The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

1_3 การสำรวจออกแบบและประมาณราคาสระเก็บน้ำ ขดลอกหนองน้ำ บึงธรรมชาติ กรมชลประทาน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by aram.du, 2021-10-09 03:58:29

1_3 การสำรวจออกแบบและประมาณราคาสระเก็บน้ำ ขดลอกหนองน้ำ บึงธรรมชาติ กรมชลประทาน

1_3 การสำรวจออกแบบและประมาณราคาสระเก็บน้ำ ขดลอกหนองน้ำ บึงธรรมชาติ กรมชลประทาน

3

æ√–∫√¡√“‚™«“∑ ¢Õß
æ√–∫“∑ ¡‡¥®Á æ√–‡®“â Õ¬ÀàŸ «—
¿¡Ÿ æ‘ ≈Õ¥≈ÿ ¬‡¥™œ
∑√ßæ√–√“™∑“π·°¢à “â √“™°“√æ≈‡√Õ◊ π

‡πÕË◊ ß„π«π— ¢“â √“™°“√æ≈‡√Õ◊ π
ªæï ∑ÿ ∏»°— √“™ 2547

纪Ÿâ Ø∫‘ µ— √‘ “™°“√ ®”‡ªπì µÕâ ß√«âŸ ∑‘ ¬“°“√ √ߟ⠓π ·≈–√¥Ÿâ √’ ™Ÿâ «Ë—

Õ¬“à ß°√–®“à ß™¥— ®ß÷ ®– “¡“√∂ªØ∫‘ µ— ∫‘ √À‘ “√ß“π„𧫓¡
√∫— º¥‘ ™Õ∫„À∂â °Ÿ µ√ßµ“¡‡ª“Ñ À¡“¬ ·≈– ¡— ƒ∑∏º‘Ï ≈∑‡’Ë ªπì
ª√–‚¬™π‡å ªπì §«“¡‡®√≠‘ ∑·’Ë ∑®â √ß‘ ·≈–¬ßË— ¬π◊ ∑ß—È ·°µà π‡Õß

é·≈– «à π√«¡

æ√–µ”Àπ—°‡ª¬òï ¡ ¢ÿ «ß— ‰°≈°ß— «≈
«π— ∑Ë’ 30 ¡π’ “§¡ æ∑ÿ ∏»°— √“™ 2547

§¡àŸ Õ◊ °“√ªØ∫‘ µ— ß‘ “π

°“√ ”√«® ÕÕ°·∫∫ ·≈–ª√–¡“≥√“§“
 √–‡°∫Á πÈ”

¢¥ÿ ≈Õ°ÀπÕßπ”È
∫ß÷ ∏√√¡™“µ‘

®¥— ∑”‚¥¬

°√¡™≈ª√–∑“π
°√¡ ßà ‡ √¡‘  À°√≥å
 ”π°— ß“π°“√ªØ√‘ ªŸ ∑¥’Ë π‘ ‡æÕË◊ ‡°…µ√°√√¡

°√¡ª√–¡ß
°√¡æ≤— π“∑¥’Ë π‘§”π”

°“√°√–®“¬Õ”π“®„Àâ·°àÕߧå°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂Ë‘πµ“¡√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ªï 2540
æ√–√“™∫≠— ≠µ— ‘°”Àπ¥·ºπ·≈–¢Èπ— µÕπ°“√°√–®“¬Õ”π“®„À·â °Õà ߧ°å √ª°§√Õß à«π∑Õâ ß∂‘Ëπ æ.». 2542 ·ºπ
°“√°√–®“¬Õ”π“®„Àâ·°Õà ߧå°√ª°§√Õß «à π∑Õâ ß∂‘Ëπ æ.». 2543 ·≈–·ºπªØ∫‘ —µ‘°“√°”Àπ¥¢È—πµÕπ°“√°√–®“¬
Õ”π“®„Àâ·°àÕߧå°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ‰¥â°”Àπ¥„Àâ¡’°“√®—¥√–∫∫°“√∫√‘°“√ “∏“√≥–µ“¡Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë
√–À«à“ß√—∞°—∫Õߧå°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂Ë‘π·≈–√–À«à“ßÕߧå°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂Ë‘π¥â«¬°—π‡Õß ´Ë÷ß¡’¿“√°‘®∑’Ë à«π
√“™°“√®–µÕâ ß∂à“¬‚Õπ„À·â °àÕߧ°å √ª°§√Õß «à π∑âÕß∂‘Ëπ ®”π«π 245 °‘®°√√¡ ®“° à«π√“™°“√ 57 °√¡ „π
15 °√–∑√«ß 1  «à π√“™°“√‰¡à —ß°—¥ ”𰗠𓬰√—∞¡πµ√’ °√–∑√«ß ∑∫«ß

„π°“√∂“à ¬‚Õπ¿“√°®‘ „À·â °Õà ߧ°å √ª°§√Õß «à π∑Õâ ß∂π‘Ë ¥ß— °≈“à «  «à π√“™°“√¬ß— §ß¡À’ π“â ∑’Ë„À§â «“¡™«à ¬‡À≈Õ◊
 π—∫ πÿ𠧔·π–π”·≈–§”ª√÷°…“∑“߇∑§π‘§«‘™“°“√ ¥”‡π‘π°“√Ωñ°Õ∫√¡®π°«à“Õߧå°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂Ë‘π
®–¡’§«“¡æ√âÕ¡∑’Ë®–√—∫°“√∂à“¬‚Õπ¿“√°‘® ·≈– “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘¿“√°‘®„Àâª√–™“™π‰¥â√—∫∫√‘°“√ “∏“√≥–∑’Ë¥’¢÷Èπ
À√◊Õ‰¡àµË”°«à“∑’Ë à«π√“™°“√‡¥‘¡‡§¬ªØ‘∫—µ‘ ¡’§ÿ≥¿“æ¡“µ√∞“π·≈–ª√– ‘∑∏‘¿“æ √«¡∑—Èß¡’°“√°”À𥇰≥±å
¡“µ√∞“πß“π‡æÕ◊Ë ‡ªπì À≈°— ª√–°π— °“√∫√°‘ “√ “∏“√≥–„À¡â §’ ≥ÿ ¿“æÕ°’ ™π—È ÀπßË÷

¥—ßπ—Èπ„π°“√‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡„Àâ°—∫Õߧå°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂Ë‘π  ”π—°ß“πª≈—¥ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’
 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√°√–®“¬Õ”π“®„Àâ·°àÕߧå°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ·≈– à«π√“™°“√∑’Ë∂à“¬‚Õπ¿“√°‘®
®ß÷ ‰¥√â «à ¡°π— ®¥— ∑” ç§¡àŸ Õ◊ °“√ªØ∫‘ µ— ß‘ “πé ‡æÕË◊ ¡Õ∫„ÀÕâ ߧ°å √ª°§√Õß «à π∑Õâ ß∂π‘Ë „™‡â ªπì ·π«∑“ß„π°“√ªØ∫‘ µ— ¿‘ “√°®‘
∫√°‘ “√ “∏“√≥–„Àâ°—∫ª√–™“™π‰¥âÕ¬à“ß¡ª’ √– ‘∑∏‘¿“æµàÕ‰ª

 ”π°— ß“π§≥–°√√¡°“√°“√°√–®“¬Õ”π“®
„À·â °àÕߧå°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂Ë‘π

 ”π°— ß“πª≈¥—  ”𰗠𓬰√∞— ¡πµ√’
¡π’ “§¡ 2547§«“¡π”

°“√®—¥À“·À≈àßπ”È ´÷Ë߇ªìπªí®®—¬æ◊Èπ∞“π·≈–¡’§«“¡ ”§—≠Õ¬à“߬‘ËßµàÕ™’«‘µ§«“¡‡ªìπÕ¬àŸ¢Õߪ√–™“™π„π
∑Õâ ß∂πË‘ ‰¡«à “à ®–‡ªπì ‡æÕË◊ °“√Õÿª‚¿§-∫√‚‘ ¿§ °“√‡°…µ√°√√¡À√◊Õ°‘®°√√¡ÕËπ◊ Ê °Áµ“¡ °“√¢¥ÿ  √–‡°∫Á π”È ¢ÿ¥≈Õ°
ÀπÕßπ”È ·≈–∫÷ß∏√√¡™“µ‘ ´Ë÷߇ªìπ·À≈àßπ”È ¢π“¥‡≈Á° ·µà “¡“√∂¥”‡π‘π°“√‰¥â¿“¬„π·µà≈–∑âÕß∂Ë‘π·≈–„™â
ß∫ª√–¡“≥‰¡ à ߟ ¡“°π°— ‡ªπì Õ°’ ·π«∑“ßÀπß÷Ë ∑ Ë’ ”§≠— „π°“√®¥— À“·À≈ßà π”È „À°â ∫— ∑Õâ ß∂π‘Ë

§¡Ÿà ◊Õ°“√ ”√«® ÕÕ°·∫∫ ·≈–ª√–¡“≥√“§“  √–‡°Á∫πÈ” ¢¥ÿ ≈Õ°ÀπÕßπÈ” ∫÷ß∏√√¡™“µ‘ ©∫∫— πÈ’®¥— ∑”¢÷Èπ
‚¥¬¡®’ ÿ¥¡ßàÿ À¡“¬‡æÕ◊Ë „ÀÕâ ߧå°√ª°§√Õß à«π∑Õâ ß∂π‘Ë (Õª∑.) „™â‡ªπì §¡Ÿà Õ◊ ªØ‘∫—µ‘ß“π„π°“√¥”‡π‘π°“√®—¥À“·À≈àßπÈ”
‚¥¬‡©æ“–°“√¢ÿ¥ √–‡°∫Á π”È ¢¥ÿ ≈Õ°ÀπÕßπÈ”·≈–∫÷ß∏√√¡™“µ‘ ‚¥¬„π§Ÿ¡à Õ◊ ©∫—∫πÈ¡’ ’‡πÕÈ◊ À“§√Õ∫§≈¡ÿ µÈß— ·µ¢à —πÈ µÕπ
°“√«‡‘ §√“–À§å «“¡‡À¡“– ¡·≈–°“√«“ß‚§√ß°“√ °“√ ”√«® °“√ÕÕ°·∫∫ °“√ª√–¡“≥√“§“§à“°Õà  √“â ß

§≥–∑”ß“πÀ«—߇ªìπÕ¬à“߬Ëß‘ «à“§à¡Ÿ ◊Õ°“√ ”√«® ÕÕ°·∫∫ ·≈–ª√–¡“≥√“§“  √–‡°Á∫πÈ” ¢ÿ¥≈Õ°ÀπÕßπ”È
∫ß÷ ∏√√¡™“µ©‘ ∫∫— π®È’ –‡ªπì ª√–‚¬™πå„π°“√ π∫—  ππÿ »°— ¬¿“æ„π°“√®¥— À“·≈–æ≤— π“·À≈ßà π”È „À°â ∫— ∑Õâ ß∂π‘Ë µÕà ‰ª

§≥–∑”ß“π
∏π— «“§¡ 2546 “√∫≠—

Àπ“â

‡Àµºÿ ≈·≈–§«“¡®”‡ªπì .................................................................................................................................... 1

∫∑∑Ë’ 1 ∫∑π” .................................................................................................................................................. 2
1.1  √–‡°∫Á π”È ................................................................................................................................................................................ 2

1.1.1  √–π”È ∑“à ........................................................................................................................................................ 3
1.1.2  √–π”È πÕß...................................................................................................................................................... 4
1.1.3  √–π”È Ωπ ........................................................................................................................................................ 6
1.1.4  √–πÈ”„µ¥â π‘ .................................................................................................................................................... 7
1.2 ¢¥ÿ ≈Õ°ÀπÕßπ”È ·≈–∫ß÷ ∏√√¡™“µ‘ ........................................................................................................................................ 8
1.2.1 ÀπÕßπ”È ·≈–∫ß÷ ¢π“¥‡≈°Á .......................................................................................................................... 9
1.2.2 ÀπÕßπ”È ·≈–∫ß÷ ∑¡Ë’ ¢’ 𓥄À≠à ................................................................................................................ 10
1.2.3 ÀπÕßπÈ”·≈–∫ß÷ ∑¡Ë’ ¢’ 𓥇≈°Á ¡“° .......................................................................................................... 10
1.3 °“√‡≈◊Õ°ª√–‡¿∑ß“π ............................................................................................................................................................ 10

∫∑∑’Ë 2 ≈°— …≥–¢Õß ‘Ëß°Õà  √â“ß ...................................................................................................................... 12
2.1 ß“π¥π‘ ¢¥ÿ ................................................................................................................................................................................ 12

2.1.1 §”®”°¥— §«“¡ ............................................................................................................................................ 12
2.1.2 ¢Õâ °”Àπ¥/§ÿ≥ ¡∫µ— ‘ .............................................................................................................................. 14
2.2 ß“π¥π‘ ∂¡.................................................................................................................................................................................. 14
2.2.1 §”®”°¥— §«“¡ ............................................................................................................................................ 14
2.2.2 ¢âÕ°”Àπ¥/§≥ÿ  ¡∫µ— ‘ .............................................................................................................................. 15
2.3 Õ“§“√∑“ßπ”È ‡¢“â .................................................................................................................................................................... 16
2.3.1 §”®”°¥— §«“¡ ............................................................................................................................................ 16
2.3.2 ¢Õâ °”Àπ¥/§≥ÿ  ¡∫—µ‘ .............................................................................................................................. 17
2.4 Õ“§“√√–∫“¬πÈ”...................................................................................................................................................................... 18
2.4.1 §”®”°¥— §«“¡ ............................................................................................................................................ 18
2.4.2 ¢âÕ°”Àπ¥/§ÿ≥ ¡∫µ— ‘ .............................................................................................................................. 19
2.5 ∫π— ‰¥≈ß √– ............................................................................................................................................................................ 20
2.5.1 §”®”°¥— §«“¡ ............................................................................................................................................ 20
2.5.2 ¢âÕ°”Àπ¥/§ÿ≥ ¡∫µ— ‘ .............................................................................................................................. 20

Àπ“â

2.6 °“√ªÕÑ ß°π— °“√°¥— ‡´“– ........................................................................................................................................................ 21
2.6.1 §”®”°¥— §«“¡ ............................................................................................................................................ 21
2.6.2 ¢Õâ °”Àπ¥/§ÿ≥ ¡∫µ— ‘ .............................................................................................................................. 22

2.7 °“√ªÕÑ ß°π— °“√√«—Ë ´¡÷ ............................................................................................................................................................ 22
2.7.1 §”®”°¥— §«“¡ ............................................................................................................................................ 22
2.7.2 ¢âÕ°”Àπ¥/§≥ÿ  ¡∫µ— ‘ .............................................................................................................................. 23

∫∑∑Ë’ 3 °“√«‡‘ §√“–À§å «“¡‡À¡“– ¡·≈–°“√«“ß‚§√ß°“√ ............................................................................ 24
3.1 °“√√«∫√«¡¢âÕ¡≈Ÿ .................................................................................................................................................................. 24

3.1.1 æπ◊È ∑’Ë‚§√ß°“√. .......................................................................................................................................... 24
3.1.2 æπÈ◊ ∑√Ë’ ∫— πÈ”Ωπ............................................................................................................................................. 24
3.1.3 ®”π«πºâŸ„™πâ ”È ............................................................................................................................................ 24
3.1.4 æπÈ◊ ∑°Ë’ “√‡æ“–ª≈°Ÿ .................................................................................................................................... 24
3.2 §«“¡µÕâ ß°“√„™πâ È” ................................................................................................................................................................ 26
3.2.1 πÈ”‡æÕ◊Ë °“√Õªÿ ‚¿§-∫√‚‘ ¿§...................................................................................................................... 26
3.2.2 πÈ”‡æÕ◊Ë °“√‡≈¬’È ß µ— «å ................................................................................................................................ 26
3.2.3 π”È ‡æËÕ◊ °“√ª≈Ÿ°º°— ‰√à  «π.................................................................................................................... 26
3.3 °“√°”Àπ¥¢π“¥§«“¡®¢ÿ Õß √–πÈ”.................................................................................................................................. 26
3.3.1 æπ◊È ∑º’Ë «‘ πÈ”∑√Ë’ –¥∫— ‡°∫Á °°— ........................................................................................................................ 26
3.3.2 §«“¡®‡ÿ °∫Á °°— π”È ...................................................................................................................................... 26
3.3.3 §«“¡≈°÷ ‡°∫Á °°— πÈ” .................................................................................................................................... 26
3.4 °“√‡≈◊Õ°ª√–‡¿∑¢Õß √– .................................................................................................................................................... 28
3.5 Õ∑ÿ °«∑‘ ¬“¢Õß‚§√ß°“√ ........................................................................................................................................................ 28
3.5.1 ª√¡‘ “≥π”È ∑“à ‡©≈¬’Ë √“¬ªï ........................................................................................................................ 28
3.5.2 ª√¡‘ “≥π”È πÕߠߟ  ¥ÿ ................................................................................................................................ 28
3.5.3 ª√¡‘ “≥πÈ”∑ Ë’ ≠Ÿ ‡ ¬’ ®“°°“√√–‡À¬...................................................................................................... 28
3.5.4 ª√¡‘ “≥πÈ”∑ Ë’ ≠Ÿ ‡ ¬’ ®“°°“√√«Ë— ´¡÷ ........................................................................................................ 29
3.6 ≈°— …≥– Ëß‘ °àÕ √â“߇∫ÈÕ◊ ßµâπ ................................................................................................................................................ 32
3.6.1  √–πÈ”∑“à .................................................................................................................................................... 32
3.6.2  √–πÈ”πÕß ................................................................................................................................................ 32
3.6.3  √–π”È Ωπ.................................................................................................................................................... 32
3.6.4  √–π”È „µ¥â π‘ .............................................................................................................................................. 32
3.6.5 ¢¥ÿ ≈Õ°ÀπÕßπÈ” ........................................................................................................................................ 32

Àπ“â

3.7 °“√ª√–¡“≥√“§“§“à °àÕ √â“߇∫◊ÕÈ ßµâπ.............................................................................................................................. 33
3.7.1 °“√§‘¥ª√¡‘ “≥ß“π .................................................................................................................................. 33
3.7.2 °“√§¥‘ √“§“µÕà Àπ«à ¬ .............................................................................................................................. 34
3.7.3 °“√§‘¥§“à Factor F ................................................................................................................................ 35

3.8 °“√«‘‡§√“–À§å «“¡‡À¡“– ¡‡™‘߇»√…∞»“ µ√å.............................................................................................................. 36
3.8.1 º≈ª√–‚¬™πå .............................................................................................................................................. 36
3.8.2 §“à ≈ß∑πÿ ...................................................................................................................................................... 37
3.8.3 Õµ— √“º≈µÕ∫·∑πµÕà §“à ≈ß∑πÿ (Benefit Cost Ratio : BC)........................................................ 38
3.8.4 Õµ— √“º≈µÕ∫·∑π∑“߇»√…∞»“ µ√å (Internal Rate of Return; IRR) .................................. 38
3.8.5 √“§“‚§√ß°“√µàÕ®”π«πª√–™“°√ ...................................................................................................... 38
3.8.6 √“§“‚§√ß°“√µàÕ®”π«πæ◊Èπ∑’∑Ë ’ˉ¥â√—∫ª√–‚¬™πå................................................................................ 38

3.9 °“√®—¥≈”¥∫— §«“¡ ”§—≠¢Õß‚§√ß°“√.............................................................................................................................. 38
3.9.1 À≈°— °“√®¥— ≈”¥∫— §«“¡ ”§≠— ................................................................................................................ 38
3.9.2 °“√°”À𥧖·ππ„π·µ≈à –°®‘ °√√¡ .................................................................................................. 39
3.9.3 µ—«Õ¬à“ß°“√®¥— ≈”¥—∫§«“¡ ”§≠— ¢Õß‚§√ß°“√ ................................................................................ 39

∫∑∑’Ë 4 °“√ ”√«®‡æÕ◊Ë °“√ÕÕ°·∫∫................................................................................................................ 41
4.1 °“√‡µ√¬’ ¡ß“π ........................................................................................................................................................................ 41

4.1.1 °“√»÷°…“∑’µË —ÈߢÕß‚§√ß°“√.................................................................................................................... 41
4.1.2 °“√‡µ√’¬¡°“√ªØ∫‘ µ— ‘ß“π ”√«® .......................................................................................................... 41
4.2 °“√ ”√«®∑”·ºπ∑¿Ë’ ¡Ÿ ª‘ √–‡∑».......................................................................................................................................... 42
4.2.1 °“√ ”√«®∑“ß√“∫ .................................................................................................................................. 42
4.2.2 °“√ ”√«®∑“ß¥ß‘Ë ...................................................................................................................................... 42
4.2.3 °“√ ”√«®·≈–∑¥ Õ∫∑“ß∏√≥«’ ‘∑¬“ ................................................................................................ 43
4.2.4 °“√ ”√«®·≈–∑¥ Õ∫∑“ߪ∞æ’°≈»“ µ√¢å Õß·À≈àß« — ¥°ÿ Õà  √“â ß.............................................. 43
4.3 °“√‡¢¬’ π·ºπ∑Ë’........................................................................................................................................................................ 44

∫∑∑’Ë 5 °“√ÕÕ°·∫∫ ...................................................................................................................................... 45
5.1 °“√‡µ√’¬¡¢Õâ ¡≈Ÿ ‡æ◊ÕË °“√ÕÕ°·∫∫...................................................................................................................................... 45
5.2 °“√ÕÕ°·∫∫ √–π”È ∑à“.......................................................................................................................................................... 46

5.2.1 ¢Õâ °”Àπ¥„π°“√ÕÕ°·∫∫...................................................................................................................... 47
5.2.2 ¢—ÈπµÕπ°“√ÕÕ°·∫∫................................................................................................................................ 47

Àπ“â

5.3 °“√ÕÕ°·∫∫ √–π”È πÕß ...................................................................................................................................................... 50
5.3.1 ¢Õâ °”Àπ¥„π°“√ÕÕ°·∫∫...................................................................................................................... 51
5.3.2 °“√ÕÕ°·∫∫ .............................................................................................................................................. 51

5.4 °“√ÕÕ°·∫∫ √–π”È Ωπ ........................................................................................................................................................ 54
5.4.1 ¢Õâ °”Àπ¥„π°“√ÕÕ°·∫∫...................................................................................................................... 55
5.4.2 ¢πÈ— µÕπ°“√ÕÕ°·∫∫................................................................................................................................ 55

5.5 °“√ÕÕ°·∫∫ √–‡°∫Á πÈ”„µ¥â π‘ ............................................................................................................................................ 58
5.5.1 ¢Õâ °”Àπ¥„π°“√ÕÕ°·∫∫...................................................................................................................... 59
5.5.2 ¢π—È µÕπ°“√ÕÕ°·∫∫................................................................................................................................ 59

5.6 °“√ÕÕ°·∫∫¢ÿ¥≈Õ°ÀπÕßπÈ”·≈–∫ß÷ ∏√√¡™“µ‘.............................................................................................................. 61
5.6.1 ¢Õâ °”Àπ¥„π°“√ÕÕ°·∫∫...................................................................................................................... 61
5.6.2 °“√ÕÕ°·∫∫¢π—È µÕπ................................................................................................................................ 61

∫∑∑Ë’ 6 °“√‡¢¬’ π·∫∫...................................................................................................................................... 62
6.1 À≈°— ‡°≥±å„π°“√‡¢¬’ π·∫∫ ................................................................................................................................................ 62
6.2 °“√«“ß√ªŸ „π·∫∫ .................................................................................................................................................................. 62
6.3  ≠— 𬑠¡¢ÕߢÕ߇ πâ .............................................................................................................................................................. 63
6.4  ≠— ≈°— …≥·å ≈–‡§√ÕË◊ ßÀ¡“¬ª√–°Õ∫·∫∫ ........................................................................................................................ 69
6.5 °“√„™Õâ ªÿ °√≥å„π°“√‡¢¬’ π·∫∫·≈–¢π“¥µ«— Õ°— …√ ...................................................................................................... 73
6.6 √“¬≈–‡Õ¬’ ¥„π°“√®¥— ∑”·∫∫.............................................................................................................................................. 73

6.6.1 ·ºπ∑∑Ë’ «Ë— ‰ª·≈– “√∫≠— .......................................................................................................................... 73
6.6.2 ≈°— …≥–‚§√ß°“√·≈–¢Õâ °”À𥇰¬Ë’ «°∫— ·ª≈π................................................................................ 73
6.6.3 ·ºπºß— ∑«Ë— ‰ª .............................................................................................................................................. 73
6.6.4 ·ª≈π·≈–√ªŸ µ¥— µ“¡¬“«· ¥ß™π—È ¥π‘ ................................................................................................ 74
6.6.5 √ªŸ µ—¥µ“¡¬“« √–·≈–Õ“§“√µ“à ßÊ .................................................................................................... 74
6.6.6 ·ª≈π √Ÿªµ¥— ·≈–√“¬≈–‡Õ¬’ ¥µà“ßÊ ¢ÕßÕ“§“√ª√–°Õ∫ ............................................................ 74
6.6.7 √ªŸ µ¥— · ¥ßß“π¥π‘ .................................................................................................................................. 74

∫∑∑Ë’ 7 °“√ª√–¡“≥√“§“§“à °Õà  √“â ß ............................................................................................................ 75
7.1 °“√§‘¥ª√¡‘ “≥ß“π ................................................................................................................................................................ 75

7.1.1 °“√∂“°∂“ߪ“É ·≈–ª√∫— æπÈ◊ ∑Ë’ ................................................................................................................ 75
7.1.2 ß“π¥π‘ ¢¥ÿ .................................................................................................................................................... 75
7.1.3 ß“π¥π‘ ∂¡.................................................................................................................................................... 76

Àπ“â

7.1.4 ß“π§Õπ°√µ’ .............................................................................................................................................. 78
7.1.5 ß“π‡À≈°Á ‡ √¡‘ .......................................................................................................................................... 78
7.1.6 ß“π‰¡·â ∫∫ ................................................................................................................................................ 78
7.1.7 °√«¥∑√“¬.................................................................................................................................................. 78
7.1.8 Àπ‘ ‡√¬’ ß ...................................................................................................................................................... 78
7.2 °“√§‘¥√“§“µÕà Àπ૬ ............................................................................................................................................................ 79
7.2.1 §“à ß“πµπâ ∑πÿ .............................................................................................................................................. 80
7.2.2 §“à ·√ßß“π .................................................................................................................................................. 81
7.3 °“√§¥‘ Factor F......................................................................................................................................................................84
7.3.1 À≈°— ‡°≥±°å “√§‘¥ Factor F ß“π™≈ª√–∑“π....................................................................................84
7.3.2 À≈°— ‡°≥±°å “√„™µâ “√“ß Factor F ß“π°Õà  √“â ß∑“ß........................................................................84
7.3.3 À≈°— ‡°≥±°å “√„™µâ “√“ß Factor F ß“π°Õà  √“â ß –æ“π·≈–∑Õà ‡À≈¬Ë’ ¡......................................86

∫∑∑Ë’ 8 °“√µ√«® Õ∫º≈ß“π ª≠í À“·≈–¢Õâ ‡ πÕ·π– .................................................................................. 88
8.1 °“√µ√«® Õ∫º≈ß“π ............................................................................................................................................................ 88
8.2 ª≠í À“·≈–¢Õâ ‡ πÕ·π–........................................................................................................................................................ 88

¿“§ºπ«° ° µ«— Õ¬“à ß°“√«‡‘ §√“–À§å «“¡‡À¡“– ¡ ........................................................................................ 91
¿“§ºπ«° ¢ ¡“µ√∞“πÕ“§“√ª√–°Õ∫ √–‡°∫Á π”È ...................................................................................... 101
¿“§ºπ«° § µ«— Õ¬“à ß°“√‡¢¬’ π·∫∫·À≈ßà πÈ” .............................................................................................. 105
¿“§ºπ«° ß ·∫∫øÕ√¡å °“√§¥‘ ª√¡‘ “≥ß“π·≈–ª√–¡“≥√“§“ ................................................................ 119
Àπß—  Õ◊ Õ“â ßÕß‘ ................................................................................................................................................................................ 126

 “√∫≠— ¿“æ

Àπ“â

¿“æ∑Ë’ 1.1 · ¥ß°“√¢¥ÿ  √–‡°∫Á π”È ............................................................................................................................................2
¿“æ∑Ë’ 1.2 · ¥ß √–‡°∫Á πÈ”∑ ’Ë √“â ߇ √®Á ·≈«â ..........................................................................................................................3
¿“æ∑’Ë 1.3 · ¥ß√ªŸ ·∫∫ √–πÈ”∑“à ............................................................................................................................................3
¿“æ∑’Ë 1.4 · ¥ß √–π”È ∑“à ∑°’Ë Õà  √“â ߇ √®Á ·≈«â ......................................................................................................................4
¿“æ∑’Ë 1.5 · ¥ß√ªŸ ·∫∫ √–π”È πÕß·∫∫∑’Ë 1 ........................................................................................................................5
¿“æ∑’Ë 1.6 · ¥ß√Ÿª·∫∫ √–πÈ”πÕß·∫∫∑’Ë 2 ........................................................................................................................6
¿“æ∑’Ë 1.7 · ¥ß√ªŸ ·∫∫ √–π”È Ωπ ............................................................................................................................................7
¿“æ∑Ë’ 1.8 · ¥ß√ªŸ ·∫∫ √–‡°∫Á π”È „µ¥â π‘ ................................................................................................................................7
¿“æ∑Ë’ 1.9 · ¥ß √–‡°∫Á π”È „µ¥â π‘ ∑ ’Ë √“â ߇ √®Á ·≈«â ................................................................................................................8
¿“æ∑’Ë 1.10 · ¥ß°“√¢¥ÿ ≈Õ°ÀπÕßπÈ”........................................................................................................................................9
¿“æ∑’Ë 1.11 · ¥ß√ªŸ ·∫∫°“√¢¥ÿ ≈Õ°ÀπÕßπ”È ·≈–∫ß÷ ¢π“¥‡≈°Á ........................................................................................ 9
¿“æ∑’Ë 1.12 · ¥ß√ªŸ ·∫∫°“√¢¥ÿ ≈Õ°ÀπÕßπ”È ·≈–∫ß÷ ¢π“¥„À≠à.................................................................................... 10
¿“æ∑’Ë 2.1 · ¥ß°“√¢¥ÿ ‡ª¥î Àπ“â ¥π‘ ...................................................................................................................................... 12
¿“æ∑’Ë 2.2 · ¥ßß“π¥π‘ ¢¥ÿ ¢π∑ß‘È .......................................................................................................................................... 13
¿“æ∑’Ë 2.3 · ¥ß°“√¢¥ÿ ¥π‘ ‡À≈« ............................................................................................................................................ 14
¿“æ∑Ë’ 2.4 · ¥ß§π— ¥π‘ À√Õ◊ ∑”π∫¥π‘ ∂¡ √– ...................................................................................................................... 16
¿“æ∑Ë’ 2.5 · ¥ßÕ“§“√∑“ßπ”È ‡¢“â ........................................................................................................................................ 17
¿“æ∑’Ë 2.6 · ¥ß·ª≈π·≈–√ªŸ µ¥— Õ“§“√∑“ßπÈ”‡¢“â .......................................................................................................... 18
¿“æ∑’Ë 2.7 · ¥ßÕ“§“√√–∫“¬πÈ”∑°’Ë Õà  √“â ß·≈«â .............................................................................................................. 18
¿“æ∑Ë’ 2.8 · ¥ß·ª≈π·≈–√ªŸ µ¥— Õ“§“√√–∫“¬π”È .......................................................................................................... 19
¿“æ∑’Ë 2.9 · ¥ß∫π— ‰¥≈ß √–.................................................................................................................................................. 20
¿“æ∑Ë’ 2.10 · ¥ß·ª≈π·≈–√ªŸ µ¥— Õ“§“√∫π— ‰¥≈ß √–...................................................................................................... 21
¿“æ∑’Ë 2.11 · ¥ß°“√ª≈°Ÿ À≠“â ∫√‡‘ «≥≈“¥§π— ¥π‘ .............................................................................................................. 22

¿“æ∑’Ë 2.1.3 .......................................................................................................................................................... 23
¿“æ∑Ë’ 2.13 ............................................................................................................................................................ 23
¿“æ∑Ë’ 3.1 · ¥ß·ºπ¿¡Ÿ ‘°“√«“ß‚§√ß°“√ √–‡°Á∫π”È ¢ÿ¥≈Õ°ÀπÕßπ”È ·≈–∫÷ß∏√√¡™“µ‘.................................... 25
¿“æ∑’Ë 3.2 · ¥ß°“√ª√–¡“≥§“à ‡∫◊ÕÈ ßµπâ ¢Õߧ«“¡≈°÷ ‡°∫Á °—°π”È °√≥’‡ªìπ √–πÈ”∑à“............................................ 26
¿“æ∑Ë’ 3.3 · ¥ß°“√ª√–¡“≥§“à ‡∫◊ÕÈ ßµâπ¢Õߧ«“¡≈÷°‡°Á∫°—°π”È °√≥’‡ªìπ √–π”È ∑à“............................................ 27
¡’°“√¢ÿ¥ √–‡æ¡‘Ë §«“¡®ÿ
¿“æ∑’Ë 3.4 · ¥ß°“√ª√–¡“≥§“à ‡∫◊ÕÈ ßµπâ ¢Õߧ«“¡≈÷°‡°∫Á °°— π”È °√≥‡’ ªπì  √–π”È πÕß ........................................ 27
 √–π”È Ωπ ·≈– √–πÈ”„µ¥â π‘
¿“æ∑’Ë 3.5 · ¥ß°“√§”π«≥§«“¡®‡ÿ °∫Á °°— π”È .................................................................................................................. 27
¿“æ∑’Ë 4.1 · ¥ß·ºπ¿¡Ÿ ¢‘ π—È µÕπ°“√ ”√«®........................................................................................................................ 41

 “√∫≠— ¿“æ (µÕà )

Àπ“â

¿“æ∑Ë’ 5.1 · ¥ß·ºπ¿¡Ÿ ¢‘ πÈ— µÕπ°“√ÕÕ°·∫∫ √–πÈ”∑“à ................................................................................................ 46
¿“æ∑’Ë 5.2 · ¥ß·ºπ¿¡Ÿ ¢‘ πÈ— µÕπ°“√ÕÕ°·∫∫ √–π”È πÕß.............................................................................................. 50
¿“æ∑’Ë 5.3 · ¥ß·ºπ¿¡Ÿ ¢‘ πÈ— µÕπ°“√ÕÕ°·∫∫ √–π”È Ωπ................................................................................................ 54
¿“æ∑Ë’ 5.4 · ¥ß·ºπ¿¡Ÿ ¢‘ πÈ— µÕπ°“√ÕÕ°·∫∫ √–π”È „µ¥â π‘ .......................................................................................... 58
¿“æ∑Ë’ 6.1 · ¥ß ≠— ≈°— …≥∑å »‘ ‡ÀπÕ◊ .................................................................................................................................... 69
¿“æ∑Ë’ 6.2 · ¥ß‡§√Õ◊Ë ßÀ¡“¬∫Õ°µ”·Àπßà °¡.................................................................................................................. 69
¿“æ∑’Ë 6.3 · ¥ß‡§√ÕË◊ ßÀ¡“¬µ”·Àπßà ®¥ÿ µ¥—  ¡— º — ‚§ßâ .................................................................................................... 70
¿“æ∑’Ë 6.4 · ¥ß‡§√ÕË◊ ßÀ¡“¬µ”·Àπßà À¡¥ÿ À¡“¬æ¬“π .................................................................................................. 70
¿“æ∑’Ë 6.5 · ¥ß‡§√ÕË◊ ßÀ¡“¬µ”·Àπßà Curve Data........................................................................................................ 71
¿“æ∑Ë’ 6.6 · ¥ß‡§√Õ◊Ë ßÀ¡“¬·≈–¢Õâ §«“¡°“√¢¬“¬√ªŸ .................................................................................................. 71
¿“æ∑Ë’ 6.7 · ¥ß ≠— ≈°— …≥¡å «≈¥π‘ ·≈–¡«≈« — ¥ÿ .............................................................................................................. 72
¿“æ∑Ë’ 7.1 · ¥ß¡µ‘ °‘ “√¢¥ÿ ¥π‘ ................................................................................................................................................ 75
¿“æ∑Ë’ 7.2 · ¥ß¡µ‘ ¥‘ π‘ ∂¡∑”π∫¥π‘ ...................................................................................................................................... 76
¿“æ∑Ë’ 7.3 · ¥ß°“√·∫ßà √ªŸ µ¥— µ“¡¢«“ßµ“¡·π«§π— ¥π‘ ................................................................................................ 77

 “√∫≠— µ“√“ß

Àπ“â

µ“√“ß∑’Ë 1.1 · ¥ßª√–‡¿∑ß“π ≈—°…≥–¢Õß·À≈ßà πÈ”  ¿“æ¿¡Ÿ ª‘ √–‡∑» ·≈–Õߧªå √–°Õ∫¢Õßß“π .................. 11
µ“√“ß∑Ë’ 2.1 · ¥ß™π¥‘ ¢Õß¥π‘ ¢¥ÿ ·≈–§«“¡≈“¥¥“â π¢“â ß .................................................................................................. 14
µ“√“ß∑’Ë 2.2 · ¥ß ≠— ≈°— …≥·å ≈–≈°— …≥–¢Õߥπ‘ ................................................................................................................ 15
µ“√“ß∑’Ë 2.3 · ¥ß™π¥‘ ¢Õߥπ‘ ∂¡·≈–≈“¥¥“â π¢“â ß ............................................................................................................ 15
µ“√“ß∑’Ë 2.4 · ¥ß§«“¡ ßŸ ·≈–§«“¡°«“â ߢÕß§π— ¥π‘ ........................................................................................................ 15
µ“√“ß∑’Ë 2.5 · ¥ß√–¬–æπâ π”È À√Õ◊ ø√∫’ Õ√¥å .......................................................................................................................... 16
µ“√“ß∑’Ë 2.6 · ¥ß§«“¡®‡ÿ °Á∫°°— ¢π“¥∑àÕ ·≈–®”π«π·∂«¢ÕßÕ“§“√∑“ßπÈ”‡¢â“.................................................... 17
µ“√“ß∑Ë’ 3.1 · ¥ß¢Õâ ¡Ÿ≈¥â“πÕ∑ÿ °«‘∑¬“ .................................................................................................................................. 29
µ“√“ß∑Ë’ 3.2 · ¥ß¢π“¥∑Õà ·≈–®”π«π·∂«¢ÕßÕ“§“√∑“ßπ”È ‡¢“â .................................................................................. 33
µ“√“ß∑’Ë 3.3 · ¥ß°“√殑 “√≥“„™¥â π‘ ‡Àπ¬’ «ªÕÑ ß°π— °“√√«—Ë ´¡÷ ........................................................................................ 34
µ“√“ß∑’Ë 3.4 · ¥ß√“§“µÕà Àπ«à ¬ß“π¥π‘ ·≈–ß“πªÕÑ ß°π— °“√°¥— ‡´“– ............................................................................ 34
µ“√“ß∑’Ë 3.5 · ¥ß√“§“µÕà Àπ«à ¬¢ÕßÕ“§“√∑“ßπ”È ‡¢“â /√–∫“¬πÈ”.................................................................................. 35

 “√∫≠— µ“√“ß (µÕà )

Àπ“â

µ“√“ß∑Ë’ 3.6 · ¥ß Factor F ß“π™≈ª√–∑“π...................................................................................................................... 36
µ“√“ß∑Ë’ 3.7 · ¥ßº≈ª√–‚¬™π¢å Õßæ™◊ ∫“ß™π¥‘ ·≈–ª≈“ .................................................................................................. 37
µ“√“ß∑Ë’ 3.8 · ¥ß§“à Capital Recovery Factor (CRF) ................................................................................................ 37
µ“√“ß∑Ë’ 3.9 · ¥ß°“√°”À𥧖·ππ .................................................................................................................................... 39
µ“√“ß∑Ë’ 3.10 · ¥ßµ«— Õ¬“à ß°“√„À§â –·ππ·≈–°“√®¥— ≈”¥∫— ¢Õß‚§√ß°“√ .................................................................. 40
µ“√“ß∑Ë’ 5.1 · ¥ß°“√§”π«≥§«“¡µÕâ ß°“√„™πâ È” °“√ÕÕ°·∫∫ √–πÈ”∑“à ................................................................ 47
µ“√“ß∑’Ë 5.2 · ¥ß°“√§”π«≥¥“â πÕ∑ÿ °«‘∑¬“ °“√ÕÕ°·∫∫ √–π”È ∑“à .......................................................................... 48
µ“√“ß∑’Ë 5.3 · ¥ß°“√§”π«≥§«“¡µâÕß°“√„™πâ ”È °“√ÕÕ°·∫∫ √–π”È πÕß .............................................................. 51
µ“√“ß∑’Ë 5.4 · ¥ß°“√§”π«≥¥“â πÕ∑ÿ °«‘∑¬“ °“√ÕÕ°·∫∫ √–π”È πÕß ...................................................................... 52
µ“√“ß∑’Ë 5.5 · ¥ß°“√§”π«≥§«“¡µâÕß°“√„™âπÈ” °“√ÕÕ°·∫∫ √–π”È Ωπ ................................................................ 55
µ“√“ß∑’Ë 5.6 · ¥ß°“√§”π«≥¥â“πÕÿ∑°«‘∑¬“ °“√ÕÕ°·∫∫ √–πÈ”Ωπ.......................................................................... 55
µ“√“ß∑Ë’ 6.1 · ¥ß≈°— …≥–‡ πâ ·≈–§«“¡À¡“¬. .................................................................................................................. 64
µ“√“ß∑Ë’ 6.2 · ¥ß≈°— …≥–µ«— Õ°— …√·≈–Õÿª°√≥°å “√‡¢’¬π ................................................................................................ 73
µ“√“ß∑’Ë 7.1 · ¥ßª√¡‘ “≥ß“π¢Õß·∫∫¡“µ√∞“πÕ“§“√∑“ßπÈ”‡¢“â .............................................................................. 79
µ“√“ß∑Ë’ 7.2 · ¥ßª√¡‘ “≥ß“π¢Õß·∫∫¡“µ√∞“πÕ“§“√√–∫“¬πÈ” ................................................................................ 79
µ“√“ß∑’Ë 7.3 · ¥ßª√¡‘ “≥ß“π¢Õß·∫∫¡“µ√∞“π∫π— ‰¥≈ß √–µÕà 1 ·Àßà .................................................................. 79
µ“√“ß∑’Ë 7.4 · ¥ß°“√§¥‘ §“à ¢π ßà « — ¥ÿ.................................................................................................................................... 81
µ“√“ß∑Ë’ 7.5 · ¥ß√“§“µÕà Àπ«à ¬¢Õߪ√–‡¿∑ß“π∑Ë’„™â‡§√Ë◊Õß®—°√°≈ .............................................................................. 82
µ“√“ß∑Ë’ 7.6 · ¥ß°“√§¥‘ √“§“µàÕÀπ«à ¬ ¢Õßß“π§Õπ°√’µ À‘π‡√’¬ß °√«¥∑√“¬ ·≈–‡À≈Á°‡ √‘¡ ........................ 83
µ“√“ß∑’Ë 7.7 · ¥ß°“√§‘¥√“§“µÕà Àπ૬ ¢Õßß“π∑Õà §Õπ°√µ’ ‡ √‘¡‡À≈Á° .................................................................... 83
µ“√“ß∑’Ë 7.8 · ¥ß√“§“µÕà Àπ«à ¬¢Õߪ√–‡¿∑ß“πÕπ◊Ë Ê ...................................................................................................... 84
µ“√“ß∑Ë’ 7.9 · ¥ßª√–‡¿∑ß“π·≈–ª√–‡¿∑ Factor F...................................................................................................... 84
µ“√“ß∑Ë’ 7.10 · ¥ß Factor F ß“π°Õà  √“â ß∑“ß .............................................................................................................. 85
µ“√“ß∑Ë’ 7.11 · ¥ß°“√‡æ¡‘Ë Factor F ®ß— À«¥— ∑Ë’¡’ª√¡‘ “≥πÈ”Ωπ‡©≈’¬Ë µàÕª¡ï “°°«à“ 1,500 ¡¡.......................... 86
µ“√“ß∑’Ë 7.12 · ¥ß Factor F ß“π°Õà  √“â ß –æ“π·≈–∑Õà ‡À≈¬Ë’ ¡ ............................................................................ 87

‡Àµºÿ ≈·≈–§«“¡®”‡ªπì

‡Àµºÿ ≈·≈–§«“¡®”‡ªπì
√∞— ∏√√¡π≠Ÿ ·Àßà √“™Õ“≥“®°— √‰∑¬ æ∑ÿ ∏»°— √“™ 2540 ‰¥â„À§â «“¡ ”§≠— °∫— °“√°√–®“¬Õ”π“®°“√ª°§√Õß

‰ª Ÿ∑à âÕß∂π‘Ë ‚¥¬‰¥°â ”À𥉫â„πÀ¡«¥ 5 ·π«π‚¬∫“¬æπÈ◊ ∞“π·Àßà √∞— ¡“µ√“ 78 °”Àπ¥„À√â ∞— µÕâ ß°√–®“¬Õ”π“®
„Àâ∑âÕß∂Ë‘πæË÷ßµπ‡Õß ·≈–µ—¥ ‘π„®„π°‘®°“√¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ‰¥â‡Õßæ—≤𓇻√…∞°‘®∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–√–∫∫ “∏“√≥Ÿª‚¿§
·≈– “∏“√≥Ÿª°“√ µ≈Õ¥∑—Èß‚§√ß √“â ßæÈπ◊ ∞“π “√ π‡∑»„π∑Õâ ß∂π‘Ë „À∑â «Ë— ∂ß÷ ·≈–‡∑“à ‡∑’¬¡°π— ∑«—Ë ª√–‡∑» √«¡∑—Èß
æ—≤π“®—ßÀ«—¥∑Ë’¡’§«“¡æ√âÕ¡„À⇪ìπÕߧå°√ª°§√Õß∑âÕß∂Ë‘π¢π“¥„À≠à ‚¥¬§”π÷ß∂÷߇®µπ“√¡≥å¢Õߪ√–™“™π„π
®ß— À«¥— ππÈ—

·À≈àßπÈ”‡ªìπ Ë‘ßÀπ÷Ëß∑’ËÕ¬Ÿà„π·ºπ°“√°√–®“¬Õ”π“®„Àâ·°àÕߧå°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ë𠵓¡ª√–°“»§≥–
°√√¡°“√°√–®“¬Õ”π“®„À·â °Õà ߧ°å √ª°§√Õß «à π∑Õâ ß∂π‘Ë æ.». 2543 ¥ß— ππ—È ‡æÕË◊ „À°â “√°√–®“¬Õ”π“®„π‡√Õ◊Ë ß¥ß— °≈“à «
∫√√≈ÿ«—µ∂ÿª√– ß§å®÷ߧ«√‡æ‘Ë¡§«“¡√⟧«“¡‡¢â“„®„ÀâÕߧå°√ª°§√Õß à«π∑àÕß∂Ë‘π„π°“√æ—≤π“·À≈àßπÈ”‚¥¬‡©æ“–„π
‡√◊ÕË ß¢Õß°“√ ”√«® ÕÕ°·∫∫ ·≈–ª√–¡“≥√“§“  √–‡°Á∫π”È ¢ÿ¥≈Õ°ÀπÕßπ”È ∫ß÷ ∏√√¡™“µ‘
«µ— ∂ªÿ √– ß§å

1. ‡æË◊Õ„Àâ°“√°√–®“¬Õ”π“®∫√√≈‡ÿ ®µπ“√¡≥å∑Ë√’ –∫ÿ‰«â„π√∞— ∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®°— √‰∑¬ æÿ∑∏»—°√“™
2540

2. ‡æ◊ËÕ‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√®—¥À“·À≈àßπÈ”¢ÕßÕߧå°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂Ë‘π´Ë÷߇ªìπªí®®—¬ ”§—≠„π°“√
æ≤— π“§≥ÿ ¿“晫’ µ‘ ·≈–§«“¡‡ªπì Õ¬¢àŸ Õߪ√–™“™π„À¥â ¢’ π÷È

3. ‡æÕ◊Ë „Àªâ √–™“™π„π∑Õâ ß∂π‘Ë ‡¢“â ¡“¡ ’ «à π√«à ¡„π°“√®¥— °“√·≈–æ≤— π“·À≈ßà πÈ”

1

1∫∑∑Ë’

∫∑π”

À¡Ÿà∫“â π·≈–µ”∫≈∑Ë¢’ “¥·§≈ππ”È Õ¬‡Ÿà  ¡Õ„πÀπ“â ·≈âß √“…Æ√¡—°¢“¥·§≈ππ”È  –Õ“¥ ”À√—∫¥¡Ë◊ ‰¡¡à π’ ”È
 ”À√∫— Õ“∫À√◊Õ´—°º“â µ≈Õ¥®π¢“¥·§≈ππÈ”∑Ë’„™â„π°“√Àÿߵ⡠´÷ßË πÈ”∑’√Ë “…Æ√æÕÀ“¡“‰¥â∫“â ßππÈ— Õ“®®–µâÕßπ”¡“
®“°À«â ¬ ÀπÕß §≈Õß ∫ß÷ ·≈–∫àÕπÈ”∑Õ’Ë ¬ÀŸà “à ߉°≈¥â«¬§«“¡¬“°≈”∫“°

‡¡◊ÕË ‡ªπì ‡™πà π’È ß“π®—¥À“π”È „π√ªŸ ·∫∫µ“à ßÊ ∑’ Ë √â“ߢÈπ÷ „π∫√‡‘ «≥„°≈âÊ °—∫À¡Ÿà∫“â π ·≈«â ¢—ßπÈ”„πƒ¥ΩŸ π‰¥â
®–¡’ª√–‚¬™πåÕ¬à“߬ßË‘ ·°√à “…Æ√ ‚¥¬√“…Æ√∑ßÈ— À¡Ÿ∫à “â π·≈–µ”∫≈®–¡’πÈ”¥◊Ë¡·≈–„™â Õ¬πÈ” ”À√∫— ‡≈¬È’ ß µ— «å√«¡∑ß—È
„™â·À≈àßπÈ”‡ªìπ∑ˇ’ ≈’¬È ߪ≈“ ·≈–∂â“À“°ß“π„¥∑’°Ë àÕ √“â ß·≈«â ‰¥âπÈ”¡“° °ÁÕ“®®–¡π’ ”È ‡À≈◊Õ„™∑â ”°“√‡æ“–ª≈°Ÿ æ™◊ º—°
„πƒ¥·Ÿ ≈ßâ ‰¥Õâ °’ ¥«â ¬

°“√®¥— À“·À≈àßπÈ”‡æ◊ËÕæ—≤π“„À⇪ìπ·À≈ßà ‡°∫Á °—°π”È ®“°π”È Ωπ∑Ë’µ°≈ß¡“À√Õ◊ π”È ∑Ë’‰À≈¡“µ“¡≈”πÈ”µ“à ßÊ
‰«â„™‡â ¡Ë◊Õ∂ß÷ §√“«®”‡ªπì ‡™àπ „π™à«ß∑’ËΩπ‰¡µà °·≈–„πƒ¥·Ÿ ≈ßâ ´ß÷Ë √ªŸ ·∫∫¢Õß°“√æ≤— π“¡Õ’ ¬ŸàÀ≈“¬ª√–‡¿∑¥«â ¬°π—
¢È÷πÕ¬àŸ°—∫§«“¡µâÕß°“√„™âπ”È  ¿“æ¿Ÿ¡‘ª√–‡∑» ·≈–ß∫≈ß∑ÿπ„π°“√°àÕ √â“ß  ”À√—∫·À≈àßπ”È ∑Ë’‡ªìπ¢π“¥‡≈Á°
ß∫≈ß∑πÿ ‰¡¡à “°π°—  “¡“√∂µÕ∫ πÕß°∫— §«“¡µÕâ ß°“√¢Õß√“…Æ√‰¥µâ √߇ª“Ñ À¡“¬·≈– –¥«°∑ ’Ë ¥ÿ ‰¥·â °à ¢¥ÿ  √–πÈ”
¢ÿ¥≈Õ°ÀπÕßπ”È ·≈–∫÷ß∏√√¡™“µ‘

1.1  √–‡°∫Á π”È

 √–‡°Á∫π”È §◊Õ ·À≈ßà ‡°Á∫¢ß— πÈ”Ωπ π”È ∑“à À√◊Õπ”È ´—∫∑Ë’‰À≈´÷¡ÕÕ°¡“®“°¥π‘ ‚¥¬°“√¢ÿ¥¥π‘ „À⇪πì ∑Ë’
 ”À√—∫¢—ßπÈ” „Àâ¡’¢π“¥§«“¡¬“« §«“¡°«â“ß ·≈–§«“¡≈÷° µ“¡ª√¡‘ “≥πÈ”∑’˵âÕß°“√®–‡°∫Á ¢ß— ‰«â„™â ·≈â«π”¥‘π∑Ë’
¢¥ÿ ¡“∂¡‡ªìπ§π— ≈âÕ¡√Õ∫¢Õ∫ √–

¿“æ∑Ë’ 1.1 · ¥ß°“√¢¥ÿ  √–‡°∫Á πÈ”

2

 √–‡°Á∫πÈ” à«π„À≠à “¡“√∂ √â“ß„À⇰Á∫π”È ‰¥â‡æ’¬ß®”π«ππâÕ¬ ‚¥¬∑Ë—«‰ª®– “¡“√∂¢—ßπÈ”¡’§«“¡®ÿ¢Õß
πÈ”‡∑à“°—∫ª√‘¡“µ√¥‘π∑Ë’¢ÿ¥ÕÕ°‰ª‡∑à“πÈ—π ®÷߇À¡“–∑’Ë®– √â“ß„À⇰Á∫π”È ‰«â‡ªìππÈ”°‘ππÈ”„™â ”À√—∫√“…Æ√·≈–‡≈’Ȭß
 µ— «„å πÀ¡∫àŸ “â π„À≥µâ ≈Õ¥ƒ¥·Ÿ ≈ßâ „π§“∫ 6 ‡¥Õ◊ π √–À«“à ߇¥Õ◊ π 情¿“§¡ ∂ß÷ µ≈ÿ “§¡ °“√π”π”È ‰ª„™ªâ ≈°Ÿ º°—  «π
§√«— ∫“â ßÕ“®∑”‰¥·â µµà Õâ ß殑 “√≥“„À‡â À¡“– ¡°∫— ¢π“¥¢Õß √–·µ≈à –·Àßà «“à ®–¡π’ È”‡À≈Õ◊ ®“°°“√Õªÿ ‚¿§À√Õ◊ ‰¡¥à «â ¬

¿“æ∑’Ë 1.2 · ¥ß √–‡°Á∫π”È ∑’°Ë àÕ √“â ߇ √®Á ·≈â«

 √–‡°Á∫π”È  “¡“√∂ √â“ß„π∑âÕß∑’Ë´÷Ëß¡’≈—°…≥–¿Ÿ¡‘ª√–‡∑»·µ°µà“ß°—π‰ª‰¥â∑ÿ°·Ààß ·µà®–µâÕß°”Àπ¥
√ªŸ ·∫∫¢Õß √–π”È „À‡â À¡“– ¡°—∫ ¿“æ¿Ÿ¡‘ª√–‡∑»¢Õß·µ≈à –·Ààߥ⫬‡ ¡Õ  √–πÈ” “¡“√∂·∫ßà ‡ªìπª√–‡¿∑µ“¡
≈—°…≥–°“√√—∫πÈ”®“°·À≈àßπÈ”‰¥â 4 √ªŸ ·∫∫ ¥—ßπ’È

1.1.1  √–π”È ∑à“ ‡ªπì  √–‡°Á∫¢—ßπ”È Ωπ∑Ë’‰À≈¡“∫πº‘«¥‘π ´÷Ëß¡’§«“¡≈“¥‡∑À√◊Õ¡’√Õà ßπÈ”‡≈Á°Ê ·≈–¡’
√–¥∫— π”È „µ¥â π‘ Õ¬µŸà ”Ë °«“à °πâ  √–

π”È ‰À≈≈ß √– ∑“ß√–∫“¬π”È ≈πâ
√–¥∫— π”È °πâ  √–
√–¥∫— π”È ‡°∫Á °°— 20 ¡.

20 ¡. 2 2

2 3.5 ¡. 2

§π— ¥π‘ ∂¡Õ¥— ·ππà

√–¥∫— πÈ”„µ¥â π‘ „πƒ¥·Ÿ ≈ßâ

¿“æ∑’Ë 1.3 · ¥ß√ªŸ ·∫∫ √–π”È ∑“à

3

 √–·∫∫π’ȧ≈⓬§≈÷ß°—∫Õà“߇°Á∫π”È ¢π“¥¬àÕ¡ ·µà∫√‘‡«≥°àÕ √â“ß √–π”È ∑à“ ‚¥¬∑Ë—«‰ªª√‘¡“≥π”È ∑Ë’¢—߉«â
‡ÀπÕ◊ √–¥∫— æπÈ◊ ¥π‘ ¡π’ Õâ ¬‰¡‡à æ’¬ßæÕ°—∫§«“¡µÕâ ß°“√ ¥—ßπ—πÈ Õ“®®–µÕâ ß¡’°“√¢ÿ¥¥π‘ „À‡â ªìπ√ªŸ  √– ·≈â«π”¥π‘ ∑Ë’¢ÿ¥
πÈ—π¢÷Èπ¡“∂¡‡ªìπ§—π°—ÈππÈ”≈âÕ¡¢Õ∫ √–∑“ߥâ“π∑’Ë¡’√–¥—∫µË” ®π∫√√®∫∑’Ë Ÿß„À⇪ìπ√Ÿª‚§âßÀ√◊Õ∂¡≈âÕ¡√Õ∫‰«â‡æ’¬ß
 “¡À√◊Õ ’Ë¥â“π‚¥¬„ÀâÀ≈—ߧ—π¥‘π°È—ππ”È  Ÿß°«à“√–¥—∫πÈ”∑’˵âÕß°“√®–‡°Á∫°—° æ√âÕ¡°—∫¢ÿ¥¥‘π‡ªìπ∑“ß√–∫“¬π”È ≈âπ∑’Ë
ª≈“¬§—π°È—ππ”È ¥â“π„¥¥â“πÀπË÷ß∑Ë’‡À¡“– ¡  ”À√—∫§«∫§ÿ¡√–¥—∫π”È „π √–‰¡à„Àâ Ÿß®π∑à«¡≈âπÀ≈—ߧ—π¥‘πÕ’°¥â«¬
§«“¡≈÷°¢ÕßπÈ”∑’ˇ°Á∫°—°‰¥âµÕπª≈“¬ƒ¥ŸΩπ À√◊Õ§«“¡≈÷°µÈ—ß·µà√–¥—∫∑“ß√–∫“¬πÈ”≈âπ∂÷ß°âπ √–µâÕ߉¡àπâÕ¬°«à“
3.5 ‡¡µ√ ‚¥¬∑æË’ Èπ◊ ∑’·Ë ≈–≈“¥¥â“π¢“â ߢÕ∫ √–‡ªπì ¥‘π∑÷∫π”È ¡’π”È √Ë«— ´÷¡ Ÿ≠À“¬ÕÕ°‰ª‰¥â‰¡¡à “°π°—

¿“æ∑Ë’ 1.4 · ¥ß √–π”È ∑°Ë’ Õà  √â“߇ √®Á ·≈â«

1.1.2  √–π”È πÕß §Õ◊  √–∑’ËÕ¬àŸ„πæ◊πÈ ∑≈Ë’ ÿà¡πÈ” æ◊πÈ ∑’Ë√Õ∫ Ê ∫√‡‘ «≥ √–¡’π”È πÕßÕ¬Ÿà√–À«à“߃¥ŸÀπËß÷ À√Õ◊
À≈“¬ƒ¥Ÿ„π·µà≈–ªï ·µ‡à ªπì ∑Ë’´ßË÷ πÈ”∑π’Ë ÕßÕ¬πŸà È—π‰¥â‡À◊Õ¥·Àßâ ≈ßµÕπª≈“¬ À√Õ◊ °àÕπÀ¡¥ƒ¥πŸ ”È À≈“° π”È ∑’πË ÕßÕ¬Ÿπà —πÈ
µâÕߪ≈àÕ¬„Àâ‰À≈‡¢â“‰ª„π √–‡æË◊Õ‡°Á∫°—°‰«â·≈–®–µâÕ߉¡àª≈àÕ¬„Àâ‰À≈°≈—∫ÕÕ°¡“®“° √– ‡¡Ë◊ÕπÈ”∑’ËπÕßÕ¬àŸ
¿“¬πÕ°‰¥‡â ÀÕ◊ ¥·Àßâ ≈ß·≈«â  √–ª√–‡¿∑π ’È “¡“√∂·∫ßà µ“¡≈—°…≥–¿¡Ÿ ‘ª√–‡∑»‰¥â ¥—ßπÈ’

1)  √–πÈ”πÕß·∫∫∑Ë’ 1 ‡ªπì  √–‡°∫Á πÈ”∑Ë ’ √“â ß„π∫√‘‡«≥æÈ◊π∑Ë’√“∫≈¡àÿ ´Ë÷ß¡’√–¥—∫πÈ”„µâ¥π‘ Õ¬µàŸ Ë”
°«“à °âπ √–·≈–‡ªπì æπ◊È ∑Ë’¡π’ ”È ∑«à ¡‡ªìπª√–®” ‚¥¬°“√¢¥ÿ ¥‘π„À‡â ªìπ√ªŸ  √– ”À√∫—  √–‡°Á∫π”È
∑Ë’µâÕß°“√‡°Á∫¢—ßπÈ”‰«â‡ ¡Õº‘«¥‘πÀ√◊Õ‡∑à“°—∫√–¥—∫π”È πÕß Ÿß ÿ¥ Õ“®‰¡à®”‡ªìπµâÕß∑”§—π¥‘π
√Õ∫ √– π”¥π‘ ∑¢Ë’ ¥ÿ ‰ª„™ªâ √–‚¬™πÕå ¬“à ßÕπ◊Ë ‰¥â ‡™πà 𔉪∂¡‡æÕ◊Ë  √“â ß∂ππÀ√Õ◊ „™â∂¡æ◊Èπ∑’≈Ë ¡ÿà
‡ªπì µâπ ·µ∂à “â ‰¡πà ”¥‘π‰ª∑Ë’ÕπË◊ µâÕß°“√∂¡‡ªπì §—π¥‘π√Õ∫ √–„Àπâ ”¡“∂¡Õ—¥·ππà ‡ªìπ§—π¥‘π
‚¥¬√Õ∫ ·≈⫇«πâ ™àÕß«à“ß ”À√∫— πÈ”®“°¥“â ππÕ°‰À≈≈ß √–‡ªìπ√–¬– Ê ‰ª  à«π √–„π
∫√‡‘ «≥∑Ëπ’ È”∑à«¡¡“°∑°ÿ ªï µÕâ ß°“√®–‡°∫Á ¢ß— π”È „Àâ ßŸ °«“à √–¥—∫æ◊πÈ ¥π‘ ∑«—Ë ‰ªÀ≈ß— ®“°π”È ≈¥ °Á
∑”‰¥â‚¥¬°“√∂¡¥π‘ √Õ∫ √–„Àâ ßŸ ¢÷πÈ ∑—Èß ’Ë¥“â πµ“¡∑µ’Ë Õâ ß°“√ ‚¥¬‡«âπ™Õà ß∑“ß„Àâπ”È ≈πâ ‡¢â“‡ªìπ
4

√–¬– Ê ¥â«¬ §«“¡≈÷°¢Õß √–‡°Á∫πÈ”¥—ß°≈à“«πÈ’ §«√°”Àπ¥„À⇰Á∫π”È ≈÷°‰¡àπâÕ¬°«à“
3.5 ‡¡µ√ ‡™àπ°π— ‚¥¬∑æ’Ë ◊πÈ ·≈–≈“¥¥“â π¢“â ߢÕß √–‡ªìπ¥π‘ ∑πË’ È”√Ë—«´÷¡ ≠Ÿ À“¬‰ª‰¥â‰¡¡à “°

√–¥∫— πÈ”¥“â ππÕ° √–
∑«à ¡æπÈ◊ ∑‡’Ë ªπì ª√–®”

‡«πâ ™Õà ß ”À√∫— π”È ¥“â ππÕ°‰À≈≈ß √–

22 2 2
2.0 ¡.
2 2.0 ¡.

§π— ¥π‘ ∂¡Õ¥— ·ππà √–¥∫— °πâ  √– 2
§π— ¥π‘ ∂¡Õ¥— ·ππà

√–¥∫— π”È „µ¥â π‘ „πƒ¥·Ÿ ≈ßâ

¿“æ∑’Ë 1.5 · ¥ß√ªŸ ·∫∫ √–πÈ”πÕß·∫∫∑’Ë 1

2)  √–π”È πÕß·∫∫∑Ë’ 2 ‡ªìπ √–‡°Á∫¢—ßπ”È ®“°°“√º—ππ”È ¡“®“°≈”À⫬À√◊Õ≈”πÈ”∏√√¡™“µ‘µ“¡
§Ÿ§≈Õß¢π“¥‡≈Á°≈ß Ÿà √–  √–∑Ë’°àÕ √â“ß®–Õ¬àŸ„π∫√‘‡«≥æÈ◊π∑’˧àÕπ¢â“ß√“∫„°≈â°—∫≈”À⫬À√◊Õ
≈”πÈ”∏√√¡™“µ¥‘ ß— °≈“à «¥«â ¬ ‚¥¬°“√¢¥ÿ ¥π‘ „À‡â ªπì √ªŸ  √– ·≈«â π”¥π‘ ∑¢Ë’ ¥ÿ ππÈ— ¡“∂¡„À‡â ªπì §π— ≈Õâ ¡√Õ∫
 √–∑—ßÈ À¡¥  «à π√Õà ߺ—ππ”È ®“°≈”À⫬≈ß Ÿ à √–Õ“®®”‡ªπì µâÕß √â“ß∑àÕ§«∫§ÿ¡π”æ√Õâ ¡¥â«¬∫“π
 ”À√∫— ‡ª¥î ·≈–ª¥î πÈ”¥â«¬  √–‡°∫Á πÈ”≈—°…≥–π’È¡—°®–‡°∫Á ¢—ßπ”È ‰¥¡â “°∑ ’Ë ÿ¥ µ“¡√–¥—∫πÈ”„πÀ«â ¬
À√Õ◊ ≈”π”È ∏√√¡™“µ‘∑¡’Ë ’√–¥—∫ ßŸ ∑Ë’ ÿ¥ §«√°”À𥧫“¡≈÷°„À⇰∫Á °—°π”È ≈°÷ ‰¡πà Õâ ¬°«“à 3.5 ‡¡µ√
‚¥¬∑æ’Ë π◊È ·≈–≈“¥¥“â π¢“â ߢÕß √–‡ªπì ¥π‘ ∑√’Ë «—Ë ´¡÷  ≠Ÿ À“¬‰ª‰¥â‰¡¡à “°

5

≈”πÈ” √Õà ߥπ— π”È ®“°≈”πÈ”‡¢“â  √– ° √–¥∫— À≈ß— §π— ¥π‘
√–¥—∫°âπ √–

°
·ª≈π

√Õà ߥπ— π”È ®“°≈”πÈ”‡¢“â  √–

√–¥∫— π”È ‡°∫Á °°—
3.0 ¡.
3.0 ¡. 2
2

2 2 2
5 ¡. 3.5 ¡.
√–¥∫— °πâ  √–
§π— ¥π‘ ¥π‘ ∂¡Õ¥— Õ¥— ·ππà √Õ∫ √–

§π— ¥π‘ ¥π‘ ∂¡Õ¥— Õ¥— ·ππà √Õ∫ √– √–¥∫— πÈ”„µ¥â π‘ „πƒ¥·Ÿ ≈ßâ

√ªŸ µ—¥ °-°

¿“æ∑’Ë 1.6 · ¥ß√ªŸ ·∫∫ √–π”È πÕß·∫∫∑’Ë 2

1.1.3  √–π”È Ω𠇪πì  √–‡°Á∫¢—ßπÈ”Ωπ∑ ’Ë √“â ß„π∫√‡‘ «≥æ◊Èπ∑’˧Õà π¢“â ß√“∫ ´÷Ëß¡√’ –¥∫— π”È „µ¥â ‘πÕ¬ŸàµË”°«“à
°âπ √– ‚¥¬°“√¢ÿ¥¥‘π„À⇪ìπ√Ÿª √–·≈â«π”¥‘π∑Ë’¢ÿ¥π—Èπ¢÷Èπ¡“∂¡„À⇪ìπ™“π√—∫π”È Ωπ·≈–§—π√Õ∫ √–∑È—ß Ë’¥â“π
 ”À√∫— √∫— πÈ”Ωπ„Àâ‰À≈≈ß √– ®π¡’ª√¡‘ “≥¡“°æÕ°—∫∑’µË âÕß°“√ ·≈–∑§’Ë π— ¥π‘ ¥â“π„¥¥“â πÀπË÷ß∑’‡Ë À¡“– ¡„Àâ √“â ß
∑“ß√–∫“¬π”È ≈πâ ¢π“¥‡≈°Á ‰«§â «∫§¡ÿ √–¥∫— π”È ‰¡à„À â Ÿß®π∑à«¡≈πâ À≈—ß§π— ¥‘π‡™πà °—𠧫“¡≈÷°¢Õßπ”È „π √–µÕâ ߇°Á∫
„À≥⧫“¡≈÷°µÕπª≈“¬ƒ¥ŸΩπ‰¡àπâÕ¬°«à“ 3.5 ‡¡µ√¥â«¬ ‚¥¬∑’Ëæ◊Èπ·≈–≈“¥¥â“π¢â“ߢÕß √–‡ªìπ¥‘π∑Ë’π”È √Ë—«´÷¡
 ≠Ÿ À“¬ÕÕ°‰ª‰¥â‰¡¡à “° ∫π™“π√—∫πÈ”Ωπ§«√ª≈Ÿ°À≠“â ‡æ◊ËÕªÕÑ ß°π— ‰¡à„Àπâ ”È Ωπ‡´“–·≈–™–¥π‘ ≈ß„π √–

6

≈“¥ 1:10 1:2 15.00
1.00 3.00

° ≈“¥ 1:2 ≈“¥ 1:2 7.00 7.00 ∑“ß√–∫“¬πÈ”≈âπ 30.00 °
1:2 ≈“¥ 1:10 7.00 16.00
√–¥∫— °πâ  √–
∫π— ‰¥ ≈“¥ 1:10 1:2 15.00
7.00 3.00 1.00
26.00
1:2 ≈“¥ 1:10

15.00 40.00 15.00 3.00
3.00 1.00 1.00
·ª≈π
2 1:10 √–¥∫— πÈ”‡°∫Á °°— 1:10 2 11:5

15.00 3.5 √–¥∫— °πâ  √– 15.00 3.00
3.00 1.00 7.00 26.00 7.00 1.00

¿“æ∑’Ë 1.7 · ¥ß√ªŸ ·∫∫ √–π”È Ωπ √Ÿªµ—¥ °-° √–¬–‡ªπì ‡¡µ√

1.1.4  √–π”È „µ¥â ‘𠇪ìπ √–‡°Á∫π”È ‰À≈ÕÕ°¡“®“°¥π‘ ‡À¡◊Õπ∫Õà π”È µπÈ◊  √–∑°Ë’ Õà  √“â ß®–Õ¬Ÿà„π∫√‡‘ «≥´ß÷Ë
¡’√–¥—∫πÈ”„µ¥â π‘ µÕπ™à«ßƒ¥Ÿ·≈âß ‰¡≈à °÷ ®“°º«‘ ¥‘π¡“°π°—  ¿“æ¿¡Ÿ ‘ª√–‡∑»≈°— …≥–πÈ’¡—°®–‡ªìπ∫√‘‡«≥∑’≈Ë “¥‡π‘π
∫√√®∫°—∫æÈ◊π∑’Ë√“∫ ‚¥¬≈—°…≥–¥‘π™—Èπ≈à“߇ªìπ¥‘πªπ∑√“¬À√◊Õµ–°Õπ∑√“¬≈–‡Õ’¬¥ ´÷Ëßπ”È „µâ¥‘π‰À≈‡∑¡“µ“¡
≈“¥‡π‘π‰¥â –¥«°æÕª√–¡“≥ ·µà‰¡à¡’™È—π∑√“¬·≈–°√«¥∑Ë’πÈ”„µâ¥‘π‰À≈‰¥â¥’æÕ„Àâ∑”°“√¢ÿ¥∫àÕπ”È ¢π“¥‡≈Á°‰¥â
‡¡Õ◊Ë  “¡“√∂ √“â ß √–´ß÷Ë ¡¢’ π“¥°«“â ß·≈–¬“«®π∑”„Àπâ ”È „µ¥â π‘ ‰À≈ÕÕ°¡“∑π— °∫— ®”π«ππ”È ∑π’Ë ”ÕÕ°‰ª„™ßâ “π‰¥â

1.5 ¡. 2 3.0 ¡. 3.0 ¡. 2

2 2

2 2 √–¥∫— π”È „µ¥â π‘ „πƒ¥·Ÿ ≈ßâ
¥π‘ ªπ∑√“¬
§π— ¥π‘ ∂¡Õ¥— ·ππà √Õ∫ √– 1.0 ¡.

√–¥∫— °πâ  √–

¿“æ∑Ë’ 1.8 · ¥ß√ªŸ ·∫∫ √–‡°∫Á π”È „µ¥â π‘

7

°“√¢¥ÿ  √–πÈ”„π∑”‡≈∑¡’Ë π’ È”„µ¥â π‘ Õ¬Ÿà‰¡à≈°÷ ®“°º«‘ ¥‘π‡™πà π’È°®Á –‰¥ªâ √–‚¬™πÕå ¬“à ߬Ëß‘ ‡æ√“–πÕ°®“°®–‰¥â
πÈ”„™‡â æÕË◊ °“√Õªÿ ‚¿§∫√‚‘ ¿§®πµ≈Õ¥ƒ¥Ÿ·≈ß⠬ߗ ®–¡’π”È „À â Ÿ∫À√◊Õµ°— ‰ªª≈°Ÿ æ™◊ º—°µà“ßÊ ‰¥¥â ⫬ §«“¡≈°÷ ¢Õß°âπ
 √–·∫∫π’ȧ«√°”Àπ¥„Àâµ”Ë °«à“√–¥—∫π”È „µâ¥‘π∑’˧“¥«à“®–≈¥µ”Ë ∑’Ë ÿ¥ª√–¡“≥ 1 ‡¡µ√‡ªìπÕ¬à“ßπâÕ¬·≈–‰¡àµâÕß
§”π÷ß∂÷ß ¿“æ¥π‘ ∑Ë’®–∑”„Àπâ È”√—«Ë ´¡÷  Ÿ≠À“¬‰ª®“° √–‡À¡◊Õπ°∫—  √–πÈ”Ωπ·≈– √–πÈ”πÕß ¥ß— ∑Ë’‰¥°â ≈“à «¡“·≈«â

¿“æ∑Ë’ 1.9 · ¥ß √–π”È „µ¥â ‘π∑°Ë’ Õà  √“â ߇ √®Á ·≈â«

1.2 ¢¥ÿ ≈Õ°ÀπÕßπ”È ·≈–∫ß÷ ∏√√¡™“µ‘

ß“π¢ÿ¥≈Õ°ÀπÕßπ”È ·≈–∫ß÷ ∏√√¡™“µ‘ §Õ◊ ß“π¢ÿ¥≈Õ°¥‘π·≈–µ–°Õπ„πÀπÕßπÈ”∏√√¡™“µ‘∑µ’Ë ◊Èπ‡¢‘π‡æÕË◊ „Àâ
‡°∫Á πÈ”‰¥¡â “°¢π÷È ‚¥¬∑Ë«— ‰ªÀπÕßπ”È ∏√√¡™“µ®‘ –‡ªìπæÈ◊π∑’Ë≈ÿࡵ”Ë √Õß√∫— πÈ”∑Ë’‰À≈¡“µ“¡º«‘ ¥π‘ ®“°∑ ’Ë ßŸ √Õ∫ÀπÕßπ”È
∂â“¡’π”È ‰À≈‡¢â“¡“¡“°°Á®–√–∫“¬ÕÕ°‰ªµ“¡∑“ß√–∫“¬πÈ”∏√√¡™“µ‘„π∫√‘‡«≥∑’˵”Ë ‰¥â‡Õß ¥—ßπÈ—ππÈ”∑’˧â“ßÕ¬Ÿà„π
ÀπÕßπ”È °Á®–¡’√–¥—∫‡°∫Á °°— ‡∑à“°∫—  π— ∑“ß√–∫“¬πÈ”∏√√¡™“µ‘ ÀπÕßπÈ”·≈–∫ß÷ µ“¡∏√√¡™“µ‘ à«π„À≠à®–¡≈’ °— …≥–
·∫π·≈–µÈ◊π ‡πË◊Õß®“°πÈ”∑’ˉÀ≈‡¢“â  ÀàŸ πÕßπÈ”‰¥æâ “‡Õ“µ–°Õπ¡“∑∫— ∂¡∑°ÿ Ê ªï ∑”„ÀÀâ πÕßπÈ”·≈–∫ß÷ ®”π«π¡“°
‡°∫Á π”È ‰«â‰¥â‰¡≈à °÷ π°— ®π‰¡ à “¡“√∂‡°∫Á πÈ”‰«â„™µâ ≈Õ¥ƒ¥·Ÿ ≈ßâ ‚¥¬π”È ®–√–‡À¬À¡¥‰ª‡ ¬’ °Õà π

ª√–‚¬™π®å “°°“√¢¥ÿ ≈Õ°ÀπÕßπÈ”∑”„À¡â π’ ”È  ”À√∫— °“√Õªÿ ‚¿§-∫√‚‘ ¿§ °“√‡≈È’¬ß µ— «å‰¥âµ≈Õ¥ƒ¥·Ÿ ≈ßâ „™â
‡ªπì ∑’‡Ë æ“–‡≈¬’È ßª≈“ ·≈–°“√‡æ“–ª≈Ÿ°æ™◊ º—°µ“¡∫√‡‘ «≥¢Õ∫ÀπÕßπÈ” ´÷ËßÕ“®π”πÈ”¢π÷È ‰ª„™¥â ⫬°“√ «‘¥ µ°—
À√Õ◊  ∫Ÿ

8

¿“æ∑Ë’ 1.10 · ¥ß°“√¢¥ÿ ≈Õ°ÀπÕßπÈ”

°“√‡æË‘¡§«“¡≈÷°¢ÕßÀπÕßπÈ”∏√√¡™“µ‘¥â«¬°“√¢ÿ¥≈Õ°®– “¡“√∂‡æË‘¡ª√‘¡“≥π”È ‡°Á∫°—°„Àâ‡æ’¬ßæÕµ“¡
§«“¡µâÕß°“√ ‚¥¬√–¥—∫π”È ‡°Á∫°—°‡∑à“°—∫∑Ë’‡§¬‡ªìπÕ¬àŸµ“¡ª°µ‘  à«πª√‘¡“≥π”È ‡°Á∫°—°∑Ë’‡æË‘¡¢È÷π¡“π—Èπ®–‡∑à“°—∫
ª√‘¡“µ√¥‘π∑’Ë¢ÿ¥ÕÕ°‰ª¥â«¬®”π«π‡∑à“°—ππË—π‡Õß ≈—°…≥–°“√¢ÿ¥≈Õ° “¡“√∂·∫àßµ“¡¢π“¥¢ÕßÀπÕßπÈ”·≈–
∫ß÷ ∏√√¡™“µ‰‘ ¥â ¥—ßπÈ’

1.2.1 ÀπÕßπ”È ·≈–∫÷ß¢π“¥‡≈Á° §«√∑”°“√¢ÿ¥≈Õ°¥‘π„π∫√‘‡«≥∑Ë’‡ªìπ·Õàß≈÷°¢Õ∫°âπÀπÕßπ”È ·≈–∫÷ß
‚¥¬ª√‘¡“µ√¢Õß¥π‘ ´ß÷Ë µÕâ ß°“√®–¢¥ÿ §«√殑 “√≥“°”Àπ¥„À¡â ¢’ 𓥧«“¡°«â“ß §«“¡¬“« µ≈Õ¥®π§«“¡≈°÷ µ“¡
®”π«π¥‘π∑Ë ’ “¡“√∂®–¢¥ÿ ‰¥â ·≈–„À‡â À¡“– ¡°—∫«ß‡ß‘π∑’Ë®–‰¥√â ∫—  ”À√∫— §«“¡≈÷°¢Õߥπ‘ ∑¢’Ë ÿ¥°ÁµÕâ ßæ‘®“√≥“¥«â ¬
«“à π”È ∑®Ë’ – “¡“√∂‡°∫Á ¢ß— ‰¥âπÈ—πµÕâ ß¡§’ «“¡≈÷°‰¡πà Õâ ¬°«“à 3.5 ‡¡µ√ ∑Èß— π‡’È æ√“–µÕâ ߇ºÕ◊Ë πÈ”∑’Ë®–√–‡À¬µÕπ™à«ß
ƒ¥·Ÿ ≈ßâ ¥«â ¬

¿“æ∑Ë’ 1.11 · ¥ß√ªŸ ·∫∫°“√¢¥ÿ ≈Õ°ÀπÕßπ”È ·≈–∫ß÷ ¢π“¥‡≈°Á

9

1.2.2 ÀπÕßπÈ”·≈–∫÷ß∑Ë’¡’¢π“¥„À≠à °“√¢ÿ¥¥π‘ „π∫√‡‘ «≥∑ˇ’ ªìπ·Õßà ≈°÷ ∑Ë’ ÿ¥ Õ“®∑”„Àµâ âÕߢπ¬â“¬¥π‘ ‰ª
°Õß∑¢’Ë Õ∫ÀπÕßπ”È ·≈–∫ß÷ ‡ªìπ√–¬–∑“߉°≈ ∑”„À‡â  ’¬§à“„™®â à“¬‡æ‘¡Ë ¡“°¢πÈ÷ ·≈–∑”ß“π‰¥â™â“ §«√殑 “√≥“‡≈◊Õ°¢ÿ¥
„πæ◊Èπ∑’Ë„°≈â°—∫¢Õ∫ÀπÕßπ”È ·≈–∫÷ߥâ“πÀπ÷Ëߥâ“π„¥µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ ·≈–§«√‡ªìπ∫√‘‡«≥∑’Ë¡’º‘«¥‘π∂Ÿ°πÈ”„π
ÀπÕßπÈ”·≈–∫÷ß∑à«¡Õ¬àŸ‡ªìπª°µ‘∑ÿ°ªï „πƒ¥Ÿπ”È ¡“°‰¡àπâÕ¬°«à“ÀπË÷߇¡µ√ ·≈–∑”°“√¢ÿ¥¥‘π®π¡’§«“¡≈÷°∑Ë’®–
 “¡“√∂‡°∫Á πÈ”„πƒ¥ΩŸ π‰¥≈â °÷ 3.5 ‡¡µ√ ‡ªπì Õ¬“à ßπÕâ ¬‡™àπ°π—  à«πª√¡‘ “µ√¢Õߥπ‘ ∑¢Ë’ ÿ¥°§Á «√殑 “√≥“°”Àπ¥„À¡â ’
¢π“¥§«“¡°«â“ß·≈–§«“¡¬“«µ≈Õ¥®π§«“¡≈÷°µ“¡®”π«π¥‘π∑Ë’®– “¡“√∂¢ÿ¥‰¥âµ“¡«ß‡ß‘π∑’ˉ¥â√—∫µ“¡∑Ë’‰¥â°≈à“«
¡“·≈«â ¥«â ¬

°Õߥπ‘ ∑¢Ë’ ¥ÿ ¡“°°«“à 20.00 ¡. √«—È °π—È
2
2

√–¥∫— °πâ ÀπÕß·≈–∫ß÷ ‡¥¡‘
1.0 ¡. √–¥∫— πÈ”

2 3.5 ¡. 2
√–¥∫— °πâ ÀπÕß·≈–∫ß÷ ∑¢’Ë ¥ÿ ≈Õ°·≈«â

¿“æ∑Ë’ 1.12 · ¥ß√ªŸ ·∫∫°“√¢¥ÿ ≈Õ°ÀπÕßπÈ”·≈–∫ß÷ ¢π“¥„À≠à

1.2.3 ÀπÕßπ”È ·≈–∫ß÷ ∑¡Ë’ ¢’ 𓥇≈°Á ¡“° ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“¢¥ÿ ®π≈÷°µ“¡À≈—°‡°≥±∑å ’Ë‰¥°â ≈à“«¡“·≈«â °ÁÕ“®
®–æ‘®“√≥“¢¬“¬¢π“¥ÕÕ°‰ª¥â«¬µ“¡ª√‘¡“µ√¢Õߥπ‘ ∑’Ë “¡“√∂¢¥ÿ ‰¥â ·≈–«ß‡ß‘π∑’ˉ¥â√—∫ ∑Èß— π∂È’ “â ‰¡¡à ª’ ≠í À“‡°¬Ë’ «
°∫— ∑¥Ë’ π‘ ∫√‡‘ «≥¢Õ∫ÀπÕßπÈ”·≈–∫ß÷ ππ—È

1.3 °“√‡≈Õ◊ °ª√–‡¿∑ß“π

®“°°“√·∫ßà ª√–‡¿∑¢Õß √–‡°Á∫π”È ·≈–¢¥ÿ ≈Õ°ÀπÕßπ”È ·≈–∫÷ß∏√√¡™“µ∑‘ Ë°’ ≈“à «‰ª·≈â«πÈ—π ‡æ◊ÕË ‡ªìπ°“√
 πÕßµÕ∫§«“¡µâÕß°“√¢Õß√“…Æ√„π°“√¬—ß™’梗ÈπæÈ◊π∞“πµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å¢Õßß“π·≈â« ¢—ÈπµàÕ¡“§«√æ‘®“√≥“
‡≈◊Õ°ª√–‡¿∑¢Õßß“π ‚¥¬°“√µ—¥ ‘π„®®“°≈—°…≥–¢Õß·À≈àßπ”È ·≈– ¿“æ¿Ÿ¡‘ª√–‡∑»∑Ë’‡À¡“– ¡°—∫‚§√ß°“√
‚¥¬√«¡∂ß÷ Õߧªå √–°Õ∫¢Õßß“π·µà≈–ª√–‡¿∑ ¥ß— · ¥ß„πµ“√“ß∑’Ë 1.1

πÕ°®“°π’È „π°“√‡≈◊Õ°ª√–‡¿∑¢Õßß“ππÕ°®“°®–µâÕßæ‘®“√≥“„π¥â“π«‘»«°√√¡∑Ë’‰¥â°≈à“«‰«â·≈â«„π
µ“√“ß∑’Ë 1.1 ®–µÕâ ß¡°’ “√µ√«® Õ∫„π¥“â π°ÆÀ¡“¬ À√◊Õ°Æ√–‡∫¬’ ∫∑’ˇ°Ë¬’ «¢âÕß„π·µà≈–∑âÕß∂Ëπ‘ ∑Ë’¥”‡π‘π‚§√ß°“√
¥«â ¬ ‡™àπÀ“°‚§√ß°“√∑Ë’®–¥”‡ππ‘ °“√Õ¬àŸ„π‡¢µ°“√ªØ‘√ªŸ ∑¥’Ë ‘π ®–µÕâ ߥ”‡π‘π°“√¢ÕÕπÿ≠“µ®“° ”π°— ß“πªØ√‘ Ÿª-
∑Ë¥’ π‘ ®ß— À«—¥ °Õà 𥔇π‘π°“√‚§√ß°“√ ¥ß— · ¥ßµ—«Õ¬à“ß„π¿“§ºπ«° À√◊Õ°ÆÀ¡“¬ºß— ‡¡◊Õß À“°Õ¬àŸ„π‡¢µºß— ‡¡Õ◊ ß
À√◊ÕÕ◊ËπÊ ‡æÕË◊ ªÑÕß°π— ªí≠À“ À“°¡’°“√°Õà  √“â ß‚§√ß°“√„πÕ𓧵

10

µ“√“ß∑Ë’ 1.1 · ¥ßª√–‡¿∑ß“π ≈—°…≥–¢Õß·À≈ßà π”È  ¿“æ¿¡Ÿ ‘ª√–‡∑» ·≈–Õߧªå √–°Õ∫¢Õßß“π

ª√–‡¿∑¢Õßß“π ≈—°…≥–¢Õß·À≈ßà π”È ·≈– ¿“æ Õߧªå √–°Õ∫¢Õßß“π
¿¡Ÿ ª‘ √–‡∑»∑ˇ’ À¡“– ¡

1.  √–πÈ”∑“à 1. ∫√‘‡«≥°Õà  √“â ߇ªπì ∑’ Ë “∏“√≥– 1. ¥π‘ ¢¥ÿ

2.  √–πÈ”πÕß 2. ¡æ’ π◊È ∑√’Ë ∫— πÈ”‰¡‡à °π‘ 2 µ√.°¡. 2. ∑”π∫¥π‘ ∂¡
3.  √–π”È Ωπ
3. ¡√’ àÕßπÈ”‡≈°Á Ê ‰À≈ºà“πÀ√Õ◊ ¡’æ◊πÈ ∑¡Ë’ ’§«“¡ 3. Õ“§“√√–∫“¬πÈ”
4.  √–πÈ”„µ¥â π‘
5. ß“π¢¥ÿ ≈Õ°ÀπÕßπ”È ≈“¥‡∑ “¡“√∂ √â“ß∑”π∫¥‘π∫√√®∫∑Ë’ Ÿß„Àâ 4. °“√ªÕÑ ß°π— °“√°¥— ‡´“–

·≈–∫ß÷ ∏√√¡™“µ‘ ‡ªπì √ªŸ ª¥î ‰¥§â ≈“â ¬‡¢Õ◊Ë π¢π“¥¬Õà ¡ 5. ∫π— ‰¥≈ß √– (∫“ß°√≥)’

4. √–¥∫— πÈ”„µ¥â π‘ Õ¬µàŸ ”Ë °«“à °πâ  √–

5. ¥‘π∞“π√“°‡À¡“– ¡°—∫°“√√—∫πÈ”Àπ—°·≈–

¡°’ “√√«Ë— ´¡÷ πÕâ ¬

1. ‡ªìπæÈ◊π∑Ë’≈ÿà¡πÈ” ¡’π”È ∑à«¡¢—ß„πƒ¥Ÿπ”È À≈“° 1. ¥π‘ ¢¥ÿ

‡ªπì ª√–®”À√Õ◊ ¡≈’ ”πÈ”∏√√¡™“µÕ‘ ¬àŸ„°≈â 2. §π— ¥π‘ ∂¡

2. √–¥∫— πÈ”„µ¥â π‘ µ”Ë °«“à °πâ  √– 3. Õ“§“√∑“ßπÈ”‡¢“â

3. ¥‘π∞“π√“°‡À¡“– ¡°—∫°“√√—∫π”È Àπ—°·≈– 4. Õ“§“√√–∫“¬πÈ” (∫“ß°√≥)’

¡°’ “√√«Ë— ´¡÷ πÕâ ¬ 5. °“√ªÕÑ ß°π— °“√°¥— ‡´“–

6. ∫π— ‰¥≈ß √– (∫“ß°√≥)’

1. ∫√‘‡«≥°àÕ √â“߉¡à§«√Õ¬Ÿà‰°≈®“°À¡àŸ∫â“π 1. ¥π‘ ¢¥ÿ

¡“°π°— 2. ¥π‘ ∂¡™“π√∫— πÈ”Ωπ

2. æ◊Èπ∑’˧àÕπ¢â“ß√“∫·≈–°«â“ßæÕ ¡§«√∑’Ë®– 3. Õ“§“√∑“ßπÈ”‡¢“â (∫“ß°√≥)’

∑”‡ªπì ™“π√∫— πÈ”Ωπ 4. Õ“§“√√–∫“¬πÈ” (∫“ß°√≥’)

3. √–¥∫— π”È „µ¥â π‘ Õ¬µàŸ ”Ë °«“à °πâ  √– 5. °“√ªÕÑ ß°π— °“√°¥— ‡´“–

4. ¥‘π∞“π√“°‡À¡“– ¡°—∫°“√√—∫πÈ”Àπ—°·≈– 6. ∫π— ‰¥≈ß √– (∫“ß°√≥)’

¡°’ “√√«Ë— ´¡÷ πÕâ ¬ 7. °“√ªÕÑ ß°—π°“√√Ë«— ´¡÷ (∫“ß°√≥)’

5. ¡ª’ √¡‘ “≥πÈ”Ωπ‡©≈¬Ë’ √“¬ªï‰¡µà ”Ë °«“à 1,300 ¡¡.

1. √–¥—∫πÈ”„µâ¥‘πµÕπ™à«ßƒ¥Ÿ·≈âß ‰¡à≈÷°®“° 1. ¥π‘ ¢¥ÿ

√–¥∫— º«‘ ¥π‘ ¡“°π°— 2. §π— ¥π‘ ∂¡

2. Õ—µ√“°“√‰À≈´÷¡¢Õßπ”È „µâ¥‘π ®–µâÕß¡’ 3. °“√ªÕÑ ß°π— °“√°¥— ‡´“–

ª√¡‘ “≥‡æ¬’ ßæÕ 4. ∫π— ‰¥≈ß √– (∫“ß°√≥)’

3. ¥‘π∞“π√“°‡ªìπ¥‘πªπ∑√“¬ À√◊Õµ–°Õπ

∑√“¬≈–‡Õ¬’ ¥

1. ‡ªπì æπÈ◊ ∑’Ë≈ÿࡇªìπ·Õßà °√–∑– π”È ∑«à ¡¢—ß∑ÿ°ªï 1. ¥π‘ ¢¥ÿ

2. ‡ªπì ·À≈ßà πÈ”∏√√¡™“µ∑‘ µË’ πÈ◊ ‡¢π‘ 2. §—π¥π‘ ∂¡ (∫“ß°√≥)’

3. ¥‘π∞“π√“°‡À¡“– ¡°—∫°“√√—∫π”È Àπ—°·≈– 3. Õ“§“√∑“ßπÈ”‡¢“â
4. Õ“§“√√–∫“¬

¡°’ “√√«Ë— ´¡÷ πÕâ ¬ 5. °“√ªÕÑ ß°π— °“√°¥— ‡´“–

6. ∫π— ‰¥≈ß √– (∫“ß°√≥)’

11

2∫∑∑’Ë

≈°— …≥–¢Õß ßË‘ °Õà  √“â ß

2.1 ß“π¥π‘ ¢¥ÿ

2.1.1 §”®”°—¥§«“¡ ß“π¥‘π¢ÿ¥ §Õ◊ °“√¢ÿ¥¥‘π„À≥¢â 𓥧«“¡°«“â ß §«“¡¬“« §«“¡≈°÷ ·≈–≈“¥¥“â π
¢â“ßµ“¡∑Ë’°”Àπ¥„π·∫∫ ‚¥¬¡’«—µ∂ÿª√– ß§å‡ªìπ∑’ˇ°Á∫°—°π”È ª√–‡¿∑¢Õß°“√¢ÿ¥ “¡“√∂·¬°µ“¡™π‘¥¢Õß«— ¥ÿ
·≈–≈—°…≥–°“√¢ÿ¥ ¥ß— πÈ’

1) ß“π¥‘π¢ÿ¥‡ªî¥Àπâ“¥‘π §◊Õ °“√¢ÿ¥≈Õ°º‘«Àπâ“¥‘π‡¥‘¡‡æË◊Õ‡µ√’¬¡∞“π√“°¢Õßß“π¥‘π∂¡
ª√–°Õ∫¥«â ¬°“√¢¥ÿ «™— æ™◊ √“°‰¡â ‡»…¢¬– ‡»…Àπ‘ Õπ‘ ∑√¬’ «å µ— ∂ÿ ¥π‘ ÕÕà π ·≈– ß‘Ë ∑Ë’‰¡æà ß÷ ª√– ß§å
ÕË◊πÊ ÕÕ°„ÀÀâ ¡¥ ¿“¬„π¢Õ∫‡¢µ·≈–∫√‡‘ «≥∑°Ë’ ”Àπ¥ « — ¥ÿ∑’®Ë “°°“√¢¥ÿ πÈ’À“â ¡π”‰ª„™â„π
ß“π¥π‘ ∂¡‡ªπì Õπ— ¢“¥

¿“æ∑Ë’ 2.1 · ¥ß°“√¢¥ÿ ‡ª¥î Àπ“â ¥π‘

2) ß“π¥π‘ ¢ÿ¥¢π∑Èß‘ §◊Õ °“√¢¥ÿ ¥‘π∑’Ë “¡“√∂¢¥ÿ ÕÕ°¥â«¬‡§√◊ËÕß®°— √°≈ ·≈–¢π∑ß‘È ‰ª¬—ß∫√‘‡«≥∑’Ë
°”Àπ¥æ√Õâ ¡‡°≈¬Ë’ ª√∫— ·µßà

12

¿“æ∑Ë’ 2.2 · ¥ßß“π¥π‘ ¢¥ÿ ¢π∑ßÈ‘

3) ß“π¥π‘ ¢¥ÿ ‡À≈« §◊Õ °“√¢¥ÿ ¥π‘ ∑Ë¡’ ’πÈ”∑à«¡¢ß— ¡’ ¿“æ‡À≈«  “¡“√∂¢¥ÿ ÕÕ°¥«â ¬‡§√ËÕ◊ ß®°— √°≈
·≈–µÕâ ߢπ∑ß‘È ‚¥¬µ°— ¢πÈ÷ „ √à ∂∫√√∑°ÿ 𔉪∑ß‘È ¬ß— ∑°’Ë ”Àπ¥

13

¿“æ∑Ë’ 2.3 · ¥ß°“√¢¥ÿ ¥π‘ ‡À≈«

2.1.2 ¢Õâ °”Àπ¥/§ÿ≥ ¡∫µ— ‘
1) ≈“¥¥“â π¢â“ß °“√¢ÿ¥¥π‘ ®–µÕâ ß¡’§«“¡¡—πË §ß‰¡‡à °¥‘ °“√≈Ëπ◊ ‰∂≈¢Õß≈“¥µ≈‘ßË °“√°”À𥧫“¡
≈“¥¥“â π¢“â ߢÕߥ‘π¢ÿ¥¢Èπ÷ լట —∫™π¥‘ ¢Õߥπ‘ ∑Ë®’ –¢¥ÿ ´÷Ëߧ«“¡≈“¥¥“â π¢â“ߢÕߥ‘π¢ÿ¥∑Ë’‡À¡“–
 ¡· ¥ß„πµ“√“ß∑Ë’ 2.1
2) §«“¡≈°÷ °“√¢¥ÿ ¥π‘ ‰¡§à «√≈°÷ ‡°π‘ 3.50 ‡¡µ√„π·µà≈–™π—È ´ßË÷ „π·µà≈–™Èπ— §«“¡≈÷°®–µâÕß¡’
™“πæ°— ‡æÕ◊Ë §«“¡¡Ëπ— §ß·≈– –¥«°„π°“√°Õà  √“â ß

µ“√“ß∑’Ë 2.1 · ¥ß™π¥‘ ¢Õߥ‘π¢ÿ¥·≈–§«“¡≈“¥¥â“π¢“â ß

™π¥‘ ¢Õß¥π‘ ¢¥ÿ ≈“¥¥“â π¢“â ß (µßÈ— √“∫)

¥π‘ ‡Àπ¬’ «∑—Ë«‰ª Õ“®ªπ∑√“¬À√◊Õ°√«¥ 1:2
¥‘πµ–°Õπ∑Ë«— ‰ª Õ“®ªπ∑√“¬ 1:3

2.2 ß“π¥π‘ ∂¡

2.2.1 §”®”°—¥§«“¡ ¥‘π∂¡ §Õ◊ °“√π”« — ¥ÿ¥π‘ ¡“∂¡‡ªπì ™—ÈπÊ æ√Õâ ¡∫¥Õ—¥„À·â πàπ „À≥¢â π“¥ §«“¡
°«“â ß §«“¡¬“« §«“¡≈÷° ·≈–≈“¥¥â“π¢â“ßµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π·∫∫ ‚¥¬¡«’ —µ∂ÿª√– ß§å‡æË◊ÕªÕÑ ß°—π‰¡à„Àπâ ”È ‰À≈º“à π
‡™πà ¥‘π∂¡§—π √–À√Õ◊ ∑”π∫¥π‘ ‡ªìπµâπ

14

2.2.2 ¢Õâ °”Àπ¥/§ÿ≥ ¡∫—µ‘
1) «— ¥ÿ∑Ë’„™â∂¡ ®–µÕâ ߉¡à¡’√“°À≠â“À√◊Õ«—™æ™◊ „¥ªπ ·≈–®–µâÕ߇ªìπ« — ¥ÿ∑∫÷ πÈ”´÷ËßπÈ”´¡÷ ºà“π‰¥â
¬“° ™π¥‘ ¢Õߥπ‘ ∂¡®”·π°µ“¡«∏‘ ’ Unified Soil Classification ¥ß— · ¥ß„πµ“√“ß∑’Ë 2.2

µ“√“ß∑Ë’ 2.2 · ¥ß —≠≈°— …≥·å ≈–™π¥‘ ¢Õߥπ‘

 —≠≈—°…≥å ™π¥‘ ¢Õߥπ‘
CH ¥π‘ ‡Àπ¬’ « ¡§’ «“¡‡Àπ¬’ «¡“°
CL ¥π‘ ‡Àπ¬’ « ¡§’ «“¡‡Àπ¬’ «πÕâ ¬∂ß÷ ª“π°≈“ß
SC ¥π‘ ‡Àπ¬’ «ªπ∑√“¬
GC ¥π‘ ‡Àπ¬’ «ªπ°√«¥
GM ¥‘πµ–°Õπªπ°√«¥
ML ¥‘πµ–°Õπ ¡’§«“¡‡Àπ¬’ «‡≈°Á πâÕ¬
MH ¥π‘ µ–°Õπ∑√“¬ªπ‰¡°â“ À√Õ◊ ¥‘π‡∫“

2) ≈“¥¥“â π¢“â ß °“√∂¡¥‘π®–µâÕß¡§’ «“¡¡πË— §ß‰¡‡à °¥‘ °“√≈◊Ëπ‰∂≈¢Õß≈“¥µ≈ßË‘ °“√°”À𥧫“¡
≈“¥¥“π¢“â ߢÕß¥π‘ ¢¥ÿ ¢π÷È Õ¬°àŸ ∫— ™π¥‘ ¢Õߥπ‘ ∑®Ë’ –∂¡ ´ß÷Ë §«“¡≈“¥¥“â π¢“â ߢÕߥπ‘ ∂¡∑‡Ë’ À¡“– ¡
· ¥ß„πµ“√“ß∑Ë’ 2.3

µ“√“ß∑Ë’ 2.3 · ¥ß™π¥‘ ¢Õߥπ‘ ∂¡·≈–≈“¥¥“â π¢“â ß

™π¥‘ ¢Õߥπ‘ ∂¡ ≈“¥¥“â π¢“â ß (µß—È √“∫)
SC GC GM 1:2
1:2.5
CL 1:3
ML CH MH

3) §«“¡°«â“ß ‡ªì𧫓¡°«â“ߢÕß —π§—π¥‘πÀ√◊Õ∑”π∫¥‘π ®–¢÷ÈπÕ¬àŸ°—∫§«“¡ Ÿß¢Õߧ—π¥‘π·≈–
«—µ∂ÿª√– ß§å°“√„™âß“π ´Ë÷ߧ«“¡°«“â ß∑Ë’‡À¡“– ¡°—∫§«“¡ ßŸ ¢Õß§π— ¥π‘ · ¥ß„πµ“√“ß∑Ë’ 2.4

µ“√“ß∑Ë’ 2.4 · ¥ß§«“¡ ßŸ ·≈–§«“¡°«“â ߢÕß§π— ¥‘π

§«“¡ ßŸ ¢Õß§π— ¥π‘ (‡¡µ√) §«“¡°«“â ߢÕß π— §π— ¥π‘ (‡¡µ√)

πÕâ ¬°«“à 3.00 3.00

3.00 ∂ß÷ 5.00 4.00

15

¿“æ∑Ë’ 2.4 · ¥ß§π— ¥π‘ À√Õ◊ ∑”π∫¥π‘ ∂¡ √–

4) √–¬–æâππÈ”À√Õ◊ ø√∫’ Õ√¥å ‡ªπì √–¬–§«“¡ ßŸ ®“°√–¥∫— πÈ”‡°Á∫°—°„π √–∂÷ß√–¥—∫ π— §π— ¥‘π∂¡
√–¬–æâππ”È ®–µâÕß Ÿß‡æ’¬ßæÕ‰¡à„Àâ°√–· §≈Ë◊π¢ÕßπÈ”„π √–‰À≈≈âπ —π§—π¥‘π∂¡ ´÷Ëß√–¬–
æâππ”È ¢Èπ÷ Õ¬Ÿ°à —∫§«“¡¬“«¢Õߧ—π¥‘π∂¡À√Õ◊ ∑”π∫¥π‘ ¥—ß· ¥ß„πµ“√“ß∑’Ë 2.5

µ“√“ß∑’Ë 2.5 · ¥ß√–¬–æπâ π”È À√◊Õø√∫’ Õ√å¥

§«“¡¬“«¢Õß§π— ¥π‘ √–¬–æπâ π”È
(‡¡µ√) (‡¡µ√)
0.30
πÕâ ¬°«“à 200 0.45
200 ∂ß÷ 300 0.60
¡“°°«“à 400

2.3 Õ“§“√∑“ßπÈ”‡¢“â

2.3.1 §”®”°—¥§«“¡Õ“§“√∑“ßπ”È ‡¢â“ §◊ÕÕ“§“√∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë√–∫“¬π”È ‡¢â“ √– ‚§√ß √â“ß®–‡ªìπ∑àÕ
√–∫“¬πÈ” ª“°∑“߇¢“â ·≈–ª“°∑“ßÕÕ° ®–‡ªìπ‚§√ß √“â ߧÕπ°√µ’ ‡ √‘¡‡À≈Á° ‡æËÕ◊ ªÑÕß°π— °“√°—¥‡´“–¢Õß°√–· 
π”È √“¬≈–‡Õ¬’ ¥¢Õß‚§√ß √â“ßÕ“§“√∑“ßπÈ”‡¢â“· ¥ß„π¿“§ºπ«° ¢

16

¿“æ∑’Ë 2.5 · ¥ßÕ“§“√∑“ßπÈ”‡¢“â

2.3.2 ¢Õâ °”Àπ¥/§ÿ≥ ¡∫—µ‘ °√≥’„™·â ∫∫¡“µ√∞“π∑·’Ë  ¥ß„π¿“§ºπ«° ¢
1) Õ“§“√∑“ßπ”È ‡¢“â „Àâ°Õà  √â“ß ≥ ∑´Ë’ ß÷Ë ¡π’ ”È ‰À≈‡¢“â  –¥«°·≈–‰¡‡à °¥‘ °“√°¥— ‡´“–
2) °“√§”π«≥À“¢π“¥¢ÕßÕ“§“√ æ‘®“√≥“®“°¢π“¥§«“¡®ÿ∑√’Ë –¥—∫‡°Á∫°—° ¥—ß· ¥ß„πµ“√“ß
∑Ë’ 2.6

µ“√“ß∑Ë’ 2.6 · ¥ß§«“¡®ÿ‡°Á∫°°— ¢π“¥∑Õà ·≈–®”π«π·∂«¢ÕßÕ“§“√∑“ßπÈ”‡¢â“

§«“¡®ÿ‡°∫Á °—° (¡.3) ¢π“¥∑Õà ∅ (¡.) ®”π«π·∂«

‰¡‡à °π‘ 10,000 0.60 1
10,000-25,000 0.80 1
25,000-50,000 0.80 2
50,000-100,000 0.80 3
100,000-150,000 0.80 4
150,000-250,000 0.80 5

3) √–¥∫— æÈ◊π§Õπ°√’µª“°∑àÕµâÕ߉¡à Ÿß°«à“√–¥—∫æ◊πÈ ¥π‘ ∏√√¡™“µ‘
4) °√≥µ’ Õâ ß°“√«“ß∑Õà ¡“°°«“à Àπß÷Ë ·∂« ∑àÕ·µ≈à –·∂«µâÕß«“ßÀ“à ß°—π‰¡πà Õâ ¬°«“à 0.50 ¡. ·≈–

„À°â Õà  √“â ß HEAD WALLS § ≈.¬÷¥∑Õà ∑°ÿ ·∂«

17

¿“æ∑’Ë 2.6 · ¥ß·ª≈π·≈–√ªŸ µ¥— Õ“§“√∑“ßπ”È ‡¢“â

2.4 Õ“§“√√–∫“¬πÈ”

2.4.1 §”®”°—¥§«“¡ Õ“§“√√–∫“¬π”È §Õ◊ Õ“§“√∑∑’Ë ”Àπ“â ∑’Ë√–∫“¬πÈ” «à π‡°‘πÕÕ°∑Èß‘ ‡æËÕ◊ ªÕÑ ß°π— ‰¡à„Àâ
πÈ”„π √–‰À≈≈πâ  π— §π— ¥π‘ À√Õ◊ ∑”π∫¥π‘ ∂¡

¿“æ∑’Ë 2.7 · ¥ßÕ“§“√√–∫“¬π”È ∑°Ë’ Õà  √“â ߇ √®Á ·≈«â

18

2.4.2 ¢âÕ°”Àπ¥/§ÿ≥ ¡∫—µ‘
1) µ”·Àπßà ∑’‡Ë À¡“– ¡¢ÕßÕ“§“√ §«√Õ¬àŸ„°≈√â àÕßπÈ”∏√√¡™“µ‘ ´ßË÷ ¡’§π— ¥π‘ ∑’¡Ë Ë—π§ß·¢ßÁ ·√ß
2) °“√°”Àπ¥¢π“¥¢ÕßÕ“§“√ ¢πÈ÷ Õ¬Ÿà°∫— ª√‘¡“≥πÈ”πÕߠߟ  ¥ÿ ∑Ë’‰À≈º“à πÕ“§“√ ¥ß— π’È
®”π«π·∂« = __ª_√_¡‘ “_≥π_”È π_Õ_ß _ߟ  _¥ÿ _(≈∫_.¡_./«_‘π“_∑)’ __
Õµ— √“°“√‰À≈¢Õß∑Õà Àπß÷Ë ·∂« (≈∫.¡./«‘π“∑’)
3) Õµ— √“°“√‰À≈¢Õß∑Õà ÀπßË÷ ·∂« ‡¡◊ÕË √–¥—∫π”È  Ÿß ÿ¥∑Ë’ª“°∑àÕ‡∑“à °∫— √–¥—∫À≈—ß∑àÕ ¥—ßπÈ’
- ∑Õà ¢π“¥ Dia. 0.60 ¡. = 1 ·∂« Õµ— √“°“√‰À≈ 0.45 ≈∫.¡./«π‘ “∑’
- ∑Õà ¢π“¥ Dia. 0.80 ¡. = 1 ·∂« Õµ— √“°“√‰À≈ 0.90 ≈∫.¡./«π‘ “∑’
4) °√≥µ’ Õâ ß°“√«“ß∑àÕ¡“°°«“à ÀπË÷ß·∂« ∑Õà ·µ≈à –·∂«µÕâ ß«à“ßÀ“à ß°—π‰¡πà Õâ ¬°«“à 0.50 ¡. ·≈–
„À°â Õà  √“â ß HEAD WALLS § ≈.¬÷¥∑Õà ∑°ÿ ·∂«

¿“æ∑’Ë 2.8 · ¥ß·ª≈π·≈–√ªŸ µ¥— Õ“§“√√–∫“¬π”È

19

2.5 ∫π— ‰¥≈ß √–

2.5.1 §”®”°—¥§«“¡ ∫π— ‰¥≈ß √– §◊ÕÕ“§“√∑Ë’°Õà  √“â ߇æÕË◊ Õ”π«¬§«“¡ –¥«°·°à√“…Æ√ „Àâ “¡“√∂
≈߉ªµ—°πÈ”„π √–‰¥ßâ “à ¬ ‚§√ß √“â ߇ªìπ§Õπ°√’µ‡ √‘¡‡À≈Á°

¿“æ∑Ë’ 2.9 · ¥ß∫π— ‰¥≈ß √–

2.5.2 ¢Õâ °”Àπ¥/§≥ÿ  ¡∫µ— ‘ µ“¡·∫∫¡“µ√∞“π· ¥ß„π¿“§ºπ«° ¢
(1) §«√¡’∫π— ‰¥≈ß √–Õ¬“à ßπâÕ¬ÀπßË÷ ·Àßà À√◊Õ¥â“π≈–ÀπË÷ß·Àßà µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡
(2) ¢Õ∫ √–¥â“π∑’Ë°àÕ √â“ßÕ“§“√∑“ßπÈ”‡¢â“§«√°àÕ √â“ß∫—π‰¥™‘¥°—∫Õ“§“√∑“ßπ”È ‡¢â“ à«π∑Ë’
¢Õ∫ √–¥â“πÕπË◊ Ê „À°â àÕ √â“ß ≥ ®ÿ¥∑Ë ’ “¡“√∂®–π”π”È ‰ª„™â‰¥ â –¥«°
(3) À“°¥‘π„µâ∫—π‰¥≈ß √– √—∫π”È Àπ—°∫√√∑ÿ°ª≈Õ¥¿—¬µË”°«à“ 4 µ—π/µ√.¡. „ÀâµÕ°‡ “‡¢Á¡
Dia. 6″ x 2.00 ¡. ∑°ÿ √–¬– 0.80 ¡. „µ§â “π § ≈. ¥“â 𬓫¢ÕߢÕ∫∫π— ‰¥

20

¿“æ∑’Ë 2.10 · ¥ß·ª≈π·≈–√ªŸ µ¥— Õ“§“√∫π— ‰¥≈ß √–

2.6 °“√ªÕÑ ß°π— °“√°¥— ‡´“–

2.6.1 §”®”°—¥§«“¡ °“√ªÕÑ ß°π— °“√°¥— ‡´“–§Õ◊ °“√ªÑÕß°π— °“√°—¥‡´“–¢Õß¥π‘ §π—  √–∑‡Ë’ °‘¥®“°§≈Ëπ◊ πÈ”
„π √–·≈–®“°π”È Ωπ∑µ’Ë °≈ß¡“°√–∑”µÕà ¥π‘ §π—  √–« — ¥∑ÿ Ë’„™ªâ ÕÑ ß°π— °“√°¥— ‡´“–¡À’ ≈“¬ª√–‡¿∑¥«â ¬°π— ¥ß— πÈ’

1) °“√ª≈°Ÿ À≠â“ À¡“¬∂÷ß °“√ª≈Ÿ°À≠“â ª°§≈¡ÿ º«‘ ¥‘π ‡æÕË◊ ªÑÕß°—π°“√°—¥‡´“–®“°π”È ∫√‘‡«≥
≈“¥¥â“π¢â“ߧ—π¥‘π µ≈ß‘Ë ·≈–∫√‘‡«≥Õ“§“√ ‡ªπì µπâ

2) Àπ‘ ‡√¬’ ß À¡“¬∂ß÷ Àπ‘ ∑¡Ë’ ¢’ 𓥪√–¡“≥ 0.20 - 0.25 ‡¡µ√ π”¡“‡√¬’ ß„À≥√â ªŸ √“à ß·≈–¢π“¥
µ“¡·∫∫ °àÕπ‡√’¬ßµÕâ ß∑”°“√∫¥Õ¥— æ◊πÈ „À·â ππà ·≈â«π”Àπ‘ „À≠à¡“‡√’¬ß„À♑¥∑ ’Ë ¥ÿ ‚¥¬„Àâ
°Õâ π„À≠°à «“à Õ¬∫àŸ πÀπ‘ °Õâ π‡≈°Á æ√Õâ ¡·µßà Àπ“â „À‡â √¬’ ∫‡ ¡Õ°π— °∫— Àπ‘ °Õâ π¢“â ߇§¬’ ߥ«â ¬·√ߧπ

21

¿“æ∑Ë’ 2.11 · ¥ß°“√°“√ª≈°Ÿ À≠“â ∫√‡‘ «≥≈“¥§π— ¥π‘

2.6.2 ¢âÕ°”Àπ¥/§ÿ≥ ¡∫—µ‘ „π∑’ËπÈ’®–°≈à“«‡©æ“–°“√ª≈Ÿ°À≠Ⓡ∑à“π—Èπ ´Ë÷߇À¡“–°—∫ß“π √–πÈ” ¢ÿ¥
ÀπÕßπ”È ·≈–∫÷ß∏√√¡™“µ‘ ‚¥¬ª≈Ÿ°µÈß— ·µà‡Àπ◊Õ√–¥∫— πÈ”‡°Á∫°°— ¢÷πÈ ‰ª®π∂÷ß√–¥∫—  π— ¥‘π

1) ™π‘¥À≠“â ∑Ë’ª≈°Ÿ ®–µâÕ߇ªìπæ—π∏Àÿå ≠â“∑’ÀË “‰¥âßà“¬„π∑âÕß∂Ë‘π ¡≈’ —°…≥–√“°°√–®“¬ÕÕ°‡ªπì
«ß°«â“ß  “¡“√∂¬÷¥‡°“–°—∫‡πÕÈ◊ ¥‘π‰¥â‡ªπì Õ¬à“ߥ’ ·≈–‡ªπì æπ— ∏åÿ∑∑’Ë πµàÕ ¿“æ¥π‘ ø“Ñ Õ“°“»„π
∑Õâ ß∂πË‘ ππ—È

2) °Õà πª≈°Ÿ À≠â“ ®–µâÕß®¥— ‡µ√’¬¡æ◊Èπ∑ªË’ ≈Ÿ°À≠“â ‚¥¬π”Àπ“â ¥π‘ (Top Soil) ¡“∂¡·≈–∫¥Õ¥— „Àâ
¡§’ «“¡Àπ“ª√–¡“≥ 0.10 ‡¡µ√

3) À≠“â ∑πË’ ”¡“ª≈°Ÿ ®–µâÕ߇ªìπÀ≠â“∑¬Ë’ ß— ‰¡µà “¬·≈–°”≈—߇®√≠‘ ‡µ‘∫‚µ‡ªπì ·ºàπÀπ“ ª√“»®“°
«™— æ™◊ Àπ‘ °Õâ π‚µ ·≈–√“°‰¡â µ‘¥¡“°∫— À≠“â

4) ·ºàπÀ≠“â ∑’Ëπ”¡“ª≈°Ÿ ®–µÕâ ß¡¥’ ‘𵑥À≠“â Àπ“‰¡πà Õâ ¬°«“à 0.05 ‡¡µ√ ·≈–µπâ À≠“â  ßŸ ‰¡‡à °π‘
0.12 ‡¡µ√ ‡¡ËÕ◊ ¢¥ÿ À≠“â ¡“·≈«â µâÕß√∫’ ª≈°Ÿ ¿“¬„π 24 ™Ë«— ‚¡ßæ√âÕ¡∫¥Õ—¥„À·â πàπ ‡æ◊ËÕ¡‘„À¡â ’
‚æ√ßÕ“°“» ™Õà ßµàÕ√–À«à“ß·ºàπÀ≠“â °≈∫¥â«¬¥π‘ „À‡â √’¬∫

5) µâÕß¡’°“√¥Ÿ·≈∫”√ßÿ √—°…“À≠“â ∫√‡‘ «≥∑ª’Ë ≈°Ÿ ®π°«à“À≠“â ‡®√≠‘ ßÕ°ß“¡·≈–·æ√°à √–®“¬§≈¡ÿ
æπÈ◊ ∑’Ë‚¥¬ ¡”Ë ‡ ¡Õ ·≈–®–µÕâ ߢ¥ÿ ·≈–°”®¥— «™— æ™◊ Õπ◊Ë Ê ∑’ˉ¡µà Õâ ß°“√ÕÕ°®“°∫√‡‘ «≥∑ªË’ ≈°Ÿ À≠“â

2.7 °“√ªÑÕß°—π°“√√—«Ë ´¡÷

2.7.1 §”®”°¥— §«“¡ °“√ªÑÕß°—π°“√√«—Ë ´÷¡ §Õ◊ °“√„™«â — ¥ÿªî¥∑—∫™—πÈ ¥π‘ „π √–∑‡’Ë °Á∫°°— π”È ‡æÕË◊ ¡‘„Àâπ”È ´¡÷
‰À≈ºà“πÕÕ°‰ª «— ¥ÿ∑’Ë„™¡â À’ ≈“¬ª√–‡¿∑¥«â ¬°π— ‡™àπ

1) °“√„™¥â π‘ ‡À𒬫 ´÷Ë߇ªìπ« — ¥∑ÿ ÷∫πÈ”§≈¡ÿ °âπ √–·≈–≈“¥¥â“π¢“â ß √–¢÷πÈ ∂÷ß√–¥∫— ‡°Á∫°—°

22

§«“¡≈°÷ ¢ÕßπÈ” §«“¡≈“¥¥“â π¢“â ß
°πâ  √–
Àπ“ 0.30 ¡.
(Õ¬“à ßπÕâ ¬) ¥π‘ ‡Àπ¬’ «Àπ“ 0.30 ¡. (Õ¬“à ßπÕâ ¬)
¬“‡µ¡Á æπÈ◊ ∑ Ë’ √–π”È
§«“¡≈“¥¥“â π¢“â ß

¿“æ∑’Ë 2.12 · ¥ß°“√„™¥â π‘ ‡Àπ¬’ «§≈¡ÿ °πâ  √–

2) °“√„™â·ºπà «— ¥ ÿ ß— ‡§√“–Àå ´Ëß÷ ‡ªπì ·ºπà « — ¥ÿ∑∫÷ π”È ¡À’ ≈“¬™π¥‘ ‡™πà ·ºàπ‚æ≈’‡ÕŒ≈’ π’ (PE)
·ºπà æ≈“ µ°‘ (PVC) ‡ªπì µπâ ª§Ÿ ≈¡ÿ °πâ  √–·≈–≈“¥¥“â π¢“â ß

¿“æ∑Ë’ 2.13 · ¥ß°“√„™·â ºπà  ß— ‡§√“–À§å ≈¡ÿ °πâ  √–

2.7.2 ¢âÕ°”Àπ¥/§ÿ≥ ¡∫—µ‘
1) ¥‘π‡Àπ¬’ « ®–µâÕ߇ªπì « — ¥ÿ∑∫÷ π”È §«“¡Àπ“„π°“√ªÕŸ ¬à“ßπÕâ ¬∑Ë’ ¥ÿ 0.30 ‡¡µ√  ”À√∫— §«“¡
≈°÷ 3.00 ‡¡µ√ ·µ∂à ⓧ«“¡≈°÷ ¡“°°«à“π’ȧ«√®–‡æ‘Ë¡§«“¡Àπ“Õ°’ 0.05 ‡¡µ√ µÕà §«“¡≈÷°πÈ”
∑‡Ë’ æË¡‘ ¢÷πÈ ∑°ÿ Ê 3.00 ‡¡µ√
2) ·ºàπ« — ¥ÿ ß— ‡§√“–À¡å À’ ≈“¬™π‘¥ §ÿ≥ ¡∫µ— ·‘ ≈–«‘∏’°“√ªŸ¢÷Èπ°∫— ∫√…‘ ∑— ºŸºâ ≈‘µ®–°”Àπ¥·π–π”

23

∫∑∑’Ë 3°“√«‡‘ §√“–À§å «“¡‡À¡“– ¡·≈–°“√«“ß‚§√ß°“√

°“√«‘‡§√“–À姫“¡‡À¡“– ¡¢Õß‚§√ß°“√ ‡ªìπ°“√»÷°…“§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â∑“߇∑§π‘§·≈–§«“¡‡À¡“– ¡
∑“߇»√…∞»“ µ√å ‡æÕ◊Ë §¥— ‡≈Õ◊ ° ·≈–®¥— ≈”¥∫— §«“¡ ”§≠— ¢Õß‚§√ß°“√ ·≈–𔂧√ß°“√∑‡Ë’ À¡“– ¡¡“∑”°“√°Õà  √“â ß
‡æ√“–¡’‚§√ß°“√∑’Ë¢Õ„Àâ π—∫ πÿπ‡ªìπ®”π«π¡“° ·µàß∫ª√–¡“≥¡’®”°—¥ ·µàÕ¬à“߉√°Áµ“¡°“√§—¥‡≈◊Õ°·≈–®—¥
≈”¥—∫§«“¡ ”§—≠¢Õß‚§√ß°“√§«√殑 “√≥“„π‡√Õ◊Ë ß »°— ¬¿“æ∑“ß ß— §¡ °“√‡¡Õ◊ ß §«“¡¢“¥·§≈ππ”È  ¿“槫“¡
‡ªπì Õ¬àŸ ·≈–√“¬‰¥¢â Õߪ√–™“™π„πæ◊Èπ∑’Ë‚§√ß°“√ª√–°Õ∫‰ª¥«â ¬

¢—πÈ µÕπ°“√«“ß‚§√ß°“√ ª√–‡¿∑‚§√ß°“√¢¥ÿ  √–-¢ÿ¥≈Õ°ÀπÕßπÈ”πÈ’ ®–· ¥ß°“√«‡‘ §√“–À‡å æËÕ◊ ‡ª√¬’ ∫
‡∑¬’ ∫®”π«ππÈ”∑Ë’µâÕß°“√ °∫— ª√‘¡“≥π”È ∑Ë’¡À’ √◊Õ®¥— À“‰¥â ‡π◊ÕË ß®“°‡ªìπ‚§√ß°“√¢¥ÿ  √–π”È /¢ÿ¥≈Õ°ÀπÕßπ”È ´ßË÷ ‡ªπì
‚§√ß°“√·À≈ßà π”È ¢π“¥‡≈°Á °“√»°÷ …“‚¥¬°“√π”§“à µà“ßÊ ∑’‡Ë °‘¥¢÷πÈ ‡ªìπ√“¬ªï °≈à“«§◊Õ ®”π«ππÈ”∑µË’ Õâ ß°“√®“°
‚§√ß°“√‡æÕ◊Ë °“√Õªÿ ‚¿§∫√‚‘ ¿§ °“√‡≈¬È’ ß µ— «·å ≈–°“√‡æ“–ª≈°Ÿ ®”π«ππÈ”∑ ’Ë ≠Ÿ ‡ ¬’ ‰ª‚¥¬°“√√–‡À¬·≈–°“√√«—Ë ´¡÷
ª√¡‘ “≥πÈ”∑“à ‡©≈’ˬ√“¬ªï ·≈–§«“¡®°ÿ “√‡°Á∫°°— πÈ”¡“殑 “√≥“ ·≈–®–· ¥ß§≥ÿ ≈—°…≥–¢Õß‚§√ß°“√Õ—πª√–°Õ∫
¥«â ¬ §«“¡µÕâ ß°“√„™âπÈ” ≈°— …≥–∑“ßÕ∑ÿ °«∑‘ ¬“¢Õß‚§√ß°“√ ≈°— …≥–¢Õß Ë‘ß°Õà  √â“ß∑’ˇÀ¡“– ¡ °“√ª√–¡“≥
√“§“§à“°àÕ √â“߇∫◊ÈÕßµâπ ·≈–§«“¡‡À¡“– ¡∑“ߥâ“π‡»√…∞»“ µ√å‚¥¬¡’¢—ÈπµÕπ°“√»÷°…“µ“¡·ºπ¿Ÿ¡‘∑’Ë· ¥ß
„π¿“æ∑’Ë 3.1 ´Ëß÷ ¡√’ “¬≈–‡Õ¬’ ¥„π·µà≈–¢—ÈπµÕπ¥ß— µàÕ‰ªπÈ’

3.1 °“√√«∫√«¡¢Õâ ¡≈Ÿ

¢âÕ¡Ÿ≈∑Ë’§«√∑√“∫„π°“√«‘‡§√“–À姫“¡‡À¡“– ¡¢Õß‚§√ß°“√¡’¥ß— µÕà ‰ªπ’È
3.1.1 æÈ◊π∑Ë’‚§√ß°“√ §◊Õ æÈ◊π∑Ë’µÈ—ß‚§√ß°“√À√◊Õ∫√‘‡«≥‚§√ß°“√ ‚¥¬°”Àπ¥®ÿ¥∑Ë’µÈ—ß®“°°“√ ”√«®
„π π“¡ ·≈–≈ßµ”·Àπßà „π·ºπ∑Ë’ 1:50,000 ‡æÕ◊Ë Õ“à πæ°‘ ¥— ·≈–√–«“ߢÕß·ºπ∑Ë’ „π√–∫∫æ°‘ ¥— ¡“°
3.1.2 æ◊πÈ ∑√’Ë ∫— πÈ”Ωπ ; DA §Õ◊ æπÈ◊ ∑´’Ë ß÷Ë ª√–°Õ∫¥«â ¬æ◊πÈ ¥‘π·≈–æ◊πÈ π”È ≈Õâ ¡√Õ∫¥«â ¬‡ âπ∑‡Ë’ °‘¥®“°®¥ÿ ∫π
º«‘ ¥π‘ À√Õ◊  π— ‡¢“ ´ßË÷ ·∫ßà πÈ”Ωπ„Àâ‰À≈‡ªìππ”È ∑à“∫πæÈπ◊ ¥‘π≈ß Ÿà≈”πÈ”¡“¬ß— ‚§√ß°“√ π‘¬¡À“®“°·ºπ∑’Ë ¡“µ√“ à«π
1:50,000 ¡À’ π«à ¬‡ªπì °¡.2
3.1.3 ®”π«πºŸâ„™âπÈ” §Õ◊ ®”π«πºâŸ∑’§Ë “¥«“à ®–µÕâ ß°“√„™ªâ √–‚¬™π宓°‚§√ß°“√¢ÿ¥ √–/¢ÿ¥≈Õ°ÀπÕßπÈ”
§◊Õ ª√–™“°√·≈– µ— «å‡≈¬È’ ß
3.1.4 æÈ◊π∑Ë’°“√‡æ“–ª≈Ÿ° §◊Õ ®”π«πæ◊Èπ∑’ˇ擖ª≈Ÿ°º—° «π§√—«∑’˧“¥«à“®–‰¥â√—∫πÈ”®“°‚§√ß°“√
¢ÿ¥ √–/¢¥ÿ ≈Õ°ÀπÕßπ”È ¡’Àπ«à ¬‡ªìπ‰√à

24

‡√¡Ë‘ µπâ
¢Õâ ¡Ÿ≈‚§√ß°“√
§«“¡µÕâ ß°“√„™πâ È”
°”Àπ¥ ¥—  «à π¢Õß √–
 ¿“æ¿Ÿ¡ª‘ √–‡∑»
 √–πÈ”„µ¥â π‘  √–π”È πÕß  √–π”È Ωπ  √–πÈ”∑“à ¢¥ÿ ≈Õ°ÀπÕßπÈ”

Õ∑ÿ °«∑‘ ¬“¢Õß‚§√ß°“√ Õÿ∑°«∑‘ ¬“¢Õß‚§√ß°“√

‰¡à„™à ‰¡à„™à
Õ—µ√“°“√´¡÷ > §«“¡µÕâ ß°“√„™πâ È” ª√‘¡“≥πÈ”∑à“ > §«“¡µÕâ ß°“√„™πâ È”

㪈 㪈
≈—°…≥– ßË‘ °Õà  √“â ß º≈ª√–‚¬™π∑å ’Ë‰¥â√∫—

ª√–¡“≥√“§“°“√°àÕ √“â ß

§«“¡‡À¡“– ¡‡™ß‘ ‡»√…∞»“ µ√å

®¥— ≈”¥∫— §«“¡ ”§≠— ¢Õß‚§√ß°“√

®“°
æ¡‘ æºå ≈°“√«‡‘ §√“–Àå

¿“æ∑Ë’ 3.1 · ¥ß·ºπ¿¡Ÿ °‘ “√«“ß‚§√ß°“√ √–‡°∫Á πÈ” ¢¥ÿ ≈Õ°ÀπÕßπÈ” ·≈–∫ß÷ ∏√√¡™“µ‘

25

3.2 §«“¡µÕâ ß°“√„™πâ ”È

‡πË◊Õß®“°‚§√ß°“√¢ÿ¥ √– ¢ÿ¥≈Õ°ÀπÕßπÈ”·≈–∫÷ß∏√√¡™“µ‘ ‡ªìπ‚§√ß°“√·À≈ßà π”È ¢π“¥‡≈Á° ¡ª’ √¡‘ “≥π”È
§àÕπ¢â“ß®”°—¥ ¥—ßπÈ—π„π°“√§”π«≥À“ª√‘¡“≥§«“¡µâÕß°“√„™âπÈ”‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“߬‘Ëß„πƒ¥Ÿ·≈âß ®÷ߧ«√®—¥À“π”È
 ”À√∫— Õªÿ ‚¿§-∫√‚‘ ¿§¢Õߧπ ·≈–π”È  ”À√—∫°“√‡≈¬’È ß µ— «å ‡™πà ««— §«“¬  ÿ°√ ·≈– ‡ªì¥-‰°à ‡ ¬’ °àÕπ ®“°π—ÈππÈ”
∑‡Ë’ À≈Õ◊ ®ß÷ 𔉪„™â„π°“√‡æ“–ª≈Ÿ° ‡™πà „™ªâ ≈Ÿ°æ◊™º°— ‰√ à «π ‡ªìπµâπ

3.2.1 π”È ‡æÕ◊Ë °“√Õªÿ ‚¿§-∫√‚‘ ¿§ ‡ªπì ª√¡‘ “≥πÈ”°‘ππ”È „™â¢Õß§π  ”À√∫— ∑âÕß∂πË‘ ∑’Ë¢“¥·§≈ππÈ” ®–„™â
ª√¡‘ “≥πÈ”„πÕµ— √“ 60 ≈‘µ√/§π/«π— §‘¥√–¬–‡«≈“°“√„™âπÈ”µ≈Õ¥ƒ¥·Ÿ ≈ßâ ª√–¡“≥ 6 ‡¥Õ◊ π ¥—ßππÈ— ®–µÕâ ß„™πâ È”„™â
ª√–¡“≥ 10.80 ≈°Ÿ ∫“»°‡å ¡µ√/§π/ªï

3.2.2 πÈ”‡æË◊Õ°“√‡≈’Ȭߠ—µ«å ‡ªìπª√‘¡“≥πÈ”°‘ππÈ”„™â¢Õ߇≈’Ȭߠ—µ«å ‚¥¬∑—Ë«‰ª§‘¥√–¬–‡«≈“°“√„™âπÈ”
µ≈Õ¥∑ß—È ªï §Õ◊ 12 ‡¥◊Õπ Õµ— √“°“√„™πâ ”È ¢Õß —µ«å·µ≈à –™π‘¥¡’¥ß— π’È

1) ««— - §«“¬ Õ—µ√“°“√„™πâ ”È 50 ≈‘µ√/µ«— /«—π À√◊Õ 18 ¡.3/µ—«/ªï
2) À¡Ÿ Õµ— √“°“√„™πâ È” 20 ≈µ‘ √/µ—«/«—π À√◊Õ 7.2 ¡.3/µ«— /ªï
3) ‡ª¥ì -‰°à Õµ— √“°“√„™πâ ”È 0.15 ≈µ‘ √/µ—«/«π— À√Õ◊ 0.054 ¡.3/µ—«/ªï
3.2.3 π”È ‡æËÕ◊ °“√ª≈°Ÿ º°— ‰√à  «π ‡ªìπª√‘¡“≥πÈ” ”À√—∫°“√‡æ“–ª≈Ÿ°√Õ∫Ê ∫√‡‘ «≥ √– §¥‘ Õ—µ√“°“√
„™πâ ”È ‡∑“à °∫— 1.070 ¡.3/‰√à/ªï

3.3 °“√°”Àπ¥¢π“¥§«“¡®¢ÿ Õß √–π”È

3.3.1 æπÈ◊ ∑’˺«‘ π”È ∑’√Ë –¥∫— ‡°Á∫°—°;RA §◊Õ æ◊πÈ ∑ºË’ «‘ π”È „π √–∑√’Ë –¥∫— ‡°Á∫°—°∑Ë’ “¡“√∂π”¡“„™ªâ √–‚¬™π剥â
À“‰¥â®“°°“√ª√–¡«≈°“√‡∫◊ÕÈ ßµπâ ®“°·ºàπ∑’Ë 1:50,000 À√Õ◊ ª√–¡“≥Õ¬“à ߧ√“à «Ê ®“° ¿“æ¿Ÿ¡‘ª√–‡∑»®√‘ß

3.3.2 §«“¡®ÿ‡°Á∫°—°πÈ”;V §◊Õ ª√‘¡“≥π”È ‡°Á∫°—°„π √–∑Ë’ “¡“√∂π”¡“„™âª√–‚¬™π剥ⵓ¡§«“¡
µÕâ ß°“√„™πâ ”È §”π«≥‰¥¥â ß— π’È

§«“¡®‡ÿ °∫Á °°— πÈ”;V = §«“¡µÕâ ß°“√„™πâ È” + ª√¡‘ “≥π”È  ≠Ÿ ‡ ¬’ ®“°°“√√–‡À¬ .............(¡.3)
+ ª√‘¡“≥πÈ” ≠Ÿ ‡ ’¬®“°°“√√—Ë«´¡÷

3.3.3 §«“¡≈°÷ ‡°Á∫°°— π”È ; h §◊Õ√–¥∫— §«“¡≈÷°¢ÕßπÈ”„π √–®“°√–¥—∫ π— Õ“°“√√–∫“¬π”È ÕÕ°∂÷ß√–¥∫—
°πâ  √– °“√§”π«≥ª√–¡“≥§à“‡∫◊ÈÕßµπâ ¢Õߧ«“¡≈°÷ ‡°∫Á °°— πÈ”‰¥¥â —ßπÈ’

1) °√≥‡’ ªπì  √–π”È ∑“à

¿“æ∑Ë’ 3.2 · ¥ß°“√ª√–¡“≥§“à ‡∫Õ◊È ßµπâ ¢Õߧ«“¡≈°÷ ‡°∫Á °°— πÈ” °√≥‡’ ªπì  √–π”È ∑“à

26

2) °√≥’‡ªìπ √–πÈ”∑à“¡°’ “√¢¥ÿ  √–‡æ‘¡Ë §«“¡®ÿ

√–¥∫— ‡°∫Á °°— h1 h1 = 2V1
h2 RA1

h2 = 2V2
0.75RA2

h1 = h1 + h2

¿“æ∑Ë’ 3.3 · ¥ß°“√ª√–¡“≥§“à ‡∫Õ◊È ßµπâ ¢Õߧ«“¡≈°÷ ‡°∫Á °°— π”È °√≥‡’ ªπì  √–π”È ∑“à ¡°’ “√¢¥ÿ  √–‡æ¡‘Ë §«“¡®ÿ

3) °√≥‡’ ªπì  √–π”È πÕß  √–π”È Ωπ ·≈–  √–π”È „µ¥â π‘ V
h2 =
√–¥∫— ‡°∫Á °°—
h 0.75RA

¿“æ∑Ë’ 3.4 · ¥ß°“√ª√–¡“≥§“à ‡∫ÕÈ◊ ßµπâ ¢Õߧ«“¡≈°÷ ‡°∫Á °°— πÈ” °√≥‡’ ªπì  √–πÈ”πÕß  √–πÈ”Ωπ ·≈– √–π”È „µ¥â π‘

‡¡ÕË◊ RA = æπ◊È ∑º’Ë «‘ π”È (¡.3)

V = §«“¡®‡ÿ °∫Á °°— πÈ” (¡.3)

h = §«“¡≈°÷ ‡°∫Á °°— π”È (¡.3)

3.3.4 §«“¡®‡ÿ °∫Á °°— πÈ”;Vo §Õ◊ ª√‘¡“≥πÈ”‡°∫Á °°— „π √–∑Ë’‰¥®â “°°“√ÕÕ°·∫∫·≈–§”π«≥æπÈ◊ ∑®Ë’ √‘ß„π

·∫∫·ª≈𠧔π«≥‰¥¥â ß— π’È

V0 = A1 + A2 + A1A2 ✕ h
3

A1
A2

¿“æ∑’Ë 3.5 · ¥ß°“√§”π«≥§«“¡®‡ÿ °∫Á °°— π”È

‡¡ÕË◊ ;
A1 = æπÈ◊ ∑ºË’ ‘«πÈ”∑√’Ë –¥—∫‡°∫Á °°— ¢Õß √–/¢¥ÿ ≈Õ°œ; ¡.2
A2 = æÈ◊π∑Ë’°âπ √–/¢¥ÿ ≈Õ°œ; ¡.3
h = §«“¡≈÷°∑√Ë’ –¥∫— ‡°Á∫°—°¢Õß √–/¢ÿ¥≈Õ°œ; ¡.

27

3.4 °“√‡≈◊Õ°ª√–‡¿∑¢Õß √–

 ¿“æ¿Ÿ¡‘ª√–‡∑»∑Ë’‡À¡“– ¡®–‡ªìπµ—«°”Àπ¥„π°“√‡≈◊Õ°√Ÿª·∫∫¢Õß √–π”È ª√–‡¿∑µà“ßÊ °“√‡≈◊Õ°
ª√–‡¿∑‰¥âµ√ß°—∫ ¿“æ¿Ÿ¡‘ª√–‡∑»®√‘߇ªìπ ‘Ëß ”§—≠Õ¬à“߬‘Ëß ´Ë÷ßÀ¡“¬∂÷ߧ«“¡¡Ë—π§ß·¢Áß·√ߢÕßµ—«Õ“§“√
«—µ∂ÿª√– ß§å„π°“√ÕÕ°·∫∫ µ≈Õ¥®πª√‘¡“≥§«“¡®ÿ°—°‡°Á∫∑Ë®’ –‰¥â √“¬≈–‡Õ’¬¥°“√‡≈Õ◊ °·µà≈–ª√–‡¿∑‰¥â°≈“à «‰«â
·≈«â „πÀ«— ¢Õâ 1.3 „π∫∑∑Ë’ 1

3.5 Õ∑ÿ °«∑‘ ¬“¢Õß‚§√ß°“√

3.5.1 ª√¡‘ “≥πÈ”∑à“‡©≈Ë’¬√“¬ªï §◊Õ ª√¡‘ “≥πÈ”∑’ˉÀ≈∫πº‘«¥‘πÀ√Õ◊ „π≈”π”È ®“°πÈ”Ωπ∑Ë’µ°≈ß¡“·≈â«
‰À≈‡¢“â  Ÿà‚§√ß°“√‡©≈¬Ë’ µÕà ªï À“‰¥â¥—ßπÈ’

1)  √–πÈ”Ω𠧔π«≥‰¥®â “°§«“¡ ¡— æπ— ∏å¢Õߪ√¡‘ “≥πÈ”Ωπ·≈–æπÈ◊ ∑√Ë’ —∫π”È Ωπ ¥ß— πÈ’
R = 400IA

2)  √–π”È ∑à“ §”π«≥‰¥®â “°§«“¡ —¡æπ— ∏¢å ÕßÕ—µ√“π”È ∑“à ¢Õß‚§√ß°“√°∫— æ◊Èπ∑’√Ë —∫π”È Ωπ
R = rDA

‡¡ÕË◊ ;
R = ª√¡‘ “≥πÈ”∑“à ‡©≈¬Ë’ √“¬ª;ï (¡.3)
l = ª√‘¡“≥πÈ”Ωπ‡©≈’¬Ë ∑ß—È ª;ï (¡¡.) À“‰¥â®“°µ“√“ß∑’Ë 3.1
A = æÈ◊π∑Ë™’ “π√∫— π”È Ωπ ¡§’ à“ª√–¡“≥ 6-10 ‡∑à“ ¢ÕßæÈ◊π∑ ’Ë √–
DA = æπ◊È ∑√’Ë ∫— π”È Ωπ;(°¡.2) ´Ë÷ß¡’§à“‰¡‡à °π‘ 2 µ“√“ß°‚‘ ≈‡¡µ√
r = Õµ— √“π”È ∑à“™à«ß√–À«à“߇¥◊Õπ æ.§.-µ.§. ;(¡.3/°¡.2)

3.5.2 ª√‘¡“≥π”È πÕß Ÿß ¥ÿ §◊Õπ”È ®”π«π¡“°∑ Ë’ ¥ÿ ∑Ë’‰À≈¡“„π≈”πÈ” ´ßË÷ ®–‡°¥‘ ¢π÷È ‡¡Õ◊Ë ¡Ω’ πµ°Àπ°— ‡ªπì
‡«≈“π“𵑥µàÕ°—𠧔π«≥‰¥®â “°Õ—µ√“πÈ”πÕߠߟ  ¥ÿ µàÕµ“√“ß°‚‘ ≈‡¡µ√ „π√Õ∫ 25 ªï §Ÿ≥¥«â ¬æ◊πÈ ∑’√Ë ∫— πÈ”Ωπ

Q = q x DA
‡¡ÕË◊ ;

Q = ª√¡‘ “≥π”È πÕߠߟ  ¥ÿ ‰À≈‡¢â“‚§√ß°“√ ¡’Àπ«à ¬‡ªπì ¡.3/«π‘ “∑’
q = Õµ— √“πÈ”πÕß Ÿß ¥ÿ Õ“à π®“°µ“√“ß∑Ë’ 3.1 ¡’Àπ૬‡ªìπ ¡.3/«π‘ “∑’/°¡.2
DA = æπ◊È ∑Ë√’ ∫— πÈ”Ωπ ¡’Àπ૬ ‡ªπì °¡.2
3.5.3 ª√¡‘ “≥πÈ”∑ Ë’ ≠Ÿ ‡ ¬’ ®“°°“√√–‡À¬ §Õ◊ ª√¡‘ “≥πÈ”„π √–π”È -ÀπÕßπ”È ∑∂’Ë °Ÿ §«“¡√Õâ π®“°¥«ßÕ“∑µ‘ ¬å
‡º“º≈“≠·≈«â √–‡À¬‡ªπì ‰Õ‰ª„πÕ“°“»§¥‘ ‡©æ“–„π™«à ߃¥·Ÿ ≈ßâ 6 ‡¥Õ◊ π §Õ◊ √–À«“à ߇¥Õ◊ π 惻®°‘ “¬π - ‡¥Õ◊ π
‡¡…“¬π ª√‘¡“≥πÈ”∑ ’Ë Ÿ≠‡ ’¬®“°°“√√–‡À¬§‘¥‰¥¥â ß— πÈ’

Evp. = E ✕ RA
2000

‡¡ÕË◊ ;
Evp. = ª√¡‘ “≥πÈ”∑ Ë’ ≠Ÿ ‡ ¬’ ®“°°“√√–‡À¬;¡.3
RA = æπÈ◊ ∑º’Ë «‘ πÈ”∑√Ë’ –¥∫— ‡°∫Á °°— ;¡.2
E = Õ—µ√“°“√√–‡À¬;¡¡. À“‰¥â®“°µ“√“ß∑’Ë 3.1

28

3.5.4 ª√‘¡“≥π”È ∑Ë’ Ÿ≠‡ ’¬®“°°“√√Ë—«´÷¡ §◊Õª√‘¡“≥πÈ”∑Ë’ Ÿ≠‡ ’¬‚¥¬°“√‰À≈´÷¡ºà“π‰ªµ“¡™È—π¥‘𧑥
‡©æ“–„π™«à ߃¥·Ÿ ≈ßâ 6 ‡¥Õ◊ π §Õ◊ √–À«“à ߇¥Õ◊ π 惻®°‘ “¬π - ‡¥Õ◊ π ‡¡…“¬π

ª√¡‘ “≥π”È ∑Ë’ Ÿ≠‡ ’¬®“°°“√√—Ë«´÷¡ À“‰¥â¥—ßπÈ’
S ✕ RA

SL =
2000

‡¡ÕË◊ ;
SL = ª√¡‘ “≥π”È ∑Ë’ Ÿ≠‡ ’¬®“°°“√√Ë—«´÷¡; ¡.3
RA = æÈπ◊ ∑Ë’º‘«π”È ∑√Ë’ –¥∫— ‡°Á∫°°— ; ¡.2
S = Õ—µ√“°“√√—Ë«´¡÷ ; ¡¡. À“‰¥â®“°µ“√“ß∑’Ë 3.1

µ“√“ß∑’Ë 3.1 · ¥ß¢âÕ¡Ÿ≈¥â“πÕÿ∑°«‘∑¬“

®ß— À«¥— Ωπ‡©≈¬’Ë Õµ— √“°“√√–‡À¬ Õµ— √“°“√√«Ë— ´¡÷ Õµ— √“πÈ”∑“à Õµ— √“π”È πÕß
∑ßÈ— ªï æ.¬.-‡¡.¬. æ.§.-‡¡.¬. æ.§.-µ.§.  ßŸ  ¥ÿ
‡™¬’ ß√“¬ (I) (E) (S) (q)
‡™¬’ ß„À¡à ¡¡. ¡¡. ¡¡. (r)
·¡Œà Õà ß Õπ ¡.3/°¡.2 ¡.3/«π‘ “∑/’ °¡.2
æ–‡¬“ 1726 560 540
≈”ª“ß 1129 560 540 575,200 12.2
≈”æπŸ 1129 560 540 238,600 6.4
π“à π 1129 560 540 238,600 6.4
·æ√à 1129 560 540 238,600 6.4
Õÿµ√¥µ‘ ∂å 1157 560 540 238,600 6.4
 ‚ÿ ¢∑¬— 1328 407 540 195,900 7.0
µ“° 1328 560 540 272,900 8.4
æ…‘ ≥‚ÿ ≈° 1258 560 540 272,900 8.4
°”·æ߇æ™√ 1212 560 540 319,700 7.4
æ‘®µ‘ √ 1129 560 540 270,400 5.6
‡æ™√∫Ÿ√≥å 1258 560 540 238,600 6.4
π§√ «√√§å 1212 560 540 319,700 7.4
Õÿ∑¬— ∏“π’ 1212 560 540 270,400 5.6
™¬— π“∑ 1212 560 540 270,400 5.6
 ß‘ À∫å √ÿ ’ 1212 560 540 270,400 5.6
1247 1,143 360 270,400 5.6
1247 1,143 360 227,000 2.6
1247 1,143 360 227,000 2.6
227,000 2.6

29

µ“√“ß∑Ë’ 3.1 · ¥ß¢âÕ¡Ÿ≈¥â“πÕ∑ÿ °«∑‘ ¬“ (µàÕ)

Ωπ‡©≈¬’Ë Õµ— √“°“√√–‡À¬ Õµ— √“°“√√«—Ë ´¡÷ Õµ— √“π”È ∑“à Õµ— √“πÈ”πÕß
æ.¬.-‡¡.¬. æ.§.-‡¡.¬. æ.§.-µ.§.  ßŸ  ¥ÿ
∑ßÈ— ªï (E) (S) (q)
®ß— À«¥— ¡¡. ¡¡. (r)
¡.3/°¡.2 ¡.3/«π‘ “∑/’ °¡.2
(I) 1,143 360
753 360 227,000 2.6
¡¡. 753 360 235,800 2.4
753 360 235,800 2.4
Õ“à ß∑Õß 1247 753 360 934,700 5.4
™≈∫√ÿ ’ 1325 753 360 934,700 5.4
753 360 403,300 2.3
√–¬Õß 1325 1,143 360 213,700 2.4
®π— ∑∫ÿ√’ 2354 598 360 227,000 2.6
µ√“¥ 2354 598 360 126,500 3.5
598 360 126,500 3.5
 √–·°«â 1611 598 360 126,500 3.5
°“≠®π∫√ÿ ’ 1212 598 360 126,500 3.5
π§√ª∞¡ 1247 524 540 126,500 3.5
 ¡ÿ∑√ “§√ 1054 386 540 280,400 11.1
 ¡ÿ∑√ ß§√“¡ 1054 524 540 1,357,100 5.8
524 540 280,400 11.1
√“™∫ÿ√’ 1054 524 540 833,200 13.9
‡æ™√∫√ÿ ’ 1054 524 540 794,400 5.5
ª√–®«∫§√’ ¢’ π— ∏å 1054 386 540 794,400 5.5
524 540 1,357,100 5.8
™¡ÿ æ√ 1975 524 540 794,400 5.5
√–πÕß 2911 524 540 833,200 13.9
 √ÿ “…Æ√∏å “π’ 1975 524 540 794,400 5.5
π§√»√∏’ √√¡√“™ 2520 524 540 596,900 10.6
°√–∫Ë’ 2240 524 540 596,900 10.6
524 540 596,900 10.6
¿‡Ÿ °µÁ 2240 1,143 360 715,400 11.4
æß— ß“ 2911 1,143 360 227,000 2.6
µ√ß— 2240 227,000 2.6

æ∑— ≈ßÿ 2520
 µ≈Ÿ 2240
 ß¢≈“ 1633
ªµí µ“π’ 1633
¬–≈“ 1633

π√“∏«‘ “  2278
 ÿæ√√≥∫ÿ√’ 1247
æ√–π§√»√œ’ 1247

30

µ“√“ß∑’Ë 3.1 · ¥ß¢âÕ¡Ÿ≈¥â“πÕ∑ÿ °«‘∑¬“ (µÕà )

Ωπ‡©≈¬Ë’ Õµ— √“°“√√–‡À¬ Õµ— √“°“√√«—Ë ´¡÷ Õµ— √“π”È ∑“à Õµ— √“πÈ”πÕß
æ.¬.-‡¡.¬. æ.§.-‡¡.¬. æ.§.-µ.§.  ßŸ  ¥ÿ
®ß— À«¥— ∑ß—È ªï (E) (S) (q)
(I) ¡¡. ¡¡. (r)
¡.3/°¡.2 ¡.3/«π‘ “∑/’ °¡.2
¡¡. 1,143 360
1,143 360 227,000 2.6
ª∑¡ÿ ∏“π’ 1247 796 360 227,000 2.6
ππ∑∫√ÿ ’ 1247 572 360 472,900 3.7
796 360 162,300 2.9
ÀπÕߧ“¬ 1614 796 360 235,300 2.4
‡≈¬ 1,151 796 360 280,500 2.6
796 360 472,900 3.7
Õÿ¥√∏“π’ 1321 796 360 472,900 3.7
 °≈π§√ 1429 796 360 235,300 2.4
796 360 162,300 2.9
π§√æπ¡ 1614 796 360 235,300 2.4
¡°ÿ ¥“À“√ 1614 796 360 162,300 2.9
796 360 235,300 2.4
ÀπÕß∫«— ≈”¿Ÿ 1321 796 360 235,300 2.4
¢Õπ·°πà 1151 796 360 280,500 2.6
796 360 140,600 3.7
°“àπ‘ ∏ÿå 1321 796 360 280,500 2.6
¡À“ “√§“¡ 1151 796 360 140,600 3.7
796 360 162,300 2.9
√âÕ¬‡Õ¥Á 1321 796 360 162,300 2.9
¬‚ ∏√ 1321 1,143 360 235,300 2.9
753 360 227,000 2.6
Õÿ∫≈√“™∏“π’ 1429 753 360 213,700 2.4
™¬— ¿¡Ÿ ‘ 1123 753 360 403,300 2.3
1,143 360 403,300 2.3
Õ”π“®‡®√≠‘ 1429 1,143 360 227,000 2.6
π§√√“™ ’¡“ 1123 227,000 2.6

∫√ÿ ’√—¡¬å 1151
 √ÿ ‘π∑√å 1151

»√’ –‡°… 1321
≈æ∫√ÿ ’ 1247

 √–∫√ÿ ’ 1212
ª√“®’π∫√ÿ ’ 1611

π§√𓬰 1611
 ¡ÿ∑√ª√“°“√ 1247

©–‡™ß‘ ‡∑√“ 1247

∑’¡Ë “ : ¢âÕ¡Ÿ≈Õ∑ÿ °«∑‘ ¬“  ”À√∫— ‚§√ß°“√·À≈ßà πÈ”¢π“¥‡≈°Á °√¡™≈ª√–∑“π

31

3.6 ≈°— …≥– ‘Ëß°àÕ √“â ߇∫ÕÈ◊ ßµπâ

‡ªìπ à«πª√–°Õ∫¢Õß √–Õ¬à“ßπâÕ¬∑’Ë ÿ¥∑’Ë®”‡ªìπµâÕß¡’„π·µà≈–ª√–‡¿∑¢Õß √– ‚¥¬¢π“¥À√◊Õ®”π«π
Õ“§“√∑Ë’‰¥®â “°°“√«‘‡§√“–Àåœ ‡ªìπ‡æ¬’ ߢâÕ¡≈Ÿ ‡∫ÈÕ◊ ßµπâ ´÷Ëß≈—°…≥–‚§√ß √â“ßµà“ßÊ · ¥ß‰«â„π∫∑∑Ë’ 2  “¡“√∂·∫ßà
·¬°µ“¡·µ≈à –ª√–‡¿∑¢Õß √–‰¥â¥—ßπ’È

3.6.1  √–πÈ”∑“à ª√–°Õ∫¥â«¬Õ“§“√·≈– Ëß‘ °àÕ √â“ßÕ¬à“ßπâÕ¬¥—ßπ’È
1) ¥π‘ ¢¥ÿ
2) §π—  √–/∑”π∫¥π‘ ∂¡
3) Õ“§“√√–∫“¬πÈ”
4) ∫π— ‰¥≈ß √–
5) °“√ªÕÑ ß°π— °“√°¥— ‡´“–

3.6.2  √–π”È πÕß ª√–°Õ∫¥â«¬Õ“§“√·≈– ßË‘ °àÕ √â“ßÕ¬à“ßπÕâ ¬¥—ßπ’È
1) ¥π‘ ¢¥ÿ
2) §π— ¥π‘ ∂¡
3) Õ“§“√∑“ßπ”È ‡¢“â
4) ∫π— ‰¥≈ß √–
5) °“√ªÕÑ ß°π— °“√°¥— ‡´“–

3.6.3  √–πÈ”Ωπ ª√–°Õ∫¥«â ¬Õ“§“√·≈– ‘Ëß°Õà  √â“ßÕ¬“à ßπâÕ¬¥—ßπÈ’
1) ¥π‘ ¢¥ÿ
2) ™“π√∫— πÈ”Ωπ
3) ∫π— ‰¥≈ß √–
4) °“√ªÕÑ ß°π— °“√°¥— ‡´“–
5) °“√ªÕÑ ß°π— °“√√«—Ë ´÷¡

3.6.4  √–πÈ”„µ¥â π‘ ª√–°Õ∫¥â«¬Õ“§“√·≈– ‘ßË °Õà  √“â ßÕ¬“à ßπâÕ¬¥ß— πÈ’
1) ¥π‘ ¢¥ÿ
2) §π— ¥π‘ ∂¡
3) ∫π— ‰¥≈ß √–
4) °“√ªÕÑ ß°π— °“√°¥— ‡´“–

3.6.5 ¢ÿ¥≈Õ°ÀπÕßπ”È ª√–°Õ∫¥â«¬Õ“§“√·≈– ßË‘ °Õà  √“â ßÕ¬“à ßπÕâ ¬¥—ßπ’È
1) ¥π‘ ¢¥ÿ
2) §π— ¥π‘ ∂¡
3) Õ“§“√∑“ßπ”È ‡¢“â
4) ∫π— ‰¥≈ß √–
5) °“√ªÕÑ ß°π— °“√°¥— ‡´“–

32

3.7 °“√ª√–¡“≥√“§“§“à °Õà  √“â ߇∫ÕÈ◊ ßµπâ

°“√ª√–¡“≥√“§“§à“°àÕ √“â ß„π¢πÈ— µÕπ°“√«‡‘ §√“–À§å «“¡‡À¡“– ¡ ‡ªìπ°“√ª√–¡“≥·∫∫‡§√“à Ê ‚¥¬
Õ“»¬— ¢Õâ ¡≈Ÿ ®“°·ºπ∑Ë’ ¡“µ√“ à«π 1: 50,000 ‚§√ß√“à ß√ªŸ ·∫∫ ¥—ßµàÕ‰ªπÈ’

3.7.1 °“√§‘¥ª√¡‘ “≥ß“π
1) ß“π¥π‘ ¢¥ÿ (¡.3) ‡ªìπª√¡‘ “≥ß“π¥‘π¢ÿ¥ √–‡°Á∫πÈ” ¢ÿ¥≈Õ°ÀπÕßπÈ” ¡ ’ Ÿµ√§‘¥¥—ßπ’È
- ª√¡‘ “≥ß“π¥‘π¢ÿ¥ √–‡°∫Á §‘¥ 80% ¢Õߧ«“¡®ÿ‡°∫Á °—°πÈ”
- ª√¡‘ “≥ß“π¥π‘ ¢ÿ¥≈Õ°ÀπÕßπÈ” §¥‘ 45% ¢Õߧ«“¡®‡ÿ °Á∫°∫— πÈ”
2) ß“π¥π‘ ∂¡ ‡ªπì ß“π¥π‘ ∂¡§π—  √–/∑”π∫¥π‘ ¢Õß √–‡°∫Á π”È /ÀπÕßπ”È ª°µ§‘ «“¡°«“â ߢÕß§π— ¥π‘
∂¡∑«Ë— ‰ª 4 ‡¡µ√ °“√§‘¥ª√–¡“≥®“°µ«— ·ª√§«“¡¬“«;L (¡.) §«“¡ ßŸ ‡©≈’ˬ¢Õߧ—π¥π‘ ;
H (¡.) ¥ß— πÈ’
ß“π¥π‘ ∂¡∫¥Õ¥— ·ππà (¡. .3) =4LH2 + 10HL + 1.12L
3) Õ“§“√∑“ßπÈ”‡¢“â °”Àπ¥µ”·πÀàßÕ“§“√„πæ◊Èπ∑’Ë ∑´Ë’ ß÷Ë ¡π’ ”È ‰À≈‡¢“â  –¥«° À√◊Õ√Õà ßπÈ”‡¥¡‘
µ“¡∏√√¡™“µ‘ ‡æË◊ÕªÑÕß°π— °“√°—¥‡´“–§π— ¥π‘
- ¢π“¥‡ πâ º“à »πŸ ¬°å ≈“ß∑Õà ·≈–®”π«π·∂«§«√°”Àπ¥„À â ¡— æπ— ∏°å ∫— §«“¡®‡ÿ °∫Á °°— πÈ”‰«â¥—ßπ’È

µ“√“ß∑’Ë 3.2 · ¥ß¢π“¥∑Õà ·≈–®”π«π·∂«¢ÕßÕ“§“√∑“ßπ”È ‡¢“â

§«“¡®ÿ‡°Á∫°°— (¡.3) ¢π“¥∑Õà (¡.) ®”π«π·∂«

‰¡‡à °π‘ 10,000 0.60 1
10,000-25,000 0.08 1
25,000-50,000 0.80 2
50,000-100,000 0.80 3
100,000-150,000 0.80 4
150,000-250,000 0.80 5

- ®”π«πÕ“§“√ ‰¥â®“°°“√ ”√«®„π π“¡·≈–‡≈◊Õ°®”π«πÕ“§“√„Àâ‡À¡“– ¡°—∫ ¿“æ
¿¡Ÿ ª‘ √–‡∑»

4) Õ“§“√√–∫“¬πÈ”  ”À√—∫§«∫§ÿ¡√–¥∫— πÈ”„π √–‰¡à„À∑â à«¡À≈ß— §π— ¥π‘ °“√°”Àπ¥µ”·Àπßà
„Àâ„°≈â√àÕßπ”È ∏√√¡™“µ‘
- ¢π“¥∑Õà ·≈–®”π«π·∂« §¥‘ ®“° µŸ √ ¥—ßπ’È

ª√‘¡“≥π”È πÕߠߟ  ÿ¥ (¡.3/«‘π“∑)’
®”π«π·∂« =

Õ—µ√“°“√‰À≈¢Õß∑Õà 1 ·∂«
°”Àπ¥„Àâ

∑Õà 0.60 ¡. 1 ·∂« Õµ— √“°“√‰À≈ 0.45 ¡.3/«π‘ “∑’
∑àÕ 0.80 ¡. 1 ·∂« Õµ— √“°“√‰À≈ 0.90 ¡.3/«π‘ “∑’

33

- ®”π«πÕ“§“√ ®“°°“√ ”√«®„π π“¡·≈–‡≈◊Õ°®”π«πÕ“§“√„Àâ‡À¡“– ¡°—∫ ¿“æ
¿Ÿ¡‘ª√–‡∑»

5) ∫π— ‰¥≈ß √–  ”À√∫— „À√â “…Æ√„™¢â πÈ÷ -≈ß„π°“√‡Õ“π”È ‰ª„™ªâ √–‚¬™πå ®”π«πÕ“§“√„À§â ¥‘ ‡ªπì ™¥ÿ
6) °“√ªÑÕß°—π°“√°—¥‡´“–‚¥¬∑—Ë«‰ª°“√ªÑÕß°—π°“√°—¥‡´“–Àπâ“¥‘π¢Õß √–πÈ”∑”‰¥â‚¥¬°“√

ªÀŸ πâ“¥π‘ ·≈–ª≈°Ÿ À≠“â À≈—ß®“°°“√°àÕ √â“ßß“π¥π‘ ·≈⫇ √Á® ∫√‘‡«≥∑Ë®’ –∑”°“√ª≈°Ÿ À≠ⓧÕ◊
µ—Èß·µà‡Àπ◊Õ√–¥—∫πÈ”‡°Á∫°—°¢÷Èπ‰ª®π∂÷ß√–¥—∫ —π§—π¥‘π/∑”π∫¥‘π °“√§‘¥ª√‘¡“≥®“°µ—«·ª√
§«“¡¬“«;L (¡.) §«“¡ ßŸ ‡©≈¬’Ë ¢Õß§π— ¥π‘ ;H (¡.) ¥ß— π’È

ß“πª≈°Ÿ À≠“â = 1.73LH + 4.47 L¡.2

7) °“√ªÑÕß°—π°“√√—Ë«´¡÷  “¡“√∂∑”‰¥âÀ≈“¬«‘∏’·µà«∏‘ ∑’ Ëπ’ ‘¬¡πÕ°®“°√“§“∂Ÿ°·≈â« « — ¥ÿ∑Ëπ’ ”¡“„™â
 “¡“√∂À“‰¥ßâ à“¬ §Õ◊ °“√„™¥â π‘ ‡À𒬫ªŸ „™â„π°√≥∑’ ’Ë¥‘π ”À√∫— „™°â Õà  √â“ß§π—  √–¡’°√«¥
À√◊Õ∑√“¬º ¡Õ¬Ÿ¡à “°
¥π‘ ‡Àπ¬’ «∑Ë’„™âªŸ∑—∫®–µÕâ ߪŸ‡ªìπ™π—È Ê √«¡ 2 ™—È𠧫“¡Àπ“„π°“√ªªŸ √–¡“≥ 50 ´¡.
∑°Ë’ âπ √–  ”À√—∫ √–π”È ∑¡’Ë §’ «“¡≈°÷ 3.5 ‡¡µ√ ·≈–∑Ë≈’ “¥¥â“π„π √–§«√¡§’ «“¡Àπ“‰¡πà Õâ ¬
°«“à 0.20 ‡¡µ√ ∑√’Ë –¥—∫‡°Á∫°°— π”È ª√‘¡“≥ß“π¢Õß¥π‘ ‡Àπ¬’ «∑Ë’„™â ¡’§“à ª√–¡“≥ 5% ¢Õß
§«“¡®‡ÿ °∫Á °°— π”È

µ“√“ß∑’Ë 3.3 · ¥ß°“√殑 “√≥“„™â¥π‘ ‡À𒬫ªÕÑ ß°π— °“√√Ë—«´¡÷

 ¡— ª√– ∑‘ ∏°Ï‘ “√´¡÷ º“à π
√–¥∫— πÈ”„µ¥â π‘ °“√¥“¥¥π‘ ‡Àπ¬’ «

¢ÕßπÈ” (k), ¡./«π‘ “∑’
< 10-8 0-3 ‰¡®à ”‡ªπì
> 10-8 > 3 ®”‡ªπì

3.7.2 °“√§‘¥√“§“µÕà Àπ«à ¬
1) ß“π¥‘π·≈–ß“πªÑÕß°—π°“√°—¥‡´“– √“§“µàÕÀπ૬„™â√“§“‡©≈Ë’¬¢Õߪ√–¡“≥°“√·À≈àßπ”È
¢Õß°√¡°“√‡√ßà √¥— æ≤— π“™π∫∑ 2544 ¥ß— · ¥ß„πµ“√“ß∑Ë’ 3.4

µ“√“ß∑Ë’ 3.4 · ¥ß√“§“µÕà Àπ«à ¬ß“π¥π‘ ·≈–ß“πªÕÑ ß°π— °“√°¥— ‡´“–

™π¥‘ ¢Õßß“π √“§“ Àπ«à ¬
(∫“∑)
¥π‘ ∂¡ (∫¥Õ—¥·πàπ) ∫“∑/¡.3
¥π‘ ¢¥ÿ ‡ª¥î Àπ“â ¥π‘ 62.25 ∫“∑/¡.3
¥‘π¢ÿ¥¢π∑ß‘È ( ¿“懥‘¡) 11.00 ∫“∑/¡.3
ª≈°Ÿ À≠“â 22.96 ∫“∑/¡.2
Àπ‘ ‡√¬’ ß 21.00 ∫“∑/¡.3
340.25

34


Click to View FlipBook Version