The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

พ่อมดเงาะหน้างอ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

พ่อมดเงาะหน้างอ

พ่อมดเงาะหน้างอ

พอ่ มดเงาะหนา้ งอ
เร่อื งและภาพ พชั รี มีสคุ นธ์

สำนกั พมิ พ์แพรวเพือ่ นเด็ก

ในเครอื บรษิ ทั อมรนิ ทรพ์ ริ้นติ้งแอนด์พับลชิ ช่งิ จำกัด (มหาชน)
๓๗๘ ถนนชยั พฤกษ์ (บรมราชชนน)ี เขตตล่งิ ชนั กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทรศพั ท์ ๐-๒๔๒๒-๙๙๙๙ ตอ่ ๔๙๖๔, ๔๙๖๙ โทรสาร ๐-๒๔๓๔-๓๕๕๕, ๐-๒๔๓๔-๓๗๗๗, ๐-๒๔๓๕-๕๑๑๑
E-mail: [email protected]

สงวนลิขสิทธิ์หนังสือเล่มนี้ตามพระราชบญั ญัติ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามคดั ลอกเนอ้ื หา ภาพประกอบ รวมทง้ั ดดั แปลงเปน็ แถบบนั ทึกเสียง ตลับวดี ิทัศน์
หรือเผยแพร่ดว้ ยรปู แบบและวิธีการอน่ื ใดก่อนไดร้ ับอนญุ าต

เลขมาตรฐานสากลประจำหนงั สืออเิ ล็กทรอนิกส์ 978-974-289-615-7

เจ้าของ ผู้พิมพ์ผูโ้ ฆษณา บริษทั อมรินทร์พร้นิ ตง้ิ แอนดพ์ ับลชิ ช่งิ จำกัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ระรนิ อทุ กะพนั ธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน์
บรรณาธกิ ารอำนวยการ อุษณยี ์ วริ ตั กพนั ธ์
บรรณาธกิ าร ธญั ญ์พิศา จนั ทรธ์ นะกลุ
ศิลปกรรมผอู้ อกแบบปก พัชรี มสี ุคนธ์, อรณญั ช์ สขุ เกษม

พอ่ มดเงาะหน้างอ

พ่อมดเงาะหน้างอ เป็นหน่ึงในชุดนิทาน
เสริมความรู้เร่ืองสระ มีจุดประสงค์
เพอื่ เสรมิ ทกั ษะภาษาไทยนอกหอ้ งเรยี น
สรา้ งความรคู้ วบคไู่ ปกบั ความสนกุ สนาน
เนื้อหาว่าด้วยเร่ืองการอ่านออกเสียง
สระเอาะและสระออ โดยใช้นิทาน
เป็นตัวเดินเร่ือง นำเสนอในรูปแบบ
หนังสือภาพสำหรับเด็ก เหมาะสำหรับ
เดก็ นกั เรยี นทกี่ ำลงั ศกึ ษาระดบั ประถม-
ศกึ ษาปที ่ี ๑ -๓

บนเกาะแห่งหน่งึ มหี อคอยสงู
เปน็ ท่ีอยู่อาศัยของพ่อมด

2

พ่อมดชอบกินเงาะมาก
เขาปลกู เงาะไว้เสียจนเต็มเกาะ
ใครๆ จึงเรียกเขาวา่ พอ่ มดเงาะ
พ่อมดเงาะชอบทำหน้าตาบูดบ้ึง

อารมณ์เสียอยู่ตลอด

3

พอ่ มดเงาะชอบข่ีไม้กวาด
เหาะไปเสาะหาเดก็ ๆ ทพี่ ูดจาไมเ่ พราะ
ทำหนา้ บูดบง้ึ ชอบเกเรทะเลาะกัน
มาเปน็ คนงานเพาะปลกู ตน้ เงาะบนเกาะ

4

วนั หน่งึ พ่อมดเงาะข่ีไม้กวาดเหาะออกจากเกาะ
ต้องการไปจับเดก็ ท่ีทำหน้างอ มาเปน็ คนงานเก็บเงาะ

5

ใครก็ตามท่เี ขา้ มาบนเกาะ จะตอ้ งมนตราหนา้ งอของพอ่ มดเงาะ

6

พอ่ มดเงาะร่ายมนตราหน้างอวา่
“โอม ตะลดุ ต๊ดุ ตู๊ด อารมณ์เสยี อารมณ์บูด

ไม่ยม้ิ ไมพ่ ดู อารมณบ์ ดู ตลอดเวลา”
มนตราหน้างอของพ่อมดเงาะจะเสอ่ื มลงก็ตอ่ เมอื่
ทกุ คนบนเกาะหวั เราะเร่ืองเดยี วกนั พร้อมกนั ในเวลาเดียวกนั

7

ลงิ จ๋อตวั หนง่ึ
รูว้ ่าพ่อมดเงาะจะมาจบั เดก็ ไปที่เกาะอีก

จึงคิดแผนเหมาะ ๆ
มาดักรอพ่อมดเงาะใกล้ป่าละเมาะ

8

พอ่ มดเห็นลงิ จ๋อทำหนา้ งอ พดู จาไมเ่ พราะ
กพ็ อใจมาก จึงคิดจบั ลงิ จ๋อไปทเ่ี กาะเงาะ

9

ลงิ จ๋อบอกพอ่ มดเงาะว่ามันเปน็ พอ่ ครวั
อยากทำแกงปลาหมอให้พ่อมดเงาะชมิ
จงึ ขอเอาปลาหมอและหมอ้ แกงไปดว้ ย

10

พอไปถึงเกาะเงาะ ลิงจอ๋ กจ็ ัดแจงเอาปลาหมอใส่หม้อตม้ แกง
เตมิ เคร่ืองปรงุ เหยาะน้ำปลาลงไป

11

ขณะทพี่ ่อมดเงาะยกถว้ ยซดน้ำแกง
ก้างปลาหมอติดคอ

พ่อมดเงาะอา้ ปากค้างจนเห็นฟนั หลอ

12

เดก็ ๆ เหน็ พอ่ มดเงาะฟันหลอ
กเ็ ลยพากันหวั เราะออกมาพร้อมกัน
“ฮ่า ฮา่ ฮา่ พอ่ มดเงาะฟนั หลอ”
แล้วเสียงหวั เราะก็ทำให้มนตราหน้างอเส่อื มลงในทันใด

13

กอ่ นจากไป ลิงจอ๋ โยนข้าวเหนยี วใหพ้ ่อมดเงาะหอ่ หนึง่
พอพ่อมดเงาะกลนื ข้าวเหนยี วลงคอ กา้ งปลาที่ติดคออยู่กห็ ลดุ

14

พ่อมดเงาะดีใจสำนึกได้
ขี่ไมก้ วาดตามลงิ จ๋อมา แลว้ พูดวา่

“ขอบคณุ นะครบั ”
พอ่ มดเงาะพดู เพราะ ๆ ก็เปน็ แฮะ

ลิงจอ๋ คดิ อยู่ในใจ
ต้งั แต่น้ันมา พอ่ มดเงาะ

กไ็ ม่หนา้ งออกี ตอ่ ไป

15

ผู้เขยี นเร่ืองและภาพ

พชั รี มีสุคนธ์
เกิดที่กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรนี ครนิ ทรวโิ รฒ เปน็ บรรณาธกิ ารอสิ ระ เขยี นเรอื่ งและวาดภาพ
ประกอบหนังสือสำหรับเด็ก มีผลงานหนังสือสำหรับเด็กได้รับ
การตพี มิ พอ์ อกมามากมาย ปจั จบุ นั ยงั คงมงุ่ มนั่ สรา้ งสรรคห์ นงั สอื
เล่มใหม่ ๆ ให้เดก็ อยา่ งตอ่ เนือ่ ง

ผลงานรางวลั
มดดำแสนขยัน หนังสือเข้ารอบนายอินทร์อะวอร์ด หนังสือภาพ
สำหรบั เด็กปี ๒๕๕๐
ใครนะจะเกบ็ ได้ รางวลั ชมเชย นทิ านสรา้ งเสรมิ คณุ ธรรม นานมี
บุคส์อะวอร์ด ปี ๒๕๕๑
หัวกลมหาบ้าน รางวัลชนะเลิศ หนังสือภาพเสริมความรู้ นานมี
บคุ สอ์ ะวอร์ด ปี ๒๕๕๔


Click to View FlipBook Version
Previous Book
kindle onlilne Fast Facts for the Radiology Nurse, Second Edition: An Orientation and Nursing Care Guide free acces
Next Book
Download (PDF) My First Gratitude Journal: Fun and Fast Ways for Kids to Give Daily Thanks unlimited