The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รูปเล่ม 13 ตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2560

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 27712, 2022-07-10 11:11:20

รูปเล่ม 13 ตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2560

รูปเล่ม 13 ตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2560

ผลการประเมินผลงานที/เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที/ ๑๓ ตวั ชี=วดั ๑

นางสาวมนิดา คําภแู กว้ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานที/เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที/ ๑๓ ตวั ชี=วดั ๒

นางสาวมนิดา คําภแู กว้ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานที/เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าท/ี ๑๓ ตวั ชี=วดั ๓

ผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบตั ิหนา7 ท่ี

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมนิ ของผ8อู ำนวยการสถานศกึ ษา

ตัวชี้วัด ระดับคณุ ภาพ ระดบั คุณภาพ/เหตผุ ล
1 2 345

1. ดา8 นการจดั การเรยี น

การสอน

1.1 การสร(างและหรือพฒั นา P ระดบั ...2...

หลกั สตู ร เหตผุ ล

(ตวั ชี้วัดที่ ๑) 1. วเิ คราะหห? ลักสตู รมาตรฐานการเรียนรแู( ละตวั ชว้ี ัด และหรอื ผลการ

เรยี นรู( และนำไปจดั ทำรายวิชาและหนวK ยการเรียนรใ(ู หส( อดคล(องกับ

มาตรฐานการเรียนร(ู ตัวช้วี ัดและหรือผลการเรียนร(ู

2. พฒั นาหลักสตู รรายวชิ าและหนKวยการเรยี นรู(ให(

สอดคล(องกับบรบิ ทของสถานศกึ ษา ผ(เู รยี น ทอ( งถ่ิน

และสามารถนำไปปฏบิ ตั ิได(จริง

3. รวK มในการประเมินผลการใชห( ลกั สตู รและนำผล

การประเมนิ การใชห( ลักสตู รมาปรับปรงุ ใหม( ีคณุ ภาพสงู ข้ึน

v รปู เลมK หลกั สูตรสถานศกึ ษา

v รูปเลมK หลักสูตรกลุมK สาระการเรียนรูภ( าษาไทย โรงเรยี นหนอง

ยองพทิ ยาคม รชั มังคลาภิเษก

v คำสง่ั แตK งตง้ั คณะอนุกรรมการบรหิ ารหลกั สตู ร

v แบบรายงานการวเิ คราะห?หลกั สูตร

รSองรอย/หลักฐาน v คำอธบิ ายรายวชิ า และโครงสร(างรายวิชา

v บนั ทกึ รายงานการประชมุ คณะกรรมการพฒั นาหลักสูตร กลมุK

สาระการเรยี นร(ู

v รายงานการประชมุ คณะกรรมการปรบั ปรุงหลักสตู ร

v แบบประเมนิ ผลการใช(หลักสูตรสถานศึกษา

v ภาพประกอบ

หมายเหตุ : เอกสารเพิม่ เตมิ สามารถดเู พิม่ เตมิ ได4ใน QR CODE

หลักสตู รสถานศกึ ษาและหลักสูตรกลม3ุ สาระการ
เรียนร8ภู าษาไทย

นางสาวมนิดา คําภูแก้ว ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานท/ีเกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที/ ๑๓ ตวั ชี=วดั ๔

คณะกรรมการร:วมจดั ทำหลักสตู รสถานศึกษา

นางสาวมนดิ า คําภแู กว้ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานท/ีเกิดจากการปฏิบตั ิหน้าท/ี ๑๓ ตวั ชี=วดั ๕

คณะกรรมการร:วมจดั ทำหลักสูตรกล:ุมสาระการเรยี นร4ภู าษาไทย

นางสาวมนดิ า คําภูแกว้ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานที/เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที/ ๑๓ ตวั ชี=วดั ๖

นางสาวมนิดา คําภแู กว้ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานท/ีเกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที/ ๑๓ ตวั ชี=วดั ๗

คำสง่ั โรงเรยี นหนองยองพิทยาคม รัชมงั คลาภิเษก
ท่ี ๐๑๕ / 25๖๐

เร่อื ง แต:งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารหลักสตู รและวชิ าการ โรงเรยี นหนองยองพทิ ยาคม รัชมังคลาภเิ ษก
ประจำปUการศึกษา 25๖๐
----------------------------

ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย แต3งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก และเปMนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลา
เรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2560 และการใช8หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ในป\การศึกษา 2564 ครบทุกชั้นเรียน โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลา
ภิเษก จึงได8ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา หลักสูตรกลุ3มสาระการเรียนรู8 หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม
หลักสูตรท8องถิ่นและกิจกรรมพัฒนาผู8เรียน ให8มีความสอดคล8องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช

2551 (ฉบับปรับปรงุ 2560)
ดังนั้น เพื่อให8การดำเนินการบริหารหลักสูตรเปMนไปอย3างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลา
ภเิ ษก จงึ แตง3 ต้ังคณะอนุกรรมการดำเนินงานดังตอ3 ไปนี้

1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดว8 ย ประธาน
1.1 นายอาทติ ย` อัมไพ ผอู8 ำนวยการโรงเรียน
1.2 นายนยิ ม พลลาภ รองผู8อำนวยการโรงเรียน รองประธาน

1.3 นางนงคราญ พลลาภ รองผูอ8 ำนวยการโรงเรียน กรรมการ
1.4 นางยุคลธร เพชรคนชม ผช.ผ8อู ำนวยการฝาd ยบุคคล กรรมการ
1.5 นางสาวเทพธิดา ศรีเชยี งหวาง ผช.ผู8อำนวยการฝdายงบประมาณ กรรมการ

1.6 นายธรี นันท` วฒั นะการกุล ผช.ผอู8 ำนวยการฝาd ยวชิ าการ กรรมการ
1.7 นายภาณุกฤษฎิ์ พศิ ษิ ฏ`สกุลชยั ผช.ผ8อู ำนวยการฝาd ยบรหิ ารงานทั่วไป กรรมการ
1.8 นางฉตั รลดา สวุ รรณไตร ครู กรรมการ

1.9 นางสาวนุชรพี ร จิราวัช ครู กรรมการและเลขานกุ าร
1.10 นางสาวมนิดา คำภูแก8ว ครู กรรมการและผูช8 ว3 ยเลขานกุ าร

นางสาวมนิดา คาํ ภูแก้ว ปีการศกึ ษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานที/เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที/ ๑๓ ตวั ชี=วดั ๘

มีหน4าท่ี อำนวยการ สนับสนุน ให8คำปรึกษาแนะนำ อำนวยความสะดวก เสนอแนะ ตลอดจนแก8ไขปkญหาต3าง ๆ
ในดำเนินการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
2560) ให8เปนM ไปด8วยความเรยี บรอ8 ย

2. คณะกรรมการบรหิ ารหลกั สูตรสถานศกึ ษา ประกอบดว8 ย
1) นายอาทติ ย` อมั ไพ ผ8ูอำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
2) นายนิยม พลลาภ รองผอ8ู ำนวยการโรงเรยี น รองประธานกรรมการ

3) นายสำราญ เพชรคนชม หวั หนา8 กลุม3 สาระฯ ภาษาไทย กรรมการ
4) นางศริ าพร จันปdมุ หัวหน8ากลุ3มสาระฯ คณติ ศาสตร` กรรมการ
5) นางฉตั รลดา สุวรรณไตร หัวหนา8 กลมุ3 สาระฯ วิทยาศาสตร` กรรมการ

6) นายธีรนนั ท` วัฒนะการกลุ หวั หน8ากลม3ุ สาระฯ สังคมศกึ ษาฯ กรรมการ
7) นางนงคราญ พลลาภ หวั หนา8 กลุ3มสาระฯ สุขศึกษาฯ กรรมการ
8) นางสาวเทพธดิ า ศรเี ชยี งหวาง หวั หนา8 กล3มุ สาระฯ การงานอาชีพ กรรมการ

9) นางยุคลธร เพชรคนชม หัวหน8ากล3ุมสาระฯ ศิลปะ กรรมการและเลขานุการ
10) นายวนิ ัย นาจนั อ3อน หัวหนา8 กลุ3มสาระฯ ภาษาต3างประเทศ กรรมการและผูช8 3วยเลขาฯ
มหี น4าท่ี 1. อำนวยความสะดวก นิเทศ กำกบั ติดตามการดำเนินงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ของกลุ3มสาระ /

กจิ กรรม 2. กำกบั ดแู ล ตรวจสอบความถกู ตอ8 ง ครบถว8 น จดั ทำส3วนหน8าของแผนการจัดการเรยี นรูก8 ารวดั และ

ประเมินผลรายวชิ าพน้ื ฐาน รายวิชาเพมิ่ เตมิ ในหลักสูตรสถานศกึ ษา หลกั สูตรกล3ุมสาระการเรยี นรแ8ู ละหลักสูตร โครงการ

หอ8 งเรียนพิเศษและกิจกรรมพัฒนาผู8เรยี น
3. คณะกรรมการดำเนนิ งาน ประกอบดว8 ย
3.1 กล:มุ สาระการเรยี นรภ4ู าษาไทย ประกอบด8วย

1. นายสำราญ เพชรคนชม ประธานกรรมการ
2. ว3าทร่ี อ8 ยโทคงกฤช สีแกว8 สว่ิ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมนดิ า คำภแู ก8ว กรรมการ

4. นายภาณกุ ฤษฎิ์ พิศิษฏ`สกลุ ชยั กรรมการและเลขานกุ าร

3.2 กลมุ: สาระการเรียนรูค4 ณติ ศาสตรZ ประกอบด8วย ประธานกรรมการ
1. นางศริ าพร จันปdมุ

นางสาวมนิดา คําภูแกว้ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานท/ีเกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที/ ๑๓ ตวั ชี=วดั ๙

2. นางสาวแสงระวี ลิตรกั ษ` รองประธานกรรมการ

3.3 กลมุ: สาระการเรยี นรู4วทิ ยาศาสตรZและเทคโนโลยี ประกอบด8วย
1. นางฉตั รลดา สุวรรณไตร ประธานกรรมการ
2. นายวีรพงษ` คดิ สวงน รองประธานกรรมการ

3. นางสาวสกุ ัญญา จนั ทรัตน` กรรมการและผ8ชู ว3 ยเลขานุการ

3.4 กลุม: สาระการเรยี นรส4ู งั คมศึกษา ศาสนาและวฒั นธรรม ประกอบดว8 ย

1. นายธรี นนั ท` วัฒนะการกุล ประธานกรรมการ
2. นางยพุ า คชาสัมฤทธ์ิ รองประธานกรรมการ
3. นายจักรพัชร จันทะสาร กรรมการ

3.5 กลม:ุ สาระการเรียนรูส4 ุขศึกษาและพลศกึ ษา ประกอบด8วย ประธานกรรมการ
1. นายนิยม พลลาภ

2. นางนงคราญ พลลาภ รองประธานกรรมการ

3.6 กล:มุ สาระการเรียนศลิ ปะ ประกอบด8วย ประธานกรรมการ
1. นางยุคลธร เพชรคนชม รองประธานกรรมการ
2. นายธันวา สุพรรณราช

3.7 กล:มุ สาระการเรยี นการงานอาชพี ประกอบด8วย ประธานกรรมการ
1. นางสาวเทพธิดา ศรเี ชียงหวาง รองประธานกรรมการ
2. นางสาวปยo าภรณ` เจอื จันทัก

3.8 กลุ:มสาระการเรยี นร4ภู าษาต:างประเทศ ประกอบด8วย ประธานกรรมการ
1. นางสาวนชุ รีพร จริ าวชั รองประธานกรรมการ
2. นางสาวพชรพร แทนรินทร`

มหี น4าท่ี 1.เข8ารว3 มการประชุมเชงิ ปฏิบัติการฯ ดำเนนิ การจดั ทำหลกั สตู รกลุ3มสาระ/ กลุม3 วิชาตามกำหนดการ

นางสาวมนิดา คาํ ภแู ก้ว ปีการศกึ ษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานที/เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที/ ๑๓ ตวั ชี=วดั ๑๐

2. ทบทวนหลักสูตร วางแผนการปรับปรุง กำหนดรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา และ
แนวการจัดโครงสร8างหลักสูตร และกิจกรรมพัฒนาผู8เรียนของสถานศึกษา ประจำป\การศึกษา 2560 ให8สอดคล8องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จุดเน8นกรอบสาระท8องถิ่นของเขต
พ้ืนทกี่ ารศึกษาและความต8องการของชุมชน นกั เรยี น

3. ตรวจทานความถูกต8องของหลักสูตรกลุ3มสาระการเรียนรู8 รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติมและ
กิจกรรมพัฒนาผู8เรียน ให8ถูกต8องครบถ8วนตามหัวข8อที่กำหนด และปรับปรุง แก8ไขถ8าไม3สมบูรณ` ครบถ8วน ให8ครูผู8สอนลงช่ือ
ผ8ูตรวจ หัวหน8ากลุ3มสาระลงช่ือผร8ู บั รอง และจดั สง3 ทคี่ ณะกรรมการดำเนนิ งานเพอื่ เสนอฝาd ยบริหารต3อไป

4. จัดทำคู3มือหลักสูตร นิเทศ กำกับ ติดตาม ให8คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัด
กระบวนการเรียนรู8 การวัดและประเมินผล การแนะแนวให8สอดคล8องและเปMนไปตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง
การศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน พทุ ธศกั ราช 2551 (ฉบบั ปรบั ปรุง พ.ศ. 2560)

5. ครแู ละบุคลากรการสอนทกุ คนลงนาม รายบคุ คล ในบันทกึ ข8อตกลง (Memorandum of
Understanding : MOU) การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลมุ3 สาระการเรยี นรู8

6. จัดทำหลกั สตู รกลมุ3 สาระการเรยี นรทู8 ่ไี ด8รับการปรบั ปรงุ แล8ว เพอื่ ใหท8 ันกำหนดการเปoดใชใ8 นภาค
เรียนปก\ ารศึกษา 2559

7. รายงานผลการปรบั ปรงุ หลกั สตู รสถานศกึ ษา โดยเน8นผลการพัฒนาคุณภาพการเรยี น ตอ3
คณะกรรมการสถานศกึ ษาขั้นพนื้ ฐาน เพ่ือใหส8 อดคล8องกบั จำนวนครู นกั เรียนและหอ8 งเรียน

4. คณะกรรมการจดั เตรียมเอกสาร รวบรวมและจัดทำรูปเลม3 ประกอบด8วย
1) นายธีรนันท` วัฒนะการกุล ประธานกรรมการ
2) นายสำราญ เพชรคนชม รองประธานกรรมการ

3) ว3าที่ร8อยโทคงกฤช สีแก8วส่ิว กรรมการ
4) นางสาวมนิดา คำภแู กว8 กรรมการ
5) นายภาณุกฤษฎิ์ พศิ ษิ ฏ`สกุลชัย กรรมการและเลขานุการ

มีหน4าที่ 1. จัดเตรยี มเอกสารเพ่ือเตรียมปรับปรงุ หลกั สูตร ดงั น้ี
1.1 โครงสร8างหลักสูตรสถานศกึ ษา
1.2 หลักสตู รแกนกลางการศึกษาข้นั พ้ืนฐาน พทุ ธศกั ราช 2551

2. รวบรวมขอ8 มูลการปรบั การปรับปรุงหลกั สูตร รายวชิ า คำอธบิ ายรายวชิ า มาตรฐาน การเรยี นร8ูและ
ตวั ชว้ี ัดจากกล3ุมสาระตา3 ง ๆ จากการปรบั ปรุงหลกั สตู รในคร้งั น้ี จัดทำรปู เลม3 นำเสนอคณะกรรมการ ปรบั ปรุงหลักสูตรเพอื่

นางสาวมนิดา คาํ ภูแกว้ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานที/เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าท/ี ๑๓ ตวั ชี=วดั ๑๑

เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาอนมุ ัติ และประกาศใช8ในปก\ ารศึกษา 2560
5. คณะกรรมการรายงานและประเมนิ ผล มีหน8าท่ี สรปุ รายงานผลเสนอผู8บรหิ าร ประกอบดว8 ย

1) นางนงคราญ พลลาภ ประธานกรรมการ
2) นางสาวเทพธดิ า ศรีเชียงหวาง รองประธานกรรมการ
3) นางยคุ ลธร เพชรคนชม กรรมการ

4) นายวนิ ัย นาจันอ3อน กรรมการและเลขานุการ

ให8คณะกรรมการท่ไี ดร8 ับมอบหมายแตง3 ตง้ั ตง้ั ใจปฏิบัติหน8าทีท่ ่ีได8รับมอบหมายอย3างเต็มกำลงั ความสามารถ
เพอื่ ให8เกิดผลดีแก3ทางราชการสบื ไป

ทงั้ นี้ ต้ังแตบ3 ัดนเี้ ปMนต8นไป

ส่งั ณ วนั ท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(นายอาทติ ย` อมั ไพ)
ผอ8ู ำนวยการโรงเรยี นหนองยองพทิ ยาคม รชั มงั คลาภเิ ษก

นางสาวมนดิ า คาํ ภูแกว้ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานที/เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที/ ๑๓ ตวั ชี=วดั ๑๒

โครงสร4างรายวิชากลม:ุ สาระการเรยี นร4ูภาษาไทย
ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนตน4

วิชาพ้นื ฐาน

ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ เวลา ๖๐ ชว่ั โมง จำนวน ๑.๕ หนว3 ยกิต
ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ เวลา ๖๐ ชว่ั โมง จำนวน ๑.๕ หนว3 ยกติ
ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ เวลา ๖๐ ชว่ั โมง จำนวน ๑.๕ หนว3 ยกิต
ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ เวลา ๖๐ ชว่ั โมง จำนวน ๑.๕ หนว3 ยกิต
ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ เวลา ๖๐ ชวั่ โมง จำนวน ๑.๕ หน3วยกติ
ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง จำนวน ๑.๕ หนว3 ยกติ

วชิ าเพ่มิ เตมิ การอ3านเพอื่ การเรียนร8ู เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑ หน3วยกติ
ท ๒๐๒๐๑ การเขยี นสร8างสรรค` เวลา ๔๐ ชว่ั โมง จำนวน ๑ หน3วยกติ
ท ๒๐๒๐๒
ท ๒๐๒๐๓ เสริมทักษะ เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑ หนว3 ยกิต
ท ๒๐๒๐๔ นทิ านพน้ื บา8 น เวลา ๔๐ ชว่ั โมง จำนวน ๑ หนว3 ยกติ
ท ๒๐๒๐๕ ภาษาไทยในเทคโนโลยี เวลา ๔๐ ช่ัวโมง จำนวน ๑ หนว3 ยกิต
ท ๒๐๒๐๖
ท ๒๐๒๐๗ การใชภ8 าษาเพอ่ื การส่อื สารเวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑ หนว3 ยกิต
ท ๒๐๒๐๘ วรรณคดที ี่ทรงคุณค3า เวลา ๔๐ ช่ัวโมง จำนวน ๑ หนว3 ยกิต
ท ๒๐๒๐๙ นทิ านพน้ื บา8 นอาเซยี น เวลา ๔๐ ชว่ั โมง จำนวน ๑ หน3วยกติ
ท ๒๐๒๑๐
ภาษาไทยเพอ่ื ธุรกจิ เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑ หนว3 ยกิต
การใชห8 8องสมดุ และการศึกษาค8นคว8า เวลา ๔๐ ชวั่ โมง จำนวน ๑ หน3วยกติ

นางสาวมนดิ า คาํ ภแู กว้ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานท/ีเกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที/ ๑๓ ตวั ชี=วดั ๑๓

คำอธิบายรายวชิ า
รายวิชา ภาษาไทย ๕ รหัส ท ๒๓๑๐๑ ช้นั มัธยมศกึ ษาปUท่ี ๓
กลุ:มสาระการเรยี นรูภ4 าษาไทย เวลาเรยี น ๖๐ ชั่วโมง / ภาคเรยี น ๑ จำนวน ๑.๕ หน:วยกติ
ศึกษาบทร8อยแก8วบทร8อยกรองประเภทบทละคร กลอนเสภา กาพย`ยานี ๑๑ โคลงสี่สุภาพ บทความ บันเทิงคดี
สารคดี สารคดีเชิงประวัติศาสตร` ตำนาน วิธีการวิเคราะห` วิจารณ`และการประเมินค3าเรื่องที่อ3าน หลักการตีความ
มารยาทในการอ3าน หลักการคัดลายมือด8วยตัวบรรจงตามรูปแบบอักษรไทย หลักการเขียนข8อความตามสถานการณ`
หลักการเขียนคำขวัญ คำคม คำอวยพรต3าง ๆ หลักการเขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ หลักการเขียนย3อความ นิทาน
ตำนาน สารคดี หลักการเขียนชี้แจงและโต8แย8งต3าง ๆ หลักการเขียนวิเคราะห` วิจารณ` ประเมินความรู8 มารยาทในการ
เขียน เข8าใจการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟkง ดู หลักการพูดรายงาน เกี่ยวกับภูมิปkญญาท8องถิ่น หลักการจำแนก
คำ ท่ีมาจากภาษาตา3 งประเทศทใ่ี ช8ในภาษาไทย ศัพทบ` ัญญตั ิ ศัพทว` ชิ าการ หลกั การวเิ คราะห`วรรณคดแี ละวรรณกรรม
โดยใช8ทักษะกระบวนการอ3าน การเขียน การคิด ทักษะการใช8ภาษา ทักษะการสื่อสาร การสืบค8นข8อมูล บันทึก
แยกคำไทยที่มาจากภาษาอื่น จัดกลุ3มข8อมูลและอภิปราย เพื่อให8เกิดความรู8 ความคิด ความเข8าใจสามารถนำความรู8ที่ได8รับ
ไปใช8สื่อสารได8อย3างมีประสิทธิภาพและเห็นคุณค3าวรรณกรรมของชาติ สำนึกรักเห็นคุณค3าในภาษาและใช8ภาษาไทยได8
อย3างไพเราะงดงามประเมินค3าเรื่องที่อ3านด8วยการเขียนและพูด ร3วมแสดงความคิดโดยการโต8แย8งด8วยเหตุผล จากการศึกษา
ค8นควา8 ด8วยใจท่ีเปMนกลาง
เห็นคุณค3าของการนำความรู8และน8อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต`ใช8ในชีวิตประจำวันมีคุณธรรม
จรยิ ธรรม และมคี ุณลักษณะทพี่ งึ ประสงค` รักชาตศิ าสน` กษัตริย` ซ่ือสัตย`สจุ รติ มีวนิ ัย ใฝdเรยี นร8ู อยู3อยา3 งพอเพยี ง ม3งุ ม่ัน
ในการทำงานรกั ความเปMนไทย มจี ติ สาธารณะ

รหสั ตวั ช้ีวดั ท ๑.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/ ๕ม.๓/๖ ม.๓/๗ ม.๓/๘ ม.๓/๙ ม.๓/๑๐
ท ๒.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕ ม.๓/๖ ม.๓/๗ ม.๓/๑๐
ท ๓.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๖
ท ๔.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๔ ม.๓/๕
ท ๕.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔

รวมทั้งหมด ๒๗ ตัวชีว้ ดั

นางสาวมนิดา คาํ ภแู กว้ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานที/เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที/ ๑๓ ตวั ชี=วดั ๑๔

คำอธิบายรายวิชา
รายวชิ า ภาษาไทย ๖ รหสั ท ๒๓๑๐๒ ชั้นมัธยมศกึ ษาปUที่ ๓
กลมุ: สาระการเรียนรภ4ู าษาไทย เวลาเรียน ๖๐ ชวั่ โมง / ภาคเรียน ๒ จำนวน ๑.๕ หน:วยกติ
ศึกษาบทร8อยแก8วบทร8อยกรองประเภทกลอนบทละคร กลอนเสภา กาพย`ยานี ๑๑ โคลงสี่สุภาพ กาพย`ฉบัง ๑๖
บทความ บทความทั่วไป บทความปกิณกะ วรรณคดีและเรื่องราวในบทเรียนข3าวและเหตุการณ` การเขียนเชิงสร8างสรรค`
วิธีการวิเคราะห` วิจารณ`และการประเมินค3าเรื่องที่อ3าน หลักการตีความ มารยาทในการอ3าน หลักการเขียนข8อความตาม
สถานการณ` หลักการเขียนคำขวัญ คำคม คำอวยพรต3าง ๆ หลักการเขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ หลักการเขียนย3อ
ความ นิทาน ตำนาน สารคดี หลักการเขียนชี้แจงและโต8แย8งต3าง ๆ หลักการเขียนวิเคราะห` วิจารณ` ประเมินความร8ู
มารยาทในการเขียน เข8าใจการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟkง ดู หลักการพูดโต8วาที พูดอภิปราย พูดยอวาที การ
พดู โน8มน8าวใจ หลักการวเิ คราะหป` ระโยคทีซ่ บั ซอ8 น ระดับภาษา หลกั การวเิ คราะหว` รรณคดีและวรรณกรรม
โดยใช8ทักษะกระบวนการอ3าน การเขียน การคิด ทักษะการใช8ภาษา ทักษะการสื่อสาร การสืบค8นข8อมูล บันทึก
แยกคำไทยที่มาจากภาษาอื่น จัดกลุ3มข8อมูลและอภิปราย เพื่อให8เกิดความรู8 ความคิด ความเข8าใจสามารถนำความรู8ที่ได8รับ
ไปใช8สื่อสารได8อย3างมีประสิทธิภาพและเห็นคุณค3าวรรณกรรมของชาติ สำนึกรักเห็นคุณค3าในภาษาและใช8ภาษาไทยได8
อย3างไพเราะงดงามประเมินค3าเรื่องที่อ3านด8วยการเขียนและพูด ร3วมแสดงความคิดโดยการโต8แย8งด8วยเหตุผล จากการศึกษา
ค8นคว8าด8วยใจทเ่ี ปนM กลาง
เห็นคุณค3าของการนำความรู8และน8อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต`ใช8ในชีวิตประจำวันมีคุณธรรม
จริยธรรม และมคี ณุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค` รักชาติศาสน` กษตั ริย` ซอ่ื สตั ยส` ุจรติ มวี นิ ัย ใฝdเรียนรู8 อยอู3 ย3างพอเพียง มง3ุ มน่ั
ในการทำงานรักความเปMนไทย มจี ติ สาธารณะ

รหัสตวั ชี้วัด ท ๑.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕ ม.๓/๖ ม.๓/๗ ม.๓/๘ ม.๓/๙ ม.๓/๑๐
ท ๒.๑ ม.๓/๒ ม.๓/๔ ม.๓/๕ ม.๓/๖ ม.๓/๗
ท ๓.๑ ม.๓/๘ ม.๓/๙ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๔
ท ๔.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๖
ท ๕.๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔

รวมทั้งหมด ๒๗ ตวั ช้ีวัด

นางสาวมนิดา คาํ ภแู กว้ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานที/เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที/ ๑๓ ตวั ชี=วดั ๑๕

คำอธิบายรายวชิ า
รายวิชา การอา: นเพอื่ การเรยี นรู4 รหัส ท ๒๐๒๐๑ ชั้นมัธยมศกึ ษาปUท่ี ๑ - ๓
กลมุ: สาระการเรียนรภู4 าษาไทย เวลาเรยี น ๔๐ ชัว่ โมง / ภาคเรียน จำนวน ๑.๐ หนว: ยกติ

ศึกษา บทความ สารคดี ตำรา คำประพันธ` สื่อ เทคโนโลยี โครงการพระราชดำริ จากแหล3งเรียนรู8 ฝéก เรียบ
เรียงองค`ความรู8แสดงความคิดเห็น โดยใช8หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปMนฐาน การคิดและนำเสนอในรูปแบบต3าง
ๆ อย3างสร8างสรรค` เลอื กแสวงหาความรไ8ู ด8ด8วยตนเองอย3างมวี ิจารณญาณ

ใช8กระบวนการทางภาษา กระบวนการปฏิบัติกระบวนการกลุ3ม กระบวนการคิด กระบวนการเขียน กระบวนการ
อ3าน การบรรยาย การอภิปราย การสืบค8นข8อมูลโดยใช8เทคโนโลยี เพื่อใช8องค`ความรู8ที่ได8มาพัฒนาตนและสร8างภูมิคุ8มกัน
ให8กับตนเองและสงั คม

ผลการเรยี นร4ู
๑. สามารถอา3 นจับประเดน็ สรุปใจความสำคญั จากเรอ่ื งท่ีอ3านได8
๒. สามารถพูด เขียน แสดงความคดิ เห็นจากการอา3 นได8
๓. สามารถอธิบายองคค` วามรูท8 ่ีได8รบั จากการอ3านได8
๔. สามารถนำเสนอองคค` วามร8ูท่ีได8จากการอ3านไดอ8 ยา3 งเหมาะสม
๕. สามารถอธบิ ายแหล3งเรียนรเู8 ชิงสรา8 งสรรค`ได8

รวมท้ังหมด ๕ ผลการเรยี นรู4

นางสาวมนิดา คาํ ภแู กว้ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานที/เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที/ ๑๓ ตวั ชี=วดั ๑๖

คำอธิบายรายวชิ า

รายวิชา เสริมทักษะภาษาไทย รหัส ท ๒๐๒๐๓ ชนั้ มธั ยมศึกษาปทU ี่ ๑ - ๓

กลุ:มสาระการเรียนรู4ภาษาไทย เวลาเรยี น ๔๐ ช่ัวโมง / ภาคเรียน ๑ จำนวน ๑.๐ หน:วยกิต

ศึกษาหลักการอ3านการเขียนคำที่มีเสียงวรรณยุกต`คำที่ใช8ใ- ไ- ไอยอัยอำอำมอัมคำใช8ณนศษสซทรและหลักการใช8
ไม8ไต3คู8ศึกษาหลักการแต3งคำประพันธ`ประเภทกลอนสุภาพกาพย`ยานี๑๑และศึกษาหลักการอ3านกลอนสุภาพและกาพย`ยานี
๑๑

ฝéกทักษะการอ3านออกเสียงและการเขียนคำให8ถูกต8องเพื่อให8เกิดความรู8และความเข8าใจและฝéกทักษะการแต3ง
กลอนสุภาพและกาพย`ยานี ๑๑

ใฝdเรียนใฝdรู8มีนิสัยรักการอ3านการสอนมีบรรยากาศในการอ3านและการเขียนสามาถนำความรู8ไปใช8ให8เกิดประโยชน`
ตลอดจนมเี จตคตทิ ีด่ ีต3อภาษาไทย

ผลการเรียนร4ู
๑. มีความร8คู วามเข8าใจในการอ3านเขยี นคำทมี่ ีวรรณยุกต`
๒. นกั เรียนสามารถอ3านเขียนคำท่ีมเี สยี งวรรณยุกตไ` ด8ถกู ตอ8 ง
๓. นกั เรยี นสามารถอ3านเขยี นคำและออกเสยี งคำทใ่ี ชใ8 - ไ- ไอยอยั ไดถ8 กู ต8อง
๔. นักเรียนสามารถอ3านเขียนคำทีใ่ ช8 ณ น ศ ษ ส ซ ท ร ไมไ8 ตค3 8ู ไดถ8 กู ต8อง
๕. สามารถนำความรูท8 ไ่ี ด8รบั ไปใชใ8 นการเขียนเรอื่ งไดถ8 กู ต8อง
๖. มีมารยาทในการอา3 นและเขยี น
๗. มคี วามร8คู วามเขา8 ใจในการแตง3 กลอนสุภาพและกาพยย` านี ๑๑
๘. นกั เรียนสามารถแตง3 กลอนสภุ าพได8
๙. นกั เรียนบอกหลักเกณฑ`ในการแตง3 กาพยย` านี ๑๑ ได8
๑๐. นกั เรียนบอกความแตกตา3 งระหวา3 งกลอนสภุ าพและกาพยย` านี ๑๑ ได8
๑๑. นักเรียนอ3านทำนองเสนาะกลอนสภุ าพและกาพย`ยานี ๑๑ ได8
๑๒. นักเรยี นมีมารยาทในการอา3 นและการเขียนบทประพนั ธ`

รวมทงั้ หมด ๑๒ ผลการเรยี นร4ู

นางสาวมนิดา คาํ ภูแก้ว ปีการศกึ ษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานท/ีเกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที/ ๑๓ ตวั ชี=วดั ๑๗

โครงสร4างรายวชิ ากลม:ุ สาระการเรียนรูภ4 าษาไทย

ชน้ั มธั ยมศึกษาตอนปลาย

วชิ าพน้ื ฐาน

ท ๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ เวลา ๔๐ ชว่ั โมง จำนวน ๑.๐ หนว3 ยกติ
ท ๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๐ หนว3 ยกติ
ท ๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ เวลา ๔๐ ชว่ั โมง จำนวน ๑.๐ หนว3 ยกิต
ท ๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ เวลา ๔๐ ชว่ั โมง จำนวน ๑.๐ หน3วยกติ
ท ๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๐ หน3วยกติ
ท ๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ เวลา ๔๐ ชว่ั โมง จำนวน ๑.๐ หน3วยกติ

วิชาเพิม่ เติม จำนวน ๑.๐ หนว3 ยกติ
ท ๓๐๒๐๑ หลกั ภาษาไทย ๑ เวลา ๔๐ ชวั่ โมง
ท ๓๐๒๐๒ หลักภาษาไทย ๒ เวลา ๔๐ ชว่ั โมง จำนวน ๑.๐ หนว3 ยกิต

ท ๓๐๒๐๓ ศิลปะการใชภ8 าษา เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๐ หน3วยกิต
ท ๓๐๒๐๔ กรองกานท` เวลา ๔๐ ชว่ั โมง จำนวน ๑.๐ หน3วยกิต
ท ๓๐๒๐๕ วรรณกรรมทอ8 งถิ่น เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๐ หน3วยกิต

ท ๓๐๒๐๖ การอา3 นวรรณกรรมยอดเยี่ยม เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๐ หนว3 ยกติ
ท ๓๐๒๐๗ การเขยี นงานบันเทงิ คดี เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๐ หน3วยกิต
ท ๓๐๒๐๘ วาทการ เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๐ หนว3 ยกิต

ท ๓๐๒๐๙ วรรณคดีมรดก เวลา ๔๐ ช่วั โมง จำนวน ๑.๐ หนว3 ยกติ
ท ๓๐๒๑๐ การศกึ ษาค8นควา8 และสร8างองคค` วามรู8 (Research and Knowledge Formation) I
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๐ หนว3 ยกิต

นางสาวมนดิ า คําภูแกว้ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานท/ีเกิดจากการปฏิบตั ิหน้าท/ี ๑๓ ตวั ชี=วดั ๑๘

คำอธบิ ายรายวิชา

รายวชิ า ภาษาไทย ๕ รหสั ท ๓๓๑๐๑ ชั้นมธั ยมศกึ ษาปUท่ี ๖

กล:มุ สาระการเรียนรภู4 าษาไทย เวลาเรียน ๔๐ ชัว่ โมง / ภาคเรยี น ๑ จำนวน ๑.๐ หนว: ยกิต

ศึกษาหลักการอ3านร8อยแก8วประเภทปาฐกถา เทศนา บทร8อยกรองประเภทโคลง ฉันท` กาพย` กลอน ร3าย
การอ3านจับใจความสำคัญ การตีความ การแปลความ และการขยายความ การอ3านวิเคราะห` การวิจารณ` การประเมิน
ค3า และการแสดงความคิดเห็นวรรณกรรมประเภทต3าง ๆ การสรุปเปMนแผนผังความคิด บันทึก ย3อความ รายงาน
ความรู8จากการอ3านสื่อสิ่งพิมพ` สื่ออิเล็กทรอนิกส` และแหล3งเรียนรู8 การเขียนอธิบาย บรรยาย พรรณนา แสดงทรรศนะ
การโต8แย8งไดต8 รงตามวัตถปุ ระสงค` โดยใช8ภาษาเรียบเรยี งถกู ต8อง และมขี อ8 มูลสาระสำคัญชดั เจน การเขยี นเรียงความ ย3อ
ความจากสื่อที่หลากหลาย และการเขียนบันเทิงคดี การเขียนรายงานจากการศึกษาค8นคว8าเรื่องที่สนใจ การฟkง การดู
ข3าว เหตุการณ` การอภิปราย การให8ความรู8 การคิดวิเคราะห` วิจารณ` การประเมินค3าโดยใช8วิจารณญาณอย3าง
สร8างสรรค` การศึกษาบริบทธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา การใช8คำ กลุ3มคำ เพื่อสร8าง
ประโยคในการสื่อสาร การแต3งบทร8อยกรองประเภทฉันท` อิทธิพลของภาษาต3างประเทศและภาษาถิ่น การศึกษากวี
นิพนธ` กลอน บทละคร วรรณกรรม วรรณคดี และการรวบรวมวรรณกรรมพื้นบ8านที่เปMนภูมิปkญญาทางภาษา การ
ทอ3 งจำบทอาขยานทน่ี า3 สนใจ

โดยใช8ทักษะกระบวนการอ3าน กระบวนการเขียน กระบวนการคิด ทักษะการใช8ภาษา ทักษะการสื่อสาร การ
สืบค8นข8อมูล บันทึก จัดกลุ3มข8อมูล และการอภิปรายเพื่อให8เกิดความรู8 ความคิด ความเข8าใจ สามารถนำความรู8ที่ได8รับ
น้ันไปใชส8 ่ือสารได8อยา3 งมีประสิทธิภาพ

เห็นคุณค3าของวรรณคดี วรรณกรรม มีคุณธรรมในการใช8ภาษา ตระหนักถึงคุณค3าของคุณธรรมจริยธรรม และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค` รักชาติศาสน` กษัตริย` ซื่อสัตย`สุจริต มีวินัย ใฝdเรียนรู8 อยู3อย3างพอเพียง มุ3งมั่นในการทำงาน
รักความเปนM ไทย มีจติ สาธารณะ และนำไปใช8ในชีวิตประจำวนั

รหสั ตัวชวี้ ัด
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๕ ม.๔-๖/๖ ม.๔-๖/๗ ม.๔-๖/๘ ม.๔-๖/๙
ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๕ ม.๔-๖/๖ ม.๔-๖/๗ ม.๔-๖/๘
ท ๓.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๕ ม.๔-๖/๖
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๗
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๕ ม.๔-๖/๖

รวมท้ังหมด ๓๒ ตวั ชว้ี ัด

นางสาวมนดิ า คาํ ภแู กว้ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานที/เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าท/ี ๑๓ ตวั ชี=วดั ๑๙

คำอธบิ ายรายวชิ า

รายวิชา ภาษาไทย ๖ รหสั ท ๓๓๑๐๒ ชั้นมธั ยมศึกษาปUท่ี ๖

กลม:ุ สาระการเรียนรภ4ู าษาไทย เวลาเรยี น ๔๐ ชว่ั โมง / ภาคเรยี น ๒ จำนวน ๑.๐ หน:วยกิต

ศึกษาหลักการอ3านร8อยแก8วประเภทพระบรมราโชวาท บทร8อยกรองประเภทกลอน ร3าย ร8อยกรองร3วมสมัย และ
บทอาเศียรวาท การจับใจความสำคัญ การตีความ การแปลความ และการขยายความ การอ3านวิเคราะห` วิจารณ` การ
ประเมินค3า และการแสดงความคิดเห็นวรรณกรรมประเภทต3างๆ การสรุปเปMนแผนผังความคิด ย3อความ รายงาน การ
สังเคราะห`ความรู8จากการอ3านสื่อสิ่งพิมพ` สื่ออิเล็กทรอนิกส`และแหล3งเรียนรู8 การเขียนโน8มน8าวใจเชิญชวน ประกาศ
จดหมายกิจธุระ และการรายงานการประชุมได8ตรงตามวัตถุประสงค` โดยใช8ภาษาเรียบเรียงถูกต8อง และมีข8อมูล
สาระสำคัญชดั เจน การเขียนสารคดี การเขียนรายงานจากการศกึ ษาค8นควา8 ทสี่ นใจ เพอ่ื พฒั นาตนเอง การฟงk การดูสาร
คดี โฆษณาทางสื่อ การวิเคราะห` วิจารณ` ประเมินค3าโดยใช8วิจารณญาณอย3างสร8างสรรค` โดยการพูดแสดงความรู8 พูด
แสดงทรรศนะ และพูดโน8มน8าวใจ การศึกษาการใช8ภาษาเหมาะสมแก3โอกาส กาลเทศะ บุคคล พร8อมที่จะใช8ระดับของ
ภาษาเปMนตัวกำหนด การใช8คำราชาศัพท` และประเมินค3า การใช8ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ` สื่ออิเล็กทรอนิกส` การศึกษากวี
นพิ นธ` กลอนบทละคร วรรณกรรม วรรณคดี และการรวบรวมขอ8 คดิ จากวรรณคดี วรรณกรรมมาประยกุ ต`ใช8ในชีวติ จรงิ

โดยใช8ทักษะกระบวนการอ3าน กระบวนการเขียน กระบวนการคิด ทักษะการใช8ภาษา ทักษะการสื่อสาร การ
สืบค8นข8อมูล บันทึก จัดกลุ3มข8อมูล และการอภิปรายเพื่อให8เกิดความรู8 ความคิด ความเข8าใจ สามารถนำความรู8ที่ได8รับ
น้ันไปใชส8 อ่ื สารได8อยา3 งมปี ระสิทธภิ าพ

เห็นคุณค3าของวรรณคดี วรรณกรรม มีคุณธรรมในการใช8ภาษาตระหนักถึงคุณค3าของคุณธรรมจริยธรรม และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค` รักชาติศาสน` กษัตริย` ซื่อสัตย`สุจริต มีวินัย ใฝdเรียนรู8 อยู3อย3างพอเพียง มุ3งมั่นในการทำงาน
รักความเปMนไทย มจี ิตสาธารณะ และนำไปใชใ8 นชวี ติ ประจำวนั

รหสั ตัวช้ีวัด
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๕ ม.๔-๖/๖ ม.๔-๖/๗ ม.๔-๖/๘ ม.๔-๖/๙
ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๕ ม.๔-๖/๖ ม.๔-๖/๗ ม.๔-๖/๘
ท ๓.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๕ ม.๔-๖/๖
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๗
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๕ ม.๔-๖/๖

รวมท้งั หมด ๓๒ ตัวช้วี ดั

นางสาวมนิดา คาํ ภูแกว้ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานที/เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที/ ๑๓ ตวั ชี=วดั ๒๐

รายงานการประชุม
โรงเรยี นหนองยองพิทยาคม รัชมงั คลาภิเษก
ครง้ั ท่ี ๑ / ๒๕๖๐ วนั ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ ห4องประชมุ โรงเรยี นหนองยองพิทยาคม รชั มงั คลาภเิ ษก
ผ4มู าประชุม
คณะครูโรงเรียนหนองยองพทิ ยาคม รชั มงั คลาภิเษก จำนวน ๒๒ คน
ผไู4 ม:มาประชุม จำนวน ๓ คน
เริ่มประชมุ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ8งให8ทป่ี ระชมุ ทราบ
๑.๑ การจัดทำหลักสตู รสถานศึกษาใหม8 ีความเปนM ปจk จบุ นั และสอดคลอ8 งกบั บรบิ ทชุมชน
๑.๒ การปรบั ปรุงหลักสูตรทั้ง ๘ กลุม3 สาระ
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรอื่ งรับรองรายงานการประชุมครง้ั ที่แล8ว
มตทิ ่ีประชมุ รับรอง
ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสบื เนอ่ื งจากการประชุมครงั้ ทแ่ี ลว8
ไม3มี
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรอื่ งเสนอเพ่อื พิจารณา
ให8คณะกรรมการทไ่ี ดร8 บั การแต3งตงั้ จดั ทำหลักสูตรสถานศึกษาและปรับปรงุ หลักสูตรกลม3ุ สาระการเรยี นรูข8 อง
ตนเอง ใหเ8 รียบรอ8 ย
มตทิ ี่ประชมุ
ตามวาระท่ี ๔ พจิ ารณาใหก8 ำหนดวันจดั ทำหลักสตู รสถานศึกษาและปรบั ปรุงแก8ไขหลกั สูตรหลุ3มสาระการเรยี นรู8
ใหแ8 ลว8 เสรจ็ กอ3 นวนั ท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรือ่ งอ่ืนๆ
ไมม3 ี
ปดi การประชมุ เวลา ๑๒.๓๕ น

ลงช่อื ผบ8ู ันทึกการประชมุ
(นางยคุ ลธร เพชรคนชม)

(ลงชอ่ื )

(นายอาทิตย` อัมไพ)
ผ8อู ำนวยการโรงเรยี นหนองยองพิทยาคม รัชมงั คลาภเิ ษก

นางสาวมนดิ า คาํ ภูแกว้ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานที/เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที/ ๑๓ ตวั ชี=วดั ๒๑
แบบประเมนิ ผลการใชห4 ลกั สตู รสถานศกึ ษาตามหลักสตู รแกนกลางการศกึ ษาขนั้ พ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 ปUการศกึ ษา 2560

โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมงั คลาภิเษก ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จงั หวดั บงึ กาฬ
สำนกั งานเขตพน้ื ท่ีการศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต 21

สถานภาพของการใช4หลักสูตรแกนกลางการศกึ ษาขน้ั พ้ืนฐาน พทุ ธศักราช 2551
คำชี้แจง

1. แบบตดิ ตามและประเมินผล ฉบับน้ี เปMนแบบประมาณคา3 4 ระดับ พรอ8 มบนั ทึกเสนอแนะ แบง3 เปนM 2
ตอน ประกอบด8วย

v ตอนที่ 1 องค`ประกอบของหลกั สตู รสถานศกึ ษา
v ตอนที่ 2 การนำหลักสตู รสถานศึกษาสก3ู ารจัดการเรยี นร8ู
2. ให8ผ8ูรบั ผดิ ชอบหรือผ8ไู ดร8 ับมอบหมายของโรงเรยี นดำเนนิ การประเมินโดยกรอกข8อมลู ตามสภาพทเ่ี ปนM จริง
3. ระดับคุณภาพ มีความหมาย ดงั น้ี

ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ปรับปรุง โดยมีการปฏิบัติในระดับน8อยหรือมีความสอดคล8อง ถูกต8องน8อย
หรอื ปฏิบัตนิ อ8 ยกวา3 3 กลมุ3 สาระการเรียนร8ู

ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง พอใช8 โดยมีการปฏิบัติในระดับปานกลางหรือมีความสอดคล8อง ถูกต8อง
ปานกลาง หรือปฏิบตั ิ 3 - 4 กลุ3มสาระการเรยี นรู8

ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ดี โดยมีการปฏิบัติในระดับมากหรือมีความสอดคล8อง ถูกต8องมาก หรือ
ปฏบิ ตั ิ 5-6 กลมุ3 สาระการเรยี นรู8

ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง ดีมาก โดยมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุดหรือมีความสอดคล8อง ถูกต8องมาก
ที่สุด หรือปฏบิ ัติ 7-8 กลม3ุ สาระการเรยี นร8ู

4. ข8อมูลที่ได8จะนำไปใช8ประโยชน`ในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนการสอน
และการวัดและประเมนิ ผลการเรยี นรูข8 องโรงเรยี นหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภเิ ษกต3อไป

นางสาวมนดิ า คําภแู ก้ว ปีการศกึ ษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานท/ีเกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที/ ๑๓ ตวั ชี=วดั ๒๒

ตอนท่ี 1 องคUประกอบของหลกั สตู รสถานศกึ ษา ผลการประเมิน ขอ4 เสนอแนะเพอ่ื ปรับปรงุ /แก4ไข
4321
รายการ
P ... ... ...
1. ส:วนนำ
1.1 ความนำ P… … …
แสดงความเชือ่ มโยงระหว3างหลกั สูตรแกนกลาง ...

การศึกษาขนั้ พื้นฐาน พุทธศกั ราช 2551 กรอบหลกั สูตร P
ระดบั ทอ8 งถิ่นจุดเนน8 และความตอ8 งการของโรงเรียน
P ... ... ...
1.2 วสิ ัยทัศนZ . . .
1) แสดงภาพอนาคตท่ีพงึ ประสงคข` องผู8เรียนท่ี

สอดคลอ8 งกับวสิ ยั ทศั น`ของหลักสตู รแกนกลางการศกึ ษาข้ัน
พนื้ ฐาน พุทธศกั ราช 2551 อยา3 งชดั เจน

2) สอดคล8องกับกรอบหลักสตู รระดบั ทอ8 งถิ่น
ครอบคลมุ สภาพความตอ8 งการของโรงเรียน ชมุ ชน ทอ8 งถิน่

3) มีความชัดเจนสามารถปฏิบัติได8

... ... ...
...

1.3 สมรรถนะสำคัญของผ4ูเรียน
มีความสอดคล8องกบั หลักสตู รแกนกลางการศึกษา
ขนั้ พื้นฐาน พทุ ธศักราช 2551 P

1.4 คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงคZ
1) มีความสอดคล8องกบั หลักสตู รแกนกลาง
การศึกษาข้นั พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 P ... ... ...

2) สอดคลอ8 งกับเปõาหมาย จุดเน8น กรอบหลกั สตู ร P
ระดบั ทอ8 งถน่ิ P ... ... ...
3) สอดคล8องกับวิสัยทศั น`ของโรงเรียน ... ... ...

2. โครงสรา4 งหลักสูตรสถานศกึ ษา
2.1 โครงสรา4 งเวลาเรยี น

นางสาวมนดิ า คําภูแกว้ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานที/เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที/ ๑๓ ตวั ชี=วดั ๒๓

1) มีการระบุเวลาเรยี นตลอดหลักสตู ร จำนวน 8 P ... ... ... ข4อเสนอแนะเพือ่ ปรับปรุง/แกไ4 ข
กล3มุ สาระการเรียนร8ูทเ่ี ปนM เวลาเรียนพ้นื ฐาน และเพมิ่ เติม P ... ... ...
จำแนกแต3ละช้ันปอ\ ย3างชัดเจน P ... ... ... เพมิ่ รายวชิ าเพมิ่ เติมกลุม3 สาระ
ผลการประเมนิ การเรียนร8ภู าษาต3างประเทศ เพ่ือ
2) ระบเุ วลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผเู8 รยี น 4321 เพมิ่ ทกั ษะการสื่อสาร
จำแนกแต3ละชัน้ ป\อยา3 งชดั เจน ภาษาต3างประเทศให8นักเรียนชนั้
P ... ... ... มธั ยมศกึ ษาตอนตน8
3) เวลาเรยี นรวมของหลักสตู รสถานศกึ ษา P ... ... ...
สอดคลอ8 งกบั โครงสร8างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางฯ P ... ... ...

รายการ P ... ... ...

2.2 โครงสรา4 งหลักสูตรชนั้ ปU P ... ... ...
1) มีการระบุรายวชิ าพื้นฐาน รายวิชาเพมิ่ เตมิ
P ... ... ...
ระบรุ หัสวิชา ชือ่ รายวชิ า พรอ8 มท้ังระบุเวลาเรียน และ/หรือ P ... ... ...
หน3วยกิต

2) มีการระบกุ จิ กรรมพฒั นาผเู8 รียน พร8อมทงั้ ระบุ
เวลาเรยี นไว8อย3างถูกต8อง ชดั เจน

3) รายวชิ าเพม่ิ เติม / กิจกรรมเพ่มิ เตมิ ทกี่ ำหนด
สอดคล8องกบั วิสยั ทัศน` จดุ เน8นของโรงเรยี น

3. คำอธิบายรายวชิ า
1) มีการระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชา และชื่อกลุ3มสาระ

การเรียนรู8 ชั้นป\ที่สอน จำนวนเวลาเรียน และ/หรือหน3วยกิต
ไว8อย3างถกู ตอ8 งชัดเจน

2) การเขียนคำอธิบายรายวิชาได8เขียนเปMนความ
เรียงโดยระบุ องค`ความรู8 ทักษะกระบวนการ และ
คุณลักษณะ หรือเจตคติ ที่ต8องการและครอบคลุมตัวชี้วัด
สาระการเรียนร8ูแกนกลาง

3) ระบุรหัสตัวชี้วัด ในรายวิชาพื้นฐานและจำนวน
รวมของตัวชี้วัดและระบุผลการเรียนรู8 ในรายวิชาเพิ่มเติม
และจำนวนรวมของผลการเรยี นรู8ถูกต8อง

4) มีการกำหนดสาระการเรียนรู8ท8องถิ่น สอดแทรก
อยูใ3 นคำอธบิ ายรายวชิ าพื้นฐานหรอื รายวิชาเพ่มิ เตมิ

นางสาวมนดิ า คาํ ภแู ก้ว ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานท/ีเกิดจากการปฏิบตั ิหน้าท/ี ๑๓ ตวั ชี=วดั ๒๔

4. กจิ กรรมพฒั นาผ4เู รยี น
1) ในโครงสร8างหลักสูตรสถานศึกษาและโครงสร8าง

หลักสูตรชั้นป\ ได8ระบุกิจกรรม และจัดเวลาสอน ตามที่
กำหนดไว8ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและ P ... ... ...
สอดคล8องกับบรบิ ทของโรงเรียน
2) ในส3วนที่ 4 ของหลักสูตรสถานศึกษามีการจัดทำ P
โครงสร8างและแนวการจัดกิจกรรม แนวทางการวัดและ ... ... ...
ประเมนิ กิจกรรมพฒั นาผูเ8 รียนท้ัง 3 กจิ กรรมทชี่ ัดเจน

รายการ ผลการประเมิน ขอ4 เสนอแนะเพือ่ ปรับปรงุ /แก4ไข
4321

5. เกณฑกZ ารจบการศึกษา
1) ระบเุ วลาเรียน/หน3วยกติ ทงั้ รายวชิ าพน้ื ฐานและ P ... ... ...
รายวิชาเพ่ิมเตมิ ตามเกณฑ`การจบการศึกษาของโรงเรยี น

ชัดเจน ... ... ...
2) ระบเุ กณฑก` ารประเมนิ การอา3 น คิดวิเคราะห` และ P
เขยี นไวอ8 ย3างชัดเจน P ... ... ...
3) ระบเุ กณฑ`การประเมนิ คุณลักษณะอนั พึงประสงค`
ไวอ8 ย3างชัดเจน P ... ... ...
4) ระบุเกณฑ`การผ3านกจิ กรรมพัฒนาผเู8 รยี นไว8อย3าง

ชัดเจน

ตอนท่ี 2 การนำหลกั สูตรสถานสถานศึกษาสSูการจัดการเรียนร8ู (หลกั สูตรระดบั ชัน้ เรียน)

รายการ ผลการประเมนิ ขอ4 เสนอแนะเพื่อปรับปรงุ /แก4ไข
4321

1. โครงสรา4 งรายวชิ า
1.1 การจัดกลุม: มาตรฐานการเรียนร4/ู ตวั ช้วี ัด จัด
กล3มุ มาตรฐานการเรยี นรู8/ตวั ชว้ี ัดท่มี คี วามสมั พนั ธ`กนั และ
เวลาในแต3ละหน3วยการเรยี นรู8 เหมาะสม ทกุ กล3ุมสาระฯ P ... ... ...

นางสาวมนดิ า คาํ ภูแกว้ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานที/เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที/ ๑๓ ตวั ชี=วดั ๒๕

1.2 การจัดทำสาระสำคัญ/ความคดิ รวบยอด ได8
วเิ คราะห`แก3นความรูข8 องทุกตวั ชว้ี ัดในแต3ละหน3วยการเรยี นร8ู

มาจัดทำสาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด ชัดเจนเหมาะสม P ... ... ...
และครบทกุ หนว3 ยการเรยี นร8ทู ุกกล3มุ สาระฯ

1.3 การตัง้ ชอ่ื หนว: ยการเรยี นรขู4 องแตล: ะหน:วยการ P ... ... ...
เรยี นร4ู สะท8อนใหเ8 หน็ สาระสำคญั หรอื ประเดน็ หลกั ใน
หนว3 ยการเรยี นร8ูนน้ั ๆ นา3 สนใจเหมาะสมกบั วัย ความสนใจ
ความสามารถของผูเ8 รยี น ทกุ กลุม3 สาระฯ

1.4 การกำหนดสดั ส:วนเวลาเรยี น กำหนดสัดสว3 น P ... ... ...
เวลาเรยี นแต3ละหน3วยการเรยี นรู8 เหมาะสม และรวมทุก
หนว3 ยตอ8 งเทา3 กับเวลาเรียนตามหลกั สตู รทุกกล3ุมสาระฯ

รายการ ผลการประเมิน ขอ4 เสนอแนะเพอื่ ปรบั ปรงุ /แกไ4 ข
4321
1.5 การกำหนดสัดสว: นนำ้ หนักคะแนน กำหนด P ... ... ...
สดั ส3วนน้ำหนักคะแนนแตล3 ะหนว3 ยการเรียนรเู8 หมาะสมและ
รวมตลอดป/\ ภาคเรยี นเท3ากับ 100 คะแนน ทุกกล3ุมสาระฯ P ... ... ...

2. หน:วยการเรียนร4ู P ... ... ...
2.1 การวางแผนจดั ทำหน:วยการเรียนร4ู
มกี ารวางแผนออกแบบหน3วยการเรียนรู8ครบทุก

หนว3 ยการเรียนรู8 และทกุ กลุ3มสาระฯ
2.2 การจัดทำหนว: ยการเรียนร:ู4 การกำหนด

เปnาหมาย
กำหนดมาตรฐานการเรียนร8/ู ตวั ชวี้ ดั

สาระสำคัญ/ความคดิ รวบยอด สาระการเรยี นรู8 สมรรถนะ
สำคญั ของผ8เู รียน คณุ ลักษณะอันพงึ ประสงคถ` กู ตอ8 ง
เหมาะสมมคี วามสอดคล8องกนั ทุกกลม3ุ สาระฯ

นางสาวมนดิ า คาํ ภแู ก้ว ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานที/เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที/ ๑๓ ตวั ชี=วดั ๒๖

2.3 การจัดทำหนว: ยการเรยี นรู4 : การกำหนด P ... ... ...
หลกั ฐานการเรยี นร4ู กำหนดชนิ้ งาน /ภาระงาน การวดั
และประเมนิ ผลสอดคล8องกับตวั ชวี้ ดั /มาตรฐานการเรียนร8ู
ทุกกลุ3มสาระฯ

2.4 การจดั ทำหนว: ยการเรียนรู4 : ออกแบบกจิ กรรม
การเรยี นร4ู ออกแบบกจิ กรรมการเรยี นรู8 ไดส8 อดคลอ8 งกับ
ตวั ชว้ี ัด/มาตรฐานและเนน8 ผเ8ู รียนเปMนสำคญั ทกุ กลม3ุ สาระฯ P ... ... ...

3. แผนการจดั การเรยี นรู4 P ... ... ...
3.1 เขียนแผนการจัดการเรียนรท4ู ่ีครบตาม
... ... ... P
องคปZ ระกอบท่ีสำคญั แผนการจดั การเรยี นร8สู มบรู ณ` มี ... ... ... P
องคป` ระกอบสำคัญครบทุกหน3วย ทกุ กล3ุมสาระฯ ผลการประเมิน ขอ4 เสนอแนะเพอื่ ปรบั ปรงุ /แกไ4 ข
4321
3.2 การประเมนิ แผนการจดั การเรยี นร4ู
มกี ารประเมนิ แผนการจัดการเรยี นรูท8 ุกแผนก3อนการ P ... ... ...
นำไปใชจ8 รงิ ทุกกล3มุ สาระฯ P ... ... ...
P ... ... ...
3.3 การนำแผนไปสูก: ารปฏิบตั ิ มีการนำเอาแผนที่
ปรบั ปรุงแล8วไปใชใ8 นการจดั การเรยี นร8จู รงิ ทุกกลมุ3 สาระฯ

รายการ

4. การวัดและประเมนิ ผลการเรยี นรร4ู ะดบั ชนั้ เรียน
4.1 การประเมินผลการเรยี นรู4ตามกลุม: สาระการ

เรียนรู4
4.1.1 การวางแผนการประเมนิ รายวชิ าและ

ตรวจสอบการใชต8 ัวชวี้ ดั
1) การกำหนดโครงสรา8 งรายวิชาและการวาง

แผนการประเมิน
2) การตรวจสอบการนำตัวชีว้ ัดมาใชใ8 นการ

จัดทำหน3วยการเรียนรูใ8 นรายวิชา
4.1.2 การออกแบบการวดั และประเมนิ ผลใน

หน3วยการเรยี นร8ู
1) การกำหนดหน3วยการเรียนร8ู

นางสาวมนดิ า คาํ ภแู ก้ว ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานที/เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที/ ๑๓ ตวั ชี=วดั ๒๗

2) การวางแผนประเมินในหนว3 ยการเรียนร8ู ... ... ... P - ควรมีการวางแผนประเมนิ หน3วย
3) การใหข8 อ8 มูลย8อนกลับและการบันทึกผลการ P หน3วยการเรยี นรท8ู ุกปก\ ารศึกษา
ประเมินเพอื่ การพฒั นา ... ... ... ... - การให8ขอ8 มลู ยอ8 นกลบั และการ

4.1.3 มีการออกแบบการวัดและประเมนิ ผล ... ... ... P บนั ทกึ ผลการประเมินเพื่อการ
ปลายป/\ ปลายภาค พฒั นาหลกั สูตร

4.2 การประเมินการอา: นคดิ วิเคราะหZและเขียน P - มกี ารออกแบบการวดั และ
1) มกี ารบนั ทกึ ตรวจสอบตวั ช้วี ัดความสามารถ ... ... ... ประเมนิ ผล
ในการอ3าน คิดวิเคราะห`และเขยี นตามกลม3ุ สาระการเรียนร8ู P ปลายป\/ปลายภาค

2) มีการบนั ทึกและสรปุ ผลการประเมนิ ผลการ ... ... ...
อา3 น คดิ วิเคราะหแ` ละเขยี นแต3ละกล3ุมสาระการเรยี นรู8
P

3) มกี ารบันทึกและสรุปผลการประเมินการ ... ... ...
อ3าน คิดวเิ คราะห`และเขยี นรวม 8 กล3ุมสาระการเรียนร8ู P

4) มกี ารจัดทำแบบรายงานผลการประเมนิ การ ... ... ...
อา3 น คิดวเิ คราะหแ` ละเขียน
4.3 การประเมนิ คณุ ลกั ษณะอันพึงประสงคZ P

1) การออกแบบการวดั และประเมนิ ... ... P
คณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค`

2) มกี ารจดั ทำแบบประเมนิ พฤตกิ รรมนักเรยี น ... ...
ตามคณุ ลักษณะอนั พึงประสงคแ` ต3ละขอ8

รายการ ผลการประเมนิ ขอ4 เสนอแนะเพ่อื ปรับปรงุ /แก4ไข
4321

3) มีการจัดทำแบบสรุปผลการประเมิน ... ... ... P

คณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค` ... ... ... P
4) มีการจัดทำแบบรายงานผลการประเมิน
คณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค`

ปญq หาหรอื ขอ4 เสนอแนะอ่ืนๆ
1. เพมิ่ รายวิชาเพ่มิ เติมกลม3ุ สาระการเรยี นร8ูภาษาต3างประเทศในระดับช้นั มัธยมศึกษาตอนตน8
2. ควรมกี ารประเมินหลกั สตู รเมอื่ สนิ้ สดุ ป\การศึกษาทุกปก\ ารศึกษา
3. ควรมีการประเมินคณุ ลักษณะทุกแผนการจดั การเรยี นร8ู

นางสาวมนดิ า คาํ ภแู กว้ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานที/เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าท/ี ๑๓ ตวั ชี=วดั ๒๘

ลงช่อื .............................................. .ผปู8 ระเมนิ ลงชื่อ............................................... ผ8ปู ระเมิน
(นายสำราญ เพชรคนชม) (นางสาวมนดิ า คำภแู ก8ว)

หวั หนา8 กลุม3 สาระการเรยี นรภ8ู าษาไทย ครกู ล3ุมสาระการเรยี นรูภ8 าษาไทย

ลงช่ือ...................................................
(นายธีรนนั ท` วฒั นะการกุล)

ผ8ชู ว3 ยผ8ูอำนวยการโรงเรยี นฝาd ยบริหารวชิ าการ

ลงช่อื ...................................................ผตู8 รวจสอบ/รับรอง
(นายอาทติ ย` อัมไพ)

ผ8ูอำนวยการโรงเรยี นหนองยองพิทยาคม รัชมงั คลาภิเษก

นางสาวมนดิ า คาํ ภูแกว้ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานท/ีเกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที/ ๑๓ ตวั ชี=วดั ๒๙
รปู ภาพประกอบ

นางสาวมนดิ า คําภแู กว้ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานท/ีเกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที/ ๑๓ ตวั ชี=วดั ๓๐

การจดั ทำหลกั สูตรสถานศึกษา

ตัวช้วี ดั ผลการประเมนิ ตนเอง ผลการประเมนิ ของผู8อำนวยการสถานศกึ ษา
ระดบั คณุ ภาพ ระดบั คณุ ภาพ/เหตุผล
1. ดา8 นการจดั การเรียน
การสอน 12345
1.2 การจัดการเรียนรู(
1.2.1 การออกแบบ P ระดบั ...2....
หนวK ยการเรยี นร(ู เหตุผล
(ตัวชี้วดั ที่ ๒) 1. ออกแบบหนวK ยการเรยี นรโ(ู ดยการปรบั ประยุกต?ให(

สอดคลอ( งกับบริบทของสถานศึกษา ทอ( งถ่นิ และเหมาะสมกับ
ผ(ูเรียน

2. มกี ิจกรรมการเรยี นร(ูด(วยวธิ ีปฏบิ ตั ทิ ี่สอดคลอ( งกบั ธรรมชาติ
ของสาระการเรยี นร(อู ยKางหลากหลายและสามารถนำไปปฏบิ ัติ
ได(จรงิ

3. ประเมินการใชห( นวK ยการเรยี นร(แู ละนำผลการประเมนิ มา
ปรับปรงุ พฒั นาใหม( ีคุณภาพสงู ขน้ึ

รอS งรอย/หลักฐาน v หนKวยการเรยี นร(ูของรายวชิ าท่ีสอน

หมายเหตุ : เอกสารเพม่ิ เตมิ สามารถดูเพิ่มเตมิ ไดใ4 น QR CODE v แผนการจัดการเรียนรู( IEP
หน3วยการจดั การเรยี นรแู8 ละแผนการจดั การเรียนร8ู v แผนหน(าเดยี ว TFE

แผนการจดั การเรียนร8ู IEP

นางสาวมนดิ า คาํ ภแู ก้ว ปีการศกึ ษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานท/ีเกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที/ ๑๓ ตวั ชี=วดั ๓๑

นางสาวมนิดา คําภแู กว้ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานท/ีเกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที/ ๑๓ ตวั ชี=วดั ๓๒

นางสาวมนิดา คําภแู กว้ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานท/ีเกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที/ ๑๓ ตวั ชี=วดั ๓๓

นางสาวมนิดา คําภแู กว้ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานท/ีเกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที/ ๑๓ ตวั ชี=วดั ๓๔

นางสาวมนิดา คําภแู กว้ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานท/ีเกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที/ ๑๓ ตวั ชี=วดั ๓๕

นางสาวมนิดา คําภแู กว้ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานท/ีเกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที/ ๑๓ ตวั ชี=วดั ๓๖

นางสาวมนิดา คําภแู กว้ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานท/ีเกิดจากการปฏิบตั ิหน้าท/ี ๑๓ ตวั ชี=วดั ๓๗

แบบประเมินหนSวยการเรยี นรู8
นางสาวมนิดา คําภูแกว้ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานที/เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าท/ี ๑๓ ตวั ชี=วดั ๓๘

หนวS ยการเรยี นร8ูท.่ี ๑..เรอ่ื ง.....พระอภยั มณหี นีนางผีเสือ้ สมทุ ร.......ช้ัน .ม.๓....เวลา ............. ชั่วโมง

คำชี้แจง4 โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ü ลงในช3องทตี่ รงกับระดับการประเมิน

ระดับการประเมิน 4 หมายถึง มคี วามสอดคลอ8 ง/เชือ่ มโยง/เหมาะสมมากทสี่ ุด

3 หมายถึง มคี วามสอดคลอ8 ง/เชอื่ มโยง/เหมาะสมมาก
2 หมายถึง มคี วามสอดคล8อง/เช่อื มโยง/เหมาะสมนอ8 ย
1 หมายถงึ มีความสอดคล8อง/เชอ่ื มโยง/เหมาะสมน8อยท่ีสดุ

รายการประเมิน ระดบั การประเมนิ
4 3 21

1. ช่ือหนวK ยการเรียนรู( นKาสนใจ กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนอื้ หาสาระ ü

2. มาตรฐานการเรียนรู(/ตัวช้ีวัด สมรรถนะสำคัญของผเู( รียน ü

และคุณลกั ษณะอันพงึ ประสงค? มคี วามเชอ่ื มโยงกนั อยาK งเหมาะสม

3. ความสอดคลอ( งของสาระสำคญั /ความคิดรวบยอดกับมาตรฐานการเรยี นร(/ู ตัวช้วี ดั ü

4.ความสอดคลอ( งของสาระสำคัญ/ความคดิ รวบยอดกับสาระการเรยี นร(ู ü

5. ความเช่ือมโยงสมั พนั ธ?กนั ระหวาK งชื่อหนวK ยการเรียนรู( มาตรฐานการเรียนร(ู/ ü

ตวั ช้ีวดั สาระสำคญั /ความคิดรวบยอด และสาระการเรยี นร(ู

6. กิจกรรมการเรียนรู(สอดคลอ( งกบั สาระการเรียนรู( มาตรฐานการเรียนร(/ู ตวั ชีว้ ัด ü

7. กจิ กรรมการเรยี นรม(ู คี วามครอบคลมุ ในการพัฒนาผ(เู รยี นให(มีความรู( ทกั ษะ/ ü

กระบวนการ และคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค?

8. กจิ กรรมการเรยี นรูม( ีความเหมาะสมสามารถนำผเ(ู รยี นไปสKกู ารสร(างชิ้นงาน/ภาระงาน ü

9. มีการประเมนิ ผลตามสภาพจริงและสอดคลอ( งกบั มาตรฐานการเรียนรู/( ตวั ชวี้ ัด ü

10. ประเดน็ และเกณฑ?การประเมินสามารถสะท(อนคณุ ภาพผ(ูเรียนตามมาตรฐาน ü

การเรยี นรู/( ตวั ชีว้ ัด

11. ความเหมาะสม ในการกำหนดสอ่ื การเรยี นรู(ในแตลK ะกจิ กรรม ü

12. หนวK ยการเรยี นรู(ทจ่ี ดั ทำกำหนดเวลาไดเ( หมาะสมกบั กจิ กรรม และสามารถนำไป ü

ปฏิบัตไิ ดจ( ริง

รวม / สรปุ ผล.........๕๔.......... 48 ๖

หรอื เฉล่ีย / สรุปผล......ดมี าก...........

การแปลความหมาย การประเมนิ หนKวยการเรียนร(ู
เกณฑ- ค#าเฉลยี่ 1.00 – 1.75 ปรับปรุง 1.76 – 2.50 พอใช= 2.51 – 3.25 ดี 3.26 – 4.00 ดมี าก

หรอื คะแนน 12 – 20 ปรบั ปรงุ 21 – 30 พอใช= 31 – 39 ดี 40 – 48 ดมี าก

(ลงช่อื ) ..........................................ผู(ประเมิน

นางสาวมนดิ า คำภแู ก(ว

นางสาวมนิดา คาํ ภแู ก้ว ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานท/ีเกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที/ ๑๓ ตวั ชี=วดั ๓๙

แบบประเมนิ หนวS ยการเรียนรู8
หนวS ยการเรียนร8ูท่ี.๑..เรื่อง.....สามก^ก.......ชน้ั .ม.๖....เวลา ............. ชั่วโมง

คำชี้แจง8 โปรดเขียนเครื่องหมาย ü ลงในชอK งท่ตี รงกบั ระดับการประเมิน ระดบั การประเมิน
ระดบั การประเมนิ 4 หมายถึง มีความสอดคลอ( ง/เชอ่ื มโยง/เหมาะสมมากท่สี ดุ 4 321
3 หมายถงึ มีความสอดคล(อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมมาก ü
2 หมายถึง มคี วามสอดคล(อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมนอ( ย ü
1 หมายถึง มีความสอดคล(อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมนอ( ยท่สี ดุ
ü
รายการประเมิน ü

1. ชื่อหนวK ยการเรียนร(ู นKาสนใจ กะทดั รัด ชัดเจน ครอบคลมุ เนอื้ หาสาระ ü
2. มาตรฐานการเรยี นร(/ู ตวั ชว้ี ดั สมรรถนะสำคัญของผเู( รยี น
และคณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค? มคี วามเชอื่ มโยงกนั อยKางเหมาะสม ü
3. ความสอดคล(องของสาระสำคญั /ความคิดรวบยอดกบั มาตรฐานการเรยี นร/ู( ตวั ชวี้ ดั ü
4.ความสอดคล(องของสาระสำคญั /ความคิดรวบยอดกบั สาระการเรยี นร(ู
5. ความเชอ่ื มโยงสมั พนั ธก? นั ระหวาK งชือ่ หนวK ยการเรยี นร(ู มาตรฐานการเรยี นร/ู( ü
ตวั ชีว้ ัดสาระสำคัญ/ความคดิ รวบยอด และสาระการเรียนรู( ü
6. กจิ กรรมการเรยี นรูส( อดคลอ( งกบั สาระการเรยี นรู( มาตรฐานการเรียนร/ู( ตวั ช้ีวดั
7. กจิ กรรมการเรียนรูม( ีความครอบคลมุ ในการพัฒนาผ(เู รยี นใหม( คี วามรู( ทกั ษะ/ ü
กระบวนการ และคุณลกั ษณะอันพงึ ประสงค?
8. กจิ กรรมการเรียนรม(ู ีความเหมาะสมสามารถนำผเ(ู รียนไปสKูการสรา( งชน้ิ งาน/ภาระงาน ü
9. มีการประเมินผลตามสภาพจรงิ และสอดคลอ( งกบั มาตรฐานการเรียนร/ู( ตวั ชีว้ ัด ü
10. ประเดน็ และเกณฑ?การประเมินสามารถสะทอ( นคณุ ภาพผู(เรยี นตามมาตรฐาน
การเรยี นร/(ู ตวั ชวี้ ัด ๔๐ ๖
11. ความเหมาะสม ในการกำหนดสือ่ การเรียนร(ใู นแตลK ะกิจกรรม
12. หนวK ยการเรยี นรูท( ี่จดั ทำกำหนดเวลาได(เหมาะสมกับกจิ กรรม และสามารถนำไป
ปฏิบัตไิ ดจ( ริง

รวม / สรุปผล.........๔๖..........
หรอื เฉลยี่ / สรุปผล......ดมี าก...........
การแปลความหมาย การประเมนิ หนวK ยการเรียนรู(

เกณฑ- คา# เฉลยี่ 1.00 – 1.75 ปรับปรงุ 1.76 – 2.50 พอใช= 2.51 – 3.25 ดี 3.26 – 4.00 ดีมาก
หรอื คะแนน 12 – 20 ปรับปรงุ 21 – 30 พอใช= 31 – 39 ดี 40 – 48 ดีมาก

(ลงชอื่ ) ............................ ..............ผ(ปู ระเมิน

นางสาวมนดิ า คำภูแกว(

นางสาวมนิดา คาํ ภูแกว้ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานที/เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที/ ๑๓ ตวั ชี=วดั ๔๐

แบบประเมนิ หนSวยการเรียนร8ู
หนวS ยการเรยี นรทู8 ี่.๑..เรอื่ ง.....การอาS นเพอ่ื การเรียนร.ู8 ......ช้ัน .ม.๑....เวลา ............. ชั่วโมง

คำช้ีแจ8ง โปรดเขยี นเครือ่ งหมาย ü ลงในชKองทต่ี รงกบั ระดบั การประเมิน ระดบั การประเมนิ
ระดับการประเมิน 4 หมายถงึ มีความสอดคล(อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมมากทสี่ ดุ 4 3 21
3 หมายถงึ มคี วามสอดคล(อง/เชอ่ื มโยง/เหมาะสมมาก
2 หมายถงึ มคี วามสอดคล(อง/เช่ือมโยง/เหมาะสมน(อย ü
1 หมายถึง มีความสอดคล(อง/เชอ่ื มโยง/เหมาะสมนอ( ยที่สุด ü

รายการประเมนิ ü
ü
1. ช่ือหนKวยการเรียนร(ู นKาสนใจ กะทดั รดั ชดั เจน ครอบคลมุ เนอื้ หาสาระ ü
2. มาตรฐานการเรยี นร/(ู ตวั ชวี้ ัด สมรรถนะสำคญั ของผู(เรียน
และคณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค? มีความเชือ่ มโยงกนั อยKางเหมาะสม ü
3. ความสอดคล(องของสาระสำคัญ/ความคดิ รวบยอดกับมาตรฐานการเรยี นรู/( ตัวชี้วดั ü
4.ความสอดคลอ( งของสาระสำคัญ/ความคดิ รวบยอดกบั สาระการเรียนรู(
5. ความเช่อื มโยงสมั พันธก? นั ระหวKางช่ือหนวK ยการเรียนรู( มาตรฐานการเรยี นรู(/ ü
ตัวช้ีวัดสาระสำคัญ/ความคดิ รวบยอด และสาระการเรียนร(ู ü
6. กิจกรรมการเรยี นร(ูสอดคล(องกับสาระการเรยี นรู( มาตรฐานการเรียนรู(/ตัวชี้วัด ü
7. กิจกรรมการเรยี นรม(ู ีความครอบคลมุ ในการพัฒนาผูเ( รียนให(มคี วามรู( ทกั ษะ/
กระบวนการ และคุณลักษณะอนั พงึ ประสงค? ü
8. กจิ กรรมการเรียนรู(มีความเหมาะสมสามารถนำผเู( รียนไปสกKู ารสรา( งช้ินงาน/ภาระงาน ü
9. มกี ารประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลอ( งกับมาตรฐานการเรียนร(ู/ตัวช้วี ดั
10. ประเดน็ และเกณฑก? ารประเมนิ สามารถสะทอ( นคณุ ภาพผเู( รยี นตามมาตรฐาน ๒๘ ๑๕
การเรียนร/ู( ตัวช้ีวัด
11. ความเหมาะสม ในการกำหนดสอื่ การเรียนร(ูในแตลK ะกิจกรรม
12. หนวK ยการเรยี นร(ูทจี่ ดั ทำกำหนดเวลาไดเ( หมาะสมกับกจิ กรรม และสามารถนำไป
ปฏบิ ตั ิไดจ( ริง

รวม / สรปุ ผล.........๔๓..........
หรอื เฉล่ยี / สรุปผล......ดีมาก...........
การแปลความหมาย การประเมินหนวK ยการเรียนรู(

เกณฑ- คา# เฉล่ีย 1.00 – 1.75 ปรับปรงุ 1.76 – 2.50 พอใช= 2.51 – 3.25 ดี 3.26 – 4.00 ดีมาก
หรอื คะแนน 12 – 20 ปรบั ปรงุ 21 – 30 พอใช= 31 – 39 ดี 40 – 48 ดีมาก

(ลงชือ่ ) ..........................................ผปู( ระเมนิ

นางสาวมนิดา คำภแู ก(ว

นางสาวมนดิ า คาํ ภแู ก้ว ปีการศกึ ษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานที/เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าท/ี ๑๓ ตวั ชี=วดั ๔๑

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมนิ ของผอ8ู ำนวยการสถานศึกษา

ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ ระดบั คณุ ภาพ/เหตุผล
12345

1. ด8านการจดั การเรียน

การสอน

1.2.2 การจัดทำ P ระดับ ....2...

แผนการจัดการเรียนร/(ู แผนการ เหตุผล

จัดการศึกษาเฉพาะบคุ คล 1. วิเคราะหผ? (เู รียนเปนt รายบุคคล

(IEP)/แผนการสอนรายบุคคล 2. จดั ทำแผนการจัดการเรยี นร(ูสอดคล(องกับการออกแบบ

(IIP)/แผนการจัดประสบการณ? หนวK ยการเรียนรู( ธรรมชาตขิ องผ(ูเรียนและบรบิ ทของ

(ตัวชวี้ ดั ท่ี ๓) สถานศกึ ษาและทอ( งถิ่นทีม่ ีองค?ประกอบครบถ(วนตามรปู แบบท่ี

หนวK ยงานการศกึ ษาหรอื สวK นราชการต(นสงั กดั กำหนด สามารถ

นำไปปฏบิ ตั ิได(จรงิ

3. มกี ารจดั กิจกรรมการเรยี นรู(สอดคลอ( งกับธรรมชาตขิ อง

สาระการเรียนรแ(ู ละผ(เู รียน

4. มีบนั ทกึ หลงั การสอนทส่ี อดคลอ( งกบั จุดประสงค?การเรยี นรู(

และนำผลมาพัฒนาการจดั การเรยี นรู(

รSองรอย/หลกั ฐาน v บนั ทึกขอ( ความ

v รายงานการวเิ คราะหผ? (ูเรียนรายบคุ คล

v แผนการจัดการเรียนรร(ู ายบคุ คล

v บันทกึ หลังการสอน

หมายเหตุ : เอกสารเพม่ิ เตมิ สามารถดูเพ่ิมเติมไดใ4 น QR CODE

รายงานการวเิ คราะห`ผเ8ู รียนรายบุคคล

แผนจดั การเรยี นร8ู IEP

นางสาวมนิดา คาํ ภแู กว้ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานที/เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที/ ๑๓ ตวั ชี=วดั ๔๒

บนั ทกึ ขอ) ความ

ส3วนราชการ โรงเรยี นหนองยองพทิ ยาคม รัชมงั คลาภเิ ษก
ที่ ๑๒ / ๒๕๖๐ วนั ท่ี ๗ มถิ ุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานสรุปผลการวิเคราะหส` ารสนเทศกลมุ3 ผู8เรยี นเพือ่ การพฒั นาแผนการจัดการเรียนรท8ู ีเ่ นน8 ผู8เรียนเปMนสำคัญ

เรยี น ผูอ8 ำนวยการโรงเรยี นหนองยองพิทยาคม รชั มังคลาภิเษก

ด8วยข8าพเจ8า นางสาวมนิดา คำภูแก8ว ตำแหน3ง ครู วิทยฐานะ - ได8รับคำสั่งสอนภาคเรียนที่ ๑ ป\การศึกษา ๒๕๘๐
ในรายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ท ๒๓๑๐๑ นั้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานให8เน8นการจัดการเรียนรู8ที่เน8น
ผู8เรียนเปMนสำคัญ ครูผู8สอนจึงได8จัดทำแบบวิเคราะห`กลุ3มเรียน เพื่อจัดกลุ3มจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู8และเพื่อส3งเสริม
ศกั ยภาพของผู8เรียนตามความสามารถ อกี ทง้ั ยงั เปนM สว3 นหน่ึงของระบบดแู ลช3วยเหลอื นกั เรียนอีกดว8 ย

บัดนี้ข8าพเจ8าได8วิเคราะห`ผู8เรียนรายบุคคลเรียบร8อยแล8ว จึงขอรายงานสรุปผลการวิเคราะห`พร8อมกับเสนอแนะ
แนวทางพัฒนาการจดั การเรียนรูก8 ับนักเรียนแตล3 ะกล3มุ ดังรายละเอยี ดที่แนบมาพร8อมนี้

จงึ เรยี นมาเพ่ือทราบและพิจารณา

ลงชอ่ื ........................................................
(นางสาวมนิดา คำภูแก8ว)

ตำแหน3ง ครกู ลุม3 สาระการเรยี นรภ8ู าษาไทย

ลงชื่อ..................................................... ลงช่อื ...........................................................
(นายธรี นันท` วฒั นะการกลุ ) (นางนงคราญ พลลาภ)

ผ8ูช3วยผ8ูอำนวยการฝdายบริหารวชิ าการ ผชู8 3วยผอ8ู ำนวยการฝาd ยบริหารกจิ การนกั เรยี น

ลงช่ือ........................................................
(นายอาทติ ย` อมั ไพ)

ผ8อู ำนวยการโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รชั มงั คลาภิเษก
…………………………………………………………………
………………………………………………………………..

นางสาวมนิดา คําภแู กว้ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานท/ีเกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที/ ๑๓ ตวั ชี=วดั ๔๓

นางสาวมนิดา คําภแู กว้ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานที/เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที/ ๑๓ ตวั ชี=วดั ๔๔

ผลการประเมนิ ตนเอง ผลการประเมนิ ของผอู4 ำนวยการสถานศึกษา

ตัวชีว้ ดั ระดับคุณภาพ ระดบั คุณภาพ/เหตผุ ล
12345

1. ด4านการจดั การเรียน

การสอน

1.2.3 กลยุทธใ` นการจดั P ระดบั ... 2...

การเรยี นรู8 เหตุผล

(ตวั ช้วี ัดท่ี ๔) 1. จดั การเรียนรโ8ู ดยใชร8 ปู แบบ เทคนิค และวธิ ีการที่
เนน8 วิธีการปฏบิ ตั ิ มีความหลากหลาย ใชส8 ื่อ นวตั กรรม
เทคโนโลยี การจดั การเรียนร8ู การวัดและประเมินผล

ตามแผนการจดั
การเรียนรทู8 ี่สอดคลอ8 งกบั มาตรฐานการเรียนรู8 ตัวชวี้ ัด
หรือ

ผลการเรยี นรู8 จุดประสงคก` ารเรียนรู8 และสอดคลอ8 งกบั
ธรรมชาตขิ องผ8เู รยี นและสาระการเรียนร8ู
2. ประเมนิ ผลการใชก8 ลยทุ ธใ` นการจดั การเรยี นรู8

และนำผลการประเมินมาปรบั ปรุงให8มคี ุณภาพสูงข้ึน

รอ: งรอย/หลักฐาน v แผนจดั การเรยี นรทู8 ่หี ลากหลาย

v ทะเบยี นสอื่

หมายเหตุ : เอกสารเพิม่ เติมสามารถดูเพ่ิมเตมิ ได4ใน QR CODE

แผนจัดการเรยี นรท8ู ห่ี ลากหลาย

นางสาวมนิดา คาํ ภแู ก้ว ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานที/เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าท/ี ๑๓ ตวั ชี=วดั ๔๕
ทะเบียนส่ือ

นางสาวมนดิ า คําภแู กว้ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานท/ีเกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที/ ๑๓ ตวั ชี=วดั ๔๖

แผนการจัดการเรยี นรู4ท่ี ๑/๕ หนว: ยการเรยี นร4ูที่ ๒ เร่อื ง การอ:านสำราญหวั ใจ หนว: ยการเรียนรท4ู ่ี ๑
เรื่อง การอา: นจบั ใจความสำคัญ

รายวิชาภาษาไทย รหสั วชิ า ท ๒๓๑๐๑ ชั้นมธั ยมศึกษาปทU ่ี 3
ภาคเรียนที่ 1 ปกU ารศกึ ษา 256๐ เวลา 2 ชวั่ โมง
ครูผสู4 อน นางสาวมนิดา คำภแู กว4 ตำแหนง: ครู กล:ุมสาระการเรียนรภ4ู าษาไทย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

มาตรฐานการเรียนรู4

การอา3 น ท 1.1 ใช8กระบวนการอ3านสรา8 งความรแู8 ละความคิดเพ่ือนำไปใช8ตดั สินใจ แกป8 kญหาในการดำเนนิ ชวี ติ และมีนสิ ยั รกั

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การอ3านจับใจความสำคัญ คือ การอ3านเพื่อพิจารณาหาข8อเท็จจริงของเรื่อง ทรรศนะ อารมณ`และน้ำเสียงของผู8เขียน ผู8อ3าน
ต8องอ3านเรื่องอย3างละเอียดแล8วพิจารณาส3วนประกอบของเรื่องที่อ3าน ค8นหาประโยคใจความสำคัญ ข8อมูลรายละเอียด
สนับสนุนในแต3ละย3อหน8า ตัดรายละเอียดปลีกย3อย แล8วสรุปเรื่องราว เมื่อผู8อ3านใช8กระบวนการอ3านจับใจ ความสำคัญทุก
ครั้งที่อ3านจะช3วยให8ผู8อ3านทราบจุดประสงค` สาระและใจความสำคัญที่แท8จริงของเรื่องที่อ3านและมีทักษะการอ3านที่มี
ประสิทธภิ าพย่งิ ข้นึ
สาระการเรยี นรู4

การอา3 นจับใจความสำคญั
ตัวช้วี ัด/จดุ ประสงคกZ ารเรียนร4ู

๑ ตวั ชว้ี ดั
ท ๒.๑ ม. ๓/๒ ระบุความแตกต3างของคำทมี่ ีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนยั
ท ๒.๑ ม. ๓/๑๐ มารยาทในการอ3าน
๒ จุดประสงคZการเรียนรู4
๑. บอกหลักการอา3 นจับใจความสำคัญได8ถกู ต8อง (K)
๒. ระบใุ จความสำคญั และรายละเอยี ดสนบั สนนุ ข8อมลู ของยอ3 หน8าท่ีอา3 นไดถ8 ูกต8อง (P)
๓. ตระหนักในความสำคญั ของการอ3านจับใจความสำคญั (A)

๕. คุณลักษณะอันพึงประสงคZ สมรรถนะสำคัญของผูเ4 รยี น และทักษะแหง: ศตวรรษที่ ๒๑
คุณลกั ษณะอันพึงประสงคZ
๑. ใฝdเรยี นร8ู

นางสาวมนดิ า คําภูแก้ว ปีการศกึ ษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานที/เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าท/ี ๑๓ ตวั ชี=วดั ๔๗

สมรรถนะสำคัญของผู4เรยี น
๑. ความสามารถในการส่ือสาร

ทักษะแหง: ศตวรรษที่ ๒๑
๑. R๑ –Reading (อา3 นออก)
๒. C๖ - Computing and ICT Literacy (ทักษะด8านคอมพวิ เตอรแ` ละเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร)

ภาระงาน/ชิน้ งาน
การสรปุ ความรจ8ู ากการอ3านประเภทตา3 งๆลงใน canva รูปแบบ infographic

กิจกรรมการเรียนร4ู
ช่ัวโมงท่ี ๑

๑. นกั เรียนและครูสนทนากนั เรื่องวธิ ีการอ3านหนงั สอื หรอื เรือ่ งตา3 ง ๆ ให8เขา8 ใจของนกั เรียน (๓ นาท)ี ในประเดน็
ต3อไปน้ี

๒. นักเรียนมวี ธิ ีการอ3านอยา3 งไรเพื่อใหต8 นเองเขา8 ใจเรือ่ งทอี่ า3 น
๓. นักเรียนคิดว3าวธิ ีอา3 นของตนเองมีประสทิ ธภิ าพและสามารถเก็บสาระจากเร่อื งท่ีอ3านได8ดีหรอื ไม3 เพราะเหตุใด
๔. เมอื่ สนทนากนั แล8ว ครูช้แี จงใหเ8 ห็นวา3 การอ3านที่ดนี ั้นตอ8 งมหี ลกั การทถี่ ูกตอ8 งจึงจะสามารถเข8าใจและเขา8 ถึงเนอื้ หา

สาระและใจความสำคญั ทผ่ี 8เู ขียนต8องการส่อื สารมาส3ผู อ8ู 3านได8 ดังนั้น ผูอ8 3านจงึ ตอ8 งใช8หลักการอ3านจบั ใจความสำคัญ
ใน การอ3านสารตา3 ง ๆ ในเบ้อื งตน8 เพื่อเก็บสาระสำคญั ของเร่ืองให8ถูกตอ8 ง ตรงประเด็นและครบถว8 น ว3ามใี ครทำ
อะไรท่ีไหนอยา3 งไร (๒ นาที)
๕. นกั เรยี นอา3 นเรอ่ื ง กินนร กนิ รีทคี่ รูกำหนดให8 แล8วช3วยกนั ตอบคำถามหรือพจิ ารณาเรื่องตามประเดน็ ต3อไปนี้ (๑๐
นาที)
๓.๑ พิจารณาชื่อเรื่อง ว3าเปนM เรื่องอะไร (กนิ นร กนิ รี อมนุษย`ในเทพนยิ าย)
๓.๒ พจิ ารณาย3อหน8าท่ี ๑ แลว8 ตอบคำถามวา3
-ย3อหนา8 น้บี อกความคิดหลักอะไรกบั เรา (กินนร กินรเี ปนM อมนุษย`ในเทพนิยาย)
-ดปู ระโยคใดจึงทราบ (พจนานุกรมศพั ท`วรรณกรรมไทย ฉบบั ราชบัณฑิตยสถาน อธิบายว3า กินนรกับกนิ รี เปMนอมนุษยใ` น
เทพนิยาย )
- ประโยคนอ้ี ยู3สว3 นใดของย3อหนา8 (ส3วนตน8 )
-มีข8อมูลใดสนบั สนุนความคดิ หลักดังกล3าว (กินนรมที ้งั เพศชายและหญงิ อาศยั อยใู3 นปdาหมิ พานต` และอาจอย3ูกนั เปนM
บ8านเมอื งมกี ษตั รยิ `ปกครอง เชน3 เมอื งกินนรที่เชงิ เขาไกรลาส ในเรอื่ ง นางมโนราห-` พระสุธน)
-ดูประโยคใดจงึ ทราบ (กินนรกับกินรีอาศยั อยใ3ู นปาd หิมพานต` และอาจอยูก3 ันเปMนบ8านเมอื ง มีกษัตริยป` กครอง เชน3 กินนรกบั
กินรใี นบทละครเรื่อง นางมโนห`รา-พระสุธน ก็บอกว3ามีบ8านเมืองของกินนรอยเู3 ชงิ เขาไกรลาส)

นางสาวมนดิ า คาํ ภูแกว้ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานที/เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าท/ี ๑๓ ตวั ชี=วดั ๔๘

๓.๓ จากน้นั นกั เรียนทุกคนร3วมกันพิจารณาย3อหนา8 ท่ี ๒ และ ๓ ตามประเด็นในข8อ ๓.๒ โดยครูคอยชี้แนะและ
อธิบายเพิ่มเตมิ เมือ่ นักเรยี นเกดิ ความคิดเห็นไม3ตรงกันหรอื เกิดขอ8 สงสัย

เร่อื ง กินนร กนิ รี
ในวรรณคดีไทยหลายเรือ่ งมกี ารพูดถึงกินนรกบั กนิ รี พจนานกุ รมศัพทZวรรณกรรมไทย ฉบับราชบัณฑติ ยสถาน

อธิบายว:า กินนรกับกนิ รี เปนu อมนุษยใZ นเทพนิยาย กนิ นรเปนM เพศชาย และกนิ รีเปMนเพศหญิง แต3ก็มักเรยี กปน ๆ กนั ไป
กนิ นร หมายถงึ ทง้ั ๒ เพศก็มี กินนรกับกินรีอาศยั อย3ใู นปาd หมิ พานต` และอาจอยก3ู ันเปMนบ8านเมือง มกี ษตั รยิ ป` กครอง เชน3
กินนรกับกนิ รีในบทละครเรื่อง นางมโนห`รา-พระสธุ น ก็บอกวา3 มบี า8 นเมืองของกนิ นรอย3เู ชิงเขาไกรลาส
พจนานกุ รม ฉบบั ราชบณั ฑติ ยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ อธิบายวา: กินนร มี ๒ ชนิด ชนดิ หน่ึงเปนM คร่ึงคนคร่งึ นก ท3อนบนเปMน
คน ทอ3 นลา3 งเปMนนก อีกชนิดหนง่ึ มีรปู รา3 งเหมอื นคน เมือ่ จะไปไหนมาไหน กใ็ สป3 ก\ ใสห3 างบนิ ไป กนิ นรชนิดแรกนัน้ เรามัก
เหน็ กนั บอ3 ย ๆ ในภาพวาดและรปู ปûนk เชน3 ท่อี ย3ูในบริเวณวัดพระศรีรตั นศาสดาราม เปMนรปู ครึง่ คนครึ่งนก ส3วนทมี่ รี ูปเปนM
มนุษยแ` ละใสป3 \กหางบินได8นัน้ สารานุกรมไทย ฉบับราชบณั ฑติ ยสถาน เล3ม ๓ กล3าววา3 ตรงกบั รูปสลักที่มหาสถปู โบโรบุโด
ในเกาะชวา ประเทศอินโดนเี ซีย นางมโนหร` าในบทละครเกา3 แกข3 องไทยก็อยูใ3 นกนิ นรจำพวกที่ ๒ นดี้ 8วย เมอ่ื นางจะถกู บูชา
ยัญก็รอ8 งขอปก\ หางมาสวมใส3 เพอื่ รำถวายเทวดาเปMนครั้งสุดทา8 ย แตเ3 มอื่ ไดป8 \กหางแล8วกบ็ นิ หนกี ลบั ไปนครของนางท่ีปาd หิม
พานต`
ในเร่อื งของอินเดีย กลา: วว:าพวกกินนรน้นั ถ4าได4คู:สส:ู มเปuนสามภี รรยากนั แลว4 ยอ: มมีความรักใคร:ซอ่ื ตรงตอ: กันเสมอ เมอ่ื
กวีอนิ เดยี กล3าวถงึ ความรักระหวา3 งหญงิ ชายที่บริสุทธิซ์ ือ่ ตรงตอ3 กนั กม็ กั ยกเอาความรกั ของกินนรขน้ึ มาเปรียบ วรรณคดไี ทย
ทม่ี ชี ือ่ ของกนิ นรกนิ รีปรากฏอยเ3ู สมอมอี ยหู3 ลายเร่ืองท่ีเปMนเรือ่ งของกนิ นรโดยตรง เชน3 บทละครเร่อื งมโนห`รา และทเี่ ปนM
ส3วนหนง่ึ ของบทบรรยายและบทพรรณนากม็ ีมากในวรรณกรรมตา3 ง ๆ เชน3 ในไตรภูมโิ ลกวินจิ ฉยั ของพระยาธรรมปรีชา
เรยี บเรียงขึ้นในรชั สมยั พระบาทสมเดจ็ พระพุทธยอดฟาõ จฬุ าโลกมหาราช
ท่มี า: อิสรยิ า เลาหตรี านนท`. (๒๕๕๖). กนิ นร กนิ รี. คน8 ขอ8 มูล ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จาก
http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=5413.

๖. เมอ่ื ร3วมกันทำกิจกรรมในข8อ ๓ แล8ว นกั เรียนและครูร3วมกนั ร8อยเรียงประโยคใจความสำคัญเพอ่ื สรปุ ใจความสำคญั
ของเรือ่ ง ดังนี้ กินนรกับกินรี เป+นอมนษุ ย1ในเทพนิยาย กนิ นร มี ๒ ชนิด กินนรมคี วามรกั ใครซ; อื่ ตรงต;อกนั
จากน้ันช3วยกนั ระดมความคิดเพือ่ สรุปหลกั การอ3านจับใจความสำคญั อย3างครา3 วๆ (๕ นาที)

๗. นักเรียนเปดo หนังสอื เรียนภาษาไทย ม.๓ หลกั การใชภ8 าษาไทย หนา8 ๑๙-๒๒ ศึกษาหลกั การอา3 นจับใจความสำคญั
อย3างละเอียด (๕ นาที)

๘. เมอ่ื นกั เรียนศึกษาหนงั สอื เรยี นภาษาไทย ม.๓ หลกั การใช8ภาษาไทย หนา8 ๑๙-๒๒ แล8ว นกั เรียนรว3 มกนั บอก
หลักการอา3 นจับใจความสำคญั พรอ8 มบอกคุณคา3 ของการอา3 นจบั ใจความสำคัญให8ถกู ต8องครบถ8วน (๕ นาที)ดังน้ี

หลักการอา3 นจบั ใจความสำคญั ผ8อู า3 นตอ8 ง
- พจิ ารณาชื่อเรือ่ ง และองคป` ระกอบอื่นๆ เช3น ยอ3 หนา8 แรก ย3อหนา8 สดุ ทา8 ย คำนำ สารบัญ ฯลฯ

นางสาวมนดิ า คําภูแก้ว ปีการศกึ ษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานที/เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที/ ๑๓ ตวั ชี=วดั ๔๙

- คน8 หาประโยคใจความสำคญั ของแต3ละยอ3 หนา8 ซงึ่ มกั อยใ3ู นตำแหน3งต8น กลาง หรอื ท8ายยอ3 หน8าและรายละเอยี ด
สนบั สนนุ ข8อมลู ในแตล3 ะยอ3 หนา8

- ตัดรายละเอยี ดปลกี ย3อย เช3น ตวั อย3าง การใหเ8 หตผุ ล คำอธบิ าย เพราะเปนM เพียงส3วนสนับสนุนความคิดหลัก
- สรุปใจความสำคัญโดยการนำใจความสำคญั จากทุกย3อหนา8 มารอ8 ยเรยี งให8เปMนใจความสำคัญของเรอ่ื ง พร8อม

ทงั้ ตัง้ คำถามเพ่อื ทบทวนความเข8าใจของตนเองดว8 ย เช3น เรอ่ื งนี้เปMนเรอ่ื งเก่ียวกบั อะไร ใคร ทำอะไร ทีไ่ หน
อย3างไร ด8วยวิธใี ด เพราะเหตุใด ฯลฯ
๙. นักเรียนทำใบงานที่ ๒ การอ3านจบั ใจความสำคัญ คน8 หาประโยคใจความสำคัญและข8อมูลสนับสนุนในยอ3 หน8าของ
เรือ่ งท่คี รกู ำหนดให8และสรุปใจความสำคัญของเรอื่ ง (๒๕ นาที)
๑๐.นกั เรยี นและครรู 3วมกนั สรปุ ความร8จู ากการทำกิจกรรม (๕ นาที)

ชว่ั โมงที่ ๒
๑. ครูสะทอ8 นผลการทำใบงานของนักเรียนในคาบท่แี ลว8 (๕ นาที)
๒. นกั เรยี นทบทวนหลกั การอา3 นจบั ใจความสำคัญท่เี รยี นไปในคาบท่ีแล8ว (๕ นาท)ี
๓. ครูส3มุ นักเรียนตัง้ คำถาม ๒-๓ คำถามใหเ8 พอื่ นในช้ันเรียนตอบคำถามเพ่ือทดสอบความเขา8 ใจ เร่อื ง การอา3 น
จบั ใจความสำคัญ (๕ นาที)
๔. นักเรียนแบ3งกลมุ3 กล3ุมละ ๔ คน รบั ใบงานท่ี ๓ เรอ่ื ง จบั ความให8คลอ3 ง กลม3ุ ละ ๑ ชดุ แล8วช3วยกันคน8 หา
ประโยคใจความสำคัญและรายละเอียดสนับสนุน โดยครูคอยให8คำปรกึ ษา ชี้แนะแนวทางอยา3 งใกล8ชิดและ
ทั่วถงึ (๓๐ นาท)ี
๕. นักเรยี นสง3 งาน ครใู ห8ตวั แทนนักเรยี นมาเฉลยใบงานข8อละ ๑ กลุ3ม พร8อมกบั อธิบายเพิ่มเตมิ (๑๐ นาที)
๖. นักเรยี นสรปุ ความร8ูสกึ ในการทำกิจกรรมในชั่วโมงน้ี (๕ นาที)

๘. สอ่ื และแหลง: การเรียนรู4
- บทอ3าน เรื่อง กินนร กนิ รี [ท่มี า: อสิ ริยา เลาหตรี านนท`. (๒๕๕๖). กนิ นร กินร.ี คน8 ข8อมลู ๑๙ พฤษภาคม
๒๕๕๖ จาก http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=๕๔๑๓]
- หนังสอื เรยี นภาษาไทย ม.๓ หลกั การใช8ภาษาไทย การอ3านจับใจความสำคญั หน8า ๑๙-๒๒
- ใบงานที่ ๒ การอา3 นจับใจความสำคัญ
- ใบงานที่ ๓ จบั ความให8คลอ3 ง

๑๑.การวัดและประเมนิ ผล

นางสาวมนดิ า คําภแู กว้ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๐

ผลการประเมินผลงานท/ีเกิดจากการปฏิบตั ิหน้าท/ี ๑๓ ตวั ชี=วดั ๕๐

สง่ิ ทจ่ี ะวัด วธิ กี ารวดั เครอื่ งมอื ทใ่ี ชว4 ัด เกณฑZผ:าน
๑. บอกหลักการอา3 นจับใจความ- สงั เกตการสรุปหลกั การ
และคุณค3าของการอ3าน แบบสงั เกตการสรปุ ระดบั ดี ขน้ึ ไป
สำคญั ไดถ8 กู ต8อง จบั ใจความสำคัญ หลกั การและคุณค3า
ของการอ3าน-
๒. ระบใุ จความสำคญั และ ตรวจใบงานท่ี ๑,๒ จับใจความสำคัญ
รายละเอียดสนบั สนนุ ขอ8 มูลของ จบั ความใหค8 ล3อง
เรอื่ งท่ีอ3านได8ถกู ต8อง เกณฑก` ารประเมิน ระดับ พอใช8 ขึ้นไป
สังเกตการสรุปหลกั การ การอา3 นจบั -ใจความ
๓. ตระหนักในความสำคญั ของการ และคุณค3าของการอา3 น สำคญั (Scoring Rubrics)
อ3านจบั ใจความสำคญั จบั ใจความสำคญั
แบบสงั เกตการสรุป ระดับ ดี ขึ้นไป
หลักการและคณุ ค3า
ของการอา3 นจบั -
ใจความสำคัญ

นางสาวมนดิ า คําภแู ก้ว ปีการศึกษา ๒๕๖๐


Click to View FlipBook Version