Home
About
หนังสือ สื่อความรู้ ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้ ได้รวบรวมมาจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ และสถาบันต่างๆ ที่ให้ดาวน์โหลดฟรี จึงนำมาเผยแพร่เพื่อให้บริการทางการศึกษากับผูู้ที่สนใจ นำความรู้ไปใช้์ โดยไม่แสวงผลประโยชน์และเป็นวิทยาทาน
ขอขอบคุณเจ้าของและผู้จัดทำเอกสารทุกฉบับมา ณ โอกาสนี้ค่ะ