The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Haji_Mohd_Asri, 2020-02-19 21:02:08

PANDUAN KBAT

FAHAMI KBAT

Keywords: KBAT

eBook Kemahiran Berfikir Aras Tinggi PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA,
ARAS 1, 2, 5 - 13, BLOK E11, KOMPLEKS E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,

62604, PUTRAJAYA, MALAYSIA
www.moe.gov.my/lp

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:27 PM Page 9

BAB 1
pentaksiran

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:27 PM Page 10

1.0 pentaksiran

1.1 Konsep Pentaksiran

Pentaksiran adalah proses mendapatkan maklumat dengan
menggunakan pelbagai kaedah dan pendekatan sama ada formatif,
sumatif, formal dan informal, dalaman dan luaran bagi mendapatkan
evidens yang boleh dipertimbangkan dan seterusnya membuat
penghakiman tentang sesuatu produk pendidikan.

Proses ialah satu susunan langkah/ Pentaksiran haruslah dilihat sebagai:
tindakan/operasi yang bertertib dan
terarah yang digunakan untuk (a) Proses mendapatkan
mendapatkan hasil yang dikehendaki. gambaran tentang prestasi
seseorang dalam
Maklumat ialah evidens yang pembelajaran.
menggambarkan prestasi murid
dalam sesuatu perkara yang ditaksir. (b) Aktiviti yang dijalankan
semasa pengajaran dan
Penghakiman merupakan proses pembelajaran.
pertimbangan tentang pencapaian
pendidikan murid.

Produk dalam konteks pendidikan (c) Aktiviti yang dijalankan
merupakan pengetahuan, kemahiran secara berterusan.
dan nilai/adab yang diperoleh murid
setelah melalui proses pendidikan.

Dalam konteks pendidikan,

pentaksiran merupakan satu (d) Aktiviti yang bertujuan
untuk mendapatkan hasil
episod dalam proses pembelajaran pembelajaran yang baik.

yang merangkumi aktiviti

menghuraikan, mengumpulkan,

merekodkan, memberikan skor

dan menginterpretasikan maklumat

tentang hasil pembelajaran

seseorang calon bagi tujuan tertentu.

2

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:27 PM Page 11

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

1.2 Ciri Pentaksiran • Mekanisme ini bertujuan untuk

memastikan pemeriksa

1.2.1 Skor yang mempunyai mempunyai kefahaman dan
darjah kesahan dan
kebolehpercayaan kemahiran yang selaras antara
yang tinggi
satu dengan yang lain. Cara ini

akan mengurangkan perselisihan

pemberian skor dalam kalangan

• Skor dilambangkan dalam bentuk pemeriksa atau pentaksir.

nombor, huruf, pernyataan dan 1.2.3 Kebolehtadbiran

simbol. Skor mestilah mempunyai

darjah kesahan dan • Kebolehtadbiran ialah ciri praktik
yang merujuk kepada kelicinan
kebolehpercayaan yang tinggi dan kerja-kerja susulan dapat
dijalankan dengan mudah dalam
untuk memastikan keadilan proses pengujian dan pentaksiran
yang dilaksanakan sama ada
kepada calon serta mengekalkan secara berpusat atau pentaksiran
berasaskan sekolah.
kewibawaan institusi pentaksiran

pendidikan kebangsaan.

• Kesahan ialah ciri skor 1.2.4 Kemudahtafsiran
berhubung dengan kerelevanan
dan kecukupcakupan skor itu • Kemudahtafsiran merujuk
untuk menggambarkan prestasi
calon dalam perkara yang ditaksir.

• Kebolehpercayaan ialah ciri skor kepada kemampuan ujian
berhubung dengan ketepatan
dan ketekalan skor itu untuk tersebut dalam memberikan
menggambarkan prestasi calon
dalam perkara yang ditaksir. maklumat tentang calon

berdasarkan skor yang diperoleh,

mendiskriminasikan calon dan

menepati tujuan sesuatu ujian dan

1.2.2 Keobjektifan pentaksiran itu diadakan.

• Keobjektifan merujuk kepada 1.2.5 Kekomprehensifan
ketepatan seseorang pemeriksa
memeriksa skrip jawapan atau • Kekomprehensifan merujuk
ketepatan seseorang pentaksir kepada kandungan instrumen
memberikan skor calon. yang mempunyai item yang
mewakili semua objektif penting
• Keobjektifan pemberian skor dalam mata pelajaran tertentu.

ini boleh dipertingkatkan dengan

menyediakan peraturan

pemarkahan atau skema

penskoran yang objektif dan skor

diselaraskan melalui mesyuarat

penyelarasan.

3

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:27 PM Page 12

1.3 Kesahan dan American Psychological Association
Kebolehpercayaan (APA) (1974) dalam The Standard for
Educational and Psychological
Kesahan dan kebolehpercayaan Testing merujuk konsep kesahan
merupakan dua konsep penting kepada kesesuaian, ketepatan dan
dalam pentaksiran pendidikan. kebolehgunaan skor yang diperoleh
Kedua-duanya mempunyai hubungan daripada ujian yang ditadbir.
yang rapat dan menjadi tonggak
utama dalam perbincangan yang American Psychological Association,
berkaitan dengan kualiti sesuatu American Educational Research
proses pentaksiran. Association, dan National Council
on Measurement mengklasifikasikan
1.3.1 Konsep Kesahan kesahan kepada tiga kumpulan
utama, iaitu kesahan kandungan,
Hasil pentaksiran dinyatakan dalam kesahan berkaitan kriteria dan
bentuk skor iaitu sama ada skor yang kesahan konstruk atau gagasan.
diperoleh seseorang murid itu
menggambarkan atau memberikan Antara punca yang dapat dikaitkan
maklumat tentang apa yang ditaksir. dengan kesahan sesuatu skor
Sesuatu ujian hendaklah mengukur adalah:
perkara yang sepatutnya diukur. All of
what we want to measure, and (a) Kandungan ujian yang
nothing but what we want to merangkumi kandungan
measure… (Thorndike, 1991), … and Sukatan Pelajaran dan
how well it does so. (Anastasi,1988). objektifnya.

Manakala Messick (1980)

berpandangan kesahan bukan sifat (b) Cara calon bertindak
terhadap tugasan atau
sesuatu ujian tetapi merupakan item yang diberikan.

darjah setakat mana ujian itu dapat (c) Cara masyarakat atau
pengguna menterjemah
membuat keputusan tentang tujuan dan menggunakan skor
ujian untuk tujuan tertentu.
ujian itu diadakan. Ebel (1979) pula

menyatakan bahawa kesesuaian

ujian dengan penggunaan hasil ujian

merupakan faktor penting dalam

menentukan kesahan skor sesuatu

ujian.

4

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:27 PM Page 13

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

1.3.1.1 Kesahan Kandungan Langkah ini perlu untuk memastikan
konstruk yang diuji dengan
Kesahan kandungan pada asasnya menggunakan item tersebut dapat
melibatkan pemeriksaan secara mewakili setiap aspek penting
sistematik terhadap kandungan ujian pelajaran yang diajarkan itu dan
untuk menentukan sama ada mencakupi dalam nisbah yang
kandungan ujian itu terbentuk betul. Pembina ujian sepatutnya
daripada sampel yang mewakili memerihalkan konstruk yang akan
perkara yang hendak diukur atau diuji itu terlebih dahulu dan bukan
diuji. selepas menyediakan set butiran
untuk dijadikan ujian.
Lazimnya, proses tersebut digunakan
dalam ujian pencapaian. Ujian Ujian pencapaian yang direka bentuk
pencapaian dibina dan direka bentuk dan dibina dengan baik haruslah
untuk mengukur tahap penguasaan mencakupi objektif pengajaran yang
pengetahuan atau kemahiran tertentu telah ditetapkan dalam tajuk-tajuk
dalam sesuatu mata pelajaran yang pelajaran yang sudah dipelajari.
diajar, iaitu melalui penyemakan isi Objektif dirancang dengan
kandungan ujian berkenaan dan memasukkan pelbagai konstruk yang
seterusnya guru dapat menentukan sesuai dan bilangan item yang
kesahan kandungan ujian tersebut. mencukupi untuk menggambarkan
Misalnya, guru Bahasa Melayu ingin penguasaan calon terhadap konstruk
menguji pengetahuan sistem bahasa itu dalam tajuk tersebut.
dalam tajuk “Kata Nama”, maka
butiran ujian yang disediakan Oleh itu, kesahan kandungan ujian
mestilah dapat memenuhi objektif bergantung pada kerelevanan atau
ujian itu. kesesuaian tingkah laku yang ingin
diperhatikan atau diketahui oleh
Langkah pertama adalah dengan pentaksir. Kecukupcakupan ujian itu
membuat persampelan perkara yang menghasilkan skor ujian yang mampu
ditaksir daripada keseluruhan butiran menggambarkan prestasi calon
yang disoal berdasarkan kandungan dalam perkara yang ditaksir.
mata pelajaran yang diajarkan. Ujian
yang ditadbir itu mestilah dianalisis
dengan sistematik untuk memastikan
kesahan dari segi cakupan dan
kerelevanannya.

5

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:27 PM Page 14

Pada peringkat permulaan Dengan membina JSU secara
pembinaan ujian, pembina perlu eksplisit, ujian pencapaian dapat
memilih butiran yang sesuai dalam memberikan keputusan yang
usaha mewujudkan kesahan mewakili objektif pentaksiran yang
kandungan. ingin diuji.

Usaha ini perlu didahului dengan Oleh itu, kerelevanan adalah perkara
kajian terhadap Sukatan Pelajaran yang ditaksir ada dalam sukatan mata
(SP) dan Huraian Sukatan Pelajaran pelajaran. Skor hanya akan menjadi
(HSP) untuk memastikan objektif relevan apabila item yang dibina
pentaksiran dan aspek yang akan menepati kumpulan sasar, jadual
diuji atau ditaksir. spesifikasi ujian, kurikulum, konteks
dan situasi serta aras kesukaran yang
Selepas mendapat maklumat diharapkan.
tersebut, pembina haruslah
menyediakan Jadual Spesifikasi Ujian Manakala kecukupcakupan
(JSU). JSU ialah jadual yang
membantu pembina menghasilkan (representative) pula adalah apa yang
satu sampel tugasan ujian yang
mewakili kedua-dua aspek terdapat dalam sukatan mata
kesahan iaitu kerelevanan dan
kecukupcakupan. pelajaran ditaksir. Item yang dibina

hendaklah mewakili litupan kurikulum,

kepelbagaian item, kepelbagaian

cara penyoalan dan pelbagai aras

kesukaran yang dihasratkan.

Konsep kerelevanan dan kecukupcakupan digambarkan dalam Rajah 1.

Ujian A (45 item) Ujian A (45 item)

Cakupan sukatan Cakupan sukatan

Sebahagian relevan Relevan
Tidak cukupcakupan Cukupcakupan
(not representative) (representative)
item
Rajah 1
6

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:27 PM Page 15

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

Kesahan kandungan memerlukan ketelitian terhadap ujian yang dibina.
Kesahan kandungan bagi sesuatu ujian pencapaian mungkin memuaskan
seseorang guru tetapi mungkin tidak bagi guru yang lain. Hal ini kerana guru
yang berbeza mengajarkan kandungan isi pelajaran yang berbeza,
menggunakan pendekatan yang berbeza dan mempunyai pengalaman
yang berbeza.

1.3.1.2 Kesahan Kriteria (ii) Kesahan serentak
(Concurrent validity)
Satu daripada fungsi ujian adalah
untuk menelah tingkah laku calon Kesahan serentak melibatkan data
pada masa hadapan. Contohnya, kriteria yang dikumpulkan pada masa
ujian bakat sekolah Scholastic yang hampir sama dengan data ujian.
Aptitude Test (SAT) biasanya
digunakan untuk menelah kejayaan Umumnya, kedua-dua kesahan ini
akademik di sekolah atau di kolej. merujuk teknik empirikal dalam
mengkaji hubungan antara skor ujian
Ujian bakat dan kebolehan pula dengan pengukuran luaran.
digunakan untuk menelah prestasi
pekerjaan mereka. Dalam setiap
situasi ini, fungsi ujian adalah untuk
menelah prestasi individu secara
kuantitatif dalam situasi yang berbeza
pada masa hadapan. Prestasi yang
berbeza itu disebut kriteria. Kesahan
berkaitan dengan kriteria ini lebih
berorientasikan soal empirikal.

Kesahan berkaitan dengan kriteria
terdiri daripada dua bentuk:

(i) Kesahan ramalan
(Predictive validity)

Kesahan ramalan melibatkan data
kriteria yang dikumpulkan itu selepas
diperoleh data ujian.

7

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:27 PM Page 16

Perbezaan yang wujud antara kedua-dua bentuk ini adalah daripada dua
aspek, iaitu:

Aspek Kesahan Ramalan Kesahan Serentak

Prosedur • Data kriteria yang • Data kriteria yang dikumpul
dikumpul adalah adalah pada masa yang
lewat daripada hampir sama dengan data
data ujian. ujian.

Tujuan ujian • Perhatian • Mehrenn dan Lehmann (1975),
sebenarnya telah mempersoalkan
bertumpu pada kesahihan sama ada skor ujian
kegunaan skor yang digantikan dengan data
ujian dalam kriteria yang dikumpulkan
menelah prestasi dengan cara lain yang agak
calon pada masa kurang cekap. Hal ini dapat
hadapan. digambarkan oleh rajah yang
berikut:

Masa
UJIAN...................KRITERIA

Sebenarnya, skor ujian menelah Dalam konteks bilik darjah, aspek
skor kriteria tetapi bagi kesahan kesahan serentak ditekankan apabila
serentak, skor ujian dan skor guru berminat untuk melihat
kriteria diambil pada masa yang hubungan antara prestasi ujian
sama setelah memperoleh skor dengan prestasi semasa bagi ujian
kriteria. Oleh itu, tujuannya adalah yang berlainan.
untuk menentukan sama ada skor
kriteria dapat digantikan oleh skor Dalam keadaan ini, guru perlu
ujian atau tidak. memperoleh kedua-dua skor
pengukuran tersebut dalam masa
Sebagai contoh, dapatkah skor yang hampir sama dan dikorelasikan
inventori personaliti yang ditadbirkan keputusannya.
oleh kerani digunakan untuk
menggantikan skor pemeriksaan Langkah ini biasanya dijalankan
yang diberikan oleh ahli psikiatri untuk apabila sesuatu ujian dianggap
menentukan ciri personaliti tertentu sebagai pengganti ujian yang
individu? menggunakan suatu kaedah
memungut maklumat yang terlalu
8 rencam dan mengambil masa yang
lama.

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:27 PM Page 17

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

Contohnya, seseorang guru biasanya Konstruk bermaksud kualiti psikologi
yang diandaikan wujud bagi
menskor calon berdasarkan menerangkan beberapa aspek
tingkah laku. Kesahan konstruk ialah
pemerhatiannya semasa kesahan yang berkaitan dengan
perkara-perkara yang tidak dapat
melaksanakan kerja amali. Beliau diperhatikan secara nyata tetapi
wujud melalui pendirian, hipotesis
menggunakan skala pemeringkatan atau teori berasaskan kajian tertentu.

bagi tujuan tersebut. Mengikut Popham (1981), kesahan
konstruk dapat didefinisikan sebagai
Oleh sebab kerja penskoran itu darjah sejauh mana prestasi ujian
rencam, mungkin guru beralih kepada dapat diinterpretasi dalam satu
ujian kertas dan pensel, sekiranya bentuk konstruk psikologi tertentu. Ini
kemahiran yang difikirkan dapat diuji bermaksud jika sesuatu instrumen
melalui ujian kertas dan pensel itu itu mempunyai kesahan konstruk,
sesuai. skor calon akan berubah seperti
yang ditelah oleh teori yang
Untuk menentukan setakat mana mendasari konstruk itu.
tepatnya ujian itu mengukur
kemahiran calon menjalankan kerja Satu contoh konstruk yang lebih
amali, guru itu akan mengkorelasikan releven dengan penilaian di bilik
skor ujian dengan skor pemerhatian. darjah ialah kreativiti. Guru mungkin
Jikalau korelasinya tinggi, bermakna berminat untuk mengkaji konstruk ini
guru dapat menggunakan ujian kertas kerana hipotesis yang selalu dibuat
dan pensel pada masa hadapan bagi menyatakan bahawa orang yang
menelah kemahiran calon dalam kreatif mempunyai prestasi yang
menjalankan kerja amali. berbeza daripada orang yang kurang
kreatif. Suatu teori mungkin dibina
1.3.1.3 Kesahan Konstruk/ bagi menunjukkan bagaimana orang
Gagasan yang kreatif, atau orang yang
mempunyai konstruk kreativiti itu
Dalam menginterpretasikan berkelakuan berbeza daripada orang
lain. Setelah ini dilakukan, orang
keputusan ujian, ada masanya guru yang kreatif dapat dikenalpasti
dengan memerhatikan tingkah laku
ingin menentukan sama ada individu berkenaan dan dikelaskan
kebolehan mereka berdasarkan
muridnya mempunyai ciri psikologi teori.

tertentu, seperti kebolehan menaakul,

kecerdasan pelbagai, pemikiran

kritis, kesediaan membaca,

kemahiran belajar, bakat matematik,

bakat bahasa, dan lain-lain.

Apabila seseorang guru ingin

menginterprestasikan ujian

berdasarkan ciri atau ‘trait’ psikologi,

guru sebenarnya berbicara tentang

kesahan konstruk.

9

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:27 PM Page 18

Katalah seorang guru ingin membina 1.3.1.4 Faktor Mempengaruhi
ujian kertas dan pensel bagi Kesahan
mengukur kreativiti. Setelah dibina
dan ditadbirkan, ujian kreativiti ini Pelbagai faktor mempengaruhi
boleh dianggap mempunyai kesahan kesahan skor ujian dan dapat
konstruk, sekiranya skor ujian itu dikelaskan seperti yang berikut:
mempunyai pertalian yang rapat
dengan pertimbangan yang dibuat (i) Kelemahan membina butiran
daripada pemerhatian ke atas ujian/soalan/item
tingkah laku yang dikenalpasti oleh
teori psikologi sebagai kreatif. (a) Pembina ujian tidak mengawal
aras kesukaran ujian dengan baik
Sekiranya tidak ada pertalian, maka apabila membina ujian.
kesahan konstruk tidak disokong oleh Adakalanya ujian menjadi terlalu
teori yang mendasarinya. Ini berlaku senang atau terlalu susah
mungkin kerana ujian ini tidak menyebabkan skor calon tidak
mengukur konstruk kreativiti, atau tersebar secara meluas dalam
teori psikologi yang menyatakan senarai skor daripada yang
tingkah laku individu kreatif adalah rendah hingga yang tinggi.
tidak benar. Hal ini bermakna butiran/
soalan/item tidak dapat
Oleh itu, dapatlah dirumuskan mendiskriminasikan calon.
bahawa untuk menentukan kesahan
konstruk sesuatu ujian, langkah- (b) Penulisan ayat yang kabur sama
langkah yang berikut perlu diikuti: ada dalam arahan atau tugasan.
Arahan perlu ditulis dengan jelas
Mengenal pasti agar calon dapat memberikan
konstruk yang dijangka akan respons kepada tugasan.

menerangkan prestasi (c) Penggunaan perbendaharaan
ujian kata yang tidak sesuai dengan
umur calon.

Menerbitkan hipotesis (d) Terdapat petunjuk dalam item
yang berhubung dengan yang memudahkan calon
prestasi ujian daripada memberikan respons.

teori konstruk

Menguji hipotesis
berkenaan berasaskan

logik atau secara
empirik

10

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:27 PM Page 19

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

(e) Kesalahan dalam mengenal pasti (iii) Gerak balas calon
objektif pentaksiran dalam
butiran ujian yang dibekalkan. Kadang kala perbezaan dalam
Contohnya, seorang pembina kebolehan menginterpretasikan
ingin menguji kemahiran tugasan item dipengaruhi oleh faktor
menganalisis tetapi membekalkan peribadi calon. Hal ini mungkin
item yang berada pada tahap dipengaruhi oleh emosi calon
kefahaman. Perkara ini semasa di bilik peperiksaan, seperti
menunjukkan bahawa wujud bimbang akan ujian.
ketidaksesuaian antara hasrat
dengan item. Oleh itu, calon ini tidak dapat
menjawab soalan dengan baik.
(f) Dari segi struktur ujian, ujian di Unsur meneka bagi item objektif
bilik darjah tidak boleh terlalu aneka pilihan/gabungan turut
pendek atau terlalu panjang. Hal menjejaskan kesahan skor ujian.
ini akan menjejaskan kesahan
kerana struktur ujian merupakan
sampel daripada sekumpulan
item yang dikemukakan.
Sekiranya ujian terlalu pendek,
sukar untuk mencakupi prestasi
yang diharapkan dan hal ini akan
menjejaskan darjah kesahan
skor ujian tersebut. Struktur ujian
biasanya dimulakan dahulu
dengan item yang mudah dan
diikuti oleh item yang sukar.

(ii) Kelemahan dalam mentadbir
ujian

Dari segi pentadbiran ujian, banyak
bentuk kelemahan yang biasa
berlaku dan menjejaskan kesahan
skor ujian. Contohnya, masa yang
diperuntukkan itu tidak mencukupi
bagi calon mengemukakan respons
terhadap sesuatu item, pertolongan
yang tidak adil yang diberikan oleh
pengawas peperiksaan dan
penyelewengan semasa ujian
dijalankan. Dari segi pemarkahan
pula, ujian esei mungkin tidak
mempunyai peraturan pemarkahan
yang terperinci.

11

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:27 PM Page 20

Rumusan Kesahan

1 Model klasikal mengkategorikan kesahan
kepada beberapa jenis iaitu kesahan
kandungan, kesahan berkaitan kriteria dan
kesahan konstruk/gagasan.

2 Setiap skor mestilah sah dan boleh
dipercayai. Faktor yang menentukan
kesahan skor adalah relevan dan
kecukupcakupan atau mewakili
(representativeness).

3 Relevan: Skor hanya akan menjadi
relevan apabila item yang dibina
menepati kumpulan sasar, jadual spesifikasi
ujian, kurikulum, konteks dan situasi serta
aras kesukaran yang dihasratkan.

4 Cukupcakupan atau mewakili: Item
yang dibina juga hendaklah mewakili
cakupan kurikulum, kepelbagaian item,
kepelbagaian cara penyoalan dan pelbagai
aras kesukaran yang dihasratkan.

5 Skor yang diperoleh dari item atau
instrumen yang ditadbirkan kepada
murid. Skor yang tidak sah memberi kesan
yang besar terhadap kredibiliti dan integriti
sesuatu sistem pendidikan.

12

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:27 PM Page 21

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

1.3.2 Konsep Kebolehpercayaan
Kebolehpercayaan merujuk ciri skor berhubung dengan ketepatan dan
ketekalan skor itu untuk menggambarkan prestasi calon dalam perkara yang
ditaksir.
Kebolehpercayaan skor berkait rapat dengan instrumen pentaksiran yang
digunakan. Adakah instrumen itu betul-betul dapat memberikan skor yang
konsisten kepada seseorang calon jika ujian itu diambil berulang kali dengan
andaian bahawa tiada penambahan pengalaman antara jangka masa ujian itu
diambil?

Rajah 2 menunjukkan faktor yang menentukan kebolehpercayaan skor.

Kebolehpercayaan

K E T E P ATA N
Skor

KETEKALAN

Rajah 2
Skor yang tepat diperoleh apabila seseorang mendapat skor yang tekal dalam
pentaksiran yang dibuat berulang kali dalam keadaan yang sama. Skor yang
tekal pula diperoleh apabila sesuatu instrumen ditadbir berkali-kali kepada
pelbagai kumpulan dan menghasilkan skor yang sama atau hampir sama
setiap kali ditadbirkan.
Sebaliknya skor tidak konsisten disebabkan oleh pemboleh ubah seperti
kerelevanan kandungan, kesesuaian instrumen, kohort dan sebagainya.
Kebolehpercayaan juga berkait dengan konsep kebertanggungjawaban atau
akauntabiliti, kestabilan dan kekonsistenan. Dalam hal ini, kebolehpercayaan
dapat digunakan untuk menelah kebolehan calon dengan lebih tepat.
Seseorang yang boleh dipercayai seharusnya memiliki kesemua sifat itu.

13

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:27 PM Page 22

Rajah 3 menunjukkan konsep kesahan dan kebolehpercayaan.

Tidak boleh percaya Boleh percaya Boleh percaya
dan tidak sah tetapi tidak sah dan sah

Kesahan rendah
Kebolehpercayaan rendah

Rajah 3

Instrumen pentaksiran juga seharusnya mempunyai sifat-sifat yang
membolehkan skor yang dihasilkan dipercayai dan bermakna.

Kebolehpercayaan ujian disebut sebagai darjah ketekalan
antara dua pengukuran terhadap sesuatu benda.

Sebagai contoh, guru biasanya berharap agar memperoleh pengukuran yang
sama terhadap sesuatu benda yang ditimbang apabila menggunakan
penimbang yang berbeza atau dengan menggunakan penimbang yang sama
dalam masa yang berbeza.

Dalam pengukuran pencapaian calon pula, guru berharap agar keputusan ujian
akan tekal bagi dua ujian yang sama bentuk yang ditadbirkan kepada kumpulan
yang sama pada dua masa yang berbeza.
Konsep asas teori pengujian menyatakan bahawa skor dicerap (observed
score), iaitu skor yang didapati daripada seseorang calon dalam sesuatu ujian
mempunyai dua komponen.

14

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:27 PM Page 23

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

Dua komponen tersebut ialah:
(a) Skor sebenar (true score)

- ukuran sebenar kebolehan calon
(b) Skor ralat (error score)

- disebabkan oleh alat atau kaedah pengukuran

Skor dicerap =
Skor sebenar + Skor ralat

Tº = Tх + ε

Tº = Skor dicerap

Tх = Skor sebenar
ε = Skor ralat

Oleh itu, kita boleh membuat anggapan bahawa tiada skor yang menjadi
ukuran sebenar bagi kebolehan seseorang.
Pekali kebolehpercayaan selalunya diwakili oleh nombor yang bernilai antara
0 hingga 1 yang menunjukkan kestabilan sesuatu ujian.

Anastasi (1961), Thorndike (1969), (a) Kaedah Test - Retest
Dick & Hegerty (1971), Martuza (b) Kaedah Bentuk Selari
(1977), Karmel & Karmel (1978),
Hopkins & Stanley (1981), (c) Kaedah Belah Dua
mengemukakan tiga kaedah
untuk menghitung pekali
kebolehpercayaan sesuatu ujian,
iaitu:

15

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:27 PM Page 24

1.3.2.1 Faktor Mempengaruhi (iii) Persampelan item
Kebolehpercayaan
Item-item yang digunakan dalam
Pelbagai faktor yang mempengaruhi sesuatu ujian adalah untuk menguji
kebolehpercayaan skor ujian. Antara sebahagian ‘trait’ yang menjadi
yang penting ialah: petunjuk kepada kebolehan
seseorang. Oleh itu, item tersebut
(i) Tempoh ujian hendaklah merupakan sampel
mewakili keseluruhan ‘trait’ tentang
Semakin panjang tempoh ujian kebolehan seseorang. Pemilihan
yang tidak tepat menyebabkan
sepatutnya semakin tinggi berlakunya varian ralat pengukuran.
Akibatnya, skor ujian itu tidak boleh
kebolehpercayaan skor ujian itu dipercayai.

kerana tempoh ujian dapat (iv) Kehomogenan item

memberikan persampelan yang Item ujian yang homogen ialah item-
item yang mempunyai persamaan
lebih baik dari segi tingkah laku dari segi prestasi atau peluang untuk
dipilih. Bagi ujian berbentuk objektif
yang hendak diukur, malahan skor aneka pilihan, pilihan jawapan
mestilah homogen. Hal ini bermakna
kurang diganggu oleh tekaan. tiap-tiap opsyen mestilah berkaitan
antara satu sama lain dan ada daya
(ii) Ralat rawak tarikan untuk dipilih oleh calon.

Prestasi seseorang berubah-ubah Jawapan dan distraktor seharusnya
mengikut keadaan sekelilingnya. tidak ‘bias’ sehingga calon yang diuji
Sebarang perubahan yang berlaku terlalu mudah mengenal pasti
dapat menyebabkan prestasi jawapan atau bukan jawapan.
berubah. Misalnya, semasa ujian,
tiba-tiba bunyi bising di sekeliling Ketidakhomogenan opsyen boleh
calon. Keadaan ini akan menjejaskan kebolehpercayaan skor
menyebabkan perubahan konsentrasi ujian.
calon dan varian skor ralat akan
mempengaruhi skor varian yang (v) Arahan pada item
dicerap. Contoh lain ralat rawak
adalah seperti sakit, letih, ketegangan Arahan tidak jelas pada item atau
emosi dan risau. instrumen menyebabkan murid keliru
dan tidak memberikan respons yang
Pihak pentadbir yang mengendalikan dihasratkan.
ujian hendaklah menyediakan
keadaan dan persekitaran ujian yang
sesuai serta peraturan pentadbiran
ujian yang sempurna.

16

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:27 PM Page 25

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

(vi) Laras bahasa tidak sesuai (viii) Subjektiviti penilai
dengan kohort murid
Subjektiviti penilai atau pentaksir
(vii) Taburan item terutama dalam perkara subjektif. Ini
termasuklah kemahiran atau
Taburan item yang tidak seimbang pengalaman penilai, latihan yang
mengikut aras kesukaran. Bilangan diterima oleh penilai, emosi penilai
item yang terlalu banyak bagi item dan tahap kesihatan penilai ketika
aras kesukaran tinggi atau aras melaksanakan tugasan penskoran.
kesukaran rendah dalam satu-satu
instrumen akan menghasilkan skor
yang tidak tepat.

Sebagai rumusan, kesahan dan kebolehpercayaan mempunyai hubungan
rapat antara satu sama lain kerana inferens yang dibuat daripada skor yang
boleh dipercayai tidak semestinya sah dan sebaliknya inferens yang dibuat
daripada skor yang sah semestinya boleh dipercayai.

Rajah 4 menunjukkan hubungkait kesahan dengan kebolehpercayaan.

Kebolehpercayaan

(Ketekalan atau tanpa kesilapan rawak)

Tinggi Rendah

Kesahan Tinggi
Rendah
(Tanpa bias
atau

kesilapan
sistematik)

Nilai sebenar
Keputusan daripada pelbagai pengukuran

Rajah 4

17

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:27 PM Page 26

1.3.3 Bagaimana Mengurangkan Info Ringkas
Ralat Pengukuran
Kebolehpercayaan
(i) Arahan pada item dan instrumen
hendaklah jelas, tepat dan 1 Konsep kebolehpercayaan
mudah. adalah merujuk kepada
ketekalan sesuatu instrumen apabila
(ii) Tempoh ujian sesuai dengan ditadbirkan. Satu-satu instrumen
bilangan item dan aras dianggap boleh dipercayai sekiranya
kesukaran item/ujian. menghasilkan keputusan yang sama
setiap kali ditadbirkan.
(iii) Laras bahasa menepati kohort.
2 Faktor yang menentukan
(iv) Persampelan item hendaklah kebolehpercayaan adalah
mewakili litupan kurikulum dan ketepatan dan ketekalan.
bilangan item memadai bagi
setiap domain yang diuji. 3 Ketepatan: Instrumen yang
mempunyai darjah
(v) Taburan item aras kesukaran
tinggi, sederhana dan rendah kebolehpercayaan yang tinggi
hendaklah sesuai dan seimbang
mengikut prinsip yang diandaikan mempunyai skor yang
ditetapkan.
lebih tepat tentang seseorang murid
(vi) Pentadbiran ujian terkawal dan
standard. itu. Ini berkait rapat dengan ralat

(vii) Peraturan pemarkahan lebih pengukuran di mana indeks ralat
objektif dan mudah difahami.
pengukuran yang lebih kecil memberi
(viii) P e n g h a s i l a n i n s t r u m e n
pentaksiran yang lebih teliti dan makna lebih tinggi darjah
terkawal.
kebolehpercayaannya dan lebih
(ix) Penilai atau pentaksir diberikan
latihan dan kemahiran yang tepat memberikan maklumat dan
mencukupi.
ramalan tentang murid.
(x) Ujian hendaklah ditadbirkan
dalam suasana yang sesuai iaitu 4 Ketekalan : Faktor ini penting
mengikut masa yang ditetapkan, untuk menjamin
bebas daripada gangguan/bising
dan langkah-langkah untuk kebolehpercayaan skor tetapi
mengelakkan penipuan.
skor yang tekal tidak semestinya sah,
18
bergantung kepada faktor-faktor

yang wujud semasa skor itu

diperoleh. Jika sesuatu instrumen

ditadbirkan berkali-kali kepada

pelbagai kumpulan dan

menghasilkan skor yang sama atau

hampir sama setiap kali ditadbirkan

menunjukkan instrumen tersebut

mempunyai darjah kebolehpercayaan

yang tinggi.

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:27 PM Page 27

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

1.4 Konstruk Pengetahuan

Konstruk ialah perkara yang ditaksir
atau diukur. Konstruk juga
merupakan dimensi manusia yang
berbentuk konkrit atau abstrak:

• Konstruk berbentuk konkrit boleh
dilihat secara mata kasar seperti
tinggi, berat dan lain-lain.

Contoh:

Kemahiran

Jisim Tinggi Nilai atau sikap

• Konstruk berbentuk abstrak tidak Oleh itu, konstruk menjadi
boleh dilihat secara mata kasar dimensi yang ingin dibangunkan
iaitu yang berkaitan dengan atau dikembangkan melalui hasil
pengetahuan, kemahiran dan pembelajaran sesuatu mata
nilai atau sikap. pelajaran. Konstruk yang diukur
dalam instrumen pentaksiran bagi
Mengikut Ebel (1979), penulis item sesuatu mata pelajaran dikenal pasti
hendaklah jelas tentang dua perkara berdasarkan Sukatan Pelajaran (SP),
pokok dalam menghasilkan ujian iaitu bukannya daripada Huraian Sukatan
menentukan apa yang ingin diukur, Pelajaran (HSP) atau buku teks mata
dan membuat keputusan bagaimana pelajaran tersebut.
mengukurnya.

19

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:27 PM Page 28

Dalam Sukatan Pelajaran pula, tempat yang menjadi rujukan utama dalam
mengenal pasti konstruk ialah Matlamat dan Objektif Mata Pelajaran (OM).
Hal ini untuk memastikan kerelevanan dalam pentaksiran. Selain itu, semua
aspek yang tersenarai dalam OM mesti ditaksir untuk memastikan aspek
kecukupcakupan.

Konstruk yang ditaksir boleh dikategorikan kepada:

Konstruk

Pengetahuan Kemahiran Nilai dan Sikap

Konstruk ini Konstruk ini Konstruk ini
mengukur sejauh mengukur sejauh mengukur sejauh
mana murid faham mana murid berupaya mana murid itu boleh
akan sesuatu perkara melakukan sesuatu mempamerkan dan
selepas melalui proses selepas melalui proses mengamalkan sikap
yang positif selepas
pembelajaran. pembelajaran.
melalui proses
pembelajaran.

Contoh: Contoh: Contoh:
• Pengetahuan • Kemahiran • Pemikiran global

tentang mengaplikasi (pemikiran kritis
terminologi • Kemahiran dan kreatif)
• Pengetahuan • Penghayatan dan
tentang morfologi membuat amalan nilai
• Pengetahuan keputusan murni/adab
tentang fakta • Kemahiran • Beretika
• Pengetahuan membanding beza
tentang urutan • Kemahiran
• Pengetahuan mengaplikasi
tentang prinsip maklumat
dan generalisasi • Kemahiran
• Pengetahuan menganalisis
tentang teori dan • Kemahiran menilai
struktur

20

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:32 PM Page 29

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

1.4.1 Ciri Konstruk Yang Berkualiti 1.4.2 Domain Kognitif

(a) Boleh diperhatikan Taksonomi Objektif Pendidikan
Bloom (1964) lazimnya digunakan
• Boleh diperhatikan secara sebagai penerangan konstruk yang
langsung atau tidak langsung mengukur kebolehan kognitif. Bloom
bersama-sama dengan rakan-
• Bagi konstruk yang berbentuk rakannya membahagikan kebolehan
abstrak pemerhatian dibuat kognitif kepada enam peringkat, iaitu:
berdasarkan evidens tertentu
1. Pengetahuan
(b) Boleh diukur
2. Kefahaman
• Tahap sesuatu konstruk
dalam diri murid dapat 3. Aplikasi
ditentukan
4. Analisis
(c) Boleh diurus
• kmMeeukmdaanphguandnyitaaidhbairladnagnatnidaatkau 5. Sintesis

6. Penilaian

(d) Relevan 1. Pengetahuan

• Berkaitan dengan perkara- Pengetahuan ialah kebolehan
perkara yang dipelajari oleh kognitif untuk mengingat semula atau
murid sahaja mengenal pasti elemen spesifik yang
terdapat dalam kandungan sesuatu
(e) Mencakupi (cakupan) mata pelajaran.

• Mencakupi sebahagian besar Pengetahuan diperoleh
daripada konstruk yang melalui pengalaman,
diberikan penekanan pemerhatian, pembacaan
pembelajaran dalam atau pemberitahuan.

(f) Seimbang

• Konstruk yang diberikan
keutamaan dalam kurikulum
perlulah juga diberikan
keutamaan yang sama dalam
pentaksiran

21

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:32 PM Page 30

Perkara yang diperoleh tadi akan 2. Kefahaman
menjadi sebahagian daripada
struktur pengetahuan dalam mental Kefahaman ialah kebolehan kognitif
seseorang. Jika pengetahuan itu yang melibatkan penggunaan
disimpan dalam ingatan tanpa pengetahuan tanpa situasi baharu
sebarang pemikiran lanjut, dan tidak memerlukan atau tidak
pengetahuan itu akan kekal sebagai memerihalkan implikasi terhadap
maklumat yang paling sedikit pengetahuan tersebut.
kegunaannya kepada individu itu.
Bloom dan rakan-rakannya
Maklumat ini boleh dikeluarkan membahagikan kefahaman kepada
semula dalam bentuk asal apabila tiga kemahiran kognitif, iaitu
diuji dengan menggunakan item yang penterjemahan, interpretasi dan
berbentuk pengingatan semula atau ektrapolasi.
‘recall’. Bloom dan rakan-rakannya
membahagikan pengetahuan kepada (a) Penterjemahan
beberapa komponen kecil seperti
yang berikut: Penterjemahan ialah kebolehan
menyatakan sesuatu konsep
i. Pengetahuan tentang
terminologi yang diketahui dengan perkataan
atau simbol yang lain.

ii. Pengetahuan tentang fakta Antara aktiviti yang melibatkan
kefahaman pada peringkat
iii. Pengetahuan tentang penterjemahan ialah:
pelaziman/konvensional

iv. Pengetahuan tentang urutan • Menterjemah secara literal
daripada satu bahasa kepada
v. Pengetahuan pengkelasan bahasa lain
dan kategori

vi. Pengetahuan tentang kriteria • Menukar daripada bentuk
simbol kepada bentuk verbal
vii. Pengetahuan perkara atau sebaliknya
metodologi/kaedah

viii.Pengetahuan tentang prinsip • Membaca al-Quran
dan generalisasi

ix. Pengetahuan tentang teori • Membaca skor muzik
dan struktur

22

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:32 PM Page 31

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

(b) Interpretasi

Interpretasi ialah kebolehan menghubung kait bahagian-
bahagian dalam suatu set komunikasi dan menyatakan dalam
bentuk lain (verbal atau grafik) dengan mengekalkan makna

set komunikasi itu.

Antara aktiviti yang melibatkan kefahaman pada peringkat interpretasi ialah:

Menyatakan
pernyataan, peristiwa
atau konsep dengan menggunakan
olahan bahasa yang tersendiri, mengubah
susun atur konteks asalnya atau
meringkaskannya tanpa mengubah
makna dan tujuan asal.

Menginterpretasikan bahan
grafik seperti graf,

carta, peta, jadual, kartun
kepada bentuk verbal
atau sebaliknya.

Memperjelas maksud kata
atau rangkai kata

berdasarkan konteks.

23

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:32 PM Page 32

(c) Ekstrapolasi Namun murid masih boleh

Ekstrapolasi ialah kemahiran menggunakan pengetahuan tersebut
yang melibatkan interpretasi
tetapi melampaui maklumat untuk menyelesaikan permasalahan

yang terdapat dalam set yang baharu. Hal ini kerana sesuatu
komunikasi berkenaan. Kemahiran
permasalahan yang baru
ini menghasilkan ramalan,
inferens atau anggaran mengandungi sedikit elemen yang
berdasarkan pemerhatian,
pengalaman, corak, trend berbeza daripada masalah
atau suatu urutan berkala.
sebelumnya.
Antara aktiviti yang melibatkan
kefahaman pada peringkat Sebagai contoh, murid tidak boleh
ekstrapolasi ialah: hanya menukarkan nama atau angka
untuk menyelesaikan sesuatu
permasalahan baharu.

Dalam situasi ini, murid harus

menggunakan idea, konsep, prinsip,

teori, hukum, prosedur dan

sebagainya yang telah dipelajari

untuk mengatasi sesuatu

permasalahan dalam situasi baharu.

• Membuat kesimpulan awal Tingkah laku murid bagi
daripada pemerhatian, menyelesaikan sesuatu tugasan
pengetahuan dan pengalaman pada peringkat ini adalah seperti
yang berikut:
• Membuat ramalan berdasarkan
set, data atau graf • Mengenal pasti tugasan item

• Membuat jangkaan i. menentukan jenis dan
berdasarkan sebab dan kehendak tugasan yang
tindakan dalam sesuatu situasi diberikan

3. Aplikasi ii. mengetepikan perkara yang
tidak berkaitan
Aplikasi ialah kebolehan kognitif
dalam menggunakan prinsip dan iii. menyusun semula dalam
generalisasi tentang sesuatu masalah bentuk atau corak yang
dalam situasi baharu. mudah diselesaikan

Pada peringkat ini, murid telah pun • Mengingati prinsip atau
mempunyai pengetahuan sedia ada generalisasi yang berkaitan
berasaskan pengalaman lepas. untuk digunakan

24 • Melakukan penyelesaian
masalah

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:32 PM Page 33

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

Antara aktiviti yang melibatkan aplikasi prinsip dan generalisasi penyelesaian
masalah ialah:

Kebolehan mengenal pasti
prinsip atau generalisasi yang
berkaitan untuk menyelesaikan
masalah dalam situasi baharu

Menentukan had
lingkungan prinsip atau
generalisasi itu sesuai untuk

digunakan

Mengenal pasti Menerangkan fenomena
pengecualian tentang yang baharu dengan
generalisasi untuk
menyelesaikan masalah menggunakan prinsip atau
generalisasi

Meramalkan perkara yang
akan berlaku dengan

menggunakan prinsip atau
generalisasi berkenaan

Memberikan
justifikasi terhadap sesuatu
tindakan atau keputusan dalam masalah
yang baharu dengan menggunakan
prinsip atau generalisasi

yang berkenaan

25

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:32 PM Page 34

4. Analisis (b) Analisis Perkaitan

Analisis ialah kebolehan kognitif Analisis perkaitan ialah kemahiran
untuk memisahkan sesuatu set memperlihatkan saling kaitan
komunikasi kepada elemen atau antara elemen atau bahagian
bahagian-bahagiannya sehingga satu
bentuk pertalian antara elemen atau dalam satu set komunikasi seperti
bahagian yang membina set perkaitan
komunikasi itu dapat dilihat dengan
jelas. hipotesis dengan pemerhatian,
anggapan dengan hujah, sebab dan
Bloom bersama-sama dengan
rakannya membahagikan kemahiran akibat dan sebagainya.
menganalisis kepada tiga peringkat
iaitu analisis elemen, analisis Antara aktiviti yang melibatkan
perkaitan dan analisis organisasi. kemahiran menganalisis perkaitan
ialah:
(a) Analisis Elemen
• Mengenal pasti perkaitan hujah
Analisis elemen ialah kemahiran dengan kesimpulan
mengenal pasti perkara pokok
• Menentukan keserasian
yang terdapat dalam satu hipotesis dengan maklumat
set komunikasi seperti anggapan, yang diberikan dan anggapan
yang dibuat
pandangan, sifat, fungsi, nilai
dan sebagainya. • Mengenal pasti sesuatu
perkara yang relevan dengan
Antara aktiviti yang melibatkan penilaian
kemahiran menganalisis elemen
ialah: • Mengenal pasti perkaitan
sebab dan akibat dalam satu
• Mengecam dan mengenal peristiwa sejarah
pasti fakta daripada
pernyataan set komunikasi • Mengenal pasti perkaitan
sebab dan kesan dalam
• Mengecam kesimpulan fenomena ekonomi
daripada pernyataan yang
menyokongnya

• Mengenal pasti anggapan yang
tidak dinyatakan secara
eksplisit dalam set komunikasi

• Mengenal pasti motif dalam
lukisan

26

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:32 PM Page 35

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

(c) Analisis Organisasi
Analisis organisasi ialah kemahiran mengenal pasti susunan
yang sistematik, perkaitan mengikut urutan, struktur
dan sebagainya yang mengorganisasikan suatu
set komunikasi.

Antara aktiviti yang melibatkan kemahiran menganalisis organisasi ialah:

Mengenal pasti tujuan,
pendapat, prinsip, perasaan

dan sebagainya dalam
suatu set komunikasi

Mengenal pasti bentuk Mengenal pasti
dan corak laras warna (tone), mood
atau motif dalam lukisan

Mengenal pasti sikap bias
dalam penulisan atau
pertimbangan

Mengenal pasti
pendekatan yang dilakukan
dalam penyelidikan sains

27

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:32 PM Page 36

5. Sintesis

Sintesis ialah kemahiran kognitif (a) Penghasilan Set Komunikasi
Yang Unik
yang menggabungkan elemen-
Peringkat ini berkaitan dengan
elemen dan bahagian-bahagian kemahiran untuk menghasilkan
produk bebas seperti lukisan,
untuk membentuk suatu set tulisan, idea, eksperimen atau

komunikasi. Peringkat ini melibatkan sebagainya.

proses menyusun dan Antara aktiviti yang melibatkan
kemahiran penghasilan set
menggabungkan sesuatu untuk komunikasi yang unik ialah:

membentuk struktur, persembahan • Mengemukakan idea
penulisan atau ucapan
atau corak yang tidak jelas dengan organisasi yang baik

sebelumnya.

Berbanding dengan aras kemahiran
kognitif, kemahiran sintesis lebih
bersifat pemikiran bercapah dan
kreatif, iaitu jawapan atau
persembahan murid agak bebas dan
unik.

Bloom bersama-sama dengan • Menulis cerpen, cerita,
rakannya membahagikan kemahiran karangan atau puisi
sintesis kepada tiga peringkat, iaitu
penghasilan set komunikasi yang • Mencipta lagu
unik, penghasilan cadangan satu set
operasi dan penghasilan satu set
pertalian perkara abstrak.

28

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:32 PM Page 37

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

(b) Penghasilan Cadangan Satu (c) Penghasilan Satu Set Pertalian
Set Operasi Perkara-Perkara Abstrak

Peringkat ini berkaitan dengan Peringkat ini berkaitan dengan
kemahiran yang melibatkan kemahiran yang melibatkan
penghasilan pelan kerja atau pembinaan rumusan bagi satu

cadangan untuk melakukan suatu set perkara yang abstrak untuk
aktiviti terancang. menerangkan satu set data atau

fenomena.

Antara aktiviti yang melibatkan Antara aktiviti yang melibatkan
kemahiran penghasilan cadangan kemahiran penghasilan satu set
suatu set operasi ialah: pertalian perkara abstrak ialah:

• Membuat cadangan tentang • Membina hipotesis
prosedur untuk menguji berdasarkan data atau
hipotesis pemerhatian yang ada

• Mereka bentuk bangunan • Menghasilkan penemuan
berdasarkan spesifikasi yang matematik daripada
ditetapkan pengolahan dan perumusan
maklumat matematik

• Membina kaedah penyelesaian
dengan mengorganisasikan
pengalaman

BloomAplikaBsi loom Evaluasi

Kognitif

BloomPemahaman BlooSmintesis

Bloom Analisis
Pengetahuan

29

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:32 PM Page 38

6. Penilaian

Penilaian ialah kemahiran kognitif yang paling tinggi dalam Taksonomi Bloom.
Penilaian ialah kebolehan membuat pertimbangan dengan menggunakan
kaedah dan kriteria yang piawai untuk menentukan kesesuaian, ketepatan,
kecekapan, keberkesanan tentang nilai, makna, pendapat, penyelesaian,
prosedur, produk dan sebagainya.

Bloom bersama-sama dengan rakan- (b) Penilaian Berdasarkan Evidens
rakannya membahagikan kebolehan Luaran
untuk membuat penilaian kepada dua
peringkat, iaitu penilaian berdasarkan Peringkat ini ialah kemahiran
evidens dalaman dan penilaian membuat pertimbangan terhadap
berdasarkan evidens luaran. sesuatu hasil kerja berdasarkan
kriteria dan piawaian yang dirumus
(a) Penilaian Berdasarkan Evidens oleh individu yang mahir dalam
Dalaman bidang berkenaan. Antara aktiviti
yang melibatkan kemahiran menilai
Peringkat ini ialah kemahiran berdasarkan evidens luaran adalah
membuat pertimbangan dengan menilai kualiti hasil
menggunakan maklumat dalam satu persembahan seni berdasarkan
set komunikasi. kriteria.

Antara aktiviti yang melibatkan Walaubagaimanapun pada tahun
kemahiran menilai berdasarkan 1990an, Lorin Anderson (bekas
evidens dalaman ialah: pelajar Bloom) telah menyemak
semula dan membuat beberapa
• Mengenal pasti ketepatan, penambahbaikan penting terhadap
taksonomi yang asal.
kecukupcakupan dan

kerelevanan data

• Mengenal pasti sama ada
data, metodologi dan
perbincangan menyokong
sesuatu dapatan atau
kesimpulan yang dibuat

• Mengenal pasti sifat bias dan
beremosi dalam persembahan

• Mengenal pasti ketepatan dan
kebolehpercayaan pelaporan
sesuatu pemerhatian tentang
fenomena alam

30

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:32 PM Page 39

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

Rajah 5 menunjukkan penambahbaikan yang telah dilakukan oleh
Lorin Anderson.

Terminologi Asal Terminologi Baharu

Penilaian Mencipta

Sintesis Menilai

Analisis Menganalisis

Aplikasi Mengaplikasi

Kefahaman Memahami

Pengetahuan Mengingat

KATA NAMA KATA KERJA

(Berdasarkan Pohl, 2000, Learning to Think,Thinking to Learn, p.8)

Rajah 5

31

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:32 PM Page 40

Lorin Anderson menukar penggunaan kata nama kepada kata kerja dan
tahap tertinggi dalam pemikiran kognitif adalah mencipta. Rajah 6
menunjukkan taksonomi Bloom yang disemak semula.

PEMIKIRAN MENCIPTA
ARAS
TINGGI Menyatukan elemen untuk membentuk idea atau
struktur yang baharu

Merekacipta, menggabungkan, merangka, membina

MENILAI

Membuat pertimbangan berdasarkan kriteria yang
spesifik

Mengkritik, membuat hipotesis, memberi hujah/pendapat,
membuat keputusan

MENGANALISIS

Mencerakinkan maklumat kepada komponen-komponen untuk
memahami struktur organisasinya dan perhubungan
antara komponen

Membanding beza, mengurus, menyelesaikan masalah,
menghuraikan

MENGAPLIKASI

Menggunakan maklumat dalam situasi yang baharu
Menunjuk cara, menjalankan, menggunakan

MEMAHAMI

Menerangkan idea atau konsep
Mengintepretasikan, meringkaskan, merumus, mengkelas,

menerangkan

MENGINGAT

Mengingat semula maklumat
Mentakrif, mengenal pasti, menyenaraikan, menama, melabel

Rajah 6

Selain taksonomi Bloom, terdapat juga Taksonomi SOLO yang dibina oleh
Biggs dan Collis (1982) dalam bukunya Evaluating the Quality of Learning:
The SOLO Taxonomy. Taksonomi SOLO menjelaskan tentang tahap
peningkatan kerencaman dalam proses seseorang murid memahamkan
sesuatu perkara. Beliau telah membahagikan domain kognitif kepada lima
tahap iaitu Prestuktural, Unistruktural, Multistruktural, Relational atau
Perkaitan, dan Abstrak Lanjutan.

32

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:32 PM Page 41

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

(a) Tahap Prestuktural
Pada tahap ini

seseorang murid tidak
memahami sebarang
permasalahan, maklumat
atau perkara yang
dikemukakan. Maklumat
yang dilihat tidak berkaitan,
tidak tersusun dan
terpisah.

(b) Tahap Unistruktural
Di peringkat ini

seseorang murid boleh
membuat perkaitan
maklumat, data atau
elemen yang diberikan
tetapi terbatas kepada satu
atau dua perkara, data atau
maklumat yang konkrit
sahaja. Murid tidak
mempunyai kefahaman
yang mendalam dan
bermakna tentang perkaitan
tersebut.

(c) Tahap Multistruktural
Murid di peringkat ini

memiliki kemampuan
menghubungkaitkan banyak
maklumat atau data berbeza
tetapi perhubungan tersebut
adakalanya kurang tepat.
Murid berupaya membuat
kesimpulan berdasarkan dua
atau lebih maklumat yang
konkrit. Individu juga berupaya
memberikan respon terhadap
masalah dengan beberapa
strategi yang terpisah.

33

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:32 PM Page 42

(d) Tahap Relational

Murid mempunyai

kefahaman yang mendalam

terhadap maklumat, data atau

elemen yang dikemukakan

serta berupaya

menghubungkaitkan ke

semua maklumat, data atau

elemen tersebut secara

bersepadu dan kesatuan idea

yang bermakna atau konsep.

Murid boleh berfikir secara

induktif, membuat kesimpulan

dengan bernas berdasarkan

maklumat, data atau bahan

yang dikemukakan.

(e) Tahap Abstrak
Lanjutan
Murid berkeupayaan

berfikir secara konseptual,
mampu menghubungkait-
kan bukan sahaja dalam
perkara yang berkenaan
tetapi juga dalam bidang
baharu di luar jangkauan.
Murid dapat membuat
generalisasi, berfikir
secara induktif dan
deduktif, dapat
mengadakan hubungan
kreatif, membuat
hipotesis, menarik
kesimpulan dan
menerapkannya pada
situasi baharu.

34

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:32 PM Page 43

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

1.4.3 Domain Afektif 3. Penilaian

Taksonomi yang lazim digunakan Pada peringkat ini, murid bukan
sebagai penerangan konstruk yang hanya membuat sesuatu tugasan
mengukur domain afektif telah dibina berdasarkan keseronokan tetapi
oleh Krathwohl, Bloom dan Masia sudah wujud komitmen dalam dirinya.
(1964). Taksonomi ini mempunyai Berdasarkan penilaian yang dibuat
lima kategori, iaitu: terhadap sesuatu tugasan, murid
sudah dapat menghayati tugasan dan
1. Penerimaan mencapai peringkat tertinggi dalam
penilaian, iaitu murid mempunyai
2. Bertindak balas rasa tanggungjawab, patuh kepada
peraturan dan sudah boleh
3. Penilaian mempengaruhi orang lain untuk
menyertainya.
4. Pengelolaan
4. Pengelolaan
5. Perwatakan
Pengelolaan ialah pembentukan satu
1. Penerimaan sistem nilai yang konsisten dalam diri
seseorang murid. Pada peringkat
Murid sedar akan wujudnya sesuatu pengelolaan yang baik, seseorang
perkara, iaitu menerima ideanya murid sudah boleh membezakan
tanpa soal jawab dan memberikan antara perkara yang baik dengan
perhatian terhadapnya. perkara yang tidak baik. Keupayaan
tersebut akan menghasilkan satu
2. Bertindak balas sistem nilai yang positif.

Murid bukan sahaja memberikan Contoh:
perhatian terhadap perkara yang Cinta akan kedamaian mengandungi
diterima tetapi juga dapat bertindak beberapa unsur nilai lain yang saling
balas secara sukarela dan mematuhi berkaitan seperti nilai sosial,
peraturan terhadap sesuatu aktiviti ekonomi, politik dan moral.
berdasarkan minat.
5. Perwatakan

Perwatakan ialah peringkat yang
tertinggi dalam taksonomi ini.
Seseorang murid tahu akan siapa
dirinya dan perkara yang
diperjuangkannya jika tingkah
lakunya secocok dengan falsafah
hidup yang dipilih dan yang
dipegangnya.

35

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:32 PM Page 44

1.4.4 Domain Psikomotor

Taksonomi yang lazim digunakan sebagai penerangan konstruk yang
mengukur domain psikomotor dibina oleh Anita Harrow (1972). Taksonomi
ini mempunyai lima aras iaitu:

ii. Pergerakan
asas

i. Pergerakan
reflektif

Domain iii. Keupayaan
Psikomotor persepsi

v. Pergerakan iv. Keupayaan
mahir fizikal

Dua aras pertama di atas mengukur pergerakan umum yang patut dikuasai
oleh setiap kanak-kanak yang normal. Peranan guru adalah penting dalam
memperkembang aras kemahiran lain yang lebih tinggi.

Selain taksonomi yang dikemukakan, terdapat juga taksonomi yang dibina oleh
para pengkaji dan pentaksir lain seperti Edward de Bono, Haladyna, Gagne
dan lain-lain tetapi penggunaannya tidak secara meluas. Pembina instrumen
pentaksiran seharusnya menerokai dan terus membina taksonomi yang dapat
mempertingkatkan bidang pentaksiran di dunia ini.

36

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:32 PM Page 45

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

1.5 Konteks

Konteks atau tajuk adalah tempat pentaksiran sesuatu konstruk itu
dilaksanakan. Ia merupakan bahagian-bahagian tertentu mata pelajaran dan
dikenal pasti daripada Sukatan Pelajaran. Konteks lazimnya dinyatakan
mengikut kawasan tertentu dalam sesuatu bidang. Untuk memastikan liputan
yang menyeluruh, konteks biasanya dibahagikan kepada beberapa
subkonteks.

1.6 Aras Kesukaran

Ditentukan berdasarkan tiga aspek:

• Peringkat pengetahuan atau kemahiran (Level of knowledge or skills)

• Kelaziman (Familiarity)

• Kerencaman (Complexity)

Rajah 7 menunjukkan tiga aspek yang dipertimbangkan dalam menentukan
aras kesukaran sesuatu item KBAT.

Aspek Aras Mudah Aras Sukar

Tahap Pengetahuan Asas Lanjutan
atau Kemahiran (Basic) (Advance)

Kelaziman Lazim Baharu
(Familiar) (Novel)

Kerencaman Ringkas Rencam
(Simple) (Complex)

Rajah 7

Semakin ke kanan, semakin tinggi kemahiran berfikir diperlukan oleh murid
untuk menjawab item/soalan, maka semakin sukar aras kesukaran item/soalan
berkenaan.

37

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:32 PM Page 46

1.7 Kata Tugas

Kata tugas ialah kata kerja Kata tugas mempunyai
kaitan yang sangat rapat
yang terdapat pada dengan objektif pentaksiran
yang menggunakan item
sesuatu item yang berkenaan. Kata tugas
boleh membayangkan
berfungsi untuk kerencaman tugasan
sesuatu item. Walau
menyatakan tugasan bagaimanapun, kata tugas
bukanlah khusus bagi suatu
yang hendak disampaikan objektif pentaksiran sahaja.
Hal ini demikian kerana
oleh penulis item. Kata terdapat kata tugas yang
sama apabila dikaitkan
tugas mengarahkan dengan tugasan item yang
berlainan akan menghasilkan
calon untuk memberikan jenis respons yang berlainan
pula.
respons yang sejajar
Terdapat kata tugas yang
dengan tugasan item. dapat berdiri sendiri untuk
menyatakan tugasan item.
Oleh itu, pemilihan dan Walau bagaimanapun,
penggunaan kata tugas terdapat kata tugas yang
yang sesuai pada sesuatu memerlukan sokongan
item adalah sangat penting. daripada beberapa perkataan
Kegagalan menggunakan lain untuk menjadikan
kata tugas yang tepat penyampaian tugasan item
dengan hasrat penulis item tersebut lebih jelas.
akan mengakibatkan calon
gagal memberikan respons
seperti yang dihasratkan
dalam kriteria penskoran.

38

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:32 PM Page 47

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

Contoh Kata Tugas

Bil. Kata Tugas Respons Yang Diharapkan

1 Analisiskan Membuat pernyataan terperinci tentang suatu

aspek atau perkara yang dikomunikasikan

2 Anggarkan Memberikan nilai kuantitatif yang dianggap

sesuai dengan konteks berdasarkan

pertimbangan/ciri sesuatu pengetahuan

tertentu

3 Apakah Memberikan maklumat yang khusus atau

spesifik

4 Bagaimanakah Memperihalkan/memberi penerangan tentang

cara/keadaan/langkah/kejadian

5 Bandingkan Menyatakan atau menjelaskan persamaan

dan perbezaan antara dua atau lebih perkara

6 Bangunkan Menghasilkan satu atur cara/program

menggunakan perisian/kaedah yang sesuai

mengikut langkah-langkah tertentu

7 Bezakan Menyatakan kelainan/ketidaksamaan antara

dua atau lebih perkara

8 Bilakah Menyatakan masa/waktu/urutan prosedur

9 Binakan Membuat sesuatu menggunakan kaedah/alat

tertentu

10 Bincangkan Memberi penerangan/pandangan daripada

pelbagai aspek

11 Buktikan Menyatakan kebenaran dengan dalil/contoh/

fakta sebagai sokongan-sokongan

12 Buatkan Mengemukakan pernyataan yang boleh diuji

akan hipotesis kesahihannya

13 Bundarkan Membuat penghampiran bagi suatu nilai kepada

kejituan tertentu

14 Cadangkan Memberi pandangan/idea/pendapat dengan

mempertimbangkan perkara positif atau negatif

15 Cari Memberikan suatu nilai/kedudukan/perkara

secara mengenal pasti dengan menggunakan

kaedah tertentu atau menghitung secara ringkas

16 Catatkan Merakamkan atau merekodkan sesuatu

maklumat

39

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:32 PM Page 48

17 Ciptakan Menghasilkan/mewujudkan/menerbitkan

sesuatu dengan daya fikiran atau imaginasi atau

kreativiti

18 Cerakinkan Menghuraikan sesuatu kepada bahagian

19 Deduksikan Membuat kesimpulan berdasarkan sesuatu

20 Definisikan Memberi keterangan yang singkat tetapi jelas

tentang makna suatu perkataan khusus/istilah/

terminologi

21 Di manakah Menyatakan tempat/kedudukan

22 Fokuskan Memberi penerangan/pernyataan dengan

menumpukan kepada sesuatu aspek tertentu

23 Formatkan Menyediakan/menyusun maklumat mengikut

sesuatu prinsip/prosedur/peraturan tertentu

24 Galurkan Menghuraikan peristiwa atau fakta secara

kronologi

25 Gambarkisah- Memberi penerangan dengan menggunakan

kan gambar rajah

26 Gariskasarkan Memberi ciri penting secara umum untuk

sesuatu proses/tindakan

27 Hitungkan Memberi nilai kuantatif dengan melaksanakan

algoritma (langkah-langkah tertentu) atau

menggunakan rumus

28 Hubungkaitkan Membuat sesuatu pertalian berdasarkan

beberapa ciri/faktor

29 Huraikan Memperihalkan/menceritakan sesuatu dengan

panjang lebar/terperinci

30 Ilustrasikan Menjelaskan dengan contoh/gambar rajah

/rajah

31 Interpretasikan Memberi maklumat atau makna lain bagi

sesuatu komunikasi

32 Isikan Memenuhkan maklumat yang spesifik di ruang

yang betul

33 Jadualkan Membuat susunan tentang perkara/maklumat/

acara mengikut ciri-ciri atau urutan tertentu yang

telah ditetapkan

34 Jelaskan Memberi penerangan tentang sesuatu dengan

sokongan supaya mudah difahami

35 Kemukakan Memberi pendapat sama ada menyokong atau

membangkang

40

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:35 PM Page 49

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

36 Kenal pasti Memberi petunjuk atau makluman terhadap

suatu perkara/benda/pernyataan yang

dikenali atau dicam dengan jelas

37 Klasifikasikan M e n g u m p u l k a n / m e m b a h a g i - b a h a g i k a n /

melabelkan sesuatu kepada sesuatu kumpulan/

kategori berdasarkan kesamaan kualiti/kriteria/

ciri/sifat

38 Labelkan Menandakan dan/atau memberikan panggilan

yang spesifik terhadap suatu rujukan pada rajah

/graf/carta/ilustrasi dan sebagainya

39 Lakar Memberi persembahan berbentuk rajah/

gambar rajah/peta secara kasar dan tidak

memerlukan perincian

40 Laporkan Memberitahu maklumat tentang sesuatu

keadaan secara lisan atau bertulis

41 Laraskan Menyesuaikan dengan sesuatu supaya sama

dengan penunjuk/tolok

42 Lengkapkan Mengisikan maklumat/nilai yang spesifik pada

ruang kosong pada jadual/rajah/ayat yang

diberikan

43 Lorekkan Melukis dengan garisan/corengan/coretan pada

kawasan/rantau/ruangan tertentu

44 Lukis Memberi persembahan berbentuk grafik/rajah/

gambar rajah/graf bagi menggambarkan suatu

benda atau perkara dengan menggunakan alat

dan mengikut ukuran atau skala tertentu

45 Manakah Menyatakan pilihan

46 Mengapakah Memberi sebab

47 Namakan Memberi panggilan yang spesifik terhadap suatu

benda/istilah/terminologi/proses

48 Nilaikan Membuat pertimbangan terhadap sesuatu

perkara

49 Nyatakan Memberi jawapan yang spesifik tanpa

memerlukan penerangan lanjut/huraian/

sokongan

50 Organisasikan Membuat sesuatu berdasarkan apa yang telah

dirancang untuk dilaksanakan

51 Orkestrakan Menyusun skor untuk alat muzik orchestra

berdasarkan skor yang ada

41

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:35 PM Page 50

52 Padankan Membuat penyesuaian yang setara

berdasarkan rajah/simbol/maklumat tentang

pernyataan berhubung spesifikasi/fungsi/

aplikasi atau sebaliknya

53 Pamerkan Menunjukkan persembahan terhadap

penguasaan dalam sesuatu perkara

54 Pasangkan Mencantumkan bahagian sesuatu mengikut

susunan prosedur yang betul

55 Paterikan Melakukan proses menyambung dengan

menggunakan set pematri

56 Peringkatkan Membuat pemeringkatan beberapa perkara

mengikut aras/tahap tertentu

57 Pilih Menentukan maklumat yang terbaik

58 Plot Menanda/melukis titik-titik graf

59 Ramalkan Memberi sesuatu nilai yang dijangka

munasabah berdasarkan pola atau corak

tertentu

60 Rekabentukkan Membuat garis kasar/lakaran/plan tindakan/

prototaip/model

61 Rekodkan Mencatatkan dapatan kajian/eksperimen/data/

pemerhatian mengikut format

62 Ringkaskan Menyatakan sesuatu ungkapan/pernyataan/

petikan secara pendek/padat dan mengekalkan

kandungan utama yang asal

63 Rumuskan Membuat sesuatu kesimpulan berdasarkan

data/maklumat/petikan

64 Sarankan Memberi pandangan/idea yang boleh

diaplikasikan dalam sesuatu situasi

65 Sediakan Mengadakan/mewujudkan/menyiapkan/

melengkapkan/menyusun sesuatu mengikut

format dan prinsip yang tertentu

66 Selesaikan Memberi beberapa fakta/ciri/konsep/prinsip/

teori secara spesifik/berbentuk poin tanpa

memberi hubungan/perkaitan/penerangan

lanjut bagi setiap satunya

67 Siapakah Mengenal pasti individu dalam konteks tertentu

68 Susun Membuat sesuatu urutan dengan menggunakan

kaedah/prinsip/keperluan/keutamaan

42

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:35 PM Page 51

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

69 Syorkan Memberi pandangan/idea/pendapat yang boleh

diaplikasikan dalam sesuatu situasi dengan

mempertimbangkan perkara positif atau negatif

70 Tafsirkan Mengulas sesuatu berdasarkan maklumat yang

diberi

71 Takrifkan Memberi keterangan yang singkat tetapi jelas

tentang makna suatu perkataan khusus/istilah/

terminologi

72 Tandakan Meletakkan simbol yang dikehendaki

73 Tentukan Membuat sesuatu keputusan selepas

mengambil kira beberapa perkara sebagai asas

pertimbangan

74 Tentusahkan Menyatakan kebenaran/ketepatan sesuatu

dengan memberikan bukti

75 Terangkan Menyatakan fakta dengan sokongan atau

menjelaskan sesuatu dengan sebab

76 Terbitkan Membina sesuatu dengan menunjukkan cara/

kaedah untuk menemuinya

77 Terjemahkan Menukarkan suatu bentuk komunikasi kepada

suatu bentuk komunikasi lain tanpa mengubah

dan memperihalkan makna komunikasi tersebut

78 Transposisikan Mengubah kedudukan not kepada nada yang

baharu

79 Tukarkan Mengubah sesuatu kepada bentuk/unit lain

80 Tulis Mencatat huruf/angka/simbol yang khusus atau

menghasilkan maklumat/idea berbentuk teks

81 Tunjukkan Menyatakan sesuatu dengan bukti

82 Ubahsuai Membuat sesuatu perubahan dengan

menggunakan kaedah/prinsip tertentu

83 Ukur Menggunakan alat pengukur untuk

mendapatkan nilai ukuran berserta unitnya

84 Ulas Memberi pandangan/pendapat/komen/kritik

85 Ungkapkan Menyatakan sesuatu secara muktamad dalam

bentuk yang dikehendaki

86 Unjur Membina garisan mengikut unjuran sudut yang

ditetapkan

87 Wajarkah Membuat pertimbangan terhadap sesuatu

perkara dengan mengambil kira pelbagai aspek

sama ada kebaikan, keburukan, kelebihan atau

kekurangan

43

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:35 PM Page 52

Jadual di bawah menunjukkan hubungkait antara konstruk dengan
kata tugas berdasarkan Taksonomi Bloom yang disemak semula.

Konstruk Kata Tugas/ Stem
Kata Kerja Proses

Mengaplikasi • Menghitung Beri contoh lain bagi …
• Mengira Adakah ini berlaku
Menggunakan • Merekod dalam … ?
pengetahuan/ • Menunjuk cara Apakah faktor yang
bahan/idea/ • Mengubah suai akan anda ubah jika … ?
strategi/konsep/ • Menjana idea Apakah soalan yang
prinsip/teori • Membangun akan anda tanya jika… ?
dalam situasi • Menjalankan Daripada maklumat
baharu • Menyumbang yang ada, beri satu set
• Menggunakan arahan…
• Mengitlak
• Menjelas dengan Kenyataan manakah
yang relevan dengan …?
contoh Apakah yang dipercayai
• Menganggar oleh penulis… ?
• Membina Apakah hubungan
• Menyelesaikan antara … dengan… ?
• Memanipulasi Apakah idea/ tema
• Mengajar bagi… ?
• Membuat urutan
• Mempraktikkan
• Membezakan

• Menggunakan
perhubungan ruang
dan masa

• Menyusun mengikut
keutamaan

• Membuat kajian
• Menterjemah
• Mengeksperimen
• Menterjemah

Apakah masalah
dengan…?

44

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:35 PM Page 53

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

Konstruk Kata Tugas/ Stem
Kata Kerja Proses
Apakah fungsi… ?
Menganalisis • Mencerakinkan Apakah pendapat anda
tentang… ?
• Memilih Apakah andaian anda
mengenai ...?
Mengasingkan • Mencirikan

maklumat • Menaakul

kepada • Mengasingkan

komponen- • Membuat andaian

komponen • Menyelesaikan

untuk memahami masalah

dan membuat • Membuat kesimpulan

perhubungan • Mengawal pemboleh

antara ubah

komponen

Menilai • Mentafsir Apakah salah anggapan
• Mengkritik yang ada … ?
Mewajarkan • Menyokong
keputusan atau • Merumus Yang manakah lebih
tindakan yang • Mempertahankan baik/ penting/logik/
telah diambil • Mewajarkan sah/sesuai ... ?
ataupun menilai • Menguji
idea/bahan/ • Mengesan Adakah penyelesaian
maklumat/ yang baik untuk… ?
kaedah kecondongan
berdasarkan • Membuat keputusan Apakah pendapat anda
kriteria yang • Membahaskan tentang ... ?
spesifik
Bagaimanakah anda
mengendalikan …?

Apakah cadangan anda
tentang ... ? Beri alasan

Apakah kesan ... ke
atas… ?

Apakah perasaan anda
jika...?

45

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:35 PM Page 54

Konstruk Kata Tugas/ Stem
Kata Kerja Proses
Bolehkah anda mereka
Merekacipta/ • Menggabungkan bentuk…. ?

Menjana Idea • Merancang Gunakan cara anda
sendiri untuk…
• Meringkaskan
Apakah yang berlaku
Menggabungkan • Membina jika… ?

idea/komponen • Merangka Bagaimanakah lagi
anda boleh buat
dengan • Mereka bentuk untuk… ?

menggunakan • Mencipta Bagaimanakah anda
boleh menguji… ?
pemikiran yang • Mengkonsepsikan
Berapakah cara anda
kreatif untuk • Menganalogi boleh … ?

menghasilkan • Membuat gambaran

idea/struktur mental

baharu • Berkomunikasi

• Mengeksperimen

• Membuat hipotesis

• Mendefinasikan

secara operasi

• Menambahbaik

• Menulis

1.8 Respons Murid

Apabila membina item, penulis item mesti memikirkan format respons yang
perlu diberikan oleh murid. Format respons boleh diberi dalam bentuk
dikotomos dan polikotomos.

Dikotomos ialah murid Polikotomos ialah murid
memberi jawapan betul atau memberi respons pelbagai.
salah, satu markah untuk Respons polikotomos adalah
jawapan betul dan kosong/ untuk item/tugasan respons
tiada markah untuk jawapan terbuka seperti kebolehan

salah. Respons dikotomos menjalankan uji kaji /
adalah bersesuaian dengan eksperimen,

item respons terhad dan mempersembahkan tarian,
item objektif. menghasilkan karya lukisan,
menulis laporan kajian, hasil

karangan bertulis dan
portfolio.

46

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:35 PM Page 55

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

Murid akan memberikan pelbagai jawapan/mengundang pelbagai
kemungkinan jawapan secara bertulis.
Respons ini akan membantu guru membina peraturan/skema pemarkahan
yang sesuai bagi mengurangkan ralat dalam pengukuran.

1.9 Item (iii) Penggunaan pelbagai bentuk
maklumat (mixed text) seperti
1.9.1 Konsep Item graf, jadual, petikan, foto, dll.

Item ialah perkara atau alat yang (iv) Penggunaan teks yang saling
digunakan untuk mendapatkan berkaitan antara satu sama lain
respons daripada murid sebagai (multiple text).
evidens hasil pembelajaran yang
boleh dipertimbangkan dalam (b) Tugasan
pentaksiran sesuatu konstruk serta
cara pemberian skornya. Apa yang perlu diberikan sebagai
respons.
1.9.2 Komponen Item
(c) Arahan
Terdiri daripada:
Bagaimana cara memberikan
(a) Rangsangan/stimulus respons.

Mengandungi maklumat khusus (d) Opsyen (bagi item objektif aneka
dalam bentuk petikan, rajah, jadual, pilihan)
dll.
Pilihan Jawapan.
Rangsangan terdiri daripada
pelbagai jenis iaitu: (e) Peraturan Pemarkahan/Skema
Penskoran (bagi item subjektif)
(i) Penggunaan teks sepenuhnya/
secara berterusan (continuous Kaedah pemberian skor sama ada
text). Satu ayat adalah unit menggunakan penskoran analitikal
terkecil dan biasanya ayat-ayat atau rubrik holistik.
dibina untuk menjadi satu
perenggan. Contoh komponen item adalah
seperti berikut:

(ii) Penggunaan teks bukan secara
berterusan (non continuous text).

47

isi_Kemahiran_Aras_Tinggi_TERBARU_jus._Layout 1 12/16/13 2:35 PM Page 56

Contoh Komponen Item Objektif

Stem
(Rangsangan/stimulus, arahan
dan tugasan)
Rajah 8 menunjukkan bentuk muka bumi pinggir laut.

X

Rajah 8
Apakah bentuk muka bumi yang bertanda X?

{ A Teluk } Pilihan jawapan
B Lagun

{ C Tanjung
D Tebing tinggi

Pengganggu Kunci jawapan

48


Click to View FlipBook Version