The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Donnapha Boonmang, 2022-09-07 01:28:54

pdf24_merged

pdf24_merged

แผนปฏิบตั ิกำร

ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๖๕

โรงเรียนบำ้ นขีศรีสงำ่ โนนเสียว

สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1
สงั กดั คณะกรรมกำรกำรศึกษำขนั้ พืน้ ฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร

คำนำ

แผนปฏบิ ัตกิ ารประจำปีการศึกษา 2565 ฉบบั นี้ จัดทำข้นึ เพื่อเปน็ กรอบและแนวทางในการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรยี นบ้านขศี รสี ง่าโนนเสยี ว ตามภารกจิ คอื จัดการศึกษาให้ประชากรวยั เรยี น ไดร้ บั
การศกึ ษาขัน้ พ้นื ฐานอย่างท่วั ถงึ และมีคณุ ภาพ โดยมีภาพความสำเร็จของผู้เรียนตาม วสิ ัยทศั น์ของโรงเรยี น “มุ่ง
พัฒนานกั เรยี นให้เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ มีสุขภาพดีกฬี าเดน่ เน้นคุณธรรมกา้ วทนั เทคโนโลยี มี
ความเปน็ ไทย อยู่ในสงั คมไดอ้ ย่างมีความสุขด้วยระบบพัฒนาคุณภาพและน้อมนำหลักปรชั ญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” ปรัชญาของโรงเรยี น “การศึกษาสรา้ งความเจริญทุกดา้ น
ให้แก่มนษุ ย์” และประการสำคัญเพื่อผลแห่งความสำเรจ็ ตามหลักการ จดุ หมายของการจดั การศกึ ษาขนั้ พื้นฐาน

ในยุคการบริหารจดั การงบประมาณทีม่ ุง่ เน้นผลสมั ฤทธิ์ องค์กรทเี่ ป็นหนว่ ยงานภาครฐั
จะต้องกำหนดเป้าหมายความสำเรจ็ ทช่ี ดั เจน สามารถตรวจสอบได้ ทัง้ นี้ เพือ่ ใหผ้ ู้ปฏบิ ตั ิรวมท้ังหนว่ ยงาน
ที่เกี่ยวข้องสามารถเขา้ ไปติดตามตรวจสอบผลทเี่ กดิ ข้นึ ว่าเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายหรอื ไม่ ในปีการศึกษา
2564 โรงเรียนบา้ นขีศรสี งา่ โนนเสียว ได้นำนโยบายกรอบการดำเนนิ งาน จุดเน้น 6 ยทุ ธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธกิ าร มาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ฉบบั ลงวนั ท่ี 11 ตลุ าคม พ.ศ.2559 4 มาตรฐาน
นโยบายของสำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพื้นฐาน และทศิ ทางการพฒั นา ประจำปีการศึกษา 2565 ของ
สำนกั งานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เพ่ือเปน็ แนวทางในการบรหิ ารงานในสถานศึกษา
ต่อไป

ขอขอบคุณคณะครู ผปู้ กครอง ผู้มีส่วนเก่ียวขอ้ งและคณะกรรมการสถานศึกษาขนั้ พืน้ ฐานทุกท่านท่ี
รว่ มมอื ในการจัดทำแผนและกำหนดโครงการ/กิจกรรมในครั้งน้ี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเป็นกรอบ
และแนวทางในการพฒั นางานของโรงเรยี นให้ก้าวสู่ความสำเร็จตามท่มี ุ่งหวังไว้ต่อไป

( นายกฤตนิ พนั ธ์เุ สนา )
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขศี รสี งา่ โนนเสียว

31 มนี าคม 2565

สารบัญ หนา้

คำนำ 1
สารบัญ 3
ส่วนที่ 1 บทนำ 5
43-57
 ประวตั ิและสภาพทวั่ ไปของสถานศึกษา 58-63
 ขอ้ มูลบุคลากร
 ข้อมลู ผลงานดเี ดน่ ในปีทีผ่ ่านมา 180

สว่ นที่ 2 ทิศทางการจัดการศึกษา ของโรงเรยี น

สว่ นท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ภาคผนวก
-คำส่ังแตง่ ต้งั คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ

บนั ทกึ ความเหน็ ชอบแผนปฏิบตั กิ ารประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานโรงเรียนบา้ นขีศรสี งา่ โนนเสียว



คณะกรรมการสถานศกึ ษาข้ันพน้ื ฐานโรงเรยี นบา้ นขีศรสี งา่ โนนเสยี ว มมี ติเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่สอดคล้องกบั แผนพัฒนาการจัดการศกึ ษาของสถานศึกษา
ของโรงเรยี นบ้านขศี รีสง่าโนนเสียว ซง่ึ เกิดจากความร่วมมือของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ซ่ึง
คณะกรรมการสถานศึกษาขนั้ พืน้ ฐานโรงเรียนบ้านขีศรีสงา่ โนนเสียวเห็นวา่ เป็นประโยชนแ์ กน่ ักเรยี นและ
โรงเรยี นเปน็ อย่างมาก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้นื ฐานโรงเรยี นบ้านขศี รสี ง่าโนนเสียวจึงขอขอบคุณ
คณะทำงานและใหใ้ ชเ้ ป็นกรอบแนวทางและเครอ่ื งมือในการบริหารจดั การและพฒั นาคุณภาพ
การศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้บรรลวุ ตั ถปุ ระสงค์ เปา้ หมาย ท่ีกำหนดไว้

(ลงช่ือ)
(นายธนพฒั น์ บวั ทอง)

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขนั้ พ้นื ฐาน
โรงเรยี นบา้ นขีศรีสง่าโนนเสยี ว

ประกาศโรงเรยี นบ้านขีศรีสงา่ โนนเสียว
เริ่อง ประกาศใชแ้ ผนปฏบิ ัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

**************************************************************************

ด้วยโรงเรียนบา้ นขศี รสี ง่าโนนเสยี ว ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเขวาใหญข่ ามเรียง สังกัดสำนกั งาน
เขตพ้นื ท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ ไดด้ ำเนินการจัดทำแผนปฏิบตั ิการประจำปีการศกึ ษา
พ.ศ.๒๕๖๕ โดยผา่ นความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขน้ั พน้ื ฐาน ในคราวประชมุ ครง้ั ที่ ๑/
๒๕๖๕ ในวันที่ ๓๐ มนี าคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุ โรงเรยี นบา้ นขีศรสี ง่าโนน เสียว
โรงเรียนบา้ นขศี รีสงา่ โนนเสียว จึงขอประกาศใชแ้ ผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ ตามท่ี
คณะกรรมการสถานศึกษาข้นั พืน้ ฐาน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพือ่ เปน็ แนวทางการพฒั นาโรงเรยี น บา้ นขี
ศรีสง่าโนนเสยี ว

จงึ ประกาศใหท้ ราบโดยทวั่ กนั ประกาศ ณ วนั ท่ี ๓๑ เดอื นมนี าคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลงชือ่
( นายกฤตนิ พันธ์ุเสนา )

ผู้อาํ นวยการโรงเรียนบา้ นขศี รสี งา่ โนนเสียว

ประมาณการรายรบั ในการจัดทำแผนปฏิบตั กิ าร ประจำปีงบประมาณ 2565
โรงเรยี นบา้ นขศี รสี งา่ โนนเสียว สำนกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

1. เงินอุดหนนุ รายหัว = 62,900 บาท
ชน้ั อนบุ าล 37 คน x 1,700 บาท = 172,900 บาท
ช้นั ประถม 91 คน x 1,900 บาท = 235,800 บาท
รวมเงนิ อดุ หนุนรายหวั
= 74,274 บาท
2. เงนิ โครงการสนับสนนุ ค่าใชจ้ ่ายในการจัดการศกึ ษาตั้งแต่ = 42,890 บาท
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน(เรยี นฟรี 15 ป)ี = 43,860 บาท
คา่ หนังสือเรยี น = 59,590 บาท
คา่ อปุ กรณก์ ารเรยี น
คา่ เครื่องแบบนักเรียน 220,614 บาท
ค่ากจิ กรรมพัฒนาคุณภาพผ้เู รยี น = 65,017.75 บาท
รวม = 105,136.25

3. เงินเหลือจากโครงการปีการศกึ ษา 2564
4. เงนิ รายไดส้ ถานศึกษา

เงนิ สนบั สนุนจากอบต. = 506,100 บาท
-โครงการอาหารกลางวนั (หวั ละ 21บาท) = - บาท
= 1,132,668 บาท
อน่ื ๆ ...........................................................

รวมท้ังสิ้น

1

สว่ นท่ี 1
สภาพทัว่ ไปของสถานศกึ ษา

1. ประวัตแิ ละสภาพท่ัวไปของสถานศกึ ษา
โรงเรียนบ้านขีศรสี ง่าโนนเสียวตง้ั อยู่ บ้านขี หมูท่ ่ี 5 ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวชิ ยั จังหวดั

มหาสารคาม สังกัดสำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธกิ าร
จัดตัง้ เมื่อวันที่ 16 เดือนสงิ หาคม พ.ศ.2473 ระดับการศึกษาทเ่ี ปดิ สอน ตั้งแตร่ ะดบั ชั้นอนบุ าลปที ี่ 2
ถึงระดับชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี 6 ผบู้ รหิ ารคนแรกนายทองสุข สุขวเิ ศษ ผู้อำนวยการโรงเรยี นคนปจั จบุ นั
นายกฤตนิ พันธ์ุเสนา ดำรงตำแหนง่ เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน

2. ข้อมลู นกั เรยี น ( ข้อมูล ณ วนั ที่ 10/พ.ย./2564)

2.1 จำนวนนักเรยี น
จำนวนนกั เรียนทั้งหมดในปีการศึกษา 2564 จำนวน 128 คน
เพศชาย 77 คน
เพศหญงิ 51 คน แยกเปน็ ระดบั ชนั้ ดังน้ี
เพศ ปฐมวยั อ.2 อ.3 รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม
ชาย - 13 9 22 13 6 6 8 8 14 55
หญงิ - 9 6 15 4 7 7 7 5 6 36
รวม - 22 15 37 13 13 14 15 13 20 91

2.2 จำนวนนักเรียนทม่ี ลี ักษณะพเิ ศษ

รายการ จำนวน (คน) คิดเป็นรอ้ ยละ
ของจำนวนนกั เรยี นทั้งหมด
1. นกั เรียนท่ีมีความบกพรอ่ งเรียนรว่ ม 32
2. นกั เรยี นทีม่ ีภาวะทุพโภชนาการ 0 25
3. นกั เรียนปญั ญาเลศิ 0 0
4. นักเรียนทีต่ อ้ งการความช่วยเหลอื เปน็ พเิ ศษ(ยากจน 96 0
ดอ้ ยโอกาส ฯลฯ) 75

รวม 128 100

2

รายการ จำนวน (คน) คดิ เปน็ รอ้ ยละของจำนวนนักเรยี นทั้งหมด

1. นกั เรยี นตกซ้ำชัน้ 0

2. นกั เรยี นที่ขาดเรียนมากกวา่ ร้อยละ 5 ของเวลาเรียน 0

(วัน) ตลอดปกี ารศึกษา

3. นกั เรยี นลาออกกลางคัน 0

4. นกั เรยี นทีท่ ำชอื่ เสียงให้กบั โรงเรยี น 0

5. นักเรียนทีอ่ ยูใ่ นภาวะเสีย่ ง (เอดส์ ยาเสพติด 0

ความรุนแรงพฤติกรรมก้าวร้าวตามคำตัดสินของแพทย์)

6. อ่ืน ๆ 0

รวม

2.3 จำนวนนกั เรียนเฉลี่ยต่อห้องเรยี น จำแนกตามระดบั การศกึ ษา

ระดับปฐมวยั

จำนวนนักเรยี น : ห้อง

น้อยกว่า 20 คน : ห้อง 20-30 คน : ห้อง 30 คนขน้ึ ไป : ห้อง

16 คน : ห้อง - -

ระดบั ประถมศกึ ษา

จำนวนนกั เรียน : ห้อง

นอ้ ยกว่า 30 คน : ห้อง 30-35 คน : ห้อง 35 คนขึน้ ไป : ห้อง

15 คน : ห้อง - -

3

3. ข้อมูลครูและบุคลากร( ข้อมูล ณ วนั ท่ี 10/พ.ย./64 )

ท่ี ช่อื - สกุล ตำแหน่ง/วทิ ยฐานะ หนา้ ท่/ี ภาระงานท่ีรบั ผดิ ชอบ

1. นายกฤติน พันธเ์ุ สนา ตำแหน่งผูอ้ ำนวยการโรงเรียน บรหิ ารจดั การระบบในโรงเรยี น

2. นางสาวดลนภา บญุ ม่งั ครู ครูประจำชั้นอนบุ าลปีท่ี 3

3. นางสาวสวุ นันท์ วิชาทา ครผู ชู้ ่วย ครปู ระจำชนั้ อนบุ าลปีท่ี 2

4. นางสาวโบปนัดดา สีทำมา อัตราจา้ ง ครปู ระจำชั้นประถมศกึ ษาปที ่ี 1

5. นางสาวมยุรี พโู คกสงู อตั ราจา้ ง ครูประจำช้นั ประถมศกึ ษาปีท่ี 2

6. นางนติ ิยา เกษศรีไพร คร/ู วทิ ยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ครปู ระจำชน้ั ประถมศกึ ษาปที ่ี 3

7. นางสาวสดุ ารัตน์ หาญชัย ครู ครูประจำช้นั ประถมศึกษาปีที่ 4

8. นางกนกลักษณ์ บรรเทา ครู/วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5

9. นางสาวลักขณา มะโพธิศ์ รี ครู/วทิ ยฐานะครชู ำนาญการ ครปู ระจำชน้ั ประถมศึกษาปที ี่ 6

10 นายสมศรี โพธ์ขิ ี ชา่ งไม้ 4/ลูกจา้ งประจำ นกั การ

11 นางนันทิยา อันทะคำภู ธรุ การโรงเรยี น ธุรการ

สรุปขอ้ มลู ภาพรวมบคุ ลากรของสถานศึกษา

ตำแหนง่ ปริญญาตรขี ึน้ ไป ตำ่ กวา่ ปรญิ ญาตรี รวม

ผูบ้ ริหาร 1 -1

ครสู ายผู้สอน 7 -7

อัตราจา้ ง 1 -1

ธรุ การ 1 - 1

นกั การภารโรง 1 11

รวม 11 1 11

อายุเฉลี่ย/ปี 42 / ปี

อายงุ านเฉล่ยี / 20 / ปี

ปี

อตั ราส่วนครู ต่อ นักเรยี น 1: 14 คน

อตั รานกั เรยี น ต่อ ห้อง 16 : 1 ห้อง

2.2 จำนวนครูท่สี อนตรงตามวิชาเอก จำนวน 4 คน ร้อยละ 44.44
2.3 จำนวนครทู สี่ อนตามความถนัด จำนวน 5 คน รอ้ ยละ 55.55
2.4 ครแู ละบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดร้ ับการพฒั นา เฉล่ยี 4 ครัง้ /ปี

4

4. ข้อมลู ทรัพยากรของสถานศึกษา

สถานศึกษามีพืน้ ทีป่ ระมาณ 14 ไร่ – งาน - ตารางวา ประกอบดว้ ยอาคารเรียนท้งั หมด 3 หลงั

14 หอ้ ง เปน็ ห้องเรียนจำนวน 8 ห้อง หอ้ งประกอบการเรยี นจำนวน 5 ห้อง โรงอาหาร 1 หลัง ส้วม 3 หลงั 2

ที่ โถปัสสาวะ 4 ที่ บ้านพักครู 1 หลัง สนามฟตุ บอล 1 สนาม สนามเปตอง 1 สนาม สนามวอลเลยบ์ อล 1

สนาม สนามเซปกั ตะกร้อ 1 สนาม สนามฟุตซอล 1 สนาม หอ้ งพยาบาล 1 ห้อง

5. ขอ้ มลู งบประมาณของสถานศกึ ษา

รายการ จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1.เงินอดุ หนนุ รายหัว 235,800

1.1 ชัน้ อนบุ าล 2 จำนวน 22 คน 37,400

1.2 ชน้ั อนบุ าล 3 จำนวน 15 คน 25,500

1.3 ช้ันประถมศกึ ษาปีท่ี 1 จำนวน 17 คน 32,300

1.4 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 13 คน 24,700

1.5 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 13 คน 24,700

1.6 ชั้นประถมศกึ ษาปีที่ 4 จำนวน 15 คน 25,500

1.7 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จำนวน 13 คน 24,700

1.8 ช้นั ประถมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 20 คน 38,000

2. เงนิ อดุ หนุนอื่น ๆ (เรยี นฟรี 15 ปี) 220,614
2.1 หนังสอื เรยี น 74,274
2.2 อปุ กรณก์ ารเรียน 42,890
2.3 เครือ่ งแบบนกั เรียน 43,860
2.4 กจิ กรรมพฒั นาคุณภาพผูเ้ รยี น 59,590

3. เงินปัจจยั พ้นื ฐานยากจน 67,500
4. เงินอาหารกลางวัน 525,800
5. เงนิ รายได้สถานศึกษา
บรจิ าคจา้ งอัตราจา้ ง 33,000
1,015,214
รวม

5

6. ข้อมูลเกียรติยศ ชื่อเสยี ง และ ผลงาน / โครงการดีเดน่ ของสถานศกึ ษา

1. รางวัล โรงเรยี นสง่ิ แวดลอ้ มดเี ด่นระดบั ศนู ย์ฯ ปที ไี่ ดร้ ับ 2562 จาก สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ

2. รางวลั สถานศึกษายอดเยี่ยม obec awards ระดับเขตพ้นื ที่ฯ..ปีที่ได้รบั ..2563.....จากหนว่ ยงาน สำนกั งานเขต

พนื้ ท่กี ารศกึ ษาฯ

3. รางวัล……………-……………..ปีท่ีได้รบั ...............-.....................จากหน่วยงาน........-............

7. ข้อมลู คณะกรรมการสถานศกึ ษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน

1. นายธนพฒั น์ บวั ทอง ผู้ทรงคณุ วุฒิ ประธานคณะกรรมการ

2. นายธวชั ชัย พรรณภกั ดี ผู้ทรงคุณวฒุ ิ กรรมการ

3. นายจักรชยั ศรหี อม ผู้แทนผูป้ กครอง กรรมการ

4. นายวรี พรรณ์ บญุ หลา้ ผู้แทนศิษยเ์ ก่า กรรมการ

5. นายบญุ ล้วน รตั นพล ผู้แทนองค์กรปกครองสว่ นท้องถิน่ กรรมการ

6. นายทองดี คำหารพล ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผ้แู ทนองคก์ รศาสนา กรรมการ

7. นายดาว คำดี ผ้แู ทนองค์กรชมุ ชน กรรมการ

8. นางสาวสุดารัตน์ หาญชยั ผู้แทนครู กรรมการ

9. นายกฤติน พนั ธุ์เสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ

6

8. ข้อมลู ผลการประเมนิ คณุ ภาพผู้เรียน

ตารางข้อมูลผลสมั ฤทธท์ิ างการเรยี นระดบั สถานศกึ ษา ปกี ารศึกษา 2564
8.1 ตารางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ร้อยละของเด็กที่มีผลการ

ประเมินพัฒนาการแตล่ ะด้านในระดับ 3 ข้นึ ไป
ผลการประเมนิ พัฒนาการของเดก็ (จำนวนนกั เรียน)
จำนวนเด็ก
ระดบั ช้ัน ร้อยละดา้ น
ร้อยละอารมณ์
ร้อยละจิตใจ
ร้อยละ

ร้อยละครบ ั้ทง 4 ด้าน
ดา้ น ด้าน ด้านสติ
ร่างกาย สงั คม ปญั ญา

อ.2 22 22 100 22 100 22 100 22 100 100

อ.3 15 14 93.33 14 93.33 14 93.33 14 93.33 93.33

รวม 37 36 96.66 36 96.66 36 96.66 36 96.66 96.66

เฉลย่ี รอ้ ย 100 96.66 96.66 96.66 96.66 96.66 96.66 96.66 96.66 96.66

ละ

สรปุ ผลการดำเนินการ

1) นกั เรยี นปฐมวยั อนุบาลทัง้ หมดในสถานศึกษา จำนวน.....37..........คน

2) นักเรียนปฐมวัยในสถานศึกษาที่ได้รับการเตรียมความพร้อมครบทุกด้านคือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์

จิตใจ ด้านสงั คม และดา้ นสติปญั ญา รวมทัง้ หมด.....36.........คน คิดเป็นร้อยละ.....96.66.............

3) คา่ เฉลีย่ ระดบั คุณภาพหรอื รอ้ ยละของพัฒนาการรายดา้ น

3.1) พัฒนาการดา้ นรา่ งกาย ระดบั คณุ ภาพหรือร้อยละ.....96.66.........

3.2) พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ระดบั คุณภาพหรอื รอ้ ยละ....96.66...........

3.3) พฒั นาการด้านสงั คม ระดับคุณภาพหรอื ร้อยละ...96.66............

3.4) พัฒนาการด้านสตปิ ัญญา ระดบั คุณภาพหรอื ร้อยละ....96.66..........

7

ตารางข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรยี นระดับสถานศึกษา ระดบั ปฐมวยั
รอ้ ยละของเดก็ ทม่ี ีผลการประเมนิ พัฒนาการแต่ละดา้ นในระดบั 3 ขนึ้ ไป

๑๒๐. ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสงั คม ด้านสติปญั ญา
๑๐๐.
๘๐.
๖๐.
๔๐.
๒๐.

๐.
ด้านร่างกาย

อ.๒ อ.๓

8.2 ตารางผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ 3

ข้นึ ไปตัง้ แต่ปีการศึกษา 2562 – 2564

ระดบั พฒั นาการของเดก็ เปรยี บเทยี บ เปรยี บเทียบ เปรยี บเทยี บ
ชน้ั (รอ้ ยละ) 2563-2562 2564-2563
(2) - (1)
2562 2563 2564 (1) (2)

อ.2 77.94 100 100 22.06 0 -22.06

อ.3 92.58 93.33 93.33 0.75 0 -0.75

รวม 170.52 193.33 193.33 22.81 0 -22.81

เฉล่ยี ร้อยละ 85.26 96.66 96.66 11.4 0 -11.4

8

แผนภมู ิแสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ทิ างการเรยี นระดับสถานศกึ ษา
ระดบั ปฐมวยั ระดับ 3 ขน้ึ ไป ปกี ารศกึ ษา 2562 - 2564

250

200

150

100

50

0 อนบุ าล 3 รวม รอ้ ยละ
อนุบาล 2

2562 2563 2564

9

8.3 ตารางข้อมลู ผลสมั ฤทธทิ์ างการเรยี นระดับสถานศกึ ษา ระดับการศึกษาข้นั พนื้ ฐาน
8.3.1 ตารางขอ้ มูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดบั สถานศึกษา ระดบั ประถมศึกษา
1) ตารางแสดงร้อยละของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาพื้นฐาน ของนักเรียน

ระดบั ชั้นประถมศึกษาปที ี่ 1 ถงึ ระดบั ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศกึ ษา 2564

จำนว รายวิชาพน้ื ฐาน

ชัน้ น ภาษาไทย
นักเรยี ค ิณตศาสต ์ร
ิวทยาศาสต ์ร
น ิวทยาการ
คำนวณ
ัสงคมศึกษาฯ
ประ ัว ิตศาสต ์ร
ุสขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษา ัองกฤษ
เฉ ี่ลย ้รอยละ

ป.1 17 74.53 80.00 78.76 82.82 84.94 86.47 87.18 86.76 86.18 74.47 82.21
ป.2 13 74.46 77.31 74.92 80.15 73.46 72.23 80.38 79.23 81.62 67.38 76.11
ป.3 13 81.85 78.77 84.92 83.23 84.92 82.38 85.08 89.69 89.69 81.92 84.25
ป.4 15 64.80 71.47 72.60 81.53 78.00 78.00 77.73 85.40 73.87 70.13 75.35
ป.5 13 73.62 71.15 65.85 86.00 77.38 77.54 76.08 80.00 73.85 70.00 75.15
ป.6 20 71.00 68.25 65.90 73.80 71.30 71.30 79.80 81.40 73.75 69.95 72.65
รวม 91 440.26 446.95 442.95 487.53 470 467.9 486.25 502.48 478.96 433.85 465.72
73.38 74.49 73.83 81.26 78.33 77.99 81.04 83.75 79.83 72.31 77.62
เฉลยี่ ร้อยละ

แผนภมู ิแสดงร้อยละของผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาพ้ืนฐาน
ของนกั เรยี นระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถงึ ระดบั ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศกึ ษา 256๔

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

ภาษาไทย คณติ ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วทิ ยาการคานวณ สังคมศกึ ษาฯ
ประวตั ศิ าสตร์ การงานอาชีพ ภาษาองั กฤษ
สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา ศิลปะ

2) ตารางร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดบั ชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถงึ ระดับช้ันประถมศกึ ษาปที ่ี 6 ปกี ารศึกษา 2564

ช้ัน จำนวน รายวิชาพ้ืนฐาน รวม
ทั้ง
้ิสน

10

นกั เรยี น ภาษาไทย
ค ิณตศาสต ์ร
ิวทยาศาสต ์ร
ิวทยาการคำนวณ
ัสงคมศึกษาฯ
ประ ัว ิตศาสต ์ร
ุสขศึกษาและพล
ศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษา ัองกฤษ

ป.1 17 12 12 14 17 16 17 17 17 17 12 151
ป.2 13 8 10 10 13 10 8 13 13 13 7 105
ป.3 13 13 11 13 12 13 13 13 13 13 13 127
ป.4 15 5 9 8 15 11 11 10 15 10 7 101
ป.5 13 8 7 7 13 13 11 11 13 9 7 99
ป.6 20 10 10 6 15 11 11 18 13 17 8 119
รวม 91 56 59 58 85 74 71 82 84 79 54 702

เฉล่ียร้อยละ 61.54 64.84 63.74 93.41 81.32 78.02 90.11 92.31 86.81 59.34 77.14

แผนภูมแิ สดงรอ้ ยละของนักเรยี นทมี่ ีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี นแต่ละรายวิชา
ในระดบั 3 ขึน้ ไป ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดบั ชัน้ ประถมศึกษาปที ี่ 6
ปีการศึกษา 2564

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วทิ ยาการคานวณ สงั คมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์ การงานอาชีพ ภาษาองั กฤษ
สุขศกึ ษาและพลศกึ ษา ศลิ ปะ

3) ตารางผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับสถานศึกษาประถมศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป
ตงั้ แตป่ กี ารศึกษา 2562 – 2564

11

รายวชิ า(พนื้ ฐาน)(รอ้ ยละ) ผลการ ผลการ ผลการ
ระดับชน้ั เปรียบเทยี บ เปรยี บเทยี บ เปรียบเทียบ
2563-2562 2564-2563
2562 2563 2564 (2)-(1)
(1) (2)
ป.1 62.22 62.14 88.82 26.76
ป.2 50.37 93.08 80.77 - 0.08 26.68 -55.02
ป.3 93.11 97.69 42.71 -12.31 30.80
49.12 80 67.33 -10.69
ป.4 52.94 63.57 76.15 - 13.11 17.69 58.09
50.5 35.5 59.5 -4.12
ป.5 57.06 14.45 3.76
358.26 470.3 76.48
ป.6 391.35 - 17.44 40.65
56.04 77.14 7.74
รวม 62.72 6.56 2.44

เฉลี่ยร้อย 2.43 78.91
ละ
6.68 14.42

แผนภูมิแสดงผลการเปรยี บเทยี บผลสัมฤทธิท์ างการเรยี น ระดับสถานศึกษา
ประถมศกึ ษา ระดับ 3 ขนึ้ ไปตั้งแตป่ กี ารศกึ ษา 2562 – 2564

120

100

80

60

40

20

0 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
ป.1 2562 2563 2564

8.4 ตารางผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้านของช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปี
การศกึ ษา 2564

8.4.1 ตารางผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ที่ได้ระดับ ดี ข้ึนไป
ของช้ันประถมศึกษาปที ่ี 1 - 6 ในปกี ารศึกษา 2564

12

สมรรถนะสำคัญของผู้เรยี น 5 ด้าน(จำนวนนกั เรยี น)

จำนวน ความสามารถ หมาย
ระดับชัน้ นักเรยี น ในการ ื่สอสาร เหตุ
ความสามารถ
ป.1 17
ป.2 13 ในการคิด
ป.3 13 ความสามารถ
ป.4 15 ในการแ ้กปัญหา
ป.5 13 ความสามารถใน
ป.6 20 การใช้ ัทกษะ
รวม 91
ชี ิวต
เฉลย่ี รอ้ ยละ ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี

17 17 17 17 17
13 13 13 13 13
13 13 13 13 13
15 15 15 15 15
9 8 9 11 12

20 12 11 20 20

87 78 78 89 90
95.60 85.71 85.71 97.80 98.90

ตารางผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผเู้ รียน 5 ดา้ น ทไี่ ดร้ ะดบั ดี ขึ้นไป
ของช้ันประถมศึกษาปที ่ี 1 - 6 ในปีการศกึ ษา 2564

21% 21% สื่อสาร
การคดิ
21% 19% แก้ปญั หา
18% ทกั ษะชีวิต
เทคโนโลยี

8.4.2 ตารางผลการเปรียบเทยี บการประเมินสมรรถนะสำคญั ของผู้เรยี น 5 ดา้ น ท่ีได้ระดบั ดี ข้นึ ไปของ

ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปกี ารศกึ ษา 2562 - 2564

เปรยี บเทียบสมรรถนะสำคญั ของ ผลการ ผลการ ผลการ

ระดบั ชั้น ผเู้ รยี น 5 ด้าน(รอ้ ยละ) เปรยี บเทียบ เปรยี บเทียบ เปรยี บเทยี บ
2563-2562 2564-2563 (2)-(1)
(2)
2562 2563 2564 (1)

ป.1 100.00 100.00 100.00 0 00

13

ป.2 92.86 84.62 100.00 -8.24 15.38 23.62
ป.3 100.00 92.86 100.00 -7.14 7.14 14.28
ป.4 100.00 100.00 100.00
ป.5 100.00 100.00 75.38 0 0 0
ป.6 84.62 88.24 83.00 0 -24.62 -24.6
รวม 577.48 565.72 558.38
เฉลีย่ ร้อยละ 96.25 94.29 93.06 3.62 -5.24 -8.86

-11.76 -7.34 4.42
-1.96 -1.23 0.73

แผนภมู ิแสดงตารางผลการเปรยี บเทยี บการประเมนิ สมรรถนะสาคญั ของ
ผู้เรยี น 5 ดา้ น ทไ่ี ดร้ ะดับ ดี ข้นึ ไปของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6
ปีการศึกษา 2562 - 2564

120

100

80

60

40

20

0 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
ป.1
2562 2563 2564

8.5 ตารางการประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผเู้ รียนระดับการศึกษาขน้ั พื้นฐานปีการศึกษา 2563

8.5.1 ตารางผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านวิชาการ ของนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศกึ ษาปที ี่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 (จำแนกตามบรบิ ทของสถานศึกษา)

ที่ ช้ัน กจิ กรรม จำนวน ผลการประเมนิ (จำนวน ร้อยละทไ่ี ด้

นักเรยี น นกั เรียน) ระดบั ผา่ น

ผา่ น ไมผ่ ่าน

1 ป.1 กิจกรรมแนะแนว/ชมุ นุม 17 17 0 100.00

2 ป.2 กจิ กรรมแนะแนว/ชมุ นุม 13 13 0 100.00

3 ป.3 กจิ กรรมแนะแนว/ชุมนมุ 13 13 0 100.00

4 ป.4 กจิ กรรมแนะแนว/ชมุ นุม 15 15 0 100.00

5 ป.5 กิจกรรมแนะแนว/ชุมนมุ 13 13 0 100.00

14

6 ป.6 กจิ กรรมแนะแนว/ชมุ นุม 20 20 0 100.00
รวม 91 91 0 100.00

8.5.2 ตารางผลการเปรียบเทียบกิจกรรมพัฒนาคณุ ภาพผู้เรยี น ดา้ นวชิ าการ ได้ระดบั ผ่าน ขึน้

ไป ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 - 2564 (จำแนกตามบริบทของสถานศึกษา)

ที่ ชน้ั กิจกรรม ด้านวชิ าการ ปกี ารศกึ ษา ผลการ ผลการ ผลการ
(รอ้ ยละ) เปรียบเทยี บ เปรยี บเทยี บ เปรยี บเทยี บ

2561 2562 2563 2563- 2564- (2)-(1)
2562 2563
(1) (2)

1 ป.1 กิจกรรมแนะแนว/ชมุ นมุ 100 100 100 0 0 0

2 ป.2 กจิ กรรมแนะแนว/ชุมนุม 100 100 100 0 0 0

3 ป.3 กิจกรรมแนะแนว/ชมุ นุม 100 100 100 0 0 0

4 ป.4 กิจกรรมแนะแนว/ชุมนมุ 100 100 100 0 0 0

5 ป.5 กิจกรรมแนะแนว/ชุมนุม 100 100 100 0 0 0

6 ป.6 กิจกรรมแนะแนว/ชมุ นมุ 100 100 100 0 0 0

รวม 100 100 100 0 0 0

8.5.3 ตารางผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมจิตอาสา/

ลกู เสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผบู้ ำเพญ็ ประโยชน์ของนักเรียนระดับช้นั ประถมศึกษาปที ่ี1-6

1) ตารางผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา

ของนกั เรยี นระดบั ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปกี ารศกึ ษา 2564 (จำแนกตามบรบิ ทของสถานศึกษา)

ท่ี ช้นั กิจกรรม จำนวน ผลการประเมนิ ร้อยละที่ได้

นกั เรยี น (จำนวนนักเรยี น) ระดับ ผา่ น

ผ่าน ไมผ่ า่ น

1 ป.1 บำเพ็ญประโยชน์ จติ อาสาในโรงเรยี นชุมชน/ 17 17 0 100.00

เข้ารว่ มกจิ กรรมทางศาสนา

2 ป.2 บำเพญ็ ประโยชน์ จติ อาสาในโรงเรยี นชุมชน/ 13 13 0 100.00

เขา้ รว่ มกจิ กรรมทางศาสนา

3 ป.3 บำเพญ็ ประโยชน์ จติ อาสาในโรงเรยี นชุมชน/ 13 13 0 100.00

เขา้ ร่วมกิจกรรมทางศาสนา

4 ป.4 บำเพ็ญประโยชน์ จติ อาสาในโรงเรียนชุมชน/ 15 15 0 100.00

เขา้ รว่ มกิจกรรมทางศาสนา

5 ป.5 บำเพญ็ ประโยชน์ จติ อาสาในโรงเรียนชมุ ชน/ 13 13 0 100.00

เขา้ ร่วมกจิ กรรมทางศาสนา

6 ป.6 บำเพญ็ ประโยชน์ จติ อาสาในโรงเรยี นชุมชน/ 20 20 0 100.00

เขา้ ร่วมกิจกรรมทางศาสนา

15

รวม 91 91 0 100.00

2) ตารางผลการเปรียบเทียบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม จิต

อาสา ได้ระดับ ผ่าน ข้ึนไป ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 – 2564 (จำแนกตามบริบทของ

สถานศึกษา)

ที่ ชนั้ กจิ กรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ ผล ผล ผลการ
ปีการศกึ ษา เปรียบ
(รอ้ ยละ) การ การ เทียบ

2561 2562 2563 เปรยี เปรยี (2)-(1)

บเทยี บเทยี

บบ

2563 256
- 4-

2562 256
(1) 3

(2)

1 ป.1 บำเพญ็ ประโยชน์ จิตอาสาในโรงเรยี นชุมชน/ 100 100 100 0 0 0

เข้าร่วมกจิ กรรมทางศาสนา

2 ป.2 บำเพ็ญประโยชน์ จติ อาสาในโรงเรียนชุมชน/ 100 100 100 0 0 0

เข้ารว่ มกิจกรรมทางศาสนา

3 ป.3 บำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาในโรงเรียนชุมชน/ 100 100 100 0 0 0

เข้ารว่ มกิจกรรมทางศาสนา

4 ป.4 บำเพญ็ ประโยชน์ จิตอาสาในโรงเรียนชมุ ชน/ 100 100 100 0 0 0

เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา

5 ป.5 บำเพญ็ ประโยชน์ จติ อาสาในโรงเรยี นชุมชน/ 100 100 100 0 0 0
เข้ารว่ มกจิ กรรมทางศาสนา

6 ป.6 บำเพญ็ ประโยชน์ จติ อาสาในโรงเรียนชุมชน/ 100 100 100 0 0 0

เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา

รวม 100 100 100 0 0 0

3) ตารางผลการประเมินกจิ กรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยี น ด้านกจิ กรรมลูกเสือ/เนตรนารี/

ยุวกาชาด/ผ้บู ำเพ็ญประโยชน์ ของนักเรยี นระดับชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2564 (จำแนกตามบรบิ ท

ของสถานศึกษา)

ท่ี ชน้ั กิจกรรม จำนวน ผลการประเมิน (จำนวนนักเรียน) ร้อยละท่ีได้

นกั เรียน ผา่ น ไม่ผ่าน ระดบั ผ่าน

1 ป.1 ลูกเสือ/เนตรนารี 17 17 0 100.00

2 ป.2 ลูกเสือ/เนตรนารี 13 13 0 100.00

3 ป.3 ลูกเสือ/เนตรนารี 13 13 0 100.00

4 ป.4 ลูกเสอื /เนตรนารี 15 15 0 100.00

5 ป.5 ลกู เสือ/เนตรนารี 13 13 0 100.00

6 ป.6 ลูกเสือ/เนตรนารี 20 20 0 100.00

รวม 91 91 0 100.00

16

4) ตารางผลการเปรียบเทียบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านกิจกรรมลูกเสือ/เนตร

นารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ได้ระดับ ผ่าน ข้ึนไป ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา

2562 - 2564 (จำแนกตามบรบิ ทของสถานศกึ ษา)

ที่ ช้ัน กจิ กรรม ดา้ นกจิ กรรมลูกเสือ ฯ ผลการ ผลการ ผลการ
ปีการศึกษา (ร้อยละ) เปรียบเทยี บ เปรยี บเทียบ เปรยี บเทียบ
2563-2562 2564-2563
2562 2563 2564 (2)-(1)
(1) (2)

1 ป.1 ลกู เสอื /เนตรนารี 100 100 100 0 0 0

2 ป.2 ลกู เสอื /เนตรนารี 100 100 100 0 0 0

3 ป.3 ลูกเสือ/เนตรนารี 100 100 100 0 0 0

4 ป.4 ลกู เสอื /เนตรนารี 100 100 100 0 0 0

5 ป.5 ลกู เสอื /เนตรนารี 100 100 100 0 0 0

6 ป.6 ลูกเสือ/เนตรนารี 100 100 100 0 0 0

รวม 100 100 100 0 0 0

8.5.4 ตารางผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รยี น ดา้ นกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรยี น

ระดับชั้นประถมศกึ ษาปีที่ 1-6 ปีการศกึ ษา 2564 (จำแนกตามบรบิ ทของสถานศึกษา)

ท่ี ชัน้ กจิ กรรม จำนวน ผลการประเมิน ร้อยละที่

นกั เรียน (จำนวนนักเรียน) ได้ระดับ

ผา่ น ไม่ผ่าน ผา่ น

1 ป.1 ทัศนศึกษา/เรยี นรู้นอกสถานศกึ ษา 17 17 0 100.00

2 ป.2 ทัศนศกึ ษา/เรยี นรู้นอกสถานศึกษา 13 13 0 100.00

3 ป.3 ทัศนศึกษา/เรยี นรู้นอกสถานศึกษา 13 13 0 100.00

4 ป.4 ทศั นศกึ ษา/เรยี นรู้นอกสถานศึกษา 15 15 0 100.00

5 ป.5 ทัศนศึกษา/เรยี นรูน้ อกสถานศึกษา 13 13 0 100.00

6 ป.6 ทศั นศึกษา/เรยี นรู้นอกสถานศึกษา 20 20 0 100.00

รวม 91 91 0 100.00

1) ตารางผลการเปรยี บเทยี บกจิ กรรมพฒั นาคณุ ภาพผูเ้ รียน ด้านกจิ กรรมทศั นศึกษาได้

ระดับ ผา่ น ขนึ้ ไป ของนักเรียนระดบั ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศกึ ษา 2562 - 2564 (จำแนกตามบริบท

ของสถานศึกษา)

ท่ี ชั้น กิจกรรม ดา้ นกิจกรรมทัศนศกึ ษา ผลการ ผลการ ผลการ
ปกี ารศึกษา (ร้อยละ) เปรียบเที เปรยี บเที เปรียบ
เทยี บ
2561 2562 2563 ยบ ยบ (2)-(1)
2563- 2564-

2562 2563

(1) (2)

1 ป.1 ทศั นศึกษา/เรยี นรู้นอกสถานศกึ ษา 100 100 100 0 00

2 ป.2 ทศั นศึกษา/เรยี นรนู้ อกสถานศกึ ษา 100 100 100 0 00

3 ป.3 ทศั นศกึ ษา/เรยี นร้นู อกสถานศกึ ษา 100 100 100 0 00

4 ป.4 ทศั นศกึ ษา/เรยี นรูน้ อกสถานศกึ ษา 100 100 100 0 17
5 ป.5 ทศั นศึกษา/เรยี นรู้นอกสถานศกึ ษา 100 100 100 0
6 ป.6 ทศั นศกึ ษา/เรยี นรนู้ อกสถานศกึ ษา 100 100 100 0 00
รวม 100 100 100 0 00
00
00

8.5.5 ตารางผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านกิจกรรมการบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 (จำแนกตาม

บริบทของสถานศกึ ษา)

ที่ ช้ัน กจิ กรรม จำนวน ผลการประเมนิ รอ้ ยละทไ่ี ด้

นกั เรียน (จำนวนนักเรยี น) ระดับ ผ่าน

ผา่ น ไมผ่ า่ น

1 ป.1 ส่งเสรมิ ทกั ษะดา้ นเทคโนโลยีฯ 17 17 0 100.00

2 ป.2 ส่งเสริมทักษะดา้ นเทคโนโลยีฯ 13 13 0 100.00

3 ป.3 ส่งเสรมิ ทักษะด้านเทคโนโลยฯี 13 13 0 100.00

4 ป.4 ส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีฯ 15 15 0 100.00

5 ป.5 สง่ เสรมิ ทกั ษะด้านเทคโนโลยฯี 13 13 0 100.00

6 ป.6 สง่ เสรมิ ทักษะด้านเทคโนโลยฯี 20 20 0 100.00

รวม 91 91 0 100.00

1) ตารางผลการเปรียบเทยี บกจิ กรรมพัฒนาคุณภาพผเู้ รยี น ดา้ นกจิ กรรมการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ได้ระดบั ผ่าน ขึ้นไป ของนกั เรยี นระดับชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ 1-6 ปีการศึกษา
2562-2564 (จำแนกตามบรบิ ทของสถานศึกษา)

18

ที่ ชั้น กจิ กรรม ด้านกิจกรรมการบริการ ฯ ผลการ ผลการ ผลการ
ปีการศึกษา (ร้อยละ) เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ เปรยี บเทบี
(2)-(1)
2562 2563 2564 2563- 2564-
2562 2563

(1) (2)

1 ป.1 สง่ เสรมิ ทกั ษะด้านเทคโนโลยฯี 100 100 100 0 00

2 ป.2 ส่งเสรมิ ทักษะดา้ นเทคโนโลยฯี 100 100 100 0 00

3 ป.3 สง่ เสริมทักษะด้านเทคโนโลยฯี 100 100 100 0 00

4 ป.4 สง่ เสริมทักษะดา้ นเทคโนโลยฯี 100 100 100 0 00

5 ป.5 สง่ เสรมิ ทักษะดา้ นเทคโนโลยฯี 100 100 100 0 00

6 ป.6 ส่งเสริมทกั ษะดา้ นเทคโนโลยฯี 100 100 100 0 00

รวม 100 100 100 0 00

8.5.6 ตารางผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และการเขียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ในปีการศึกษา 2564

1) ตารางผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และการเขียนของช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6

ปกี ารศึกษา 2564

จำนวนนักเรยี นตามระดับคณุ ภาพ รอ้ ยละตั้งแต่

ระดับช้ัน จำนวน ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไมผ่ า่ น ระดบั ผ่าน
นกั เรยี น ข้นึ ไป

ป.1 17 8 9 0 0 100

ป.2 13 8 2 3 0 100

ป.3 13 9 4 0 0 100

ป.4 15 6 9 0 0 100

ป.5 13 7 3 3 0 100

19

ป.6 20 5 8 7 0 100
รวม 91 43 35 13 0 600
100 47.25 38.46 14.29 0 100
เฉลีย่ รอ้ ยละ

2) ตารางผลการเปรียบเทียบการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และการเขียนของช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ทีไ่ ดร้ ะดับ ผา่ น ข้นึ ไป ปีการศกึ ษา 2562-2564

การเปรียบเทียบการประเมิน ผลการ ผลการ ผลการ

ระดับชนั้ การอ่าน คดิ วิเคราะหแ์ ละการ เปรียบเทยี บ เปรียบเทียบ เปรยี บเทยี บ

เขยี น(รอ้ ยละ) 2563-2562 2564-2563 (2)-(1)

2562 2563 2564 (1) (2)

ป.1 100 100 100 0 00
ป.2 100 100 100 0 00
ป.3 100 100 100 0 00
ป.4 100 100 100 0 00
ป.5 100 100 100 0 00
ป.6 100 100 100 0 00
รวม 100 100 100 0 00
เฉล่ยี ร้อยละ 100 100 100 0 00

8.5.7 ตารางผลการประเมินคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ 8 ประการ ปกี ารศกึ ษา 2563

1) ตารางผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 1-6

ปีการศึกษา 2564

ระดบั ชนั้ จำนวน จำนวนนักเรียนตามระดบั คณุ ภาพ รอ้ ยละตงั้ แต่

นักเรยี น ดเี ยีย่ ม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ระดบั ผา่ น
ข้นึ ไป

ป.1 17 17 0 0 0 100
ป.2 13 13 0 0 0 100
ป.3 13 13 0 0 0 100
ป.4 15 15 0 0 0 100
ป.5 13 5 5 3 0 100
ป.6 20 20 0 0 0 100
รวม 91 83 5 3 0 100
100 91.209 5.495 3.297 0 100
เฉล่ยี ร้อยละ

2) ตารางผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการท่ีได้ระดับ ผ่าน
ขนึ้ ไป ช้นั ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2562 – 2564

20

ระดบั ชนั้ การเปรียบเทยี บการประเมนิ ผลการ ผลการ ผลการ
คุณลกั ษณะอันพึงประสงค์ เปรียบเทียบ เปรยี บเทยี บ เปรยี บเทยี บ
ป.1 2563-2562 2564-2563
ป.2 8 ประการ(ร้อยละ) (2)-(1)
ป.3 (1) (2)
ป.4 2562 2563 2564
ป.5 0 00
ป.6 100 100 100 0 00
รวม 100 100 100 0 00
100 100 100 0 00
เฉลี่ยร้อยละ 100 100 100 0 00
100 100 100 0 00
100 100 100 0 00
100 100 100 0 00
100 100 100

8.5.8 ตารางผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน(ReadingTest:RT)ปี

การศึกษา 2564

1) ตารางผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน(ReadingTest:RT)ปี

การศึกษา 2564

สมรรถนะ คะแนนเฉลี่ยรอ้ ยละจำแนกตามระดับ

โรงเรียน เขตพ้ืนท่ี ประเทศ

การอา่ นออกเสยี ง 72.94 73.41 69.95

การอ่านรเู้ รื่อง 64.58 76.00 72.79

รวม 2 สมรรถนะ 68.76 74.70 71.38

21

แผนภมู แิ สดงผลการทดสอบความสามารถดา้ นการอา่ นออกของผเู้ รยี น
(ReadingTest:RT) ปกี ารศกึ ษา 2564 โรงเรยี นบ้านขีศรสี งา่ โนนเสียว

78 อ่านรู้เรือ่ ง รวม 2 ดา้ น
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58

อา่ นออกเสยี ง

โรงเรียน เขตพ้นื ท่ี ประเทศ

2) ตารางการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน

(ReadingTest : RT) ชั้นประถมศึกษาปที ี่ 1 ปีการศกึ ษา 2562 – 2564 ระดับโรงเรียน

ผลการทดสอบ ผลการ ผลการ ผลการ

ความสามารถดา้ นการอา่ น เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ เปรยี บเทยี บ

สมรรถนะ ออกของผเู้ รยี น 2563-2562 2564-2563 (2)-(1)

(ReadingTest : RT) (1) (2)

2562 2563 2564

การอา่ นออกเสียง 72.46 45.00 72.94 -27.46 27.94 55.40

การอา่ นรู้เรื่อง 72.13 60.00 64.58 -12.13 4.58 16.71

รวม 2 สมรรถนะ 72.29 52.50 68.76 -19.79 16.26 36.05

22

แผนภูมแิ สดงตารางการเปรียบเทยี บผลการทดสอบความสามารถด้านการอา่ นออก
ของผ้เู รียน(ReadingTest : RT)ช้นั ประถมศึกษาปีที่ 1
ปกี ารศึกษา 2562 – 2564 ระดับโรงเรยี น

80

70

60

50

40

30

20

10

0 อา่ นรเู้ ร่ือง รวม 2 สมรรถนะ
อ่านออกเสยี ง

2562 2563 2564

8.5.9 ตารางผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NationalTest
: NT) ระดบั ช้ันประถมศึกษาปที ่ี3 จำแนกระดบั โรงเรียน,เขตพน้ื ที่,ประเทศ

1) ตารางผลการประเมนิ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดบั ชาต(ิ NT) ระดับชั้น
ประถมศกึ ษาปที ี่ 3 ประจำปีการศกึ ษา 2564

ความสามารถ การประเมินการทดสอบความสามารถพน้ื ฐานของผเู้ รยี น
ระดบั ชาต(ิ NT)

คะแนนเฉล่ยี รอ้ ยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลีย่ รอ้ ยละ
ของโรงเรียน ของระดับเขตพนื้ ที่ ของระดับประเทศ

ดา้ นคณิตศาสตร์ 48.50 51.25 49.44
ดา้ นภาษาไทย 66.00 58.06 56.14
เฉล่ียทัง้ 2 ด้าน 57.25 54.66 52.80

23

แผนภมู ิแสดงผลการประเมนิ การทดสอบความสามารถพน้ื ฐานของผู้เรียน
ระดบั ชาติ(NT) ระดบั ชน้ั ประถมศกึ ษาปีที่ 3 ประจาปกี ารศึกษา 2564

70

60

50

40

30

20

10

0 ด้านภาษาไทย เฉลีย่ ทัง้ 2 ดา้ น
ด้านคณติ ศาสตร์

โรงเรียน เขตพื้นท่ี ประเทศ

2) ตารางผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)

ชั้นประถมศึกษาปที ี่ 3 ประจำปกี ารศึกษา 2562 – 2564

ผลการทดสอบความสามารถ ผลการ ผลการ ผลการ

ความสามารถ พนื้ ฐานของผู้เรยี นระดับชาติ เปรยี บเทยี บ เปรยี บเทียบ เปรียบเทยี บ
(NT) 2563-2562 2564-2563 (2)-(1)

2562 2563 2564 (1) (2)

ดา้ นคณติ ศาสตร์ 68.00 46.30 48.50 -21.70 2.20 23.90

ดา้ นภาษาไทย 62.38 65.20 66.00 2.82 0.80 -2.02

เฉลี่ยท้งั 2 ด้าน 65.19 55.75 57.25 -9.44 1.50 10.94

24

แผนภูมิเปรียบเทยี บผลการประเมนิ การทดสอบความสามารถพน้ื ฐานของผูเ้ รยี น
ระดับชาติ (NT) ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 ประจาปกี ารศึกษา 2562 – 2564

80

70

60

50

40

30

20

10

0 ด้านภาษาไทย เฉลย่ี ท้ัง 2 ดา้ น
ดา้ นคณิตศาสตร์

2562 2563 2564

8.5.10 ตารางผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้ พน้ื ฐาน (O - NET)

1) ตารางผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ชาติข้นั พนื้ ฐาน (O - NET) ชัน้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 6

ประจำปกี ารศึกษา 2564

ระดับ/รายวิชา ผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ชาติขัน้ พื้นฐาน

(O - NET)

ภาษาไทย คณติ ศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์ ภาษาองั กฤษ

คะแนนเฉลยี่ ของโรงเรยี น 67.33 44.06 37.92 40.63

คะแนนเฉลย่ี ระดับจังหวดั 50.74 36.42 33.71 35.58

คะแนนเฉลีย่ สงั กดั สพฐ.ทงั้ หมด 49.54 35.85 33.68 35.46

คะแนนเฉลีย่ ระดบั ประเทศ 50.38 36.83 34.31 39.22

25

แผนภูมแิ สดงผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดับชาตขิ ้นั พนื้ ฐาน (O - NET)
ชน้ั ประถมศึกษาปที ี่ 6 ประจาปีการศึกษา 2564

80

70

60

50

40

30

20

10

0 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองั กฤษ
ภาษาไทย

โรงเรยี น จังหวดั สงั กัด สพฐ. ประเทศ

2) ตารางผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET)

ช้นั ประถมศึกษาปีท่ี 6 ประจำปีการศึกษา 2562 – 2564

การเปรยี บเทยี บผลการทดสอบทาง ผลการ ผลการ ผลการ

รายวชิ า การศกึ ษาระดบั ชาตขิ น้ั พืน้ ฐาน เปรยี บเทียบ เปรียบเทียบ เปรยี บเทียบ
(O - NET) 2563-2562 2564-2563 (2)-(1)

2562 2563 2564 (1) (2)

ภาษาไทย 56.21 65.65 67.33 9.44 1.68 -7.76

คณติ ศาสตร์ 45.00 31.67 44.06 -13.33 12.39 25.72

วิทยาศาสตร์ 34.86 48.21 37.92 13.35 -10.29 -23.6

ภาษาอังกฤษ 38.21 53.33 40.63 15.12 -12.7 -27.8

เฉล่ยี รอ้ ยละ 43.57 49.72 47.48 6.15 -2.24 -8.39

26

แผนภมู ิเปรยี บเทียบผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดับชาตขิ ้นั พ้ืนฐาน
(O - NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจาปกี ารศึกษา 2562 – 2564

80

70

60

50

40

30

20

10

0 คณติ ศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย

2562 2563 2564

9. ขอ้ มูลระบบสารสนเทศของสถานศึกษา

ที่ โปรแกรมทีใ่ ช้ การบรหิ ารจดั การ รหสั ผา่ น ผู้รบั ผิดชอบ

1 โปรแกรมระบบ Data เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์ ซ่ึงเปล่ียน ***** นางกนลกั ษณ์
Management ชื่อมา จาก Data Center เป็นระบบซึ่งรวบรวม บรรเทา,

Center : DMC ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลสถานศึกษา และ นางสาวสวุ นนั ท์
วิชาทา
ข้อมูลเขตพ้ืนท่ี โดยมีการจัดเก็บ เป็น ๒ ระยะ คือ
นางกนลกั ษณ์
ระยะท่ี ๑ ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ของทุกปี บรรเทา,

ระยะท่ี ๒ ขอ้ มลู ณ วนั ท่ี ๑๐พฤศจิกายนของทกุ ปี นางสาวสวุ นนั ท์
วิชาทา
2 โปรแกรม School เป็นโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูล *****
Management สารสนเทศของสถานศึกษา พัฒนาขึ้นเพื่อจัดเก็บ นางนนั ทยิ า
อันทะคำภู
Information System ข้อมูลในระดับสถานศึกษา ประกอบด้วยทะเบียน

: SMIS โรงเรียน ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลบุคลากร

รายบุคคล และข้อมูลงานวิชาการ กำหนดจัดเก็บ

เป็น ๒ระยะ ได้แก่ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐มิถุนายน

และข้อมูล ณ วนั ท่ี ๑๐ พฤศจกิ ายน

3 ระบบ E- office ใช้สำหรับงานสารบรรณ เช่น การรับ-ส่ง หนังสือ *****
ราชการระหว่างโรงเรียนกับสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

27

การศกึ ษาประถมศกึ ษามหาสารคาม เขต ๑

4 โปรแกรม Education ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบ ***** นางนนั ทิยา
Management สารสนเทศเพ่อื การบริหารการศกึ ษา

Information System อนั ทะคำภู

: EMIS

5 โปรแกรม B-OBEC ใช้สำหรับการใช้งานระบบข้อมูลอาคารและ ***** นางกนกลกั ษณ์
สิง่ กอ่ สร้าง บรรเทา

6 โปรแกรม M-OBEC ใช้สำหรับการใช้งานระบบขอ้ มูลครภุ ัณฑ์ ***** นางกนกลกั ษณ์

บรรเทา

7 โปรแกรม ใชส้ ำหรบั การคัดเลอื กนกั เรยี นเพื่อรบั เงนิ อดุ หนนุ ***** นางกนกลักษณ์

Conditional Cash- ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (targeting) ภายใต้ บรรเทา/

transfer : CCT “เง่ือนไข” ว่านักเรียนต้องเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ นางนนั ทิยา

ซึ่ งก า ร ติ ด ต า ม ก า ร เข้ า เรี ย น ข อ งนั ก เรี ย น อนั ทะคำภู

(monitoring) นั้ น จะช่ วย ป้ องกันปั ญ ห าเด็ ก

นักเรยี นหลดุ ออกจากระบบการศกึ ษากลางคัน

8 โปรแกรม E-butget ใช้ ส ำห รับ ร าย งาน ข้ อ มู ล ก า รใช้ จ่ าย เงิน ***** นางสาวดลนภา
งบประมาณของโรงเรียนไปยัง สพฐ. ภาคเรียนละ บญุ มั่ง

1 ครั้ง รายงานข้อมลู สาธารณูปโภคทกุ เดือน

9 โปรแกรมระบบ SET รายงานข้อมูลนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ ***** นางสาวสวุ นันท์
บกพร่องทางการเรยี นรู้ วิชาทา

ที่ โปรแกรมที่ใช้ การบรหิ ารจดั การ รหัสผ่าน ผูร้ บั ผิดชอบ

10 โปรแกรม School เป็นโปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียนและ นางกนกลกั ษณ์

Mis เอกสารทางการศึกษา ได้แก่ ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3 บรรเทา

ปพ.6 ปพ.7 *****

11 โปรแกรม ระบบ NT ระบบจัดการสอบ การอ่าน ป.1 (RT) และ NT นางนันทิยา

Access ป.3 ***** อนั ทะคำภู

10 ข้อมลู การใช้แหลง่ เรยี นรู้ภายใน ภายนอกสถานศกึ ษา และภูมปิ ัญญาทอ้ งถิ่น ปีการศกึ ษา 2564

10.1 ขอ้ มลู แหลง่ เรียนรู้ภายในสถานศกึ ษา

ระดับการศกึ ษาปฐมวัย

จำนวนนักเรียนท่ีใช้

แหลง่ เรียนร้ภู ายใน จำนวน ันกเ ีรยน แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยี น รวม

ปกี ารศกึ ษา 2564

อ.2 อ.3

ห้องสมดุ 37 22 15 37

สนามกฬี า 37 22 15 37

สวนผักไฮโดรโปรนกิ ส์ 37 22 15 37

ห้องสอ่ื 37 22 15 37

สนามเด็กเล่น 37 22 15 37

อาคารอเนกประสงค์ 37 22 28
37 22
โรงอาหาร 15 37
รวม 100 100 15 37
100 100
เฉล่ยี รอ้ ยละ

ระดบั การศึกษาขนั้ พื้นฐาน

แหล่งเรียนรู้ภายใน จำนวน จำนวนนกั เรยี นทใ่ี ชแ้ หล่งเรยี นรู้ภายในโรงเรยี น รวม
นักเ ีรยน ปกี ารศกึ ษา 2564
91
หอ้ งสมดุ 91 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 91
สนามกฬี า 91 17 13 13 15 13 20 91
ห้องคอมพิวเตอร์ 91 17 13 13 15 13 20 91
91 17 13 13 15 13 20 91
ห้องสอื่ 91 17 13 13 15 13 20 91
สนามเดก็ เลน่ 91 17 13 13 15 13 20 91
อาคารอเนกประสงค์ 91 17 13 13 15 13 20
โรงอาหาร 17 13 13 15 13 20 100
100
รวม 100 100 100 100 100 100

เฉลี่ยร้อยละ

10.2 ขอ้ มูลแหล่งเรียนรภู้ ายนอกสถานศกึ ษา จำนวนนกั เรยี นท่ีใช้แหล่ง
ระดับการศึกษาปฐมวยั
จำนวน ันกเ ีรยน เรยี นร้ภู ายนอกโรงเรียน รวม
แหล่งเรยี นร้ภู ายนอก
ปีการศกึ ษา 2564
วัดในชมุ ชน
ศูนย์เศรษฐกจิ พอเพยี งหมูบ่ า้ น อ.2 อ.3

สถานีอนามัย 37 22 15 37
รวม
37 22 15 37
เฉลีย่ รอ้ ยละ
37 22 15 37

100 100 100 100

29

ระดบั การศึกษาขนั้ พ้นื ฐานจำนวน ันกเ ีรยน จำนวนนักเรยี นที่ใชแ้ หล่งเรยี นรู้ภายนอกโรงเรยี น
แหล่งเรยี นรภู้ ายนอก ปีการศกึ ษา 2564

วดั ในชุมชน 91 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม
17 13 13 15 13 20
ศูนยเ์ ศรษฐกจิ พอเพียงหมบู่ ้าน 91 17 13 13 15 13 20 91
17 13 13 15 13 20 91
สถานอี นามยั 91 91
รวม 100 100 100 100 100 100
100
เฉล่ยี ร้อยละ 100

10.3 ตารางขอ้ มลู ภมู ิปญั ญาทอ้ งถิน่ จำนวนนักเรียนทใี่ ช้
ระดับการศกึ ษาปฐมวัย
จำนวน ันกเ ีรยน ภมู ิปัญญาท้องถน่ิ รวม
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ปีการศึกษา 2564

นทิ านพื้นบา้ น อ.2 อ.3
การใชภ้ าษาถิน่ และภาษากลางในชวี ติ ประจำวัน
37 22 15 37
เรยี นรู้เร่อื งอาหารท้องถนิ่
การเข้ารว่ มวฒั นธรรมท้องถนิ่ 37 22 15 37

รวม 37 22 15 37
เฉลีย่ ร้อยละ
37 22 15 37

100 100 100 100

30

ระดับการศกึ ษาข้ันพน้ื ฐาน จำนวน ันกเ ีรยน จำนวนนกั เรยี นท่ใี ช้จำนวนนักเรียนทใี่ ช้
ภูมิปัญญาท้องถนิ่
ภูมปิ ญั ญาท้องถน่ิ ปกี ารศึกษา 2564 รวม

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

นิทานพ้นื บ้าน(ผ้สู ูงอายใุ นหมู่บา้ น) 91 17 13 13 15 13 20 91

การใชภ้ าษาถ่นิ และภาษากลางในชีวติ ประจำวนั 91 17 13 13 15 13 20 91

เรียนรูเ้ ร่ืองอาหารท้องถน่ิ (ครแู ละผูป้ กครอง) 91 17 13 13 15 13 20 91
การเข้ารว่ มวฒั นธรรมท้องถิ่น(วดั ,ในหมบู่ ้าน) 91 17 13 13 15 13 20 91
เรยี นรเู้ ร่อื งภูมิปญั ญาท้องถนิ่ ของเรา(หม่บู า้ น) 91 17 13 13 15 13 20 91

รวม

เฉลย่ี ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100

11. ตารางข้อมูลการดำเนนิ การโครงการหรอื กจิ กรรมหรืออนื่ ๆตามจุดเน้นเชิงนโยบาย สำนักงานเขตพ้นื ท่ี

การศึกษาประถมศกึ ษามหาสารคาม เขต๑ ระดับปฐมวัย ระดบั ๓ ข้ึนไป ปีการศกึ ษา 2564

จำนวน ันกเ ีร จำนวนเด็กท่ีเข้ารว่ มโครงการ/กิจกรรม/ ผลการ
ยน
โครงการ/กิจกรรม/อื่น ๆ อนื่ ๆ ปีการศึกษา 2564
อ.2 อ.3 รวม ประเมิน

โครงการสง่ เสริม สนบั สนนุ ใหส้ ถานศึกษาเป็นสังคม 37 22 15 37 ผ่าน
แห่งการเรียนรู้ 37 22 15 37 ผ่าน
โครงการพฒั นาบรรยากาศหอ้ งเรยี นและส่อื 37 22 15 37 ผ่าน
เทคโนโลยเี พอ่ื การเรียนรู้
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตรน์ อ้ ย

รวม 100 100 100 100
เฉลย่ี รอ้ ยละ

31

12. ตารางข้อมูลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมหรืออ่ืน ๆ ตามจุดเน้นเชิงนโยบาย สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา

2564

โครงการ/กจิ กรรม/อ่นื ๆ จำนวน ันกเ ีร จำนวนนักเรยี นที่เขา้ รว่ มโครงการ/ รวม ผลการ
ยน กิจกรรม/อนื่ ๆ ปีการศกึ ษา 2564 ประเมนิ

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

โครงการพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี 91 17 13 13 15 13 20 91 ผ่าน

พึงประสงค์

โครงการพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย 91 17 13 13 15 13 20 91 ผา่ น

ตนเอง รักการเรยี นรแู้ ละพฒั นาตนเองอย่างตอ่ เนอ่ื ง

โครงการพฒั นาผเู้ รยี นใหม้ ีความรู้(ONET,NT,RT) 91 17 13 13 15 13 20 91 ผา่ น

โครงการสร้างเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง 91 17 13 13 15 13 20 91 ผา่ น

การเรียนรู้

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือยกผลสัมฤทธ์ิ 91 17 13 13 15 13 20 91 ผ่าน

ทางการเรยี น

โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนศึกษาชั้นเรียน (Lesson 91 17 13 13 15 13 20 91 ผา่ น

Study) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional

Learning Community : PLC) 91 17 13 13 15 13 20 91 ผ่าน

กจิ กรรมอา่ นออก เขียนได้ ลายมือสวย

กิจกรรมภาษาไทยวนั ละคำ 91 17 13 13 15 13 20 91 ผ่าน

รวม

เฉลย่ี รอ้ ยละ 100 100 100 100 100 100 100 100

13. ข้อมูลผลการประเมนิ คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา

32

โรงเรยี นบ้านขีศรีสง่าโนนเสียวไดร้ ับการประเมนิ คุณภาพภายนอกรอบส่ี เมอื่ วันท่.ี ....18......เดอื น....
กมุ ภาพนั ธ์......พ.ศ.....2564................... โดยมีผลการประเมิน ดงั นี้
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศกึ ษาภายในสถานศกึ ษาปีการศกึ ษา ๒๕๖๔

33

34

35

36

37

38

39

40

43

ส่วนที่ 2
ทิศทางการจดั การศกึ ษา
1. นโยบายการจดั การศกึ ษากระทรวงศกึ ษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565
หลกั การตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
1. สรา้ ง “TRUST” หรอื “ความเช่ือมนั่ ไว้วางใจ” ให้กบั สงั คม โดยเฉพาะอยา่ งย่ิงเด็กและผ้ปู กครอง
โดยทกุ หน่วยงานสามารถท่จี ะเปน็ หลัก หรือเป็นที่พ่ึงได้
T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส
R (Responsibility) หมายถงึ ความรบั ผิดชอบ
U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึง่ อนั เดยี ว
S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา
T (Technology) หมายถงึ เทคโนโลยี
2. ให้ทกุ หนว่ ยงานนารปู แบบการทำงาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การทำงานรว่ มกันเปน็ หน่งึ เดยี ว
ของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร” และนา “TRUST” ซึ่งเปน็ รูปแบบในการทำงานท่ีจะทำให้ครู บุคลากรทางการศึกษา
ผู้ปกครอง ผเู้ รยี น และประชาชน กลบั มาใหค้ วามไวว้ างใจในการทำงานของกระทรวงศึกษาธกิ าร เพ่ือเป็นสว่ น
เสริมในเร่ืองความโปรง่ ใส ทั้งในเชิงกระบวนการทำงานและกระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนตา่ ง ๆ
3. สนับสนุนให้ผปู้ ฏบิ ัติงานทกุ คนดำเนนิ การตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเององคก์ ร ประชาชน
และประเทศชาติ ใหค้ วามสำคญั กบั การประสานความร่วมมือจากทกุ ภาคสว่ น โดยผ่านกลไกการรับฟงั ความ
คิดเหน็ มาประกอบการดำเนินงานทเ่ี ป็นประโยชนต์ ่อการยกระดบั คุณภาพการศกึ ษา
ดงั นนั้ จึงกำหนดนโยบายการจดั การศกึ ษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
ดงั น้ี
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศกึ ษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
1. การปรบั ปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรยี นรใู้ ห้ทันสมัย และทนั การเปล่ียนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 โดยม่งุ พฒั นาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาใหม้ ีความรู้ ทกั ษะ และคณุ ลักษณะทเ่ี หมาะสมกบั บรบิ ท
สังคมไทย
2. การพัฒนาคุณภาพและประสทิ ธิภาพครแู ละอาจารย์ในระดบั การศึกษาข้ันพื้นฐานและ
อาชวี ศกึ ษาใหม้ ีสมรรถนะทางภาษาและดจิ ิทลั เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รบั การพฒั นาให้มีสมรรถนะท้ังด้านการ
จดั การเรียนรูด้ ว้ ยภาษาและดิจิทัล สามารถปรบั วิธกี ารเรียนการสอนและการใช้ส่ือทนั สมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธท์ างการศึกษาที่เกดิ กับผ้เู รียน
3. การปฏริ ูปการเรยี นรู้ด้วยดจิ ิทลั ผา่ นแพลตฟอร์มการเรยี นรู้ดว้ ยดิจทิ ัลแห่งชาติ (NDLP) และ
การสง่ เสริมการฝึกทักษะดจิ ิทลั ในชวี ติ ประจำวนั เพ่ือให้มีหนว่ ยงานรบั ผดิ ชอบพฒั นาแพลตฟอร์มการเรยี นรู้
ด้วยดจิ ิทัลแหง่ ชาติ ท่ีสามารถนาไปใช้ในกระบวนการจดั การเรยี นรู้ท่ีทันสมยั และเข้าถึงแหลง่ เรยี นรู้ไดอ้ ยา่ ง
กวา้ งขวางผา่ นระบบออนไลน์ และการนาฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใชป้ ระโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธภิ าพการบรหิ ารและการจัด

44

การศกึ ษา
4. การพฒั นาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศกึ ษา โดยการสง่ เสริมสนับสนนุ สถานศกึ ษาให้

มีความเป็นอสิ ระและคล่องตัว การกระจายอานาจการบรหิ ารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวดั เปน็ ฐาน โดย
อาศยั อานาจตามกฎหมายการศึกษาแหง่ ชาติท่ีได้รบั การปรับปรงุ เพ่ือกำหนดใหม้ ีระบบบริหารและการจัดการ
รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรยี นการสอนใหม้ ีคณุ ภาพ สถานศึกษาให้มีความเปน็
อสิ ระและคล่องตัว การบรหิ ารและการจัดการศึกษาโดยใช้จงั หวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยดึ
หลักธรรมาภิบาล

5. การปรับระบบการประเมินผลการศกึ ษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจดั ทดสอบวัดความรู้ และ
ทักษะทจ่ี าเป็นในการศึกษาต่อระดับอดุ มศกึ ษาท้ังสายวชิ าการและสายวิชาชพี เพื่อให้ระบบการประเมนิ ผล
การศึกษาทุกระดับและระบบการประกนั คุณภาพการศึกษาไดร้ ับการปรบั ปรุงให้ทันสมยั ตอบสนองผลลัพธ์
ทางการศึกษาได้อยา่ งเหมาะสม

6. การจัดสรรและการกระจายทรพั ยากรให้ทั่วถงึ ทุกกลุ่มเปา้ หมาย รวมถงึ การระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาจากความรว่ มมือทุกภาคส่วน เพอ่ื ให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเปน็ ธรรมและสรา้ ง
โอกาสให้กลมุ่ เปา้ หมายได้เขา้ ถงึ การศกึ ษาทมี่ ีคุณภาพทดั เทียมกล่มุ อื่น ๆ กระจายทรพั ยากรทงั้ บุคลากรทาง
การศกึ ษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทวั่ ถึง

7. การนากรอบคุณ วฒุ แิ ห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) และกรอบ
คณุ วุฒอิ า้ งอิงอาเซยี น ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF) สู่การปฏิบตั ิ เป็นการ
ผลิตและการพฒั นากาลังคนเพอ่ื การพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวฒุ แิ ห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและ
การอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณด์ ้วยธนาคารหน่วยกติ และการจัดทำมาตรฐานอาชพี ในสาขาท่ี
สามารถอา้ งอิงอาเซียนได้

8. การพัฒนาเดก็ ปฐมวยั ใหไ้ ดร้ บั การดแู ลและพฒั นากอ่ นเขา้ รับการศกึ ษาเพ่อื พัฒนาร่างกาย
จติ ใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสตปิ ัญญาใหส้ มกบั วยั เพ่ือเปน็ การขบั เคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามพระราชบญั ญตั ิการพฒั นาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สกู่ ารปฏบิ ตั ิเปน็ รปู ธรรม โดยหนว่ ยงานทเี่ ก่ียวข้อง
นาไปเปน็ กรอบในการจัดทำแผนปฏบิ ตั กิ ารเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวยั และมกี ารติดตามความกา้ วหนา้ เป็นระยะ

9. การศึกษาเพอ่ื อาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผจู้ บการศึกษา
ระดับปริญญาและอาชวี ศึกษามอี าชพี และรายไดท้ เี่ หมาะสมกบั การดำรงชีพและคณุ ภาพชีวิตท่ดี ี มสี ่วนชว่ ยเพมิ่
ขดี ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้

10. การพลกิ โฉมระบบการศึกษาไทยดว้ ยการนานวัตกรรมและเทคโนโลยที ท่ี ันสมยั มาใชใ้ นการจดั
การศกึ ษาทกุ ระดับการศกึ ษา เพือ่ ใหส้ ถาบนั การศึกษาทุกแห่งนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาใชใ้ นการ
จดั การศกึ ษาผ่านระบบดจิ ทิ ัล

11. การเพมิ่ โอกาสและการเข้าถึงการศกึ ษาที่มีคณุ ภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
ผู้เรียนทมี่ คี วามตอ้ งการจาเป็นพเิ ศษ เพ่ือเพมิ่ โอกาสและการเข้าถึงการศึกษาทม่ี ีคณุ ภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา และผูเ้ รยี นที่มีความตอ้ งการจาเปน็ พิเศษ

45

12. การจัดการศกึ ษาในระบบ นอกระบบ และตามอธั ยาศยั โดยยึดหลักการเรยี นร้ตู ลอดชวี ติ และ
การมีสว่ นรว่ มของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพอ่ื เพม่ิ โอกาสและการเข้าถึงการศึกษาทีม่ ีคุณภาพของกลุ่มผดู้ ้อยโอกาส
ทางการศกึ ษาและผู้เรยี นที่มคี วามตอ้ งการจาเป็นพิเศษ

นโยบายระยะเรง่ ด่วน (Quick Win)
1. ความปลอดภยั ของผูเ้ รียน โดยจัดให้มรี ูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลชว่ ยเหลือ

นักเรียน เพ่ือใหผ้ ู้เรียนเกิดการเรยี นรูอ้ ยา่ งมีคณุ ภาพ มีความสุข และไดร้ บั การปกป้องคมุ้ ครองความปลอดภัยท้ัง
ดา้ นรา่ งกายและจิตใจ รวมถึงการสรา้ งทกั ษะใหผ้ เู้ รยี นมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภยั อนั ตรายตา่ ง ๆ
ท่ามกลางสภาพแวดลอ้ มทางสังคม

2. หลกั สตู รฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจดั การเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยดึ ความสามารถของผ้เู รียนเปน็
หลัก และพัฒนาผ้เู รียนใหเ้ กดิ สมรรถนะทตี่ ้องการ

3. ฐานข้อมลู Big Data ม่งุ พฒั นาการจดั เกบ็ ข้อมลู อยา่ งเปน็ ระบบและไม่ซ้าซ้อนเพ่ือให้ไดข้ ้อมูลภาพ
รวมการศกึ ษาของประเทศท่มี ีความครบถ้วน สมบรู ณ์ ถกู ต้องเป็นปัจจุบนั และสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้
อย่างแท้จรงิ

4. ขับเคลื่อนศูนยค์ วามเป็นเลิศทางการอาชีวศกึ ษา (Excellent Center) สนบั สนนุ การดำเนินงาน
ของศูนยค์ วามเปน็ เลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเปน็ เลิศของแต่ละสถานศึกษาและ
ตามบรบิ ทของพนื้ ที่ สอดคลอ้ งกับความต้องการของประเทศทัง้ ในปจั จุบันและอนาคต ตลอดจนมกี ารจดั การ
เรยี นการสอนดว้ ยเคร่ืองมือท่ีทนั สมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยปี ัจจุบนั

5. พฒั นาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจดั การศกึ ษาทีเ่ น้นพัฒนาทักษะอาชีพของผเู้ รยี น เพ่ือพฒั นา
คณุ ภาพชีวติ สร้างอาชีพและรายไดท้ ่เี หมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรูต้ ลอดชวี ติ สาหรับประชาชนทุกช่วงวัยใหม้ ีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละชว่ งวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอยา่ งมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตาม
ศักยภาพตั้งแตว่ ัยเดก็ จนถงึ วัยชรา และพัฒนาหลกั สูตรทีเ่ หมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้ สู่สังคมผู้สงู
วัย

7. การจัดการศกึ ษาสาหรบั ผู้ที่มีความตอ้ งการจาเป็นพเิ ศษ สง่ เสรมิ การจัดการศกึ ษาให้ผ้ทู ี่มคี วาม
ต้องการจาเปน็ พเิ ศษได้รบั การพฒั นาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกยี รติ ศักดศ์ิ รีเท่า
เทียมกับผู้อ่นื ในสังคม สามารถช่วยเหลอื ตนเอง และมีส่วนร่วมในการพฒั นาประเทศ

นโยบายและจดุ เนน้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. การจดั การศึกษาเพอื่ ความปลอดภัย
1.1 เร่งสรา้ งสถานศึกษาปลอดภัยเพอื่ เพ่ิมความเชือ่ ม่นั ของสังคม และป้องกันจากภยั คุกคามใน

ชีวติ รูปแบบใหม่ และภยั อื่น ๆ โดยมีการวางมาตรการดา้ นความปลอดภยั ใหแ้ กน่ ักเรยี น ครแู ละบุคลากรใน
สถานศกึ ษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จดั โครงการโรงเรียน Sandbox : Safetyzone in school (SSS) หรอื การจัด
กจิ กรรม Safety School Success จดั ให้มีการฉีดวัคซีนเพื่อปอ้ งกนั โรคตดิ ต่อ การจดั การความรุนแรงเกย่ี วกับ
ร่างกาย จติ ใจ และเพศ เปน็ ต้น

46

1.2 เร่งพัฒนาบรรจุตัวชว้ี ัดเร่อื งความปลอดภยั ใหอ้ ยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาและ
หน่วยงานทุกระดับ

1.3 เร่งพฒั นาใหม้ หี น่วยงานด้านความปลอดภัยท่ีมีโครงสรา้ งและกรอบอัตรากาลงั อย่างชดั เจนใน
ทกุ ส่วนราชการของกระทรวงศกึ ษาธิการ

2. การยกระดับคุณภาพการศกึ ษา
2.1 เร่งจัดทำและพัฒนากรอบหลกั สตู รการศึกษาขน้ั พืน้ ฐาน (หลักสตู รฐานสมรรถนะ) โดยรับฟงั

ความคดิ เหน็ จากผมู้ ีสว่ นไดส้ ่วนเสีย ศกึ ษาวิเคราะห์ วิจยั ความเหมาะสมความเปน็ ไปได้และทดลองใช้ก่อนการ
ประกาศใชห้ ลักสูตรฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565

2.2 จัดการเรยี นรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะแบบผู้เรยี นสร้างความรูด้ ้วยตนเอง มุ่งเนน้ กระบวนการ
เรียนรู้แบบถกั ทอความรู้ ทกั ษะคุณลกั ษณะผูเ้ รียนเขา้ ดว้ ยกันดว้ ยการลงมือปฏิบตั จิ รงิ (Active Learning)
มุ่งเนน้ ใหผ้ ู้เรยี นสามารถเข้าใจและเรียนรูอ้ ยา่ งมคี วามสุข และพัฒนาความเป็นมนุษยท์ ี่สมบรู ณ์ รวมทงั้ การ
พฒั นาระบบการวัดและประเมินผลเชงิ สมรรถนะ

2.3 พฒั นาช่องทางการเรียนรู้ผ่านดจิ ิทัลแพลตฟอร์มทหี่ ลากหลายและมีแพลตฟอร์มการเรยี นรู้
อจั ฉรยิ ะท่ีรวบรวมขอ้ มูลเก่ียวกับกระบวนการจดั การเรียนรู้ ส่อื การสอนคณุ ภาพสงู และการประเมินและพฒั นา
ผูเ้ รียน เพือ่ สง่ เสรมิ การเรียนรู้เป็นรายบคุ คล (Personalized Learning) สาหรับผู้เรียนทุกชว่ งวัย

2.4 มงุ่ พัฒนาการจัดการเรยี นการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมอื งและศลี ธรรมให้มคี วามทนั สมยั
สอดรบั กบั วถิ ใี หม่ เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รยี น ควบคู่ไปกบั การเรยี นรู้ประวัตศิ าสตรข์ องท้องถนิ่ และการเสริมสรา้ ง
วิถีชีวิตของความเปน็ พลเมืองท่เี ขม้ แขง็

2.5 สง่ เสริมให้ความรูด้ ้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กบั ผเู้ รียนโดยบูรณาการ
การทำงานรว่ มกับหนว่ ยงานทเ่ี ก่ยี วข้อง เช่น กองทนุ การออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรงุ ศรอี ยุธยา ธนาคาร
ออมสิน ผา่ นโครงการต่าง ๆ เชน่ โครงการสถานศกึ ษาส่งเสรมิ วนิ ัยการออมกบั กอช. โครงการธนาคารโรงเรยี น
และการเผยแพร่สอ่ื แอนิเมชนั รอบรูเ้ รือ่ งเงิน

2.6 พัฒนาหลกั สตู รอาชีวศึกษา และหลกั สตู รวิชาชพี ระยะส้นั แบบโมดูล (Modular System) ทม่ี ี
การบูรณาการวชิ าสามัญและวชิ าชพี ในชุดวชิ าอาชพี เดียวกัน เชอ่ื มโยงการจัดการอาชวี ศึกษาทั้งในระบบ นอก
ระบบ และระบบทวิภาคี รวมท้ังการจดั การเรียนรู้แบบต่อเน่อื ง (Block Course) เพอ่ื สะสมหน่วยการเรียนรู้
(Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชวี ศกึ ษาอย่างเขม้ ขน้ เพ่ือการมงี านทำ

2.7 ศกึ ษาวจิ ยั ถอดบทเรยี นความสาเร็จในการจัดและพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาในสถานศึกษาของ
สถานศึกษาในพ้นื ท่นี วตั กรรมการศึกษา ของพืน้ ท่นี วตั กรรมการศึกษา เพอ่ื เป็นแนวทางให้หนว่ ยงานสถานศกึ ษา
และผู้เก่ียวข้องนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

3. การสรา้ งโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทยี มทางการศึกษาทกุ ช่วงวยั
3.1 ดำเนนิ การสารวจและตดิ ตามเดก็ ตกหล่นและเดก็ ออกกลางคนั เพ่ือนาเขา้ สู่ระบบการศึกษา

โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ


Click to View FlipBook Version