The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คำภีร์จีบสาวฉบับสะท้านยุทธภพ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ปิติ เกตุ, 2021-04-05 10:28:09

คำภีร์จีบสาวฉบับสะท้านยุทธภพ

คำภีร์จีบสาวฉบับสะท้านยุทธภพ

คําแนะนํา

ถาไมอ ยากมแี ฟน !!
ถา ไมอ ยากจีบสาวเปน จีบสาวใหส ําเร็จ !!!
ถา ไมอยากประสบความสาํ เร็จในชวี ิตรัก

และถาอยากอยูคนเดยี วไปตลอดชวี ิต
กรณุ าปดตาํ ราเลมน้หี รอื โยนท้งิ ไปเลยครับ

หรือ วา
ถาคณุ อยากมแี ฟน
อยากจีบสาวเปน
ประสพความสาํ เร็จในชีวติ รกั
ไมอยากอยคู นเดยี ว
กรุณาอานตาํ ราเลมนี้ใหจบ แลว นาํ ไปใชด ู

ตําราจีบสาว 1
3
• บทที่ 1: เบสิค 5
» ปฐมบทจบี สาว: กําจดั ความด้ินรนใหหมดสิน้ (สาํ คัญ) 6
» การเปน dj ทส่ี มบรู ณแบบ 7
» ความสําคัญของหนา ตา? 8
» เมือ่ ถกู ปฎเิ สธ (สําคญั ) 8
» แคเลน ไปตามเกม 10
» เม่ือคณุ ไมก ลา 11
» ซือ่ สัตยและรักตัวเอง (สําคัญ) 12
» มีแตไ ด 14
» "ไม"เปนตวั ของตัวเอง 17
» แบบฝกดอนฮวน 19
» ระดบั ความสนใจ
» ไลค วามกลัวออกไปวนั น้ี (สําคญั )
» ความเขา ใจผิดในการจบี สาว

• บทท่ี 2: Nice guy กบั Jerk 23
» Jerks vs. nice guys 24
» Nice jerk: ทําใหเธอเซอรไพรส 25
» โลกอยากใหคณุ เปน AFC 26
» Nice guy ซินโดรม 27
» กฎของธรรมชาติ : ความพา ยแพข อง nice guy (สําคญั ) 29
» กฎของธรรมชาติ : ความพายแพข อง nice guy ภาค 2 (สาํ คญั ) 31
» ดอนฮวนหายาก : รางวลั ที่ผหู ญงิ ตองการ

• บทท่ี 3: เรอ่ื งราวจากประสบการณจ ริง 34
» ตัวอยาง cocky+funny 35
» ตวั อยาง cocky+funny2 35
» กฎ 3 วินาทีและความสาํ คัญของการสบตา (สําคญั ) 37
» Social proof : ไมตายดอนฮวน 38
» ความนา จะเปน: หัวใจในการจบี สาว (สําคัญ) 40
» Nice guy story 41
» จบี จากการเปน เพือ่ น: ทาํ ไมถงึ ไมควรทาํ 43
» ใหส งิ่ ทเ่ี ธอตอ งการ คือการใหสิง่ ท่เี ธอไมรวู า เธอตองการ 45
» เธอถอยหนึง่ กา วเราถอยสองกา ว 46
» ขอเบอรส ไตลดอนฮวน (สาํ คญั ) 48
» Infatuation : ศตั รอู นั ดบั หนึ่งของดอนฮวน (สาํ คัญ)
51
• บทท่ี 4: ทศั นคติทดี่ ี 51
» เปล่ียนทศั นคติ 52
» ความเคารพ 52
» ดอนฮวนสมบูรณแ บบ 53
» ทาํ ตัวใหเหมอื นเดมิ 53
» AFC 54
» 3 ทัศนคติ (สาํ คัญ) 54
» เธอบอกไมแ ตผ มหัวเราะ 56
» เจาะลึกความคิด Dj และ AFC (สําคญั ) 57
» เกมมนั เพิง่ เร่ิมตน : รกั ษาเธอเอาไว 59
» 33 ทฤษฎดี อนฮวน 60
» ภมู ิคมุ กนั ความสวย 63
» ใหโ อกาสตวั เอง (สําคญั )
» คุณตอ งเร่มิ กอ นเสมอ

» เปล่ียนจากภายในและความเชอ่ื ม่นั 64
» ดอนฮวนคอื ? ภาค 1 : ความคดิ ทัศนคติ New! 67
» ดอนฮวนคอื ? ภาค 2 : ความรสู ึกตอ ตัวเอง New! 70

• บทท่ี 5 เสนห ดึงดดู ใจ 73
» การยิม้ 74
» สุดยอดเคลด็ ลับในการจีบสาว (สําคญั ) 75
» สัญญาณวาเธอสนใจ 76
» มองที่ตาของเธอ 76
» สูตร 4 C 77
» Neg-hit เธอ 79
» สุขมุ มั่นคง 79
» เจมส บอนดคอมบเิ นชั่น (สาํ คญั ) 80
» The Ultimate Challenge : เดีย๋ วรอ นเดีย๋ วเยน็ 82
» เปน แมนทแ่ี ทจ รงิ (สําคญั ) 83
» กาํ จัดทางเลือกของเธอใหห มดไป 84
» สัมผัส : เปดประตูหัวใจเธอ 85
» ซปุ เปอรส ตาร 87
» ความสุขของดอนฮวน : สิ่งที่สาํ คัญทสี่ ุด (สาํ คญั )
90
• บทท่ี 6 พฒั นาการคยุ 90
» การเปน นกั คุยทด่ี ี 91
» การเขา ไปคยุ ตามสถานการณ 91
» Trance word
» Value

» เทคนิคคยุ โทรศัพท (สําคญั ) 92
» พจนานุกรมดอนฮวน 93
» สันนษิ ฐานวาเธอจะซอ้ื จากคุณ (สาํ คัญ) 94
» Keyword listening 95
» Cocky Funny+Sexual (สาํ คญั ) 98

แถมพเิ ศษ 102
เคลด็ ลบั การจีบสาวมแี ฟนแลว 103
จบี สาว 47 ขอ 105
เทคนิคการจีบสาว ผาน Msn (เรอื่ งเลา )

-1-

บทท่ี 1: เบสิค

1-1 ปฐมบทจีบสาว: กาํ จดั ความดนิ้ รนใหห มดสิน้

น่ีคอื สิง่ ท่ีเปน พ้นื ฐานสาํ คัญทีส่ ดุ ในการจบี สาว ตอจากนี้ไมว า คณุ จะใชว ธิ เี ทคนคิ ใด ๆ กต็ าม
เพื่อทจ่ี ะใหสาวสวยมาสนใจ ไมว า พดู จะคดิ หรือจะทาํ อะไรกต็ ามในการจบี สาว คณุ จะตอ งคิดยอ นมาถงึ บทนี้
เสมอ ไมม ขี อแมใ ด ๆ เพราะทกุ ๆ บทในนีม้ าจากหลกั ในเร่อื งน้ีท้งั สิน้

ปฐมบทจีบสาว : ดอนฮวนขน้ึ อยกู บั ความคิด ทัศนคติ ไมใชอ ยทู ่ี
คาํ พดู หวาน ๆ ในการจบี สาว นีเ่ ปนสงิ่ ทคี่ ุณจะตอ งรสู กึ ไดว าคณุ
มบี ทน้ไี วใ นใจทกุ เวลา ทกุ วนั ทุกชวั่ โมง ทกุ นาที ทกุ วนิ าที
การที่จะเปน ดอนฮวนไดน นั้ มนั ไมไ ดข นึ้ อยกู ับวา คุณมคี าํ พูดเท ๆ
ไวจ ีบหญงิ มากเทา ไหร มนั ไมไดขึ้นอยกู บั วา คณุ หลอแคไ หน มนั
ข้ึนอยกู ับทัศนคตขิ องคณุ ตอ ผูห ญิง ชวี ิตและสงั คมโดยรวม
ตา งหาก ถา คณุ สามารถเปลย่ี นแปลงทัศนคติ ความคิดตรงนไี้ ด
สาว ๆ จะมารายลอมคุณอยางไมนาเชอ่ื รบั ประกนั อยางแรงงงงง

ไมเขาใจเหรอครับ อานตอ ไป
ผูชายสวนมากตางกด็ ้ินรนทจ่ี ะไดสาว ๆ สวย ๆ มาควงกนั แทบทง้ั สิน้ ผม คุณหรือใคร ๆ กเ็ คยรสู กึ กนั

มาแลวทง้ั นนั้ แตว าไอต ัวดนิ้ รนนีเ่ องที่มันเปนดา นแรกทข่ี วางไมใ หเรากลายเปนดอนฮวน มันทําใหเ รา
กลายเปนคนออ นแอไปโดยปรยิ าย

จะยกตวั อยางใหด ู ผมเคยลองถามเพอื่ นผูหญิงท่ีสนิทกนั ดวู าทาํ ไมเธอถึงไมชอบผูช ายทเี่ ขา มาจบี เธอ
เลย ผชู ายพวกน้ันไมดีตรงไหน (เธอเปน คนทีค่ อนขา งสวยมาก มีคนเขา มาจบี ตลอดเวลา) เธอตอบทนั ทเี ลยวา
เธอไมชอบพวกผชู ายที่ดิ้นรนอยากจะมแี ฟนจนตวั สน่ั ไมร ูจ ักควบคมุ ความตองการของตัวเอง มนั ทําใหเธอคิด
วา พวกผชู ายเหลา น้นั กําลงั จนตรอก ไมมีใครเอามาเปนแฟน พวกเคานนั้ ใหค วามสนใจเธอทกุ เวลา พวกเคา
คดิ ถึงเธอตลอด โทรหาเธอทุกวนั พดู คําหวาน ๆ ซื้อดอกไม ของขวญั พวกเคาไมเ คยขัดใจเธอแมแ ตค รัง้ เดยี ว
พวกเคา แครความรสู กึ เธอตลอดเวลา ไมก ลาทีจ่ ะเปดเผยตัวตนทแี่ ทจ รงิ ออกมา ผชู ายเหลานีห้ วังวาการกระทาํ
เชน นี้จะทาํ ใหเ ธอมาหลงรกั ได พวกเคาเลยบูชาเธออยา งกบั นางฟา มาเกดิ !!!!

หลอไมห ลอ ไมเ ก่ยี ว อาศัยทางเปลีย่ วและเร่ยี วแรง

-2-
พวกเคาทาํ ใหเ ธอคดิ วา "โอ! อยาจากผมไปนะ นางฟา ของผม ผมรักคุณมาก ผมจะอยูในโลกน้ีได
อยา งไรโดยทไี่ มม ีคุณอยเู คยี งขางกาย คุณคอื ทุก ๆ อยา งในชวี ติ ทผ่ี มตอ งการ" ถาคุณทาํ อยางน้ีเวลาจบี สาวสวย
ละกอ คุณกาํ ลงั ทาํ สง่ิ ทีผ่ ิดพลาดอยางรายแรงท่สี ุด!!!!
ผูห ญงิ ไมชอบผูชายทด่ี ิน้ รนเกินไป งาย ๆ ส้ัน ๆ ไดใ จความ คณุ ไมส ามารถทาํ เชนนีแ้ ลวหวงั วา เธอจะมาชอบ
คุณได คณุ จะหวังวา เธอจะมาชอบไดย งั ไง ในเม่ือคณุ กาํ ลังบอกเธออยูวา เธอดกี วาคณุ เธอเหนือกวา คณุ เธอเปน
นางฟา ในทา ยทีส่ ุดพวกเธอนนั้ ก็จะทิ้งคณุ ไปหาคนอน่ื คนใหมท่ีคคู วรกับเทพธดิ าอยา งเธอแทน อนั นไ้ี ม
สามารถโทษผูหญงิ ไดจริง ๆ โลกแหงความเปนจรงิ ไมใ ชน ยิ าย ทดี่ อกฟา จะลงเอยกบั หมาวดั เสมอไป ถา คณุ จะ
เอานางฟา คณุ กต็ อ งเปน เทพบุตร

คุณตอ งเรมิ่ เปลย่ี นแปลงความคิด ความ
ดน้ิ รนตรงนโ้ี ดยดวนที่สุด แตว า โชคดี
ครับทีเ่ ราสามารถจะขจดั ไอต วั ดน้ิ รนน้ี
ออกไปได ดวยทัศนคตขิ องเรา เปน วธิ ี
เดยี วที่ไดผ ลและจะเปน แคว ิธเี ดียว
เทานนั้ ไมส ามารถกําจดั ออกดว ยวิธอี ่นื
ครบั ไมว าคณุ จะใสเสอื้ ผาราคาแพงแค
ไหน ทรงผมคณุ จะเทแคไหน ไมวา หนุ
คุณจะบึกแคไ หนกต็ าม มันกจ็ ะยงั อยูใ น
ตวั คุณ กาํ จดั ออกไดว ธิ เี ดียวเทา นน้ั
ทางความคิด (ทัศนคติ perspective)
อยา ไปทําใหเ ธอคิดวา เธอดกี วา คณุ เปนอนั ขาด!!!
อยา ไปบอกเธอวา เธอเปนรางวัลชีวติ ทคี่ ณุ ตองการ
ตรงกันขามคณุ นัน่ แหละเปน รางวลั ชีวติ ทเี่ ธอตอ งการ
พวกผชู ายทด่ี นิ้ รนไมไ ดค ดิ อยา งน้ี และนน่ั เปนสาเหตวุ า ทาํ ไม พวกเคา ไมสามารถจีบสาวไดอยางทใี่ จเคา
อยากจะใหเ ปน หลักสาํ คญั กค็ ือใหคดิ วาคณุ นแ่ี หละทีเ่ ปน ดอนฮวน คณุ น่แี หละทจี่ ะทําใหเธอมคี วามสุข ทําให
เธอหวั เราะได
วธิ คี ดิ : วธิ คี ดิ ทถ่ี กู ตองกค็ อื คณุ ตอ งคดิ วาคณุ เปนคนท่ีรวย อะ ๆ ๆ ๆ ไมใ ชรํา่ รวยเงนิ ทองมากมาย แตค ณุ รวย
เสนห  เปนคนท่ใี ครเหน็ แลว กอ ตอ งหลงในเสนห หวั ปก หวั ปา ถา คุณสามารถคดิ และบอกตัวเองไดอ ยาง
ตอ เน่ืองแลว ละ กอ วนั นงึ คณุ ก็จะรูสึกอยา งทคี่ ิดจริง ๆ และคุณกจ็ ะเปน อยางทค่ี ณุ คดิ ไวจ ริง ๆ ความดนรน
ทั้งหลายแหลจ ะถกู แทนที่ดว ยสง่ิ ทคี่ ุณคดิ เอาไว นน่ั คือ ความมเี สนห  (Charming)

หลอ ไมห ลอ ไมเกี่ยว อาศัยทางเปล่ียวและเรย่ี วแรง

-3-
และเมอ่ื บวกกบั เทคนคิ อ่นื ๆ ท่ีคณุ จะไดเรยี นรไู ปจากน้ไี ปแลว ละกอ ผหู ญงิ จะไมสามารถตานคุณไดเน่ืองจาก
คุณไดก ลายเปน ดอนฮวนสมบรู ณแบบ ลองคิดดวู า ถา คุณคิดวาคณุ เปน คนรวยเสนห คณุ จะรสู ึก และมีความคิด
ยังไง
-คณุ จะไมส ามารถโทรหาสาวคนใดคนหนง่ึ ไดทุก ๆ วนั เนื่องจากวา คุณมเี บอรอ กี เปนสบิ ทจ่ี ะใหโทร
-คุณไมส ามารถท่ีจะใหค วามสนใจเธอไดต ลอดเวลาเพราะมีแตคนมาสนใจคณุ มากมาย
-คุณไมสามารถทจ่ี ะเจอเธอไดต ลอดเพราะคณุ อยกู ับสาวสวยเยอะแยะไปหมด
-คณุ ไมต องแครวาเธอจะรกั คณุ หรอื ไมเพราะมสี าว ๆ อกี มากมายที่อยากจะอยกู บั คณุ
-คุณไมตอ งแสดงใหเ หน็ วา คุณดีพอสาํ หรบั เธอตรงกันขามเธอตอ งแสดงใหคณุ เหน็ วา เธอดีพอสาํ หรับคุณ

โอเค ๆ ผมรวู า ในหวั คณุ คดิ อะไรอยู "โอวววว
โนวววว แลว ผมจะคดิ อยา งนั้นไดไ งวะ กผ็ ม
ไมไดมสี าว ๆ มารายลอมเตม็ ไปหมดนห่ี วา !"
ใชครบั ถกู ตอ ง แตก ารคิดเชน นเี้ ปนหลกั จติ วทิ ยา
งาย ๆ คุณเคยเห็นนกั กฬี าอาชีพพดู กระตนุ ตวั เอง
เวลาแขง เปลา ครับ ตัวอยางเชน นักวิ่ง 100 เมตร
กอ นการว่ิงแขง คุณคดิ วา เคา พูดอะไรกบั ตวั เอง
ครับ ใชค รับ ไมม ีนกั ว่ิงทีค่ นไหนมวั แตม าคิดวา
ตวั เองสูคนอ่ืนไมไดห รอก เคา คดิ เพียงแตว า เคา
เร็วทส่ี ุด เกง ทสี่ ุด เพ่อื เปนการกระตนุ ใหร า งกาย
แสดงประสทิ ธภิ าพสงู สุดออกมา เม่อื เรามีความ
คิดอยา งใดอยา งหนึ่งแลว จติ ใตสํานึกกจ็ ะสรุป
เอาเองเลยวา สง่ิ ท่คี ดิ เปน ความจรงิ แลวกจ็ ะแสดงออกมาทางรางกาย

ถาคุณคิดวาคณุ มเี สนหคณุ กจ็ ะมีเสนห  ถา คณุ คดิ วาคณุ ทาํ ไดค ุณกท็ ําได ถาคุณคิดวาคณุ จะจีบสาวไมต ดิ คณุ กจ็ ะ
จบี สาวไมต ดิ ความสาํ เร็จเรม่ิ มาจากความคิดแลวตอ ดว ยการกระทาํ ถา คิดไดอ ยางดอนฮวนคณุ กจ็ ะเปน ดอน
ฮวน นเี่ ปน ส่งิ ทท่ี าทายท่สี ดุ ในการจีบสาว เพราะจริง ๆ แลวเราไมไดก ําลงั จะเอาชนะผูห ญิง
แตเ รากาํ ลังจะตองเอาชนะใจตัวเราเองตา งหาก คณุ พรอ มที่จะทํามนั หรือยงั !!!

1-2 การเปน dj ทส่ี มบรู ณแ บบ

หลายตอหลายคนในทน่ี กี้ เ็ คยเปนคนทไี่ มม ั่นใจอยา งนอยก็ในชวงนึงของชีวติ และผมรวู า มนั ไมส นกุ
เลย บางคนทม่ี ปี ญหาในการจบี หญงิ น้ันก็ เอาแตค ดิ วา ควรจะพูดกบั เธอคนนั้นไงดี เพือ่ ทีจ่ ะทาํ ใหเ ธอมาชอบ
หรือบางครง้ั กเ็ อาแตจําคาํ ทีค่ ดิ วาเทว าดเี อาไวพดู จีบหญิง ซ่งึ มันเปน สง่ิ ทผ่ี ดิ ถาคณุ ไดอ า นเรื่อง กาํ จดั ความ

หลอ ไมหลอ ไมเก่ยี ว อาศัยทางเปล่ียวและเรย่ี วแรง

-4-
ดิ้นรนใหหมดส้นิ คุณคงพอจะเขา ใจวา เคล็ดลับสําคัญมันไมไดอ ยทู ่คี ําพดู แตมนั อยทู ี่ ความคิด ทศั นคติของ
เราตอ ผูหญิงและตอคนอ่ืนโดยทว่ั ไปตางหาก นี่เปนสงิ่ ทคี่ ุณจะตองทําในการทจ่ี ะเปน dj ท่ีสมบรู ณแบบ คณุ
จะตองเปล่ยี นทัศนคติเสยี ใหม จนมันกลายเปน ธรรมชาติของคุณ

เรม่ิ ดว ยการทค่ี ุณจะตอง
ใหค วามสาํ คญั กับตัวคณุ เองเปน
อนั ดับแรก คณุ ตองเรมิ่ ตน ดว ยการ
ใหความเคารพและรกั ตวั เอง แลว
คนอืน่ ถงึ จะเคารพและรักคณุ อยา
ไปคิดวา คณุ ดอ ยกวา คนอ่นื คุณ
ไมมีความสามารถ จรงิ ๆ แลวคน
เราทุก ๆ คนมีความสามารถที่อยู
ในตวั ไมแ ตกตา งกนั เทา ไหร
เพียงแตวาคณุ ยงั หามนั ไมพ บ
เทา น้นั เอง ตอมาคุณจะตองเปลยี่ น
ทัศนคติตอ ผหู ญงิ ซะใหม ผหู ญิง
น้นั ไมใชท ั้งหมดของชวี ติ แตเปน
เพียงสวนทดี่ ีสว นหนึง่ ในชีวติ
เทาน้ัน คณุ จะตอ งไมเอาความสุข
ในชีวติ ของคณุ ไปข้ึนอยูกบั การ
กระทาํ ของพวกเธอ ความสุขของ
คณุ นั้นขึน้ อยกู บั ตวั คณุ เทานน้ั ผหู ญิงชวยแตงเตมิ ใหมนั มสี ีสนั มากขึ้นเทา นัน้ เอง

อยางทสี่ ามคณุ จะตอ งเรียนรทู จี่ ะแกไขขอบกพรอ งของตวั คุณเอง ถา คณุ คดิ วา คณุ คุยกับสาว ๆ ไมค อย
เกง ไมคอยมน่ั ใจทางเดยี วท่ีจะแกไ ดก็คอื ออกไปคุยกับสาว ๆ ลองคุยกบั สาว ๆ แปลกหนา ดบู า ง สัปดาหล ะ 5
คนกเ็ ชน ไปซอ้ื ของที่ seven ลองคุยกับแคชเชียรส าว ๆ ดูบาง ไปรานหนังสือลองถามสาวคนทก่ี ําลงั อาน
หนงั สอื อยวู า หนงั สอื เลม นนั้ นา สนใจมั้ย จุดประสงคอนั นไ้ี มใ ชก ารจบี แตเปน การแกข อ บกพรองของคณุ ใน
ท่นี ี้คือการพูดคยุ และความมน่ั ใจ ถากลัววา เคาจะไมคยุ ดว ย หรอื ไมก ลา ที่จะคุยกบั เคา กเ็ ทา กับวา คณุ ปฎิเสธ
ตวั เอง ปญหาทม่ี ีกจ็ ะยงั อยตู อ ไป จะแครทําไมถา เธอพดู ไมดกี ับเราหรือทาํ ตวั หย่ิง ๆ อยา งน้แี สดงวาเธอมี
ปญ หาอะไรบางอยางในสมองแลว ละ ครับ! มนั ไมใชส ิ่งทคี่ ณุ จะตองกงั วลเลยแมแ ตน อ ย

ถาคณุ บอกวา ปญหามนั แกย ากเกนิ ไปหรือมันเหนือ่ ยเกนิ ไปท่ีจะแก คณุ กจ็ ะเปน ผูแพต อ ไป คณุ ตอ ง
เปลย่ี นความคดิ ตรงนี้ ถงึ แมเ วปนีจ้ ะสามารถชวยคุณไดใ นการบอกเทคนคิ ทริคจีบสาวที่ไดผ ลก็จริง แตถาคุณ
ไมเอาไปใชใ นชวี ิตจริง มนั ก็ไรค วามหมาย ตอใหสดุ ยอดเทคนคิ กไ็ รค า

หลอ ไมหลอ ไมเ กย่ี ว อาศัยทางเปลยี่ วและเร่ียวแรง

-5-
จุดมุง หมายที่แทจรงิ ของ dj จรงิ ๆ แลว ไมใชก ารจีบสาวใหได แตเ ปนการปรบั ปรงุ ตวั เองตลอดเวลา
ซึ่งเปนเรื่องทต่ี ลกวา จะทําใหเ รากลายเปน คนท่มี ีลักษณะท่สี าว ๆ ชอบ หลายอยา ง และสาว ๆ จะเขามาหาเอง
และเมอื่ คุณไดป รับปรงุ ตัวคณุ เองอยางตอ เนอื่ งแลว เมอ่ื ถงึ จดุ หนึ่ง มันกจ็ ะมาโดยธรรมชาติ คุณแทบจะไมต อ ง
ออกแรงใด ๆ เลย มันกอ เหมอื นกบั การที่เราหดั ขจ่ี กั รยาน เริ่มตน แรก ๆ คณุ กจ็ ะตองลม บาง เจ็บบาง แตเ มอื่
คณุ หัดไปสักพัก คณุ กอจะสามารถเริ่มขี่ไดอ ยางชา ๆ เม่อื คุณหัดไปอีกหนอ ย คุณกส็ ามารถขีไ่ ดอยา งรวดเรว็
และคณุ ไมต องคิดพะวงเลยวาคุณจะตองทรงตัวยงั ไง ปน ยังไง มนั จะมาเองโดยธรรมชาติ ซึ่งการจบี สาวกเ็ ปน
แบบเดยี วกัน
การทจี่ ะเปน dj ทแี่ ทจริงไดน ั้นสิง่ ที่สาํ คัญคือ การปรบั ปรุงตวั เองตลอดเวลา ซงึ่ จะทาํ ไดท างเดยี วคอื
ผา นทางประสบการณ และทางเดยี วทีจ่ ะไดป ระสบการณก ็คือออกไปฝก ในชวี ิตจรงิ
อมื ม แลวคุณมัวรออะไรอยู ออกไปแกขอบกพรองจากประสบการณซ ะแลวคณุ ก็ จะกลายเปน ชายท่ี
สมบูรณแ บบ ชายท่เี ปน dj อยา งแทจริง ชายที่สาว ๆ ทุกคนเฝาหามานาน

1-3 ความสําคญั ของหนาตา?

ถา คุณจะถามผมวา หนาตามคี วามสําคญั ม้ัย? บอกไดเลยครบั วาสาํ คัญ แตไมสําคญั มากอยา งที่คุณหรอื
ใคร ๆ คดิ เลย ผชู ายอยา งพวกเราตัดสนิ ผูหญิงดว ยหนา ตา ทรงผม หนาอก เรียวขา ทรวดทรงมากกวา ส่งิ ใด
ท้ังหมด ผชู ายปงผหู ญิงทีภ่ ายนอก (หรือถา จะไมสนใจกเ็ พราะภายนอกเชนกนั ) ในขณะท่ผี หู ญงิ จะรูสกึ ปง
ผูชายทีค่ าํ พดู และการกระทํามากกวา นอกเสียจากกวา ผชู ายคนนนั้ จะเปน ดาราดังหรือเปนนายแบบ อะไรแบบ
น้ันผูห ญงิ ถึงจะรสู กึ ปงที่หนา ตา (อนั นพี้ ดู กนั แบบโดยรวม)

เปน เร่ืองปกตมิ ากท่ผี ูชายสว นใหญจ ะคดิ วา ผหู ญงิ ชอบผูชายทห่ี นาตาเชน เดียวกนั ใชครบั ผหู ญิงปงท่ี
หนา ตาแตก็แคถ ึงจดุ หนง่ึ เทา นน้ั ผหู ญงิ ใหค วามสําคัญกบั หนา ตา นอ ยกวา ความรูส ึกท่ีผูชายคนน้ันสามารถให
เธอได หนา ตาดีจะทําใหค ณุ เขาหาสาว ๆ และทาํ ความรูจกั กบั พวกเธอไดง า ย แตกแ็ คน น้ั ไดแ คน ้นั จรงิ ๆ

หลอไมหลอ ไมเ กี่ยว อาศัยทางเปล่ยี วและเร่ียวแรง

-6-
หลงั จากจดุ นน้ั แลว มนั ขน้ึ อยกู บั วาคณุ จะสามารถทาํ ใหเธอรสู กึ ดไี ดอ ยา งไร ขึ้นอยกู บั ความสามารถ
ของคุณ วา จะทาํ ใหส าว ๆ เคาอบอนุ มคี วามสขุ สนกุ และรสู ึกอยลู ึก ๆ ในใจวาตองการคณุ ไดอ ยา งไร แตก ็
ไมไ ดหมายความวา คุณไมต องสนใจหนา ตาคณุ เลยกไ็ ด คณุ ควรจะใสใจกบั รูปรางหนา ตาเพอื่ ใหค ณุ รสู ึกดีกบั
ตวั เองอยเู สมอ ไมตองไปตอ ใหคนอื่นหรอกครบั

1-4 เมื่อถกู ปฎิเสธ

เปน ที่รูกันวา การจีบสาวนนั้ ขน้ึ อยูกับจาํ นวนอยางแทจรงิ คนแรกปฎิเสธ คนที่สองบอกไม คนทสี่ าม
เดนิ หนี คนทสี่ ต่ี กหลมุ รักคุณ ลองคดิ ดวู า ถา คุณถอดใจตง้ั แตโ ดนปฎเิ สธในครงั้ แรก คุณจะเปน ยังไง คณุ กจ็ ะ
ไมไ ดพ บรักกบั สาวสวยคนทีส่ ่ี เพราะฉะนั้นส่ิงทสี่ ําคญั มากในการเลน เกมนี้คือ การไมท อถอย

การไมทอ ถอยเปน สง่ิ สาํ คัญที่ dj จะตอ งมไี มเชนนนั้ เคา จะไมมวี ันไปถึงจดุ มงุ หมายท่ีตั้งใจไวได
คณุ คิดวาคนท่ีประสบความสําเร็จในชวี ติ เคา
ถอดใจ เมือ่ เคาทาํ ผดิ พลาด เคาลม เหลวหรือ
เปลา คณุ คดิ วา ไทเกอร วดู นนั้ คดิ อยางไร
เมือ่ เคาตลี ูกตกนํ้าหรือพัททลูกจากระยะ 2
ฟุตพลาด เคา จะคิดวา "แยจ ริง ๆ ฉนั คงไม
มีพรสวรรคท างดา นนี้ เพราะแคล ูกงา ย ๆ ก็
ยงั ตีพลาด" เคา จะคดิ อยางนน้ั หรอื ?
คุณคิดวาไมเคลิ จอรแดนคิดกับตวั เองยังไง
เม่ือเคา ดังคพลาด หรือเลยอ พั ลกู งา ย ๆ ไม
ลงคณุ คิดวาไมเคลิ โอเวนบอกกับตัวเองวา
"ชน้ั นม่ี ันหว ยจริง ๆ ไมม ฝี ม ือ" เมื่อเคา ยงิ
ลกู โทษพลาดหรอื ครับ? ไมม วี นั !!! สดุ ยอด
ผเู ลน เหลาน้ีไมเ อาความผิดพลาดมาคิดให
รกสมอง พวกเคา จะต้งั ใจจดจอ อยกู บั การ
เลน การทาํ คะแนนครงั้ ตอ ไป พวกเคารดู ีวา
เมื่อลงมาเลน ในสนามจะตองเจอกบั ความ
ผิดหวงั ความผิดพลาด ความเจ็บปวด ลอง
คดิ ดูวา กคี่ รงั้ ทีโ่ อเวน โดนเตะเขาไปท่ีขา

กค่ี รงั้ ทโ่ี ดนกระแทกจนลม ลง พวกเคา รูดวี าความเจ็บปวด ความผดิ หวัง มันเปน สว นหน่ึงในเกม ถึงแมพ วกเคา
จะพลาดสกั เทา ไร พวกเคา กย็ ังคงเลนมนั ตอ ไปอยา งสดุ ฝม อื พวกเคา เลนเพอ่ื ท่จี ะเปน ผูชนะ!!!

หลอไมห ลอ ไมเก่ยี ว อาศัยทางเปล่ยี วและเรีย่ วแรง

-7-
ตอใหเกงขนาดไหนก็ยงั ตองมวี นั ทีฟ่ อรมตก ตอ ให dj ทเี่ ซียนท่สี ุดในโลกก็ยังมวี นั ทจี่ ีบสาวไมต ิด มี
วนั ทที่ ําผิดพลาด แตส ่ิงท่ีทาํ ให dj แตกตางจากผชู ายธรรมดาทว่ั ไปคือ dj ไมเคยทอ ถอย dj รุด อี ยูเสมอวาเคา
จะตองเจอกับการถกู ปฎิเสธแนน อน มนั เปน เรื่องธรรมดาท่ที ุกคนจะตอ งเจอ เคารูวา เคา สามารถเรม่ิ ตนใหมไ ด
ตลอดเวลา เคา ไมเ อาความผดิ พลาดมายบั ยง้ั ไมใ หเ คาทาํ ในสง่ิ ทีต่ องการ เคา ยังคงกลา ทีจ่ ะจีบสาวตอ ไป
ไมต อ งหว งวา คุณจะทําผดิ พลาด จงกลา ที่จะเลน ตอไปเพราะโอกาสมมี าใหคุณอยูเสมอ!

1-5 แคเ ลนไปตามเกม

มีสงิ่ นึงที่จาํ เปน มากที่ dj จะตอ งรแู ละทําความเขาใจไวใ นการจีบสาว สง่ิ น้ันกค็ อื คณุ จะตองเขา ใจวา
ผหู ญงิ นั้นไมไ ดใ ชความถกู ตอ ง ไมไ ดใชเ หตุผลในการที่จะเลือกผูชายสกั หน่ึงคน สงิ่ ที่เธอใชน ้ันคอื ความรูสกึ
ลึก ๆ ของเธอวา ผชู ายคนนนั้ เหมาะสมกบั เธอตา งหาก คณุ ไมส ามารถหวังวา เมอื่ คณุ ทําดีกบั เธอมากทส่ี ุด ทํา
ดีกวา ผชู ายคนอ่นื ๆ ทม่ี าจีบเธอ แลวเธอจะหันมาชอบคุณ

ไมใชครบั !!! ความรักความชอบมนั ไมไ ดเกิดจากเหตผุ ล ความถกู ตอง ผหู ญงิ น้นั จะคบกับผูชายทเ่ี ธอ
"รูส กึ " วาเธอตอ งการ พวกเธอจะทาํ ในสง่ิ ทเ่ี ธอ "รูสกึ " วาตองการ คณุ ไมสามารถควบคมุ ผูหญงิ ไดท ้ังหมด
คณุ ทาํ ไดเพียงแคม อี ิทธิพลตอ การตัดสินใจของเธอบา งเทานน้ั แตส ่งิ ทค่ี ณุ ควบคุมไดอ ยางแทจรงิ ก็คอื อารมณ
และการกระทาํ ของตวั คณุ เอง ถาคุณเขาใจในจดุ นคี้ ณุ จะรวู า ส่งิ ทคี่ ุณจะตอ งทาํ ในการจีบสาวนน้ั กแ็ คเ ลน ไป
ตามเกม ทําในสง่ิ ทีค่ ณุ สมควรจะทําตามสถานการณท่ีเหมาะสมเหมอื นท่ีผมเขา ใจหลกั การของมนั แลว
ผมเดินเขา ไปคยุ กับสาวคนนงึ ในหา ง และขอเบอรเ ธอดว ยความรสู กึ ท่ไี มแครวา ผลลพั ธมันจะออกมาอยางไร
เปนครั้งแรกในชวี ิต! ผมแคท ําไปตามความรสู กึ ของผม ไมส นใจสิง่ อน่ื ใดท้ังสน้ิ เธอบอกวา เธอคงใหไ มไ ด
ผมเดินออกมาดว ยรอยย้มิ ผมเร่มิ หัวเราะใหก ับตวั เอง ไมใชว าเยาะเยย ตัวเอง แตผ มไมแครจริง ๆ วา ผมจะได
เบอรเ ธอหรอื เปลา!!!

การที่ผมถกู ปฎิเสธน้นั มนั เปน เร่ืองเลก็ นอยมาก ถา เทยี บกบั การทผี่ มขอเบอรเ ธอ โดยทีไ่ มแ ครอ ะไร
ทง้ั สนิ้ ผมคอื คนที่ไดร บั การปลดปลอ ยอิสรภาพ!!! ผมคอื คนเดียวทคี่ วบคมุ อารมณแ ละการกระทาํ ของตวั เอง
ผมทาํ ส่ิงที่สมควรจะทํา ตามเหตุการณและอารมณความรสู ึกท่ีเหมาะสม ไมมีใครสามารถมอี ทิ ธพิ ลเหนือมนั
ได นอกจากตวั ผมเอง ถึงแมผ ูหญงิ อกี 100 คนจะปฎเิ สธ ก็ไมสามารถจะเอาความรสู กึ ตรงนไี้ ปจากผมได
น่ีเปน สงิ่ ทยี่ งิ่ ใหญม าก เปนการกระทําทป่ี ระสบความสาํ เร็จอยูในตวั อยแู ลว โดยทไ่ี มต อ งดูวา ผลลพั ธจ ะออกมา
อยางไร การจบี สาวน้นั กแ็ คต อ งเลนไปตามเกม เราไมสามารถควบคุมผลลัพธไ ด แตเราสามารถควบคมุ วธิ ีท่ี
กระทาํ ได ทําไมคุณตอ งไปกงั วลกบั สง่ิ ทเ่ี ราควบคุมไมไ ด

หลอไมห ลอ ไมเ กยี่ ว อาศัยทางเปลยี่ วและเรีย่ วแรง

-8-

1-6 เม่ือคุณไมก ลา

ผชู ายแทบทุกคนน้นั ตองเคยเจอชวงเวลาทไ่ี มกลา เขา ไปจบี สาว กลวั ๆ กันท้ังนั้น พวกเคาไดแ ตม องอยู
อยา งน้ัน มองไป ๆ เคาบอกกบั ตวั เองวา "โอ! เธอนา รกั ๆ จรงิ ชอบ ๆ ๆ ๆ เราคงตองเขา ไปจบี ใหไ ด" แต
แลวเคากย็ ืนนงิ่ อยูท ่เี ดมิ ครงึ่ ชัว่ โมงผาน หน่ึงชั่วโมงผา น ในใจก็คดิ วา อยากคยุ กับเธอมาก แตขามนั ไมข ยับ
ปากมนั ส่นั ๆ รา งกายพวกเคา เร่ิมเปนอมั พาฒ ควบคมุ มนั ไมไ ด แลว เคา ก็บอกตวั เองวา วนั หนายังมไี มเ ปน ไร
วนั หนา คงมโี อกาสดีกวา นี้ไวป ลอบใจตวั เอง มันชางนาเสียดายจริง ๆ ผม คุณหรอื ใคร ๆ ก็เคยเจอกบั มนั มาแลว
ใชครับเราทุกคนเคยเจอกับมนั เรารูจกั มนั ดี ความกลวั

ความกลัวมนั ไดย ับย้งั ไมใ หเ ราทําในส่งิ ทตี่ องการ มันทาํ ลายโอกาส ทําลายความ
มัน่ ใจมนั เปนส่ิงแรกทีย่ ับยง้ั ไมใ หเราไดเธอคนนั้นมาเปน แฟน มนั ไมไ ดช วยใหเ ราดี
ข้ึนมาเลย เรารกู ันวาเราตอ งขจดั ความกลัวออกไปใหหมดจากสมองมฉิ ะนนั้ เราจะ
แหวเหมือนทีผ่ า น ๆ มา ทุกคนรู ทกุ คนเหน็ ตรงกัน แตคําถามมีอยูว า เราจะขจัดมนั
ออกไปไดอ ยา งไร?

เอาละ ! ตอ ไปน้ีทุกคร้งั ที่คุณเหน็ สาวสวยสดุ บาดใจแลว ไอตวั ความกลัวนี้มนั วงิ่ เขา ไปในสมองคณุ
ผมอยากจะใหค ุณลองใชจินตนาการดู ใหค ุณคดิ ถงึ ตวั คณุ เองในอนาคตในอกี หลายสบิ ปขางหนา
ลองคิดดถู งึ วันทีค่ ุณอายุ 90 คณุ แกมากแลว หนาเห่ียวยน รา งกายคุณทรดุ โทรม แมแ ตจ ะยนื ยังลกุ ขน้ึ ไมไ หว
คณุ ไดแ ตน อนอยบู นเตยี ง ไมส ามารถทาํ อะไรได คณุ ไมรเู ลยวา จะอยตู อไปไดนานอกี สกั แคไหน
"แก!! ไอค วามกลัว เพราะแกคนเดยี ว แกคนเดียวทที่ าํ ใหชั้นตอ งมานอนอยูแ บบน้ีอยา งเดยี วดาย แก ทาํ ใหชนั้
พลาดโอกาสท่ดี มี าตลอดทงั้ ชวี ติ ซา้ํ แลว ซา้ั อกี มะเรง็ ทช่ี ้ันเปน อยนู ่ีมนั จิ๊บจอ ยมาก เมอื่ เทียบกบั ความผดิ หวงั ที่
แกสรา งข้นึ มาใหช น้ั ชน้ั ตอ งมชี วี ติ อยอู ยา งโดดเดยี่ ว ชวี ติ ชน้ั มแี ตค วามผดิ หวงั ลมเหลวกเ็ พราะแกคนเดียว!
ทาํ ไม ๆ แกตองมาอยูในชวี ิตชน้ั ดวย" เห็นหรือยังครับวา มนั นา กลัวแคไ หน ความกลวั การเขาไปคยุ กบั สาว ๆ
น้นั มันเดก็ ๆ มาก เม่อื คุณคดิ อยา งนแ้ี ลวคณุ จะดใี จทีค่ ณุ ยังหนมุ ยังแนน อยู ยังมกี าํ ลงั ทจ่ี ะจีบสาวได จงดใี จท่ี
คุณมโี อกาสไดเ จอหญิงท่ีคณุ หมายปอง ใชโ อกาสใหเ ปน ประโยชนเ มอ่ื คณุ ยงั มโี อกาสอยู คณุ ไมสามารถจีบ
สาวไปไดท้งั ชวี ติ หรอก ทกุ คร้ังทีผ่ มจินตนาการแบบน้ีขน้ึ มาเม่อื ไหร ผมแทบจะวิ่งเขาไปหาเธอคนนน้ั เลย

1-7 ซอื่ สตั ยต อ ตวั เอง

nice guy คนนงึ เจอสาวท่ีปงอยางมาก เคาตกหลุมรักเธอตงั้ แตว นิ าทีแรก
ทพ่ี บเธอนีแ่ หละคอื นางในฝน ท่ีรอมานาน เคา พยายามเขา ไปถามเพอ่ื น ๆ เผือ่
พอจะมีคนไหนบางท่ีรจู กั เธอโอ! ชางโชคดีเสยี นกี่ ระไร เพ่ือนของเคา รูจักเธอ
เคา เลยไดเบอรโ ทรศัพทเ ธอมา เคารวบรวมความกลา

หลอ ไมหลอ ไมเกย่ี ว อาศัยทางเปลีย่ วและเรยี่ วแรง

-9-
โทรไปหาเธอ โอ! โชคดีสองตอ เธอคุยกับคุณ ดเู หมือนวา เธอจะ perfect หมดทกุ อยา ง เคาวางหจู ากโทรศพั ท
และโลกก็เปลย่ี นไปเปน สีชมพู มองโตะ กส็ ชี มพู มองฟา กส็ ชี มพู มองหมาก็ยังเปนสชี มพู เคาตัดสนิ ใจเลยวา
เธอเปน ผูหญิงในฝนอยา งแทจ ริง หลังจากนน้ั มาเคา กไ็ มส ามารถคิดถึงเร่อื งอ่นื ๆ ไดอ ีก วัน ๆ นง่ั คดิ ถงึ แตเ ธอ
เธอ เธอ แลวกเ็ ธอ เคา กพ็ ยายามโทรหาเธอทกุ วัน ซ้อื ดอกไม ของขวญั ให เคาเอาใจเธอทกุ อยา ง ถงึ แมวาตอ มา
เธอดูเหมอื นวา จะไมคอ ยสนใจเคาแลว แตเคากไ็ มส ามารถจะหยุดรกั เธอได เคาไดใ หใ จเธอไปหมดแลว
แตว า หยดุ กอ น!!! หยดุ กอนคุณ Nice guy

ถามจรงิ ๆ นะครบั วาในโลกน้คี ุณควรจะรกั ใครมากทส่ี ดุ ครับ (ไมนับครอบครัวของคณุ )
ใชค รับ ตวั คณุ เองไง คนทีค่ ณุ ควรจะรกั มากทส่ี ดุ คือตวั คณุ เอง ทาํ ไมคณุ ไปใหใ จของคณุ กับผูหญงิ คนนงึ เรว็
ขนาดน้ัน ทาํ ไมคุณไปใหต ําแหนงผูหญิงในฝนของคุณกบั เธอเร็วขนาดนั้นครับ ทาํ ไมคุณไมซ อื่ สตั ยก ับตนเอง
ผหู ญงิ ในฝน ของคุณเปนตาํ แหนงที่สําคัญไมใชห รือครบั ทําไมคุณไปมอบใหกบั ใครบางคนท่ียงั ไมไ ดพสิ ูจน
ตัวเองเลย เธออาจจะมีลักษณะภายนอกทดี่ เี หมอื นนางในฝนของคุณ แตกไ็ มไ ดหมายความวาเธอจะมี
คณุ สมบัติทดี่ พี อทีจ่ ะไดรบั ตําแหนง น้ีนะครบั

ลองคิดดวู า ถา คุณเปน คนสัมภาษณคนทม่ี าสมคั รงานในบริษัทคุณ ตาํ แหนงน้เี ปน ตาํ แหนง ท่สี ําคญั มาก
สมมตุ ิวาเปน ตาํ แหนง ผูบ รหิ าร เปน ตําแหนงท่จี ะชเี้ ปนชตี้ ายใหกับบรษิ ัทของคณุ คณุ พลกิ ไปดปู ระวัตผิ สู มัคร
และสะดดุ ตากบั คนนึงซงึ่ ดเู หมือนวา จะเหมาะสมกับตําแหนงมาก คณุ คดิ "อืมม... เธอดูเหมือนจะเหมาะสมกับ
งานนี้ จบดอกเตอร จากตางประเทศ เธอคงจะเหมาะกับตาํ แหนง นี้แนน อน ถางน้ั ไมต อ งสมั ภาษณแลว ให
ตําแหนง นี้กบั เธอไปเลยแลว กนั "

หลอ ไมหลอ ไมเก่ยี ว อาศัยทางเปลย่ี วและเรี่ยวแรง

- 10 -
คุณจะทาํ อยา งน้หี รือเปลาครบั

ไมมที างแนน อน!! คณุ ยังคงตอ งเรียกเธอมาสมั ภาษณ คณุ ตอ งใหเธอทดลองงานดกู อ น ใหเธอได
พสิ ูจนต วั เองกอ นวาเหมาะสมกับตาํ แหนงจรงิ ๆ หลังจากนนั้ แลว คณุ ถงึ มอบตาํ แหนง นั้นใหก บั เธอ
ตาํ แหนงผหู ญงิ ในฝนเปน ตําแหนงที่สาํ คญั มาก เธอตอ งแสดงใหคุณเหน็ กอ นวาเธอคคู วรกับมนั อยา ไปใหก ับ
ใครเพียงเพราะวาคณุ อยากจะใหเ ธอเปน ผหู ญิงในฝนของคณุ ถาคณุ ทาํ อยา งน้ันแสดงวา คณุ ไมไ ดซอ่ื สตั ยก ับ
ตัวเอง ไมไดร กั ตวั เอง

1-8 มแี ตได

ผูชายหลายคนไมเคยคิดเลยวา จริง ๆ แลว ในการจีบสาวพวกเคามแี ตไ ด ไมมเี สยี พวกเคา มวั แตค ดิ วาถา
เขาไปจบี เธอ พวกเคาอาจจะตองเสยี หนา ถา เธอตอบปฎิเสธ พวกเคา อาจจะตองเสียใจเมื่อเธอไมร บั รกั พวกเคา
มัวแตคดิ วาเคา จะตอ งเสียหายตาง ๆ นานา

เปนความคดิ ทผ่ี ิดมหนั ต! !!

ผชู ายทค่ี ดิ อยา งนผี้ มบอกไดเลยวา จะไมมวี นั ประสบความสาํ เรจ็ ในการจบี สาว นีเ่ ปน เหตุผลสาํ คญั วา
ทาํ ไมกอนทจี่ ะเปน dj จะตอ งคิดแบบ dj ใหไดเ สยี กอ น การที่เราเขาไปจบี สาวนั้น ถา เธอตอบปฏเิ สธกลบั มา
มันอาจจะทาํ ใหเ ราเสยี หนา อบั อาย เสียศักดิ์ศรีได ครบั เมอ่ื กอ นผมก็คดิ แบบนนั้ แตค ณุ รมู ย้ั ครบั วา มันไมใ ช
ความจริงแมแ ตนอย คณุ ลองคิดดูใหดี สมมุตวิ า คณุ บงั เอญิ เดินไปพบกบั สาวสวยคนหน่ึง สวยแบบสดุ บาดตา
บาดใจ ใจหนง่ึ คุณก็อยากเดนิ เขาไปขอเบอร อีกใจนงึ คณุ กล็ งั เลไมแ นใ จ วา ควรจะเขา ไปดหี รือไม? ถามจริง ๆ
คณุ มอี ะไรจะเสียครับ?

ถามหนอยวาในตอนนคี้ ณุ มีเบอรเธอหรอื ยังครับ คณุ รูจ ักเธอหรือยงั ถา คณุ เขา ไปแลว เธอตอบปฏเิ สธ
กลับมาคณุ จะเสียอะไรครบั ? คุณก็ไมไดเ สยี อะไร ถึงแมว า เธอจะไมใหเ บอร คุณกย็ งั ไมไดเ สียอะไร เพราะวา
คุณกไ็ มไดม ีเบอรเ ธอตัง้ แตแ รก คุณยงั เปน คนเดิมทกุ อยาง มที กุ ส่งิ ทกุ อยา งเหมือนเดิม เหมอื นตอนกอ นเขา ไป
ขอเบอรเ ธอ คุณอาจจะคิดวา "ไมเ สียอะไรไดไง เสยี ดิ เสยี หนา ไง เสียใจดว ย" มันไมจ รงิ ครับ การที่คุณเขาไป
จบี สาวน้นั คณุ มีแตไ ด คุณไดความกลาท่จี ะเขา ไปคยุ กบั สาวสวยทผี่ ชู ายอกี มากมายไมเ คยมี คณุ ไดค วามเปน
แมน คณุ ไดเรยี นรูว าควรจะทาํ ตวั อยางไรเม่อื ถกู ปฎเิ สธ คุณไดท ําประโยชนใ หกับตวั คุณเองโดยการไมต องมา
เสยี เวลา ในการทจี่ ะเดาวา เธอนัน้ ชอบคุณหรือเปลา คณุ ไดพฒั นาทัง้ ดา นความคดิ และการกระทํา พูดโดยสรปุ
ก็คอื คุณไดประสบการณก ารจบี สาวบทใหมทีจ่ ะทําใหคณุ กลายเปน dj ในอนาคต!!!

แลวลองมาคดิ ดวู า ถาเธอเกดิ ใหเ บอรค ุณมาละ คุณจะไดอ ะไร โอวววว ชา งเปนรางวลั ท่งี ดงาม
เหลือเกิน การจีบสาวนนั้ ถาลองคิดดูใหด ี ๆ แลว คณุ จะเหน็ วา จริง ๆ แลวคณุ มีแตไ ด ไมมเี สีย แลวคณุ ยงั ไม
อยากที่จะเลน เกมที่มีแตไดแบบนี้อยูหรือเปลาครบั !!!

หลอ ไมห ลอ ไมเกยี่ ว อาศัยทางเปล่ยี วและเรยี่ วแรง

- 11 -

1-9 "ไม" เปนตัวของตัวเอง

"ไม" เปน ตวั ของตวั เอง คณุ เคยมปี ญ หาเรือ่ งจีบสาวแลว ไปถามเพ่ือน ๆ กันบา งม้ยั ครบั ประมาณวา
"เฮย! มงึ บอกหนอยสวิ าถา กจู ะจบี นองจอยเนีย่ ควรทาํ ไงวะ" เพอ่ื นมนั กใ็ หค าํ ตอบทป่ี ระทับใจมาก "มึงเปน ตวั
ของตวั เองกอ พอ แลว เขา ไปจบี เลย เชอ่ื ก"ู "เหรอ มนั ไดผ ลจริงเหรอวะ" "เออ ดิ" คุณกลบั บานเปดคอม แลว
ไปโพสตามบอรดดัง ๆ ถามชาวบา น "เออ ... ถา ผมชอบสาวอยคู นนึงเนยี่ ผมควรเขา ไปจบี ยงั งยั ครับ" สกั พกั
มาละ คาํ ตอบจากผูเชย่ี วชาญดา นความรกั "คอื ...พีค่ ิดวา นองควรจะเปน ตัวของตวั เองนะครับ" "ลองทําตามท่ี
ใจคุณเรยี กรอ งสิคะ เปน ตวั ของตวั เองใหม ากท่สี ดุ " "ไมตอ งทาํ ไรมากครบั ทาํ อยา งท่ีคณุ เปนอยนู แี่ หละ ดีท่สี ดุ
จรงิ ใจเขา ไว"

คุณเร่ิมงง ไมรจู ะเอายงั ไงดี เพราะวา คาํ ตอบ
เหลา นน้ั ไมไ ดช วยอะไรขน้ึ มาเลย ทุกคนบอกใหเปน
ตวั ของตัวเอง คุณครนุ คดิ สกั พกั โพสถามไปใหม
"เออ ..แลวถา กะ..กู เอย ! ผมนเ่ี ปนตัวของตวั เองมา
ตลอดเลย แตท าํ ไมยงั ไมเหน็ มอี ะไรดีขน้ึ มาเลยครบั "
รอสักพกั แลว เคา กอ จะตอบมาแนว ๆ วา
"ใจเย็น ๆ ๆ ของ ๆ เรายงั ไงมนั กเ็ ปนของเรา แตถา
มันไมใชย งั ไงมนั ก็ไมใ ชย ังไงก็ตอ งเจอคนทใ่ี ชสักวัน
นะ ออ ! อยา ลมื วานอ งตอ งเปนตัวของตวั เองนะ"

ฮิตกันเหลอื เกนิ คําตอบแบบน้เี น่ยี
แตร มู ย้ั ครับวาคาํ ตอบเหลานเ้ี ปนคาํ ตอบมรณะ
นะครับ นอกจากจะไมไ ดชว ยอะไรขนึ้ มาแลวมัน
ยงั จะทาํ ใหส ถานการณมนั เลวรายขึ้นไปอกี เพราะ
อะไรหรือ? กเ็ พราะวาเคา ไมไ ดม คี วามรวู า ผูหญงิ
ตองการอะไรนะสิ เคาไมรวู า ทําอะไรแลวไดผล
ทําอะไรแลวไมไดผล ถาคุณลองถามเคาตอ ไปวา "พ่ีครบั แลวมนั ตองทําอะไรบา งครบั เอาแบบเปน ตวั อยางเลย
ไดป า วครับ" คําตอบท่ีคณุ จะไดรบั กจ็ ะเปน แนว ๆ วา จริงใจ กลา ๆ หนอ ย ซ้ือดอกไมใหเธอ เทคแครเธอ เอา
ใจใส ตามใจเธอ บอกสวิ ารักเธอ เปน หว งเธอเสมอ สเู ขาไว อดทน ดานไดอายอด โทรหาทกุ วนั ตอื้ ครองโลก
ถามจรงิ ๆ จากประสบการณทผ่ี านมาของคณุ เวลาที่คณุ ทําตัวแบบขา งบนเนยี้ คณุ จีบตดิ สกั กีค่ นกนั เชียว และ
ถาคุณจะถามผมกลบั นะครับผมบอกไดเ ลยวา เปอรเ ซน็ ตท ่ีจะจีบตดิ นอยมากกกกกกก (ผมกาํ ลังพูดถึงเฉพาะ
ตอนจีบเทา นนั้ ถา จีบติดแลว มนั อกี เรอื่ งนงึ )

หลอไมห ลอ ไมเ กีย่ ว อาศัยทางเปลี่ยวและเร่ยี วแรง

- 12 -

ไมเ ขาใจวา ทาํ ไมเคามองกันไมเ หน็ หรอื วา วธิ แี บบนี้มนั ไมไ ดผล!!!

ถาคณุ มวั แตเ ปน ตัวของตวั เอง คุณกจ็ ะไมต อ งพยายามปรบั ปรงุ ตวั เองใหดขี ้นึ
ไมต องพฒั นาตวั เอง คุณก็เพยี งรอวา เมื่อไหรพรหมจะมาลิขติ
ซ่งึ กอ็ าจจะมาจรงิ ชาตหิ นาตอนบาย ๆ

เวลาคณุ จีบสาว คุณจะไมเ ปน ตัวของตวั เอง แตก ็ไมใ ชก ารเสแสรงเปนคนอ่นื ดว ย
มันคือการเปนคนทค่ี ณุ ตองการจะเปน พัฒนาไปสูจดุ ทีค่ ณุ ตอ งการ
และมนั กต็ อ งใชค วามอดทน ความมุง มน่ั ซง่ึ มนั ขึ้นอยกู บั วา คุณจะอดทนไดแ คไ หนเทานนั้ เอง!

1-10 แบบฝก ดอนฮวน

เอาละ ครับ คุณคงทราบดีแลววา การที่จะเปล่ียนตวั เองเปนดอนฮวนนน้ั มันไมสามารถทจ่ี ะเปลยี่ นกัน
ไดช่วั ขามคนื ไมใ ชว า คณุ อา นบทความในเวบหมดภายในคนื เดยี วแลว พรุง นีค้ ุณจะกลายเปน ดอนฮวนเลยซะ
เมอ่ื ไหร มันเปน ไปไมไ ดครบั คณุ ตอ งใจเยน็ ๆ อยา ไปเรง มัน การเปล่ยี นตวั เองเปน dj มันตองใชเวลา พอ
สมควร จะเรว็ จะชา ขนึ้ อยกู บั วา คุณจะจริงจังกบั มนั แคไ หน คุณตองนาํ บทความมากมายที่คณุ เรยี นรูไปฎิบัติ ไป
ใชในชวี ิตจรงิ ตอใหคุณจําทกุ บทไดจ นข้ึนใจ แตถ าคณุ ไมน ําไปใชมนั กไ็ รค วามหมาย ตอ ใหเ ปน สดุ ยอดเทคนิค
กไ็ รค า เพราะฉะนั้น อา นแลว คณุ ตอ งนาํ ไปปฎิบัตอิ ยา งสมาํ่ เสมอจนเปน ธรรมชาตขิ องคุณ และเม่อื ถึงจดุ นัน้
คุณก็จะรูสกึ เลยวา คณุ สามารถที่จะจีบสาวไดอยางทใี่ จคุณตองการ คณุ จะไมมีขอ จาํ กดั ตาง ๆ มากมายทีค่ ณุ เคย
มีอีกตอไป มนั กเ็ หมอื นกบั การทเ่ี ราว่งิ มาราธอนท่มี ันเปน ระยะทางที่ไกล แตถ า คณุ เดนิ หนาไปเรอื่ ย ๆ ๆ ๆ ๆ
ทกุ ๆ วนั สกั วนั คุณกจ็ ะถึงจดุ หมายทต่ี ง้ั ใจไว เพราะฉะน้ันอยา ทอ แทค รับ ถงึ แมวา วันนค้ี ณุ อาจจะยังไม
สามารถจีบสาวได แตผ มรบั รองวาถาคุณตง้ั ใจ ทุมเทกับมนั สกั หนอ ย อีกไมนานหรอก สาว ๆ กจ็ ะมารายลอ ม
คณุ เต็มไปหมด ทาํ ไมผมถงึ ม่นั ใจขนาดนี้เหรอครบั กเ็ พราะวาผมไดผ า นจดุ ท่คี ณุ เคยเปนมาแลวนะสิครบั
ผมเคยรสู ึกทอแท ผดิ หวงั มาแลว แตผมกพ็ ยายามเรยี นรมู นั จนมาถงึ จุดท่ผี มตอ งการได ถา ผมทาํ ได คณุ กท็ าํ ได
ครบั เอาละ มาถึงบทนผี้ มมแี บบฝกดอนฮวนท่ีจะทาํ ใหค ณุ สามารถพฒั นาตวั เองไดเ ร็วยง่ิ ข้ึน ผมเคยใชม าแลว
และกไ็ ดผ ลเปน อยา งดี แบบฝกนี้ไมย ากเลยแตต อ งใชค วามอดทนซกั เลก็ นอ ย คณุ ถึงจะผานมนั ไปได แบบฝก นี้
จะใชเ วลาประมาณ 12 สปั ดาหห รอื ประมาณ 3 เดือน

หลอไมห ลอ ไมเก่ยี ว อาศัยทางเปล่ียวและเร่ยี วแรง

- 13 -
ครบั เรมิ่ แรกเลยคุณจะตอ งมีกระดาษสักหน่ึงแผน ทจี่ ะเอาไวจ ดคะแนนทที่ ําไดร ะหวา งการฝก
กระดาษแผน น้ีคุณจะพกตดิ ตัวไปดว ยตลอดเวลา อยา ลมื พกปากกาไปดว ยอกี อยาง

Step 1--ระยะเวลา 2 สปั ดาห
ส่งิ ที่ปฎบิ ัต:ิ สบตาและย้มิ

ในชว งท่ี 1 น้ี เราจะเร่มิ ตน ดว ยส่ิงทง่ี ายที่สดุ นนั้ กค็ ือการที่คุณสบตากบั สาว ๆ แลว สงยิ้มใหพ วกเธอ
คุณจะฝก ทไ่ี หนก็ได ไมว าจะเปน หา ง โรงเรียน มหาลัย ทที่ ํางาน ทกุ ท่ีตามท่คี ุณตอ งการ วธิ กี ารกค็ ือ ใหคณุ
เลอื กสาวคนทคี่ ุณตองการจะสบตาและย้มิ ใหก ับเธอ แลว หาจังหวะเวลาเธอหันมาหาคณุ พอเธอหนั มาคุณก็
สบตา และยมิ้ คณุ สามารถจะสบตาและยมิ้ ใหก บั เธอจากระยะไกล ๆ ก็ได ไมจําเปน ตอ งเขาไปใกล เชน
คณุ นัง่ อยใู นรานอาหาร เธอนงั่ อยูอีกโตะ คณุ ก็สามารถทาํ ได

วธิ ีใหค ะแนน : ถาคณุ สบตาแลวยมิ้ กบั พวกเธอใหเขยี นเลข 1 ลงไปในกระดาษ แตถา คุณสบตาเฉย ๆ
ไมไ ดย ม้ิ หรอื ไมกลา แมกระทง่ั สบตาใหเ ขยี นเลข 0 ลงไปในกระดาษ

*** พอผา น 1 สัปดาหค ณุ กเ็ อากระดาษทเ่ี ขียนคะแนนมาดู หากเลข 1 มากกวาเลข 0 อยู 10 ตัว คณุ ก็
ผานstepแรก แตห ากไมใ ช ใหค ณุ กลบั ไปเริ่มตน ใหม

Step 2 --ระยะเวลา 2 สปั ดาห
สง่ิ ทปี่ ฎิบตั :ิ พูดสวสั ดีครับ

step 2 นค้ี ุณจะตองเขา ใกล สาว ๆ มากวา เดมิ สกั นดิ นึง เพราะคณุ จะตองพูดคําวา "สวสั ดคี รับ" ใหเ ธอ
ไดยนิ คุณอาจจะพดู ตอนทค่ี ณุ เดนิ สวนกับเธอระหวางอยใู นมหาลัยกไ็ ด หรือเวลาใด ๆ ทโี่ อกาสมาถงึ แตการ
พูดน้จี ะตองพดู กบั สาวท่ีคณุ ไมร จู กั เทา นนั้ ถา คุณรจู ักเธอไมนบั

วธิ ีใหคะแนน : ถา คุณพูดสวสั ดคี รับกบั เธอใหค ุณเขยี นเลข 1 ลงไปในกระดาษจดคะแนน ถา เธอหันมา
สบตากบั คณุ แลวแตคุณไมไดพ ูดออกไปใหใสเ ลข 0 ลงไปในกระดาษ

***หมด 2 สัปดาห เอากระดาษท่จี ดคะแนนมาดู ถา คุณมเี ลข 1 มากกวา 0 อยู 10 ตวั คณุ ผานข้ันตอน
ท่ี 2 ถาไมผ า นกลบั ไปเริ่มขน้ั ที่ 2 ใหม

Step 3 --ระยะเวลา 4 สปั ดาห
สง่ิ ทปี่ ฎิบัติ: พดู คุยเล็กนอยแลวเดนิ จากไป

step 3 เมื่อคณุ เหน็ สาวทีต่ อ งการแลว ใหเ ขา ไปคยุ กับเธอบางอยาง คุณจะเขาไปพดู คยุ เรอ่ื งอะไรกบั เธอ
ก็ได ไมว าจะเปน เขาไปถามเวลา คุยเรือ่ งหนงั สอื ที่เธออานอยู คุยถามทาง อะไรก็ไดท ค่ี ณุ ตอ งการ แลว คุณก็เดนิ
จากไป step 3 นี้คณุ ไมตองใสใ จวา จะไดเ บอรเธอหรือเปลา คุณเพียงแคเ ขาไปคุยกับเธอเทานนั้ พอ

วิธีใหค ะแนน : ถา คณุ เห็นสาวแลว คณุ เขา ไปคุยกับเธอ ใหค ณุ เขยี นเลข 1 ลงไปในกระดาษ
ถา เธอวางแตคณุ ไมกลา ไปคยุ กบั เธอไมว าจะดว ยสาเหตใุ ด ใหคุณเขยี นเลข 0 ลงไปในกระดาษ

***ผาน 4 สัปดาหใหเอากระดาษจดคะแนนมาดูถาเลข 1 มากกวา เลข 0 อยู 10 ตัวคณุ ผานขั้นตอนที่ 3

หลอ ไมหลอ ไมเกยี่ ว อาศัยทางเปลยี่ วและเรีย่ วแรง

- 14 -
Step 4 --ระยะเวลา 4 สัปดาห
สง่ิ ท่ปี ฎบิ ตั :ิ พูดคยุ ทาํ ความรูจักแลว ขอเบอร

Step 4 น้คี ณุ จะตองหาสาวคนทคี่ ุณตองการขอเบอร จากนัน้ ใหเ ขา ไปแนะนาํ ตวั พดู คยุ พยายามคุยใหร ู
วาเราเขา ไปจบี แตแ ตอยา ลืมทําตวั แบบไมซ เี รยี ส แฝงไวด ว ยรอยย้มิ เสมอ แลว สุดทายกอ นคณุ ไปคณุ จะขอเบอร
เธอ เพอ่ื เอาไวโ ทรจบี ในวนั หลงั คุณอาจจะพดู เขาไปขอเบอรต รง ๆ เชน "สวสั ดีครับ ผมชอ่ื ... คุณชื่ออะไร
ครับ" "ผมอยากรูจกั คณุ เบอรโทรศัพทคุณเบอรอ ะไรครบั " เขาไปขอตรง ๆ เลยก็ได ไมผ ิดกฎหมายครบั
***การท่ีจะผา น step น้ี คุณจะตองไดเ บอรส าว ๆ อยางนอ ย 4 คน และคุณจะตองถกู สาว ๆ ปฎิเสธอยา งนอ ย
ท้งั หมด 10 คน หากคณุ ไดเ บอรมา 4 คน แตคุณถกู ปฎเิ สธแค 3 คน คุณยงั ไมผาน คณุ จะตองถูกสาว ๆ ปฎเิ สธ
ใหค รบ 10 คนกอ น สาํ คญั มากนะครับเพราะการท่คี ณุ ถกู ปฎิเสธนั้นจะทาํ ใหค ณุ เกง ขนึ้ ในอนาคต เปน หวั ใจ
สาํ คญั ในการจบี สาว พอคุณสามารถผานขั้นตอนตา ง ๆ มาไดจ นหมดแลว รับรองวาคณุ จะมีความมน่ั ใจอยา ง
เตม็ เปย ม ทจี่ ะเขาไปพูดคยุ กบั สาว ๆ คุณจะมปี ระสบการณมากกวา ผูช าย 90% ที่ไมเคยกลาเขา ไปคยุ กบั พวก
เธอ คุณจะพฒั นาเกมการจีบสาวของคณุ สงู ข้ึนไปอีกระดบั นงึ แตส่ิงทส่ี ําคญั ยิง่ กวานน้ั กค็ อื คณุ จะเห็นวา การ
จบี สาวนั้นเปน เร่ืองทีส่ นุกสดุ ๆ คุณสามารถทีจ่ ะจบี ใครกไ็ ดต ามทค่ี ณุ ตอ งการ คณุ จะไมก ลัวการจบี สาวอีก
ตอไปตลอดกาล!!!

1-11 ระดบั ความสนใจ

ระดบั ความสนใจนค้ี ือระดบั ความสนใจทางดา นโรแมนติกของเธอทมี่ ีตอคณุ หรือจะพดู งา ย ๆ วา เธอ
ชอบคณุ แบบแฟนมากแคไหนน่นั เอง ระดบั ความสนใจน้ี จะทําใหคณุ สามารถรูจกั สังเกตเธอได คณุ จะรวู า คุณ
มีโอกาสแคไหนกับสาวท่ีจบี อยู คณุ จะรูว า คณุ ควรจะทาํ อยา งไรที่จะเพมิ่ ความสนใจของเธอ มปี ระโยชนม าก
90-100%- รกั เธอคดิ วา คณุ คอื ครู กั แทของเธอ และพยายามทาํ ทกุ อยา งเพ่ือทจี่ ะแสดงใหคุณเห็นวา เธอรกั คณุ
มากแคไ หน เธอจะไมค ดิ ถึงผูชายคนไหนอีกเลย คุณคนเดียวเทา นั้นทเ่ี ธอตองการ ไมวาคณุ จะทําผดิ อะไรเธอก็
รบั ไดเสมอ
80 ถึง 89% หลงหวั ปก หัวปา ผหู ญงิ คนนจี้ ะยอมตามใจคณุ แทบทุกอยา ง เธอจะวา งเสมอเวลาทค่ี ุณชวนเธอไป
ไหนดว ยกนั เวลาท่คี ุณอยกู บั เธอ เธอจะอารมณดีเสมอ ๆ ผหู ญิงคนนจี้ ะโทรหาคณุ ตลอดเวลา อยากพบคณุ ทกุ
วัน เธอจะยอมแมกระท่ังน่งั รถเมลมาหาคณุ ทีบ่ าน ถา คุณไมยอมไปหาเธอ เธอจะเลา เรอ่ื งราวทุกอยา งในชวี ติ
เธอใหคุณไดฟ ง และจะขาํ ไปกับมุขตลกทคี่ ุณพดู ทัง้ ๆ ที่คุณไมคดิ วา มันตลกแมแ ตน ดิ เดยี ว เพราะแคก ารได
พบคุณกเ็ ปน สงิ่ ท่ที ําใหเธอมคี วามสุขอยางมากแลว ความสขุ ของเธอข้ึนอยูกับการกระทาํ ของคุณอยา งแทจรงิ
เธอจะจดจํารายละเอยี ดเล็ก ๆ นอ ย ๆ ของคุณไดเปน อยา งดี เธอจําแมกระทั่งวาคณุ ทาํ อะไรวนั ไหน คุณใสช ุดสี
อะไรเมอื่ 5 วนั ทีแ่ ลว เธอจาํ สง่ิ ที่คณุ พูดไดเ สมอ และฝนถงึ คุณเสมอ ๆ เวลาทีค่ ณุ ไมอยู ถา เธอมีแฟนอยูแลว เธอ
จะยอมทิ้งแฟนเธอเพอื่ มาคบกบั คณุ เรียกไดว า เธอคือ nice girl ที่จะยอมคณุ แทบทุกอยา ง คุณคือ ดอนฮวน
สาํ หรบั เธอ ยินดดี ว ยครับบบบบบ!!!

หลอ ไมหลอ ไมเกี่ยว อาศัยทางเปลี่ยวและเรีย่ วแรง

- 15 -
60 ถงึ 79% ชอบ ผหู ญิงคนน้ีคิดวาคณุ มีเสนห มากทีเดยี ว ความสนใจระดับนี้เปน ระดบั ท่ีเธอจะยอมเปนแฟน
กบั คณุ เธอจะยนิ ดีเปดเผยใหเ พ่อื น ๆ เธอไดร ูเลยวา คุณนแ่ี หละคอื แฟนของเธอ เธอจะพูดไดคาํ วา "แฟน" ได
อยา งเต็มปากเต็มคาํ เวลาคุณกอดเธอ เธอกจ็ ะกอดคุณกลบั เวลาคุณจูบเธอ เธอก็จะตอบสนองกลบั มาดว ยดี

เวลาท่ีคณุ พดู อะไรขึ้นมาเธอก็จะใหค วาม
สนใจ เธอจะถามเรื่องราวเกย่ี วกบั ตวั คุณมากมาย
เพราะเรื่องของคุณกม็ คี วามหมายกบั เธอเชน กนั เธอ
อาจจะทดสอบคณุ บางโดยทเี่ ธอไมไ ดต ้งั ใจ เชน
เรยี กรอ งใหค ณุ มาสนใจเธอ ตามธรรมชาติของผหู ญิง
อาจจะแกลง งอนใหคณุ งอ บา งในบางเวลา หรอื
อาจจะพยายามใหคณุ พดู วาชอบเธอ แตโ ดยปกตแิ ลว
ทกุ ๆ อยางจะไปไดส วย เวลามีขอ ขดั แยง กจ็ ะสามารถ
แกไขไปไดดว ยความรวดเร็ว งา ยดาย

วธิ ีเพม่ิ ระดบั ความสนใจ : พยายามทา ทายเธอพอสมควร
เม่อื เธอชวนคณุ ไปเทย่ี วปฏเิ สธเธอไปบาง อยา วางที่จะ
เจอตลอดเวลา มเิ ชนนน้ั ความสนใจเธอจะนอยลงกวา เดมิ
เธอจะเหน็ คณุ เปน ของตาย

40 ถึง 59% สนใจ ระดบั นีเ้ ปน ระดับท่ีผมชอบเรยี กวา "กิ๊ก ๆ กนั อยู" เธอคอนขางท่ีจะใหค วามสนใจคุณมาก
พอสมควร รูสึกวาคณุ อาจจะเปนผูชายทีเ่ ธอตองการก็เปน ได เมอื่ คณุ ชวนเธอออกเดทมีโอกาสสูงทีเ่ ธอจะตอบ
ตกลงไปกับคณุ เธอจะคดิ ถึงคณุ บา งเปน ครัง้ คราว อาจจะโทรมาหาคณุ บางเมื่อเธอมีเวลาวา ง เธออาจจะยอมให
คณุ จับมือถอื แขนแตก อ็ าจจะยังไมยอมใหคณุ ทาํ อะไรมากไปกวานน้ั การท่เี ธอไดใชเวลาอยูกบั คณุ เธอจะเหน็
วา เปน สง่ิ ทดี่ ี แตวาเธอนนั้ ยงั ไมแนใ จอยางเตม็ ทว่ี า คณุ จะเหมาะสม กบั เธอหรอื ไม เธอแคร ูสกึ วา "นา จะไป
ดว ยกันได" เทา นั้น เธอยงั มคี วามคดิ ทว่ี า คุณอาจจะยังไมใ ชคนทดี่ ีทส่ี ดุ สาํ หรบั เธอ

วธิ เี พิ่มระดบั ความสนใจ: อยาพยายามรีบเรง ทาํ ใหเ ธอเปน ของคณุ คุณจะตอ งไมใ จรอ น คุณไมอยากจะใหเธอ
คดิ วา คณุ เปน AFC เลยแมแตน ดิ เดยี ว เพ่ิมความ cocky+funny เขา ไปใหมาก ๆ , Neg-hit เธออยา งสม่ําเสมอ,
พยายามอยา ทาํ อะไรทีม่ นั นา เบื่อ เชน พาเธอไปดูหนงั ทกุ ๆ เสาร คณุ ไมอยากจะใหเ ธอนน้ั สามารถเดาคณุ ออก
ไดพ ยายามเปลีย่ นแปลงกิจกรรมทีท่ าํ บา ง ใหเ ธอเดาไมอ อกวา คณุ จะทําอะไรตอไป , ถาคุณสามารถโชว social
proof ไดจะเปน การดีมากความสนใจเธอจะเพิม่ ข้ึนในทนั ที Note: nice guy สว นมากติดอยูแ ค level นี้ เพราะ
ชอบไปเอาใจผูห ญงิ มากเกนิ จําเปน จากที่เธอเริ่มสนใจกลับทาํ ใหเธอสนใจนอยลง จนกระท่ังเหลือแค 0%

หลอไมหลอ ไมเ กี่ยว อาศัยทางเปล่ียวและเรยี่ วแรง

- 16 -
20 ถึง 39% เรม่ิ สนใจ ผูห ญงิ ทค่ี ณุ ไปขอเบอรสวนใหญม กั จะเริม่ สนใจคณุ ในระดบั น้ี คือเธอเรม่ิ ท่ีจะรสู กึ วา
คณุ มีคุณสมบตั ทิ ด่ี ี ที เี่ ธอชอบในผชู าย อาจจะประทบั ใจในความกลาท่คี ุณเขา ไปขอเบอรเธอ แตยังไมไดร สู กึ วา
จะคุณจะดเี ลิศเลอ เธอจะคยุ กบั คุณเม่ือคณุ โทรไปแตจ ะยงั ไมโทรหาคณุ แนน อนถา ไมมเี รื่องจําเปนใหโ ทร
เธอยังรูสกึ วาคณุ จะตอ งแสดงใหเธอไดเ หน็ กอ นวา คณุ มอี ะไรทม่ี ากกวา นั้น โอกาสทเ่ี ธอจะตอบตกลงเวลาคณุ
ชวนเธออกเดท ถงึ แมวา จะไมมากแตก ย็ ังมโี อกาสอยู เธออาจจะปฎเิ สธคุณกอ นสกั ครงั้ สองครัง้ แลว จงึ ตกลง
ผหู ญงิ คนน้ีจะทา ทายและทดสอบคณุ อยเู สมอ ๆ เพื่อดูวาคณุ จะมีความสามารถรับมือกับมันไดด แี คไ หน เชน
ทาํ ตวั ไมส นใจคุณ เวลาออกเดทอาจจะมีส่งิ ที่ทาํ ใหเธอตองรีบกลบั เธออาจจะมเี วลาใหเพ่ือนเธอแตไ มม เี วลา
ใหค ณุ เปน ตน

วธิ ีเพมิ่ ระดบั ความสนใจ: อยา ไปทาํ ใหเธอคิดด็ดขาดวาคณุ บชู าเธอเหมอื นางฟา!!! อยา โทรไปทกุ วนั อยา
messege บอกรกั !!! ถาคณุ โทรไปแลว เธอไมสามารถคยุ ไดนาน บอกวา มีธุระตองไปทาํ ใหเธอไป อยาไปตื้อ
พยายามทจ่ี ะใหเธอคยุ ตอ คณุ ไมอ ยากท่จี ะใหเ ธอคดิ วา เธอคุมเกมอยู คณุ ตองทาํ ใหเ ธอรูวา คณุ ชอบท่ีจะไดม าคยุ
หรอื มาเท่ยี วดว ยกนั แตเ ธอกย็ งั ไมใชเบอรหน่ึงของคณุ คุณยงั สามารถที่จะไปหาสาวอน่ื ท่สี วย นา รกั กวา เธอได
ถาคณุ ไปแสดงออกวา ดน้ิ รนอยากจะเปนแฟนกับเธอแมแ ตครง้ั เดยี ว เธอจะหนคี ณุ ไปในทันท,ี คุณตอ งใหเ ธอรู
วา คณุ สามารถแบงปนความสุขใหเ ธอได เจมสบอนดค อมบิเนชน่ั และ 4C ในบทท่ี 5 กจ็ ะชว ยใหเ ธอสนใจมาก
ข้ึนไดในระดบั นึง Note: พวก nice guy มกั จะทําผิดพลาด โดยที่พอเธอเริ่มท่จี ะใหค วามสนใจเพียงเล็กนอย
พวกเคาก็เทใจใหเ ธอจนหมดสน้ิ ยอมเธอทกุ อยาง ผดิ พลาดอยา งใหญห ลวง!!!

0 ถึง 19% รสู ึกวา คณุ เรม่ิ เขามา ผูหญิงคนนีจ้ ะยังไมไดมคี วามสนใจคณุ ในดานโรแมนตกิ เลยหรอื ถามกี ็นอย
มากจนไมอาจสงั เกตเห็นได เรียกวาเธอรูส ึกไดว า คณุ เริ่มเขา มาในชีวติ แตเ ธอยงั เฉย ๆ อยู ซึ่งไมตอ งกังวลไป
มนั อาจจะเปนเพราะวา คณุ ยงั ไมมีโอกาสไดแ สดงคุณสมบัติท่ีแทจรงิ ของคณุ ใหเ ธอรู เธอก็เลยยงั ไมร สู ึกอะไร

-1 ถึง -30% เฉย ๆ คอนไปทางไมอยากยงุ ระดบั นเี้ ปน ระดับทผี่ มเรยี กวา Point of no return คอื ไมว า คุณจะทาํ
อะไรกต็ าม ความสนใจเธอกจ็ ะไมเ พ่มิ ขน้ึ อกี แลว เปน ระดบั ทค่ี วามสนใจเธอจะมีแตล ดลงไป ไมม ที างหวน
กลับมา เธอนั้นไมไดส นใจคุณเลย เธอรสู ึกไมอ ยากจะคยุ กบั คณุ ไมค อ ยอยากเจอหนาคณุ ผหู ญิงท่ีมคี วามสนใจ
ในระดบั น้ีจะไมคอ ยรับโทรศพั ทคุณ หรือถารับจะคุยไดไ มน านมีธรุ ะตลอด เวลาบังเอญิ เดนิ มาเหน็ คณุ กจ็ ะ
เล่ยี งเดินไปอกี ทาง เธอจะเจอคณุ ก็ตอ เมอื่ สถานการณม นั บีบบงั คับ เชน ทาํ งานท่ีเดยี วกนั หรือเรยี นอยูหอง
เดียวกนั สิ่งทดี่ ีทสี่ ุดทค่ี ุณจะทําได และควรจะทํากค็ อื ไปขอเบอรสาวสวยคนตอ ไปซะ ไมม ปี ระโยชนท่ีจะจีบ
เธออีกตอไปแลว

-31 ถงึ -60% หลบเล่ียง เธอจะรูสกึ ไมช อบใจในส่ิงท่คี ณุ ทาํ ถาคุณพยายามเขาไปคยุ กบั เธอ เธอจะคดิ วา คณุ เปน
คนผชู ายท่โี รคจติ ชอบตามตอ้ื เธอจะพยายามทกุ วิถที างเพอื่ จะใหเ ธอไมตองมาเจอกบั คุณ เธออยากจะใหค ณุ
หายตวั ไปจากโลกนี้

หลอไมหลอ ไมเ ก่ยี ว อาศัยทางเปลยี่ วและเรี่ยวแรง

- 17 -
-61 ถึง -100% เกลียด เลย่ี งทกุ วิถีทาง เธอเกลียดคณุ มาก เธอจะคดิ ไดแคค วามไมดีของคณุ เธอไมเคยมองเหน็
สิง่ ทด่ี ขี องคณุ เลย เธอจะไมเ คารพคุณแมแตนิดเดยี ว เธอจะแสดงออกในทกุ ๆ ทางใหค ณุ รวู าอยามายุงกับเธอ
ไปไกล ๆ อะไรทํานองน้ี

1-12 ไลความกลัวออกไปวันนี้

ต้ังแตพ วกเราเปนเด็กจนถงึ ปจจุบันเราเคยไดย นิ กันมาไมรูกรี่ อ ยครงั้ แลววา ทาํ อะไรอยาผลัดวนั
ประกันพรุง มนั ดูเหมือนเปน สง่ิ งา ย ๆ แตวา เรากไ็ มคอยจะไดทาํ ตามกนั สักเทา ไร เรายังคงทําทุกอยา งเมอ่ื เรา
อยากจะทาํ ถา ไมอยากทาํ เรากบ็ อกตัวเองวา เอาไวว นั หลงั ก็ได ลองมานงั่ คดิ ดกู นั วา ทําไมเคา ตอ งสอนเราวา
อยาผัดวนั ประกนั พรงุ ทาํ ไม ทาํ ไม ทําไม ทําไม ทาํ ไม ทําไม? เพราะชีวติ คนเรามนั ไมแนน อน!!!

และดว ยความไมแ นน อนนเ่ี องทีม่ นั ทาํ ใหผ มคิดไดถ งึ ความเปน จรงิ ของชีวิต ที่พวกเรามักจะมองขา ม
ไปเปนสัจธรรมของชีวิต เราทกุ คนไมไดเปน อมตะ สกั วนั นึงเราทกุ คนก็ตองตาย ทกุ คน!!!

พวกเราหลาย ๆ คนกย็ งั อยูในชวงทเี่ ปนวยั รุนอยู
บางคนอาจจะอายุ 19 บางคนอาจจะ 20 21 เคย
รสู ึกเหมอื นผมมยั้ ครับวาชว งเวลาเหลานจี้ ะอยูกบั
เราตลอดไป ไมมที ี่ส้ินสดุ เคยรูส ึกกันมยั้ ครบั ?
แตเ ชอื่ ผมเถอะวาชว งเวลาเหลานม้ี ันจะจากพวกเรา
ไปสักวันนงึ และมนั กจ็ ะไมห วนคนื มาอกี
เชื่อผมเถอะ!!! อกี ไมน านหรอก คุณและผมก็จะ
แกต วั ลงไปและกจ็ ะไมส ามารถทําอะไรไดอยา งที่
ตอ งการเหมอื นชวงทเี่ ปน วยั รนุ น้อี กี เวลาที่คณุ อายุ
40 คุณอาจจะยังมีเวลาหลงเหลอื อยใู นชวี ติ แตมันก็
ไมเ หมือนเดมิ อกี แลว บางสงิ่ มันเปลย่ี นไป

คุณรูแลว วา ชวงเวลาวยั รนุ ไมอ าจหวนคืนกลับมาอีก คณุ รมู ย้ั ครบั้ วา ทางเดนิ ชวี ติ ของพวกเรามกั จะขึ้นอยกู บั
ชวงเวลาท่เี ราเปนวยั รนุ นแ่ี หละ เราจะเดนิ ไปทางไหน จะดีหรือไมมันขนึ้ อยกู ับชว งเวลาน้ี สิ่งทค่ี ุณทําวนั นจ้ี ะ
เปนตัวกําหนดอนาคตของคุณ การตดั สนิ ใจในสง่ิ ตาง ๆ ของคุณในวันนี้มันจะตามไปหลอกหลอนคุณในวนั
ขา งหนา ทําใหคณุ รูสกึ เสียใจในสง่ิ ท่คี ุณไมไ ดท าํ หรอื ไมกม็ นั จะทําใหคุณรูส ึกภาคภมู ใิ จเพราะคณุ ไดทําในส่ิง
ที่สมควรจะทาํ คณุ ไดท ําในสิง่ ที่เหมาะสม

หลอ ไมหลอ ไมเ กีย่ ว อาศัยทางเปล่ยี วและเร่ียวแรง

- 18 -
คุณลองถามตัวเองดสู ิวา ถา เกดิ คุณตอ งตายไปในตอนนี้ ในวนิ าทีนี้ คณุ ยังตอ งเสยี ใจอะไรอกี หรือไม?
คณุ ยงั มีส่ิงทต่ี ดิ คา งอะไรในชวี ติ นห้ี รือไม? คุณไดท ําในสิง่ ทค่ี ณุ สมควรทาํ หรือเปลา? คุณมคี วามสขุ กับชวี ติ ท่ี
ผานมาหรอื เปลา? ลองจนิ ตนาการกันดูเลยดกี วา ใหคุณคิดจรงิ ๆ เลยวา มไี อบ า ทีไ่ หนไมร อู ยดู ี ๆ มนั เอาปน
มาจอหัวคณุ ในตอนนี้ วนิ าทนี ้ี แลวมันกถ็ ามคุณวา "กอ นตาย ขอถามสกั คําวา แกมีความสุขกบั ขวี ิตแกหรือ
เปลา ? แกมีความสขุ กับสิง่ ที่แกทาํ มยั้ ?" คณุ จะตอบวา อะไรครบั ใช หรือ ไมใ ช
พวกเราอาจจะตายเมื่อไหรกไ็ ด ไมไมใี ครรู พรุงน้ีเราอาจจะถกู รถชนตอนทเี่ ราเดนิ ขามถนน หรอื เรา
อาจจะเกดิ ปว ยเปนโรครายแรงกระทนั หนั ก็ได พวกเราไมส ามารถควบคมุ ความตายได มันจะมาเมอื่ ไหร เวลา
ไหน ทไ่ี หน เราควบคมุ ไมไ ด เราอาจจะเปน คนทอี่ ายยุ นื ถึง 90 ป แตเราก็อาจจะโชครา ยเหมอื นกับอกี หลาย ๆ
คน ทต่ี ายต้ังแตอายยุ งั นอ ย ชวี ติ มันไมแ นน อน
ผมมีเพ่อื นรนุ พี่อยคู นนึง แกอายุจะ 40 แลว ผมนบั ถอื แกมากเพราะแกคอยใหค าํ ปรกึ ษากบั ผมใน
หลาย ๆ เร่อื ง รวมถึงเร่ืองผูห ญงิ ดวย แกเคยเลาประวตั ชิ ีวิตใหผมฟง วา เมอื่ ตอนชว งแกยังวยั รุน นน้ั แกเปน คน
ท่ขี อี้ ายมาก ๆ เปน คนทไี่ มก ลา ทจ่ี ะเขาไปจบี สาว ๆ เลย ถึงแมวา แกจะมเี พ่ือนทเ่ี ปนผหู ญงิ อยบู างแตก็ไมเคยจบี
ใครสกั คน เวลาท่แี กไปเจอสาว ๆ ตามทตี่ าง ๆ แกไมกลา แมแ ตท ่จี ะสบตา หรอื ถา รวบรวมความกลา มองเธอ
ได เวลาเธอหนั มาแกกต็ อ งหลบตาพวกเธอทกุ คร้งั ไป แกบอกผมวาตลอดชวี ติ วยั รนุ ของแก แกเจอสาวสวย
ตลอดเวลา แตก ไ็ มเ คยมีความกลาเขาไปคุยกบั สาว ๆ เหลา นัน้ เลยสักครัง้ ไมเคยกลา เลยแมแ ตครง้ั เดยี ว แก
พลาดโอกาสทองมาโดยตลอด!!! แกคดิ วาแกคงไมสามารถจีบพวกเธอได แกคิดอยูเสมอวาสถาณการณม ันไม
เปน ใจในการจบี สาว และแกก็เรียนจบมาทาํ งาน แกเปนคนมีรายไดด ี มรี ถ มบี า น เปน คนทีป่ ระสบความสาํ เร็จ
และกอเพงิ่ แตง งานไปไดไ มก ่ีป แกบอกผมวา ถึงแมแ กจะรูสกึ วาแกมคี วามสขุ กบั ชวี ืตท่เี ปนอยูตอนนี้ แตแ กก็
เสยี ดายทใี่ ชช วี ิตไมคุม แกปลอ ยใหชวี ิตวัยรุนแกผา นไปอยางปลา วเปลยี่ ว เดยี วดาย แกไมเ คยมแี ฟนเลยในชวง
วยั รุน แกบอกวาถา เอาเวลาชว งน้นั กลบั มาไดก ็คงดี และกบ็ อกผมวา อยา ทาํ เหมือนทแ่ี กเคยทาํ ใชชวี ติ ใหคมุ
อยากทําอะไรก็ทํา ตราบใดท่ีมันไมไดท ําใหคนอนื่ เดอื ดรอน ไมอยา งนั้นจะตอ งมาน่ังเสียใจในสง่ิ ที่ไมไดทาํ

หลอไมหลอ ไมเ ก่ียว อาศัยทางเปล่ียวและเร่ียวแรง

- 19 -
ผมจะเลาอีกเรอื งนงึ ใหคณุ ฟง ผมมีเพอื่ นอยูคนนงึ เปน AFC มันชอบมาถามผมเสมอ ๆ ทําไมมสี าว ๆ
มาชอบผมเยอะ ถามวามันควรจะทาํ ยังไงในการจีบสาว ผมกบ็ อกมันไป แตร อู ะไรมยั้ ครับ มนั ไมเคยเอาไป
ปฎบิ ตั เิ ลย เวลามันไปเท่ียวกบั ผม มนั เจอสาวทชี่ อบ มันกย็ ืนนิ่งอยูอ ยางน้ันแหละ มนั หวังทจ่ี ะใหผหู ญิงมา
สนใจมันกอ นมันถึงจะกลา เขา ไปคยุ และนนั่ กอเปน ส่งิ ทไี่ มเ คยเกดิ ขนึ้ เลย หลงั จากน้นั มนั กช็ อบที่จะมาบน ให
ผมฟงวา ทาํ ไมมนั จีบสาวไมได ทําไมมนั ไมม ีแฟนซะที มนั ชอบคิดวา มนั ไมหลอ พอ มันคงเปน โรคไมถ ูกกบั
ผหู ญิงมงั้ ผมบอกกบั มันไปวา "เฮย มงึ รูม้ัย ปญ หาจรงิ ๆ มันไมไดอ ยทู ่มี งึ หลอ หรอื ไมห ลอ หรอกวะ "
"จรงิ เหรอวะ แตก วู า มนั นา จะใชน ะ" มนั ชอบตอบอยางน้ี "แลวมงึ เหน็ วา กเู ปน เจ มณฑลหรือไง มึงเหน็ วา กู
หลอ นกั หนาเหรอไงวะ" "มงึ ก็ธรรมดาวะ แตม ึงจบี สาวเกงนี่ มงึ ถกู กบั ผูหญงิ กมู นั เปนโรคไมถ ูกกับผูห ญิง"
"ไอโ รคถกู กบั ผหู ญงิ หรือเปลา นน่ั ก็ไมเกยี่ วเลย" ผมบอก "แลวอาไรวะ "
"ท่มี ึงจีบสาวไมติด ท่มี ึงไมม แี ฟนเพราะวา มงึ ไมเ ขา ไปคยุ กับผหู ญิง!!!!!
มงึ เอาแตมอง มอง มอง แลว ก็มอง มงึ กลัวเคาจะปฎิเสธมงึ
มึงเลยหวังทจ่ี ะใหเ คา เขา มาคุยกับมงึ กอน กูจาบอกอาไรให
การท่ีผูหญงิ มาคุยจบี ผชู ายกอ นมันเหมือนกบั ดาวหางฮลั เลย
มันจะมาประมาณ 75 ปค รั้ง!!!!" จะรอม้ัยละ
ใช การถกู ปฎิเสธ มนั สามารถทําใหเ ราเจ็บปวดได มันทําใหเรามองตวั เองวาดอยคา ไมม คี วามหมาย
มันแยค รับ มนั ทําใหเราสงสัยในตวั เราเอง และมันจะเจ็บมากที่สุดในครงั้ แรกทีค่ ณุ ถกู ปฎเิ สธ คุณอาจจะ
เจ็บปวดมากถงึ ข้ันรองไหอ อกมา กินไมไ ดน อนไมห ลับ แตรมู ้ยั ครับ คร้ังตอ ๆ ไปมนั จะเจ็บนอ ยลง นอยลง
นอยลง นอยลง จนกระท่ังวนั นงึ คุณจะรสู กึ เหมือนทผี่ มรสู กึ เลยวา "กไู มจ าํ เปนตองเจ็บนห่ี วา"

1-13 ความเขาใจผิดในการจบี สาว

ความเขาใจผดิ ขอ ท่ี 1 : คุณตอ งเปน คนรวย คนดัง หรอื หนา ตาดีเทานนั้ ถงึ จะจีบสาวสวยตดิ โอวววววว ผชู าย
แทบทกุ คนตอ งเคยคิดแบบนอ้ี ยางนอยสกั คร้งั นึงในชวี ิตอยา งแนน อน ผมกเ็ คยคดิ แบบนีแ้ ละผมกร็ วู า คุณก็เคย
คดิ เหมอื นกนั ผูชาย AFC ท้งั หลายแหล ไมเคยทีจ่ ะสามารถเปลย่ี นแปลงความคดิ อันนไี้ ด พวกเคาชอบคดิ วา
พวกเคา ไมม ีความสามารถในการจีบสาว ผชู าย AFC อาจจะมีความกลา ลองจีบสาวสวยดสู กั ครงั้ สองครงั้
แตแ ลวก็โดนพวกเธอปฎิเสธ พวกเคา หนั ไปมองรอบขา งเหน็ พวกผชู ายท่ีหนา ตาหลอ ๆ หนา ตาดีเดินควงสาว
สวยทเ่ี คาตอ งการ หนั ไปอกี ทางเหน็ ผชู ายขบั รถ Benz โดยมสี าวสวยนงั่ อยขู าง ๆ "โลกนมี้ ันชางไมยตุ ธิ รรม
จริง ๆ " AFC คดิ พวกเคา รสู ึกทอ แท หวั ใจแตกสลาย เมอ่ื เหน็ สาว ขาว สวย หมวย อม๋ึ เดนิ ผานมา AFC ก็จะ
เอาความเขาใจผดิ อันนีม้ าเปน ขอ อา งในการท่ีจะไมเดนิ เขา ไปจีบเธอ ปลอยใหโ อกาสนั้นมนั หลุดลอยไป
หลงั จากนน้ั กจ็ ะมาน่งั โทษสังคม โทษผหู ญิง โทษคนอ่ืน ๆ โดยไมเ คยคิดที่จะหนั มาแกไขขอ บกพรองของ
ตวั เองแมแ ตส กั ครง้ั เดียว

หลอไมห ลอ ไมเ ก่ียว อาศัยทางเปลี่ยวและเรี่ยวแรง

- 20 -
ใช การท่ีเราเปน คนที่มีเงนิ เปน ลาน ๆ หรือการท่ีเราเปนคนที่ดงั เหมือนดารานกั รอง จะทาํ ใหม สี าวสวยเขา มา
ใหเลือกอยา งมากมาย มนั ถกู ตอ งและมนั คอื ความเปนจรงิ แตว าคนธรรมดา ๆ ทั่วไปก็มสี ิทธ์ทิ จ่ี ะควงสาวสวย
เหมือนกนั ถาเขา ใจธรรมชาตขิ องการจีบสาว "ผูห ญงิ ชอบผูช ายเขมแขง็ ทีเ่ ปนแมนอยา งแทจ ริงและมีความ
ออนโยนซอ นอยูในเวลาเดยี วกัน" และสงิ่ นค้ี ณุ กท็ าํ ไดโ ดยไมจ ําเปน ตอ งหลอ รวยหรอื เปนคนดงั การฝก การ
จบี สาวมนั กเ็ หมือนกบั การทีเ่ ราฝก ทกั ษะอนื่ ๆ ทั่วไป เชน ฝกเลน ฟุตบอล ถาอยากจะเกงคณุ กค็ วรจะมที ้ัง
พรสวรรคและความพยายาม แตถา ไมม พี รสวรรค ขอใหคุณมคี วามพยายามทจ่ี ะเรยี นรูมาก ๆ คณุ กส็ ามารถเปน
นกั ฟุตบอลอาชพี ได นกั ฟตุ บอลอาชพี หลายคนไมไ ดเกง เพราะมาจากพรสวรรค แตมาจากความพยายามครบั
จบี สาวกเ็ หมอื นกันถา คณุ ไมร วย หลอ หรือ ดงั (ไมมีพรสวรรค) คณุ กต็ อ งใชค วามพยายาม เรียนรธู รรมชาตขิ อง
ผูห ญงิ และคณุ ก็จะสามารถเกง เทากับหรืออาจจะเกง กวา คนทีม่ พี รสวรรคด วยซา้ํ เหมอื นท่คี นชอบพดู กันวา
อัจฉริยะมาจากพรสวรรค 10% นอกนนั้ อกี 90% มาจากความพยายาม

คณุ สมบตั ทิ คี่ ณุ ตองมใี นการเลนเกมจีบสาวสวยนม้ี อี ยแู ค 3 อยาง
1.คณุ เกดิ เปน ผชู าย
2.ความพยายาม
3.ความเขา ใจธรรมชาติของผหู ญิง

ความเขา ใจผดิ ขอท่ี 2 : ผูหญงิ สวยมักมแี ฟนกนั หมดแลว ไมม ตี วั เลอื กมากนักหรอก มาอกี แลว ววว ขอ อา งสดุ
ฮติ อันดบั 2 ที่ AFC ชอบใชอางวา เปน สาเหตุที่ทําใหเ คา ไมสามารถจบี สาวสวยได "พวกสาวสวยมแี ฟนกนั
หมดแลว น่ี จะใหท าํ ยังไง" ไมน า แปลกใจเลยที่ AFC จีบสาวสวยไมต ิด กอ เพราะวายอมแพตัง้ แตย งั ไมไดเ รมิ่
นีเ่ อง ขออางขอนีเ้ ปน ขออา งท่ไี รเ หตุผลโดยสน้ิ เชงิ

คุณลองมองไปรอบ ๆ ตวั คุณ สมัยนี้สิ ผูหญิงสวย ๆ นารัก ๆ หุน ดี ๆ เดนิ กนั ใหเตม็ บา นเต็มเมอื งไป
หมด ลองเดนิ ไปตามหางหรอื siam square แลว ลองนับดสู ิครบั เปน รอย เปน พนั เปน หม่ืน เปน แสน แมว า บาง
คนจะสวยดว ยแพทยก ็ตามที 555 แตย งั ไงก็ตามคณุ จะเหน็ ไดว า ผหู ญงิ สมยั น้สี วยขน้ึ กวา เดมิ มาก และก็มมี าก
เกินกวา ทค่ี ดิ เอาไวดว ย เยอะจรงิ ๆ เวลาเดนิ ออกไปนอกบานตามทตี่ าง ๆ ขอแคค ณุ เปด หเู ปด ตาเอาไวบ า ง
เทา นนั้ คณุ กจ็ ะพบสาวที่ถกู ใจ ที่คณุ ชอบไดไ มย าก

เอาละ ผมมีขา วดีและขา วรายจะบอก ขาวดกี ็คอื มผี ูหญงิ สวยอกี มากมายท่กี ําลังมองหาผูช ายสักคนนงึ
ในทกุ ๆ วนั ผชู ายอยา งคณุ นน่ั แหละ คนทเี่ ขา ใจธรรมชาตพิ วกเธอ คนทนี่ าํ ความสขุ ความต่นื เตน มาใหได
ขา วรายก็คอื คณุ ตองเปนคนออกไปพบพวกเธอ ไมใ ชร อใหเธอมาหา

ความเขาใจผดิ ขอที่ 3 : แสดงออกวาคุณรกั เธอ ทาํ ดีกับเธอมาก ๆ จริงใจกับเธอท่สี ุด แลวเธอจะหนั มาชอบเอง
ขอน้กี เ็ ปน ความเขาใจผิดอยา งใหญห ลวงอกี ขอ นึง ผมเหน็ ผูช ายทาํ ผิดพลาดในขอนต้ี ลอดเวลา!!! ครบั ผมรวู า
มนั สมเหตุสมผล ทีเ่ ราชอบใครแลวเราก็ควรจะทาํ ดกี บั เธอใหม าก ๆ และเม่อื เราทาํ ดกี บั เธอมาก ๆ เธอกจ็ ะหนั
มาชอบเรา มนั เหมอื นวานาจะเปนแบบนน้ั มันดเู หมือนวา นา จะถูกตองเพราะมันเปน เหตุเปน ผลกันใชม ้ัย?

หลอไมหลอ ไมเ ก่ียว อาศัยทางเปลี่ยวและเรี่ยวแรง

- 21 -
ผิดถนัดเลยครบั ผูชายทคี่ ิดวา ตองเปน nice guy เขาใจเกมการจีบสาวสวยผิดอยา งสิ้นเชิง!!! วธิ จี ีบหญิงแบบ
nice guy แบบน้จี ะไดผลถาคณุ ไปจีบผูหญงิ ท่ไี มคอยสวยและไมคอ ยจะมีคนเขามาจีบ พวกเธอจะดใี จแนน นอน
เพราะทงั้ ชีวติ แทบจะไมเคยเจอคนมาจีบและคอยเอาใจ มันเปนความแปลกใหมของพวกเธอ แตถาเปน ผูห ญงิ ท่ี
สวยมาก ๆ มผี ูชายเขามาจีบเตม็ ไปหมด คณุ คดิ วามันจะไดผลหรอื ครับ? ตอบได 3 อยางคอื ไม ไม และกไ็ ม
ผหู ญงิ สวยตองการมากกวาแคม าคอยเอาใจ ทําดดี ว ย เพราะผชู าย 80% ท่มี าจีบเธอ รบั รองไดวา จะตองเขามา
จีบแบบ nice guy ซง่ึ ผูชายกลุม นีก้ จ็ ะถกู เธอตดั ออกไปในทนั ทโี ดยทเี่ ธอไมตอ งคิดเลย คราวน้ีมนั ก็จะเหลอื อกี
ประมาณ 20 % ที่แตกตา งกวา พวก nice guy ที่เธอตดั ออก คนท่สี ามารถทา ทายเธอ และดงึ ดดู ความสนใจเธอได
หลักของการจบี สาวจริง ๆ กค็ ือ ผูหญิงตอ งการโดนจีบโดยคนท่จี ีบเปน คนท่นี าตนื่ เตน สนกุ สนาน เขม แข็ง โร
แมนตกิ ไมใชห วงั พึง่ แควา ความดีอยา งเดยี วกส็ ามารถเอาชนะใจเธอได ผชู ายทที่ าํ ตัว nice guy กบั เธอ เธอมี
มากเกินพอดแี ลว เธอเบ่ือ ใหใ นส่งิ ท่ีเธอขาดไมด กี วาเหรอครับ? ความเขาใจผดิ ขอ ที่ 4 : ผูห ญงิ ไมชอบคนดี
ชอบคนเลว AFC และ nice guy เปด ตามองไปรอบ ๆ ตัว เห็นพวกเพื่อน ๆ ที่เปน jerk ตางมแี ฟนเปน สาวสวย
กนั หมด พวกเคา ก็เริ่มงง สับสนกับชวี ติ "ตกลงผหู ญงิ สวยไมชอบคนดี คนจรงิ ใจแตชอบคนเลวใชม้ัยเนย่ี ?"
nice guy สรปุ เอาเอง
"ไมใช ๆ ผหู ญงิ ไมช อบคนเลว" ผมบอก "อา ว คุณเวบมาสเตอรกค็ ุณบอกผมเองวาเวลาจีบสาวสวยหามไปทาํ
ดกี บั เธอ พวกเธอไมช อบ อยางน้ีกแ็ สดงวา ผหู ญงิ ชอบคนเลวอะดิ แสดงวา ผมตอ งเปน jerk ใหมากทส่ี ดุ ใชม ย้ั ?"
การทต่ี ้ังใจจะเปน jerk แบบสดุ ๆ กผ็ ิดเหมอื นกัน สาวสวยไมไ ดชอบ jerk เพราะวา jerk เลว เขาใจมยั้ ครับ?
สาวสวยชอบ jerk เพราะวา jerk มลี กั ษณะเปนผชู าย เปน แมน และในทางตรงกันขา ม สาวสวยไมช อบ nice
guy ไมใ ชเพราะวาทําดเี กนิ ไป ไมใชเ พราะจริงใจเกินไป สาวสวยไมชอบ nice guy เพราะ nice guy ไมเปน
ผูชาย ออ นแอ ผหู ญิงยงั ชอบคนดี ความดไี มไ ดเปน ปญ หาแตอยางใด เพยี งแตว าความดีตองมาทหี ลังความเปน
ชายเทา นนั้ !!! คณุ สามารถใหด อกไมเ ธอได หลังจากทคี่ ณุ แสดงออกใหเ ธอเหน็ แลว วาคุณเปน คนเขมแข็ง
ม่นั ใจ คณุ สามารถพูดจาหวาน ๆ ภาษาดอกไมก ับเธอได หลังจากทค่ี ณุ แสดงออกใหเธอเหน็ แลว วา คุณเปน
ผนู ํา คุณสามารถเอาอกเอาใจเธอได หลงั จากท่คี ณุ แสดงใหเ ธอเหน็ แลว วาคณุ มจี ุดยนื ของตัวเอง พูดงา ย ๆ ก็
คอื คุณทาํ ตัวออ นโยนได หลงั จากทีค่ ุณมีความเปน ชายอยใู นตวั คณุ แลว เทา นน้ั !!! ถาความดมี าเปน อันดบั แรก
เธอจะจดั คณุ อยใู นกลุม nice guy อยา งไมต อ งสงสัย แตถ าความเปน ชายมากอ นละก็ ความดกี จ็ ะเปน อาวุธเสรมิ
ทดี่ ขี องเรา

หลอไมหลอ ไมเกี่ยว อาศัยทางเปลี่ยวและเรี่ยวแรง

- 22 -
ความเขา ใจผดิ ขอ ที่ 5 : ผูหญิงรูว า พวกเธอตองการอะไร ถามเธอสวิ า เธอตองการอะไร เคยสงั เกตมย้ั ครบั วา
ผหู ญิงมกั จะชอบบอกวาชอบผชู ายแบบนงึ แตส ดุ ทา ยกไ็ ปลงเอยกบั ผชู ายอกี แบบนงึ ตวั อยา งเชน ผหู ญิงมักจะ
บอกวาชอบคนดี คนทนี่ า รกั จรงิ ใจ แตว าแฟนตวั จรงิ ของเธอคือไอห นมุ ท่กี ินเหลาและเที่ยวทกุ วนั แถมเจา ชู
อีกตางหาก

มีเพื่อนของแฟนผมคนนงึ เธอบอกวา ชอบผูชายท่โี รแมนตกิ อบอนุ แตว าแฟนของเธอนะ เปน jerk
แบบสดุ ๆ แฟนเธอไมเ คยใหของขวญั หรือดอกไมกบั เธอแมแตค รัง้ เดียว แถมยงั ชอบใชก ําลงั ทาํ ราย ตบตีเธอ
อกี ดวย ทําไมเธอพดู วา ชอบผชู ายอยา งนงึ แตวา ไปคบกบั ผูชายอกี แบบนงึ รูมย้ั ครบั ? ก็เพราะวาเวลาท่ีเราถามวา
พวกเธอตองการอะไร พวกเธอจะบอกลกั ษณะของผูชายที่แฟนหรอื วา แฟนเกาของเธอใหไมไ ด

มีเพื่อนผหู ญงิ ของผมอกี คนนึง แฟนเกา ของเธอเปนคนทไี่ มมีความรบั ผิดชอบเลย เธอแทบจะตอ งทํา
ทกุ อยางให ทง้ั รดี ผา ซ้อื กับขา วใหก นิ แมก ระท่ังเวลาลงทะเบยี นเรียน ยงั ตอ งใหเ ธอเปน คนลงให หลังจากที่
เธอเลิกกบั ไอห มอนี่แลว ผมกถ็ ามเธอวา เธอตอ งการผชู ายแบบไหน เธอตอบวา "ตอ งการคนทีพ่ ง่ึ พาตวั เองได มี
ความรับผิดชอบ เปน ผใู หญแ ละชวยเหลือเราได" เวลาถามผหู ญิงวา ตองการผชู ายแบบไหน ใหส นั นษิ ฐานไว
กอ นไดเ ลยวา คาํ ตอบของเธอเปน สงิ่ ที่ไมม ีในตวั แฟนหรอื แฟนเกา เธอ ถา แฟนเธอเปน jerk แนน อนวา เวลา
ถามเธอ เธอกจ็ ะตอบวา ตอ งการคนทท่ี ําดกี บั เธอ เพราะน่นั มันจะเตมิ เตม็ ทาํ ใหแ ฟนเธอ perfect ถามวาคาํ ตอบ
ทไ่ี ดไ มใชส งิ่ ทีเ่ ธอชอบอยางน้นั หรอื ? เปลาครับเธอชอบครบั แตคาํ ตอบทีเ่ ธอใหม าจะเปนแคส วนเสริมทีจ่ ะทํา
ใหแฟนของเธอ perfect เทา นัน้ ไมใชส ิ่งที่เธอชอบอนั ดบั แรก ผูชายสว นมากนกึ วา คาํ ตอบทเ่ี ธอตอบมาเปนสง่ิ
แรกทเ่ี ธอชอบจรงิ ๆ ซ่งึ มันไมใ ช การไปถามผหู ญิงวา ชอบผูช ายแบบไหน กเ็ หมือนกับให จอรจ บชุ ไปถาม
ซดั ดมั วา "ซดั ดมั บอกมานะ วาโรงงานผลิตอาวุธเคมีอยทู ีไ่ หน?" คาํ ตอบทีไ่ ดจะบดิ เบอื นไมม ากกน็ อ ย 555

หลอไมหลอ ไมเ ก่ยี ว อาศัยทางเปล่ยี วและเรย่ี วแรง

- 23 -

บทที่ 2: Nice guy กับ Jerk

2-1 Jerks vs. nice guys

เคยสงสยั กันบา งมยั้ ครับวา ทาํ ไม jerk จึงดูเหมือนวา จะเปน ที่ถูกใจของสาว ๆ มากกวา nice guy
เคยคิดมั้ยครบั วา มนั แปลก ๆ ทาํ ไมผชู ายทเี่ อาอกเอาใจเธออยาง nice guy ถึงไมไ ดอะไร ในขณะทีพ่ วก jerk
เดนิ ควงสาวสวย ๆ เต็มไปหมด

จริง ๆ แลว ผูหญิงตองการผชู ายแบบไหนกนั แน
พวกเธอตองการคนทมี่ คี วามมัน่ ใจอยา งสูงอยา งน้นั หรือ
พวกเธอตอ งการคนทีก่ ลาท่ีจะแสดงออกอยา งน้นั หรือ พวก
เธอชอบคนทด่ี เู หมือนจะอนั ตรายอยา งนนั้ หรือ ก็ถูกครบั แต
แคเพยี งบางสว นเทา นน้ั สังเกตมัย้ ครบั วา คนท่พี วกเธอชอบ
นั้น จะมีอะไรเหมือนกนั อยอู ยา งนงึ คอื เปน คนทส่ี ามารถ
กระตนุ อารมณเธอได ทําใหเ ธอตน่ื เตน ทาํ ใหเ ธอรูสกึ อะไร
บางอยางได

นี่เปนส่ิงทท่ี ําให nice guy โดนตดั ออกไป nice guy
ไมส ามารถกระตนุ อารมณความรูสึกเธอได nice guy ไมใช
คนทพ่ี ูดไดอยา งลืน่ ไหล nice guy ไมไ ดแ สดงใหเ ห็นวา เคา
มีความสขุ อยา งเหลือเฟอทจี่ ะแบงปนใหผหู ญิง nice guy
ไมใชค นทส่ี ามารถนาํ เธอไปพบกบั ความตืน่ เตน ได ตรง
กันขา ม jerk สามารถกระตุนอารมณพ วกเธอไดอ ยา งเหลือเฟอ พวกเคา ทําใหหญงิ ตน่ื เตนไดต ลอดเวลา พวก
เธอสมั ผัสทุกอารมณความรสู ึกเมื่ออยูกบั jerk สขุ สนกุ เสียใจ เศรา ตื่นเตน หวาดกลัว ผูหญิงชอบที่จะถกู
กระตนุ ความรสู กึ ทําไมผหู ญงิ ถึงชอบแบบนีเ้ หรอครบั ก็เพราะวา มันเปน สิ่งทธี่ รรมชาตไิ ดกําหนดมาแลว

นน่ั เอง และบางคร้งั เรากไ็ มต องการเหตผุ ลวา
ทาํ ไมธรรมชาติถึงสรา งมาแบบน้ัน มนั แคเ ปน ส่งิ ท่ี
เกิดขึ้นเทานน้ั เอง และ nice guy ก็ตองยอมจาํ นน
ตอกฎธรรมชาติ แตน าเสยี ดายที่วา การทผ่ี ูหญิง
เลือกที่จะชอบ jerk มากกวา nice guy นั้น มันทาํ
ใหผูชายมากมายได เปลย่ี นแปลงตัวเองไป เปน
jerk ตามแบบท่ีพวก เธอตองการ เพ่อื ท่จี ะมาเอา
เปรยี บพวกเธอ ในทางกลบั กัน ถา พวกเธอเลือกท่ี
จะชอบ nice guy ต้ังแตแ รก ผูช ายท้ังโลกคงเปน nice guy กนั หมดแลว

หลอ ไมหลอ ไมเก่ียว อาศัยทางเปลี่ยวและเร่ียวแรง

- 24 -

2-2 Nice jerk: ทําใหเธอเซอรไพรส!

คุณเคยเขาไปอา นตามเวปบอรดหรอื อานตามโพลความคดิ เหน็ ตา ง ๆ มัย้ ครับ ท่เี คาชอบถามผหู ญิงกนั
จงั วา
"ผหู ญงิ ชอบผูชายแบบไหน" แลว มันกจ็ ะมคี าํ ตอบประมาณวา "ชอบผชู ายทเี่ ปน คนนารกั คะ" "ชอบที่เอาใจ
ใสเรา เปน หว งเปนใยคะ " "ชอบคนท่ไี มเจา ชคู ะ รกั เราคนเดียว" "ชอบคนที่เอาใจเกง ๆ คะ นิสยั ดี ๆ " และอีก
รอยแปดพนั เกา รูสกึ เหมือนผมมย้ั วา มันแปลวา nice guy กค่ี รัง้ ท่เี ราไดยินแบบน้ีเนยี่ ผูห ญิงนัน้ บอกเราอยู
ตลอดเวลาวาชอบ nice guy มากกวา jerk แลวพวกผชู ายอยางเรา ๆ ควรจะเชอื่ ดีมยั้ ครับ ผมวา คณุ คงรูคําตอบ
อยแู ลว ยงั มีอกี ผมกเ็ คยไดยนิ มาอีกวาผหู ญิงชอบผูช ายท่เี ปนแบดบอย แตเวลาอยูก บั เธอแลว กลายเปน nice guy
โอเค ๆ เขาใจ ๆ มนั ทําใหเ ธอรูส ึกวามคี า

แตรูมัย้ ครบั วาจากประสบการณท่ีผานมา ผมไดข อสรปุ อะไรบางอยาง ---ผหู ญิงชอบคนทที่ ําตวั nice
guy กับทกุ คนยกเวนเธอ!

คุณทําตัวดกี บั ทกุ คนรอบ ๆ ขา งตัวคุณและรอบ ๆ ขา งเธอ คณุ
ชว ยเหลอื พวกเคา อยางเทาทจี่ ะทําได (แตอ ยาใหมนั มากเกนิ ไป ไมงนั้
คุณจะไมไดรบั การเคารพ) คณุ ยิ้มแยม แจม ใสกบั พวกเคา เหลา น้ัน คณุ คอื
nice guy แบบพอดี ๆ ไมมากไมนอยเกนิ ไปในสายตาพวกเคา แตก ับ
เธอคุณทาํ ตัวเฉย ๆ คุณ neg-hit เธอ คณุ ตลกและใช cocky+funny กับเธอ
คณุ ดเู หมอื นวา ไมใ สใ จกับอารมณของเธอ คุณทาํ เหมือนวาเธอไมไ ดม คี า
อะไรเทาไหร คณุ ไมเคยตามใจเธอ เธอเลยคิดวาคณุ เปน jerk อยมู าวนั นงึ
เธอเริ่มสงั เกตไดวา ทกุ คนรอบ ๆ ขางเอาแตพ ดู กันวา คณุ เปน nice guy
แมก ระทง่ั คนท่ีคณุ รจู ักกย็ งั มาขอบคณุ คุณ ในสง่ิ ทีค่ ุณเคยทําให เธอเร่ิม
สับสน งง ๆ และมันจะมีผลดกี บั เราหลายอยา ง เธอจะสบั สนและไม
เขาใจวา คุณเปน คนยังไงกันแน เพือ่ น ๆ เธอบอกวาคุณเปน nice guy แตส มองเธอบอกคุณเปน jerk เธอไม
มนั่ ใจ เธอจะสงสยั และตอ งการรูคาํ ตอบ ตอมามนั จะทําใหเ ธอคดิ ถงึ คุณมากขน้ึ ผิดกับพวก nice guy ท่ีเขามา
จบี เธอ พวก nice guy เหลา น้ัน เธอสามารถรูไดท ันทวี า เปน คนยังไง แตก บั คณุ เธอไมส ามารถรไู ดเลย คณุ เปน
คนท่ลี ึกลับ เธอไมส ามารถเดาคณุ ออกได ทา ยสดุ คณุ ไดเอาลักษณะของ jerk และ nice guy มารวมกนั ซึง่ เปน
ลกั ษณะทีด่ ีท่ี dj ทกุ คนตอ งมี พยายามทําดกี ับทกุ คนไว แตอยา ไปทําดกี บั เธอมาก คณุ ตอ งแสดงออกวา คุณเปน
jerk พอสมควร เวลาคุณอยกู บั เธอ แลวในทส่ี ดุ ทกุ คนก็จะทาํ ใหเ ธอรูวา จริง ๆ แลวคุณไมใช jerk แตค ุณเปน
nice jerk ตางหาก เปน คนทตี่ รงกลางระหวา ง nice guy กับ jerk เธอจะไมคิดวา คุณเปน nice guy เลยทเี ดียว
เพราะวา คณุ ไมไดท าํ ตวั nice guy กับเธอ เธอไมคาดผันวา คณุ จะมอี กี ดา นนึงซ่ึงมนั ทาํ ใหคนอนื่ มคี วามสุข เธอ
แปลกใจและประทบั ใจวา คนท่เี ธอคดิ วา เปนแบดบอยอยา งมากนน้ั จรงิ ๆ แลว เปน คนทีเ่ ยย่ี มคนนึงเลยทเี ดยี ว
เปน nice jerk เธอจะเซอรไพรส! !!

หลอ ไมหลอ ไมเก่ียว อาศัยทางเปลีย่ วและเร่ยี วแรง

- 25 -

2-3 โลกทั้งโลกอยากใหคณุ เปน afc

ทุก ๆ ครัง้ ทผ่ี มขบั รถไปที่ไหนกต็ ามนะครับ ผมกม็ กั จะเปดเพลงฟง เสมอ ฟง เทปทีซ่ ื้อมาม่งั ฟงจาก
วิทยุมั่ง ซึง่ มนั ก็ผอ นคลายไดด ี วนั กอ นเปด ไปคลนื่ นึง ไดย ินเพลงอะไรไมรูเพลงนึง กาํ ลงั ดังมาก "พดู ไมคอย
เกงแตรักหมดใจ ถารูว า ชอบอะไรจะหาใหเ ธอ พูดไมคอยเกงแตช้ันรกั เธออออ อยาปลอ ยใหเ พอ ใหร กั เธอขา ง
เดยี ว" โอะ ๆ ๆ ๆ เปลีย่ นไปอีกคลื่น "อยากจะบอกเธอวารัก แตม นั คงจะเรว็ ไป เธอคงไมเขา ใจในสง่ิ ทช่ี ้ันมี
ตอนนี้ ท่เี ปนทกุ ขก็เพราะคงเฝา แตค ิดถงึ เธอ ต้ังแตวันทไ่ี ดเจออออ เธอคอื เหตุผล......" ฟงจบ เปลย่ี นคลน่ื อีก
มาอีกแลวสไตลเดิม ๆ "....................เพราะคาํ วารกั จะมใี หเธอเทา นน้ั ในใจฉันไมมีทว่ี า งใหใ คร อยากใหว นั
พรงุ น้เี ธอรับรูและเขา ใจ วา มใี ครทีพ่ ร่ําเพอ อออออ คืนที่ดาวเต็มฟา ช้ันจนิ ตนาการเปน หนา เธอออ โอวว เยยย
........." โอว มายกอดดด จะตอกยํ้ากนั ไปถงึ ไหนครบั ขนาดเปล่ยี นไปสามคลน่ื แลว ยังมาเจออกี สงั เกตมั้ย
ครบั วา เพลงพวกน้ีมนั ตอกยา้ํ เราอยูทกุ วัน ใหเรามีความคดิ แบบ AFC ทยี่ กตวั อยางมานี่ไมใชว าไมช อบเพลง
เคานะ ชอบครบั ยอมรบั เลยวา เพราะมาก เปน สามเพลงโปรดผมเลย แตส ิง่ ท่นี าเปน หว งกค็ ือ เน้ือเพลงมัน
โคตร nice guy ถาเราฟงโดยไมระวังแลว เน่ยี เรากจ็ ะมีทศั นคติแบบ AFC โดยท่ีเราไมรูตัวเลย คณุ ตองระวังไม
ใหมนั มาสงิ อยใู นสมองไดน ะครับ ฟง ไปเถอะครบั มันเพราะกฟ็ ง ไป อินไปกบั เพลง แตฟ ง จบแลวใหค ดิ ดวู า
ชีวติ จริงถา ไปทาํ ตวั แบบนี้แลวผลลัพธมนั มกั จะออกมายงั ไง คณุ กร็ ู ๆ กันอยู ยงั มอี ีกครับ ลองอานหนังสือพิมพ
กันดู ลองเปด ไปหนาดาราดิ ทเ่ี คามกั จะมีขา วประมาณวา ดาราสาว...เผยแฟนใหม นกั ขา วกอเขาไปรมุ
สัมภาษณก ัน

"ทําไมถงึ มาคบกับพ.ี่ .คนนคี้ ะ เคา ดตี รงไหนคะนอ ง" "เออ ..ก็แบบวา พีเ่ คา เปนคนดีนะคะ คอยดแู ลเทคแคร
ทกุ ๆ อยาง เปน สุภาพบรุ ษุ มากกกกกกคะ" เคยมีใครตอบแนว ๆ อ่นื ไหมครบั วา "พ่ีคนน้ันเหรอคะ... เคา แบบ
วา ทาทายหนคู ะ หนเู ลยอยากจะเอามาเปน แฟน ชอบตรงทอี่ ยกู ับเคา แลวต่นื เตน คะ แลว เคา ไมท าํ ตวั แบบ nice
guy เหมอื นคนอ่ืน ๆ ที่มาจบี หนู คะ คือคนแบบนหี้ ายากอะคะ ออ! อกี อยา งพี่เคารวยคะ เด๋ยี วคนอน่ื แยงไป
กอน เสียดายแยเ ลย " เคยมใี ครตอบแบบนมี้ ่ังครบั !!! ไมน า สงสยั เลยวาทาํ ไมเราโตขน้ึ มาดวยทศั นคติ AFC ก็
มาเลน ตอกย้ํากนั อยูทกุ วนั แลว แบบนกี้ ูจะไมเปน AFC ไดไง!!! การเปน nice guy เปน สุภาพบรุ ุษมนั ดีครบั
ไมไ ดมอี ะไรเสยี หาย แตอ ยา ทําใหมันเกินพอดี คณุ จะตอ งรจู กั วาเวลาไหนท่ีควรจะเปน nice guy เวลาไหนท่ี
ควรจะหลกี เลย่ี ง ระวงั ไวค รบั โลกทั้งโลกอยากใหคุณเปน AFC แตว าจะใหรางวลั กบั คนที่ไมเ ช่ือมนั

หลอไมห ลอ ไมเกี่ยว อาศัยทางเปลีย่ วและเรย่ี วแรง

- 26 -

2-4 Nice guys ซินโดรม

ถา คณุ มาทีเ่ วปน้ีสกั ระยะนึง คุณคงจะรวู า nice guy คอื คนท่รี องรบั อารมณของผูห ญิง ทเี่ มือ่ ถกู ใชแ ลว
ก็จะถกู ทง้ิ ไป

ทาํ ไม? ทําไมผูหญิงไมช อบคนดี คนนา รักที่ทําทกุ อยางเพื่อเธอ ผูหญงิ แทบทกุ คนบอกวา ตอ งการคนท่ี
เขาใจเธอ เทคแคร เปนสภุ าพบรุ ุษไมใชห รือ? แลวถาอยา งนัน้ ทําไม nice guy ตอ งโดนผหู ญงิ ท้งิ อยทู กุ เมอ่ื
เชื่อวนั สิ่งท่ีพวกเธอพดู เปนแคค าํ หลอกลวงเทา นนั้ หรอื ?
สิ่งทเี่ กิดขึน้ มนั ไมไดเ กยี่ วขอ งกับความดี ความนา รกั ของ Nice guy
ผหู ญงิ นนั้ ชอบคนดี คนทีน่ า รัก แตผ ูหญิงมปี ญ หากบั คนที่ไมกลา
แสดงออก ไมม จี ุดยนื ทาํ ตัวออ นแอ ผูหญิงนน้ั ชอบความเขมแข็ง
ม่ันใจมากกวา ความดี ความนารกั พวกเธอพูดความจริงแตพ ูดไมหมด
เทาน้ันเอง
-ถา คณุ รสู กึ วาคุณไมส ามารถทีจ่ ะแสดงความสนใจทางเพศใหผ ูหญงิ
รูได คุณกาํ ลงั ติดโรค nice guy ซินโดรม
-ถาคุณรูส ึกวาคุณไมสามารถทจี่ ะขัดใจสาวคนที่คุณชอบได
คุณตดิ โรคnice guy ซนิ โดรม
-ถา คณุ รูส กึ วา คุณตอ งทาํ อะไรบางอยางทม่ี ันเกนิ พอดี เกินความ
จาํ เปนเพ่อื ทจี่ ะใหเ ธอมาสนใจ เชน คณุ ซอ้ื ดอกไมใ หเธอทุกวัน
คุณกก็ ําลังตดิ เช้ือ Nice guy ซินโดรม
-ถาคณุ หมกมนุ ครนุ คดิ ถงึ ผหู ญงิ คนใดคนนงึ ตลอดเวลา ตนื่ ขึ้นมาคิดถงึ เธอ แปรงฟน กค็ ดิ ถึงเธอ อาบนํา้ ก็คดิ ถึง
เธอ ทาํ งานกค็ ดิ ถงึ เธอ เจา นายดากย็ งั คิดถงึ เธอ คุณกําลังอยูใ นระยะสุดทา ยของ Nice guy ซนิ โดรม และคุณก็
จะถกู ทง้ิ 99.99%
วธิ ีรักษา: อยาทําใหเธอเปนชีวติ ของคณุ คณุ ไมส ามารถทีจ่ ะใหเ ธอเปนทกุ ๆ สงิ่ ในชวี ิตคณุ ได ผหู ญงิ จะยกยอ ง
คนที่เขาใจตวั เอง มีจุดยนื อยา เปลี่ยนความคดิ บางอยางทค่ี ุณคดิ วา มนั ถกู ตอง เพียงเพราะวา เธอคดิ ไมตรงกับ
คุณ ถาคณุ ทําอยางนั้น คณุ แสดงถงึ ความออ นแอ ผหู ญงิ ไมชอบผูชายออนแอ มันเหมอื นกบั วา ขนาดคุณยังไม
สามารถปกปองตวั เองไดเ ลย แลวจะไปปกปองเธอไดห รอื ? ขนาดคณุ ยงั ไมเคารพตวั คุณเอง แลว คณุ จะหวงั ให
คนอ่นื มาเคารพคุณไดย ังไง ทาํ ใหเธอเปนทกุ ส่งิ ในชวี ิตคณุ = Nice guy ซนิ โดรม = ฆาตวั ตาย

การรกั ษาทาํ ไดง า ย ถาคุณสามารถคิดเปน และมีทศั นคตทิ ่ีถูกตอง แลวคณุ จะไมมที าง เปน nice guy
ซนิ โดรมอีกตลอดชีวิต

หลอ ไมห ลอ ไมเ กีย่ ว อาศัยทางเปลย่ี วและเรยี่ วแรง

- 27 -

2-5 กฎของธรรมชาติ : ความพา ยแพของ Nice guy (ภาค 1)

ทาํ ไม ทาํ ไม ทาํ ไม ทําไมสาว ๆ สวย ๆ ถงึ เลือก Jerk? นีค่ อื ความลับที่เราอยากรคู าํ ตอบกันเปน อยา งยงิ่
พวกเธอไมรหู รือไงวากําลังเลน กับอะไรอยู พวกเธอไมม ีตากนั หรอื ไง ผหู ญิงเองไมใ ชเ หรอท่ีบอกวา ชอบคนท่ี
เปน สภุ าพบรุ ษุ คนดี แลว ทาํ ไมพวกเธอไมท ําตามทพี่ ูด ทําไมผหู ญิงถงึ เขาใจไดยากย่ิงเชนน?้ี Nice guy คนหนงึ่
ไดไปพบสาวสวยกําลงั เดนิ ควงอยูกบั ผูชาย เคาตะโกนถามตัวเองวา
"ผูช ายคนน้ีเปน คนยงั ไงกนั แน ทาํ ไมถึงมสี าวสวยขนาดนม้ี าชอบได
เคาพชิ ติ ใจสาวสวยไดอยา งไร ท้งั ๆ ที่หนา ตาก็ไมไ ดห ลอ เหลาสกั นิด
เคา เปน jerk อยางนัน้ หรือ" "ครับ คณุ nice guy สายตาคณุ ไมไ ดฝาดไป
หรอกครบั ผูชายท่ีคณุ เห็นเดนิ ควงกับสาวสวยนน้ั เปน jerk!!!" ผมตอบ
"ไมจรงิ งงงงงงงงงงงงงงง คุณอยา มาโกหก ผหู ญิงชอบ nice guy พวกเธอ
บอกอยา งนน้ั เอง ผมจาํ ได และก็ไมใชเ ฉพาะพวกผูห ญงิ เทานน้ั คนอนื่ ๆ
ทกุ ๆ คนกบ็ อกเชนเดียวกนั " "เออ... .ใจเยน็ ๆ คุณ nice guy ผมวาคุณ
กําลังเขา ใจอะไรบางอยางผดิ ไปนะครบั ผมวา เราลองมาคยุ กับสาวสวยให
รจู ติ ใจของพวกเธอกนั จริง ๆ ดีกวา "

อา าาาา น่นั ไงสาวสวยสดุ ยอดอีกคนนงึ เธอยืนอยูบนเวทสี ูงเหนอื ผหู ญงิ ทุก ๆ คน ขา งลา งรายลอ มไป
ดว ยชายหนุม ยนื กันอยูมากมายเต็มไปหมด ทุกคนตา งกห็ วังวา จะไดร คู วามลบั ท่จี ะพชิ ิตหวั ใจของเธอ ไมน าน
นักมีเสยี งนึงจากขางลางเวทตี ะโกนขึน้ มาวา "คุณคนสวย ถาผมจะพิชติ หวั ใจคุณผมจะตอ งทาํ ยังไง?" สาวสวย
หัวเราะคกิ ๆ อยา งนารกั นาเอน็ ดู กอนจะบอกวา "ไมย ากหรอกคะ เพยี งแตมันเปน สง่ิ ทพ่ี วกคณุ ชอบมองขา ม
กันไป ลองทายกันดสู คิ ะวามันคอื อะไร ใครทายถกู มีรางวัลใหน ะคะ" ตอนน้ขี างลางเวทีเกดิ เหตุชลุ มนุ อยาง
มาก ชายหนุมทง้ั หลายตา งแยง กนั ตะโกนขน้ึ มา
"รวย มีเงนิ "
"หลอ เท"
"ซอื้ ดอกไมใ ห"
"เลน กีตารเ กง ๆ "
"เอาใจคณุ "
"ของขวญั สวย ๆ "
"ดนิ เนอรใ ตแสงเทยี น"
"ขบั รถ BMW"
"เขาใจคณุ ใหม าก ๆ "
"กลามใหญ ๆ "
"โทรหาทกุ วนั "

หลอไมห ลอ ไมเก่ียว อาศัยทางเปลี่ยวและเรยี่ วแรง

- 28 -
"ชมวา คุณนา รัก"
"ทําตัวเปน ผใู หญ"
"โรแมนตกิ "
"Messege ขอความเท ๆ "
"คณุ ผชู ายทั้งหลายคะ สิ่งทคี่ ณุ พูดมาทัง้ หมดมนั กด็ ีคะ แตค ณุ ไมท ราบหรือคะ วามผี ชู ายเปนรอ ย ๆ คน ที่
สามารถใหส ่ิงเหลานน้ั กบั ดฉิ ันได คณุ ไมเ คยสงั เกตหุ รอื วา จรงิ ๆ แลว ดิฉนั ตอ งการอะไร" เธอตอบ
ผูชายขา งลา งทัง้ หมดไดแตน ง่ิ เงียบ งนุ งงกับสิง่ ท่เี ธอพดู มา เธอตองการอะไรกันแน?

คณุ nice guy หนั มามองหนา ผม แลว ตะโกนกลับไปบนเวที "ผมรแู ลว ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ คณุ ชอบผชู าย
ทเ่ี ปน jerk พวกแบดบอย" เธอหวั เราะกอ นจะตอบ "กใ็ ชน ะคะ แตย งั ไมใชค ําตอบท่ีแทจ รงิ " "คณุ ชอบ jerk
เพราะวา เคาเกเร" "ไมใ ชเ ลยคะ " "คุณชอบเพราะเคา ขบั รถแตง ชอบขบั ซ่ิง" "อืม้ มม"
"คุณชอบทีเ่ คา หยง่ิ ทะนงตน" "เคาหยง่ิ คณุ พดู ถกู คะ แตไ มใชตรงนน้ั หรอกนะ" "คณุ ชอบที่เคาม่นั ใจ ไมแ คร
ใคร" "อา า ฮา า มีสวนคะ "

และแลว ทนั ใดน้นั เองผมกต็ ะโกนขึ้นไปบนเวที "คณุ ชอบผชู ายทเี่ ปน ผชู ายอยางแทจริง
คุณชอบคนทม่ี ีความเปนแมนสูงกวา ผูช ายท่วั ไป!!!" "โอ คุณชางรใู จผหู ญงิ จรงิ ๆ คุณช่อื อะไรคะ?" เธอพูด
แลวกว็ ิ่งลงจากเวทีมาหาผม "ผมช่ือ ดอนฮวน คุณจะใหร างวลั อะไรกับผมครบั ?" ผมตอบพรอ มกบั ยิ้มใหเ ธอ
"น่คี ะ ดิฉนั ขอมอบหวั ใจและความรกั ใหคณุ คะ รบั ไวสคิ ะ" ผมและเธอกเ็ ดนิ จากฝงู ชนไปดว ยกัน ท้งิ ใหชาย
หนุมทง้ั หลายเกบ็ คําตอบกลับไปครุน คิด ผชู ายท่ีเปน ผูชายอยา งแทจรงิ !!! ผชู ายทเี่ ปน แมนมากกวา ผชู ายคน
อนื่ ๆ !!! มนั หมายความวาอยา งไร? คาํ ตอบนนั้ มนั อยใู นธรรมชาตอิ ยแู ลว แตวากอ นอ่นื เราลองมาดูผูหญงิ
ในแบบทพ่ี วกเราชอบกอ นดกี วา พวกเราชอบผูหญงิ แบบไหนกนั ครับ? พวกเราชอบผหู ญงิ ท่ีหนา ตานา รัก
สวย ๆ หนุ ดี ๆ นะสิ ยง่ิ ถา เปน ประเภทมจี ริตแบบผูห ญงิ นดิ ๆ แจะ แจ ทําตัวแร_หนอย ๆ ผ ูชายสว นใหญยงิ่
ชอบมากกวาผหู ญิงทเ่ี รียบรอยแบบผา พับไว เพราะอะไรครับ ทาํ ไมเราถึงชอบพวกเธอเหลอื เกิน? ก็เพราะ
พวกเธอมลี กั ษณะของผหู ญงิ จรงิ ๆ นะสิ! พวกเธอเปน ผหู ญิงทเี่ ปน ผูห ญงิ อยางแทจรงิ !!!

เอวขอด สะโพกผาย ทรวงอกอวบอิม่ ไดร ูป ขาเรยี ว ๆ หนาตาจมิ้ ล้มิ มนั แสดงออกถงึ วาเธอมี
คณุ สมบัตเิ ปนเพศหญิงสูง การทพ่ี วกเธอดดั จรติ นดิ ๆ เลน หเู ลน ตา พดู แบบมมี ารยาหญิง มันแสดงออกวาเธอ
มีคณุ สมบตั เิ ปน เพศหญงิ สงู พวกเราชอบทเ่ี ธอมีลกั ษณะของผหู ญงิ อยางแทจ ริง!!! แลว ลองมาดผู ูหญิงอีก
ประเภทนงึ กันบาง ทําไมเราถงึ ไมม องผหู ญิงที่หนา ตาไมสวย ไมน า รกั ทําไมผหู ญิงทอี่ วน ๆ หุนไมด ี เราไม
ชอบ ทําไมผหู ญงิ ท่ีพูดแบบหา ว ๆ หรอื เปนทอมบอยเราถงึ ไมค อยจะชอบกนั ทําไมผูห ญงิ ทมี่ ีอายุมาก ๆ สัก
นิดนงึ เราถงึ ไมส นใจเหมือนทเ่ี ราสนใจผหู ญิงสาว ๆ วยั รุน ตอบไดไ มย าก เพราะผหู ญงิ ประเภทนมี้ ีคุณสมบัติ
เปน ผหู ญงิ นอ ยกวาประเภทแรก!!! เอวทใ่ี หญ หนาเตอะ รปู รางท่ไี มไ ดส ดั สว น มันบอกเราวา เธอมีความเปน
ผูหญงิ นอ ยกวา ผหู ญงิ ท่ีเอวบางรางนอ ย การพดู จาหา ว ๆ มนั ก็แสดงออกวาเธอนาจะไปเปน ผชู ายมากกวา ทจ่ี ะ
มาเปนหญงิ สาว และอายุทม่ี ากขน้ึ มนั บอกพวกเราวา คณุ สมบัติความเปน เพศหญงิ ของเธอกาํ ลังลดนอยลง

หลอ ไมหลอ ไมเ กี่ยว อาศัยทางเปลี่ยวและเร่ยี วแรง

- 29 -
พวกเราผูช ายชอบผหู ญิงทมี่ ลี กั ษณะเปน เพศหญิงสูง!!!(Extremely feminine woman) แลว ลองมาดใู นทาง
กลับกัน ผูหญงิ ชอบผูชายแบบไหน? ผหู ญงิ ไมไ ดชอบผชู ายท่ีทาํ ตวั เปน เด็ก ผูห ญงิ ไมไ ดชอบผชู ายทีท่ าํ ตัว
แบบผูหญงิ ผูหญงิ ไมไ ดชอบผูช ายท่เี ปน Nice guy

แตผูหญิงชอบผูชายท่ีแสดงออกวาเปน ผูชายจรงิ ๆ !!!! ผูชายทม่ี คี ณุ สมบตั ิเปนเพศชายสงู (Extremely
Male Character) นเ่ี ปน เหตผุ ลวาทําไมในโลกแหง ความเปนจริง jerk ถงึ ชนะ nice guy ตลอดเวลาในเรือ่ งจีบ
สาวสวย jerk น้ันไมไ ดจีบสาวเกง กวา nice guy เลยแมแตน ดิ เดยี ว jerkไมไดร ูเคล็ดลบั เทคนิคจบี สาวมากกวา
nice guy เพยี งแตวา ธรรมชาตไิ ดใ หความเปน ชาย jerk มามากกวา nice guy หลายเทาตัวนกั ! ธรรมชาติไดอ อก
กฏมาวา ผหู ญงิ ท่ีมคี ณุ สมบัตเิ ปนของเพศหญงิ สูง (ผหู ญงิ ทส่ี วย) จะคกู บั ผูชายท่มี ีคณุ สมบัตขิ องเพศชายสูง
(jerk) ความเปนหญิงสูงคกู บั ความเปน ชายสูง เปนกฎธรรมชาตทิ ไ่ี ดถ ูกกําหนดเอาไวแ ลว

2-6 กฎของธรรมชาติ : ความพา ยแพของ Nice guy (ภาค 2)

nice guy เคยแสดงออกถงึ ความเปน ชายบา งม้ัยครบั ? ไมเ คยเลย ออนแอ ไมม ัน่ ใจ ลงั เล หวาดกลัว ไม
เปน ผนู ํา nice guy จะวา ไปแลวก็เปนผหู ญงิ ทบี่ งั เอญิ มีรูปรา งเปนผชู ายแคน ้ันเอง แลว อยา งน้ีจะหวังใหผูหญิงมา
ชอบไดอ ยา งไรกนั ? ผูช าย nice guy แสดงความออ นแอออกมาใหเหน็ ตลอด ผูชาย nice guy มีลักษณะความ
เปน เพศชายทน่ี อ ยมาก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ และน่นั ทําให nice guy จีบผหู ญิงไดแคก ลมุ เดียวเทา นนั้ คอื ผูหญงิ
ท่ีมีคุณสมบตั ิของเพศหญงิ นอย (ผูหญิงไมส วยนนั่ เอง) ถาอยากจะใหส าวสวยสนใจกจ็ งเริ่มทาํ ตวั ใหส มกบั เปน
ผูชาย และยง่ิ คณุ มลี กั ษณะความเปนชายมากเทา ไร ผหู ญงิ ทีจ่ ะมาชอบคณุ ก็จะสวยมากขึ้นเทานน้ั เวลาจบี สาว
jerk ไมไ ดค ดิ คนหาคําพดู ทเ่ี พอรเฟกต ไมเคยคดิ วเิ คราะหสถานการณต าง ๆ ใหม ันยงุ ยาก พวกเคา แคเจอสาวท่ี
เคาชอบ จากนน้ั ธรรมชาติกไ็ ดเขา มาควบคมุ การกระทาํ ของเคาทง้ั หมด ทาํ ไม jerk ตองจีบสาวสวย? ธรรมชาติ
ตอบ "กเ็ พราะผชู ายชอบสาวสวย ผมสั่งใหเคา ทํา" ทาํ ไม jerk ไมแครว าจะทําใหสาวสวยมีความสขุ หรอื ไม
ทาํ ไม jerk เอาแตใจตวั เอง? ธรรมชาติตอบ "ที่ jerk เปน อยางนก้ี เ็ พราะ ผมบอกกับเคาวาผชู ายตองการสาวสวย
เคาตองไดใ นส่งิ ท่ีตองการ ผูหญิงตอ งมาทาํ ใหเคา มีความสุข ทีเ่ คาเอาแตใจเพราะเคา กําลังถูกผมบังคบั ใหท าํ
อยางน้ัน" การกระทําของ jerk นัน้ มาจากแรงปรารถนาของความเปนผชู ายที่มอี ยแู ลว ในธรรมชาติ ไมเ คยฝน
ธรรมชาติ การกระทําของพวกเคามีแรงผลักดันมาจากภายใน jerk ถูกควบคุมโดยธรรมชาตขิ องตัวเอง ซ่งึ แมว า
ความเปน ชายของ jerk นี้จะทําใหส าว ๆ หลงใหล แตม ันก็สรางความลาํ บากใหเ คา ไมน อย

ความเปน ชายสงู ทาํ ให Jerk ทําอะไรววู าม ไมคอ ยไตรต รองใหรอบคอบในสถานการณท ่ีตองใชความ
ใจเยน็ ความสขุ มุ jerk จะมีปญ หามาก ความเปน ชายสงู ทาํ ให jerk มีอารมณร อ น หา วหาญเกนิ พอดี ทําสง่ิ ท่ี
อนั ตรายกวา คนทว่ั ไปซง่ึ บางทเี คา เอาชีวิตไปเสี่ยงโดยไมจ าํ เปน ในขณะที่ jerk โดนธรรมชาติของตวั เอง
(แรงผลักดนั จากภายใน) เขามาควบคมุ การกระทาํ โดยสน้ิ เชงิ ในทางตรงกนั ขาม nice guy เปนคนทถี่ ูกควบคุม
โดยสง่ิ แวดลอมของตวั เอง(แรงผลกั ดนั จากภายนอก) nice guy ไมทําในส่งิ ทธี่ รรมชาติบอกใหท าํ พวกเคา กลวั
ธรรมชาตขิ องตวั เอง nice guy จะทําสงิ่ ทส่ี ิ่งแวดลอ มรอบตวั เคา บอกวา ดี วา สมควร ถกู ตอง nice guy ถกู บังคบั
การกระทาํ โดยครอบครัว เพอื่ นฝูง คนรอบขาง สงั คมโดยไมดูกอ นวามนั จาํ เปน ทจี่ ะตอ งทําตามหรอื ไม

หลอ ไมหลอ ไมเกีย่ ว อาศัยทางเปลีย่ วและเรีย่ วแรง

- 30 -

จะเห็นไดวา ทง้ั jerk และ nice guy ตา งกม็ ีขอดอ ยแตกตางกนั นน่ั ทําใหเ ราตอ งพฒั นาบคุ ลิกภาพของดอนฮวน
ขึ้นมา คนท่ียอมรับ และเลนตามกฎของธรรมชาติ แตก็ไมไดถ กู ธรรมชาตบิ งั คบั การกระทาํ โดยสน้ิ เชงิ
เปนคนท่เี ขา ใจโลก และสามารถอยูไดอยา งมีความสขุ

มาเรม่ิ ตนใหม หากคุณยงั ไมส ามารถทาํ ใหส าวสวยมาชอบได วิธีทีแ่ กไ ขไดด ีทสี่ ดุ คือ เพิม่ ความเปน
ชายใหมากข้นึ เอาละ ทํายงั ไง เลกิ กลวั ธรรมชาตขิ องตวั เอง เม่อื มาถึงเร่ืองจบี สาวทาํ ในสงิ่ ท่ธี รรมชาติของคุณ
บอกใหทํา ทําในสิ่งท่ีมาจากแรงผลักดันภายในเหมือนที่ jerk ทํา ลืมเรือ่ งปจ จยั ภายนอกไปซะ ไมม ใี ครมาคอย
จบั ผดิ คณุ อยหู รอกวาคณุ กําลงั จะเขา ไปจีบสาวสวย มแี ตต วั คณุ เองเทานัน้ ทคี่ อยจับผิดตวั เอง อยา กลัวในสงิ่ ที่
ธรรมชาตบิ อกใหคณุ ทาํ จงดใี จทธี่ รรมชาตบิ อกใหค ณุ มองสาวสวย เพราะมันเปน สงิ่ ท่ที าํ ใหคณุ มคี วามสุข

อยา ปดบงั ความตองการทางเพศ เมือ่ คณุ เขาไปคยุ กับสาวสวย พวกเธอรอู ยูแลว วา คณุ ตอ งการอะไร
อยาพยายามทาํ ตัวแบบ nice guy ไมกลาที่จะแสดงออกทางเพศ ไมก ลาสบตา ไมก ลาสมั ผสั เธอ ไมก ลาคยุ เร่อื ง
sex ผหู ญิงนน้ั กลาท่จี ะแสดงออกทางเพศมากกวา nice guy มากมายนกั พวกเธอรูวิธีทจ่ี ะแตง ตวั ยว่ั ยวนเพศ
ตรงขามได รจู กั การเลนหเู ลนตาดกี วาผชู าย รวู ธิ พี ูดใหผ ชู ายหลงใหล รวู าทํายงั ไงผูชายจะมองตาคา ง คณุ คดิ วา
jerk มีปญ หานห้ี รอื เปลาครับ? คาํ ตอบก็คือไมมี jerkเปน พวกทเี่ ปด ในเรือ่ งเพศนน่ั ทาํ ใหผหู ญิงชอบ อยา เขา ใจ
ผดิ วา การแสดงความตองการทางเพศคอื การทเ่ี ราเดนิ ไปพดู กับเธอวา "เราไป.......กนั มั้ย" (โปรดเตมิ คําเรท x ลง
ในชองวาง) มนั ไมใ ชแ บบนน้ั ผหู ญงิ ชอบคนที่แสดงความตอ งการทางเพศออกมาแตก ส็ ามารถควบคุมความ
ตอ งการของตวั เองไดใ นขณะเดยี วกนั ไมใ ชพ วกห่นื กาม โรคจิต

ออ นโยนไดแ ตอยาออนแอ จิตใจผชู ายตอ งเขม แขง็ ไมหว่ันไหวไปกบั ส่ิงรอบตวั เด็ดขาด เพ่มิ ความ
หนักแนน ในการกระทาํ ตา ง ๆ อยาโลเล ทุกการกระทาํ มจี ดุ ประสงคเปา หมายทแ่ี นนอน อยา ใหเ พยี งแครางกาย
เปนผูช าย จงทาํ จิตใจใหเ ปน ผูช ายดวย

และขอ แนะนาํ สดุ ทา ย รับประทานอาหารทม่ี ีประโยชน ออกกําลังกายและพักผอ นใหเ พยี งพอ สมอง
และรางกายของคณุ จะตอ งมคี วามพรอมอยตู ลอดเวลา วันไหนทรี่ า งกายของผมไมส มบรู ณ ผมรูสึกไดวา ผม
ไมส ามารถที่จะจีบสาวได วนั ไหนทน่ี อนไมพ อผมไมม บี คุ ลิกลกั ษณะทด่ี ีในการจีบสาว ผมจะไม ระฉบั กระเฉง
สมองจะคิดอะไรไมค อ ยออก เฉื่อยชา การกระทําที่ดมี าจากสมองและรางกายทสี่ มบูรณ จบี สาวสวยใหติด
ไมไ ดเ ปน สิ่งท่เี กนิ ความสามารถของพวกเรา พวกเราทกุ คนมคี วามสามารถนน้ั อยูแลวโดยธรรมชาติ พวกเรา
สามารถที่จะจบี สาวสวยแคไ หนกไ็ ดถาเราดงึ ความเปน ผชู ายในตวั เราออกมาได จงเรม่ิ ทาํ ตวั ใหเ ปน ธรรมชาติ
ทาํ ตัวใหเปนผชู าย

ธรรมชาตินัน้ บอกวา ความเปนชายคกู บั ความสวยแต nice guy ถูกหลอ หลอมมาใหค ิดวา ความดคี กู ับ
ความสวย เลยเอาความดเี ขาแลก ซอ้ื ของขวญั ให โทรบอกรักสาว ๆ ทกุ วนั ไปรับไปสง พยายามทกุ วถิ ที างพวก
เคา ไมไดมองโลกแหง ความเปนจรงิ ไมไดร กู ฎเกณฑทธ่ี รรมชาตสิ รา งไวใ หอยแู ลว พวกเคาไปฝนกฎธรรมชาติ
โดยท่ีไมรูต วั !!!

หลอ ไมห ลอ ไมเก่ยี ว อาศัยทางเปลยี่ วและเร่ียวแรง

- 31 -
เม่อื ใดก็ตามทค่ี ณุ ฝนกฎธรรมชาติ ธรรมชาติกจ็ ะลงโทษคุณ แตห ากคณุ เขาใจและยอมรับมัน พยายาม
ปรับตัวใหเ ขากบั มันเมอ่ื นน้ั ธรรมชาตกิ ็จะใหร างวลั ตอบแทนมาความดีไมไ ดค กู ับความสวยอยา เขา ใจผิดไป
ความเปน ชายเทาน้นั ทคี่ ูกับความสวย!!!

2-7 ดอนฮวนหายาก : รางวัลทีผ่ หู ญิงตองการ

เราทุกคนรกู ันดวี า สงิ่ ใดก็ตามถามนั มีนอย ส่ิงนัน้ จะเปนสงิ่ ทมี่ คี ามาก ส่ิงไหนทม่ี นั หายาก ส่งิ นนั้ จะ
เปนส่ิงท่ีสาํ คัญ วนั กอนผมกาํ ลงั เดินอยแู ถวบาน เหน็ เดก็ สองคนกาํ ลังแยงลูกอมกนั อยดู ึงกนั ไปดึงกนั มา ผมเลย
เดินเขา ไปถามวา "นองครับ นองแยง ลูกอมกนั ทําไมครับ ในถุงของนองนก่ี ็เหลืออีกตั้งหลายเมด็ นะ จะแยง กนั
ทาํ แมวน้าํ อะไรครบั เนีย่ ?" ผมพดู และก็ชีไ้ ปทถ่ี ุงลกู อม ท้ังสองคนตอบเกอื บจะพรอมกันวา "แตผมจะเอาเมด็ สี
สมอนั นีอ้ าา" "ทําไม ชอบสสี มเหมอื นกันเหรอ?" "เปลาหรอก แตสสี ม มนั เหลือแคเ ม็ดเดยี วเองพ"่ี เดก็ แยง กนั
เพราะสีสม มันเหลอื นอย!!!

รูสกึ วา มันมอี ะไรเกย่ี วขอ งกบั ดอนฮวนอยมู ยั้ ครับ ใชเลย! สิง่ หน่ึงท่ีทําใหผ หู ญงิ หลงใหลดอนฮวน
มากกวา ผูช ายประเภทอืน่ ๆ กเ็ พราะวา ดอนฮวนนนั้ มีไมม าก!!!

ดอนฮวนมันหายาก ลองเดนิ ออกไปนอกบา น มองไปรอบ ๆ ตวั คณุ สคิ รบั
nice guy jerk nice guy jerk nice guy jerk
nice guy jerk nice guy jerk nice guy jerk
nice guy jerk nice guy jerk nice guy jerk

หรอื เพื่อน ๆ คณุ มีคนไหนบา งท่คี ณุ สามารถเรียกไดอยา งเตม็ ปากวา dj (อยา ลืมวา dj กับ playboy ไม
เหมอื นกนั )

ใชครับหลาย ๆ คนทค่ี ณุ คิดมาอาจจะเปน playboy ที่สามารถจีบสาวไดอยา งเยอะแยะ แตม ใี ครมั้ยท่ีจะ
มีลักษณะ dj ทีแ่ ทจรงิ คนท่จี บี หญิงโดยการสรางความสุขจากภายในตวั เอง แลว แบงปนใหผอู น่ื คนทม่ี ีความ
ตลกและสขุ มุ อยูใ นคนเดยี วกันอยา งลงตวั คนทมี่ ีความเปน แมนอยา งเตม็ เปย ม ทาํ ใหผ ูหญงิ รสู ึกมัน่ คงและ
เคารพในตวั เคา คนทอี่ อนโยนแตเขม แข็ง คนท่ีเขา ใจกฎธรรมชาตแิ ละนั่นทาํ ใหเคารวู า ควรทําตวั อยา งไรเมอ่ื
อยกู บั ผูหญงิ และอกี เยอะแยะมากมาย

คราวน้ีเหลือกคี่ นแลว ครบั คนที่คณุ คิดวาเปน dj มไี มมากแลวใชมัย้ ครบั ? dj มนั หายากมากครับ ถา
เลือกผูชายมารอ ยคน จะหา dj จรงิ ๆ เจอไมเ กนิ 1 คน 1 ใน 100 เปนอยา งมาก!!!

การทีผ่ หู ญิงจะหาผชู ายทเี่ ปน dj มันยากกวาการทผ่ี ชู ายจะเจอผหู ญิงสวย ๆ หลายเทา นกั ครับ ผูหญงิ
สวยหาไดท ว่ั ไป ตามถนนหนทาง มหาลยั หา ง สยาม คลนี คิ ศลั ยกรรม หลับตาเดนิ บางทยี งั เจอเลย หางายมาก
ครับ!!! แตผูช ายทเ่ี ปน dj ทง้ั ชาติน้จี ะหาเจอหรอื เปลา กย็ งั ไมร ู เหมอื นงมเข็มในมหาสมทุ ร

หลอ ไมห ลอ ไมเ กย่ี ว อาศัยทางเปลีย่ วและเรย่ี วแรง

- 32 -
และในเมอ่ื ผชู ายอยาง dj มนั หายากขนาดนแ้ี ลว กฎของธรรมชาตจิ งึ บอกกับผูหญิงทวั่ โลกวา
"dj เปนรางวลั ท่ีผูห ญิงตอ งการ" ส่งิ นี้แหละท่ีสรา งความมนั่ ใจใหกบั dj อยางเตม็ เปย มเสมอเวลาเคาอยูก บั
สาว ๆ เพราะเคารดู ถี งึ กฎธรรมชาตขิ อ นี้
สําหรบั คนทีย่ งั ไมสามารถจบี สาวติดแตก ําลงั พฒั นาตัวเองอยูบนเสนทาง dj คณุ มาถกู ทางแลวครบั
"แตคณุ เวบมาสเตอรถ ึงแมผมรวู าผมกาํ ลังพฒั นาเปน dj แตต อนนี้ผมไมม ีแฟนนีค่ รับ มนั เศรานะครบั "
"โอะ นน่ั ไมใ ชป ญหาครับ ปญ หากค็ ือคุณตอ งมีความสุขกับการอยเู ปน โสดใหไ ดก อ น คณุ ถงึ จะมีความสขุ กับ
ชีวติ คไู ด"
ผมเขาใจครับวาเวลาคณุ เหน็ ครู กั เดนิ จูงมอื โอบกอดกัน ใบหนา เปอ นยมิ้ มนั เหมอื นกับวจะย่งิ มาซํา
เติมใหค นโสด อยา งคณุ จมลงไปกบั ความเศรา แตร อู ะไรมัย้ ครบั คณุ ไมจ ําเปนตอ งกลวั เพราะคณุ นาํ หนาผชู าย
คนอนื่ ๆ อยหู ลายชว งตวั
"อะ อะอะรายนา ครับ คุณกําลงั บอกผมวา ผมเหนอื กวา คนอืน่ ทงั้ ๆ ทผ่ี มไมม แี ฟนเหรอครับ" โอววว
ถูกตองครบั ถาไมเ ชื่อลองตามผมมาสิ

Nice guy เห็น nice guy ท่เี ดินมากับสาวคนนัน้ มยั้ ? ลองสงั เกตลักษณะของเคาดี ๆ แลว คุณจะเหน็ อะไร
บางอยา ง ลองมองดดู ี ๆ ครบั มองดูดี ๆ เห็นทาทางอนั ออนแอของเคา มย้ั ครับ เห็นมยั้ วา เคาพยายามเอาใจ
ผูห ญงิ มากเกนิ พอดี เพราะเคาไมม่นั ใจวา เคา จะสามารถทาํ ใหเ ธอมารกั เคาได เคา ทาํ อยา งกับวากําลังไปขอความ
รักจากสาวคนนั้น ขอความเห็นใจใหมารับรักเคาหนอยเถอะ เอา ลองมองไปที่สหี นา เคาบา ง เห็นมัย้ วาเวลาที่
ผหู ญิงย้มิ ใหเ คา สีหนาเคามคี วามสขุ อยางเตม็ ทแี่ ตเ วลาท่ี ผหู ญงิ ทําหนาเฉย ๆ เซ็ง ๆ สหี นา แววตาเคา กลบั เตม็
ไปดวยความสบั สน วุน วายใจ เหมอื นกบั วา เคาบอกกับตวั เองวา "โอ! !! ไม เธอหยดุ หวั เราะแลว เราทาํ อะไรผิด
ไปรึเปลา เธอไมชอบเราแลวเหรอ?" Nice guy บางคนไมก ลาเดนิ เขา ไปขอเบอรผ หู ญงิ เอาแตรอและหวังวา
สกั วันนึงพระเจา จะประทานสาวสวยจากฟากฟา เดนิ เขามาพูดคยุ กบั เคา จากนัน้ เคาและเธอก็แตงงานอยกู นิ กัน
อยางมคี วามสขุ นาสมเพชครบั หรอื nice guy ที่โทรไปหาผหู ญิงทเี่ คาหลงหัวปก หวั ปาทกุ วัน ทกุ คนื !!! โทร
ไปขอความรกั จากผหู ญิง นา สมเพชม้ยั ครับ?

ลองมาฟงเรือ่ งนด้ี ูบาง ผมเคยมีเพ่อื นผหู ญิงมาเลา ใหผ มฟง วา มผี ชู ายคนนงึ เขามาจีบเธอ ผูชายคนน้ี
พยายามทจี่ ะเจอเธอ ใหไดท กุ เวลาไมว า เธอจะไปไหนกต็ ามเคา กจ็ ะตามไปดวยเสมอ มีอยูว นั นงึ ตอนที่เธอเรียน
พเิ ศษอยกู ับผูชายคนนี้ เธอบน ออกมาลอย ๆ วา หวิ นํ้าจงั เลย รอู ะไรมยั้ ครับ เคา ลกุ ออกจากหองไปซื้อนา้ํ มาให
เธอทนั ที เธอไมเขาใจวา ทําไมเคา ตองทําถึงขนาดน้ี มนั นา สมเพชแคไ หนครบั

Nice guy ไมเ คยมคี วามเปน แมนอยใู นตวั เอง พวกเคาจะคอยตามผหู ญงิ อยูต ลอดเวลา เดนิ ตามเหมอื น
สัตวเ ลี้ยงของเธอ ผูหญงิ บอกวาสิ่งไหนดี nice guy บอกวาดี ผหู ญิงบอกวาส่งิ ไหนไมด ี nice guy บอกวาไมด ี
เชน กัน และไมตอ งแปลกใจวา ทาํ ไมมีผชู ายมากมายท่ที ําตวั แบบนี้ ไมตอ งแปลกใจครบั เพราะสังคมเราทกุ วันน้ี
สอนใหผ ชู าย ปฎเิ สธความเปนชายของตัวเอง สงั คมสอนใหผ ูชายว่ิงหนีความเปน แมน และนี่คือชะตากรรม
ของ nice guy พวกเคา มองเหน็ วา ผูหญงิ เปน สิ่งลึกลบั ซับซอ น ไมเ ขาใจวาการทจ่ี ะทาํ ใหผ ูห ญิงมาชอบ ตอ งทาํ
ยงั ไง พวกเคาไมเ ขา ใจ ตลอดชวี ิต!!!

หลอ ไมหลอ ไมเกยี่ ว อาศัยทางเปล่ียวและเร่ียวแรง

- 33 -

Jerk ในขณะที่ nice guy มแี ตความนุม น่ิม ออ นแอ jerk กลับแสดงออกในทางตรงกนั ขาม
jerk มีแตค วามกา วรา ว แขง็ กระดางตลอดเวลา jerk เห็นผหู ญิงเปนเพยี งสง่ิ ของที่จะมาสนองความตอ งการ
เพยี งชวั่ คราว jerk ไมเ คยคดิ วา ผหู ญิงก็เปนคนท่มี ีชวี ิต จติ ใจ เชน เดียวกบั ตวั เคาเอง จรงิ อยทู ี่ jerk สามารถดงึ ดดู
ใหผูห ญงิ เขามาหาได แตเ คา ก็ไมไดเ ปน แมนอยา งแทจ ริง เพราะคณุ รมู ย้ั ครบั วา จรงิ ๆ แลว jerk กไ็ มไ ดมีความ
มน่ั ใจมากกวา nice guy สกั เทาไหรหรอก?
"เอะ jerk เปน คนทไี่ มมคี วามม่นั ใจหรอื ครบั ไมน าเปน ไปได" Jerk มคี วามม่ันใจมากกวา nice guy ครับแต
ยงั ไงมันกไ็ มใชค วามม่ันใจทแ่ี ทจ รงิ อยดู ี ทาํ ไม jerk ตอ งใชกาํ ลังกับผหู ญิงเวลาเคาไมพ อใจท่ีเธอไปคยุ กับ
หนมุ อ่ืน? ก็เพราะวา เคา กลัววา จะเสยี เธอไปเหมือน nice guy ไมมผี ิด แต jerk เลอื ก ทีจ่ ะแสดงออกในทาง
ตรงกันขามแคน นั้ เอง jerk บงั คบั ผูห ญิงใหเปนไปในแบบท่เี คาตอ งการ เคาขงั ผหู ญงิ ไมใหเปน อิสระไมใ หม ี
ความสขุ ท่ีแทจ ริง แตน าสงสารที่ผูหญิงยังไงซะก็ยงั ท่จี ะเลอื กผชู ายทม่ี ีความเปน ผูนาํ มากกวา ผูชายท่มี แี ตความ
ออ นแออยูดี ผหู ญิงเบ่อื ทจ่ี ะตอ งมาคอยนาํ ผูชายในทุก ๆ เรื่อง พวกเธอจงึ เลือก jerk คนทไี่ มส มควรเลอื ก
มนั นา เศราจรงิ ๆ

แตคณุ ไมใ ช คณุ ไมใชคนที่นา สมเพชและไมใชค นท่ีชอบทาํ รายผูหญิง คุณคอื คนท่ีกําลงั พฒั นาเปน
ดอนฮวน คุณกลัววา การท่ีคณุ ไมม คี วามรกั ในตอนน้ีมันคือสิง่ ทแี่ สดงออกวา คุณเปนคนลมเหลว อยางนัน้ หรอื
ครับ? ไมม ีความจําเปน ตองกลัว เพราะดว ยเสน ทาง dj ทีค่ ุณกาํ ลงั เดนิ อยู ดวยทัศนคตแิ ละเทคนิคจีบสาวท่คี ุณ
ไดเรยี นรู มันการนั ตีทจี่ ะทําใหค ุณพบความรักท่ีดีกวา nice guy กบั jerk และใหค วามสุขกับคุณไปตลอดชวี ติ

Nice guy สามารถท่ีจะพูดไดอ ยา งภูมใิ จวา เคาเปน แมนทแ่ี ทจรงิ ไดห รอื ไม?
Jerk สามารถทจี่ ะพดู ไดอยางเต็มปากเตม็ คาํ วา เคา ไดพ บรกั แทห รือเปลา?
ไมมที างอยางแนน อน

ถาคณุ ลองมาคดิ ดจู รงิ ๆ แลว คุณจะรวู า คุณไมใ ชผ ูช ายที่จะหาไดทัว่ ๆ ไป คณุ มคี วามรทู ี่ผูช าย 99%
ในโลกน้ไี มเ คยรู ความรทู ีจ่ ะปฎิบัตติ วั ตอ ผหู ญิงและความรทู ีจ่ ะทําใหค ณุ เปนแมนทแี่ ทจ รงิ เปน ดอนฮวน
เปน รางวลั ทผ่ี หู ญิงตองการ

หลอ ไมหลอ ไมเกี่ยว อาศัยทางเปล่ยี วและเรย่ี วแรง

- 34 -

บทท่ี 3: เรอ่ื งราวจากประสบการณจรงิ

3-1 ตัวอยา ง cocky+funny

เอาละครับ เรารกู นั วาเทคนิค cocky+funny นนั้ มันไดผ ล คําถามกค็ อื จะตองทาํ ยงั ไง สาว ๆ ถึงจะมอง
วา เรา cocky+funny อยา งแรกท่สี าํ คัญกค็ ือ คิดวาเราจะตอ งสนกุ ไปกบั มันแนน อน เวลาเราอยูกับสาว ๆ ลืม
ความเครยี ด ออกไปใหห มด สนใจอยแู คความสนุกในการจบี สาวเทานนั้ แคพ ดู ลอเลียนเธอบาง ประชดบา ง
แซวบาง ยวั่ อารมณเธอบา ง เธอจะรูว าคุณไมซเี รียสและจะรูสึกสนกุ ไปกับคณุ เธอจะคอยสนใจวาคณุ จะพูด
อะไร ตอ ไปอีกอกี จะแซวเธออกี รเึ ปลา
ครบั ความสนกุ ตอ งมาเปน อนั ดบั แรกในความคดิ คุณ และ concept ของมันก็คอื การแสดงวา คุณม่ันใจในตัวเอง
และจะลอเธอเมอื่ มโี อกาส (ไมใชยว่ั โมโห) คณุ คดิ วา คณุ นแ่ี ม_ เจงสดุ ๆ แตคณุ กเ็ ปนคนตลกเพอ่ื ที่เธอจะได
หวั เราะ

ตัวอยา ง cocky+funny
คณุ : วนั นต้ี าลโชคดีมากรูม ย้ั ?
เธอ: จรงิ เหรอ ? ทําไมอะคะ
คณุ : กต็ าลไดอ อกมาเทย่ี วกบั (ชือ่ คณุ ) ไง
------ ตามดว ยย้มิ แบบโคตรมนั่ ใจในตวั เอง
เธอ: ย้ิมกลับ และหวั เราะคกิ ๆ

สว นอนั นเี้ วลาที่คณุ กําลังชวนสาวออกเดท
คุณ: วนั เสารน เี้ ราควรจะไปหาทท่ี านขา วแลว นง่ั คยุ กนั ดกี วา (ช่ือคณุ ) จะขับรถไปรบั ละกนั เพราะถา (ชอื่ คณุ )
เกดิ ไมช อบฝนขึ้นมา (ชอ่ื คุณ) จะไดข ับรถหนีฝนไปไดเลย ---- ตามดว ยย้ิม
เธอ: อึง้ เลก็ นอ ย แตก ็ย้มิ ออกมา

พอจะเขา ใจใชม ยั้ ครับ การพดู แบบนจ้ี ะไดผ ลมากถา คุณกบั เธอรูจ กั กนั บางแลว เพราะถา พดู กบั สาว
ท่เี รายังไมร ูจกั มากบางคร้งั อาจจะทาํ ใหเ ธอโมโหได แตจ ริง ๆ แลว ถา พูดไดอยางถกู วธิ กี ็สามารถทําได
ไมว า จะยงั ไงกต็ าม อยารอท่ีจะใช cocky+funny ถาไมท าํ ตัวให cocky+funny ตั้งแต แรกคุณจะกลายเปนคนนา
เบอ่ื และโอกาสท่ีเธอจะพดู ประโยคยอดฮติ "เราเปนเพื่อนกนั เถอะ" จะมาเร็วกวา ทีค่ ดิ

การพดู นน้ั ควรจะสบาย ๆ ตลก และเบาสมอง มุงความสนใจไปทีเ่ ธอแลว ทําใหเธอหัวเราะ เธอจะไม
สามารถตอ ตานคณุ ได และถา คณุ ทําใหเ ธอหวั เราะตวั เธอเองได คณุ ก็สําเรจ็ ไปแลวกวา คร่ึง

หลอ ไมห ลอ ไมเ กยี่ ว อาศัยทางเปลี่ยวและเรยี่ วแรง

- 35 -

3-2 ตัวอยา งcocky +funny2

เธอ- น่ี (ชือ่ คณุ ) มปี ากกาใหยืมมย้ั ?
คุณ- สําหรับเธอไมมี (ยม้ิ )
อนั นีใ้ ชส าํ หรบั เวลาคุณบังเอญิ เจอเธอหลายคร้ังในวันเดยี วกัน
คณุ - คือ ผมรูวา นะวา ผมหนาตาดแี ตคณุ ก็ไมค วรเดินตามผม มาแบบนี้ ควรจะใชวิธีอน่ื จบี ผมจะดีกวานะ
(ยิ้มมน่ั ใจ)
เธอ- หัวเราะ

อันนีผ้ มใชต อนไปเท่ียวทคี่ ลบั แหง หนึ่ง ระหวา งทผี่ มกบั เพอ่ื นกําลงั เขา แถว ตรวจบตั รประชาชนอยู
น้นั มสี าวสองคนมาขอแซงควิ ผมก็บอกโอเค ๆ พวกเธอเอาบัตรออกมา
"เอะ! เด๋ยี วกอนพวกคุณดเู ดก็ เกินไปทจ่ี ะเขา ได ไหนเอาบตั รมาใหผ มดซู "ิ พูดทเี ลน ทจี ริง สาวคนนึงยิม้ ๆ
กอ นท่จี ะเลนดว ยแลว ยน่ื บตั รใหผม
"อมื ม อันนี้บตั รปลอมแน ๆ แลวของคุณละ " เธอเขนิ ลังเลเหมอื นจะไมใ หแ ตเ พื่อนเธอกห็ ยิบบตั รจากมอื เธอ
มาใหผม เธอไปทาํ ผมมาสอี อกมวง ๆ แดง ผมเลยพดู วา
"โห! อันนย้ี ง่ิ ปลอมเขา ไปใหญ คุณไมใ ชค นผมดาํ ที่อยใู นรปู นี่ อยามาหลอกกันดีกวา " พดู อยา งจริงจงั แตกย็ ม้ิ
ใหเธอรูว าผมลอเลน สาวสองคนนนั้ กข็ าํ ผมเลยไดรูจ ักเธอทงั้ คู แลว คืนนัน้ เรากเ็ ลยน่งั โตะเดยี วกนั

เวลาชวนสาวออกเดท
คณุ -วนั พรงุ นจี้ ะมารับไปดหู นัง แตข อบอกไวก อ นวาจะไมมกี ารจับมอื กนั ในโรงนะ คือพ่เี บอ่ื มากเลยเวลาสาว
ๆ ไปดหู นังกบั พี่แลวชอบมาแอบจบั มือพใี่ นโรง
เธอ-(ขํา) โห ถา ง้ัน (ชอ่ื เธอ) ก็ตอ งระงบั ใจตัวเองแยเลยละสิ
คณุ -ถกู ตอง และไมมกี ารกอดหรือจูบกนั ดว ย เขาใจมย้ั
เธอ-หวั เราะไมห ยุด

3-3 กฎ 3 วนิ าทแี ละความสาํ คัญของการสบตา

โอเค น่ีคือสง่ิ ที่ผูชายหลายคนกาํ ลงั ทําผดิ พลาดอยา งมาก ในการท่จี ะเขา ไปขอเบอรหญิง พวกเคาเห็น
สาวคนท่ีหมายปองแลว แตย งั ไมก ลาทจี่ ะเขาไปคยุ เธอหยดุ แวะคุยกับเพ่ือนของเธอ เคาเรมิ่ คิดทจ่ี ะหาวิธเี ขา ไป
จบี "อมื ทาํ ไงดีวะ จะพดู ยังงยั ดี ถาเริม่ ดว ยเธอนารักจงั ขอเบอหนอยสิ ไมไ ด ๆ ไมเ วริ คว ะ แถมตอนนี้ยงั ไม
กลา ดว ย เดย๋ี วรออกี หนอ ยดกี วา เผอ่ื จะมีโอกาส" เคาแอบมองเธออยูหา ง ๆ รอโอกาสทดี่ แี ละความกลาให
มาถึง เธอบายบายเพือ่ นทคี่ ยุ ดวย แลว ไปหยดุ แวะซอื้ น้ํา เคา ยงั คงมองเธออยู เธออยคู นเดียว เธอเรมิ่ สงั เกตุแลว
วามใี ครบางคนมองมาทเี่ ธอ แตเ ธอกก็ นิ นาํ้ ตอไป อมื เธอกินนํ้าหมดแลว ความกลาเคา ก็ยงั ไมมา ซกั พักเธอก็

หลอไมหลอ ไมเกีย่ ว อาศัยทางเปล่ียวและเรี่ยวแรง

- 36 -
เจอเพอ่ื นกลมุ หนึ่งแลว ก็เดินไปกบั กลุมนนั้ หา งไปเรือ่ ย ๆ หางออกไป หา งออกไป หางออกไป ๆ ไมไ ด ๆ ๆ
เธอกําลงั จะไปแลว เคารีบวง่ิ ไปหาเธอแลว ตัดสนิ ใจคยุ กบั เธอ เธอปฎเิ สธแลวเดนิ จากไป โอกาสทด่ี ไี มเ คย
มาถึง

กฎ 3 วินาทนี นั้ ถือวาเปน สง่ิ สําคัญมากในการเปน dj เมอ่ื คุณพบสาวทห่ี มายปองและเธอวา งทคี่ ุณ
สามารถเขาไปคุยได คณุ ตอ งเขา ไปคุยกบั เธอภายใน 3 วนิ าที หรอื เมือ่ เธอสังเกตุเห็นคณุ และเธอวา ง คณุ ตองเขา
ไปภายใน 3 วนิ าที ทําไมตอ งเปน 3 วนิ าที ! ก็เพราะวา ภายใน 3 วนิ าทนี น้ั สมองคณุ ไมส ามารถที่จะมาคิดเรือ่ ง
อะไรไดท นั คณุ จะไม คิดเรอื่ งกลวั การเขา ไปคยุ กบั เธอ ถามัวแตร อโอกาสที่ดีทจ่ี ะมาถงึ คณุ ก็จะพาลคิดไปถึง
เรอ่ื งตาง ๆ นา ๆ เธอจะคยุ ดกี บั เราม้ยั เราหลอ พอเปลา วะ ถาเธอมแี ฟนแลว ละ สมองคณุ กจ็ ะสรรหาเร่อื งตา ง ๆ
มาเพอ่ื ปฎิเสธตัวคณุ เอง ความกลัวจะเริ่มมากขึ้น ๆ เร่ือย ๆ และในทีส่ ดุ คุณกจ็ ะยอมแพใ จตวั เอง และถาใน
ระหวางทีค่ ณุ ลงั เลอยูนนั้ เธอรูสึกไดวา คณุ กาํ ลังแอบมองเธออยูแตไมก ลาเขาไปหาเธอ เกมกโ็ อเวอร! ผูห ญงิ ไม
ชอบผชู ายท่ีขาดความม่ันใจ จบตง้ั แตย ังไมไ ดเ ร่ิม! หรอื หนกั กวา นั้นเธออาจะคิดวาคณุ เปน พวกโรคจิต ชอบ
ตามต้อื ! และถงึ แมว า ในทสี่ ดุ คุณจะรวบรวมความกลาเขา ไปคยุ กบั เธอจริง ๆ แตเธอรูวาคุณมองมาตงั้ นานแลว
คณุ กย็ ัง จะมโี อกาสลมเหลวสงู มาก เพราะอะไร
หรอื ครับ เพราะมนั ไมเปน ธรรมชาต!ิ คณุ ไป
ฝน มัน คุณไปรอใหค วามกลา มาถงึ ไปรอใหม ี
โอกาสทีด่ ี ในเวลาทีค่ ุณเขา ไปคุยนั้น ความกลัว
ไดครอบงําคุณหมดแลว กลวั เธอไมชอบ กลัว
พูดไมดี กลวั พดู ผิด กลวั ผิดหวัง กลัวไปหมด!
คณุ ไมไดท าํ ตวั เปนธรรมชาติ

ทผ่ี มยกตวั อยา งขา งบนมาใหด นู ี้ ก็เพราะ
มันคือตัวผมเองเม่อื กอ นท่ยี งั ไมไ ดร ูความสาํ คัญ
ของ กฎ 3 วินาที แตแ ลวผมก็เขา ใจความสาํ คัญ
ของมนั

หลงั เลกิ เรยี นของเยน็ วนั หนง่ึ ผมโทรศัพท
หาเพ่อื นซี้เพ่ือทีจ่ ะกลบั บานกับมนั แลว ผม
กบั เพือ่ นมาเจอกนั ท่ีประจาํ เราเดินไปทที่ างออก
เพอื่ ที่จะไปทจี่ อดรถ ขา ง ๆ เราสองคนนั้นมีคน
เดนิ รายลอ มไปหมด ซึง่ เปนเรื่องปกติธรรมดา
ของทุกเยน็ อยแู ลว ผมกบั เพอ่ื นกไ็ มไ ดส นใจอะไร
เรายังคุยกนั เรอ่ื ยเปอ ย เราเดนิ กนั มาจนจวนจะถึงทางออก จงั หวะท่ผี มหนั ไปดานซายเพอ่ื จะคุยกบั เพือ่ นนัน่ เอง
ผมไดห นั ไปเหน็ สาวสวยคนนงึ เดนิ อยูค นเดยี ว "อา ว! นอ ง...น่หี วา" ผมคดิ ในใจ และจังหวะเดียวกันน้นั เองเธอ
ก็เผอญิ หันมาสบตากบั ผมพอดี เราสบตากนั ไมถงึ คร่งึ วนิ าที เธอไมย ิม้ ทําหนาเฉย ๆ หันไปมองทางอืน่ แลว
เธอก็เดนิ แซงผมกบั เพ่ือนไป

หลอ ไมหลอ ไมเกี่ยว อาศัยทางเปลี่ยวและเรีย่ วแรง

- 37 -
"เฮย ! น่ันมนั นอ ง...เวย แม_ นารกั โคตร ขนาดขา งหลังยงั สดุ ยอดเลย" เพ่ือนผมพูดออกมา "อืมมม ดดู ี ๆ รอ
แปปนะ" ผมบอกกับเพื่อนอยางนนั้ ผมเรง เดนิ เพอื่ ทจี่ ะใหทนั เธอ ในหวั ก็ไมรูจะพดู อะไรกบั เธอ แตน น่ั กไ็ มไ ด
ทําใหผมลงั เล เพราะผมรูแลว วาเธอเห็นผมแลว เธอรูวา วนิ าทีนน้ั ผมอยูตรงน้ัน "คณุ ๆ ขอโทษครับ" ผมพดู
อยางสภุ าพแตด ว ยนา้ํ เสียงทหี่ นักแนน เธอไมไดหยุดเดนิ แตหนั มาแลว กท็ ําหนาประมาณวา "ออ ท่ีสบตากัน
เมื่อกี้" "คณุ ชอื่ อะไรครับ" ผมถามทง้ั ๆ ที่รูชอ่ื เธออยแู ลว เธอเร่มิ ยม้ิ เขิน ๆ แบบรูตวั วา ผมกําลงั จะเขาไปจีบ
แลว ก็พดู ออกมา "ชอ่ื ...คะ" "แลว ...เบอรโทรศพั ทเ บอรอ ะไรครับ" เธอทําหนาลังเลเหมอื นไมแ นใ จวาจะใหด ี
ไมใหด ี ผมจงึ พดู ตอไป"อืม ผมคิดวา ถา ...ใหเบอรผ มมาเราคงมีโอกาสทาํ ความรจู กั กนั มากกวาแคส บตานะ
ครบั " ตามดวยยม้ิ แบบม่นั ใจ เจอชอตนเี้ ขา ไป เธอไมส ามารถตานไดอกี ตอ ไป ใหเ บอรผ มมาโดยไมล ังเล
ผมเดนิ กลบั ออกมาราวกบั วา ตวั เองหลอทส่ี ุดในประเทศไทยและมธี ุรกจิ พันลา นอยใู นทวีปยโุ รป
"มงึ นเ่ี ลน ตัว top เลยนะ มงึ พดู อะไรวะ ทาํ ไมนอ ง...ถึงใหเบอมา" เพอื่ นผมพูดเม่ือผมเดินกลับมา
"ก็บอกไปธรรมดาวา อยากรจู กั " "ทําไมมนั งา ยหย่งั ง้นั วะ ปกตินอ ง..ไมค อ ยใหเ บอรใ ครงาย ๆ นะเวย "
"เหรอ ไมร ดู ิกกู ็แคท ําตวั ใหเ ปน ธรรมชาติ ออิ ิ"ผมตอบมันไป นับตง้ั แตว ินาทีแรกท่ผี มสบตาจนถงึ วินาทีทผ่ี ม
ตัดสนิ ใจเขา ไปคุยกบั เธอ ทงั้ หมดอยภู ายใน 3 วนิ าที ถามวาเทคนคิ 3วนิ าทีนใ้ี ชไดผลทุกคร้งั เลยหรอื ? ไมครับ
เทคนคิ น้ีไมไ ดผ ลทุกครงั้ หรอก และถา จะพดู กนั อยางตรง ๆ แลว ไมม เี ทคนคิ ไหนในโลกท่ีไดผ ล 100% หรอก
ไมเ คยมีมาเลยและจะไมม ีตอไป แตเ ทคนคิ นี้ก็ใชไดผ ลกบั คนสวนใหญ คุณลองคดิ ดูใหด !ี !!

ใน 3 วนิ าทีคณุ ไมสามารถคดิ เรื่องความกลวั ได สมองคณุ ยังไมพ รอมท่จี ะคดิ เร่อื งกลัว คณุ จงึ ไมแ สดง
ความเครียดออกมา ใหเธอเหน็ ใน 3 วนิ าทีเธอไมสามารถจะมาคิดเรอื่ งปฎิเสธคุณไดทัน สมองเธอยงั ไมทันต้ัง
ตวั เชน กัน เธอไรเกราะปองกนั คณุ กับเธอสบตากนั โดยบงั เอญิ ทกุ อยางเปน ไปตามธรรมชาติของมนั มนษุ ยไ ม
อาจฝนธรรมชาติได นแ่ี หละพลังของกฎ 3 วนิ าทแี ละการสบตา

3-4 Social proof: ไมต าย dj

social proof นน้ั เปน อาวุธสดุ ยอดท่ี dj จะมไี ด เปน ทา ไมต าย
อันดับหน่งึ ทีไ่ มม ีเทคนิคใดจะมาเทียบ เปน แมเหล็กทจ่ี ะคอยดดู สาว ๆ
รอบตวั ใหมาสนใจคณุ พลงั ของ social proof นัน้ มากมายมหาศาล มนั
ทําให donjuan เหนือกวา donjuan หรือแมก ระทั่ง nice guy กส็ ามารถ
ทําสกอรไดถาเคามี social proof Social proof นน้ั ไมใ ชวา จะทําให
สาวมาชอบคณุ เฉย ๆ เทา นน้ั แตม ันยังทาํ ใหส าวมาชอบทีละหลาย ๆ คน
อีกดว ย มอี ยคู รัง้ นงึ ผมไดไปเทยี่ วผับกบั สาวที่ผมเคยขอเบอรม า สมมุตวิ า ชื่อเก ผมไปรบั เธอทีบ่ าน เธอก็บอก
วาเพ่ือนเธอไปรออยทู ี่รานแลว4-5 คน หญิงลว น และผมก็ยังไมเคยเจอเพอ่ื นเธอเลย เมอ่ื ไปถึงผมก็ทักทายพวก
เธอ และคยุ สนกุ เฮอา ตามประสา ผมบงั เอิญไปสะดดุ ตากบั สาวคนนงึ ซึง่ ไมต องเดาเลยวาเธอคนนนั้ สวยท่ีสุด
ในกลมุ 55 แตผ มสังเกตไดเลยวาสาวคนทสี่ วยทส่ี ุดน้นั ไมม ีทาวาจะมองมาทางผมเลย ผมพยายามสบตาแตเ ธอ
ก็ไมเ คยมาสบตากับผมเลย สาวคนอนื่ ๆ กค็ ยุ สนุกสนานกับผม ขําไปกบั มขุ ของผม แตคนนแ้ี มแ ตม องยังไม

หลอไมห ลอ ไมเ กี่ยว อาศัยทางเปล่ยี วและเร่ยี วแรง

- 38 -
มอง อืมมม ไมเ ปนไร เปน เรือ่ งธรรมดามากที่สาวสวยจะเลน ตัว ผมคดิ ผมก็สนุกสนานของผมตอไป เมื่อผับ
ปด ผมกไ็ ปสง สาว ๆ ทีละคน ๆ จนกระทงั่ เหลือแคเ ก และคนท่ีสวยทสี่ ุด ทางท่ผี มขับไปน้นั มันผานบา นของ
เกกอ น ผมจงึ สงเธอลงท่บี า น พรอมกับบอกวา วันหลงั จะพาไปเทย่ี วใหม ในใจกค็ ดิ วาเพอื่ นเธอนารกั ดี ขอจบี
หนอ ยละกนั หหึ ึ ตอนน้ผี มก็อยกู บั สาวสวยคนนน้ั สองตอสอง เธอกับผมจงึ ตอ งพูดกันโดยปริยายผมถามชอื่
เธอ ถามนูนถามน่ี และผมกถ็ ามเธอวาเธอมีแฟนยงั เธอบอกวา มแี ลว และถามผมกลบั แบบเสียงแขง็ ๆ
"แลว พมี่ แี ฟนยงั มาจบี เกเ หรอเนยี่ " "เปลา มีแลว นัน่ ไง"ผมชีไ้ ปขางหนา เธอซึ่งมีรูปสติกเกอรท ี่แฟนกบั ผมไป
ถายดว ยกันมาตดิ อยู "ไหน ๆ .....อันนีเ้ หรอ" เธอโนม ตัวไปดขู า งหนา "โห!สวยจงั ทําไมแฟนพถ่ี ึงสวยอยางน้ี
ละ อยางกบั ดารา"เธอเริ่มงง "ก็เปน pretty ไมสวยไดง ยั ละ "แลวผมก็หนั ไปยิ้มแบบโคตรมั่นใจใหเธอ "จริง
เหรอ!! (ช่อื เธอ) กเ็ ปน pretty เหมอื นกนั นะ ทาํ อยู (โทรศัพทค ายนึง) แลวแฟนพที่ ําอยูท่ไี หน?" ผมก็ตอบเธอ
ไป ตอนนี้ bitchshield เธอโดนทําลายไปหมดแลวดวยรปู ถายใบเดยี ว "มแี ฟนสวยแลว ยังมาจีบเกอกี นะ เจา ชู
จรงิ ๆ ผูหญงิ ไมช อบคนเจา ชนู ะ" เธอพูดแลว กย็ ม้ิ ใหผ ม ผหู ญิงปากกบั ใจไมเ คยตรงกนั จากนน้ั เธอกค็ ยุ กับผม
อยางเปนกนั เองมาก แลว ผมกใ็ ชเทคนิค dj ตาง ๆ จนเธอเรม่ิ เปด ใจใหผ ม จนกระทง่ั ถงึ บา นเธอ เราแลกเบอร
โทรศัพทกัน อกี สองวันเธอโทรมาหาบอกวา อยากใหผ มไปงานวนั เกดิ เพือ่ นเธอกับเธอหนอ ย เธอแนะนําใหผม
รูจ กั กบั เพื่อนเธอ งานกด็ ําเนนิ ไปเธอกน็ งั่ คยุ กบั ผม บอกวา จริง ๆ เธอกับแฟนกย็ งั ไมไ ดจ รงิ จงั อะไรมาก แคด ู ๆ
กันอยู เธอบอกวา เธอไมอ ยากแยง ใครแต เธอหามใจไมได เธอบอกไมร วู า ทาํ ไมเธอชอบผม เธอแครูสกึ เทา
นั้นเอง เธอไมร แู ตผ มรู social proof ไง ไมเหน็ ยาก แลว ผมก็มีแฟนเพิ่มขึน้ อีกหนง่ึ คนในคนื นนั้ Social proof....
มันคอื เวทยม นตหรืออะไรกัน!!!

3-5 ความนา จะเปน: หวั ใจในการจบี สาว

เคยเรยี นวชิ าเลขเรอื่ งความนาจะเปนกันไหมครับ ผมวาทุกคนคงเคยผา นมาบา ง เชนมลี ูกบอลอยู 4 ลกู สแี ดง
ฟา ขาว เขยี ว ถาเอาบอลท้งั หมดมาใสใ นกลอง แลว ลองหยิบมว่ั ๆ ออกมา 1 ลกู โอกาสทจี่ ะไดลูกบอลสีขาว
เปนเทา ไหร คําตอบกค็ อื 1 ใน 4 0.25 หรอื 25%

การจบี สาวนนั้ มนั ก็เปนแบบเดยี วกัน ไมไดต า งอะไรกันเลยทกุ ๆ คนมคี วามนาจะเปน ในการทจี่ ะจบี
สาวติดเปนของตวั เองจะมากหรอื นอ ยไมเ ทา กัน แตสงิ่ นงึ ท่รี บั ประกนั ไดก็คือ ไมวาคณุ จะเปนใคร หนาตาดู
ไมไดขนาดไหน ความนา จะเปนของคุณมากกวา 0 แนน นอน นั่นหมายความวา อะไรครบั มนั ก็หมายความวา
ถา คณุ จีบสาวไปเรือ่ ย ๆ ๆ อยางนอ ยคณุ กต็ อ ง จบี ติดจนได ไมม ใี ครมคี วามนาจะเปน เทากบั 0 ในโลกนี้

โอเค ๆ ๆ คุณอาจจะคดิ วา "แลวถาความนา จะเปน ผมมนั เทากับ 0.0000001 ละ หยงั่ งไี้ มตอง จบี เปน
ลา น ๆ คนเลยเหรอ" ใชค รับถามนั เปน อยา งน้นั คุณกต็ อ งจีบซักลานคน แตผมจะบอกอะไรใหค รับ ถา คณุ ได
อานบทความที่ผมเขียนทกุ ๆ บทในนี้ คณุ เขาใจ และนาํ ไปใชใ นชวี ิตจรงิ อยางสมํา่ เสมอ แลว ละ กอ ความนาจะ
เปนของคณุ จะมากข้นึ จนคณุ อาจจะตกใจได มันจะเพ่มิ ขน้ึ โดยคณุ แทบไมรตู วั เลยทเี ดยี ว

ผมเคยลองมานง่ั คิดความนา จะเปน ของผมครบั ปน้ีผมไดเบอรส าว ๆ ท่ผี มคิดจะจบี มาทงั้ หมด.....
......................ใหทายครบั วา เทา ไหร

หลอ ไมหลอ ไมเก่ียว อาศัยทางเปล่ียวและเรย่ี วแรง

- 39 -
79 เบอรครบั !

ครบั ใชครบั 79 เบอร (ไมไดน ับคนท่ผี มขอแลวเคาไมใ ห แต
ถาจะนับรวม ๆ แลวปน ้เี ขา ไป ขอเบอรมาราว ๆ 120-140 คนได )
ในสิบเดอื นทผ่ี านมานแี้ หละ โดยเฉลยี่ แลว ผมจะไดเบอรทกุ ๆ 4 วนั
ผมขอเบอรม าแทบจะทกุ ทแี่ ลวครบั รา นอาหาร ในมหาลัย ผบั รา น
หนงั สือ ในหาง รา นเกม สะพานลอยกเ็ อา เคายืนขายของอยูดี ๆ ผม
เสือกเขา ไปขอเบอรดอ้ื ๆ กเ็ คย เคยแมก ระท่งั ขับรถอยูแลวเห็นสาว
คนนึงยืนอยทู ปี่ า ยรถเมล ผมเหยยี บเบรกจอดรถชดิ ซาย แลว ลงไปขอ
เบอรก็มี จะวา ผมบากไ็ ดครับ หึ ๆ ๆ ๆ เพราะผมรคู รับ ผมรูวา การ
จีบสาวนน้ั มนั ขึ้นอยกู ับความนาจะเปน งา ย ๆ แคน ั้นเอง และจาก 79
คนทีผ่ มไดเ บอรมา รูม ัย้ ครับวา ผมจีบติดก่คี น 8 คนเทานนั้ เอง! น่นั ก็
หมายความวาโอกาสทผ่ี มจะจีบสาวตดิ = 8 ใน 79 ประมาณ 10%
กวา ๆ นดิ ๆ หมายความวาถา ผมขอเบอรไดม า 10เบอรผ มจบี ติดชัวร ๆ 1 คน คณุ อาจจะคดิ วา "โอย !! มนั ยาก
นะกวา จะขอไดซ ักเบอร น่ีเลน ใหขอตงั้ สบิ ยส่ี บิ เบอร" ลองไปอา นเร่อื งอน่ื ๆ ทผ่ี มเขยี นครบั แลวคณุ จะรูเ ลยวา
การขอเบอรส าว ๆ จรงิ ๆ แลว แม_ โคตรงาย ผมใชเทคนคิ เดยี วกันกับทผ่ี มเขียนในเวปน้ีแหละครบั เวลาเขา ไป
จบี สาว บอกไดเลยวาชว งหลงั ๆ มาน่ี โอกาสทจี่ ะขอเบอรไ ดม ากกวา 70% แนน อน และผมก็ไมไดห ลอ 7/10
อยา งมากใน
วันทด่ี ดู ี ถามวา เวลาเขา ไปขอแลว เคาไมใ หผมจอยเลยปา ว ไมค รบั ผมดใี จซะดวยซา้ั ผมรูวาผมเขยบิ เขาใกล
แฟนคนตอไปอีกนดิ นึงแลว ถามวาผมแครม ย้ั เวลาทีจ่ ีบสาวไมตดิ ไมค รบั ผมไมแ ครเพราะผมมีอกี หลายเบอร
เหลอื เกินทจ่ี ะใหโ ทรถามวา ไมผ ิดหวงั เหรอจบี ตดิ แค 10 % บอกไดเ ลยวา ไมครับ เพราะ 8 คน ทผ่ี มจีบตดิ นนั้ ก็
ทําใหผ มลมื เรอื่ งความลมเหลวอยา งอ่นื ออกไปไดห มดเลย มัน
ออกจะมากเกนิ ไปดว ยซ้ําลองคดิ ดูวาความนาจะเปน ของคุณเปน
เทาไหร ตอนแรกมนั จะยงั ไมใช 10% หรอกครบั มันอาจจะเร่มิ ท่ี
1%,2%,5% แตพ อคุณเอาเทคนิคตา งในเวปนไี้ ปใช เอาทัศนคติ
ตาง ๆ ท่ีผมบอกไปใสใ นตวั คณุ ความนาจะเปนของคณุ จะเพมิ่ ขน้ึ
มาเรอ่ื ย ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ลองคิดกันดู แลวมนั จะสนุก ถามันเปน 5%
กไ็ ปขอเบอรมา 20 เบอรแลวคณุ กอ จะมีแฟน 1 คน กแ็ คน นั้ เวลา
คณุ นําไปใชแลว จบี ติดซกั จาํ นวนนึงคุณจะรูว า ปญหาจริง ๆ แลว
มันมีอยูแค 2 อยางเทานน้ั เองหนงึ่ แม_ เปลอื งคาโทรศัพทเ หลือเกิน
สองคุณจะตดั สนิ ใจไมถูกวาวนั พรงุ นี้คณุ จะไปกับใครดวี ะตวั เลอื ก
เยอะโคตร ซ่ึงขอ หลังเน่ยี เราทุกคนคงยนิ ดที ีจ่ ะใหม นั เกิดขึ้น
อยูแ ลว ใชม้ยั ครับ!

หลอ ไมห ลอ ไมเ ก่ยี ว อาศัยทางเปลี่ยวและเรย่ี วแรง

- 40 -

3-6 Nice guy story : วนั ทผ่ี มตื่นจากฝน รา ย

ทกุ ๆ คร้ังทผ่ี มยอนกลบั ไปดตู ัวเอง เมอ่ื ซกั 3-4 ป ทผ่ี า นมา ผมนัน้
แทบจะไมเชือ่ เลยวา เวลาที่ผมจีบสาวซักคนนัน้ ทําไมผมตองทําตวั
nice guy ตลอดเวลา มาถงึ ตอนนีผ้ มหวั เราะทุกครัง้ ทคี่ ิดถงึ มนั
ตอนน้นั ผมเปน nice guy แบบสุด ๆ เลยกว็ า ได เปน โคตรพอ
nice guy เรยี กวา ถามกี ารประกวด Mr. nice guy universe เนีย่ ผม
คงไดต าํ แหนงกลับมาใหค นไทยไดเ ชยชม 555 ตอนนั้นนะครบั
ผมเช่ือวา เวลาจะจีบหญิงสกั คนเราตอ งแสดงออกใหเ ธอเหน็ เลย
วา เราเนย่ี รักเธอมากขนาดไหน เรานแ่ี หละรักเธอทีส่ ดุ ในโลก
จะจบี เธอเหรอ โอย !! ใหดอกไมเธอสิ เธอตอ งประทับใจ ซือ้ ของ
ใหเ ธอสิ แตอยา ไปขัดใจเธอนะเดย๋ี วเธอจะคดิ วาเราไมไดร กั เธอ
แลว เราตองโทรหาเธอทุกวนั นะเพราะวา เธอจะไดร วู าเราคดิ ถงึ เธอแคไหน คณุ คดิ ดสู ิครบั ผมเคยแมก ระทง่ั ไป
ขอเบอรผ ชู ายทเี่ ธอชอบมาใหเ ธอเพราะหวัง วาเธอคงประทบั ใจทีผ่ มทาํ โอว มายกอด! ผมเปนอะไรไปครบั เนยี่
ในตอนนัน้ !!! ทําทกุ อยา งทีเ่ ธอชอบ เธออยากไดอ ะไรกป็ ระเคนมนั เขา ไป แลว พอเธอมีปญหาอะไรขน้ึ มาซกั
อยา ง ผมน่แี หละจะเปน คนรองรบั อารมณเธอเอง มาเลย ชั้นรบั เธอไดท กุ อยางไมว า เธอจะเปน ยังไง โอโ ห สดุ ๆ
ครบั

จบ ม6 มาโดยท่ีจบี ไมต ิดซักกะคน เพอื่ น ๆ ผมชมผมทุกคนครับ ชมวา นายเนยี่ เปน สุภาพบุรุษดีจงั เลย
นะ ใหเ กยี รติผหู ญงิ ดีจัง ผมลองเอาสมดุ friendship มาดูไอสมุดเวลาทใ่ี หเ พอ่ื น ๆ เซ็นตต อนใกล ๆ จะจบ ม6
อะ ทุกคนคงรจู กั ดี เคา เขยี นชมวา ผมเปนคนดจี ริง ๆ นาอิจฉา ชมกันเขาไปอยา งนูนอยา งนใ้ี นใจผมก็คิด "ถา กู
เปนคนดีขนาดนั้นจริง ทาํ ไมไมมีใครเปน แฟนกบั กวู ะ" จรงิ ๆ ไมตอ งเอาเรอ่ื งผมมาเปนตัวอยา งก็ได คณุ ลอง
คิดถงึ เพ่อื น ๆ ของคุณดู ลองคิดถงึ เพือ่ นคณุ ท่ีเปน nice guy กบั เพือ่ นคณุ ทีเ่ ปน jerk ใครมแี ฟนสวยกวากนั ครับ
กลมุ ไหนครบั ท่มี แี ฟนมากกวา กลมุ ไหนครับทีผ่ หู ญงิ ใหค วามสนใจจะเปนแฟนดว ย (เขียนอยางนไ้ี มไ ดบ อกวา
ใหค ุณเปน jerk นะครับ อยากจะใหเหน็ ขอแตกตางเทานนั้ เอง คณุ กร็ นู ค่ี รบั วาเปน dj มนั แจว กวากนั เยอะ)

แตแ ลวในท่สี ดุ ผมก็มแี ฟนคนแรกจนได แฟนคนแรกของผมนะครับผมคบกับเธอในสมยั ชวง nice
guy ตอนปลายของผมตอนนนั้ ผมพอจะรูนิด ๆ แลววาการเปน nice guy เน่ียจะใชไ มคอยไดผลในการจีบสาว
แตผมไมรวู า ทาํ ไมครับ ซึ่งผมกย็ งั ทําตวั เปน nice guy อยอู ยา งสมํ่าเสมอท่เี ธอมาคบกับผมนั้นเปนเพราะวาเธอ
เปน เพือ่ นของเพอื่ นผมอีกที และเธอก็เพิ่งเลกิ กับแฟนมา ประกอบกบั เธอเองก็ไมไดส วยเลิศเลอมากมาย ผมก็
เลยจีบงา ยหนอ ยจบี แบบ nice guy นแ่ี หละ แลวกบ็ วกกบั ที่ผมกับเธอวา งเจอกนั ทกุ วนั มันก็เลยเปน ไฟทบ ังคับ
วาเธอกบั ผมตอ งเปนแฟนกนั สรุปงาย ๆ คอื ดวงดแี ตร มู ั้ยครับวา ถึงแมจ ะใชความเปน nice guy จีบเธอมาไดแ ต
กไ็ มส ามารถควบคุมอะไรเธอไดนะครบั เธอยังคงเปน คนกําหนดทกุ อยา งในความสมั พนั ธข องเราเสมอ

หลอ ไมห ลอ ไมเกยี่ ว อาศัยทางเปลยี่ วและเร่ยี วแรง

- 41 -

เธอเปนคนบอกเองวา จะเจอวนั ไหน เมือ่ ไหร จะไปทําอะไร สว นผมเหรอครับโอเคตลอดเวลา แคเ ธอบอกวา
เราจะไปเทย่ี วขางนอกกนั เนยี่ ผมกด็ ีใจจะตายห_ อยแู ลวรมู ย้ั ครบั วันแรกท่ีผมคบกับเธอ เธอบอกเลยวา น่ี มี
อะไรอยา โกหกกันนะ ไมอ ยากใหเ หมือนคอู นื่ ๆ ท่ชี อบปด บงั กนั ผมตอบเธอไปเลย "ไมหรอก เรารกั เธอมาก
นะ เราจะไมโกหกเธอเดด็ ขาด เราไมอ ยากใหเ ธอเสียใจ และเรากจ็ ะรกั เธอคนเดียวตลอดไป" ประมาณนี้เลย ผม
คดิ วา พดู อยางน้แี ลว เธอจะตอ งชอบแน ๆ พูดไปกย็ ิม้ ไปครบั (ดใี จไง เกดิ มาแม_ เพิง่ จะเคยมแี ฟนกบั เคาซะท)ี
แลว เรากค็ บกนั ไปเดนิ หา งจับมอื กนั เธอจงู มือนําผมตลอด ผมน่กี ็ชอบไง ไมไดรเู รอ่ื งอะไรเลย วา มนั จะทําให
เธอเบื่อ เธอถาม "ไปไหนตอ ด"ี ผมบอก "ไมร ูส ิ แลว แตเธอ อยากไปที่ไหนละ " อืมมม โคตร nice guy
จริง ๆ เราคบกันไปไดป ระมาณ 3 เดือน เธอชน้ี กผมบอกนก เธอชีไ้ มผ มบอกไม เปน อยางนตี้ ลอด ไอสิง่ ท่คี ดิ
วาทาํ แลวมนั จะทําใหเ ธอชอบมากขน้ึ จริง ๆ แลว มนั มีผลตรงกันขา มหมดเลย ผมไมไ ดร เู ลยครับวาผมไดทาํ ให
เธอเบือ่ ผมมากขึ้น ๆ ๆ ๆ ๆ จนในท่ีสุด เธอก็ไปเจอคนใหมครบั เธอใหเพือ่ นเธอมาบอกวา เธอมคี นใหมแ ลว
ผมแม_ โคตรโมโหเลยครับ กลบั มาบา น นง่ั คดิ "ทําไมวะ เราไมด ี ตรงไหน ตามใจทุกอยาง อยากไดอ ะไรกใ็ ห
ผิดตรงไหนวะ" ผมกลุมแบบสดุ ๆ วนั ๆ ไมทาํ อะไรมวั แตคดิ วา ทาํ ไม ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ จะบา ตายเอา
เพลงเศรากี่เพลงก็มาเหอะ อนิ ทกุ เพลงนนั่ แหละ หลังจากนน้ั ผมกย็ งั คงเปน nice guy พยายามจีบหญงิ คนตอมา
กย็ ังเปน nice guy ผมแหว อกี เชนเคย จีบไมม ตี ิดหรอก คนแลวคนเลา ๆ ๆ จนวนั นงึ ผมก็สงั เกตไดว า ย่งิ ผม
พยายามทาํ ดีกบั พวกเธอมากเทา ไหร พวกเธอก็ จะยิง่ หนอี อกไปไกลเทา นั้น ผมมองไปรอบ ๆ ตวั เหน็ คนอน่ื ที่
มแี ฟนกัน มี แตพ วก jerk ทีไ่ ดแ ตสาวสวย ๆ ผมแปลกใจ คิดวา เฮย !! มนั เกดิ อะไรขน้ึ วะเนยี่ ผมเร่ิมสงั เกต
พฤตกิ รรมของพวก jerk ผมเรม่ิ ดวู า พวกเคา ทาํ ตัวอยางไร ทําไมผหู ญงิ ถงึ ชอบ ผมบอกกบั ตัวเองเลยวา ตอ ไปน้ี
จะทาํ ตวั เหมอื น jerk ทุกอยางเพอื่ ที่จะไดจบี สาวตดิ วนั นนั้ เปน วนั แรกที่ผมรูก ฎขอท่ี 1 ในการจบี สาวคืออยา ไป
แคร ใชค รับ พวก jerk ไมแครอะไรทัง้ น้นั ตอนน้นั ผมรแู คน น้ั เอง

ถึงแมวาผมจะยงั ไมเขาใจมันทง้ั หมด ถงึ แมผ มคดิ วา ควรจะทําตัวใหเหมอื น jerk ทกุ อยา ง ถึงจะไดห ญิง
ถึงแมวา ผมจะยงั ไมรูถึงคอนเซป็ ตข องdonjuan แตวันนนั้ มันเปนวนั ที่เปลีย่ นชีวิตผม เปน วนั ทผี่ มหลุดออกมา
เจอเสนทางสายใหม เปนวนั ทท่ี าํ ใหผมต่ืนข้นึ มาจากฝนรา ย
ผมยังจํามันไดด ี

3-7 จบี จากความเปน เพ่ือน: ทาํ ไมถึงไมค วรทํา

เมื่อกอ นผมมกั ท่ีจะใชวธิ ีจีบสาวจากความเปน เพ่ือน
เสมอ ๆ เพราะวาไมก ลา ที่จะไปขอเบอรค นทไ่ี มรูจกั เลยคิด
วา จบี คนใกล ๆ ตวั นแี่ หละ กะวาจะใชการคลกุ วงในไป
เร่ือย ๆ เธอคงจะชอบเราสักวัน งา ยกวา ไปจบี คนอ่ืน ๆ
เยอะเลย โฮะ ๆ ๆ ๆ ผมคิดผดิ ถนดั !!! ผมมปี ระสบการณ
ตรงหลายครงั้ หลายหนเหลอื เกนิ ในการทีเ่ ริ่มเปนเพื่อนกอ น
หวังวาจะไดอยูใกล ๆ เธอ แลว คอย ๆ เปลี่ยนความสมั พันธ

หลอไมห ลอ ไมเกย่ี ว อาศัยทางเปลีย่ วและเรย่ี วแรง

- 42 -
จากเพ่อื นไปสคู นรกั รูมัย้ ครบั วา ผมใชว ธิ นี จ้ี ีบสําเร็จไดแ คครัง้ เดยี วตลอดชวี ิตทผี่ า นมา แคครัง้ เดียวจรงิ ๆ
นอกนน้ั ไมเ คยสําเรจ็ !!!

จะเลา ประสบการณใ หฟง ผมเคยมเี พอ่ื นผหู ญิงคนนึงสนทิ กนั พอสมควร รูจักกนั ตั้งแต เขามหาลัยใหม
ๆ เธอเปน คนทสี่ วยมากครบั แตวา บังเอญิ ผมกบั เธอเรยี นดว ยกนั แทบจะทุกวชิ า ผมเลยไดเ จอเธอบอ ยกวาคน
อืน่ ๆ ผมเลยคดิ วา " คอ ย ๆ เรมิ่ จากความเปน เพอ่ื นดกี วา แลวคอย ๆ พัฒนาความสมั พนั ธไปทีละนิด ๆ "
ทาํ ไมผมถงึ คิดอยางนน้ั หรอื ครับ กเ็ พราะวา ผมไมอ ยากทจี่ ะเสีย่ งไง การเริ่มจากความเปน เพื่อนมันเสี่ยงนอย
กวา เราทกุ คนรู ๆ กันอยู

1 เดอื นผา น 2เดือนผา น 3 เดอื นผาน เราเริม่ สนิทกันมากขึ้น ผมยังคงทาํ ตวั เปนเพอื่ นท่ดี เี สมอ nice
friend ผมไมเคยทีจ่ ะแสดงออกใหเธอรสู ึกเลยวา ผมชอบเธอ ผมคยุ กับเธอเหมือนกับวา กาํ ลังคยุ อยกู ับเพ่อื น
ผูชายคนหนึ่ง หลังจากนน้ั เธอก็เริ่มท่จี ะมคี นมาจบี มากมาย เธอเลา ใหผมฟงเสมอ ๆ ๆ ในใจผมกค็ ดิ วา "55
อยาฝน ไปเลยวา จะจบี ตดิ กนู อ่ี ยูกบั เธอทุกวันโวย ยย มีโอกาสมากกวา เดย๋ี วจะคอย ๆ แปรเปล่ียนความสมั พนั ธ
จากเพ่อื นไปเปนแฟน ใหมนั รูซะม่ัง"

แตวาในท่ีสดุ กม็ ีคนจีบเธอตดิ ครบั ผมแทบไมเช่อื เปน ไปไดย งั ไง!!! ทาํ ไมเธอยอมไปคบกับคนอน่ื
ทั้ง ๆ ทผี่ มน้นั เปนคนที่สนิทกับเธอทสี่ ดุ ตอ มาเธอกอมาเลา เรอ่ื งแฟนของเธอ ใหผ มฟงบอ ย ๆ เวลาเธอมี
ปญหากบั แฟน เธอจะโทรมาเลา ใหผ มฟงเสมอ ๆ เธอรองไห บอกวาทาํ ไมเคาตอ งทาํ อยางนนู ทาํ ไมตอ งทาํ
อยา งนี้ ผมพยายามท่ีจะปลอบใจเธอ เปนหว งเปนใยกะวา เธอจะตอ งคดิ วา ผมนัน้ เปน คนที่เขา ใจเธอ และเธอก็
ตอ งเลิกคบกบั แฟนแลว มาหาผมแน ๆ มนั ไมใ ชอ ยางนั้น!!! ทกุ ครัง้ ทีเ่ ธอโทรมาหา ทุกครั้งที่เธอไดร ะบาย
ความความเสยี ใจทกุ คร้งั ท่ีผมปลอบเธอ เธอก็กลบั ไปหาแฟนเธอทกุ ครงั้ ความเปนเพอ่ื นของเราไมเคยมี
โอกาสไดพัฒนาไปเปน อยางอื่น รมู ้ัยครบั วาในครง้ั แรกที่คุณเจอกับสาว ๆ สาว ๆ เคา จะจดั ใหค ณุ อยกู ลุมใด
กลุม หน่งึ ในสามกลมุ นี้
"ไมเ อาไมย งุ " "เพ่ือน" "มโี อกาสทจ่ี ะเปนแฟน"
และพวกเธอจะจัดคณุ ใหอ ยกู ลมุ ใดกลม หนง่ึ ภายในนาทแี รกทค่ี ณุ คยุ กบั เธอ!!! และเวลาพวกเธอจดั คณุ เขาไป
ในกลมุ ไหนแลว แม_ ยากทค่ี ณุ จะเปลยี่ นไปอยกู ลมุ อน่ื เพราะฉะนน้ั เลอื กใหด ีวาคณุ จะอยกู ลมุ ไหน

โอกาสท่จี ะเปล่ยี นจากเพ่ือนเปนแฟนไมใ ชว า ไมม ี มนั มโี อกาสอยแู ตวา มันไมใ ช เทคนคิ ท่ดี ที ่คี วรใช มหี ลาย
สาเหตุดวยกนั

1.มันไมใชเ รือ่ งงา ย เพ่ือนก็คอื เพ่ือน หมายความวาเปน คนที่เขากันได รสู กึ สบาย ๆ เมื่ออยูดวยกนั
เปน คนทีแ่ ชรค วามรูส กึ กนั ไดแทบทกุ อยา งแตวาไมไ ชใ นดา นโรแมนติก คุณไมเ ลน หเู ลน ตากบั เพอื่ นคุณใชม ยั้
ครับคุณไมจบู เพื่อนคุณ คณุ อาจจะไมม องเพอ่ื นกไ็ ดเ วลาคุย แตส ําหรบั คูร ักมันไมใ ชเธอไมสามารถเอาเพอ่ื นมา
เปน แฟนไดเ พราะวา ถาทําไปเธอจะรูสกึ วาตวั เองเปน ผหู ญิงทไ่ี มด ี พวกเอาผชู ายไปทวั่ ไมเ วน แตเพอ่ื นของ
ตัวเองเธอน้ันจะตอ งคิดหนกั วา เม่อื คณุ กับเธอเปนแฟนกนั แลว มนั อาจจะไปทาํ ลายความเปน เพื่อนทีด่ กี ัน
ภายหลงั ได note--ครัง้ เดียวทผี่ มใชว ธิ นี ้จี ีบติดไดก ็เปน เพราะวา เธอไมไ ดม องผมเปนเพื่อนต้ังแตแ รกเธอน้ัน

หลอไมหลอ ไมเกย่ี ว อาศัยทางเปลยี่ วและเร่ยี วแรง

- 43 -
บอกผมวา เธอรูสกึ บางอยา งกบั ผมตัง้ แตตอนแรกแลว พดู งา ย ๆ คือถาคณุ จะใชวิธีนไี้ ดสาํ เร็จเธอจะตอ งเรมิ่ ชอบ
คณุ ตัง้ แตแ รกแลว ไมใ ชค ณุ เริม่ จากศูนย ไมอ ยา งน้ันโอกาสจะนอ ยมาก

2. มันเสียเวลา การท่คี ณุ พยายามเปน เพ่อื นกับเธอกอน แลวคอ ยมาจีบทหี ลังเปน เรื่องท่ีเสยี เวลาโคตร ๆ
และมันกไ็ มไดม ีหลกั ประกนั วาคณุ จะสามารถจบี เธอตดิ ได คุณอาจจะตอ งเสยี เวลาหลาย ๆ เดือนเพ่ือที่จะรู
เพียงแคว าเธอกับคุณเปน ไดแ คเ พื่อนกนั ทาํ ไมคุณตองไปใชวธิ ที ี่เสียเวลาและยุงยากกวาเดิม

3. มนั ไมจ าํ เปน เพราะวา ถาคุณแสดงใหเ ธอรูไ ดว าคณุ เปน dj ตง้ั แตแ รก มนั ไมมเี หตผุ ลอะไรทจ่ี ะเรมิ่
จากการเปน เพอ่ื น ผูหญงิ ทกุ คน ยํ้าวา ทกุ คน!!! ไมส ามารถตา น dj ไดไมว า จะสวยแคไ หนกต็ ามแต ถา เธอรูสึก
ไดว าคณุ เปน dj เธอจะเปด ใจใหคณุ เอง ไมต องมาเร่มิ เปนเพอ่ื นใหย งุ ยากเคล็ดลบั ท่สี าํ คัญที่สดุ กค็ ือถาจะจบี
สาวนั้นเราจะตองใหเ ธอรสู ึก ปลอดภยั สบาย ๆ เมอื่ อยกู บั เราเหมอื นอยกู บั เพอื่ นเธอแตใ นขณะเดยี วกันแสดง
ความสนใจทางเพศออกมาเหมอื นแฟนเธอ เชน มองตากับเธอนานกวา ปกติเล็กนอ ย สมั ผัสเธอบา ง เวลาคยุ
โนมตัวไปหาเธอ การทาํ เชน น้จี ะทาํ ใหเธอไมส ามารถจดั คณุ เขา ไปในกลุมเพอ่ื นไดเ นอื่ งจากคณุ ไมไดทาํ ตัว
แบบเพอ่ื น แตเ ธอก็รสู กึ สบาย ๆ เหมือนอยกู บั เพอ่ื น ไมใ ชเ หมือนอยกู บั คนแปลกหนา เพราะฉะนน้ั มนั ก็เหลือ
อยูแคกลุมเดยี วทเี่ ธอจะจดั ใหค ณุ ไปอยู นนั่ คือกลุม ท่เี ธอสนใจจะเปน แฟนดว ยและโอกาสทคี่ ณุ จะจบี ตดิ จะมาก
กวาเดิม!!!

3-8 ใหสง่ิ ทเ่ี ธอตอ งการคือการใหส ง่ิ ทเ่ี ธอไมร วู า เธอตองการ

ผชู ายทั่วไปแทบจะทุกคนโตขน้ึ มาโดยมคี วามคดิ ท่ีวาเวลาจีบสาวนน้ั เราตอ งเปน สุภาพบรุ ุษ
เปนคนดี คอยหวงใยเธอ ซึง่ ความคิดเหลา นัน้ ไดถูกใสไวในหัวพวกเราต้ังแตเ ดก็ ๆ จนถงึ
ปจ จบุ ัน มองไปทางไหนกม็ แี ตคนบอกวาผหู ญงิ ตองการ Nice guy ตอ งการคนทีค่ อยเปนหว งเปน ใย
ตองการคนที่เทคแครเธอเแปนอยางดี มนั ใชส ําหรบั ผหู ญิงท่ีโตเปน ผใู หญแลว พวกเธอผา นอะไรมามากพอ
ทจี่ ะรูวาจริง ๆ แลว ผชู ายท่ีเปน jerk นนั้ ไมใ ชค นทพ่ี วกเธอตอ งการอยางแทจ ริง มผี หู ญิงมากมายทพี่ ยายาม
เปล่ยี น jerk ของพวกเธอใหก ลายเปน nice guy เม่ือแตง งานไปแลวเพราะพวกเธออยากทจ่ี ะได
ความจรงิ ใจ ความแนน อนในชีวิตคู ซงึ่ สาํ หรบั ผหู ญิงแบบน้ี nice guy นั้นจะเปน ทต่ี อ งการอยางมาก

ในทางกลับกนั Jerk จะเปน ท่ีชนื่ ชอบสําหรับสาว ๆ ทย่ี งั อยใู นชว งของวยั รนุ เนอื่ งจากผูหญงิ ที่อยใู นวัยน้ี
ยงั ชอบทีจ่ ะรสู กึ สนุก ตนื่ เตน ในชวี ติ เพราะฉะนนั้ หากจะจบี สาว ๆ วยั รนุ แลว ลกั ษณะะของ jerk จึงเปน
ส่งิ ทีจ่ ะขาดไมไ ด แตอ ยางทเ่ี รารูกนั วาเราไมค วรทจี่ ะทาํ ตวั เปน jerk ทง้ั หมด เราไมตองการท่จี ะใหผ หู ญงิ
คนหน่งึ มาชอบแตในขณะเดยี วกันก็ทําใหเธอรูสกึ เปนทกุ ขอ ยางมากเวลาทเ่ี ราทาํ รายจติ ใจเธอ เราตองการท่จี ะ
ใหเ ธอไดมคี วามสขุ อยา งแทจ รงิ เมอ่ื อยูกับเรา

Nice guy อาจจะทําใหผหู ญงิ มีความสุขบา งแตไ มสนกุ ตนื่ เตน jerk ทาํ ใหผหู ญงิ สนกุ ตนื่ เตนแตก ท็ าํ ให
เธอไมม คี วามสขุ เชนกนั การเปน ดอนฮวนนนั้ จะตองสามารถทจ่ี ะนําขอดขี องท้ัง jerk และ nice guy มารวมกัน

หลอไมห ลอ ไมเกี่ยว อาศัยทางเปล่ยี วและเร่ยี วแรง

- 44 -
ใหไ ด แตส ่ิงนจ้ี ะไมมผี หู ญิง คนไหนมาบอกคุณตรง ๆ หรอกครับ เพราะบางครั้งพวกเธอกย็ งั ไมร เู ลยวา พวก
เธอตอ งการอะไรกันแน ดงั นน้ั เราตอ งรูเองวา สิ่งที่พวกเธอตองการนั้นจรงิ ๆ แลวมันคืออะไร

เวลาที่ผมอยกู บั แฟนนน้ั ผมจะคอยสังเกตุอยูตลอดเวลาวา อะไรทท่ี ําใหเ ธอมาชอบผม ผมอยากจะรูวา
ทาํ ไมเธอถงึ เลิอกผมท้ัง ๆ ท่ี เธอสามารถเลือกผชู ายไดอ กี มากมาย ผมอยากจะรคู วามลบั ทจ่ี ะทาํ ใหผ มกลายเปน
ดอนฮวนทสี่ มบรู ณแ บบมากกวาเดมิ ผมจึงชอบท่ีจะคยุ กบั เธอในเรอ่ื งของความรูสึกเสมอ ๆ

มอี ยวู ันนึงท่เี ราสองคนอยดู ว ยกันทห่ี อเธอ เปน วันทีส่ บาย ๆ เพราะเราทง้ั คไู มต องออกไปทาํ ธรุ ะที่
ไหน เราจงึ เลอื กทจี่ ะอยู ดว ยกัน และเรากไ็ ดค ุยกนั ถึงเรื่องตาง ๆ เยอะแยะ ซ่ึงผมพอจะจาํ ไดค ราว ๆ ประมาณน้ี
ขอสมมุตวิ า เธอช่อื ยุยละกัน

เธอ:" พ่รี ตู วั มย้ั วา พเ่ี ปนคนยงั ไง?"
ผม:"พี่คดิ วาพเ่ี ปนคนหนาตาดีนะ แลว เธอคดิ วาพี่เปน คนยงั ไงละ ?" พดู ดว ยสหี นา กวน ๆ นดิ หนอย
เธอ:"นี่ ชอบหลงตัวเองอยเู รอื่ ยเลยนะ" เธอพดู แลว กข็ าํ ออกมา
"พเ่ี ปนคนทแ่ี บบวา ไมเคยยอมใครเลย ยยุ ปกตกิ ็ไมค อ ยยอมใครเหมอื นกนั แตพเี่ นย่ี ะยง่ิ กวา ยยุ เยอะเลย นา
หมั่นไส"
ผม:"แลวตกลงดีหรอื ไมด ี"
เธอ:"กอไมรูดิ จาํ ไดม ยั้ ที่วนั กอนยยุ จะฟงเพลงนึงแลวพไ่ี มยอมใหฟ ง บอกวาพจี่ ะฟง อีกเพลง แลว กอ ยังมีตอนที่
ยยุ อยากไปกนิ ขาวทร่ี า นนน้ั แลว พไี่ มย อมบอกจะไปกินอกี รา น มันแปลก ๆ แฟนเกา ยุยไมเ คยทําอยางน้เี ลย"
*****เธอรสู ึกวา ผมเปนคนทมี่ ีจุดยนื ของตวั เอง
ผม: "แลว แฟนเกายุยเปน ยงั ไง"
เธอ: "ก็ถา ยยุ จะทําอะไร เคากอ ใหทํา อยา งถายุยจะฟงเพลงนี้เคากอ ตองยอมยยุ แน ๆ แตพีไ่ มเคยยอมเลย
แตกอ นเวลาคบกบั คนอื่น ๆ เคาตองรอยยุ ตลอดเพราะยยุ มาสายประจํา กับพ่ีน่ี ยุย ตองรอทกุ ครงั้ มันกลบั กัน
หมดเลย ยุยไมส ามารถจะคมุ พ่ไี ดเ ลยอะ "
ผม: "อาว แลว ยอมพท่ี ําไมละ เธอไมย อมกไ็ ดน่"ี
เธอ: "อมื ก็ไดน ะ แตม ันเหมอื นกับวา ถายยุ ไมย อมนี่ พก่ี ็อาจจะเลกิ คบกบั ยยุ เลยก็ได
ใชม ะ พไ่ี มแ ครเ ลยเหรอ" *****เธอรสู กึ วา ผมเดินจากไปไดต ลอดเวลา
ผม: "แคร"
เธอ: "ไมจ รงิ อะ อยามาโกหก"
ผม: "แลวแตจ ะคดิ ละกนั ตกลงชอบยงั ไง ผูห ญิงชอบคนดี ๆ เปน สภุ าพบรุ ษุ ไมใ ชเ หรอ"
เธอ: "ชอบสิ ผูหญงิ สว นใหญชอบคนท่เี ปน สุภาพบรุ ษุ ทง้ั นน้ั แหละ"
ผม: "ถาอยา งน้นั กอ ไปหา ตอนทย่ี ยุ ทํางานสิ มคี นมาขอเบอรทุกวันไมใ ชเหรอ"
เธอ: " ก็ทกุ วนั แตมันไมเ หมอื นกับตอนทพ่ี ี่มาขอเลย คนทม่ี าขอสวนใหญเคาแบบวา จะคอยมาตื้อแบบนา
ราํ คาญ หรอื ไมก ็พยายามมาพดู หวาน ๆ ดี ๆ แตพ นี่ ี่เขา มาแบบวา มนั่ ใจมากวายุยจะตอ งใหเบอรพ ี่ ทาํ อยางกบั
วา ตวั เองนเี่ ทส ดุ ๆ " *****เธอรสู กึ วา ผมแตกตาง

หลอ ไมหลอ ไมเก่ียว อาศัยทางเปลย่ี วและเรี่ยวแรง

- 45 -
ผม: " ตกลงเวลาทค่ี นมาพดู ดี ๆ ดว ยไมช อบ แตม าใหเ บอรค นทเี่ ทแ ตเลวอยา งพแี่ ทน 555 "
เธอ: "ไมใ ชอ ยา งนั้น เขา ใจปะ วา พกี่ ็เปนสภุ าพบรุษ อยางเวลาไปเทีย่ วพกี่ ็ออกตงั คใหยยุ หมด แตพกี่ ม็ ีสวนทท่ี าํ
ใหยยุ โมโหเหมือนกนั เวลาท่ีพช่ี อบขัดใจ อยางคนอน่ื ๆ นี่ ยยุ รเู ลยวาเคา จะทาํ อะไร คดิ อะไร แตก ับพี่มันไมใช
ยุยไมร วู าจรงิ ๆ แลวพ่ีเปน คนยงั ไงกนั แน" *****เธอคิดวา ผมเปน คนทไี่ มนาเบอ่ื เพราะเธอเดาไมออก
ผม: "อมื ตกลงเธอชอบหรอื ไมชอบกันแน รูสึกยังไง"
เธอ: " ก็รสู กึ ดนี ะ ชีวติ สดใส ซา บซาข้ึนเยอะ เพราะพเี่ ปนคนอารมณดีดว ยแหละ " *****เธอรูส กึ วาผมตลก
" แตม ันกอแปลก ๆ ไมร ูวาทําไมถึงชอบพท่ี ้ัง ๆ ท่พี ี่กไ็ มไ ดท าํ ดเี หมือนกบั ท่ีคนอ่ืนทําเลย สงสัยพี่เลวไดอยา ง
ถูกใจม้งั " เธอหวั เราะ

ผหู ญงิ สว นมากไมรูหรอกวาพวกเธอตอ งการอะไร พวกเธอคิดวา ถาใชม ันกจ็ ะรูสกึ เอง ไมเ คยคิดวา จริง
ๆ แลวผชู ายท่ีเธอชอบจะตอ งมีลกั ษณะยังไง บคุ ลกิ ยงั ไงบา ง ผูหญิงมักจะบอกวา ชอบผชู ายทีเ่ ปน คนดี เขาใจ
เธอ เอาใจใส และมกั จะบอกวาไมชอบ jerk ผมจะเชือ่ ถา ผมเหน็ มนั เกดิ ขน้ึ จรงิ !!! ใหสงิ่ ทีเ่ ธอตอ งการ = ใหส่ิง
ท่ีเธอไมร วู า เธอตอ งการ

3-9 เธอถอยหนึ่งกาวเราถอยสองกาว

ผมไดไปขอเบอรสาวมาคนหน่ึงเมือ่ เรว็ ๆ นี้ ผมเจอเธอท่ีมหาลยั เพราะวาเรามวี ชิ านงึ ท่ีเรยี นหอ ง
เดยี วกัน ผมกเ็ ขา ไปพดู คยุ กบั เธอเหมือนทเี่ คยทาํ มา และสุดทา ยกบ็ อกวา เราสองคนนาจะทาํ ความรูจักกนั ไว
และผมกข็ อเบอรเ ธอมาเหมอื นเชน เคย หลงั จากนั้นผมก็รอประมาณ 3--4 วนั ถงึ โทรไปหาเธอ การคุยครงั้ แรก
นนั้ ก็เปน ไปอยา งสนุกสนาน จบลงดวยดี ซ่ึงผมก็บอกเธอวา วนั ตอ มาผมจะ ไปรับเธอไปเรยี นท่ีมหาลยั ดวยกนั
(บงั เอญิ วา บา นเธอกบั บานผมนนั้ อยูไม หา งกันมาก) เธอกต็ อบตกลงดว ยนา้ํ เสยี งท่คี อ นขางดใี จ ตอ มาผมกไ็ ป
รบั เธอทบ่ี านอยา งสม่าํ เสมอ สปั ดาหหน่งึ กป็ ระมาณ 3 วนั เราเรมิ่ สนทิ กนั มากขน้ึ ผมเองก็ใชเทคนคิ จบี สาว
ตาง ๆ ทผ่ี มเขียนในนี้ กับเธอ จนเธอเริม่ ท่จี ะเปดใจกบั ผมระดับนึง ผมสามารถท่จี ะกอดคอ เลน หวั เธอได
อยา งสนกุ สนาน ผมสามารถสัมผัสเธอได และเธอกอไมไ ดแ สดงอาการวา ตอตา นแตอ ยางใด ทกุ อยางกําลังไป
ไดด ว ยดี ผมรสู ึกวาผมกาํ ลังเดนิ มาถูกทางแลว แตมีสิ่งนงึ ทผี่ มทําผิดพลาดในชวงเวลาที่ผา นมา!!! นัน่ คือผม
ไมไดทําตวั ใหท าทายสําหรับเธอเลย ถึงแมว า ผมจะสามารถพดู คุยตลก ทาํ ใหเ ธอหวั เราะได ถึงแมว า ผมจะ Neg
hit เธอ ถงึ แมว า ผมจะแสดงใหเ ห็นวาผมเปน แมน สุขมุ มน่ั คง แตว า เธอกย็ ังเหน็ วาผมเปน nice guy เนอื่ งจาก
วา ผมไมไดท า ทายเธอ ผมไมเ คยปฏเิ สธทจี่ ะไปรบั เธอท่ีบา น ผมไปรบั เธออยางสมํ่าเสมอ และผมกแ็ ทบจะไม
ขดั ใจเธอเมือ่ อยูก ับเธอ เธอไดผมมาอยางงา ยดายเกนิ ไป ซง่ึ มนั ก็ทาํ ให เธอเร่มิ ที่จะเอาแตใจ เพราะเธอรูวาผมจะ
ไมขัดใจเธอ

หลงั จากนนั้ ความสนใจของเธอในตวั ผมกเ็ รมิ่ ท่ีจะลดนอยลงเรอ่ื ย ๆ เธอเรมิ่ ท่ีจะไมโทรมาหา และเรม่ิ
ท่ีจะแครความรูสกึ ผมนอ ยลงกวา เดิม ผมรวู าเธอกําลงั พยายามคุมเกม และเมือ่ ใดทผี่ ูหญิงเปน ฝายคมุ เกม เมือ่
นนั้ เกมของเรากโ็ อเวอร เรากจ็ ะกลายเปน nice guy ทีร่ อวันจะโดนเธอทง้ิ ผมรดู คี รับวาผมตอ งพยายามกลบั มา
เปนคนทีก่ าํ หนดความสมั พนั ธใหได ผมตอ งคุมเกมและสรางความทาทายใหก บั เธอ ผมไดใหค วามสนใจเธอ

หลอ ไมหลอ ไมเ กยี่ ว อาศัยทางเปล่ียวและเร่ียวแรง


Click to View FlipBook Version