The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกสะกดคำภาษาอังกฤษ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sunisakhumsukdee, 2022-07-07 06:33:13

แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกสะกดคำภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกสะกดคำภาษาอังกฤษ

7.

r_____ l _____ _____

8.

e____ a_____ e_____
9. p ____ ____ p ____ r
10. ____ e ____

Name………………………………………………………………………………...…… Class ……………...……. No……………………

แบบสงั เกตการมสี ่วนรว่ มในการตอบคำถามของนักเรยี น

คำชี้แจง : ใสเ่ คร่ืองหมาย / ลงในช่องระดบั คะแนนและชอ่ ง ผา่ น ไม่ผา่ น

ระดับคะแนน : 5 คือ ดีมาก 4 คอื ดี 3 คอื พอใช้ 2 คอื น้อย 1 คือ น้อยทีส่ ดุ

พฤตกิ รรมการมีสว่ นรว่ มของนกั เรียน 5 ระดับคะแนน หมายเหตุ
432 1
1. นักเรียนมีสว่ นร่วมในการตอบคำถาม
2. นกั เรยี นสามารถตอบคำถามได้อยา่ งถูกต้องเหมาะสม
3. นกั เรียนมีความคิดสรา้ งสรรค์ในการตอบคำถาม
4. นักเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ ข้อมูล คำตอบกบั เพ่ือนๆ

รวมคะแนน........................... ผ่าน ไม่ผา่ น

เกณฑ์การประเมนิ : นักเรยี นจะต้องผ่านเกณฑก์ ารประเมินร้อยละ 80 ขน้ึ ไป คือต้องได้อย่างนอ้ ย 16 คะแนน

ขอ้ เสนอแนะ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่ือ………………………..………..….…..ผู้ประเมิน
(นางสาวสุนสิ า คำสขุ ดี)
__ / ___ / __

แบบประเมนิ การเขยี น

ท่ี ชื่อ - นามสกุล ความถูก ้ตองในการเ ีขยน หมายเหตุ
การใ ้ชภาษา
เน้ือหา
คะแนนรวม

5 5 5 15

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

เกณฑ์การใหค้ ะแนนทกั ษะการเขยี น

สิ่งทตี่ ้องการวดั ปรับปรงุ (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดมี าก (4)
1. ความถกู ต้องใน
การเขยี น เขียนผิดพลาดบ่อย เขยี นได้แต่มีจุดผิดพลาด เขยี นได้ถูกต้องแตย่ ัง เขยี นได้ถูกต้องผู้อ่าน
2. การใชภ้ าษา
พอสมควร มีจุดผิดพลาเลก็ น้อย เขา้ ใจชัดเจน ไม่มี
3. เน้ือหา
ขอ้ ผดิ พลาด

สะกดคำผดิ มาก สะกดคำและรูปประโยค สะกดคำศัพทผ์ ิด สะกดคำศัพท์ถูกต้อง

เขยี นรูปประโยคไม่ ผิดค่อนข้างมากแต่พอ เล็กนอ้ ยพอเดา เลอื กใช้คำตรงกบั

ถูกต้องไม่มี เดาความหมายได้ ความหมายไดเ้ ขียน เน้ือหารูปประโยค

เครื่องหมายวรรค เครือ่ งหมายวรรคตอนไม่ รปู ประโยคผดิ หลกั ถูกต้องใช้เครื่องหมาย

ตอน ครบหรอื ใชไ้ ม่ถูกต้อง ไวยากรณ์เลก็ น้อยใช้ วรรคตอนถูกต้อง

เครอ่ื งหมายวรรค

ตอนผิดเล็กน้อย

รายละเอยี ดของ รายละเอยี ดของเนือ้ หา รายละเอียดของ รายละเอยี ดของ

เนือ้ หาน้อยมาก และ น้อย ไม่ครบถว้ น เน้อื หามากสอดคล้อง เนื้อหาครบถ้วน ตรง

ไมส่ อดคล้องกับภาพ สอดคลอ้ งกบั ภาพหรือ กบั ภาพหรอื หัวข้อ กบั ภาพหรือหัวข้อที่

หรอื หัวข้อที่กำหนด หวั ข้อทกี่ ำหนดบางส่วน ที่กำหนดแต่ยังไม่ กำหนดมากที่สดุ

หรือมีรายละเอยี ด ครอบคลุมทั้งหมด

เนอ้ื หามากแต่ไม่

สอดคลอ้ งกบั ภาพ

หรือหัวขอ้ ที่กำหนด

เกณฑก์ ารประเมินคณุ ภาพ ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ
10-12 ดีมาก
7-9 ดี
4-6 พอใช้
ตำ่ กว่า 4 ปรับปรุง

แบบประเมนิ คณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์

ชอ่ื -สกุลนกั เรียน...........................................................................ห้อง..............................เลขที่.......................

คำช้แี จง : ให้ผสู้ อน สงั เกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวา่ งเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓

ลงในช่องท่ีตรงกบั ระดบั คะแนน

คุณลกั ษณะอันพงึ รายการประเมนิ ระดับคะแนน
ประสงคด์ า้ น 4 32 1

1. ซื่อสตั ย์สุจริต 1.1 ปฏิบตั ิตามระเบียบการสอน และไมล่ อกงานเพอ่ื น

1.2 ประพฤติ ปฏิบตั ิ ตรงต่อความเปน็ จริงตอ่ ตนเอง

1.3 ประพฤติ ปฏบิ ตั ิ ตรงต่อความเปน็ จรงิ ต่อผู้อ่ืน

2. ใฝ่เรยี นรู้ 2.1 แสวงหาขอ้ มลู จากแหล่งการเรยี นรู้ต่างๆ

2.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ

2.3 สรุปความรู้ได้อยา่ งมเี หตุผล

3. มุง่ ม่ันในการ 3.1 มีความต้ังใจ และพยายามในการทำงานที่ไดร้ ับมอบหมาย
ทำงาน 3.2 มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออปุ สรรค เพื่อใหง้ านสำเร็จ

ลงชื่อ......................................................................ผู้ประเมนิ

(นางสาวสนุ สิ า คำสขุ ด)ี

........... /........................./....................

เกณฑ์การใหค้ ะแนน สรปุ ผลการประเมนิ  ผา่ น
ระดับ  ดีเยย่ี ม  ดี  ผ่านเกณฑก์ ารประเมิน
- พฤตกิ รรมที่ปฏบิ ตั ชิ ัดเจนและสมำ่ เสมอ ให้ 4 คะแนน  ไม่ผา่ น ระดบั  ปรับปรุง

- พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ิชดั เจนและบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน

- พฤติกรรมทปี่ ฏิบัติชดั เจนและบางคร้ัง ให้ 2 คะแนน

- พฤติกรรมท่ีปฏบิ ตั ิบางครงั้ ให้ 1 คะแนน

คะแนน 16 - 20 ระดบั คุณภาพ ดีเย่ยี ม (3)
ร้อยละ 11 - 15 ระดับคุณภาพ ดี (2)
ร้อยละ 6 - 10 ระดับคุณภาพ พอใช้ (1)
รอ้ ยละ 0 - 5 ระดบั คุณภาพ ปรับปรุง (0)

บันทกึ ผลหลงั การจัดการเรยี นรู้
1. ผลการสอน/ผลการเรยี นรู้
1.1 ดา้ นความรู้

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2 ดา้ นทักษะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.3 ด้านคณุ ธรรม จริยธรรม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ปญั หา/อุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ขอ้ เสนอแนะและแนวทางแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่ือ………………………………………ผ้สู อน
(นางสาวสนุ ิสา คำสขุ ดี)

…………/…………………/………………

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ท่ไี ดร้ บั มอบหมายตรวจสอบ/นิเทศ/ประเมินแผนการจดั การเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่อื .................................................
(นายฉวี วงค์ชาล)ี

หวั หนา้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝา่ ยวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชือ่ .................................................
(นายจนั ทกานต์ กำแซง)
หวั หน้าฝา่ ยวชิ าการ

ความคิดเห็น/ขอ้ เสนอแนะของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอื่ .....................................................
(นายบำรงุ ปอ้ งนาทราย)

รองผ้อู ำนวยการโรงเรยี นหนองโนประชาสรรค์

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่อื .................................................
(นางสุภลักษณ์ ดียง่ิ )

ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นหนองโนประชาสรรค์

แผนการจัดการเรยี นรู้

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 2

รหัสวิชา อ22203 รายวชิ าภาษาองั กฤษอา่ น เขยี น 2 ภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2564

หนว่ ยการเรยี นรู้ที่ 1 daily life เวลา 8 ช่ัวโมง

แผนการจัดการเรยี นรูท้ ่ี 4 My classroom 2 เวลา 1 ช่วั โมง

ผู้สอน นางสาวสนุ สิ า คำสขุ ดี

___________________________________________________________________________

1. สาระสำคัญ

เขยี นสอื่ ที่ไม่ใช่ความเรยี งรูปแบบตา่ ง ๆ ระบุหัวขอ้ เร่ือง ใจความสำคัญรายละเอียดสนับสนุนและแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร เครื่องดื่ม สัตว์ สิ่งของ สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์

ระหวา่ งบคุ คล

2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชีว้ ัด

มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด

และการเขยี น

ตัวช้วี ัด ม.2/1 พดู และเขยี นบรรยายเก่ยี วกบั ตนเอง กจิ วัตรประจำวัน ประสบการณ์ และขา่ ว/เหตุการณ์

ทอ่ี ยใู่ นความสนใจของสงั คม

3. จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้

เมอ่ื นักเรยี นเรยี นเรอ่ื งน้ีแล้ว นักเรียนสามารถ

1. เขยี นคำศัพทเ์ กีย่ วกบั อปุ กรณใ์ นห้องเรยี น และเขียนประโยคได้ (K)

2. สนทนา แลกเปลีย่ นข้อมลู เกย่ี วกบั อุปกรณใ์ นห้องเรยี นต่าง ๆ ได้ (P)

3. นักเรียนมปี ฏิสัมพันธ์ทีด่ ีระหวา่ งเรยี น (A)

4. สาระการเรยี นรู้
4.1 ด้านความรู้
- การเขียนคำคัพท์ตรงตามหมวด
- การแลกเปลยี่ นข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณต์ ่าง ๆ
- Vocabulary: คำศัพทเ์ ก่ียวกบั อปุ กรณ์ในห้องเรียน
4.2 ด้านทกั ษะ /คุณลักษณะผเู้ รียนของกลุม่ สาระการเรียนรู้
- การสอ่ื สารด้วยทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
4.3 ดา้ นสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
- ความสามารถด้านการคิด
- ความสามารถดา้ นสื่อสาร
- ความสามารถในการใชท้ ักษะชวี ติ
4.4 ดา้ นคุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์
4.4.1 คณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ตามหลักสตู ร
- ใฝ่เรียนรู้
- มงุ่ มนั่ ในการทำงาน

4.4.2 คุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซยี น
- มีส่วนร่วมในการแสดงความคดิ เห็นและแลกเปลย่ี นเรยี นรู้
- มีความสามารถในการคดิ วเิ คราะห์อย่างมีเหตผุ ล มีวิธีคิดอย่างถูกต้อง
- มีความสามารถในการทำงานและอยู่รว่ มกับผอู้ น่ื
5. การบรู ณาการแนวคิดตามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียง
1. ความพอประมาณ
นกั เรียนกำหนดเวลา และบริหารเวลาอย่างเหมาะสมในการทำกิจกรรม
2. มเี หตุผล
ใชท้ กั ษะการสือ่ สาร เพื่อแสดงความคดิ เห็นและแลกเปล่ยี นเรยี นรู้
3. เง่ือนไขคณุ ธรรม
การฝกึ กระบวนการทำงานกลมุ่ ร้จู ักชว่ ยเหลือเอ้ือเฟ้ือกัน เพอื่ ใหง้ านท่ไี ดร้ ับมอบหมายสำเร็จ
6. กจิ กรรมการเรยี นรู้
6.1 ขัน้ นำเขา้ สู่บทเรยี น (Warm up) (5 นาท)ี
1. ครูทักทายนกั เรยี น แจง้ จุดประสงค์การเรยี นรู้ทจ่ี ะเรยี นในคาบเรียนนี้ให้นักเรยี นทราบ
2. Brain gym ใหน้ ักเรียนช่วยกันตอบคำถาม
A: What would you like to bring to a school?
B: I would you like to bring pen to a school.

6.2 ขัน้ นำเสนอ (Presentation) (5 นาที)
3. นกั เรียนฝึกออกเสยี งเละเขยี นประโยคตามครทู ีละประโยคโดยใช้ Power point เรอ่ื ง My classroom

6.3 ข้นั ฝกึ (Practice) (20 นาที)
4. นักเรยี นอา่ นคำสงั่ และทำ Exercise 2.2 Directions: Look at the picture of a supermarket make
a list of the least 3 thing you would like to bring a school.
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรม ครูพูดและเขียนประโยค What would you like to bring to
a school? บนกระดาน สุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาตอบคำถามพร้อมทั้งเขียนประโยคและคำตอบกลุ่มของ
ตวั เอง บนหนา้ กระดาน อยา่ งนอ้ ย 3 ประโยค
6.4 ขน้ั การใช้ภาษา (Production) (15 นาที)
6. นักเรียนแต่ละคนออกมาตอบคำถาม หน้าชั้นเรียน คนละ 1 ประโยค ครูคอยสังเกตและบันทึก
พฤตกิ รรมการเรยี นรขู้ องนักเรียนและชว่ ยแกไ้ ขประโยคให้ถูกต้อง
7. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงานที่ 2.2 Directions: Look at the picture of a supermarket
make a list of the least 3 thing you would like to bring a school . พรอ้ มแกไ้ ขคำตอบให้ถูกต้อง

6.5 ขั้นการใชภ้ าษา (Wrap up) (5 นาท)ี
8. นักเรียนสรุปองค์ความรู้ในวันนี้โดยการเล่มเกม Word wall เพื่อทบทวนความเข้าใจ จากนั้นครูและ

นักเรียนร่วมกนั สรปุ บทเรียน

7. ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเรยี นรู้
7.1 บตั รคำ อุปกรณใ์ นหอ้ งเรยี น จำนวน 10 บัตร
7.2 Word wall
7.3 ใบงานที่ 2.2
7.4 Dictionary จำนวน 14 เลม่

8. การวัดและประเมินผล

จดุ ประสงค์การเรยี นรู้ เครอื่ งมือท่ใี ชใ้ น วธิ ีการประเมิน เกณฑก์ ารประเมนิ
การประเมิน
1. เขยี นคำศัพท์เกยี่ วอุปกรณ์ใน ตรวจความถกู ต้องของใบ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
หอ้ งเรียน และเขียนประโยคได้ (K) - ใบงานที่ 2.2 งานที่ 2.2

2. สนทนาแลกเปลยี่ นขอ้ มลู เกยี่ วกับ - แบบสงั เกตการมสี ่วน ประเมินจาการออกมาตอบ ร้อยละ 80 ข้ึนไป
อุปกรณ์ในห้องเรียนต่าง ๆ (P) ร่วมในการตอบคำถาม คำถามและเขียนคำศัพท์

หน้าชนั้ เรยี น

3. นักเรียนมปี ฏสิ ัมพนั ธ์ที่ดรี ะหวา่ ง - แบบสงั เกตการมสี ว่ น สงั เกตุการมสี ว่ นร่วมของ รอ้ ยละ 80 ขึ้นไป

เรยี น (A) ร่วมระหวา่ งเรยี น นกั เรยี นระหว่างเรยี น

Exercise 2.2
Directions: Look at the picture of a supermarket make a list of the least 3 thing you would
like to bring a school.

Ex. A: What would you like to bring to a school?
B: I would you like to bring pen to a school.

1. A: _______________________________________________________________
B: _______________________________________________________________

2. A: _______________________________________________________________
B: _______________________________________________________________

3. A: _______________________________________________________________
B: _______________________________________________________________

Name…………………………………………………………………………………. Class……….………...No……………...

แบบสงั เกตการมสี ่วนรว่ มในการตอบคำถามของนักเรยี น

คำชี้แจง : ใสเ่ คร่ืองหมาย / ลงในช่องระดบั คะแนนและชอ่ ง ผา่ น ไม่ผา่ น

ระดับคะแนน : 5 คือ ดีมาก 4 คอื ดี 3 คอื พอใช้ 2 คอื น้อย 1 คือ น้อยทีส่ ดุ

พฤตกิ รรมการมีสว่ นรว่ มของนกั เรยี น 5 ระดับคะแนน หมายเหตุ
432 1
1. นักเรียนมีสว่ นร่วมในการตอบคำถาม
2. นกั เรยี นสามารถตอบคำถามได้อยา่ งถูกต้องเหมาะสม
3. นกั เรียนมีความคิดสรา้ งสรรค์ในการตอบคำถาม
4. นักเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ ข้อมูล คำตอบกบั เพ่ือนๆ

รวมคะแนน........................... ผ่าน ไม่ผา่ น

เกณฑ์การประเมนิ : นักเรยี นจะต้องผ่านเกณฑก์ ารประเมินร้อยละ 80 ขน้ึ ไป คือต้องได้อย่างนอ้ ย 16 คะแนน

ขอ้ เสนอแนะ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่ือ………………………..………..….…..ผู้ประเมิน
(นางสาวสุนสิ า คำสขุ ดี)
__ / ___ / __

แบบประเมนิ การเขยี น

ท่ี ชื่อ - นามสกุล ความถูก ้ตองในการเ ีขยน หมายเหตุ
การใ ้ชภาษา
เน้ือหา
คะแนนรวม

5 5 5 15

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

เกณฑ์การใหค้ ะแนนทกั ษะการเขยี น

สิ่งทตี่ ้องการวดั ปรับปรงุ (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดมี าก (4)
1. ความถกู ต้องใน
การเขยี น เขียนผิดพลาดบ่อย เขยี นได้แต่มีจุดผิดพลาด เขยี นได้ถูกต้องแตย่ ัง เขยี นได้ถูกต้องผู้อ่าน
2. การใชภ้ าษา
พอสมควร มีจุดผิดพลาเลก็ น้อย เขา้ ใจชัดเจน ไม่มี
3. เน้ือหา
ขอ้ ผดิ พลาด

สะกดคำผดิ มาก สะกดคำและรูปประโยค สะกดคำศัพทผ์ ิด สะกดคำศัพท์ถูกต้อง

เขยี นรูปประโยคไม่ ผิดค่อนข้างมากแต่พอ เล็กนอ้ ยพอเดา เลอื กใช้คำตรงกบั

ถูกต้องไม่มี เดาความหมายได้ ความหมายไดเ้ ขียน เน้ือหารูปประโยค

เครื่องหมายวรรค เครือ่ งหมายวรรคตอนไม่ รปู ประโยคผดิ หลกั ถูกต้องใช้เครื่องหมาย

ตอน ครบหรอื ใชไ้ ม่ถูกต้อง ไวยากรณ์เลก็ น้อยใช้ วรรคตอนถูกต้อง

เครอ่ื งหมายวรรค

ตอนผิดเล็กน้อย

รายละเอยี ดของ รายละเอยี ดของเนือ้ หา รายละเอียดของ รายละเอยี ดของ

เนือ้ หาน้อยมาก และ น้อย ไม่ครบถว้ น เน้อื หามากสอดคล้อง เนื้อหาครบถ้วน ตรง

ไมส่ อดคล้องกับภาพ สอดคลอ้ งกบั ภาพหรือ กบั ภาพหรอื หัวข้อ กบั ภาพหรือหัวข้อที่

หรอื หัวข้อที่กำหนด หวั ข้อทกี่ ำหนดบางส่วน ที่กำหนดแต่ยังไม่ กำหนดมากที่สดุ

หรือมีรายละเอยี ด ครอบคลุมทั้งหมด

เนอ้ื หามากแต่ไม่

สอดคลอ้ งกบั ภาพ

หรือหัวขอ้ ที่กำหนด

เกณฑก์ ารประเมินคณุ ภาพ ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ
10-12 ดีมาก
7-9 ดี
4-6 พอใช้
ตำ่ กว่า 4 ปรับปรุง

แบบประเมนิ คณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์

ชอ่ื -สกุลนกั เรียน...........................................................................ห้อง..............................เลขที่.......................

คำช้แี จง : ให้ผสู้ อน สงั เกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวา่ งเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓

ลงในช่องท่ีตรงกบั ระดบั คะแนน

คุณลกั ษณะอันพงึ รายการประเมนิ ระดับคะแนน
ประสงคด์ า้ น 4 32 1

1. ซื่อสตั ย์สุจริต 1.1 ปฏิบตั ิตามระเบียบการสอน และไมล่ อกงานเพอ่ื น

1.2 ประพฤติ ปฏิบตั ิ ตรงต่อความเปน็ จริงตอ่ ตนเอง

1.3 ประพฤติ ปฏบิ ตั ิ ตรงต่อความเปน็ จรงิ ต่อผู้อ่ืน

2. ใฝ่เรยี นรู้ 2.1 แสวงหาขอ้ มลู จากแหล่งการเรยี นรู้ต่างๆ

2.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ

2.3 สรุปความรู้ได้อยา่ งมเี หตุผล

3. มุง่ ม่ันในการ 3.1 มีความต้ังใจ และพยายามในการทำงานที่ไดร้ ับมอบหมาย
ทำงาน 3.2 มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออปุ สรรค เพื่อใหง้ านสำเร็จ

ลงชื่อ......................................................................ผู้ประเมนิ

(นางสาวสนุ สิ า คำสขุ ด)ี

........... /........................./....................

เกณฑ์การใหค้ ะแนน สรปุ ผลการประเมนิ  ผา่ น
ระดับ  ดีเยย่ี ม  ดี  ผ่านเกณฑก์ ารประเมิน
- พฤตกิ รรมที่ปฏบิ ตั ชิ ัดเจนและสมำ่ เสมอ ให้ 4 คะแนน  ไม่ผา่ น ระดบั  ปรับปรุง

- พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ิชดั เจนและบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน

- พฤติกรรมทปี่ ฏิบัติชดั เจนและบางคร้ัง ให้ 2 คะแนน

- พฤติกรรมท่ีปฏบิ ตั ิบางครงั้ ให้ 1 คะแนน

คะแนน 16 - 20 ระดบั คุณภาพ ดีเย่ยี ม (3)
ร้อยละ 11 - 15 ระดับคุณภาพ ดี (2)
ร้อยละ 6 - 10 ระดับคุณภาพ พอใช้ (1)
รอ้ ยละ 0 - 5 ระดบั คุณภาพ ปรับปรุง (0)

บนั ทกึ ผลหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน/ผลการเรยี นรู้
1.1 ดา้ นความรู้

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2 ด้านทักษะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.3 ดา้ นคุณธรรม จรยิ ธรรม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ปัญหา/อุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่อื ………………………………………ผู้สอน
(นางสาวสุนสิ า คำสขุ ด)ี

…………/…………………/………………

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ท่ไี ดร้ บั มอบหมายตรวจสอบ/นิเทศ/ประเมนิ แผนการจดั การเรยี นรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่อื .................................................
(นายฉวี วงคช์ าลี)

หวั หนา้ กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาตา่ งประเทศ

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝา่ ยวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชือ่ .................................................
(นายจนั ทกานต์ กำแซง)
หวั หน้าฝ่ายวชิ าการ

ความคิดเห็น/ขอ้ เสนอแนะของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอื่ .....................................................
(นายบำรุง ป้องนาทราย)

รองผ้อู ำนวยการโรงเรยี นหนองโนประชาสรรค์

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่อื .................................................
(นางสภุ ลักษณ์ ดียง่ิ )

ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นหนองโนประชาสรรค์

แผนการจัดการเรียนรู้

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ภาษาตา่ งประเทศ ระดบั ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รหัสวิชา อ22203 รายวชิ าภาษาอังกฤษอา่ น เขียน 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2564

หนว่ ยการเรยี นรทู้ ่ี 1 daily life เวลา 8 ชว่ั โมง

แผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี 5 Occupation 1 เวลา 1 ช่ัวโมง

ผสู้ อน นางสาวสนุ สิ า คำสขุ ดี

_____________________________________________________________________________

1. สาระสำคัญ

เขียนสอ่ื ที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ระบหุ ัวขอ้ เร่ือง ใจความสำคัญรายละเอียดสนับสนุนและแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร เครื่องดื่ม สัตว์ สิ่งของ สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์

ระหวา่ งบคุ คล

2. มาตรฐานการเรยี นรู้ / ตวั ช้วี ัด

มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด

และการเขียน

ตวั ช้ีวดั ม.2/1 พูดและเขยี นบรรยายเก่ียวกับตนเอง กจิ วตั รประจำวนั ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์

ทีอ่ ยูใ่ นความสนใจของสงั คม

3. จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้

เม่อื นักเรียนเรยี นเร่ืองนี้แล้ว นกั เรยี นสามารถ

1. เขยี นคำศัพทเ์ ก่ียวกบั อาชีพและบอกความหมายได้ (K)

2. สนทนา แลกเปล่ยี นข้อมลู เก่ียวกบั อาชีพตา่ ง ๆ ได้ (P)

3. นกั เรียนมปี ฏิสมั พนั ธ์ท่ีดีระหวา่ งเรียน (A)

4. สาระการเรียนรู้

4.1 ดา้ นความรู้

- การเขยี นคำคัพท์ตรงตามหมวด

- การแลกเปลีย่ นข้อมูลเก่ียวกับสถานการณต์ ่าง ๆ

- Vocabulary: คำศพั ท์เกย่ี วกบั อาชีพต่าง ๆ

4.2 ด้านทกั ษะ /คณุ ลักษณะผเู้ รียนของกล่มุ สาระการเรียนรู้

- การส่อื สารด้วยทักษะการเขียนภาษาองั กฤษ

4.3 ด้านสมรรถนะสำคญั ของผเู้ รยี น

- ความสามารถดา้ นการคิด

- ความสามารถด้านสื่อสาร

- ความสามารถในการใชท้ กั ษะชวี ติ

4.4 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4.4.1 คณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ตามหลกั สูตร

- ใฝ่เรยี นรู้

- มุ่งม่นั ในการทำงาน

4.4.2 คณุ ลกั ษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซยี น
- มีสว่ นรว่ มในการแสดงความคดิ เห็นและแลกเปล่ียนเรยี นรู้
- มีความสามารถในการคดิ วเิ คราะห์อยา่ งมเี หตผุ ล มีวธิ คี ิดอยา่ งถูกต้อง
- มีความสามารถในการทำงานและอยรู่ ว่ มกับผอู้ ่ืน
5. การบูรณาการแนวคดิ ตามหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง
1. ความพอประมาณ
นักเรียนกำหนดเวลา และบรหิ ารเวลาอยา่ งเหมาะสมในการทำกิจกรรม
2. มเี หตุผล
ใช้ทักษะการส่ือสาร เพ่ือแสดงความคิดเห็นและแลกเปลย่ี นเรยี นรู้
3. เงือ่ นไขคุณธรรม
การฝึกกระบวนการทำงานกลมุ่ รู้จกั ช่วยเหลอื เอ้ือเฟื้อกัน เพื่อให้งานทไ่ี ด้รบั มอบหมายสำเรจ็
6. กจิ กรรมการเรียนรู้
6.1 ขน้ั นำเข้าส่บู ทเรียน (Warm up) (5 นาที)
1. ครูทกั ทายนักเรียน แจง้ จดุ ประสงค์การเรยี นรทู้ ่ีจะเรียนในคาบเรยี นนใี้ หน้ กั เรียนทราบ
2. Brain gym ให้นักเรียนชว่ ยกนั ตอบคำถาม (T): What is your occupation?

(S): My occupation is a driver.

6.2 ขน้ั นำเสนอ (Presentation) (5 นาท)ี
3. นักเรียนฝึกออกเสียงเละเขียนคำศัพท์ตามครูทีละคำและบอกความหมายโดยใช้ Power point เรื่อง
Occupations

6.3 ขัน้ ฝึก (Practice) (20 นาท)ี
4. นักเรียนอ่านคำสั่งและทำใบงานที่ 3.1 (Directions: Look at the pictures and fill in the blank
completely.)
5. นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่ม ครูพูดและเขียนประโยค What is your occupation? บนกระดาน
ให้นักเรียนและตอบคำถามจากประโยค อย่างน้อย 5 ประโยค สุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาตอบคำถามพร้อมทงั้
เขียนคำศัพท์อปุ กรณใ์ นหอ้ งเรยี นที่กลมุ่ ตัวเองเลือกบนหน้ากระดาน อย่างน้อย 5 คำ
6.4 ข้นั การใช้ภาษา (Production) (15 นาท)ี
6. นักเรียนออกมาเขียนและอ่านคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ที่นักเรียนอยากเป็นคนละ 1 คำ หน้าช้ัน
เรียน
7. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงานที่ 3.1 (Directions: Look at the pictures and fill in the blank
completely.) พรอ้ มแกไ้ ขคำตอบให้ถูกต้อง

6.5 ข้นั การใช้ภาษา (Wrap up) (5 นาที)
8. นักเรียนสรุปองค์ความรู้ในวันนี้โดยการเล่มเกม Word wall เพื่อทบทวนความเข้าใจจากนั้นครูและ
นกั เรยี นรว่ มกนั สรปุ บทเรียน
7. ส่ือ/อุปกรณ/์ แหล่งเรียนรู้
7.1 บตั รคำ อาชพี จำนวน 10 บัตร
7.2 Word wall
7.3 ใบงานท่ี 3.1
7.4 Dictionary จำนวน 14 เล่ม

8. การวดั และประเมนิ ผล

จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้ เคร่อื งมอื ที่ใช้ใน วธิ กี ารประเมิน เกณฑก์ ารประเมิน

การประเมนิ ตรวจความถกู ต้องของใบ ร้อยละ 80 ข้นึ ไป
งานที่ 3.1
1. เขยี นคำศัพทเ์ ก่ยี วกับอาชพี ต่าง ๆ - ใบงานท่ี 3.1

และบอกความหมายได้ (K)

2. สนทนาแลกเปลย่ี นขอ้ มลู เก่ียวกับ - แบบสงั เกตการมีสว่ น ประเมินจาการออกมาตอบ ร้อยละ 80 ข้ึนไป

อาชพี ต่าง ๆ (P) ร่วมในการตอบคำถาม คำถามและเขยี นคำศัพท์

หนา้ ชน้ั เรยี น

3. นกั เรียนมีปฏิสัมพันธท์ ด่ี ีระหวา่ ง - แบบสังเกตการมีส่วน สังเกตุการมสี ่วนร่วมของ ร้อยละ 80 ขึ้นไป

เรียน (A) รว่ มระหวา่ งเรยี น นกั เรียนระหว่างเรยี น

Exercise 3.1
Directions: Look at the pictures and fill in the blank completely.
1.

____ o ____ t ____r
2. s ____ ____ d ____ er

3. ____ ar ____ e ____

4. s ____ u ____ e ____ ____

5. ____ o____ I ____e

6. n ____ r ____ e

7.

____ e____ c ____ er
8. s ____ n ____ e ____
9. e____ g ____ n____ ____ r
10. ____ o____ t ____ ____n

Name………………………………………………………………………………...…… Class ……………...……. No……………………

แบบสงั เกตการมสี ่วนรว่ มในการตอบคำถามของนักเรยี น

คำชี้แจง : ใสเ่ คร่ืองหมาย / ลงในช่องระดบั คะแนนและชอ่ ง ผา่ น ไม่ผา่ น

ระดับคะแนน : 5 คือ ดีมาก 4 คอื ดี 3 คอื พอใช้ 2 คอื น้อย 1 คือ น้อยทีส่ ดุ

พฤตกิ รรมการมีสว่ นรว่ มของนกั เรียน 5 ระดับคะแนน หมายเหตุ
432 1
1. นักเรียนมีสว่ นร่วมในการตอบคำถาม
2. นกั เรยี นสามารถตอบคำถามได้อยา่ งถูกต้องเหมาะสม
3. นกั เรียนมีความคิดสรา้ งสรรค์ในการตอบคำถาม
4. นักเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ ข้อมูล คำตอบกบั เพ่ือนๆ

รวมคะแนน........................... ผ่าน ไม่ผา่ น

เกณฑ์การประเมนิ : นักเรยี นจะต้องผ่านเกณฑก์ ารประเมินร้อยละ 80 ขน้ึ ไป คือต้องได้อย่างนอ้ ย 16 คะแนน

ขอ้ เสนอแนะ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่ือ………………………..………..….…..ผู้ประเมิน
(นางสาวสุนสิ า คำสขุ ดี)
__ / ___ / __

แบบประเมนิ การเขยี น

ท่ี ชื่อ - นามสกุล ความถูก ้ตองในการเ ีขยน หมายเหตุ
การใ ้ชภาษา
เน้ือหา
คะแนนรวม

5 5 5 15

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

เกณฑ์การใหค้ ะแนนทกั ษะการเขยี น

สิ่งทตี่ ้องการวดั ปรับปรงุ (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดมี าก (4)
1. ความถกู ต้องใน
การเขยี น เขียนผิดพลาดบ่อย เขยี นได้แต่มีจุดผิดพลาด เขยี นได้ถูกต้องแตย่ ัง เขยี นได้ถูกต้องผู้อ่าน
2. การใชภ้ าษา
พอสมควร มีจุดผิดพลาเลก็ น้อย เขา้ ใจชัดเจน ไม่มี
3. เน้ือหา
ขอ้ ผดิ พลาด

สะกดคำผดิ มาก สะกดคำและรูปประโยค สะกดคำศัพทผ์ ิด สะกดคำศัพท์ถูกต้อง

เขยี นรูปประโยคไม่ ผิดค่อนข้างมากแต่พอ เล็กนอ้ ยพอเดา เลอื กใช้คำตรงกบั

ถูกต้องไม่มี เดาความหมายได้ ความหมายไดเ้ ขียน เน้ือหารูปประโยค

เครื่องหมายวรรค เครือ่ งหมายวรรคตอนไม่ รปู ประโยคผดิ หลกั ถูกต้องใช้เครื่องหมาย

ตอน ครบหรอื ใชไ้ ม่ถูกต้อง ไวยากรณ์เลก็ น้อยใช้ วรรคตอนถูกต้อง

เครอ่ื งหมายวรรค

ตอนผิดเล็กน้อย

รายละเอยี ดของ รายละเอยี ดของเนือ้ หา รายละเอียดของ รายละเอยี ดของ

เนือ้ หาน้อยมาก และ น้อย ไม่ครบถว้ น เน้อื หามากสอดคล้อง เนื้อหาครบถ้วน ตรง

ไมส่ อดคล้องกับภาพ สอดคลอ้ งกบั ภาพหรือ กบั ภาพหรอื หัวข้อ กบั ภาพหรือหัวข้อที่

หรอื หัวข้อที่กำหนด หวั ข้อทกี่ ำหนดบางส่วน ที่กำหนดแต่ยังไม่ กำหนดมากที่สดุ

หรือมีรายละเอยี ด ครอบคลุมทั้งหมด

เนอ้ื หามากแต่ไม่

สอดคลอ้ งกบั ภาพ

หรือหัวขอ้ ที่กำหนด

เกณฑก์ ารประเมินคณุ ภาพ ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ
10-12 ดีมาก
7-9 ดี
4-6 พอใช้
ตำ่ กว่า 4 ปรับปรุง

แบบประเมนิ คณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์

ชอ่ื -สกุลนกั เรียน...........................................................................ห้อง..............................เลขที่.......................

คำช้แี จง : ให้ผสู้ อน สงั เกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวา่ งเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓

ลงในช่องท่ีตรงกบั ระดบั คะแนน

คุณลกั ษณะอันพงึ รายการประเมนิ ระดับคะแนน
ประสงคด์ า้ น 4 32 1

1. ซื่อสตั ย์สุจริต 1.1 ปฏิบตั ิตามระเบียบการสอน และไมล่ อกงานเพอ่ื น

1.2 ประพฤติ ปฏิบตั ิ ตรงต่อความเปน็ จริงตอ่ ตนเอง

1.3 ประพฤติ ปฏบิ ตั ิ ตรงต่อความเปน็ จรงิ ต่อผู้อ่ืน

2. ใฝ่เรยี นรู้ 2.1 แสวงหาขอ้ มลู จากแหล่งการเรยี นรู้ต่างๆ

2.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ

2.3 สรุปความรู้ได้อยา่ งมเี หตุผล

3. มุง่ ม่ันในการ 3.1 มีความต้ังใจ และพยายามในการทำงานที่ไดร้ ับมอบหมาย
ทำงาน 3.2 มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออปุ สรรค เพื่อใหง้ านสำเร็จ

ลงชื่อ......................................................................ผู้ประเมนิ

(นางสาวสนุ สิ า คำสขุ ด)ี

........... /........................./....................

เกณฑ์การใหค้ ะแนน สรปุ ผลการประเมนิ  ผา่ น
ระดับ  ดีเยย่ี ม  ดี  ผ่านเกณฑก์ ารประเมิน
- พฤตกิ รรมที่ปฏบิ ตั ชิ ัดเจนและสมำ่ เสมอ ให้ 4 คะแนน  ไม่ผา่ น ระดบั  ปรับปรุง

- พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ิชดั เจนและบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน

- พฤติกรรมทปี่ ฏิบัติชดั เจนและบางคร้ัง ให้ 2 คะแนน

- พฤติกรรมท่ีปฏบิ ตั ิบางครงั้ ให้ 1 คะแนน

คะแนน 16 - 20 ระดบั คุณภาพ ดีเย่ยี ม (3)
ร้อยละ 11 - 15 ระดับคุณภาพ ดี (2)
ร้อยละ 6 - 10 ระดับคุณภาพ พอใช้ (1)
รอ้ ยละ 0 - 5 ระดบั คุณภาพ ปรับปรุง (0)

บันทกึ ผลหลงั การจัดการเรยี นรู้
1. ผลการสอน/ผลการเรยี นรู้
1.1 ดา้ นความรู้

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2 ดา้ นทักษะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.3 ด้านคณุ ธรรม จริยธรรม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ปญั หา/อุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ขอ้ เสนอแนะและแนวทางแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่ือ………………………………………ผ้สู อน
(นางสาวสนุ ิสา คำสขุ ดี)

…………/…………………/………………

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ท่ไี ดร้ บั มอบหมายตรวจสอบ/นิเทศ/ประเมนิ แผนการจดั การเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่อื .................................................
(นายฉวี วงคช์ าลี)

หวั หนา้ กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝา่ ยวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชือ่ .................................................
(นายจนั ทกานต์ กำแซง)
หวั หน้าฝ่ายวชิ าการ

ความคิดเห็น/ขอ้ เสนอแนะของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอื่ .....................................................
(นายบำรุง ป้องนาทราย)

รองผ้อู ำนวยการโรงเรยี นหนองโนประชาสรรค์

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่อื .................................................
(นางสภุ ลักษณ์ ดียิง่ )

ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นหนองโนประชาสรรค์

แผนการจดั การเรยี นรู้

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชัน้ มธั ยมศึกษาปที ่ี 2

รหสั วิชา อ22203 รายวชิ าภาษาองั กฤษอ่าน เขียน 2 ภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

หน่วยการเรยี นร้ทู ่ี 1 daily life เวลา 8 ชั่วโมง

แผนการจัดการเรยี นร้ทู ี่ 6 Occupation 2 เวลา 1 ช่ัวโมง

ผสู้ อน นางสาวสนุ ิสา คำสุขดี

___________________________________________________________________________

1. สาระสำคญั

เขียนสอ่ื ท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ระบุหวั ขอ้ เร่ือง ใจความสำคัญรายละเอียดสนับสนุนและแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร เครื่องดื่ม สัตว์ สิ่งของ สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์

ระหวา่ งบุคคล

2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชวี้ ัด

มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด

และการเขยี น

ตวั ชว้ี ดั ม.2/1 พดู และเขียนบรรยายเกย่ี วกับตนเอง กจิ วตั รประจำวัน ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์

ท่ีอยูใ่ นความสนใจของสงั คม

3. จุดประสงคก์ ารเรียนรู้

เมอื่ นกั เรียนเรียนเรื่องน้ีแล้ว นักเรียนสามารถ

1. เขียนคำศัพทเ์ ก่ียวกบั อาชพี และเขยี นประโยคได้ (K)

2. สนทนาแลกเปล่ียนขอ้ มูลเกย่ี วกบั อาชีพต่าง ๆ ได้ (P)

3. นักเรยี นมีปฏสิ มั พนั ธ์ทด่ี รี ะหว่างเรยี น (A)

4. สาระการเรียนรู้

4.1 ด้านความรู้

- การเขยี นคำคัพท์ตรงตามหมวด

- การแลกเปลี่ยนข้อมลู เกย่ี วกับสถานการณต์ ่าง ๆ

- Vocabulary: คำศัพทเ์ ก่ียวกับอาชีพตา่ ง ๆ

4.2 ด้านทักษะ /คณุ ลักษณะผู้เรียนของกลุ่มสาระการเรยี นรู้

- การสือ่ สารดว้ ยทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

4.3 ดา้ นสมรรถนะสำคัญของผ้เู รยี น

- ความสามารถดา้ นการคิด

- ความสามารถด้านสื่อสาร

- ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

4.4 ดา้ นคุณลักษณะอนั พึงประสงค์

4.4.1 คุณลักษณะอนั พึงประสงคต์ ามหลักสูตร

- ใฝ่เรียนรู้

- มงุ่ ม่นั ในการทำงาน

4.4.2 คุณลกั ษณะของเดก็ ไทยในประชาคมอาเซยี น
- มีสว่ นรว่ มในการแสดงความคิดเหน็ และแลกเปลีย่ นเรียนรู้
- มีความสามารถในการคดิ วิเคราะห์อย่างมเี หตุผล มีวธิ คี ิดอยา่ งถูกต้อง
- มคี วามสามารถในการทำงานและอย่รู ว่ มกับผู้อื่น
5. การบูรณาการแนวคิดตามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง
1. ความพอประมาณ
นกั เรียนกำหนดเวลา และบรหิ ารเวลาอย่างเหมาะสมในการทำกจิ กรรม
2. มีเหตุผล
ใชท้ กั ษะการสอื่ สาร เพ่ือแสดงความคดิ เหน็ และแลกเปลีย่ นเรยี นรู้
3. เงอ่ื นไขคณุ ธรรม
การฝึกกระบวนการทำงานกลมุ่ รู้จกั ชว่ ยเหลอื เอ้ือเฟื้อกัน เพอ่ื ให้งานท่ีไดร้ ับมอบหมายสำเร็จ
6. กิจกรรมการเรยี นรู้
6.1 ข้ันนำเข้าสู่บทเรยี น (Warm up) (5 นาท)ี
1. ครูทกั ทายนักเรียน แจ้งจุดประสงค์การเรียนรทู้ ี่จะเรยี นในคาบเรยี นนใ้ี ห้นักเรยี นทราบ
2. Brain gym ใหน้ ักเรยี นช่วยกันตอบคำถาม
T: What do you want to be in the future?
S: I want to be a doctor.

6.2 ข้นั นำเสนอ (Presentation) (5 นาที)
3. นักเรียนฝึกออกเสียงเละเขียนประโยคตามครูทีละประโยคโดยใช้ Power point เรอ่ื ง Occupations

6.3 ข้นั ฝกึ (Practice) (20 นาที)
4. นักเรียนอ่านคำสั่งและทำ Exercise 3.2 Directions: Look at the picture list of the least 3
occupations. What do you want to be when you grow up?
5. นักเรียนแต่ละกลุม่ ทำกิจกรรม ครูพูดและเขยี นประโยค What do you want to be in the future?
บนกระดาน สุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาตอบคำถามพร้อมทั้งเขียนประโยคและคำตอบกลุ่มของตัวเอง บนหน้า
กระดาน อย่างนอ้ ย 3 ประโยค
6.4 ขน้ั การใช้ภาษา (Production) (15 นาที)
6. นักเรียนแต่ละคนออกมาตอบคำถาม หน้าชั้นเรียน คนละ 1 ประโยค ครูคอยสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมการเรียนรูข้ องนักเรยี นและชว่ ยแก้ไขประโยคให้ถกู ต้อง
7. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงานที่ 3.2 Directions: Look at the picture list of the least 3
occupations. What do you want to be when you grow up? พร้อมแกไ้ ขคำตอบให้ถูกต้อง

6.5 ขัน้ การใชภ้ าษา (Wrap up) (5 นาท)ี
8. นกั เรียนสรุปองค์ความร้ใู นวันนโ้ี ดยการเลม่ เกม Word wall เพ่ือทบทวนความเขา้ ใจ จากนนั้ ครแู ละ

นกั เรียนรว่ มกนั สรปุ บทเรียน

7. สื่อ/อปุ กรณ/์ แหล่งเรียนรู้
7.1 บตั รคำ อาชพี จำนวน 10 บัตร
7.2 Word wall
7.3 ใบงานที่ 2.2
7.4 Dictionary จำนวน 14 เล่ม

8. การวัดและประเมนิ ผล

จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้ เครือ่ งมือทใ่ี ชใ้ น วธิ กี ารประเมิน เกณฑ์การประเมิน

การประเมนิ ตรวจความถูกต้องของใบ ร้อยละ 80 ข้นึ ไป
งานท่ี 3.2
1. เขยี นคำศัพทเ์ กี่ยวกับอาชพี ต่าง ๆ - ใบงานที่ 3.2

และเขยี นประโยคได้ (K)

2. สนทนาแลกเปลยี่ นขอ้ มูลเกี่ยวกับ - แบบสงั เกตการมีส่วน ประเมินจาการออกมาตอบ ร้อยละ 80 ข้ึนไป

อาชพี ต่าง ๆ (P) รว่ มในการตอบคำถาม คำถามและเขียนคำศัพท์

หนา้ ชน้ั เรียน

3. นกั เรยี นมีปฏิสมั พันธท์ ่ดี รี ะหว่าง - แบบสงั เกตการมีสว่ น สังเกตุการมีสว่ นรว่ มของ รอ้ ยละ 80 ขึ้นไป

เรียน (A) ร่วมระหวา่ งเรียน นักเรียนระหวา่ งเรียน

Exercise 3.2
Directions: Look at the picture list of the least 3 occupations. What do you want to
be when you grow up?

Ex. A: What do you want to be?
B: I want to be a doctor.

1. A: _______________________________________________________________
B: _______________________________________________________________

2. A: _______________________________________________________________
B: _______________________________________________________________

3. A: _______________________________________________________________
B: _______________________________________________________________

Name……………………………………………………………………………… Class …………………… No ……………...

แบบสงั เกตการมสี ่วนรว่ มในการตอบคำถามของนักเรยี น

คำชี้แจง : ใสเ่ คร่ืองหมาย / ลงในช่องระดบั คะแนนและชอ่ ง ผา่ น ไม่ผา่ น

ระดับคะแนน : 5 คือ ดีมาก 4 คอื ดี 3 คอื พอใช้ 2 คอื น้อย 1 คือ น้อยทีส่ ดุ

พฤตกิ รรมการมีสว่ นรว่ มของนกั เรยี น 5 ระดับคะแนน หมายเหตุ
432 1
1. นักเรียนมีสว่ นร่วมในการตอบคำถาม
2. นกั เรยี นสามารถตอบคำถามได้อยา่ งถูกต้องเหมาะสม
3. นกั เรียนมีความคิดสรา้ งสรรค์ในการตอบคำถาม
4. นักเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ ข้อมูล คำตอบกบั เพ่ือนๆ

รวมคะแนน........................... ผ่าน ไม่ผา่ น

เกณฑ์การประเมนิ : นักเรยี นจะต้องผ่านเกณฑก์ ารประเมินร้อยละ 80 ขน้ึ ไป คือต้องได้อย่างนอ้ ย 16 คะแนน

ขอ้ เสนอแนะ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่ือ………………………..………..….…..ผู้ประเมิน
(นางสาวสุนสิ า คำสขุ ดี)
__ / ___ / __

แบบประเมนิ การเขยี น

ท่ี ชื่อ - นามสกุล ความถูก ้ตองในการเ ีขยน หมายเหตุ
การใ ้ชภาษา
เน้ือหา
คะแนนรวม

5 5 5 15

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

เกณฑ์การใหค้ ะแนนทกั ษะการเขยี น

สิ่งทตี่ ้องการวดั ปรับปรงุ (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดมี าก (4)
1. ความถกู ต้องใน
การเขยี น เขียนผิดพลาดบ่อย เขยี นได้แต่มีจุดผิดพลาด เขยี นได้ถูกต้องแตย่ ัง เขยี นได้ถูกต้องผู้อ่าน
2. การใชภ้ าษา
พอสมควร มีจุดผิดพลาเลก็ น้อย เขา้ ใจชัดเจน ไม่มี
3. เน้ือหา
ขอ้ ผดิ พลาด

สะกดคำผดิ มาก สะกดคำและรูปประโยค สะกดคำศัพทผ์ ิด สะกดคำศัพท์ถูกต้อง

เขยี นรูปประโยคไม่ ผิดค่อนข้างมากแต่พอ เล็กนอ้ ยพอเดา เลอื กใช้คำตรงกบั

ถูกต้องไม่มี เดาความหมายได้ ความหมายไดเ้ ขียน เน้ือหารูปประโยค

เครื่องหมายวรรค เครือ่ งหมายวรรคตอนไม่ รปู ประโยคผดิ หลกั ถูกต้องใช้เครื่องหมาย

ตอน ครบหรอื ใชไ้ ม่ถูกต้อง ไวยากรณ์เลก็ น้อยใช้ วรรคตอนถูกต้อง

เครอ่ื งหมายวรรค

ตอนผิดเล็กน้อย

รายละเอยี ดของ รายละเอยี ดของเนือ้ หา รายละเอียดของ รายละเอยี ดของ

เนือ้ หาน้อยมาก และ น้อย ไม่ครบถว้ น เน้อื หามากสอดคล้อง เนื้อหาครบถ้วน ตรง

ไมส่ อดคล้องกับภาพ สอดคลอ้ งกบั ภาพหรือ กบั ภาพหรอื หัวข้อ กบั ภาพหรือหัวข้อที่

หรอื หัวข้อที่กำหนด หวั ข้อทกี่ ำหนดบางส่วน ที่กำหนดแต่ยังไม่ กำหนดมากที่สดุ

หรือมีรายละเอยี ด ครอบคลุมทั้งหมด

เนอ้ื หามากแต่ไม่

สอดคลอ้ งกบั ภาพ

หรือหัวขอ้ ที่กำหนด

เกณฑก์ ารประเมินคณุ ภาพ ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ
10-12 ดีมาก
7-9 ดี
4-6 พอใช้
ตำ่ กว่า 4 ปรับปรุง

แบบประเมนิ คณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์

ชอ่ื -สกุลนกั เรียน...........................................................................ห้อง..............................เลขที่.......................

คำช้แี จง : ให้ผสู้ อน สงั เกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวา่ งเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓

ลงในช่องท่ีตรงกบั ระดบั คะแนน

คุณลกั ษณะอันพงึ รายการประเมนิ ระดับคะแนน
ประสงคด์ า้ น 4 32 1

1. ซื่อสตั ย์สุจริต 1.1 ปฏิบตั ิตามระเบียบการสอน และไมล่ อกงานเพอ่ื น

1.2 ประพฤติ ปฏิบตั ิ ตรงต่อความเปน็ จริงตอ่ ตนเอง

1.3 ประพฤติ ปฏบิ ตั ิ ตรงต่อความเปน็ จรงิ ต่อผู้อ่ืน

2. ใฝ่เรยี นรู้ 2.1 แสวงหาขอ้ มลู จากแหล่งการเรยี นรู้ต่างๆ

2.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ

2.3 สรุปความรู้ได้อยา่ งมเี หตุผล

3. มุง่ ม่ันในการ 3.1 มีความต้ังใจ และพยายามในการทำงานที่ไดร้ ับมอบหมาย
ทำงาน 3.2 มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออปุ สรรค เพื่อใหง้ านสำเร็จ

ลงชื่อ......................................................................ผู้ประเมนิ

(นางสาวสนุ สิ า คำสขุ ด)ี

........... /........................./....................

เกณฑ์การใหค้ ะแนน สรปุ ผลการประเมนิ  ผา่ น
ระดับ  ดีเยย่ี ม  ดี  ผ่านเกณฑก์ ารประเมิน
- พฤตกิ รรมที่ปฏบิ ตั ชิ ัดเจนและสมำ่ เสมอ ให้ 4 คะแนน  ไม่ผา่ น ระดบั  ปรับปรุง

- พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ิชดั เจนและบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน

- พฤติกรรมทปี่ ฏิบัติชดั เจนและบางคร้ัง ให้ 2 คะแนน

- พฤติกรรมท่ีปฏบิ ตั ิบางครงั้ ให้ 1 คะแนน

คะแนน 16 - 20 ระดบั คุณภาพ ดีเย่ยี ม (3)
ร้อยละ 11 - 15 ระดับคุณภาพ ดี (2)
ร้อยละ 6 - 10 ระดับคุณภาพ พอใช้ (1)
รอ้ ยละ 0 - 5 ระดบั คุณภาพ ปรับปรุง (0)

บนั ทกึ ผลหลังการจดั การเรียนรู้
1. ผลการสอน/ผลการเรียนรู้
1.1 ด้านความรู้

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2 ดา้ นทักษะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.3 ดา้ นคณุ ธรรม จริยธรรม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ปัญหา/อปุ สรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ขอ้ เสนอแนะและแนวทางแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอ่ื ………………………………………ผสู้ อน
(นางสาวสุนิสา คำสุขดี)

…………/…………………/………………

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ท่ไี ดร้ บั มอบหมายตรวจสอบ/นิเทศ/ประเมนิ แผนการจดั การเรยี นรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่อื .................................................
(นายฉวี วงคช์ าลี)

หวั หนา้ กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาตา่ งประเทศ

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝา่ ยวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชือ่ .................................................
(นายจนั ทกานต์ กำแซง)
หวั หน้าฝ่ายวชิ าการ

ความคิดเห็น/ขอ้ เสนอแนะของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอื่ .....................................................
(นายบำรุง ป้องนาทราย)

รองผ้อู ำนวยการโรงเรยี นหนองโนประชาสรรค์

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่อื .................................................
(นางสภุ ลักษณ์ ดีย่งิ )

ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นหนองโนประชาสรรค์

แผนการจดั การเรยี นรู้

กลุม่ สาระการเรยี นรูภ้ าษาตา่ งประเทศ ระดบั ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ี 2

รหัสวชิ า อ22203 รายวชิ าภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 2 ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2564

หน่วยการเรยี นรทู้ ่ี 1 daily life เวลา 8 ช่วั โมง

แผนการจดั การเรียนร้ทู ่ี 7 Vegetable 1 เวลา 1 ช่ัวโมง

ผสู้ อน นางสาวสนุ ิสา คำสขุ ดี

___________________________________________________________________________

1. สาระสำคญั

เขียนส่อื ท่ีไม่ใช่ความเรยี งรูปแบบต่าง ๆ ระบหุ ัวขอ้ เร่ือง ใจความสำคัญรายละเอียดสนับสนุนและแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร เครื่องดื่ม สัตว์ สิ่งของ สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์

ระหวา่ งบุคคล

2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวั ชวี้ ดั

มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด

และการเขียน

ตวั ชีว้ ัด ม.2/1 พดู และเขียนบรรยายเกี่ยวกบั ตนเอง กจิ วัตรประจำวัน ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์

ทอี่ ยใู่ นความสนใจของสังคม

3. จุดประสงคก์ ารเรียนรู้

เมื่อนกั เรียนเรยี นเร่ืองน้ีแล้ว นกั เรียนสามารถ

1. เขยี นคำศัพทเ์ กยี่ วกบั ผักและบอกความหมายได้ (K)

2. สนทนา แลกเปลีย่ นข้อมูลเกย่ี วกบั ผกั ตา่ ง ๆ ได้ (P)

3. นักเรยี นมปี ฏิสมั พันธ์ท่ดี ีระหว่างเรยี น (A)

4. สาระการเรียนรู้

4.1 ด้านความรู้

- การเขียนคำคัพท์ตรงตามหมวด

- การแลกเปลีย่ นข้อมลู เกย่ี วกับสถานการณต์ ่าง ๆ

- Vocabulary: คำศพั ทเ์ ก่ียวกับผกั ต่าง ๆ

4.2 ดา้ นทักษะ /คุณลักษณะผเู้ รยี นของกลุ่มสาระการเรยี นรู้

- การส่ือสารดว้ ยทักษะการเขียนภาษาองั กฤษ

4.3 ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ความสามารถด้านการคดิ

- ความสามารถด้านส่ือสาร

- ความสามารถในการใชท้ ักษะชีวติ

4.4 ด้านคณุ ลกั ษณะอันพึงประสงค์

4.4.1 คณุ ลักษณะอันพึงประสงคต์ ามหลกั สตู ร

- ใฝเ่ รยี นรู้

- ม่งุ ม่นั ในการทำงาน

4.4.2 คณุ ลกั ษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน
- มีส่วนรว่ มในการแสดงความคดิ เหน็ และแลกเปลยี่ นเรยี นรู้
- มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยา่ งมเี หตผุ ล มีวธิ ีคดิ อย่างถูกต้อง
- มีความสามารถในการทำงานและอยรู่ ่วมกบั ผ้อู ื่น
5. การบูรณาการแนวคิดตามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง
1. ความพอประมาณ
นกั เรียนกำหนดเวลา และบริหารเวลาอย่างเหมาะสมในการทำกจิ กรรม
2. มเี หตผุ ล
ใช้ทักษะการสือ่ สาร เพ่ือแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรยี นรู้
3. เงือ่ นไขคณุ ธรรม
การฝกึ กระบวนการทำงานกลมุ่ ร้จู กั ช่วยเหลอื เอ้ือเฟื้อกัน เพอ่ื ให้งานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จ
6. กิจกรรมการเรยี นรู้
6.1 ข้ันนำเข้าสู่บทเรยี น (Warm up) (5 นาท)ี
1. ครทู ักทายนักเรียน แจง้ จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้ท่ีจะเรียนในคาบเรียนน้ใี หน้ กั เรียนทราบ
2. Brain gym ใหน้ กั เรยี นชว่ ยกนั ตอบคำถาม (T): What are your favorite Vegetables?

(S): My favorite fruit is tomato.

6.2 ข้ันนำเสนอ (Presentation) (5 นาท)ี
3. นักเรียนฝึกออกเสียงเละเขียนคำศัพท์ตามครูทีละคำและบอกความหมายโดยใช้ Power point เรื่อง
Vegetables.

6.3 ข้ันฝึก (Practice) (20 นาที)
4. นักเรียนอ่านคำสั่งและทำใบงานที่ 4.1 (Directions: Look at the pictures and fill in the blank
completely.)
5. นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่ม ครูพูดและเขียนประโยค What are your favorite Vegetables?
บนกระดาน สุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาตอบคำถามพร้อมทั้งเขียนคำศัพท์ผักที่กลุ่มตัวเองชื่นชอบบนหน้า
กระดาน อยา่ งนอ้ ย 8 คำ
6.4 ข้นั การใชภ้ าษา (Production) (15 นาที)
6. นักเรยี นออกมาเขยี นและอา่ นคำศัพท์เก่ยี วกับผักท่ีนักเรยี นชนื่ ชอบคนละ 1 คำ หน้าช้นั เรยี น
7. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงานที่ 4.1 (Directions: Look at the pictures and fill in the blank
completely.) พรอ้ มแก้ไขคำตอบใหถ้ ูกตอ้ ง

6.5 ขน้ั การใชภ้ าษา (Wrap up) (5 นาที)
8. นกั เรียนสรุปองคค์ วามรู้ในวนั น้โี ดยการเล่มเกม Word wall เพอ่ื ทบทวนความเข้าใจ จากนั้นครูและ
นกั เรยี นร่วมกันสรปุ บทเรยี น
7. ส่ือ/อปุ กรณ์/แหล่งเรยี นรู้
7.1 บัตรคำ ผัก จำนวน 10 บัตร
7.2 Word wall
7.3 ใบงานที่ 4.1
7.4 Dictionary จำนวน 14 เลม่

8. การวดั และประเมินผล

จุดประสงค์การเรยี นรู้ เคร่อื งมอื ที่ใช้ใน วธิ กี ารประเมนิ เกณฑ์การประเมิน
การประเมนิ
1. เขียนคำศัพทเ์ กี่ยวกบั ผกั ต่าง ๆ ตรวจความถูกต้องของใบ รอ้ ยละ 80 ข้นึ ไป
และบอกความหมายได้ (K) - ใบงานท่ี 4.1 งานที่ 4.1

2. สนทนาแลกเปล่ียนขอ้ มูลเก่ยี วกับ - แบบสังเกตการมสี ว่ น ประเมินจาการออกมาตอบ ร้อยละ 80 ข้ึนไป
ผักตา่ ง ๆ (P) ร่วมในการตอบคำถาม คำถามและเขยี นคำศพั ท์ รอ้ ยละ 80 ขึ้นไป
หนา้ ชนั้ เรยี น
3. นักเรียนมปี ฏิสมั พันธท์ ี่ดีระหวา่ ง - แบบสงั เกตการมีส่วน
เรียน (A) ร่วมระหวา่ งเรยี น สังเกตกุ ารมีสว่ นร่วมของ
นักเรยี นระหว่างเรยี น

Exercise 4.1
Directions: Look at the pictures and fill in the blank completely.
1.

t____ m ____ t ____

2.

____ u____ ____ ro ____ m

3.

____ a ____ b ____ g ____

4.

c____ul ____ fl ____ w ____ r

5. c ____ r ____ o ____

6.

c ____c ____ mb ____ r

7.

____ u ____ p ____ in

8.

l ____ m ____ n

9.

o ____ I ____ n
10. ____ ot ____ t ____

Name……………………………………………………………………………… Class …………………… No ……………..

แบบสงั เกตการมสี ่วนรว่ มในการตอบคำถามของนักเรยี น

คำชี้แจง : ใสเ่ คร่ืองหมาย / ลงในช่องระดบั คะแนนและชอ่ ง ผา่ น ไม่ผา่ น

ระดับคะแนน : 5 คือ ดีมาก 4 คอื ดี 3 คอื พอใช้ 2 คอื น้อย 1 คือ น้อยทีส่ ดุ

พฤตกิ รรมการมีสว่ นรว่ มของนกั เรยี น 5 ระดับคะแนน หมายเหตุ
432 1
1. นักเรียนมีสว่ นร่วมในการตอบคำถาม
2. นกั เรยี นสามารถตอบคำถามได้อยา่ งถูกต้องเหมาะสม
3. นกั เรียนมีความคิดสรา้ งสรรค์ในการตอบคำถาม
4. นักเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ ข้อมูล คำตอบกบั เพ่ือนๆ

รวมคะแนน........................... ผ่าน ไม่ผา่ น

เกณฑ์การประเมนิ : นักเรยี นจะต้องผ่านเกณฑก์ ารประเมินร้อยละ 80 ขน้ึ ไป คือต้องได้อย่างนอ้ ย 16 คะแนน

ขอ้ เสนอแนะ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่ือ………………………..………..….…..ผู้ประเมิน
(นางสาวสุนสิ า คำสขุ ดี)
__ / ___ / __

แบบประเมนิ การเขยี น

ท่ี ชื่อ - นามสกุล ความถูก ้ตองในการเ ีขยน หมายเหตุ
การใ ้ชภาษา
เน้ือหา
คะแนนรวม

5 5 5 15

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

เกณฑ์การใหค้ ะแนนทกั ษะการเขยี น

สิ่งทตี่ ้องการวดั ปรับปรงุ (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดมี าก (4)
1. ความถกู ต้องใน
การเขยี น เขียนผิดพลาดบ่อย เขยี นได้แต่มีจุดผิดพลาด เขยี นได้ถูกต้องแตย่ ัง เขยี นได้ถูกต้องผู้อ่าน
2. การใชภ้ าษา
พอสมควร มีจุดผิดพลาเลก็ น้อย เขา้ ใจชัดเจน ไม่มี
3. เน้ือหา
ขอ้ ผดิ พลาด

สะกดคำผดิ มาก สะกดคำและรูปประโยค สะกดคำศัพทผ์ ิด สะกดคำศัพท์ถูกต้อง

เขยี นรูปประโยคไม่ ผิดค่อนข้างมากแต่พอ เล็กนอ้ ยพอเดา เลอื กใช้คำตรงกบั

ถูกต้องไม่มี เดาความหมายได้ ความหมายไดเ้ ขียน เน้ือหารูปประโยค

เครื่องหมายวรรค เครือ่ งหมายวรรคตอนไม่ รปู ประโยคผดิ หลกั ถูกต้องใช้เครื่องหมาย

ตอน ครบหรอื ใชไ้ ม่ถูกต้อง ไวยากรณ์เลก็ น้อยใช้ วรรคตอนถูกต้อง

เครอ่ื งหมายวรรค

ตอนผิดเล็กน้อย

รายละเอยี ดของ รายละเอยี ดของเนือ้ หา รายละเอียดของ รายละเอยี ดของ

เนือ้ หาน้อยมาก และ น้อย ไม่ครบถว้ น เน้อื หามากสอดคล้อง เนื้อหาครบถ้วน ตรง

ไมส่ อดคล้องกับภาพ สอดคลอ้ งกบั ภาพหรือ กบั ภาพหรอื หัวข้อ กบั ภาพหรือหัวข้อที่

หรอื หัวข้อที่กำหนด หวั ข้อทกี่ ำหนดบางส่วน ที่กำหนดแต่ยังไม่ กำหนดมากที่สดุ

หรือมีรายละเอยี ด ครอบคลุมทั้งหมด

เนอ้ื หามากแต่ไม่

สอดคลอ้ งกบั ภาพ

หรือหัวขอ้ ที่กำหนด

เกณฑก์ ารประเมินคณุ ภาพ ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ
10-12 ดีมาก
7-9 ดี
4-6 พอใช้
ตำ่ กว่า 4 ปรับปรุง

แบบประเมนิ คณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์

ชอ่ื -สกุลนกั เรียน...........................................................................ห้อง..............................เลขที่.......................

คำช้แี จง : ให้ผสู้ อน สงั เกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวา่ งเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓

ลงในช่องท่ีตรงกบั ระดบั คะแนน

คุณลกั ษณะอันพงึ รายการประเมนิ ระดับคะแนน
ประสงคด์ า้ น 4 32 1

1. ซื่อสตั ย์สุจริต 1.1 ปฏบิ ัตติ ามระเบียบการสอน และไมล่ อกงานเพื่อน

1.2 ประพฤติ ปฏิบตั ิ ตรงต่อความเปน็ จริงตอ่ ตนเอง

1.3 ประพฤติ ปฏบิ ตั ิ ตรงต่อความเปน็ จรงิ ต่อผู้อ่ืน

2. ใฝ่เรยี นรู้ 2.1 แสวงหาขอ้ มลู จากแหล่งการเรยี นรู้ต่างๆ

2.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ

2.3 สรปุ ความรู้ได้อยา่ งมเี หตุผล

3. มุง่ ม่ันในการ 3.1 มีความต้ังใจ และพยายามในการทำงานที่ไดร้ ับมอบหมาย
ทำงาน 3.2 มคี วามอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออปุ สรรค เพื่อใหง้ านสำเร็จ

ลงชื่อ......................................................................ผู้ประเมนิ

(นางสาวสนุ สิ า คำสขุ ด)ี

........... /........................./....................

เกณฑ์การใหค้ ะแนน สรปุ ผลการประเมนิ  ผา่ น
ระดับ  ดีเยย่ี ม  ดี  ผ่านเกณฑก์ ารประเมิน
- พฤตกิ รรมที่ปฏบิ ตั ชิ ัดเจนและสมำ่ เสมอ ให้ 4 คะแนน  ไม่ผา่ น ระดับ  ปรับปรุง

- พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ิชดั เจนและบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน

- พฤติกรรมทปี่ ฏิบัติชดั เจนและบางคร้ัง ให้ 2 คะแนน

- พฤติกรรมท่ีปฏบิ ตั ิบางครัง้ ให้ 1 คะแนน

คะแนน 16 - 20 ระดบั คุณภาพ ดีเย่ยี ม (3)
ร้อยละ 11 - 15 ระดับคุณภาพ ดี (2)
ร้อยละ 6 - 10 ระดับคุณภาพ พอใช้ (1)
รอ้ ยละ 0 - 5 ระดบั คุณภาพ ปรับปรุง (0)

บันทึกผลหลังการจดั การเรียนรู้
1. ผลการสอน/ผลการเรียนรู้
1.1 ด้านความรู้

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2 ดา้ นทักษะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.3 ดา้ นคุณธรรม จรยิ ธรรม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ปัญหา/อุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ขอ้ เสนอแนะและแนวทางแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอ่ื ………………………………………ผู้สอน
(นางสาวสนุ ิสา คำสุขดี)

…………/…………………/………………

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ท่ไี ดร้ บั มอบหมายตรวจสอบ/นิเทศ/ประเมนิ แผนการจดั การเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่อื .................................................
(นายฉวี วงค์ชาล)ี

หวั หนา้ กลุม่ สาระการเรยี นรู้ภาษาตา่ งประเทศ

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝา่ ยวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชือ่ .................................................
(นายจนั ทกานต์ กำแซง)
หวั หน้าฝ่ายวิชาการ

ความคิดเห็น/ขอ้ เสนอแนะของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอื่ .....................................................
(นายบำรงุ ป้องนาทราย)

รองผ้อู ำนวยการโรงเรยี นหนองโนประชาสรรค์

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่อื .................................................
(นางสภุ ลักษณ์ ดยี ิง่ )

ผอู้ ำนวยการโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์

แผนการจดั การเรียนรู้

กลมุ่ สาระการเรียนรภู้ าษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศกึ ษาปที ่ี 2

รหสั วิชา อ22203 รายวชิ าภาษาองั กฤษอ่าน เขียน 2 ภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศึกษา 2564

หน่วยการเรยี นรทู้ ี่ 1 daily life เวลา 8 ชัว่ โมง

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 8 Vegetable 2 เวลา 1 ช่วั โมง

ผูส้ อน นางสาวสุนสิ า คำสขุ ดี

___________________________________________________________________________

1. สาระสำคัญ

เขยี นสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ระบหุ ัวขอ้ เรื่อง ใจความสำคัญรายละเอียดสนับสนุนและแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร เครื่องดื่ม สัตว์ สิ่งของ สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์

ระหวา่ งบุคคล

2. มาตรฐานการเรยี นรู้ / ตวั ชีว้ ดั

มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด

และการเขียน

ตวั ชว้ี ดั ม.2/1 พูดและเขียนบรรยายเกยี่ วกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และขา่ ว/เหตุการณ์

ท่ีอย่ใู นความสนใจของสังคม

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

เมอื่ นักเรียนเรียนเร่ืองนี้แลว้ นักเรียนสามารถ

1. เขยี นคำศัพทเ์ กี่ยวกบั ผักและเขยี นประโยคได้ (K)

2. สนทนา แลกเปลย่ี นขอ้ มลู เก่ียวกบั ผักตา่ ง ๆ ได้ (P)

3. นกั เรยี นมีปฏิสมั พนั ธท์ ด่ี รี ะหว่างเรียน (A)

4. สาระการเรยี นรู้

4.1 ด้านความรู้

- การเขียนคำคพั ท์ตรงตามหมวด

- การแลกเปลีย่ นข้อมลู เกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ

- Vocabulary: คำศพั ทเ์ กยี่ วกับผกั ต่าง ๆ

4.2 ดา้ นทกั ษะ /คณุ ลกั ษณะผู้เรยี นของกลมุ่ สาระการเรียนรู้

- การสอื่ สารด้วยทักษะการเขียนภาษาองั กฤษ

4.3 ด้านสมรรถนะสำคัญของผเู้ รยี น

- ความสามารถด้านการคดิ

- ความสามารถด้านส่ือสาร

- ความสามารถในการใช้ทกั ษะชวี ิต

4.4 ด้านคุณลักษณะอนั พึงประสงค์

4.4.1 คณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ตามหลกั สูตร

- ใฝ่เรียนรู้

- มุ่งมัน่ ในการทำงาน


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Classic Crystal bar
Next Book
DOING_MY_CHORES