The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Japanese-English Bilingual Visual Dictionary

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by johntss124, 2021-05-18 03:25:24

Japanese-English Bilingual Visual Dictionary

Japanese-English Bilingual Visual Dictionary

GAISHOKU • EATING OUT

kōcha • tea

hābu cha
herbal tea

kamomīru cha ryokucha
camomile tea green tea

miruku tī kōcha remon tī minto tī aisu tī
tea with milk black tea tea with lemon mint tea iced tea

jūsu to mirukusēki • juices and milkshakes

chokorēto mirukusēki
chocolate milkshake

ichigo no mirukusēki
strawberry milkshake

orenji jūsu ringo jūsu painappuru jūsu tomato jūsu kōhī mirukusēki
orange juice apple juice pineapple juice tomato juice coffee milkshake

tabemono • food sukūpu
scoop
kuro pan
brown bread

tōsuto-sando sarada aisukurīmu pesutorī
toasted sandwich salad ice cream pastry

nihongo • english 149

GAISHOKU • EATING OUT

bā • bar

keiryōki reji bāten tappu kōhī mēkā
dispenser cash register bartender beer tap coffee machine

gurasu
glasses

aisu baketsu bā sutsūru haizara kōsutā kauntā
ice bucket bar stool ashtray coaster bar counter

sennuki shēkā madorā
bottle opener cocktail shaker stirrer

kōri-basami mejā kappu
tongs measure

rebā nihongo • english
lever

koruku sennuki I corkscrew

150

mizusashi GAISHOKU • EATING OUT
pitcher
kaku-gōri
ice cube

jintonikku sukotchi no mizuwari kyūba ribure sukuryū doraibā
gin and tonic scotch and water rum and coke vodka and orange

matīni kakuteru wain bīru I beer
martini cocktail wine
kōri to remon
shinguru daburu ice and lemon
single double

wanshotto bunryō kōri nashi kōri-iri
a shot measure without ice with ice

o-tsumami • bar snacks pīnattsu orību I olives
peanuts 151
kashūnattsu
cashew nuts

āmondo
almonds

poteto chippusu nattsu I nuts
potato chips

nihongo • english

GAISHOKU • EATING OUT

resutoran • restaurant

kin'en seki
nonsmoking
section

napukin
napkin

komi shefu
commis chef

tēburu settingu gurasu
table setting glass

shefu torei
chef tray

I kitchen I waiter

kanrenyōgo • vocabulary

wain risuto dezāto wagon ryōshūsho sābisu-ryō nuki kitsuen seki koshō
wine list dessert cart receipt
service not included smoking section pepper

sake nedan chippu byuffe kyaku zataku
rice wine price tip buffet customer (low Japanese) table

arakaruto kaikei sābisu-ryō komi o-susume ryōri shio zabuton
à la carte check service included specials salt (Japanese) cushion

152 nihongo • english

GAISHOKU • EATING OUT

menyū
menu

okosama menyū chūmon suru I order (v) I pay (v)
child’s meal
futari-bun no seki o onegaishimasu.
kōsu ryōri • courses A table for two please.

shokuzenshu zensai sūpu menyū/wainrisuto o misete kudasai?
aperitif appetizer soup May I see the menu/winelist please?

shusai saido ōdā setto menyū wa arimasuka?
main course side order Is there a fixed price menu?

bejitarian ryōri wa arimasuka?
Do you have any vegetarian dishes?

o-kaikei/ryōshūsho o onegaishimasu?
Could I have the check/a receipt please?

kaikei wa betsubetsu ni onegaishimasu?
Can we pay separately?

o-tearai wa doko desuka?
Where are the restrooms, please?

fōku kōhī supūn
fork coffee spoon

dezāto kōhī I coffee
dessert
153
nihongo • english

GAISHOKU • EATING OUT

fāsuto fūdo • fast food

hambāgā sutorō kanrenyōgo •
burger straw vocabulary

sofuto dorinku piza-ya
soft drink pizza parlor

furaido poteto hambāgā-ya
french fries burger bar

pēpā napukin menyū
paper napkin menu

bāgā mīru I burger meal torei tennai inshoku
tray eat-in

piza kakaku hyō kan inryō mochikaeri
pizza price list canned drink takeout

atatamenaosu
reheat (v)

ketchappu
ketchup

onigiri
rice ball

bentō
lunch box

takuhai I home delivery roten I street stand sore o mochikaeri ni shite kudasai?
Can I have that to go, please?
154
demae wa dekimasuka?
Do you deliver?

nihongo • english

GAISHOKU • EATING OUT

banzu masutādo sōsēji
bun mustard sausage

hambāgā chikin bāgā beji bāgā hotto doggu
hamburger chicken burger veggie burger hot dog

gu
filling

sandoitchi kurabu-sando ōpun-sando rappu-sando
sandwich club sandwich open-face sandwich wrap

sōsu shioaji amai
sauce savory sweet

toppingu
topping

kebabu chikin nagetto kurēpu I crêpes
kebab chicken nuggets

fisshu ando chippusu supea ribu furaido chikin piza
fish and chips ribs fried chicken pizza

nihongo • english 155

GAISHOKU • EATING OUT

chōshoku • breakfast

gyūnyū shiriaru jamu dorai furūtsu hamu chīzu kurisupu bureddo
milk cereal jam dried fruit ham cheese crispbread

chōshoku byuffe māmarēdo pate batā
breakfast buffet marmalade pâté butter

kudamono jūsu kōhī
fruit juice coffee

hotto kokoa
hot chocolate

kurowassan
croissant

chōshoku no tēburu I breakfast table kōcha
tea
156
nomimono I drinks

nihongo • english

GAISHOKU • EATING OUT

tomato burakku pudingu
tomato black pudding

tōsuto sōsēji
toast sausage

medamayaki
fried egg

bēkon
bacon

buriosshu pan ingurisshu burekkufāsuto
brioche bread English breakfast

kimi
yolk

kunsei nishin furenchi tōsuto yudetamago sukuramburu eggu
kippers french toast boiled egg scrambled eggs

kurīmu furūtsu yōguruto
cream fruit yogurt

pankēki waffuru porijji furūtsu sarada
pancakes waffles oatmeal fruit salad

nihongo • english 157

GAISHOKU • EATING OUT

shokuji • dinner

sūpu I soup konsome I broth shichū I stew karē I curry

rōsuto I roast mītopai I potpie sufure I soufflé kebabu I kebab

men
noodles

mītobōru omuretsu yaki shoba pasuta
meatballs omelet fried noodles pasta

gohan I rice mikkusu sarada gurīn sarada sarada
tossed salad green salad
158 doresshingu I dressing

nihongo • english

GAISHOKU • EATING OUT

chōri hōhō • techniques

tsumemono nikonda I in sauce (guriru de) yaita I grilled marine I marinated
stuffed

(futtō tsubushita (ōbun de) yaita I baked (furaipan de) yaita I pan-fried
mashed
mae no ondo de) yudeta I poached

itameta I fried pikurusu I pickled kunsei I smoked ageta I deep-fried

shiroppu-zuke mushita I steamed

in syrup doresshingu o kaketa I dressed hozon shori shita I cured

nihongo • english 159gakushū
study

GAKUSHŪ • STUDY

gakkō • school

sensei kokuban
teacher blackboard

danshi seito
schoolboy

seito gakkō no seifuku
pupil school uniform

tsukue tsūgaku kaban
desk school bag

kyōshitsu I classroom chōku
chalk

joshi seito
schoolgirl

kanrenyōgo • vocabulary gakugyō • activities

rekishi kagaku butsuri
history science physics

gaikokugo bijutsu kagaku
languages art chemistry

yomu I read (v) kaku I write (v)

bungaku ongaku seibutsu
literature music biology

chiri sūgaku tai'iku
geography math physical
education

tsuzuru I spell (v) egaku I draw (v)

162 nihongo • english

pensaki GAKUSHŪ • STUDY
nib
iro empitsu
ōbāheddo purojekutā pen empitsu colored pencil
overhead projector pen pencil empitsu kezuri

nōto pencil
notebook sharpener

keshigomu
rubber

kyōkasho I textbook fudebako I pencil case jōgi I ruler

kanrenyōgo • vocabulary

kōchō sensei kotae seiseki
principal answer grade

jugyō shukudai gakunen
lesson homework year

shitsumon suru kotaeru I answer (v) shitsumon shiken jisho
question (v) question test dictionary

nōto o toru sakubun hyakkajiten
take notes (v) essay encyclopedia

hanashiau I discuss (v) manabu I learn (v)

nihongo • english 163

GAKUSHŪ • STUDY

sūgaku • math

heimenzukei • shapes

enko enshū taikakusen
arc circumference diagonal

chūshin shikakkei chōhōkei
center square rectangle

chokkei shahen
diameter hypotenuse

kakudo
angle

hankei
radius

daenkei sankakkei heikōshihenkei
oval triangle parallelogram

enkei
circle

hishigata daikei gokakkei rokkakukei hakkakkei
rhombus trapezium pentagon hexagon octagon

rittaizukei • solids rippōtai
cube
men chōten
side apex

teimen
base

ensui enchū kakusui kyū
cone cylinder pyramid sphere

164 nihongo • english

GAKUSHŪ • STUDY

sen • lines

chokusen heikōsen suichokusen kyokusen
straight parallel perpendicular curved

sokutei • measurements

1–2 bunshi haba nagasa
numerator width length

bumbo takasa menseki
denominator height area

taiseki bunsū sumpō okuyuki
volume fraction dimensions depth

sūgaku yōhin • equipment

sankakujōgi bundoki jōgi kompasu dentaku
set square protractor ruler compass calculator

kanrenyōgo • vocabulary

kikagaku purasu kakeru ikōru tasu kakeru sūshiki
geometry plus times equals add (v) multiply (v) equation

sansū mainasu waru kazoeru hiku waru hyakubunritsu
arithmetic minus divided by count (v) subtract (v) divide (v) percentage

nihongo • english 165

GAKUSHŪ • STUDY

kagaku • science

rutsubo
crucible

omori bunzen bānā
weight bunsen burner

jikken shitsu tembin banebakari sankyaku
laboratory scale spring balance tripod

sutando shikenkan
clamp stand test tube

garasu bin
glass bottle

shikenkan-tate
rack

kurampu
clamp

rōto sutoppā
funnel stopper

furasuko taimā
flask timer

166 jikken I experiment shārē
petri dish

nihongo • english

GAKUSHŪ • STUDY

ondokei chūshaki pinsetto mesu
thermometer syringe tweezers scalpel

supoito I dropper kanshi I forceps tongu I tongs hera I spatula

nyūbō nyūbachi roshi anzen gōguru
pestle mortar filter paper safety goggles

setsugan renzu taibutsu renzu
eyepiece objective lens

shōten chōsetsu nobu shiryō dai
focusing knob stage

garasubō
glass stirring rod

pipetto bīkā
pipette beaker

jishaku waniguchi kurippu
magnet crocodile clip

suraido
slide

hanshakyō
mirror

fukyoku seikyoku
negative electrode positive electrode

kembikyō I microscope denchi I battery

nihongo • english 167

GAKUSHŪ • STUDY supōtsu fīrudo
playing field
daigaku • college

nyūgaku
jimukyoku
admissions

gakusei shokudō gakusei ryō
refectory residence hall

iryō sentā
health center

kyampasu I campus tosho mokuroku
card catalog
shisho
librarian toshokan I library

kanrenyōgo • vocabulary nihongo • english

kashidashi kauntā
circulation desk

tosho kādo toiawase karidashi
library card help desk loan

etsuran shitsu kariru hon shoka
reading room borrow (v) book bookshelf

dokusho risuto yoyaku suru daimei teiki kankōbutsu
reading list reserve (v) title periodical

henkyaku-bi enchō suru tsūro
return date renew (v) aisle

zasshi
journal

168

daigakusei kōshi sotsugyōsei GAKUSHŪ • STUDY
undergraduate lecturer graduate
rōbu
robe

kōdō I lecture hall sotsugyō-shiki I graduation ceremony

senmongakkō • schools

moderu
model

bijutsu daigaku ongaku gakkō buyō gakuin
art college music school dance academy

kanrenyōgo • vocabulary

shōgakuhin kenkyū gakui-rombun igaku tetsugaku
scholarship research dissertation medicine philosophy

sotsugyō-shōsho shūshi gō gakubu dōbutsugaku bungaku
diploma master's department zoology literature

gakui hakase gō hōgaku butsurigaku bijutsushi
degree doctorate law physics art history

daigakuin sotsugyō-rombun kōgaku seijigaku keizaigaku
postgraduate thesis engineering politics economics

nihongo • english 169shigoto
work

SHIGOTO • WORK

jimusho • office 1

jimusho • office

monitā desukutoppu ōganaizā fairu mikessai-bako
monitor desktop organizer file in-tray

pasokon kessai-bako
computer out-tray

kībōdo nōto
keyboard notebook

denwa raberu
telephone label

tsukue
desk

hikidashi fairingu kyabinetto
drawer filing cabinet

gomibako kaiten isu wagon
wastebasket swivel chair drawer unit

jimu kiki • office equipment kanrenyōgo
• vocabulary

yōshi gaido fakkusu insatsu suru kakudai suru
paper guide fax print (v) enlarge (v)

kyūshi torei
paper tray

fukusha suru shukushō suru
copy (v) reduce (v)

kopī o toranakereba narimasen.
I need to make some copies.

purinta I printer fakkusu I fax machine

172 nihongo • english

SHIGOTO • WORK

jimu yōhin • office supplies

kintei surippu hako-gata fairu
notecard file box

retāheddo fūtō shikiri kādo
letterhead envelope divider

indekkusu
tab

kurippubōdo nōto tsurisage-shiki forudā dokyumento fairu
clipboard notepad hanging file accordion file

(hochikisu no) shin serotēpu rebā'āchi-shiki fairu
staples sticky tape binder

sutampu dai
ink pad

shisutemu techō hochikisu tēpu kattā ana'ake panchi gomuin
personal organizer stapler tape dispenser hole punch rubber stamp

gabyō
push pin

wagomu medama kurippu zemu kurippu keijiban I bulletin board
rubber band bulldog clip paper clip
173
nihongo • english

SHIGOTO • WORK īzeru manējā teian sho
easel manager proposal
jimusho • office 2
hōkokusho kambu
furippu chāto report executive
flipchart

gijiroku
minutes

kanrenyōgo • kaigi I meeting purezentā
vocabulary speaker
purojekutā
projector purezentēshon I presentation

kaigi shitsu shusseki suru nihongo • english
meeting room attend (v)

gidai gichō o tsutomeru
agenda chair (v)

kaigi wa nanji desuka?
What time is the meeting?

eigyōjikan wa nanji kara nanji made desuka?
What are your office hours?

174

bijinesu • business SHIGOTO • WORK

nōtopasokon memo bijinesuman bijimesu'ūman
laptop notes businessman businesswoman

bijinesu ranchi I business lunch shutchō I business trip

torihikisaki shachō
client CEO

yotei
appointment

denshitechō
electronic diary

techō I diary shōtorihiki I business deal

kanrenyōgo • vocabulary

kaisha jūgyōin keiri bu hōmu bu
company staff accounts department legal department

honsha kyūryō shijōkaihatsu bu kokyaku sābisu bu
headquarters salary marketing department customer service department

shisha jūgyōin meibo eigyō bu jinji bu
regional office payroll sales department human resources department

nihongo • english 175

SHIGOTO • WORK

kompyūta • computer

purinta monitā gamen chūō enzan shori sōchi
printer monitor screen central processing unit

sukyanā
scanner

supīkā
speaker

kī kībōdo mausu
key keyboard mouse

hādowea disuku I disk
hardware

kanrenyōgo • vocabulary

memori sofuto sābā nōtopasokon
memory software server laptop

ramu apurikēshon pōto hādo doraibu
RAM application port hard drive

baito puroguramu purosessa modemu
bytes program processor modem

shisutemu nettowāku dengen kēburu nihongo • english
system network power cable

176

SHIGOTO • WORK

desukutoppu • desktop

menyūbā fonto fairu
menubar font file

tsūrubā aikon
toolbar icon

sukurōrubā foruda
scrollbar folder

kabegami windo-u
wallpaper window

gomibako
trash

intānetto • internet denshimēru • email

burauza mēru adoresu
browser email address

jushin-bako
inbox

webusaito
website

etsuran suru I browse (v)

kanrenyōgo • vocabulary

setsuzoku suru sābisu purobaida roguon suru daunrōdo suru sōshin suru hozon suru
connect (v) service provider log on (v) download (v) send (v) save (v)

insutōru suru mēru akaunto onrain tempu shorui jushin suru kensaku suru
install (v) email account online attachment receive (v) search (v)

nihongo • english 177

SHIGOTO • WORK

hōdō • media

terebi sutajio • television studio

shikai-sha shōmei setto
presenter light set

kamera kamera dai kameraman
camera camera crane cameraman

kanrenyōgo • vocabulary renzoku dorama
soap
channeru nyūsu shimbun anime raibu
channel news press cartoon live

bangumi seisaku dokyumentarī shirīzu bangumi gēmu bangumi rokuga hōsō suru
programming documentary television series game show prerecorded broadcast (v)

178 nihongo • english

SHIGOTO • WORK

intabyuā repōtā I reporter teroppu I nyūsukyasutā I news anchor
interviewer
teleprompter

haiyū I actors būmumaiku kachinko eiga no setto
sound boom clapper board film set

rajio • radio kanrenyōgo • vocabulary

chōsei taku maiku saundo enjinia rajio kyoku chūha
mixing desk microphone sound technician radio station medium wave

hōsō shūhasū
broadcast frequency

hachō onryō
wavelength volume

chōha awaseru
long wave tune (v)

tampa disuku jokkī
short wave DJ

rokuon sutajio I recording studio 179

nihongo • english

SHIGOTO • WORK shōnin saibankan
witness judge
hōritsu • law

hōtei kakari-kan
court officer

bengoshi
lawyer

baishin'in
jury

baishin'in seki
jury box

hōtei I courtroom

kanrenyōgo • vocabulary kiso-gawa saibansho shokuin
prosecution court official
hōritsu jimusho yobidashijō
lawyer’s office summons meirei soshō anken
writ court case
hōritsu sōdan chinjutsu-sho
legal advice statement kōhan-bi zaijō
court date charge
kuraianto reijō
client warrant zaijōnimpi higisha
plea accused

180 nihongo • english

sokki-sha SHIGOTO • WORK
stenographer
hanzai-sha
criminal

yōgisha
suspect

hikokunin
defendant

hikoku-gawa montāju hanzai-reki
defense criminal record
shashin I composite

kanshu I prison guard kambō I cell keimusho I prison

kanrenyōgo • vocabulary

shōko yūzai hoshakukin bengoshi ni awasete kudasai
evidence guilty bail I want to see a lawyer.

hanketsu muzai jōso saibansho wa doko desuka?
verdict acquitted appeal Where is the courthouse?

mujitsu keibatsu karishakuhō hoshakukin o haraemasuka?
innocent sentence parole Can I post bail?

nihongo • english 181

SHIGOTO • WORK nōka no niwa hanareya nōka
farmyard outbuilding farmhouse
nōjō • farm 1
hatake
nōchi field
farmland
naya
nōfu barn
farmer

saien
vegetable garden

ikegaki mon kakine bokusō-chi kachiku
hedge gate fence pasture livestock

kō'unki
cultivator

torakutā I tractor kombain I combine

182 nihongo • english

nōjō no shurui • types of farm SHIGOTO • WORK

sakumotsu hitsuji no mure
crop flock

kōsaku nōjō rakunōjō bokuyō nōjō yōkeijō
crop farm dairy farm sheep farm poultry farm

budō no ki
vine

yōtonjō yōgyojō kajuen budōen
pig farm fish farm fruit farm vineyard

gyōmu • actions

aze
furrow

tagayasu tane o maku chichi o shiboru esa o ataeru
plow (v) sow (v) milk (v) feed (v)

mizu o hiku kari'ireru kanrenyōgo • vocabulary
water (v) harvest (v)
josōzai mure kaibaoke
nihongo • english herbicide herd trough

satchūzai sairo ueru
pesticide silo plant (v)

183

SHIGOTO • WORK

nōjō • farm 2

sakumotsu • crops

komugi tōmorokoshi ōmugi natane
wheat corn barley rapeseed

tawara arufarufa tabako
bale alfalfa tobacco

himawari hoshikusa
sunflower hay

kome cha kōhī

rice tea coffee

ama satōkibi menka kakashi
flax sugarcane cotton scarecrow

184 nihongo • english

SHIGOTO • WORK

kachiku • livestock o-ushi hitsuji
bull sheep
kobuta
piglet

ko-ushi
calf

buta meushi
pig cow

koyagi
kid

kohitsuji yagi uma ko-uma
lamb goat horse foal

hiyoko ondori roba
chick cockerel donkey

niwatori kogamo
chicken duckling

shichimenchō kamo
turkey duck

umaya chikusha torigoya butagoya
stable pen chicken coop pigsty

nihongo • english 185

SHIGOTO • WORK

kensetsu • construction

ashiba hashigo mado taruki
scaffolding ladder window rafter

paretto
pallet

fōku rifuto kōji gemba magusa kabe
forklift construction site header wall

kōgu sashi hari
toolbelt beam

keta herumetto semento
girder hard hat cement

tateru kenchiku-ya konkurīto mikisā
build (v) construction worker cement mixer

186 nihongo • english

SHIGOTO • WORK

kenchiku zairyō • materials

renga zaimoku yane-gawara konkurīto burokku
brick lumber roof tile concrete block

dōgu • tools

morutaru
mortar

e
handle

kote suiheiki ōhanmā tsuruhashi sukoppu
trowel level sledgehammer pickax shovel

kikai • machinery dōro kōji • roadwork

tārumakku
asphalt

sankaku-kōn
cone

rōrā dampukā
roller dump truck

autorigā
support

kūki-doriru
pneumatic drill

fukku kurēn-sha I crane saihosō kussakuki
hook resurfacing excavator

nihongo • english 187

SHIGOTO • WORK

shokugyō • occupations 1

daiku denkikō haikankō kenchiku-ya
carpenter electrician plumber construction worker

sōjiki
vacuum
cleaner

niwashi sōjifu shūrikō nikuya
gardener cleaner mechanic butcher

hasami sakanaya
scissors fishmonger

yaoya hanaya
greengrocer florist

biyōshi tokoya hōseki-shō ten'in
hair stylist barber jeweler shop clerk

188 nihongo • english

SHIGOTO • WORK

masuku
mask

fudōsan-ya megane-ya haisha isha
real estate agent optician dentist doctor

yakuzaishi kangofu jūi nōfu
pharmacist nurse veterinarian farmer

nafuda
identity badge

ryōshi mashin-gan seifuku keibi'in
fisherman machine gun uniform security guard

sen'in heishi keikan shōbōshi
sailor soldier policeman firefighter

nihongo • english 189

SHIGOTO • WORK

shokugyō • occupations 2

mokei
model

kenchikuka I architect

bengoshi kaikeishi
lawyer accountant

kagakusha kyōshi shisho uketsuke gakari
scientist teacher librarian receptionist

yūbin kaban
mailbag

yūbinhaitatsu basu no untenshu torakku no untenshu takushī no untenshu
mail carrier bus driver truck driver taxi driver

shefu no bōsh
chef’s hat

pairotto suchuwādesu ryokō dairiten no shain shefu
pilot air stewardess travel agent chef

190 nihongo • english

SHIGOTO • WORK

chuchu dansā haiyū kashu
tutu dancer actor singer

ongakuka
musician

weitoresu bāten supōtsuman chōkokuka
waitress bartender athlete sculptor

memo
notes

gaka shashinka nyūsukyasutā jānarisuto
painter photographer news anchor journalist

henshū-sha dezainā hariko shitateya
editor designer seamstress tailor

nihongo • english 191kōtsū
transportation

KŌTSŪ • TRANSPORTATION sōkō shasen
inside lane
dōro • roads
chūō shasen
kōsoku dōro middle lane
highway
oikoshi shasen
ryōkin-jo outside lane
toll booth
deguchi rampu
romen hyōshiki exit ramp
road markings
kōtsū
shutsunyū-ro traffic
on-ramp
kōka dōro
ippōt-sūkō overpass
one-way
rokata
bunki-tai hard shoulder
divider

jankushon
junction

shingō torakku chūō bunri-tai gādo shita tsūro
traffic light truck median underpass

194 nihongo • english

KŌTSŪ • TRANSPORTATION

kinkyū denwa shintaishōgaisha-yō
emergency phone chūsha supēsu

disabled parking

ōdan hodō kōtsū jūtai
pedestrian crossing traffic jam

kanrenyōgo • vocabulary

chizu kanjō kōsaten ōfuku bunri dōro oikosu
map traffic circle divided highway pass (v)

ukairo chūsha suru rekkā idō
diversion park (v) tow away (v)

dōro kōji unten suru kore wa ... e iku
roadwork drive (v) michi desuka?
Is this the road to...?
pākingu mētā gādo rēru bakku suru
parking meter crash barrier back up (v) dokoni chūsha dekimasuka?
Where can I park?
kōtsū junsa
traffic police officer

dōro hyōshiki • road signs

shinnyū kinshi seigen sokudo kiken teisha kinshi jusetsu kinshi
do not enter speed limit hazard no stopping no right turn

nihongo • english 195

KŌTSŪ • TRANSPORTATION

basu • bus

unten seki tesuri jidō doa toranku rūmu
driver’s seat handrail automatic door luggage hold

zenrin
front wheel

doa I door chōkyori basu I charter bus

basu no shurui • types of buses

rosen bangō
route number

untenshu tororī basu
driver trolley bus

nikaidate basu romen densha sukūru basu I school bus
double-decker bus tram
nihongo • english
196

KŌTSŪ • TRANSPORTATION

mado teisha botan
window stop button

kōrin
rear wheel

jōshaken beru
bus ticket bell basu tāminaru

basu-tei bus station
bus stop
kanrenyōgo • vocabulary

ryōkin kurumaisu taiō
fare wheelchair access

jikokuhyō basu machiai-jo
timetable bus shelter

... de tomarimasuka? ... e ikunowa dono basu desuka?
Do you stop at…? Which bus goes to…?

maikuro basu shatoru basu I shuttle bus
minibus
197
kankō basu I tourist bus

nihongo • english

KŌTSŪ • TRANSPORTATION

jidōsha • car 1

gaisō • exterior

doa mirā furonto garasu bakku mirā waipā doa
side mirror windshield rearview mirror windshield wiper door

bonnetto toranku
hood trunk

hōkō shijiki bampā heddo raito sharin taiya
turn signal bumper headlight wheel tire

nimotsu nambā purēto
luggage license plate

rūfu rakku kōbu doa shīto beruto chairudo shīto
roofrack tailgate seat belt child seat

198 nihongo • english


Click to View FlipBook Version
Previous Book
A Dictionary of Advanced Japanese Grammar
Next Book
หนังสือเรียนศิลปะ ป.4