The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sukphayodtakul_t, 2021-09-03 03:37:57

Research Memo

Research Memo

Food Safety Market Development : Greenery Market @ SU

Silpakorn University

การพฒั นาตลาดอาหารปลอดภัย : Greenery Market @ SU

มหาวทิ ยาลยั ศิลปากร

Food Safety Market Development : Greenery Market @ SU

Silpakorn University

การออกแบบ กับ
Silpakorn Green Market

รองศาสตราจารย์ ประภากร สุคนธมณี
คณะมณั ฑนศิลป์ มหาวิทยาลยั ศิลปากร

103

104

การออกแบบ กบั
Silpakorn Green Market

โดย รองศาสตราจารย์ ประภากร สคุ นธมณี
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศลิ ปากร

การออกแบบเป็นการจัดองค์ประกอบ
ของส่ิงหลายส่ิงให้มีความสัมพันธ์กันอย่าง
ลงตัว อีกท้ังยังเป็นการจัดศิลปะพื้นฐานให้มี
ความสวยงาม อาศัยการจัดองค์ประกอบโดย
นำ�จุด เส้น สี รูปร่าง-รูปทรง น้ำ�หนัก แสง
เงา ท่ีอาจเหมือนหรือแตกต่างกัน นำ�มาจัด
ภาพ 2 มิติ และสามารถขยายความต่อเป็น
ภาพ 3 มติ ไิ ด้
การจัดองค์ประกอบในด้านของตรา
สัญลักษณ์ตลาด/ตราสินค้าและภูมิทัศน์ของ
ตลาด Silpakorn Green Market เปน็ การใช้
เส้น สี รูปร่าง-รปู ทรง พืน้ ที่ และแสงเงา มา
ใชร้ ่วมในบรบิ ทเดียวกนั เป็นการออกแบบโดย
นำ�ส่ิงของและสถานที่ในตลาดท่ีแสดงความ
เป็นเอกลักษณ์ของตลาด Silpakorn Green
Market และมหาวิทยาลัยศิลปากร

ตราสนิ ค้า/ตราสัญลักษณ์ตลาด
Silpakorn Green Market

105

เส้น : จัดวางโครงสร้างของตลาด โดย แสงเงา : เป็นแสงเงาภายใต้ร่มเงา
จัดวางเต็นท์ตามเส้นนำ�สายตาที่มุ่งสู่ศาลา ของร่มไม้ใหญ่ ที่พาดทับสีขาวของเต็นท์
แปดเหล่ยี ม เกิดมุมมองและมิติร่วมกัน นอกจากน้ี
สี : เลอื กใชส้ ี 3 สี เป็นหลัก ได้แก่ สเี ขียว ก า ร วิ จั ย ด้ า น ศิ ล ป ะ ยั ง มี กิ จ ก ร ร ม เ ชิ ง
สีขาว และสีน้ำ�ตาล โดยนำ�มาใช้ในการ ท ด ล อ ง ใ น ลั ก ษ ณ ะ ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ท า ง
ออกแบบทุกมิติของตลาด ตั้งแต่เต็นท์ สังคม (Social Lab) และกิจกรรมพัฒนา
ผ้าคลุมโต๊ะ ป้ายชื่อร้านค้า ซุ้มทางเข้าตลาด ง า น ศิ ล ป ะ ต้ น แ บ บ เ พื่ อ ต่ อ ย อ ด ทุ น ท า ง
ป้ายตลาด ช้ันวางสินค้า ซ่ึงสีเขียวนั้น หมาย วัฒนธรรมของชุมชน  กิจกรรมทั้งสองเป็น
ถึง สีประจำ�ของมหาวิทยาลัยศิลปากร สีของ กระบวนการสร้างเครือข่ายทางศิลปะในชุมชน
พืชผักใบเขียว สีที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ทำ�ให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักศึกษา
และความปลอดภัย สีขาว หมายถึง สีทแ่ี สดง นักวิจัย  ชุมชน  ศิลปินทั้งในและนอกพื้นที่
ถึงความสะอาด ความบริสุทธ์ิ และสีนำ้�ตาล ผลลัพธ์ของกิจกรรมทำ�ให้เกิดแนวคิดและ
หมายถึง สีของดิน สขี องแผ่นดิน รูปแบบงานศิลปะที่นำ�เสนอความงามและ
รูปร่าง-รูปทรง : ใช้รูปสามเหล่ียม ความหมายจากมุมมองของผู้มีส่วนร่วม
สี่เหลี่ยม และวงกลม เป็นองค์ประกอบทุก ที่หลากหลาย  และได้งานศิลปะต้นแบบ
โครงสร้างและการจัดวางในบริบทร่วมกับ ท่ีชุมชนหรือผู้ประกอบการด้านศิลปะในชุมชน
พ้นื ท่ีให้มคี วามเป็นหนง่ึ เดยี วกนั สามารถน�ำ ไปต่อยอดเชงิ พาณิชยไ์ ด้

106

ตลาด “Silpakorn Green Market” ตลาดผกั ผลไม้
และอาหารปลอดภยั ในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ก่อนทำ�การปรับปรงุ ภูมทิ ัศน์

107

ตลาด “Silpakorn Green Market” ตลาดผกั ผลไม้
และอาหารปลอดภัยในมหาวทิ ยาลัยศิลปากร
หลงั ทำ�การปรบั ปรงุ ภูมทิ ัศน์

108

การพฒั นาตลาดอาหารปลอดภัย : Greenery Market @ SU

มหาวทิ ยาลยั ศิลปากร

Food Safety Market Development : Greenery Market @ SU

Silpakorn University

การพฒั นาตลาดอาหารปลอดภัย : Greenery Market @ SU

มหาวทิ ยาลยั ศิลปากร

Food Safety Market Development : Greenery Market @ SU

Silpakorn University

การพฒั นาตลาดอาหารปลอดภัย : Greenery Market @ SU

มหาวทิ ยาลยั ศิลปากร

Food Safety Market Development : Greenery Market @ SU

Silpakorn University

การพฒั นาตลาดอาหารปลอดภัย : Greenery Market @ SU

มหาวทิ ยาลยั ศิลปากร

Food Safety Market Development : Greenery Market @ SU

Silpakorn University

การพฒั นาตลาดอาหารปลอดภัย : Greenery Market @ SU

มหาวทิ ยาลยั ศิลปากร

Food Safety Market Development : Greenery Market @ SU

Silpakorn University

การพฒั นาตลาดอาหารปลอดภัย : Greenery Market @ SU

มหาวทิ ยาลยั ศิลปากร

Food Safety Market Development : Greenery Market @ SU

Silpakorn University

การพฒั นาตลาดอาหารปลอดภัย : Greenery Market @ SU

มหาวทิ ยาลยั ศิลปากร

Food Safety Market Development : Greenery Market @ SU

Silpakorn University

การพฒั นาตลาดอาหารปลอดภัย : Greenery Market @ SU

มหาวทิ ยาลยั ศิลปากร

Food Safety Market Development : Greenery Market @ SU

Silpakorn University

การพฒั นาตลาดอาหารปลอดภัย : Greenery Market @ SU

มหาวทิ ยาลยั ศิลปากร

Food Safety Market Development : Greenery Market @ SU

Silpakorn University

การพฒั นาตลาดอาหารปลอดภัย : Greenery Market @ SU

มหาวทิ ยาลยั ศิลปากร

Food Safety Market Development : Greenery Market @ SU

Silpakorn University


Click to View FlipBook Version
Previous Book
KSSM Sejarah Tingkatan 2
Next Book
emahabbah p.khas 2021