็ด็ และดังั ที่่�กำ�ำ ลังั จะเปิิด หน้้าที่�่
ของเราคืือ การไปเทสต์์ก่่อนล่่วงหน้า้ LP ชอบ
ชิิมร้้านก่่อนที่่�จะได้้รัับ Michelin Star แต่่
หลายครั้�งความอร่่อยก็็ไม่่จำำ�เป็็นต้้องมากัับ
ความหรููหราเสมอไป อาหารบ้า้ นๆ ร้า้ น Local
หรืือ Home Delivery ทำำ�ให้้ LP เซอร์์ไพรส์์
ตกเก้า้ อี้ไ� ปก็ห็ ลายครั้ง�้ และนี่เ�่ อง สิ่่ง� ที่เ�่ ราอยาก
บอกคุณุ ว่่า เราจะท่่องเที่ย�่ ว London ในปีี 2020
ไปด้้วยกันั  


AMAZONICO  ร้้าน Amazonico เป็็นร้้านอาหารสไตล์์ South American ผสมผสาน
กลิ่่น� อายAsianMediterraneanและBrazilianความหลากหลายของอาหาร
10 Berkeley Square, มีแี ม้ก้ ระทั่่ง� Peruvian Sushi ที่่น� ั่่�งทานได้้ตรง Sushi counter 
Mayfair, London W1J 6BR เมนููที่เ�่ ด็็ดเฉพาะของร้า้ นนี้้เ� ลย มีีตั้ง� แต่่ Tandoori-Grilled Meats, Sushi,
Instagram @amazonicolondon Steak แบบ US-style ไปจนถึึง Frogs’ Legs and Poké ที่่� LP
#amazonicolondon รับั รองว่่าเด็ด็ จริงิ แต่่ที่พ�่ ลาดไม่่ได้เ้ ลยคืือเมนููของหวาน สัปั ปะรดหวานฉ่ำ��ำ เ
สริิฟพร้้อมกล้้วยและไอศกรีีม Grilled Pineapple with Quimbolitos
Concept ร้า้ นแบบป่า่ Amazon แต่่เป็น็ ป่า่ ที่�ม่ ีีสไตล์์ ร้้านดั้้ง� เดิิมอยู่เ�่ มืือง Lojanos and Coconut Ice-Cream อันั นี้้ห� ้า้ มพลาดนะจ๊ะ๊  
Madrid Spain ซึ่่�งมีีแต่่ celebrities เดิินเข้้าออกเป็็นว่่าเล่่น วัันนี้้�ร้้าน ความโดดเด่่นของร้้านนี้้�คืือ ไม่่ว่่าคุุณจะนั่่�งตรงไหนของร้้านซึ่่�งจุุได้้ถึึง
ขยายสาขามาเปิิดแล้้วที่่�ลอนดอน ตั้้�งอยู่่�ที่่� Berkeley Square ในย่่าน 300 คน คุุณก็็สามารถสั่่�งอาหารได้้ทุุกที่่� ทุุกเมนูู แม้้กระทั่่�งบาร์์ ร้้านนี้้�
Mayfair เปิิดช่่วงปลายปีี 2019 แต่่ถููกจองจนเต็็มถึึงมีีนาคมแล้้ว แบ่่งเป็น็ สองโซน ถ้า้ ใครอยากได้บ้ รรยากาศโรแมนติดิ ชอบฟังั Jazz Music
โดยเฉพาะวันั ศุกุ ร์์ - เสาร์์ ณ เวลานี้้� ร้า้ น Amazonico คืือ hot trendy spot เคล้้าเสีียงเปียี ใน ขอเชิญิ ด้า้ นหลัังโซน Live Music ซึ่่�งมีีโชว์์ทุกุ วันั ตั้้�งแต่่
ที่�ส่ ุุดของลอนดอน 19.30 น. เป็น็ ต้น้ ไป แต่่ถ้า้ ใครต้อ้ งการนั่่ง� แบบมีีจังั หวะตื๊๊ด� ๆ ขึ้น� มาหน่่อย
ภายในร้้านตกแต่่งได้้อย่่างสวยงามอลัังการ ตื่่�นเต้้นตั้้�งแต่่แม่่นกยููงที่่� ขอเชิญิ เลืือกนั่่ง� โซนหน้า้ แทนค่่ะ ใครที่อ�่ ยากไปร้า้ นนี้้� LP แนะนำ�ำ ให้จ้ องกันั
รำ��แพนหางตรงทางเข้้า มาจนถึึง open kitchen โชว์์ให้้เห็็น Charcoal- ล่่วงหน้า้ นะจ๊๊ะ
Grilled Steak ชวนให้้น้ำำ�� ลายสอ 

24 SO MUCH TO SMILE ABOUT


176

BUBBLEDOGS 

70 Charlotte St, Bloomsbury,
London W1T 4QG
Instagram @bubbledogsuk
#bubbledogs

หลายคนอาจจะคุ้�นเคยกับั ร้า้ น Kitchen Table ของเชฟ James Knappett
ที่เ�่ พิ่่ง� ได้ร้ ับั Michelin Star สองดวงในปีี 2019 ลููกค้า้ หลายคนเดินิ เข้า้ ร้า้ น
โดยเป้า้ หมายของเขาคืือพุ่่ง� ตรงผ่า่ นผ้า้ ม่่านสีีดำ�ำ ไปนั่่ง� U-Shaped count-
ter table ซึ่ง�่ มีเี พีียง 19 ที่น่� ั่่ง� เท่่านั้้น� ร้้านนี้้�ต้อ้ งจองล่่วงหน้้าเป็็นเดืือนๆ ซึ่�ง่
multi-course tasting menu ของ kitchen table ก็็ยัังไม่่เคยทำำ�ให้้ LP
ผิิดหวัังสัักครั้้�ง ร้้านนี้้�เปรีียบเสมืือน omakase ใน Modern European
style with surprise menu หากแต่่หลายคนลืืมไปว่่า ร้้าน hotdogs
ด้้านหน้้าที่เ่� ดิินผ่่าน ก็็เป็็นสููตรที่ถ�่ ููกคิิดค้้นขึ้�นโดยเชฟ James Knappett
เช่่นกััน 
Bubbledogs ชื่อ�่ ก็บ็ อกตรงๆ แล้ว้ ว่่าเมนููจะเป็น็ อย่า่ งอื่น�่ ไปไม่่ได้น้ อกจาก
Champagne และ Hotdogs อาหารที่น่� ี้้� ค่่อนข้า้ งออกไปทางเมนููชีีส เช่่น
Truffle mayo dips and warm cheese sauceหรืือแม้้กระทั่่�ง Sweet
potato fries, Mac and cheese, Hash browns ก็็อร่่อยทำำ�ให้้เราลืืม
แคลอรี่่�ที่่�เข้้าสู่่�ร่่างกายกัันไป โดยเฉพาะ truffle cheese dip คืือ extra
add on ที่่�พลาดไม่่ได้้ LP แนะนำำ�ให้้สั่่�งโลด ร้้านนี้้�แม้้จะเปิิดมาสัักพััก
ใหญ่่แล้ว้ แต่่ LP ได้ก้ ลับั มาทานอีีกครั้ง�้ หลังั จากที่ร�่ ้า้ นเพิ่่ง� renovate ใหม่่
บรรยากาศนั่่�งสบายกว่่าเดิมิ มีคี วามเป็น็ บาร์์ แต่่นั่่�งสบายมากกว่่า fast
food style ทั่่�วไป LP เคยถาม chef ว่่า champagne กัับ hotdog
นี่่เ� ข้้ากัันไหม เพราะร้้านนี้้�มีี champage list ที่ห่� ายากมากๆ มีีทุกุ blend
คำ�ำ ตอบของ chef สั้้น� ๆ คืือ champage มันั ทำ�ำ ให้ร้ สชาติิ hotdog ไม่่เลี่ย�่ น
ซึ่ง�่ มันั แปลกแต่่จริงิ สำ�ำ หรับั LP Bubbledogs คืือ champage bar ที่ช�่ ิลิ ล์ๆ์
ใน Fitzrovia LP ชอบร้้านนี้้�เพราะร้้านในด้้านหน้้าและด้้านหลััง
ตกแต่่งเป็็น concept ที่่ต� รงกัันข้้าม แตกต่่างกันั อย่่างสิ้้น� เชิงิ ทั้้�งๆ ที่จ�่ ริงิ ๆ
แล้ว้ เป็็นเจ้า้ ของเดีียวกันั ที่ส�่ ำำ�คััญคืือ พอทานเสร็็จเดินิ ออกมาแล้้วมักั จะ
เดิินไม่่ตรงเช่่นกันั

25


26 SO MUCH TO SMILE ABOUT


TSQ TSQ Playhouse มีีห้้องคาราโอเกะ 2 ห้อ้ ง ซึ่ง�่ ตั้้�งชื่อ่� ได้้เก๋ไ๋ ก๋๋
PLAYHOUSE   สไลเดอร์ต์ รงตามคอนเซ็ป็ ต์์ร้า้ นมากว่่า คืือห้อ้ ง The King’s
Breakfast Room และห้อ้ ง The Queen’s Ballroom ซึ่ง�่ จริงิ ๆ
166-170 Shaftesbury Ave, แล้้วปกติิ LP เป็็นคนที่่�ชอบฟัังเพลงอยู่่�แล้้ว แต่่อาจจะ
London WC2H 8JB ร้อ้ งเพลงป๊๊อบไม่่เก่่ง แต่่ถ้า้ มาสายลููกทุ่่ง� หมอลำ�ำ บอกเลยว่่า
Instagram: tsqplayhouse เต้้นกระจายแน่่นอน
#playwithme

ไทยสแควร์์กลัับมาอีีกครั้�งกัับสาขาใหม่่ภายใต้้คอนเซ็็ปต์์ LP ไปร้้าน cocktails bar มาก็็หลายร้้าน แต่่เพราะว่่า
Let’s Play ซึ่่�งทางร้้านได้้เริ่�มจากความอยากสร้้างสถานที่่� ลอนดอนนี้้�ขึ้�นชื่�่อมากสำำ�หรัับ cocktail bar ที่่�เด็ด็ ดังั (เอาไว้้
ที่่�เป็็นแหล่่ง hangout ใหม่่ๆ รวบรวมความสนุุกสนานช่่วง คราวหน้้าจะมาเล่่าให้้ฟัังเรื่่�อง Best Cocktail Bar
วััยเด็็กของทุุกคน ให้้กัับพี่่�ๆ น้้องๆ ที่่�อยู่่�ในลอนดอนได้้มา ในลอนดอนให้้ฟัังอีีกทีีนะจ๊ะ๊ ) เพราะฉะนั้้น� ตอนนี้้� ถ้า้ ว่่ากััน
แชร์ป์ ระสบการณ์น์ ี้้�ด้ว้ ยกััน ด้้วยเรื่่�องความเด็็ดของการคิิดค้้นและ การนำำ�เสนอสููตร
ก้้าวแรกที่่�เดิินผ่่านประตููเข้้าไปต้้องบอกเลยว่่า First ค็็อกเทลของ TSQ Playhouse บอกได้เ้ ลยว่่าเยี่ย�่ มยอดมาก
Impression คืือ Wow Wow Wow เพราะว่่าคอนเซ็ป็ ต์์และ เพราะทุุกเมนููจะมีีการถ่่ายทอดเรื่่�องราวเหมืือนในนิิยาย
ดีีไซน์์ของร้้านนี้้�กระตุ้�นให้้เราเกิิดความอยากเล่่น อยากซน คล้า้ ยกับั ว่่า เราได้อ้ าศัยั อยู่ใ�่ นเมืืองๆ หนึ่ง�่ ซึ่ง�่ มีีราชินิ ีีกับั ราชา
เพราะ TSQ Playhouse คราวนี้้� จะพาคุุณไปสู่ด�่ ินิ แดนแห่่ง และเมืืองนี้้�ได้้ถููกแบ่่งเป็็น 5 อาณาเขตซึ่่�งได้้ถููกเปรีียบเป็็น
ความสนุุกตั้้�งแต่่ทางเข้้า คุุณจะได้้เห็็นทางเดิินกระจกบาน 5 เมนูู ได้้แก่่ ป่่า (Enchanted Forest), เมืือง (King’s
ต่่างๆ ที่่�ทำำ�ให้้ LP รู้้�สึึกเหมืือนอยู่่�ในโลกของ Alice in Carnival), อากาศ (Cloud 9), น้ำำ�� (Aquaria) และเกาะ
Wonderland เพราะเค้้าได้้จััดวางองค์์ประกอบต่่างๆ (Virgin Island) Cocktail แต่่ละตััว เสิิร์์ฟโดยใช้้แก้้ว/
ทั้้�งในเรื่่�องของ การออกแบบและตกแต่่งโดยเริ่�มจากคำำ�ว่่า ภาชนะที่่�ไม่่เหมืือนกัันเลย เช่่น Sinderella เสิิร์์ฟใน
magical, fantasy, flamboyant, quirky เหล่่านี้้�เป็น็ สิ่่�งที่่� LP รองเท้า้ แก้ว้ , Three Wishes เสิริ ์ฟ์ ในตะเกีียงวิเิ ศษ
เคยเห็น็ เคยผ่่านมาในช่่วงวัยั เด็็กทั้้ง� สิ้้�น  สำำ�หรัับเรื่่�องอาหารของ TSQ Playhouse นั้้�นอร่่อยแบบ
ความทรงจำำ�กัับรอยยิ้้�มที่่�สนุุกตอนเมื่่�อเป็็นเด็็กที่่�ได้้อ่่าน ไม่่ต้้องเกริ่่�นเยอะ โดยเฉพาะกัับแกล้้ม เมนููที่่�แนะนำำ�คืือ
นิิทาน การมีีเจ้้าหญิงิ เจ้า้ ชาย การเข้้าป่่ามีีราชสีีห์ต์ ลอดจน ลููกชิ้้�นปิ้้�ง, หอยทอด, เป็็ดกรอบซอสไวน์์แดง, หมููแดดเดีียว,
สิงิ สาราสัตั ว์แ์ ละสวนสนุกุ TSQ playhouse ก็ส็ ามารถทำ�ำ ให้้ กะเพราหมููกรอบ, กุ้�งอบวุ้�นเส้น้ , กุ้�งแช่่น้ำ��ำ ปลา
เราย้อ้ นนึึกถึึงความทรงจำ�ำ เหล่่านั้้น� จริงิ ๆ และนี่น�่ ่่าจะเป็น็ ที่ม�่ า และที่�่ไม่่พููดถึึงไม่่ได้้เลยก็ค็ ืือโซนห้้องคาราโอเกะ เพราะเมื่�อ่
ของคำ�ำ ว่่า “Play” ที่ท�่ างร้้านต้้องการ ถึึงคืืนที่ค�่ ุณุ ต้อ้ งมีงี านเลี้้ย� งสังั สรรค์แ์ บบสุดุ โต่่งที่เ�่ ราอยากจะ
จัับไมโครโฟนแล้้วตะโกนร้้องเพลงกัับแด๊๊นซ์์ไปด้้วยกััน
“Come and play with me”...

LP อยากให้้คุุณเป็็น Trend Setter มากกว่่าการหลงใหลไปกัับ trend follower เราจะบอกคุุณว่่าที่่�ไหน เก๋๋ๆ อิินเทรนด์์
และไม่่ควรพลาด ติิดตาม LP Lifestyle ได้้ที่่�คอลััมน์์นี้้�ทุุกเดืือนและ Follow us on Instagram @LP.Lifestyle
และเราจะสนุุกไปด้้วยกันั นะจ๊ะ๊ #LPlifestyle

27


smile TRENDS

FEBRUARY
ต้้อนรัับเดือื นแห่ง่ ความรักั ด้้วยเรื่่�องราวที่่ห� ลากหลาย
เริ่่ม� ด้้วยเรื่่อ� งของความรักั ก่อ่ นเป็น็ ไร
WORDS นายเอก
PHOTO / ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK
28 SO MUCH TO SMILE ABOUT


176

HEALTH

กิินข้้าวด้้วยกัันไม่่เฉพาะวัันแห่่งความรััก
ช่่วยภาวะสมองเสื่�่อมได้้

Sheila Molony อาจารย์์ด้้านการพยาบาลแห่่งมหาวิิทยาลััย
Quinnipiac ที่่�เมืืองแฮมเดน รััฐคอนเนตทิิคััต สหรััฐอเมริิกา
เธอศึึกษาเรื่อ�่ งภาวะสมองเสื่อ�่ มในคนชรา และเธอพบกลไกง่่ายๆ
ที่่�ช่่วยให้้ผู้้�ป่่วยโรคสมองเสื่่�อมนั้้�นอาการดีีขึ้้�นหรืือไม่่แย่่ลง ก็็คืือ
การทำำ�อาหารและแบ่่งปัันอาหารให้้กัับผู้้�อื่่�น พฤติิกรรมนี้้�ช่่วย
ให้้รู้้�สึึกถึึงการได้้ทำำ�ประโยชน์์และฟื้้�นความสััมพัันธ์์ระหว่่างกััน
เธอกล่่าวว่่าการที่่�สมาชิิกในครอบครััวที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อมได้้มีี
ส่่วนร่่วมในการเตรีียมอาหาร ช่่วยจััดโต๊๊ะอาหาร ทำำ�ให้้พวกเขา
รู้้�สึึกได้ถ้ ึึงความสงบสุขุ และสิ่่ง� ที่�่ Molony เรีียกว่่า “at-homeness”
หรืือการที่ร�่ ู้้�สึึกว่่าได้้อยู่�่ในบ้า้ นของตัวั เอง จะช่่วยให้้พวกเขารู้้�สึึก
เหมืือนเป็็นส่่วนหนึ่่�งของครอบครััว
Sheila บอกว่่าประเด็็นสำำ�คััญไม่่ได้้อยู่่�ที่่�อาหาร สิ่่�งที่่�สำำ�คััญคืือ
ประสบการณ์ท์ ี่ค�ุ่้�นเคยและความสบายใจในการนั่่ง� รอบโต๊ะ๊ อาหาร
ด้้วยกััน แม้้ว่่าครอบครััวจะรัับประทานอาหารอิ่่�มแล้้วก็็ตาม
สิ่่�งเหล่่านี้้�ช่่วย “รื้�อฟื้้�น” บุุคลิิกเก่่าๆ ของผู้้�ป่่วยได้้ แม้้ว่่าจะเป็็น
เพีียงช่่วงเวลาสั้้�นๆ ก็็ตาม
เมื่อ�่ ปลายปีที ี่แ�่ ล้ว้ (2019) สมาคมอัลั ไซเมอร์ไ์ ด้เ้ ผยแพร่ข้อ้ ความ
เกี่่�ยวกัับพลัังแห่่งการเชื่่�อมต่่อของมื้้�ออาหาร ผ่่านโปรแกรม
“Around the Table” ร่่วมกัับพ่่อครััว Hollingsworth ซึ่่�งเขา
เป็็นผู้้�ชนะในรายการ The Final Table ของ Netflix และเขาเอง
ก็็มีีคุุณแม่่ที่่�ป่่วยเป็็นโรคอััลไซเมอร์์เช่่นกััน เขาขอความร่่วมมืือ
จากพ่่อครััวคนอื่่�นๆ รวมไปถึึง Hugh Acheson พ่่อครััวและ
เจ้า้ ของร้า้ นอาหารสองแห่่งในรัฐั จอร์เ์ จีียด้ว้ ย ซึ่ง�่ คุณุ พ่่อของเชฟ
Acheson เป็็นอดีีตศาสตราจารย์์ซึ่่�งป่่วยเป็็นโรคอััลไซเมอร์์เมื่่�อ
ประมาณห้า้ ปีที ี่แ�่ ล้ว้ การรับั ประทานอาหารร่่วมกันั เป็น็ ส่่วนหนึ่ง�่
ในความสััมพัันธ์์ฉัันท์์พ่่อลููกของพวกเขาอยู่่�เสมอ
Acheson กล่่าวว่่าอาหารที่่�ดีีที่่�ทำำ�ด้้วยความรัักช่่วยดึึงตััวตน
ของผู้้�ป่่วยโรคสมองเสื่่�อมออกมา และช่่วยทำำ�ให้้พวกเขาได้้มีี
ความสุุขอย่่างแท้้จริิง และว่่าพวกเขาได้้สร้้างความทรงจำำ�ผ่่าน
อาหารที่่�ดีีๆ ที่่�ปรุุงด้้วยความใส่่ใจและความรััก
สุุขสัันต์์วัันแห่่งความรัักจ้้ะ

29


SPACE

ทศวรรษของอวกาศเริ่่ม� ต้น้ แล้ว้

หลัังจากที่่�สหรััฐอเมริิกาประกาศการจััดตั้้�ง ขีีปนาวุุธและเทคโนโลยีีด้้านอวกาศสมััย การรัับรองจากรััฐสภาญี่่�ปุ่�น ตอนนี้้�ญี่่�ปุ่�นมีี
กองทัพั อวกาศอย่า่ งเป็น็ ทางการไปแล้ว้ จีีน ใหม่่กัันอย่่างคึึกคััก โครงการ ยานอวกาศ Hayabusa 2 ที่่�
เองก็็สามารถส่่งยานอวกาศออกไปโคจร “หน่่วยปฏิิบััติิการด้้านอวกาศของญี่่�ปุ่ �น” ดำ�ำ เนินิ การอยู่แ�่ ละจะมีีการทำ�ำ งานที่เ�่ กี่ย�่ วกับั
รอบดวงจัันทร์์และนำำ�ยานลงจอดด้้านมืืด หรืือ Space Domain Mission Unit จะอยู่่� การป้อ้ งกันั ภัยั คุกุ คามจากโลกไซเบอร์์ การ
ของดวงจัันทร์์ได้้เป็็นผลสำำ�เร็็จตามมาด้้วย ในสัังกััดของกองกำำ�ลัังป้้องกัันตนเองทาง ใช้้คลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้ารบกวนดาวเทีียม
อิินเดีีย ช่่างเป็็นการเปิิดทศวรรษใหม่่ที่่� อากาศ และจะเริ่ �มภารกิิจตั้้�งแต่่เดืือน ที่่�อยู่่�นอกโลก และหากดููจากการ์์ตููนมัังงะ
แสนคึึกคัักจริิงๆ เมษายนนี้้�เป็็นต้้นไป โดยจะทำ�ำ งานใกล้้ชิดิ หลายๆ เรื่�องของญี่่�ปุ่�นเชื่่�อเหลืือเกิินว่่า
ความเคลื่อ�่ นไหวล่่าสุดุ ตอนนี้้ญ� ี่ป�ุ่่�นประกาศ กับั กองบัญั ชาการอวกาศของสหรััฐฯ ที่่�เพิ่่�ง โครงการนี้้�จะเต็็มไปด้้วยสีีสัันด้้านการออก
จัดั ตั้้ง� “หน่่วยอวกาศ” รับั มืือภัยั คุกุ คามจาก เปิิดตััวไปนั่่�นแล รวมถึึงสำำ�นัักงานสำำ�รวจ แบบแน่่นอน
เทคโนโลยีีอวกาศนายกรััฐมนตรีีญี่่�ปุ่ �น อวกาศของญี่่�ปุ่�นหรืือ JAXA ก็็จะเริ่ �มมีี สำำ�หรัับฐานบััญชาการจะตั้้�งอยู่่�ที่่�ฐานทััพ
ชิินโซ อาเบะ ประกาศว่่าการจััดตั้้�งหน่่วย บทบาทมากขึ้้�นด้้วย อากาศฟููชุุ ชานกรุุงโตเกีียว โดยในช่่วง
ป้้องกัันทางอวกาศครั้�งนี้้�ก็็เพื่่�อปกป้้อง รััฐบาลญี่่�ปุ่�นจะใช้้งบประมาณราว 51,000 เริ่�มต้้นจะมีีเจ้า้ หน้า้ ที่ป�่ ระจำ�ำ การราว 20 คน
ประเทศจากภััยคุุกคามต่่างๆ ในช่่วงเวลา ล้า้ นเยนสำ�ำ หรับั หน่่วยงานใหม่่และกำ�ำ ลังั รอ ก่่อนที่่�จะขยายจำำ�นวนเจ้้าหน้้าที่่�ในช่่วงปีี
ที่่�ประเทศที่่�เป็็นศััตรููกัับญี่่�ปุ่ �นกำำ�ลัังพััฒนา 2022

30 SO MUCH TO SMILE ABOUT


176

WORLD

ประเทศไหนดีีที่่ส� ุดุ ในโลก

U.S. NEWs & World Report ได้้จััดอัันดัับ และชื่อ�่ เสีียงด้า้ นวัฒั นธรรม โอกาสในการสร้า้ ง สำำ�คััญเรื่่�องโอกาสการสร้้างธุุรกิิจ ตามมาด้้วย
ประเทศภาพรวมที่่�ดีีที่่�สุุดในโลก “2020 Best กิิจการ ที่่�ว่่าด้้วยการเข้้าถึึงทุุน แรงงานฝีีมืือ คุุณภาพชีีวิิต และสถานะการเป็็นพลเมืือง
Countries” ซึ่่�งใช้้ข้้อมููลหลายมิิติิ ทั้้�งคุุณภาพ ความโปร่่งใสในการทำ�ำ ธุรุ กิจิ ความก้า้ วหน้า้ ของ ในปีนีี้้ป� ระเทศที่ม�่ าอันั ดับั หนึ่ง�่ คืือ สวิติ เซอร์แ์ ลนด์์
ชีีวิิต การเคารพสิิทธิิประชาชนและมรดกทาง กฎหมาย และเรื่่�องอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับความ ต่่อเนื่อ�่ งจากปีที ี่แ�่ ล้ว้ ตามมาด้ว้ ย แคนาดาและ
วััฒนธรรม การจััดอัันดัับมาจากการตอบแบบ เอื้ �ออำำ�นวยต่่อภาคเอกชน ญี่�ปุ่่�น ติดิ อันั ดัับสองและสาม ส่่วนประเทศไทย
สอบถามของคน 20,000 คนทั่่ว� โลกหลากหลาย มรดกทางวััฒนธรรม โอกาสที่่�ดีีขึ้้�นในอนาคต ติิดอัันดัับที่่� 26 ประเทศอื่่�นๆ ที่่�น่่าสนใจก็็
กลุ่่�ม ทั้้�งคนที่่�มีีความรู้้� นัักธุุรกิิจและประชาชน เช่่น ขยายตััวทางเศรษฐกิิจในอนาคตและ เช่่น รััสเซีียอัันดัับ 23 อิินเดีียอัันดัับที่่� 25
ทั่่�วไป เกี่่�ยวกัับภาพลัักษณ์์ที่่�แต่่ละประเทศ เอกลักั ษณ์ข์ องประเทศ การเปิดิ กว้า้ งทางธุรุ กิจิ กรีีซอัันดับั ที่�่ 27
มีีใน 9 มิิติิด้้วยกััน ได้้แก่่ ความน่่าแสวงหา ระบบภาษีีที่่�เป็็นมิิตรกัับการลงทุุน และการ ในรายงานนี้้�บอกว่่า ไทยได้้คะเเนนดีีในเรื่�อง
ประสบการณ์์ใหม่่ๆ รวมถึึงความเป็็นมิิตร แก้้ปััญหาคอรััปชั่่�น สถานะด้้านอำำ�นาจของ ความน่่าแสวงหาประสบการณ์์ใหม่่ๆ การเปิิด
ความสนุุกสนาน อากาศที่่�ดีี ทััศนีียภาพ ประเทศในเวทีีโลก และคุณุ ภาพชีีวิติ ซึ่ง�่ มีีหลาย กว้้างทางธุุรกิิจ โอกาสในอนาคตและมรดก
ที่่�สวยงาม สถานะการเป็็นพลเมืือง ซึ่่�ง ตััวแปรย่่อย เช่่น ตลาดแรงงาน ค่่าครองชีีพ ทางวััฒนธรรม แต่่ได้้คะเเนนน้้อยในเรื่่�อง
ประกอบด้ว้ ย สิทิ ธิมิ นุษุ ยชน ความเท่่าเทีียมกันั ระบบการศึึกษาภาครััฐ ความปลอดภััยและ สถานะด้า้ นอำำ�นาจของประเทศในเวทีีโลกและ
ทางเพศ การเคารพกรรมสิิทธิ์์�ที่่�ดิิน และ ความมั่่�นคงทางการเมืือง ข้้อมููลทั้้�งหมดจะถููก สถานะการเป็็นพลเมืือง
การกระจายอำ�ำ นาจอย่า่ งทั่่ว� ถึึง เป็น็ ต้น้ อิทิ ธิพิ ล นำำ�มาวิิเคราะห์์ ประเมิินผล โดยจะให้้ความ
ทางวััฒนธรรม ข้้อนี้้�ว่่าด้้วยความทัันสมััย

31


BEAUTY

ไม่ส่ ูบู บุุหรี่่� ไม่่กิินเหล้า้ แต่ท่ ำำ�ไมคนบางคนถึึงหน้้าแก่ก่ ่่อนวััย

เรื่่�องนี้้�ไม่่ได้้อธิิบายเพีียงแค่่ว่่ามีีกรรม แต่่ว่่ามััน จะสะท้้อนออกมาภายนอกไม่่ทางใดก็็ทางหนึ่่�ง
เป็็นเรื่่�องที่่�สามารถอธิิบายได้้ทางวิิทยาศาสตร์์ เช่่น เมื่่�อเรามีีกระบวนการเผาผลาญในร่่างกาย
จากรายงานการศึึกษาในวารสาร Nature เสื่่�อมลงก็็มีีโอกาสเป็็นโรคเบาหวาน คนที่่�มีี
Medicine เมื่่�อเดืือนมกราคม 2020 นัักวิิจััย จุุดอ่่อนในระบบภููมิิคุ้้�มกัันก็็จะติิดเชื้�อหรืือป่่วย
ของมหาวิิทยาลััยสแตนฟอร์์ด พบว่่าความแก่่ เป็็นโรคต่่างๆ ได้้ง่่าย ส่่วนผู้�ที่่�มีีความอ่่อนแอ
ของเรานั้้�นสะท้้อนออกมาได้้สี่่�ด้้านด้้วยกััน ก็็คืือ ของตัับและไตก็็จะมีีปััญหาเกี่่�ยวกัับโรคเหล่่านี้้�
กระบวนการย่่อยอาหารและเผาผลาญพลัังงาน ส่่งผลให้้สุุขภาพร่่างกายถููกบั่่�นทอนและนำำ�ไปสู่่�
ระบบภููมิิคุ้้�มกัันของร่่างกาย การทำำ�งานของตัับ การถดถอยของสภาพสัังขารโดยรวม สิ่่�งที่่�
และท้า้ ยสุดุ คืือการทำ�ำ งานของไต โดยการทำ�ำ งาน น่่าเป็็นห่่วงก็็คืือ ทีีมนัักวิิจััยพบว่่า คนเราแต่่ละ
ทั้้ง� หมดจะสะท้อ้ นออกมาทางกายภาพภายนอก คนสามารถมีคี วามเสื่อ�่ มได้ใ้ นหลายกระบวนการ
อีีกทีี พร้อ้ มๆ กันั ทีีมนักั วิจิ ัยั มหาวิทิ ยาลัยั สแตนฟอร์ด์

หวัังว่่าถ้้าหากเราเข้้าใจรููปแบบความเสื่่�อมถอย
นัักวิิจััยติิดตามศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่างอายุุ 34 ถึึง ของร่่างกายในระดับั บุคุ คล ไม่่แน่่ว่่ามันั อาจช่่วย
68 ปีีจำำ�นวน 43 คนเป็็นเวลาสองปีี โดยเก็็บ ให้อ้ อกแบบกระบวนการป้อ้ งกันั เพื่อ�่ ชะลอความ
ตััวอย่่างเลืือดและอุุจจาระเพื่่�อศึึกษาสารเคมีีที่่� แก่่ที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับแต่่ละบุุคคลได้้ในที่่�สุุด
ช่่วยบ่่งชี้ �ของร่่างกายซึ่่�งเรารู้้�กันมานานแล้้วว่่า
เมื่่�อเราแก่่ตััวลงระดัับของสารบ่่งชี้�จะเปลี่่�ยนไป ในระหว่่างที่ย�่ ังั หาคำ�ำ ตอบไม่่ได้้ การป้อ้ งกันั ง่่ายๆ
เช่่นว่่า โคเลสเตอรอลสููงขึ้้�น การทำำ�งานของ ที่ท�่ ำ�ำ ได้เ้ ลยก็ค็ ืือ นอนให้พ้ อ อย่า่ เครีียดจนเกินิ ไป
จุุลชีีวะบางอย่่างในระบบลำำ�ไส้้เพิ่่�มขึ้้�น มีีไขมััน กิินอาหารแต่่พอดีี และหลีีกเลี่่�ยงมลภาวะ (ข้้อ
เกาะที่่�ตัับ หรืือมีีมวลกล้้ามเนื้้�อลดลง จากการ สุุดท้้ายอาจจะยากหน่่อยหากคุุณอยู่่�ในเมืือง
ศึึกษาพบว่่า ผู้�ที่ม�่ ีีการเสื่อ�่ มถอยทั้้ง� สี่อ�่ ย่า่ งที่ว�่ ่่ามา หลวง) เท่่านี้้�ก็็น่่าจะชะลอความแก่่ได้้บ้้าง

32 SO MUCH TO SMILE ABOUT


176

ENVIRONMENT

ซานฟรานซิสิ โก: ลาก่อ่ นแก้้วกระดาษ

ข่่าวนี้้�ถืือว่่าเป็็นความท้้าทายของคนในแวดวง เปิดิ คาเฟ่ใ่ นซานฟรานซิสิ โกปีีนี้้� โดยเขาจะไม่่มีี ที่่�ใส่่แก้้วที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ซึ่่�งลููกค้้าสามารถ
ร้้านกาแฟไม่่น้้อย โดยเฉพาะร้้านกาแฟสาขา ถุุงสำำ�หรัับห่่ออาหารกลัับบ้้าน ไม่่มีีแก้้วกาแฟ เลืือกเก็็บแก้้วกาแฟนั้้�นหรืือจะนำำ�มาคืืนเพื่่�อรัับ
แบรนด์์ใหญ่่ๆ เพราะซานฟรานซิิสโก ในรััฐ ใช้้แล้้วทิ้้�งขาย ไม่่ใช้้ภาชนะพลาสติิก และ เงิินมััดจำำ�คืืนได้้ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในนโยบาย Zero
แคลิิฟอร์์เนีีย เริ่�มเอาจริิงเอาจัังกัับการกำำ�จััด เปิิดโอกาสให้้ลููกค้้าที่่�จะมาจิิบกาแฟที่่�ร้้านต้้อง Waste ในปีี ค.ศ. 2020
แก้้วกาแฟแบบใช้้ครั้้�งเดีียวทิ้้�ง โดยเตรีียมจะ พกแก้้วกาแฟมาเอง ในเดืือนมกราคมปีี 2020 ร้้านกาแฟและร้้าน
ประกาศการเลิิกจำำ�หน่่ายแก้้วกาแฟกระดาษ นอกจากนี้้� เครืือร้้านกาแฟอย่่าง Blue Bottle อาหารในเมืืองเบิิร์์กลีีย์์ (Berkeley) ของรััฐ
แบบใช้้ครั้้�งเดีียวทิ้้�ง และเปลี่่�ยนมาใช้้ภาชนะ ก็็มีีแผนที่่�จะยกเลิิกจำำ�หน่่ายแก้้วกระดาษใน แคลิิฟอร์์เนีียจะคิิดเงิินเพิ่่�ม 25 เซนต์์ สำำ�หรัับ
ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ได้้ เพื่่�อสร้้างวััฒนธรรมการ 2 สาขาที่่�นครซานฟรานซิิสโกและจะให้้ลููกค้้า การซื้้�อแก้้วแบบใช้้ครั้�้งเดีียวทิ้้�ง ซึ่่�งนคร
ดื่่�มกาแฟที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งปรากฎ พกแก้้วกาแฟมาเองเมื่่�อจะทานกาแฟที่่�ร้้าน ซานฟรานซิิสโกก็็พิิจารณาที่่�จะใช้้การคิิดเงิิน
ว่่าได้ร้ ับั การตอบรับั อย่า่ งดีี ทั้้ง� ผู้้�ประกอบการและ หรืือจะเลืือกจ่่ายเงิินมััดจำำ� 3-5 ดอลลาร์์ หรืือ เพิ่่�มนี้้�ด้้วยเช่่นกััน
ชาวซานฟรานซิิสโก อย่่างเชฟโดมิินิิก เครนน์์ ประมาณ 90-150 บาทสำำ�หรัับการซื้้�อกาแฟ
เจ้า้ ของภัตั ตาคารมิชิ ลินิ สตาร์์ 3 ดาวก็เ็ ตรีียมจะ

33


HEALTH

สวัสั ดีชี าวโลก โปลิิโอกลัับมาแล้้ว

ข่่าวไวรััสโคโรน่่าหรืือ Covid-19 ที่่�จีีนต้้อนรัับ อ่่อนแรง แม้้ว่่าจะต้้องใช้้เครื่่�องช่่วยหายใจแต่่ สายพัันธุ์ �นี้ �มีีต้้นกำำ�เนิิดมาจากไวรััสที่่�อ่่อนแรง
เทศกาลตรุุษจีีน เป็็นเรื่่�องที่่�น่่ากลััวไม่่น้้อย เมื่่�อ อาการของหนููน้้อยก็็ยัังทรงตััว ซึ่่�งมีีอยู่่�ในวััคซีีนป้้องกัันโปลิิโอในช่่องปากที่่�ถููก
นึึกถึึงว่่าจะมีีคนจีีนมากมายแค่่ไหนที่่�เดิินทาง มาเลเซีียเป็็นประเทศที่่�สองในเอเชีียที่่�รายงาน ขัับออกจากร่่างกายผ่่านทางอุุจจาระ และเชื่่�อ
ไปมาระหว่่างเมืืองและมีีโอกาสที่่�เชื้ �อไวรััส ว่่ามีีผู้้�ป่่วยโปลิิโอ หลัังเกิิดการระบาดของโรคนี้้� ว่่ามีีการแพร่่กระจายในสภาพแวดล้้อมที่่�ไม่่
ตััวนี้้�จะแพร่่ออกไป แต่่ที่่�น่่าเป็็นห่่วงไม่่แพ้้กััน ในฟิลิ ิปิ ปินิ ส์เ์ มื่อ�่ เดืือนกันั ยายน องค์ก์ ารอนามัยั สะอาดไปยัังผู้ �ที่่�ยัังไม่่ได้้รัับวััคซีีน
ก็็คืือที่่�มาเลเซีียเองพบผู้้�ป่่วยโปลิิโอรายแรกใน โลกชี้้�แจงว่่าโรคโปลิิโอซึ่่�งส่่วนใหญ่่ถููกกำำ�จัดั ให้้ ตอนนี้้�มาเลเซีียมีีแผนการในการผลัักดัันการ
รอบ 27 ปีี! ในความเป็็นจริิงโรคนี้้�ควรหายไป หมดไปแล้้วยัังคงเป็็นโรคประจำำ�ท้้องถิ่ �นใน ฉีีดวัคั ซีีน หลังั จากพบว่่าหมู่บ�่ ้า้ นของทารกคนนี้้�
จากระบบสาธารณสุขุ นานแล้ว้ ตอนนี้้ม� าเลเซีีย ประเทศปากีีสถานและอััฟกานิิสถาน แต่่ใน มีีเด็็กอายุุระหว่่าง 2 เดืือนถึึง 15 ปีีอยู่่� 23 คน
รณรงค์์ให้้มีีการฉีีดวััคซีีนโปลิิโอในเมืืองชนบท มาเลเซีียผู้้�ป่่วยโปลิิโอรายสุุดท้้ายของมาเลเซีีย จากเด็็ก 199 ที่่ย� ังั ไม่่ได้้รับั การฉีีดวััคซีีนป้อ้ งกััน
บนเกาะบอร์เ์ นีียว หลังั จากที่ไ�่ ด้ร้ ับั การยืืนยันั ว่่า ตรวจพบเมื่่�อปีีพ.ศ. 2535 และมาเลเซีียได้้ โรคโปลิิโอและให้้มีีการเฝ้้าระวัังเพื่่�อตรวจหา
มีีเด็็กทารกเพศชายอายุุ 3 เดืือนป่่วยเป็็นโรค ประกาศว่่าเป็็นประเทศปลอดโรคโปลิิโอในปีี ผู้�ที่่�แสดงอาการกล้้ามเนื้้�อ เป็็นอััมพาตซึ่่�งเป็็น
โปลิิโอรายแรกของประเทศในรอบ 27 ปีี พ.ศ. 2543 อาการของโรคโปลิิโอ และอย่่างที่่�เรารู้้�กัันดีีว่่า
Noor Husham Abdullah อธิิบดีีกระทรวง นาย Noor Hisham กล่่าวว่่าจากการตรวจสอบ การแพทย์์ปััจจุุบัันยัังไม่่มีีวิิธีีการใดๆ ในการ
สาธารณสุุขกล่่าวว่่าทารกจากเมืือง Tuaran แสดงให้้เห็็นว่่าทารกที่่�ติิดเชื้ �อมีีการเชื่่�อมโยง รัักษาโรคโปลิิโอ โรคนี้้�สามารถป้้องกัันได้้ด้้วย
ในรััฐ Sabah ถููกตรวจพบว่่าป่่วยเป็็นโปลิิโอ ทางพัันธุุกรรมกัับไวรััสโปลิิโอที่่�ตรวจพบใน คีซกรเท่านั้�นฉีดวั
เมื่่�อวัันศุุกร์์ หลัังจากเข้้ารัับการรัักษาใน ฟิิลิิปปิินส์์ กระทรวงสาธารณสุุขชี้้�ว่่าโรคโปลิิโอ
โรงพยาบาลด้้วยอาการไข้้สููง กล้้ามเนื้้�อ

34 SO MUCH TO SMILE ABOUT


176

35


smile CURIOUS

COVID-19

เจาะต้้นตอไวรััสโคโรน่่า
น่่ากลััวจริิงไหม?

หากคุณุ เคยดููภาพยนตร์์เรื่่�อง Contagion ของสตีีเฟ่น่
โซเดอเบิิร์์ก หนัังปีี 2011 เกี่่�ยวกัับการแพร่่กระจาย
ของไวรััสชนิิดหนึ่่�งซึ่�่งมาจากหมููที่่�กิินมููลค้้างคาวเข้้าไป
แล้้วเกิดิ การแพร่่กระจายไปทั่่ว� โลก เรื่่อ� งราวในภาพยนตร์์
นั้้�นดููเหมืือนจะเป็็นคำำ�ทำำ�นายที่่�ดููไม่่แตกต่่างจากสิ่่�งที่่�
ทั่่�วโลกกำำ�ลัังเผชิิญอยู่่�ตอนนี้้�จากเหตุุการณ์์ไวรััสตััวใหม่่
“โคโรน่่า” หรืือ “Covid-19” เดืือนนี้้�เรามาเรีียบเรีียง
ทีีละลำำ�ดัับขั้้�นและทำำ�ความรู้�้จัักและการป้้องกัันไวรััสชนิิดนี้้�
กัันสัักหน่อ่ ย

WORDS / PHOTOS เอกศาสตร์์ สรรพช่่าง
36 SO MUCH TO SMILE ABOUT


176

1 จััดทำำ�โดยนัักวิิจััยนานาชาติิหลายนี้้� สรุุปว่่ามีี ที่่�เรีียกว่่า Zootonic Transmission สามารถ
ความเป็็นไปได้้ที่่�เชื้ �อไวรััสจะมาจากงููพิิษสาย พบได้ใ้ นกรณีีการระบาดของเชื้อ� ไวรัสั โคโรนาที่�่
ไวรัสั โคโรนาสายพันั ธุ์�ใหม่่มีีชื่อ� ทางวิทิ ยาศาสตร์์ พันั ธุ์�ที่�่พบในจีีน เคยมีีมาในอดีีต เช่่น เชื้อ� ไวรัสั โรคซาร์ส์ (SARS)
ว่่า Covid-19 ศาสตราจารย์์ กว๋อ๋ ไห่่เทา และ และโรคเมอร์์ส(MERS) ซึ่่�งมาจากค้้างคาว
คณะนักั วิจิ ัยั ด้า้ นจุลุ ชีวี วิทิ ยาจากมหาวิทิ ยาลัยั 2 แต่่สำ�ำ หรัับ 2019-nCoV นั้้น� แตกต่่างออกไป
พิิตต์์สเบิิร์์กของสหรััฐฯ เผยข้้อมููลข้้างต้้นใน
บทความที่่�ตีีพิิมพ์์ลงเว็็บไซต์์วิิชาการ “The ต้น้ ตอของการแพร่่ระบาดน่่าจะมาจากงููเห่่าจีีน 3
Conversation” บอกว่่าไวรััสชนิิดนี้้�พบตั้้�งแต่่ (ChineseCobra)และงููสามเหลี่ย�่ มจีีน(Chinese
กลางเดืือนธัันวาคม 2019 และถอดรหััส Krait)ที่น�่ ำ�ำ มาวางจำ�ำ หน่่ายในตลาดสดเมืืองอู่ฮ�่ ั่น�่ ทีีมนัักวิิทยาศาสตร์์จากหลายมหาวิิทยาลััยใน
พัันธุุกรรมสำำ�เร็็จในวัันที่่� 11 มกราคม 2020 เมื่่�อคนนำำ�มากิินเชื้ �อจึึงระบาดจากสััตว์์สู่่�คน จีีน ได้้ตีีพิิมพ์์ผลการศึึกษาล่่าสุุดลงในวารสาร
ผลการวิิเคราะห์์ดีีเอ็็นเอของไวรััสสายพัันธุ์ �ที่่� ศ.กว๋อ๋ รายงานว่่าการติดิ เชื้อ� จากสัตั ว์ส์ ู่ค�่ นหรืือ Journal of Medical Virology ชี้ว� ่่าการวิเิ คราะห์์

37


ดีีเอ็็นเอของไวรััสสายพัันธุ์�ใหม่่ 2019-nCoV สามารถปรัับตััวให้้อยู่่�อาศััยและขยายพัันธุ์ �ใน
แม้้ว่่าจะมีีความใกล้้ชิิดกัับไวรััสโรคซาร์์สและ ร่่างกายของทั้้�งสััตว์์เลืือดเย็็นและสััตว์์เลืือดอุ่่�น
โรคเมอร์์สที่่�มาจากค้้างคาวมากที่่�สุุด แต่่รหััส ได้้อย่่างไร ซึ่ง�่ ยัังไม่่มีีใครสามารถหาคำำ�ตอบได้้
พัันธุุกรรมของส่่วนหนามบนตััวไวรััสซึ่่�งทำำ�
หน้า้ ที่จ�่ ับั กับั เซลล์ข์ องสิ่่ง� มีชี ีีวิติ ที่ม�่ ันั เข้า้ ไปอาศัยั 7
อยู่่�เกิิดการกลายพัันธุ์ �โดยเกิิดการกลายพัันธุ์ �
ของตััวรัับ (receptor) บนส่่วนหนามของไวรััส ขณะที่เ�่ รากำ�ำ ลังั ทำ�ำ ต้น้ ฉบับั นี้้อ� ยู่�่ สถานการณ์ใ์ น
ซึ่่�งพบว่่ามีีความคล้้ายคลึึงกัับการกลายพัันธุ์ � ประเทศจีีนอยู่ใ�่ นขั้น� ที่ต�่ ้อ้ งเฝ้า้ ระวังั อย่า่ งใกล้ช้ ิดิ
ของหนามไวรััสโคโรนาที่่�พบในงููมากกว่่าที่่�พบ มีีแพทย์์เสีียชีีวิิตจากการติดิ เชื้อ� นี้้�ไปแล้ว้ 2 คน
ในสััตว์์ป่่าชนิิดอื่่�นๆ โดยเฉพาะงููเห่่าจีีนและงูู ยอดผู้้�เสีียชีีวิิตในประเทศจีีนและผู้้�ติิดเชื้ �อยััง
สามเหลี่่�ยมจีีน ซึ่่�งพบว่่ามีีงููสองชนิิดนี้้�วาง เพิ่่�มขึ้้�นเรื่่�อยๆ กระทรวงสาธารณสุุขของจีีน
จำำ�หน่่ายในตลาดสดขายส่่งอาหารทะเลของ แถลงการณ์์ว่่าจากการสัังเกตการณ์์พบว่่าเชื้ �อ
เมืืองอู่�่ฮั่�่นด้ว้ ย ไวรััสโคโรนา 2019-nCoV ติิดต่่อได้้ตั้้�งแต่่ช่่วง
ระยะฟัักตััว(1-14 วััน) ซึ่่�งช่่วงฟัักตััวนี้้�ผู้้�ติิดเชื้�อ
4 จะยัังไม่่มีีอาการป่่วย แพทย์์ผู้�เชี่่�ยวชาญด้้าน
ควบคุุมโรคของสหรััฐฯ นายแพทย์์วิิลเลีียม
ตลาดสดในเมืืองอู่่�ฮั่่น� ที่�่คาดว่่าน่่าจะเป็น็ ต้้นตอ แชฟเนอร์์ ให้ค้ วามเห็น็ ว่่าเมื่อ�่ เชื้อ� สามารถติดิ ต่่อ
ของไวรััสโคโรน่่าสายพัันธุ์� 2019-nCoV นี้้� ได้้ตั้้�งแต่่ช่่วงระยะฟัักตััว ทำำ�ให้้การจำำ�กััดการ
มาจากตลาดชื่่�อตลาดฮััวหนาน แม้้ว่่าจะเรีียก แพร่่เชื้อ� ทำำ�ได้้ยาก เพราะนั่่�นหมายความว่่าคน
กัันว่่าเป็็นตลาดขายอาหารทะเลสด แต่่คน ที่ม�่ ีเี ชื้อ� สามารถแพร่เชื้อ� ให้ผู้้�อื่น�่ ได้ก้ ่่อนที่จ�่ ะรู้้�ตัวั
ในเมืืองอู่่�ฮั่่�นก็็รู้้�กัันดีีว่่าที่่�นี่่�ยัังเป็็นแหล่่งขาย ว่่าตัวั เองติดิ เชื้อ�
เนื้้อ� สัตั ว์์ป่า่ หลายชนิิด ตั้้ง� แต่่สุุนัขั จิ้้�งจอง อีเี ห็็น
นกยููง จระเข้้ ซาลาเมนเดอร์์ มีีแม้้กระทั่่�ง 8
เนื้้�อหมีีโคอาล่่า ค้้างคาวและงูู ความนิิยมใน
การบริิโภคซุปุ ค้า้ งคาว และเนื้้�องููตากแห้ง้ ก็็เริ่�ม อย่่างไรก็็ดีี แพทย์์ไทยก็็มีีความเห็็นที่่�น่่าสนใจ
มาจากตลาดแห่่งนี้้� เกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้�เช่่นกััน ศ.นพ.ยง ภู่่�วรวรรณ
ราชบัณั ฑิแิ ละหัวั หน้า้ ศููนย์เ์ ชี่ย�่ วชาญเฉพาะทาง
5 ด้า้ นไวรัสั วิทิ ยาคลินิ ิกิ ภาควิชิ ากุมุ ารเวชศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
โรคซาร์ส์ และโรคเมอร์ส์ จะมาจากค้า้ งคาวทั้้ง� คู่�่ ได้โ้ พสต์เ์ ฟซบุ๊�คส่่วนตัวั ระบุวุ ่่าโคโรน่่าไวรัสั เป็น็
โดยมีีอีีเห็็นและอููฐเป็็นตััวกลางที่่�ส่่งต่่อเชื้ �อโรค ไวรััสขนาดใหญ่่ พบได้้ทั้้�งในคนและสััตว์์
จากค้้างคาวมายัังมนุุษย์์อีีกทอดหนึ่่�ง ในกรณีี จำำ�นวนมาก โคโรน่่าไวรััสที่่�เกิิดโรคในคนเดิิมมีี
ของไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์�ใหม่่นั้้�น ผู้้�ติิดเชื้�อ 6 ชนิิด เป็็นสายพัันธุ์�ที่่�พบดั้้�งเดิิมที่่�ทำำ�ให้้เกิิด
กลุ่่�มแรกที่่�เข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาลคืือ โรคหวััดและโรคทางเดิินเดิินหายใจอยู่่�เป็็น
คนงานและลููกค้้าของตลาดสดขายส่่งอาหาร ประจำ�ำ ถิ่่�นอยู่่�แล้ว้ มีี 4 ชนิดิ และอุุบัตั ิิใหม่่อีีก 2
ทะเลเมืืองอู่�ฮ่ ั่่น� ซึ่�ง่ จำ�ำ หน่่ายทั้้ง� สัตั ว์น์ ้ำ��ำ ปศุสุ ัตั ว์์ ชนิิด ทำำ�ให้้เกิิดโรคทางเดิินหายใจอัักเสบแบบ
และสัตั ว์ป์ ่า่ หลากหลายชนิดิ ช่่วงแรกทำ�ำ ให้ย้ าก เฉีียบพลัันคืือ SARS และ MERS ซึ่่�งเป็็นโรค
ที่จ�่ ะสืืบทราบได้ว้ ่่าเชื้อ� มาจากสัตั ว์ช์ นิดิ ใดกันั แน่่ ที่ค�่ ่่อนข้า้ งรุนุ แรง มีีอัตั ราการเสีียชีีวิติ 10% และ
30% ตามลำำ�ดัับแต่่ความรุุนแรงของโรคไวรััส
6 โคโรน่่าสายพัันธุ์� 2019-nCoV นั้้�น ปััจจุุบััน
มีีความรุุนแรงน้้อยกว่่า MERS และ SARS
ต่่อมาทีีมผู้้�วิิจััยสัันนิิษฐานว่่า งููอาจเป็็นสััตว์์ อััตราตายของ MERS อยู่่�ที่่� 30% ของ SARS
ตััวกลางที่่�ส่่งต่่อเชื้�อไวรััสโคโรนา 2019-nCoV อยู่่�ที่่�ประมาณ 10% แต่่ของโคโรน่่าไวรััส
จากค้า้ งคาวมาสู่ค�่ น โดยก่่อนหน้า้ นี้้ม� ีีรายงานว่่า สายพัันธุ์�ใหม่่อยู่่�ที่่�น้้อยกว่่า 3% ดัังนั้้�นผู้�ที่่�
งููพิิษที่่�อาศััยอยู่่�ในธรรมชาติิล่่าค้้างคาวในถ้ำำ�� ติิดเชื้�ออีีกจำำ�นวนมากที่่�อาจไม่่มีีอาการ หรืือมีี
เป็น็ อาหาร แต่่ก็ย็ ังั คงมีขี ้อ้ สงสัยั ว่่า ไวรัสั โคโรนา อาการน้้อย ไม่่ได้้เป็็นปอดบวมทุุกราย ดัังนั้้�น

38 SO MUCH TO SMILE ABOUT


176

ผู้้�ป่่วยจึึงสามารถเดิินทางไปได้้ไกล และ การติดิ เชื้อ� จะเกิดิ การระบาดได้เ้ ป็น็ หย่่อม อย่า่ ง
สามารถแพร่่โรค ทำำ�ให้้เกิิดการระบาดใน เช่่น ไข้้หวัดั ใหญ่่สายพัันธุ์�ใหม่่ 2009 ที่่ร� ะบาด
วงกว้า้ ง และสามารถระบาดได้้ทั่่�วโลก มา 10 ปีีแล้ว้ โรคนี้้�ก็ย็ ัังไม่่หยุุด ยังั มีีการระบาด
ในนัักเรีียนอยู่่เ� ป็็นระยะในประเทศไทย
9
12
โดยทั่่�วไปโรคที่่�มีีความรุุนแรงน้้อยจะกระจาย
ได้้มากกว่่า การติิดเชื้�อในอากาศจะมีีมากกว่่า การป้้องกัันที่่�ดีีที่่�สุุดคืือหลีีกเลี่่�ยงการสััมผััสกัับ
การติดิ เชื้อ� ด้ว้ ยการสัมั ผัสั ฝอยละออง ปอดบวม ผู้้�ป่่วย การล้้างมืือจะป้้องกัันการติิดเชื้�อได้้เป็็น
อู่่�ฮั่่�นเป็็นโรคที่่�ติิดโดยการสััมผััสฝอยละออง อย่่างดีี “กิินร้้อน ช้้อนกลาง ล้้างมืือ” ยัังใช้้ได้้
และเมื่่�อเป็็นโรคใหม่่ ทุุกคนไม่่มีีภููมิิต้้านทาน เสมอในการป้้องกัันโรคที่่�ติิดต่่อทางไปฝอย
จึึงมีีสิิทธิ์์�ที่่�จะติิดเชื้ �อได้้ทุุกคนหากสััมผััสโรค ละออง การเดิินสวนกันั ไปมา ไม่่ทำำ�ให้้เกิิดการ
ส่่วนความรุุนแรงของโรคขึ้�นอยู่่�กัับอายุุ ในเด็็ก ติิดโรคนี้้� แต่่การอยู่่�ในระยะใกล้้ในการพููดคุุย
ความรุุนแรงของโรคจะน้้อยกว่่าในผู้ �ใหญ่่และ หรืือมีีการไอ จาม และมีีฝอยละอองกระเด็็น
ผู้�สูงอายุุ หรืือกล่่าวได้ว้ ่่าความรุนุ แรงจะเพิ่่ม� ขึ้้น� มาถููกบริิเวณใบหน้้า อาจเกิิดการติิดโรคนี้้�ได้้
ตามอายุุนั้้�นเอง ฉะนั้้�นต้อ้ งหมั่่�นล้า้ งมืือ

10 13

การระบาดของโรคจะหยุดุ เมื่อ�่ มีีการติดิ เชื้อ� ไป ขณะนี้้�พบผู้้�ติิดเชื้ �อที่่�อยู่่�ในระยะเฝ้้าระวัังอีีก
จำำ�นวนหนึ่่�งขึ้ �นอยู่่�กัับอำำ�นาจการกระจายของ มาก มีีผู้้�ติดิ เชื้�อทั่่�วโลกนอกจีีนแผ่น่ ใหญ่่ ทั้้ง� ใน
โรค ถ้้าอำำ�นาจการกระจายของโรคเท่่ากัับ 13 เขตเศรษฐกิิจฮ่่องกง มาเก๊๊า ไต้้หวััน ไทย
ไข้ห้ วัดั ใหญ่่ คืือ 1 คนกระจายไปได้้ 2 คน เมื่อ�่ ญี่่�ปุ่�น เกาหลีีใต้้ สหรััฐฯ เวีียดนาม สิิงคโปร์์
มีีผู้้�ติิดเชื้ �อหรืือมีีภููมิิต้้านทานแล้้วอย่่างน้้อย มาเลเซีีย เนปาล ฝรั่่�งเศส และออสเตรเลีีย
50% โรคจะสงบลง หลังั จากนั้้น� ไวรัสั นี้้ก� ็จ็ ะเป็น็ พาภขุทนลแูดใ่ั้ีะสกหกดุู้่ัี
โรคประจำำ�ถิ่่�นหรืือโรคตามฤดููกาลต่่อไปและ

39


smile THINK

เวลาใดคืือ

เวลาที่่�สำำ�คััญที่่�สุุด

40 SO MUCH TO SMILE ABOUT


176

คำำ�ตอบก็ค็ ืือ เวลาขณะปัจั จุบุ ันั นั่่น� คืือ เวลาที่่�เรากำำ�ลังั นั่่�งหายใจอยู่่�ในขณะนี้้� พระมหาวุุฒิิชัยั
เพราะชั่่ว� โมงที่่แ� ล้้วมัันก็จ็ บไปแล้้ว ชั่่ว� โมงหน้้ามันั ยัังมาไม่่ถึึง (ท่่าน ว.วชิริ เมธี)ี
ชั่่�วโมงนี้้�ชีีวิติ เป็น็ ของเราทั้้ง� หมด
ดังั นั้้น� มันั จึึงสำ�ำ คัญั ที่่ส� ุุด เพราะเวลาชั่่ว� โมงนี้้� นาทีีนี้้� วินิ าทีีนี้้�
เราสามารถบริิหารจััดการชีวี ิติ ของเราได้้
พระพุุ ทธศาสนาจึึงให้้ความสำ�ำ คัญั กัับ “ปัจั จุบุ ัันขณะ” มาก
คือื ถ้้าเราทำำ�ปัจั จุุบัันดีี อดีตี ก็็จะดีี อนาคตก็จ็ ะดีี
หลักั การปฏิบิ ััติิธรรมของพุุ ทธศาสนาคืือ “ให้้ตื่่น� รู้�้ อยู่่�กับั ปัจั จุบุ ันั ” แค่น่ ี้้�เอง

WORDS พระมหาวุฒุ ิชิ ััย (ท่่าน ว.วชิิรเมธีี)

ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK

พระพุุทธเจ้า้ ทรงตรัสั ว่่า ถ้้าเราคิิดว่่าวัันนี้้เ� ป็็นวันั สุดุ ท้้ายของชีีวิติ
ถ้้าตื่น�่ อยู่่�รู้้�กับั ปัจั จุุบััน ผิิวพรรณจะผ่่องใส เราจะทำำ�ทุุกอย่่างที่�่มันั เป็็นคุุณภาพ
ทำ�ำ ไมผ่่องใส อาตมาเคยถามลููกศิิษย์์ที่่ม� หาวิทิ ยาลััยเกษตรฯ ว่่า
เพราะอดีีตทำำ�ร้้ายเราไม่่ได้้ อนาคตทำำ�ร้้ายเราไม่่ได้้ “ถ้้าเหลือื เวลาหนึ่่ง� ชั่่�วโมง
แต่่คนส่่วนมากบางทีีนั่่ง� อยู่่ท� ี่�น่ ี่�่ เธอจะอยู่�ในโลกนี้้อ� ีีกหนึ่่ง� ชั่่�วโมง
แต่่ใจไปอยู่ใ�่ นอดีีตบ้า้ ง อยู่�ใ่ นอนาคตบ้้าง ให้้หลับั ตานึกึ ดูสู ิิ ในชีวี ิติ เธอมีีคนที่่�สำ�ำ คัญั ในชีีวิิตกี่�คน”
ใครอยู่่ใ� นปััจจุุบันั ขณะ ณ เวลานี้้�ได้้ จะประเสริิฐที่�ส่ ุุด ลููกศิษิ ย์ห์ ลัับตาแล้้วขอต่่อเวลา เขาบอกว่่า
กวีีคนหนึ่�ง่ เขาเคยเขีียนคุณุ ค่่าของเวลาว่่า “๕ นาทีนี ึึกไม่ท่ ัันครัับพระอาจารย์์
คนสำำ�คัญั มีีเยอะจริิงๆ”

“วันั ไหนๆไม่ส่ ำ�ำ คัญั เท่า่ วันั นี้้�เป็น็ วันั ที่่ส� ำ�ำ คัญั กว่า่ วันั ไหน ปกติิ เราจะไม่่นึึกว่่าในชีีวิิตนี้้�ใครสำ�ำ คััญบ้า้ ง
ถึึงพรุ่่�งนี้้�มะรืืนนี้้ด� ีีอย่่างไร ก็ย็ ัังไม่่สำ�ำ คััญเท่่าวันั นี้้� “ และจะทำำ�ดีีต่่อเขาอย่่างไร
ถ้้าเราบริิหารจัดั การวัันนี้้ใ� ห้ด้ ีีที่�ส่ ุดุ มัันก็็เป็็นวัันวานที่�่ดีีได้้ ต่่อเมื่อ�่ ถึึงเวลานาทีีเป็น็ นาทีีตาย เราจึึงจะเริ่�มนึึกว่่า
เป็็นรากฐานที่่ด� ีีของวันั พรุ่�งนี้้� แต่่ถ้้าเราทำำ�วันั นี้้�ไม่่ดีี “ใครบ้้างสำำ�คัญั ตายแล้้วเหลือื อีกี หนึ่่�งชั่่�วโมงฉัันจะตาย
เมื่่�อมัันไปเป็น็ วันั วาน แล้ว้ เราหัันกลับั ไปมอง ฉันั จะทำ�ำ อะไรกัับใครดีี
“ตายแล้้ว..อดีีตของฉััน ตอนนี้้พ� ่อ่ อยู่�ในรถ รถก็ต็ ิดิ อยู่�โน้้น บางนา
กระดำำ�กระด่า่ งเหลืือเกิิน” ตายแล้้วไม่ท่ ันั แล้้ว แม่่ล่ะ่ ตายแล้้วแม่่อยู่�ไหน “
คงไม่่ต้อ้ งถามถึึงอนาคต เพราะถ้า้ ปััจจุบุ ันั ไม่่ดีีแล้้ว ถามหาแม่่ ถามหาสามีี แต่่กลัับลืืมลููก
มันั จะเป็น็ รากฐานของอนาคตที่�่งดงามได้อ้ ย่า่ งไร “ลููกอยู่�ไหน อ้้าว..ลูกู ยัังอยู่่�ที่่โ� รงเรีียน”
ฉะนั้้น� เวลาที่่�สำำ�คัญั ที่�ส่ ุดุ คืือ เวลาขณะปัจั จุบุ ันั นี้้� หนึ่�ง่ ชั่ว� โมง อย่่างไรมัันก็ไ็ ม่่พอ
ตอนที่เ่� รากำ�ำ ลัังหายใจอยู่�่ ดููแลให้ด้ ีีที่ส�่ ุดุ ถ้้าเราจะมาทำำ�ดีีกับั คนที่่�เรารัักทั้้�งหมด
มีคี นถามท่่านพุุทธทาสว่่า ในเวลาอันั จำ�ำ กัดั แบบนี้้� คงเป็็นไปไม่่ได้้
“จะใช้้ชีวี ิิตอย่า่ งไรให้้ดีีที่่ส� ุุด” ดังั นั้้�นขอให้เ้ ราทำำ�ดีกี ับั คนที่่�เรารักั มาตั้้�งแต่ต่ ้้น
ท่่านบอกว่่า อย่า่ งสม่ำ��ำ เสมอ
“ใช้้ชีวี ิติ ให้้เหมืือนกับั วันั นี้้ใ� ห้้เป็น็ วันั สุุดท้้าย” ในชั่่ว� โมงสุุดท้้ายของชีีวิติ จะได้้ไม่ต่ ้้องเร่่งรีีบเช่่นนี้้�

จากหนัังสืือชุุด “มหัศั จรรย์แ์ ห่ง่ ชีีวิติ ” 41


smile LIFE

คุุณหญิงิ จำ�ำ นงศรีี
หาญเจนลัักษณ์์

42 SO MUCH TO SMILE ABOUT


176

หนููตาย เข็็นครก ตััวเบา
ผู้�้แต่่ง
หนููตายในฝาบ้้าน
คงตัวั ที่่ก� ัดั ไม้้กรอดๆ ทุกุ คืนื มาเป็น็ เดือื นนั่่น� แหละ คุุณหญิงิ จำ�ำ นงศรีี หาญเจนลักั ษณ์์
คงติดิ อยู่่�ในนั้้น� จนค่อ่ ยๆ ตายไป เสียี งกัดั หยุดุ หายไปหลายวันั
‘เข็็นครกตััวเบา’ เป็็นหนัังสืือที่่�นำำ�
WORDS คุณุ หญิงิ จำำ�นงศรีี หาญเจนลัักษณ์์ (ป้า้ ศรีี) เนื้้อ� หา ของหนังั สือื Best Seller 2 เล่ม่
คืือ ‘เข็็นครกลงเขา’ และ ‘วิชิ าตัวั เบา’
ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK มาพิิมพ์์รวมในเล่่มเดีียว โดยได้้แก้้ไข
ปรับั ปรุงุ ให้ส้ มบูรู ณ์ย์ ิ่่ง� ขึ้น�้ โดยเพิ่่�มเติิม
เมื่อ่� สองสามวัันนี้้�ได้ย้ ิินเสีียงมัันร้อ้ ง ‘เนื้้�อหาใหม่่’ ที่่�ยัังไม่่ได้้ตีีพิิมพ์์เป็็นเล่่ม
ร้อ้ งๆ หยุุดๆ ข้า้ มวัันข้้ามคืืน มาก่อ่ น จำ�ำ นวน 26 บท (‘เข็น็ ครกลงเขา’
เช้้าวานเริ่�มเหม็น็ ตกค่ำำ��กลิ่่น� เข้้มจึึงเฉลีียวใจ จำ�ำ นวน 34 บท ‘วิชิ าตัวั เบา’ จำ�ำ นวน 34 บท
ค่ำำ��เกินิ กว่่าที่่จ� ะตามใครมางััดฝาเอามัันออกไป และเนื้้�อหาใหม่่ 26 บท รวมเป็็น 94 บท)
คืืนนี้้�ความฝัันจะกรุ่่น� ร่ำ��ด้้วยกลิ่่�นความตาย
หันั เข้้ามามองความตายที่�่มีีอยู่่�ในกายนี้้� นัับเป็็นเรื่่�องน่่ายิินดีีสำำ�หรัับนัักอ่่าน
ลองมองทุุกสิ่่ง� ทุกุ อย่่างเหมืือนเราได้ต้ ายไปแล้้ว ทั้้�งที่่� เป็็นแฟนหนัังสืือเดิิม-เคยอ่่าน
ความคิดิ ลอยเข้้ามา ทั้้ � ง ส อ ง เ ล่ ่ ม ม า แ ล้ ้ ว จ ะ ไ ด้ ้ ซึ ึ ม ซั ั บ
ชอบ ชััง ทุกุ ข์์ สุขุ อรรถรสเดิิม และได้้ลิ้้�มลองอรรถรสใหม่่
ความคิดิ คนตาย ที่่�ยัังไม่่เคยสััมผััส ส่่วนผู้้�ที่่�ยัังไม่่เคย
ผููกพันั ทั้้�งที่ข่� วางกระแสไม่่ได้้ อ่่านหนัังสืือทั้้�งสองเล่่มมาก่่อนก็็จะได้้
น่่าสังั เวช กลิ่่�นเจ้า้ หนููตาย เพื่อ่� นที่ร�่ ่่วมบ้า้ นกัันมาแรมเดืือน เปิิดโลกแห่่งการเขีียนของคุุณหญิิง
เสีียงแทะที่่�ขาดหาย ความตายค่่อยๆ กลายเป็็นเพื่�อ่ น จำำ�นงศรีี หาญเจนลัักษณ์์ กัันอย่่าง
ธรรมดาหรอก มันั เตืือน เรื่�อ่ งธรรมดา เต็็มอิ่่�ม จุุใจ
ตอนสายคนงานมาช่่วยงัดั ฝา ภาพประกอบ - ศัักดิ์์�สิริ ิิ มีีสมสืืบ
ซากลููกหนููสี่ต�่ ัวั ใหญ่่กว่่าหััวแม่่มืือนิดิ เดีียว กวีซี ีีไรต์์ - ศิิลปินิ ศิลิ ปาธร
แม่่มันั กััดไม้้เข้้าไปคลอด ลากถุงุ พลาสติิกมากหลายเข้้าไปรองเป็็นรััง ขนาด - หนัังสือื ไซส์์ใหญ่่
อุุตส่่าห์์ซุกุ ซ่่อนในที่ท่� ี่่�มั่่น� ใจว่่าลููกรัักจะปลอดภััย 16 หน้า้ ยกพิิเศษ จำำ�นวน 360 หน้้า
มันั คงออกหากิิน แล้้วตกเป็็นเหยื่อ�่ แมว ราคา 285 บาท
วัันก่่อน เราก็เ็ ห็น็ แมวคาบหนููใหญ่่ วางจำ�ำ หน่า่ ย ตุลุ าคม พ.ศ. 2558
ลููกมัันรอและร้้องอยู่่�ในที่�ป่ ลอดภัยั และก็็ตายในที่�่ที่ป่� ลอดภััย คำำ�นิยิ ม โดย
ไม่่มีีใครรู้้�ใครเห็็น ถ้้าไม่่เน่่าจนส่่งกลิ่่�น • อ.ประมวล เพ็็งจัันทร์์
ก็็ไม่่มีีใครรู้้�ว่่ามัันเคยมาอยู่ใ่� นโลกนี้้� ผู้้�เขีียน ‘เดินิ สู่่�อิิสรภาพ’
เคยมาเกิดิ มาหิวิ มาคอย มาร้้อง มาตาย • ดร.วิิรไท สัันติปิ ระภพ
เราเองก็็เป็น็ เพีียงส่่วนหนึ่�่งในความเป็น็ ธรรมดา ผู้้�ว่่าการธนาคารแห่่งประเทศไทย
อย่่าหลงตัวั จนลืืมล่่ะ คุณุ คนตาย
ติิดต่่อสอบถามรายละเอีียด
หนังั สือื : ฝนตกยัังต้อ้ ง ฟ้า้ ร้อ้ งยังั ถึงึ คุณุ ปุ้�ย้ โทร. 08 9816 3116
อีเี มล [email protected]

43


smile STORY

ทำำ�ไปได้้ยัังไง? ฉันั เกลีียดการวิ่�ง
เวลานึึกถึึงการวิ่่�ง ฉัันจะนึึกถึึงความรู้้�สึึกของ
นี่่ค� ือื เสียี งที่่ด� ังั อยู่่�ในหัวั ฉันั ตั้้ง� แต่ว่ ิ่่ง� เข้้าเส้้นชัยั ๑๐ ก.ม. ที่่เ� มือื ง Wolznach ตััวเองตอน ป.๓ ที่่�คุุณครููพละบอกว่่าให้้วิ่ �ง
นี่่ไ� ปวิ่่ง� มาแล้้วจริงิ ๆ เหรอ? ๑๐ ก.ม. เนี่่ย� นะ? มันั ไกลมากนะหย่ง่ !! คนอย่า่ งแกเนี่่ย� นะ? วอร์ม์ ร่่างกายรอบสนามบาสห้้ารอบ ฉัันเกลีียด
อาการจุุกเสีียดที่่�ข้้างตััวความรู้้�สึึกแน่่นที่่�
หนักั ๗๓ BMI ๒๖ น้ำ�ำ� หนักั เกินิ มาตรฐานมาตลอดชีวี ิติ วิ่่ง� ต่อ่ เนื่่อ� งได้้ ๑๐ ก.ม. หลอดลม ขั้�วปอด ไล่่ขึ้้�นมาจนถึึงคอ เกลีียด
เหรอ? เป็น็ ไปได้้ยังั ไง? ความแห้้งผากในคอ เกลีียดความรู้้�สึึกที่่�หััวใจ
เต้้นแรงจนเหมืือนจะหลุดุ ออกมาจากอก
ฉันั ก็ไ็ ม่ร่ ู้เ้� หมือื นกันั ว่า่ มันั เป็น็ ไปได้้ยังั ไง? แน่่นอนว่่า ยััยหััวหน้้าห้้องตััวใหญ่่ที่่�หนัักเป็็น
แต่ม่ ันั เป็น็ ไปแล้้ว มีหี ลักั ฐาน มีรี ููปถ่า่ ย มีวี ีดี ีโี อ แต่ฉ่ ันั ก็ย็ ังั ไม่อ่ ยากเชื่่อ� เลยจริงิ ๆ อัันดัับสามของเด็็กผู้้�หญิิงทั้้�งรุ่�น (๒๐๐กว่่าคน)
โดนน็็อกรอบ วิ่ �งเข้้าเส้้นชััยเป็็นคนสุุดท้้าย
WORDS/PHOTO และลงไปกองกัับพื้้�นอย่่างหมดสภาพ ตาม
ประสาเด็็กตััวกลมที่่�ไม่่เล่่นกีีฬาเลย วัันๆ เอา
SOPAPORN KURZ - โสภาพร ควร์์ซ แต่่นั่่�งอ่่านหนัังสืือ ในใจพลางนึึกว่่า วอร์์มบ้้า
อะไร วิ่�งห้้ารอบแค่่นี้้�ก็็หมดแรงแล้้ว จะไปเล่่น
อะไรต่่อได้้อีีก
ความเกลีียดการวิ่่�งนี้้�ต่่อเนื่�อ่ งยาวนานมาจนโต
ตอนไปเรีียนต่่อที่่�สิิงคโปร์์ คุุยถููกคอกัับเพื่่�อน
ร่่วมชั้้�นคนหนึ่่�ง ไม่่รู้้�คุุยยัังไงจนมาถึึงเรื่่�องวิ่ �ง
เขากระตืือรืือล้้นบอกว่่า เธอวิ่่�งได้้ ทุุกคนวิ่�งได้้
ฉัันเถีียงว่่าไม่่จริิง ไม่่ได้้ เป็็นไปไม่่ได้้ เขาเลย
บอกว่่า มานี่่� เขาจะเทรนให้้ แล้้วเขาก็็เทรน
ให้้จริิงๆ จััดตารางมาให้้เสร็็จ วัันไหนทำำ�อะไร
วิ่ �งแค่่ไหน ตอนเข้้าเส้้นชััยควรสปีีดอย่่างไร
วิ่ �งเสร็็จต้้องยืืดเส้้นยืืดสายอย่่างไร ฯลฯ เขา
บอกให้ว้ิ่ง� ๖ รอบสนามกีีฬา แล้ว้ ค่่อยเพิ่่ม� เป็น็ ๘
ฉัันโอดครวญว่่าไม่่ต้อ้ งถึึง๘หรอก๖ก็ท็ ำ�ำ ไม่่ได้้
แล้้ว เขาไม่่ฟัังคำ�ำ บ่่น แต่่พููดต่่อว่่าวิ่�งไม่่ไหวก็็ให้้
เดิิน แต่่อย่่าหยุุด ลองฝึึกกัันไปตลอดเทอม
ปรากฏว่่า เริ่�มขยัับมาที่่� ๘ รอบได้้ และมีีอยู่่�
คืืนหนึ่่�งฉัันลองวิ่ �งจากหอไปรอบมหาวิิทยาลััย
NUS เป็น็ เวลา ๔๐ กว่่านาทีี แบบไม่่หยุุดเลย
ตอนนั้้น� ทำำ�ได้ก้ ็ภ็ ููมิิใจ รู้้�สึึกว่่าตััวเองมาไกลมาก
แต่่ก็เ็ ป็็นครั้ง�้ เดีียวที่่ท� ำ�ำ ได้้

44 SO MUCH TO SMILE ABOUT


176

ตอนไปเรีียนที่อ่� เมริกิ า เทอมแรกยัังฟิติ ออกไป สมััครฟิิตเนสข้้างบ้้าน และเน้้นไปที่่�การเล่่น ก็จ็ ะ ๒๐, ๓๐ นาทีีแล้ว้ ซึ่�่งก่่อนหน้้านั้้น� แค่่ ๑๕
วิ่ �งที่่�โรงยิิมบ้้าง แต่่ก็็ได้้แค่่สองสามครั้�้ง และ โยคะ เพราะอยากยืืดเส้้นยืืดสาย ถนอม นาทีีก็็แทบขาดใจ
หลัังจากนั้้น� ก็ไ็ ม่่วิ่่�งอีีกเลย จนกลับั มาเมืืองไทย ร่่างกายไว้้อุ้้�มลููก ฉัันไม่่วิ่่�ง เรามีี crosstrainer จบจากบุพุ เพสันั นิวิ าส ฉันั ก็ด็ ููหนึ่ง�่ ด้า้ วฟ้า้ เดีียว
ทำำ�งาน แต่่งงาน ย้้ายสำำ�มะโนครััวมาเยอรมนีี ที่่บ� ้า้ นซึ่ง�่ ฉัันเป็น็ คนอยากได้้บอกให้ส้ ามีีซื้�อมา ต่่อด้้วยความสงสาร ละครก็็ย้้อนยุุคคล้้ายกััน
จากบััดนั้้�นจนบััดนี้้�ก็็สิิบกว่่าปีีที่่�ไม่่วิ่่�งอีีกเลย แต่่ฉัันก็็ใช้้แทบนัับครั้้�งได้้ ได้้แต่่คอยระวัังว่่า แต่่มัันคงดัังสู้้�บุุพเพฯ ไม่่ได้้ (ฮา) ปรากฏว่่า
กลัับเข้้าสู่่�โหมดคนเคลื่่�อนไหวร่่างกายน้้อย ไม่่เอาผ้้ามาแขวนบนเครื่่�องนี้้�ก็็แล้้วกััน ดููแล้้วก็็ติิด แถมถููกจริิตมากยิ่่�งขึ้�นไปอีีก เพราะ
อย่า่ งสมบููรณ์์เดินิ ๑๐นาทีีก็เ็ หนื่อ�่ ยก็บ็ ่่นว่่าไกล อายตััวเอง มีีทั้�งเรื่่�องกลบทและกลยุุทธการทำำ�ศึึก จากที่่�
จนสามีียัังประนามว่่า เธอนี่่� ขี้�เกีียจจริิง ซึ่่�งเรา จุุดเปลี่่ย� น วิ่ �งได้้ ๓๐ นาทีี ก็็มากขึ้้�นเป็็น ๔๐ กว่่านาทีี
ก็แ็ ก้้ตัวั ไปเรื่่�อย อยู่�่กรุงุ เทพฯ มัันไม่่ค่่อยได้้เดิิน จุุดเปลี่่�ยนในชีีวิิตเรื่่�องนี้้� เกิิดขึ้้�นเมื่่�อต้้นปีี แต่่ไม่่เคยได้้ถึึงหนึ่่ง� ชั่ว� โมง
อากาศไม่่ดีี อากาศร้้อน บลา บลา ๒๐๑๘ ที่่�มีีกระแสบุุพเพสัันนิิวาสฟีีเว่่อร์์ พอวิ่่�งบนเครื่่�องไปได้้สัักระยะ จากที่่�เหงื่่�อออก
มาตระหนััก รู้้�ตััวจริิงๆ ว่่าร่่างกายอ่่อนแอ ก็็ ฉันั ซึ่ง�่ ไม่่ได้ด้ ูลู ะครมากว่่า ๒๐ ปีี อดรนทนไม่่ได้้ ท่่วมตััว ก็็เหลืือแค่่ซึึม บวกกัับที่่�เห็็นเพื่่�อนบ้้าน
หลังั จากคลอดอัันนาได้้ปีีกว่่า ตอนนั้้น� กำ�ำ ลัังจะ จะแค่่ไหนกัันเชีียวว้้า ก็็เลยลองดูู ปรากฏว่่า สองบ้้านด้้านล่่างขยัันออกไปวิ่่�ง ไปซ้้อม
ออกไปเดิินเล่่นกััน แล้้วลืืมอะไรสัักอย่่าง ติิดงอมแงม เลยคิิดว่่าไหนๆ จะเสีียเวลาดูู เพราะเขาลงแข่่งมาราธอนบ้้าง ไตรกีีฬาบ้้าง
ฉัันต้้องกลัับขึ้้�นไปเอา แล้้ววิ่ �งตามไปให้้ทััน แม่่การะเกดและคุณุ พี่แ�่ ล้ว้ ก็อ็ ย่า่ แค่่นั่่ง� ดูเู ฉยๆ ฉัันก็็เริ่�มเกิิดคำำ�ถามว่่า เอ๊๊ะ... เราน่่าจะลอง
ระยะทางหน้้าบ้้านไม่่น่่าจะเกิิน ๒๐๐ เมตร กระนั้้�นเลย ดููไป วิ่�งไปบน crosstrainer ที่่�ตั้้�ง ไปวิ่่�งจริิงๆ บ้้างไหมเราน่่าจะแข็็งแรงขึ้�นบ้้าง
วิ่�งแค่่นั้้�น แต่่เหนื่่�อยแทบขาดใจ หััวใจจะหลุุด อยู่�ใ่ นบ้า้ นไปด้้วยแล้้วกันั แล้้ว คงจะไม่่เลวร้้ายเหมืือนเมื่่�อก่่อนที่่� ๒๐๐
ออกมาให้้ได้้ รู้้�ตััวเลยว่่า เราอ่่อนแอมากๆๆๆ ความเพลิิดเพลิินน่่าติิดตามของละคร ทำำ�ให้้ เมตรก็จ็ ะตายแล้ว้ กระมััง
หลัังจากอัันนาโตจนเข้้าเนอสเซอรี่่� ฉัันก็็ไป เวลาผ่่านไปอย่่างรวดเร็็ว บางทีีมาดููจออีีกทีี

45


แสดงว่่า ๑๐ ก.ม. ก็็คงจะใช้้เวลาวิ่�งประมาณ
๑ ชม.ครึ่่�ง ตอนนี้้�ได้้แล้้ว ๗ ก.ม. ที่่�เหลืือไป
ตายเอาดาบหน้้าแล้้วกััน
หนึ่่�งวัันก่่อนวัันวิ่ �ง เราขัับรถไปหาพี่่�ไก่่กััน
พี่ไ�่ ก่่น่่ารักั มาก เตรีียมอุปุ กรณ์ไ์ ว้ใ้ ห้ห้ ลายอย่า่ ง
ทั้้�งหมวก กระเป๋๋าคาดเอว ธงชาติิไว้้แปะเสื้้�อ
ธงชาติิให้เ้ ด็ก็ ๆ โบกให้้แม่่ แถมยัังเตรีียมสมููธตี้้�
หลังั วิ่�งเสร็็จไว้้ให้้อีีกด้ว้ ย ใจฉัันสั่่�น
กลััวว่่าจะไม่่ถึึง กลััวจะไม่่ไหว แต่่ก็็พยายาม
ปลอบใจตััวเอง ถ้้าวิ่�งไม่่ไหว ก็็เดิินเอาแล้้วกััน
ลงครั้�งแรก ไม่่เจ็็บตััวเป็็นใช้้ได้้ ขอให้้เข้้า
เส้น้ ชััยได้้ จ่่ายตัังค์์ไปแล้ว้ ต้อ้ งได้้เหรีียญ!!!

ฉัันก็็เลยลองออกไปวิ่่�ง เริ่ �มจากวิ่่�งไอ้้ ๒๐๐ สะดวกให้้ไปเยี่่�ยมช่่วงปลาย ก.ค. ไหม พี่่�ไก่่ วันั จริิง
เมตรนั่่�นแหละ พบว่่า เออ ไม่่เหนื่่�อยเจีียน ซึ่่�งติิดงานถ่่ายภาพแต่่งงาน แนะนำำ�ว่่าควร ถึึงวันั จริงิ เราไปถึึงสนามที่ร�่ ับั หมายเลข โอ้โ้ ห...
ขาดใจแล้้วนะ ยัังไปต่่อได้้อีีก หลัังจากนั้้�น เป็็นสุุดสััปดาห์์ต้้นๆ ของเดืือน แล้้วก็็ชวนว่่า คนเยอะมาก ตอนสมััคร ฉัันได้้เบอร์์ ๑๕๘
ลองวิ่�งกลัับจากโรงเรีียนลููก พบว่่า สามารถวิ่่�ง วันั ศุกุ ร์จ์ ะมีีจัดั วิ่่ง� พี่จ�่ ะไป หย่ง่ ไปวิ่่ง� ด้ว้ ยกันั ไหม? พี่่�ไก่่สมััครหลัังฉัันตั้้�งนาน ได้้เบอร์์ ๓๐๙
ต่่อเนื่่�องมาจนถึึงบ้้านได้้ โดยไม่่หยุุด เลยลอง ใจฉัันแวบแรก คิิดว่่าไม่่ไหวหรอกพี่่� แต่่เสีียง ฉัันเลยคิิดว่่าเป็็นงานเล็็กๆ คนวิ่ �งคงมีีสััก
ขยายเส้้นทางไปให้ไ้ กลมากขึ้้�นจากวิ่่�งต่่อเนื่อ�่ ง ที่่�สองในหััวก็็บอกว่่า โอ๊๊ะ... หรืือนี่่�จะเป็็น ห้า้ หกร้อ้ ยคน ที่ไ�่ หนได้้ คนหลายพันั เบอร์ไ์ ล่่ไป
ได้้ ๕ นาทีีก็ข็ ยัับเป็็น ๑๐, ๑๕นาทีี โอกาสอันั ดีี ตอนแรกคิิดว่่าสิ้้น� ปีอี าจจะลองหา จน ๔๐๐๐ กว่่า เสีียงประกาศในงานบอกว่่า
ฉัันไม่่ได้้ทำำ�ต่่อเนื่่�องเป็็นประจำำ� แค่่ว่่าพอ สัักรายการลงวิ่�งดููสััก ๕ ก.ม. แต่่นี่่�เดืือน ก.ค. คนวิ่ง� ๑๐ ก.ม. มีีกว่่า ๓๗๐๐ คน
อากาศดีี และ/หรืือ กิินเยอะมาก จนรู้้�สึึกตััว ก็็จะได้้ลองแล้ว้ ฉัันเลยตอบตกลงไป เรามารอกัันที่่�จุุดสตาร์์ท สองสาวอยู่่�กัับพ่่อ
ว่่าต้้องทำำ�อะไรบางอย่่าง ก็็จะออกไปวิ่่�ง ย้ำำ��ที่่� พอถึึงต้้น มิิ.ย. วัันสมััคร ฉัันก็็เข้้าไปที่่�เว็็บ ข้้างสนาม เด็็กๆ ท่่าทางตื่่�นเต้้น คงเพราะ
ระยะที่ท�่ ำ�ำ ได้ค้ รั้ง้� สุดุ ท้า้ ย แล้ว้ ก็เ็ พิ่่ม� ไปอีีกหน่่อย รัับสมัคั ร... แย่แ่ ล้ว้ !!! ไม่่มีี ๕ ก.ม.!!! มีแี ต่่ ๒ ไม่่เคยเห็็นคนเยอะแยะขนาดนี้้� เมื่่�อมีีคนวิ่ �ง
จนกระทั่่�งวัันหนึ่่�ง วิ่ �งได้้ต่่อเนื่่�อง ๓๐ นาทีี กัับ ๑๐ ก.ม. มืือสั่่�น ใจสั่่�น เอาไงดีี ๒ ก.ม. เยอะมาก เขาปล่่อยคนออกเป็็นล็็อตๆ เรา
คิิดเป็็นระยะทาง ๓ ก.ม.กว่่าๆ ก็็คิิดว่่า เอ๊๊ะ... น้้อยเกิินไป แต่่ ๑๐ ก.ม. ยังั ไม่่เคยวิ่่�งถึึงเลย... ยืืนกัันแบบไม่่รู้้�อะไร ปรากฏว่่าเป็็นตอนท้้าย
อย่่างนี้้� ถ้้าเราลงวิ่�ง ๕ ก.ม. ก็น็ ่่าจะได้้สินิ ะ ส่่วน มองซ้้ายมองขวา นั่่�งอยู่่�คนเดีียวหน้้าคอมฯ ของล็็อตที่่�สอง ห้้านาทีีก่่อนออกวิ่่�ง เอ็็มม่่า
๑๐ ก.ม. ไม่่ไหวหรอก ฝัันไปก่่อนแล้้วกััน... ไม่่มีีใครให้้ปรึึกษา... เอาก็็เอา สิิบก็็สิิบ เริ่�มร้้องไห้้ ร้้องหนัักมาก ตััวโยน ฉัันพยายาม
ตั้้�งแต่่มีีลููก ใครๆ ก็็บอกว่่าฉัันเปลี่่�ยนไป แต่่ บอกพี่่�ไก่่ไปแล้้วว่่าตกลง จะมาถอนคำำ�พููด โบกมืือให้ล้ ููกมาหา แต่่ก็ไ็ ม่่ยอมมา ส่่วนอัันนา
ฉัันบอกกัับตััวเองว่่า ถ้้าวัันหนึ่่�ง วิ่�ง ๑๐ ก.ม. ก็็กระไรอยู่่� สมััครเสร็็จ จ่่ายสตางค์์เรีียบร้้อย เริ่ �มมาร้้องตอนท้้ายๆ ตอนนั้้�นฉัันทำำ�อะไร
จนได้้เหรีียญมาถ่่ายรููป วัันนั้้�น ฉัันคงกล้้า ก็็กลััวและกลุ้้�มใจตั้้�งแต่่บััดนั้้�นเป็็นต้้นมา ไม่่ได้้แล้้ว ได้้แต่่เชื่่�อว่่าตาพ่่อที่่�อยู่่�ดููแลลููก
พููดได้้เต็ม็ ปากว่่า ฉััน “เปลี่่�ยนไป” แล้้วจริงิ ๆ แล้้วก็็ไม่่ได้้ซ้้อมอะไรทั้้�งนั้้�น ด้้วยสารพััด ทั้้�งสอง จะรัับมืือไหว
คำำ�ชวน ข้้อแก้้ตััว ไม่่ว่่าจะเป็็นอากาศร้้อนจััด, ลููกเป็็น เราออกวิ่่ง� ไปเรื่อ�่ ยๆ และพบว่่าทุกุ คนวิ่ง� เร็ว็ กว่่า
ฉัันกัับพี่่�ไก่่ รู้้�จัักกัันมาตั้้�งแต่่ปีีแรกที่่�ฉัันย้้าย เหาต้อ้ งซักั ผ้้าท่่วมหัวั ฯลฯ ฉัันมาก ตอนแรกฉัันก็็เหมืือนจะเร่่งตััวเอง
มาอยู่่�ที่่�เยอรมนีี และตั้้�งแต่่มีีลููก บ้้านเราก็็จะ ก่่อนถึึงวัันจริิงสองสััปดาห์์ ทนตััวเองไม่่ได้้ ตามคนข้้างหน้้าให้้ทััน แต่่ใจก็็นึึกถึึงคำำ�ของ
ไปเยี่่�ยมพี่่�ไก่่ที่่�ย้้ายไปอยู่่�ไกลถึึง Figlsdorf ก็็เลยออกไปลองวิ่�ง เอาให้้ยาวขึ้ �นไปอีีก เต็็มที่่� พี่่�ไก่่ว่่า ในวัันจริิง เรามัักจะวิ่ �งเร็็วกว่่าปกติิ
เกืือบทุุกปีีจนเกืือบจะเป็็นประเพณีีไปแล้้ว ได้้ ๑ ชม. เป็็นระยะทาง ๗ ก.ม. คำ�ำ นวณแล้ว้ ทำำ�ให้้หมดแรงเสีียก่่อนถึึงเส้้นชััย ฉัันจึึง
ปีีนี้้�ก็็เช่่นกััน เมื่่�อต้้นปีี ฉัันเขีียนไปถามพี่่�ไก่่ว่่า ปรัับระดัับความเร็็วให้้เหมืือนที่่�เคยวิ่่�งปกติิ
ใครจะแซงช่่างเขา พอล็็อตที่่�สามตามมาถึึง
ก็็มีีแต่่คนแซงฉัันตลอด เห็็นความรู้้�สึึกท้้อ
ก่่อตัวั ขึ้น� ในใจบ้้างแต่่ก็บ็ อกตัวั เองทันั ทีีว่่าหย่่ง
เธอมาแข่่งกัับตััวเอง เป้้าหมายคืือเข้้าเส้้นชััย
ช้้าหรืือเร็ว็ ช่่างมััน

46 SO MUCH TO SMILE ABOUT


176

แทบทุุกคนวิ่ �งไปไม่่มีีหยุุด ผ่่านไปสัักเกืือบ ให้ฉ้ ันั ฉัันก็็เลยยื่่�นมืือไปแปะกัับลููก เป็็นความ ผู้้�หญิงิ ฉลาด ไม่่มีตี บตีีกัันแย่ง่ ผู้้�ชาย หาไม่่แล้ว้
๓ ก.ม. ถึึงทางขึ้�นเขาซึ่่�งชัันมาก ฉัันพยายาม รู้้�สึึกที่�ด่ ีีมากๆ ฉันั ก็ค็ งไม่่ติดิ และไม่่ลุกุ ขึ้้น� มาวิ่ง� บน crosstrainer
วิ่ �งแต่่ใจเต้้นแรงมาก ฉัันก็็เลยเดิินก้้าวยาวๆ ตรงเส้้นชััยมีีคนมายืืนแปะมืือด้้วยเต็็มไปหมด ขอบคุุณกิ๊๊�ก ออม พี่ไ�่ ก่่ ยีี ที่่ค� อยแชร์์เรื่อ�่ งการวิ่่ง�
กะว่่าพอเริ่�มเป็็นทางเรีียบก็็จะวิ่�งต่่อ การเดิิน เดิินต่่อมาอีีกหน่่อยก็็มีีคนยืืนแจกเหรีียญให้้ การออกกำำ�ลัังกายให้้ได้้อ่่านบนเฟซเสมอ
ทำำ�ให้้รู้้�สึึกว่่าขาหนัักมาก และเหนื่่�อย ไม่่มีี ฉัันรีีบรัับมา เย้้... มีีเหรีียญมาถ่่ายรููปแล้้วนะ พอเห็็นความต่่อเนื่่�องของทุุกคน ก็็ทำำ�ให้้ฉััน
แรงแล้้ว พอถึึงทางเรีียบก็็เริ่�มวิ่่�งอีีกครั้้�ง รู้้�สึึก แต่่ความดีีใจนั้้�นเป็็นอยู่่�เพีียงวููบเดีียว... รู้้�สึึกว่่า ตััวเองก็็คงต้้องเริ่�มทำำ�อะไรบางอย่่าง
ว่่ายากมากที่่�จะกลัับมามีีโมเมนตััมวิ่่�งอีีกครั้�้ง แล้้วก็็มีคี วามรู้้�สึึกสบายๆ เข้า้ มาแทน แล้ว้ เหมืือนกััน
ก็็เลยบอกตััวเองว่่า จะเดิินๆ หยุุดๆ ไม่่ได้้ ก่่อนวิ่�งคิิดว่่า ถ้้าวัันนี้้�เราไปถึึงเส้้นชััยได้้ หััวใจ ขอบคุุณพี่่�ไก่่ ที่่�ชวน ถ้้าวัันนั้้�นพี่่�ไม่่ชวน
ต้้องวิ่ง� ต่่อเนื่อ�่ งสถานเดีียว คงจะพองฟููมาก เพราะมัันเป็็นความสำำ�เร็็จที่่� ก็็ไม่่มีีหย่่งวัันนี้้�จริิงๆ ขอบคุุณที่่�ดููแลทั้้�งก่่อนวิ่�ง
เมื่่�อวิ่่ง� ไปเรื่่�อยๆ ผ่่าน ก.ม. ๔ ๕ ๖ ชมวิิวทิิวทััศน์์ ยิ่ �งใหญ่่มากของตััวเอง แต่่พอทำำ�ได้้จริิง ภาพ ระหว่่างวิ่ง� และหลัังวิ่ง� ด้ว้ ยค่่ะ
เป็น็ ป่า่ เป็น็ ทุ่่ง� บ้า้ งอากาศเย็น็ ดีี มีคี นมาบรรเลง ของคนที่่�หลั่่�งไหลเข้้าเส้้นชััยมาเรื่่�อยๆ ทำำ�ให้้ ขอบคุุณสามีีและลููกๆ ที่่�เป็็นกำำ�ลัังใจให้้ตลอด
ดนตรีี ปรบมืือให้้กำำ�ลัังใจ ให้้น้ำ�ำ� ให้้ผลไม้้ รู้้�สึึกว่่าความสำำ�เร็็จของเราไม่่ได้้ยิ่ �งใหญ่่อะไร โดยเฉพาะสามีี ซึ่ง�่ ต้อ้ งดูแู ลลููกแทน เลิฟิ ยูู จุ๊�บ จุ๊�บ
เป็็นระยะ คนก็็วิ่�งแซงฉัันไปเป็็นว่่าเล่่น บางทีี เลย เราเป็็นเพีียงจุุดหนึ่ง�่ ของสายธารนี้้� ใจมีแี ต่่ การได้้เขีียนเล่่าเรื่�องทั้้�งหมดให้้ทุุกคนได้้อ่่าน
คนแซงก็็เป็็นคุุณลุุง คุุณป้้า ผมสีีขาวทั้้�งหััว ความสงบ ร่่มเย็น็ มาจนถึึงบรรทััดนี้้� ทำำ�ให้้ฉัันได้้เข้้าใจด้้วยว่่า
ก็็สะท้้อนใจนิิดหน่่อย แต่่ก็็รีีบมองบวก บอก แต่่บางทีีสิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุดจากการวิ่่�งครั้�งนี้้� ไม่่ใช่่การ เสีียงที่่�ดัังในหััวว่่า “ทำำ�ไปได้้ยัังไง” มัันคืือ
ตััวเองว่่า อีีกหน่่อยเราอายุุเท่่าเขา ก็็ขอให้้เรา ได้้พิิสููจน์์ตัวั เอง แต่่เป็น็ การสร้า้ งแรงบันั ดาลใจ เสีียงอะไร?
ได้้แข็ง็ แรงแบบเขาแล้ว้ กันั ให้้กัับลููก เพราะทัันทีีที่่�เอ็็มม่่าเห็็นฉััน ลููกก็็ขอ คำ�ำ ตอบคืือปมในใจ ที่ไ่� ม่่เชื่อ่� มั่่น� ในตนเอง ปมนี้้�
ระหว่่างที่่�วิ่ �ง ก็็มีีนึึกอยากหยุุดเป็็นระยะ เหรีียญไปคล้อ้ งคอพร้อ้ มกับั พููดด้ว้ ยเสีียงงอนๆ ฝัังรากลึึกในใจมาแต่่เด็็กว่่าฉัันเป็็นคนอ้้วน
แต่่ที่่�ช่่วยได้้มาก ก็็คืือ สายธารของคนที่่�วิ่ �ง ว่่า ทำำ�ไมแม่่ไม่่ให้้เอ็็มม่่าวิ่ �งบ้้าง พอบอกว่่า วิ่�งไม่่ได้้หรอก ดููรอบตััวสิิ คนที่่�วิ่�ง มีีแต่่ผอมๆ
ด้้วยกันั นั่่น� เอง ที่�ไ่ หลเป็น็ สายไปตลอดเส้้นทาง ไม่รู้�ว่าหนููอยากวิ่่ง� เลยไม่่ได้ส้ มัคั ร เอ็ม็ ม่่าตอบว่่า ลีีนๆ ทั้้�งนั้้น� แต่่สิ่่�งที่่�ได้ท้ ำำ�ลงไป ทำ�ำ ให้ไ้ ด้ค้ ำำ�ตอบ
เห็็นแล้้วทำำ�ให้้บอกตััวเองได้้ว่่า ถ้้าเขาวิ่ �งได้้ แม่่สมััครเลย เอ็็มม่่าจะวิ่ �ง พรุ่�งนี้้�เขาจะมีีวิ่�ง กัับตััวเองแล้้วว่่ารููปร่่างกัับความแข็็งแรง
เราก็็วิ่ �งได้้ ที่่�นึึกว่่าจะหยุุด ก็็เลยไม่่หยุุด อีีกไหม (ฮา) ของร่่างกาย ไม่่ได้้แปรผัันตรงตััวเสมอไป
ก้ม้ หน้้าก้ม้ ตาวิ่ง� ต่่อไป ส่่วนอัันนา พููดซ้ำำ��ๆ ด้้วยใบหน้้าเปื้้�อนยิ้ �มว่่า ฉัันก็็ยัังเป็็นคนตััวใหญ่่ หนััก ๗๐ กว่่า และ
แม่่ชนะแล้้ว แม่่ได้้เหรีียญ พร้้อมสารภาพว่่า ใส่่เสื้้�อผ้้าไซส์์ XL เหมืือนเดิิม แต่่ภายใต้้
พอแอ๊๊พแจ้้งเตืือนว่่าครบ ๗ ก.ม. แล้้ว ฉัันก็็ ตอนแรกอัันนาคิิดว่่า แม่่ไม่่ชนะ แต่่แม่่ก็็ชนะ ชั้�นไขมัันบนร่่างกลมๆ นั้้�น มีีความแข็็งแรง
บอกขอบคุุณตััวเองว่่า หย่่ง เธอทำ�ำ ได้แ้ ล้ว้ เท่่าที่�่ (ยิ้ �มร่่า) พอถามลููกว่่าหนููอยากวิ่่�งไหม อัันนา ขนาดที่ว่�ิ่�ง ๑๐ ก.ม. ได้น้ ะ
เคยทำ�ำ มา ต่่อไปที่เ�่ หลืือนี้้� เป็น็ แต่่โบนััสแล้ว้ นะ ชููมืือขึ้้�นทันั ทีีอัันนาจะวิ่ง� อันั นาอยากได้้เหรีียญ อยากเป็็นกำำ�ลัังใจให้้ทุุกคนที่่�กำำ�ลัังเริ่ �มคิิด
สงสััยจะเป็็นกำำ�ลัังใจนี่่�เอง ทำำ�ให้้มีีแรง วิ่�งแซง เรื่่�องนี้้�กลายเป็็นบทสนทนาตลอดเย็็นวัันนั้้�น จะก้้าวออกมาวิ่ �ง ถ้้าฉัันทำำ�ได้้ คุุณก็็ทำำ�ได้้
คนโน้น้ คนนี้้� ได้้บ้้าง ซึ่่�งสัังเกตได้ว้ ่่า ตอนปลาย ถึึงขั้�นว่่า เมื่่�อถึึงเวลาเข้้านอน ปาป๊๊าจะ นะค่ักหเมืัอ
หลายคนอ่่อนแรง คนเริ่�มเดินิ กันั มากขึ้้�น แปรงฟัันให้้ อัันนาไม่่ยอม บอกว่่าจะให้้แม่่
คงเป็น็ เพราะคึึกมากเกินิ ไปพอเข้า้ ก.ม.สุดุ ท้า้ ย แปรงให้้ เพราะแม่่ชนะ ได้เ้ หรีียญ ปาป๊๊าไม่่วิ่่ง�
ฉันั ก็็เริ่�มแรงหมด ขาหนักั เท้า้ หนักั อยากหยุุด ไม่่ชนะ ไม่่ให้้แปรงฟันั ให้้ (ฮา)
เหลืือเกินิ แต่่ก็็บอกตััวเองว่่าไม่่นะก.ม.สุดุ ท้า้ ย และใครจะคิิดว่่า จากคนที่่�เกลีียดการวิ่่�งที่่�สุุด
แล้้ว เหนื่่�อยแค่่ไหนก็็ต้้องไปให้้ถึึงเส้้นชััย วัันรุ่ �งขึ้้�นหลัังจากที่่�วิ่ �งเสร็็จ ฉัันก็็นั่่�งเปิิดหา
นึึกถึึงพี่่�ไก่่ที่บ่� อกว่่า ให้้เก็็บแรงไว้้ วิ่�งเข้้าเส้น้ ชััย รายการวิ่่ง� ครั้ง้� ต่่อไปเข้า้ ใจละทำ�ำ ไมต้อ้ งเสีียตังั ค์์
สวยๆตอนนั้้น� อยากบอกพี่ไ่� ก่่ว่่ามันั ไม่่มีีแรงเร่่ง ไปวิ่่�ง ก็็มัันสนุุก ตอนซ้้อม วิ่�งคนเดีียว เหนื่่�อย
แล้ว้ พี่่� ลากตััวเองไปให้้ถึึงเส้้นชััยก็็ดีีมากแล้ว้ ก็็เลิิก แต่่ในงาน ฉัันวิ่ �งถึึงเส้้นชััย ก็็เพราะ
ฉัันเริ่�มรู้้�ว่่าเข้า้ ใกล้้เส้น้ ชัยั ก็เ็ มื่่�อเริ่�มเห็็นรั้ว้� เหล็ก็ ทุุกคนที่่�วิ่ �งไปด้้วยกัันนั่่�นแหละ เขาไม่่หยุุด
กั้�นสองข้า้ งถนน และเริ่�มมีคี นมาออกัันมากขึ้้�น เราก็ไ็ ม่่หยุดุ เหมืือนกััน
เรื่่�อยๆ สายตาเริ่�มมองหาธงไทย มองหาลููก ขอบคุุณละครบุุพเพสัันนิิวาส และหนึ่่�งด้้าว
และในที่ส่� ุดุ ก็็เห็น็ เอ็็มม่่าขี่ค�่ อปาป๊๊าอยู่่� ฉันั รู้้�สึึก ฟ้้าเดีียว ที่่�เป็็นละครที่่�ดีีมากๆ ทั้้�งสองเรื่่�อง
ดีีใจมาก โบกมืือให้้ลููก ขณะเกืือบวิ่ �งผ่่าน
มองลงมาเห็็นอัันนายืืนเกาะเหล็็ก โบกมืือ

47


smile SENIOR

ยาอายุุวััฒนมงคล

Smile Senior ฉบัับนี้้� จะกล่า่ วถึึงเรื่่�อง “ยาอายุุวััฒนมงคล” สำำ�หรับั สมาชิกิ ชมรม
ผู้ส�้ ููงอายุุหรืือ สว. และแฟนคลัับไทยสไมล์์ทุกุ ท่่านที่่�ติดิ ตามอ่า่ นคอลัมั น์์นี้้�
WORDS เสริิมศัักดิ์�์ นรินิ ทร์์วงษ์์

PHOTOS SHUTTERSTOCK

ชีีวิิตเราทุุกคนจะอยู่่�อย่่างร่่มเย็็นเป็็นสุุขได้้ดีีนั้้�น อย่่างอื่�่น เช่่น ยานพาหนะ เครื่�่องมืือสื่�่อสารนั้้�น
จะต้้องอาศััยปััจจััยพื้้�นฐาน ๔ อย่่าง ตามหลััก นักั วิชิ าการทั้้ง� ทางโลกและทางธรรมก็ใ็ ห้ห้ ลักั การ
ในพระพุุทธศาสนา คืือ อาหาร ที่่�อยู่่�อาศััย และเหตุุผลไว้้มากมายแตกต่่างกััน แล้้วแต่่ว่่า
เครื่อ� งนุ่่ง� ห่่ม และยารักั ษาโรคส่่วนปัจั จัยั ประกอบ ใครจะถนััดด้้านในไหน

48 SO MUCH TO SMILE ABOUT


Click to View FlipBook Version
Previous Book
โครงการแผนก
Next Book
March 2020