The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Japanese-English Bilingual Visual Dictionary

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by johntss124, 2021-05-18 03:25:24

Japanese-English Bilingual Visual Dictionary

Japanese-English Bilingual Visual Dictionary

SHOKUMU • SERVICES

yūbin posuto yūbin-uke kozutsumi takuhai
mailbox letter slot package courier

denwa • telephone

juwaki rusuban denwa
handset answering machine

bēsu bideo denwa kōshū-denwa bokkusu
base station video phone telephone box

kōdoresu denwa juwaki
cordless phone receiver

kīpaddo
keypad

otsuri
coin return

keitai denwa kōka-shiki kōshū-denwa kādo-shiki kōshū-denwa
cell phone coin phone card phone

kanrenyōgo • vocabulary

bangō annai denwa ni deru kōkanshu ... no denwa bangō o oshiete kudasai.
directory assistance answer (v) operator Please give me the number for...

korekuto kōru keitai mēru tsūwa-chū ... no kyokuban wa nandesuka?
collect call text message busy What is the area code for...?

denwa suru onsei messēji futsū
dial (v) voice message disconnected

nihongo • english 99

SHOKUMU • SERVICES messēji
messages
hoteru • hotel
heya no kagi bunrui-dana
robī • lobby room key pigeonhole

shukuhaku kyaku
guest

furonto I reception furonto-gakari
receptionist
nimotsu
luggage shukuhaku-
sha meibo
pōtā I porter kāto erebētā I elevator register
cart
kauntā
counter

heya bangō
room number

kyakushitsu • rooms

shinguru rūmu daburu rūmu tsuin rūmu kyakushitsu-zuki basurūmu
single room double room twin room private bathroom

100 nihongo • english

SHOKUMU • SERVICES

shokumu • services

chōshoku torei
breakfast tray

sōji sābisu sentaku sābisu rūmu sābisu I room service
maid service laundry service

minibā restoran jimu pūru
minibar restaurant gym swimming pool

kanrenyōgo • vocabulary sampaku onegai shimasu.
I’d like a room for three nights.
chōshoku-tsuki kūshitsu wa arimasuka?
bed and breakfast Do you have any vacancies? ippaku ikura desuka?
What is the charge per night?
sanshoku-tsuki yoyaku shite arimasu.
all meals included I have a reservation. chekkuauto wa nanji desuka?
When do I have to vacate the room?
nishoku-tsuki shinguru rūmu o onegai shimasu.
some meals included I’d like a single room.

nihongo • english 101kaimono
shopping

KAIMONO • SHOPPING

shoppingu sentā • shopping center

atoriumu sangai
atrium second floor

kamban nikai
sign first floor

erebētā esukarētā
elevator escalator

ikkai
ground floor

kyaku
customer

kanrenyōgo • vocabulary

kodomo yōhin uriba uriba annai shichaku shitsu kore wa ikura desuka?
children’s department store directory fitting rooms How much is this?

kaban uriba ten'in bebī rūmu kore o kōkan dekimasuka?
luggage department sales clerk baby changing facilities May I exchange this?

kutsu uriba kasutamā sābisu o-tearai
shoe department customer services restrooms

104 nihongo • english

KAIMONO • SHOPPING

depāto • department store

shinshi fuku fujin fuku ranjerī kōsui uriba
men’s wear women’s wear lingerie perfume

keshōhin shingu taoru rui kagu komamono
beauty bed and bath home furnishings notions

daidokoro yōhin tōjiki denki seihin shōmei kigu
kitchenware china electronics lighting

supōtsu yōhin omocha bumbōgu shokuhin uriba
sporting goods toys stationery groceries

nihongo • english 105

KAIMONO • SHOPPING

sūpāmāketto • supermarket

beruto kombea reji-gakari tokubaihin
conveyer belt cashier specials

tsūro tana
aisle shelf

chekkuauto I checkout

kyaku reji kaimono-bukuro
customer cash register shopping bag

shokuryōhin totte
groceries handle

bākōdo
bar code

kāto I cart kago I basket bākōdo

106 yomitori sōchi I scanner

nihongo • english

KAIMONO • SHOPPING

pan rui nyūseihin shiriaru shokuhin kanzume kashi rui
bakery dairy breakfast cereals canned food confectionery

yasai kudamono niku sakana derikatessen
vegetables fruit meat and poultry fish deli

reitō shokuhin insutanto shokuhin nomimono katei yōhin keshōhin
frozen food convenience food drinks household products toiletries

bebī yōhin denki seihin petto fūdo zasshi I magazines
baby products electrical goods pet food
107
nihongo • english

KAIMONO • SHOPPING

yakkyoku • drugstore

hamigaki yōhin seiri yōhin deodoranto bitamin-zai chōzai shitsu
dental care feminine deodorants vitamins pharmacy
hygiene
yakuzaishi
pharmacist

sekidome
cough medicine

yakusō-zai
herbal remedies

sukinkea
skin care

afutāsankea
aftersun

sansukurīn hiyakedome mushiyoke wetto tisshu
sunscreen sunblock insect repellent wet wipe

tisshu seiri-yō napukin tampon panti rainā
tissue sanitary napkin tampon panty liner

108 nihongo • english

keiryō supūn KAIMONO • SHOPPING
measuring spoon
yōhō
instructions

kapuseru jōzai shiroppu kyūnyūki
capsule tablet syrup inhaler

kurīmu nankō jeru zayaku
cream ointment gel suppository

supoito chūsha-bari
dropper needle

ekitai-gusuri chūshaki supurē kona-gusuri
drops syringe spray powder

kanrenyōgo • vocabulary

tetsubun insurin tsukaisute iyakuhin itamidome
iron insulin disposable medicine analgesic

karushiumu fukusayō suiyōsei gezai chinsei-zai
calcium side-effects soluble laxative sedative

maguneshiumu shiyō kigen yōryō geri suimin'yaku
magnesium expiration date dosage diarrhea sleeping pill

maruchi bitamin yoidome tōyaku nodo ame kōenshō-zai
multivitamins travel sickness pills medication
sore throat lozenge antiinflammatory

nihongo • english 109

KAIMONO • SHOPPING gurajiorasu
gladiolus
hanaya • florist
ayame
hana iris
flowers
hinagiku
yuri daisy
lily kiku

akashia chrysanthemum
acacia
kasumisō
kānēshon gypsophila
carnation

ueki
potted plant

araseitō gābera gun'yō bara furījia
stocks gerbera foliage roses freesia

110 nihongo • english

KAIMONO • SHOPPING

arenjimento • arrangements

kabin
vase

ribon
ribbon

ran botan būke dorai furawā
orchid peony bouquet dried flowers

hanataba
bunch

popuri I potpourri hanawa I wreath

kuki gārando
stem garland

suisen nannichi gurai tamochimasuka?
daffodil How long will these last?
kaori ga shimasuka?
tsubomi messēji o tsukete kudasai? Are they fragrant?
bud Can I attach a message? … no hanataba o kudasai?
Can I have a bunch of… please?
hōsō-shi tsutsunde kudasai?
wrapping Can I have them wrapped? 111

... ni okutte itadakemasuka?
Can you send them to…?

chūrippu I tulip

nihongo • english

KAIMONO • SHOPPING

shimbun hambaiten • newsstand

tabako
cigarettes

tabako hitohako
pack of cigarettes

matchi
matches

takarakuji
lottery tickets

kitte
stamps

ehagaki manga-bon zasshi shimbun
postcard comic book magazine newspaper

kitsuen • smoking sutemu hamaki
stem cigar

bo-uru nihongo • english
bowl

kizami tabako raitā paipu
tobacco lighter pipe

112

KAIMONO • SHOPPING

kashiya • confectioner

hakozume chokorēto chokobā poteto chippusu kanrenyōgo •
box of chocolates snack bar chips vocabulary

miruku chokorēto kyarameru
milk chocolate caramel

suīto chokorēto toraffuru
dark chocolate truffle

howaito chokorēto kukkī
white chocolate cookie

pikkunmikkusu ame
pick-and-mix hard candy

ameya I sweet shop

kashi • candy

chokorēto itachoko ame bō-tsuki kyandī
chocolate chocolate bar candies lollipop

tofī I toffee nugā I nougat mashumaro hakka ame
marshmallow mint
gamu zerībīnzu
chewing gum jellybean furūtsu gamu kanzō ame
gum drop licorice
nihongo • english 113

KAIMONO • SHOPPING

sonota no mise • other stores

pan'ya kēkiya nikuya sakanaya
bakery pastry shop butcher shop fish store

yaoya shokuryōhin-ten kutsuya kanamonoya
greengrocer grocery store shoe store hardware store

kottōya gifuto shoppu ryokō dairiten hōseki-ten
antique shop gift shop travel agency jewelry store

114 nihongo • english

KAIMONO • SHOPPING

hon'ya rekōdo-ten sakaya petto shoppu
bookstore record store liquor store pet store

kaguya butikku kanrenyōgo • vocabulary
furniture store boutique
fudōsan-ya kamera-ya
real estate agency camera store

engei sentā kenkō shokuhin-ten
garden center health food store

kurīningu-ya gazai-ya
dry cleaner’s art supply store

koin randorī chūko hambai-ten
laundromat secondhand store

shitateya biyōin ichiba I market
tailor salon

nihongo • english 115tabemono
food

TABEMONO • FOOD

niku • meat

ramu niku nikuya niku fukku
lamb butcher meat hook

hakari
scale

togi-bō
knife sharpener

bēkon sōsēji rebā
bacon sausages liver

kanrenyōgo • vocabulary

butaniku shika niku naizō hanashigai no chōri-zumi niku
pork venison offal free range cooked meat

gyūniku usagi niku hozon shori yūki-sei shiromi niku
beef rabbit cured organic white meat

ko-ushi niku tan kunsei teishibō niku akami niku
veal tongue smoked lean meat red meat

118 nihongo • english

TABEMONO • FOOD

kirimi • cuts

hamu
ham

kawa
rind

usugiri (bēkon no) usugiri hikiniku hire niku rampusutēki I rump steak
slice rasher ground meat fillet
jinzō
aburami hone kidney
fat bone

sāroinsutēki abaraniku choppu katamari niku shinzō
sirloin steak rib chop joint heart

toriniku • poultry uzura I quail

kawa ryōchō
skin game

muneniku ashi
breast leg

momoniku shitagoshirae shita tori
thigh dressed chicken

kiji I pheasant

tebaniku tori I chicken kamo I duck gachō I goose
wing
119
shichimenchō
turkey

nihongo • english

TABEMONO • FOOD himeji ohyō no kirimi nijimasu
red mullet halibut fillets rainbow trout
sakana • fish
gangiei no hire
mukiebi skate wings
peeled shrimp

kōri
ice

sakanaya
fishmonger’s

ankō saba masu mekajiki
monkfish mackerel trout swordfish

dōbā karei remon garei kodara iwashi gangiei
Dover sole lemon sole haddock sardine skate

sake I salmon

howaitingu suzuki
whiting sea bass

tara tai maguro
cod sea bream tuna

120 nihongo • english

kaisambutsu • seafood TABEMONO • FOOD

hotategai robusutā
scallop lobster

kani kurumaebi
crab jumbo shrimp

ise ebi mūrugai
crayfish mussel

mategai
razorshell clam

kaki
oyster

zarugai tako mongōika ika asari
cockle octopus cuttlefish squid clam

kanrenyōgo • vocabulary

reitō shio-furi kunsei uroko o totta kirimi atsu-giri o hone uroko sushi sashimi
frozen salted smoked
descaled fillet loin tail bone scale sushi sashimi

shinsen wata o totta kawa o hone o totta oroshita tsutsugiri wata o totte kudasai?
fresh cleaned muita
skinned boned filleted steak Will you clean it for me?

nihongo • english 121

TABEMONO • FOOD

yasai • vegetables 1

mi
seed

raimame sayamame ingenmame endōmame
fava bean runner beans green beans peas

saya
pod

moyashi takenoko okura
bean sprouts bamboo okra

tōmorokoshi chikori uikyō parumetto yashi no shin serori
corn chicory fennel palm hearts celery

kanrenyōgo • vocabulary

hakusai kuki tane shin yūki yasai wa arimasuka?
Chinese leaves stalk kernel heart Do you sell organic vegetables?

ha fusa sentan yūki (saibai) kore wa jimoto-san desuka?
floret tip organic Are these grown locally?
leaf

122 nihongo • english

TABEMONO • FOOD

rokettosarada kureson aka chikori mekyabetsu
arugula watercress radicchio brussels sprouts

fudansō kēru gishigishi endaibu

Swiss chard kale sorrel endive

tampopo hōrensō kōrurabi chingensai
dandelion spinach kohlrabi bok choy

retasu burokkori kyabetsu shin kyabetsu
lettuce broccoli cabbage spring greens

nihongo • english 123

TABEMONO • FOOD radisshu
radish
yasai • vegetables 2
kabu
ātichōku turnip
artichoke
karifurawā
cauliflower

jagaimo
potato

tamanegi pīman
onion sweet pepper

aka tōgarashi natauri
chili pepper squash

kanrenyōgo • vocabulary

puchi tomato taroimo reitō nigai jagaimo o ichi kiro kudasai.
cherry tomato taro root frozen bitter One kilo of potatoes, please.

ninjin hishi no mi nama katai ichi kiro ikura desuka?
carrot water chestnut raw firm What’s the price per kilo?

shinjaga shītake karai kaniku are wa nan to īmasuka?
new potato shitake hot (spicy) flesh What are those called?
mushrooms
seroriakku amai ne
celeriac wasabi sweet root
Japanese
horseradish

124 nihongo • english

TABEMONO • FOOD

satsumaimo yamaimo bītorūto rutabaga kikuimo
sweet potato yam beet rutabaga jerusalem artichoke

seiyōwasabi pāsunippu shōga nasu tomato
horseradish parsnip ginger eggplant tomato

ninniku chōji
garlic clove

supuringu onion niranegi esharotto
green onion leek shallot

masshurūmu toryufu
mushrooms truffle

kyūri zukkīni batānatto sukuwasshu donguri kabocha kabocha
cucumber zucchini butternut squash acorn squash pumpkin

nihongo • english 125

TABEMONO • FOOD sekika
• stone fruit
kudamono • fruit 1

kankitsu rui
• citrus fruit

orenji kurementin momo nekutarin
orange clementine peach nectarine

agurifurūtsu suji anzu puramu sakurambo
ugli fruit pith apricot plum cherry

gurēpufurūtsu yōnashi ringo
grapefruit pear apple

fusa
segment

tanjerin satsuma mikan
tangerine satsuma

kawa
zest

raimu
lime

remon kinkan kudamono kago I basket of fruit
lemon kumquat
nihongo • english
126

TABEMONO • FOOD

ekika to meron • berries and melons

ichigo razuberī
strawberry raspberry

meron budō
melon grapes

reddokaranto kawa
redcurrant rind

burakkuberī burakkukaranto tane
blackberry blackcurrant seed

kuranberī kaniku
cranberry flesh

burūberī howaitokaranto suika
blueberry whitecurrant watermelon

rōganberī kanrenyōgo • vocabulary
loganberry
daiō suppai parittoshita kajū jukushite imasuka?
rhubarb sour crisp juice Are they ripe?

sen'i shinsen kusatta shin shishoku dekimasuka?
fiber fresh rotten core May I try one?

amai mizumizushī (yawarakai) kaniku tanenashi nannichi gurai
sweet juicy pulp seedless tamochimasuka?
How long will they keep?

gūzuberī
gooseberry

nihongo • english 127

TABEMONO • FOOD painappuru
pineapple
kudamono 2 • fruit 2
papaia
mangō papaya
mango
reishi
abokado lychee
avocado
shima hōzuki
momo cape gooseberry
peach

kiwi
kiwi

tane
seed

kawa
skin

marumero passhonfurūtsu banana guaba zakuro
quince passion fruit banana guava pomegranate

kaki feijoa uchiwasaboten sutāfurūtsu kodachitomato
persimmon feijoa prickly pear starfruit tamarillo

128 nihongo • english

TABEMONO • FOOD

nattsu to doraifurūtsu • nuts and dried fruit

matsu no mi pisutachio kashūnattsu pīnattsu hēzerunattsu
pine nut pistachio cashew peanut hazelnut

burajirunattsu pīkannattsu āmondo kurumi kuri
brazil nut pecan almond walnut chestnut

kara
shell

makademianattsu ichijiku natsume sumomo
macadamia fig date prune

kaniku
flesh

sarutana rēzun hoshibudō karanto kokonattsu
seedless raisin raisin currant coconut

kanrenyōgo • vocabulary

aoi katai nin shio itta kara o muita satōzuke
green hard kernel salted roasted shelled kudamono
candied fruit
kanjuku yawarakai kansō nama kisetsu mono marugoto
ripe soft desiccated raw seasonal whole nettai kajitsu
tropical fruit

nihongo • english 129

TABEMONO • FOOD

kokurui to mamerui • grains and legumes

kokurui • grains

kanrenyōgo • vocabulary

tane kaori no aru supīdo kukku
seed fragranced easy cook

kara shiriaru shokuhin chōryū

husk cereal long-grain

komugi karasumugi ōmugi kokuryū zenryū tanryū
wheat oats barley kernel whole-grain short-grain

kansō (mizu ni) tsukeru
dry soak (v)

kibi tōmorokoshi kinoa atarashī
millet corn quinoa fresh

kome • rice kakō kokumotsu
• processed grains

hakumai genmai kusukusu arabiki mugi
white rice brown rice couscous cracked wheat

yasei mai pudingu raisu semorina fusuma
wild rice arborio rice semolina bran

130 nihongo • english

TABEMONO • FOOD

mamerui • beans and peas

raimame ingenmame kintoki mame azuki soramame
butter beans navy beans red kidney beans aduki beans lima beans

daizu kurome mame uzura mame ryokutō furajore mame
soybeans black-eyed beans pinto beans mung beans flageolet beans

renzumame aka rentiru gurin pīsu hiyoko mame supuritto pī
brown lentils red lentils green peas chick peas split peas

tane • seeds

kabocha no tane karashi no tane kyarawei shīdo goma
pumpkin seed mustard seed caraway sesame seed

himawari no tane
sunflower seed

nihongo • english 131

TABEMONO • FOOD

hābu to kōshinryō • herbs and spices

kōshinryō • spices

I vanilla natsumeggu mēsu ukon kumin
nutmeg mace turmeric cumin

būkegaruni ōrusupaisu koshō no mi fenugurīku tōgarashi
bouquet garni allspice peppercorn fenugreek chili pepper

marugoto tsubushita karudamon karēko
whole crushed cardamom curry powder

safuran
saffron

paudā papurika
ground paprika

furēku
flakes

ninniku
garlic

132 nihongo • english

TABEMONO • FOOD

sutikku hābu • herbs
sticks
uikyō no tane
shinamon fennel seeds
cinnamon
uikyō
fennel rōrie paseri
bay leaf parsley

remongurasu asatsuki hakka taimu sēji
lemongrass chives mint thyme sage

kurōbu
cloves

daiuikyō taragon majoramu bajiriko
star anise tarragon marjoram basil

shōga oregano koriandā diru rōzumarī
ginger oregano cilantro dill rosemary

nihongo • english 133

TABEMONO • FOOD

binzume shokuhin • bottled foods

koruku sen himawari abura
cork sunflower oil

kurumia bura budō abura
walnut oil grapeseed oil

āmondo oiru
almond oil

goma'abura hēzerunattsu oiru orībuyu hābu kōmi abura
sesame seed hazelnut oil olive oil herbs flavored oil
oil
shokuyō abura
oils

kanmi supureddo
• sweet spreads

bin hanikamu
jar honeycomb

kurīmu hachimitsu
set honey

remon kādo razuberī jamu māmarēdo tōmei hachimitsu mēpuru shiroppu
lemon curd raspberry jam marmalade clear honey maple syrup

134 nihongo • english

yakumi to supureddo TABEMONO • FOOD
• condiments and spreads
ingurisshu masutādo
bin English mustard
bottle

ringo su barusamiko su
cider vinegar balsamic vinegar

mayonēzu kechappu
mayonnaise ketchup

dijon masutādo
French mustard

chatsune moruto su wain su sōsu tsubu masutādo
chutney malt vinegar wine vinegar sauce whole-grain mustard

pīnattsubatā su
peanut butter vinegar

mippū bin kanrenyōgo
sealed jar • vocabulary

kōn yu kōrudopuresu yu
corn oil cold-pressed oil

rakkasei yu shōyu
peanut oil soy sauce

sarada yu komezu
vegetable oil rice vinegar

chokorēto supureddo binzume furūtsu natane abura
chocolate spread preserved fruit canola oil

nihongo • english 135

TABEMONO • FOOD

nyūseihin • dairy produce

chīzu • cheese

kona chīzu
grated cheese

kawa semihādo chīzu
rind semihard cheese

hādo chīzu
hard cheese

semisofuto chīzu kattēji chīzu
semisoft cheese cottage cheese

kurīmu chīzu
cream cheese

burū chīzu sofuto chīzu nama chīzu I fresh cheese
blue cheese soft cheese

miruku • milk

zennyū teishibō-nyū sukimu miruku
whole milk reduced-fat milk fat-free milk

gyūnyū kāton
milk carton

yagi-nyū rennyū
goat’s milk condensed milk

gyūnyū I cow’s milk nihongo • english
136

TABEMONO • FOOD

batā māgarin nama kuriīmu shinguru kurīmu
butter margarine cream light cream

daburu kurīmu hoippu kurīmu sawā kurīmu yōguruto aisukurīmu
double cream whipped cream sour cream yogurt ice cream

tamago • eggs rampaku kara
egg white shell
ran'ō
yolk

keiran ahiru no tamago
hen’s egg duck egg

eggu kappu gachō no tamago uzura tamago
egg cup goose egg quail egg

yudetamago I boiled egg

kanrenyōgo • vocabulary

teionsakkin mirukusēki shio-iri yōnyū nyūtō homojinaizu
pasteurized milkshake salted sheep's milk lactose homogenized

teionsakkin shiteinai furōzun yōguruto muen batāmiruku mu-shibō funnyū
unpasteurized frozen yogurt unsalted buttermilk fat-free powdered milk

nihongo • english 137

TABEMONO • FOOD

pan to komugiko • breads and flours

suraisu shokupan keshi no mi raimugi pan bagetto
sliced bread poppy seeds rye bread baguette

pan'ya I bakery

pan-zukuri • making bread

shiro komugiko kuro komugiko zenryū-fun kōbo
white flour brown flour whole-wheat flour yeast

furui ni kakeru pan kiji koneru I knead (v) yaku I bake (v)
sift (v) dough
nihongo • english
138 mazeru I mix (v)

mimi shokupan no TABEMONO • FOOD
crust
katamari suraisu
loaf slice

shiro pan kuro pan zenryū pan guranari bureddo
white bread brown bread whole-wheat bread multigrain bread

tōmorokoshi pan sōda pan sawādo-u bureddo furattobureddo
cornbread soda bread sourdough bread flatbread

bēguru bappu I bun rōrupan I roll furūtsu pan
bagel fruit bread

tane-iri pan nan pita pan kurisupu bureddo
seeded bread naan bread pita bread crispbread

kanrenyōgo • vocabulary suraisā
slicer
kyōrikiko fukureru hakkō saseru panko
bread flour rise (v) prove (v) breadcrumbs

fukurashiko-iri komugiko hakurikiko gurēzu o nuru namigata pan shokunin
self-raising flour all-purpose flour glaze (v) flute baker

nihongo • english 139

TABEMONO • FOOD

kēki to dezāto • cakes and desserts

ekurea shū-gawa
éclair choux pastry

kurīmu pai kiji
cream puff pastry

gu firo pesutorī
filling phyllo pastry

furūtsu kēki chokorēto o kabuseta
fruit cake chocolate-coated

furūtsu taruto mafin
fruit tart muffin

merange suponji kēki
meringue sponge cake

kēki I cakes hitokire kudasai?
May I have a slice please?
kanrenyōgo • vocabulary
nihongo • english
kasutādo kurīmu marui kogata pan pesutorī raisu pudingu
crème pâtissière bun pastry rice pudding

chokorēto kēki kasutādo hitokire oiwai
chocolate cake custard slice celebration

140

TABEMONO • FOOD

suponji fingā
lady finger

chokorēto chippusu
chocolate chip

furorentin toraifuru
florentine trifle

bisuketto I biscuits

mūsu shābetto kurīmu pai purin
mousse sorbet cream pie crème caramel

saijōdan oiwai-yō kēki • celebration cakes
top tier
ribon kazari tanjōbi kēki no rōsoku fukikesu
gedan ribbon decoration birthday candles blow out (v)
bottom tier
aishingu
majipan icing
marzipan

wedingu kēki tanjōbi kēki I birthday cake
wedding cake 141

nihongo • english

TABEMONO • FOOD

derikatessen • delicatessen

supaisu no kīta sōsēji furan
spicy sausage flan

su
vinegar

abura namaniku pate
oil uncooked meat pâté

sarami kauntā
salami counter

peparoni
pepperoni

motsarera chīzu burī chīzu yagi chīzu chedā chīzu
mozzarella brie goat cheese cheddar

kawa
rind

parumezan chīzu kamanbēru chīzu edamu chīzu manchego chīzu
parmesan camembert edam manchego

142 nihongo • english

TABEMONO • FOOD

pai kuro orību tōgarashi sōsu
potpies black olive chili sauce

rōrupan
bread roll

chōri niku
cooked meat

midori orību sandoitchi uriba I sandwich counter
green olive
hamu kanrenyōgo • vocabulary
ham kēpā
capers abura-zuke marine kunsei
sakana no kunsei choriso in oil marinated smoked
smoked fish chorizo
shiomizu-zuke shiozuke hozon shori
in brine salted cured

bangō fuda o totte kudasai.
Take a number please.

sore o shishoku dekimasuka?
May I try some of that please?

sore o rokkire kudasai.
Six slices of that, please

puroshutto sutaffudo orību
prosciutto stuffed olive

nihongo • english 143

TABEMONO • FOOD atatakai
nomimono • hot drinks
nomimono • drinks

mizu • water

yōki-iri inryōsui tī baggu rīfu tī
bottled water teabag loose leaf tea

happō suidōsui
sparkling tap water

sutiru kōcha
still tea

kōhī-mame kōhī-fun
beans ground coffee

tonikku wōtā
tonic water

kōhī
coffee

mineraru wōtā sōdasui hotto kokoa bakuga inryō
mineral water soda water hot chocolate malted drink

sofuto dorinku • soft drinks

sutorō
straw

tomato jūsu gurēpu jūsu remonēdo orenjiēdo kōra
tomato juice grape juice lemonade orangeade cola

144 nihongo • english

TABEMONO • FOOD

arukōru inryō • alcoholic drinks

kan
can

bīru ringoshu bitā kurobīru

beer hard cider bitter stout

jin I gin wokka I vodka uisukī I whisky ramushu burandē
rum brandy

karakuchi roze (wain) shiro (wain) aka (wain)
dry rosé (wine) white (wine) red (wine)

pōtowain sherī kampari
port sherry campari

rikyūru tekīra shampan wain I wine
liqueur tequila champagne

nihongo • english 145gaishoku
eating out

GAISHOKU • EATING OUT parasoru
umbrella
kafe • café

ōningu
awning

menyū
menu

weitā terasu kafe tēburu
waiter terrace café table

kōhī mēkā
coffee machine

rojō kafe I pavement café sunakku bā I snack bar

kōhī • coffee burak kukōhī kokoa paudā awa
black coffee cocoa powder froth
miruku kōhī
white coffee

firutā kōhī esupuresso kapuchīno aisu kōhī
filter coffee espresso cappuccino iced coffee

148 nihongo • english


Click to View FlipBook Version
Previous Book
A Dictionary of Advanced Japanese Grammar
Next Book
หนังสือเรียนศิลปะ ป.4