The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by e.studzinska, 2019-12-20 09:55:55

RAPORT KOLEJOWY VI wyd. RK_2019

RAPORT KOLEJOWY VI wyd. RK_2019

#6_2019

ISSN 2081-383X WYDAWNICTWO POLSKIEJ IZBY PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ i USŁUG NA RZECZ KOLEI

Wydawnictwo pod patronatem

CEEK

EFEKTYWNOŚĆ
ENERGETYCZNA

UTK PKP PLK SA PKP CARGO SA

TRAKCJA POTRZEBNY DANE
PAROWA DIALOG FINANSOWE

2 RAPORT KOLEJOWY / 06_2019

RAPORT KOLEJOWY / 06_2019 REDAKCJA 3

WYDAWCA Jesteśmy członkiem
Izby Wydawców Prasy
Polska Izba Producentów
Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Adam Musiał
85-065 Bydgoszcz
ul. Jana Karola Chodkiewicza 17 Redaktor Naczelny
www.izbakolei.pl
[email protected]

ZASTĘPCA REDAKTORA Szanowni Państwo, oddajemy W połowie listopada w Teatrze
Radosław Karwicki w Państwa ręce ostatni w tym roku numer Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie
508 501 069 „Raportu Kolejowego”. Dziękujemy za towarzyszyliśmy obchodom Święta Kole-
[email protected] wspólną podróż – zarówno po polskich, jarza. Mieliśmy okazję spotkać się także
jak i europejskich torach, a także za moż- na IX Konferencji „Energetyka na Kolei”,
DZIENNIKARZ liwość udziału w ważnych wydarzeniach VIII edycji Konferencji Techniczno-Na-
Tomasz Mokos branżowych. O czym pisaliśmy dla Pań- prawczej PKP Intercity S.A., XII Targach
577 337 624 stwa w minionych miesiącach? Między Energetycznych ENERGETICS oraz VI Kon-
[email protected] innymi o cyberbezpieczeństwie, taborze gresie Rozwoju Transportu. Zaglądając na
kolejowym, Centralnym Porcie Komuni- ostatnie strony Raportu, zobaczycie, że
DZIENNIKARZ kacyjnym i inwestycjach, zarówno tych byliśmy z Wami także na końcu świata –
Michał Ciechowski trwających jak i rozpoczynających się. w Chiang Mai, na północy Tajlandii oraz
795 022 754 „tak daleko, że dalej już się nie da”.
[email protected] O modernizacjach i wprowadzaniu
nowych rozwiązań w transporcie pasażer- Teraz przyszedł czas na zasłużony
MARKETING I PR skim i towarowym rozmawialiśmy m.in. odpoczynek z rodziną, przy wigilijnym
Edyta Studzińska z Grzegorzem Mocarskim, prezesem trój- stole. Dlatego chciałbym życzyć wszystkim
500 474 832 miejskiej PKM, Arnoldem Breschem, człon- naszym Czytelnikom zdrowych, spokojnych
[email protected] kiem Zarządu PKP PLK SA i Mirosławem i pełnych miłości świąt Bożego Narodzenia,
Gilarskim, prezesem zarządu PKP Telkol. a w Nowym 2020 Roku realizacji obra-
SPECJALISTA ds. PROMOCJI W Raporcie tradycyjnie opublikowaliśmy nych celów i sukcesów na polu zarówno
Lidia Wysocka liczne analizy i opinie. Nie zabrakło również prywatnym, jak i zawodowym.
570 406 410 relacji z konferencji, na które zostaliśmy
[email protected] zaproszeni oraz którym patronowaliśmy. Miłej lektury

EKSPERT POLSKIEJ IZBY Szanowni Państwo - Członkowie Izby,
PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ
I USŁUG NA RZECZ KOLEI Zgodnie z art. 16 pkt.1 Statutu Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług
Bartłomiej Buczek na Rzecz Kolei, Rada Izby, zwołuje Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Producentów
Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei na dzień 8 stycznia 2020 r. na godz. 12:30
w Hotelu Słoneczny Młyn prz ulicy Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy.

SKŁAD I DRUK:

RUBYCON
85-224 Bydgoszcz
ul. Św. Trójcy 2
www.rubycon.pl

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i tekstów
sponsorowanych i nie zwraca materiałów nie zamó-
wionych. Zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji
tekstów oraz zmiany ich tytułów.

4 REDAKCJA RAPORT KOLEJOWY / 06_2019

Dekada Raportu kiem
magiczna 8 zastępcy

Blisko dziesięć lat temu na rynku świadczy fakt, że ten numer jest obszerniej- pomimo tych zmian, udało się nam zacho-
pojawił się pierwszy numer „Raportu Ko- szy o kolejne 8 stron. Można nawet zaryzy- wać jej bezpłatny charakter. To świadczy
lejowego”. W pierwotnej wersji wydawany kować, że 8 to dla nas liczba szczególna. Że o tym, że chcemy być wszędzie gdzie tylko
z myślą o i dla firm zrzeszonych w Polskiej kolejne skoki jakościowe Raportu są ściśle się da, że chcemy dotrzeć do jak najszer-
Izbie Producentów Urządzeń i Usług na z nią powiązane. szego grona czytelników.
Rzecz Kolei. W założeniu miał służyć jako
źródło informacji, a tym samym ułatwiać Ilość stron to nie jedyny obszar A teraz czeka nas chyba najwięk-
dostęp do wiadomości, analiz czy opinii. w jakim zaszły zauważalne zmiany. Kolpor- sze wyzwanie- utrzymać tempo zmian i nie
taż Raportu przeszedł kolosalną metamor- stracić na jakości. Tego życzyłbym sobie na
Początkowo liczył kilkanaście stron. fozę. Kiedy zaczynałem pracę w redakcji 7 kolejną dekadę.
Jednak z miesiąca na miesiąc przechodził lat temu gazetę dostarczaliśmy do około 30
przeobrażenia. Z czasem zaczęło się poja- punktów na terenie całego kraju. Obecnie A w związku z tym, że jest to ostat-
wiać więcej wywiadów czy relacji. A jako, że jesteśmy na stałe w blisko 300. To ogromny nim numer Raportu w 2019 roku chciałbym
dekada to sporo czasu nie sposób było nie skok. Te trzy setki to z jednej strony ponad naszym Czytelnikom złożyć życzenia spo-
wcielać w życie kolejnych pojawiających się 200 pensjonatów, hoteli czy restauracji. kojnych i radosnych Świąt Bożego Narodze-
pomysłów. Kreowano nowe działy, a prze- Z drugiej stojaki i ekspozytory z magazy- nia oraz pomyślności i sukcesów w Nowym
łomem, który pozwolił redakcji uwierzyć, nem w spółkach kolejowych, firmach z bran- Roku.
że nasz tytuł zyskuje na znaczeniu, było ży czy obiektach muzealnych związanych
pierwsze wydanie z ilością 72 stron. Z cza- z kolejnictwem. Podobne słowa kieruję także do
sem dołożyliśmy osiem, potem kolejne i ko- Partnerów i Przyjaciół, którym pragnę ser-
lejne, aż do 100. I wydawało się, że na tym Z małego wydawnictwa „Raport decznie podziękować za zaufanie i współ-
się zatrzymamy. Jak bardzo się myliliśmy Kolejowy” stał się gazetą ogólnokrajową pracę w 2019 roku.
i szeroko dostępną. A co najważniejsze,
Radosław Karwicki

REKLAMA

RAPORT KOLEJOWY / 06_2019 5

6 SPIS TREŚCI RAPORT KOLEJOWY / 06_2019

3 Strona redakcyjna PKM realną alternatywą 14
36
4 Okiem zastępcy Zaangażowanie
w elektromobilność
8 Wiadomości
Wywiad z Mirosławem Gilarskim,
10 Potrzebny jest dialog prezesem zarządu PKP Telkol Sp. z o.o

14 PKM realna alternatywa 18 54

18 Zaangażowanie 54 Logistyka na rzecz
w elektromobilność rozwoju kraju

22 CEEK 58 Poprawiamy efektywność
polityka efektywności 60 Kolej to także energetyka
energetycznej 64 Innowacyjnie

24 Będziemy kontynuować działania w Intercity
66 Dyżurni Ruchu świętowali
26 Zasady szkolenia
i egzaminowania maszynistów w Nowym Dworze
68 Zostań Ambasadorem
28 Konsultacje CPK
Bezpieczeństwa
30 UTP w Bydgoszczy widzi
przyszłość w transporcie
szynowym

34 Młodzież czuje pociąg do kolei?

36 Podróże świąteczne – odkryj
nowe zakątki Polski z POLREGIO

38 Pierwszy tramwaj Stadlera
wkrótce w Krakowie

40 Gala z okazji Święta Kolejarza

42 O inwestycjach i standaryzacji
rozwiązań taborowych

46 Wystartowała Akademia
Bezpieczeństwa Kolejowego

48 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
– NIE! Dla nielegalnego obrotu
podkładami kolejowymi

50 Statystycznie 8 razy koleją

52 Teoria i praktyka
Politechnika Śląska
współpracuje z Bombardierem

RAPORT KOLEJOWY / 06_2019 SPIS TREŚCI 7

Nowe przystanki na sieci kolejowej 70

70 Kolej bliżej pasażera 96 Personalia
– nowe przystanki na sieci 96 Dynamiczny rozwój MABO
kolejowej 100 Raport z Polski
101 Jak mierzyć CSR, czyli społeczną
ytat 72 Tradycyjna kolej w Polsce.
numeru Stan trakcji parowej odpowiedzialność biznesu?
102 Czy tramwaj
74 Polskie „okna na świat”
otwierają się coraz szerzej jest zeroemisyjny?
104 Konkurs fotograficzny
Zoptymalizowano 76 Polsuw – szerokość toru
również procedurę przestaje mieć znaczenie – rozstrzygnięcie

przyspieszonej 78 Pociągi hybrydowe 76
płatności, co pozwala coraz śmielej wjeżdżają
na tory 78
na polepszenie
płynności finansowej 80 Lublin pełen mocy

kontraktów. 82 Biała lista podatników
– podsumowanie
wprowadzonych zmian

84 Niemcy walczą z emisją CO2

86 Savoir-vivre w podróży

Arnold Bresch 87 Miłośnicy kolei świętowali
Dzień Kolejarza
Członek Zarządu
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., 90 Kongres Rozwoju Transportu

dyrektor ds. realizacji inwestycji

10_Strona 94 Grupa PKP nie funkcjonuje
w pustce

8 NEWS RAPORT KOLEJOWY / 06_2019

Polska wielkich projektów Tunel pod Łodzią

Modernizacja torów kolejowych, i wybudowanych zostanie ponad 9 tys. Pod ulicami Łodzi wydrążone zostaną 4
starych peronów, a także przywrócenie do km torów kolejowych. Pociągi dotrą do jednotorowe tunele, które usprawnić mają sys-
wsi, miast i miasteczek transportu kole- wsi, miasteczek i miast, które ponownie tem kolejowych połączeń międzyregionalnych
jowego – takie obietnice złożył w trakcie znajdą się w rozkładzie jazdy PKP. Re- w Polsce centralnej. Podziemną linię, prowa-
exposé premier Mateusz Morawiecki. monty przejdą też stacje i perony, które dzącą ze stacji Łódź Fabryczna do Łódź Kaliska
popadły w ruinę w latach 80. / Łódź Żabieniec o długości 4,5 km, wydrąży
- W ciągu najbliższych 4-6 lat za- maszyna TBM. Pierwsza jej tarcza jest już goto-
inwestujemy dziesiątki miliardów zło- wa. Ma prawie 9 m średnicy. Czoło wyposażone
tych w największe polskie projekty, które zostało w 32 dyski oraz 86 zębów – elementy
wzmocnią naszą wspólnotę wewnątrz do przebijania się przez grunt. TBM będzie
i naszą pozycję na zewnątrz – mówił w stanie wydrążyć ok. 10 m tunelu dziennie.
premier.

Efektem inwestycji w sektorze
kolejowym będzie m.in. stworzenie no-
wych połączeń. W kilkuletniej perspek-
tywie w Polsce zmodernizowanych

– Stacja „na żądanie” – pilotażowe Komora startowa dla tarczy zlokalizo-
rozwiązanie na Dolnym Śląsku wana zostanie między ulicami Odolanowską
i Stolarską. Tunel poprowadzony zostanie przez
Od 15 grudnia br., czyli razem To swoista rewolucja, ponieważ podziemne przystanki Łódź Polesie, Łódź Śród-
z wejściem nowego rozkładu jazdy na jest alternatywą do usuwania z rozkładu mieście do stacji Łódź Fabryczna. Zakończenie
2019/2020, Koleje Dolnośląskie, w po- jazdy miejscowości, gdzie ruch pasażerski prac zaplanowano na grudzień 2021 r.
rozumieniu z PKP PLK, wprowadzają nie jest liczny, toteż każdorazowe zatrzy-
nowe rozwiązanie zaczerpnięte z czeskich manie pociągu generuje straty dla prze- Szybciej przy granicy
i niemieckich kolei – stacje „na żądanie”. woźnika. Nowe rozwiązanie przekłada
się na realne oszczędności wynikające ze Na trasę Geniusze – Sokółka powrócą
Testy tego innowacyjnego podej- zmniejszonego zużycia paliwa, pozwala pociągi towarowe. Umowę na opracowanie do-
ścia do ruchu pasażerskiego na polskich na podniesienie punktualności i skrócenie kumentacji i realizację prac podpisano w ostat-
torach będą trwały 6 miesięcy i obejmą czasu samego przejazdu. nim tygodniu listopada. Koszty inwestycji,
dwie miejscowości na linii kolejowej 137 łączącej stację Geniusze z granicą Białorusi,
Katowice – Legnica, będzie to Krzyżowa Pasażerowie, którzy chcą wy- wyniosą 195 mln zł. Budowa szerokiego toru
oraz Nowa Wieś Legnicka. W zależności siąść na stacji „na żądanie”, muszą poprawi obsługę przewozów towarowych na
od wyniku okresu próbnego rozwiązanie zgłosić ten fakt obsłudze pociągu. granicy polsko-białoruskiej, a także skróci czas
to może być rozszerzone o kolejne stacje Za granicą w pociągach zainstalowa- przewozu ładunków ze wschodu na zachód.
lokalne w drugim półroczu 2020 r. ne są specjalne guziki sygnalizacyjne,
takie jak w autobusach, do których już Modernizacja torów i montaż 34 no-
Fot. Z kolejami dolnośląskimi pasażerowie zdążyli się przyzwycza- wych rozjazdów odbywać się będzie równo-
ić. Z kolei wsiadający muszą ustawić legle z przebudową linii odgałęźnej Bufałowo
się w specjalnie oznaczonej strefie na Wschód – Bufałowo, usprawniająca obsługę
peronie, gdzie będą widoczni dla ma- pociągów m.in. do terminala paliw PKN Orlen
szynisty, który zbliżając się do takiej w Sokółce. Finalnie prędkość pociągów na
stacji ograniczy prędkość do 30 km/h remontowanych odcinkach zwiększy się do
(w zależności od lokalizacji). 60 km/h.

Specjalna kampania infor-
macyjna zostanie skierowana do po-
dróżnych, którzy muszą zrezygnować
ze swoich przyzwyczajeń.

RAPORT KOLEJOWY / 06_2019 NEWS 9

Koleje Śląskie zadowolone Pomożemy na Litwie
z tegorocznej edycji akcji „Studenciak”
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. roz-
Trzeci rok z rzędu nowi studenci akcja spotyka się z wielkim odzewem. Jej poczęły współpracę z Kolejami Litewskimi.
korzystający z Kolei Śląskich mogli roz- nazwa „Studenciak” precyzyjnie określa W środę 11 listopada spółki podpisały 3-let-
począć rok akademicki od miłej zachę- grupę odbiorców, którzy po miesięcznym nią umowę o współpracy w zakresie usuwania
ty do korzystania z kolei. Pierwszy bilet okresie promocyjnym, mogą przekonać się skutków zdarzeń na trasie Rail Baltica – euro-
miesięczny za 1 zł wybrało prawie 3,5 tys. do kolei i wybrać ten środek transportu pejskim korytarzu łączącym Niemcy, Polskę,
nowych żaków. na dalszą część roku akademickiego. Taką Litwę, Łotwę, Estonię i Finlandię. Umowa obej-
nadzieję mają Koleje Śląskie, jednocze- muje działania na odcinku od polsko-litewskiej
Od 2017 roku, kiedy to śląski ope- śnie przypominając o uldze dla studentów granicy do Kowna. Współpraca w zakresie
rator kolejowy wyszedł z tą inicjatywą w wysokości 51 procent. bezpieczeństwa ma być gwarancją sprawnych
pod hasłem obchodów „Roku Studenta”, przewozów na międzynarodowej trasie. PKP
Ponadto takie podejście przekła- PLK S.A zapewnią pomoc w przypadku zda-
Fot. Koleje Śląskie da się na popularyzację proekologicznych rzenia na odcinku wskazanym w umowie. Do
zachowań w kwestii wyboru środka trans- zabezpieczania trasy zadysponowany zostanie
portu. Pozytywne doświadczenia Kolei specjalny pociąg ratownictwa technicznego.
Śląskich mogłyby zainspirować spółki
kolejowe w innych częściach Polski, a na Tiry wjadą na tory
pewno październikowe pociągi wypełni-
łyby się studentami.

Wielka elektryfikacja Naukowcy z Politechniki Warszawskiej
na estońskiej kolei opracowali koncepcję nowego typu wagonu
intermodalnego do przewodu pojazdów cię-
żarowych. Innowacją jest przede wszystkim
konstrukcja wagonu – nisko położona, prze-
suwana w poziomie platforma, umieszczona

Fot. Strona Koleje Estońskie

Estońska spółka kolejowa AS związane z funkcjonowaniem kolei, pod- na obniżonej płycie ramy wagonu, pozwala
Eesti Raudtee planuje zelektryfikować wyższenie jej szybkości oraz zmniejsze- na szybki i łatwy ładunek oraz rozładunek
900 km linii kolejowej do końca 2028 nie emisji dwutlenku węgla. pojazdów ciężarowych, a także ich przewóz
r. Dotychczas zaledwie 219 km z sieci koleją. Co ważne, do rozładunku i załadunku
kolejowej o długości 1219 km, jest Dzięki inwestycji prognozuje się nie potrzeba żadnych dodatkowych urządzeń.
zelektryfikowanych. spadek emisji CO2 w sektorze estońskie- Wykorzystując do załadunku rampę o długości
go transportu o około 45 tys. ton rocznie. większej niż 400 m i zastosowaniu 5 rucho-
Przewodniczący Komisji Spraw Kolejnym skutkiem byłoby pokrycie ponad mych pomostów, istnieje możliwość jedno-
Gospodarczych w jednoizbowym jednej trzeciej unijnego celu w zakresie czesnego umieszczenia na niej 30 wagonów,
parlamencie Estonii, Sven Sester po- udziału energii odnawialnej w krajowym w czasie ok. 7 minut. Rozładowanie ich jest
informował, że przejście na trakcję transporcie do 2030 r. Całkowity koszt niewiele dłuższe. Przyjmując niewielki zapas
elektryczną pozwoli na oszczędności projektu oszacowano na 295,1 mln euro. czasowy, trwa ono minutę dłużej.

10 RAPORT KOLEJOWY / 06_2019

POTRZEBNY podwykonawcom (lub dalszym podwyko-
JEST DIALOG nawcom) w sytuacji, w której wykonawca
lub podwykonawca nie wywiązuje się z tego
obowiązku. Instrukcja zawiera również wy-
tyczne w zakresie procedury zatwierdzania
oraz zgłaszania umów podwykonawczych. Ten
materiał pozwala bardziej odpowiedzialnie
traktować wzajemne relacje.

Rozmowa z Arnoldem Breschem, członkiem Jak zatem przedstawia się
Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., obecnie, na początku grudnia
dyrektorem ds. realizacji inwestycji. 2019 r., status realizacji
Krajowego Programu
Czy możemy już mówić, wysokości wadium we wszystkich postępo- Kolejowego?
że rynek infrastruktury waniach w zależności od rodzaju zamówie- Zrealizujemy Krajowy Program Kole-
w Polsce stabilizuje się? nia i wartości zadania, co sprzyja aktywności jowy, który obecnie ma wartość blisko 76 mld
Obecny zarząd PKP Polskich Linii mniejszych podmiotów. Nastąpiła również zł. Obecnie (pocz. grudnia) mamy inwestycje
Kolejowych S.A. już w 2016 r. zwracał uwagę, korzystna dla wykonawców zmiana – obni- zakończone na blisko 11 mld zł. Na placach
że w długofalowym procesie inwestycji kole- żenie kosztów w zapisach dotyczących za- budowy są w realizacji projekty na kwotę bli-
jowych potrzebny jest dialog z wykonawcami bezpieczenia należytego wykonania umowy sko 46 mld zł. W roku 2019 prognozowane
i ustabilizowanie wahań na rynku, a także na roboty budowlane. jest wykonanie nakładów ok 11 mld zł. We
dalszy jego rozwój. Efektem takiego podej- wskaźnikach rzeczowych to modernizacja
ścia są konkretne działania. To m.in. przeka- O jakich działaniach, ponad 1500 km torów, zabudowa ponad 1300
zywanie na bieżąco informacji o planowanych mających znaczenie dla rynku rozjazdów, modernizacja ponad 300 peronów
postępowaniach przetargowych, co pozwala wykonawców, warto jeszcze i blisko 800 przejazdów kolejowych.
wykonawcom na planowanie działań opera- wspomnieć?
cyjnych, rozwojowych i logistycznych oraz Od początku 2019 roku mamy nową Te efekty uzyskane są m.in. na projek-
umożliwia zawieranie długookresowych, klauzulę waloryzacyjną. Przyjęto, że będzie tach realizowanych na liniach: Chybie – Nę-
a więc potencjalnie korzystniejszych, umów comiesięczna, rozliczana na podstawie real- dza-Turze (woj. śląskie), Toszek – Koźle (woj.
handlowych. Równie ważne jest przekazy- nie wykonanych robót budowlanych, wraz opolskie), Legnica - Lubin – Rudna Gwizdanów
wanie planowanego zapotrzebowania na z wystawionym przejściowym świadectwem (woj. dolnośląskie), estakada kolejowa w Go-
strategiczne materiały budowlane do roku płatności. Jej maksymalna wysokość wyniesie rzowie Wielkopolskim (woj. lubuskie), Poznań
2023, co daje możliwość optymalizacji i dłu- do 5% kontraktu, a będzie ona obliczana na – Piła (woj. wielkopolskie), Most Gdański na
goterminowego planowania produkcji. podstawie obiektywnych wskaźników makro- linii obwodowej w Warszawie.
ekonomicznych, publikowanych przez GUS.
PLK wprowadziły też zapisy Szczegóły znane są wykonawcom. A na jaką kwotę zostały
umowne pozwalające na PKP PLK opracowała tez instrukcję podpisane umowy w 2019 r.?
wcześniejszą płatność za dla podwykonawców w zamówieniach publicz- Wartość netto podpisanych umów od
zakupione materiały. Czy to nych na roboty budowlane. Dokument zawie- stycznia do końca listopada br. to 14,2 mld zł.
zostało wykorzystane przez ra informacje w zakresie odpowiedzialności Wśród nich największe to: roboty budowlane
wykonawców? zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na stacji Gdynia Port – ok 1,5 mld zł.; realizacja
Takie rozwiązanie pomogło unikać robót budowlanych oraz wykonanie projektu
spiętrzenia zakupów. Udzielamy też zali- na odcinku Most Wisła – Czechowice-Dzie-
czek na poczet realizacji umów, które po- dzice – Zabrzeg ok 1,4 mld zł. Prace na odcin-
prawiają sytuację finansową na początku ku Kalina – Rusiec Łódzki, ponad 1,2 mld zł.
kontraktu i pozwalają rzetelnym wyko-
nawcom na bieżące regulowanie płatności.
Zoptymalizowano również procedurę przy-
spieszonej płatności, co pozwala na polep-
szenie płynności finansowej kontraktów.
Możemy jeszcze wspomnieć o obniżeniu

RAPORT KOLEJOWY / 06_2019 11

W tym roku planujemy jeszcze podpi- najpierw kompleksowa dokumentację, a na Czym PLK chcą – tym razem
sać umowy o szacunkowej wartości 1 mld zł. kolejnym etapie będzie realizacja. pozytywnie – zaskoczyć
W tym zaprojektowanie i wykonanie robót wykonawców?
dla linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka Nawiązując do zjawisk W pierwszym roku nowej perspek-
– Chabówka. powtarzających się na rynku tywy finansowej 2021-2027 spółka będzie
kolejowym co perspektywę, tzn. dysponować dokumentacją techniczną dla co
Czy zamawiający widzi zmiany znaczących spadków i skoków, najmniej 28 projektów inwestycyjnych o war-
w liczbie ofert składanych czy PLK zmienią tę sytuację? tości realizacyjnej ok. 45 mld PLN. Ponadto
w postępowaniach na roboty Pamiętamy o doświadczeniu per- opracowana będzie dokumentacja studialna
budowlane? spektywy 2004-2006 i 2007 – 2013, dla- dla 45 projektów inwestycyjnych o wartości
Liczba złożonych ofert w postępowa- tego już opracowywana jest dokumentacja realizacyjnej ok 43 mld PLN.
niach na roboty budowlane prowadzonych przedprojektowa i projektowa na potrzeby Gotowe będą dokumentacje technicz-
na podstawie ustawy o prawie zamówień nowej perspektywy. W pierwszym etapie ne m.in. dużych, liniowych projektów - mo-
publicznych nie maleje. Można nawet stwier- były konsultacje z jednostkami samorządu, dernizacje linii: nr 131 na odcinku Zduńska
dzić, iż średnia liczba ofert złożonych w po- organizacjami biznesowymi, zarządcami in- Wola – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz
stępowaniach wszczętych w 2019 r. uległa frastruktury i przewoźnikami. – Tczew; nr 201 na odcinku Bydgoszcz – Ko-
niewielkiemu zwiększeniu w stosunku do Na sieci kolejowej wstępnie określo- ścierzyna – Gdynia (wraz z elektryfikacją); nr
postępowań wszczętych w roku 2018 r. ne potrzeby inwestycyjne obejmują projekty 202 na odcinku Gdynia – Słupsk (z podwyższe-
na kwotę około 300 mld zł. Pracujemy i po- niem prędkości do 200 km/h); nr 38 na odcinku
PLK musiały rozwiązać problem dejmujemy decyzje, by powstał wykaz pro- Białystok- Ełk (Rail Baltica (z podwyższeniem
związany z przetargami jektów do realizacji w okresie 2021-2027. prędkości do 200 km/h); nr 8 na odcinku Skar-
unieważnianymi ze względu na Podstawą jest przystosowanie sieci bazowej żysko Kamienna – Kielce – Kozłów; moderni-
przekroczenie kosztorysu? TEN-T do parametrów wymaganych w roz- zacja ciągów E 30 i E 65 na obszarze Śląska,
Tak, wielki program inwestycyjny porządzeniu 1315/2013 w sprawie unijnych odcinki Będzin –Katowice, Tychy - Most Wisła,
niesie wyzwania. Założyliśmy, że odcho- wytycznych rozwoju transeuropejskiej sieci Zabrzeg - Zebrzydowice (granica państwa).
dzimy od praktykowanego wcześniej ogra- transportowej: naciski osiowe 221 kN, dłu-
niczania rzeczowego zakresu modernizacji. gość pociągu 750 m, prędkość dla pociągów Wspominał Pan również
W podobnych sytuacjach w przeszłości, by pasażerskich – 160 km/h, prędkość dla po- o pracach w ramach
ograniczyć koszty, nie wykonywano np. prac ciągów towarowych – 100 km/h, elektryfi- aglomeracji. Wiadomym jest,
przy sieci trakcyjnej. Teraz modernizacje kacja, ERTMS. że PKP Polskie Linie Kolejowe
chcemy wykonywać kompleksowo, by nie Równie ważna jest poprawa prze- S.A. przygotowują się do
wracać na miejsca już raz objęte pracami. pustowości w aglomeracjach poprzez sepa- modernizacji linii w stolicy.
Jeśli poziom cen jest wysoki, zmieniamy nie rację ruchu podmiejskiego, dalekobieżnego W mijającym roku został opracowany
zakres lecz obszar inwestycji, a kolejne odcinki i towarowego oraz podwyższenie prędkości „Master plan dla aglomeracji warszawskiej”
będą w takim przypadku robione w kolejnym na głównych ciągach pasażerskich między określający kierunki rozwoju infrastruktury
etapie. Są też sytuacje, że przygotowujemy aglomeracjami i miastami. w Warszawskim Węźle Kolejowym, ale PKP

PATRZĄC Z PERSPEKTYWY PODRÓŻNEGO
MOŻNA POWIEDZIEĆ, ŻE ZMODERNIZOWALIŚMY
JUŻ PONAD 600 PERONÓW. OBIEKTY MAJA
EUROPEJSKI STANDARD, SĄ KOMFORTOWE
I DOSTOSOWANE DO POTRZEB OSÓB
O OGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCIACH
PORUSZANIA SIĘ

12 RAPORT KOLEJOWY / 06_2019

Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują także 447 na odc. Warszawa Włochy – Grodzisk poza aglomeracjami np. w Suchej Beskidzkiej
opracowania dla innych ważnych węzłów Mazowiecki; prace studialne dotyczące do- czy Markuszowej na Podkarpaciu. Są efekty
kolejowych. To „Wstępne Studium Wyko- budowy 3 oraz 4 toru na linii nr 6 (Warszawa skrócenia czasu przejazdu np. Wrocław –
nalności dla Wrocławskiego Węzła Kole- Wschodnia – Tłuszcz) oraz nr 8 (Warszawa Lubin, Opole – Nysa, Poznań – Piła, Rybnik
jowego”, „Wstępne Studium Wykonalności Al. Jerozolimskie – Piaseczno wraz z odga- – Żory. Kolejne zmiany, związane z przywra-
kolejowych inwestycji infrastrukturalnych łęzieniem do Konstancina Jeziornej); budo- caniem kursowania pociągów na zamknię-
w Małopolsce” „Wstępne Studium Wyko- wa 3 oraz 4 toru na odc. Warszawa Wawer tych dla inwestycji liniach, będą od grudnia
nalności Poznańskiego Węzła Kolejowego” – Otwock na linii nr 7. na trasie Dęblin – Lublin, Legnica – Głogów,
Olsztyn – Działdowo. Jeszcze bardziej odczu-
Celem tych studiów jest wykonanie Jakie już są efekty realizacji jemy efekty w kolejnych latach 2020 – 2023.
kompleksowej analizy w skali aglomeracji, Krajowego Programu
aby w kontekście określonych na dziś i na Kolejowego? Co przyniesie kolejny rok?
przyszłość potrzeb przewozowych wskazać Patrząc z perspektywy podróżnego Jakie zadania czekają PLK?
działania operacyjne i inwestycyjne. Chcemy można powiedzieć, że zmodernizowaliśmy już To na pewno kontynuacja KPK – pro-
zwiększyć dostępność kolei. W zakresie do- ponad 600 peronów. Obiekty maja europej- gramu o niespotykanej skali. Wykorzystywa-
stępności przestrzennej mówimy o lokalizacji ski standard, są komfortowe i dostosowane nie już zdobytych doświadczeń, wdrażanie do
nowych przystanków kolejowych i poprawia- do potrzeb osób o ograniczonych możliwo- realizacji nowych pomysłów i nowych tech-
niu lokalizacji oraz dostępności istniejących ściach poruszania się. Na wielu obiektach są nologii, by proces zmian na polskiej kolei nie
oraz o poprawie ich standardu. „Zbliżenie” windy, pochylnie, a także schody ruchome na tracił na jakości i intensywności. Na pewno
kolei do pasażera oraz zwiększenie komfortu stacjach np. Szczecin Główny, Gdańsk Głów- wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury
podróży w znaczący sposób zwiększy wyko- ny, przystanek Warszawa Młynów. Większa będziemy tworzyć program inwestycyjny
rzystanie kolei w codziennych podróżach dostępność do kolei zapewniają 44 nowe nowej perspektywy 2021 – 2027.
mieszkańców aglomeracji. przystanki – m.in. w Krakowie, Rzeszowie,
Warszawie, Olsztynie, Jeleniej Górze, a także Rozmawiał PC
W obszarze Warszawy zapisy Master
Planu są już realizowane. To modernizacja linii

REKLAMA

RAPORT KOLEJOWY / 06_2019 13

14 RAPORT KOLEJOWY / 06_2019

PKaMlterreanlnaatywa

Prezes zarządu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, Grzegorz Mocarski
opowiedział o wpływie na aglomerację trójmiejską.

Panie Prezesie, patrząc szy w historii zyskali bezpośrednie połącze- wybrali nową, lepszą ofertę. Bo autobusy stoją
na wyniki przewozowe nie kolejowe z Gdańskiem. Liczba pasażerów przecież w tych samych korkach na drogach
i zmiany w otoczeniu, można tylko na tej jednej regionalnej trasie PKM dojazdowych do Trójmiasta co auta prywat-
powiedzieć, że Pomorska Kolej wzrosła dzięki temu aż dwukrotnie. ne. Więc dla dotychczasowych pasażerów
Metropolitalna odmieniła autobusów transport kolejowy od samego
aglomerację trójmiejską? Patrząc realnie PKM uzyskała początku był konkurencyjny.
Zdecydowanie, chociaż odbyło się to status o jaki walczą przewozy
bardziej na zasadzie ewolucji niż rewolucji kolejowe - staliście się realną Inaczej było z kierowcami, którym trze-
komunikacyjnej, której oczekiwali niektórzy. alternatywą dla samochodu? ba było pokazać, że wybierając kolej oszczę-
Chyba wszyscy mieliśmy świadomość, że Nie było to łatwe, ale rzeczywiście dzają zarówno czas, jak i pieniądze. Stąd nasze
uruchomiona w 2015 r. nowa linia kolejowa się udało. Ale na początku działalności linii systematyczne i konsekwentne kampanie
odmieni aglomerację i region, różniliśmy się PKM to nie kierowcy przesiedli się w pierw- promocyjne skierowane właśnie do tej grupy,
jedynie w ocenie tempa tych zmian. Dlatego szej kolejności do pociągów lecz pasażero- które z czasem zaczęły przynosić efekty w po-
na samym początku nie brakowało głosów, wie autobusów. Najszybciej bowiem linia staci zapełnionych parkingów przesiadko-
że pociągi na linii PKM wożą „powietrze”, PKM przekonała do siebie tych, którzy już wych wzdłuż naszej kolei i dalszego wzrostu
a teraz po zaledwie 4 latach to właśnie „po- korzystali z komunikacji zbiorowej i po prostu liczby pasażerów. Jeżeli w najpopularniej-
wietrza” najbardziej w nich brakuje… Obecnie szej w regionie radiowej audycji informującej
zainteresowanie pasażerów korzystaniem
z naszej linii jest tak ogromne, że niektóre
pociągi w godzinach porannego i popołu-
dniowego szczytu mają obłożenie zbliżające
się do 100 procent!
To efekt przede wszystkim udanej
optymalizacji oferty przewozowej przez or-
ganizatora przewozów, czyli Urzędu Mar-
szałkowskiego, który na bieżąco
analizuje wspólnie z nami ruch
na linii PKM oraz reaguje na
zgłaszane przez pasażerów
i mające uzasadnienie po-
stulaty. Tak było m.in. ze
zmianą trasy pociągów
z Kościerzyny do Gdyni,
które na wniosek samych
mieszkańców od grudnia
2016 r. jeżdżą przez Gdańsk
Wrzeszcz, dzięki czemu miesz-
kańcy powiatu kościer-
skiego po raz
pierw-

RAPORT KOLEJOWY / 06_2019 15

o codziennych kor- to w przypadku 201, który PKP PLK wybudują
kach zmęczony kierowca Kartuz, które od 11,8 tys. dopiero przy okazji jej elektryfikacji,
słyszy, że jej sponsorem jest „omija- pasażerów w październiku 2015 r. wzrosły mocno ogranicza obecnie jej przepustowość
jąca wszystkie korki Pomorska Kolej Metro- do 104 tysięcy w październiku 2019 r. Naj- i uniemożliwia dodanie większej liczby po-
politalna”, to chociaż z ciekawości sprawdzi więcej pasażerów mamy oczywiście w samej ciągów. Nie oznacza to jednak, że nie można
potem w domu czy rzeczywiście nie warto metropolii, na trasie Gdańsk Wrzeszcz – Port nic zrobić, aby pasażerom zapewnić większy
się przesiąść do pociągu? I jeśli np. mieszka Lotniczy – Gdynia, gdzie miesięcznie pocią- komfort podróży. Kiedy w październiku br.
w Żukowie i porówna sobie, że przyspieszonym gi SKM i PolRegio, obsługujące naszą linię, na linię PKM wrócili studenci trójmiejskich
pociągiem kościerskim dojedzie do Gdańska wożą prawie 230 tysięcy osób. uczelni i nadmierne wypełnienie części po-
Wrzeszcza w 25 minut, a normalnym kartu- ciągów stało się mocno zauważalne, Urząd
skim w 35 minut, podczas gdy samochodem Niestety ma to też negatywne Marszałkowski w ciągu kilku dni podjął decy-
w godzinach szczytu zajmuje mu to ponad skutki. Pojawiły się skargi zję o uruchomieniu 7 dodatkowych pociągów
godzinę… - to dojdzie do wniosku, że dojazd na tłok. Jakie kroki podjęliście każdego dnia, aby odpowiedzieć na ten wzrost
koleją po prostu bardziej mu się opłaca. wspólnie z przewoźnikami, zainteresowania przewozami. Ponadto prze-
aby w szczytowych momentach woźnicy zobowiązani zostali do obsługiwania
Naturalnie przekłada się tego tłoku nie było? najbardziej obłożonych połączeń wyłącznie
to na ilość pasażerów. Większość tych problemów wynika dużymi, 3-członowymi pojazdami. W przy-
Możliwość sprawnego dojazdu z ograniczeń, jakie ma nasza linia z powodu padku bijącego wszelkie rekordy porannego
powoduje, że PKM wybiera odłożenia w czasie jej elektryfikacji. Warto pociągu z Kartuz przewoźnik zaczął go także
wielu mieszkańców Kaszub bowiem przypomnieć, że linia PKM od samego obsługiwać podwójnym składem, złożonym
i Trójmiasta? początku planowana była jako linia elektrycz- z dwóch połączonych z sobą szynobusów.
Od samego początku najbardziej na, jednak ze względu na brak trakcji elek-
dynamiczne wzrosty obserwujemy na re- trycznej na linii 201 (Gdynia – Kościerzyna), Z innej strony - coraz większa
gionalnych odcinkach PKM. Poza wspo- z którą linia PKM łączy się w Rębiechowie, liczba osób korzystających
mnianą już Kościerzyną, najbardziej widać plany elektryfikacji musieliśmy odłożyć w cza- z Pomorskiej Kolei
sie – do momentu przygotowania przez PKP Metropolitalnej sprawia,
PLK projektu elektryfikacji dla całej linii 201. że rośnie atrakcyjność terenów
Elektryfikacja samej linii PKM, bez tworzącej inwestycyjnych w pobliżu linii.
z nią wspólną sieć linii 201 byłaby bezcelowa, Proszę przybliżyć jak PKM
bo trakcja elektryczna kończyłaby się „ślepo” wpływa na zmiany w okolicach
w Rębiechowie. Dlatego obecnie, kiedy PKP swoich przystanków?
PLK taki projekt już przygotowują, w naj- Kolej zawsze miała ogromny wpływ
bliższych latach wspólnie zelektryfikujemy na rozwój terenów, przez które przebiega.
obie nasze linie. Nie inaczej jest więc także w przypadku Po-
Dlatego zamiast dużych i pojemnych morskiej Kolei Metropolitalnej, z tą różnicą,
składów elektrycznych na linii PKM tymczaso- że możemy to obserwować „na żywo”. Już
wo jeżdżą od mniejsze szynobusy spalinowe, teraz porównując zdjęcia terenów położo-
których pojemność jest ograniczona. Również nych wzdłuż linii PKM z 2015 r. z ich obec-
brak drugiego toru na większości długości linii nym wyglądem widać, jak wiele przybyło
wzdłuż niej nowych osiedli mieszkaniowych,

16 RAPORT KOLEJOWY / 06_2019

biurowców, hal magazynowych, a jeszcze Aby było to możliwe koniecznie jest zatem powstawanie w pobliżu dużych firm branży
więcej jest planowanych. nie tylko wybudowanie trakcji elektrycznej IT, w przyszłości wskazane będzie wybudo-
na całej linii PKM, ale także wymiana taboru wanie w tym miejscu dodatkowego przy-
Z naszych szacunków wynika, że tylko na elektryczny. stanku PKM.
w granicach samego Gdańska wzdłuż linii PKM
znajduje się 1,25 mln metrów kwadratowych Nowe pociągi kupuje Samorząd Wo- Dlatego byliście przygotowani
terenu przeznaczonego na funkcje produk- jewództwa i pierwsze z nich można zobaczyć na dodatkowy przystanek w tej
cyjno-biurowo-usługowe. Nic zatem dziw- już jeżdżące na trasach pomiędzy Słupskiem lokalizacji…
nego, że w ciągu ostatnich 4 lat ponad 100 i Trójmiastem a Elblągiem. Jak tylko linia PKM Zgadza się, już w 2011 r. przewidzie-
nowych inwestycji realizowanych w naszym zostanie już zelektryfikowana, pociągi te będą liśmy w projekcie PKM rezerwę terenową
bezpośrednim sąsiedztwie trafiło do naszej mogły zostać skierowane na naszą linię. Przy pod taki przystanek, a przejście pod torami
spółki do uzgodnień. W przypadku terenów okazji elektryfikacji PKM SA wróciła także na ul. Szybowcowej zostało tak zaprojekto-
pomiędzy Portem Lotniczym i Rębiechowem do pomysłu budowy dodatkowego przystan- wane i wybudowane, aby w przyszłości bez-
jest to nawet cała nowa biznesowa dzielnica ku PKM Gdańsk Firoga, pomiędzy Matarnią pośrednio nad nim mogły powstać perony
Airport City, do której podstawowym spo- i Portem Lotniczym. Analizy marketingowe z całą infrastrukturą przystankową. Rejon ten
sobem dotarcia dla tysięcy pracowników projektu PKM wykonane w 2010 r. przez rozwija się już tak dynamicznie, m.in. dzięki
i klientów będzie właśnie PKM. ekspertów UE wykazały, że ze względu na trwałemu zakorzenieniu się w Gdańsku Firo-
dze amerykańskiego giganta informatycznego
Kolejnym etapem rozwoju Intela, że obecnie budowa tego przystanku
linii jest wspomniana już jej jest już w pełni uzasadniona.
elektryfikacja, a w związku Stacja Gdańsk Firoga wybudowana
z tym nowe inwestycje - jakie? zostanie w standardzie analogicznym do po-
Dzięki elektryfikacji już za kilka lat zostałych przystanków na linii PKM. Wzór
nasi pasażerowie zyskają jeszcze większy perforacji na czerwonych wiatach będzie
komfort podróżowania po linii PKM szybszymi nawiązywał do branży informatycznej, która
i bardziej pojemnymi pociągami elektrycznymi.

Wzrost liczby pasażerów w latach 2015-2019 na linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

RAPORT KOLEJOWY / 06_2019 17

dominuje w sąsiedztwie tego przystanku. Z powodu tej inwestycji ruch kolejowy do Kar- Kiełpinek – Gdańsk Kokoszki, realizowanej
Również numeracja tego przystanku do- tuz i w kierunku Kościerzyny, jaki od ponad 4 przez naszą spółkę, przy współpracy z Mia-
datkowo podkreśli jego związek z branżą lat systematycznie rozwijamy na linii PKM, stem Gdańsk i Samorządem Województwa
IT. W związku z tym, że stałym elementem może zostać nawet całkowicie wstrzymany Pomorskiego. Dzięki wspólnemu zaanga-
grafik na wiatach PKM w Gdańsku jest nume- i zastąpiony komunikacją zastępczą. żowaniu PKP PLK i PKM cała ta trasa już
racja (od 1 – Gdańsk Strzyża do 8 – Gdańsk za kilka lat znów będzie czynna dla ruchu
Rębiechowo), a przystanek Gdańsk Firoga Aby zminimalizować związane z tym pasażerskiego.
powstaje pomiędzy nr 6 (Matarnia) i nume- utrudnienia dla pasażerów korzystających
rem 7 (Port Lotniczy) będzie miał on numer z kolejowych połączeń pomiędzy Kaszubami Co ważne „bajpas kartuski” będzie
[email protected] – dzięki czemu idealnie wkomponuje się a Trójmiastem narodził się pomysł reakty- służył mieszkańcom Pomorza nie tylko jako
on w gdańską „dolinę krzemową”, jak nazy- wacji dawnej linii kolejowej z Gdańska przez trasa zastępcza podczas modernizacji linii
wana jest ta okolica. Starą Piłę do Kartuz i wykorzystania jej jako 201, ale pozostanie czynną linią kolejową
kolejowego objazdu na czas modernizacji także po zakończeniu tej wielkiej inwesty-
Na koniec chciałbym zapytać linii 201. Dzięki powstaniu tzw. „bajpasa kar- cji realizowanej przez PKP PLK. Przygoto-
o tzw. bajpas kartuski - proszę tuskiego” i przy odpowiednim etapowaniu wywane są już bowiem plany modernizacji
przybliżyć ten projekt? przez PKP PLK prac na linii 201 mieszkańcy nieczynnej dziś linii kolejowej z Sierakowic
Tzw. „bajpas kartuski” to kolejowa powiatów kartuskiego i kościerskiego będą do Kartuz, której naturalnym przedłużeniem
trasa objazdowa z Gdańska do Kartuz przez mieli cały czas zapewnione połączenia kole- w kierunku Gdańska będzie właśnie realizo-
Gdańsk Kokoszki i Starą Piłę, w śladzie daw- jowe z Gdańskiem. wany obecnie przez nas „bajpas kartuski”.
nych linii kolejowych nr 234 i 229. Ma ona Dzięki temu mieszkańcy kolejnych terenów
powstać do końca 2021 roku w związku Prace przy „bajpasie kartuskim” będą dziś wykluczonych komunikacyjnie zyskają
z przygotowywaną przez PKP PLK elektry- się składać z dwóch części: modernizacji ok. szybkie i wygodne połączenie kolejowe z me-
fikacją i budową drugiego toru na linii 201 15 km istniejącej linii Gdańsk Kokoszki – Stara tropolią trójmiejską.
linii Gdynia – Kościerzyna – Maksymilianowo. Piła – Żukowo – Glincz, należącej do PKP PLK
i przez nie realizowanej oraz odbudowy nie- Rozmawiał RK
spełna 1,5 km toru na odcinku PKM Gdańsk

REKLAMA

18 RAPORT KOLEJOWY / 06_2019

ZAANGAŻOWANIE
w elektromobilność

Mirosław Gilarski, prezes zarządu PKP Telkol Sp. z o.o., podsumował działalność spółki
oraz opowiedział o powodach wsparcia dla działań proekologicznych.

Panie Prezesie, ponownie w jeden - PKP TELKOL poszerzyło zaplecze Nasze najbardziej rozpoznawane projekty to
powołano Pana na stanowisko kadrowe oraz zakres kompetencji. Świadczy- przede wszystkim elektromobilność, budowa
prezesa zarządu PKP TELKOL. my teraz usługi już nie tylko typowo utrzyma- sieci FTTH w ramach Programu Operacyjnego
To chyba potwierdza, że obrana niowe, lecz z powodzeniem bierzemy udział Polska Cyfrowa oraz
przez Pana ścieżka rozwoju w przetargach utrzymaniowo-budowlanych, „Komplekso-
spółki zyskała akceptację? a dzięki efektowi synergii kompetencji możemy
Moja kadencja na stanowisku Pre- zająć się nowymi, innowacyjnymi projektami,
zesa, jeszcze wówczas w PKP Utrzymanie, o czym miałem przyjemność wspominać na
wiązała się z koniecznością ustabilizowania ostatniej Konferencji Telekomunikacja i In-
sytuacji w firmie. Ponieważ wydzielanie PKP formatyka na Kolei organizowanej przez Izbę
Utrzymanie ze spółki TK Telekom zaowoco- Kolei. Spółka osiągnęła równomierny rozwój
wało nieprawidłowym podziałem majątku na co dowodem jest wzrost przychodów –
TK Telekom oraz niewłaściwymi relacjami w roku 2016 na poziomie blisko 68 milionów,
handlowymi. Spółce, ale również PKP S.A., w 2017 –86 milionów, a w ubiegłym roku 154
groziły procesy sądowe na blisko kilkadziesiąt milionów złotych.
milionów złotych z powództwa Netii, doty-
czące własności infrastruktury technicznej. Można powiedzieć, że PKP
Problematyczne okazało się również zawie- TELKOL (wcześniej znany jako
ranie umów długoletniej dzierżawy łączy PKP Utrzymanie) świętował
- w procesie prywatyzacji TK Telekom nie 5 lat istnienia i stale się
zadbano o interes spółki PKP Utrzymanie. rozwija. Jakie projekty
uznaje Pan za kluczowe
Moja kadencja rozpoczęła się zatem w rozwoju spółki?
negocjacjami obu firm w sprawie uregulowa- PKP TELKOL za miesiąc ob-
nia spraw majątkowych i rozliczeniowych, co chodzić będzie swoje piąte urodziny,
poskutkowało podpisaniem w styczniu 2017 okrągłe rocznice to zawsze odpo-
roku porozumienia regulującego przynależność wiedni moment na podsumowa-
majątku trwałego, dzięki czemu zniesiono trzy nie dotychczasowych osiągnięć
sprawy sądowe. Również ostatnie już blisko spółki. Nowa spółka od po-
dwa lata działalności PKP TELKOL były dla czątku swojego formal-
niej kluczowe. Chodzi oczywiście o połącznie nego istnienia kładła
dwóch spółek, które były dla siebie konkuren- nacisk na budowa-
cją na rynku. To połączenie odrębnych podmio- nie swojej marki
tów – PKP Utrzymanie i PKP Budownictwo aby być rozpozna-
walną i precyzyj-
nie kojarzoną na
rynku kolejowym.

RAPORT KOLEJOWY / 06_2019 19

NASZE NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWANE PROJEKTY Rozwoju Przedsiębiorczości. PKP TELKOL
TO PRZEDE WSZYSTKIM ELEKTROMOBILNOŚĆ, BUDOWA zdecydowała się na współpracę z łódzkim
SIECI FTTH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO startupem – Trybeco, który wykazuje ogromne
POLSKA CYFROWA ORAZ „KOMPLEKSOWY DWORZEC” zaangażowanie i prezentuje naprawdę wysoki
poziom swoich rozwiązań.

wy Dworzec”. Ten ostatni, najmłodszy pokazał Dworcach PKP w Katowicach, Katowicach Panie Prezesie, a w jakie
umiejętności i potencjał spółki szczególnie Ligocie, Częstochowie, Gliwicach, Opolu, Wro- nowe projekty planujecie się
naszemu klientowi – PKP S.A. Ponad pół roku cławiu, Bydgoszczy i Warszawie Wschodniej, zaangażować?
temu formalnie rozpoczęliśmy świadczenia w najbliższym czasie planujemy realizację Takich inicjatyw jest wiele. Między in-
kompleksowej obsługi dworca PKP Bydgoszcz stacji na Warszawie Centralnej i Gdańsku nymi to działania dotyczące rozbudowy usług
Główna. Pozytywna ocena naszych pracowni- Głównym. W dalszych planach jest budowa związanych z obsługą nieruchomości należą-
ków daje możliwość rozpoczęcia rozmów z PKP stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy cych do podmiotów z Grupy PKP i PKP PLK.
S.A. na temat kolejnych dworców, na których wszystkich dworcach „premium”. Uruchamiamy pilotaż usługi kontroli dostępu
kompleksowa usługa utrzymaniowa mogłaby do budynków dworcowych. Na ten moment jest
być świadczona. Ponadto, aby wzbogacić kata- Ciekawym projektem, w który PKP to jeden dworzec wytypowany wspólnie z PKP
log naszych usług we wrześniu rozpoczęliśmy TELKOL również się zaangażowała w zakresie S.A.- Żukowo Wschodnie, który jest zdalnie
certyfikowane szkolenia naszych pracowni- elektromobilności i rozwoju dostępu do sys- zamykany i otwierany o wyznaczonych godzi-
ków między innymi w zakresie utrzymania temów ekologicznych, są stacje ładowania nach i monitorowany przez pracowników na-
klimatyzacji i wentylacji w budynkach. Nasi dla rowerów elektrycznych. W celu wspar- szego service desku. Mamy zupełnie nową
pracownicy zdali z wynikiem bardzo dobrym cia podróżnych wybierających jednoślady usługę związaną z optymalizacją i kon-
egzaminy na F-Gazy i otrzymali certyfikaty per- elektryczne już w przyszłym roku staną nowe trolą zużycia energii cieplnej, której
sonalne. Już wkrótce zaangażujemy się także stacje ładujące rowery elektryczne w dwóch
w cztery przedsięwzięcia – projekty dotyczące lokalizacjach. Będziemy uru- zalety klient za-
poprawy dostę- chamiać pilota-
pu kolejowe-
go do portów
morskich
w Gdyni, Szcze-
cinie oraz Świnoujściu
oraz projekt utrzymania i ser-
wisowania obecnie budowanej sieci
GSM-R.

Wspieracie także działania żowo dwie stacje uważy przede wszystkim w postaci
proekologiczne i włączyliście się ładowania rowerów wraz z 25 rowerami na istotnego obniżenia ponoszonych kosztów
w program elektromobilności, linii helskiej: Władysławowo i Hel. W tych ogrzewania. Zarówno usługa optymalizacji
realizując wspólnie z PKP miejscach przetestujemy efektywność łado- energii cieplnej, jak i kontroli dostępu w na-
SA i KZŁ Bydgoszcz budowę wania przy pomocy samych ogniw fotowol- szej ocenie dają potencjał do wygenerowania
stacji ładowania samochodów taicznych. Planujemy zdążyć z otwarciem na znaczących oszczędności dla całej Grupy PKP.
elektrycznych zlokalizowanych majówkę. Rozpoczynamy rozmowy z PKP
przy wybranych Dworcach S.A. na temat możliwości komercjalizacji pro- Poza powyższymi usługami, warto
PKP. W jaki sposób spółka jest jektu i uruchomienia stacji również w innych abym wspomniał także o projekcie, który
zaangażowana w ten projekt? lokalizacjach. Ułatwi to drogę do pracy wielu przetestowaliśmy jako PKP TELKOL na
W ramach podpisanej z PKP S.A. osobom jeżdżącym rowerami elektrycznymi. dworcu Bydgoszcz Główna jeszcze wiosną
w październiku 2018 roku umowy, PKP Projekt realizujemy z akceleratorem techBra- tego roku, a który jest aktualnie testowa-
TELKOL w systemie projektuj/buduj wyko- iners, który współpracuje ze startupami w ra- ny na Dworcu Warszawa Centralna. Mowa
nała zewnętrzne linie zasilające do stacji ła- mach pilotażu Elektro ScaleUp, wpisującym tutaj o możliwości lokalizacji i nawigacji we-
dowania samochodów elektrycznych przy się w rządowy plan rozwoju elektromobilno- wnątrz budynku z wykorzystaniem urzą-
ści w projekcie pilotowanym przez Agencję dzeń „beacon”. Sygnał GPS nie pozwala na
tak dokładne pozycjonowanie użytkownika
wewnątrz pomieszczenia. Beacony to małe
urządzenia zasilane bateriami, łączące się
np. ze smartfonem czy tabletem za pomocą

20 RAPORT KOLEJOWY / 06_2019

technologii Bluetooth. W połączeniu z de- Linie Kolejowe zawarły umowę na realizację do bezpiecznego prowadzeniu ruchu pocią-
dykowaną aplikacją beacony mogą stanowić cyfrowej sieci łączności kolejowej w zharmo- gów, jest traktowana jako priorytetowa. Jako
świetne narzędzie wspierające podróżnych nizowanym, europejskim standardzie GSM-R. jedyna spółka w kraju wśród naszych pra-
w korzystaniu z infrastruktury dworcowej. Wraz z innymi wdrożeniami nowy standard ma cowników mamy ponad 70 wysokiej klasy
Obecnie jesteśmy w trakcie pilotażu roz- funkcjonować na 15 200 km najważniejszych specjalistów w tej dziedzinie, podzielonych
wiązania na dworcu Warszawa Centralna. linii kolejowych. Zamówienie ma zostać zre- na 14 zespołów roboczych, umiejscowionych
We współpracy z PKP S.A. przetestujemy alizowane w 65 miesięcy, a zatem w sierpniu w całym kraju. Tym samym jako jedyni na
kilka funkcjonalności, które w niedalekiej 2023 r. sieć powinna być gotowa. rynku zapewniamy najszybszy czas reakcji
przyszłości wesprą podróżnych z niepełno- pozwalający na zapewnienie bezpieczeństwa
sprawnościami – na początek ruchowymi. ZARÓWNO USŁUGA ruchu. Warto wspomnieć, iż w ramach prowa-
Naszą intencją jest, aby osoba poruszająca OPTYMALIZACJI dzonego projektu Holding PKP wyznaczono
się na przykład na wózku inwalidzkim mogła ENERGII CIEPLNEJ, JAK spółki odpowiedzialne w wielu obszarach,
za pomocą aplikacji w telefonie odnaleźć I KONTROLI DOSTĘPU wskazując PKP TELKOL jako Koordynatora
w rozkładzie jazdy swój pociąg, ustalić peron W NASZEJ OCENIE grupy ds. Telekomunikacji w tym radiokomu-
z którego odjeżdża i do tego właśnie peronu DAJĄ POTENCJAŁ DO nikacji. W ramach zespołu podjęto prace ma-
wyznaczyć ścieżkę dojścia z uwzględnieniem WYGENEROWANIA jące na celu doprowadzenie do ujednolicenia
na przykład wind czy pochylni. ZNACZĄCYCH radiokomunikacji w ramach Holdingu PKP.
OSZCZĘDNOŚCI DLA
Poza funkcją nawigacyjną i lokaliza- CAŁEJ GRUPY PKP Co ważne, prowadzicie także
cyjną, testujemy także potencjał informacyjny działalność charytatywną,
beaconów, począwszy od udostępnienia mo- Od 2025 roku podstawowym syste- wspierając działalność
bilnej mapy dworca (ze wskazaniem punktów mem łączności na kolei będzie GSM-R. Do- społeczną Fundacji Grupy
usługowych, toalet, kas biletowych), aż do tychczas używane radio działające w paśmie PKP i Fundacji Pomoc
wysyłania krótkich powiadomień np. o aktual- 150 MHz będzie można wykorzystać jedynie Transportowcom.
nych opóźnieniach pociągów, utrudnieniach na w pracy manewrowej oraz w sieciach wyod- W jaki sposób?
dworcu, promocjach (np. zniżki na bilet). PKP rębnionych z systemu kolei. Zasady migracji Spółka aktywnie uczestniczy w ak-
TELKOL obecnie dąży do zwiększenia port- do GSM-R zawarte zostały w Suplemencie cjach charytatywnych. Zawsze, jeśli to jest
fela zamówień w zakresie prac budowlano – do Krajowego planu wdrażania technicznej możliwe, chcemy pomagać potrzebującym.
montażowych instalacji urządzeń i systemów specyfikacji interoperacyjności „Sterowa- W związku z tym, że Grupa PKP ma specjalnie
telekomunikacyjnych w zakresie realizacji nie”. Suplement, oprócz warunków migracji, dedykowaną do tego fundację, to w pierwszej
kluczowych dla gospodarki krajowej projek- zawiera harmonogram przejścia z analogo- kolejności z nią współpracujemy. Przekazu-
tów infrastrukturalnych dotyczących poprawy wego systemu VHF 150 MHz do cyfrowego jemy zarówno środki pieniężne, jaki i mate-
dostępności kolejowej do portów w Gdyni, GSM-R. Proces przechodzenia z systemu rialne np. meble, o łącznej wartości blisko
Szczecinie i Świnoujściu. To część szerszych VHF 150 MHz do systemu GSM-R powinien 30 tysięcy złotych z poprzedniej siedziby
działań Rządu polegających na zwiększeniu zostać zakończony najpóźniej do końca 2024 spółki, która mieściła się przy ulicy Okrzei
kolejowego dostępu do portów morskich, które r. Od 1 stycznia 2025 r. łączność w paśmie w Warszawie na rzecz Kolejowego Ośrodka
mają skrócić czas załadunku i rozładunku to- 150 MHz na liniach objętych sygnałem sieci Wypoczynkowego w Łącku mieszczącego
warów, a tym samym mają służyć zwiększeniu GSM-R zostanie wyłączona. Oznacza to, iż się niedaleko Płocka. Włączamy się w akcje
konkurencyjności polskich portów na rynku w latach 2020 r. – 2024 r. koniecznym jest charytatywne organizowane przez Fundację
europejskim. Spółka dysponuje odpowiednim praca na radiach dwusystemowych, bądź Grupy PKP, między innymi w ogólnopolską
doświadczeniem oraz personelem pracow- podwójnych, a od 2025 możliwym praca na zbiórkę krwi Kolej na Ciebie - uratuj życie!,
niczym, które pozwolą w pełni realizować radiach dwusystemowych. gdzie co roku zbierane jest w trakcie wakacji
jednocześnie te trzy inwestycje. blisko 100 litrów krwi.
PKP TELKOL świadczy usługi radio- Pomagamy również Fundacji Pomoc
Dodatkowo prowadzimy szeroko łączności dla większości podmiotów związa- Transportowcom, dokładając cegiełkę w jej
zakrojone rozmowy z partnerami bizneso- nych z ruchem kolejowym, przewoźników funkcjonowanie w postaci dopłaty do czyn-
wymi w zakresie wyceny i realizacji prac bu- i nie przewoźników. Model świadczenia szu siedziby Fundacji. Spółka PKP TELKOL
dowlano - montażowych instalacji urządzeń usług przez PKP TELKOL oparty jest w bar- wspiera działalność narodową Polaków na
i systemów telekomunikacyjnych oraz sys- dzo dużym stopniu na sektorze kolejowym
temów dynamicznej informacji pasażerskiej i spółek działających na tym rynku. Rola Spółki OD 2025 ROKU
w zakresie ogłoszonego przez PKP Polskie w utrzymywaniu w sprawności elementów PODSTAWOWYM
Linie Kolejowe S.A. przetargu na przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej, niezbędnej SYSTEMEM ŁĄCZNOŚCI
stacji Warszawa Zachodnia, który to dwo- NA KOLEI BĘDZIE GSM-R
rzec jest największy w Polsce pod względem
ruchu pasażerskiego. W ciągu doby obsługuje
około 1000 pociągów aglomeracyjnych i da-
lekobieżnych. W marcu 2018 r. PKP Polskie

RAPORT KOLEJOWY / 06_2019 21

Kresach poprzez współpracę z lokalnymi ini- Fair Play), ale wsparliśmy towarzyszącą tur- da PKP TELKOL stałą i optymalną ścieżkę
cjatywami – pomagamy Lwowskiemu Klubowi niejowi loterię charytatywną, z której dochód rozwoju. PKP TELKOL ma być nowoczesną
Sportowemu Pogoń Lwów, który niedawno przeznaczony został na pomoc doświadczo- organizacją rozpoznawalną na rynku kole-
obchodził 115. rocznicę założenia oraz 10. nym przez los kolejarzom i ich najbliższym. jowym i poza nim. Organizacją efektywną
rocznicę reaktywacji. Ostatnio także nasi pracownicy zaangażowali kosztowo i w pełni dostosowaną do otocze-
się w świąteczną zbiórkę charytatywną dla nia. Firmą, która dąży do stałego rozwoju
PKP TELKOL MA dzieci z ubogich rodzin ze szkoły podstawo- sukcesywnie rozszerzając portfolio świad-
BYĆ NOWOCZESNĄ wej w Wierszynie na Syberii organizowanej czonych usług, partnerem z którym warto
ORGANIZACJĄ przez Fundację Grupy PKP. Zebrano tak dużo współpracować, rozwijać nowe technolo-
ROZPOZNAWALNĄ NA zabawek, słodyczy i sprzętu sportowego, że gie. PKP TELKOL ma być wybierany przez
RYNKU KOLEJOWYM finalny efekt zaskoczył nawet mnie. klientów dzięki konkurencyjnej, komplek-
I POZA NIM sowej ofercie począwszy od projektowa-
Na koniec - jaka jest przyszłość nia, poprzez budowę, aż do świadczenia
Wspieramy również integrację śro- PKP TELKOL? usług utrzymania, dzięki wysokiej jakości
dowisk kolejarskich - ostatnio drużyna PKP Dążymy, by na rynku zewnętrznym, świadczonych usług, jakości obsługi klienta
TELKOL wzięła udział w XX Turnieju Piłki z którym współpraca jest możliwa dzięki oraz wykorzystywanym technologiom. PKP
Nożnej organizowanym przez Regionalną synergii kompetencji po połączeniu PKP TELKOL będzie obsługiwać cały cykl życia
Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Kra- Utrzymanie i PKP Budownictwo, w naj- nowoczesnej infrastruktury, począwszy od
kowie. Co prawda nie zdobyliśmy tym razem bliższej przyszłości spółka postrzegana procesu inwestycyjnego (projektowanie,
podium (wróciliśmy do Warszawy z pucharem była jako sprawdzony i rzetelny dostawca budowa, uruchomienie infrastruktury), do
innowacyjnych rozwiązań. Oferta firmy jako eksploatacji, utrzymania aż po optymaliza-
stabilnego partnera świadczącego kom- cję kosztów operacyjnych.
pleksowe usługi utrzymaniowo-budowla-
ne i dostawcy nowoczesnych technologii, Rozmawiał RK

REKLAMA

22 RAPORT KOLEJOWY / 06_2019

CEEK
polityka efektywności
energetycznej

Rozmowa z Januszem Malinowskim, przewodniczącym prezydium rady programowej
Centrum Efektywności Energetycznej Kolei i prezesem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Czemu ma służyć Na co konkretnie stawiacie?
Centrum Efektywności Celem powołania CEEK jest stworze-
Energetycznej nie przestrzeni wymiany wiedzy i pomysłów,
Kolei? a także edukacji w zakresie efektywności
W marcu bieżącego roku w Warsza- energetycznej i racjonalnego gospodaro-
wie, dzięki wspólnej inicjatywie PKP Energe- wania zasobami. W dłuższej perspektywie
tyka i Krajowej Agencji Poszanowania Energii, chcemy stać się ważnym, merytorycznym
zostało powołane Centrum Efektywności głosem kształtującym szeroko rozumia-
Energetycznej Kolei (CEEK). Efektywność ną politykę efektywności energetycznej
energetyczna w ostatnich latach stała się branży. Adresatami nowych działań jest
wyzwaniem, z którym musi zmierzyć się prak- cała branża przewoźników kolejowych
tycznie każda gałąź przemysłu, gospodar- i zarządców infrastruktury kolejowej.
ki i usług. Transport szynowy ma również
ogromny potencjał do rozwoju w tym zakresie. Mówicie Państwo, że do 2030
Mówimy tu zarówno o bardziej efektywnym roku chcecie zmniejszyć zużycie
taborze kolejowym, sieci trakcyjnej jak i po- energii na kolei o 1,2TWH. Co to
zostałej infrastrukturze kolejowej. Wszelkie oznacza dla przewoźników i jak
inwestycje w rozwiązania efektywnościowe zamierzacie ten cel osiągnąć?
pozwolą na znaczne oszczędności energii. CEEK zidentyfikował potencjał na
Ma to ogromne znaczenie przy wzroście jej zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
cen oraz wpływ na podniesienie konkuren- przez przewoźników kolejowych o 9% w per-
cyjności branży kolejowej, w tym szczególnie spektywie roku 2030. Dla operatorów
przewoźników kolejowych, co jest niezmier- pasażerskich i towarowych, koszty
nie istotne w kontekście ich przygotowania zużycia energii stanowią jedną
do IV pakietu kolejowego. z głównych pozycji w kosztach

CELEM POWOŁANIA CEEK JEST
STWORZENIE PRZESTRZENI WYMIANY
WIEDZY I POMYSŁÓW, A TAKŻE EDUKACJI
W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
I RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA
ZASOBAMI

RAPORT KOLEJOWY / 06_2019 23

operacyjnych. Obniżenie tych kosztów, z jed- o charakterze regionalnym czy aglomera- • odpowiednie olicznikowanie
nej strony może umożliwi poprawienie oferty cyjnym oszczędności w zakresie zużycia taboru,
przewozowej, a z drugiej zmniejszyć absorpcję energii mogą wynosić ok. 25%. Oczywiście,
środków publicznych (umowy PSC przewoź- żeby było to możliwe musimy inwestować • wdrożenie systemu DAS (Driving
ników pasażerskich) i prowadzi do znaczącej w nowy tabor, utrzymać obecny sposób Advisory System) dostosowujące-
poprawy konkurencyjności przewoźnika. rozliczania rekuperacji, opracować i uru- go styl jazdy do charakteru szlaku,
Zakładamy, że do 2030 roku możliwe jest chomić programy wsparcia dla inwestycji
podwojenie rekuperacji, uruchomienie eco związanych z wprowadzaniem i rozwojem • szkolenie maszynistów z zakresu
drivingu w 40% taboru kolejowego. rekuperacji. Tym niemniej, należy zaznaczyć, efektywnego wykorzystania ta-
iż w ostatnich latach wielu przewoźników boru, w tym wdrożenie systemu
Co zrobić, żeby podnieść kolejowych czy organizatorów przewozów zachęt dla pracowników drużyn
efektywność energetyczną w województwach pozyskało tabor kole- trakcyjnych.
przewoźników i zmniejszyć jowy, który umożliwia rekuperację. Wdro-
pobór energii? Jaką rolę żenie wyżej wymienionych postulatów to W jakiej skali kolej bierze
odgrywa tutaj wspomniana jeden z głównych warunków do uzyskania udział w projekcie obniżenia
przez Pana rekuperacja? podwojenia wielkości odzyskiwanej energii emisyjności transportu?
Jedną z głównych rezerw, jaką mogą w perspektywie 10 lat. Przewoźnicy kolejowi zużywają rocznie
przewoźnicy kolejowi wygospodarować 2.6 TWH energii elektrycznej, co daje około 2
w zakresie zużycia energii, a tym samym W jaki jeszcze sposób miliony ton CO2. Tym niemniej należy pamiętać,
podnieść swoją efektywność energetyczną, kolej powinna zmieniać się że przewoźnicy kolejowi odpowiadają za około
jest oczywiście rekuperacja. Dla przewozów energetycznie? Bardziej stawiać 1,5% krajowego zużycia energii i emisji CO2.
na eco driving, magazyny energii Zakładane przez CEEK zmniejszenie zużycia
i systemy galwaniczne? emisji 1,2TWH w perspektywie 2030 roku, to
Kolejnym działaniem, które powin- ograniczenie emisji CO2 o 1 000 000 ton. To
niśmy jak najszerzej realizować, to optyma- tak jakbyśmy zasadzili 8 Białowieskich Parków
lizacja techniki prowadzenia-jazdy pociągu. Narodowych, czy jeździli za darmo (bez zuży-
Pozwala ona wypracować oszczędności cia i kosztów energii) przez 12 lat pociągami
energii elektrycznej o kolejne 7 %. Reko- Pendolino, na wszystkich obecnych trasach.
mendujemy stworzenie wspólnego syste- Redukcja emisji CO2 jest elementem Polityki
mu do eco drivingu na kolei, poprzez takie Energetycznej Polski, a transport kolejowy
narzędzia jak: może wesprzeć realizację tego założonego celu.

Rozmawiał PC

24 RAPORT KOLEJOWY / 06_2019

BĘDZIEMY

kontynuować
działania

Aleksander Motyka – przewodniczący Związku Zawodowego
Dyżurnych Ruchu opowiedział o bieżących działaniach
oraz przyszłości organizacji

Kolej zmienia się z dnia Co było podstawą wysłania z obowiązującymi instrukcjami, niektórzy
na dzień. Jak w Związku do wiceprezesa PKP PLK maszyniści odmawiali podania swojego
patrzycie na kolej globalnie? Marka Olkiewicza pisma nazwiska przy potwierdzaniu odebrania
Czy zmiany idą w dobrym z prośbą o pilną interwencję rozkazu, powołując się bezpodstawnie na
kierunku? niewypełnienia procedur przez przepisy o RODO. Naszym zdaniem takie
Od kilku lat wraca na kolei normal- niektórych maszynistów? postępowanie jest rażącym naruszeniem
ność, transport szynowy zaczyna odzyskiwać Związek reaguje praktycznie postanowień zawartych w instrukcji IR 1,
swoją świetność i świeżość, a pracownik – na każde uchybienia. rozdział 8, do których przestrzegania jeste-
polski kolejarz – odzyskuje swoją godność śmy wszyscy zobowiązani jako pracownicy
i wierzę, że wreszcie wróci na kolei słowo W związku z informacjami jakie na- biorący udział w bezpiecznym prowadzeniu
„służba”, a nie „dyżur”. Zgodnie z informacja- pływały od dyżurnych ruchu z terenu całej ruchu pociągów. Nie popadajmy w skrajność,
mi i planami resortu, do 2023 roku w naszą sieci, z prośbą o podjęcie interwencji u prze- wystarczy spojrzeć na poniższą interpreta-
kolej zostanie zainwestowane ok. 100 mld woźników kolejowych, „o niezgodnym z obo- cje jednego ze znanych prawników, cytuję:
zł. Dzięki tym środkom zmodernizowane wiązującymi instrukcjami postępowaniami „Administratorem danych osobowych ma-
zostaną linie kolejowe, dworce, tabor. Dzięki niektórych maszynistów”. Problem pole- szynistów są natomiast zarówno przewoźnik
ambitnym projektom, które są już realizo- ga na tym, że po zmianie zapisów ustawy jak i zarządca infrastruktury i to ich praw-
wane, od kilku lat udało się nadrobić wiele o ochronie danych osobowych tzw. RODO, nie uzasadniony interes daje podstawę do
zaległości. Przebudowuje się urządzenia które zaczęły obowiązywać od 25 maja 2018 przetwarzania (w postaci utrwalania, archi-
sterowania ruchem kolejowym, które do- roku, dochodziło do takich sytuacji, że po wizowania) np. nazwiska i głosu maszynisty.
celowo mają w pełni zastąpić dotychcza- podyktowaniu droga radiową rozkazu pi- Innymi słowy - bez przetworzenia danych
sowe, ręczne. semnego przez dyżurnego ruchu, zgodnie osobowych maszynisty, zobowiązanie za-
rządcy infrastruktury do bezpiecznego pro-
OD KILKU LAT, WRACA NA KOLEI NORMALNOŚĆ, wadzenia ruchu kolejowego nie mogłoby
TRANSPORT SZYNOWY ZACZYNA ODZYSKIWAĆ zostać poprawnie zrealizowane. W związ-
SWOJĄ ŚWIETNOŚĆ I ŚWIEŻOŚĆ, A PRACOWNIK ku z tym, ani zarządca ani przewoźnik nie
– POLSKI KOLEJARZ ODZYSKUJE SWOJĄ GODNOŚĆ potrzebują dodatkowej zgody maszynisty
I WIERZĘ, ŻE WRESZCIE WRÓCI NA KOLEI, na przetwarzanie jego danych osobowych.”
SŁOWO „SŁUŻBA” NIE „DYŻUR”
Podjęliśmy stanowisko, że dalsze to-
lerowanie takich zdarzeń doprowadzi w kon-
sekwencji do sytuacji w której dyżurni ruchu

RAPORT KOLEJOWY / 06_2019 25

ZGODNIE obsługi przejazdu kolejowego sterowane- szczególnie dotyczy to ludzi młodych. Dzię-
Z INFORMACJAMI go z technicznego posterunku nastawcze- ki PPK na rynek finansowy spłynie szeroki
I PLANAMI RESORTU, go”. Naszym zdaniem zapis ten powinien strumień pieniędzy państwa, pracowników
DO 2023 ROKU W NASZĄ brzmieć w następujący sposób: ,,V. Zdanie i pracodawców. Jednak czy PPK zapewnią
egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko nam godną emeryturę? Czy warto wejść
KOLEJ ZOSTANIE nastawniczego uprawnia do wykonywania do tego programu? Narosło już wokół tego
ZAINWESTOWANE czynności zwrotniczego oraz dodatkowo do sporo mitów. Każdy musi ocenić sam i podjąć
obsługi przejazdu kolejowego sterowanego decyzje. Pewnym jest, że jeżeli nie chcemy
OK. 100 MLD ZŁ z technicznego posterunku nastawczego”. emerytury głodowej, to musimy o to zadbać
Brak poprawki przy opisie stanowiska Na- wcześniej. Każdy, kto śledzi statystyki, widzi,
będą zatrzymywać pociągi prowadzone przez stawniczego może doprowadzić do sytuacji, że nasze emerytury będą w przyszłości ma-
maszynistów odmawiających podania swo- w której stosując wprost brzmienie propo- lały. Tak więc, jeżeli ktoś chce oszczędzać, to
jego nazwiska po przyjęciu droga radiową nowanego zapisu z projektu rozporządzenia, jest to pomysł wart rozpatrzenia. Ale samo
rozkazu pisemnego. nastawniczy i zwrotniczy byłyby kompeten- PPK nie wystarczy, by wesprzeć obywateli
cyjnie niezależnymi stanowiskami. Jak wy- na emeryturze. Nie gwarantuje wysokości
Rozumiem, że sprawa nika z praktyki, kwalifikacje nastawniczego wypłat ani ich waloryzacji, nie gwarantuje
jest wyjaśniona do końca? są wystarczające do wykonywania czynno- wypłat do końca życia. Wraz z PPK dosta-
Sprawa nie jest wyjaśniona, bo nadal ści również na stanowisku zwrotniczego, jemy więc szansę oszczędzania na dość ko-
oczekujemy pisemnej odpowiedzi od zarządcy natomiast w zakresie programu szkolenia rzystnych warunkach, ale nasza emerytalna
infrastruktury. Problem został nagłośniony dla stanowiska nastawniczego, zawarte są przyszłość wciąż jest nie pewna. Musimy
przez nas i ostatnio nie docierają do nas ne- wszystkie elementy szkolenia na stanowi- rozważyć sami, co dla nas jest najlepsze.
gatywne informacje, że są problemy z od- sko zwrotniczego. Ponadto, jeżeli projekt
biorem rozkazu pisemnego, przekazanego zostanie podpisany i Rozporządzenie wej- Na koniec proszę nakreślić
drogą radiową. dzie w życie w proponowanej obecnie for- plany na najbliższe miesiące?
mie, nastawniczy nie będzie mógł pracować Zbliżają się Święta Bożego Narodze-
jako zwrotniczy, a nastawniczemu, który nia i Nowy 2020 Rok, z tej okazji składam
miałby wykonywać pracę zwrotniczego, wszystkim czytelnikom, pracownikom, eme-
trzeba byłoby przeprowadzić pełne przy- rytom, rencistom i ich rodzinom najlepsze
gotowanie zawodowe, łącznie z odrębnymi życzenia, wiele sukcesów w życiu osobistym
egzaminami na stanowisko zwrotniczego. i zdrowia. W nadchodzącym roku będziemy

Zgłosiliście też uwagę WRAZ Z PPK DOSTAJEMY SZANSĘ OSZCZĘDZANIA
do zapisów w projekcie zmian NA DOŚĆ KORZYSTNYCH WARUNKACH, ALE NASZA
do Rozporządzenia w sprawie EMERYTALNA PRZYSZŁOŚĆ WCIĄŻ JEST NIE PEWNA.
pracowników zatrudnionych MUSIMY ROZWAŻYĆ SAMI, CO DLA NAS JEST NAJLEPSZE
na stanowiskach bezpośrednio
związanych z prowadzeniem A jak w Związku odebrano kontynuować działania na wielu płaszczy-
i bezpieczeństwem ruchu pomysł na Pracownicze Plany znach – poprawę bezpieczeństwa ruchu ko-
kolejowego oraz z prowadzeniem Kapitałowe? lejowego, o wzrost wynagrodzeń, poprawę
określonych rodzajów pojazdów O planach kapitałowych słyszeliśmy warunków pracy. Przed nami, dalsze negocja-
kolejowych? Na co w tym już bardzo dużo. Wydawałoby się, że na ten cje nad nowym projektem Ponadzakładowe-
wypadku zwracacie uwagę? temat powiedziano już wszystko. Jednak go Układu Zbiorowego Pracy. W 2018 roku
Po zapoznaniu się z treścią projek- z przeprowadzanych rozmów wynika, iż została powołana Komisja Młodych ZZDR
tu „Rozporządzenia Ministra Infrastruktu- istnieje potrzeba więcej informacji, dlatego PKP, chcemy w przyszłym roku zorganizować
ry w sprawie pracowników zatrudnionych jako Związek zorganizowaliśmy szkolenie i przeprowadzić dla nich szerokie szkolenia,
na stanowiskach bezpośrednio związanych dla całej Komisji Młodych Naszego Związku z zakresu prawa pracy, pracy w zespole, aby
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu w dniu 13 listopada 2019 roku w Nowym bardziej zachęcić, czy rozkręcić do działalno-
kolejowego oraz z prowadzeniem określo- Dworze Mazowieckim. W szkoleniu wzięło ści związkowej.
nych rodzajów pojazdów kolejowych” zwró- udział około 50 osób z całej Polski. Szkolenie
ciliśmy uwagę na nieścisłość załącznika nr 1, przeprowadzili eksperci z OPZZ, ponieważ Rozmawiał RK
ust. 2. do ww. Rozporządzenia. gdzie w pkt.
V przy stanowisku nastawniczego czytamy:
,,V. Zdanie egzaminu kwalifikacyjnego na
stanowisko nastawniczego uprawnia do

26 RAPORT KOLEJOWY / 06_2019

Zasady szkolenia
i egzaminowania maszynistów

Ustawa o transporcie kolejowym jest specyficznym aktem Odnosząc się natomiast do egzami-
prawnym, który reguluje kwestie takie jak prowadzenie nu na świadectwo maszynisty, należy wska-
inwestycji, a także zasady funkcjonowania rynku kolejowego, zać, że będzie on składał się, w pierwszej
udostępnianie infrastruktury kolejowej oraz bezpieczeństwo kolejności z części testowej. Test będzie
kolei i interoperacyjność systemu. rozwiązywany na komputerze. Następnie
kandydat przystąpi do jazdy na symula-
Z powyższego wynika, ujmując to egzaminowania, zarówno jeżeli chodzi o li- torze. Łącznie będzie to stanowiło część
dość lakonicznie, iż sektor transportu kole- cencję maszynisty, jak i świadectwo maszy- teoretyczną egzaminu. Jazda na symula-
jowego jest bardzo złożony i zróżnicowany, nisty. Oznacza to, że Prezes UTK przejmie torze ma przede wszystkim zweryfikować
a niektóre jego dziedziny są ze sobą powią- zadania związane z egzaminowaniem od zachowanie kandydata w sytuacjach niety-
zane na dość ogólnym poziomie. ośrodków egzaminacyjnych. Aczkolwiek powych, a także zweryfikować znajomość
Prezes UTK będzie zaangażowany w pro- przepisów i procedur ruchowych.
NOWE PRZEPISY BĘDĄ ces egzaminowania kandydatów do za-
PRZEWIDYWAŁY wodu maszynisty, tj. zdających egzamin Natomiast część praktyczna będzie
ZAANGAŻOWANIE po raz pierwszy. przeprowadzona przez przedstawiciela
PREZESA UTK W PROCES Urzędu Transportu Kolejowego oraz ośrod-
EGZAMINOWANIA Zgodnie z projektem ustawy, prze- ka szkolenia i będzie polegała na prowadze-
widuje się, że egzamin będzie sprawdzał niu pojazdu kolejowego po infrastrukturze
Co więcej, ustawa o transporcie zarówno wiedzę teoretyczną, w tym doty- kolejowej, właśnie pod nadzorem egzami-
kolejowym była już wielokrotnie nowe- czącą zasad wykonywania zawodu, a także natora posiadającego uprawnienie do pro-
lizowana, co doprowadziło ją do stanu, znajomość pojazdów kolejowych, które wadzenia danego typu pojazdu.
w którym praca z nią, jej interpretacja, nie przyszły maszynista będzie obsługiwał.
należy do najłatwiejszych. Jakby tego było Dodatkowo, Prezes UTK będzie zobowią- Autor artykułu zaznacza, iż jest to
mało, ustawodawca obecnie przewiduje zany do stworzenia systemu teleinfor- jedynie zasygnalizowanie zagadnienia szko-
wprowadzenie kolejnych zmian. W poło- matycznego, za pośrednictwem którego leń i egzaminowania maszynistów. Należy
wie października 2019 r. ukazał się projekt będą składane wnioski o przeprowadzenie jednak zwrócić uwagę, iż kwestia szkoleń
ustawy przewidujący wprowadzenie zmian, egzaminu na licencję maszynisty. Wnioski i egzaminowania powinna zostać w pewien
m.in. w zakresie szkolenia i egzaminowania będą składane oczywiście przez kandyda- sposób usystematyzowana. Do tej pory, jak
przyszłych maszynistów.  tów. Natomiast, w przypadku świadectwa zauważają autorzy uzasadnienia do projektu
maszynisty, wnioski będą składane przez ustawy, problemem była wysoka zdawalność
Nowe przepisy będą przewidywa- pracodawcę, tj. przewoźnika kolejowe- egzaminów. Wiązało się to z faktem, że do
ły zaangażowanie Prezesa UTK w proces go lub zarządcę infrastruktury kolejowej. tej pory ośrodki egzaminowania i szkolenia
Wprowadzenie systemu teleinformatycz- działały na zasadach komercyjnych, kierując
nego ma również przyspieszyć proces wy- się wynikiem ekonomicznym. Zaskakujące
dawania licencji. są jednak informacje, iż w niektórych ośrod-
kach egzaminowania odsetek zdających
wynosił blisko 100%.

Autor niniejszego artykułu jest radcą
prawnym, prowadzi w Warszawie
kancelarię radcy prawnego, której
praktyka jest ukierunkowania na
firmy działające w sektorze transpor-
tu kolejowego. Jest autorem bloga
www.prawokolei.pl oraz współauto-
rem książki „Funkcjonowanie bocznic
kolejowych”.

Jakub Tomczak

RAPORT KOLEJOWY / 06_2019 27

28 RAPORT KOLEJOWY / 06_2019

Konsultacje CPK

W czterech województwach - zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim i opolskim
odbyły się konsultacje Programu Kolejowego CPK z przedstawicielami władz
wojewódzkich i samorządów lokalnych.

Konsultacje były ostatnim elemen- PIOTR Podczas konsultacji w Gdańsku
tem pierwszego etapu trwających od lipca MALEPSZAK przyznano, że najważniejszą inwestycją
uzgodnień przebiegu planowanych linii do Programu Kolejowego CPK z punktu wi-
Portu Lotniczego Solidarność. Spotkanie p.o. prezesa CPK dzenia woj. pomorskiego będzie budowa
miało na celu uzgodnienie: linii dużej prędkości pomiędzy Warszawą,
Przed nami etap analizowania CPK a Warlubiem koło Grudziądza (tzw.
• czy przygotowane wstępne wa- uwag i propozycji zgłoszonych CMK Północ), połączona z modernizacją
rianty trasowania uwzględnia- podczas RKS-ów w 16 do prędkości 200 km/godz. istniejących od-
ją wszystkie uwarunkowania województwach. Już dziś cinków linii 9, 131 i 202 od Warlubia przez
regionalne, mogę jednak powiedzieć, Trójmiasto do Słupska. Łącznie na terenie
że regionalne konsultacje są województwa modernizacją objęte będzie
• czy nowe linie kolejowe do Cen- dla nas bardzo przydatne. 378 km linii kolejowych.
tralnego Portu Komunikacyjnego Spotkania z przedstawicielami
nie kolidują z budowami plano- władz wojewódzkich Zrealizowanie tych inwestycji ma
wanymi lokalnie. i samorządów lokalnych dały pozwolić na osiągnięcie czasu przejazdu
nam bardzo cenną wiedzę na z Warszawy: do Gdańska do 2 godz. (obec-
Spotkania odbyły się w Szczecinie, temat potrzeb transportowych nie najkrótszy czas to 2 godz. 45 min.), a do
Opolu, Gdańsku i Łagowie (między Zielo- w regionach. CPK 1 godz. 45 min. Natomiast z Gdyni do
ną Górą i Gorzowem) i wzięli w nich udział stolicy dojechać mamy w 2 godz. 25 min.
przedstawiciele spółki PKP Polskie Linie (zamiast 3 godz. 15 min.), a do CPK w 2
Kolejowe, która jest odpowiedzialna za godz. 10 min.
modernizację odcinków prowadzących do
Portu Lotniczego Solidarność.

RAPORT KOLEJOWY / 06_2019 29

Dzięki inwestycjom w ramach W województwie lubuskim (Gorzów Warszawy – 2 godz. 35 min. (teraz najkrót-
Programu Kolejowego CPK w woj. po- Wlkp. i Zielona Góra) planowana jest budowa szy czas to 2 godz. 45 min.), CPK– 2 godz.
morskim 80 proc. mieszkańców woje- 15 km nowych oraz modernizacja 250 km 20 min., a do Kłodzka – 1 godz. 10 min. (za-
wództwa będzie w stanie w czasie poniżej istniejących linii kolejowych. W efekcie tych miast obecnych 2 godz. 35 min.).
pół godziny dotrzeć do stacji pociągów działań 71 proc. mieszkańców województwa
dalekobieżnych. będzie w stanie w czasie poniżej pół godziny RAFAŁ
dotrzeć do stacji pociągów dalekobieżnych. GARPIEL
W Szczecinie natomiast uznano, że
w efekcie inwestycji w ramach Programu Planowana linia dużych prędkości pełnomocnik ds. relacji
Kolejowego CPK 78 proc. mieszkańców Warszawa – CPK – Poznań wraz z moder- z otoczeniem CPK podkreślił
woj. zachodniopomorskiego będzie w sta- nizowanymi odcinkami istniejących linii nr znaczenie takich konsultacji:
nie w czasie poniżej pół godziny dotrzeć 3, 14, 273 i 367 znacznie przybliżą Zieloną
do stacji pociągów dalekobieżnych, co zna- Górę i Gorzów do stolicy i nowego portu Spotkania w ramach RKS-
cząco poprawi dostępność komunikacyjną lotniczego. Zakładany czas przejazdu to 3 ów pokazują, jak ważne jest
regionu. Priorytetowe inwestycje CPK, godz. 25 min. z Warszawy oraz 3 godz. 10 prowadzenie dialogu lokalnego
czyli tzw. linie dużych prędkości Warszawa min. z CPK: zarówno do Zielonej Góry (przez przez dwóch inwestorów:
– CPK – Poznań i Warszawa – CPK – Trój- Nową Sól, Głogów i Kalisz), jak i do Gorzo- spółki CPK, odpowiedzialnej
miasto oraz nowa linia Nakło n. Notecią – wa (przez Krzyż, Poznań i Kalisz). W celu za budowanie nowych linii
Okonek, w połączeniu ze modernizowanymi zwiększenia dostępności komunikacyjnej kolejowych i PKP PLK,
odcinkami istniejącej sieci zdecydowanie regionu przewidziano również kursowanie odpowiedzialnej za modernizację
skrócą czas podróży pociągiem z woj. za- pociągów do Zielonej Góry i Gorzowa przez tych istniejących. Z perspektywy
chodniopomorskiego do centrum kraju. Poznań i Zbąszyń. W obu przypadkach czas władz regionalnych kluczowe są
Trasa jaką zaprezentowano ma pozwolić na jazdy z Warszawy wyniesie 3 godz. 35 min., dwa elementy: skrócenie czasu
blisko dwukrotne skrócenie czasu przejaz- a z CPK 3 godz. 20 min. przejazdu między miastami
du z Warszawy, przy prędkości eksploata- włączonymi dziś w sieć kolejową
cyjnej 250 km/godz. - do Szczecina przez W województwie opolskim zakła- oraz włączenie do sieci nowych
Poznań (obecnie najkrótszy czas to 6 godz. da się modernizacje odcinków linii nr 1, miast dotąd nieobsługiwanych
20 min.). Podróż z Koszalina do Warszawy 61, 137, 144 i 287. Inwestycja pozwoli na przez kolej.
zajmie 4 godz. 15 min. (zamiast obecnych zwiększenie dostępności komunikacyjnej
5 godz. 10 min.), a do CPK 4 godz. Z Ko- nie tylko Opola, ale również Nysy, Ozimka, RK
łobrzegu do Warszawy dojedziemy w 4 Otmuchowa i Paczkowa.
godz. 30 min. (zamiast 5 godz. 45 min.),
a do CPK – w 4 godz. 15 min. Przy założeniu, że pociągi osiągną
prędkoś 250 km/godz. możliwe będzie
osiągnięcie czasu przejazdu z Opola: do

30 RAPORT KOLEJOWY / 06_2019

UTwPidwziBpydrgozszyczsyzłość
w transporcie szynowym

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu WYDZIAŁ INŻYNIERII
Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja MECHANICZNEJ JUŻ OD
Śniadeckich w Bydgoszczy, dr hab. inż. Janusz Musiał, OKOŁO 25 LAT, W MIARĘ
prof. nadzw. UTP przestawił dokonania, obecną działalność SWOICH MOŻLIWOŚCI,
i plany kierowanej przez siebie jednostki ZABEZPIECZAŁ POTRZEBY
w kontekście transportu szynowego. BADAWCZE FIRMY PESA

Wydział Inżynierii inżynierskich i artystycznych. Połączenia Pod względem studenckim wydział
Mechanicznej funkcjonuje tych, jakże różnych cech spowodowało, że posiada stabilną sytuację, przejawiającą się
od lat 50-tych ubiegłego wiele prac studenckich znalazło zastoso- w stałej liczbie studentów oscylującej w oko-
stulecia. Panie Profesorze, wanie w środkach transportu (np. elementy licach 1500.
jaka jest obecnie wizja wyposażenia wagonów).
działalności kierowanej Pod względem naukowym wydział
przez Pana jednostki? Interdyscyplinarnym kierunkiem z po- rozwija się poprzez działalność młodej kadry,
Wydział Inżynierii Mechanicznej Uni- granicza mechaniki, informatyki i elektroniki która zdobywa awanse zawodowe od dok-
wersytetu Technologiczno-Przyrodniczego jest mechatronika. toratu do profesury.
w Bydgoszczy może poszczycić się 68-letnią
tradycją. Początki sięgają roku 1951, gdy to Wydział, wspólnie z Collegium Me- Czy z perspektywy uczelni
na bazie Wydziału Mechanicznego powołano dicum UMK, prowadzi kierunek inżynieria widoczne jest większe
Wieczorową Szkołę Inżynierską w Bydgosz- biomedyczna, będący połączeniem medy- zainteresowanie sektora
czy. Tak długi okres działalności pozwolił cyny i techniki. przemysłowego współpracą
na wypromowanie ponad 10 tysięcy absol- ze środowiskiem naukowym?
wentów, którzy to zasilili kadrę kierowniczą Oferta dydaktyczna Wydziału zwią- Wydział Inżynierii Mechanicznej, ze
w przemyśle. zana jest również z dbałością o środowisko. względu na swoją specyfikę, bardzo dobrze
Podstawowym zadaniem Wydziału Prowadzimy kierunek Inżynieria Odnawial- współpracuje z przemysłem. Posiadamy kil-
jest kształcenie studentów. Głównym kie- nych Źródeł Energii, po którym nasi studenci kadziesiąt umów dotyczących współpracy
runkiem studiów jest mechanika i budowa znajdują zatrudnienie w firmach z branży z przedsiębiorstwami. Nie jest to tylko „pa-
maszyn, który to prowadzony jest nieprze- OŹE. pierowa” współpraca. Rocznie na wydziale
rwanie od początku istnienia wydziału. Ko- prowadzonych jest ponad 200 badań zleco-
lejnym kierunkiem jest transport. Rozwój tej Bardzo duży wpływ na prowadzoną nych z przemysłu, na łączną kwotę ponad 5
dziedziny spowodował, że transport stał się działalność dydaktyczną na Wydziale ma ogól- mln złotych.
jednym z najważniejszych gałęzi przemysłu. nie pojęty przemysł. Na podstawie wspólnie
Wydział otwiera się również na kie- wypracowanych potrzeb powstały studia
runki interdyscyplinarne tj.: wzornictwo, dualne Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych.
kształcąc studentów łączących cechy nauk Wydział wspólnie z firmami zrzeszonymi
w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym pro-
wadzi te studia będące odpowiedzią na za-
potrzebowanie rynku pracy w województwie
kujawsko- pomorskim.

RAPORT KOLEJOWY / 06_2019 31

Współpraca z sektorem przemy-
słowym to nie tylko wspólne badania
i prace wdrożeniowe, ale również pro-
wadzony jest na wydziale projekt „okno
dla przemysłu”, którego ideą są spotkania
przedstawicieli firm ze studentami w celu
zainteresowania studentów pracą w danym
przedsiębiorstwie.

Nie wypada nie zapytać - konstrukcyjnego elementów pojazdów szy- badań oraz eksploatacji. Biorąc pod uwagę
o zainteresowanie możliwą nowych. W ramach projektu powstało in- problematykę badań naukowych, realizowa-
nauką przez potencjalnych nowacyjne laboratorium w którym zostały nych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej,
studentów. Co zyskuje się zainicjowane badania ram lekkich pojazdów to są one związane z wymienionymi etapami
dzięki studiowaniu na Wydziale szynowych i tramwajów. Wykonane stanowi- „życia”. Dla każdego z wymienionych etapów
Inżynierii Mechanicznej UTP sko umożliwia symulowanie pełnego schema- charakterystyczne są odpowiednie badania
w Bydgoszczy? tu sił oddziałujących na ramę wózka pojazdu teoretyczne i eksperymentalne. Obejmują
Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej szynowego w warunkach jego eksploatacji. one zagadnienia z obszaru inżynierii mate-
prowadzonych jest siedem kierunków. Jeżeli riałowej, komputerowego wspomagania pro-
ktoś wiąże swoje życie zawodowe z nauka- Utworzenie laboratorium przynio- jektowania, technologii wytwarzania oraz
mi technicznymi, to znajdzie coś dla siebie. sło wiele korzyści dla Wydziału. Najważniejsza eksploatacji. Niektóre z tych badań znalazły
Swoje pasje studenci rozwijają chociażby to merytoryczna spójność badań prowadzo- się w ofercie usług badawczych Wydziału
w 20 kołach naukowych. Dla osób interesu- nych w nowym laboratorium z problematyką dla przedsiębiorstw regionu. Niezależnie od
jących się transportem szynowym proponuję badań prowadzonych na całym Wydziale. badanych obiektów, działalność badawcza
koło naukowe Pojazdów Szynowych. Jest to Badania realizowane w nowym laboratorium Laboratorium może spajać badania prowa-
bardzo prężnie działające koło, nagradzane to najczęściej badania gotowego obiektu, dzone w różnych jednostkach Wydziału.
w konkursach krajowych i zagranicznych. które kończą proces projektowo-konstruk-
Ważnym aspektem dla potencjalne- cyjny. W procesie tym wyróżnić można trzy Otwarcie laboratorium miało
go studenta jest rynek pracy w danej branży. charakterystyczne etapy życia każdego również bardzo duże znaczenie marketin-
W tej kwestii mogę uspokoić, nasi studenci, wytworu tj.: konstruowania, wytwarzania, gowe i promocyjne. Potwierdziło bowiem,
będąc jeszcze na studiach, otrzymują dobre
oferty pracy. Jest to wynik bardzo dobrej WYDZIAŁY CHCĄCE SIĘ ROZWIJAĆ, POZYSKIWAĆ
współpracy z przemysłem regionalnym. ŚRODKI FINANSOWE, UZYSKIWAĆ DOBRE KATEGORIE
MINISTERSTWA, DAWAĆ PRACĘ SWOIM PRACOWNIKOM,
Podczas rozmowy wspomniał MUSI STAWIAĆ NA INNOWACYJNOŚĆ BADAŃ I ICH
Pan o współdziałaniu z PESA APLIKACYJNOŚĆ
SA. W jakich obszarach
współpracujecie i czy macie
w planach nowe projekty?
Wydział Inżynierii Mechanicznej już
od około 25 lat, w miarę swoich możliwości,
zabezpieczał potrzeby badawcze Firmy PESA.
Były to najczęściej doraźne usługi badawcze
w zakresie określania podstawowych właści-
wości mechanicznych w tym zmęczeniowych
materiałów i połączeń stosowanych w budo-
wie w pojazdach szynowych.
Współpraca z firmą PESA uległa
pewnemu sformalizowaniu w roku 2010
po podpisaniu porozumienia o współpracy.
Bardzo dobra współpraca pomiędzy Uczel-
nią i firmą PESA zaowocowała w roku 2014
przyznaniem przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju konsorcjum UTP-PESA prestiżo-
wego projektu na opracowanie procedury
postępowania podczas procesu projektowo

32 RAPORT KOLEJOWY / 06_2019

że Wydział Inżynierii Mechanicznej oprócz wyniki symulacji, a następnie ich czy kosztami wykonania badań. Dzisiaj klient
działalności dydaktycznej może prowadzić doświadczalna weryfikacja na sta- wybiera dostawcę usług badawczych, który
również bardzo zaawansowane prace badaw- nowiskach badawczych, pozwolą zaoferuje mu najlepsze warunki i najwyższą
cze, których wyniki mają bezpośrednie zasto- istotnie zmniejszyć liczbę badań jakość. Wydziały chcące się rozwijać, pozy-
sowanie w przemyśle. Nie do przecenienia jest kompletnych obiektów. Podczas skiwać środki finansowe, uzyskiwać dobre
tutaj deklaracja lidera w produkcji pojazdów obliczeń numerycznych wyko- kategorie Ministerstwa, dawać pracę swoim
szynowych (PESA) dotycząca korzystania rzystano narzędzia pozyskane pracownikom musi stawiać na innowacyjność
z możliwości badawczych laboratorium. w ramach kontraktu terytorial- badań i ich aplikacyjność.
nego. Jednym z najważniejszych
Z uwagi na dotychczasową wysoką narzędzi z tego obszaru będzie
skuteczność prowadzenia prac badawczych oprogramowane komercyjne Czy badania na Wydziale
oraz duże zainteresowanie rozwijaniem tego SysWeld pozwalające między ograniczają się jedynie
rodzaju współpracy przez przedsiębiorstwo innymi na profesjonalną analizę do wyrobów firmy PESA
PESA podjęto decyzję o budowie kolejnego wytrzymałości najważniejszych Podczas określania kierunków rozwo-
większego stanowiska badawczego, które połączeń spawanych w skompli- ju Wydziału Inżynierii Mechanicznej przyjęto
pozwoli na kompletne badania ram wózków kowanych połączeniach stoso- założenie, że będą one zgodne z potrzebami
do ciężkich pojazdów kolejowych (EZT i SZT). wanych w konstrukcjach nośnych badawczymi kluczowych przedsiębiorstw re-
pojazdów szynowych. Bardzo waż- gionu. Wydział jest otwarty na współpracę
Podczas przedstawiania dotych- nym narzędziem będącym na wy- ze wszystkimi przedsiębiorstwami zainte-
czasowej współpracy Wydziału nie można posażeniu Wydziału jest system resowanymi badaniem swoich konstrukcji
zapominać, że absolwenci Wydziału to bar- do analizy crash, w których WIM w warunkach odwzorowujących warunki
dzo istotne zaplecze kadrowe dla pionu tech- ma również duże doświadczenie. eksploatacji. Jednym z kierunków rozwoju
nicznego firmy PESA. Nieustannie rozwijane jest poszerzanie możliwości badawczych
są nowe formy współpracy PESA z udziałem POTWIERDZENIEM istniejącego Laboratorium Badań Materia-
studentów, które nakierowane są na roz- WYSOKICH łów i Konstrukcji o nowe metody badaw-
wijanie ich umiejętności konstruktorskich KOMPETENCJI cze dedykowane w dużej mierze potrzebom
w obszarze budowy pojazdów szynowych. ZESPOŁÓW firmy PESA. Posiadana aparatura badawcza
Przykładem jest między innymi powstanie BADAWCZYCH pozwala, w zależności od potrzeb, na indy-
nowych kół naukowych czy utworzenie spe- WYDZIAŁU JUŻ DZISIAJ widualną aranżację stanowisk badawczych,
cjalności Pojazdy szynowe. SĄ EFEKTY SPOŁECZNE a co za tym idzie poszerza spektrum bada-
nych obiektów. Warunkiem podstawowym
Można wyróżnić kilka obszarów Czy Wydział ma szansę stać jest przygotowanie przez zleceniodawcę
współpracy z firmą PESA, które będą rozwi- się konkurencyjnym wobec odpowiedniego oprzyrządowania pozwa-
jane na Wydziale Inżynierii Mechanicznej w naj- innych podobnych laboratoriów lającego na mocowanie badanego obiektu.
bliższej przyszłości. Najważniejsze z nich to: w kraju? Firma PESA jest pierwszą firmą, która podjęła
Obecnie działalność każdego z Wy- decyzję o rozpoczęciu badań swoich obiek-
a. badania wytrzymałości elemen- działów Uniwersytetu w tym Wydziału In- tów w Laboratoriach Wydziału Inżynierii Me-
tów i modułów konstrukcji nad- żynierii Mechanicznej to ciągła rywalizacja chanicznej. Zapraszamy również inne firmy
wozi pojazdów, które są w obecnie z innymi podmiotami (w tym szkołami wyż- do współpracy. W miarę swoich możliwości
najintensywniej rozwijanym przez szymi regionu). W zakresie działalności dy- spróbujemy pomóc w rozwiązaniu ich pro-
PESA obszarem mechanicznym daktycznej, badawczej, jak i gospodarczej. blemów konstrukcyjnych, technologicznych
w pojazdach szynowych. Szczegól- Laboratoria uczelni chcąc prowadzić działal- czy materiałowych.
nie interesujące będą wyniki badań ność usługową są zmuszone do zabiegania
nowo projektowanych konstrukcji o klientów z przemysłu. Usługi badawcze W jakich obszarach Wydział
skorupowych ze stali nierdzewnej świadczone przez laboratoria Wydziału muszą Mechaniczny mógłby stać
oraz w dalszej przyszłości kon- być konkurencyjne w stosunku do usług się zapleczem naukowo-
strukcji ekstrudowanych oraz ogól- świadczonych przez inne laboratoria. Wy- badawczym dla branży
nie – wykonywanych z materiałów dział musi potwierdzać swoją wyższość w za- kolejowej?
innych niż stal oraz formowanych kresie jakości swoich usług potwierdzonych Bardzo poważne skutki społeczne
metodami innymi niż spawanie. odpowiednimi akredytacjami, terminowością i ekonomiczne pęknięć zmęczeniowych odpo-
wiedzialnych obiektów typu pociąg czy tram-
b. obliczenia symulacyjne zachowa- waj powodują, że problem ten nie może być
nia nowo projektowanych kon- pomijany przez producentów tych środków
strukcji. Ze względu na znacznie transportu. Podstawowym warunkiem zmini-
mniejsze koszty w stosunku do malizowania skutków błędów czy zaniedbań
badań stanowiskowych, badania
symulacyjne stanowią bardzo
ważny etap w procesie projekto-
wania nowych obiektów. Uzyskane

RAPORT KOLEJOWY / 06_2019 33

w procesie projektowo-konstrukcyjnym są • efekty ekologiczne – produkcja • efekty ekonomiczne – stale rosną-
wysokie kompetencje zarówno personelu szybkich oraz nowoczesnych, a za- ce ceny paliw powodują, że spo-
firmy PESA jak również zespołów naukowych razem bezpiecznych tramwajów łeczeństwo oczekuje alternatywy
uczelni współpracujących z firmą. może przyczynić się do zmiany dla drogiego transportu samocho-
przez społeczeństwo środka trans- dowego. Taką możliwość stwarza
Wydział Inżynierii Mechanicznej portu indywidualnego, jakim jest ekologiczny, ogólnie dostępny dla
oddaje do dyspozycji firmom zainteresowa- zatruwający środowisko samo- społeczeństwa transport masowy
nym poprawą bezpieczeństwa i niezawod- chód, na środek komunikacji maso- (np. szynowy).
ności pojazdów szynowych najwyższej klasy wej jakim jest tramwaj, szynobus
specjalistów. Wynika to z faktu, że jedną ze czy pociąg, Rozmawiał TM
specjalności naukowej pracowników Wy-
działu Inżynierii Mechanicznej, rozwijanej REKLAMA
od prawie 50 lat, jest projektowanie obiektów
technicznych ze względu na przeciwdziałanie
zmęczeniowemu pękaniu. Pierwsze prace za-
początkowane zostały na Wydziale już w latach
70. przez Profesora Józefa Szalę. Intensywnie
rozwijany ten obszar działalności naukowej
spowodował, że obecnie na Wydziale jest za-
trudnionych około 40 osób w tym 10 z tytułem
profesora lub dra habilitowanego.

W moim przekonaniu, biorąc pod
uwagę fakt posiadanych kompetencji, jak
również wyposażenia, Wydział Inżynierii Me-
chanicznej może być podstawą do utworzenia
centrum naukowo-badawczego dla branży
kolejowej. W najbliższym czasie zostanie
rozbudowana infrastruktura badawcza de-
dykowana przede wszystkim producentom
pojazdów szynowych. Podstawą oferty ba-
dawczej będą stanowiły zarówno badania
symulacyjne jak również eksperymentalne
kompletnych struktur spawanych stosowa-
nych w pojazdach szynowych.

Potwierdzeniem wysokich kom-
petencji zespołów badawczych Wydziału
już dzisiaj są efekty społeczne. Ich miarą
jest wzrost konkurencyjności samej firmy
PESA oraz poprawa jakości produktów do-
starczanych przez poddostawców firmy,
których liczbę szacuje się na około 250.
Większa konkurencyjność spowodowała
również wzrost produkcji, co jest związane
ze zwiększeniem zatrudnienia. Wdrożenie
osiągnięcia pozwoliło uzyskać również
inne mierzalne efekty, z których najważ-
niejsze to:

• efekty rynkowe – przedsiębior-
stwo wdrożyło do produkcji wy-
twory konkurencyjne. Można
założyć, że nowe wytwory będą
istotnie lżejsze od klasycznych
struktur, które nie podlegały ba-
daniom zaproponowanym w ra-
mach niniejszego projektu,

34 RAPORT KOLEJOWY / 06_2019

MŁODZIEŻ CZUJE
POCIĄG DO KOLEI?

5 lat minęło od reaktywacji Technikum Kolejowego w Bydgoszczy. O sytuacji na rynku
edukacyjnym, zainteresowaniu wśród uczniów ofertą szkoły i wsparciu zewnętrznym,
rozmawiamy z dyrektorem szkoły Tomaszem Makowskim.

OBECNIE W POLSCE, Zacznijmy od odrobiny historii. klasa, ujmując tak historycznie, liczyła 17-tu
POZA BYDGOSKIM, Skąd wziął się pomysł, aby przy uczniów, ale już podczas następnego naboru
NIE MA DRUGIEGO Bydgoskiej Szkole Wyższej było ich ponad osiemdziesięciu.
TECHNIKUM utworzyć Technikum Kolejowe?
KOLEJOWEGO Głównym czynnikiem, który przesą- Czy może Pan powiedzieć jak
dził o reaktywacji szkoły było zapotrzebowa- na terenie kraju wygląda oferta
nie rynku, konkretnie firm z branży kolejowej edukacyjna dla osób, które
na wykwalifikowanych młodych ludzi, którzy wiążą swoje plany zawodowe
posiadają merytoryczne i praktyczne przygo- z koleją?
towanie do podjęcia pracy w tym sektorze. Obecnie w Polsce, poza bydgoskim,
Ten popyt zrodził się z dynamicznego rozwo- nie ma drugiego Technikum Kolejowego.
ju sektora kolejowego. Na kolei wzrósł ruch W innych technikach są klasy kolejowe, za-
pasażerski i towarowy, środki unijne spowo- zwyczaj nieliczne i uczą w nich pedagodzy
dowały zmiany w infrastrukturze kolejowej, związani ze specjalnością danej szkoły. Naszą
przyspieszyły pociągi. ofertę edukacyjną odróżnia to, że u nas na-
uczyciele zawodowi są z firm kolejowych,
NAJWIĘCEJ MŁODYCH a tym samym mają bieżącą wiedzę dotyczącą
LUDZI PRAGNIE ZDOBYĆ zarówno tematyki kolejowej, jak i zmienia-
TYTUŁ TECHNIKA jących się przepisów. Przykładowo, kiedy
TRANSPORTU ostatnio byłem na uroczystości podpisania
KOLEJOWEGO umowy dydaktycznej z POLREGIO, takie
porozumienia zawierało również 18 szkół,
Mogę powiedzieć obrazowo, że które kształcą młodzież pod kątem kolei. Są
wszystko co już chciano zakopać, rozebrać to jednak placówki z niewielką ilością klas
czy zezłomować zaczęło ożywać. Nawiązu- i małą liczbą uczniów. O plasowaniu się na tym
jąc do bogatej tradycji chcieliśmy, aby młodzi tle bydgoskiego technikum może świadczyć
ludzie zdobywali niezbędną wiedzę właśnie fakt, że samych pierwszych klas mamy pięć.
pod szyldem Technikum Kolejowego, szkoły
precyzyjnie zdefiniowanej i ukierunkowanej. Minęło już 5 lat od inauguracji
Kierując się takimi przesłankami pięć lat temu pierwszego rocznika. Z jakim
pomysł reaktywacji został zrealizowany. Roz- zainteresowaniem spotyka się
poczęliśmy bardzo skromnie, bo pierwsza obecnie oferta technikum?
W tej chwili mamy ponad 300 uczniów
i są to młodzi ludzie z różnych zakątków Pol-
ski, wśród których zdarzają się prawdziwi

RAPORT KOLEJOWY / 06_2019 35

pasjonaci kolejnictwa. Wybrali oni naszą szko- Spośród pierwszego rocznika, czterech uczniów ze środków budżetu państwa i budżetu samo-
łę właśnie dlatego, że jest to Technikum Ko- jest już maszynistami. To bardzo cieszy, zwłasz- rządu terytorialnego, a zatem kolej w tym mo-
lejowe, a swoją przyszłość wiążą z koleją. cza, że o przedstawicielach tego zawodu na kolei mencie bierze bezpośredni udział w procesie
mówi się, że to prawdziwa szlachta, zresztą jak kształcenia. Takie wsparcie nauczania, poprzez
Jeśli chodzi o samą szkołę to warto dyżurni ruchu, których też już mamy wśród praktyków i specjalistów, sprawia, że branża
podkreślić, że choć jest to szkoła niepubliczna absolwentów. Warto jeszcze wspomnieć, że przygotowuje de facto pod siebie. Uczniowie
to ma uprawnienia szkoły publicznej w pełnym każdego roku jeden z grona naszych uczniów otrzymują wiedzę aktualną, a nie historyczną.
tego słowa znaczeniu. Warto odnotować, że otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów,
nauka jest całkowicie bezpłatna. Poza obowiąz- w tym roku szkolnym także – w styczniu wybie- Musimy zapytać o realia.
kowym ubezpieczeniem uczniowie nie wnoszą ram się na oficjalne wręczenie. To świadczy jak Czy rzeczywiście dyplom
żadnych opłat, nie ma czesnego. Wszystkie wybitnych uczniów ma technikum. „kolejówki” ułatwia zdobycie
koszty ponosi szkoła, łącznie z tym, że kiedy etatu w branży?
uczniowie idą do kina w ramach zajęć szkolnych W TEJ CHWILI MAMY Jak już powiedziałem branża kolejowa
to szkoła funduje bilety. Dalej, w ubiegłym roku PONAD 300 UCZNIÓW przeżywa swoisty boom, a luka pokoleniowa,
wszyscy uczniowie szkoły byli na wycieczce I SĄ TO MŁODZI LUDZIE która m.in. spowodowana została zamykaniem
w muzeum drugiej wojny światowej, a w na- Z RÓŻNYCH ZAKĄTKÓW techników, cały czas jest bardzo duża. Na kolei
grodę za frekwencję popłynęli promem do POLSKI... dla wszystkich jest praca. Dodam tylko, że
Szwecji. Uważamy, że frekwencja gwarantu- łatwiej jest zrobić pracownika z absolwenta
je lepsze wyniki w nauce, stąd wyjazd 50-ciu Niestety muszę tutaj wspomnieć, że technikum kolejowego niż z innego rodzaju
uczniów, którzy opuścili najmniejszą liczbę mamy problem ze specjalnością technik au- szkoły. Kolej generalnie skupia się na tym,
zajęć do szwedzkiej Karlskrony. W tym roku tomatyk sterowania ruchem kolejowym. Nie żeby przyjąć ludzi, którzy rozumieją bran-
szkolnym po małej absencji na zajęciach już udało się dotychczas otworzyć klasy pod tym żę. To atut naszych absolwentów, ponieważ
widać, że rywalizacja będzie zacięta, bo wia- kierunkiem, choć bardzo chcemy. Młodzież przedmioty zawodowe mają z zawodowcami,
domo, że znowu będzie wycieczka. boi się go podjąć, ponieważ uważa go za bar- my ich ściągamy z firm kolejowych, a zatem
dzo trudny. Z drugiej strony jego absolwenci nasza młodzież, która idzie na rynek pracy
Chciałbym pochwalić się tym, że nie są bardzo oczekiwani na kolei. Cóż, uczeń jest bardzo pożądana, oni wszyscy od ręki
tylko dbamy o to, żeby przygotować ich do ma prawo dokonać wyboru klasy i trzeba mają zatrudnienie.
egzaminów zawodowych, a nasi uczniowie to uszanować. Zainteresowanie naszym uczniem
byli stricte kolejarzami posiadającym tytuł jest duże, bo, wymieńmy dla przykładu takie
technika, bo przecież muszą zdać dwa egzami- 3 października br. POLREGIO spółki, jak PKP PLK, PKP Cargo, Przewozy
ny przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. podpisało z Pana szkołą umowę Regionalne, PKP Intercity, one wszystkie
Kładziemy nacisk, żeby byli absolwentami w ramach programu „Kadry mieszczą się w Bydgoszczy i to praktycznie
posiadającymi maturę. W tym roku maturę dla przemysłu”, co technikum w sąsiedztwie naszego technikum. Mamy
zdało 84% uczniów to jest wynik, który sy- i jego uczniom przyniesie ta możliwości dla każdego ucznia coś znaleźć,
tuuje nas na mapie województwa kujawsko współpraca? tylko żeby skończył szkołę, zdał egzaminy
-pomorskiego w czołówce, bo w technikach Po pierwsze uczniom przyniesie moż- zawodowe, a prace będzie miał.
zdawalność matur wynosi poniżej 80%. liwość odbywania praktyk w POLREGIO oraz
uczestnictwa w przedsięwzięciach organizo- Na koniec pytanie
Technikum kształci w kilku wanych przez spółkę. Po drugie to wsparcie o plany na kolejną
specjalnościach, czy wszystkie samego procesu dydaktycznego w technikum. pięciolatkę?
spotykają się z jednakowym Od pewnego czasu firmy kolejowe TM: Chcemy dalej budować to tech-
zainteresowaniem? Może jakaś zrozumiały jedną rzecz, jeśli nie będą swoich nikum i umacniać jego pozycję na rynku.
jest szczególnie popularna, pracowników oddelegowywali do prowadzenia Cały czas dokładamy starań nad rozbudową
z czego to wynika? przedmiotów zawodowych, to potem nie będą naszej bazy pracowni. Oczywiście pewne
Obecnie mamy uczniów kształcących mieli u siebie absolwentów. Dlaczego o tym ich rodzaje są poza naszym zasięgiem np.
się w specjalnościach: budownictwo kolejo- mówię? Kiedyś technika kolejowe, których było symulatory ruchu kolejowego, toteż aby
we, transport kolejowy i elektroenergetyka wiele w Polsce, były finansowane ze środków skorzystać z najnowocześniejszych tego
transportu szynowego. Najwięcej młodych ministerstwa komunikacji, przechodziło ono typu urządzeń nasi uczniowie jeżdżą do War-
ludzi pragnie zdobyć tytuł technika transportu różne przekształcenia, pozostańmy przy tej szawy. Tam odbywają zajęcia dzięki współ-
kolejowego, ponieważ po nim można udać się nazwie. W tej chwili szkolnictwo zawodowe, pracy z firmami kolejowymi, którą to dalej
na kurs maszynisty. Zapewne zainteresowanie w tym szkolnictwo kolejowe, jest finansowane chcemy prowadzić i rozwijać na coraz to
tym kierunkiem jeszcze wzrośnie, ponieważ szerszych polach.
kursy maszynisty będziemy prowadzić na te-
renie szkoły, posiadamy już takie uprawnienia. Rozmawiał TM
Oczywiście jeśli chodzi o część teoretyczną,
część praktyczna będzie odbywać się na kolei.

36 RAPORT KOLEJOWY / 06_2019

Podróże świąteczne
– odkryj nowe zakątki Polski
z POLREGIO

Niezależnie od tego, czy chcesz uciec od świątecznych
tłumów, czy odkryć nowe zakątki pięknej Polski w
małym gronie najbliższych, magiczny czas Bożego
Narodzenia warto spędzić aktywnie. W ramach inspiracji
POLREGIO przygotowało kilka propozycji świątecznych
wyjazdów, które uwzględniają zakupy na Jarmarkach
Bożonarodzeniowych, zwiedzanie ciekawych okolic, jazdę
na nartach, czy nawet relaks nad morzem.

Świąteczne jarmarki świąteczną atmosferę. Pomiędzy Warsza- nych atrakcji jest lodowisko na Starym Rynku,
wą a Łodzią kursuje kilkanaście par pocią- które co roku przyciąga wielu łyżwia-
Jarmarki Świąteczne to oryginalny gów interREGIO z atrakcyjną ceną za bilet rzy amatorów. Jarmark Bożonaro-
pomysł na spędzenie czasu z bliskimi przy i krótkim czasem prze- dzeniowy w Poznaniu, do którego
gorącej czekoladzie lub w poszukiwaniu jazdu. W War- pociągami POLREGIO dotrzemy
inspiracji na świąteczne upominki. Jeden szawie jedną np. z Piły lub Leszna, wyróżnia
z najsłynniejszych Jarmarków Bożonaro- z  głów- się wystawą z rzeźb lodowych,
dzeniowych znajduje się w Norymberdze, które powstały w ramach Ice
który swoją historię rozpoczął już w XVII Bilety na pociągi Festival oraz ogromnym kołem
wieku. Jednak w Polsce też możemy znaleźć POLREGIO młyńskim liczącym ponad 30
kilka rodzimych perełek, z których każda metrów wysokości.
ma coś do zaoferowania. można zakupić W Krakowie, do którego
w systemie sprzedaży pociągami POLREGIO możemy do-
W wielu miastach w Polsce Jar- trzeć np. z Nowego Sącza, Rzeszowa,
marki Bożonarodzeniowe kuszą smako- polregio.pl i poprzez Tarnowa czy Kielc, poza grillowanym
łykami na świąteczny stół i oryginalnymi aplikację mobilną oscypkiem można skosztować trady-
drobiazgami na prezent, jednak najlepsza
w nich jest atmosfera i świąteczny klimat, cyjnego Grzańca Galicyjskiego. W Gdań-
który sprawia, że mimo niskich tempera- sku z kolei zbudowano „lodową górkę”, czyli
tur przybywającym gościom jest ciepło.
Rozpoczynając od stolicy, Warszawski Jar-
mark na Barbakanie to rzędy straganów
z regionalnymi wyrobami spożywczymi i ar-
tystycznymi tworzących niepowtarzalną

RAPORT KOLEJOWY / 06_2019 37

czterometrową zjeżdżalnię z trzema torami Spacer po Rabce-Zdroju można uwieńczyć Aby odetchnąć pełną piersią reko-
saneczkowymi. Podróż po Trójmieście ułatwią szklanką wody zdrojowej, podobnie jak mendujemy podróż nad morze. Bałtyk zimą
pociągi POLREGIO kursujące np. do Wejhe- w Krynicy-Zdroju, gdzie zachwyca neore- jest szczególnie urokliwy. Plaże nie są prze-
rowa, Tczewa, Bydgoszczy i Ustki. Bilety na nesansowa Pijalnia Wód, a piękne widoki pełnione turystami, a powietrze jest wolne
pociągi POLREGIO do tych wszystkich miast z Jaworzyny Krynickiej można podziwiać od smogu. Występujący tam jod będziemy
można zakupić w systemie sprzedaży polre- wjeżdżając na nią kolejką gondolową. Mi- wdychać z każdym oddechem, co pozytyw-
gio.pl i poprzez aplikację mobilną. łośnicy aktywnego spędzania czasu znajdą nie wpłynie na zdrowie organizmu i ogólne
coś dla siebie w Szklarskiej Porębie odwie- samopoczucie. Do Kołobrzegu, Ustki, Świ-
Sportowo i spacerowo dzając Karkonoski Park Narodowy, czy wspi- noujścia czy na Hel dotrzemy oczywiście
nając się na Szrenicę – granitowy masyw pociągami POLREGIO.
Jeśli jednak wolisz uciec od świą- karkonoski ze szczytem 1362 m n.p.m. Do
tecznego zgiełku, świetną alternatywą jest Szklarskiej Poręby Górnej, po niezwykle Eko-podróże na święta
wyjazd do miejsc przepełnionych pięknymi malowniczej trasie kolejowej przez Jele-
widokami, gdzie można się zrelaksować. nią Górę kursuje popularny pociąg REGIO Podążając za ekologicznymi tren-
„Kamieńczyk” z Poznania przez Wrocław dami, podróże z POLREGIO są przyjazne
i Wałbrzych. W składzie pociągu kursuje środowisku naturalnemu, będąc znacznie
wagon barowy cafeREGIO, dzięki czemu lepszą alternatywą dla samochodu. Także
piękne krajobrazy można podziwiać przy cenową. POLREGIO oferuje m.in. bilet tu-
filiżance dobrej kawy lub herbaty. rystyczny, który pozwala na wielokrotne
przejazdy od godziny 18:00 w piątek, do
Zimowa stolica Polski – Zakopane godziny 6:00 w poniedziałek, więc mini
wydaje się być oczywistym wyborem desty- wypady na weekend są nie tylko wygod-
nacji jako jeden z największych ośrodków ne, ekologiczne, ale też tanie. Świąteczne
narciarskich w kraju. Zakupy na Krupów- podróże mogą inspirować i zdecydowa-
kach, czy zjazd na nartach z Gubałówki nie poprawiają nastrój. Przez aktywny
trzeba odhaczyć z listy zimowych atrak- wypoczynek, zmianę otoczenia i relaks
cji. Do Zakopanego dojedziemy pociągami w gronie najbliższych wrócimy do domu
POLREGIO z Krakowa. W czasie zimowych wypoczęci.
pobytów w polskich górach, szczególnie
polecamy podróż Podhalańską Koleją Re- Kup bilet bez stania w kolejce na
gionalną na trasie Nowy Targ – Zakopane, www.polregio.pl lub poprzez aplikację mo-
by uniknąć stania w korkach na Zakopiance bilną POLREGIO.
lub skorzystać z tańszej bazy noclegowej.
RK

38 RAPORT KOLEJOWY / 06_2019

Pierwszy tramwaj Stadlera
już wkrótce w Krakowie

Realizacja kontraktu, dzięki któremu mieszkańcy Krakowa podróżnych elementów. Po przeprowadze-
zyskają 50 nowoczesnych tramwajów wkracza właśnie niu przez uprawnioną instytucję niezbęd-
w decydującą fazę. nych badań i uzyskaniu jej pozytywnej opinii,
tramwaj zostanie dopuszczony do ruchu.
Pierwszy z wagonów przechodzi transport pierwszego tramwaju do jednej Wtedy będą mogły zostać przeprowadzo-
już próbne jazdy na jednym z torów w fa- z zajezdni MPK SA w Krakowie. ne szkolenia motorniczych i mechaników
bryce w Siedlcach oraz testy działania przygotowujące ich do obsługi tego wagonu.
systemów pojazdu, m.in. informacji pa- Po przyjeździe do Krakowa roz-
sażerskiej. Przetestowany został także poczną się badania i przejazdy niezbędne W zakładzie Stadlera w Siedlcach
proces załadunku tego ponad 33 - metro- do uzyskania homologacji. Będą to m.in. testy trwają obecnie intensywne prace nad wy-
wego tramwaju na specjalną lawetę. Na systemów napędu, hamowania oraz ukła- posażeniem kolejnych czterech wagonów.
najbliższy weekend został zaplanowany dów elektrycznych i innych istotnych dla Każdy z nich jest na różnym etapie produkcji.
prawidłowej eksploatacji i bezpieczeństwa Z kolei w fabryce w Środzie Wielkopolskiej
cały czas przygotowywane i spawane są
pudła wagonów.

REKLAMA

RAPORT KOLEJOWY / 06_2019 39

Nowe niskopodłogowe tramwaje wsiadanie i wysiadanie osobom niepełno-
będą mieć długość 33,4 metra. Zostaną sprawnym poruszającym się na wózkach.
wyposażone w klimatyzację, monitoring, W środku będą także zamontowane auto-
oświetlenie ledowe wnętrza oraz nowocze- maty biletowe, w których pasażerowie za
sny system informacji pasażerskiej złożony bilet zapłacą nie tylko monetami, ale także
z głosowego zapowiadania przystanków kartą płatniczą. Z myślą o użytkownikach
i tablic wyświetlających trasę przejazdu. smartfonów w pojeździe do dyspozycji będą
W każdym z tramwajów zostanie zamon- porty USB umożliwiające ładowanie urzą-
towana specjalna platforma, która ułatwi dzeń mobilnych oraz gniazdka elektryczne.
W wyposażeniu wagonu nie zabraknie ap-
teczki pierwszej pomocy oraz defibrylato- na odcinku ok. 3 km (pozostałe wagony będą
ra AED, który może być wykorzystany do miały instalację umożliwiającą zamontowanie
prowadzenia resuscytacji. tego systemu w przyszłości). To rozwiązanie
ma umożliwić jazdę tramwajom na odcinkach
Tramwaje będą przyjazne dla śro- niezelektryfikowanych lub w przypadku
dowiska. Zastosowany w nich system reku- awarii sieci trakcyjnej.
peracji umożliwi wykorzystywanie energii
hamowania. Ergonomiczna kabina i wygodny RK
fotel zapewnią z kolei komfortowe warunki
pracy dla motorniczych.

Warto także podkreślić, że dwa tram-
waje z tej dostawy będą jako pierwsze w Kra-
kowie wyposażone w innowacyjny system,
który pozwoli na jazdę z opuszczonym pan-
tografem, bez korzystania z sieci trakcyjnej

REKLAMA

40 RAPORT KOLEJOWY / 06_2019

GALA

Święto Kolejarza

18 listopada 2019 roku w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie
odbyła się coroczna Gala z okazji Święta Kolejarza.

Głowę Państwa Pana Andrzeja Podczas uroczystości z okazji Dnia Minister wręczył także 110 Me-
Dudę reprezentował Andrzej Dera, Se- Kolejarza w Teatrze Wielkim w Warszawie dali za Długoletnią Służbę, nadanych za
kretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. minister Andrzej Dera, Sekretarz Stanu wzorowe, wyjątkowo sumienne wykony-
Obecni byli także Andrzej Adamczyk, Mini- w Kancelarii Prezydenta RP, wręczył w imie- wanie obowiązków wynikających z pracy
ster Infrastruktury, Andrzej Bittel, Sekre- niu Prezydenta RP odznaczenia państwowe zawodowej,
tarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, zasłużonym kolejarzom.
Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Minister odczytał również oko-
Kolejowego, Krzysztof Mamiński, Prezes Odznaczeni zostali: licznościowy list od Prezydenta RP. W li-
Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. • za zasługi w działalności społecz- ście Prezydent Andrzej Duda podkreślił
i jednocześnie Prezes Zarządu Związku szacunek dla etosu kolejarskiej służby i roli,
Pracodawców Kolejowych, szefowie spółek nej Srebrnym Krzyżem Zasługi jaką odegrali Kolejarze w historii nasze-
kolejowych oraz Pracownicy Kolei i przed- Andrzej NIEZGODA go kraju i jego rozwoju. Kolejarze swoją
stawiciele Duszpasterstwa. • za zasługi w działalności na rzecz ciężką pracą i postawą przyczyniają się
honorowego krwiodawstwa, za do rozwoju polskiej gospodarki oraz do
krzewienie idei czerwonokrzy- tego, co obecnie nazywamy mobilnością
skiej Brązowym Krzyżem Zasługi społeczeństwa.
Barbara SOWIŃSKA

RAPORT KOLEJOWY / 06_2019 41

List z okazji Święta Kolejarza

Szanowni Panowie Prezesi oraz Członkowie Zarządów Spółek Kolejowych!
Szanowni Pracownicy Grupy PKP!
Szanowni Przedstawiciele Związku Pracodawców Kolejowych!
Czcigodni Duchowni!
Szanowni Państwo!

Serdecznie pozdrawiam wszyst- odpowiedzialności. To często także kole-
kich uczestników dzisiejszej uroczysto- jarskie tradycje. To wreszcie patriotyczna
ści z okazji Święta Kolejarza. Przypada postawa polskich kolejarzy, którzy w trud-
ono w szczególnym czasie Narodowych nych momentach naszej historii walczyli
Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania w obronie Ojczyzny. W osiemdziesiątą
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, rocznicę wybuchu drugiej wojny świato-
gdy wspominamy nie tylko powrót Polski wej pragnę wspomnieć przede wszystkim
na mapę Europy, lecz także wielki wysiłek bohaterskich kolejarzy z Szymankowa,
budowy nowoczesnego i suwerennego zamordowanych wraz z rodzinami przez
państwa. Przed stu laty kolej była jednym Niemców w odwecie za to, że w pierw-
z najważniejszych symboli postępu. Rozbu- szych godzinach hitlerowskiej agresji
dowa sieci połączeń i infrastruktury kole- udaremnili zajęcie mostów w Tczewie,
jowej należała do najważniejszych działań a także o wszystkich polskich kolejarzach,
państwowotwórczych, służących rozwo- którzy pod niemiecką i sowiecką okupacją
jowi polskiej gospodarki i temu, co obecnie z narażeniem życia prowadzili działania
nazywamy mobilnością społeczeństwa. zwiadowcze, dywersyjne i sabotażowe.
Z wdzięcznością myślę też o kolejarzach
Nie inaczej jest także dzisiaj. Nie strajkujących w lipcu 1980 roku w Lubli-
ma sprawnego i zamożnego państwa bez nie, bohaterach Lubelskiego Lipca.
nowoczesnej kolei. To wciąż jeden z najbar-
dziej efektywnych i ekologicznych środków Dziękuję wszystkim, którzy dziś
transportu oraz niezawodny i bezpieczny tworzą wielką kolejarską wspólnotę. Dzię-
sposób przemieszczania się. Z satysfak- kuję za Państwa codzienną pracę, za Pań-
cją myślę o tym, że polskie koleje są stale stwa sumienność i wytrwałość. Każdy
modernizowane i jestem przekonany, że z Państwa przyczynia się do sprawnego
konsekwentne strategie i właściwe roz- funkcjonowania jednego z najbardziej
wiązania organizacyjne pozwolą uwolnić skomplikowanych systemów gospodar-
olbrzymi potencjał polskiego kolejnictwa. czych, jakim jest kolej. Gratuluję wszyst-
Bardzo ważne jest, by rozwijana była nie kim, którzy otrzymali dziś odznaczenia
tylko sieć połączeń krajowych, lecz także państwowe i resortowe: Srebrny i Brązo-
tworzona infrastruktura w ramach naszego wy Krzyż Zasługi, Medale za Długoletnią
regionu, w oparciu o Inicjatywę Trójmo- Służbę oraz honorowe odznaki „Zasłużony
rza. Nie można też zapominać o połącze- dla Kolejnictwa” i „Zasłużony dla Trans-
niach lokalnych, które zapewniają swobodę portu Rzeczypospolitej Polskiej”. Wszyst-
codziennego przemieszczania się miesz- kim pracownikom kolei życzę wszelkiej
kańcom polskich wsi i miasteczek. Stoimy pomyślności. Niech zadania, które Pań-
przed wielką cywilizacyjną szansą i wierzę stwo wykonują, będą dla Państwa źródłem
głęboko, że wspólnymi siłami zdołamy tę satysfakcji. Niech polska kolej rozwija się,
szansę wykorzystać. służąc polskiemu społeczeństwu i polskiej
gospodarce. Serdeczne życzenia składam
Kolej to jednak przede wszyst- także Państwa rodzinom i bliskim.
kim ludzie. To etos służby i poczucie

Z wyrazami szacunku,
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

42 RAPORT KOLEJOWY / 06_2019

VIII edycja konferencja Techniczno-Naprawcza PKP Intercity S.A.

O inwestycjach i standaryzacji
rozwiązań taborowych

Prawie 200 gości uczestniczyło w VIII edycji konferencji Techniczno-Naprawczej
„PKP Intercity” S.A., zorganizowanej w dniach 20-22 listopada w Centrum Konferencyjnym
„Marriott” w Sopocie. W 6 blokach tematycznych prelegenci omówili innowacyjne rozwiązania
zapewniające szybkie i bezpieczne przewozy, standaryzacje rozwiązań taborowych
i inwestycje związane z efektywnym utrzymaniem taboru.

Oficjalnego otwarcia konferencji ARGIS Sp. z o.o., ASTE Sp. z o.o., PKP Interci- Systemy Kolejowe Polska Sp. z o.o. Głównym
dokonała Dorota Markiewicz, Dyrektor ty S.A. Zakład Północny, NOVA FARBY S.C. punktem konferencji były liczne prelekcje.
Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług Patrycja Trzmiel i Andrzej Schwenke oraz W pierwszym bloku realizację postępów
na Rzecz Kolei. W trakcie inauguracji miała AURATOR Sp. z o.o. KONORR -BREMSE i strategii taborowej PKP Intercity S.A.
miejsce uroczystość wręczenia certyfikatów
przedsiębiorstwom wstępującym w poczet
firm członkowskich Izby. Do grona tego do-
łączyli: GERPOL Systemy Siedzeń Sp. z o.o.,
PROFIKA BROKER Sp. z o.o., WOJMAR
Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o, oraz
OBERON 3D L. Pietrzak i Wspólnicy Sp.J.

Wydarzeniu towarzyszyło także
wręczenie świadectw zgodności - certyfi-
katów potwierdzających akceptowalność
przez PKP Intercity S.A. produkowanych
części i podzespołów lub wykonywanych
usług utrzymaniowo-naprawczych dot.
taboru kolejowego. Świadectwa odebrali:

RAPORT KOLEJOWY / 06_2019 43

omówił Krzysztof Prządka, Dyrektor Biura nacisk na wybór firm, z którymi współ- NASZE PRODUKTY SĄ
Taboru PKP Intercity. Przedstawił on także pracujemy. Niezwykle ważnym aspektem W 100 PROCENTACH
szanse i wyzwania, jakie w najbliższych la- naszej pracy jest także działalność badaw- BEZPIECZNE, NIE TYLKO
tach stoją przed spółką. czo-rozwojowa. W kwestie zachowania DLA MASZYN, ALE
bezpieczeństwa zaangażowany jest cały TAKŻE DLA LUDZI
- Od trzech lat obserwujemy ciągły sztab ludzi.
wzrost liczby pasażerów korzystających Mariusz Pietrzak
z naszych usług – mówił. – Największy suk- W kolejnej części bloku II o WiDS,
ces odnotowaliśmy w tym roku – dokładnie czyli innowacyjnym systemie detekcji za- Prezes Zarządu Bio-Earth
18 sierpnia. W ciągu jednego dnia z naszych jętości w fotelach firmy Ster mówił Prze-
usług skorzystało aż 212 tys. pasażerów. mysław Wiąckiewicz, Sales Manager firmy Istotnym wystąpieniem, nawiązu-
Porównując, z rokiem ubiegłym, odnoto- STER Sp. z o.o., Srebrny partner wydarzenia. jącym do hasła przewodniego VIII edycji
waliśmy wzrost na poziomie 13 procent. konferencji, była prelekcja Bogdana Miśty,
Jak pokazują prognozy, w czwartym se- - Zajmujemy się systemami sto- Menadżera Produktu ds. Przemysłowych
zonie PKP Intercity, w stosunku do roku sowanymi w różnego typu przejazdach Środków Smarnych z firmy FUCHS – Oil Cor-
2018, również odnotuje wzrost. Wpływ przeznaczonych do przewozu pasażerów poration (PL) Sp. z o.o., Brązowego Partnera
na to ma systematyczna poprawa jakości Konferencji. W swoim zagadnieniu „Smarowa-
naszych usług. Przed nami liczne moderni- – przypomniał przedstawiciel STER Sp. nie obrzeży kół jezdnych taboru szynowego”
zacje i dostawa nowego taboru. Myślę, że z o.o. – Przyświeca nam hasło „Więcej wspomniał o zaletach idących za poprawnym
końcówka roku będzie pod tym względem niż tylko siedzenie”. Chodzi bowiem zastosowaniem środków smarnych w prze-
bardzo ambitna. o zwiększenie walorów bezpieczeń- myśle transportu szynowego – redukcji tar-
stwa i ekonomiki użytkowania. cia, mniejszej eksploatacji szyn i kół, a także
O wykorzystaniu produktów na Przemysław Wiąckie- wysokiej przyczepności pociągu do szyny
rynku przemysłowym i instytucjonalnym wicz zaznaczył, że w ra- i mniejszemu ryzyku jego wykolejenia.
mówił Mariusz Pietrzyk, Prezes Zarządu mach działalności firmy
firmy Bio-Earth, producent chemii przemy- wdrażane są również Jako ostatni w tym bloku wystą-
słowej, Złoty Partner Konferencji. rozwiązania uzupeł- pił Kajetan Dunst, Główny Konstruktor
niające funkcjonalność w firmie RAIL BOHAMET Sp. z o.o., który
- Nasze produkty są w 100 pro- fotela, m.in. stosując
centach bezpieczne, nie tylko dla maszyn, system WIDS czy sys-
ale także dla ludzi – podkreślał w trakcie temy antybakteryjne.
swojego wystąpienia. - Wysoka jakość
produktu wiąże się z odpowiednią jakością
składników, dlatego też kładziemy duży

PARTNER ZŁOTY PARTNER SREBRNY PARTNER BRĄZOWY

44 RAPORT KOLEJOWY / 06_2019

zaprezentował temat „Okna i wyposażenie DZIĘKI TAKIM W tym samym czasie przedstawi-
wnętrza dla taboru szynowego produkcji KONFERENCJOM ciele firmy PROFIKA BROKER S.A. pro-
RAIL BOHAMET Sp. z o.o.” WYJEŻDŻAMY wadzili 3-godzinne szkolenie „Ryzyka
Z BAGAŻEM NOWYCH w kontraktach kolejowych i sposoby ich
Uczestnicy konferencji mogli do- DOŚWIADCZEŃ zabezpieczenia”. W drugiej części dnia
wiedzieć się jakich zadań podejmuje się I SZEROKĄ WIEDZĄ. dyrektorzy z Centralnego, Południowe-
firma, jakie rozwiązania stosuje oraz gdzie PREZENTUJECIE go, Zachodniego i Północnego Zakładu
wykorzystywane są jej produkty. TU PAŃSTWO omówili współpracę PKP Intercity S.A.
ZAGADNIENIA, KTÓRE z kontrahentami.
Równolegle z prelekcjami na foyer W PRZYSZŁOŚCI MOGĄ
hotelu Marriott swoje produkty pre- ZMIENIĆ POLSKĄ KOLEJ, Jako pierwszy temat współpracy
zentowali wystawcy pracujący w bran- KTÓRE MOGĄ BYĆ JEJ podjął Zygmunt Wolanin, Z-ca Dyrekto-
ży techniczno-naprawczej. Goście mogli SUKCESEM ra Zakładu Centralnego w Warszawie.
w bezpośredniej rozmowie dowiedzieć się Omówił sposoby reprofilacji zestawów
o innowacjach wprowadzanych przez dane Jarosław Oniszczuk kołowych taboru kolejowego na nowo wy-
przedsiębiorstwo na rynek oraz produk- budowanej tokarni podtorowej UGE 3000N
tach, jakie oferuje. Członek Zarządu PKP Intercity S.A. z wykorzystaniem danych z laserowego
stanowiska RF ICC pomiarów parame-
Drugiego dnia VIII edycji Konfe- trów zestawów wagonów zainstalowa-
rencji zorganizowane zostały zamknięte nego na hali całopociągowej w Olszynce
spotkania bilateralne, w których trakcie Grochowskiej.
omówiono realizacje zawartych i bieżących
umów oraz zasady współpracy pomiędzy Przedstawiciel Zakładu Południo-
PKP Intercity S.A. a kontrahentami. wego – Kraków – Z-ca Dyrektora Andrzej
Brzeźny w swoim wystąpieniu podjął temat
przebudowy i zagospodarowania bocznicy
kolejowej Kraków Prokocim w celu podnie-
sienia standardów. Wspomniał także o zago-
spodarowaniu parku maszynowego podczas
obsługi technicznej pojazdów kolejowych
oraz zwiększeniu możliwości przewozowych
Zakładu Południowego.

Podsumowania eksploatacji moder-
nizowanej lokomotywy EU07A dokonał zaś
Andrzej Bokszczanin, Z-ca Dyrektora Za-
kładu Zachodniego w Poznaniu, a kwestie
związane z lusterkami w pojazdach trakcyj-
nych – Z-ca Dyrektora Zakładu Północnego
w Gdyni – Sławomir Leman.

Ostatnia tego dnia prelekcja doty-
czyła wymagań, jakie stawia PKP Intercity
w temacie oszklenia pojazdów szynowych
– wagonów, lokomotyw i EZT. O tym opo-
wiedział Naczelnik Wydziału PKP Intercity
S.A. – Grzegorz Misiura.

 Trzeciego dnia wydarzenia goście
wzięli udział w zamkniętych spotkaniach
wewnętrznych.

VIII Konferencja Techniczno-Na-
prawcza „PKP Intercity” S.A. odbyła się
pod patronatem i we współpracy z „PKP
Intercity” S.A.

Kolejne spotkanie odbędzie się już
w kwietniu 2020 roku, na które serdecznie
Państwa zapraszamy.

MC

RAPORT KOLEJOWY / 06_2019 45

46 RAPORT KOLEJOWY / 06_2019

Wystartowała Akademia
Bezpieczeństwa Kolejowego

Bezpłatne warsztaty i wykłady z zakresu bezpieczeństwa systemu kolejowego,
zajęcia prowadzone na terenie całego kraju, platforma e-learningowa i aplikacja mobilna
– tak prezentuje się Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego, nowy projekt szkoleniowy
Urzędu Transportu Kolejowego.

W czwartek, 24 października 2019 r. To efekt sygnalizowanych potrzeb i zebra- i Monitorowania Maszynistów” tworzone
odbyła się inauguracja Akademii. W trakcie nych doświadczeń – mówił w trakcie inau- jest systemowe rozwiązanie w obszarze
uroczystości Prezes UTK podpisał z Cen- guracji dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu monitorowania i egzaminowania maszy-
trum Unijnych Projektów Transportowych Transportu Kolejowego. - Chcemy pomóc nistów. Ma to na celu zmniejszenie liczby
umowę na dofinansowanie projektu. przedsiębiorcom kolejowym wpływając zdarzeń kolejowych w których zasadniczą
na stałe podnoszenie kultury technicznej, rolę odgrywa czynnik ludzki. Do tej pory
Inauguracja Akademii Bezpieczeń- prawnej i bezpieczeństwa osób zatrudnio- z dofinansowaniem unijnym realizowany
stwa Kolejowego odbyła się w auli Wydzia- nych w systemie kolejowym – dodał. jest projekt edukacyjny dla dzieci „Kam-
łu Transportu Politechniki Warszawskiej. pania Kolejowe ABC” oraz „System Egza-
Goście mieli okazję zapoznać się z zało- Prezes UTK podkreślał także dobrą minowania i Monitorowania Maszynistów”.
żeniami nowego projektu Urzędu Trans- współpracę Urzędu z Centrum Unijnych
portu Kolejowego. Jest on nową odsłoną Projektów Transportowych. To już kolejny - Z Urzędem Transportu Kolejowego
dotychczas funkcjonującej Akademii UTK. projekt UTK realizowany z dofinansowa- zawarliśmy jak dotąd dwie umowy na łącz-
W zorganizowanych do tej pory zajęciach niem unijnym. Prowadzone są działania ną kwotę dofinansowania UE w wysoko-
udział wzięło niemal 2,3 tys. słuchaczy edukacyjne dla dzieci w wieku szkolnym ści ponad 27 mln złotych. Cieszymy się, że
zewnętrznych. Formuła szkoleń została i przedszkolnym w ramach „Kampanii Ko- unijne dofinansowanie może przyczyniać
obecnie rozszerzona. W ramach Akademii lejowe ABC”. Ponadto, w ramach Projek- się nie tylko do rozbudowy infrastruktury
Bezpieczeństwa Kolejowego do czerwca tu „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego kolejowej, ale i ma szansę zwiększyć bez-
2022 r. przeprowadzone zostaną bezpłatne poprzez budowę Systemu Egzaminowania pieczeństwo na kolei - podkreśliła Joanna
szkolenia dla minimum 3 tys. przedstawicieli Lech, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych
rynku kolejowego. Zwiększy się zasięg dzia- Projektów Transportowych.
łania. ABK będzie prowadzić szkolenia dla
szerszej grupy uczestników również poza Akademia Bezpieczeństwa Kole-
Warszawą. Uruchomiona zostanie również jowego będzie również realizowana ze
platforma e-learningowa do obsługi szkoleń, środków Funduszu Spójności w ramach
na której zamieszczane będą filmy i mate-
riały edukacyjne. Uzupełnieniem platformy
będzie aplikacja mobilna. Nowością będą
szkolenia „szyte na miarę” dla określonych
grup odbiorców. Takie działanie umożliwi
precyzyjne zdiagnozowanie i omówienie
zagadnień, którymi dany podmiot jest naj-
bardziej zainteresowany. W ramach projektu
przeprowadzone będą również szkolenia
dla inspektorów UTK wykonujących dzia-
łania kontrolne.

- Od kilku lat staramy się budować
Urząd otwarty na współpracę z rynkiem.
Jednym z przejawów takich działań jest wła-
śnie Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego.

RAPORT KOLEJOWY / 06_2019 47

Chcemy pomóc Programu Operacyjnego Infrastruktura ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką.
przedsiębiorcom i Środowisko 2014-2020. Wartość projektu W swoim wystąpieniu mówił o programach
wyniesie 4,3 mln zł. nauczania i wyzwaniach jakie stoją przed
kolejowym uczelniami kształcącymi wyspecjalizowane
wpływając na stałe - Środki europejskie pozytywnie kadry dla branży kolejowej. Wykład inau-
podnoszenie kultury wpływają na polski transport kolejowy. guracyjny „Globalny system kolejowej ra-
technicznej, prawnej Dzisiaj z radością witamy wsparcie środ- diokomunikacji ruchomej” wygłosił dr inż.
ków unijnych przeznaczonych na projekt Marek Pawlik, zastępca dyrektora Instytutu
i bezpieczeństwa Urzędu Transportu Kolejowego dotyczący Kolejnictwa ds. Interoperacyjności Kolei.
osób zatrudnionych Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego. Je-
stem przekonany, że z tego przedsięwzię- Zapisy na szkolenia powoli ruszają
w systemie cia wypłynie korzyść dla społeczeństwa. a wśród tematów szkoleń znajdą się m.in.
kolejowym Dotychczasowe inicjatywy UTK w zakre- budowa i eksploatacja nowoczesnego ta-
sie bezpieczeństwa na kolei gwarantują, boru kolejowego; aspekty psychologicznej
Ignacy Góra że również działania w ramach Akademii przydatności pracownika po wydarzeniach
prezes Urzędu spotkają się z zainteresowaniem wszyst- traumatycznych podczas wykonywania
Transportu Kolejowego kich uczestników rynku kolejowego – po- obowiązków; zasady działania nowocze-
wiedział Andrzej Bittel, Sekretarz stanu snych komputerowych urządzeń sterowania
w ministerstwie infrastruktury. ruchem kolejowym czy certyfikacja wyro-
bów kolejowych jako warunek zapewnienia
Uczestnicy inauguracji mogli za- bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Można
poznać się z informacjami dotyczącymi także zgłaszać własne propozycje szkoleń.
kształcenia kadr dla kolei. Wydział Trans-
portu był reprezentowany przez prof. dr hab. RK
inż. Mirosława Siergiejczyka, Prodziekana

48 RAPORT KOLEJOWY / 06_2019

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
– NIE! dla nielegalnego obrotu
podkładami kolejowymi

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przestrzegają zasad postępowania ze zużytymi podkładami zgodnie
z obowiązującą w Polsce ustawą o odpadach. Podkłady są wykorzystywane tylko jako element toru.
Jeśli stają się odpadem, PLK przekazują je wyłącznie do uprawnionych podmiotów, posiadających
specjalne zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Spółka zdecydowanie popiera EWA MAKOSZ By zapobiec nielegalnemu obrotowi
wszystkie działania ograniczające i zwal- podkładami kolejowymi, PKP Polskie Linie
czające wtórny obrót zużytymi podkładami. Dyrektor Biura Ochrony Kolejowe S.A. podjęły szereg działań zarów-
Środowiska w PKP Polskich no w obszarze spółki, jak i adresowanych do
Zgodnie z obowiązującym w Pol- Liniach Kolejowych S.A. partnerów oraz otoczenia.
sce prawem, odpowiedzialność za zago-
spodarowanie odpadów wytworzonych Wzmocniony został monitoring Spółka na bieżąco przeprowadza do-
w ramach usług spoczywa na wykonaw- inwestycji pod kątem raźne kontrole w celu zbadania prawidłowo-
cy robót. Artykuł 3 ust. 1 pkt. 32 usta- gospodarowania podkładami ści postępowania z odpadami wytwarzanymi
wy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 kolejowymi, zagadnienie było przez jednostki spółki. Wystąpowano do
roku (tj. Dz. U. z 2019 poz. 701 ze zm.) omawiane na spotkaniach portali internetowych Allegro i OLX o zablo-
stanowi, że wykonawcy prac na torach są dotyczących realizacji inwestycji kowanie możliwości umieszczania ofert sprze-
wytwórcami odpadów i odpowiadają za oraz prowadzenia robót daży drewnianych podkładów kolejowych.
dalsze postępowanie z podkładami i ich budowlanych. Przeprowadzone
zagospodarowanie. były szkolenia dla pracowników PLK pozostają także w kontakcie z fir-
na temat postępowania ze mami opracowującymi lub wdrażającymi nowe
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wy- zużytymi podkładami kolejowymi technologie w celu zgromadzenia informacji
magają i określają w dokumentach przetargo- oraz niedopuszczalnych na temat nowych możliwości zagospodaro-
wych, aby zamawiane usługi były wykonane sposobów zagospodarowania wania drewnianych podkładów kolejowych.
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony odpadów drewnianych
środowiska i zobowiązują wykonawców do podkładów kolejowych RK
właściwego postępowania z podkładami.
Działalność wykonawców w tym zakresie
podlega nadzorowi przez specjalistyczne
firmy sprawujące w imieniu inwestora nadzór
nad inwestycją oraz monitorowaniu przez
Spółkę.

Sposób gospodarowania odpadami
w postaci zużytych podkładów kolejowych
jest przedmiotem kontroli prowadzonych
przez organy Inspekcji Ochrony Środowi-
ska. W 2019 roku Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska w Warszawie przepro-
wadził w całej Spółce kontrolę przestrze-
gania przepisów dotyczących gospodarki
odpadami.

RAPORT KOLEJOWY / 06_2019 49

50 RAPORT KOLEJOWY / 06_2019

Statystycznie
8 RAZY KOLEJĄ

Urząd Transportu Kolejowego zaprezentował analizę, której celem jest pokazanie stopnia
wykorzystania kolei w przewozach pasażerskich w poszczególnych województwach.

Średnio w poprzednim roku na jed- WSKAŻNIK WYKORZYSTANIA KOLEI W POLSCE W 2018 ROKU
nego Polaka przypada 8 przejazdów po-
ciągiem. W niektórych województwach te 24,8 3,4
wskaźniki są niższe, ale w czterech miesz- 5,6
kańcy podróżują dużo częściej. Szczegółowe
dane dotyczące wykorzystania w poszcze- 4,0 1,9
gólnych województwach znaleźć można
w analizie UTK „Kolej w województwach”. 18,2
Nadmienić należy, że w najnowszym rapor-
cie UTK pokazało także kierunek i założenia 3,4 8,4
polityk transportowych poszczególnych wo-
jewództw w zakresie wykorzystania kolei. 5,7 1,9

UTK policzyło wskaźnik dla poszcze- 9,4 2,5
gólnych regionów na podstawie danych 5,5
o liczbie podróżujących oraz liczbie miesz- 4,9
kańców województw. Umożliwia to porów-
nanie ich potencjału w ostatnich latach, czy 4,8 2,0
określenie dalszych kierunków rozwoju.
POWYŻEJ PONIŻEJ
Najwyższy poziom wskaźnika wyko- ŚREDNIEJ ŚREDNIEJ
rzystania kolei odnotowano w wojewódz-
twach pomorskim (24,8), mazowieckim 8,1 ŚREDNIA 17 ŚREDNIA
(18,2), dolnośląskim (9,4) i wielkopolskim EUROPEJSKA
(8,4). W tych regionach wskaźnik przewyż-
szał średnią dla Polski. realizujący obsługę pasażerów Z analizy wynika, że biorąc pod
w całym regionie), uwagę te różnice samorządy poszczególnych
Najniższy poziom wskaźnika odno- • specyfika oraz jakość wykorzy- województw powinny posiadać i realizować
towywany jest od lat w województwach: stywanego taboru, politykę promowania kolei w danym regionie.
podlaskim, lubelskim i podkarpackim – • dostępność i rozmieszczenie sta-
w granicach dwóch przejazdów koleją na cji pasażerskich, Wśród dobrych praktyk realizowa-
jednego mieszkańca. Na ten stan składa • zaludnienie województwa. nych w województwach UTK wskazuje:
się wiele czynników, takich jak jakość in- Parametry te mają też wpływ na to,
frastruktury czy dostępność połączeń ko- jaki jest udział przewoźnika dalekobieżnego • planowanie i organizowanie
lejowych. Regiony te charakteryzują się w liczbie odprawionych pasażerów w danym transportu zbiorowego nie tylko
również mniejszą gęstością zaludnienia. województwie. w obrębie jednego województwa,
ale także we współpracy z innymi
UTK zaznacza, że na charakter prze- samorządami;
wozów w poszczególnych województwach
skłąda sięwiele czynników:

• rozkład jazdy,
• siatka połączeń,
• rodzaj trakcji,
• parametry techniczne linii,
• charakter realizowanych prze-

wozów (aglomeracyjny lub


Click to View FlipBook Version