The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ying Yang anyflip books, 2021-12-23 10:37:20

TB Math P3-Reduce

TB Math P3-Reduce

ແບບຮຽນ

ຄະນດິ ສາດ

ຊັ້ນປະຖມົ ສກຶ ສາ ປີທີ 3

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ສວສ ສະຫງວນ ິລຂະ ິສດອຸທິດ ທບິ ມະນີ
ວິລະເລດີ ສະພັງທອງ
ສຸດດາພອນ ແກ້ວບົວສະໄໝ
ບົວລີ ແກ້ວວົງສາ
ດອນບນັ ດດິ ບຽນທະນງົ
ຄູ່ພາກອນ ເພດັ ສະວງົ
ສຈຸ ິດຕາ ປັດສາພນັ
ແກ້ວອຸດອນ ວງົ ສະວັງທອງ
ວ່າລໍ ບວົ ລົງໄຊຟາ້ ຊາວ
ພອນວໄິ ລ ນາມມະວງົ
ບຸນເນົາ ສີຫາລາດ
ອ່ອນແ​ ກວ້ ນວນ​ນະວ​ ງົ
ກວດແກ້ໂດຍ: ສຸກສະຫວນັ ພອນເທວາ
ບົວລີ ແກ້ວວົງສາ
ພິມເຂ້າົ ໜ້າໂດຍ: ດອນບນັ ດິດ ບຽນທະນງົISBN 978-9932-00-285-6

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວາ້ ວິທະຍາສາດການສກຶ ສາ

2020

ຄໍານໍາ

ປຶ້ມແບບຮຽນຄະນິດສາດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 3 ເຫຼັ້ມນີ້ໄດ້ຮຽບຮຽງຂຶ້ນຕາມ
ຫຼັກສູດຄະນິດສາດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງປີ 2016 ເພື່ອໃຫ້ນັກ​ຮຽນ ແລະ
ຄູໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮຽນການສອນ ແລະ ເປັນແນວຄວາມຄິດໃນການຈັດກິດຈະກໍາ
ການຮຽນ.
ການນໍາສະເໜີເນື້ອໃນແຕ່ລະບົດໄດ້ຈັດຕາມລໍາດັບ ເຊັ່ນ: ອະທິບາຍຫຼັກການ
ທາງຄະນິດສາດພ້ອມຕົວຢ່າງ ແລະ ສຸດທ້າຍເປັນບົດຝຶກຫັດທົດສອບຄວາມເຂົ້າໃຈ,
ຝກຶ ທກັ ສະການຄດິ ຄາໍ ນວນ ແລະ ການແກບ້ ນັ ຫາ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມການຮຽບຮຽງປຶ້ມຫົວນີ້ ກໍຄົງຈະປາສະຈາກຂໍ້ຂາດຕົກບົກພ່ອງບ​ ໍ່
ໄດ້. ສະນັ້ນ, ຈງຶ່ ຂໍຄວາມຮ່ວມມນື ໍາທາ່ ນຜູ້ທ່ີນາໍ ໃຊປ້ ມ້ຶ ຫົວນ້ີ ຖາ້ ພົບເຫນັ ຈດຸ ບົກພອ່ ງ ຫຼື
ຈດຸ ຜດິ ພາດ ຂໍໃຫ້ສົ່ງຄໍາຄິດເຫັນຂອງທ່ານໄປຍັງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກ
ສາ. ພວກເຮາົ ຖວື າ່ ທກຸ ຄາໍ ຄດິ ເຫນັ ຂອງທາ່ ນເປນັ ຂມ້ໍ ນູ ທມ່ີ ຄີ ນຸ ຄາ່ ແລະ ເປນັ ການປະກອບ
ສວ່ ນປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງປຶ້ມແບບຮຽນກໍຄືການຈັດການຮຽນການສອນຄະນິດສາດ
ປ.3 ໃຫ້ສູງຂຶ້ນຢາ່ ງບ່ໍຢຸດຢງ້ັ .

ສະຖາບັນຄົນ້ ຄວາ້ ວິທະຍາສາດການສຶກສາ

ສາລ​ ະບ​ ານ

ບົດທີ ໜາ້

1 ການຄນູ ................................................................... 6

2 ເວລາ ແລະ ໄລຍະເວລາ............................................ 18

3 ການຫານ................................................................. 22

4 ວງົ ມົນ ແລະ ໜວ່ ຍມົນ .............................................. 38

5 ການຫານ (ຕ່ໍ)........................................................... 48
ສວສ ສະຫງວນ ິລຂະ ິສດ
6 ວິທສີ ະແດງການບວກ ແລະ ການລົບຈໍານວນຫຼາຍ ........... 58

7 ຄວາມຍາວ ............................................................... 74

8 ການຄູນຕາມທາງຕ້ັງ................................................... 80

9 ວິທີຊັ່ງ ແລະ ຫົວໜວ່ ຍຂອງນາ້ໍ ໜັກ............................... 94

10 ການຄນູ ຕາມທາງຕງັ້ (ຕ່)ໍ ......................................... 104

11 ຮບູ ສາມແຈ.............................................................. 114

12 ການຫານຕາມທາງຕງ້ັ .............................................. 126

13 ການປຽບທຽບດ້ວຍຈໍານວນເທ່ອື ................................... 144

14 ຈາໍ ນວນທດົ ສະນິຍມົ .................................................. 148

15 ກຣາບເສາົ ແລະ ຕາຕະລາງ....................................... 160

16 ເລກສ່ວນ................................................................. 168

17 ທະນະບດັ (ເງນິ ກີບ).................................................. 182

ສະຫບຸຼ ບົດຮຽນປະຖມົ ສຶກສາ ປີທີ 3.............................. 184

ຄໍາຕອບຂອງສະຫຼຸບບດົ ຮຽນປະຖົມສຶກສາ ປທີ ີ 3............ 189

ອະທ​ ິ​ບາຍ​ເຄື່ອງໝ​ າຍຢ​ ໃູ່​ນປ​ ້ມຶ ແ​ ບບຮ​ ຽນຫ​ ວົ ນ​ ີ້

ຂ້​ອຍຊ່ື​​''ບານຄາໍ ''
​ໃນກ​ ານ​ຮຽນຄະນ​ ິດສ​ າດ​ການ​ຄດິ ແ​ ມນ່ ມ​ ຄ​ີ ວາມສ​ າໍ ຄ​ ັນທ​ ີ່​ສດຸ ​​
ພວກເ​​ຮາົ ​ມາຄ​ ດິ ໄປ​ພອ​້ ມໆ​ ກ​ ັນ​​

1 ຄາໍ ຖ​ າມສ​ າໍ ລັບຄວາມຮໃູ້ ໝ່
ເນືອ້ ໃ​ນໃ​ໝ່ທ​ ີ່​ຈະຮ​ ຽນ ໃຫ້​ອາ່ ນເ​ບງິ່ ​ວ່າເປນັ ຄ​ າໍ ຖ​​ າມແ​ ນວ​ໃດ?​
​ແລວ້ ​ຄ​ ດິ ໄ​ປພ​ ້​ອມໆ​ ກ​ ັນ ​

1 ຄາໍ ຖ​ າມ ຫືຼ ຄາໍ ແ​ ນະ​ນໍາເ​ພອ່ື ແ​ ກໄ​້ ຂບ​ ັນຫ​ າ​

ວ​ທິ ີຄ​ ິດ​ ​ແນວ​ຄວາມຄ​ ິດທ​ ີສ່ າໍ ຄ​ ັນ​

ຕອ້ ງເ​ຂາ້ົ ​ໃຈແ​ ນວ​ຄວາມຄ​ ິດນ້ີຢ່າງເ​ລິກເ​ຊງ່ິ

ບດົ ຝ​​ ກຶ ຫ​ ັດ

1

ມາ​ທວນຄ​ ນື ຫ​ ຼາຍໆ​ ​ເທອ່ື ​ຈນົ ​ກວາ່ ​ຕົນເ​ອງຈ​ ະເຂົ້າໃ​ຈ
ພະຍ​ າຍ​າມຊ​ ອກ​ຫາຄ​ າໍ ຕ​ ອບ

ບດົ ທີ  1  ການຄນູ

ສ່ ງິ ທ່ ີຈະໄດຮ້ ຽນຕ່ ໍໄປນີ້

ໃນຊນັ້ ປະຖມົ ສກຶ ສາປີທີ 2 ພວກເຮົາໄດຮ້ ຽນການຄນູ ຄດື ງ່ ັ ລມຸ່ ນ.້ີ

ມາຄດິ ໄລນ່ າໍ ກນັ .

1 2   2 2 3   6 3 5   4 4 7   4

5 2   8 6 9   4 7 7   6 8 4   5

9 2   4 10 1   2 11 8   7 12 6   3
ສວສ ສະຫງວນ ິລຂະ ິສດ
13 3   3 14 1   6 15 7   2 16 5   5

17 4   6 18 2   3 19 8   8 20 6   1

21 4   2 22 3   7 23 5   3 24 5   6

25 7   3 26 1   1 27 4   3 28 6   5

29 8   4 30 9   2 31 6   7 32 7   8

33 4   4 34 2   5 35 9   9 36 2   1

37 3   9 38 4   1 39 5   9 40 7   1

41 7   9 42 5   2 43 2   7 44 6   8

45 8   2 46 9   7 47 7   5 48 5   7

49 3   2 50 1   4 51 4   8 52 8   9

53 6   2 54 3   4 55 4   7 56 1   7

57 9   3 58 1   9 59 6   4 60 5   1

61 3   8 62 1   3 63 6   9 64 3   1

ແນະນາໍ ບດົ ນີ້ ແມນ່ ຊອກຫາຫຼກັ ການຂອງການຄນູ
ແລວ້ ນ �ຳໃຊຫ້ ຼກັ ການນນັ້ ເພ່ ືອຄດິ ຫາການຄນູ
ຂອງຈ �ຳນວນທ່ ີຫຼາຍກວາ່ 10

6 ໖

ຕວົ ຄນູຕວົ ຕງັ້ ຄນູ

123456789
ບງັ້ 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ບງັ້ 2 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18
ບງັ້ 3 3 3 6 9 12 15 18 21 24 27
ບງັ້ 4 4 4 8 12 16 20 24 28 32 36
ບງັ້ 5 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45
ບງັ້ 6 6 6 12 18 24 30 36 42 48 54
ບງັ້ 7 7 7 14 21 28 35 42 49 56 63
ບງັ້ 8 8 8 16 24 32 40 48 56 64 72
ບງັ້ 9 9 9 18 27 36 45 54 63 72 81

ລືມຄ �ຳຕອບຂອງ 7   4

1 ຄດິ ຫາວທິ ີຊອກຄ �ຳຕອບຂອງ 7   4  

ຂອ້ ຍຈ່ໄື ດຄ້ �ຳຕອບຂອງ 7   3 ດງ່ ັ ນນັ້ ...

ນາງປານອ້ ຍ ປະໂຫຍກສນັ ຍະລກັ ຂອງການຄນູ ທ່ ີມີ ທາ້ ວບນຸ ມີ
ຄາໍ ຕອບຄກື ນັ ກບັ 7   4 ແມນ່ ...
ວທິ ີຄດິ

ນ �ຳໃຊຫ້ ຼກັ ການຂອງການຄນູ ທ່ ີໄດຮ້ ຽນມາໃນຂນັ້ ປ.2

ແລວ້ ຊອກຄ �ຳຕອບຂອງ 7   4  

໗7

ນາງປານອ້ ຍ 7   4  
7   3  
ຄໍາຕອບຂອງ 7   4  
ຈະຫາຼ ຍກວ່າ 7   3  ແມ່ນ

12345

7 7 14 21 35

7

ສວສ ສະຫງວນ ິລຂະ ິສດນາງຍອດຟ້າ7   4  
7   5  
ຄຳຕອບຂອງ 7   4  
ຈະໜ້ອຍກວ່າ 7   5  ແມນ່

12345

7 7 14 21 35

7

ທາ້ ວບນຸ ມີ
4     
ຄຳຕອບຂອງ 7   4  
ຈະຄືກັນກບັ ຄຳຕອບຂອງ

7   4  

8໘

ຖາ້ ເອາົ ແນວຄິດຂອງ 3 ຄນົ , ມາຂຽນເປັນປະໂຫຍກສນັ ຍະລກັ

ຈະໄດຄ້ ດື ັ່ງລຸ່ມນີ້

ມີ 3 ຫຼັກການຂອງການຄູນ 1 ຖາ້ ຈຳນວນຂອງຕົວຄູນເພ່ມີ
ຂຶນ້ 1, ຄຳຕອບແມນ່ ຈະ
ນາງຕາດາໍ ເພີ່ມຂຶ້ນຕາມຈຳນວນຂອງ
ເພີມ່ ຂ້ຶນ 1 ຕົວຕ້ັງຄູນ

7   4  = 7   3   7 

ເພ່ີມຂນ້ຶ 7

ນາງຍອດຟ້າ 2 ຖາ້ ຕົວຄນູ ຫຼຸດລງົ 1,
ຫດຸຼ ລົງ 1

7   4  = 7   5   7  ຄຳຕອບແມ່ນຈະຫຼຸດລົງຕາມ
ຈຳນວນຂອງຕົວຕງ້ັ ຄນູ
ຫຸດຼ ລງົ 7

ທາ້ ວບນຸ ມີ 3 ຖ້າຈະປ່ຽນບ່ອນລະຫວ່າງ
ປ່ຽນບອ່ ນກັນ ຕົວຕັ້ງຄູນກັບຕົວຄູນຄຳ
ຕອບກຈໍ ະເທົາ່ ກັນ
7   4  = 4   7  

ຖາ້ ນ �ຳໃຊຫ້ ຼກັ ການເທິງນກີ້ ຈໍ ະສາມາດຊອກຫາຄ �ຳຕອບ
ຂອງການຄນູ ຈ �ຳນວນອ່ ນື ໄດ.້

1 ອະທິບາຍວທິ ີຊອກຄ �ຳຕອບຂອງ 9   3
ໂດຍນ �ຳໃຊແ້ ນວຄດິ ຂອງ 3 ຄນົ ນນັ້ .

ຍ້ອນຮູຄ້ ຳຕອບ 9   4 ດງ່ັ ນນັ້ ...

໙9

2 ທາ້ ວບນຸ ມີ ກບັ ນາງຕາດ �ຳ ໄດຄ້ ດິ ຄດື ງ່ ັ ລມຸ່ ນເ້ີ ພ່ ືອຊອກຫາ

ຄ �ຳຕອບຂອງ 8   6
ມາອະທິບາຍແນວຄິດຂອງທັງສອງຄນົ .

8   6 ທາ້ ວບນຸ ມີ 56
6
5   6 =
   6 = 8 6

ລວມເປັນ
ສວສ ສະຫງວນ ິລຂະ ິສດ
8   6 ນາງຕາດຳ ບອ່ ນທ່ ີຄກື ນັ
ແລະ ບອ່ ນທ່ ີຕາ່ ງ
8   2 = ກນັ ແມນ່ ຢໃູ່ ສ?

8   = 8 6

ລວມເປນັ

8 2 8

ທາ້ ວບນຸ ມີ

8   6 5   6 1 ການຄູນເຖິງວ່າຈະແຍກຕົວຕັ້ງ
3   6 ຄູນແລ້ວຄດິ ໄລຄ່ ຳຕອບກຄໍ ກື ັນ

ນາງຕາດຳ

8   6 8   2 2 ການຄູນເຖິງວ່າຈະແຍກຕົວຄູນ
8   4 ແລວ້ ຄິດໄລຄ່ ຳຕອບກຄໍ ືກນັ

2 3   8 = 2 3   7 3   5 =
   8 = 3    =
1 9   8 ລວມເປນັ
ລວມເປັນ
10
໑໐

3 ຄດິ ຫາວທິ ີຊອກຄ �ຳຕອບຂອງການຄນູ

ທ່ ີມຕີ ວົ ຕງັ້ ຄນູ ຫຼື ຕວົ ຄນູ ແມນ່ 10.
1 ມາຊອກຫາຄ �ຳຕອບຂອງ 10   4.

ນາງຕາດຳ ທາ້ ວບນຸ ມີ
10   4 = 10   10   10   10
10   4  4 =
=  3   4 =

ລວມເປນັ

ອະທິບາຍແນວຄດິ ຂອງ 2 ຄນົ

2 ມາຊອກຫາຄ �ຳຕອບຂອງ 6   10. ນ �ຳໃຊຫ້ ຼກັ ການໃດນໍ

ທາ້ ວບນຸ ມີ ນາງຍອດຟ້າ

6   10 = 6   9 6   10 6   2 =
6    =

ທາ້ ວຊຽງ ລວມເປນັ

6   10 = 10   

3 ຊອກຫາຄ �ຳຕອບຂອງການຄນູ 10. 4 10  9
1 10   2 2 10   7 3 10   5 8 1   10
5 3   10 6 8   10 7 4   10

1 ຫາ 4 ແມນ່ ການຄນູ ຂອງບງັ້ 10

໑໑ 11

ເກມຊດັ ດອກປີກໄກ່

ນາງຕາດຳ ທາ້ ວຕງົ ທໍ

3 ຄະແນນ 3 ຄະແນນ
2 ຄະແນນ 2 ຄະແນນ

1 ຄະແນນ 1 ຄະແນນ

0 ຄະແນນ 0 ຄະແນນ
ສວສ ສະຫງວນ ິລຂະ ິສດ
4 ຕາຕະລາງລມຸ່ ນແ້ີ ມນ່ ສະແດງເຖງິ ຜນົ ການຫຼ້ິນເກມຂອງ

ນາງຕາດ �ຳ ແລະ ທາ້ ວຕງົ ທໍ. ມາຂຽນຄະແນນທງັ ສອງຄນົ
ໃສໃ່ ນປະໂຫຍກສນັ ຍະລກັ ແລວ້ ຊອກຫາຄະແນນທ່ ີໄດ.້

1 ມາຂຽນຄະແນນທ່ ີ ນາງຕາດ �ຳ ໄດ້ 2 ຄະແນນ ແລະ 1

ຄະແນນໃສປ່ ະໂຫຍກສນັ ຍະລກັ ແລວ້ ຊອກຫາຄະແນນທ່ ີໄດ.້

ຄະແນນຈຸດທດີ່ ອກປກີ ໄກເ່ ຂົາ້ ຈຳນວນດອກປກີ ໄກເ່ ຂົາ້ = ຄະແນນທ່ໄີ ດ້

2 ຄະແນນ 2    = 1 ຄະແນນ 1    =

ຄະແນນທີດ່ ອກປີກໄກ່ເຂ້າົ 3 2 1 0 ລວມ

ຈຳນວນດອກປກີ ໄກ່ເຂ້ົາ 04 24 10
12 ນາງຕາດຳ ຄະແນນທີ່ໄດ້
໑໒

2 ມາຂຽນຄະແນນທ່ ີ ນາງຕາດ �ຳ ໄດ້ 3 ຄະແນນ ໃສໃ່ ນ
ປະໂຫຍກສນັ ຍະລກັ ແລວ້ ຊອກຄະແນນທ່ ີໄດ.້

3 ຄະແນນ 3    =

ຍອ້ ນວາ່ ຈດຸ ທ່ ີມຄີ ະແນນ 3 ຍອ້ ນວາ່ 3   0 ໜອ້ ຍກວາ່
ບ່ ໍເຂົ້າຈກັ ດອກ,
3   1 ແມນ່ 3, ດງ່ ັ ນນັ້ ຈດຸ ທ່ ີມີ
ດງັ້ ນນັ້ ຕວົ ຄນູ ແມນ່ ... 3 ຄະແນນແມນ່ ...

3 ມາຂຽນຄະແນນທ່ ີນາງຕາດ �ຳໄດ້ 0 ຄະແນນ
ໃສໃ່ ນປະໂຫຍກສນັ ຍະລກັ ແລວ້ ຊອກຄະແນນທ່ ີໄດ.້

0 ຄະແນນ 0    =

ຈ �ຳນວນໃດກຕໍ າມທ່ ີຄນູ ກບັ 0 ຄ �ຳຕອບຈະແມນ່ 0.
ນອກຈາກນນັ້ ເອົາ 0 ມາຄນູ ກບັ ຈ �ຳນວນໃດ
ຄ �ຳຕອບກ່ແໍ ມນ່ 0.

4 ມາຂຽນຄະແນນທ່ ີ ທາ້ ວຕງົ ທໍ ໄດ້ ເປັນປະໂຫຍກສນັ ຍະລກັ
ແລວ້ ຊອກຄະແນນທ່ ີໄດ.້

4 ມາຄດິ ໄລ່

1 5   0 2 2   0 3 9   0 4 7   0
7 0   3 8 0   0
5 0   6 6 0   8

ຄະແນນທດ່ີ ອກປີກໄກເ່ ຂາົ້ 3 2 1 0 ລວມ

ຈຳນວນດອກປີກໄກເ່ ຂາົ້ 13 06 10
໑໓ ທາ້ ວຕົງທໍ ຄະແນນທ່ໄີ ດ້
13

5 ຄດິ ຫາວທິ ີຊອກຈ �ຳນວນມາຕ່ ມື ໃສ ່

ໃນປະໂຫຍກສນັ ຍະລກັ ລມຸ່ ນ.້ີ

1 8    = 56 2    6 = 30

1 ມາຊອກຫາຈ �ຳນວນຕ່ ມື ໃສ ່ ຂອງປະໂຫຍກສນັ ຍະລກັ 1

ທ້າວຕົງທໍ ນາງປານອ້ ຍ

ໃຊ້ຕາຕະລາງສດູ ຄູນ ຕ່ືມຈຳນວນໃສຕ່ າມລຳດບັ

ສວສ ສະຫງວນ ິລຂະ ິສດ456 7 8    4 = 32

8 56 8    5 = 40

2 ມາຊອກຫາຈ �ຳນວນຕ່ ມື ໃສ ່     6 = 30
ຂອງປະໂຫຍກສນັ ຍະລກັ 2 6     = 30
ດງ່ ັ ນນັ້ ...

5 ມາຊອກຫາຈ �ຳນວນຕ່ ມື ໃສ ່ 3 5    = 45
1 3    = 18 2 7    = 21 6    8 = 56
4    4 = 32 5    9 = 72

6 ມາສາ້ ງຄ �ຳຖາມຄາ້ ຍຄກື ບັ 5
ແລວ້ ຖາມໝ.ູ່

14 ໑໔

ສະຫຸຼບ

1 ປະໂຫຍກສນັ ຍະລກັ ຂອງການຄນູ 1 ຫາ 4 ແມນ່ ຂໍໃ້ ດທ່ ີມີ

ຄ �ຳຕອບແມນ່ 0

1 7   0 2 1   1 3 0   3 4 0  0

2 ຊອກຫາຄ �ຳຕອບຂອງ 7   5 ໃສ ່ ໂດຍໃຊຫ້ ຼກັ ການຕາ່ ງໆ.

ນາງຍອດຟາ້ ທາ້ ວຊຽງ

7   5 = 7   4 ປ່ຽນບ່ອນລະຫວາ່ ງ
= ຕວົ ຕງັ້ ຄູນກບັ ຕວົ ຄູນ.

ນາງຕາດຳ 7   5 =      
=
7   5 = 7   6

=

3 ຊອກຫາຄ �ຳຕອບຂອງ 8   4

ຈາກແນວຄວາມຄດິ ດງ່ ັ ຮບູ ເບອື້ ງຂວາ, 5   
3   
ມາຊອກຫາຈ �ຳນວນຕ່ ມື ໃສ ່ 8   4
15
ລມຸ່ ນ.ີ້ 5    =
8   4 3    =

ລວມເປນັ

໑໕

ທວນຄນື ສ່ ງິ ທ່ ີໄດຮ້ ຽນມານຳ� ກນັ

1 ຄດິ ໄລເ່ ລກລມຸ່ ນຕ້ີ າມທາງຕງັ້ .

1 34   53 2 72   12 3 65   30
6 501   60
4 47   56 5 61   39 9 109   3
12 234   78
7 98   9 8 108   19 15 181   93
18 105   38
10 329   13 11 543   89

13 45   13 14 84   27
ສວສ ສະຫງວນ ິລຂະ ິສດ
16 129   46 17 36   18

2 ນາງປາເຢຍ ມແີ ກນ່ ໝາກອຶ 119 ແກນ່ ນາງໄມລີ ມີ
95 ແກນ່ . ຖາ້ ເອົາໂຮມເຂົ້າກນັ ທງັ ໝດົ ຈະມຈີ ກັ ແກນ່ ?

3 ນາງປາຈີ ມແີ ກນ່ ໝາກໂມ 94 ແກນ່ ຕ່ ໍມາລາວເອົາໃຫ້
ທາ້ ວອາລີ ໄປແລວ້ 36 ແກນ່ . ຖາມວາ່ ເຫຼືອຈກັ ແກນ່ ?

4 ຈງ່ ົ ໃສເ່ ຄ່ ອື ງໝາຍ ໃສບ່ ອ່ ນ......ໃຫຖ້ ກື ຕອ້ ງ.
1 159   23.......32   98 2 43   19.......102   43

3 177   29.......140   8 4 61   45.......336   325   4

5 ຈງ່ ົ ສາ້ ງປະໂຫຍກສນັ ຍະລກັ ທ່ ີມຄີ ຳ� ຕອບແມນ່ 116 ຈຳ� ນວນ
3 ປະໂຫຍກໂດຍບ່ ໍໃຫຕ້ ວົ ເລກຊຳ� ້ກນັ .
116

16 ໑໖

6 ຈງ່ ົ ຂຽນຫວົ ໜວ່ ຍຂອງຄວາມຍາວທ່ ີເໝາະສມົ ໃສ່ ( ).
1 ລວງຍາວຂອງເດ່ ນີ ເຕະບານແມນ່ 100 ( )
2 ລວງຍາວຂອງປື້ມຂຽນແມນ່ 25 ( )
3 ລວງກວາ້ ງຂອງຢາງລບຶ ແມນ່ 19 ( )

7 ຈງ່ ົ ຂຽນຈຳ� ນວນທ່ ີຖກື ຕອ້ ງໃສ່ .

1 1m = cm 2 300 cm = m
3 7 m 5 cm = cm 4 543 cm = m cm
5 1000 mL = L 6 5 L 3 dL =
dL

8 ຈງ່ ົ ຕອບຄຳ� ຖາມລມຸ່ ນ:ີ້

1 ເວລາຂອງໂມງລມຸ່ ນແ້ີ ມນ່ ຈກັ ໂມງຈກັ ນາທີ

ກ 11 12 1 ຂ 11 12 1 ຄ 11 12 1
10 2 10 2 10 2
93 93 93

84 84 84
765 765 765

2 ຈງ່ ົ ບອກເວລາກອ່ ນ 30 ນາທີ ແລະ ຫຼງັ 30 ນາທີຂອງເວລາ
ໃນໂມງ ຂ

3 ຈງ່ ົ ສະແດງເວລາ 7:15 ໃນໂມງໃສເ່ ສັນ້ ຈຳ� ນວນ 1

7:00 5

1

໑໗ 17

ບດົ ທີ  2  ເວລາ ແລະ ໄລຍະເວລາ

ອາ່ ນເວລາ 11 12 1 11 12 1
10 2 10 2
11 12 1 93 93
10 2
93 84 84
84 765 765

765

1 ວທິ ີຊອກຫາເວລາ ແລະ ໄລຍະເວລາ
ສວສ ສະຫງວນ ິລຂະ ິສດ
1 ຊອກຫາເວລາຈາກ 7 ໂມງ 40 ນາທີໄປຕ່ ມື ອກີ 30 ນາທີ.

7 ໂມງ 40 ນາທີ ໂມງ ນາທີ 11 12 1
10 2
11 12 1 8 ໂມງ
10 2

93 20 ນາທີ 10 ນາທີ 93 ແຕມ້ ເຂັມ
84 84 ນາທີໃສ່
765 765 ໂມງນີ້

30 ນາທີ

2 ຊອກຫາເວລາໃນ 20 ນາທີກອ່ ນ 10 ໂມງ 10 ນາທີ.

11 12 1 ໂມງ ນາທີ 10 ໂມງ 10 ນາທີ 12 1
10 2 ໂມງ
93 10 11 2
10
84
ແຕມ້ ເຂັມນາ 765 93
ທີໃສໂ່ ມງນ້ີ
10 ນາທີ 10 ນາທີ 84
765
20 ນາທີ

3 ຊອກຫາໄລຍະເວລາຈາກ 10 ໂມງ 40 ນາທີຫາ 11 ໂມງ

10 ນາທີ. 11 ໂມງ 10 ນາທີ

10 ໂມງ 40 ນາທີ

11 12 1 11 ໂມງ 11 12 1
10 2 10 2

93 20 ນາທີ 10 ນາທີ 93
84 84
765 ນາທີ 765

18 ໑໘

11 12 1 11 12 1 11 12 1
10 2 10 2 10 2
93 93 93

84 84 84
765 765 765

4 ຖາ້ ເອົາ 40 ນາທີ ແລະ 30 ນາທີມາລວມເຂົ້າກນັ ຈະເປັນ

ຈກັ ຊ່ວົ ໂມງ ແລະ ຈກັ ນາທີ?

0 1 ຊ່ວົ ໂມງ ຊ່ວົ ໂມງ ນາທີ

40 ນາທີ 30 ນາທີ

1 ຈງ່ ົ ຊອກຫາເວລາຈາກ 7 ໂມງ 50 ນາທີໄປຕ່ ມື ອກີ 40 ນາທີ.

2 ຈງ່ ົ ຊອກຫາເວລາໃນ 40 ນາທີກອ່ ນ 9 ໂມງ 30 ນາທີ.

3 ຈງ່ ົ ຊອກຫາໄລຍະເວລາຈາກ 3 ໂມງ 30 ນາທີຫາ 4 ໂມງ
10 ນາທີ.

4 ຖາ້ ເອົາ 1 ຊ່ວົ ໂມງ 30 ນາທີ ແລະ 50 ນາທີມາລວມເຂົ້າກນັ
ຈະເປັນຈກັ ຊ່ວົ ໂມງ ແລະ ຈກັ ນາທີ?

0 1 ຊ່ວົ ໂມງ 2 ຊ່ວົ ໂມງ ຊ່ວົ ໂມງ ນາທີ

1 ຊ່ວົ ໂມງ 30 ນາທີ 50 ນາທີ

ຊ່ວົ ໂມງ ນາທີ

໑໙ 19

2 ໄລຍະເວລາທ່ ີສນັ້

1 ຊອກຫາໄລຍະເວລາທ່ ີແລນ່ ຈາກປະຕຮູ ວົ້ ໂຮງຮຽນ

ຫາຫອ້ ງຮຽນ? 11 12 1 11 12 1
10 2 10 2
ຢໃູ່ ນໂມງນອກຈາກ 93 93
ເຂັມສນັ້ ແລະ ເຂັມຍາວ
ແລວ້ ຍງັ ມເີ ຂັມໜ່ ຶງທ່ ີໝນູ ຢູ່ 84 84
ຕະຫຼອດເວລາ. 765 765

ໄລຍະທ່ ີສນັ້ ກວາ່ ຫວົ ໜວ່ ຍນາທີແມນ່ ຫວົ ໜວ່ ຍວນິ າທີ
ສວສ ສະຫງວນ ິລຂະ ິສດ
1 ນາທີ = 60 ວນິ າທີ ເຂັມນອ້ ຍຂອງໂມງ
ແຕປ່ ະຕຮູ ວົ້ ໂຮງຮຽນເຖງິ ຫອ້ ງຮຽນ ຂາ້ ງເທິງເຄ່ ອື ນໄປ
ແມນ່ ໃຊເ້ ວລາແລນ່ ຢູ່ 20 ວນິ າທີ. 1 ຂດີ ໝາຍແມນ່
ໝາຍເຖງິ ໃຊເ້ ວລາ
1 ວນິ າທີ.

1 ເຂັມນອ້ ຍຂອງໂມງເຄ່ ອື ນທ່ ີ 1 ຮອບແມນ່ ໄດຈ້ ກັ ນາທີ ແລະ
ຈກັ ວນິ າທີ?

1 80 ວນິ າທີແມນ່ ຈກັ ນາທີ, ຈກັ ວນິ າທີ? ແລະ 2 ນາທີແມນ່
ຈກັ ວນິ າທີ?

2 ລອງຕບົ ມເື ປັນເທ່ ືອລະບາດໄປຕາມການເຄ່ ອື ນທ່ ີຂອງເຂັມວນິ າທີ?

3 ຫຼບັ ຕາແລວ້ ຄດິ ວາ່ ເຂັມວນິ າທີເຄ່ ອື ນທ່ ີໄປໄດ້
60 ວນິ າທີ ຫຼື 1 ນາທີ?

ລອງເຮັດກລໍ ະນີ 10 ວນິ າທີ
ແລະ 30 ວນິ າທີນ �ຳ.

20 ໒໐

ສະຫຸຼບ

1 ຈງ່ ົ ຕ່ ມື ຈ �ຳນວນໃສໃ່ ນ

1 100 ວນິ າທີ = ນາທີ ແລະ ວນິ າທີ.
ນາທີ.
2 90 ນາທີ = ຊ່ວົ ໂມງ ແລະ

2 ຈງ່ ົ ຊອກຫາເວລາຕ່ ໍຈາກ 2 ໂມງ 20 ນາທີ 11 12 1
10 2

ໄປ 50 ນາທີ ແລະ ກອ່ ນໜາ້ ນນັ້ 50 ນາທີ. 9 765 3
8 4

3 ທາ້ ວບນຸ ມີ ເລ່ ມີ ຂ່ ລີ ດົ ຖບີ ແຕ່ 8 ໂມງ 40 ນາທີ
ຕອນເຊົ້າຈນົ ຮອດເວລາ 9 ໂມງ 30 ນາທີ
ຕອນເຊົ້າ, ຖາມວາ່ ລາວຂ່ ລີ ດົ ຖບີ ໄດຈ້ ກັ ນາທີ?

11 12 1 11 12 1
10 2 10 2
93 93

84 84
765 765

4 ຈງ່ ົ ຂຽນຫວົ ໜວ່ ຍເວລາທ່ ີເໝາະສມົ ໃສ່ ( ). 21

1 ໄລຍະເວລາທ່ ີກນິ ເຂົ້າສວາຍແມນ່ 30 ( ).
2 ໄລຍະເວລາທ່ ີຍາ່ ງ 40 ກາ້ ວແມນ່ 20 ( ).
3 ໄລຍະເວລານອນໃນ 1 ມແື້ ມນ່ 9 ( ).
4 ໄລຍະເວລາພກັ ຜອ່ ນແມນ່ 20 ( ).

໒໑

ບດົ ທີ  3  ການຫານ

ສ່ ງິ ທ່ ີຈະຮຽນຕ່ ໍໄປນີ້

ມໝີ າກກຽ້ ງ 12 ໜວ່ ຍ. ລອງມາແບງ່ ດວ້ ຍ
2 ວທິ ີຕ່ ໍໄປນ.ີ້
ກ ວທິ ີແບງ່ ເປັນຈາໍ ນວນເທ່ ົາກນັ ໃຫ້ 3 ຄນົ .
ຂ ວທິ ີຢາຍໃຫຄ້ ນົ ລະ 3 ໜວ່ ຍ.

ກ ວທິ ີແບງ່ ເປັນຈາໍ ນວນເທ່ ົາກນັ ໃຫ້ 3 ຄນົ .
ສວສ ສະຫງວນ ິລຂະ ິສດ
ເທ່ ືອທີ 1
ເທ່ ືອທີ 2
ເທ່ ືອທີ 3

ເທ່ ືອທີ 4

1 ສວ່ ນຂອງ 1 ຄນົ ແມນ່ ຈກັ ໜວ່ ຍ?  ໜວ່ ຍ.

ສວ່ ນຂອງ 1 ຄນົ ແມນ່

22 ໒໒

ຂ ວທິ ີຢາຍໃຫຄ້ ນົ ລະ 3 ໜວ່ ຍ.

1 ສາມາດຢາຍໃຫໄ້ ດຈ້ ກັ ຄນົ ?  ຄນົ .

ສາມາດຢາຍໃຫ້

ຈງ່ ົ ປຽບທຽບ 2 ວທິ ີໃສກ່ ນັ ແລວ້ ຄດິ ຫາຄວາມແຕກຕາ່ ງກນັ
ຂອງມນັ .

ແນະນາໍ ສາໍ ລບັ ວທິ ີແບງ່ ຄແື ນວນແ້ີ ມນ່ ມີ 2 ວທິ ີ, ແຕຖ່ າ້ ບ່ ໍ
໒໓ ລອງແບງ່ ເບ່ ງິ
ໃນຂໍ້ ກ ຈະບ່ ໍຮຈູ້ າໍ ນວນຂອງສວ່ ນສາໍ ລບັ 1 ຄນົ .
ໃນຂໍ້ ຂ ຈະບ່ ໍຮວູ້ າ່ ຢາຍໃຫຈ້ ກັ ຄນົ .
ຢນູ່ ີ້ ເອົາວທິ ີແບງ່ ມາສະແດງເປັນປະໂຫຍກສນັ ຍະລກັ
ແລວ້ ຮຽນຊອກຫາຈາໍ ນວນທ່ ີຍງັ ບ່ ໍຮດູ້ ວ້ ຍການຄດິ ໄລ.່

23

1 ຄວາມໝາຍຂອງການຫານ ແລະ ວທິ ີຊອກຫາຄ �ຳຕອບ

1 ມເີ ຂົ້າໜມົ 12 ກອ້ ນ

ຖາ້ ແບງ່ ໃຫ້ 3 ຄນົ , ແຕລ່ ະຄນົ ໄດເ້ ທ່ ົາກນັ
1 ຄນົ ຈະໄດຈ້ ກັ ກອ້ ນ?

ຍງັ ແບງ່ ໄດຢ້ ູ່ວທິ ແີ ບງ່ ເຂ້າົ ໜມົສວສ ສະຫງວນ ິລຂະ ິສດ1 ຄນົ ໄດ້
ຍງັ ແບງ່ ໄດຢ້ ູ່ 1 ກອ້ ນ
ຍງັ ແບງ່ ໄດຢ້ ູ່ 2 ກອ້ ນ
ແບງ່ ໝດົ ແລວ້ 3 ກອ້ ນ
24 4 ກອ້ ນ

໒໔

1 ສງັ ເກດວທິ ີແບງ່ ເຂົ້າໜມົ
ໃນໜາ້ 24 ແລວ້ ໃຊຝ້ າກະຕກຸ
12 ຝາ ເພ່ ືອແບງ່ ເປັນ 3 ກມຸ່
ແຕລ່ ະກມຸ່ ມຈີ �ຳນວນເທ່ ົາກນັ .

2 ຈ �ຳນວນທ່ ີ 1 ຄນົ ໄດ້ ຄາໍ ຕອບ  ຝາ.
ແມນ່ ເທ່ ົາໃດ?

ຖາ້ ແບງ່ ເຂົ້າໜມົ 12 ກອ້ ນໃຫ້ 3 ຄນົ ດວ້ ຍຈ �ຳນວນເທ່ ົາ

ກນັ ຈະໄດຄ້ ນົ ລະ 4 ກອ້ ນ. ຖາ້ ຂຽນເປັນປະໂຫຍກສນັ ຍະລກັ

ຈະໄດຄ້ ດື ງ່ ັ ລມຸ່ ນ້ີ 4 ÷.............. 2
.............. 1
12 ÷ 3 .............. 3
ວທິ ີອາ່ ນ 12 ຫານ 3 ເທ່ ົາກບັ 4

3 ຈງ່ ົ ແບງ່ ຝາກະຕກຸ 10 ຝາເປັນ 2 ກມຸ່ ທ່ ີມຈີ �ຳນວນ
ເທ່ ົາກນັ ແລະ ຂຽນເປັນປະໂຫຍກສນັ ຍະລກັ

ປະໂຫຍກສນັ ຍະລກັ ÷

ການຄດິ ໄລເ່ ຊ່ ັນ: 12 ÷ 3 ແລະ 10 ÷ 2
ເອນ້ີ ວາ່ : ການຫານ.

໒໕ 25

1 ມເີ ຂົ້າໜມົ 18 ກອ້ ນ ສວສ ສະຫງວນ ິລຂະ ິສດ
ແບງ່ ໃຫ້ 6 ຄນົ , ແຕລ່ ະຄນົ
ໄດເ້ ທ່ ົາກນັ 1 ຄນົ ຈະໄດຈ້ ກັ ກອ້ ນ? ໒໖

1 ຊອກຫາຄ �ຳຕອບ
ໂດຍນ �ຳໃຊຝ້ າກະຕກຸ .

2 ຂຽນປະໂຫຍກສນັ ຍະລກັ .

2 ແບງ່ ສໍ 14 ກາ້ ນໃຫ້ 2 ຄນົ
ແຕລ່ ະຄນົ ໄດເ້ ທ່ ົາກນັ
1 ຄນົ ຈະໄດຈ້ ກັ ກາ້ ນ?

1 ຊອກຫາຄ �ຳຕອບ
ໂດຍນ �ຳໃຊຝ້ າກະຕກຸ .

2 ຂຽນປະໂຫຍກສນັ ຍະລກັ .

3 ຖາ້ ແບງ່ ໝາກບີ 15 ໜວ່ ຍ
ໃຫ້ 5 ຄນົ ແຕລ່ ະຄນົ ໄດ້
ເທ່ ົາກນັ 1 ຄນົ ຈະໄດຈ້ ກັ ໜວ່ ຍ?

1 ຊອກຫາຄ �ຳຕອບ
ໂດຍນ �ຳໃຊຝ້ າກະຕກຸ .

2 ຂຽນປະໂຫຍກສນັ ຍະລກັ .

26

ວທິ ແີ ບງ່ ເຂ້າົ ໜມົ2 ມເີ ຂົ້າໜມົ 12 ກອ້ ນຈາໍ ນວນຄນົ
ທ່ ີແບງ່ ໃຫ້
ຖາ້ ແບງ່ ໃຫຄ້ ນົ ລະ 3 ກອ້ ນ
ຈະສາມາດແບງ່ ໃຫຈ້ ກັ ຄນົ ? 1 ຄນົ

ຍງັ ແບງ່ ໄດຢ້ ູ່ 2 ຄນົ
ຍງັ ແບງ່ ໄດຢ້ ູ່ 3 ຄນົ
ຍງັ ແບງ່ ໄດຢ້ ູ່ 4 ຄນົ
ແບງ່ ໝດົ ແລວ້
27
໒໗

1 ສງັ ເກດວທິ ີແບງ່ ເຂົ້າໜມົ
ໃນໜາ້ 27 ແລວ້ ນ �ຳໃຊ້
ຝາກະຕກຸ 12 ຝາແບງ່ ໃຫ້
ຄນົ ລະ 3 ຝາ.

ຖາ້ ແບງ່ ເຂົ້າໜມົ 12 ກອ້ ນໃຫຄ້ ນົ ລະ 3 ກອ້ ນ ສາມາດ
ແບງ່ ໃຫໄ້ ດ້ 4 ຄນົ ຂຽນເປັນສນັ ຍະລກັ ໄດດ້ ງ່ ັ ລມຸ່ ນ.ີ້

12 ÷ 3 4
ສວສ ສະຫງວນ ິລຂະ ິສດ
2 ແບງ່ ຝາກະຕກຸ 10 ຝາໃຫຄ້ ນົ ລະ 2 ຝາຈະສາມາດແບງ່

ໃຫໄ້ ດຈ້ ກັ ຄນົ ?

ພອ້ ມທງັ ຂຽນປະໂຫຍກສນັ ຍະລກັ

ປະໂຫຍກສນັ ຍະລກັ ÷

ໃນປະໂຫຍກສນັ ຍະລກັ 12 ÷ 3 4
1 2 ÷ 3 ແລະ 1 0 ÷ 2 10 ÷ 2 5

12 ແລະ 10 ເອນ້ີ ວາ່ ຕວົ ຕງັ້ ຫານ ຕວົ ຫານ ຜນົ ຫານ

ຕວົ ຕງັ້ ຫານ, 3 ແລະ 2 ສາໍ ລບັ ການຄນູ 4 3
ເອນີ້ ວາ່ ຕວົ ຫານ,
4 ແລະ 5 ເອນີ້ ວາ່ ຜນົ ຫານ. ຕວົ ຕງັ້ ຄນູ ຕວົ ຄນູ

28 ໒໘

4 ມດີ ອກໄມ ້ 18 ດອກ 29
ເຮັດເປັນຊ່ ໍ, ຊ່ ໍລະ 6 ດອກ
ສາມາດເຮັດໄດຈ້ ກັ ຊ່ ໍ?

1 ຊອກຫາຄ �ຳຕອບ
ໂດຍນ �ຳໃຊຝ້ າກະຕກຸ .

2 ຂຽນປະໂຫຍກສນັ ຍະລກັ .

5 ມໝີ າກກຽ້ ງ 14 ໜວ່ ຍ
ແບງ່ ໃຫຄ້ ນົ ລະ 2 ໜວ່ ຍ
ສາມາດແບງ່ ໄດຈ້ ກັ ຄນົ ?

1 ຊອກຫາຄ �ຳຕອບ
ໂດຍນ �ຳໃຊຝ້ າກະຕກຸ .

2 ຂຽນປະໂຫຍກສນັ ຍະລກັ .

6 ເອົາເບຍ້ ດອກໄມ ້ 15 ເບຍ້
ປກູ ໃຫເ້ ປັນແຖວ, ແຕລ່ ະ
ແຖວປກູ 5 ເບຍ້ .
ສາມາດປກູ ໄດຈ້ ກັ ແຖວ?

1 ຊອກຫາຄ �ຳຕອບ
ໂດຍນ �ຳໃຊຝ້ າກະຕກຸ .

2 ຂຽນປະໂຫຍກສນັ ຍະລກັ .

໒໙

3 ຂຽນປະໂຫຍກສນັ ຍະລກັ

ແລວ້ ຄດິ ວທິ ີຊອກຫາຄ �ຳຕອບ.
1 ມເີ ຂົ້າໜມົ 18 ກອ້ ນ ແບງ່ ໃຫ້ 3 ຄນົ ດວ້ ຍຈ �ຳນວນເທ່ ົາກນັ

1 ຄນົ ຈະໄດຈ້ ກັ ກອ້ ນ?

ປະໂຫຍກສນັ ຍະລກັ ÷

2 ມເີ ຂົ້າໜມົ 18 ກອ້ ນ ແບງ່ ໃຫຄ້ ນົ ລະ 3 ກອ້ ນ
ສາມາດແບງ່ ໃຫໄ້ ດຈ້ ກັ ຄນົ ?
ສວສ ສະຫງວນ ິລຂະ ິສດ
ປະໂຫຍກສນັ ຍະລກັ ÷

1 ສງັ ເກດຮບູ ວທິ ີແບງ່ ເຂົ້າໜມົ ລມຸ່ ນ້ີ
ຈງ່ ົ ຄດິ ວທິ ີຊອກຫາຄ �ຳຕອບດວ້ ຍການຄດິ ໄລ.່

1 18 ກອ້ ນ 3 ຄນົ 2 18 ກອ້ ນ 3 ກອ້ ນ ຈ �ຳນວນຄນົ

ຄ �ຳຕອບ 6 ກອ້ ນ ຄ �ຳຕອບ 6 ຄນົ

30 ໓໐

2 ໃນ 1 ແລະ 2 ຢໜູ່ າ້ 30 ສາມາດສາ້ ງເປັນ
ກມຸ່ ລະ 3 ໄດຈ້ ກັ ກມຸ່ ?

ວທິ ີຄດິ

ຄ �ຳຕອບຂອງ 1 8 ÷ 3 ສາມາດຊອກໄດໂ້ ດຍນ �ຳໃຊ້
ສດູ ຄນູ ບງັ້ 3.

18 ÷ 3 = 3    = 18

3 3     = 1 8 ຈງ່ ົ ຄດິ ໄລວ່ ທິ ີຄນົ້ ຫາຈ �ຳນວນໃນ

3   4 = 12 ບ່ ໍແມນ່
3   5 = 15 ບ່ ໍແມນ່
3   6 = 18 ເຫັນແລວ້

ເມ່ອື ຊອກຫາຈ �ຳນວນຕ່ ໍ 1 ຄນົ ຫຼືຈ �ຳນວນຄນົ ທ່ ີສາມາດ
ແບງ່ ໃຫ້ ແມນ່ ຈະໃຊປ້ ະໂຫຍກສນັ ຍະລກັ ຂອງການຫານຊ່ ງຶ ຄ �ຳ
ຕອບແມນ່ ໄດຈ້ າກບງັ້ ສດູ ຄນູ ຂອງຕວົ ຫານ.

7 ເພ່ ືອຊອກຫາຄ �ຳຕອບຂອງການຫານລມຸ່ ນ້ີ 31
ຈະໃຊສ້ ດູ ຄນູ ບງັ້ ໃດ? ຈາກນນັ້ ຈງ່ ົ ຊອກຫາຄ �ຳຕອບ.

1 16 ÷ 2 2 20 ÷ 5 3 24 ÷ 4 4 18 ÷ 9

໓໑

8 ຈງ່ ົ ຄດິ ໄລ.່ 3 18 ÷ 2 4 8÷4
7 40 ÷ 8 8 24 ÷ 6
1 24 ÷ 3 2 30 ÷ 6 11 36 ÷ 4 12 42 ÷ 6
5 27 ÷ 9 6 35 ÷ 7 15 28 ÷ 4 16 27 ÷ 3
9 56 ÷ 8 10 54 ÷ 9 19 49 ÷ 7 20 54 ÷ 6
13 21 ÷ 7 14 40 ÷ 5 23 36 ÷ 6 24 21 ÷ 3
17 72 ÷ 8 18 81 ÷ 9 27 63 ÷ 9 28 56 ÷ 7
21 63 ÷ 9 22 24 ÷ 8 31 27 ÷ 9 32 42 ÷ 7
25 48 ÷ 6 26 48 ÷ 8 35 28 ÷ 7 36 35 ÷ 5
29 45 ÷ 5 30 32 ÷ 4 39 30 ÷ 5 40 20 ÷ 4
33 64 ÷ 8 34 36 ÷ 9
37 45 ÷ 9 38 32 ÷ 8
ສວສ ສະຫງວນ ິລຂະ ິສດ
9 ຈງ່ ົ ຂຽນປະໂຫຍກສນັ ຍະລກັ ຂອງການຫານແລວ້
ຊອກຫາຄ �ຳຕອບ.

1 ມໝີ າກກຽ້ ງ 18 ໜວ່ ຍ, ຖາ້ ແບງ່ ໃຫ້
2 ຄນົ ລະ 2 ໜວ່ ຍ
ຈະສາມາດແບງ່ ໃຫໄ້ ດຈ້ ກັ ຄນົ ?
32
ມເີ ດັກນອ້ ຍ 5 ຄນົ , ຖາ້ ແບງ່ ສໍດ �ຳ
20 ກາ້ ນໃຫແ້ ຕລ່ ະຄນົ ໃນ
ຈ �ຳນວນເທ່ ົາກນັ . ເດັກນອ້ ຍ
1 ຄນົ ຈະໄດສ້ ໍດ �ຳຈກັ ກາ້ ນ?

໓໒

4 ຈງ່ ົ ຄດິ ເບ່ ງິ ວາ່ ເມ່ອື ແບງ່ ເຂົ້າໜມົ ທ່ ີຢໃູ່ ນກບັ ໃຫ້ 4 ຄນົ

ດວ້ ຍຈ �ຳນວນເທ່ ົາກນັ . 1 ຄນົ ຈະໄດຈ້ ກັ ກອ້ ນ?

1 ເມ່ອື ມີ 8 ກອ້ ນ.

8 ÷ 4 =

2 ເມ່ອື ມີ 4 ກອ້ ນ.

4 ÷ 4 =

3 ເມ່ອື ບ່ ໍມຈີ ກັ ກອ້ ນ.

÷ 4 =

ເອົາ 0 ຫານໃຫຈ້ �ຳນວນໃດກຕໍ າມທ່ ີບ່ ໍແມນ່ 0, ຄ �ຳຕອບ
ລວ້ ນແຕເ່ ທ່ ົາກບັ 0.

1 ຄ �ຳຕອບຂອງ 8 ÷ 1 ແມນ່ ເທ່ ົາໃດ? 33

1 ຈງ່ ົ ຄດິ ໄລ.່
1 0÷2 2 7÷1 3 3÷3 4 0÷8

໓໓

2 ການຊອກຫາຈາໍ ນວນເທ່ ືອ

1 ມເີ ຊອື ກ 2 ເສັນ້ , ເຊອື ກສແີ ດງຍາວ 36 cm,

ເຊອື ກສຟີ ້າຍາວ 9 cm.

ເຊອື ກສແີ ດງຍາວຈກັ ເທ່ ືອຂອງເຊອື ກສຟີ ້າ?

36 cm

ເຊອື ກສແີ ດງ 9 cm
ເຊອື ກສຟີ ້າ

ສວສ ສະຫງວນ ິລຂະ ິສດ
1 ເຊອື ກສແີ ດງມຈີ ກັ ເທ່ ືອຂອງຄວາມຍາວເຊອື ກສຟີ ້າ
ຈງ່ ົ ສງັ ເກດຮບູ ລມຸ່ ນແ້ີ ລວ້ ຄດິ ຫາຄ �ຳຕອບ.

36 cm

ເຊອື ກສແີ ດງ 9 cm
ເຊອື ກສຟີ ້າ

ຈກັ ເທ່ ືອຂອງ 9 ຈ່ງຶ ເປັນ 36

2 ຈງ່ ົ ຂຽນປະໂຫຍກສນັ ຍະລກັ .
ປະໂຫຍກສັນຍະລັກ 36 ÷ 9 = ຄຳຕອບ ເທ່ືອ

ເວລາທ່ ີຕອ້ ງການຊອກຫາວາ່ ມຈີ ກັ ເທ່ ືອແມນ່ ຈະໃຊກ້ ານຫານ.

1 ມຕີ ກຸ ນາໍ້ ໃຫຍ່ 18 L ແລະ ຕກຸ ນອ້ ຍ 2 L ໓໔
ບໍລມິ າດຂອງນາໍ້ ດ່ ມື ຕກຸ ໃຫຍຈ່ ະມຈີ ກັ
ເທ່ ືອຂອງຕກຸ ນອ້ ຍ.

34

3 ບດົ ຝຶກຫດັ

1 ຈງ່ ົ ຄດິ ໄລ.່ 3 14 ÷ 7 4 25 ÷ 5
1 24 ÷ 4 2 40 ÷ 1 7 32 ÷ 4 8 12 ÷ 6
5 54 ÷ 6 6 16 ÷ 2 11 21 ÷ 3 12 72 ÷ 8
9 56 ÷ 7 10 36 ÷ 9 15 0 ÷ 5 16 1 ÷ 1
13 3 ÷ 3 14 7 ÷ 1

2 ແບງ່ ເດັກນອ້ ຍ 32 ຄນົ
ອອກເປັນ 8 ກມຸ່ ດວ້ ຍຈ �ຳນວນ
ເທ່ ົາກນັ , ກມຸ່ ໜ່ ຶງຈະມຈີ ກັ ຄນົ ?

3 ມດີ ອກໄມ ້ 48 ດອກ,
ເຮັດເປັນຊ່ ໍ, ຊ່ ໍລະ 6 ດອກ
ສາມາດເຮັດເປັນມດັ ໄດຈ້ ກັ ຊ່ ໍ?

4 ເອົາສໍດ �ຳທ່ ີມຄີ ວາມຍາວເທ່ ົາກນັ 5 ກາ້ ນ
ມາຕ່ ໍໃສກ່ ນັ ແລວ້ ໄດຄ້ ວາມຍາວ 45 cm
ຖາມວາ່ ສໍດ �ຳກາ້ ນໜ່ ຶງມຄີ ວາມຍາວຈກັ cm?

45cm

5 ມເີ ຊອື ກ 2 ເສັ້ນ, ເສັນ້ ກ ຍາວ 3 cm ແລະ ເສັນ້ ຂ ຍາວ

໓໕ 18 cm, ຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນ ຂ ເທ່ ົາຈກັ ເທ່ ືອຂອງເສັນ້ ກ ?

18 cm

3 cm ຂ


35

ສວສ ສະຫງວນ ິລຂະ ິສດ ສະຫຸຼບ

1 ຂໍໃ້ ດສາມາດຊອກຫາຄ �ຳຕອບໂດຍນ �ຳໃຊປ້ ະໂຫຍກສນັ ຍະລກັ
8 ÷ 2 ?

ກ ເຂົ້າຈ່ຖີ ງົ ໜ່ ຶງມີ 8 ກອ້ ນ, ຊມ້ື າ 2 ຖງົ
ເຂົ້າຈ່ທີ ງັ ໝດົ ມຈີ ກັ ກອ້ ນ?

ຂ ມເີ ຈຍ້ 8 ແຜນ່ , ຖາ້ ຢາຍໃຫຄ້ ນົ ລະ 2 ແຜນ່
ສາມາດຢາຍໃຫໄ້ ດຈ້ ກັ ຄນົ ?

ຄ ມເີ ຂົ້າໜມົ 8 ກອ້ ນ, ຖາ້ ກນິ 2 ກອ້ ນ
ຈະຍງັ ເຫຼືອຈກັ ກອ້ ນ?

ງ ຢາຍເຂົ້າໜມົ ໃຫເ້ ດັກນອ້ ຍ 8 ຄນົ , ຄນົ ລະ 2 ກອ້ ນ
ຖາມວາ່ ເຂົ້າໜມົ ທງັ ໝດົ ມຈີ ກັ ກອ້ ນ?

ຈ ແບງ່ 8 ຄນົ ອອກເປັນ 2 ກມຸ່ ດວ້ ຍຈ �ຳນວນເທ່ ົາກນັ
1 ກມຸ່ ມຈີ ກັ ຄນົ ?

ສ ເຊອື ກຍາວ 8 cm ແມນ່ ຈກັ ເທ່ ືອຂອງ
ຄວາມຍາວເຊອື ກ 2 cm?

2 ມາອະທິບາຍວທິ ີຊອກຫາຄ �ຳຕອບຂອງ 4 2 ÷ 7
ຈ �ຳນວນທ່ ີຈະຕ່ ມື ໃສ ່ ແມນ່ ເທ່ ົາໃດ?

ຖາ້ ວາ່ 4 2 ÷ 7 = ສະແດງວາ່ 7 = 4 2
ດງ່ ັ ນນັ້ , ສາມາດຊອກຫາຄ �ຳຕອບທ່ ີແມນ່
ຈາກບງັ້ ສດູ ບງັ້

36 ໓໖

ທວນຄນື ສ່ ງິ ທ່ ີໄດຮ້ ຽນຜາ່ ນມານ �ຳກນັ ອກີ ນໍ

1 ຄ �ຳຕອບຂອງການຄນູ ລມຸ່ ນແີ້ ມນ່ ເທ່ ົາໃດ?

1 2   3 2 5   4 3 6   0 4 3   2
8 1   3
5 6   7 6 8   6 7 0   9 12 5   0

9 1   6 10 9   0 11 8   0

2 ທາ້ ວອາລີ ຊເ້ື ຂົ້າໜມົ 4 ຖງົ ແຕລ່ ະຖງົ ມີ 6 ກອ້ ນ:

1 ເຂົ້າໜມົ ທງັ ໝດົ ມຈີ ກັ ກອ້ ນ.

2 ຂຽນເປັນສນັ ຍະລກັ ແມນ່ =

3 ຖາ້ ຊຕື້ ່ ມື ອກີ 3 ຖງົ ຈະໄດເ້ ຂົ້າໜມົ ເພ່ ີມຂນ້ຶ ຈກັ ກອ້ ນ.

3 ຈງ່ ົ ບອກຊ່ ຂື ອງຮບູ ລມຸ່ ນ.ີ້ 3 4

12

4 ຈງ່ ົ ບອກຂາ້ ງຂອງຮບູ ລມຸ່ ນ.ີ້ cm
cm 2 cm
5 cm
cm 2 cm 2 cm

cm 37

໓໗

ບດົ ທີ  4  ວງົ ມນົ ແລະ ໜວ່ ຍມນົ

ສ່ ງິ ທ່ ີຈະຮຽນຕ່ ໍໄປນີ້

ສ່ ງິ ທ່ ີຢອູ່ ອ້ ມຕວົ ເຮົາມຮີ ບູ ຮາ່ ງໃດແດ?່

ສວສ ສະຫງວນ ິລຂະ ິສດ
1 ຜາ່ ນມາເຮົາໄດຮ້ ຽນຮບູ ຮາ່ ງໃດແດ?່ ປື້ມຂຽນເປັນຮບູ ສ່ ແີ ຈສາກ.
ລອງເວົ້າຊ່ ມື າເບ່ ງິ .

2 ຈງ່ ົ ບອກຮບູ ຮາ່ ງຂອງສ່ ງິ ຕາ່ ງໆທ່ ີຢອູ່ ອ້ ມ
ຕວົ ເຮົາ.

3 ຮບູ ໃດທ່ ີບ່ ໍໄດຈ້ າກເສັ້ນຊ່ ?ື

ຮບູ ຮາ່ ງມນົ ຈະເອນ້ີ ວາ່ ແນວໃດດ.ີ

ແນະນາໍ ໃນບດົ ນແີ້ ມນ່ ຈະກວດເບ່ ງິ ຈດຸ ພິເສດຂອງຮບູ ຮາ່ ງມນົ .

38 ໓໘

1 ວງົ ມນົ

ມເີ ດັກນອ້ ຍ 12 ຄນົ ຫຼ້ິນເກມໂຍນໝາກບານນ �ຳກນັ .

ມນັ ບ່ ໍຍດຸ ຕທິ າໍ !
ເປັນຫຍງັ
ເດັກນອ້ ຍຜນູ້ ີ້
ຈ່ງຶ ເວົ້າວາ່ ບ່ ໍຍດຸ ຕທິ າໍ .

1 ຈງ່ ົ ຄດິ ເບ່ ງິ ວາ່ ຈະໃຫ້ 12 ຄນົ ຢືນລຽນແບບໃດຈ່ງຶ ຈະບ່ ໍ

ເສຍປຽບກນັ .

1 ແນວຄວາມຄດິ ຂອງ 3 ຄນົ ຂາ້ ງເທິງລຽນແບບໃດດ?ີ

ວທິ ີຄດິ

ໃນການໂຍນໝາກບານ ເພ່ ືອບ່ ໍໃຫມ້ ກີ ານເສຍປຽບກນັ
ຕອ້ ງໃຫແ້ ຕລ່ ະຄນົ ຢືນຫາ່ ງຈາກກະຕາ່ ໃນໄລຍະເທ່ ົາກນັ .

໓໙ 39

ລກັ ສະນະຂອງການຢືນລຽນກນັ

ໂດຍໃຫມ້ ໄີ ລຍະຫາ່ ງຈາກກະຕາ່
ເທ່ ົາກນັ . ຖາ້ ຫາກຈ �ຳນວນຄນົ ຫຼ້ິນ
ເພ່ ີມຂນຶ້ ກຈໍ ະມລີ ກັ ສະນະເປັນຮບູ ຮາ່ ງ
ມນົ ຫຼາຍຂນ້ຶ .

2 ມາແຕມ້ ເປັນຮບູ ຮາ່ ງມນົ ທ່ ີມີ ສວສ ສະຫງວນ ິລຂະ ິສດຈດຸ ໃຈກາງ
ຫຼາຍຂະໜາດຄດື ງ່ ັ ຮບູ ລດັ ສະໝີ
ຢດູ່ າ້ ນຂວາ.

ຮບູ ຮາ່ ງມນົ ທ່ ີມຄີ ວາມຍາວຈາກຈດຸ ໜ່ ຶງ
ເທ່ ົາກນັ ເອນ້ີ ວາ່ ວງົ ມນົ .
ເມດັ ເຄ່ ງິ ກາງຂອງວງົ ມນົ ເອນີ້ ວາ່
ຈດຸ ໃຈກາງ. ເສັ້ນຊ່ ທື ່ ີຂດີ ຈາກຈດຸ ໃຈກາງ
ຮອດວງົ ມນົ ເອນີ້ ວາ່ ລດັ ສະໝີ.
ທກຸ ໆລດັ ສະໝີຂອງວງົ ມນົ ໜ່ ຶງມີ
ຄວາມຍາວເທ່ ົາກນັ .

1 ໃຫແ້ ທກຄວາມຍາວຂອງລດັ ສະໝີ AB A
ຂອງຮບູ ວງົ ມນົ ຢເູ່ ບອ້ື ງຂວາ, ຈາກນນັ້ B
ລອງແທກເບ່ ງິ ລດັ ສະໝີອ່ ນື ໃນຮບູ ນີ້ ໔໐
ເພ່ ືອກວດເບ່ ງິ ວາ່ ມນັ ມຄີ ວາມຍາວເທ່ ົາກນັ .

40

2 ຄວາມຍາວລດັ ສະໝີຂອງຮບູ

ວງົ ມນົ ຢເູ່ ບອ້ື ງຂວາມຈີ ກັ cm?

ຖາ້ ບ່ ໍຮໃູ້ ຈກາງຂອງວງົ ມນົ ກຈໍ ະບ່ ໍ
ຮຄູ້ ວາມຍາວຂອງລດັ ສະໝີ.

1 ໃຊສ້ ່ ງິ ຂອງທ່ ີເປັນຮບູ ຮາ່ ງມນົ ເຊ່ ັນ
ຈອກ ເພ່ ືອແຕມ້ ວງົ ມນົ ໃສເ່ ຈຍ້
ແລວ້ ຕດັ ເປັນຮບູ ວງົ ມນົ ຈາກນນັ້ ຊອກຈດຸ ໃຈກາງຂອງວງົ ມນົ .

ວທິ ີຄດິ

ສງັ ເກດເບ່ ງິ ວງົ ມນົ ດໆີ ເພ່ ືອຊອກຫາເສັນ້ ຊ່ ທື ່ ີຜາ່ ນໃຈກາງ
ຂອງວງົ ມນົ .

ພບັ ເຈຍ້ ແລວ້ ເປີດຄນື ກຈໍ ະ...

ເສັນ້ ຊ່ ທື ່ ີຂດີ ຜາ່ ນຈດຸ ໃຈກາງແຕຈ່ ດຸ ໜ່ ຶງ

ຫາອກີ ຈດຸ ໜ່ ຶງຂອງວງົ ມນົ ເສັ້ນຜາ່ ນກາງ

ເອນີ້ ວາ່ ເສັ້ນຜາ່ ນກາງ. ລດັ ສະໝີ

ຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນຜາ່ ນກາງແມນ່ 2 ເທ່ ົາ

ລດັ ສະໝີ ເສັນ້ ຜາ່ ນກາງຈະຕດັ ກນັ ຢຈູ່ ດຸ ໃຈກາງຂອງວງົ ມນົ

2 ໃຫວ້ ດັ ແທກເສັນ້ ຊ່ ທື ່ ີຂດີ ຢໃູ່ ນວງົ ມນົ BC
ແລວ້ ຊອກເສັ້ນທ່ ີຍາວທ່ ີສດຸ . D
໔໑ E

A

41

3 ຖາ້ ໃຊວ້ ງົ ວຽນແຕມ້ ວງົ ມນົ ແມນ່ ຈະສະດວກ.

ຈງ່ ົ ໃຊວ້ ງົ ວຽນແຕມ້ ວງົ ມນົ ທ່ ີມລີ ດັ ສະໝີ 3 cm.

3 ຈງ່ ົ ໃຊວ້ ງົ ວຽນແຕມ້ ວງົ ມນົ ຕ່ ໍໄປນ.້ີ
1 ລດັ ສະໝີ 2 cm
2 ລດັ ສະໝີ 3 cm
3 ເສັນ້ ຜາ່ ນກາງ 6 cm
4 ເສັ້ນຜາ່ ນກາງ 8 cm

ລດັ ສະໝີ 3 ແລະ 4 ແມນ່ ເທ່ ົາໃດ?

4 ໃຊວ້ ງົ ວຽນແຕມ້ ຮບູ ລມຸ່ ນ.້ີ
ສວສ ສະຫງວນ ິລຂະ ິສດ 3 cm

ເອົາເຂັມວງົ ວຽນຈາໍ້ ໃສ່
1 2 ຈດຸ ສແີ ດງແລວ້

ແຕມ້ ເບ່ ງິ .

ວທິ ີແຕມ້ ວງົ ມນົ ດວ້ ຍວງົ ວຽນ

1 ຍະຂາວງົ ວຽນ 2 ກ �ຳນດົ ທ່ ີຕງັ້ ຈດຸ ໃຈກາງ 3 ໝນູ ວງົ ວຽນໂດຍ
ຕາມຄວາມຍາວ
ຂອງລດັ ສະໝີ. ແລວ້ ຈາໍ້ ເຂັມໃສໂ່ ດຍເອົາ ໃຫເ້ ສັ້ນທ່ ີ

42 ຈດຸ ໃຈກາງເປັນຫຼກັ , ຂດີ ຕ່ ໍເນ່ ອື ງ.

ບດິ ຂໍມ້ ແື ຕຊ່ າ້ ຍຫາຂວາ ໔໒

4 ໄລຍະທາງແຕໂ່ ຮງຮຽນຫາເຮອື ນນາງປາຄ �ຳ ກບັ ເຮອື ນ

ຂອງທາ້ ວຊຽງ ທາງໃດໃກກ້ ວາ່ ?

ເຮອື ນນາງປາຄ �ຳ

1

ໂຮງຮຽນ 2

ເຮອື ນທາ້ ວຊຽງ

1 ທ �ຳອດິ ແມນ່ ເຮົາຂດີ ເສັ້ນຊ່ ື
ທ່ ີມຄີ ວາມຍາວເທ່ ົາກບັ 1
ໃສປ່ ື້ມຂຽນແລວ້ ເອົາວງົ ວຽນ
ແທກຄວາມຍາວ 1 ທຽບໃສ່ 2
ເພ່ ືອປຽບທຽບຄວາມຍາວ.

5 ມຮີ ບູ ສ່ ແີ ຈສາກ ຂ , ຄ , ງ ຮບູ ໃດທ່ ີມຂີ ະໜາດ
ເທ່ ົາກບັ ຮບູ ສ່ ແີ ຈສາກ ກ ໃຊວ້ ງົ ວຽນເພ່ ືອກວດຄວາມຍາວ
ຂອງຂາ້ ງ ແລະ ຊອກຄ �ຳຕອບ.

ກ ຂຄ ງ

໔໓ 43

2 ໜວ່ ຍມນົ

1 ກວດເບ່ ງິ ຮບູ ຮາ່ ງວງົ ມນົ ທ່ ີມລີ ກັ ສະນະຄໝື າກບານ

ໝາກບານ ໄຂ່ ກະປອ໋ ງ

1 ໝາກບານ, ໄຂ,່ ກະປ໋ອງທ່ ີຢຂູ່ າ້ ງເທິງນນັ້ , ຖາ້ ເບ່ ງິ ຈາກ
ດາ້ ນເທິງ ແລະ ດາ້ ນຂາ້ ງເຫັນຮບູ ຮາ່ ງເປັນແນວໃດ?
ສວສ ສະຫງວນ ິລຂະ ິສດ
ໝາກບານ ໄຂ່ ກະປ໋ອງ

ດາ້ ນເທິງ

ດາ້ ນຂາ້ ງ

ວທິ ີຄດິ

ຊອກຫາຈດຸ ພິເສດຂອງຮບູ ຮາ່ ງແມນ່ ເບ່ ງິ ຈາກຫຼາຍດາ້ ນ
ແລວ້ ສະຫຸຼບວາ່ ເຫັນເປັນຮບູ ຮາ່ ງແນວໃດ?

ຮບູ ທ່ ີເຮົາເບ່ ງິ ຈາກດາ້ ນໃດກເໍ ປັນວງົ ມນົ ເອນີ້ ວາ່ : ໜວ່ ຍມນົ .

2 ກວດເບ່ ງິ ຂະໜາດ ແລະ ຮບູ ຮາ່ ງຂອງໜາ້ ຕດັ ໜວ່ ຍມນົ ໔໔
1 ໜາ້ ຕດັ ຂອງມນັ ເປັນຮບູ ແນວໃດ?
2 ໜາ້ ຕດັ ທ່ ີມຂີ ະໜາດໃຫຍທ່ ່ ີສດຸ ແມນ່ ບອ່ ນໃດ?

44

ເຖງິ ວາ່ ຈະຕດັ ໜວ່ ຍມນົ ຢູ່
ບອ່ ນໃດກຕໍ າມໜາ້ ຕດັ
ຂອງມນັ ກຈໍ ະເປັນຮບູ
ວງົ ມນົ .

ເວລາຕດັ ເຄ່ ງິ ໜວ່ ຍມນົ ຈດຸ ໃຈກາງ ຈດຸ ໃຈກາງ ລດັ ສະໝີ
ໜາ້ ຕດັ ເປັນວງົ ມນົ ທ່ ີໃຫຍສ່ ດຸ . ລດັ ສະໝີ ເສັ້ນຜາ່ ນກາງ
ຈດຸ ໃຈກາງ, ລດັ ສະໝີ, ເສັນ້
ເສັນ້ ຜາ່ ນກາງ
ຜາ່ ນກາງຂອງວງົ ມນົ
ເອນີ້ ວາ່
ຈດຸ ໃຈກາງ, ລດັ ສະໝີ ແລະ
ເສັນ້ ຜາ່ ນກາງຂອງໜວ່ ຍມນົ .

1 ຮບູ ທ່ ີຢດູ່ າ້ ນຂວາມມື ໝີ າກບານທ່ ີມີ 20 cm
ລດັ ສະໝີ 10 cm ໃສໃ່ ນກບັ ໄດພ້ ໍດ.ີ

ຖາມວາ່ ຄວາມຍາວຂອງຂາ້ ງ ແລະ 20cm

ລວງສງູ ຂອງກບັ ມຈີ ກັ cm?

2 ວດັ ແທກເສັນ້ ຜາ່ ນກາງຂອງຮບູ
ໜວ່ ຍມນົ ຢດູ່ າ້ ນຂວາ.

ເອົາຂາໂຕະໜີບໃສໝ່ າກບານໃຫພ້ ໍດ.ີ

໔໕ 45

3 ບດົ ຝຶກຫດັ ກອ່ ນຈະແຕມ້ ຕອ້ ງ
ກາໍ ນດົ ຈດຸ ໃຈກາງແລະ
1 ໃຊວ້ ງົ ວຽນແຕມ້ ຮບູ ລມຸ່ ນີ້
ເສັ້ນລດັ ສະໝີກອ່ ນ
12

ສວສ ສະຫງວນ ິລຂະ ິສດ ກ

2 ປຽບທຽບຄວາມຍາວຂອງເສັນ້ ຊ່ ື ຂ
ກ , ຂ , ຄ ແລະ ລຽງ ຄ
ລ �ຳດບັ ຈາກເສັ້ນທ່ ີຍາວຫາສນັ້ .

3 ເງ່ອື ນໄຂຂໍ້ 1 ແລະ 2 ລມຸ່ ນກ້ີ ງົ ກບັ ຈດຸ ໃດແຕ່ ຄ ຫາ ຍ .

1 ຈດຸ ທ່ ີຫາ່ ງຈາກຈດຸ ກ 5 cm ແລະ ຂ 2 cm.
2 ຈດຸ ທ່ ີຫາ່ ງຈາກຈດຸ ກ ແລະ ຂ 3 cm.

ງ ຊ
ກ ຂ

ຈ ຍ
46 ໔໖

ສະຫຸຼບ

1 ບອກຊ່ ຂື ອງ ກ , ຂ , ຄ , ງ , ຈ , ສ .

1 ຮບູ ຕດັ ເຄ່ ງິ
ຄ ໜວ່ ຍມນົ

ຂ ງ

ກ ຈ


2 ຂຽນຈ �ຳນວນ ແລະ ຄ �ຳເວົ້າຕ່ ມື ໃສໃ່ ນ
1 ເສັນ້ ຜາ່ ນກາງຂອງວງົ ມນົ ແມນ່ ຍາວ ເທ່ ົາ
ຂອງລດັ ສະໝີ.
2 ແຕລ່ ະເສັນ້ ຜາ່ ນກາງຈະຕດັ ກນັ ຢູ່
3 ໜາ້ ຕດັ ໜວ່ ຍມນົ ຍາມໃດກເໍ ປັນຮບູ

3 ໃຊວ້ ງົ ວຽນແຕມ້ ວງົ ມນົ ຕ່ ໍໄປນ.້ີ

1 ລດັ ສະໝີ 2 cm 5 mm.
2 ເສັ້ນຜາ່ ນກາງ 8 cm.

4 ຮບູ ເບອື້ ງຂວາ, ມໝີ າກບານທ່ ີມີ ລວງກວາ້ ງ
ລດັ ສະໝີເທ່ ົາກບັ 4 cm, 6 ໜວ່ ຍ
ຢໃູ່ ນກບັ ພໍດ.ີ ຖາມວາ່ ລວງຍາວ ລວງຍາວ
ແລະ ລວງກວາ້ ງດາ້ ນໃນຂອງກບັ
ມຈີ ກັ cm?

໔໗ 47

ບດົ ທີ  5  ການຫານ (ຕ່ ໍ)

ສ່ ງິ ທ່ ີຈະຮຽນຕ່ ໍໄປນ້ີ

ຈງ່ ົ ຊອກຄ �ຳຕອບຂອງການຫານຕ່ ໍໄປນ.ີ້

1 12 ÷ 3 2 21 ÷ 7 3 30 ÷ 5
6 42 ÷ 6
4 8÷8 5 16 ÷ 4 9 14 ÷ 2
12 28 ÷ 4
7 54 ÷ 9 8 3÷1 15 81 ÷ 9
18 6 ÷ 2
10 45 ÷ 5 11 56 ÷ 7
ສວສ ສະຫງວນ ິລຂະ ິສດ
13 27 ÷ 3 14 0 ÷ 1

16 18 ÷ 6 17 64 ÷ 8

ແກໄ້ ດໝ້ ດົ ທກຸ ຂບໍ້ ່ ໍ?

ຈງ່ ົ ຊອກຄ �ຳຕອບຂອງ 17 ÷ 5

ໃຊ້ສດູ ຄນູ ບັງ້ 5 ກໜໍ ້າຈະໄດ.້

ຫ້າສອງ 10, ຫາ້ ສາມ 15, ຫ້າສີ່ 20
ໃນສດູ ຄນູ ບງັ້ 5 ບໍມ່ ຜີ ົນຄູນ
ທ່ີເປນັ 17.

ແນະນາໍ ບດົ ນຈີ້ ະໄດຮ້ ຽນວທິ ີຊອກຫາຄ �ຳຕອບ ແລະ ສະ
ແດງຄ �ຳຕອບຂອງການຫານທ່ ີບ່ ໍສາມາດໄດຄ້ �ຳຕອບຈາກ
ບງັ້ ສດູ ໂດຍກງົ .

48 ໔໘

1 ມເີ ຂົ້າໜມົ 14 ກອ້ ນ, ແບງ່ ໃຫຄ້ ນົ ລະ 3 ກອ້ ນ,

ຈະແບງ່ ໃຫໄ້ ດຈ້ ກັ ຄນົ ?

1 ຈງ່ ົ ຂຽນປະໂຫຍກສນັ ຍະລກັ ÷

ຍອ້ ນເປັນການແບງ່ ດວ້ ຍຈ �ຳນວນເທ່ ົາກນັ
ຈ່ງຶ ເປັນປະໂຫຍກສນັ ຍະລກັ ການຫານ.

2 ຈງ່ ົ ຄດິ ຫາວທິ ີຊອກຄ �ຳຕອບ.

ໃນສດູ ຄນູ ບງ້ັ 3 ບມ່ໍ ີຜນົ ຄູນ
ທີ່ເປນັ 14.

ວທິ ີຄດິ

ໃຫຊ້ ອກເບ່ ງິ ວາ່ ສາມາດແບງ່ ໄດຮ້ ອດໃສ, ຫຼງັ ຈາກນນັ້
ໃຫຄ້ ດິ ວາ່ ຍງັ ເຫຼືອຈກັ ກອ້ ນ.

໔໙ 49


Click to View FlipBook Version