The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by อัษฎา ลามคำ, 2022-09-07 04:57:53

ปก_merged

ปก_merged

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านการเตรยี มความพร้อม
และพฒั นาอย่างเข้มของครูผูช้ ่วย
ด้านการปฏิบตั ติ นและปฏิบัติงาน

นายอษั ฎา ลามคา
ตาแหนง่ ครผู ู้ชว่ ย

โรงเรยี นเตรยี มอดุ มศึกษา ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนอื
อาเภอสวา่ งแดนดนิ จังหวัดสกลนคร

สงั กดั สานักงานเขตพ้นื ทก่ี ารศึกษามธั ยมศึกษาสกลนคร
สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

คานา

รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ด้านการ
ปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน เป็นหนึ่งในการประเมินครูผู้ช่วยที่จัดทาข้ึนเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานซ่ึง
ประกอบดว้ ย ๑๒ ดา้ น ได้แก่

๑. วนิ ัยและการรักษาวนิ ัย
๒. คุณธรรม จรยิ ธรรม
๓. จรรยาบรรณวิชาชีพ
๔. การดารงชวี ิตตามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. จติ วิญญาณความเปน็ ครู
๖. จติ สานึกความรบั ผดิ ชอบในวิชาชีพครู
๗. การจดั การเรียนการสอน
๘. การบริหารจดั การช้นั เรียน
๙. การพฒั นาตนเอง
๑๐. การทางานเปน็ ทมี
๑๑. งานกจิ กรรมตามภารกจิ บรหิ ารงานของสถานศกึ ษา
๑๒. การใชภ้ าษาและเทคโนโลยี

ตามท่ีได้ปฏิบัติเพ่ือเป็นการรายงาน พร้อมประเมินผลการทางานนของข้าพเจ้าว่าได้ปฏิบัติ
หน้าที่บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาค
ตะวนั ออกเฉียงเหนือ ตัวบ่งชี้ท่เี ก่ยี วขอ้ งหรือไม่ อยา่ งไร รายงานดังกลา่ วจึงไดจ้ ดั ทาข้นึ เพอ่ื รายงานการประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับการปฏบิ ัติหน้าท่ีต่อผู้บงั คับบญั ชาตามลาดับสายงาน ตลอดจนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองนักเรยี น
ชุมชนในสังคมได้ทราบผลการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า และคุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนเตรยี มอดุ มศกึ ษา ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนือ

ข้อมลู ทไ่ี ดจ้ ากการรายงานผลการปฏบิ ัตงิ านการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเข้มของครู
ผู้ช่วย เรื่อง การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน ในครั้งนี้ข้าพเจ้าจะได้นาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเพ่ือ
พฒั นาการปฏิบัติงานที่ไดร้ บั มอบหมาย เพอ่ื สง่ เสริมและพัฒนาศกั ยภาพของผู้เรยี นให้สูงข้ึนในทกุ ๆ ดา้ นตอ่ ไป

(นายอษั ฎา ลามคา)
ครผู ชู้ ว่ ย

สารบญั หนา้

เรื่อง ๑

คานา ๒
สารบัญ ๒
รายงานผลการปฏบิ ัติงานการเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเข้มของครผู ู้ชว่ ย ๒

๑. ขอ้ มูลผ้ขู อรบั การประเมนิ
๒. ประวตั ิการศึกษา ๖
๓. ประวัตกิ ารทางาน ๖
๔. ความรู้ความสามารถพเิ ศษ ๘
๕. ประวัติการสอน ๑๐
๖. งานทไ่ี ด้รบั มอบหมาย/หน้าท่ีพเิ ศษ ๑๓
รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเข้มของครผู ชู้ ่วย ๑๔
องคป์ ระกอบที่ ๑ การประเมินผลการปฏบิ ตั ติ น ๑๖
๒๔
๑. วินยั และการรักษาวนิ ัย ๒๔
๒. คุณธรรม จรยิ ธรรม ๒๖
๓. จรรยาบรรณวชิ าชพี ๒๗
๔. การดารงชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง ๒๗
๕. จิตวญิ ญาณความเปน็ ครู ๒๘
๖. จติ สานึกความรบั ผิดชอบในวชิ าชพี ครู ๒๘
องคป์ ระกอบท่ี ๒ การประเมินผลการปฏบิ ัติงาน ๓๙
๑. การจัดการเรียนการสอน
๒. การบรหิ ารจดั การช้นั เรียน
๓. การพัฒนาตนเอง
๔. การทางานเปน็ ทมี
๕. งานกจิ กรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา
๖. การใช้ภาษาและเทคโนโลยี
ภาคผนวก
ภาคผนวกองค์ประกอบที่ ๑
ภาคผนวกท่ี ๑.๑
ภาคผนวกท่ี ๑.๒
ภาคผนวกท่ี ๑.๓
ภาคผนวกที่ ๑.๔
ภาคผนวกท่ี ๑.๕

ภาคผนวกที่ ๑.๖

สารบญั (ตอ่ )

เรอ่ื ง
ภาคผนวกองค์ประกอบที่ ๒

ภาคผนวกที่ ๒.๑
ภาคผนวกท่ี ๒.๒
ภาคผนวกที่ ๒.๓
ภาคผนวกท่ี ๒.๔
ภาคผนวกท่ี ๒.๕
ภาคผนวกที่ ๒.๖รายงานผลการปฏบิ ตั ิงานการเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเขม้ ของครูผู้ช่วย

ครงั้ ท่ี ๑ วนั ท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๕

โรงเรียนเตรยี มอุดมศกึ ษา ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื

สานกั งานเขตพนื้ ท่ีการศกึ ษามัธยมศึกษาสกลนคร

สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พืน้ ฐาน สงั กัด กระทรวงศึกษาธกิ าร

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. ขอ้ มลู ผู้ขอรับการประเมิน

๑.๑ ช่ือ นายอษั ฎา นามสกลุ ลามคา

๑.๒ เกิดเมอื่ วนั ที่ ๑ เดอื น สงิ หาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ อายุ ๒๕ ปี

๑.๓ ตาแหนง่ หน้าท่ีในปจั จุบัน ตาแหน่ง ครผู ้ชู ่วย

สถานทท่ี างานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉยี งเหนือ

สานักงานเขตพื้นที่การศกึ ษามธั ยมศึกษาสกลนคร

ต้งั อยเู่ ลขท่ี ๑๒๑ หมูท่ ี่ ๑๒ ตาบล/แขวง สว่างแดนดนิ

อาเภอ/เขต สวา่ งแดนดนิ จงั หวดั สกลนครรหัสไปรษณีย์ ๔๗๑๑๐

โทรศพั ท์ ๐๔๒ ๗๒๑ ๑๘๑ โทรสาร - e-mail [email protected]

๑.๔ ท่อี ย่ปู จั จุบัน เลขท่ี ๔๘/๕ หมทู่ ่ี ๑ ตาบล/แขวง กดุ ไห

อาเภอ/เขต กดุ บาก จังหวัด สกลนคร รหัสไปรษณีย์ ๔๗๑๘๐ โทรศัพท์ ๐๙๑-๓๖๘๖๖๗๒

e-mail [email protected]

๑.๕ ใบอนุญาตวชิ าชีพครู เลขที่ ๖๔๑๐๙๐๐๐๒๑๓๑๔๘ ออกให้ ณ วนั ท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒. ประวัตกิ ารศึกษา วชิ าเอก/โท/สาขา ปที ี่สาเรจ็ สถาบันการศกึ ษา
วุฒกิ ารศึกษา -
การศึกษา
ประถมศกึ ษา
๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบา้ นกดุ ไห

มธั ยมศึกษาตอนตน้ - ๒๕๕๕ โรงเรียนชมุ ชนบ้านกดุ ไห
มธั ยมศึกษาตอนปลาย วทิ ย์ - คณิต ๒๕๕๘ โรงเรียนกุดบากพฒั นาศึกษา
คณติ ศาสตร์ ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ปริญญาตรี

๓. ประวตั กิ ารทางาน (ตั้งแต่เรมิ่ ปฏบิ ัตงิ านจนถึงปัจจุบัน)

วนั -เดือน-ปี ตาแหนง่ สอนระดบั ชนั้ สถานทท่ี างาน

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – นกั ศึกษาฝกึ ประสบการณ์ ม. ๔ โรงเรยี นกดุ บากพัฒนาศึกษา

๓๑ มนี าคม ๒๕๖๔ วชิ าชพี ครู

๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ครูผู้ช่วย ม. ๔ โรงเรยี นเตรียมอุดมศึกษา

ปจั จบุ นั ภาคตะวันออกเฉยี งเหนอื

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ าน การเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหนง่ ครูผู้ช่วย
นายอัษฎา ลามคา โรงเรียนเตรยี มอุดมศกึ ษา ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ๔. ความรูค้ วามสามารถพเิ ศษ

๔.๑ ดา้ นคอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้ใชโ้ ปรแกรมกลุ่ม Microsoft Office ไดด้ ี

๔.๒ ดา้ นงานวจิ ัย มีทกั ษะในการจัดทาวจิ ยั เชิงปริมาณ

๔.๓ ดา้ นภาษา สามารถส่อื สารภาษาองั กฤษไดใ้ นระดับดี

๔.๔ ดา้ นนันทนาการ ตกี ลองเชียร์, เล่นกีต้าร์, ร้องเพลง

๔.๕ ดา้ นกีฬา ฟุตบอล, วอลเลยบ์ อล

๕. ประวัติการสอน

๕.๑ เริ่มสอนครัง้ แรก เมอื่ ๑ เดอื น เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนกวิชา คณติ ศาสตร์

ในระดับชั้น มธั ยมศกึ ษาปที ่ี ๔

สถานศึกษา โรงเรยี นเตรียมอดุ มศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

ตาบล/แขวง สว่างแดนดิน อาเภอ/เขต สวา่ งแดนดิน จังหวัด สกลนคร

รหสั ไปรษณยี ์ ๔๗๑๑๐ โทรศพั ท์ ๐๔๒ ๗๒๑ ๑๘๑ โทรสาร -

อเี มล admi[email protected] สานกั งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศกึ ษาสกลนคร

๕.๒ ปัจจุบนั สอนระดบั ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี ๔

สถานศกึ ษา โรงเรียนเตรียมอุดมศกึ ษา ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนือ

ตาบล/แขวง สว่างแดนดิน อาเภอ/เขต สว่างแดนดนิ จงั หวดั สกลนคร

รหสั ไปรษณยี ์ ๔๗๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๔๒ ๗๒๑ ๑๘๑ โทรสาร -

อีเมล admi[email protected] สานักงานเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษามัธยมศกึ ษาสกลนคร

ปฏบิ ตั ิการสอนรวมเปน็ เวลา ๖ เดือน

๖. งานที่ไดร้ ับมอบหมาย/หนา้ ทพ่ี เิ ศษ
นายอัษฎา ลามคา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปฏิบัติการสอนประจากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๓ กระทรวงศึกษาธิการ ยึดหลักการปฏิบัติตนแก่ศิษย์ โดยให้คาปรกึ ษาแก่นักเรียนโดยเทา่
เทียมกันเม่ือนักเรียนมีปัญหาด้านการเรียนสามารถขอคาแนะนาได้ตลอดเวลา และการให้คาปรึกษาใน
การศึกษาตอ่ ในระดบั อุดมศึกษาร่วมถึงกจิ กรรมค่ายต่าง ๆ และการรับผิดชอบตอ่ การจัดการเรียนการสอน โดย
สอนนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยเลือกใช้
กระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเหมาะกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี มีพัฒนาการมี
ทกั ษะสามารถนาความรู้ไปใช้ในชวี ิตประจาวันได้ เป่ียมด้วยคณุ ธรรม จรยิ ธรรมทพ่ี ึงประสงค์ ใชค้ วามรกั ความ
เมตตาในการสอนเสมอ ยึดหลักความเท่าเทียมและความเสมอภาคของผู้เรียนทุกคน ติดต่อกับผู้ปกครองใน
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนจนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี และได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษ ตามระเบียบ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พื้นฐาน ว่าด้วยการบรหิ ารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ หมวด ๑ หนา้ ท่ีและ
การบรหิ ารงานของสถานศึกษา ดังนี้

รายงานผลการปฏบิ ตั ิงาน การเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเข้ม ตาแหนง่ ครผู ้ชู ว่ ย
นายอษั ฎา ลามคา โรงเรียนเตรยี มอดุ มศกึ ษา ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ๖.๑ งานการจดั กิจกรรมการเรียนการสอน
นายอัษฎา ลามคา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปฏิบัติการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
กระทรวงศกึ ษาธกิ าร ปฏิบตั ิการสอนใน ภาคเรยี นที่ ๑/๒๕๖๕ ตามตารางสอน ดังนี้

ตารางสอน นายอัษฎา ลามคา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉยี งเหนอื

มีหนา้ ท่แี ละความรบั ผดิ ชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสรมิ การเรยี นรู้ พฒั นาผู้เรียน
ปฏิบัติงานฝ่ายการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และสถานประกอบการเพ่ือรว่ มกันพัฒนาผเู้ รียน การบริการสังคมด้านวิชาการและ
ด้านวชิ าชีพและปฏิบตั ิหน้าท่ีอ่นื ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ปี ฏิบตั ิดังนี้ คือ

๑. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายโดยเนน้ ผเู้ รยี นเป็นสาคญั

๒. จดั อบรมส่ังสอน และจัดกจิ กรรมเพื่อพฒั นาผู้เรียนใหม้ คี ุณลกั ษณะที่พงึ ประสงค์
๓. ปฏบิ ตั งิ านเก่ียวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผเู้ รียน
๔. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนา
ผเู้ รยี นตามศกั ยภาพ
๕. ทานุบารุง ส่งเสริมศลิ ปวัฒนธรรม แหลง่ เรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้ งถ่นิ
๖. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ ข้ึน

รายงานผลการปฏิบตั งิ าน การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเขม้ ตาแหน่งครผู ้ชู ่วย
นายอษั ฎา ลามคา โรงเรยี นเตรยี มอดุ มศกึ ษา ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนือซ่งึ มีข้อปฏบิ ัตติ นดังตอ่ ไปนี้
๑. มีจรรยาบรรณในการปฏบิ ัติงานและปฏิบตั ติ นอย่างเครง่ ครัด
๒. มคี ณุ ธรรม จรยิ ธรรม สุจริต ยุติธรรม และจรงิ ใจ
๓. มีทักษะและเทคนิคในการถา่ ยทอดวิชาความรใู้ ห้แก่ผเู้ รียนอยา่ งเต็มกาลังและความสามารถ
๔. ไมด่ ุด่า กล่าวคาหยาบคาย ขม่ ขูด่ ถู ูกหรอื เหยียดหยามผเู้ รียนท้งั ต่อหน้า และ ลับหลัง
๕. ใชถ้ อ้ ยคาและวาจาที่สขุ ภาพเรียบรอ้ ยแก่ผู้เรยี นอยา่ งเสมอตน้ เสมอปลาย
๖. ปฏบิ ัติกับนักเรยี นทุกคนอยา่ งเทา่ เทียมกนั ไม่เลอื กผเู้ รียน
๗. ตรวจเชค็ อุปกรณก์ ารสอนกอ่ นสอนทกุ ครัง้
๘. ไมค่ วรให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกทอ้ แท้ หดห่ใู จ วิตกกงั วลขณะกาลงั เรียนหรอื เรยี นจบแลว้
๙. ไมล่ ะลาบละล้วงเร่ืองส่วนตัวของผเู้ รยี นขณะทาการสอน
๑๐. ไม่ฉกฉวยโอกาสพูดจาแทะโลมหรือเกี้ยวพาราสีผู้เรียนเพื่อหวังผลประโยชน์ตนเอง เกินอานาจ
หน้าท่ใี นการสอนของครทู ่ดี ที ่พี งึ มตี ่อผู้เรยี น
๑๑. ห้ามครผู ใู้ ดทาการล่วงเกินผเู้ รียนขณะกาลังสอนหรือช่วยเกินขอบเขตของครูท่ีพงึ กระทา
๑๒. ห้ามครูสูบบุหรี่ ดื่มสุรา เปิดวทิ ยดุ งั เกนิ ไปขณะทาการสอน
๑๓. ครูผสู้ อนไม่สมควรใช้โทรศพั ท์โดยไม่จาเป็น ขณะสอน
๑๔. เป็นผ้ทู ตี่ รงต่อเวลา รักษาเวลา มีกาลเทศะ มคี วามรับผดิ ชอบ ไม่โกหกและรู้จกั แยกแยะว่า สง่ิ ใด
ควรกระทา ส่ิงใดไมค่ วรกระทาบนพ้ืนฐานของความถกู ต้องและศลี ธรรมอนั ดีงาน
๑๕. ทางานด้วยความรักงาน จะทางานด้วยความสนุกและมีความสุขกับการทางานมีสมาธิในการ
ทางานไม่เครียดและวติ กกังวลจนเกินไป
๑๖. ครูตอ้ งรกั ศกั ด์ิศรแี ละเกียรติของความเป็นครู
๑๗. รว่ มมอื ร่วมใจกันทางานเพ่อื สร้างภาพพจนท์ ี่ดีใหแ้ ก่ตนเองและสานักงาน
๑๘. มีความรัก ความสามัคคี ไม่เห็นแกต่ วั ไม่คดิ รา้ ย เบียดเบียนหรือเอารดั เอาเปรียบผู้อืน่ มี
สมั พนั ธภาพทีด่ ี รจู้ ักเอาใจเขามาใสใ่ จเราถนอมน้าใจ
๑๙. หลีกเล่ียงอบายมุข ยาเสพตดิ การพนัน ส่งิ ไมด่ ีท้ังปวง
๒๐. พยายามทาหนา้ ท่ขี องตนให้ดีท่สี ุด ร้จู กั แก้ไข ปรับปรงุ และพัฒนาตนเองอยเู่ สมอ
๖.๒ งานครทู ป่ี รึกษา
นายอัษฎา ลามคา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษจาก
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ ให้เป็นท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซ่ึงมี
นักเรียนทั้งหมด ๓๗ คน แบ่งเป็น ชาย ๑๑ คน หญิง ๒๖ คน ซงึ่ มีหน้าที่ดังนี้
๖.๒.๑ การดแู ลและแกไ้ ขปญั หาความประพฤตินกั เรียน
ข้าพเจ้าใช้วิธีการดูแลและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนของนักเรียนที่สอนในห้องเรียน โดย
ทาการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรมที่อยู่ในห้องเรียน หากนักเรียน
เกิดปัญหาก็จะเรียกนักเรียนมาให้คาปรึกษาและช่วยเหลือปัญหาที่เกิดข้ึนให้กับนักเรียนต่อไป และยังใช้การ
ปรับพฤติกรรมโดยใหผ้ ู้ปกครองมีสว่ นรว่ ม

รายงานผลการปฏบิ ตั ิงาน การเตรยี มความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ ตาแหนง่ ครผู ชู้ ่วย
นายอัษฎา ลามคา โรงเรยี นเตรยี มอดุ มศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ๖.๒.๒ การจัดระบบดแู ลช่วยเหลอื นกั เรียน
ข้าพเจ้าจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยให้นักเรียนกรอกข้อมูลส่วนตัวเพ่ือทาการเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานของนักเรียนในด้านต่าง ๆ หากนักเรียนมีปัญหาในด้านต่าง ๆ ครูสามารถท่ีจะทราบรายละเอียดของ
นักเรยี นรายบคุ คล และแกป้ ัญหาอย่างทันท่วงที
๖.๒.๓ การดแู ลควบคุมแถวและการทากจิ กรรมภาคเช้า
ข้าพเจ้าทาการดูแลควบคุมแถวและการทากิจกรรมภาคเช้าโดยเป็นครูที่ปรึกษานักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒ ในตอนเช้าจะลงไปปฏิบัติหน้าที่เช็คชื่อนักเรียน และพูดคุยเพื่อสร้างความสนิทสนม
ระหว่างครูและนักเรยี น ติดตามภาระงานของนกั เรียน
๖.๓ งานหน้าทพ่ี ิเศษ
นายอษั ฎา ลามคา ตาแหนง่ ครูผู้ชว่ ย ได้รับมอบหมายหน้าที่กลุ่มงานแผนงาน และงบประมาณ

ครูเวรประจาวนั ศุกรใ์ นภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
๑) ยืนประจาจดุ หน้าประตทู ิศเหนอื
๒) ยนื ประจาจุดหน้าประตูทศิ ตะวนั ออก
๓) ยืนประจาจุดหนา้ ประตทู ศิ ตะวันตก
๔) หอประชุมและโรงอาหาร
ครูเวรกลางคืนในแตล่ ะเดอื น มีหนา้ ท่ี
๑) บันทึกเหตกุ ารณ์ต่างๆในบรเิ วรโรงเรียนและตรวจความเรยี นเรยี บรอ้ ยของโรงเรยี น

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ าน การเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหนง่ ครูผชู้ ่วย
นายอัษฎา ลามคา โรงเรยี นเตรียมอดุ มศึกษา ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอืรายงานผลการปฏิบตั งิ านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเขม้ ของครูผ้ชู ่วย

ครง้ั ท่ี ๑ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถงึ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โรงเรยี นเตรียมอุดมศกึ ษา ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื

สานักงานเขตพนื้ ทกี่ ารศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพนื้ ฐาน สังกดั กระทรวงศึกษาธิการ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
องคป์ ระกอบที่ ๑ การประเมนิ ผลการปฏิบัตติ น

เกณฑ์การประเมนิ บนั ทกึ ผลการปฏบิ ัตงิ าน หลักฐาน/แหล่งขอ้ มลู

๑. วินยั และการรักษาวนิ ัย

๑.๑ การแสดงออกทางอารมณ์ ข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์ กริยา  พฤตกิ รรม
กริยา ท่าทาง และการสื่อสารได้ ท่าทาง และการสื่อสารได้เหมาะสมกับ  สัมภาษณ์ครู ผ้บู ริหาร
เหมาะสมกบั กาลเทศะตอ่ ผ้เู รยี น กาลเทศะต่อผู้เรียน เช่น แต่งกาย  สัมภาษณน์ กั เรยี น

เรียบร้อยถูกระเบียบ ตามวันที่โรงเรียน

กาหนด ไม่ขาดราชการ และมาปฏิบัติ

หน้าท่ีตามวัน เวลา ราชการกาหนด

อย่างเข้มแข็ง ไม่พูดคาหยาบคาย ไม่

แสดงอาการไม่พอใจ พูดจาด้วยเหตุและ

ผลเสมอ นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ดารงตนด้วย

ความสุ ภ า พ อ่ อ น น้ อ ม ส า ร ว ม ใ น

กิ ริ ยามารยาทและมี มนุ ษย์ สั มพั น ธ์ กั บ

ผเู้ รยี นดี

๑.๒ การแสดงออกทางอารมณ์ ข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์ กริยา  สมั ภาษณค์ รู ผู้บริหาร
กริยา ท่าทาง และการสื่อสารได้ ท่าทาง และการส่ือสารได้เหมาะสมกับ  พฤติกรรม
เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก า ล เ ท ศ ะ ต่ อ กาลเทศะต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือน

ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า เ พ่ื อ น ร่ ว มงาน ร่วมงาน และบุคคลอื่น เช่น การพูดจา

ผ้ปู กครอง และบคุ คลอ่นื ไพเราะ มีสัมมาคารวะ เชือ่ ฟงั และปฏบิ ัติ

ตามคาส่ังของผู้บังคับบัญชา ดารงตน

ด้วยความสุภาพอ่อนน้อม สารวมใน

กิริยามารยาทและมีมนุษย์สัมพันธ์กับ

เพือ่ นรว่ มงานดี

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ าน การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตาแหนง่ ครูผู้ชว่ ย
นายอษั ฎา ลามคา โรงเรยี นเตรยี มอดุ มศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกณฑก์ ารประเมนิ บันทึกผลการปฏบิ ัตงิ าน หลักฐาน/แหลง่ ข้อมูล

๑.๓ การมีเจตคติเชิงบวกกับ ข้ าพเจ้ าปฏิ บั ติ ตนเป็ นผู้ มี คุ ณธรรม  สัมภาษณ์ครู ผ้บู ริหาร
ประเทศชาติ จรยิ ธรรม เพอื่ การเป็นครทู ่ปี ระกอบด้วยคุณ  พฤตกิ รรม

งามและความดี ซึง่ กระทาดว้ ยความสานกึ ใน  ภาพกิจกรรม
จิตใจ เช่น ความเสียสละ มีน้าใจ ความ

ยุติธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ

ศาสนา พระมหากษตั รยิ ์

๑.๔ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎหมาย ระเบียบ  สมั ภาษณค์ รู ผู้บรหิ าร
หลักเกณฑ์ทเี่ ก่ียวข้องกับความเป็น แบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ  สงั เกตพฤตกิ รรม
ขา้ ราชการ ราชการ โดยเป็นบุคคลท่ีเคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย รักษาระเบียบวินัย  ภาพกจิ กรรม

ข อ ง ท า ง ร า ช ก า ร ก ร ะ ท า ต น เ ป็ น

แบบอย่างที่ดี มีหลักในการปฏิบัติหน้าที่

ของครูอย่างชัดเจนยุติธรรม และแต่ง

กายด้วยเครอ่ื งแบบท่ีถูกต้องและเข้าร่วม

การประชุมทุกการปฏิบัติงานตามคาส่ัง/

ระเบียบของโรงเรียน ตลอดจนรักษา

ระเบียบวินัยของทางราชการ กระทาตน

เปน็ แบบอย่างท่ีดี

๑.๕ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎหมายและ  สรุปรายงานผลการเข้าร่วม
หลักเกณฑ์ทเี่ ก่ียวข้องกับความเป็น กระทาตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง กจิ กรรม

ข้าราชการครู แ ล ะ สั ง ค ม โ ด ย ใ ช้ เ ห ตุ ผ ล แ ล ะ  บันทึกข้อความรายงานผล

วิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติ การเขา้ ร่วมกจิ กรรม

หน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย จนบรรลุ  พฤติกรรมการมาทางาน

เป้าหมาย แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย อย่างสม่าเสมอ

เหมาะกับความเป็นครู มีหลักในการ

ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อ ง ค รู อ ย่ า ง ชั ด เ จ น

นอกจากนี้ได้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี

โดย ปฏิบัติหน้าที่เวรประจาวัน ปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์การคุณสอบ มาโรงเรียน

ภายในเวลาท่ีกาหนด เปน็ ตน้

รายงานผลการปฏบิ ัตงิ าน การเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเขม้ ตาแหนง่ ครผู ู้ชว่ ย
นายอัษฎา ลามคา โรงเรยี นเตรยี มอดุ มศึกษา ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอืเกณฑ์การประเมนิ บนั ทกึ ผลการปฏบิ ัตงิ าน หลกั ฐาน/แหลง่ ขอ้ มูล

๑.๖ การปฏบิ ตั ติ ามกฎหมาย รักษาวินัยท่ีเปน็ ข้อห้ามและข้อข้อปฏบิ ตั ิ  ใบอนุญาตประกอบวชิ าชพี
อย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ โดยศึกษา  ใบอนญุ าตขบั ข่ี
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครู  พฤติกรรมการมาทางาน
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ อยา่ งสมา่ เสมอ

เพ่ือเตือนตนมิให้กระทาความผิดทาง

วินัยราชการ โดยเป็นผู้มีใบขับข่ีรถยนต์

รถจักรยานยนต์และใบประกอบวิชาชีพ

ทีถ่ กู ตอ้ งตามกฎหมาย

๒. คณุ ธรรม จริยธรรม

๒.๑ การปฏบิ ัติตนตามหลักศาสนา ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม  พฤติกรรม
ท่ีนบั ถืออย่างเครง่ ครัด จริยธรรม เพ่ือการเป็นครทู ี่ประกอบด้วย  ภาพกิจกรรม
คุณงามและความดี ซ่ึงกระทาด้วยความ

สานึกในจิตใจ เช่น มีการยึดหลักธรรม

พรหมวิหาร ๔ เช่น ทาบุญตักบาตรและ

ให้ทานอยู่เสมอ ทากิจกรรมกับทาง

โรงเรียนในวันสาคัญต่าง ๆ ทางศาสนา

ร่วมทาบุญในประเพณีต่างๆ เช่น บุญ

ก ร ะ ถิ น ยึ ด ต า ม ห ลั ก ธ ร ร ม ท า ง

พระพุทธศาสนาในการดาเนินชีวิตและ

ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีโดย

ทาบุญตักบาตรตามวันสาคญั ต่าง ๆ

๒.๒ การเขา้ รว่ ม ส่งเสริม สนบั สนุน ข้าพเจ้าดารงตนตามหลักธรรมทาง  สมั ภาษณค์ รู ผบู้ ริหาร
ศาสนกิจของศาสนาที่นับถืออย่าง พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม  สงั เกตพฤติกรรม
สม่าเสมอ ขนบธรรมเนียมประเพณี เข้าร่วม  ภาพกจิ กรรม

ส่งเสริม สนบั สนนุ เคารพกิจกรรมที่แสดง

ถงึ จารีตประเพณี วฒั นธรรมทอ้ งถนิ่ เชน่

ท า บุ ญ ตั ก บ า ต ร ใ น พิ ธี เ ฉ ลิ ม พ ร ะ

ชนมพรรษา สมเดจ็ พระนางเจ้าพระบรม

ราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดโพธิ์ศรี

ตลอดจนรักษาค่านิยมของสังคม ทาให้

ข้าพเจ้าสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม

ได้อยา่ งมีความสขุ

รายงานผลการปฏิบตั งิ าน การเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหนง่ ครผู ู้ชว่ ย
นายอษั ฎา ลามคา โรงเรยี นเตรยี มอุดมศกึ ษา ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนือเกณฑ์การประเมนิ บันทึกผลการปฏบิ ัตงิ าน หลกั ฐาน/แหลง่ ขอ้ มลู

๒.๓ การเห็นความสาคัญ เข้าร่วม ข้าพเจ้ามีความยินดีให้ความร่วมมือกับ  สมั ภาษณค์ รู ผบู้ ริหาร
ส่งเสริม สนับสนุน เคารพกิจกรรม ผูป้ กครองและชมุ ชนในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี  สังเกตพฤตกิ รรม
ท่แี สดงถงึ จารีตประเพณวี ัฒนธรรม ชุ ม ช น จั ด ขึ้ น เ ช่ น วั น ส า คั ญ ท า ง
ทอ้ งถิ่นหรือชุมชน พระพุทธศาสนา เข้าร่วมงานต่างๆท่ี  ภาพกิจกรรม

เกี่ยวข้องกับบุคคลากรในโรงเรียนอย่าง

สมมา่ สเมอ

๒.๔ การเห็นความสาคัญ เข้าร่วม ข้าพเจ้าเคารพธงชาติและร่วมพิธีกรรม  สัมภาษณ์ครู ผู้บริหาร
ส่งเสรมิ สนบั สนุน กิจกรรมที่แสดง หน้าเสาธงทุกเช้ามิได้ขาด จนเป็นท่ี  สงั เกตพฤตกิ รรม
ถึง จารีตประเพณี วัฒนธรรมของ ประจักษ์แก่สายตาของนักเรียนและ
ชาติ เพ่ือนร่วมงาน ตลอดจนเข้าร่วม ส่งเสริม  ภาพกิจกรรม

ส นั บ ส นุ น เ ค า ร พ กิ จ ก ร ร ม ที่ แ ส ด ง ถึ ง

จารีตประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน เช่น

กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรและ

วางพานพุ่ม จนเป็นท่ีประจักษ์แก่สายตา

ของนักเรยี นและเพอ่ื นร่วมงาน

๒. ๕ การมีจิตบริการและ จิ ต ข้าพเจ้าให้มีความเต็มใจท่ีจะให้บริการ  สัมภาษณค์ รู ผบู้ ริหาร
สาธารณะ แก่ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมาติดต่อราชการ  สังเกตพฤติกรรม
กับทางโรงเรียนด้วยความเต็มใจและมี
จิตอาสาในการร่วมงานกับทางชุมชน  ภาพกิจกรรม

และรับผิดชอบในหน้าที่ของตนและ

ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน เช่น ช่วยงาน

เตรียมอุปกรณ์ งานตกแต่งสถานท่ี

ตลอดจนเก็บสถานท่ีงานต่าง ๆ และ

ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมวิชาชีพตามความ

เหมาะสม

๒.๖ การต่อต้านการกระทาของ ข้าพเจ้ายึดมั่นในหลักธรรมคาสอนของ  สมั ภาษณ์ครู ผู้บริหาร
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีส่งผลต่อ พระพุทธศาสนาและเป็นแบบอย่างที่ดี  สังเกตพฤติกรรม
ความม่ันคงของชาติหรือผลกระทบ ให้แก่ศิษย์ เพื่อนร่วมงาน และบุคคล
เชิงลบตอ่ สงั คมโดยรวม อื่นๆ ดารงชีพตามสายกลาง เช่น ร่วม  ภาพกจิ กรรม

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา รณรงค์วันงด

สบู บหุ ร่โี ลก และแชร์ขา่ วสารเกย่ี วกับ

วันต่อต้านยาเสพติดแก่นักเรียนผ่านทาง

กลุ่มไลน์ อบรมนักเรียนเก่ียวกับสังคม

ออนไลน์และการแสดงออก อย่า ง

เหมาะสมผ่านส่อื ออนไลน์ต่างๆ

รายงานผลการปฏิบัติงาน การเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเข้ม ตาแหนง่ ครูผชู้ ว่ ย
นายอัษฎา ลามคา โรงเรยี นเตรียมอดุ มศกึ ษา ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ

๑๐

เกณฑ์การประเมนิ บันทึกผลการปฏิบตั ิงาน หลกั ฐาน/แหล่งขอ้ มลู

๓. จรรยาบรรณวิชาชพี ครู

๓ . ๑ ก า ร พั ฒ น า วิ ช า ชี พ แ ล ะ ขา้ พเจา้ ปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็น  ภาพกิจกรรม
บุคลกิ ภาพอยา่ งตอ่ เนอ่ื ง ครู ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมี  บันทึกข้อความรายงานผล

การพัฒนาตนจนเป็นท่ียอมรับใน การเข้ารว่ มกิจกรรม

สถานศึกษา ว่าเป็นผู้ท่ีประพฤติปฏิบัติ  คาสั่งปฏบิ ตั หิ น้าท่ี

ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เข้าร่วมรับ

ฟั ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข่ า ว ส า ร อ ย่ า ง

สม่าเสมอ

๓.๒ การมีวิสัยทัศน์ รู้และเข้าใจ ข้าพเจ้ามุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าโดย  สังเกตพฤตกิ รรม
สนใจ ติดตามความเปลี่ยนแปลง กาหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานและ  ภาพกจิ กรรม
ด้านวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา โดยมีการติดตามข่าวการ
การเมอื งของไทย และนานาชาตใิ น เคล่ือนไหวทางการศึกษาในเร่ื อ ง
ความก้าวหน้าในวิชาชพี อยู่เสมอ เพื่อจะ
ปัจจุบัน ได้นามาวางแผนและปรับตัว เพ่ือ

ความก้าวหนา้ ในวิชาชีพ ดงั นี้

๑. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะ

บัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมท่ี ๓

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกาโดย

ใช้หลักสตู รฐานสมรรถนะ

๓.๓ การไม่อาศัยวิชาชีพแสวงหา ข้าพเจ้าเห็นคุณค่าและความสาคัญของ  สัมภ าษณ์ครู ผู้บริหาร
ผลประโยชน์ที่ไม่ถกู ตอ้ ง การเป็นครูที่ดีอยู่เสมอ โดยมีความรัก นักเรียน เพ่อื นรว่ มงาน
และศรทั ธาในวชิ าชพี ครู พงึ กระทาตนให้  สงั เกตพฤตกิ รรม
เป็นแบบอย่างทด่ี ีต่อศิษย์ท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม ปฏิบัติหน้าที่ครูอย่างเต็ม  ภาพกจิ กรรม

ความสามารถ ดงั น้ี

๑. ให้ปรึกษากับนักเรียน นอกเวลา

เรียน

๒. จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์/สื่อการเรียน

ใหเ้ อือ้ กบั นักเรียน

๓. สอนเตม็ เวลา

๔. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดง

ศกั ยภาพของตนเอง

รายงานผลการปฏบิ ตั ิงาน การเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเข้ม ตาแหน่งครผู ชู้ ว่ ย
นายอษั ฎา ลามคา โรงเรยี นเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนอื

๑๑

เกณฑ์การประเมนิ บันทึกผลการปฏบิ ัติงาน หลกั ฐาน/แหลง่ ข้อมลู

๓.๔ การมุ่งม่ันต่อการพัฒนา ข้าพเจ้ามุ่งม่ันในการทางาน โดยไม่มี  สัมภ าษณ์ครู ผู้บริหาร
ความรูค้ วามสามารถของผู้เรียน ความย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค นกั เรยี น เพอื่ นร่วมงาน

ท่ีเกิดขึ้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ี  สงั เกตพฤติกรรม

กาหนดไว้ และให้คาแนะนาในการเรียน  ภาพกจิ กรรม

แบ่งปันส่ือการเรยี น เปิดโอกาสให้ผู้เรียน

มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานหรือ

สื่อการเรียนรู้ของตนเอง ตลอดจนนา

นกั เรยี นเข้าอบรมและศึกษาธรรมชาติ

๓.๕ การให้ความสาคัญต่อการเข้า ข้าพเจ้ามุ่งม่ันในการทางาน ถ่ายทอด  สรุปรายงานผลการเข้าร่วม
ร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่ ความรู้ความสามารถกับนักเรียน เพื่อให้ กิจกรรมการอบรมตา่ ง ๆ
เกี่ยว ข้องกับวิช าชีพครูอย่า ง บรรลุเปา้ หมายที่กาหนดไว้ ดังนี้
๑. จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียน  ภาพกจิ กรรม
เป็นสาคญั
สมา่ เสมอ  บันทึกข้อความรายงานผล
๒. ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างผลงานของ การเข้ารว่ มกิจกรรม
ตนเอง
 ภาพกิจกรรม

การเขา้ รว่ มกิจกรรมเก่ยี วขอ้ งกับกลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

๓.๖ รกั เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลอื ข้าพเจ้ามีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  สัมภ าษณ์ครู ผู้บริหาร
สง่ เสรมิ สนับสนุน ให้บริการผเู้ รยี น ครู พึงกระทาตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อ นกั เรียน เพอ่ื นรว่ มงาน

ทุกคน ดว้ ยความเสมอภาค ศิษย์ท้ังทางตรงและทางอ้อม ส่งเสริม  สังเกตพฤตกิ รรม

สนบั สนนุ ช่วยเหลอื ศิษยเ์ สมอมา โดยทา  ภาพกจิ กรรม
การสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Google Form เพ่อื ใชใ้ นการเก็บรวบรวม

ข้อมูล และการสร้างกลุ่ม Line เพ่ือ

ติดต่อสื่อสารข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงการ

เปิดโอกาสให้นักเรียนนาเสนองานของ

ตนเอง

๓.๗ การประพฤติปฏิบัติตนเป็นท่ี ข้าพเจ้าดารงตนด้วยความสุภาพอ่อน  สัมภ าษณ์ครู ผู้บริหาร
ยอมรับของผู้เรียน ผู้บริหาร เพื่อน น้อม สารวมในกิริยามารยาท และการ นักเรยี น เพื่อนร่วมงาน
แสดงออกด้วยปิยวาจา แต่งกายสะอาด  สังเกตพฤติกรรม
รว่ มงาน ผปู้ กครอง ชุมชน เรียบร้อย และถูกกาลเทศะ ตลอดจน
ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ข อ ง โ ร ง เ รี ย น อ ย่ า ง เ ต็ ม
 ภาพกิจกรรม

ศักยภาพ เช่น เข้าร่วมการประชุมกับ

เพื่อนร่วมอาชีพ ร่วมกิจกรรมฝึกซ้อม

นักเรียนพิธีมอบพระเกี้ยว และงาน

รายงานผลการปฏบิ ตั ิงาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครผู ้ชู ว่ ย
นายอัษฎา ลามคา โรงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๒

เกณฑก์ ารประเมิน บันทึกผลการปฏบิ ตั ิงาน หลกั ฐาน/แหลง่ ขอ้ มลู

เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมประชุมใน

วาระต่างๆของโรงเรียน

๓.๘ การไมป่ ฏบิ ตั ิตนท่ีสง่ ผลเชงิ ลบ ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ  สัมภ าษณ์ครู ผู้บริหาร
ตอ่ กายและใจของนักเรยี น วิชาชีพครอู ยา่ งเครง่ ครัด ไมแ่ สดงกิริยาที่ นกั เรียน เพื่อนร่วมงาน
ไมเ่ หมาะสมต่อนกั เรยี น ดงั น้ี
 สังเกตพฤตกิ รรม
๑. ให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็น
และรบั ฟงั ความคิดเห็นของนักเรยี น  ภาพกจิ กรรม

๒. ไม่ขัดขวางความสนใจ ความถนัด

ของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดง

ศักยภาพอยา่ งหลากหลาย

๓. ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงความ

คิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้อื่น

๓.๙ การทางานกับผู้อื่นได้โดยยึด ข้าพเจ้าปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียน  สัมภ าษณ์ครู ผู้บริหาร
หลักความสามัคคี เกื้อกูลซ่ึงกัน มอบหมาย ให้ความร่วมมือกับคณะครู นกั เรียน เพอ่ื นร่วมงาน
และกนั ในการทากจิ กรรมต่าง ๆ ทงั้ ในและนอก  สงั เกตพฤตกิ รรม
สถานศึกษาด้วยความเต็มใจและสร้าง
ความรับผิดชอบต่องานต่าง ๆ ร่วมกับ  ภาพกิจกรรม

เพื่อนครู ดงั นี้

๑. ประชมุ ผปู้ กครอง

๒. กรรมการดาเนนิ การสอบ

๓. ส่งหนังสือราชการ

๔. จัดสถานท่ีในงานพิธีต่างๆของ

โรงเรยี น

๓.๑๐ การใช้ความรู้ความสามารถ ข้าพเจ้าตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีในการ  สัมภ าษณ์ครู ผู้บริหาร
ท่มี อี ยู่ นาให้เกดิ ความเปลย่ี นแปลง ถ่ายทอดความรู้ ทักษะที่ตนเองมีให้กับ นักเรียน เพอ่ื นร่วมงาน
ในทางพัฒนาใหก้ บั ผูเ้ รียน โรงเรียน นักเรียน ส่งเสริมให้นักเรีย นมี จิต  สังเกตพฤติกรรม
หรือชมุ ชนในดา้ นใดด้านหนึง่ (ด้าน สาธารณะ ดงั นี้
๑. ร่วมกับนักเรียนทาความสะอาด
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ห้องเรยี นกอ่ นเปดิ ภาคเรยี น
ปญั ญา และส่ิงแวดลอ้ ม) ๒. สง่ เสริมให้นกั เรียนสร้างช้ินงานหรือ

แนว คิดท่ีสามารถนาคว ามรู้ไป ใ ช้

ประโยชน์ในชุมชน ผ่านการเรียนการ

สอน

๓. ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้

ประโยชน์จากของที่เหลือใช้ในการสร้าง

สื่อการเรียนการสอน

รายงานผลการปฏบิ ตั ิงาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผชู้ ว่ ย
นายอัษฎา ลามคา โรงเรยี นเตรียมอดุ มศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

๑๓

เกณฑ์การประเมนิ บันทกึ ผลการปฏบิ ตั งิ าน หลักฐาน/แหล่งขอ้ มลู

๓.๑๑ การยึดมั่นในการปกครอง ข้าพเจ้ามีความจงรักภักดี ต่อสถาบัน  สัมภ าษณ์ครู ผู้บริหาร
ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ยึดม่ัน นกั เรียน เพ่อื นร่วมงาน
พระมหากษัตรยิ ์ทรงเป็นประมุข ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  สงั เกตพฤตกิ รรม
โดยมีพระมหากษตั ริย์เปน็ ประมขุ ดังนี้
๑ . ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม วั น เ ฉ ลิ ม พ ร ะ  ภาพกิจกรรม

ช น ม พ ร ร ษ า พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ

เจ้าอยู่หัว

๒. รว่ มพธิ ีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ

พระนางเจ้าพระบรมราชชนนพี ันปหี ลวง

๓. เปน็ แบบอยา่ งทีด่ แี กน่ กั เรียน

๔. การดารงชวี ติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง

๔.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ ข้าพเจ้าตระหนักถึงคุณค่าของการ  สัมภ าษณ์ครู ผู้บริหาร
หลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง ดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ปกครอง เพอ่ื นร่วมงาน

และพยายามน้อมนาหลักปรัชญาของ  ภาพกจิ กรรม
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวติ ประจาวัน

เพื่อความผาสุกของตนเองในปัจจุบัน

และอนาคต เช่น การใช้กระดาษรีไซเคิล

ในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนให้

นักเรียนนาวัสดเุ หลือใช้มาทาชิ้นงาน

๔.๒ มีการนาหลักปรัชญาของ ข้าพเจ้านาหลักปรัช ญาเศร ษฐ กิจ  สัมภ าษณ์ครู ผู้บริหาร
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ไ ป ป รั บ พอเพียงมาสอดแทรกในใบงานของ ผู้ปกครอง เพ่ือนร่วมงาน

ประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ใน นักเรียน พบว่านักเรียนมีความรู้ความ  สงั เกตพฤติกรรม

หอ้ งเรยี น เข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  ภาพกจิ กรรม

พอเพียง สามารถนาหลักของความ

พอเพียง เช่น ให้นักเรียนนาวัสดุเหลือใช้

มาสรา้ งผลงานแทนการซ้ือใหม่

๔.๓ มีการนาหลักปรัชญาของ ข้าพเจ้าดาเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญา  สัมภ าษณ์ครู ผู้บริหาร
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ไ ป ป รั บ ของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเป็น ผปู้ กครอง เพือ่ นรว่ มงาน
ประยุกต์ใช้กับภารกิจที่ได้รับ แนวทางในการดาเนนิ ชีวิต
๑. ใช้วัสดุท่ีหาได้ในท้องถ่ินในการ  สงั เกตพฤติกรรม
จดั การเรียนรู้
มอบหมายอื่น  ภาพกิจกรรม

๒. ใช้ของที่เหมาะสมของกาลังเงิน

งบประมาณ

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ าน การเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย
นายอษั ฎา ลามคา โรงเรยี นเตรียมอดุ มศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๔

เกณฑ์การประเมิน บันทกึ ผลการปฏบิ ัตงิ าน หลกั ฐาน/แหล่งข้อมูล

๔.๔ มีการนาหลักปรัชญาของ ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่  สัมภ าษณ์ครู ผู้บริหาร
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ไ ป ป รั บ ลูกศิษย์ ใช้ชีวิตบนสายกลาง ยึดหลัก ผปู้ กครอง เพือ่ นร่วมงาน
ประยุกต์ใช้กับการดารงชีวิตของ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน  สังเกตพฤตกิ รรม
การดาเนินชีวิตและเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
ตนเอง และใฝ่พฒั นาตนเองอยา่ งตอ่ เนอื่ ง ดังนี้  ภาพกิจกรรม

๑. มกี ารวางแผนลว่ งหน้าในการทางาน

๒. ทาบญุ เทา่ ที่มีกาลัง

๓. ส่งเสริมให้นักเรียนใช้วัสดุธรรมชาติ

หรอื วัสดุเหลือใช้ เพื่อสร้างช้ินงาน

๔.๕ เป็นแบบอย่างในการนาหลัก ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่  สัมภ าษณ์ครู ผู้บริหาร
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป นักเรียน ใช้ชีวิตบนสายกลาง ยึดหลัก ผูป้ กครอง เพ่อื นร่วมงาน

ปรับประยุกต์ใช้กับภารกิจต่าง ๆ ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สงั เกตพฤติกรรม

หรอื การดารงชวี ิตของตน

๕. จติ วญิ ญาณความเป็นครู

๕.๑ การเข้าสอนตรงเวลาและสอน ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  แผนการจัดการเรียนรู้
เต็มเวลา อยา่ งเต็มความสามารถ เตม็ เวลา เอาใจ  สมั ภาษณ์ครู ผู้บรหิ าร

ใส่ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างสม่าเสมอ  สังเกตพฤติกรรม
โดยมีการวางแผนการสอนล่วงหน้า  บันทกึ การเขา้ สอน
จัดทา และจัดหาสอื่ จดั กจิ กรรมโดยเน้น  ภาพกิจกรรม
นักเรียนเป็นสาคัญ ไม่ละทิ้งการสอน

กลางคัน มีการปรับปรุงพัฒนางานการ

สอนอยู่เสมอ

๕.๒ การตระหนักในความรู้และ ข้าพเจ้ารู้และตระหนักในหน้าท่ีของครู  สัมภ าษณ์ครู ผู้บริหาร
ทักษะท่ีถูกต้องรวมถึงสิ่งที่ดี ๆ ดงั น้ี
ผ้ปู กครอง เพอื่ นรว่ มงาน
๑. งานสอน คอื มกี ารเตรียมการสอน  สังเกตพฤตกิ รรม
ให้กับผู้เรียน และวางแผนการสอน
๒. งานครู คือ ครูต้องรับผิดชอบงาน
 ภาพกิจกรรม

ด้านต่าง ๆ เช่น งานธุรการ งานบริหาร

งานบรกิ าร และงานอ่ืน ๆ ท่ที าใหอ้ งค์กร

กา้ วหนา้

๓. งานนักเรียน คือ ให้เวลาในการ

อ บ ร ม สั่ ง ส อ น เ มื่ อ ศิ ษ ย์ ต้ อ ง ก า ร

คาแนะนาหรอื การชว่ ยเหลอื

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเขม้ ตาแหนง่ ครูผู้ช่วย
นายอัษฎา ลามคา โรงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนอื

๑๕

เกณฑก์ ารประเมนิ บันทึกผลการปฏิบตั ิงาน หลกั ฐาน/แหลง่ ขอ้ มลู

๕.๓ การสร้างความเสมอภาคเป็น ข้าพเจ้าพยายามเรียนรู้และศึกษา  การศึกษานักเรียนเป็น
ธรรมกบั ผูเ้ รียนทกุ คน นักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อจะได้ทราบ รายบุคคล
ความต้องการ สภาพสังคม เศรษฐกิจ  สมั ภาษณ์นักเรยี น
ครอบครัวของนักเรียนเป็นรายบุคคล
แล้วนาผลท่ีได้ไปใช้ในการจัดกิจกรรม  ภาพกิจกรรม

ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ

นักเรียนเป็นรายบุคคล ดงั นี้

๑. จัดทาใบกิจกรรมเพิ่มเติมให้

นักเรียนทสี่ อนทุกหอ้ ง

๒. ให้ความช่วยเหลือนักเรียนท่ีไม่

เขา้ ใจในช้ันเรยี น

๓ . ใ ห้ โ อ ก า ส นั ก เ รี ย น ไ ด้ แ ส ด ง

ความสามารถหนา้ ช้ันเรยี น

๕.๔ การรู้จักให้อภัย ปราศจาก ข้าพเจ้าต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ในการ  สัมภ าษณ์ครู ผู้บริหาร
อคติ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน เพื่อให้ ผปู้ กครอง เพอื่ นร่วมงาน
ให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จ ตาม นักเรียนประสบความสาเร็จ ตาม  สงั เกตพฤติกรรม
ศักยภาพ ความสนใจหรือความต้ังใจ
ศักยภาพ ความสนใจหรือความ ดงั น้ี  ภาพกจิ กรรม
ตัง้ ใจ ๑. การส่งเสริมออกแบบส่ือการเรียนรู้

ของนกั เรยี นในรายวชิ าคณติ ศาสตร์

๒. ส่งเสรมิ ใหน้ กั เรยี นกลา้ แสดงออก

๓. ให้โอกาสนักเรียนแสดงความ

คดิ เหน็ ผา่ นการทากิจกรรมในห้องเรียน

๕.๕ การเป็นท่ีพ่ึงให้กับผู้เรียนได้ ข้าพเจ้าเสียสละเวลาตนเอง มีความมุ่ง  สมั ภาษณ์นกั เรยี น
ตลอดเวลา มานะและคอยช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษา  สังเกตพฤติกรรม

เกย่ี วกับปัญหาของนกั เรยี นในด้านตา่ ง ๆ  ภาพกิจกรรม
เป็นกาลังใจและให้คาแนะนาเสมอมา

เช่น ร่วมกิจกรรมกับนักเรียน เพ่ือเป็น

กาลังใจในการทากิจกรรม ตลอดจนเป็น

แ บ บ อ ย่ า ง ที่ ดี ข อ ง ผู้ เ รี ย น ใ น ก า ร

สรา้ งสรรคผ์ ลงาน

รายงานผลการปฏบิ ัตงิ าน การเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเขม้ ตาแหนง่ ครูผู้ช่วย
นายอัษฎา ลามคา โรงเรียนเตรยี มอดุ มศึกษา ภาคตะวันออกเฉยี งเหนอื

๑๖

เกณฑก์ ารประเมิน บันทึกผลการปฏบิ ตั งิ าน หลกั ฐาน/แหล่งข้อมลู

๕.๖ การจัดกิจกรรมส่งเสริม การ ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ  สัมภาษณค์ รูนกั เรยี น
ใฝ่รู้ ค้นหา สร้างสรรค์ ถ่ายทอด เป็นการทาหน้าที่ด้วยใจซึ่งทาให้เกิด  สังเกตพฤตกิ รรม
ปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของ ความรัก ศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการณ์  ภาพกจิ กรรม
ผู้เรียน แห่งวิชาชีพ มุ่งมั่น ทุ่มเทในการทางาน

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เอาใจใส่

ดแู ลและหวังดตี อ่ ศิษย์ และเสยี สละเวลา

ตนเอง มีความมุ่งมานะ และคอย

ช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษาเก่ียวกับปัญหา

ของนักเรียนในด้านต่าง ๆ เป็นกาลังใจ

และให้คาแนะนาเสมอมา เช่น ร่วม

กิจกรรมกับนักเรียน เพ่ือเป็นกาลังใจใน

การทากิจกรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง

ท่ีดขี องผู้เรียนในการสรา้ งสรรค์ผลงาน

๕.๗ การทุ่มเทเสียสละในการ ข้าพเจ้าอุทิศเวลาให้กับราชการ ไม่ว่า  สมั ภาษณ์ครูและนกั เรียน
จดั การเรยี นรู้ใหก้ บั ผ้เู รยี น การสอนน้ันจะอยู่ในเวลาราชการหรือ  สงั เกตพฤตกิ รรม

นอกเวลาราชการ จนกว่านักเรียนจะมี  ภาพกจิ กรรม
ความรู้อย่างเต็มเป่ียม เสียสละทั้งเวลา

และทุนทรัพย์ เพ่ือผลจะเกิดกับนักเรียน

และสังคม เช่น ทุม่ เทในการสอนนกั เรียน

ทุ ก ค น ด้ ว ย ค ว า ม เ ส ม อ ภ า ค แ ล ะ

เตรียมการเรียนการสอนทุกครั้งก่อนเข้า

สอน

๖. จิตสานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพ

๖.๑ การมีเจตคติเชิงบวกกับ ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามระเบียบต่าง ๆ  สัมภ าษณ์ครู ผู้บริหาร
วิชาชพี ของโรงเรียน และข้อปฏิบัติที่พึงมีตาม ผู้ปกครอง เพอ่ื นรว่ มงาน
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการอย่าง  สงั เกตพฤติกรรม
เคร่งครัดนั้นสามารถสะท้อนให้เห็นถึง
การมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพได้ มีความ  ภาพกจิ กรรม

จงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์

๖.๒ การมุ่งมั่น ทุ่มเทในการ ข้าพเจ้าพยายามศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม  สัมภ าษณ์ครู ผู้บริหาร
สรา้ งสรรค์ นวตั กรรมใหม่ๆ เพ่อื ให้ อยู่เสมอ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ หนังสือ ผู้ปกครอง เพ่ือนร่วมงาน
เกิดการพัฒนาวิชาชีพและให้สังคม สอ่ื ส่ิงพิมพ์ โทรทศั น์ อนิ เทอร์เนต็ เป็นต้น  สงั เกตพฤติกรรม
เพ่ือนาความรู้มาผลิตสื่อการสอนและ
ยอมรบั นามาพัฒนาวิชาชีพตอ่ ไป ดังน้ี  ภาพกจิ กรรม

รายงานผลการปฏบิ ัติงาน การเตรียมความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเข้ม ตาแหนง่ ครูผ้ชู ่วย
นายอัษฎา ลามคา โรงเรยี นเตรียมอดุ มศึกษา ภาคตะวันออกเฉยี งเหนอื

๑๗

เกณฑก์ ารประเมนิ บันทกึ ผลการปฏิบัติงาน หลกั ฐาน/แหลง่ ข้อมูล

๑. สร้างการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี

เชน่ โปรแกรม Microsoft Power Point

ประกอบการจัดการเรียนรู้

๒. สร้างใบงานเพ่ือเป็นสารสนเทศ

ทางการจดั การเรียนร้ใู ห้แก่ผเู้ รยี น

๓. สร้างเกมเพ่ือการทบทวนความรู้

โดยใช้เว็บ Kahoot เพื่อส่งเสริมและ

กระตุ้นใหผ้ ู้เรียนสนใจมากขึ้น

๔. ใช้บริการของ Google มาช่วย

อานวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนและ

นกั เรียน

๖.๓ ประพฤติปฏิบัติตนในการ ข้าพเจ้าประพฤติตนให้เป็นสมาชิกที่ดี  สัมภ าษณ์ครู ผู้บ ริหาร
รักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพ ของสังคมและมีจิตสาธารณะมีความ ผปู้ กครอง เพ่ือนรว่ มงาน
รับผิดชอบต่อสังคม โดยช่วยเหลือเพ่ือน  สังเกตพฤติกรรม
ร่วมงานโดยไม่หวังผลประโยชน์และส่ิง
ตอบแทนใด ๆ ท้ังส้ินยึดหลักคุณธรรม  ภาพกจิ กรรม

แ ล ะ จ ร ร ย า บ ร ร ณ วิ ช า ชี พ ใ น ก า ร ยึ ด

เหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติงานและดารง

ต น ใ ห้ เ ป็ น แ บ บ อ ย่ า ง แ ก่ ผู้ เ รี ย น

ผู้ปกครอง และบุคคลอ่ืนๆ แต่งกาย

สุภาพเรยี บรอ้ ยถกู ต้องตามกาลเทศะ

๖.๔ การปกป้อง ป้องกันมิให้ผู้ร่วม ข้าพเจ้าคอยให้คาปรึกษาแนะนาผู้ร่วม  สัมภ าษณ์ครู ผู้บริหาร
วิชาชีพประพฤติปฏิบัติในทางท่ีจะ วิช าชีพให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็น ผู้ปกครอง เพ่ือนร่วมงาน

เกดิ ภาพลกั ษณ์เชงิ ลบต่อวชิ าชีพ แบบอย่างที่ดีและยึดมั่นปฏิบัติตนตาม  สังเกตพฤตกิ รรม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด  ภาพกิจกรรม
การปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายเวร

ประจาวนั เขา้ แถวหนา้ เสาธงทุกวนั

๖.๕ การจัดกิจกรรมส่งเสริม ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจซ่ึงทาให้เกิด  สัมภ าษณ์ครู ผู้บริหาร
การใฝร่ ู้ คน้ หาสร้างสรรค์ ถ่ายทอด ความรัก ศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการณ์ ผู้ปกครอง เพื่อนรว่ มงาน
ปลูกฝังและเป็นแบบอย่างท่ีดีของ แห่งวิชาชีพ มุ่งม่ัน ทุ่มเทในการทางาน  สงั เกตพฤตกิ รรม
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ยอมรับ
เพอ่ื นร่วมงานและสงั คม ฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน และ  ภาพกิจกรรม

ปรับปรุงในส่วนที่ตนเองบกพร่อง ให้ดี

มากขนึ้ กวา่ เดิม เช่น

รายงานผลการปฏบิ ัติงาน การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเขม้ ตาแหนง่ ครผู ู้ชว่ ย
นายอษั ฎา ลามคา โรงเรยี นเตรียมอดุ มศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

๑๘

เกณฑ์การประเมนิ บันทกึ ผลการปฏบิ ตั งิ าน หลกั ฐาน/แหล่งข้อมูล

๑. ประชุมประจาเดือนของโรงเรยี น

๒. ช่วยกิจกรรมของกลุ่มสาระการ

เ รี ย น รู้ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ อ ย่ า ง เ ต็ ม

ความสามารถ

๓. ประชุมหารือวางแผนในการทา

กจิ กรรมของกลมุ่ สาระฯ

๕. ร่วมจัดโครงการเติมความรู้ มุ่งสู่ฟัน

ของกลมุ่ สาระการเรียนรคู้ ณติ ศาตร์

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน การเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเข้ม ตาแหน่งครผู ู้ช่วย
นายอษั ฎา ลามคา โรงเรียนเตรยี มอุดมศึกษา ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื

๑๙

รายงานผลการปฏบิ ตั ิงานการเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเขม้ ของครูผ้ชู ว่ ย

ครั้งที่ ๑ วนั ท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถงึ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โรงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สานักงานเขตพ้ืนท่กี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษาสกลนคร

สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พื้นฐาน สังกัด กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. ขอ้ มลู ผขู้ อรับการประเมิน

๑.๑ ชอ่ื นายอัษฎา นามสกุล ลามคา

๑.๒ เกิดเมือ่ วันท่ี ๑ เดอื น สงิ หาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ อายุ ๒๕ ปี

๑.๓ ตาแหน่งหน้าทใ่ี นปัจจบุ ัน ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

สถานทท่ี างานศกึ ษา โรงเรียนเตรยี มอุดมศึกษาภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ

สานกั งานเขตพนื้ ท่ีการศึกษามัธยมศกึ ษาสกลนคร

ตงั้ อยู่เลขท่ี ๑๒๑ หมูท่ ี่ ๑๒ ตาบล/แขวง สวา่ งแดนดนิ

อาเภอ/เขต สวา่ งแดนดนิ จังหวดั สกลนครรหสั ไปรษณีย์ ๔๗๑๑๐

โทรศพั ท์ ๐๔๒ ๗๒๑ ๑๘๑ โทรสาร - e-mail [email protected]

๑.๔ ที่อย่ปู จั จบุ ัน เลขท่ี ๔๘/๕ หมทู่ ี่ ๑ ตาบล/แขวง กดุ ไห

อาเภอ/เขต กุดบาก จังหวัด สกลนคร รหัสไปรษณีย์ ๔๗๑๘๐ โทรศัพท์ ๐๙๑-๓๖๘๖๖๗๒

e-mail [email protected]

๑.๕ ใบอนุญาตวชิ าชพี ครู เลขที่ ๖๔๑๐๙๐๐๐๒๑๓๑๔๘ ออกให้ ณ วนั ท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒. ประวตั ิการศกึ ษา

วุฒกิ ารศกึ ษา วิชาเอก/โท/สาขา ปี ที่ ส า เ ร็ จ สถาบันการศกึ ษา
การศกึ ษา

ประถมศกึ ษา - ๒๕๕๒ โรงเรียนชมุ ชนบ้านกุดไห

มัธยมศกึ ษาตอนต้น - ๒๕๕๕ โรงเรียนชมุ ชนบ้านกุดไห

มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย วิทย์ - คณิต ๒๕๕๘ โรงเรยี นกุดบากพัฒนาศึกษา

ปรญิ ญาตรี คณิตศาสตร์ ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

๓. ประวตั กิ ารทางาน (ตง้ั แตเ่ รม่ิ ปฏิบตั งิ านจนถึงปัจจบุ นั )

วัน-เดือน-ปี ตาแหนง่ สอนระดบั ช้ัน สถานทที่ างาน

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม. ๔ โรงเรียนกุดบากพฒั นาศกึ ษา

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ วชิ าชีพครู

๑ เมษายน ๒๕๖ ๕ - ครผู ชู้ ว่ ย ม. ๔ โรงเรียนเตรยี มอดุ มศกึ ษา

ปัจจบุ ัน ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเขม้ ตาแหน่งครผู ชู้ ว่ ย
นายอัษฎา ลามคา โรงเรยี นเตรียมอดุ มศกึ ษา ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื

๒๐

๔. ความร้คู วามสามารถพิเศษ

๔.๑ ดา้ นคอมพวิ เตอร์ ทักษะการใชใ้ ช้โปรแกรมกลมุ่ Microsoft Office ไดด้ ี

๔.๒ ดา้ นงานวจิ ยั มที กั ษะในการจัดทาวจิ ยั เชิงปริมาณ

๔.๓ ดา้ นภาษา สามารถส่อื สารภาษาองั กฤษได้ในระดับดี

๔.๔ ด้านนันทนาการ ตีกลองเชียร์, เลน่ กตี ้าร,์ ร้องเพลง

๔.๕ ด้านกีฬา ฟุตบอล, วอลเลย์บอล

๕. ประวัติการสอน

๕.๑ เร่มิ สอนครัง้ แรก เม่ือ ๑ เดอื น เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนกวชิ า คณิตศาสตร์

ในระดับช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี ๔

สถานศึกษา โรงเรยี นเตรยี มอดุ มศึกษา ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื

ตาบล/แขวง สวา่ งแดนดิน อาเภอ/เขต สวา่ งแดนดนิ จงั หวัด สกลนคร

รหัสไปรษณยี ์ ๔๗๑๑๐ โทรศพั ท์ ๐๔๒ ๗๒๑ ๑๘๑ โทรสาร -

อีเมล adm[email protected] สานกั งานเขตพื้นที่การศกึ ษามธั ยมศึกษาสกลนคร

๕.๒ ปัจจบุ ันสอนระดบั ชั้น มัธยมศกึ ษาปีท่ี ๔

สถานศกึ ษา โรงเรียนเตรียมอดุ มศกึ ษา ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนือ

ตาบล/แขวง สวา่ งแดนดิน อาเภอ/เขต สวา่ งแดนดิน จงั หวดั สกลนคร

รหัสไปรษณยี ์ ๔๗๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๔๒ ๗๒๑ ๑๘๑ โทรสาร -

อีเมล [email protected] สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

ปฏบิ ัตกิ ารสอนรวมเปน็ เวลา ๖ เดือน

๖. งานท่ีได้รบั มอบหมาย/หนา้ ท่พี เิ ศษ
นายอัษฎา ลามคา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปฏิบัติการสอนประจากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๓ กระทรวงศึกษาธิการ ยึดหลักการปฏบิ ัตติ นแก่ศิษย์ โดยให้คาปรึกษาแก่นักเรียนโดยเท่า
เทียมกันเม่ือนักเรียนมีปัญหาด้านการเรียนสามารถขอคาแนะนาได้ตลอดเวลา และการให้คาปรึกษาใน
การศึกษาต่อในระดบั อุดมศึกษารว่ มถึงกิจกรรมค่ายตา่ ง ๆ และการรับผิดชอบตอ่ การจดั การเรียนการสอน โดย
สอนนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยเลือกใช้
กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะกับนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี มีพัฒนาการมี
ทกั ษะสามารถนาความรู้ไปใช้ในชวี ิตประจาวนั ได้ เปีย่ มด้วยคณุ ธรรม จริยธรรมทพี่ ึงประสงค์ ใช้ความรกั ความ
เมตตาในการสอนเสมอ ยึดหลักความเท่าเทียมและความเสมอภาคของผู้เรียนทุกคน ติดต่อกับผู้ปกครองใน
การแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนกับนักเรียนจนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี และได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษ ตามระเบียบ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้ืนฐาน วา่ ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ หมวด ๑ หน้าที่และ
การบรหิ ารงานของสถานศกึ ษา ดงั นี้

รายงานผลการปฏบิ ัตงิ าน การเตรียมความพร้อมและพฒั นาอย่างเขม้ ตาแหน่งครผู ู้ช่วย
นายอัษฎา ลามคา โรงเรียนเตรยี มอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉยี งเหนอื

๒๑

๖.๑ งานการจดั กจิ กรรมการเรียนการสอน
นายอัษฎา ลามคา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปฏิบัติการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษาสกลนคร
กระทรวงศกึ ษาธิการ ปฏิบตั ิการสอนใน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ตามตารางสอน ดงั น้ี

ตารางสอน นายอัษฎา ลามคา ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื

มีหนา้ ท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับการจดั การเรียนการสอน การสง่ เสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรยี น
ปฏิบัติงานฝ่ายการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และสถานประกอบการเพื่อรว่ มกันพัฒนาผ้เู รยี น การบริการสงั คมด้านวิชาการและ
ด้านวิชาชพี และปฏบิ ตั หิ น้าทีอ่ ่ืนตามที่ไดร้ ับมอบหมาย โดยมลี กั ษณะงานที่ปฏบิ ตั ิดงั นี้ คอื

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายโดยเนน้ ผู้เรยี นเปน็ สาคญั

๒. จดั อบรมสัง่ สอน และจัดกจิ กรรมเพ่อื พฒั นาผู้เรยี นใหม้ ีคณุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์
๓. ปฏิบัติงานเกยี่ วกบั การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผ้เู รยี น
๔. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนา
ผู้เรยี นตามศักยภาพ
๕. ทานุบารุง สง่ เสริมศิลปวฒั นธรรม แหลง่ เรียนรูแ้ ละภมู ิปญั ญาท้องถน่ิ
๖. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ ข้ึน

รายงานผลการปฏบิ ตั ิงาน การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตาแหนง่ ครผู ูช้ ่วย
นายอัษฎา ลามคา โรงเรียนเตรยี มอุดมศึกษา ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื

๒๒

ซึง่ มีขอ้ ปฏิบตั ติ นดงั ตอ่ ไปน้ี
๑. มีจรรยาบรรณในการปฏบิ ตั งิ านและปฏบิ ตั ิตนอยา่ งเครง่ ครดั
๒. มคี ุณธรรม จริยธรรม สจุ ริต ยุตธิ รรม และจรงิ ใจ
๓. มที กั ษะและเทคนคิ ในการถา่ ยทอดวชิ าความรใู้ ห้แก่ผ้เู รียนอย่างเต็มกาลงั และความสามารถ
๔. ไมด่ ุด่า กล่าวคาหยาบคาย ขม่ ขู่ดถู ูกหรอื เหยยี ดหยามผเู้ รยี นทัง้ ต่อหนา้ และ ลบั หลงั
๕. ใชถ้ อ้ ยคาและวาจาทสี่ ขุ ภาพเรยี บร้อยแกผ่ เู้ รียนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
๖. ปฏบิ ัติกับนกั เรยี นทกุ คนอย่างเท่าเทียมกนั ไม่เลือกผ้เู รียน
๗. ตรวจเชค็ อุปกรณก์ ารสอนก่อนสอนทกุ ครั้ง
๘. ไม่ควรให้ผเู้ รยี นเกิดความรู้สกึ ทอ้ แท้ หดหใู่ จ วติ กกังวลขณะกาลงั เรียนหรอื เรียนจบแลว้
๙. ไม่ละลาบละลว้ งเร่อื งส่วนตวั ของผู้เรยี นขณะทาการสอน
๑๐. ไม่ฉกฉวยโอกาสพูดจาแทะโลมหรือเกี้ยวพาราสีผู้เรียนเพ่ือหวังผลประโยชน์ตนเอง เกินอานาจ
หน้าท่ใี นการสอนของครูทดี่ ีท่ีพึงมตี ่อผ้เู รียน
๑๑. ห้ามครผู ู้ใดทาการล่วงเกินผูเ้ รยี นขณะกาลังสอนหรือช่วยเกินขอบเขตของครทู ่ีพงึ กระทา
๑๒. ห้ามครูสูบบุหรี่ ด่ืมสรุ า เปิดวิทยดุ งั เกนิ ไปขณะทาการสอน
๑๓. ครผู สู้ อนไมส่ มควรใชโ้ ทรศัพทโ์ ดยไมจ่ าเปน็ ขณะสอน
๑๔. เปน็ ผทู้ ่ีตรงตอ่ เวลา รักษาเวลา มีกาลเทศะ มีความรับผิดชอบ ไมโ่ กหกและรู้จักแยกแยะว่า สง่ิ ใด
ควรกระทา สิ่งใดไมค่ วรกระทาบนพ้นื ฐานของความถกู ต้องและศลี ธรรมอนั ดีงาน
๑๕. ทางานด้วยความรักงาน จะทางานด้วยความสนุกและมีความสุขกับการทางานมีสมาธิในการ
ทางานไม่เครียดและวิตกกังวลจนเกนิ ไป
๑๖. ครตู ้องรกั ศักดิศ์ รแี ละเกียรติของความเปน็ ครู
๑๗. รว่ มมอื รว่ มใจกันทางานเพ่ือสร้างภาพพจน์ท่ีดีให้แกต่ นเองและสานกั งาน
๑๘. มคี วามรกั ความสามคั คี ไมเ่ ห็นแก่ตัว ไม่คิดรา้ ย เบยี ดเบียนหรือเอารัดเอาเปรียบผอู้ ื่นมี
สมั พนั ธภาพทีด่ ี ร้จู ักเอาใจเขามาใสใ่ จเราถนอมนา้ ใจ
๑๙. หลีกเลยี่ งอบายมขุ ยาเสพติด การพนนั ส่ิงไม่ดีทั้งปวง
๒๐. พยายามทาหน้าท่ีของตนใหด้ ีทสี่ ุด รูจ้ กั แก้ไข ปรบั ปรุง และพฒั นาตนเองอย่เู สมอ

๖.๒ งานครูท่ปี รกึ ษา
นายอัษฎา ลามคา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษจาก
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ ให้เป็นที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งมี
นกั เรียนทง้ั หมด ๓๗ คน แบง่ เปน็ ชาย ๑๑ คน หญิง ๒๖ คน ซ่งึ มีหนา้ ทีด่ งั น้ี
๖.๒.๑ การดแู ลและแกไ้ ขปญั หาความประพฤตินกั เรยี น
ข้าพเจ้าใช้วิธีการดูแลและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนของนักเรียนท่ีสอนในห้องเรียน โดย
ทาการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนเปน็ รายบุคคล โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรมที่อยู่ในห้องเรียน หากนักเรียน
เกิดปัญหาก็จะเรียกนักเรียนมาให้คาปรึกษาและช่วยเหลือปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับนักเรียนต่อไป และยังใช้การ
ปรบั พฤตกิ รรมโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนรว่ ม

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน การเตรยี มความพร้อมและพฒั นาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผชู้ ว่ ย
นายอัษฎา ลามคา โรงเรียนเตรยี มอดุ มศึกษา ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ

๒๓

๖.๒.๒ การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ข้าพเจ้าจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยให้นักเรียนกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อทาการเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานของนักเรียนในด้านต่าง ๆ หากนักเรียนมีปัญหาในด้านต่าง ๆ ครูสามารถท่ีจะทราบรายละเอียดของ
นักเรียนรายบุคคล และแกป้ ัญหาอย่างทันทว่ งที
๖.๒.๓ การดแู ลควบคุมแถวและการทากิจกรรมภาคเชา้
ข้าพเจ้าทาการดูแลควบคุมแถวและการทากิจกรรมภาคเช้าโดยเป็นครูที่ปรึกษานักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒ ในตอนเช้าจะลงไปปฏิบัติหน้าที่เช็คชื่อนักเรียน และพูดคุยเพื่อสร้างความสนิทสนม
ระหว่างครแู ละนกั เรยี น ตดิ ตามภาระงานของนักเรยี น
๖.๓ งานหน้าที่พิเศษ
นายอษั ฎา ลามคา ตาแหน่งครผู ู้ช่วย ไดร้ บั มอบหมายหน้าที่กลมุ่ งานแผนงาน และงบประมาณ

ครูเวรประจาวันพุธในภาคเรยี นท่ี ๑/๒๕๖๕ มีหนา้ ที่
๑) ยนื ประจาจดุ หนา้ ประตูทศิ เหนือ
๒) ยืนประจาจุดหนา้ ประตูทิศตะวนั ออก
๓) ยืนประจาจดุ หนา้ ประตูทศิ ตะวนั ตก
๔) หอประชุมและโรงอาหาร
ครูเวรกลางคืนในแตล่ ะเดอื น มีหน้าท่ี
๑) บันทกึ เหตุการณ์ตา่ งๆในบริเวรโรงเรียนและตรวจความเรยี นเรียบรอ้ ยของโรงเรยี น

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ าน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเขม้ ตาแหน่งครูผู้ชว่ ย
นายอษั ฎา ลามคา โรงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนอื

๒๔

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเข้มของครผู ู้ช่วย

คร้งั ที่ ๑ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถงึ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โรงเรียนเตรยี มอดุ มศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

สานักงานเขตพ้นื ที่การศกึ ษามธั ยมศึกษาสกลนคร

สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้นั พ้นื ฐาน สงั กดั กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
องคป์ ระกอบท่ี ๒ การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน

เกณฑก์ ารประเมิน บันทึกผลการปฏิบตั งิ าน หลักฐาน/แหลง่ ขอ้ มลู

๑. การจดั การเรยี นการสอน

๑.๑ การนาผลการวิเคราะห์ การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัว  ห ลั ก สู ต ร แ ก น ก ล า ง
หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และ บ่งช้ีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ก า ร ศึ ก ษ า ข้ั น พ้ื น ฐ า น
ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ มาใช้ใน ข้ั น พื้ น ฐ า น พุ ท ธ ศั ก ร า ช ๒ ๕ ๕ ๑ พทุ ธศักราช ๒๕๕๑
การจัดทารายวิชาและออกแบบ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) และหลักสูตร (ฉบบั ปรบั ปรงุ ๒๕๖๐)

หน่วยการเรียนรู้ สถานศึกษา ข้าพเจ้าได้ศึกษาเพื่อ  แผนการจดั การเรยี นรู้

เตรยี มการสอนให้ครอบคลุมเน้ือหา และ  ผลงานนักเรียน
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย

ได้จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ

มุ่งเนน้ นักเรียนเปน็ สาคัญและครอบคลุม

เน้ือหาทุกหนว่ ยการเรียน

๑.๒ การออกแบบการจัดการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้า  แผนการจัดการเรียนรู้
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ได้ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้วี ัด  สอ่ื การสอน
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เพื่อเตรียมการสอนให้ครอบคลุมเน้ือหา
คณุ ลักษณะประจาวชิ าคุณลักษณะ และเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลงานนกั เรียน

อันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่ โดยได้จัดทาแผนการเรียนแบบมุ่งเน้น
สาคญั ตามหลักสูตร สมรรถนะครบและครอบคลุมเน้ือหาทุก
หน่วยการเรียน และจุดประสงค์การ

เรียนรู้ เช่น แผนการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียน

เป็นสาคัญ (ทางานกลุ่ม/เปล่ียนบทบาท

หน้าที่ /ยกตัวอย่างโจทย์/นาเสนองาน

หนา้ ช้ันเรยี น)

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน การเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเขม้ ตาแหนง่ ครูผู้ชว่ ย
นายอัษฎา ลามคา โรงเรยี นเตรยี มอุดมศกึ ษา ภาคตะวันออกเฉยี งเหนือ

๒๕

เกณฑก์ ารประเมนิ บันทกึ ผลการปฏิบัติงาน หลักฐาน/แหล่งข้อมูล

๑.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ  นวัตกรรมเทคโนโลยี
อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ นักเรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้  สื่อการสอน
และส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย กระบวนการเรียนรู้ ที่
ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็น จาเป็นสาหรบั นกั เรียน ดงั นี้
๑. กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
สาคญั เรียนรู้จากประสบการณ์จริงกระบวน

การปฏบิ ัติลงมอื ทาจริง

๒. จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ในการทา

กจิ กรรม

๓. ใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยกิจกรรมการ

เรยี นการสอน เช่น โปรแกรม Geogebra

Google meet เปน็ ต้น

๑.๔ การเลือกและใช้สอ่ื เทคโนโลยี เทคโนโลยีการศึกษาทาให้การเรียนการ  บันทึกหลังแผนการจัดการ
และแหล่งเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับ สอน มคี วามหมายมากข้ึน ทาใหน้ ักเรียน เรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้ สามารถเรียนได้กว้างขวาง เรียนได้เร็ว  สือ่ การสอน

ขึน้ ทาใหผ้ สู้ อนมีเวลาใหน้ ักเรียนมากข้ึน  นวัตกรรมเทคโนโลยี
ดงั น้ี

๑. การใช้โปรแกรม Quizizz เป็นสื่อ

การสอนเพ่ือใหน้ กั เรยี นเข้าใจมากยิ่งขน้ึ

๒. การสืบค้นข้อมูลเพื่อท าก าร

อภปิ รายรว่ มกันในชั้นเรยี น

๓. ใช้แบบทดสอบออนไลน์ในการ

ทดสอบหลังเรยี น

๑.๕ การวัดและประเมินผลการ การวัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ี  บันทึกหลังแผนการจัดการ
เรยี นรู้ ด้วยวธิ กี ารท่หี ลากหลาย หลากหลาย ดังน้ี
๑. การเกบ็ คะแนนรายบคุ ล เรียนรู้

๒. เก็บคะแนนจากชนิ้ งาน  สารสนเทศ

๓. การทางานกลุ่ม

๔. ประเมินตามสภาพจริง

๑.๖ คุณภาพของผเู้ รยี น ได้แก่ การเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงออกถึง -- สังเกตพฤติกรรม

๑.๖.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวชิ าการ ความรู้ ความสามารถ ทักษะตาม  ผลงานของนักเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา และมีพัฒนาการ  ผลการเรียน
ของผู้เรยี น
๑ .๖ .๒ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท่ี พึ ง ตามวัย มีสมรรถนะท่ีสาคัญ และ
คณุ ลักษณะทพี่ งึ ประสงค์
ประสงค์ของผู้เรียน

รายงานผลการปฏบิ ตั ิงาน การเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ตาแหนง่ ครูผูช้ ว่ ย
นายอัษฎา ลามคา โรงเรยี นเตรยี มอดุ มศึกษา ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ

๒๖

เกณฑ์การประเมนิ บันทกึ ผลการปฏิบตั งิ าน หลักฐาน/แหลง่ ขอ้ มลู

๒. การบริหารจัดการชั้นเรยี น

๒.๑ การจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริม บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่  สอบสัมภาษณ์ครู ผู้บริหาร
การเรียนรู้ กระบวนการคิด ทักษะ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจใน นักเรยี น เพื่อนรว่ มงาน
บทเรียนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้  สภาพหอ้ งเรยี น
ชีวิตและพัฒนาผเู้ รยี น เพิม่ มากข้นึ ดังนี้
๑. การจดั กลมุ่ การเรียนรู้
 ผลงานของนกั เรยี น

๒. หอ้ งเรียนมอี ากาศที่สามารถถ่ายเท

ไดส้ ะดวก

๓. ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความ

คดิ เหน็ และนาเสนอผลงานของตนเอง

๔. ส่งเสริมให้นักเรียนมีกิจกรรมที่

หลากหลาย เช่น นักเรียนสามารถใช้

ทักษะการคิดและบูรณาการวิชาศิลปะ

และออกแบบช้ินงานตามความถนัดหรือ

ประสบการณ์เดมิ

๒.๒ การดาเนินการตามระบบดูแล ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือ  ภาพกจิ กรรม
ช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีการศึกษา นักเรียน โดยการศึกษาและสารวจ  ขอ้ มูลนักเรียนรายบุคคล
และรวบรวมข้อมูลผู้เรียนราย ติดตามพฤติกรรมของนักเรียน เป็น

บุคคลเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา รายบุคคล จัดทาเอกสารข้อมูลนักเรียน

ผู้เรยี น และดาเนินการช่วยเหลือนักเรียนตาม

สภาพจริง ตลอดจนให้คาปรึกษาปัญหา

ต่าง ๆ และช่วยจัดหาทุนการศึกษา และ

สร้างความเป็นกันเองระหว่างครูและ

นักเรียนเพื่อสะดวกต่อการติดตามและ

ใหค้ าปรึกษา

๒.๓ การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมี การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่  สัมภาษณน์ ักเรยี น
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ นักเรียน ข้าพเจ้าได้มีการปลูกฝั ง  ภาพกจิ กรรม
อันพงึ ประสงค์ และคา่ นิยมทด่ี ีงาม คุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงา มให้เกิดข้ึนกับ

นักเรียน ดังน้ี

๑. ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ เชน่

การทาจิตอาสา

๒. ส่งเสริมความกตัญญู โดยการนา

นกั เรยี นเขา้ ร่วมพิธไี หว้ครู

๓. ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

ต่าง ๆ เชน่ เขา้ แถวเคารพธงชาติในทุกเชา้

กิจกรรมรบั พระเกย้ี ว เปน็ ต้น

รายงานผลการปฏบิ ัติงาน การเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเขม้ ตาแหนง่ ครผู ชู้ ว่ ย
นายอัษฎา ลามคา โรงเรยี นเตรียมอดุ มศึกษา ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนอื

๒๗

เกณฑก์ ารประเมิน บนั ทึกผลการปฏบิ ัตงิ าน หลักฐาน/แหล่งข้อมูล

๓. การพัฒนาตนเอง

๓.๑ การพัฒนาตนเองเพื่อให้มี มีการพัฒนาตนจนเป็นท่ียอมรับใน  ภาพกจิ กรรม
ความรู้ ความสามารถ ทักษะด้วย สถานศึกษา ว่าเป็นผู้ท่ีประพฤติปฏิบัติ  เกยี รตบิ ตั ร
วธิ กี ารตา่ ง ๆ อย่างเหมาะสม ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นผู้

แสวงหาความรู้เพ่มิ เติม ดงั น้ี

๑. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะ

บัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมที่ ๓

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกาโดย

ใช้หลกั สตู รฐานสมรรถนะ

๓.๒ การมีส่วนร่วมในชุมชนการ ข้าพเจ้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทาง  สอบสัมภาษณ์ครู ผู้บริหาร
เรยี นรู้ ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับครู ผู้บริหาร เพ่อื นรว่ มงาน
ผปู้ กครอง เพือ่ นรว่ มวิชาชพี ดังนี้
 ภาพกิจกรรม
๑. PLC เร่ืองการวิจยั ในชั้นเรียน

๒. การประชุมกลุ่มสาระเพ่ือจัดทา

หลักสตู รและเอสารประกอบการสอน

๓. การประชุมวางแผนกิจกรรมต่างๆของ

กลุ่มสาระ เช่น โครงการเตรียมความรู้ มุ่ง

สฝู่ นั ปีการศกึ ษา ๒๕๖๕

๔. การทางานเป็นทมี

๔.๑ หลักการทางานเปน็ ทีม ข้าพเจ้าตระหนักถึงการทางานเป็นทีม  สอบสัมภาษณ์ครู ผู้บริหาร
ว่าเป็นความร่วมมือ ร่วมใจของบุคคล ผู้ปกครอง เพ่ือนร่วมงาน
เพอื่ ท่จี ะบรรลุเปา้ หมายร่วมกัน ดังนี้  ภาพกจิ กรรม

๑. การวางแผนประชุมเพ่ือเตรียม

ความพร้อมสาหรับการรับการตรวจ

เย่ียมโรงเรียน

๒. ให้ความร่วมในการจัดกิจกรรม

เชน่ จัดสถานท่ีพิธีการตา่ ง ๆ งานรับพระ

เกี้ยว งานเกษียณอายุราชการของ

บคุ ลากรในโรงเรียน

รายงานผลการปฏบิ ตั ิงาน การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเขม้ ตาแหนง่ ครูผู้ชว่ ย
นายอัษฎา ลามคา โรงเรยี นเตรียมอดุ มศึกษา ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนือ

๒๘

เกณฑ์การประเมนิ บันทกึ ผลการปฏบิ ตั ิงาน หลักฐาน/แหล่งขอ้ มลู

๔.๒ การพฒั นาทมี งาน การใช้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ  สอบสัมภาษณ์ครู ผู้บริหาร
ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีองค์กร ผู้ปกครอง เพ่ือนรว่ มงาน
วิชาชีพท้ังภายในและภายนอกองค์การ  ภาพกิจกรรม
จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ับบุคคลใน

แวดวงอาชีพครู และแลกเปล่ียนความรู้

แ ล ะ ร่ ว ม กั น พั ฒ น า ส่ื อ ก า ร เ รี ยนรู้

ตลอดจนสร้างเครือข่ายการทางวิชาการ

เชน่ การจดั ทาเอกสารประกอบการเรียน

การสอน การจดั ทาขอ้ สอบออนไลน์ การ

จดั ทาการประเมิน PA

๕. งานกจิ กรรมตามภารกจิ บรหิ ารงานของสถานศึกษา

๕.๑ มีความรู้ความเข้าใจภาระงาน ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการ  การปฏิบัติหน้าที่ในหน้าท่ี
งานของสถานศึกษาเก่ียวกับงาน ทางานท่ีได้รับมอบหมายจากงานบริหาร พิเศษ
บริหารท่ัวไปหรืองานบริหาร ท่ั ว ไ ป ห รื อ ง า น บ ริ ห า ร วิ ช า ก า ร  คาสั่งแตง่ ตั้งคณะกรรมการ
งบประมาณหรืองานบริหารทรัพยากร
วิชาการ งบประมาณหรืองาน บุคคล ดงั นี้  สอบสัมภาษณ์ครู ผบู้ ริหาร
บริหารทรัพยากรบคุ คล และมีส่วน ๑. ร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงานในการจัด เพอ่ื นร่วมงาน
ร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ เน่อื งในวนั สาคญั /กิจกรรมต่าง ๆ
ไดอ้ ย่างเหมาะสม ๒ . ก ร ร ม ก า ร คุ ม ส อ บ ก ล า ง ภ า ค  ภาพกจิ กรรม

ปีการศกึ ษา ๒๕๖๕

๓. ปฏิบัติหน้าท่ีการเป็นครูท่ีปรึกษา

ชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ี่ ๔/๑๒ ในปกี ารศกึ ษา

๒๕๖๕

๖. การใชภ้ าษาและเทคโนโลยี

๖ . ๑ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ภ า ษ า แ ล ะ ข้ า พ เ จ้ า ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ เ ก่ี ย ว กั บ  สอื่ Geogebra
เทคโนโลยี และนาเทคโนโลยีมาให้ใน
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตาม การจัดการเรียนการสอน ดังนี้ ส่ือการ  ใบความรู้
หน้าทีแ่ ละความรบั ผดิ ชอบ สอนโดยใช้โปรแกรม Quizizz การใช้  ใบงาน

แอพพลิเคช่ันต่างของ Google ช่วยใน  Internet

การเรียนการสอน ช่วยให้การเรียนการ

ส อ น เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ

นักเรียนสามารถทาความเข้าใจและเห็น

ภาพได้ชัดเจนและสามารถศึกษาได้อย่าง

รวดเร็ว

๑. สร้างการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี

เชน่ ใช้โปรแกรม Gegebra ในการสอน

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน การเตรยี มความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย
นายอัษฎา ลามคา โรงเรียนเตรียมอดุ มศกึ ษา ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนือ

๒๙

เกณฑก์ ารประเมิน บนั ทกึ ผลการปฏบิ ัติงาน หลกั ฐาน/แหล่งข้อมลู

เพื่อให้นักเรียนสามารถเห็นภาพได้มาก

ข้ึ น ส่ ง ผ ล ใ ห้ เ กิ ด ก า ร เ รี ย น รู้ ไ ด้ อ ย่ า ง

รวดเรว็

๒. สร้างใบงานเพื่อเป็นสารสนเทศ

ทางการจดั การเรยี นรู้ให้แกผ่ ู้เรียน

๓. สร้างข้อสอบออนไลน์ โดยใช้

Quizizz

๔. สร้างแบบทดสอบออนไลน์เพ่ือใช้

เก็บข้อมลู นักเรยี นเป็นรายบคุ คล

๕. ใช้ Google Meet จัดการเรียนการ

สอนในสถาณการณโ์ รคระบาดโควิด ๑๙

๗. สร้างเกมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ใน

ห้องเรียนโดยใช้โปรแกรม Quizziz และ

โปรแกรม Microsoft Power Point

รายงานผลการปฏิบัติงาน การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครผู ู้ช่วย
นายอัษฎา ลามคา โรงเรยี นเตรยี มอดุ มศึกษา ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนอื

องค์ประกอบท่ี ๑ การประเมินผลการปฏิบตั ติ น ๓๐

ภาคผนวกองคป์ ระกอบท่ี ๑
ภาคผนวกที่ ๑.๑

รายงานผลการปฏิบตั งิ าน การเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผชู้ ว่ ย
นายอษั ฎา ลามคา โรงเรยี นเตรยี มอดุ มศึกษา ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ

องคป์ ระกอบที่ ๑ การประเมินผลการปฏิบัตติ น ๓๑

๑. วนิ ยั และการรักษาวินัย

๑.๑ การแสดงออกทางอารมณ์ กริยา ทา่ ทาง และ การสื่อสารไดเ้ หมาะสมกบั กาลเทศะตอ่ ผู้เรยี น
ข้าพเจา้ แสดงออกทางอารมณ์ กริยา ท่าทาง และการสื่อสารไดเ้ หมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้เรียน ดังน้ี
๑) การพูดจาไพเราะประพฤติปฏบิ ัติตนเป็นแบบอยา่ งทดี่ ีแกล่ ูกศิษย์
๒) แสดงกริ ยิ าทา่ ทางทส่ี ุภาพ และสขุ มต่อผเู้ รียน
๓) ยดึ หลกั คาสอนทางพระพุทธศาสนาในการดาเนนิ ชีวิตโดยหมน่ั สวดมนต์และนง่ั สมาธิ

ทาจติ ใจใหส้ งบ เพ่ือให้ข้าพเจา้ สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองไดเ้ ป็นอย่างดี

แสดงกิริยาทา่ ทางทสี่ ภุ าพ และสุขมต่อผู้เรียน

เขา้ แถวทุกเชา้ เพื่อเปน็ ตวั อย่างทดี่ ใี ห้แก่ผู้เรียน

รายงานผลการปฏบิ ัตงิ าน การเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย
นายอษั ฎา ลามคา โรงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินผลการปฏบิ ัตติ น ๓๒

เปน็ แบบอยา่ งทด่ี ใี ห้กบั ผ้เู รยี นในการทาหนา้ ที่ของตนเองใหภ้ าษาท่ีสุภาพกบั ผูเ้ รยี น ทัง้ ในและนอกห้องเรยี น

รายงานผลการปฏิบัติงาน การเตรยี มความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเข้ม ตาแหน่งครผู ูช้ ว่ ย
นายอษั ฎา ลามคา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนอื

องคป์ ระกอบที่ ๑ การประเมินผลการปฏบิ ตั ติ น ๓๓

๑.๒ การแสดงออกทางอารมณ์ กรยิ า ท่าทาง และการสอื่ สารไดเ้ หมาะสมกับกาลเทศะตอ่ ผ้บู ังคับบญั ชา

เพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครอง และบคุ คลอื่น

ข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์ กริยา ท่าทาง และการส่ือสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อ
ผูบ้ ังคบั บัญชาเพ่ือนร่วมงาน ผปู้ กครอง และบุคคลอืน่

ปฏิบัติตามคา่ สั่งของผบู้ ังคบั บัญชาอยา่ งเคร่งครดั

เคารพนับถอื นอบนอ้ มถ่อมตน แสดงออกกับเพื่อนรว่ มงานได้อย่างเหมาะสม

รายงานผลการปฏิบัติงาน การเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตาแหนง่ ครูผูช้ ว่ ย
นายอษั ฎา ลามคา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

องค์ประกอบท่ี ๑ การประเมินผลการปฏบิ ัตติ น ๓๔

๑.๓ การมเี จตคติเชิงบวกกับประเทศชาติ

ขา้ พเจา้ มเี จตคติเชงิ บวกเกีย่ วกับประเทศชาติ กระทาตนเป็นพลเมืองทดี่ ีของสังคมและประเทศชาติ
ด้วยการประพฤตปิ ฏิบัติตามระเบยี บกฎเกณฑ์ของสงั คมมคี วามรบั ผิดชอบตอ่ หนา้ ท่ีของตนเอง รูจ้ กั บทบาท
หนา้ ทข่ี องตนเอง และปฏบิ ตั ิตนได้อย่างเหมาะสมไม่ละเมิดล่วงล้าสิทธิและเสรภี าพของบุคคลอืน่ และปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเตม็ ความสามารถเพ่อื การพฒั นาความเจรญิ กา้ วหน้า ความมน่ั คงของประเทศชาติ

เขา้ รว่ มวนั สาคญั อย่างสมา่ เสมอ

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ าน การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเขม้ ตาแหนง่ ครูผู้ช่วย
นายอษั ฎา ลามคา โรงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ

องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินผลการปฏิบัติตน ๓๕

๑.๔ การปฏบิ ตั ติ ามกฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกบั ความเป็นข้าราชการ
ขา้ พเจ้าปฏิบัตติ นตามกฎหมาย ระเบยี บแบบแผน หลักเกณฑแ์ ละวิธีปฏิบัตริ าชการโดยเป็นบคุ คลที

เคารพและปฏิบตั ติ ามกฎหมาย รักษาระเบยี บวนิ ยั ของทางราชการ กระทาตนเป็นแบบอย่างท่ีดี

แตง่ กายถกู ต้องตามระเบียบของโรงเรียน

ปฏิบตั ริ าชการตรงตอ่ เวลา

รายงานผลการปฏบิ ัตงิ าน การเตรยี มความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ ตาแหนง่ ครผู ู้ช่วย
นายอษั ฎา ลามคา โรงเรยี นเตรยี มอดุ มศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

องคป์ ระกอบท่ี ๑ การประเมนิ ผลการปฏบิ ัตติ น ๓๖

๑.๕ การปฏิบัติตนตามกฎระเบยี บ หลักเกณฑท์ ี่เก่ียวข้องกับความเป็นขา้ ราชการครู
ขา้ พเจ้าได้ปฏบิ ตั ติ ามระเบยี บแบบแผนธรรมเนยี มประเพณขี องทางราชการปฏบิ ัติตนอยู่ในระเบยี บวนิ ัย

ยดึ ถือจรรยาบรรณของครปู ฏิบตั ิตามระเบยี บประเพณีของสงั คม และประพฤติตนเปน็ แบบอยา่ งท่ีดีแก่ผู้เรียน

รว่ มกิจกรรมวันไหวค้ รู ปีการศกึ ษา ๒๕๖๕

เข้าร่วมพธิ เี น่อื งในวันสาคญั ต่างๆ

รายงานผลการปฏบิ ตั ิงาน การเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตาแหน่งครผู ชู้ ว่ ย
นายอษั ฎา ลามคา โรงเรยี นเตรยี มอดุ มศกึ ษา ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื

องคป์ ระกอบที่ ๑ การประเมนิ ผลการปฏิบตั ติ น ๓๗

๑.๖ การปฏบิ ตั ิตามกฎหมาย
ขา้ พเจ้าประพฤติปฏบิ ตั ิตนเป็นสมาชกิ ท่ีดีของสงั คม มีจิตสานกึ สาธารณะ มีความ รบั ผดิ ชอบตอ่ หน้าที่
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏบิ ตั ติ ามกฎหมาย ขนบธรรมเนยี ม ประเพณี และวัฒนธรรม

มใี บอนุญาตขับขอ่ี ยา่ งถกู ต้อง

รายงานผลการปฏิบตั งิ าน การเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตาแหนง่ ครผู ชู้ ่วย
นายอษั ฎา ลามคา โรงเรียนเตรียมอุดมศกึ ษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

องค์ประกอบท่ี ๑ การประเมินผลการปฏบิ ัติตน ๓๘

ภาคผนวกที่ ๑.๒

รายงานผลการปฏบิ ัตงิ าน การเตรียมความพร้อมและพฒั นาอย่างเขม้ ตาแหนง่ ครผู ูช้ ว่ ย
นายอษั ฎา ลามคา โรงเรยี นเตรียมอุดมศกึ ษา ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื

องค์ประกอบท่ี ๑ การประเมนิ ผลการปฏบิ ัตติ น ๓๙

๒. คุณธรรม จริยธรรม

๒.๑ การปฏบิ ตั ิตนตามหลกั ศาสนาท่นี ับถอื อย่างเครง่ ครดั

ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัด ข้าพเจ้านับถือศาสนาพุทธจึงปฏิบัติตน

ตามหลักศาสนกิ ชนที่ดี

แหเ่ ทียนพรรษา ณ วดั โคกสวา่ ง

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน การเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเขม้ ตาแหน่งครูผูช้ ว่ ย
นายอัษฎา ลามคา โรงเรียนเตรยี มอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

องค์ประกอบที่ ๑ การประเมนิ ผลการปฏบิ ัตติ น ๔๐

ทาบญุ ตกั บาตรเนื่องในวันสาคัญตา่ ง ๆ

รายงานผลการปฏบิ ัติงาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผูช้ ่วย
นายอษั ฎา ลามคา โรงเรยี นเตรียมอุดมศกึ ษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

องค์ประกอบท่ี ๑ การประเมินผลการปฏบิ ัตติ น ๔๑

๒.๒ การเข้ารว่ ม สง่ เสริม สนับสนุนศาสนกิจของศาสนาที่นบั ถอื อย่างสม่าเสมอ
ขา้ พเจ้าดารงตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และปฏบิ ัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี

ตลอดจนคา่ นยิ มของสังคม

ปฏิบตั ตนเปน็ พุทธศาสนิกชนท่ีดี

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ าน การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเข้ม ตาแหนง่ ครผู ้ชู ่วย
นายอษั ฎา ลามคา โรงเรียนเตรยี มอดุ มศกึ ษา ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนือ

องคป์ ระกอบท่ี ๑ การประเมินผลการปฏบิ ตั ติ น ๔๒

๒. ๓ การเห็นความสาคญั เขา้ ร่วม ส่งเสรมิ สนบั สนุน เคารพกจิ กรรมท่ีแสดงถึง จารีตประเพณี
วัฒนธรรมท้องถนิ่ หรือ

ข้าพเจา้ ตระหนักและให้ความสาคัญเกี่ยวกับกิจกรรมที่แสดงถึงจารตี ประเพณี วฒั นธรรมท้องถิ่นหรอื
ชมุ ชน มีการเข้ารว่ ม สง่ เสริม และสนบั สนนุ กิจกรรมตา่ ง ๆ ท่ชี ุมชนจดั ขนึ้ เพ่ือดารงไว้ ซ่ึงเอกลกั ษณ์อนั ดีงาม
ของชาติและสืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ินหรือชมุ ชนให้คนรนุ่ หลังไดป้ ฏิบตั ติ ามอยา่ งถกู ต้อง

กจิ กรรมงดเหล้าเขา้ พรรษา และแหเ่ ทยี นพรรษา ณ วดั ป่าโคกสว่าง

รายงานผลการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตาแหนง่ ครผู ู้ช่วย
นายอษั ฎา ลามคา โรงเรยี นเตรยี มอุดมศกึ ษา ภาคตะวันออกเฉยี งเหนอื

องคป์ ระกอบท่ี ๑ การประเมินผลการปฏบิ ัติตน ๔๓

๒.๔ การเห็นความสาคญั เขา้ ร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมท่แี สดงถึงจารตี ประเพณี วัฒนธรรมของชาติ
ข้าพเจ้ามีจิตบริการ และจิตสาธารณะท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่

ก่อให้เกดิ ประโยชน์แก่ผู้อื่น ชมุ ชน และสงั คม แบ่งปนั ความสุขสว่ นตนเพ่ือทาประโยชนแ์ กส่ ว่ นรวม เขา้ ใจ เหน็
ใจผู้ท่ีมีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้
เกดิ ในชมุ ชน โดยไมห่ วังส่งิ ตอบแทน

วนั เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้ ฯ พระบรมราชนิ ี

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน การเตรยี มความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเข้ม ตาแหนง่ ครผู ู้ชว่ ย
นายอัษฎา ลามคา โรงเรยี นเตรยี มอดุ มศกึ ษา ภาคตะวันออกเฉยี งเหนอื

องค์ประกอบท่ี ๑ การประเมินผลการปฏบิ ัติตน ๔๔

๒.๕ การมจี ติ บรกิ าร และจิตสาธารณะ
ขา้ พเจา้ มจี ิตบริการ และจติ สาธารณะท่ีแสดงออกถึงการมีสว่ นรว่ มในกจิ กรรมหรือสถานการณ์

ที่ก่อใหเ้ กิดประโยชนแ์ กผ่ ูอ้ นื่ ชุมชน และสงั คม แบ่งปันความสขุ ส่วนตนเพอื่ ทาประโยชนแ์ ก่ส่วนรวม เข้าใจ
เห็นใจผทู้ ่มี ีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสงั คมดว้ ยความเต็มใจ กระตอื รือร้น หรอื รว่ มสร้างสรรคส์ ิ่งที่ดีงาม
ให้เกิดในชมุ ชน โดยไม่หวังสง่ิ ตอบแทน

ดแู ลผเู้ รียน ในชว่ งเรียนปรบั พื้นฐาน

ดูแลผเู้ รยี น ในวันรับน้อง เตรียมรับขวัญ 65

รายงานผลการปฏบิ ัติงาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเขม้ ตาแหน่งครผู ชู้ ่วย
นายอษั ฎา ลามคา โรงเรียนเตรียมอดุ มศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

องค์ประกอบท่ี ๑ การประเมินผลการปฏิบตั ติ น ๔๕

ชว่ ยเหลอื ผูเ้ รยี นในกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยแี ละสิง่ แวดลอ้ ม

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ าน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตาแหนง่ ครผู ้ชู ว่ ย
นายอัษฎา ลามคา โรงเรียนเตรียมอุดมศกึ ษา ภาคตะวันออกเฉยี งเหนอื


Click to View FlipBook Version