The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การจัดการชุดความรู้
Qurter 3

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2022-04-19 10:51:21

แผนการสอน PBL

การจัดการชุดความรู้
Qurter 3

Keywords: แผนการสอน PBL

แผนการจดั ประสบการณ์

PBL หน่วยที่
การจดั การชดุ ความรู้

แผนการสอนบรู ณาการ
(Problem Based Learning)

ปี การศึกษา 2565

นาง...........................

นาคงรูสวิทายวฐชานนะดิ ชาาภนาาญนกาิตรรลาภ
ครผู ้ชู ว่ ย

โรงเรียนบา้ นระเวยี ง “รตั นกิจวิทยา”

สานกั งานเขตพื้นทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาสรุ ินทร์ เขต 2

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ (PB

ระดบั ช้นั ประถมศึกษาปี ท่ี 6 Quarte

โรงเรียนบา้ นระเวีย

หน่วย : การจดั การชดุ ความรู้

Big Questions :
การจดั การชุดความรู้ดว้ ยตนเองมีความสำคัญและจำเปน็ อย่างไร ?
ภูมิหลงั ของปัญหา:
ปัจจบุ นั ความเจรญิ ก้าวหนา้ ทางดา้ นเทคโนโลยี สามารถชว่ ยใหท้ กุ คนเข้าถึงแหลง่ ข้อมลู ไดง้ า่
ดา้ น Internet หนงั สือพมิ พ์ โทรทศั น์ websiteต่างๆ โดยระบบข้อมลู นนั้ มีทัง้ ที่เปน็ ความ
ความถูกตอ้ งของเน้อื หา ความรทู้ ห่ี ลากหลายแขนงกเ็ ช่นกัน หากขาดการจัดการชดุ ความรูแ้
เป็นองค์ความรู้ และสง่ ผลต่อการดำเนนิ ชวี ิตในปัจจุบัน ซ่งึ กระบวนการจดั การชดุ ข้อมลู เป็น
ต่างๆได้อย่างเทา่ ทัน

ดงั นั้นการจดั การชุดความรู้ด้วยตนเองจงึ เปน็ เรื่องทสี่ ำคัญและจำเป็น เพ่ือให้พี่ๆป.
ตนเอง รวมทง้ั นำเสนอข้อมูลและเอ้ือเฟอ้ื ข้อมูลใหผ้ ้อู ่นื เข้าใจได้รวมถึงการใช้ทักษะการจัดกา
เป้าหมายความเข้าใจ (Understanding Goals)
ความรู้ : เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการจัดการชุดข้อมูลต่างๆและวิธีการเรียนรู้ไ
ทักษะ : การแสวงข้อมูล /การคิด / จัดการข้อมูล / การนำเสนอ
คุณลักษณะ : มีเป้าหมายในการเรียนรู้ / แรงบันดาลใจ / เอ้ือเฟ้ือข้อมูล

ระยะเวลา : 10 สปั ดาห์

BL : Ploblem Based Learning)
er 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศกึ ษา 2565
ยง “รัตนกิจวิทยา”

ายและรวดเรว็ รวมทง้ั มหี ลากหลายช่องทางทัง้
มจริงและเท็จปะปนอยู่ ยังรวมทั้งการมวี จิ ารณญาณของผู้รับสารและผสู้ ง่ สาร แหล่งทม่ี า
แล้วน้นั ก็อาจจะเปน็ เพยี งตวั ความรู้ทีเ่ ปน็ เพียงก้อนๆ ขาดการเชอื่ มโยงเน้ือหาสาระเพ่ือสรา้ ง
นเครอื่ งมอื หนง่ึ ทีส่ ามารถช่วยใหเ้ ราวเิ คราะห์ จัดการ รวมถึงจัดระบบข้อมูลและเหตุการณ์
.6 เห็นความสำคญั สามารถคดิ แสวงหาและจดั การข้อมลู เพื่อสรา้ งชุดความรตู้ า่ งๆไดด้ ้วย
ารข้อมลู มาใชใ้ นการแก้ปัญหาในสถานการณต์ า่ งๆในชีวติ ประจำวันได้
ได้ด้วยตนเอง

จดั กิจกรรมการเรยี นร้โู ดย : นางสาวชนิดาภา นิตรลาภวเิ คราะหโ์ ครงสรา้ งเชิงระบบ หนว่ ย “การจดั ชดุ ความรู้”

สง่ิ ท่เี ป็นอยู่

การจดั ชดุ ความรู้ดว้ ยตน

ความกา้ วหน้าทางเทคโนโลยี,ขอ้ มลู ที่ได้ มคี วามเปน็ จรงิ
และเท็จควบคเู่ สมอ,สือ่ ชวนเช่ือ,ท่องจำ

ครอบครัว: ครอบครัวเดี่ยว สัมพันธภาพลดลง การเล้ียงดูที่หยิบยื่นความ
สะดวกสบายให้กับลูก
สังคม:เน้นการแข่งขัน เน้นเด็กเก่ง ต้องเรียนพิเศษ เรียนตามกระแสสังคม
การศึกษา:เด็กเก่งคือคนที่สอบได้คะแนนสูง สามารถจดจำข้อมูลได้เยอะ
เทคโนโลยี:ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เข้าถึงง่าย หลาหลาย
สุขภาพ:การใช้ความคิด จดจ่ออยู่นานๆ(ภาวะความเครียด)
การศึกษา:เป็นระบบป้อนเขา้ อยา่ งเดยี ว ไมม่ กี ารแลกเปลี่ยนกนั หรอื มกี ็นอ้ ย
มาก มีการสนใจใฝ่หาความรดู้ ้วยตนเองน้อย วิเคราะห์ไม่เป็น เน้นท่องจำ

คนเกง่ คอื คนทีส่ อบไดค้ ะแนนสูงและชวี ติ จะประสบ
ความสำเร็จ,การท่องจำเป็นการจดั กระทำขอ้ มลู ทีร่ วดเร็ว

นเอง สง่ิ ท่ีอยากให้เกดิ
Event
วเิ คราะหข์ อ้ มลู (ส่ือ)ทไ่ี ด้รบั ,คน้ ควา้ ข้อมลู ตอ่
แบบแผนพฤตกิ รรม เปรยี บเทยี บ(ข้อเทจ็ จริง),วางแผนและจัดระบบ
ขอ้ มูลเช่ือมโยงส่งิ ตา่ งๆทีเ่ กี่ยวข้องกับตนเองได้
โครงสร้าง
ความเชอ่ื คา่ นิยม เทคโนโลยี:สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆท่ีเอ้ือ
หนุนให้เกิดการเรียนรู้
สังคม:ยอมรับในความแตกต่างของศักยภาพ
แต่ละบุคคล
การศึกษา: เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน จัดการ
และวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย สร้างชุดความรู้

ทุกคนมีศักยภาพและสามารถ
พัฒนาได้

ปฏทิ นิ การเรยี นรู้บูรณาการ PBL

หน่วย : การจัด

ระดบั ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 6 Quarte

Week Input Process

1 โจทย์ : สร้างฉันทะ/แรง - ใหน้ กั เรยี นดูหนงั เร่ืองฉลาดเกมส์โกงและถอดบทเ

บนั ดาลใจ/วางแผนกิจกรรม - ผเู้ ขียนต้องการสื่อสารอะไร

การเรียนรู้ - ตัวละครมีแรงขบั ภายนอกและภายในอยา่
Key Questions : - สะทอ้ นสภาวการณ์สังคมอย่างไร
- นกั เรยี นอยากเรยี นรเู้ ร่ือง - สิ่งท่ีไดเ้ รยี นรู้และสามารถนำมาปรบั ใช้ใน
อะไรใน Quarter นี้ เพราะ
เหตใุ ดจึงอยากเรียนรู้เรื่องน้ี ชวี ติ ประจำวนั ได้
- การจดั การชดุ ความร้สู ำคัญ
และจำเป็นอย่างไร - ครใู ช้คำถามกระตนุ้ การคิด
- เราตอ้ งมีความรู้เรอ่ื ง 1. เราตอ้ งมีความรเู้ รือ่ งอะไรบา้ ง เรามคี วามร้เู รื่องน
อะไร เรามคี วามรูเ้ รื่องน้ัน หรือยงั
หรือยัง 2. ความรอู้ ยูท่ ่ใี คร อยู่ในรูปแบบอะไร
- ความรู้อย่ทู ใ่ี คร อยใู่ น 3. จะนำเสนอใหเ้ ข้าใจงา่ ยได้อยา่ งไร
รปู แบบอะไร (Think Pair Share และCard and Chart)
- จะทำใหเ้ ขา้ ใจงา่ ยได้ - ครูกระต้นุ ด้วยคำถาม “การจัดการชดุ ความรู้สำค
อยา่ งไร และจำเป็นอย่างไร? (Place met)
- นักเรียนจะต้ังชอ่ื หน่วยน้ีวา่ - นกั เรยี นอยากเรียนร้เู รื่องอะไรใน Quarter น้ี
อะไร เพราะเหตุใด? พร้อมให้เหตุผลวา่ เพราะเหตใุ ดจงึ อยากเรยี นรู้
(Card and Chart )
- นกั เรยี นรว่ มกนั ตั้งชื่อหน่วย (Blackboard Share

L (Problem Based Learning) Outcome
ดการชุดความรู้
er 3 ภาคเรยี นที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ความรู้
เขา้ ใจกระบวนการเรยี นรู้ร่วมกนั
Output สามารถอธิบายและให้เหตผุ ลในสง่ิ ท่ี
อยากเรยี นรู้ได้พร้อมทงั้ มีการวาง
เรยี น ภาระงาน แผนการทำงานอยา่ งเปน็ ข้ันตอน
- ดูหนงั เร่ืองฉลาดเกมส์โกงและถอด รวมท้งั สามารถออกแบบวางแผน
กระบวนการเรียนร้ตู ลอด10สัปดาห์
งไร บทเรยี น ได้
- การรว่ มกันระดมความคิดตั้งช่อื หน่วย ทักษะ
- การเขียนสง่ิ ทรี่ แู้ ลว้ /สง่ิ ท่ีอยากเรียนรู้ ทักษะการจดั การข้อมูล
- การแบง่ กลุ่มนักเรียนวเิ คราะหห์ ลักสตู ร ทักษะชวี ิต
- การรว่ มกันออกแบบปฏทิ ินการเรียนรู้ ทกั ษะการคดิ
ตลอดท้งั 10สปั ดาห์ ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
น้ัน - การแลกเปลี่ยนสะท้อนสง่ิ ท่ีได้เรียนรู้ คุณลักษณะ
ตลอดทง้ั สัปดาห์ - รกั การเรยี นรู้ กระตือรือร้นสง่ งาน
ชน้ิ งาน ตรงต่อเวลา
- สรปุ ถอดบทเรยี น - มคี วามพยายาม และรบั ผดิ ชอบใน
- Place met การจดั การชุดความรู้สำคญั งานท่ไี ด้รับมอบหมายจนสำเร็จ
- รบั ฟงั และกล้าแสดงความคิดเหน็
คัญ และจำเปน็ อย่างไร
- สงิ่ ทร่ี ู้แล้ว/ส่ิงที่อยากเรยี นรู้
- ปฏทิ ินการเรยี นร้ตู ลอดท้ัง10สปั ดาห์
- Mind Mapping สรุปองค์ความร้กู อ่ น
เรยี น

e) - สรปุ การเรยี นรู้รายสปั ดาห์

Week Input Process

- สิ่งท่นี ักเรียนรู้แล้ว/ส่งิ ท่ี - แบ่งกลุ่มนกั เรยี นวเิ คราะห์หลักสูตรสง่ิ ท่ีเรียนรู้มา

อยากเรียนรู้ใน Quarter นี้มี และส่งิ ท่ตี ้องการเรียนรใู้ นระดับชั้นป.6

อะไรบา้ ง? - นกั เรยี นเขยี นส่งิ ที่รแู้ ล้ว/สิ่งทีอ่ ยากเรยี นรู้

- นกั เรียนจะออกแบบ/ (Think Pair Share)

วางแผน การเรียนรู้

ตลอด 10 สัปดาห์อยา่ งไรให้ - นกั เรยี นรว่ มกนั ออกแบบปฏิทินการเรยี นรู้ตลอดท

นา่ สนใจและเกิดการเรียนรู้? 10 สัปดาห์

เคร่ืองมอื คิด : - นักเรยี นสรุป Mind Mapping องค์ความร้กู ่อนเร

- Card and Chart - นกั เรยี นสรปุ การเรยี นรรู้ ายสปั ดาห์

- Place met

- Blackboard Share

- Show and Share

- Wall Thinking

- Think Pair Share

- Mind Mapping

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:

- ครู

- นักเรยี น

สอ่ื /อปุ กรณ์ :

- บรรยากาศภายในห้องเรยี น

- หลกั สตู รฯ51

- ภาพยนตร์เร่ืองฉลาดเกมส์

โกง

Output Outcome

าแล้ว - เคารพสทิ ธ์ิผู้อ่นื /ตนเอง ในการฟงั

พูด และนำเสนอ

ทั้ง
รียน

Week Input Process
- ชดุ คำถามมาตรฐานการ
เรียนร้สู าระต่างๆ

Week Input Process

2 โจทย์ : ส่งิ มชี วี ิตและการ ครูแบง่ กล่มุ พชื ออกเปน็ 3 กลุ่มดงั นี้
ดำรงชวี ิต กลุ่มท่ี 1 หญ้า พุทธรักษา
Key Questions : กลุ่มท่ี 2 ทานตะวัน ถวั่ ลิสง
คน สัตว์ พืช มีโครงสร้าง กลมุ่ ท่ี 3 เฟิร์นข้าหลวงหลงั ลาย มอส
และการทำงานของระบบ จากนั้นครูใชค้ ำถามกระตนุ้ การคิด นักเรียนคิดวา่ เก
ตา่ งๆเหมือนหรอื แตกตา่ งกัน ในการแบ่งกลุ่มพืชนีค้ ืออะไร
อยา่ งไร? - แบง่ กลุม่ นกั เรียนศึกษาข้อมูลและอภิปรายรว่ มกนั
เครื่องมือคิด : - ครแู ละนักเรยี นร่วมทำการทดลอง เรอ่ื ง กระบวน
- Card and Chart สารผ่านเซลล์ (ออสโมซสี , การแพร)่
- Place met - ครูและนักเรยี นร่วมสรปุ ผลการทดลองและศกึ ษาเ
- Blackboard Share โครงสร้างและการทำงานของระบบตา่ งๆของสงิ่ มีช
- Show and Share - ครูให้นักเรยี นดูคลปิ “ส่งิ มชี ีวติ และการดำรงชวี ิต”
- Wall Thinking

Output Outcome

Output Outcome

ภาระงาน ความรู้

- การตอบคำถาม เขา้ ใจโครงสรา้ งและการทำงานของ

- การรว่ มแลกเปลี่ยนและนำเสนอขอ้ มูล ระบบต่างๆของส่ิงมชี วี ิต(พชื ,

ท่ศี ึกษา สตั ว์,คน)

กณฑท์ ใี่ ช้ - การทดลอง เร่ือง กระบวนการสาร ทกั ษะ

ผ่านเซลล์ (ออสโมซีส , การแพร)่ ทักษะการจดั การข้อมูล

น - การร่วมอภิปรายเก่ยี วกบั คลปิ สง่ิ มีชวี ิต ทักษะการแกป้ ัญหา

นการ และการดำรงชีวิต ทักษะชวี ติ

- จับคู่ศึกษาข้อมูลและตอบคำถามจาก ทักษะการคดิ

เกย่ี วกบั ชุดคำถาม ทักษะการอยรู่ ว่ มกัน

ชีวติ (พชื ) - การทำใบงาน ทกั ษะการส่ือสาร

” - การเขยี นสรุปการเรยี นรรู้ ายสปั ดาห์ คุณลักษณะ

ชนิ้ งาน

Week Input Process

- Think Pair Share https://www.youtube.com/watch?v=97CWX
- Mind Mapping 9M2M
ผรู้ ว่ มสร้างการเรียนรู้: - นกั เรยี นร่วมกนั อภิปรายเกีย่ วกับคลิปทด่ี ู
- ครู - ครูใชค้ ำถามกระต้นุ การคดิ นกั เรยี นคดิ วา่ คน สัต
- นกั เรียน โครงสรา้ งและการทำงานของระบบต่างๆเหมือนหร
สอ่ื /อปุ กรณ์ : แตกต่างกนั อย่างไร?
- ชุดคำถาม - นักเรียนจับคู่ศึกษาข้อมูลและตอบคำถามจากชุด
- ห้องสมดุ คำถามต่อไปน้ี
- อินเทอร์เนต็ • สิ่งมีชวี ิตกำเนดิ ขึ้นได้อยา่ งไร?
- คลปิ “สง่ิ มชี ีวิตและการ • คน สัตว์ พืช มีโครงสร้างและการทำงานของระบบ
ดำรงชวี ติ ” เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?
- ใบงาน • โครงสร้างและการทำงานของระบบตา่ งๆในร่างกา
ออกเปน็ ก่รี ะบบ และแตล่ ะระบบมกี ารทำงานสมั พ
อยา่ งไร?
- นักเรียนแต่ละครู่ ว่ มสรปุ และออกแบบการนำเสน
เข้าใจเรื่องทศ่ี ึกษาในรูปแบบตา่ งๆตามความสนใจ
- นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจและตอบคำถา
เกี่ยวกับหัวข้อท่ีได้รับลงในกระดาษ A4 1แผ่น
(Short Note)
- นักเรียนทำใบงาน
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

XD- Output Outcome

ตว์ พืช มี - สรุปผลการทดลองและศึกษาเกย่ี วกบั - รักการเรยี นรู้ กระตือรือร้นสง่ งาน
รือ โครงสร้างและการทำงานของระบบ ตรงตอ่ เวลา
ด ต่างๆของสงิ่ มชี วี ติ (พชื ) - มีความพยายาม และรบั ผิดชอบใน
- Short Note ตอบคำถามชุดความรู้ งานท่ไี ดร้ บั มอบหมายจนสำเร็จ
- ใบงาน - รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- สรุปการเรียนรู้รายสปั ดาห์ - เคารพสิทธผ์ิ อู้ ืน่ /ตนเอง ในการฟงั
พูด และนำเสนอ

บต่างๆ

ายแบง่
พันธก์ นั

นอความ

าม

Week Input Process

3 โจทย์ : - นกั เรยี นสำรวจ เปรยี บเทยี บลกั ษณะของตนเองกับ
- การถา่ ยทอดลกั ษณะทาง ครอบครัวในรปู แบบแผนผงั ครอบครัวและตอบคำถ
พันธกุ รรม 1. ในครอบครัวของนักเรียนมีใครที่มีลักษณะเหม
- วิวัฒนาการของสิง่ มชี วี ิต มากที่สุด
- ความหลากหลายทาง 2. นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดบางคนจึงหน้าตาไม
ชีวภาพ และแม่ของตนเอง
Key Questions : 3. นักเรียนคิดว่าลักษณะนิสัย ความชอบ จะถ่ายท
- ทำไมสิ่งมชี วี ิตบางชนิดถึง พันธุกรรมหรือไม่ อย่างไร
อยรู่ อดมาถึงปจั จบุ นั ขณะท่ี 4. ถ้านักเรียนหน้าตาไม่เหมือนพ่อและแม่แต่เหม
บางชนิดสูญพันธุ์? ลักษณะนี้เรียกว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือ

Output Outcome

บคนใน ภาระงาน ความรู้

ถามตอ่ ไปนี้ - การสำรวจ เปรียบเทยี บลักษณะ เข้าใจกระบวนการและ ความสำคญั

มือนนักเรียน ของตนเองกบั คนในครอบครัวใน ของการถา่ ยทอด ลักษณะทาง

รูปแบบแผนผงั ครอบครัวและตอบ พันธกุ รรม ววิ ัฒนาการของสงิ่ มีชวี ติ

ม่เหมือนพ่อ คำถาม ความหลากหลายทางชวี ภาพ การใช้

- การวาดภาพวิวฒั นาการของตนเอง เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมี ผลกระทบต่อ

ทอดทาง จนถงึ ปัจจุบนั และแนวโนม้ ในอนาคต มนุษยแ์ ละ ส่งิ แวดล้อม

- การตอบคำถามและศึกษาข้อมูล ทักษะ

มือนคุณย่า ต่างๆ ทักษะการจัดการข้อมูล

อไม่ อย่างไร ทักษะการแกป้ ัญหา

Week Input Process
- เทคโนโลยชี ีวภาพทีม่ นุษย์
คิดคน้ ขึ้น สง่ ผลต่อมนษุ ย์ - นกั เรยี นวาดภาพวิวัฒนาการของตนเองจนถึงปจั จ
แนวโน้มในอนาคต
สตั ว์ และธรรมชาติอยา่ งไร? - นักเรยี นรว่ มแลกเปลย่ี นแสดงความคิดเห็นเก่ยี วกบั
เรียนรูจ้ ากการทำกจิ กรรม
เครอ่ื งมอื คิด : - ครใู ชค้ ำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดวา่ ทำไมสิง่
- Card and Chart ชนดิ ถึงอยรู่ อดมาถึงปัจจบุ ัน ขณะที่บางชนิดสญู พนั
- Blackboard Share (Card and Chart)
- Show and Share - แบง่ กลุ่มนกั เรยี นออกเปน็ 3 กลมุ่ (คน พืช สัตว)์ โ
- Wall Thinking กลุ่มรว่ มกันศึกษาและตอบคำถามจากชดุ คำถามต่อ
- Think Pair Share • ทำไมวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตต่างๆจึงแตกต่างก
ผูร้ ว่ มสร้างการเรียนรู้: • ส่ิงมีชีวิตมีการส่งต่อความเป็นเผ่าพันธุ์ให้รุ่นลูกร
- ครู อย่างไร?
- นกั เรียน • ความหลากหลายทางชีวภาพส่งผลต่อส่ิงมีชีวิตต
สอ่ื /อุปกรณ์ : โลกอย่างไร?
- ชุดคำถาม •เทคโนโลยชี ีวภาพที่มนุษยค์ ดิ ค้นขึน้ ส่งผลต่อมนุษย
- หอ้ งสมุด ธรรมชาติอย่างไร?
- อนิ เทอร์เนต็ - นักเรียนแตล่ ะกลุ่มรว่ มสรุปและออกแบบการนำเส
- ใบงาน เข้าใจเรื่องทีศ่ ึกษาในรูปแบบต่างๆตามความสนใจ
- นักเรียนทำใบงาน
- นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจและตอบคำถา
หัวข้อที่ได้รับลงในกระดาษ A4 1แผ่น(Short Not
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

Output Outcome

จบุ ันและ - การสรปุ และออกแบบการนำเสนอ ทกั ษะชีวติ

บส่งิ ที่ได้ ความเขา้ ใจเรื่องที่ศึกษาในรูปแบบ ทักษะการคิด

งมีชวี ติ บาง ตา่ งๆตามความสนใจ ทักษะการอยรู่ ว่ มกัน
นธุ์?
- การทำใบงาน ทกั ษะการส่ือสาร
โดยแตล่ ะ
อไปนี้ - การเขยี นสรปุ การเรยี นรู้ราย คณุ ลกั ษณะ
กัน?
รุ่นหลาน สัปดาห์ - รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นส่งงาน

ต่างๆ และ ชิ้นงาน ตรงตอ่ เวลา

- ชนิ้ งานการนำเสนอความเข้าใจ - มีความพยายาม และรับผิดชอบใน

เรือ่ งท่ีศกึ ษาในรูปแบบต่างๆตาม งานท่ไี ดร้ บั มอบหมายจนสำเร็จ

ความสนใจ - รับฟังและกลา้ แสดงความคิดเหน็

- ใบงาน - เคารพสิทธผิ์ ู้อ่นื /ตนเอง ในการฟงั

- Short Note ตอบคำถามชดุ ความรู้ พูด และนำเสนอ

- สรุปการเรียนรรู้ ายสัปดาห์

ย์ สัตว์ และ

สนอความ

ามเกี่ยวกับ
te)

Week Input Process

4 โจทย์ : ชวี ิตกบั ส่งิ แวดล้อม - นักเรียนสังเกตสิง่ แวดลอ้ มที่อยู่รอบตัววา่ มีอะไรบ

Key Questions : จากนน้ั ใหน้ กั เรียนช่วยกันจดั กลุ่มส่งิ ตา่ งๆ เหล่านนั้

ส่ิงแวดลอ้ มและสิง่ มชี ีวติ - แบ่งกลมุ่ นักเรยี นสำรวจบรเิ วณตา่ งๆ เช่น ต้นไมใ้ ห

ตา่ งๆในระบบนเิ วศมี แหล่งนำ้ สวนป่า ทุ่งนา โคนตน้ ไม้ วา่ พบส่งิ มชี ีวิตอ

ความสัมพันธ์กนั การอยา่ งไร? ชนิดและลักษณะของส่ิงมีชวี ิตท่ีพบในแตล่ ะแหล่ง แ

เคร่ืองมอื คดิ : เขยี นสรปุ ขอ้ มูลการสำรวจในรปู แบบภาพวาด

- Card and Chart

บ้าง Output Outcome

หญ่ ภาระงาน ความรู้
อะไรบา้ ง - การสำรวจบริเวณต่างๆและร่วมกัน เข้าใจส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิน
และ อภิปรายความสัมพันธ์ของแหล่งที่อยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม
กับชนิดของส่ิงมีชีวิต ที่พบในแต่ละ กับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่าง
แหล่ง สิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ
- การออกแบบสายใยอาหารของ ทกั ษะ
ตนเองที่ซับซ้อนมากที่สุด ทกั ษะการจดั การข้อมูล

Week Input Process

- Place met - นักเรียนร่วมกันอภิปรายความสัมพันธ์ของแหล่ง
- Blackboard Share กับชนิดของสิ่งมีชีวิต ท่ีพบในแต่ละแหล่ง
- Show and Share - ครูและนักเรียนออกแบบสายใยอาหารของตนเ
- Wall Thinking ซับซ้อนมากที่สุด
- Think Pair Share - แบ่งกลุ่มนักเรียนตอบคำถามจากชุดคำถามดังน
- Mind Mapping • สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศมี
ผู้รว่ มสร้างการเรียนรู้: ความสัมพันธ์กันการอย่างไร
- ครู • ทรัพยากรบางชนิดมีหมดไป เช่น น้ำมันจะหมด
- นักเรียน อีก 40 ปี เราจะมีวิธีการจัดการอย่างไร
สอ่ื /อุปกรณ์ : • จะทำอย่างไรเมื่อความต้องการของมนุษย์อยู่เห
- แว่นขยาย ข้อจำกัดของทรัพยากร
- เทอร์โมมเิ ตอร์ - นักเรียนแตล่ ะกลุ่มร่วมสรุปและออกแบบการนำเส
- กระดาษลิตมสั ความเขา้ ใจเรื่องท่ีศึกษาในรูปแบบตา่ งๆตามความส
- ชุดคำถาม - นักเรียนทำใบงาน
- ห้องสมดุ - นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจและตอบคำถา
- อินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับลงในกระดาษ A4 1แผ่น(Sh
- ใบงาน Note)
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

Output Outcome

งที่อยู่ - การตอบคำถามและศึกษาข้อมูลตา่ งๆ ทักษะการแกป้ ัญหา

- การสรุปและออกแบบการนำเสนอ ทักษะชวี ติ

เองที่ ความเขา้ ใจเรื่องท่ีศึกษาในรปู แบบต่างๆ ทกั ษะการคดิ

ตามความสนใจ ทกั ษะการอยูร่ ว่ มกัน

น้ี - การทำใบงาน ทกั ษะการสื่อสาร

- การเขยี นสรปุ การเรยี นรรู้ ายสปั ดาห์ คณุ ลกั ษณะ

ช้ินงาน - รกั การเรยี นรู้ กระตือรือรน้ ส่งงาน

ดลงใน - สรุปการสำรวจบรเิ วณตา่ งๆและ ตรงต่อเวลา

ร่วมกันอภิปรายความสัมพันธ์ของ - มคี วามพยายาม และรบั ผิดชอบใน

หนือ แหล่งที่อยู่ กับชนิดของส่ิงมีชีวิต ที่พบ งานท่ีไดร้ ับมอบหมายจนสำเร็จ

ในแต่ละแหล่ง - รบั ฟงั และกล้าแสดงความคิดเหน็

สนอ - สายใยอาหารของตนเองที่ซับซ้อน - เคารพสทิ ธผิ์ ูอ้ น่ื /ตนเอง ในการฟงั

สนใจ มากที่สุด พูด และนำเสนอ

- ชิ้นงานการนำเสนอความเข้าใจเรือ่ งที่

าม ศึกษาในรปู แบบตา่ งๆตามความสนใจ

hort - ใบงาน

- Short Note ตอบคำถามชุดความรู้

- สรปุ การเรียนรูร้ ายสัปดาห์

Week Input Process

5 โจทย์ : สารและสมบตั ขิ อง - เล่นเกมล้วงไห(ก้อนหิน แท่งไม้ สัตว์ที่ทำจากยา
สาร เย็น เหล็ก ลูกโป่งอัดลม สมุด ยาสีฟัน ฯลฯ)
Key Questions : - ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าส่ิงขอ
- สมบัตขิ องสารแต่ละชนิด เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?
เปน็ อย่างไร? - นักเรียนจำแนกของสิ่งของต่างๆพร้อมให้เหตุผล
- การเปลี่ยนแปลงของสาร ประกอบ
เกิดข้ึนอย่างไร? - ครูใชค้ ำถามกระต้นุ การคดิ
- สารที่ใชใ้ นชวี ิตประจำวันมี • สารทอ่ี ยูร่ อบๆตวั เรามลี กั ษณะเป็นอย่างไรบา้ ง?
อะไรบ้าง ใช้อย่างไร? (Card and Chart)
เครอื่ งมือคิด : • ถา้ นักเรยี นตอ้ งการจดั กลุม่ ของสารตา่ งๆ จากวัสด
- Card and Chart เครอื่ งใชใ้ นชีวิตประจำวนั จะจดั ได้เปน็ ก่ีกลมุ่ และใ
- Blackboard Share อะไรในการจดั กลุม่ ? (Blackboard Share)
- Show and Share - นักเรียนดูคลิปสารและสมบัติของสาร
- Brainstorm - นักเรียนสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการดูคลิปร่วมกัน
ผรู้ ว่ มสร้างการเรยี นรู้: - ครูและนักเรียนร่วมทดลองสมบัตขิ องสารในสถา
- ครู ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
- นักเรียน - นกั เรยี นรว่ มแลกเปลย่ี นและสรปุ ผลการทดลอง
สอ่ื /อุปกรณ์ : - นกั เรียนจับคู่ ค้นคว้าข้อมลู เก่ียวกบั สารและสมบัต
- ชุดคำถาม สารจากชุดคำถามดังน้ี
- หอ้ งสมดุ • ของแข็ง ของเหลว ก๊าซมีความแตกต่างกันทาง
- อนิ เทอร์เน็ต กายภาพ และเคมีอย่างไรบ้าง เพราะอะไร
- ใบงาน • การเปลี่ยนแปลงของสารเกิดข้ึนอย่างไร

Output Outcome

าง น้ำ ภาระงาน ความรู้

- การเล่นเกมล้วงไห เข้าใจสมบัติและการจำแนกกลุ่ม

องเหล่านี้ - การตอบคำถามและแสดงความคดิ เหน็ ของ วัสดุ สถานะของสาร สมบัติ

- การดูคลิปสารและสมบัติของสาร ของสารและ การทำให้สารเกิด การ

ล และสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ เปลี่ยนแปลงสารในชีวิตประจำวัน

- ทดลองสมบตั ิของสารในสถานะ การแยกสารอย่างง่ายได้

ของแขง็ ของเหลว และแกส๊ ทกั ษะ

- การสรปุ และออกแบบการนำเสนอ ทักษะการจดั การข้อมลู

ความเขา้ ใจเรื่องท่ีศึกษาในรูปแบบต่างๆ ทกั ษะการแก้ปัญหา

ดุสิง่ ของ ตามความสนใจ ทักษะชีวิต

ใช้เกณฑ์ - การทำใบงาน ทักษะการคิด

- การเขียนสรปุ การเรยี นรูร้ ายสัปดาห์ ทกั ษะการอยู่ร่วมกัน

ทกั ษะการสื่อสาร

น ชนิ้ งาน คุณลกั ษณะ

านะ - ผลการทดลองสมบัติของสารใน - รกั การเรยี นรู้ กระตือรือร้นส่งงาน

สถานะของแขง็ ของเหลว และแก๊ส ตรงต่อเวลา

- ช้ินงานการนำเสนอความเข้าใจเรือ่ งที่ - มคี วามพยายาม และรบั ผิดชอบใน

ตขิ อง ศึกษาในรูปแบบตา่ งๆตามความสนใจ งานท่ีไดร้ บั มอบหมายจนสำเร็จ

- ใบงาน - รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น

ง - Short Note ตอบคำถามชุดความรู้ - เคารพสทิ ธิ์ผ้อู ืน่ /ตนเอง ในการฟงั

- สรุปการเรียนร้รู ายสปั ดาห์ พดู และนำเสนอ

Week Input Process

- อปุ กรณ์ทดลองในสถานะ - นักเรียนแตล่ ะคู่ร่วมสรุปและออกแบบการนำเสน

ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส เข้าใจเรอื่ งทีศ่ ึกษาในรปู แบบตา่ งๆตามความสนใจ

( บีกเกอร์,หลอดทดลอง, - นักเรียนทำใบงาน

กระบอกตวง, ดินน้ำมัน, - นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจและตอบคำถา

น้ำหวานสีแดง, ธูป, สำลี, เก่ียวกับหัวข้อที่ได้รับลงในกระดาษ A4 1แผ่น(Sh

ไม้ขีดไฟ) Note)

- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

Output Outcome

นอความ

าม
hort

Week Input Process

6 โจทย์ : แรงและการเคล่อื นท่ี - นักเรียนทำการทดลองดังรูป

Key Questions :

ลกั ษณะการเคลอื่ นท่ีแบบ

ต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติมี

รูปแบบใดบา้ ง? และในแต่ละ

รูปแบบมคี วามสำคญั ต่อการ

ดำรงชีวติ อยา่ งไร?

เคร่อื งมอื คิด :

- Place met และครูใชค้ ำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าผลท่เี

- Blackboard Share ขึ้นกับลกู โป่งจะเปน็ อย่างไร? พร้อมบอกเหตุผลประ

- Show and Share - ครใู ชค้ ำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคดิ วา่ ลักษณะ

- Brainstorm เคลื่อนที่แบบตา่ งๆ ของวัตถใุ นธรรมชาตมิ รี ปู แบบใ

ผ้รู ว่ มสร้างการเรยี นรู้: และในแตล่ ะรูปแบบมคี วามสำคัญต่อการดำรงชวี ิต

- ครู - แบ่งกล่มุ นกั เรียนจบั ฉลากศึกษาหัวข้อทีก่ ำหนดให

- นกั เรยี น ทั้งออกแบบสรา้ งชน้ิ งานหรอื การทดลองเพื่อสรปุ คว

สอ่ื /อปุ กรณ์ : เข้าใจใหผ้ ู้อืน่ รบั ทราบได้

- ห้องสมุด ( แรง: ปริมาณของแรง , แรงลพั ธ์ , แรงกิริยา-ปฏกิ

- อนิ เทอร์เน็ต ดึงดดู ของโลก แรงแมเ่ หลก็ แรงเสยี ดทาน แรงพยุง

- ใบงาน การเคลอื่ นทีข่ องวัตถุ)

Output Outcome
ภาระงาน
- การทำการทดลองและสรปุ ผล ความรู้
- การตอบคำถามและศึกษาข้อมลู เข้าใจผลท่ีเกิดจากการออกแรง
- การออกแบบการนำเสนอเร่ืองท่ีศึกษา กระทำกับวัตถุ และความดัน
- การทำใบงาน รวมทั้งหลักการเบื้องต้นของแรง
- การเขยี นสรุปการเรยี นรรู้ ายสัปดาห์ ลอยตัว
ชนิ้ งาน ทกั ษะ
- ชิน้ งานหรือการทดลองเพ่ือสรปุ เรอื่ งท่ี ทักษะการจัดการข้อมูล
เกดิ ศกึ ษา ทกั ษะการแก้ปญั หา
ะกอบ - ใบงาน ทกั ษะชีวิต
ะการ - สรปุ การเรยี นรรู้ ายสปั ดาห์ ทกั ษะการคิด
ใดบา้ ง? ทกั ษะการอยู่ร่วมกนั
ตอยา่ งไร? ทักษะการส่ือสาร
หพ้ ร้อม คณุ ลกั ษณะ
วาม - รักการเรยี นรู้ กระตือรือรน้ สง่ งาน
ตรงตอ่ เวลา
กิริยา,แรง - มคี วามพยายาม และรบั ผิดชอบใน
ง งานท่ไี ดร้ บั มอบหมายจนสำเร็จ
- รบั ฟงั และกลา้ แสดงความคิดเห็น

- อปุ กรณ์ทดลอง(ขวด - นักเรยี นแต่ละกลุ่มนำเสนอความเขา้ ใจเรื่องท่ีศกึ ษ
พลาสตกิ ลกู โป่ง หนงั ยาง) - นักเรียนทำใบงาน
- นกั เรียนแต่ละคนสรปุ ความเข้าใจและตอบคำถาม
หวั ข้อทีไ่ ดร้ บั ลงในกระดาษ A4 1แผ่น(Short Note
- นักเรยี นสรปุ การเรยี นรู้รายสัปดาห์

Week Input Process

7 โจทย์ : สมบัติและ - ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด

ปรากฏการณ์ เบ้ืองต้นของ 1.แสงจากหลอดไฟท่นี ักเรียนเห็นมลี ักษณะการส่อง

แสง เสียงและ วงจรไฟฟ้า อยา่ งไร?

Key Questions : 2.ถา้ ครูเอาแผน่ ไม้ไปก้นั นกั เรียนจะสังเกตเห็นแสงจ

- แสง เสียงเกิดขนึ้ ได้ หลอดไฟหรอื ไม่?

อยา่ งไร? 3.ถ้าครเู จาะรูตรงแผน่ ไม้ก้นั จะเกดิ อะไรขน้ึ

- นักเรยี นคดิ ว่าบ้านของเรามี แสงทลี่ อดออกมาจากรูจะมลี ักษณะเป็นเชน่ ไร?

การตอ่ วงจรไฟฟ้าแบบใด? - นักเรียนดคู ลปิ แสงและสมบตั ขิ องแสง พร้อมทั้งส

- นกั เรียนคดิ ว่า กระแสไฟฟ้า ได้เรยี นรู้จากการดูคลิป

ความตา้ นทาน ความตา่ งศักย์ - ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด

ในจงจรไฟ มคี วามสัมพนั ธ์กนั 1.นักเรียนทราบหรือไม่ว่าเสียงท่ีเราได้ยินทุกวันน

อยา่ งไร? ได้อย่างไร

เครื่องมอื คิด : 2.นักเรียนว่าเสียงจัดเป็นคลื่นหรือไม่ นักเรียนจะ

- Round Rubin ได้อย่างไร

ษา - เคารพสทิ ธิ์ผู้อ่นื /ตนเอง ในการฟงั
พูด และนำเสนอ
มเก่ียวกบั
e)

งสวา่ ง Output Outcome
จาก
ภาระงาน ความรู้
สรุปสง่ิ ที่ - การตอบคำถามและรว่ มแสดงความ เข้าใจสมบัติและปรากฏการณ์
น้ี เกิดข้ึน คดิ เห็น เบื้องต้นของ แสง เสียงและ
ะพิสูจน์ - การศึกษาข้อมลู และสร้างช้ินงานเพื่อ วงจรไฟฟ้า
นำเสนอความเข้าใจ ทักษะ
- การตอ่ วงจรไฟฟ้าย่างง่าย ทักษะการจัดการข้อมลู
- การทำใบงาน ทกั ษะการแกป้ ญั หา
- การเขียนสรุปการเรยี นรรู้ ายสัปดาห์ ทักษะชวี ติ
ชน้ิ งาน ทักษะการคดิ
- ชิ้นงานหรอื การทดลองเพื่อสรปุ เรอื่ งท่ี ทกั ษะการอยู่รว่ มกัน
ศกึ ษา ทักษะการสื่อสาร
- ใบงาน คณุ ลักษณะ
- สรุปการเรยี นรู้รายสปั ดาห์ - รกั การเรียนรู้ กระตือรือรน้ สง่ งาน
ตรงตอ่ เวลา

Week Input Process

- Brainstorm - ครใู ห้นกั เรียนลองจับไปทตี่ ้นคอซงึ่ กค็ ือแหล่งกำเน
- Blackboard Share ที่ใกลต้ ัวทสี่ ดุ จากนั้นใหแ้ ต่ละคนลองออกเสียง แล
- Show and Share นักเรยี นสงั เกตอาการจากนั้นจงึ ให้เด็กรว่ มกนั แสดง
ผูร้ ว่ มสร้างการเรียนรู้: คดิ เห็นวา่ ทำไมจึงเปน็ เช่นน้ัน
- ครู - แบง่ กลุ่มนกั เรียนศกึ ษาเรื่องการเกิดเสียง สมบัติต
- นกั เรียน เสียง ปรากฏการณต์ า่ งๆที่เก่ียวกับเสียงในชวี ติ ประ
สอ่ื /อุปกรณ์ : - ครูใช้คำถามกระตุน้ การคิด นกั เรียนคดิ ว่าบ้านขอ
- ห้องสมุด การต่อวงจรไฟฟา้ แบบใด?,กระแสไฟฟ้า ความต้าน
- อนิ เทอร์เน็ต ความต่างศักย์ ในจงจรไฟ มีความสัมพนั ธก์ นั อยา่ งไ
- ใบงาน - แบ่งกลมุ่ นกั เรยี นศึกษาเรอื่ งพลงั งานไฟฟ้า การต่อ
- อปุ กรณ์การตอ่ วงจรไฟฟา้ วงจรไฟฟ้าแบบขนาน แบบอนกุ รม การนำไปใชง้ าน
อย่างงา่ ย ทั้งนำเสนอการต่อวงจรไฟฟ้าอยา่ งงา่ ย
- นักเรยี นแตล่ ะกลุ่มนำเสนอความเข้าใจเร่ืองที่ศกึ ษ
- นกั เรียนทำใบงาน
- นกั เรียนแตล่ ะคนสรปุ ความเข้าใจและตอบคำถาม
หวั ข้อทีไ่ ด้รับลงในกระดาษ A4 1แผน่ (Short Note
- นกั เรียนสรปุ การเรียนรู้รายสัปดาห์

Output Outcome

นิดเสยี ง - มีความพยายาม และรับผดิ ชอบใน
ล้วให้ งานที่ไดร้ บั มอบหมายจนสำเร็จ
งความ - รบั ฟงั และกลา้ แสดงความคิดเหน็
- เคารพสิทธผิ์ อู้ ่นื /ตนเอง ในการฟงั
ตา่ งๆของ พูด และนำเสนอ
ะจำวนั
องเรามี
นทาน
ไร?

น พรอ้ ม

ษา

มเกยี่ วกับ
e)

Week Input Process

8 โจทย์ : กระบวนการ - ครนู ำหนิ ลกั ษณะตา่ งๆมีให้นักเรยี นดแู ละใชค้ ำถา

เปลีย่ นแปลงของโลก กระตนุ้ การคดิ (เหน็ อะไร ร้สู ึกอยา่ งไร เกี่ยวข้องกบั

Key Questions : อย่างไร เหน็ สงิ่ เหลา่ นี้ท่ไี หน จัดกลุม่ ได้อย่างไร เพร

- หนิ มคี วามสำคญั อย่างไรกับ ใด)

กระบวนการเปล่ยี นแปลง - แบ่งกล่มุ นกั เรยี นศกึ ษาเร่อื งหนิ อคั นี หินตะกอน แ

ของโลก? แปร โดยแตล่ ะกลุ่มศกึ ษาแหลง่ กำเนิด ลักษณะ คุณ

- มปี ัจจัยใดบา้ งทสี่ ่งผลต่อ และการนำมาใช้

การเปลีย่ นแปลงภมู อิ ากาศ - นักเรียนแตล่ ะกลุ่มนำเสนอขอ้ มลู ท่ีศกึ ษาในรูปแบ

ภมู ิประเทศและ สัณฐานของ แผนผงั ภาพวาด

โลก? - ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรยี นคดิ ว่ามปี ัจจัย

เครือ่ งมือคิด : ส่งผลตอ่ การเปลยี่ นแปลงภูมิอากาศ ภูมปิ ระเทศแล

- Card and Chart สัณฐานของโลก? (Card and Chart)

- Place met

Output Outcome

าม ภาระงาน ความรู้

บตัวเรา - การสังเกตและตอบคำถามเก่ียวกบั หิน เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ราะเหตุ - การศกึ ษาข้อมูลที่เก่ยี วกบั แหลง่ กำเนดิ บนผิวโลกและภายในโลก

ลักษณะ คณุ สมบัตแิ ละการนำมาใช้ของ ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง

และหนิ หินประเภทต่างๆ ๆ ที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลง

ณสมบัติ ในรปู แบบแผนผงั ภาพวาด ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ

- การศึกษากระบวนการต่าง ๆ ที่มีผล สัณฐานของโลก

บบ ต่อการเปล่ียนแปลง ภูมิอากาศ ภูมิ ทักษะ

ประเทศ และ สัณฐานของโลก ใน ทกั ษะการจัดการข้อมูล

ยใดบา้ งที่ รูปแบบ infographic ทักษะการแก้ปัญหา

ละ - การทำใบงาน ทักษะชีวติ

- การเขยี นสรปุ การเรยี นรู้รายสัปดาห์ ทักษะการคดิ

ช้นิ งาน ทักษะการอยู่ร่วมกนั

- Blackboard Share - นกั เรียนจับคู่ศึกษากระบวนการต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อ
- Show and Share เปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ สัณฐา
- Wall Thinking โลก ในรูปแบบ infographic
- Think Pair Share - นักเรียนแต่ละคู่นำเสนอความเข้าใจเร่ืองท่ีศกึ ษา
- Mind Mapping - นกั เรยี นทำใบงาน
ผูร้ ่วมสร้างการเรียนรู้: - นกั เรียนแตล่ ะคนสรปุ ความเข้าใจและตอบคำถาม
- ครู หัวขอ้ ทไี่ ดร้ บั ลงในกระดาษ A4 1แผ่น(Short Note
- นักเรยี น - นักเรียนสรปุ การเรยี นรู้รายสัปดาห์
สอ่ื /อุปกรณ์ :
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เนต็
- ใบงาน
- ตวั อยา่ งหนิ

Week Input Process

9 โจทย์ : ดาราศาสตรแ์ ละ - นักเรียนดูคลิประบบสรุ ยิ ะ จักรวาล เกดิ ข้ึนได้อยา่

อวกาศ - นักเรยี นสรุปสง่ิ ที่ได้เรียนรู้จากคลิป

Key Questions : - ครใู ชค้ ำถามกระตุ้นการคิด

- ความสมั พันธร์ ะหว่าง • ขณะดวงจันทรโ์ คจรรอบโลก และโลกโคจรรอบดว

ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ อาทิตย์ จะมีโอกาสท่จี ะเคลื่อนทมี่ าอยู่ในแนวเดยี วก

และดาวเคราะห์อืน่ ๆ ส่งผลตอ่ หรอื ไม่

• ถ้าดวงจนั ทรอ์ ย่รู ะหวา่ งโลกกับดวงอาทติ ย์ ผลจะ

อการ - แผนผังภาพวาดขอ้ มูลที่เกยี่ วกบั ทกั ษะการส่ือสาร
านของ แหลง่ กำเนิด ลักษณะ คุณสมบตั แิ ละ คณุ ลักษณะ
- รกั การเรียนรู้ กระตือรือรน้ สง่ งาน
การนำมาใช้ของหนิ ประเภทต่างๆ ตรงตอ่ เวลา
- infographicกระบวนการต่าง ๆ ที่มี - มีความพยายาม และรับผดิ ชอบใน
ผลต่อการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศ ภูมิ งานทไี่ ดร้ บั มอบหมายจนสำเร็จ
มเกย่ี วกบั ประเทศ และ สัณฐานของโลก - รบั ฟงั และกล้าแสดงความคิดเห็น
e) - ใบงาน - เคารพสทิ ธ์ผิ ู้อนื่ /ตนเอง ในการฟงั
- สรุปการเรยี นรู้รายสัปดาห์ พูด และนำเสนอ

Output Outcome

างไร? ภาระงาน ความรู้

- การสรุปสง่ิ ทไี่ ด้เรยี นรู้จากคลปิ เข้าใจความสมั พนั ธ์ ของดวงอาทิตย์

- การ่วมแลกเปลยี่ นแสดงความคิดเห็น โลก และดวงจันทร์ ท่มี ผี ลต่อการเกิด

วง และตอบคำถาม ปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมทั้งเขา้ ใจ

กนั ได้ - การศึกษาข้อมูลตา่ งๆและนำเสนอ ความสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่

ความเขา้ ใจเรื่องที่ศึกษาผา่ นชิ้นงานใน นำมาใช้ในการสำรวจอวกาศ และ

ะเป็น รูปแบบต่างๆตามความสนใจ

Week Input Process

ส่งิ แวดลอ้ มและส่งิ มชี ีวติ บน อยา่ งไร

โลกอย่างไร? • ทำไมดวงจันทรท์ ี่มีขนาดเล็กมาก เมอื่ เทยี บกบั ดว

- เทคโนโลยอี วกาศมี อาทิตย์ จงึ บังดวงอาทิตย์ได้

ความสำคัญอยา่ งไร? • ช่วงนี้เปน็ ฤดอู ะไร

เคร่อื งมอื คดิ : • ทำไมประเทศไทยไมม่ ีหิมะตก

- Card and Chart - แบ่งกลมุ่ นกั เรียนศึกษาปรากฏการณท์ างธรรมชา

- Place met โลก (การเกิดข้างขนึ้ ขา้ งแรม เกดิ ฤดูกาล สุริยุปรา

- Blackboard Share จนั ทรปุ ราคา)

- Show and Share - นกั เรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอความเขา้ ใจเร่ืองท่ีศกึ ษ

ผรู้ ว่ มสร้างการเรยี นรู้: ช้นิ งานในรูปแบบต่างๆตามความสนใจ

- ครู - แบง่ กลุ่มนักเรียนวิเคราะห์บทความ ข่าวเกยี่ วกบั ด

- นักเรยี น ศาสตร์และอวกาศ

สอ่ื /อุปกรณ์ : - นักเรียนแตล่ ะกลุ่มร่วมแลกเปลี่ยนสง่ิ ทไ่ี ดเ้ รียนรู้

- หอ้ งสมดุ - ครูใชค้ ำถามกระตนุ้ การคิด

- อินเทอร์เนต็ • โลก ไดป้ ระโยชน์อะไรบ้าง หลังจากการขนึ้ ไปเหย

- ใบงาน จนั ทร์ของนีล อาร์มสตรอง ?

- บทความ ข่าวเกย่ี วกบั ดารา • เทคโนโลยีอวกาศมคี วามสำคญั อยา่ งไร?

ศาสตรแ์ ละอวกาศ - แบง่ กลุ่มนักเรียนศึกษาเกยี่ วกบั ววิ ัฒนาการเทคโ

อวกาศ การเดินทางสู่อวกาศ ความก้าวหนา้ ของก

สำรวจอวกาศ และประโยชนข์ องเทคโนโลยอี วกาศ

- นกั เรียนแตล่ ะคู่นำเสนอความเขา้ ใจเร่ืองท่ีศึกษา

- นักเรยี นทำใบงาน

Output Outcome
- การวิเคราะห์บทความ ขา่ วเก่ียวกบั
วง ดาราศาสตรแ์ ละอวกาศ ทรพั ยากรธรรมชาติ ด้าน การเกษตร
- การทำใบงาน และการสื่อสาร
- การเขยี นสรปุ การเรียนรรู้ ายสัปดาห์ ทักษะ
ชนิ้ งาน ทกั ษะการจดั การข้อมูล
าติของ - ช้นิ งานในรูปแบบต่างๆจากการสรปุ ทกั ษะการแก้ปญั หา
าคา เร่อื งที่ศกึ ษา ทกั ษะชีวิต
- ใบงาน ทกั ษะการคดิ
ษาผา่ น - สรปุ การเรยี นรู้รายสปั ดาห์ ทักษะการอย่รู ่วมกนั
ทกั ษะการส่ือสาร
ดารา คุณลกั ษณะ
- รักการเรยี นรู้ กระตือรือรน้ ส่งงาน
ยียบดวง ตรงต่อเวลา
- มีความพยายาม และรับผิดชอบใน
โนโลยี งานทไ่ี ดร้ บั มอบหมายจนสำเร็จ
การ - รับฟังและกล้าแสดงความคิดเหน็
ศ - เคารพสิทธผิ์ ู้อน่ื /ตนเอง ในการฟงั
า พดู และนำเสนอ

Week Input Process

- นักเรียนแตล่ ะคนสรุปความเขา้ ใจและตอบคำถาม

หัวข้อทไี่ ด้รบั ลงในกระดาษ A4 1แผน่ (Short Note

- นกั เรียนสรปุ การเรียนรรู้ ายสปั ดาห์

Week Input Process
10 โจทย:์ ถอดบทเรยี น - ครูและนกั เรยี นร่วมกันทบทวนกจิ กรรมของสปั ดา
การนำเสนอองค์ความรู้ มา

Output Outcome

มเก่ียวกับ
e)

Output Outcome
าห์ทีผ่ ่าน ภาระงาน ความรู้

Week Input Process

Key Questions: - ครใู ช้คำถามกระตนุ้ การคิด

Core knowledge (แก่น “นกั เรยี นคิดว่าเราจะถา่ ยทอดส่ิงท่ตี นเองได้เรยี นรู้ใ

ความเขา้ ใจ) เขา้ ใจ และร่วมเรียนรู้ไดอ้ ย่างไร

- นกั เรียนคาดหวังว่าจะได้ - นกั เรยี นคิดวา่ รูปแบบการนำเสนอเรอ่ื งที่ตนเองไ

เรียนรอู้ ะไร? ท่นี า่ สนใจควรเปน็ อยา่ งไร”

- อะไรคอื สงิ่ สำคญั ท่ีสดุ ของ - นักเรียนร่วมแสดงความคิดเหน็ ในรปู แบบ Round

เน้ือหาท่ีได้เรียนรู้? - นักเรียนรว่ มออกแบบและนำเสนอองคค์ วามรู้ในร

How to (วิธกี าร /ล้มเหลว/ ตา่ งๆตามความสนใจ

สำเร็จ) - ครใู ชค้ ำถามกระตนุ้ การคิด

- มีกระบวนการทำอย่างไร Core knowledge (แก่นความเข้าใจ)

และทำไมต้องทำแบบนี้? - นกั เรยี นคาดหวงั วา่ จะไดเ้ รียนรอู้ ะไร?

Value (คณุ ค่า) - อะไรคอื ส่ิงสำคัญที่สดุ ของเนื้อหาท่ีได้เรยี นรู้

- เราจะนำมาปรบั ใชใ้ นชวี ติ How to (วิธกี าร /ลม้ เหลว/ สำเรจ็ )

ได้อย่างไร? - มีกระบวนการทำอย่างไร และทำไมตอ้ งทำแบบน

- นกั เรียนคดิ ว่าเราจะ Value (คณุ คา่ )

ถา่ ยทอดสิ่งทต่ี นเองไดเ้ รียนรู้ - เราจะนำมาปรบั ใช้ในชีวิตได้อยา่ งไร

ให้ผูอ้ นื่ เขา้ ใจ และรว่ มเรียนรู้ - ครูและนกั เรียนร่วมกนั แสดงความคดิ เห็นเกีย่ วกจิ

ได้อยา่ งไร ได้เรียนรู้ตลอด Q.3/60ในรปู แบบ Round Robin

- นักเรียนคิดวา่ รปู แบบการ - นกั เรยี นสรุปองค์ความรูห้ ลงั เรียนในรูปแบบMind

นำเสนอเร่อื งทตี่ นเองได้ Mapping

เรยี นรู้ ทีน่ า่ สนใจควรเปน็ - ครูถามกระต้นุ การคดิ “นักเรยี นสามารถทำอะไรไ

อย่างไร และอะไรท่ตี ้องพัฒนาเพิม่ เติมเกย่ี วกับการเรียนรู้

เครอ่ื งมอื คดิ : ใน Quarter นี้

ให้ผู้อน่ื Output Outcome
ได้เรียนรู้ - ออกแบบและนำเสนอองค์ความรูใ้ น
d Robin รปู แบบตา่ งๆตามความสนใจ เขา้ ใจและสามารถสรปุ องค์ความรู้
รปู แบบ - การตอบคำถามเพ่ือถอดบทเรยี น และถา่ ยทอดสง่ิ ที่ตนเองไดเ้ รียนรู้
ตนเอง รวมท้ังเผยแพร่องค์ความร้ทู ่เี รยี นมา
น้ี - เขยี นสงิ่ ที่ดแี ลว้ สิ่งที่ควรพฒั นาตอ่ ให้คนอ่ืนเขา้ ใจและร่วมเรยี นรู้ได้
จกรรมท่ี - เขียนตอบคำถามส่งิ ทอี่ ยากเรยี นรู้ อย่างสรา้ งสรรค์
d ทักษะ
ได้ดแี ล้ว ช้ินงาน ทกั ษะชวี ิต
- รูปแบบการนำเสนอองค์ความร้ทู ี่เรยี น ทกั ษะการจัดการข้อมลู
มาใหค้ นอืน่ เขา้ ใจและรว่ มเรียนรู้ ทกั ษะการคิดสร้างสรรค์
- Mind Mapping ทักษะการส่ือสาร
สรปุ องค์ความรู้หลังเรยี น คณุ ลกั ษณะ
- ตอบคำถามส่งิ ท่ีอยากเรียนรู้ - รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นสง่ งาน
- ส่ิงที่ดีแลว้ สงิ่ ทคี่ วรพัฒนา ตรงตอ่ เวลา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ - มคี วามพยายาม และรบั ผิดชอบใน
งานทไ่ี ดร้ ับมอบหมายจนสำเร็จ
- รบั ฟังและกลา้ แสดงความคิดเห็น
- เคารพสิทธิผ์ ้อู นื่ /ตนเอง ในการฟงั
พูด และนำเสนอ
- มคี วามอดทน และรบั ผดิ ชอบใน
งานทไ่ี ด้รับมอบหมายจนสำเร็จ

Week Input Process

- Round Robin - ครูและนักเรยี นพดู คุยสนทนาเก่ียวกบั ส่งิ ท่ีทำได้ด
- Mind Mapping ทค่ี วรพัฒนา
- Show and Share นกั เรียนแตล่ ะคนเขียนประเมินตนเอง
- Wall Thinking - นกั เรียนร่วมกนั สะท้อนแลกเปลี่ยนส่งิ ทไ่ี ด้เรียนรรู้
ผูร้ ว่ มสร้างการเรยี นรู้: - นักเรียนสรปุ บทเรียนรายสปั ดาห์
- ครู
- นักเรยี น
สอ่ื /อปุ กรณ์ :
- หอ้ งสมุด
- อนิ เทอรเ์ นต็
- บรรยากาศในห้องเรียน
- กระดาษ ปรู๊ฟ /
กระดาษ A4

Output Outcome

ดีแล้ว สงิ่
ร่วมกัน

ตารางวิเคราะห์ความสัมพนั ธร์ ะหวา่ งสาระการเรียนร

หน่วยการจัดการชดุ ความรู้ : ระดบั ชน้ั ประถม

กิจกรรมและสาระการ มาตรฐ
เรยี นรู้
วิทยาศาสตร์ สงั คมศกึ ษา ประวตั ิศาสตร์
- วิเคราะห์หลักสูตร
และออกแบบการ มาตรฐาน ว1.1 มาตรฐาน ส1.1 มาตรฐาน ส 4.1
เรียนรู้
- การทดลอง เร่ือง -อธิบายการ -เห็นคุณค่าและ -นำเสนอข้อมูล
กระบวนการสารผ่าน
เซลล์ (ออสโมซีส , การ เจริญเติบโตของ ประพฤติ จากหลักฐานที่
แพร่)
- โครงสร้างและการ มนุษย์จากวัยแรก ตนตามแบบอย่าง หลากหลายใน
ทำงานของระบบต่างๆ
ของสิ่งมีชีวิต(พืช, เกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่ การดำเนินชีวิต และ การทำความ
สัตว์,คน)
- การถ่ายทอดลักษณะ (ว1.1 ป.6/1) ข้อคิดจากประวัติ เข้าใจหน่วยท่ี
ทางพันธุกรรม
- วิวัฒนาการของ -อธิบายการทำงาน สาวก ชาดก เร่ือง เรียนรู้ได้
สิ่งมีชีวิต
- ความหลากหลายทาง ท่ีสัมพันธ์กันของ เล่าและศาสนิกชน (ส 4.1 ป.6/1-
ชีวภาพ
- การสำรวจบริเวณ ระบบย่อยอาหาร ตัวอย่างตามที่ 2)
ต่างๆและร่วมกัน
อภิปรายความสัมพันธ์ ระบบหายใจ และ กำหนด -ประเมินความ

ระบบหมุนเวียน (ส1.1 ป.6/3) น่าเช่ือถือของ

เลือดของมนุษย์ -ชื่นชมการทำความ หลักฐาน ใน

(ว1.1 ป.6/2) ดีของบุคคลใน ลักษณะต่างๆ

-วิเคราะห์ ประเทศตามหลัก (ส 4.1ม.2/1)

สารอาหารและ ศาสนาพร้อมทั้ง มาตรฐาน ส 4.2

อภิปรายความ บอกแนวปฏิบัติใน -วิเคราะห์

จำเป็นที่ร่างกาย การดำเนินชีวิต เหตุการณ์สำคัญ

ต้องได้รับสารอาหาร (ส1.1 ป.6/5) ต่างๆที่ส่งผลต่อ

ในสัดส่วนท่ี -ปฏิบัติตน ตาม การเปลี่ยนแปลง

หลักธรรมของ ทางสังคม

รูก้ ับมาตรฐานการเรยี นรู้ และตวั ชว้ี ัดแต่ละกลุ่มสาระ

มศึกษาปีที่6 ภาคเรียนที่2 /2560 Quarter3

ฐานการเรียนรรู้ ายวิชาและตวั ชวี้ ัด

สุขศกึ ษาฯ การงานอาชพี ฯ ศลิ ปะ หนา้ ท่พี ลเมอื ง

1 มาตรฐาน พ1.1 มาตรฐาน ง1.1 มาตรฐาน ศ1.1 จุดเน้นที่1

-อธิบายความสำคัญ -อภิปรายแนวทาง -ระบุสีคู่ตรงข้าม - ลักษณะที่ดีของคน

ของระบบสืบพันธ์ุ ในการทำงานและ และอภิปราย ไทย (มารยาทไทย

ระบบไหลเวียนโลหิต ปรับปรุงการทำงาน เกี่ยวกับการใช้ สีคู่ กตัญญูกตเวที

และระบบหายใจที่มี แต่ละข้ันตอน ตรงข้ามในการ เอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่

ผลต่อสุขภาพการ (ง1.1 ป.6/1) ถ่ายทอดความคิด เสียสละ)

เจริญเติบโตและ -ใช้ทักษะการจัดการ และอารมณ์ - ศิลปวัฒนธรรม

พัฒนาการ ในการทำงานและ (ศ1.1 ป.6/1) ขนบธรรมเนียม และ

(พ1.1 ป.6/1) ทักษะการทำงาน -อธิบายหลักการ ประเพณี (การแต่ง

-อธิบายวิธีการดูแล ร่วมกัน จัดขนาดสัดส่วน กาย ภาษา ภูมิปัญญา

ระบบ (ง1.1ป.6/2) ความสมดุลในการ ประเพณี)

สืบพันธุ์ ระบบ - ปฏิบัติตนอย่างมี สร้างงานทัศนศิลป์ จุดเน้นท่ี2

ไหลเวียนโลหิตและ มารยาทในการ (ศ1.1 ป.6/2) - การเห็นคุณค่าและ

ระบบหายใจให้ ทำงานกับครอบครัว -สร้างงาน การแสดงออกถึงความ

2 ทำงานตามปกติ และผู้อื่น ทัศนศิลป์เป็น รักชาติ ยึดม่ันใน

(พ1.1 ป.6/2) (ง1.1 ป.6/3) แผนภาพ ศาสนา และเทิดทูน

มาตรฐานพ2.1 มาตรฐานง2.1 แผนผัง และ สถาบัน

-อธิบายความสำคัญ -อธิบาย ภาพประกอบ เพื่อ พระมหากษัตริย์

ของการสร้างและ ส่วนประกอบขอ ถ่ายทอด จุดเน้นที่3

ระบบเทคโนโลยี ความคิด หรือ

กจิ กรรมและสาระการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา มาตรฐ
เรียนรู้ เหมาะสมกับเพศ ประวัตศิ าสตร์
และวัย ศาสนาท่ีตนนับถือ เศรษฐกิจและ
ของแหล่งท่ีอยู่ กับชนิด (ว1.1 ป.6/3) เพื่อแก้ปัญหา การเมือง เข้าสู่
ของสิ่งมีชีวิต ที่พบใน อบายมุขและสิ่งเสพ โลกสมัยปัจจุบัน
แต่ละแหล่ง มาตรฐาน ว2.1 ติด (ส 4.2 ม.4/2)
- ออกแบบสายใย -สำรวจและ (ส1.1 ป.6/7)
อาหาร อภิปรายความ มาตรฐาน ส1.2
ทดลองสมบัติของสาร สัมพันธ์ของกลุ่ม -อธิบาย ประโยชน์
ในสถานะของแข็ง สิ่งมีชีวิตในแหล่งท่ี ของการเข้าร่วมใน
ของเหลว และแก๊ส อยู่ต่าง ๆ ศาสนพิธี พิธีกรรม
- แรงและการเคล่ือนท่ี (ว2.1ป.6/1) และกิจกรรมในวัน
(ทดลองการเคล่ือนที่ -อธิบาย สำคัญทางศาสนา
ของวัตถุ) ความสัมพันธ์ของ ตามที่กำหนดและ
- สมบัติและ สิ่งมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
ปรากฏการณ์ เบ้ืองต้น ในรูปของโซ่อาหาร (ส1.2ป.6/3
ของ แสง เสียงและ และสายใยอาหาร มาตรฐาน ส2.1
วงจรไฟฟ้า (ว2.1 ป.6/2) -ปฏิบัติตาม
(ทดลองต่อวงจรไฟฟ้า) -สืบค้นข้อมูลและ กฎหมาย ท่ี
- กระบวนการ อธิบายความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับ
เปลี่ยนแปลงของโลก ระหว่างการ ชีวิตประจำวัน ของ
(หิน ปัจจัยใดบ้างท่ี ดำรงชีวิตของ ครอบครัว แลชุมชน
ส่งผลต่อการ สิ่งมีชีวิตกับ (ส2.1 ป.6/1)
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ฐานการเรียนรรู้ ายวิชาและตวั ชี้วดั

สุขศกึ ษาฯ การงานอาชีพฯ ศิลปะ หนา้ ทีพ่ ลเมอื ง

รักษาสัมพันธภาพกับ (ง2.1 ป.6/1) เร่ืองราวเกี่ยวกับ - การดำเนินชีวิตตาม

ผู้อ่ืน (พ2.1 ป.6/1) - สร้างสิ่งของ เหตุการณ์ต่าง ๆ วิถีประชาธิปไตย

เครื่องใช้ตามความ (ศ1.1 ป.6/7)

สนใจ อย่าง มาตรฐาน ศ1.2

มาตรฐาน พ3.1 ปลอดภัย โดย -บรรยายบทบาท จุดเน้นที่4

-แสดงทักษะการ กำหนดปัญหา หรือ ของงานทัศนศิลป์ - การอยู่ร่วมกันใน

เคลื่อนไหวร่วมกับ ความต้องการ ที่สะท้อนชีวิตและ สังคมแห่งหลากหลาย

ผู้อื่นลักษณะ แบบ รวบรวมข้อมูล เลือก สังคม - การจัดการความ

ผลัดและแบบ วิธีการ ออกแบบ (ศ1.2 ป.6/1) ขัดแย้งและสันติวิธี

ผสมผสานได้ โดยถ่ายทอด -อภิปรายเกี่ยวกับ จุดเน้นที่5

ตามลำดับท้ังแบบอยู่ ความคิดเป็นภาพ อิทธิพลของความ - ซ่ือสัตย์สุจริต

กับท่ี เคลื่อนท่ี และ ร่าง ๓ มิติ หรือแผน เชื่อความศรัทธาใน ขยันหมั่นเพียร อดทน

ใช้อุปกรณ์ ท่ีความคิด ลงมือ ศาสนาท่ีมีผลต่อ ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจ

ประกอบ และการ สร้าง และ งานทัศนศิลป์ใน ปฏิบัติหน้าท่ี ยอมรับ

เคล่ือนไหวประกอบ ประเมินผล ท้องถิ่น ผลที่เกิดจากการ

เพลง (ง2.1 ป.6/2) (ศ1.2 ป.6/2) กระทำของตนเอง

(พ3.1 ป.6/1) - นำความรู้และ -ระบุ และบรรยาย

-จำแนกหลักการ ทักษะการสร้าง อิทธิพลทาง

เคล่ือนไหวในเร่ือง ช้ินงานไปประยุกต์ วัฒนธรรม

การรับแรง การใช้ ในการสร้างสิ่งของ ในท้องถิ่นท่ีมีผล

แรง และความ เคร่ืองใช้ ต่อการสร้างงาน

สมดุลในการ (ง2.1 ป.6/3)

กจิ กรรมและสาระการ วทิ ยาศาสตร์ สงั คมศึกษา มาตรฐ
เรยี นรู้ ประวตั ศิ าสตร์
สภาพแวดล้อมใน -วิเคราะห์การ
ภูมิประเทศและ ท้องถ่ิน เปลี่ยนแปลง
สัณฐานของโลก) (ว2.1 ป.6/3) วัฒนธรรมตาม
-ดาราศาสตร์และ มาตรฐานว2.2 กาลเวลาและธำรง
อวกาศ -วิเคราะห์ผลของ รักษาวัฒนธรรมอัน
ปรากฏการณ์ทาง การเพิ่มขึ้นของ ดีงาม (ส2.1 ป.6/2)
ธรรมชาติของโลก (การ ประชากรมนุษย์ต่อ -ติดตามข้อมูล
เกิดข้างข้ึนข้างแรม การใช้ทรัพยากร ข่าวสาร เหตุการณ์
เกิดฤดูกาล ธรรมชาติ ต่าง ๆ ในชีวิต
สุริยุปราคา (ว2.2 ป.6/2) ประจำวันเลือกรับ
จันทรุปราคา) -อภิปรายผลต่อ และใช้ข้อมูล
และเทคโนโลยีอวกาศ สิ่งมีชีวิตจากการ ข่าวสารในการ
- ประมวลความเข้าใจ เปลี่ยนแปลง เรียนรู้ได้เหมาะสม
และออกแบบการ ส่ิงแวดล้อม (ส1.2ป.6/5
นำเสนอ ท้ังโดยธรรมชาติ มาตรฐาน ส3.1
- สรุปการเรียนรู้และ และโดยมนุษย์ -อธิบายบทบาทของ
ถอดบทเรียน (ว2.2 ป.6/3) ผู้ผลิตท่ีมีความ
มาตรฐานว3.1 รับผิดชอบ
-ทดลองและอธิบาย (ส3.1 ป.6/1)
สมบัติของของแข็ง - อธิบายบทบาท
ของเหลว และแก๊ส ของผู้บริโภคท่ีรู้ เท่า
(ว3.1 ป.6/1) ทัน


Click to View FlipBook Version