The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คำภีร์จีบสาวฉบับสะท้านยุทธภพ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ปิติ เกตุ, 2021-04-05 10:28:09

คำภีร์จีบสาวฉบับสะท้านยุทธภพ

คำภีร์จีบสาวฉบับสะท้านยุทธภพ

- 46 -
มากเกินพอดแี ลว และนน่ั ทาํ ใหเธอเร่มิ ทจี่ ะถอยจากผมไปทีละกาว ๆ วนั ตอมาผมก็คยุ โทรศพั ทกับเธอและ
บอกเธอวาผมจะไมไปรบั เธอที่บา นเหมือนเชนเคย เนอื่ งจากผมมีธุระตอ งทํา เธอพยายามต้ือใหผมไปรับเธอให
ได แตผ มปฎเิ สธไป และผมก็เรมิ่ ไปรับเธอนอ ยลงหลงั จากนน้ั และในวชิ าทเี่ ราเรยี นดว ยกันนัน้ โดยปกตผิ มจะ
นัง่ กับเธอทุกครง้ั แตว าคร้งั นมี้ นั เปล่ยี นไป ผมเขา หองสาย ประมาณ 5 นาที เมื่อเธอเห็นผมเขา มาเธอพยายาม
โบกมอื ใหผ มเห็นวา เธอนั่งอยตู รงน้ัน แตผ มไมสนใจ ผมแกลงทาํ เปน ไมเ ห็นและไปนั่งกับเพื่อนผูหญงิ ของผม
ทีน่ ง่ั หา งออกไป เมอ่ื เรยี นเสร็จ เธอพยายามสบตากับผมเพื่อใหผ มเขาไปคยุ ดวย แตผมกย็ งั ไมสนใจเธออยดู ี
ผมแกลง เดนิ ออกไปกับเพ่ือนผม และทาํ เปน วาไมเ ห็นวา เธออยตู รงนน้ั เธอเริ่มทจ่ี ะงง อยา งมากในตอนน้ี ผม
ไมเคยทาํ ตวั แบบน้เี ลย โดยปกตแิ ลวผมจะคยุ กบั เธอเสมอเวลาอยใู นหอ ง ผมจะใหค วามสนใจเธอเปนประจํา
คืนวันน้นั เองเธอโทรมาหาและถามผมวา ทาํ ไมไมย อมคยุ กับเธอในหอ ง ผมก็แกลง พูดวา ไมเห็นน่ี ไปเรยี นดว ย
เหรอ อะไรทาํ นองน้นั เธอไมเชอ่ื วาผมไมเหน็ เธอ คุยไดไ มน านผมก็บอกวา ผมตองวางสายและ ไปทาํ ธรุ ะ 55
ตอ มาผมก็ใหค วามสนใจเธอนอยลงอยา งมาก เรียกวา แทบจะไมใ หความสนใจเลย ทาํ เหมอื นผมไมไดแครเ ลย
วา จะตอ งอยูกบั เธอ จนมาอกี วนั นึงที่เธอโทรมาหาผมและถามวา เปนอะไร ทาํ ไมผมถงึ ไดเปลยี่ นไปไม เหมอื น
เดิม เธอทําอะไรผิดเหรอ ผมรแู ลววาตอนนั้นผมเริม่ ที่จะกลบั มาคุมเกมอยางที่ผมตองการ หลังจากนัน้ ความ
สัมพันธของเรากเ็ รมิ่ พัฒนาไปมากกวา เดิม โดยท่เี ธอเร่ิมเอาแตใ จนอ ยลง ใสใ จผมมากข้นึ ซ่ึงเปน สง่ิ ทผี่ ม
ตอ งการจะใหเ ปน ผูหญิงนนั้ ถา ไมไดช อบเราหรือสนใจเรา ตอใหคณุ พยายามทาํ ดกี ับเธอแคไ หนมนั ก็ไรคา
ตอ ใหซอ้ื ของขวัญทเี่ ธอชอบให ตอ ใหส ง messege ไปบอกรกั ทกุ วัน ตอ ใหโทรคยุ ทกุ วนั ตอใหพ ยายามแคไหน
มนั กไ็ มม ีความหมาย เพราะวา การที่เธอจะชอบใครสักคนมันไมไ ดเ กดิ จากความถกู ตอ ง ไมไดเ กดิ จากเหตผุ ล
ถา เธอไมไ ดร สู ึกวาชอบคณุ เธอยังไง ๆ เธอก็จะถอยหา งจากคณุ ไปเรื่อย ๆ อยูดี

แตในทางกลบั กนั ถา คุณรสู ึกไดวา เธอพอทจ่ี ะสนใจคณุ อยบู าง แลว คณุ ถอยออกมา มันจะทําใหเ ธอ
ตองการในตวั คณุ มากยงิ่ ข้ึน คุณจะสามารถกําหนดความสมั พนั ธใ หเ ปน ไปในแบบทค่ี ุณอยากจะใหเ ปน คณุ จะ
เปนฝา ยคุมเกม

ในชวงแรก ๆ ของความสัมพันธน น้ั ผูห ญงิ ชอบทจี่ ะทดสอบผชู ายวา ผชู ายคนน้นั เหมาะสมกับเธอ
หรอื ไม ผูหญงิ จะทดสอบโดยการสรางอุปสรรคข้ึนมาเพ่อื ใหเ ราแกไ ขมันใหไ ด ซงึ่ อยา งกรณีของผมเธอสนใจ
ผมอยบู าง แตเธอตอ งการทดสอบผมโดยการพยายามถอยหา งออกมาหน่งึ กา วแลว ดวู า ผมจะทํายงั ไงตอ ไป ซงึ่
ถา ผมพยายามตือ้ เธอไปเรอ่ื ย ๆ แบบ nice guy คณุ คิดวาผหู ญงิ คนนี้จะสนใจผมตอ ไปม้ยั ครับ? ถา ผมทําอยา ง
นนั้ ปานนเี้ ธอไปหาคนอน่ื แลว แนน อน จาํ ไวน ะครบั วา เมอ่ื เธอถอยหนงึ่ กา วเราถอยออกมาสองกา วเสมอ

3-10 ขอเบอรส ไตลดอนฮวน

การขอเบอรส าว ๆ จะวา ไปแลว เปนสิ่งทีง่ า ยมากสําหรับ dj เคาอาจจะไดเบอรถึง 10 เบอรในวันเดยี วก็
ได ถา เคา ตอ งการ แตสาํ หรบั nice guy ปนึงถา เคาไดสกั 10 เบอร พวกเคาก็ถือวายอดทะลุเปา แลว แทบจะเลย้ี ง
ฉลอง 7 วัน 7 คืน เลยทเี ดยี ว หรือแมกระทง่ั jerk ที่พวกเรารอู ยวู า กลา ขนาดไหน บางคร้ังก็ยงั ลังเลทจี่ ะขอเบอร
ผหู ญงิ เหมือนกนั ทําไมการขอเบอรของ dj จงึ ดูเหมอื นจะเปน สิ่งทีง่ าย ๆ ธรรมดา ๆ เหลือเกนิ ?

หลอไมหลอ ไมเ กี่ยว อาศัยทางเปลยี่ วและเร่ียวแรง

- 47 -
ครบั นอกจากดอนฮวนจะไมก ลัวความผดิ พลาด การปฏิเสธของผหู ญงิ แลว ดอนฮวนยงั มีเทคนคิ สดุ
ยอดทีผ่ ูชายทว่ั ไปไมส ามารถทําไดเวลาเขาไปขอเบอรส าว ๆ เทคนิคนเี้ ปนเทคนิคเฉพาะตวั ของดอนฮวน
เทา น้นั และนค่ี ือการขอเบอรแ บบดอนฮวน
สบตา+ไมลังเล+แสดงความสนใจ+ม่นั ใจ+สหี นา แววตาสขุ ุม+ความดิ้นรนเปน ศนู ย+ แฝงรอยยม้ิ
เมอื่ วันวาเลนไทนท ผี่ า นมา ผมไดไ ปเทย่ี วทผ่ี บั แหงหนงึ่ กบั เพ่ือน ๆ เวลาท่ผี มไปมันประมาณ 4 ทมุ แลว ทจ่ี อด
รถภายในรานเต็มหมด ผมเลยตองขับไปจอดรมิ ถนนหา งออกไปอีกประมาณ 200 เมตร หลังจากที่ผมจอดรถ
เสรจ็ แลว ผมกบั เพอื่ นกเ็ ดนิ ยอ นมาดวยกนั เพ่ือท่จี ะเขา ไปดานหนา รา น ระหวางทก่ี ําลงั เดนิ คยุ กันมาอยูน้นั ผมก็
สังเกตเหน็ สาว 3 คนกําลังเดนิ สวนมา อยหู า งไปประมาณ 30 เมตร
"เฮย ! ทาทางดดู ีวะ มึงลองเขาไปขอเบอรดสู "ิ เพอ่ื นผมพดู ขึน้ มา
" ถานารัก กูขอแน ๆ ไมต องกลัว" ผมตอบมนั
พวกเธอกเ็ ดนิ ใกลเขา มา ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ จนเหลอื ประมาณ 10 เมตร ผมสงั เกตไดว า มีสาวคนนึงหนาตา
นารกั ดี ผมจึงพยายามหนั ไปสบตากบั เธอ จนเหลือระยะแค 5 เมตรเธอก็หันมาสบตาผมเชน เดียวกนั
เธอทําหนาแปลกใจเล็กนอยจากนน้ั เรากเ็ ดินสวนกนั ไป และวนิ าทีทเ่ี ราเดินสวนกันนนั่ เอง ผมหนั หลงั กลบั ไป
เธอยงั คงหนั มามองผมอยู "อาหาาาาา นาสนใจ ๆ ๆ " ผมคิดกับตวั เอง ผมกลบั หลงั หันเดนิ เขา ไปหาเธอทนั ที
"คุณช่อื อะไรครับ" ผมพูดดวยความสขุ ุม มน่ั ใจ "เออ ...... ช่ือแปง คะ เราเคยรจู กั กนั ไหมคะ" "ไมห รอก แตก็
เกือบรูจ ักกนั แลวครับ ผมชื่อ....ครับ" พรอมยิ้มใหเ ธอ "แหม นกึ วา รจู ักกนั ซะอกี " เธออมย้มิ นดิ ๆ "แปง เบอร
โทรศัพทเบอรอ ะไรครับ?" พดู และกย็ ืน่ โทรศพั ทผมใหเธอ เธอรบั โทรศัพทผ มไปกดเบอรใ ห "เรียนอยทู ี่
ไหน?" ผมถามเธอ "ออ เรียนอยู... แลว เธอละ?" "เรียนอย.ู .... ตอนแรกนึกวา แปงทาํ งานแลว" ยมิ้ กวน ๆ นิด ๆ
"บา หาวา แปงแกเ หรอ" เธอหัวเราะ "แลว ทําไมจะกลบั แลวเหรอ เหน็ เดินออกมาขางนอก" ผมถาม "ยังหรอก
คะ แตจ ะไปทอี่ ่ืน เพราะขางในคนเยอะมากเลย" "จรงิ ๆ ไปนง่ั โตะ เดยี วกนั ก็ได เพราะผมมีเพือ่ นรออยแู ลวขา ง
ใน" "เอออ... เดย๋ี วแปง ขอถามเพอ่ื นกอนดกี วานะ" เธอลงั เลนิดหนอ ยและหนั ไปมองเพอ่ื น 2คน ทย่ี นื รอหาง
ออกไป "เอาง้ี ละกันเอาเบอรผมไป ถาแปง จะมากโ็ ทรมากอ น" แลว เธอก็กดเบอรผ ม mem ใสมอื ถอื
เสรจ็ แลว ผมกย็ มิ้ ใหเ ธอพรอ มกบั เดนิ จากไป เวลาผา นไปจนถงึ ตีสอง นดิ ๆ ผมกําลังเดินออกจากรานกลบั ไป
ทีร่ ถ เสียงโทรศัพทด งั แปงโทรมาบอกวาใหมารับเธอ ผมไปสง เธอทีห่ อ เรานัง่ คยุ กนั ทําความรูจกั กันมากขน้ึ
ผมพยายามคยุ ใหเ ธอเปด เผยความรูส กึ ของเธอออกมา เราเร่ิมสนทิ กนั มากขึ้น จนกระทั่งเกอื บ ๆ เชาแลว
ผมก็กลบั บาน หลงั จากคนื นน้ั เธอก็โทรมาหาผมทุกวนั เลย!!!

ถามวา ทําไมเธอถงึ มีความสนใจผมข้นึ มาอยางรวดเรว็ ? มนั ข้นึ อยูกบั คร้งั แรกท่ีผมเขาไปขอเบอรเธอ
ผมแสดงลักษณะ dj ออกมา และเธอก็รสู กึ ได น่นั ทาํ ใหโ อกาสของผมมีมากกวา ผูชายคนอน่ื ๆ
1.ผมสบตาเธอกอนทจ่ี ะเขาไปขอเบอร
2.ผมไมล ังเล ผมเขาไปหลังจากทเี่ ธอสบตากับผมแค 2-3 วินาที
3.ผมแสดงวาผมสนใจเธอโดยการถามเบอรโทรศัพทเ ธอ
4. ผมพูดดวยความม่ันใจ

หลอ ไมห ลอ ไมเ ก่ยี ว อาศัยทางเปล่ียวและเรี่ยวแรง

- 48 -
5.สหี นา แววตา นาํ้ เสยี ง ผมสุขมุ
6.ผมไมไดแ สดงออกวา ดิน้ รนทีจ่ ะใหเ ธอไปเท่ียวกบั ผม ผมสบาย ๆ ไมไ ดตื้อ ความด้นิ รนผมเทากบั ศนู ย
7.ผมแฝงรอยยมิ้ ไวใ นสีหนา เสมอ

และนคี่ ือเทคนคิ ขอเบอรของดอนฮวน คณุ ไมจาํ เปนตองพดู เหมอื นกบั ผมทุกคาํ พดู มันไมจําเปน ครับ
คาํ พดู ไมสําคญั เทา กับ 7 สิ่งที่ผมแสดงออกใหเ ธอไดเหน็ ถาคุณแสดงออกมาใหเ ธอเหน็ ไดทงั้ 7 อยา ง รับรองวา
คุณจะไดเ บอรส าว ๆ มามากมาย จนโทรไมห มด!!! สบตา+ไมลงั เล+แสดงความสนใจ+มนั่ ใจ+สหี นา แววตา
สุขุม+ความดิน้ รนเปน ศูนย+ แฝงรอยย้มิ = เบอรส าว ๆ

3-11 Infatuation: ศัตรอู นั ดับหนึง่ ของดอนฮวน

เคยรูสกึ กนั ใชม ้ัย เวลาทเ่ี ราขอเบอรสาวมาเปน จํานวนหนงึ่ ไดค ุยทาํ ความรูจ กั มกั คนุ กบั พวกเธอมาก
ข้ึน ไมนานนกั เราก็จะมานง่ั คิดถึงพวกเธอมาคดิ ถงึ ขอดี ขอเสียตาง ๆ ของแตละคน และเรากม็ แี นวโนมทีจ่ ะ
จัดอันดบั ความสวย ความนา รกั ของพวกเธอโดยอัตโนมัติ

"นองแอนหนุ ดกี วานองฝน"
"นอ งเจยิม้ หวาน นารักกวาคนอนื่ ๆ เลย"
"นองจูน sexy สนู องพันชไมไ ด"
"เสยี งนอ งแซนดหวาน นา รัก คกิ ขุทส่ี ดุ เลย"
"ชอบนิสยั นอ งตาลมากกวา นอ งเปล "

เราจดั อนั ดับสาว ๆ ทีเ่ ราจีบอยใู นใจแลว วา ใครเปน เบอรห นง่ึ
ใครเบอรส อง เบอรส ามใครทเ่ี ราชอบมากท่สี ดุ ใครทเ่ี ราชอบนอยทส่ี ุด และในหลาย ๆ ครั้งมนั เปนเร่ืองท่เี รา
แทบจะควบคมุ ไมไดจริง ๆ เปนเรือ่ งของจิตใตสํานกึ อยูด ี ๆ ก็รสู กึ ขน้ึ มาและทกุ คร้ังท่เี กดิ การจดั อันดับเชน นี้
พนนั กนั ไดเ ลยวาเราจะจบี เบอรห น่งึ ไมต ดิ ใช ทเี่ ราอาจจะทาํ ใหเบอรส อง สาม หรอื ส่ีมาชอบเราได แตสําหรบั
เบอรห นงึ่ มนั เหมอื นกับวาจะพลาดทกุ ครง้ั เหมือนกบั วา มนั เปน ส่ิงที่แกไมไ ดท าํ ไมจงึ เปน เชนน?้ี

ตอบไดไมย าก ที่เราจีบไมติดเพราะวาเวลาท่ีเราจดั อันดับความนา รักของพวกเธอแลว เราจะเกดิ ความ
รสู ึกขน้ึ มาอยา งนึงกบั เธอคนนน้ั ที่เปน เบอรหนึ่งในใจ
เปนความรูสึกที่ตางไปจากสาวคนอ่ืน ๆ และโดยมากแลว ความรสู ึกทว่ี า นัน้ ก็คือ Infatuation (การหลงใหล
พรําเพอ ลมุ หลง) แปลเปนไทยใหเ ขา ใจงา ย ๆ กค็ ือ หลงสาวเบอรห นงึ่ คนนั้นมากเกนิ ไป เกนิ กวา สาวคนอื่น
ๆ คดิ วา เธอจตุ ิมาจากดาวเคราะหดวงอืน่ เปนนางฟาที่ไมใ ชมนุษยปกติ ธรรมดา ผมอยากจะเลา ประสบการณ
เก่ียวกับ infatuation ท่ผี มเคยประสบมาใหฟ ง

มอี ยูครง้ั นงึ ผมเคยจบี สาวพรอมกนั ทีเดยี ว 4 คน ผมเรม่ิ ทําความรจู ักกับพวกเธอมากขึ้นเร่ือย ๆ โทร
ไปคยุ ชวนพวกเธอออกไปเทยี่ วดวยกนั (เออ..ไมไ ดช วนไปพรอมกนั ทีดยี ว 4 คนนะครับ อยาเขาใจผิด หหึ ึ)

หลอ ไมหลอ ไมเ กี่ยว อาศัยทางเปล่ียวและเร่ยี วแรง

- 49 -
ถา พูดถึงเรอื่ งนิสัยใจคอกนั แลว แตล ะคนน้ันกม็ ขี อดี ขอ เสยี ตาง ๆ กนั ไป แตว า มีสาวอยูคนนงึ ทร่ี ูปรา งหนา ตา
ออกจะ X โดดเดน กวาคนอนื่ ๆ ขอสมมุตวิ าเธอชอื่ นอ งก้ฟิ ละกนั นอ งกิฟ้ นี่ X กวา ใครท้งั หมดใจผมเลยใหเธอ
เปนมอื วางอันดับหนึ่งอยา งหลีกเลย่ี งไมไ ด และนน่ั ก็เปน สิ่งท่ผี ิดพลาดทส่ี ดุ ทีผ่ ชู ายจะทําไดในการจีบสาว
เพราะผมเริม่ ทจ่ี ะมี infatuation กบั เธอข้ึนมาแลว ผมเริม่ วาดฝนวา มนั จะเปน อยา งไรถาผมกบั กฟิ้ ไดเ ปนแฟน
กนั จริง ๆ โอววววว มนั จะดแี คไ หนนะ ถาไดเ ดนิ ไปกบั เธอตามชายหาด สองคน จงู มอื กนั เธอหวั เราะอยา ง
สดใสในขณะท่เี รากําลัง เลน นาํ ดวยกนั เหมอื นในมวิ สคิ วิดีโอทีช่ อบสอนใหผ ูช ายเปน AFC กันท่วั ประเทศ
ผมวาดฝน ไปเองท้ังหมดคนเดียว!!!

มนั ไมนาเชื่อ ทั้ง ๆ ทีต่ อนนั้นเองผมก็ไดเ รยี นรเู ทคนคิ dj มาพอสมควร (ประมาณ 1ปค รง่ึ ) แตกย็ งั ไม
อาจหา มใจตวั เองได ในสมองผมนน้ั มนั มีเสยี ง infatuation กระซิบบอกผมอยูตลอดเวลา "Nice guy เปน ส่ิงท่ี
ถกู ตองในการจบี เธอ" "เธอเปน คนนา รกั มาก อยา ทําใหเธอโกรธ" "พลาดไมไ ด ๆ ๆ ๆ ๆ คงไมมีใครดีกวา
เธออีกแลว " อกี รอยแปดพนั เกา

ในขณะทเี่ วลาผมจีบสาวอีก 3 คนทเ่ี หลือผมไมไ ดร สู ึกถงึ ขนั้ น้เี ลย ใช พวกเธอเปนผหู ญิงท่ีนา รัก
สดใส ผมชอบพวกเธอแตใ จผมไมไ ดรสู กึ หลงละเมอ คล่งั ไคลแ มแตน ดิ เดยี ว นั่นเปน เพราะวาพวกเธอไมใ ช
เบอรห นึ่งของผมน่ี

และแลว ผมกเ็ ขา สูร ะยะสดุ ทา ยของ nice guy ซนิ โดรม ผมเร่ิมทจ่ี ะใหค วามสนใจนอ งกฟ้ิ มากกวาคน
อื่น ๆ อยา งมาก ผมปฎเิ สธที่จะไปเทยี่ วกับสาวคนอนื่ ๆ ถา นอ งกิฟ้ โทรมาหาใหไปรบั เธอ ผมไปรบั นอ งก้ฟิ ทุก
คืนหลงั จากเธอเลกิ งาน ผมเคยไปน่งั รอนอ งกฟิ้ ใตห อเธอในตอนเชา 2 ชัว่ โมงเพอ่ื ท่ีจะไปสง เธอ ผมไปเดทกบั
นอ งก้ิฟพยายามจะทําใหตวั เองเปน dj ผมทําไดแ คเ ปน dj ท่เี สแสรง สดุ ๆ ไมเ ปนธรรมชาติแมแ ตน ดิ เดียว
ตอนจบของเรอ่ื งนไ้ี มต องบอกวาเปน ยังไง เราทกุ คนรู ๆ กันอยู แตท ราบมัย้ คับ? สาวคนทผี่ มชอบเปน อันดบั
สองทจ่ี ีบอยูก ลับมาชอบผม และในทสี่ ุดเราก็เปนแฟนกนั ในชว งระยะเวลาหนึ่ง นนั่ เปน ประสบการณทท่ี ําให
ผมไดรซู ึง้ ถงึ ไอเจา ตัว infatuation วามนั ทาํ ลายการเปน dj แคไ หน หลังจากน้ันมาเวลาผมจีบสาวคนทผี่ มชอบ
มากทสี่ ุดไมต ดิ ผมก็จะมามองยอ นดขู อ ผดิ พลาดเสมอ ๆ และส่ิงที่เหมือนกนั หมดทกุ ครัง้ กค็ อื ผมเกดิ อาการ
infatuation!!!

Infatuation ของเราเองคือศัตรทู ีร่ ายกาจทสี่ ดุ ทหี่ ยุดย้งั ไมใหเ ราเปน dj กับสาวท่ีเราหมายปอง
Our biggest enemy is our own infatuation. โอเค ๆ ผมเขาใจ ๆ วา เธอมหี ลายสง่ิ หลายอยา งทพี่ ิเศษ เธอสวย
นา รัก หนุ ดี แตย ังไงเรากไ็ มส ามารถทีจ่ ะใหไ อเ จา infatuation มันมาครอบงําเราไดเ พราะ Infatuation
เปน ท่มี าของพฤตกิ รรม nice guy และผูชายทไ่ี มไดต าบอดทั่วโลกตางกป็ ระจักษแ กส ายตามานกั ตอนักแลว วา
ผูหญิงสวยมีแนวโนม ท่จี ะวง่ิ หนี Nice Guy เร็วยงิ่ กวา นกั วงิ่ แชมปโ อลมิ ปก วงิ่ 100 เมตรเสียอกี จะหยดุ การ
กระทาํ nice guy ตอ งหยดุ Infatuation ใหไ ด!!!

"เวบมาสเตอร ถางั้นเราควรจะกาํ จดั infatuation ออกไปใหหมดเลยถึงจะดที ่สี ดุ ใชมย้ั ครบั ?" ใชครบั
เราตองการขจดั infatuatin ออกไปแตว า การทีผ่ มบอกใหข จัด infatuation ออกไปใหห มดน้ี ไมไ ดห มายความวา
ใหค ุณเปนมนษุ ยทีไ่ รอ ารมณค วามรูส ึก เฉยชาโดยสนิ้ เชงิ เห็นสาว ๆ สวย ๆ แลว ไมร สู ึก อะไรเลย ผมไม
ตอ งการใหค ณุ เปน แบบนน้ั ครับ เพราะการเปน มนษุ ยทไ่ี รอ ารมณค วามรสู ึก มนั ชา งเปน เรอื่ งท่เี ลวรายสิน้ ดี

หลอ ไมหลอ ไมเก่ียว อาศัยทางเปล่ียวและเร่ยี วแรง

- 50 -
เอาแค infatuation อารมณหลงใหล อารมณเพอ ฝน อารมณหนา มดื ตามัวในการจบี สาวออกไปเทา นน้ั อยาเอา
อารมณ ความรสู กึ ออกไปทงั้ หมด อารมณส นกุ อารมณต น่ื เตนเวลาจบี สาวสวยผมยังตอ งการใหมนั คงอยู
พยายามโฟกัสให infatuation มนั ลดนอ ยเรอ่ื ย ๆ ในทุก ๆ ครั้งที่คณุ จบี สาวสวย

วิธีแก Infatuation
1. อยูกับปจ จบุ นั อยา เพงิ่ ไปจินตนาการส่งิ ท่จี ะเกดิ ขึ้นในอนาคต เวลาคยุ กบั เธอใหส นใจในการคยุ กบั

เธอเทา นน้ั อยา เพ่ิงไปวาดฝน ส่งิ ท่จี ะเกดิ ขน้ึ ตอ ไปในอนาคต เวลาเดทกับเธอ อยา เพ่งิ ไปจนิ ตนาการ
ถึงอีก 5 ปขางหนา ที่คณุ จะไดแ ตงงานกับเธอ ไมเ อา!!! สนใจอยูแคก ารเดท ทําการเดทใหสนกุ ทส่ี ดุ แคน้นั พอ

2. เมอื่ เกดิ infatuation ขน้ึ เมือ่ ไหร ใหจ นิ ตนาการถงึ ภาพ เธอในอีก 50 ป ขางหนา ในวนั ท่เี ธอเปนคณุ
ยายแก ๆ ถือไมเ ทา เดินไปเดินมาอยางชา ๆ หนา ตาเหย่ี วยน ไมเ หลือเคาโครงเดมิ ในสมยั สาว ๆ แลวคุณจะรูวา
คุณไมจ าํ เปน ตอ งเกิด infatuation แมแ ตน อย

3. ใหร เู อาไวเ สมอวา ไมวาเธอจะเปน สาวทส่ี วยเลศิ เลอ นางฟา แคไหน ไมวาหุน เธอจะบาดใจ คณุ มาก
เทาไหร ตอใหส วยแบบดารา AV ญปี่ นุ 10 คนมารวมกัน เธอก็ไมม ีทางทีจ่ ะมาเตมิ เตม็ ชีวติ คณุ ได เธอไมใ ช
ผูว ิเศษทอ่ี ยดู ี ๆ จะมาเสกใหช ีวติ คณุ มีความสขุ ตลอดกาล ไมม ที าง!!!

4. เธอผิวขาวเนียนเหรอ? นน่ั ไมใชป ญหา หุนเธอเอก็ ซโ คตร ๆ เหรอ? นน่ั ไมใชป ญ หา เธอนิสัยดอี กี
ดวย? นั่นกไ็ มใ ชป ญ หา ปญ หาก็คือคุณดันเอาความสขุ ทงั้ หมดไปข้ึนอยกู ับเธอ และเมื่อคณุ เอาความสุขไป
ขึ้นอยกู บั เธอเมอ่ื ไหร infatuation จะตามมาอยา งไมต องสงสยั Game over ทันที อยาลมื วา ความสุขทสี่ ุดของ
ดอนฮวนมาจากภายในตวั เองเสมอ ออกไปหาส่งิ ท่ีคุณทาํ แลวมีความสขุ ออกไปทําสง่ิ ทเี่ ปนเปาหมายของชีวิต
ของคณุ

คณุ ชอบรองเพลงใชม ย้ั ? ดี ไปเรยี นรอ งเพลง ฝกรอ งมนั ทุกวัน ใหม นั เกง กวา นกั รองอาชีพไปเลย
คุณชอบเลนฟตุ บอลเหรอ? ดคี รับ เลนใหม ันสุด ๆ ไปเลย ทาํ ใหเ หมอื นกับวา ฟตุ บอลเปน แฟนทคี่ ณุ รักมาก
ท่ีสดุ ทาํ ตาม passion ของคณุ สรางความสุขใหก ับตวั เองข้ึนมา

ขจดั infatuation ใหสนิ้ ซากและคราวนีอ้ อกไปทําใหส าวเบอรห น่งึ คนน้ันตะลึง ใหเ ธอเซอรไ พรส โชว
ใหเธอเหน็ วา dj ท่แี ทจรงิ มนั เปน ยงั ไง!!!

หลอ ไมห ลอ ไมเ กีย่ ว อาศัยทางเปลี่ยวและเรยี่ วแรง

- 51 -

บทท่ี 4: ทัศนคตทิ ่ีดี

4-1 เปลีย่ นทศั นคติ

การท่ีเราจะจีบสาวสักคน สงิ่ สาํ คญั มนั ไมไ ดอ ยูท ี่วา สาวคนนนั้ คดิ ยงั ไงกบั เราแตมันขน้ึ อยกู บั วา เราคดิ
ยงั ไงกับตวั เองตางหาก ชวี ิตของเราทุกอยางขน้ึ อยกู ับทศั นคตขิ องเรา สิง่ ไหนเราคิดวา มันเปน เร่ืองใหญมนั ก็จะ
เปนเร่ืองใหญ สง่ิ ไหนเราคดิ วามันเปน เรอ่ื งเลก็ มนั ก็จะเปน เร่ืองเลก็ เรอ่ื งทุกเรอ่ื งสามารถมองไดห ลาย
แงหลายมมุ ขนึ้ อยกู ับวาจะมองมมุ ไหนแคน น้ั เอง

แลว คณุ คดิ วา มันมีประโยชนต รงไหนครบั มนั จะชว ยใหเราจบี สาวไดย งั ไง โฮะ ๆ ๆ มปี ระโยชนมาก
ครบั ถา คุณคดิ วาการเขา ไปจบี สาวเปนเร่อื งนากลัว คณุ ก็แคบอกตวั เองวา เราสนุกท่จี ะทาํ มนั งาย ๆ แคน ้นั เอง
เราชอบเวลาท่เี หน็ สาวสวย สดุ บาดใจเดนิ ผา น เราชอบทีจ่ ะรูสึกต่ืนเตนเวลาคุยกับพวกเธอ เราชอบทีจ่ ะให
เลอื ดมันสบู ฉดี เราชอบที่หวั ใจมนั เตนอยา งกับจังหวะกลองเพลงรอก ลองทาํ ดู บอกกบั ตัวเองทกุ วนั ๆ ๆ
จนกระท่ังมนั กลายเปนธรรมชาตขิ องคุณ แลวคณุ ก็จะสนกุ กับมนั ไปจริง ๆ มันจะไดผล ถา คุณทาํ อยางตอ เน่อื ง
แลว เม่ือถงึ ตอนนั้น คุณกจ็ ะไดร บั รางวัลตอบแทน เปนรางวัลท่ีคุม คาแหงการรอคอยจริง ๆ

4-2 ความเคารพ

การทผ่ี ูหญงิ จะรักใครสักคนนนั้ สิ่งนงึ ที่จะตองมแี นน อนก็คอื กาารทเี่ ธอเคารพในตวั ผชู ายคนนนน้ั
ถาเธอไมมีความเคารพแลว ละกอ เธอกจ็ ะไมมีทางจะมองคณุ เปน คนรกั ของเธอได เพราะฉะนน้ั ความเคารพ
เปน ส่ิงทคี่ ณุ จะตอ งไดจ ากเธอเสยี กอน

เอาละ ทํายังไง อยา งแรก คณุ จะตองเริม่ ตน ท่ีจะเคารพตวั คณุ เองเสยี กอน ถาคณุ ไมเ คารพตัวเอง แลวละ
กอ คนอน่ื จะไมมที างเคารพคุณเชน เดียวกนั เปนสง่ิ สําคัญมากครบั เพราะวาคณุ มีเหตผุ ลที่จะ เคารพตวั เองยงั ไง
คนอ่ืนกอจะเคารพคุณในเหตผุ ลอันเดียวกนั นน้ั ผมเคารพตวั เองอยเู สมอเพราะผมรูวา ผมเปนคนทมี่ องโลกใน
แงดี ผมสามารถทําใหคนอน่ื หัวเราะได ผมเปนคนสนุกสนาน นั่นเปน เหตผุ ลท่ผี มเช่อื อยา งจรงิ ๆ คนอ่นื ๆ ก็
เหมือนจะรสู ึกตรงนีไ้ ด(โดยเฉพาะสาว ๆ ) และเคา กอ ตอบแทนโดยการใหค วามเคารพกบั ผมมา แตม นั จะมี
บางคร้งั ที่คณุ ยงั ไมไดท าํ อะไรเลย แตค นบางคนกด็ เู หมือนวา จะไมใ หค วามเคารพคุณซะแลว ผมจะยกตวั อยาง
ใหดู เชน ถา คุณไปจีบสาวคนนงึ แตเ ธอทาํ ตวั แบบหย่ิง ๆ ประมาณวา แบบเธอไมคูควรกับชนั้ หรอก ไปไกล ๆ
หรอื เวลาท่ีแฟนคณุ ไปเลนหเู ลนตากับชายอนื่ ไปมคี นอนื่ หลอกคุณ อยางนี้แสดงวา พวกเธอไมใ หค วามเคารพ
คณุ คุณกอ ไมค วรจะใหความเคารพพวกเธอเหมือนกัน คุณจะตอ งแสดงออกใหเหน็ วา คุณจะไมทนกบั เร่ือง
แบบนี้ เพราะวาถา คุณไปยอม พวกเธอกจ็ ะไมใหความเคารพคณุ ตอไป คณุ เปน คนทมี่ สี ิทธจิ ะไดค วามเคารพ
จากผอู ่นื จาํ ไวน ะครับ คณุ ตอ งเคารพตัวเองกอ น แลว คนอื่นจะเคารพคณุ จากน้ันคณุ ก็ตอบแทนความเคารพ
พวกเคา ดว ย ความเคารพของคุณเอง

หลอไมห ลอ ไมเ กยี่ ว อาศัยทางเปลี่ยวและเรี่ยวแรง

- 52 -

4-3 ดอนฮวนสมบรู ณแ บบ

-ไมเคยลังเลทจ่ี ะเขา ไปคยุ กบั สาว ๆ เคารดู ีวาเวลาทีเ่ คาสนกุ สาวกอ จะสนุกไปดว ย
-เคา ขอเบอรตง้ั แตเ จอครั้งแรก ไมใ ชร อไปครัง้ หนา
-ไมเ คยกงั วลวา ใครจะมาชอบเคา หรอื ไม เพราะวา ความสขุ ของเคาขนึ้ อยกู บั ตวั เคาเองไมใ ชอยูท่ีคนอ่ืน
-โทรไปนัดสาวออกเดทเทา นน้ั ไมใชโทรไปสนทนาปญ หาบานเมือง
-ไมเ คยบอกรกั ผูห ญิงท่เี คา ชอบกอน เคารอใหพ วกเธอเอยมันกอ นเสมอ
-ไมเ คยขอผูหญงิ เปน แฟน เคา ปลอ ยใหค วามรสู กึ มันพาไปเอง
-เคารูดีวาทกุ ๆ อยา งจะเกิดขนึ้ เมอ่ื ถงึ เวลาของมนั เคา ไมเ คยเรง รีบทีจ่ ะใหบ างสงิ่ มันเกิดขึน้ เคารวู า
ตอ งปลอ ยใหม ันเปน ไปตามธรรมชาติ
-เคาคยุ กบั สาว ๆ โดยทใ่ี หพวกเธอปนฝา ยพดู มากกวา ใหพ วกเธอเผยตัวตน ทแ่ี ทจรงิ ออกมา ถาสาว ๆ
ถามเรอื่ งเก่ียวกบั ตัวเคา เคา บอกแคน ิด ๆ หนอย ๆ เทา นน้ั
-เคา ไมไ ดมองผหู ญิงเปน รางวลั อนั มคี า แตต รงกนั ขา มเคา เปน รางวัลของผูหญิง

4-4 ทาํ ตัวใหเ หมอื นเดิม

การจบี สาวนน้ั คณุ จะตอ งใชเทคนิคแทคติกเดิมเสมอเวลาคณุ จบี มนั ไมสําคญั วาเธอจะสวยเลศิ เลอหรอื
ดไู มไ ด มันไมส ําคญั หรอกวา เธอจะมาจากไหนเปน คน
ชาตอิ ะไร
คณุ จะปฏิบตั ติ อ พวกเธอเหมอื นเดมิ ทุกอยาง
คุณยังคงตองใชค วามมน่ั ใจ สนกุ ตลก และควบคุมตวั เอง
คณุ ยังจะตองทําตัวใหทาทาย คณุ ตอ งไมแ ครใ นผลลัพธ
คุณจะไมด ีใจสุด ๆ เม่ือเจอคนหน่งึ แตร ูส กึ เซ็งมากกับอกี
คนและคณุ จะไมเ ปน jerk กบั คนหนึง่ และไปเปน
nice guy กบั อีกคนหน่ึง คุณจะไมด ีใจสดุ ๆ เม่อื เดท
คนนงึ แตร สู ึกเซ็งมาก ๆ เมอื่ เจออีกคน คณุ เปนดอนฮวน
เสมอกบั สาวทกุ ๆ คน คณุ ทาํ ตวั เหมือนเดมิ

นีเ่ ปน สิง่ ท่จี ะตองปฏบิ ัติตามทุกครั้งเมอื่ คณุ
จีบสาวมนั เปน หลักประกันวาคณุ จะไดหญิงสาวตามที่
คุณตอ งการเหมือนกบั ในกรมทหารที่ทุกคนจะตองเขามา
ฝก แบบเดยี วกนั ท้ังหมด ตองอยูในกฏระเบยี บเดยี วกนั
ถาพวกเธอสามารถผา นไปได พวกเธอกจ็ ะกลายเปน ทหารทดี่ ี เปนในแบบท่ีคณุ อยากใหเปน อยา ทาํ ตัวแตกตาง
กันเมือ่ อยกู ับสาว ๆ จาํ ไวค ณุ ตองทาํ ตัวใหเ หมอื นเดิม

หลอไมห ลอ ไมเก่ียว อาศัยทางเปลี่ยวและเรยี่ วแรง

- 53 -

4-5 AFC

AFC (average frustrated chump) คอื ผชู ายท่ไี มเ คยคิดเลยวาการจบี สาวที่แทจรงิ นน้ั มนั ขึน้ อยูกบั ทศั นคติ
และความคดิ ตอ ผหู ญิง AFC ไมเ คยรูหรอกวา การกระทําตาง ๆ มผี ล สะทอนจากความคดิ ของพวกเคา ท้งั น้นั
AFC ไมเ ขา ใจวาทําไม สิง่ ทเ่ี คา ใชใ นการจบี สาวจึงไมส ําเรจ็ ไมวา เคา จะลองทําตัวแบบไหน ก็ดเู หมอื นวามนั จะ
ไมไ ดผลไปซะทุกที มนั ราวกับวาเคาไมสามารถจีบ สาวไหนไดเ ลยสกั คน พวกเคา กลบั บา น นงั่ ซมึ เศรา โทษ
ฟาดินและคดิ วา ถา เคาเปน อยา งโนนเปน อยา งน้ี สาว ๆ คงจะเหลยี วมอง AFC มัวแตค ิดวาทําอยางไรสาวถงึ จะ
ชอบ พวกเคา มุงอยูแตด า นการกระทํา พวกเคาถามเพื่อนวา ทํายังงัยหญิงถงึ จะชอบ และเอาการกระทาํ นน้ั มาบงั
ทัศนคติ AFC ของตัวเอง พวกเคารูวาตอ งกลาท่จี ะจบี หญงิ แตก ็ไมสามารถ ทนตอความลม เหลวในระยะแรก ๆ
ได เมือ่ ถกู ปฎิเสธหวั ใจเคากแ็ ตกเปน เสย่ี ง ๆ พวกเคา รูวาตองทําตัวไมใ หเปน ของตาย แตเมือ่ ออกเดทกบั สาวเคา
กเ็ ผยความในใจ ใหเธอรูจนหมดส้นิ พวกเคาหวงั วา การกระทาํ ของพวกเคา จะทาํ ใหห ญงิ ชอบมนั ไมมที างจะ
work!!!

การเอาทศั นคติ AFC ของตัวเองมาซอนอยภู ายใตเทคนคิ จบี สาวของ dj จะไมม วี ันสาํ เรจ็ เพราะใน
ทา ยท่สี ดุ การกระทาํ กจ็ ะสะทอ นถึงความคดิ ออกมา พวกเคา จะปฎิบัตติ วั เปน dj ไดย งั งยั ในเมอ่ื เวลาทเี่ คาอยูกับ
สาว ๆ พวกเคา มีแตค วามกงั วล ความกลวั กลวั วา เธอจะไมช อบ กลัววา เธอจะปฎิเสธแลวเคาก็ตองอยอู ยางโดด
เดี่ยวตลอดกาล AFC ไมร ูเ ลยวาปญหาทแี่ ทจริงน้ันมนั ฝง ลกึ อยูในทศั นคตขิ องพวกเคา สง่ิ เดยี วที่เคา รู ก็คือทปิ
และเทคนิคตาง ๆ ในการจีบสาวท่ีเคา ไมส ามารถใชได พวกเคา ถอื ปนทไ่ี มมกี ระสนุ จะใหย งิ

การที่จะเปลยี่ นตัวเองเปน dj นัน้ เปนสง่ิ ทต่ี อ งใชเ วลา คณุ ไมส ามารถเปลยี่ นมันไดช ว่ั ขา มคนื มัน
อาจจะตอ งใชเวลาเปน เดอื นเปน ป การถกู ปฎิเสธคอื สิ่งที่จะพาคณุ ไปถงึ จุดหมายไดถาคณุ รูและเขา ใจสง่ิ ที่คุณ
ทําผดิ พลาดและไมท าํ มนั อกี ในคร้ังตอไป คณุ จะกลวั การถกู ปฎเิ สธไปทําไมในเม่ือคณุ รู วาคณุ จะกลายเปน dj
ในอนาคตจากความผดิ พลาดท่คี ุณทาํ ความสาํ เรจ็ มันจะมาในท่สี ดุ และมันจะมาเรอื่ ย ๆ ผหู ญงิ จะไมส ามารถ
ตา นคุณไดอีกตอ ไป ชีวิตนีค้ ณุ เลอื กไดว าจะเปน dj ทใ่ี ชช ีวติ อยางมคี วามสุขหรอื เปน AFC ทม่ี ัวแตถ ามตัวเอง
วา ทาํ ไม! ทําไม! ทาํ ไม! คุณคนเดยี วเทานน้ั ท่ีเปน คนเลือก

4-6 3 ทศั นคติทจ่ี ะทาํ ใหผ หู ญงิ ตา นคุณไมไ ด

1. "คณุ เปนผชู าย คุณไมซ อ นความรูสึกชอบผูหญิงเอาไวข า งใน"---ใช คณุ เปน ผูชาย ธรรมชาติได
กาํ หนดเอาไวแ ลววาคณุ ชอบผูห ญงิ คณุ จะไปซอ นความรสู ึกไมใหพ วกเธอ รทู ําไม ผมเห็นผชู ายหลายคนเอา
แตแ อบมองสาวท่พี วกเคาชอบอยูหา ง ๆ ไมก ลาบอก ไมกลาแสดงออกใหเ ธอรู พวกเคา เอาแตแ อบมองอยอู ยาง
น้นั พอสาว ๆ หันมา พวกเคา แทบจะ วิง่ หนจี ากตรงนนั้ ไปใหเรว็ ทีส่ ดุ มนั ไมนา เชอ่ื ! แตมนั กเ็ ปนสง่ิ ทเี่ กดิ ข้นึ
จรงิ คณุ เปน ผูชายคณุ ตอ งแสดงออกใหเธอรู คณุ ตองเขา ไปขอเบอรเธอ

2."คุณทาํ ในสงิ่ ที่คณุ ตอ งการ"--- ชวี ิตคนเราเร่ิมที่การเกิด และสนิ้ สดุ ลงเมอ่ื ตาย ส่ิงท่ีคุณ จะทาํ ระหวา ง
จุดเร่มิ ตนและจุดสนิ้ สุดมันขนึ้ อยูก บั คณุ อยา งแทจ ริง ทําในสิง่ ทคี่ ณุ ตองการ มันไมม เี หตุผลอะไรทจี่ ะไมท าํ ใน

หลอ ไมหลอ ไมเกยี่ ว อาศัยทางเปลี่ยวและเรย่ี วแรง

- 54 -
ส่งิ ทีค่ ุณอยากทํา เพราะวา ชวี ติ คุณมนั กเ็ ปน ของคณุ ถาคณุ อยากจะจีบสาวสกั คน ทําไปเลยไมจําเปน ตอ งไป
แครส ายตาคนอื่น

3."คุณใชชวี ติ อยางสนกุ "--ใชชีวติ ใหค มุ สนกุ กับมนั สนกุ กบั การทไ่ี ดท าํ ส่ิงใหม ๆ สนกุ กบั การทไ่ี ดทาํ
ในสงิ่ ทไ่ี มก ลา สนกุ กับการจบี สาว สนุกกับการถูกปฎิเสธ ย่งิ คุณสนุกกับมนั เทา ไร สง่ิ ดี ๆ ก็จะตามมามากขึ้น
เทานัน้ ชวี ิตทไ่ี มมคี วามสนกุ กเ็ หมอื นกบั ตายไปแลว นน่ั เอง ทําตัวใหม ีชีวติ ทาํ ตวั ใหส นุก

4-7 เธอปฎเิ สธแตผ มหัวเราะ

รูม ั้ยครับ เวลาท่ผี มนึกกลบั ไปหาแฟนเกาทกุ ๆ คน ผมหัวเราะเสมอ เวลาที่ผมเขา ไปขอเบอรแ ลว
ถูกปฎิเสธผมกย็ ังหวั เราะ ทาํ ไมละ! การทถี่ ูกปฎเิ สธนัน้ มันหมายความวา เธอไมสนใจเรา แลว เราก็
จะไมไดอ ยกู ับเธอ เราจะตอ งผิดหวงั ไมใ ชเ หรอ แลวทําไม ทาํ ไมผมถงึ ยังหวั เราะออกมาได 555 จริง ๆ แลวมัน
มเี หตุผลหลายขอ ครับ

1. เธอคิดวา เธอทําส่งิ ท่ถี ูกตองแตจ รงิ ๆ แลว เธอพลาดโอกาสทจี่ ะไดอ ยกู บั ผูชายในฝน ของเธอ ผชู ายท่ี
มีทัศนคตทิ ถี่ ูกตอ ง ผชู ายทจี่ ะพาเธอไปพบความสุข ความต่นื เตน

2. ถาคณุ มาทเ่ี วปไซทน้ีเปน ประจําแลวละกอ คณุ รูม ้ัยครบั วาคณุ รสู ง่ิ ทผี่ ูชาย 90% ไมร ูในการท่จี ะ
ปฎบิ ัตติ วั กบั ผหู ญิง คณุ เปนผูชายที่หายากมากในสังคมปจ จบุ ัน ลองมองไปรอบ ๆ ตวั คุณดู ผูช ายสว นมาก ถา
ไมเ ปน nice guy ก็เปน jerk มอี ยสู องอยาง มนี อ ยมากทจ่ี ะมีลักษณะของ donjuan ท่ีแทจ รงิ

3. คณุ กาํ ลงั พฒั นาตวั เองอยตู ลอดเวลา ในอนาคตนนั้ คุณรเู ลยวาคณุ จะเปนคนท่ีนา สนใจขนาดไหน
เปน donjuan ที่มีแตคนสนใจมากมาย มนั นา ตลกท่ีวา การปฎเิ สธของเธอทําใหเ รากลายเปน คนทยี่ อดเยยี่ ม
กวา เดมิ มนั เปน แรงจูงใจใหเ ราพัฒนาไปสูค นที่เราอยากจะเปน ถา เธอไมไดปฎเิ สธเรานัน้ เรากค็ งมวั แตมาน่ังดี
ใจ และปลอยให เวลาผานไปวนั ๆ โดยไมพ ยายามพฒั นาตวั เองขึน้ มา เธอนน้ั พลาดโอกาสทดี่ ีทจี่ ะไดอ ยูก ับ
คุณท่ยี อดเยย่ี มในปจ จุบนั และพลาดท่ีจะไดอ ยกู บั คุณทย่ี อดเยยี่ มยิ่งกวา เดมิ ในอนาคต คุณกําลงั พฒั นาไปสู คน
ท่ดี ีกวา เดมิ เพราะฉะนน้ั คุณก็จะไดโ อกาสเจอผหู ญิงที่ดกี วาเดิม คนทด่ี ีกวาเธอ เธอพลาดท่ปี ลอ ยใหคุณหลดุ มอื
ไปโดยท่ีไมรตู วั แลว อยางนค้ี ณุ จะไมหวั เราะไดย งั ไง!

4-8 เจาะลึกความคดิ Dj และ AFC

การทจ่ี ะเปน dj น้ันมันเริม่ ตน จากทศั นคติ เริ่มจากความคดิ นเ่ี ปนสิ่งท่ีถกู ตอ งและดที ส่ี ดุ เพราะวา เมอื่
เราควบคุมความคิดของเราไดค วามสําเร็จมนั ก็จะตามมา พวกผชู ายท่ีเปน AFC นั้นไมไดเรมิ่ จากจดุ นี้ นเ่ี ปน
สาเหตุที่วาทาํ ไมพวกเคา จึงไมป ระสบความสําเร็จ พวกเคาสนใจอยแู ตวาทํายังไงสาว ๆ ถงึ จะชอบ ทํายงั ไงถงึ
จะดี มนั ไมมที างจะเวริ คไดเ พราะแคเริ่มตน พวกเคา ก็ผิดแลว จะเปน dj ตอ งเร่มิ เปลยี่ นความคดิ กอ นมันเปน
ความจรงิ ทม่ี คี นพูดกนั วา "เริ่มตนดีมีชยั ไปกวา ครง่ึ " สง่ิ ที่แตกตางกันระหวาง dj กบั AFC นัน้ กค็ อื ทศั นคติ
นัน่ เอง เพราะฉะนนั้ คณุ ตอ งเร่มิ คดิ อยา ง dj เปล่ยี นทัศนคตใิ หเปน dj ตอไปนี้คอื ตวั อยา งสถานการณต า ง ๆ ที่

หลอไมห ลอ ไมเกี่ยว อาศัยทางเปลี่ยวและเรีย่ วแรง

- 55 -
dj และ AFC เจอเวลาจบี สาว ๆ และตวั อยางความคดิ ที่แตกตา งกนั ระหวา งทงั้ สองฝาย รวมถงึ ผลลพั ธท่ีตามมา
ดวย
สถานการณ : เหน็ สาวสวยเดนิ ผานมา

AFC คิด--"โอโ ห!!!! แมเ จา โวย ยยย นารักสดุ ๆ เลย เปนนางฟา หรือไงวะ แยแลว ๆ ๆ ๆ ดูหนุ สิ
โคตรบาดตาบาดใจทาํ ไงดีวะเนยี่ ตืน่ เตน ไมก ลาวะ อมื มม แลว เธอกค็ งมแี ฟนแลว แน ๆ ผหู ญงิ สวย ๆ อยางนี้
ไมม ีใครปลอยใหห ลดุ มอื หรอก "

Dj คิด--" อะหา าา เธอดูดีจริง ๆ ดี ๆ ทําใหเ ราต่นื เตนไดแ สดงวาเธอเปน คนท่ีนา เขาไปคุยดวย อยากรู
จริง ๆ วา เธอเปน คนยังไง จะเปนคนท่ีสวยเหมือนหนาตาหรือเปลา ? แหม ชา งเปน โอกาสที่ดีจรงิ ๆ "

ผลลัพธ-- AFC ไดแ ตยนื น่ิง มองสาวสวยโดยที่ไมไดทําอะไรในขณะที่ Dj ไมล งั เลทจี่ ะเขา ไปคยุ กับ
เธอ
สถานการณ : ตอนเขา ไปขอเบอรสาว

AFC คดิ --"โอยยยย ไมอ ยากเช่อื เลยวา กจู ะเดนิ เขา มาคยุ กบั เธอได โอวววว เธอหนั มาสบตากบั เรา
ไมไ ด ๆ ตองพดู อะไรเท ๆ สกั อยาง พดู อะไรดวี ะ ไม ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ แยแ ลว ไมร จู ะพูดอะไรดโี วย ยย"

Dj คดิ --"การคยุ กับสาวสวยน่ี มนั ชา งสนกุ จรงิ ๆ ทาํ ใหช ีวติ มันมีรสชาติข้ึนมาหนอย 555 ถาไดเ บอร
ถือวาดี แตถ า เธอไมใ หมันกจ็ ะยังทาํ ใหเ ราไดเ รียนรอู ะไรมากขนึ้ อกี แน ๆ "

ผลลัพธ-- AFC ไมส ามารถควบคมุ ความตน่ื เตน ได เคา พดู ผดิ ๆ ถกู ๆ ไมเปนธรรมชาติ จนเธอสังเกต
ได Dj คยุ อยา งมนั่ ใจสนกุ สนาน ไมไดแ ครก บั ผลลัพธ สาวสวย ก็รสู กึ ดไี ปดว ย ใหเ บอรม าอยา งหลกี เล่ยี งไมได
สถานการณ : อยใู นชว งขาดแคลน จบี สาวไมติดเลย

AFC คิด--"ทาํ ไม ๆ ๆ ๆ ๆ ทาํ ไมกจู บี สาวไมต ิดเลยยเนยี่ โลกแม_ ไมย ตุ ธิ รรม ถา กหู ลอกวา นหี้ นอ ย
รวยกวา น้ีอกี หนอย ปานนค้ี งมสี าว ๆ สวย ๆ มาสนใจ แน ๆ กลุม โวยยยยยยยย"

Dj คดิ --" อืมมม ไดร ูสง่ิ ที่ทําผดิ พลาดเพ่ิมขน้ึ มาอกี แลว มนั เปน ประสบการณท ี่ดเี พราะยิ่งรูขอผิดพลาด
มาก ๆ ความสาํ เร็จกจ็ ะมาเรว็ มากขึน้ เราเขยบิ ใกลค วามสําเรจ็ เขาไปอกี นดิ นึงแลว"

ผลลัพธ--AFC มัวแตน ง่ั กลมุ ใจจนไมไดท าํ อะไร ไมไดอ อกไปจีบสาวคนไหนอกี เลยเพราะกลวั ความ
ผดิ หวัง Dj ยงั คงจบี สาวและมองหาขอผิดพลาดตอไป เคา ส่ังสมประสบการณไ ปเรอ่ื ย ๆ ๆ จนในทสี่ ุดเคากไ็ ด
สาวทีต่ อ งการ
สถานการณ : สาวทเี่ คยคุยดที ําตัวออกหา ง

AFC คิด--"ทาํ ไงดเี นย่ี เธอไมเ หมือนเดิมถาเธอไปหาคนอน่ื จะทํายังไงวะ คงแยแ น ๆ ๆ ไมไ ด ๆ ๆ
จะปลอ ยใหเธอหลุดมอื ไมไ ด ไมง น้ั คงเสียใจตายแน ๆ ๆ "

Dj คิด--"เรมิ่ มีปญหาเกิดขนึ้ เธอเริม่ จะทําใหส ถานการณม ันแยล ง ตอ งหาทางใหมทดี่ กี วา เดิม ถาเธอยงั
ไมเ หมอื นเดมิ อกี กเ็ ปน เรือ่ งของเธอ เธอเปน คนที่เสียประโยชนเ องชว ยไมไ ด"

ผลลัพธ--AFC จมปลกั อยูกับคนท่ีไมไ ดสนใจในตัวเคา เลยเคา ยงั โทรหาเธอทกุ วนั จนกระทง่ั เธอบอก
วา เธอไมไดช อบเคาแลว Dj ไมไดใสใจท่เี ธอหา งเหนิ เคา ทาํ ตัวสบาย ๆ และไดไปขอเบอรสาว ๆ มาอีก
เยอะแยะ

หลอไมหลอ ไมเก่ียว อาศัยทางเปลยี่ วและเร่ยี วแรง

- 56 -
สถานการณ : จีบสาวติด

AFC คดิ --"ไชโยยยยยยยยย เย!!! กนู ่สี ดุ ยอดจริง ๆ จบี ตดิ จนได พรุงนจ้ี ะไปบอกใหเ พือ่ นทุกคนรูเลย
555 โอะ! แตเ ดยี๋ วไปซ้อื ของขวัญใหเธอกอนดกี วา เธอจะไดดใี จ "

Dj คิด--" อืมมม รูสึกดี ๆ ๆ ๆ ท่ีเธอชอบเรา แตวา เรากย็ งั คงตอ งพฒั นาตวั เองตอ ไป"
ผลลัพธ-- AFC มวั แตด ใี จจนไมไ ดปรบั ปรงุ ตัวเองและยงั คงเอาใจเธออยูตลอดเวลา จนสดุ ทา ยเธอก็
เบือ่ และท้งิ เคา ไปสว น Dj น้นั ยงั คงพฒั นาตนเองอยางตอ เนอื่ ง เคากลายเปน Dj ทสี่ มบูรณแ บบมากขึน้
เห็นไดช ัดเจนเลยวา AFC นนั้ เปน คนที่เอาการกระทาํ ของสาว ๆ มาเปนตวั กาํ หนดอารมณความรูส กึ
ของตัวเอง ความสุขของเคาทั้งหมดขึน้ อยกู บั การกระทําของเธอเคาไมส ามารถควบคุมมันใหเปนไปอยา งที่
ตองการได ในขณะท่ี Dj น้ันสามารถควบคมุ อารมณข องตัวเองไดอยา งเหมาะสมทกุ สถานการณไ มม หี วน่ั ไหว
ไปกับปจจยั ใด ๆ ท้ังสน้ิ อยา ลมื ! ถา จะเปน Dj ตองเรมิ่ คิดแบบ Dj

4-9 เกมมนั เพ่ิงจะเริ่ม : รกั ษาเธอเอาไว

โอเค คณุ ไดล องใชเ ทคนิคตา ง ๆ ในเวปนม้ี าสักพกั นงึ และทัศนคตติ อผูหญิงเริ่มเปล่ยี นไป คณุ มีความ
ม่ันใจในการจบี สาวมากขน้ึ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ คุณเรมิ่ ทีจ่ ะเปลย่ี นตัวเองเปน dj แลวในทส่ี ุดคณุ กไ็ ดร ับรางวลั ตอบ
แทนกบั ความพยายามคณุ จบี สาวไดสาํ เรจ็ ขอแสดงความยินดดี ว ยครับ!!! แตเดยี๋ วกอ น อยาเพงิ่ ตายใจ คณุ คดิ วา
เธอจะสนใจคณุ คนเดยี วตลอดไปอยา งนน้ั หรอื ? คิดวาเธอจะไมมองคนอ่ืนเลยเหรอ? ผชู ายหลายคนไดท ํา
ผดิ พลาดอยางมาก พอพวกเคา จีบสาวไดสาํ เรจ็ พวกเคา กอ หยดุ อยแู คน ั้น แลวกลับกลายไปเปน nice guy
ตามเดมิ ใหความสนใจเธอเตม็ ที่ มเี วลาวา งใหเ ธอทุกวนั ตามใจเธอ ทําไมละ !!! ทําไมตองเปลยี่ นตวั เองไป คณุ
จบี เธอมาไดแบบ dj ทาํ ไมคณุ ตองเปลยี่ นเปน nice guy อยา งเดมิ เมอ่ื จบี ตดิ ทั้ง ๆ ทค่ี ุณรอู ยแู ลว วา เทคนคิ
Nice guy เปนเทคนิคท่ไี ดผลนอยมากถึงนอ ยมากท่ีสดุ รอู ยแู ลว วา เธอจะตอ งเบือ่

ปญหามันอยูทว่ี าคุณยงั ไมไ ดเ ปน dj อยางเตม็ รปู แบบ เวลาคุณเขา ไปจีบสาว คุณคิดแบบ dj ได คุณไม
แคร คุณตลก สนกุ สนาน แตพ อเวลาคุณจบี เธอมาไดส ําเรจ็ คุณเรมิ่ ท่จี ะหวนั่ ๆ เริม่ กังวล ถงึ แมว า ในหวั คุณจะ
คิดวา "ดอนฮวน ๆ ๆ ๆ ตอ งใชวธิ ีดอนฮวน" แตลึก ๆ จริงแลว มองลงไปใหด คี ุณจะพบวา คณุ ยงั กลวั ทจี่ ะเสยี
เธอไป คณุ ยงั แครเ ธออยูม ากเหลือเกนิ

ลองมองเขา ไปในตัวของคณุ ถามตวั คณุ เองดวู า ถา แฟนคุณไปคบกบั ผชู ายคนใหมใ นตอนนคี้ ณุ จะรสู ึก
ยงั ไง แลว ตอบตัวคณุ เองดว ยความสตั ยจ รงิ อยา งทส่ี ุด.... คณุ ไดคาํ ตอบวา อะไรครบั

ถา คุณตอบวา คณุ ไมแครเ พราะความสขุ ของคณุ ข้ึนอยกู บั ตัวคุณเอง คณุ คือดอนฮวนสาํ หรบั เธอ!!!
คาํ ตอบอนื่ นอกเหนอื ไปจากนแ้ี สดงวา คณุ ไมใ ชด อนฮวนสาํ หรบั เธอและคณุ กําลังเสย่ี งตอการทจี่ ะเสียเธอไป
อยา งมาก!!!
กฏขอท่ี 1 สําหรบั ดอนฮวนและการจีบสาวคอื คณุ ไมแ คร ผมไมส นวาเธอจะ ขาว หมวย สวย เซ็กส แคไ หน
ผมไมส นวา เธอจะเปนสาวทคี่ ุณฝนถงึ มานานทั้งชีวติ ผมไมสนวา คณุ จะใชค วามพยายามแคไหนกวา จะจบี เธอ
มาได เมอื่ คุณจบี ติดคุณไมแครท ี่จะเสียเธอไป

หลอไมหลอ ไมเ ก่ียว อาศัยทางเปล่ียวและเรี่ยวแรง

- 57 -
การทบ่ี อกอยา งนไี้ มไดห มายความวาคณุ ไมช อบเธอ ไมรกั เธอ คณุ น้นั จรงิ ๆ แลว ชอบเธอและรสู ึกดี
กบั เธอแตค ณุ ไมแ ครท ่จี ะเสยี เธอไป ยงั ไง ๆ คณุ กไ็ มแ คร คุณยงั จะตองเปน dj หลังจากที่คุณจบี มาได คุณยัง
จะตอ งทําตวั เหมือนเดมิ ทกุ อยาง เทคนิคทกุ อยา งทใ่ี ชมาระหวางตอนจบี เธอคุณยังใชม นั ตอ ไป ผูหญิงนนั้ เปน
เพศท่ใี ชค วามรสู ึก อารมณเ ปนตัวกาํ หนดการกระทําของพวกเธอเปน สําคัญ คุณจะตอ งกระตุนอารมณเธออยู
อยา งตอเนือ่ ง สมาํ่ เสมอ มฉิ ะนน้ั แลว เธอกอ จะเบื่อและหนั ไปหา ผชู ายที่สามารถจะกระตนุ อารมณเ ธอไดดีกวา
และนก่ี เ็ ปนบางตวั อยางท่ีคณุ สามารถนาํ ไปใชไ ดเ มอ่ื จีบตดิ แลว
--ทําใหเ ธอคดิ วา คุณอาจจะไปหาสาวอน่ื เหมอื นกบั วามผี หู ญิงอืน่ อยูในชีวติ คณุ ดว ย เธอจะรูส ึกไดว า
เธอตอ งทําอะไรสกั อยางเพอ่ื ทจ่ี ะใหคณุ อยูกบั เธอ เธอชอบทีค่ ุณยงั เปนคนทาทายสาํ หรบั เธอ
--คุณอาจจะไมไดเจอเธอทกุ วัน แตท ุกครง้ั ทอี่ ยูกับเธอคณุ ใชเ วลาท่อี ยดู วยกนั อยางคมุ คา อยาปลอ ยให
เวลาผานไป ๆ อยา งนา เบื่อหนาย คุณจะตองใชเวลาอยางคมุ คา หากิจกรรมทาํ
--ใชก ารกระทาํ แทนคําพดู ถา คุณจะบอกเธอวารกั คุณไมบ อกเธอโดยตรง คุณใชก ารกระทาํ สื่อ จบู เธอ
เบา ๆ ทีห่ นาผาก กอดเธอ ไวอ ยา งอบอนุ ในออ มแขน ใชส ายตาส่ือออกไป
--มันโอเคทจี่ ะมีความคิดตา งจากเธอ ไมเ ปน ไร คณุ จะตอ งเถยี งกับเธอบา งเปนครง้ั คราวเพือ่ ทีจ่ ะให
ชวี ติ มนั ออกรสชาติ ไมจ ืดชดื จนเกินไป ใหม นั มสี ีสัน
ผชู ายชอบคดิ วา เมือ่ จีบเธอมาได เธอเปน แฟนแลวจะทาํ ตวั ยังไงกไ็ ด มันไมจ รงิ !!!! คณุ ยงั จะตอ งทา
ทายเธอ และกระตนุ อารมณเ ธออยางสมาํ่ เสมอ การทจ่ี ีบตดิ ไมไดห มายความวาเกมมนั จบลงแลว ตรงกันขาม
เกมทีแ่ ทจ รงิ มนั เพง่ิ จะเริม่ ขนึ้ ตางหาก!!!

4-10 33 ทฤษฎีดอนฮวน

1. ความสาํ เร็จเร่ิมทคี่ วามคดิ แลวตอดว ยการกระทาํ
2.เมอ่ื คุณคดิ วา ตัวเองมีเสนห คณุ กจ็ ะเสนห 
3. "1.สบตา 2.ยิ้ม 3.พดู คยุ 4.ขอเบอร"
4. ดอนฮวนขน้ึ อยกู บั ทัศนคติไมใ ชคําพูดเท ๆ ในการจีบสาว
5. ทําใหเธอเปน ทกุ สง่ิ ในชวี ติ คุณ = nice guy ซินโดรม = ฆาตวั ตาย
6. การเปลยี่ นตวั เองใหเปนดอนฮวนในชว งแรกน้นั จะพบกบั ความผดิ หวงั การถกู ปฎเิ สธมากมาย จริง ๆ แลว นี่
ไมใ ชความลม เหลวแตเปน บนั ไดใหเ รากาว ไปสคู วามสําเร็จ
7. ความกลา เปน ส่ิงที่มอี ยูในธรรมชาตขิ องดอนฮวน เคาไมตอ งคดิ วา เคา กลา เคา ไมต องบอกตวั เอง เคารูดีวามนั
อยใู นตวั เสมอ
8. ไมมีใครควบคมุ ผูหญงิ ไดอ ยางแทจริง ผหู ญิงจะทาํ ในสงิ่ ท่พี วกเธอตอ งการ ในเวลาทพี่ วกเธอตองการ แตส งิ่
ที่เราทําไดอยา งแทจ ริงคือการควบคมุ ตนเอง
9. Nice guy บอกผหู ญงิ วา เธอเปน นางฟา ของเขา นัน่ เปนเหตุผลวา ทําไมสาว ๆ จึงทง้ิ Nice guy ไปหาเทพบตุ ร
ของพวกเธอ

หลอไมหลอ ไมเ กี่ยว อาศัยทางเปล่ยี วและเรย่ี วแรง

- 58 -
10. สาว ๆ จะจัดคุณอยใู น 3 กลุมน้ี "แฟน" "เพอ่ื น" "คนแปลกหนา"
11. cocky +funny จะทาํ ใหสาว ๆ มากมายหลงใหลคุณ
12. "มีวิธีงา ย ๆ ที่จะทาํ ใหคณุ พบกับความสําเร็จ – เพิ่มจาํ นวนความลม เหลว เปนสองเทา"
13. คุณไมส ามารถไปรกั ใครไดห ากคณุ ยงั ไมร ักตัวเอง
14. ยมิ้ แลว สบตาเสมอ
15"อยามองพนื้ หลังจากสบตากับเธอ น่เี ปน สญั ญาณการยอมแพ"
16. เม่อื คณุ สนกุ โลกท้ังใบจะเปน ของคุณ
17. ผหู ญิงสว นมากจะไมชอบคนที่รักเธอ แตจ ะรกั คนทที่ าํ ใหเธอตน่ื เตน ทาํ ใหเ ธอกลวั ทาํ ใหอ ะดรีนาลนิ มัน
สูบฉดี และกระตุนอารมณเ ธอดวยการแสดงออก วา เปนแมนที่แทจรงิ "
18. ดอนฮวนไมเ ปนตัวของตวั เอง แตก อไมไ ดเสแสรงเปน คนอื่น พวกเขาเปนคนทเี่ ขาตองการจะเปน
19. ถา ไมอยากเสียใจภายหลงั จงทาํ ในสิง่ ทต่ี องการ ในขณะทยี่ งั มโี อกาส
20. Nice guy คือพวกที่คอยแตพ รํ่าเพอถงึ เธอ ในขณะทพ่ี วกเธอไปกบั ดอนฮวนและ jerk
21. ถา เธอหัวเราะไดอ ยา งจรงิ ใจเมอ่ื อยกู ับคณุ คุณสําเร็จไปแลว กวา ครงึ่
22. ผูห ญงิ ไมใ ชส วนท่ีสําคัญทีส่ ุดของชวี ิต พวกเธอเปน สว นที่ดสี ว นหนง่ึ เทา นัน้
23. สง่ิ ทม่ี ีคา คือส่งิ ท่ีมอี ยนู อ ย ถา คุณทําตวั แตกตา งจากผชู ายคนอ่นื ๆ เธอจะเลอื กคุณ
24. เม่อื คุณรชู อ่ื เธอ จงพดู ช่อื เธออยางสม่ําเสมอ พวกเธอคดิ วาช่อื เธอเปน สงิ่ สาํ คัญมาก
25. Dj รวู าเขาสามารถเดนิ จากเธอไปไดตลอดเวลา เขาชอบเธอแตเขาไมแ ครท ี่จะเดนิ จากเธอไป
26. ความสขุ ของ Dj ข้ึนอยูก บั ตัวเขาเองเทานัน้ ไมใชขนึ้ อยูกับการกระทาํ ของสาว ๆ
27. สิ่งทเ่ี สีย่ งทส่ี ุดในชวี ติ คือการท่ไี มเ สยี่ งอะไรเลย
28 Nice guy ไมก ลา แสดงความรูสกึ สนใจทางเพศใหเ ธอรู น่นั เปน เหตผุ ลวาทาํ ไมเธอถงึ บอกเขาวา "เราเปน
เพ่อื นกันเถอะ"
29. ทําไมเราตอ งกลัวการเขา ไปคยุ กบั สาวสวย ทั้ง ๆ ทเ่ี ราเคยทาํ สง่ิ ทเ่ี สีย่ งกวานม้ี าแลว มากมาย
30. ผหู ญงิ สวยไมไดอยใู นโลกแหงความเปน จรงิ พวกเธอสามารถจะเอาอะไรก็ไดจ ากพวก nice guy ทมี่ าจีบ
คุณตองแสดงออกวาคณุ ควบคมุ เธอได ดงึ เธอลงมาใหอยูในโลกแหง ความเปน จริง
31.อารมณข องสาว ๆ จะขน้ึ อยูกบั อารมณข องผชู าย ผชู ายสนกุ สาว ๆ กส็ นุก ผชู ายเครียด สาว ๆ กเ็ ครียดดวย
32. ไขวค วา ในส่งิ ที่ตองการ ตราบใดทไ่ี มท ําใหค นอืน่ เดอื ดรอน อยาใหใ ครมาทําใหค ณุ หยดุ ทําในส่งิ ที่ตองการ
เพราะชวี ติ คุณมนั ก็เปน ของคุณ
33. ทุก ๆ อยางในชวี ติ ขน้ึ อยกู บั มมุ มอง ทศั นคติ มนั อยทู วี่ าจะเลอื กมองมุมไหนเทานนั้ เอง

หลอ ไมหลอ ไมเ ก่ียว อาศัยทางเปล่ียวและเรย่ี วแรง

- 59 -

4-11 ภมู ิคมุ กันความสวย

ผมคิดวาผูชายทกุ ๆ คน กค็ งเคยทจ่ี ะระ.ระ..รสู กึ ตะ...ตื่นเตน เวลาทเ่ี จอสาวสวยมาก ๆ ๆ จนพะ...พดู
ไมค อ ยออกเหมือนทีผ่ ะ...ผะ.....ผมกาํ ลงั เปนอยูใชมยั้ ครับ เวลาเราคยุ กบั เพอื่ นผูชาย เราคุยเฮอา ปาจงิ โกะ เรา
ตลกได แตพ อใหส าวสวยมายนื อยูตรงหนา หัวใจเราเตน เเร็วย่งิ กวา จงั หวะเพลงรอ ค เลอื ดมันสบู ฉดี ไปทวั่
รางกาย มอื มนั สน่ั ๆ รา งกายไมคอยมีเรีย่ วแรง พูดอะไรไมออกสกั คาํ นึง ถา จะวาไปแลวนคี่ อื ส่งิ มหศั จรรย
อันดับ 8 ของโลกเลยนะครับเนยี่ !!! ผชู ายกลวั ความสวย โอววววมายกอดดดดด ไมเขาใจ มนั แปลกดเี หมอื นนะ
ครับที่เรากลัวความสวย ทง้ั ๆ ท่เี ราชอบมัน ทําไมเรากลวั ในสงิ่ ท่ชี อบเหลือเกินครบั ?

ไมใชวาพอสาวสวยหันมาสบตากบั เรา แลว เธอจะกลายเปนตวั มอนสเตอรข ้นึ มาในทนั ทีน่ี ไมใชวา ถา
เขา ไปคุยกบั เธอแลว เธอจะเอาปนมาไลยิงเราซะหนอย หรอื วาถา ขอเบอรแ ลวเธอไมใ ห โลกก็ยังไมไ ดแ ตก
สักกะหนอยนคี่ รับ ยังอยูกนั อยางปกตสิ ขุ ดี สงิ่ ทคี่ ุณกลวั ทง้ั หลายแหลน ั่นนะ มันอยแู คใ นสมองคณุ เทา นน้ั
แหละครับ คณุ เองเปนคนทที่ าํ ใหความกลวั มันมากเกนิ กวาความเปนจรงิ คุณเองเปน คนท่ที ําใหค ุณกลวั มาก
ขนึ้ ไมใ ชเธอท่เี ปน คนทาํ แตไมเปนไรครบั เพราะวามนั มวี ธิ ีแกไขโรคกลัวความสวยนี่อยู ความสวยจะไมมี
อทิ ธพิ ลกับคณุ อกี ตอไป

1.ไมม ีผหู ญิงทส่ี วยเต็ม 10 ในโลกใบนเ้ี พราะโลกใบนไี้ มเ คยมอี ะไรสมบรู ณแบบ สมมุตวิ าคณุ กาํ ลังคุย
กนั อยางสนกุ สนานกบั เพือ่ นของคุณอยู บังเอญิ มีสาวสวยคนนงึ เดนิ ผานหนา สวยแบบไมรูสวยขนาดนไ้ี ดไ ง
โคตร ๆ สวย คุณคิดวา "โอโห!! สวยสุดยอดperfect เตม็ สบิ ไปเลยแบบนี้" คุณเรมิ่ จนิ ตนาการเวลาคุยเขาไป
ทักทาย คยุ กบั เธอ เอาอีกแลว มนั มาอีกแลว วว ความกลัว ความประหมา ใจเตน ตกึ ตึก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ
โอโห ควบคมุ รา งกายไมไ ด อัมพาฒชว่ั ขณะ

แตเดย๋ี วกอนครับ คณุ คิดวาเธอ perfect เลศิ เลอขนาดน้นั จริงหรือ? มันไมจริงครบั ถาคุณลองเอาเธอไป
ใหผ ูช ายอกี หลาย ๆ คน ลองดเู ธอ พวกเคา จะใหค ะแนนตา งจากคณุ โดยส้ินเชงิ บางคนอาจจะให 8 บางคนให
9 บางคน7 ยกตัวอยางงาย ๆ เลย ผมกับเพอื่ น 4-5 คน เดนิ กันอยใู นมหาลัย เพอื่ นผมคนนึงมัน เห็นหญิงแลว มนั
บอกผม "นารากกกกกจัง เอาไปเลย 8.5" เพือ่ นผมอีกคนมนั แยงทนั ที "ไมวะ สะโพกใหญไปหนอ ย เอาไป 8"
อีกคนยิง่ แลว ใหญ" มึงดกู นั ยงั ไงวะ ธรรมดาวะ 7 ก็พอ" หรือวา ถาคณุ จะใหผ มยกตวั อยางดาราขนึ้ มากไ็ ด อยา ง
แหมม แคทลยี า คณุ วาสวยมยั้ ครับ? บางคนอาจจะให 9 ให 10 9.5 อะไรตา ง ๆ นานา ผมวา เธอก็สวยดนี ะครบั
แตผมเฉย ๆ ใหแค 8 พอ หรอื วา แอน ทองประสม บางคนบอก 8 บางคน 8.5 ผมใหเ ธอแค 7 เทานั้นแหละ
หรอื อยางนํ้าฝน กุลณัฐ บางคนบอกวา เธอสวยมาก ให 9.5 เลยแตผมดยู งั ไง ๆ เธอกเ็ ปน 8 สาํ หรบั ผม
แตถ าเปน อยา งตุกตา อนิ ทริ า หรอื โอ ญดาผมให 9 เลย แตก ม็ เี พ่อื นผมบางคนท่ใี หแ ค 8

เห็นมย้ั ครับวาการที่เธอเพอรเ ฟกตนนั้ เปนส่งิ ทเี่ ราอปุ โลกข้ึนมาเองครบั เธอไมไดเพอรเ ฟกตในความ
เปนจริงสาวคนท่คี ุณคิดวา เพอรเฟกต แลว มนั ทาํ ใหค ณุ ไมกลาเขาไปคยุ ดวยนะ จริง ๆ แลว ยังมผี ชู ายอกี
มากมายทไ่ี มไ ด มปี ญ หาในการเขา ไปคุยกบั เธอ มีผชู ายอีกมากมายเหลอื เกนิ ทคี่ ิดวา เธอธรรมดา ๆ ไมมผี หู ญิง
คนไหนทีผ่ ชู ายทัง้ โลก vote ใหคะแนนเต็มสบิ ทุกคน ไมม คี รบั

หลอไมหลอ ไมเกย่ี ว อาศัยทางเปลยี่ วและเรย่ี วแรง

- 60 -
2. ผหู ญิงชอบดอนฮวน ความสขุ ของเธอขึ้นอยูก ับดอนฮวน คุณรมู ยั ครบั ส่งิ ท่เี รากาํ ลังเปน กนั อยูน่ี เปน
สิง่ ทผ่ี ูหญิงทุกคนชอบมากนะครบั ดอนฮวนเปน กลุม ผูชายทผ่ี ูห ญงิ ทกุ คนเฝา หามานาน เพราะทง้ั ชวี ติ เธอเจอ
แต ผชู ายสองรปู แบบ ไม nice guy ก็ jerk เธอเบ่ือเต็มทแี ลวครับ เธออยากจะเจอคน ทเ่ี ขา ใจวา ควรจะปฎบิ ตั ิตวั
อยา งไรกบั พวกเธอ คนที่เขา ใจธรรมชาติผหู ญิงและพรอ มทีจ่ ะใหค วามสขุ กบั เธอ คนที่เปน ดอนฮวน
เคยมีผูห ญิงทผี่ มเขา ไปขอเบอรคนนงึ บอกกับผมวา เธอประทับใจมากทีผ่ มกลา เขาไปขอเบอรเ ธอ
เธอเอาไปเลา ใหเ พือ่ น ๆ เธอฟงวา มผี ชู ายคนนึงเขาไปขอเบอรเธอท้งั ๆ ที่ไมเคยรูจกั กนั เลย เพอ่ื นเธอ
ก็รสู ึกแปลกใจมาก เพราะวา ไมเคยมผี ูชายคนไหนทไี่ มร จู กั แลวกลา เขาไปขอเบอรเธอมากอน เพราะโดยปกติ
แลวเธอเปนคนทไ่ี มย ้ิมใหก บั ใครเลย หนาเธอจะดุ ๆ เธอบอกวาผูชายทุกคนลวนแตก ลัวความสวยของเธอ
ทั้งน้นั ไมม ีใครกลามาขอตรง ๆ แบบนี้ เธอถามผมใหญเลยวาทาํ ไมไมก ลวั เธอเหรอ ทาํ ไมกลา มาขออะไร เธอ
ประทับใจมากเลยนะประมาณนี้ โอโห ผมรูส ึกวา ผมอยากจะอยูตอในโลกน้อี ีกสัก 300 ปเ ลยครบั !

3.ตื่นเตนแสดงวา ดี ถาคุณเห็นเธอแลว คณุ ต่นื เตน มอื ไมส นั่ ใจเตนระรวั วววววว เหงื่อตก นน่ั แสดงวาคณุ
สมควรท่จี ะเขา ไปขอเบอรเธอเปน อยา งยิ่ง เพราะถา เธอทําใหค ุณเปนไดข นาดนนั้ แสดงวาเธอตอ งมอี ะไรพเิ ศษ
อยา งแนน อน เปน คนท่คี ุณเฝา รอคอยที่จะขอเบอร มนั จะมีประโยชนอะไรครบั กับการทเ่ี ราเห็นคนท่เี ราเฉย ๆ
แลวเรากอเขาไปขอเบอร ชวี ิตวนั ๆ นึง ทาํ แตเ ร่ืองธรรมดา ๆ นา เบื่อ มนั มีประโยชนย งั ไงครับ พวกเราทุกคน
ทอี่ ยูก ันนก่ี ็อยากจะพบกับความสุข ความตืน่ เตนกนั ทง้ั น้ันไมใชห รือครบั ความตน่ื เตน น่แี หละทท่ี ําใหชวี ิตเรา
นาอยู ผมยินดที ีจ่ ะถกู ปฎเิ สธในขณะท่ีผมรูส กึ ต่ืนเตน มากกวา ท่จี ะไดเบอรม าแบบธรรมดา ๆ เฉย ๆ อาว! รอ
อะไรอยคู รบั ออกไปขอเบอรสาวสวยสิ คณุ มีภูมคิ มุ กนั ความสวยแลว น่!ี !!

4-12 ใหโอกาสตัวเองทําผดิ พลาด

ผมทราบครับวาเหตุผลท่ีทําใหพ วกเราเขา มาในเวบน้ีกเ็ พราะวา พวกเราทกุ คนตางกผ็ ดิ หวงั อกหกั
เสยี ใจกับความรกั พวกเราไมไ ดส ิง่ ทเี่ ราตอ งการจากผหู ญิง พวกเรารูสกึ ทอแท ลองมองยอ นกลบั ไปดูตัวเอง
กอนท่จี ะเขามาเจอเวบจบี สาวสคิ รับ"ทําไม ทาํ ไม ทําไมไมเ คยจบี สาวตดิ เลย จีบสาวนแ่ี ม_ โคตรยากเลย มนั
เปนเพราะอะไรวะ นีถ่ ารูวา จะตอ งทําตัวยงั ไงถาเพยี งแคร เู คล็ดลบั เกยี วกบั การจีบสาว ชวี ิตคงจะมีความสุข
แน ๆ " หลังจากน้นั คณุ เขามาในเวบน้ี คณุ ไดพ บกับวธิ จี บี สาวแนวใหม คุณตื่นเตน ดีใจ คุณอา นตาํ ราจบี สาว
ทกุ บท ศกึ ษาอยางถถ่ี วน และน่ันกเ็ ปนจดุ เริม่ ทท่ี ําใหคุณอยากจะพัฒนาตัวเองไปสูจดุ หมายทต่ี องการ
ดอนฮวน donjuan

หลอ ไมหลอ ไมเกยี่ ว อาศัยทางเปล่ียวและเรยี่ วแรง

- 61 -
1เดือน 2เดือน 3เดือนผา นไป คุณรูสึกไดเลยวาคณุ เรมิ่ เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี สาว ๆ เร่มิ ทจี่ ะปฎบิ ัติ
ตัวกบั คณุ ตางไปจากเดิม พวกเธอเริม่ หันมาสบตาใหคุณ ยมิ้ ให พวกเธอเริม่ ใหความสนใจคณุ มากขน้ึ ไมนาน
หลังจากนน้ั ความมน่ั ใจคณุ พุง ขึน้ สงู ถงึ ขดี สดุ คุณเขา ไปขอเบอรส าว ๆ มามากมายอยา งที่ไมเ คยคิดวาจะทํา
ไดมากอ นคณุ โทรหาพวกเธอ ชวนออกเดท ไปเทย่ี ว กินขาว ดูหนัง ฟง เพลง คุณมีความสขุ มากขน้ึ กวาเดิม
มากมายนกั ชีวติ เร่มิ พลิกผัน แตแลวคณุ กท็ าํ ขอ ผิดพลาด ทาํ ใหพวกเธอเปล่ียนใจจากคณุ ไปหาคนอนื่ สาว ๆ ที่
เคยคุยดว ยก็หายไปทลี ะคน ๆ จนกระท่งั คณุ ไมเหลือสาวคนไหนใหเ ดทดว ยอีกแลว คณุ เสียใจ ผิดหวงั อยา ง
มาก คณุ เริม่ ลงั เลในความสามารถของตวั เอง แลว คุณกก็ ลับมาคิดแบบเดมิ เหมอื นตอนกอนท่ีคณุ จะเขามาเจอ
เวบจีบสาว
" ทําไม ทําไม ทาํ ไมจีบไมต ดิ อีกแลวววววววว ท้งั ๆ ท่เี รารูเคล็ดลับจีบสาวมากมายขนาดน้กี ย็ ังจีบไม
ตดิ เราไมสามารถจีบสาวสวยไดจ รงิ ๆ หรือนี่ ไมจริงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง" คณุ ลมื ส่งิ ทีส่ าํ คัญอีกสง่ิ นึงไป
หรอื เปลาครบั ? ดอนฮวนไมไ ดถูกสรา งมาจากความสําเรจ็ คอนฮวนถกู สรางมาจากความผดิ พลาด!!!
ไมเ คยมดี อนฮวนคนไหนไมเ คยทําผดิ พลาด ดอนฮวนทกุ คนลวนแตท าํ ผดิ พลาด ซ้าํ แลวซํ้าอกี ๆ ๆ ๆ
ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ มาตลอดชีวติ และมนั นา ขาํ วาดอนฮวนที่ทาํ ผิดพลาดมากที่สุด มักจะเปนดอนฮวนท่ดี ที สี่ ุด
เปน คนท่เี ขาใจวธิ ปี ฎิบัตติ วั ตอผูหญิงมากทีส่ ุด เพราะความผิดพลาดนน้ั เปน ส่งิ ทที่ ําใหเ ราสามารถพฒั นาตัวเอง
ได ถาคุณไมท าํ ผดิ พลาด คณุ ไมม ีการพัฒนา คุณตอ งใหโอกาสตัวเองไดทาํ ผดิ พลาด!!!
"แตวาถาผมทาํ พลาดแลว ผมก็ตอ งเสียเธอไปนะครับ คณุ เวบมาสเตอร ผมรกั เธอมากครบั ผมไมอ ยาก
เสียเธอไป" มอี ะไรจรี งั ยง่ั ยนื บางครับในโลกใบน้ี มีอะไรท่ีเปนตลอดกาลบา งครบั รกั ไดกห็ มดรกั ไดเหมือนกนั
และเม่ือความรกั เกาคณุ จากไป ความรกั ใหมก็จะเขา มา เม่ือเธอเดนิ ไปจากคุณ สาวสวยอกี คนนึงกจ็ ะเดนิ เขา มา
ในชวี ติ คณุ "แตท ่ผี มเขามาในเวบนี่ ก็เพราะวา ผมไมอ ยากทําผดิ พลาดนะครับ ผมอยากจะใหเทคนคิ ในเวบจีบ
สาวชวยใหผมประสบความสําเรจ็ "
มันไมใชอ ยางนั้นครบั ถาจะเปรียบเทียบไปแลวหนทางสกู ารเปน ดอนฮวนมันเหมือนกบั การเลนเวท
วันแรกท่คี ณุ เรม่ิ เลน คุณยงั ไมไ ดแขง็ แรงอยา งทค่ี ณุ ตองการ คุณเลยเรม่ิ เลน เวทเบา ๆ อาจจะเลน กลามแขนโดย
ยกดมั เบลแค 10 ปอนดกอ น คณุ ยกไปได 2-3 เซท คณุ เรมิ่ ลาแลว เร่ิมปวดแขน คณุ เลยหยดุ คอยกลับมาเลนวัน
หลงั คณุ ใหกลา มเนื้อคุณพกั อยางเต็มท่ี 2 วนั แลวกลับมายกใหม คราวนี้คุณแข็งแรงขนึ้ คุณยกไดม ากกวาเดมิ
จากนั้นคณุ ก็ทาํ แบบเดมิ อยางนไี้ ปเร่ือย ๆ ๆ เลน เวท, กลามเนอ้ื ลา , พัก, กลา มเน้ือฟน ตวั แข็งแรงกวาเดมิ ใหญ
กวาเดมิ กลบั มาเลนใหมอ กี วนั , กลา มเนอ้ื ลา, พกั , กลา มเนอ้ื ฟน ตวั แขง็ แรงกวา เดมิ ใหญก วา เดมิ กลบั มาเลน
ใหมอีกวัน, กลา มเนอ้ื ลา , พกั , กลามเนือ้ ฟน ตวั แขง็ แรงกวา เดมิ ใหญกวา เดมิ กลับมาเลน ใหมอีกวนั , กลามเนื้อ
ลา , พกั , กลามเน้อื ฟนตวั แขง็ แรงกวาเดิม ใหญก วาเดมิ กลบั มาเลนใหมอ กี วัน, กลา มเนอ้ื ลา , พกั , กลา มเน้ือฟน
ตัวแข็งแรงกวา เดมิ ใหญก วา เดิม 6 เดอื นผา นไป คราวน้ี คณุ แขง็ แรงขนึ้ กวา เดิมมาก กลา มแขนคุณใหญส ุด ๆ
คุณยกไดถ ึง 70 ปอนด! !! เหมอื นกับการจบี สาวไมม ผี ิด ตอนแรกคณุ เขาไปจีบพวกเธอ ชวนเธอออกเดท (คณุ
เรม่ิ เลน เวท) หลังจากนนั้ คณุ ทําผิดพลาด เธอไปจากคณุ (กลามเนื้อเร่ิมลา ) คุณเร่มิ คดิ ถงึ สิง่ ที่คณุ ทาํ ผดิ พลาด
อา าา หาาา คณุ รแู ลว วา คณุ ยังไมค อ ยเปน ผูนาํ เวลาอยูกับเธอ (พัก) คุณไปจบี สาวคนตอไปโดยทรี่ วู า คราวนี้ตอง

หลอไมหลอ ไมเ กยี่ ว อาศัยทางเปลยี่ วและเรี่ยวแรง

- 62 -
ทาํ ตัวเปน ผนู าํ ใหมากขน้ึ (กลา มเน้ือฟนตวั แข็งแรงกวาเดมิ ใหญกวาเดมิ ) คุณกลบั มาโดยคุณเกงกวา เดมิ เปน
ดอนฮวนมากกวา เดิม

ตอมาคณุ จบี สาวคนท่สี อง สาม สี่ หา หก เจด็ แปด เกา สบิ .............รอยยยย (เลน เวท) คณุ ยงั ทาํ
ผดิ พลาดอยู (กลามเน้ือลา) แตใ นความผดิ พลาดเหลา นัน้ มนั ชว ยสั่งสมประสบการณใ หค ุณ มนั ชวยทําใหค ณุ
เขาใจผหู ญงิ ไดด ีขน้ึ คุณก็กลับมาโดยไดประสบการณมากข้นึ เสมอ ๆ คณุ เปน ดอนฮวนทดี่ ขี นึ้ (กลา มเน้อื ฟน
ตวั แขง็ แรงกวา เดิม ใหญก วาเดมิ ) และวนั นงึ กจ็ ะมีสาวสวยสดุ ยอดมาตกหลมุ รกั คณุ อยา งหวั ปก หวั ปา!!!
ความผดิ พลาดเปนปจ จยั สําคญั ท่ีจะนําคณุ ไปสูความสาํ เร็จ
พวก nice guy เคยใหโอกาสตวั เองไดท ําผิดพลาดบางม้ัยครับ? ไมเลย พวกเคากลัววา จะทําผิดพลาด น่นั เปน
สาเหตวุ า ทําไมพวกเคา ไดแ ตทําดีกบั หญงิ ตลอดเวลา nice guy ถามผหู ญิงวา "ผมขอจูบคุณไดม ย้ั ครับ?" พวกเคา
กลัววา ผูห ญงิ จะอดึ อัด จะโกรธ ถา พวกเคา ใหโ อกาสกับตวั เองทีจ่ ะทําผดิ พลาด พวกเคา จะไมถ ามเธอกอ น
เคา แคจ บู เธอกเ็ ทานั้น แนน อนวาเคาอาจจะโดนตบทีห่ นาหรอื ไมเธอกอ็ าจจะดีใจทไ่ี ดร วู า เคาไมใชก ะเทย
และเคา กับเธอกจ็ ะลงเอยกนั ดวยดี

nice guy ไมกลาทจ่ี ะทาํ ผิดพลาด อยากจะใหทกุ อยา งมนั สมบูรณแ บบ แลว เปนยังไงครบั nice guy เคย
ไดอ ะไรกลับคนื มาบางมยั้ ครบั ?

nice guy เวลาทาํ ผดิ พลาด พวกเคา ไมเ คยคดิ วาเปน ความสําเร็จ ไมเ อาประสบการณค วามผิดพลาด
มาสอนตวั เอง เวลาไปจีบสาวสวยคนตอไปพวกเคา หวังวาคราวนค้ี งจะสาํ เร็จ ผลลพั ธคงจะตางออกไป
แตว ายงั ทาํ ตวั แบบเดมิ มีทัศนคติแบบเดิม มันเปน ไปไมไ ด! !!

แตพวกเราไมใ ช!!! พวกเราดอนฮวนทาํ ผดิ พลาดแตร วู า เพราะอะไรมันถงึ พลาด พวกเราเรียนรจู าก
ความลม เหลว ไมเ หมือน nice guy ที่ไมรเู ลยวาตวั เองไดท าํ อะไรพลาดไปบาง พวกเคาเลยแกไ ขขอ บกพรอ งนน้ั
ไมไ ด ไมเขา ใจ วาทําไมถึงจบี หญงิ ไมต ดิ ไปตลอดชีวติ ดีใจหรอื ยงั ทีค่ ณุ ไมใช nice guy ดใี จหรอื ยงั ทีเ่ ริม่ คดิ
แบบดอนฮวน

อยา ลมื วาดอนฮวนทุกคนกาวมาจากความผิดพลาด ความผดิ พลาดอยางแรกที่ผูชายสว นใหญทําคอื ไม
กลาทีจ่ ะทาํ ผิดพลาด ไมเปดโอกาสใหกบั ตวั เองไดเ รยี นรู ดอนฮวนไมไ ดม าจากการอานตําราจีบสาว 20 รอบ
ไมไดมาจากการนัง่ อยูหนาจอคอมพิวเตอร ดอนฮวนมาจากประสบการณการเรยี นรใู นชีวิตจริง ตาํ ราจบี สาว
สามารถชใ้ี หคณุ เหน็ ถงึ วิธีทถี่ ูกตองในการจบี สาวได แนะนําถึงสง่ิ ทคี่ ุณควรจะปฎิบตั ไิ ด มันมีประโยชน ใช!
มนั ทําใหคณุ ไดเรยี นรูสิง่ ใหม ๆ มากมาย แตม ันไมสามารถท่ีจะใหป ระสบการณคณุ ได ไมส ามารถเปด โอกาส
ใหคณุ ไดเ รยี นรจู ากขอผดิ พลาด คุณคนเดยี วเทานนั้ ที่ใหโ อกาสนน้ั กับตวั เองได! !!

ออกไปหาประสบการณจ ากชวี ติ จริง ใหโ อกาสตัวเองไดท ําผิดพลาด ไมวาสิ่งท่คี ณุ ทําพลาดมนั จะ
รา ยแรงแคไหนกต็ าม ไมตอ งกังวล กลบั มาท่เี วบจบี สาวของเรา แลว ผมจะชว ยคณุ เอง สิ่งท่ีสําคัญอยา งย่งิ ไมใ ช
วาคณุ ทาํ ผิดพลาดหรอื เปลา? แตวา ส่งิ ทส่ี ําคญั มากกวานน้ั หลายเทาคือ คณุ รถู งึ ส่ิงทค่ี ณุ ทาํ ผิดพลาดหรอื เปลา ?
คณุ ไดเ รยี นรอู ะไรจากขอผดิ พลาดท่คี ณุ ทํา?
ผชู ายบางคนเหน็ สาวสวยมองมา พวกเคาไมก ลา แมก ระทัง่ ยิม้ กลับไป พวกเคา กลวั ทาํ ผดิ พลาด
ผชู ายบางคนไมก ลาชวนสาวที่ชอบออกเดท กลวั เธอปฎเิ สธ พวกเคา กลัวที่จะทาํ ผิดพลาด

หลอไมห ลอ ไมเ ก่ยี ว อาศัยทางเปลย่ี วและเรีย่ วแรง

- 63 -
ผชู ายบางคนไมก ลา ขัดใจหญิง กลัวเธอโกรธ พวกเคากลวั จะทาํ ผดิ พลาด
ผูช ายบางคนไมก ลา พดู คุยกบั สาว ๆ กลัวพดู ผิด พวกเคา กลัวทําผดิ พลาด

วิธลี บขอผดิ พลาดท่ีดีท่สี ุดคอื การท่ีเราเผชิญหนา กบั มนั ไมใ ชวง่ิ หนีมนั !!! จินตนาการถงึ ความสําเร็จที่
จะเกิดขน้ึ และไมต องกลัววา จะทําผดิ พลาด ใหโอกาสตวั เองไดทาํ ผิดพลาด = ใหโอกาสตัวเองประสบ
ความสาํ เรจ็

"To try and fail is at least to learn, to fail try is to suffer
the inestimable loss of what might have been"
Anonymous

"พยายามแลว ลม เหลว อยา งนอ ยทสี่ ดุ คือการเรียนรู
ลม เหลวทจ่ี ะพยายามคือความเสยี หายทปี่ ระเมนิ คาไมไ ดจ าก
สิ่งทอี่ าจจะเกดิ ขนึ้ จากการลองพยายามด"ู นริ นาม

4-13 คุณตองเริ่มกอนเสมอ

ผมวาเราคงเคยรูสึกเหมือนกนั นะครบั วา ทาํ ไมผชู ายตอ งเปน
ฝา ยเรมิ่ กอนเสมอในเร่อื งความสมั พันธระหวางชายกับหญงิ ทาํ ไมผหู ญิงจะเริ่มกอ นบางไมไ ดห รือไง? (หญิง
เร่ิมกอ นมีบางแตนอ ยมาก) เคยคดิ กันใชมยั้ ครบั วา มันคงจะดนี ะถา ผหู ญงิ กบั ผชู ายมาแลกเล่ยี นบทบาทกนั ให
ผูห ญงิ มาเปน ฝา ยรกุ ในทกุ เรื่อง ลองใหพวกเธอมาคอยตามจีบเราบา ง ใหล องมาขอเบอรพ วกเรากอ นบาง คงจะ
สนุกดนี ะครบั วามยั้ ? 555 แตความจรงิ บังเอิญวา มันเปนไปไมไ ดห นะสคิ รบั ซ่ึงตรงจุดนผ้ี ชู ายหลายคนยงั ไม
เขาใจ และก็มาบน เสมอ ๆ วา ทําไมความสัมพันธของเคา และเธอไมค บื หนาเลย? ทําไมเคาตอ งเริม่ กอ นเสมอ
ๆ ? พอนาน ๆ เขา ผูชายพวกนกี้ ็จะเรมิ่ ข้เี กยี จทจี่ ะตามจีบหญงิ ในท่สี ดุ กจ็ ะเลกิ ลม ความต้ังใจ และกจ็ ะหาสาวคู
กายไมไ ด พอเวลาผานไปอีกหนอย ก็จะกลบั มาคดิ อีกวา "เฮย! ทาํ ไงดวี ะ ยงั หาแฟนไมไ ดเลย ชาไมไ ดแ ลว ตอ ง
จีบหญิงแลว คราวนีต้ อ งทําใหได" พอเริม่ กลับมาจบี หญงิ ไดอกี สักพกั กร็ อท่จี ะใหผ หู ญิงเปน ฝา ยรกุ เหมอื นเดิม
รอใหเ ธอพฒั นาความสมั พนั ธใ หด ีขนึ้
รอใหเ ธอเปน คนเรม่ิ และทกุ อยางกจ็ ะไมด ขี ้ึนเพราะผหู ญงิ จะไมเ ปน ฝา ยรุก ในเม่อื ไมมใี ครเปนฝา ยรุก
ความสัมพนั ธก ็หยดุ ชะงกั จากนั้นก็กลับมาคดิ แบบเดมิ อกี "ทําไมความสัมพนั ธข องเรากบั เธอมันไม
คบื หนา เลย?"

ผมวา ถาข้ีเกยี จท่จี ะเปนผา ยรกุ ก็หยุดบน และก็เลิกจบี สาวไปเลยดีกวา พวกท่ีมาบน แบบน้ีแสดงวา ยงั ไม
เขาใจพ้ืนฐานการจีบสาวทส่ี าํ คญั สุด ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ไมไ ดห นั มามองโลกความเปน จรงิ ครบั เราตองมาทาํ ความ
เขาใจกอนวาในการจบี สาว ผูชายตองเปน ฝายรบั ผิดชอบในการสานความสัมพนั ธ ผชู ายตองเริ่มกอ นเสมอ
คณุ อาจจะคดิ วา "โอย! ทาํ ไมตองเปนอยางนี้ดวยนะ ไมย ตุ ิธรรมเลย มาผลักความรับผดิ ชอบใหผชู ายฝา ยเดยี ว"

หลอไมหลอ ไมเก่ยี ว อาศัยทางเปล่ยี วและเรยี่ วแรง

- 64 -
ใชค รบั มนั ไมย ุตธิ รรมหรอก ผูหญงิ จะไมย อมเปนฝายรกุ หรอก เพราะพวกเธอจะไมย อมเอาตัวเขา ไปเสีย่ งกบั
การโดนปฎเิ สธเด็ดขาด พวกเธอจะใหความเสี่ยงน้ตี กอยกู บั ผูชายทงั้ หมด ไมเ ปน ไรผูห ญิงเปน พวก sensitive
ยอมพวกเธอหนอ ยละกนั

เอาละ คราวนี้ ผมมีขอ ดแี ละขอ เสียของการทผี่ ูช ายตอ งเปน ฝา ยเริ่มกอ นจะบอก ขอ เสยี กค็ อื มนั ทาํ ให
งานของเรามากขนึ้ และยุง ยาก ขอ ดกี ค็ อื เราเปนคนเลือกวาเราอยากจะสรางความสัมพนั ธ กบั ใครหรอื ไม? เรา
เลือกวา อยากจะมคี วามสมั พนั ธกับใครแคไ หน? เราเปนคนท่มี อี ํานาจในการเลือก สมมุตวิ า คณุ เปน ผหู ญงิ
99.99% ในเวลาทค่ี ุณเจอหนุมทค่ี ุณอยากจะรจู กั คณุ ไมส ามารถเขาไปขอเบอรไ ด เพราะคณุ เปน ผูหญงิ คณุ เริม่
กอ นไมได อยา งดที ี่สุดท่ีคณุ จะทาํ ไดก ค็ ือพยายามสง สายตาส่อิ ใหรวู า "ชว ยเขามาขอเบอรช ้ันหนอ ยนะได
โปรดดด นะนะนะนะนะ ขอรอง"

แลว ถา คุณเกดิ มาเปน ผหู ญิงทีอ่ าจจะบกพรองทางหนา ตาหรอื รูปราง คุณกเ็ สรจ็ ไมมใี ครเขา มาจีบ
แนน อนคณุ จะไปเร่ิมจบี ใครกย็ าก คณุ ไมมอี ํานาจในการเลอื ก หรืออยา งคุณกาํ ลังคบกบั ชายหนุม อยคู นนึง คณุ
ปงแบบสุด ๆ ๆ ๆ ๆ คุณอยากจูบเคามาก แตค ณุ เรม่ิ กอนไมได เพราะคณุ เปน ผูหญงิ (อกี แลว ) อยางดที ี่สดุ ท่ี
คณุ จะทาํ ไดกค็ อื สงกระแสจติ ไปบอกใหเ คา รูต วั วา "ชน้ั พรอมทจ่ี ะจบู แลว นะ ทีร่ กั " 555

ครบั แตถา คณุ เปน ผูชายคุณจะไมต อ งกังวลเกย่ี วกับปญ หาตาง ๆ เหลา นี้เลย เพราะคณุ มีสิทธท จ่ี ะทํา
หรือไมก ็ไดค ุณมีอาํ นาจในการเลอื ก บวก ลบ คณุ หาร ขอดี ขอ เสยี เรียบรอยแลว จะรวู า การทเี่ ราตองเปน คน
เรม่ิ สานความสมั พันธใ นทุก ๆ เรอื่ งเปน สิง่ ท่ีดี เมื่อเจอผูหญงิ ผูช ายตอ งเริม่ เขา ไปคยุ กบั เธอในครง้ั แรก ผชู าย
ตองเปนคนขอเบอรโทรศัพทเ ธอ จากนน้ั ผชู ายตอ งเปนฝา ยเร่ิมโทรไปคุย ผชู ายตอ งพยายามทาํ ใหก ารคยุ
เปน ไปไดดวยดี คยุ เรอ่ื งทเ่ี ธอสนใจ เรม่ิ สรา งความสนิทสนม ผูชายตองเปน คนชวนเธอออกไปเดทในครัง้ แรก
บอกใหเ ธอรูวา จะไปทไี่ หน ไปทาํ อะไร เมอื ออกเดทผชู ายตอ งเปน คนสรา งความสมั พนั ธใ หด ยี ง่ิ ข้ึน ทําใหเ ธอ
หวั เราะ สนกุ สนาน ทาํ ใหเ ธอมีความสุข ผูชายตองเปน คนชวนเธอไปออกเดทครง้ั ทส่ี อง สาม ส่ี หา.....และเม่ือ
ความสัมพนั ธเ ปน ไปไดด วยดี ผชู ายตองเปน คนเรม่ิ จับมอื เธอ เปน คนเร่ิมโอบกอดเธอ จากน้นั ผูชายตองเปน คน
เรม่ิ จูบเธอ และเมอื่ ความสัมพันธล กึ ซึง้ ยิ่งข้นึ ผูชายตองเปนคนเริม่ ...เธอ(เออ เซ็นเซอรครับ อิอ)ิ ทุกอยา ง!!!
ผชู ายตอ งเปน ฝายเร่ิมกอ นทกุ อยา ง ผหู ญิงไมตอ งทาํ อะไรท้ังส้ิน พวกเธอแคคอยตอบสนองตอ สงิ่ ที่เราเรมิ่ เทา
น้นั เอง จําไวน ะครับถา ตองการใหความสมั พันธค บื หนา เราตอ งเปน คนเร่มิ กอนทกุ อยา ง!!!

4-14 เปลย่ี นจากภายในและความเช่ือมัน่

อารมณ ความรูสึกของคนเรามผี ลกระทบมาจากคนอื่น ๆ รอบขาง เคยเหน็ เดก็ ตัวเลก็ ๆ ทห่ี กลมมยั้
ครบั ? วนิ าทที ล่ี ม ลงไปกับพื้นเดก็ จะทําหนา งง ๆ ไมร วู า ควรจะหัวเราะหรือรองไหดี เด็กหนั กลับมามองพอ แม
ตวั เอง ถา พอแมมีสหี นา กังวล แถมพูดดว ยความตกใจ "วา ย! ลกู เจบ็ มากม้ัย เปน อะไรหรอื เปลา !" เด็กจะเร่มิ
รอ งไหโดยอตั โนมตั ิ แตวาถา เดก็ หนั มาพอ แมไมไดม ีสหี นาตกใจ ย้ิม หวั เราะและพดู วา "ไมเปน ไรลกู นิดเดยี ว
คนเกง ไมเจบ็ นา ไมเจบ็ " เดก็ มักจะไมรอง บางครงั้ อาจจะหวั เราะตามพอ แมด ว ยซํา

หลอ ไมห ลอ ไมเกีย่ ว อาศัยทางเปล่ียวและเรีย่ วแรง

- 65 -
อีกตวั อยา งนึง

มกี ารศกึ ษาทางจติ วิทยาครง้ั นึงท่ีตางประเทศช่ือวา The Asch's Conformity Study การวิจยั ครง้ั นน้ี าํ
กลุม คนมาประมาณ 20-30 คน โดยจะมีเสนตรงตัวอยางหนึง่ เสน และเสนตรงท่ใี ชเปรียบเทยี บอีก 3 เสน
จากนัน้ จะใหแ ตละคนเลือกวา เสนไหนท่ีมคี วามยาว เทา กับเสน ตวั อยา ง แตไ มใ ชแ คน น้ั ผทู ่ีจะตองตอบเปนคน
แรก ๆ ไดถูกนดั แนะวา ใหเ ลือกตอบเสน ท่ผี ิด โดยไมใหกลุม คน ที่เหลอื รู เมอื่ การทดลองเรม่ิ ขึน้ 4-5 คนแรกก็
แกลง ตอบผดิ ตามท่ไี ดตกลงไว และนาแปลกใจมากครับ? คนทเ่ี หลือสว นใหญ กเ็ ลือกทจ่ี ะตอบเหมอื นกบั 4-5
คนแรกท่ตี อบผิดดว ย มไี มกค่ี นทเ่ี ลือกตอบตา งออกไป ทคี่ นสวนใหญต อบผดิ เพราะถูกผลกระทบจากคาํ ตอบ
ของ 4-5 คนแรก พวกเคาเรมิ่ สงสยั วา อาจจะมองบางอยา งผดิ พลาดไป เคาสงสยั ตวั เองเพราะทุก ๆ คนดู
เหมอื นวา จะไดข อสรปุ ไมเ หมอื นทีเ่ คาคิดไว จนในท่สี ุดแรงกดดนั จากคาํ ตอบท่ีไมเ หมอื นของคนอ่นื ๆ น้นั
ไดเ ขามามีอิทธิพลเหนือความรสู ึกของเคา เอง ทาํ ใหเ คาตอ งเปลย่ี นคาํ ตอบมนุษยเ ปนสตั วส งั คมทกี่ ารกระทาํ
ความรสู กึ ความคิดของคนอนื่ มผี ลกระทบตอความรูส ึก ความคิดของเราในการจีบสาวนัน้ แมว าเราจะไม
สามารถควบคมุ ความรูสกึ ความคดิ ของเธอไดท งั้ หมด แตค วามคดิ ความรูสกึ เราก็มีผลกระทบตอ ความรสู กึ ของ
เธอเชนกนั ถา คุณพยายามจะจบั มอื เธอ แตค ุณทําดว ยความลุกล้ีลกุ ลน ประหมา เธอจะรสู กึ อดึ อัด หวาดระแวง
เธอจะหนีหา งออกไป เพราะเธอรูส ึกวามนั ไมถ ูกตอง ในทางตรงกนั ขามถา คุณสบาย ๆ คอย ๆ เอื้อมไปจับมอื
เธออยางชา ๆ นุม นวล เธอจะรูสึกวามนั นา ต่นื เตน ไมใ ชส ง่ิ ทีน่ าอึดอดั นากลวั หรอื วาถาคณุ เจอเธอครั้งแรก
เดนิ เขา ไปพูดคุย ขอเบอรอ ยา งมน่ั ใจ คณุ เขา ไปดวยความรสู ึกท่ีวา ไมม อี ะไรจะมาหยดุ ย้ังคุณได โลกท้งั โลก
เปน ของคุณ คณุ รูส ึกวา การจบี สาวนมี่ ันชางเปนเร่อื งทีส่ นุกจรงิ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ เม่ือนั้นแหละครบั ท่เี ธอจะรูสึกดี
กบั คณุ เพราะเวลาคณุ สนุกทจี่ ะจีบเธอ รมู ั้ยครับวา มนั มโี อกาสสงู ทเ่ี ธอจะรูส ึกสนุกตามไปดว ย เมือ่ คุณ
แสดงออกถึงความม่นั ใจในการขอเบอรเ ธอ เมอื่ น้ันแหละท่เี ธอจะใหเบอรคุณไดอ ยา งม่ันใจ เพราะมนั เหมอื น
กับคุณสื่อใหเ ธอรวู า "ไมเปน ไร ไมตอ งกงั วล ผมกาํ ลังแคอยากจะแบงปน ความสขุ ใหคุณเทา น้นั คณุ จะดีใจถา
เรารูจ ักกัน" เธอเซนสไ ดจ ากความมน่ั ใจ ความเชื่อมั่นในตัวท่คี ณุ สงออกมาทําใหเ ธอรสู กึ ม่ันใจตามไปดวย
เอาละ ลองให nice guy ท่กี ําลงั จะเปน dj นาํ เทคนคิ น้ไี ปใชดูซิ

สถานที่ : รา นอาหารแหงหนึง่ ใจกลางเมอื งกรงุ
nice guy ทก่ี าํ ลงั จะเปน dj นง่ั ทานอาหารอยูกับเพ่อื น ๆ AFC ทันใดนน้ั สายตาเหลือบไปเหน็ สาว

นารกั 2 คนเดนิ เขา มาในราน พวกเธอเดินตรงมาทางโตะท่ีพวกเคา นั่งอยู AFC สะกดิ บอกเพื่อน ๆ "โห ดูดิ
โคตรนารักเลยวะ โดยเฉพาะนองเส้อื ชมพู สุดยอดดดด มานงั่ ขา งเราดว ย ใครกไ็ ดไ ปเขา ไปคุยดิ๊" nice guy ท่ี
กําลังจะเปน dj พดู "ถามึงชอบ มงึ ก็เขาไปจีบดิ ถา มึงเอาแตดูอยอู ยางนี้ มึงไมไ ดแ อม วะ " AFC "ใหก เู ขาไปจบี
เนีย่ นะ!!! แคส บตากยู ังจะปอดเลย นีม่ ึงเลนใหก เู ขา ไปจีบ ไมไหววะ ตื่นเตน " เวลาผานไปสักพกั นงึ นอ งเสือ้
ชมพหู ันมาทางโตะ ของเคา nice guy ทก่ี ําลังจะเปน dj หนั ไปสบตากับเธอ เคารวู า วนิ าทีน้เี คาควรยมิ้ ใหเธอ เคา
พยายามฉกี ย้ิมออกมา แตวา แตว า แตวา !!! โอว โนววว เคา ไมไ ดยิ้มใหเ ธอ เหมอื นมอี ะไรบางอยา งมาหามเคา
ไว nice guy เรม่ิ หัวเสยี นดิ หนอย แตเ คา บอกกบั ตวั เองวาไมเปนไร ผดิ พลาดนดิ หนอยเทานั้น และเคา กร็ วบรวม

หลอไมหลอ ไมเกย่ี ว อาศัยทางเปล่ียวและเรีย่ วแรง

- 66 -
ความม่ันใจอีกครั้ง "โอเค ตอ งม่ันใจ ใช ๆ เพราะอารมณเ รามผี ลตออารมณข องเธอ ทาํ ตวั ใหสนุก เธอจะได
สนกุ ตามดว ย อยา ลมื ตอ งม่นั ใจ ๆ ๆ ๆ " ความกลา ความม่ันใจเร่มิ มากขน้ึ เคาเร่ิมคดิ ถึงวิธเี ปดฉากคยุ กบั เธอ
"เดินเขา ไปคยุ กบั เธอท่ีโตะ เลยดีมั้ย? เธอจะคิดวาเราบา รเึ ปลา ?" "หรือจะรอใหเธอออกจากรา นกอ น ถงึ คอยเขา
ไปคุยด?ี " "หรือจะรอสบตา ยิม้ อีกครั้งกอ นเขา ไปคุย" "ถา เดินเขาไปคยุ แลว โตะ อนื่ ๆ ทน่ี ่ังอยู จะคดิ ยงั ไงนะ"
"จะพดู อะไรเปน อยางแรกดถี ึงจะ work" nice guy คิดไปรอยแปด พนั เกา ในทส่ี ุด เพือ่ น ๆ AFC เร่ิมลุกเดิน
ออกจากราน nice guy ลุกข้นึ และมองมาทางโตะสาวสวย เคา พยายามยมิ้ ใหแ ตว าเธอไมไดหันมา เคาเริ่มรูส ึก
กังวลเล็กนอย ๆ วา เธออาจจะไมไ ดส นใจเคา กเ็ ปนได เคา กับเพื่อนเดินหางออกมา ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ จน
เกือบจะถงึ ประตูทางออก "ไมไ ดก าร โอกาสสดุ ทา ยแลวตอ งเขา ไปคยุ กบั เธอ เดีย๋ วน!ี้ !!"

nice guy เดนิ กลับไปที่โตะ สาวสวย เคาพยายามเขาไปคุยอยา ง มั่นใจ แตท วาผลลพั ธไมไ ดเปนอยา งท่ี
เคา คาดเอาไว! !! nice guy ถูกปฎเิ สธ เดนิ กลบั ออกมาอยา งผดิ หวัง "ทาํ ไมวะ! เขาไปคยุ อยา งมัน่ ใจ เธอไมเหน็
จะรสู กึ เลยวาเรามน่ั ใจ เทคนคิ น้ไี มไดผลนหี่ วา " น่นั สคิ รับ เปนเพราะอะไรกัน ทาํ ไมไมไดผ ล?
ไหน ลองเรียก donjuan เขา มาหนอ ยสิ Mr. Donjuan เดินเขา มาพรอมกับพูดวา "คณุ nice guy คุณมาถกู ทางแลว
ครบั คุณมีความกลา เพียงแตว า ยงั มสี ่ิงท่ขี าดหายไป" nice guy: "อะไรหรอื ครับท่หี ายไป ผมวา ผมก็ใชเ ทคนคิ
จบี สาวของ dj แลว นะครับ" dj: "คุณคิดวา คุณใชเ ทคนิค dj แตจริง ๆ แลว มันไมใ ช คณุ ยังเปน nice guy ท่ี
เอาหนา กากของ dj มาสวมไวเ ทา นนั้ เอง!!! " nice guy "คอื ..ผมไมเขา ใจท่คี ุณพูดมาครับ" dj "ไมเ ขาใจเหรอ
ครับ ถาอยา งนน้ั ผมขอถามคุณบางอยา งกแ็ ลวกนั "

ทําไมตอนแรกที่เธอหนั มาสบตากับคณุ คุณไมไ ดย ิ้มกลบั ไป?
ทําไมกอนทคี่ ณุ จะเขาไปคยุ คุณถงึ ตอ งคดิ ใหม ันวุน วายวา จะเริม่ ยงั ไงด?ี
ทาํ ไมคณุ ถึงคิดขึน้ มาวา เธออาจจะไมไ ดช อบคณุ กไ็ ด?

"เออ ...ก็...ไมแ นใ จเหมอื นกนั ครบั " nice guy เรม่ิ สบั สน
คณุ ทาํ อยา งนน้ั เพราะวา คณุ ใสใจกบั ความรสู ึกของเธอมากเกินไป คณุ ยงั ตอ งการและหวงั ใหเธอมาชอบคุณ
คุณไมไดสนใจตวั เอง คณุ ไปโฟกสั อยูทเ่ี ธอ!!!

ใชครบั คณุ พยายามทาํ ตัวใหม ั่นใจ สนกุ สนานเพราะคณุ รูวาอารมณของคุณมีผลกระทบตออารมณ
ของเธอแตน่ันกเ็ ปนการเสแสรง เพราะลึก ๆ แลวคณุ กย็ ังมีความวิตก คณุ ยงั หว งผลลพั ธวา เธอจะตอบสนอง
กลับมาดว ยดหี รือเปลา

คุณกําลงั เอาหนา กาก dj มาสวมอยเู พราะคณุ สนกุ สนาน มั่นใจแคเปลอื กนอกแตภายในคุณเตม็ ไปดว ย
ความสบั สน กงั วล หวงผลลัพธ หวงวา เธอจะคดิ ยังไง เวลาจบี สาวสวย dj ไมไดค ดิ ถงึ ผลลพั ธ ไมไดกังวลวา
เธอจะคดิ ยงั ไงกับเคา เคา ไมไ ดจีบสาวเพราะวา เคาตอ งการจะจีบใหต ดิ แตเคา จีบสาวเพราะวามนั ทําใหเคารสู กึ

หลอ ไมหลอ ไมเ ก่ยี ว อาศัยทางเปล่ียวและเร่ยี วแรง

- 67 -
ดี สนุก เคา ชอบท่จี ะทํา พดู งา ย ๆ ก็คอื dj เขา ไปจบี สาวกจ็ ริงแตว าจดุ สนใจไมไ ดอยูท ตี่ ัวผหู ญิง dj สนใจอยกู ับ
ตัวเคา เอง dj โฟกสั อยูท่ีตวั เอง

ตัวอยางเวลาเจอสาวสวย

nice guy จะรสู ึกวา "เธอจะชอบเราม้ัย?" (โฟกสั ที่ผูหญงิ )
donjuan จะรูส กึ วา "เราควรจะชอบเธอดหี รอื เปลา?" (โฟกัสท่ีตัวเอง)
nice guy จะรูสกึ วา "ถาไดไปเท่ยี วกับเธอคงจะมีความสขุ " (โฟกสั ทผ่ี ูหญงิ )
donjuan จะรสู กึ วา "ถา เธอไปเทีย่ วกับเราเธอจะตองมคี วามสุขแน ๆ " (โฟกัสทต่ี ัวเอง)
nice guy จะรสู ึกวา "เธอคือคนที่เฝา รอมานาน" (โฟกัสทผี่ หู ญงิ )
donjuan จะรสู กึ วา "เราเปน คนทเี่ ธอเฝา รอมานาน" (โฟกสั ทตี่ ัวเอง)

เมื่อคณุ โฟกสั อยทู ตี่ วั เอง เทคนิคตาง ๆ มันจะออกมาจากภายใน ไมใ ชแ คเปลือกนอก และเมอ่ื นั้น
แหละท่ีความรสู ึกของเธอจะถูกกระทบโดยความรสู ึกของคณุ เพราะเวลาทค่ี ุณมนั่ ใจ คุณมนั่ ใจจริง ๆ ไมใชก าร
เสแสรง เธอจะรูสกึ ไดเ องวา ความมน่ั ใจคณุ นั้นเปนของจรงิ ไมใ ชข องปลอมทาํ เหมอื น ลองคิดดวู า ถาคณุ ไปเจอ
คนสองคน คนนึงกําลังมคี วามสุขอยางแทจ รงิ อกี คนกําลงั มีความทุกขแ ตพยายามทาํ หนา เหมอื นวาเคามี
ความสขุ คณุ คิดวา คุณจะแยกออกมยั้ วา ใครที่กําลงั เสแสรง อยู? ใครท่ีมีความสุขจรงิ ๆ ? ไดอยแู ลว !!!
ถาคุณแครผลลัพธ สนใจอยทู เ่ี ธอ คุณก็แคก ําลงั เสแสรงวา คุณมนั่ ใจ คณุ ยงั มีความกังวลอยู กลวั วา เธอจะไม
ชอบ แตถ าคุณไมสนใจความรูสึกเธอ สนใจอยทู ตี่ วั เอง คณุ จะมีความมน่ั ใจอยา งแทจรงิ เพราะคณุ กไ็ มไ ดกงั วล
อยูแลว วาเธอจะชอบคณุ หรอื ไม คณุ แคทาํ สง่ิ ที่คุณรสู ึกวา มนั ทาํ ใหคณุ มคี วามสุข ก็เทา น้ัน

คําถาม : จบี สาวสวยตอ งทํายงั ไงบา ง?

ผูคนมากมายตอบ "สนใจความรสู ึกเธอสิ เธอชอบอะไร เธอตอ งการอะไร" ดอนฮวนตอบ "ไมใ ชครบั
จีบสาวสวยตอ งสนใจอยทู ่ตี วั เอง โฟกัสท่ีตัวเอง"

4-15 ดอนฮวนคอื ?: ดอนฮวนคอื ความคดิ ทศั นคติ

"พีค่ รับ ผมกําลงั จะจีบสาวอยูคนนงึ พอดเี ลย พช่ี วยสง เทคนคิ ทเ่ี จง ๆ มาใหห นอ ยสคิ รบั ขอแบบดวน
เลยนะครับพี่" "เมือ่ วนั กอนผมโทรไปหาเธอ เราคยุ กันสนกุ สนานมากครบั แตผมไมร วู า ทําไมเธอยงั ไมย อม
โทรหาผมซะที ผมตอ งทาํ ยังไงเธอถึงจะโทรมาครบั " "ถาผมจบี ผหู ญิงท่อี อกจะตดิ หรู ไฮโซ เธอจะมองทีค่ า
แรกเตอรอ ยา งเดยี วหรือครบั พี่ สวนใหญมกั จะมองทฐี่ านะ ความหลอ กอ นเลย แลว อยา งนีเ้ ทคนคิ ทีเ่ รยี นรูมาจะ
ไดผ ลหรือครับ" "ผมไดไ ปเที่ยวกับสาวคนนงึ ผมกะจะเลนมขุ ตลกแซวเธอ แตพ อพดู ออกไปเธอไมขําเลยครับ

หลอไมห ลอ ไมเกย่ี ว อาศัยทางเปลย่ี วและเรีย่ วแรง

- 68 -
ตกลงผมพลาดไปหรอื ยงั ครบั " "ผหู ญิงจะชอบมย้ั ครับ ถา ผมใชเทคนิคอยา งนี้ แลว ตอ ดวยพดู อยา งโนน และ
ตามดวยทําอยา งน้นั " "พ่ี webmaster ผมสงสัยครับวา เธอคดิ ยังไงกบั ผมกันแน สับดาหท่ีแลวเธอทําการกระทํา
A จากนัน้ เธอก็ทํา B เมือ่ 3วนั กอ น เธอพูด C กบั ผม แลว เมื่อวานเธอแสดงทา ทาง D ออกมา พค่ี ดิ วา เธอชอบผม
หรอื ปา วครบั "

โอววว หยดุ กอ น ชายหนมุ ผสู บั สนทง้ั หลาย!!! คุณกําลังเสียเวลาสนใจอยูใ นสง่ิ ทีไ่ มม คี วามสาํ คญั สิ่งท่ี
ไมไ ดช ว ยใหค ณุ เปน ดอนฮวนเลยแมแ ตนอย ส่ิงเดยี วที่คณุ ตอ งกงั วลกค็ ือทาํ ยงั ไงคณุ ถึงจะพัฒนาความคดิ และ
ความรสู ึกใหเ หมือนดอนฮวนไดต า งหาก แทนทีจ่ ะสนใจการกระทาํ ของดอนฮวน คณุ ควรหนั มาสนใจวาการ
กระทําของดอนฮวนนน้ั เกดิ ข้ึนไดอยา งไร? การกระทํานนั้ มาจากที่ไหน?

"ทาํ ไมความมน่ั ใจผมนอยเวลาเจอสาว ๆ ทาํ ยงั ไงถงึ จะเพิ่มข้ึนมาได"
"ผมนาํ ผหู ญงิ ไมค อยเปน ทาํ อยา งไรจึงจะเปนผูน าํ ทดี่ ีได"
"ผมยังสรางความสุขจากภายในไมไ ด ทาํ ใหผมเครียดเวลาจีบ ผมตอ งแกอยา งไร"
"ทาํ ไมเวลาออกเดท ผมรูสกึ อดึ อดั เมื่อเธอน่งิ เงยี บ ไมรา เริง หรอื เม่อื ไมร จู ะคุยอะไรกบั เธอดี ทํายงั ไงถึงจะหาย"

ใชแ ลว พนี่ องดอนฮวน!!! นนั่ คือประเภทของคําถามทีเ่ ราสนใจ ความกงั วลวาผหู ญงิ ทาํ อยา งโนนพดู
อยางนีม้ นั หมายความวา อยางไร การทีถ่ ามวา ถาทําอยางน้นั แลวทําอยางน้แี ลว ผหู ญงิ จะชอบม้ัย มนั ไมไดช ว ย
ใหค ุณพัฒนาตวั เองเลยแมแตน อย ดอนฮวนนน้ั พยายามทพี่ ัฒนาตัวเองอยางสมาํ่ เสมอไมใชเหรอ? แลว คณุ จะ
พัฒนาตัวเองไดย งั ไงหากคณุ ไมไดสนใจอยทู ต่ี ัวเอง!!!

อยากจะเปนแบบผชู ายท่ัวไปอยางน้นั หรอื ? ไมส นใจอะไรทั้งนั้นนอกจากจะทาํ ยังไงกไ็ ดใ หจ ีบผหู ญงิ
ติดก็พออยากจะเปนผชู ายทมี่ คี า แคจ บี สาวไดเกง แลว ไปบอกใครตอ ใครวา "โอว กนู แ่ี หละดอนฮวนตัวจริง"
อยากจะเปน แคน น้ั จรงิ ๆ หรือ?

Donjuan is a state of mind. ดอนฮวนคือความคิด ทัศนคตไิ มใชการวางแผนในการจบี สาว ผูช ายทจี่ ีบ
สาวสวนใหญต องการสง่ิ มหัศจรรย (Magic Trick) ท่ีเมื่อทาํ ออกไปแลว จะมีผลด่งั ปฎหิ ารยทาํ ใหม ผี หู ญิงวิ่งเขา
มาหาเคาสามรอ ยคนในทนั ใด ผูชายสว นใหญต องการสิง่ ท่ฝี ร่ังเคา เรียกวา quick fix เทคนิคทใี่ ชแลว ไดผลทนั ที
เปด ปบุ ตดิ ปบ สําหรบั เคา เหลาน้นั การจบี สาวคอื การใชเ ลห กล แทคตกิ ยทุ ธวิธที จ่ี ะทาํ ใหไ ดห ญงิ สาวมา
ครอบครองเคาจาํ ประโยคCF คาํ พดู ตา ง ๆ ไวป อสาว ๆ ไดมากมาย จาํ วธิ ีจีบสาวรูปแบบตา ง ๆ สาวคุณหนตู อ ง
จีบแบบนี้ สาวเรยี บรอ ยจบี แบบนนั้ สาวเอาแตใ จจบี แบบโนน จริงอยูท ก่ี ารวางแผนตา ง ๆ เหลา นน้ั อาจจะทําให
เคาไดสาว ๆ มาควงได ใชแ ลว ประสบความสําเรจ็ แตม ันนาเศรา ตรงทวี่ า มันทํารา ยเคา ในระยะยาว มนั ไร
ประโยชน เพราะในทายท่ีสดุ เคาก็ยังไมไดเ ปน dj ชีวิตยงั ไมมคี วามสขุ เหมือนเดมิ ถงึ แมวาจะจีบหญงิ ติดไดแ ลว
กต็ ามเอาละ คาํ ถามเด็ดประจําวัน ตองจีบผหู ญงิ ใหต ิดสกั กคี่ นถงึ จะเปน ดอนฮวนได

ผูสบั สน: เออ กน็ า จะเยอะ ๆ หนอ ยนะครับ ประมาณสกั 20 คนมงั้ ครบั
DJ: ผิดอยา งมหนั ต! !! คาํ ตอบคอื 0 !!!
ผูสับสน: What? (ทาํ เสียงสงู ) เปน ไปไดเ หรอจบี ไมต ดิ สกั คนกเ็ ปนดอนฮวนได?

หลอไมห ลอ ไมเ กีย่ ว อาศัยทางเปลี่ยวและเรย่ี วแรง

- 69 -
DJ: .เปน ไปไดส ิ มาผมจะบอกใหคณุ รวู าทาํ ไม
ผูสบั สน: ดคี รบั ชว ยผมหนอ ย
DJ: หลายปม าแลว มีชายคนนงึ ไดเ ขา ไปจบี สาวสวย ไมน าเชือ่ วา เคาสามารถพาเธอไปนอนดว ยไดใ นคร้ังที่ 2 ท่ี
เจอกับเธอ เคา รูสกึ วาตวั เองเกงเหลือเกนิ และนึกวา ตัวเองเปนสุดยอดดอนฮวน แตม นั นา เศราหลังจากนนั้ มาเธอ
กห็ ลอกใชใ หเคา ทาํ ทกุ อยางท่ีเธอตอ งการทงั้ ซ้อื ของให ไปรบั ไปสง หลอกเอาเงนิ จนกระทั่งเคาไมม ีประโยชน
กบั เธออีกแลว เธอกอ ท้งิ เคา ไปหาชายคนใหม สาเหตุเดยี วท่เี ธอมาคบกบั เคา เพราะวา เธอใชป ระโยชนจ ากเคา
ได คุณคิดวาผชู ายคนนเ้ี ปน dj หรือเปลา?
ผูสบั สน: โดนหลอกใชแ บบน้ี ไมใช dj แนน อน
DJ: เห็นมัย้ วาการจีบสาวตดิ แมก ระทงั่ ไดน อนกับเธอไมไ ดก ารนั ตวี าคุณจะเปน dj
มีชายอีกคนนงึ อกหักเนอ่ื งจากถกู ผูห ญิงทง้ิ แตเคา ไมย อมแพ เคา บอกกับตวั เองวาเคา จะตอ งเปลยี่ นแปลงตวั เอง
เคา จะตอ งเปน คนทด่ี ีกวาเดมิ ใหไ ด เคาเร่มิ ใสใจกับภายนอกของตวั เอง การแตงตวั ทรงผม หนา ตา เคาไมไ ด
หลอแตเคาดดู ขี ึ้นกวา เดมิ มาก เคาเร่มิ รูส กึ ดีกับตวั เอง แตน น่ั ยงั ไมพ อสําหรับเคา เคาเร่ิมพัฒนาการแสดงออก
ทาทาง การเดนิ การพดู จา เดนิ ตวั ตรง พดู จาดวยความฉะฉาน ม่ันใจ บคุ ลิกเคาดีขน้ึ อยา งมาก เคาเขาไปจีบสาว
ๆ อีกครง้ั คนท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 แตน าเสียดาย ยงั ไมม ใี ครเห็นคณุ คา ของเคา เคา ยังจบี ใครไมต ดิ เลยสักคน
มหิ นาํ ซ้าํ ยังมผี หู ญงิ คนนงึ บอกกบั เคาวา "นจ่ี ะบอกอะไรใหนะ ผชู ายอยา งเธอหนะ ผหู ญงิ สวย ๆ เคา ไมชอบ
หรอก อยาจีบเลย เสยี เวลาเปลา " โอว ววววววว ไมนะ พดู อยางนเ้ี คา ก็คงหมดหวัง หดหู เคาคงตอ งกลับกลาย
มาเปน nice guy อีกครั้งนงึ อยา งแนน อน ใชไ หม?

ไมใช! !! เคาไมสนใจ!!!!!!! เคา ไมสนใจ !!!!! และกไ็ มแคร!!!!!! ส่ิงทผี่ หู ญงิ คนนน้ั พดู ไมไดทําลาย
ความม่นั ใจของเคา ตรงกันขา มมนั เปน แรงผลกั ดนั ทําใหเ คา พัฒนาตวั เองขน้ึ ไปอีก เคาเร่มิ หัดมองโลกในแงด ี
ในไมช า เคา กม็ คี วามสขุ เพิม่ มากขึ้น เคา ยังจีบสาวไมต ิด แตต อนนใี้ ครจะไปสนใจ ในเมอ่ื เคามคี วามสุขมากขน้ึ
เร่อื ย ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ เวลาจบี สาวเคาไมแ ครอ ีกแลววา ผหู ญงิ พูดอยางนห้ี มายความวาอะไร ผูห ญงิ ทาํ อยา งนน้ั
หมายความวา ชอบเคา หรอื ไม เคา จะสนใจทําไมในเมื่อตอนนี้ความสขุ ไมไ ดข้ึนอยกู บั ผหู ญิงอีกตอไป เคาไมมี
เวลามากงั วลกบั เร่อื งน้นั เพราะเคายุงอยกู บั การพฒั นาตวั เอง เคาเร่ิมทีจ่ ะพฒั นาดา นอน่ื ในชีวิตเรม่ิ ทาํ งาน part-
time เกบ็ เงิน เคาหนั ไปออกกําลังกายเกอื บทกุ วัน เพอื่ ใหร า งกายแขง็ แรงดูดีขน้ึ

3 ปผานไป ตอนน้ี มีสาวสวยมาชอบเคา 5 คน (ฮา ๆ ๆ จรงิ ๆ แลวมหี ญงิ ชอบเคา เปนสิบต้งั แตเคา เรมิ่
เปลย่ี นตัวเองแต 5 คนน้ีคือคนทเี่ คาใหความสนใจ) 1ในนน้ั โทรหาเคาทุกวนั อกี 2 คนพยายามโทรมาชวนเคา
ออกไปเท่ยี วทกุ สปั ดาห ทวา เคาไมสามารถใหเวลากับพวกเธอไดม ากนกั เพราะตอนน้งี าน part-time ทเ่ี คาทาํ
อยูกลับกลายเปน งานสาํ คัญท่ีสรางรายไดใ หเ คา มากกวา คนทท่ี าํ งานประจาํ เสียอกี แถมเคายงั ตอ งไปออกกาํ ลงั
กายท่ี fitness แทบทกุ วนั อกี ดว ย

แตน ่ันไมใชป ระเด็นทผ่ี มตองการจะบอก สงิ่ ท่ีผมอยากจะบอกก็คือคณุ สังเกตออกหรอื ไมว า ชวงเวลา
ท่ีเคา จีบสาวไมต ดิ ผชู ายคนน้เี ปนดอนฮวนอยูต ลอดเวลา ผูชายที่ไมหว่นั ไหวตอ อุปสรรค เชอื่ ในสงิ่ ท่ีตวั เองทํา
และกลา พอทจ่ี ะเผชญิ กบั ความลมเหลว และระหวางน้นั เคา กอ มคี วามสุขกบั มนั ไปดว ย
ผสู ับสน : พยกั หนาตอบรบั

หลอ ไมห ลอ ไมเ กยี่ ว อาศัยทางเปลี่ยวและเรี่ยวแรง

- 70 -
DJ: จําไวพี่นอ งดอนฮวนทงั้ หลาย Dj is a state of mind. ดอนฮวนคอื ทัศนคติ จําไวใ หด ี

4-16 Donjuan is the feeling about yourself ดอนฮวนคอื ความรูสึกที่มตี อ ตวั เอง

เอา Mr. DJ มอี ะไรในใจท่คี ณุ อยากจะบอกพวกเราหรอื ไม?"ขอบคณุ มาก คุณ webmaster จีบสาวดอทคอม ผม
ตองการบอกวา การกระทําของพวกคณุ ความรูสกึ ท่พี วกคณุ มตี อผูหญงิ แทจรงิ แลวไมคอ ยมคี วามสําคญั
เทา ไหรน กั เวลาท่คี ุณจีบสาวแตส งิ่ ท่ีมสี ว นสาํ คัญอยางย่งิ และมากกวาสงิ่ ไหนท้ังหมดก็คือความรสู ึกท่ีคุณมตี อ
ตวั เอง" "จริง ๆ แลว ไมต อ งเรยี กเตม็ ยศขนาดนั้นกอได แตส่ิงที่คณุ เกรนิ่ มามนั นาสนใจ เชญิ พดู ตอไดเ ลยครับ
พวกเรารอฟงคณุ อยู" "ผชู ายหลาย ๆ คน ภายนอกดูเขม แข็ง มาดแมน มนั่ ใจ เวลาอยใู นกลมุ ผูชายพวกเคาคือ
ผนู ํา ผทู ีค่ นอ่นื ใหความเคารพและชืน่ ชม พวกเคา เปน ในแบบทผี่ ูชายสมควรจะเปน แตว ารอู ะไรมย้ั ผูชายกลุม
เดยี วกันน้ีกลับออ นปวกเปย กเวลาอยตู อ หนา สาวสวย นีเ่ ปน โศกนาฏกรรมอีกเรื่องหนึง่ ของเพศชาย
ผมกาํ ลงั พูดถงึ คาํ ที่เรยี กวา self-esteem แปลเปน ภาษาไทยคอื การทค่ี ณุ ประเมินวา ตัวเองมคี า แคไหน คณุ มอง
ตวั เองวาเปน อยา งไร"
"คุณกาํ ลงั บอกวาผชู ายพวกนนั้ ประเมนิ ตวั เองวามีคามากเวลาอยูในกลมุ ผชู ายแตเ วลาเจอสาว ๆ พวกเคากลับคดิ
ไปอกี ดา นนงึ วา ตวั เองมคี า นอ ยหรอื ไมม คี า" "ใชแ ลว webmaster คุณเรมิ่ เขาใจในประเดน็ ของผม ดีมาก ๆ ๆ
ๆ จะวาไปแลว ผูหญงิ ตดั สินวา ใครเปน ดอนฮวนหรอื ไมใ ชน น้ั พวกเธอดูจาก self-esteem เปน หลกั self-
esteemสูงหมายความวามีความเปนดอนฮวนสงู " "คณุ หมายความวาเราตอ งมองตวั เองวา มคี ุณคามาก แลวอยา ง
นนั้ มันจะไมเปนการโออ วด ทะนงตนเกินไปเหรอ?" "ไมใ ช การที่เรามี self-esteem สูงมันเหมอื นกับการภูมใิ จ
ในตนเองมากกวา การทเ่ี รารสู กึ เยอ หยง่ิ อยาสับสนระหวา งสองสิง่ นี้ เราสามารถภูมิใจในตวั เองไดโ ดยไมตอ ง
อวดด"ี "อา าาา หาาาาา กุญแจสําคัญท่ีจะนาํ ไปสูด อนฮวนอกี ดอกหนึ่ง โอเคผมทราบแลว วาเราตองมี self-
esteem สูง แลวคุณสามารถบอกไดม ย้ั วา คนท่มี ี self-esteem สูง จะรูส กึ ยังไง ผมอยากจะไดความรสู กึ น้นั "
"ไดเลย คน ๆ นน้ั จะมีความรสู กึ วาเคาเปนสง่ิ ที่ถกู ตอ งของชวี ติ เคา ยอมรบั ความทาทายของชวี ิตดว ยจติ ใจทเี่ ปน
แงบวก ทกุ ๆ คาํ พูดและการกระทาํ บงบอกไดอ ยา งดวี า เคา มคี วามสขุ กบั การมีชีวิตอย"ู "เยย่ี ม!!! ผมรูส ึกดขี น้ึ
มาแลว เอาอกี ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ มอี ะไรอกี บา ง" "คณุ นี่ขสี้ งสัยจรงิ นะ webmaster!!! " "ผมทําเพ่อื สมาชกิ เวบ
จบี สาวดว ยอะ ครบั อิอ"ิ "โอเค กไ็ ด เคาสามารถพูดเกีย่ วกับความสําเรจ็ และลมเหลวไดอยา งตรงไปตรงมา เคา
ไมจ าํ เปนตอ งโกหก เคายอมรับในความผดิ พลาดและความสาํ เร็จของตวั เอง เคาตนื่ เตน กบั โอกาสใหม ๆ ท่ีเขา
มาในชวี ติ เคา เดินอยา งมจี ดุ มงุ หมาย แตคณุ จะเห็นไดว าทกุ การกระทําอยูบนพน้ื ฐานของความสบาย ๆ relax"
"เปนคนทน่ี าชน่ื ชมมาก ^_^ ถาสามารถรูสึกไดแ บบนี้ ผมมองไมอ อกเลยวาผหู ญงิ จะไปหาผูชายคนอื่นทาํ ไม
ยกเวนวาเธอจะมีอะไรผิดปกติทางสมอง นีเ่ ปน ผชู ายทยี่ อดเยยี่ มมากจรงิ ๆ แตค ณุ dj ผมไดร ับคาํ ถามจากผูช าย
มากมายวา ทาํ ไมพวกเคา เขา ไปจีบสาวอยา งมนั่ ใจแลว ผหู ญิงก็ดูเหมอื นจะไมตอบสนองอยา งทเ่ี คาตองการ
พวกเคา รสู กึ วา เคา มี self-esteem สูงแลว แตท ําไมผหู ญงิ ยงั ไมว ่ิงเขา มาหา" "คณุ เปน webmaster จบี สาว
ดอทคอมภาษาอะไรเนย่ี !!! เรื่องแคน้ีคณุ มองไมอ อกเหรอ?"

หลอไมห ลอ ไมเ กี่ยว อาศัยทางเปลย่ี วและเรี่ยวแรง

- 71 -
"เอออ อา คณุ อยา ทําใหผ มขายหนา ตอหนา สมาชิกสคิ รบั " "โอเค ๆ ๆ พอคนขส้ี งสัยในทกุ เรอื่ งของสิง่ มชี ีวติ
นา รักนาชังท่ีเรียกวาผหู ญิง คําตอบกค็ ือ พวกเคา รสู กึ วา พวกเคามี self-esteemในชว งเวลาทเ่ี คารสู ึกวา เคามี self-
esteem แตสงิ่ ท่ีพวกเคา ไมรูก็คอื พวกเคาไดสง สญั ญาณบอก self-esteem อยตู ลอดเวลาทุกวนิ าที"
" 0_0!!! เออ ออ ชวยแปลไทยเปน ไทยดว ยครบั " webmaster จบี สาวดอทคอมทาํ หนาเหรอหรา
"สมมตุ ิวา คณุ พาสาวออกเดทไปกนิ ขา วทร่ี า นอาหาร คณุ เดนิ ไปนง่ั ทโ่ี ตะ สั่งอาหาร ส่งั เสร็จคณุ กห็ นั มาพูดกับ
เธอ โอเค ในหวั คณุ คิดวาคณุ กาํ ลงั พูดอยางม่นั ใจ self-esteem โคตรสูง น่ันคือส่งิ ท่ีคณุ รสู ึกเพราะคณุ กําลังรตู ัว
อยู แตรอู ะไรมัย้ เธอตดั สนิ self-esteem ของคุณต้งั แตว ิธกี ารเดิน การยนื วธิ ีการเลอื กท่ีนงั่ วธิ กี ารคยุ กบั
พนกั งานตอ นรบั การเสยผม จริง ๆ แลว เธอตัดสินแมก ระทง่ั การหวั เราะของคณุ !!!
ซึ่งส่งิ เหลาน้ันหลาย ๆ ครั้ง คณุ ไมไดรตู วั วาคุณกําลงั สงสญั ญาณบอกระดบั self-esteem อยู เธอตัดสินคณุ โดย
ทคี่ ุณยังไมไ ดร ูตวั !!!! และคณุ กอคงทราบดวี า หาก self-esteem ของคุณนัน้ ไมไ ดเ ปนส่งิ ทม่ี าจากภายใน เวลาที่
คุณไมรูตวั คณุ ก็จะกลบั มาสงสัญญาณแบบเดมิ สงสัญญาณตามที่เคยชนิ คอื self-esteem ต่ํา!!! ไอท ค่ี ุณรสู ึกวา
คณุ แสดงออกวา มี self-esteem สูงอยูนั่น มนั กลับกลายเปน สงิ่ ท่เี สแสรงสําหรับเธอ" "โอวว มายฟก กลงิ้ กอ ด
ทําไมผูหญงิ มองละเอยี ดไปถึงกน บง้ึ ของหวั ใจเลยเหรอ? ทําไมจะเลือกคูท ้งั ทเี รือ่ งมากขนาดนเ้ี นยี่ ?"
"ไมง น้ั ผมจะเรียกผหู ญิงวาสิ่งมีชีวติ ทน่ี า รักนา ชงั เหรอคณุ webmaster!!! แตกอ็ ยางทพี่ วกเรารูกนั นัน่ แหละ
ธรรมชาตขิ องผหู ญิงเปน นักตกแตง ภายใน พวกเธอเกบ็ ทกุ รายละเอยี ด" "คณุ หมายความวา พวกเราไมสามารถ
เสแสรงวาเรามี self-esteem สูงได เราตองมีมาจากภายในจรงิ ๆ " "ก็ไมเชงิ คุณสามารถเสแสรง โดยใชหลักนี้
ได Fake it until you get it หมายความวาใหแ กลงทาํ ไปจนกวา คณุ จะรสู กึ วามันเปน ความจริง " "รสู กึ เหมอื น
เปนการโกหกตวั เองเลยนะครบั มนั จะดเี หรอ?" "มนั ไมใ ชการโกหกตวั เอง สมมตุ ถิ า คุณเปน คนทไี่ มม ่ันใจ แต
คุณพยายามจะใชหลักการน้ี คุณตืน่ มาทกุ เชาสองกระจก คณุ ตะโกนอยหู นากระจก "กูแม_ โคตร มั่นใจ กรู ูสกึ ดี
ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ " คุณออกไปนอกบา น เดนิ ไปคณุ ทอ งใสในหัวตวั เอง "555 กนู ีเ่ ปนคนมน่ั ใจจรงิ ๆ ดูสิไมร ทู าํ ไม
เกิดมาม่นั ใจขนาดนี้ วูว วววว" คณุ กลับมาบานกอ นนอน คณุ ยาํ้ กบั ตวั เองอกี ที "มั่นใจ ๆ ๆ ๆ ๆ ไมมีอะไรท่กี ู
ทําไมได สดุ ๆ ไปเลย ยยย"

คุณทาํ แบบนตี้ ดิ ตอกันไมเ กนิ 30 วัน สมองคุณจะเริม่ ปรับสภาพและยอมรบั วาสงิ่ ทค่ี ุณพดู เปน ความ
จรงิ จากนน้ั คณุ จะมัน่ ใจขึน้ มากกวา เดิมจรงิ ๆ และมนั กไ็ มใ ชก ารโกหกอีกตอไป ใช วนั แรก ๆ มันจะรสู ึกวา
เสแสรง แตพอคุณปลอ ยใหส มองคุณ จิตใตส ํานกึ ของคณุ ปรบั สภาพ รับการเปล่ยี นแปลงอันนเี้ มอื่ ไหร มันก็คือ
ความจรงิ ดี ๆ นอ่ี ง" "ไมยาก ๆ ๆ ๆ ,แตสงสัยอกี แลวครบั ผูชายหลายคนบอกวาเวลาท่เี คาจะเขาไปจีบสาว
นา รกั นา ชงั อยางท่คี ุณบอก ไอพ วกเพื่อน ๆ ตัวดีของเคามนั ใหก าํ ลังใจเคา กนั อยา งลน หลามครับ มันชอบบอก
เคา วา มึงจีบไมม ที างตดิ หรอก ไอห _ เอย, ดอกฟากบั หมาวัดชดั ๆ , มงึ จะมองเคร่ืองบินทาํ ซากอะไร ประมาณ
นอ้ี ะ ครบั จากทเ่ี คามี self-esteem สูงปรี๊ดคราวนม้ี ันดงิ่ ลงเหว หนักกวา เกาอกี ครบั " "555 นน่ั เปนสิ่งปกติท่ี
คนเราชอบทาํ โดยเฉพาะพวกทีไ่ มชอบทําอะไรเปนประโยชน มอื ไมพ ายแตช อบเอาเทา รานาํ้ รมู ้ัยวาทาํ ไมเคา
ถึงพดู อยางนน้ั เพราะวาเวลาท่คี ุณสง สัญญาณ self-esteem สูงออกไป มนั เปนกระจกสองกลับมาหาเคา ทําให
เคารูว า เคา ไมไ ดม ี self-esteem เลย เคาไมชอบท่จี ะตอ งถกู ทาํ ใหค ดิ ถึงขอ ดอยอนั นน้ั นั่นเปน สาเหตวุ า ทาํ ไมเคา
พยายามดึง self-esteem ของคุณใหอ ยใู นระดับต่าํ เทา เคา เพราะเคา จะไดไ มต อ งกงั วลวาเคา มี self-esteem ตาํ่

หลอ ไมหลอ ไมเกย่ี ว อาศัยทางเปล่ยี วและเรีย่ วแรง

- 72 -
พูดงาย ๆ เคาอจิ ฉาที่คณุ ดมู ี self-esteem สงู แตรมู ัย้ นนั่ เปน วธิ ีท่ีดีท่ีจะบอกวา คณุ กาํ ลังพัฒนาตัวเองหรือไม
ถาคุณเจอใครบางคนกาํ ลงั พยายามมาดงึ ให self-esteem คณุ ตาํ่ ลงไปรูไวไดเลยวา นนั่ เปนเพราะคณุ กาํ ลงั พัฒนา
คณุ กาํ ลังจะเปน ดอนฮวน" "555 นน่ั เปน เหตผุ ลท่ีดีทเี่ ราจะไมลด self-esteem ของตัวเอง เจง ครับ"

"คณุ เหน็ สาวสวย ที่อยูในเสอ้ื แขนกดุ สขี าว กางเกนยนี สเ อวต่าํ ที่ยนื โพสทาอยางกับนางแบบทางโนน
ม้ัย" Mr. DJ ช้ีไปที่สาวโคตร x ท่ีอยูข า งหนา ในระยะ 15 เมตร "โอว วว เหน็ ทง้ั สองลูก เอย !!! เตม็ สองลูกตาเลย
ครบั ใสจริง ๆ ใสปงเลยครับ" webmaster จบี สาวเรม่ิ คดิ อกุศล "อะ ลองคิดดู จนิ ตนาการเลยถา ตอนน้ีคณุ มี
ferrari จอดอยทู บ่ี า น 2 คัน แถมเพ่งิ ซ้อื Lamborghini รุนใหมลาสุด ท่รี าคาไมเทาไหรแ ค 30 ลานเอง แถมคุณอยู
ในบานราคา 150 ลาน อะ ลองจินตนาการดู รสู ึกยงั ?" "วฮู ู ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ โคตรรวย ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ "
webmaster จีบสาวดอทคอม แปลงรา งกลายเปนมหาเศรษฐี "เธอไมร วู า คณุ รวยแตถา คณุ เขา ไปจีบเธอ คราวน้ี
คุณคดิ วา มนั จะเปน ยงั ไง" "ผมรสู ึกวายงั ไงเธอกบั ผมคนื นี้เราไดชมววิ กรุงเทพดว ยกนั แนน อนครับ โนพลอม
แบลม เบบ"ี๊ "ยนิ ดีตอนรับสดู อนฮวน Mr. Self-esteem สูง 55555 เห็นมย้ั ขนาดเธอไมร วู าคณุ รวย แตคุณกย็ งั
มน่ั ใจวางานนค้ี ณุ โยนลูกสไตรค แนน อน ท่ี self-esteem คณุ เพ่มิ อยางฉบั พลนั ก็เพราะวาคณุ รสู กึ วาคุณมคี ณุ คา
คณุ มสี ิ่งทีเ่ ธอตองการ ในทนี่ ้คี อื คณุ รวย" "แตความเปน จรงิ ผมยงั ไมไ ดรวยขนาดนนั้ นี่ครบั แลวถา สถานการณ
จริงมันจะไดผ ลยงั ไง?" "โฮะ ๆ ๆ ๆ น่นั ไมใชป ระเดน็ หลัก ประเดน็ หลกั กค็ ือที่ self-esteem คณุ สงู เพราะคุณ
รวู า คุณมีส่ิงที่เธอตองการ ถามจรงิ ๆ คณุ คดิ วา ทส่ี าวนอยคนน้แี ตงหนาในตอนเชาเปน ช่วั โมง ทสี่ าวคนนีท้ าํ ผม
ทาผิวดวยโลชนั่ ตา ง ๆ รกั ษาหุนอยา งดี ทเ่ี ธอทําไปท้งั หมด เธอทําไปใหใครมองระหวาง ผชู ายดอนฮวน self-
esteem สูงหรือพวกผชู าย AFC ท่ีวัน ๆ เอาแตบอกตวั เองในเรอ่ื งรา ย ๆ ท่เี จอมาในชวี ิต ถามจรงิ ๆ วา เธอ
อยากจะใหใครเขา ไปคุยดว ย" "โอว วว ใชเลยครับ ไมต องสงสัยเลยเธอตอ งการผชู ายที่ self-esteem สูง ผูช นะ
อยา งดอนฮวนแนน อน" "รมู ยั้ พวกสาวสวยสดุ ฮอตทัง้ หลาย ถึงแมว าเธอจะดูซับซอ นแคไ หนในสายตาของเรา
แตชีวิตเธอตอ งคําสาปอยูกับความสนใจ จากพวกผูชาย AFC Nice guy ทง้ั หลาย!!!! พวกเธอเบอ่ื !!! เบอื่
มาก!!!! สดุ แสนจะเบอ่ื !!!! เวลา AFCเขา ไปจบี !!! เบ่อื ขนาดที่ผมไมรจู ะสรรหาภาษาอะไรมาบรรยายดี
พวกเธอเจอความสนใจจาก AFC ทุกวัน!!! ทุกที่!!! ท่ีเธอไป เดนิ เลนหนาปากซอย , ไปเท่ยี วหา ง, Shopping ที่
สยาม , ไปเรยี นหนังสือ, วง่ิ เลน แถวสวนสาธารณะ, เลนโบว, เดินไปซ้อื ตัวหนงั ที่ major ,กินขา วตาม
รา นอาหาร ไอส ายตาท่ีจองมองไมกระพรบิ ไอก ารถกู แอบมอง ไอก ารถูกเดนิ ตาม ทกุ ท!่ี !!! ทุกเวลา!!! ทกุ
วนั !!! อยางนไ้ี มเรยี กตองคาํ สาปแลว จะเรยี กอะไรครบั ? เธอรูวา พวกนน้ั ไดแตม องอยางเดยี วกลัวความสวย
ของเธอกันทุกคน เธอเบือ่ อออออออออออ!!!!!! (กรณุ าลากเสยี งยาวตามแลว จะไดอารมณ) ถึงแมว า เธอจะเคย
เรยี กรอ งสทิ ธสิ ตรีขอใหผหู ญงิ มสี ทิ ธเ์ิ ทาเทียมกับผชู ายมากแคไหนกต็ าม แตใ นใจเธอออ นวอนขอใหไ ดพ บ
กบั ผูชายทีส่ ามารถนําเธอได ผูช ายท่เี ปนแมนจริง ๆ คนที่ปกปองเธอได คุณไมจ ําเปน ตอ งหนา ตาเหมือน Brad
Pitt ถึงจะมสี ิทธ์ิไดใ จจากพวกเธอ เพยี งแตค ณุ ตอ งเดินเขา มาดวยสิง่ ทเ่ี ธอตอ งการทีส่ ุดจากผชู ายคนหน่ึง
self-esteem แคน ั้นแหละ ดอนฮวนคอื ความรสู กึ ทีม่ ตี อ ตัวเอง ทา ยสุดคุณก็รูว าสงิ่ เดยี วที่สามารถหยุดยง้ั ไมให
คณุ เปนดอนฮวนไดก็มเี พยี งแคสิง่ เดียวเทานัน้ ตัวคณุ เอง เพราะคณุ มอี าํ นาจทจ่ี ะเลือกรสู ึกอยางไรกบั ตัวคุณเอง
ก็ได คณุ มีอํานาจท่จี ะเลือก You have the power of will, You have the power to choose."

หลอไมห ลอ ไมเกยี่ ว อาศัยทางเปล่ยี วและเร่ยี วแรง

- 73 -

ทง้ิ ทา ย

"The greatest barrier to achievement or success is not lack of talent or ability but rather, the fact that
achievement and success, beyond a certain level, are outside our self-concept - our image of who we are and
what is appropriate to us. The greatest barrier to love is the secret fear that we are unlovable. The greatest
barrier to happiness is the wordless sense that happiness is not our proper destiny."
-Nathaniel Branden.

"อปุ สรรคสําคัญทยี่ บั ย้ังความสาํ เร็จไมใ ชเ ปน เพราะเราขาดความสามารถหรือพรสวรรค แตเ ปน เพราะเราคดิ วา
ความสําเรจ็ มนั เกนิ กวา ทเ่ี ราจะทาํ ใหเปนจริงได เกนิ ตวั ตนของเราและไมเหมาะสมกบั เรา อุปสรรคท่ีย่ิงใหญ
ท่สี ุดของความรกั คือการทีเ่ รารูสึกวา เราไมสามารถเปน ท่รี ักของใครได อุปสรรคท่ยี ่ิงใหญทส่ี ุดสาํ หรับความสุข
คือการที่เรารสู กึ วาความสขุ ไมใชจุดหมายปลายทางของเรา
- Nathaniel Branden.

บทท่ี 5 เสนหด งึ ดูดใจ

5-1 smiling การย้ิม

การย้ิมนน้ั เรยี กวาเปน อาวธุ คกู ายของ dj อีกอยางหนึง่
เปรียบไดก ับ เปน หมัดแยบี ทสี่ งออกไปลองเชงิ คูตอสู และสราง
จังหวะใหเ ราเขาทาํ 55 ซึ่งการย้ิมน้ีกจ็ ะใชค กู ับการสบตาเสมอ
เปน หมดั 1-2 ท่จี ะมาพรอ ม ๆ กัน และถา คณุ สามารถใชมนั ได
อยางดีละกอ การจบี สาวจะเปน เรอ่ื งงา ยขนึ้ อกี มาก ลองคิดดูถงึ ตอนทสี่ าว ๆ ยมิ้ ใหค ณุ ดซู คิ รบั คณุ รสู ึกยงั ไง
บาง อมื ม คณุ รูสึกดแี คไ หนครับ มันไมจําเปนเลยวาสาวท่ียิม้ ใหค ณุ จะ สวยหรือไม เพราะโดยปกตแิ ลว มนษุ ย
เราเมอื่ มคี นมาย้มิ ให เราจะ รสู กึ ดีขึน้ มา มนั เปนไปเองโดยธรรมชาติ แลว เวลาทสี่ าวเหลานน้ั ยิ้มใหค ุณ
(โดยเฉพาะสาวแปลกหนา) มนี อ ยครง้ั มากท่ีคุณจะไมยมิ้ ตอบกลับไป น่แี สดงใหเหน็ วา รอยยิม้ ของคนนงึ
สามารถมีอิทธิพลกบั อารมณ ของอีกคนนงึ ได ครบั เราชอบรอยยม้ิ ของสาว ๆ ใชมยั้ ครบั คณุ คดิ วา พวกเธอชอบ
รอย ย้มิ ของหนมุ หรอื ปา ว? โฮะ ๆ ๆ ๆ พวกเธอชอบมนั ครบั ชอบมากกกดว ย เหมอื นกบั พวกเรานั่นแหละ
เพยี งแตว า ผูหญงิ จะเก็บอาการดกี วาเทานนั้ แหละครับ คนปกตธิ รรมดาทกุ คน ชอบเวลาทีค่ นอน่ื ยม้ิ ให เปนสจั
ธรรม เอาละ !!! เรารูกันแลว วาการย้ิมมนั ดี แลว ทนี มี้ นั จะมีผลยงั ไง กบั พวกเธอบาง อยางแรกเลยมนั บอกวา คณุ
มาดี มันทําใหท ุกคนสบาย ๆ ไมเ กรง็ ตอมามนั จะทาํ ใหเธอคิดวาคณุ เปน คนท่มี ีความม่ันใจ เพราะวา โดยสวน

หลอไมหลอ ไมเ ก่ียว อาศัยทางเปล่ยี วและเร่ยี วแรง

- 74 -
ใหญผชู ายไมค อยยมิ้ ใหสาวแปลกหนาหรอก พวกเคากลวั วาถาเธอไมช อบเคา แลว จะตองเสยี หนาผดิ หวัง เปน
ขอ ผดิ พลาดอยางมากกกก

การย้ิมนน้ั มันบอกใหเธอรูเลยวาคุณกําลังอยใู นอารมณท ่ีดี เธอจะเหน็ วาคุณสามารถท่จี ะแบงปน
ความสุขใหเธอได ถา เธอทําเหมือนไมอยากรับไมตรจี ติ อนั ดขี องเรากช็ า งเธอครบั นา สงสารแทนเธอทีม่ ีคนเอา
ความสขุ มาแบง ปน แลวยังไมร ับอีก เธอคงชอบใหคนอนื่ ทาํ หนาบ้งึ ใส นา เสียดายแทนเธอจริง ๆ ครับ ตอ มามนั
จะทําใหเ ธอแปลกใจและคิดวา คุณปน คนแบบไหนกันแนน ะ ทําไมคณุ ถงึ ดูเหมือนมีความสุข และคุณยัง
แสดงออกถึงความกลา หาญออกมาใหเ ธอไดเหน็ อกี ดว ย คณุ ทําตัวตรงกนั ขามกบั ผชู ายสว นใหญ ซงึ่ ไมก ลา จะ
สง ยมิ้ ใหส าว พวกเคา กลัวจนตัวสน่ั ยงั ๆ ๆ ขอ ดียังมีอกี การยิ้มทาํ ใหค ุณมีเสนห ม ากขน้ึ ไมว า คุณจะเปนใคร
หนาตาแบบไหนก็ตาม เม่ือคณุ ยมิ้ คณุ ดดู มี ีเสนหกวา ตอนทาํ หนา เฉย ๆ แนน อนลา นเปอรเซน็ ต

ขอ สดุ ทายถาเธอยิ้มกลบั หรอื ทําหนาเขิน ๆ แลว มองลงพ้นื อะไรจะเกดิ ขนึ้ หึ ๆ ๆ ๆ คุณรูท ันทีเลย
วา เธอเปดใจใหค ณุ ไปคยุ แนน อน คุณไดทาํ ลาย กําแพงทกี่ ้นั อยูร ะหวางคุณกับเธอออกไปแลว คณุ กบั เธอก็ได
รูจักกันโดยทย่ี งั ไมไ ดพกู กนั สกั คาํ

5-2 สุดยอดเคล็ดลับในการจีบสาว

ใครเคยเปน nice guy เหมอื นผมเมอื่ กอ นบา งครับ
เคยสงสัยมัย้ ครับวา ทําไมยิ่งเราทําดีกับพวกสาว ๆ มาก
เทา ไหร พวกเธอกด็ เู หมอื นวา จะหนีเรา ออกไปไกลมากแคนัน้ มนั นา แปลกจรงิ ๆ นะครบั มนั เหมอื นเปน
สมการทีผ่ กผนั ในตวั เอง

เพราะอะไรรูม ั้ยครับ กอเพราะวาการทีเ่ ราอยากไดส่งิ ใดสงิ่ หนึง่ มากเกนิ ไป มนั จะทาํ ใหเราดูเหมอื นวา
ออ นแอ มันเหมอื นกับวา เราเปนเดก็ ทไี่ มร จู กั โต ยังจาํ กนั ไดใชม ้ยั ตอนเด็ก ๆ เวลาอยากไดของเลน อะไร เรา
รองขอแมต ลอด ถา แมไ มใ ห เรายงิ่ รอ งหนกั เลย กอ จะเอาอะ จนในทส่ี ดุ แมตองใจออ น แตน าเสยี ดายครบั ท่พี อ
เราโตขน้ึ มา เราใชแทคตกิ นี้ไมไดในการจบี สาว แหม! ถาใชไดน่ี ผมวา มนั คงดนี ะครบั วัน ๆ รอ งแตจะเอาคน
น้ีอะ จะเอาคนนน้ั อะ555 คงมีแฟนกนั เตม็ บา นเตม็ เมอื ง เฮฮาปารตก้ี ันสดุ ๆ กลบั มาเขา เร่ืองตอ ท่วี ธิ ี nice guy
มนั ไมไ ดผลกเ็ พราะมันเปน การตามจบี หญงิ มากเกนิ ไป (pursue woman) เคยเห็นเวลาที่สตั วมันหลดุ จากกรง
ตามขา วตา ง ๆ เชน ลงิ มย้ั เคยเหน็ ตอนทม่ี คี นพยายามจะจบั มนั เขากรงมย้ั ครบั เขา ใชว ธิ ีไหนจับมนั ครับ
เคาใชวิธลี อ ครบั ลอ ดวยอาหารม่ัง ลอ ดวยทาทางม่งั เพราะอาไรละ ทาํ ไมไมเขา ไปจบั มนั เลย?
ก็เพราะวา ถา ไปวง่ิ ตามจับมนั กเ็ หน่ือยครบั ยากกกกกก กวา จะจับมาได แตว า ถา เราใชวธิ ีลอ ใหลงิ มา
ใหจบั เองมนั เหนื่อยนอยกวา และยังมีโอกาสจับไดม ากกวา อกี ดว ย มนั กเ็ หมือนกบั การจีบหญิงแบบดอนฮวนที่
จรงิ ๆ แลวเราไมไ ดตามจบี (pursue woman) เราใชวธิ ที ําใหเ ธอ เขามาหาเอง (Attract woman)
และน่คี อื ส่งิ ทคี่ ุณสามารถทําไดด ีทีส่ ดุ ในการจบี สาวเปน เคล็ดลบั สุดยอด เปนวิธขี อง dj อยางแรกคณุ ตอ งกําจดั
ความอยากทจ่ี ะไดตวั เธอออกไปใหห มด โชวค วามนงิ่ โชวใหเ ธอเหน็ วาคณุ เปน แมนทคี่ วบคมุ ความตอ งการ
ของตัวเองได แลวใหเ ธอตอบสนอง มาดวยความตอ งการของเธอเอง ซง่ึ อาจจะหมายถึงความตองการในตวั คุณ

หลอ ไมห ลอ ไมเกีย่ ว อาศัยทางเปลยี่ วและเรีย่ วแรง

- 75 -
คณุ จะตองแสดงออกใหเธอเห็นในตอนแรกวา คณุ มอี ะไรใหเ ธอบาง(มน่ั ใจ ตลก สนกุ ที่จะอยูด ว ย เขม แข็ง
อบอุน) พูดงาย ๆ กค็ อื ใหค วามสนใจเธอกอน จากน้นั ถอยออกมาเพอ่ื ทจี่ ะทาํ ใหเ ธอแปลกใจ การไมสนใจเธอ
จะทาํ ใหคณุ ดมู คี า มีพลัง การใหค วามสนใจเธอตอนแรก และถอยออกมานัน้ จะทําใหเธอรูสึกวา เธอเสียอะไร
บางอยา งไป เหมือนกับท่ีเคา ชอบพูดกนั วา "เราไมรูคณุ คาของสง่ิ ท่ีมีอยจู นกวาจะเสยี มนั ไป"

5-3 สญั ญาณวา เธอสนใจ

การดวู าเธอสนใจหรอื ไม สามารถทาํ ไดง าย ๆ ซึ่งสว นใหญแลว เราจะดูจากภาษาทางกายเปน สําคัญ
ภาษากายนนั้ บอกถึงความรสู กึ ทแ่ี ทจริง ไดด ีกวา ภาษาพูดมากมายนกั แตการดูภาษาทางกายนนั้ กม็ ีขอ เสียคือ
มันไมจรงิ เสมอไป บางคนอาจจะแสดงออกมาในขณะทไ่ี มร ตู ัวก็เปน ไดฉ ะน้นั จึงอยาถือวาเปนจริง 100% เมอื่
เธอแสดงออกมา แตการทรี่ เู อาไวก เ็ ปน ประโยชนตอตวั เราเอง

1. ยมิ้ ใหคณุ บอ ย ๆ
2.หวั เราะกับมขุ ตลกคณุ ทั้ง ๆ ทค่ี ณุ คิดวามนั ไมขาํ เลยสกั นิด
3.มองตาคณุ เปน ระยะ ๆ
4.มานตาเธอขยายเวลาเหน็ คณุ
5.สมั ผัสคุณบาง เชน แตะไหลเ วลาพูดกบั คณุ
6.หวผี มหรอื สะบดั ผมบอ ย ๆ ระหวา งที่คยุ กัน
7.ไมนง่ั เอามือกอดอก
8.ไมน ั่งไขวขาเหมอื นกาํ ลงั ปอ งกันตวั เองอยู
9.ดเู หมอื นอจิ ฉาเมือ่ คณุ คยุ กบั สาวอ่นื
10.ถามเร่ืองเก่ยี วกบั ตวั คณุ เยอะ
11.พยายามทาํ ซกี้ บั เพ่อื นคุณ
12 น่ังหรือยืนในลกั ษณะทหี่ นั หนาเขา หาคณุ
13. นง่ั หรอื ยนื โนมมาทางคณุ
14.ในขณะทีค่ ยุ เธอพยายามไมใหการคยุ ขาดชว ง
15.ไมเ กร็งหรอื ถอยเมอ่ื คุณเขา ใกลห รอื สมั ผสั เธอ
16. เขินหรอื กม หนา เวลาคุณชมเธอ
17.กระพริบตาบอ ย ๆ เวลามองคณุ
18. พูดในลักษณะทไี่ มเปน ธรรมชาตขิ องเธอ

หลอ ไมห ลอ ไมเ กี่ยว อาศัยทางเปลยี่ วและเร่ียวแรง

- 76 -

5-4 มองทต่ี าของเธอ

ผมเคยไดอ า นบทความทางเนทเกย่ี วกับการมองตากนั ของคนเราวา มันจะมี ผลเปนยังไงบา ง ซึ่งผมอาน
แลวแปลออกมาครา ว ๆ ไดป ระมาณนี้ เคา บอกวาการมองตานน้ั จะไปกระตนุ สมองสวนในสุดของมนษุ ย เวลา
ที่คณุ มองตา สาว ๆ รางกายเธอจะหลั่งสาร pea ออกมาทําใหเ ธอรูสกึ วากาํ ลังมีความรกั เราสามารถท่จี ะทําให
เซ็นสเ ธอรสู กึ ไดว า เธอกบั คุณกําลังตกหลุมรักกนั ดว ยการ พยายามมองตาเธอใหมากขึ้นในระหวางการพดู คยุ
ควรจะมองประมาณ 75% ของเวลาทั้งหมดท่คี ุณคยุ กนั เพอ่ื ใหสาร pea น้ันไหลเวียนไปท่ัวรา งกายเธอ
อมื ม เทคนคิ นด้ี ี ผมเลยคิดวาจะลองนําไปใชบา ง วนั นึงตอนที่ผมเดินเลน รอเขาเรียนอยูท่ีมหาลยั ผมก็ไดย ิน
เสียงเรยี กจากขางหลงั "เธอ ๆ เด๋ียวกอน" ผมหยดุ เดนิ หนั หลังกลับไปมอง ออ เธอน่นั เอง เธอคนนเ้ี ปน ผูหญิงท่ี
เรยี นในหอ งวชิ าองั กฤษกับผมครับ เราไมร ูจักกันหรอก แคเ คยพดู คยุ กนั บา งในหอ งนิดหนอย เพราะวา น่งั ใกล
ๆ กัน "แหม เดินไม สนใจใครเลยนะ"เธอบอก ผมรวู าเธอชอบผมครับเพราะจากลกั ษณะการ แสดงออกหลาย
ๆ อยา งในหอ งของเธอ ในหอ งเรยี นน่ีผมนงั่ กบั เพือ่ นผูห ญิงของผมครับ ซึง่ เพอ่ื นผมคนนีก้ ็สวยใชไ ดเ ลย นนั่
เปนเหตุผลวา ทําไมเธอใหความสนใจผมมากตอนอยใู นหอง อมื มนั เปน social proof ครบั แลวกว็ นั นเ้ี ธอยงั มา
ทักผมกอนอกี แตผมไมไ ดชอบเธอครับ ผมกแ็ คค ดิ วา เธอนารักธรรมดา เราก็คยุ กนั ถงึ เรอื่ งงานทอี่ าจารยใหทาํ
สงวนั น้ี คยุ ไปสกั พกั ผมกบ็ อกวา ผมตอ งไปแลว จะไปกนิ ขา ว เธอเลยบอกวาดเี ลยไปกนิ ดว ยกนั สิ อา ว! ตายห_
เขาทางเธอเลย จะไปคนเดยี วซะหนอย โอเค ๆ ไมเปน ไรผมคดิ ในใจ คงดกี วา ไปกนิ คนเดยี ว

ก็ไปนัง่ ทานขา วกนั กนิ เสรจ็ เธอก็คยุ โนน คยุ น่ีเร่อื ยเปอย ตอนแรกผมกเ็ ฉย ๆ แตว า ในระหวา งที่คุย
เนยี่ เธอมองตาผมบอ ยมากครบั ผมซึ่งเปน คนทไ่ี มหลบตาใครอยูแลวกเ็ ลยมองกลับไป คยุ ไปไดซักพกั ผมก็เร่ิม
รสู กึ วาเธอนา รักขึ้นมาก รสู ึกเหมอื นชอบเธอขนึ้ มาครบั ในระหวา งทค่ี ยุ นี่เราสองคนแทบจะ ไมไดล ะสายตา
ออกจากกนั เลย ความรูสึกผมตอนนน้ั แปลกมากเหมือนคยุ อยกู บั แฟน ผมไมรูหรอก วา มนั มีผลยังงัยกบั เธอแต
ผมเน่ยี เร่มิ ชอบเธอมากขนึ้ แลว รูสกึ เหมอื นกบั วา เราสองคนเปนคูรกั กนั แลว แลวเธอก็ถามเบอรผม ผมใหเ ธอ
ไปทั้ง ๆ ท่ีตอนแรกกะจะไมย งุ แลวเชยี ว เธอบอกวา ผมคุยสนุกดี วนั หลงั จะโทรไปคยุ ดวย แลว ผมกแ็ ยกจากเธอ
เน่อื งจากตอ งไปเรยี นอีกวชิ า ผมเดนิ ไปก็คดิ วา เธอกอนารกั กวา ทเ่ี ราคิดนี่หวา เดินไปคดิ ไปเรื่อยเปอ ย แลวผมก็
มาคิดถงึ บทความท่ีอา นในเนท ผมเชอื่ เลยวา การมองตามนั มผี ลทําให รูสกึ วาชอบคนทคี่ ุยดว ยได เอะ! หรือวา
เธอไดอา นบทความนน้ั เหมือนกนั เฮย !!!!!

5-5 สูตร 4 C

Confident (มัน่ ใจ)-- ความมนั่ ใจเปน ส่งิ ท่สี ําคัญมาก (ถาไมส ําคัญทส่ี ุด) ในการจบี สาว เปนส่ิงทีส่ าว ๆ
จะดูเปน อนั ดบั ตน ๆ ในการเลอื กคู เอาละ! มาดวู าอะไรคอื ความมัน่ ใจกนั ดกี วา อยางแรกความมน่ั ใจคอื
ความคิด ทบ่ี อกกบั ตวั เองวาเราจะทําสิ่งนนั้ ๆ สําเร็จ เรามีความสามารถพอท่ีจะทาํ ได ความมนั่ ใจจะตรงขามกบั
ความกงั วล คนท่ีม่ันใจเปน คนทไ่ี มกงั วล ความมนั่ ใจ ยังหมายถงึ การทาํ สิง่ ใดส่ิงหนึง่ โดยที่ไมลงั เล คนที่มน่ั ใจ

หลอ ไมหลอ ไมเกยี่ ว อาศัยทางเปลี่ยวและเรย่ี วแรง

- 77 -
ไมม วั แตมาลงั เล วา จะทํายงั ไงดี คนทมี่ น่ั ใจเปนคนที่ทาํ อะไรโดยเดด็ ขาด แนว แน เคา รูวา กําลังทาํ อะไรอยู คน
ทมี่ น่ั ใจเปน คนท่มี ีจดุ ยืนในชีวติ

Calm (สุขมุ ) -- ความสุขมุ กเ็ กยี่ วเน่ืองกับความม่ันใจ ความสขุ ุมคือการทไ่ี มมีสิง่ ไหนมา
กระทบกระเทอื นตอ ความรสู ึกของคณุ ไดไ มวามันจะเลวรา ยแคไ หนกต็ ามถา สถานการณไมเปน ใจคนที่สุขมุ จะ
ไมว วู าม โทษโนน โทษนี่ ตรงกันขามเขาจะคอย ๆ คดิ หาวธิ ีแกไปทลี ะอยาง มนั ทําใหค นอน่ื ดวู าเคา เปนคนท่ี
มั่นใจวาจะแกป ญหาไดแ สดงใหเหน็ วาคณุ โตเปนผูใหญ

Control (ควบคุม) -- การควบคมุ หมายถงึ การควบคมุ ตัวเองไดดี ไมปลอ ยใหอารมณ ความรสู ึกมา
ควบคุมการกระทําตวั ของคณุ ได เคา ปฎบิ ตั ติ วั เขา กับทกุ สถานการณอ ยาง เหมาะสม จะเหน็ ไดว า มคี วาม
เก่ยี วขอ งกบั ความสขุ มุ อยางมาก เพราะถา จะวา ไปแลว ความสขุ มุ น้ันเปนดา นความคดิ การควบคมุ เปนดาน
การกระทาํ

Challenging (ทา ทาย) -- ผูหญงิ จะตอ งรสู ึกทา ทายทจ่ี ะไดเ รามาเปนแฟน ถา เธอรู อยแู ลววาคณุ ชอบเธอ
มากและพรอ มที่จะเปน แฟนกบั เธอทุกเมอ่ื ผหู ญิงจะเบอื่ เอาไดง า ย ๆ challenging เปนสง่ิ ทที่ ําไดย ากทส่ี ดุ ในทงั้
4 ขอนี้ สิง่ ท่ีเราสามารถทาํ ไดก็คอื ไมใหความสนใจเธอมากเกินไป อยา วางทจี่ ะเจอเธอเสมอ พยายามมี
ความเหน็ ตา งจากเธอบาง คยุ กับหญิงอน่ื บา งอยาใหเ ธอคดิ วา คุณเปน ของตาย วิธีการทําตวั ให challenging
ทดี่ ที ี่สดุ คอื การมีแฟนสวยถา คุณมีแฟนสวย สาวสวยอกี มากมายจะมองวาคุณทา ทาย โดยท่คี ุณยงั ไมต อ งทาํ
อะไรเลย

5-6 Neg-hit

Neg-hit (negative hit) เปน เทคนคิ ทดี่ อี ีกเทคนคิ นึงในการทีจ่ ะดงึ ความสนใจ ของสาว ๆ มาได มนั เปน
การสังเกตจดุ ดอ ยของพวกเธอแลว พูดใหเธอรู มันทําใหพ วกเธอคิดวาเรารูจดุ ออ นของพวกเธอและไมไ ดค ิดวา
เธอ perfectเหมือนทคี่ นอนื่ ๆ คดิ การใช neg-hit โดยปกติแลวจะใชก บั สาวที่สวยมาก ๆ ตงั้ แต 8-9.99 เตม็ 10
(โลกน้ีไมมคี นสวยเตม็ 10ครบั ) เพราะสาวพวกนจ้ี ะชินอยูกบั คาํ ชมวา เธอสวยอยา งโนน เธอสวยอยางน้ี เธอ
นา รกั ทีส่ ดุ อะไรแบบนี้ เพราะฉะนนั้ เมอื่ เธอโดน neg-hit เขา ไปเธอจะเสยี สมดุล ออกอาการเปไ ด อยางไรก็
ตามอยาหวงั วา มนั จะเสกคาถาใหเ ธอมาชอบคณุ ในทนั ที มันเปนหนงึ่ ในปจ จยั ท่จี ะทาํ ใหเธอชอบเทาน้ัน

ขอ ควรระวงั : ไมควรใช neg hit กับสาวทส่ี วยนอ ยกวา 7.5 เต็ม10 เดด็ ขาด ถา คุณใชก ับเธอมนั จะไปทําลาย
ความมน่ั ใจเธอได ชีวิตพวกเธออาจจะขมขน่ื ไดนะครบั เราเปน dj เราไมต อ งการทาํ รายใครครบั มขี อยกเวน
เพียงอยางเดยี วท่ีเราจะใช neg-hit กับสาวสวยนอยกวา 7.5 คือ ถา เรารวู า พวกเธอคดิ วา พวกเธอสวยระดับ 8-9
คือพวกหลงตัวเองนนั่ เอง คดิ วาตวั เองสวยกวาความเปน จรงิ ถา เจอพวกน่ีกใ็ ชไ ด ไมเ ปนไร
คณุ อาจจะสงสยั วา แลว Neg-hit น่ีมันจะมปี ระโยชนตอเรายงั ไง มคี รบั มีประโยชนแ นน อน Neg-hit นั้น
จะทาํ ใหเ กดิ ผลอยูหลกั ๆ ดงั นี้

1.ทาํ ลาย Bitch shield--เธอจะไมสามารถสราง Bitch shield ข้นึ มาไดหรอื อยางนอ ย Bitch shield

หลอ ไมห ลอ ไมเก่ยี ว อาศัยทางเปลี่ยวและเรี่ยวแรง

- 78 -
จะลดนอ ยลงไปเพราะวาคณุ ไมไดแสดงออกวาคณุ กาํ ลงั จะมาจีบเธออยางชดั เจน คณุ นนั้ กาํ ลังบอกขอ ดอ ยให
เธอไดร ู bitch shield จะสรา งไดไ มเตม็ ที่เพราะวา bitch shield จะมีกต็ อ เมื่อมีคนเขาไปจีบเธอเทา นน้ั

2.คุณควบคมุ ตัวเองและเธอได- -- คณุ นัน้ แสดงออกใหเ ธอไดเหน็ วา คณุ ไมใ ช nice guy ทีค่ อยแตจะ
ตามใจ ชมเธออยเู รื่อยไปแตต รงกนั ขา มคุณแสดงใหเหน็ วา คณุ รจู ดุ ออ นของเธอ คุณไมไดต น่ื ตะลึงไปกับความ
สวยของเธอ เพราะฉะนน้ั คณุ ควบคมุ ตวั เองไดดีและมนั ยงั บอกอกี เธอวา คณุ ควบคมุ เธอไดเ พราะคุณรูจดุ ออน
เธอ

3.เธอสงสัย แปลกใจในตวั คณุ ---"เอะ! ผชู ายคนน้ไี มเ ห็นชมชั้นเหมอื นคนอืน่ ๆ เลย เคา เปน คนยงั ไง
กนั แนนช่ี น้ั ไมส วยพอหรือน่ี เปน ไปไมได!!! ทกุ ๆ คนชอบชน้ั น่ี เธอก็ตอ งชอบชน้ั ดว ย มาน่ี ๆ ๆ ๆ พอตัวดี"
หึ ๆ ๆ ๆ ผมชอบขอ 3 ที่สุดเลย

มขี อ ควรระวังอกี หนงึ่ ขอคอื ทกุ คร้งั ท่ี neg-hit สาว ๆ คุณจะตองคดิ วามนั เปนขอดอ ยเธอจริง ๆ ถา คุณ
คดิ วา ตาเธอสวยกอ็ ยาไป neg-hit ตาเธอ เธอจะรไู ดว าคุณไมจ รงิ ใจ และการ neg hit นนั้ คณุ ตองทํามนั ดว ยความ
ม่ันใจอยางเตม็ เปย ม ถงึ แมว า ในหวั คณุ จะตะโกนวา "อยา ๆ ๆ ๆ อยาไปพดู กบั เธอแบบนัน้ เดย๋ี วเธอจะโกรธ
ได เธออาจจะไมย อมคยุ ดว ยกเ็ ปน ได ไม ๆ ๆ " ถา สมองคุณตะโกนออกมาอยา งนี้คณุ ตองสัง่ ใหม ันหุบปากโดย
ดวน เพราะการ neg-hit อยางลงั เลจะไมไ ดผ ล

ตัวอยาง
-ทําไม (ช่อื เธอ) แตง หนาเขม อยา งน้ีละ การแตง
หนา นีค่ วรจะทําเพื่อให ความสวยมันเดน ออก
มานะ ไมใ ชซอ นมันไว
-(ช่อื เธอ)นา จะ ซอยผมส้ัน/ไวยาว กวา นน้ี ะ
มันจะเขา กบั หนา(ช่อื เธอ)ดกี วา
-มอื (ชอื่ เธอ)ใหญพอ ๆ กบั มอื ผูช ายเลยนะ
-รตู ัวเปลา วา (ช่อื เธอ) มีหนวดดวย ตลกมากเลย 55 ผูห ญงิ มีหนวด
-จมกู (ชอ่ื เธอ)นเ่ี ลก็ กวาคนปกตินะเนย่ี
-นว้ิ (ชื่อเธอ) เนีย่ สั้น/ยาวจังนะผูชายสว นใหญช อบสาวนวิ้ (ตรงขา มกบั ที่เธอมี) สังเกตม้ัยวา คณุ ไมไ ดบอกวา
คุณชอบแบบไหน มนั จะทําใหเธออยากรวู า คุณชอบ แบบไหน 55 ทุกครั้งทีเ่ ธออยากรเู ร่ืองของคณุ เปน สิ่งทดี่ ี
-รูม้ยั วา การทีเ่ ธอไป(การกระทําอะไรท่เี ธอทําแลวคณุ เหน็ วา เปน ขอ บกพรอ ง) อยางนนั้ มันไมด ี รูมย้ั วา มนั เสีย
มารยาท

การ neg-hit น้ันไมใ ชก ารดาเธอ มันไมใชว า เราไปบอกวา "เธอมันแรดจรงิ ๆ " อะไรแบบนัน้ เราแค
บอกจดุ บกพรอ งใหเ ธอไดรเู ทาน้นั เอง net-hit มันไดผลเพราะวามนั ดึงเธอลงมาอยรู ะดับเดยี วกบั คุณ ทาํ ให
bitchshield มันหายไป คณุ แสดงออกถงึ วา คุณสามารถควบคมุ เธอได ความสวยเธอไมไดทาํ ใหค ณุ ประทับใจ
เลย หรือถา จะพูดสนั้ ๆ ก็คอื คณุ ทําตัวตรงกันขา มกับผูชาย 99% ท่มี าคยุ กับเธอนน่ั เอง

หลอ ไมห ลอ ไมเ กยี่ ว อาศัยทางเปล่ยี วและเรย่ี วแรง

- 79 -

5-7 สขุ ุม มน่ั คง

ผมอยากจะใหค ุณลองจนิ ตนาการดู
วันนงึ มเี ซลลข ายเครือ่ งไฟฟาจากบรษิ ัทแหง หนงึ่ มากดกรงิ่ ท่ีหนา บา นคณุ คณุ เดนิ ออกไปพบ

และเคากอ เร่ิมทจ่ี ะบรรยายสรรพคณุ ตา ง ๆ ของสนิ คาท่ีเคามีทกุ อยาง ไมว าจะเปน ราคา ประสิทธภิ าพการใช
งาน รวมไปถงึ การบริการหลงั การขาย การรับประกันเคา พูดจบกเ็ สนอราคาใหค ณุ 2 หมืน่ บาท คณุ ก็ยงั ลังเล
เนือ่ งจากไมมน่ั ใจวา มนั จะดจี รงิ อยา งทเี่ คาพดู คราวนด้ี วยความทีเ่ คาอยากจะใหคณุ ซือ้ มาก เคา กเ็ ลยลดราคาให
เคาบอกเหลือ 1หมน่ื 5 พนั กไ็ ด คณุ กย็ งั ลงั เล เคา ลดราคาอีกบอก 1 หมนื่ ถว น เคาพยายามลดราคามาใหคุณ
พอใจและซ้ือไปจากเคา ใหได แตคณุ เริ่มสงสัยแลว วามนั จะดจี ริงเหรอวะเนย่ี ลดราคามาเหมือนจะยัดเยยี ดใหก ู
ซอ้ื เลยเวย คณุ เลยบอกขอไปคิดดูกอน แลวคุณก็เดนิ กลบั เขา บานไป

สกั พกั เซลลข ายเคร่อื งไฟฟาจากอกี บรษิ ัทมากดกรงิ่ คณุ เดนิ ออกไปพบอกี เชนเดิมเคาพดู ขอดขี อง
สินคาเหมอื นคนแรกแทบทกุ อยางแตเ คาพดู อยางสุขมุ แนว แนและดว ยความมน่ั ใจ คุณรูสกึ ไดว า ส่งิ ท่ีเคา พดู
นาจะเปน จรงิ เคาเสนอราคาใหคุณ คุณบอกวามันแพงเกนิ ไปขอลดอกี สกั หนอ ยไดเ ปลา เคา บอก "เราไม
สามารถลดใหไดค รับ เนือ่ งจากวาสินคา ชน้ิ น้มี ันเปนตวั ทด่ี จี รงิ ๆ ประสิทธิภาพสงู ถาคุณซอื้ ไปคณุ จะพอใจกบั
มนั แนน อน แตถา คุณไมซ ื้อผมมนั่ ใจวา อกี สกั พกั จะตองมีคนอน่ื มาซื้อไปอยา งแนน อน และตวั น้กี เ็ ปน ตัว
สดุ ทายแลวดว ย"

แลวลองคิดดวู า ถาคุณจะเลอื กซื้อสนิ คาจาก 2 บริษทั น้ี คณุ จะเลอื กของบริษทั ไหนครบั แทบไมตองคดิ
เลยวา คณุ ตอ งเลอื กบริษทั ทสี่ องแนน อน!!! เพราะวา เซลลท าํ ใหมันดูมคี ามากกวา มนั เหมอื นเปน ทตี่ อ งการของ
ตลาด สนิ คา ของบริษทั ทสี่ องมนั อาจจะไมด ีจรงิ อยางท่เี คา พูดกไ็ ด แตจ ากวธิ นี าํ เสนอทาํ ใหมันดูมีคา มาก
ผดิ กับบริษัทแรก คนขายนนั้ ดิ้นรนทีจ่ ะขายมันใหไ ด ถงึ แมวามนั จะดจี ริงอยา งที่พูดแตม ันก็ถกู มองวา มคี า ดอย
กวา เพราะวิธเี สนอขายมนั ผดิ การจบี สาวกเ็ หมอื นกบั การซอื้ ขายของ เพยี งแตว าคุณเปน ทั้งเซลลและตวั สินคา
ในเวลาเดียวกนั สวนคนซอ้ื กเ็ ปนสาว ๆ

แคน้คี ณุ กร็ ูแลว วา คณุ ตอ งทาํ ตวั แบบไหน

5-8 เจมสบ อนดค อมบิเนชัน่ (James Bond's combination)

เคยดูหนงั เรือ่ ง เจมส บอนด กนั มยั้ ครบั ตอ งเคยดูกนั มาบา งแนนอน เวลาคุณเหน็ เจมส บอนดคร้งั แรก
เลย คุณคดิ วาเคาเปน คนยังไงครบั ....อืมม แทบจะทกุ คนตอ งคดิ เหมือนกนั เลยวา คนนเ้ี ปนคนทมี่ น่ั ใจในตวั เอง
อยา งสงู เปนคนท่มี ีพลงั อํานาจ เปน คนท่ีมคี วามสุขมุ ออกมาฉากแรก ยงั ไมท นั ท่จี ะทาํ อะไร แคอ อกมาพูด

หลอไมหลอ ไมเก่ียว อาศัยทางเปล่ยี วและเร่ียวแรง

- 80 -
สองสามคาํ เรากส็ ามารถรไู ดแ ลว ทําไมละ !! ทําไมเราทกุ คนเหน็ เหมือนกนั ครบั เพราะมันข้นึ อยกู ับ 3 ส่ิงที่ผม
จะพดู ถึงตอไปน้ี 3 ส่งิ นี้เปน สิ่งที่สําคัญมากในการจีบหญิงเพราะคุณรมู ั้ยครับวา 70% ในการคยุ กบั หญิง เรา
ไมไ ดสื่อสารทางคาํ พดู แตเ ราสื่อสารดวยไอ 3 อยา งนี้ มนั จะเปน ตวั บอกลกั ษณะทแ่ี ทจ ริงของเราใหคนอื่นไดร ู

1.สหี นา แววตา(facial expression) --- ไมวา จะอยใู นสถานการณใ ดก็ตาม สหี นา ของเจมส บอนด แทบ
จะไมเปลยี่ นไปเลยแมแ ตน อย ไมวาจะเปน ตอนไหนสหี นา เคาจะบงบอกถงึ ความนิ่งเสมอ เคา ไมเคยทําหนา
ลกุ ลี้ลกุ ลน เหมือนไมแ นใ จวาควรจะทาํ อะไร สหี นา เจมส บอนดบ งบอกถงึ ความม่นั ใจในตวั เองอยา งสงู
เหมือนเคา เปน คนคมุ เกมตลอดเวลา ถา มใี ครพดู อะไรทไ่ี มดีเกย่ี วกับเคา แลวละกอ เคา ก็ยม้ิ รับอยา งมนั่ ใจ ไมเ คย
ทําหนาโกรธหรอื กังวล

note -- เวลาอยกู บั สาว ๆ สหี นา และแววตาเคา น่งิ แตแ ฝงดว ยรอยยม้ิ เอาไว นี่เปน การบอกเธอวา
เคามอี าํ นาจเหนือกวา เธอ เคาสามารถควบคมุ เธอได เวลาเคาเขาไปจีบสาวใครเคยเหน็ เคาทาํ หนาแบบเลกิ่ ลัก่ มง่ั
ครบั ไมมคี รบั !!!

2. ทาทาง (body language) --- เจมส บอนดน ัน้ เดนิ ดว ยความม่ันใจ ตัวตรง ทกุ ๆ ยา งกาวเปน ไปอยาง
ม่ันคง เห็นแคท า เดินกร็ เู ลยวา ไอห มอนีม่ นั เกงทสี่ ดุ ในเรอื่ งโดยปกตเิ คาไมไดเ ดินอยา งเรงรบี ตรงกันขา ม เคา
เดินอยา งชา ๆ แตมีพลัง ทกุ การกระทาํ ของเคา บงบอกถงึ ความสุขุม แนว แน เวลาท่ีเคาเจอสาวคนที่เคา ชอบ
ลกั ษณะทาทางเคา ไมไ ดเปลยี่ นไปเลยแมแ ตนอ ย สังเกตไดวาไมว า จะทาํ อะไรกต็ าม เดิน ยนื นัง่ หรอื เปลี่ยน
อริ ยิ าบทตาง ๆ มนั ดเู หมอื นวาจะชา กวา คนทั่วไปนดิ นงึ เสมอ (นิดเดยี ว ไมมาก) มนั ทําใหด ูเหมอื นวาเคามี
ความม่นั ใจ มพี ลงั และอาํ นาจ

3.น้ําเสียง (tone of voice) --- น้ําเสยี งไมใ ชค ําพดู แตเ ปน ระดบั เสียง ซ่ึงกส็ าํ คญั มาก เจมส บอนด พูด
ดวยเสียงที่คอ นขางตา่ํ ถา คณุ เปนคนทมี่ เี สยี งสูงเวลาคยุ กับสาว ๆ ควรจะลดระดับเสยี งใหต ํ่าลงมาซกั นิดนงึ
แลว สาว ๆ เคา จะมองวา คณุ นา สนใจมากขน้ึ นีเ่ ปนธรรมชาติของมนุษย เพราะเสียงตา่ํ นั้นมนั แสดงออกวามี
ความหนกั แนน ไมออ นแอและยงั แสดงใหเ ห็นวา มีความมน่ั คง สุขมุ อีกดวย

และเม่อื คณุ เอาทั้ง 3 อยางนม้ี ารวมกันไดเมือ่ ไหร คณุ กจ็ ะมคี าแรกเตอรข องเจมส บอนด สาว ๆ จะมองวาคณุ นี่
เปน คนทโ่ี คตรม่นั ใจในตวั เอง และคณุ กจ็ ะนา สนใจเพิ่มขึ้นมาอีก 10 เทา รบั ประกนั ซอมฟรีอยางแรงงงงง!!!

5-9 The Ultimate challenge: เดี๋ยวรอนเดย๋ี วเย็น ๆ ๆ ๆ

ในการจบี สาว challenge เปนส่งิ ท่ีจําเปนมาก พวกเธอจะตอ งรสู กึ วา คณุ เปน สง่ิ ท่ีทาทายทจี่ ะไดมา ถา
พวกเธอไดคุณมาอยา งงา ยดายแลว ละ กอ คณุ กจ็ ะถูกท้งิ ไปอยา งงา ยดายและรวดเร็วเชน เดยี วกนั มนั เหมอื นกบั
เวลา ทค่ี ณุ เลน เกม ถาเกมไหนมนั งาย คณุ กอ็ าจจะเลน สนกุ กับมันไปซกั พัก แต ไมนานหรอก พอคณุ ชนะ พอ
คณุ เลน ไปเรอ่ื ย ๆ จนรเู ทคนิคตา ง ๆ หมดแลว คณุ กจ็ ะเริม่ เบอ่ื เพราะวาคณุ เลนเมือ่ ไหรก ช็ นะมันเม่อื น้นั และ

หลอ ไมหลอ ไมเ กีย่ ว อาศัยทางเปลยี่ วและเร่ยี วแรง

- 81 -
คุณก็จะไมห ัน กลบั ไปเลนเกมนน้ั อกี สงั เกตมย้ั วาทําไมเวลาคนเราแตง งานไปแลว ความรกั ถึง ไมค อ ยซูซา
เหมือนเมอ่ื ตอนรักกันใหม ๆ ก็เพราะเคาชนะกนั หมดแลว นัน่ เอง มนั ไมมีความทา ทายเหลืออยแู ลว!!!

การจีบสาวนน้ั ไมไดแตกตางกัน ถาคณุ เปน คนทีท่ าทาย สาวท่เี ฉย ๆ กบั คณุ ก็ จะชอบคณุ ขึน้ มาได สาว
ทช่ี อบคุณอยแู ลวจะยิง่ ชอบคณุ ข้ึนไปอีก แตหลักสาํ คัญ มนั อยูท่วี า คณุ จะตองเปน เกมทไี่ มง ายเกินไปและไม
ยากเกนิ ไปสาํ หรับเธอ คณุ จะตอง รกั ษาสมดลุ ตรงนเี้ อาไวใหไ ด ตอ งอยตู รงกลาง ถาคณุ เปนเกมทย่ี ากเกนิ ไป
เธอกจ็ ะไมเ ลนกับ คุณเพราะเธอรูว า เธอไมม ีโอกาสชนะ เธอจะหันไปเลน เกมอืน่ มเี ทคนคิ นึงท่ีดีท่ีสามารถจะ
ทาํ ใหเธอมองวา คุณเปน คนทที่ าทายได เทคนคิ นี้ เรยี กวา hot & cold (เดยี๋ วรอนเดย๋ี วเยน็ ) และมนั จะใชไ ดด ีมาก
เมื่อตอนทเี่ ธอเริ่มสนใจเราบา งแลว

วันท่ี 1 : คณุ เจอเธอคร้ังแรก เขา ไปขอเบอรอยางม่นั ใจ
เธอรสู กึ ไดวา คุณเปน แมนจริง ๆ ใหเ บอรม า (Hot)

วนั ท่ี 4 : คณุ โทรไปคยุ อยา งสนกุ สนาน ชวนเธอไปเทย่ี วดว ยกันขา งนอก
เธอตกลง (Hot)

วันท่ี 6 : เดทกบั เธอ คณุ ใชเทคนคิ dj ตา ง ๆ
จนเธอเริม่ เปด ใจ กบั คณุ บา ง (Hot)

วันที่ 7 : เธอ messege มาหาคุณแตค ณุ ไมไ ดส นใจทจี่ ะตอบกลบั (Cold)
ตอนเยน็ คณุ โทรไปหาเธอบอกวาเมื่อวานสนกุ มาก คณุ และเธอนา ที่จะ ไปหาอะไรทํากนั อกี (Hot)

วันที่ 8: คณุ กบั เธอไปดูหนงั ทานขาว คุณยงั คงใชเ ทคนิค dj อยา งตอเนอื่ ง
เธอเร่ิมสนใจคณุ มากกวาเดิมแลว (Hot)

วนั ท่ี 9 : เธอโทรมาหาคณุ เอง
คณุ คุยไดแปปเดยี วแลวคณุ กบ็ อกวา ตองไปทําธุระ (Cold)

วันที่ 12 : คณุ โทรไปคยุ กบั เธอ อยางสนกุ สนานเชนเคยแตพ อดีเพอื่ นคณุ โทรเขามา
คุณบอกเธอวา มสี ายซอนตองไปรบั (Hot และ Cold )

วนั ท่ี 15: คณุ กบั เธอไปขา งนอกดวยกนั อยา งสนุกสนานเชน เคย (Hot)
เธอบอกคุณวา พรุงน้ีใหโทรมาหา แตคณุ ไมไดโทรไป (Cold)

วนั ท่ี 18: เธอโทรหาคณุ แตคณุ ไมไ ดร ับ (Cold)
ตอนกลางคืนเธอ messege มาถามวาทาํ อะไรอยู คุณไมไ ดตอบกลบั (Cold)

วันท่ี 19: คณุ messege ไปหาเธอ (Hot)
เธอดีใจโทรกลับมา แตค ณุ ไมไ ดรบั (Cold) อีกหนึง่ ชว่ั โมงคณุ โทรกลบั ไป นาํ้ เสยี งเธอดีใจ คุณคยุ

ตามปกต(ิ Hot)
วนั ท่ี 22: คณุ ไปรับเธอไปเทีย่ ว (Hot)

เธอเริม่ พูดถงึ ผูชายคนอืน่ ท่มี าจบี เธอ คณุ ไมสนใจเหมือนไมแ คร (Cold) คุณรับโทรศพั ททส่ี าวอ่นื โทร
มา เธอถามวาคยุ กบั ใคร คณุ บอก วา ไมมอี ะไร แตเ ธอไมค อ ยเชอื่ เธอรสู กึ เหมือนคณุ มสี าวอื่นดว ย(Cold)

หลอ ไมห ลอ ไมเกีย่ ว อาศัยทางเปลี่ยวและเรย่ี วแรง

- 82 -
เทย่ี วอยา งสนกุ คณุ เดนิ จงู มอื เธอ (Hot)
วันท่ี 23-31: เธอกบั คุณยงั คงติดตอ กัน เธอโทรมาบางครง้ั คณุ กร็ ับบางครัง้ ก็ไม บางคร้ังคุณกโ็ ทรไปบอกฝน ดี
นะ คิดถึง คณุ อยูก ับเธอบางคร้งั คณุ กก็ อดเธออยา งอบอุน บางครงั้ คณุ กไ็ มส นใจเธอเลย บางคร้งั คุณพูดหวาน
บางครั้งคุณตําหนเิ ธอ บางคร้งั เธอสําคัญทสี่ ุด บางครง้ั สง่ิ อนื่ สาํ คญั กวาเธอ

Hot Cold Hot Cold Hot Cold Hot Cold
Hot Cold Hot Cold Hot Cold Hot Cold Hot Cold!!!

Get ม้ยั ครับ! เธอเหมือน ๆ จะไดคณุ แลว แตกเ็ หมอื นยงั ไมได คุณเหมอื น ๆ จะยอมเธอแตก ย็ งั ไมได
ยอม มนั คลา ย ๆ กบั วา เรายน่ื ขนมใหเ ธอกนิ แลวพอเธอกาํ ลงั จะใสปากเราดึงมือกลับไมใหเ ธอกนิ ซะนี่ เราเปน
เกมที่สดุ ยอดทาทายสําหรบั เธอ ไมใชเ กมท่ียากแตก ไ็ มใ ชเกมท่งี า ย คณุ คือสุดยอดเกม โคตรพอ ทา ทาย The
Ultimate Challenge เปนเกมท่เี ธอเลน ยังไงกไ็ มม วี นั จบ แตเ ลน แลว สนกุ ทกุ คร้ัง!!!

5-10 เปน แมนท่แี ทจ ริง

เราไดย นิ กันเสมอวา เวลาจีบหญงิ ใหท ําตวั เปนแมน "กลา ๆ เขาไวท าํ ตวั ใหเ ปนแมนหนอย" อะไรแบบ
นั้น ใชแ ลว เรารูวา ตองเปน แมน แตความเปน แมนมนั อยตู รงไหนละ คนทเี่ ปนแมนเคา จะทาํ ตวั แบบไหน มี
ลกั ษณะอยางไรคนทเี่ ปนแมนนน้ั เปน คนทแี่ ข็งแรง มกี ลา มโต ๆ อยางนั้นเหรอ? ไมใช เรากาํ ลงั พูดกนั ถึงความ
แข็งแรงทางดา นจติ ใจ ดานทศั นคติ ไมใชท างดา นรา งกาย

ออ ถา อยา งนน้ั คนทเี่ ปน แมนเปนคนทกี่ ลา หาญอยา งนนั้ เหรอ? กอ ถกู ครับแตบางสวนเทา นนั้
ถา งน้ั คนทเ่ี ปน แมนทแ่ี ทจรงิ เปนยังไงกันแน ลองไปดกู นั ไดเลย!!!

--มีเปาหมายในชีวติ
หมายถงึ เปาหมายในการทจ่ี ะจีบสาวเหรอ? ไมใช เคามีเปาหมายอยางอื่นทีแ่ ทจริงในชีวติ เปน ส่งิ ทเี่ ปน ทุก ๆ
อยางในตวั เคา เปนความฝนอนั สูงสุด เปน สิง่ ทีบ่ งบอก ความสําคัญในชีวติ ทกุ ๆ วนั เคาจะพยายาม
ไลตามเปา หมายหรือความฝน ของเคาไปทลี ะนดิ ๆ เขาใกลมันไปเรอื่ ย ๆ เปา หมายในชีวติ นนั้
เปน เหตผุ ลท่ีทาํ ใหเ คายงั มชี ีวติ อยู เคา ไมเ คยเลกิ ลมความฝนเพราะ ถาเคา ทํามันกเ็ ทา กับวาเคา ไมไ ดม ชี วี ติ อยู
ตอไปแลว นน่ั เอง

--หาทางแกป ญ หา ไมโทษคนอ่ืน
เมอื่ เกิดปญหาเคาหาทางแก ไมม วั แตม าโทษคนอน่ื หรือสง่ิ รอบตัว เคารูดีวา ปญ หามนั เปน ส่ิงท่ีเกดิ ขน้ึ กับ
มนุษยทกุ คนเปนเรอื่ งปกตธิ รรมดาอยแู ลว เคา ยอมรับและหาทางแก

หลอ ไมห ลอ ไมเ ก่ยี ว อาศัยทางเปลย่ี วและเร่ียวแรง

- 83 -

--ไขวควาในสง่ิ ทีต่ อ งการ
เปน คนท่เี ดนิ เขา หาสิ่งที่ตวั เองตอ งการเปน เสนตรง ไมม ัวแตอ อ มไปออมมา เคา ทาํ ในส่ิงท่เี คาอยากจะทาํ
ตราบใดท่ีมันไมทาํ ใหคนอน่ื เดือดรอน ถา เคา เห็นสาวสวย ท่อี ยากจะจบี เคา จีบ ไมม กี ารลงั เล เคา ตองการสง่ิ ใด
เคา ไขวควา เอามนั มา งาย ๆ แคน น้ั เอง

--ไมเ สียใจในความเปนแมน
เคาภูมใิ จในความเปนแมน ไมเคยเสยี ใจทเี่ กิดมาเปน แมนผชู ายทีเ่ ปนแมนชอบผหู ญงิ และชอบผหู ญงิ สวยดว ย
เคา ไมเคยขอโทษในความเปน แมนของเคา ไมเ คยพดู วา "ผมขอโทษนะครับท่มี องคุณ ขอโทษทีทีอ่ ยากจะจบี
คุณ อยากจะไดเ บอรโ ทรศัพทค ุณ" ไมม ีทาง!!! เพราะวาเคาเปน แมนอยา งแทจ ริงน่นั เอง

--ตองการเปน ผชู นะ
ผชู ายทเ่ี ปน แมนตอ งการที่จะเปน ผูช นะในทกุ ๆ เร่ือง ที่เคา ลงมอื ทํา เคาอยากทีจ่ ะประสบความสาํ เร็จ ซึ่งบางที
มนั จะทาํ ใหด เู หมอื นวา เคาเปนคนทก่ี า วราวอยสู กั หนอย

--กลาเผชญิ หนา กบั ความจรงิ
กลาทจ่ี ะเผชิญกับความจรงิ ไมวา มนั จะดหี รอื รา ยแคไ หนกต็ าม

--รูดวี า ควรทําอะไร
คนทเ่ี ปนแมนเปนคนท่ีควบคมุ ตวั เองไดเปน อยางดี เคารดู วี าอะไรเปน สง่ิ ที่สําคัญทีจ่ ะตอ งทาํ รูว าควร

จะทําตวั อยา งไรในสถานการณต า ง ๆ เคา ไมเอาอารมณ ความรูสกึ มาเปนตวั กาํ หนดการกระทํา

--รูวา ความผดิ พลาดเปนสงิ่ ท่ีจะพาไปสคู วามสาํ เร็จ
ความลมเหลวเปน เพียงแคส ิง่ ท่ีเกิดขึ้นชว่ั คราวเทานน้ั เคารูดีวา มันจะเปน สงทพ่ี าเคา ไปสูความสําเรจ็ เปน สง่ิ
ทม่ี ีคา ท่ีจะสอนเคา เคา เรยี นรูจากความผิดพลาดและ เอามนั มาเปนบทเรยี น นแ่ี หละคอื แมนทแ่ี ทจ รงิ !!!

5-11 กําจดั ทางเลือกของเธอใหหมดไป

คณุ เคยคิดมยั้ ครบั วา การที่เปน ผูหญงิ สวยจะมคี วามรสู ึกยงั ไงบาง? ผูห ญงิ ท่สี วยไมไดอ ยูในโลกแหง
ความเปน จริง เหมอื นทเี่ ราอยกู ัน ถา คุณเปน ผหู ญิงสวย คุณจะมีผูชายทเี่ ขามาจีบและคอยเอาใจอยา งมหาศาล ถา
ผชู ายคนนึงไมส ามารถจะใหส ง่ิ ทเ่ี ธอตอ งการได ผูชายอกี หลาย ๆ คนจะใหเธอ ถาเธอตอ งการสิ่งไหนเธอได

หลอ ไมหลอ ไมเ กีย่ ว อาศัยทางเปลีย่ วและเรีย่ วแรง

- 84 -
สิ่งน้นั เธอเหมอื นอยอู ีกโลกนึงท่เี ราไมเคยอยู เธอมคี อลเลก็ ช่นั หนมุ ๆ เอาไวสนองความตอ งการของเธอเอง
แตร มู ้ัยครบั วา เธอเบอื่ ผชู ายไมไดเปน สิ่งทที่ าทายสาํ หรบั เธอเลย ผชู ายทกุ คนบชู าเธออยางกับนางฟา มาเกดิ !!!
เธอหันกลับมามองคอลเล็กช่นั หนุม ๆ ของเธอ ดวู า จะมีคนไหนบางทแ่ี ตกตา งจากคนอื่น ๆ เธอคน หาผชู ายคน
นั้นวนไปวนมา เปนวนั เปนเดือน เปน ป เธอหาคนนน้ั ไมเ จอ!!!
วันนงึ คณุ เขามารจู ักกบั เธอ คยุ กับเธออยางสขุ มุ มั่นคง ม่ันใจ คณุ เร่มิ คยุ สนกุ สนาน ตลก ทําใหเธอหวั เราะได
คุณเอามอื สมั ผัสไหลเ ธอเวลาทีก่ ารคยุ เปน ไปอยางออกรสชาติ คณุ บอกวายนิ ดที ไี่ ดร จู กั แลว เดนิ จากไป เธอรูสกึ
ไดวา คณุ ชอบเธอแตเซนสเธอบอกไดว าคณุ ไมแครเ ลยทจี่ ะเสยี เธอไป!!!
ทําไม? เธอไมเ ขาใจ!!! ผูชายทกุ คนไมเ คยเดินจากเธอไปเลย เธอคิดวา นอ่ี าจจะเปน ผชู ายที่เธอตามหามาตลอด
ชีวติ กไ็ ด ตอนนเี้ ธอก็ยังมีคอลเลก็ ชั่นหนมุ พวกน้นั ของเธออยู แตเ ธอไมอ ยากเลนกบั พวกนนั้ แลว วนั ๆ เธอเฝา
เพอหาถงึ คุณ คนทแ่ี ตกตาง ลองคดิ ดูเวลาท่คี ุณเลนเกม คุณมแี ผนเกมที่ซ้ือมาเปนรอ ย ๆ แตจะมีอยแู คเ กมเดยี ว
เทานนั้ ทค่ี ุณเลน แลว เลนอกี ไมร ูเ บือ่ ทําไมละ ! ทําไมคณุ เลอื กทจ่ี ะเลนมนั ท้ัง ๆ ทีค่ ุณมเี กมอีกเปน รอยทจ่ี ะให
เลน ผหู ญิงสวยนน้ั จะเลือกใครก็ไดถา คุณทาํ ตัวเหมอื นผูชายคนอ่ืน ๆ ท่ีมาจบี เธอ แลว เธอไปหาคนอนื่ คณุ วา
เธอไมไ ด ทําตวั ใหแ ตกตา ง ทาํ ใหเธอต่นื เตน ใหเ ธอสนุก ดว ยความเปน แมนของคณุ แลวคุณจะเปน ทางเลอื ก
เดียวของเธอ

5-12 สมั ผสั : เปด ประตูหวั ใจเธอ

สมมตุ ิวา คณุ จบี ผหู ญงิ คนหนึ่งมาสกั ระยะแลว เธอเร่มิ ทจี่ ะสนทิ กบั คณุ มากขนึ้ พูดคุยเปนกนั เอง ทุก
อยางกาํ ลงั ไปไดส วย แตคณุ รสู ึก วา มันมีบางสิ่งท่ีทาํ ใหคณุ กับเธอยังไมส ามารถเปนแฟนกนั ได เหมอื นกบั ขาด
อะไรไปสกั อยา งนงึ ถาคณุ รสู ึกแบบนี้ เปน ไปไดว าคณุ อาจจะยงั ขาดสว นที่สาํ คญั มากสวนนงึ
ท่คี ูรักทั่วไปมี น่ันก็คือ การสมั ผัส คนเราจะยงั ไมสนทิ กนั ทส่ี ุดจนกวา จะมกี ารสัมผสั กนั ทางรางกาย ลองคดิ ดู
ถงึ คนทค่ี ณุ สนทิ ดว ย เพอื่ น ๆ ของคุณ คุณสามารถ กอดคอ คยุ กนั อยางเปนกันเองได คนไหนทคี่ ณุ สมั ผัส
บอ ย คนนัน้ แหละทค่ี ณุ สนทิ ทสี่ ดุ ปญหาใหญใ นการจบี สาวปญ หาหนง่ึ ท่ผี ชู ายมกั จะถามอยูเสมอ ๆ กค็ อื
"ผมจะหาทางจบั มอื เธอยังไงดีครบั " "คบกันนานเทาไหรเธอถงึ จะยอมใหจ บั มือครบั " "ถา เธอไมย อมใหจ ับมือ
ผมจะทํายังไงดีครับ" ถา หากคณุ ยงั มปี ญหาในการสมั ผัสเธออยลู ะกอ แสดงวา คณุ ยงั ไมส นิทกบั เธอถงึ ขนั้ แฟน
และกม็ ีโอกาสสงู มากท่เี ธอจะยงั คิดวาคณุ เปน เพ่ือนเธออยู คุณตอ งสมั ผัสเธอ! คุณตอ งสมั ผัสเธอ! คณุ ตอ ง
สัมผสั เธอ! คุณตอ งสมั ผสั เธอ! คณุ ตอ งสัมผสั เธอ! คณุ ตอ งสัมผัสเธอ! คุณตองสัมผัสเธอ! คณุ ตอ งสมั ผสั เธอ!
"แตวา ถา เธอยงั ไมคดิ ที่จะเปน แฟนกบั ผมหละครับ ถาผมไปสมั ผัสเธอแลว เธอ โกรธ ผมไมแ ยเ ลยเหรอครบั "
คณุ อาจจะคดิ อยา งน้ี ถา เธอไมค ิดเรากช็ ว ยทําใหเ ธอคิดสิครับ จาํ ไดม ้ัยครบั วา ผหู ญงิ จะจดั คณุ ใหเ ขากลมุ ใด
กลมุ หนง่ึ ในสามกลุมนี้ เวลาทค่ี ุณคยุ กับพวกเธอครั้งแรก "แคเพือ่ น" "คนแปลกหนา " "มีโอกาสท่จี ะเปนแฟน"
คุณตองแสดงใหเธอเหน็ วา คุณมีความสนใจเธอทางเพศเหมอื นอยางทแี่ ฟนเธอทาํ คณุ สบตานานกวา ปกติ
สมั ผัสไหลเธอ กอดคอ เลน หวั คณุ ทาํ เชน นี้เธอจะไมสามารถ จัดคณุ ไปอยกู ลมุ เพ่ือนได ไมม ีทาง! เพราะคุณ

หลอ ไมหลอ ไมเก่ยี ว อาศัยทางเปล่ยี วและเร่ยี วแรง

- 85 -
ไมไดท ําตวั แบบเพือ่ น ถาไมอ ยากเปน แคเ พื่อนก็อยาทําตวั แบบเพ่อื น! หลักสาํ คญั คอื คุณจะตองไมรบี รอ นจะ
สัมผัสเธอ คุณจะตองทาํ ในเวลาที่ เหมาะสม อยา ไปคิดวา คณุ จะตองจับมอื กอดเธอในเวลาเทานนั้ เทานี้
ผหู ญงิ ชอบทจี่ ะถกู สัมผัสอยางเปน ธรรมชาติ เพราะฉะนน้ั อยา ไปฝนธรรมชาต!ิ

-คณุ คยุ กบั เธออยา งสนุกสนาน เธอหัวเราะออกมา คณุ โอบเธอเบา ๆ ที่ไหล
-คุณเปด ประตใู หเธอเดนิ เขารานอาหารไปกอ น ระหวางทีเ่ ธอกาํ ลงั เดนิ เขา คุณแตะเธอทห่ี ลัง
-เธอชใี้ หคณุ ดรู อยช้ําทขี่ าเนอ่ื งจากเธอหกลมมา คณุ แตะขาเธอเบา ๆ แลว ถามเธอวา เจบ็ มากมัย้ ?
-คุณแซวเธออยา งสนุก เธอทนไมไ หวทบุ คณุ ที่ตน แขน คณุ บอกเธอดว ยสหี นา ทเี ลน ทจี รงิ วา คณุ เจ็บ และเอา
คนื ดวยการจเ้ี อวเธอ
-เธอบอกคุณวา เธอไปทําผมใหมมา คุณลบู ผมเธอแลว บอกวา ผมเธอสวย
-อ่ืน ๆ อกี มากมาย

การสมั ผสั จะตองเปนไปอยา งสนกุ สนาน อบอุน และทาํ ในเวลาทเ่ี หมาะสมสัมผัสเธอทกุ ครงั้ ทีม่ ี
โอกาสแตอ ยาไปฝน ธรรมชาติ!!!

5-13 ซุปเปอรสตาร

ผมวา เราทกุ คนกอ็ ยากท่ีจะเปน คนดัง คนทม่ี ีชอื่ เสยี ง เปน ซุปเปอรส ตารกนั ท้งั นน้ั เพราะวาเรารวู า พวก
เขาใชช ีวิตในแบบทเี่ หมือนอยใู นความฝน อยอู กี โลกนงึ เคาจะเอาอะไร เมอ่ื ไรก็ได พวกเคา สามารถทีจ่ ะหาสง่ิ
ทตี่ องการ สิ่งทปี่ รารถนาไดเสมอ ๆ และสามารถหามันมาตอบสนองความตองการไดอยา งทนั ทดี วย ดู
เหมอื นกบั วาไมม ีสง่ิ ใดเลยทไ่ี กลเกินจะไขวควา

ตวั อยางเชน นกั กีฬาอาชพี ทม่ี ชี อ่ื เสียงระดบั โลก
เรารวู า เดวดิ เบคแฮมสามารถซ้อื บา นหลังโต ๆ รมิ ทะเลพรอ มท้งั รถเฟอรรารีค่ ันละ 30 ลานมาขบั เลน

ไดอ ยา งสบาย ๆ เรารูวา ไมเคลิ จอรแดนมเี งนิ ในธนาคารหลายหมน่ื ลา นบาท ท้ังชีวติ นตี้ อ ใหใ ชวนั ละลา นกย็ ัง
ไมแ นว าจะหมด

เรารูวาไทเกอร วดู สามารถท่จี ะเอาเงนิ ไปเผาเลนสักรอยลา นขนหนา แขงก็ยงั ไมร ว งสักเสนเดียว หรอื
วา จะเปน ดาราฮอลลีวูดระดบั โลกอยาง แบรด พทิ ท , ทอม ครซู , นิโคลัส เคจ หรือพวกนกั รองบอยแบนดดงั ๆ
เชน พวก Nsync westlife ิ A1 และอกี หลายตอหลายคนทใี่ ชชีวติ อยา งหรูหรา ฟฟู า มีท้งั ช่ือเสยี ง เงนิ ทอง
พรอมสรรพ พวกเราตา งกค็ ิดวาเราอยากจะเปน ซปุ เปอรสตารดวยกันทง้ั นั้น เพราะมันคงจะเปนส่ิงทม่ี ที าํ ใหเรา
มีความสขุ ชวี ติ คงจะ แตกตา งจากที่เปน อยูราวฟากับดิน

และมันกย็ งั ไมห มดเพยี งเทา นี้ ยังมอี ีกส่งิ นงึ ทที่ าํ ใหเ ราอยากจะเปนซุปเปอรสตารก ันหนักหนา นนั่ ก็
คือมันทาํ ใหส าวสวย ๆ มากมายมาหลงใหล ไดอยา งงา ยดาย ซุปเปอรส ตารเหลานีจ้ ะเลือกทจี่ ะควงใครก็ได ไม

หลอ ไมห ลอ ไมเกยี่ ว อาศัยทางเปลยี่ วและเรีย่ วแรง

- 86 -
วาจะสวยขนาดไหน ถา เคา ตอ งการเคา ก็ควงได ตอ ใหเ ปน นางแบบซปุ เปอรโ มเดลก็ไมมีปญหา คุณคดิ วาทาํ ไม
ซุปเปอรสตารเหลานี้ถึงมสี าว ๆ มารุมลอมมากมายครบั ?
"รวย"
"หลอ มเี สนห"
"มีช่ือเสยี ง ดัง"
"มีอาํ นาจ"
ใชแ ลว ครบั ทกุ ๆ อยา งท่คี ณุ ตอบมามันถกู ตอ งหมดเลย
สาวสวยนน้ั ชอบผชู ายอยางทีค่ ุณบอกมาทง้ั ส้ิน
คุณอาจจะคิดวา …. "อาว! แลว มาบอกทาํ ไม คณุ จะใหผมเปน ซุปเปอรสตารไดไ ง ก็ผมไมไ ดเปน คณุ จะใหผม
ไปสมัครเปนดารายังง้นั เหรอ? หรอื วา คณุ จะใหผ มไปฝก เลนกฬี าใหเ กงจะไดไปเปน นักกฬี าอาชพี ไมเ อา
หรอก ผมไมไดชอบเลนกฬี านี!่ น่มี ันเปนเทคนิคจีบสาวทผี่ มทาํ ไมได เขาใจปาว?" โอะ ๆ ๆ ๆ ผมไมไ ด
หมายความวาใหคณุ ไปทาํ อะไรแบบนนั้ ครับ เพราะวามนั อาจจะเปนสง่ิ ที่ไมส ามารถเปนไปได หรอื ถา เปนไป
ไดก็อาจจะตองใชเ วลาท่ีนานเหลือเกนิ ถา คณุ ไมไ ดรวยวนั นี้ คุณก็คงจะไมส ามารถทจี่ ะเปนคนรวยขนึ้ มาไดทนั
ตาเห็นภายในวนั พรงุ นยี้ กเวน จะปลนธนาคารเอา ซึง่ ผมไมขอแนะนาํ อยา งย่งิ ครับ หรือถาคุณไมใ ชค นที่หนาตา
หลอ เหลาอยางพระเอกหนงั คณุ ก็คงจะไมห ลอไปตลอดชวี ิต มันเปน ส่งิ ที่แกไมได แตค ุณรมู ้ัยครบั วาซุเปอร
สตารเหลา น้ยี งั มีอีกส่งิ นึงท่เี หมือนกนั มีอกี สิ่งนึงครับท่ีคนท่ัวไปมกั จะมองขา ม เปนสิ่งท่ีทาํ ใหเคามเี สนห ม าก
กวาเดมิ

ผมบอกไดเลยวา ตอใหเบคแฮมไมไดหลอ อยางที่เหน็ และไมไดขับเฟอรราร่ี เคา กย็ งั จะมสี าวสวยมา
ชอบอยูดี ตอ ใหไมเคิล จอรแดนไมไดมเี งินในธนาคารแบบทเี่ คา มี เคากย็ ังจะมสี าวสวยมาใหค วงแนน อน
เพราะวาพวกเคา ยงั มีอกี สิ่งนงึ ที่สาว ๆ หลงใหล
คุณรมู ้ัยครบั มนั คอื อะไร? โอเค ครับสิง่ นี้ฝรั่งเรียกวา Passion หรอื ถาแปลเปนไทยกค็ ือ การทีเ่ ราหลงใหล คลงั่
ไคลใ นสิง่ ใดสง่ิ หนึ่ง อยา งสุด ๆ อยางรนุ แรงเรยี กวาถา ขาดส่ิงนน้ั ไปเราอาจจะตายได มนั คอื ชีวติ และจติ ใจของ
เรา เปน สิ่งทีเ่ ปน
ความหมายในชวี ิต ผมขอใชค าํ วา passion แบบทบั ศพั ทน ะครับเพราะคดิ วา มนั สอ่ื ความหมายชดั เจนดี
ซุปเปอรส ตารเหลานี้มี passion ไมเ หมือนกนั แตล ะคนกต็ างกันออกไป สังเกตุม้ยั ครับวาซุปเปอรส ตารทกุ คน
จะช่ืนชอบและหลงใหลกบั สิ่งใดสิ่งหน่ึงอยางมาก มนั คือสิง่ ท่เี ปน ทกุ สิ่งทุกอยา งของเคา เปน ชวี ติ ของเคา
คุณลองคดิ ดูครับวาถาจอรแ ดนไมไดเ ลน บาสสกั วันนงึ คณุ คิดวา เคาจะเปนยงั ไง? ผมวา เคาคงนอนไมหลับแน
ๆ หรอื ถา ไทเกอร วูดไมไ ดต กี อลฟ ซัก 3-4 วัน เคาอาจจะ ลงแดงตายได Passion ของพวกเคาเปน สงิ่ ท่ีสาํ คญั
ที่สุดในชวี ติ ครับ เคา อยูไมไดถ าขาดมนั เคา ทาํ เหมือน กบั วา passion ของเคา เปนผหู ญงิ ทส่ี วยทีส่ ดุ ในโลก
เหมือนเปน แฟนที่เคา รกั มากทสี่ ดุ และน่ี เปน สิง่ ทสี่ าว ๆ เหน็ วานาประทบั ใจเปนอยา งมาก เพราะมนั ทาํ ใหช วี ิต
เคา มคี ุณคาขึ้นมา นเี่ ปน ส่งิ ทที่ าํ ใหนกั ดนตรีทไี่ มด งั ไมห ลอสามารถทจี่ ะมีแฟนสวยสดุ บาดตาบาดใจได เพราะ
เคามี passion กบั ดนตรี เคา มเี สนหเ พราะเคาทมุ เททง้ั ชวี ติ และจิตใจใหก บั ดนตรี หรือ passion กบั ฟตุ บอลกเ็ ปน

หลอไมห ลอ ไมเ ก่ียว อาศัยทางเปลย่ี วและเร่ียวแรง

- 87 -
สง่ิ ทท่ี าํ ใหนักฟตุ บอลธรรมดา ๆ สามารถยงิ ประตูสาวสวยได คนทมี่ ี passion กับสง่ิ ใดสง่ิ นงึ อยา งมากน้นั จะ
เปนคนท่นี าสนใจ มชี วี ิตที่ไมน า เบอ่ื ตื่นเตน สนุกสนาน ชวี ิตจะไมว า งเปลา ชวี ิตจะมคี ุณคา มีความหมาย
ถาคุณไมมี passion กบั สิ่งไหนเลยชวี ิตคณุ จะไมมีความหมายและมนั จะทําใหคณุ เปน คนท่ีไมนาสนใจ
สาวสวยนนั้ จะอยากทจ่ี ะเขา รว มกับชวี ติ ทไี่ ดถ กู สรางไวแ ลว ชีวติ ทมี่ ี passion มคี ณุ คา มคี วามหมาย เพราะ
ฉะนนั้ จงสรา งคณุ คา ของชวี ติ คณุ ดว ย passion ดึงสาว ๆ เขา มารวมชีวิตกบั คณุ แลว คณุ กจ็ ะกลายเปน ซปุ เปอร
สตารข องพวกเธอ!!!

5-14 ความสขุ ของดอนฮวน : สิง่ ทสี่ าํ คัญทีส่ ุด

เอาละครบั บทนเ้ี ปน บทท่สี าํ คัญมากอกี บทหน่งึ เออ...จรงิ ๆ แลวผมพูดผิดครบั
ไมไ ดส าํ คญั มากหรอกแตม นั .....สําคญั ทสี่ ุดตางหาก!!! เพราะวาผมกําลงั จะพดู ถึง
สิ่งทส่ี าํ คัญท่ีสุดในชวี ติ ของคนเรา มนั เปนจดุ มงุ หมายหลกั อันดบั แรกในชีวติ
เปน ส่ิงที่ทําใหเ รารสู กึ วาโลกนมี้ นั นา อยู มนั ทาํ ใหเรารสู กึ วาชวี ติ น้ีเปน สง่ิ ทม่ี ีคา มีความหมาย
ครับ ผมกาํ ลงั พูดถงึ คาํ วา "ความสขุ " ความสุขนแี่ หละครับทท่ี ําใหพวกเราไดเ ขามาในเวบนี้ เราตองการท่จี ะ
ไดความสุขจากการจบี สาว เราตองการใหม นั ประสบผลสําเร็จ ความสขุ น้ันเปน ส่ิงทท่ี ุกคนตางกพ็ ยายามทจี่ ะ
ไดมนั มา ไมว า จะดว ยวธิ ีไหนกต็ าม ไมว า มันจะยากเยน็ แสนเคญ็ แคไ หน ทุกคนก็ยงั ด้ินรนเพ่อื ทจ่ี ะไดมนั มาอยู
ดี แลว ความสุขของของคนทั่วไปอยทุ ไี่ หนครบั ยกตวั อยา งเชน nice guy คณุ คดิ วา ความสขุ ของ nice guy อยทู ี่
ไหนครับ? อ้ืมม เราลองใหคณุ ดอนฮวนมาถามคุณ nice guy กันดดู กี วา
"คณุ nice guy ครับ ความสขุ ท่สี ดุ ในชวี ติ ของคณุ อยูท่ีไหนครบั " ดอนฮวนถาม
คุณ nice guy ตอบมามากมาย
"การที่สาวสวยตกปากรบั คําออกเดท "
"เม่อื ไดไปดูหนังกับสาวสวยสองตอสอง"
"เมือ่ สาวคนทห่ี มายปองยอมใหจบั มอื "
"เมือ่ ผมใหดอกไมเ ธอแลวเธอเขา มากอดผม"
"เมื่อเธอยอมรับผมเปน แฟน"
"เมอื่ เธอเขามาหอมแกม ผมและบอกวาคดิ ถงึ "
"คุณถามผมทาํ ไมครับคุณ dj ในเมือ่ สิง่ ตา ง ๆ เหลา น้ตี า งก็เปน ส่งิ ทที่ าํ ใหคณุ และผมมีความสุขท่สี ดุ " nice guy
ถามกลบั
"คณุ nice guy ใชครับส่งิ ท่ีคุณพูดมา ผมไมปฎเิ สธหรอกครับวา มนั ทาํ ใหผมมคี วามสขุ
แตคณุ รมู ัย้ วามนั ยงั ไมใ ชความสุขท่ีสุดสาํ หรบั ผม มนั ยังไมใชครบั "
"ไมนา เปนไปได! !! มีส่งิ ทีท่ าํ ใหคณุ มคี วามสุขมากกวา นอี้ ีกเหรอครบั ? มันคอื อะไรกนั แน
คุณ dj ลองบอกใหฟ งหนอยสิครับวาความสขุ ของคุณอยูทไ่ี หน?" nice guy งุนงงกบั คาํ ตอบทีไ่ ดร ับ
"ไดค รบั แตผ มจะเลาเปนนทิ านใหค ณุ ฟงก็แลว กนั "

หลอไมห ลอ ไมเ กีย่ ว อาศัยทางเปลี่ยวและเรีย่ วแรง

- 88 -
กาลครัง้ หนึ่งนานมาแลว เทพเจาผูส รรคส รา งความสุขไดเ รียกเทพเจาจากทว่ั ทุกสารทศิ มารวมตัวกันเพอ่ื
ประชุมในวาระสาํ คัญ แลวเทพเจาแหง ความสุขกพ็ ูดขน้ึ วา
"หลงั จากท่ีมนษุ ยไดท ราบขา ววาขา ไดนําความสุขไปเก็บไวท ่ดี นิ แดนอนั ไกลโพนแหง หนง่ึ กไ็ ดมมี นษุ ย
จํานวนมากมาย ออกเดนิ ทางไปท่ดี ินแดนแหง นั้นเพื่อนําความสขุ มาสูแดนมนษุ ย แตส ง่ิ ท่ีขา ไมค าดฝนกค็ ือ
มนุษยต า งกอ็ ยากจะไดความสขุ มาครอบครองแตเ พยี งผเู ดยี ว ระหวางการเดนิ ทางจงึ เกดิ การแกง แยง ทะเลาะ
ววิ าทกนั ในหมมู นุษยข น้ึ มา เกดิ การเห็นแกตวั บา งกเ็ ขน ฆากนั เองไมม ีความสงบเหลืออยอู ีกตอ ไป ใน
สถานการณเชน นข้ี า วาขาจะดดั นสิ ัยพวกมนษุ ยเ หลานสี้ กั หนอย และนาํ ความสขุ ไปเกบ็ ไวท่อี น่ื ทา นท้ังหลาย
คิดวาขาควรจะทาํ เชน ไรด?ี " เทพเจาแหง ความสุขถาม "ขา วา ทา นควรจะนาํ ความสุขไปซอ นใตมหาสมุทรทีล่ กึ
ท่ีสดุ " เทพเจา องคหนึ่งใหค วามเหน็ "ไมไ ด เราทาํ เชนนนั้ ไมไ ดเ พราะมนษุ ยก จ็ ะหาวิธดี ํานาํ ลงไปคนหา
ความสุขอยดู "ี เทพเจาแหงความสุขพูด "ถา อยางนน้ั เรากค็ วรจะนาํ ความสขุ ไปไวบนภเู ขาที่สูงที่สดุ ที่มนษุ ย
ยากจะปน ขน้ึ ไป" เทพเจาอกี องคเสนอ "ไมไ ดอีกเชน กนั ทา น เพราะวา ในที่สดุ มนษุ ยก ็จะคดิ วิธปี นขนึ้ ไปบน
ภเู ขาและการแกง แยงกันกจ็ ะไมลดนอ ยลงดว ย" เทพเจาท้งั หลายตางกป็ ระชุมกนั อยา งเครงเครยี ดเปน เวลานาน
จนในทีส่ ดุ เทพเจา แหงความสุขก็ตะโกนข้ึนมาวา "ขานึกออกแลว !!!" "ทานคิดอะไรอยหู รอื ?" เทพทุกองคต า ง
พดู เปน เสยี งเดยี วกนั "ขา คดิ ออกแลววา ขาจะนําไปซอนไวใ นท่ีซึง่ มนษุ ยนอยคนนกั จะคาดเดาได ขา จะนาํ
ความสุขไปซอ นไวใ นใจของพวกมนุษยเอง" "ซอ นไวใ นใจหรอื ?"
"ใช ขา จะนาํ ความสขุ ไปซอ นไวใ นใจของมนุษยทกุ คน การแกง แยง กจ็ ะลดนอ ยลง และมนั กจ็ ะมมี นุษยน อ ยคน
ทสี่ ามารถรไู ดวา ความสขุ ทแี่ ทจ รงิ นั้นอยูทใ่ี ด และดว ยวธิ ีนี้พวกมนษุ ยก จ็ ะสามารถเลือกไดเองดวยวาพวกเขา
อยากจะมคี วามสขุ หรอื ไม เพราะวาความสุขอยูในใจพวกเขาแลวนัน่ เอง"

หลงั จากดอนฮวนเลานทิ านจบ nice guy กพ็ ดู ขน้ึ มาวา "คณุ กําลงั จะบอกผมวาความสขุ ของคุณอยทู ่ี
......." "ใชค รับ ความสขุ ทีส่ ุดมนั อยทู ใ่ี จผมนัน่ เอง ความสุขท่สี ุดของผมไมไดอ ยทู ภี่ ายนอก แตม ันมาจาก
ภายในตวั ผมครบั มนั ขึน้ อยูกบั ตัวผม" dj ตอบ
ความสุขของดอนฮวนขน้ึ อยกู บั ตวั เคา เอง ความสุขทแ่ี ทจ รงิ มาจากภายในตวั เอง ทุก ๆ บท ทุก ๆ เทคนิคในเวบ
จะไรคา ไรค วามหมายไปเลยถา คุณยังไมม คี วามสขุ กับตวั เอง neg-hit , cocky funny, challenge, กําจดั ความดน้ิ
รน ,......... และอกี รอยแปดพนั เกา ทุก ๆ อยางครับ!!!

มันจะมีประโชนอะไรครับถาคณุ สามารถจบี สาวตดิ ไดแตค ณุ ไมมคี วามสุขกบั ตวั คณุ เอง
มนั จะมปี ระโยชนยังไงถา เมอ่ื เธอทําดกี บั คุณแลวคณุ มคี วามสขุ มาก แตพ อเธอเร่ิมหางเหิน คุณกลบั เศราและ
ทกุ ขระทม คณุ กาํ ลังไปรอใหเธอมาทาํ ใหค ุณมคี วามสุข ความสขุ ของคณุ ข้นึ อยเู ธอ ความสขุ ของคณุ
ไมไดขึ้นอยกู บั ตวั คณุ เอง!!! ทาํ ไมเราไมส รางความสุขข้นึ มาจากภายในตวั เองละครบั มนั งา ยกวาทค่ี ิดมาก
และคณุ รูม ยั้ ครับวา มันคือสง่ิ ท่สี าํ คญั ทีส่ ุดดดดดดดดดดดดทจี่ ะทาํ ใหค ุณจีบสาวตดิ เลยกว็ าได ผมจะเลาเร่อื ง
ของผมใหฟ ง เมือ่ ตอนท่ผี มเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม ๆ นนั้ ผมเรมิ่ รูสกึ วาตวั เองไดพ มั นาไปทีละนิด ๆ ๆ ๆ
ๆ และเมือ่ ผมพัฒนาขึ้นเรอ่ื ย ๆ ผมก็มีความสุขกับตวั เองมากข้ึน ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ จนกระทัง่ ถงึ จดุ หนึ่งผม
กอรูและเขา ใจ ไดเลยวาผมไมจาํ เปน ตอ งรอใหใครมาทําใหผ มมีความสขุ เพราะวา ผมสามารถสรา งมนั ขึ้นมา
ไดจ ากตัวผมเอง ผมไมจาํ เปน ตอ งรอใหผ หู ญงิ มาชอบถึงจะมีความสขุ ผมไมจ าํ เปนตองใหคนอ่นื มาสนใจผม

หลอไมห ลอ ไมเกย่ี ว อาศัยทางเปล่ยี วและเร่ียวแรง

- 89 -
ถึงจะมคี วามสขุ ความสขุ ของผมไมจ ําเปนตอ งขึน้ อยกู บั คนอ่ืนอีกตอ ไป ถามวา แลว ผมมีความสขุ มย้ั ถาผมจบี
สาวคนท่ชี อบตดิ ผมตอบไดเ ลยวาผมมีความสุขครับ และสุขมากดว ย แลว ถาสาวคนทช่ี อบมาทาํ ดีกบั ผมละ มี
ความสขุ ม้ยั ตอบไดเหมอื นเดมิ วามคี วามสุขครับ การทีค่ นอื่นมาทาํ ใหเรามีความสขุ มันดคี รบั ผมรบั ไวด ว ย
ความเต็มใจ แตค วามสุขอนั ดับแรกผมสรา งมนั ขนึ้ มาจากภายในตวั เอง รูมั้ยครบั มีอยวู ันนงึ ทีผ่ มเดนิ อยใู น
มหาวิทยาลยั วนั นน้ั เปนวนั ที่ผมมีความสขุ มาก ผมหันไปมองคนทั่วไป ผมรูไดเ ลยวา พวกเขาไมค อ ยมี
ความสขุ กับตวั เองเทาไหรน กั บางคนน่ังซมึ แววตาเศรา สรอ ย บางคนนั่งเหมอ ลอย เหมือนพวกเขากําลังรอให
บางสง่ิ บางอยา งมาทําใหพ วกเขามคี วามสขุ ผมมาคิดไดว า ผมโชคดีนะที่ความสุขของผมขน้ึ อยูกบั ตัวผมเอง
วนั นน้ั ผมเดนิ อยุในมหาวิทยาลยั อยางมคี วามสขุ ท่ีสุด และเช่อื ม้ัยครับ มผี หู ญงิ ไมต ํากวา 7-8 คนทห่ี นั มาแลว ก็
ยมิ้ ใหก ับผม!!! ผมเดนิ ไปหาเพ่อื น เพ่ือนกถ็ ามวา "เฮย ทาํ ไมมึงดูมีความสุขจงั เลยวะ วนั น้ี" ใชค รบั ผมกําลงั จะ
บอกวา เมอื่ ความสขุ ของเราขึน้ อยกู บั ตวั เองเม่ือไหร คนอืน่ ๆ เคา จะรสู ึกได และจะมีคนมากมายท่ีเขา มาสนใจ
ในตวั คณุ เพยี งเพราะวาคณุ กาํ ลงั มคี วามสขุ กบั ตวั เอง!!!

คดิ ดสู ิครับ คนทัว่ ไปความสุขจะอยภู ายนอก อยทู วี่ ตั ถุ สิ่งของหรอื ไมก ็รอให คนอื่นมาทาํ ใหม ี
ความสุข แตพ อความสุขของคณุ ขน้ึ อยกู บั ตวั เอง คนอน่ื จะแปลกใจ และสงสยั ขน้ึ มาทันทวี า ทาํ ไมคณุ ถงึ ดมู ี
ความสุขมากจงั เลย เหมอื นคณุ เปน คนที่มี ความสุขที่สุดในโลก พวกเคา จะเขา มาหาคุณ และคนหาคําตอบให
ได พรอ มท้ัง หวงั ดว ยวาคณุ จะสามารถแบง ปน ความสขุ ใหพวกเคาได และนัน่ จะเปนเวลาทส่ี าว ๆ จะมารมุ
ลอมคุณอยางมากมาย

มาเร่ิมสรางความสขุ จากภายในตวั เอง
-หลงรักตัวเอง ทําในสิ่งทต่ี ัวเองชอบและตอ งการ
-ดใี จกบั สิง่ เลก็ ๆ นอ ยทตี่ วั เองทาํ เชน มีความสุขกบั การ
ทีไ่ ดไปเดนิ เลน ในหมบู า น การปน จักรยาน การดดู าว
ยามกลางคนื
-มองโลกในแงด ี และรดู ว ยวา ปญหาทกุ อยา งจะมีทางแก
ของมนั
-ดใี จที่ยงั มีชวี ติ อยูแ ละพยายามทาํ สิง่ ตา ง ๆ ใหด ีทีส่ ุด
-รวู า ชีวติ มนั สนั้ เกนิ กวา ทจ่ี ะมาจมอยูก ับความทุกขใ จ

น่คี ือเทคนิคทดี่ แี ละสาํ คญั มากทส่ี ดุ เลยกว็ า ไดในการจบี สาว เพราะเมอ่ื ความสขุ ขนึ้ อยูกับตวั เองแลวทกุ
อยา งมันจะตามมา

ความม่นั ใจ- คุณจะไมกลวั การจีบสาว เพราะไมว า อะไรจะเกดิ ขึ้น คณุ กย็ งั มีความสุขได
ความสนกุ สนาน- เมอื่ คุณมีความสุข คณุ กส็ ามารถจีบสาวไดอ ยางทใ่ี จตอ งการและสนกุ ไปกบั มนั

หลอไมหลอ ไมเกี่ยว อาศัยทางเปลยี่ วและเรีย่ วแรง

- 90 -
ความทา ทาย- คุณไมต อ งไปรอใหใ ครมาทาํ ใหคุณมคี วามสขุ ตรงกนั ขา มทุกคนอยากท่จี ะใหค ุณมาทาํ ใหเ คามี
ความสุข คณุ เปนคนทา ทาย
ความตลก- ในเม่ือคณุ มคี วามสุขคณุ ก็สามารถแบงปนใหก ับคนอื่น ๆ ไดดวย คณุ จะเปน คนที่ตลกขน้ึ
ความมีเสนห - คณุ จะมเี สนห  เพราะคณุ เปน คนทแี่ ตกตา ง ทกุ คนจะเขามาสนใจคุณ

ความสขุ ของดอนฮวนขนึ้ อยกู บั ตวั เอง คณุ จะกลายเปน คนทแ่ี บง ปน ความสขุ ใหค นอนื่ ๆ คณุ จะเปน คนท่ีมี
ความสุขอยา งเหลือเฟอ แลวจะมผี ูห ญงิ คนไหนกลาปฎิเสธคุณไดอีกหรอื ครบั ในเมอ่ื เธอเจอคณุ เทากับวา เธอ
เจอความสุข

บทท่ี 6 พฒั นาการคยุ

6-1 การเปน นกั คยุ ทด่ี ี

1. คณุ ตองมคี วามรสู กึ อยากจะคนหาตวั ตนของคนทีค่ ยุ อยูด ว ยจรงิ ๆ สมองของ เราคดิ เรือ่ งตา ง ๆ ได
มากมาย ทําไมคุณจะหาเรอ่ื งทค่ี ุยไมได ลองทาํ ใจใหส บาย แลว คดิ เรอื่ งทจ่ี ะคยุ

2.เปนนักฟง ทดี่ ี คุณตง้ั ใจฟงสิ่งที่เธอเลา คุณจับประเดน็ คาํ ถามใหมจากประโยค ท่ีเธอพูดออกมา แลว
ถามเธอตอ คุณนํา เธอตาม

3. ถามคําถามท่ไี มส ามารถ ตอบไดดว ยคาํ วา "ใช" หรอื "ไม" อยา งเดยี วได เชน เฟร นรสู กึ ยงั ไงที่ไดไ ป
เทีย่ วในทตี่ าง ๆ คําถามท่ีเกย่ี วกบั ความรูสกึ จะใชไดด ี จะทําใหเ ธอเผยตัวตนทแี่ ทจ รงิ ออกมา ใหเธอเปดใจกับ
เรามากขน้ึ

4. ใหเ ธอเปน คนที่พดู มากกวา คณุ เรตติง้ ควรจะเปน เธอพดู 70% คุณ 30% คณุ แคจ บั ประเดน็ ท่ี นา
สนใจ แลว ฟง เธอเผยความรสู ึกออกมา

5.สนุกกับมนั การคยุ นัน้ ควรจะคยุ ส่ิงทีส่ บาย ๆ ไมเ ครียด อยาคุยเร่ืองปญ หาการเรียน หรอื ปญหาการ
ทํางานโดยเดด็ ขาด

6-2 การเขาไปคุยตามสถานการณ

มคี นสงสยั หลายคนวาเราจะเรม่ิ ท่ีจะเขา ไปพูดกบั สาว ๆ ท่เี ราชอบยงั ไง วธิ ีนงึ ทด่ี ีก็คอื การเขาไปคุยตาม
สถานการณท ีเ่ ปน อยูในตอนนนั้ ไมตองแนะนาํ ตวั เอง ไมต อ งคิดคาํ เท ๆ คําหวาน แคพ ดู บางอยา งใหเ ขา กับ
สถานการณในตอนนัน้ นเ่ี ปน บางตัวอยา ง คุณกบั เธอกาํ ลงั เขาแถวรอจา ยเงนิ ทรี่ านหนงั สือของมหาลยั คุณเหน็
เธอถือหนงั สอื วิชานึง อยู เธอกบั คุณสบตากนั แปปนึงคณุ ก็พูด "อ้ืมม ผมลงวิชาน้ีเมอื่ เทอมท่ีแลว เปน วชิ า

หลอ ไมหลอ ไมเกยี่ ว อาศัยทางเปลี่ยวและเรย่ี วแรง

- 91 -
ทสี่ นุกมาก ผมยงั คิดทจี่ ะกลบั ไปอานอีกเลยครบั " ดว ยนา้ํ เสียงประชดและยิม้ อยางมน่ั ใจ สังเกตปุ ฏิกริยาของ
เธอ ถา เธอตอบสนองดี คณุ ก็เรมิ่ คยุ อยางอนื่ ไดสบาย

-เจอสาวสวยในราน cd เพลง คุณเหน็ เธอกําลังเลอื ก cd อยู เธอหันมาสบตาคณุ อีกแลว คุณพูด "แผน ทค่ี ุณกาํ ลัง
ดอู ยเู พราะครบั ผมซอ้ื ไปฟง เม่อื สัปดาหท แ่ี ลว ก็ ok เลยนะ"ดว ยน้ําเสยี งทีจ่ ริงใจ หรอ มกับยมิ้ สงั เกตุปฎิกิริยา
ของเธอ คณุ แคต องพูดบางสงิ่ ใหเขากบั สถานการณท ีเ่ ปน อยู มองตาเธอ พูดดว ยความม่ันใจ พรอ มรอยย้มิ พูด
ใหเ หมอื นกับคุณรูจ กั เธอมานานแลว

6-3 Trance word

Trance word เมอ่ื คณุ กําลงั คยุ กับสาวอยนู นั้ ถาคณุ สังเกตดี ๆ คุณจะรูไดว า มนั จะมคี ําบางคําท่ีสําคญั
กบั เธอ เปนคําทเี่ ธอใชพูดซํ้าแลว ซํ้าอกี คณุ กร็ ไู ด เลยวาคาํ พวกน้มี คี ุณคา กบั เธอแนน อน เราเรียกคาํ เหลา นว้ี า
Trance word ในการพูดคยุ นนั้ คุณควรทีจ่ ะใชคําเหลา น้ี ใหม ากทสี่ ุดเทา ทจี่ ะเปนไปได เพราะมนั จะทาํ ให
จติ ใตสาํ นกึ เธอรูสกึ ไดวา มันก็เปน คาํ ท่ีสาํ คญั สําหรับคณุ ดว ยเชน กัน ฉะน้ันการท่เี ราพดู คาํ เหลาน้ีกลบั ไป
ที่เธอ เธอจะคิดวา คุณเขาใจเธอและมีอะไรที่สัมพนั ธ (connection)กบั เธออยู

ตวั อยา ง
ผม- อ๊ฟี คดิ วา อะไรเปน สงิ่ ทสี่ ําคญั ทส่ี ดุ ในชวี ติ คู
อี๊ฟ- อืมมม อ๊ีฟวานา จะเปน ความซื่อสตั ยต อ กนั และไวใ จกันนะ ถา ไมเชอ่ื ใจและซอ่ื สตั ย ตอกันเนยี่ ก็คงมาอยู
ดวยกนั ไมได (Trance word= ซ่ือสัตย ไวใจ)
ผม- ใช ๆ พี่เขา ใจทอี่ ๊ีฟพดู นะ คนสองคนตองซอื่ สตั ยและไวใจซงึ่ กนั และกนั กอ น เพราะถา ไมม กี ารเช่ือใจ
ซื่อสตั ยตอ กันเนี่ย ความสมั พนั ธก็คงไมเ กดิ ขึ้นอยางแนนอน
อี๊ฟ- พค่ี ดิ คลาย ๆ อ๊ฟี เลยเนอะ

สังเกตไหมครบั วา ผมแคพ ดู ในส่งิ ท่ีเธอพูดออกมาแคน ั้นเอง เธอรสู กึ วาผมมี ความเช่ือท่ีคลายกบั เธอ
(กแ็ หงละ! เธอเพ่งิ บอกมาเองวามันคอื อะไร) เธอรูสกึ วา เรามคี วามสัมพันธก นั บางอยา ง

6-4 Value และ Eliciting Value

Value สง่ิ ทีส่ าํ คญั ท่ีจะทาํ ใหเราจบี หญิงตดิ ก็คอื การแสดง value ของคุณใหเ ธอ เห็นออกมา หรอื อกี
นยั นงึ คือการแสดงใหเธอเหน็ วา คุณมีอะไรเธอไดบ าง คณุ มีคุณคาอยา งไร ถา เธอไมใ หเ บอร หรือปฎเิ สธการ
ออกเดท แสดงวาคณุ ยังไมไ ดแ สดง value ของคณุ ใหเ ธอเห็น ถา เธอไมเห็นคุณคา ของคุณ เธอก็ไมรวู า จะโทร
หาคณุ ทาํ ไม? จะมาคบกบั คณุ ทําไม? ตัวอยางเชน คณุ เปน ผชู ายทอี่ ารมณด ี มองโลกในแงด ี เวลาคณุ อยกู บั เธอ

หลอ ไมหลอ ไมเ กย่ี ว อาศัยทางเปลี่ยวและเรี่ยวแรง

- 92 -
คุณทาํ ใหเ ธอรสู ึกดไี มว าเธอกําลังอยใู นอารมณไ หนกต็ าม เธอรูสึกไดวา ทุกครงั้ ท่ีเธออยูกับคุณ เธอ อารมณดี
ขน้ึ เสมอ และหายกงั วล นแ่ี หละเปนคณุ คา ทเี่ ธอรสู กึ วาคุณใหเ ธอได คณจะไปคาดหวังใหเธอชอบเพยี ง
เพราะวาคณุ เปน คณุ นนั้ เปน ไปไมไ ด คุณตอ ง แสดงคุณคา ออกมาใหเธอเห็น

Eliciting Value

eliciting value น้ตี างจาก Value การท่คี ณุ กาํ ลัง eliciting value คือ การทค่ี ณุ กําลงั หาวา สง่ิ ไหนสําคัญ
กบั เธอ สงิ่ ไหนีมคี ณุ คา แลว คุณเอาส่ิงน้นั แหละใหก ับเธอ
คุณ - เวลาวางนุชชอบทาํ อะไร
นชุ - ถา วา งมาก ๆ เนี่ย ชอบไปเทีย่ วทะเลตา งจังหวดั นะ นุชยงั เคยไปเลน bananaboat เลย สนกุ มาก
คณุ - โห! babana boat ทําไมชอบละ
นุช - ก็รสู ึกตน่ื เตน ดี

คณุ รูทันทีวา เธอชอบท่จี ะรูส ึกต่นื เตน มัน ๆ จากนน้ั เปลยี่ นตวั คุณไปในแบบทสี่ ามารถใหความรสู กึ
นนั้ กับเธอได พาไปเดททีต่ นื่ เตน ๆ ไมใ ชน า เบอื่ อยางไปดหู นังทานขา วธรรมดา ๆ อาจจะไปเทย่ี วสวนสนกุ
ไปออกกําลังกายแลว แต ไมจ าํ เปนตองไปทาํ ในสิง่ ท่เี ธอชอบจรงิ ๆ แคเพยี งไปทาํ อะไรที่ใหเ ธอรสู ึกต่ืนเตน ได
ก็พอ

อกี ตวั อยา ง
คุณ - แลว ฝายคิดวา ฝา ยชอบผูชายแบบไหน
ฝา ย - ชอบตัวใหญ ๆ แบบฝรัง่ นะ ไมตอ งหลอ มากหรอก
คุณ - ทําไมถงึ ชอบละ รูสกึ ยงั งยั เวลาอยูก บั ผชู ายตัวใหญ
ฝาย - ไมร สู ิ ถาอยดู วยแลว รสู กึ อบอนุ มัง้

โหะ ๆ ๆ คุณเพิ่งคนพบวา อะไรท่ีทําใหเธอชอบผูชายคนนงึ เธอชอบคนทท่ี าํ ใหเธอ อบอนุ คณุ ไม
จาํ เปน ตองตวั ใหญอยา งทเ่ี ธอพดู มาหรอก แคท ําใหเ ธอรูสกึ วา คณุ เปน คนทอี่ บอุนเทา นนั้

6-5 เมอ่ื คุณไดเบอรเ ธอมา: วธิ คี ุยโทรศัพท

1.หามคยุ นานกวา 30 นาทเี ปน อนั ขาด-- การโทรคยุ กบั สาว ๆ นั้น จดุ ประสงคท แ่ี ทจรงิ ก็คือการชวน
เธอออกเดท ไมใ ชไ ปสนทนาปญหาบานเมอื ง คุณนนั้ มเี วลาคุยอกี เต็มทเ่ี ม่อื คุณเดทกบั เธอ

2.วางสายในขณะทก่ี ารคยุ กาํ ลังสนกุ —ผูชายหลายตอ หลายคนไดทาํ ผดิ พลาดอยางมาก ในขอน้ี พวก
เคา คดิ วาถา ทําใหเธอคุยกับเคานาน ๆ ได เธอจะหนั มาชอบ พวกเคา ไมเ คยวางในขณะที่การสนทนาเปนไป
อยา งสนกุ สนานออกรสชาติ เคาน้ันยงั ดั้นดน คยุ มันตอไป 2 ช่วั โมง 3 ชัว่ โมง จนในท่ีสดุ กไ็ มม ีอะไรจะพูดอกี
แลว แตเ คา ก็ยงั ไมวาง จนกระทัง่ ในทส่ี ดุ เธอก็เบ่อื คณุ ตอ งวางสายทกุ ครัง้ ท่คี ิดวาการสนทนากาํ ลงั เปน ไปอยา ง
สนุก เรยี กวาเมอ่ื ถงึ จุดพีคเมอื่ ไหร คณุ ตองวางทนั ที มนั จะทําใหเ ธอคดิ ถงึ คุณ คิดถงึ บทสนทนาท่ดี รี ะหวางคุณ
และเธอ และพอครัง้ ตอ ไปทค่ี ณุ โทร คณุ จะรูสึกไดเ ลยวา เสยี งเธอน้นั ดใี จทคี่ ุณโทรมา

หลอไมหลอ ไมเ กี่ยว อาศัยทางเปล่ียวและเร่ียวแรง

- 93 -
3.ขอเธอวางกอ นทกุ คร้งั --อยา รอใหเ ธอขอวางสายกอ น คุณตอ งบอกเธอกอ นทกุ ครงั้ !! คุณจะตองทาํ
ตัวใหท าทาย ทําเหมือนวา คณุ มสี ิ่งทส่ี ําคัญกวา เธอรอคณุ อยู ทําใหเ หมอื นกบั วา คณุ นนั้ ชอบทจี่ ะคยุ กบั เธอแตถา
ไมไดค ยุ คณุ กไ็ มแคร!!!
4.ไมโ ทรทกุ วนั ไมวา จะยงั ไงก็ตาม –เคยไดยินมาหลายคร้ังหลายหนเหลือเกินวา เวลาจะคยุ โทรศพั ท
จีบสาวนัน้ ใหโ ทรไปทกุ วัน โทรไปเรือ่ ย ๆ บอกเธอไปวา คดิ ถงึ อยา งโนนอยา งน้ี เพราะเดี๋ยวเธอกใ็ จออนเอง
ผดิ ถนดั !!! ผหู ญงิ นั้นถาเธอชอบเรา ไมวาเราจะโทรไปทกุ วันหรอื ไมโ ทรหาเธอกย็ งั ชอบเราอยูด ี การที่ไมโทร
ไปหาเธอบา ง จะทําใหเ ธอกระวนกระวายและคิดถงึ คณุ มากย่งิ ขนึ้ แตค ณุ ลองคิดดถู าเธอ ยงั ไมไดต ดั สนิ ใจวา
จะชอบคณุ หรอื ไม แตค ุณโทรไปหาเธอทกุ วนั ๆ ๆ ๆ คณุ นนั้ กําลงั บอกเธอเลยวา ความสขุ ท้งั หมดของคณุ
ขน้ึ อยกู ับเธอคนเดยี ว คณุ ไมไ ดเปน สง่ิ ทท่ี า ทาย เลยสําหรบั เธอ เธอรไู ดท ันทวี าคณุ เปน ลกู ไกใ นกาํ มอื โทรไป
วนั เวนสองวนั บาง บางครั้ง ก็ 3-4 วันครง้ั มนั จะทาํ ใหเธอรูว า คุณมชี ีวติ เปน ของตวั เอง และdonjuanทกุ คน กม็ ี
ชีวิตเปนของตวั เอง
5.คยุ เรื่องความรูสึก คยุ เร่อื งความคดิ ของเธอ--- อยาคุยแตเ ร่อื งทว่ั ไป เชน ทําอะไรอยู วนั นไี้ ปไหน ช
อปปงมาเหรอ ซื้ออะไรมา การคุยแบบนใ้ี ครก็คุยกบั เธอไดและคณุ จะทาํ ใหเ ธอเบอ่ื !!! การคยุ เรื่องทว่ั ไปนัน้ เรา
จะคยุ เฉพาะตอนแรก ๆ ท่ีเราโทรไปเทาน้นั จากน้ันคณุ ตองคุยเรอ่ื งที่ เกี่ยวกบั ความรูสึกเธอ ความคิดของเธอ
ถามเธอวา เธอคิดยังไง รูส กึ ยงั ไงกับเรือ่ งน้ี เรือ่ งนน้ั จากนนั้ ก็ใหเ ธอเผยตัวตนของเธอออกมา ใหเ ธอเปดใจกบั
คุณมากขึ้น และทสี่ ําคญั คอื อยาคยุ เรอื่ งที่มนั เครียด ทําใจใหสบาย ๆ ทาํ เหมอื นกับวา คุณคยุ กับ เพอื่ นคณุ เอง

6-6 พจนานกุ รมดอนฮวน

การเปน dj โดยสวนมากแลว เราจะส่ือใหคนอ่ืนไดร ูด ว ยทาทาง และลกั ษณะภายนอกแตว า คําพดู นนั้ ก็
เปนสิง่ ที่จําเปน ท่จี ะตอ งมเี พราะวามันจะเปน ประโยชนอ ยา งมากถา คุณสามารถส่อื สารไดดีท้งั คาํ พดู และทา ทาง
แตอยา งไรก็ตามคําพูดน้ันจะตองมาพรอมกบั ทาทางภายนอกเสมอถาคุณไดอาน เจมสบ อนดค อมบเิ นชน่ั ใน
บทท่ี 5 นั่นแหละคอื ลักษณะที่ดีทค่ี วรจะมไี ว เอาละ ตอไปน้คี อื คาํ หรอื ประโยคทค่ี ณุ จะตองตดั ไปจาก
พจนานกุ รม dj คณุ จะตองหลกี เลยี่ ง ไมพูดคําเหลาน้ี เรียกวาลืมไปเลยวา มีอยใู นภาษาไทย

"ไมแ นใ จ"
"ไมร ูส"ิ
"จะเอายังไงด"ี
"ทํายงั ไงด"ี
หรือคําอ่ืน ๆ ที่มคี วามหมายคลา ย ๆ กัน

หลอไมหลอ ไมเกีย่ ว อาศัยทางเปลี่ยวและเรย่ี วแรง

- 94 -
คณุ จะตอ งพยายามหลีกเลย่ี งใหมากทสี่ ดุ ถา เกดิ คณุ ไมแนใ จบางอยา งขนึ้ มาจรงิ ๆ คุณจะตอ งนงิ่ เขา ไว
ทําใหเหมือนกบั วา ไมม อี ะไรสามารถมาทาํ อะไรคุณได เหมอื นคุณรวู า ปญ หามนั จะแกไ ปไดด วยดี

ไมวาปญหาเหลาน้ันมันจะเลก็ นอ ยหรอื ใหญโ ตแคไ หนคณุ กอจะไมพ ดู คําเหลา นีอ้ อกมา คุณตอ งฝก ให
มันเปน ธรรมชาติเพราะ dj คือคนทีไ่ มเคยหวน่ั ไหวเมือ่ ปญ หารอบขางเขามากระทบเคา พรอ มที่จะแกปญหาอยู
ตลอดเวลาลองดู เมอ่ื คณุ ตดั คําเหลา นีอ้ อกไปจากพจนานกุ รมไดเ มื่อไหรคุณกจ็ ะรสู กึ วาตวั เองมน่ั ใจอยา งมาก
เพราะคณุ ไมเ คยบอกกับตวั เองเลยวาคุณไมมัน่ ใจ!!!

6-7 สนั นษิ ฐานวาเธอจะซื้อจากคณุ

ลองสมมตุ ิกนั วา พวกเราเปนคนขายของทตี่ องการจะขายสนิ คา อะไรกไ็ ดสกั ตัวนึง เอาเปนวาวาเรา
เปน คนขายเสอื้ ผา ละกนั เปน เจาของรา นเส้ือผาแหงหนง่ึ คณุ เหน็ ลูกคาคนหนึ่งเขา มาในราน เคา เดนิ ดูเสื้อผาไป
เรือ่ ย ๆ ทลี ะตัว ๆ จนเกือบจะทวั่ ราน แลว เคาก็มาหยดุ อยูตรงเส้อื ตวั หนึ่ง อืมม เคาหยิบขนึ้ มา พลกิ ดขู างหนา
ขา งหลงั ขอบตะเขบ็ เคาหยดุ ดเู สอ้ื ตวั น้นี านพอสมควร คุณสังเกตุไดวา เคา นาที่จะสนใจเส้ือตัวน้บี า งไมมากก็
นอย คุณกเ็ ลยเดนิ เขา ไปพดู วา
"สวัสดีครับ เสื้อตัวน้นี ่เี ปน เสื้อดไี ซนแ บบใหมลา สุด ส่งั ตรงมาจากตา งประเทศครบั แบบเสื้อตัวนกี้ าํ ลังฮติ มาก
ครบั ในหมวู ัยรนุ "
"อื้มม ครบั สวยด"ี เขาตอบ
"ครบั และเนอื้ ผา ตัวนีก้ ย็ ังนม่ิ มากครบั สวมใสส บายเหมาะกบั อากาศรอ นอยางเมอื งไทย เรามีใหเ ลอื กท้ังแบบ
สีแดงและสขี าวนนะครับ ไมท ราบวาคุณชอบสีไหนครบั แดงหรือขาว"
"'งนั้ ผมเอาสีแดงละกนั ครับ" เขาตกลงซ้อื
อา หาาาา คณุ ทาํ สําเรจ็ !!! คณุ ขายเสอ้ื ไดแ ลวเพราะวา คณุ ไดปฎิบัตติ ามกฎขอ ท่ี 1 ของนกั ขายทดี่ ี นน่ั กค็ อื
คุณสันนิษฐานวาลูกคาจะซอ้ื คณุ ไมไ ดถ ามลูกคา วา "คณุ จะซื้อเสื้อตัวน้หี รอื เปลา ครบั ?" ตรงกนั ขา มคุณถาม
เคาวา "คุณจะเอาสีแดงหรือสีขาวครบั " คุณบอกขอดีของสง่ิ ท่ลี กู คา กาํ ลังจะซ้ือจากนน้ั คณุ กใ็ หเคา เลอื กเองวา
จะเอาแบบไหน คุณสนั นษิ ฐานไวก อนแลววา เคา จะซ้ือจากคุณ!!! ถาคณุ ปฎบิ ตั ติ ามกฎขอ นรี้ บั รองวายอดขาย
คณุ จะเพม่ิ ขึ้นจากเดมิ แนน อน รมู ย้ั ครับวากฎขอ น้ี เปนกฎที่ เซลลแ มนทกุ คนรูจกั เปน อยางดี

เมอื่ 3-4 เดือนกอ นถาถาคณุ เรียนอยูมหาลยั ใดมหาลยั หนง่ึ คณุ คงเคยเจอเซลลท่ีมาขายบตั รลดดูหนงั ของ i-max
คงยังพอจาํ กนั ไดใ ชม ย้ั ครบั ตอนนั้นมีอยูว นั นงึ ผมกาํ ลงั เดนิ อยกู ับเพ่อื นผมคนนึงท่หี นามหาลัย เซลลคนน้กี เ็ ขา
มาทกั ทายอยา งเปนกนั เอง จากนั้นเคาก็บรรยายสรรพคุณตาง ๆ ของบตั รอันนีเ้ ยอะแยะไปหมด พอเสรจ็ แลว เคา
กถ็ ามผมกับเพอ่ื นวา
"นอ งทงั้ สองคนจะซ้ือกใี่ บคะ พ่ีวาซอ้ื ไปสกั 3 ใบนะคะจะไดเอาไปเผอื่ แฟนนองดว ย"
อา าาาาาา เคา ไมไดถามผมกบั เพอื่ นวา "นอ งจะซ้ือหรือเปลาคะ?" แตเคาใหผมตดั สนิ ใจวา จะเอากใ่ี บ
เคาสนั นษิ ฐานวาผมจะตอ งสนใจและซือ้ ไปอยางแนน อน ผมนั้นไมไดสนใจอะไรมากกเ็ ลยไมไดซ อ้ื แต

หลอ ไมห ลอ ไมเกี่ยว อาศัยทางเปล่ยี วและเรยี่ วแรง

- 95 -
เพอ่ื นผมมันตดั สินใจซ้ือไป 1 ใบ ทเ่ี ซลลคนนสี้ ามารถขายไดเพราะวา ปฎบิ ัตติ ามกฎการขายทีส่ าํ คญั
น่นั คือการสันนษิ ฐานไวก อนวา เราจะสนใจ
อมื มม แลวเราจะมาประยกุ ตใ ชใ นการจบี สาวไดย ังไง? กไ็ มย ากครับ อยา งแรกคือใหค ณุ หาสาวคนทค่ี ุณคิดวา
นา จะสนใจในตัวคณุ อยูบาง จากน้นั คณุ กน็ าํ กฎขอน้มี าใช
แตกอ นอนื่ ลองมาดูตวั อยา งที่ผดิ ท่ีผชู าย nื ice guy สวนใหญทาํ กนั กอน
เคา เจอสาวสวยทชี่ อบแลวก็เดนิ เขาไปคยุ กบั เธอ (ถาวันนนั้ เคา กลาพอ) เธอกต็ อบสนองดว ยทาทีทโ่ี อเค เหมือน
จะสนใจเคาอยบู า ง ทกุ อยางเหมอื นจะไปดว ยดี แตแ ลวกม็ าตายตอนจบเม่ือเคาพูดขึน้ มาวา "ไมท ราบวา ผมจะ
ขอเบอรโ ทรศัพทคณุ ไดมยั้ ครบั ?" เธอน่ิงไปสกั พกั กอนจะตอบกลับมา "เออ...... คือวา คอยมาคยุ ตอนท่ีเราเจอ
กันครง้ั ตอไปดกี วา นะคะ" โอวว โนวววว ผดิ พลาด ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ การถามเชนนสี้ ่ิงทีค่ ณุ ใหตวั เลือกเธอคือ
ใหเ ธอตอบวา ได หรอื ไมไ ด มอี ยสู องอยา ง คณุ ไปเปด โอกาสใหเธอปฎเิ สธคุณได ไมด ี ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ
ตรงกันขามถาเปน ดอนฮวนจะพดู วา "ผมคดิ วา เรานา จะทําความรจู กั กนั ไวน ะครบั เพราะวาอยางนอยเราคงจะ
เปน เพื่อนทดี่ ีตอ กันได เบอรโทรศัพทค ุณเบอรอ ะไรครับ?" จากน้นั นงิ่ แลว รอเธอตอบกลบั มา ถาคุณอานเธอถูก
วา เธอพอจะสนใจในตวั คณุ เธอจะใหเ บอรค ณุ มาเพราะคณุ ไมไ ดให ตัวเลือกปฎิเสธสาํ หรบั เธอ คณุ แคบ อกสงิ่
ทดี่ ีทจี่ ะเกิดขน้ึ ถา เธอปฏบิ ัตติ ามจากนนั้ คณุ กส็ นั นษิ ฐานเอาเองเลยวา เธอจะตองใหเ บอรคุณ หรอื วา จะเปน ตอน
ท่ีคุณชวนเธอออกเดท "เรานา จะไปหาอะไรสนกุ ๆ ทาํ กนั วนั เสารน ่นี ะ เธออยากทจ่ี ะไปโยนโบวห รอื ไปดหู นงั
มากกวา กัน" "ออม อยากจะไปทานขาวกนั ตอนกลางวนั หรอื ตอนเยน็ " "หนิง สะดวกวนั เสารห รอื วนั อาทิตย"
ถา เธอสนใจคณุ อยบู า ง โอกาสท่ีเธอจะเลือกอยางใดอยางหนึ่งมมี ากกวา 70 % และก็ ขอแสดงความยนิ ดีดว ย
ครบั !!!! คณุ จะไดไ ปออกเดทกบั สาวคนทค่ี ณุ ชอบแลว หรอื ถาเธอลังเล ปฎเิ สธคุณกไ็ มเ ปน ไร ไมต องกังวล น่ี
เปนธรรมชาตขิ องผหู ญิงท่ไี มส ามารถจะตอบตกลงผชู ายไดใ นครง้ั แรก รอจนกวา คณุ คิดวา ความสนใจเธอ
เพ่มิ ขึน้ มากกวา เดิม ทําใหเ ธอรูว า คุณไมไ ดร ีบเรง จะใหเธอตอบตกลง ใหเธอรูว าคุณกไ็ มไ ดอ ยากจะฝน ใหบ าง
สิ่งบางอยางมันเกดิ ขนึ้ โชวใ หเ ธอเหน็ วาคุณเปนคนทส่ี บาย ๆ รแี ลกซ และเมือ่ เวลาท่ีดีมาถงึ คอ ยลองถามเธอ
ใหมอีกคร้ังนึง สิ่งทต่ี อ งจําไวอ ีกอยางนึงกค็ อื คุณตอ งไมล งั เล สหี นา นา้ํ เสียง แววตา ตอ งแสดงออกมาวาคณุ
มน่ั ใจวา เธอจะตองตกลง คณุ ตองเชื่ออยา งเตม็ ท่วี า เธอจะเลอื กอยา งใดอยา งหนึ่ง และเมื่อนนั้ เทคนคิ นีก้ จ็ ะมี
ประสิทธิภาพสูงสดุ อยา ลืมนะครบั สนั นษิ ฐานไวก อ นวา เธอสนใจ!!!

6-8 Keyword listening

เอาละครับ คราวนเี้ ราจะมาพดู กนั ถึงเทคนคิ ท่ีจะทําใหค ณุ คยุ กบั สาว ๆ ไดอ ยา งไมต องกงั วลวา ไมม ี
อะไรจะใหค ยุ ผชู ายหลายคนมีปญ หามากครบั ในการคุยกับสาว ๆ แลว อ้ึง พดู อะไรไมอ อก ไมรูจะคุยอะไรดี
คุณคดิ วาเวลาเราคุยกับสาว ๆ น้ันเราควรจะคยุ เรอื่ งอะไรดีครบั เราควรจะคุยเรื่องอะไรทจ่ี ะทําใหเธอไมเ บอื่ ?
ไมย ากครบั คยุ เร่อื งเธอไงละ!!!

หลอ ไมห ลอ ไมเกย่ี ว อาศัยทางเปลย่ี วและเรยี่ วแรง


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BUKU PROGRAM PIBG 2021
Next Book
Kisah Orang Lidi PDF