The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yatiehjrambeli, 2018-12-20 02:12:44

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWM 2019

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

1

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

BIL PERKARA MUKA SURAT

Kata-kata Aluan Pengetua 3
Visi, Misi, Matlamat dan Slogan SMKPR 4
Kurikulum Kebangsaan 5
Wawasan & Misi Pendidikan Negara 6
Cabaran Wawasan Pendidikan 6
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 (PPPM) 7
Lima Aspirasi Pendidikan Malaysia 8-9
Tempoh Pelaksanaan Tiga Gelombang Transformasi Pendidikan 10
Gelombang 2 : Memacu Peningkatan Sistem 11
Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang ke 2 (SKPMG2) 12-20
Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) 21-23
Membudayakan Kemahiran Berfikir 24-27
Transformasi Nasional 50 28
Dasar MBMMBI 29
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 30-31
Senarai Guru SMKPR dan Anggota Kumpulan Sokongan 2019 32-34
Jadual Bertugas Guru 35-37
Jadual Penghantaran Buku Nota & Latihan 2019 38
Penggal Persekolahan 2019 39
Hari Kelepasan Am Negeri Melaka Tahun 2019 40
Unit Pentadbiran Sekolah 2019 41-56
Unit Kurikulum 2019 57-82
Unit Hal Ehwal Murid 20189 83-107
Unit Kokurikulum 2019 108-135
Takwim SMKPR 2019 136-

2

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

PEMBUKA BICARA PUAN PENGETUA

Mendidik Dari Hati Dengan Penuh Intergriti

3

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

"Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera"

"Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi

Negara"

Melahirkan Bangsa Malaysia yang Taat Setia dan Bersatu Padu
Melahirkan Insan Beriman, Berakhlak Mulia, Berilmu,
Berketerampilan dan Sejahtera
Menyediakan Sumber Tenaga Manusia untuk Keperluan
KemajuanNegara
Memberi Peluang-Peluang Pendidikan kepada semua
Warganegara Malaysia

BERAKHLAK - BERILMU – BERWAWASAN

4

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

PENGENALAN

Kurikulum Kebangsaan merupakan suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan
kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur
kebudayaan dan kepercayaan.Tujuannya adalah untuk membantu perkembangan seseorang
murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta menanam dan
mempertingkat nilai moral yang diingini untuk menyampaikan pengetahuan. Kurikulum
Kebangsaan terbahagi kepada:

Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK)
Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)

STRATEGI PELAKSANAAN

i. Menyediakan dokumen standard kurikulum asuhan dan didikan awal kanak-kanak serta
kurikulum prasekolah kebangsaan.

ii. Menggubal Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran untuk setiap mata
pelajaran di peringkat rendah dan menengah.

iii. Menyediakan bahan sokongan kurikulum untuk menyokong pelaksanaan kurikulum.
iv. Menyediakan program khas bagi memastikan setiap murid memperoleh literasi dan

numerasi selepas tiga tahun persekolahan di Tahap I sekolah rendah.
v. Menyediakan, menyemak dan mengemas kini kurikulum sedia ada mengikut keperluan

semasa dan masa hadapan.
vi. Menetapkan peruntukan waktu dalam jadual waktu persekolahan berdasarkan kursus

pengajian dan peruntukan di bawah Akta Pendidikan 1996.
vii. Menyemak dan meminda atau membuat perubahan kurikulum berdasarkan perubahan

dasar pendidikan dan dasar utama negara.
viii. Menjalankan kursus orientasi kurikulum untuk jurulatih utama di peringkat pusat.
ix. Menyediakan kurikulum alternatif bagi murid Orang Asli dan Penan (KAP) berasaskan

Kurikulum Kebangsaan.
x. Mengubah suai kurikulum dan menyediakan program serta kurikulum alternatif

berasaskan Kurikulum Kebangsaan yang bersesuaian dengan murid berkeperluan khas.
xi. Menyediakan kurikulum bagi mata pelajaran mengikut bidang yang ditetapkan dari

semasa ke semasa.
xii. Menjalankan pemantauan secara berterusan bagi memastikan kurikulum dilaksanakan

secara berkesan.
xiii. Menjalankan kajian dan penilaian program kurikulum untuk tujuan penambahbaikan

kepada kurikulum sedia ada.

5

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

WAWASAN DAN MISI PENDIDIKAN
NEGARA

Wawasan dan sistem pendidikan di Malaysia bermatlamatkan untuk
menjadikan institusi dan gerak kerja pendidikan

Sebagai pusat pembangunan manusia cemerlang
Sebagai sumber pemantapan nilai-nilai murni bangsa
Sebagai arena penyuburan watak masyarakat penyayang dan
Sebagai kerangka penghayatan semangat cintakan Negara

CABARAN WAWASAN PENDIDIKAN

Stail pengurusan dan kepimpinan
Perkhidmatan penyayang
Pengupayaan(empowerment)
Sistem pengesanan efektif
Budaya ilmu
Sekolah penyayang
Budaya cemerlang
Ketiadaan kegagalan (zero defect)

6

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

AP MURI

Pada Oktober 2011, Kementerian Pelajaran telah melaksanakan kajian semula sistem
pendidikan Negara secara menyeluruh. Kajian dibuat berdasarkan standard pendidikan
antarabangsa yang kian meningkat, peningkatan aspirasi Negara dan harapan ibu bapa serta
masyarakat terhadap dasar pendidikan Negara dalam mempersiapkan generasi muda untuk
menghadapi keperluan abad ke-21.Bagi memenuhi keperluan semua rakyat dan menyediakan
negara untuk bersaing di peringkat antarabangsa, adalah penting untuk negara melakarkan
wawasan kejayaansistem pendidikan yang ingin dibangunkan, khusus berdasarkan konteks
Malaysia. Aspirasi ini merangkumi dua aspek: pertama, sistem pendidikan secara keseluruhan,
dan kedua, murid secara individu. Visi dan aspirasi ini akan menjadi landasan transformasi
sistem pendidikan Malaysia.

Objektif Kajian Semula

1. Memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia dengan
memberi tumpuan terhadap akses kepada pendidikan, meningkatkan standard (kualiti),
merapatkan jurang pencapaian (ekuiti), mengukuhkan perpaduan dalam kalangan
murid, serta mengoptimumkan kecekapan sistem.

2. Mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan, dan setiap murid
bagi 13 tahun akan datang.

3. Menggariskan program transformasi sistem pendidikan, yang merangkumi
perubahan penting dalam Kementerian bagi memenuhi permintaan baharu dan harapan
masyarakat yang meningkat, menyemarak serta menyokong keseluruhan transformasi
perkhidmatan awam.

Aspirasi Sistem

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia berhasrat untuk mencapai lima keberhasilan bagi
sistem pendidikan Malaysia secara keseluruhan, iaitu akses, kualiti, ekuiti, perpaduan,dan
kecekapan (Ekshibit 7). Keberhasilan yang ditetapkan ini adalah selari dengan aspirasi yang
turut disuarakan oleh peserta semasa Dialog Nasional dan setanding juga dengan keberhasilan
yang ditetapkan oleh sistem pendidikan berprestasi tinggi yang lain. Tindakan bagi
merealisasikan lima aspirasi berkenaan adalah penting, dan tidak ada inisiatif dalam mana-
mana aspek berkenaan yang boleh menjejaskan atau menghalang kemajuan yang lainnya

7

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

Lima Aspirasi Sistem Pendidikan Malaysia

Akses 100 % enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah
atas menjelang tahun 2020. Setiap kanak-kanak warganegara Malaysia berhak mendapat
kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-
masing.Kementerian berhasrat memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari
peringkat prasekolah hingga ke peringkat menengah atas (Tingkatan 5) menjelang 2020.

Kualiti Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan
Ekuiti PISA dalam tempoh 15 tahun. sistem pendidikan antarabangsa. Aspirasi system pendidikan
negara adalah untuk meletakkan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran
antarabangsa mengikut pengukuran TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun yang akan datang
(TIMSS dan PISA menguji Bacaan, Matematik dan Sains sahaja).Pentaksiran tambahan yang
menangani dimensi kualiti lain yang relevan dengan konteks Malaysia boleh dimasukkan apabila
dimensi itu dibangunkan dan diterima
di peringkat antarabangsa
.

50 % pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar, sosioekonomi, gender)
menjelang 2020. Sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan pendidikan yang terbaik
kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang
sosioekonomi. Kementerian berhasrat untuk merapatkan lagi jurang pencapaian antara murid
bandar dengan luar bandar, tahap sosioekonomi dan pencapaian antara gender
sehingga 50% menjelang 2020.

Perpaduan Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak
dengan menghargai kepelbagaian. Murid yang berusia antara 7 hingga 17 tahun menghabiskan
lebih satu perempat daripada masa mereka di sekolah. Melalui interaksi bersama murid lain
daripada pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik, murid belajar memahami,
menerima dan menghayati perbezaan. Keadaan ini mewujudkan suatu perkongsian pengalaman
dan aspirasi bagi membina masa hadapan Malaysia. Kementerian berhasrat menjana suatu sistem
pendidikan yang memberi peluang kepada murid berkongsi pengalaman dan aspirasi demi
membentuk dan memperkukuhkan lagi asas perpaduan rakyat Malaysia.

Kecekapan Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Sistem
pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi, namun peningkatan
keberhasilanmurid masih tidak sepadan dengan sumber yang telah disalurkan ke dalam sistem.
Walaupun Kerajaan akan terus mengekalkan tahap pelaburan semasa, Kementerian berhasrat
untuk memaksimumkan keberhasilan murid mengikut tahap peruntukan semasa.

8

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

Aspirasi murid

Selain keberhasilan sistem, pihak berkepentingan juga jelas tentang tahap kualiti yang perlu
ada pada setiap individu murid.. Pelan ini juga merujuk sistem pendidikan berprestasi tinggi lain
untuk membina perincian bagi kemahiran khusus dan atribut yang boleh diterapkan kepada
murid bagi membolehkan mereka menerajui pembangunan ekonomi dan dunia global masa
hadapan.
Enam ciri utama yang diperlukan oleh setiap murid

Pengetahuan Di peringkat paling asas, setiap kanakkanak perlu menguasai sepenuhnya kemahiran literasi
dan numerasi. Selain itu, penting bagi setiap murid menguasai mata pelajaran teras seperti
Matematik dan Sains. Murid juga perlu didedahkan kepada pengetahuan am yang menyeluruh
tentang Malaysia, Asia, dan dunia dari aspek sejarah, manusia, dan geografi. Murid juga
digalakkan mengembangkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang lain seperti seni, muzik,
dan sukan.

Kemahiran Setiap murid akan belajar cara memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan mereka
Berfikir menerapkan perasaan ingin tahu dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat) untuk
membolehkan mereka menghubungkan pelbagai disiplin ilmu dan mencipta ilmu yang baharu.
Setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif termasuk penaakulan dan pemikiran
kritis, kreatif, serta inovatif. Bidang ini kurang diberi perhatian, menyebabkan murid kurang
berupaya untuk mengaplikasi ilmu pengetahuan dan berfikir secara kritis di luar konteks
akademik.

Kemahiran Kebolehan untuk memimpin dan bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah amat
Memimpin penting. Sistem pendidikan negara akan membantu setiap murid mencapai potensi sepenuhnya
dengan mewujudkan peluang yang formal dan tidak formal untuk bekerjadalam pasukan dan
mengamalkan ciri kepimpinan. Dalam konteks sistem pendidikan, kepimpinan merangkumi
empat dimensi, iaitu keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi, dan kemahiran
berkomunikasi dengan
berkesan.

Kemahiran Setiap kanak-kanak akan menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa
Dwibahasa perpaduan serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa sekurang-
kurangnya pada tahap minima. Dengan tahap penguasaan bahasa ini selepas menamatkan
persekolahan, murid sepatutnya berupaya menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris
dalam persekitaran kerja. Di samping itu, Kementerian akan menggalakkan semua murid
mempelajari bahasa lain sebagai bahasa tambahan.

Etika & Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi mendepani
Kerohanian cabaran yang akan ditempuhi dalam kehidupan dewasa, agar mereka boleh menyelesaikan
konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan, berpegang kepada prinsip ketika berada
Identiti dalam situasi yang kritikal, serta berani melakukan sesuatu yang betul. Sistem pendidikan juga
Nasional berhasrat untuk membentuk individu penyayang yang dapat menyumbang kepada
kesejahteraan
komuniti dan negara.

Identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan prinsip Rukun Negara, diperlukan untuk
kejayaan dan masa depan Malaysia. Setiap murid akan berbangga dikenali sebagai rakyat
Malaysia tanpa mengira
etnik, agama atau status sosioekonomi. Semangat patriotik perlu dipupuk dalam diri setiap
murid dengan cara memahami sejarah negara, dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa
depan negara. Demi mewujudkan identity nasional yang sebenar, semangat keterangkuman
yang teguh amat diperlukan. Identiti nasional akan dapat dicapai bukan hanya belajar
memahami dan menerima kepelbagaian,tetapi juga menghayati kepelbagaian.

9

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

Tempoh Pelaksanaan Transformasi Pendidikan – 3 Gelombang, 13
Tahun

Gelombang 2, Kementerian akan melaksanakan perubahan struktur sistem pendidikan negara
untuk mempercepatkan perjalanan perubahan (rancangan untuk semua inisiatif akan bermula
semasa Gelombang 1). Perancangan ini melibatkan pergerakan kesemua 410,00 guru dan
10,000 pengetua/guru besar kepada pakej kerjaya baharu, penstrukturan semula bahagian di
Kementerian untuk menjajarkan dengan peranan yang direncanakan menerusi Gelombang 1,
dan memperkenalkan kurikulum baharu sekolah menengah dan kurikulum semakan sekolah
rendah dalam usaha menangani kebimbangan mengenai pengetahuan, kemahiran dan nilai
untuk maju sesuai dengan perkembangan ekonomi dunia hari ini.
10 INISIATIF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GELOMBANG 2 (2016 – 2020)

1. Memaksimakan Perbelanjaan Berdasarkan Keberhasilan
2. Perkukuhan Perpaduan Murid
3. Peningkatan Kemahiran Bahasa Inggeris Di Sekolah
4. Peningkatan Akses Kepada Pendidikan Inklusif Berkualiti
5. Perluasan Program Transformasi Daerah
6. Perluasan Pelaksanaan Penglibatan Ibu Bapa Dan Komuniti Dalam Ekosistem Sekolah
7. Peluasan Penglibatan Sektor Swasta
8. Perkukuhan Fungsi Teras Organisasi Dan Penstrukturan KPM
9. Peningkatan Kualiti Pendidikan Vokasional
10. Transformasi Ipg Untuk Meningkatkan Kualiti Latihan Guru.

10

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

GELOMBANG 2 (2016-2020)

Memacu peningkatan sistem

 Memperluas bimbingan dan sokongan untuk membantu guru bagi menambah pengetahuan
dalam semua mata pelajaran, pemikiran, kepimpinan, etika/kerohanian dan identiti nasional.

 Menyediakan kemajuan berdasarkan kompetensi dan prestasi serta menambah baik latihan
pra-perkhidmatan untuk memugarkan profesion keguruan.

 Menambah baik kurikulum peringkat rendah dan melaksanakan kurikulum baharu peringkat
menengah bagi meningkatkan standard kandungan dan pembelajaran setanding dengan
standard antarabangsa.

 Menghentikan kelas peralihan, menjalankan rintis bagi pilihan untuk immersion BI dan
mengukuhkan penyediaan pendidikan bahasa ketiga untuk meningkatkan penguasaan
pelbagai bahasa.

 Melaksanakan inovasi ICT untuk sekolah pedalaman, sekolah kurang guru dan sekolah
kurang murid untuk menangani isu kapasiti.

 Mengukuhkan program untuk kumpulan berkeperluan khusus seperti Orang Asli dan
kumpulan minoriti lain, pintar cerdas dan berkeperluan khas.

 Memperluas tawaran pendidikan vokasional melalui perjanjian pelaksanaan dengan
pembekal pendidikan vokasional swasta.

 Mengukuhkan Bahagian utama KPM, menyusun semula peranan Kementerian, JPN dan
PPD untuk meningkatkan kebolehan dan keupayaan pelaksanaan.

11

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA GELOMBANG KEDUA (SKPMG2)

STANDARD 1: KEPEMIMPINAN

PERNYATAAN STANDARD:
Pengetua/Guru Besar (PGB) berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi yang berupaya
menggembleng dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah
dan meningkatkan kualiti PdP.

ASPEK 1.1: PGB SEBAGAI PENERAJU
KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk
memastikan matlamat dan objektif yang ditetapkan tercapai.

BIL STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

1.1.1 PGB menetapkan hala tuju sekolah secara Membuat analisis, menentukan sasaran,

terancang. mendokumen dan menyebarluaskan hala tuju

secara menyeluruh, mengambil kira keperluan

sekolah, secara jelas dan kolektif.

1.1.2 PGB mengetuai penyediaan Rancangan Menyediakan garis panduan/format perancangan

Pemajuan Sekolah secara terancang. strategik, merangka strategi pencapaian sasaran,

memantau dan menyiapkan dokumen

perancangan strategik dengan mekanisme yang

sesuai, mengikut ketetapan hala tuju, keperluan

sekolah dan secara komprehensif.

1.1.3 PGB mengetuai pemantauan Mengetuai pelaksanaan pemantauan,

pengoperasian sekolah secara terancang. menyediakan rumusan dan mengambil tindakan

susulan mengikut ketetapan, secara menyeluruh

dan berterusan.

1.1.4 PGB menerajui aktiviti instruksional secara Melaksanakan PdP, menyediakan Rancangan

berkesan. Pelajaran Harian (RPH), menaksir tahap

penguasaan murid dan menyemak hasil kerja

murid mengikut arahan yang berkuat kuasa,

mematuhi jadual, secara tekal dan menyeluruh.

1.1.5 PGB menerajui aktiviti instruksional secara Mengetuai pelaksanaan pencerapan PdP,

berkesan. memberi maklum balas dan bimbingan serta

mengambil tindakan susulan mengikut ketetapan,

mematuhi perancangan, secara menyeluruh dan

berterusan.

1.1.6 PGB menerajui aktiviti instruksional secara Mengetuai pemantauan kemajuan dan pencapaian

berkesan. murid dengan menganalisis pencapaian murid,

menyediakan rumusan dan mengambil tindakan

susulan mengikut ketetapan, secara menyeluruh

dan berterusan.

1.1.7 PGB menangani masalah pengoperasian Mengenal pasti, mengambil tindakan dan

sekolah secara profesional dan sistematik. menyelesaikan masalah/isu pengoperasian

sekolah dengan mekanisme yang sesuai, secara

menyeluruh, telus, kreatif dan inovatif.

ASPEK 1.2: PGB SEBAGAI PEMBIMBING

KRITERIA KRITIKAL:

PGB bertindak sebagai pembimbing untuk meningkatkan kecekapan individu dan kualiti pengurusan

sekolah.

1.2.1 PGB memberi bimbingan kepada guru dan Memberi input, panduan dan maklum balas

AKP secara profesional dan terancang. kepada guru dan AKP mengikut keperluan, secara

jelas, menyeluruh dan dari semasa ke semasa.

PGB memberi bimbingan kepada barisan Memberi panduan, maklum balas dan pendedahan

pemimpin yang diturun kuasa secara berkaitan tugas kepada PK, GKMP (SM sahaja)

profesional dan sistematik. dan KP mengikut keperluan, secara jelas,

menyeluruh dan dari semasa ke semasa.

12

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

ASPEK 1.3: PGB SEBAGAI PENDORONG

KRITERIA KRITIKAL:

PGB bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi warga sekolah dalam melaksanakan

tanggungjawab secara bersungguh-sungguh dan berkualiti.

1.3.1 PGB mendorong warga sekolah secara Mendorong warga sekolah dengan menjadi peran

profesional. contohan dalam melaksanakan tugas, penampilan

diri, sebagai pakar rujuk dan cara berkomunikasi

secara tekal, bersungguh-sungguh dan

menyeluruh.

1.3.2 PGB menggalakkan warga sekolah Mendengar, menerima dan mengambil tindakan

memberi input secara terancang. terhadap pandangan warga sekolah berkaitan

pemajuan sekolah dengan sikap terbuka, secara

tekal, menyeluruh dan mengikut keperluan atau

kesesuaian.

1.3.3 PGB menggerakkan warga sekolah dalam Memberi motivasi, sokongan dan galakan kepada

melaksanakan tanggungjawab secara warga sekolah dengan memberi penghargaan,

terancang. maklum balas positif, menyediakan keperluan dan

melibatkan diri dalam aktiviti sekolah secara tekal,

menyeluruh dan mengikut keperluan.

STANDARD 2: PENGURUSAN ORGANISASI

PERNYATAAN STANDARD:

Organisasi sekolah diurus secara cekap dengan mengambil kira potensi dan keperluan warga

sekolah, kemudahan sumber dalaman dan luaran untuk meningkatkan keberkesanan

pengoperasian sekolah.

ASPEK 2.1: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

KRITERIA KRITIKAL:

Sumber manusia diurus untuk meningkatkan kualiti kerja, kepuasan dan keseronokan bekerja serta

amalan profesionalisme.

BIL STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

2.1.1 Sumber manusia diurus secara terancang Mengagih, menyedia dan menyebarluaskan

perincian tugas serta menilai prestasi kerja dengan

mematuhi arahan, mengikut keperluan, secara

menyeluruh, seimbang dan objektif.

2.1.2 Pembangunan sumber manusia diurus Merancang dan melaksanakan program

secara terancang. pembangunan profesionalisme, menilai

keberkesanan program dan mengambil tindakan

susulan mengikut keperluan, mengambil kira

perkembangan pendidikan/perkhidmatan semasa,

secara menyeluruh dan berterusan.

ASPEK 2.2: PENGURUSAN ASET

KRITERIA KRITIKAL:

Aset kerajaan diurus untuk kemudahan, keselesaan dan keselamatan warga sekolah.

2.2.1 Aset alih dan aset tak alih diurus secara Menyedia, mengguna, menyelenggara aset alih

terancang. dan aset tak alih, merekod dan mengambil

tindakan susulan hasil pemeriksaan mengikut

prosedur yang ditetapkan, berdasarkan keperluan,

secara menyeluruh dan berterusan.

2.2.2 Kewangan diurus secara terancang. Menyediakan anggaran perbelanjaan,

melaksanakan perbelanjaan dan mengambil

tindakan susulan hasil pemantauan perbelanjaan

dengan mematuhi peraturan, mengikut keperluan

dan secara menyeluruh.

ASPEK 2.3: PENGURUSAN KEWANGAN

KRITERIA KRITIKAL:

Kewangan diurus untuk memastikan setiap perbelanjaan memberi pulangan yang optimum.

13

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

2.3.1 Kewangan diurus secara terancang. Menyediakan anggaran perbelanjaan,

melaksanakan perbelanjaan dan mengambil

tindakan susulan hasil pemantauan perbelanjaan

dengan mematuhi peraturan, mengikut keperluan

dan secara menyeluruh.

ASPEK 2.4: PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN

KRITERIA KRITIKAL:

Sumber pendidikan diurus bagi menyokong peningkatan kualiti pendidikan.

2.4.1 Sumber pendidikan diurus secara Menyedia, menyimpan, mengguna, merekod dan

terancang melaksanakan penyeliaan penggunaan sumber

pendidikan mengikut ketetapan, keperluan, secara

menyeluruh dan berterusan.

ASPEK 2.5: IKLIM

KRITERIA KRITIKAL:

Persekitaran dan suasana diurus supaya kondusif bagi kesejahteraan warga sekolah dalam

melaksanakan tanggungjawab.

2.5.1 Persekitaran fizikal diselenggara secara Membersih, menceria dan memulihkan kawasan

sistematik dan terancang. persekitaran fizikal serta mewujudkan ciri-ciri

keselamatan dengan mekanisme yang sesuai,

mematuhi prosedur, mengikut keperluan dan

secara berterusan.

2.5.2 Suasana yang selesa dan harmoni Menguatkuasakan peraturan sekolah, merancang

diwujudkan secara terancang. dan melaksanakan program peningkatan

keakraban dengan mekanisme yang sesuai,

secara tekal, menyeluruh dan mematuhi peraturan

yang ditetapkan.

ASPEK 2.6: PENGURUSAN PERPADUAN

KRITERIA KRITIKAL:

Pemahaman, penerimaan dan penghayatan terhadap kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa

masyarakat Malaysia diurus untuk memupuk perpaduan.

2.6.1 Pemahaman, penerimaan dan penghayatan Menyebarluaskan maklumat, merancang dan

terhadap kepelbagaian masyarakat melaksanakan program yang berteraskan

Malaysia diurus secara terancang. kepelbagaian masyarakat Malaysia dengan

mekanisme yang sesuai, mengikut kesesuaian,

secara menyeluruh dan berterusan.

ASPEK 2.7: PERMUAFAKATAN STRATEGIK

KRITERIA KRITIKAL:

Permuafakatan strategik diwujudkan untuk menyokong pembelajaran murid ke arah kecemerlangan.

2.7.1 Permuafakatan strategik diusahakan secara Merancang dan melaksanakan program yang

terancang. melibatkan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta,

mendapatkan sumbangan serta mewujudkan

rangkaian komuniti dengan mekanisme yang

sesuai, mengikut keperluan, secara kreatif dan

inovatif, menyeluruh dan berterusan.

14

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

STANDARD 3: PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID

PERNYATAAN STANDARD: Bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid diurus secara

cekap dan berkesan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi,

jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah.

STANDARD 3.1: PENGURUSAN KURIKULUM

ASPEK 3.1.1: KETETAPAN PELAKSANAAN KURIKULUM

KRITERIA KRITIKAL:

Ketetapan dibuat untuk memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan kurikulum kebangsaan.

BIL STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

3.1.1.1 Ketetapan pelaksanaan kurikulum dibuat Membuat ketetapan berkaitan pengurusan mata

secara sistematik. pelajaran dengan mendokumen, menyebar luas

dan menyemak semula ketetapan serta membuat

tindakan susulan dengan mekanisme yang

sesuai, secara menyeluruh, jelas, mengambil kira

keperluan sekolah dan mematuhi arahan yang

berkuat kuasa.

ASPEK 3.1.2: PENGURUSAN MATA PELAJARAN

KRITERIA KRITIKAL:

Mata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran.

3.1.2.1 Keperluan pelaksanaan mata pelajaran Mengurus keperluan pelaksanaan mata pelajaran

diurus secara sistematik. dengan memperoleh dokumen terkini, menyelaras

penyediaan RPT dan RPH, pentaksiran, tugasan

dan latihan, menganalisis dan memanfaatkan

data dan maklumat pentaksiran dengan mematuhi

arahan yang berkuat kuasa, berdasarkan

keperluan pelaksanaan kurikulum dan secara

menyeluruh.

3.1.2.2 Program peningkatan kualiti pengajaran Merancang dan melaksanakan program

guru diurus secara terancang. pembangunan profesionalisme yang berkaitan

dengan mata pelajaran, menilai keberkesanan

program dan mengambil tindakan susulan dengan

berfokus kepada keperluan guru, perkembangan

pendidikan semasa dan secara berterusan.

3.1.2.3 Program peningkatan pencapaian murid Merancang dan melaksanakan program yang
diurus secara terancang. menjurus ke arah peningkatan ilmu dan
kemahiran, menilai keberkesanan program dan
mengambil tindakan susulan dengan berfokus
kepada isu pembelajaran, mengambil kira tahap
keupayaan murid, secara menyeluruh dan
berterusan.

3.1.1.4 Bantuan geran per kapita mata pelajaran Merancang dan melaksanakan pembelian,
dimanfaatkan secara optimum. merekod dan menggunakan inventori/bahan habis
guna berkaitan mata pelajaran mengikut prosedur
yang ditetapkan, berdasarkan keperluan, secara
menyeluruh dan berterusan.

ASPEK 3.1.3: PENGURUSAN MASA INSTRUKSIONAL
KRITERIA KRITIKAL:
Masa instruksional diurus untuk memastikan peningkatan masa pembelajaran berkesan.

3.1.3.1 Masa pelaksanaan PdP diurus secara Menyediakan pelbagai jadual waktu,

terancang. melaksanakan PdP seperti yang dijadualkan,

menyusun semula jadual waktu dan menyelaras

program sekolah mengikut ketetapan, keperluan

dan menyeluruh.

ASPEK 3.1.4: PENGURUSAN PENILAIAN MURID

15

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

KRITERIA KRITIKAL:

Penilaian murid diurus untuk mengesan kemajuan penguasaan dan pencapaian murid.

3.1.4.1 Peperiksaan dan pentaksiran diurus secara Merancang, menyelaras dan melaksanakan

sistematik dan terancang. peperiksaan dan pentaksiran, menganalisis data

dan maklumat serta mengambil tindakan susulan

mengikut ketetapan, keperluan, secara

menyeluruh dan berterusan.

STANDARD 3.2: PENGURUSAN KOKURIKULUM

ASPEK 3.2.1: KETETAPAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM

KRITERIA KRITIKAL:

Ketetapan dibuat untuk memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan kokurikulum.

BIL STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

3.2.1.1 Ketetapan pelaksanaan kokurikulum dibuat Membuat ketetapan berkaitan pelaksanaan

secara sistematik. kokurikulum dengan mendokumen, menyebar

luas dan menyemak semula ketetapan serta

membuat tindakan susulan dengan mekanisme

yang sesuai, secara menyeluruh, jelas,

mengambil kira keperluan sekolah dan mematuhi

arahan yang berkuat kuasa.

ASPEK 3.2.2: PENGURUSAN KELAB/PERSATUAN

KRITERIA KRITIKAL:

Kelab/persatuan diurus untuk mengukuhkan pembelajaran di bilik darjah, mengembangkan potensi dan

memupuk nilai estetika dan sosial yang positif.

3.2.2.1 Kelab/Persatuan diurus secara sistematik Merancang dan melaksanakan aktiviti

dan terancang. kelab/persatuan yang berteraskan ilmu

pengetahuan, kemahiran, kreativiti dan inovasi,

merekod, menganalisis dan memanfaatkan data

dengan mematuhi ketetapan pelaksanaan

kokurikulum, mengikut keperluan, secara

menyeluruh dan berterusan.

ASPEK 3.2.3: PENGURUSAN BADAN BERUNIFORM

KRITERIA KRITIKAL:

Badan beruniform diurus untuk meningkatkan disiplin dan daya kepimpinan bagi pemantapan

pembangunan perwatakan murid.

3.2.3.1 Badan beruniform diurus secara sistematik . Merancang dan melaksanakan aktiviti badan

dan terancang. beruniform yang berteraskan ilmu pengetahuan,

kemahiran, kreativiti dan inovasi, merekod,

menganalisis dan memanfaatkan data dengan

mematuhi ketetapan pelaksanaan kokurikulum,

mengikut keperluan, secara menyeluruh dan

berterusan.

ASPEK 3.2.4: PENGURUSAN SUKAN/PERMAINAN

KRITERIA KRITIKAL:

Sukan/permainan diurus untuk mengukuhkan pengetahuan, kemahiran dan memupuk nilai estetika dan

sosial yang positif.

3.2.4.1 Sukan/permainan diurus secara sistematik Merancang dan melaksanakan aktiviti

dan terancang. sukan/permainan yang berteraskan ilmu

pengetahuan, kemahiran, kreativiti dan inovasi,

merekod, menganalisis dan memanfaatkan data

dengan mematuhi ketetapan pelaksanaan

kokurikulum, mengikut keperluan, secara

menyeluruh dan berterusan.

ASPEK 3.2.5: PENGURUSAN PROGRAM KECEMERLANGAN KOKURIKULUM

16

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

KRITERIA KRITIKAL: Program kecemerlangan kokurikulum diurus untuk mengoptimumkan bakat dan
potensi murid.

3.2.5.1 Program kecemerlangan kokurikulum Merancang dan melaksanakan latihan dan

diurus secara sistematik dan terancang. program kecemerlangan kelab/persatuan, badan

beruniform dan sukan/permainan mengikut

keperluan, secara kreatif dan inovatif, menyeluruh

dan berterusan.

ASPEK 3.2.6: PENGURUSAN SUKAN UNTUK SEMUA

KRITERIA KRITIKAL:

Sukan Untuk Semua diurus untuk memupuk budaya bersukan dan amalan gaya hidup sihat, cergas serta

berdaya saing dalam kalangan murid.

3.2.6.1 Aktiviti Sukan Untuk Semua diurus secara Merancang dan melaksanakan aktiviti Sukan

sistematik dan terancang. Untuk Semua yang merangkumi kejohanan

merentas desa, kejohanan tahunan olahraga

sekolah dan pertandingan sukan/permainan

dengan mematuhi ketetapan kokurikulum,

mengikut keperluan, secara kreatif dan inovatif

serta menyeluruh.

ASPEK 3.2.7: PENGURUSAN PENTAKSIRAN KOKURIKULUM

KRITERIA KRITIKAL:

Pentaksiran diurus untuk mengesan pencapaian murid.

3.2.7.1 Pentaksiran aktiviti kokurikulum Merancang dan melaksanakan pentaksiran,

dilaksanakan secara sistematik dan menganalisis data dan maklumat kokurikulum

terancang. serta mengambil tindakan susulan mengikut

arahan yang berkuat kuasa, keperluan, secara

menyeluruh dan berterusan.

STANDARD 3.3: PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

ASPEK 3.3.1: KETETAPAN PELAKSANAAN HAL EHWAL MURID

KRITERIA KRITIKAL: Ketetapan dibuat bagi memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan

hal ehwal murid.

BIL STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

3.3.1.1 Ketetapan pelaksanaan hal ehwal murid Membuat ketetapan berkaitan pelaksanaan hal

dibuat secara sistematik. ehwal murid dengan mendokumen, menyebar

luas dan menyemak semula ketetapan serta

membuat tindakan susulan dengan mekanisme

yang sesuai, secara menyeluruh, jelas,

mengambil kira keperluan sekolah dan mematuhi

arahan yang berkuat kuasa.

ASPEK 3.3.2: PENGURUSAN DISIPLIN MURID

KRITERIA KRITIKAL: Disiplin murid diurus untuk pembangunan sahsiah murid.

3.3.2.1 Disiplin murid diurus secara berkesan. Menyebar luas dan menguatkuasakan peraturan

sekolah, menganalisis dan memanfaatkan data

disiplin serta merancang dan melaksanakan

program pendidikan disiplin dengan mekanisme

yang sesuai, mematuhi arahan yang berkuat

kuasa, secara jelas dan berterusan.

ASPEK 3.3.3: PENGURUSAN KESELAMATAN MURID

KRITERIA KRITIKAL: Keselamatan murid diurus untuk memastikan murid selamat dan memupuk amalan

keselamatan dalam kalangan murid.

3.3.3.1 Keselamatan murid diurus secara Menyebar luas dan menguatkuasakan peraturan

sistematik dan terancang. dan prosedur operasi standard keselamatan,

merancang dan melaksanakan program

pencegahan dan kesedaran keselamatan dengan

mekanisme yang sesuai, mematuhi ketetapan,

17

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

mengikut keperluan sekolah, secara menyeluruh

dan berterusan.

ASPEK 3.3.4: PENGURUSAN KESIHATAN MURID

KRITERIA KRITIKAL: Kesihatan murid diurus untuk meningkatkan kualiti kesihatan dan mengamalkan

gaya hidup sihat.

3.3.4.1 Kesihatan murid diurus secara sistematik Menyelaras pemeriksaan kesihatan, merancang

dan terancang. dan melaksanakan program pencegahan dan

kesedaran kesihatan dan mewujudkan

persekitaran yang bermaklumat dengan

mekanisme yang sesuai, mematuhi arahan yang

berkuat kuasa, secara menyeluruh dan

berterusan.

ASPEK 3.3.5: PENGURUSAN BANTUAN PELAJARAN MURID

KRITERIA KRITIKAL: Bantuan pelajaran murid diurus untuk membantu memenuhi keperluan fizikal,

mental dan emosi.

3.3.5.1 Bantuan pelajaran murid diurus secara Mengurus bantuan pelajaran dengan mengenal

sistematik. pasti murid yang layak, menyelaras proses

bantuan, merekodkan maklumat dan memantau

prestasi murid dengan mekanisme yang sesuai,

mematuhi ketetapan, mengikut keperluan murid

dan secara berterusan.

ASPEK 3.3.6: PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

KRITERIA KRITIKAL: Pengurusan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling diurus untuk pembangunan

sahsiah, psikososial, kesejahteraan mental dan kerjaya murid.

3.3.6.1 Perkhidmatan bimbingan/kaunseling diurus Merancang dan melaksanakan sesi dan program

secara terancang. bimbingan/ kaunseling dengan mekanisme yang

sesuai, mengikut arahan yang berkuat kuasa,

keperluan, secara menyeluruh dan berterusan.

3.3.6.2 Pentaksiran psikometrik diurus secara Merancang dan melaksanakan pentaksiran,
sistematik dan terancang. menganalisis data dan maklumat serta
mengambil tindakan susulan mengikut arahan
yang berkuat kuasa, keperluan, secara
menyeluruh dan berterusan.

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN
PERNYATAAN STANDARD:
Guru berperanan sebagai pemudah cara dalam pembelajaran dan pengajaran (PdP) yang
berkesan untuk memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan pencapaian murid
pada tahap optimum secara berterusan.

ASPEK 4.1: GURU SEBAGAI PERANCANG
KRITERIA KRITIKAL: Guru bertindak sebagai perancang untuk memastikan kesediaan dan persediaan
yang rapi dalam melaksanakan Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc).

BIL STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
4.1.1 Guru merancang pelaksanaan PdPc Menyediakan RPH, menentukan kaedah
secara profesional dan sistematik. pentaksiran, menyediakan sumber pendidikan,
menetapkan bilik/ruang sebagai tempat
pembelajaran secara spesifik, mengikut
keupayaan murid, peruntukan masa dan arahan
yang berkuat kuasa.

ASPEK 4.2: GURU SEBAGAI PENGAWAL

KRITERIA KRITIKAL: Guru bertindak sebagai pengawal pelaksanaan PdPc untuk memastikan

kelancaran proses pembelajaran mengikut perancangan.

4.2.1 Guru mengawal proses pembelajaran Mengelola isi pelajaran pelajaran dan peruntukan

18

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

secara terancang. masa serta memberi peluang kepada penyertaan

aktif murid dengan menepati objektif pelajaran,

mengikut keupayaan murid dan secara

berterusan dalam PdP.

4.2.2 Guru mengawal suasana pembelajaran Mengawasi komunikasi dan perlakuan murid,

secara profesional dan terancang menyusun atur kedudukan murid dan

mewujudkan persekitaran pembelajaran yang

menyeronokkan secara berhemah, mengikut

kesesuaian dan keperluan, secara menyeluruh

dan berterusan.

ASPEK 4.3 GURU SEBAGAI PEMBIMBING

KRITERIA KRITIKAL: Guru bertindak sebagai pembimbing untuk membolehkan murid menguasai

pengetahuan, kemahiran dan mengamalkan nilai berdasarkan objektif pelajaran.

4.3.1 Guru membimbing murid secara Memberi tunjuk ajar dalam menguasai isi

profesional dan terancang. pelajaran dan kemahiran, memandu murid

membuat keputusan dan menyelesaikan masalah

serta menggunakan sumber pendidikan, dan

menggabung isi pelajaran dengan

kemahiran/mata pelajaran lain mengikut

keperluan dan keupayaan murid dengan betul,

tepat, secara berhemah dan bersungguh-

sungguh.

ASPEK 4.4 GURU SEBAGAI PENDORONG

KRITERIA KRITIKAL: Guru bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi murid dalam

pembelajaran.

4.4.1 Guru mendorong minda murid Merangsang murid berkomunikasi dan
melaksanakan aktiviti pembelajaran secara berkolaboratif, mengemukakan soalan yang
terancang. menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif dan
membuat keputusan atau menyelesaikan
masalah, mewujudkan peluang untuk murid
memimpin dan mengemukakan soalan berkaitan
isi pelajaran serta memperoleh pengetahuan dan
kemahiran secara kendiri berdasarkan objektif
pelajaran, mengikut keupayaan murid dan secara
berterusan.

4.4.2 Guru mendorong emosi murid Memberi pujian, galakan, penghargaan dan
melaksanakan aktiviti pembelajaran secara keyakinan serta prihatin terhadap keperluan murid
terancang. secara berhemah, menyeluruh dan berterusan.

ASPEK 4.5: GURU SEBAGAI PENILAI

KRITERIA KRITIKAL: Guru berperanan sebagai penilai untuk mengesan tahap penguasaan murid.

4.5.1 Guru melaksanakan penilaian secara Menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran,

sistematik dan terancang. menjalankan aktiviti pemulihan dan pengayaan,

membuat refleksi serta menyemak hasil kerja

murid berdasarkan objektif pelajaran, mengikut

ketetapan pelaksanaan pentaksiran yang berkuat

kuasa, secara menyeluruh dan berterusan .

ASPEK 4.6: MURID SEBAGAI PEMBELAJAR AKTIF

KRITERIA KRITIKAL: Murid bertindak sebagai pembelajar aktif untuk menguasai pengetahuan dan

kemahiran serta mengamalkan nilai positif.

4.6.1 Murid melibatkan diri dalam proses Memberi respons, berkomunikasi dan

pembelajaran secara berkesan. melaksanakan aktiviti secara kolaboratif,

berpemikiran kritis dan kreatif, mengemukakan

soalan, menyelesaikan masalah dan mengaitkan

19

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

isi pelajaran dengan kehidupan berdasarkan
objektif pelajaran, secara aktif, yakin dan
berhemah.

STANDARD 5: KEMENJADIAN MURID

PERNYATAAN STANDARD:

Murid yang dididik secara holistik dalam pengurusan sekolah yang cekap berupaya mencapai potensi diri

yang sepenuhnya dalam penguasaan pengetahuan dan kemahiran, berketerampilan, berakhlak mulia,

bertanggunggjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri.

ASPEK 5.1: KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK
5.1.1 Peratus Murid Mencapai Matlamat Tahunan Individu yang Ditetapkan dalam Tahun Terkini (Murid
Berkeperluan Khas)
5.1.2 Gred Purata Sekolah dalam Peperiksaan Awam Sekolah Rendah (UPSR)
5.1.3 Gred Purata Sekolah dalam Peperiksaan Awam Sekolah Menengah (SPM)
ASPEK 5.2: KEMENJADIAN MURID DALAM KOKURIKULUM
5.2.1 Gred Purata Sekolah dalam Kelab/Persatuan
5.2.2 Gred Purata Sekolah dalam Badan Beruniform
5.2.3 Gred Purata Sekolah dalam Sukan/Permainan
5.2.4 Gred Purata Sekolah Keseluruhan dalam Kokurikulum
ASPEK 5.3: KEMENJADIAN SAHSIAH MURID
5.3.1 Purata Peratus Kehadiran Murid ke Sekolah bagi Tahun Terkini.
5.3.2 Peratus Murid yang Terlibat dalam Kes Salah Laku (Kes Ringan) bagi Tahun Terkini.
5.3.3 Peratus Murid yang Terlibat dalam Kes Salah Laku (Kes Sederhana) bagi Tahun Terkini.
5.3.4 Peratus Murid yang Terlibat dalam Kes Salah Laku (Kes Berat) bagi Tahun Terkini.

20

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

21

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

22

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

23

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah mula memperkenalkan kemahiran berfikir kreatif
dan kritis di dalam program Kemahiran Berfikir Kreatif dan Kritis (KBKK) pada tahun 1994. Guru
telah diperkenalkan kepada pelbagai alat berfikir. Walau bagaimanapun, dapatan kajian telah
menunjukkan bahawa guru kurang kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran dan
pembelajaran mereka. Pengajaran di dalam bilik darjah banyak berpusatkan kepada guru dan
menjurus ke arah persediaan peperiksaan.

Kesemua dapatan ini telah mendorong pihak KPM memantapkan lagi usaha ke arah
menghasilkan modal insan yang kreatif dan berinovatif. Usaha ini adalah bagi menghadapi
cabaran abad ke-21 yang memerlukan seseorang yang mampu berfikir pada aras tinggi.

Dengan itu, KPM telah bekerjasama dengan Agensi Inovasi Malaysia (di bawah Jabatan
Perdana Menteri)melaksanakan program i-THINK dengan merintis 10 buah sekolah di
Malaysia. Program ini diperluaskan kepada 1,000 buah sekolah pada tahun 2013 dan
seterusnya kesemua sekolah pada tahun 2014

OBJEKTIF

Melahirkan modal insan masa hadapan yang mempunyai pemikiran kreatif, kritis dan inovatif.

Memupuk kemahiran pemikiran aras tinggi dan mampu berdaya saing

Program i-THINK

Satu program yang bertujuan mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dalam
kalangan murid ke arah menghasilkan murid berinovatif. Guru dan murid akan menggunakan
alat berfikir dalam pengajaran dan pembelajaran disamping melaksanakan aktiviti kemahiran
berfikir aras tinggi. Abjad ‘i’ - bermaksud inovasi dan ‘THINK’ pula bermaksud pemikiran iaitu
pemikiran secara inovatif yang perlu ada pada semua murid. Program ini telah dilaksanakan
secara rintis di 10 buah sekolah (6 sekolah rendah, 4 sekolah menengah) berikut:
1. Sekolah Kebangsaan kia ramas Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur
2. Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Port Dickson, Negeri Sembilan
3. Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Wen Hua, Melaka
4. Sekolah Kebangsaan Paya Pulai, Pahang
5. Sekolah Kebangsaan Tan Sri Datuk Haji Mohamed, Padawan, Kuching, Sarawak
6. Sekolah Kebangsaan Pusat Bukit Besar, Terengganu
7. Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Marudu, Marudu, Sabah
8. Sekolah Menengah Kebangsaan Convent (M), Muar, Johor
9. Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Hussein Onn, Pulau Pinang
10. Sekolah Menengah Kebangsaan Gaal, Pasir Puteh, Kelantan

24

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

Pelaksanaan program i-THINK di sekolah rintis telah dilaksanakan selama 6 bulan iaitu pada
bulan Januari hingga bulan Jun 2012. Kajian rintis telah dilaksanakan pada bulan Julai hingga
September 2012 oleh pihak Universiti Putra Malaysia selain daripada pemantauan yang telah
dilaksanakan oleh Jawatankuasa Program i-THINK KPM bersama Jabatan Pelajaran Negeri
(JPN).

PEMBUDAYAAN PROGRAM i-THINK DALAM KALANGAN
PENTADBIR, GURU DAN MURID DI SEKOLAH

Peranan Pentadbir
Dalam membudayakan program i-THINK di sekolah, pihak pentadbir harus mengambil kira
perkara berikut:
1. Pengurusan pentadbiran sekolah
2. Perancangan dan pelaksanaan program
3. Kursus berterusan
4. Kolaborasi dan rangkaian jaringan
5. Pemantauan dan Penilaian berterusan
6. Hasil yang diharapkan
7. Promosi

Pengurusan Pentadbiran Sekolah
Peranan pentadbir adalah sangat signifikan dalam menyokong sepenuhnya program i-THINK di
sekolah. Oleh itu pentadbir perlu memahami konsep program i-THINK.
a. Mentransformasikan pendidikan
b. Membentuk kepakaran
c. Menggunakan alat berfikir
d. Memperkasakan organisasi pembelajaran
e. Menjana pemikiran
f. Pembangunan kolaboratif

25

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

Perancangan Dan Pelaksanaan Program
Cadangan perancangan dan pelaksanaan program i-THINK di sekolah adalahseperti di bawah.
Walau bagaimanapun, pihak pentadbir boleh membuat penyesuaianmengikut keadaan sekolah.

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, pentadbir perlu memastikan:
 Guru menerapkan proses kemahiran berfikir kepada murid melalui Peta Pemikiran.
 Guru memeriksa dan menilai setiap hasil kerja murid
 Hasil kerja murid dipamerkan di sudut i-THINK dalam kelas dan di sekeliling kawasan

sekolah
 Murid menggunakan Peta Pemikiran dalam pembelajaran mereka.
 Rakan pembimbing dibentuk dalam kalangan murid
 Guru menggunakan Peta Pemikiran atau alat berfikir yang sesuai semasa pengajaran dan

pembelajaran.
 Pemantauan dan Penilaian Berterusan
Dalam pelaksanaan penilaian berterusan di sekolah, pentadbir juga perlu:
 Membuat pemerhatian dan pemantauan terhadap penggunaan Peta Pemikiran dalam
pengajaran dan pembelajaran guru berpandukan Instrumen SKPM 2010.
 Menggalakkanguru dan murid mengamalkan penilaian terarah kendiri melalui instrumen
maklum balas.
 Memastikan guru memeriksa dan memberi komen terhadap hasil kerja murid serta
menyimpan hasil kerja mereka secara sistematik mengikut mata pelajaran untuk rujukan.
 Mengadakan pertemuan guru dengan pasukan pemandu sekolah untuk membincangkan
kelancaran program i-THINK di sekolah serta memberi sokongan moral, kewangan dan
galakan kepada guru.

26

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

Promosi, Kolaborasi, Rangkaian Jaringan dan Jalinan
Untuk melestarikan program i-THINK di sekolah, pentadbir perlu mewujudkan kerjasama
dengan pelbagai pihak (dalam dan luar sekolah) di samping mempromosikan program ini.

 Berkongsi idea dengan sekolah yang melaksanakan i-THINK, sekolah yang
memerlukan bantuan dan khidmat nasihat serta mengadakan kunjung bantu.

 Mengadakan perbincangan berkala bersama ibu bapa tentang pelaksanaan program
i-THINK.

 Menjalin hubungan dengan agensi luar bagi memperoleh sumbangan dana dan
idea.

 Berkolaborasi dengan rakan Thinking Schools di luar negara.
 Mengadakan promosi melalui mewujudkan blog sekolah, meletakkan bunting, kain

rentang dan brosur di premis sekolah, Hari Terbuka i-THINK, juga membentangkan
perkembangan dan pencapaian program ini dalam konvensyen dan seminar
pendidikan.

27

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

28

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

MATLAMAT

Matlamat Dasar MBMMBI adalah untuk mewujudkan masyarakat yang menguasai BM dan BI
dalam sistem pendidikan negara. Fokus kepada BM dan BI bertujuan melahirkan masyarakat
yang bersatu-padu dan mewujudkan bangsa Malaysia yang berdaya saing di peringkat dunia.
Matlamat ini selaras dengan pelaksanaan Dasar MBMMBI untuk melahirkan murid yang fasih
dan yakin menggunakan BM dan BI.

OBJEKTIF

Objektif Dasar MBMMBI adalah untuk:

 meningkatkan penguasaan murid dalam BM dan BI;
 menyediakan guru BM dan BI mengikut opsyen yang mencukupi dan
 meningkatkan kompetensi guru BM dan BI;
 meningkatkan infrastruktur dan bahan sokongan dalam PdP BM dan
 BI; dan meningkatkan penggunaan BM dan BI dalam aktiviti luar bilik darjah.

Strategi 1 STRATEGI
Strategi 2
Strategi 3 Mentransformasikan Kurikulum Bahasa Malaysia
Strategi 4 dan Bahasa Inggeris
Strategi 5
Strategi 6 Memantapkan Kompetensi Guru Bahasa
Strategi 7 Malaysia dan Bahasa Inggeris
Strategi 8
Menempatkan Guru Bahasa Malaysia dan
Bahasa Inggeris Mengikut Opsyen

Menggunakan Khidmat Pakar, Perunding dan
Pembantu Guru

Memperluas Penggunaan Bahan dan TMK dalam
PdP Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris

Memperluas Publisiti dan Kempen Pengukuhan
Bahasa

Meningkatkan Penyertaan Murid dalam Aktiviti
Bahasa di Luar Bilik Darjah

Melaksanakan Pentaksiran dan Pelaporan
Keperihalan Pencapaian Murid

29

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

30

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

31

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

BIL GELARAN NAMA GURU GRED JAWATAN OPSYEN
1. Pn. Hjh Rubaiya binti Abu Nawas BCM PENGETUA
2. Pn. Soyah Bt Hj Sanusi PPPS DG52 GPK PENTADBIRAN
3. Tn. Hj. memangku DG54
4. Pn.
5. Pn. PPPS DG52
6. Pn.
7. Pn. Khiruddin bin Abdullah PPPS DG52 GPK HAL EHWAL MURID
8. En.
9. Pn. Ranimah binti Yahya PPPS DG48 GPK KOKURIKULUM
10. Pn.
Latifah binti Hassan PPPS DG52 GKMP Bahasa
11. Pn.
Azizah binti Ahmad PPPS DG44 GKMP Sains & Matematik
12. Pn.
13. En. Hadizatulkamar binti Abdul Hadi PPPS DG52 GKMP Kemanusiaan
14. Pn.
15. Pn. Halipah bin Ahmad PPPS DG48 GKMP Teknik & Vokasional
16. Pn.
17. Pn. Lailawati binti Mohd Salleh PPPS DG44 Guru B&K
18. Pn.
19. En. Sarinah binti Anwar PPPS DG44 Guru B&K
20. En.
21. Pn. Yanti Hartiny binti Hamidon PPPS DG44 Guru Data
22. Pn. Guru Cemerlang Kemahiran Hidup
23. Pn. Haniza binti Mohd Hamzah (Perdagangan &
24. Pn. Mohd Sukri bin Shariff PPPS DG48 Keusahawanan )
25. Pn. Hadzillah binti Hashim Guru Cemerlang
Fatimah binti Mohamad PPPS DG44 Prinsip Akaun
Guru Cemerlang
PPPS DG44 ICT, Sejarah

PPPS DG52 Guru Penyelaras Media / B.
Melayu

Pendidikan Islam

Dari'ah binti Sulaiman PPPS DG48 Bahasa Melayu

Fauziah binti Eusoff PPPS DG48 Guru MPV-ICT

Kamisah binti Ali PPPS DG48 Bahasa Melayu

Hasiran bin Lemat PPP DG44 Sains Sukan

Muhammad Muhsin Bin Hamdan PPPS DG41 Pendidikan Islam

Siti Nor Rasyida Bt Jani PPPS DG44 Bahasa Inggeris

Siti Nurulqalbi binti Abdul Rashid PPPS DG44 Bahasa Inggeris

Koh Tuan Tuan PPPS DG48 Bahasa Cina

Yuslinda binti Md Shah PPPS DG44 Matematik

Norazlin binti Mohd Ardani PPPS DG44 Biologi

32

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

BIL GELARAN NAMA GURU GRED JAWATAN OPSYEN
26. Pn.
27. En. Siti Azrinah binti Kaserun PPPS DG44 Bahasa Melayu
28. Pn.
29. Pn. Mazran bin Mohamed PPPS DG44 Sains Sukan
30. En.
31. En. Noor Laila binti Mohamad PPPS DG44 Pendidikan Islam
32. Pn.
33. Pn. Siti Noor Hamidah binti Azihi PPPS DG44 Biologi
34. Pn.
35. En. Mohd Azif bin Shukor PPPS DG44 Fizik
36. Pn. Daniel Rajapandian Jackson a/l
37. Pn. Danaraj PPPS DG44 Muzik
38. Pn. Mariaselvi a/p Saverimuthu
39. Pn. Narashatul Shima binti Abdul PPPS DG44 Bahasa Inggeris
40. Pn. Rashid
41. Pn. Liew Jia Huoy PPPS DG44 Bahasa Inggeris
42. Pn. Mohammad Azrin bin
43. En. Mohammad Daud PPPS DG44 Matematik
44. Pn. Nadia Adlina binti Abdullah
45. Pn. PPPS DG41 Geografi
46. Pn. Nazriyah binti Shafii
47. Pn. PPPS DG41 Matematik
48. Pn. Noor Aida binti Radzuan
49. En. PPPS DG44 Biologi
50. Pn. Nor Afiza binti Ismail
51. Pn. PPPS DG41 Pendidikan Seni Visual
52. Pn. Norhanis binti Jamaludin
53. Pn. PPPS DG44 Matematik
Norhaslina binti Hassan
PPPS DG44 Kemahiran Hidup ( Teknikal )
Nur'Afifah Mardhiah binti Bakri
Muhammada Naqiuddin Bin PPPS DG44 Sivik dan Kewarganegaraan
Arifin
Siti Rosmira binti Razali PPPS DG41 Bahasa Melayu
PPPS DG41
Suria binti Talib PPPS DG41 Pendidikan Jasmani dan
Kesihatan
Nurhidayah binti Harun
Guru MPT - Perdagangan
Nurul Syafawati binti Sauli
PPPS DG44 Kemahiran Hidup ( Teknikal )
Aidawati binti Abd Rahman
PPPS DG44 Matematik
Awang Jantan bin Wok PPPS DG41
PPPS DG44 Kemahiran Hidup
Nurdia binti Othman PPPS DG44 (Ekonomi Rumah Tangga)
MPV - Ekonomi Rumah
Nur Asyikin binti Ramlan Tangga

Tavamalar a/p Sivenathan Pendidikan Islam
Siti Khadeejah Basharah Binti
Mohd Roslan PPPS DG41 Matematik

PPPS DG41 Kimia dan Matematik

PPPS DG41 Ekonomi Asas/Perdagangan

PPPLD DGA32 Pendidikan Islam

33

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

BIL GELARAN NAMA GURU GRED JAWATAN OPSYEN
54. Pn. Zuraidah Bt Shari
55. Pn. Suhaila Bt Kamidi PPP DG41 Geografi
56. Pn. Roaimah binti Basri
57. Pn. Nurwardah Nadrah binti Ma’min PPP DG44 Bahasa Inggeris
58. Pn. Norliana binti Hashim
59. Pn. Sarina binti Othman PPP DG48 Matematik
60. Pn. Tay Geok Lui
61. PPP DG44 Kimia
62.
63. PPP DG44 Fizik
64.
65. PPP DG44 Kemahiran Hidup
66.
67. PPP DG41 Kejuteraan Elektrik
68.
69.
70.

BIL GELARAN NAMA JAWATAN
Ketua Pembantu Tadbir (N22)
1 Pn Rohayati Bt Rambeli Pembantu Tadbir (N19)
Pembantu Makmal (C22)
2 Pn Fairus Bte Zainal Pembantu Makmal (C19)
Pembantu Makmal (C19)
3 Pn Halizah binti Bidin Pembantu Makmal (C19)
Pembantu Operasi (N11)
4 En Muhamad Marhalim bin Manap

5 Pn Norsyahidah binti Samsuri

6 En. Mohd Shafrin bin Sharudin

7 En Mohd Suhaimi bin Mohamad

34

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

MINGGU TARIKH GURU BERTUGAS

1 02/01/2019 PN. DARIÁH BT PN. SUHAILA BT KAMIDI PN. ZURAIDA BT
2 HINGGA SULAIMAN (K) SHARI
3
4 04/01/2019 EN. MUHD SUKRI B. PN. FAUZIAH BT PN. LIEW JIA HOUY
5 MOHD SHARIFF (K) EUSOFF
6 07/01/2019
7 HINGGA USTAZ AWANG JANTAN PN. SARINAH BT ANWAR PN. SITI ROSMIRA BT
8 BIN WOK (K) RAZALI
9 11/01/2019
10 PN. NOOR AIDA BT PN HASLINA BT HASSAN PN SARINA BT
11 14/01/2019 RADZUAN (K) OTHMAN
12 HINGGA
13 PN ROIAMAH BT BASRI PN. AFIZA BT ISMAIL PN. SURIA BT TALIB
14 18/01/2019 (K)
15 PN. SITI KHADEEJAH PN. AIDAWATI BT
21/01/2019 PN. TAVAMALAR A/P BASHARAH BT MOHD ABD. RAHMAN (K)
HINGGA SILVENATHAN (K) ROSLAN
PN. NADIA ADLINA BT
25/01/2019 PN. NUR’AFIFAH PN. MARIASELVI A/P ABDULLAH
MARDHIAH BINTI BAKRI SAVERIMUTHU
28/01/2019 (K) PN. NAZRIYAH BT
HINGGA SHAFII
PN. SITI NOR RASYIDA BT PN. FATIMAH BT
01/02/2019 PN. SITI NURULQALBI
JANI (K) MOHAMAD BT ABDUL RASHID (K)
04/02/2019
HINGGA PN. YUSLINDA BT MD. PN TAY GEOK LAI
SHAH (K)
08/02/2019
PN. YANTI HARTINY BT EN. MOHD AZRIN B. PN. SITI AZRINAH BT
11/02/2019 HAMIDON (K) MOHD DAUD KASERUN
HINGGA
PN. NURDIA BT OSMAN PN. NUR HIDAYAH BT PN. KAMISAH BT ALI
15/02/2019 (K) HARUN

18/02/2019 PN. SYAFAWATI BT SAULI EN. DANIEL PN. NORHANIS BT
HINGGA (K) RAJAPANDIAN JACKSON JAMALUDDIN (K)
A/L DANARAJ (K
22/02/2019 PN. NUR ASYIKIN BT EN. MUHAMMAD
RAMLAN (K) PN. NOOR AIDA BT NAQIUDDIN BIN
25/02/2019 RADZUAN ARIFIN (K)
HINGGA
EN. MAZRAN B. PN. SUHAILA BT KAMIDI PN. NOOR LAILA BT
01/03/2019 MOHAMED (K) MOHAMAD

04/03/2019 PN NURWARDAH PN. SITI KHADEEJAH PN. ZURAIDA BT
HINGGA NADRAH BT MA'MIN (K) BASHARAH BT MOHD SAHRI
ROSLAN
08/03/2019

11/03/2019
HINGGA

15/03/2019

18/03/2019
HINGGA

22/03/2019

01/04/2019
HINGGA

05/04/2019

08/04/2019
HINGGA

12/04/2019

16/04/2019
HINGGA

19/04/2019

35

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

MINGGU TARIKH GURU BERTUGAS

16 22/04/2019 PN NORLIANA BT HASHIM PN. SITI AZRINAH BT PN. TAVAMALAR A/P
17 HINGGA (K) KASERUN SILVENATHAN
18
19 26/04/2019 PN. NORZAIMAH BINTI PN. SITI NOOR HAMIDAH PN. HANIZA BT
20 AHMAD (K)
21 29/04/2019 BT AZIHI HAMZAH
22 HINGGA PN. KOH TUAN TUAN (K)
23 PN. SITI NURULQALBI BT USTAZ AWANG
24 03/05/2019
25 ABDUL RASHID JANTAN BIN WOK
26 07/05/2019
27 HINGGA EN HASIRAN B LEMAT PN. SURIA BT TALIB PN. NUR’ AFIFAH
28 MARDHIAH BINTI
29 10/05/2019 USTAZ MUHAMMAD PN. AFIZA BT ISMAIL BAKRI
30 MUHSIN B. HAMDAN (K)
31 13/05/2019 PN . AIDAWATI BT
32 HINGGA EN. MUHAMAD NAQIUDIN PN. NURDIA BT OSMAN ABD. RAHMAN
BIN ARIFIN (K)
17/05/2019 PN. MARIASELVI A/P
SAVERIMUTHU
20/05/2019
HINGGA PN. LAILAWATI BT MOHD PN YANTI HARTINY BT PN. YUSLINDA BT MD
SHAH
24/05/2019 SALLEH (K) HAMIDON

10/06/2019 PN. NAZRIYAH BT SHAFII PN HANIZA BT HAMZAH PN. NORAZLIN BT
HINGGA (K) PN. KAMISAH BT ALI MOHD ARDANI
EN HASIRAN BIN LEMAT
14/06/2019 PN. SITI NOOR HAMIDAH EN. DANIEL
BT AZIHI (K) RAJAPANDIAN
17/06/2019 JACKSON A/L
HINGGA PN. NOOR LAILA BT DANARAJ
MOHAMAD (K)
21/06/2019 PN. ROIMAH BINTI
BASRI
24/06/2019
HINGGA PN NUR HIDAYAH BT PN. SITI NURULQALBI BT PN. NADIA ADLINA BT
HARUN (K) ABDUL RASHID ABDULLAH
28/06/2019 PN . NORHANIS BT
JAMALUDDIN (K) EN. MOHD AZRIN B. PN. NUR’AFIFAH
01/07/2019 MOHD DAUD MARDHIAH BINTI
HINGGA PN LIEW JIA HOUY (K) BAKRI
PN. SITI NOR RASYIDA
05/07/2019 BT JANI PN. NARASHATUL
SHIMA BT ABDUL
08/07/2019 RASHID
HINGGA
PN. SURIA BT TALIB (K) PN. NORLIANA BINTI EN. MAZRAN B.
12/07/2019 HASHIM MOHAMAD

15/07/2019 EN. DANIEL PN. KOH TUAN TUAN PN. NAZRIYAH BT
HINGGA RAJAPANDIAN JACKSON SHAFII
A/L DANARAJ (K) PN. DARIÁH BT
19/07/2019 SULAIMAN PN. NOOR AIDA BT
PN. SITI KHADEEJAH RADZUAN
22/07/2019 BASHARAH BT MOHD
HINGGA ROSLAN (K)

26/07/2019 PN. NORHASLINA BT PN NURWARDAH EN. MOH SUKRI B.
HASSAN (K) NADRAH BT MA'MIN MOHD SHARIFF
29/07/2019
HINGGA

02/08/2019

05/08/2019
HINGGA

09/08/2019

19/08/2019
HINGGA

23/08/2019

26/08/2019
HINGGA

30/08/2019

02/09/2019
HINGGA

06/09/2019

36

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

MINGGU TARIKH GURU BERTUGAS

33 10/09/2019 EN. MOHD AZRIN B. PN. NUR ASYIKIN BT PN. SYAFAWATI BT
34 HINGGA MOHD DAUD (K) RAMLAN SAULI
35
36 13/09/2019 PN. SITI AZRINAH BT PN. MARIASELVI A/P PN. YUSLINDA BT MD
37 KASERUN (K) SAVERIMUTHU SHAH
38 17/09/2019
39 HINGGA PN. ZURAIDA BT SAHRI PN. HANIZA BT HAMZAH PN. KAMISAH BT ALI
40 (K)
41 20/09/2019
42 PN. HADZILAH BT HASHIM EN. DANIEL PN NURDIA BT
43 23/09/2019 (K) RAJAPANDIAN JACKSON OSMAN
HINGGA A/L DANARAJ

27/09/2019 PN. FATIMAH BT PN. AIDAWATI BT ABD. USTAZ MUHAMMAD
MOHAMAD (K) RAHMAN MUHSIN B. HAMDAN
30/09/2019
HINGGA PN. NADIA ADLINA BT PN. NUR HIDAYAH BT PN. SARINA BINTI
ABDULLAH (K) HARUN OTHMAN
04/10/2019
PN. TAY GEOK LAI (K) USTAZ AWANG JANTAN EN. MAZRAN B.
07/10/2019
HINGGA B. WOK MOHAMAD

10/10/2019 PN. SITI ROSMIRA BT EN. MUHAMAD PN. NOOR LAILA BT
RAZALI (K) NAQIUDIN BIN ARIFIN MOHAMAD
14/10/2019
HINGGA PN. NORAZLIN BT MOHD PN. KOH TUAN TUAN PN. NARASHATUL
ARDANI (K) SHIMA BT ABDUL
18/10/2019 RASHID
PN. SUHAILA BT KAMIDI
21/10/2019 (K) PN. AFIZA BT ISMAIL EN. PN. NORHANIS BT
HINGGA JAMALUDDIN

25/10/2019 PN. SYAFAWATI BT SAULI EN HASIRAN BIN LEMAT PN. NORZAIMAH BT
(K) AHMAD
29/10/2019
HINGGA

01/11/2018

04/11/2019
HINGGA

08/11/2019

11/11/2019
HINGGA

15/11/2019

18/11/2019
HINGGA

22/11/2019

37

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

Jadual Penghantaran Buku Latihan dan Nota Tahun 2019

Makluman kepada semua guru:

1. Semua buku nota dan buku latihan hendaklah dilengkapkan dengan perkara-perkara
berikut:

1.1 Indeks di bahagian hadapan

1.2 Tarikh nota dan latihan diberi
1.3 Tarikh nota dan latihan disemak

1.4 Tandatangan guru
2. Nota dan latihan yang diberi hendaklah mencakup Sukatan Pelajaran mengikut

tingkatan murid. Nota dan latihan juga haruslah menguji kefahaman murid tentang ilmu
yang dipelajari.
3. Semua buku nota dan latihan hendaklah disemak dengan teliti oleh guru. Perlu ada
pembetulan bagi latihan yang salah untuk memastiak murid memahami pelajaran yang
diterima.
4. Jumlah dan kepelbagaian latihan haruslah mencukupi.
5. Jadual penghantaran buku latihan kepada setiap pentadbir harus dipatuhi.
6. Guru hendaklah mengisi dua salinan borang penghantaran buku yang disediakan di
pejabat. Semua buku nota dan buku latihan hendaklah dihantar untuk semakan.
7. Berikut jadual penghantaran buku:

TARIKH SERAHAN TINGKATAN
21/1/2019 1
28/2/2019 2
22/3/2019 3
30/4/2019 4
23/5/2019 5

38

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

39

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

BIL HARI KELEPASAN AM HARI TARIKH
1. *Tahun Baru 2019 Selasa 1 Januari 2019
5 Februari – 6 Februari 2019
2. **Tahun Baru Cina Selasa & Rabu
15 April 2019
3. *Hari Pengisytiharan Melaka Sebagai Isnin 1 Mei 2019
Bandaraya Bersejarah Rabu 6 Mei 2019
Isnin 19 Mei 2019
4. **Hari Pekerja Isnin 5 Jun - 6 Jun 2019
Rabu - Khamis 11 Ogos 2019
5. *@Awal Ramadan (1 Ramadan 1439) Ahad 31 Ogos 2019
Sabtu 1 September 2019
6. **Hari Wesak Ahad 9 September 2019
Isnin 16 September 2019
7. **@Hari Raya Puasa (1 Syawal 1438) Isnin 11 Oktober 2019
Jumaat 28 Oktober 2019
8. **@Hari Raya Haji / Qurban Isnin 9 November 2019
Sabtu 25 Disember 2019
9. **Hari Kebangsaan Rabu

10. **Awal Muharam (Maal Hijrah 1439)

11. **Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda
Yang di-Pertuan Agong

12. **Hari Malaysia

13. **Hari Jadi TYT Yang Di-Pertua Negeri
Melaka

14. **@Hari Deepavali

15. **Hari Keputeraan Nabi Muhammad
S.A.W (Maulidur Rasul)

16. **Hari Krismas

CATATAN
* Hari Kelepasan Am Negeri
** Hari Kelepasan Am Persekutuan
@ Tertakluk Kepada Perubahan

PERINGATAN
1. Apabila hari kelepasan itu jatuh pada hari kelepasan mingguan (Ahad), maka hari itu digantikan
dengan esoknya dan jika hari kemudiannya sedia menjadi hari kelepasan maka hari yang
berikutnya dijadikan hari kelepasan am.
2. Jika hari kelepasan am itu jatuh pada hari Sabtu, maka hari Sabtu itu juga adalah merupakan hari
kelepasan am dan tidak diganti pada hari-hari yang lain.

40

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

SMK PAYA RUMPUT,
KM 12.8 PAYA RUMPUT,

76450 MELAKA.

41

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

42

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

UNIT PENTADBIRAN

UP1

JAWATANKUASA

PENGURUSAN SEKOLAH

Pengerusi - Pn. Hjh. Rubaiya bt Abu Nawas - Pengetua
Naib Pengerusi
- Pn. Soyah Bt Sanusi - GPK Pentadbiran
Setiausaha - Tn. Hj. Khirrudin bin Abdullah - GPK HEM
Ahli - Pn Ranimah binti Yahya - GPK Koku & Sukan
Jawatankuasa - Pn. Latifah bt Hassan
- GKMP Bahasa
- Pn. Hadizatulkamar bt Abdul Hadi
- Pn. Azizah bt Ahmad - GKMP Kemanusiaan
- GKMP Sains dan
- En. Halipah bt Ahmad
Matematik
- Pn. Rohayati bt Rambeli - GKMP Teknik &

Vokasional
- Ketua Pembantu Tadbir

JAWATANKUASA

UP2

PENGURUSAN KEWANGAN & AKAUN SEKOLAH

Pengerusi - Pn. Hjh. Rubaiya bt Abu Nawas - Pengetua
Naib Pengerusi
- Pn. Soyah Bt Sanusi - GPK Pentadbiran
Setiausaha - Tn. Hj. Khirrudin bin Abdullah - GPK HEM
Ahli - Pn. Rohayati bt Kamarudin - GPK Koku & Sukan
Jawatankuasa
- Pn. Fairus bt Zainal - Pembantu Tadbir
Juruaudit
Dalaman - Pn. Latifah bt Hassan - GKMP Bahasa

- Pn. Azizah bt Ahmad - GKMP Sains & Matematik

- Pn. Hadizatulkamar bt Abdul Hadi - GKMP Kemanusiaan

- En. Halipah bin Ahmad - GKMP Teknik &

Vokasional

Pn Rohayati bt Rambeli - Ketua Pembantu Tadbir

- Semua Ketua Panitia dan Ketua Mata Pelajaran

- Pn. Haniza binti Mohd Hamzah - Wang Kerajaan
- Pn. Tavamalar A/P Silvenathan - SUWA

43

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

JAWATANKUASA

UP3

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH

Pengerusi - Pn. Hjh. Rubaiya bt Abu Nawas - Pengetua
Naib Pengerusi - GPK Pentadbiran
- Pn. Soyah Bt Sanusi - GPK HEM
Penyelaras - Tn. Hj. Khirrudin bin Abdullah - GPK Koku & Sukan
Setiausaha - Pn. Ranimah binti Yahya - GKMP Bahasa
Pen. Setiausaha
Ahli - Pn. Latifah bt Hassan - Ketua Pembantu Tadbir
Jawatankuasa - Setiausaha Kurikulum
- Pn. Rohayati binti Rambeli - Setiausaha HEM
- Setiausaha Koku
- Pn. Zuraida binti Shari - Setiuasaha Sukan

- Semua GKMP
- Pn. Rohayati bt Rambeli
- Pn. Siti Noor Hamidah bt Azihi
- Pn. Siti Nor Rasyidah binti Md. Jani
- En. Mohd Naqiudin bin Arifin
- En. Mazran bin Mohamad

UP4 JAWATANKUASA

ASET, PENYELENGGARAAN BANGUNAN, FIZIKAL & MYSPATA

Pengerusi : Pn. Hajah Rubaiya binti Abu Nawas - Pengetua
- PK Pentadbiran
Pegawai Aset : Pn. Soyah Bt Sanusi
- GKMP Kemanusiaan
Setiusaha : Pn Rohayati binti Rambeli - GKMP Sains & Matematik
- Bahagian Perabot
Pegawai Pemeriksa : Pn. Hadizatulkamar binti Abd Hadi - Bahagian Peralatan
Pn. Azizah binti Ahmad - PK Koku & Sukan
Lembaga Pemeriksa : - GKMP Teknik & Vokasional
Pelupusan Pn.Rohayati bt Rambeli
Pn. Norsyahidah bt Samsuri
Pemverifikasi Stor :
Pn. Ranimah bt Yahya
Pegawai Stor : En. Halipah bin Ahmad

Pn Fairus binti Zainal

Jawatankuasa Penyiasat : Tn. Haji Khirrudin bin Abdullah - PK Hal Ehwal Murid

Pn. Latifah binti Hassan - GKMP Bahasa

Penyelenggaraan Bangunan : En Muhd Marhalim bin Manap
En Mohd Suhaimi bin Mohamad

44

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

Ahli Jawatankuasa : Pegawai Pengawal dan Penerima

Ahli Jawatan kuasa: - Semua GKMP

Bilik- bilik GKMP - En. Muhamad Marhalim bin Manap
Alat Siar raya dan Bangunan
Inventori dan Perabot - Pn. Fairus bin Zainal
Tandas, Saliran dan Rumah Pam
Pejabat Sekolah - En. Mohd Norshafrin bin Sharuddin
Pusat Sumber Sekolah
Surau - Pn. Rohayati bte Rambeli
Koperasi
Dewan Terbuka - Pn. Hadzilah Bt Hashim
Dataran Etika - Pn. Fatimah bt Mohamed
Kantin - Utz. Awang Jantan bin Wok
Nurseri dan Kebun Sekolah - Pn. Haniza bt Mohd Hamzah
Kebun Herba dan Sains - Pn. Lailawati binti Mohamad Salleh
Padang - Pn. Sarinah binti Anwar
Tandas Sekolah
Landskap Sekolah Pn. Noor Aida bte Radzuan
Bilik Guru
Bilik- Bilik Darjah - Pn. Siti Khadeejah Basharah bt Mohd Roslan
Bilik Bahasa Cina - Ahli Panitia Kemahiran Hidup &
Bilik Bahasa Tamil - Pekerja Pembersihan
Bilik Pendidikan Seni - Ahli Panitia Sains & Pembantu Makmal
Bilik Sukan dan Kokurikulum - En. Mazran bin Mohamed &
Bilik Mesyuarat Tun Sri Lanang - Ahli Panitia PJK
Bilik Bimbingan dan Kaunseling - Pn. Siti Azrinah bt Kaserun
Bilik Muzik - Pn Sarina bte Othman
Bilik SPBT - & Pekerja Pembersihan
Galeri Sekolah - Pengerusi Kelab Staff & AJK Kelab Staff

- Semua Penyelaras Tingkatan & Guru Kelas

- Pn. Koh Tuan-Tuan

- Pn. Mariaselvi a/p Saverimuthu

- Pn. Noor Aida bt Radzuan

- En. Mazran bin Mohamed

- Pn. Nur ’Afifah Mardhiah bt Bakri

- Pn. Lailawati Bt Mohd Salleh

- En Daniel Rajapandian Jackson a/l Danaraj

- Pn. Kamisah bt Ali
- Pn Norasyikin binti Ramlan
- En. Mohd Hasiran bin Lemat

45

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA - Pn. Liew Jia Huoy
- Pn. Koh Tuan Tuan
Bilik Peperiksaan & Bilik PBD - Pn. Suria bt Talib
Bilik Kesihatan - Pn. Nurul Syafawati binti Sauli
Bengkel Jahitan dan Pengurusan Diri - Pn. Norhanis bt Jamaludin
Bengkel Masakan - C2 (KH)
Studio Rekabentuk dan Mock Up - Pn. Sarina binti Othman
Studio Fertigasi - Pn. Yanti Hartiny bt Hamidon
Studio Lakaran dan Pembentangan - Pn Norazlin bin Mohd Ardani
Bengkel Pertanian - C3(sn)
Makmal Sains Menengah 1 - Pn. Siti Nor Hamidah binti Azihi
Makmal Sains Menengah Rendah 2
Makmal Sains Menengah Rendah 3 - Pn. Liew jia Huoy
Makmal Kimia - Pn Nazriyah bt Shafie
Makmal Biologi - Pn Norliana bt Hashim
Makmal Fizik - En. Mohd Marhalim bin Manap
Makmal Keseluruhan - Pn. Aidawati bt Abd Rahman
Makmal Komputer dan Pusat Akses - Pn. Siti Nurulqalbi bt Abdul Rashid
Makmal Bahasa - Pn. NorHaslina bte Hassan
Bilik PIBG - Pn. Roaimah binti Basri
Makmal Frogvle (Frog Classroom)

46

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

UP5 JAWATANKUASA - Pengetua
PEMBESTARIAN SEKOLAH
Pengerusi - GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi - Pn. Hjh. Rubaiya bt Abu Nawas - GPK HEM
- Pn. Soyah Bt Sanusi - GPK Koku & Sukan
- Tn. Hj. Khiruddin bin Abdullah
- Pn. Ranimah binti Yahya

Ahli Jawatan kuasa: - Pn. Aidawati binti Abd Rahman
Penyelaras Bestari /Briged/ICT
Pen. Penyelaras - Pn. Roaimah bt Basri
Penyelaras Vle- Frog
AJK - Ahli Kelab Briged Bestari

Penyelaras SSQS & STS - Pn. Roaimah binti Basri

GKMP - Pn Fauziah bt Eusoff
- En Mohd Sukri bin Shariff
- En Muhammad Muhsin bin Hamdan
- Unit Pentadbiran (Kurikulum, HEM, Koku & Pejabat)
- Semua Ketua Panitia dan Ketua Mata Pelajaran

- Guru-guru Kelas

- Pn. Aidawati binti Abd Rahman

- Semua guru Advokasi

- En. Halipah bin Ahmad (K)
- Pn. Latifah binti Hassan
- Pn. Azizah binti Ahmad
- Pn. Hadizatulkamar binti Abdul Hadi

47

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

JAWATANKUASA

UP6

STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPMg2)

Pengerusi - Pn. Hjh. Rubaiya binti Abu Nawas - Pengetua
Naib Pengerusi
- Pn. Soyah binti Sanusi - GPK Pentadbiran
Setiausaha - Tn. Hj. Khiruddin bin Abdullah - GPK HEM
Ahli - Pn. Ranimah binti Yahya - GPK Koku & Sukan
Jawatankuasa - Pn Norliana binti Hashim
- GKMP Kemanusiaan
- Pn. Hadizatulkamar binti Abdul Hadi - GKMP Sains & Matematik
- Pn. Azizah binti Ahmad - GKMP Bahasa
- Pn. Latifah binti Hassan - GKMP Teknik & Vokasional
- En. Halipah bin Ahmad - SU Kurikulum
- Pn Siti Noor Hamidah bte Azihi
- SU HEM
- Pn. Siti Nor Rasyidah binti Jani
- SU Kokurikulum & Sukan
- En. Mohd Naqiudin bin Arifin
- Guru Data
- Pn Yanti Hartiny bte Hamidon
- Guru ICT
- Pn Aidawati bte Abd Rahman

UP7 JAWATAN KUASA
PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA / PBPPP / LNPT
Pengerusi
Naib Pengerusi - Pn. Hjh. Rubaiya binti Abu Nawas - Pengetua
- Tn. Hj. Khirrudin bin Abdullah
Setiausaha - Pn. Ranimah binti Yahya - GPK HEM
Ahli - GPK Koku & Sukan
Jawatankuasa Pn. Soyah Bt Sanusi
- Pn. Hadizatulkamar binti Abdul Hadi - GPK Pentadbiran
AJK Teknikal - En. Halipah bin Ahmad
- GKMP Kemanusiaan
- Pn. Azizah bt Ahmad - GKMP Teknik &
- Pn. Latifah binti Hassan
- Pn. Rohayati bte Rambeli Vokasional
- GKMP Sains & Matematik

- GKMP Bahasa

- Ketua Pembantu Tadbir

48

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

JAWATANKUASA

UP8

PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH

Pengerusi - Pn. Hjh. Rubaiya binti Abu Nawas - Pengetua
Naib Pengerusi
- Pn. Soyah Bt Sanusi - GPK Pentadbiran
Setiausaha - Tn. Hj. Khirrudin bin Abdullah - GPK HEM
Pen. Setiausaha - Pn. Ranimah binti Yahya - GPK Koku & Sukan

Ahli - Pn. Yanti Hartiny binti Hamidon - Guru Data
Jawatankuasa
- Pn. Rohayati bt Rambeli - Ketua Pembantu Tadbir

- Pn. Siti Noor Hamidah bte Azihi - SU Kurikulum

- Pn. Siti Nor Rasyida binti Jani - SU HEM

- En. Mohd Naqiudin bin Arifin - SU Kokurikulum & Sukan

- En. Mazran bin Mohamed - SU Sukan

- Semua Ketua Panitia dan Ketua Mata Pelajaran

- Pn. Tay Geok Lui - SU Jadual Waktu

- Ustazah Fatimah bt Mohamed - Guru Bantuan

- Pn. Liew Jia Huoy - SU Peperiksaan

- En. Mohd Hasiran bin Lemat - Guru Aset

- Semua Guru Kelas

UP9 JAWATANKUASA
MESYUARAT GURU

Pengerusi - Pn. Hjh. Rubaiya binti Abu Nawas - Pengetua
Naib Pengerusi
- Pn. Soyah Bt Sanusi - GPK Pentadbiran
Setiausaha - Tn. Hj. Khiruddin bin Abdullah - GPK HEM
Pen. Setiausaha - Pn. Ranimah binti Yahya - GPK Koku & Sukan
- Pn. Nur ’Afifah Mardhiah binti Basri

- Pn Norzaimah bt Ahmad

49

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

UP10 JAWATANKUASA
PEMIKIR TRANSFORMASI SEKOLAH (TS25)

Pengerusi - Pn. Hjh. Rubaiya Bt Abu Nawas - Pengetua
Naib Pengerusi
- Pn. Soyah Bt Sanusi - GPK Pentadbiran
Setiausaha - Tn. Hj. Khirrudin bin Abdullah - GPK HEM
Pen. Setiausaha - Pn. Ranimah binti Yahya - GPK Koku & Sukan
Ahli Jawatankuasa
- Pn. Nazriyah bt Mohd Shafie

- C8
- Semua GKMP

- Semua Ketua Panitia dan Ketua Mata Pelajaran
- Semua Kaunselor

UP11 JAWATANKUASA
MAJLIS PERMUAFAKATAN ISLAM

Pengerusi - Pn. Hjh. Rubaiya bt Abu Nawas - Pengetua
Naib Pengerusi
- Pn. Soyah Bt Sanusi - GPK Pentadbiran
Penyelaras - Tn. Hj. Khirrudin bin Abdullah - GPK HEM
- Pn. Ranimah bt Yahya - GPK Koku & Sukan
Setiausaha
Bacaan Yassin/Solat Hajat - Pn. Hadizatulkamar binti Abdul - GKMP Kemanusiaan
Hadi
Buletin Jumaat
Penghayatan Ramadan - Pn Noor Laila bte Mohamad
Pembangunan Sahsiah
Murid - Ustaz Awang Jantan Bin Wok
Majlis Solat Hajat PMR & En. Muhammad Muhsin bin Hamdan
SPM
Perayaan Agama Islam - Ustazah Siti Khadeejah Basharah binti Mohd Roslan
Kebajikan Surau - Ustazah Fatimah binti Mohamad
Usrah NurRani - Ustaz Awang Jantan Bin Wok
Iftar Ramadhan
- Ustazah Noor Laila binti Mohamad

- C9 (Ustaz / Ustazah)
- Ustazah Fatimah binti Mohamad
- En. Muhammad Muhsin bin Hamdan
- Kelab Staff

50


Click to View FlipBook Version