The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คำภีร์จีบสาวฉบับสะท้านยุทธภพ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ปิติ เกตุ, 2021-04-05 10:28:09

คำภีร์จีบสาวฉบับสะท้านยุทธภพ

คำภีร์จีบสาวฉบับสะท้านยุทธภพ

- 96 -
กฎขอที่ 1 ของการคยุ คณุ คยุ เรื่องของเธอ ไมใชเ รอื่ งคนอน่ื ไมใชเร่อื งตวั คุณเอง แตค ณุ คุยเร่ืองของ
เธอ!!! ผหู ญิงถาไดค ุยเรอ่ื งของตวั เองสว นมากจะสามารถเมาทไดอ ยา งยาวนานขา มป บางคร้งั เราแทบจะไมมี
โอกาสไดอา ปากเลยดว ยซํา เรอ่ื งของคุณและของคนอน่ื คุณคอ ยคุยเม่ือเวลาโอกาสมันมาถึงเทา นั้น เชนเธอเลา
วา เธอชอบไปทะเล คณุ อาจจะเสรมิ เร่ืองของคณุ วา คณุ ชอบไปทะเลเหมือนกัน อะไรแบบนี้ โดยปกติแลว การ
คุยที่ดีเราควรจะคุยเรอ่ื งของเธอประมาณ 70 % ของการคุยทั้งหมด
การคยุ เร่ืองของเธอ นอกจากมนั จะทาํ ใหเ ธอไมเ บือ่ แลว ยงั มีอีกเหตุผลนงึ ที่ทาํ ใหเ ราควรจะคยุ เรือ่ งของเธอ คณุ
รมู ยั้ ครบั วามนั คอื อะไร? ลองคดิ ดูสคิ รับ ผมเฉลยใหค ณุ ทางดานลางแลว แตอ ยา เพ่ิงไปดูเฉลยนะ ลองคดิ
ดูกอ น
ถึงตอนน้ีเรารแู ลววา เราควรจะคุยเรื่องของเธอ คราวนจ้ี ะทํายงั ไงไมใ หก ารคยุ มันขาดชว ง ปญหาทผ่ี ม
ไดยนิ ผชู ายถามบอย ๆ กค็ ือ เวลาคุยกับสาว ๆ ไปไดส ักพัก มักจะหมดเรอ่ื งคยุ บทสนทนาจะขาดชวง ทาํ ให
รูสกึ อดึ อดั ทง้ั คุณและเธอ ปญ หานี้พบบอยมากครบั ยงิ่ ถาคณุ เปนคนทเ่ี งยี บ ๆ พดู นอย ๆ อยูแ ลวเนย่ี ก็ย่งิ จะ
รูสึกลาํ บากมากในการคุยกับสาว ๆ ไมเปนไร ทางแกม อี ยแู ลว งายนดิ เดยี ว เพียงแคขอใหเราต้งั ใจฟง ส่ิงที่เธอ
พูดมา เรากจ็ ะพบวา ประโยคทีเ่ ธอพดู ออกมานั้นโดยสว นใหญเธอไดบ อกใบถ ึงสงิ่ ท่ีเธออยากจะคยุ ตอไปใหเรา
มาแลว วิธนี ใี้ ชก ารสังเกตคําในประโยคทเี่ รยี กวา keyword ทีเ่ ธอพูดออกมาเทา น้นั เอง keyword คอื คําท่ีเดน
ออกมาในประโยคทเี่ ราสามารถนํามาต้งั เปนคําถามใหมไ ด เพียงเทานค้ี ณุ ก็สามารถคุยไดโดยทไ่ี มตอ งกงั วลวา
จะไมมีอะไรใหพ ูดอีกตอ ไป วธิ ีนีผ้ มเรียกมันวา keyword listenning

ตัวอยา งที่ 1
เธอ " วันนไ้ี ปเดนิ ชอปปงทส่ี ยามกับผึ้งสองคน"
ถา คุณตัง้ ใจฟง คณุ กจ็ ะรูว า เธอให keyword คณุ มา 3 คํา
1. สยาม
2.ชอปปง
3. ผึ้ง
คําสามคําน้แี หละทีค่ ุณสามารถนํามนั มาต้งั คาํ ถามใหมไ ด คุณอาจจะถามเธอตอ ไปวา

สยาม-------- "ทาํ ไมถึงชอบไปสยาม?"
ชอปปง-----"เวลาไปชอปปง ชอบซื้ออะไร?"
ผึง้ -----------"ไปชอปปง กับผึ้งบอยแคไหน ทาํ ไมชอบไปกบั ผึ้ง?"
เห็นมย้ั ครบั วาแคประโยคเดยี วทเี่ ธอพดู มา เราสามารถเอามาตั้งคาํ ถามไดต ้งั หลายอยางงา ยนดิ เดยี วครบั ครบั แค
จับ keyword ท่เี ธอพูดมาใหไ ด จะวา ไปแลว คลาย ๆ เลนตอ คํา เธอพดู ถึงอะไรเรากถ็ ามตอไปถึงสง่ิ นั้น เจาะลึก
เขาไป

หลอไมหลอ ไมเกี่ยว อาศัยทางเปลยี่ วและเร่ียวแรง

- 97 -
ตัวอยางที่ 2
เธอ " อาทิตยกอ นไปเท่ยี วภเู ก็ตกับเพอ่ื นมา"
เธอใหทางเลือกคุณ 2 ทาง
1.ภเู ก็ต
2. เพื่อน
ภเู กต็ ------"ภูเก็ตมอี ะไรนา สนใจบา ง? ชอบตรงไหน?"
เพอ่ื น------"ไปกบั ใครบาง?"

ตัวอยางท่ี 3
เธอ "ชอบไปดหู นังทีเ่ มเจอรเ วลาวาง"
ทางเลอื ก 3 ทางอกี แลว
1. ดหู นัง-----"ชอบดูหนงั แนวไหน?"
2.เมเจอร----"ทําไมชอบไปเมเจอร?"
3.เวลาวาง--"แลว เวลาวางทาํ อยา งอื่นหรอื เปลา ?"

ไมย ากเลยครบั แคตง้ั ใจฟง จับ keyword ทเี่ ธอพูดมา คณุ ก็จะมคี ําถามที่สามารถถามเธอไดม ากมาย
เทาน้ีคุณก็จะเปนคนท่คี ยุ เกงข้นึ อกี มากทีเดยี ว!!!

เฉลยคาํ ถาม
เวลาทเี่ ราคุยเรอ่ื งของเธอมนั จะทําใหเธอเผยตวั ตนของเธอออกมา ทําใหเธอรูสึกวาเปดใจกบั เรามาก

ขึ้น เคยรสู กึ กนั ใชม้ยั ครับวา เวลาเราบอกเรือ่ งของเราใหใ ครฟง ก็ตาม ถาเคาต้งั ใจฟงเรอื่ งของเราเปนอยา งดี เรา
จะรูสึกวา เราเรม่ิ สนทิ กบั คนนัน้ มากขน้ึ เปน จิตวทิ ยาครับ เพราะเวลาเราเลา เรื่องสว นตวั ของเราใหคนอนื ฟง เนย่ี
จิตใตส าํ นกึ มนั จะรูสึกเองเลยวา "โอเคขณะน้ฉี นั กาํ ลังเปดเผยเรื่องของฉนั อยู เพราะฉะนั้นคนทคี่ ยุ อยดู วยเปน
คนท่ีฉนั ไวใ จได เปน คนที่ฉนั สนิทดวย " จิตใตส ํานกึ เรามันจะคดิ ไปเองเลยครบั เพราะฉะนนั้ ถา เราทาํ ใหเ ธอ
คยุ เรื่องของเธอไดมากเทาไหร เธอกจ็ ะเปด ใจใหกับเรามากเทานัน้ และมนั จะไดผลยง่ิ ข้ึน ถา เร่ืองของเธอนนั้
เปนเรื่องความรูส ึกของเธอ ชอบ ไมชอบอะไร มคี วามรูสึกตอ เรือ่ งนน้ั เรอ่ื งนยี้ ังไง ถา คณุ ทําใหเ ธอเผยเรอื่ ง
ความรสู กึ เธอออกมามาก ๆ โอกาสที่เธอจะสนิทกับคณุ ก็จะเรว็ ยิ่งขนึ้

อยาลมื นะครบั คยุ เร่อื งของเธอประมาณ 70 % ของการคยุ ทัง้ หมด และถา จะใหด คี ุยเรอื่ งความรูสกึ ของเธอ

หลอ ไมหลอ ไมเ กย่ี ว อาศัยทางเปลยี่ วและเร่ียวแรง

- 98 -

6-9 Cocky Funny and Sexual : Cocky Funny and Neg hit

ชวงทผ่ี า นมา ผมไดร บั e-mail จากหลาย ๆ ทานเขียนมาบอกวา อยากท่ีจะใหเ พิ่มเตมิ ในสว นของ
cocky funny เพราะรูสกึ วา มนั สนกุ และไดผ ลดี ครับ ผมกค็ ิดเหมือนกนั สาว 2-3 คนทีผ่ มจบี ตดิ ชวงหลัง ๆ มา
น่ี cocky funny (CF) มีสว นสําคญั มากครบั ผมมาคดิ ดแู ลวถา ไมมี CF นผ่ี มคงจบี ไมต ดิ อยางแนนอน
กอ นอ่นื ผมอยากจะพูดถงึ ทศั นคตทิ ่ีคณุ ตองมีเวลาท่ีใช CF กนั กอน
สิ่งแรกทคี่ ุณตอ งมีซงึ่ เหมอื นกบั การใชเ ทคนคิ อนื่ ๆ กค็ ือ คุณตองไมสนใจผลลพั ธเพราะอยา งท่รี ู ๆ กันอยวู า
ถาเราสนใจผลลัพธ เรากม็ น่ั ใจแคเ ปลือกนอก แตข า งในยังหวงั ท่จี ะใหเ ธอมาชอบ ถา เปนอยา งนนั้ คุณก็จะไม
สามารถ CF ไดเตม็ ท่ีเพราะคุณกดดนั ตวั เองคุณไมจ าํ เปน ตอ งกดดนั ตวั เองวา จะตองจีบสาวคนนใี้ หตดิ ใหไ ด
คุณไมจําเปน เลยครับ เพราะมนั ไมมีประโยชนอ ะไรเลย คณุ ควบคุมเธอไมได คุณมอี ทิ ธิพลกบั เธอบา งเทา
น้ันเอง

สอง คุณควรจะอยูในอารมณท ี่ดี อนั น้เี ห็นกนั ไดช ดั ๆ เพราะเวลาท่คี ุณ CF เธอ คุณกําลงั จะทําใหเธอขํา
ถา คณุ กําลังอารมณไ มดีอยู คณุ จะทาํ ใหเ ธอขาํ ไดหรือครบั ?

เวลาจะใช CF กบั สาว ๆ ใหค ณุ คิดวา "อมื ม ชน้ั รวู าเธอจะตองชอบเพราะชั้นเปน คน cocky funny
เธอจะตองหวั เราะแน ๆ " ใหค ุณคดิ แคนเี้ วลาจะใชมันทกุ ครง้ั ซึง่ พอคุณบอกตวั เองอยา งนีน้ าน ๆ เขา ตอ ไปคณุ
ไมตอ งคิดอยา งน้อี กี เลย เพราะคณุ จะรสู ึกเอง มนั จะซมึ เขา ไปเปนธรรมชาตขิ องคุณเอง คณุ ก็จะเรมิ่ เปน dj โดย
ธรรมชาติ focus อยทู ่คี วามสนกุ ของ CF อยา ไป focus ทีต่ วั ผหู ญงิ วาเธอจะตอบสนองยงั ไง

เอาละครับ เมอ่ื ทศั นคติถูกตองแลว ผมก็อยากจะใหค ณุ รถู งึ concept อกี อันนงึ คอื Be Sexual คอื การทีเ่ ปน คน
เปด ในเร่อื งเพศ ไมซอนมนั ไวข างใน การทเ่ี ราเลน หูเลนตากับผหู ญิง , สัมผัสเธอ, พดู เรอ่ื ง sex กับผูห ญิง (พูด
เฉพาะเมอ่ื มันเหมาะสมเทา นนั้ ) อยางนถี้ ือเปนการทเี่ รา sexual ท้งั หมด ดงู าย ๆ เลยกค็ ือ Nice guy เปนพวกท่ี
ปด ในเรอ่ื งเพศ เปน พวก Non-sexual Nice guy จะไมก ลาทาํ ในสง่ิ ทผี่ มบอกขางตน เพราะพวกเคานกึ วามนั จะ
ทาํ ใหผหู ญงิ กลัว ตกใจ และหนีไปจากเคานา สงสาร nice guy นะครบั ทไ่ี มร วู าผูห ญิงชอบผชู าย sexual
แตก ารทีเ่ รา sexual ไมใชการท่ีเราห่ืนกาม สองอยา งนต้ี างกันนะครบั ถาคุณเดนิ ไปเจอผหู ญิงคนนึงยงั ไมได
รจู ักกนั เลย คณุ ไปบอกเธอ "หนา อกคณุ ใหญจังเลยครบั ผมชอบ" เออ... ถา ไปพดู อยา งน้กี ็ตวั ใครตวั มนั ครับ
เพราะมนั ไมใช sexual แลว มนั เกนิ ไปกลายเปนพวกบากาม โรคจติ เพราะฉะนน้ั ทาํ ความเขา ใจใหด กี อนนะ
ครับ

โอเค คราวน้ีผมอยากจะใหคณุ ใชเ ทคนคิ CF แตวา นาํ มนั มารวมกบั Sexual ดวย เปน CF + Sexual
"เอะ ! แลวมันทาํ ยงั นะ" คุณอาจจะยงั สงสัยอยู กอ ไมย ากครบั CF+ Sexual คือการพดู ตลก แบบกวน ๆ แซว
นดิ ๆ และกแ็ ฝงเรอื่ งเพศ เร่ือง sex เขา ไปดวย

หลอ ไมหลอ ไมเ กีย่ ว อาศัยทางเปลีย่ วและเรย่ี วแรง

- 99 -
ทําไมถึงตอ งใช CF + Sexual ?

จําไดมยั้ วา ถาผหู ญงิ รูสึกสบาย ๆ กบั เราอยา งเดียวแตไ มร ูสกึ วาเราเปดในเร่อื งเพศ เราจะเปน ไดแ ค
เพอ่ื น ถา ผูหญงิ รูสึกวา เราเปด ในเรือ่ งเพศแตไมรสู ึกสบาย ๆ relax เมื่ออยกู บั เรา เราจะกลายเปน ไอโ รคจติ
บา กาม แตถ ามันมีทัง้ สองอยา ง เธอรสู ึกสบาย ๆ กับเรา และเราเปนคนท่เี ปด ในเรื่องเพศ ผูหญิงจะจัดเราไปอยู
ในกลุมทอ่ี ยากจะเปน แฟนดว ย CF+Sexual ทําใหเรามที ง้ั สองอยางครับ เจง มั้ยละ ครบั อิอิ และเม่อื ไรทีค่ ณุ ถนดั
การพูดแบบ CF+Sexual แลว ละก็ เตรยี มตวั โดนสาว ๆ เขา มารุมไดเ ลย!!!

CF + Sexual
1. ผมไปเทยี่ วผับนงึ กบั สาวท่ีผมกาํ ลังจบี อยู ซง่ึ วันนนั้ เธอรินเหลา ใหผ มบอ ยมาก ๆ ผมเลยบอก
ผม : "จะมอมเหลา ชนั้ เหรอ?"
เธอ : "ใช ไดม ย้ั ละ ?" เธอพดู และกร็ นิ เหลาสงใหผ ม
ผม : "เสยี ใจดว ย ไมไ ด ชนั้ ไมยอมใหเ ธอขมขืนชนั้ หรอกนะ" สบตาพรอ มย้ิมดวยความมัน่ ใจ กวน ๆ
เธอ : ย้มิ และสง สายตา sexy
2. ผมไดน ดั สาวไปทานขาวทร่ี า นอาหาร ทานเสร็จผมกข็ บั รถจะไปสงเธอระหวา งที่ขับอยนู ้ัน เธอกไ็ ดเอ
นมาซบไหลผม บรรยากาศเร่มิ เปน ใจพอดรี ถตดิ ไฟแดง ผมเลยกมลงไปจบู หนาผากเธอ เธอสบตากบั ผมครนู ึง
แลว เรากจ็ บู กนั (ตอนนนั้ ตอนกลางคนื ครบั ดึกแลว ดวย รถผมตดิ ไฟแดงอยูคนั เดยี ว ไมม รี ถขา ง ๆ และขาง
หลังครับ ^_^ ) จากน้ันเธอกถ็ ามผมวา
เธอ : "เปน ยงั ไง พอจะสูสาว ๆ คนอนื่ ไดม ยั้ ?"
ผม : "อืมม อนั นต้ี องขอพสิ จู นด ูอกี คร้งั นงึ กอ น"
ผมกม ลงไปจูบเธออกี สกั พกั นงึ แลว กพ็ ดู วา
ผม : "โอววว ทางสถาบันของเราขอมอบประกาศนยี บตั รพรอมท้ังโลห ด เี ดนใหคณุ ในฐานะท่ีคณุ เปนนักเรียนท่ี
ทําคะแนนไดส ูงสดุ ท้งิ หา งคนอื่น ๆ ขาดลอย"
เธอ : หวั เราะพรอ มทง้ั เขา มากอดผม
ผม : เหน็ รถ taxi แลน ผานรถผมไปหนึง่ คัน ผมหนั กลบั ไปมองสญั ญาณไฟ พรอมคดิ ในใจวา
"ไฟแม_ เขยี วต้ังนานแลว นหี่ วา 55"
3.ผมไดค ยุ โทรศพั ทก บั สาวคนนึงทผ่ี มจีบมาสกั ระยะแลว เรม่ิ ท่จี ะรูสึกสบาย ๆ กนั แลวคยุ กนั สกั พกั ผมบอก
ผม : "โอเค ไวแ คน ้ีกอนละกนั เธอก็ไปนอนไดแ ลว มนั ดกึ แลว"
เธอ : "อมื แลว คอยคยุ กนั ใหม"
ผม : "ไดค รบั แตวา คืนนี้ไมต องนอนฝนถงึ ผมกไ็ ดนะครบั " พูดทีเลน ทจี ริงเธอหวั เราะนิดนึงแลว พดู วา : "เดี๋ยว
คืนนจ้ี ะตามไปหลอกในฝนซะใหเ ขด็ "
4. ผมนดั สาวไปเท่ียว เธอแตง ชดุ เกาะอกมา ผมเลยใส cocky funny ไปวา
ผม : "แตง ชดุ แบบน้ี ผมวา มนั อนั ตรายนะครบั " ทาํ ทเี หมอื นจะพดู จรงิ จงั
เธอ : "เหรอ มนั โปเ กินไปเหรอ"

หลอไมหลอ ไมเ ก่ยี ว อาศัยทางเปลยี่ วและเร่ยี วแรง

- 100 -
ผม : "คอื มนั กไ็ มมากหรอก แตกลวั วา อีกสกั พัก จากเกาะอกมนั จะมาเกาะท่ีเอวนะส"ิ ยม้ิ กวน ๆ พรอ มสายหวั
เธอทบุ ผม : "หาวาชนั้ หนาอกเล็กเหรอ"
5. อันนี้เอามาจากหนงั เร่ือง FAKE เปนฉากท่พี ระเอกคือลีโอ พฒุ เจออม้ั นางเอกเปน ครงั้ แรกในผบั
พระเอกเหน็ นางเอกน่ังอยคู นเดียว ทา ทางเศรา ๆ จึงเขา ไปนงั่ คุย คยุ อะไรไมรู จาํ ไมไ ด สกั พักนางเอกก็พดู
นางเอก : "คณุ รเู หรอวา ชน้ั เปน คนยงั ไง?"
พระเอก : "รู คณุ เปน ผูหญิง ผมยาว ทกี่ าํ ลงั ผิดหวงั กบั ความรกั "
นางเอก : "แลว อะไรอีกละ ?"
พระเอก : "แลว ..คุณกก็ ําลงั สนใจผม" ย้มิ ที่มุมปากนดิ นงึ สหี นา แววตานงิ่ มองทตี่ านางเอก
นางเอก : เซ็นสไดวาพระเอกไมใช nice guy
6. อนั นก้ี ม็ าจาก FAKE หลังจากทพ่ี ระเอก ลโี อ พุฒมอี ะไรกับนางเอกแลว ตอนเชา ตนื่ ขึ้นมาพระเอกก็หอม
นางเอกแลว กค็ ุยกนั สักพัก นางเอกกพ็ ูดวา
นางเอก : "คณุ ชอบชัน้ ตรงไหน?"
พระเอก : "ใครบอกวาผมชอบคณุ ?" ยม้ิ นิด ๆ
แตพระเอกก็เจอเอาคนื เพราะดนั ไปถามเธอกลับวา
พระเอก : "แลว คณุ ละ ชอบผมตรงไหน?"
นางเอก : "ใครบอกวาชั้นชอบคณุ ?"
***ใครไดดหู นงั เร่อื งน้ีจะเหน็ วาลีโอ พฒุ พระเอกท่ตี อนแรกมีลกั ษณะกึ่ง jerk กึง่ donjuan กลับกลาย
เปน nice guy เต็มตัวหลังจากทร่ี จู ักนางเอกไมน าน (การเปน nice guy ไมใ ชเ รือ่ งผดิ แตต องทําในเวลาท่ี
เหมาะสมพระเอกคอ นขางจะเปน แมนมากโดยปกติ แตห ลงั จากเจอนางเอกแลว กลับเฝา เพอ ถึงนางเอก
ตลอดเวลากลายเปนโคตร nice guy) หรือบางครัง้ ถาเราอยากจะดดั แปลงใหเปน CF + Neg hit กส็ ามารถทาํ ได
ได (พดู ตลก เสยี ดสที แ่ี ฝงไวด ว ยการแซวขอ บกพรอ งของเธอ)

CF + Neg hit
7. ผมชวนสาวไปเท่ยี ว ระหวา งทน่ี ่ังอยใู นรถ เธอกโ็ ชวรปู ทเ่ี ธอไปถา ยมาใหผมดู
เธอ: "เปน ไง นา รักมย้ั ?"
ผม : "อันนี้ คณุ ปาที่ไหนมายนื โพสทาอยูเ นี่ย?"
เธอ : ทําหนา งอน ๆ แตอ มยม้ิ
ผม : "โอ ๆ ๆ ๆ ไมเอานา ดูสิ งอนมาก ๆ ตนี กาขึ้นเลยนะ" เอามือไปแตะที่ตาของเธอ
เธอ : ทบุ แขนผม (อีกแลว)
8. อนั นผี้ มใชต อนท่ีเธอถามผมวา ทําไมผมถงึ เขาไปขอเบอรเธอ
เธอ: "ทาํ ไมถึงมาขอเบอร(ช่อื เธอ)ละ เพือ่ น(ชอื่ เธอ) สวยกวา (ชือ่ เธอ) อีกนะ เปลย่ี นใจยงั ทนั นะ"
ผม : "ก็(ช่อื เธอ) เปน ผูหญิงท่ีสะดุดตามากที่สุด" พูดเหมอื นจะจริงจังอกี แลว ^_^
เธอ: "เหรอ สะดุดตายังไง?" ทําเสยี งดีใจ

หลอไมห ลอ ไมเ ก่ียว อาศัยทางเปลยี่ วและเร่ียวแรง

- 101 -
ผม : "ก็พอมองเขาไปในกลุมแลว (ชื่อเธอ)เตะตามาก ตวั ใหญ บกึ บึน บดบงั รศั มคี นอน่ื ๆ หมดเลย
เหน็ ครง้ั แรกแลว รเู ลยวา..ปกปอ งเราไดท งั้ ชวี ติ " ยม้ิ กวน
***มุขปกปองเราไดท งั้ ชวี ิต ยืมมาจากเดย่ี วไมโครโฟนของ โนต อุดม
9. ผมไปเที่ยวผับกบั เธอ เธอหยบิ บหุ รขี่ นึ้ มาสูบ ผมมองไปทคี่ าํ เตือนบนซองเขียนวา "สูบบหุ ร่ที าํ ใหแ กเ ร็ว" ผม
ช้ใี หเ ธอดคู าํ เตอื น เธอยิ้มนิดนงึ ผมเออ้ื มมอื ไปจบั แกม เธอ แลว กพ็ ดู
ผม : "ไมน า เชอื่ การสูบบหุ รี่ทําใหคนเราแกเ รว็ จริง ๆ " ผมสายหัวพรอ มกบั ถอนหายใจ
เธอ : หวั เราะแลว กแ็ ซวผมกลบั วา ผมกแ็ กพ อ ๆ กับเธอน่ันแหละ
คําเตอื น : หามใช cocky funny มากเกนิ ไป มฉิ ะนน้ั อาจจะมสี าว ๆ มากมายมารุมลอ มโดยไมรตู วั ได ^_^

หมายเหตุ : จงใชไ ปในทางท่ีถกู ไมแ นะนําใหใ ชเ พ่ือหวงั หลอกสาว ๆ และตวั ของผูที่นําไปใชเอง จะตอ ง

ระมัดระวังในเรอ่ื งของความเปน คนเจาชู

หลอไมหลอ ไมเกีย่ ว อาศัยทางเปล่ียวและเรย่ี วแรง

- 102 -

เคลด็ ลับการจบี สาวมแี ฟนแลว

ใชไดด กี ับผูหญิงทอ่ี อ นกวา

1. อยา ยอมรบั วาเรากําลังจบี เขาอยู
ถงึ แมวาเขาจะถามมาตรงๆ หรือถาม วก วน อยา งไรกต็ ามบอกแควา ไมค ดิ อะไร แคเปน เพ่อื นคนหนงึ่

คบแลวสบายใจดี ผิดดว ยหรอื ทาํ ใหเ ขารูสึกผดิ ที่ถามมา (ถา ตอบไปวา ใช กแ็ หวกหญา ใหงตู ืน่ สิครับ เธอก็ไม
กลา พูดคยุ ดว ยพอดี ผูหญิงกร็ ูสกึ ผิดตอ แฟนเปนนะ)
2. พยายามทาํ ดีดวยใหมากทส่ี ดุ พดู จากใหก ําลงั ใจ

ทาํ ตัวใหเ ปน ผใู หญ (สาํ คญั นะ) หา มหงึ หวง ทาํ ดีไปเถอะตอนน้ี ทําไปมากๆ เหมอื นการหาเสยี งพอเคา
เปลยี่ นใจจากคนทเี่ คาคบแลวเรากค็ อ ยเปลี่ยนพฤติกรรมบา งก็ได ไมผดิ นิ โดยปกติ 80%
ขึ้นไป แฟนเกา เขาจะมีอายพุ อๆกัน (เพราะคบกันตอนเรยี น) ดังนนั้ จําเปน อยางยิ่งทคี่ ณุ จะตอ งทําตวั เปนผใู หญ
มคี วามรบั ผดิ ชอบใจเยน็ และทาํ ทุกอยา งใหเ ธอได ไปรบั ไปสง โทรไปหาอยาขัดใจเธอนัก แตก ม็ แี ซวๆบา งได
ใหเ ธอรสู ึกเปน กันเอง และชน่ื ชมในตวั คณุ
3. อยาพูดถงึ แฟนเขานกั

แมวา เธอจะพยายามชกั จงู เขา ไปหาเร่อื งแฟนเธออยางไรก็พยายามทําเหมอื นไมไดย นิ หรืออาจจะพดู
วา ออื อือ แตไมใ สใ จ ทาํ เหมอื นวามนั ไมม ตี วั ตนอยใู นโลกหรอื นานๆทีจะเลน มขุ ชมไปบางวา ดูรกั กนั ดจี งั นะ
ดเู ธอรกั เขาจัง เขาคงเหมือนกันใชห รือปาวใหสาวเจาเริ่มลงั เล แตอยาทาํ ใหเ หมือนดปู ระชดนะครับตอนน้เี ธอ
ยงั ภมู ใิ จ และยงั รกั แฟนเกา เธออยู
4. ใหก ําลงั ใจ และปลอบใจเมอื่ เคา ทะเลาะกับแฟน

อยา เพิง่ ไปยเุ ขาใหเลกิ กับแฟนอยา งโจงแจง นะครับคอยปลอบเขา บอกเขาวา ถา ไมส บายใจก็พดู คยุ กนั
ไดถ าเขาบอกวาไมคอ ยสบาย ไมค อ ยอยากคุยก็อยา คะยน้ั คะยอ รอไปกอ น แลวคอ ยโทรไปใหมช วนออกไปหา
อะไรทําใหเ ขาสบายใจขน้ึ วนั หลงั พอวนั หลงั เขาไปคยุ กบั แฟนแฟนเขาก็จะหงึ อีกทมี่ าคยุ กบั เรา แลวก็จะ
ทะเลาะกนั อกี ก็กลับมาในรปู แบบเดมิ ครบั ปลอบตอสรา งฐานคะแนนเสียงไปเรอ่ื ยๆ
5. รอเวลา

สาํ คัญมากครับ อยาทําอะไรบูมบา มรอใหเ ขาจะเลาะกันใหพอ เริม่ ใหสาวเจารสู ึกวาแฟนในปจ จบุ ันรกั
เธอจริงหรือปา วทาํ ไมทําใหเธอไมส บายใจยันเลย (แลวเธอละ ทาํ อยางนี้ แฟนคงสบายใจดว ยหละ นะกม็ นั หึงน่ี
หวา )
6. ทาํ ความดีตอ ไปเร่อื ยๆครับ

ทาํ ใหสาวเจาสบายใจท่สี ุดทอ่ี ยูกบั คณุ ถา โอกาสดี ๆ ก็แกลงคยุ ไปถามวา ความรักเปน อยา งไรบา ง เคา
รักเธอจริงหรือปาวนะเหน็ หมนู ีไ้ มค อยสบายใจนีท่ ําไมเขาทาํ ใหเ ธอเปนอยา งนลี้ ะ กร็ ักจริงไมใ ชห รอื ทส่ี าํ คญั
ทาํ ใหแนบเนยี นนะครบั วางมาดดี ๆ ทําใหค ุณดูเปนผใู หญมากกวา เธอประมาณ 10 ป ใหเธอรสู กึ เหมือนกับวา
ปรึกษาผใู หญท ่เี ธอไวใ จอยู

หลอไมห ลอ ไมเ ก่ยี ว อาศัยทางเปลย่ี วและเร่ียวแรง

- 103 -
7. เมอื่ โอกาสมาถึง สาวเจาจะสง signal

ประมาณวาขอเปนเพ่อื นกบั แฟนเธอสาวเจาจะบอกแฟนเธอวา ยงั รกั อยู รอกลับมาทําดดี ว ย
แลวกลบั ไปเปน เหมอื นเดมิ หรือวา เธอรักเราจรงิ หรือปา วทําไมตอ งทําตวั เปนเจาของเราดว ยละ
ทําไมตองทําใหเราไมสบายใจดว ย
8. ครับ... ผชู ายพอไดฟ งกจ็ ะอึง้

ยิ่งคบกนั มานานเทา ไหร กจ็ ะอึ้งนานเทา นน้ั แฟนจะเริ่มรสู กึ วา สาวเจา เรมิ่ ทําตวั ออกหา ง
แลว กจ็ ะหงึ หนกั และทะเลาะกันครบั แลว เรอ่ื งกจ็ ะบานปลายมากข้นึ คณุ พอ คุณแมเธอเห็นเธอรองไหหรอื ครบั
แฟนในปจจุบนั กจ็ ะเปน คนเลวในทันที ไมต อ งมกี ารแกตวั และกจ็ ะชวยกดี กนั มนั ออกไปจากชวี ติ เธอใหค ุณ
โดยอัตโนมตั ิ
9. เมอื่ ปจ จัยอน่ื ๆมนั มากขน้ึ เปน เงาตามตวั ปญหามาก

แฟนเขากต็ อ งมที อ บางครบั เรม่ิ รูสกึ วา เราไมด พี อหรอื ปา ว ไมร กั เธอจรงิ หรือปาว (ใชไ ดด มี ากสาํ หรับ
แฟนเกาท่ีรกั เธอยางจริงใจหรอื คบกนั มานานมาก) เริ่มรสู กึ วา ควรจะใหเธอลองทาํ ตามความตองการ (ท่โี ดนยุ
แหยจ ากคณุ ) ซักหนอ ยดไี หมสุดทา ยเขากต็ องยอมรบั กบั การคบเธอเปนเพอื่ นสว นเร่อื งท่ีเขาจะแยง เธอคนื มา
จากคณุ หรอื ครับกเ็ ขาเหนอ่ื ยกบั สิ่งท่ีทําใหเธอแลว และเกดิ ความทอ ใจเพราะคดิ วาส่ิงทีเ่ คา ทาํ ที่มนั ดที ี่สดุ แลว
มันยังไมม คี า พอทจี่ ะเหนยี่ วรงั้ ตวั เธอเอาไวไ ด
กวา เคา จะเรยี กกําลังใจคนื มาไดปา นนนั้ คณุ กเ็ ขาไปนง่ั ในตาํ แหนง ของเขาในใจเธอเรยี บ รอยแลว หละ
10. คราวนตี้ าคุณแลว

คอยๆเขาไปใหค วามสบายใจเรอื่ ยๆเหมือนปกติในใจคณุ ตอนนก้ี จ็ ะไดก ระหยิม่ ย้มิ ยอ งกับความสําเร็จ
ของคุณรอเวลาอกี นิด กจ็ ะไดเธอมาครอบครองสมใจโดยไมม ีแฟนเกาของเธอเปนกา งขวางคออกี ตอ ไป ขอ
แสดงความยนิ ดีครบั กบั ความสําเร็จของคณุ ......

จีบสาว 47 ขอ

1.goodnightคนดีขอใหน อนหลับฝนดีคืนน้จี ะไปเขา ฝน
2.พ่ไี ปสง มั้ยนอ งตองเดินอีกไกลนะกวา จะพนใจพ่ี
3.เรื่องเน้ยี ะเรม่ิ ตนดว ยรา ยแตลงทายดวยรกั นะจะ
4.ไขพะโลห นะสีดําแตค นทาํ อะหวั ใจสีชมพู
5.ติดกาแฟเลิกไดตดิ บหุ รีเ่ ลิกไดแ ตต ดิ ใจเธอเลกิ ไมไดจ รงิ ๆ
6.มใี จแค1 ดวงคร่งึ แรกบอกวา คิดถงึ อกี ครง่ึ หน่งึ บอกวารกั
7.ทห่ี ายหนา ไปไมใชไ มรกั แตหมอใหพ กั ลดน้ําตาลในหัวใจจะ
8.ฉันเกดิ มาอาภัพตอ งอยแู บบหลบๆซอนๆก็ซอนในหวั ใจเธองยั
9.หัวใจไมว างเหมือนเดมิ เพราะมีเธอมาเพมิ่ เตมิ ในใจ
10.อยากรมู ย้ั ฉนั รกั ใครสอ งกระจกสิจะไดค าํ ตอบ

หลอไมหลอ ไมเกยี่ ว อาศัยทางเปลยี่ วและเร่ยี วแรง

- 104 -
11.ยงั ตดั สนิ ใจไมไ ดใ ชไ หมเอางี้โยนหวั กอ ยกนั ถาออกหัวเธอมาเปน แฟนฉัน ถาออกกอ ยฉันจะยอมเปนแฟน
เธอ
12.อยากจะเขยี นคําวา รกั ตัวเทา บาน คงตองหากระดานแผน ใหญๆอนั สมุดเลมนีม้ นั เลก็ ไป คงตอ งเอา หวั ใจมา
เขียนแทน
13.ไมไ ดค ดิ ถงึ เธอทุกนาที แตค ิดถึงเธอตลอดทีม่ ีลมหายใจ
14.ถาพรงุ นีผ้ มตายไปก็คงไมแปลก เพราะชวี ิตผมทเ่ี กิดมามหี นาท่เี พยี งแคมาพบคุณในวันนเ้ี ทานนั้ เอง
15.ผมมนั คนใจแคบ ในนน้ั เลยมที วี่ า งพอสําหรบั คุณเพยี งคนเดยี ว
16.เปน การยากทีจ่ ะเขาใจในคําวารกั แตย ากยง่ิ นกั หากจะรกั อยางเขา ใจ
17.ผมมนั เปน คนไมม หี วั ใจ ก็เพราะหวั ใจของผมนั้นดันไปอยทู ี่คุณ
18.ความรักของเราเหมือนเสน ขนาน แมจ ะไมมวี นั มาบรรจบกัน แตกจ็ ะเคยี งคกู ันตลอดไป
19.ถึงผมจะเปน คนหลายใจ แตในทกุ ๆ หวั ใจก็มแี ตเ ธอ
20.โทรศพั ทมอื ถอื ยิง่ โทรย่งิ กนิ เงิน แตโ ทรหาคณุ ยิ่งโทรย่งิ กินใจ
21.ผมขอถามทางคุณหนอ ยไดไหมครบั ? ทางไปหวั ใจคณุ
22.ชว ยกดลฟิ ทใ หหนอ ยครบั ? ผมจะไป ชนั้ ..รกั เธอ
23.คณุ ไดย นิ เสยี งอะไรมย๊ั ครับ....เสียงหวั ใจผมมนั บอกวารักเธอ
24.เออ ..ไมท ราบวาเราเคยเจอกันทไ่ี หนมากอนรปึ าวครบั ออ คงจะเปน ในฝนของผม
25.ทําไมวนั นท้ี องฟา ไมส วยเหมอื นทกุ วนั คงเปน เพราะคณุ สนิ ะ
26.ผมชักอกึ อดั แลวสิ กค็ ณุ เลน เขามาเบียดอยใู นใจผมตลอดเวลาเลย
27.เดินดีๆนะครับ...ระวงั จะสะดุดรกั ผม
28.ต้ังแตผมไดรจู กั กบั คณุ ทําใหผ มไดเ จออะไรบางอยา ง เจอละไม ใจละเมอ
29.เผอญิ ผมมันพวกคนใจแคบหนะครบั ในน้นั เลยมที วี่ า งใหคุณไดเพยี งคนเดยี ว
30.ความรักของผมกับคณุ เหมอื นเสนขนาน แมมนั อาจจะไมมวี นั มาบรรจบกัน แตม นั จะเคยี งคูกนั ตลอดไป
31.ถงึ ผมจะเปน คนหลายใจ แตในทกุ ๆหวั ใจก็มแี ตค ณุ
32.ผมทาํ ใหค ณุ ไดท กุ อยา ง ยกเวนแคเหาะขน้ึ ไปบนฟา กบั การไมร กั คณุ
33.ผมมันเปน คนไมมหี วั ใจ... เพราะผมเอาใหค ณุ ไปแลว ต้ังแตว นั ทีเ่ ราพบกัน
34.เมื่อคืนทีบ่ านไฟดบั แตผ มไมตองใชไ ฟฉาย หรอื เทียนเลยครับ เพราะแคน กึ ถึงคุณ โลกของผมกส็ วาง ไสว
ไปหมดแลว
35.ตลอดชวี ิตท่ผี านมาของผม.... คณุ ไปอยไู หนมาครบั ?
36.ผมยอมอายสุ ้ันลงไป 1 ป... แลกกับการคุยกบั คณุ 1 นาที
37.ผมไมหวังอะไร ขอแคไดเหน็ หนาคณุ ถึงตองอายสุ ้ัน ตายไปตอหนา คุณ ผมกย็ อม
38.รตู วั ไหม วา คุณคอื ผูหญิงคนแรก ทเี่ หน็ แลว ผมนกึ อยากปลูกตน รกั
39.คณุ ทาํ ใหขาผมแพลง เพราะตกหลุมรกั คุณไมเ ปนทา
40.ไมส บายไป x-ray หวั ใจมา หมอบอกวา ขางในหวั ใจมีแตเธอ

หลอไมหลอ ไมเกยี่ ว อาศัยทางเปล่ยี วและเรย่ี วแรง

- 105 -
41.รอ นจงั อาบนํ้า ก็ยังไมหาย นอนไมห ลบั กระสับกระสาย กย็ งั ไมห ายคิดถึงเธอ
42.โทษครบั ก่ีโมงแลวครบั วันเวลาของผม มันหยดุ ไปหมดเมือ่ พบคณุ
43.ถาคดิ ถงึ คุณแลว ตองเสียตงั คครัง้ ละบาทผมคงหมดเนือ้ หมดตวั ภายในวนั เดียว
44.คณุ ทาทางจะมโี ชคนะ ผมเปน หมอดู ดดู วงจากเบอรโทรศพั ท บอกเบอรมาสคิ รับ ผมจะทายให
45.ผมคงตองไปรับลอตเตอรม่ี าขายซะแลว เพราะความรกั ของคุณมนั ทาํ ใหผ มตาบอด
46.ถาเธอเปน โคลน ฉนั จะยอมเปนควาย จะไดจ มปลกั รกั เธอตลอดไป
47.เวลาเห็นหนา คณุ ทีไร ผมมักจะเปนโรคชักทกุ ทีเลยอะชกั ใจออ น

เทคนคิ การจีบสาว ผาน Msn ^^

อนั นเี้ ปน เทคนคิ การจีบสาว ผา น MSN ของคนๆ นึงซึ่งเปนลูกครึ่ง(ไทย-อสี าน )

ช่อื seenb มนั ไมสนั ทัดภาษาไทยเทา ไหรน ัก เวลาพิมพจ ึงสะกดไมค อ ยถกู ทาํ ใหบ างคร้งั สื่อความหมายผดิ

seenb says : หวักลขี รบั อยบู ?
เจนนี่ says : คะ อยคู ะ ใครคะ

seenb says : อะแฮม เจดสะดาพอนครับ
เจนนี่ says : แอด มาไดย ังไงอะคะ?

seenb says : แอดไมไ ดม า มาแตเ ล็ก
เจนนี่ says : อะไรคะ เลก็ งง?

seenb says : ฮว ยย ขอยปลอ ยมุข แอด คาราบาวไมม า มาแตเลก็ คาราบาว เกทบ?
เจนนี่ says : = = '

seenb says : อายุเทาไหรแ ยว เอย ?
เจนนี่ says : ใครคะเอย น่ีเจนนน่ี ะ..

seenb says : เช็ด!!! เลน ยิงมขุ น้ผี มกแ็ ยสิ
เจนนี่ says : คุณจะแยไ ดไ งคะ คนท่แี ยตองเปน แซมสิ ภรรยาเขาโดนยงิ นะคะ

seenb says : = = ' (คิดในใจ กรูไมน า ไปเลน มุขกะแมรง กอนเลยยย)

หลอ ไมห ลอ ไมเ กยี่ ว อาศัยทางเปลยี่ วและเรยี่ วแรง

- 106 -

seenb says : อาย?ุ
เจนนี่ says : อาไมไ ดย คุ ะ คณุ แมย ุ

seenb says : เช็ดเข! !!!
เจนนี่ says : แปลวาอะไรคะ เช็ดเข?

seenb says : ออ สะดงุ มุขคุณนะครับ! ปลารา เลยหกใสจ ะเขท ่บี าน เลยตอ งเช็ดเสยี หนอย เออ How old is u?
เจนน่ี says : ตายยย แกรมม่ัวเอนเตอเทนเมน ตจรงิ ๆนะคะ กะแดะสปก อิงลชิ ยงั พูดผิดอีก

seenb says : ฮว ย จะบอกขอ ยบ!!!
เจนนี่ says : ลอ เลนอะคะ คคิ ิ อายุ 15หยกๆ 16หยอ นๆคะ

seenb says : แหะๆ อะไรหยอ นครบั (ทาํ หนา หืน่ )
เจนนี่ says : รองเทา อีชัน้ อะคะ จะหยอนลงหนาคุณ....

seenb says : อยุ ส คุณนนช่ี างมีอารมณฝกบวั จรงิ ๆนะครับ
เจนนี่ says : อะไรอะคะ งง?

seenb says : อารมณข ัน นน่ั แน! !! งงละเซเ จอมุขนี้ พอดที ีบ่ านผมไมใชข นั นะ ใชฝ ก บัว อะแฮมๆ
เจนนี่ says : = = '

seenb says : เรียนทีไ่ หนครบั ?
เจนนี่ says : อนบุ าลหมีนอยคะ

seenb says : อนุบาล!!!! ไหนบอกอายุ 15หยกๆ16หยอนๆไง
เจนน่ี says : กไ็ มไดถ ามนคี่ ะวาเรยี นตอนไหน คคิ ิ

seenb says : ฝากไวก อ นเดอมขุ แบบนี้... ตอนนีเ้ รียนที่ไหนครบั
เจนนี่ says : ออ อ โรงเรียนโรเก ซานตาครูซ คอนแวนตค ะ

seenb says : หยู ย ชอ่ื เทจ ริงๆครบั ระวงั เอกนะครับ
เจนนี่ says : ทาํ ไมอะคะ งงอกี แรววว

หลอ ไมหลอ ไมเ กี่ยว อาศัยทางเปลย่ี วและเรย่ี วแรง

- 107 -
seenb says : คณุ เรียนเอกชนนน่ี า เอกมนั กะชนนะ อะ มาแลว จบั มอื ผมไวดดี ี ผมจะปกปอ งคณุ เอง เพลงเตะแมง
งอด!!!!!!!!
เจนน่ี says : ทา จะบา ....
seenb says : ดา ผมร?ึ
เจนนี่ says : อยุ พมิ ผิดคะ จะพิมวา นารักเปน บา
seenb says : ดา ผมวา เปนคนบารึ ฮอื ฮือ ทาํ ดไี มไดด ี
เจนน่ี says : ....(ระบายอารมณด ว ยการทาํ คยี บ อรด )
seenb says : ขอลบู ไดบ?
เจนนี่ says : ......อตี าบา ลามก
seenb says : ฮว ย!!!ผูส าวกุงเตบ สมยั นี้ ขอลบู แคน ้ที ําเปน งก สาวๆทบี่ า นขอ ยใหลบู ต้งั แยะ
เจนน่ี says : ช้นั จะblockเธอแลวนะ ขนื ยงั พดู จาแบบนี้อกี
seenb says : อโี ดว ส บง ามละสิ เลยไมใ หลูบ ก๊ิวๆ ผูสาวบง ามๆๆๆๆ
seenb says : แลวเสี่ยวจะเสยี ใจทีบใ หเฮาดลู ูบ
seenb says : ฮนั 12 ฮัลโหล อยูบ?

หลอ ไมห ลอ ไมเกี่ยว อาศัยทางเปลี่ยวและเร่ียวแรง


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BUKU PROGRAM PIBG 2021
Next Book
Kisah Orang Lidi PDF