The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Japanese-English Bilingual Visual Dictionary

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by johntss124, 2021-05-18 03:25:24

Japanese-English Bilingual Visual Dictionary

Japanese-English Bilingual Visual Dictionary

KŌTSŪ • TRANSPORTATION

kuruma no shurui • types

kompakuto kā hatchibakku sedan sutēshonwagon
compact hatchback sedan station wagon

ōpun kā supōtsu kā wambokkusu kā yonrin kudōsha
convertible sports car minivan four-wheel drive

kurashikku kā rimujin
vintage limousine

gasorin sutando kanrenyōgo • vocabulary
• gas station
oiru yūen sensha

oil leaded car wash

gasorin pompu kakaku
pump price

gasorin dīzeru futōzai
gasoline diesel antifreeze

muen seibi kōjō furonto-garasu senjōeki
unleaded garage windshield wash

mantan onegaishimasu.
Fill the tank, please.

kyūyujō kyūki sōchi
forecourt air supply

nihongo • english 199

KŌTSŪ • TRANSPORTATION

jidōsha • car 2

naisō • interior

heddo resuto doa rokku doa handoru
headrest door lock handle

kōbu zaseki āmu resuto
back seat armrest

kanrenyōgo • vocabulary

tsū doa fō doa ōtoma burēki akuseru
two-door four-door automatic brake accelerator

surī doa manyuaru igunisshon kuratchi eakon
three-door manual ignition clutch air conditioning

... eno ikikata o oshiete kudasai? chūshajō wa doko desuka? kokoni chūsha dekimasuka?
Can you tell me the way to…? Where is the parking lot? Can I park here?

200 nihongo • english

KŌTSŪ • TRANSPORTATION

sōsakei • controls

handoru kurakushon dasshubōdo hazādo rampu kānabi
steering horn dashboard hazard lights satellite navigation
wheel

suionkei takomētā hidari handoru I left-hand drive nenryōkei
temperature gauge tachometer fuel gauge
sokudokei
kā ōdio speedometer raito suitchi
car stereo lights switch

hītā chōsetsu migi handoru I right-hand drive odomētā
heater controls odometer

hensoku rebā eabaggu
gearshift air bag

nihongo • english 201

KŌTSŪ • TRANSPORTATION

jidōsha • car 3

kikaikōzō • mechanics

furonto-garasu senjōeki tanku oiru gēji ea firutā burēki furūdo tanku
windshield fluid reservoir dipstick air filter brake fluid reservoir

batterī
battery

shirindā heddo kan shatai
cylinder head pipe body

sanrūfu
sunroof

reikyakueki tanku enjin
coolant reservoir engine

rajiētā fan
radiator fan

hoīru kyappu gia bokkusu hensoku-ki kudōjiku
hubcap gearbox transmission driveshaft

202 nihongo • english

KŌTSŪ • TRANSPORTATION

panku • puncture kanrenyōgo • vocabulary

supea taiya jidōsha jiko nenryō tanku
spare tire car accident gas tank

koshō taimingu
breakdown timing

hoken tābochājā
insurance turbocharger

ken'insha haidenki
tow truck distributor

renchi
tire iron

hoīru natto jakki shūrikō shashī
lug nuts jack mechanic chassis

taiya o kōkan suru taiya kūkiatsu handoburēki
change a tire (v) tire pressure handbrake

yane hyūzu bokkusu orutanēta
roof fuse box alternator

sasupenshon supāku puragu kamu beruto
suspension spark plug cam belt

mafurā fam beruto
muffler fan belt

kuruma ga koshō shimashita.
I’ve broken down.

kuruma ga sutāto shimasen.
My car won’t start.

shūri wa dekimasuka?
Do you do repairs?

enjin ga ōbāhīto shite imasu.
The engine is overheating.

haiki-kan 203
exhaust pipe

nihongo • english

KŌTSŪ • TRANSPORTATION

ōtobai • motorcycle

hōkō shijiki sokudokei herumetto
turn signal speedometer helmet

kuratchi burēki kyaria
clutch brake carrier

rifurekutā sōsakei kurakushon nenryō tanku
reflector controls horn fuel tank

kōbu zaseki surottoru
pillion throttle

shīto enjin
seat engine

tēru rampu
tail light

haiki kan oiru tanku gia bokkusu ea firutā
exhaust pipe oil tank gearbox air filter

mafurā nihongo • english
silencer

204

baizā kawajan KŌTSŪ • TRANSPORTATION
visor leathers
shurui • types
hanshazai hiza'ate
reflector strap knee pad rēshingu baiku I racing bike

baiku uea I clothing uindo-shīrudo
windshield
heddo raito doroyoke
headlight mudguard tsuarā I tourer

sasupenshon
suspension

dāto baiku I dirt bike

sutando
stand

burēki pedaru akusuru taiya sukūtā I scooter
brake pedal axle tire

nihongo • english 205

KŌTSŪ • TRANSPORTATION

jitensha • bicycle

sadoru
saddle

shīto pirā suitō
seat post water bottle

furēmu pedaru
frame pedal

tandemu jitensha kogu
tandem cog

burēki
brake

habu
hub

rōdo rēsā hensoku-ki
racing bike gears

rimu chēn
rim chain

taiya
tire

maunten baiku
mountain bike

herumetto
helmet

tsūringu jitensha rōdo baiku jitensha-dō I bicycle lane
touring bike road bike
nihongo • english
206

KŌTSŪ • TRANSPORTATION

toppu chūbu handorubā
crossbar handlebar

shifuto rebā taiya rebā panku shūri setto patchi
gear lever tire lever repair kit patch

burēki rebā fōku
brake lever fork

supōku kūki'ire kagi
spoke pump key

rokku
lock

hoīru
wheel

barubu toreddo chūbu chairudo shīto
valve tread inner tube child seat

kanrenyōgo • vocabulary

raito sutando burēki paddo kago to-u kurippu burēki o kakeru
lamp kickstand brake block basket toe clip brake (v)

tēru raito jitensha rakku kēburu dainamo to-u sutorappu jitensha ni noru
rear light bike rack cable dynamo
toe strap cycle (v)
panku
rifurekutā hojorin supuroketto puncture kogu hensoku suru
reflector stabilizers sprocket pedal (v) change gear (v)

nihongo • english 207

KŌTSŪ • TRANSPORTATION hōmu bangō
platform number
ressha • train
tsūkinsha
kyakusha commuter
car
unten shitsu
hōmu driver’s cab
platform
rēru
kāto rail
cart

eki I train station

ressha no shurui • types of train

enjin
engine

jōki kikansha dīzeru kikansha I diesel train
steam train

densha kōsoku ressha monorēru
electric train high-speed train monorail

chikatetsu romen densha kamotsu ressha
subway tram freight train

208 nihongo • english

amidana KŌTSŪ • TRANSPORTATION
luggage rack
kaisatsu-guchi I ticket gates
shasō shokudō-sha I dining car
window

senro
track

tobira zaseki
door seat

kyakushitsu jikokuhyō
compartment timetable

kakusei sōchi
public address system

kippu
ticket

konkōsu I concourse shindai koshitsu
sleeping compartment

kanrenyōgo • vocabulary

tetsudō-mō chikatetsu rosenzu kippu uriba tsūden rēru
rail network subway map ticket office third rail

intāshiti ressha okure kensatsuin shingō
intercity train delay conductor signal

shinkansen ryōkin norikaeru hijō rebā
bullet train fare change (v) emergency lever

nihongo • english 209

KŌTSŪ • TRANSPORTATION

kōkūki • aircraft

teiki-ryokakki • airliner

kishu sōjū shitsu enjin kitai tsubasa biyoku
nose cockpit engine fuselage wing tail

hōkōda
rudder

doa hojoyoku suichoku-anteiban suihei-biyoku
exit aileron fin tailplane
zenrin chakuriku sōchi
nosewheel landing gear jōmuin nimotsuire
flight attendant overhead locker
kyabin • cabin
kankikō
hijō guchi air vent
emergency exit
dokusho-tō
mado reading light
window

zaseki
seat

retsu
row

hijikake tsūro tēburu semotare
armrest aisle tray-table seat back

210 nihongo • english

KŌTSŪ • TRANSPORTATION

maikuroraito guraidā fukuyōki
ultralight glider biplane

puropera suijō hikōki
propeller sea plane

netsukikyū keihikōki
hot-air balloon light aircraft

jikayō jettoki rōtā burēdo chōompa jettoki
private jet rotor blade supersonic jet

misairu
missile

herikoputā bakugekiki sentōki
helicopter bomber fighter plane

kanrenyōgo • vocabulary chakuriku suru
land (v)
pairotto ririku suru ekonomī kurasu tenimotsu
pilot takeoff (v) kōdo economy class hand luggage
altitude
fukusōjūshi tobu bijinesu kurasu shīto beruto
copilot fly (v) business class seat belt

nihongo • english 211

KŌTSŪ • TRANSPORTATION

kūkō • airport

epuron
apron

ken'insha
baggage trailer

tāminaru
terminal

teiki ryokakki I airliner sagyō-sha
service vehicle
kanrenyōgo • vocabulary
tsūro
kassōro binmei karūseru walkway
runway flight number carousel
kyūka
kokusai bin shutsunyūkoku kanri keibi vacation
international flight immigration security
chekkuin suru
kokunai bin zeikan rentogen kensa sōchi check in (v)
domestic flight customs x-ray machine
kanseitō
noritsugi chōka nimotsu ryokō panfuretto control tower
connection excess baggage travel brochure
hikōki o yoyaku suru
book a flight (v)

212 nihongo • english

KŌTSŪ • TRANSPORTATION

tenimotsu ryoken I passport biza
hand luggage visa

nimotsu tōjōken
luggage boarding pass

kāto
cart

chekuin desuku nyūkoku shinsa kōkūken
check-in desk passport control ticket

mokutekichi
destination

gēto bangō
gate number

tōchaku bin
arrivals

shuppatsu bin
departures

shuppatsu robī annai-ban
departure lounge information screen

menzeiten nimotsu hikiwatashi takushī noriba rentakā
duty-free shop baggage claim cab stand car rental

nihongo • english 213

KŌTSŪ • TRANSPORTATION musen-yō antena kampan entotsu senbikampan
radio antenna deck funnel quarterdeck
fune • ship

rēdā
radar

senshu
prow

kissuisen gensō sentai kyūmeitei kīru puropera
Plimsoll mark porthole hull lifeboat keel propeller

senkyō kaiyō teikisen I ocean liner
bridge
kanrenyōgo • vocabulary

dokku windorasu
dock windlass

kōwan senchō
port captain

kikan shitsu genmon kōsoku mōtābōto
engine room gangway speedboat

ikari bōto
anchor rowboat

keisenchū kanū
bollard canoe

senshitsu chōri shitsu
cabin galley

214 nihongo • english

KŌTSŪ • TRANSPORTATION

sonota no sempaku • other ships

sengaiki
outboard motor

ferī gomubōto suichūyoku-sen
ferry inflatable dinghy hydrofoil

yotto katamaran eikō-sen hobākurafuto
yacht catamaran tugboat hovercraft

sakugu sensō
rigging hold

kontena-sen hansen kamotsu-sen
container ship sailboat freighter

tembōtō
conning tower

sekiyu tankā kōkū bokan senkan sensuikan
oil tanker aircraft carrier battleship submarine

nihongo • english 215

KŌTSŪ • TRANSPORTATION

kōwan • port

sōko kurēn fōkurifuto shutsunyū dōro zeikan
warehouse crane fork-lift access road customs house

dokku hatoba kamotsu
dock quay cargo

kontena ferī noriba ferī
container ferry terminal ferry

kippu uriba senkyaku
ticket office passenger

kontena-kō I container port senkyaku-kō I passenger port

216 nihongo • english

KŌTSŪ • TRANSPORTATION

ami gyosen keiryū sakugu

net fishing boat mooring

marīna I marina

gyokō I fishing port minato I harbor

sambashi I pier bōhatei zōsen jo
jetty shipyard
rampu
lamp kanrenyōgo • vocabulary

engan keibitai kandokku jōsen suru
coastguard dry dock board (v)

kōchō keiryū suru gesen suru
harbour master moor (v) disembark (v)

ikari o orosu hatoba ni tsukeru shukkō suru
drop anchor (v) dock (v) set sail (v)

tōdai bui
lighthouse buoy

nihongo • english 217supōtsu
sports

SUPŌTSU • SPORTS amerikan futtobōru

• rain jajji gōru rain
line judge goal line
gōruposuto saidorain
goalpost sideline

futtobōru kyōgijō paddo endo zōn
football field pads end zone

(futtobōru-yō) bōru herumetto
football helmet

amefuto shūzu
shoe

futtobōru senshu takkuru suru pasu suru hokyū suru
football player tackle (v) pass (v) catch (v)

kanrenyōgo • vocabulary

taimu auto chīmu bōgyo chiarīdā tokuten wa nanten desuka?
time out team defense cheerleader What is the score?

famburu kōgeki tokuten tatchidaun dochira ga katte imasuka?
fumble attack score touchdown Who is winning?

220 nihongo • english

SUPŌTSU • SPORTS

ragubī • rugby

gōru tatchi rain furaggu posuto deddobōru rain
goal in-gōru touch line flag dead ball line

in-goal area

ragubī-jō I rugby field

ragubī bōru
ball

ragubī-gi pasu suru takkuru suru nageru
rugby uniform pass (v) tackle (v) throw (v)

keru torai
kick (v) try

ragubī senshu
player

rakku I ruck sukuramu I scrum

nihongo • english 221

SUPŌTSU • SPORTS

sakkā • soccer

sakkā bōru fowādo shimpan sentā sākuru
soccer ball forward referee center circle

gōrukīpā
goalkeeper

sakkā-gi
soccer uniform

sakkā senshu
soccer player

sakkā-jō
soccer field

gōruposuto netto kurosubā
goalpost net crossbar

doriburu suru hedingu suru
dribble (v) head (v)

kabe
wall

gōru I goal furī kikku I free kick

222 nihongo • english

SUPŌTSU • SPORTS

penaruti eria gōru rain
penalty area goal line

gōru eria surō-in keru I kick (v)
goal area throw-in

gōru sakkā shūzu
goal boot

bakku sōkyū suru shūto suru
defender pass (v) shoot (v)

fukushin kōnā furaggu
linesman corner flag

kanrenyōgo • vocabulary sēbu suru takkuru suru
save (v) tackle (v)
kyōgijō fauru ierō kādo
stadium foul yellow card renmei enchō jikan
league extra time
itten ageru kōnā kikku ofu-saido
score a goal (v) corner off-side hikiwake hoketsusenshu
draw substitute
penarutī reddo kādo taijō suru
penalty red card send off (v) hāfu taimu dairi
half time substitution

nihongo • english 223

SUPŌTSU • SPORTS difendingu zōn
defending zone
hokkē • hockey
gōrukīpā
aisu hokkē • ice hockey goalkeeper

gōru rain atakkingu zōn nyūtoraru zōn
goal line attack zone neutral zone

gōru fēsu-ofu sākuru sentā sākuru gurōbu shorudā paddo
goal face-off circle center circle glove pad

aisuhokkē-yō rinku sutikku sukēto
hockey rink stick ice skate

field hockey fīrudo hokkē • aisuhokkē senshu
ice hockey player
pakku
puck

hokkē-yō sutikku
hockey stick

bōru
ball

sukēto de suberu utsu
skate (v) hit (v)

224 nihongo • english

kuriketto • cricket SUPŌTSU • SPORTS

wiketto pitchi
wicket field

battsuman fēsu masuku
batsman face mask

kurīsu
crease

baundarī
boundary line

bo'urā
bowler

sutampu reggu paddo
stump leg pad

tōkyū suru utsu batto
bowl (v) bat (v) bat

kuriketto bōru kuriketto senshu
cricket ball cricketer

kanrenyōgo • vocabulary

auto sukoabōdo ampaia

shubi suru wiketto-kīpā out scoreboard umpire
field (v) wicket-keeper

nihongo • english 225

SUPŌTSU • SPORTS

basukettobōru • basketball

saidorain shimpan sentā sākuru furīsurō rain endorain
sideline referee center circle free-throw line endline

kōto I court

sentārain surī-pointo rain
centerline three-point line

zekken bakkubōdo
number backboard

kanrenyōgo •
vocabulary

bōru gōru ringu pasu surō-in
ball hoop pass throw-in

gōru netto fauru jampu bōru
net foul jump ball

ribaundo auto obu baunzu
rebound out of bounds

basukettobōru senshu I basketball player basuketto
basket
226
nihongo • english

SUPŌTSU • SPORTS

dōsa • actions

nageru ukeru shūto suru jampu suru
throw (v) catch (v) shoot (v) jump (v)

māku suru burokku suru baundo suru dankushūto suru
mark (v) block (v) bounce (v) dunk (v)

barēbōru • volleyball

burokku suru shimpan
block (v) referee

netto
net

reshību suru kōto I court sapōtā
dig (v) knee support

nihongo • english 227

SUPŌTSU • SPORTS naiya sentā
infield center field
yakyū • baseball

kyūjō • field

sayoku
left field

batto
bat

herumetto
helmet

sanruishu
third baseman

pitchā maundo
pitcher’s mound

hōmu bēsu
home plate

battā I batter

kanrenyōgo • vocabulary

iningu sēfu fauru bōru bōru
inning safe foul ball ball

ran auto sutoraiku
run out strike

mitto masuku
mitt mask

228 nihongo • english

SUPŌTSU • SPORTS

dōsa • actions

gaiya uyoku fauru rain
outfield right field foul line

nageru I throw (v) hokyū suru I catch (v)

hashiru fīrudingu suru I field (v)
run (v)
chīmu
team suraidingu suru
slide (v)
dagu-auto
dugout

tōkyū suru tatchiauto suru
pitch (v) tag (v)

utsu shimpan
bat (v) umpire

kyatchā pitchā yakyū o suru I play (v)
catcher pitcher

nihongo • english 229

SUPŌTSU • SPORTS

tenisu • tennis

gurippu feisu gatto shimpan bēsurain
handle head string umpire baseline

raketto
racquet

sābu rain
service line

saidorain
sideline

bōru
ball

risutobando tenisu kōto I tennis court
wristband

kanrenyōgo • vocabulary

shingurusu setto rabu foruto suraisu senshin
singles set love fault slice linesman

daburusu matchi dyūsu ēsu rarī senshuken
doubles match deuce ace rally championship

gēmu taiburēku adobantēji doroppu shotto retto! supin
game tiebreak advantage dropshot let! spin

230 nihongo • english

SUPŌTSU • SPORTS

sutorōku • strokes

netto sumasshu
net smash

bōrubōi sābu borē
ballboy serve volley

sābu suru
serve (v)

ritān robu
return lob

tenisu-gutsu
tennis shoes

tenisu senshu I player foahando bakkuhando
forehand backhand

raketto supōtsu • racquet games

shatoru raketto
shuttlecock bat

badominton takkyū sukasshu rakettobōru
badminton table tennis squash racquetball

nihongo • english 231

SUPŌTSU • SPORTS

gorufu • golf

gurīn bankā furaggu
green bunker flag

tī guraundo rafu
teeing ground rough

hōru
hole

suingu suru
swing (v)

feawei
fairway

wōtā hazādo
water hazard

gorufu kōsu
golf course

gorufu kāto
golf cart

sutansu
stance

gorufā I golfer kurabuhausu I clubhouse

232 nihongo • english

SUPŌTSU • SPORTS

yōgu • equipment gorufu kurabu

gorufu bōru kasa • golf clubs
golf ball umbrella

tī gorufu baggu uddo
tee golf bag wood

supaiku
spikes

gurōbu teoshi kāto gorufu shūzu patā
glove golf cart golf shoe putter

dōsa • actions aian
iron

tīshotto o uchidasu doraibāshotto o utsu patto o utsu chippushotto o utsu wejji
tee-off (v) drive (v) putt (v) chip (v) wedge

kanrenyōgo • vocabulary sutorōku
stroke
hōru in wan pā handikyappu kyadi bakkusuingu
hole in one par handicap caddy backswing purē no sen
line of play
andā pā ōbā pā tōnamento kanshū suburi
under par over par tournament spectators practice swing

nihongo • english 233

SUPŌTSU • SPORTS

rikujō kyōgi • track and field

rēn torakku gōru sutāto rain
lane track finishing line starting line

gurando
field

rikujō kyōgi-sha
athlete

tankyori sōsha
sprinter

sutātingu burokku emban-nage hōgannage yarinage
starting blocks discus shotput javelin

kanrenyōgo • vocabulary sutoppuwotchi
stopwatch
kyōsō kiroku shashin hantei bōtakatobi
race record photo finish pole vault nihongo • english

jikan kiroku o yaburu marason jiko saikō kiroku
time break a record (v) marathon personal best

234

SUPŌTSU • SPORTS

baton bā
baton crossbar

rirē kyōsō hashiritakatobi hashirihabatobi hādorusō
relay race high jump long jump hurdles

taisō kyōgi • gymnastics

chōyaku-ban taisō senshu
springboard gymnast

chōba chūgaeri heikindai I beam
horse somersault

ribon
ribbon

matto
mat

chōba (kōmoku) yuka undō sokuten shintaishō
vault floor exercises tumble rhythmic gymnastics

kanrenyōgo • vocabulary

tetsubō amba tsuriwa medaru gin
horizontal bar pommel horse rings medals silver

heikōbō danchigai heikōbō hyōshō dai kin dō
parallel bars asymmetric bars podium gold bronze

nihongo • english 235

SUPŌTSU • SPORTS

kakutōgi • combat sports

aite heddogādo
opponent guard

karate I karate

mitto obi
glove belt

tekondō I tae-kwon-do

men jūdō I judo
mask

aikidō I aikido shinai kanfū
sword kung fu

kendō I kendo

kikkubokushingu I kickboxing resuringu I wrestling bokushingu I boxing

236 nihongo • english

SUPŌTSU • SPORTS

waza • actions

kesagatame I fall erizukami I hold nage I throw osae I pin

keri I kick tsuki I punch harai I strike

tobi-geri I jump uke I block shutō uchi I chop

kanrenyōgo • vocabulary kapoeira
capoeira
ringu raundo kobushi kuro obi
boxing ring round fist black belt sumō
sumo wrestling
gurōbu shiai nokku auto goshin
boxing gloves bout knock out self defense taikyokuken
tai-chi
mausu pīsu renshū-jiai panchi baggu budō
mouth guard sparring punch bag martial arts

nihongo • english 237

SUPŌTSU • SPORTS

suiei • swimming

suiei yōhin • equipment

āmubando hana sen suimubōdo I float mizugi I swimsuit
armband nose clip

gōguru I goggles

rēn pūru I swimming pool suiei-bō
lane cap
tobikomi senshu
mizu diver kaisui pantsu
water trunks

sutāto dai suiei senshu I swimmer
starting block

tobi-ita
springboard

tobikomu I dive (v) oyogu I swim (v) kaiten I turn

238 nihongo • english

SUPŌTSU • SPORTS

eihō • styles

kurōru I front crawl hiraoyogi I breaststroke

kaki keri
stroke kick

seoyogi I backstroke batafurai I butterfly

sukyūba daibingu • scuba diving tanku
tank

wettosūtsu sunōkeru
wetsuit snorkel

masuku
mask

furippā weito beruto regyurētā
fin weight belt regulator

kanrenyōgo • vocabulary komuragaeri
cramp
tobikomi tachioyogi suru rokkā suikyū asase
dive tread water (v) lockers water polo shallow end

takatobikomi tobikomi sutāto kyūjo-in fukami shinkuronaizudo suimingu oboreru
high dive racing dive lifeguard deep end synchronized swimming drown (v)

nihongo • english 239

SUPŌTSU • SPORTS

sēringu • sailing

kompasu ikari masuto
compass anchor mast
rigin
kurīto heddosēru rigging
cleat headsail
shuhan
saido dekki mainsail
sidedeck
būmu
senshu boom
bow
sembi
kaji bō stern
tiller
yotto I yacht
sentai
hull

kōkō suru I navigate (v)

anzen yōgu • safety

shōmeidan kyūmei bui kyūmei dōi kyūmei bōto
flare lifebuoy life jacket life raft

240 nihongo • english

suijō supōtsu • watersports SUPŌTSU • SPORTS

kogite ōru kayakku padoru
rower oar kayak paddle

kogu I row (v) kanū
canoeing
sēru
sail sāfubōdo suijōsukī ita
surfboard ski

uindosāfā sāfin suijōsukī kōsoku bōto
windsurfer surfing waterskiing speed boating

bōdo futtosutorappu
board footstrap

uindosāfin rafutingu jettosukī
windsurfing rafting jet skiing

kanrenyōgo • vocabulary

suijōsukīyā norikumi'in kaze yosenami shīto sentābōdo
waterskier crew wind surf sheet centerboard

sāfā takkingu suru nami kyūryū kaji tempuku suru
surfer tack (v) wave rapids rudder capsize (v)

nihongo • english 241

SUPŌTSU • SPORTS

jōba • horseback riding

herumetto tategami
riding hat mane

kishu tazuna
rider reins

kura
saddle

uma
horse

o jōba zubon
tail jodhpurs

haraobi
girth

jōba-gutsu abumi
riding boot stirrup

zenkyō hizume
pommel hoof

hitai-gawa hana-gawa hami
browband noseband bit

kiza yokogura baroku I bridle
seat side-saddle
jōba muchi I riding crop
teitetsu
horseshoe nihongo • english

242

SUPŌTSU • SPORTS

kyōgi • events shōgaibutsu
fence
kyōsōba
racehorse

keiba shōgai kyōsō keiga kyōsō
horse race steeplechase harness race

rodeo shōgai hietsu basha rēsu
rodeo showjumping carriage race

torekkingu I trekking baba bajutsu I dressage poro I polo

kanrenyōgo • vocabulary heichi kyōsō
flat race
namiashi kakeashi jampu hazuna padokku keibajō
walk canter jump halter paddock racecourse

haya'ashi shūho umate umaya arīna 243
trot gallop groom stable arena

nihongo • english

SUPŌTSU • SPORTS

tsuri • fishing

kaeshi ana esa I bait
barb eye
furai
omori I weight tsuribari fly
fishhook
uki
float

tamo
landing net

ruā
lure

takkuru bokkusu tsurizao furashi
tackle box fishing rod keep net

tsuri'ito rīru wēdā
line reel waders

tsuribito I angler

244 nihongo • english

SUPŌTSU • SPORTS

tsuri no shurui • types of fishing

tansui-zuri furai fisshingu
freshwater fishing fly fishing

supōtsu fisshingu shinkai-zuri isozuri
sport fishing deep sea fishing surfcasting

dōsa • activities

nageru tsuru hikiyoseru amiuchi suru hanasu
cast (v) catch (v) reel in (v) net (v) release (v)

kanrenyōgo • vocabulary

obikiyoseru takkuru amagu tsuri kyokashō biku
bait (v) tackle waterproofs fishing permit creel

hari ni kakaru supūru sao umizuri yasu ryō
bite (v) spool pole marine fishing spearfishing

nihongo • english 245

SUPŌTSU • SPORTS rifuto
chairlift
sukī • skiing

sukī-jō
ski slope

kēburu kā
cable car

sukīwea gurōbu gerende
ski suit glove ski run

sutokku sukī-gutsu anzen saku
ski pole ski boot safety barrier

sukīyā sukī ita
skier ski
246
ejji
edge

toppu
tip

nihongo • english

SUPŌTSU • SPORTS

kyōgi • events

kimon
gate

kakkō kaiten jampu kurosu-kantorī
downhill skiing slalom ski jump cross-country skiing

winter sports wintā supōtsu •

gōguru
goggles

sukēto-gutsu
skate

aisu kuraimingu aisu sukēto figyuasukēto
ice climbing ice skating figure skating

bobusurē ryūju sunōbōdo
bobsled luge snowboarding

kanrenyōgo • vocabulary

arupen sukī inu-zori suberi
alpine skiing dog sledding

daikaiten supīdo sukēto
giant slalom speed skating

gerende-gai baiasuron
off-piste biathlon

kāringu nadare
curling avalanche

sunōmōbiru sori suberi
snowmobile sledding

nihongo • english 247

SUPŌTSU • SPORTS

ta no supōtsu • other sports

guraidā hangu guraidā
glider hang-glider

guraidingu parashūto hangu guraidingu
gliding parachute hang-gliding

rōpu
rope

rokku kuraimingu parashūto kōka paraguraidingu
rock climbing parachuting paragliding

sukaidaibingu abuzairen banjī jampu
skydiving rappelling bungee jumping

248 nihongo • english


Click to View FlipBook Version
Previous Book
A Dictionary of Advanced Japanese Grammar
Next Book
หนังสือเรียนศิลปะ ป.4