The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การจัดการชุดความรู้
Qurter 3

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2022-04-19 10:51:21

แผนการสอน PBL

การจัดการชุดความรู้
Qurter 3

Keywords: แผนการสอน PBL

ของสารและ การทำให้สารเกิด การเปลี่ยนแปลงสารในชีวิตประจำวัน การแยกสารอย่าง

Output Outcome
ภาระงาน ความรู้
- การเล่นเกมล้วงไห เข้าใจสมบัติและการจำแนกกลุ่มของ
ท่งไม้ - การตอบคำถามและแสดงความ วัสดุ สถานะของสาร สมบัติของสารและ
อัดลม คิดเหน็ การทำให้สารเกิด การเปลี่ยนแปลงสาร

Week Input Process
- สารทีใ่ ชใ้ นชวี ติ ประจำวันมอี ะไรบา้ ง - ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิด
ใชอ้ ย่างไร? ส่ิงของเหล่าน้ีเหมือนหรือแตกต่างกันอย
เคร่ืองมือคิด : เช่ือม
- Card and Chart - นักเรียนร่วมตอบคำถามและอภิปราย
การจดั หมวดหมลู่ ักษณะสารท่ีอยู่ ร่วมกัน
รอบๆตวั เรา - นักเรียนจำแนกของส่ิงของต่างๆพร้อม
- Brainstorms: เหตุผลประกอบ
การระดมสมอง รว่ มกนั อภิปราย - นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จาก
เกีย่ วกับข้อมลู ท่ีศึกษา รวมทง้ั ออกแบบ ร่วมทำกิจกรรมลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
และจัดกระทำข้อมูลเพ่ือนำเสนอผูอ้ น่ื
ให้เข้าใจไดง้ า่ ยและน่าสนใจ อังคาร 2 ช่ัวโมง
- Blackboard Share: ชง
ต้องการจดั กลุ่มของสารต่างๆ จากวสั ดุ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
สิง่ ของเครือ่ งใช้ในชวี ิตประจำวัน • สารทอี่ ยู่รอบๆตวั เรามีลกั ษณะเป็นอย่าง
- Show and Share: บา้ ง?
การพูดนำเสนอผลงานและเรื่องท่ีศึกษา เช่ือม
- Mind Mapping: แบง่ กลุ่มนักเรยี นรว่ มตอบคำถามผา่ นเคร่ือ
สรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปสาร คดิ Card and Chart
และสมบัติของสาร ชง
ผู้รว่ มสร้างการเรียนรู้: ครูใช้คำถามกระตุ้นการคดิ
- ครู • ถ้านกั เรยี นต้องการจดั กลุม่ ของสารต่างๆ
- นกั เรียน วัสดสุ ิ่งของเคร่ืองใชใ้ นชีวติ ประจำวนั จะจ

Output Outcome

ดว่า - การดูคลิปสารและสมบัติของ ในชีวิตประจำวัน การแยกสารอย่างง่าย

ย่างไร? สารและสรปุ สิ่งที่ได้เรยี นรู้ ได้

- ทดลองสมบัติของสารในสถานะ ทกั ษะ

ของแข็ง ของเหลว และแกส๊ ทักษะชวี ติ

- การสรุปและออกแบบการ - สามารถแบบกระบวนการทำงาน การจัด

มให้ นำเสนอความเข้าใจเร่ืองที่ศึกษาใน กระทำขอ้ มลู เพื่อนำเสนอผอู้ ่ืนใหเ้ ข้าใจได้

รปู แบบตา่ งๆตามความสนใจ งา่ ยและนา่ สนใจ

กการ - การทำใบงาน ทักษะการคดิ

- การเขยี นสรปุ การเรียนร้รู าย - คดิ วิเคราะห์ สงั เคราะหส์ ิ่งที่ได้

สปั ดาห์ เรียนรู้ รวมทงั้ สามารถเชอ่ื มโยงกบั

ช้ินงาน ชวี ติ ประจำวนั ของตนเองได้

- ผลการทดลองสมบัตขิ องสารใน - คดิ สรา้ งสรรค์ช้ินงานเพ่ือนำเสนอให้ผู้อนื่

งไร สถานะของแขง็ ของเหลว และ เขา้ ใจได้

แก๊ส - ใชค้ วามคดิ ใหมๆ่ วิธกี ารใหมๆ่ ในการ

- ช้นิ งานการนำเสนอความเข้าใจ ออกแบบสรา้ งสรรค์ชน้ิ งานเพ่ือ แกป้ ญั หา

องมือ เรอ่ื งท่ีศึกษาในรปู แบบต่างๆตาม ใหมๆ่ ท่ีไม่เคยประสบมากอ่ นไดอ้ ย่างมี

ความสนใจ ประสทิ ธภิ าพ

- ใบงาน ทักษะการสื่อสาร

- Short Note ตอบคำถามชดุ อธบิ ายสง่ิ ที่ตัวเองเขา้ ใจและเรียนรูไ้ ด้ให้

ๆ จาก ความรู้ ผอู้ ืน่ เขา้ ใจผา่ น กจิ กรรมท่หี ลากหลายใน

จัดได้ - สรปุ การเรียนรูร้ ายสัปดาห์ รูปแบบตา่ งๆ ไดอ้ ยา่ งมเี หตุผลและ

น่าสนใจ

Week Input Process

สอ่ื /อุปกรณ์ : เป็นกีก่ ลุ่ม และใชเ้ กณฑ์อะไรในการจดั กล

- ชุดคำถาม เช่ือม

- ห้องสมดุ แบ่งกลุม่ นักเรยี นรว่ มตอบคำถามผา่ นเคร่ือ

- อนิ เทอร์เน็ต คดิ Blackboard Share

- ใบงาน ชง

- อุปกรณท์ ดลองในสถานะของแข็ง นักเรียนดูคลิปสารและสมบัติของสาร

ของเหลว และแก๊ส เช่ือม

( บีกเกอร์,หลอดทดลอง,กระบอกตวง, แบ่งกลุ่มนักเรียนสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จาก

ดินน้ำมัน,น้ำหวานสีแดง, ธูป, สำลี, คลิปร่วมกันในรูปแบบ Mind Mapping

ไม้ขีดไฟ) พธุ 1 ช่ัวโมง

ชง

ครูและนักเรียนร่วมทดลองสมบัติของสาร

สถานะของแขง็ ของเหลว และแก๊สโดย

แบง่ กลุ่มนักเรียน รวมทงั้ ให้ในกลุ่มร่วมกัน

และกำหนดวธิ กี ารทดลองเอง

1. ใสด่ นิ น้ำมันลงในบีกเกอร์ สังเกตรูปรา่ ง

ขนาดของก้อนดนิ น้ำมัน แลว้ นำดนิ น้ำมนั ก

เดมิ ใส่ลงในกระบอกตัว สงั เกตรปู ร่างและ

บนั ทึกผล

2. เทน้ำหวานสีแดงลงในบกี เกอร์สังเกตรูป

และขนาดของนำ้ หวาน แล้วนำน้ำหวานเด

Output Outcome

ลุ่ม? ทักษะการอยูร่ ่วมกนั กับผอู้ นื่

- มที กั ษะในการตดิ ต่อส่อื สารและสรา้ ง

องมือ ความสัมพันธร์ ะหว่างบคุ คลเรียนรแู้ ละ

ทำงานร่วมกบั ผู้อ่นื อยา่ งมีประสิทธภิ าพ

- มีความรับผดิ ชอบต่อหนา้ ที่ของตนเองใน

ฐานะทีเ่ ป็นสว่ นหนึง่ ของกล่มุ และเรยี นรู้

ร่วมกบั คนอืน่ ได้

กการดู ทกั ษะการจัดการข้อมูล

g - มกี ารเก็บรวบรวมข้อมลู ดว้ ยวธิ กี ารที่

หลากหลาย

- จำแนกและจดั หมวดหมู่สาเหตขุ อง

รใน ปัญหาไดถ้ ูกต้องเหมาะสม

- มีการจดั ลำดบั ความสำคัญสาเหตขุ อง

นเลือก ปญั หาได้อยา่ งสมเหตสุ มผล

- มีการจัดกล่มุ ความรู้ ขอ้ มูล ข่าวสาร ทไี่ ด้

งและ จากการสืบคน้ จำแนกเปน็ ประเดน็ ความรู้

ก้อน เดิม กบั ประเดน็ ทีเ่ ป็นความรูใ้ หม่ หรือ

ะขนาด นำเสนอประเดน็ ท่ีเปน็ สาระสำคญั ได้อย่าง

สอดคลอ้ งนา่ เชอื่ ถือ

ปรา่ ง - สามารถนำข้อมลู มาใช้ในการเรยี นรแู้ ละ

ดิมเท แกป้ ัญหาสิง่ ที่อยากเรยี นรไู้ ด้

คุณลักษณะ

Week Input Process

ใส่ลงในกระบอกตวง สงั เกตรูปร่างและปร

บันทกึ ผล

3. จุดธปู แลว้ ปลอ่ ยใหค้ วันธปู ลอยเข้าไปใน

หลอดทดลองจนเตม็ นำก้อนสำลมี าอดุ ปา

หลอดให้แน่น สังเกตรูปร่างและปริมาตรข

ควนั ธูป ค่อย ๆ กดกอ้ นสำลีลงในหลอดทด

สงั เกตรูปร่างและปริมาตร บันทกึ ผล

เช่ือม

- นักเรยี นแตล่ ะกลุ่มออกแบบตารางบันทกึ

เองและร่วมแลกเปล่ียนและสรปุ ผลการทด

- ครแู ละนักเรยี นรว่ มอภิปรายแลกเปล่ยี น

ได้เรยี นรู้จากการทำกิจกรรมร่วมกัน

พฤหัสบดี 1 ช่ัวโมง

ชง

- นักเรยี นจับคู่ คน้ ควา้ ข้อมูลเกีย่ วกับสารแ

สมบตั ิของสารจากชุดคำถามดงั น้ี

• ของแข็ง ของเหลว ก๊าซมีความแตกต่า

ทางกายภาพ และเคมีอย่างไรบ้าง เพราะ

อะไร

• การเปลี่ยนแปลงของสารเกิดข้ึนอย่างไ

เชือ่ ม

Output Outcome

รมิ าตร - รักการเรยี นรู้ กระตือรือรน้ ส่งงานตรงตอ่

เวลา

น - มคี วามพยายาม และรับผดิ ชอบในงานท่ี

าก ได้รบั มอบหมายจนสำเรจ็

ของ - รบั ฟงั และกล้าแสดงความคิดเห็น

ดลอง - เคารพสทิ ธิ์ผู้อ่นื /ตนเอง ในการฟัง พูด

และนำเสนอ

- มีความอดทน และรบั ผิดชอบในงานท่ี

กผล ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ

ดลอง

นส่ิงที่

และ

างกัน


ไร

Week Input Process

- นกั เรียนแต่ละคู่ร่วมศกึ ษาและจดั กระทำ

ข้อมูลในรปู แบบตา่ งๆตามความสนใจ

ศุกร์ 3 ช่ัวโมง

เช่อื ม

- นักเรยี นแตล่ ะครู่ ่วมนำเสนอแลกเปล่ียน

ข้อมูลที่ศึกษา

- นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจส่ิงท

เรียนรู้ลงในกระดาษ A4 1แผ่น

(Short Note)

ใช้

นักเรียนทำใบงาน

ชง

ครใู ชค้ ำถามกระตุ้นการคิด

1. นกั เรยี นไดเ้ รียนร้อู ะไรในสัปดาหน์ ี้และ

อย่างไร

2. ความรูค้ วามเข้าใจใหม่ในสัปดาห์นี้มี

อะไรบา้ ง

3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการ

แกป้ ัญหาอยา่ งไร

4. นกั เรยี นรู้สกึ อย่างไรกบั กิจกรรมทท่ี ำใน

สปั ดาหน์ ี้

Output Outcomeที่ได้

ะเรียนรู้


Week Input Process
บนั ทกึ หลังการเรยี นรู้ 5. นักเรยี นจะนำความเข้าใจท่ีได้ไปใช้ใน
ชวี ติ ประจำวนั อย่างไร
เชือ่ ม
- ครแู ละนกั เรยี นพดู คุยแสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน
- นักเรียนแตล่ ะคนเขียนสรุปการเรยี นรู้รา
สปั ดาห์

เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจผลที่เกิดจากการออกแรงกระทำกับวัตถุ และความดัน รวมท

Week Input Process
โจทย์ : แรงและการเคลอ่ื นที่ จนั ทร์ 2 ชั่วโมง
ชง
6 Key Questions : นักเรียนทำการทดลองดงั รปู
27พ.ย. ลกั ษณะการเคลอื่ นที่แบบตา่ งๆ ของ

- วัตถใุ นธรรมชาตมิ ีรปู แบบใดบา้ ง? และ
1 ธ.ค. ในแตล่ ะรูปแบบมคี วามสำคญั ต่อการ
2560 ดำรงชีวติ อยา่ งไร?

เคร่ืองมือคดิ :
- Brainstorms:

Output Outcome


าย

ทั้งหลักการเบ้ืองต้นของแรงลอยตัว

Output Outcome
ภาระงาน ความรู้
- การทำการทดลองและสรปุ ผล เข้าใจผลท่ีเกิดจากการออกแรงกระทำ
- การตอบคำถามและศึกษาข้อมลู กับวัตถุ และความดัน รวมทั้งหลักการ
- การออกแบบการนำเสนอเร่ืองที่ เบ้ืองต้นของแรงลอยตัว
ศกึ ษา ทกั ษะ
- การทำใบงาน ทกั ษะชีวติ
- การเขียนสรุปการเรยี นรรู้ าย - สามารถแบบกระบวนการทำงาน การจดั
สัปดาห์ กระทำขอ้ มูลเพื่อนำเสนอผู้อ่ืนใหเ้ ขา้ ใจได้
ชนิ้ งาน ง่ายและน่าสนใจ

Week Input Process

การระดมสมอง ร่วมกันอภปิ ราย และครูใชค้ ำถามกระตนุ้ การคิด นกั เรยี นค

เกย่ี วกบั ลักษณะการเคล่ือนที่แบบตา่ งๆ ผลท่เี กดิ ข้นึ กับลูกโป่งจะเปน็ อยา่ งไร? พรอ้

ของวัตถุในธรรมชาติรวมทง้ั ออกแบบ บอกเหตุผลประกอบ

และจัดกระทำข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้อ่นื เช่ือม

ใหเ้ ข้าใจได้งา่ ยและนา่ สนใจ - นักเรยี นรว่ มกันทดลองและอภปิ รายรว่ ม

- Round Table: เกีย่ วกบั ผลการทดลอง

ร่วมแลกเปล่ยี นแสดงความคิดเห็น - นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคดิ เห

เกย่ี วกบั ส่งิ ท่ีไดเ้ รยี นรูจ้ ากการทำ เกย่ี วกบั สง่ิ ที่ไดเ้ รยี นรู้จากการทำกิจกรรม

กิจกรรม องั คาร 2 ช่ัวโมง

- Show and Share: ชง

การพดู นำเสนอผลงานและเร่ืองที่ศึกษา ครูใชค้ ำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดวา่

ผ้รู ว่ มสร้างการเรยี นรู้: ลกั ษณะการเคลือ่ นที่แบบตา่ งๆ ของวตั ถุใ

- ครู ธรรมชาตมิ รี ูปแบบใดบ้าง? และในแต่ละ

- นักเรยี น รปู แบบมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตอยา่

สอ่ื /อปุ กรณ์ :

- ห้องสมุด เชื่อม

- อนิ เทอร์เนต็ นักเรียนรว่ มแลกเปลีย่ นแสดงความคดิ เหน็

- ใบงาน ร่วมกนั ผ่านเคร่อื งมือคดิ Brainstorms

- อุปกรณ์ทดลอง(ขวดพลาสติก ลกู โปง่ ชง

หนงั ยาง) - แบ่งกลมุ่ นักเรียนจับฉลากศึกษาหัวข้อท่ี

กำหนดให้พร้อมทัง้ ออกแบบสรา้ งชน้ิ งานห

การทดลองเพ่ือสรุปความเขา้ ใจให้ผอู้ ืน่ รบั

Output Outcome
คดิ ว่า - ช้ินงานหรอื การทดลองเพื่อสรปุ ทักษะการคิด
อม เร่ืองท่ีศกึ ษา - คดิ วเิ คราะห์ สงั เคราะห์สงิ่ ท่ีได้
เรียนรู้ รวมทงั้ สามารถเชื่อมโยงกับ
- ใบงาน ชีวติ ประจำวันของตนเองได้
- สรปุ การเรยี นร้รู ายสัปดาห์ - คดิ สร้างสรรคช์ ้ินงานเพ่ือนำเสนอให้ผ้อู นื่
มกัน เข้าใจได้
ห็น - ใช้ความคิดใหม่ๆ วิธกี ารใหม่ๆในการ
ออกแบบสรา้ งสรรคช์ ้ินงานเพ่ือ แก้ปัญหา
า ใหมๆ่ ท่ีไมเ่ คยประสบมาก่อนได้อยา่ งมี
ใน ประสิทธิภาพ
างไร? ทกั ษะการสื่อสาร
อธบิ ายสงิ่ ทีต่ วั เองเขา้ ใจและเรยี นรไู้ ด้ให้
น ผอู้ น่ื เข้าใจผา่ น กจิ กรรมทห่ี ลากหลายใน
รูปแบบต่างๆ ได้อย่างมเี หตุผลและ
หรอื น่าสนใจ
บทราบ ทกั ษะการอยรู่ ่วมกนั กับผูอ้ ่ืน
- มีทักษะในการตดิ ต่อสือ่ สารและสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และ
ทำงานรว่ มกับผู้อื่นอยา่ งมปี ระสิทธิภาพ
- มคี วามรบั ผดิ ชอบต่อหนา้ ที่ของตนเองใน
ฐานะท่ีเปน็ สว่ นหน่ึงของกลมุ่ และเรยี นรู้
รว่ มกับคนอื่นได้

Week Input Process

ได(้ แรง: ปรมิ าณของแรง , แรงลัพธ์ , แรง

กริ ิยา-ปฏกิ ิรยิ า,แรงดงึ ดูดของโลก, แรงแม

,แรงเสยี ดทาน ,แรงพยุง ,การเคล่อื นท่ีขอ

วัตถ)ุ

เชอ่ื ม

นกั เรียนแตล่ ะกลุ่มร่วมออกแบบและวาง

แผนการทำงานร่วมกนั ในการสบื ค้นข้อมูล

พธุ 1 ช่ัวโมง

เชอ่ื ม

- นักเรยี นแตล่ ะกลุ่มรว่ มกนั ศึกษาข้อมลู แล

กระทำข้อมลู เพ่ือนำเสนอผอู้ ่ืนให้เข้าใจได้ง

และนา่ สนใจ

พฤหสั บดี 1 ช่ัวโมง

ชง

ครใู ช้คำถามกระต้นุ การคดิ นักเรยี นจะนำ

เร่อื งศึกษาให้ผู้อื่นเข้าใจและน่าสนใจไดอ้ ย

เช่อื ม

- นักเรียนแต่ละกลุ่มทดลองและนำเสนอ

ข้อมูลท่ีศึกษา

ศกุ ร์ 3 ชวั่ โมง

เชอื่ ม

Output Outcome

ง ทักษะการจดั การข้อมูล

ม่เหลก็ - มกี ารเกบ็ รวบรวมข้อมูลดว้ ยวธิ ีการท่ี

อง หลากหลาย

- จำแนกและจัดหมวดหมสู่ าเหตขุ อง

ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม

- มกี ารจดั ลำดบั ความสำคัญสาเหตุของ

ล ปญั หาได้อย่างสมเหตุสมผล

- มกี ารจดั กล่มุ ความรู้ ขอ้ มูล ข่าวสาร ทไ่ี ด้

จากการสบื คน้ จำแนกเป็นประเด็นความรู้

ละจัด เดมิ กับประเดน็ ทเี่ ป็นความรูใ้ หม่ หรือ

งา่ ย นำเสนอประเด็นท่ีเป็นสาระสำคัญได้อย่าง

สอดคลอ้ งน่าเชื่อถือ

- สามารถนำข้อมลู มาใช้ในการเรยี นรูแ้ ละ

แก้ปญั หาสิง่ ที่อยากเรียนรู้ได้

ำเสนอ คุณลักษณะ

ย่างไร - รกั การเรยี นรู้ กระตือรือรน้ สง่ งานตรงต่อ

เวลา

อ - มีความพยายาม และรับผดิ ชอบในงานที่

ได้รับมอบหมายจนสำเรจ็

- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเหน็

- เคารพสิทธ์ิผู้อน่ื /ตนเอง ในการฟงั พูด

และนำเสนอ

Week Input Process

- นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจสิ่งท่ีไ

เรียนรู้ลงในกระดาษ A4 1แผ่น

(Short Note)

ใช้

นักเรียนทำใบงาน

ชง

ครูใชค้ ำถามกระตนุ้ การคิด

1. นกั เรยี นได้เรียนรอู้ ะไรในสัปดาหน์ ้ีและ

อยา่ งไร

2. ความร้คู วามเข้าใจใหม่ในสัปดาห์น้มี ี

อะไรบา้ ง

3. นกั เรยี นเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการ

แก้ปญั หาอย่างไร

4. นกั เรยี นร้สู ึกอยา่ งไรกับกจิ กรรมที่ทำใน

สัปดาหน์ ้ี

5. นกั เรียนจะนำความเขา้ ใจทีไ่ ด้ไปใชใ้ น

ชวี ิตประจำวนั อยา่ งไร

เชอื่ ม

- ครูและนกั เรยี นพดู คยุ แสดงความคดิ เห็น

ร่วมกนั

- นักเรียนแตล่ ะคนเขยี นสรุปการเรยี นรรู้ า

สปั ดาห์

Output Outcome

ได้ - มคี วามอดทน และรับผดิ ชอบในงานที่

ไดร้ บั มอบหมายจนสำเร็จ

ะเรียนรู้
าย

บันทกึ หลังการเรียนรู้
เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจสมบัติและปรากฏการณ์ เบ้ืองต้นของ แสง เสียงและ วงจรไฟ

Week Input Process
โจทย์ : สมบัติและปรากฏการณ์ จันทร์ 2 ช่ัวโมง
ชง
7 เบื้องต้นของ แสง เสียงและ ครใู ชค้ ำถามกระต้นุ การคดิ
4-8 วงจรไฟฟ้า 1.แสงจากหลอดไฟที่นักเรียนเหน็ มีลักษณ
ธ.ค. Key Questions : สอ่ งสวา่ งอยา่ งไร?
2560 - แสง เสยี งเกิดข้นึ ได้อย่างไร? 2.ถ้าครูเอาแผ่นไมไ้ ปกั้นนกั เรียนจะสงั เกต
แสงจากหลอดไฟหรือไม่?
- นักเรียนคดิ ว่าบ้านของเรามีการตอ่ 3.ถา้ ครูเจาะรูตรงแผ่นไมก้ ัน้ จะเกดิ อะไรข
วงจรไฟฟ้าแบบใด? แสงท่ลี อดออกมาจากรจู ะมลี ักษณะเปน็ เช
- นักเรียนคดิ วา่ กระแสไฟฟ้า ความ เช่ือม
ต้านทาน ความตา่ งศักย์ ในจงจรไฟ มี นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคดิ เหน็
ความสัมพนั ธ์กันอย่างไร? เกย่ี วกับสงิ่ ที่ไดเ้ รียนรูจ้ ากการทำกิจกรรม
เคร่ืองมอื คดิ : ชง
- Brainstorms: นกั เรยี นดูคลิป แสงและสมบัติของแสง พร
การระดมสมอง รว่ มกนั อภปิ ราย ทั้งสรปุ ส่ิงทไ่ี ดเ้ รียนรู้จากการดคู ลปิ
เกี่ยวกบั เสียงและการเกิดเสยี ง เชอ่ื ม
- Place mat: แบง่ กลุม่ นักเรยี นรว่ มสรุปสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูใ้ น
ร่วมแลกเปลย่ี นแสดงความคิดเห็นและ รูปแบบ Place mat
สรุปสง่ิ ท่ไี ด้เรยี นรู้คลปิ แสงและสมบัติ องั คาร 2 ช่ัวโมง
ของแสง ชง
- Show and Share:
การพดู นำเสนอผลงานและเร่ืองท่ีศึกษา

ฟฟ้า

Output Outcome

ภาระงาน ความรู้

- การตอบคำถามและรว่ มแสดง เข้าใจสมบัติและปรากฏการณ์ เบื้องต้น

ความคดิ เหน็ ของ แสง เสียงและ วงจรไฟฟ้า

ณะการ - การศกึ ษาข้อมูลและสร้างชิ้นงาน ทกั ษะ

เพอื่ นำเสนอความเขา้ ใจ ทักษะชวี ติ

ตเหน็ - การตอ่ วงจรไฟฟ้ายา่ งงา่ ย - สามารถแบบกระบวนการทำงาน การจัด

- การทำใบงาน กระทำข้อมลู เพ่ือนำเสนอผอู้ ื่นใหเ้ ขา้ ใจได้

ขึ้น - การเขียนสรุปการเรยี นรู้ราย งา่ ยและนา่ สนใจ

ช่นไร? สปั ดาห์ ทกั ษะการคิด

ชิ้นงาน - คดิ วิเคราะห์ สังเคราะห์ส่งิ ที่ได้

น - ชนิ้ งานหรอื การทดลองเพ่ือสรุป เรยี นรู้ รวมท้งั สามารถเช่อื มโยงกับ

เรื่องที่ศกึ ษา ชวี ติ ประจำวนั ของตนเองได้

- ใบงาน - คดิ สรา้ งสรรคช์ ิ้นงานเพ่ือนำเสนอให้ผูอ้ ่ืน

ร้อม - สรปุ การเรียนรู้รายสัปดาห์ เข้าใจได้

- ใชค้ วามคดิ ใหมๆ่ วธิ ีการใหม่ๆในการ

ออกแบบสรา้ งสรรค์ชนิ้ งานเพ่ือ แกป้ ญั หา

น ใหม่ๆท่ีไมเ่ คยประสบมาก่อนไดอ้ ย่างมี

ประสิทธภิ าพ

ทกั ษะการสื่อสาร

Week Input Process
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้: ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
- ครู 1.นักเรียนทราบหรือไม่ว่าเสียงท่ีเราได้ยิน
- นกั เรยี น วันน้ี เกิดขึ้นได้อย่างไร
2.นักเรียนว่าเสียงจัดเป็นคลื่นหรือไม่ นัก
สอ่ื /อุปกรณ์ : จะพิสูจน์ได้อย่างไร
- ห้องสมดุ เชอ่ื ม
- อนิ เทอร์เนต็ นักเรยี นรว่ มแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
- ใบงาน ร่วมกันผ่านเครอ่ื งมือคิด Brainstorms
- อุปกรณ์การตอ่ วงจรไฟฟ้าอยา่ งง่าย ชง
ครูใหน้ กั เรียนลองจับไปที่ตน้ คอซึ่งก็คือ
แหล่งกำเนดิ เสยี งท่ีใกล้ตวั ท่สี ุด จากนั้นให
คนลองออกเสยี ง แล้วให้นักเรียนสงั เกตอา
จากนัน้ จึงให้เด็กรว่ มกันแสดงความคิดเห็น
ทำไมจงึ เปน็ เชน่ นัน้
เชอ่ื ม
นักเรียนร่วมแลกเปล่ียนและแสดงความคิด
รว่ มกันจากการทำกจิ กรรม

พุธ 1 ช่ัวโมง
เชื่อม
- แบง่ กลุม่ นักเรียนศึกษาเรอื่ งการเกดิ เสียง
สมบัตติ ่างๆของเสยี ง ปรากฏการณ์ต่างๆท
เกี่ยวกับเสยี งในชีวิตประจำวัน

Output Outcome
อธบิ ายส่ิงทตี่ ัวเองเข้าใจและเรยี นร้ไู ดใ้ ห้
นทุก ผอู้ ื่นเข้าใจผา่ น กิจกรรมทห่ี ลากหลายใน
กเรียน รูปแบบตา่ งๆ ได้อย่างมเี หตุผลและ
น่าสนใจ
น ทกั ษะการอยรู่ ่วมกนั กับผู้อน่ื
- มที กั ษะในการติดต่อส่อื สารและสรา้ ง
ห้แต่ละ ความสมั พันธ์ระหวา่ งบคุ คลเรียนรู้และ
าการ ทำงานรว่ มกับผู้อืน่ อย่างมีประสทิ ธภิ าพ
นวา่ - มีความรบั ผดิ ชอบต่อหน้าที่ของตนเองใน
ฐานะที่เปน็ สว่ นหนึ่งของกลุม่ และเรียนรู้
ดเห็น รว่ มกบั คนอืน่ ได้
ทกั ษะการจดั การข้อมูล
ง - มกี ารเกบ็ รวบรวมข้อมลู ดว้ ยวธิ กี ารท่ี
ที่ หลากหลาย
- จำแนกและจดั หมวดหมสู่ าเหตขุ อง
ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม
- มกี ารจัดลำดบั ความสำคัญสาเหตขุ อง
ปญั หาได้อยา่ งสมเหตสุ มผล
- มกี ารจดั กลมุ่ ความรู้ ข้อมูล ขา่ วสาร ท่ไี ด้
จากการสืบคน้ จำแนกเป็นประเด็นความรู้
เดมิ กับประเดน็ ทเี่ ปน็ ความรูใ้ หม่ หรอื

Week Input Process

- นักเรียนแตล่ ะกลุ่มร่วมกนั ศึกษาข้อมูลแล

กระทำขอ้ มูลเพื่อนำเสนอผอู้ ื่นใหเ้ ขา้ ใจได้ง

และน่าสนใจ

พฤหัสบดี 1 ชั่วโมง

ชง

ครูใช้คำถามกระตุน้ การคิด นักเรยี นคดิ ว่า

ของเรามกี ารต่อวงจรไฟฟ้าแบบใด?,

กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน ความต่างศัก

จงจรไฟ มีความสมั พนั ธก์ ันอย่างไร?

เชอื่ ม

- แบ่งกลมุ่ นักเรียนศึกษาเร่อื งพลังงานไฟฟ

การตอ่ วงจรไฟฟ้าแบบขนาน แบบอนุกรม

นำไปใช้งาน พร้อมทงั้ นำเสนอการต่อ

วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

ศุกร์ 3 ชวั่ โมง

เช่อื ม

- นกั เรียนแต่ละกลุ่มร่วมแลกเปล่ียนและ

นำเสนอเรือ่ งทศี่ ึกษา

- นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจส่ิงที่ไ

เรียนรู้ลงในกระดาษ A4 1แผ่น

(Short Note)

ใช้

Output Outcome

ละจัด นำเสนอประเดน็ ท่เี ป็นสาระสำคัญได้อยา่ ง

ง่าย สอดคล้องนา่ เช่ือถือ

- สามารถนำข้อมลู มาใช้ในการเรียนร้แู ละ

แก้ปัญหาส่ิงที่อยากเรยี นรไู้ ด้

คุณลกั ษณะ

าบา้ น - รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นส่งงานตรงต่อ

เวลา

กย์ ใน - มีความพยายาม และรับผดิ ชอบในงานท่ี

ได้รับมอบหมายจนสำเรจ็

- รับฟงั และกลา้ แสดงความคิดเหน็

ฟ้า - เคารพสิทธิผ์ ู้อน่ื /ตนเอง ในการฟงั พูด

ม การ และนำเสนอ

- มคี วามอดทน และรับผดิ ชอบในงานที่

ไดร้ บั มอบหมายจนสำเรจ็

ได้

Week Input Process
บันทกึ หลังการเรยี นรู้ นักเรียนทำใบงาน
ชง
ครูใช้คำถามกระตุน้ การคิด
1. นักเรยี นได้เรียนรอู้ ะไรในสัปดาห์นีแ้ ละ
อยา่ งไร
2. ความรูค้ วามเขา้ ใจใหมใ่ นสัปดาห์นมี้ ี
อะไรบา้ ง
3. นักเรยี นเจอปัญหาอะไรและมวี ิธกี าร
แกป้ ญั หาอย่างไร
4. นกั เรยี นรูส้ กึ อย่างไรกบั กิจกรรมทีท่ ำใน
สัปดาหน์ ี้
5. นกั เรียนจะนำความเขา้ ใจที่ได้ไปใช้ใน
ชวี ติ ประจำวนั อย่างไร
เช่อื ม
- ครูและนกั เรียนพูดคุยแสดงความคิดเหน็
รว่ มกัน
- นักเรียนแตล่ ะคนเขียนสรปุ การเรียนรู้รา
สปั ดาห์

Output Outcome
ะเรยี นรู้
าย

เปา้ หมายรายสัปดาห์: เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก ความ
สัณฐานของโลก

Week Input Process

โจทย์ : กระบวนการเปลีย่ นแปลงของ จันทร์ 2 ชั่วโมง

8 โลก ชง

11-15 Key Questions : ครูนำหินลกั ษณะต่างๆมใี หน้ ักเรยี นดแู ละใ

ธ.ค. - หนิ มีความสำคัญอยา่ งไรกับ คำถามกระตุ้นการคดิ (เหน็ อะไร รสู้ ึกอย่า

2560 กระบวนการเปลีย่ นแปลงของโลก? เกี่ยวขอ้ งกบั ตัวเราอย่างไร เห็นสงิ่ เหล่านท้ี

จัดกลมุ่ ได้อย่างไร เพราะเหตใุ ด)

เชอื่ ม

มสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ

Output Outcome

ภาระงาน ความรู้

- การสงั เกตและตอบคำถาม เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิว

ใช้ เกย่ี วกบั หิน โลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของ

างไร - การศกึ ษาข้อมูลที่เกยี่ วกบั กระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ

ที่ไหน แหล่งกำเนดิ ลกั ษณะ คุณสมบตั ิ เปล่ียนแปลง ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ

และการนำมาใช้ของหนิ ประเภท และ สัณฐานของโลก

ตา่ งๆ ทกั ษะ

Week Input Process

- มปี จั จัยใดบา้ งท่ีส่งผลต่อการ - นกั เรียนร่วมแลกเปล่ยี นแสดงความคิดเห

เปลย่ี นแปลงภูมอิ ากาศ ภูมิประเทศ เกยี่ วกับสงิ่ ท่ีไดเ้ รียนรูจ้ ากการทำกจิ กรรม

และ สัณฐานของโลก? ชง

เครือ่ งมอื คดิ : นักเรยี นดูคลปิ กระบวนการเกิดหนิ และท

- Brainstorms: กระบวนการเกดิ หนิ

การระดมสมอง รว่ มกนั อภปิ ราย เชอ่ื ม

เกี่ยวกบั แหลง่ กำเนิด ลักษณะ นกั เรียนรว่ มกันสรปุ การเรยี นรู้จากการดูค

คณุ สมบัติและการนำมาใช้ของหนิ และสรปุ ผลการทดลอง

ต่างๆ อังคาร 2 ช่ัวโมง

- Round Rubin: ชง

ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเหน็ - แบง่ กลุม่ นักเรียนศกึ ษาเร่ืองหินอัคนี หิน

เกี่ยวกับสงิ่ ที่ได้เรียนรูจ้ ากการทำ ตะกอน และหินแปร โดยแตล่ ะกล่มุ ศึกษา

กิจกรรม แหล่งกำเนดิ ลักษณะ คณุ สมบตั ิและการ

- Card and Chart:การวิเคราะห์จดั นำมาใช้

หมวดหมู่ปจั จัยทสี่ ่งผลต่อการ เชื่อม

เปลี่ยนแปลงภมู อิ ากาศ ภมู ปิ ระเทศ นกั เรยี นแต่ละกลมุ่ นำเสนอข้อมูลท่ศี ึกษาใ

และ สัณฐานของโลก รูปแบบแผนผังภาพวาด

- ครใู ช้คำถามกระตุน้ การคิด นกั เรียนคดิ ว

ปจั จยั ใดบ้างทีส่ ง่ ผลต่อการเปลยี่ นแปลง

- Show and Share: ภมู ิอากาศ ภูมิประเทศและ สัณฐานของโ

การพูดนำเสนอผลงานและเร่ืองที่ เชอื่ ม

ศึกษา

Output Outcome

หน็ ในรูปแบบแผนผังภาพวาด ทักษะชวี ิต

- การศกึ ษากระบวนการต่าง ๆ ที่ - สามารถแบบกระบวนการทำงาน การจัด

มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง กระทำข้อมูลเพ่ือนำเสนอผ้อู ื่นใหเ้ ขา้ ใจได้

ทดลอง ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ ง่ายและน่าสนใจ

สัณฐานของโลก ในรูปแบบ ทกั ษะการคิด

infographic - คดิ วิเคราะห์ สังเคราะหส์ ิ่งท่ีได้

คลิป - การทำใบงาน เรยี นรู้ รวมทงั้ สามารถเชอ่ื มโยงกบั

- การเขียนสรปุ การเรียนรรู้ าย ชวี ติ ประจำวันของตนเองได้

สปั ดาห์ - คดิ สร้างสรรค์ชิน้ งานเพ่ือนำเสนอใหผ้ อู้ ่ืน

ช้ินงาน เขา้ ใจได้

น - แผนผังภาพวาดข้อมลู ที่เกี่ยวกับ - ใช้ความคิดใหมๆ่ วธิ กี ารใหมๆ่ ในการ

า แหล่งกำเนดิ ลกั ษณะ คณุ สมบตั ิ ออกแบบสร้างสรรค์ชน้ิ งานเพื่อ แกป้ ัญหา

ร และการนำมาใช้ของหนิ ประเภท ใหมๆ่ ที่ไมเ่ คยประสบมาก่อนไดอ้ ยา่ งมี

ต่างๆ ประสิทธภิ าพ

- infographicกระบวนการต่าง ทกั ษะการส่ือสาร

ใน ๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง อธบิ ายส่งิ ที่ตวั เองเข้าใจและเรียนรไู้ ดใ้ ห้

ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ ผ้อู ่นื เขา้ ใจผ่าน กจิ กรรมทห่ี ลากหลายใน

วา่ มี สัณฐานของโลก รูปแบบตา่ งๆ ได้อย่างมีเหตผุ ลและ

- ใบงาน นา่ สนใจ

โลก? - สรปุ การเรยี นรู้รายสปั ดาห์ ทกั ษะการอยู่ร่วมกนั กับผูอ้ นื่

Week Input Process

ผู้ร่วมสรา้ งการเรียนรู้: นกั เรียนร่วมแลกเปลย่ี นแสดงความคดิ เห็น

- ครู รว่ มกนั ผ่านเครื่องมือคดิ Card and Char

- นกั เรียน พุธ 1 ช่ัวโมง

สอ่ื /อุปกรณ์ : ใช้

- ห้องสมดุ นกั เรยี นจบั คู่ศึกษากระบวนการต่าง ๆ ท

- อินเทอรเ์ น็ต ต่อการเปล่ียนแปลง ภูมิอากาศ ภูมิประเ

- ใบงาน และ สัณฐานของโลก ในรูปแบบ

- คลิปกระบวนการเกดิ หินและการ infographic

เปลี่ยนแปลงของหิน พฤหสั บดี 1 ช่ัวโมง

- อปุ กรณ์สำหรบั ทดลองกระบวนการ เชอ่ื ม

เกดิ หนิ (กรวดหยาบ กรวดละเอยี ด - นกั เรียนแตล่ ะคูน่ ำเสนอความคืบหน้าใน

ทรายหยาบ ทรายละเอียด ดิน นำ้ การศึกษาข้อมลู และดคู ลปิ การเปล่ยี นแปล

กระบอกนำ้ ) หิน

- นักเรยี นร่วมอภิปรายแลกเปล่ียนสงิ่ ท่ีไดเ้

รว่ มกัน

ศกุ ร์ 3 ชัว่ โมง

เชื่อม

- นักเรยี นแตล่ ะครู่ ว่ มแลกเปล่ียนและนำเส

เร่อื งท่ีศกึ ษา

- นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจส่ิงที่ไ

เรียนรู้ลงในกระดาษ A4 1แผ่น

(Short Note)

Output Outcome
- มที ักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้าง
น ความสัมพันธ์ระหวา่ งบคุ คลเรียนรูแ้ ละ
rt ทำงานร่วมกบั ผู้อ่ืนอย่างมปี ระสิทธภิ าพ
- มีความรับผดิ ชอบต่อหนา้ ท่ีของตนเองใน
ที่มีผล ฐานะทเี่ ปน็ ส่วนหน่งึ ของกลุ่ม และเรยี นรู้
เทศ ร่วมกับคนอ่นื ได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
น - มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธกี ารที่
ลงของ หลากหลาย
เรียนรู้ - จำแนกและจดั หมวดหมู่สาเหตุของ
ปญั หาไดถ้ ูกต้องเหมาะสม
สนอ - มกี ารจดั ลำดบั ความสำคญั สาเหตุของ
ได้ ปญั หาได้อยา่ งสมเหตุสมผล
- มีการจัดกล่มุ ความรู้ ข้อมลู ขา่ วสาร ทีไ่ ด้
จากการสืบคน้ จำแนกเปน็ ประเดน็ ความรู้
เดมิ กับประเดน็ ท่เี ป็นความรใู้ หม่ หรือ
นำเสนอประเด็นทเ่ี ปน็ สาระสำคัญได้อยา่ ง
สอดคลอ้ งนา่ เชอ่ื ถือ
- สามารถนำขอ้ มลู มาใชใ้ นการเรยี นรแู้ ละ
แกป้ ญั หาสิ่งท่ีอยากเรยี นรู้ได้
คณุ ลกั ษณะ

Week Input Process
บันทกึ หลังการเรยี นรู้ ใช้
นักเรียนทำใบงาน
ชง
ครูใช้คำถามกระตุน้ การคดิ
1. นักเรยี นไดเ้ รยี นรู้อะไรในสัปดาห์นแี้ ละ
อยา่ งไร
2. ความร้คู วามเขา้ ใจใหมใ่ นสัปดาห์น้มี ี
อะไรบา้ ง
3. นักเรยี นเจอปัญหาอะไรและมีวธิ กี าร
แก้ปญั หาอยา่ งไร
4. นักเรยี นรสู้ กึ อยา่ งไรกับกจิ กรรมท่ที ำใน
สปั ดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจท่ีได้ไปใชใ้ น
ชวี ิตประจำวนั อย่างไร
เช่อื ม
- ครูและนักเรยี นพดู คุยแสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคนเขยี นสรปุ การเรยี นรูร้ า
สปั ดาห์

Output Outcome
- รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นส่งงานตรงต่อ
ะเรียนรู้ เวลา
น - มคี วามพยายาม และรบั ผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมายจนสำเรจ็
- รบั ฟังและกลา้ แสดงความคิดเห็น
- เคารพสิทธิผ์ อู้ นื่ /ตนเอง ในการฟงั พดู
และนำเสนอ
- มคี วามอดทน และรับผิดชอบในงานที่
ไดร้ บั มอบหมายจนสำเร็จ


าย

เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจความสัมพันธ์ ของดวงอาทิตย์โลก และดวงจันทร์ ท่ีมีผลต่อก
ในการสำรวจอวกาศ และทรัพยากรธรรมชาติ ด้าน การเกษตร และการส่ือสาร

Week Input Process

ดาราศาสตรแ์ ละอวกาศ จันทร์ 2 ช่ัวโมง

9 Key Questions : ชง

18-22 - ความสมั พนั ธร์ ะหว่าง ดวง นักเรียนดคู ลปิ ระบบสรุ ิยะ จกั รวาล เกิดข

ธ.ค. อาทิตย์ โลก ดวงจนั ทร์และดาวเคราะห์ อย่างไร?

2560 อืน่ ๆ ส่งผลตอ่ ส่งิ แวดล้อมและ เช่ือม

ส่งิ มชี ีวิตบนโลกอย่างไร? - แบ่งกลมุ่ นกั เรยี นรว่ มแลกเปล่ียนแสดงค

- เทคโนโลยอี วกาศมคี วามสำคัญ คิดเห็นเกย่ี วกบั ส่งิ ทไี่ ด้เรียนรู้ในรปู แบบ P

อย่างไร? mat

เครอื่ งมือคดิ : ชง

- Brainstorms: - ครใู ช้คำถามกระตนุ้ การคิด

การระดมสมอง ร่วมกนั อภิปราย • ขณะดวงจันทรโ์ คจรรอบโลก และโลกโค

เกย่ี วกบั วิวัฒนาการเทคโนโลยอี วกาศ รอบดวงอาทติ ย์ จะมโี อกาสท่ีจะเคลอื่ นทีม่

การเดินทางสู่อวกาศ ความก้าวหน้า ในแนวเดียวกนั ได้หรือไม่

ของการสำรวจอวกาศ และประโยชน์ • ถา้ ดวงจันทรอ์ ยรู่ ะหว่างโลกกบั ดวงอาท

ของเทคโนโลยีอวกาศ ผลจะเป็นอย่างไร

- Place mat: • ทำไมดวงจนั ทร์ทม่ี ีขนาดเล็กมาก เมื่อเท

รว่ มแลกเปลีย่ นแสดงความคิดเหน็ กับดวงอาทิตย์ จงึ บงั ดวงอาทิตยไ์ ด้

เก่ียวกับสิ่งที่ได้เรยี นรู้จากการดคู ลปิ • ชว่ งนีเ้ ปน็ ฤดอู ะไร

การเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมท้ังเข้าใจความสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นำมาใช้

Output Outcome
ภาระงาน ความรู้
- การสรปุ สิง่ ทไี่ ด้เรยี นรู้จากคลิป เข้าใจความสัมพันธ์ ของดวงอาทิตย์โลก
ขึน้ ได้ - การว่ มแลกเปลยี่ นแสดงความ และดวงจันทร์ ท่ีมีผลต่อการเกิด
คิดเห็นและตอบคำถาม ปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมท้ังเข้าใจ
- การศกึ ษาข้อมลู ต่างๆและ ความสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศท่ี
ความ นำเสนอความเข้าใจเร่ืองท่ีศึกษา นำมาใช้ในการสำรวจอวกาศ และ
Place ผา่ นช้ินงานในรูปแบบตา่ งๆตาม ทรัพยากรธรรมชาติ ด้าน การเกษตร
ความสนใจ และการส่ือสาร
- การวิเคราะห์บทความ ขา่ ว ทกั ษะ
เก่ียวกบั ดาราศาสตร์และอวกาศ ทักษะชีวิต
คจร - การทำใบงาน - สามารถแบบกระบวนการทำงาน การจัด
มาอยู่ - การเขียนสรุปการเรยี นรูร้ าย กระทำข้อมลู เพื่อนำเสนอผู้อ่ืนให้เขา้ ใจได้
สปั ดาห์ ง่ายและนา่ สนใจ
ทติ ย์ ชิ้นงาน ทักษะการคดิ
- ชิ้นงานในรูปแบบต่างๆจากการ - คดิ วเิ คราะห์ สงั เคราะห์สิ่งที่ได้
ทยี บ สรุปเรอ่ื งท่ศี ึกษา เรียนรู้ รวมท้งั สามารถเช่ือมโยงกับ
- ใบงาน ชีวติ ประจำวนั ของตนเองได้
- สรุปการเรียนรูร้ ายสปั ดาห์

Week Input Process

ระบบสุรยิ ะ จกั รวาล เกิดข้นึ ได้ • ทำไมประเทศไทยไม่มีหิมะตก

อยา่ งไร? เช่ือม

- Round Rubin:รว่ มอภิปราย นกั เรยี นจบั ครู่ ว่ มกันศึกษาและตอบคำถาม

รว่ มกันเกยี่ วกบั บทความ ข่าวเกย่ี วกบั รูปแบบแผนภาพ

ดาราศาสตรแ์ ละอวกาศ

- Show and Share:

การพดู นำเสนอผลงานและเรื่องที่ อังคาร 2 ชั่วโมง

ศกึ ษา ชง

ผ้รู ว่ มสรา้ งการเรียนรู้: - แบง่ กลุม่ นักเรยี นศึกษาปรากฏการณ์ทา

- ครู ธรรมชาตขิ องโลก (การเกิดข้างขน้ึ ขา้ งแรม

- นกั เรยี น ฤดูกาล สรุ ยิ ุปราคา จันทรปุ ราคา)

สอ่ื /อปุ กรณ์ : เชื่อม

- หอ้ งสมดุ นกั เรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอความเขา้ ใจเร่ือ

- อนิ เทอรเ์ นต็ ศึกษาผา่ นช้นิ งานในรูปแบบต่างๆตามควา

- ใบงาน สนใจ

- บทความ ขา่ วเก่ียวกบั ดาราศาสตร์ พธุ 1 ชั่วโมง

และอวกาศ ชง

- คลิประบบสรุ ยิ ะ จกั รวาล เกดิ ขึ้นได้ แบ่งกลุ่มนักเรยี นวิเคราะหบ์ ทความ ขา่ ว

อย่างไร? เกีย่ วกบั ดาราศาสตร์และอวกาศ

เชอื่ ม

นกั เรียนแต่ละกลมุ่ รว่ มอภิปรายรว่ มกันเกีย่

บทความ ขา่ วที่อ่านในรปู แบบ Round R

Output Outcome

- คดิ สรา้ งสรรคช์ ิน้ งานเพ่ือนำเสนอใหผ้ ูอ้ น่ื

เขา้ ใจได้

มใน - ใชค้ วามคดิ ใหมๆ่ วธิ ีการใหม่ๆในการ

ออกแบบสร้างสรรคช์ ้นิ งานเพื่อ แก้ปญั หา

ใหมๆ่ ที่ไมเ่ คยประสบมากอ่ นได้อยา่ งมี

ประสทิ ธภิ าพ

ทกั ษะการสื่อสาร

อธบิ ายสง่ิ ทตี่ วั เองเข้าใจและเรียนรไู้ ดใ้ ห้

าง ผูอ้ ืน่ เข้าใจผา่ น กจิ กรรมทห่ี ลากหลายใน

ม เกดิ รปู แบบตา่ งๆ ได้อยา่ งมเี หตุผลและ

นา่ สนใจ

ทกั ษะการอยู่ร่วมกนั กับผู้อื่น

องที่ - มที กั ษะในการติดต่อสอื่ สารและสรา้ ง

าม ความสัมพนั ธร์ ะหวา่ งบุคคลเรียนรแู้ ละ

ทำงานรว่ มกับผู้อ่ืนอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ

- มีความรับผดิ ชอบต่อหน้าที่ของตนเองใน

ฐานะท่เี ป็นสว่ นหน่ึงของกล่มุ และเรยี นรู้

รว่ มกบั คนอน่ื ได้

ทักษะการจัดการข้อมูล

- มกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลดว้ ยวธิ กี ารที่

ยวกับ หลากหลาย

Rubin

Week Input Process

พฤหสั บดี 1 ช่ัวโมง

ชง

- ครใู ชค้ ำถามกระตนุ้ การคิด

• โลก ได้ประโยชน์อะไรบ้าง หลงั จากการ

เหยียบดวงจันทรข์ องนีล อาร์มสตรอง ?

• เทคโนโลยีอวกาศมีความสำคญั อยา่ งไร?

เช่อื ม

- นักเรียนรว่ มแลกเปลีย่ นแสดงความคิดเห

ร่วมกัน

- แบง่ กลุ่มนักเรียนศกึ ษาเกยี่ วกบั ววิ ัฒนา

เทคโนโลยอี วกาศ การเดินทางสู่อวกาศ

ความกา้ วหนา้ ของการสำรวจอวกาศ และ

ประโยชนข์ องเทคโนโลยีอวกาศ

และสรุปเร่อื งท่ศี ึกษาในรูปแบบต่างๆตาม

สนใจ

ศุกร์ 3 ชวั่ โมง

เช่ือม

- นักเรยี นแตล่ ะกลุ่มร่วมแลกเปลี่ยนและ

นำเสนอเร่อื งท่ศี ึกษา

- นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจสิ่งที่ไ

เรียนรู้ลงในกระดาษ A4 1แผ่น

(Short Note)

Output Outcome

- จำแนกและจดั หมวดหมู่สาเหตขุ อง

ปญั หาได้ถูกต้องเหมาะสม

- มีการจดั ลำดับความสำคัญสาเหตุของ

รขึ้นไป ปญั หาได้อย่างสมเหตสุ มผล

- มีการจัดกลุม่ ความรู้ ข้อมลู ข่าวสาร ท่ีได้

? จากการสบื คน้ จำแนกเป็นประเดน็ ความรู้

เดิม กับประเด็นที่เป็นความรใู้ หม่ หรือ

หน็ นำเสนอประเดน็ ที่เปน็ สาระสำคัญได้อย่าง

สอดคลอ้ งนา่ เชอ่ื ถือ

าการ - สามารถนำข้อมลู มาใชใ้ นการเรยี นรูแ้ ละ

แกป้ ัญหาส่งิ ท่ีอยากเรยี นรูไ้ ด้

ะ คุณลกั ษณะ

- รกั การเรียนรู้ กระตือรือรน้ ส่งงานตรงต่อ

มความ เวลา

- มคี วามพยายาม และรับผิดชอบในงานท่ี

ได้รับมอบหมายจนสำเรจ็

- รบั ฟงั และกลา้ แสดงความคิดเหน็

- เคารพสทิ ธผิ์ ู้อน่ื /ตนเอง ในการฟงั พูด

และนำเสนอ

ได้ - มีความอดทน และรับผิดชอบในงานที่

ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ

Week Input Process
บันทกึ หลังการเรยี นรู้ ใช้
นักเรียนทำใบงาน
ชง
ครูใช้คำถามกระตุน้ การคดิ
1. นักเรยี นไดเ้ รยี นรู้อะไรในสัปดาห์นแี้ ละ
อยา่ งไร
2. ความร้คู วามเขา้ ใจใหมใ่ นสัปดาห์น้มี ี
อะไรบา้ ง
3. นักเรยี นเจอปัญหาอะไรและมีวธิ กี าร
แก้ปญั หาอยา่ งไร
4. นักเรยี นรสู้ กึ อยา่ งไรกับกจิ กรรมท่ที ำใน
สปั ดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจท่ีได้ไปใชใ้ น
ชวี ิตประจำวนั อย่างไร
เช่อื ม
- ครูและนักเรยี นพดู คุยแสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคนเขยี นสรปุ การเรยี นรูร้ า
สปั ดาห์

Output Outcome
ะเรยี นรู้าย

เปา้ หมายรายสัปดาห์: เขา้ ใจและสามารถสรุปองค์ความรูแ้ ละถา่ ยทอดส่งิ ท่ีตนเองไดเ้ รยี นรรู้ ว

Week Input Process

โจทย:์ ถอดบทเรียน จนั ทร์ 2 ช่ัวโมง

10 การนำเสนอองค์ความรู้ เช่อื ม

25-29 Key Questions: ครแู ละนักเรียนร่วมกนั ทบทวนกิจกรรมข

ธ.ค. Core knowledge (แก่นความเข้าใจ) สัปดาห์ท่ผี า่ นมา

2560 - นกั เรยี นคาดหวังวา่ จะได้เรยี นรู้ ชง

อะไร? ครูใชค้ ำถามกระตนุ้ การคดิ

วมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ท่เี รยี นมาให้คนอืน่ เขา้ ใจและร่วมเรยี นรไู้ ด้อยา่ งสร้างสรรค์

Output Outcome

ภาระงาน ความรู้

- ออกแบบและนำเสนอองค์ความรู้ เขา้ ใจและสามารถสรุปองค์ความรแู้ ละ

ของ ในรปู แบบต่างๆตามความสนใจ ถา่ ยทอดส่งิ ท่ีตนเองได้เรียนรู้รวมทัง้

- การตอบคำถามเพ่อื ถอด เผยแพร่องคค์ วามรู้ทีเ่ รียนมาใหค้ นอนื่

บทเรยี นตนเอง เขา้ ใจและร่วมเรยี นรู้ได้อย่างสร้างสรรค์

ทักษะ

Week Input Process

- อะไรคอื สิง่ สำคญั ท่สี ุดของเน้ือหาที่ “นกั เรยี นคิดวา่ เราจะถา่ ยทอดสิ่งท่ีตนเอง

ได้เรียนรู้? เรยี นรูใ้ หผ้ ูอ้ นื่ เข้าใจ และร่วมเรยี นรไู้ ด้

How to (วิธกี าร /ล้มเหลว/ สำเร็จ) อย่างไร?”

- มีกระบวนการทำอย่างไร และทำไม เชอื่ ม

ต้องทำแบบน้ี? นักเรยี นรว่ มแสดงความคิดเห็นในรปู แบบ

Value (คณุ ค่า) Round Robin

- เราจะนำมาปรบั ใช้ในชีวิตได้ ชง

อย่างไร? ครใู ช้คำถามกระตนุ้ การคิด

- นกั เรียนคิดว่าเราจะถา่ ยทอดส่งิ ท่ี “นักเรียนคดิ ว่า รปู แบบการนำเสนอเรอื่ งท

ตนเองได้เรียนรู้ใหผ้ ู้อน่ื เขา้ ใจ และร่วม ตนเองไดเ้ รยี นรู้ ที่นา่ สนใจควรเป็นอยา่ งไร

เรียนรไู้ ดอ้ ย่างไร เช่ือม

- นักเรียนคดิ ว่า รูปแบบการนำเสนอ นักเรียนรว่ มกันแสดงความคิดเห็นรว่ มกัน

เรอ่ื งทต่ี นเองไดเ้ รียนรู้ ทีน่ า่ สนใจควร ชง

เป็นอยา่ งไร - ครใู ช้คำถามกระตุ้นการคิด

เครือ่ งมือคิด : Core knowledge (แก่นความเขา้ ใจ)

- Round Rubin : - นกั เรียนคาดหวังว่าจะได้เรยี นรู้อะไร?

การรว่ มแลกเปลย่ี นและแสดงความ - อะไรคือสง่ิ สำคญั ท่สี ุดของเน้ือหาที่ได้เรีย

คดิ เหน็ เกีย่ วกับองค์ความรู้ท่ีไดเ้ รยี น How to (วิธีการ /ลม้ เหลว/ สำเร็จ)

มาแล้ว - มกี ระบวนการทำอยา่ งไร และทำไมตอ้ ง

- Brainstorms: แบบนี้

Value (คุณค่า)

- เราจะนำมาปรับใชใ้ นชีวติ ได้อย่างไร

Output Outcome

ได้ - เขยี นส่งิ ท่ีดแี ลว้ สง่ิ ทค่ี วรพฒั นา ทักษะชวี ติ

ตอ่ - สามารถแบบกระบวนการทำงาน การจัด

- เขยี นตอบคำถามส่ิงทีอ่ ยาก กระทำขอ้ มูลเพื่อนำเสนอผู้อื่นให้เข้าใจได้

เรยี นรู้ งา่ ยและน่าสนใจ

ช้นิ งาน ทักษะการคดิ

- รปู แบบการนำเสนอองค์ความร้ทู ี่ - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สง่ิ ที่ได้

เรียนมาใหค้ นอื่นเข้าใจและร่วม เรียนรู้ รวมทั้งสามารถเช่ือมโยงกบั

เรียนรู้ ชวี ติ ประจำวนั ของตนเองได้

ที่ - Mind Mapping - คดิ สร้างสรรคช์ ิ้นงานเพ่ือนำเสนอใหผ้ ูอ้ น่ื

ร?” สรุปองค์ความรู้หลังเรียน เข้าใจได้

- ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรยี นรู้ - ใชค้ วามคดิ ใหม่ๆ วธิ ีการใหม่ๆในการ

น - สิ่งท่ีดีแลว้ ส่ิงที่ควรพฒั นา ออกแบบสรา้ งสรรคช์ ิ้นงานเพ่ือ แก้ปญั หา

- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ ใหม่ๆท่ีไมเ่ คยประสบมาก่อนไดอ้ ย่างมี

ประสทิ ธภิ าพ

ทักษะการสื่อสาร

อธบิ ายส่ิงทีต่ วั เองเข้าใจและเรียนรู้ได้ให้

ยนรู้ ผู้อนื่ เขา้ ใจผา่ น กจิ กรรมทห่ี ลากหลายใน

รูปแบบตา่ งๆ ไดอ้ ยา่ งมเี หตุผลและ

งทำ นา่ สนใจ

ทกั ษะการอยู่ร่วมกนั กับผอู้ นื่

Week Input Process

การระดมสมอง ร่วมกันออกแบบและ เชื่อม

วางแผนช้นิ งาน นทิ รรศการเพอ่ื นักเรยี นร่วมแลกเปลี่ยนและอภปิ รายร่วมก

นำเสนอองค์ความรู้ใหผ้ อู้ น่ื เข้าใจได้ รปู แบบ Place mat

- Mind Mapping: องั คาร 2 ช่ัวโมง

การเขียนสรุปองคค์ วามรู้หลงั เรียนรู้ เชอ่ื ม

ตลอด Q.3 /60 นกั เรยี นสรุปองค์ความรหู้ ลงั เรียนในรูปแบ

- Place mat:ร่วมแลกเปลยี่ นและ Mind Mapping

อภิปรายร่วมกนั เกี่ยวกบั การถอด พุธ 1 ชั่วโมง

บทเรียน เช่ือม

Core knowledge (แกน่ ความเข้าใจ) นกั เรยี นร่วมกันออกแบบสร้างสรรค์ช้ินงา

- นกั เรียนคาดหวงั ว่าจะไดเ้ รียนรู้ จัดนิทรรศการนำความเสนอความเข้าใจ

อะไร? หน่วยการเรียนรู้

- อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดของเน้อื หาที่ พฤหสั บดี 1 ชั่วโมง

ได้เรียนรู้? ใช้

How to (วิธกี าร /ล้มเหลว/ สำเร็จ) - นกั เรยี นนำเสนอหน่วยการเรียนรู้ การจ

- มกี ระบวนการทำอยา่ งไร และทำไม ชดุ ความรใู้ นรปู แบบนิทรรศการ

ตอ้ งทำแบบนี้? เช่อื ม

Value (คุณค่า) - นกั เรยี นร่วมอภปิ รายแลกเปล่ยี นสิ่งทไี่ ด

- เราจะนำมาปรับใชใ้ นชวี ติ ได้ เรยี นรูร้ ่วมกนั

อย่างไร? ศุกร์ 3 ช่ัวโมง

- Show and Share:

Output Outcome

- มีทกั ษะในการตดิ ต่อสื่อสารและสรา้ ง

กนั ใน ความสัมพนั ธ์ระหวา่ งบุคคลเรียนรูแ้ ละ

ทำงานร่วมกับผู้อ่นื อย่างมปี ระสิทธภิ าพ

- มคี วามรบั ผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเองใน

ฐานะท่เี ปน็ สว่ นหนึ่งของกล่มุ และเรยี นรู้

บบ ร่วมกบั คนอ่นื ได้

ทกั ษะการจดั การข้อมูล

- มีการเก็บรวบรวมข้อมลู ดว้ ยวธิ ีการที่

หลากหลาย

าน - จำแนกและจดั หมวดหมูส่ าเหตุของ

จ ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม

- มกี ารจัดลำดบั ความสำคัญสาเหตุของ

ปญั หาได้อยา่ งสมเหตุสมผล

- มีการจดั กลมุ่ ความรู้ ข้อมลู ขา่ วสาร ที่ได้

จัดการ จากการสบื คน้ จำแนกเปน็ ประเดน็ ความรู้

เดมิ กบั ประเด็นท่เี ป็นความรู้ใหม่ หรือ

นำเสนอประเดน็ ทเ่ี ปน็ สาระสำคัญได้อย่าง

ด้ สอดคล้องน่าเชือ่ ถือ

- สามารถนำขอ้ มูลมาใช้ในการเรียนรู้และ

แก้ปญั หาสิ่งท่ีอยากเรยี นรู้ได้

คุณลกั ษณะ

Week Input Process

การสร้างสรรคช์ ิ้นงาน นิทรรศการเพ่ือ ชง

นำเสนอความเข้าใจเก่ยี วกบั องค์ - ครูถามกระตุ้นการคดิ “นักเรียนสามารถ

ความรทู้ ี่ได้เรียนรตู้ ลอด Q.3/60 อะไรไดด้ ีแลว้ และอะไรทต่ี ้องพัฒนาเพ่ิมเต

เกี่ยวกับการเรยี นรู้ใน Quarter นี้

ผรู้ ว่ มสรา้ งการเรยี นรู้: เช่อื ม

- ครู - ครแู ละนกั เรียนพูดคุยสนทนาเกย่ี วกบั สิ่ง

- นกั เรียน ไดด้ ีแล้ว สงิ่ ท่คี วรพัฒนา

สอ่ื /อุปกรณ์ : นกั เรียนแตล่ ะคนเขียนประเมินตนเอง

- หอ้ งสมุด - นกั เรยี นรว่ มกนั สะท้อนแลกเปล่ียนสงิ่ ทไ่ี

- อินเทอรเ์ น็ต เรยี นร้รู ว่ มกนั

- กระดาษ ปรู๊ฟ /กระดาษ A4 - นักเรียนสรปุ บทเรยี นรายสปั ดาห์

บนั ทึกหลังการเรียนรู้

Output Outcome

- รักการเรยี นรู้ กระตือรือร้นสง่ งานตรงตอ่

ถทำ เวลา

ตมิ - มีความพยายาม และรบั ผิดชอบในงานท่ี

ได้รบั มอบหมายจนสำเร็จ

- รับฟงั และกล้าแสดงความคิดเห็น

งที่ทำ - เคารพสทิ ธิผ์ ู้อื่น/ตนเอง ในการฟัง พดู

และนำเสนอ

- มคี วามอดทน และรับผิดชอบในงานที่

ได้ ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
harta intelek (1)
Next Book
BUKU PENGURUSAN KOKO