The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by siriwan.phothisansakul, 2021-10-31 01:51:29

สมบูรณ์

สมบูรณ์

คำนำ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เร่ือง เที่ยวทิพย์10ประเทศอาเซียนจัดทาขึ้นเพื่อศึกษา
ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท่องเที่ยวของสิบประเทศอาเซียน ซึ่งมีลายละเอียดประกอบด้วย สถานท่ี
ท่องเที่ยวทางศิลปกรรม “ส่ิงที่เป็นศิลปะ ส่ิงที่สร้างสรรค์ข้ึนเป็นศิลปะ” สถานท่ีท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ “ปรากฏการณ์ของโลกกายภาพ” สถานที่ท่องเทยี่ วประเภทพิพธิ ภณั ฑแ์ ละหอศิลปะ “ มี
ความหมายท่ีกว้างกว่าสถานที่หรือการจัดแสดง” สถานที่ท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ “สิ่งบ่งบอก
ความเป็นมาในอดีตและพัฒนาการแห่งอารยธรรมของสังคม” สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงระบบนิเวศ
“ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับถิ่นท่ีอยู่และส่ิงแวดล้อม” โดยจะมีเนื้อหาท่ีบอกถึงประวัติความ
เปน็ มาของแตล่ ะสถานท่ขี องแต่ละประเทศ

คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เน้ือหาสระของหนังสืออิเล็กทอนิกส์ (E-book) เล่มนี้
จะเป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาในเรื่องของ เท่ียวทิพย์10ประเทศอาเซียน
หากข้อมลู ผิดพลาดประการใดคณผูจ้ ัดทาต้องขออภยั ไว้ ณ ทีน่ ดี้ ว้ ย

คณะผจู้ ัดทาํ
กลุ่ม GEB3
นกั ศกึ ษาพยาบาลศาสตร์รุ่นท่ี 76
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนกี รุงเทพ

สำรบัญ

เรอื่ ง หน้ำ
คาํ นาํ ก
สารบัญ ข
บทนํา 1
บทท่ี 1 17
บทท่ี 2 55
บทที่ 3 95
บทที่ 4 135
บทที่ 5 175
บทสรุป 215
บรรณานกุ รม 230

บทนำ
______________________________

ส่วนนำ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญของหลายประเทศในอาเซียน ทั้งจากความอุดม
สมบูรณ์ของธรรมชาติ ไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคน แต่การแพร่
ระบาดของโควิด-19 ทำให้การเดินทางทั่วโลกหยุดชะงักและกำลังพลิกโฉมการท่องเที่ยวไปอย่างที่ไม่เคย
เปน็ มากอ่ น ซเี อน็ เอ็นรายงานวา่ ในช่วง 10 ปีทผี่ ่านมา จำนวนนกั ทอ่ งเทีย่ วในกลุม่ ประเทศอาเซียนเพ่ิมสูงขึ้น
อย่างก้าวกระโดด จากจำนวน 66 ล้านคน ในปี 2009 เป็น 133 ล้านคน ในปี 2019 โดยส่วนใหญ่เป็นการ
เพมิ่ ขน้ึ ของนักท่องเทย่ี วจนี รายงาน “ASEAN Key Figures 2019” ระบตุ ัวเลขนักท่องเท่ียวที่ทำการสำรวจว่า
ในปี 2018 “ประเทศไทย” มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงที่สุดในอาเซียนราว 38.3 ล้านคน รองลงมาเป็น
“มาเลเซีย” ที่ 25.8 ล้านคน, สิงคโปร์ 18.5 ล้านคน, อินโดนีเซยี 15.8 ล้านคน และเวียดนามอยู่ที่ 15.5 ล้าน
คน แต่หลังการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ตั้งแต่ปลายปี 2019 เป็นต้นมา ได้สร้างความเสียหาย
รุนแรงให้กับการท่องเทีย่ วทั่วโลก โดยเฉพาะในอาเซียนท่ีมีเศรษฐกิจอิงอยู่กับภาคการท่องเที่ยวอย่างมหาศาล
ซ่ึงสมาคมส่งเสริมการท่องเทยี่ วภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟิก (PATA) คาดวา่ ความเสียหายจากการระบาดของโค
วิด-19 ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเอเชีย-แปซิฟิกจะสูงถึง 34,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ยุคหลังโควิด-19
พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวจะเปล่ียนแปลงไป โดยสว่ นใหญ่อาจใช้จ่ายน้อยลงและใชเ้ วลาท่องเท่ียวในระยะส้ัน
กว่าเดิมซึง่ ประเทศต่าง ๆ ต้องทบทวนนโยบายสง่ เสรมิ ภาคการท่องเทีย่ วภายในประเทศใหม่

คณะผู้จัดทำเราจึงได้จัดทำรายงานเที่ยวทิพย์ประเทศอาเซียนขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ผ่อนคลายจากท่ี
ไม่ได้ไปเที่ยวเป็นเวลานาน การเที่ยวทิพย์หมายถึง คิดว่าตัวเองได้ไปเที่ยวแต่จริง ๆ แล้วไม่ได้ไป เป็นคำที่ใช้
บ่อยกันในช่วงนี้ การเที่ยวทิพย์มีหลากหลายแบบท่ีทุกคนสามารถเที่ยวแบบปลอดภัยห่างไกลโควิดแค่มี
อนิ เตอรเ์ น็ตอยทู่ บี่ ้านก็สามารถเท่ยี วได้ และคณะผจู้ ัดทำไดร้ วบรวมข้อมลู การเท่ยี วทิพย์ต่าง ๆ ไวม้ ากมายดงั นี้

เทย่ี วทิพย์ 10 ประเทศอาเซยี น

1) เว็บไซต์ www.tourismthailand.org การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า
ททท. ก็ได้ทำโครงการท่องเที่ยวเสมือนจริงด้วย กับ Virtual Tours to 10 places in 9 provinces โดยเปน็
การนำเสนอแหลง่ ท่องเทีย่ ว 10 แหง่ ใน 9 จังหวัดทัว่ ประเทศ ไทย ที่เปิดโอกาสให้เราได้สัมผสั บรรยากาศ และ
ประสบการณ์ท่องเที่ยวเสมือนจริงในวัดและ สถานที่สำคัญของประเทศไทยประกอบด้วย ภาคเหนือ วดั ศรีชุม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประสาทหินพิมาย ภาคตะวันออก อ่าวคุ้งกระเบน ภาคกลาง พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ ภาคใต้ วังเจ้าเมืองพัทลุง โดยเป็นภาพ 3D หรือ 3 มิติ แบบ 360 องศา เสมือนเราไปยืนอยู่ในจุดนั้น
จรงิ ๆ

2) google street view ถอื เปน็ หนงึ่ ช่องทางท่ีจะพาเราไปสัมผัสบรรยากาศของสถานท่ีต่าง ๆ โดยใช้งานผ่าน
Google Maps และแอพลิเคชัน google street view ได้ซึ่งสามารถชมสถานที่ทั่วโลกแบบ 360 องศา ผ่าน
ภาพ 3 มติ ิ ซ่ึงกม็ ฟี ังกช์ ั่นการใชง้ านที่ใหเ้ ราสามารถซมู เข้า-ออกผ่านหน้าจอ และสามารถเคลอื่ นทตี่ ามลูกศรไป
รอบ ๆ เสมือนไดไ้ ปเดินในสถานท่ีนนั้ จริง ๆ

3). เว็บไซต์ Google Art & Culture เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์และแอพลิเคชันของ Google ที่น่าสนใจสำหรับ
นกั ท่องเที่ยวทชี่ อบเสพ “งานศิลปะ” แบบท่ีวา่ ถา้ มโี อกาสไปเท่ยี วเมอื งไหนทมี่ ีพิพิธภณั ฑ์จะต้องตีตัว๋ เข้าไปชม
โดยสามารถส่องงานศลิ ปะระดบั โลก ที่มอี ยู่ไดไ้ ม่ว่าเราจะอยู่มุมไหนของโลก ทั้งพิพธิ ภณั ฑ์ชอ่ื ดัง และสถานท่ี
ทางประวตั ิศาสตร์และวัฒนธรรมต่าง ๆ

4) เว็บไซต์ AirPano มาถึงเว็บไซต์ดังที่จะพาเราเที่ยวรอบโลกแบบ 360 องศา ได้ง่ายๆ ซึ่งพัฒนาโดยนัก
ถ่ายภาพและนักเล่นเครื่องบินบังคับ ชาวรัสเซีย โดยได้รวบรวมรูปภาพและวิดีโอสถานที่ทั่วมุมโลก
แบบ 360 องศา ไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่เที่ยวแบบป่า ภูเขา ทะเล สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังต่าง ๆ มี

3

หมด โดยปัจจบุ ันครอบคลุมมากวา่ 200 แห่ง อาทิ กำแพงเมืองจีน ในประเทศจีนแถมยังใช้งานได้ด้วยมุมมอง
ท่หี ลากหลาย เชน่ ภาพมุมมองระดบั สายตา ภาพมุมสงู แบบ bird’s eye view ภาพมมุ บนจากเฮลิคอปเตอร์

5).เวบ็ ไซต์ 360Cities อีกหนง่ึ เวบ็ ไซต์ท่ีนา่ สนใจสำหรบั “ขาเทย่ี ว” ทอี่ ยากเที่ยวต่างประเทศ เพราะเว็บไซต์น้ี
ได้ รวบรวมภาพถ่ายแบบพาโนรามา มุมกว้าง และวิดีโอแบบ 360 องศา ของสถานที่เมืองต่าง ๆ มากมาย
ไว้ ไม่ว่าจะในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา และ เอเชีย ส่วนภาพในเว็บไซต์ก็มีความละเอียด
สงู สามารถใช้เมาทเ์ ลือ่ นซมู เข้า-ออก ตามเมอื งทเี่ ราอยากชม

เนื่องจากคณะผู้จัดทำได้เห็นปัญหาเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19ที่ทำให้ทุกคนไม่ได้
ออกไปพักผ่อนทั้งในวันหยุดเทศกาลหรือวันสำคัญต่าง ๆ จึงได้จัดทำการเที่ยวทิพย์ที่ทั้งจะช่วยให้ผ่อนคลาย
ความเครยี ดจากสถานการณท์ ่ไี ม่ปกติ โดยรวบรวม5เว็บไซตข์ ้างตน้ ทเี่ ปน็ การไดเ้ ทย่ี วเสมอื นจริงและสามารถไป
สถานที่ได้สมจริงทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกและการเที่ยวทิพย์ยังมีประโยชน์อีกมากมาย เช่น การ
อยู่บ้านท่องเที่ยวได้แบบไม่ติดโควิดได้ป้องกันตัวเองและผู้อื่น การมีเงินเก็บมากขึ้นเพราะประหยัดค่าใช้จ่าย
ได้มาก การเตรียมแพลนกอ่ นได้เทีย่ วสถานทีจ่ ริงเพราะสามารถเขา้ ชมสถานที่จริงจากเวบ็ ไซต์ ได้มีเวลาอยูก่ บั
ครอบครวั มากขึน้ ไดใ้ หธ้ รรมชาตแิ ละสงิ่ แวดล้อมฟืน้ ตัวและท้ังหมดท่ีกล่าวมา คณะผูจ้ ัดทำไดน้ ำเสนอในหัวข้อ
เท่ียวทิพย์ประเทศอาเซยี น

เทย่ี วทิพย์ 10 ประเทศอาเซยี น

5

ประเภทแหลง่ การท่องเที่ยวทางศิลปะกรรม
ทมี่ า: https://www.wikipedia.com

เท่ยี วทิพย์ 10 ประเทศอาเซยี น

ประเภทแหล่งทอ่ งเทยี่ วทางศลิ ปกรรม

ศิลปกรรม คือ "สิ่งที่เป็นศิลปะ สิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นศิลปะ" ดังนั้น ศิลปกรรม จึงมีความหมาย
กว้างขวาง ไม่จำกัดเฉพาะงานจิตรกรรม งานประติมากรรมและงานสถาปัตยกรรม หากแต่ยังมีความหมาย
รวมไปถึงงานวรรณกรรม งานนาฏศิลป์และงานดุรยิ างคศิลปด์ ว้ ย

ในปัจจุบันมีมรดกโลกทั้งหมด 1,121 แห่ง ใน 167 ประเทศทั่วโลก แบ่งเป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมถึง 869 แห่ง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้แก่ การปฏิบัติ การแสดงออก ความรู้ทักษะ
ตลอดจนเครื่องมือวัตถุสิ่งประดิษฐ์และพื้นที่ทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวทางศิลปกรรมเป็นการท่องเที่ยว
เชิงอุตสาหกรรมที่มี การนำศิลปะ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมมาเป็นจุดเด่นเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อ
ความสนใจพิเศษ เพราะนักท่องเที่ยวจะมีความสนใจและต้องการที่จะเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศอื่นที่มี
ความแตกต่างจากวัฒนธรรมของตนเอง เน้นการศึกษาหาความรู้ในพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสำคัญทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ในแต่ละสถานที่มีศิลปกรรมหลากหลายด้าน ทั้งในด้านของสถาปัตยกรรม
ประตมิ ากรรม จิตรกรรม งานดุรยิ างคศลิ ป์ งานแสดงละครหรือดนตรีเปน็ ตน้

แหลง่ ท่องเทย่ี วทางศิลปกรรมจำแนกไดด้ ังน้ี แหล่งมรดก ไดแ้ ก่ ปราสาท ราชวัง บ้านโบราณ แหล่ง
โบราณคดี อนุสาวรยี ์, แหล่งศลิ ปะ ไดแ้ ก่ โรงละคร การแสดงคอนเสริ ์ต เทศกาล และ งานประเพณี, แหล่ง
สรา้ งสรรค์ ได้แก่ ถา่ ยภาพ วาดภาพ จิตกรรม ภาพพมิ พ์ เครือ่ งป้นั และหัตถกรรม, แหลง่ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาทอ้ งถนิ่ ไดแ้ ก่ แหลง่ ประวตั ศิ าสตร์ ชมุ ชน พิพิธภัณฑ์ ศูนย์วฒั นธรรม ศลิ ปะและหตั ถกรรม เปน็ ต้น

เอกสารอ้างอิง: Queentravelermarine. (2557). การทอ่ งเที่ยวเชงิ วัฒนธรรม. สืบคน้ เมอื่ 17 ตุลาคม

2564,จาก http://queentravelermarine.blogspot.com/2014/06/blog-post_1866.html

ผู้เรียบเรียง 144 นางสาวสกุ ัลยา พงษ์ธรรมรตั น์

7

ประเภทแหลง่ ท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ
ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/ธรรมชาติ

เที่ยวทพิ ย์ 10 ประเทศอาเซยี น

ประเภทแหล่งทอ่ งเท่ยี วทางธรรมชาติ

ธรรมชาติ หมายถึง ปรากฏการณ์ของโลกกายภาพ และยังหมายถึงชีวิตโดยรวม มีขนาดตั้งแต่เล็ก
กว่าอะตอมไปจนถึงจักรวาล การศึกษาธรรมชาติเป็นส่วนประกอบใหญ่ส่วนหนึ่ง ของวิทยาศาสตร์ แม้ว่า
มนุษย์จะเป็นสว่ นหนึ่งของธรรมชาติ แต่วัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นและกิจกรรมที่มนุษย์กระทำมักถูกจัดประเภท
ไว้ตา่ งหากจากปรากฏการณ์ที่เกดิ ข้นึ ใน ธรรมชาติ

คำว่า nature มาจากคำภาษาละติน ซึ่งเดิมเกี่ยวข้องกับลักษณะภายใน ซึ่งพืช สัตว์และ
ลักษณะเฉพาะ มโนทัศน์ธรรมชาติโดยรวม เป็นหนึ่งในวิถีทางของการต่อขยายความคิดด่ังเดิม ซึ่งเริ่มต้น
ด้วยการประยุกต์ใช้แก่นบางอย่าง นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรม ธรรมชาติถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
ความเป็นจริงที่ปราศจากแทรกแซง ด้วยเหตุนี้บางคตินิยมจึงถือว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การเคารพ
เป็นสิ่งสวยงามอันบริสุทธิ์ที่พระเจ้าสร้างขึ้นมา หรือเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์มนุษย์ อย่างไรก็ตาม
มุมมองท่ีว่าธรรมชาติมพี ลงั งานชวี ติ อยู่ ซึง่ เปน็ มมุ มองทใ่ี กล้เคยี งกบั ในยุคก่อน

จากท่ีมกี ารใช้ในปัจจบุ ัน คำวา่ ธรรมชาติ มักแสดงถึง ธรณีวทิ ยาและสตั วป์ า่ ธรรมชาติอาจหมายถึง
อาณาจักรของพืชและสัตว์หลายชนิดทั่วไป และในบางกรณีหมายถึง ขบวนการซึ่งเกี่ยวกับข้องกับวัตถุไร้
ชีวติ วิถซี ่ึงบางสง่ิ ดำรงอยู่และเปล่ียนแปลงขนบของตน เช่น ลมฟ้าอากาศและธรณีวทิ ยาของโลก และสสาร
และพลังงานอันประกอบขึ้นเป็นทุกสิ่งเหล่านี้ นอกจากนี้ยังหมายถึง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สัตว์ป่า หิน
ป่า ชายหาด

เอกสารอ้างองิ : แหล่งทอ่ งเทย่ี วทางธรรมชาติ สบื คน้ 17 ตุลาคม 2564
https://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/ธรรมชาติ
ผ้เู รียบเรยี ง 101 นางสาวสรัลพร พูลสวัสดิ์

9

แหล่งท่องเท่ียวประเภทพิพธิ ภัณฑ์และหอศิลป์
ท่ีมา:https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fthemomentum.co%2Fshangh
ai-natural-history-museum

เท่ียวทิพย์ 10 ประเทศอาเซียน

ประเภทแหลง่ ทอ่ งเทย่ี วทางพพิ ิธภณั ฑ์และหอศิลป์

พิพิธภัณฑ์ มีความหมายที่กว้างกว่าสถานที่หรือการจัดแสดง แต่พิพิธภัณฑ์มีความหมายเทียบเท่า
กับแหล่งเรียนรู้ ดังนั้น พิพิธภัณฑ์จึงมีคำจำกัดความว่า เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรโดยเปิดเป็นสถานที่
สาธารณะ และเป็นสถาบันท่ใี ห้บริการกับสังคมและชว่ ยพัฒนาสังคมให้กา้ วหน้า โดยพพิ ธิ ภัณฑ์มีหน้าที่หลัก
ในการรวบรวม สงวนรกั ษา ค้นควา้ วจิ ัย เผยแพรค่ วามรแู้ ละจดั แสดงวัตถุ โดยวตั ถทุ นี่ ำมาแสดงจะเปน็ วัตถุท่ี
เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์ยังมีจุดประสงค์ทางด้านการศึกษา ค้นคว้าและความ
เพลิดเพลินใจ สภาพิพิธภัณฑสถานระหว่างชาติในนิยามว่า มิวเซียม ครอบคลุมไปถึงสวนสัตว์และ
พฤกษศาสตร์เพราะเป็นที่สะสมพืชและสัตว์และสถานทีน่ ี้ยงั เป็นสถานที่พักผ่อน รวมไปถึงแหล่งโบราณคดี
เชน่ อนุสรณ์สถาน โบราณสถาม เป็นต้น

หอศลิ ปห์ รือพิพธิ ภัณฑ์ศิลปะ เปน็ สถานทท่ี ่ใี ช้จดั แสดงนิทรรศการศิลปะ โดยสถานที่นี้จะรองรับท้ัง
ศิลปิน นักออกแบบผลงาน ผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์และอื่น ๆ สร้างสรรค์ผลงานความคิดต่อประชาชน เป็น
กลไกทางสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรม กล่าวคือ ผลงานทางศิลปะทำให้ผู้สร้างสรรค์
ผลงานและผู้รับชมผลงานมีสติปัญญา ความคิดร่วมสมัยและทันสมัย จะกล่าวได้ว่าหอศิลป์เป็นพื้นฐานของ
การสรา้ งวัฒนธรรมอย่างสมบรู ณแ์ บบ โดยหอศิลปม์ ีท้ังแบบเปิดให้ประชาชนเข้าชมแบบสาธารณะและมีท้ัง
แบบหอศิลป์สว่ นตัวเปิดให้ชมเฉพาะบุคคล โดยการเข้าชมจะขึ้นอยู่กับการบรหิ ารของเจ้าของงาน โดยส่วน
ใหญ่หอศิลป์จะจัดแสดงนิทรรศการภาพวาด แต่อยากจะมีหอศิลป์ที่มีการจัดแสดงของนิทรรศการ
ประติมากรรม เฟอรน์ เิ จอร์ ลายผา้ ภาพพิมพ์และภาพถ่ายอกี ดว้ ย ในปจั จบุ นั หอศลิ ปย์ ังได้รับความนิยมใช้
เป็นสถานที่จัดงานสงั สรรค์ การประชุมและงานสัมมนา
เอกสารอา้ งองิ : พพิ ิธภณั ฑสถานแหง่ ชาติ อนิ ทรบ์ ุร.ี (2563). สืบคน้ วนั ที่ 17 ตลุ าคม, จาก
https://www.finearts.go.th/inburimuseum/view/8053
ผเู้ รียบเรียง 105 นางสาวสิริวมิ ล สง่าสงฆ์

11

ประเภทแหลง่ ท่องเทยี่ วทางประวตั ศิ าสตร์
ทม่ี า: https://www.matichon.co.th/article/news_2344210

เทย่ี วทิพย์ 10 ประเทศอาเซียน

ประเภทแหล่งทอ่ งเทย่ี วทางประวตั ศิ าสตร์

ประวัตศิ าสตร์ คือสิ่งบ่งบอกความเป็นมาในอดีตและพัฒนาการแห่งอารยธรรมของสังคม ท่ีสะท้อน
ผ่านร่องรอยในโบราณสถานและโบราณวัตถุ อุทยานประวัติศาสตร์ จึงเปน็ เสมอื นพยานหลักฐานของวิถีชีวิต
คตคิ วามเช่ือ อุดมการณ์ ตลอดจนความรงุ่ เร่อื งของสังคม แตล่ ะยคุ สมยั ในดินแดน

แหลง่ ทอ่ งเทย่ี วทีม่ ีความสำคัญและคุณคา่ ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา รวมถงึ สถานท่ี
หรืออาคารสิ่งก่อสร้างที่มีอายุเก่าแก่หรือเคยมีเหตุการณ์ สำคัญเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ เช่น โบราณสถาน
อุทยานประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณ กำแพงเมือง คูเมือง พิพิธภัณฑ์ วัด ศาสนสถาน และสิ่งก่อสร้าง ที่มี
คุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรม การเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี และ
ประวัติศาสตร์ เพื่อชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่ท่องเที่ยวได้ความรู้มีความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี ในท้องถิ่นพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรม ใน
ปัจจุบัน มีมรดกโลกทั้งหมด 911 แห่ง ใน 151 ประเทศทั่วโลก ซึ่งแบ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 704
แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 180 แห่ง และอีก 27 แห่งเป็นแบบผสมทั้งสองประเภท โดยมีการแบ่ง
ออกเป็น 5 พ้ืนที่ ไดแ้ ก่ แอฟริกา อาหรบั เอเชยี แปซฟิ ิก ยโุ รป -อเมริกาเหนือ และ อเมริกาใต้ – แคริบเบียน

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตรอ์ าจจำแนกได้ดงั นี้ อุทยานประวัติศาสตร์ ซากอารยธรรม แหล่ง
โบราณคดี เมอื งโบราณ พระราชวงั วงั พระตำหนัก ตำหนัก พระทนี่ ่ัง คุ้ม ศาสนสถาน ปราสาทหิน ปรางค์
กู่ อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน ศาลวีรชน สุสาน พิพิธภัณฑ์ทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและศิลปะ
รว่ มสมยั ป้อมปราการ กำแพงเมือง ประตเู มือง คเู มือง สง่ิ ปลกู สรา้ งอืน่ ๆ ทมี่ คี วามสำคญั ทางประวัติศาสตร์
หรอื วัฒนธรรม สิ่งปลูกสรา้ งทม่ี ีคณุ คา่ ทางสถาปัตยกรรม
เอกสารอา้ งองิ : TravelThaiza. (2558). แหล่งท่องเทยี่ วทางประวัติศาสตร์. สบื คน้ 18 ตุลาคม 2564.
สบื ค้นจาก https://www.matichon.co.th/article/news_2344210
ผูเ้ รียบเรยี ง เลขท่ี 97 นางสาวศริ ิวรรณ โพธิสารสกุล

13

ประเภทแหลง่ ท่องเทย่ี วเชงิ นิเวศ
ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Ecotourism

เทย่ี วทิพย์ 10 ประเทศอาเซยี น

ประเภทแหลง่ ทอ่ งเทีย่ วเชิงนเิ วศ

นิเวศ คือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับถิ่นที่อยู่และสิ่งแวดล้อม การดัดแปลงวัฒนธรรมของ
มนุษย์ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม การท่องเท่ียวเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย หมายถึง การท่องเที่ยวที่เน้นในด้าน
สิง่ แวดลอ้ มทอี่ ยู่อาศยั ของสง่ิ มีชวี ติ ต่าง ๆ ท้งั พืช สตั ว์ และมนุษย์

แหล่งทอ่ งเท่ยี วเชิงนเิ วศ คือ รูปแบบหนงึ่ ทเี่ ก่ียวข้องกบั การเดินทางไปยังแหล่งธรรมชาติ และแหล่ง
วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ มีการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม สร้างบรรยากาศของการศึกษาเรียนรู้ ธรรมชาติ
แวดลอ้ ม และใหช้ ุมชนท้องถิน่ เขา้ มามสี ่วนรว่ ม และไดร้ บั ประโยชน์เพือ่ เพม่ิ พูนคุณภาพชีวติ แหล่งธรรมชาติ
รวมท้ังแหล่งวัฒนธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม และมีวัตถุประสงค์อย่างมุ่งมั่นเพื่อชื่นชม ศึกษา เรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืช
พรรณ และสัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหล่งธรรมชาตินั้น ช่วยสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกจิ ทีเ่ กดิ ประโยชนต์ ่อชุมชนทอ้ งถิน่

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แบ่งออกเป็น 3 ประเภททางเลือกคือ 1. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ประกอบด้วย สภาพภูมิอากาศ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และสัตว์ป่า 2. แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ตรงกันข้ามกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เน้นชมสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมทาง
ประวตั ิศาสตร์ ศาสนสถาน สถานทีร่ าชการทกี่ ่อสร้างข้นึ 3. แหล่งทอ่ งเท่ียวทางวฒั นธรรมและวิถชี วี ิต เน้น
การท่องเที่ยวแบบชมอารยธรรมในอดีต หรือวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อย รวมถึงพิธีกรรม พิธี
การงานฉลองรน่ื เรงิ ต่าง ๆ ศิลปะการแสดง ดนตรี เพลงพืน้ บา้ น การรา่ ยรำ การละเลน่ และงานหัตถกรรม
เอกสารอ้างอิง: ลัดดาวรรณ และมิตร. (2563). ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. สืบค้น 17 ตุลาคม
2564, สืบคน้ จาก https://sites.google.com/site/ecotourismbybuzz
ผูเ้ รียบเรียง 106 สุชัญญา ดีนาน

15

เท่ยี วทพิ ย์ 10 ประเทศอาเซยี น

บทท่ี 1
เทีย่ วทพิ ยป์ ระเทศบรไู นดารซุ ซาราม

แทรกรปู ไดใ้ ห้มีรปู แบบเดียวกนั ทกุ บท

เทีย่ วทพิ ย์ 10 ประเทศอาเซียน

ส่วนนำ

เนการาบรูไนดารสุ ซาลาม ตงั้ อยูท่ เ่ี กาะบอร์เนยี ว แบ่งเปน็ 2 ส่วน คอื ดา้ นตะวันตกและดา้ นตะวันออก
มีประชากรร้อยละ 97 อาศัยอยดู่ า้ นตะวนั ตก เเละมปี ระชากร 10,000 คน อาศัยอยทู่ างด้านตะวนั ออก ซึ่งเปน็
บริเวณที่มีภูเขาจำนวนมาก และยังเป็นที่ตั้งของเขตเตมบูรงเมืองหลักของบรูไน และเป็นประเทศที่ร่ำรวย
น้ำมันซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำรายได้เป็นอันดับหนึ่ง เเละนอกจากนี้บรูไนก็ยังได้รายได้จากทรัพยากรธรรมชาติ
เพราะมีทรัพยากรธรรมชาติที่งดงาม เหมาะกับการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้แก่ประเทศ เช่น อุทยานเเห่งชาติ
อูลู เทมบูรง เป็นอุทยานเเหง่ ชาติเเหง่ แรกทีก่ ่อตั้งข้ึนในประเทศบรูไน ไดร้ ับฉายาว่าเป็น มงกุฎสเี ขียวเเหง่ บรไู น
เป็นเเหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิด สัตว์ป่าที่ใกล้จสูญพันธุ์ มีความอุดมสมบูรณะ มี
ภูเขาสูง น้ำตก ลำธาร นอกจากนี้ยังสามารถชมความงามในมุมสูงของพื้นป่าบนสะพานไม้และยังได้อากาศที่
บริสุทธิ์ หรือตาเสก เมริมบรรณ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งที่มีความงดงาม เป็นทะเลสาบ
ขนาดใหญ่สามารถศึกษาวามหลากหลายทางชีวภาพได้ และสถานที่ท่องเที่ยวกัมปงไอเยอร์ เป็นสถานที่ ๆ
สำคัญของบรูไนอีกสถานที่หนึ่งเพราะเป็นเเหล่งประวัติศาสตร์เเละในอดีตก็เป็นศูนย์กลางการเมืองการ
ปกครอง มีบ้านเรือนที่เก่าแก่แบะเป็นเเหล่งผลิตงานศิลป์ นอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติเเล้ว ยังมี
พิพิธภัณฑ์ที่มีประวัติความเป็นมาที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวของประเทศบรูไนในอดีต คือ พิพิธภัณฑ์การ
เดินเรือบรูไนดารุสซาราม ภายในพิพิธภัณฑ์จะเเสดงใหเ้ ห็นถึงบทบาทของสุลตา่ นที่มีการค้าอย่างรุ่งเรือง โดย
จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับความสมั พันธ์ทางการค้าของบรูไนเเละจีนบนเส้นทางสามไหม และพิพิธภัณฑ์พระบรมราช
กกธุ ภณั ฑ์ ก่อต้ังโดยสลุ ตา่ นโอมาร์ อาลี ไซฟเู ดยี น โดยพพิ ิธภัณฑเ์ เห่งนม้ี ชี ื่อเดิมวา่ อาคารอนสุ รณ์ของเซอร์ซิล
สร้างเพือ่ ฉลองกาญจนาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจา้ อยหู่ วั รชั กาลที่ 29 ของบรูไน โดยพิพิธภัณฑ์เเห่งนี้มี
จุดเด่น คือ มโี ถงทางเข้าเป็นรถมา้ ขนาดใหญส่ ำหรบั ขบวนพาเหรด และนอกจากน้ยี งั มมี ัสยิดสลุ ตา่ น โอมานผม

19

ไซฟดุ ดิน เป็นมัสยิดท่ีสวยทีส่ ุดในเอเชยี แปซิฟกิ เปน็ ศาสนสถานที่สำคญั เป็นทเี่ คารพบูชาของชาวบรไู น บริเวณ
โดยรอบของมัสยิดจะมีพันธุ์ไม้นานาชนิดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงดินแดนแห่งสวงสวรรค์ มัสยิดทองคำ
เป็นที่ประทับของสุลต่านเเละพระราชวงศ์ จุดเด่นของมัสยิดแห่งนี้ คือ โดมที่ใช้ทองคำถึง 3 ล้าน 3 แสนเเผ่น
เเสดงใหเ้ ห็นถึงความงดงาม จนได้เปรียบเปรยวา่ เปน็ มินิทชั มาฮาล ประเทศบรูไนถอื เป็นประเทศทีอ่ ดุ มไปด้วย
ธรรมชาติ ไม่วา่ จะเปน็ สถานท่ีท่องเที่ยวที่เก่ียวกับธรรมชาติ มีต้นไมน้ านาชนดิ และสัตว์ทใ่ี กลจ้ ะสูญพันธ์ุอาศัย
อยู่ มีทั้งความงดงามของมัสยิดต่าง ๆ ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวบรูไน สถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถมองมุม
สูงได้ และที่สำคัญ คือมีพิพิธภัณฑ์ที่มีความสวยงามเเสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทางการติดต่อ
คา้ ขาย และยังแสดงใหเ้ ห็นถงึ ประวตั ศิ าสตร์ศาสตรข์ องบรูไนในอดตี

เที่ยวทิพย์ 10 ประเทศอาเซียน

เนื้อหาในบทที่ 1 จะกล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศบรูไนที่เป็นมรดกโลกจะมีแหล่งท่องเที่ยว
แต่ละประเภท ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปกรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทาง
พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ แหลง่ ทอ่ งเท่ียวทางประวตั ิศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จากที่กล่าวมาข้างตน้ ประเภทแหลง่ ท่องเท่ียวทางศลิ ปกรรม ได้แก่ 1. มัสยิดสุลต่าน โอมาร์ ไซฟุดดิน
2. พระราชวังอิสตานา นูรูล อีมาน 3.กัมปงไอเยอร์ ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่
1. อูลู เทมบรุ ง 2. ตาเสก เมรมิ บรรณ 3. หาดมวั รา ประเภทแหล่งทอ่ งเที่ยวทางพิพธิ ภัณฑ์และหอศลิ ป์ ได้แก่
1. พพิ ิธภัณฑก์ ารเดนิ เรือบรไู นดารสุ ซาลาม 2. พพิ ธิ ภัณฑ์พระบรมราชกกุธภณั ฑ์ ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวตั ศิ าสตร์ ไดแ้ ก่ 1. อนุสาวรีย์นำ้ มนั หน่งึ ล้านบารเ์ รล 2. มัสยิดอชั ชาลฮิ ีน 3. มสั ยดิ ทองคาํ ประเภทแหลง่
ทอ่ งเทยี่ วเชงิ นิเวศ ได้แก่ 1. อุทยานนนั ทนาการปา่ ปูเลา เซลริ อง 2. แม่นำ้ บรไู น ดงั ต่อไปน้ี

21

ใสร่ ปู ภาพเต็มหนา้

มสั ยดิ สุลตา่ น โอมาร์ ไซฟุดดนิ (Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque)
ที่มา: https://www.traveloka.com/th-th/explore/destination/brunei-travel-destination/52110

เทย่ี วทพิ ย์ 10 ประเทศอาเซยี น

มสั ยดิ สุลตา่ น โอมาร์ ไซฟดุ ดิน (Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque)

อยู่ใจกลางกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน เมืองหลวงแหง่ บรูไน ตั้งอยตู่ ิดกบั แม่นำ้ บรูไน ไดร้ ับการยอมรับว่า
เปน็ หน่งึ ในมสั ยดิ ทีส่ วยทสี่ ดุ ในเอเชียแปซิฟิก เป็นศาสนสถานศักด์ิสทิ ธิ์และสำคญั ทส่ี ุด เปน็ ที่เคารพสักการะ
ของชาวบรูไนทัง้ ประเทศ เป็นศูนยร์ วมจติ ใจสำหรับชาวมุสลิมในบรไู น ความงดงามของมสั ยดิ สุลตา่ น โอมาร์
ไซฟุดดินได้รับการขนานนามว่าเป็น “มินิทัชมาฮาล” เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของบรูไนในปัจจุบัน มี
เอกลักษณ์ของความเป็นสถาปัตยกรรมอิสลามสมัยใหม่ผสมผสานระหว่างตะวันตกและตะวันออก
โครงสร้างทั้งหมดสร้างขึน้ จากหินอ่อนและหินแกรนติ มีความมั่นคงแข็งแรงสวยงามด้วยสขี าวบริสุทธ์ิ ฐาน
ยกพื้นสูงบริเวณทั้งสี่ด้านประดับด้วยเสาเกลียวรายล้อม ลักษณะของมัสยิดได้รับอิทธิพลต้นแบบจาก “ทัช
มาฮาล” ซ่งึ เปน็ แบบอยา่ งทสี่ วยท่ีสุดของสถาปตั ยกรรมโมกุลในอนิ เดีย มีความสงู 52 เมตร ยอดก่งึ กลางคือ
ส่วนโดมรูปหัวหอมเป็นโดมทองคำสร้างขึ้นจากทองคำแท้ทั้งหมด ใช้แผ่นทองคำจำนวน 3.3 ล้านแผ่นใน
การสร้าง บริเวณด้านหน้ามีการสร้างทะเลสาบจำลองขนาดใหญ่ และบนกลางสระมีการจำลองเรือพระราช
พิธี(Royal barge)มาประดับไว้ บริเวณโดยรอบแวดล้อมไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แสดงถึง
ดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ มีสะพานที่มีราวสีเขียวข้ามแม่น้ำจากมัสยิดเชื่อมไปถึงหมู่บ้านดั้งเดิมของบรูไน
เรียกว่า “กัมปง อะเยอร์(Kampong Ayer)” หรือ หมู่บ้านกลางน้ำ(village in the water) เป็นความ
หมายถงึ ความเช่อื มโยงระหวา่ งชุมชนและมัสยิด
เอกสารอ้างองิ
By colorlib. (2021). พระราชวงั อิสตานา นูรูล อีมาน (Istana Nurul Iman). สบื คน้ 2 ต.ค. 2564,
จาก https://bit.ly/3iqZD0v
ผู้เรียบเรียง เลขที่ 73 นางสาวไพรินทร์ พงษ์พลู

23

ใส่รูปภาพเตม็ หนา้

พระราชวังอิสตานา นูรลู อีมาน (Istana Nurul Iman)
ที่มา: https://www.yingpook.com/blogs/world/istana-nurul-imann

เทย่ี วทพิ ย์ 10 ประเทศอาเซยี น

พระราชวงั อสิ ตานา นรู ูล อมี าน (Istana Nurul Iman)

เปน็ ที่ประทับของสมเดจ็ พระราชาธิบดี ฮจั ญี ฮสั ซานลั โบลเกียห์ มูอซิ ซดั ดนิ วดั เดาละห์ สลุ ตา่ นแห่งบรูไน
และพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นท่ตี งั้ ของที่ทำการของทำเนยี บรัฐบาลแหง่ บรูไน ตงั้ อยทู่ างทศิ ใต้ของกรุงบันดาร์เสรีเบ
กาวัน เมืองหลวงแห่งบรูไน ริมแม่น้ำบรูไน ชื่อของพระราชวัง มาจากการผสมคำระหว่างภาษาเปอร์เซียกับภาษา
อาหรับ มคี วามหมายวา่ “พระราชวงั แสงแห่งความศรทั ธา” ไดร้ ับการออกแบบจากสถาปนิกชาวฟิลปิ ปนิ สค์ อื ลอี นั
โดร ล็อกซินท เป็นศิลปนิ แห่งชาตขิ องฟลิ ปิ ปินสใ์ นปี 1990 โดยไดน้ ำความคดิ ของการออกแบบโดมทองคำต้องการ
สะท้อนถงึ เอกลักษณ์ของศาสนาอิสลามบรูไนกับอิทธิพลของวฒั นธรรมมลายูลกั ษณะทางสถาปตั ยกรรม มจี ุดเด่นที่
มองเห็นได้ในระยะไกลคือ “โดมทองคำ” ซึ่งสร้างขึ้นจากทองคำแท้ ถ้ายอดโดมส่องต้องแสงพระอาทิตย์ จะส่ง
ประกายวาววับอย่างงดงามตระการตา การสร้าง จึงเป็นการรวบรวมสถาปนิกและนักออกแบบชั้นนำของโลก มี
ความหรูหราและยิ่งใหญ่อลงั การ ด้วยการใช้วสั ดุที่ดีที่สุดราคาแพงที่สุด สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1987 ครอบคลุมพื้นท่ี
2,152,782 ตารางฟุต ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1.4 ล้านดอลลาร์ ภายในพระราชวังถูกตกแต่งอย่างประณีต
ด้วยวัสดุชัน้ เลิศและทองคำแท้ ประกอบไปด้วยห้องตา่ งๆ 1,788 ห้อง, ห้องน้ำ 257 ห้อง และ 5 สระน้ำ ยังมีห้อง
จัดเลี้ยงขนาดใหญ่ซ่ึงบรรจไุ ด้ถงึ 5,000 คน ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฟลิ ิปปินส์ลี Locsin เป็นทั้งทำเนียบรฐั บาล
และใช้สำหรับต้อนรับบุคคลสำคัญจากต่างประเทศที่มาเยือน ในโรงรถมีราชรถแบบสุดหรูกว่า 5000 คัน มี
Bentleys ทำดว้ ยทองคำ เฟอร์รารแ่ี ละ Rolls Royces สงั่ ทำพเิ ศษคันเดียวในโลก นอกจากน้นั ยงั มีเครอ่ื งบินโบอ้ิง
747-400 มูลค่ากว่า 200 ล้านดอลลาร์ เครื่องบินส่วนพระองค์อีก 6 ลำ พระราชวังแห่งนี้เปิดให้เข้าชมเพียงปีละ
ครัง้ หลงั เดือนรอมฎอน

เอกสารอา้ งอิง by Colorlib.(2564).พระราชวงั อสิ ตานา นูรลู อีมาน (Istana Nurul Iman).สบื ค้น 2
ตลุ าคม 2564, จาก https://bit.ly/2Ydk6OU
ผู้เรยี บเรียง เลขท่ี 74 นางสาวภิญญดา คหู าพัฒนกุล

25

ใส่รปู ภาพเต็มหนา้

กัมปงไอเยอร์ (Kampong Ayer)
ทม่ี า: https://www.yingpook.com/blogs/world/kampong-ayer

เทยี่ วทพิ ย์ 10 ประเทศอาเซยี น

กมั ปงไอเยอร์ (Kampong Ayer)

เปน็ สถานที่มคี วามสำคัญต่อประเทศบรูไน เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ของบรูไน ในอดีตเป็นศูนย์กลาง
การเมืองการปกครอง แหล่งผลิตงานศลิ ป์และมีบา้ นเรอื นเกา่ แก่ ทตี่ ัง้ อยูบ่ นนำ้ มนี ักเดนิ เรอื ชาวตะวันตกคือ
Antonio Pigafetta บนั ทึกการเยือนกัมปงไอรเ์ ม่ือ ปี ค.ศ.1521 ว่าเปน็ เมืองทีส่ รา้ งอย่บู นน้ำเค็มทั้งสิ้น เว้น
แต่วังหรือเรือนของผู้สูงศักดิ์ บ้านสร้างด้วยไม้ และสร้างอยู่บนเสาสูง มีแม่น้ำเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก
ของกมั ปงไอเยอร์ การตดิ ตอ่ กับพ้ืนที่ข้างเคียงหรือหมบู่ ้านตอนในใช้เรือขนาดเล็กซ่ึงเรยี กชื่อต่างกัน สุลต่าน
จะใช้เรือเจอกันดง ลันจัง กาไร ซีกุนเยอร์ และบาฮ์เตอรา ข้าราชการชั้นสูงใช้เรือเจอกันดง หรือลันจัง
สามญั ชนทัว่ ไปใชเ้ รือชนดิ ท่เี รียกว่า จมั ปัง บดี าร์ กูบงั ตุงกงั ลาเยอร์ และ เปอมกู าตัน สร้างแยกเป็นหลังๆ
ไปมาหาสู่กันใช้สะพานไม้เชื่อมต่อแต่ละบ้าน ทางเดินจัดสร้างเป็นช่วงๆ ปัจจุบัน กัมปงไอเยอร์มีฐานะเป็น
เขตการปกครองหนึ่งของบันดาร์เสรีเบกาวัน ประชากรลดลงจำนวนมาก บ้านเรือนบางส่วนสร้างแบบ
สมัยใหม่ นำเอาเทคโนโลยใี หมๆ่ มาใชก้ ่อสรา้ งบ้านบางสว่ นถกู ทำลายเพ่อื ปรับภูมิทัศน์ มบี ้านแบบประเพณี
เดิมอยู่อีกจำนวนมาก พร้อมเพิ่มระบบสาธารณูปโภค รัฐต้องการรักษาไว้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม การ
เป็นเมืองเก่าบนน้ำและรุ่มรวยด้วยวัฒนธรรมดั้งเดิมของบรูไน รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
ทอ่ งเทยี่ วเชิงวัฒนธรรม
เอกสารอา้ งองิ
ASEAN Insight.(2560).กัมปง ไอเยอร์: หมู่บ้านน้ำแหล่งกำเนิดของประเทศบรูไน (ตอนจบ).สืบค้น 2
ตุลาคม 2564,จาก https://www.bangkokbiznews.com/blogs/columnist/118217
ผเู้ รียบเรียง เลขที่ 75 นางสาวมณรี ตั น์ ชูสุวรรณ

27

ใส่รปู ภาพเตม็ หนา้

อลู ู เทมบรู ง (Ulu Temburong National Park)
ทีม่ า: https://www.yingpook.com/blogs/world/10-best-of-brunei

เทยี่ วทิพย์ 10 ประเทศอาเซยี น

อลู ู เทมบรู ง ( Ulu Temburong National Park )

เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกทีก่ ่อต้ังข้นึ ในประเทศบรไู น ไดร้ ับการคมุ้ ครองตงั้ แตป่ ี พ.ศ. 2534 ซงึ่ ได้
ฉายาว่าเป็น มงกุฎสีเขยี วแห่งบรูไน เป็นแหล่งทอ่ งเที่ยวเชิงอนุรักษ์อันดับหนึง่ ที่เต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนดิ
ที่มีทั้งความอุดมสมบูรณ์ มีภูเขาสูง ลำธาร น้ำตกและทะเลสาบ ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติอิลู เทมบูรง และ
ภายในอุทยานยังมีชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่อีกด้วย นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติ Temburong ยังเป็นแหล่ง
ธรรมชาตทิ ก่ี ว้างใหญ่มสี ตั ว์หลากหลายชนิด และยังมคี วามงดงามของธรรมชาติต่างๆ เป็นสถานที่ท่องเท่ียว
ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดีเลยทีเดียวเพราะวา่ มีกิจกรรมต่างๆมากมายให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่อุทยาน
แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการล่องเรือชมความงดงามของแม่น้ำลำธาร การตกปลา และการตั้งแคมป์ ในช่วงเวลา
กลางวันที่ล่องเรือก็สามารถมองเห็นฝูงสัตว์ที่มากินน้ำบริเวณแม่น้ำทำให้เห็นถึงธรรมชาติ ความเป็นอยู่ของ
สัตว์ต่างๆ และยังมีสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อยู่ในอุทยานแห่งนี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็น ผีเสื้อราชาถุงทองบรุค ลิงจมูก
ยาว และสิ่งสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวต่างพากันมาเที่ยวที่นี่ คือ ความสวยงามที่แตกต่างจากที่อ่ืน
โดยเฉพาะบุคคลที่รักในการพจญภัยเพราะมีทางเดินลอยฟ้า Canopy WalkWay ถือว่าเป็นไฮไลท์ของ
อทุ ยานแหง่ ชาติแห่งน้ีเลย และสง่ิ ทีส่ ำคัญอีกอย่างหน่ึง คอื การเดินชมพื้นป่าบนสะพานไม้รอบอุทยานที่จะ
ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถมองมุมสูงเห็นธรรมชาติต้นไม้และสัตว์ป่า รวมไปถึงการได้รับอากาศที่มีความ
บรสิ ทุ ธอ์ิ กี ดว้ ย

เอกสารอา้ งอิง
Thriftgenuity.com. (2564). Ula Temburong National Park ประเทศบรูไน.สืบค้น 30 กันยายน
2564,จาก http://thriftgenuity.com/ulu-temburong-national-park-
ผู้เรยี บเรียง เลขที่ 76 นางสาวมนัญญา อะโน

29

ใส่รปู ภาพเต็มหนา้

ตาเสก เมริมบรรณ (Tasek Merimbun)
ทมี่ า: https://en.wikipedia.org/wiki/Tasek_Merimbun

เท่ยี วทพิ ย์ 10 ประเทศอาเซยี น

ตาเสก เมรมิ บรรณ (Tasek Merimbun)

Tasek Merimbun หนึ่งในสมบัติธรรมชาติของบรูไน เป็นพื้นที่ Asian Heritage Park แห่งเดียว
ของประเทศบรไู น ตง้ั อยู่ใกล้ Mukim Rambai ในเขตTutong หา่ งจากเมอื งหลวง Bandar Seri Begawan
ประมาณ 70 กม. ครอบคลุมพื้นที่ราว 78 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยพื้นที่ทะเลสาบขนาดใหญ่ เป็น
พื้นท่ีทีใ่ หญเ่ ปน็ อนั ดับสาม รูปรา่ งจะคลา้ ยกับตวั S ถ้ามองลงมาท่ีทะเลสาบ Tasek-Merimbun จะดูเหมือน
งูขนาดใหญ่ ผูค้ นจึงขนานนามที่แห่งนีว้ ่า ทะเลสาบงู สถานที่นี้มีความสวยงาม อากาศบรสิ ุทธิส์ ะอาด น้ำเย็น
ชายหาดร่มรื่น มีป่าฝนอันงดงาม และเกาะเล็กๆ อยู่ทั่วบริเวณ ภายในทะเลสาบได้รับคำบอกเล่าว่าเต็มไป
ด้วยจระเขห้ ลายรอ้ ยตัว และยังมีพืชพันธุแ์ ละสัตว์ท่ีหายากของประเทศนีก้ ็มารวมกันอยู่ที่นี่ ทำให้สถานทีน่ ี้
เป็นแหล่งศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญแห่งหนึ่งซึ่งมีนักวิชาการจากทั่วโลกเดินทางมาอยู่
บ่อยครั้ง นอกจากมีผืนน้ำกว้างใหญ่แล้ว ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงธรรมชาติแบบใกล้ชิดด้ว ย
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่มีหลากหลายเส้นทาง ทำให้มีโอกาสได้เห็นต้นไม้แปลกๆ พืชพันธุ์ที่แตกต่าง
ออกไป อาจพบเห็นสัตว์หายากของเกาะบอร์เนียวด้วย นอกจากเส้นทางศึกษาธรรมชาติแล้ว ยังมีพื้นที่ท่ี
เป็นศูนย์ผีเสื้อให้ได้ชมความงดงามหลากสีสันของผีเสื้อนานาพันธุ์ และเรียนรู้วงจรชีวิตของผีเสื้อ แม้ว่าจะ
เป็นพื้นทีเ่ ล็กๆ แต่ก็นับว่าสร้างความเพลิดเพลินตอ่ ผู้มาเยี่ยมชมได้ผ่อนคลาย และสนุกไปกับสีสันของเหล่า
ผเี สือ้ นบั รอ้ ยนบั พนั ทบี่ ินดูดนำ้ หวานจากเกสรดอกไมใ้ ห้ได้ชมอยู่ตลอดเวลา

เอกสารอ้างองิ
Post Today. (2561). อยากร้จู ักบรูไน ตอ้ งไปให้ทั่ว. สืบคน้ 2 ตลุ าคม 2564,จาก
https://www.posttoday.com/life/travel/573277
ผู้เรียบเรียง เลขที่ 77 นางสาวมาริษา แกว้ จันทร์

31

ใสร่ ปู ภาพเตม็ หนา้

หาดมวั รา (Muara Beach)
ทีม่ า: https://th.tripadvisor.com/Attraction_Review-g293938-d13385602-Reviews-

เทีย่ วทพิ ย์ 10 ประเทศอาเซียน

หาดมวั รา (Muara Beach)

เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงในหมนู่ ักท่องเทย่ี วตา่ งชาตเิ ปน็ อย่างมาก ชายหาดมัว
รามีความยาวประมาณ 1 ไมล์ เป็นหาดทรายขาวใสที่ถอื เป็นชายหาดใน 5 อันดับในบรูไนที่ดีที่สุดและเป็น
ชายหาดท่ดี ้านหนึ่งติดกับทะเลจีนใต้ ตงั้ อยทู่ ี่ Muara เปน็ เมอื งตะวันออกเฉียงเหนือสดุ ของบรูไน ซึ่งอยู่ห่าง
จากกรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน เพียง 27 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้และก็มาต่อด้วยรถยนต์
รถไฟยังไม่สามารถเดินทางไปไดเ้ น่ืองจากไม่มเี ส้นทางเช่ือมกับท่าเรือ ท่ีชายหาดทีล่ ้อมรอบดว้ ยธรรมชาติ มี
เอกลักษณ์ ต้นไม้ใหญ่ที่สำหรับร่มเงา ทรายละเอียดสะอาด น้ำทะเลสีเขียวมรกต และชาวบ้านบริเวณ
โดยรอบนิยมทำอาชีพชาวประมงก็เป็นสิ่งที่ดึงดูนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีที่ที่จะได้ล่องเรือตกปลา
รับบรรยากาศธรรมชาติสุดๆ นอกจากนี้ที่ชายหาด Muara ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายไม่ว่าจะ
เปน็ พนื้ ทีไ่ ว้สำหรับปิกนิกมีบริการเชา่ ท่ีมีอุปกรณ์มากมาย ยงั มีสนามเดก็ เหมาะสำหรับครอบครัวท่ีต้องการ
พาลูกๆไปเทีย่ วเล่น และยังมกี จิ กรรมหลายอย่างท่ีสามารถทำร่วมกนั ได้ที่ชายหาดมวั รา เช่น การดำน้ำต้ืนดู
ปะการัง วอลเลย์บอลชายหาด ก่อประสาททราย อาบแดด เป็นต้น เวลาที่ควรเป็นควรเปน็ ชว่ งเชา้ อากาศ
จะดีมาก ลมเย็นสบาย และมีจุดบริการห้องสุขารวมถึงร้านค้าขายอาหารเครื่องดื่ม มีที่พักมากมายมีตั้งแต่
ราคาหลักร้อยขึ้นไป และมีรถให้เช่าขับเที่ยวชมคงามงดงามชองชายหาดมัวรา รวมทั้งมีเรือเฟอร์รี่ให้เช่า
ออกไปชมทอ้ งทะเลอกี ด้วยท่สี ำคญั อดใจไม่ไดเ้ ลยทีจ่ ะไมถ่ ่ายภาพเก็บไว้ชมความงาดของชายหาดมวั รา

เอกสารอา้ งองิ
wikinew.wik.(2564). Muara, Brunei หาดมัวรา.สืบคน้ 1 ตุลาคม 2564,จาก
https://th.wikinew.wiki/wiki/Muara,_Brunei#Image_gallery
ผ้เู รียบเรยี ง เลขที่ 78 นางสาวมนิ ทดา สร้อยสมย

33

ใสร่ ปู ภาพเต็มหนา้

พพิ ธิ ภณั ฑ์การเดนิ เรอื บรไู นดารุสซาลาม (Brunei Darussalam Maritime Museum)
ที่มา: https://bit.ly/3AcykNB

เทย่ี วทิพย์ 10 ประเทศอาเซียน

พิพธิ ภณั ฑ์การเดินเรือบรูไนดารสุ ซาลาม (Brunei Darussalam Maritime Museum)

พิพิธภัณฑ์กปิดในเดือนมีนาคมปี 2015 ตั้งอยู่บนฝั่งของแม่น้ำบรูไนที่เมืองโบราณของบรูไนตั้งอยู่
จาก 14 วันเป็น 17 วันมานานหลายศตวรรษ ภายในห้องแสดงภาพทีแ่ ตกต่างกนั สามแห่ง นิทรรศการแสดง
ให้เห็นถึงบทบาทของสุลต่านในฐานะศูนย์กลางการค้าที่เฟื่องฟูในสมัยโบราณ เรืออับปางที่พบในปี 1997
ด้วยสิ่งของต่าง ๆ ส่วนใหญ่พอร์ซเลนจะได้มีเช่นเดียวกับวัตถุที่พบในแหล่งโบราณคดีของโกตาบาตูซึ่งเป็น
ศนู ย์กลางของการค้านานหลายศตวรรษเแสดงถึงความสมั พันธ์ทางการค้าระหว่างบรูไนและจนี นิทรรศการ
ร่วมทางทะเลได้จัดขึ้นในปี 2015 กับพิพิธภัณฑ์การเดินเรือฉวนโจว ซึ่งจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ของจี นจาก
การค้าระหว่างสองวัฒนธรรมมาหลายศตวรรษ พิพิธภัณฑป์ ระกอบด้วยสามแกลเลอร่ี แกลเลอรี่สองแหง่ มี
ไว้สำหรับนิทรรศการถาวรในขณะที่แกลเลอรี่ที่สามสำหรับนิทรรศการชั่วคราว ปัจจุบันได้จัดตั้งแกลเลอรี
แรกเรียกว่า 'เรืออับปางบรูไน' แสดงสิ่งประดิษฐ์ 13,500 ชิ้นที่กู้คืนจากซากเรืออับปางประมาณ 32 ไมล์
ทะเลจากชายฝงั่ บรูไนเมื่อปี 1997 แกลเลอรีที่สองมีชื่อว่า 'Kota Batu as a Trading Center' นทิ รรศการ
แสดงพัฒนาการของโกตาบาตูให้เป็นศูนย์กลางท่ีสำคญั ของกิจกรรมของมนุษย์ในบรูไนในช่วงศตวรรษท่ี 14
และ 17 แสดงแบบจำลองของเรือต่างประเทศที่เดินทางมายังบรูไนเพื่อการค้า เป็นนิทรรศการถาวรของ
พิพิธภัณฑ์ด้วย แกลเลอรี่ที่สามจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว พิพิธภัณฑ์การเดินเรือนิทรรศการ Maritime
Silk Road 'และมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างบรูไนและประเทศจีนในช่วงวันสูงของเส้นทาง
สายไหมทางทะเล
เอกสารอ้างองิ
Wikipedia.(2563).พิพิธภัณฑ์การเดินเรอื บรูไนดารสุ ซาลาม.สบื ค้น 4 ตุลาคม 2564,จาก
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Brunei_Darussalam_Maritime_Museum
ผู้เรยี บเรยี ง เลขท่ี 79 นางสาวรกั ษิณา เพชรเอ่ียม

35

ใส่รปู ภาพเต็มหนา้

พิพธิ ภัณฑ์พระบรมราชกกธุ ภณั ฑ์ (royal regalia museum)
ที่มา: https://www.yingpook.com , https://www.paidooo.com

เทยี่ วทิพย์ 10 ประเทศอาเซยี น

พิพิธภัณฑพ์ ระบรมราชกกุธภัณฑ์ (royal regalia museum)

พพิ ธิ ภณั ฑพ์ ระบรมราชกกธุ ภณั ฑ์ มีช่ือเดมิ ทช่ี ือ่ ว่า อาคารอนุสรณ์ของเชอรช์ ิลล์ กอ่ ตง้ั โดยสุลต่านโอ
มาร์ อาลี ไซฟฟูเดียนที่ 3 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 1992 สร้างเพื่อเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 29 ของบรูไน และได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า พิพิธภัณฑ์พระบรมราช
กกุธภัณฑ์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2017 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ใจกลาง เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน เมืองหลวง
ของบรูไน นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถเพื่อเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของประเทศบรูไนได้ และ
พิพิธภัณฑ์พระบรมราชกกุธภัณฑ์ มีจุดเด่นคือ มีโถงทางเข้าเป็นรถม้าขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับขบวนพาเหรด
ของสลุ ตา่ นผา่ นถนนในเมอื งเนอื่ งในโอกาสเฉลมิ ฉลองกาญจนาภเิ ษก 2535 หุน่ โชว์หวั ขาดที่สวมชุดพื้นเมือง
จัดแสดงอยู่หน้ารถม้า มีรถม้าคันที่สองซึ่งใช้ในพิธีราชาภิเษกปี 2511 และระหว่างเสด็จเยือนบรูไนของ
สมเดจ็ พระราชินีเม่ือปี 2515 มีการจดั แสดงรวมถึงส่งิ ประดษิ ฐ์ท่ีใชส้ ำหรับพระราชพธิ ใี นประเทศ อาวุธพระ
ราชพิธีทองและเงิน มงกุฎที่ฝังด้วยอญั มณี การจัดแสดงของพระหัตถ์และปลายแขนทองคำทีส่ ุลต่านทรงใช้
เป็นที่ประคองคางที่พิธีบรมราชาภิเษก มงกุฎอันวิจิตร และ เอกสารและสนธิสัญญา ในแกลเลอรี
รฐั ธรรมนูญ

เอกสารอ้างองิ

Wikipedia. (2021). พิพิธภณั ฑ์พระบรมราชกกุธภณั ฑ์. สบื คน้ 2 ตุลาคม 2564,จาก
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Regalia_Museum
ผู้เรียบเรียง เลขท่ี 81 นางสาวรุจาภา เผา่ วงศากลุ

37

ใส่รูปภาพเตม็ หนา้

อนุสาวรยี ์น้ำมันหนึ่งล้านบารเ์ รล(Billionth Barrel Monument )
ท่มี า: https://img.kapook.com/u/2016/panadda/travel02/brunei01.jpg

เท่ียวทพิ ย์ 10 ประเทศอาเซยี น

อนสุ าวรียน์ ้ำมันหนึ่งลา้ นบารเ์ รล (Billionth Barrel Monument)

อนุสาวรีย์น้ำมันหนึ่งล้านบาร์เรล ถูกสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1991 โดยได้รับการยกย่องจาก สุลต่าน ฮัส
ซานัลโบลเกียห์ อนุสาวรีย์น้ำมันหนึ่งล้านบาร์เรลถูกสร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งของประเทศ
บรูไน และเฉลิมฉลองที่ประเทศบรูไนได้สามารถผลิตน้ำมันได้สูงถึง 1 พันล้านบาร์เรลใน ค.ศ. 1991
อนุสาวรีย์น้ำมนั หนึง่ ล้านบาร์เรลตัง้ อยู่ท่ีเมืองเซอเบีย ซึ่งเป็นผูส้ ่งออกนำ้ มันอันดับต้นๆของโลก อนุสาวรยี ์
น้ำมันหนึ่งล้านบาร์เรลได้ทำจากคอนกรีตและทองคำ และได้ตั้งอยู่ที่เมืองเซอเบีย ที่อยู่สุดทางของถนน
สุดท้ายก่อนจะมีถนนแยกเข้าไปในรัฐซาราวัก ของประเทศมาเลเซีย เมืองนี้ตั้งอยู่ระหว่างเมืองตูตงกับ
เมืองกัวลาเบอไลต์ ห่างไกลจากเมืองหลวงหลายชั่วโมง แต่จะเป็นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นบรูไน
เพราะที่นี่เต็มไปด้วยแท่นขุดเจาะน้ำมัน ทั้งบนดินและท้องทะเล ทะเลที่นี่ก็เป็นสีดำ และเป็นสถานที่ที่มี
ทหารทีม่ าทำหนา้ ทีอ่ ารกั ขาป้องกันบ่อนำ้ มนั บริเวณน้ี รวมท้ังป้องกันชีวติ และทรัพยส์ นิ ของชาวต่างชาติที่มา
ทำงานใหโ้ รงงานกล่ันน้ำมันในบรูไนตลอดเวลา โดยคนเดนิ ทางทจี่ ะเดินทางเข้ามาเลเซียทางซาราวักจะต้อง
ผ่านเมืองเซอเรีย จุดเดน่ ของอนสุ าวรยี น์ ้ำมันหน่ึงล้านบารเ์ รล ท่สี ำคญั อีกแห่งของบรูไน เน่ืองจากบรูไน ข้ึน
ชอ่ื ในเร่ืองของการสง่ ออกนำ้ มันเปน็ อันดับต้นๆของโลก ที่นี่ถูกสรา้ งขึน้ อย่างอลังการ เปน็ อกี หน่ึงสถานท่ี ที่
นักท่องเที่ยวต่างมาถ่ายรูปเพื่อเก็บความสวยงามของสถานที่ที่ติดใน 10 อันดับของบรูไน และมาชื่นชม
ประวัติศาสตรส์ ำคัญของบรูไน

เอกสารอ้างองิ
Thaigoodview. (2558).อนุสาวรยี ์น้ำมนั หนึง่ ลา้ นบาร์เรล (Billionth Barrel Monument). สืบค้น
1 ตุลาคม 2564,จาก http://www.thaigoodview.com/node/184970?page=0,3
ผ้เู รยี บเรยี ง เลขท่ี 82 นางสาวรุจาภา พลสู มบัติ

39

ใส่รูปภาพเตม็ หนา้

มสั ยิดอชั ชาลฮิ นี (Ash Shaliheen Mosque)
ท่มี า: https://bit.ly/3mmgZN6

เท่ยี วทิพย์ 10 ประเทศอาเซยี น

มัสยิดอชั ชาลฮิ นี (Ash Shaliheen Mosque)

มัสยิดอัช ชาลิฮีน ตั้งอยู่ที่เขตกัมปุง เมลาบู กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ใกล้กับที่ทำการแห่งใหม่ของ
สำนักนายกรัฐมนตรขี องบรไู น เปดิ ใช้เปน็ ศาสนสถานใหส้ าธารณชนอย่างเปน็ ทางการเม่ือปีค.ศ.2012 เน้ือที่
2,100 ตารางเมตร เอกลกั ษณ์สำคัญของมสั ยิด เป็นการสร้างมัสยิดอิสลามในบรูไนด้วยความคดิ ใหม่ เพราะ
สร้างด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมอิสลามโมร็อกโก ผสมผสานกับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมไบแซนทีน
และโรมัน บริเวณโดยรอบใช้การออกแบบและศิลปะแบบมัวร์ในโมร็อกโกผสมกับศิลปะอันดาลูซีอา
(Andalusian)ในสเปน มีการประดับกระเบื้องโมเสกเป็นลวดลายเรขาคณิต มีการใช้ลายอักขระอาหรับ
ประกอบการตกแต่งสว่ นของผนังและหลังคา รวมท้ังช่องประตฉู ลลุ ายที่เปิดช่องรบั แสงจากดวงอาทิตย์ เป็น
วิธีการประยุกต์จากแบบโบราณรวมกับแนวคิดสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน มัสยิดภายนอกมั่นคงด้วย
โครงสร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยกลา เสาอะซานคู่ทางซ้ายและขวา หลังคาสีเขียวของหออะซานจะ
แตกต่างจากแบบทั่วไปในมลายู เพราะมีรูปทรงคล้ายปราสาทปลายมนประดับยอดพระจันทร์เสี้ยว ผนังใช้
โทนสีเหลืองทอง หลังคาโค้ง หลังโดมสีเขียวประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีเป็นช่องตารางสี่เหลี่ยม ประดับ
เสายอดพระจันทร์เส้ยี วสที องด้านบน รอบฐานโดมเจาะเปน็ หน้าต่างฉลุลายในทุกๆสว่ น โถงกลางของมัสยิด
กว้างสามารถรองรับผู้มาประกอบพิธีละหมาดได้มากถึง 1,000 คน ใต้โดมใหญ่เป็นท่ีตัง้ ของนำ้ พุบนฐานรูป
ดาวแปดแฉก ชอ่ งประตูด้านในสรา้ งเปน็ เสาโคง้ เกือกมา้ ก่อดว้ ยหินทรายสลับสตี ามแบบโมรอ็ กโกคอื ใช้หินสี
แดงและขาวสลับกนั ในขอบประตูโค้ง ฐานสรา้ งด้วยไม้และหนิ ประดับกระเบอ้ื งเคลอื บสี

เอกสารอ้างอิง By colorlib. (2564). มสั ยดิ อัช ชาลฮิ นี (Ash Shaliheen Mosque). สืบคน้ 2 ตุลาคม
2564, จาก https://bit.ly/2ZLbTlT
ผเู้ รยี บเรยี ง เลขที่ 83 นางสาวลลติ าภัสร์ ไชยวัฒนเ์ ธยี รกุล

41


Click to View FlipBook Version