The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

E-BOOK เที่ยวทิพย์ 10 ประเทศอาเซียน GEB3

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by siriwan.phothisansakul, 2021-10-30 04:40:26

E-BOOK เที่ยวทิพย์ 10 ประเทศอาเซียน GEB3

E-BOOK เที่ยวทิพย์ 10 ประเทศอาเซียน GEB3

คำนำ

หนงั สอื อิเลก็ ทรอนิกส์ (E-book) เรอ่ื ง เที่ยวทิพย1์ 0ประเทศอาเซียนจัดทาขึน้ เพ่ือศึกษาข้อมลู
เกี่ยวกับสถานทีท่ ่องเทย่ี วของสบิ ประเทศอาเซยี น ซงึ่ มีลายละเอียดประกอบดว้ ย สถานทท่ี ่องเที่ยว
ทางศิลปกรรม “สง่ิ ทีเ่ ป็นศลิ ปะ สิ่งทสี่ รา้ งสรรค์ข้ึนเปน็ ศิลปะ” สถานทีท่ อ่ งเที่ยวทางธรรมชาติ
“ปรากฏการณ์ของโลกกายภาพ” สถานที่ทอ่ งเที่ยวประเภทพพิ ิธภัณฑแ์ ละหอศิลปะ “ มี
ความหมายท่กี ว้างกวา่ สถานที่หรือการจดั แสดง” สถานที่ทอ่ งเท่ยี วทางประวัตศิ าสตร์ “สง่ิ บ่งบอก
ความเปน็ มาในอดีตและพัฒนาการแห่งอารยธรรมของสังคม” สถานท่ที ่องเทย่ี วเชิงระบบนเิ วศ
“ความสมั พันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวติ กับถิ่นท่ีอยแู่ ละสิ่งแวดล้อม” โดยจะมเี น้ือหาที่บอกถงึ ประวัติความ
เปน็ มาของแตล่ ะสถานที่ของแต่ละประเทศ

คณะผูจ้ ัดทาหวังเปน็ อยา่ งยง่ิ ว่า เน้อื หาสระของหนงั สอื อิเล็กทอนิกส์ (E-book) เลม่ น้จี ะ
เปน็ ประโยชนแ์ ละใหค้ วามรแู้ กผ่ ทู้ สี่ นใจศึกษาในเรือ่ งของ เท่ยี วทิพย์10ประเทศอาเซยี น หากข้อมูล
ผิดพลาดประการใดคณผู้จดั ทาตอ้ งขออภยั ไว้ ณ ทน่ี ้ีด้วย

คณะผู้จดั ทํา
กลุ่ม ASB3
นักศึกษาพยาบาลศาสตรร์ ่นุ ที่ 76
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนกี รงุ เทพ

สำรบัญ

เรือ่ ง หน้า
คาํ นํา ก
สารบัญ ข
บทนาํ 1
บทท่ี 1 18
บทท่ี 2 56
บทที่ 3 96
บทที่ 4 136
บทที่ 5 176
บทสรุป 216
บรรณานกุ รม 231เท่ยี วทพิ ย์ 10 ประเทศอาเซยี น

บทนำ
______________________________

ส่วนนำ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญของหลายประเทศในอาเซียน ทั้งจากความอุดม
สมบูรณ์ของธรรมชาติ ไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคน แต่การแพร่
ระบาดของโควิด-19 ทำให้การเดินทางทั่วโลกหยุดชะงักและกำลังพลิกโฉมการท่องเที่ยวไปอย่างที่ไม่เคย
เปน็ มาก่อน ซีเอ็นเอน็ รายงานว่า ในช่วง 10 ปีทีผ่ ่านมา จำนวนนกั ทอ่ งเทยี่ วในกลุม่ ประเทศอาเซียนเพิ่มสูงข้ึน
อย่างก้าวกระโดด จากจำนวน 66 ล้านคน ในปี 2009 เป็น 133 ล้านคน ในปี 2019 โดยส่วนใหญ่เป็นการ
เพิม่ ข้ึนของนักท่องเท่ียวจนี รายงาน “ASEAN Key Figures 2019” ระบุตวั เลขนักท่องเท่ียวทีท่ ำการสำรวจว่า
ในปี 2018 “ประเทศไทย” มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงที่สุดในอาเซียนราว 38.3 ล้านคน รองลงมาเป็น
“มาเลเซีย” ที่ 25.8 ล้านคน, สิงคโปร์ 18.5 ล้านคน, อินโดนีเซีย 15.8 ล้านคน และเวียดนามอยู่ที่ 15.5 ล้าน
คน แต่หลังการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ตั้งแต่ปลายปี 2019 เป็นต้นมา ได้สร้างความเสียหาย
รุนแรงให้กบั การท่องเท่ียวท่วั โลก โดยเฉพาะในอาเซียนที่มเี ศรษฐกิจอิงอยู่กับภาคการท่องเที่ยวอย่างมหาศาล
ซ่ึงสมาคมส่งเสริมการท่องเทยี่ วภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (PATA) คาดว่าความเสียหายจากการระบาดของโค
วิด-19 ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเอเชีย-แปซิฟิกจะสูงถึง 34,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ยุคหลังโควิด-19
พฤติกรรมของนักท่องเทย่ี วจะเปลย่ี นแปลงไป โดยส่วนใหญอ่ าจใช้จา่ ยน้อยลงและใช้เวลาท่องเท่ยี วในระยะส้ัน
กวา่ เดิมซง่ึ ประเทศตา่ ง ๆ ตอ้ งทบทวนนโยบายสง่ เสริมภาคการทอ่ งเทย่ี วภายในประเทศใหม่

คณะผู้จัดทำเราจึงได้จัดทำรายงานเที่ยวทิพย์ประเทศอาเซียนขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ผ่อนคลายจากที่
ไม่ไดไ้ ปเทย่ี วเปน็ เวลานาน การเท่ียวทพิ ยห์ มายถึง คดิ ว่าตวั เองไดไ้ ปเที่ยวแตจ่ รงิ ๆแลว้ ไมไ่ ด้ไป เปน็ คำท่ีใช้บ่อย
กนั ในช่วงนี้ การเทีย่ วทิพยม์ หี ลากหลายแบบที่ทุกคนสามารถเท่ียวแบบปลอดภัยหา่ งไกลโควิดแคม่ ีอนิ เตอร์เน็ต
อยทู่ บ่ี ้านก็สามารถเที่ยวได้ และคณะผจู้ ัดทำได้รวบรวมข้อมลู การเท่ียวทพิ ย์ต่างๆไวม้ ากมายดังนี้

3

1) เว็บไซต์ www.tourismthailand.org การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า
ททท. ก็ได้ทำโครงการท่องเที่ยวเสมือนจริงด้วย กับ Virtual Tours to 10 places in 9 provinces โดยเป็น
การนำเสนอแหลง่ ท่องเท่ียว 10 แห่งใน 9 จังหวัดทั่วประเทศ ไทย ท่เี ปดิ โอกาสใหเ้ ราได้สัมผัสบรรยากาศ และ
ประสบการณท์ ่องเที่ยวเสมือนจรงิ ในวดั และ สถานท่สี ำคัญของประเทศไทยประกอบด้วย ภาคเหนอื วดั ศรีชุม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประสาทหินพิมาย ภาคตะวันออก อ่าวคุ้งกระเบน ภาคกลาง พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ ภาคใต้ วังเจ้าเมืองพัทลุง โดยเป็นภาพ 3D หรือ 3 มิติ แบบ 360 องศา เสมือนเราไปยนื อยู่ในจุดน้ัน
จริงๆ

2) google street view ถือเป็นหนึ่งช่องทางที่จะพาเราไปสัมผัสบรรยากาศของสถานที่ต่างๆ โดยใช้งานผ่าน
Google Maps และแอพลิเคชัน google street view ได้ซึ่งสามารถชมสถานที่ทั่วโลกแบบ 360 องศา ผ่าน
ภาพ 3 มิติ ซึ่งกม็ ีฟังก์ชน่ั การใชง้ านที่ใหเ้ ราสามารถซูมเข้า-ออกผ่านหนา้ จอ และสามารถเคลอื่ นที่ตามลูกศรไป
รอบๆ เสมอื นได้ไปเดินในสถานท่ีน้ันจรงิ ๆ

3). เว็บไซต์ Google Art & Culture เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์และแอพลิเคชันของ Google ที่น่าสนใจสำหรับ
นักทอ่ งเทีย่ วท่ีชอบเสพ “งานศลิ ปะ” แบบท่ีวา่ ถ้ามีโอกาสไปเที่ยวเมืองไหนทมี่ ีพิพธิ ภัณฑ์จะต้องตีต๋ัวเข้าไปชม
โดยสามารถสอ่ งงานศิลปะระดับโลก ที่มอี ยู่ไดไ้ ม่ว่าเราจะอยู่มุมไหนของโลก ทัง้ พิพิธภณั ฑ์ชือ่ ดัง และสถานท่ี
ทางประวัติศาสตรแ์ ละวฒั นธรรมต่างๆ

4) เว็บไซต์ AirPano มาถึงเว็บไซต์ดังที่จะพาเราเที่ยวรอบโลกแบบ 360 องศา ได้ง่ายๆ ซึ่งพัฒนาโดยนัก
ถ่ายภาพและนักเล่นเครื่องบินบังคับ ชาวรัสเซีย โดยได้รวบรวมรูปภาพและวิดีโอสถานที่ทั่วมุมโลก
แบบ 360 องศา ไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่เท่ียวแบบป่า ภูเขา ทะเล สถานที่ท่องเท่ียวช่ือดังต่างๆมีหมด

เทย่ี วทิพย์ 10 ประเทศอาเซียน

โดยปัจจุบันครอบคลุมมากว่า 200 แห่ง อาทิ กำแพงเมืองจีน ในประเทศจีนแถมยังใช้งานได้ด้วยมุมมองท่ี
หลากหลาย เช่นภาพมมุ มองระดบั สายตา ภาพมมุ สงู แบบ bird’s eye view ภาพมมุ บนจากเฮลคิ อปเตอร์

5).เว็บไซต์ 360Cities อีกหนึ่งเวบ็ ไซตท์ ี่น่าสนใจสำหรับ“ขาเที่ยว” ท่ีอยากเที่ยวต่างประเทศ เพราะเว็บไซต์น้ี
ได้ รวบรวมภาพถา่ ยแบบพาโนรามา มมุ กวา้ ง และวดิ โี อแบบ 360 องศา ของสถานทเี่ มืองต่างๆมากมายไว้ ไม่
ว่าจะในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา และ เอเชีย ส่วนภาพในเว็บไซต์ก็มีความละเอียดสูง
สามารถใช้เมาทเ์ ลือ่ นซมู เข้า-ออก ตามเมืองทีเ่ ราอยากชม

เนื่องจากคณะผู้จัดทำได้เห็นปัญหาเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19ที่ทำให้ทุกคนไม่ได้
ออกไปพักผ่อนทั้งในวันหยุดเทศกาลหรือวันสำคัญต่างๆ จึงได้จัดทำการเที่ยวทิพย์ที่ทั้งจะช่วยให้ผ่อนคลาย
ความเครยี ดจากสถานการณท์ ไ่ี ม่ปกติ โดยรวบรวม5เวบ็ ไซต์ข้างตน้ ท่ีเป็นการได้เท่ยี วเสมือนจรงิ และสามารถไป
สถานที่ได้สมจริงทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกและการเที่ยวทิพย์ยังมีประโยชน์อีกมากมาย เช่น การ
อยู่บ้านท่องเที่ยวได้แบบไม่ติดโควิดได้ป้องกันตัวเองและผู้อื่น การมีเงินเก็บมากขึ้นเพราะประหยัดค่าใช้จ่าย
ได้มาก การเตรียมแพลนกอ่ นได้เทีย่ วสถานทีจ่ ริงเพราะสามารถเข้าชมสถานที่จริงจากเวบ็ ไซต์ ได้มีเวลาอยู่กับ
ครอบครวั มากขึน้ ไดใ้ ห้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฟ้นื ตัวและท้ังหมดท่ีกล่าวมา คณะผ้จู ัดทำได้นำเสนอในหัวข้อ
เท่ยี วทิพยป์ ระเทศอาเซียน

5

ประเภทแหลง่ การท่องเที่ยวทางศิลปะกรรม
ทมี่ า: https://www.wikipedia.com

เท่ยี วทิพย์ 10 ประเทศอาเซยี น

ประเภทแหลง่ ทอ่ งเทย่ี วทางศิลปกรรม

ศิลปกรรม คือ "สิ่งที่เป็นศิลปะ สิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นศิลปะ" ดังนั้น ศิลปกรรม จึงมีความหมาย
กว้างขวาง ไม่จำกัดเฉพาะงานจิตรกรรม งานประติมากรรมและงานสถาปัตยกรรม หากแต่ยังมีความหมาย
รวมไปถึงงานวรรณกรรม งานนาฏศลิ ปแ์ ละงานดุริยางคศลิ ป์ด้วย

ในปจั จบุ นั มมี รดกโลกท้ังหมด 1,121 แหง่ ใน 167 ประเทศทวั่ โลก แบง่ เป็นมรดกโลกทาง
วฒั นธรรมถึง 869 แห่ง มรดกภมู ปิ ัญญาทางวฒั นธรรม ได้แก่ การปฏบิ ัติ การแสดงออก ความรทู้ กั ษะ
ตลอดจนเคร่ืองมือวัตถสุ งิ่ ประดิษฐแ์ ละพืน้ ทที่ างวัฒนธรรม การทอ่ งเทีย่ วทางศิลปกรรมเปน็ การท่องเท่ียว
เชงิ อุตสาหกรรมท่มี ี การนำศิลปะ ภมู ปิ ญั ญาและวฒั นธรรมมาเปน็ จดุ เด่นเปน็ รูปแบบการทอ่ งเทย่ี วเพอ่ื
ความสนใจพเิ ศษ เพราะนักท่องเทยี่ วจะมคี วามสนใจและต้องการท่จี ะเข้าใจวฒั นธรรมของประเทศอื่นที่มี
ความแตกตา่ งจากวฒั นธรรมของตนเอง เนน้ การศึกษาหาความรู้ในพ้ืนทหี่ รอื บรเิ วณทีม่ ีความสำคญั ทาง
ประวัติศาสตรแ์ ละวัฒนธรรม ในแตล่ ะสถานทีม่ ีศลิ ปกรรมหลากหลายดา้ น ท้ังในด้านของสถาปัตยกรรม
ประตมิ ากรรม จิตรกรรม งานดุริยางคศิลป์ งานแสดงละครหรอื ดนตรีเป็นตน้

แหล่งทอ่ งเทยี่ วทางศิลปกรรมจำแนกได้ดังนี้ แหลง่ มรดก ได้แก่ ปราสาท ราชวงั บ้านโบราณ แหล่ง
โบราณคดี อนสุ าวรีย์, แหล่งศิลปะ ได้แก่ โรงละคร การแสดงคอนเสิร์ต เทศกาล และ งานประเพณี, แหล่ง
สรา้ งสรรค์ ได้แก่ ถ่ายภาพ วาดภาพ จิตกรรม ภาพพมิ พ์ เครอ่ื งป้ัน และหตั ถกรรม, แหลง่ วฒั นธรรมและภมู ิ
ปญั ญาท้องถน่ิ ได้แก่ แหลง่ ประวัติศาสตร์ ชุมชน พพิ ิธภณั ฑ์ ศูนย์วฒั นธรรม ศลิ ปะและหตั ถกรรม เปน็ ต้น

เอกสารอา้ งอิง: Queentravelermarine. (2557). การทอ่ งเทยี่ วเชงิ วฒั นธรรม. สืบค้นเมอื่ 17 ตุลาคม

2564,จาก http://queentravelermarine.blogspot.com/2014/06/blog-post_1866.html

ผู้เรยี บเรียง 144 นางสาวสุกัลยา พงษธ์ รรมรัตน์

7

ประเภทแหลง่ ท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ
ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/ธรรมชาติ

เที่ยวทพิ ย์ 10 ประเทศอาเซยี น

ประเภทแหลง่ ทอ่ งเทยี่ วทางธรรมชาติ

ธรรมชาติ หมายถึง ปรากฏการณ์ของโลกกายภาพ และยังหมายถึงชีวิตโดยรวม มีขนาดตั้งแต่เล็ก
กว่าอะตอมไปจนถึงจักรวาล การศึกษาธรรมชาติเป็นส่วนประกอบใหญ่ส่วนหนึ่ง ของวิทยาศาสตร์ แม้ว่า
มนุษย์จะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ แต่วัตถุที่มนุษย์สร้างข้ึนและกิจกรรมท่ีมนุษย์กระทำมักถูกจัดประเภท
ไวต้ า่ งหากจากปรากฏการณท์ เี่ กิดข้ึนใน ธรรมชาติ

คำว่า nature มาจากคำภาษาละติน ซึ่งเดิมเกี่ยวข้องกับลักษณะภายใน ซึ่งพืช สัตว์และ
ลักษณะเฉพาะ มโนทัศน์ธรรมชาติโดยรวม เป็นหนึ่งในวิถีทางของการต่อขยายความคิดด่ังเดิม ซึ่งเริ่มต้น
ด้วยการประยุกต์ใช้แก่นบางอย่าง นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรม ธรรมชาติถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
ความเป็นจริงที่ปราศจากแทรกแซง ด้วยเหตุนี้บางคตินิยมจึงถือว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การเคารพ
เป็นสิ่งสวยงามอันบริสุทธิ์ที่พระเจ้าสร้างขึ้นมา หรือเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์มนุษย์ อย่างไรก็ตาม
มุมมองทวี่ า่ ธรรมชาตมิ ีพลังงานชีวติ อยู่ ซ่งึ เปน็ มมุ มองท่ใี กลเ้ คียงกบั ในยุคก่อน

จากทม่ี ีการใชใ้ นปัจจบุ ัน คำว่า ธรรมชาติ มักแสดงถึง ธรณีวทิ ยาและสตั วป์ ่า ธรรมชาตอิ าจหมายถึง
อาณาจักรของพืชและสัตว์หลายชนิดทั่วไป และในบางกรณีหมายถึง ขบวนการซึ่งเกี่ยวกับข้องกับวัตถุไร้
ชีวติ วิถซี งึ่ บางส่ิงดำรงอยู่และเปลย่ี นแปลงขนบของตน เช่น ลมฟ้าอากาศและธรณวี ิทยาของโลก และสสาร
และพลังงานอันประกอบขึ้นเป็นทุกสิ่งเหล่านี้ นอกจากนี้ยังหมายถึง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สัตว์ป่า หิน
ป่า ชายหาด

เอกสารอา้ งอิง: แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สืบคน้ 17 ตลุ าคม 2564
https://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/ธรรมชาติ
ผเู้ รียบเรียง 101 นางสาวสรัลพร พูลสวัสดิ์

9

แหล่งท่องเท่ียวประเภทพิพธิ ภัณฑ์และหอศิลป์
ท่ีมา:https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fthemomentum.co%2Fshangh
ai-natural-history-museum

เท่ียวทิพย์ 10 ประเทศอาเซียน

ประเภทแหลง่ ทอ่ งเทย่ี วทางพพิ ิธภณั ฑ์และหอศลิ ป์

พิพิธภัณฑ์ มีความหมายที่กว้างกว่าสถานที่หรือการจัดแสดง แต่พิพิธภัณฑ์มีความหมายเทียบเท่า
กับแหล่งเรียนรู้ ดังนั้น พิพิธภัณฑ์จึงมีคำจำกัดความว่า เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรโดยเปิดเป็นสถานที่
สาธารณะ และเป็นสถาบันท่ใี ห้บริการกับสังคมและชว่ ยพัฒนาสังคมให้กา้ วหน้า โดยพิพธิ ภัณฑ์มีหน้าที่หลัก
ในการรวบรวม สงวนรกั ษา คน้ ควา้ วิจัย เผยแพรค่ วามรู้และจัดแสดงวัตถุ โดยวตั ถุทีน่ ำมาแสดงจะเปน็ วัตถุท่ี
เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์ยังมีจุดประสงค์ทางด้านการศึกษา ค้นคว้าและความ
เพลิดเพลินใจ สภาพิพิธภัณฑสถานระหว่างชาติในนิยามว่า มิวเซียม ครอบคลุมไปถึงสวนสัตว์และ
พฤกษศาสตร์เพราะเป็นที่สะสมพืชและสัตว์และสถานที่นี้ยังเป็นสถานที่พักผ่อน รวมไปถึงแหล่งโบราณคดี
เชน่ อนสุ รณ์สถาน โบราณสถาม เป็นต้น

หอศลิ ป์หรือพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะ เปน็ สถานทท่ี ่ใี ช้จดั แสดงนิทรรศการศลิ ปะ โดยสถานที่น้ีจะรองรับท้ัง
ศิลปิน นักออกแบบผลงาน ผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์และอื่นๆ สร้างสรรค์ผลงานความคิดต่อประชาชน เป็น
กลไกทางสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรม กล่าวคือ ผลงานทางศิลปะทำให้ผู้สร้างสรรค์
ผลงานและผู้รับชมผลงานมสี ติปัญญา ความคิดร่วมสมัยและทันสมัย จะกล่าวได้ว่าหอศิลป์เปน็ พื้นฐานของ
การสรา้ งวัฒนธรรมอย่างสมบรู ณแ์ บบ โดยหอศิลป์มที ้ังแบบเปิดใหป้ ระชาชนเข้าชมแบบสาธารณะและมีท้ัง
แบบหอศิลป์ส่วนตัวเปิดให้ชมเฉพาะบุคคล โดยการเข้าชมจะขึ้นอยู่กบั การบรหิ ารของเจ้าของงาน โดยส่วน
ใหญ่หอศิลป์จะจัดแสดงนิทรรศการภาพวาด แต่อยากจะมีหอศิลป์ที่มีการจัดแสดงของนิทรรศการ
ประติมากรรม เฟอรน์ ิเจอร์ ลายผ้า ภาพพิมพ์และภาพถา่ ยอีกด้วย ในปัจจุบนั หอศลิ ปย์ งั ได้รับความนิยมใช้
เป็นสถานที่จัดงานสงั สรรค์ การประชุมและงานสมั มนา
เอกสารอ้างองิ : พพิ ิธภณั ฑสถานแหง่ ชาติ อนิ ทรบ์ ุรี. (2563). สืบค้นวันที่ 17 ตุลาคม, จาก
https://www.finearts.go.th/inburimuseum/view/8053
ผเู้ รียบเรยี ง 105 นางสาวสิริวมิ ล สง่าสงฆ์

11

ประเภทแหลง่ ท่องเทยี่ วทางประวตั ศิ าสตร์
ทม่ี า: https://www.matichon.co.th/article/news_2344210

เทย่ี วทิพย์ 10 ประเทศอาเซียน

ประเภทแหลง่ ทอ่ งเทยี่ วทางประวัตศิ าสตร์

ประวัติศาสตร์ คอื สงิ่ บ่งบอกความเปน็ มาในอดตี และพัฒนาการแห่งอารยธรรมของสังคม ท่ีสะท้อน
ผา่ นร่องรอยในโบราณสถานและโบราณวตั ถุ อุทยานประวตั ศิ าสตร์ จงึ เป็นเสมือนพยานหลักฐานของวิถีชีวิต
คตคิ วามเช่อื อุดมการณ์ ตลอดจนความรุง่ เร่อื งของสงั คม แตล่ ะยุคสมยั ในดนิ แดน

แหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ีความสำคัญและคุณคา่ ทางประวตั ิศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา รวมถึงสถานที่
หรืออาคารสิ่งก่อสร้างที่มอี ายุเก่าแก่หรือเคยมเี หตกุ ารณ์ สำคัญเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ เช่น โบราณสถาน
อุทยานประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณ กำแพงเมือง คูเมือง พิพิธภัณฑ์ วัด ศาสนสถาน และสิ่งก่อสร้างที่มี
คุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรม การเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี และ
ประวัติศาสตร์ เพื่อชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่ท่องเที่ยวได้ความรู้มีความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี ในท้องถิ่นพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรม ใน
ปัจจุบัน มีมรดกโลกทั้งหมด 911 แห่ง ใน 151 ประเทศทั่วโลก ซึ่งแบ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 704
แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 180 แห่ง และอีก 27 แห่งเป็นแบบผสมทั้งสองประเภท โดยมีการแบ่ง
ออกเป็น 5 พ้นื ท่ี ได้แก่ แอฟริกา อาหรับ เอเชยี แปซฟิ ิก ยโุ รป -อเมริกาเหนอื และ อเมริกาใต้ – แคริบเบยี น

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อาจจำแนกได้ดงั นี้ อุทยานประวัติศาสตร์ ซากอารยธรรม แหล่ง
โบราณคดี เมืองโบราณ พระราชวัง วัง พระตำหนกั ตำหนกั พระที่นั่ง คมุ้ ศาสนสถาน ปราสาทหิน ปรางค์
กู่ อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน ศาลวีรชน สุสาน พิพิธภัณฑ์ทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและศิลปะ
ร่วมสมยั ป้อมปราการ กำแพงเมือง ประตเู มอื ง คเู มือง ส่งิ ปลูกสรา้ งอ่นื ๆ ทม่ี ีความสำคญั ทางประวัติศาสตร์
หรอื วัฒนธรรม สิง่ ปลูกสรา้ งทม่ี ีคุณคา่ ทางสถาปัตยกรรม
เอกสารอ้างองิ : TravelThaiza. (2558). แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์. สืบคน้ 18 ตุลาคม 2564.
สบื ค้นจาก https://www.matichon.co.th/article/news_2344210
ผูเ้ รยี บเรียง 97 นางสาวศิริวรรณ โพธิสารสกุล

13

ประเภทแหลง่ ท่องเทย่ี วเชงิ นิเวศ
ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Ecotourism

เทย่ี วทิพย์ 10 ประเทศอาเซยี น

ประเภทแหล่งทอ่ งเท่ยี วเชงิ นเิ วศ

นิเวศ คือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับถิ่นที่อยู่และสิ่งแวดล้อม การดัดแปลงวัฒนธรรมของ
มนุษย์ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม การท่องเท่ียวเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย หมายถึง การท่องเที่ยวที่เน้นในด้าน
สงิ่ แวดล้อมทีอ่ ยูอ่ าศัยของสิง่ มชี ีวิตต่างๆ ทงั้ พชื สตั ว์ และมนุษย์

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ รปู แบบหนง่ึ ที่เกย่ี วขอ้ งกบั การเดนิ ทางไปยงั แหล่งธรรมชาติ และแหล่ง
วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ มีการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม สร้างบรรยากาศของการศึกษาเรียนรู้ ธรรมชาติ
แวดลอ้ ม และให้ชุมชนทอ้ งถน่ิ เขา้ มามสี ่วนร่วม และไดร้ ับประโยชนเ์ พ่ือเพ่ิมพูนคุณภาพชวี ติ แหล่งธรรมชาติ
รวมทั้งแหล่งวัฒนธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม และมีวัตถุประสงค์อย่างมุ่งมั่นเพื่อชื่นชม ศึกษา เรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืช
พรรณ และสัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏในแหล่งธรรมชาตินั้น ช่วยสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจทเี่ กดิ ประโยชน์ตอ่ ชมุ ชนทอ้ งถิ่น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แบ่งออกเป็น 3 ประเภททางเลือกคือ 1. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ประกอบด้วย สภาพภูมิอากาศ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และสัตว์ป่า 2. แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ตรงกันข้ามกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เน้นชมสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมทาง
ประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน สถานท่รี าชการทกี่ ่อสรา้ งขนึ้ 3. แหล่งทอ่ งเทยี่ วทางวัฒนธรรมและวิถีชีวติ เน้น
การท่องเที่ยวแบบชมอารยธรรมในอดีต หรือวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อย รวมถึงพิธีกรรม พิธี
การงานฉลองร่นื เริงตา่ งๆ ศลิ ปะการแสดง ดนตรี เพลงพื้นบ้าน การร่ายรำ การละเล่น และงานหัตถกรรม
เอกสารอ้างอิง: ลัดดาวรรณ และมิตร. (2563). ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. สืบค้น 17 ตุลาคม
2564, สืบค้นจาก https://sites.google.com/site/ecotourismbybuzz
ผู้เรียบเรยี ง 106 สชุ ญั ญา ดีนาน

15

ดังนั้นอุตสาหกรรมท่ีผลิตส่งิ ของดว้ ยมือเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในท้องถ่นิ โดยไม่ต้องใช้
เครอ่ื งจักร งานหตั ถกรรมมีรากฐานมาจากงานฝมี ือในชนบทซงึ่ เป็นสงิ่ จำเปน็ สำหรบั วัสดุ สินค้า ของอารย
ธรรมโบราณและงานฝมี ือเฉพาะหลายอยา่ งไดร้ ับการฝึกฝนมานานหลายศตวรรษงานฝีมือสว่ นใหญ่ตอ้ งการ
การพฒั นาทักษะและการใช้ความอดทน งานฝีมอื จำนวนมากไดร้ บั ความนยิ มอย่างมากในช่วงเวลาสั้น ๆ
แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในหมู่ประชากรงานฝีมอื โดยโลกตะวันตกจะแบง่ ดงั น้ี

ทวีปยโุ รปตะวนั ออกมีความเจรญิ ก้าวหนา้ ทางด้านอุตสาหกรรมมาตง้ั แต่ครสิ ตศ์ ตวรรษท่ี 18 และ
สามารถผลติ สินค้าไดเ้ กือบทุกชนดิ โดยเฉพาะสนิ ค้าที่ใช้เทคโนโลยี แหลง่ อตุ สาหกรรมทีส่ ำคัญของยุโรปการท่ี
ทวีปยุโรปมีความเจริญทางด้านเศรษฐกจิ มากกวา่ ทวีปอืน่ เนื่องจากมีปัจจยั หลายอย่างที่ช่วยสนับสนนุ ได้แก่
ความอุดมสมบูรณ์ของทรพั ยากรธรรมชาติ เชน่ ดนิ นำ้ ปา่ ไม้ แร่ พลังงานตา่ ง ๆ

ทวปี ยโุ รปตะวนั ตกมีศิลปะและวทิ ยาศาสตร์อันเป็นเป็นรากฐานนำไปสู่สมัยใหม่ ตัง้ แตย่ คุ แห่งการ
สำรวจเป็นต้นมานัน้ ยุโรปมบี ทบาทสำคัญระดบั โลกในด้านเศรษฐกิจผลติ ภัณฑ์ศลิ ปะและหตั ถกรรมเปน็ ที่ช่ืน
ชมในออสเตรยี และเยอรมนีในช่วงตน้ ศตวรรษท่ี 20 ยโุ รปตะวนั ตกเป็นภูมิภาคท่รี ่ำรวยทส่ี ดุ แห่งหนึ่งของโลก
เลยก็วา่ ไดเ้ น่อื งจากมคี า่ จา้ งเฉล่ยี ทส่ี งู ที่สุดในโลกรวมทง้ั ยังมีในเรือ่ งของรูปแบบของศิลปหัตถกรรมและสนิ ค้า
เด่น ๆ ของแตล่ ะประเทศนัน้ ๆ อกี ด้วยอย่างเช่นประเทศออสเตรียจะมีเคร่ืองแกว้ เครอื่ งประดบั จาก Frey
wille ประเทศฝร่งั เศสจะเก่ยี วกบั นำ้ หอมเทียนหอม เป็นต้น

ทวปี อเมริกาเหนอื ใชร้ ะบบเศรษฐกจิ ของประเทศในทวีปอเมริกาเหนือเปน็ ระบบการคา้ เสรีที่เอกราช
ต่างแขง่ ขันกันดำเนินการทางธุรกิจอย่างอิสระภายในขอบเขตของกฎหมายสว่ นรัฐจะควบคุมและดำเนินการ
ทางธรุ กิจทำให้อเมริกาเหนือเปน็ ทวปี ท่ีเจริญก้าวหน้าทางด้านอตุ สาหกรรมที่สำคญั งานฝมี ือ มีอำนาจ
เหนอื กว่าแตช่ ่างฝมี ือยงั ได้การยอมรับ และยังมีงานศลิ ปะและหัตถกรรมเร่มิ ขึน้ ในเดอื นตุลาคม พ.ศ. 2440 ใน
ชิคาโกที่ Hull House ซึง่ เป็นบ้านนิคมของชาวอเมรกิ นั แห่งแรกสำหรบั การปฏริ ปู สงั คม ซ่งึ ยังมสี มาคมนี้ก่อตง้ั

เทยี่ วทพิ ย์ 10 ประเทศอาเซียน

ขึน้ เพ่ือวตั ถุประสงค์ในการสง่ เสริมงานศลิ ปะในงานหตั ถกรรมทุกสาขา
ทวปี อเมริกาใตม้ ีความเจริญรุง่ เรอื งและเป็นที่รูจ้ ักของคนสว่ นใหญ่ แต่ทวีปอเมรกิ าใต้มีลักษณะ

เศรษฐกจิ อยใู่ นกล่มุ ประเทศกำลงั พัฒนา เพราะขาดแคลนการลงทุนเทคโนโลยที ่ีทนั สมัยและมีลกั ษณะภมู ิ
ประเทศทไ่ี ม่เอ้ืออำนวย อยหู่ ่างไกลจากตลาดการค้าโลก การบรหิ ารจดั การทีเ่ ก่ียวขอ้ งกับงานหตั ถกรรมคือ
ด้านเศรษฐกจิ ท้ังทางดา้ นการส่งออกผลิตภัณฑ์และจากการท่องเทีย่ ว โดยส่งเสรมิ การลงทนุ ประเทศ มกี าร
นำเสนอสนิ คา้ ในรูปแบบออนไลนต์ า่ งๆ และการส่งเสริมการท่องเท่ียวให้มาเรียนรวู้ ฒั นธรรมและกระจายสินค้า
โดยการซือ้ สินค้าที่เป็นของท่รี ะลึก

ทวีปแอฟริกาเหนือเป็นทวีปทมี่ ีประชากรมากเปน็ อันดบั 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย ศลิ ปะของ
แอฟริกาเหนือ ที่พบเห็นส่วนใหญ่จะเปน็ เคร่ืองปน้ั ดนิ เผา สิ่งทอ ไมแ้ กะสลกั หรือทาสี งานเครอื่ งหนงั
เครอื่ งประดับ มีการวาดภาพด้วยมอื บนเครื่องปัน้ ดินเผาและบนผนงั บา้ นในหมู่บ้าน ด้านเศรษฐกิจ ในแอฟริกา
เหนือมแี หลง่ ธรรมชาติอันสมบรู ณ์ของโลก เชน่ นำ้ มันดบิ กา๊ ซธรรมชาติ แร่ธรรมชาตติ า่ ง ๆ เช่น อญั มณี เพชร
พลอย ทองคำ เงิน รวมไปถึงปา่ ไม้ และทรัพยากรทางทะเลซงึ่ ทำให้รัฐมีรายได้เพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง

ทวีปแอฟริกาใตม้ ีงานศิลปะและงานฝมี ือท่ีหลากหลาย แสดงถงึ ความหลากหลายของวัฒนธรรม เช่น
งานแกะสลกั ไม้ ทองเหลอื ง และหนังสัตว์ วฒั นธรรมแอฟริกันนั้นจะเนน้ ให้ความสำคญั กับตัวของบุคคลและ
เครอ่ื งประดับนั้นยงั เป็นส่วนท่ีสำคญั ตอ่ ตวั บุคคล และยังมีการทำหน้ากากซึ่งถอื วา่ เป็นส่วนสำคัญของบาง
วัฒนธรรมในแอฟริกาใต้มภี าคการเงนิ การธนาคาร และอุตสาหกรรมการผลติ ทีแ่ ขง็ แกร่งทำให้มีรายไดเ้ ขา้ สู่
ระบบเศรษฐกจิ ของทวปี จำนวนมาก

17บทท่ี 1
เทีย่ วทพิ ยป์ ระเทศบรไู นดารซุ ซาราม

แทรกรูปไดใ้ ห้มรี ปู แบบเดยี วกนั ทกุ บท

19

ส่วนนำ

เนการาบรูไนดารุสซาลาม ตัง้ อย่ทู เ่ี กาะบอร์เนียว แบง่ เป็น 2 ส่วน คือ ด้านตะวนั ตกและด้านตะวันออก
มปี ระชากรร้อยละ 97 อาศยั อยู่ด้านตะวนั ตก เเละมปี ระชากร 10,000 คน อาศัยอย่ทู างด้านตะวันออก ซ่ึงเป็น
บริเวณที่มีภูเขาจำนวนมาก และยังเป็นที่ตั้งของเขตเตมบูรงเมืองหลักของบรูไน และเป็นประเทศที่ร่ำรวย
น้ำมันซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำรายได้เป็นอันดับหนึ่ง เเละนอกจากนี้บรูไนก็ยังได้รายได้จากทรัพยากรธรรมชาติ
เพราะมีทรัพยากรธรรมชาติที่งดงาม เหมาะกับการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้แก่ประเทศ เช่น อุทยานเเห่งชาติ
อลู ู เทมบรู ง เปน็ อทุ ยานเเหง่ ชาติเเหง่ แรกทกี่ ่อตงั้ ข้นึ ในประเทศบรูไน ได้รับฉายาว่าเปน็ มงกุฎสเี ขียวเเหง่ บรไู น
เป็นเเหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิด สัตว์ป่าที่ใกล้จสูญพันธุ์ มีความอุดมสมบูรณะ มี
ภูเขาสูง น้ำตก ลำธาร นอกจากนี้ยังสามารถชมความงามในมุมสูงของพื้นป่าบนสะพานไม้และยังได้ อากาศที่
บริสุทธิ์ หรือตาเสก เมริมบรรณ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งที่มีความงดงาม เป็นทะเลสาบ
ขนาดใหญ่สามารถศึกษาวามหลากหลายทางชีวภาพได้ และสถานที่ท่องเที่ยวกัมปงไอเยอร์ เป็นสถานที่ ๆ
สำคัญของบรูไนอีกสถานที่หนึ่งเพราะเป็นเเหล่งประวัติศาสตร์เเละในอดีตก็เป็นศูนย์กลางการเมืองการ
ปกครอง มีบ้านเรือนที่เก่าแก่แบะเป็นเเหล่งผลิตงานศิลป์ นอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติเเล้ว ยังมี
พิพิธภัณฑ์ที่มีประวัติความเป็นมาที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวของประเทศบรูไนในอดีต คือ พิพิธภัณฑ์การ
เดินเรือบรูไนดารุสซาราม ภายในพิพิธภัณฑ์จะเเสดงให้เห็นถึงบทบาทของสุลตา่ นทีม่ ีการค้าอย่างรุ่งเรือง โดย
จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับความสมั พันธ์ทางการค้าของบรไู นเเละจีนบนเส้นทางสามไหม และพิพิธภัณฑ์พระบรมราช
กกธุ ภณั ฑ์ กอ่ ตั้งโดยสุลตา่ นโอมาร์ อาลี ไซฟเู ดียน โดยพพิ ิธภัณฑเ์ เหง่ นีม้ ีชอ่ื เดิมวา่ อาคารอนสุ รณข์ องเซอร์ซิล
สร้างเพ่อื ฉลองกาญจนาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยหู่ วั รชั กาลที่ 29 ของบรูไน โดยพิพิธภัณฑ์เเห่งน้ีมี
จุดเดน่ คือ มโี ถงทางเขา้ เปน็ รถมา้ ขนาดใหญ่สำหรับขบวนพาเหรด และนอกจากนี้ยงั มมี ัสยิดสลุ ตา่ น โอมานผม

เที่ยวทพิ ย์ 10 ประเทศอาเซยี น

ไซฟดุ ดิน เป็นมสั ยดิ ที่สวยทสี่ ดุ ในเอเชยี แปซฟิ ิก เป็นศาสนสถานทส่ี ำคญั เปน็ ท่เี คารพบูชาของชาวบรไู น บรเิ วณ
โดยรอบของมัสยิดจะมีพันธุ์ไม้นานาชนิดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงดินแดนแห่งสวงสวรรค์ มัสยิดทองคำ
เป็นที่ประทับของสุลต่านและพระราชวงศ์ จุดเด่นของมัสยิดแห่งนี้ คือ โดมที่ใช้ทองคำถึง 3 ล้าน 3 แสนเเผน่
เเสดงให้เหน็ ถงึ ความงดงาม จนไดเ้ ปรียบเปรยวา่ เป็น มินิทชั มาฮาล ประเทศบรูไนถือเป็นประเทศที่อุดมไปด้วย
ธรรมชาติ ไมว่ ่าจะเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวทีเ่ กี่ยวกับธรรมชาติ มีต้นไมน้ านาชนดิ และสตั วท์ ใี่ กลจ้ ะสูญพันธ์ุอาศัย
อยู่ มีทั้งความงดงามของมัสยิดต่าง ๆ ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวบรูไน สถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถมองมมุ
สูงได้ และที่สำคัญ คือมีพิพิธภัณฑ์ที่มีความสวยงามเเสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทางการติดต่อ
ค้าขาย และยังแสดงใหเ้ ห็นถงึ ประวัตศิ าสตรศ์ าสตรข์ องบรูไนในอดตี

21

เนื้อหาในบทที่ 1 จะกล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศบรูไนที่เป็นมรดกโลกจะมีแหล่งท่องเที่ยว
แต่ละประเภท ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปกรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทาง
พิพิธภัณฑ์และหอศลิ ป์ แหล่งทอ่ งเที่ยวทางประวตั ศิ าสตร์ และแหล่งทอ่ งเทย่ี วเชงิ นเิ วศ

จากที่กล่าวมาข้างต้น ประเภทแหล่งทอ่ งเที่ยวทางศิลปกรรม ได้แก่ 1.มัสยิดสุลต่าน โอมาร์ ไซฟุดดิน
2.พระราชวังอสิ ตานา นูรลู อีมาน 3.กัมปงไอเยอร์ ประเภทแหลง่ ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ไดแ้ ก่ 1.อลู ู เทมบุรง
2.ตาเสก เมริมบรรณ 3.หาดมัวรา ประเภทแหล่งทอ่ งเที่ยวทางพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ ได้แก่ 1.พิพิธภัณฑ์การ
เดินเรือบรูไนดารุสซาลาม 2.พิพิธภัณฑ์พระบรมราชกกุธภัณฑ์ ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ได้แก่ 1.อนุสาวรีย์น้ำมันหนึ่งล้านบาร์เรล 2.มัสยิดอัช ชาลิฮีน 3.มัสยิดทองคํา ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ ได้แก่ 1.อุทยานนันทนาการป่าปูเลา เซลิรอง 2.แม่น้ำบรไู น ดงั ต่อไปนี้

เทย่ี วทิพย์ 10 ประเทศอาเซียน

ใส่รูปภาพเตม็ หนา้

มสั ยดิ สุลตา่ น โอมาร์ ไซฟุดดิน (Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque)
ท่มี า: https://www.traveloka.com/th-th/explore/destination/brunei-travel-destination/52110

23

มสั ยดิ สุลต่าน โอมาร์ ไซฟดุ ดิน (Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque)

อยู่ใจกลางกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน เมืองหลวงแห่งบรูไน ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำบรูไน ได้รับการยอมรับ
ว่า เป็นหนึ่งในมัสยิดที่สวยที่สุดในเอเชียแปซิฟิก เป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์และสำคัญที่สุด เป็นที่เคารพ
สักการะของชาวบรูไนทั้งประเทศ เป็นศูนย์รวมจิตใจสำหรับชาวมุสลิมในบรูไน ความงดงามของมัสยิด
สุลต่าน โอมาร์ ไซฟุดดินได้รับการขนานนามว่าเป็น “มินิทัชมาฮาล” เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของบรูไนใน
ปจั จบุ ัน มเี อกลักษณ์ของความเป็นสถาปัตยกรรมอสิ ลามสมัยใหม่ผสมผสานระหว่างตะวนั ตกและตะวันออก
โครงสร้างทั้งหมดสร้างขึน้ จากหินอ่อนและหินแกรนิต มีความมั่นคงแข็งแรงสวยงามด้วยสขี าวบริสุทธิ์ ฐาน
ยกพื้นสูงบริเวณทั้งสี่ด้านประดับด้วยเสาเกลียวรายล้อม ลักษณะของมัสยิดได้รับอิทธิพลต้นแบบจาก “ทัช
มาฮาล” ซงึ่ เป็นแบบอย่างที่สวยที่สุดของสถาปตั ยกรรมโมกุลในอนิ เดีย มีความสงู 52 เมตร ยอดกง่ึ กลางคือ
ส่วนโดมรูปหัวหอมเป็นโดมทองคำสร้างขึ้นจากทองคำแท้ทั้งหมด ใช้แผ่นทองคำจำนวน 3.3 ล้านแผ่นใน
การสร้าง บริเวณดา้ นหน้ามีการสรา้ งทะเลสาบจำลองขนาดใหญ่ และบนกลางสระมีการจำลองเรือพระราช
พิธี(Royal barge)มาประดับไว้ บริเวณโดยรอบแวดล้อมไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดซึ่งเป็นสัญลกั ษณ์แสดงถงึ
ดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ มีสะพานที่มีราวสีเขียวข้ามแม่น้ำจากมัสยิดเชื่อมไปถึงหมู่บ้านดั้งเดิมของบรูไน
เรียกว่า “กัมปง อะเยอร์(Kampong Ayer)” หรือ หมู่บ้านกลางน้ำ(village in the water) เป็นความ
หมายถงึ ความเช่ือมโยงระหว่างชุมชนและมัสยดิ

เอกสารอ้างอิง: By colorlib. (2021). พระราชวังอิสตานา นูรูล อีมาน (Istana Nurul Iman). สืบค้น
2 ต.ค. 2564, จาก https://bit.ly/3iqZD0v
ผู้เรียบเรียง 73 นางสาวไพรนิ ทร์ พงษ์พูล

เท่ยี วทิพย์ 10 ประเทศอาเซยี น

ใส่รูปภาพเตม็ หนา้

พระราชวงั อิสตานา นูรูล อีมาน (Istana Nurul Iman)
ทม่ี า: https://www.yingpook.com/blogs/world/istana-nurul-imann

25

พระราชวังอสิ ตานา นรู ลู อมี าน (Istana Nurul Iman)

เป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ สุลต่าน
แห่งบรูไนและพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นที่ตั้งของที่ทำการของทำเนียบรัฐบาลแห่งบรไู น ตั้งอยู่ทางทศิ ใต้ของ
กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน เมืองหลวงแห่งบรูไน ริมแม่น้ำบรูไน ชื่อของพระราชวัง มาจากการผสมคำระหว่าง
ภาษาเปอร์เซียกับภาษาอาหรับ มคี วามหมายว่า “พระราชวังแสงแห่งความศรทั ธา” ไดร้ ับการออกแบบจาก
สถาปนิกชาวฟิลิปปินส์คือ ลีอันโดร ล็อกซินท เป็นศิลปินแห่งชาติของฟิลิปปินส์ในปี 1990 โดยได้นำ
ความคิดของการออกแบบโดมทองคำต้องการสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของศาสนาอิสลามบรูไนกับอิทธิพลของ
วฒั นธรรมมลายูลกั ษณะทางสถาปตั ยกรรม มจี ดุ เดน่ ทีม่ องเหน็ ไดใ้ นระยะไกลคือ “โดมทองคำ” ซึ่งสร้างขึ้น
จากทองคำแท้ ถ้ายอดโดมส่องต้องแสงพระอาทิตย์ จะส่งประกายวาววับอย่างงดงามตระการตา การสร้าง
จึงเป็นการรวบรวมสถาปนิกและนักออกแบบชั้นนำของโลก มีความหรูหราและยิ่งใหญอ่ ลังการ ด้วยการใช้
วัสดุที่ดีทีส่ ุดราคาแพงที่สดุ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1987 ครอบคลุมพื้นที่ 2,152,782 ตารางฟุต ใช้งบประมาณ
ในการก่อสร้าง 1.4 ล้านดอลลาร์ ภายในพระราชวังถูกตกแต่งอย่างประณีตด้วยวัสดุชั้นเลิศและทองคำแท้
ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ 1,788 ห้อง, ห้องน้ำ 257 ห้อง และ 5 สระน้ำ ยังมีห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ซึ่ง
บรรจุได้ถึง 5,000 คน ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฟิลิปปินส์ลี Locsin เป็นทั้งทำเนียบรฐั บาลและใช้สำหรบั
ต้อนรบั บุคคลสำคัญจากต่างประเทศท่ีมาเยือน ในโรงรถมรี าชรถแบบสดุ หรูกวา่ 5000 คนั มี Bentleys ทำ
ด้วยทองคำ เฟอร์รารี่และ Rolls Royces สั่งทำพิเศษคันเดยี วในโลก นอกจากนั้นยังมีเครื่องบินโบอิ้ง 747-
400 มลู ค่ากว่า 200 ลา้ นดอลลาร์ เคร่อื งบนิ ส่วนพระองค์อีก 6 ลำ พระราชวงั แห่งนเี้ ปิดใหเ้ ข้าชมเพียงปีละ
ครัง้ หลังเดือนรอมฎอน
เอกสารอ้างอิง: by Colorlib.(2564).พระราชวังอิสตานา นูรูล อีมาน (Istana Nurul Iman). สืบค้น
2 ตุลาคม 2564, จาก https://bit.ly/2Ydk6OU
ผเู้ รียบเรียง 74 นางสาวภญิ ญดา คูหาพัฒนกลุ

เท่ียวทิพย์ 10 ประเทศอาเซยี น

ใสร่ ปู ภาพเต็มหนา้

กัมปงไอเยอร์ (Kampong Ayer)
ที่มา: https://www.yingpook.com/blogs/world/kampong-ayer

27

กัมปงไอเยอร์ (Kampong Ayer)

เปน็ สถานทม่ี คี วามสำคญั ตอ่ ประเทศบรไู น เปน็ แหล่งประวัตศิ าสตร์ของบรูไน ในอดีตเปน็ ศนู ย์กลาง
การเมืองการปกครอง แหล่งผลติ งานศิลปแ์ ละมบี ้านเรือนเก่าแก่ ที่ตัง้ อยู่บนนำ้ มนี ักเดินเรอื ชาวตะวันตกคือ
Antonio Pigafetta บนั ทึกการเยือนกัมปงไอร์เม่ือ ปี ค.ศ.1521 วา่ เปน็ เมอื งทีส่ ร้างอย่บู นนำ้ เคม็ ท้ังสิ้น เว้น
แต่วังหรือเรือนของผู้สูงศักดิ์ บ้านสร้างด้วยไม้ และสร้างอยู่บนเสาสูง มีแม่น้ำเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก
ของกมั ปงไอเยอร์ การติดตอ่ กับพ้ืนที่ข้างเคียงหรือหมบู่ ้านตอนในใชเ้ รือขนาดเล็กซึ่งเรยี กช่ือต่างกัน สุลต่าน
จะใช้เรือเจอกันดง ลันจัง กาไร ซีกุนเยอร์ และบาฮ์เตอรา ข้าราชการชั้นสูงใช้เรือเจอกันดง หรือลันจัง
สามัญชนท่วั ไปใช้เรือชนดิ ท่ีเรียกวา่ จัมปัง บีดาร์ กูบัง ตงุ กัง ลาเยอร์ และ เปอมูกาตนั สรา้ งแยกเป็นหลงั ๆ
ไปมาหาสู่กันใช้สะพานไม้เชื่อมต่อแต่ละบ้าน ทางเดินจัดสร้างเป็นช่วงๆ ปัจจุบัน กัมปงไอเยอร์มีฐานะเป็น
เขตการปกครองหนึ่งของบันดาร์เสรีเบกาวัน ประชากรลดลงจำนวนมาก บ้านเรือนบางส่วนสร้างแบบ
สมยั ใหม่ นำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใชก้ อ่ สรา้ งบา้ นบางส่วนถกู ทำลายเพอ่ื ปรับภูมิทศั น์ มบี า้ นแบบประเพณี
เดิมอยู่อีกจำนวนมาก พร้อมเพิ่มระบบสาธารณูปโภค รัฐต้องการรักษาไว้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม การ
เป็นเมืองเก่าบนน้ำและรุ่มรวยด้วยวัฒนธรรมดั้งเดิมของบรูไน รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
ทอ่ งเท่ยี วเชงิ วฒั นธรรม

เอกสารอ้างอิง: ASEAN Insight.(2560).กัมปง ไอเยอร์: หมู่บ้านน้ำแหล่งกำเนิดของประเทศบรูไน (ตอน
จบ).สบื ค้น 2 ตุลาคม 2564,จาก https://www.bangkokbiznews.com/blogs/columnist/118217
ผเู้ รยี บเรียง 75 นางสาวมณรี ัตน์ ชูสวุ รรณ

เท่ยี วทิพย์ 10 ประเทศอาเซยี น

ใส่รูปภาพเตม็ หนา้

อลู ู เทมบรู ง (Ulu Temburong National Park)
ท่มี า: https://www.yingpook.com/blogs/world/10-best-of-brunei

29

อลู ู เทมบูรง ( Ulu Temburong National Park )

เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศบรูไน ได้รับการคุ้มครองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ซึ่ง
ได้ฉายาว่าเป็น มงกุฎสีเขียวแห่งบรูไน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อันดับหนึ่งที่เต็มไปด้วยต้นไม้นานา
ชนิดที่มีทั้งความอุดมสมบูรณ์ มีภูเขาสูง ลำธาร น้ำตกและทะเลสาบ ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติอิลู เทมบูรง
และภายในอุทยานยังมีชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่อีกด้วย นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติ Temburong ยังเป็น
แหล่งธรรมชาติที่กว้างใหญ่มีสัตว์หลากหลายชนิด และยังมีความงดงามของธรรมชาติต่างๆ เป็นสถานที่
ท่องเทีย่ วท่ีดึงดูดนักท่องเทีย่ วได้ดีเลยทีเดยี วเพราะว่ามีกิจกรรมตา่ งๆมากมายให้แก่นกั ท่องเที่ยวที่มาเท่ียวท่ี
อุทยานแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการล่องเรือชมความงดงามของแม่น้ำลำธาร การตกปลา และการตั้งแคมป์
ในช่วงเวลากลางวันที่ล่องเรือก็สามารถมองเห็นฝูงสัตว์ที่มากินนำ้ บริเวณแม่น้ำทำให้เห็นถึงธรรมชาติความ
เปน็ อยูข่ องสัตวต์ ่างๆ และยงั มสี ตั ว์ท่ใี กลส้ ูญพันธอ์ุ ยใู่ นอทุ ยานแหง่ นี้ด้วย ไมว่ ่าจะเป็น ผีเสื้อราชาถุงทองบรุค
ลิงจมูกยาว และสิ่งสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวต่างพากันมาเที่ยวที่นี่ คือ ความสวยงามที่แตกต่างจากที่อ่ืน
โดยเฉพาะบุคคลที่รักในการพจญภัยเพราะมีทางเดินลอยฟ้า Canopy WalkWay ถือว่าเป็นไฮไลท์ของ
อุทยานแหง่ ชาติแห่งน้ีเลย และสงิ่ ทส่ี ำคัญอีกอย่างหนึ่ง คอื การเดินชมพ้ืนป่าบนสะพานไม้รอบอุทยานท่ีจะ
ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถมองมุมสูงเห็นธรรมชาติต้นไม้และสัตว์ป่า รวมไปถึงการได้รับอากาศที่มีความ
บริสุทธิ์อีกด้วย

เอกสารอา้ งอิง: Thriftgenuity.com. (2564). Ula Temburong National Park ประเทศบรูไน.สบื ค้น
30 กนั ยายน 2564,จาก http://thriftgenuity.com/ulu-temburong-national-park-
ผู้เรยี บเรยี ง 76 นางสาวมนัญญา อะโน

เทีย่ วทิพย์ 10 ประเทศอาเซยี น

ใสร่ ูปภาพเตม็ หนา้

ตาเสก เมรมิ บรรณ (Tasek Merimbun)
ท่มี า: https://en.wikipedia.org/wiki/Tasek_Merimbun

31

ตาเสก เมรมิ บรรณ (Tasek Merimbun)

Tasek Merimbun หนึ่งในสมบัติธรรมชาติของบรูไน เป็นพื้นที่ Asian Heritage Park แห่งเดียว
ของประเทศบรไู น ตง้ั อยใู่ กล้ Mukim Rambai ในเขตTutong ห่างจากเมืองหลวง Bandar Seri Begawan
ประมาณ 70 กม. ครอบคลุมพื้นที่ราว 78 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยพื้นที่ทะเลสาบขนาดใหญ่ เป็น
พ้นื ที่ทีใ่ หญ่เป็นอนั ดับสาม รปู รา่ งจะคล้ายกับตัว S ถา้ มองลงมาทที่ ะเลสาบ Tasek-Merimbun จะดูเหมอื น
งขู นาดใหญ่ ผ้คู นจึงขนานนามท่ีแห่งน้วี า่ ทะเลสาบงู สถานท่นี ี้มคี วามสวยงาม อากาศบริสุทธิส์ ะอาด นำ้ เย็น
ชายหาดร่มรื่น มีป่าฝนอันงดงาม และเกาะเล็กๆ อยู่ทั่วบริเวณ ภายในทะเลสาบได้รับคำบอกเล่าว่าเต็มไป
ด้วยจระเขห้ ลายรอ้ ยตวั และยังมีพืชพันธุแ์ ละสัตว์ท่ีหายากของประเทศนีก้ ็มารวมกันอยู่ท่ีนี่ ทำให้สถานที่นี้
เป็นแหล่งศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญแห่งหนึ่งซึ่งมีนักวิช าการจากทั่วโลกเดินทางมาอยู่
บ่อยครั้ง นอกจากมีผืนน้ำกว้างใหญ่แล้ว ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงธรรมชาติแบบใกล้ชิดด้วย
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่มีหลากหลายเส้นทาง ทำให้มีโอกาสได้เห็นต้นไม้แปลกๆ พืชพันธุ์ที่แตกต่าง
ออกไป อาจพบเห็นสัตว์หายากของเกาะบอร์เนียวด้วย นอกจากเส้นทางศึกษาธรรมชาติแล้ว ยังมีพื้นที่ท่ี
เป็นศูนย์ผีเสื้อให้ได้ชมความงดงามหลากสีสันของผีเสื้อนานาพันธุ์ และเรียนรู้วงจรชีวิตของผีเสื้อ แม้ว่าจะ
เป็นพื้นที่เล็กๆ แต่ก็นับว่าสร้างความเพลิดเพลินต่อผู้มาเย่ียมชมได้ผ่อนคลาย และสนุกไปกับสีสันของเหลา่
ผเี สื้อนับร้อยนับพันที่บนิ ดูดน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ให้ได้ชมอยูต่ ลอดเวลา

เอกสารอา้ งองิ : Post Today. (2561). อยากรู้จักบรูไน ตอ้ งไปให้ท่วั . สืบค้น 2 ตุลาคม 2564, จาก
https://www.posttoday.com/life/travel/573277
ผู้เรยี บเรยี ง 77 นางสาวมาริษา แก้วจนั ทร์

เท่ียวทิพย์ 10 ประเทศอาเซียน

ใส่รปู ภาพเตม็ หนา้

หาดมวั รา (Muara Beach)
ทม่ี า: https://th.tripadvisor.com/Attraction_Review-g293938-d13385602-Reviews-

33

หาดมวั รา (Muara Beach)

เปน็ สถานทที่ ่องเทยี่ วทางธรรมชาตทิ ี่มีชอ่ื เสียงในหมู่นักท่องเที่ยวตา่ งชาติเปน็ อย่างมาก ชายหาดมัว
รามีความยาวประมาณ 1 ไมล์ เป็นหาดทรายขาวใสที่ถือเป็นชายหาดใน 5 อันดับในบรูไนที่ดีที่สดุ และเป็น
ชายหาดท่ีด้านหน่ึงติดกับทะเลจีนใต้ ตงั้ อยูท่ ่ี Muara เป็นเมืองตะวนั ออกเฉียงเหนือสดุ ของบรูไน ซ่ึงอยู่ห่าง
จากกรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน เพียง 27 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้และก็มาต่อด้วยรถยนต์
รถไฟยงั ไม่สามารถเดินทางไปได้เนือ่ งจากไม่มเี ส้นทางเชื่อมกับท่าเรือ ที่ชายหาดทลี่ อ้ มรอบดว้ ยธรรมชาติ มี
เอกลักษณ์ ต้นไม้ใหญ่ที่สำหรับร่มเงา ทรายละเอียดสะอาด น้ำทะเลสีเขียวมรกต และชาวบ้านบริเวณ
โดยรอบนิยมทำอาชีพชาวประมงก็เป็นสิ่งที่ดึงดูนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีที่ที่จะได้ล่องเรือตกปลา
รับบรรยากาศธรรมชาติสุดๆ นอกจากนี้ที่ชายหาด Muara ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายไม่ว่าจะ
เปน็ พ้นื ท่ไี ว้สำหรับปิกนิกมีบริการเชา่ ที่มีอุปกรณ์มากมาย ยงั มสี นามเด็ก เหมาะสำหรบั ครอบครัวท่ีต้องการ
พาลกู ๆไปเทีย่ วเล่น และยังมกี จิ กรรมหลายอยา่ งท่ีสามารถทำรว่ มกนั ได้ที่ชายหาดมัวรา เชน่ การดำน้ำตื้นดู
ปะการัง วอลเลย์บอลชายหาด ก่อประสาททราย อาบแดด เป็นต้น เวลาที่ควรเปน็ ควรเปน็ ช่วงเช้าอากาศ
จะดีมาก ลมเย็นสบาย และมีจุดบริการห้องสุขารวมถึงร้านค้าขายอาหารเครื่องดื่ม มีที่พักมากมายมีตั้งแต่
ราคาหลักร้อยขึ้นไป และมีรถให้เช่าขับเที่ยวชมคงามงดงามชองชายหาดมัวรา รวมทั้งมีเรือเฟอร์รี่ให้เช่า
ออกไปชมท้องทะเลอีกดว้ ยท่สี ำคญั อดใจไม่ได้เลยทจี่ ะไม่ถ่ายภาพเก็บไว้ชมความงาดของชายหาดมัวรา

เอกสารอา้ งองิ : wikinew.wik.(2564). Muara, Brunei หาดมวั รา.สืบค้น 1 ตุลาคม 2564,จาก
https://th.wikinew.wiki/wiki/Muara,_Brunei#Image_gallery
ผูเ้ รียบเรยี ง 78 นางสาวมนิ ทดา สร้อยสมยา

เทีย่ วทพิ ย์ 10 ประเทศอาเซียน

ใส่รปู ภาพเต็มหนา้

พพิ ิธภณั ฑก์ ารเดนิ เรือบรไู นดารสุ ซาลาม (Brunei Darussalam Maritime Museum)
ทมี่ า: https://bit.ly/3AcykNB

35

พพิ ิธภณั ฑ์การเดินเรอื บรูไนดารสุ ซาลาม
(Brunei Darussalam Maritime Museum)

พิพิธภัณฑ์กปิดในเดือนมีนาคมปี 2015 ตั้งอยู่บนฝั่งของแม่น้ำบรูไนที่เมืองโบราณของบรูไนตั้งอยู่
จาก 14 วันเป็น 17 วันมานานหลายศตวรรษ ภายในห้องแสดงภาพทแี่ ตกตา่ งกนั สามแห่ง นทิ รรศการแสดง
ให้เห็นถึงบทบาทของสุลต่านในฐานะศูนย์กลางการค้าที่เฟื่องฟูในสมัยโบราณ เรืออับปางที่พบในปี 1997
ด้วยสิ่งของต่าง ๆ ส่วนใหญ่พอร์ซเลนจะได้มีเช่นเดียวกับวัตถุที่พบในแหล่งโบราณคดีของโกตาบาตูซึ่งเป็น
ศูนยก์ ลางของการค้านานหลายศตวรรษเแสดงถึงความสัมพันธ์ทางการคา้ ระหว่างบรูไนและจนี นิทรรศการ
ร่วมทางทะเลได้จัดขึ้นในปี 2015 กับพิพิธภัณฑ์การเดินเรือฉวนโจว ซึ่งจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ของจีนจาก
การค้าระหว่างสองวฒั นธรรมมาหลายศตวรรษ พิพิธภัณฑ์ประกอบดว้ ยสามแกลเลอร่ี แกลเลอรีส่ องแหง่ มี
ไว้สำหรับนิทรรศการถาวรในขณะที่แกลเลอรี่ที่สามสำหรับนิทรรศการชั่วคราว ปัจจุบันได้จัดตั้งแกลเลอรี
แรกเรียกว่า 'เรืออับปางบรูไน' แสดงสิ่งประดิษฐ์ 13,500 ชิ้นที่กู้คืนจากซากเรืออับปางประมาณ 32 ไมล์
ทะเลจากชายฝั่งบรูไนเม่ือปี 1997 แกลเลอรที ี่สองมชี ื่อว่า 'Kota Batu as a Trading Center' นทิ รรศการ
แสดงพฒั นาการของโกตาบาตใู ห้เป็นศูนย์กลางที่สำคญั ของกิจกรรมของมนุษย์ในบรูไนในชว่ งศตวรรษท่ี 14
และ 17 แสดงแบบจำลองของเรือต่างประเทศที่เดินทางมายังบรูไนเพื่อการค้า เป็นนิทรรศการถาวรของ
พิพิธภัณฑ์ด้วย แกลเลอรี่ที่สามจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว พิพิธภัณฑ์การเดินเรือนิทรรศการ Maritime
Silk Road 'และมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างบรูไนและประเทศจีนในช่วงวันสูงของเส้นทาง
สายไหมทางทะเล
เอกสารอ้างอิง: Wikipedia.(2563).พิพิธภณั ฑ์การเดนิ เรือบรูไนดารุสซาลาม.สืบค้น 4 ตุลาคม 2564,จาก
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Brunei_Darussalam_Maritime_Museum
ผเู้ รียบเรียง 79 นางสาวรกั ษิณา เพชรเอ่ียม

เท่ยี วทิพย์ 10 ประเทศอาเซยี น

ใสร่ ปู ภาพเต็มหนา้

พพิ ิธภณั ฑพ์ ระบรมราชกกธุ ภัณฑ์ (royal regalia museum)
ท่มี า: https://www.yingpook.com , https://www.paidooo.com

37

พพิ ิธภณั ฑพ์ ระบรมราชกกธุ ภัณฑ์ (royal regalia museum)

พิพิธภัณฑ์พระบรมราชกกุธภัณฑ์ มีชื่อเดิมที่ชื่อว่า อาคารอนุสรณ์ของเชอร์ชิลล์ ก่อตั้งโดยสุลต่าน
โอมาร์ อาลี ไซฟฟูเดียนที่ 3 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 1992 สร้างเพื่อเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 29 ของบรูไน และได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า พิพิธภัณฑ์พระบรมราช
กกุธภัณฑ์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2017 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ต้ังอยู่ใจกลาง เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน เมืองหลวง
ของบรูไน นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถเพื่อเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของประเทศบรูไนได้ และ
พิพิธภัณฑ์พระบรมราชกกุธภัณฑ์ มีจุดเด่นคือ มีโถงทางเข้าเป็นรถม้าขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับขบวนพาเหรด
ของสุลต่านผา่ นถนนในเมืองเน่ืองในโอกาสเฉลิมฉลองกาญจนาภเิ ษก 2535 หุน่ โชว์หวั ขาดทสี่ วมชุดพน้ื เมือง
จัดแสดงอยู่หน้ารถม้า มีรถม้าคันที่สองซึ่งใช้ในพิธีราชาภิเษกปี 2511 และระหว่างเสด็จเยือนบรูไนของ
สมเด็จพระราชนิ ีเมื่อปี 2515 มกี ารจัดแสดงรวมถึงสิ่งประดิษฐ์ท่ีใชส้ ำหรับพระราชพธิ ีในประเทศ อาวุธพระ
ราชพิธีทองและเงิน มงกุฎที่ฝังด้วยอญั มณี การจัดแสดงของพระหัตถ์และปลายแขนทองคำทีส่ ุลต่านทรงใช้
เป็นที่ประคองคางที่พิธีบรมราชาภิเษก มงกุฎอันวิจิตร และ เอกสารและสนธิสัญญา ในแกลเลอรี
รัฐธรรมนูญ

เอกสารอา้ งอิง: Wikipedia. (2021). พิพิธภัณฑพ์ ระบรมราชกกธุ ภณั ฑ์. สืบคน้ 2 ตุลาคม 2564,
จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Regalia_Museum
ผเู้ รยี บเรียง 81 นางสาวรุจาภา เผ่าวงศากุล

เท่ยี วทิพย์ 10 ประเทศอาเซียน

ใสร่ ปู ภาพเตม็ หนา้

อนสุ าวรยี น์ ำ้ มันหน่ึงล้านบาร์เรล(Billionth Barrel Monument )
ท่ีมา: https://img.kapook.com/u/2016/panadda/travel02/brunei01.jpg

39

อนสุ าวรีย์นำ้ มันหนงึ่ ลา้ นบารเ์ รล (Billionth Barrel Monument)

อนุสาวรีย์น้ำมันหนึง่ ล้านบารเ์ รล ถูกสร้างขึ้นเมือ่ ค.ศ. 1991 โดยได้รบั การยกย่องจาก สุลต่าน ฮัส
ซานัลโบลเกียห์ อนุสาวรีย์น้ำมันหนึ่งล้านบาร์เรลถูกสร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งของประเทศ
บรูไน และเฉลิมฉลองที่ประเทศบรูไนได้สามารถผลิตน้ำมันได้สูงถึง 1 พันล้านบาร์เรลใน ค.ศ. 1991
อนุสาวรีย์นำ้ มนั หนึง่ ล้านบาร์เรลตั้งอยู่ท่ีเมืองเซอเบยี ซึ่งเป็นผู้สง่ ออกนำ้ มันอันดับต้นๆของโลก อนุสาวรยี ์
น้ำมันหนึ่งล้านบาร์เรลได้ทำจากคอนกรีตและทองคำ และได้ตั้งอยู่ที่เมืองเซอเบีย ที่อยู่สุดทางของถนน
สุดท้ายก่อนจะมีถนนแยกเข้าไปในรัฐซาราวัก ของประเทศมาเลเซีย เมืองนี้ตั้งอยู่ระหว่างเมืองตูตงกับ
เมืองกัวลาเบอไลต์ ห่างไกลจากเมืองหลวงหลายชั่วโมง แต่จะเป็นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นบรูไน
เพราะที่นี่เต็มไปด้วยแท่นขุดเจาะน้ำมัน ทั้งบนดินและท้องทะเล ทะเลที่นี่ก็เป็นสีดำ และเป็นสถานที่ท่ี มี
ทหารท่มี าทำหนา้ ทอี่ ารกั ขาป้องกันบ่อนำ้ มันบริเวณน้ี รวมท้ังป้องกนั ชวี ติ และทรัพย์สินของชาวต่างชาติที่มา
ทำงานให้โรงงานกลั่นน้ำมันในบรูไนตลอดเวลา โดยคนเดนิ ทางทจี่ ะเดนิ ทางเขา้ มาเลเซยี ทางซาราวักจะต้อง
ผ่านเมอื งเซอเรีย จดุ เดน่ ของอนสุ าวรยี น์ ้ำมันหนึ่งล้านบาร์เรล ที่สำคัญอกี แห่งของบรูไน เน่อื งจากบรูไน ขึ้น
ช่ือในเร่อื งของการสง่ ออกน้ำมนั เปน็ อันดับต้นๆของโลก ท่นี ่ถี ูกสรา้ งขน้ึ อยา่ งอลังการ เปน็ อีกหน่ึงสถานที่ ท่ี
นักท่องเที่ยวต่างมาถ่ายรูปเพื่อเก็บความสวยงามของสถานที่ที่ติดใน 10 อันดับของบรูไน และมาชื่นชม
ประวตั ิศาสตร์สำคัญของบรไู น

เอกสารอา้ งอิง :Thaigoodview. (2558).อนสุ าวรียน์ ำ้ มนั หน่ึงล้านบาร์เรล (Billionth Barrel
Monument). สืบคน้ 1 ตุลาคม 2564,จาก http://www.thaigoodview.com/node/184970?page=0,3
ผู้เรียบเรยี ง 82 นางสาวรจุ าภา พลสู มบตั ิ

เทยี่ วทพิ ย์ 10 ประเทศอาเซยี น

ใสร่ ูปภาพเต็มหนา้

มสั ยิดอัช ชาลฮิ ีน (Ash Shaliheen Mosque)
ทม่ี า: https://bit.ly/3mmgZN6

41


Click to View FlipBook Version